P. 1
16 Chuyen de on Thi

16 Chuyen de on Thi

|Views: 48|Likes:
Published by Chu Anh Vân
bo ich
bo ich

More info:

Published by: Chu Anh Vân on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2013

pdf

text

original

Chu Anh Tuấn

-

- 0935166002

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

Löu haønh noäi boä Thaùng 1 naêm 2013

16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013

Trang 1

Chu Anh Tuấn -

- 0935166002

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

Chuyên đề 1:

CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

Câu 1. Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12) là 2 2 6 2 1 2 2 6 2 2 2 6 1 2 2 6 A. 1s 2s 2p 3s 3p . B. 1s 2s 2p 3s . C. 1s 2s 2p 3s . D. 1s 2s 2p . Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là 2 2 2 1 2 1 A. ns np . B. ns np . C. ns . D. ns . Câu 3. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử nguyên tố Al (Z = 13) là 2 1 1 2 2 3 2 2 B. 3s 3p . C. 3s 3p . D. 3s 3p . A. 3s 3p . Câu 4.Công thức chung của các oxit kim loại nhóm IIA là A. RO2. B. R2O3. C. R2O. D. RO. Câu 5.Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm I là A. RO2. B. R2O3. C. R2O. D. RO. Câu 6.Công thức chung của oxit kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là A. RO. B. R2O3. C. R2O. D. RO2. Câu 7.Dãy các hiñroxit ñược xếp theo thứ tự tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là B. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH. A. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3. C. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2. D. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3. Câu 8.Hai kim loại ñều thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hoàn là A. Sr, K. B. Be, Al. C. Ca, Ba. D. Na, Ba. 2 2 6 1 Câu 9.Nguyên tử kim loại có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s là A. Li (Z = 3). B. Mg (Z = 12). C. Na (Z = 11). D. K (Z = 19). Câu 10.Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II là A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 11.Số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 12.Tính bazơ của các hiñroxit ñược xếp theo thứ tự giảm dần từ trái sang phải là A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3. B. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2. D. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH. C. Mg(OH)2, NaOH, Al(OH)3. Câu 13.Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, kim loại kiềm thuộc nhóm A. IVA. B. IIIA. C. IA. D. IIA. Câu 14. Cho các hiñroxit: NaOH, Mg(OH)2, Fe(OH)3, Al(OH)3. Hiñroxit có tính bazơ mạnh nhất là A. Al(OH)3. B. Fe(OH)3. C. NaOH. D. Mg(OH)2. Câu 15.Dãy các kim loại ñược xếp theo chiều giảm dần tính khử là: A. K, Zn, Cu. B. Cu, K, Zn. C. K, Cu, Zn. D. Zn, Cu, K. 3+ Câu 16.Sắt (Fe) ở ô số 26 của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Cấu hình electron của ion Fe là 6 1 4 2 3 5 A. [Ar]3d . B. [Ar]4s 3d . C. [Ar]4s 3d . D. [Ar]3d . Câu 17.Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). ðộ âm ñiện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự A. Y < M < X < R. B. M < X < Y < R. C. R < M < X < Y. D. M < X < R < Y. Câu 18.Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X ở nhóm IIA, nguyên tố Y ở nhóm VA. Công thức của hợp chất tạo thành từ 2 nguyên tố trên có dạng là B. X3Y2. C. X2Y5. D. X2Y3. A. X5Y2. 2 2 6 2 6 1 Câu 19.Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron 1s 2s 2p 3s 3p 4s , nguyên tử của nguyên tố Y có cấu 2 2 5 hình electron 1s 2s 2p . Liên kết hoá học giữa nguyên tử X và nguyên tử Y thuộc loại liên kết A. cộng hoá trị. B. ion. C. cho nhận. D. kim loại. Câu 20. Dãy gồm các chất trong phân tử chỉ có liên kết cộng hoá trị phân cực là: B. HF, Cl2, H2O. C. O2, H2O, NH3. D. H2O, HF, H2S. A. HCl, O3, H2S. Câu 21. Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất là 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là A. phi kim và kim loại. B. kim loại và kim loại. C. khí hiếm và kim loại. D. kim loại và khí hiếm. Câu 22. Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết A. cộng hoá trị phân cực. B. ion. C. cộng hoá trị không phân cực. D. hiñro.
16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013 Trang 2

Chu Anh Tuấn -

- 0935166002
2

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành
2 6 1 2 2 6 2

Câu 23.Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s 2s 2p 3s ; 1s 2s 2p 3s ; 2 2 6 2 1 1s 2s 2p 3s 3p . Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là: A. Z, X, Y. B. Y, Z, X. C. Z, Y, X. D. X, Y, Z. 2+ 2 6 Câu 24.Anion X và cation Y ñều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 3s 3p . Vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học là: A. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIA (phân nhóm chính nhóm VI); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). B. X có số thứ tự 17, chu kỳ 4, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). C. X có số thứ tự 18, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 3, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). D. X có số thứ tự 17, chu kỳ 3, nhóm VIIA (phân nhóm chính nhóm VII); Y có số thứ tự 20, chu kỳ 4, nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II). + 2 2 6 Câu 25. Dãy gồm các ion X , Y và nguyên tử Z ñều có cấu hình electron 1s 2s 2p là: + + + + A. Na , Cl , Ar. B. Na , F , Ne. C. Li , F , Ne. D. K , Cl , Ar. Câu 26.Trong một nhóm A (phân nhóm chính), trừ nhóm VIIIA (phân nhóm chính nhóm VIII), theo chiều tăng của ñiện tích hạt nhân nguyên tử thì A. tính kim loại tăng dần, ñộ âm ñiện tăng dần. B. tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần. C. tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần. D. ñộ âm ñiện giảm dần, tính phi kim tăng dần. Câu 27. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố:3Li, 8O, 9F, 11Na ñược xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải là A. F, Na, O, Li. B. F, Li, O, Na. C. F, O, Li, Na. D. Li, Na, O, F. Câu 28. Hợp chất trong phân tử có liên kết ion là A. NH4Cl. B. H2O. C. HCl. D. NH3. Câu 29. Dãy các nguyên tố sắp xếp theo chiều tăng dần tính phi kim từ trái sang phải là: A. P, N, O, F. B. P, N, F, O. C. N, P, O, F. D. N, P, F, O. 2+ 2 2 6 2 6 6 Câu 30. Cấu hình electron của ion X là 1s 2s 2p 3s 3p 3d . Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc A. chu kì 4, nhóm VIIIA. B. chu kì 4, nhóm IIA. C. chu kì 4, nhóm VIIIB. D. chu kì 3, nhóm VIB. Câu 31.Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố ñược sắp xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là: A. K, Mg, Si, N. B. N, Si, Mg, K. C. K, Mg, N, Si. D. Mg, K, Si, N. Câu 32.Phát biểu nào sau ñây là ñúng? A. Photpho trắng có cấu trúc tinh thể nguyên tử. B. Kim cương có cấu trúc tinh thể phân tử. C. Nước ñá thuộc loại tinh thể phân tử. D. Ở thể rắn, NaCl tồn tại dưới dạng tinh thể phân tử. Câu 33.Các nguyên tố từ Li ñến F, theo chiều tăng của ñiện tích hạt nhân thì A. bán kính nguyên tử và ñộ âm ñiện ñều tăng. B. bán kính nguyên tử tăng, ñộ âm ñiện giảm. C. bán kính nguyên tử và ñộ âm ñiện ñều giảm. D. bán kính nguyên tử giảm, ñộ âm ñiện tăng. 26 26 Câu 34.Nhận ñịnh nào sau ñây ñúng khi nói về 3 nguyên tử: 13X,5526Y, 12Z? A. X và Y có cùng số nơtron. B. X, Z là 2 ñồng vị của cùng một nguyên tố hoá học. C. X và Z có cùng số khối. D. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. Câu 35.Các chất mà phân tử không phân cực là: B. Cl2, CO2, C2H2. C. HCl, C2H2, Br2. D. NH3, Br2, C2H4. A. HBr, CO2, CH4. 2+ 3+ Câu 36.Cấu hình electron của ion Cu và Cr lần lượt là 7 2 1 2 9 3 A. [Ar]3d 4s và [Ar]3d 4s . B. [Ar]3d và [Ar]3d . 7 2 3 9 1 2 C. [Ar]3d 4s và [Ar]3d . D. [Ar]3d và [Ar]3d 4s . Câu 37. Phát biểu nào sau ñây là sai? A. Tinh thể nước ñá, tinh thể iot ñều thuộc loại tinh thể phân tử. B. Trong tinh thể nguyên tử, các nguyên tử liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị. C. Trong tinh thể NaCl, xung quanh mỗi ion ñều có 6 ion ngược dấu gần nhất. D. Tất cả các tinh thể phân tử ñều khó nóng chảy và khó bay hơi. Câu 38.Cấu hình electron ñúng của nguyên tố Cu (Z = 29) là: 2 2 6 2 6 10 1 2 2 6 2 6 9 2 A. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s B. 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 2 2 6 2 6 1 10 2 2 6 2 6 2 9 C. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d D. 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d Câu 39.Cấu hình electron ở lớp vỏ ngoài cùng của một ion là 2p6. Cấu hình electron của nguyên tử tạo ra ion ñó là:
16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013 Trang 3

Na >Mg >Al >Na >Mg >Al >O >F D. 1 B. Công thức phân tử của hợp chất khí tạo bởi nguyên tố R và hiñro là RH3.Vậy cấu hình electron của nguyên tử X là 2 2 6 2 A. B.Kết luận nào biểu thị ñúng về kích thước của nguyên tử và ion? A. Fe và Cl. Na và Cl.Trong cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố M. Nguyên tử khối trung bình của ñồng là 63. Al3+. NaCl. Y chỉ có một mức oxi hóa duy nhất.Trong tự nhiên.2013 Trang 4 . 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Cấu hình electron của cation kim loại có trong dung dịch thu ñược là B. nơtron. 2+ 2 2 6 2 6 4 Câu 44. [Ar] 3d44s2 D. D. H2O . nhóm VIII.27%. 73%. 3+ Câu 59. Câu 40. 40. Na < Na+. nhóm VII. NH3 . D. Trong hợp chất ion XY (X là kim loại. H2O . Chu kỳ 3. AlN. electron là 52 và có số khối là 35. [Ar] 4s13d5. NH3 . Mg. C. Cấu hình electron của nguyên tử M là 6 1 3 2 5 1 6 2 A. Al = 13.ðộ phân cực liên kết trong các chất CH4 . phân lớp electron có mức năng lượng cao nhất là 3d7. Na > Na+. C. Số hạt mang ñiện của một nguyên tử Y nhiều hơn số hạt mang ñiện của một nguyên tử X là 8 hạt. Biết trong mọi hợp chất. số electron của cation bằng số electron của anion và tổng số electron trong XY là 20. Z: 1s22s22p63s23p1. Một nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt proton. 6. CH4 . Y là phi kim). 54%. 5 D. Các nguyên tố X và Y lần lượt là (biết số hiệu nguyên tử của nguyên tố: Na = 11. Vị trí của nguyên tố M trong bảng tuần hoàn là: A. 3 C. X chiếm 94. [Ar]3d 4s . Câu 55. 2 B.07% về khối lượng. H2O . B. Na >Mg >Al >O > F >Na > Mg >Al Câu 43.Cho cấu hình e của ion X là:1s 2s 2p 3s 3p 3d cấu hình của nguyên tử X là: A. X và Y ñều có 2e ở lớp ngoài cùng D. Thành phần phần trăm tổng số nguyên tử của ñồng vị 63Cu là A.00%. 15. Al và Cl. D. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt electron trong các phân lớp p là 7. Câu 56. Câu 50. Mg >Al >Na >O >F >Mg >Al >Na C. NH4Cl. F > F-. Na < Na+. Na+. NH3 . C. LiF. 1s2 2s2 2p6 3s1. [Ar]3d 4s . C. Số chất mà phân tử chỉ gồm liên kết cộng hoá trị là: A. B.B Câu 51. C. 1s22s22p63s23p63d54s1 2Câu 45. CH4 D.X và Y là 2 kim loại thuộc nhóm A. Y: 1s22s22p63s2 . [Ar] 3d54s1 D. B. Phần trăm khối lượng của nguyên tố X trong oxit cao nhất là A. [Ar] 3d5 Câu 48.X2Y A. C. cao ñẳng 2012 . C. Z(OH)2 < Y(OH)3 < XOH C. 2 4 Câu 58. Câu 49. Y.B C. LiCl. trong ñó số hạt mang ñiện nhiều hơn số hạt không mang ñiện là 19. F-. N. 1s22s22p63s23p64s13d5 C. MgO. F > F-. 27%. Chu kỳ 4. P. Kết luận ñúng là A. nhóm VIII.00%. Y là nguyên tố có 17 electron. 1s22s22p63s23p63d44s2 D.XY2 C. Trong hợp chất khí của nguyên tố X với hiñro. [Ar] 3d44s2 A. Chu kỳ 4. D. C.Cho ba nguyên tố có cấu hình electron lần lượt là: X: 1s22s22p63s1 . Trong oxit mà Rcó hoá trị cao nhất thì oxi chiếm 74. D. HF . B. 50. Câu 57.12% khối lượng. 1s22s22p63s23p64s23d6 B. electron là 79. D. [Ar] 3d6. P = 15. bán kính nguyên tử của X > Y 63 65 Câu 53. năng lượng ion hóa I1 của X < Y C. D. 2 Câu 42. 1s2 2s2 2p5.X là nguyên tố có 12 proton. Cho ion X (Z=16) . Một ion M có tổng số hạt proton. Số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là A. CH4 . NaF. Z xếp theo thứ tự tăng dần tính bazơ là: A. B. 60. HF tăng dần từ trái sang phải theo trật tự nào sau ñây A. HF. 17. Nguyên tố R là A.B D. nguyên tố ñồng có hai ñồng vị là Cu và Cu. Hiñroxit của X. Fe = 26) A. nơtron. C.Cho cấu hình e của ion X2+ là:[Ar] 3d4 cấu hình của nguyên tử X là: A. H2O . có bao nhiêu nguyên tố có 2 electron ñộc thân ở trạng thái cơ bản A. Z(OH)3 < Y(OH)2 < XOH Câu 41. Al và P.Công thức hợp chất hình thành giữa hai nguyên tố này có thể là ? D. tính kim loại của X > Y B. As. 27. 4 D. [Ar]3d 4s . Câu 54. F < F-.Trong 20 nguyên tố ñầu tiên của bảng tuần hoàn. B. Na >Mg >Al >O >F >Na >Mg >Al B. XOH < Y(OH)2 < Z(OH)3 B. Na > Na+. O2-. Thứ tự giảm dần theo bán kính nguyên tử là: 2+ 2+ + 3+ 2+ 23+ 2+ + 3+ 2+ + 3+ 22- A. 23. Mg2+. Tất cả ñều có thể ñúng.Cho các nguyên tử và ion sau: Na. [Ar] 3d6 C.00%. B. H2O Câu 47.B B. NH3 .X2Y3 Câu 52. 4 C. 1s 2s 2p 3s 3p4 B. D. HF B. F < F-. HF C. nhóm VII. CH4 . Al. D. NH3 . 18. 1s22s22p63s23p6 C. 1s22s22p63s23p2 Câu 46. [Ar] 3d54s1. Cl = 17. 1s2 2s2 2p4. Chu kỳ 3.Hòa tan sắt kim loại trong dung dịch HCl. C.XY B. Biết ZX + ZY = 32 và ZX < ZY. Y(OH)2 < Z(OH)3 < XOH D.Cho các chất sau: HCl. S. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns np . Công thức XY là A. B.54. [Ar]3d 4s . 50%. 1s22s22p63s23p5 D. HF .0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. B.Chu Anh Tuấn - .

Các hệ số a. Thành phần % theo khối lượng của Cl37 trong HClO4 là A. 23. 37 B. Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là: A.2 B. Câu 2. 16 D. C. 378 D. Giả thiết rằng. MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2 + 2NaCl. 0. 16. C. C. 8.185 nm.Tổng số hạt cơ bản trong ion X2. nhóm VIA và VIIA. chu kỳ 3. notron.92 D. 38 C. D. C.125 lần số hạt không mang ñiện. Số phân tử H2SO4 có thể có là: A. e) là 76.có số hạt mang ñiện gấp 2. nơtron trong nguyên tử R và X lần lượt là 122 và 24. phần còn lại là khe rỗng. 27. sự khử Fe và sự oxi hóa Cu. nóng) → b) FeS + H2SO4 (ñặc.KHỬ. trong tinh thể canxi các nguyên tử là những hình cầu chiếm 74% thể tích tinh thể. nhóm IIA và IIIA. 0.168 nm. có tỷ lệ số nguyên tử của ñồng vị I và II là 27/23.0935166002 3 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 60. Bán kính nguyên tử canxi tính theo lí thuyết là A. Câu 6. 26. Số hiệu nguyên tử R là: A. 72 B.196 nm. 34. nhóm IIIA và IVA. + Cu. chu kỳ 3. n. ñồng vị II có nhiều hơn ñồng vị I là 2 nơtron. Tổng số hạt proton. +6. 8. Tổng hệ số của các chất (là những số nguyên. Số oxi hóa của crom trong hợp chất Cr2O3 là A. B.56%.5 Câu 65. 8. Thành phần % về khối lượng của 29Cu63 trong CuCl2 là A. c.23% tổng số nguyên tử. B. 1s22s22p63s23p64s13d5 D. Khối lượng nguyên tử trung bình của Cu là 63. Cho các phản ứng sau: a) FeO + HNO3 (ñặc. 90 C. 6. Zn + CuSO4 → ZnSO4 C.18% Chuyên đề 2: PHẢN ỨNG OXIHÓA-KHỬ CÂN BẰNG.Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p.Chu Anh Tuấn - .khử là A. Câu 64. S có 1 ñồng vị. sự oxi hóa Fe và sự khử Cu . còn lại là Cl37. Tổng (a+b) bằng A. Số hạt proton. TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG Phần 1. 79. Cho phản ứng: a Fe + b HNO3 → c Fe(NO3)3 + d NO + e H2O. D. 17. Câu 62.55 g/cm . Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố X là: A. trong ñó số hạt mang ñiện nhiều hơn số hạt không mang ñiện là 20 hạt. ðồng vị I có 44 nơtron. Câu 4. CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O. 16. 47.43%. O có 3 ñồng vị. Trong tự nhiên clo có hai ñồng vị bền: Cl35 chiếm 24. +4. sự khử Fe và sự khử Cu . 16 C.Hai nguyên tố X và Y thuộc cùng một chu kỳ và hai nhóm A liên tiếp có tổng số hạt proton là 25.Phân tử RnX có 82 hạt proton. B. 1s22s22p63s23p64s23d4 Câu 66. +3. chu kỳ 2. e là những số nguyên. Câu 3. 80. 8. C. D.155 nm. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + NaHSO4 → Na2SO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O. B. ñơn giản nhất. cao ñẳng 2012 . nhóm VIIA và VIIIA.77% C.9 C. d. 1s22s22p63s23p63d44s2 C. 18 B. B. tối giản) trong phương trình phản ứng là A. B. Câu 5.là 50 và trong X2.54. Phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá .79%. 27. 5. 12.00% D. D. Vậy vị trí của X và Y trong bảng hệ thống tuần hoàn là: A. Trong phản ứng trên xảy ra 2+ A. Câu 61. 16. nóng) → d) Cu + dung dịch FeCl3→ e) CH3CHO + H2 → f) glucozơ + AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 → g) C2H4 + Br2→ h) glixerol (glixerin) + Cu(OH)2→ 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. D. 17 Câu 68. 31.Nguyên tố X có hai ñồng vị. 17. D. Biết MCl = 35. CaO + CO2→ CaCO3.Trong tự nhiên Cu có 2 ñồng vị 29Cu65 và 29Cu63. 4. b. 78. electron. 1s22s22p63s23p63d54s1 B. 3. Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. +2. 42 Câu 67. 17. 40 D. D. Câu 1. chu kỳ 3. D. 0.92%. sự oxi hóa Fe và sự oxi hóa Cu.Giả sử H có 3 ñồng vị. Khối lượng riêng của canxi kim loại là 1. B. electron trong X là A. Hạt nhân của X có 35 proton. kết quả khác Câu 63. LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG OXIHOÁ . 2+ 2+ 2+ C.5. 0.64% B. 16. 16. nóng) → c) Al2O3 + HNO3 (ñặc. 79.2013 Trang 5 . C. B.

5. Phản ứng phân hủy Câu 18. C.1. B.khử ? A. xt p D. Câu 2.khử xảy ra là A. D. b. (III) Sục hỗn hợp khí NO2 và O2 vào nước. C. C. Cl2. B. Na . FeCO3 lần lượt phản ứng với HNO3 ñặc. 5.Cl2 D. Fe2O3.1. KMnO4. tốc ñộ phản ứng thuận A. 4. Phản ứng thế C. Cho các phản ứng sau : 4. Cho dung dịch X chứa KMnO4 và H2SO4 (loãng) lần lượt vào các dung dịch: FeCl2. 4. CÂN BẰNG HOÁ HỌC. S.1.4.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Dãy gồm các phản ứng ñều thuộc loại phản ứng oxi hóa . 7. 2. g. c. 4. f. Fe . e. B. 14HCl + K2Cr2O7 → 2KCl + 2CrCl3 + 3Cl2 + 7H2O.khử là: A. CuSO4. Cho từng chất: Fe. 6. d. Cl . Chọn phương án ñúng. MgSO4. Số trường hợp có xảy ra phản ứng oxi hoá . SO2.3. e. SO2. e. 6. Fe2O3 và SO2 thì một phân tử CuFeS2 sẽ A. B. Câu 9. C. B. TỐC ðỘ PHẢN ỨNG. Câu 15.4. HCl. Số chất và ion trong dãy ñều có tính oxi hoá và tính khử là A. F2. Cl . 5. Câu 13. f. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hoá . h. 2HCl + Fe → FeCl2 + H2. Fe . 5. Ca . D. C. (VI) Cho SiO2 vào dung dịch HF. 8. 2.2. cao ñẳng 2012 . F2. Fe3O4. Trong phản ứng ñốt cháy CuFeS2 tạo ra sản phẩm CuO.3. Al . Fe . Chất nào sau ñây chỉ thể hiện tính khử trong các phản ứng oxi hóa . Mg( kim loại ) + HCl 6.HNO3 C. SO2.2013 (2)H2(k) + I2(k) ↽ ⇀ 2HI (k) (4)2NO2 (k) ↽ ⇀ N2O4 (k) Trang 6 Khi thay ñổi áp suất những cân bằng hóa học bị chuyển dịch là: .6 B. FeO. Mỗi chất và ion trong dãy sau vừa có tính khử. C. D.3. 3. nhận 12 electron. 4KClO3  t → KCl + 3KClO4 O3 → O2 + O Số phản ứng oxi hoá khử là A. B. Fe(NO3)2. Fe2(SO4)3. SO2. (I) Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4. 5. nóng. HCl (ñặc). Câu 7. tăng lên 8 lần. C. 6. FeSO4. a. 3. 3. c. Câu 14. vừa có tính oxi hoá: o 3+ 2+ 2+ 2+ A. Mn .khử là A. nóng. Cho dãy các chất và ion: Cl2. Cu . 6HCl + 2Al → 2AlCl3 + 3H2. D. Sắt (TTT) oxit + dung dịch HNO3 5. nóng. Khi tăng nồng ñộ của hiñro lên 2 lần. Fe(NO3)3. b. Thực hiện các thí nghiệm sau: (II) Sục khí SO2 vào dung dịch H2S. d. Phản ứng thủy phân B. D. 6. B. Cho các phản ứng sau: 4HCl + MnO2→ MnCl2 + Cl2 + 2H2O.khử là A. h. S . 6. Phản ứng kết hợp D. a. a. B. giảm ñi 2 lần. Fe(OH)2. (V) Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4ñặc. b. SO2. C. C. 2+ Câu 12. Fe . Câu 19.3. D.Cho các cân bằng hoá học: (1)N2(k) + 3H2(k) ↽ ⇀ 2NH3(k) (3)2SO2 (k) + O2 (k) ↽ ⇀ 2SO3 (k) 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. ⇀ 2NH3 (k) D. B. Phần 2. Số phản ứng thuộc loại phản ứng oxi hoá . Số chất và ion có cả tính oxi hóa và tính khử là A.4 C. nhận 13 electron. FeSO4. N2. tăng lên 6 lần. Cho các phản ứng: 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O . 4. 16HCl + 2KMnO4 → 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O. 1. C. Cho phương trình hoá học của phản ứng tổng hợp amoniac N2 (k) + 3H2 (k) ↽ t o . nhường 13 electron. S. 4. 3. H2S. S. Ca. a. nhường 12 electron. Câu 8. Cho dãy các chất và ion: Zn. D.O3 Câu 16. b. 4. Fe . C.H2S B. Số phản ứng trong ñó HCl thể hiện tính oxi hóa là A. d. 5. 7. Sắt từ oxit + dung dịch HNO3 2.Chu Anh Tuấn - . + 2+ 2+ 3+ 2+ 2Câu 11. tăng lên 2 lần. D. D. Câu 10. (IV) Cho MnO2 vào dung dịch HCl ñặc. B.4 D. 3. S. Fe(OH)3. d. Fe. HCl + NaOH 3. e. B.6 Câu 17. Sắt(TT) oxit + dung dịch HNO3 1. FeO. Cu + dung dịch H2SO4 ñặc nóng Phản ứng oxi hóa khử là : A. 5. g. phản ứng không thuộc loại oxi hóa – khử là: A.

Chu Anh Tuấn -

- 0935166002

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

A. (1), (2), (4). B. (2), (3), (4). C. (1), (3), (4). Câu 3. Hằng số cân bằng của phản ứng xác ñịnh chỉ phụ thuộc vào A. áp suất. B. nồng ñộ. C. chất xúc tác. Câu 4. Cho các cân bằng sau: (1) 2SO2(k) + O2(k) ↽ ⇀ 2SO3(k)

D. (1), (2), (3). D. nhiệt ñộ.

(2) N2(k) + 3H2(k) ↽ ⇀ 2NH3(k)

(4) 2HI (k) ↽ ⇀ H2 (k) + I2(k) (3) CO2 (k) + H2 (k) ↽ ⇀ CO (k) + H2O (k) Khi thay ñổi áp suất, nhóm gồm các cân bằng hoá học ñều không bị chuyển dịch là A. (2) và (4). B. (3) và (4). C. (1) và (3). D. (1) và (2). Câu 5. Cho các cân bằng sau: (1) H2(k) + I2(k) ↽ ⇀ 2HI (k) (3) HI(k) ↽ ⇀ 1/2H2(k) + 1/2I2(k) (2) 1/2H2(k) + 1/2I2(k) ↽ ⇀ HI(k) (4) 2HI(k) ↽ ⇀ H2(k) + I2(k)

(5) H2(k) + I2(r) ↽ ⇀ 2HI(k) Ở nhiệt ñộ xác ñịnh, nếu KC của cân bằng (1) bằng 64 thì KC bằng 0,125 là của cân bằng A. (3). B. (2). C. (4). D. (5). Câu 6. Cho cân bằng (trong bình kín) sau: CO (k) + H2O (k) ↽ ⇀ CO2 (k) + H2 (k) ∆H < 0 Trong các yếu tố: (1) tăng nhiệt ñộ; (2) thêm một lượng hơi nước; (3) thêm một lượng H2; (4) tăng áp suất chung của hệ; (5) dùng chất xúc tác. Dãy gồm các yếu tố ñều làm thay ñổi cân bằng của hệ là: A. (1), (4), (5). B. (2), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (1), (2), (4). ⇌ Cho cân bằng hoá học: PCl (k) PCl (k) + Cl (k); ∆Η>0 Câu 7. 5 3 2 Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi A. tăng nhiệt ñộ của hệ phản ứng. B. thêm Cl2 vào hệ phản ứng. C. tăng áp suất của hệ phản ứng. D. thêm PCl3 vào hệ phản ứng. Câu 8. Cho phản ứng: Br2 + HCOOH → 2HBr + CO2. Nồng ñộ ban ñầu của Br2 là a mol/lít, sau 50 giây nồng ñộ Br2 còn lại là 0,01 mol/lít. Tốc ñộ trung bình của phản -5 ứng trên tính theo Br2 là 4.10 mol/(l.s). Giá trị của a là A. 0,014. B. 0,016. C. 0,018. D. 0,012. Câu 9. Cho cân bằng hóa học: N2(k) + 3H2(k) ⇌ 2NH3(k). ∆H < 0. Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi A. tăng nhiệt ñộ của hệ phản ứng. B. tăng áp suất của hệ phản ứng. C. giảm áp suất của hệ phản ứng. D. thêm chất xúc tác vào hệ phản ứng. Câu 10. Cho phản ứng: H2 (k) + I2 (k)⇌ 2HI (k) Ở nhiệt ñộ 430°C, hằng số cân bằng KC của phản ứng trên bằng 53,96. ðun nóng một bình kín dung tích không ñổi 10 lít chứa 4,0 gam H2 và 406,4 gam I2. Khi hệ phản ứng ñạt trạng thái cân bằng ở 430°C, nồng ñộ của HI là A. 0,151M. B. 0,225M. C. 0,275M. D. 0,320M. Câu 11. Cho cân bằng hoá học: 2SO2(k) + O2(k) ↽ ⇀ 2SO3(k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Phát biểu ñúng là: A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng ñộ SO3. B. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng. C. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt ñộ. D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng ñộ O2. Câu 12. Cho cân bằng hoá học: N2(k) + 3H2(k) ↽ ⇀ 2NH3(k); phản ứng thuận là phản ứng toả nhiệt. Cân bằng hoá học không bị chuyển dịch khi A. thay ñổi áp suất của hệ. B. thay ñổi nhiệt ñộ. C. thêm chất xúc tác Fe.

D. thay ñổi nồng ñộ N2.

Câu 13. Cho cân bằng sau trong bình kín: 2NO2(k) ↽ ⇀ N2O4(k). (màu nâu ñỏ) (không màu) Biết khi hạ nhiệt ñộ của bình thì màu nâu ñỏ nhạt dần. Phản ứng thuận có A. ∆H > 0, phản ứng tỏa nhiệt. B. ∆ H < 0, phản ứng tỏa nhiệt. C. ∆H > 0, phản ứng thu nhiệt. D. ∆H < 0, phản ứng thu nhiệt. Câu 14. Cho chất xúc tác MnO2 vào 100 ml dung dịch H2O2, sau 60 giây thu ñược 33,6 ml khí O2 (ở ñktc). Tốc ñộ trung bình của phản ứng (tính theo H2O2) trong 60 giây trên là A. 2,5.10-4 mol/(l.s). B. 1, 0.10-3 mol/(l.s). C. 5, 0.10-5 mol/(l.s). D. 5, 0.10-4 mol/(l.s). Câu 15. Cho cân bằng: 2SO2(k) + O2(k) ⇄ 2SO3(k). Khi tăng nhiệt ñộ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm
16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013 Trang 7

Chu Anh Tuấn -

- 0935166002

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

ñi. Phát biểu ñúng khi nói về cân bằng này là: A. Phản ứng thuận toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt ñộ. B. Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt ñộ. C. Phản ứng nghịch toả nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt ñộ. D. Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều thuận khi tăng nhiệt ñộ. Câu 16. Xét cân bằng: N2O4(k) ⇄ 2NO2(k) ở 25 C. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng ñộ của N2O4tăng lên 9 lần thì nồng ñộ của NO2 A. giảm 3 lần. B. tăng 9 lần. C. tăng 3 lần. D. tăng 4,5 lần. Câu 17. Cho các cân bằng sau: (I) 2HI (k) ⇄ H2(k) + I2(k); (II) CaCO3(r) ⇄ CaO (r) + CO2(k); (IV) 2SO2(k) + O2(k) ⇄ 2SO3(k). (III) FeO (r) + CO (k) ⇄ Fe (r) + CO2 (k); Khi giảm áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều nghịch là A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 18. Cho cân bằng hoá học: H2(k) + I2(k) ⇄ 2HI (k); ∆H > 0. Cân bằng không bị chuyển dịch khi A. tăng nhiệt ñộ của hệ. B. tăng nồng ñộ H2. C. giảm nồng ñộ HI. D. giảm áp suất chung của hệ. Câu 19. Cho 5,6 gam CO và 5,4 gam H2O vào một bình kín dung tích không ñổi 10 lít. Nung nóng bình một thời o gian ở 830 C ñể hệ ñạt ñến trạng thái cân bằng: CO (k) + H2O (k) ⇄ CO2(k) + H2(k). (hằng số cân bằng KC = 1). Nồng ñộ cân bằng của CO, H2O lần lượt là A. 0,008M và 0,018M. B. 0,018M và 0,008M. C. 0,012M và 0,024M. D. 0,08M và 0,18M. Câu 20. Cho cân bằng hoá học sau: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇄ 2SO3 (k); ∆H < 0. Cho các biện pháp: (1) tăng nhiệt ñộ, (2) tăng áp suất chung của hệ phản ứng, (3) hạ nhiệt ñộ, (4) dùng thêm chất xúc tác V2O5, (5) giảm nồng ñộ SO3, (6) giảm áp suất chung của hệ phản ứng. Những biện pháp nào làm cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận? A. (2), (3), (5). B. (2), (3), (4), (6). C. (1), (2), (4). D. (1), (2), (4), (5). Câu 21. Cho các cân bằng hoá học: H2 (k) + I2 (k) ⇄ 2HI (k) (2) N2 (k) + 3H2 (k) ⇄ 2NH3 (k) (1) 2NO2 (k) ⇄ N2O4 (k) (4) 2CO(k) + O2 (k)⇄ 2CO2 (k) (3) Khi thay ñổi áp suất những cân bằng hoá học không bị chuyển dịch là: A. (2) B. (1), (3), (4). C. (1), (2). D. (2), (3), (4) Câu 22. Cho cân bằng hóa học: aA + bB ⇌ cC + dD Ở 1050C số mol chất D là x mol còn ở 1800C số mol chất D là y mol. Biết x > y và (a + b) > (c + d). Các chất trong cân bằng ñều ở pha khí. Kết luận ñúng là A. Phản ứng thuận thu nhiệt và làm giảm áp suất B. phản ứng thuận tỏa nhiệt và làm tăng áp suất C. phản ứng thuận thu nhiệt và làm tăng áp suất D. phản ứng thuận tỏa nhiệt và làm giảm áp suất Câu 23. Cho cân bằng N2 (k) + 3H2(k) ⇌ 2NH3(k) + Q. Có thể làm cân bằng dung dịch về phía tạo thêm NH3 bằng cách: A. Hạ bớt nhiệt ñộ xuống B. Thêm chất xúc tác C. Hạ bớt áp suất xuống D. Hạ bớt nồng ñộ N2 và H2 xuống Câu 24. Cho cân bằng sau thực hiện trong bình kín: CO(k) + H2O(k)⇄CO2(k) + H2(k) H<0. Khi tăng áp suất thì cân bằng sẽ: A. chuyển dịch theo chiều nghịch B. không chuyển dịch C. chuyển dịch theo chiều thuận D. dừng lại ngay Câu 25. Cho CO2 lội từ từ vào dung dịch chứa KOH và Ca(OH)2, có thể xảy ra các phản ứng sau: 2. CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3 + H2O K2CO3 + H2O 1. CO2 + 2KOH → 3. CO2 + CaCO3 + H2O → Ca(HCO3)2 4. CO2 + K2CO3 + H2O → 2KHCO3 Thứ tự các phản ứng xảy ra là: A. 1, 2, 3, 4. B. 1, 2, 4, 3. C. 2,1,4,3. D. 2, 1, 3, 4. Câu 26. Cho phản ứng sau: H2O (k) + CO (k) ⇌ H2 (k) + CO2(k) o Ở 700 C hằng số cân bằng là K = 1,873. Biết rằng hỗn hợp ñầu gồm 0,300 mol H2O và 0,300 mol CO trong bình 10 lít ở 700oC. Nồng ñộ của H2O và CO ở trạng thái cân bằng lần lượt là: A. 0,01267M B. 0,01733M C. 0,1267M D. 0,1733M Câu 27. Cho phương trình X + Y ⇌ Z + T . Người ta trộn 4 chất X, Y, Z, T mỗi chất 1 mol vào bình kín thì khi cân bằng ñược thiết lập, luợng chất T là 1,5 mol.Hằng số cân bằng của phản ứng là bao nhiêu trong các số dưới ñây: A.8 B.9 C.10 D.7
16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013 Trang 8
o

Chu Anh Tuấn -

- 0935166002

Trường THPT số 1 Nghĩa Hành

Câu 28. Hiện nay, khi giá nhiên liệu từ dầu mỏ tăng cao thì việc sử dụng các nhiên liệu thay thế là rất cần thiết. Trong công nghiệp, ñể ñiều chế khí than ướt, một loại nhiên liệu khí, người ta thổi hơi nước qua than ñá ñang nóng ñỏ. Phản ứng hoá học xảy ra như sau: C (r) + H2O (k) ⇌ CO(k) + H2 (k) ∆H = 131kJ. ðiều khẳng ñịnh nào sau ñây là ñúng? A. Tăng nồng ñộ hiñro làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. B. Tăng áp suất chung của hệ làm cân bằng không thay ñổi. C. Dùng chất xúc tác làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. D. Tăng nhiệt ñộ của hệ làm cân bằng chuyển sang chiều thuận. Câu 29. Khi hòa tan SO2 vào H2O có cân bằng sau: SO2 + HOH

↽ ⇀ H2SO3 (1);

H2SO3 ↽ ⇀ H+ +HSO3- (2);

HSO3- ↽ ⇀ H+ + SO32- (3); nồng ñộ SO2 thay ñổi thế nào khi: Thêm dung dịch NaOH và thêm dung dịch HCl; A. [SO2] ñều tăng B. [SO2] ñều giảm C. [SO2] không thay ñổi D. [SO2] giảm; [SO2] tăng ⇌ 2NH3(k) có ứng dụng quan trọng trong công Câu 30. Phản ứng tổng hợp amoniac 2N2(k) + 3H2(k) nghiệp hoá chất. Từ amoniac, người ta sản xuất phân ñạm, axit nitric, thuốc nổ… Hỏi tốc ñộ của phản ứng tổng hợp amoniac sẽ tăng bao nhiêu lần nếu tăng nồng ñộ hiñro lên 2 lần khi nhiệt ñộ của phản ứng ñược giữ nguyên ? A. 8 lần. B. 4 lần. C. 16 lần. D. 2 lần. Câu 31. Phản ứng tổng hợp amoniac 2N2(k) + 3H2(k) ⇌ 2NH3(k) có ứng dụng quan trọng trong công nghiệp hoá chất. Từ amoniac, người ta sản xuất phân ñạm, axit nitric, thuốc nổ… Hỏi tốc ñộ của phản ứng tổng hợp amoniac sẽ tăng bao nhiêu lần nếu tăng áp suất lên 2 lần khi nhiệt ñộ của phản ứng ñược giữ nguyên? A. 8 lần. B. 36 lần. C. 32 lần. D. 16 lần. Câu 32. Trong bình kín dung tích 1 lít, người ta cho vào 5,6 gam khí CO và 5,4 gam hơi nước. Phản ứng xẩy ra là: CO + H2O ⇌ CO2 + H2. Ở 850oC hằng số cân bằng của phản ứng trên là KC = 1 ( K =

[CO 2 ][ H 2 ] ) . Số mol của [CO ][H 2O ]

CO và H2O khi ñạt ñến cân bằng hóa học lần lượt là A. 0,2 và 0,3. B. 0,08 và 0,2. C. 0,12 và 0,12. D. 0,08 và 0,18. Câu 33. Trong các phản ứng dưới ñây phản ứng nào sẽ chuyển dời theo chiều thuận khi giảm nhiệt ñộ hoặc tăng áp suất. A. COCl2 (k) ⇌ CO (k) + Cl2 (k);∆H = +113 KJ B. CO (k) + H2O (k) ⇌ = CO2 (k) + H2 (k) ∆H = - 41,8 kJ C. 2SO3 (k) ⇌ 2SO2 (k) + O2 (k); ∆H = +192 kJ D. 4HCl (k) + O2 (k) ⇌ 2H2O (k) + 2Cl2 (k)∆H = -112,8 kJ Câu 34. Xét cân bằng: N2O4 (k) ⇄ 2NO2 (k) ở 25oC. Khi chuyển dịch sang một trạng thái cân bằng mới nếu nồng ñộ của N2O4 tăng lên 9 lần thì nồng ñộ của NO2 A. tăng 9 lần. B. tăng 3 lần. C. tăng 4,5 lần. D. giảm 3 lần. Câu 35. Khẳng ñịnh nào sau ñây luôn ñúng ? A. Khi tăng nồng ñộ chất phản ứng, tốc ñộ phản ứng tăng. B. Khi tăng bề mặt chất phản ứng, tốc ñộ phản ứng tăng. C. Khi tăng áp suất, tốc ñộ phản ứng tăng. D. Khi có mặt chất xúc tác, tốc ñộ phản ứng tăng. Câu 36. Yếu tố không ảnh hưởng ñến sự chuyển dịch cân bằng : CaCO3 (r) ⇌ CaO (r)+CO2(k) , ∆H>0. A. nồng ñộ CaCO3. B. áp suất. C. nhiệt ñộ. D. nồng ñộ CO2. Câu 37. Yếu tố nào sau ñây không ảnh hưởng ñến sự chuyển dịch cân bằng : A. Nhiệt ñộ. B. Xúc tác. C. áp suất. D. Nồng ñộ. Câu 38. Cho phản ứng : 2NO + O2 ⇌ 2NO2.Khi tăng nồng ñộ các chất lên 3 lần thì tốc ñộ phản ứng thuận và tốc ñộ phản nghịch tăng lên bao nhiêu lần. A. 9 lần và 3 lần. B. 36 lần và 12 lần. C. 27 lần và 9 lần. D. 18 lần và 6 lần. Câu 39. Cân bằng hoá học là 1 cân bằng ñộng vì : A. ở trạng thái cân bằng phản ứng thuận vẫn xảy ra. B. ở trạng thái cân bằng vẫn xảy ra phản ứng. C. ở trạng thái cân bằng phản ứng không dừng lại mà phản ứng thuận và nghịch vẫn xảy ra, nhưng với tốc ñộ bằng nhau. D. ở trạng thái cân bằng phản ứng nghịch vẫn xảy ra. Câu 40. Tốc ñộ phản ứng A (k) + B(k) → C (k) tăng lên bao nhiêu lần, nếu giữ nồng ñộ các chất phản ứng không ñổi khi tăng nhiệt ñộ phản ứng từ 398oC lên 448oC, biết tốc ñộ phản ứng tăng lên 2 lần khi nhiệt ñộ tăng lên 10oC. A. 32 lần. B. 64 lần. C. 16 lần. D. 10 lần. Câu 41. ðể tăng tốc ñộ phản ứng thuận của pứ : 2NO + O2 ⇌ 2NO2. Ta cần phải :
16 chuyên ñề ôn thi ñại học, cao ñẳng 2012 - 2013 Trang 9

D. Câu 49. B. Nồng ñộ của H2 và hơi Br2 trong hệ H2 (k) + Br2 (k) ⇌ 2 HBr (k) tương ứng là 1. Cho phản ứng : A (k) + B(k) → C (k). tốc ñộ phản ứng tăng: A. D. Tốc ñộ tức thời của phản ứng trên ñược tính theo biểu thức: d c c b a d a b A. cốc 2 ở 50oC. khi tăng áp suất lên 2 lần thì tốc ñộ phản ứng thay ñổi như thế nào? A. Câu 47. D. v = k. C. 4 lần. Tốc ñộ phản ứng tăng 8 lần. C. ∆H < 0. Tốc ñộ phản ứng tăng 32 lần. Tốc ñộ phản ứng giảm Câu 54.3atm. thể tích bình phản ứng. C. ðể tăng tốc ñộ của phản ứng nung vôi người ta dùng biện pháp. Cho cân bằng : 2NO2 ⇌ N2O4 . nếu giữ nồng ñộ các chất phản ứng không ñổi trong các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Thực hiện phản ứng trên ở 398oC phản ứng dừng lại ở giây thứ 96.1atm. Khi cân bằng khí SO2 còn lại bằng 20% lượng ban ñầu. 4 lần. Câu 52. Tăng áp suất. C D . D. D. C. thêm Br2. Xét phản ứng : a A + b B → c C + d D. 1. D. B.2 mol/l. v = k. ðể thu ñược nhiều SO3 ta cần: A. 10. 0. CC . Chọn phát biểu ñúng. A. B.034. ∆H <0. Không xác ñịnh ñược. 1. cân bằng hoá học sẽ chuyển dịch về phía: A. D. Câu 53. B. Câu 42. D. Giảm nồng ñộ của O2.8 mol/l. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. 2 lần. 5 lần. 0.1 mol/l. thêm H2SO4 loãng. B. Khi tăng áp suất lên 2 lần. thêm xúc tác. Bọt khí xuất hiện ở cốc 1 sớm hơn. C. C. Câu 45. 32.2atm. Tăng thể tích dung dịch H2SO4 4M lên gấp ñôi. C. nhưng còn lại sau khi phản ứng kết thúc. D. Cốc 1 ở nhiệt ñộ thường. D. B. D. Câu 51. Câu 45. C. Câu 43. Câu 57. Tăng nhiệt ñộ phản ứng. Thí nghiệm 2: Thực hiện phản ứng trên ở 448oC phản ứng dừng lại ở giây thứ 3. A. Cho phản ứng : H2 + I2 (hơi) ⇌ 2 HI (k). 2 lần. Chất xúc tác là chất làm tăng hoặc làm giảm tốc ñộ phản ứng. thêm NaOH. o A. hàm lượng chất xúc tác. Cho phản ứng A (K) + B(K) → C(K). Cho ñá mịn như bột vào lò.4atm. 8 lần. Xét phản ứng : 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2 SO3 (k) . Cho 11. v = k. màu nâu ñậm dần. D. C.7% CO.5 mol/l và 1 mol/l . 25. C.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. giảm áp xuất. 50% CO2 và 50% CO. tốc ñộ phản ứng tăng: A. C A . Lưu huỳnh xuất hiện ở cốc 2 sớm hơn. D. Lưu huỳnh xuất hiện ở côc 1 sớm hơn. 900. Khi ñạt ñến trạng thái cân bằng có tới 90% Br2 ñã phản ứng. B. Tăng nồng ñộ của NO2. xây lò kín ñể tránh gió. Hiện tượng thu ñược là : A. B. Nồng ñộ của SO2 và O2 trong hệ 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2 SO3 (k) tương ứng là 4 mol/l và 2 mol/l . Khi ñạt ñến trạng thái cân bằng có tới 80% SO2 ñã phản ứng. hỗn hợp giữ nguyên màu không ñổi. 40. C. 16lần. Chất xúc tác sẽ không còn khi phản ứng kết thúc. Câu 55. Câu 44. Vậy hằng số cân bằng của phản ứng là : A. Câu 48. C. thêm HCl. O2 và SO3 lần lượt là: 0. Trong 1 bình kín. Thay bằng dung dịch H2SO4 2M B. B. Câu 56. Giảm thể tích dung dịch H2SO4 4M xuống một nửa. 33. D. B. giảm nhiệt ñộ. Nhúng bình ñựng hỗn hợp gồm 2 khí trên vào nước ñá thì : A.33% CO2 và 66. D. B. 1. Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi. 30. Cho phản ứng 2A (k) + B2 (K) → 2AB (k). Khi nén thể tích hỗn hợp giảm xuống 3 lần. C.Chu Anh Tuấn - . 54. Xét phản ứng 2SO2 + O2 ⇌ 2SO3 ở trạng thái cân bằng nồng ñộ của SO2.+ H+. ∆H < 0. C A . B. Vậy hằng số cân bằng của phản ứng là : A. Sự chuyển dịch cân bằng phản ứng phụ thuộc vào : A. A. Chiều thuận B. B. Chất xúc tác là chất làm thay ñổi tốc ñộ phản ứng. C.5 atm thì áp suất lúc cân bằng là: A. B. 75% CO2 và 25% CO. Chiều nghịch. Cho nhiều tảng ñá to vào lò. ðược thực hiện ở bình kín. D. ở nhiệt ñộ không ñổi. Phần trăm theo thể tích của hỗn hợp khí ở trạng thái cân bằng là ( biết rằng chúng có tỉ khối so với không khí bằng 1).75% CO. áp suất của hệ. cao ñẳng 2012 . Tăng nhiệt ñộ phản ứng (nung ở t cao). Khi hoà tan SO2 và nước ta có cân bằng : SO2 + H2O ⇌ HSO3. D.CC . B.2 gam sắt tác dụng H2SO4 (4M) ở nhiệt ñộ thường. Khi tăng nhiệt ñộ lên 10oC. Xét cân bằng sau trong một bình kín ở nhiệt ñộ cao và không ñổi: C(r) + CO2 (k) ⇌ 2CO (k) . C. C. Thực hiện phản ứng H2SO4 + Na2S3O3 → S↓+ SO2↑+ H2O + Na2SO4 ở 2 nhiệt ñộ khác nhau. C. 1. Tốc ñộ phản ứng tăng 16 lần.25% CO2 và 93. hỗn hợp có màu khác. Không ảnh hưởng ñến cân bằng hoá học. Câu 50.2013 Trang 10 . Chất xúc tác là chất làm tăng tốc ñộ phản ứng. v = k. B. 3 lần. D.CB . 1. tăng nhiệt ñộ.CD . màu nâu nhạt dần.CB . Câu 58. muốn tốc ñộ phản ứng tăng lên cần: A. C. Giảm nồng ñộ NO. Nếu áp suất ban ñầu là 1. cho 256g khí SO2 và 64g khí O2. Lưu huỳnh xuất hiện ở 2 cốc bằng nhau. nhiệt ñộ của phản ứng. 6.

Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. TÍNH AXIT CỦA CÁC DUNG DỊCH Câu 1. O = 16.6.2. Giá trị của m là A. C. dung dịch X và m gam chất rắn không tan. HNO3. Al = 27) A.5 gam hỗn hợp các kim loại Al. Hòa tan 6. 60ml. thu ñược dung dịch Y. C.609.76%. Nồng ñộ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là (Cho H = 1. Hoà tan 5. C. 29. 30ml. H = 1. C.36 lít H2 (ở ñktc). Khối luợng K2Cr2O7 cần dùng ñể oxi hoá hết 0.79%. Sau phản ứng thu ñược 2.72 lít. thu ñược 4. Mg. D.6 gam.1 gam. 6.24%. Câu 6.Chu Anh Tuấn - . Các chất ñốt rắn (than.5) A. Cho 10 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư).672 lít khí H2(ở ñktc). 27.6 gam và 5. 15.125. K = 39. 11. Hòa tan hoàn toàn 3. C. D. B.24 lít khí hiñro (ở ñktc). 4. sau khi phản ứng kết thúc thu ñược 4. 1.22 gam hỗn hợp X gồm Fe. Kim loại X là A. C.5. 3. Fe = 56. B. Câu 8. Khối lượng của Mg và Zn trong 8.4 gam và 6. thu ñược dung dịch X và 7.7 gam. C. C.500. Giá trị của V là (Cho H = 1.8. củi) có kích thước nhỏ sẽ dễ cháy hơn. Giá trị của m là (Cho H = 1. 2.2 gam. 0.672 lít. X là kim loại thuộc nhóm IIA. sinh ra 0. Chuyên đề 3: BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN DUNG DỊCH AXIT HCl. Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HCl dư. cao ñẳng 2012 . 8. Câu 4.2. Cho 1. B.2 mol khí H2. D. Giá trị của m là (Cho H = 1.9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. 13.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 59. Sau phản ứng thu ñược dung dịch X và V lít khí hiñro (ở ñktc). D. Cho một mẫu hợp kim Na-Ba tác dụng với nước (dư).52. Thể tích dung dịch axit H2SO4 2M cần dùng ñể trung hoà dung dịch X là A. Ca. 59. D. 5.98. Ba. Câu 60. 42.4 gam. 45.500. H2SO4 Phần 1. 2. B.12 lít (ở ñktc). Mg = 24.Cô cạn dung dịch X (trong ñiều kiện không có không khí) ñược m gam muối khan. 28. 24. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. 150ml. Mg = 24. Cl = 35.6. 5.6 gam Câu 10. 1. 4. B. Zn = 65. Cu = 64) A. D. Cr = 52) A. D.3M và o 0. Giá trị của m là (Cho Fe = 56. Sr. thu ñược 1. 47. 2.9 gam. D. C. Cho 13.4 gam. Giá trị của m là A.96 gam. Mg và Zn bằng một lượng vừa ñủ dung dịch H2SO4 loãng. 8.4.1. B. C.7M. Sau khi phản ứng tổng hợp NH3 ñạt trạng thái cân bằng ở t C. D. Câu 2. Cho 5.5) A. B.5 gam. 20.336 lít. Fe = 56) A. Cho 0.448 lít.4 gam Al bằng một lượng dung dịch H2SO4 loãng (dư). 0. 7. Cr.6 gam. B. S = 32. H2 chiếm 50% thể tích hỗn hợp thu ñược.48 lít khí H2 (ñktc) và m gam kim loại không tan. 4. thu ñược 0. D. Cho 15 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). 29.21%. B. o Hằng số cân bằng KC ở t C của phản ứng có giá trị là A. 0. Câu 12. 3. sau phản ứng cô cạn dung dịch thì số gam muối khan thu ñược là (Cho H = 1. 3. Nồng ñộ của FeCl2 trong dung dịch Y là 15. thì thể tích khí hiñro sinh ra chưa ñến 1.27.48 lít. Câu 9. dịch HCl. Zn = 65) A. B.344 lít hiñro (ở ñktc) và dung dịch chứa m gam muối. D. 2.24 lít. Câu 5. Câu 14. 0. Khẳng ñịnh nào sau ñây không ñúng ? A. B. 2. Câu 3. Câu 11. C.0. 2.25. Một bình phản ứng có dung tích không ñổi.6 mol FeSO4 trong dung dịch có H2SO4 loãng làm môi trường là (Cho O = 16. 1. 75ml. 48. B.2013 Trang 11 .7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung Câu 13. khi cho 1. Fe tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng nóng (trong ñiều kiện không có không khí). D. Câu 7.4 gam C.24 lít. C.5. 11. 24. D. Cl = 35.6 gam Fe tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu ñược thể tích khí H2 (ở ñktc) là (Cho H = 1. Cho 8. thu ñược dung dịch X và 3.5 gam Zn trong dung dịch axit HCl dư. 0. D.2 gam và 7.7 gam.8.36 lít. D. 10. 0. B. C.4.76%.8 gam và 7.9 gam hỗn hợp trên lần lượt là A.48 lít khí H2 (ở ñktc). 2. 9.4 gam. Nấu thực phẩm trong nồi áp suất nhanh chín hơn so với khi nấu ở nhiệt ñộ thường. Cl = 35.12 lít. B. D. Nhịêt ñộ của ngọn lửa axetilen cháy trong oxi cao hơn nhiều so với cháy trong không khí. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa ñủ dung dịch HCl 20%.9 gam hỗn hợp bột Mg và Zn tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Fe = 56) A. 6. B. C. 6. B.224 lít. 1. Nấu thực phẩm trên núi cao ( áp suất thấp ) thực phẩm nhanh chín hơn.2 gam.84 lít khí H2 (ở ñktc). Fe = 56. 14.02 mol Na2CO3 tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thể tích khí CO2 thoát ra (ở ñktc) là A. Mặt khác.72 lít.5.3 gam.48 lít. chứa hỗn hợp khí N2 và H2 với nồng ñộ tương ứng là 0. 6. 3. C.

Ag.1 gam hỗn hợp hai muối sunfít trung hoà của 2 kim loại kiềm ở hai chu kì liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu ñược 2. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeO. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược m2 gam muối khan. Mg(HCO3)2. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. D. C. Na.Cs. ðể ñốt cháy hoàn toàn X và G cần vừa ñủ V lít khí O2 (ở ñktc). 4. 3. Thể tích dung dịch HCl 2M tối thiểu phản ứng vừa ñủ với X là A. Al bằng 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì số mol HCl bị oxi hóa là A. Ba. D. K. Không tìm ñược Câu 29. Fe3O4. Câu 31. Cho 9. B. 22.2 lít SO2 (ñkc) rồi hòa tan toàn bộ sản phẩm vào 21O g dung dịch H2SO4 1O% thu ñược dung dịch A . D. Mg. thu ñược 23.2 ≤ m ≤ 25. nung trong oxi thu ñược 2. Ag. Cu vào dung dịch HCl dư thoát ra 448 ml khí (ñkc).95 D. Cho 6. Ca(HCO3)2. Nung nóng 16. B. 3. Be. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa ñủ ñể phản ứng với chất rắn X là A.35 L D. O = 16 .2 ≤ m ≤ 27. C. Sục khí clo (dư) vào phần hai. C. 23.672 lít khí thoát ra ở ñiều kiện tiêu chuẩn. Cl = 35. D. 80 ml. D. 800 ml. Zn với một lượng dư khí O2. Mặt khác lấy lượng kim loại tạo thành cho tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu ñược 0. D. 25. C. Công thức oxit kim loại ñó là: A. Cs. C. cao ñẳng 2012 . Fe.95 C. Trộn 5. C. B.Cho 1. B. giải phóng hỗn hợp khí X và còn lại một phần không tan G. FeO B. 200 ml. 0. C. 0. Giá trị của V là A. Cô cạn dung dịch X thu ñược lượng muối khan là A. Cô cạn dung dịch X thu ñược m gam muối khan.75. C.24 g D. B.08.95 g B.68gam. Câu 22. O = 16 . 160 ml. 3. Ca.75M thu ñược khí H2 và dung dịch X.15M.2 lít H2 (ñkc) và vẫn còn dư 3. ðể trung hoà 100 ml dung dịch X cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 0.672 lít H2 (ñkc).02. ðể hoà tan hoàn toàn 6. Câu 21.6 gam bột sắt với 2. FexOy là: A.48. Kim loại R là A. Cu.92gam.83 g Câu 25. Cho 3.8 L Câu 28. sinh ra 0.K.2013 Trang 12 . ñến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.95%. Khối lượng hỗn hợp 2 kim loại ban ñầu là: A. Phần 1 tan hết trong dung dịch HCl tạo ra 1. Công thức của muối hiñrocacbonat là A.125 gam muối hiñrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư). Hoà tan hết 7. Câu 16. Cho 1. 3. ðem oxi hóa hoàn toàn 11. Thể tích dung dịch HCl ñã dùng là A.71.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 15. 35. Fe3O4 vào một lượng vừa ñủ dung dịch HCl 2M.8 gam hỗn hợp gồm Au. 22. Câu 20. D. 0. C. 0.86%.2 gam B. Li. B. D.56 gam Câu 24.16. 2. B. 240 ml.00 gam canxi tan hoàn toàn trong 200 ml dung dịch hỗn hợp HCl 2M và H2SO4 0. D.74 gam hỗn hợp bột Mg. 2.2 Câu 30.4 gam hỗn hợp gồm kim loại R (chỉ có hóa trị II) và oxit của nó cần vừa ñủ 400 ml dung dịch HCl 1M.Na. Phần trăm về khối lượng của nguyên tố lưu huỳnh trong oleum trên là A. Hai kim loại ñó là: A. Câu 18. Zn tác dụng với O2 dư nung nóng thu ñược 46.95 gam. CuO. 0. Chia Y thành hai phần bằng nhau.24 lít khí SO2(ñkc). 25. Cho 40g hỗn hợp gồm Au. D. Câu 23. Biết lượng axit ñã lấy dư 20% so với lượng cần thiết ñể phản ứng. 1. Fe2O3.12 mol khí H2. 22. 103.08 mol H2. thu ñược dung 2+ 3+ dịch Y có tỉ lệ số mol Fe và Fe là 1 : 2. Câu 26. Chia hỗn hợp 2 kim loại có hoá trị không ñổi làm 2 phần bằng nhau. ðể khử hoàn toàn 6.46gam.95 g C. 0. 320 ml. C. Na. 400 ml.4 gam bột lưu huỳnh rồi nung nóng (trong ñiều kiện không có không khí).05. Cho 2O gam hỗn hợp kim loại M và Al vào dung dịch H2SO4 và HCl ( số mol HCl gấp 3 lần số mol H2SO4 ) thì thu ñược 11. D. 1. 2.94 gam hỗn hợp FexOy và Al hòa tan trong 100 ml dung dịch H2SO4 1. 32. 0.36.1 gam B. 600 ml. Lọc lấy phần dung dịch rồi ñem cô cạn thu ñược m gam muối khan .80. Tính m ?( S = 32 . thu ñược dung dịch chứa 7.84 gam hỗn hợp oxit. 2.5 gam Câu 27.015 mol một loại hợp chất oleum vào nước thu ñược 200 ml dung dịch X.5 L C.Chu Anh Tuấn - . Giá trị của m là: A.16 gam KMnO4 tác dụng với dung dịch HCl ñặc (dư). Phần 2.5 gam muối sunfat trung hoà. Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng rồi nung khan trong chân không thu ñược một chất rắn có kl là: A.5) A. Cho 0. 1. Biết m2 m1 = 0. Fe3O4 C. Tính nồng ñộ % của dung dịch A ( cho S =32 .86 gam.97%. Zn. Câu 25.4 gam D. 77.792 lít H2 (ñkc).12 gam C. Câu 19.93 gam. 2. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu ñược là: A. 2. B.57. Câu 17. NaHCO3.736 lít khí H2 (ở ñktc).2 gam chất rắn X. Cho M tác dụng với lượng dư dung dịch HCl. thu ñược hỗn hợp rắn M.2 B.04 gam hỗn hợp 2 kim loại tan hoàn toàn trong H2SO4 loãng dư thấy có 0.08gam. Fe2O3 D.4 gam một oxít kim loại cần 0. 38.4 L B.4g hỗn hợp chất rắn X. Fe. 3.8M. 0. B. C. Cho 8.4 gam kim loại .51. Cu. 37.65%. B.7 gam D.85 gam.28M thu ñược dung dịch X và 8. Ba(HCO3)2. B. H = 1 ) .53 gam hỗn hợp Mg.1 gam C. 0. Al2O3.10. Fe2O3. Cô cạn phần một thu ñược m1 gam muối khan. Cho 11.71.

0. O = 16.448 lít khí (ở ñktc).6 gam hỗn hợp X là A. 8. Li.020.6 gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư). 0. thu ñược dung dịch X. 0. D.13 gam hỗn hợp X gồm ba kim loại Mg.68 gam. Câu 33. thu ñược dung dịch X. D. Mg và Ca. B. D. 4. b là: A. Hai kim loại trong X là A.2(a + b).75. liti và beri. ðể hoà tan hoàn toàn 2. 1.62 gam FeCl2 và m gam FeCl3.015.04 mol. Hoà tan 5. Fe3O4 và Fe2O3 (trong ñó số mol FeO bằng số mol Fe2O3). 20. Giá trị của V là A.5M. 0. Mg và Sr. Hai kim loại ñó là (cho Be = 9. C. Nung Y trong không khí ñến khối lượng không ñổi. K. MgO. D. Câu 44.9 gam hỗn hợp muối cacbonat và hiñrocacbonat của kim loại kiềm M tác dụng hết với dung dịch HCl (dư).98 gam muối khan. 101. 0. cao ñẳng 2012 . sinh ra 0.68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa ñủ dung dịch H2SO4 10%. natri và magie. 80. Câu 43. cô cạn Y thu ñược 7. K3PO4và KOH.33 gam. C.344 lít.030. Cr. 0. 60. Cho 1. Fe2O3.01 mol CrCl3 thành K2CrO4 bằng Cl2 khi có mặt KOH. hỗn hợp muối sunfat khan thu ñược khi cô cạn dung dịch có khối lượng là (cho H = 1. 50 ml.18. Câu 34.92 lít. Na. 2. Fe2O3. S = 32. dung dịch HCl loãng. cần dùng vừa ñủ V lít dung dịch HCl 1M. Câu 37.45 gam hỗn hợp X gồm hai kim loại kiềm thổ vào 200 ml dung dịch HCl 1. lượng tối thiểu Cl2 và KOH tương ứng là A. D. Dung dịch X phản ứng vừa ñủ với V ml dung dịch KMnO4 0.2M. V = 22. C. B. Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn. ZnO trong 500 ml axit H2SO4 0.672 lít khí H2 (ở ñktc).015 mol và 0.08 mol. Câu 38. V = 22. KH2PO4 và K2HPO4. Cho 7.32 gam hỗn hợp gồm FeO.2013 Trang 13 . B. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.81 gam hỗn hợp gồm Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn 14. Ca = 40. C. D.010.24 lít khí H2 (ở ñktc). C. Cho 3. B. 7. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.015 mol và 0. Zn = 65) A. D. Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl (dư). C. 0. Be và Ca. Cho dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào dung dịch X. B. thu ñược kết tủa Y.48 gam. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. 101. Mg = 24. D.16. Sr = 87. C. Giá trị của V là (cho Fe = 56) A.6 lít khí (ñktc).1M (vừa ñủ). 40. D. Cu và Al ở dạng bột tác dụng hoàn toàn với oxi thu ñược hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3. Câu 39. Cô cạn dung dịch Y thu ñược 8.48 lít. thu ñược hỗn hợp gồm các chất là A. 0. B. Fe vào dung dịch H2SO4 loãng (dư). D. thu ñược V lít khí (ở ñktc) và dung dịch X.03 mol và 0.25M. Ba = 137) A. B. sau phản ứng thu ñược số mol CO2là A.68 lít. C.Chu Anh Tuấn - . B.1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng hết với lượng dư Câu 46. D. thu ñược dung dịch Y chứa các chất tan có nồng ñộ mol bằng nhau. Nhỏ từ từ từng giọt ñến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0. 0.008 lít. kali và bari. 3. thu ñược 5. Kim loại M là A. Be và Mg.b).81 gam.80 gam.80 lít. V = 11. D.81 gam. 28% C. Câu 48. C. 57 ml. hỗn hợp gồm BaSO4 và FeO. D. B.20 gam. Câu 36. Câu 42.4(a . B. Câu 40.b).12 gam hỗn hợp gồm FeO.672 lít. Câu 45. C. Be và Mg. D.32% B. V = 11. Cho từ từ dung dịch chứa a mol HCl vào dung dịch chứa b mol Na2CO3 ñồng thời khuấy ñều.04 mol. Khi cho dư nước vôi trong vào dung dịch X thấy có xuất hiện kết tủa. Sr và Ba. 0. Sau phản ứng. D. Biểu thức liên hệ giữa V với a. 1. thu ñược chất rắn Z là A. C. C.23. C. Câu 35. Câu 47. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) ñể tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 (ñktc) phản ứng là A. B. B. 3. ñược dung dịch Y. 0. thu ñược 2.2M và NaHCO3 0. Cho 2.2(a . hỗn hợp gồm Al2O3 và Fe2O3. C. Cho 100 ml dung dịch KOH 1. 0. 2.5M vào 200 ml dung dịch H3PO40. R Câu 41. nóng thu ñược dung dịch Y và khí H2. B. Hoà tan hoàn toàn 2. 16% Câu 32. 0. Thể tích dung dịch HCl 2M vừa ñủ ñể phản ứng hết với Y là A. thu ñược dung dịch X. hỗn hợp gồm BaSO4 và Fe2O3. 97. 1. KH2PO4 và K3PO4. B.4(a + b). Ca và Sr. D.5M. D. Giá trị của m là A. Mg và Ca. thu ñược 5.03 mol và 0. 88.67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA (phân nhóm chính nhóm II) tác dụng hết với dung dịch HCl (dư). B. Hòa tan hoàn toàn 2.50. 75 ml. Fe = 56. KH2PO4và H3PO4. C. Y là A.24% D. kali và canxi.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. 5. thoát ra 0. 6. C. C. Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng.08. B.016 lít.80. 4.6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư). Mg = 24. Khối lượng dung dịch thu ñược sau phản ứng là A. ðể oxi hóa hoàn toàn 0. Thể tích khí O2 (ở ñktc) cần ñể phản ứng hoàn toàn với 14. Hoà tan m gam hỗn hợp gồm Al. 90 ml. 9.6 lít khí H2 (ở ñktc).75. Kim loại X. Cho 9.08 mol. Cho 1.81 gam.81 gam. Cô cạn dung dịch X. 6.

thu ñược dung dịch Y và một phần Fe không tan. Cho X vào dung dịch HCl dư thấy còn 1. S = 32 .85 gam Ba và 7.0 gam hỗn hợp X gồm bột Mg và bột Al bằng dung dịch H2SO4 loãng. B.24 lít khí H2 (ñkc) và dung dịch B. 8.24. Hoà tan hoàn toàn 9. B kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II) bằng dd HCl. 2.5. Mg.36 gam chất rắn X gồm Fe .52 gam Câu 54. Tính m: ( Fe = 56 . 23. Giá trị của a là : A.96.2 lít dung dịch H2SO4 0. 1. 3.24. Zn = 65 . Mg. Kim loại M là: A.04 lít Câu 58. Ca C. Dung dịch X làm mất màu vừa ñủ 100ml dung dịch KMnO4 0. Mg hoặc Mg.2 lít B. Cho dung dịch B tác dụng dung dịch NaOH dư. ðể hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa hết 12O ml dung dịch H2SO4 1M. B. Fe(OH)3. Al2O3 trong 200 ml HNO3 aM (vừa ñủ) sau phản ứng. MgSO4 và Fe2(SO4)3.2.32g D. Fe Câu 62. 6. O = 16 .5M cho ra 1. MgSO4 và FeSO4. ñem nung trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược 16. MgSO4.2013 Trang 14 . 2 gam Ca và 2. Al C. C. B. ðốt m gam bột sắt trong khí oxi thu ñược 7.2M C.8 g C. Be. 21. 11. ZnO và Cu tác dụng với dung dịch HCl (dư) thu ñược dung dịch Y và phần không tan Z.2 gam.2 gam chất rắn.65 gam BaO D. Si D. 29. C. Hòa tan hoàn toàn 3. 3.4 gam. Cho hỗn hợp X gồm Fe2O3. H = 1 ) A. Fe = 56 ) A.Chu Anh Tuấn - .7 gam Câu 52. Fe(OH)3 và Zn(OH)2.6 gam hỗn hợp X gồm 2 muối cacbonat trung hòa (của 2 kim loại A. 3.25p gam oxit . 2. Giá trị của a là: A. Thể tích khí A thu ñược ở ñiều kiện tiêu chuẩn là: A. MgO. 86. Câu 50. 0.8 gam. Cu(OH)2 và Zn(OH)2.48. rất dư). Sau phản ứng thu ñược 336 ml H2 (ñkc) và thấy khối lượng lá kim loại giảm 1.368 lít khí H2 (ở ñktc). 1.Fe2O3.O8 gam B.43 gam hỗn hợp bột gồm Mg. C.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 49. Hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 nặng 9 gam. sau khi các phản ứng kết thúc chỉ thu ñược dung dịch X. khối lượng M và MO trong X là: A.6 gam D.24 lít D. 5. Ngâm một thanh kim loại M có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl.Y là kim loại gì ?( Cu = 64 . 88. tạo thành O. khí sinh ra ñược hấp thụ hoàn toàn bởi 3 lít dd Ca(OH) 0. Dung dịch thu ñươc ñem cô cạn ñược 5.25M Câu 55. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.1M. nóng ñến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.6 gam O . Hai kim loại A.4 g B. B ñó là: A. 6.6 gam Cu không tan. Al.26 gam hỗn hợp gồm Na2O. 4.75M (vừa ñủ).68% so với ban ñầu. 7. Fe2(SO4)3 và FeSO4. 10. C. O = 16 ). 12. Ca.FeO. Cu.1M B.7. Khối lượng Fe3O4 trong X là A. Al và Fe C. 3. Be. sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.12 lít B.58 gam D.015M thì 2 thu ñược 4 gam kết tủa. phản ứng xong thu ñược dung dịch X và chất rắn Y. dư) thu ñược kết tủa A. thu ñược 4. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch axit H2SO4ñặc. H2SO4. ( Fe = 56. 8. cao ñẳng 2012 . B.08 lít C. Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp MCO3 và M'CO3 bằng dung dịch HCl dư thầy thoát ra V lít khí ở ñiều kiện tiêu chuẩn. Hòa tan hết 26. Một hỗn hợp X gồm M và oxit MO của kim loại ấy.34 gam hỗn hợp muối nitrat.48 g Câu 60. Khối lượng chất rắn Y bằng A. Giá trị của V là A. ở ñktc). Câu 51. Thêm từ từ dung dịch NaOH vào B sao cho kết tủa ñạt tới lượng lớn nhất thì dừng lại.64 gam Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 (loãng. Al2O3 và MgO bằng 795 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0. Mg B. nung trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược 24 gam chất rắn. Fe(OH)2 và Cu(OH)2. 1.6 lần khối lượng của MO trong hỗn hợp ấy. 16. Oxi hóa hoàn toàn p gam Kim loại X thì thu 1. 17.6 gam B.6 gam D. 0. Hoà tan hỗn hợp bột gồm m gam Cu và 4. Mg B. D. TÍNH OXIHOÁ CỦA CÁC DUNG DỊCH AXIT HNO3.12 lít H2 (ñkc). 5. Giá trị của m là A. Câu 53. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH (loãng. Chất tan có trong dung dịch Y là A. Ca D. Zn và Mg Phần 2.1 C.18 gam C.2 gam Mg và 2 gam MgO B. Hỏi X.6. dư thu ñược khí A và dung dịch B. 95.8 gam CaO C. Ba. D. Fe(OH)2. 13. 3. Biết khối lượng của M trong hỗn hợp X bằng 0.64.2 gam Cu và 4 gam CuO Câu 61.68 lít C. 1. 0. 100.6 gam C. Ba Câu 56. Hòa tan hoàn toàn 3.4 gam Fe bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Giá trị của V là: A. Kim loại M. Câu 63. Sau phản ứng thu ñược dung dịch X và 4.3M D. Hòa tan muối cacbonat của kim loại Y bằng một lượng vừa ñủ dung dịch H2SO4 9. Cu và Zn D.1 gam muối khan. Hoà tan 22.36. Lọc kết tủa. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 trong dung dịch HCl thu ñược 2.6 gam Câu 59. Câu 64. Hoà tan 36 gam hỗn hợp ñồng và oxit sắt từ (ở dạng bột) theo tỉ lệ mol 2 : 1 bằng dung dịch HCl dư. Mg. 0. 2. lọc lấy kết tủa. Cu = 64. 0. D. D. C. Ca hoặc Sr.4 lít D. MgSO4.92 gam B.0 gam. Cô cạn dung dịch X thu ñược khối lượng muối khan là A.8% thì thu ñược dung dịch muối sunfat có nồng ñộ 14. Mg = 24 . X tan vừa ñủ trong 0. B.18% . Cu và Fe B. 0.5M và H2SO4 0. D.224 lít khí H2 ở ñktc. Fe3O4.36 lít Câu 57.96.

2 lít D. 9.80 gam. 0. Khối lượng muối khan thu ñược sau khi cô cạn dung dịch X là: A. 18.4 M. Khối lượng muối tạo thành trong dung dịch: A.25%. Mg. 3. Khối lượng muối trong dung dịch X là A. 12. Nồng ñộ mol của dd axit ban ñầu là A. C. Cho a mol Cu kim loại tan hoàn toàn trong 120ml dung dịch X gồm HNO3 1M và H2SO4 0. 14.72 gam Mg và 0. Giá trị của m là: A.136 lít (ở ñktc) hỗn hợp Y gồm hai khí không màu. 0. Câu 66.0. thu ñược 0. 5.5M C. Mặt khác. dung dịch D và còn lại 1.00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng. sinh ra sản phẩm khử NO duy nhất. C. Cho 20 gam Fe tác dụng với HNO3 ñủ.15 mol CuFeS2 và 0. 1.224 lit Câu 71. 0. nếu thêm Ba(OH)2 dư vào dung dịch X.3 lit. Cho 2.68 M B. Nồng ñộ của dung dịch HNO3 là: A.5 gam hỗn hợp gồm Fe và Fe3O4 tác dụng với 200 ml HNO3 loãng. FeS.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 65.2 gam Câu 80.128 C. Cho 18. Giá trị của V là: A. Cu.86 M D.12 B.9 M Câu 74.46 gam D.8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. lấy kết tủa nung trong không khí ñến khối lượng không ñổi thu ñược a gam chất rắn.90 gam. Làm bay hơi dung dịch Y thu ñược 46 gam muối khan. Cô cạn dung dịch A thu ñược m gam muối khan. Câu 81. C. trong ñó có một khí hóa nâu trong không khí.6.28g Cu vào 100 ml dung dịch gồm NaNO3 0.4 gam Fe tác dụng với dung dịch HNO3 loãng.896 lít B. 28. Sau khi các Câu 67. 0.8M và Cu(NO3)2 1M.896 lít một khí X (ñktc) và dung dịch Y. Hoà tan hoàn toàn 13. Ag tác dụng với dung dịch H2SO4 ñặc. 11.7 gam Al tác dụng vừa ñủ với dung dịch chứa NaNO3 và NaOH thu ñược V lít khí (ñkc). Khí X là A.18 gam. 22. Cho 0. sinh ra khí NO và dd A. D.0 gam Cu vào dung dịch HNO3 loãng thu ñược 0. 2.46 gam kim loại. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược khí NO duy nhất có thể tích (ñkc) là A. 6. dung dịch Y này hòa tan ñược tối ña m gam Cu. B. 5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào X và ñun nóng.112 D.2013 Trang 15 . 3 Câu 70. Cho 1. dư thu ñược dung dịch X và 0. Fe3O4.0 gam Fe và 3. 0. Cho dung dịch HCl dư vào dung dịch X ñược dung dịch Y.80%. 39. 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược khí NO.5 g nhôm tác dụng vừa ñủ với 2.48 lít D.4 gam D. C.8 gam chất rắn không tan.01 3 mol NO và 0. 17. 16 gam Câu 79. Cho 1. Cho 2. B. 0.6M Câu 75. 5. Câu 68. 8. thu ñược V lít khí NO duy nhất (ñkc) và 3. Tính V? A. 3. Cho hỗn hợp gồm 6.32a lít. 0. NO và dung dịch X. FeO.8 gam muối FeCO3 tác dụng với dung dịch HNO3 vừa ñủ.02a lít. Thể tích (lít) dd NaOH 0.35g hỗn hợp gồm Cu.4. 5 gam C.80 gam. D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0. 0.52%.35 gam. B. D. Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0. Cho 13. 12.2 gam chất rắn. N2.5 M tối thiểu ñể kết tủa toàn bộ ion Cu2+ trong dd A là: A. Giá trị của m là: A. 5 D. 6. 6 gam D.24 gam C. C. 18 gam C.68 lít C. 4.Chu Anh Tuấn - . thu ñược dung dịch X và 3. B. thu ñược 0.448 lít khí NO duy nhất và dung dịch X. Al tác dụng hết với dung dịch HNO thu ñược hỗn hợp khí gồm 0. 37.1 gam D.6 gam B. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp ban ñầu là A. nóng dư thấy thoát ra V lit khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất ở ñktc). Thêm BaCl2 dư vào dung dịch X thu ñược m gam kết tủa. 15.5 gam Câu 72. S.69 gam B. 14.24 lít NO duy nhất (ñkc). 10.2M D. 0. 19.24 lít C.53%.5M (loãng) thu ñược V lít khí NO duy nhất (ñkc).05 M C. 11.2. B. 0. 0.862 gam hỗn hợp gồm Al và Mg vào dung dịch HNO3 loãng.1M B. kết quả khác Câu 76. D. 11.92 gam Cu và 100 ml dd chứa ñồng thời KNO3 0.2. N2O. Nếu V = 0. ñun nóng. dung dịch A và còn lại 2. Kết quả khác. 11.01 mol một trong các chất: Fe. 2. Cho 1. B. 24. NO.72 lít Câu 78. NO2.112 thì số chất phù hợp là A.84 lít B. 5. Cho 5.09 mol Cu2FeS2 tác dụng với dung dịch HNO3 dư thu ñược dung dịch X và hỗn hợp khí Y gồm NO và NO2. Sau khi phản ứng thu ñược 2. Giá trị của V là: A. Giá trị của a là A. 21. 4 B.336 lit C.4 gam. 18. Khối lượng của Y là 5.04 mol NO2.92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5 ). 5. Giá trị của m và a là: 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.4 lít Câu 77. 6 C. Hoà tan hoàn toàn 8. cao ñẳng 2012 . không có khí mùi khai thoát ra. D. B. 0.448 lít khí N2 (ñktc).2 lít dd HNO3 thu ñược hỗn hợp khí NO và NO2 có tỉ khối so với H2 là 19.933a lít. thu ñược hỗn hợp khí chứa CO2.8 gam B.15M và H2SO4 0.112 lit D. Cho 8. 11.096 Câu 73. Câu 69. Cho hỗn hợp gồm 0.2M.16 M và H2SO4 0. phản ứng xảy ra hoàn toàn.2 gam C.

thu ñược 3 gam hỗn hợp chất rắn X. Cu = 64) A.84g và 157. V2 = 2. 23. 7.60.6 mol D.44g B. 38. 35. Câu 93. thu ñược 1. D. D. 0.52. V2 = 2V1.44g Câu 82. Nếu cũng cho m gam hỗn hợp kim loại trên tác dụng với oxi ñược các oxit CuO. Cho m gam hỗn hợp Cu. a = 5b C.84 gam C. Tỉ khối của X ñối với H2 bằng 19. B.672lít.00lít. Al O thì khối lượng 2 3 2 3 oxit là: A. 0. 13.344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. B. D. 0. C. Câu 88. Câu 95. (m+48)gam B. ở ñktc) và dung dịch X. Cr. 11.44 tấn C. 448ml. cao ñẳng 2012 . B. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hoàn toàn với O2 (dư) ñể tạo hỗn hợp 3 oxit thì thể tích khí O2 (ñkc) phản ứng là A. 8. C. Cu vào dung dịch HCl (dư). Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3. C. 0. Giá trị của V là A.05 mol Fe2(SO4)3 và 0.98 gam muối khan. B.075.2 gam D.5 mol C.56 lít (ở ñktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất). sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3. Câu 90.896 lít khí NO (ở ñktc) và dung dịch X.50. a = 2b B.5 M thoát ra V2 lít NO. Nung m gam bột sắt trong oxi. 0. B. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. sau khi kết thúc phản ứng sinh 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.52 gam Câu 84.792. gồm hai kim loại trên và hỗn hợp các oxit của chúng. 0. C. D.1.05 mol H2. nóng thu ñược dung dịch Y và khí H2. Giá trị m là: A.56 gam muối và khí SO2.09.12. D.84g và 157. (m+16)gam Câu 86. C. 112. a = 2. N = 14.15 mol Cu. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. ở ñktc). C. 2) Cho 3. 0. sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. V2 = 1. Cho m gam hỗn hợp bột X gồm ba kim loại Zn. 2. 0. 0. Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng hết với dung dịch HNO3 loãng (dư).7 mol B. 2.12 mol FeS2 và a mol Cu2S vào axit HNO3 (vừa ñủ). Al tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng dư thu ñược (m+31)g muối nitrat. Cô cạn dung dịch X thu ñược m gam muối khan.2 gam bột Cu tác dụng với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0. 2. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất. D. Cho 11. 2. thoát ra 0.44 tấn B.22. Fe O .04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO. 6.2013 Trang 16 . (m+32)gam C. FeO. thì thu ñược 0. Sn có số mol bằng nhau tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl loãng.88 gam. 224ml.03 mol Fe2(SO4)3 và 0.44g D. Câu 87.02 mol Fe2(SO4)3 và 0. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược 0. 0.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. V2 = V1.1. 336ml. ðể khử hoàn toàn 3.36 lít khí (ở ñktc). C.5V1. thu ñược (cho Fe = 56) A. Cho m gam Al tác dụng hoàn toàn với NaOH dư sinh ra a mol khí H .02 mol Fe dư. 13.36. Fe = 56. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3.42 mol H2SO4 ñặc nóng. trong không khí một thời gian. D. ðem nung hỗn hợp A. Nếu mỗi ngày nhà máy sản xuất 100 tấn H2SO4 98% và hiệu suất ñiều chế H2SO4 là 90% thì lượng quặng pirit cần dùng là : A.32. Câu 94. 5. Giá trị của m là A. 34. Thực hiện hai thí nghiệm: 1) Cho 3. Hòa tan hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO3 (dư). 68. Giá trị của V là (cho H = 1. C. các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện.4 mol Câu 89.8M và H2SO4 0.2M. Giá trị của a là A. Nếu cho m gam hỗn hợp X trên vào một lượng dư axit nitric (ñặc. Có một loại quặng pirit chứa 96% FeS2.3 mol H2SO4ñặc. C. Cô cạn dung dịch Y thu ñược 8.44 tấn D.746.Chu Anh Tuấn - .44g C. 0. 2. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm 0.3 mol SO2. 69.06 mol FeSO4.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch HNO3 1M thoát ra V1 lít NO. B. Cho 6.48.5V1. thu ñược dung dịch chỉ chứa 28. Câu 97.32 gam. 3.2 gam hỗn hợp B. O = 16. gồm hai kim loại: x mol Fe và 0. 0.672. Khối lượng muối khan thu ñược khi làm bay hơi dung dịch X là A. 0.08 mol FeSO4. B. B. a = B Câu 83. D. 67. Cho m gam hỗn hợp X gồm Al. Cho 2.4 gam B. Fe.12 mol FeSO4. Trị số của x là: A.04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 ñặc thì thu ñược thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở ñiều kiện tiêu chuẩn là: A.84 gam Cu phản ứng với 80 ml dung dịch chứa HNO3 1M và H2SO4 0. thu ñược V lít (ở ñktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). ðem hòa tan hết lượng hỗn hợp B trên bằng dung dịch H2SO4 ñậm ñặc.344lít.84g và 167. 0. (m+4)gam D. Câu 85.24.36.84g và 167. còn nếu cho cũng lượng Al này vào 2 dd HNO3 loãng dư thì thu ñược b mol khí N2 (sản phẩm khử duy nhất).44 tấn. Fe2O3) thí cần 0. 2.36 gam hỗn hợp gồm Fe. 112. 111. Fe = 56) A.92 gam. 70. thu ñược 63. C. 112ml. B.52 gam. Quan hệ giữa a và b là: A.72 gam Fe vào dung dịch chứa 0. 4. D.72. nguội). 0.62. Cho m gam Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0. 1. 49. 8. D. B.06.5b D. 111. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe. Câu 96. Câu 91. 0.04. nóng (giả thiết SO2 là sản phẩm khử duy nhất). Cho 3.16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư).448.016lít. Fe3O4. thu ñược dung dịch X (chỉ chứa hai muối sunfat) và khí duy nhất NO. Quan hệ giữa V1 và V2 là (cho Cu = 64) A. Câu 92. Giá trị của m là (cho O = 16.

0. 0.8 và 4. Cho 0. thu ñược m gam chất rắn khan. D.2013 Trang 17 .425 gam NaNO3. N2O và Fe.5. 0.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành ra 6. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y. 1.01. 1. Cho 0. Zn.95% và 0.2M. Cho 6. 10.0. 0. 21.24. Nung 2.6 mol Fe(NO3)2vào dung dịch chứa 0.03 và 0.024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng. Câu 104. 78. C.87 gam hỗn hợp gồm Fe. Câu 111. B. thu ñược 940. khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (ñktc. 54. 0.6M và H2SO4 0. ở ñktc). 10. Câu 112.1M.8 và 2.0.224 lít và 3.01. Hoà tan hoàn toàn 2. Cu và Al vào bình ñựng 300 ml dung dịch H2SO4 0. Sau Câu 110. C.36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.68 gam Cu vào 200 ml dung dịch gồm HNO3 0. 13. Hoà tan hoàn toàn 12. 0. B. Mg trong oxi. y.02.5.02. thu ñược dung dịch X và 1. C. 97. Cho 7. 48.9.71 gam hỗn hợp Y.2M và H2SO4 0.03 và 0. Cô cạn dung dịch X. ở ñktc).248 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. D. Cô cạn dung dịch X. 0.Chu Anh Tuấn - .865 gam. 17. 0.504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất.92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0. 0. Cho m gam bột Fe vào 800 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0.34. 17.16.18. 3.02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là A.05% và 2. 4.224 lít và 3.06 và 0.11%.38. 120.08. B. ở ñktc) có tỉ khối ñối với H2 bằng 22. Dung dịch X có thể hoà tan tối ña m gam Cu. thu ñược dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất).48.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A. 39. 26. 0. B.72.25M. thu ñược V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. Giá trị của m là A.72 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất.4. C. B.8 và 2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. 0.6 gam hỗn hợp muối sunfat.9 mol H2SO4 (loãng).23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3ñặc.112 lít và 3. 0. 151. B.78. C. B. B.5M và NaNO3 0. thu ñược một sản phẩm khử duy nhất và dung dịch chỉ chứa muối sunfat. Giá trị của m là A.95% và 2.344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất. 58. Câu 107.78. NO2 và Al. D.25.3 mol bột Cu và 0. Al.6m gam hỗn hợp bột kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. B. 21. 65. 15. B.5.48.23 gam hỗn hợp X gồm các kim loại Fe. dung dịch Y và còn lại 2. D. 52. NO và Mg. Hòa tan hoàn toàn 1.84. 11. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.12 gam Fe và 1. Câu 108. C. Câu 113. B.Thêm tiếp vào bình 0. Cô cạn dung dịch Y. Câu 105. 108. Hoà tan hoàn toàn Y vào dung dịch HNO3 (dư). Số mol HNO3ñã phản ứng là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 2y. 3 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch X.5.88 gam một oxit sắt bằng dung dịch H2SO4 ñặc. sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là A.24. 38.48.64.98. C. Khi hoà tan hoàn toàn 0. Giá trị tối thiểu của V là A. Cho 3. C. 0. 0. Câu 109. thu ñược 0. C. 1.12.8 và 4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.8 lít. Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu ñược là lớn nhất. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược m gam kết tủa. D.72 gam Fe vào 400 ml dung dịch HNO 1M. N2O và Al. 360.57%. C.44 gam hỗn hợp bột X gồm Fe O và Cu bằng dung dịch H2SO4ñặc nóng (dư). B. Giá trị của m là A. 8. Cho 61.6 lít. Câu 101.2 lít. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng ñể hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0.14. D.34%.08.6.5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.2 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3loãng. C. Câu 106.8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất.20. 97. B.06 và 0.672 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất. D. C. Cho x mol Fe tan hoàn toàn trong dung dịch chứa y mol H2SO4 (tỉ lệ x : y = 2 : 5). Câu 102. Giá trị của m là A. Câu 98. Số mol electron do lượng Fe trên nhường khi bị hoà tan là A. 137. C. 240. 106. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn (sản phẩm khử duy nhất là NO).112 lít và 3. 10. 10. C. D. D. nóng thu ñược dung dịch X và 3.4 gam kim loại. 12. ở ñktc) và dung dịch chứa 6. thu ñược m gam muối khan.25.1. x y phản ứng thu ñược 0.05% và 0. thu ñược m gam muối sunfat khan. 3. D. B. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là A. C.2.0 lít. 2x. Câu 103.865 gam. Khí NxOy và kim loại M là A. thu ñược 0.96.750 gam. 0. Cho hỗn hợp gồm 1. Giá trị của m và V lần lượt là A.3. ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn.42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư). Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. 3x. D. Câu 99. C. ở ñktc).23%. ở ñktc) và dung dịch Y. D. D. 6.344 lít (ở ñktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Giá trị của V là A. Giá trị của m là A. ở ñktc). 400. nóng thu ñược 1. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D. thu ñược 3. ở ñktc). thu ñược 0. 34. thu ñược khí NO Câu 100. cô cạn cẩn thận toàn bộ dung dịch sau phản ứng thì khối lượng muối khan thu ñược là 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.15 mol Fe và 0.92. sau một thời gian thu ñược 2.32 gam chất rắn và có 448 ml khí (ñktc) thoát ra. D. cao ñẳng 2012 .750 gam. ñun nóng và khuấy ñều. 78. ở ñktc). D. Hòa tan hoàn toàn 20. B. B.

50.2 gam. D.75m gam chất rắn. C. 43.72 gam chất rắn khan. thu ñược 150 ml dung dịch có pH = z.58 gam KMnO4 trong môi trường axit H2SO4 . 21. Thêm Ba(OH)2 dư vào Y thu ñược 126. Phần trăm về khối lượng của Cu trong hỗn hợp X và giá trị của m lần lượt là A. thu ñược m gam hỗn hợp chỉ gồm ba muối khan. 24% C. Mn = 55 . 1.95% và 0.125 C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ñược 142.4 gam. C.76gam. 15. 22. 1. Hoà tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO.8.4 gam Câu 126. Hòa tan 0. 78. nóng thu ñược 1.6 lít hỗn hợp khí (ñktc) gồm NO và +5 NO2 (không có sản phẩm khử khác của N ). Hòa tan hết m gam hỗn hợp gồm FeO. 1. FeS2 và S bằng dung dịch HNO3 dư thấy thoát ra V lit khí NO (sản phẩm khử duy nhất. 38% D. 20. 6.4 lít khí màu nâu.84 gam hỗn hợp A gồm ba kim loại là sắt.76 gam.6 g chất rắn X gồm Fe. B. Cô cạn dung dịch sau phản ứng ñược 145.92 B. 55. Zn Câu 120. S = 32 . 46.2 gam. 1. D. 19.78. Hoà tan hoàn toàn 6. 17. Mg B.3 mol N2O và 0.48 gam Al vào V lít dung dịch HNO3 1M (lấy dư 25% so với lượng cần thiết) thì thu ñược 1.5M. thu ñược 0.56 gam.4. B.7g.6 C.48 lít khí NO2 (ñkc). Câu 115. Fe2O3. 60.25. 60 Câu 121. D. 0.78. C. 33. 44. D.2 gam muối khan. B. Khi các phản ứng kết thúc. 40 C. Nếu thay HNO3 bằng dd H2SO4 ñặc nóng thì thể tích khí SO2 là: A. 3.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. Câu 117.1 mol O2 thu ñược hỗn hợp khí Y. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược m gam kết tủa.27 gam Câu 122. Giá trị của V là A.1 mol FeCO3 vào dung dịch HNO3 loãng (vừa ñủ) thu ñược dung dịch X và hỗn hợp khí gồm CO2 và NO (sản phẩm khử duy nhất). Dung dịch thu ñược phản ứng hoàn toàn với 1. 2. 80 B. 27. C. 5.32 gam C.20 gam.24 lit C.568 lít khí X duy nhất ở ñktc và dung dịch Y. Hòa tan 5.7 gam C. Có 4. C. 33. 21. Giá trị của V là A. dung dịch X và 5.344 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp 2 kim loại Fe và Cu vào dd HNO3 ñặc nóng thì thu ñược 22.5. Câu 125.2 Câu 118. 7. 11.3 mol HCl) có khả năng hoà tan ñược Cu với khối lượng tối ña là: A. Giá trị của m là: A. 77. Câu 123. 35. cao ñẳng 2012 . 24. B. K = 39 . 32 D. 9. 4. Thành phần % theo khối lượng của Fe2(SO4)3 trong hõn hợp ban ñầu ? (Fe = 56 . Dung dịch A chứa (0. H = 1) A. 54.9 gam C. 2. 46. kết thúc thí nghiệm thu ñược 6.Chu Anh Tuấn - .2 lit B. D.8 gam D.64 D. Sục từ từ khí NH3 (dư) vào dung dịch Y. 6.28 gam B. 77. Thể tích của dung dịch HNO3 ban ñầu là A.4 ml dung dịch HNO3 20% (có khối lượng riêng 1.76% B.9 gam kim loại M bằng dung dịch HNO3 loãng thu ñược hỗn hợp khí gồm 0. 19. 45.9 B.04 C. ở ñktc) và dung dịch Y.2013 Trang 18 .1 gam. Fe3O4 bằng HNO3 ñặc nóng thu ñược 4.6 lit D. Cho toàn bộ Y tác dụng với H2O.6g Fe bằng dd H2SO4 loãng dư thu ñược dd X.05% và 0.25.95% và 2. Giá trị của m là: A. Giá trị m là: A. Thêm H2SO4 loãng dư vào X thì dung dịch thu ñược có thể hòa tan tối ña số gam Cu là A. bạc và ñồng bằng 203. Kim loại M là: A. Hòa tan 1O gam hỗn hợp muối khan FeSO4 và Fe2(SO4)3 . nóng thu ñược 4.7 gam Câu 124. 51. 40. 20 D. B. Khối lượng muối nitrat sinh ra là: A.8g.5M và HNO3 2M. Giá trị của m là A. Dd X phản ứng vừa ñủ với V ml dd KMnO4 0.25 g kết tủa. Fe C. 62% Câu 119. ñktc) và dung dịch Y. Trộn a mol NO trên với 0. Câu 114. C. 15.032 lít khí NO duy nhất thoát ra (ñkc) và còn lại dung dịch X. 30. 3.2 gam muối khan.48 lít khí NO2 (ñkc). Cho 1.25 D.6 gam B.72 lít (ñkc) hỗn hợp khí B gồm NO và NO2 có khối lượng 12.1 Câu 128.7g.16 gam.6 gam B. Hoà tan 45. D. 39. Giá trị của z là A. ðun nóng m gam hỗn hợp Cu và Fe có tỉ lệ khối lượng tương ứng 7 : 3 với một lượng dung dịch HNO3. 19.0 gam D. Biết lượng HNO3 ñã phản ứng là 44. 78. Hòa tan hoàn toàn 25. Al D. Hòa tan hết 17.64 gam D. B. Hoà tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu bằng dung dịch HNO3 dư.23 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al vào dung dịch HNO3 ñặc.58 Câu 127. 25. thu ñược a mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất +5 của N ).4 B. FeS.82 gam hỗn hợp bột X gồm Cu và Ag (tỉ lệ số mol tương ứng 4 : 1) vào 30 ml dung dịch gồm H2SO4 0. Câu 116. 22.6gam.4 lit 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.9 mol NO.4g.115 gam/ml) vừa ñủ. 35.05% và 2. ðem cô cạn dung dịch X. Hòa tan hoàn toàn 1.6.02 mol Fe(NO3)3 và 0. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Fe2O3 và Fe3O4 bằng HNO3 ñặc . Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu ñược 52. O = 16 .

ðể trung hòa hoàn toàn 24. Giá trị của m là: A. 50 ml D.06 gam muối và hỗn hợp khí Z chứa 0. 0.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 129. 60 ml C.8 B. X.15 mol Fe và 0.42 gam kết tủa màu nâu ñỏ.36 lit H2 (ñkc).64 gam X cần dùng tối thiểu V lit dung dịch HNO3 nồng ñộ a1 M (nếu sản phẩm khử chỉ có NO2) và cũng cần V lit dung dịch HNO3 a2 M (nếu sản phẩm khử chỉ có NO). Cho 3 dung dịch sau có cùng nồng ñộ mol/l: NaHCO3. 14. 2.02. Câu 137. Lấy 1/10 dung dịch X tác dụng với dung dịch KMnO4 0.4 Câu 130.03 và 0. Fe3O4.80 B.03 mol sản phẩm Y do sự khử của S+6. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A gồm 0. Na2SO4. NO2 và SO2 C. Cu trong dung dịch chứa hỗn hợp axit HNO3 và H2SO4 thu ñược dung dịch B chứa 19. Na2SO4 C. 30 ml B. pH của chúng tăng theo thứ tự: A. 6. Hỗn hợp X gồm Fe và Cu có tỉ lệ tương ứng là 4:7 về khối lượng. 50ml. Na2SO4 Câu 2. H2SO4. Na2SO4. 500ml. 8. 0.4 lít. Ki ñó tỉ lệ T = a1 : a2 là: A. C. D.01 mol SO2). 1. Giá trị của m là: A. NaHSO4. NO.32 gam Câu 140. Câu 139. 1. 22.44 gam D. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp rắn A gồm Ag.72 lít C.02 mol FeS2 bằng dd HNO3 ñặc. 0.06 gam D. Zn(OH)2. Nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A trong H2SO4 ñặc.6 lít. 0.05 mol NO và 0. Fe3O4. Cr(OH)3. Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO. nóng cũng thu ñược 0. Câu 141. Fe2O3 bằng dung dịch H2SO4 loãng dư thu ñược dung dịch X và 3.5. 1 ≤ T ≤ 1. Câu 3.04 mol Al và 0. 2.01. nóng.64 Câu 138. 3.60 D. Hỗn hợp X gồm hai kim loại Cu và Ag. Khi hoà tan hoàn toàn 0. 17.32 C. NH4NO3 và H2S B. lấy X ñem nung ñến khối lượng không ñổi ñược m 2 gam chất rắn Y. cao ñẳng 2012 . 4. thu ñược 6.36 gam Câu 133. Cr(OH)3. 9. NO và SO2 Câu 136. T = 2. 0. Chuyên đề 4: ĐIỆN LI – pH CỦA DUNG DỊCH BÀI TẬP LIÊN QUAN ĐẾN BAZƠ Câu 1. 1. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 cần dùng và thể tích khí thoát ra (ở ñktc) là: A. X và Y lần lượt là A.48 lít Câu 132. B. Na2SO4. C.5.12 C. 3. dd thu ñược sau phản ứng tác dụng với dd Ba(OH) dư ñược kết tủa X. Ba dung dịch sau có cùng nồng ñộ mol/l: H2SO4.01 mol SO2.24 lít. C. D. 2. Zn(OH)2. Mg(OH)2. Cr(OH)3.03 mol sản phẩm X do sự khử của N+5. 25 ml.12 lít D. CO2 1 2 D. pH của chúng tăng theo thứ tự: 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.02 mol Au bằng nước cường toan thì số mol HCl phản ứng và số mol NO (sản phẩm khử duy nhất) tạo thành lần lượt là A. 15. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư). Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm các kim loại M (hóa trị II) và M (hóa trị III) trong dung dịch H SO HNO3 loãng thì thể tích khí NO (ñkc) thu ñược là: ñậm ñặc nóng thu ñược 6.85. 4.1 M. 3.01. thu ñược dung dịch Y. Giá trị của m là: A. NaHSO4. 1. Cr(OH)3. Y lần lượt là: A. B.12 lít. Na2CO3. NaHSO4.04 mol FeCO3 và 0. T = 1. CO2. Mg(OH)2.Chu Anh Tuấn - . 9. Mg(OH)2.46 D. Thể tích dung dịch HNO3 1M (loãng) ít nhất cần dùng ñể hoà tan hoàn toàn một hỗn hợp gồm 0. FeO) với số mol mỗi chất là 0. H2SO4 thu ñược dung dịch Y chứa 7. 4. CO2 2 4 Câu 131. H2SO4.8 lít. Hỗn hợp A gồm 0. NaHSO4.2013 Trang 19 .72 lít khí SO2 (ñkc). Nếu cũng hòa tan hết hỗn hợp kim loại nói trên trong dung dịch A. N2. 0. 2. B. H2SO4.05 mol NO2 và 0. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X trong dung dịch chứa 2 axit HNO3. B. 1. D. Nhỏ từ từ dung dịch Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO.06 mol Mg. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp FeS và FeCO bằng dd HNO ñược hỗn hợp khí E gồm 2 khí X và Y có tỷ 3 3 khối so với hidro bằng 22. 1. N2O B.75 gam C. C. D.03 và 0. 4.24 gam B. C. hoà tan hết vào dung dịch Y gồm (HCl và H2SO4 loãng) dư thu ñược dung dịch Z. 50ml. Fe2O3. D. Pb(OH)2.12 lít. Nếu hòa tan hoàn toàn hỗn hợp này trong HNO3 thu ñược 0. Fe2O3.2 lít. B. NaOH. 1. Hỗn hợp X gồm (Fe. H2SO4 B.06 và 0. Các hợp chất trong dãy chất nào dưới ñây ñều có tính lưỡng tính? A. CO2 C.5 ≤ T ≤ 2. 9.15 mol Cu là (biết phản ứng tạo chất khử duy nhất là NO) A.5 gam hỗn hợp muối và hỗn hợp khí X (gồm 0.00 gam C. Pb(OH)2. NaHSO4 D.1 mol. Giá trị của m là: A.02. Hoà tan hỗn hợp Fe. NO2. Fe(OH)2. NO2 và H2S D.0 lít. Thể tích dung dịch KMnO4 cần dùng là: A. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư).24 lít B. 300 ml Câu 134.06 và 0.58 gam B.

(2). KOH. (3). NH3. Na2CO3. C. Cho các chất: NaHCO3. (4). Cho các phản ứng hóa học sau: Câu 14. 1. (2). D. vừa tác dụng ñược với dung dịch NaOH? A. D. K2SO3. K2SO4. 9 Câu 9. C. (1). Câu 7. NaHCO3. (1). (6). C. Câu 16. D. D. Na2CO3. MgCl2 (X5) . (1). (2). MgO. NaNO3. 3. C. 1. C. Câu 10. B. KNO3(4). Câu 12. mỗi hỗn hợp gồm hai chất rắn có số mol bằng nhau: Na2O và Al2O3. NaOH. 4. Na2SO3. (5). (2). Cl2. C. 4. 1. cao ñẳng 2012 . CO. Na2CO3 B. Sn(OH)2. Câu 5. C. Cho dãy các chất: NaOH. C. 2. Cho ba dung dịch có cùng nồng ñộ mol: (1) H2NCH2COOH. Số chất trong dãy tạo thành kết tủa khi phản ứng với dung dịch BaCl2 là A. 1. (1). (4). ZnSO4. Câu 15. (4). Cho 4 dung dịch: H2SO4 loãng. X4. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. (2) CH3COOH. KCl (X6). C. NaOH. (4). B.Chu Anh Tuấn - . B. NH4Cl. D. (3). (NH4)2CO3. Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2. 7. D. A. 6. Cho dãy các chất: NaOH. B. (1). Ca(OH)2. Na2SO4. (2). Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng ñược với dung dịch HCl. HF. Al(OH)3. Cho các dung dịch: HCl. (1) (NH4)2SO4 + BaCl2 → (3) Na2SO4 + BaCl2 → (5) (NH4)2SO4 + Ba(OH)2→ (2) CuSO4+ Ba(NO3)2 → (6) Fe2(SO4)3 + Ba(NO3)2→ (4) H2SO4 + BaSO3 → Các phản ứng ñều có cùng một phương trình ion rút gọn là: A. Câu 19. D. D. Ba và NaHCO3. (6). B. 3. Cho dãy các chất: KAl(SO4)2. C. CH3COOH. B. CuSO4 (X2) . 6 C. Zn(OH)2. CH3COONH4. D. (2). Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra dung dịch là A. K2SO4. Câu 20. (1). Na2SO4. B. D. Cho dãy các chất: KOH. Giá trị pH của các dung dịch ñược sắp xếp theo chiều tăng từ trái sang phải là: A. (1). NH4Cl. CrO3. Cu và FeCl3. 2. (2). 3. Mg(OH)2. (3). X6 D. (1). (3). X6. Số chất tác dụng ñược với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt ñộ thường là A. (NH4)2CO3. (2). C. 4. Na2CO3. 5. HCl (3). (3). K2CO3. NaHCO3 C. 3. 2. Al(OH)3. Ca(NO3)2. Những dung dịch không tạo kết tủa khi cho Ba vào là: A. (1). Số dung dịch phản ứng ñược với Cu(OH)2 là A.8 D. Chất không tác dụng ñược với cả 4 dung dịch trên là A. X6 C. (3). NH3. AgNO3. Câu 18. 4. 3. 2. NaHSO4. 5. D. 6. C12H22O11 (saccarozơ). (4). (2). B. Cho dãy các chất: Cr(OH)3. NaCl. Câu 13. (3) CH3CH2NH2. Cho 4 phản ứng: Các phản ứng thuộc loại phản ứng axit . B. (1). Al(OH)3. Cho dãy các chất sau: Al. D. Câu 11. NaHCO3 Câu 4.2013 Trang 20 . BaCl2. H2SO4(2). 2. (5). B. X1. Câu 8. Cho bốn hỗn hợp. B. Số chất ñều phản ứng ñược với dung dịch HCl. BaCl2và CuSO4. AgF. Fe(OH)3. Zn. B.bazơ là (1) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 (2) 2NaOH + (NH4)2SO4 → Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O (3) BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaCl (4) 2NH3 + 2H2O + FeSO4→ Fe(OH)2 + (NH4)2SO4 . 3. 3. (NH4)2CO3. NaHCO3. X1. Al2(SO4)3.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. (6). (NH4)2CO3 (X3) . Pb(OH)2. 9. (4). C. (1). NaCl. Cho các dung dịch có cùng nồng ñộ: Na2CO3 (1). (3). (3). (3). Cho các chất: Al. Số chất ñiện li là A. D. 2. D. X1. B. Cho các cặp chất sau ñây tác dụng với nhau: Cặp chất không xảy ra phản ứng là (1) Cl2 + O2 (2) H2S + O2 (3) H2S + Pb(NO3)2 (4) Cl2 + NaOH (5) dung dịch NH3 + dung dịch AlCl3 (6) dung dịch Br2 + FeSO4 (7) dung dịch KI + FeCl3 (8) dung dịch NaAlO2 + dung dịch AlCl3 (9) CuS + HCl ñặc (10) dung dịch NaHCO3 + dung dịch Ba(OH)2 A. Al2(SO4)3. Zn(OH)2. 4. (4). Câu 6. Cr(OH)3. 4. 6. 5. (2). D. 5. (3). NaHS. 6. CuSO4. (3). 2. dung dịch NaOH là A. C2H5OH. 3.12H2O. (3). Al2O3. 3. C. Al2O3. X5 B. KCl. (6). 1. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. 5. Zn(OH)2. Câu 17. 9 B. 5. 2. NH4Cl. C. SO3. NaNO3 (X4) . (4). 4. B. C. 4. 4. 2. NaNO3. NaOH D. NaNO3. NaOH. Chất trong dãy phản ứng ñược với dung dịch BaCl2 là A. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. Cho các dung dịch sau: NaHCO3 (X1) . Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là A. C. X3. X4. (3). X4. B. Câu 21. (2). (2). 4. (3). B. D. NaOH. NaOH ñặc. NaHCO3. (2). Dãy xếp theo thứ tự pH tăng dần là: A.

4. Giá trị pH của dung dịch X ở 25oC là A. D.. D. Al. B. D. D. C. CuO. HCl. CuS. ZnCl2. NaCl. 3.1M và CH3COONa 0. Mg2+ . H2O Câu 26.1M. B. MgCl2. BaCO3. Có các thí nghiệm sau: (I) Nhúng thanh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng. cao ñẳng 2012 . Na2CO3. 3. Câu 34. HI. B. Na2CO3. NO3. phần dung dịch chứa KHCO3. 5. NaHCO3. Câu 23. 4. Al3+ . D. 7. CaCl2. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp dung dịch (NaCl. FeCl2. H+ . Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch: CaCl2. HI.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 22. B. Mg(OH)2. Số trường hợp có tạo ra kết tủa là A. D. 1. bọt khí và kết tủa trắng. Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là: 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Na2CO3. ZnCl2. MgCl2) thu kết tủa nung ñến khối lượng không ñổi ñược hỗn hợp rắn X. AgNO3. CaCO3. 2. 2. H2SO4. Ca(HCO3)2. bọt khí bay ra. Ca(HCO3)2. H3PO4. ZnCl2. nguội. Sau khi phản ứng kết thúc.Chu Anh Tuấn - . Ca(HCO3)2. (II) Sục khí SO2 vào nước brom. Câu 32. 4. Biết ở 25oC. CH3COOH. B. B. (NH4)2SO4. Na2CO3. FeCl2. Na2CO3 (2) . có kết tủa trắng. Al2O3. 4. Câu 31. có bọt khí thoát ra. phần dung dịch có chứa KHCO3 và H2O C. C. 2. Cho dung dịch Ba(OH)2 ñến dư vào năm dung dịch trên. ZnCl2. (III) Sục khí CO2 vào nước Gia-ven. chất không tan BaSO4. (IV) Nhúng lá nhôm vào dung dịch H2SO4ñặc. KHSO4. ZnCl2. Mg. AlCl3. NaHCO3. 1. vừa tan trong dung dịch NaOH là: A. Biết rằng: . B. AgCl.. Zn.2013 Trang 21 . phản ứng xong thu ñược hỗn hợp rắn E.10-5 và bỏ qua sự phân li của nước. Na2SO4. D. Có 4 ống nghiệm ñược ñánh số theo thứ tự 1. NO3.OH. NH4+ . CH3-NH2 (4) .2 có pH = 7 B. B. C. D. C. tạo hai chất không tan BaSO4. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu ñược là A. B. FeS. Ka của CH3COOH là 1. C. NaCl. Na2CO3. có kết tủa trắng và bọt khí. MgO. H2SO4 (loãng) bằng một thuốc thử là A. Cho dung dịch KHSO4 vào lượng dư dung dịch Ba(HCO3)2 phản ứng tạo ra: A. KNO3.00. HI.75. Có năm dung dịch ñựng riêng biệt trong năm ống nghiệm: (NH4)2SO4. Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH3COOH 0. 4. AlCl3. D. AgNO3. HCl.88.Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 4 không phản ứng ñược với nhau. HCOONa. không có phản ứng hóa học xảy ra D. Ba(CH3COO)2 (5) A. Câu 30. Số chất trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo thành kết tủa là A. Câu 24. CuCl2. 4. Có thể phân biệt 3 dung dịch: KOH. 3.. B. HCl. Mg(OH)2. kết tủa trắng xuất hiện. Cu. CuSO4. 3. chất không tan BaSO4. Câu 38. HI. BaSO4. ðánh giá ñúng giá trị pH của các dung dịch muối sau: Ba(NO3)2 (1) . CaCO3. Mg. Ag+ . H2S..24. NaOH.. Cho dung dịch Ca(OH)2 vào cốc ñựng dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có A. K2CO3. Cu B. Mg Câu 28. AlCl3. 4. Cho dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy A. Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2. 1. số ống nghiệm có kết tủa là A. Ca(OH)2. Cu(OH)2. D. BaSO4. KOH. 1. Câu 25. nguội. FeCl3. Al2O3. 3. Dãy gồm các chất ñều tác dụng ñược với dung dịch HCl loãng là: A. Các chất trong E là: A. (NH4)2CO3. 4.Dung dịch trong ống nghiệm 2 và 3 tác dụng ñược với nhau sinh ra chất khí. C. NaOH. Dãy gồm các chất ñiện li yếu là A. Cu C. D. C. Cho khí CO dư ñi qua X nung nóng. CH3COOH. khí CO2. 2. Mg(HCO3)2. PO43Câu 39.Cl. 1. D. Fe(OH)3. AgNO3. 3. Na2SO3. 5 có pH >7 C. Br-. 1. MgO. Na2CO3. K+ . 2. H2S. 5. . 4. giấy quỳ tím. Fe3+ . phần dung dịch có K2SO4 và H2O B.SO42. Câu 27. NaOH. B. Dung dịch trong các ống nghiệm 1.76. C. Câu 36. Cho dãy các chất: NH4Cl. AgNO3. 2. D. Câu 33. Dãy gồm các ion (không kể ñến sự phân li của nước) cùng tồn tại trong một dung dịch là: A. kết tủa trắng sau ñó kết tủa tan dần. NaHSO4 (3) . khí CO2.C. Câu 29. 5. 4 lần lượt là: A. Al. 2. BaCO3. Câu 37. 6. 5 có pH < 7 D. không có hiện tượng gì. Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl.SO42. Cr(NO3)3. Số thí nghiệm xảy ra phản ứng hoá học là A. C. C. C. Al(NO3)3. Ca(NO3)2. B. D.. Mỗi ống nghiệm chứa một trong các dung dịch AgNO3. ZnO. C. NaHCO3. B. Na+ . C. CuO D. AgNO3. ZnCl2. 3. B. HI. 5 có pH >7 Câu 35.

ZnO. D. NH4+. HCl. Ca2+. Câu 57. C. C6H5ONa (5) vào nước thành 5 dung dịch.cùng tồn tại với các ion sau trong một dung dịch: B. NH4Cl (2). Cho hỗn hợp X vào H2O (dư ) ñun nóng. Sục khí CO2 ñến dư vào dung dịch X. B. Câu 47. Al O .10 mol) và SO42− (0. C. BaCl2 B. HCO -. Zn Câu 48. dung dịch H2S có pH lớn nhất. BaCl2. ðộ ñiện li của axit fomic trong dung dịch trên là 14. Chất ñó là: A. Hỗn hợp rắn X chứa các chất Na O. có tính cứng vĩnh cửu. Câu 42. K2S. bọt khí bay ra. D. Hiện tượng xảy ra là: A. OH-. Cl-. AlCl3. Kết luận nào sau ñây không ñúng? A. Cl-. B. ta có thể cho dung dịch tác dụng với các chất nào trong các chất sau ñây: A. B. Pb . Sau khi kết thúc phản ứng thu ñược dung dịch chứa một chất tan. K . NaNO3 B. dung dịch thu ñược có chứa : A. C. K2CO3. Câu 43. Al. Al2O3. Al2O3. Khi pha loãng 10 lần dung dịch trên thì thu ñược dung dịch có pH = 4. dd NaOH. NaOH C. NaCl Câu 50. Cl− (0. Hỗn hợp nào sau ñây với số mol thích hợp không thể hòa tan hoàn toàn trong nước dư ? A. Ba(NO3)2 C.01M. NH +. Cu(NO3)2. Ba . FeCl3. C. ðể ñánh giá sự ô nhiễm kim loại nặng trong nước thải của một nhà máy. D. Mg (0. NaCl. ðộ ñiện li của axit fomic sẽ giảm khi thêm dung dịch HCl. Phát biểu nào sau ñây không ñúng? A. NaCl Câu 46. D. B. KCl. Al(OH)3. Cl-. dd CH3COONa. B.02 mol). H2SO4. NaCl. BaO. Ca . Fe2+. Na2S (4). vừa có tính bazơ A. CaCl2. C. HCO3− (0. ðun sôi cốc nước trên cho ñến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc A. Na . thu ñược kết tủa xanh. NaHCO3. dd NaCl. dung dịch K2CO3 ñủ B. C.007M có pH = 3. thu ñược dung dịch X và chất rắn Y. NH4Cl có số mol bằng nhau vào H2O rồi ñun nhẹ. Cl . Dung dịch axit fomic 0. NH4Cl B. NaOH B.04 mol). PO43-. NaHCO3. Cho X 2 4 3 2 vào nước lấy dư. Ba . Cu. dd AgNO3. NaOH C. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch AlCl3. CH COO-. NaHCO và BaCl với số mol mỗi chất ñều bằng nhau. HCO3 . NaCl. cô ñặc rồi thêm dung dịch Na2S vào thấy xuất hiện kết tủa màu vàng. D. ZnO. Fe3+. HCO3-. NaNO3. Khi cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có A. 1. BaCl2 D. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp Na2O.01 mol). Dung dịch nào sau ñây có pH > 7? A. Ca (0. Câu 41. AlCl3 (3).4 quì tím hoá xanh Câu 45. CO32-. Cu . Cd . NaOH D. Mg2+. B. Câu 55. sau ñó cho vào mỗi dung dịch một mẩu giấy quì tím. Câu 40. AgNO3 C. Fe . D. NH Cl.3 quì tím hoá ñỏ C. Cl-. Hỗn hợp X chứa Na2O. + 2+ 2+ Câu 54. 2. 4 2 3 3 2 4 3 3 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. H O. Chất ñược dùng ñể làm mềm mẫu nước Câu 56. Câu 53. Câu 58. Hiện tượng trên chứng tỏ nước thải bị ô nhiễm bởi ion 2+ 2+ 2+ 2+ A. H+. D. NH4Cl chỉ bằng A. C. Trong các dung dịch: HCl. OH-. Mg . Al. B. C. NaHCO3. Dung dịch thu ñược chứa A. Câu 44. Một cốc nước có chứa các ion: Na (0. Dung dịch Na2CO3 làm phenolphtalein không màu chuyển sang màu hồng. HSO -. D. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược kết tủa là A.2013 Trang 22 . ñun nóng. Khi pha loãng dung dịch trên thì ñộ ñiện li của axit fomic tăng. H2S có cùng nồng ñộ 0.02 mol). Hoà tan 5 muối: NaCl (1). NH4NO3 . có tính cứng toàn phần. NaNO3 . Muốn tách ñược nhiều cation mà không ñưa ion lạ vào dung dịch. NaNO3. K . C. 3. là nước mềm. NaOH. CaO B. BaCO3. Fe3O4 vào nước (dư). dd Na2SO4. cao ñẳng 2012 . AlCl3. Mỗi phân tử và ion trong dãy sau vừa có tính axit. Nhận biết 5 lọ mất nhãn: KNO3. 3+ C. dung dịch Na2CO3 ñủ 2+ 2+ 2Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca . D. Dung dịch nào sau ñây phản ứng ñược với dung dịch Na2CO3 tạo kết tủa? A. Zn2+. Al3+ D. Al2O3. H2O. Hoà tan hỗn hợp gồm: K2O. Na2CO3. Fe(OH)3. Ba2+. NH4Cl. C. C. dd NH4Cl. Nhỏ dung dịch NH3 từ từ tới dư vào dung dịch CuSO4. 1. D. B. cứng trên là A. H2SO4 D.Chu Anh Tuấn 3+ .0935166002 2+ + 2+ 2+ + Trường THPT số 1 Nghĩa Hành + + A. dd HCl. thu ñược kết tủa trắng. H2SO4. K+ Câu 52. KNO3. HCO3-.02 mol). HCO3-. kết tủa trắng xuất hiện. Na+. Na. BaCl2 D. dung dịch Na2SO4 ñủ C. NaCl. NH4NO3. NaHCO3 . Một dung dịch chứa các ion sau: Na+. SO4 . kết tủa trắng sau ñó kết tủa tan dần. người ta lấy một ít nước. Cu2+. Mg2+. B.29%. dung dịch NaOH ñủ D. D. Ion CO32. HCO -. Al . Ba(NO3)2 Câu 51. bọt khí và kết tủa trắng. KNO3.2 không ñổi mầu B. Al3+ C. BaO. B. B. dd Al2(SO4)3. NaHCO3 và Ba(NO3)2 có số mol mỗi chất ñều bằng nhau. NaNO3. Na . Al . có tính cứng tạm thời.5 quì tím hoá xanh D. NaOH. D. HSO4A.

Biết ở 25 C. NaHSO4. 18. 4.0 Câu 71.5 B.43. Thủy phân hoàn toàn 13. 2. B. ðộ ñiện li của axit fomic bằng A. 2. NaHSO4. 6. Sục khí H2S vào dung dịch FeCl2.0 C. 12. Mg(NO3)2. KHSO4. Ca(OH)2. Giá trị pH của dung dịch X là A. B. K = 39) A. Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0. Ca(OH)2. 18. B. Thêm 0. 1. 1. Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0. 1.32 lít H2 (ở ñktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không ñổi).75.76. 1 Câu 75.10 và bỏ qua sự phân li của nước. NaCl. Dung dịch NH3 0. Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng ñộ a (mol/l) thu 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Cho a lít dung dịch KOH có pH = 12. 7. D.1M và CH COONa 0.8. 4. Câu 65. B. C.10 B.5 D.0 thu ñược dung dịch Y có pH =11.74 D. y = 2x C. Giả thiết cứ 100 phân tử NH3 thì có 1 phân tử ñiện li.5M. Dung dịch HCl và dung dịch CH3COOH có cùng nồng ñộ mol/l.33. 2.525gam chất tan. C. Câu 61.75. dãy gồm các chất ñều tác dụng ñược với dung dịch Ba(HCO3)2 là: A. 2. KCl.1 mol CH3COONa vào 1. C. C. O = 16.75g hợp chất PCl3 thu ñược dung dịch X gồm 2 axit.1M) với 400 ml dung dịch (gồm H2SO4 0. CH3COONa.60.88. Thí nghiệm nào sau ñây có kết tủa sau phản ứng? A.00 lít dung dịch HCl có pH = 3. 0. 5 L Câu 76. Câu 73. Câu 67. y = x – 2 B. C. Cho dung dịch NH3ñến dư vào dung dịch AlCl3.0 vào 8. D. Dung dịch NH3 và dung dịch NaOH có cùng nồng ñộ mol. thu ñược 5. Trộn 100 ml dung dịch (gồm Ba(OH)2 0. 4 L B. cứ 100 phân tử CH3COOH thì có 1 phân tử ñiện li) A. D. Nồng ñộ mol (hoặc mol/l) của HCl trong dung dịch ñã dùng là (Cho H = 1.24. 1M. Cho m gam hỗn hợp Mg.1M thu ñược dung dịch X. D. D.10 C. NaCl. D. 3 L C. 7. D. NaHS. NH4Cl. 1. NH4Cl. C. 18. nguội. y = 100x Câu 72. D. D. o Cho dung dịch X chứa hỗn hợp gồm CH COOH 0. KCl.26 C. Sục khí Cl2vào dung dịch FeCl2. NH4Cl. pH của dung dịch NH3 bằng: A. Câu 74. y = x + 2. 1.10 D. Cho Fe vào dung dịch H2SO4 loãng.10 . 0. Câu 60. D.0125M). 0. Kacủa Câu 66. 1. B. D. y = 100x. 2. Giá trị của a là A. HNO3. B. y = x .2013 Trang 23 . Cho dung dịch NaOH ñến dư vào dung dịch Cr(NO3)3. 13 B. Mg(NO3)2. HNO3.0375M và HCl 0.77. CH3COONa. Phương pháp ñể loại bỏ tạp chất HCl có lẫn trong khí H2S là: Cho hỗn hợp khí lội từ từ qua một lượng dư dung dịch A.42.78. pH của 2 dung dịch tương ứng là x và y. C6H5ONa. y = x + 2 D. 6.10-5 ) và HCl 0. 1% B. Na2SO4. 2. Dung dịch X gồm CH3COOH 1M (Ka= 1.13.01M với V ml dung dịch HCl 0.5M. 1. Câu 70. 6 L D. 3 3 -5 o CH3COOH là 1. D. 11.03 M ñược 2V ml dung dịch Y. Câu 63. thể tích dung dịch thay ñổi không ñáng kể. 0.46% ( D = 1g /ml) có pH = 3. Pb(NO3)2. Dung dịch X có giá trị pH là: A.10 Câu 77.55.3% D. Na2SO4. Giá trị pH của dung dịch X ở 25 C là A. B. 4. 4. 4.75M. KCl. Cho dung dịch HCl ñến dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na[Al(OH)4]).1 M có ñộ ñiện li bằng 1%.0 lít dung dịch CH3COOH 0. 6. B.6% C. Trường hợp nào sau ñây không xảy ra phản ứng hoá học? A. C. Câu 64.42. CH3COONa. Dung dịch Y có pH là A. Sục khí H2S vào dung dịch CuCl2. KHSO4. 0. cao ñẳng 2012 .12. C. C. Quan hệ giữ x và y là A. KHSO4. B. thu ñược dung dịch X. C6H5ONa. Câu 78. Dung dịch axit fomic 0. B.06. Cl = 35. 10% Câu 69. 3. pH của hai dung dịch tương ứng là x và y. Quan hệ giữa x và y là (giả thiết. C. Tổng số hạt (phân tử và ion) của axit fomic HCOOH có trong 10 ml dung dịch axit 0. Câu 62.5. Ca(OH)2. những dung dịch có pH > 7 là A. Giá trị pH của dung dịch X là A.1M là A. C.00. AgNO3. C6H5ONa. B. Câu 68. HNO3. B. 9.2. Trong số các dung dịch: Na2CO3.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 59. 10. C.1M và NaOH 0.Chu Anh Tuấn - . Thổi CO2ñến dư vào dung dịch Ca(OH)2. Trong các dung dịch: HNO3. D. Trung hòa X cần thể tích dung dịch NaOH 0. 2. B. NaOH. Na2CO3. Ca(OH)2.001M.1M. C.80.3M (cho biết ñộ ñiện li của HCOOH trong dung dịch là 2%) là: 23 23 20 20 A. Biết hằng số -5 ñiện li của CH3COOH là Ka = 1. 1. y = 2x. Na2SO4. Na2CO3. Khi cho 100ml dung dịch KOH 1M vào 100ml dung dịch HCl thu ñược dung dịch có chứa 6.0. Dung dịch Y có pH là A. NaCl. Na2SO4. CH3COONa.25M.02.

ðể tác dụng hết với dung dịch chứa 0. z.495 C. 1.11g.222. z. sau khi kết thúc các phản ứng thu ñược 7.pH=1 B. HCO .4(a + b). thu ñược 2 gam kết tủa.là 0.và 0. ñược 4.b). 13.0.0 và 1.0935166002 + - Trường THPT số 1 Nghĩa Hành -14 ñược 200 ml dung dịch có pH = 12.2 C.06 và 3. Dung dịch X chứa các ion: Fe .672 lit khí (ñkc).03.2013 Trang 24 . V = 22.2 gam Ba(OH)2.003 mol Ca . B.2(a . S =32 . x = (a+b)/0. 0. 17.7. ( Ag = 108.2M và Ba(OH)2 0.5 Câu 89. Cl-. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0.5 ).007 mol Na . 0. Cho 300 ml dung dịch NaHCO3 x (M) và Na2CO3 y (M).5) A. Cho từ từ dd chứa a mol HCl vào dd chứa b mol Na2CO3 ñồng thời khuấy ñều. Dung dịch X chứa axit HCl a mol/l và HNO3 b mol/l. D.0 và 1.08M và H2SO4 0. Giá trị của a là A. + + 22Câu 88. CO3 và SO4 . ðể trung hoà 20 ml dung dịch X cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0.21.055g. 0. D. C.82 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất tan trong dung dịch E bằng (Mg = 24. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. 0.pH=3 D.444.4. B. Trộn 4OO ml dung dịch HCl O.5825 Câu 81.01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l.2. 1. 12. 7.(b mol). 0. 1.35g. 0. 0. 0.5 B. 0.Chu Anh Tuấn - . Câu 90.87 gam kết tủa. SO4 . C. C. Dung dịch A chứa các ion Na+ (a mol).H = 1.1. 15.120.4. Lấy 1OO ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy có 43 gam kết tủa . Thêm từ từ dung dịch HCl z (M) vào dung dịch trên ñến khi bắt ñầu có khí bay ra thì dừng lại thấy hết t (ml).08M và H2SO4 0.165g. CO 2. C. C. m tương ứng là A.001 mol 2+ NO3-. 0.2.006 mol HCO3.14M D. z. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H ][OH ] = 10 ) A. x = (a+b)/0. D. Biểu thức liên hệ giữa V với a. Sau phản ứng thu ñược m gam kết tủa.180. 0. Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0. B.t = 100 xy C.8. 0. ñược 500ml dung dịch có pH = 12. thu ñược m gam kết tủa và một dung dịch có pH = 12. Cl . HCO và Cl-. B. C =12 .1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0. Mặt khác. D.1. NH4 . 0.1 gam O . Na = 23. 1. Cl = 35. D. Cho 1/2 dung dịch Câu 93. Cho m gam NaOH vào 2 lít dung dịch NaHCO nồng ñộ a mol/l.119 gam C.1M.0 gam kết tủa.0 2+ + Dung dịch X chứa các ion: Ca . Tính tổng khối lượng muối có trong 5OO ml dung dịch X: ( Na = 23 . S = 32.2(a + b).0.5 C. Mối liên hệ giữa x. V = 22.8 gam B. 2.26.48 lít khí NH3 ( ñktc). b là A. Câu 80. Tính pH của dung dịch X ? A. Giá trị của a. Na . NH4+.495 D.5 C. x = a + b Câu 91.86. Giá trị của a và m lần lượt là A.015 và 3.02 mol NaCl thì thể tích dung dịch AgNO3 1M cần dùng là A. Câu 79.7 D. 0.t = 150 xy B.5825 B. 40 ml. B. nếu ñun sôi ñến cạn dung dịch X thì thu ñược m gam chất rắn khan. Cho dung dịch chứa 0. B. Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau: Cho phần (I) tác dụng với dung dịch NaOH dư. 20 ml. D. D. Lấy 1 lít Câu 86.015 và 0. Dung dịch E chứa các ion Mg2+. 3. Giá trị của m là A. 0.47.2 gam D.15. B. D. x = (a+b)/2 D.5M với 1OO ml dung dịch KOH 1. t là: A. 0. thu ñược dung dịch X. C. ñun nóng.pH=2.79. ñược 0. SO 2-(d mol). O = 16. 3 X phản ứng với dung dịch NaOH (dư).5M thu ñược 5OO ml dung dịch X . 0. 9. Câu 87.4(a .b). V = 11. z. 6. y. Giá trị của a là A. Cl = 35. Có 5OO ml dung dịch X chứa Na . Ba = 137 ). z. 39. D.01M dung dịch với 250 ml dung dịch Ba(OH)2 a M . ðể tạo kết tủa lớn 3 3 4 nhất.8. Khi cho dư nước vôi trong vào dd X thấy có xuất hiện kết tủa. thu ñược V lít khí (ñkc) và dd X. Lấy 1OO ml dung dịch X tác dụng với lương dư dung dịch HCl thu 2. Mặt khác lấy 20 ml dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNO3 dư thấy tạo thành 2.12M C. 0. 3+ 2Câu 94. 0. người ta phải cho dung dịch A tác dụng với 100ml dung dịch Ba(OH)2 nồng ñộ x mol/l. 8. ðể loại bỏ hết Ca trong X cần một lượng vừa ñủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0. Câu 92.0 và 0.1 mol (NH4)2CO3 tác dụng với dung dịch chứa 34. 0. Ba = 137. 19.30. cao ñẳng 2012 .12.01 mol KCl và 0. thu ñược 2 lít dung dịch X.006 mol Cl-.5. b lần lượt là: A. 0. Lấy 1OO ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu 4. trong ñó số mol của ion Cl.58 gam kết tủa và 0.07 và 3.04 và 4. NH4+.24 lít khí (ñkc) . Cho dung dịch X gồm: 0. 0.06 và 0. 10 ml. Biểu thức tính x theo a và b: A. SO42-. 0.10M B. 3 dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu ñược 11. 0.1 B.05M và HCl 0. A.(c mol).8. O = 16 .08 và 4. Dung dịch X có pH là A. 30 ml. C.pH=2 Câu 83. 9. 5.t = 300 xy Câu 84. Giá trị của a. + 2+ Câu 85. thu ñược 3 gam kết tủa. C. B.14 và 2.13M Câu 82.1 M.66 gam kết tủa.t = 300 y D.5 và 1.43. B. Mặt khác. cho 1 lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) rồi ñun nóng. V = 11. N = 14 . 9. C. Cho 1/2 dung dịch X còn lại phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 (dư). Phần (II) tác dụng với dung dịch BaCl2 dư. Giá trị của m là A.

D.70 gam.05 và 0. sinh ra V lít khí (ở ñktc). NO3-: 0. thu ñược 4.2M và Al2(SO4)3 0. D. 2. D.02 mol Cu . 1. Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu ñược 47.05.1 mol và Al3+: 0. 2. Cl = 35.4 C.4. Giá trị của m là A. B. C.020. 3.2 mol và 2 anion là Cl-: x mol và SO42-: y mol.015. 80ml.12. 0. tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1.8. Dung dịch Y có chứa ClO4-. sau phản ứng thu ñược số mol CO2 là A. ðể thu ñược lượng kết tủa lớn nhất cần thể tích dung dịch HCl 0.448 lít khí CO2 (ở ñktc) hấp thụ hết vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 0.35 mol và Cl-: 0. 4. x mol Cl.34 gam kết tủa. Nhỏ từ từ từng giọt cho ñến hết 200 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch X.66 gam kết tủa.46 gam. Hoà tan hoàn toàn 8. C. 0. Giá trị của m và V lần lượt là A.02 và 0. C. B. 13. Khi cô cạn dung dịch Y ta thu ñược muối khan có khối lượng là A. B. B. 30. Cl 0.120. 2.là 0. B.012.5M và Ba(OH)2 0. B. 1. 12. C. Giá trị của x là A. Câu 95.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư). 0. K = 39. sau khi các phản ứng kết thúc. Một dung dịch chứa 0.12M. 0. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y. 18.3 D. t mol NO-3 và 0. 0.1 mol .36.03. z mol Al .688 lít khí H2 (ñktc). C.120 và 0.4 mol . Câu 107. C. 82.9 gam chất rắn khan. B.2 Câu 103. Nhỏ từ từ 100 ml dung dịch D (gồm H2SO4 1M và HCl 1M) vào dung dịch C thu ñược V lít CO2 (ñkc) và dung dịch E.78 gam.5. Dung dịch X có chứa: 0. 7. B. HCO3 y mol.1 mol H . 3.04. Giá trị của x là: A.4 gam và 5. C.và x mol OH-. thêm tiếp 175 ml dung dịch KOH 1.68 gam kết tủa. Cho 0. thu ñược dung dịch X và 2. B.52 gam. thu ñược 3. Ion Ma+ là: A. 2+ 2+ Câu 98. C. 0.5M. 0. 0.8. Giá trị của z. 57. Câu 110.15M thì khối lượng kết tủa thu ñược là 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Cho 120 ml dung dịch Y gồm KOH 1.5M và KHCO3 1M. D.12 lít.và NO3.182. C. B. 2. 0.4g. 0. D. 25.và y mol H+.5 B. Giá trị của m là A.364. Trộn 100 ml dung dịch A (gồm KHCO3 1M và K2CO3 1M) vào 100 ml dung dịch B (gồm NaHCO3 1M và Na2CO3 1M) thu ñược dung dịch C. 110ml. t lần lượt là A.07 gam kết tủa.5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0. Cho 200 ml dung dịch AlCl3 1. 68. Câu 105.01.1M vào 100 ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 0.54 gam Al vào 40 ml dung dịch NaOH 1M. Cho 0.5M vào dung dịch X thu ñược kết tủa. 1. ñun nóng thu ñược 0.2M và NaHCO3 0. Một dung dịch có chứa 4 ion gồm Ma+: 0.940. Cho từ từ dung dịch HCl 0. 0.1 mol.6 gam. 70ml. NO3.1M vào X. Hoà tan hoàn toàn 24. 43 gam và 2.2M vào Y. Loại bỏ kết tủa.732 gam kết tủa. 7. Giá trị của V là A.03 mol K .3 mol. 0. 0. B. C. D.030. Nhỏ từ từ từng giọt ñến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0. D. 0.02 mol SO42.875 gam chất rắn khan.096.48. thu ñược m gam kết tủa.020 và 0. 90ml. 12.2. C.2.2M tác dụng với 100 ml dung dịch AlCl3 nồng ñộ x mol/l. C. Biết rằng khi cô cạn dung dịch thu ñược 46.4 gam và 2. C.94 gam hỗn hợp gồm Na. 0.Chu Anh Tuấn - . 3. 0. 3. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X. K và Ba vào nước. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn.2013 Trang 25 . 37. 1. sau phản ứng hoàn toàn thu ñược dung dịch X. 1.010. Câu 106.6 lít. 1. Fe3+ B. Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4.24 lít. lượng kết tủa thu ñược là 15. 4.9. D. Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5. Một dung dịch có chứa 2 cation là Fe2+: 0.8g. O = 16. 2. Câu 102.2M. Cho 150 ml dung dịch KOH 1. Mg2+ D. Dung dịch X chứa hỗn hợp gồm Na2CO3 1.0.012 và 0.46 gam. thu ñược dung dịch X. Dung dịch X gồm 0.3 mol. Cho dung dịch Ba(OH)2 tới dư vào dung dịch E thì thu ñược m gam kết tủa.5M là A. Dung dịch Z có pH (bỏ qua sự ñiện li của H2O) là A.và y mol SO42-. 10. B. 13.4g.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành . D. D. 49.4. D. Tổng số mol ClO4. Cu = 64) A.02.7. 2+ + Câu 101. D.020.03 và 0.Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH.01 và 0. Mg 0. Dung dịch Y chứa Ca 0. Giá trị lớn nhất của V là (cho H = 1. Câu 108.06M và Ba(OH)2 0. 0.435 gam.020 và 0. D. D. + Câu 96.8. 0.3 gam và 1.970. 28. Cho 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.73 gam. thu ñược 2.02 mol SO2-4. 1. . C. 0.Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2. Câu 100.24 lít. B.04 gam.672 lít khí (ở ñktc) và 1. Câu 99.2. tổng khối lượng các muối ñược tạo ra là A. Trộn X và Y ñược 100ml dung dịch Z.24.07 mol Na . 14. S = 32. cao ñẳng 2012 . Al = 27) A. + 3+ Câu 97. B. Câu 109.25 mol. Tổng khối lượng các muối khan thu ñược khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. 0.5g. Fe2+ C.2M và Ba(OH)2 0.62 gam. Al3+ Câu 104. thu ñược dung dịch Y và 4. 3. 1. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16. K+: 0.

0. 0.024 mol FeCl3. 0. D.85. Lọc tách kết tủa E ñem nung tới khối lượng không ñổi ta thu ñược chất rắn có kl là: A. cao ñẳng 2012 .568.1M thu ñược dung dịch A. Câu 117. nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì cũng thu ñược a gam kết tủa.2g Câu 111.5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng ñộ a mol/l. C. D. Câu 123.6M B. C. D.8. 1. > 1/4 D.560. C.2.82. Câu 125. 20. 0.128.4M. 17.6M.51 gam. 17.1 M cho ñến khi kết tủa tan trở lại một phần.2M C. Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước ñược dung dịch X. Cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X. 24.125.66g D.Hoà tan hoàn toàn 47. 0.73.17. C. Coi thể tích dung dịch không thay ñổi.1M thu ñược kết tủa Y. 13. Câu 127. Hoà tan hoàn toàn m gam ZnSO4 vào nước ñược dung dịch X. 0. D. B.2M. C. 5. Cho từ từ dung dịch X vào 200ml dung dịch Al2(SO4)3 0.20.95. 0.1. Hấp thụ hoàn toàn 2.064. B. B. sau khi các phản ứng kết thúc thu ñược 8. 0.710. 4.1 lít B. C.9. khuấy ñều tới phản ứng hoàn toàn trong cốc có 7. 0. Giá trị của m là A.1M thu ñược dung dịch X. H = 1) V có giá trị là: A. thu ñược 7. nung kết tủa ñến khối lượng không ñổi ñược 5. 1. 1. B. khuấy ñều tới kết thúc các phản ứng thấy trong cốc có 1O.45.48 lít khí CO2 (ở ñktc) vào 500 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0.04 mol H2SO4 thu ñược m gam kết tủa. Câu 122. 11. 7 : 4.5 M B. Câu 120. 7g C. Na = 23. D. D. Trộn dung dịch chứa a mol AlCl3 với dung dịch chứa b mol NaOH.375. 2.688 lít khí CO2 (ở ñktc) vào 2.3 và 3. D.424 gam kết tủa. Cho 400 ml dung dịch E gồm AlCl3 x mol/lít và Al2(SO4)3 y mol/lít tác dụng với 612 ml dung dịch NaOH 1M. Nồng ñộ mol/lít của dung dịch NaOH là: A.8. 16. D. 19.552 gam kết tủa.Chu Anh Tuấn - . Na = 23. C. 7.2 lít D.3 và 7. 8.10 g Câu 126. a : b > 1 : 4. Câu 121. Nhỏ từ từ 0. sinh ra m gam kết tủa.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A.048.3 và 7. B.1M.1M và NaOH 0. 11. Cho 200 ml dung dịch NaOH vào 200 ml dung dịch 200 ml dung dịch AlCl3 2M. 4. Giá trị của a là (cho C = 12. Câu 115. 5.5 lít dung dịch H2SO4 0. 6.2M.71.4 gam phèn chua KAl(SO4)2.5M.540.1 mol Al2(SO4)3 và 0. O = 16. 1. 20. D. thu ñược dung dịch X. 0. 2. 10. B. C. D. 46. Giá trị lớn nhất của V ñể thu ñược lượng kết tủa trên là A. Trộn 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 1M với 700 ml dung dịch NaOH 1M thu ñươc kết tủa E. D. 1. Nếu cho 110 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu ñược 3a gam kết tủa. a : b = 1 : 4.8. C. 0.2M D.032.1M 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Câu 113. 22. Hoà tan 0.55 g D. Thổi khí CO2 (dư) vào Y thu ñược a gam kết tủa.1 gam chất rắn. 1.76 gam kết tủa.92 gam kết tủa Nồng ñộ CM của dung dịch X bằng A. a : b < 1 : 4. 9. 62.36 lít khí CO2 (ñktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. 54.8 gam kết tủa . C. thu ñược một kết tủa.54 gam Al trong 0.05. 0. 1. 3 : 2.71. B. Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0. Giá trị của m là A.5 lít Câu 119. Giá trị của m là A. Giá trị của m là A.2 và 7.04M vào dung dịch gồm 0. O = 16. Nung kết tủa thu ñược ñến khối lượng không ñổi ta ñược chất rắn nặng 0. Mặt khác. S = 32.1 mol H2SO4 ñến khi phản ứng hoàn toàn. Thêm V lít dung dịch NaOH 0.4. 1. thu ñược a gam kết tủa.5 M và 7. D. B.12H2O vào nước. 1/3 B. 1. 12. Câu 124.22g B. 1M và 1. Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na2O và Al2O3 vào H2O thu ñược 200 ml dung dịch Y chỉ chứa chất tan duy nhất có nồng ñộ 0. khi cho 400 ml E tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thì thu ñược 33. ðể thu ñược lượng kết tủa Y lớn nhất thì giá trị của m là (Cho H = 1. 8. 4 : 3. sau phản ứng thu ñược m gam kết tủa. 32.8 gam kết tủa. Hấp thụ hoàn toàn 3. ( Al = 27. Giá trị của m là A.70. Cho toàn bộ X tác dụng với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M.1Mvà Ba(OH)2 0. Y là dung dịch NaOH 2M . Giá trị của m và a lần lượt là A.10. Tỉ lệ x : y là A.016 mol Al2(SO4)3 và 0.04. Câu 118. Mặt khác. S = 32.2. B. Ba = 137) A. Thêm 15O ml dung dịch Y vào cốc chứa 1OOml dung dịch X . 0.15. B. 1. thu ñược 15.25 lít dung dịch NaOH 1. 3 : 4.4 g C. K = 39. B. < 1/4 Câu 114. Câu 116. Mặt khác. Cho a mol AlCl3 tác dụng với dung dịch chứa b mol NaOH. 17. Thêm tiếp 1OO ml dung dịch Y . a : b = 1 : 5.35. nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M vào X thì thu ñược 2a gam kết tủa. thu ñược dung dịch X. X là dung dịch AlCl3 . nồng ñộ mol của chất tan trong dung dịch X là A.5 M và 3M C.06. 0. Al = 27. ðể thu ñược kết tủa thì cần có tỉ lệ A. C.5 M D. Tỉ số a/b ñể sau phản ứng có kết tủa là: A.2013 Trang 26 . C. B. Thêm m gam kali vào 300ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0. 62.6. Ba = 137) A. 1/4 C.25. O = 16. 2M và 4M Câu 112.3.8 lít C. Hấp thụ hoàn toàn 4.2 g B.59.

B. Cu . Ag . D. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2. Mn . Fe. D. Ag. Câu 7. Al. Zn. K . D. D.Chu Anh Tuấn - . Câu 3. Mn . D. Cho các phản ứng xảy ra sau ñây: (1) AgNO3 + Fe(NO3)2→ Fe(NO3)3 + Ag↓ (2) Mn + 2HCl → MnCl2 + H2↑ Dãy các ion ñược sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá là + 2+ + 3+ 2+ + + 3+ + 3+ + 2+ 2+ + 3+ + A. Sn . B. D. Al . C. kim loại có tính khử mạnh nhất là A.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Chuyên đề 5: BÀI TẬP ĐIỆN HÓA. Cu. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb. Fe. Câu 12. người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần ngâm dưới nước) những tấm kim loại A. kim loại Mg. Fe và Zn. quấn dây Zn lên thanh Fe và ñể ngoài không khí ẩm D. Câu 2. Fe . Mg. quấn dây Cu lên thanh Fe và ñể ngoài không khí ẩm. Cu và dung dịch FeCl3. + C. Al . Fe . Câu 14. Zn > Sn > Ni > Fe > Pb . Câu 18. Na. Fe . Fe . D. ðể hoà tan hoàn toàn hỗn hợp gồm hai kim loại Cu và Zn. . Dãy các ion xếp theo chiều giảm dần tính oxi hoá là (biết trong dãy ñiện hóa. Ag . Fe + dung dịch HCl. Cu . Ag . CuSO4. B. Fe . C. Cu. D. Fe. Cu . Mg. Kim loại trong dãy có tính khử mạnh nhất là A. Cặp chất không xảy ra phản ứng hoá học là A. K . B. Cu + dung dịch FeCl2. 3. HCl. ñể thanh Fe ngoài không khí ẩm B.Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. Fe . Zn. Fe /Fe . Ag . cao ñẳng 2012 . cặp Fe /Fe ñứng trước cặp + Ag /Ag): 3+ + 2+ 2+ 3+ 2+ + 2+ + 3+ 2+ 2+ + 2+ 3+ 2+ A. Ba. số kim loại tác dụng với dung dịch Pb(NO3)2 là A. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit. Cu . Fe. C. Al. C. kim loại Ba. Fe . Dãy gồm các kim loại ñược xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ trái sang phải là A. Cho các kim loại: Ni. B. C. Cu . Al. Ni . 3+ 2+ Câu 10. ta có thể dùng một lượng dư dung dịch A. AgNO3. Ag . D. Mg. Cu . Câu 6. kẽm ñóng vai trò anot và bị oxi hoá. Cr . Cho các ion kim loại: Zn . Mn . Cặp chất không phản ứng với nhau là A. Fe . Na. sắt ñóng vai trò anot và bị oxi hoá. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn ñiện hoá là 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Al. Au . kim loại Ag. Câu 5. AlCl3. C. K . D. Fe . . Fe và Ni. Fe. sắt ñóng vai trò catot và ion H bị oxi hóa.Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. D. ðể bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép. Ag . Câu 11. 4. Zn . Thứ tự tính oxi hoá giảm dần là 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ A. B. C. Thứ tự một số cặp oxi hoá . C. Cu . ðể khử ion Cu trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại A. B. Al. Fe . B.khử trong dãy ñiện hoá như sau: 2+ 2+ 3+ 2+ Fe /Fe. C. Mg. Fe và Sn. B. B. H . Cu . Cu . D. Mn . 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ C. Cho dãy các kim loại: Mg. Câu 16. Ag . Fe. K .Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. Pb > Sn > Ni > Fe > Zn . C. Cu . B. D. B. Al. Mg. 2+ Câu 9. B. Câu 15. D. Ag . C. B. Câu 4. Câu 19. kẽm ñóng vai trò catot và bị oxi hóa. D. 3. 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ Câu 13. 3+ 2+ Câu 17. Cu /Cu. Pb. Mg. H . Fe. Ag. B. Fe . Fe. Ag . Fe và dung dịch FeCl3. Fe . Mg. Ag . Dãy gồm các ion ñều oxi hóa ñược kim loại Fe là 2+ 2+ + 3+ 2+ + 2+ 3+ 3+ 2+ 2+ + A. Fe. H . Cr . K. H . Nếu vật làm bằng hợp kim Fe-Zn bị ăn mòn ñiện hoá thì trong quá trình ăn mòn A. Ag. quấn dây Zn lên thanh Fe và ñể ngoài không khí khô C. Tiến hành bốn thí nghiệm sau: . Trường hợp nào dưới ñây thanh Fe bị ăn mòn nhanh hơn ? A. 2. số cặp kim loại trong ñó Fe bị phá huỷ trước là A. C. Dãy gồm các ion ñược sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là: 3+ 2+ + + 3+ 2+ 2+ 3+ + + 2+ 3+ A. B. Sn > Ni > Zn > Pb > Fe . C. . Fe + dung dịch FeCl3. Fe . Cu. Pb > Sn > Fe > Ni > Zn . Cu . C. D. C. Cu + dung dịch FeCl3. Fe. D. kim loại Cu. Pb . 4. 1.Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. Câu 8. B. Cu. Fe . PIN ĐIỆN Câu 1. Fe và dung dịch CuCl2. Fe . ðể khử ion Fe trong dung dịch thành ion Fe có thể dùng một lượng dư A. Ag . Al . Cho các kim loại: Na. 2. 1. Al .2013 Trang 27 .

E 0 = −0. Do ở mối hàn kim loại bị ñã bị oxi hóa vì bị ñốt nóng. Fe . ăn mòn hoá học. (4). Chiều phản ứng: Zn + Cu Cu +Zn . (4) Cu + Cu(NO3)2(r). (6). II. Chiếc thìa cong bị ăn mòn ít hơn Câu 29. Câu 30. Cho các phản ứng sau: Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 AgNO3 + Fe(NO3)2→ Fe(NO3)3 + Ag Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hoá của các ion kim loại là: + 2+ 3+ + 3+ 2+ 2+ 3+ + 2+ + 3+ A. Không có bọt khí bay ra Câu 33. Ag . D. Cl-. Cu(NO3)2. (5). SO2. C. (3) Au + O2(k). 1. Một hỗn hợp X gồm Mg và Fe. Al . chỉ có Pb bị ăn mòn ñiện hoá. FeCl2. CO2. Cu2+ có tính oxi hoá yếu hơn Zn2+. AgNO3 A. Các trường hợp xảy ra phản ứng oxi hoá kim loại là: A. (2). CO2. I. CO2 D. C. Cả 2 chiếc thìa ñều không bị ăn mòn B. ðể ñồ vật bằng thép ngoài không khí ẩm thì ñồ vật sẽ bị ăn mòn ñiện hóa. Fe(NO3)2. II và IV. Fe(NO3)2. NaOH Câu 32. C. B.Chu Anh Tuấn - . Cr3+ . Fe .Thí nghiệm 1: Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3. H2O2.2013 Trang 28 . Câu 20. vừa có tính khử là A. Do nơi mối hàn thường là hai kim loại khác nhau nên có sự ăn mòn ñiện hóa học B. Lượng bọt khí H2 bay ra không ñổi C. III và IV. B. H2O2. Cho các hợp kim sau: Cu-Fe (I).34. Sn-Fe (IV). Dãy gồm tất cả các chất và ion vừa có tính oxi hóa. S. khí hiñro thoát ra tăng D. Fe . khí hiñro thoát ra giảm Câu 28. chỉ có Sn bị ăn mòn ñiện hoá. FeCl3. D. D. Khi tiếp xúc với dung dịch chất ñiện li thì các hợp kim mà trong ñó Fe ñều bị ăn mòn trước là: A. Fe . 2+ 2+ C. Áp tấm kẽm vào mạn tàu thuỷ làm bằng thép (phần ngâm dưới nước) thì vỏ tàu thuỷ ñược bảo vệ. Nối thanh Zn với vỏ tầu thủy bằng thép thì vỏ tầu thủy sẽ ñược bảo vệ. ñể tách ñược kim loại Fe ra khỏi hỗn hợp. Các thiết bị máy móc bằng kim loại tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt ñộ cao có khả năng bị ăn mòn hoá học. D. (6). Bản chất và hiện tượng sau khi thêm dung dịch CuSO4 là: A. ñể trong không khí ẩm thì thiếc bị ăn mòn trước. III và IV. Câu 31. Câu 22. Cu(NO3)2. cao ñẳng 2012 . Fe2+. D. ðể ñồ vật bằng thép ra ngoài không khí ẩm thì ñồ vật ñó bị ăn mòn ñiện hoá. S và Cr3+. Cl . Tiến hành bốn thí nghiệm sau: . AgNO3 C. (2) Fe2O3 + CO (k). (1). (1). II và III. Cho hỗn hợp bột gồm Fe và Cu vào dung dịch AgNO3 dư thu ñược dung dịch X. CuSO4 B. H2O2. NaOH C. Các thiết bị máy móc bằng kim loại khi tiếp xúc với hơi nước ở nhiệt ñộ cao có khả năng bị ăn mòn hóa học. B. SO2. Cl2. bằng cách cho hỗn hợp X tác dụng lần lượt với các dung dịch: A. Cả 2 chiếc thìa ñều bị ăn mòn với tốc ñộ như nhau C. Zn(NO3)2.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. Cl-. Fe . Al3+. một chiếc giữ nguyên còn một chiếc bị vặn cong cùng ñặt trong ñiều kiện không khí ẩm như nhau. Kết luận nào sau ñây không ñúng? A. Fe . Ag . . SO2. Hiện tượng xảy ra là: A. Fe . (6) Al + NaCl (r). C. Fe(NO3)3. Khi nhúng hai thanh kim loại Pb và Sn ñược nối với nhau bằng dây dẫn ñiện vào một dung dịch chất ñiện li thì A. HCl. MnO4-. NO2. Fe(NO3)3. Do kim loại làm mối hàn không chắc bằng kim loại ñược hàn C. 2+ Câu 23. Kết luận nào sau ñây không ñúng? A. D. Fe. Chiếc thìa cong bị ăn mòn nhiều hơn D. Cu2+ có tính oxi hoá mạnh hơn Zn2+. Câu 21. Fe2+.Kết luận nào sau ñây không ñúng: Câu 25. B. Người ta nhận thấy nơi các mối hàn kim loại dễ bị rỉ (gỉ. D. C. Biết rằng ion Pb trong dung dịch oxi hóa ñược Sn. Zn-Fe (II). Ag . 4. Fe . Câu 34. Cu(NO3)2 D. thêm vào cốc vài giọt dung dịch CuSO4. Một miếng vỏ ñồ hộp làm bằng sắt tây (sắt tráng thiếc) bị xây sát tận bên trong. (2). (4). Fe . 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Trong dung dịch X chứa B. (5) Cu + KNO3(r). NO2. khí hiñro thoát ra giảm C.Thí nghiệm 2: Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4. khí hiñro thoát ra tăng B. B. MnO4B. (5). ñể trong không khí ẩm bị ăn mòn ñiện hoá thì thiếc sẽ bị ăn mòn trước. Ag . Cu có tính khử yếu hơn Zn Câu 26. cả Pb và Sn ñều bị ăn mòn ñiện hoá. Fe-C (III). 2. B. B. I. Nung nóng từng cặp chất sau trong bình kín: (1) Fe + S (r). mau hư) hơn so với kim loại không hàn. Fe2+. Cho cac chất và ion sau: Cl2. Một thanh Zn ñang tác dụng với HCl nếu thêm vài giọt CuSO4 thì: A. C. Cl2. B. Câu 24. FeCl2 D. Lượng bọt khí bay ra ít hơn D. D. Lượng bọt khí H2 bay ra nhiều hơn B. S. Cho một mẩu Zn vào cốc ñựng dung dịch H2SO4 loãng thấy có khí hiñro thoát ra. ðồ hộp làm bằng sắt tây(sắt tráng thiếc) bị xây xát. C. NO2. Fe. nguyên nhân chính là: A. ăn mòn ñiện hoá. (3). Cu(NO3)2 Câu 27. Cr3+ 2+ 3+ C. Cho các giá trị thế ñiện cực chuẩn: 0 E Cu 2+ / Cu = 0. (3). MnO4-. SO2. Al3+. Do kim loại nơi mối hàn dễ bị ăn mòn hóa học hơn D. I. ăn mòn ñiện hoá. cả Pb và Sn ñều không bị ăn mòn ñiện hoá. 3. ăn mòn hoá học. 78 Zn 2+ / Zn A. Có hai thìa sắt như nhau.

Pin Zn . Thế ñiện cực chuẩn E Zn2+/Zn và E Cu2+/ Cu có giá trị lần lượt là A. Câu 42. EZn 2+ Câu 39. cả hai ñiện cực Zn và Cu ñều giảm. Biết thứ tự dãy ñiện hóa: Fe /Fe < 2H /H2 < Cu2+/Cu < Fe3+/Fe2+. Z + Y → Z + Y. X + Z → X + Z.34V. Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. D. 0.khử trong dãy ñiện hoá (dãy thế ñiện cực chuẩn) như 2+ 2+ 2+ 3+ 2+ + sau: Zn /Zn. Cu2+ + 2e →Cu. Zn → Zn + 2e. Fe2+ + 2H+ → Fe3+ + H2 2+ 2+ C. D. Câu 41.khử xảy ra trong pin ñiện hoá Fe . B.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành . Zn /Zn và Pb /Pb. E (Fe /Fe) = . B. -1. E° (V)Y /Y = -0.0. B. Một pin ñiện hoá có ñiện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4và ñiện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSOSau một thời gian pin ñó phóng ñiện thì khối lượng A.44 V. 0. Z biết E của 2 cặp oxihoá -khử X2+/X = -0. Pin Pb . Z. Y. A.76V và +0. B.Cu.Cu. Zn. Cho biết: Pin ñiện hoá có suất ñiện ñộng chuẩn bằng 1. Fe + 2Fe3+ → 3Fe2+ B.13V. ion tác dụng ñược với ion Fe trong dung dịch là: + 2+ 2+ A. B. Biết thế ñiện cực chuẩn o o o E Ag+/ Ag = +0. D.76V. Fe /Fe .2013 Trang 29 Zn 0 = −0. D.34 V.10 V. 2+ 2+ 2+ 2+ 3+ Câu 37. Trong pin ñiện hóa Zn-Cu.Cu là: 2+ 2+ 0 2+ 0 2+ Fe + Cu → Fe + Cu . Fe . Fe. Phản ứng ở cực dương ñều là sự oxi hoá Cl-. C. Cu. C. Cu . D. C. C. Thứ tự một số cặp oxi hoá . quá trình khử trong pin là B. Z là ba kim loại). Zn + 2e → Zn. Dãy chỉ gồm các chất. Cu. Trong các pin sau ñây. B. Mg. ñiện cực Zn tăng còn khối lượng ñiện cực Cu giảm. Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+ 0 Câu 49. Phản ứng ñiện phân dung dịch CuCl2 (với ñiện cực trơ) và phản ứng ăn mòn ñiện hoá xảy ra khi nhúng hợp kim Zn-Cu vào dung dịch HCl có ñặc ñiểm là: A.Thí nghiệm 4: Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. 3. 0 EMg 2+ Mg 0 = −2. Mg /Mg và Zn /Zn.khử 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ A.13V . Cu → Cu + 2e. 2+ C. E° (V)Z /Z = + 0. Cu.37V . B. Cu /Cu. Khi cho Z vào dung dịch muối của Y thì có phản ứng xẩy ra còn khi cho Z vào dung dịch muối X thì không xẩy ra phản ứng. B. Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá .34V. Câu 38. +1. Mg.Zn. Cu.34V. D. B. E (Y-Cu) = 1. Pin Al . Câu 35. Fe. Ag. EoZn2+/Zn = -0. B. Câu 44. Ag .56V và +0. E (Z-Cu) = 0. Fe /Fe. khối lượng của ñiện cực Cu giảm. B. cả hai ñiện cực Zn và Cu ñều tăng.khử: 2+ 2+ 2+ 2+ Cặp oxi hóa/khử E° (V)M /M = -2. EoPb2+/Pb = -0. Ag.34V . Cu . o o o o Câu 43.76. -1. Zn2+ + 2e →Zn. Y. Cu /Cu. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn ñiện hoá là A. Phản ứng ở cực âm có sự tham gia của kim loại hoặc ion kim loại. C. 0. C. C. Mg. khối lượng của ñiện cực Zn tăng. Ag. Trong pin ñiện hóa Zn-Cu. D. ECu 2+ = +0. Câu 40. Zn.47V (X.Chu Anh Tuấn - . Fe /Fe. Phản ứng xảy ra luôn kèm theo sự phát sinh dòng ñiện. D.46V. C. Fe /Fe . D. Fe + Cu → Fe + Cu D. Ag . nồng ñộ của ion Cu trong dung dịch tăng. Câu 36. EoCu2+/Cu = 0.Phản ứng nào là sai trong số các phản ứng sau ñây ? A. Cho giá trị thế ñiện cực chuẩn của một số cặp oxi hóa . ðều sinh ra Cu ở cực âm.13. X. Suất ñiện ñộng chuẩn của pin ñiện hoá Fe . C. nồng ñộ của ion Zn trong dung dịch tăng. pin nào có suất ñiện ñộng chuẩn lớn nhất? A.64V. Cu →Cu2+ + 2e.78 V. 2+ Các kim loại và ion ñều phản ứng ñược với ion Fe trong dung dịch là: 2+ + 2+ 3+ A. 76V . D. Zn →Zn2+ + 2e. 1. .1V. Trong quá trình hoạt ñộng của pin ñiện hoá Zn . Cu .8V. Y. Cho suất ñiện ñộng chuẩn E của các pin ñiện hoá: E (Cu-X) = 0. Z.92 V.Pb. B. Cu . Biết E0 của pin X – Z = +0.1V. Fe . Z.Phản ứng nào sau ñây xảy ra? 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ A. Y. Ag /Ag. + 3+ Ag /Ag. C. Cho suất ñiện ñộng chuẩn của các pin ñiện hoá: Zn-Cu là 1. X + M → X + M. Cu + 2e → Cu. EPb 2+ Pb 0 = −0. E (Cu /Cu) = + 0. 2. Cho 3 kim loại X.56V và +0. Cu. Zn /Zn và Cu /Cu.khử trong dãy ñiện hoá như sau: Mg /Mg.34. 1. D. 4.34V. Câu 46. quá trình khử trong pin là 2+ 2+ 2+ 2+ A. Câu 45. Pb /Pb và Cu /Cu.Thí nghiệm 3: Nhúng thanh Cu vào dung dịch FeCl3. Z. -0.37. C. Y. D. X. cao ñẳng 2012 .64V.61V ñược cấu tạo bởi hai cặp oxi hoá . Cho các thế ñiện cực chuẩn: EoAl3+/Al = -1.66V. 2+ + Câu 48. X. Cu. Cu-Ag là 0. Pin Zn . Cho biết phản ứng oxi hoá .76V và Y2+/Y = +0. Câu 47.46V. X.Cu là A. ñiện cực Zn giảm còn khối lượng ñiện cực Cu tăng.46V và -0. D. C. D.66 V. C. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. B.Cu thì 2+ A. Y.63V thì E0 của pin Z -Ybằng. Cu. Z + M → Z + M. E° (V)X /X = -0.

16. C. B.80.43.6 gam so với khối lượng dung dịch ban ñầu. C.36 gam chất rắn.32. Z.04 mol bột Fe vào dung dịch chứa 0. 2. 0.7 gam hỗn hợp bột X gồm Fe và Zn tác dụng với dung dịch CuSO4.21V Câu 50.8M.24M.84 gam chất rắn Z.8 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Fe vào 600 ml dung dịch CuSO4 0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu ñược m2 gam chất rắn X. B. Phần trăm về khối lượng của Fe trong hỗn hợp ban ñầu là A.20%.43. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. C.49V D. D. 82. 2. giá trị nào của x thoả mãn trường hợp trên? A.00. 1. 37. rồi thêm 5. Câu 54. Z là ba kim loại). D.08 và 5. 8. Câu 53. Zn. 32. thu ñược m gam kim loại. 0.16. Câu 56. +0. B. Cu. cả hai ñiện cực Zn và Cu ñều giảm. C. khối lượng dung dịch tăng thêm 9. B.5M.16.47V C.3M. Câu 51. 29. 12.72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành ñều bám hết vào thanh sắt). Z.27%.10 và 5. Cho m gam bột Cu vào 400 ml dung dịch AgNO3 0. Cho 0. C. Lọc tách X. Cho 6.53 gam chất rắn Z. C. 8. C. Giá trị của m là A. Phần trăm khối lượng của Fe trong X là A. thu ñược m gam hỗn hợp các kim loại. D. D. 85. Kim loại M là A.Chu Anh Tuấn - . Zn = 65) A. Cho m gam bột Zn vào 500 ml dung dịch Fe2(SO4)3 0.50. 5. 6. 12.1V. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban ñầu là (cho Fe = 56. Fe. 1. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược 3. +1. 90.40 gam C. 2. Y. Sau khi kết thúc phản ứng. ñiện cực Zn tăng còn khối lượng ñiện cực Cu giảm. Hai muối trong X là A. 1. 3.07 mol AgNO3. 0. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2. Câu 65. Giá trị của m là A. Z. Cu = 64. C. 43. Khối lượng sắt ñã phản ứng là A. thu ñược dung dịch X và m gam chất rắn Y. B.2M.53. Cu.25. X. Cu. 64. Nếu cho m2 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thì thu ñược 0.40. 51. sau khi các phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn giảm 0.2M. sau một thời gian phản ứng thu ñược 7.37%. C.2 mol Mg và x mol Zn vào dung dịch chứa 2 mol Cu và 1 mol Ag ñến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.3 gam hỗn hợp bột gồm Zn và Cu có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0. 1. 2+ + Câu 57. Cho m1 gam Al vào 100 ml dung dịch gồm Cu(NO3)2 0.16 gam.64 gam D.85 gam bột Zn vào Y. 48. C. B. C.48%.5M. 16.84. 6.80. Giá trị của m là A. Câu 55. 1. +2.62%. D.80. C. Y. Cho suất ñiện ñộng chuẩn Eo của các pin ñiện hoá: Eo(Cu-X) = 0. 2.04. cả hai ñiện cực Zn và Cu ñều tăng. 7. cao ñẳng 2012 .12. Nhúng một lá kim loại M (chỉ có hoá trị hai trong hợp chất) có khối lượng 50 gam vào 200 ml dung dịch AgNO3 1M cho ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cu. B. Giá trị của m là A.08. D.5. X. 5.64.49 gam B. Câu 62. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4. Y. D. B.88. AgNO3 và Zn(NO3)2. Câu 60.40. Câu 59. +0. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.2 mol Fe2(SO4)3. D. Cho 2. lọc bỏ phần dung dịch thu ñược m gam bột rắn. B. Giá trị của m là A. 1. Eo(Y-Cu) = 1. Cho hỗn hợp gồm 1. B. 41. C. Cho hỗn hợp gồm Fe và Zn vào dung dịch AgNO3 ñến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Một pin ñiện hoá có ñiện cực Zn nhúng trong dung dịch ZnSO4 và ñiện cực Cu nhúng trong dung dịch CuSO4. Trị số của m là: 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.1M và Cu(NO3)2 0. B. Cho m gam Mg vào dung dịch chứa 0. Câu 63. 8.47V (X.54 và 5.84 gam Câu 66. thu ñược dung dịch X gồm hai muối và chất rắn Y gồm hai kim loại. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là A. 48. Cho 2.84 gam.16.73V B. X. 4. Dãy các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là A. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Z.12 mol FeCl3. rửa sạch làm khô cân ñược 101.15%.2M và AgNO3 0. thu ñược dung dịch Y và 2. Sau một thời gian pin ñó phóng ñiện thì khối lượng A. B. D.336 lít khí (ở ñktc). Sau một thời gian. 20.42%. Trong các giá trị sau ñây. Câu 61.8.67%. 5. 56. B. Fe(NO3)2 và AgNO3. C. X.48 gam bột kim loại nhôm vào 100 ml dung dịch hỗn hợp Fe2(SO4)3 1M và ZnSO4 0. 12.76 gam hỗn hợp chất rắn X và dung dịch Y. Sau khi kết thúc các phản ứng.3M và AgNO3 0.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. Câu 64. D.52%. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược 10.76. D. Mg.30%. khi phản ứng hoàn toàn thì khối lượng chất rắn thu ñược là A. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra. Câu 58. dư). 4.8 gam muối khan. Lọc dung dịch.28 gam và dung dịch thu ñược chỉ chứa một muối duy nhất. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. D. 7.46V.56 gam C.24 gam bột sắt vào 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm AgNO3 0. D.2. D.08 và 5. B. Cho 29. Cu.0. thu ñược một dung dịch chứa ba ion kim loại. D. Câu 52.72 gam. Cho 19.58%.2013 Trang 30 .75. Eo(Z-Cu) = 0. B. 2. ñiện cực Zn giảm còn khối lượng ñiện cực Cu tăng. Y.4 gam hỗn hợp kim loại. ñem cô cạn thu ñược 18. Y. Cho toàn bộ Z vào dung dịch H2SO4 (loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 58. 2. thu ñược dung dịch X và 30. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2.85%. 1.

36 Câu 74. có màng ngăn xốp) thì + A. cực âm là Cu. cao ñẳng 2012 . 10.2013 Trang 31 . ở cực âm xảy ra quá trình oxi hoá H2O và ở cực dương xảy ra quá trình khử ion Cl .5 gam Zn và 4.4 M D. 82. Khi lấy vật ra thì ñã có 0. 1. D. Khối lượng Fe và nồng ñộ (mol/l) ban ñầu của Cu(NO3)2 : A. Câu 71.25g Câu 77. Cho biết 2t < 3x. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Zn trong hỗn hợp bột ban ñầu là (cho Fe = 56. % theo khối lượng của Al trong hỗn hợp là: A.8 gam Câu 69. Chuyên đề 6: BÀI TẬP ĐIỆN PHÂN Câu 1. Hoà tan hoàn toàn 24.72 gam (giả thiết các kim loại tạo thành ñều bám hết vào thanh sắt). 20. Nhúng một thanh sắt nặng 100 gam vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm Cu(NO3)2 0. 28.2.30% Câu 68. Thực chất là ñiện phân nước của dung dịch nên màu dung dịch không thay ñổi B.32% C.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. Câu 2.5 gam B.3M B. 16. B. Cho x mol Al và y mol Zn vào dung dịch chứa z mol Fe2+ và t mol Cu2+. Al) vào 1 lít dung dịch CuSO4 0. 0. Cho hỗn hợp rắn A gồm 5.1 gam Câu 76. Tổng khối lượng các muối trong X là A. 13. D. 21. cực âm là Fe. Khi ñiện phân dung dịch NaCl (cực âm bằng sắt.7.68g chất rắn B gồm 2 kim loại.8 C. Giá trị cuả m là A. Câu 70. cực dương bằng than chì.4 gam hỗn hợp gồm FeCl2 và NaCl (có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2) vào một lượng nước (dư). cực dương là Fe.8. D. Cho một lượng bột Zn vào dung dịch X gồm FeCl2 và CuCl2. Sự ñiện phân thực tế không xảy ra. Dãy nào sau ñây gồm tất cả các kim loại ñều có thể ñiều chế bằng cách ñiện phân dung dịch? A.8 gam Mg cho vào 2OO ml dung dịch Y gồm Cu(NO3)2 O.40 gam. C.5 gam.21 M phản ứng hoàn toàn thu ñược 15.67g C.16 gam. rửa sạch làm khô cân ñược 101. cực âm là ñồng. Fe. Muốn mạ ñồng lên một vật bằng sắt bằng phương pháp ñiện hóa thì phải tiến hành ñiện phân với ñiện cực gì và dung dịch nào sau ñây? A. cực dương là Fe.24 gam và 0. C. 12.1 gam D. 43. A. y < 2z + 3x – t Câu 73. cực dương là Cu. Một hỗn hợp X gồm 6.16 gam. dd muối sắt. 57. Na. 11. Zn. Khối lượng chất rắn thu ñược là: A. thu ñược dung dịch X. 19. Ni.15 M và Fe(NO3)3 0..4 gam Cu tác dụng với 300 ml dung dịch AgNO3 2M ñến phản ứng hoàn toàn. A. dd muối sắt. D. Tính khối lượng chất rắn A ? A.72 gam. Al.6 gam muối khan.2M. Al.1 M. ở cực âm xảy ra quá trình khử H2O và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Cl. A.10.76g B. B. ở cực âm xảy ra quá trình khử ion Na và ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion ClB.5x + t B. lọc bỏ phần dung dịch thu ñược m gam bột rắn.20%. Cho m gam Fe vào 100 ml dung dịch Cu(NO3)2 thì nồng ñộ của Cu2+ còn lại trong dung dịch bằng 1/2 nồng ñộ của Cu2+ ban ñầu và thu ñược một chất rắn A có khối lượng bằng m+0. B. 3. 90. cực dương là Cu. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.2 gam Câu 67. 2. Zn = 65) B.24 gam và 0. 4. 54. y < 2z – 3x + 2t D.1 gam.trong suốt quá trình ñiện phân thấy màu xanh lam của dung dịch không ñổi.5 gam. C. Giá trị của m là B. Fe.1 gam. Lượng ion Cu2+ bị oxi hoá tạo Cu bám vào catot bằng với lượng Cu của anot bị khử D. Cu.3 M.53% B.Chu Anh Tuấn - . Cu. 32.67%. Cho 8.0 gam. Sau khi kết thúc các phản ứng. Mg.2M và AgNO3 0.2 gam C. Ag. 53. Sau một thời gian lấy thanh kim loại ra. Cho m gam hỗn hợp bột Zn và Fe vào lượng dư dung dịch CuSO4.4.12 D. 10.6 gam Fe và 6.2 M C. + C.4 gam B.16. 14. 50% D.12 gam và 0. 2. Ag. dd muối ñồng.01 mol AgNO3 tham gia phản ứng. Cu = 64. 14. Ngâm một vật bằng Cu có khối lượng 10g trong dung dịch AgNO3. 10. Ion Cu2+ của dung dịch bị ñiện phân bằng với lượng ion Cu2+ do anot tan tạo ra Câu 3.12 gam và 0. D. khuấy ñều ñến khi phản ứng hoàn toàn thu ñược m gam chất rắn. 1. C.06gam B. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn sinh ra m gam chất rắn. 3. cực âm là Fe. 2. Ca. y < z -1. y < z – 3x + t C. 1. 1. Ba.84 gam. D.35g D. Hoà tan 0.27%. B. 85. 26. ðiều này chứng tỏ A.3M thu ñược chất rắn A . ðiều kiện ñể dung dịch thu ñược 3 loại ion kim loại là (Cho các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Khối lượng chất rắn sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn nhỏ hơn khối lượng bột Zn ban ñầu là 0.5Mvà AgNO3 O. Câu 72. Khối lượng của vật sau khi lấy ra khỏi dung dịch là A. ðiện phân dung dịch CuSO4 với ñiện cực dương bằng ñồng. Câu 75. ở cực dương xảy ra quá trình oxi hoá ion Na và ở cực âm xảy ra quá trình khử ion ClD. 35. Cô cạn phần dung dịch sau phản ứng thu ñược 13. 1.16gam C. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 17.72 gam bột Mg vào 200 ml dung dịch hỗn hợp AgNO3 0.4 gam C.68. dd muối ñồng. 15.30%. Khối lượng sắt ñã phản ứng là A. Câu 4. Cr. 10. Cho dung dịch AgNO3 (dư) vào dung dịch X. 32. 64.3gam hỗn hợp (Fe. C.2 gam D.52 B.0 gam D. có thể do mất nguồn ñiện C. Pb. C.

035 mol khí ở anot. 0.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 5. Khi ñiện phân dung dịch NaCl thì pH của dung dịch giảm dần C. Kim loại R là: A.10 hoặc 70. thấy ở catot tách ra 5. ở anot xảy ra sự oxi hoá: Cu → Cu + 2e. Hiệu suất ñiện phân là: A.39 gam Câu 18. ở catot xảy ra sự khử: Cu + 2e → Cu.336 lít D.5. ðiện phân dung dịch CuCl2 với ñiện cực trơ. Khi ñiện phân NaCl nóng chảy (ñiện cực trơ). 5. Thể tích khí (ñkc) thoát ra ở anot sau 9650 giây ñiện phân là A. sau một thời gian thu ñược 0.6g CuO.26 gam B. C. Giá trị của y là A. Pb (207) Câu 17. C. Hấp thụ hoàn toàn lượng khí X trên vào 200 ml dung dịch NaOH (ở nhiệt ñộ thường).1245 mol. Hòa tan 1. B.912 lít. ðiện phân dung dịch NaCl ñến hết (có màng ngăn. 3. ở catot xảy ra sự oxi hoá: 2H2O + 2e → 2OH + H2 + 2+ C. 35% D. 67. Còn nếu thời gian ñiện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu ñược ở cả hai ñiện cực là 0. 0. có màng ngăn) một dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl cho ñến khi nước bắt ñầu bị ñiện phân ở cả hai ñiện cực thì dừng lại. Cl = 35.2013 Trang 32 . B.50 D. ðiện phân 1 lít dung dịch NaCl (dư) với ñiện cực trơ. 0. ðiện phân X (với ñiện cực trơ.75 gam thì ngừng ñiện phân (giả thiết lượng nước bay hơi không ñáng kể). B. giải phóng 0. dung dịch sau ñiện phân có thể hòa tan tối ña 10. HNO3 và Cu(NO3)2. màng ngăn xốp) ñến khi khối lượng dung dịch giảm ñi 10. sự oxi hoá ion Cl . B. D. ðiện phân dung dịch muối nitrat của kim loại R chưa biết hóa trị. Giá trị của m là A. Tất cả các chất tan trong dung dịch sau ñiện phân là A.17 gam NaCl vào nước rồi ñem ñiện phân có màng ngăn. ở anot xảy ra sự khử: 2H2O → O2 + 4H + 4e.2g Cu thì thể tích khí (ñkc) thoát ra ở anốt là A. Tiến hành ñiện phân (ñiện cực trơ. 1.1.68 gam muối MSO4 vào nước ñược dung dịch X. nồng ñộ NaOH còn lại là 0.6 gam Câu 16. B.05M (giả thiết thể tích dung dịch không thay ñổi).10 hoặc 89. ðiện phân dung dịch hỗn hợp chứa 0. ðiện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng ñồng (anot tan) và ñiện phân dung dịch CuSO4 với anot bằng graphit (ñiện cực trơ) ñều có ñặc ñiểm chung là 2+ A. sự khử ion Cl . có màng ngăn xốp). D. 4.12lít Câu 12. sự khử ion Na . 0. Giá trị của m là: A.28 lít khí (ñkc).8 gam D. có 3. KNO3. thể tích dung dịch thay ñổi không ñáng kể).480.4 gam kim loại. Khi ở katốt có 3. 4. 5.672 lít D.97g B. C. 1. màng ngăn xốp. 2. 12.10 hoặc 74.50 hoặc 89. 6. 45% Câu 19. Câu 21.792 lít.2M. 25% C. Fe (56) B.8g C.Chu Anh Tuấn - . ðiện phân 200ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0.20 gam C. Hoà tan 13.788. Câu 8. D.72 lit khí (ñkc). 0. C. Khi ở catot bắt ñầu sủi bọt khí thì dừng ñiện phân.84 lít C.920.112 lít B. Lúc ñó ở anot thu ñược 6. màng ngăn xốp tới khi dung dịch thu ñược có pH = 12 (coi lượng Cl2 tan và tác dụng với nước không ñáng kể. 0. 1. Thêm 0. Sau phản ứng. 5. ở anot thoát ra 0. D.2 mol CuSO4 và 0. 4. 7. thì thể tích khí thu ñược ở anôt (ñkc) là: A. ðiện phân dung dịch chứa a mol CuSO4 và b mol NaCl (với ñiện cực trơ. Dung dịch sau ñiện phân hòa tan vừa ñủ 1.240 lít. Câu 11. sau một thời gian thấy ở anôt thoát ra 0. Phát biểu nào là ñúng trong các phát biểu sau? A. Ag (108) D. giải phóng 0.55 B. Nồng ñộ ban ñầu của dung dịch NaOH là (cho Cu = 64) A. 74.224 lít C. giải phóng 0.1M. ðiện phân dung dịch gồm 7. C. màng ngăn xốp). sự oxi hoá ion Na . ðiện phân dung dịch BaCl2 với ñiện cực trơ. Câu 10.0 gam B. Hiện tượng xảy ra ở catôt là: A. Tại thời ñiểm này khối lượng catot ñã tăng: A. Khi ñiện phân hỗn hợp dung dịch CuSO4 + NaCl thì pH của dung dịch không ñổi D. 0. tại catôt xảy ra + + A. 0.2 gam Cu(NO3)2 (ñiện cực trơ.56 lít (ñkc) một chất khí.56 lít khí O2 (ñkc) Câu 14. cường ñộ dòng ñịên 1. 0.95g D. Câu 9.55 C. KNO3 và KOH. 67. 67. 0.1M và CuSO4 0. 18.12 mol NaCl bằng dòng ñiện có cường ñộ 2A.2 gam Al2O3. Khi ñó ở anot có 448 ml khí thoát ra (ñkc).45 gam KCl và 28. KCl và KOH.28 lít khí O2 (ñkc) C. 15% B.425 gam Ba bám vào ñiện cực B.1 mol HCl (ñiện cực trơ. KNO3. Cho Na = 23. ñiện cực trơ).2 mol CuCl2 và 0. thu ñược 500 ml dung dịch có pH = 12.344 lít.448 lit Câu 13. Khi ñiện phân dung dịch hỗn hợp HCl + NaCl thì pH của dung dịch tăng dần Câu 6. D. Khi ñiện phân dung dịch CuSO4 thì pH của dung dịch tăng dần B.15M. ðiện phân dung dịch chứa m gam hỗn hợp 2 muối CuSO4 và NaCl với cường ñộ dòng ñiện I = 4A cho ñến khi nước ở cả 2 ñiện cực cũng bị ñiện phân thì dừng lại. 4.56 lít B. ðiện phân (ñiện cực trơ) dung dịch X chứa 0.24 gam D. 0.32 gam Cu ở catôt và một lượng khí X ở anôt.50 Câu 20.56 lít khí H2 (ñkc) D. Câu 7. 3.4 gam C.1 mol FeCl3. ñược y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0. ðể dung 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. D.5M bằng ñiện cực trơ. 2.04 mol H2SO4 vào dung dịch sau ñiện phân thì thu ñược muối với khối lượng: A. Cu (64) C.05M. cường ñộ dòng ñiện không ñổi) trong thời gian t giây. KNO3 và Cu(NO3)2.680. 0.875g Câu 15. 4. 0.61A thì hết 60 phút. cao ñẳng 2012 . B.

Na Câu 30. Xexi Câu 31. 1. CuSO4 Câu 29. D.82g B. Kali B.814 lít Câu 36. C.1.K B.6g D. Cho hiệu suất phản ứng 100%. Khi catot thu ñược 16 gam kim loại M thì ở anot thu ñược 5.25.62 lít C.9. ðiện phân (với ñiện cực trơ) một dung dịch gồm NaCl và CuSO4 có cùng số mol.07g và 0. ðem ñiện phân nóng chảy phần thứ 2 thì thu ñược V lít khí A bay ra ở anot.6. ZnSO4 B.4g và 0. sản phẩm thu ñược ở anot là A.50.12 lít (ñkc) thì ngừng ñiện phân. Khối lượng kim loại bám vào catot là A. C.36 lít B.8 gam bột sắt vào Y. b > 2a. 4. ðiện phân dung dịchA một thời gian. B. ðiện phân dung dịch muối sunfat của kim loại hóa trị II thu ñựoc 3. khí Cl2 và H2. Công thức của muối là A. ðiện phân dung dịchA có màng ngăn ở ñiện cực ñến khi thu ñược dung dịch có pH=13 (coi như thể tích dung dịch thay ñổi không ñáng kể).05.344 lít.Tổng thể tích khí thoát ra ở anot (ñkc) là A.2 3 m (ở ñktc) hỗn hợp khí X có tỉ khối so với hiñro bằng 16. Tên kim loại kiềm là A.3g Cau 34.04 lít Câu 35. ðiện phân có màng ngăn 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuCl2 0.Li D.2 mol CuSO4 và 0. b = 2a.CaSO4 C. B.896 lít D. B. D. 1.792 lít.88g D. Giá trị của m là A. 75.Tiến hành ñiện phân với dòng ñiện có cường ñộ 1. khí H2 và O2. ñến khi ở catot xuất hiện bọt khí thì dừng ñiện phân.1M và BaCl2 0. Liti C. A. 2.84g hỗn hợp 1 muối kim loại (I) clorua và BaCl2 thành 2 phần bằng nhau.12. 1.Chu Anh Tuấn - . Bình 1 ñựng 100 ml dung dịch AgNO3 0. Câu 27. Câu 24. D.5.36 l khí (ñktc) ở anot và 16.5M (ñiện cực trơ. MgSO4 D. Cu D.1. 2. D. Fe C. có khối lượng giảm 8 gam so với dung dịch ban ñầu.0. bình 2 ñựng 100ml dung dịch muối sunfat của kim loại M hóa trị (II) ñứng sau Al trong dãy ñiện hóa. ở anot thu ñược 0.Cs C.34 A trong thời gian 4 giờ. 1. 67.6.3. NiSO4 B.1M và NaCl 0. Hoà tan hỗn hợp 2 muối CuCl2 và Cu(NO3)2 vào nước pha loãng thành 200ml dung dịchA.368 gam.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành 2- dịch sau ñiện phân làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng thì ñiều kiện của a và b là (biết ion SO4 không bị ñiện phân trong dung dịch) A.5. ðiện phân 200ml dung dịch CuSO4 với các ñiện cực trơ bằng dòng ñiện có I = 9.kết quả khác Câu 33. C.448 lít hỗn hợp khí B (ñkc) có tỉ khối so với H2 bằng 25.8g và 1. hiệu suất ñiện phân 100%) với cường ñộ dòng ñiện 5A trong 3860 giây. Khi ở anot thu ñược 0. Al Câu 28.4g và 1.0.240 lít. Hoà tan 50g tinh thể CuSO4.5H2O vào 600 ml dung dịch HCl 0. biết rằng số mol muối kim loại (I) clorua gấp 4 lần số mol BaCl2. 2b = a.6.4 gam kim loại. biết hiệu suất ñiện phân là 100%. thu ñược 12. ðiện phân nóng chảy Al2O3 với anot than chì (hiệu suất ñiện phân 100%) thu ñược m kg Al ở catot và 67.8 g kim loại ở catot. Trong 500ml dung dịch A có chứa 0.72 lít D.61g kết tủA. Xác ñịnh công thức hóa học của muối sunfat trên. 2. ðiện phân (với ñiện cực trơ) 200 ml dung dịch CuSO4 nồng ñộ x mol/l.9.7.4g B. b < 2a.12g và 1.6g và 0.071 lít C.6.02 g và 0. B. ðiện phân một dung dịch muối MCln với ñiện cực trơ.6. 5.24 lít (ở ñktc) hỗn hợp khí X sục vào dung dịch nước vôi trong (dư) thu ñược 2 gam kết tủa. cao ñẳng 2012 .5. FeSO4 C. ðiện phân (ñiện cực trơ) dung dịch X chứa 0. Khối lượng kim loại thu ñược ở catot và thể tích khí thoát ra ở anot (ñkc) lần lượt là A. Câu 22.2g C. Tiến hành ñiện 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Giá trị lớn nhất của m là A. Câu 25.2M. Kim loại M có thể là.3. Cho 16. 54. C. Giá trị của x là A. Natri D. Kim loại hoá trị (I) là A. Khi thể tích các khí thoát ra ở cả 2 ñiện cực ñều bằng 1. Hoà tan hoàn toàn phần thứ nhất vào nước rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 thì thu ñược 8.2013 Trang 33 .6. 1.15M.2M ta thu ñược dung dịch A.08 g và 0.714 lít D. 2. 4. D. Cho 250 g dung dịch CuSO4 8% (dung dịchA). D.448 lit khí (ñkc) thì thấy khối lượng catot tăng 2. khí Cl2 và O2. Khối lượng kim loại bám trên catot và thể tích khí thoát ra ở anot (ñkc) lần lượt là A. C. Chia 8. Lấy 2. sau một thời gian thu ñược dung dịch Y vẫn còn màu xanh.6 lít khí (ñktc).25.912 lít. Cho 2 lít dung dịch hỗn hợp A gồm CuCl2 0. B.792 lít Câu 37. Cho 2 bình ñiện phân giống nhau có ñiện cực trơ.65A.2 ml khí Cl2 ở 2730C và 1 atm. 2. B. Kết quả khác Câu 32. Câu 26.793 lít B. Ca B. ðiện phân dung dịch A ñến khi nồng ñộ CuSO4 trong dung dịch thu ñược giảm ñi và bằng phân nửa so với trước phản ứng thì dừng lại. 108. Kim loại sinh ra ở catot có khối lượng bằng A.92g C.25. 2. Câu 23. chỉ có khí Cl2.896 lít C. Dung dịch thu ñược sau ñiện phân có khả năng hoà tan m gam Al.4925 g một hỗn hợp gồm muối clorua và hiñroxit của kim loại kiềm.35. Thể tích khí (ñktc) thoát ra ở anot sau 9650 giây ñiện phân là A. Trong cả quá trình ñiện phân trên.75. C.12 mol NaCl bằng dòng ñiện có cường ñộ 2A.357 lít B. ðiện phân dung dịch muối sunfat của kim loại M hoá trị II. 3. ðo pH của dung dịch là 12 và khi ñiện phân 1/10 dung dịch A cho ñến khi hết Cl2 thì thu ñược 11. A. NiSO4 D. sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.40.70.

88 lít B. CdSO4 D. Hòa tan hoàn toàn 17. 0. ðiện phân có màng ngăn ñiện cực trơ 100 ml dung dịch MgCl2 0.4 M với các ñiện cực than chì bằng dòng ñiện 10A trong thời gian 1 giờ.77g và 2. 22.6 g Cu(NO3)2 và 59. KOH 0. Phần trăm khối lượng KCl ñã bị ñiện phân là A. Nồng ñộ mol của dung dịch CuSO4 là A. 0. 30.552% Câu 43. KCl 0. 25.3M Câu 47. 0.Lấy catot rửa sạch. ðiện phân 500 ml dung dịch chứa hỗn hợp HgCl2 0. ðiện phân (với ñiện cực Pt) 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 ñến khi bắt ñầu có khí thoát ra ở catot thì dừng lại. Cu(NO3)2 7. Phần trăm khối lượng của mỗi chất trong hỗn hợp X lần lượt là A.68% và 75. Kết quả khác Câu 46.4 gam hỗn hợp X gồm 3 kim loại Al. Biết hiệu suất ñiện phân là 100%. Nồng ñộ mol của các chất trong dung dịch sau khi ñiện phân là A.625M.085%. 0. 0.375M B.15 M với cường ñộ dòng diện 0.2 M và CuCl2 0. KOH 0. Kết quả khác Câu 40. Nồng ñộ dung dịch Cu(NO3)2 là A. 53. 24. Ca B. ðiện phân dung dịch có chứa 37.20% B. 0.6 g KCl.3 gam so với ban ñầu. 49.672 lít H2 (ñkc) và dung dịch A.375M. Al2O3.ðiện phân dung dịch A ñến khi ở catot có 8. 1M B.025M C. ðiện phân dung dịch muối MCln với ñiện cực trơ. KCl 0.622% và HNO3 2.2 gam.24. Kết thúc ñiện phân khi ở catot bắt ñầu có bọt khí thoát ra.8 lít Câu 49. KCl 0. Mg trong dung dịch HCl thấy thoát ra 13.ðiện phân dung dịch A ñến khi ở catot bắt ñầu xuất hiện bọt khí thì dừng lại. Dung dịch X chứa hỗn hợp KCl và NaCl.49.8% và KCl 2. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thì ñược 15.85 g D.có màng ngăn. ðể yên dung dịch cho ñến khi khối lượng catot không ñổi.25% và Cu(NO3)2 9. ðồng C. Nồng ñộ mol của chất còn lại trong dung dịch sau ñiện phân là A. Công thức muối là A. Sau 1 thời gian thấy khối lượng dung dịch giảm 34. Kim loại M là A.25M. 0. thấy ở anot có 0. 26.63% C. Thể tích khí NO2 thu ñược là A. Canxi B.8 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch CuSO4 dư.44 lít D.317% và HNO3 6.775 g C. Khi cho 34. 7.2013 Trang 34 .05% D.17%. 11.2M.08%. Na Câu 39.270% C. 0. Khi ở catot bình 1 có 0. Cu(NO3)2 5.075M Câu 48. MgSO4 C.4% (dung dịch A).545% và HNO3 4. 0.375M. 75. ðiện phân 120 gam dung dịch A chứa KOH 2. CuO trong dung dịch HCl vừa ñủ.55% và 29.192 gam. làm khô. 3.112 lít khí thoát ra (ñkc) và dung dịch B.05M D.98%(có màng ngăn ñiện cực) một thời gian ñến khi nồng ñộ KOH trong dung dịch thu ñược bằng 3.Chu Anh Tuấn - .45g và 5.925 g B. Cu C.44 gam. ðể trung hoà dung dịch sau khi kết thúc ñiện phân ñã dùng vừa ñủ 50ml dung dịch NaOH 0.0375M B.76 lít C. 50. CaSO4 B.1A trong thời gian 9650 giây (biết rằng thể tích dung dịch không thay ñổi trong quá trình ñiện phân).24%.5M.32 g hỗn hợp Ag2SO4 và CuSO4 vào nước ñược dung dịch A.63g hỗn hợp X gồm Mg. lọc lấy toàn bộ chất rắn thu ñược sau phản ứng tác dụng với dung dịch HNO3 nóng dư thì thu ñược V lít khí NO2 (ñkc). cao ñẳng 2012 . Cu(NO3)2 2.05% C.454M C. ðiện phân 200ml dung dịch CuSO4 với dòng ñiện có I = 1A.25M Câu 41.CuSO4.648 g kim loại bám vào thì ở catot bình 2 bắt ñầu có khí thoát ra và khối lượng của kim loại bám vào là 0. KNO3 0.813% D. ðiện phân có màng ngăn ñiện cực trơ 200 g dung dịch X ñến khi tỉ khối của khí ở cực dương bắt ñầu giảm thì dừng lại.37% và 50. thu ñược dung dịch B. 2M C. Kim loại M là A. 44.5M.Lấy catot rửa sạch.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành phân 2 bình với cường ñộ dòng ñiện và thời gian như nhau. ðể trung hoà dung dịch sau ñiện phân cần 200 ml dung dịch H2SO4 0. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. làm khô cân lại thấy khối lượng tăng lên 3.31.8 g muối khan.55M Câu 44.2 gam kim loại bám vào thì dừng lại.15M C. Nếu ñiện phân dung dịch A ñến khi khối lượng catot không ñổi thì dừng lại.95% thì dừng lại. 0. Fe.25% Câu 42.32% B. KCl 0. 13. Khối lượng muối KCl và NaCl lần lượt là A.1135M B. 70. Phần trăm khối lượng 2 muối trong hỗn hợp ñầu là A.1M B. thu ñược 0. Magie Câu 38.25M.32% C.25M C.6 lít khí (ñkc). cân lại thấy khồi lượng tăng 3. Cu(NO3)2 8.25M Câu 50. 0.5M D. 44.29% B.ñiện cực trơ. KNO3 0. khối lượng catot tăng 3.25M D.542% B.2M D. Hoà tan 1. Nồng ñộ phần trăm của các chất trong dung dịch B là A. Hoà tan 6.29% và HNO3 4.45% D. KOH 0.835% D.8 lít.44 lít khí (ñkc).2 g so với lúc chưa ñiện phân. thể tích dung dịch là 0.54%. 0. Nồng ñộ mol của ion Mg2+trong dung dịch sau ñiện phân là A. Kết quả khác Câu 45. Mg D. KNO3 0. Sắt D.227M D. 1. Cho 200 g dung dịch hỗn hợp gồm AgNO3 4.31g và 8.28. 44%. Khi ở catot thu ñược 16g kim loại M thì ở anot thu ñược 5. 0. ðiện phân 200g dung dịch muối MSO4 4% ñến khi ở 2 cực cùng có khí thoát ra thì dừng lại.

20.016 lít H2 (ñktc). Dẫn từ từ V lít khí CO (ở ñktc) ñi qua một ống sứ ñựng lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO.448. Chất rắn A có % khối lượng hai chất lần lượt là: A.31%.94%. Toàn bộ lượng O2 tác dụng hết với cacbon nóng ñỏ. Câu 6.01 mol FeS rồi cho khí thu ñược hấp thụ hết vào dung dịch KMnO4 vừa ñủ.31%. Phần trăm khối lượng PbS ñã bị ñốt cháy là A. D. 15. 10. 70%. 75ml.560. D. nóng). D. Giá trị của V là A. Thành phần % thể tích của ozon trong hỗn hợp sau phản ứng là: A. 100ml. Fe. Sau khi ozon hóa 100 ml khí oxi. C. Phần trăm khối lượng của X ñã phản ứng là A. Fe2O3. 0. thu ñược hỗn hợp chất rắn Y. 11.00%.68 lít hỗn hợp khí X (ñktc) gồm CO. C. C. Câu 15. B. 74. thu ñược hỗn hợp X.06 mol. B. 28.96 lít NO (sản phẩm khử duy nhất.8 gam Al và 16. Nung hỗn hợp A gồm CaCO3 và CaSO3 tới phản ứng hoàn toàn ñược chất rắn B có khối lượng bằng 50.69%. còn lại là O2. 19. thu ñược 2.0 gam Fe2O3 (trong ñiều kiện không có không khí). C. Cu. ZnO. Nhiệt phân một lượng AgNO3 ñược chất rắn X và hỗn hợp khí Y. Mg.Chu Anh Tuấn - . 14.28g/ml) ñược muối trung hòa.83%.15%.53% Câu 10. AgNO3. KNO3 và AgNO3 . Còn nếu cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch NaOH (ñặc. Câu 3. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO. C. 27. Thành phần % theo khối lượng của KMnO4 trong X là A. 26. Giá trị tối thiểu của V là A. 14% SO2. 74.46%. sau khi phản ứng kết thúc. C. B. 2.16 mol. Khối lượng kim loại trong Y là A.2 gam. cao ñẳng 2012 . B. Nung m gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong một bình kín chứa không khí (gồm 20% thể tích O2 và 80% thể tích N2) ñến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 14.8% N2. D. sau ñó ñưa bình về nhiệt ñộ ban ñầu thì áp suất trong bình so với trước khi ñốt sẽ: A. nóng).120. 30% và 70% C. 0. ñưa về trạng thái ban ñầu thì áp suất giảm 5% so với áp suất ban ñầu. 0. thu ñược khí X. 50ml. 4. 20% và 80% Câu 9. 5. MnO2 và KCl.28%.68%. 25. D. Nhiệt phân 4.14 mol.02 mol FeS2 và 0.08 mol. KNO3. Dẫn toàn bộ khí X ở trên vào lượng dư dung dịch Ca(OH)2 thì tạo thành 4 gam kết tủa. Cho toàn bộ X vào một lượng dư dung dịch HCl (loãng.42%.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Chuyên đề 7: BÀI TẬP NHIỆT HÓA Câu 1.32 gam. ðốt cháy hoàn toàn 8. Fe. sau khi các phản ứng kết thúc thì số mol NaOH ñã phản ứng là A. KMnO Câu 2. B. Khi nhiệt phân hoàn toàn 100 gam mỗi chất sau: KClO (xúc tác MnO ). sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn.56 gam Cr2O3 (trong ñiều kiện không có O2). 0. 120ml. MgO nung ở nhiệt ñộ cao. thu ñược 15.95m gam. Dẫn toàn bộ Y vào một lượng dư H2O.92%. 3 2 4. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho luồng khí CO (dư) ñi qua 9. 57. B. thu ñược hỗn hợp rắn (có chứa một oxit) nặng 0. 62. 0.224. Giá trị của V là A. 25%. thu ñược 0. khối lượng hỗn hợp rắn giảm 0. C. MgO.448. Cho toàn bộ X vào Z.8gam FeS và 12 gam FeS2 thu ñược khí. giảm C. D. thu ñược V lít dung dịch có pH = 2 (bỏ qua sự thuỷ phân của muối). không ñổi D. 16. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 1. Fe. dư) ñược 8. C. 10% D. Cho khí này sục vào Vml dung dịch NaOH 25%(d=1. CO2 và H2. ðốt cháy hỗn hợp lưu huỳnh và cacbon (thể tích không ñáng kể) trong bình kín ñựng oxi dư. 59. B. Fe2O3 (ở nhiệt ñộ cao). 75%. 0. Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư) nung nóng. 72. C. Cho V lít hỗn hợp khí (ở ñktc) gồm CO và H2 phản ứng với một lượng dư hỗn hợp rắn gồm CuO và Fe3O4 nung nóng. 8 B. X chỉ tan một phần và thoát ra khí NO (sản phẩm khử duy nhất). ZnO. B. D.3% C. MgO. C. thu ñược O2 và m gam chất rắn gồm K2MnO4.06%. S Câu 8.896 lít hỗn hợp khí Y (ñktc) có tỉ khối so với H2 là 16. KMnO4. C. có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc lượng C. KClO3. Zn.1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng ñến khi phản ứng hoàn 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Chất tạo ra lượng O2 lớn nhất là A. Cu. Hoà tan toàn bộ Y bằng dung dịch HNO3 (loãng.3% B. C. 40% và 60% B. 18.2013 Trang 35 . 42. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là: A. D. Câu 16. ZnO. 22. Cu. FeO. Phần trăm khối lượng của FeS trong hỗn hợp X là A. B. Cho hơi nước ñi qua than nóng ñỏ. D. MgO.6 gam. thu ñược một chất rắn duy nhất và hỗn hợp khí Y có thành phần thể tích: 84. Câu 13. Câu 5.385 gam hỗn hợp X gồm KClO3 và KMnO4. Nung nóng m gam PbS ngoài không khí sau một thời gian. Câu 11. Giá trị của V là A.896. B. D.64%.112.57%.76%. Nung hỗn hợp gồm 10. 0. 25% và 75% D. 60%. Câu 4. 0.6 gam. Cu. thu ñược dung dịch Z. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. B. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm m gam Al và 4. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm 0. 95. D. Câu 7. 0. tăng B. Zn. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược chất rắn Y.4 gam. 64. D. 0. 0.224. Câu 17. ở ñktc). C. Phần trăm thể tích khí CO trong X là A. D. Câu 12. B. 6.4% khối lượng của hỗn hợp A.

80%.92 lít khí CO (ñktc). Cho 4. thu ñược 8. CrO.35 gam. thu ñược hỗn hợp rắn X. 336ml. 19 C. B. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm: A. C. 66. CuO thu ñược chất rắn Y.40 gam. rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở ñiều kiện không có không khí. Cr2O3. Cu.54 gam bột Al với Fe2O3 và CuO. 4. thu ñược 20. Mg. Câu 26. Cho X tác dụng vừa ñủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3.71%. Hoà tan hết a gam M bằng dung dịch H2SO4 ñặc nóng (dư).16 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất. sau Câu 20. 21 D. 20. Giá trị của V là A. 75%.67%.8 gam bột Fe3O4 rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong ñiều kiện không có không khí. D. D. 300. 29.3 gam hỗn hợp rắn X.Chu Anh Tuấn - .67%.224. D. Câu 19.36. D.02 mol khí CO2. Công thức của X và giá trị V lần lượt là A. B. 70%.12 mol khí H2. D. Cho Y vào dung dịch NaOH (dư).344 lít khí ở ñktc. Fe = 56) A.04 gam hỗn hợp Y (gồm FeO. Fe3O4. Fe3O4. D. 200. Công thức oxit kim loại ñó là: A. CuO.3 gam chất rắn. Giá trị của m là A. O = 16.04 gam hỗn hợp Y trong dung dịch H2SO4 ñặc thì thu ñược thể tích khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất) ở ñiều kiện tiêu chuẩn là: A. B.0 gam. 100% B. Mặt khác hoà tan hoàn toàn 3. Fe2O3) thí cần 0. ðể khử hoàn toàn 3. Câu 31.43.08. Fe2O3. Al2O3. 21. C.2013 Trang 36 .70 gam. . Nung hỗn hợp bột gồm 15. Fe3O4. 75%. C. 80% Câu 28. Fe. 90%. 57. MgO. Khử hoàn toàn m gam oxit MxOy cần vừa ñủ 17. Hiệu suất của phản ứng nhiệt nhôm là A. B. Công thức của oxit sắt và phần trăm thể tích của khí CO2 trong hỗn hợp khí sau phản ứng là (Cho H = 1. Câu 18. C. Phần không tan Z gồm A.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành toàn. Fe3O4. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban ñầu là A. D. D. B. thu ñược a gam kim loại M. D. sinh ra 3. 83. ðể khử hoàn toàn 41. D. Câu 22. Fe2O3. 10. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hòa tan A trong dung dịch HNO3 thu ñược 0. 23 Câu 27. 60%. B. Sục khí CO2(dư) vào dung dịch Y. thu ñược hỗn hợp chất rắn A. cho A tác dụng 2 3 với dd NaOH dư thì ñược 1.0 gam bột Fe2O3 bằng bột Al (ở nhiệt ñộ cao. Cr = 52.8 gam.40.0.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Al = 27. trong ñiều kiện không có không khí) thì khối lượng bột nhôm cần dùng là A. C. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp rắn sau phản ứng bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư). 75%.8 gam bột Al với 34. Chia Y thành hai phần bằng nhau: .4 gam một oxít kim loại cần 0.36 lít H2 (ở ñktc). C. 2.896 lít (ñkc) hỗn hợp khí B gồm NO2 và NO. C = 12. 100. Giá trị của m là A. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Tỉ khối của hỗn hợp B so với H2 là: A.448. B.33%. 5. Fe2O3 và 0.448. B. Fe. B. Fe2O3. 7. O = 16. 112ml. Fe3O4 và 0.05 mol H2.36 lít khí H2 (ở ñktc).84. ðể khử hoàn toàn 6. 22.33% D.224. 65%. Al. Câu 25. Fe = 56) A.48 lít khí CO (ở ñktc) từ từ ñi qua ống sứ nung nóng ñựng 8 gam một oxit sắt ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 150.3. 36. FeO và 0. Cr O và Al O tác dụng với dung dịch NaOH ñặc (dư). 2. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở ñktc). B.40. 224ml. C. ðốt nóng một hỗn hợp gồm Al và 16 gam Fe2O3 (trong ñiều kiện không có không khí) ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. 17 B.752 lít khí H2 (ñktc). MgO. 48. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. thu ñược 10. Fe3O4.4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm. Câu 23. 8. C.10 gam. Cho X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thu ñược dung dịch Y.75 C. C. 3. C. Cu. cao ñẳng 2012 . sinh ra 0. thu ñược 39 gam kết tủa. C. 4. Câu 24. B. phải dùng 10. C.48.84 gam Fe và 0. B. Cu. Giảsử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu ñược sau phản ứng có tỉ khối so với hiñro bằng 20. Câu 30.8 gam Al. Fe3O4 và 0.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư). MgO. Câu 32. FeO. Mặt khác lấy lượng kim loại tạo thành cho tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng thì thu ñược 0. thấy còn lại phần không tan Z. Nung nóng m gam hỗn hợp gồm Al và Fe3O4 trong ñiều kiện không có không khí.4 gam hỗn hợp X gồm Fe O . 2 3 2 3 2 3 phản ứng thu ñược chất rắn có khối lượng 16 gam.08 lít khí H2 (ở ñktc). Fe. 36. ở ñktc). Trộn 10. thu ñược 23.2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt ñộ cao. D.7. 45. ðể khử hoàn toàn 8. khuấy kĩ. FeO. Khử hoàn toàn một oxit sắt X ở nhiệt ñộ cao cần vừa ñủ V lít khí CO (ở ñktc). thu ñược hỗn hợp rắn Y. 1. Mg. C. sau phản ứng thu ñược 0. Trộn 6. D. 8. thu ñược hỗn hợp rắn X. D. Giá trị của V là A.3 gam.84 lít khí H2 (ở ñktc).48 g Al với 16 g Fe O rồi thực hiện phản ứng nhiệt nhôm thì thu ñược chất rắn A. Trộn 0. 75% C. B. 0. D. B. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%. Fe3O4. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Câu 21. Oxit MxOy là A.6. Câu 29. 448ml.08 mol H2. chất rắn Z và 3. Cu. 29. Khi cho 41.0 gam. 50. Cho khí CO (dư) ñi vào ống sứ nung nóng ñựng hỗn hợp X gồm Al2O3.

Giá trị của m là: 2 A. axeton ñược ñiều chế từ A. A. Cho một luồng CO ñi qua ống sử dụng m gam Fe2O3 nung nóng. 4. 6. 5. CH3−CH=CH−CH=CH2. Giá trị của V là A. Giá trị của m là: A. Áp suất trong bình trước và sau phản ứng là p1. CH3−CH=CH−COOH. 81. 10. D.4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm.05g C.67%. Chất nào sau ñây có ñồng phân hình học? A. CH2=CH-CH=CH2. Cho toàn bộ hỗn hợp X phản ứng với axit HCl (dư) thoát ra V lít khí H2 (ở ñktc). cao ñẳng 2012 . Cho B qua nước vôi trong dư thấy tạo ra 6 gam kết tủa. FeO. D. Sau khi nung ñưa bình về nhiệt ñộ ban ñầu (không khí chứa O2. stiren. t°) tạo thành etylbenzen. B.67% . Phần trăm số mol của Fe và Fe2O3 trong hỗn hợp ban ñầu lần lượt là. CH3−CH=CH2. p2 > p1. Câu 40.84 gam D. Quan hệ giữa chúng là A.0 gam. 25% D. Nung hỗn hợp X ñồng số mol gồm FeS2 và FeCO3 vào bình kín chứa không khí với lượng gấp ñôi lượng cần thiết ñể phản ứng hết với X.3 gam hỗn hợp rắn X. cumen. Hoà tan hết X bằng HNO3 ñặc nóng ñược 5.48. D.8 gam Al.316 Câu 35. ðể ñiều chế ñược 78 gam Cr từ Cr2O3 (dư) bằng phương pháp nhiệt nhôm với hiệu suất của phản ứng là 90% thì khối lượng bột nhôm cần dùng tối thiểu là A. Câu 6. 6.Chu Anh Tuấn - . 9. Fe3O4 và Fe2O3. Chất X là A. C. 2.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 33. p1 = p2. C. D. C. C2H2. ankan. Trong công nghiệp. Câu 4. 5.4g Câu 38. 4.08. buta-1. 3. 5.72 lít khí NO (ñkc).71%. 3. 2-clopropen. ðể khử hoàn toàn 8.08%. axetilen.704 D. 4. ankañien. C. B. xiclopropan. p1 = 2p2.36. 45% . B. Câu 8. C. 9. Sau khi phản ứng hoàn toàn. N2 với tỉ lệ thể tích 1:4). B. Hòa tan hoàn toàn X trong dd HNO3 ñặc. nóng thì ñược 6. Câu 2. Thành phần phần trăm theo khối lượng của Cr2O3 trong hỗn hợp X là: (Cho: hiệu suất của các phản ứng là 100%) A. Hiñrocacbon ñó thuộc dãy ñồng ñẳng của A. Chất nào sau ñây có ñồng phân hình học? A. B. 40. ðể khử hoàn toàn 41. Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH ñặc (dư). C. Fe2O3 và Fe3O4 cần 0. D. Câu 39. xiclopropan và xiclopentan. Mặt khác hòa tan hoàn toàn hỗn hợp trên bằng dung dịch HNO3 loãng dư thì thu ñược V lít NO (sản phẩm khử duy nhất. CH4.0 gam. 20% C. D. CH3-CH=CH-CH=CH2.76 gam Câu 34. cumen. FeO. Al = 27.2 gam Cr2O3 và m gam Al ở nhiệt ñộ cao. Số chất có ñồng phân hình học là A. D. 3. Chất X tác dụng với benzen (xt. 3.08 gam B.3-ñien lần lượt là: A. 80%. C. B. 50. CH2=CH-CH2-CH3. thu ñược 23. B.0 gam C. 1. 4. C. 3. 26. o-bromtoluen và m-bromtoluen.92 gam hỗn hợp X gồm Fe. 33. 4. B.64 g hỗn hợp Fe. vinylaxetilen. ankin. p-bromtoluen và m-bromtoluen. 2. C. 66. Nung hỗn hợp bột gồm 15. 4. propan-2-ol. 7. số chất phản ứng ñược với dung dịch brom là A. 54. 66.Công thức ñơn giản nhất của một hiñrocacbon là CnH2n+1.389 C.Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu ñược khi cho toluen phản ứng với brom theo tỉ lệ số mol 1:1 (có mặt bột sắt) là A. 1. B. D. 6. C. Câu 3. B. 5. 11. Câu 36. anken. D. propan-1-ol. ñktc). CH3−CH2−CH=C(CH3)2. Chuyên đề 8: BÀI TẬP HIĐRÔCACBON Câu 1. 18.7g B. 8. D.824 lít NO2 (ñkc). Câu 7. Trộn m gam bột Al với Fe2O3 rồi nung nóng trong ñiều kiện không có không khí một thời gian thì ñược hỗn hợp rắn X gồm Fe2O3. Sau một thời gian thu ñược 13. 45. 4.67%. D. benzyl bromua. 55% B. Cho các chất: axetilen. 16. xiclohexan. B. 75% . Cr = 52) A. FeO.Trong các chất trên. C. CH3-CH=C(CH3)2. Số liên kết δ (xich ma) có trong mỗi phân tử: etilen.5 gam.33% Câu 37. 36. 3. Fe. Thổi một luồng khí CO qua hỗn hợp Fe và Fe2O3 nung nóng thu ñược khí B và chất rắn D. 9. Câu 9. p2. D. But-2-en. Khi cho 41.4 gam hỗn hợp X gồm Fe2O3. But-2-in. Câu 5.1g D. 2.84. 3. phải dùng 10. C. 2.2-ñicloetan. o-bromtoluen và p-bromtoluen. Cho các chất: CH2=CH−CH=CH2. Al2O3 và Al dư. Fe3O4. C2H6. B.0 gam. p1 > p2.688 B. sau phản ứng thu ñược chất rắn có khối lượng 16 gam. B. 2. C2H4.5 mol CO.18 mol khí SO2 và 24 gam muối. D. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Hoà tan D bằng H2SO4 ñặc nóng dư thấy tạo ra 0. Giá trị của V là (cho O = 16.2013 Trang 37 . C.

Câu 14. B. Thể tích không khí (ở ñktc) nhỏ nhất cần dùng ñể ñốt cháy hoàn toàn lượng khí thiên nhiên trên là (Cho H = 1. CH4. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (Cho: H = 1. Y.1M thu ñược dung dịch T trong ñó nồng ñộ của NaOH bằng 0. D. 2-metylpropan. C. 5. B.05 mol hỗn hợp X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng thêm m gam. Cho các phát biểu sau: (a) Khi ñốt cháy hoàn toàn một hiñrocacbon X bất kì. C3H7OH và C4H9OH. benzylbromua và toluen. C. 31. 5. 7. 27. Câu 13. 2.as + KOH / C2 H 5OH 2 4 → X  → Y  → Z (trong ñó X. tối giản) tất cả các chất trong phương trình hoá học của phản ứng trên là A. 3-etylpent-2-en. D.3-ñimetylbutan. 1-brom-1-phenyletan và stiren. C. xiclopropan. C.0 lít. etan. C2H5OH và C4H9OH. C = 12. eten và but-1-en . D. Cho iso-pentan tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ số mol 1 : 1. D. D. B. metan. Câu 11. Hỗn hợp khí X gồm etilen. D. 34. oxi chiếm 20% thể tích). C. Giá trị của m là A.0 ml hỗn hợp X gồm C3H6. Câu 16. + Br2 . Cho các phản ứng: to C2H4 + Br2→ HBr + C2H5OH  → askt (1:1mol) C2H4 + HBr → C2H6 + Br2 → Số phản ứng tạo ra C2H5Br là A. B. 5. B. C6H6Cl6. 4. O = 16) A. 3. 3-metylpentan.0935166002 + Cl2 (1:1) Trường THPT số 1 Nghĩa Hành + NaOH + HCl . Tỉ khối của X so với khí hiñro là 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. C2H5OH và C3H7OH. Câu 12. 2. propin và vinylaxetilen có tỉ khối so với H2 là 17. thu ñược 7. Câu 20. C. 3-etylpent-1-en. D. D. 24. thể tích dung dịch thay ñổi không ñáng kể) A. B. Cho sơ ñồ: C6H6 (benzen)  → X → to . C.3-ñien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ lệ mol 1:1. 3. 5. Tổng hệ số (nguyên.85. C = 12. B. 1-brom-2-phenyletan và stiren. (e) Phản ứng hữu cơ thường xảy ra nhanh và không theo một hướng nhất ñịnh. Fe Y  → Z. Câu 17. C6H4Cl2. 2-metylpropen và but-1-en . 4. propen và but-2-en . B.9 gam nước. C6H5ONa. Z lần lượt là: A. Cho phản ứng: C6H5-CH=CH2 + KMnO4→ C6H5-COOK + K2CO3 + MnO2 + KOH + H2O. 4. Z là Câu 18. D. (g) Hợp chất C9H14BrCl có vòng benzen trong phân tử. O = 16.06 gam hỗn hợp Z sau ñó hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào 2 lít dung dịch NaOH 0. Cho buta-1.Chu Anh Tuấn - . C. C. C.72%) tác dụng với clo theo tỉ lệ số mol 1:1 (trong ñiều kiện chiếu sáng) chỉ thu ñược 2 dẫn xuất monoclo ñồng phân của nhau. CO (thể tích CO gấp hai lần thể tích CH4). số sản phẩm monoclo tối ña thu ñược là A. 3. Cho dãy chuyển hoá sau: Benzen  1:1 xt . (c) Liên kết hoá học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hoá trị. 56.4 lít. Hai anken ñó là A. 3-etylpent-3-en. 6.0 lít. Tên gọi của X là A. 2-etylpent-2-en. eten và but-2-en . Hiñrat hóa 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). (b) Trong thành phần hợp chất hữu cơ nhất thiết phải có cacbon. hợp Z gồm hai ancol X và Y. Số dẫn xuất ñibrom (ñồng phân cấu tạo và ñồng phân hình học) thu ñược là A. D. Câu 25. C6H5OH. 2-brom-1-phenylbenzen và stiren. C. 1. 4.84 lít khí CO2 (ở ñktc) và 9. Câu 23. nếu thu ñược số mol CO2 bằng số mol H2O thì X là anken. Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon bằng 83. 2. (d) Những hợp chất hữu cơ khác nhau có cùng phân tử khối là ñồng phân của nhau. 2. 3. 4. 2. B. B. C6H5Cl. B.5) A. Tên gọi của Y. B. Câu 15. C.3. B. cao ñẳng 2012 . B. 70. thu ñược 24. 3. C. stiren. C. Anken X hợp nước tạo thành 3-etylpentan-3-ol. p Hai chất hữu cơ Y. C6H6(OH)6. butan.0 lít. propan bằng oxi không khí (trong không khí.05M. etilen. Tên của X là A.t o to +C H sản phẩm chính). D.2013 Trang 38 .6. Cho hỗn hợp hai anken ñồng ñẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước (có H2SO4làm xúc tác) thu ñược hỗn Câu 24. C = 12. D.0 ml CO2 (các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện nhiệt ñộ và áp suất). C6H5OH. D.Số ñồng phân hiñrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là A. Hiñrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt ñộ thường. D. Cl = 35. ðốt cháy hoàn toàn 20. C. ðốt cháy hoàn toàn một thể tích khí thiên nhiên gồm metan. C6H4(OH)2. Câu 21. B. 84. 2. ðốt cháy hoàn toàn 1. 78. xiclohexan. D. Tên của X là (Cho H = 1. Số phát biểu ñúng là A. Câu 10. Câu 22. ðốt cháy hoàn toàn 0. 1. C4H9OH và C5H11OH. 3.39. Z lần lượt là A. Câu 19.

132 mol H2O. Thuốc thử ñể phân biệt 3 chất lỏng trên là A. Thành phần phần trăm về số mol của X và Y trong hỗn hợp M lần lượt là A. Hiệu suất của phản ứng hiñro hoá là A. cis-but-2-en và xiclobutan. Hỗn hợp khí X gồm 0. but-1-en. C. C4H8.5M. D. 8. B.240. C2H6. Cho các chất: xiclobutan. D. C. Hỗn hợp khí X gồm H2 và C2H4 có tỉ khối so với He là 3. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu ñược hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với không khí là 1. Y. Ca = 40) A.Chu Anh Tuấn - .344. C.480. C2H2. 12. giấy quì tím.75. Hỗn hợp gồm hiñrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1:10. C. D.5. C3H4. Câu 42. Câu 27. D. C2H2 và C4H6. Công thức phân tử của X là A. xiclobutan. Khi brom hóa một ankan chỉ thu ñược một dẫn xuất monobrom duy nhất có tỉ khối hơi ñối với hiñro là 75. Sau khi phản ứng hoàn toàn. Cho 4. C = 12. Câu 26. C3H6.0. B. B. thu ñược hỗn hợp Y chỉ có hai hiñrocacbon. ðốt cháy hoàn toàn một hiñrocacbon X thu ñược 0. 1. B. Cho Y qua dung dịch H2SO4 ñặc. Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu ñược ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện nhiệt ñộ và áp suất). 20% và 80%.0. B. anilin. Cho 3. B. 2-Metylbutan. 1.9. isopentan. 2-metylbut-2-en. stiren. C.7 gam. D. B. nước brom. D. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm một ankan X và một ankin Y. xiclobutan. C = 12.2. B. CuCl2).12 gam ankin X phản ứng với 0. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. 4. B. C. Khi X tác dụng với khí clo (theo tỉ lệ số mol 1:1) thu ñược một sản phẩm hữu cơ duy nhất. 8 10 ñược sản phẩm có thể trùng hợp tạo polime. B. o Câu 32.0. Cl = 35. không tác dụng ñược với NaOH. 2-metylpropen. thu ñược hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với He là 5. C3H4 và C4H8. Toàn bộ lượng chất X trên cho tác dụng với HCN (dư) thì ñược 7. D. ðốt cháy hoàn toàn 6.2. B. 2-Metylpropan. D.2M tạo thành chất rắn màu nâu ñen cần V lít khí C2H4 (ở ñktc). Câu 41.1 gam CH3CH(CN)OH (xianohiñrin). 20%.3 mol H2 và 0. C4H10. 50%. Công thức phân tử của X là A. C. C. C = 12. 2. Br = 80) A. C.Oxi hoá 4. Câu 28. D. thu ñược 11. C. C3H8. Số lượng ñồng phân ứng với công thức phân tử C8H10O.48 lít C2H4 (ở ñktc) bằng O2 (xúc tác PdCl2. Z kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng. D. số mol Br2 giảm ñi một nửa và khối lượng bình tăng thêm 6. 22. ðể khử hoàn toàn 200 ml dung dịch KMnO4 0. B. 10. O = 16. Một hiñrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1:1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45. 2. sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). 20. C4H6.1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3. 16. C3H4.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. O = 16) A. cis-but-2-en và but-1-en. cao ñẳng 2012 . cho cùng một sản phẩm là: A. Câu 30. C. B. C2H4. N = 14.1 mol chất Y. C3H6. Có 3 chất lỏng benzen.688. C3H4. O = 16) A. Câu 34. B. D.48 lít hỗn hợp X (ở ñktc) gồm 2 hiñrocacbon mạch hở lội từ từ qua bình chứa 1. Tên của ankan ñó là (cho H = 1. B. CH4. Công thức của X là A. 2.2013 Trang 39 .2 lít khí CO2 (ñktc) và 10. t ). 2-metylbut-2-en và but-1-en. Giá trị của m là A. Câu 33. dung dịch phenolphtalein. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. ðốt cháy 0. 2-metylpropen. C2H4. C. cis-but-2-en. 2. Các ñồng phân ứng với công thức phân tử C H O (ñều là dẫn xuất của benzen) có tính chất: tách nước thu Câu 38. C2H2 và C3H8.1. 25. D.2-ðimetylpropan. 4. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu ñược hỗn hợp khí Y. C. 75% và 25%. xúc tác Ni.8. C3H8. 2. thu ñược số mol CO2 bằng số mol H2O. 50%. thu ñược chất X ñơn chức. trong ñó khối lượng phân tử Z gấp ñôi khối lượng phân tử X. Câu 40. D. 40. Giá trị tối thiểu của V là A. Câu 36. C = 12. C6H14. 30. Dẫn X qua Ni nung nóng.3-trimetylpentan. 11. C. 3. 70%. Ba hiñrocacbon X. thu ñược số gam kết tủa là (cho H = 1. D. 25%. D.2-ñimetylpropan.72 lít (ñktc) hỗn hợp gồm hai hiñrocacbon X và Y (MY > MX). tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. C5H12. C. ñựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Câu 29. C2H2.2. D.3-ñimetylhecxan. 32. Hiệu suất quá trình tạo CH3CH(CN)OH từ C2H4 là (cho H = 1. Dãy gồm các chất sau o khi phản ứng với H2 (dư. Câu 39. B. C5H8. thoả mãn tính chất trên là A. 3. 2. C2H2 và C4H8. 60%. C = 12. C. dung dịch NaOH. Tên gọi của X là A. D.223%. 2-metylpropen và cis-but-2-en.4 lítdung dịch Br2 0. Công thức phân tử của 2 hiñrocacbon là (cho H = 1. t ). thu ñược hỗn hợp khí Z có tỉ khối ñối với hiñro bằng 19. B. C = 12) A. Câu 35. 35% và 65%. 3. B. C. Câu 37. Nếu cho toàn bộ Y sục từ từ vào dung dịch brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng.11 mol CO2 và 0. 40%.8 gam H2O. etan. 80%. 50% và 50%. C4H8. Câu 31.5) A. D.1 mol vinylaxetilen. but-1-en. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. C.

Những chất tác dụng ñược với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam là A.68 lít hỗn hợp khí X gồm hai hiñrocacbon vào bình ñựng dung dịch brom (dư). CH2=CH-C≡CH. phenyl clorua. thu ñược hỗn hợp Y gồm C2H4. 3. Số chất trong dãy phản ứng ñược với NaOH (trong dung dịch) là A. 4. Các chất X. CuO (t ).12 lít khí. C2H4. X. tác dụng ñược với Na và Câu 2. 0. 1. anlyl clorua. khối lượng phân tử của Z bằng 2 lần khối lượng phân tử của X. 6. anilin. D. 4. Nếu lấy cùng một lượng hỗn hợp X như trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. D. CH4 và C2H4. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 43.8 lít khí CO2. D. anlyl clorua. natri phenolat. propyl clorua.CH3COOH(xúc tác). Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. 4. o Câu 4. phenyl clorua. Lấy một lượng hỗn hợp X cho qua chất xúc tác nung nóng. Câu 5.48 mol. C. CH≡C-CH3. D. T. Câu 45. D.68 lít X thì sinh ra 2. D. C4H6 và H2.Thể tích O2 (ñktc) cần ñể ñốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Y là A.72 lít CO2 (các thể tích khí ño ở ñktc). CH2=C=CH2. 1. HOCH2CHOH-CH2OH (Z). X có bao nhiêu ñồng phân cấu tạo thỏa mãn tính chất trên? A. D. Hỗn hợp khí X gồm một ankan và một anken. (CH3CO)2O. cao ñẳng 2012 . 0. ankañien. Câu 44. Công thức phân tử của X là A. C. CH4. 0. D. D. Hỗn hợp X gồm C2H2 và H2 có cùng số mol. CuO (t ). R. CH3-CH2-O-CH2-CH3 (R). B. HCOOH (xúc tác).24 mol. C. B.36 mol. o o o C.6 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom tối ña phản ứng là A. Câu 49. C. Cho dãy các chất: phenol. phenyl clorua. sinh ra một sản phẩm hữu cơ duy nhất là xeton Y (tỉ khối hơi của Y so với khí hiñro bằng 29). 26. HOC6H4CH2OH. Dẫn 1. Câu 3. D. Ba hiñrocacbon X.48 lít hỗn hợp khí (ñktc) có tỉ khối so với H2 là 8. Câu 46. Câu 47. C. CuO(t ). anken. phenylamoni clorua. Cho butan qua xúc tác (ở nhiệt ñộ cao) thu ñược hỗn hợp X gồm C4H10. CH3-CO-CH3. Công thức của ankan và anken lần lượt là A. thì khối lượng kết tủa thu ñược lớn hơn 4 gam.25.60 mol. Hợp chất hữu cơ X (phân tử có vòng benzen) có công thức phân tử là C7H8O2. áp suất). CH3-CH2-CHOH-CH3. C. B. C2H2 và H2. HOCH2-CH2-CH2OH (Y). thu ñược 6. CH2=C=C=CH2.4. C.4 lít. ankan. B. C2H6 và C3H6.88 lít. ở 140 C) thì số ete thu ñược tối ña là A. Câu 6. 2. C. D. Câu 50. Z là ñồng ñẳng kế tiếp. CH4 và C2H4. C2H6 và C2H4. ðốt cháy hoàn toàn 1 lít hỗn hợp khí gồm C2H2 và hiñrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 và 2 lít hơi H2O (các thể tích khí và hơi ño ở cùng ñiều kiện nhiệt ñộ. phenyl clorua. 3. Nếu cho 0. Công thức cấu tạo của X là A. 22. propyl clorua. C. C3H4 và C4H4 (số mol mỗi chất bằng nhau) thu ñược 0. C.48 lít X. với NaOH. C2H6. Oxi hoá ancol ñơn chức X bằng CuO (ñun nóng). Na2CO3. CH3C6H3(OH)2. D. Công thức cấu tạo của C3H4 và C4H4 trong X lần lượt là: A. C. T. R. Cho 13. C6H5OH (phenol). Y. B. NaOH.8 gam chất hữu cơ X có công thức phân tử C7H8 tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. etanol. Chuyên đề 9: BÀI TẬP DẪN XUẤT HALOGEN ANCOL . Câu 7. B. D. 2. CH3COOH (xúc tác). B.Chu Anh Tuấn - . ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm C2H2. T. Y. anlyl clorua. Na. HOCH2CH2OH. B. B.8 lít. B. Biết rằng khi cho X tác dụng với Na dư. Tỉ khối của X so với butan là 0. CH4 và C3H6. 33. 2.2013 Trang 40 . C2H6.6 lít. CH≡C-CH3. Z. Công thức phân tử của hai hiñrocacbon là (biết các thể tích khí ñều ño ở ñktc) A. C4H8.9 gam kết tủa. 0. B. 5. Khi ñun nóng hỗn hợp rượu (ancol) gồm CH3OH và C2H5OH (xúc tác H2SO4ñặc. Tỉ khối của X so với H2 bằng 11. Nếu ñốt cháy hoàn toàn 1. Z. Ca. B. số mol H2 thu ñược bằng số mol X tham gia phản ứng và X chỉ tác dụng ñược với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1. D. ankin.09 mol CO2. B. Z thuộc dãy ñồng ñẳng A. ðốt cháy hoàn toàn 4. CH3-CHOH-CH2OH (T). Câu 48. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. CH3-CHOH-CH3.8 gam và thoát ra 4. anlyl clorua. Y. Sục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10. CH4 và C3H6. B. Y. có 4 gam brom ñã phản ứng và còn lại 1. HBr (t ). T. 44. X. CH3OC6H4OH. CH4 và C4H8. C3H8. C6H5CH(OH)2. thu ñược 45. C. propyl clorua. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau: HOCH2-CH2OH (X). CH2=C=C=CH2. K. X. D. MgO. Khả năng phản ứng thế nguyên tử clo bằng nhóm -OH của các chất ñược xếp theo chiều tăng dần từ trái sang phải là: A. CH2=CH-C≡CH. CH2=C=CH2. CH4 và C3H4. Dãy gồm các chất ñều tác dụng với ancol etylic là: o A. propyl clorua. C. C. CH3-CH2-CH2-OH. Z. B.PHENOL Câu 1.

cao ñẳng 2012 . 4. C. etekhan . dung dịch NaOH. (d). (c). D. tác dụng ñược với Na. nung nóng). Câu 11. Câu 24. (4). (3). Cu(OH)2 là: A. Cho hỗn hợp X gồm hai ancol ña chức. Số hợp chất ñồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C8H10O. CH3CH(OH)CH2CH3. Z có thành phần chính gồm A. mạch hở. B. B. t . 2-metylbut-2-en. C.2013 Trang 41 H 2 SO4 .0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 8. Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol). D. chất diệt nấm mốc. 4. Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) ñều tác dụng ñược với dung dịch NaOH là A.trong phân tử phenol thể hiện qua phản ứng giữa phenol với A. (e). C. B. C. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X. 5. (c). Na kim loại. Y trong sơ ñồ trên lần lượt là: A. C. anhiñrit axetic. Câu 17. Y. dung dịch phenol không làm ñổi màu quỳ tím. Các phát biểu ñúng là: A. 5. thuộc cùng dãy ñồng ñẳng. Cho sơ ñồ chuyển hoá: Butan-2-ol  Trong ñó X. propin. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là ñồng phân của nhau (tính cả ñồng phân hình học). Tên gọi của X là A. D. B. (3). natri phenolat. Câu 21. m-metylphenol và o-metylphenol. (3) Phenol dùng ñể sản xuất keo dán. (2). B. 2-metylbut-3-en. 7. 6. sản phẩm chính thu ñược là A. Cho dãy chuyển hoá sau: Phenol → Phenyl axetat Y (hợp chất thơm) Hai chất X. B. propan-2-ol. C. D. 2. Trong số các phát biểu sau về phenol (C6H5OH): (1) Phenol tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch HCl. (4). propanal. Vinyl axetat t/d với dd NaOH tạo ancol etylic. 2. dung dịch NaOH. D. CH3-CH(MgBr)-CH2-CH3. D. D. to Câu 19. nước brom. (e) CH3-CH2OH. CH3CH(CH3)CH2OH. D. D. Câu 23. C. (2). p 2 Câu 18. Fe . Công thức của Z là A. D. C. B. (f). axit acrylic. CH3-CH2-CH2 -CH2-MgBr. (d). (CH3)3COH. B. (c). dung dịch NaOH. B. propan. 3-metylbut-2-en. B. D. C. metyl vinyl xeton. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. thu ñược CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4. B. (2). (d) CH3-CH(OH)-CH2OH. (CH3)2CH-CH2-MgBr. D. Dãy gồm các chất ñều phản ứng với phenol là: A. nước brom. phenol. metyl phenyl xeton. (a). dung dịch NaOH. tác dụng với CuO ñun nóng sinh ra xeton là A. thu ñược chất hữu cơ X. (b). metyl axetat. nước Br2. anilin. 3.Chu Anh Tuấn - . dung dịch NaOH. phenol. Phenol phản ứng ñược với dung dịch NaHCO3. anhiñrit axetic. 1. axit axetic. D. Các chất ñều tác dụng ñược với Na. D. phenol. C. (c). B. (c) HOCH2-CH(OH)-CH2OH. D. B. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. (b) HOCH2-CH2-CH2OH. o-bromtoluen và p-bromtoluen. C. dung dịch NaCl. Phenol phản ứng ñược với nước brom. nước brom. Hợp chất hữu cơ X tác dụng ñược với dung dịch NaOH và dung dịch brom nhưng không tác dụng với dung dịch NaHCO3. C. Oxi hoá không hoàn toàn ancol isopropylic bằng CuO nung nóng. C. Z là sản phẩm chính. Tên gọi của X là A. Ảnh hưởng của nhóm -OH ñến gốc C6H5. không tác dụng ñược với NaOH là A. C. Câu 16. Z ñều là hỗn hợp của các chất hữu cơ. ðun sôi hỗn hợp gồm propyl bromua. D. CH3OCH2CH2CH3. +X + NaOHdu  → → X (anken)  → Y  → Z. axit axetic. Phát biểu ñúng là: A.t o + HBr + Mg . (2) Phenol có tính axit. Câu 10. Cho các hợp chất sau: (a) HOCH2-CH2OH. Câu 15. benzyl bromua và o-bromtoluen. H2 (Ni. (1). (4) Phenol tham gia phản ứng thế brom và thế nitro dễ hơn benzen. Câu 20. B. B. anhiñrit axetic. Thuỷ phân benzyl clorua thu ñược phenol. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2. ñimetyl xeton. 3-metylbut-1-en. t + NaOH ( du ). Câu 9. 4. (d). (CH3)3C-MgBr. 3. natri phenolat. (1). kali hiñroxit và etanol thu ñược sản phẩm hữu cơ là A. Cho sơ ñồ chuyển hoá sau: Toluen  →Z → X  → Y  Trong ñó X. anñehit axetic. (4). (1). Câu 14. Câu 12. B. o-metylphenol và p-metylphenol. C2H5OH và C4H9OH. C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2. Hai ancol ñó là A. Câu 13. B. propen. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3. C. trong phân tử có vòng benzen. C. (3). o o + HCl ( du ) + Br (1:1 mol ). Y. D. axit axetic. (a). Số ancol ñồng phân cấu tạo của nhau có công thức phân tử C5H12O. Câu 22. (f) CH3-O-CH2CH3. kim loại Na.

3. (2) cumen. (1). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0. m-BrC6H4COCH3. Hoà tan chất X vào nước thu ñược dung dịch trong suốt. 3-metylbutan-2-on. ñơn chức. chỉ thu ñược một anken duy nhất.896. 4. C.75 gam. xt Trường THPT số 1 Nghĩa Hành CH 3OH . Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. ðun ancol etylic ở 140 C (xúc tác H2SO4 ñặc) thu ñược ñimetyl ete. D. Cho các chất: (1) axit picric. natri phenolat.360. propan-1. (4) 1. Câu 33. 4. C3H6O. Khi ñun C2H5Br với dung dịch KOH chỉ thu ñược etilen. C2H6O2. 3. C. phenol. C6H5CH2CH2OH. 10. C6H5CH2CH2OH. (6). Mặt khác. D. B.30 gam.256. B. C6H5CHOHCH3. Câu 38. C.5 lần thể tích khí CO2 thu ñược (ở cùng ñiều kiện). Có bao nhiêu ancol bậc 2. Mặt khác. C6H5COCH2Br.0. (5) 4metylphenol. ðốt cháy hoàn toàn một ancol X thu ñược CO2 và H2O có tỉ lệ số mol tương ứng là 3 : 4.2-ñihiñroxi-4-metylbenzen. axit axetic. 4. C6H5COCH3. B. (6). rồi thêm tiếp dung dịch chất Y thì thu ñược chất Z (làm vẩn ñục dung dịch). 21. glixerol. axit clohiñric. (3) xiclohexanol. propan-1. (1). Phát biểu nào sau ñây ñúng? A. no. thu ñược 2. D. B. nước và etanol dư. (4). D. Oxi hoá m gam etanol thu ñược hỗn hợp X gồm axetanñehit. C6H5COCH3. B. 2-metylbutan-3-on.0. Oxi hoá hoàn toàn một lượng chất X thu ñược 5. Câu 30. B. C2H6O2.4 gam nước.8 g/ml. Khối lượng etanol ñã bị oxi hoá tạo ra axit là A. cao ñẳng 2012 . (5). C. 2. C.2-ñiol. natri phenolat. phenylamoni clorua. B. natri phenolat. B. D.60 gam. Câu 36. D. D. Công thức phân tử của X. Câu 34. C3H8O2. 6. C. 0. O = 16) A. C3H8O3. Chất X có tên thay thế là A. C2H6O.24 lít khí H2 (ñktc). C3H4O. (2). Các chất thuộc loại phenol là: A. Y. C = 12. phenol. Cho sơ ñồ phản ứng: Stiren X Y Z. thu ñược 0.0. B. Công thức của X.128. C2H6O.t o O 2 . Câu 40. 2.2013 Trang 42 . D. B. 2. Dung dịch phenol làm phenolphtalein không màu chuyển thành màu hồng. D. mạch hở X. anilin. anilin. anlyl clorua. Khi thực hiện phản ứng tách nước ñối với ancol X. (6). o C. 7. phenylamoni clorua. C6H5CH2CHO. ancol benzylic.90 gam H2O. Câu 37. C2H5Br. 2. Công thức phân tử của X là A. CH4O. 5. isopropyl clorua. C. Câu 26.t to +H + Câu 29. C. (4). Câu 32. C2H5I có nhiệt ñộ sôi tăng dần từ trái sang phải. Y là: A. 3. (1). C = 12. Y. 5. D. 2. C2H6O. Trong ñó X. ðốt cháy hoàn toàn một ancol ña chức. C. C3H8O2. C. 4. Z lần lượt là: A. Hiñro hoá chất hữu cơ X thu ñược (CH3)2CHCH(OH)CH3.18%? (Cho H = 1. (6) α-naphtol. O = 16) A. B. Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 46 phản ứng hết với kim loại Na (dư). benzyl clorua. D. axit clohiñric. m-BrC6H4CH2COOH. 5. 5. ñể phản ứng hoàn toàn với m gam X cần 100 ml dung dịch NaOH 1M. D. 3. Z ñều là các sản phẩm chính. xt → Z  → T  →E Câu 25. (5). Có bao nhiêu chất hữu cơ mạch hở dùng ñể ñiều chế 4-metylpentan-2-ol chỉ bằng phản ứng cộng H2 (xúc o tác Ni. C. thu ñược chưa ñến 0. B. D. (3). C3H8O. Giá trị của m là A. natri hiñroxit.15 mol H2. 3. H . ðốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 3 ancol thuộc cùng dãy ñồng ñẳng thu ñược 6.425 mol H2O. Câu 35. D.Chu Anh Tuấn - . Các chất X. Tên gọi của Y là A. (2). C3H8O2. metyl isopropyl xeton. B. ðốt cháy hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai ancol X và Y là ñồng ñẳng kế tiếp của nhau. D. thu ñược V lít khí H2 (ñktc). Giá trị của V là A.3 mol CO2 và 0. Cho toàn bộ X tác dụng với dung dịch NaHCO3 (dư). 4. ñun nóng là A.56 lít khí CO2 (ở ñktc).15 gam. B. 5. t )? A. C4H10O2. Cho sơ ñồ chuyển hoá: C3H6 → X → Y  Biết E là este ña chức. axit clohiñric. B. C.6 lít CO2 (ở ñktc) và 5. C3H8O. 4. B. thu ñược 0. C6H5CH2CHO. C6H5CH2COOH. Câu 28. (4). thu ñược H2O và CO2 với tỉ lệ số mol tương ứng là 3:2.72 lít khí CO2 (ñktc) và 9. Cho m gam hỗn hợp X gồm phenol và etanol phản ứng hoàn toàn với natri (dư). Z lần lượt là: A. C4H8O. C6H5CHOHCH3. cho 0. Câu 31. (1). Số chất trong dãy tác dụng ñược với dung dịch NaOH loãng. Y. Cho dãy các chất: phenylamoni clorua.25 mol hỗn hợp M tác dụng với Na (dư).0935166002 + dd Br2 + NaOH CuO. Thể tích khí oxi cần dùng ñể ñốt cháy X bằng 1. Công thức phân tử của X là A. o Câu 39. (5).t o . Câu 41.5. C. Nếu ñun nóng cũng lượng hỗn hợp X như trên với H2SO4 ñặc ở nhiệt ñộ thích hợp ñể chuyển hết thành ete thì tổng khối lượng ete thu ñược là + H 2O  + o→ + CuO  → + Br2  → 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. 1. D. 14. C. 3-metylbutan-2-ol. m-crezol. Dãy các chất: C2H5Cl. propan-2-ol. mạch hở là ñồng phân cấu tạo của nhau mà phân tử của chúng có phần trăm khối lượng cacbon bằng 68.3-ñiol. C. Câu 27.

thu ñược 6 gam hỗn hợp gồm ba ete và 1. C3H7OH. C3H7OH và C4H9OH. B. B. H. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. D.60 gam. Cho X là hợp chất thơm. C.64.Mặt khác. 22.7 gam H2O. C.2-ñiol.50 gam.4.42. Na = 23) A. O = 16) A.2 gam Na. 5.54.9 và propan-1. Hợp chất X có công thức ñơn giản nhất trùng với công thức phân tử. m = a . C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.24. CH4O. C. 4. 4. CH3OH và C2H5OH. thu ñược hỗn hợp gồm các ete. mạch hở. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.6. Câu 53. CH3OH và C3H7OH. CH3-C6H3(OH)2. nung nóng. 7.6 lít khí CO2 (ñktc) và 25.6. tổng số mol của hai chất là 0. Câu 58. D. Mặt khác. 18. 6. Mặt khác. Giá trị của m là A. khối lượng chất rắn trong bình giảm 0. nếu ñun nóng m gam X với H2SO4ñặc thì tổng khối lượng ete tối ña thu ñược là A. C.2 gam H2O.625 lần khối lượng oxi.Chu Anh Tuấn - . thu ñược 3.6 gam CO2. mạch hở. Số ñồng phân cấu tạo thuộc loại hợp chất thơm ứng với công thức phân tử của X là A. D. Hỗn hợp M gồm ancol no.46. B. C3H5OH và C4H7OH. thu ñược hơi nước và 6. 5. m = a + V/5. B.6 gam H2O (các thể tích khí ño ở ñktc).6428. B.5. D. HO-C6H4-COOH. C2H6O. Hai ancol ñó là (cho H = 1. C3H8O.40 gam. C3H5OH và C4H7OH.5 gam chất rắn. C.2-ñiol. C. C. C. 5. Công thức phân tử của hai rượu trên là A. Khi phân tích thành phần một rượu (ancol) ñơn chức X thì thu ñược kết quả: tổng khối lượng của cacbon và hiñro gấp 3. N2 và H2. thuộc cùng dãy ñồng ñẳng. D.72. Khi ñốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol no.20 gam. 6.2 gam một trong các ete ñó ñem ñốt cháy hoàn toàn. B. Lấy 7.36. 5. Câu 54. Giá trị của V là 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. B. C2H5OH và C3H7OH.4 gam H2O. 0. m = 2a . Câu 42.40 gam. Biểu thức liên hệ giữa m. CH3OH và C2H5OH.3-ñiol.9 và glixerol. C. D. B. D.80. C. 5. 4.60. C = 12. khối lượng CO thu ñược nhỏ hơn 35. Câu 47.2 gam H2O. thuộc cùng dãy ñồng ñẳng). 3. B. C2H4(OH)2.96 lít khí CO2 (ñktc) và 11. ðốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp X gồm 2 ancol (ñều no. C3H6(OH)2. thu ñược 8. 4. ña chức. 4. Một hợp chất X chứa ba nguyên tố C. C. mạch hở thu ñược V lít khí CO2 (ở ñktc) và a gam H2O. Biết rằng.8 và propan-1. Giá trị của m là (cho H = 1.6 gam oxi. Câu 52.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. 7. 0. B. ðốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm ba ancol (ñơn chức. a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. nếu cho 0. 4. thu ñược 11. 0. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng tác dụng hết với 9.05 mol X cần 5. ðốt cháy hoàn toàn 0. C =12. ñơn chức X qua bình ñựng CuO (dư). cao ñẳng 2012 . Hỗn hợp hơi thu ñược có tỉ khối ñối với hiñro là 15. D. D. 1. C. HO-C6H4-COOCH3. Câu 45. Cho m gam một ancol (rượu) no. Sau khi các phản ứng kết thúc. ðun nóng hỗn hợp hai ancol ñơn chức. m = 2a -V/22. B. Câu 50. ñơn chức X và axit cacboxylic ñơn chức Y. B.5 mol (số mol của Y lớn hơn số mol của X).96 lít khí CO2 (ở ñktc) và 7. D. 0. a và V là: A. Giá trị của m và tên gọi của X tương ứng là A. nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu ñược 22.2 lít khí CO2 và 12. ðun nóng một ancol ñơn chức X với dung dịch H2SO4 ñặc trong ñiều kiện nhiệt ñộ thích hợp sinh ra chất hữu cơ Y. 6. D.6 gam hỗn hợp hai ancol ñơn chức.36. Số ñồng phân rượu (ancol) ứng với công thức phân tử của X là A. B.92. Câu 57. CO. D.4a lít khí H2 (ở ñktc). X là một ancol (rượu) no. D. Câu 51.V/5. Sau khi phản ứng hoàn toàn. C3H7OH và C4H9OH. 0. O = 16) A. HO-CH2-C6H4-OH. ñơn chức. O = 16) A. tỉ khối hơi của X so với Y là 1. C4H8O. Câu 56. D. Cho 15. O có tỉ lệ khối lượng mC : mH : mO = 21 : 2 : 4. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng với o H2SO4ñặc ở 140 C. Công thức của X là (cho C = 12. Nếu ñốt cháy hoàn toàn M thì thu ñược 33. C6H4(OH)2. 0.74 gam 2.92 lít khí O2 (ở ñktc). C. C. B.42.46 gam.2013 Trang 43 . Câu 46. C. D.2. thu ñược x mol hỗn hợp khí gồm: CO2. Giá trị của x là A. 0.V/11. C2H5C6H4OH. nếu ñun nóng M với H2SO4 ñặc ñể thực hiện phản ứng este hoá (hiệu suất là 80%) thì số gam este thu ñược là A. HOCH2C6H4COOH. Câu 48.8 gam nước.72. mạch hở với H2SO4ñặc. 2 1 mol X chỉ tác dụng ñược với 1 mol NaOH. Hai ancol ñó là A. O = 16.2 mol một ancol X no. B. thu ñược 24. Câu 49. 2. 7.85 gam. thu ñược 8. 9. 7. Khi ñốt 0. 4. B. Câu 44. B.9 và propan-1.45 gam.32. Mặt khác. 0. Câu 43.6-trinitrophenol vào bình kín rồi nung nóng ở nhiệt ñộ cao. mạch hở cần vừa ñủ 17. Cho 13. HOC6H4CH2OH. ðốt cháy hoàn toàn 0. C3H5(OH)3. C2H5OH và C3H7OH.20.32 gam. C. ðun nóng hỗn hợp gồm hai rượu (ancol) ñơn chức. D.45. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho C =12. Công thức phân tử của X là A. có cùng số nhóm -OH) cần vừa ñủ V lít khí O2.808 lít khí CO2 (ñktc) và 5. 27. Câu 55. ñều mạch hở và có cùng số nguyên tử C. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. 3.2 gam.1 mol một chất X (dẫn xuất của benzen). ðốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp 3 ancol ñơn chức. C. mạch hở. 34.1 mol X tác dụng vừa ñủ với m gam Cu(OH)2 thì tạo thành dung dịch có màu xanh lam.4. D. C2H5OH và CH3OH.

D. C6H9O3.Chu Anh Tuấn - . B.2013 Trang 44 . 40% và 20%. Anñehit no mạch hở X có công thức ñơn giản nhất C2H3O. C2H4. Câu 61. cao ñẳng 2012 . C2H3O. Biết khi X phản ứng hoàn toàn với Na thì thu ñược số mol khí hiñro bằng số mol của X ñã phản ứng. thu ñược 330 gam kết tủa và dung dịch X. (CH3)2CO.8 gam. Y. C. Câu 7. C. X có bao nhiêu ñồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên? A. Hiệu suất phản ứng tạo ete của X.42 gam N2 (trong cùng ñiều kiện nhiệt ñộ. 2-metylbutanal. Cho hỗn hợp gồm 0. 486. (1). thu ñược thể tích hơi bằng thể tích của 0. Câu 60. chất X phản ứng với chất Z tạo ra ancol etylic. Dãy gồm các chất ñều ñiều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anñehit axetic là: A. 14. B. D. vừa thể hiện tính oxi hoá.t ñồ chuyển hoá sau: X Y Este có mùi chuối chín. o . C2H4. Câu 3. D. C2H5OH. CH2=CH-CH2OH. Z có cùng công thức phân tử C3H6O và có các tính chất: X. ñun nóng. B.8 gam. 1. (CH3)2CO. Câu 5. CH2=CH-CH2OH. CH2=CH-CH2OH. 5. chất Y chỉ tác dụng với brom khi có mặt CH3COOH. B. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 3-metylbutanal. C. 4. C2H5CHO. (3). 4. D. o Những chất phản ứng hoàn toàn với lượng dư H2 (Ni. C. Các chất X. C8H12O4. Cho các chất sau: CH3-CH2-CHO (1). (CH3)2CO. C2H5CHO. B. Phản ứng này chứng tỏ C6H5-CHO A. B. CO.56. Z ñều phản ứng với nước brom. B. tỉ lệ khối lượng các nguyên tố là mC : mH : mO = 21 : 2 : 8.48. O2. Y lần lượt là A. D. Số chất phản ứng ñược với (CH3)2CO là A. D. 3. 25% và 35%. Câu 4. thoả mãn sơ H 2 SO4 . Y. t ) cùng tạo ra một sản phẩm là: A. Giá trị của m là A. chỉ thể hiện tính oxi hoá. (CH3)2CO. C. 7. C. 20% và 40%. B. 405. Z ñều phản ứng với H2 nhưng chỉ có Z không bị thay ñổi nhóm chức. B. B. C. (CH3)2CH-CHO (3). Ancol etylic ñược ñiều chế từ tinh bột bằng phương pháp lên men với hiệu suất toàn bộ quá trình là 90%. C2H2.1 mol HCOOH tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. không thể hiện tính khử và tính oxi hoá. 2. C. D. (3). H2. CH2=CH-CH2-OH (4). Câu 9. 2. C. CH3COOH. khối lượng Ag tạo thành là A. Ba chất hữu cơ mạch hở X. Câu 6. 297. Axeton không phản ứng ñược với nước brom. H2O.6 gam. C2H4. 10. (4).25 gam hỗn hợp ba ete.ðốt cháy hoàn toàn phần 1 thu ñược 5. C. B. chỉ thể hiện tính khử. D. Câu 8. B.ðun nóng phần 2 với H2SO4 ñặc ở 140 C tạo thành 1. Anñehit fomic tác dụng với H2O tạo thành sản phẩm không bền. 3. C. C. Các chất X.20. C. D. pentanal. CH2=CH-O-CH3. Trong X. 43. H2O. C4H6O2. dung dịch Br2. o t ) sinh ra ancol? A.68.XÊTON Câu 1. (2). 3. B. Chất X không phản ứng với Na.3 gam H2O. HCOOC2H3. 30% và 30%. CH3COOC2H5. Số ñồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là A. Y. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C5H10O. Hoá hơi hoàn toàn hỗn hợp ba ete trên. (4). Hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra khi lên men m gam tinh bột vào nước vôi trong. vừa thể hiện tính khử. Phát biểu nào sau ñây về anñehit và xeton là sai? A. 324. C2H4. C2H2. C. 64. Biết khối lượng X giảm ñi so với khối lượng nước vôi trong ban ñầu là 132 gam. C2H2. Câu 2. Chuyên đề 10: ANĐÊHIT .0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. C2H5CHO. C.2 gam. B. C2H2. 4. B. dac Ni . Cho các chất: HCN. H2O. Ở ñiều kiện thích hợp: chất X phản ứng với chất Y tạo ra anñehit axetic. C2H5CHO. (1). (2). D. Công thức phân tử của X là A. CH2=CH-CHO (2). Y. Câu 10. H2O. 10. + H2  o→ + CH 3COOH   → 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.2-ñimetylpropanal. C2H5OH. áp suất). D. (4). CH3COOH. C. 1. 15. D. B. Chia hỗn hợp gồm hai ancol ñơn chức X và Y (phân tử khối của X nhỏ hơn của Y) là ñồng ñẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau: . Cho phản ứng: 2C6H5-CHO + KOH → C6H5-COOK + C6H5-CH2-OH. Z lần lượt là: A. 4.2. 3. H2. Câu 11.Tên của X là: A. D. Z lần lượt là: A. (1). 21. 11. Ứng với công thức phân tử C3H6O có bao nhiêu hợp chất mạch hở bền khi tác dụng với khí H2 (xúc tác Ni. X. C2H2. C2H2. 6. Câu 59. (3). D. 9. O2. Axetanñehit phản ứng ñược với nước brom.1 mol HCHO và 0. Hợp chất hữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử trùng với công thức ñơn giản nhất. dung dịch KMnO4. (2). Câu 12.6 lít CO2 (ñktc) và 6. D.

CH3CHO và C2H5CHO. Hai anñehit trong X là A. mạch hở. D. Cho 2.6. ñun nóng thu ñược 43.6 gam Ag. 4. nước và ancol dư. O = 16) A.44%. Cho 0. Y3 là các sản phẩm chính. C. OHC-CHO. B.9 gam một anñehit phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3 thu ñược 21. CH3CHO và 49. anñehit metacrylic. axeton ñược sản xuất từ cumen. ñun nóng. CH3-CO-CH3. B. Câu 21. Nếu cho X tác dụng với lượng dư hoặc AgNO3 trong dung dịch NH3. no. 7. D. OHC-CHO.44%. Cho toàn bộ lượng hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. không no có hai nối ñôi. B. CH3CHO. anñehit axetic. D.4 gam Ag. Trong phản ứng tráng gương. 3. sinh ra số mol Ag gấp bốn lần số mol X ñã phản ứng. Ag = 108) A. Z lần lượt là: A. B. CH3-CH2-CHO. Y. (e) Dung dịch phenol trong nước làm quỳ tím hoá ñỏ. B.2. 21. ñơn chức. (b) Phenol tham gia phản ứng thế brom khó hơn benzen.6 gam Na. Công thức cấu tạo thu gọn của anñehit là (Cho H = 1. bền có cùng công thức phân tử C3H6O.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành D.1 mol anñehit X tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3. (c) Anñehit tác dụng với H2 (dư) có xúc tác Ni ñun nóng. Y không tác dụng ñược với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. (g) Trong công nghiệp. C. ñun nóng. Cho 4. thu ñược số mol CO2 bằng số mol H2O. ñơn chức phản ứng với CuO nung nóng. CH2=CH-CH2-OH. 10. ñơn chức. hai chức. C. HCHO và 50.2 gam hỗn hợp X gồm anñehit. Câu 24. C.24 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất.Chu Anh Tuấn - . D. HCHO. Câu 14. Câu 22.6 gam một anñehit X ñơn chức. ñơn chức. Các chất X. Y3 lần lượt là A. Hiñro hoá hoàn toàn hỗn hợp M gồm hai anñehit X và Y no. C. O = 16. 10. CH2=CH-CHO. Hỗn hợp G gồm hai anñehit X và Y.t o (1) X + O2  → axit cacboxylic Y1. C. CH3CHO và 67. D. CH3CHO. Lượng Ag sinh ra cho phản ứng hết với axit HNO3 loãng. Giá trị của m là A. Hai chất X2. Hiñro xianua cộng vào nhóm cacbonyl tạo thành sản phẩm không bền. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. trong ñó MX < MY < 1. 16. Câu 18. Y. thu ñược m gam Ag. Câu 13. Công thức và phần trăm khối lượng của X lần lượt là A.25 mol Ag. (2) X + H2  → ancol Y2. biết 0. không no có một nối ñôi. thu ñược ancol bậc một. Cho 0. C. ðốt cháy hỗn hợp G thu ñược CO2 và H2O có số mol bằng nhau. HCHO và C2H5CHO. C. Tên gọi của X là A. X. Câu 25. Câu 20. Y2. HCHO. thoát ra 2. X thuộc dãy ñồng ñẳng anñehit A. thu ñược hỗn hợp hai ancol có khối lượng lớn hơn khối lượng M là 1 gam. C. CH3CHO. no.8 gam CO2. C = 12. CH2=CH-CH2-OH. Z là các hợp chất mạch hở. một phân tử X chỉ cho 2 electron. Câu 23. ñun nóng thu ñược 32. B.16%. ñơn chức. thu ñược 6. CH3CHO. Cho sơ ñồ phản ứng: xt . axit 3-hiñroxipropanoic và ancol propylic. 9. B. Hiñro hoá X thu ñược Y.t o xt . Câu 19. CH2=CH-CH2-OH.2. D. 5. C2H3CHO và C3H5CHO. CH3CH(OH)CHO. HCHO.1 mol Y phản ứng vừa ñủ với 4. X2. ete Các chất hữu cơ X1. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho Na = 23. anñehit propionic. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng (MX < MY). D. CH3-CO-CH3. X tác dụng ñược với Na và không có phản ứng tráng bạc.6 gam một ancol no. CH3-CH2-CHO. ðốt cháy hoàn toàn M thu ñược 30. (CHO)2. mạch hở. mạch hở phản ứng với lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. Ag = 108) A. D. axit axetic và ancol propylic. HCHO.6MX. D. ðốt cháy hoàn toàn một anñehit X. Z không tác dụng ñược với Na và không có phản ứng tráng bạc. C. axit 2-hiñroxipropanoic và axit propanoic. Cho 0. anñehit acrylic. HCHO và 32. Công thức của X là A. C. D. Câu 15. D. Cho 6. ðốt cháy hoàn toàn a mol một anñehit X (mạch hở) tạo ra b mol CO2 và c mol H2O (biết b = a + c). B. Cho các phát biểu sau: (a) Anñehit vừa có tính oxi hoá vừa có tính khử.56%. CH3-CH2-CHO. CH3CH2CHO.8. C. B. (3) Y1 + Y2 ↽t ⇀ Y3 + H2O. ñơn chức. HCHO và CH3CHO. B. D. 6. CH2=CH-CH2-OH. C2H5CHO. C = 12. CH3-CH2-CHO. C.2 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. Câu 16. (1) CH3CHO  → X1  + H + . Biết Y3 có công thức phân tử C6H10O2. axit axetic và axit propanoic.10 mol hỗn hợp G vào dung dịch AgNO3 trong NH3 thu ñược 0.1 mol hỗn hợp X gồm hai anñehit no.2013 Trang 45 o . Cho sơ ñồ phản ứng: 2 + HCN → X2. D. Y1. 43. B. Tổng số các nguyên tử trong một phân tử Y là A. 2. B. CH3-CO-CH3. CH2= CHCHO.t o +H O Mg + CO2 HCl → Y1  (2) C2H5Br  → Y2  +   → Y3 . Câu 17. ño ở ñktc). B. Số phát biểu ñúng là A. (d) Dung dịch axit axetic tác dụng ñược với Cu(OH)2. cao ñẳng 2012 . CH3-CO-CH3.

thu ñược 43. C. 8. Cho m gam hỗn hợp X gồm hai rượu (ancol) no. Cho 0. thu ñược hỗn hợp khí Y gồm hai chất hữu cơ. C. ñơn chức. thu ñược 54 o gam Ag. Cho hỗn hợp M gồm anñehit X (no. Câu 31. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng.96 lít khí CO2 (ñktc) và 7. 2 dịch NH3ñun nóng. D. D. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. D.8.Chu Anh Tuấn - . 9. Câu 37. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng tác dụng với CuO (dư) nung nóng.92 lít khí O2 (ở ñktc). Công thức cấu tạo của X và Y tương ứng là A.5 gam muối amoni của hai axit hữu cơ. Công thức của anñehit là (cho H = 1. C2H5CHO.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 26. B. B. thu ñược hỗn hợp sản phẩm hữu cơ Y. Cho 3. C2H5OH. 53.24%. Tỉ khối hơi của X so với hiñro bằng 23.6%. mạch hở) và hiñrocacbon Y. Biết X có phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi ñun nóng. O = 16) A. B. cao ñẳng 2012 . Oxi hoá hoàn toàn 0. HO-CH(CH3)-CHO và HOOC-CH2-CHO. B. C2H2. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. C. Câu 32. 65.2 gam hỗn hợp hai ancol ñơn chức thành anñehit cần vừa ñủ 4. C2H5CHO. C2H5CHO. C. B. ñơn chức. C3H7CH2OH.9. Câu 35. C. ðốt cháy hết Y thì thu ñược 11.1. 7. no. 8. 7. Y lần lượt là 53. sinh ra 2. ðốt cháy hoàn toàn M. ðốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ X. ðốt cháy hoàn toàn 1 mol hợp chất hữu cơ X. Giá trị của m là A. B.96 gam Ag.00%.2. C2H5CH2OH. C2H5CH2OH. B.2 gam H2O.2013 Trang 46 . kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng thu ñược (m + 1) gam hỗn hợp hai ancol. C. Câu 41.7 gam H2O và 7.84 lít khí CO2(ở ñktc). sinh ra 64. C. C2H5OH. Cho toàn bộ X tác dụng với lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3. D. Câu 40. Hai hợp chất hữu cơ X và Y là ñồng ñẳng kế tiếp. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. tạo ra 48. 76. 10. B. ñược 12. áp suất).8.125 mol X phản ứng hết với 0. 8. Phần trăm khối lượng của propan-1-ol trong X là 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.4368 lít khí CO2 (ở ñktc). thu ñược 54 gam Ag. H2O và CH3OH dư).5. 24.3. HOOC-CH=CH-COOH. ñều tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. Oxi hoá 1. CnH2n-1CHO (n ≥ 2). CnH2n(CHO)2 (n ≥ 0). hai chức. Công thức cấu tạo của X là A. D. CnH2n+1CHO (n ≥0). Cho m gam X ñi qua ống sứ ñựng CuO (dư) nung nóng.2 mol hỗn hợp X có khối lượng m gam bằng CuO ở nhiệt ñộ thích hợp. Câu 33. Hỗn hợp X gồm 1 ancol và 2 sản phẩm hợp nước của propen. Cho Y tác dụng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. D. CH3OH. ñơn chức. thu ñược 23.5. Hoà tan hoàn toàn m gam Ag bằng dung dịch HNO3 ñặc. 70. CH3OH. ñơn chức.5. Hai ancol là: A. t ) thì 0. Cho m gam hỗn hợp etanal và propanal phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. C. D. HO-CH2-CH2-CH=CH-CHO. B.2 (số mol của X nhỏ hơn của Y). thu ñược 0.8.25 mol H2.25 mol một anñehit mạch hở X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 17. thu ñược 8. B. Câu 38. HO-CH2-CH2-CH2-CHO. C4H9CHO. CH2=CH-CH2-OH. Câu 30. Mặt khác.351 gam H2O và 0. D. mạch hở. D. Khi oxi hóa hoàn toàn 2. không no (chứa một nối ñôi C=C). HO-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CHO. Câu 34. Chất X là anñehit A. 14. ñơn chức.8. Ngưng tụ Y thu ñược chất Z.2. C = 12. 80. khối lượng ống sứ giảm 3. thu ñược hỗn hợp Y gồm 3 chất hữu cơ và hơi nước. Chất X là A. C3H7CHO. CH3COCH3.4.2 gam CH3OH bằng CuO nung nóng. 15. HCOOCH3 và HCOOCH2-CH3.5%. Giá trị của m là A. C.3. C. Hiñrocacbon Y là A. 46. Câu 27. khi cho X phản ứng với H2 dư (xúc tác Ni. B. CnH2n-3CHO (n ≥ 2).33% và 43. có tổng số mol là 0.2 gam.6 gam anñehit ñơn chức X phản ứng hoàn toàn với một lượng dư Ag O (hoặc AgNO3) trong dung Câu 28. 13. B. 9.76 gam Ag. D.15%.5.8. C3H6.75). hai chức. sau một thời gian thu ñược hỗn hợp sản phẩm X (gồm HCHO. Câu 29. thu ñược m gam Ag. Câu 36. C2H3CHO. thu ñược một hỗn hợp rắn Z và một hỗn hợp hơi Y (có tỉ khối hơi so với H2 là 13. C. ở ñktc). Cho toàn bộ Y phản ứng với một lượng dư Ag2O (hoặc AgNO3) trong dung dịch NH3ñun nóng. Hỗn hợp X gồm hai ancol no. C. HCHO.24 lít NO2 (sản phẩm khử duy nhất. cho Z tác dụng với Na sinh ra H2 có số mol bằng số mol Z ñã phản ứng. D. D. không no (chứa một nối ñôi C=C). Hiệu suất của phản ứng oxi hoá CH3OH là A. tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng cộng Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1. 65. thu ñược 4 mol CO2. 10.4%.2 gam một anñehit ñơn chức thu ñược 3 gam axit tương ứng. Cho hỗn hợp khí X gồm HCHO và H2 ñi qua ống sứ ñựng bột Ni nung nóng. HCHO.0%. B. O=CH-CH=O. ñơn chức. CH3CHO. HO-CH2-CH2-CHO và HO-CH2-CH2-CH2-CHO. ðun nóng V lít hơi anñehit X với 3V lít khí H2 (xúc tác Ni) ñến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn chỉ thu ñược một hỗn hợp khí Y có thể tích 2V lít (các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện nhiệt ñộ. Giá trị của m là A.6 gam Ag. B. Câu 39. 10. Oxi hoá hết 2. CH4. Cho toàn bộ lượng anñehit trên tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 35. D. B. C. Công thức của X là A. D. Phần trăm theo thể tích của H2 trong X là A. Biết phần trăm khối lượng oxi trong X.8 gam CuO. Mặt khác.8 gam Ag. Hiñro hoá hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm hai anñehit no. mạch hở.00%. C2H4. C. D. 8. C. Chất X tác dụng ñược với Na. khi ñốt cháy hoàn toàn cũng m gam X thì cần vừa ñủ 17. no. HO-CH2-CH=CH-CHO. C2H5OH.2 gam kết tủa và dung dịch chứa 17. Giá trị của m là A. Chất X có công thức ứng với công thức chung là A.85%.

025 mol hỗn hợp X gồm hai anñehit có khối lượng 1. 40%. + KCN 3 → X  → Y. Câu 2. CH3CHO. C2H5OH.t o → Y  → T  → CH3COOH Câu 9. M là các chất vô cơ. CH3COOH. D. ðun nóng 2 mol X (xúc tác Ni). ñược hỗn hợp Y có tỉ khối hơi so với heli là 9. C2H5OH. CH3CH2OH. (Z). Mặt khác. cao ñẳng 2012 . Công thức của X. 30%. Chất Y phản ứng ñược với kim loại Na và hoà tan ñược CaCO3. HOCH2CHO. 83. C. Khi cho 0.t o + M . Câu 8. C2H4. Chất T trong sơ ñồ trên là A. CH3COOH (Z). anñehit fomic. natri hiñroxit. X là A. CH3−CH2OH + CuO (t ). Hai chất X và Y có cùng công thức phân tử C2H4O2. D. Dãy gồm các chất xếp theo chiều lực axit tăng dần từ trái sang phải là: A. + H O + . 4. 5. áp suất). xt . CH3CHO và CH3CH2OH. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. cần 1. xúc tác). Câu 3. sau khi các phản ứng kết thúc.36 gam Ag và dung dịch E. CH3CH2COOH. B.12 lít H2(ñktc). Thu lấy toàn bộ các ancol trong Y rồi cho tác dụng với Na (dư). B. Hỗn hợp M gồm một anñehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). C. Câu 43. Công thức cấu tạo của hai anñehit trong X là A. C2H5OH. thu ñược 18. mỗi mũi tên ứng với một phương trình phản ứng). B. ðốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M.01 mol X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu ñược 0. C. anñehit butiric. khi cho cũng lượng X trên phản ứng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì thu ñược 8. Chất X phản ứng ñược với kim loại Na và tham gia phản ứng tráng bạc. Cho sơ ñồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Tinh bột → X → Y → Z → metyl axetat. Câu 7. C2H5OH. xt . Dãy gồm các chất có thể ñiều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra axit axetic là: A. D. CH3CH2OH và CH2=CH2. 2. D.Chu Anh Tuấn - . Câu 6. (X). thu ñược thể tích khí CO2 bằng thể tích hơi nước (trong cùng ñiều kiện nhiệt ñộ.04 mol Ag. C. B. CH3COOH. (T).2013 Trang 47 + X .8x mol H2O. B. CH3COOH. D. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO. ðốt cháy hoàn toàn anñehit X. 22. CH2=CH2 + H2O (t . B. 20%. CH3OH. Hai chất X. (X). hai chức. C. CH3COONa. mạch hở.4. Z. mạch hở.t o . 50%. Y lần lượt là A. Giá trị lớn nhất của V là A. Các chất Y. B. hai chức. 13. C. thu ñược 3x mol CO2 và 1. 65. Câu 44. thu ñược 0.t o + Z . Chuyên đề 11: BÀI TẬP AXIT CACBOXYLIC Câu 1. C. anñehit axetic. B. Cho sơ ñồ phản ứng: CH4  (X. CH3CH2CN và CH3CH2OH.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. B. Quá trình nào sau ñây không tạo ra anñehit axetic? o o A. CH3CH2CN và CH3CH2COOH. X là hỗn hợp gồm H2 và hơi của hai anñehit (no.9%.44.2%. CH3CHO. 16.4.6. C. Cho 1. C. ðể hiñro hoá hoàn toàn 0. HCOOCH3. (T). etanol. CH3CHO. HOCH2CHO. xt . D. C. 48. CH3CH2NH2 và CH3CH2COOH. CH3CH2CN và CH3CH2CHO. Z trong sơ ñồ trên lần lượt là: A. D. anñehit no. B. CH3COOH.64 gam. natri phenolat. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO. HCOOH. C6H5OH (phenol) (T). CH3−COOCH=CH2 + dung dịch NaOH (t ). C2H5OH.64 gam Ag. 1. CH3OH. 11. CH3COOH. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO. Cho các chất sau: phenol. Dãy gồm các chất ñược sắp xếp theo tính axit tăng dần (từ trái sang phải) là: A. B. (Z). H-CHO và OHC-CH2-CHO. có tỉ khối so với heli là 4. (X).7. Hỗn hợp X gồm hai anñehit ñơn chức Y và Z (biết phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). CH3CH2OH và CH3CHO. Cho toàn bộ E tác dụng với dung dịch HCl (dư). ñơn chức. (Y). CH3COOH. (T). C. (Y). Câu 46. C2H4(OH)2.89 gam X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. C. Câu 10. phân tử ñều có số nguyên tử C nhỏ hơn 4). D. (Y). HOCH2CHO. CH3COOH.2. anñehit propionic. Câu 42. (Y). Câu 5. B. (Z). xúc tác HgSO4). D. Tên của Z là A. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO. anñehit axetic. B. CH2=CH2 + O2 (t . Cho các chất HCl (X). D. D. Y lần lượt là: A. Câu 45. C2H5COOCH3. HCOOCH3. Cho sơ ñồ chuyển hóa: CH3CH2Cl  Trong sơ ñồ trên. Số cặp chất tác dụng ñược với nhau là A. C6H5OH. C6H12O6 (glucozơ). Câu 4. anñehit không no. axit axetic. Phần trăm số mol của anñehit trong hỗn hợp M là A. C. (Z). C2H5OH (Y). C. D. D. (X). B. B. mạch hở. D. Cho sơ ñồ chuyển hoá: Glucozơ → X →Y →CH3COOH.3%. B. CH3OH.7%. (T). CH3OH. CH3CHO. ñược V lít H2 (ñktc). D. CH3OH. CH3COOH. CH3COOH. o o C. 3. X và Y lần lượt là A. CH3CHO. anñehit acrylic.784 lít CO2 (ñktc).

B. anñehit fomic. Câu 12. C. Y. Y. D. B. Tên gọi của X là A. Cho các chất: axit propionic (X). Khi cho 100 ml dung dịch axit X nồng ñộ 0. 1. CH3OH thu ñược 2. Câu 11. Câu 19. axit 3-hiñroxipropanoic. C2H5OH. ancol (rượu) etylic (Z) và ñimetyl ete (T). Hiệu suất của phản ứng este hoá là A. ðốt cháy hoàn toàn a mol axit hữu cơ Y ñược 2a mol CO2. o Câu 17. butin-2. Dãy gồm các chất ñược sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt ñộ sôi là A. CxHyCOOCH3. Cho 5. Z. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1. Y có thành phần phân tử gồm C. C3H5COOH.25 gam etyl axetat. thu ñược V ml khí CO2 (ñktc). CH3-CH2-COOH. Câu 26. etilen. C2H4O2 và C3H4O2. B. CH3COOC2H3. Trung hoà 8. 50. C2H4O2 và C3H6O2. HCOOH. C.1M phản ứng hết với dung dịch NaHCO3 (dư). Cả X và Y ñều tác dụng với Na. B. Cả X và Y ñều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc và ñều phản ứng ñược với dung dịch KHCO3 sinh ra khí CO2. Câu 14. C. axit axetic (Y). HCOOH. B.6 gam Ag. CH3CHO. C. thu ñược 0. C3H4O2 và C4H6O2. thu ñược dung dịch Y. X. C2H3CH2OH. Z. CH3COOH. O (MX < MY < 82). HCOOH. Câu 21. Cho 16. O = 16. mạch hở tác dụng hết với CaCO3 thu ñược 7. C. axit metacrylic. 336. Câu 16.5M. C2H5COOH. Công thức cấu tạo thu gọn của Y là A. HOOC-CH2-CH2-COOH. CH3CHO. ñun nóng thì thu ñược 21. Y. CH3CHO. D. CH3CHO.2 gam hỗn hợp trên tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. Hai chất Y. HCOOH. X.61. axetilen. Công thức của CxHyCOOH là A. etilen. Câu 25. CH3CHO. Dãy gồm các chất ñều tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3. Giá trị của V là A. vinylaxetilen. Câu 24. B. CH3COOH.50%. C2H5COOH và CH3CH(OH)CHO. 1. axit acrylic. Z tương ứng là: A. Câu 20. Mặt khác. anñehit axetic. Y.2013 Trang 48 . Axit axetic phản ứng với dung dịch NaOH.2 gam hỗn hợp gồm axit fomic và một axit ñơn chức X cần 100 ml dung dịch NaOH 1.96 gam CH3OH. Dãy gồm các chất ñược sắp xếp theo chiều tăng dần nhiệt ñộ sôi từ trái sang phải là: A. propin. butin-1. HCOONa. HCOOH. cao ñẳng 2012 . Z. C. C2H3CHO.76 gam X phản ứng vừa ñủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M. lấy kết tủa vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu ñược natri phenolat.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành C. 112. axit etanoic. thu ñược 41. CH3CHO. C. Z. axit fomic. axit añipic. etylen glicol. X.4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là ñồng ñẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M. C = 12.00%. ancol o-hiñroxibenzylic. HCHO. C2H3COOH. lấy dung dịch muối vừa tạo ra cho tác dụng với khí CO2 lại thu ñược axit axetic. CH3CHO. D. HCOOC2H5 và HOCH2CH2CHO. C.91. D. anñehit axetic. H. D. Y có cùng công thức phân tử C3H6O2. O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì ñều sinh ra a mol khí. T. Dãy gồm các chất ñều tác dụng với H2 (xúc tác Ni. HC≡C-COOH. C3H6O2 và C4H8O2. CH3OC2H5. Phát biểu không ñúng là: A. CH3COOH. C. D. HCOOH. B. Ca = 40) A. Hai chất hữu cơ X. axit propanoic.688 lít CO2 (ñktc) và 1. Nếu cho 8.25%. C2H3COOH. CH3COOH. C6H5COOH. Hai hợp chất hữu cơ X. Tỉ khối hơi của Y so với X có giá trị là A. T. Câu 23. D. CH3COOH. CH3COOH. C. ñun nóng. Chất X là A. ñể trung hòa a mol Y cần vừa ñủ 2a mol NaOH. CH3COOH.76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH. Công thức của 2 axit trong X là A. D. T. 62. CH3COOH. B. B. C2H5OH.1 gam hỗn hợp chất rắn khan. 1. CH2=CH-COOH. Cô cạn dung dịch Y. B.8 gam H2O. t ).47. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch HCl lại thu ñược phenol. C. D. B. D.57. CH3COCH3. 1. thu ñược 31. D. D. C. Axit cacboxylic X có công thức ñơn giản nhất là C3H5O2. 40. ðốt cháy hoàn toàn 2. C. (CH3)2CHCOOH. C2H3COOH. Câu 18. 224. Phenol phản ứng với dung dịch NaOH. CHCl2COOH. tạo ra sản phẩm có khả năng phản ứng với Na là: A. CH2ClCOOH. cho 2. X. CH3COOH.28 gam muối của axit hữu cơ. HCOOC2H5 và HOCH2COCH3. Mặt khác. HCOOH. HCHO.76 gam axit hữu cơ X ñơn chức.00%. CH3CHO. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. X tác dụng ñược với NaHCO3 còn Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C2H5COOH và HCOOC2H5. C2H5OH. Anilin phản ứng với dung dịch HCl. Cho sơ ñồ chuyển hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z ñều có phản ứng tráng gương. B. B. lấy muối vừa tạo ra cho tác dụng với dung dịch NaOH lại thu ñược anilin. Công thức cấu tạo của X và Y lần lượt là A. T. C. H. 31. D. C2H3CH2OH.Chu Anh Tuấn - . Cho 45 gam axit axetic phản ứng với 69 gam ancol etylic (xúc tác H2SO4 ñặc). D. 448. CH3CHO. axetilen. Câu 15. Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C. Câu 13.D. B. Dung dịch natri phenolat phản ứng với khí CO2. C. là: A. Câu 22. CH3-COOH. C2H5OH. D. B. B.

D.04 mol một hỗn hợp X gồm CH2=CH-COOH. D. Giá trị của V là A. C.12%. HCOOH. vậy công thức phân tử của X là A. HCOOH. C3H4O3. Chia X thành hai phần bằng nhau. ñơn chức).64 gam. thu ñược 0. C12H16O12. HOOC-CH2-COOH và 54. B. phenol và axit benzoic. Câu 28. Cho một lượng M tác dụng vừa ñủ với dung dịch chứa 0. Công thức của X và Y là A. Nếu trung hòa 0. D. giải phóng ra 6.80 gam. CH3COOH. C6H8O6. B. Tên của axit trên là A.3 mol hỗn hợp X. Câu 37. 2. B. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. D. C.48. Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic và hai axit cacboxylic (no.56 gam. B.6 gam Ag. D. Công thức của Y là (cho H = 1. O = 16.2 mol H2O. C. HCOOH. Na = 23) A. C. CH3COOH và CH2=CH-CHO phản ứng vừa ñủ với dung dịch chứa 6. Z có cùng số nguyên tử cacbon). HOOC-CH2-COOH. cần dùng 200 gam dung dịch NaOH 2. C3H7COOH. Mặt khác.90 gam. thu ñược y mol CO2 và z mol H2O (với z =y. Câu 36. 8. cần vừa ñủ V lít O2 (ở ñktc). C. D. D.2013 Trang 49 . V = 28 95 ( x − 62 y ) . C.05 gam ancol. HCOOH và 45. Hỗn hợp M gồm axit cacboxylic X. D. nếu cho Z tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. B.6 gam axit cacboxylic no. sinh ra 26. Hỗn hợp Z gồm hai axit cacboxylic ñơn chức X và Y (MX > MY) có tổng khối lượng là 8. 16. Câu 31. Mặt khác. Hai axit ñó là: A.2 mol NaOH. Khối lượng của CH2=CH-COOH trong X là A. Hai axit trong hỗn hợp X là A. Cho 0. Câu 39. Câu 34. HOOC-CH2-COOH và 70. thu ñược hỗn hợp chất rắn khan có khối lượng là A. C9H12O9.72 gam. C. D. ðốt cháy hoàn toàn 0. B. thu ñược 11.4 gam muối và 8. ðốt cháy hoàn toàn x mol axit cacboxylic E. HCOOH.88 gam. C.4 gam CO2. 8. mạch hở và ñều có một liên kết ñôi C=C trong phân tử. C2H5COOH và C3H7COOH. Cho phần một tác dụng hết với Na.3 mol CO2 và 0. Cho hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no. Cô cạn dung dịch thu ñược 8. Lấy 5. V = 28 55 ( x + 30 y ) . C. Câu 40.48 gam hỗn hợp gồm axit axetic. Câu 29. C3H5COOH và 54. D. 8.12. D. ancol Y (ñều ñơn chức. thu ñược 21.1M. Câu 38. B. HOOC-COOH. Cho x mol E tác dụng với NaHCO3 (dư) thu ñược y mol CO2. 0.90%. D.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành C. mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n.D. C. D. sinh ra 4. C2H5COOH. C. B. D.04 mol X cần dùng vừa ñủ 40 ml dung dịch NaOH 0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị x. HCOOH và CH3OH.72. 10. thu ñược V lít khí CO2 (ñktc) và y mol H2O.10. axit etanoic. axit añipic. B.00%.88%. Cho Z tác dụng vừa ñủ với dung dịch NaOH.96.8 gam. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng) tác dụng hết với Na. axit metanoic. V = 28 55 ( x − 30 y ) .x).44 gam. 6. O = 16) A.75 M.24%. CH3COOH và C2H5COOH.4 gam brom.5 gam muối.1 mol muối của axit ñó với kim loại kiềm có tổng khối lượng là 15.12M và NaOH 0.88%. tạo ra 16.84 gam. HOOC-COOH và 60. Tên của E là A. Giá trị của m là (cho H = 1. ñơn chức.2. C2H5-COOH. B. ðốt cháy hoàn toàn 0. Câu 48. B. Axit cacboxylic no. Câu 30. 4.28 gam hỗn hợp chất rắn khan. HCOOH và CH3COOH. y và V là A. Công thức và phần trăm khối lượng của X trong Z là A. ñơn chức X tác dụng hoàn toàn với 500 ml dung dịch gồm KOH 0.86%. axit oxalic. Câu 32. C3H7COOH. mạch không phân nhánh.10%.ðốt cháy hoàn toàn phần hai. cao ñẳng 2012 .2 gam.Chu Anh Tuấn - . Nếu ñun nóng hỗn hợp X (có H2SO4 ñặc làm xúc tác) thì các chất trong hỗn hợp phản ứng vừa ñủ với nhau tạo thành 25 gam hỗn hợp este (giả thiết phản ứng este hoá ñạt hiệu suất 100%). V = 28 95 ( x + 62 y ) . HOOC-COOH và 42. CH3COOH và C2H5OH. 1. ñể trung hoà 0. 4. Câu 35. 6.3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịch NaOH 1M. CH3COOH.2 lít khí CO2 (ở ñktc).48 lít khí H2 (ở ñktc). C. HCOOH. CH3COOH. C2H3COOH và 43. Câu 27. C = 12. B. Hỗn hợp X gồm axit Y ñơn chức và axit Z hai chức (Y. 11. Cho 3. C3H7COOH và C4H9COOH. B. Câu 33. 0.1 mol một axit cacboxylic ñơn chức và 0. số mol X gấp hai lần số mol Y) và este Z ñược tạo ra từ X và Y. D.20. 6.3 gam hỗn hợp X tác dụng với 5. HCOOH và C3H7OH.87%. Trung hoà 5. C. ðốt cháy hoàn toàn x gam hỗn hợp gồm hai axit cacboxylic hai chức. Công thức phân tử của X là A. cần dùng 600 ml dung dịch NaOH 0.48.72 lít khí H2 (ñktc). Công thức cấu tạo thu gọn và phần trăm về khối lượng của Z trong hỗn hợp X lần lượt là A.75 gam C2H5OH (có xúc tác H2SO4ñặc) thu ñược m gam hỗn hợp este (hiệu suất của các phản ứng este hoá ñều bằng 80%). axit butanoic. C2H5COOH và 56. Hỗn hợp X gồm axit HCOOH và axit CH3COOH (tỉ lệ mol 1:1). CH3COOH và CH3OH. B.1 mol một axit cacboxylic ñơn chức. C = 12. C2H5COOH. axit propanoic. C. Hỗn hợp gồm 0.12M. B. HOOC-COOH. thu ñược dung dịch chứa 11.72 gam một axit cacboxylic Y (no. axit acrylic. C. HCOOH. 6. ðể trung hòa 6. axit fomic. C2H5COOH.

Câu 4.68 lít khí CO2 (ñktc).12 lít. CH3COOCH2CH2Cl.36 lít. CH3-COOH và HOOC-CH2-CH2-COOH. Công thức cấu tạo của X.24 lít. Câu 42.88 gam X thì thể tích oxi (ñktc) cần dùng là A. CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime. Một este có công thức phân tử là C4H6O2. CH3COOC2H5. C. B. 5. 3. 4. 3.41%. 5. Khi cho m gam X tác dụng với NaHCO3 (dư) thì thu ñược 15. D. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5. 4. D. Khi thủy phân chất béo luôn thu ñược C2H4(OH)2. HCOO-CH=CH-CH3. B. B. (CH3[CH2]16COO)3C3H5. B. Trong công nghiệp có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.6a mol CO2. D. Phát biểu nào sau ñây sai? A. tác dụng ñược với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng ñược với Na là A. CH2=CH-COO-CH3. 6. 5.6. 0. (CH3[CH2]14COO)3C3H5. rượu metylic. D. Câu 44. axit fomic và axit oxalic. Thành phần % theo khối lượng của Y trong X là A. Từ X có thể ñiều chế trực tiếp ra Y. CH3COOCH2CH3. Mệnh ñề không ñúng là: A. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5. HCOOCH3. sau phản ứng thu ñược a mol H2O. C2H5OH. C. Câu 8. 4. Câu 9. Giá trị của y là A. ClCH2COOC2H5.52 gam hỗn hợp gồm một axit no ñơn chức X và một axit no ña chức Y (số mol X lớn hơn số mol Y). B. mạch hở Y và Z (phân tử khối của Y nhỏ hơn của Z). cô cạn toàn bộ dung dịch sau phản ứng thu ñược 5. Cho glixerin trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy ñồng ñẳng với CH2=CHCOOCH3. Hỗn hợp X gồm axit axetic. C.59%. Nếu ñốt cháy hoàn toàn 3. cao ñẳng 2012 .2 gam muối khan. 25. C. Cho dãy các chất: HCHO. D. Câu 7. 2. 4. Số nguyên tử hiñro trong phân tử este ñơn và ña chức luôn là một số chẵn. Câu 12. B.Chu Anh Tuấn - .2. D. D. 2. có cùng công thức phân tử C2H4O2 lần lượt tác dụng với: Na. C. C. Công thức của triolein là A. C.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 41. Cho tất cả các ñồng phân ñơn chức. Câu 2. Mặt khác. B. 74. B. thì thu ñược 1.6 gam N2 (ño trong cùng ñiều kiện nhiệt ñộ. CH3-CH2-COOH và HOOC-COOH. B. B. Câu 6. B. C. Mặt khác. 46. D. 4. 1.752 lít CO2 (ñktc). 4.3. C. CH3COOCH(Cl)CH3. ñun nóng. ñốt cháy hoàn toàn m gam X cần 8. B. D. C. Chuyên đề 12: BÀI TẬP ESTE . Câu 43. Câu 10. ðốt cháy hoàn toàn a mol X. Số hợp chất là ñồng phân cấu tạo.2 gam CO2 và y mol H2O. dung dịch Br2. C. áp suất). 3. 0. C. khi thuỷ phân trong môi trường axit thu ñược axetanñehit. D. Câu 5. có cùng công thức phân tử C4H8O2. 40. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. axit fomic. Chất X là A. 0. số loại trieste ñược tạo ra tối ña là A. CH3COOH. CH3COO-CH=CH2. 0. CH3-COOH và HOOC-CH2 -COOH. CH3OH. D. 1. mạch hở bằng dung dịch NaOH. Thủy phân este có công thức phân tử C4H8O2 (với xúc tác axit). 3. Thuỷ phân chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư). C. 3. 6. HCOO-C(CH3)=CH2. Trung hoà 3. D.00%. 2. 2. NaHCO3. NaOH. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là axit béo và glixerol. B. Trong ñiều kiện thích hợp. Y lần lượt là A. B. 3.48 lít. mạch hở. B. Cho glixerol (glixerin) phản ứng với hỗn hợp axit béo gồm C17H35COOH và C15H31COOH. Phát biểu ñúng là: A. Số phản ứng xảy ra là A. Hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no. Công thức cấu tạo thu gọn của 13te ñó là A. 5. Vậy chất X là A. Câu 3. Hoá hơi 15. Nhiệt ñộ sôi của este thấp hơn hẳn so với ancol có cùng phân tử khối.8. D.88 gam hỗn hợp X gồm hai axit cacboxylic no. ñơn chức. thu ñược sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu ñược anñehit và muối. HCOOH. C. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.96 lít khí O2 (ñktc). rượu etylic. nếu cho a mol X tác dụng với lượng dư dung dịch NaHCO3. etyl axetat. H-COOH và HOOC-COOH. thu ñược một thể tích hơi bằng thể tích của 5. D.LIPIT Câu 1. Câu 11. Nếu ñốt cháy toàn bộ hỗn hợp hai axit trên thì thu ñược 10. thu ñược 2 sản phẩm hữu cơ X và Y. Cu(OH)2. D. dung dịch NaOH. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng ñược với dung dịch Br2. thu ñược 35.67%. C.2013 Trang 50 . số phản ứng xảy ra là A.

3. kết tinh. D. mỹ phẩm. 5. Phát biểu không ñúng là: A.t o + H 2 . axit linoleic. CH3CH2COONH4.Chu Anh Tuấn - . D. Câu 16. Y. 9. Câu 23. B. D. 5. ðun 12 gam axit axetic với 13. Cho Z tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 thu ñược chất hữu cơ T. C. Câu 21. ñun nóng). H2N-CH2-COOH còn tồn tại ở dạng ion lưỡng cực H3N -CH2-COO . K = 39) A.CH3OCO-CH2-CH2-COOC2H5 C.8. Trong dung dịch. Y lần lượt là: A. H2O tạo nên từ − OH trong nhóm − COOH của axit và H trong nhóm −OH của ancol. ñược dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm. Cu(OH)2 (ở ñiều kiện thường). amoniac. 4. ancol etylic. Chỉ số axit của mẫu chất béo trên là (Cho H = 1. Câu 22. + H 3O + KCN → → X  to Câu 15. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. B. Aminoaxit là những chất rắn. HCOOCH3. 3. Câu 24. có cùng công thức phân tử C5H10O2. 7. C. buta-1.3-ñien. + Công thức cấu tạo của X. anlyl axetat.t + HCl 2 → X  → Y  → Z. xt . 4. Số ñồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là A. Tổng số hợp chất hữu cơ no. Phản ứng giữa axit axetic với ancol benzylic (ở ñiều kiện thích hợp). CH3CH2NH2. CH3COOCH=CH2. C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch. axit panmitic. 2.2013 Trang 51 xt . C. 6. Thuỷ phân X tạo ra hai ancol ñơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp ñôi nhau. C. Cho sơ ñồ chuyển hoá: Triolein  Tên của Z là A. ñun nóng).t o ) B. Câu 17. 6. B. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1. C. H2 (xúc tác Ni.3-ñien. B. Phản ứng giữa axit và rượu khi có H2SO4ñặc là phản ứng một chiều. Câu 13. C = 12. B. Phát biểu nào sau ñây ñúng? A. D. mạch hở. CH3OCO-COOC3H7.2. D.t  → Pd . Câu 19. B. H2O (xúc tác H2SO4 loãng. Chất X có thể là A. D. B. D. Tất cả các este phản ứng với dung dịch kiềm luôn thu ñược sản phẩm cuối cùng là muối và rượu (ancol). CH3CH2CHO.0. 5. Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH. 2. Câu 14. D. D. CH3CH2CN. toluen và stiren (ở ñiều kiện thường) bằng phương pháp hoá học. PdCO3 o +Z  → o . C2H5OCO-COOCH3. Tất cả các este ñều tan tốt trong nước. ðể phân biệt benzen. Dung dịch NaOH (ñun nóng). benzen. 4. C. →X Câu 18. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu ñược chất Y. 5. 4. stiren. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH (dư). Z lần lượt là: A. có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. có cùng công thức phân tử C2H4O2 là A. Các chất X. du ( Ni .3-ñien. D. chỉ cần dùng thuốc thử là nước brom.C.8 gam etanol (có H2SO4 ñặc làm xúc tác) ñến khi phản ứng ñạt tới trạng thái cân bằng. Công thức của X là A. Câu 26. 4. Tổng số chất hữu cơ mạch hở. B.1M. 5. vinylaxetilen.125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anñehit và một muối của axit hữu cơ. CH3CH2CN. B. B. CH3OCO-CH2-COOC2 H5. Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. D. p Cao su buna-N. 1. xiclohexan. 2. tripanmitin. thu ñược 11 gam este. D. tan tốt trong nước và có vị ngọt. Cho chất X tác dụng với một lượng vừa ñủ dung dịch NaOH.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành B. phân tử chứa ñồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl. etyl fomat. O =16) A. Câu 20.5. + H . CH3CH2COOH. o + NaOHdu . C. ñơn chức. C. 3. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH-CH3. Cho dãy các chất: phenyl axetat. ñun nóng sinh ra ancol là A. D. B. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức. vinylaxetilen. Este X không no. O = 16) 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. CH3CH2CN. tạo thành benzyl axetat có mùi thơm của chuối chín. C. Câu 25. cao ñẳng 2012 . O = 16. Câu 27. B. D. phản ứng ñược với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là A. Hợp chất H2N-CH2-COOH3N-CH3 là este của glyxin (hay glixin). axit stearic. ðể trung hoà lượng axit tự do có trong 14 gam một mẫu chất béo cần 15ml dung dịch KOH 0. 8. C = 12. 2. acrilonitrin. C. mạch hở. Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau ñây? A. 4. + C. axit oleic. CH3CH2COOH. Cho sơ ñồ chuyển hoá sau: C2H2  Y t . Cho sơ ñồ chuyển hóa: CH3CH2Cl  Y. không ñộc. buta-1. sau ñó cô cạn dung dịch thu ñược chất rắn Y và chất hữu cơ Z. metyl axetat. C. buta-1. axetanñehit. D.

C.25. Câu 40.150. B. Công thức cấu tạo của X là A. D. X2 phản ứng với NaOH (ñun nóng) nhưng không phản ứng Na. ñồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2.0 gam. C2H5COOCH=CH2.075. Câu 29. D. B. H-COO-CH3.5%. 5. Câu 38. 8. 4. Nếu cho 4. H-COO-CH3. CH3-COO-CH3. Câu 34. 0.8 gam. Công thức của Y là A. C.6. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược 28 gam chất rắn khan. CH3COOC2H5. D. 55%. Công thức của X là A. ðốt cháy hoàn toàn lượng ancol trên thu ñược 4. CH3-CH2-COO-CH=CH2.48 lít CO2 (ñktc) và 5. cao ñẳng 2012 . Câu 33. 3. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7. CH3-COOH. CH3COOCH=CHCH3. C. C = 12. sinh ra 3. B. hiệu suất phản ứng este hoá bằng 50%).4 gam chất hữu cơ X ñơn chức thu ñược sản phẩm cháy chỉ gồm 4. Tên của X là (Cho H = 1. Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng (MX < MY). 0. ðể trung hoà 15 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7. CH2=CHCH2COOCH3. B. một axit và một rượu. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (ñun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y. Câu 42.6 gam muối của một axit hữu cơ và 3. Câu 41. etyl propionat. thu ñược 4.6 gam muối của một axit hữu cơ và m gam một ancol. C. Sau phản ứng. CH2=CHCOOC2H5. CH2=CH-CH2-COO-CH3. hai este. ðể oxi hoá hết a mol Y thì cần vừa ñủ 2a mol CuO (ñun nóng). 4. C2H5COOC2H5và C3H7COOCH3. hai axit. thu ñược muối của một axit cacboxylic và một ancol X. 5.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. C. 400 ml. C. 50%. HCOOC4H9 và CH3COOC3H7. ñều tác dụng ñược với dung dịch NaOH là A. sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y. hai este.4 gam.6 gam nước.48 lít CO2 (ở ñktc) và 3.2 gam. 200 ml. 0. B. cần dùng dung dịch chứa a gam NaOH. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là A. B. X1 có khả năng phản ứng với: Na. C. Câu 35. CH3 -COO-CH=CH-CH3.0 gam CH3COOH với 6. B. một este và một rượu. ðể xà phòng hoá hoàn toàn 52. D. C. Xà phòng hoá hoàn toàn 22. D. mạch hở tác dụng vừa ñủ với dung dịch chứa 11. Cho 20 gam một este X (có phân tử khối là 100 ñvC) tác dụng với 300 ml dung dịch NaOH 1M. D. B. Cho m gam chất hữu cơ ñơn chức X tác dụng vừa ñủ với 50 gam dung dịch NaOH 8%. Cho X phản ứng vừa ñủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. Câu 36. Công thức cấu tạo của X là A. C. CH3COOCH=CH2. Hai chất hữu cơ ñó là A. B. sau khi phản ứng hoàn toàn thu ñược 9. B.4 gam H2O. 118 ñvC. T là các hợp chất hữu cơ).8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. (CH3)2CH-OH. CH2=CHCOOCH3. Z.2 gam một ancol. B. metyl propionat. 58 ñvC. X2 lần lượt là: A.0 gam C2H5OH (có H2SO4 làm xúc tác. C. Câu 28. HCOOC2H5 và 9. ðun nóng 6. C2H5COOCH3. D. O =16. CH2=CHCOOCH3. D. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là A. 300 ml. Câu 37. Khối lượng este tạo thành là A. CH3-COOH.16 lít khí O2 (ñktc). Este ñơn chức X có tỉ khối hơi so với CH là 6. D. Na2CO3. D. 44 ñvC. C2H5COOC2H5. D. 0. 82 ñvC.5 gam H2O. Câu 39. C. 62.5.280. etyl axetat. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. CH3COOCH3. NaOH. HCOOCH3 và 6. ðể phản ứng hết với một lượng hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ ñơn chức X và Y (MX < MY) cần vừa ñủ 300 ml dung dịch NaOH 1M. Na = 23) A. thu ñược hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một rượu (ancol).2013 Trang 52 .Chu Anh Tuấn - . C. C. một axit và một este. Cho m gam hỗn hợp gồm hai chất hữu cơ ñơn chức. CH3COOCH3 và 6. Công thức cấu tạo của X1. D. C.7. (HCOO)2C2H4và 6.36 lít H2 (ở ñktc). B. Biết cả hai este này ñều không tham gia phản ứng tráng bạc. Khi ñốt cháy hoàn toàn 4. D. CH3COOC2H5. Hỗn hợp X gồm A.6 lít khí CO2 (ñktc) và 4.2 gam chất rắn khan. D. CH2=CH-COO-CH2-CH3. 4 1M (ñun nóng). 75%. 6. B. thu ñược 5. B. C.36 lít khí H2 (ở ñktc).2 gam hỗn hợp gồm hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (ñun nóng). ñơn chức. Công thức của hai este là A. ðốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6. D. CH3-COOH.7. Sau phản ứng. Câu 31. isopropyl axetat. Số hợp chất ñơn chức. Giá trị của a là A. cô cạn dung dịch thu ñược 23. C2H5COOCH3 và CH3COOC2H5. Hai chất hữu cơ X1 và X2 ñều có khối lượng phân tử bằng 60 ñvC. Câu 32. H-COO-CH3. Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ ñơn chức. một este và một axit. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH Câu 30. 6. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược 24. B. Khối lượng phân tử của T là A. Cho toàn bộ X tác dụng hết với Na thu ñược 3.4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa ñủ ñến khi phản ứng hoàn toàn. C.2 gam KOH. D. B.8 gam hỗn hợp hai este no.200. Cho toàn bộ lượng rượu thu ñược ở trên tác dụng với Na (dư). 150 ml. mạch hở là ñồng phân của nhau cần vừa ñủ 600 ml dung dịch KOH 1M. một este và một ancol.

4 gam. o B. không có phản ứng tráng bạc.925.8 atm. O = 16. Câu 44. HCOOC(CH3)=CHCH3. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp ñôi số mol o cần cho phản ứng cháy) ở 139.95 atm. 3. C3H4O2 (mạch hở. D. C. Câu 46. 18. D. C2H4. 8. B. Hợp chất hữu cơ no. HCOOCH2CH=CHCH3. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH. Phát biểu không ñúng là: A. Số chất tác dụng ñược với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là A. C17H31COOH và C17H33COOH. cao ñẳng 2012 . Xà phòng hóa 8. C = 12.80 gam. 0. D. CH3COOC2H5. Hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H8O3. D. C17H33COOH và C17H35COOH.412. C. 0.8 gam hỗn hợp muối.24%. B. với dung dịch NaOH và phản ứng tráng bạc. 2. C.06 mol NaOH. C. B. CH3OOC-CH2-COO-C3H7. B. B. mạch hở.8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0. Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. C. Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2. C3H6O2. C.2013 Trang 53 . 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Este X no. Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2.2 gam. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3.1 mol X tác dụng vừa ñủ với 100 gam dung dịch NaOH 8% thu ñược chất hữu cơ Y và 17. HCOOCH2CH(OH)CH3. 37. metyl fomiat. C = 12. etyl axetat.21%.24 gam chất béo cần vừa ñủ 0. B. HCOOCH2CH2CH3. Công thức của X là A. O = 16. n-propyl axetat. ñơn chức).2M. Khi thực hiện phản ứng este hoá 1 mol CH3COOH và 1 mol C2H5OH.ðốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau. Hai este ñơn chức X và Y là ñồng phân của nhau. cô cạn dung dịch thu ñược chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1. C. Na = 23) A. 4. ñơn chức. Câu 48. CH2O2. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là (cho H = 1. D. HCOOCH CH CH OH. Nếu ñem ñun 2. 18. D. áp suất trong bình là 0. B. C. D. có tỉ khối hơi ñối với CH4 là 5. B. C. Thuỷ phân X bằng dung dịch NaOH thu ñược 2 chất hữu cơ có số nguyên tử cacbon trong phân tử bằng nhau.2 gam este X với dung dịch NaOH (dư). C. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5.Thuỷ phân X trong môi trường axit ñược chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử cacbon bằng một nửa số nguyên tử cacbon trong X). C4H8O2.24 gam. B. lượng este lớn nhất thu ñược là 2/3 mol.1 mol X rồi cho sản phẩm cháy hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0. 36. Este X có các ñặc ñiểm sau: . C = 12. 10. Câu 55. X có khả năng tham gia phản ứng với Na.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 43. 2 2 2 Câu 45. C. CH2O. thu ñược thể tích hơi ñúng bằng thể tích của 0. ðun Z với dung dịch H2SO4ñặc ở 170 C thu ñược anken.05 gam muối. ðể ñạt hiệu suất cực ñại là 90% (tính theo axit) khi tiến hành este hoá 1 mol CH3COOH cần số mol C2H5OH là (biết các phản ứng este hoá thực hiện ở cùng nhiệt ñộ) A. áp suất trong bình lúc này là 0.33%.C =12. C2H4O2.456. O = 16) A. HCOOC2H5 và CH3COOCH3. C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2. ñơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 ñã phản ứng. D. C. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược khối lượng xà phòng là A. Câu 53.56 gam. 5. X có công thức phân tử là A. ðốt cháy 0. CH3COO-(CH2)2-OOCC2H5.5. 8. Phần trăm khối lượng của oxi trong X là A.38 gam. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. CH3CH(OH)CH(OH)CHO. CH3COOCH2CH2OH. X là một este no ñơn chức. Câu 51. HCOOCH(CH3)2. N = 14. Câu 47. C. D. ñơn chức. thu ñược một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3. 53. Câu 54. Chất Y tan vô hạn trong nước.68 gam. ña chức X có công thức phân tử C7H12O4. CH2O2 (mạch hở).7 gam N2 (ño ở cùng ñiều kiện). metyl axetat. 2. Cho 0. 43. Khi ñốt cháy hoàn toàn một este no. Câu 49. Xà phòng hoá hoàn toàn 17. Chất X thuộc loại este no. ðốt cháy hoàn toàn X sau ñó ñưa về nhiệt ñộ ban ñầu. Sản phẩm thủy phân của X trong môi trường kiềm có khả năng hoà tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. C17H33COOH và C15H31COOH. HCOOCH=CHCH2CH3.22 mol Ca(OH)2 thì vẫn thu ñược kết tủa. Na = 23) A. 2. Khi hoá hơi 1. C. thu ñược 2. C2H5COOCH3.Chu Anh Tuấn - . Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. . 3. 17. CH3COOC(CH3)=CH2. B.9 C.85 gam X. B. O = 16) A. Câu 56.28 gam.4 gam một muối. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. CH3COO-(CH2)2-COOC2H5.36%. Câu 52. D. D. Công thức cấu tạo của X có thể là A. D. B. Thuỷ phân hoàn toàn 444 gam một lipit thu ñược 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. CH3OOC-(CH2)2-COOC2H5. Tên gọi của este là A. B. Câu 50. C15H31COOH và C17H35COOH. D. ðốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O. 16. D.342. Hai loại axit béo ñó là (cho H = 1.

Giảm 7. 17. ðốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa ñủ 3.20. metyl acrylat và axit oleic. thu ñược một ancol và 43. B. HCOOH và HCOOC3H7.015. Cô cạn Y thu ñược 12.94 gam hỗn hợp hai ancol là ñồng ñẳng kế tiếp nhau. Câu 68. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. 5. 18. Công thức phân tử của hai este trong X là A. 0. Giá trị của m là A. CH3COOH và C2H5COOH. Câu 69.5. 6.05.38 gam CO2.75. 0. B.5. Câu 59. Trong phân tử este. mạch hở X (phân tử có số liên kết π nhỏ hơn 3). CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. CH3COOH và CH3COOC2H5. 16.88 gam chất rắn khan. B. X tác dụng với dung dịch NaOH. C2H5COOH và C3H7COOH. HCOOC2H5. Cho axit salixylic (axit o-hiñroxibenzoic) phản ứng với anhiñrit axetic. C2H5COOH và C2H5COOCH3. Hỗn hợp X gồm hai este no. Nếu ñốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược m gam nước. C2H4O2 và C5H10O2. Câu 60.56. C2H4O2 và C3H6O2. vinyl axetat. 0. D. Câu 70. 4. Câu 67.4M. số nguyên tử cacbon nhiều hơn số nguyên tử oxi là 1. Câu 64. B. Xà phòng hóa hoàn toàn 66. B.11 gam một este X (tạo nên từ một axit cacboxylic ñơn chức và một ancol ñơn chức) thu ñược 0. vinyl axetat.005.2 mol một este E cần dùng vừa ñủ 100 gam dung dịch NaOH 24%. Thủy phân este Z trong môi trường axit thu ñược hai chất hữu cơ X và Y (MX < MY). B. C. B. thu ñược một muối và 336 ml hơi một ancol (ở ñktc). 6. 15.99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu ñược 2.42 gam hỗn hợp gồm axit acrylic. Câu 63. Tăng 2. Mặt khác. ðể trung hoà m gam X cần 40 ml dung dịch NaOH 1M. etyl axetat. C.2 gam axit axetylsalixylic cần vừa ñủ V lít dung dịch KOH 1M.25. ñơn chức. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. D. 27. HCOONa và CH≡C-COONa. Giá trị của m là A. Este X (có khối lượng phân tử bằng 103 ñvC) ñược ñiều chế từ một ancol ñơn chức (có tỉ khối hơi so với oxi lớn hơn 1) và một amino axit. o thu ñược hỗn hợp X gồm hai ancol.232 lít khí CO2 (ñktc) và 11. ðể phản ứng hoàn toàn với 43. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. B.82 gam. CH3-COONa. Số este ñồng phân của X là A.74 gam. Thể tích của 3. D.48. B. Công thức của ba muối ñó là: A.020.10. D. Khi cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH (dư) thì lượng NaOH ñã phản ứng là 10 gam.7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1. C. 8. C. CH3COOCH3. 0.7M thu ñược dung dịch Y.96. ðốt cháy hoàn toàn 3.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 57. thu ñược dung dịch Y. Câu 61. CH2=CH-COONa. 4. B. sau ñó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình ñựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6. 2. Công thức của hai este ñó là A. D. thu ñược 6. axit stearic và axit linoleic. Hợp chất hữu cơ X tác dụng ñược với dung dịch NaOH ñun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 (dư). Câu 62. CH2=CH-COONa.66. C3H6O2 và C4H8O2. 29. B.75. Chất Z không thể là A. Thuỷ phân hoàn toàn 0. C3H4O2 và C4H6O2. D. D. HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. C.05 gam muối của một axit cacboxylic và 0.976 lít khí O2 (ở ñktc). C. Số mol của axit linoleic trong m gam hỗn hợp X là A. Hỗn hợp X gồm axit panmitic. Tăng 7. cao ñẳng 2012 . Câu 65. 14. 8. Công thức cấu tạo của X là A.6 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3bằng dung dịch NaOH. D.72. Mặt khác. HCOOH và C2H5COOH. C. Câu 71. HCOOH và CH3COOH. 24. thu ñược thể tích khí CO2 bằng 6/7 thể tích khí O2 ñã phản ứng (các thể tích khí ño ở cùng ñiều kiện).22 gam CO2 và 0. D. Sau phản ứng thu ñược 18 gam kết tủa và dung dịch X. 26. D. 0. B. C. Hai axit ñó là A. Cô cạn Y thu ñược m gam chất rắn. C. Bằng một phản ứng có thể chuyển hoá X thành Y. 0. ðốt cháy hoàn toàn một este ñơn chức. C. Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no. D.Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 0. C. C. D.24.Chu Anh Tuấn - . thu ñược glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có ñồng phân hình học). B. Xà phòng hoá hoàn toàn 1.6 gam khí O2(cùng ñiều kiện về nhiệt ñộ và áp suất). nếu ñốt cháy hoàn toàn m gam X thì thu ñược 15.88. Giá trị m là A.6 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic ñơn chức.010.5.20. Khi ñốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu ñược vượt quá 0.5. 7. B. Câu 66. C. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là A. CH≡C-COONa và CH3-CH2-COONa. ñơn chức tác dụng vừa ñủ với 100 ml dung dịch KOH 0.7 gam H2O. Khối lượng X so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban ñầu ñã thay ñổi như thế nào? A. Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư). metyl axetat. 0. 0. 16. Giá trị của m là A. Este X ñược tạo thành từ etylen glicol và hai axit cacboxylic ñơn chức.75 gam X phản ứng hết với 300 ml dung dịch NaOH 1M.92 gam. CH3-CH2-COONa và HCOONa. D. ðun nóng hỗn hợp X với H2SO4 ñặc ở 140 C.2013 Trang 54 . thu ñược một muối và hai ancol là ñồng ñẳng kế tiếp. HCOOH và HCOOC2H5. metyl propionat. B. HCOOCH3 và HCOOC2H5. C.7 lít (ở ñktc).70 gam. Câu 58.38 gam.00. ðốt cháy hoàn toàn 0. O=CH-CH2-CH2OH. thu ñược axit axetylsalixylic (oCH3COO-C6H4-COOH) dùng làm thuốc cảm (aspirin). C. D.25.09 gam H2O. D. HOOC-CHO. 10. HCOONa. Giá trị của V là A. Cho 25. Giảm 7. mạch hở.

Câu 2. D. 4. (g) Glucozơ và saccarozơ ñều tác dụng với H2 (xúc tác Ni. C.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 72.Chất X có các ñặc ñiểm sau: phân tử có nhiều nhóm -OH. 4. 4. thu ñược 207. vinyl axetat D. 27.16 gam H2O. xenlulozơ. 2-metylpropan-1-ol và butan-2-ol. 1. nước brom D. (3) và (4) D. D. C. D. amin. Quì tím . 3. Câu 73. làm mất màu nước brom. 5. dễ tan trong nước. glucozơ. H2SO4 loãng. B. 6. Số chất tác dụng ñược với Cu(OH)2 Câu 6. fructozo C.Cho các dung dịch riêng biệt sau : Glucozơ. Na.Chu Anh Tuấn - .08 gam X. axetilen Câu 5. Cu(OH)2. D. Số ñồng phân cấu tạo của X thoả mãn các tính chất trên là A. chỉ thu ñược một loại monosaccarit duy nhất. D. 6.Chất nào sau ñây không cho kết tủa trắng bạc khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 ? A. D. B. xt Y + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O  → Amoni gluconat + 2Ag + 2NH4NO3 o diepluc . có vị ngọt. 3.(2) và (4) Câu 11. glucozơ. glucozơ và khí cacbon oxit. Ancol etylic và ñimetyl ete.Cho các phát biểu sau về cacbohiñrat: (a) Glucozơ và saccarozơ ñều là chất rắn có vị ngọt.Cặp chất nào sau ñây không phải là ñồng phân của nhau? A. 30 gam. tinh bột. số chất vừa có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc vừa có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở ñiều kiện thường là A. Glucozơ và fructozơ. nước brom Câu 10. 31. to (3) . 2. Na. phân tử có liên kết glicozit.7 gam. Số phát biểu ñúng là A. cao ñẳng 2012 . (1) và (2) B.55 gam hỗn hợp muối khan.Cacbohiñrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của A. phân tử glucozơ có 4 nhóm OH C. Chất X là A. Phần trăm số mol của vinyl axetat trong X là A. Trong các chất trên. B. phân tử glucozơ có nhóm xeton Câu 4.08%. Cu(OH)2 C. phân tử glucozơ có một nhóm anñehit B.Cho các chất: saccarozơ. etyl fomat. 5. (d) Khi thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit. Khi cho 0. metyl axetat và etyl fomat.45 gam. phenol . B. Câu 74. glixerol. glucozơ và ancol etylic. anñehit. (b) Tinh bột và xenlulozơ ñều là polisaccarit. as t . 32. D. Y và Z lần lượt là: A. mantozo B. fructozơ và khí cacbonic. Cho 200 gam một loại chất béo có chỉ số axit bằng 7 tác dụng vừa ñủ với một lượng NaOH. C.15 mol este ñơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư). 5. C.Thuốc thử dùng ñể nhận biết dung dịch là ? B. 31 gam. AgNO3/NH3 A.36 gam. C.Cho các phát biểu sau: (a) Có thể dùng nước brom ñể phân biệt glucozơ và fructozơ. glucozơ và khí cacbonic.Cho các hoá chất: Cu(OH)2 (1) . ñun nóng) tạo sobitol. D. sau khi phản ứng kết thúc thì lượng NaOH phản ứng là 12 gam và tổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu ñược là 29. C. mantozơ. glucozơ và saccarozơ ñều hoà tan Cu(OH)2. (e) Khi ñun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu ñược Ag. o 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. hoà tan Cu(OH)2ở nhiệt ñộ thường. dung dịch AgNO3/NH3 (2) . B. 25%. D. Câu 7. dung dịch T2 . là A. xenlulozơ. C. C. 4. xt Ni . saccarozơ.Cấu tạo mạch hở của phân tử glucozơ khác cấu tạo mạch hở của phân tử fructozơ là: A. tạo phức màu xanh lam. (1). H2/Ni. xt Y   Z + H2O  →X + G →E+Z X. phân tử glucozơ có cấu tạo mạch nhánh D. ancol. tinh bột. thu ñược 2. C. Chuyên đề 13: BÀI TẬP CACBONHIĐRAT Câu 1. Câu 9. 3. Na. Câu 8.Hỗn hợp X gồm vinyl axetat. benzen. Quì tím . B. C. andehit axetic . 2. (2) và (3) C. Khối lượng NaOH ñã tham gia phản ứng là A.t o X + H2O  Y + H2  → Y → Sobitol t . fructozơ.2013 Trang 55 . B. (c) Trong dung dịch. Câu 3. 2. B. B. B. D. Mantozơ có thể tác dụng với các hoá chất: A. 72. tinh bột. xenlulozơ.92%. Câu 12. ñimetyl ete và axit fomic. glixerin . axit fomic và anñehit axetic. Cho các chất: ancol etylic. glucozơ. 75%. nóng (4). xeton. Quì tím . Saccarozơ và xenlulozơ. ðốt cháy hoàn toàn 3.Cho các chuyển hoá sau: t o .

bị thuỷ phân trong dung dịch axit ñun nóng (6). D. D. 5. Na và dung dịch Br2 Câu 21. (e) Trong dung dịch.Phát biểu không ñúng là + o A. Số phát biểu ñúng là A. B.Chu Anh Tuấn - . Cu(OH)2 trong NaOH. D. Thủy phân (xúc tác H . Dung dịch AgNO3 / NH3 và Cu(OH)2 C. fructozơ. Câu 25. C. t0C C. D. saccarozơ. tinh bột. saccarozơ. Glucozơ. H2/Ni. C12H22O11 (mantozơ). fructozơ. số nhận xét ñúng là A.Cho một số tính chất: có dạng sợi (1). D. (3). Câu 17. glixerol. HCHO. (3). mantozơ. mantozơ.Nhóm các chất ñều tham gia phản ứng tráng bạc và phản ứng khử Cu(OH)2 thành Cu2O là A. Các tính chất của xenlulozơ là: A.Số nhóm chức -OH B. hai gốc α-glucozơ. dd Br2 B. B. (d) Trong dung dịch. 3.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành (b) Trong môi trường axit.ðể chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiñroxyl. ancol etylic. 4. (2). C. 3. 5. glucozơ và fructozơ ñều hoà tan Cu(OH)2ở nhiệt ñộ thường cho dung dịch màu xanh lam. saccarozơ và mantozơ.Cho dãy các chất: glucozơ. C. Na và dung dịch AgNO3 / NH3 B. B. (CH3)2CO. glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau. Câu 13. 3. Câu 16. glucozơ C.Phát biểu nào sau ñây không ñúng? A. 3. 2. (3) Tinh bột và xenlulozơ là ñồng phân cấu tạo của nhau. tinh bột. người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. cao ñẳng 2012 .Tỉ lệ nguyên tử các nguyên tố C. ñun nóng. Glucozơ tác dụng ñược với nước brom.Vị trí nhóm cacbonyl Câu 18. (2). phản ứng với axit nitric ñặc (xúc tác axit sunfuric ñặc) (4). xenlulozơ. Câu 26. axit fomic.ðường không có tính khử là ñường: B. (5) Thuỷ phân tinh bột trong môi trường axit sinh ra fructozơ. D. Fructozơ. (5) và (6). Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH)2 khi ñun nóng cho kết tủa Cu2O. (4) và (5). (c) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3. B. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H . t ) saccarozơ cũng như mantozơ ñều cho cùng một monosaccarit. B.Dùng những hóa chất nào sau ñây có thể nhận biết ñược bốn chất lỏng không màu là glixerol. ñun nóng. Câu 28. glucozơ và xenlulozơ. Cu(OH)2ở nhiệt ñộ thường. Câu 20. B. glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng vòng 6 cạnh (dạng α và β). một gốc β-glucozơ và một gốc α-fructozơ. B. 5. fructozơ D. kim loại Na. mantozơ.Phát biểu nào sau ñây là ñúng? 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. D. B. C. Glucozơ. t ) có thể tham gia phản ứng tráng gương. dd AgNO3 / NH3 Câu 23. Dung dịch Br2 và Cu(OH)2 D. C. xenlulozơ.Dãy gồm các dung dịch ñều tham gia phản ứng tráng bạc là: A. 2. 2. mantozơ. 6.Một phân tử saccarozơ có A. Câu 27. Số chất trong dãy tham gia ñược phản ứng tráng gương là A. Glucozơ tồn tại ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng. Trong các nhận xét trên. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là A. saccarozơ. (3) và (4). fructozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch hở. một gốc β-glucozơ và một gốc β-fructozơ. D. CH3CHO. (1). Ở dạng mạch hở.2013 Trang 56 .Cho dãy các chất: C2H2. B. Dung dịch fructozơ hoà tan ñược Cu(OH)2. Khi glucozơ ở dạng vòng thì tất cả các nhóm OH ñều tạo ete với CH3OH. (4) và (6). một gốc α-glucozơ và một gốc β-fructozơ. + o C. B. (2) Glucozơ. Câu 15. tan trong nước Svayde (3).Thành phần nguyên tố D. C. C.Có một số nhận xét về cacbohiñrat như sau: (1) Saccarozơ. anñehit axetic.Gluxit (cacbohiñrat) chỉ chứa hai gốc glucozơ trong phân tử là A. mantozơ Câu 22. axit fomic. Câu 24. Câu 14. C. B. tinh bột và xenlulozơ ñều có thể bị thuỷ phân. 5. AgNO3 trong dung dịch NH3. (3). B. saccarozơ ñều tác dụng ñược với Cu(OH)2 và có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.Fructozơ không phản ứng với chất nào sau ñây ? A. saccarozơ A. D. anñehit axetic. Glucozơ. 4. glucozơ và saccarozơ. (1). (4). C. D.ðặc ñiểm khác nhau giữa glucozơ và fructozơ là : A. (4) Phân tử xenlulozơ ñược cấu tạo bởi nhiều gốc β-glucozơ. C. dung dịch glucozơ và anilin ? A. 4. C. Cu(OH)2/NaOH D. glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau. D. D. tan trong nước (2). HCOOH. tham gia phản ứng tráng bạc (5). (g) Trong dung dịch. glucozơ và mantozơ. glixerol. mantozơ. Câu 19. 4. mantozơ.

6 gam C. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết với 1. thủy phân.01M. glucozơ. B.02M.Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng. cao ñẳng 2012 . D.Trong công nghiệp ñể sán xuất gương soi và ruột phích người ta sử dụng: A. Câu 43. HCOOH D. Về cấu trúc mạch phân tử Câu 32. fructozơ. Toàn bộ lượng CO2 sinh ra ñược hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2. 48.25 gam. Các chất X. Hiệu suất của phản ứng lên men ancol là: A. Nếu hiệu suất của quá trình lên men là 75% thì giá trị của m là A. 550. Câu 42. 80%.Thuốc thử tối thiểu có thể dùng ñể nhận biết hexan.Cho m gam tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Khối lượng m bằng: A. 30. Câu 38. 40%. 75% D. mantozơ ñều có khả năng tham gia phản ứng A. 50% B. CH3-CH(OH)-COOH B. Na B.Chu Anh Tuấn - . sobitol. B. Y lần lượt là: A. C. 1.Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ : A.20M. D. trùng ngưng. 1. 0.Lên men hoàn toàn m gam glucozơ thành ancol etylic. tráng gương. 60%.5. glucozơ. C. 750. Phần trăm số mol của glucozơ trong hỗn hợp là A. tham gia phản ứng tráng gương. t ).82 gam. 4. ðặc trưng của phản ứng thủy phân D. C.5.0. B. không màu. C. Glucozơ bị khử bởi dung dịch AgNO3 trong NH3. Câu 33. glucozơ. khi thuỷ phân tạo ra glucozơ và fructozơ. hoà tan Cu(OH)2. B. 25% B. 13. Toàn bộ khí CO2 sinh ra trong quá trình này ñược hấp thụ hết vào dung dịch Ca(OH)2 (dư) tạo ra 40 gam kết tủa. andehit fomic tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 D. C. saccarozơ. Câu 31. Cho tất cả khí CO2 hấp thụ vào dung dịch NaOH thì thu ñược 212 gam Na2CO3 và 84 gam NaHCO3. thu ñược 10 gam kết tủa. D. 80% Câu 37.3. Dung dịch Y phản ứng vừa hết với 40 gam Br2 trong dung dịch. O = 16. B.0. Giá trị của m là A. dung dịch sacarozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 B. 30. Khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm 3. 1.Người ta ñiều chế C2H5OH từ xenlulozơ với hiệu suất của các quá trình là 60% thì khối lượng C2H5OH thu 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.2. ðộ tan trong nước C. 5. B. D.Tính chất ñặc trưng của saccarozơ là: 1. 650. Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men ñể tạo thành 5 lít ancol etylic 46º là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0. 60. glixerin và dung dịch glucozơ là: A.0 kg. 0. D. 4.48 g Ag. 5. Ag = 108) A.8 gam kết tủa. saccarozơ.Cho 50ml dung dịch glucozơ chưa rõ nồng ñộ tác dụng với một lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3thu ñược 2. 2. Câu 29. C. Những tính chất nào ñúng? A. thu ñược chất hữu cơ X.16 gam bạc kết tủa.Tinh bột. C. 273. glucozơ. C = 12. C3H7OH C. Câu 46.Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%. C.2 gam D. Câu 34.Từ glucozo bằng một phương trình phản ứng trực tiếp có thể ñiều chế ñược : A. C.44 gam. C. D. B. Câu 45.8 gam Câu 41. 20.4. Hiệu suất quá trình lên men tạo thành ancol etylic là A. 1. lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch nước vôi trong. B.3. 2.5% D. 3. thu ñược 10.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành A. D. xenlulozơ. B.8 g/ml) A. 1.Hòa tan m gam hỗn hợp saccarozơ và mantozơ vào nước thu ñược dung dịch X. 50% C. 5.4 gam B.20g Br2 trong dung dịch. chất rắn kết tinh. C. axetilen tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3.0 kg. Phần thứ hai ñun hồi lâu trong môi trường axit (HCl loãng) thu ñược dung dịch Y.2013 Trang 57 . D. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3/ NH3 tạo ra 6. thu ñược chất hữu cơ Y. 0. Ca = 40) A. D. phản ứng với ñồng(II) hiñroxit.5 kg.4 gam so với khối lượng dung dịch nước vôi trong ban ñầu. Chia X thành hai phần bằng nhau.5. Giá trị của m là (cho H = 1. Cu(OH)2.4 kg.82 gam sobitol với hiệu suất 80% là A. CH3COOH Câu 36. Dung dịch HCl D. D. 58. Câu 35. 205. 6. D.10M. ðun kỹ dung dịch X thu thêm ñược 100 gam kết tủa. Xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh. 40% Câu 39. 12. O = 16. 54%. Câu 30. dung dịch glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3. C. 68. 3. Về thành phần nguyên tố B. 810.80 gam. Giả thiết các phản ứng ñều xảy ra hoàn toàn. 136. thu ñược 550 gam kết tủa và dung dịch X. 15. etanol. C = 12.5. Saccarozơ làm mất màu nước brom. Nồng ñộ mol (hoặc mol/l) của dung dịch glucozơ ñã dùng là (Cho H = 1. Câu 40. 2. B. ddAgNO3/NH3 C.2. 62. B. Cho X phản ứng o với khí H2 (xúc tác Ni.5% C.Cho 360 gam glucozơ lên men thành ancol etylic (giả sử chỉ có phản ứng tạo thành ancoletylic). Phần thứ nhất tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. tham gia phản ứng hiñro hoá .Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu ñược 92 gam ancol etylic.Lượng glucozơ cần dùng ñể tạo ra 1.3. Câu 44.0. 0.4.

1021. D. 27. Hiệu suất của quá trình sản xuât là A. 49 lít. Oxi hoá 0.2. Câu 59. 33. Câu 61.Thể tích của dung dịch axit nitric 63% (D = 1.Từ 180 gam glucozơ.6O7 tấn B. Thể tích dung dịch HNO 96% (D=1.04 gam Câu 47. C. Câu 48. Câu 51.70. 11.516 tấn 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. nóng.Từ 1 tấn khoai có chứa 20% tinh bột.Thuỷ phân hoàn toàn 3. 32.52 g/ml) cần dùng ñể tác dụng với lượng dư xenlulozơ tạo 297 gam Câu 49. 0.Chu Anh Tuấn - . 80%.4 kg xenlulozơ trinitrat (hiệu suất 80%) là A. B.4% B. 41. 3810kg.1024. 0. cao ñẳng 2012 . B. B. 43. 2.24 lít D. 42 kg. C. 42.2 lít Câu 62. 430 g B. B. Câu 57. Giá trị của m là A. 21. 2.2013 Trang 58 .72 lít B.32.4 kg xenlulozơ trinitrat nếu hiệu suất ñạt 90% là ( C = 12.04 gam D. 760g D. 81 lít. Không xác ñịnh ñược Câu 55. C. O = 16) A. C. D. Câu 58.10 tấn.86 lít. H = 1) : A. 450 lít B. D.06 mol. C = 12.67 tấn.16. Xenlulozơ trinitrat ñược ñiều chế từ xenlulozơ và axit nitric ñặc có xúc tác axit sunfuric ñặc. 520g.02 mol saccarozơ và 0.29 lít. 18. thu ñược a gam ancol etylic (hiệu suất 80%).1 .Từ 16.57 lít. 42.20 tấn. A. C. 53.52 lít D.5% (khối lượng riêng là 1.Thuỷ phân hỗn hợp gồm 0. D. thu ñược m gam Ag. B. 43.67% có d = 1. 4.8g/ml).52 ml Câu 50. 29.8g/ml).60.3. 150 ml C. D.5 g/ml) cần dùng ñể tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89. 3200kg. B. 34. B. biết hiệu suất của quá trình ñiều chế là 70%. 4000kg. Khi cho toàn bộ X tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì lượng Ag thu ñược là A. ðể có 29.Từ 100kg gạo chứa 81% tinh bột có thể ñiều chế ñược bao nhiêu lít ancol nguyên chất (d=0.4 gam C.Thể tích dung dịch HNO3 67. C.67 gam B. 20%. 143. khối lượng riêng của ancol nguyên chất là 0. 30. 3.90 ml D.125 lít Câu 56. C.1 kg xenlulozơ trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %) A. 25. O = 16) A. Câu 60.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành ñược từ 32. 30 kg. 0.1023. ðể trung hoà hỗn hợp X cần 720 ml dung dịch NaOH 0. Hiệu suất quá trình lên men giấm là A.52g/ml cần ñể sản xuất 59. A.090 mol.421 lít C. thu ñược dung dịch X. 129. thu ñược hỗn hợp X. 11. Nếu dùng 2 tấn xenlulozơ thì khối lượng xenlulozơ trinitrat ñiều chế ñược là A. 1. D. bằng phương pháp lên men rượu.4 gam xenlulozơ là (H = 1.73. C =12.80g/ml). N = 14. Biết hiệu suất của cả quá trình là 75%. A. Tính khối lượng gỗ cần thiết ñể ñiều chế ñược 1000 lít cồn 92˚ (biết ancol nguyên chất có D = 0. 3. 3. Nếu dùng 1 tấn bột gỗ trên có thể ñiều chế ñược bao nhiêu lít ancol 700. C. sản xuất ñược 100 lít ancol etylic nguyên chất có d = 0. 3 xenlulozơ trinitrat là: A.4 g/ml) cần vừa ñủ ñể sản xuất ñược 59. 70 lít. A. 55 lít.1a gam ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm. D. 26.46.1 tấn C.00.8 g/ml. 810g Câu 53. N = 14. 21 kg. O =16) A. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. 2. 10 kg.20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất ñược m tấn xenlulozơ trinitrat (biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%).52 lít C.7 kg xenlulozơ trinitrat.20. 100% D.01 mol mantozơ một thời gian thu ñược dung dịch X (hiệu suất phản ứng thủy phân mỗi chất ñều là 75%).2% C. 420 lít C. 70.5 tấn ancol etylic ( biết hiệu suất cả quá trình là ñạt 7O% ) giá trị của x là ?( C=12.Từ x tấn mùn cưa chứa 5O% xenlulozơ sản xuất ñược O. cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng ñạt 90%). 4. 10%. D. D. Giá trị của m là (cho H = 1. ñược ñiều chế từ xenlulozơ và axit nitric. Câu 54. B. ñun nóng. B. C.Từ một loại bột gỗ chứa 60% xenlulozơ ñược dùng làm nguyên liệu sản xuất ancol etylic.Tính khối lượng một loại gạo có tỉ lệ tinh bột là 80% cần dùng ñể khi lên men (hiệu suất lên men là 50%) thu ñược 460 ml ancol 50o (khối lượng riêng của etylic 0. 456 lít Câu 63. H= 1. 426 lít D.Xenlulozơ trinitrat ñược ñiều chế từ phản ứng giữa axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ). O = 16.Trong 1 kg gạo chứa 81% tinh bột có bao nhiêu mắt xích? A. 3115kg.8 g/ml. 26. 3.Từ nguyên liệu gỗ chứa 50% xenlulozơ.97 tấn.5 lít B.095 mol. 90%.1021. người ta ñiều chế ñược ancol etylic với hiệu suất 81%. 78. Thể tích axit nitric 99.214 tấn D. 0. B. C.42 gam saccarozơ trong môi trường axit.12 mol.Xenlulozơ trinitrat là chất dễ cháy và nổ mạnh.17 ml B. Giá trị của m là A. D. 43.2M. 42. 12.34 lít. C. Câu 52. 57.

CH3OH.2013 Trang 59 . Trong các dung dịch trên.Chu Anh Tuấn - . C6H5NH2 (anilin). D. C. Y. fructozơ. Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X). Các hợp chất peptit kém bền trong môi trường bazơ nhưng bền trong môi trường axit. anñehit axetic. B. glixerol. ancol etylic. 4. mantozơ. lòng trắng trứng. Câu 8. D. D. HCOOH. B. CH3CH2CH2NH2.AMINOAXIT Câu 1.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Chuyên đề 14: BÀI TẬP AMIN . Amino axit là hợp chất có tính lưỡng tính. Z. Câu 3. Z. H2NCH2CH2COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. 4. lòng trắng trứng. Y. D. Câu 7. 4. 2. Phát biểu nào sau ñây ñúng? A. Trong môi trường kiềm. 6. D. Glyxin. B. metyl aminoaxetat. Câu 16. axit α-aminopropionic. Dung dịch nào sau ñây làm quỳ tím chuyển màu xanh? A. B. C2H5OH. Câu 13. B. muối amoni của axit cacboxylic (Y). protit luôn chứa nitơ. D. C. B. Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng ñược với dung dịch NaOH. D. Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt ñược tất cả các dung dịch riêng biệt sau: A. Câu 10. D. HCHO. 5. Câu 14. C. D. B. amin (Z). Y. Số amin thơm bậc một ứng với công thức phân tử C7H9N là A. B. B. Số phản ứng xảy ra là A. protit luôn chứa chức hiñroxyl. Cho các dung dịch: C6H5NH2 (anilin). CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH3Cl)COOH. Câu 5. C2H5OH. B. axit β-aminopropionic. 2. 5. ñipeptit mạch hở tác dụng ñược với Cu(OH)2 cho hợp chất màu tím. C. amoni acrylat. Công thức cấu tạo của X và Z lần lượt là A. Z. T. D. 2. Câu 6. CH3NH2. + CH I 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. glixerol. 4. protit luôn là chất hữu cơ no. D. 3. H2NCH2COOH. Câu 11. Cho dãy các chất: C6H5OH (phenol). glixerol. C. glucozơ. Câu 15. B. CH3CHO. 1. B. CH3CH2COOH. CH3CH(NH2)COOCH3 và CH3CH(NH2)COOH. C. 4. saccarozơ. CH3−COOCH3 lần lượt tác dụng với dung dịch NaOH (t ) o và với dung dịch HCl (t ). glucozơ. T. 5. C. Chất X có công thức phân tử C4H9O2N. C. 5. C. 3. o Câu 4. Tên gọi của X là A. CH3NH2 và H2NCH2COOH. 1. Y. B. D. Biết: X + NaOH → Y + CH4O Y + HCl (dư) → Z + NaCl. 2. Câu 12. X. Câu 9. glucozơ. ancol etylic. Câu 2. C. 4. Trong một phân tử tetrapeptit mạch hở có 4 liên kết peptit. CH3OH. số dung dịch có thể làm ñổi màu phenolphtalein là A. CH3NH3Cl và CH3NH2. 4. C. Số chất trong dãy tác dụng ñược với dung dịch HCl là A. C. vừa phản ứng ñược với dung dịch HCl? A. Chất X có công thức phân tử C3H7O2N và làm mất màu dung dịch brom. X. CH3−COOH. C. HCHO. C2H5OH và H2NCH2COOH. C. CH3NH3Cl và H2NCH2COONa. Hai chất nào sau ñây ñều tác dụng ñược với dung dịch NaOH loãng? A. Một trong những ñiểm khác nhau của protit so với lipit và glucozơ là A. Anilin. cao ñẳng 2012 . ClH3NCH2COOC2H5 và H2NCH2COOC2H5. este của aminoaxit (T). 5. T. B. anñehit axetic. H2NCH2COOC2H5 và ClH3NCH2COOH. B. C. 3. Etylamin. 3. D. 2. 2. Nếu thuỷ phân không hoàn toàn pentapeptit Gly-Ala-Gly-Ala-Gly thì thu ñược tối ña bao nhiêu ñipeptit khác nhau? A. protit có khối lượng phân tử lớn hơn. NH3  → Y  1:1 to Biết Z có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Dãy gồm các loại hợp chất ñều tác dụng ñược với dung dịch NaOH và ñều tác dụng ñược với dung dịch HCl là A. NaOH. 3. D. Cho từng chất H2N−CH2−COOH. 3. C. Phenylamoni clorua. Hai chất Y và Z lần lượt là: A. B. glixerol. X. Cho sơ ñồ phản ứng: + CuO 3 + HNO3 → X  → Z. 3. D. D. Số ñồng phân cấu tạo của amin bậc một có cùng công thức phân tử C4H11N là A.

B. B. B. B. C. Thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X. ClH3N-CH -COOH. Cu(OH)2 trong môi trường kiềm. Câu 25. 2. CH3OH và NH3. CH3OH. Thủy phân không hoàn toàn X thu ñược ñipeptit Val-Phe và tripeptit Gly-AlaVal nhưng không thu ñược ñipeptit Gly-Gly. Val-Phe-Gly-Ala-Gly. CH3OH và CH3NH2. H3N -CH2-CH2-COOHCl . Phát biểu nào sau ñây là ñúng? A. Dung dịch lysin. axit 2-aminopropionic và amoni acrylat. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai ñơn vị α-amino axit ñược gọi là liên kết peptit. Chất Y có phản ứng trùng ngưng. Câu 30. Phát biểu không ñúng là: A. Tất cả các protein ñều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. thu ñược muối ñiazoni. Anilin tác dụng với axit nitrơ khi ñun nóng. 3. 4 C. B. B. C. C. H3N -CH2-COOHCl . 2. Câu 29. 3. alanin và phenylalanin? A. C. 1 mol alanin (Ala). C. H3N -CH(CH3)-COOHCl . B. ñều là chất rắn ở ñiều kiện thường. Có bao nhiêu tripeptit (mạch hở) khác loại mà khi thủy phân hoàn toàn ñều thu ñược 3 aminoaxit: glyxin. B. Chất X có công thức là A. HOOC-CH -CH -CH(NH2)-COOH. sinh ra bọt khí. Gly-Ala-Val-Phe-Gly. Các chất Z và T lần lượt là A. Số lượng các dung dịch có pH < 7 là A. 1. D. Khi nói về peptit và protein. Số ñồng phân amino axit có công thức phân tử C3H7O2N là A. phát biểu nào sau ñây là sai? A. D. Câu 23. D. 2. D. B. Câu 27. Câu 21. H2N-CH(CH3)-COOH. Gly-Ala-Val-Val-Phe. Câu 19. Chất phản ứng với dung dịch FeCl3 cho kết tủa là A. H2N-CH -CH -CH(NH )-COOH. H2N-CH -COONa. Dung dịch nào sau ñây làm quỳ tím ñổi thành màu xanh? A.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 17. X tạo ra H2NCH2COONa và chất hữu cơ Z. Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn ñến vài triệu. C. Etylamin phản ứng với axit nitrơ ở nhiệt ñộ thường. (C6H5)2NH và C6H5CH2OH. Dung dịch alanin. C6H5NHCH3 và C6H5CH(OH)CH3. Khi phản ứng với dung dịch NaOH. 4. Câu 28. D. D. vinylamoni fomat và amoni acrylat. Số ñipeptit tối ña có thể tạo ra từ một hỗn hợp gồm alanin và glyxin là A. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và glucozơ. Câu 22. Câu 24. 6. CH3COOH. Cho hai hợp chất hữu cơ X. CH3NH2. Hai hợp chất hữu cơ X và Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. B. Câu 18. Y có cùng công thức phân tử là C3H7NO2. C. dung dịch NaOH. Dung dịch glyxin. 1 mol valin (Val) và 1 mol phenylalanin (Phe). B. Chất X phản ứng với dung dịch NaOH. Benzen làm mất màu nước brom ở nhiệt ñộ thường. Câu 32. Câu 26. H2N-CH2-COOH. Dung dịch valin. Các ancol ña chức ñều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. D. 9. 5. ðipeptit glyxylalanin (mạch hở) có 2 liên kết peptit. 4. cao ñẳng 2012 . giải phóng khí. axit 2-aminopropionic và axit 3-aminopropionic. B. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. D. thu ñược 2 mol glyxin (Gly). B. 1. Các chất X và Y lần lượt là A. D. 4. B. C2H5OH và N2. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2. dung dịch NaCl. C. C. Câu 20. Thuốc thử ñược dùng ñể phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là A. + + C. Có các dung dịch riêng biệt sau: C6H5-NH3Cl (phenylamoni clorua). Câu 31. D. D. H3N -CH2-COOHCl . sau khi các phản ứng kết thúc thu ñược sản phẩm là: + + A. D. Enzim amilaza xúc tác cho phản ứng thủy phân xenlulozơ thành mantozơ. Ancol và amin nào sau ñây cùng bậc? A. B. còn Y tạo ra CH2=CHCOONa và khí T. H2N-CH2-CH2-COOH. dung dịch HCl. B. Thủy phân hoàn toàn protein ñơn giản thu ñược các α-amino axit. D. Khi thủy phân ñến cùng các protein ñơn giản sẽ cho hỗn hợp các α-aminoaxit.2013 Trang 60 . Khi cho dung dịch lòng trắng trứng vào Cu(OH)2 thấy xuất hiện phức màu xanh ñậm. CH3NH2 và NH3. H2N-CH2-COOH. Phát biểu ñúng là: A. ðun nóng chất H2N-CH2-CONH-CH(CH3)-CONH-CH2-COOH trong dung dịch HCl (dư). D. CH3COOCH3. C. 3. 3. (CH3)3COH và (CH3)3CNH2. C. Gly-Phe-Gly-Ala-Val. C. amoni acrylat và axit 2-aminopropionic.Chu Anh Tuấn - . D. C.

D. C. Trong phân tử X có một liên kết π. H2NCH2COOH. D.73%. B. 15. Etylamin tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt ñộ thường tạo ra etanol.4% cần dùng 100ml dung dịch HCl 1M. N = 14. cô cạn dung dịch sau phản ứng thu ñược 19. thu ñược 8. ðể ñiều chế ñược 14. H2NCOO-CH2CH3. C2H5NH2 và C3H7NH2. Số công thức cấu tạo ứng với công thức phân tử của X là A. D.9 gam amin ñơn chức X tác dụng vừa ñủ với dung dịch HCl. Cô cạn Z thu ñược 1. Trong phân tử aminoaxit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. CH3NH2 và C2H5NH2. 0.15 gam muối.2 mol.4 lít khí N2 (các thể tích khí ño ở ñktc) và 10. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. Khi X tác dụng với dung dịch NaOH thu ñược sản phẩm có muối H2N-CH2-COONa. 3. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (Cho H = 1. C2H7N. Phát biểu nào sau ñây ñúng? A. Tách nước Y chỉ thu ñược một anken duy nhất. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường bazơ. Câu 36. B. Trong phân tử X. CH3NH2 và (CH3)3N.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành C. Oxi hóa không hoàn toàn Y thu ñược xeton Z.56 lít khí N2 (các khí ño ở ñktc) và 3. alanin. Phân tử X có mạch cacbon không phân nhánh. α-aminoaxit X chứa một nhóm -NH2. 8. thu ñược 13. Làm bay hơi dung dịch Y ñược 9. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. Công thức của X là A. H2NC4H8COOH.5) A. D. H2NC3H6COOH. C. Hợp chất X có công thức phân tử trùng với công thức ñơn giản nhất.1 mol và 0. Câu 37. C = 12. Công thức phân tử của X là (Cho H = 1.4 gam muối khan. O = 16. B. C = 12. N = 14) A. H2NCH2COO-CH3. N lần lượt bằng 40. CH3COONH3CH3. CH3CH(NH2)COOH. C = 12. B. C. H2N-CH2-COO-CH3.1 mol và 0. C. Amin X có phân tử khối nhỏ hơn 80.45 gam X phản ứng hoàn toàn với một lượng vừa ñủ dung dịch NaOH (ñun nóng) thu ñược 4. C. ðể trung hòa 25 gam dung dịch của một amin ñơn chức X nồng ñộ 12. C3H7N. Muối C6H5N2 Cl (phenylñiazoni clorua) ñược sinh ra khi cho C6H5-NH2 (anilin) tác dụng với NaNO2 trong + o dung dịch HCl ở nhiệt ñộ thấp (0-5 C).2013 Trang 61 . Câu 40. CH2=CHCOONH4. C. H.125 gam H2O.3 gam. C.5 gam. C3H7NH2 và C4H9NH2. Na = 23) A. D. D.75. O = 16) A. C. kế tiếp nhau trong dãy ñồng ñẳng phản ứng hết với dung dịch HCl (dư).82 gam hợp chất hữu cơ ñơn chức.1 mol X phản ứng hết với dung dịch HCl (dư) thu ñược dung dịch chứa 11. D. D. 4. Trong phân tử X.4 lít khí CO2. 0. H2NC2H4COOH. cao ñẳng 2012 . CH5N. Tên gọi của X là A. Amino axit X có dạng H2NRCOOH (R là gốc hiñrocacbon). D. 0.9 gam. D. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu ñược dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu ñược khối lượng muối khan là (cho H = 1. H2NCH2CH2COOH.48 lít hỗn hợp Z (ở ñktc) gồm hai khí (ñều làm xanh giấy quỳ ẩm). B. vừa tác dụng ñược với axit vừa tác dụng ñược với kiềm trong ñiều kiện thích hợp. Khi ñốt cháy hoàn toàn một amin ñơn chức X. CH3CH2COONH4.15 gam H2O. CH3CH2CH(NH2)COOH. Tỉ khối hơi của Z ñối với H2 bằng 13. HCOONH2(CH3)2. 2. B.95 gam muối khan. Câu 43. B. ðốt cháy hoàn toàn một lượng chất hữu cơ X thu ñược 3. Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ có cùng công thức phân tử C2H7NO2 tác dụng vừa ñủ với dung dịch NaOH và ñun nóng.64 gam muối khan. B. H2N-CH2-CH2-COOH. 16. Câu 41. B. D. Cho 1. D. lượng C6H5NH2 và NaNO2 cần dùng vừa ñủ là A.1 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no. Câu 35. N = 14. 14.Chu Anh Tuấn - .1 mol. H2N-CH2-COO-C3H7.Cho 2.1 mol và 0. C = 12. Cho 10.4 mol. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Cho 5. O = 16. 0.85 gam muối khan. C.1 mol và 0. C3H7N Câu 34. Công thức của 2 amin trong hỗn hợp X là A. nitơ chiếm 19. Tên thay thế của Y là propan-2-ol.0 gam X tác dụng vừa ñủ với dung dịch NaOH. Công thức phân tử của X là (cho H = 1. Câu 42. O =16.925 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A. Câu 38. C2H7N. C. B. Cho 0.3 mol.3 gam X tác dụng với axit HCl (dư). Na = 23) A. C. ñơn chức. phenylalanin. C3H9N. C4H9N. ñun nóng thu ñược khí Y và dung dịch Z.7 gam. Câu 44. valin. còn lại là oxi. C. glyxin. thành phần phần trăm khối lượng của các nguyên tố C.449%. B. Cho X tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm KNO2 và HCl thu ñược ancol Y.18% về khối lượng. D. 7. mạch hở X có công thức phân tử C3H9O2N tác dụng vừa ñủ với dung dịch NaOH. Câu 33. 0.36 lít khí CO2.865% và 15. thu ñược 3. C3H5N. D. Câu 39. thu ñược dung dịch Y và 4. Cho 15.55 gam muối khan. HCOONH3CH2CH3. O = 16) A. B. + Câu 45.05 gam C6H5N2 Cl (với hiệu suất 100%). H2NCH2COOH. N = 14. C. C = 12. Cl = 35. H2N-CH2-COO-C2H5. 1. B. 5. Khi cho 4. H2NC2H4COOH.

mạch hở X bằng oxi vừa ñủ. Khối lượng anilin thu ñược khi ñiều chế từ 156 gam benzen là A. thu ñược dung dịch X.5. B. Trung hoà hoàn toàn 8. 111.55.9 gam một hợp chất hữu cơ X có công thức phân tử C3H7O2N phản ứng với 100 ml dung dịch NaOH 1.9 gam. Giá trị của m là A. Biết hiệu suất giai ñoạn tạo thành nitrobenzen ñạt 60% và hiệu suất giai ñoạn tạo thành anilin ñạt 50%. tạo ra 17. x mol H2O và y mol N2. Câu 55. C. H2NCH2CH2COOH.6 gam X tác dụng với dung dịch HCl (dư). Giá trị của m là A. thu ñược dung dịch Y chứa (m+30. B. Câu 50. thu ñược chất hữu cơ ñơn chức Y và các chất vô cơ. H2NCH2CH2CH2NH2.Chu Anh Tuấn - .6. Thành phần % khối lượng của nitơ trong hợp chất hữu cơ CxHyN là 23.02 mol X tác dụng vừa ñủ với 40 gam dung dịch NaOH 4%. mạch hở. 0. 1.4. B. D. Hỗn hợp X gồm alanin và axit glutamic. Amin có công thức là A. 5.1 mol một amin no. Công thức cấu tạo thu gọn của X là A.02 mol amino axit X tác dụng vừa ñủ với 200 ml dung dịch HCl 0. 8 và 1. mạch hở. ðipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hở Y ñều ñược tạo nên từ một aminoaxit (no. 171. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. khí nitơ và hơi nước (các thể tích khí và hơi ñều ño ở cùng ñiều kiện). 60. Câu 47. Câu 48. C.3. D.65. ðốt cháy hoàn toàn 0.5) gam muối.15 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 175 ml dung dịch HCl 2M.64 gam muối. 45. B. D. B. sản phẩm thu ñược cho lội từ từ qua nước vôi trong dư. CH3-CH2-NH-CH3. Số ñồng phân amin bậc một thỏa mãn các dữ kiện trên là A. Cho 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch HCl (dư). B. nếu cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl.67 gam muối khan. dac to Câu 51. Cho 8. 9. D. 30. B. cao ñẳng 2012 . 0.2. B. Câu 53. X có khả năng phản ứng tối ña với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Cô cạn dung dịch Z thu ñược m gam muối khan. C. giải phóng khí nitơ. B. C4H8O4N2. Câu 56. thu ñược 15 gam muối. Người ta ñiều chế anilin bằng sơ ñồ sau: Benzen Nitro benzen Anilin. 123. D. Mặt khác.4. 165. Cho 4. B. C. Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử là C4H9NO2. C.70.0. Câu 58. thu ñược tổng khối lượng CO2 và H2O bằng 54.2.1.3 gam X phản ứng vừa ñủ với dung dịch NaOH sinh ra một chất khí Y và dung dịch Z. 8 và 1. Dung dịch Z có khả năng làm mất màu nước brom. H2NCH2COOCH3. 7 và 1. C. CH2=CH-CH2-NH2.2. 0.0 gam. D. B. Cho 10. 7 và 1. 93. Biết m2 . số mol HCl phản ứng là A.0. thu ñược 0.50. C. C. CH2=CH-NH-CH3. H2N-(CH2)4-NH2. CH3-CH2-CH2-NH2. Câu 57. B.0 gam. C. thu ñược m1gam muối Y. H2NC2H3(COOH)2.88 gam một amin (bậc một.2013 Trang 62 . 0.5M.1 mol Y. H2NC3H6COOH. 7. 46. Câu 60. Cho chất hữu cơ X có công thức phân tử C2H8O3N2 tác dụng với dung dịch NaOH. 0.8. 112. Công thức của X là A.0. 45. 4. B. 8.m1 = 7. B. Cho 10 gam amin ñơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư). làm giấy quỳ tím ẩm chuyển màu xanh. D. số mol NaOH ñã phản ứng là A. Khối lượng phân tử (theo ñvC) của Y là A. C. 85. 2. y tương ứng là A.5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. D. Khí Y nặng hơn không khí.8. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn. 8. Câu 59. 10. C. 68. tạo ra m gam kết tủa. trong phân tử chứa một nhóm -NH2 và một nhóm -COOH). thu ñược dung dịch Z chứa (m+36. 0. Amin X tác dụng với axit nitrơ ở nhiệt ñộ thường. 0. Các giá trị x.5. 3. C5H9O4N.73%. D.Cho 0. dac → Fe+HCl  → 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. Cho 0.6 gam. 55. C4H10O2N2. ðốt cháy hoàn toàn 0. Cũng 1 mol amino axit X phản ứng với dung dịch NaOH (dư). B. mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl. Cho NaOH dư vào dung dịch X.ðốt cháy hoàn toàn V lít hơi một amin X bằng một lượng oxi vừa ñủ tạo ra 8V lít hỗn hợp gồm khí cacbonic. C5H11O2N. Câu 52.1M thu ñược 3.6. 9. cô cạn dung dịch thu ñược 11. ðốt cháy hoàn toàn X thu ñược 6 mol CO2. C. D. Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no. + HNO3 .8 gam. Chất X là A. thu ñược m2 gam muối Z. Câu 54. mạch hở và 1 mol amin no. (H2N)2C3H5COOH. D. + H 2 SO4 .5. Số ñồng phân cấu tạo của X là A. C. Mặt khác 0. CH2=CHCOONH4.8) gam muối. Câu 49. 120. Cho m gam X tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH (dư). D. H2NCH2CH2NH2. CH3CH2CH2NH2. D. HCOOH3NCH=CH2. ðốt cháy hoàn toàn 0. Công thức phân tử của X là A. C. H2NC3H5(COOH)2. D. C. D.2 mol X. 186. 0.7 gam chất rắn. Giá trị của m là A.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 46. 4.

32 gam Ala-Ala và 27. nhựa PE C. toàn bộ lượng ancol sinh ra cho tác dụng hết với CuO (ñun nóng) ñược anñehit Y (ancol chỉ bị oxi hoá thành anñehit). CH2=CH-CH=CH2. Trong các polime trên. D. Nếu cho 1/10 hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HCl (dư). phần trăm khối lượng nitơ trong X là 15. 3.2-tetrafloeten. tơ tằm.6. Hợp chất ñầu và các hợp chất trung gian trong quá trình ñiều chế ra cao su buna (1) là: etilen (2). Phản ứng xà phòng hóa. B. người ta không thể dùng A. Cho các tơ sau: tơ xenlulozơ axetat. (3). tơ nilon B. but-1-en.Khi ñun nóng phenol với fomanñehit lấy dư tạo ra polime có cấu tạo mạng không gian. D. Thủy phân hết m gam tetrapeptit Ala-Ala-Ala-Ala (mạch hở) thu ñược hỗn hợp gồm 28. Số tơ tổng hợp là A. Chuyên đề 15: BÀI TẬP POLIME Câu 1.6 gam hỗn hợp X gồm các amino axit (các amino axit chỉ có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl trong phân tử).6 và cao su cloropren.2013 Trang 63 . B. 7. tơ nilon-6. metan (3).67. vinyl clorua. etilen.NH . C. B. polietilen. tơ capron D.6. tơ capron. 4. (5). Cho các polime: (1) polietilen. nhựa bakelit D. Dãy gồm các chất ñược dùng ñể tổng hợp cao su Buna-S là: A. → dongtrunghop X + CH2=CH-CH=CH2  → polime Z. 7. 5. buta-1. D. Cho polime [. thuỷ tinh hữu cơ 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. các polime có thể bị thuỷ phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là: A. polietilen. 5. (2). polietilen. 1. cao ñẳng 2012 . 1.2.6. C. stiren. (3) polibutañien. từ poliamit này người ta sản xuất ra tơ poliamit nào sau ñây: A. nilon-6. Câu 63. tơ capron. Sợi bông. D. Cho các loại tơ: bông. trans-but-2-en. D. Tơ nitron và cao su buna-S. Cho sơ ñồ phản ứng: + HCN CH ≡ CH  → X. Cho toàn bộ Y tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3. D. cô cạn cẩn thận dung dịch. CH2=CH-CH=CH2. Có bao nhiêu tơ thuộc loại tơ poliamit? A.Chu Anh Tuấn - . C. 2. tơ xenlulozơ axetat. clobenzen. propilen. B. tơ tằm. C. C.(CH2)6 . B. 4. Tơ axetat. nhựa PVC B. t / hop X  polimeY. tơ visco Câu 7. vinylbenzen. loại polime này là thành phần chính của: A. C. Sợi bông. Cho m gam X phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH. (5) poli(vinyl axetat) và (6) tơ nilon-6. poli(vinyl axetat).6. Câu 5. R' là các gốc hiñrocacbon). 4-6-3-2-5-1 Câu 12.6 B. (1). 8. stiren. tơ nitron.54. B. Tơ olon và cao su buna-N. (2). D.82 gam. 3.CO . tơ enang D. 2. A. tơ visco Câu 3. 6-4-2-5-3-1 C. C6H5CH=CH2.45. (5). Phản ứng trùng hợp. tơ capron C. toluen.2-ñiclopropan. B. Câu 2. tơ visco. len. 16. Hãy sắp xếp các chất theo ñúng thứ tự xảy ra trong quá trình ñiều chế.74. B.3-ñien. tơ nilon – 6. C. cao su buna. Chất hữu cơ X mạch hở có dạng H2N-R-COOR' (R. B. polistiren.72 gam Ala-Ala-Ala. isopren. nilon-6. Tơ tằm. Câu 9. thì lượng muối khan thu ñược là A. Y và Z lần lượt dùng ñể chế tạo vật liệu polime nào sau ñây? A. tơ nitron. vinylaxetilen. C.73%. Tơ nilon-6. (2) poli(metyl metacrylat). (2). Dãy gồm các chất ñều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là: A. Câu 4. lưu huỳnh. Các chất ñều không bị thuỷ phân trong dung dịch H2SO4 loãng nóng là: A.96 gam Ag kết tủa. C. 3.34. D. axetilen (6). poli(etylen-terephtalat). CH3-CH=CH2. nilon-6. Câu 11. B.(CH2)4 . C. sợi bông.48 gam Ala.30 gam.09 gam. D.6. 81. CH2=C(CH3)-CH=CH2. 2-6-3-4-5-1 D. Tơ capron và cao su buna. (1).] là poliamit. 90. thu ñược 12. Các loại tơ có nguồn gốc xenlulozơ A. tơ visco C. C6H5CH=CH2. (4) polistiren. Giá trị của m là A. 111. 2. (6). Phản ứng trùng ngưng. cao su buna. Giá trị của m là A. Phản ứng ñồng trùng hợp. CH2=CH-CH=CH2. tơ capron. cumen. ðể tổng hợp polime.1. polistiren.6.44. Câu 8. B. D. tơ visco. ñivinyl (5). ancol etylic (4).0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 61. Câu 6. Câu 10. C. 1. (5).56. Câu 62.CO . 4. (6).15 gam. Thủy phân hoàn toàn 60 gam hỗn hợp hai ñipeptit thu ñược 63. 3-6-2-4-5-1 B. D.NH . (4). 66.

thuỷ tinh hữu 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. C2H5Cl là dẫn xuất halogen chứ không phải este C. Trùng hợp stiren thu ñược poli(phenol-fomanñehit).3 . CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH. D. D. (1). 2 C. B. Câu 29. tơ axetat. Polime dùng ñể chế tạo thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) ñược ñiều chế bằng phản ứng trùng hợp A. CH2 =CHCOOCH3.1. caosu isopren (2). Trùng ngưng hexametylenñiamin với axit añipic.3 là A. B. D. D. Trong số các polime tổng hợp sau ñây: nhựa PVC (1). C. Câu 17. CH2=CH-COO-C2H5.4-D và 2.6. C. 2. những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. CH2=C(CH3)COOCH3. D. D.6.2013 Trang 64 .6 và tơ capron. (2) polistiren. PE. Nilon-6. D. B. Nhận ñịnh nào sau ñây ñúng ? A. cao ñẳng 2012 . B. Trong các polime sau: (1) poli(metyl metacrylat). PVC. B. Câu 31. tơ enang. tơ visco. Phát biểu nào sau ñây là ñúng? A. D.6 là một loại A. B. Tơ visco là tơ tổng hợp. amilopectin. Dầu thực vật làm nhạt màu dung dịch brom.Chu Anh Tuấn - . Câu 24. C. C. (6) poli(vinyl axetat).5-T D. ðiều chế xà phòng bằng phản ứng giữa chất béo với NaOH ñun nóng. C. HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH. toluen và stiren ñều tham gia phản ứng trùng hợp. (3). C.4. B.3-ñien có thể thu ñược tối ña bao nhiêu polime? A. Tơ tằm và tơ enang. (1). 3 D. nhựa bakelit (3).Polime nào sau ñây có tên gọi Tơ nitron hay Olon ñược dùng ñể dệt may áo ấm? A. (5) nilon-6. Câu 14. C. tơ visco. Câu 18. B. HOOC-(CH2)4-COOH và H2N-(CH2)6-NH2. (3) nilon-7. Tơ nilon-6. C.6. (3). ðể thu ñược polivinyl ancol chỉ cần thực hiện phản ứng trùng hợp vinyl ancol.3-ñien với acrilonitrin có xúc tác Na ñược cao su buna-N.6 ñược ñiều chế bằng phản ứng trùng ngưng A. HOOC-(CH2)4-COOH và HO-(CH2)2-OH. nhựa bakelit. axit picric C. Poli acrilonitrin D. H2N-(CH2)5-COOH. C6H5CH=CH2. C. Phenol không phải là nguyên liệu ñể ñiều chế A. Câu 20. Tơ tằm. (3). Câu 30. (5). C. bông. (2). poli este. 1 B. ðiều chế cao su buna-S bằng phản ứng ñun nóng Buta . Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 ñược tạo thành từ các monome tương ứng là A. Câu 22. Tơ visco và tơ nilon-6. Các chất etilen. các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là: A.terephtalat). Sản phẩm hữu cơ của phản ứng nào sau ñây không dùng ñể chế tạo tơ tổng hợp? A. Tính axit của phenol yếu hơn của rượu (ancol). len là polime thiên nhiên. C. B. Poli vinyl clorua C. C. Trùng hợp metyl metacrylat. Câu 25. B. poli(metyl metacrylat). Cao su thiên nhiên là sản phẩm trùng hợp của isopren. tơ axetat.6. CH3COOCH=CH2. B. CH3COO-CH=CH2. phương án khác Câu 26. poli(etylen terephtalat).Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime ñược ñiều chế bằng phản ứng trùng hợp A. D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. Trong số các loại tơ sau: tơ tằm.Polime nào sau ñây ñược tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng? A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH. B. (4). D. Polimetacrylat B. Polime có cấu trúc mạng không gian (mạng lưới) là A. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH. (1). Phát biểu ñúng là: A. tơ capron. 4 Câu 28. Câu 27.-(CH2-CH-CH-CH2-)nD. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic. poliacrilonitrin. -(CH2-CH=CH-CH2)nC. thủy tinh hữu cơ Câu 19. polistiren. B. D. (6). Không thể tạo este phenyl axetat từ phản ứng trực tiếp giữa phenol và axit axetic D. Tơ nilon . (3). C2H5COO-CH=CH2. tơ poliamit. Câu 15. Câu 21. D.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 13. Tơ visco và tơ axetat. Câu 16. Không tồn tại este HCOOCH=CH2 vì ancol CH2=CH-OH không tồn tại B. Phát biểu nào sau ñây không ñúng? A. –(CH2-CH(CH=CH2)n B. Trùng ngưng buta-1. (4) poli(etylen. C. CH2=CH-COO-CH3. (5). Poli(etylen terephtalat) ñược ñiều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng. Tiến hành trùng hợp Buta-1. Trùng hợp vinyl xianua. Sản phẩm chính của phản ứng trùng hợp butañien-1. Poli Phenolfomanñehit Câu 23. D. Tính bazơ của anilin mạnh hơn của amoniac. tơ nilon-6.ñien với lưu huỳnh. nhựa bakelit B.

Khi cho phenol tác dụng với HCHO. Câu 1: Dùng hóa chất nào sau ñây ñể nhận 4 dd:NaAlO2.5) A. (1) và (2) C. nguội.000 ñvC thì số mắt xích alanin có trong phân tử X là A. Trung bình cứ 3 mắt xích PVC phản ứng với 1 phân tử clo. HOC6H3(CH2OH)2 Câu 40. 2. Nếu phân tử khối của X bằng 100. Một loại cao su lưu hoá chứa 3% lưu hunh (về khối lượng) . D. Câu 37. Câu 39.55g NaCl. 382. nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666. AgNO3. 3. 35% 80% 60% 100% Chuyên đề 16: A. nhựa poli(vinyl clorua). 192kg.6 và capron nêu trên lần lượt là A.365 tấn C. 46 D. 8. 4. 453. Hỏi trung bình cứ bao nhiêu mắt xích Isopren có một cầu nối ñisunfua -S-S-. B. phenol ñược dùng ñể sản xuất A. tơ nilon 6. CTCT thu gọn của X là A. nếu hiệu suất toàn bộ quá trình ñiều chế là 20%: B. Số mắt xích trung bình của PVC tác dụng với một phân tử clo là: A. Người ta sản xuất cao su Buna từ gỗ theo sơ ñồ sau: → glucôzơ  → ancol etylic  → Butañien-1. HNO3 loãng. Gỗ  Tính lượng gỗ cần thiết ñể sản xuất ñược 1 tấn cao su. Giá trị của k là (cho H = 1. MgO. 3584 m3 A. Trang 65 .4-D và thuốc nổ TNT. Thể tích khí metan (ñkc) cần ñể ñiều chế 1 tấn PVC.3-ñien→ cao su buna. 25 C. Câu 35.2% D.0.2013 C. (HO)2C6H5COCH3 D. 2. C. NHẬN BIẾT C. (1) và (5). Cl = 35. dd HCl. % khối lượng của clo trong tơ clorin thu ñược là B.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành cơ (4). C. 1.9285 tấn D. B. B.FeO và Fe3O4 mà khối lượng Al không thay ñổi? A. B.4.96% clo về khối lượng. 62 B . NaOH. 6. Cho PVC phản ứng với clo tạo thành tơ clorin.Chu Anh Tuấn - . Hiệu suất của quá trình ñiều chế là 75%. B. 17. Thuỷ phân 1250 gam protein X thu ñược 425 gam alanin. trung bình 1 phân tử clo phản ứng với k mắt xích trong mạch PVC. nhựa rezol. 3143 dm3 Câu 44.1 mol X tác dụng với Na giải phóng ra lượng H2 bằng lượng H2 sinh ra khi ñiện phân hoàn toàn dung dịch chứa 17. D. D. 5. 35. Giá trị của V là (biết CH4 chiếm 80% thể tích khí thiên nhiên và hiệu suất của cả quá trình là 50%) A. Từ glucozơ ñiều chế cao su buna theo sơ ñồ sau ñây: glucozơ → ancol etylic → buta-1. dd HNO3 B. Câu 32. 54 Câu 34.4-D. 328. CO2 và nước. (HO)2C6H2CH3(CH2OH) B. BaCl2. B.857 tấn Câu 43. Na2S. 113 và 114. 286. X không tác dụng với dung dịch Na2CO3 nhưng phản ứng ñược với dung dịch NaOH. C. 30 C .7. NaNO3? Câu 2: Chỉ dùng duy nhất một dd nào sau ñây ñể tách riêng lấy Al ra khỏi hh Al. D.6 là 27346 ñvC và của một ñoạn mạch tơ capron là 17176 ñvC.4kg cao su thì khối lượng glucozơ cần dùng là: A. 52 B. 72kg. Câu 41. 3000 lít D. H2SO4ñặc. muốn thu ñược 32. poli(phenol-fomanñehit). B. 66. Câu 33. Khối lượng của một ñoạn mạch tơ nilon-6.7% C.5. 144kg D. Trong thực tế.D. nhựa novolac và chất diệt cỏ 2. 73. C. ðể tổng hợp 250 kg PVC theo sơ ñồ trên thì cần 3 V m khí thiên nhiên (ở ñktc). 2897 lít C.6 (5). Hỏi cứ khoảng bao nhiêu mắt xích isopren có một cầu nối ñisunfua –S-S-? A. 288kg.6%Clo theo khối lượng. Các polime là sản phẩm trùng ngưng gồm: A. 121 và 152. 64 Câu 42. cao ñẳng 2012 . Số lượng mắt xích trong ñoạn mạch nilon-6. Khi cho 0. chất diệt cỏ 2. Clo hoá PVC thu ñược một polime chứa 63.0. 63. Cho sơ ñồ chuyển hóa: CH4 →C2H2 → C2H3Cl → PVC. 46 D .714 tấn B. 18. (HO)2C6H3CH2CHO C. B. ngoài nhựa phenol-fomandehit người ta còn thu ñược sản phẩm phụ X có CTPT C8H10O3. Câu 38.71% lưu huỳnh. giả thiết rằng S ñã thay thế cho H ở nhóm metylen trong mạch cao su? A . 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. 3. 121 và 114. Cao su thiên nhiên ñược lưu hóa chứa 1.96% Câu 36.81% A. B.4-D và axit picric. 113 và 152. 56. (3) và (5). D. C. giả sử trong gỗ chứa 50% xenlulozơ? A. C. 224. 479.5. H2SO4 loãng. CuO. 358. nhựa rezit. 448. C = 12. C. Khi clo hoá PVC thu ñược một loại tơ clorin chứa 66. D. chất diệt cỏ 2.3  → Cao su Buna. (3) và (4) D. D.

H SO . Khí (1) là O2. K SO . dd NaOH C. C. D. quỳ tím. B. khí (3) làm giấy tẩm dd X có màu ñen. C. nhôm sunfat? A. C. Anilin và phenol. Câu 18: ðể loại ñược H2SO4 ra khỏi hỗn hợp với HNO3. khí (2) là Cl . khí (3) là Cl . Y có thể dùng hóa chất nào sau ñây? A. dd HCl Câu 15: Có 3 dd: saccarozơ. Cu có trong mẫu Ag. dd H2SO4. Câu 10: Có thể dùng H SO ñặc ñể làm khô các chất: 2 4 D. nung sắt với lưu huỳnh thu ñược chất y. NH Cl. CO2. dd AgNO3/NH3 D. X là muối CuSO4. khí (2) làm màu của giấy màu bị nhạt. vôi sống. Người ta phân biệt 4 lọ khí riêng biệt:O2. CaO. CO2. Ca(OH)2. glyxerol. 4 2 4 Câu 19: Chỉ dùng nước có thể phân biệt ñược các chất trong dãy: A. quỳ tím. D. NH4NO3. NO2. 3 2 2 Câu 21: Cho 5dd: FeCl3. kali sunfit. HCl. B. B. dd HNO3. Dùng thuốc thử nào sau ñây ñể nhận 5 dd trên? A. NaOH. dd AgNO . dd FeCl2. lửa. NaOH. Cr. O2. dd BaCl2. KNO3? A. C. FeCl2. B. NH3. H SO loãng. Mg. HNO3. B. NH4Cl. A. Ba(OH)2. X là muối Pb(NO ) . kali sunfit là: A. FeCl . HCl. BaCl2. (NH4)2SO4. B. dd Ba(OH) . hồ tinh bột. H SO ñặc. 2 3 B.2013 Trang 66 . D. KCl. C. dd BaCl2. Al2O3 A. 4 3 4 2 4 2 4 B. dd HCl. HNO loãng. K. 2 4 3 3 3 Câu 9: Dùng 1 thuốc thử ñể phân biệt 4 chất rắn: NaOH. dd NaOH. A. D. Số dd hòa tan ñược Cu kim loại là: A. B. khí (2) là Cl2. Na. B. Câu 4: Có 5 dd riêng biệt: FeCl3. Al O . D. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học.Chu Anh Tuấn - . cao ñẳng 2012 . 5 B. N2. CH4. kẽm sunfat. D. N2. etanol. dd HCl. người ta ngâm mẫu bạc này vào dd dư dd(mà không làm tăng lượng Ag). X là muối CuSO . C. Na2O. etylfomat.tố trong X. Al. NaCl. Na. NH3 . dd CaSO4 vừa ñủ. chỉ cần dùng dd: A. dd HCl. 2 4 Câu 12: Có thể dùng thuốc thử nào sau ñây nhận biết 4 dd riêng biệt: NH4Cl. Khí (1) là O2. P2O5. O2.Kết luận sai là: A. A. dd Ba(OH)2 vừa ñủ. HNO . AgNO3 . SO2. C. C. (NH ) SO . NaCl. Na. Câu 14: Có các dd : glucozơ. dd Ba(OH)2. D. D. Cu(OH)2 B. 3 Câu 8: ðể loại bỏ tạp chất Fe. dd AgNO . Có thể dùng thuốc thử nào sau ñây ñể nhận ñược cả 4 dd trên? A. dd HNO3 ñặc. dd BaCl . dd H2SO4 . CH4. Fe. C. Cl2. Al2O3 là: A. (NH ) SO . H2. 4 4 3 C. H2. 2 Câu 6: Có thể dùng 1 thuốc thử ñể nhận biết 3 dd: natri sunfat. C. C. AlCl3. NH Cl. Na2CO3? Câu 13: ðể làm khô khí H2S có thể dùng: B. quỳ tím. quỳ tím. KOH. H2. dd AgNO3 vừa ñủ. và giấy tẩm dd muối X. Ba. dd HCl. Câu 7: Dùng 2 hóa chất nào sau ñây ñể nhận 4 dd: HCl. H2. NaOH. CO2. B. C. D. 3 D.Dùng thuốc thử nào sau ñây ñể nhận 3 dd trên? A. dd HCl. BaCl2. dd anilin và dd amoniac. quỳ tím. ðể xác ñịnh thành phần phân tử và hóa trị của các ng. H2S và Cl2 do có hiện tượng: khí(1) làm tàn lửa cháy bùng lên. Cu(OH)2 D. Anilin và benzen. dd AgNO3. 3 D. ta dùng: A. B. 2 4 B. quỳ tím. dd Ca(NO3)2 vừa ñủ.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành Câu 3: Dùng thuốc thử nào sau ñây ñể nhận ra 3 gói bột riêng biệt: Al. AgNO . dd H2SO4. CH4. dd Ba(OH)2. K. 4 2 D. C. D. Na. Câu 20: Chỉ có giấy màu ẩm. 4 Câu 22: ðốt cháy sắt trong clo dư ñược chất X. A. H2O. B. D. ñồng sunfat khan. I2 B. Ba. Câu 11: ðể nhận 4 dd: NH NO . NH NO . nguội. C. FeCl2. NH3. NH4NO3. Câu 17: Thuốc thử ñơn giản ñể nhận 3 dd kali clorua. dd Br2 Câu 16: Chỉ dùng nước brom không thể phân biệt ñược 2 chất nào sau ñây? A. 2 C. AgNO3. dd KOH. D. Anilin và xiclohexylamin. dd NaOH. B.Nhận 3 chất trên chỉ dùng 1 thuốc thử: 2 3 A. nước. dd AgNO3:NH3 C. Câu 5: Có 3 chất bột: Al. C. glucozơ. dd phenolphtalein. 4 D. (NH4)2SO4. hỗn hợp NaNO3 và KHSO4. B.

2013 Trang 67 . quỳ tím. AgNO3. D. nóng. BaCO3. O2. (3)bông tẩm dd HCl ñặc. D. H2SO4 chỉ dùng: C. Câu 32: ðể nhận biết trong thành phần không khí có nhiễm tạp chất hydro clorua. HCl. D. cao ñẳng 2012 . AgNO3. andehytaxetic có thể dùng: A. D. dd NaOH ñặc. D. (2). CH4. A. SO2. axit sunfuric. NaOH. D. Mg(NO ) . CO2.dd NaOH.(3). ðể xác ñịnh bình NH Cần dùng:(1)giấy quỳ ẩm. D. dd NaOH ñặc. quỳ tím. (3)nước cất có và giọt quỳ tím. ðể xác ñịnh bình NH3 và Cl2 chỉ cần dùng: Câu 30: Phân biệt 3 dd NaOH.(3). 2 D. (2). (2). D. dd AgNO3:NH3 Câu 23: ðể phân biệt 3 dd: glucozơ.0935166002 Trường THPT số 1 Nghĩa Hành C. (NH4)2SO4. NaCl. bari hydroxyt. B. nóng. Na2CO3.dd NaOH loãng. dd BaCl2. A. NaNO3. CO2. Cl2. NaAlO2.Fe(NO3)2. CO2.1 M)Na2SO4. 1 trong 4 dd. vôi sống. dd NaOH. Fe(NO3)2. B. dd HCl. Cu(NO3)2 là: A. D. H SO là: B. quỳ tím. Fe(NO3)3. (3). C. C. Câu 35: Phân biệt 4 chất riêng biệt: axit fomic. (3).dd HNO3ñặc. (3). B. (2)bông tẩm nước. Cl2. NaNO3. dd H2SO4 và dd AgNO3 . Al(NO3)3. D. Cu(OH)2 B. Ca(NO3)2. Cl . B. người ta dùng: Câu 37: Thuốc thử duy nhất ñể nhận các dd: NH4NO3. LiNO3 chỉ cần dùng: A. ddHCl. Dùng thuốc thử ñúng nhất: A. CH4. Al(NO3)3. MgCl2. axit sunfuric khan. ðể phân biệt 2 kim loại:Al và Ag hoặc Zn và Ag cần phải dùng: A. N2. NH3. quỳ tím. C.Fe(NO3)3. A. CO. Câu 31: Thuốc thử ñể phân biệt 4 dd Al(NO ) . C. (1). Câu 38: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) ñể làm khô các chất khí A. dd Na2CO3 B. NaOH. (4). Câu 33: Có các dd AgNO3. C. phenolphtalein. B. 3 3 B. KNO3.(2)dd NaOH. B. nguội. CaCl2. B. A. Na B. (1). CuSO4. C. O không nhãn. NO2. Câu 36: ðể làm sạch quặng boxit có lẫn Fe2O3.dd NaOH C. (1). BaCl2. (5). metyl axetat. 16 chuyên ñề ôn thi ñại học. H2. BaCl2. CO . ta có thể dẫn không khí qua:(1)dd AgNO . (4)nước vôi trong. B. NaNO . dd NaOH loãng. dd HCl. (1). N2. (5)AgCl. MgCl2. axit axetic. quỳ tím. C. FeCl3. (1). HNO3ñặc. B. Cu(NO3)2 là: A. (1). C. ñồng sunfat khan. oxy. dd HCl. etyl fomiat. Al(NO3)3. người ta dùng dư dd: A. NH3. dd HCl. Phương pháp ñúng là: 3 A. dd HCl. Mg(NO3)2. Câu 28: ðể làm khô khí amoniac người ta dùng: A. Na2CO3. B. giấy quỳ tím ẩm. MgSO4. dd BaCl . C. MgCl2. H2. 3 3 2 2 4 D. Ba(OH)2. 2 Câu 29: Có các bình khí: N2 NH3. Câu 34: ðể thu ñược Ag tinh khiết từ hỗn hợp bột Ag-Fe. Ag2 O/ddNH3 A. (1). 2 3 2 2 2 C. Na2CO3. dd Ca(OH) . Fe(NO3)3. Mg(NO3)2.Chu Anh Tuấn - . Câu 27: Chỉ dùng Na CO có thể nhận ñược từng dd trong dãy nào sau ñây? 2 3 D. CO2. Fe(NO3)2. Cl2. D. quỳ tím. nguội. D. (3). Na C. NaOH. ddH2SO4loãng. SiO2 dùng cho sản xuất nhôm. (2). D. H2. Cách làm ñúng là: A. 3 Câu 26: Có các bình khí: N NH . O2 không nhãn. 3 trong 4 dd. (4)Cu(OH)2. (4). NaCl. P2O5. O2. cả 4 dd. (1). Zn. C. C. dd Br2 Câu 24: Nhận biết 4 dd(khoảng 0. (3). C. 2 trong 4 dd. D. N2. CO2. B. quỳ tím. caccarozơ. dd CH3COONa. Câu 25: Thuốc thử ñể nhận các dd: NH4NO3.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->