Prijedlog

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 150/2011), a u vezi s člankom 32. stavkom 3. Statuta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Narodne novine, broj 109/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj ____________ godine donijela

ODLUKU o davanju prethodne suglasnosti ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za otpis potraživanja prema trgovačkom društvu Mljekara Slavija d.d., Staro Petrovo Selo

I. Daje se prethodna suglasnost ravnateljici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, da knjigovodstveno otpiše ukupni iznos od 5.312.483,98 kuna potraživanja prema trgovačkom društvu Mljekara Slavija d.d., Staro Petrovo Selo, koje je, prema obavijesti Trgovačkog suda u Zagrebu, broja: R3-13341/12, od 19. lipnja 2012. godine, nakon zaključenja stečajnog postupka, Trgovački sud u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu brisala iz sudskog registra, Rješenjem: Tt-12/325-2, od 20. veljače 2012. godine, i nema pravnog slijednika. II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: Urbroj: Zagreb,

PREDSJEDNIK

Zoran Milanović

2 OBRAZLOŽENJE

Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 1.4.1999. godine, donijela je Odluku o odobrenju sanacijskog kredita trgovačkom društvu Mljekara Slavija d.d., Staro Petrovo Selo u iznosu od 5.000.000,00 kuna, iz posebnih sredstava za ozdravljenje poduzeća u poteškoćama Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Temeljem citirane Odluke, HBOR u ime i za račun Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) i korisnik kredita Mljekara Slavija d.d. Staro Petrovo Selo zaključili su Ugovor o kreditu broj: ZZ-S-35/99 od 30.04.1999. godine, Dodatak I citiranog Ugovora od 14.06.1999. godine te Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama u vlasništvu korisnika kredita od 20.05.1999. godine, upisanim u k.o. Staro Petrovo Selo, zk.ul. 2341 u korist HBOR-a koji je to pravo hipotekarnom izjavom prenio na HZZ, a sve radi osiguranja novčane tražbine. Citirano založno pravo bilo je upisano iza založnog prava Zagrebačke banke d.d. i Županjske banke d.d sukladno Naputku Ministarstva financija od 19.05.1999. godine po kojem je Banka kao osiguranje mogle uzeti već opterećene nekretnine. Nad korisnikom kredita otvoren je stečajni postupak rješenjem Trgovačkog suda u Slavonskom Brodu, broj: St-134/2002 od 18.11.2002. godine u kojem je razlučno pravo HZZ-a u iznosu od 5.000.000,00 kn priznato u cijelosti. Nekretnine su prodane u stečajnom postupku ispod 1/3 procijenjene vrijednosti i to za iznos od 961.716,00 kuna. Prodajom citiranih nekretnina u stečajnom postupku HZZ je ostao u cijelosti nenamiren. Sukladno Rješenju o namirenju od 12.05.2005. godine djelomično je namireno potraživanje Zagrebačke banke d.d. dok su ostali razlučni vjerovnici, pa tako i HZZ, ostali u cijelosti nenamireni. Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu, broj: St11/2011 od 09.12.2011. godine obustavljen je i zaključen stečajni postupak te je dužnik brisan iz Sudskog registra Rješenjem Tt-12/325-2 od 20.02.2012. godine i nema pravnog slijednika. Stoga Hrvatski zavod za zapošljavanje nakon zaključenja stečaja i brisanja društva iz sudskog registra ne može poduzimati daljnje radnje radi naplate svog potraživanja jer je iscrpio sve za to predviđene zakonske mogućnosti. Hrvatski zavod za zapošljavanje ostao je nenamiren u iznosu koji je na dan otvaranja stečajnog postupka (18.11.2002. godine) iznosio 5.312.483,98 kn te za iznos navedenog potraživanja ima otvorenu stavku u poslovnim knjigama. Obzirom na navedeno, potraživanje u iznosu od 5.312.483,98 kn potrebno je otpisati. Prema članku 32. stavak 3. Statuta HZZ-a („Narodne novine“, broj 109/12) ravnatelj HZZ-a, uz prethodnu suglasnost Upravnoga vijeća i Vlade Republike Hrvatske, može poduzimati pravne poslove o stjecanju, opterećenju ili otuđenju imovine, odnosno sklapanju drugog posla čija vrijednost je veća od 5.000.000,00 kuna. Slijedom iznijetog Upravno vijeće Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje na sjednici održanoj 26.02.2013. godine donijelo je Odluku kojom se u točki 2. prihvaća prijedlog

3 Centralne inventurne komisije Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje za knjigovodstveni otpis potraživanja HZZ-a prema društvu Mljekara Slavija d.d., Staro Petrovo Selo u iznosu koji je na dan otvaranja stečajnog postupka (18.11.2002.) iznosio 5.312.483,98 kn, radi nemogućnosti naplate potraživanja zbog brisanja društva iz sudskog registra nakon zaključenja stečajnog postupka, budući ne postoji druga zakonska mogućnost njegove naplate. Istom Odlukom zadužuje se Stručna služba HZZ-a da temeljem članka 32. stavka 3. Statuta HZZ-a zatraži od Vlade Republike Hrvatske suglasnost za otpis potraživanja prema društvu Mljekara Slavija d.d., Staro Petrovo Selo, budući je potraživanje veće od 5.000.000,00 kn te se ovlašćuje ravnateljica HZZ-a da po dobivanju prethodne suglasnosti od Vlade Republike Hrvatske otpiše potraživanje prema društvu Mljekara Slavija d.d., Staro Petrovo Selo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful