You are on page 1of 4

TRNG I HC VINH TRNG THPT CHUYN

THI KHO ST CHT LNG LP 12 LN 4 - 2011 Mn: HA HC (Thi gian lm bi: 90 pht; 50 cu trc nghim) M thi 357

H v tn ........................................................................................... S bo danh ..........................

Cho khi lng nguyn t ca cc nguyn t (theo vC): H = 1; C = 12 ; N = 14 ; O = 16 ; Na = 23 ; K = 39 ; Ba = 137 ; Al = 27 ; Cl = 35,5 ; S = 32 ; Ag = 108 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; Ca = 40 ; Zn = 65 ; Mg = 24 ; Br = 80 ; Cr = 52 ; Li = 7 ; Pb = 207 ; Rb = 85 ; Cs = 133. A. PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (40 cu: T cu 01 n cu 40) Cu 1: Cho s phn ng : NaOH + HCl H SO CrO3 + X + Y Z X. X, Y, Z l cc hp cht cha crom. X, Y, Z ln lt l A. Na2CrO4, Na2Cr2O7, CrCl3. B. Na2CrO4, Na2Cr2O7, Cl2. C. NaCrO2, Na2Cr2O7, CrCl3. D. Na2Cr2O7, Na2CrO4, CrCl3. Cu 2: Cho cc dung dch cha cc cht tan : glucoz, fructoz, saccaroz, mantoz, axit fomic, glixerol, vinyl axetat, anehit fomic. Nhng dung dch va ho tan Cu(OH)2 va lm mt mu nc brom l A. glucoz, mantoz, fructoz, saccaroz, axit fomic. B. fructoz, vinyl axetat, anehit fomic, glixerol, glucoz, saccaroz. C. glucoz, mantoz, axit fomic, vinyl axetat. D. glucoz, mantoz, axit fomic. Cu 3: Cho 8,96 lt hn hp 2 kh H2 v CO (ktc) i qua ng s ng 0,2 mol Al 2O3 v 0,3 mol CuO nung nng n phn ng hon ton thu c cht rn X. X phn ng va trong 0,5 lt dung dch HNO 3 c nng a M (sn phm kh l kh NO duy nht). Gi tr ca a l A. 3,67. B. 2,80. C. 4,00. D. 2,00. n+ 2 2 6 Cu 4: Ion X c cu hnh electron l 1s 2s 2p , X l nguyn t thuc nhm A. S nguyn t ha hc tha mn vi iu kin ca X l A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Cu 5: Ha tan hon ton hn hp gm cc kim loi Mg, Al, Zn, Fe, Ni, Cu, Ag vo dung dch HNO 3 long (d), thu c dung dch X. Cho X tc dng vi dung dch NaOH (d), thu c kt ta Y. em Y tc dng vi dung dch NH 3 (d), n phn ng hon ton thu c kt ta Z. S hiroxit c trong Y v Z ln lt l A. 7 ; 4. B. 3 ; 2. C. 5 ; 2. D. 4 ; 2. Cu 6: t chy cht hu c X, thu c CO 2 v H2O c t l mol tng ng 5 : 4. Cht X tc dng vi Na, tham gia phn ng trng bc. Cng thc cu to ca X c th l A. HOCH2-CH=CH-CH2-COOH. B. HOCH2-CH=CH-CHO. C. HCOOCH=CH-CH=CH2. D. HOCH2-CH=CH-CH2-CHO. Cu 7: t chy hon ton cc cht sau : FeS 2, Cu2S, Ag2S, HgS, ZnS trong oxi (d). Sau cc phn ng xy ra hon ton, s phn ng to ra oxit kim loi l A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. Cu 8: Ba hp cht hu c X, Y, Z c cng cng thc phn t C 3H4O2. X v Y u tham gia phn ng trng bc ; X, Z c phn ng cng hp Br2 ; Z tc dng vi NaHCO3. Cng thc cu to ca X, Y, Z ln lt l A. HCO-CH2-CHO, HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH. B. HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH, HCO-CH2-CHO. C. HCOOCH=CH2, HCO-CH2-CHO, CH2=CH-COOH. D. CH3-CO-CHO, HCOOCH=CH2, CH2=CH-COOH. Cu 9: Thu phn 51,3 gam mantoz trong mi trng axit vi hiu sut phn ng t 80% thu c hn hp X. Trung ho X bng NaOH thu c dung dch Y. Cho Y tc dng ht vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH3 un nng, sinh ra m gam Ag. Gi tr ca m l A. 51,84. B. 32,40. C. 58,32. D. 58,82. Cu 10: Cho cc cht : CH 3CH2OH, C4H10, CH3OH, CH3CHO, C2H4Cl2, CH3CH=CH2, C6H5CH2CH2CH3, C2H2, CH3COOC2H5. S cht bng mt phn ng trc tip to ra axit axetic l A. 6. B. 7. C. 4. D. 5. Cu 11: Thuc th cn dng phn bit cc dung dch ring bit mt nhn : glucoz, glixerol, alanylglyxylvalin, anehit axetic, ancol etylic l A. AgNO3/dung dch NH3. B. Na. C. nc brom. D. Cu(OH)2/dung dch NaOH. Cu 12: Hp cht cha ng thi lin kt cng ha tr v lin kt ion l A. SO2Cl2. B. NH4NO3. C. BaCl2. D. CH3COOH. Cu 13: Thc hin phn ng nhit nhm gia Al v Cr 2O3 trong iu kin khng c khng kh, sau phn ng hon ton thu c hn hp X c khi lng 43,9 gam. Chia X lm 2 phn bng nhau. Cho phn 1 tc dng vi dung dch NaOH (d) thu c 1,68 lt kh (ktc). Phn 2 phn ng va vi V lt dung dch HCl 1M (long, nng). Gi tr ca V l A. 0,65. B. 1,05. C. 1,15. D. 1,00.
2 4

Trang 1/4 - M thi 357

Cu 14: Tripeptit M v tetrapeptit Q u c to ra t mt amino axit X mch h, phn t c mt nhm -NH 2. Phn trm khi lng ca N trong X l 18,667%. Thu phn khng hon ton m gam hn hp M, Q (t l mol 1 : 1) trong mi trng axit thu c 0,945 gam M ; 4,62 gam ipeptit v 3,75 gam X. Gi tr ca m l A. 9,315. B. 5,580. C. 58,725. D. 8,389. Cu 15: Trong dung dch X c: 0,02 mol Ca 2+ ; 0,05 mol Mg2+ ; 0,02 mol HCO 3 ; Cl . Trong dung dch Y c : 0,12 mol OH ; 0,04 mol Cl ; K+. Cho X vo Y, sau cc phn ng hon ton khi lng kt ta thu c ln nht l A. 2,0 gam. B. 4,2 gam. C. 4,9 gam. D. 6,2 gam. Cu 16: Cho 0,448 lt kh NH3 (ktc) i qua ng s ng 16 gam CuO nung nng, sau khi phn ng xy ra hon ton thu c cht rn X. Cho X vo dung dch HNO3 c, nng (d) thu c V lt kh (ktc). Gi tr ca V l A. 8,960. B. 0,448. C. 0,672. D. 1,344. Cu 17: Cc cht u b thu phn trong dung dch NaOH long, nng l A. nilon-6, protein, nilon-7, anlyl clorua, vinyl axetat. B. vinyl clorua, glyxylalanin, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), nilon-6,6. C. nilon-6, tinh bt, saccaroz, t visco, anlyl clorua, poliacrilonitrin. D. mantoz, protein, poli(etylen-terephtalat), poli(vinyl axetat), tinh bt. Cu 18: Hn hp M gm anken X v hai amin no, n chc, mch h Y, Z (M Y < MZ). t chy hon ton mt lng M cn dng 21 lt O2 sinh ra 11,2 lt CO2 (cc th tch kh u o ktc). Cng thc ca Y l A. C2H5NH2. B. CH3NH2. C. CH3CH2NHCH3. D. CH3CH2CH2NH2. Cu 19: Hn hp X gm hai este n chc l ng phn ca nhau. un nng m gam X vi 300 ml dung dch NaOH 1M, kt thc phn ng thu c dung dch Y v (m - 8,4) gam hn hp hi gm hai anehit no, n chc, ng ng k tip c t khi hi so vi H2 l 26,2. C cn dung dch B thu c (m - 1,1) gam cht rn. Cng thc ca hai este l A. C2H5COOCH=CH2 v CH3COOCH=CHCH3. B. HCOOCH=CHCH3 v CH3COOCH=CH2. C. HCOOC(CH3)=CH2 v HCOOCH=CHCH3. D. CH3COOCH=CHCH3 v CH3COOC(CH3)=CH2. Cu 20: Thc hin cc th nghim sau : (1) Sc kh SO2 vo dung dch K2Cr2O7 trong H2SO4 long. (2) Sc kh SO2 vo dung dch HNO3 c. (3) Sc kh SO2 vo dung dch Ca(OH)2. (4) Cho KMnO4 vo dung dch HCl c. (5) Cho SiO2 vo dung dch HF. (6) Cho CrO3 vo dung dch NaOH. S th nghim c phn ng oxi ha - kh xy ra l A. 4. B. 6. C. 5. D. 3. Cu 21: C cc dung dch ring bit khng dn nhn : NH 4Cl, AlCl3, FeCl3, Na2SO4, (NH4)2SO4, NaCl. Thuc th cn thit nhn bit tt c cc dung dch trn l dung dch A. BaCl2. B. NaHSO4. C. Ba(OH)2. D. NaOH. Cu 22: Cho s chuyn ho : HCl HCl 2 NaOH C6H5-CCH + X + Y + Z Trong X, Y, Z u l sn phm chnh. Cng thc ca Z l A. C6H5CH2CH2OH. B. C6H5COCH3. C. C6H5CH(OH)CH2OH. D. C6H5CH(OH)CH3. Cu 23: Cho X tc dng vi dung dch cha 0,1 mol H2SO4 thu c 0,15 mol SO2. Cht X l A. Na2SO3. B. Cu. C. Fe. D. S. Cu 24: Hn hp X gm CnH2n-1CHO, CnH2n-1COOH, CnH2n-1CH2OH (u mch h, n N*). Cho 2,8 gam X phn ng va 8,8 gam brom trong nc. Mt khc, cho ton b lng X trn phn ng vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH3, kt thc phn ng thu c 2,16 gam Ag. Phn trm khi lng ca C nH2n-1CHO trong X l A. 22,22%. B. 26,63%. C. 20,00%. D. 16,42%. Cu 25: Ha tan ht m gam hn hp FeS2 v Cu2S trong dung dch HNO3, sau cc phn ng hon ton thu c dung dch X ch c 2 cht tan, vi tng khi lng cc cht tan l 72 gam. Gi tr ca m l A. 60. B. 40. C. 20. D. 80. Cu 26: Cho m gam hn hp X gm axit glutamic v valin tc dng vi dung dch HCl (d), sau phn ng hon ton lm bay hi cn thn dung dch, thu c (m + 9,125) gam mui khan. Nu cho m gam X tc dng vi dung dch NaOH (d), kt thc phn ng to ra (m + 7,7) gam mui. Gi tr ca m l A. 33,75. B. 26,40. C. 39,60. D. 32,25. Cu 27: Cho cc cht : Al, NaHCO3, NH4NO3, Cr(OH)3, BaCl2, Na2HPO3, H2N-CH2-COOH, CH3COONH4, C2H5NH3Cl, ClNH3CH2COOH, CH3COOC2H5, CH2=CHCOONa, H2NCH2COONa. S cht lng tnh theo thuyt Bron-stt l A. 4. B. 5. C. 6. D. 7. Cu 28: Cho m gam hn hp M gm hai axit X, Y (Y nhiu hn X mt nhm -COOH) phn ng ht vi dung dch NaOH to ra (m + 8,8) gam mui. Nu cho ton b lng M trn tc dng vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH3, sau phn ng kt thc thu c 43,2 gam Ag v 13,8 gam mui amoni ca axit hu c. Cng thc ca Y v gi tr ca m ln lt l A. HOCO-CH2-COOH v 19,6. B. HOCO-COOH v 18,2. C. HOCO-COOH v 27,2. D. HOCO-CH2-COOH v 30,0. Cu 29: t chy hon ton 0,05 mol hn hp X gm hai anehit no, mch h sinh ra 1,792 lt CO 2 (ktc). Mt khc, ton b lng X trn phn ng va vi 0,08 mol H2 (xc tc Ni, t0). Cng thc ca hai anehit trong X l Trang 2/4 - M thi 357

A. HCHO v CH3CHO. B. HCHO v HCO-CHO. C. HCHO v HCO-CH2-CHO. D. CH3CHO v HCO-CHO. Cu 30: Nhit phn hon ton 29,6 gam mt mui nitrat kim loi, sau phn ng thu c 8 gam oxit kim loi. Cng thc ca mui nitrat l A. Cu(NO3)2. B. Fe(NO3)3. C. Pb(NO3)2. D. Mg(NO3)2. Cu 31: Hp cht hu c mch h X c cng thc phn t C 4H6O2. Cht X khng tc dng vi Na v NaOH nhng tham gia phn ng trng bc. S cht X ph hp iu kin trn (khng k ng phn hnh hc) l A. 8. B. 10. C. 6. D. 7. Cu 32: Trn m gam Ba v 8,1 gam bt kim loi Al, ri cho vo lng H 2O (d), sau phn ng hon ton c 2,7 gam cht rn khng tan. Khi trn 2m gam Ba v 8,1 gam bt Al ri cho vo H 2O (d), sau phn ng hon ton thu c V lt kh H 2 (ktc). Gi tr ca V l A. 11,20. B. 14,56. C. 17,92. D. 15,68. Cu 33: Pht biu ng l A. Lu hunh v photpho u bc chy khi tip xc CrO3. B. Ur c cng thc ha hc (NH4)2CO3. C. Fe chy trong Cl2 to ra khi c mu xanh lc. D. Ion Cr3+ c cu hnh electron l [Ar]3d5. Cu 34: Hn hp M gm ancol no, n chc, mch h X v ancol khng no, a chc, mch h Y (Y cha 1 lin kt trong phn t v X, Y c cng s mol). t chy hon ton mt lng M cn dng V lt O 2 (ktc) sinh ra 2,24 lt CO2 (ktc) v 2,16 gam H2O. Cng thc ca Y v gi tr ca V ln lt l A. C4H6(OH)2 v 3,584. B. C3H4(OH)2 v 3,584. C. C4H6(OH)2 v 2,912. D. C5H8(OH)2 v 2,912. Cu 35: in phn vi in cc tr dung dch cha 0,2 mol AgNO 3 vi cng dng in 2,68 A, trong thi gian t gi thu c dung dch X (hiu sut qu trnh in phn l 100%). Cho 16,8 gam bt Fe vo X thy thot ra kh NO (sn phm kh duy nht) v sau cc phn ng hon ton thu c 22,7 gam cht rn. Gi tr ca t l A. 2,00. B. 1,00. C. 0,50. D. 0,25. Cu 36: Ha tan ht 10,1 gam hn hp hai kim loi kim thuc 2 chu k lin tip vo nc thu c 3 lt dung dch c pH = 13. Hai kim loi kim l A. Li, Na. B. K, Rb. C. Na, K. D. Rb, Cs. Cu 37: t chy hon ton 2 lt hn hp kh gm ankin X v hirocacbon Y cn dng 4,5 lt kh O 2 sinh ra 3 lt kh CO2 (cc th tch kh o cng iu kin nhit , p sut). Cng thc phn t ca X v Y ln lt l A. C2H2 v CH4. B. C2H2 v C2H4. C. C3H4 v CH4. D. C3H4 v C2H6. Cu 38: in phn vi in cc tr, mng ngn xp hn hp dung dch gm 2a mol NaCl v a mol CuSO4, n khi catot xut hin bt kh th ngng in phn. Trong qu trnh in phn trn, kh sinh ra anot l A. Cl2. B. Cl2 v O2. C. H2. D. O2. Cu 39: Cho 27,4 gam hn hp M gm axit axetic v hai ancol n chc ng ng k tip tc dng ht vi 13,8 gam Na thu c 40,65 gam cht rn. Nu cho ton b lng M trn phn ng vi dung dch NaHCO 3 (d), kt thc phn ng sinh ra 6,72 lt CO2 (ktc). Cng thc ca hai ancol trong M l A. C2H5OH v C3H7OH. B. CH3OH v C2H5OH. C. C3H5OH v C4H7OH. D. C7H15OH v C8H17OH. Cu 40: Cho cn bng : N2 (k) + 3H2 (k) 2NH3 (k) Khi tng nhit th t khi ca hn hp kh thu c so vi H2 gim. Pht biu ng v cn bng ny l A. Phn ng thun ta nhit, cn bng chuyn dch theo chiu nghch khi tng nhit . B. Phn ng thun thu nhit, cn bng chuyn dch theo chiu thun khi tng nhit . C. Phn ng nghch thu nhit, cn bng chuyn dch theo chiu thun khi tng nhit . D. Phn ng nghch ta nhit, cn bng chuyn dch theo chiu nghch khi tng nhit . B. PHN RING: Th sinh ch c lm mt trong hai phn (phn I hoc phn II) Phn I. Theo chng trnh Chun (10 cu : T cu 41 n cu 50) Cu 41: Cho 0,3 mol hn hp kh X gm HCHO v C 2H2 tc dng hon ton vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH3 to ra 91,2 gam kt ta. Nu cho ton b lng X trn vo bnh ng dung dch brom trong CCl 4 th khi lng brom phn ng ti a l A. 80 gam. B. 32 gam. C. 64 gam. D. 40 gam. Cu 42: Cho mt s tnh cht : l cht kt tinh khng mu (1) ; c v ngt (2) ; tan trong nc (3) ; ho tan Cu(OH) 2 (4) ; lm mt mu nc brom (5) ; tham gia phn ng trng bc (6) ; b thu phn trong mi trng kim long nng (7). Cc tnh cht ca saccaroz l A. (1), (2), (3) v (4). B. (1), (2), (3), (4), (5) v (6). C. (2), (3), (4), (5) v (6). D. (1), (2), 3), (4) v (7). Cu 43: C cc ha cht : K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO, H2SO4, KClO3. Nhng ha cht c s dng iu ch Cl2 trong phng th nghim l A. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, HClO. B. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO, H2SO4. C. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, NaCl, HClO. D. K2Cr2O7, HCl, KMnO4, MnO2, KClO3. Cu 44: Hn hp X gm KClO3, Ca(ClO3)2, CaCl2 v KCl c tng khi lng l 83,68 gam. Nhit phn hon ton X thu c 17,472 lt O2 (ktc) v cht rn Y gm CaCl 2 v KCl. Y tc dng va 0,36 lt dung dch K 2CO3 0,5M thu c dung dch Z. Lng KCl trong Z nhiu gp 22/3 ln lng KCl trong X. Phn trm khi lng KClO 3 trong X l Trang 3/4 - M thi 357

A. 47,62%. B. 58,55%. C. 81,37%. D. 23,51%. Cu 45: Hn hp M gm anehit X, xeton Y ( X, Y c cng s nguyn t cacbon) v anken Z. t chy hon ton m gam M cn dng 8,848 lt O2 (ktc) sinh ra 6,496 lt CO2 (ktc) v 5,22 gam H2O. Cng thc ca anehit X l A. CH3CHO. B. C3H7CHO. C. C4H9CHO. D. C2H5CHO. Cu 46: X phng ho hon ton 13,44 kg cht bo c ch s axit bng 7 cn 120,064 kg dung dch NaOH 15%. Khi lng glixerol thu c l A. 13,75584 kg. B. 13,8045 kg. C. 13,8075 kg. D. 10,3558 kg. Cu 47: Cho 19 gam hn hp bt gm kim loi M (ho tr khng i) v Zn (t l mol tng ng 1,25 : 1) vo bnh ng 4,48 lt kh Cl2 (ktc), sau cc phn ng hon ton thu c hn hp cht rn X. Cho X tan ht trong dung dch HCl (d) thy c 5,6 lt kh H2 thot ra (ktc). Kim loi M l A. Na. B. Ca. C. Mg. D. Al. Cu 48: Cho 0,2 mol FeCl2 vo dung dch cha 0,7 mol AgNO3, sau cc phn ng xy ra hon ton thu c khi lng kt ta l A. 57,4 gam. B. 79,0 gam. C. 75,6 gam. D. 21,6 gam. Cu 49: C 4 dung dch : H2SO4 long, AgNO3, CuSO4, HCl. Cht khng tc dng vi c 4 dung dch trn l A. MnO2. B. Fe. C. NaNO3. D. NaF. Cu 50: Trung ho hon ton 3 gam mt amin bc I bng axit HCl to ra 6,65 gam mui. Amin c cng thc l A. CH3NH2. B. H2NCH2CH2CH2NH2. C. H2NCH2CH2NH2. D. CH3CH2NH2. Phn II. Theo chng trnh Nng cao (T cu 51 n cu 60) Cu 51: Pht biu ng l A. Benzen v cc ng ng ca n u lm mt mu dung dch thuc tm khi un nng. B. Fructoz b kh bi AgNO3 trong dung dch NH3 (d). C. Cho HNO2 vo dung dch alanin hoc dung dch etyl amin th u c si bt kh thot ra. D. Lc baz tng dn theo dy : C2H5ONa, NaOH, C6H5ONa, CH3COONa. Cu 52: Cho hn hp X gm CH2=CHOCH3 ; CH2=CHCH2OH v CH3CH2CHO (s mol mi cht u bng nhau) phn ng vi lng d dung dch AgNO 3 trong NH3, kt thc phn ng thu c 5,4 gam Ag. Mt khc, nu cho ton b lng X trn tc dng ht vi dung dch KMnO4 (d) th khi lng cht hu c sinh ra l A. 7,08 gam. B. 7,40 gam. C. 4,60 gam. D. 7,85 gam. Cu 53: Trong cc pht biu sau : (1) Theo chiu tng dn in tch ht nhn, cc kim loi kim th (t Be n Ba) c nhit nng chy gim dn. (2) Kim loi Cs c dng ch to t bo quang in. (3) Kim loi Mg c kiu mng tinh th lp phng tm din. (4) Cc kim loi Na, Ba, Be u tc dng vi nc nhit thng. (5) Kim loi Mg tc dng vi hi nc nhit cao. Cc pht biu ng l A. (2), (4). B. (1), (2), (3), (4), (5). C. (2), (3), (4). D. (2), (5). Cu 54: Pht biu ng l A. Ngi ta s dng ozon ty trng tinh bt v du n. B. Khng th dng nc brom phn bit 2 kh H2S v SO2. C. trng thi rn, NaCl tn ti di dng tinh th phn t. D. Nc cng toan l hn hp dung dch HNO3 v HCl vi t l mol tng ng l 3 : 1. Cu 55: Axeton khng phn ng vi cht no sau y ? A. brom trong CH3COOH. B. HCN trong H2O. C. H2 (xc tc Ni, t0). D. KMnO4 trong H2O. Cu 56: Kh este X n chc bng LiAlH 4 thu c ancol duy nht Y. t chy hon ton 0,1 mol Y thu c 0,3 mol CO 2 v 0,3 mol H2O. Mt khc, t chy ht 0,1 mol X th thu c tng khi lng CO 2 v H2O l A. 33,6 gam. B. 37,2 gam. C. 18,6 gam. D. 16,8 gam. Cu 57: Cho 27,4 gam Ba vo 200 gam dung dch CuSO4 16%, sau cc phn ng hon ton thu c dung dch X. Dung dch X c khi lng thay i so vi khi lng dung dch CuSO4 ban u l A. gim 39,2 gam. B. gim 38,8 gam. C. gim 38,4 gam. D. tng 27,0 gam. Cu 58: Cho cc th in cc chun : E Al3+ / Al = -1,66 V ; E Cu 2 + / Cu = + 0,34 V. Bit sut in ng chun ca pin : E Zn Cu =1,1 V, E Mg Al = 0,71 V. Vy sut in ng chun ca pin Mg-Zn (E Mg Zn ) l A. 2 V. B. 1,61 V. C. 0,9 V. D. 1,81 V. Cu 59: Nung hn hp gm 6,4 gam Cu v 54 gam Fe(NO 3)2 trong bnh kn, chn khng. Sau phn ng hon ton thu c hn hp kh X. Cho X phn ng ht vi nc, thu c 2 lt dung dch Y. pH ca dung dch Y l A. 0,523. B. 1,3. C. 0,664. D. 1. Cu 60: Hp cht hu c X c cng thc phn t C 2H8O3N2. Cho 0,15 mol X phn ng ht vi dung dch cha 0,2 mol NaOH. C cn dung dch sau phn ng thu c m gam cht rn ch gm cc cht v c. Gi tr ca m l A. 14,75. B. 12,75. C. 20,00. D. 14,30.------------------------------------------------------- HT ---------Trang 4/4 - M thi 357
0 0