Оценување

на
наставникот
од страна
на
учениците
Оценувањето се врши после спроведен час по англиски
јазик!
1. Како ви се допадна поминатиот час?

2. Дали се забавувате, ви беше интересно во текот на
часот? Имаше ли делови од часот кои ви беа досадни?
Наведи!

3. Што повеќе ти се допадна- обратотката на текстот или
делот каде рабтевме граматика? Наведи!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful