P. 1
МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС - ДОН КИХОТ

МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС - ДОН КИХОТ

Views: 105|Likes:
kniga servantez
kniga servantez

More info:

Published by: Кристиян Янакиев on May 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

МИГЕЛ ДЕ СЕРВАНТЕС СААВЕДРА

ЗНАМЕНИТИЯТ ИДАЛГО ДОН КИХОТ ДЕ ЛА МАНЧА
ПЪРВА ЧАСТ
ПРОЛОГ
Читателю, ти, който pаsnолаrаm c+c csоöоznо spеmе, nnmа ny+zа zа ти cе к+лnа, sа
zа mи nоsnpsаm, uе +елаn от scе c+puе таsи кnиrа, като pо+öа nа zyxа, zа е nай-
xyöаsата, nай-sаöаsnата и nай-ymnата от scиuки кnиrи. Но, pаsöиpа cе, nе mо+еx
zа nе cе nоzuиnn nа sакоnа nа npиpоzата, cnоpеz който scnко +иsо c+mеcтsо
c+szаsа cаmо nоzоönи nа cеöе cи. Какsо zpyrо öе cnоcоöеn zа c+szаzе öеsnлоznиnт
mи и nеzоcтат+unо оöpаsоsаn ym оcsеn иcтоpиnта nа еzиn m+pmаs cиn, c+cyxpеn,
csоеnpаsеn и иsn+лnеn c mиcли, nо-оcоöеnи от теsи nа zpyrите, mиcли, които
nикоrо zpyrиrо nе cа mоrли zа оcеnnт? Сиn, pоzеn s sатsоpnиuеcка килиn, s коnто
scиuки nеyzоöcтsа cи zаsат cpеmа и scеки т++еn mym е като y zоmа cи? Тиmиnата,
mиpnата оöcтаnоsка, nолcката csе+еcт, sеzpиnата nа nеöето, -pоmоn+т nа иssоpите,
cnокойcтsието nа zyxа uеcто c+zейcтsysат и nай-öеsnлоznите mysи zа cе nока+ат
nлоzоsити и zа zаpnт csета c pо+öи, които rо pаzsат и оmаcтлиsnsат. Слyusа cе
öаmа zа иmа rpоsеn cиn, öеs nикак+s uаp, nо люöоsта rо sаcлеnnsа и той nе c+sиpа
nеzоcтат+uите my. Наnpотиs, s nеrоsите оuи теsи nеzоcтат+uи cе npеsp+mат s
nоло+ителnи каuеcтsа и той rо npеzcтаsn nоz таsи csетлиnа nа npиnтелите cи. Аs
оöаuе c+m sc+mnоcт nаcтpок, а nе pоzеn öаmа nа Доn Киxот и nе mе s+psn nо
теuеnието. Не mе те mолn, cк+nи uитателю, така както zpyrите rо npаsnт, еzsа ли
nе c+c c+лsи nа оuи, zа иssиnиm или zа отmиnеm nеzоcтат+uите, които mе sаöеле+иm
s таsи mоn pо+öа. Ти nе cи cpоznик, nито npиnтел nа mоn rеpой. Иmаm ym s rлаsата
cи и mо+еm zа npеuеnnsаm nеmата nе nо-лоmо от scеки zpyr. В csоn zоm ти иmаm
npаsо zа cе pаsnоpе+zаm така, както кpалnт c z+p+аsnите pаöоти. Сиrypnо ти е
иssеcтnа nоrоsоpката: "Поz nлаmа cи и кpалn yöиsаm"1. Вcиuко тоsа ти pаss+pssа
p+uете и те оcsоöо+zаsа от scnкакsо sаz+л+еnие и npиnyzа, така uе ти mо+еm zа
npеuеnиm mоnта иcтоpиn както ти cе иcка, öеs zа cе öоиm, uе mе ти nот+pcnт
cmетка sа sлото или uе mе те nаrpаznт sа zоöpото, което mе ка+еm sа nеn.
Bиx +елал zа ти npеzcтаsn кnиrата такаsа, какsато cи е, öеs yкpаcата nа
npеzrоsоp и öеs mnоrоöpойnите оöиuайnи cоnети, еnиrpаmи и s+sxsали, които
аsтоpите nоcтаsnт оöикnоsеnо s nаuалото nа тsоpöите cи. И nека npиsnаn, uе
тpyz+т, който nоло+иx, sа zа nаnиmа cаmата кnиrа, öе nиmо+еn, като rо cpаsnnsаm
znеc c ycилието zа c+uиnn npеzrоsоpа, който cеrа uетеm. Мnоrо n+ти ssеmаx nеpото
и mnоrо n+ти rо sаxs+pлnx, sаmото nе snаеx какsо тоunо тpnösа zа ка+а. И ето uе
еzиn zеn, zокато cеznx sатpyznеn npеz лиcт xаpтиn c nеpо nа yxото, оöлак+тил cе
nа mаcата, nоznpnл rлаsа nа p+ка, и mиcлеx какsо zа nиmа, s cтаnта sлеsе
nеоuакsаnо еzиn mой npиnтел, uоsек pаsc+zлиs и zyxоsит, и като mе sиzn така
nот+nал s mиcли, sаnита mе sа npиuиnите nа mоnта sаrpи+еnоcт. Bеs nиmо zа кpиn,
аs my каsаx, uе оömиcлnm npеzrоsоpа к+m иcтоpиnта nа Доn Киxот. Раsnpаsиx my, uе
тоsи npеzrоsоp така mе sатpyznnsа, uе nе cаmо nnmаm +елаnие zа rо nаnиmа, nо uе
c+m rотоs zоpи zа nе иssаzn nа önл csnт nоzsиsите nа тоsи öлаrоpоzеn pиuаp.
- Как иcкате sие zа nе mе cmymаsа npиc+zата nа uитателn, тоsи nай-zpеsеn
sакоnоzател, който mе отöеле+и, uе иszаsаm cеrа, nоz nаpаcnалото öpеmе nа
s+spаcтта, cлеz толкоsа rоzиnи, npоcnаnи s öеsm+лsието nа sаöpаsата, еznо
npоиssеzеnие, cyxо като лико, лиmеnо от s+оöpа+еnие, c nеиsz+p+аn cтил, c
оcк+znо c+z+p+аnие, öеs scnкакsа nаyunа и nоsnаsателnа cтойnоcт, öеs uитати nо
nолетата nа cтpаnиuите и аnотаuии s кpаn nа кnиrата, коrато sи+zаm как zpyrи
кnиrи, mакаp и от nоsеcтsоsателеn и csетcки xаpактеp, cа иsn+лnеnи c+c cеnтеnuии
nа Аpиcтотел, nа Платоn и nа mnо+еcтsо zpyrи ¡илоcо¡и, които каpат uитателите zа
аxкат от s+sxиmеnие и zа cmnтат аsтоpите иm sа xоpа nаuетеnи, yuеnи и
кpаcnоpеuиsи? А иmа ли ny+zа zа cе каssа какsо cтаsа, коrато s теsи кnиrи cе
uитиpа Сsетото nиcаnие? Нnmа c+mnеnие, uе uитателите mе отc+znт c какsо аsтоpите
nа теsи тpyzоsе nе nаzат nо-zолy от csети Тоmа и от zpyrи n+psоyuители nа
u+pкsата и uе nокаssат такаsа иsymителnа иsоöpетателnоcт, коnто иm nоssолnsа s
еzиn pеz zа оnиmат nоxо+zеnие nа öеsn+теn люöоsnик, а nа cлеznиn pеz zа sи
nоznеcат отк+c от xpиcтиnncка npоnоsеz, коnто иsn+лsа zymата sи c yzоsолcтsие и
nаcлаzа, коrато n uетете или cлymате. Читателnт nе mе nаmеpи nоzоönо nеmо s
кnиrата mи, т+й като аs nnmаm какsо zа отöеле+а nо öелите nолета, nито n+к mоrа
zа npиöаsn nеmо s кpаn й, а оcsеn тоsа nе snаn nо какsи аsтоpи cе sоzn s pаsкаsа
cи, nоpаzи което nе c+m s c+cтоnnие zа zаm s cаmото nаuало nа тpyzа cи, както
scиuки npаsnт, аsöyuеn cnиc+к, който zа sаnоusа c Аpиcтотел и zа sаs+pmsа c
Кcеuо¡оnт, Зоил или Зеsкиc, mакаp еzиnиnт от тnx zа nе е öил nеmо nоsеuе от
sлоеsиunик, а zpyrиnт - xyzо+nик. В кnиrата mи mе лиncsат c+mо nаuалnи cоnети
или nоnе cоnети, nаnиcаnи от xеpuоsи, mаpкиsи, rpа¡оsе, еnиcкоnи, öлаrоpоznи
zаmи или иmеnити nоети, mакаp и zа snаn, uе леcnо mоrа zа rи nаmеpn, cтиrа zа
nоmолn sа тоsа zsаmа или тpиmа mой npиnтели sаnаnтuии, които mе c+uиnnт cоnети,
nо-xyöаsи от теsи nа mnоrо nай-иssеcтnи nоети nа Иcnаnиn. С еznа zymа, cеnsоpе и
npиnтелю mой - zоöаsиx аs, - pеmаsаm Доn Киxот zа оcтаnе sаpоsеn s аpxиsите cи s
Ла Маnuа, zокато nеöето nе иsnpати uоsека, който mе rо yкpаcи c scиuко тоsа,
което cеrа my лиncsа. Аs cе uyscтsysаm nеcnоcоöеn zа cе cnpаsn c таsи sаzаuа
nоpаzи оcк+znите cи nоsnаnиn и nеzоcтат+unо оöpаsоsаnие и sаmото c+m леnиs nо
npиpоzа и mе m+psи zа т+pcn аsтоpи, които zа ка+ат nеmа, които cаm mоrа zа ка+а
и öеs тnxnа nоmоm. Поpаzи теsи иmеnnо npиuиnи mе nаmиpате т+й sаrpи+еn и
s+söyzеn. Те, cтpysа mи cе, nе cа mалоsа+nи.
Пpиnтелnт mи mе иscлymа, nлеcnа cе nо uелото, npиxnа zа cе cmее и каsа:2
"Ей öоry, öpатко, еzsа cеrа c+snаsаm, uе е nоrpеmnо mnеnието, което c+m cи
c+szал sа sаc s теuеnие nа z+лrото nи nоsnаncтsо. Миcлеx, uе cте ymеn и uе
оömиcлnте scиuки sаmи zейcтsиn, nо cеrа sи+zаm, uе теsи cnоcоönоcти cа толкоsа
zалеuе от sаc, колкото е zалеuе nеöето от sеmnта. Как е s+smо+nо такиsа zpеönи и
леcnо npеоzолиmи тpyznоcти zа cmyтnт spnл ym като sаmиn, csикnал zа cе cnpаsn
ycnеmnо c mnоrо nо-rолеmи sатpyznеnиn? Вnpsайте mи, тоsи cmyт nе cе z+л+и nа
nеzоcтат+unо cnоcоönоcти, а nа npеrолnmа ymcтsеnа леnоcт. Иcкате ли zа sи
zока+а, uе c+m npаs? Наnpеrnете snиmаnието cи и mе sиzите, uе cаmо sа mиr mе
npеmаxnа scиuки sаmи sатpyznеnиn и mе sаn+лnn scиuки mnиmи npаsnиnи, които sи
cmymаsат, nлаmат и s+snиpат zа иszаzете иcтоpиnта nа sаmиn snаmеnит Доn Киxот;
csетило и оrлеzало sа unлото cтpаncтsysаmо pиuаpcтsо.
- Ка+ете - отs+pnаx аs, като uyx zymите my, - как[29] cmnтате zа mе иssлеuете от
öеsznата nа cтpаxа и zа xs+pлите csетлиnа s xаоcа nа mоето cmymеnие?
На тоsа той отrоsоpи:
- П+psата cn+nка, sа коnто rоsоpите, а иmеnnо лиncата nа nаuалnи cоnети,
еnиrpаmи и s+sxsали, които тpnösа zа ö+zат nаnиcаnи от sиcокоnоcтаsеnи и
титyлysаnи лиunоcти, mо+е zа cе отcтpаnи, ако cи zаzете тpyzа zа rи nаnиmете
cаm, cлеz което mо+ете zа rи кp+cтите и zа иm zаzете какsито иmеnа cи nо+елаете,
като rи npиnиmете nа отеu Хyаn Иnzийcки6 или nа иmnеpатоpа nа Тpаnеsynz, sа
които cе pаsкаssа, zоколкото snаm, uе cа öили npоuyти nоети. Но ако те nе cа
öили s zейcтsителnоcт nоети и cе nаmеpnт 2nеzаnти и öакалаspи, които öиxа
nоunали zа mеnnат sаz r+pöа sи иcтиnата и cе оnитат zа sи sаcеrnат, xиu nе иm
оöp+mайте snиmаnие. Доpи и zа zока+ат, uе cте иsл+rали, nnmа zа sи отpе+ат
p+ката, c коnто cте nаnиcали теsи nеиcтиnи.
А отnоcnо ny+zата zа cе uитиpат s nолето nа cтpаnиuите npоиssеzеnиnта и
аsтоpите, от които mе uеpnите nоrоsоpки и cеnтеnuии sа sаmата иcтоpиn, mе тpnösа
zа cе nоcтаpаете zа nоmеcтите cnолyuлиsо nnкои cеnтеnuии и латиncки ¡pаsи, които
snаете nаиsycт или mо+ете öеs оcоöеnо ycилие zа nаmеpите. Т+й nаnpиmеp, коrато
rоsоpите sа csоöоzа или pоöcтsо, mе uитиpате "Non bene pro to libertas venditur
auroо"9, а s nолето nа c+отsетnата cтpаnиuа mе nиmете иmето nа Хоpаuий или nа
тоsи, който rо е каsал. Ако ли n+к cтаsа zymа sа scеmоr+mеcтsото nа cm+pтта,
nиmете sеznаrа: "Pallida mors aequo pulsat pede pauperum tabernas, regumque
turres"11.
Ако ли n+к тpnösа zа cnоmеnете nеmо sа zpy+елюöието и люöоsта, които Bоr nи
nоsелnsа zа npоnsnsаmе к+m nеnpиnтелn cи, nоpоsете cе s Сsетото nиcаnие, което
mо+ете zа nаmеpите и öеs zа cте mnоrо люöоsnателеn, и uитиpайте cлоsата nе nа
zpyr, а nа cаmиn Гоcnоz-Bоr: "Ego autem dico vobis: diligite inimicos
vessstros"12.
Ако ли n+к cе rоsоpи sа sли nоmиcли, nоsоsете cе nа Еsаnrелието: "De corde
exeunt cogitationes malae"13. Стаnе ли n+к zymа sа nоcтоnncтsото nа npиnтелите,
nоzp+ка sи е Катоn, който е каsал: "Докато cи mаcтлиs, mnоrо npиnтели mе иmаm,
nо zойzат ли uеpnи znи, mе оcтаnеm cаm". 14
(Тоsа nо-rоpе е c rp+uки öyкsи, и nоnе+е nnmаm rp+uки zpайsеp sа nоz ДОС, nито
rp+uки cиnтеsатоp, rо npеnиcsаm от öеле+ките s кpаn nа кnиrата. Victor from
http://123.dir.bg)
С тиn латиncки иspеuеnиn и c zpyrи nоzоönи mе mо+ете[30] zа mиnете sа rpаmатик,
а zа cи rpаmатик s nаmи znи, nе е mалка uеcт и nе е öеs nолsа.
А zойzе ли pеz sа аnотаuии s кpаn nа кnиrата, nай-öеsnоrpеmnо mе mо+е zа rи
c+öеpете nо cлеznиn nаuиn: ако cnоmеnете s кnиrата cи sа nnкой sеликаn,
nаnpаsете така, uе той zа ö+zе Голиат, и тоrаsа öеs оcоöеn тpyz mе иmате rотоsа
öеле+ката. Tе ка+ете: "Великаn+т Голиаc или Голиат е ¡илиcтиmnnиn, коrото
оsuаpnт Даsиz yöил c каm+к от npаmката cи s zолиnата nа Теpеöиnт, cnоpеz както
cе pаsкаssа s Кnиrата sа uаpете, rлаsа...", s коnто mе nаmеpите теsи zymи.
Слеz тоsа, ако иcкате zа mиnете sа uоsек, csеzym s оöлаcтта nа csетcките nаyки и
rолnm коcmоrpа¡, mе nаmеpите nаuиn zа cnоmеnете s+s sаmата иcтоpиn sа pека Таxо
и ето sи иssеzn++ zpyrа öеле+ка c+c cлеznото c+z+p+аnие: "Река Таxо е nаpеuеnа
така nо иmето nа еzиn иcnаncки кpал, иssиpа s еzи-коn cи mеcтnоcт и cе sлиsа s
океаnа, rалейки cтеnите nа cлаsnиn rpаz Лиcаöоn. Каssат, uе pеката sлаuи sлатnи
nnc+uи и np..." Ако s pаsкаsа sи cе nоnsnт pаsöойnиuи, mе sи npеzло+а иcтоpиnта
sа Как, коnто snаn nа np+cти. Ако ли n+к cтаnе zymа sа öлyznи +еnи, еnиcкоn+т nа
Моnzоnиеzо mе sи sаеmе csоите Лаmиа, Лаиzа и Iлоpа - а sие c тоsи uитат mе
ysелиuите аsтоpитета cи. Ако т+pcите npиmеp sа +еcтоки +еnи, mе ssеmете от
Оsиzий nеrоsата Меzеn. Каcае ли cе sа s+лmеönиuи и mаrsоcnиuи, Оmиp mе sи
nоmоrnе c+c csоnта Калиncо, а Веprилий - c Hиpuеn. А nиmете ли sа cлаsnи
sоеnаuалnиuи, £лий Hеsаp mе sи npеzло+и cаm cеöе cи sа оöpаsеu s csоите
"Коmеnтаpи", а Плyтаpx mе sи nоcоuи xилnzи алекcаnzpоsuи. Дойzе ли pеz zа
оnиcsате люöоsnи npиклюuеnиn, колкото и cлаöо zа sлаzеете тоcкаncкиn еsик, mе
иssикате nа nоmоm Леоn Еspеиnа, който mе npеn+лnи uаmата sи c npиmеpи. А ако nе
иcкате zа cе snymате s n+теmеcтsиn иs uy+zи sеmи, s zоmа cи cиrypnо mе nаmеpите
кnиrата nа Iоncека "За люöоsта к+m Bоrа", c+z+p+аmа scиuко, което mо+е zа xpymnе
nа sаc и nа nай-иsоöpетателnиn uоsек s таsи оöлаcт. Не sи оcтаsа s кpаn nа
кpаиmата nиmо zpyrо, оcsеn zа cи zаzете тpyz zа uитиpате теsи иmеnа или zа
cnоmеnете s+s sаmата кnиrа теsи иcтоpии, които иsöpоиx, като оcтаsите nа mеnе
rpи+ата zа nоcтаsn öеле+ките и аnотаuиите. Оöеmаsаm sи zа иsn+лnn scиuки nолета
и zа nаnиmа nnколко лиcта sа кpаn nа кnиrата.
Нека cе sаnиmаеm cеrа c+c cnиc+ка nа аsтоpи, как+sто иmа[31] s zpyrи кnиrи и
как+sто лиncsа s+s sаmата. Лек sа тоsа cе nаmиpа mnоrо леcnо, mе тpnösа cаmо zа
nаmеpите кnиrа, коnто zа c+z+p+а n+леn cnиc+к c аsтоpи от n+psата zо nоcлеznата
öyкsа nа аsöyката, както cаm sие каsаxте. С+mиn тоsи аsöyuеn cnиc+к nоcтаsете
s+s sаmата кnиrа и nе cе тpеsо+ете nикак zоpи ако cе откpие иsmаmата, nоpаzи
тоsа, uе sие nе cте иmали nикакsа ny+zа zа uеpnите snаnиn от теsи аsтоpи. Вcе mе
cе nаmеpи nnкой nаиsеn uитател, който zа nоsnpsа, uе cте иsnолssали scиuки теsи
аsтоpи sа sаmата npоcта и оöикnоsеnа иcтоpиn. Накpаn, ако тоsи z+л+r nоmеnик от
аsтоpи nе nоcлy+и sа zpyrо, то nоnе mе zаzе те+еcт nа sаmата кnиrа. Оmе nоsеuе
uе nикой nе mе cеznе zа npоsеpnsа zали nаиcтиnа cте uели, или nе теsи аsтоpи,
sаmото от тоsа nnmа zа my cтаnе nито nо-тоnло, nито nо-cтyzеnо. От zpyrа cтpаnа,
таsи sаmа кnиrа, ако zоöpе c+m cxsаnал cmиc+ла й, nе cе ny+zае nикак от nеmата,
които cnоpеz sаc й лиncsат, т+й като тn от кpай zо кpай е pаsоöлиuеnие nа
pиuаpcките pоmаnи, а sа тnx nито Аpиcтотел е cnоmеnал какsото и zа öило, nито
csети Ваcилий е каsал nеmо, nито Hиuеpоn е иmал nnкакsа npеzcтаsа. Неsеpоnтnите
öеscmиcлиn, които cе иspе+zат s nеn, nnmат nиmо оömо c+c cтpоrото cnаssаnе nа
иcтоpиuеcката иcтиnа, nито c nаöлюzеnиnта nа аcтpолоrиnта. Те nе cе sаcnrат nито
от rеоmетpиuеcките иsmеpеnиn, nито от оöоpsаnето nа оpатоpcки zоsоzи. Кnиrата sи
nе cи nоcтаsn sа sаzаuа zа npоnоsnzsа и nе cmеcsа öо+иите c uоsеmките zела -
т+каn, от коnто nикой zоö+p xpиcтиnnиn nе тpnösа zа cи кpои zpеxи. Коrато
nиmете, тpnösа еzиncтsеnо zа cе npиz+p+ате к+m nоzpа+аnието nа c+mеcтsysаmото.
Колкото то е nо-c+s+pmеnо, толкоsа nо-xyöаsо mе ö+zе тоsа, което mе nаnиmете. И
nоnе+е sаmето npоиssеzеnие uели nаz scиuко zpyrо zа ynиmо+и sлиnnието и
snаuеnието, което pиuаpcките pоmаnи cа npиzоöили s csета cpеz nеnpоcsетеnото
оömеcтsо, nnmа sаmо zа xоzите zа npоcите от ¡илоcо¡ите cеnтеnuии, zа т+pcите
c+sети от Сsетото nиcаnие, sz+xnоsеnиn от nоетите, öлаrоssyunи ¡pаsи от
оpатоpите и uyzеcа от csетиите. Дайте cи cаmо тpyz pеuта sи zа cе лее, c
иspаsителnи, npиcтойnи и zоöpе nоzpеzеnи cлоsа, ¡pаsите sи zа cа öлаrоssyunи и
npаsnиunи и zа pаsкpиsат nо nай-npаsилеn nаuиn scиuко, което иcкате zа ка+ете.
Иspаsnsайте nоnnтnо sаmите mиcли, öеs zа rи оnлитате и sаm+rлnsате. Поcтаpайте
cе c+mо zа pаscmеете c sаmата иcтоpиn mелаnxолиunиn uитател, zа pаssеcелите[32]
оmе nоsеuе sеcелnка, zа nе отеruите nеyкиn, zа nакаpате npоsоpлиsиn zа cе
s+sxити от иsоöpетателnоcтта sи, zа nе n npеspе ssиcкателnиnт, а иcтиncкиnт
nоsnаsаu zа nе npеcтаnе zа n s+sxsалnsа. Поcтаsете cи sc+mnоcт sа uел zа
pаspymите sле cк+pnеnата nоcтpойка nа теsи pиuаpcки pоmаnи, nеnаsи+zаnи от
nеmалко xоpа и xsалеnи от mnоrо nоsеuе. Поcтиrnете ли тоsа, sие nоcтиrате mnоrо.
Иscлymаx c z+лöоко m+лuаnие тоsа, което каsа mоnт npиnтел, и zymите my cе
sаnеuатаxа т+й z+лöоко s mеnе, uе rи s+snpиеx, öеs zа my s+spаsn, и pеmиx zа
иsrpаzn c тnx тоsи npеzrоsоp, който mе ти nока+е колко е ymеn, zpаrи uитателю,
тоsи mой npиnтел и, колко rолnmо öе mаcтието mи zа nаmеpn s nай-тpyznиn uаc
так+s c+sетnик. Ти mе nоuyscтsysаm и оöлекuеnие, коrато sиzиm колко иcкpеnа и
nеnоznpаsеnа ти cе npеzлаrа иcтоpиnта nа snаmеnитиn Доn Киxот zе ла Маnuа, nа
uоsека, коrото scиuки +ители nа Моnтиелcкото nоле cuитат еzиnоzymnо sа nай-
uелоm+zpеnиn люöоsnик и sа nай-юnаunиn pиuаp от scиuки, които от mnоrо rоzиnи
nаcаm cа cе nоzsиsаsали s тоsи кpай. С+scеm nе иcкаm zа npеysелиuаsаm ycлyrата,
коnто ти npаsn, като те sаnоsnаsаm c толкоsа sаöеле+ителеn и zоcтоеn pиuаp, nо
z+p+а zа mи ö+zеm öлаrоzаpеn sа sаnоsnаncтsото ти c+c cлаsnиn my оp++еnоcеu
Саnuо Паncа, s uието лиuе, cтpysа mи cе, c+m c+uетал scиuки zоcтойncтsа nа
оp++еnоcuите, оnиcаnи nай-öеspаsöоpnо s öеsöpой npаsnоcлоsnи pиuаpcки pоmаnи.
Нека Гоcnоz zа ти zаsа szpаsе, n+к и mеn zа nе sаöpаsn! Vale 20!
ГЛАВА ПЪРВА,
s коnто cе rоsоpи sа npаsа и оöиuаите nа snаmеnитиn Доn Киxот zе Ла Маnuа
В еznо cело nа Ла Маnuа, sа uието иmе nе иcкаm zа cи cnоmnn, +иsееmе nеотzаsnа
еzиn иzалrо 2 от оnиn, които npите+аsат коnие, cтаp mит от öиsолcка ко+а, m+pmаs
коn и ö+psоnоrа xp+тка. За оöеz олn 3 от sаpеnо mеcо, nо-uеcто rоsе+zо и nо-
pnzко оsnеmко, sа sеuеpn оöикnоsеnо к+лuаnо mеcо, nоznpаsеnо c+c cол, nиnеp,
оuет и лyк, nйuа c+c cлаnиnа s[33] c+öота, леmа s nет+к и nо nnкой r+л+ö sа
npиöаsка s nеzелn - ето теsи ncтиn иsuеpnsаxа тpи uетs+pти от zоxоzите my.
Оcтаnалата uетs+pт отиsаmе sа оöлекло: sа npаsnик - sp+xnа zpеxа от sелаpте,
nаnталоn от каzи¡е, nаpеuеn калcаc, 6 и nаnто¡и от c+mиn nлат, а sа zелnик -
zpеxа от т+n+к s+лnеn nлат. В zоmа my +иsееxа еznа икоnоmка, коnто öеmе
nаzxs+pлила uетиpиzеcетте, и еznа nеrоsа nлеmеnnиuа, коnто nnmаmе и zsаzеcет
rоzиnи, както и еznо mоmuе pатайuе, което s+pmеmе nолcка и zоmаmnа pаöота. То
ymееmе еznакsо cp+unо zа оcеzлаsа коnn nа rоcnоzаpn cи и zа s+pти nо+иuата sа
nоzкаcтpnnе nа оsоmките. Наmиnт иzалrо öеmе nа около nетzеcет rоzиnи, nк, nо
m+pmаs, c+c c+cyxpеnо лиuе. Той оöиuаmе zа cтаsа mnоrо pаnо и zа xоzи nа лоs.
Каssат, uе npеsиmето my öило Киxаzа или Кеcаzа, nо nо тоsи s+npоc nе cа еzиnnи
аsтоpите, които nиmат sа nеrо, mакаp и zа иmа npаszоnоzоönи c+оöpа+еnиn zа cе
snpsа, uе cе е каssал Кеxаnа. Но тоsа nе е от оcоöеnо snаuеnие, cтиrа pаsкаs+т
nи s nиmо c+mеcтsеnо zа nе cе отклоnnsа от иcтиnата.
Тpnösа zа cе snае оcsеn тоsа, uе nаmиnт иzалrо öеmе nоcsетил csоöоznите cи
uаcоsе (а такиsа önxа nоsеuето my uаcоsе npеs rоzиnата) nа pиuаpcките pоmаnи,
които uетеmе c такаsа cтpаcт и nаcлаzа, uе nоuти nаn+лnо sаnеmаpи и лоsа, n+к
zоpи и иmота cи. Таsи nеrоsа люöоsnателnоcт и nоö+pкаnоcт cтиrnа zотаm, uе той
npоzаzе mnоrо ¡аnеrи оpnа sеmn, sа zа cи кynи pиuаpcки pоmаnи, и така той
nаn+лnи zоmа cи c scиuки nоzоönи кnиrи, които mо+а zа nаmеpи. Най-mnоrо my
zоnаzаxа pоmаnите, c+uиnеnи от npоuyтиn Iелиcиаnо zе Силsа, sаmото, той cuитаmе,
uе ncnиnт my cтил и cло+nите my cлоsоc+uетаnиn cа c+mиncки nеpли. Оcоöеnо
оöиuаmе zа uете люöоsnи иsлиnnиn и nокаnи sа zsyöой, zето uеcто nаmиpаmе nиcаnиn
като cлеznите: "Пpаszиsоcтта nа nеnpаszата s отnоmеnиnта sи к+m npаszата mи
zотаm nак+pnnsа uyscтsото mи к+m npаszа, uе npаsо cе оnлакsаm от sаmата
кpаcота..." Или n+к: "Виcоките nеöеcа nа sаmата öо+еcтsеnоcт, които nо öо+еcтsеn
nаuиn sи npикpеnnт к+m ssеszите, sи npаsnт zоcтойnа sа zоcтойncтsото, което c
npаsо yzоcтоnsа sаmето sелиuие.,."
Теsи c++zеnиn каpаxа rоpкиn pиuаp zа cи ryöи ymа и той npекаpsаmе öеsc+nnи nОmи,
sа zа cи rи pаsncnи и snикnе s cmиc+ла иm, zо който nnmаmе zа mо+е zа cе zоöеpе
и cаmиn Аpиcтотел zоpи и zа s+sкp+cnеmе nаpоunо sа uелта.,[34]
Тpyznо my öеmе zа cе c+rлаcи c тоsа, което cе pаsкаssаmе sа pаnите, които
nаnаcnл и nолyuаsал zоn Bелиаnиc, sаmото cи mиcлеmе, uе колкото и оnитnи zа cа
öили лекаpите, които cа rо лекysали, scе cа mели zа оcтаnат cлеzи и öелеsи nо
лиuето и тnлото nа тоsи npоcлаsеn pиuаp. Но s+npеки scиuко xsалеmе nиcателn sа
тоsа, uе s кpаn nа кnиrата cи оöеmаsаmе zа npоz+л+и öеsкpайnите npиклюuеnиn,
uеcто rо оösеmаmе +елаnие zа rpаönе nеpото и zа zоs+pmи cаm той кnиrата тоunо
така, както öе оöеmал аsтоp+т, което nеc+mnеnо mеmе zа nаnpаsи, и то nаsnpnо c
ycnеx, ако nе rо отsлиuаxа nоcтоnnnо zpyrи, nо-sа+nи mиcли. Сnоpеmе uеcто c+c
cелcкиn csеmеnик (uоsек оöpаsоsаn, nолyuил yuеnа cтеnеn s ynиsеpcитета s
Сиryеncа) nо s+npоcа кой е nо-xpаö+p pиuаp: Палmеpиn Аnrлийcки или Аmаzиc
Галcки. Но öp+cnаpnт nа cелото, Николаc, nоzz+p+аmе, uе nикой nе mо+е zа cе
cpаsnи c Риuаpn nа cл+nuето оcsеn mо+е öи zоn Галоаp, öpат nа Аmаzиc Галcки,
който cе cnpаsnл c scnкакsи Поло+еnиn, nе öил иsnе+еn pиuаp и nлаuлиs като öpат
cи, а mо cе отnаcn zо xpаöpоcтта, c nиmо nе my отcт+nsал.
С еznа zymа, nаmиnт иzалrо cе sаz+лöа zотолкоsа s теsи кnиrи, uе uетеmе
nеnpек+cnато, npеs zеnn от c+msаnе zо szpаu и npеs nоmта от szpаu zо c+msаnе. И
т+й като Доn Киxот mалко cnеmе, а mnоrо uетеmе, mоs+к+т my cе иscymи zотаm, uе s
кpайnа cmетка nаmиnт rеpой иsryöи c+scеm ymа cи. В+оöpа+еnието my npелиsаmе от
scиuко оnоsа, което uетеmе s кnиrите: mаrии, pаsnpи, öоеsе, nокаnи sа zsyöой,
pаnи, оöncnеnиn s люöоs, люöоsnи nоxо+zеnиn и m+ки и какsи ли nе zpyrи
nеsеpоnтnи иsmиcлиuи. В rлаsата my sаcеznа szpаsо mиc+лта, uе теsи кynиmа
иsmиcлиuи и ¡аnтаcтиunи иcтеpии cа nеоnpоsеp+иmи иcтоpиuеcки c+öитиn. Каssаmе,
uе Сиz Рyй Диаc е отлиuеn pиuаp, nо uе nе mо+е zа cе cpаsnи s nикой cлyuай c
Риuаpn nа nлаmтnmиn mеu, който cаmо c еzиn yzаp nа mеuа cи öе pаscnк+л nа zsе
nолоsиnи zsа csиpеnи, uyzоsиmnи sеликаnа. По-zоöpо öеmе отnоmеnието my к+m
Bеpnаpzо zел Каpnио, sаmото öе yöил s Роncеcsалиеc оmаrsоcаnиn Ролаnz, като
npиönrnал zо xитpоcтта nа Хеpкyлеc, който yzymил s npеrp+zките cи Аnтей, cиn nа
Зеmnта. Иsкаssаmе cе mnоrо лаcкаsо sа sеликаnа Моprаnте, който, mакаp и zа öил
от pоzа nа rиrаnтите - c+mеcтsа nаzmеnnи и rpyöи, еzиncтsеn nокаssал оömителеn
npаs и zоöpо s+snитаnие. Но Доn Киxот иsnитsаmе nай-rолnmа cлаöоcт к+m[35]
Риnалz zе Моnталöаn, и то оcоöеnо коrато cи rо npеzcтаsnmе как nаnycка sаm+ка,
sа zа оöиpа zе коrо sаs+pnе, и nай-sеuе sа тоsа, uе öе sаzиrnал s sаzmоpcки
cтpаnи иzола nа Моxаmеz, unл от sлато, както pаsкаssа +иsотооnиcаnието my. За zа
mо+е zа nака+е c+c cоöcтsеnата cи p+ка иsmеnnика Гаnелоn, той öеmе rотоs zа
+еpтsysа икоnоmката cи и zоpи cаmата cи nлеmеnnиuа s npиöаsка.
И ето uе коrато cе ymоnоö+pка окоnuателnо, nа nеrо my xpymnа nай-cтpаnnата
mиc+л, коnто е cnоxо+zала nnкоrа лyz uоsек nо csета. Стоpи my cе ymеcтnо и
nеоöxоzиmо както sа cоöcтsеnа npоcлаsа, така и s nолsа nа pоzиnата cи zа cтаnе
cтpаncтsysаm pиuаp и zа тp+rnе nо csета nа коn и c оp++ие s p+ка zа т+pcи
npиклюuеnиn и s+pmи тоsа, което cа npаsили pиuаpите s npоuетеnите от nеrо кnиrи,
а иmеnnо: zа иsкоpеnnsа nеnpаszи, zа cе иsлаrа nа pиcкоsе и оnаcnоcти и nо тоsи
nаuиn zа cnеuели öеscm+pтnо иmе и cлаsа. Bеznиnт, sи+zаmе cе sеuе nаrpаzеn sа
xpаöpоcтта cи nай-mалко c кpалcката коpоnа nа Тpаnеsynz! Пот+nал s теsи толкоsа
npиnтnи sа nеrо mиcли и sоzеn от nеоöикnоsеnото yzоsолcтsие, което те my
zоcтаsnxа, nоö+psа zа npило+и nа zело csоите nаmеpеnиn. П+psо cе sалоsи zа
nоuиcти zоcnеxите, оcтаnали от npаzеzите my, които, nокpити c p++zа и myx+л,
sаöpаsеnи от sекоsе, cе т+pкалnxа s еzиn +r+л. Поuиcти rи и rи nоnpаsи zоколкото
my öеmе s+smо+nо, nо sаöелnsа s тnx rолnm nеzоcтат+к: nа mлеmа, лиncsаmе
sаöpалото. Тyк my zойzе nа nоmоm nеrоsата rолnmа иsоöpетателnоcт. Иspаöоти от
каpтоn nеmо като nолоsиn sаöpало, c което nоnе npиsиznо zоn+лnи mлеmа. Иcтиnа е
оöаuе, uе sа zа иsnpоösа nкоcтта my, той иsm+кnа mnаrата cи, nаnеcе my zsа
yzаpа, като оmе c n+psиn ynиmо+и sа еzиn mиr тpyzа nа unла cеzmиuа. Леcnиnата, c
коnто pаsöи nа nаpuета sаöpалото, rо cmyти и sа zа cе оcиrypи cpеmy nоzоönа
оnаcnоcт, cе sалоsи nаnоsо sа pаöота, като nоzcили sаöpалото отs+тpе c +елеsnи
nлаcтиnки. Накpаn nкоcтта my rо sаzоsоли и öеs zа pиcкysа c nоs оnит, crлоöи
mлеmа и rо npоrлаcи sа c+s+pmеnо иszелие.
Отиzе cлеz тоsа zа оrлеzа коnn cи, който, mакаp и nа rоzиnи nоsеuе, отколкото cа
кyаpтите s еzиn pеал и c nеzоcтат+uи, nо-mnоrоöpойnи от теsи nа коnn nа Гоnела,
който tantum pellis et ossa fuit 22 my cе sиzn nо-c+s+pmеn от Byuе¡ал nа
Алекcаnz+p Макеzоncки и от Bаöиека nа Сиz. Hели uетиpи znи иsmиnаxа, zокато pеmи
какsо иmе zа my zаzе,[36] sаmото (както cи rоsоpеmе cаm nа cеöе cи) nе öеmе
nикак оnpаszаnо коnnт nа так+s snаmеnит pиuаp, а и cаm nо cеöе cи т+й npекpаcеn,
zа оcтаnе öеs иssеcтnо иmе. Наnpотиs, cтаpаеmе cе zа my zаzе такоsа иmе, uе zа
cе snае кой е öил той, npеzи rоcnоzаpnт my zа cтаnе cтpаncтsysаm pиuаp, и кой е
той cеrа, sаmото c+scеm еcтеcтsеnо öеmе, като cе npоmеnи nоло+еnието nа
rоcnоzаpn, и коnnт zа npоmеnи иmето cи и zа nолyuи nоsо, cлаsnо, snymителnо иmе,
което zа отrоsаpn nа nоsиn cаn и nоло+еnие nа rоcnоzаpn my. И т+й, cлеz като
иsmиcли, отxs+pли, c+uиnи, nе оzоöpи и отnоsо c+cтаsи mnо+еcтsо иmеnа, pеmи nай-
cетnе zа rо nаsоsе Роcиnаnт - иmе, което my cе sиzn s+ssиmеnо, ssyunо,
mnоrоsnаuителnо, s cmиc+л, uе той nnкоrа, npеzи zа cтаnе np+s mе+zy scиuки коnе
s csета, е öил оöикnоsеn коn.
Кp+cтил коnn cи c иmе, което öеmе nаn+лnо nо sкycа my, pеmи zа иsmиcли nоsо иmе
и sа cеöе cи и тpnösаmе zа mиnат nоsи оcеm zеnа, zокато cе cnpе nа Доn Киxот,
иmе, което zаzе оcnоsаnие nа аsтоpите nа таsи толкоsа npаszиsа иcтоpиn zа
тs+pznт, uе иcтиncкото иmе nа nаmиn иzалrо е öило Киxаzа, а c+scеm nе Кеcаzа,
както zpyrи тs+pznт. Но като cи cnоmnи, uе юnаunиnт Аmаzиc nе cе sаzоsолил c+c
cyxото иmе Аmаzиc, а zоöаsил к+m nеrо иmето nа csоето uаpcтsо и отеuеcтsо и cе
nаsоsал Аmаzиc Галcки, и той като zоö+p pиuаp pеmи zа zоöаsи к+m csоето и иmето
nа csоnта pоzиnа и zа cе nаpеuе Доn Киxот zе Ла Маnuа. По тоsи nаuиn nа scекиrо
mеmе zа cтаnе ncnо от как+s pоz и cтpаnа npоиsxо+zа, като оcsеn тоsа yzоcтоnsаmе
pоzиnата cи c uеcтта zа nоcи иmето й.
Слеz като nоuиcти оp++ието cи, nаnpаsи sа mлеmа cи sаöpало, zаzе nоsо иmе nа
коnn cи, а и cаm npоmеnи csоето, pеmи, uе cаmо еznо nеmо my оcтаsа: zа nаmеpи
zаmа, s коnто zа cе sлюöи. Заmото cтpаncтsysаm pиuаp öеs люöиmа е z+psо öеs
лиcта и nлоz, тnло öеs zymа. Доn Киxот pаsc++zаsаmе така: "Ако аs, sа sло или sа
zоöpо, cpеmnа nnк+zе nnкой sеликаn, което cе cлyusа uеcто s +иsота nа
cтpаncтsysаmите pиuаpи, и rо c+öоpn c коnието cи или rо pаscека nа zsе, или nай-
cетnе rо nоöеzn и sаcтаsn zа mоли sа mилоcт, nnmа ли zа е zоöpе zа иmаm zаmа, nа
коnто zа rо иsnpатn s zаp? Той mе отиzе npи mоnта nе+nа rоcnоzаpка, mе колеnиuи
npеz nеn и mе й ка+е c+c cmиpеn и nокоpеn rлаc: "Аs, cеnsоpа, c+m иcnолиn+т
Каpакyлиаmöpо25, sлаzетел nа оcтpоs Малиnzpа[37]nиn26, nоöеzеn s zsyöой c Доn
Киxот zе Ла Маnuа, uиито nоzsиsи npеs+sxо+zат scnка nоxsала. Той sаnоsnzа zа cе
nsn npеz sаmа mилоcт и zа cе nоcтаsn s n+лnо pаsnоло+еnие nа sаmе sелиuие." О,
как ликysаmе nаmиnт zоö+p pиuаp, коrато npоиsnеcе таsи pеu, и колко nоsеuе cе
sаpаzsа, коrато nаmеpи коn zа nаpеuе csоn zаmа! Каssат, uе s cело, öлиsко zо
nеrоsото, +иsеела xyöаsа cелcка zеsойка, s коnто той öил sлюöеn nо еznо spеmе,
mакаp тn, както cе pаsöиpа cаmо nо cеöе cи, nикоrа zа nе öила sаöелnsала
nеrоsата люöоs и zа nе my оö+pnала nикакsо snиmаnие. Иmето й öило Алzоncа
Лоpеncо. Неn иmеnnо pеmи той zа иsöеpе sа zаmа nа csоето c+puе. Като т+pcеmе sа
nеn nоsо иmе, което zа отrоsаpn nа nеrоsото и zа nаnоmnn иmето nа npиnuеcа и
sиcокоnоcтаsеnа cеnsоpа, nаsоsа n Дyлcиnеn zел Тоöоcо, sаmото öе pоzеnа s
Тоöоcо. Тоsа иmе my cе cтоpи öлаrоssyunо, оcоöеnо и mnоrоsnаuителnо, както
scиuки оcтаnали, които öеmе sеuе иsmиcлил.
ГЛАВА ВТОРА,
s коnто cе pаsкаssа sа n+psиn nоxоz nа snаmеnитиn Доn Киxот като pиuаp
Коrато sаs+pmи scиuки теsи npиrотоsлеnиn, Доn Киxот pеmи zа nе отлаrа nоsеuе
иsn+лnеnието nа nлаnа cи, sаmото rо иsm+usаmе mиc+лта, uе csет+т mеmе zа nоnеcе
те+ко scnко nеrоsо sак+cnеnие, толкоsа sелики önxа sаzаuите, които rо оuакsаxа:
zа отm+mаsа sа оöиzи, zа npеmаxsа nеnpаszи, оnpаsn nеypеzиuи, иsкоpеnnsа
sлоynотpеöи и s+scтаnоsnsа npаsата nа оnеnpаszаnите. И т+й, öеs nикоrо zа
nоcsети s nаmеpеnиnта cи и öеs nикой zа rо sиzи, pаnо, npеzи zа cе c+mnе, s еzиn
от юлcките znи, който оöеmаsаmе zа ö+zе mnоrо rоpеm, той cи cло+и zоcnеxите,-
nоcтаsи nа rлаsата cи sле cт+кmеnиn mлеm, s+scеznа Роcиnаnт, ssе mита и коnието
и иsлеsе nа nолето npеs sаznата spата nа zsоpа, öеsкpайnо zоsолеn и pаzоcтеn, uе
е ycnnл т+й леко, öеs m+unотии, zа sаnоunе оc+mеcтsnsаnето nа xyöаsите cи
sаmиcли. Но mоm cе sиzn nа nолето, s rлаsата my cе srnеszи толкоsа cтpаmnа
mиc+л, uе mалко оcтаnа zа cе отка+е от sаnоunатото zело: zойzе my nа ym, uе nе е
nоcsетеn s pиuаpcко ssаnие и uе cnоpеz sакоnа nа pиuаpcтsото nито mо+е, nито
тpnösа zа scт+nn s öой c pиuаpи. П+к zоpи и zа öеmе nоcsетеn, zл++еn öеmе като
nоs pиuаp zа nоcи "öели zоcnеxи", и zа nе иsnиcsа zеsиs s+pxy mита cи, zокато
c+c cоöcтsеnи ycилиn nе rо cnеuели. Теsи mиcли rо pаsколеöаxа. Но лyzоcтта my
öеmе nо-cилnа от scnка nоsелn nа pаsc+z+ка и той nаmиcли zа ö+zе nоcsетеn от
n+psиn cpеmnат nо n+тn cи pиuаp, така както önxа nоcт+nsали mnоrо zpyrи pиuаpи
cnоpеz npоuетеnото s кnиrите, които önxа rо zокаpали zо тоsа c+cтоnnие. Tо cе
отnаcn zо "öелите zоcnеxи", Доn Киxот cе sаpеuе zа иsuиcти csоите така, uе zа
cтаnат nо-öели от xеpmелиn. Той cе ycnокои и npоz+л+и csоn n+т, който sc+mnоcт
öеmе csоöоznо иsöpаn от коnn my. В тоsа той cmnтаmе, uе cе кpие c+mnоcтта nа
npиклюuеnиnта.
Яszейки nо n+тn, nаmиnт nоsоиsnеuеn pиuаp cи rоsоpеmе cаm nа cеöе cи: ."Иmа ли
c+mnеnие, uе nnкой zеn, коrато yuеnиnт иcтоpик cеznе zа оnиmе cлаsnите mи
nоzsиsи, mе sаnоunе pаsкаsа sа mоn np+s nоxоz като pиuаp -s тоsи толкоsа pаnеn
uаc nо cлеznиn nаuиn: "Еzsа-mо pymеnиnт Аnолоn öе pаsnycnал nо лиuето nа
mиpоката и npоcтоpnа sеmn кpаcиsите cи sлатnи к+zpи, еzsа-mо mалките
n+cтpоusетnи nтиuи önxа nоszpаsили c nе+nите cи и cлаzки nеcnи nоnsата nа
pоsоsата Аspоpа, коnто, nаnycnала mекото ло+е nа pеsnиsиn cи c+npyr, nаznикsаmе
npеs spатите и npоsоpuите nа оöикnоsеnите cm+pтnи +ители nа Ла Маnuа, коrато
cлаsnиnт pиuаp Доn Киxот zе Ла Маnuа cе szиrnа от mеките cи nоcтели, mетnа cе nа
npоuyтиn cи коn Роcиnаnт и sаnоunа zа cтpаncтsysа иs zpеsnото и snаmеnито
Моnтиелcко nоле."
И zейcтsителnо той cтpаncтsysаmе тоunо иs тоsа nоле. "Tаcтлиsо mе ö+zе - zоöаsи
той - spеmето и mаcтлиs mе ö+zе sек+т, коrато mе cтаnат иssеcтnи cлаsnите mи
nоzsиsи, zоcтойnи zа ö+zат иsлети от öpоns, иsznлаnи от mpаmоp или иsоöpаsеnи nа
nлатnа, sа zа cе sаnаsnт s nаmетта nа nоколеnиnта. О, m+zpи s+лmеönико, който и
zа cи ти, коmyто mе cе nаznе uеcтта zа cтаnеm летоnиcеu nа таsи cтpаnnа иcтоpиn!
Молn те, nе sаöpаsnй zоöpиn mи Роcиnаnт, sеuеn mой cn+тnик nо scиuки zpymиmа.
"Малко cлеz тоsа Доn Киxот zоöаsи, cnкаm nаиcтиnа öеmе sлюöеn: "О, кnnrиnsо
Дyлcиnеn, rоcnоzаpко nа тоsа nлеnеnо c+puе. Голnmа оöиzа mи nаnеcоxте, като mе
отöл+cnаxте и отxs+pлиxте c +еcтоката cи и cтpоrа sаnоsеz zа nе cе nsnsаm npеz
sаmата кpаcота. Сmилете[39] cе, cеnsоpа, и cи cnоmnете sа тоsа nокоpnо sаm
c+puе, което толкоsа cтpаzа sаpаzи люöоsта cи к+m sаc."
К+m теsи rлynоcти той npиöаsи и mnоrо zpyrи s zyxа nа npоuетеnото s кnиrите cи,
като nоzpа+аsаmе, zоколкото my öе s+smо+nо, nа теxnиn еsик. Пpи тоsа той
nаnpеzsаmе толкоsа öаsnо, а cл+nuето т+й ö+psо cе иszиrаmе и т+й cилnо sаnоusаmе
zа npе+ypn, uе иmаmе оnаcnоcт zа pаsmекnе mоs+ка my, ако так+s öеmе иsоömо
оcтаnал s rлаsата my.
Поuти uелиn zеn öpоzи той, öеs zа my cе cлyuи nеmо sаöеле+ителnо, и тоsа rо
отuайsаmе, sаmото rоpеmе от +елаnие zа cе cpеmnе uаc nо-cкоpо-c nnкоrо, коmyто
zа zока+е cилата nа mиmuИте cи. Еznи аsтоpи тs+pznт, uе n+psото my npиклюuеnие
cтаnало npи npоxоzа Лаnиcе. Дpyrи каssат, uе n+psиnт my nоzsиr е öил c sетpеnите
mелnиuи. Но от тоsа, което mо+аx zа ycтаnоsn и което откpиx s летоnиcите nа Ла
Маnuа, cе pаsöиpа, uе Доn Киxот cтpаncтsysал unл zеn и npиsеuеp той и коnnт my
öили каnnали от ymоpа и npиmpели от rлаz. Като cе оrле+zал nа scи cтpаnи c
nаzе+zата zа c+spе nnкой sаm+к или nnкоn оsuаpcка xи+а, к+zето zа cе npиюти,
nоxаnnе и cи nоuиnе, Доn Киxот sаöелnsал nеzалеuе от n+тn, nо който cе zsи+ел,
еzиn xаn, който my cе cтоpил n+теsоznа ssеszа, sоzеmа nе к+m npеzsеpието, а
nаnpаsо к+m cаmиn zsоpеu nа cnаcеnието my. Пpиmnоpил коnn cи и cтиrnал zо nеrо,
npеzи zа cе mp+кnе nаn+лnо. И ето как npоz+л+аsа csоn pаsкаs летоnиcеu+т:
Пpеz nоpтата nа xаnа cтоnxа cлyuайnо zsе mлаzи +еnи, от теsи, nаpеuеnи "zел
nаpтиzо"2, които n+тysаxа sа Сеsилn sаеznо c myлетаpи, pеmили zа nоmysат тyк.
Наmиnт лоsеu nа npиклюuеnиn, който scиuко mиcлеmе, sи+zаmе и cи npеzcтаsnmе nо
оöpаs и nоzоöие nа тоsа, което öеmе uел, sеznаrа mоm sиzn xаnа, cи s+оöpаsи, uе
cе nаmиpа npеz sаm+к c uетиpи кyли c öлеcтnmи cpеö+pnи иrли, nа който zоpи nе
лиncsаmе nоzsи+еn mоcт nаz z+лöок pоs, c еznа zymа, sаm+к от теsи, които cе
оnиcsат s pоmаnите. Като cтиrnа nа nnколко кpаuки от xаnа или mnиmиn sаm+к, Доn
Киxот zp+nnа юszите и cnpn Роcиnаnт, т+й като оuакsаmе nnкое z+yz+е zа cе nоnsи
nа öойnиuите, sа zа иssеcти c тp+öеn sоs, uе pиuаp cтои npеz spатите nа sаm+ка.
Но като sиzn, uе nикой nе cе nsnsа и uе Роcиnаnт теrли к+m коnюmnnта, Доn Киxот
cе npиöли+и zо spатата nа xаnа и sиzn zsете леки +еnи, които my cе cтоpиxа
npекpаcnи zеsойки или иsт+nuеnи zаmи, иsлеsли zа cе[40] nоpаsxоznт npеz sаm+ка.
В тоsа spеmе c+scеm cлyuайnо еzиn csиnаp, който c+öиpаmе np+cnатите cи иs
cт+pnиmата csиnе (mолn sа npоmка, nо теsи +иsотnи cе nаpиuат cаmо така), иscsиpи
c pоr, sа zа rи nоzöеpе. Доn Киxот cи npеzcтаsи sеznаrа тоsа, което +елаеmе, а
иmеnnо, uе тp+öаu+т иssеcтnsа sа npиcтиrаnето my. Иss+npеznо zоsолеn, той cе
npиöли+и zо xаnа и zо zаmите, които, mоm sиznxа zа иzsа uоsек c такиsа zоcnеxи и
s+оp++еn c коnие и mит, cе иsnлаmиxа и pеmиxа zа cе npиöеpат. Доn Киxот оöаuе,
като отzаzе önrcтsото иm nа nлаxиn иm npаs, szиrnа каpтоnеnото sаöpало, откpи
m+pmаsото cи npаmnо лиuе и иm npоzymа sе+лиsо, c+c cnокоеn rлаc:
- Не önrайте, mилоcтиsи zаmи, nnmа от какsо zа cе cтpаxysате! Риuаpcките sакоnи,
nа които cе nоzuиnnsаm, nе nоssолnsат zа nаnеcа оöиzа nа коrото и zа öило и оmе
nо-mалко nа öлаrоpоznи zеsиuи, какsито, nо scиuко иsrле+zа, cте sие.
Iеnите cе оö+pnаxа к+m nеrо и cе оnитаxа zа pаsrлеzат лиuето my, nолysакpито от
sле cт+кmеnото sаöpало. Но mоm като uyxа, uе rи nаpиuа zеsиuи, таsи толкоsа
mалко nоzxоznmа sа тnxnата npо¡еcиn zymа, npиxnаxа zа cе cmеnт, и то така, uе
Доn Киxот cе pаsrnеsи и иm каsа:
- На кpаcиsи +еnи nай-npилnrа cz+p+аnоcтта, оcsеn тоsа npиsnак nа rлynоcт е zа
cе cmее uоsек öеs cеpиоsnа npиuиnа. Но аs nе sи каssаm теsи nеmа, sа zа sи
оrоpuа или nzоcаm, sаmото еzиncтsеnото mи +елаnие е zа cе nоcтаsn nа ycлyrите
sи.
Тоsи nеnоnnтеn sа zаmите еsик и +алкиnт sиz nа nаmиn pиuаp rи nакаpаxа zа cе
sаcmеnт оmе nо-rp+mко, а cmеx+т иm ysелиuи rnеsа nа nаmиn pиuаp. Поло+еnието
mеmе mо+е öи mnоrо zа cе иsоcтpи, ако nе öеmе cе nоnsил тоunо nаspеmе xаnz+иnта,
uоsек n+леn и nоpаzи тоsа и mиpолюöиs. Коrато c+spn nеоöиuайnо иsrле+zаmата
¡иrypа nа тоsи m++, s+оp++еn c nай-pаsnоpоznо оp++ие, cöpyn и коnие, mит и
nаrp+znа öpоnn, cе nокаsа n+psоnаuалnо cклоnеn zа cnоzели sеcелото nаcтpоеnие nа
+еnите. Но scе nак nаnлаmеn от unлата таsи öойnа mаmиnа, pеmи zа my rоsоpи
sе+лиsо и каsа:
- Ако, sаmа mилоcт cеnsоp pиuаpю, т+pcите nоzcлоn s Тоn xаn, mе nаmеpите ??
scиuко s rолnmо иsоöилие оcsеn леrло, sаmото s nеrо nnmа nито еznо леrло.
Доn Киxот, като sиzn как cmиpеnо rоsоpи c nеrо алкайz+т3[41] nа sаm+ка
(xаnz+иnта той öе ssел sа ynpаsител nа sаm+к), отrоsоpи cлеznото:.
- Аs cе sаzоsолnsаm c mалко, cеnsоp каcтелnnо4, sаmото:
.кpаcа mи е mойта öpоnn,
а nоuиsка - öоnт лют5.
Хаnz+иnта cи nоmиcли, uе Доn Киxот rо е nаpек+л каcтелnnо, sаmото rо е ssел sа
uеcтеn каcтилеu6, zокато той sc+mnоcт öеmе аnzалycеu, от кpайöpе+ието nа Саn
Лyкаp7, nе nо-mал+к pаsöойnик от Как и nе nо-mал+к mоmеnик от кой и zа öило
cлyrа или cтyzеnт, и my отrоsоpи nо cлеznиn nаuиn:
- Tоm е т+й, леrло sа sаmа mилоcт mе cа тs+pzите cкали, а c+nnт sи - sеunо
özеnие8... Слеz като snаете тоsа, mо+ете zа cлеsете от коnn c n+лnата ysеpеnоcт,
uе mе nаmеpите s таsи колиöа scиuко nеоöxоzиmо, sа zа nе mиrnете nе cаmо еznа
nоm, а zоpи unла rоzиnа.
Като иspеuе тиn zymи, xаnz+иnта cе cnycnа zа xsаnе cтpеmето, sа zа nоmоrnе nа
Доn Киxот zа cлеsе, който cе cm+кnа c rолnmа m+ка от коnn, mе+zy zpyrото и
nоpаzи тоsа, uе unл zеn nе öеmе cло+ил и xаnка s ycтата cи.
Слеz тоsа Доn Киxот nоmоли zоmакиnа cи zа nоло+и rолеmи rpи+и, sа коnn my, т+й
като той öил nай-xyöаsото от scиuки тpеsоnаcnи +иsотnи. Хаnz+иnта nоrлеznа
Роcиnаnт, nо той nе my cе cтоpи и nаnолоsиnата толкоsа xyöаs. Наcтаnи коnn s
коnюmnnта и cе s+pnа, sа zа nоnита rоcта cи zали nе +елае nеmо. В тоsа spеmе
+еnите önxа ycnели zа cе nоmиpnт c nаmиn pиuаp и my nоmаrаxа zа c+öлеuе
zоcnеxите cи. Те önxа cm+кnали sеuе nаrp+znика и nаzpаmеnnата my öpоnn, nо nе
ycnnsаxа zа csалnт nито +елnsnата nка, nито sле cт+кmеnото sаöpало, cкpеnеnо c+c
sелеnи леnти, които cе nалаrаmе zа cе npеpе+ат, sаmото nе öеmе s+smо+nо zа cе
отs+p+ат s+sлите: Но Доn Киxот pеmителnо cе npотиsоnоcтаsи nа тоsа и npекаpа
unла nоm c+c sаöpало nа лиuето, което my npиzаsаmе nай-cтpаnnиn и nай-cmеmеn
sиz, как+sто uоsек mо+е zа cи s+оöpаsи. А zокато теsи лекоnpаsnи +еnи, които той
cmnтаmе sа nай-snатnи zаmи и sлаcтелиnки nа sаm+к, cnеmаxа zоcnеxите my, nаmиnт
pиuаp zеклаmиpаmе c nай-rолnmо иsnmеcтsо cлеznите cтиxоsе:[42]
Риuаp nикоrа от zаmи nе е öил така оöcлy+sаn, както Доn Киxот9, коrато от cелото
cи npиcтиrnа:
nеmy cлy+еxа npиnuеcи, а nа коnn my - rpа¡иnи.
- Или, c zpyrи zymи, оöcлy+sат Роcиnаnт, sаmото така cе nаpиuа, ysа+аеmи zаmи,
mоnт коn, а mоето иmе е Доn Киxот zе Ла Маnuа. Не s+snаmеpnsаx zа sи pаsкpиn кой
c+m npеzи nоzsиsите mи, иss+pmеnи s+s sаmа ycлyrа и sа sаmе öлаrо, zа sаrоsоpnт
sа mеn cаmиn, nо +елаnието mи zа npиcnоcоön к+m cлyuаn тоn cтаp pоmаnc sа
Лаnuелот cтаnа npиuиnа zа ysnаете иmето mи npе+zеspеmеnnо. Вcе nак mе nаcт+nи
spеmе, коrато sаmи mилоcти mе mе npиsоsете и аs nокоpnо mе отrоsоpn nа sаmиn
sоs, и тоrаsа cилата nа mоите mиmuи mе nока+е rотоsnоcтта mи zа sи cлy+а.
Iеnите, които nе önxа csикnали zа cлymат nоzоönи иsöлиuи nа кpаcnоpеuие, nе
отpоnsаxа nито zymа. Заnитаxа rо cаmо zали +елае zа sакycи.
- Да, xаnnал öиx nеmо - отrоsоpи Доn Киxот, - sаmото, cтpysа mи cе, zоcта c+m
оrлаznnл.
За nеmаcтие öеmе nет+к и s uелиn xаn nnmаmе nиmо zpyrо sа nzеnе оcsеn mалко pиöа
от оnаsи, коnто s Каcтилиn nаpиuат "аöаzеxо", s Аnzалycиn - "öакалnо", а nо
zpyrи mеcта - "кypаzилsо" или "тpyuyела"10. Поnитаxа Доn Киxот zали öи ssел
nnколко тpyuyела, т+й като nnmаmе nиmо zpyrо.
- Tоm като иmа mnоrо тpyuyели - каsа Доn Киxот, - scе mе mо+е zа mи cе nоznеcе
еznа тpyuа11. Вcе mи е еznо zали mе nолyuа оcеm pеала zpеönи, или еznа cаmо
mоnета от оcеm pеала. П+к и nе е иsклюuеnо pиöките zа cа nо-sкycnи от pиöите,
както телеmкото mеcо е nо-кpеxко от rоsе+zото и npеmкото - nо-sкycnо от коsето.
Тоsа sc+mnоcт nе е от snаuеnие, sа+nото е nо-cкоpо zа mи zаzете zа nm, sаmото
sойncките ycилиn и те+кото оp++ие m+unо cе nоnаcnт, öеs cтоmаx+т zа е nолyuил
csоето.
Сло+иxа my тpаnеsа npеz nоpтата nа xаnа, sаmото таm öеmе xлаznо, и xаnz+иnта
nоznеcе nа Доn Киxот nоpuиn sле иsкиcnата и оmе nо-sле csаpеnа mоpynа c nаpuе
uеpеn и nлеcеnncал xлnö, nоzоöеn nа zоcnеxите my. Мnоrо cmеmnо öеmе zа rо rлеzа
uоsек zа nzе, sаmото c nоzöpаznик и sаöpало,[43] szиrnато nа uелото, nе mо+еmе
zа тypи nиmо cаm s ycтата cи, а тpnösаmе zpyr zа my nоznаcn и nатикsа sал+uите,
sаzаuа, c коnто cе sае еznа от zаmите. Но тn nе ycnnsаmе zа my zаzе zа nие и
иsоömо nикой nnmаmе zа mо+е zа rо cтоpи, ако xаnz+иnта nе öе cе zоcетил zа
иsz+лöае еznа тp+cтикоsа np+uка и zа cло+и еzиnиn й кpай s ycтата nа pиuаpn, а
npеs zpyrиn zа nалиsа sиnото. Доn Киxот nоnаcnmе scиuко тоsа т+pnелиsо, sаmото s
nикой cлyuай nе иcкаmе zа cе c+rлаcи zа cе npеpе+ат леnтите, които кpеnnxа
sаöpалото my. Тоunо тоrаsа cе nоnsи cлyuайnо s xаnа uоsек, който cе sаnиmаsаmе
c+c cкоnnsаnе nа nеpеsи, и оmе nеnpиcтиrnал, nаzy uетиpи или nет n+ти
тp+cтикоsата cи nиmnлка. Тоsа yöеzи nаn+лnо Доn Киxот, uе cе nаmиpа s npоuyт
sаm+к, uе rо rоmаsат c акоmnаnиmеnт nа mysика, uе mоpynата е n+cт+psа, xлnö+т -
от uиcта nmеnиuа, леките +еnи - snатnи zаmи, а xаnz+иnта - sлаzетел nа sаm+к. В
тоsи pеz nа mиcли той nоuyscтsysа sаzоsолcтsо както от ssетото pеmеnие, така и
от n+psото cи иsлиsаnе от cелото. Иsm+usаmе rо оöаuе mиc+лта, uе оmе nе е
nоcsетеn s-pиuаpcко ssаnие и uе nе mо+е zа cе snycnе s npиклюuеnие, öеs zа
npиnаzле+и nа pиuаpcки оpzеn.
ГЛАВА ТРЕТА,
s коnто cе pаsкаssа nо как+s sаöаsеn nаuиn öе nоcsетеn Доn Киxот s pиuаpcко
ssаnие
- Пpеcлеzsаn от таsи mиc+л, Доn Киxот npиö+psа zа npиs+pmи оcк+znата xаnz+ийcка
sеuеpn. Слеz като cе nаxpаnи, иssика xаnz+иnта, отzели cе c nеrо s коnюmnnта,
nаznа npеz nеrо nа колеnе и my каsа:
- Хpаöpи pиuаpю, nе mе cе szиrnа от mncтото cи, zокато sаmа mилоcт nе mе yzоcтои
c öлаrоsолеnието, sа което s+snаmеpnsаm zа sи nоmолn. .cлyrата, коnто mе mи
nаnpаsите, mе sи Покpие еzиn zеn c+c cлаsа и mе ö+zе от nолsа sа uелиn uоsеmки
pоz.
- Хаnz+иnта, като sиzn rоcта cи nаznал s кpаката my и като uy теsи zymи, cе
cлиcа и nе snаеmе какsо zа npаsи и какsо zа npоzymа. Поmоли Доn Киxот zа cе
иsnpаsи, nо той[44] ynоpито откаssаmе, zокато nе иsтp+rnа nай-cетnе ysеpеnие, uе
mолöата my mе ö+zе иsn+лnеnа.
- Като nоsnаsаm sаmето rолnmо sеликоzymие, nе mо+еx и zpyrо zа оuакsаm - отs+pnа
Доn Киxот. - .cлyrата, коnто nоиcкаx и коnто sие c sаmата оöиuайnа mеzpоcт
оöеmаxте zа иsn+лnите, cе c+cтои s тоsа, uе yтpе cyтpиn mе тpnösа zа mе
nоcsетите s pиuаpcко ssаnие. Таsи nоm mе özn nаz оp++ието cи s nаpаклиcа nа
sаmиn sаm+к и yтpе, както sеuе каsаx, mе cе cö+znе тоsа, sа което толкоsа mnоrо
+аzysаm. Така аs mе npиzоöиn npаsо zа т+pcn nо uетиpите кpаиmа nа csета
npиклюuеnиn s sакpила nа ny+zаеmите cе, което е еznо от sаz+л+еnиnта както nа
unлото pиuаpcтsо, така и nа scиuки nоzоönи nа mеn cтpаncтsysаmи pиuаpи, които cе
cтpеmnт от scе c+puе к+m nоzоönи nоzsиsи.
Хаnz+иnта, както sеuе cе каsа, cи nаzаmе mалко mеrоöиеu и cи öеmе zал zоnnк+zе
cmетка sа тоsа, uе rоcт+т my е ymоnоö+pкаn. Слеz като rо иscлymа zокpай, той cе
yöеzи nаn+лnо s csоето npеznоло+еnие и sа zа иmа nа Какsо zа cе cmее npеs nоmта,
pеmи zа иsn+лnи mолöата nа nаmиn pиuаp; и т+й, той каsа nа nаmиn pиuаp, uе
+елаnието и mолöата my cа nаn+лnо pаsymnи и uе nоzоönи nаmеpеnиn cа npиc+mи и
еcтеcтsеnи sа scиuки nо-лиunи pиuаpи, к+m които той nо sиz и юnаunа s+nmnоcт
npиnаzле+и. Той cаm cе öил nоcsетил nа mлаzи rоzиnи nа тоsа nоuетnо nоnpиmе и
cтpаncтsysал nо pаsлиunи кpаиmа nа csета, като т+pcел npиклюuеnиn, öеs zа
npоnycnе zа nоcети Лоc Пеpuелеc кpай Малаrа, npеzrpаzието Риаpаn, Коmnаc s
Сеsилn, Аcоrеxо s Сеrоsиn, Олиsеpа s+s Валеncиn, Роnzилn s Гpаnаzа, кpайöpе+ието
nа Саn Лyкаp, Потpо s Коpzоsа, xаnuетата npи Толеzо и mnоrо zpyrи mеcта, к+zето
иsnитал ö+psиnата nа nоsете cи и лоsкоcтта nа p+uете cи, s+pmил öеssакоnиn,
npел+cтnsал szоsиuи, оöеsuеcтnsал zеsойки, иsmаmsал mалолетnи, като Пpоcлаsил
иmето cи s nоuти scиuки c+zилиmа и sатsоpи nа unла Иcnаnиn. Пpиöpал cе nай-cетnе
s тоsи csой sаm+к, sа zа sа+иsее nа csоn и nа uy+zа cmетка, като npиютnsал s
nеrо scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи, öеs pаsлика какsо е тnxnото ssаnие и nотекло,
еzиncтsеnо от люöоs к+m тnx и sа zа иm zаzе s+smо+nоcт zа nоzелnт c nеrо nаpите
cи s sаmnnа nа zоöpите my uyscтsа. Оöncnи my c+mо така, uе s тоsи sаm+к nnmа
nаpаклиc, к+zето öи mоr+л zа özи nаz оp++ието cи, т+й като c+mеcтsysаmиnт npеzи
öил c+öоpеn, sа zа ö+zе npеycтpоеn. Но s cлyuай nа ny+zа - той snаел тоsа от
cоöcтsеn оnит - zоnycкало cе zа cе özи nаscnк+zе, като таsи nоm rоcт+т mо+ел zа
özи nаz оp++ието cи s еzиn s+тpеmеn zsоp nа sаm+ка. На cлеznиn zеn, c öо+иn
sолn, npи cnаssаnе nа npеzsиzеnиn sа cлyuаn pитyал, mnл zа ö+zе nоcsетеn s
pиuаpcко ssаnие, sа zа cтаnе pиuаp, и то так+s, как+sто zpyr nnmа nо csета.
Заnита rо zали nоcи nаpи. Доn Киxот my отrоsоpи, uе nnmа nито cтотиnка, sаmото
той nе öил uел s nито еzиn pиuаpcки pоmаn cтpаncтsysаmите pиuаpи zа nоcnт nаpи
c+c cеöе cи. Тyк xаnz+иnта my каsа, uе cе л++е: ако s кnиrите nе cе cnоmеnаsа
nиmо nо тоsи s+npоc, то е, sаmото аsтоpите иm nе cа cmетnали sа ny+nо zа nиmат
иspиunо, uе е еcтеcтsеnо и nеоöxоzиmо zа cе nоcnт nаpи и uиcти pиsи, така uе nе
mо+е zа cе zоnycnе, uе те nе cа rи nоcили c+c cеöе cи. Наnpотиs, той snае от
nаn+лnо cиrypеn иsтоunик, uе scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи, sа които т+й nоzpоönо
rоsоpnт кnиrите, cа nоcили n+лnи кеcии sа scеки cлyuай, а оcsеn тоsа и pиsи и
кyтиn, n+лnа c mеxлеmи, c които те лекysали csоите pаnи, sаmото nе sиnаrи иs
nолетата и nycтиnите, к+zето cе cpа+аsали и öиsали pаnnsаnи, cа nаmиpали кой zа
rи лекysа, оcsеn ако cа cе pаzsали nа npиnтелcтsото nа nnкой m+z+p s+лmеönик,
който иm cе npитиusал nа nоmоm, npаmайки nо s+szyxа, nа nnкой оöлак, zеsойка или
z+yz+е c mиmеnuе c uyzотsоpnа sоzа. Доcтат+unо öило zа иsnиnт cаmо еznа каnка от
таsи sоzа и nеsаöаsnо иsuеssали scиuки pаnи и cтpаzаnиn. Те отnоsо cе
uyscтsysали така szpаsи, cnкаm nикоrа от nиmо nе öили cтpаzали. Но npи лиncа nа
такиsа s+лmеönи cpеzcтsа pиuаpите s mиnалото cmnтали sа nаn+лnо ymеcтnо
оp++еnоcuите иm zа nоcnт c+c cеöе cи nаpи и zpyrи nеоöxоzиmи nеmа, като nаnpиmеp
mеxлеmи и öиnтоsе. Ако ли n+к cлyuайnо тиn pиuаpи nnmали оp++еnоcuи (което cе
cлyusало mnоrо pnzко), те cаmите nоcели scиuки теsи nеmа s mnоrо mалки zиcаrи,
npикpеnеnи nо так+s rpи+лиs nаuиn к+m sаznата uаcт nа cеzлото, uе scеки mо+ел zа
cи nоmиcли, uе тоsа nе cа zиcаrи, а nnкак+s cк+nоuеnеn npеzmет; sаmото sа
cтpаncтsysаmите pиuаpи nе öило zоnycтиmо zа nоcnт zиcаrи оcsеn npи nоzоönи
иsклюuителnи оöcтоnтелcтsа. Ето sаmо той rо c+sетsа, а zоpи mо+е и zа my
sаnоsnzа, като nеrоs кp+cтnик, как+sто mnоrо cкоpо mе cтаnе, zа nе n+тysа отcеrа
nатат+к öеs nаpи и öеs cnоmеnатите sеmи. Той cаm mnл zа cе ysеpи колко rолnmа
nолsа mе my npиnеcат теsи sеmи, коrато nай-mалко cе nаznsа.[46]
Доn Киxот оöеmа zа иsn+лnи nай-тоunо c+sетите и sеznаrа cлеz тоsа nолyuи sаnоsеz
zа npиcт+nи к+m özеnието nа zоcnеxите s rолеmиn zsоp, който cе nаmиpаmе отcтpаnи
nа xаnа. Доn Киxот c+öpа scиuките cи zоcnеxи, nоcтаsи rи s еznо каmеnnо коpито
zо клаzеnеuа и s+оp++еn c коnие и mит, sаnоunа c rолnmо zоcтойncтsо zа cе
pаsxо+zа npеz тnx. Тоunо s тоn uаc nоmта sаnоunа zа cе cnycка nаz xаnа.
Хаnz+иnта pаsкаsа nа n+тnиuите s xаnа sа лyzоcтта nа rоcта cи, sа тоsа, uе той
cеrа özи nаz zоcnеxите cи и uе yтpе оuакsа zа ö+zе nоcsетеn s pиuаpcтsо. .uyzеnи
от такаsа cтpаnnа лyzоcт, scиuки отиzоxа zа my cе nолюöysат отzалеu и sиznxа как
nаmиnт pиuаp тy cе pаsxо+zаmе cnокойnо npеz клаzеnеuа, тy оnpnn nа коnието cи,
cе ssиpаmе s zоcnеxите cи, öеs zа отк+csа sа z+лrо nоrлеz от тnx. Наcт+nи nоm,
nо лynата csетеmе т+й cилnо, uе mо+еmе zа c+nеpnиuи c+c cл+nuето, което й sаеmа
csетлиnата cи, така uе scnко zsи+еnие nа nоsиn pиuаp mо+еmе zа cе sиzи от
scиuки. По еznо spеmе nа еzиn от myлетаpите my xpymnа mиc+лта zа nаnои myлетата,
nо sа таsи uел той тpnösаmе zа csали zоcnеxите nа Доn Киxот от коpитото. Tоm
като rо sиzn zа cе npиöли+аsа, pиuаpnт cе npоsикnа rp+mко:
- О, който и zа cи ти, zp+sки pиuаpю, snиmаsай какsо npаsиm и nе zокоcsай
zоcnеxите nа nай-cmелиn от scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи, които nnкоrа cа
npеnаcsали mеu. Вnиmаsай, ако nе иcкаm zа nлатиm c +иsота cи sа z+psоcтта, коnто
npоnsnsаm.
Мyлетаpnт nе оö+pnа snиmаnие nа теsи cлоsа (nо-zоöpе mеmе zа ö+zе sа nеrо, ако
cе öеmе scлymал s тnx), а, nаnpотиs, xsаnа zоcnеxите sа pеm+uите и rи sаxs+pли
колкото cе mо+е nо-nаzалеu. Като sиzn тоsа, Доn Киxот szиrnа оuи к+m nеöето,
отnpаsи mиc+лта cи - както cтаnа snоcлеzcтsие ncnо - к+m Дyлcиnеn и каsа:
- Поmоrnете mи, cеnsоpа, zа отm+cтn sа таsи n+psа оöиzа, nаnеcеnа nа тоsа
nокоpnо sаm c+puе. Не mе лиmаsайте s тоsа n+psо иsnитаnие от sаmето öлаrоsолеnие
и nокpоsителcтsо!
И като rоsоpеmе теsи, и zpyrи nоzоönи nа тnx zymи, sаxs+pли mита, szиrnа c zsе
p+uе коnието cи и yzаpи c nеrо така cилnо myлетаpn nо rлаsата, uе той cе
cтpоnоли nа sеmnта. Оmе еzиn так+s yzаp и myлетаpnт nnmаmе zа иmа ny+zа от
лекаp. Слеz тоsа Доn Киxот c+öpа zоcnеxите cи и nоznоsи[47] pаsxоzките cи c+c
c+mото cnокойcтsие както npеzи. Не cлеz z+лrо, öеs zа snае какsо cе öе cлyuило
(т+й като myлетаpnт öеmе оmе s öеsc+snаnие), zойzе zpyr myлетаp, c+mо c
nаmеpеnие zа nаnои myлетата cи. И той cе оnита zа mаxnе zоcnеxите, sа zа
оcsоöоzи коpитото. Доn Киxот, öеs zа ка+е zymа и öеs zа cе nоsоsе nа nиuиn
mилоcт, sаxs+pли mита cи, zиrnа nоsтоpnо коnието cи и ycnn, öеs zа rо cuynи, zа
pаsöие rлаsата и nа sтоpиn myлетаp. Tym+т npиsлеuе scиuки xоpа от xаnа,
sклюuителnо и xаnz+иnта. Като rи sиzn, Доn Киxот ssе mита cи и cло+ил p+ка nа
mеuа cи, каsа:
О, uаpиuе nа кpаcотата, cmелоcт и mоm nа иsnеmоrsаmото mое c+puе! Наcт+nи spеmе
zа оö+pnете nоrлеzа nа sелиuието cи к+m csоn nокоpеn pиuаp, който е s оuакsаnе
nа rолnmото npиклюuеnие.
Теsи zymи толкоsа mnоrо s+оzymеsиxа Доn Киxот, uе zоpи ако scиuки myлетаpи nа
csета cе önxа sтypnали nаcpеmа my, той nnmаmе zа отcт+nи nи nа еznа nеzn.
Пpиnтелите nа pаnеnите myлетаpи, като sиznxа zpyrаpите cи npоcтpеnи nа sеmnта,
sаnоunаxа отzалеu zа sаmеpnт c каm+nи Доn Киxот, който cе nаsеmе c mита й nе
cmееmе zа cе отzалеuи от коpитото, sа zа nе оcтаsи nеsаmитеnи zоcnеxите cи.
Хаnz+иnта иm sикаmе zа nе rо sакаuат, т+й като rи öеmе sеuе npеzynpеzил, uе е
лyz и uе като лyz nnmа zа rо оc+znт, zоpи и zа rи yöие scиuки. Кpеmеmе и Доn
Киxот, и то zsа+ nо-cилnо. Наpиuаmе myлетаpите nоzлеuи и npеzатели, а sлаzетелn
nа sаm+ка - cтpаxлиsеu и zолеn uоsек, който nоssолnsа zа оöи+zат s sаm+ка my
cтpаncтsysаmите pиuаpи, и cе sакаnsаmе, uе люто öи cи отm+cтил sа nоzлоcтта my,
ако öеmе sеuе nоcsетеn s pиuаpcко ssаnие.
- А sаc, nиmо+nа и zолnа crаn, npеsиpаm. Хs+pлnйте каm+nи- nаcт+nsайте,
nаnаzайте и оöи+zайте mе колкото mо+ете nоsеuе. Скоpо mе nлатите sа rлynоcтта и
öеscpаmието cи.
Глаc+т my öе иsn+лnеn c толкоsа +аp и pеmителnоcт, uе sz+xnа y+аcеn cтpаx nа
nаnаzателите. Поpаzи тоsа, n+к и öлаrоzаpеnие nа ysеmаnиnта nа xаnz+иnта,
myлетаpите npеcтаnаxа zа rо sаmеpsат c каm+nи, а Доn Киxот nоssоли zа npиöеpат
pаnеnите, cлеz което той scе така sелиuеcтsеnо и nеs+smyтиmо nоznоsи özеnието
nаz zоcnеxите cи.
Теsи mеrи nа rоcта nе cе nоnpаsиxа nа xаnz+иnта и той pеmи zа c+кpати özеnието и
zа rо nоcsети s nycтото pиuаpcко ssаnие, npеzи zа cе cлyuи и zpyrо nеmаcтие.
Пpиöли+и cе zо nеrо, иssиnи my cе sа nаxалnото z+p+аnе nа теsи npоcти xоpа, sа
което той nе nоcел nикакsа sиnа. Иsкаsа sаzоsолcтsото cи, uе rи е nакаsал
cnpаsеzлиsо sа z+psоcтта иm. Оöncnи my, както и npеzи rо öеmе sеuе cтоpил, uе s
тоsи sаm+к nnmа nаpаклиc и uе sа оöpеzа, който тpnösаmе zа cе иsn+лnи, sc+mnоcт
nе е и ny+еn nаpаклиc. Hnлата uеpеmоnиn nо nоcsеmаsаnето cе csе+zала, zоколкото
cе npоcтиpали nеrоsите csеzеnиn sа pиuаpcкиn pитyал, zо yzаp c p+ка nо тила и
c+c cаön nо r+pöа и uе той mо+ел zа иss+pmи тоsа zоpи и cpеz nолето. Tо cе
отnаcn zо özеnието nаz zоcnеxите, Доn Киxот cи öил sеuе иsn+лnил sаz+л+еnието,
т+й като zsа uаcа özеnие öили zоcтат+unи, а той öил öznл nоsеuе от uетиpи. Доn
Киxот nоsnpsа nа zymите nа xаnz+иnта и sаnsи, uе е rотоs zа my cе nоzuиnи
sеznаrа, cтиrа scиuко zа cтаnе s+s s+smо+nо nай-кpат+к cpок, sаmото, ако rо
nаnаznат отnоsо и той е sеuе nоcsетеn s pиuаpcтsо, nе s+snаmеpnsа zа оcтаsи +иs
uоsек s sаm+ка c иsклюuеnие nа теsи xоpа, които sлаzетелnт nа sаm+ка my sаnоsnzа
zа nоmаzи и nаz които mе cе cmили от ysа+еnие к+m nеrо.
.nлаmеn от теsи zymи, npеcmетлиsиnт xаsаиn отиzе zа zоnеcе те¡теpа, s който cи
sаnиcsаmе колко cлаmа и еuеmик zаsа nа myлетаpите. Слеz тоsа cе s+pnа отnоsо npи
Доn Киxот, npиzpy+еn от еznо mоmuе, което z+p+еmе s p+ка nаpuеnuе csеm, и от
zsете mлаzи +еnи, sа които cе rоsоpи sеuе nо-npеzи. Хаnz+иnта sаnоsnzа nа Доn
Киxот zа колеnиuи и cе npеcтоpи, uе uете nаöо+nо от те¡теpа nnкакsа mолитsа. По
cpеzата nа uетеnето szиrnа p+ка и rо nлеcnа cилnо nо spата, а sеznаrа cлеz тоsа
rо yzаpи и szpаsо c mnаrата nо r+pöа, öеs zа npеcтаnе zа uеzи npеs s+öи
mолитsеnите cлоsа. Слеz тоsи оöpеz sаnоsnzа nа еznа от cnоmеnатите zаmи zа my
npеnаmе mnаrата. Тn иsn+лnи nаpе+zаnето mnоrо еcтеcтsеnо и c rолnmа cz+p+аnоcт,
sаmото такаsа öеmе nеоöxоzиmа, sа zа nе иsöyxnе uоsек s cmnx nо spеmе nа
uеpеmоnиnта. Саmо nоzsиsите nа nоsиn pиuаp, които те önxа sиzели c оuите cи, rи
каpаxа zа cz+p+ат cmеxа cи. Поuтеnата cеnsоpа my npеnаcа mnаrата и каsа:
- Нека Гоcnоz nе sи лиmи от csоnта mилоcт и zа sи отpе+zа cаmо ycnеxи s
cpа+еnиnта!
Доn Киxот n nоnита как cе каssа, sа zа snае отcеrа nатат+к коmy zа cе uyscтsysа
sаz+л+еn sа окаsаnото öлаrоsолеnие,[49] т+й като s+snаmеpnsаmе zа й cе отnлати c
uаcт от cлаsата, коnто mеmе zа cnеuели öлаrоzаpеnие nа cилnите cи mиmuи. Тn
отrоsоpи mnоrо cmиpеnо, uе cе каssа Ла Толоcа, uе е z+mеpn nа еzиn mиsаu, nо
cкоpо к+pnаu, от Толеzо и uе +иsее таm, s т+prоscкиn кsаpтал Саnuо Bиеnайn. Тn
zоöаsи, uе к+zето и zа cе nаmиpа, mе ö+zе rотоsа zа my cлy+и и zа rо cmnта sа
csой rоcnоzаp. Доn Киxот n nоmоли, от люöоs к+m nеrо, zа my nаnpаsи yzоsолcтsие
и npиöаsи к+m иmето cи "zоnn", като отcеrа nатат+к sаnоunе zа cе nаpиuа zоnn
Толоcа2. Тn my оöеmа. Дpyrата zаmа my nоcтаsи mnоpата, npоиsnеcе nоuти c+mите
zymи, които öеmе иspекла npеzи тоsа zаmата nа mnаrата. Доn Киxот n nоnита и nеn
как cе каssа и тn my отrоsоpи, uе иmето й е Ла Молиnеpа3 и uе е z+mеpn nа еzиn
nоpnz+uеn mелnиuаp от Дитекеpа. Наmиnт pиuаp nоmоли и nеn zа cи npикаuи к+m
иmето "zоnn" и zа cе nаpиuа отcеrа nатат+к zоnn Молиnеpа, като й npеzло+и csоите
ycлyrи и öлаrоzаpnоcти.
Слеz като nеsи+zаnиnт zотоrаsа оöpеz öе иss+pmеn nа ö+psа p+ка, Доn Киxот nо+ела
uаc nо-cкоpо zа cе каuи nа коnn cи и zа nотеrли nа лоs sа npиклюuеnиn. Оcеzла
Роcиnаnт, s+scеznа rо, npеr+pnа zоmакиnа и sа zа my иsка+е öлаrоzаpnоcтта cи sа
nоcsеmаsаnето s pиuаpcко ssаnие, my иsnpикаssа толкоsа cтpаnnи zymи, uе m+unо öи
cе yzало nа uоsек zа rи s+snpоиssеzе. Хаnz+иnта, sа zа rо отnpати uаc nо-cкоpо,
отrоsоpи nа zymите my c nе nо-mалко sиcокоnаpnи, mакаp и nо-кpатки cлоsа, и öеs
zа my nоиcка nито rpоm, rо nycnа zа cи s+psи nо +иsо, nо szpаsо.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА,
s коnто cе pаsкаssа какsо cе cлyuи nа nаmиn pиuаp, cлеz като nаnycnа xаnа
Заsоpnsаmе cе, коrато Доn Киxот иsлеsе от xаnа толкоsа zоsолеn, öоz+p и mаcтлиs
от nоcsеmаsаnето cи s pиuаpcтsо, uе pаzоcтта my öликаmе от scиuки nеrоsи nоpи и
cе npеzаsаmе zоpи nа коnn. Сnоmnи cи оöаuе sа c+sетите nа zоmакиnа отnоcnо т+й
nеоöxоzиmите nеmа, които тpnösаmе zа nоcи c+c[50] cеöе cи, nа n+psо mncто nаpи и
pиsи, и pеmи zа cе sаs+pnе y zоmа, sа zа cе sаnаcи c scиuко и cи иsöеpе оcsеn
тоsа и оp++еnоcеu, като иmаmе npеzsиz еzиn csой c+cелnnиn и c+cеz, öеzеn и c
те+ко cеmейcтsо, nо тs+pzе nоzxоznm sа оp++еnоcеu nа cлy+öа npи pиuаp. Оöлаzаn
от таsи mиc+л, nоzкаpа к+m cелото cи Роcиnаnт, който cnкаm отrатnа nаmеpеnието
nа rоcnоzаpn cи и sаnpеnycка c такаsа оxота, uе кpаката my cnкаm nе zоnиpаxа
sеmnта.
Не öеmе иss+psnл mnоrо n+т, коrато иssеzn++, отк+m еznа r+cта rоpа szncnо nо
n+тn, my cе cтоpи, uе uysа cлаö sик, nоzоöеn nо-cкоpо nа cтоn. Tоm rо uy, каsа:
- Отnpаsnm öлаrоzаpnоcт к+m nеöето, sа mилоcтта, коnто npоnsnsа к+m mеn, като mи
npеzлаrа т+й cкоpо cлyuай zа иsn+лnn тоsа, което z+л+а nа pиuаpcкото cи ssаnие,
и zа c+öеpа nлоzоsете nа zоöpоzетелnите cи nаmеpеnиn. Нnmа c+mnеnие, uе така
mо+е zа cтеnе cаmо nnкой nеmаcтnик или nnкоn nеmаcтnиuа, uоsек, който cе ny+zае
от mоnта nоmоm и nоzкpеnа.
Дp+nnа юszите nа Роcиnаnт и rо отnpаsи к+m mncтото, отк+zето my cе cтpysаmе, uе
иzsат sикоsете. Еzsа nаsлns+л s rоpата, sиzn еznа коöила, s+psаnа sа еzиn z+ö,
zокато sа zpyr öеmе s+psаnо rоло zо кp+cта mоmuе nа около nетnаzеcет rоzиnи. То
иmеnnо оxкаmе и nе öеs npиuиnа, sаmото еzиn cnа+еn cелnnиn rо nалаrаmе c ко+еnиn
cи pеm+к, като npиzpy+аsаmе scеки csой yzаp c yкоpи и c+sети.
- Дp++ cи еsика и cи отsаpnй оuите! - rоsоpеmе cелnnиn+т.
А mоmuето отrоsаpnmе:
- Нnmа така zа npаsn zpyr n+т, rоcnоzаpю, к+лnа cе s Bоrа, nnmа zа npаsn sеuе
така; оöеmаsаm, uе отcеrа nатат+к mе cе rpи+а nо-zоöpе sа cтаzото.
Като sиzn таsи каpтиnа, Доn Киxот cе npоsикnа rnеsnо:
- Неyuтиsи pиuаpю, nе nоzоöаsа zа nаnаzате uоsек, който nе mо+е zа cе öpаnи!
В+scеznете коnn cи и ssеmете sаmето коnие! - nа z+öа, nа който öеmе sаs+psаnа
коöилата, öе nоznpnnо еznо коnие, - и mе sи zока+а, uе cаmо cтpаxлиsuи mоrат zа
s+pmат тоsа, което sие npаsите.
Като sиzn nаzsеcеn nаz cеöе cи те+ко s+оp++еn uоsек, nаcоuил коnие к+m лиuето
my, cелnnиn+т nоmиcли, uе е nаcт+nил nоcлеznиnт my uаc, и отrоsоpи c npиmиpеnие:
- Сеnsоp pиuаpю, mоmuето, което cеrа nакаssаm, е mой cлyrа и nаsи оsuете mи,
които nаcат тyк nаоколо, nо е толкоsа nеxайnо, uе scеки zеn mи иsuеssа nо еznа
оsuа. И cеrа, коrато rо nалаrаm sаpаzи nеsnиmаnието my и nоpаsиите, които npаsи,
то cе оnлакsа, uе rо npаsn от cк+nеpnиuеcтsо, uе nе my nлаmаm тоsа, което my
z+л+а, а аs sи cе sаклеsаm s Bоrа и s cоöcтsеnата cи zymа, uе то л++е.
- Как zp+ssате, nеzоznлаnи uоsеuе, zа тs+pzите npеz mеn, uе mоmuето л++е! - pеuе
Доn Киxот. - Аs cе sаклеsаm s иmето nа cл+nuето, което rpее nаz nаc, uе mе sи
npоnи+а c коnието cи! Платете my sеznаrа, öеs scnко s+spа+еnие. Не rо ли
nаnpаsите, nека scеsиmnиn zа mи е csиzетел, uе mе cs+pmа c sаc и mе sи ynиmо+а!
Отs+p+ете rо sеznаrа!
Селnnиn+т nаsеzе rлаsа и öеs zа ка+е zymа, отs+psа cлyrата cи, а Доn Киxот,
sаnита mоmuето nа какsа cymа s+sлиsа z+лr+т nа rоcnоzаpn my. То отrоsоpи, uе иmа
zа ssиmа sаnлата sа zеsет mеcеuа, nо cеzеm pеала nа mеcеu. Доn Киxот npеcmетnа,
uе uелиnт z+лr s+sлиsа nа mеcтzеcет и тpи pеала, и sаnоsnzа nа cелnnиnа или
sеznаrа zа rи öpои, или zа cе npоcти c +иsота cи. Иsnлаmеnиnт cелnnиn s+spаsи,
uе mакаp и zа snае колко е те+ка c+zöата, коnто rо оuакsа, и s+npеки zаzеnата
клетsа - а той nе öе zал nикакsа клетsа - тpnösа zа ка+е, uе z+лr+т my nе е
толкоsа rолnm, sаmото от cymата тpnösа zа cе npиcnаznе cтойnоcтта nа тpи uи¡та
оöysки и оmе еzиn pеал, който zал nа öp+cnаpn, sа zа nycnе nа mоmuето nа zsа
n+ти кp+s, коrато öило öолnо.
- Доöpе - отrоsоpи Доn Киxот, - nо öоnт, който my nаnеcоxте, cе ypаsnnsа c
оöysките и кp+sоnycкаnиnта. Заmото, ако mоmuето е cк+cало ко+ата nа nлатеnите от
sаc оöysки, sие cк+cаxте cоöcтsеnата my ко+а, а ако öp+cnаpnт my е nycnал кp+s,
коrато е öило öолnо, sие my n nycкате, като е szpаsо. Така uе s тоsа отnоmеnие
той nиmо nе sи z+л+и.
- Bеzата е, cеnsоp pиuаpю, uе nnmаm nаpи s cеöе cи. Нека Аnzpеc zойzе c mеn s
к+mи и таm mе cе иsnлатn zо nоcлеznиn pеал.
- Какsо? Да отиzа c nеrо? - каsа mоmuето. - Те+ко mи! Не, cеnsоp, sа nиmо nа
csета. Tоm като оcтаnеm nаcаmе, mе mи cm+кnе ко+ата както nа csети Ваpтолоmей.
- Не, той nnmа zа nаnpаsи тоsа - s+spаsи Доn Киxот. - Доcтат+unо е аs zа my
sаnоsnzаm, sа zа mи cе nоzuиnи, И ако той mи cе sак+лnе s иmето nа pиuаpcкиn
оpzеn, nа[52] който npиnаzле+и, mе rо nycnа zа cи отиzе csоöоzеn, cиrypеn, uе
той mе nлати. ,
- Поmиcлете zоöpе какsо тsоpите, sаmа mилоcт - каsа mоmuето. - Моnт rоcnоzаp nе
е pиuаp, nито cе uиcли к+m nnкой pиuаpcки оpzеn. Той cе каssа Хyаn Алzyzо
Bоrатиn и е +ител nа Киnтаnаp.
- Тоsа nnmа snаuеnие - s+spаsи Доn Киxот. - И алzyzоsuи mоrат zа cтаnат pиuаpи,
оmе nоsеuе, uе scеки uоsек е pо+öа nа cоöcтsеnите cи zела.
,- Пpаs cте - c+rлаcи cе Аnzpеc, - nо ка+ете mи nа какsи zела е pо+öа mоnт
rоcnоzаp, mоm откаssа zа s+snаrpаzи тpyzа и nотта mи.
- Не откаssаm, zоöpи mи Аnzpеc - каsа cелnnиn+т. - Tе mи nаnpаsиm yzоsолcтsието
zа zойzеm c mеn и аs ти cе sаклеsаm s иmето nа scиuки pиuаpcки оpzеnи, които иmа
nа csета, zа ти nлатn z+лrа cи, както каsаx, zо nоcлеznиn pеал, и то scе s
nоsиuки mоnети. ,
- Мо+е и zа nе cа Ноsи - pеuе Доn Киxот. - Иsnлатете my z+лrа cи, тоsа е
zоcтат+unо. И rлеzайте zа иsn+лnите scиuко cnоpеz клетsата, коnто zаzоxте. Не rо
ли nаnpаsите, аs cе sаклеsаm, uе mе cе s+pnа zа sи nот+pcn и zа sи nака+а и mоrа
zа sи ysеpn, uе mе sи nаmеpn zоpи ако cе cкpиете s mиmа zynка. И ако иcкате zа
snаете кой sи sаnоsnzsа тоsа- sа zа cе yöеzите, uе zейcтsителnо тpnösа zа cе
nоzuиnите,- nека sи ка+а, uе аs c+m xpаöpиnт Доn Киxот zе Ла Маnuа, nокpоsител
nа оöиzеnите и оnеnpаszаnите; а cеrа nека Bоr zа sи sакpилn и nе sаöpаsnйте
тоsа, което cте оöеmали nоz клетsа, sаmото иnаuе mе nоnеcете nакаsаnието, sа
което sеuе rоsоpиx.
Като каsа теsи zymи, Доn Киxот npиmnоpи Роcиnаnт и mnоrо cкоpо cе отzалеuи.
Селnnиn+т rо npоcлеzи c оuи и коrато sиzn, uе pиuаpnт иsлеsе от rоpата и cе
sаryöи от nоrлеzа my,- оö+pnа cе к+m csоn cлyrа Аnzpеc и my pеuе:
- Ела nаcаm, cиnе mой, sаmото иcкаm zа ти иsnлатn nаpите, които ти z+л+а, тоunо
така, както mи sаnоsnzа тоsи sакpилnик nа оnеnpаszаnите.
- Готоs c+m zа cе sак+лnа - отrоsоpи Аnzpеc, - uе sаmа mилоcт mе иss+pmи zоöpо
zело, ако иsn+лnите sаnоsеzта nа zоöpиn pиuаp, Гоcnоz szpаsе zа my zаsа. Заmото,
как+sто е юnаuеn и npи тоsа npаsеzеn c+zиn, к+лnа cе s csети Рок2, uе ако nе mи
иsnлатите z+лrа cи, той mе cе s+pnе и mе cе pаsnpаsи c sаc, както оöеmа.
- И аs c+m rотоs zа cе sак+лnа - отs+pnа cелnnиn+т, nо nоpаzи rолnmата cи люöоs
к+m теöе +елаn zа ysелиuа z+лrа cи, sа zа ysелиuа и sаnлаmаnето.
И той xsаnа sа p+ка mоmuето, s+psа rо отnоsо sа z+öа и my теrли так+s öой, uе
еzsа nе rо npеöи.
- Хайzе, cеnsоp Аnzpеc - nоzxs+pли cелnnиn+т, - nоsикай cеrа öоpеuа npотиs
nеnpаszите, sа zа sиzиm, uе таsи nеnpаszа mе оcтаnе nеотm+cтеnа, а cтpysа mи cе,
uе mе иss+pmа оmе nnкоn, sаmото mnоrо mи cе mе zа ти cm+кnа ко+ата и оnpаszаn c
тоsа тsоите оnаcеnиn.
В кpаn nа кpаиmата cелnnиn+т отs+psа mоmuето и my pаspеmи zа nот+pcи csоn c+zиn,
sа zа иsn+лnи той npоиsnеcеnата от nеrо npиc+zа. Аnzpеc тp+rnа zоcта ynил, като
cе sаpиuаmе zа nаmеpи xpаöpиn Доn Киxот zе Ла Маnuа и zа my pаsка+е c nай-rолеmи
nоzpоönоcти sа cлyuилото cе, което ysелиuаsаmе zеcетоpnо z+лrа nа rоcnоzаpn my.
Така или иnаuе, той cи отиzе pаsnлакаn, а rоcnоzаpnт my rо иsnpати c+c cmnx. Ето
как xpаöpиnт Доn Киxот отm+cти sа nаnеcеnата оöиzа. Той cаmиnт öе npеmаcтлиs от
cлyuката, т+й като cmnтаmе, uе е sаnоunал nо тs+pzе cnолyuлиs и s+ssиmеn nаuиn
csоите nоzsиsи, и zоsолеn от cеöе cи, npоz+л+и n+тn cи к+m. pоznото cело, като
cи rоsоpеmе nолyrлаcnо:
- О, ти, Дyлcиnеn zел Тоöоcо, nай-npекpаcnа cpеz npекpаcnите! Мо+еm c n+лnо
npаsо zа cе cmnтаm sа nай-mаcтлиsа от scиuки +еnи, които znеc +иsеnт nа sеmnта!
С+zöата ти е отpеzила zа sиzиm nокоpеn nа тsоnта sолn и rотоs zа иsn+лnи scиuки
тsои +елаnиn еzиn толкоsа snаmеnит и xpаö+p pиuаp, как+sто е и mе ö+zе, Доn
Киxот zе Ла Маnuа, който suеpа, както unл csnт snае, öе nоcsетеn s pиuаpcко
ssаnие3, а znеc npеmаxnа nай-те+ката nеnpаszа и nай-rолnmата оöиzа, nоpоzеnи от
Наcилието и иss+pmеnи от +еcтокоcтта: znеc той иsтp+rnа от p+uете nа оnsи
öеsmилоcтеn sлоzей öиuа, c който иsтеsаsаmе öеs scnкакsа npиuиnа оnоsа кpеxко
zете.
Ме+zyspеmеnnо cтиrnа zо еzиn кp+cтоn+т и sеznаrа иsnикnаxа s+s s+оöpа+еnието my
кp+cтоsиmата, к+zето pиuаpите cа cе cnиpали, sа zа оömиcлnт кой n+т zа иsöеpат.
За zа nоcлеzsа npиmеpа иm, и той cе cnpn, npеmиcли z+лrо и cлеz тоsа отnycnа
nоsоzите nа Роcиnаnт, като npеzоcтаsи nа коnn s+smо+nоcтта cаm zа иsöеpе n+тn
cи. Роcиnаnт cе nоzuиnи[54] nа n+psоnаuалnото cи nаmеpеnие и cе sаn+ти к+m
csоnта коnюmnn. Слеz около zsе mили n+т Доn Киxот c+rлеzа rолnmа rpynа xоpа,
които, както nо-к+cnо cе pаsöpа, önxа т+prоsuи от Толеzо, тp+rnали zа кynysат
коnpиnа s Мypcиn4. Bnxа mеcтиmа, nоcеxа uаz+pи и rи npиzpy+аsаxа uетиpиmа cлyrи
nа коnе и тpиmа myлетаpи, които xоzеxа nеm. Tоm rи c+spn, Доn Киxот cи s+оöpаsи,
uе cе nаmиpа npеz nоsо npиклюuеnие, и т+й като +елаеmе s+s scиuко, zоколкото my
öе s+smо+nо, zа cлеzsа npиmеpа nа оnиcаnите s nеrоsите кnиrи pиuаpcки zела,
nаmиcли zа иss+pmи nоzsиr, който my cе cтоpи mnоrо ymеcтеn s cлyuаn. И т+й Доn
Киxот sае sойncтsеnа и m++еcтsеnа nоsа, cт+nи szpаsо nа cтpеmеnата, cтиcnа
коnието, zолеnи mита к+m r+pzите cи и sаcтаnа cpеz тnx, като оuакsаmе zа cе
npиöли+ат теsи cтpаncтsysаmи pиuаpи (sаmото той öе pеmил, uе т+prоsuите cа
такиsа), и коrато npеuеnи, uе те cе önxа npиöли+или zоcтат+unо, sа zа mоrат zа
rо sиznт и uynт, nоsиmи rлаc и sаrоsоpи nаzmеnnо:
- Готsете cе scиuки sа öой, ако nе npиsnаете еzиnоzymnо, uе s uелиn csnт nnmа
zеsойка, nо-кpаcиsа от иmnеpатpиuата nа Ла Маnuа, öеsnоzоönата Дyлcиnеn zел
Тоöоcо!
Теsи cтpаnnи cлоsа и оmе nо-cтpаnnиnт sиz nа тоsи, който rи иspеuе, nакаpаxа
т+prоsuите zа cе cnpат cт+nиcаnи, mакаp и zа pаsöpаxа nо ¡иrypата и pеuта nа Доn
Киxот, uе иmат pаöота c лyz. Вcе nак те nоиcкаxа zа pаsöеpат какsо тоunо
тpnösаmе zа npиsnаnт и еzиn от тnx, който öеmе mеrоöиеu и mnоrо оcтpоymеn,
отrоsоpи:
- Сеnsоp pиuаpю, nие nе nоsnаsаmе кpаcиsата cеnsоpа, sа коnто cnоmеnаxте.
Пока+ете nи n и ако nаиcтиnа кpаcотата й е такаsа, какsато каssате, nие nа zpаrо
c+puе и öеs scnкакsа npиnyzа mе npиsnаеm тоsа, което sие иcкате от nаc. , - Ако
sи n nока+а - s+spаsи Доn Киxот, - какsа uеnа mе иmа npиsnаnието nа nеmо толкоsа
оuеsиznо? Ва+nото е, öеs zа cте n sиzели, zа nоsnpsате nа тоsа, което sи каssаm,
zа rо npиsnаете, nотs+pzите, nоzкpеnите c клетsа и nоzz+p+ате. Но nе rо ли
cтоpите, аs sи npиsоsаsаm nа öой, öеsоöpаsnи и zp+sки xоpа! А cеrа, nеsаsиcиmо
от тоsа zали mе npиcт+nите еzиn nо еzиn, така както nоsелnsат sакоnите nа
pиuаpcтsото, или mе cе nаxs+pлите scиuки nаsеzn++ cnоpеz оöиuаите и лоmите
nаsиuи nа xоpа като sаc, аs sи uакаm тyк c snpа s иcтиnата, коnто е nа mоn
cтpаnа.
- Сеnsоp pиuаpю - s+spаsи т+prоsеu+т, - sа zа nе оöpеmеnnsаmе[55] c+sеcтите cи c
npиsnаnие nа nеmо, което nе cmе nито sиzели, nито uyли и което оcsеn тоsа mо+е
zа оöиzи иmnеpатpиuите и кpалиuите nа Алкаpиn- и nа Еcтpеmаzypа, mолn sаmа
mилоcт от иmето nа scиuки тyк npиc+cтsysаmи кnnsе zа öлаrоsолите zа nи nока+ете
nnкак+s nоpтpет nа таsи cеnsоpа, n+к nека е той zpеöеn колкото nmеnиuеnо s+pnо,
sаmото nо s+лnата cе nоsnаsа оsuата. Така и nие mе ö+zеm sаzоsолеnи и yöеzеnи s
тоsа, което тs+pzите, а и sаmа mилоcт mе оcтаnе zоsолеn и yzоsлетsоpеn. Ние cmе
толкоsа öлаrоpаsnоло+еnи к+m sаc, uе zоpи ако nоpтpет+т nока+е, uе тn е
кpиsоrлеzа c еznото cи око, а uе от zpyrото й каnе uиnоö+p й cnpа, npи scе тоsа,
sа zа yrоzиm nа sаmа mилоcт, mе й npиsnаеm scиuки zоcтойncтsа, които +елаете.
- Ниmо nоzоönо nе каnе от nеn, öеsuеcтnи nеrоznиuи. - отrоsоpи Доn Киxот,
nлаmnал от rnns. - Поsтаpnm, от nеn nе каnе тоsа, което каssате, а, nаnpотиs, тn
öлаrоyxае nа аmöpа й mycкyc. Тn nе е nито кpиsоrлеzа, nито r+pöаsа, а е nо-
cтpойnа от rsаzаpаmcко spетеnо5. А sие mе nлатите sа rолnmата оöиzа, коnто
nаnеcоxте nа еznа кpаcаsиuа, какsато е mоnта cеnsоpа.
Като каsа теsи zymи, Доn Киxот cе cnycnа c nаcоuеnо nаnpеz коnие cpеmy uоsека,
който my öе s+spаsил, толкоsа c+pzит и pаsrnеsеn, uе ако npоsиzеnието nе öе
pеmило Роcиnаnт zа cе npеn+nе и zа nаznе nа nолоsиnа n+т, sла c+zöа mеmе zа
nоcтиrnе zp+sкиn т+prоsеu. Роcиnаnт nаznа и rоcnоzаpnт my иsлетn zоcта zалеu
scтpаnи. Доn Киxот cе оnита zа cе иsnpаsи, nо nе ycnn, т+й като sа тоsа my
npеuеxа коnието, mит+т, mnоpите, mлеm+т и cтаpиnnите zоcnеxи, които rо cmаssаxа
c+c csоnта те+еcт. И zокато cе m+uеmе öеsycnеmnо zа cтаnе, той nе cnиpаmе zа
кpеmи:
- Не önrайте,-cтpаxлиsuи! Поuакайте, nеxpаnиmайкоsuи! Не е mоn sиnата, uе ле+а
cеrа nа sеmnта. За тоsа е sиnоsеn mоnт коn.
Еzиn от myлетаpите, които npиzpy+аsаxа т+prоsuите и uийто npаs nе mе zа е öил от
nай-zоöpите, като uy pyrатnите nа nаznалиn nеmаcтnик, nе mо+а zа cе cт+pnи и
nаmиcли zа отrоsоpи nа pиuаpn, като rо nало+и zоöpе. Той npиcт+nи к+m Доn Киxот,
rpаönа коnието, nаuynи rо nа nаpuета и c еznо от тnx, s+npеки +елеsnите zоcnеxи,
cmлn pиuаpn от öой, така както sоzеnиunите каm+nи cmилат +итото. Гоcnоzаpите my
sикаxа zа nе ö+xти толкоsа cилnо Доn Киxот и zа rо[56] оcтаsи nа mиpа, nо
myлетаpnт cе öеmе mnоrо ysлnк+л и nе иcкаmе zа оcтаsи иrpата, npеzи zа иsлее
uелиn cи rnns. Като ssиmаmе nоpеz nаpuетата от коnието, nаuynи rи scиuки nа
c+uки nо r+pöа nа nаznалиn pиuаp, който, s+npеки rpаzymката yzаpи, nе cи
sатsаpnmе ycтата и sаnлаmsаmе nеöето и sеmnта, а nай-sеuе тиn, които cmnтаmе sа
pаsöойnиuи.
Най-cетnе myлетаpnт cе ymоpи и т+prоsuите npоz+л+иxа csоn n+т, оöоrатеnи c nоsа
теmа sа z+лrи pаsrоsоpи. Пpеöитиnт nеmаcтnик, mоm като cе sиzn cаm, nоznоsи
оnитите cи zа cе иsnpаsи nа кpака, nо как mо+еmе zа cе szиrnе cеrа, cлеz öоn,
който öе иsnл, mоm nе öе ycnnл zа rо nаnpаsи npеzи, коrато öеmе оmе szpаs и
uитаs? И s+npеки scиuко той cе uyscтsysаmе mаcтлиs, sаmото my cе cтpysаmе, uе
тоsа öе оöикnоsеnа öеzа sа cтpаncтsysаmите pиuаpи, а unлата sиnа xs+pлnmе nа
коnn cи. Но zа cтаnе, той nе mо+еmе, sаmото nаscnк+zе nо тnлото cи uyscтsysаmе
cилnи öолки.
ГЛАВА ПЕТА,
s коnто npоz+л+аsа pаsкаs+т sа öеzата, cnолетnла nаmиn pиuаp
Като sиzn, uе nе е s c+cтоnnие zа cе mp+znе от mncтото cи, Доn Киxот cе pеmи zа
npиöеrnе zо оnоsа cpеzcтsо, което оöикnоsеnо my nоmаrаmе s такиsа cлyuаи, а
иmеnnо zа cи npиnоmnи nnкоn cлyuка от pиuаpcките pоmаnи. В öолnото my
s+оöpа+еnие иsnлysа cuеnата, pаsиrpала cе mе+zy Bалzyиn и mаpкиs zе Маnтyа, cлеz
като Каpлото pаnил Bалzyиn s nлаnиnата. Таsи иcтоpиn, s+npеки uе е zоöpе nоsnата
zоpи и nа zеuата и юnоmите, s+npеки uе иmа ycnеx и cpеz cтаpuите, които
лекоsеpnо n nоrл+mат, nе е nо-npаszоnоzоönа от леrеnzите sа uyzотsоpcтsата nа
Моxаmеz. Таsи иmеnnо иcтоpиn cе cтоpи nай-nоzxоznmа nа Доn Киxот sа nоло+еnието,
s което öеmе иsnаznал. И т+й, c sиzиmи öелеsи nа z+лöока öолка sаnоunа zа cе
т+pкалn nо sеmnта и zа npоиsnаcn c+c cлаö rлаc cлоsата, каsаnи cnоpеz аsтоpите
от pаnеnиn Риuаp nа леcа:[57]
О, ела, cеnsоpа mоn, m+ката mи yкpоти! Или ти тоsа nе snаеm, или cи nеsnpnа ти?2
Той npоz+л+и pоmаncа zо cтиxоsете:
О, mаpкиsе Маnтyаncки, . uиuо mой и rоcnоzаp!
Тоunо коrато cтиrnа zо теsи cтиxоsе, cлyuи cе nо n+тn zа mиnе nеrоs c+cелnnиn и
c+cеz, който öеmе sаnеc+л тоsаp +ито nа mелnиuата. Селnnиn+т, като sиzn, uе nа
sеmnта ле+и nnкак+s uоsек, npиöли+и cе к+m nеrо и rо sаnита кой е и какsа е
öолката, коnто rо каpа т+й nеuалnо zа cтеnе. Доn Киxот, pаsöиpа cе, cи s+оöpаsи,
uе npеz nеrо е иsnpаsеn nеrоsиnт uиuо3, Маnтyаncкиnт mаpкиs, и smеcто zа
отrоsоpи, npоz+л+и pоmаncа, s който cе оnиcsаxа nеmаcтиnта my и люöоsnите sp+sки
nа cиnа nа иmnеpатоpа c nеrоsата mаmеxа, тоunо така, както cе каssа и s pоmаncа.
Селnnиn+т иscлymа yzиsеn теsи nеcs+psаnи cлоsа, cлеz тоsа csали pаsк+cаnото от
yzаpите sаöpало, nоuиcти nокpитото c npаx лиuе, nоsnа Доn Киxот и каsа:
- Сеnsоp Киxаnа - sаmото nо scnка sеpоnтnоcт, така cа nаpиuали Доn Киxот, npеzи
zа иsryöи pаsymа cи и zа cе npеs+pnе от mиpолюöиs и кpот+к иzалrо s cтpаncтsysаm
pиuаp, - кой zокаpа sаmа mилоcт zо тоsа c+cтоnnие?
Но pиuаpnт npоz+л+аsаmе zа отrоsаpn nа scиuки s+npоcи c zymите nа pоmаncа.
Тоrаsа zоöpиnт uоsек cm+кnа c nеmалко ycилие nаrp+znата и nаzpаmеnnата öpоnn nа
Доn Киxот, sа zа sиzи zали nе е pаnеn, nо nе откpи nито кp+s, nито nnкакsа zpyrа
cлеzа от pаnа. .cnn zа rо szиrnе от sеmnта и c rолnm тpyz rо nокаuи s+pxy
mаrаpето cи, т+й като pеmи, uе то е nо-кpотко. С+öpа оp++ието, zоpи и nай-
zpеönите c+uки, оcтаnали от коnието, npиs+psа rи к+m cеzлото nа Роcиnаnт, xsаnа
коnn sа юszите и mаrаpето sа оrлаsnика и тp+rnа к+m cелото, като cлymаmе
sаrpи+еn nеcs+psаnите npикаsки nа nаmиn pиuаp. Доn Киxот, който öеmе npеöит и
cmаsаn от öой, еzsа cе кpеnеmе nа mаrаpето и от spеmе nа spеmе така cтеnеmе, uе
cелnnиn+т cе uyscтsysаmе sаz+л+еn zа rо nита какsо rо öоли. Но cnкаm cаmиnт
znsол nаmеnsаmе nа Доn Киxот[58] иcтоpии, които той npиcnоcоönsаmе к+m csоите
иsnитаnиn. Като sаöpаsи snеsаnnо Bалzyиn, той cи cnоmnи sа mаs+pа Аöиnzаpаеc и
как алкайz+т nа Аnтекеpа, Роzpиrо zе Наpsаеc, rо xsаnал и отsел s nлеn s csоn
sаm+к4. Коrато nо-к+cnо cелnnиn+т rо sаnита nоsтоpnо как е и как cе uyscтsysа,
nаmиnт pиuаp my отrоsоpи zоcлоsnо c zymите и ¡pаsите, c които nлеnеnиnт
аöеncеpа+5 отrоsоpил nа Роzpиrо zе Наpsаеc, така както rи öеmе npоuел,
s+snpоиssеzеnи от "Диаnа" от Хоpxе Моnтеmайоp. Доn Киxот иsnолsysаmе така
ymеcтnо npоuетеnото s таsи кnиrа, uе cелnnиn+т, nоpаsеn от таsи nлетеnиuа от
rлynоcти, nеsеzn++ cnоmеnа иmето nа znsола. Вcиuко тоsа rо yöеzи nаn+лnо, uе
c+cеz+т my е лyz, и sатоsа той pеmи uаc nо-cкоpо zа cе npиöеpе s cелото, sа zа
cе от+psе от zоcаzата, коnто my npиuиnnsаxа öеsкpайnите öp+тsе+и nа Доn Киxот.
Накpаn pиuаpnт npиöаsи:
- Нека sаmа mилоcт cеnsоp zоn Роzpиrо zе Наpsаеc snае, uе таsи кpаcиsа Хаpи¡а,
cnоmеnата от mеn, е cеrа npелеcтnата Дyлcиnеn zел Тоöоcо, sа коnто c+m иss+pmил,
s+pmа и mе иss+pmsаm pиuаpcки nоzsиsи, nо-cлаsnи от scиuки, които cа cтаnали,
cтаsат и mе cтаnат nо csета.
Селnnиn+т отrоsоpи:
-. Заöеле+ете, sаmа mилоcт, uе аs, öеznиnт rpеmnик, nе c+m nито zоn Роzpиrо zе
Наpsаеc, nито Маnтyаncкиnт mаpкиs, а c+m Пеzpо Алоncо, sаm c+cеz, а sаmа mилоcт
nе cте nито Bалzyиn, nито Аöиnzаpаеc, а nоuтеnиnт иzалrо cеnsоp Киxаnа.
- Аs snаn кой c+m - s+spаsи Доn Киxот - и snаn, uе mоrа zа ö+zа nе cаmо еzиn от
теsи, които cnоmеnаx, nо и zsаnаzеcетте nеpоsе nа Ipаnuиn6 и zеsетиmата m++е nа
Слаsата7 nаsеzn++, sаmото nоzsиsите, които те cа иss+pmили scиuки sаеznо и scеки
от тnx nоотzелnо, nе mоrат zа cе cpаsnnт c mоите.
С теsи и zpyrи nоzоönи pаsrоsоpи cтиrnаxа npиsеuеp s cелото, nо cелnnиn+т иsuака
zа cе mp+кnе, sа zа sлnsат nо т+mnо, sаmото nе иcкаmе xоpата zа sиznт иzалrото s
такоsа +алко c+cтоnnие. Коrато nаcт+nи uаc+т, който той cmетnа sа yzоöеn, sлеsе
s cелото и cтиrnа zо к+mата nа Доn Киxот, s коnто uаpеmе тpеsоrа. В тоn uаc таm
cе nаmиpаxа csеmеnик+т и cелcкиnт öp+cnаp, rолеmи npиnтели nа Доn Киxот, които
pаsrоsаpnxа c икоnоmката. Тn rоsоpеmе pаsnалеnо:
- Какsо mиcли sаmа mилоcт cеnsоp лиuеnuиат8 Пеzpо[59] Пеpеc - така cе каssаmе
zyxоsnик+т - sа nеmаcтието, което cnолетn mоn rоcnоzаp? Миnаxа sеuе тpи zеnа9 и
nикакsа cлеzа от nеrо, от кpаnтата, от mита, коnието и zоcnеxите my. О, rоpката
аs! Вcе cи mиcлn, uе npоклетите pиuаpcки pоmаnи, които nоcтоnnnо uетеmе, cа
оö+pкали ymа my. И s тоsа c+m толкоsа cиrypnа, колкото и uе c+m cе pоzила и uе
mе ympа. Сnоmnnm cи cеrа, uе c+m rо uysала uеcто zа cи rоsоpи cаm nа cеöе cи, uе
+елае zа cтаnе cтpаncтsysаm pиuаp, sа zа т+pcи npиклюuеnиn nо csета. Даnо sz+n
sеmn nот+nат scиuки теsи кnиrи, които nоryöиxа nай-иsт+nuеnиn ym nа unла Ла
Маnuа! Плеmеnnиuата, каsа c+mото и zоpи nеmо nоsеuе:
- Зnаете, cеnsоp mаеcе Николаc - така cе nаpиuаmе öp+cnаpnт, - uе mnоrо n+ти cе
е cлyusало nа mоn cеnsоp syйuо zа uете nеnpек+cnато zsа zеnа и zsе nоmи теsи
npоклети кnиrи sа sлоnолyunи npиклюuеnиn и cлеz тоsа zа sаxs+pли кnиrата, zа
xsаnе mеuа и zа nоunе zа cеuе c nеrо cтеnите. По-к+cnо, npеmалnл от ymоpа,
каssаmе, uе е yöил uетиpи sеликаnа, sиcоки колкото uетиpи кyли, и uе nотта,
коnто теuе от nеrо, е кp+s от pаnите, nолyuеnи s cpа+еnието. Слеz като иsnиеmе
unла cтоmnа cтyzеnа sоzа, той cе оöоzpnsаmе, ycnокоnsаmе cе и тs+pzеmе, uе таsи
sоzа е cк+nоuеnnа теunоcт, zоcтаsеnа my от m+zpеuа Еcки¡е, sелик mаrsоcnик и
nеrоs npиnтел. Виnата е cаmо mоn, uе nе c+оömиx nаspеmе nа sаmи mилоcти sа
öеsymcтsата nа mоn cеnsоp syйuо, sа zа ssеmете mеpки, та zа nе cтиrаmе zо тоsа,
което cеrа zе cлyuи. Tnxте zа иsrоpите scиuки тиn npоклети кnиrи, sаmото mnоrо
от тnx-sаcлy+аsат zа ö+zат xs+pлеnи s оr+nn като еpетиuеcки.
- И аs c+m nа тоsа mnеnие - каsа csеmеnик+т - и sи zаsаm zymата cи, uе nе mе
иsтеuе yтpеmnиnт zеn, npеzи zа ö+zат npеzаzеnи nа аyтоzа¡е и т+p+еcтsеnо
иsrоpеnи кnиrите, sа които rоsоpиm. Нека те nе npеzиssикат и zpyrи, които öиxа
rи npоuели, zа иss+pmат тоsа, което zоöpиnт mи npиnтел sеuе е иss+pmил.
Селnnиn+т и Доn Киxот nоzcлymаxа uелиn тоsи pаsrоsоp. Така cелnnиn+т pаsöpа от
какsо еcтеcтsо е cтpаzаnието nа c+cеzа my и cе оöаzи nа sиcок rлаc:
- Отsоpете, sаmи mилоcти, nа cеnsоp Bалzyиn и nа cеnsоp mаpкиs zе Маnтyа, който
cе sp+mа те+ко pаnеn, а c+mо и nа cеnsоp mаs+pа Аöиnzаpаеc, който sоzи nлеnеn
xpаöpиn Роzpиrо zе Наpsаеc, алкайz nа Аnтекеpа.
Като uyxа тоsи rлаc, scиuки nаиsлnsоxа. Еznите pаsnоsnаxа[60] csоn npиnтел, а
zpyrите csоn rоcnоzаp и syйuо и cе cnycnаxа zа rо npеr+pnат, mакаp и zа nе öеmе
оmе cлns+л от mаrаpето, sаmото nе öеmе s c+cтоnnие zа rо nаnpаsи. Той иm каsа:
- Чакайте zа sи оöncnn. Вp+mаm cе те+ко pаnеn nо sиnа nа mоn коn. Отnеcете mе s
леrлото mи и nека ö+zе nоsикаnа, ако е s+smо+nо, m+zpата .prаnzа, sа zа cе
nоrpи+и sа mеn и mи иsлекysа pаnите.
- Ето nа, sи+те, uе sа sла öеzа - pеuе икоnоmката - c+puето mи snpnо е
nоzcкаssало, uе nеmо nе е s pеz c rоcnоzаpn. Влеsте, sаmа mилоcт, и ö+zете zоöpе
zоm+л, uе и zа nе zойzе таsи .prаnzа13, scе mе ycnееm zа sи иsлекysаmе. Пpоклети
zа cа, cто n+ти npоклети, каssаm аs, теsи pиuаpcки кnиrи, които sи zокаpаxа zо
тоsа c+cтоnnие.
Сло+иxа rо sеznаrа zа леrnе и nот+pcиxа pаnите my, nо nе nаmеpиxа nито еznа. Той
иm оöncnи, uе е nаznал от коnn cи Роcиnаnт и е nат+pтил unлото cи тnло nо spеmе
nа cpа+еnие c zеcет от nай-zp+sките и nай-csиpеnи sеликаnи, които mоrат zа cе
cpеmnат nо csета.
- Аxа! - s+sкликnа csеmеnик+т, - За sеликаnи cе rоsоpи! К+лnа cе s csетиn кp+cт,
uе scиuко mе иsrоpn yтpе, npеzи оmе zа cе е mp+кnало.
Заzаzоxа nа Доn Киxот xилnzи s+npоcи, nо той nе отrоsоpи nа nито еzиn от тnx.
Поиcка cаmо zа my zаzат zа nzе и zа rо оcтаsnт zа cnи, sаmото от тоsа cе ny+zаел
nай-mnоrо. Иsn+лnиxа +елаnието my, а csеmеnик+т cе оcsеzоmи nай-nоzpоönо от
cелnnиnа sа тоsа как е nаmеpил Доn Киxот. Селnnиn+т my pаsкаsа scиuко, като nе
npоnycnа zа cnоmеnе и scиuки öеscmиcлиuи, които Доn Киxот öе иspек+л nа cаmото
mncто и nо n+тn к+m cелото. Тоsи pаsкаs sатs+pzи оmе nоsеuе y лиuеnuиата
pеmеnието zа иsn+лnи оnоsа, което оmе nа cлеznиn zеn иss+pmи: nоsика npиnтелn
cи, öp+cnаpn mаеcе Николаc, и sаеznо c nеrо отиzоxа s zоmа nа Доn Киxот.[61]
ГЛАВА TЕСТА,
sа sаöаsnото и оcnоsnо npет+pcsаnе, което иss+pmиxа csеmеnик+т и öp+cnаpnт s
öиöлиотеката nа snаmеnитиn иzалrо
Доn Киxот cnеmе оmе. Сsеmеnик+т nоиcка от nлеmеnnиuата клюuоsете nа cтаnта,
к+zето cе nаmиpаxа sлоnолyunите кnиrи, и тn my rи npеzаzе c nай-rолnmа
rотоsnоcт. Влnsоxа s cтаnта scиuки sаеznо, sклюuителnо и икоnоmката, и nаmеpиxа
nоsеuе от cто rолеmи и zоöpе nоzs+psаnи тоmа и zpyrи nо-mалки. Tоm rи c+rлеzа,
икоnоmката nаnycnа ö+psо cтаnта и cе sаs+pnа cлеz mалко c+c c+z csетеnа sоzа и
китка sа p+cеnе.
- Ето, sаmа mилоcт cеnsоp лиuеnuиат - каsа тn, - nоp+cете таsи cтаn, sаmото тyк
mо+е öи sитае nnкой от mnоrото mаrsоcnиuи, cкpили cе s теsи кnиrи, които mоrат и
zа nи оmаrsоcат, sа zа cи отm+cтnт sа nаmеpеnието nи zа rи ynиmо+иm.
Сsеmеnик+т cе pаscmn, pаssеcелеn от npоcтоzymието nа икоnоmката, nоp+uа nа
öp+cnаpn zа my nоzаsа еznа nо еznа кnиrите, sа zа npеrлеzа тnxnото c+z+p+аnие,
sаmото mе+zy тnx mо+е zа cе cлyuат и npоиssеzеnиn, които zа nе sаcлy+аsат
nлаm+uите nа клаzата.
Сsеmеnик+т и öp+cnаpnт c+öиpат pиuаpcките pоmаnи и rи иsxs+pлnт npеs npоsоpеuа s
zsоpа. -
ГЛАВА СЕДМА
Втоpото иsлиsаnе nа nаmиn zоö+p pиuаp Доn Киxот zе ла Маnuа
В тоsи mиr npоеxтn rлаc+т nа Доn Киxот, който sаnоunа zа sика c scе cила:
- Елате nаcаm, xpаöpи pиuаpи! Тyк тpnösа zа nока+ете cилата nа sаmите mиmuи,
иnаuе npиzsоpnите pиuаpи mе отnеcат лаspите nа тypnиpа.[62]
Теsи sикоsе и кpnc+uи nало+иxа zа cе npек+cnе npеrлеz+т nа оcтаnалите кnиrи.
Нnкои тs+pznт, uе nоpаzи таsи npиuиnа отиmли s оr+nn öеs npоsеpка и npеrлеz "Ла
Каpолеа'"^ "Леоn, Иcnаncкиn л+s"2, sаеznо c nоzsиsите nа иmnеpатоpа, оnиcаnи от
zоn Лyиc zе Аsила3, които cиrypnо cе nаmиpаxа s öиöлиотеката и mо+е öи, ако öеmе
rи sиznл csеmеnик+т, nnmаmе zа nолyuат толкоsа cтpоrа npиc+zа.
Коrато scиuки отиzоxа npи Доn Киxот, той öеmе cтаnал от леrлото и npоz+л+аsаmе
zа кpеmи и zа öеcysа, pаsmаxsайки mеuа cи nа scиuки cтpаnи. Bеmе c+scеm öyzеn,
cnкаm nикоrа nе öеmе cnал. Те rо xsаnаxа и rо nакаpаxа nаcила zа cи леrnе. Tоm
като cе nоycnокои mалко, Доn Киxот cе оö+pnа к+m csеmеnика и my каsа:
- Нnmа c+mnеnие, cеnsоp аpxиеnиcкоn Тypnиn, uе е rолnm nоsоp sа теsи, които nие
nаpиuаmе zsаnаzеcетте nеpоsе, zа оcтаsnт токy-т+й npиzsоpnите pиuаpи zа cnеuелnт
тypnиpа, cлеz като nие, cтpаncтsysаmите pиuаpи, тpи znи nаpеz nоöе+zаsаxmе.
- .cnокойте cе, sаmа mилоcт люöеsnи npиnтелю - отrоsоpи csеmеnик+т. - Ако Bоr
zаzе, scиuко mе cе npоmеnи, sа zа ö+zе yтpе cnеuелеnо тоsа, което znеc öе
иsryöеnо. Молn sи, nоrpи+ете cе sа szpаsето cи, т+й като, ако, pаsöиpа cе,
npиuиnата sа тоsа sи c+cтоnnие nе е те+ка pаnа, sие, иsrле+zа, cте mnоrо
иsmоpеn.
- Не c+m pаnеn - каsа Доn Киxот, - nо nnmа c+mnеnие, uе c+m npеöит и pаscиnаn,
т+й като оnsи nеrоznик Ролаnz mе öи c+c cт+öлото nа еzиn z+ö, zокато mе pаscиnа
от öой, и то cаmо от sаsиcт, sаmото sи+zа, uе cаmо аs mоrа zа cе npотиsоnоcтаsn
nа xpаöpоcтта my. Но zа nе mи е иmето Риnалz zе Моnталöаn, ако nе cи отm+cтn,
mоm cе szиrnа от тоsа леrло, s+npеки scиuки nеrоsи mаrии. А cеrа nека mи zоnеcат
nеmо sа nzеnе, sаmото snаm, uе nай-mnоrо cе ny+zаn от xpаnа, а отm+mеnието
оcтаsете nа mеnе.
Иsn+лnиxа +елаnието my: zоnеcоxа my zа nzе и той отnоsо cе ynеcе s c+n. zокато
те, nоpаsеnи, cе uyzеxа nа лyzоcтта my.
Пpеs таsи nоm икоnоmката nоznали и иsrоpи scиuки кnиrи, които cе nаmиpаxа както
nа zsоpа, така и s к+mата, а mе+zy тnx иmаmе и такиsа, които sаcлy+аsаxа zа
ö+zат sаnаsеnи sа sеunи spеmеnа s аpxиsите. Но sа тоsа nоnpеuи c+zöата и
леnоcтта nа тоsи, който тpnösаmе zа npеuеnnsа zоcтойncтsата[63] иm, и cтаnа
така, както каssа nоcлоsиuата, uе uеcто npаsеznите nлаmат sа rpеmnиuите.
Сsеmеnик+т и öp+cnаpnт npеnоp+uаxа като cpеzcтsо npотиs öолеcтта nа теxnиn
npиnтел zа cе sаsиzа и sаnymи nоmеmеnието, s което z+p+еmе кnиrите, sа zа nе rо
nаmеpи, коrато оszpаsее. Наznsаxа cе, uе като npеmаxnат npиuиnата, mе иsuеsnе и
nоcлеzиuата, и pеmиxа zа my pаsnpаsnт, uе еzиn mаrsоcnик е отnеc+л nоmеmеnието c
scиuко, което cе е nаmиpало s nеrо. Тоsи nлаn иsn+лnиxа c rолnmа ö+psиnа. Дsа
zеnа nо-к+cnо Доn Киxот cтаnа от леrлото и отиzе nай-nаnpеz zа sиzи кnиrите cи;
и nоnе+е nе nаmеpи cтаnта nа cтаpото й mncто, sаnоunа zа cе cyети nаcаm-nатаm,
sа zа n откpие. Т+pcеmе spатата, оnиnsаmе c p+uе cтеnата, оrле+zаmе nаоколо cи,
öеs zа npоzymа nито zymиuа. Слеz иssеcтnо spеmе оöаuе той sаnита икоnоmката к+zе
тоunо cе nаmиpа cтаnта c кnиrите my. Поzyuеnа как zа отrоsоpи nа тоsи s+npоc, тn
каsа:
- Какsа cтаn и какsо uyzо т+pcи sаmа mилоcт? Нnmа sеuе nито öиöлиотека, nито
кnиrи s тоsи zоm, sаmото cаmиnт znsол отnеcе scиuко.
- Не öеmе znsол - nаmеcи cе nлеmеnnиuата, - а mаrsоcnик, който npиcтиrnа, nоcеn
от оöлак, npеs nоmта, коnто nоcлеzsа zеnn nа sаmиnаsаnето sи оттyк. Той cлеsе от
еzиn smей, коrото öеmе nxnал като коn, npоnикnа s cтаnта и nе snаm какsо cтаnа
таm, т+й като mалко cлеz тоsа иsxs+puа npеs nокpиsа, а к+mата cе иsn+лnи c zиm.
Коrато cе cетиxmе zа nоrлеznеm какsо öеmе nаnpаsил, nе nаmеpиxmе nи cтаn, nи
кnиrи. Икоnоmката и аs cи cnоmnnmе ncnо cаmо еznо: коrато тоsи s+л cтаpеu
иsлетn, иssика rp+mко, uе от nеnаsиcт, коnто е xpаnил тайnо к+m cоöcтsеnика nа
теsи кnиrи и nа таsи öиöлиотека, той е nаnpаsил rолnmа nакоcт nа zоmа, коnто
еzsа nо-к+cnо mе cе откpие. Слеz тоsа npиöаsи, uе rо nаpиuат m+zpиn Мynnтоn.
- Сиrypnо е каsал Ipеcтоn? - sаnита Доn Киxот.
- Не snаm - отrоsоpи икоnоmката - zали каsа Ipеcтоn или Ipитоn. Поmnn cаmо, uе
иmето my окоnuаsаmе nа "тоn".
- Така е - каsа Доn Киxот, - sаmото той е m+z+p mаrsоcnик и mой rолnm spаr,
който mе nеnаsи+zа, nоnе+е е ysnал upеs иsкycтsото и кnиrите cи, uе nnкой zеn mе
cе cpеmnа nеmиnyеmо s zsyöой c еzиn pиuаp, коrото той nокpоsителcтsysа,[64] и uе
mе rо cpаsn, öеs той zа mо+е zа mи nоnpеuи. Затоsа cе m+uи zа mи npиuиnи scиuки
s+smо+nи nеnpиnтnоcти. Но аs rо ysеpnsаm, uе m+unо mо+е zа оcyети и иsöеrnе
nеöеcnите nоsели.
- В тоsа nикой nе cе c+mnnsа - каsа nлеmеnnиuата. - Но кой sи каpа sаc, cеnsоp
syйuо, zа cе ö+pкате s теsи nеmа? Не mе ли ö+zе nо-zоöpе zа cи cтоите тиxо и
mиpnо y zоmа и zа nе cкитате nо csета, sа zа т+pcите nоz sола теле, öеs zоpи zа
sи zойzе nа ym, uе mnоsиnа отиsат sа s+лnа и cе sp+mат оcтpиrаnи?
- О, nлеmеnnиuе mоn - отrоsоpи Доn Киxот, - колко mалко pаsöиpаm от теsи nеmа!
Пpеzи mеnе zа оcтpи+ат, mе оcтpи+а и оcкyön öpаzата nа scеки, който öи zp+snал
zа nиnnе zоpи cаmо кpайuето nа еzиn mой коc+m.
Дsете +еnи nе cе оcmелиxа zа my s+spаsnsат nоsеuе, т+й като sаöелnsаxа, uе
rnеs+т my cе pаsnалsа.
Така той npекаpа mnоrо cnокойnо uели nетnаzеcет zеnа y zоmа cи, öеs zа zаzе
nnкак+s npиsnак, uе s+snаmеpnsа zа nоznоsи npеzиmnите cи öеsymcтsа. Пpеs тоsа
spеmе той sоzи mnоrо иnтеpеcnи cnоpоsе c zsаmата cи npиnтели - csеmеnика и
öp+cnаpn. Той cе оnитsаmе zа rи ysеpи, uе csет+т znеc иsnитsа rолnmа ny+zа от
cтpаncтsysаmи pиuаpи и uе s nеrоsо лиuе mе s+sкp+cnе cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо.
Сsеmеnик+т my npотиsоpеuеmе nоnnкоrа, а nоnnкоrа и cе c+rлаcnsаmе c nеrо,
sаmото, ако nе npилаrаmе таsи тактика, scnкак+s pаsrоsоp mе+zy тnx mеmе zа е
nеs+smо+еn.
В c+mото spеmе Доn Киxот sлеsе s+s sp+sка c еzиn cелnnиn, nеrоs c+cеz, uоsек c+c
sлатnо c+puе - ако mо+е zа cе ка+е, uе öеznnк+т npите+аsа иsоömо nеmо sлатnо, -
nо c mалко mоs+к s rлаsата cи. Доn Киxот my rоsоpи толкоsа mnоrо и my оöеmа
такиsа pаöоти, uе öеznиnт cелnnиn cе pеmи zа тp+rnе c nеrо и zа my cлy+и sа
оp++еnоcеu. Ме+zy zpyrото Доn Киxот ysеmаsаmе c+cеzа cи zа rо nоcлеzsа и nоpаzи
тоsа, uе nnкой zеn, npи nnкое mаcтлиsо npиклюuеnие, той mо+ел zа cnеuели cаmо s
mиr nnкой оcтpоs, nа който cлеz тоsа mnл zа rо nаsnаuи ynpаsител. Поzmаmеn от
теsи и mnоrо zpyrи оöеmаnиn, Саnuо Паncа - така cе каssаmе cелnnиn+т - nаnycnа
+еnа и zеuа и nоcт+nи nа cлy+öа като оp++еnоcеu nа c+cеzа cи.
Слеz тоsа Доn Киxот cе sае zа nаmеpи nаpи. Раsnpоzаzе nnкои nеmа, zpyrи sало+и
(като и s zsата cлyuаn sаryöи), и[65] c+öpа snаuителnа cymа. Наöаsи cи кp+r+л
mит, който ssе nаsаеm от еzиn csой npиnтел, nоnpаsи zоколкото mо+а cuynеnиn cи
mлеm и npеzynpеzи оp++еnоcеuа cи Саnuо sа zеnn и uаcа, s който mиcлеmе zа
nаnycnе cелото, sа zа mо+е той zа cе cnаözи c nай-nеоöxоzиmите my nеmа, като nе
sаöpаsи zа rо npеzynpеzи zа ssеmе и zиcаrи. Саnuо оöеmа, uе mе ssеmе, и my
откpи, uе т+й като nе öил csикnал zа xоzи z+лrо nеm, s+snаmеpnsал zа тp+rnе c
mаrаpето cи, което öило mnоrо zоöpо. По s+npоcа sа mаrаpето Доn Киxот cе sаmиcли
mалко, m+uейки cе zа cи cnоmnи zали nnкой cтpаncтsysаm pиuаp е иmал оp++еnоcеu,
s+scеznал mаrаpе. Не mо+а zа cи cnоmnи nоzоöеn cлyuай. Пpи scе тоsа той cе
c+rлаcи Саnuо zа cи ssеmе mаrаpето, като cе nаznsаmе, uе cкоpо mе my cе
npеzcтаsи yzоöеn cлyuай zа отnеmе коnn nа n+psиn cpеmnат nеyuтиs pиuаp и zа rо
npеzаzе sа nолsysаnе nа оp++еnоcеuа cи. Заnаcи cе c+rлаcnо c+sета nа xаnz+иnта c
pиsи и zpyrи nеоöxоzиmи sеmи, zоколкото ycnn zа rи nаmеpи. Като npиs+pmиxа
scиuки теsи npиrотоsлеnиn, zsаmата nаnycnаxа еznа nоm cелото - Саnuо, öеs zа cе
npоcти c +еnата и zеuата cи, и Доn Киxот - c икоnоmката и nлеmеnnиuата cи,
nеsаöелnsаnи от nикоrо. Пpеs таsи nоm иsmиnаxа толкоsа z+л+r n+т, uе nа
pаsc+msаnе önxа sеuе cиrypnи, uе nnmаmе zа rи nаmеpnт zоpи ако тp+rnеxа zа rи
т+pcnт.
Саnuо Паncа nе öе sаöpаsил zиcаrите и еznо mеxuе c sиnо и cеrа, иsn+лnеn c
+елаnие uаc nо-cкоpо zа cе sиzи ynpаsител nа оcтpоs, nszеmе mаrаpеnuето cи като
nnкак+s nатpиаpx. Доn Киxот nоnаznа cлyuайnо nа c+mиn n+т, nо който öеmе тp+rnал
npи n+psото cи иsлиsаnе, тоеcт npеs nолето nа Моnтиел, което cеrа npеöpо+zаmе c
nоsеuе лекота, sаmото коcите л+uи nа yтpиnnото cл+nuе nе rо иsm+usаxа толкоsа.
По еznо spеmе Саnuо каsа nа rоcnоzаpn cи:
- Глеzайте zа nе sаöpаsите, sаmа mилоcт cеnsоp cтpаncтsysаmи pиuаpю, оnоsа,
което mи оöеmаxте sа оcтpоsа. Аs mе cе cnpаsn c ynpаsлеnието my, колкото и zа е
rолnm той.
Доn Киxот my отrоsоpи:
Тpnösа zа snаеm, npиnтелю Саnuо Паncа, uе s nnкоrаmnи spеmеnа cтpаncтsysаmите
pиuаpи cа иmали оöиuай uеcто zа nаsnаuаsат оp++еnоcuите cи sа ynpаsители nа
sаsоюsаnите от тnx оcтpоsи и кpалcтsа, а snай и zpyrо: аs c+m тs+pzо pеmеn zа nе
оcтаsn zа cе nаpymи nо mоn sиnа тоsи толкоsа nоxsалеn оöиuай. Сmnтаm zоpи zа
nаnpаsn nеmо nоsеuе.[66] Поnnкоrа, а mо+е öи и zоcта uеcто, cтpаncтsysаmите
pиuаpи cа иsuакsали оp++еnоcuите иm zа оcтаpеnт, zа иm zотеrnе zа cлy+ат и zа
npекаpsат те+ки znи и оmе nо-те+ки nоmи и uак cлеz тоsа cа rи nаrpа+zаsали c
rpа¡cка или s nай-zоöpиn cлyuай mаpкиsка титла, и cа иm zаsали zа ynpаsлnsат
nnкоn nиmо+nа zолиnа или npоsиnuиn. Но ако ти и аs оcтаnеm +иsи, c+scеm nе е
иsклюuеnо zа sаsлаzеn, npеzи zа cа иsmиnали и mеcт zеnа, nnкое rолnmо кpалcтsо
от теsи, които z+p+ат s nоzuиnеnие zpyrи nо-mалки, cnкаm nаpоunо c+szаzеnи, sа
zа те npоs+srлаcn кpал nа nnкое от тnx. И nе mиcли, uе тоsа е m+unо nоcти+иmо.
На cтpаncтsysаmите pиuаpи cе cлyusат такиsа оcоöеnи nеmа и c+öитиn, и то nо т+й
uyznоsат и nеsеpоnтеn nаuиn, uе аs mоrа zа ти zаm zоpи nоsеuе от тоsа, което ти
оöеmаsаm.
- Зnаuи - отrоsоpи Саnuо Паncа, - ако аs cтаnа кpал nо cилата nа nnкое от теsи
uyzеcа, които sаmа mилоcт mи оnиcа, mоnта öлаrоsеpnа Хyаnа Гyтиеpеc mе cтаnе
кpалиuа, а zеuата mи - иn¡аnти4.
- Кой mо+е zа cе c+mnnsа s тоsа? - s+spаsи Доn Киxот.
- Аs cе c+mnnsаm - s+spаsи Саnuо Паncа, - sаmото c+m ysеpеn, uе zоpи nо öо+ие
öлаrоsолеnие zа cе иscиnе от nеöето z++z от кpалcки коpоnи, nито еznа nnmа zа
npилеrnе nа Маpи Гyтиеpеc5. Зnайте, cеnsоp, uе тn и zsе nаpи nе cтpysа като
кpалиuа. По mе й s+psи zа cтаnе rpа¡иnn, и то c mnоrо ycилиn и c öо+иn nоmоm.
- Пpеzоcтаsи теsи nеmа nа Bоrа, Саnuо! - отs+pnа Доn Киxот. - Той mе cе nоrpи+и
zа й zаzе тоsа, което nай й npилиuа; nо nе ynи+аsай zyxа cи zотаm, uе zа cе
sаzоsолиm c nо-mалко от ryöеpnатоpcтsо.
- Нnmа zа rо cтоpn, cеnsоp - отs+pnа Саnuо, - оmе nоsеuе uе s лиuето nа sаmа
mилоcт иmаm так+s sиcокоnоcтаsеn rоcnоzаp, който mе c+ymее zа mи zаzе тоsа,
което mи cе nаzа и е nо cилите mи.[67]
ГЛАВА ОСМА,
sа rолеmиn ycnеx nа xpаöpиn Доn Киxот s cтpаmnото и nеuysаnо npиклюuеnие c
snт+pnите mелnиuи и zpyrи оmе cлyuки, zоcтойnи zа ö+zат ysекоsеuеnи
В тоsа spеmе те c+rлеzаxа тpиzеcет или uетиpиzеcет snт+pnи mелnиuи, които
cт+puаxа cpеz nолето, и Доn Киxот, mоm като rи sиzn, каsа nа csоn оp++еnоcеu:
- Tаcтлиsата c+zöа nаpе+zа nеmата така, както nе cmе mоrли и zа mеuтаеm, sаmото
nоrлеznи nатаm, npиnтелю Саnuо Паncа, и mе sиzиm, uе cе nокаssат тpиzеcет, n+к и
nоsеuе rpаmаznи sеликаnи, c които s+snаmеpnsаm zа sлnsа s öой, като отnеmа
+иsота nа scиuки zо еzиn. Плnuката mе е nаmа и тоsа mе ö+zе оcnоsата nа nаmето
öоrатcтsо, sаmото таsи sойnа е cnpаsеzлиsа и c+scеm öоrоyrоznо zело е zа
иsкоpеnиm таsи npоклета nаcmиnа от лиuето nа sеmnта.
- Какsи sеликаnи? - sаnита Саnuо Паncа.
- Теsи, които sи+zаm ей таm - отrоsоpи rоcnоzаpnт my. - Нnкои от тnx иmат p+uе,
nе nо-к+cи от zsе леsrи.
- Слymайте, sаmа mилоcт - sаöелnsа Саnuо, - тоsа, което cт+puи таm, nе cа
sеликаnи, а snт+pnи mелnиuи, а тоsа, което nа sаc sи npилиuа nа npеz+лrи p+uе,
cа кpилата иm, които, zsи+еnи от snт+pа, s+pтnт каm+nите nа mелnиuите.
- Яsnо е - s+spаsи Доn Киxот, - uе nе cи nоcsетеn s тайnата nа npиклюuеnиnта.
Великаnи cа и ако те е cтpаx, mаxай cе оттyк и cе отzай nа mолитsи, а аs s тоsа
spеmе mе sлnsа c тnx s +еcток и nеpаsеn öой.
Като каsа тоsа, той npиmnоpи Роcиnаnт, öеs zа cе scлymsа s+s sикоsете nа
оp++еnоcеuа cи Саnuо, който rо npеzynpе+zаsаmе, uе cе snycка nеc+mnеnо s öой nе
cpеmy sеликаnи, а cpеmy оöикnоsеnи snт+pnи mелnиuи. Но Доn Киxот öеmе толкоsа
yöеzеn, uе cа sеликаnи, та nито cлymаmе rлаcа nа Саnuо, nито sи+zаmе какsо иmа
npеz cеöе cи, mакаp uе cе zоöли+аsаmе scе nоsеuе к+m тnx, като кpеmеmе колкото
my rлаc z+p+и:
- Не önrайте, cтpаxлиsuи и nоzлеuи, sаmото nаcpеmа cи иmате еzиn-еzиncтsеn
pиuаp!
В тоsа spеmе sаzyxа sетpеu и rолеmите кpиле sаnоunаxа zа cе zsи+ат. Доn Киxот
sаöелnsа тоsа и cе npоsикnа:-[68]
- Аs mе sи оnpаsn, nеrоznиuи, zоpи zа pаsmаxsате p+uе, nо-mnоrоöpойnи от теsи nа
sеликаnа Bpиаpей2.
Слеz тоsа той npиsоsа от scе c+puе rоcnоzаpката cи Дyлcиnеn, nоmоли n zа rо
nоzкpеnи s иsnитаnието, nокpи cе sаz mита cи, sакpеnи3 коnието и nycnа Роcиnаnт
s rалоn cpеmy n+psата mелnиuа, коnто cе иsnpеuи npеz nеrо. Наnеcе yzаp s кpилото
й, което s тоsи mиr snт+p+т така mеmетnо sаs+pтn, uе коnието cе cтpоmи nа
nаpuета, а коn и коnnик önxа nоzети и иsxs+pлеnи nа nолето s nай-+алко
c+cтоnnие. Саnuо Паncа cе cnycnа zа my nоmоrnе, като npеnycкаmе mаrаpето c scе
cили, nо коrато cтиrnа nа mncтото nа nеmаcтnата cлyuка, nаmеpи rоcnоzаpn cи
nеnоzsи+еn, sаmото cтpаmеn öеmе yzаp+т, който rо nоsали sаеznо c коnn my nа
sеmnта.
- О, Гоcnоzи! - s+sкликnа Саnuо. - Не каsаx ли nа sаmа mилоcт zа npеmиcлите
zоöpе какsо npаsите? Не sи ли npеzynpеzиx, uе тоsа cа snт+pnи mелnиuи и uе cаmо
тоsи, който иmа такиsа mелnиuи s rлаsата cи, nе е s c+cтоnnие zа rи sиzи?
- М+лuи, npиnтелю Саnuо - отs+pnа Доn Киxот, - sоеnnите zела nоsеuе от scиuки
zpyrи cа иsло+еnи nа nоcтоnnnи npоmеnи. .öеzеn c+m, uе m+zpеu+т Ipеcтоn, който
оrpаöи cтаnта и кnиrите mи, е npеs+pnал тиn sеликаnи s mелnиuи cаmо и cаmо zа mе
лиmи от s+smо+nоcтта zа cе окиuа c+c cлаsата nа nоöеzата. Голnmа е nеnаsиcтта,
коnто иsnитsа к+m mеn, nо s кpаn nа кpаиmата nеrоsите sли mаrии mе ö+zат
оöеsspеzеnи от cилата nа mеuа mи.
Тоsа е sеuе öо+а pаöота - отrоsоpи Саnuо Паncа и nоmоrnа nа rоcnоzаpn cи zа
cтаnе и zа cе каuи nа Роcиnаnт, uийто rp+ö öеmе zоcта nоcтpаzал. Пот+nали s
pаsrоsоpи около токy-mо cлyuилото cе npоиsmеcтsие, те cе nаcоuиxа nо n+тn, sоzеm
к+m npоxоzа Лаnиcе, sаmото cnоpеz Доn Киxот s тоsа толкоsа о+иsеnо mncто nе öеmе
s+smо+nо zа nе npе+иsеnт mnоrо и pаsnооöpаsnи npиклюuеnиn. Еznо nеmо rо
оrоpuаsаmе mnоrо - öеmе оcтаnал öеs коnие. Сnоzелnйки c+c Саnuо таsи cи m+ка,
той my каsа:
- Сnоmnnm cи zа c+m uел nnк+zе, uе еzиn pиuаp nа иmе Диеrо Пеpеc zе Ваprаc,
uийто mеu cе cтpоmил cpеz öоn, отк+pmил от еzиn z+ö те++к клоn и c nеrо иsöил
толкоsа mаspи, uе rо nаpекли "Hеnеnиuата", и оттоrаsа той и nотоmuите my cе
каssат Ваprаc Hеnеnиuата4. Каssаm ти тоsа, sа zа snаеm, uе от n+psиn z+ö, който
sиzиm кpай n+тn, mе cи отuynn[69] и аs клоn, как+sто иmеnnо mи е ny+еn. С nеrо
mе иss+pmа такиsа nоzsиsи, uе ти тpnösа zа cе uyscтsysаm оcоöеnо mаcтлиs, uе cи
sаcлy+ил zа rи sиzиm и zа cтаnеm csиzетел nа nеmа, nа които xоpата m+unо mе
nоsnpsат.
- Вcиuко е s öо+иите p+uе - каsа Саnuо - и аs snpsаm s+s scиuко, което sаmа
mилоcт каssа, nо иsnpаsете cе nа cеzлото, sаmото cте cе nаклоnили mnоrо nа еznа
cтpаnа и тоsа cиrypnо cе z+л+и nа nат+pтsаnе npи nаzаnето.
- Тоsа е cаmата иcтиnа - отs+pnа Доn Киxот - и ако аs nе cтеnа от öолка, то е,
sаmото nе nоzоöаsа nа cтpаncтsysаmите pиuаpи zа cе оnлакsат от pаnите cи zоpи и
uеpsата иm zа cе sлаuат cлеz тnx.
Tоm тоsа е така, nnmа какsо zа zоn+лnn - pеuе Саnuо. - Но nека Bоr mи е
csиzетел, uе mеmе zа mи е nо-леко, ако sаmа mилоcт cе оnлакsаxте, коrато nеmо sи
öоли. А sа mеn mе cи npиsnаn, uе и npи nай-cлаöа öолка оöиuаm zа cи оxкаm, оcsеn
ако pеuете, uе npаsилата, -които cа s cила sа cтpаncтsysаmите pиuаpи, sа+ат и sа
оp++еnоcuите.
Доn Киxот nе mо+а zа cе s+sz+p+и zа nе cе pаscmее nа npоcтоzymието nа csоn
оp++еnоcеu и my sаnsи, uе е csоöоzеn zа cтеnе както и колкото cи иcка, npи öолка
и öеs öолка, sаmото nе е uел nоzоönа sаöpаnа zа sа+и и sа оp++еnоcuите nа
pиuаpите. Саnuо nаnоmnи, uе е spеmе sа nzеnе, а rоcnоzаpnт my отrоsоpи, uе nе my
cе nzе,-nо uе Саnuо mо+е zа sакycи, mоm е rлаzеn. Полyuил pаspеmеnие, той cе
nаcтаnи nо-yzоönо nа mаrаpето, иssаzи от zиcаrите какsото öеmе cло+ил s тnx и
като cе zsи+еmе nо n+тn öаsnо sаz rоcnоzаpn cи, той cи xаnsаmе и от spеmе nа
spеmе nаzиrаmе c такаsа nаcлаzа mеxuето c sиnо, uе mо+еmе zа my sаsиzи и nай-
rолеmиnт upеsоyrоznик от scиuки кp+umаpи s Малаrа. И така, rл+тка cлеz rл+тка,
Саnuо sаnоunа zа sаöpаsn оöеmаnиnта, които rоcnоzаpnт my öе zал, и ssе zа mиcли,
uе zа т+pcиm npиклюuеnиn, колкото и оnаcnи zа cа те, nе е nикак те++к тpyz, а
nаnpотиs, npиnтnа nоuиsка.
Реmиxа zа npеnоmysат s еznа rоpиuка и Доn Киxот отuynи еzиn cyx клоn, nаrлаcи nа
s+pxа my +елnsnото оcтpие, което öе иssаzил от cuynеnото коnие, и така cе czоöи
c nеmо, nоzоönо nа коnие. Като cе cтаpаеmе s+s scиuко zа nоzpа+аsа nа pиuаpите,
sа които öеmе uел, uе npекаpsали mnоrо öеsc+nnи nоmи иs rоpи и nолета, mеuтаейки
sа люöиmите cи, Доn Киxот nе mиrnа unла nоm, nот+nал s mиcли sа csоnта
rоcnоzаpка[70] Дyлcиnеn. По-pаsлиunо öеmе nоло+еnието nа Саnuо Паncа. Наn+лnил
cтоmаxа cи, и то nе c uикоpиеsа sоzа, а c sиnо, той иsкаpа nоmта s nеnpоöyzеn
c+n и ако rоcnоzаpnт my nе öеmе rо c+öyzил, тоsа nnmаmе zа ycnеnт zа cтоpnт nито
cл+nuеsите л+uи, които оrpnsаxа лиuето my, nито nтиuите, които sеcело nееxа и
mymnо nоszpаsnsаxа nоsиn zеn. Саnuо cтаnа и cи cp+önа nак от mеxuето, което öеmе
zоcта nоnpиcnлеcкаnо от mиnалата sеuеp nаcаm. Тоsа nат++и c+puето my, т+й като
cлаöа öеmе nаzе+zата zа cе s+scтаnоsи s cкоpо spеmе иsnитото. Доn Киxот nе
nо+ела zа sакycи, sаmото, както каsаxmе, cе nоzxpаnsаmе c+c cлаzоcтnи cnоmеnи.
Тp+rnаxа nак nо n+тn к+m npоxоzа Лаnиcе и к+m тpи uаcа cлеzоöеz rо sиznxа
отzалеuе.
.- Bpатко Саnuо Паncа - каsа Доn Киxот, като c+rлеzа npоxоzа, - тyк mо+еm zа
nотоnиm p+uе zо лактите s тоsа, което nаpиuат npиклюuеnиn. Пpеzynpе+zаsаm те
оöаuе, uе zоpи zа mе sиzиm иsло+еn nа nай-rолnmа оnаcnоcт, nе тpnösа zа sаzиm
mеu s mоn sаmита, zокато nе cе ysеpиm, uе теsи, които mе nаnаzат, cа zолnа
nаcmиnа и nеrоznиuи, т+й като cаmо s так+s cлyuай ти е nоssолеnо zа mи cе
npитеuеm nа nоmоm. Ако mе nаnаznат оöаuе pиuаpи, nе öиsа sа nиmо nа csета zа mи
nоmаrаm, sаmото sакоnите nа pиuаpcтsото nе nоssолnsат zа cе nаmеcsаm, оcsеn ако
cи nоcsетеn pиuаp.
- B+zете ysеpеn, cеnsоp - отrоsоpи Саnuо, - uе s тоsа отnоmеnие +елаnието nа
sаmа mилоcт mе ö+zе nаn+лnо ysа+еnо. Оmе nоsеuе uе аs c+m nоnаuало mиpолюöиs
uоsек и nе оöиuаm zа cе ö+pкаm s cnлетnи и pаsnpаsии; nо ö+zете c+mеspеmеnnо
cиrypеn, uе ако ö+zа sаcтаsеn cаm cеöе cи zа sаmитn, c+scеm nе s+snаmеpnsаm zа
cnаssаm теsи sакоnи, sаmото nикакsа öо+а и uоsеmка nоsелn nе mо+е zа ти отnеmе
npаsото zа cе öpаnиm, mоm ö+zеm nаnаznат.
- На c+mото mnеnие c+m и аs - отs+pnа Доn Киxот, - nо ако cе nоcтаsи s+npоc+т sа
nоmоm cpеmy pиuаpи, nоm+uи cе zа nот+nuеm еcтеcтsеnите cи nоpиsи.
- Заnsnsаm, uе mе zейcтsysаm тоunо така - отrоsоpи Саnuо - и mе cnаssаm
npеznиcаnиnта sи, както cnаssаm теsи sа nеzелnиn zеn.
Те оmе cе pаsrоsаpnxа, коrато nо n+тn cе sаzаzоxа mоnаcи öеnеzиктиnuи, nxnали
myлета, еzpи като zpоmаzеpи. Ноcеxа n+тnиmки оuила и uаz+pи. Заz тnx cе zsи+еmе
калncка, sаоöиколеnа от uетиpи или nет коnnиuи и от zsаmа myлетаpи,[71] които
s+psnxа nеm. В калncката öеmе nаcтаnеnа, както nо-к+cnо cе pаsöpа, еznа cеnsоpа
от Bиcкаn, коnто n+тysаmе sа Сеsилn npи c+npyrа cи, nаsnаuеn nа sиcока cлy+öа s
Аmеpика. Моnаcите nе n+тysаxа c nеn, mакаp и zа cе zsи+еxа nо c+mиn n+т. Tоm rи
c+rлеzа, Доn Киxот каsа nа csоn оp++еnоcеu:
- Ако nе rpеmа, оuакsа nи rолnmо, nеsи+zаnо zоcеrа npиклюuеnие. Ви+zаm ли оnеsи
uеpnи коnnиuи таm? Те тpnösа zа cа, както cе nоzpаsöиpа, mаrsоcnиuи, които cа
отsлекли nnкакsа npиnuеcа s калncка- На mеn mи cе nалаrа zа ynотpеön scиuката cи
cила, sа zа npеmаxnа таsи nеnpаszа.
- Тоsа mе cs+pmи nо-sле, отколкото иcтоpиnта c snт+pnите mелnиuи - nоzxs+pли
Саnuо. - Вnиmаsайте, cеnsоp! Оnеsи таm cа mоnаcи öеnеzиктиnuи, а s калncката
cиrypnо иmа n+тnиuи. Оömиcлете zоöpе sаmите zейcтsиn и nе cе оcтаsnйте лyкаsиnт
zа sи nоzsеzе.
- Каsаx ти sеuе, Саnuо - s+spаsи Доn Киxот, - uе nиmо nе pаsöиpаm от
npиклюuеnиn. Тоsа, което тs+pzn, е cаmата иcтиnа и ти ей cеrа mе cе yöеzиm s
nеn.
Като каsа теsи zymи, той иssеzе коnn cи nаnpеz и sаcтаnа cpеz n+тn, nо който
иzеxа mоnаcите. Tоm те cе npиöли+иxа zоcтат+unо, sа zа mоrат zа uynт zymите my,
Доn Киxот иssика rp+mко:
- Пpоклети znsолcки иsuаzиn, оcsоöоzете sеznаrа sиcокоnоcтаsеnите npиnuеcи,
които nаcила sоzите s таsи калncка! Не rо ли cтоpите, npиrотsете cе zа ympете, и
тоsа mе ö+zе cnpаsеzлиsо nакаsаnие sа npеcт+nлеnиnта sи.
Моnаcите zp+nnаxа nоsоzите nа myлетата cи и sаcтаnаxа sтpеmеnи от sиzа и cлоsата
nа Доn Киxот, nа които отrоsоpиxа така:
- Сеnsоp pиuаpю, nе cmе npоклети znsолcки иsuаzиn. Ние cmе mоnаcи от оpzеnа nа
Саn Bеnито, s+psиm cи nо n+тn и nикак nе snаеm zали s таsи калncка n+тysат, или
nе n+тysат отsлеuеnи npиnuеcи.
- Не mе mе иsл++ете c+c cлаzки npикаsки. Доöpе sи nоsnаsаm какsа л++лиsа crаn
cте - каsа Доn Киxот.
Bеs zа uака отrоsоp, той npиmnоpи Роcиnаnт и nаcоuил коnие nаnpеz, cе xs+pли c
такаsа npоcт cpеmy n+psиn mоnаx, uе ако той nе öеmе nаznал csоеspеmеnnо от
myлето cи, mеmе zа ö+zе sле c+öоpеn и те+ко pаnеn, а mо+е öи и ym+pтsеn. Като
sиzn какsо cтаsа c nеrоsиn zpyrаp, sтоpиnт mоnаx npитиcnа[72] szpаsо c кpака
x+лöоuите nа myлето cи и sаnpеnycка иs nолето, nо-лек от cаmиn snт+p.
Саnuо Паncа, като sиzn, uе mоnаx+т nаznа nа sеmnта, cкоuи nаö+psо от mаrаpето
cи, xs+pли cе s+pxy nеrо и sаnоunа zа my c+öлиuа pаcото. В тоsа spеmе cе
npиöли+иxа zо nеrо zsаmата myлетаpи nа mоnаcите и rо sаnитаxа sаmо rо pаsrолsа.
Саnuо иm отrоsоpи, uе nеrоsо sакоnnо npаsо е zа отnеcе zpеxите като тpо¡ей от
cpа+еnието, което rоcnоzаpnт my Доn Киxот öе cnеuелил. Мyлетаpите, които nе
pаsöиpаxа nито от mеrа, nито от cpа+еnиn и тpо¡еи, като sиznxа, uе Доn Киxот cе
отzалеuаsа и rоsоpи c xоpата от калncката, cе nаxs+pлиxа s+pxy Саnuо, nоsалиxа
rо nа sеmnта, иscкyöаxа my öpаzата zо nоcлеznиn коc+m и rо npеöиxа т+й szpаsо c
pитnиuи, uе той оcтаnа zа ле+и nа sеmnта öеs+иsnеn и öеsuyscтsеn. -Bеs zа ryöи
spеmе, mоnаx+т, cтpаmnо иsnлаmеn и npеöлеznnл, nоö+psа zа cе mетnе nа myлето cи
и cе отnpаsи к+m csоn zpyrаp, който rо uакаmе nа nоuетnо pаscтоnnие и uакаmе zа
sиzи как mе cs+pmи таsи y+аcnа иcтоpиn. Дsаmата mоnаcи cе c+öpаxа и öеs zа
иsuакат кpаn nа nеоöикnоsеnата cлyuка, npоz+л+иxа n+тn cи, като cе кp+cтеxа
ycилеnо, cnкаm cаmиnт znsол rи rоnеmе nо nетите.
А Доn Киxот, -както sеuе каsаxmе, sоzеmе cлеznиn pаsrоsоp c+c cеnsоpата от
калncката:
- Сеnsоpа mоn - sаnоunа той. - Сеrа sаmе sеликолеnие е csоöоznа zа pаsnолаrа
както mе c+c cеöе cи, sаmото nаrлоcтта nа sаmите nоxитители е cлоmеnа от cилата
nа mоите mиmuи и cе т+pкалn s npаxа npеz nоsете sи. И sа zа nе cе иsm+usате от
тоsа, uе nе sи е иssеcтnо иmето nа uоsека, който sи иsöаsи от nлеn, snайте, uе
cе каssаm Доn Киxот zе Ла Маnuа, cтpаncтsysаm pиuаp, люöител nа npиклюuеnиn и
pоö nа öеsnоzоönата кpаcаsиuа zоnn Дyлcиnеn zел Тоöоcо. А като nаrpаzа sа
ycлyrата, коnто sи cтоpиx, иcкаm от sаc cаmо еznо: s+pnете cе s Тоöоcо и cе
nsете от mое иmе npеz таsи cеnsоpа, sа zа й pаsка+ете scиuко, което иss+pmиx, sа
zа sи оcsоöоzn.
Еzиn от cлyrите, които npиzpy+аsаxа zаmата, pоzоm от Bиcкаn, като uy zymите nа
Доn Киxот и sиzn, uе той nе иcка zа zаzе n+т nа калncката, а nаcтоnsа тn zа cе
s+pnе s Тоöоcо, cе npиöли+и zо pиuаpn и като xsаnа коnието my, pеuе nа лоm
каcтилcки еsик и nа оmе nо-лоmо öиcкайcко nаpеuие5:
Маxай cе от n+тn, mаxай, npоклетnико! К+лnа cе s Bоrа, uе ако nе nycnеm mиnе
калncката, yöие те öиcкаеu+т, така, както cтоиm тyк.
Доn Киxот rо pаsöpа c+scеm zоöpе и my отrоsоpи c rолnmа cz+p+аnоcт:
- Да öеmе pиuаp, как+sто nsnо nе cи, аs sеuе mnx zа c+m nакаsал rлynоcтта и
z+psоcтта ти, npеspnnа тsаp! Bиcкаеu+т s+spаsи:
- Аs nе pиuаp? К+лnа s Bоrа, uе л++еm така, как иcтиnа, uе аs xpиcтиnnиn. Ако
xs+pлиm коnие и sаzиm mеu, mе sиzиm кой nоöеzи. Bиcкаеu npати иzалrо nо znsолите
и ако zpyrо nеmо ка+еm, л++еm.
- Сеrа mе sиzиm, както е pек+л Аrpаxеc6- отs+pnа Доn Киxот.
Той sаxs+pли коnието, иsтеrли mеuа cи, xsаnа szpаsо mита и cе cnycnа cpеmy
öиcкаеuа c nаmеpеnие zа my отnеmе +иsота. Като rо sиzn zа nаöли+аsа, öиcкаеu+т,
mакаp и zа иcкаmе zа cлеsе от myлето, което öеmе киpаz+ийcко и nе snymаsаmе
оcоöеnо zоsеpие, ycnn cаmо zа иssаzи mеuа cи. Tаcтлиsо оöcтоnтелcтsо öеmе, uе cе
nаmиpаmе zо cаmата калncка, та cе cети zа иsm+кnе оттаm еznа s+srлаsnиuа, sа zа
n иsnолsysа като mит, и така те cе nаxs+pлиxа еzиn cpеmy zpyr, cnкаm önxа
cm+pтnи spаrоsе. Пpиc+cтsysаmите cе оnитаxа zа rи nоmиpnт, nо nе cnолyuиxа,
sаmото öиcкаеu+т sаnлаmsаmе c+c sаsалеnйn cи rоsоp, uе ако nе rо оcтаsnт zа
sаs+pmи zsyöоn, mе yöие cаmата cи rоcnоzаpка и scекиrо, който öи my nоnpеuил.
Сеnsоpата от калncката, yuyzеnа и иsnлаmеnа от тоsа, което cе pаsиrpаsаmе npеz
оuите й, sаnоsnzа nа коuиnmа zа cе nоотzалеuи mалко, sа zа nаöлюzаsа от
pаscтоnnие npоcтnиn öой, npеs spеmе nа който öиcкаеu+т nаnеcе nа Доn Киxот так+s
cилеn yzаp nо pаmото, uе ако nе öеmе mит+т, който np+s rо nоcpеmnа, öи rо
c+cnк+л zо nоncа. Доn Киxот, който nоuyscтsysа те+еcтта nа тоsи csиpеn yzаp,
nаzаzе sик и каsа:
- О, cеnsоpа nа c+puето mи, Дyлcиnеn, usnт nа кpаcотата, nоmоrnете nа pиuаpn sи,
който s yrоzа nа sаmите rолеmи zоöpоzетели cе иsлаrа nа тоsа те+ко иsnитаnие.
Като иspеuе теsи zymи, cтиcnа mеuа cи, sакpи cе zоöpе c mита и nаnаznа öиcкаеuа,
pеmеn scиuко zа sало+и nа еzиn cаmо yzаp.
Като sиzn ycтpеmа nа npотиsnика cи, öиcкаеu+т pаsöpа какsо s+snаmеpnsа zа cтоpи
и pеmи zа nоcлеzsа npиmеpа my, като rо npиuака, zоöpе sакpит от s+srлаsnиuата,
öеs zа mо+е[74] zа иss+pти myлето cи nито nа еznата, nито nа zpyrата cтpаnа,
sаmото, ymоpеnо от z+лrиn n+т и nеcsикnало c nоzоönи rлynоcти, +иsотnото nе
mо+еmе zа nаnpаsи и cт+nка. Както cе каsа sеuе, Доn Киxот nаnаznа c sиcоко
szиrnат mеu npеznаsлиsиn öиcкаеu. pеmеn zа rо pаscеuе nа zsе, а öиcкаеu+т rо
nоcpеmnа и той c szиrnат mеu, sаmитеn от s+srлаsnиuата cи, и scиuки около тnx
uакаxа c+c sатаеn z+x zа sиznт какsо mе cе cлyuи, коrато sаnлаmителnо szиrnатите
mеuоsе mnxа zа cе cnycnат c тpnc+к. Сеnsоpата от калncката и nейnите
npиcлy+nиuки mеnnеxа mолитsи и zаsаxа оöети npеz scиuки csетuи и uеpкsи nа
Иcnаnиn, sа zа cnаcи Гоcnоz öиcкаеuа от rолnmото npеmе+zие, s което öеmе
иsnаznал. Но sа rолnmо c++алеnие, летоnиcеu+т nа тоsи pаsкаs npек+csа оnиcаnието
nа öитката тоunо nа тоsа mncто, като cе иssиnnsа, uе иss+n иsnеcеnите sеuе zаnnи
nе öил nаmеpил zpyrи sа nоzsиsите nа Доn Киxот. Тpnösа zа отöеле+иm, uе sтоpиnт
аsтоp7 nа тоsа c+uиnеnие nе nо+ела zа nоsnpsа, uе еznа толкоsа sаnиmателnа
иcтоpиn mо+е zа ö+zе оöpеuеnа nа sаöpаsа и uе ymоsете s Ла Маnuа cа т+й mалко
люöоsnателnи, та nе cа cе nоrpи+или zа sаnаsnт s csоите аpxиsи и nиcалиmа nnкои
p+коnиcи, отnаcnmи cе zо snаmеnитиn pиuаp. Като pаsuитаmе nа тоsа, той nе sаryöи
nаzе+zа zа откpие кpаn nа таsи т+й sаnиmателnа иcтоpиn, коnто zейcтsителnо, c
öлаrоcклоnnата nоmоm nа nеöето, ycnn zа nаmеpи и mе pаsка+е s+s sтоpата uаcт.
ГЛАВА ДЕВЕТА,
s коnто cе rоsоpи sа иsxоzа и кpаn nа cтpаmnото cpа+еnие mе+zy xpаöpиn öиcкаеu и
m++еcтsеnиn лаmаnuеu
В n+psата uаcт nа таsи иcтоpиn оcтаsиxmе xpаöpиn öиcкаеu и snаmеnитиn Доn Киxот
szиrnали rоли mеuоsе, rотоsи zа cи nаnеcат ssаиmnо такиsа npоcтnи yzаpи, uе ако
mо+еxа zа иsn+лnnт nаmеpеnиnта cи, те nай-mалко mnxа zа cе pаscекат отrоpе
zоzолy, така както cе pаspnssа nа zsе nолоsиnи nаp. В таsи толкоsа nеиsncnеnа
¡аsа nа öоn nаmиnт sаöаsеn pаsкаs öе npек+cnат, öеs cаmиnт аsтоp zа nи nоcоuи
к+zе öи mоrла zа cе nаmеpи лиncsаmата uаcт от таsи иcтоpиn.[75]
Сеpsаnтеc pаsкаssа, uе s Толеzо кynил от еznо mоmuе nnколко тетpаzки, s които nа
аpаöcки еsик öило nаnиcаnо: "Иcтоpиn nа Доn Киxот zе ла Маnuа, nиcаnа от Сиz
Аmете Bеnеnxели, аpаöcки иcтоpик". Роmаnа cи той npеzcтаsn като npеsоz от
аpаöcки.
Раsкаs+т sа cpа+еnието mе+zy Доn Киxот и öиcкаеuа npоz+л+аsа. Пp+s nаnаcn yzаp
öиcкаеu+т, nо mеu+т my cе отnлеcsа и nе npиuиnnsа rолnmа spеzа nа pиuаpn,
отк+csа лnsата cтpаnа nа öpоnnта my, pаspymаsа rолnmа uаcт от mлеmа my и отpnssа
nолоsиnата my yxо. С+c cтpаmеn yzаp s+pxy s+srлаsnиuата Доn Киxот nоsалn
öиcкаеuа и nаcоusа оcтpието nа mеuа cи к+m лиuето my. .+аcеnите cеnsоpи, които
n+тysат sаеznо c калncката, mолnт pиuаpn zа nоmаzи +иsота nа öиcкаеuа- Доn Киxот
cе c+rлаcnsа cаmо ако nоöеzеnиnт отиzе s Тоöоcо и cе nоcтаsи nа pаsnоло+еnие nа
öеsnоzоönата zоnn Дyлcиnеn. Пpиnтелите nа öиcкаеuа оöеmаsат, uе той mе иsn+лnи
nоp+uеnието.
ГЛАВА ДЕСЕТА,
sа иnтеpеcnите mиcли, които cnоzелиxа Доn Киxот и оp++еnоcеu+т my Саnuо Паncа
Ме+zyspеmеnnо Саnuо Паncа, леко2 nоpаszpycаn от cлyrите nа mоnаcите, cе öеmе
sеuе nаzиrnал и nаöлюzаsаmе snиmателnо zsyöоn. Той mолеmе от scе c+puе Bоrа zа
zаpи Доn Киxот c nоöеzа, та upеs nеn той cаm zа cnеuели nnкой оcтpоs, sаmото nе
sаöpаsnmе nито sа mиr оöеmаnието nа rоcnоzаpn cи zа rо nаnpаsи ynpаsител. Като
sиzn, uе cpа+еnието cs+pmи и uе rоcnоzаpnт my cе rотsеmе zа nxnе Роcиnаnт, Саnuо
cе cnycnа zа my z+p+и cтpеmето, колеnиuи npеz Доn Киxот и npеzи rой zа s+scеznе
коnn cи, yлоsи p+ката my, uелynа n и каsа:
- Bлаrоsолете, cеnsоpе mой Доn Киxот, zа mе nаnpаsите ynpаsител nа оcтpоsа,
който cnеuелиxте s таsи те+ка öитка. Колкото и rолnm zа е той, аs uyscтsysаm, uе
иmаm zоcтат+unо cили zа rо ynpаsлnsаm zоöpе и nе nо-лоmо от scеки zpyr, който е
ynpаsлnsал оcтpоsи nа тоsи csnт.
На теsи zymи Доn Киxот отs+pnа така:
- Заöеле+и, npиnтелю Саnuо, uе както znеmnото npиклюuеnие, така и scиuки nеmy
nоzоönи npиклюuеnиn nnmат sа uел cnеuелsаnето nа оcтpоsи. Тоsа cа оöикnоsеnи
npиклюuеnиn,[76] какsито cе cлyusат nо n+тиmата и s които еzиncтsеnата
npиzоöиsка е zа ти cuynnт rлаsата или zа ти отpе+ат yxото. Пот+pnи cаmо и mе
sиzиm, uе nи оuакsат rолеmи npиклюuеnиn, öлаrоzаpеnие nа които nе cаmо mе mоrа
zа те nаnpаsn ynpаsител nа оcтpоs, nо и nеmо mnоrо nоsеuе.
Саnuо иsкаsа rолnmата cи öлаrоzаpnоcт nа Доn Киxот, uелynа my отnоsо p+ката и
кpаn nа öpоnnта3 и my nоmоrnа zа cе каuи nа Роcиnаnт. Слеz тоsа s+scеznа
mаrаpето и nоcлеzsа rоcnоzаpn cи, който c ö+ps xоz, öеs zа ка+е nито zymа nоsеuе
и öеs zа cе npоcти c zаmите от калncката, nаsлеsе s еznа öлиsка rоpа. Саnuо cе
zsи+еmе sаz nеrо, като каpаmе mаrаpето cи zа npеnycка колкото cе mо+е nоsеuе, nо
s+npеки тоsа Роcиnаnт cе отzалеuаsаmе и Саnuо, ynлаmеn, uе mе иsоcтаnе, sаnоunа
zа sика nа rоcnоzаpn cи zа rо nоuака. Доn Киxот иsn+лnи mолöата my, zp+nnа
nоsоzите nа Роcиnаnт и rо cnpn, sа zа иsuака иsmоpеnиn cи оp++еnоcеu, който, mоm
npиcтиrnа, каsа:
- Стpysа mи cе, cеnsоp, uе nnmа zа е sле zа nот+pcиm yöе+иmе s nnкоn uеpкsа4.
Нnmа zа cе yuyzn, ако nи оöаznт nа Саnта Еpmаnzаz5 и nи yлоsnт, sаmото nе cа
mалко pаnите, които nаnеcоxте nа sаmиn npотиsnик s öоn. .sеpnsаm sи, uе ако nи
nиnnат, mе иmа zа cе nоиsnотиm, zокато cе иsm+кnеm от sатsоpа.
- М+лuи - каsа Доn Киxот. - К+zе cи sиznл или uел zа ö+zе иsnpаsеn npеz c+z
cтpаncтsysаm pиuаp sа öитките, които е sоzил, колкото и zа cа öили те
кp+sоnpолитnи?
- Аs nе snаm какsи cа теsи öитки и теsи кp+sоnpолитиn - отrоsоpи Саnuо - и npеs
+иsота mи nе cе е cлyusало zа yuаcтsysаm s такиsа öитки. Зnаn cаmо, uе Саnта
Еpmаnzаz cе pаsnpаsn c теsи, които cе öиnт nо n+тиmата. Дpyrо nиmо nе snаm.
- Не cе тpеsо+и, npиnтелю - ycnокои rо Доn Киxот, - rотоs c+m zа те иsтp+rnа
zоpи и от p+uете nа xалzейuите6, та каmо ли от p+uете nа Саnта Еpmаnzаz. Но ка+и
mи, sа Bоrа: sиznл ли cи nо nеоönтnата sеmnа mиp pиuаp, nо-cmел от mеnе? Чел ли
cи zpyr zа е nокаssал nnкоrа или zа nокаssа cеrа nо-rолnm ycтpеm s nаnаzеnието,
nоsеuе иszp++лиsоcт s cpа+еnие! о, zа nаnаcn nо-cp+unо yzаpи и zа c+öаpn c nо-
rолnmо nаcт+psеnие npотиsnика cи?
- Пpаsиuката zа cи ка+а - отrоsоpи Саnuо, - аs nикоrа nе c+m uел кnиrи nо
npоcтата npиuиnа, uе nе snаm zа uета[77] и nиmа. nо rотоs c+m zа cе оösало+а, uе
npеs +иsота cи nе c+m cлy+ил nа nо-z+ps+к rоcnоzаp от sаmа mилоcт и zай Bо+е zа
nе cтаnе ny+zа zа sаnлатиm sа теsи z+psоcти таm, к+zето каsаx. Но cеrа uyйте
mолöата mи и cе nоrpи+ете sа szpаsето cи, sаmото yxото sи к+psи cилnо. В
zиcаrите cи nоcn npеsp+sки и mалко önл mеxлеm 7.
- Вcиuко тоsа mеmе zа е иsлиmnо - отs+pnа Доn Киxот, - ако önx cе cетил zа
npиrотsn mиmеnuе c öалcаmа nа Iиеpаöpаc 8, sаmото cаmо c еznа каnка от nеrо
mnxmе zа cи cnеcтиm, и spеmе, и лекоsе.
- За какsо mиmеnuе и как+s öалcаm rоsоpите? - nоnита Саnuо Паncа.
- За öалcаm - отs+pnа Доn Киxот, - uиnто pеuеnта snаn nаиsycт. Ако rо
npите+аsаm, nnmа sаmо zа cе öоиm от cm+pтта, nито n+к pиcкysаm zа sаrиnеm от
pаnа, колкото и cm+pтоnоcnа zа е тn. И т+й, като npиrотsn от тоsа nитие и ти rо
nоsеpn, ти тpnösа zа zейcтsysаm c nеrо nо cлеznиn nаuиn: коrато sиzиm, uе s
nnкое cpа+еnие cа mе pаscекли nа zsе nолоsиnи npеs cpеzата nа тnлото mи (а тоsа
uеcто cе cлyusа), mе ssеmеm rpи+лиsо nолоsиnата от тnлото mи, коnто nаznе nа
sеmnта, и mnоrо ö+psо, npеzи zа cе е c+cиpила кp+sта, mе n nоcтаsиm s+pxy
zpyrата nолоsиnа, коnто е оcтаnала nа cеzлото, като snиmаsаm zа rи cлеnиm тоunо
и snpnо. Слеz тоsа mе mи nоznеcеm zа nиn cаmо zsе rл+тки от nитието, sа което ти
rоsоpиx, и mе sиzиm, uе отnоsо mе cтаnа nо-szpаs от каm+к.
- Ако тоsа nитие zейcтsителnо c+mеcтsysа - каsа Паncа, - аs cе откаssаm отcеrа
оmе от ynpаsлеnието nа оöеmаnиn оcтpоs и mе nоиcкаm от sаmа mилоcт zа mи zаzете
като еzиncтsеnо s+snаrpа+zеnие sа mnоrоöpойnите mи и uеnnи ycлyrи pеuеnтата nа
тоsа yzиsителnо nитие, sаmото cmnтаm, uе еznа ynuиn от nеrо mе mо+е zа cе
npоzаsа nаscnк+zе sа nоsеuе от zsа pеала, а nа mеnе тоsа mи cтиrа, sа zа +иsеn
zо кpаn nа +иsота cи uеcтnо и cnокойnо. Оcтаsа zа mи оöncnите zали cтpysа cк+nо
npиrотоsлеnието my.
- С nо-mалко от тpи pеала mоrат zа cе npиrотsnт uели тpи аcymöpи9 - отrоsоpи Доn
Киxот.
- Те+ко nа mеn, rpеmnика! - s+sкликnа Саnuо. - Какsо оmе uака sаmа mилоcт, та nе
npиrотsи от тоsи öалcаm, а и nа mеn zа nока+е как cе npиrотоsлnsа?
- Мл+кnи, npиnтелю! - отs+pnа Доn Киxот. - Колко[78] nо-sелики тайnи
s+snаmеpnsаm zа ти nоsеpn и c колко mnоrо nо-rолеmи öлаrоsолеnиn +елаn zа те
yzоcтоn! А cеrа nека cе лекysаmе, uе yxото scе nо-cилnо mе öоли!
Саnuо иssаzи от zиcаrите cи npеsp+sки и mеxлеm. Но коrато Доn Киxот sиzn mлеmа
cи, mалко оcтаnа zа иsryöи ymа cи от m+ка. Поcтаsи p+ка nа mеuа cи szиrnа оuи
к+m nеöето и каsа:
К+лnа cе s иmето nа тsоpеuа nа nеöето и sеmnта и s nай-n+лnиn текcт nа csетите
uетиpи еsаnrелиn, uе mе sоzn +иsота, който е sоzил sеликиnт mаpкиs zе Маnтyа,
коrато cе sаклел zа отm+cти sа cm+pтта nа nлеmеnnика cи Bалzyиn, тоеcт zа nе nzе
xлnö nа önла nокpиsка 13, zа nе cе отöиsа npи +еnа cи и оmе zpyrи nеmа, които,
mакаp zа nе nоmnn sеuе, nека ö+zат sклюuеnи s клетsата mи, zокато nе cи отm+cтn
zокpай nа uоsека, който mи nаnеcе такаsа оöиzа.
Саnuо uy теsи zymи и npиöаsи:
- Заöеле+ете, sаmа mилоcт cеnsоp Доn Киxот, uе ако pиuаpnт иsn+лnи sаnоsеzта sи
zа cе npеzcтаsи npеz mоnта 13 cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо, c тоsа той иsunло
иsn+лsа nоетото sаz+л+еnие и nе sаcлy+аsа zpyrо nакаsаnие, оcsеn ако, pаsöиpа
cе, е иss+pmил nоsо npеcт+nлеnие.
- Ти nаrоsоpи mnоrо ymnи и ymеcтnи nеmа - отrоsоpи Доn Киxот, - sатоsа отmеnnm
клетsата cи, mо cе отnаcn zо +елаnието mи zа my отm+cтn оmе sеzn++, nо аs n
nоsтаpnm и nотs+p+zаsаm отnоsо nо отnоmеnие nаuиnа nа +иsот, който ти оnиcаx,
zокато nе отnеmа c+c cила от zpyr pиuаp mлеm, pаsеn nа mоn nо zоcтойncтsо. Неzей
mиcли, Саnuо, uе тоsа е nnкакsа snт+pnиuаsа mиc+л. Ако аs ssеmаm тоsа pеmеnие,
то е, sаmото иmаm коmy zа nоzpа+аsаm. С+scеm c+mото cе öе cлyuило c mлеmа nа
Маmöpиnо и тоsа cтpysа тs+pzе cк+nо nа Сакpиnаnте 14.
- Заmо sаmа mилоcт nе иsnpати nо znsолите nоzоönи клетsи - sаnита Саnuо. - т+й
като те cа иss+npеznо spеznи sа szpаsето и mnоrо nакоcтnи sа c+sеcтта? А sа zа
sи zока+а, uе c+m npаs, отrоsоpете cаmо nа s+npоcа: какsо mе npаsиm, ако nо
nnкакsа cлyuайnоcт mиnат mnоrо znи, öеs zа cpеmnеm uоsек c mлеm nа rлаsа? Tе
тpnösа ли zа иsn+лnите клетsата cи s+npеки толкоsа тpyznоcти и nеyzоöcтsа, както
nаnpиmеp теsи zа cnиm оöлеuеnи, zа nе nоmysаmе s nаcелеnи mеcта и zа cе
nоzлаrаmе nа xилnzи zpyrи иsnитаnиn, sа които cе rоsоpи s клетsата nа тоsи лyz
cтаpеu mаpкиs zе Маnтyа й коnто[79] sаmа mилоcт cе каnи cеrа отnоsо zа
s+sкpеcnsа? Не sи+zа ли sаmа mилоcт, uе nо теsи n+тиmа nе cе zsи+ат s+оp++еnи
xоpа, а cаmо myлетаpи и талиrаpи, които nе cаmо uе nе nоcnт mлеmоsе, nо nе cа и
uysали npеs +иsота cи zа cе cnоmеnаsа таsи zymа.
Тyк иmеnnо rpеmиm - npек+cnа rо Доn Киxот, - sаmото s nо-mалко от zsа uаcа nие
mе cpеmnеm nо теsи n+тиmа nоsеuе s+оp++еnи m++е, отколкото теsи, които cе önxа
отnpаsили к+m Алöpака 15, sа zа cnеuелnт c+puето nа кpаcиsата Аnxелика.
- Нейcе, така zа е - каsа Саnuо, - nека Bоr zаzе zа nи оrpее mаcтието и zа
nаcт+nи sеuе spеmето, коrато mе sаsлаzееm оcтpоsа, който толкоsа cк+n mи иsлеsе,
n+к ако mе и zа ympа cлеz тоsа.
Каssал c+m ти и zpyr n+т, Саnuо, zа nе öеpеm rpи+а sа тоsа. Ако nе cе nаmеpи
оcтpоs, то nоzp+ка nи е кpалcтsо Даnиn или кpалcтsо Соöpаzиcа 16, които mе ти
npилnrат като np+cтеn nо mnpка, а тоsа, uе те nе cа оcтpоsи, mо+е cаmо zа те
pаzsа. Но nека оcтаsиm теsи s+npоcи sа коrато иm zойzе spеmето, а cеrа sи+ zали
nоcиm nеmо sа nzеnе s zиcаrите, sаmото mе тpnösа zа nот+pcиm nоcле nnкой sаm+к,
s който zа npеnоmysаmе и zа npиrотsиm öалcаmа, sа който rоsоpиxmе, т+й като,
nека Bоr mи е csиzетел, yxото mе öоли mnоrо.
- Ноcn s zиcаrите cи еznа rлаsа лyк, mалко cиpеnе и nnколко к+mеn xлnö- каsа
Саnuо,- nо тоsа nе cа ncтиn sа так+s xpаö+p pиuаp като sаmа mилоcт.
- Колко nоrpеmnо pаsöиpаm nеmата! - отs+pnа Доn Киxот. - Зnай, Саnuо, uе uеcт е
sа cтpаncтsysаmите pиuаpи zа nе nzат nо unл mеcеu, или ако pеmат zа xаnnат nеmо,
zа cе sаzоsолnsат c тоsа, което иm nоnаznе nоzp+ка. Тоsа mеmе zа ти е иssеcтnо,
ако öеmе npоuел толкоsа pиuаpcки pоmаnи, колкото аs c+m uел. Колкото и rолnm zа
е теxnиnт öpой оöаuе, s nито еzиn от тnx nе c+m cpеmал zа cе cnоmеnе, uе
cтpаncтsysаmите pиuаpи иsоömо cе xpаnnт, оcsеn nа nиmnи nиpmеcтsа, ycтpойsаnи s
тnxnа uеcт, а npеs оcтаnалото spеmе xpаnата иm е öила оcк+znа. Макаp и zа е
ncnо, uе те nе cа mоrли zа +иsеnт, öеs zа cе xpаnnт и öеs zа yzоsлетsоpnsат
zpyrите cи еcтеcтsеnи ny+zи, т+й като s zейcтsителnоcт cа öили xоpа като nаc, nе
nо-mалко е оuеsиznо, uе nай-uеcто cа yтолnsали rлаzа cи c nай-оöикnоsеnа cелcка
xpаnа, какsато и ти cеrа mи npеzлаrаm, sаmото cа cтpаncтsysали npеs nоsеuето
spеmе иs nолn и rоpи, и то öеs zа rи npиzpy+аsа rотsаu. Вnpоuеm, npиnтелю Саnuо,
nека nе те cmymаsа тоsа, което mеnе mе pаzsа, и nе cе m+uи zа npоmеnnm csета и
zа отклоnnsаm cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо от npаsилnиn my n+т.
- Нека sаmа mилоcт mи npоcти - каsа Саnuо, - т+й като аs, както sеuе sи каsаx,
nе snаm zа uета и nиmа и nе nоsnаsаm npаsилата nа pиuаpcтsото. Отcеrа nатат+к mе
n+лnn zиcаrите c scиuки sиzоsе cyxи nлоzоsе sа sаmа mилоcт, а sа mеn mе rи
nаn+лnn, nоnе+е nе c+m pиuаp като sаc, c nилета, r+л+öи и zpyrи nтиuи.
- Не c+m каsал, Саnuо - sаöелnsа Доn Киxот, - uе cтpаncтsysаmите pиuаpи cа
sаz+л+еnи zа cе xpаnnт иsклюuителnо c nлоzоsете, sа които ти mи rоsоpиm.
Иsт+кnаx cаmо, uе оöикnоsеnата иm xpаnа тpnösа zа cе c+cтои от такиsа nлоzоsе и
nnкои öилки, които cа nаmиpали nо nолетата и които zоöpе cа pаsnоsnаsали, което
mоrа zа npаsn и аs.
- Мnоrо е nолеsnо - отs+pnа Саnuо - zа cе pаsnоsnаsат теsи öилки, sаmото така,
както mи cе cтpysа, uе s+psnт nеmата, cкоpо mе nаcт+nи zеnn коrато mе тpnösа zа
npиöеrnеm к+m теsи nоsnаnиn.
Слеz тоsа Саnuо иssаzи от zиcаrите cи npиnаcите, sа които öеmе cnоmеnал, и
zsаmата cе nаxpаnиxа nай-npиnтелcки и s nай-zоöpо pаsöиpателcтsо. Iелаnието иm
оöаuе zа nаmеpnт uаc nо-cкоpо к+zе zа npеnоmysат rи nакаpа zа npиs+pmат nаö+psо
öеznата cи и cyxа sеuеpn. В+scеznаxа zоöиuетата cи и nоö+psаxа zа cтиrnат zо
nаcелеnо mncто, npеzи zа cе mp+кnе. Скоpо cл+nuето cе cкpи и c nеrо и nаzе+zата
zа оc+mеcтsnт +елаnието cи. Наmиpаxа cе zо колиöите nа nnкакsи коsаpи и pеmиxа
zа npекаpат nоmта таm. Колкото nа Саnuо my öеmе m+unо, uе nе cа sаmp+кnали s
nnкое nаcелеnо mncто, толкоsа rоcnоzаpnт my öеmе zоsолеn, uе mе mо+е zа npеcnи
nа откpито, т+й като cи mиcлеmе, uе nоzоönи cлyuки zокаssат nо öеscnоpеn nаuиn,
uе той zейcтsителnо е pиuаp.[81]
ГЛАВА ЕДИНАДЕСЕТА,
sа npиклюuеnиnта nа Доn Киxот c коsаpите
Коsаpите npиеxа pаzymnо Доn Киxот, а Саnuо, cлеz като cе nоrpи+и zа nаcтаnи
кpиsо-лnsо Роcиnаnт и mаrаpето cи, cе nоuyscтsysа npиsлеuеn от mиpиsmата nа коsn
nаcт+pmа, коnто spеmе s котел, nоcтаsеn nа оr+nn. Колкото и zа my cе иcкаmе zа
оnита zали mеcото е sеuе rотоsо zа mиnе от котела s cтоmаxа my, той cе откаsа от
nаmеpеnието cи, sаmото коsаpите csалиxа котела от оr+nn, nоcтлаxа nа sеmnта оsuи
ко+и, cло+иxа nаö+psо cелcката cи cо¡pа и nокаnиxа rоcтоnpиеmnо и zsаmата zа
sкycnт от rоcтöата. Tеcтиmа коsаpи nаcnzаxа nаоколо s+pxy ко+ите и c yuтиsоcтта
nа npоcтиuки xоpа nокаnиxа Доn Киxот zа cе nаcтаnи nа еznо оö+pnато коpито. Доn
Киxот cеznа, а Саnuо оcтаnа npаs, sа zа my nоznаcn nаnpаsеnата от pоr uаmа. Като
rо sиzn zа cтои npаs, rоcnоzаpnт my каsа:
- За zа sиzиm, Саnuо, какsи zоöpоzетели кpие s cеöе cи cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо
и как ö+psо scиuки, които cа my cе nоcsетили, zоcтиrат zо nоло+еnието zа ö+zат
ysа+аsаnи и nоuитаnи s csета, иcкаm zа cеznеm zо mеnе, cpеz теsи zоöpи xоpа, sа
zа cе nоuyscтsysаm pаsеn c mеnе, тsоn cеnsоp и rоcnоzаp. Иcкаm zа nzеm от mоnта
uиnиn и zа nиеm оттаm, отк+zето и аs nиn, sаmото sа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо
mо+е zа cе ка+е тоsа, което cе каssа sа люöоsта: то npаsи scиuки pаsnи.
- Мnоrо c+m öлаrоzаpеn! - каsа Саnuо. - По тоsи nоsоz z+л+а zа ка+а nа sаmа
mилоcт, uе коrато аs иmаm какsо zа nm, еznакsо и zоpи nо-zоöpе mе cе nаxpаnn nа
кpак и cаm, отколкото cеznал pаmо zо pаmо c иmnеpатоpа. Неmо nоsеuе, mоm като
c+m тp+rnал zа каssаm unлата иcтиnа, mnоrо nо-sкycnо mи е zа cи xаnsаm, mакаp и
cаmо xлnö и лyк, cеznал s +r+ла cи, öеs иsт+nuеnоcт и npеssеmки, отколкото zа nm
nyйка nа uy+zа тpаnеsа, nа коnто тpnösа öаsnо zа z+suа, mалко zа nиn, nоcтоnnnо
zа cе иsö+pcsаm, nа коnто nе mоrа nито zа киxnа, nито zа cе иsкаmлnm, nито zа
s+pmа и zpyrи nеmа, к+m които npеzpаsnолаrат csоöоzата и ycаmотеnието. Т+й mото,
cеnsоpе mой, тиn nоuеcти, които sаmа mилоcт +елае zа mи ока+е като nа cлyrа и
c+pатnик nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо, как+sто c+m аs като sаm оp++еnоcеu, mолn
sи zа rи npеs+pnете s zpyrи öлаrа, които cа от nо-rолnmа nолsа sа mеn. А mоm cе
отnаcn sа nоuеcтите, които mи npеzлаrате, аs cе откаssаm от тnx cеrа и sаsиnаrи,
колкото и sиcоко zа rи uеnn.
- В+npеки scиuко ти тpnösа zа cеznеm, sаmото тоsи, който cе ynи+аsа, Гоcnоz rо
иszиrа.
Слеz тоsа Доn Киxот xsаnа Саnuо sа p+ка и rо sаcтаsи zа cеznе zо nеrо.
Коsаpите nиmо nе pаsöиpаxа от scиuки тиn öp+тsе+и sа cтpаncтsysаmи pиuаpи и
оp++еnоcuи. Те nznxа, m+лuаxа и rлеzаxа rоcтите cи, които c rолnmа оxота r+лтаxа
nаpuета nаcт+pmа, еzpи колкото юmpyк. Като cе nаcитиxа nа mеcото, коsаpите
cло+иxа nа ко+ите rолnmо колиuеcтsо cyxи +ел+zи и zо тnx nолоsиn öyuа cиpеnе,
nо-коpаsо от киpnиu. Ме+zy тоsа pоr+т cе zsи+еmе s кp+r, от p+ка nа p+ка, тy
n+леn, тy npаsеn, като sеzpо nа sоznо колело1, c такаsа ö+psиnа, uе cкоpо cе
иsnpаsnи еzиnиnт от zsата mеxа, които cтоnxа nа откpито. Слеz като Доn Киxот
sаzоsоли zоöpе cтоmаxа cи, ssе mеnа +ел+zи s p+ката cи и като rи pаsrле+zаmе
snиmателnо, cе snycnа s cлеznите pаsc++zеnиn:
- Bла+еnо spеmе и mаcтлиs sек е оnsи, който zpеsnите nаpекоxа Златеn2, nе sаmото
sлатото, което толкоsа cе uеnи s nаmиn +елеsеn sек, cе е zоöиsало s оnеsи
mаcтлиsи rоzиnи c scnкакsи ycилиn, а nоpаzи тоsа, uе xоpата, които cа +иsели
тоrаsа, c+scеm nе cа snаели zsете cлоsа "тsое" и "mое". В оnоsа csеmеnо spеmе
scиuки nеmа cа öили оömи: sа zа оcиrypnт xлnöа cи nаc+mеn, zоcтат+unо е öило
xоpата zа szиrnат p+ка и zа cи отк+cnат cлаzкиn и sкycеn nлоz nа еzpоcтsолеcтите
z+öоsе, които така mеzpо cа иm rо npеzлаrали. Bиcтpите иssоpи и ö+psоcтpyйnите
nотоuи иm nоznаcnли s npекpаcnо иsоöилие npоspаunите cи и sкycnи sоzи. В
nyкnатиnите nа cкалите и s кyxиnите nа z+psетата ymnите и pаöотлиsи nuели
nаcтаnnsали csоите оömе+итиn, като npеzоcтаsnли scекиmy c+scеm öеsкоpиcтnо
öоrатиn nлоz nа cлаzкиn cи тpyz. Оrpоmnите коpкоsи z+öоsе mеzpо, öеs коpиcт,
cnеmали от cеöе cи mиpоки и леки коpи, c които xоpата sаnоunали zа nокpиsат
n+psоöитnите cи nаколnи +илиmа, sа zа nаmеpnт s тnx sакpила cpеmy nе scnкоrа
öлаrоcклоnnата npиpоzа. Наscnк+zе nо тоsа spеmе uаpysали mиp, npиnтелcтsо и
crоsоp. Те+киnт nалеmnик nа иssитото pало scе оmе nе cе оcmелnsал zа nоpи и
öpаszи öлаrоuеcтиsите nеzpа nа nаmата npаmайка Зеmn, sаmото тn, öеs scnкакsа
npиnyzа, cаmа отzелnла от npоcтоpnата cи nлоzоsита rp+z оnоsа, което е mо+ело zа
nаxpаnи, sаzоsоли и sаpаzsа cиnоsете й, които n sлаzеели тоrаsа. Пpоcтоzymnи и
кpаcиsи nаcтиpки öpоzели от zол nа zол и от x+лm nа x+лm c sолnо sееmи cе nа
snт+pа pаsnycnати коcи. оöлеuеnи nе nоsеuе, отколкото е öило ny+nо, sа zа cе
nокpие npилиunо оnоsа, което öлаrоnpилиuието nалаrа и е sиnаrи nалаrало zа ö+zе
nокpито- Те nе cе киuели c nакитите, които znеc cе ynотpеönsат и които тиpcкиnт
nypnyp и коnpиnата, nоzло+еnа nа nай-иsкycnа оöpаöотка, оcк+nnsат, а cлаrали nа
uелата cи cаmо sеnuи от sелеnите лиcта nа pеnеn и nа öp+mлnnа. Така nакиuеnи, те
cа öили mо+е öи nо-кpаcиsи и иsиcкаnи от znеmnите nаmи zsоpuоsи zаmи c теxnите
оcоöеnи и cтpаnnи иsоöpетеnиn, к+m които rи тлаcка öеszелnиuеcкиnт иm nаrоn к+m
nоsото. Люöоsта cе е иspаsnsала тоrаsа c npоcтота и nеnpиnyzеnоcт, така както
xоpата cа n uyscтsysали, öеs zа cе т+pcnт иsкycтsеnи и npетеnuиоsnи cлоsеcnи
ys+pтаnиn. sа zа й cе npиzаzе nо-öлаrоnpилиuеn sиz. В оnоsа spеmе иcтиnата и
npоcтоzymието nе cа cе cmеcsали c л++ата, иsmаmата и sлоöата. Коpиcтта и
npиcтpаcтието nе öили толкоsа cилnи, uе zа nоcmеnт zа оcк+pönт или nак+pnnт
npаsоc+zието, което znеc cе npиnиsnsа, оnоpоuаsа и иsкоpиcтnsа. Закоn+т nа
лиunиn npоиssол nе öил sалеrnал s c+snаnието nа c+zиnта, оmе nоsеuе uе тоrаsа nе
е иmало nоsоz sа c+zеönи zела, nито npеcт+nnик, който zа ö+zе c+zеn. Деsиuите и
nеsиnnоcтта cа cе zsи+ели, както каsаx, nаspеz p+ка sа p+ка, öеs cтpаx zа ö+zат
оcкsеpnеnи от xоpcка z+psоcт и m++ка nоxотлиsоcт. и ако mоmите ryöели
zеscтsеnоcтта cи, то е öило cаmо sаmото така cа иcкали и +елаели. А cеrа, s тоsа
nаmе отspатителnо spеmе, nикоn nе е cиrypnа, zоpи ако n cкpиnт и sатsоpnт s
nnкой nоs лаöиpиnт, nоzоöеn nа кpитcкиn, sаmото zоpи и таm, npеs npолyките или
upеs cаmиn s+szyx, npоnикsа люöоsnата sаpаsа, коnто pаsöиsа nа nyx и npаx sолnта
иm sа s+sz+p+аnие. С uел zа cе sаmитnт zеsиuите, zа cе ssеmат nоz sакpила
szоsиuите, zа cе nоznоmаrат cиpаuите и ny+zаеmите cе s cеrаmnите spеmеnа, които
cтаsат scе nо-лоmи, е öил c+szаzеn Оpzеn+т nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо. На тоsи
pиuаpcки оpzеn npиnаzле+а и аs, öpатn коsаpи. Мnоrо c+m sи npиsnателеn sа
yrоmеnието и pаzymnиn npиеm, които окаsаxте nа mеnе и nа mоn оp++еnоcеu. Заmото,
mакаp и nо cилата nа еcтеcтsеnиn sакоn scиuки +иsи c+mеcтsа zа cа sаz+л+еnи zа
c+zейcтsysат nа cтpаncтsysаmите pиuаpи, scе nак, като cи zаsаm cmетка, uе sие mе
npиеxте и nаrоcтиxте, öеs zа sи е öило иssеcтnо тоsа sаmе sаz+л+еnие, аs c+m s
npаsото cи zа sи öлаrоzаpn от c+puе sа sаmата С+pzеunоcт.
Наmиnт pиuаp z+p+а unлата таsи npеz+лrа pеu (коnто mо+еmе npекpаcnо zа оcтаnе
nеnpоиsnеcеnа) cаmо sаmото +ел+zите, които my npеzло+иxа, my nаnоmnиxа sа
Златnиn sек и my xpymnа zа cе snycnе s иsлиmnи pаsmиmлеnиn npеz коsаpите, които,
öеs zymа zа npоzymат, yzиsеnи и cлиcаnи, rо иscлymаxа zокpай. Саnuо m+лuеmе,
nzеmе +ел+zи и mnоrо uеcто nаsеcтnsаmе sтоpиn mеx, който sа zа cе иscтyzи
sиnото, öе sакаuеn nа клоnа nа еzиn коpкоs z+ö.
Коsаpите, sа zа nока+ат ysа+еnието cи к+m rоcтите и zа rи pаssеcелnт, nакаpаxа
еzиn mлаz mоm+к zа иm nоnее и zа иm nоcsиpи c r+zyлката cи. Той иsnnsа люöоsеn
pоmаnc, Доn Киxот rо mоли zа иsnее оmе nеmо, nо Саnuо Паncа nе cе c+rлаcnsа,
sаmото öило spеmе nе sа nеcnи, а sа cnаnе. От cелото npиcтиrа zpyr mоm+к, който
c+оömаsа, uе cтyzеnт+т Гpиcоcтоmо ympnл от люöоs nо кpаcиsата Маpcела. Доn Киxот
nаyuаsа, uе Гpиcоcтоmо sаs+pmил аcтpолоrиn s Салаmаnка. sлюöил cе s nаcтиpката
Маpcела и оöлеuеn като nаcтиp, n sаzиpnл. По nеn лyzеели и zpyrи mоmuи. Доn
Киxот и Саnuо Паncа отиsат nа nоrpеöеnието nа Гpиcоcтоmо- Пpоuитат nоcлеznите
cтиxоsе nа nокойnиn mлаzе+. Яsnsа cе Маpcела и тs+pzи, uе nеcnpаsеzлиsо n
оösиnnsат sа cтpаzаnиnта и cm+pтта nа mоm+ка, sаmото тn nе е nоzxpаnsала nикакsи
nаzе+zи y nеrо.
... Заmото какsо cа sиnоsnи uеcтnото mи nоsеzеnие и cкpоmnата mи cz+p+аnоcт, uе
Гpиcоcтоmо sаrиnа sаpаzи cилnата cи cтpаcт и öеspаsc+znата cи nлаmеnnоcт? Ако аs
sаnаssаm nеsиnnоcтта cи s оömеcтsото nа z+psетата cpеz rоpата, sаmо тоsи, който
z+p+и аs zа +иsеn s оömеcтsото nа xоpата, +елае zа n sаryön? Аs, както snаете,
npите+аsаm cоöcтsеnи öоrатcтsа и nе лаmтn sа uy+zите. Сsоöоznа c+m и nе +елаn zа
cе оös+pssаm, nе оöиuаm и nе mpаsn nито еzиn m++, nе иsnеsеpnsаm nа тоrоsа и nе
т+pcn оnоrоsа, nе mаmn и nе sал+rsаm nикоrо. Пpоcтоzymnиnт pаsrоsоp c
pатайкиnите от теsи cела и rpи+ите nо коsите mи cа mое sаöаsлеnие. Iелаnиnта mи
иmат sа rpаnиuи теsи nлаnиnи и ако nоnnкоrа rи nаzxs+pлnт, то е, sа zа cе
nаcлаzn nа кpаcотата nа nеöето...
Маpcела cе иsryösа s nлаnиnата, а npиnтелите nа Гpиcоcтоmо rо nоrpеösат и
окиusат rpоöа my c usетn. ,
Доn Киxот +елае zа cе nоcтаsи s ycлyrа nа nаcтиpката Маpcела, sатоsа nаsлиsа s
леcа, s който тn cе отzалеuаsа. На еznа nолnnка pиuаpnт и оp++еnоcеu+т cлиsат от
Роcиnаnт и от mаrаpето, nycкат rи zа nаcат, а cаmите те иsn+zат npоsиsиите s
zиcаrите. Роcиnаnт nеöлаrоpаsymnо отиsа npи nаcnmите nаöлиsо коöили, които
npоcтnо rо nаnаzат c коnита и s+öи, а коnnpите nnryеcuи my nаnаcnт c+c cоnи
так+s öой, uе rо оcтаsnт npоcnат nа sеmnта. Доn Киxот и Саnuо Паncа cе sтypsат
zа sаmитnт cлаsnиn коn, nо zsаzеcетиnа коnnpи rи оöcиnsат c yzаpи, nоsалnт rи и
cе отzалеuаsат c коnете cи.
Дsаmата rеpои z+лrо spеmе nе mоrат zа cе-иsnpаsnт nа nоsе от nоöоn. Доn Киxот
c++алnsа, uе е иsтеrлил mеu cpеmy xоpа, които nе cа nоcsетеnи s pиuаpcтsо.
Тpnösало cаmо Саnuо Паncа zа cе cnpаsи c тnx. Тоsа mnеnие nе cе nоnpаsn nа
оp++еnоcеuа и той каssа:
- Сеnsоp, аs c+m uоsек mиpолюöиs, кpот+к, cnокоеn и mоrа zа nоnеcа öеspоnотnо
какsато и zа е оöиzа, sаmото иmаm +еnа и zеuа, които тpnösа zа иsz+p+аm и zа
xpаnn. Затоsа nека и аs sи npеzynpеzn - sаmото zа sи sаnоsnzаm nе mоrа, - uе s
nикак+s cлyuай nе mе иsтеrлn cаönта cи nито cpеmy pиuаpи, nито cpеmy люzе от
zолеn npоиsxоz и отcеrа nатат+к, nека Bоr mи е csиzетел, аs mе npоmаsаm nе cаmо
оöиzите, които c+m nолyuил, nо и теsи, които mе mи cе nаnеcат, öеs pаsлика zали
оcк+pöителnт е sиcоко или nиcко nоcтаsеn, zали е öоrат или öеzеn; snатеn или
npоcтоcm+pтеn.
Саnuо Паncа cиnе npоклnтиn к+m коnnpите. еzsа ycnnsа zа cе npиszиrnе- c rолnmа
m+ка xsаmа и оcеzлаsа mаrаpето, nаcтаnnsа Доn Киxот s+pxy
nеrо, szиrа Роcиnаnт и nоsе+zа zsете zоöиuета nо n+тn. Наöлиsо cе sи+zа еzиn
xаn. Доn Киxот cnоpи c+c Саnuо, uе тоsа е sаm+к.
ГЛАВА TЕСТНАДЕСЕТА,
sа оnоsа, което cе cлyuи c+c snаmеnитиn иzалrо s xаnа, който той ssе sа sаm+к
Като sиzn Доn Киxот леrnал nаnpеки nа cаmаpа, xаnz+иnта sаnита Саnuо какsо cе е
cлyuило. Саnuо отrоsоpи, uе nnmа nиmо оcоöеnо, nо uе rоcnоzаpnт my nаznал от
еznа cкала и cи nат+pтил cилnо pеöpата. Iеnата nа xаnz+иnта cе pаsлиuаsаmе от
оöикnоsеnите xаnz+ийки, nоnе+е öеmе nо npиpоzа mилоcтиsа и c+cтpаzателnа к+m
öолките nа öли+nиn cи. Тn sеznаrа cе sалоsи zа лекysа Доn Киxот и nоsика nа
nоmоm z+mеpn cи, коnто öеmе mnоrо mила zеsойка. В xаnа cлy+еmе и еznа mоmа от
Аcтypиn. c mиpоко лиuе и cnлеcnата rлаsа, uиnоnоcа, еznото око кpиsоrлеzо, а и
zpyrото nе c+scеm s pеz. Вnpnо е, uе sатоsа n+к öеmе cло+еnа uyzеcnо и тоsа
ypаsnоsеcnsаmе nаn+лnо оcтаnалите й nеz+sи: nа p+cт nе nаzxs+pлnmе cеzеm nеzи от
rлаsата zо nетите, а pаmеnете й önxа толкоsа sиcоко nоszиrnати, uе n каpаxа zа
rлеzа nоsеuе, отколкото +елаеmе, к+m sеmnта. Таsи mилоsиznа npиcлy+nиuка cе
npитеuе nа nоmоm nа zеsойката и zsете sаеznо nоcтлаxа nа Доn Киxот cтpаmnо
nеyzоönо леrло s еznо таsаncко nоmеmеnие, което, nо scиuко лиuеmе, öеmе cлy+ило
rоzиnи nаpеz sа nлеsnик. В c+mото nоmеmеnие, mалко nаcтpаnа от леrлото nа Доn
Киxот, öеmе nаcтаnеnо и леrлото nа еzиn myлетаp. Макаp и cт+кmеnо c+c cаmаpите и
uyлоsете nа myлетата my, то scе nак öеmе mnоrо nо-yzоönо от оnоsа nа Доn Киxот,
nаnpаsеnо от uетиpи rpаnаsи z+cки, cло+еnи s+pxy zsе pаsлиunи nо sиcоuиnа
mаrаpета. Д+cките önxа nокpити c т+n+к като uеprа zюmек, толкоsа nеpаsеn и
тs+pz, uе ако nе öеmе s+лnата, коnто cе nокаssаmе тyк-таmе от npок+cаnите mеcта,
uоsек öи каsал, uе е n+леn c каm+nи. На леrлото önxа nоcтлаnи zsа uаpmа¡а cnкаm
от öиsолcка ко+а-и еznо толкоsа иsт+pкаnо оzеnло, uе nиmките my mо+еxа zа cе
npеöpоnт.
На тоsи sлоnолyuеn кpеsат леrnа Доn Киxот и mалко cлеz тоsа xаnz+ийката и z+mеpn
й sаnоunаxа zа оöлеnsат тnлото my от rоpе zо zолy c nлаcтиpи, а Маpитоpnеc, така
cе каssаmе npиcлy+nиuката, иm csетеmе c+c csетилnик. Като sиzn cиnиnите nо
тnлото nа Доn Киxот, xаnz+ийката каsа, uе коmай npилиuат nа cлеzи от yzаpи, а nе
от nаzаnе.
- Никакsи yzаpи! - s+spаsи Саnuо. - Скалата öеmе толкоsа rpаnаsа и оcтpа, uе npи
nаzаnето той cе yzаpи nа mnоrо mеcта.
Слеz тоsа zоöаsи:
- Не sаöpаsnйте, sаmа mилоcт cеnsоpа, zа sаnаsите nnкой и zpyr nлаcтиp, sаmото
иmа и zpyrи ny+zаеmи cе- И mоnта r+pöиnа mе öоли.
- Какsо? И sие ли nаznаxте? - sаnита xаnz+ийката.
- Не. аs nе nаznаx - отrоsоpи Саnuо, - nо като sиznx[87] как sле cе crpоmолncа
rоcnоzаpnт mи, така cе cтpеcnаx, uе mе sаöолn unлото тnло, cnкаm mе önxа
nоrалили c xилnzи тоnrи.
- Да, тоsа cе cлyusа - оöаzи cе zеsойката. - Мnоrо n+ти c+m c+nysала, uе nаzаm
от кyла и öеsкpайnо летn, zокато cтиrnа zо sеmnта. Слеz тоsа cе c+öy+zаm и cе
uyscтsysаm т+й pаsт+pcеnа и pаsöита, като uе ли nаиcтиnа c+m nаznала.
- Таm е pаöотата, cеnsоpа - pеuе Саnuо, - uе nе nаc+n, а s nай-öyznо c+cтоnnие -
önx nо-öyzеn, отколкото c+m cеrа - тnлото mи nоcиnn nе nо-mалко от тnлото nа
rоcnоzаpn mи Доn Киxот.
- Как cе каssа тоsи pиuаp? - sаnита npиcлy+nиuката Маpитоpnеc.
- Доn Киxот zе Ла Маnuа - отrоsоpи Саnuо Паncа. - Той е cтpаncтsysаm pиuаp, и то
от nай-xpаöpите и nай-cилnите, какsито csет+т отzаsnа nе е sи+zал.
- Какsо snаuи cтpаncтsysаm pиuаp? - sаnита npиcлy+nиuката.
- Да nе cте suеpаmnа, та zа nе snаете какsо snаuи тоsа! - s+sкликnа Саnuо Паncа.
- Зnайте npоuее, cеcтpо, uе cтpаncтsysаm pиuаp е uоsек, който mо+е ей cеrа zа
ö+zе npеöит от öой, а cаmо mиr cлеz тоsа zа cтаnе и иmnеpатоp. Дnеc е nай-
клетото и nай-öеznото c+szаnие nа csета, а yтpе pаsnолаrа c zsе или тpи кpалcки
коpоnи, които mо+е zа nоzаpи nа csоn оp++еnоcеu.
- Как mо+е тоrаsа - nаmеcи cе xаnz+ийката - zа cте оp++еnоcеu nа так+s cлаsеn
rоcnоzаp, а zа nе cте cе czоöили zоcеrа, както mи иsrле+zа, nоnе c еznо
rpа¡cтsо?
- Раnо е оmе - отrоsоpи Саnuо. - Нnmа и mеcеu, откакто cmе тp+rnали zа т+pcиm
npиклюuеnиn, и оmе nе cmе nоnаznали nа иcтиncко. А nеpnzко cе cлyusа еznо zа
т+pcиm, а zpyrо zа nаmеpиm. Вcе nак иcтиnата е, uе ако mоnт rоcnоzаp Доn Киxот
cе иsлекysа от теsи pаnи или от тоsа nаzаnе, а и аs оcтаnа nеspеzиm, nе öиx cе
откаsал от nаzе+zите cи zоpи и cpеmy nай-sиcоките титли nа Иcnаnиn.
Доn Киxот, който cлymаmе mnоrо snиmателnо pаsrоsоpа, cеznа кpиsо-лnsо nа
леrлото, xsаnа xаnz+ийката sа p+ка и й каsа:
- Поsnpsайте mи, кpаcиsа cеnsоpа, sие mо+ете zа cе cmnтате sа mаcтлиsа, uе cте
mе npиютили s+s sаmиn sаm+к. Нnmа zа sи rоsоpn, sа mоnта лиunоcт, sаmото е
ynиsителnо zа xsалиm cаm cеöе cи, nо mоnт оp++еnоcеu mе sи оöncnи кой c+m. Иcкаm
cаmо zа sи sаnsn, uе sеunо mе sаnаsn cnоmеn nа öлаrоzаpnоcт sа ycлyrата, коnто
mи nаnpаsиxте, и mе sи ö+zа npиsnателеn npеs uелиn cи +иsот. Ако nо sолnта nа
nеöеcата nе önx öеss+sspатnо nокоpеn nа sакоnите nа люöоsта и nа оuите nа оnаsи
кpаcиsа nеöлаrоzаpnиuа, uието иmе тиxиuко m+лsn, ysеpnsаm sи, uе оuите nа тyк
npиc+cтsysаmата npекpаcnа zеsойка mnxа zа sаpоönт mоnта csоöоzа.
Хаnz+ийката, z+mеpn й и npоcтоzymnата Маpитоpnеc, c+scеm cлиcаnи, cлymаxа
cлоsата nа cтpаncтsysаmиn pиuаp, които, nа rp+uки zа önxа каsаnи, nnmаmе zа
ö+zат nо-nеpаsöpаnи, mакаp и zа cе zоcеmаxа, uе cа иspаs nа sе+лиsоcт и люöоsnи
иsлиnnиn. Т+й като nе önxа csикnали zа иm cе rоsоpи nо тоsи nаuиn, те rо rлеzаxа
и cе uyzеxа, sаmото той иm cе sи+zаmе c+s+pmеnо pаsлиuеn от m++ете, които
nоsnаsаxа. Поöлаrоzаpиxа my sа nеrоsите люöеsnоcти c zymи от теxnиn cи
xаnz+ийcки pеunик и nаnycnаxа nоmеmеnието, като аcтypийката Маpитоpnеc оcтаnа zа
лекysа Саnuо, който иmаmе nе nо-mалко ny+zа от nоmоm.
Пpеs nоmта Доn Киxот, Саnuо Паncа и myлетаpnт лnrат zа cnnт s т+mnиnата nа
nолynокpитиn оöоp. Доn Киxот cи s+оöpаsnsа, uе cе nаmиpа s öоrат sаm+к и uе
z+mеpnта nа xаnz+ийката, коnто sа nеrо е z+mеpn nа sлаzетелn nа sаm+ка, cе е
sлюöила s nеrо- Пpи тnx иzsа cлyrиnnта Маpитоpnеc. оnpеzелила cи cpеmа c
myлетаpn. Доn Киxот n ssеmа sа z+mеpnта nа xаnz+иnта, npеrp+mа n и й оöncnnsа,
uе nе mо+е zа отs+pnе nа люöоsта й, sаmото е отzал c+puето cи nа "öеsnоzоönата
Дyлcиnеn". Мyлетаpnт, като c+sиpа Маpитоpnеc s npеrp+zките nа pиuаpn, cе
nаxs+pлn c юmpyuи s+pxy nеrо. Леrлото nа Доn Киxот pyxsа и c+öy+zа xаnz+иnта,
който иzsа npи тnx. В mpака Доn Киxот, myлетаpnт, Маpитоpnеc, Саnuо Паncа и
xаnz+иnта cе öиnт и nаnаcnт yzаpи кой nа коrото csаpи.
В xаnа nоmysа и еzиn cтpа+аp от Саnта Еpmаnzаz, който иzsа zа rи pаsт+psе,
c+rле+zа npоcnатиn като m+pт+s Доn Киxот и cе sp+mа zа ssеmе csетилnик.
Хаnz+иnта и Маpитоpnеc cе иsnл+ssат. В nоmеmеnието оcтаsат Доn Киxот, Саnuо
Паncа и myлетаpnт, scиuки nоcтpаzали от cöиsаnето.[89]
ГЛАВА СЕДЕМНАДЕСЕТА,
zето npоz+л+аsат öеsöpойnите иsnитаnиn, които xpаöpиnт Доn Киxот и zоöpиnт my
оp++еnоcеu Саnuо Паncа npе+иsnxа s xаnа, който, sа rолnmа öеzа nа pиuаpn, той
cmnтаmе sа sаm+к
Доn Киxот zойzе nа cеöе cи и nоunа zа т+pcи оp++еnоcеuа cи c+c c+mиn rлаc, c
който rо öеmе nоsикал npеznиn zеn, коrато ле+еmе öеsnоmоmеn s Долиnата nа
uеnеnиuите.
Саnuо, npиnтелю, cnиm ли? Сnиm ли, npиnтелю Саnuо?
- Те+ко mи и rоpко mи! - отrоsоpи Саnuо c rоpuиsиnа и zоcаzа. - За какsо cnаnе
mо+е zа cе rоsоpи npеs таsи cтpаmnа nоm, коrато xилnzи znsоли pеmиxа zа cе
nоzиrpаnт c mеnе.
Да, npаs cи така zа mиcлиm - каsа Доn Киxот. - Заmото или аs nиmо nе pаsöиpаm,
или тоsи sаm+к е оmаrsоcаn. Зnай npоuее... Но mе mи cе sак+лnеm, uе mе nаsиm s
тайnа zоpи и cлеz cm+pтта mи тоsа, което cеrа иcкаm zа ти ка+а.
- К+лnа cе-отrоsоpи Саnuо.
Каssаm rо - sаöелnsа Доn Киxот, - sаmото иcкаm zа cе sаuита xоpcката uеcт.
- К+лnа cе, sи каssаm - nоsтоpи Саnuо, - uе mе sаnаsn тайnата zо кpаn nа sаmиn
+иsот и zаnо ö+zа s nоло+еnие оmе yтpе zа n pаsкpиn.
- Толкоsа ли е rолnmо sлото, което c+m ти cтоpил, Саnuо - nоnита Доn Киxот, - та
+елаеm cm+pтта mи zа nаcт+nи така cкоpо?
- Не иcкаx zа ка+а тоsа - s+spаsи Саnuо, - nо nе оöиuаm zа cе sкиcsат s mеnе
pаöотите, които ysnаsаm.
- Така или иnаuе - pеuе Доn Киxот, - аs nай-mnоrо pаsuитаm nа тsоnта snpnоcт и
nоpnz+unоcт. И т+й, nека ти ка+а, uе таsи nоm mи cе cлyuи еznо от nай-cтpаnnите
npиклюuеnиn, c които öиx mоr+л zа cе nоxsалn. Нак+cо каsаnо, snай, uе npеzи
mалко zойzе npи mеnе z+mеpnта nа rоcnоzаpn nа тоsи sаm+к, коnто е еznа от nай-
оuаpоsателnите и nай-кpаcиsи zеsойки nа csета. Как zа ти оnиmа npелеcтите nа
тоsа c+mеcтsо? Как zа ти rоsоpn sа nейnиn s+ssиmеn zyx? А[90] какsо zа ти ка+а
sа zpyrите и cкpити uаpоsе, които mе npеm+лuа, sа zа nе npеcт+nn sеpnоcтта cи
к+m mоnта cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо. Зnай cаmо еznо - uе или cаmото nеöе
sаsиzn nа толкоsа rолnmото mи mаcтие, което öлаrоcклоnnата c+zöа nоcтаsи s
p+uете mи, или n+к nоpаzи тоsа (и тоsа е mnоrо nо-sеpоnтnо), uе sаm+к+т е
nаиcтиnа оmаrsоcаn; т+кmо коrато cе önxmе ysлекли s cлаz+к люöоsеn pаsrоsоp,
sаzаzе cе иsnеsиzелиuа nnкакsа p+ка, коnто npиnаzле+еmе cиrypnо nа nnкой
uyzоsиmеn sеликаn, и mи nаnеcе так+s yzаp c юmpyк s uелюcтите, uе те и cеrа
uелите cа nот+nали s кp+s. Слеz тоsа mи öе nаnеcеn толкоsа +еcток nоöой, uе cе
uyscтsysаm nо-sле от suеpа, коrато nоpаzи z+psоcтите nа Роcиnаnт nи pаscиnаxа от
öой, което и ти cаm zоöpе snаеm. От тоsа sаклюuаsаm, uе клюu+т к+m теsи mоmиncки
uаpоsе cе z+p+и от nnкой оmаrsоcаn mаs+p и както nо scиuко лиuи, nе cа
npеznаsnаuеnи sа mеnе.
- Нито sа mеnе - zоöаsи Саnuо - sаmото nоsеuе от uетиpиcтотиn mаspи така mи
nало+иxа r+pöа, uе s cpаsnеnие c тоsа nоöоnт c uеnеnиuите е c+mиncко usете. Но
ка+ете mи, cеnsоp, как mо+ете zа nаpиuате mаcтлиsо и иsклюuителnо еznо
npиклюuеnие, което nи zоsеzе zо тоsа +алко c+cтоnnие? Ваmа mилоcт nоnе cте
z+p+али s оönтиnта cи оnаsи öеsnоzоönа кpаcота, sа коnто mи rоsоpите, аmи аs,
клетnик+т, какsо zpyrо nолyuиx, оcsеn nай-cтpаmnиn nоöой, който nnкоrа иsоömо
c+m иsn+zал? Гоpко mи nа mеnе и nа mайка mи, коnто mе е pоzила, sаmото nито c+m
mиcлил, nито mиcлn zа cтаnа nnкоrа cтpаncтsysаm pиuаp, а s+s scиuки nаmи
sлоnолyки nай-mnоrо cи nатn аs.
- Ниmа и теöе cа те szpаsо nало+или? - sаnита Доn Киxот.
- Те+ко nа uелиn mи pоz! Нали sи каsаx, uе и аs c+m c+cиnаn от öой - отrоsоpи
Саnuо.
- Не cе тpеsо+и, npиnтелю - pеuе Доn Киxот, - оmе cеrа, mе npиrотsn оnn uеnеn
öалcаm, който mе nи иsлекysа sа еzиn cаmо mиr.
В тоsа spеmе +аnzаpm+т ycnn nай-cетnе zа sаnали csетилnика и sлеsе zа sиzи
uоsека, който my cе cтоpи, uе е yöит. Той öеmе nо pиsа, c к+pnа nа rлаsа и c+c
csетилnик s p+ка. Tоm c+spn nеnpиsетлиsото my лиuе, Саnuо sаnита rоcnоzаpn cи:
- Сеnsоp, zа nе öи тоsи zа е cлyuайnо оmаrsоcаnиnт mаs+p,[91] който cе sp+mа, sа
zа nи zоnало+и, ако иsоömо my оcтаsат оmе cили?
- Не mо+е zа е mаs+p+т - отrоsоpи Доn Киxот, - sаmото оmаrsоcаnите nикоrа nе cе
nокаssат откpито npеz xоpата.
- Мо+е zа nе cе nокаssат, nо cе ycеmат - pеuе Саnuо. -
Г+pö+т mи иmа какsо zа ка+е nо тоsи s+npоc.
- С+mо и mоnт - zоöаsи Доn Киxот, - nо тоsа оmе nе оsnаuаsа, uе тоsи uоsек е
оmаrsоcаnиnт mаs+p.
Iаnzаpm+т sлеsе и cе cт+nиcа, като rи sиzn zа pаsrоsаpnт npеcnокойnо. Наиcтиnа
Доn Киxот оmе ле+еmе nеnоzsи+nо nо rp+ö. Пpиuиnа sа тоsа önxа както öоnт, който
öе nл, така и nлаcтиpите. Iаnzаpm+т cе npиöли+и zо nеrо и my каsа:
- Как е pаöотата, zоöpи uоsеuе?
- На sаmе mncто аs öиx cе nокаsал nо-öлаrоs+snитаn - pеuе Доn Киxот. - Да nе öи
иsоömо s тоsи кpай zа cе rоsоpи така nа cтpаncтsysаmите pиuаpи, nеrоznико?
Iаnzаpm+т nе mо+а zа nоnеcе такаsа оöиzа от cтpаnа nа uоsек, който c+scеm nе
npилиuаmе nа pиuаp. Вzиrnа n+лnиn c mаcло csетилnик и rо cтоsаpи s+pxy rлаsата
nа Доn Киxот c такаsа cила, uе sа mалко nе my cuynи uеpеnа. Вcиuко nот+nа отnоsо
s mpак и той nаnycnа nоmеmеnието. А Саnuо Паncа pеuе:
- Сеrа sеuе nnmа c+mnеnие, cеnsоp, uе тоsи е оmаrsоcаnиnт mаs+p, който c+xpаnnsа
c+кpоsиmето sа zpyrи, а sа nаc nаsи cаmо юmpyuи и yzаpи c+c csетилnиuи.
- Така е - отrоsоpи Доn Киxот - и nо-zоöpе е zа nе оöp+mаmе snиmаnие nа nоzоönи
s+лmеöcтsа и zа nе cе nzоcsаmе и c+pzиm sа тnx. Те cа nеsиzиmи и npиspаunи, така
uе колкото и ycилиn zа nолаrаmе, nnmа zа откpиеm коmy zа отm+cтиm. Стаnи, Саnuо,
ако mо+еm, и nоsикай ynpаsителn nа sаm+ка, sа zа nи zаzе mаcло, sиnо, cол и
pоsmаpиn sа cnаcителnиn öалcаm. Стpаmnо mи е nеоöxоzиm cеrа, sаmото mnоrо кp+s
теuе от pаnата, коnто тоsи npиspак mи nаnеcе.
Саnuо cе nаzиrnа, s+npеки uе rо öолnxа scиuки кокали, и тp+rnа иs т+mnиnата zа
т+pcи xаnz+иnта, nо cе nат+кnа n+psо nа +аnzаpmа, който nоzcлymsаmе s т+mnото,
sа zа pаsöеpе какsо sаmиcлn spаr+т my. Саnuо my каsа:
- Сеnsоp, как+sто и zа cте sие, ymилоcтиsете cе и zайте nи mалко pоsmаpиn,
sеxтиn, cол и sиnо, sа zа иsлекysаmе[92] еzиn от nай-cлаsnите pиuаpи nа csета,
който ле+и, те+ко pаnеn от s+pлysаmиn s тоsи xаn оmаrsоcаn mаs+p.
Коrато +аnzаpm+т uy теsи npикаsки, nоmиcли, uе иmа pаöота c лyz uоsек, и nоnе+е
cе c+mnnsаmе sеuе, отsоpи spатата nа xаnа, nоsика cтоnаnиnа и my npеzаzе mолöата
nа zоöpиn uоsеuеu. Хаnz+иnта zаzе какsото my nоиcкаxа и Саnuо rо sаnеcе nа Доn
Киxот. Тоsи nоcлеznиnт cтиcкаmе c p+uе rлаsата cи, nо коnто cлеz yzаpа c+c
csетилnика önxа иspаcnали zsе nоzyтиnи. Но pаnа nnmаmе и nо лиuето my cтpyеmе nе
кp+s, а nот, nлоz nа npе+иsеnите m+ки и тpеsоrи.
Bеs zа cе öаsи, Доn Киxот ssе scиuки nеоöxоzиmи sа öалcаmа mатеpиали, cmеcи rи s
еznа теnz+еpа и z+p+а zоcта spеmе cmеcта nа оr+nn, zокато my cе sиzn, uе е sеuе
rотоsа. Поиcка cлеz тоsа mиmе, sа zа n иscиnе s nеrо, nо mиmе nе cе nаmеpи s
xаnа и той öе npиnyzеn zа cи nоcлy+и c еznа теnекиеnа кyтиn sа sеxтиn, коnто
xаnz+иnта s иsöлик nа mеzpоcт my nоzаpи. Слеz тоsа Доn Киxот npоuете nаz n+лnата
c лекаpcтsо кyтиn nоsеuе от оcеmzеcет n+ти "Отuе nаm" и оmе толкоsа n+ти "Ave
Maria", "Salve regina" и "Credo", като cлеz scnка zymа npек+csаmе и öлаrоcлаsnmе
cmеcта. Вcиuко тоsа cтаnа s npиc+cтsието nа Саnuо, nа xаnz+иnта и nа +аnzаpmа.
Лиncsаmе cаmо myлетаpnт, който npеcnокойnо nаrле+zаmе zоöиuетата cи. Слеz като
cs+pmи таsи uеpеmоnиn, Доn Киxот pеmи sеznаrа zа иsnита zейcтsието nа тоsи
uyzотsоpеn, както cи s+оöpаsnsаmе, öалcаm. Той nаzиrnа теnz+еpата, s коnто öеmе
csаpил теunоcтта, и иsnи nоpnz+unо колиuеcтsо от nеn. А таm öеmе оcтаnало около
nолоsиn аcymöpе от nитието, което nе öе mоrло zа cе nоöеpе s теnекиеnата кyтиn.
Tоm като иsnи öалcаmа, Доn Киxот sаnоunа така cтpаmnо zа nоsp+mа, uе cтоmаx+т my
c+scеm cе иsnpаsnи. От nаn+nите и nаnpе+еnието npи nоsp+mаnето иsöи rо cилnа nот
и той nоmоли npиc+cтsysаmите zа rо nокpиnт и оcтаsnт nа cnокойcтsие. Те
иsn+лnиxа mолöата my, оcтаsиxа rо cаm и той mо+а zа cnи nоsеuе от тpи uаcа.
Коrато cе c+öyzи, nоuyscтsysа nеоöиuайnа лекота s тnлото cи и оömо nоzоöpеnие
cлеz scиuките cтpаzаnиn, които öе npе+иsnл. Тоsа rо nакаpа zа pеmи, uе е nаn+лnо
оszpаsnл и uе z+л+и тоsа uyzо nа öалcаmа nа Iиеpаöpаc, лекоsито nитие, c което
той mо+еmе отcеrа nатат+к zа cе snymа öеs nикак+s cтpаx s+s scnкакsи pаsnpи,
cxsатки и cpа+еnиn, колкото и оnаcnи zа cа те.[93]
Саnuо Паncа, който c+mо така pеmи, uе иmа nnкакsо uyzо s оszpаsnsаnето nа Доn
Киxот, nоmоли rоcnоzаpn cи zа my zаzе zа иsnие тоsа, което оcтаsаmе s теnz+еpата
и което nе öеmе mалко. Доn Киxот cе c+rлаcи и той n nаzиrnа c zsе p+uе, иsn+лnеn
c+c cилnа snpа и rолnmо +елаnие, и nоr+лnа nе nо-mалко колиuеcтsо от тоsа, което
öеmе иsnил rоcnоzаpnт my. Стоmаx+т my öеmе nеc+mnеnо nе толкоsа nе+еn, колкото
тоsи nа pиuаpn, и sатоsа, npеzи zа nоs+pnе, Саnuо иsnита такиsа nаn+nи и rаzеnе,
npе+иsn такиsа иsnотnsаnиn и npилоmаsаnиn, uе pеmи, uе е yzаpил sеuе öеs
c+mnеnие nоcлеznиnт my uаc. Иsm+uеn и c+cиnаn, той nоunа zа npоклиnа и öалcаmа,
и sлоcтоpnика, който my rо öеmе npеnоp+uал. Ви+zайки rо s тоsа c+cтоnnие, Доn
Киxот cе оö+pnа к+m nеrо:
- Аs mиcлn, Саnuо, uе npиuиnата sа sлото, което те е cnолетnло, cе кpие s тоsа,
uе nе cи nоcsетеn s pиuаpcко ssаnие. Миcлn, uе тоsа nитие nе mо+е zа zейcтsysа
öлаrотsоpnо nа xоpа, които nе cа nоcsетеnи pиuаpи.
- Tоm като sаmа mилоcт cте snаели тоsа, sаmо - npоклет zа c+m аs и uелиnт mи pоz
- mи nоssолиxте zа rо иsnиn?
В тоsа spеmе nитието sаnоunа zа ynpа+nnsа csоето zейcтsие и nеmаcтnиnт
оp++еnоcеu sаnоunа zа cе оöлекuаsа и npеs zsете отsеpcтиn, nо c такаsа ö+psиnа,
uе и тp+cтикоsата pоrоsка, nа коnто ле+еmе, и оzеnлото, c което cе öеmе nокpил,
cтаnаxа c+scеm nеrоznи sа ynотpеöа. Саnuо така cе оöлиsаmе s nот, така cе
r+puеmе и csиsаmе, uе nе cаmо той, nо и scиuки npиc+cтsysаmи nоmиcлиxа, uе е
zоm+л кpаnт my. Таsи öypn и m+ките my тpаnxа öлиsо zsа uаcа, nо sа pаsлика от
rоcnоzаpn my те rо pаsnеöитиxа и оmалоmоmиxа zо такаsа cтеnеn, uе nе mо+еmе zа
cе z+p+и nа кpаката cи-
Доn Киxот, който, както cе каssа sеuе, cе uyscтsysаmе szpаs и öоz+p, nоиcка zа
тp+rnе sеznаrа nа лоs sа npиклюuеnиn, sаmото cmnтаmе, uе колкото и mалко spеmе
zа cе öаsи, тоsа лиmаsа csета и scиuки ny+zаеmи cе от nеrоsата sакpила и sаmита,
оmе nоsеuе uе cеrа pаsuитаmе и nа csоn öалcаm. И т+й, sоzеn от тоsа nеyz+p+иmо
+елаnие, той cаm оcеzла Роcиnаnт, cло+и cаmаpа nа mаrаpето nа оp++еnоcеuа cи,
nоmоrnа my zа cе оöлеuе и zа nxnе zоöиuето и cлеz тоsа cаm той s+scеznа кpаnтата
cи и като mиnаsаmе npеs zsоpа nа xаnа, sаzиrnа еznо z+psеnо коnие2, което отcеrа
nатат+к тpnösаmе zа my cлy+и като иcтиncко öойnо коnие.[94]
Вcиuки, които önxа s xаnа - а те önxа nоsеuе от zsаzеcет zymи, nаиsлnsоxа zа rо
sиznт. Глеzаmе rо и z+mеpnта nа xаnz+иnта, а и той nе отк+csаmе nоrлеz от nеn и
от spеmе nа spеmе иsnymаmе nо еznа s+szиmка, sа коnто -uоsек öи каsал, uе
иssиpаmе от nеzpата nа zymата my. Вcиuки или nоnе теsи, които önxа npиc+cтsysали
nа cлаrаnето nа nлаcтиpите npеzиmnата sеuеp, önxа cиrypnи, uе nаmиnт pиuаp
s+szиmа nоpаzи öолките, които ycеmаmе s pеöpата cи.
Коrато zsаmата коnnиuи cтиrnаxа zо spатата nа xаnа, Доn Киxот nоsика xаnz+иnта и
my каsа c+c cnокоеn и zоcтоеn rлаc:
- Мnоrоöpойnи и mnоrо rолеmи cа öлаrоzеnnиnта, cеnsоp алкайzе, които mи окаsаxте
s+s sаmиn sаm+к, и аs cе uyscтsysаm sаz+л+еn zа sи ö+zа öлаrоzаpеn zо rpоö.
Iелаn cаmо nnкой zеn zа иmаm s+smо+nоcтта zа sи cе отnлатn, като отm+cтn smеcто
sаc nа nnкой öеscpаmnик, който sи е nаnеc+л оöиzа. Вие тpnösа zа snаете, uе
mоето ssаnие mи nалаrа zа cе npитиusаm nа nоmоm nа öеssаmитnите, zа отm+mаsаm nа
теsи, които cа +еpтsа nа nеnpаszи, и zа nакаssаm öеsuиncтsата. Наnpеrnете
nаmетта cи и ако откpиете, uе sи cе е cлyuило nеmо от тоsи pоz, nеnpеmеnnо mи rо
ка+ете. Аs sи zаsаm uеcтnата cи pиuаpcка zymа, uе upеs mеnе mе nолyuите n+лnо
yzоsлетsоpеnие.
Хаnz+иnта my отrоsоpи c+c c+mото zоcтойncтsо:
- Сеnsоp pиuаpю, аs nnmаm ny+zа sаmа mилоcт zа отm+mаsа sа nаnеcеnи mи оöиzи,
sаmото cаm mоrа zа отm+mаsаm sа тnx, коrато nаmеpn тоsа sа ymеcтnо. Молn sи cаmо
zа sаnлатите тоsа, което mи z+л+ите sа cеnото и еuеmика nа zsете zоöиuета, sа
sеuеpnта и sа леrлата.
- Зnаuи тоsа е xаn? sаnита Доn Киxот.
- Хаn е, и то c mnоrо zоöpо иmе - отrоsоpи xаnz+иnта.
- Колко c+m öил sаöлyzеn! - каsа Доn Киxот. - Миcлеx cи, uе е sаm+к, и то nе от
nай-nеsnаuителnите. Но mоm nе е sаm+к, а xаn, scиuко, което mо+е zа cе nаnpаsи
sаcеrа, е sие zа npоcти те sа cmетката. Заmото аs nе mоrа zа npеcт+nn npаsилата
nа оpzеnа nа cтpаncтsysаmите pиuаpи, които nоsелnsат - а аs nай-nоло+ителnо snаn
тоsа, sаmото s nито еznа кnиrа nе c+m uел npотиsnото - pиuаpnт nикоrа zа nе
nлаmа sа nоmysаnе и sа какsото и zа öило zpyrо nо cтpаnnоnpиеmnиuи и xаnоsе,
sаmото nа nеrо cе z+л+и nо npаsо nоzcлоn и zоö+p npиеm cpеmy nеnоcилnиn тpyz,
който nолаrа,[95] като т+pcи npиклюuеnиn zеnе и nоmе, sиmе и лете, nеmа или nа
коn, +аzеn и rлаzеn, sаnотеn и npеmp+snал, иsло+еn nа scиuки cтиxии nа npиpоzата
и nа scиuки nеcrоzи.
- Вcиuко тоsа c+scеm nе mе sаcnrа - отrоsоpи xаnz+иnта. - .pеzете cи cmетката и
nе mе sаnиmаsайте c pаsnи pиuаpcки иcтоpии. От sаc иcкаm cаmо zа mи nлатите
pаsnоcките.
- Вие cте rлynаs и лоm xаnz+иn - pеuе Доn Киxот, npиmnоpи Роcиnаnт, xsаnа
z+psеnото коnие szpаsо npеs cpеzата, nаnycnа zsоpа nа xаnа, öеs nnкой zа rо cnpе
и öеs cаm той zа xs+pли nоrлеz nаsаz, sа zа sиzи zали Саnuо rо cлеzsа.
Хаnz+иnта, като sиzn, uе от Доn Киxот nnmа zа nолyuи nаpи, оö+pnа cе к+m Саnuо и
nоиcка от nеrо zа nлати cmетката. Саnuо оöаuе отrоsоpи, uе mоm rоcnоzаpnт my nе
иcка zа nлати, той c+mо nnmа zа zаzе и rpоm, sаmото, като оp++еnоcеu nа
cтpаncтsysаm pиuаp, той c+mо както rоcnоzаpn cи е nоzuиnеn nа npаsилата, които
cтpоrо sаöpаnnsат zа cе nлаmа s cтpаnnоnpиеmnиuи и xаnоsе. Хаnz+иnта cе pаsrnеsи
cилnо и rо sаnлаmи, uе ако nе my nлати, mе c+öеpе nаpите nо так+s nаuиn, uе mе
c++алnsа sа откаsа cи. На тоsа Саnuо отrоsоpи, uе nо cилата nа pиuаpcките
sакоnи, nа които rоcnоzаpnт my cе nоzuиnnsа, nе mе nлати и nyкnата nаpа zоpи ако
cе nало+и zа sаnлати c +иsота cи, sаmото той s nикой cлyuай nе mе nоssоли zа cе
nаpymат sаpаzи nеrо zоöpите cтаpиnnи оöиuаи nа cтpаncтsysаmите pиuаpи, nито n+к
zа cтаnе npиuиnа оp++еnоcuите nа ö+zеmите pиuаpи zа rо ynpекsат nnкой zеn, uе е
nоssолил zа cе npеcт+nnт теsи толкоsа cnpаsеzлиsо npиzоöити npаsа.
За sла yuаcт nа nеmаcтnиn Саnuо mе+zy xоpата s xаnа cе nаmиpаxа uетиpиmа
теnаsиuаpи от Сеrоsиn, тpиmа npоzаsаuи nа иrли от Потpо zе Коpzоsа и zsаmа
аmöyлаnтnи т+prоsuи от Сеsилn, scиuки те mеrоöийuи, sиnаrи rотоsи zа cе
sаöаsлnsат и zа npаsnт nакоcти. Вz+xnоsеnи и nоzтикnати cnкаm от еznа и c+mа
mиc+л, те оöкp++иxа Саnuо и rо csалиxа от mаrаpето. Еzиn от тnx отиzе zа ssеmе
оzеnлото от леrлото nа xаnz+иnта и xs+pлиxа s+pxy nеrо nеmаcтnиn оp++еnоcеu.
Слеz тоsа szиrnаxа оuи и като sиznxа, uе nаsеc+т е mnоrо nиc+к sа иrpата, коnто
önxа sаmиcлили, pеmиxа zа иsлnsат nа sаznиn zsоp, nаz който nnmаmе zpyr nокpиs
оcsеn nеöето. Таm sаnоunаxа zа mnтат nаsиcоко npоcnатиn nа оzеnлото Саnuо и zа
cи иrpаnт c nеrо така, както cе npаsи c кyuета npеs znите nа каpnаsала.[96]
Кpnc+uите nа nеmаcтnика, който xs+puеmе иs s+szyxа, önxа толкоsа cилnи, uе
cтиrnаxа zо ymите nа rоcnоzаpn my. Доn Киxот cnpn, оcлymа cе snиmателnо и s
n+psиn mиr nоmиcли, uе cе nаmиpа npеz nоsо npиклюuеnие, nо cкоpо pаsöpа, uе
uоsек+т, който кpеmеmе, öеmе cоöcтsеnиnт my оp++еnоcеu. Оö+pnа коnn и c тpоmаs
rалоn cе s+pnа оöpатnо к+m xаnа, nо nоnе+е nаmеpи spатата sатsоpеnа, nоunа zа rо
оöикалn, sа zа sиzи zали иmа zpyr sxоz. Еzsа cтиrnал zо nиcките cтеnи nа sаznиn
zsоp, той c+rлеzа лоmата иrpа, коnто önxа ycтpоили nа оp++еnоcеuа my. Виzn rо zа
cе иszиrа и nаzа c такаsа ö+psиnа и лекота, uе zа nе öеmе rолеmиnт my rnns,
cтpysа mи cе, mеmе zа npиxnе zа cе cmее. Оnита cе nаnpаsо от коnn zа cе иsкаuи
s+pxy каmеnnата оrpаzа, nо öеmе толкоsа отcлаönал и pаsnеöитеn, uе nе ycnn zа cе
nоmp+znе от cеzлото cи. И т+й, s+scеznал коnn cи, sаnоunа zа cиnе s+pxy теsи,
които mnтаxа Саnuо, так+s кyn nелеnоcти и pyrатnи, uе nеpото nе е s c+cтоnnие zа
rи s+snpоиssеzе. Те оöаuе nе s+szейcтsysаxа nи nай-mалко nа m++ете, които
npоz+л+аsаxа zа cе sаöаsлnsат и cmеnт, и xs+pкоsатиnт Саnuо nе npеcтаsаmе zа cе
оnлакsа, като оnлакsаnиnта my cе cmеcsаxа тy c+c sаnлаmsаnиn, тy c mолöи. Но
nиmо nе nоmаrаmе. Tеrоöийuите npеcтаnаxа zа rо mnтат еzsа коrато cе ymоpиxа.
Тоrаsа zокаpаxа mаrаpето, каuиxа Саnuо nа cаmаpа и cло+иxа nа pаmеnете my
rоpnата my zpеxа. А c+cтpаzателnата Маpитоpnеc, като rо sиzn т+й pаsnеöитеn,
nаmеpи sа zоöpе zа my cе npитеuе nа nоmоm c+c cтоmnа sоzа, коnто иssаzи от
клаzеnеuа, sа zа ö+zе nо-cтyzеnа. Саnuо nое cтоmnата, szиrnа n zа nие, nо cnpn,
mоm uy rp+mоsnиn rлаc nа rоcnоzаpn cи:
- Саnuо, cиnе mой, nе nий sоzа. Не nий, cиnе, uе тn mе те nоryöи. Не sи+zаm ли?
В p+uете cи z+p+а csеmеnиn öалcаm - Доn Киxот nоcоuи теnекиnта c nитието, -
rл+тnи zsе каnки от nеrо и nаn+лnо mе оszpаsееm.
Като uy теsи zymи, Саnuо nоrлеznа nакpиsо rоcnоzаpn cи и иssика оmе nо-
rp+mоrлаcnо от nеrо:
- Да nе öи sаmа mилоcт zа sаöpаsиxте, uе аs nе c+m pиuаp, или иcкате zа nоs+pnа
и mалкото uеpsа, които mи оcтаnаxа от cnоmи? Заnаsете тоsа npоклето nитие sа sаc
и mе оcтаsете nа mиpа.
Tоm като иspеuе теsи zymи, той szиrnа отnоsо cтоmnата, nо оmе npеzи zа иsnие
n+psата rл+тка, sаöелnsа, uе е sоzа, и cе откаsа от nаmеpеnието cи. Поmоли
Маpитоpnеc zа my[97] zоnеcе sиnо и тn sеznаrа иsn+лnи +елаnието my. Поznеcе my
sиnо, което sаnлати тn cаmата c+c csои cоöcтsеnи nаpи. Не-nаnpаsnо cе rоsоpеmе
sа nеn, uе nе й лиncsаxа uеpти, npиc+mи nа xpиcтиnncкото mилоc+pzие, mакаp и zа
sоzеmе nе zоö+p +иsот. Саnuо иsnи sиnото, sаöи nети s x+лöоuите nа mаrаpето и
nаnycnа xаnа npеs mиpоко pаsтsоpеnите spати, npеzоsолеn, uе nиmо nе е nлатил и
uе cе е nало+ил s+npеки scиuко, mакаp и sа cmетка nа оöиuайnиn cи nоp+uител -
nеrоsиn cоöcтsеn rp+ö. . xаnz+иnта оcтаnаxа nаиcтиnа zиcаrите my, nо s
cmymеnието cи Саnuо nе sаöелnsа лиncата. Коrато той cе nоотzалеuи, xаnz+иnта
nоnеuи zа sатsоpи и sалоcти szpаsо spатата, nо mеrоöийuите nе my nоssолиxа zа
cтоpи тоsа. nоnе+е önxа такиsа xоpа, които c+scеm nnmаmе zа cе cтpеcnат zоpи ако
snаеxа, uе Доn Киxот zейcтsителnо е cтpаncтsysаm pиuаp от Оpzеnа nа кp+rлата
mаcа.
ГЛАВА ОСЕМНАДЕСЕТА,
s коnто cе s+snpоиssе+zат mиcлите, които pаsmеnиxа Саnuо Паncа и rоcnоzаpnт my
Доn Киxот, и cе rоsоpи sа zpyrи npиклюuеnиn, zоcтойnи zа ö+zат pаsкаsаnи
Коrато Саnuо nаcтиrnа rоcnоzаpn cи, öеmе т+й cmаuкаn и pаscтpоеn, uе nе mо+еmе
zоpи zа nоzкаpsа mаrаpето cи. Като rо sиzn s тоsа c+cтоnnие, Доn Киxот my каsа:
- Сеrа sеuе c+m nаn+лnо yöеzеn, zоöpи mи Саnuо, uе оnsи sаm+к или xаn е nаиcтиnа
оmаrsоcаn, sаmото, s+smо+nо ли е теsи, които така +еcтоко cе nоzиrpаxа c теöе,
zа nе cа npиspаuи и c+mеcтsа от zpyrиn csnт? Тоsа cе nотs+p+zаsа и от
оöcтоnтелcтsото, uе коrато cтоnx кpай оrpаzата nа zsоpа и cлеznx xоzа nа
nеuалnата ти тpаrеzиn, nе ycnnx nито zа cе nокаuа nа оrpаzата, nито zа cлnsа от
Роcиnаnт, sаmото nnmа и c+mnеnие, uе mе önxа оmаrsоcали. К+лnа ти cе s nай-
csnтото, uе ако mо+еx zа cе каuа nа оrpаzата или zа cлnsа от коnn cи, mnx така
zа отm+cтn nа оnеsи npоcтаuи и nеrоznиuи, uе те nnmаmе zа ycnеnт zа sаöpаsnт
mеrата cи unл +иsот. Tnx zа rо nаnpаsn, mакаp и тоsа zа snаuеmе, uе mе nаpymа
sакоnите nа pиuаpcтsото, които, mnоrо n+ти c+m ти rо каssал, nе[98] nоssолnsат
nа pиuаpn zа sаzи оp++ие cpеmy uоsек, който nе е pиuаp, оcsеn npи cаmоsаmита, и
то s кpайnа ny+zа.
- Ако mо+еx, аs mnx cаm zа cи отm+cтn, и то nеsаsиcиmо от тоsа zали c+m, или nе
c+m nоcsетеn pиuаp, nо nе ycnnx, mакаp и zа mиcлn, uе оnеsи, които cе nоzиrpаxа
c mеnе, nе önxа nито npиspаuи, nито оmаrsоcаnи c+mеcтsа, както sаmа mилоcт
тs+pzи, а xоpа като nаc. Докато mе mnтаxа s+s s+szyxа, те rоsоpеxа nоmе+zy cи и
аs nаyuиx иmеnата иm:
еzиnиnт cе каssаmе Пеzpо Маpтиnеc, zpyrиnт - Теnоpио Еpnаnzеc, а uyx c+mо, uе
xаnz+иnта cе nаpиuа Хyаn Палоmеке, nо npnкоp Глyxиn. Пpиuиnата sа тоsа, cеnsоp,
uе nе mо+аxте zа npеcкоuите оrpаzата и uе nе ycnnxте zа cлеsете от коnn, cе кpие
zpyrаzе, а nе s оmаrsоcsаnето. Заnоusаm zа mиcлn, uе теsи npиклюuеnиn, които
т+pcиm nоz n+т и nаz n+т, mе nи zокаpат zотаm, zа nе mо+еm zа pаsлиuиm zеcnиn cи
кpак от леsиn. Колкото и оrpаnиuеn zа е mоnт ym, nеmо mи nоzcкаssа, uе nай-zоöpе
mе ö+zе sа nаc zа cе s+pnеm nа cело. Сеrа е spеmе sа +етsа и sа zpyrа nолcка
pаöота, а nе zа cе cкитаmе nаcаm-nатаm и zа npелиsаmе от nycто s npаsnо.
- Колко sле pаsöиpаm, Саnuо, scиuко оnоsа, което е cs+psаnо c pиuаpcтsото! -
pеuе Доn Киxот. - М+лuи и nот+pnи! Tе zойzе zеn, коrато mе sиzиm c+c cоöcтsеnите
cи оuи колко е nоuтеnо pиuаpcкото ssаnие. Хайzе ка+и mи! Иmа ли nо-rолnmо
yzоsолcтsие nа тоsи csnт, иmа ли ycеmаnе, което mо+е zа cе cpаsnи c nаcлаzата,
коnто иsnитsаm, коrато nоöеzиm и т+p+еcтsysаm nаz spаrа? Нnmа, и s тоsа nикой nе
cе c+mnnsа.
- Мо+е и zа cте npаs - отrоsоpи Саnuо, - nе snаn. Зnаn cаmо, uе откак cтаnаxmе
cтpаncтsysаmи pиuаpи, иcкаm zа ка+а, откакто sаmа mилоcт cтаnа pиuаp (sаmото nе
nоzоöаsа и аs zа cе cmnтаm sа так+s), nикоrа nе cmе nоöе+zаsали оcsеn s
cpа+еnието c öиcкаеuа, n+к и s nеrо sаryöиxте nолоsиn sаöpало и nолоsиn yxо. А
от тоrаsа nаcаm s+pxy nаc cе cтоsаpsат cаmо uеnеnиuа cлеz uеnеnиuа и юmpyк cлеz
юmpyк, а mеnе sа npиöаsка mе mnтаxа и s оzеnлото nnколко npиspаuи, nа които nе
mо+аx zа cи отm+cтn, sа zа sкycn cлаzоcтта nа nоöеzата cpеmy spаrа, sа коnто
sаmа mилоcт cnоmеnаxте.
- Таsи иmеnnо е m+ката, коnто таn s cеöе cи и коnто тpnösа zа е и тsоn m+ка -
каsа Доn Киxот. - Но отcеrа nатат+к mе cе nоcтаpаn zа cи nаöаsn mеu, който zа
ö+zе от[99] такаsа nаnpаsа, uе nеrоsиnт npите+ател zа е npеznаsеn от scnкакsа
mаrиn. С+scеm nе е иsклюuеnо zа mи cе ycmиxnе mаcтието и zа nоnаznа nа mеuа,
който Аmаzиc е nоcил, коrато cе е киuил c npоssиmето "Риuаp nа оrnеnиn mеu",
еzиn от nай-zоöpите mеuоsе, които pиuаp nnкоrа иsоömо е z+p+ал s p+uете cи,
sаmото иss+n nоmеnатото sеuе csойcтsо той е pе+ел като öp+cnаu и nе е иmало
öpоnn, n+к ако mе zа е öила и nай-nката, и nай-оmаrsоcаnата, коnто zа ycтои nа
nеrоsиn yzаp.
- К+cmет+т mи е так+s - pеuе Саnuо, - uе zоpи sаmа mилоcт zа nаmеpи nоzоöеn mеu,
той c+mо както öалcаm+т mе ö+zе от nолsа и mе cлy+и cаmо nа nоcsетеnите pиuаpи.
А оp++еnоcuите кyuета rи nли.
- Не öой cе, Саnuо - отrоsоpи Доn Киxот, - nеöето mе cе cmили nаz теöе!
Дsаmата cе zsи+еxа, ysлеuеnи s pаsrоsоp, коrато Доn Киxот иssеzn++ c+rлеzа, uе
nо n+тn cpеmy тnx cе sаzаsа r+cт оöлак npаx. Tоm rо sиzn, той cе оö+pnа к+m
Саnuо и my pеuе:
- Ето zеnn, о Саnuо, s който mе cе pаsöеpе какsо mи nоcи c+zöата. Тоsа е zеnnт,
nоsтаpnm, s който mе тpnösа nоsеuе от scеки zpyr n+т zа nока+а cилата nа mоите
mиmuи и zа иss+pmа zела, zоcтойnи zа ö+zат snиcаnи s кnиrата nа cлаsата, sа zа
cе uетат npеs иzymите sекоsе. Ви+zаm ли, Саnuо, оöлака npаx, който cе nоcи ей
таm? Той nокpиsа mnоrоöpойnа sойcка, c+cтаsеnа от nай-pаsлиunи öойuи.
- В так+s cлyuай zsе тpnösа zа cа sойcките - каsа Саnuо, - sаmото и от
npотиsоnоло+nата cтpаnа cе szиrа zpyr оöлак npаx.
Доn Киxот cе оö+pnа и sиzn, uе Саnuо rоsоpеmе cаmата иcтиnа. Оösе rо rолnmа
pаzоcт, т+й като sеznаrа cи s+оöpаsи, uе zsе sойcки cе rотsnт zа cе cpеmnат и
cpаsnт cpеz тоsа npоcтоpnо и pаsnо nоле. Тpnösа zа cе отöеле+и, uе той
nеnpеcтаnnо cи mиcлеmе sа nоzоönи cpа+еnиn, mаrsоcnиuеcтsа, nеоöикnоsеnи
npиклюuеnиn, nалyznиuаsи nаuиnаnиn, люöоsnи nоxо+zеnиn и scиuко, което каssаmе,
mиcлеmе или s+pmеmе, cе nаcоusаmе к+m теsи nеmа. Вc+mnоcт npаxолnка иs nолето
szиrnаxа zsе rолеmи cтаzа оsuе и оsnи, които cе npиöли+аsаxа от zsе pаsлиunи
cтpаnи и nе mо+еxа zа cе pаsлиuат от npаxа, който rи sакpиsаmе. Но Доn Киxот
rоsоpеmе[100] т+й yöеzителnо sа аpmиите, които cе zsи+еxа еznа cpеmy zpyrа, uе
Саnuо nоsnpsа и sаnита:
- А какsо mе npаsиm nие, cеnsоp?
- Какsо ли? - nоzе Доn Киxот. - Tе nоznоmоrnеm и nоzкpеnиm теsи, които cа nо-
cлаöи и cа s nо-rолnmа ny+zа. Тpnösа zа snаеm, Саnuо, uе аpmиnта, коnто nаcт+nsа
cpеmy nаc, е sоzеnа и коmаnzysаnа от sеликиn иmnеpатоp Али¡аn-¡аpоn , sлаzетел
nа rолеmиn оcтpоs Тpаnоöаnа 2. А zpyrата, коnто иzsа отк+m тила nи, е аpmиnта nа
nеrоsиn spаr, кpалn nа rаpаmаnтите 3 Пеnтаnолиn, c npnкоp Заnpетnатиn p+каs,
sаmото sиnаrи sлиsа s öой c pаsrолеnа zncnа p+ка.
- А какsо толкоsа иmа zа zелnт zsаmата cеnsоpи? - sаnита Саnuо.
- Мpаsnт cе - отrоsоpи Доn Киxот, - sаmото тоsи Али¡аn¡аpоn е sакоcтеnnл
еsиunик, а е sлюöеn s z+mеpnта nа Пеnтаnолиn, mnоrо кpаcиsа и öлаrоs+snитаnа
zеsойка, коnто nа scиuко отrоpе е и xpиcтиnnка. Bаmа й nе иcка zа n zаzе nа
кpалn еsиunик, zокато той nе cе отpеuе от л++еnpоpока Моxаmеz и nе npиеmе
xpиcтиnncката snpа.
- К+лnа cе s öpаzата cи - pеuе Саnuо, - uе Пеnтаnолиn е nаn+лnо npаs. Готоs c+m
zа my nоmоrnа, zоколкото mи nоssолnsат cилите.
- Tе nаnpаsиm тоsа, което ти nоsелnsа z+лr+т, Саnuо - sаöелnsа Доn Киxот. -
Заmото sа yuаcтие s такиsа cpа+еnиn nе cе иsиcкsа uоsек zа е nоcsетеn s pиuаpcко
ssаnие.
- Яcnо mи е scиuко - отrоsоpи Саnuо. - Оcтаsа cаmо zа sиzиm к+zе mе cкpиеm
mаrаpето, sа zа mо+еm zа rо nаmеpиm cлеz cpа+еnието. Заmото mиcлn, uе nаzали иmа
cлyuай zоcеrа zа е sлиsал s öой uоsек, nxnал mаrаpе.
- Тоsа е cаmата иcтиnа - pеuе Доn Киxот, - nycnи rо nа sолn, nnmа snаuеnие, uе
mо+е zа cе иsryöи. Заmото, nоöеzиm ли, mе pаsnолаrаmе c толкоsа коnе, uе zоpи и
sа cаmиn Роcиnаnт c+mеcтsysа оnаcnоcтта zа ö+zе sаmеnеn c zpyr коn. Но rлеzай и
cлymай: cеrа mе ти ка+а иmеnата nа nо-иssеcтnите pиuаpи, които yuаcтsysат s теsи
sойcки. За zа rи sиzиm и sаnоmnиm nо-zоöpе, nека cе nокаuиm nа оnоsа x+лmuе,
отк+zето mе mо+еm zа nаöлюzаsаmе и zsете аpmии.
Тоsа и cтоpиxа. Заcтаnаxа nа nай-sиcокото mncто nа x+лmа, отк+zето mо+еxа zа cе
sиznт c+scеm ncnо zsете cтаzа, които Доn Киxот ssеmаmе sа sойcки, ако nе öеmе
r+cтиnт npаx, szиrnат от тnx, който sаöyлsаmе nаn+лnо rлеzката. Но[101] s+npеки
тоsа, като cи s+оöpаsnsаmе, uе sи+zа nеmа, които nито cе sи+zаxа, nито
c+mеcтsysаxа, nаmиnт pиuаp sаnоunа zа оöncnnsа:
- Оnsи pиuаp таm c npко++лтите zоcnеxи, c mит, nа който е иsоöpаsеn л+s
sеnuеnоcеu, леrnал npеz nоsете nа еznа zаmа, е xpаöpиnт Лаypкалко, Сеnsоp nа
cpеö+pnиn mоcт. Дpyrиnт c+c sлатоusетnите zоcnеxи, nа uийто mит cа иspиcysаnи
тpи cpеö+pnи коpоnи nа cиnsо nоле, е cтpаmnиnт Мико-колеmöо, sелик xеpuоr nа
Киpоcиn. Оnsи szncnо от nеrо c иcnолиncкото тnло е öеscтpаmnиnт Bpаnzаöаpöаpаn
Bолиuки, sлаzетел nа тpите Аpаöии, който nоcи zоcnеxи, nокpити c+c smийcка ко+а,
и z+p+и smеcто mит spата, коnто cnоpеz m+лsата е еznа от spатите nа xpаmа,
c+öоpеn от Саmcоn, който nо+еpтsysа +иsота cи, sа zа отm+cти nа spаrоsете cи.
Сеrа nоrлеznи и nа оöpатnата cтpаnа и mе sиzиm nай-отnpеz и nаuело nа zpyrата
sойcка Тиmоnел Каpкаxоncки, който scnкоrа е nоöе+zаsал и nикоrа nе е öил
nоöеzеn, кnns nа Ноsа Bиcкаn, uиито zоcnеxи cа nа cиnи, sелеnи, öели и ++лти
кsаzpати и който nоcи mит c+c sлатnа котка s+pxy ++лто nоле c nаznиc "Миny" -
nаuалnите öyкsи nа иmето nа nеrоsата zаmа nа c+puето, öеsnоzоönата Миnyлиnа,
z+mеpn nа xеpuоr Ал¡еnикеn zел Алrаpöе. Оnsи, който nоcи cnе+nоöели zоcnеxи и
önл mит öеs scnкак+s rеpö и nоz uиnто те+еcт cе оr+sа mоmnата коöила, е nоs
pиuаp, ¡pаnuysиn, nа иmе Пиеp Паnеn, sлаzетел nа .тpеxтcките öаpоncтsа. Тоsи
n+к, който sаöиsа mnоpите cи s x+лöоuите nа ö+psоnоrата mаpеnа sеöpа и nоcи
nеöеcnоcиnи zоcnеxи, е scеcилnиnт xеpuоr nа Неpöиn Еcnаpта¡илаpzо zел Воcке. На
mита my е иsnиcаnа sp+sка аcnеp+и и nаznиc nа иcnаncки еsик, който rлаcи: "Слеzи
sа mоnта c+zöа."
И т+й Доn Киxот npоz+л+и zа иsöpоnsа mnо+еcтsо pиuаpи от еzиnиn и от zpyrиn
лаrеp, c+mеcтsysаmи cаmо s+s s+оöpа+еnието my, и zа оnиcsа zоcnеxи, usетоsе,
rеpöоsе и zеsиsи, окpилеn от s+оöpа+еnието nа csоnта еzиncтsеnа nо pоzа cи
лyzоcт. И öеs zа cnpе nито sа mиr, npоz+л+и:
- Войcката, коnто иzе nаcpеmа nи, иmа pаsnоnлеmеnеn c+cтаs: тyк cа теsи, които
nиnт cлаzките sоzи nа npоcлоsyтиn Кcаnто 4, zо тnx cа nлаnиnuите, които т+nuат
mаcилийcките 5 sиcоки nолета, а оnеsи таm npеcnsат nай-uиcтото и nай-zpеönо
sлато nа mаcтлиsа Аpаöиn, zpyrите n+к cа от nлеmето, което cе nаcла+zаsа nа
npоuyтите csе+и öpеrоsе nа öиcтpиn[102] Теpmоzоnт6, теsи тyк ок+psаsnsат sлатnиn
Пактол 7, ето и nymиzийuите, nеycтойuиsи s оöеmаnиnта cи, и nеpcийuите,
npоcлаsеnи c+c csоите л+коsе и cтpели, nаpтите и mиzийuите, които cе cpа+аsат
тиuеmкоm, и аpаöите c nоzsи+nите cи cелиmа, и öлеzоликите и +еcтоки cкити,
етиоnuите c npоzynuеnите cи ö+pnи и öеsöpой zpyrи nаpоzи, които pаsnоsnаsаm и
nоsnаsаm, mакаp и zа nе cи cnоmnnm sа иmеnата иm. В zpyrата аpmиn nаcт+nsат
теsи, които nиnт кpиcталnоöиcтpите sоzи nа mаcлиnоpоznиn Bетиc, и оnеsи, които
nлакnат и оcsе+аsат лиuата cи s+s sиnаrи n+лnоsоznиn и sлатоnоcеn Таxо. zpyrите
таm, които yтолnsат +а+zата cи c xлеöоnоcnите cтpyи nа öо+еcтsеnиn Хеnил9, теsи,
които т+nuат таpтеcийcките10 nолета, иssеcтnи c öоrатите cи nаcöиmа, теsи, които
sолnо cи +иsеnт s xеpеcките елиcейcки zолиnи, xоpата от Ла Маnuа, öоrати и
ysеnuаnи c+c sлатnи клаcоsе, оnеsи, c +елеsnите оzе+zи, nоcлеznи nотоmuи nа
rотcката кp+s12, zо тnx n+к nлеmеnата, които cе к+nnт s Пиcyеprа13, иssеcтnа c+c
cnокойnите cи sоzи, оnеsи, които nаcат cтаzата cи иs npоcтоpnите nолета кpай
л+катymnата Гyаzиаnа14, npоuyта c+c csоите nоzsеmnи теuеnиn, теsи, които
тpеnеpnт от cтyz cpеz rоpиcтите Пиpеnеи и cnеrоsете nа sиcоките Аnеnиnи, c еznа
zymа, s теsи pеzиuи sоюsат scиuки, които оöитаsат Еspоnа.
Колко оöлаcти cnоmеnа, какsи ли nе nаpоzи иspеzи Доn Киxот, като отöелnssаmе c
yuyzsаmа ö+psиnа каuеcтsата, c които cе отлиuаsаmе scеки еzиn от тnx, unл
ysлеuеn и nоr+лnат от npоuетеnото s л++лиsите cи кnиrи. Саnuо Паncа nоrл+mаmе
cлоsата my, öеs zymа zа npоzymа, и nаcоusаmе от spеmе nа spеmе nоrлеzа cи, sа zа
sиzи zали mе c+spе pиuаpите или sеликаnите, които rоcnоzаpnт my оnиcsаmе. Но
nоnе+е nе ycnnsаmе nиmо zа откpие, nе cе cz+p+а и pеuе:
- Сеnsоp, nик+zе nе cе mnpкат теsи xоpа, sеликаnи и pиuаpи, sа които sаmа mилоcт
rоsоpи. Аs nоnе nе rи sи+zаm. Мо+е öи nак иmа nnкакsа mаrиn или npиspаuи като
cnоmnите?
- Заmо rоsоpиm така? - каsа Доn Киxот. - Не uysаm ли как usилnт коnете, как
ssyuат тp+öите и öymтnт т+nаnите?
- Чysаm cаmо - отrоsоpи Саnuо, - uе öлеnт оsuе. Тоsа öеmе cаmата иcтиnа, sаmото
mе+zyspеmеnnо zsете cтаzа cе önxа zоöли+или zо тnx.
- Стpаx+т, който те е оöxsаnал - pеuе Доn Киxот, - ти npеuи, Саnuо, zоpи zа
sи+zаm и zа uysаm zоöpе. Заmото[103] cтpаx+т cmymаsа cетиsата и nе nоssолnsа nа
uоsека zа sи+zа nеmата такиsа, какsито cа. Tоm толкоsа cе öоиm, zp+nnи cе
nаcтpаnа и mе оcтаsи cаm. Моnта nаmеcа е zоcтат+unа и тn mе nаклоnи sеsnите nа
nоöеzата к+m теsи, които аs nоzкpеnn.
Като иspеuе теsи zymи, Доn Киxот npиmnоpи Роcиnаnт и c npикpеnеnо s cеzлото
коnие cе cnycnа като m+лnиn nо öаиpuето nаzолy.
Саnuо sаnоunа zа sика:
В+pnете cе, sаmа mилоcт cеnsоp Доn Киxот! К+лnа cе s Bоrа, uе sие nаnаzате оsuе.
В+pnете cе, rоpко nа mеnе, uе c+m cе pоzил nа тоsи csnт! Tо sа лyzоcт е sаmата?
Ви+те zоöpе: nnmа npеz sаc nито sеликаnи, nито pиuаpи, nито котки, nито zоcnеxи,
nито mитоsе nа uели nолета или nа uетs+pтиnки, nито nеöеcnоcиnи zоcnеxи, nито
znsоли. Bоr zа mи е nа nоmоm nа mеnе, rpеmnика! Какsо s+pmите!
Но теsи zymи nе ycnnxа zа s+pnат Доn Киxот оöpатnо. Той npоz+л+аsаmе zа cе nоcи
nаnpеz и zа sика rp+mоrлаcnо:
- Риuаpи! Вие, които cе cpа+аsате nоz snаmеnата nа юnаunиn иmnеpатоp Пеnтаnолиn
Заnpетnатиn p+каs, nоcлеzsайте mе zо еzиn! Tе sиzите колко ö+psо mе cе cnpаsn c
spаrа my Али¡аn¡аpоn Тpаnоöаncки!
С теsи zymи той cе spnsа s cтаzото оsuе и nоunа zа rи mymи c коnието cи c такаsа
юnаunоcт и pеmителnоcт, като uе ли nаиcтиnа npоöо+zаmе nай-s+pлите cи spаrоsе.
Соöcтsеnиuите nа оsuете и оsuаpите, които sоzеxа cтаzото, nоunаxа zа sикат nа
Доn Киxот zа nе s+pmи тоsа, nо като sиznxа, uе nе pаsöиpа от zymа, иssаzиxа
npаmки от nоncите cи и к+m nеrо nолетnxа каm+nи, rолеmи колкото юmpyuи. Доn
Киxот nе иm оöp+mаmе nикакsо snиmаnие и npоz+л+аsаmе zа кpеmи:
- К+zе cе кpиеm, nаzmеnnий Али¡аn¡аpоn! Иsлеs nаcpеmа mи! Тyк те uака pиuаpnт,
който +елае cаm, s еzиnоöоpcтsо, zа иsnита cилите ти и zа ти отnеmе +иsота като
nакаsаnие sа sлото, което cи cтоpил nа юnаunиn Пеnтаnолиn Гаpаmаnтcки.
В тоsи mиr zолетn еzиn rолnm каm+к и my cтpоmи zsе pеöpа. Като nоuyscтsysа
cилnиn yzаp, Доn Киxот nоmиcли, uе е yöит или nоnе те+ко pаnеn, cnоmnи cи sа
öалcаmа, иssаzи теnекиеnата кyтиn и nоunа zа r+лта от nитието. Но npеzи zа csаpи
zа иsnие колиuеcтsото, което cmnтаmе sа nеоöxоzиmо, zpyr каm+к rо yzаpи nо
p+ката и кyтиnта cе np+cnа nа nаpuета.[104] С+mиnт каm+к my иsöи n+теm тpи или
uетиpи npеznи s+öа и к+тnика и cmаsа zsа np+cта nа p+ката my. И n+psиnт, и
sтоpиnт yzаp önxа толкоsа cтpаmnи, uе sа öеznиn pиuаp nе оcтаnа nиmо zpyrо,
оcsеn zа cе cm+кnе от коnn и zа nаznе nа sеmnта. Оsuаpите cе zоöли+иxа zо nеrо и
nоmиcлиxа, uе cа rо yöили. Затоsа c rолnmа ö+psиnа те c+öpаxа cтаzото, szиrnаxа
и yöитите оsuе, които önxа nоsеuе от cеzеm, и öеs zа cе öаsnт, cе отzалеuиxа.
Пpеs unлото тоsа spеmе Саnuо оcтаnа nа s+pxа nа x+лmа, nаöлюzаsаmе лyzоcтите,
които rоcnоzаpnт my s+pmеmе, cкyöеmе cи öpаzата и npоклиnаmе c+zöата, коnто rо
öеmе c+öpала c nеrо. Като sиzn, uе Доn Киxот ле+и nа sеmnта и uе оsuаpите cе
отzалеuаsат, Саnuо cлеsе от x+лmа, npиöли+и cе zо rоcnоzаpn cи и rо nаmеpи s
окаnnо c+cтоnnие, mакаp и zа nе öеmе sаryöил c+snаnие.
- Не sи ли каsаx, cеnsоp Доn Киxот, zа cе s+pnете, sаmото nе önxте тp+rnали zа
nаnаzате sойcки, а cтаzа оsuе?
- Ето nа, какsи sаöлyzи и npоmеnи е s c+cтоnnие zа иss+pmи тоsи öеscpаmеn
mаrsоcnик, mой spаr. Зnай, Саnuо, uе nа такиsа xоpа иm е mnоrо леcnо zа nи
npеzcтаsnт nеmата такиsа, какsито rи +елаnт. Тоsи sлоzей, който mе npеcлеzsа,
sаsиzn nа cлаsата, коnто mnx zа cnеuелn s тоsа cpа+еnие, и npеs+pnа spа+ите
аpmии s cтаzа оsuе. Ако nе snpsаm, sаклеsаm ти cе, Саnuо, nаnpаsи тоsа, което mе
ти ка+а, sа zа npеcтаnеm zа cе c+mnnsаm и cе yöеzиm, uе аs ти rоsоpn cаmата
иcтиnа: nxnи mаrаpето cи и тp+rnи npеznаsлиsо nо cлеzите иm и mе sиzиm, uе като
cе отzалеuат nа nеrолnmо pаscтоnnие оттyк, отnоsо mе npиzоöиnт nо-pаnmnиn cи sиz
и smеcто оsuе и оsnи mе cе npеs+pnат s xоpа от nл+т и кp+s, както ти rи оnиcаx
n+psоnаuалnо. Но nе тp+rsай sеznаrа, sаmото cе ny+zаn от тsоnта nоmоm и от
тsоите ycлyrи- Наsеzи cе и sи+ колко npеznи s+öа и к+тnика mи лиncsат, sаmото
иmаm uyscтsото, uе nе mи оcтаnа nито еzиn s+ö s ycтата.
Саnuо cе nаzsеcи и npиöли+и zо pиuаpn толкоsа mnоrо, uе еzsа nе cе nаn+xа s
ycтата my. Тоunо s тоsи mиr öалcаm+т окаsа csоето s+szейcтsие и Доn Киxот
иscтpелn c nеиmоsеpnа cила scиuко, което иmаmе s cтоmаxа cи, като оnp+cка лиuето
и öpаzата nа c+cтpаzателnиn оp++еnоcеu.
- Пpеcsета Bоrоpоzиuе! - pеuе Саnuо. - Какsо ли е n+к тоsа? Тоsи rpеmnик mе zа е
nеc+mnеnо cm+pтnо pаnеn, mоm nоsp+mа кp+s.[105]
Но като cе srлеzа nо-snиmателnо, sаöелnsа, uе иsö+лsаnата теunоcт nnmа nито
usета, nито sкycа, nито mиpиsmата nа кp+s, и pаsöpа, uе тоsа е sc+mnоcт öалcаm+т
от кyтиnта, коnто öе sиznл, uе Доn Киxот nаzиrа cлеz cpа+еnието- От тоsа така my
cе zоrаzи, uе cтоmаx+т my cе pаsöynтysа и иsö+лsа scиuко, което c+z+p+аmе, s+pxy
cаmиn cи rоcnоzаp, т+й uе и zsаmата uyzеcnо cе pаsкpаcиxа. Саnuо отиzе zа cи
ssеmе zиcаrите от cаmаpа nа mаrаpето c nаmеpеnието zа иssаzи от тnx
nеоöxоzиmото, sа zа cе иsuиcтnт и sа zа иsлекysа rоcnоzаpn cи, nо nе rи nаmеpи и
sа mалко mеmе zа cи иsryöи ymа от m+ка. Той отnоsо npокле c+zöата и ssе тs+pzо
pеmеnие zа nаnycnе Доn Киxот и zа cе s+pnе nа cело, mакаp uе nоpаzи тоsа mо+еmе
zа sаryöи s+snаrpа+zеnието sа npоcлy+еnото spеmе и nаzе+zите sа ynpаsлеnието nа
оöеmаnиn оcтpоs.
Ме+zyspеmеnnо Доn Киxот cтаnа и като npитиcкаmе uелюcтите cи c лnsата cи p+ка,
sа zа nе my иsnаznат и оcтаnалите s+öи, xsаnа c zpyrата юszите nа Роcиnаnт,
който nе cе öеmе отzелил nито sа mиr от nеrо (zотолкоsа той öеmе cmиpеn и sеpеn
коn), и тp+rnа к+m mncтото, к+zето cе nаmиpаmе оp++еnоcеu+т my. Саnuо, cло+ил
лакти nа mаrаpето и nоznpnл öpаzа nа p+ката cи, öе sаел nоsа nа z+лöоко sаmиcлеn
uоsек. Като sиzn, uе е толкоsа оnеuалеn, Доn Киxот my каsа:
- Зnай, Саnuо, uе uоsек npеs+sxо+zа zpyrите cаmо ако s+pmи nеmо nо-s+ssиmеnо от
тnx. Вcиuки теsи öypи, които npе+иsnxmе nаnоcлеz+к, nокаssат, uе nеöето mе cе
иsncnи nаz nаc и uе mе nаcт+nnт nо-zоöpи uаcоsе. Заmото nе е s+smо+nо sлото и
zоöpото zа тpаnт sеunо, а mоm sлото е тpаnло z+лrо, mо+еm zа cе nаznsаmе sа
npоmnnа к+m zоöpо. Нnmа sаmо zа т++иm sа öеzите, които mе cnолетnxа, mоm nа теöе
nе cе nаzа znл от тnx.
- Т+й ли? - pеuе Саnuо. - Да nе öи cлyuайnо тоsи, коrото mnтаxа s+s s+szyxа, zа
nе е cиn nа öаmа mи? А zиcаrите, които иsuеsnаxа c scиuките mи sеmи, zа nе öи и
те zа nе cа mои?
- Диcаrите ли ти иsuеsnаxа, Саnuо? - каsа Доn Киxот.
- Нnmа rи nикакsи - отrоsоpи Саnuо.
- Зnаuи nnmа какsо zа nzеm znеc? - каsа Доn Киxот. - Tеmе zа ö+zе така - pеuе
Саnuо, - ако лиncsаxа иs теsи nолn тpеsите, които sаmа mилоcт nоsnаsа и които cа
sаmеcтsали xpаnата nа öеzcтsysаmи като sаc cтpаncтsysаmи pиuаpи.[106]
- Пpи scе тоsа - отs+pnа Доn Киxот - nоsеuе öи mи cе ycлаzил cеrа uетs+pт xлnö
или nnкоn оsuаpcка nита c zsе cаpzели, отколкото scиuките öилки, оnиcаnи от
Диоcкоpиz и коmеnтиpаnи от zоктоp Лаrynа !5. Т+й или иnаuе, nxnи mаrаpето, zоöpи
Саnuо, и тp+rnи cлеz mеnе. Гоcnоz, който cе rpи+и sа scиuко, nе mе nи иsоcтаsи,
оmе nоsеuе uе nие cтpаncтsysаmе като nеrоsи cлy+ители. Гоcnоz nе sаöpаsn nито
mymиuите, които npеxsp+кsат s+s s+szyxа, nито uеpsейuетата s sеmnта, nито
nоnоsите л++иuки иs öлатата и е толкоsа mилоcтиs, uе оrpnsа c+c cл+nuето cи
както zоöpите, така и sлите и npаmа z++z nаz npаsеznите и rpеmnите.
- На sаmа mилоcт - pеuе Саnuо - nо sи nоzxо+zа zа ö+zете npоnоsеznик, отколкото
cтpаncтsysаm pиuаp.
- Стpаncтsysаmите pиuаpи cа snаели scиuко и scиuко е тpnösало zа snаnт, Саnuо -
sаöелnsа Доn Киxот. - Нnкоrа е иmало pиuаpи, които cа npоиsnаcnли npоnоsеzи или
pеuи s+s sоеnnите cтаnоsе, като nе cа отcт+nsали s тоsа иsкycтsо nа кой и zа е
öоrоcлоs или zоктоp, zиnлоmиpаn s Паpи+киn ynиsеpcитет. Тоsа nокаssа, uе nикоrа
mеu+т nе е npит+nnsал nеpото, nито n+к nеpото - mеuа.
- Да ö+zе така, както sаmа mилоcт каssа - отrоsоpи Саnuо. - Но nека тp+rnеm
sеznаrа, sаmото тpnösа zа nот+pcиm nоzcлоn sа таn nоm, и zаnо c öо+а mилоcт
nоnаznеm nа mncто, к+zето nnmа zа mе nоzxs+pлnт c оzеnло и к+zето nnmа zа иmа
nито npиspаuи, nито оmаrsоcаnи mаspи. Заmото, ако nак cе nат+кnеm nа nоzоönи
nеmа, mе sаpе+а scиuко и mе cи s+psn.
- Поmоли cе nа Гоcnоzа zа nи sаnаsи от такиsа иsnитаnиn, cиnе mой - pеuе Доn
Киxот. - А cеrа sоzи ти, sоzи, nак+zето ти cmетnеm sа ymеcтnо, sаmото тоsи n+т
иcкаm ти zа иsöеpеm mncтото sа nоmysаnе. Но zай cи p+ката и оnиnай c np+cт, sа
zа pаsöеpеm колко npеznи s+öа и к+тnика mи лиncsат от zncnата cтpаnа nа rоpnата
uелюcт, uе таm иmеnnо uyscтsysаm öолка.
Саnuо n+xnа np+cтите cи s ycтата my, оnиnа my uелюcтта и sаnита:
Колко к+тnика иmаxте, sаmа mилоcт, от таsи cтpаnа?
- Четиpи - отrоsоpи Доn Киxот - и c иsклюuеnие nа m+zpеuа scиuки nеnок+тnати и
mnоrо szpаsи.
- Сnоmnете cи zоöpе, cеnsоp - pеuе Саnuо. - Четиpи, ти каssаm, а mо+е öи и nет -
отrоsоpи Доn[107] Киxот, - sаmото zоcеrа nе cа mи sаzили nи npеzеn s+ö, nи
к+тnик, nито n+к nnкой е nаzал cаm scлеzcтsие nа sаrnиsаnе или оток.
- На zолnата uелюcт от таsи cтpаnа - каsа Саnuо - sаmа mилоcт nnmа nоsеuе от zsа
к+тnика и nолоsиnа. На rоpnата n+к nnmа nито еzиn, sаmото е rлаzка като zлаnта
nа p+ката mи.
- Клетиnт аs! - иscтеnа Доn Киxот, като uy nеuалnата sеcт nа оp++еnоcеuа. -
Пpеznоuел öиx zа sаryön p+ката cи, cтиrа zа nе е таsи, коnто nоcи mеuа, sаmото,
каssаm ти, Саnuо, uе ycта öеs s+öи е като mелnиuа öеs каm+к и uоsек тpnösа zа
uеnи s+öите cи nоsеuе от zиаmаnти. Но такаsа е yuаcтта nа scиuки nаc, които cmе
zали оöет zа npиnаzле+иm nа cтpоrиn оpzеn nа pиuаpcтsото. И т+й, nxnи mаrаpето,
npиnтелю, и sоzи. Каpай nаnpеz и аs mе те cлеzsаm, c как+sто и xоz zа cе zsи+иm.
Саnuо cе nоzuиnи и cе отnpаsи к+m mncтото, к+zето my cе cтpysаmе, uе nай-леcnо
mе nаmеpnт nоzcлоn, öеs оöаuе zа cе отzелnт от rлаsnиn n+т, който тyк cе öеmе
иsn+nал като cтpynа.
Тp+rnаxа öаsnо, sаmото cилnата öолка s uелюcтите nе nоssолnsаmе nа Доn Киxот
nито zа cи отz+xnе, nито zа ycкоpи xоzа. Като sи+zаmе c+cтоnnието nа rоcnоzаpn
cи, Саnuо pеmи zа rо pаssлеuе и pаscее, pаsкаssайки my nnкои от nеmата, които cе
оnиcsат s cлеzsаmата rлаsа.
Саnuо cmnта, uе öеzите, които rи cnолитат nаnоcлеz+к, иzат като nакаsаnие,
sаzето Доn Киxот nаpymаsа sакоnите nа pиuаpcтsото и nе иsn+лnnsа клетsата cи zа
nе nzе xлnö nа nокpита mаcа.
Пpеs nоmта cpеmат nоrpеöалnо mеcтsие. Голnmа rpynа коnnиuи, оöлеuеnи s z+лrи
pиsи, c ¡акли s p+uе, c+npоsо+zат m+pтsеu. З+öите nа Саnuо nоusат zа тpакат от
cтpаx. За Доn Киxот тоsа cа npиspаuи, които nоcnт cm+pтnо pаnеn pиuаp, sа коrото
той cе cuита npиssаn zа отm+cти. Наnаzа pиsоnоcuите csеmеnоcлy+ители и rи
pаsnp+csа иs nолето. Еzиn от тnx, öакалаs+p, csалеn nа sеmnта, оöncnnsа кои cа.
Доn Киxот my каssа, uе nеrоsото npиssаnие n+к е zа cтpаncтsysа nо csета, zа cе
öоpи c nеnpаszите и zа nакаssа sлоuиncтsата.
- Не mи е mnоrо ncnо как cе öоpите cpеmy nеnpаszите -отs+pnа öакалаs+p+т, -
sаmото аs nnmаx nикакsа sиnа, а sие mе c+öоpиxте nа sеmnта и mи cuynиxте кpака,
който nnmа[108] zа cе оnpаsи, zокато c+m +иs. Каssате, uе cе оn+лusате cpеmy
sлоcтоpcтsата, nо nаnеcоxте nа mеnе nеnоnpаsиmо sло. Стpаmnо nеmаcтие öеmе sа
mеnе zа nоnаznа nа sаc, uоsек, който т+pcи mаcтието cи s npиклюuеnиnта.
Слеz като rо nаcтаnnsат nа myлето my, Доn Киxот my nоp+usа zа отиzе npи önrаmите
cи zpyrаpи и zа rо иssиnи npеz тnx sа sлото, което иm е nаnpаsил. Саnuо Паncа,
ycnnл zа оöеpе еznо тоsаpnо myле и zа npеxs+pли c+еcтnите npоzyкти от nеrо nа
csоето mаrаpе, каssа nа öакалаs+pа:
Ако cлyuайnо теsи cеnsоpи +елаnт zа snаnт кой е xpаöpеu+т, който rи zокаpа zо
тоsа c+cтоnnие, ка+ете иm, sаmа mилоcт, uе той е npоuyтиnт Доn Киxот zе Ла
Маnuа, който nоcи оcsеn тоsа и npоssиmето Риuаp nа nеuалnиn оöpаs.
Bакалаs+p+т тp+rnа zа cи s+psи, а Доn Киxот sаnита Саnuо какsо rо öеmе nакаpало
zа rо nаsоsе т+кmо s тоsи uаc Риuаp nа nеuалnиn оöpаs,
- Tе sи ка+а - отrоsоpи Саnuо. - Вrлеzаx cе s лиuето sи nоz csетлика nа ¡аклата,
коnто nоcеmе тоsи sлоnолyuеn cтpаnnик, и тpnösа zа npиsnаn, uе лиuето sи от
иssеcтnо spеmе nаcаm е еznо от nай-иsm+uеnите лиuа, които c+m sи+zал s +иsота
cи. Тоsа cиrypnо cе z+л+и или nа ymоpата от cpа+еnието, или nа öеss+öата sи
ycта.
Отzалеuаsат cе и nа еznа nолnnка yтолnsат rлаzа cи c xpаnата, sаrpаöеnа от
zиcаrите nа zyxоsnиuите. Иsm+usаnи от +а+zа, тp+rsат zа т+pcnт nnкое pyuейuе, nо
от т+mnиnата uysат cтpаmnи mymоsе, Саnuо cе pаsтpеnеpsа от cтpаx, а Доn Киxот е
rотоs sа nоsо npиклюuеnие. Той nе е c+rлаcеn zа cе отzалеuи от оnаcnоcтта
s+npеки ysеmаnиnта nа оp++еnоcеuа. На cyтpиnта pаsöиpат, uе rpоxот+т иzе от
uyкоsе nа теnаsиuа. Саnuо npиxsа zа cе cmее и nоusа zа cе mеrysа c rоcnоzаpn cи,
sа което nолyuаsа zsа yzаpа c коnието и nаpе+zаnе -nо-mалко zа rоsоpи.
Заsалnsа z++z. Дsаmата cтpаnnиuи тp+rsат nо n+тn. Сpеmy тnx cе sаzаsа öp+cnаp,
s+scеznал mаrаpе и cло+ил nа rлаsата cи öp+cnаpcки леrеn, sа zа cе npеznаsи от
z++zа. Доn Киxот rо ssеmа sа pиuаp, s+pxy rлаsата nа коrото öлеcти npоuyтиnт
mлеm nа Маmöpиnо. В+npеки npеzynpе+zеnиnта nа Саnuо Доn Киxот nаnаzа öp+cnаpn,
npоrоnsа rо и sаsлаznsа öp+cnаpcкиn леrеn. Оp++еnоcеu+т n+к ssеmа nо-xyöаsиn
cаmаp nа uy+zото mаrаpе, като оcтаsn csоn. - Пpоz+л+аsат n+тn cи. Саnuо е nа
mnеnие, uе е nо-zоöpе zа nоcт+nnт nа cлy+öа npи nnкой иmnеpатоp. Доn Киxот my
отsp+mа, uе npеzи тоsа тpnösа zа иss+pmат nоzsиsи и zа cи cnеuелnт cлаsа- И той
cи npеzcтаsn как mе ö+zе nоcpеmnат s кpалcкиn zsоpеu, как mе cтаnе кpал и mе
nаnpаsи Саnuо rpа¡.
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ВТОРА
Как Доn Киxот zаpи csоöоzа nа mnоrо nеmаcтnиuи, които önxа nаcила sоzеnи таm,
к+zето nе иcкаxа zа отиzат
Аpаöcкиnт nиcател от Ла Маnuа Сиzе Аmете Bеnеnxели pаsкаssа s таsи
z+лöокоmиcлеnа, s+ssиmеnа, nоzpоönа, sаöаsnа и иsкycnо иsmиcлеnа иcтоpиn, uе
cлеz като Доn Киxот zе Ла Маnuа и Саnuо Паncа, nеrоsиnт оp++еnоcеu, pаsmеnили
mиcлите, pаsкаsаnи s rлаsа zsаzеcет и n+psа, Доn Киxот szиrnал оuи и sиznл, uе
nо n+тn иm nаcpеmа иzsали zsаnаzеcет zymи, nаnиsаnи като öpоеnиunи s+pnа nа
rолnmа +елnsnа sеpиrа, коnто оmотаsала spатоsете иm. На p+uете cи те nоcели
öелеsnиuи. Воzели rи zsаmа коnnиuи и zsаmа nеmаuи:
коnnиuите - s+оp++еnи c mycкети cаmоnали !, а nеmаuите - c леки коnиn и mеuоsе.
Tоm rи c+spnл, Саnuо каsал:
- Тоsа cа катоp+nиuи, оc+zеnи от кpалcкото npаsоc+zие nа npиnyzителеn тpyz.
Откаpsат rи cеrа zа rpеöат s rалеpите 2.
- Как така nа npиnyzителеn тpyz? - sаnита Доn Киxот. - Ниmа кpалnт mо+е zа
ynpа+nи nаcилие s+pxy коrото и zа öило?
- Не c+m каsал nоzоönо nеmо. Теsи xоpа rи иsnpаmат nа npиnyzителеn тpyz s
кpалcките rалеpи sа иss+pmеnите от тnx npеcт+nлеnиn.
- Вcе nак - s+spаsи Доn Киxот - теsи xоpа отиsат nо npиnyzа, nе nо csоn sолn
таm, к+zето rи sоznт.
- Тоunо т+й - pеuе Саnuо.
- Tоm е т+й - каsа rоcnоzаpnт my, - nалаrа cе zа иsn+лnn mоите sаz+л+еnиn, които
mи zиктysат zа cе оn+лusаm cpеmy scnко nаcилие и zа nоmаrаm nа nотиcnатите.
- Заöеле+ете, sаmа mилоcт - zоöаsи Саnuо, - uе npаsоc+zието, тоеcт cаmиnт кpал,
nе ynpа+nnsа nаcилие и nе[110] nаnаcn оöиzа nа nоzоönи xоpа, и cаmо rи nакаssа
sа иss+pmеnи npеcт+nлеnиn.
В тоsа spеmе sеpиrата окоsаnи катоp+nиuи cе zоöли+и и Доn Киxот mnоrо sе+лиsо
nоmоли nаsаuите zа ö+zат така люöеsnи zа my оöncnnт sаmо sоznт теsи xоpа, и то
nо тоsи nаuиn. Еzиn от коnnиuите my каsа, uе тоsа cа катоp+nиuи, xоpа, които cа
nа pаsnоpе+zаnе nа nеrоsо sелиuеcтsо, иsnpатеnи nа npиnyzителеn тpyz s rалеpите,
и uе nоsеuе nе snае и nnmа sаmо zа snае.
Пpи scе тоsа s+spаsи Доn Киxот - +елал öиx zа snаn npиuиnата nа nеmаcтието nа
scеки еzиn от тnx nоотzелnо.
К+m тоsа той npиöаsи и zpyrи sе+лиsи cлоsа, sа zа npеzpаsnоло+и cтpа+ите zа my
ка+ат тоsа, което иcкаmе от тnx. Дpyrиnт коnnик my каsа:
- Макаp и zа nоcиm c nаc zелата и npиc+zите nа scеки еzиn от тиn nеmаcтnиuи, nе
my е spеmето, nито mncтото zа rи sаzиm cеrа, sа zа rи uетеm. Пpиöли+ете cе, sаmа
mилоcт, и pаsnитайте cаmите тnx. Нека те sи отrоsоpnт, ако иcкат, pаsöиpа cе. А
nаsnpnо mе иcкат, sаmото теsи xоpа иsnитsат sиnаrи yzоsолcтsие zа s+pmат
mеpsоcти и cлеz тоsа zа rоsоpnт sа тnx.
С тоsа pаspеmеnие, което cаm mеmе zа ssеmе, ако nе önxа my rо zали, Доn Киxот cе
npиöли+и zо катоp+nиuите и sаnита тоsи, който s+psеmе nаuело, sа какsи rpеxоsе е
иsnаznал s тоsа nоло+еnие. Той my отrоsоpи, uе rо sоznт окоsаn cеrа, sаmото е
sлюöеn.
- Саmо sатоsа ли? - sаnита Доn Киxот. Ако npаmат sлюöеnите s rалеpите, аs
отzаsnа öи тpnösало zа rpеöа s тnx.
- Не cтаsа zymа sа люöоs, какsато sие cи npеzcтаsnте - отrоsоpи катоp+nик+т. -
На mеnе cе cлyuи zа cе sлюön s nаnеp, n+леn c öелsо. Пpеr+pnаx rо c такаsа cила,
uе ако nе öеmе cе nаmеcило npаsоc+zието zа mи rо иsz+pnа nаcила от p+uете, и zо
zеn-znеmеn mnx zа rо z+p+а s npеrp+zките cи. .лоsиxа mе nа mеcтоnpеcт+nлеnието и
nе mе nоzло+иxа nа m+uеnиn 3, nо cлеz като zелото npиклюuи, nало+иxа mе c+c cто
тоnrи и mи öyтnаxа като npиöаsка тpи rоzиnи sоzолеuеnие. Тоsа е scиuко.
- Какsо snаuи "sоzолеuеnие"? - sаnита Доn Киxот.
- "Воzолеuеnие" cа rалеpите - отs+pnа катоp+nик+т.[111]
Той öеmе mоm+к nа около zsаzеcет и uетиpи rоzиnи, pоzоm от Пиеzpаита.
Доn Киxот sаzаzе c+mиn s+npоc и nа sтоpиn nоpеz катоp+nик, който иsrле+zаmе
mелаnxолиuеn и т++еn и zоpи nе отsоpи ycта zа отrоsоpи. Но n+psиnт rо cтоpи
smеcто nеrо:
- Тоsи uоsек, cеnsоp, е оc+zеn, sаmото е каnаpuе4, тоеcт mysикаnт и nеsеu.
- Как така - nоnита Доn Киxот, - nиmа npаmат s rалеpите mysикаnти и nеsuи?
- Да, cеnsоp - отrоsоpи n+psиnт катоp+nик, - sаmото лоmо nеmо е zа sаnее uоsек s
öеzа 5.
- Но аs c+m cлymал zа каssат, uе който nее, sло nе mиcли.
- Тyк е т+кmо оöpатnото - каsа катоp+nик+т, - sаmото, който npоnее sеzn++, nоcле
nлаuе zо rpоö.
- Не pаsöиpаm nиmо - pеuе Доn Киxот. Тоrаsа cе nаmеcи еzиn от оxpаnата и оöncnи:
- Сеnsоp pиuаpю, zа sаnее uоsек s öеzа, snаuи sа теsи nеuеcтиsuи zа npиsnае
npеcт+nлеnието cи npи иsтеsаnие. Тоsи rpеmnик е öил nоzло+еn nа m+uеnие и
npиsnал, uе cе е sаnиmаsал c кpа+öа nа zоöит+к. Пpиsnал и rо оc+zили nа mеcт
rоzиnи катоprа s rалеpите, zа nе rоsоpиm sа zsеcтата yzаpа c öиu, които той sеuе
nолyuи. Сеrа е sеunо sаmиcлеn и т++еn, т+й като scиuки zpyrи npеcт+nnиuи, както
оnеsи, които cа оcтаnали s sатsоpа, така и теsи, които cа тyк, rо тоpmоsnт,
zpаsnnт и оöи+zат, sаmото е npиsnал и nе е nаmеpил cили zа npеm+лuи. Те каssат,
uе "zа" иmа толкоsа öyкsи, колкото и "nе", и uе rолnmо mаcтие е sа npеcт+nnика,
коrато c+zöата my sаsиcи nе от nокаsаnиnта nа csиzетели и от zpyrи
zокаsателcтsа, а cаmо от cоöcтsеnиn my еsик. Вnpоuеm аs mиcлn, uе pаsc++zаsат
zоcта npаsилnо.
- И аs c+m nа тоsа mnеnие - отrоsоpи Доn Киxот. Слеz тоsа cе npиöли+и к+m тpетиn
катоp+nик и cе оö+pnа к+m nеrо c+c c+mиn s+npоc, който öе sаzал sеuе nа n+psите
zsаmа. Тоsи +иsо, öеs scnкакsо cтеcnеnие my отrоsоpи:
- Отиsаm sа nет rоzиnи nа rоcти y cеnsоpа rалеpа, sаmото nе mи zоcтиrnаxа zеcет
zyката.
- На zpаrо c+puе öиx zал zsаzеcет - каsа Доn Киxот, - sа zа sи cnаcn от таsи
öеzа.
- Тоsа е scе еznо - pеuе катоp+nик+т - uоsек zа cе nаmиpа s откpито mоpе и zа е
nат+nкаn c nаpи, а zа ymиpа[112] от rлаz, sаmото nnmа отк+zе zа cи кynи xpаnа.
Да önx иmал nаspеmе теsи zsаzеcет zyката, които sаmа mилоcт cеrа mи npеzлаrате,
mnx zа nаmа+а nеpото nа cекpетаpn nа c+zа и mnx zа оcsе+а ymа nа mоn sаmитnик, А
cеrа mо+еx zа cе pаsxо+zаm nо nлоmаzа Сокоzоsеp6, smеcто zа cе sлаuа nо тоsи
n+т, s+psаn като кyuе. Но zоö+p е Гоcnоz, т+pnеnие my е mайката, и толкоsа.
Доn Киxот npиcт+nи к+m uетs+pтиn катоp+nик, m++ nоuтеn nа sиz, c önла öpаzа,
коnто nокpиsаmе r+pzите my. Коrато Доn Киxот rо sаnита sаmо е nакаsаn, той
sаnлака и nе отrоsоpи nиmо. Вmеcто nеrо cе оöаzи nетиnт, който каsа:
- Тоsи nоuтеn uоsек отиsа sа uетиpи rоzиnи nа rалеpите, cлеz като rо npекаpаxа
nо оöиuайnите yлиuи npаsnиunо оöлеuеn и nа коn 8.
- Сиrypnо иcка zа ка+е - pеuе Саnuо, - uе е öил nоzло+еn nа оömеcтsеnо
оnоsоpnsаnе.
- Т+й е - каsа катоp+nик+т. - Виnата nа тоsи uоsек е, uе оcsеn scnкак+s sиz
zpyrа cтока е zоcтаsnл и +иsа cтока, c zpyrи zymи, той cе е sаnиmаsал c+c
csоznиuеcтsо, а nа scиuко отrоpе cе е отzаsал и nа mаrии.
- За mаrиите nе каssаm nиmо - sаöелnsа Доn Киxот, - nо mо cе отnаcn zо nеrоsото
nоcpеznиuеcтsо s c+pzеunите pаöоти, sа тоsа той nо-cкоpо sаcлy+аsа zа ö+zе
иsnpатеn nа rалеpите, sа zа rи коmаnzysа, а nе zа rpеöе s тnx. Заmото
csоznиuеcтsото nе е тоsа, което оöикnоsеnо cе mиcли sа nеrо. То е sаnnтие,
npеznаsnаuеnо sа ymnи xоpа, и е кpайnо nеоöxоzиmо sа scnко zоöpе оprаnиsиpаnо
оömеcтsо. Таsи npо¡еcиn öи тpnösало zа ö+zе ynpа+nnsаnа cаmо от xоpа c
öлаrоpоznо nотекло, а и те zоpи öи тpnösало zа ö+zат nаöлюzаsаnи от nаzsиpател и
иncnектоp, какsито иmа sа zpyrи npо¡еcии. Bpоnт nа csоznиuите öи тpnösало zа cе
оnpеzели и оnоsеcти, както тоsа cтаsа nаnpиmеp c öоpcоsите nоcpеznиuи. По тоsи
nаuиn öиxа cе npеzотspатили mnоrо sлиnи, които znеc mеcтsysат nо csета cаmо
sатоsа, uе таsи npо¡еcиn cе ynpа+nnsа от npоcти xоpа, nай-uеcто от nnкакsи
nеmаcтnи, öеsnpаscтsеnи и öеsn+тnи +еnи, от nа+оsе и myтоsе, mалоsp+cтnи и
nеоnитnи, които npи nай-cnеmnи cлyuаи, коrато е nеоöxоzиmо rеnиалnо xpymsаnе, sа
zа cе иsлеsе от sатpyznеnие, ryönт ymа и zymа и оmе nоsеuе оö+pкsат pаöотата. С
yzоsолcтsие öиx cе snycnал zа zаm оmе zоsоzи sаmо е ymеcтnо zа cе nоzлаrат nа
cтpоr nоzöоp теsи, които ynpа+nnsат еznа толкоsа[113] nеоöxоzиmа sа scnка
z+p+аsа npо¡еcиn, nо nе my е mncтото тyк. Вcиuко тоsа mе pаsnpаsn nnкой zеn nа
лиuата, които иmат sлаcтта zа ypеznт теsи s+npоcи, като ssеmат ny+nите mеpки.
Сеrа mе zоöаsn cаmо, uе m+ката, коnто иsnитаx npи sиzа nа nоuтеnото sи лиuе и nа
önлата sи öpаzа, иsuеsnа, като uyx, uе иss+n csоznиuеcтsото cе sаnиmаsате оmе и
c mаrии. Мnоrо zоöpе snаn, uе nnmа s csета mаrии, които mоrат zа npек+pmат и
иsnаcилnт sолnта, както npоcтите xоpиuа snpsат, и uе sолnта nи е csоöоznа и nnmа
тpеsи и s+лmеöcтsа, които mоrат zа n nокоpnт. Tеnа npаsnоrлаsи +еnиuки и nай-
nаrли иsmаmnиuи cе sаnиmаsат оöикnоsеnо c npиrотоsлеnието nа nаnитки и отpоsи,
които те npеnоp+usат c rаpаnuиn, uе оcиrypnsат ssаиmnоcт s люöоsта, а sc+mnоcт
pаscтpойsат ymcтsеnо xоpата. Но тоsа е uиcта иsmаmа, sаmото, както sеuе каsаx,
nиuиn sолn nе mо+е zа ö+zе иsnаcилеnа.
- Наn+лnо cте npаs - pеuе катоp+nик+т. - Вc+mnоcт оösиnеnиnта, uе c+m cе
sаnиmаsал c mаrsоcnиuеcтsо, cа uиcта иsmиcлиuа, nо nе mоrа zа отpека, uе önx
csоznик. Никоrа оöаuе nе c+m zоnymал, uе s+pmа c тоsа nеmо npеcт+nnо.
Еzиncтsеnото mи nаmеpеnие öеmе zа nоmаrаm nа xоpата zа +иsеnт sеcело, mиpnо и
тиxо, öеs zpnsrи и теpsаnиn. Тоsа mое zоöpо nаmеpеnие c+scеm nе mе npеzsаpzи
оöаuе от sлата c+zöа, коnто mе sаcтаsn cеrа zа отиsаm таm, отк+zето snаn, uе nе
mе cе s+pnа, sаmото rоzиnите те+ат и nnкакsо cтpаzаnие s nикоunиn mеxyp nе mи
zаsа nито sа mиnyта nокой.
Като каsа теsи zymи, cтаpеu+т sаpиzа отnоsо. А nа Саnuо my cтаnа толкоsа m+unо,
uе иssаzи от nаssата cи еzиn pеал, и rо nоzаzе nа катоp+nика.
Доn Киxот npоz+л+и и sаnита cлеzsаmиn катоp+nик sа иss+pmеnото от nеrо
npеcт+nлеnие. Той my отrоsоpи оmе nо-öеsоuлиsо от npеzиmnиn:
- Аs, cеnsоp, npаsn таsи pаsxоzка, sаmото npекалиx mалко s люöоsта cи к+m zsе
mои öpатоsuеzки и к+m zpyrи zsе cеcтpи, nо nе mои cоöcтsеnи- От таsи иrpа
npоиsтекоxа такиsа pоzcтsеnи sp+sки, които mоrат zа оö+pкат и nай-rолеmиn
nоsnаsаu nа u+pкоsnото npаsо. Сpеmy mеnе cе nатpynаxа толкоsа yлики и
zокаsателcтsа, uе nикой nе nое sаmитата mи, а nnmаx и nаpи, та +иsот+т mи ysиcnа
nа коc+m. Еzsа ycnnx zа cе от+psа c mеcт rоzиnи катоprа s rалеpите и sатоsа c+m
zоsолеn. С тnx mе иsкynn rpеxоsете cи. Доöpе е, uе c+m mлаz. Tо cа rоzиnи, scе
cа npеz mеnе. Tе sиzn и аs önл zеn. Зzpаsе[114] zа е cаmо! Ако sаmа mилоcт,
cеnsоp pиuаpю, mо+ете zа nоmоrnете c nеmиuко nа теsи nеmаcтnиuи, Гоcnоz mе sи
s+snаrpаzи nа nеöето, а тyк nа sеmnта nие mе иmаmе rpи+а zа mолиm Bоrа zа zаzе
szpаsе nа sаmа mилоcт и z+л+r и uеcтит +иsот, как+sто sаcлy+аsате.
Той nоcеmе cтyzеnтcки zpеxи и еzиn от nаsаuите каsа, uе е mnоrо cлаzкоzymеn
ö+öpиsеu и отлиuеn nоsnаsаu nа латиncкиn еsик.
Поcлеznиnт от sеpиrата öеmе uоsек nа около тpиzеcет rоzиnи, cтpоеn и кpаcиs,
mакаp и кpиsоrлеz. Той öеmе nо-pаsлиunо окоsаn от zpyrите, sаmото nоcеmе nа
кpаката cи z+лrа sеpиrа, коnто cе оnаcsаmе около тnлото my, а иmаmе и zsе xалки
nа spата, еznата npикpеnеnа к+m sеpиrата, а zpyrата öеmе от теsи, които nаpиuат
"npиnтелcки оönтиn" или "кpак nа npиnтел". От теsи xалки cе cnymаxа zsе +елеsnи
np+uки и cтиrаxа zо nоncа my, като cе cs+pssаxа c öелеsnиuите, които така
cтnrаxа p+uете my, uе nито mо+еmе p+ка zа szиrnе zо ycтата cи, nито rлаsата cи
zа nаsеzе. Доn Киxот sаnита sаmо тоsи uоsек nоcи nоsеuе окоsи от zpyrите.
Еzиnиnт от cтpа+ите отrоsоpи, uе той cаm е иss+pmил nоsеuе npеcт+nлеnиn от
scиuки zpyrи sаеznо и uе е толкоsа z+ps+к и иsкycеn sлоcтоpnик, uе zоpи и т+й
те+ко окоsаn, nак nе иm sz+xsа zоsеpие и rи е cтpаx zа nе иm иsönrа.
- Какsи ли npеcт+nлеnиn mе zа е иss+pmил - nоnита Доn Киxот, - mоm като е оc+zеn
scе nак cаmо nа катоp+nа pаöота?
- Оc+zеn е nа zеcет rоzиnи - оöncnи cтpа+аpnт, - което е pаsnоcилnо nа
rpа+zаncка cm+pт. Доcтат+unо е zа sи ка+а, uе тоsи uоsек е npоuyтиnт Хиnеc zе
Паcаmоnте, nоsnат оmе nоz иmето Хиnеcилsо zе Паpаnилn 9.
- Не cе иscилsайте, cеnsоp коmиcаp - оöаzи cе тоrаsа катоp+nик+т, - c+scеm nе е
ny+nо zа иspе+zате cеrа иmеnа и npnкоpи. Каssаm cе Хиnеc, а nе Хиnеcилsо.
Паcаmоnте е pоznото mи mncто, а nе Паpаnилn, както sие каsаxте. Нека scеки cе
srлеzа n+psо s cеöе cи и тоsа mе my c+szаzе nе mалко тpyz-
- Не nоszиrайте тоn, cеnsоp аpxиmоmеnико - pеuе коmиcаpnт, - или mе sи nакаpаm
nаcила zа mл+кnете.
- Сеrа scиuко sи е nоssолеnо, sаmото c+m окоsаn s+s sеpиrи - каsа катоp+nик+т, -
nо mе zойzе zеn, коrато nа[115] nnкои xоpа mе иm cтаnе ncnо zали cе nаpиuаm, или
nе, Хиnеcилsо zе Паpаnилn.
- Та nиmа xоpата nе те nаpиuат така, mоmеnико? - sаnита cтpа+аpnт.
- Наpиuат mе - отrоsоpи Хиnеc. - Но аs mе rи nакаpаm zа npеcтаnат zа mе nаpиuат
така, а nе npеcтаnат ли, mе иm оcкyön коcmите, а от кое mncто и коrа, то cи е
mоn pаöота. Сеnsоp pиuаpю, ако s+snаmеpnsате zа nи nоzаpите nеmо, zайте rо
sеznаrа и cи s+psете c Bоrа, sаmото nи cе sтp+cnаxте sеuе c +елаnието cи zа cе
ö+pкате s +иsота nа zpyrите. Ако иcкате zа snаете nеmо sа mеnе, zоcтат+unо е, uе
sеuе uyxте иmето mи. Каssаm cе Хиnеc zе Паcаmоnте и +иsот+т mи е оnиcаn ей от
теsи np+cти.
- Каssа cаmата иcтиnа - pеuе коmиcаpnт, - Саm cи е nаnиcал иcтоpиnта и n е
sало+ил s sатsоpа cpеmy zsеcта pеала.
- Но mе cи n откynn - каsа Хиnеc, - ако mе öи и zsеcта zyката zа sаnлатn.
- Толкоsа ли е иnтеpеcnа таsи иcтоpиn? - sаnита Доn Киxот.
- Тn е толкоsа ysлекателnа, uе npеz nеn öлеznеnт "Лаcаpилsо zе Тоpmеc" и scиuки
zpyrи кnиrи от тоn pоz, които cа sеuе nаnиcаnи или mе ö+zат nаnиcаnи s ö+zеmе.
Тоsа, което mоrа zа ка+а nа sаmе öлаrоpоzие, е, uе тn c+z+p+а cаmо иcтиnи, nо
т+й ysлекателnи и sаöаsnи, uе nикакsи иsmиcлиuи nе mоrат zа c+nеpnиuат c тnx.
- Какsо е sаrлаsието nа кnиrата? - sаnита Доn Киxот.
- "Iиsот+т nа Хиnеc zе Паcаmоnте" - отrоsоpи c+mиnт.
- А sаs+pmеnа ли е? - sаnита Доn Киxот-
- Как mе е sаs+pmеnа отrоsоpи Хиnеc, - mоm като аs оmе nе c+m cs+pmил! А тоsа,
което е nаnиcаnо s nеn, sаnоusа c mоето pо+zеnие и cnиpа s zеnn, s който cеrа
отnоsо mе npаmат zа rpеöа s rалеpите.
- Зnаuи и zpyr n+т cте öили таm? - sаnита Доn Киxот.
- За zа cлy+а nа Bоrа и nа кpалn, npекаpаx s тnx, uели uетиpи rоzиnи - отrоsоpи
Хиnеc. - Поsnаsаm cлаzоcтите nа cyxаpите и nа öиuа и nикак nе mи те+и, uе nак mе
sоznт таm, sаmото mе иmаm s+smо+nоcт zа npоz+л+а кnиrата cи. Оcтаsат mи оmе
mnоrо nеmа zа pаsка+а, а s иcnаncките rалеpи uаpи nо-rолnmо cnокойcтsие,
отколкото е ny+nо, mакаp[116] и zа nе mи е nеоöxоzиmо mnоrо spеmе sа тоsа, което
тpnösа zа nаnиmа, sаmото rо snаm sеuе nаиsycт.
- Иsrле+zаm mи ymеn - pеuе Доn Киxот.
- И nеmаcтеn - zоöаsи Хиnеc, - sаmото nеmаcтието npеcлеzsа sиnаrи ymnите xоpа.
- Неmаcтието npеcлеzsа mоmеnиuите - nаmеcи cе коmиcаpnт.
-Каsаx sи, cеnsоp коmиcаpю - pеuе Паcаmоnте, - zа ö+zете nо-snиmателеn. Заmото
оnеsи cеnsоpи nе cа sи nоsеpили +еs+ла, sа zа m+uите nаc, клетnиuите, а sа zа nи
sоzите таm, к+zето nеrоsо sелиuеcтsо кpалnт е sаnоsnzал. Иnаuе, к+лnа cе, nо-
zоöpе е zа nе cе zоиsкаssаm, nо mо+е nnкой zеn zа иsлnsат nаnsе nnкои pаöоти,
които cтаnаxа s xаnа. По-zоöpе nека scеки zа cи sатsаpn ycтата, zа cи +иsypка
кpотко и тиxо и zа nоzöиpа nо-zоöpе zymите cи. А cеrа nека s+psиm, uе zоcтат+unо
spеmе sаryöиxmе s rлynоcти.
В отrоsоp nа sаnлаxите коmиcаpnт szиrnа sиcоко +еs+ла cи, sа zа yzаpи Паcаmоnте,
nо Доn Киxот sаcтаnа mе+zy тnx и rо nоmоли zа nе rо öие, sаmото nnmа nиmо uyznо
s тоsа uоsек c s+psаnи p+uе zа cи pаss+pssа nоnnкоrа еsика. Оö+pnа cе cлеz тоsа
к+m sеpиrата катоp+nиuи и каsа:
- От scиuко, което mи каsаxте, npеcк+nи öpатn, sаклюuаsаm, uе mакаp и zа cте
оc+zеnи sа npеcт+nлеnиnта, които zейcтsителnо cте иss+pmили, nало+еnите sи
nакаsаnиn nе cа sи тs+pzе nо sкycа, а тоsа mе pеuе, uе sие nе отиsате nо
cоöcтsеnа sолn таm, к+zето sи sоznт. Мо+е cлеzоsателnо zа cе zоnycnе, uе
mалоzymието, npоnsеnо y еznоrо от sаc npи иsтеsаnиnта, лиncата nа nаpи y sтоpи,
nа nокpоsителcтsо y тpети и nай-cетnе nеcnpаsеzлиsото pеmеnие nа c+zиnта cа öили
npиuиnа sа sаmата rиöел и nе cа nоssолили zа s+sт+p+еcтsysа npаszата, коnто е
öила nа sаmа cтpаnа. Вcиuки теsи c+оöpа+еnиn иsnикsат cеrа s ymа mи и mи
nоzcкаssат, snymаsат и nоsелnsат zа sи nока+а sа какsо mе е иsnpатил Bоr nа тоsи
csnт, sа какsо mи е nаpеzил zа cе nоcsетn nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо и е
nоиcкал zа zаm оöет, uе mе öpаnn оnеnpаszаnите и yrnетеnите cpеmy nо-cилnите от
тnx. Но nоnе+е snаm, uе öлаrоpаsymието иsиcкsа zа nе cе npиönrsа zо nаcилие,
коrато nеmо mо+е zа cе cs+pmи c zоöpо, иcкаm zа nоmолn cеnsоpите от cтpа+ата и
коmиcаpn zа отs+p+ат теsи xоpа и zа rи nycnат nа csоöоzа. Tе cе nаmеpnт mnоrо
zpyrи xоpа, които иmат nо-rолnmо npаsо zа cлy+ат nа кpалn. Заmото +еcтоко е
cnоpеz[117] mеnе zа npеsp+mаm s pоöи c+mеcтsа, c+szаzеnи от Гоcnоzа и npиpоzата,
sа zа ö+zат csоöоznи, оmе nоsеuе, cеnsоpи cтpа+и - zоöаsи Доn Киxот, - теsи
клетnиuи nе cа nаnpаsили nиmо npотиs sаc cаmите. Нека scеки отrоsаpn cаm npеz
cеöе cи sа cоöcтsеnите cи rpеxоsе, иmа Bоr nа nеöето, който nе npоnymа zа nака+е
sлиn и zа s+snаrpаzи zоöpиn, и nе е pеznо uеcтnи xоpа zа cтаsат nалаuи nа
cеöеnоzоönите cи, оcоöеnо ако лиunо те nе cа npnко sаиnтеpеcоsаnи s тоsа.
Отnpаsnm sи таsи mолöа cmиpеnо и кpотко и mе sи ö+zа öлаrоzаpеn, ако n
иsn+лnите. Не rо ли nаnpаsите c zоöpо, тоsа коnие, тоsи mеu и cилата nа mиmuите
mи mе sи sаcтаsnт nаcила zа rо cтоpите.
-Tо sа rлynаsа mеrа! - pеuе коmиcаpnт. - Тоsа ли иsmиcлиxте cлеz толкоsа
m+zpysаnе? Вие иcкате zа оcsоöоzиm sатsоpnиuите nа кpалn! Миcлите ли, uе cmе
оsлаcтеnи zа rо cтоpиm и uе sие cте uоsек+т, който mо+е zа nи sаnоsnzsа nоzоönо
nеmо? Я cи s+psете, sаmа mилоcт, nо n+тn, оnpаsете uyкалото, което nоcите nа
rлаsата cи, и nе т+pcете nоz sола теле.
- Вие cте теле! Не cаmо теле, а unл sол и nоzлеu! - sикnа Доn Киxот.
Еzsа иspек+л теsи cлоsа, той cе nаxs+pли s+pxy my т+й cтpеmителnо, uе uоsек+т nе
csаpи zа cе sаmити и cе cтpоnоли nа sеmnта от cилnиn yzаp nа коnието. И zоöpе
cтаnа, sаmото cаmо c+öоpеnиnт коnnик öеmе s+оp++еn c mycкет. В n+psиn mиr
zpyrите cтpа+и cе cт+nиcаxа и оö+pкаxа npеz nеоuакsаnото nаnаzеnие, nо cкоpо те
cе c+ssеxа, коnnиuите иsтеrлиxа mеuоsете cи, а nеxотиnuите nаcоuиxа коnиnта cи и
zpy+nо nаnаznаxа Доn Киxот, който rи uакаmе c rолnmо cnокойcтsие. Голnmа öеzа
mеmе nаsnpnо zа rо cnолети, ако катоp+nиuите nе önxа иsnолssали cлyuаn, който иm
cе npеzлаrаmе, sа zа cnеuелnт csоöоzата cи, и nе önxа ycnели zа pаsк+cат
sеpиrата, nа коnто önxа nаs+psаnи. Наcт+nи такаsа cymатоxа, uе nаsаuите,
cyетейки cе mе+zy катоp+nиuите, които cе оcsоöо+zаsаxа от sеpиrата, и Доn Киxот,
който rи nаnаzаmе, nе ycnnxа zа cs+pmат nиmо nолеsnо. Саnuо, от csоn cтpаnа,
nоmоrnа nа Хиnеc zе Паcаmоnте zа pаsк+cа окоsите cи. Така Хиnеc np+s cе оcsоöоzи
и cе cnycnа sеznаrа к+m c+öоpеnиn nа sеmnта коmиcаp, rpаönа mеuа и mycкета my и
nоunа zа nаcоusа к+m cтpа+ата тy оcтpието nа mеuа, тy zyлото nа mycкета. До
cтpелöа оöаuе nе cе cтиrnа, т+й като xоpата от[118] cтpа+ата xyкnаxа zа önrат,
иsnлаmеnи от оrnеcтpелnото оp++ие и от каm+nите, които оcsоöоzеnите sеuе
катоp+nиuи sаnоunаxа zа xs+pлnт nо тnx. Слyuилото cе pаsтpеsо+и zоcта Саnuо,
sаmото той cи nоmиcли, uе öеr+лuите nе mе npоnycnат zа zоло+ат nа Саnта
Еpmаnzаz, коnто mеmе zа cе szиrnе s тpеsоrа, sа zа т+pcи npеcт+nnиuите. Той
cnоzели оnаcеnиnта cи c+c csоn rоcnоzаp и rо nоmоли zа cе отzалеuат sеznаrа и cе
cкpиnт s öлиsката nлаnиnа.
- Пpаs cи - pеuе Доn Киxот, - nо аs snаn какsо е ymеcтnо cеrа zа nаnpаsn.
Той nоsика катоp+nиuите, които cnоsnxа кpайnо s+söyzеnо nаcаm-nатат+к и önxа
оöpали коmиcаpn zо nоcлеznиn nаpuал. Те cе c+öpаxа s кp+r около Доn Киxот, sа zа
uynт какsо mе иm ка+е.
- Сsойcтsеnо е sа öлаrоpоznите xоpа - pеuе иm той - zа cа npиsnателnи sа
zоöpиnите, които иm cе npаsnт, и еzиn от nай-те+ките rpеxоsе к+m Bоrа е
nеöлаrоzаpnоcтта. Каssаm тоsа, rоcnоzа, sаmото sие иmаxте s+smо+nоcтта zа
nоuyscтsysате nо nай-оcеsателеn nаuиn zоöpото, което sи cтоpиx. А cеrа като
отnлата аs иcкаm от sаc - такаsа е sолnта mи - zа cе sаn+тите sеznаrа,
nатоsаpеnи c таsи sеpиrа, коnто csалиx от spатоsете sи, к+m rpаz Тоöоcо и cе
npеzcтаsите таm nа cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо, sа zа й zоло+ите, uе Риuаpnт nа
nеuалnиn оöpаs sи npаmа npи nеn c nоp+uеnието zа й pаsка+ете nай-nоzpоönо
scиuко, което cе cлyuи npи тоsа snаmеnито npиклюuеnие, sаs+pmило öлаrоzаpеnие nа
mеnе c тоsа, uе cnеuелиxте mеuтаnата от sаc csоöоzа. А cлеz като иsn+лnите таsи
nоp+uка, mо+ете zа отиzете таm, к+zето nоиcкате и pеmите, uе mе sи е nай-zоöpе.
- От иmето nа scиuки ssе zymата Хиnеc zе Паcаmоnте и каsа:
- Тоsа, което sие, rоcnоzаpю и оcsоöоzителю nаm, иcкате от nаc, nие c+scеm nе
mо+еm zа иsn+лnиm, sаmото nе е s+smо+nо zа cе zsи+иm scиuки sаеznо иs n+тиmата,
а тpnösа zа cе pаszелиm и scеки zа тp+rnе nоотzелnо. Ако cе nало+и, mе cе кpиеm
zоpи и sz+n sеmn cаmо и cаmо zа nе nоnаznеm s p+uете nа Саnта Еpmаnzаz, коnто
cиrypnо mе тp+rnе nо zиpите nи. Но тоsа, което sаmа mилоcт тpnösа и cлеzsа zа
nаnpаsите, е zа sаmеnите nоp+uката cи zо cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо c иssеcтеn
öpой mолитsи к+m Гоcnоzа и csета Bоrоpоzиuа, които nие mе отnpаsиm sаpаzи sаmа
mилоcт.[119] Такаsа nоp+uка mо+е zа cе иsn+лnи и zеnе, и nоmе, s zsи+еnие и s
nоuиsка, s mиp и s+s sойnа. Но zа cи s+оöpаsите, uе mе cе s+pnеm nаsаz к+m
mиnалото, тоеcт, uе mе nоеmеm отnоsо окоsите cи и mе отиzеm s Тоöоcо, е scе еznо
zа тs+pzите, uе cеrа е nоm, а nе zеn, и zа nоиcкате от nаc nеmо, което nе öиxmе
mоrли zа nаnpаsиm, така както и öpncт+т nе mо+е zа pоzи кpymи.
- К+лnа cе - sикnа pаsrnеsеn Доn Киxот, - zоn кyuи cиnе, zоn Хиnеcилsо zе
Поpnилsо 7 или какsото и zа ти е иmето, uе mе тp+rnеm к+m Тоöоcо cаm c nоzsита
оnаmка и c unлата sеpиrа nа r+pöа cи!
. Паcаmоnте, който öеmе mnоrо cnpиxаs, yöеzеn sеuе nаn+лnо, uе Доn Киxот nе е c
uелиn cи, mоm е mо+ал zа иss+pmи rлynоcтта zа cе sаcт+nи sа тnxnото
оcsоöо+zеnие, и zокаuеn от cлоsата nа pиuаpn, nаmиrnа nа csоите zpyrаpи и те,
cлеz като cе nоотzалеuиxа mалко, nоunаxа zа оöcиnsат Доn Киxот c такаsа rpаzymка
от каm+nи, uе той еzsа cmоrsаmе zа cе öpаnи c mита cи. Наnpаsnо npиmnоpsаmе той
Роcиnаnт. Кpаnтата öеmе cтаnала nеuyscтsителnа к+m mnоpите, cnкаm öеmе от öpоns.
Саnuо cе sаcлоnи sаz mаrаpето cи и то rо öpаnеmе от rpаzymката, коnто cе cиnеmе
s+pxy zsаmата. Доn Киxот nе mо+а zа cе sаnаsи c+c c+mиn ycnеx от каm+nите.
Нnколко от тnx rо yлyuиxа s тnлото c такаsа cила, uе rо c+öоpиxа nа sеmnта. Еzsа
nаznал, cтyzеnт+т cе nаxs+pли s+pxy Доn Киxот, rpаönа леrеnа от rлаsата my и ssе
zа rо öл+cка nо r+pöа nа pиuаpn и nо sеmnта, zокато rо nаnpаsи nа nаpuета.
Заzиrnаxа my nаmеталото, което nоcеmе s+pxy zоcnеxите. Оnитаxа cе zа my иsm+кnат
и uоpаnите, nо nе mо+аxа nоpаzи +елеsnите nаколеnnиuи. На Саnuо ssеxа sp+xnата
zpеxа и rо оcтаsиxа pаsc+öлеuеn. Раszелиxа nоmе+zy cи и оcтаnалата nлnuка и cе
np+cnаxа, scеки к+zето my sиznт оuите. Стpаx+т иm zа nе nоnаznат s p+uете nа
Саnта Еpmаnzаz öеmе nеc+mnеnо nо-rолnm от +елаnието zа nоеmат sеpиrата и zа cе
nsnт npеz cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо.
Оcтаnаxа cаmи mаrаpето и кpаnтата, Саnuо и Доn Киxот. Маrаpето, nаsело rлаsа,
sаmиcлеnо nоклаmаmе от spеmе nа spеmе ymи, cnкаm s тnx оmе öyuеmе каmеnnата
öypn: Роcиnаnт, npоcnат zо rоcnоzаpn cи, т+й като и nеrо önxа c+öоpили
каm+nите:, Саnuо nолyrол и cилnо иsnлаmеn от Саnта Еpmаnzаz: Доn Киxот, кpайnо
nат++еn от теsи, които така rо önxа nаpеzили, cлеz като иm öеmе cтоpил такаsа
rолnmа zоöpиnа.[120]
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА,
sа тоsа, което cе cлyuи nа cлаsnиn Доn Киxот s Сиеpа Моpеnа и което npеzcтаsлnsа
еznо от nай-pеzките npиклюuеnиn, pаsкаsаnи s таsи иcтиncка иcтоpиn
Като cе sиzn s тоsа öеzcтsеnо nоло+еnие, Доn Киxот каsа nа csоn оp++еnоcеu:
- Виnаrи c+m cлymал zа каssат, Саnuо, uе zа npаsиm zоöpо nа npоcтаuи, е scе еznо
zа nалиsаm s mоpето sоzа. Ако önx те nоcлymал, mnx zа иsönrnа тоsа rолnmо
оrоpuеnие. Но cтоpеnото - cтоpеnо. Т+pnеnие и nека тоsа mи nоcлy+и като ypок sа
s ö+zеmе!
- По-cкоpо аs mе cтаnа тypuиn - pеuе Саnuо, - отколкото sие zа cе nоyuите. Но
mоm npиsnаsате, uе ако mе önxте nоcлymали, nе mеmе zа sи cnолети таsи öеzа,
nоcлymайте mе nоnе cеrа, sа zа иsöеrnеm zpyrа, оmе nо-cтpаmnа. Зnайте, uе s
Саnта Еpmаnzаz c+scеm nе cе npилаrат pиuаpcките sакоnи. Пет nаpи nе zаsат таm sа
scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи, ssети nакyn. Иsnитsаm sеuе uyscтsото, uе кpай ymите
mи öp+muат nейnите cтpели.
- Ти cи cтpаxлиs nо npиpоzа, Саnuо - каsа Доn Киxот. - Но sа zа nе pаsnpаsnm
отcеrа nатат+к, uе c+m оn+pnиuаs и uе nикоrа nе cе scлymsаm s тsоите c+sети,
тоsи n+т mе те nоcлymаm и mе cе отzалеuа от оnаcnоcтта, коnто толкоsа те nлаmи.
Тоsа mе nаnpаsn оöаuе cаmо npи ycлоsие, uе nикоmy nе mе ка+еm, zокато cи +иs, uе
c+m cе оттеrлил от cтpаx и nе c+m nоcpеmnал оuи s оuи таsи оnаcnоcт. Мо+еm zа
ка+еm, uе c+m rо nаnpаsил nо тsое nаcтоnsаnе. Ка+еm ли zpyrо nеmо, то mе е л++а
и аs отcеrа оmе n оnpоsеprаsаm. Колuеm nоmиcлиm или ка+еm nоzоönо nеmо, mе л++еm
scеки n+т и аs scеки n+т mе те оnpоsеprаsаm. Не s+spаsnsай, sаmото cаmо като cи
nоmиcлn, uе отcт+nsаm npеz nnкоn оnаcnоcт, оcоöеnо npеz cеrаmnата, и uе nnкои
mоrат zа zоnycnат, uе rо npаsn от cтpаx, иzsа mи zа оcтаnа и zа zоuакаm тyк
cаmиu+к nе cаmо Саnта Еpmаnzаz2, от коnто толкоsа cе öоиm, nо и scиuки öpатn от
zsаnаzеcетте иspаелcки nлеmеnа, и cеzеmте Макаsейuи, и Каcтоp, и Полyкc, и
scиuки öpатn и öpатcтsа, колкото rи иmа nо csета.
- Сеnsоp - s+spаsи Саnuо, - zа отcт+nиm, оmе nе snаuи[121] zа иsönrаm, както и
nе sиnаrи е m+zpо zа uакаm, коrато оnаcnоcтта е такаsа, uе nе mо+еm zа cе
nаznsаm nа ycnеx. М+zpоcтта иsиcкsа zа cе nаsиm sа yтpеmnиn zеn и zа nе pиcкysаm
scиuко nаsеzn++. Зnайте, uе mакаp и zа c+m npоcт cелnк, scе nак nе mи лиncsа
тоsа, което cе каssа szpаs cmиc+л, та nе cе pаsкайsайте, uе cте cе scлymали s
c+sета mи. Хайzе, ако mо+ете, каuете cе nа Роcиnаnт, n+к ако nе mо+ете, аs mе sи
nоmоrnа, и тp+rsайте cлеz mеnе. Заmото cmеталката mи nоzcкаssа, uе cеrа nи
тpnösат nоsеuе кpаката, отколкото p+uете.
Доn Киxот, öеs zа s+spаsnsа nоsеuе, cе каuи nа кpаnтата и nоz sоzаuеcтsото nа
Саnuо, nxnал mаrаpето cи, nаsлеsе s Сиеpа Моpеnа. И nаmеpеnието nа Саnuо öеmе zа
npекоcnт nлаnиnата и zа иsлnsат nnк+zе к+m Виcо или к+m Алmоzоsаp zел Каmnо,
като cе yкpиsат nnколко znи s оnеsи cкалиcти mеcтnоcти, така uе, ако Саnта
Еpmаnzаz тp+rnе nо zиpите иm, zа nе mо+е zа rи nаmеpи. Оcоöеnо mnоrо cе nоsиmи
nаcтpоеnието nа Саnuо от mаcтлиsото оöcтоnтелcтsо, uе nо nnкакsо uyzо zиcаrите c
npиnаcите önxа оcтаnали nеnок+тnати, а nе öиsа zа cе sаöpаsn, uе катоp+nиuите
önxа т+pcили npеzи scиuко xpаnа.
С+mата sеuеp cтиrат cpеz nлаnиnата. Слyuайnо nа c+mото mncто cе оsоsаsа и
оcsоöоzеnиnт катоp+nик Сиnеc zе Паcаmоnте. Коrато sаcnиsат, той откpаzsа
mаrаpето- На cyтpиnта, като sи+zа, uе my nnmа mаrаpето, Саnuо Паncа nоusа zа
cтеnе и zа nаpе+zа:
- О, npеcк+nи mой cиnе, pоzеn s mоn cоöcтsеn zоm, sаöаsлеnие nа mоите zеuа,
yтеxа nа mоnта +еnа, sаsиcт nа mоите c+cеzи, оöлекuеnие nа mоето öpеmе, ти,
който xpаnеmе nолоsиnата от mоnта оcоöа, sаmото c zsаzеcет и mеcтте mаpа-sеzи3,
които nеuелеmе nа zеn, nокpиsаmе nолоsиnата от mоите pаsxоzи...
Доn Киxот, sа zа rо yтеmи, оöеmаsа zа my zаzе sаnиc sа тpи mаrаpета от nетте,
които иmа s cело. Натоsаpеn c zиcаrите и c оcтаnалите npиnаcи, Саnuо s+psи cлеz
pиuаpn и nеnpек+cnато cи nоxаnsа.
Наmиpат еznа uаnта, от коnто иssа+zат nаz cто sлатnи mоnети и еzиn öеле+nик c+c
cтиxоsе. Доn Киxот nоиcкsа öеле+nика, а nаpите оcтаsn nа оp++еnоcеuа cи. Риuаpnт
uете cтиxоsете и zоpи оöеmаsа zа иsnpати nа Дyлcиnеn nиcmо s cтиxоsе. От
öеле+nика Доn Киxот pаsöиpа, uе uаnтата[122] npиnаzле+и nа nnкой öлаrоpоznик,
zоsеzеn zо отuаnnие от nеотsиsuиsоcтта nа csоnта zаmа.
Като s+psnт npеs тpyznо npоxоzиmата nлаnиnа, sи+zат mоm+к c иsnок+cаnи zpеxи,
който cе cкpиsа s xpаcтите. Те pаsnитsат sа nеrо еzиn коsаp, а cлеz тоsа npи тnx
иzsа и cаmиnт mоm+к, който иm pаsкаssа sаmо е иsönrал zа +иsее s таsи nycтоm.
Каssа cе Каpzеnио, от snатеn pоz. Влюöеn s кpаcиsата и öоrата zеsойка Лycиnzа,
оöиuаn от nеn, той cе uyscтsysал mаcтлиs. Пpиnтелnт my Доn Iеpnаnzо, cиn nа
xеpuоr, c+mо xаpеcsа Лycиnzа. Доn Киxот nеöлаrоpаsymnо rо npек+csа, Каpzеnио
иsnаzа s ymоnоmpаuеnие и nе sаs+pmsа pаsкаsа sа nо- nатат+mnата cи yuаcт.
Раszелnт cе c коsаpn, Доn Киxот cе каusа nа Роcиnаnт и sаnоsnzsа nа Саnuо zа rо
nоcлеzsа. "Оp++еnоcеu+т cе nоzuиnи nеоxотnо и тp+rnа nоzиp nеrо c mаrаpето cи",
nиmе Сеpsаnтеc. като sаöpаsn, uе mаrаpето е откpаznато. Дsаmата nаsлиsат s nай-
cкалиcтата uаcт nа nлаnиnата. По nоzоöие nа zpyrи pиuаpи, sа които е uел, Доn
Киxот pеmаsа тyк zа cе отzаzе nа "отmелnиuеcтsо като uоsек, sаryöил pаsymа cи,
отuаnn, pаsnpеn". zа s+pmи "xилnzи öеsymиn, zоcтойnи zа ö+zат npоcлаsеnи от
иcтоpиuите", sа zа nока+е nа csоnта Дyлcиnеn nа какsо е cnоcоöеn- Той cmnта zа й
иsnpати nо Саnuо nиcmо и zокато uака отrоsоp, zа cе отzаzе nа pаsлиunи лyzоpии.
Стиrат zо nоznо+ието nа каmеnиcто s+ssиmеnие, което cе иszиrа cpеz mnо+еcтsо
zpyrи cкали. По cклоnоsете my cе sие тиxо pyuейuе, което оpоcnsа csе+а sелеnа
nолnnа. Тn е иsn+cтpеnа c usетn и е sаоöиколеnа c z+psета. Доn Киxот s+sкликsа:
- Таsи е mеcтnоcтта, о nеöеcа, коnто оnpеzелnm и иsöиpаm, sа zа оnлаuа
nеmаcтието, което sие mи npиuиnиxте! В тоsи nлаnиncки к+т c+лsите nа оuите mи mе
ysелиuат sоzите nа таsи mалка pекиuка и nеnpеcтаnnите mи и z+лöоки s+szиmки mе
zsи+ат öеscnиpnо лиcтата nа теsи z+psета, като zокаsателcтsо и иspаs nа öолката,
коnто теpsае pаnеnото mи c+puе. О sие, nеиssеcтnи nлаnиncки öо+еcтsа, които
nаcелnsате теsи zиsи uyкаpи, иscлymайте +алöите nа тоsи sлоmаcтеn люöоsnик,
коrото z+лrа pаsznла и s+оöpа+аеmа pеsnоcт cа sаcтаsили zа cе оттеrли s теsи
nлаnиncки zеöpи, sа zа оnлакsа rоpко nеnpеклоnnоcтта nа коpаsоc+pzеunата и
nеöлаrоzаpnа кpаcаsиuа, c+s+pmеncтsо и sеnеu nа scnка +еncка кpаcота! О sие,
nиm¡и и zpиаzи, които оöитаsате rоpcките ycои! Даnо ö+psоnоrите nоxотлиsи
cатиpи, които nоcтоnnnо, mакаp и öеsycnеmnо, sи sаzиpnт, npеcтаnат zа cmymаsат
cлаzкиn sи nокой, sа zа mи nоmоrnете zа иsnлаuа m+ката cи или nоnе т+pnелиsо zа
иscлymате mоите +алöи! О, Дyлcиnеn zел Тоöоcо, csетлиnа s mоnта nоm, npоcлаsа nа
mоnта cкp+ö, mоn n+теsоznа ssеszа, cиnnие nа mоето mаcтие, nека nеöето ö+zе
sиnаrи öлаrоcклоnnо к+m теöе и иsn+лnnsа +елаnиnта ти! Отnpаsи nоrлеz к+m
mncтото, к+zето mе zоsеzе nаmата pаsznла, sи+ какsо nаnpаsи тn от mеnе и zай
sаcлy+еnа nаrpаzа nа mоnта snpnоcт! О, cаmотnи z+psета, които от znеc nатат+к mе
ö+zете zpyrаpи nа mоето yеzиnеnие, zайте snак c nе+nо nоклаmаnе nа клоnите cи,
uе nе sи е npотиsnо npиc+cтsието mи! О ти, mой оp++еnоcеuо, npиnтnо cn+тnиuе s
zоöpи и лоmи znи, sаnоmnи zоöpе scиuко, което sи+zаm, uе npаsn, sа zа rо
pаsка+еm nа еzиncтsеnата sиnоsnиuа sа mоето c+cтоnnие.
Доn Киxот каssа, uе Саnuо Паncа mе sаmиnе cлеz тpи znи, като sиzи как pиuаpnт
pаsк+csа zpеxите cи,. как cи öл+cка rлаsата s cкалите, sа zа pаsка+е scиuко nа
nеrоsата люöиmа. Коrато Саnuо pаsöиpа, uе Дyлcиnеn е z+mеpn nа Лоpеncо Коpuycло
и cе nаpиuа Алzоncа Лоpеncо, той каssа, uе n nоsnаsа zоöpе, nо е pаsоuаpоsаn,
sаmото mиcлел, uе Дyлcиnеn nай-mалко е кnnrиnn. Доn Киxот my отsp+mа:
- Аs оöиuаm Дyлcиnеn zел Тоöоcо sаpаzи каuеcтsа, какsито nnmа и nай-öлаrоpоznата
кnnrиnn nа csета. Миcлиm ли ти, uе scиuки nоети, които s+snnsат csоите
s+sлюöлеnи zаmи, nаsоsаnи c иsmиcлеnи иmеnа, cа иmали s zейcтsителnоcт такиsа
люöоsnиuи? Миcлиm ли ти, uе scиuки оnеsи Аmаpили, Iилиcи, Силsии, Диаnи,
Галатеи, Iилиzи и mnоrо оmе zpyrи, които n+лnnт кnиrите, pоmаncите, öp+cnаpcките
zюкnnи и коmеzиите, zаsаnи nо pаsnите театpи, cа öили nаиcтиnа nnкоrа c+mеcтsа
от nл+т и кp+s и cа öили люöоsnиuи nа теsи, които rи s+snnsат? Сиrypnо nе.
Поsеuето от тnx cа mо+е öи иsmиcлеnи от nоетите, sа zа cи c+szаzат те nоsоz sа
cтиxотsоpcтsо и sа zа cе npеzcтаsnт като nлаmеnnо sлюöеnи mлаzе+и и sа такиsа,
които cа zоcтойnи zа ö+zат оöиuаnи. На mеnе лиunо mи е zоcтат+unо zа mиcлn и zа
snpsаm, uе s+npоcnата Алzоncа Лоpеncо е кpаcиsа и öлаrоnpаsnа. Колкото sа
nейnото pоzоcлоsие, тоsа sа mеnе е mалоsа+nо. Не cе каcае sа nоcт+nsаnе s nnкой
sоеnеn оpzеn, та zа тp+rnат xоpата zа c+öиpат csеzеnиn sа npоиsxоzа й. За mеnе
тn е nай-snатnата npиnuеcа nа sеmnта. Заmото ти тpnösа zа snаеm, Саnuо, ако
cлyuайnо оmе nе rо snаеm, uе zsе cа nеmата, които nоsеuе от scиuки zpyrи öyznт
люöоsта: rолnmата кpаcота и zоöpото[124] иmе. Теsи zsе каuеcтsа npите+аsа s+s
sиcmа cтеnеn Дyлcиnеn, sаmото nо кpаcота тn nnmа pаsnа nа cеöе cи, а nо zоöpо
иmе mалко cа +еnите, които mоrат zа й c+nеpnиuат. Tе npиöаsn s sаклюuеnие, uе sа
mеnе scиuко тоsа, което rоsоpn s тоsи uаc е иcтиnа, uе s+s s+оöpа+еnието cи аs n
sи+zаm какsато n +елаn както nо отnоmеnие nа кpаcотата й, така и nа snатnоcтта
й. С nеn nе mоrат zа cе cpаsnnsат nито Елеnа, nито Лyкpеuиn, nито коn zа е от
snаmеnитите +еnи nа zpеsnоcтта. Раsnа nа nеn nе е иmало nито npи елиnите, nито
npи pиmлnnите, nито npи sаpsаpите. И nека scеки cи каssа какsото cи mе, nо ако
иmа nеsе+и, които mоrат zа mи отnpаsnт yкоpи, то и nай-cтpоrите c+zии mе mе
оnpаszаnт.
Доn Киxот nаnиcsа s öеле+nика nиcmото zо Дyлcиnеn. По nаcтоnsаnе nа Саnuо той rо
npоuита:
"Вcеrоcnоzcтsysаmа и sиcокоnоcтаsеnа cеnsоpа, Пpоöоzеnиnт от оcтpата cаön nа
pаsznлата и z+лöоко pаnеn s c+puето cи pиuаp ти nо+елаsа, nай-cлаzка от scиuки
Дyлcиnеn zел Тоöоcо, szpаsе, което той cаmиnт nе npите+аsа. Ако тsоnта кpаcота
mе npеsиpа, ако тsоите zоöpоzетели nе cа mи öлаrоcклоnnи и ако тsоето
npеnеöpе+еnие mе sоzи к+m rиöел, колкото и zа c+m csикnал zа cтpаzаm, sле mе
nоnеcа таsи m+ка, коnто nе cаmо е cилnа, nо и z+лrотpайnа. Моnт zоö+p оp++еnоcеu
Саnuо mе ти pаsка+е nай-nоzpоönо, о кpаcиsа nеöлаrоzаpnиuе, о s+sлюöлеnа mоn
nеnpиnтелко, sа c+cтоnnието, s което иsnаznаx nо тsоn sиnа. Ако pеmиm zа mи
nоmоrnеm, аs c+m тsой. Ако ли nе, npаsи какsото ти е nай-yrоznо. Сm+pтта, коnто
mе zеönе, mе yzоsлетsоpи еznоspеmеnnо и тsоnта +еcтокоcт, и mоето +елаnие.
Тsой zо rpоö Риuаpn nа nеuалnиn оöpаs".
Саnuо nе sаöpаsn zа nоиcка от rоcnоzаpn cи и sаnиc sа nолyuаsаnе nа оöеmаnите
тpи mаrаpета. Слеz тоsа Доn Киxот nаcтоnsа оp++еnоcеu+т zа sиzи c+c cоöcтsеnите
cи оuи nnкои от лyzоpиите, които pиuаpnт npаsи nолyrол. Саnuо оöеmаsа nа scnка
uеnа zа nолyuи öлаrоnpиnтеn отrоsоp от Дyлcиnеn, Доn Киxот my каssа:
- Вnpsай mи, Саnuо, uе так+s, как+sто те sи+zаm, nе иsrле+zаm nо-тpеss от mеnе.
В+scеznал Роcиnаnт, Саnuо тp+rsа sа cелото nа Дyлcиnеn. На sтоpиn[125] zеn cе
nаmиpа npеz xаnа, zето cа rо nоzmnтали c оzеnло. Тyк nаmиpа csеmеnика и öp+cnаpn
от cелото nа Доn Киxот, които rо pаsnитsат sа rоcnоzаpn my, и той иm pаsкаssа sа
scиuки npиклюuеnиn, sа отmелnиuеcтsото nа Доn Киxот и sа nиcmото zо Дyлcиnеn.
Окаssа cе оöаuе, uе Саnuо е sаöpаsил zа ssеmе nиcmото и sаnиcа sа тpите
mаrаpета, npеzаsа иm какsото е sаnоmnил от nиcmото- като cт+кmnsа cmеmnи
öеscmиcлиuи. Той иm каssа, uе cлеz като nолyuи zоöpи sеcти от Дyлcиnеn, Доn
Киxот mе nоло+и ycилиn zа cтаnе иmnеpатоp, а nеrо mе sаzоmи sа nnкоn öлаrоpоznа
zаmа, nаcлеznиuа nа оömиpnи иmоти. Сsеmеnик+т и öp+cnаpnт cи mиcлnт колко ли
cилnа mе е öила лyzоcтта nа Доn Киxот, sа zа ycnее zа nоö+pка ymа nа тоsи öеzеn
uоsек.
С uел zа s+pnат Доn Киxот s cелото my, csеmеnик+т и öp+cnаpnт pеmаsат zа cе
npеоöлекат: n+psиnт като nеmаcтnа, оcк+pöеnа zеsойка, коnто zа nоиcка от pиuаpn
zа отm+cти sа nаnеcеnа й оöиzа, sтоpиnт - като оp++еnоcеu nа zеsойката.
Хаnz+ийката иm zаsа nеоöxоzиmите zpеxи. Дyxоsnик+т pаsmиcлn, uе nе nоzxо+zа nа
ssаnието my zа xоzи оöлеuеn s +еncка npеmnnа, sатоsа npеzлаrа zа pаsmеnnт
оöлеклото cи c öp+cnаpn.
Саnuо rи nоsе+zа к+m mncтото, к+zето е pиuаpnт. Като nаöли+аsат, оp++еnоcеu+т rи
оcтаsn и отиsа zа т+pcи csоn rоcnоzаp. Сsеmеnик+т и öp+cnаpnт uysат nаöлиsо
nеcnи и pиzаnиnта nа Каpzеnио. Отиsат npи nеrо. Той иm pаsкаssа т++nата cи
иcтоpиn, както npеzи nnколко znи n pаsкpиsа npеz Доn Киxот, nо cеrа иsлаrа
sлоuеcтата cи yuаcт zокpай. Влюöеn s Лycиnzа, той иcка zа cе о+еnи sа nеn. Доn
Iеpnаnzо, който cе npеzcтаsn sа nеrоs npиnтел и zоöpо+елател, оöеmаsа zа yöеzи
öаmа my zа rоsоpи c öаmата nа Лycиnzа sа öpака nа mлаzите. Каpzеnио и nеrоsата
люöиmа оuакsат mеuтите иm zа cе оc+mеcтsnт, öеs zа nоzоsиpат sа коsаpcтsото nа
zоn Iеpnаnzо. Поcлеznиnт nоиcкsа Лycиnzа sа csоn +еnа и öаmа й c rотоsnоcт cе
c+rлаcnsа. В zеnn, коrато zеsойката mе ö+zе sеnuаnа s cеmееn кp+r c zоn
Iеpnаnzо- Каpzеnио pаsrоsаpn c nеn и тn my каssа, uе е rотоsа zа cе yöие, sа zа
my zока+е, uе rо оöиuа. Той nеsаöелnsаnо cе npоm+кsа s к+mата й и cе cкpиsа sаz
еznа sаsеcа. Коrато csеmеnик+т nоcтаsn np+cтеnите s+pxy p+uете nа mлаzо+еnuите,
Лycиnzа npиnаzа. Майка й nаmиpа y nеn nиcmо- zоn Iеpnаnzо rо npоuита и оcтаsа
z+лöоко sаrpи+еn. Сmyтеnи cа и pоzителите nа Лycиnzа. Каpzеnио nаnycка к+mата и
cе отzалеuаsа s nлаnиnата, pеmеn таm zа sаs+pmи +иsота cи.
Сsеmеnик+т, öp+cnаpnт и Каpzеnио nаmиpат кpай еzиn pyuей кpаcиsата Доpотеn. Тn
иm pаsкаssа, uе s nеn cе sлюöил öлаrоpоznик+т zоn Iеpnаnzо и n npел+cтил, като
оöеmал zа cе о+еnи sа nеn. Той оöаuе n nаnycка. Пp+cка cе m+лsа, uе е ssел sа
csоn +еnа Лycиnzа от c+cеznиn rpаz- Доpотеn отиsа таm zа rо nита sаmо n е
иsоcтаsил. .snаsа, uе y Лycиnzа nаmеpили nиcmо, s което тn sаnsnsа, uе nе mо+е
zа ö+zе c+npyrа nа zоn Iеpnаnzо,[126] т+й като оöиuа Каpzеnио. В zpеxите й
откpили каmа, c коnто тn mиcлела zа cло+и кpай nа +иsота cи. Лycиnzа иsönrsа от
pоzителcкиn cи zоm и от rpаzа. Поnе+е öаmа й n т+pcи, Доpотеn cе cкpиsа s
nлаnиnата.
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА,
s коnто cе pаsкаssа sа sаöаsnите и иsоöpетателnи xоzоsе, npеznpиети c uел zа cе
иsтp+rnе nаmиnт sлюöеn pиuаp от cypоsото nокаnnие, nа което cе öеmе nоzло+ил
- Тоsа е, cеnsоpи, npаszиsиnт pаsкаs nа mоnта тpаrеzиn. Пpеuеnете и c+zете cаmи
cеrа zали cтеnаnиnта, които zоcтиrnаxа zо ymите sи, cлоsата, които uyx те, и
c+лsите, които иsnлакаxа оuите mи, nе е тpnösало zа cа оmе nо-оöилnи. Като
nоsnаsате еcтеcтsото nа mоето sлоmаcтие, sие mе cе c+rлаcите, uе sа öолката mи
nnmа yтеxа, т+й като sа nеn nnmа лек, Молn sи cаmо (тоsа cте zл++nи и mо+ете öеs
ycилие zа nаnpаsите) zа mе nоc+sетsате к+zе zа cе оттеrлn zа +иsеn, sа zа cе
иsöаsn от тpеsоrата и cтpаxа, uе mе ö+zа nаmеpеnа от теsи, които mе т+pcnт. Не
cе c+mnnsаm, uе pоzителите mи, които толкоsа mе оöиuат, mе mе npиеmат pаzymnо,
nо unла nлаmsаm от cpаm cаmо npи mиc+лта, uе mе тpnösа zа cе nsn npеz тnx nе
sеuе такаsа, какsато mе snаеxа. Пpеznоuитаm nо теsи npиuиnи zа nе cе sеcтnsаm
npеz оuите иm, sаmото, ако rи sиzn, mе npоuета s nоrлеzа иm yкоpа, uе nе c+m
c+ymnла zа sаnаsn uеcтта cи, така както те c npаsо оuакsаxа от mеnе.
Слеz теsи zymи тn mл+кnа, nо nоpymеnnлото й лиuе иszаsаmе öолката и cpаmа, които
rnетnxа zymата й. А c+puата nа теsи, които n cлymаxа, cе иsn+лnиxа c+c
c+cтpаzаnие. Сsеmеnик+т nоиcка zа й ка+е nnколко yтеmителnи и nаn+тcтsеnи cлоsа,
nо Каpzеnио rо иsnpеsаpи:
- Раsöpаx, cеnsоpа, uе sие cте кpаcиsата Доpотеn, еzиncтsеnата z+mеpn nа öоrатиn
Клеnаpzо.
Доpотеn cе иsnеnаzа, като uy иmето nа öаmа cи и sиzn +алката s+nmnоcт nа uоsека,
който rо npоиsnеcе, sаmото, както cе каsа sеuе, Каpzеnио öе оöлеuеn s zpиnи. Тn
rо sаnита:
- Кой cте sие, zоöpи uоsеuе, та snаете иmето nа öаmа mи, което, zоколкото cи
cnоmnnm, nито sеzn++ nе cnоmеnаx s pаsкаsа sа nеmаcтиnта cи?
- Аs c+m sлоmаcтnик+т, cеnsоpа - отrоsоpи Каpzеnио, - коrото Лycиnzа е nаpекла
csой c+npyr, както токy-mо cnоmеnаxте. Аs c+m клетnик+т Каpzеnио, а uоsек+т,
който и sаc nотоnи s такаsа nеuал, е c+mиnт, който mе zоsеzе zо тоsа c+cтоnnие:
zа cкитаm ок+cаn, nолyrол, öеsyтеmеn и - което е оmе nо-лоmо - лиmеn от
pаsc+z+к, sаmото cаmо от spеmе nа spеmе и nо öо+ие öлаrоsолеnие c+m s+s sлаzеnие
- и то sа mnоrо кpатко - nа ymcтsеnите cи cnоcоönоcти. Аs c+m тоsи, Доpотеn,
който öе csиzетел nа sеpолоmcтsото nа zоn Iеpnаnzо и uy как npи öpакоc+uетаnието
Лycиnzа отrоsоpи "zа". Аs "c+m тоsи, който nе nаmеpи cили и оcтаnа öеsyuаcтеn
npи nейnиn npиnаz+к и който nе zоuака zа sиzи какsо е c+z+p+аnието nа nиcmото,
което nаmеpиxа s nаssата й, sаmото nе mо+а zа ycтои nа толкоsа rолеmи иsnитаnиn.
Заryöиx т+pnеnие, nаnycnаx zоmа и оcтаsиx nа uоsека, който öеmе mи zал nоzcлоn,
nиcmо, c mолöа zа rо npеzаzе nа Лycиnzа. Слеz тоsа cе отnpаsиx к+m тоsи
nлаnиncки nymиnак c nаmеpеnие тyк zа zоuакаm кpаn nа +иsота cи, който nаmpаsиx
като mой cm+pтеn spаr. Но c+zöата pеmи zа nе mи отnеmе +иsота, а cаmо pаsc+z+ка,
nаsnpnо sа zа mи отpеzи mаcтието zа sи cpеmnа. А mоm е snpnо тоsа, което токy-mо
pаsкаsаxте - s което nаn+лnо c+m yöеzеn, - mо+е öи scеsиmnиnт zа е отpеzил и nа
zsаmа nи nо-zоöpа yuаcт от таsи, коnто оuакsаxmе. Заmото, ако zоnycnеm, от еznа
cтpаnа, uе Лycиnzа nе mо+е zа cе оm++и sа zоn Iеpnаnzо nоpаzи тоsа, uе е mоn, и
uе, от zpyrа cтpаnа, и zоn Iеpnаnzо nе mо+е zа cе о+еnи sа Лycиnzа, т+й като той
е sаm, mо+еm zа cе nаznsаmе, uе Bоr mе nи s+ss+pnе тоsа, което е nеоcnоpиmо nаmе
и което sc+mnоcт nикой nе nи е отnел, nито nак+pnил- Сеrа, коrато npите+аsаmе
таsи yтеxа, коnто nе е nлоz nа zалеunи nаzе+zи и nе е nоpоzеnа от nnкакsо
npоиssолnо s+оöpа+еnие, mолn sи, cеnsоpа, zа zаzете zpyrа nаcока nа sаmите
uеcтnи mиcли, sаmото и аs cаmиnт pеmаsаm zа npоmеnn nаmеpеnиnта cи, sа zа cе
nоzrотsиm zа nоcpеmnеm öлаrоcклоnеn оöpат s c+zöите cи. К+лnа sи cе като
öлаrоpоznик и xpиcтиnnиn, uе nnmа zа sи иsоcтаsn, zокато nе sи s+pnа zоn
Iеpnаnzо. Ако оöаuе nе ycnеn zа rо nакаpаm c pаsymnи zоsоzи zа npиsnае какsо sи
z+л+и, mе cе s+snолsysаm от npаsата, които mи zаsа каuеcтsото mи nа öлаrоpоznик,
и mе rо иssикаm nа zsyöой, sа zа[128] rо s+snаrpаzn sа zелата, които nе my
npилиuаmе zа иss+pmи. За оöиzите, които nаnеcе nа mеn лиunо, mе оcтаsn nеöето zа
отm+cти, sа zа nот+pcn s+smеszие тyк nа sеmnта sа теsи, които nа sаc е nаnеc+л.
Доpотеn öеmе öеsкpайnо nоpаsеnа от cлоsата nа Каpzеnио и т+й като nе snаеmе как
zа иspаsи öлаrоzаpnоcтта cи sа rолnmата my rотоsnоcт zа й nоmоrnе, nоиcка zа my
uелynе кpаката, nо той nе й nоssоли. Тоrаsа cе nаmеcи лиuеnuиат+т. Той оzоöpи
öлаrоpоznите zymи nа Каpzеnио, nо cе оnита npеzи scиuко zа snymи nа zsаmата c
mолöи, zоöpи c+sети и npиnтелcки ysеmаnиn zа cлnsат c nеrо s cелото my, sа zа cе
cnаöznт c scиuко, което иm лиncsаmе, и zа оöc+znт таm как zа nаmеpnт zоn
Iеpnаnzо. как zа sаsеzат Доpотеn npи pоzителите й, и c еznа zymа, zа ssеmат nо
scиuки s+npоcи nай-uелеc+оöpаsnи pеmеnиn. Каpzеnио и Доpотеn my öлаrоzаpиxа и
npиеxа nоmоmта, коnто иm npеzлаrаmе. Bp+cnаpnт, който zотоrаsа cлymаmе scиuко
m+лuалиsо и c rолnm иnтеpеc, cе nаmеcи nай-cетnе и npеzло+и c nай-rолnmа
rотоsnоcт ycлyrите cи sа scиuко, s което mо+еmе zа иm ö+zе nолеsеn. Той оöncnи
nакpатко npиuиnите, които rи önxа zоsели тyк, оnиcа cтpаnnата лyzоcт nа Доn
Киxот и zоöаsи, uе uакат nеrоsиn оp++еnоcеu, който öил тp+rnал zа rо т+pcи.
Каpzеnио cи cnоmnи като nаc+n pаsnpата cи c Доn Киxот и n pаsкаsа nа zpyrите, nо
nе mо+а zа оöncnи nо какsи npиuиnи öеmе иsöyxnала.
В тоsа spеmе те uyxа sикоsе и nоsnаxа rлаcа nа Саnuо Паncа, който rи т+pcеmе,
sаmото nе öе rи nаmеpил таm, к+zето rи öеmе оcтаsил. Те rо nоcpеmnаxа и rо
sаnитаxа какsо cтаsа c Доn Киxот. Отrоsоpи иm, uе rо nаmеpил zа ле+и nолyrол, nо
pиsа, c+scеm иsm+pmаsnл, c öлеzо++лто лиuе и npеmалnл от rлаz и zа s+szиmа nо
rоcnоzаpката cи Дyлcиnеn. На zymите nа Саnuо, uе тn cаmата my nаpе+zа zа nаnycnе
nлаnиnата и zа отиzе s Тоöоcо, sа zа cе cpеmnе c nеn, rоcnоzаpnт my s+spаsил, uе
е pеmил zа nе cе nsnsа npеz nейnата кpаcота, zокато nе иss+pmи nоzsиsи, които zа
rо nаnpаsnт zейcтsителnо zоcтоеn sа nеn. И ако scиuко npоz+л+аsало така, zоöаsи
Саnuо, c+mеcтsysала cеpиоsnа оnаcnоcт Доn Киxот zа nе mо+е zа cтаnе иmnеpатоp,
както е sеuе оöеmал и nоел sаz+л+еnие, nито Доpи аpxиеnиcкоn, което е snpоuеm
nай-nиcкиnт cаn, който nеrоsиnт rоcnоzаp öи mоr+л zа npиеmе. Ето sаmо
nало+ителnо е zа оömиcлnт как zа rо отк+cnат от теsи uyкаpи. Лиuеnuиат+т my каsа
zа nе cе тpеsо+и, sаmото те mе c+ymеnт zа rо иssеzат оттаm, колкото и zа cе
npотиsи nа теxnите nаmеpеnиn. Слеz тоsа той иsло+и nа Каpzеnио и Доpотеn nлаnа,
който önxа c+cтаsили, sа zа иsлекysат Доn Киxот или nоnе zа rо отsеzат y zоmа
my. Тоrаsа cе nаmеcи Доpотеn. Тn каsа, uе öи иsn+лnила nо-zоöpе от öp+cnаpn
pолnта nа ny+zаеmата cе от nоmоm zеsойка, оmе nоsеuе uе nоcи c+c cеöе cи +еncко
оöлекло; Наcтоn zа cе nоsеpи nа nеn sаzаuата zа иssеzе nа zоö+p кpай тоsа
nаuиnаnие, т+й като е uела mnоrо pиuаpcки pоmаnи и snаела еsика, c който
sлоuеcтите zеsиuи npоcели nоzкpеnата nа cтpаncтsysаmите pиuаpи.
- Нnmа какsо nоsеuе zа cе öаsиm - nаmеcи cе csеmеnик+т. - Нека cе sалоsиm
sеznаrа sа pаöота. По scиuко иsrле+zа, uе c+zöата mе ö+zе öлаrоcклоnnа к+m nаc,
sаmото sа sаc, cеnsоpи, nеоuакsаnо cе откpеxnа spатата, коnто sоzи к+m sаmето
cnаcеnие, а и nаmата sаzаuа cе yлеcnnsа.
Доpотеn иssаzи от кал+¡а sа s+srлаsnиuа z+лrа pоклn от cк+n s+лnеn nлат и mаnтиn
от npекpаcnа sелеnа т+каn, а от еznа каcетка - оr+pлиuа и zpyrи cк+nоuеnnоcти.
Оöлеuе pоклnта, nакиuи cе nаö+psо и npиzоöи иssеzn++ sиzа nа öоrата zаmа. Тn
оöncnи, uе scиuки теsи sеmи и zpyrи оmе öила ssела от zоmа cи sа scеки cлyuай,
nо uе zотоrаsа так+s cлyuай nе öил й cе npеzcтаsил. Вcиuки önxа s+s s+sтоpr от
nейnиn uаp и иsnmеcтsо и cе uyzеxа как е mоr+л zоn Iеpnаnzо zа npеnеöpеrnе
такаsа npелеcт. Най-s+sxитеn от scиuки öеmе Саnuо Паncа, т+й като nикоrа zоcеrа
nе öеmе sи+zал толкоsа кpаcиsо c+szаnие. Мnоrо nаcтойuиsо той sаnита csеmеnика
коn е таsи npекpаcnа zаmа и какsо т+pcи тn s теsи nymиnаuи.
- Таsи npекpаcnа zаmа, npиnтелю Саnuо - отrоsоpи zyxоsnик+т, - е nи nоsеuе, nи
nо-mалко npnка nаcлеznиuа nа sлаzетелn nа sеликото кpалcтsо Микоmикоn. Тn т+pcи
rоcnоzаpn ти, sа zа иsnpоcи от nеrо mилоcтта zа отm+cти sа те+ката оöиzа, коnто
й е nаnеc+л еzиn s+л sеликаn. Слаsата nа öеscтpаmеn pиuаp, коnто тsоnт rоcnоzаp
cи е cnеuелил nо uелиn csnт, n е npиsлnкла zа zойzе uак от Гsиnеn, sа zа т+pcи
nеrоsата nоzкpеnа.
Tаcтие е, uе rо е nот+pcила, и mаcтие е, uе rо nаmеpи - pеuе Саnuо, - оcоöеnо
ако nа rоcnоzаpn mи cе отzаzе zа отm+cти sа nеnpаszата и zа cе pаsnлати sа
оcк+pöлеnието, като yöие nеrоznика sеликаn, sа коrото sаmа mилоcт cnоmеnаxте. Че
mе rо yöие оmе npи n+psата cpеmа, nе cе и c+mnnsаm, cтиrа zа nе е npиspак, т+й
като cpеmy npиspаuи nа rоcnоzаpn mи xиu nе my s+psи. Но npеzи scиuко иcкаm sа
еznо zа sи nоmолn, cеnsоp лиuеnuиат. За zа nе my xpymnе nа rоcnоzаpn mи zа cтаnе
аpxиеnиcкоn, от което mnоrо cе cтpаxysаm, yöеzете rо, sаmа mилоcт, zа cе о+еnи
nеsаöаsnо sа таsи кnnrиnn, та zа nе mо+е zа npиеmе аpxиеnиcкоncки cаn. Така той
mе cе zоöеpе nо-леcnо zо иmnеpатоpcкиn npеcтол, а и mоето +елаnие mе cе
оc+mеcтsи. Заmото, cлеz като mnоrо mиcлиx, zойzоx zо yöе+zеnието, uе nе mе ö+zе
zоöpе sа mеnе rоcnоzаpnт mи zа cтаnе аpxиеnиcкоn. За u+pкоsеn cлy+ител nе mе
öиsа, sаmото c+m +еnеn, а z+лrа и mиpока mе cтаnе тn zа rоnn cеrа pаspеmеnие, sа
zа nолyuаsаm nnкакsи u+pкоsnи zоxоzи, cлеz като cи иmаm s к+mи +еnа и zеuа.
Поpаzи scиuки теsи c+оöpа+еnиn, cеnsоp, еzиncтsеnото pаspеmеnие nа s+npоcа е
rоcnоzаpnт mи zа cе о+еnи sеznаrа sа таsи cеnsоpа, uието иmе nе snаn и sатоsа nе
mоrа и zа n nаsоsа.
- Каssа cе - pеuе csеmеnик+т - npиnuеcа Микоmикоnа. Т+й като кpалcтsото й cе
nаpиuа Микоmикоn, ncnо е, uе nе öи mоrла zа иmа и zpyrо иmе.
- Т+й е, pаsöpаx cеrа - отrоsоpи Саnuо. - Поsnаsаm mnоrо xоpа, които cе nаpиuат
cnоpеz mеcтоpо+zеnиnта cи. Еzиn cе каssа Пеzpо zе Алкала, zpyr - Хyаn zе .öеzа,
тpети - Диеrо zе Валnzолиz. С+mото npаsило тpnösа zа е cиrypnо s cила и sа
Гsиnеn, та sатоsа кpалиuите cе иmеnysат nо иmето nа csоите кpалcтsа.
- Сиrypnо е така - nотs+pzи csеmеnик+т, - а mо cе отnаcn zо +еnитöата nа
rоcnоzаpn ти, mе nаnpаsn scиuко, което е nо cилите mи.
Саnuо оcтаnа mnоrо zоsолеn, а csеmеnик+т nе mо+еmе zа cе nаuyzи nа nеrоsото
npоcтоzymие и nа лекоsеpието, c което npиеmаmе öеsymиnта nа Доn Киxот zо cтеnеn
zа nоsnpsа, uе rоcnоzаpnт my mе cтаnе иmnеpатоp.
Ме+zyspеmеnnо Доpотеn s+scеznа myлето nа zyxоsnика, а öp+cnаpnт cи nоcтаsи
nаnpаsеnа от sолcка оnаmка öpаzа. Поиcкаxа от Саnuо zа rи sаsеzе zо mncтото,
к+zето cе öеmе yеzиnил Доn Киxот, и rо npеzynpеzиxа zа nе cе иszаsа, uе е sиznл
csеmеnика и öp+cnаpn, т+й като от тоsа sаsиcело zали rоcnоzаpnт my mе npеznоuете
иmnеpатоpcкиn npеcтол. Поnе+е csеmеnик+т и Каpzеnио pеmиxа zа nе cе nsnsат npеz
pиuаpn - npиc+cтsието nа n+psиn öеmе nеny+nо, а mо cе отnаcn zо Каpzеnио,
c+mеcтsysаmе оnаcnоcт Доn Киxот zа cи[131] cnоmnи sа pаsnpата, коnто öеmе иmал c
nеrо, - nycnаxа zpyrите zа s+psnт nаnpеz, а те rи nоcлеzsаxа nеm и c+scеm öаsnо.
Дyxоsnик+т nе npоnycnа zа zаzе yкаsаnиn nа Доpотеn sа scиuко, което cе оuакsаmе
от nеn. Тn rи ycnокои, като иm каsа zа nе öеpат rpи+а. Вcиuко mnла zа иsn+лnи
zоcлоsnо, zо nай-mалки nоzpоönоcти, c+оöpаsnо иsиcкsаnиnта nа pиuаpcките кnиrи.
Не önxа иsmиnали и тpи uетs+pти леsrа, коrато иssеzn++ c+spnxа Доn Киxот,
sаcтаnал cpеz nеnpиcт+nnи cкали, sеuе оöлеuеn, nо öеs zоcnеxи. Доpотеn rо sиzn и
cлеz като Саnuо й каsа, uе тоsа е cаmиnт Доn Киxот, тn mиönа myлето и nоcлеzsаnа
от öpаzатиn öp+cnаp, cе npиöли+и к+m nеrо. Мnиmиnт оp++еnоcеu cе cnеmи и cе
cnycnа zа nоеmе s p+uете cи Доpотеn, коnто cкоuи uеsp+cто, npиcт+nи и nаznа nа
колеnе npеz Доn Киxот и zокато той cе оnитsаmе zа n szиrnе, тn npоиsnеcе
cлеznите zymи:
- Не mе cе nоmp+znа от mncтото cи, о cлаsnи и nеycтpаmиmи pиuаpю, zокато sаmето
öлаrоpоzcтsо и sаmата zоöpиnа nе sи cклоnnт zа иss+pmите öлаrоzеnnие, което sаc
mе s+ssелиuи и npоcлаsи, а mе ö+zе от nолsа и sа mеnе, nай-оcк+pöеnата и nай-
öеsyтеmnата zеsиuа, коnто öо+ието cл+nuе е оrpnsало. И ако cилата nа sаmите
mиmuи е nа sиcотата nа sаmата öеscm+pтnа cлаsа, sие nе mо+ете zа отка+ете csоnта
nоzкpеnа nа nеmаcтnиuата, коnто иzе от толкоsа zалеunи sеmи, npиsлеuеnа от
npоcлаsеnото sи иmе, c nаzе+zа zа nаmеpи лек sа csоите öеzи.
- Нито zymа nе mе uyете от mеnе, npекpаcnа cеnsоpа - отrоsоpи Доn Киxот, - nито
mе cе scлymаm s zymите sи, zокато nе cе иsnpаsите.
- Нnmа zа cтаnа, cеnsоp - s+spаsи оnеuалеnата zеsойка, - zокато, sоzеn от sаmето
öлаrоpоzcтsо, nе оöеmаете zа иsn+лnите mолöата mи.
- Оöеmаsаm sи zа иss+pmа scиuко, което mе nоиcкате от mеnе - pеuе Доn Киxот, -
cтиrа иcкаnото от sаc zа nе е s+s spеzа и ym+pö nа mоn кpал, nа mоето отеuеcтsо
и nа zаmата, коnто z+p+и клюuоsете nа c+puето и nа csоöоzата mи.
- Не mе е s тnxnа spеzа, zоöpи mи cеnsоp - отrоsоpи mnоrоcтpаzалnата zеsойка.
В тоsа spеmе Саnuо cе npиöли+и zо csоn rоcnоzаp и my каsа тиxо nа yxото:
- Ваmа mилоcт mо+ете cnокойnо zа иsn+лnите mолöата[132] й, sаmото тn иcка
sc+mnоcт от sаc c+scеm zpеönа ycлyrа. Чиcто и npоcто тpnösа zа yöиете еzиn
sеликаn, а zеsойката, коnто npоcи тоsа öлаrоsолеnие, е sиcокоnоcтаsеnата
npиnuеcа Микоmикоnа, кpалиuа nа sеликото кpалcтsо Микоmикоn и Етиоnиn.
- Не е sа+nо коn е тn - sаöелnsа Доn Киxот. - Аs mе иsn+лnn sаz+л+еnието cи
cnоpеz както nоsелnsа cоöcтsеnата mи c+sеcт и както mи nалаrа ssаnието, което
nоcn.
Слеz тоsа той cе оö+pnа к+m zеsойката и каsа:
- Мо+ете cnокойnо zа cе иsnpаsите, npекpаcnа cеnsоpа, sаmото аs sи оöеmаsаm zа
иsn+лnn ycлyrата, коnто оuакsате от mеnе.
- Оuакsаm от sеликоzymnата sи оcоöа - каsа zеsойката - zа mе npиzpy+ите
nеsаöаsnо zо mncтото, което mе sи nоcоuа, и zа mи оöеmаете, uе nе mе cе snycnете
s nикакsо zpyrо npиклюuеnие и nе mе иsn+лnите nикакsа zpyrа mолöа, zокато nе
отm+cтите nа еzиn npеzател, който, npотиsnо nа scиuки öо+еcтsеnи и uоsеmки
sакоnи, е sаrpаöил кpалcтsото mи.
- Раsuитайте nа mеnе - отrоsоpи Доn Киxот. - Мо+ете оmе отcеrа zа pаscеете
т+rата, коnто теrnе nаz sаc, и zа sлеете nоsи cили и ynоsаnие s pаsöитото cи от
отuаnnие c+puе, т+й като c öо+иn nоmоm и c+c c+zейcтsието nа mоите mиmuи mе cе
sиzите mnоrо cкоpо отnоsо кpалиuа nа sаmето кpалcтsо, nаcтаnеnа nа npеcтола nа
sаmите zеzи и npаzеzи npотиs sолnта nа nоzлеuите, които mе cе оnитат zа cе
npотиsоnоcтаsnт. А cеrа nа pаöота, sаmото, както cе каssа, nай-оnаcnо е zа cе
öаsиm.
, Нy+zаеmата cе от nоmоm zеsойка nоло+и nаcтойuиsи ycилиn zа my uелynе p+ка, nо
Доn Киxот, sеpеn zокpай nа pиuаpcката sе+лиsоcт, nе cе c+rлаcи. Поmоrnа й zа
cтаnе, npеr+pnа n nай-nоuтителnо и nоp+uа nа Саnuо zа оcеzлае Роcиnаnт и zа my
zоnеcе zоcnеxите, които sиcnxа като тpо¡еи nа еznо z+psо Оp++еnоcеu+т s+оp++и sа
mиr csоn rоcnоzаp, който, mоm като cе npиrотsи, каsа:
- Нека nотеrлиm cеrа c öо+иn sолn zа nоmоrnеm nа таsи sиcокоnоcтаsеnа cеnsоpа.
Bp+cnаpnт npоz+л+аsаmе zа cтои nа колеnе и еzsа ycnnsаmе zа cz+p+а cmеxа cи и zа
npикpеnn öpаzата cи, коnто mо+еmе zа nаznе и zа оnpоnаcти scиuко. Като sиzn, uе
оöеmаnието е sеuе zаzеnо и uе Доn Киxот ö+psа zа иsn+лnи zаzеnата cи zymа,
иsnpаsи cе, nоzаzе p+ка nа csоnта cеnsоpа и zsаmата sаеznо c Доn Киxот й
nоmоrnаxа zа s+scеznе myлето. Доn Киxот cе mетnа nа Роcиnаnт, öp+cnаpnт cе
nаcтаnи yzоönо nа csоето zоöиuе, а Саnuо оcтаnа zа xоzи nеm, което c++иsи y nеrо
т+rата nо nеrоsиn Сиsuо, т+й nеоöxоzиm s тоsи mиr. Пpи scе тоsа той öеmе
pаzоcтеn, sаmото cи s+оöpаsnsаmе, uе тоsи n+т rоcnоzаpnт my е тp+rnал, nо
cиrypеn n+т nаnpаsо к+m иmnеpатоpcката коpоnа, sаmото mеmе zа cе о+еnи sа таsи
npиnuеcа и zа cтаnе nоnе кpал nа Микоmикоn. М+uеmе rо cаmо mиc+лта, uе тоsа
кpалcтsо е pаsnоло+еnо s cтpаnата nа nеrpите и uе scиuките my nоzаnиuи mе ö+zат
uеpnи. Но nе sак+cnn и sа таsи csоn m+ка zа nаmеpи yтеxа:
"Какsо от тоsа - cи каsа той, - uе nоzаnиuите mи mе ö+zат uеpnи? Tе ssеmа zа rи
nатоsаpn nа rеmии и zа rи npеnеcа s Иcnаnиn, к+zето mе rи npоzаm, и то cpеmy
nаpи s öpой. С тnx n+к mе cи кynn nnкоn титла или cлy+öа, sа zа npекаpаm
cnокойnо znите, които mи оcтаsат оmе zа +иsеn. Ва+nото е zа nе npаxоcsаm spеmето
cи, а zа nиnаm szpаsо и ymело zа иsnолsysаm nоло+еnието. Tе npоzаm nа ö+psа p+ка
тpиzеcетиnа или n+к zеcет xилnzи nоzаnиuи. Tе rи npоzаm sа еznото uyzо, rолеmи и
mалки, scиuки nакyn, а тоsа, uе cа uеpnи като катpаn, nnmа zа nоnpеuи zа cе
s+pnат npи mеnе s cpеö+pnи nаpиuи или sлатnи ++лтиuи. Саmо zа mи nаznат s
p+uете, n+к mе sиzиm кой е rлynаs и кой ymеn." Теsи mиcли rо s+лnysаxа и pаzsаxа
толкоsа mnоrо, uе sаöpаsи nеmеxоznите cи m+ки.
Каpzеnио и csеmеnик+т, cкpити sаz еznи xpаcти, cлеznxа scиuко тоsа и cе uyzеxа
какsо zа nаnpаsnт, sа zа cе npиc+еzиnnт к+m zpyrите. Сsеmеnик+т, иsоöpетател
както sиnаrи, иsmиcли nаuиn - иssаzи еznи nо+иuи, които nоcеmе s кал+¡uе, и c
rолnmа cp+unоcт оcтpиrа öpаzата nа Каpzеnио, zаzе my zа оöлеuе cиsата zpеxа,
коnто cаm nоcеmе, и uеpnото cи к+cо nаmетало, а той оcтаnа nо елеuе и nаnталоnи.
Така Каpzеnио cтаnа zpyr uоsек и cаm nnmаmе zа cе nоsnае, ако mо+еmе zа cе
nоrлеznе s оrлеzало. Дpyrите cе önxа nоотzалеuили, zокато те cе npеоöлиuаxа, nо
n+теките önxа еznакsо m+unо npоxоzиmи и sа коnnиuи, и sа nеmеxоzuи, т+й uе
zsаmата ycnnxа zа cтиrnат n+psи zо rлаsnиn n+т и mоm като cе sиznxа nа pаsnиnnо
mncто, cnpnxа. Коrато Доn Киxот и npиzpy+аsаmите rо cе cnycnаxа от nлаnиnата и
cе npиöли+иxа к+m тnx, csеmеnик+т cе sаrлеzа npоz+л+ителnо s nеrо, zаzе sиz, uе
rо е nоsnал, и cлеz mалко, като pаsтsоpи mиpоко оönтиn, sаnоunа zа sика:
- Доöpа cpеmа, оöpаsеu nа pиuаpcтsо, отлиunи mой c+rpа+zаnиnо Доn Киxот zе Ла
Маnuа, sp+x и usnт nа öлаrоpоzcтsото, nокpоsител и cnаcител nа оnеnpаszаnите,
cлаsа nа cтpаncтsysаmите pиuаpи!
Като иspеuе теsи zymи, той npитиcnа zо r+pzите cи леsиn кpак nа Доn Киxот,
който, иsnеnаzаn от cлоsата и zейcтsиnта nа тоsи uоsек, cе sаrлеzа snиmателnо s
nеrо. Като rо nоsnа, cтаnа my nnкак nелоsко и nоиcка zа cлеsе от коnn cи.
Сsеmеnик+т оöаuе nе my nоssоли zа cтоpи тоsа и Доn Киxот my каsа:
- Поssолете mи zа cлnsа, cеnsоp лиuеnuиат. Неzоnycтиmо е аs zа nszn, а uоsек
като sаc, sаmе npеnоzоöие, zа xоzи nеm.
- Не mоrа s nикак+s cлyuай zа cе c+rлаcn c sаc - pеuе csеmеnик+т. - Нека sаmе
sелиuие npоz+л+и zа nszи, sаmото cаmо nа коn cте s+pmили nай-rеpоиunите zела и
nоzsиsи, c които cе cлаsи nаmето spеmе. А mо cе каcае zо mеnе, nеzоcтойnиn
csеmеnоcлy+ител, zоcтат+unо mе mи е, ако cе каuа nа r+pöа nа nnкое от теsи
myлета, които sаmите cn+тnиuи cа nxnали, cтиrа тоsа zа nе иm ö+zе nеnpиnтnо.
Тоsа c+scеm nе mе mи npеuи zа cи s+оöpаsn, uе nszn Пеrаc или n+к sеöpата, или
öойnиn коn, nа който nszеmе оnsи npоuyт mаs+p Мycаpаке, който и zо znеc оmе ле+и
оmаrsоcаn s mоrилата Сyлеmа3, pаsnоло+еnа nеzалеuе от cлаsnиn rpаz Коmnлyтym.
- За тоsа nе önx zейcтsителnо nоmиcлnл, ysа+аеmи cеnsоp лиuеnuиат - отrоsоpи Доn
Киxот, - nо аs c+m yöеzеn, uе cеnsоpа npиnuеcата, от +елаnие zа mи nаnpаsи
ycлyrа, mе öлаrоsоли zа sаnоsnzа nа оp++еnоcеuа cи zа отcт+nи cеzлото nа myлето
nа sаmа mилоcт, а той zа cе nаcтаnи sаz sаc, ако myлето mо+е zа nоcи и sтоpи
еszаu.
- Аs snpsаm, uе mе mо+е - отrоsоpи npиnuеcата, - а c+m c+mо така ysеpеnа, uе
nnmа zа cтаnе и ny+zа zа zаsаm nаpе+zаnиn s тоsи cmиc+л nа cеnsоp оp++еnоcеuа
cи, т+й като той е толкоsа yuтиs и sе+лиs, uе nе mе zоnycnе, еznо zyxоsnо лиuе
zа s+psи nеm, mоm иmа s+smо+nоcт zа nszи.
- Пpаsа cте - nотs+pzи öp+cnаpnт.
Той cлеsе sеznаrа от zоöиuето и nокаnи csеmеnика zа rо s+scеznе, което той
nаnpаsи, öеs nоsеuе zа uака nокаnа. Но sа sла yuаcт, коrато zойzе pеz öp+cnаpnт
zа cе nаcтаnи nа[135] myлето sаz csеmеnика, zоöиuето, което öеmе киpаz+ййcко и
cлеzоsателnо sлоnpаsnо, szиrnа sаznите cи кpака, xs+pли zsа к+uа и ако öеmе
yлyuило mайcтоp Николаc s rлаsата или s r+pzите, той cиrypnо mеmе zа npок+лnе sа
unл +иsот pеmеnието cи zа тp+rnе nо zиpите nа Доn Киxот. В+npеки scиuко, Николаc
толкоsа cе иsnеnаzа, uе cе иsт+pcи nа sеmnта от ynлаxа, öеs zа mиcли sа
иsкycтsеnата cи öpаzа, коnто nаznа кpай nеrо. Той ö+psо c+оöpаsи какsо zа npаsи,
nокpи лиuето cи c zsе p+uе и sаnоunа zа cе sайка, uе cа my иsöили s+öите. Като
c+spn unлото sалmо öpаzа, öеs uелюcти и öеs кp+s, nаcтpаnи от nаznалиn
оp++еnоcеu, Доn Киxот pеuе:
- За Bоrа, какsо rолnmо uyzо е cтаnало! Доöиuето е иsöило и отк+cnало öpаzата от
лиuето my, cnкаm е öила npеzsаpителnо отpnsаnа.
Пpеz оnаcnоcтта unлата иrpа zа ö+zе pаsкpита, csеmеnик+т cе cnycnа ö+psо, szиrnа
öpаzата от sеmnта, npиöли+и cе zо mайcтоp Николаc, който ле+еmе nа sеmnта и оmе
cе sайкаmе, npитиcnа rлаsата my zо r+pzите cи и my npикpеnи öpаzата отnоsо, като
mеnnеmе cлоsа, които öили, както той оöncnи cлеz тоsа, nеmо като uyzотsоpnа
mолитsа sа npилеnsаnе nа öpаzа. Слеz като cs+pmи mаrиnта cи, csеmеnик+т cе
zp+nnа nаcтpаnа и оp++еnоcеu+т cе nоnsи öpаzат и nеspеzиm както npеzи. Доn Киxот
cе yuyzи mnоrо и nоmоли csеmеnика zа rо nоcsети npи n+psа s+smо+nоcт s тайnата
nа s+лmеönите cлоsа. Заmото, cnоpеz както той каsа, nе mоrат zа cе отcкyösат
öpаzи, öеs zа cе pаspаnи ко+ата, а оöcтоnтелcтsото, uе s cлyuаn scиuко е
окоnuателnо иsлекysаnо, nокаssа, uе mаrиnта zейcтsysа nе cаmо nа öpаzи.
- Така е - nотs+pzи csеmеnик+т и оöеmа zа my pаsкpие npи n+psи cлyuай тайnата
cи.
.rоsоpиxа cе cлеz тоsа np+s csеmеnик+т zа nxnе myлето, като cлеz тоsа cе pеzysат
тpиmата4, zокато cтиrnат s xаnа, който отcтоеmе nа около zsе леsrи. Така
npоz+л+иxа n+тn cи: тpиmа от тnx - Доn Киxот, npиnuеcата и
csеmеnик+т, nszеxа, а zpyrите тpиmа - Каpzеnио, öp+cnаpnт и Саnuо Паncа, s+psnxа
nеm. По еznо spеmе Доn Киxот cе оö+pnа к+m zеsойката и каsа:
- Воzете nи, mоn cеnsоpа, nак+zето sие +елаете zа отиzеm!
Пpеzи тn zа ycnее zа отrоsоpи, nаmеcи cе лиuеnuиат+т:
- К+m кое кpалcтsо +елаете zа nи sоzите, cеnsоpа? Да nе öи cлyuайnо к+m кpалcтsо
Микоmикоn? Заmото nnmа кое zpyrо zа ö+zе, ако pаsöиpаm nеmо от кpалcтsа.
Поcsетеnа sеuе s+s scиuки nеmа. тn pаsöpа, uе Тpnösа zа отrоsоpи yтs+pzителnо, и
каsа:
- Да, cеnsоp, n+тnт mи sоzи к+m тоsа кpалcтsо. Tоm е т+й - pеuе csеmеnик+т, -
тpnösа zа npекоcиm nаmето cело и оттаm sаmа mилоcт mе cе sаn+ти к+m Каpтаxеnа,
отк+zето c öо+иn nоmоm mо+ете zа cе каuите nа коpаö. Ако иmате nоn+теn snт+p,
ако mоpето ö+zе cnокойnо и nnmа öypи, npеzи zа иsтекат zеsет rоzиnи, mе c+spете
rолnmото еsеpо Меоnа или nо npаsо Меотиzа 5, което е cаmо nа cтотиnа znи n+т от
кpалcтsото nа sаmе sелиuие.
- Л++ете cе, sаmа mилоcт cеnsоpе mой - отrоsоpи Доpотеn. - Нnmа и zsе rоzиnи,
откак nаnycnаx кpалcтsото cи, и mакаp uе nе önx c+n+тcтsysаnа от zоöpо spеmе,
иmаx mаcтието zа cpеmnа uоsека, коrото nай-mnоrо +елаеx zа sиzn - cеnsоp Доn
Киxот zе Ла Маnuа, sа uиnто cлаsа uyx, mоm cт+nиx nа иcnаncка sеmn, което иmеnnо
mе nакаpа zа rо nот+pcn, zа cе zоsеpn nа nеrоsата отsиsuиsоcт и zа nоcтаsn
cnpаsеzлиsото cи zело nоz sакpилата nа nеnоöеzиmите my mиmuи.
- Молn, npеcтаnете c xsалеöcтsиnта - npек+cnа n Доn Киxот, - sаmото аs c+m spаr
nа scnкак+s pоz лаcкателcтsа. Доpи ако cлоsата sи cа иcкpеnи, те scе nак
оcк+pönsат uелоm+zpеnиn mи cлyx. Tе cе sаzоsолn cаmо zа sи sаnsn, mоn cеnsоpа,
uе какsато и zа е mоnта xpаöpоcт, rолnmа или mалка, тn е иsunло nа sаmе
pаsnоло+еnие и аs c+m sаz+л+еn zа sи cлy+а zо nоcлеznа каnка кp+s. Но nека
оcтаsиm теsи nеmа sа коrато my zойzе spеmето, а cеrа mолn cеnsоp лиuеnuиата zа
mи оöncnи какsо rо е zоsело s тоn кpай cаm-cаmиu+к, öеs npиzpy+ител. Вcиuко тоsа
mи cе sи+zа толкоsа лекоmиcлеnо, uе mе nлаmи.
- На тоsи s+npоc mе отrоsоpn c+scеm nакpатко - отs+pnа csеmеnик+т. - Заеznо c
mайcтоp Николаc, nаmиnт npиnтел и öp+cnаp, cе önxmе sаn+тили sа Сеsилиn, sа zа
cи npиöеpа nаpите, иsnpатеnи mи от еzиn mой cpоznик, който от rоzиnи +иsее s
Аmеpика. Сymата c+scеm nе е mалка, тn nаzxs+pлn mеcтzеcет xилnzи n+лnоuеnnи
nеcоc. Като mиnаsаxmе suеpа npеs таsи mеcтnоcт, nаnаznаxа nи uетиpиmа
pаsöойnиuи, които nи ssеxа scиuко, като nе nоmаzиxа и öpаzите nи. Нало+и cе
öp+cnаpnт zа cи nоcтаsи иsкycтsеnа öpаzа. А[137] и тоsи mоm+к - той nоcоuи
Каpzеnио - те nоzpеzиxа zоöpе и оrpаöиxа öеs mилоcт. Най-sаöеле+ителnо е тоsа s
unлата околnоcт cе rоsоpи, - uе nаmите nаnаzатели npиnаzле+али к+m rpynа
катоp+nиuи, които cа öили оcsоöоzеnи s c+mиn тоsи кpай от еzиn иss+npеznо xpаö+p
uоsек, който nе cе ynлаmил nито от кpалcкиn коmиcаp, nито от cтpа+ата и rи
оcsоöоzил scиuки zо еzиn. Не mе c+mnеnие, uе тоsи uоsек или cи е sаryöил ymа,
или е nеrоznик като тnx cаmите, или е m++ öеs c+puе и öеs c+sеcт, mоm е mо+ал zа
nycnе s+лка s коmаpата, лиcиuата s кypnика и myxите npи mеzа. Той е nоcеrnал nа
cаmото npаsоc+zие, оn+лuил cе е npотиs csоn кpал, nеrоs sакоnеn rоcnоzаp, като е
nоnpеuил zа ö+zат иsn+лnеnи nеrоsите sаnоsеzи, той е иcкал zа лиmи оcsеn тоsа
rалеpите от rpеöuи и е xs+pлил s тpеsоrа Саnта Еpmаnzаz, коnто от z+лrи rоzиnи
nаcаm öла+еnо cи nоuиsаmе, и, c еznа zymа, иss+pmил zело, което nоryösа zymата,
öеs zа е от какsато и zа е nолsа sа тnлото.
Саnuо öеmе pаsкаsал nа csеmеnика и nа öp+cnаpn npиклюuеnието c катоp+nиuите,
което rоcnоzаpnт my öе zоsел zо cлаsеn кpай, и cеrа csеmеnик+т nаpоunо npеzаsаmе
cлyuката c толкоsа npеcилеnи zymи, sа zа sиzи какsо mе отrоsоpи или nаnpаsи Доn
Киxот. Риuаpnт mеnеmе usета nа лиuето cи npи scnка nеrоsа zymа и nе cmееmе zа
npиsnае, uе той е оcsоöоzил оnеsи öлаrи zymиuи.
- С+mите теsи xоpа - оöncnи csеmеnик+т - оrpаöиxа и nаc и nека Гоcnоz c
öеsкpайnата cи mилоcт npоcти nа оnоrоsа, който иm nоnpеuи zа nолyuат sаcлy+еnото
nакаsаnие.
Саnuо ö+psа zа оnоsеcти, uе тоsи nоzsиr е иss+pmеn от nеrоsиn rоcnоzаp, s+npеки
uе той rо е npеzynpе+zаsал zа nе zаpnsа csоöоzа nа npеcт+nnиuи. Яzоcаn, Доn
Киxот sаnsnsа, uе z+лr е nа cтpаncтsysаmите pиuаpи zа nоmаrат nа cтpаzаmите и nа
окоsаnите s+s sеpиrи, öеs zа npоsеpnsат zали cа sиnоsnи.
Доpотеn pаsкаssа nа Доn Киxот csоnта иsmиcлеnа иcтоpиn sа öеzите, cnолетели n
като mикоmикоncка кpалиuа, Tоm ymиpат pоzителите й, кpалcтsото й öиsа nаnаznато
и sаssето от sеликаnа Паnzа¡илаnzо, който иcка тn zа cтаnе nеrоsа +еnа, nо тn nе
cе c+rлаcnsа. Пpеzcкаsаnо й öило, uе pиuаpnт, който оöеsrлаsи sеликаnа, mе cтаnе
nеиn c+npyr и rоcnоzаp nа кpалcтsото й. Доn Киxот й оöеmаsа zа nоöеzи sеликаnа и
zа й s+pnе отnетиn тpоn, nо nе mо+е zа cе о+еnи sа nеn, sаmото nаz c+puето my
rоcnоzcтsysа zpyrа zаmа. Саnuо е nеzоsолеn от тоsа, uе rоcnоzаpnт my mе иsnycnе
кpалcтsото, sатоsа каssа: "Да nе öи cлyuайnо mоnта rоcnоzаpка Дyлcиnеn zа е nо-
кpаcиsа? Раsöиpа cе, uе nе! Нито zоpи nаnолоsиnа. Тn както cе каssа, nе mо+е и
nа кyтpето й zа каunе. А какsо mе cтаnе c rpа¡cтsото, което аs оuакsаm, ако sаmа
mилоcт npоz+л+аsате zа т+pcите nоz sола теле?" В+smyтеn от csетотатcтsеnите my
zymи, Доn Киxот cтоsаpsа zsа n+ти коnието cи s+pxy оp++еnоcеuа и rо c+öаpn nа
sеmnта. .mnата Доpотеn ycnnsа zа rи czоöpи.
Сpеmат Хиnеc zе Паcаmоnте, nxnал Саnuоsото mаrаpе. Саnuо, c оöиznи zymи и sакаnи
npоrоnsа катоp+nика, cетnе mилsа и uелysа mаrаpето cи.
Ме+zyspеmеnnо csеmеnик+т nоszpаsnsаmе Доpотеn sа тоsа, uе cе öеmе nокаsала
толкоsа ymела s кpаткиn cи и nаn+лnо c+оöpаsеn c zyxа nа pиuаpcките pоmаnи
pаsкаs. Тn my каsа, uе е nоcsетила mnоrо spеmе nа теsи кnиrи, nо uе nе öила
mnоrо cилnа nо mеcтоnоло+еnието nа npоsиnuиите и npиcтаnиmата, nоpаzи което
c+scеm nаcлyки е nоzxs+pлила, uе е cлnsла от коpаöа s Оcynа.,
- Веznаrа pаsöpаx - pеuе csеmеnик+т, - sатоsа cе nаmеcиx csоеspеmеnnо, sа zа sи
иssаzn от sатpyznеnие. Но как sи cе cтpysа? Не е ли cтpаnnо лекоsеpието nа тоsи
nеmаcтеn иzалrо, който npиеmа като uиcти иcтиnи scиuки иsmиcлиuи и л++и, cтиrа
те zа my nаnоmnnт еsика и cтила nа nеrоsите rлynаsи кnиrи?
- Тs+pzе cтpаnnо nаиcтиnа - каsа Каpzеnио-и толкоsа nеsеpоnтnо и nеsиznnо, uе и
zа иcкаm zа c+uиnиm nеmо nоzоönо, nе mе ycnееm, колкото и zа cи оcтpоymеn.
- Но иmа и nеmо zpyrо - zоöаsи csеmеnик+т. -.- Като mаxnеm öеscmиcлиuите, които
тоsи zоö+p иzалrо rоsоpи s лyzоcтта cи, mоm cтаnе zymа sа zpyrи nеmа, pаsc++zаsа
c+scеm npаsилnо и npоnsnsа ncеn и npоnиuателеn ym. И uоsек, който öи sоzил c
nеrо pаsrоsоp sа zpyrо, а nе nо-pиuаpcките s+npоcи, mе rо cmетnе sа nаn+лnо
ypаsnоsеcеn.
Докато оcтаnалите pаsrоsаpnxа така, Доn Киxот каsа nа Саnuо:
- Нека sаöpаsиm nаmите cnоpоsе, npиnтелю Саnuо. и nоö+psай zа mи ка+еm cеrа öеs
zоcаzа и öеs cp+znn: к+zе,. как и коrа nаmеpи Дyлcиnеn? Какsо npаsеmе тn? Какsо
й каsа? Какsо ти отrоsоpи тn? Как+s öеmе иspаs+т nа лиuето й, коrато uетеmе
nиcmото mи? Кой ти rо npеnиcа? Раsка+и mи sа scиuко, което sиzn и което
sаcлy+аsа zа mи ö+zе c+оömеnо, öеs zа иsmиcлnm и zоöаsnm nеmа, sа zа mи ö+zеm
npиnтеn, nо и öеs zа npоnycкаm zpyrи, sа zа mи nаmалиm yzоsолcтsието.
- Сеnsоp - отrоsоpи Саnuо, - иcтиnа е, Че nикой nе mи npеnиcа nиcmото, sаmото nе
nоcеx c+c cеöе cи nикакsо nиcmо.
- Да, тоsа е cаmата иcтиnа - pеuе Доn Киxот. - Дsа zеnа cлеz sаmиnаsаnето ти
nаmеpиx y cеöе cи öеле+nика, s който rо nаnиcаx, и mи cтаnа mnоrо m+unо, като cи
nоmиcлиx, uе nnmа zа snаеm какsо zа npаsиm öеs nиcmото. И scе оuакsаx, uе mе cе
s+pnеm zа cи rо nот+pcиm.
- Т+й mnx zа nоcт+nn - каsа Саnuо, - ако nе önx rо nаyuил nаиsycт, коrато mи rо
npоuетоxте, така uе mо+аx zа pаsка+а c+z+p+аnието my nа еzиn клиcаp, който rо
sаnиcа zymа nо zymа и mи каsа, uе mакаp и zа е uел mnоrо nоcлаnиn sа отл+usаnе
от u+pкsата, nикоrа s +иsота cи nе öил uел nо-xyöаsо nиcmо от sаmето.
- Оmе ли rо nоmnиm, Саnuо? - sаnита Доn Киxот.
- Не, cеnsоp - отrоsоpи Саnuо. - Слеz като клиcаpnт rо sаnиcа zоcлоsnо, аs cи
pекоx, uе nnmа sеuе cmиc+л zа npоz+л+аsаm zа rо nоmnn, и pеmиx zа rо sаöpаsn.
Заnоmnиx cаmо оnоsа s nаuалото - "sиcока и cлаcтnа", иcкаm zа ка+а, "sиcока и
sлаcтnа cеnsоpа", и zpyrото, nа кpаn: "Ваm zо rpоö Риuаpn nа nеuалnиn оöpаs". А
mе+zy nаuалото и кpаn sm+кnаx öеsöpой mnоrо "zymа mоn", "+иsот mой" и "оuи mои".
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА
Пpоz+л+еnие nа sаnиmателnиn pаsrоsоp mе+zy Доn Киxот и nеrоsиn оp++еnоcеu Саnuо
Паncа и zpyrи оmе cлyuки
- Нnmаm npиuиnи zа c+m nеzоsолеn от тоsа, което uyx zотyк, каpай cеrа nатат+к -
каsа Доn Киxот. - И т+й, ти npиcтиrnа таm öлаrоnолyunо. А какsо npаsеmе
кpалиuата nа кpаcотата? Наsnpnо nи+еmе öиcеpи или öpоzиpаmе c+c sлатnи коnuи
rеpö nа pиuаpn, nеиn nокоpеn pоö?
Наmеpиx n - отrоsоpи Саnuо - s sаznиn zsоp nа zоmа й, к+zето npеcnsаmе zsе
¡аnеrи +ито.
- Иmай npеzsиz - pеuе Доn Киxот, - uе s+pnата nа[140] тоsа +ито cа cе npеsp+mали
s öиcеpи, mоm rи е zокоcsала c p+uете cи. А какsо öеmе +итото? От тоsа, от което
cе npаsи önло öpаmnо, или оöикnоsеnо?
- Оöикnоsеnо öеmе - отrоsоpи Саnuо.
Не е sа+nо какsо е öило - каsа Доn Киxот, - sаmото аs c+m ysеpеn, uе npеcnто от
p+uете й, то mе zаzе nай-öелиn xлnö. А коrато й zаzе nиcmото, тn uелynа ли rо?
Доnpn ли rо zо лиuето cи? Пpие ли rо c ny+nата т+p+еcтsеnоcт, както cе nолyuаsа
такоsа nиcmо? Какsо иsоömо nаnpаsи тn?
- Коrато й rо nоzаzоx - отrоsоpи Саnuо, - тn pаsт+pcsаmе c scе cила n+лnото c+c
s+pnо cито и mи каsа: "Сло+ете rо, npиnтелю, s+pxy оnn uysал таm, sаmото nnmа zа
mоrа zа rо npоuета, zокато nе npеcеn scиuкото +ито."
- Колко ymnо! - s+sкликnа Доn Киxот. - Тn е nоcт+nила така. sаmото nаsnpnо е
иcкала zа rо npоuете cnокойnо и zа my cе nаcлаzи. Пpоz+л+аsай, Саnuо. Докато
pаöотеmе, sа какsо cе pаsrоsаpnmе c теöе? Раsnита ли те sа mеnе? А ти какsо й
каsа? Хайzе, pаsка+и mи scиuко, öеs zа иsnycnеm и nай-mалката nоzpоönоcт.
- За nиmо nе mе pаsnита - каsа Саnuо. - Но sатоsа n+к аs й pаsкаsаx, uе sаmа
mилоcт cте cи nало+или nокаnnие, sа zа sаcлy+ите öлаrоsолеnието й, и uе cте cе
ycаmотили cpеz nлаnиnата, pаsc+öлеuеn zо кp+cта като c+mиncки zиsак, uе cnите nа
rолата sеmn, uе nzете xлnö nа nеnоcтлаnо, uе nе cи pеmите öpаzата, uе nлаuете и
npоклиnате c+zöата cи.
- Неnpаsилnо cи каsал, uе npоклиnаm c+zöата - sаöелnsа Доn Киxот. - Заmото аs n
öлаrоcлаsnm и mе n öлаrоcлаsnm, zокато c+m +иs, sаrzето mе е yzоcтоила c
mаcтието zа люön такаsа sиcокоnоcтаsеnа cеnsоpа, какsато е Дyлcиnеn zел Тоöоcо.
- Наиcтиnа е sиcокоnоcтаsеnа - pеuе Саnuо, - nоuти c unла nеzn mе npеsиmаsа.
- Как така, Саnuо? - sаnита Доn Киxот. - Да nе cте cе mеpили c nеn?
- Ето как cтаnа - отrоsоpи Саnuо. - Поmоrnаx й zа nатоsаpи еzиn uysал +ито nа
mаrаpето. Докато й nоmаrаx, önx sаcтаnал c+scеm öлиsо zо nеn и sаöелnsаx, uе е
nо-sиcока от mеnе nоuти c unла nеzn.
- Виcока е nеc+mnеnо - s+spаsи Доn Киxот, - nо sиcокиnт й p+cт е npиzpy+еn и
yкpаcеn c mилиоn npелеcти. Нnmа zа отpеuеm, uе коrато sаcтаnа zо nеn, ти sеznаrа
nоuyscтsysа[141] yxаnиn от Саsа , nе+еn аpоmат, nеmо оcоöеnо uаpоsnо, което nе
mоrа zа оnиmа c zymи. Нnкак+s z+x или л+x, cnкаm cе nаmиpаm s mаrаsиn sа ¡иnи
nаp¡юmиpаnи p+каsиuи.
- Моrа zа ка+а cаmо - pеuе Саnuо, - uе nоuyscтsysаx nnкакsа zоcта m++ка
mиpиsmиuа, sаmото cиrypnо cе öеmе nоcnаpила и sаnотила от те+киn тpyz.
- Тоsа nе е s+smо+nо - s+spаsи Доn Киxот. - Ти cиrypnо cи öил xpеmаs и c+c
sаnymеn nоc или n+к cи ssел тsоnта cоöcтsеnа mиpиsmа sа nейnа. Аs snаn nа какsо
yxае таsи pоsа cpеz öоzлите, таsи лилиn, nоnикnала cpеz nолето, таsи аpоmатnа
аmöpа.
- Мо+е и така zа е - отrоsоpи Саnuо. - Вnpnо е, uе от mеn uеcто cе иsл+usа таsи
mиpиsmа, коnто тоrаsа mи cе cтоpи, uе иzsа от nейnа mилоcт cеnsоpа Дyлcиnеn.
Нnmа nиmо uyznо s тоsа, sаmото как mо+еm zа pаsлиuиm еzиn znsол от zpyr?
- Доöpе - npоz+л+и Доn Киxот. - А като npеcn +итото и rо иsnpати nа mелnиuата?
Какsо каsа, cлеz като npоuете nиcmото?
- Тn nе npоuете nиcmото - pеuе СаnЧо, - sаmото каsа, uе nе snае zа uете и nиmе.
Вsе nиcmото, pаsк+cа rо nа cто nаpuеnuа и pеuе, uе nе иcкала zа rо zаzе nа zpyrи
zа rо uетат, sа zа nе cе ysnаnт тайnите й s pоznото й cело- Стиrало й тоsа,
което й önx npеzал ycтnо - sа люöоsта, коnто sаmа mилоcт иsnитsате к+m nеn, и sа
иss+npеznото иsкynлеnие, което cте cи nало+или, sа zа й yrоzите. Каsа mи оmе
nакpаn zа c+оömn nа sаmа mилоcт, uе sи uелysа p+uете и uе nоsеuе +елае zа sи
sиzи, отколкото zа sи nиmе. Моли sи и sи nоsелnsа zа nаnycnете теsи nymиnаuи, zа
npеcтаnете zа s+pmите rлynоcти и zа тp+rnете nеsаöаsnо к+m Тоöоcо, ако nе sи
cnиpа nnкоn nо-sа+nа pаöота, т+й като rолnmо е +елаnието й zа sиzи sаmа mилоcт.
Мnоrо cе cmn, коrато й каsаx, uе nоcите npоssиmето Риuаpn nа nеuалnиn оöpаs.
Заnитаx n zали cе е nsил npеz nеn nаmиnт zоö+p nоsnат öиcкаеu+т, а тn отrоsоpи,
uе cе е nsил и uе öил zоö+p uоsек. Питаx n и sа катоp+nиuите, nо тn mи отrоsоpи,
uе nе öила sи+zала nито еzиn от тnx.
- Дотyк scиuко zоöpе - pеuе Доn Киxот. - Но ка+и mи, какsа cк+nоuеnnоcт ти
nоzаpи тn nа npоmаsаnе sа sеcтите, които й sаnеcе от mеnе? Заmото cтаp и mnоrо
pаsnpоcтpаnеn оöиuай е cтpаncтsysаmите pиuаpи и zаmи zа zаpnsат[142]
оp++еnоcuите, zоsеpеnите cи npиcлy+nиuки и z+yz+ета! а c+c cк+nи nакити като
nаrpаzа sа scnка sеcт, коnто еznите nолyuат от zpyrите.
- Доnymаm, uе е така, и nе nаmиpаm оöиuаn лоm, nо тоsа cиryp nо cе е s+pmило nа
spеmето cи. Сеrа sеpоnтnо оöиuаnт е zа cе zаsа nаpuе xлnö и öyuка cиpеnе, sаmото
cеnsоpа Дyлcиnеn mи zаzе cаmо тоsа nа pаsznла npеs оrpаzата nа коmаpата. И nека
zоöаsn, uе cиpеnето öеmе оsuе.
- Тn е mnоrо mеzpа - каsа Доn Киxот - и ако nе ти е zала sлатеn nакит, то е
nеc+mnеnо sаmото nе rо е иmала nоzp+ка, nо ö+zеmето е npеz nаc. Tоm n sиzn,
scиuко mе cе ypеzи. Но snаеm ли, Саnuо, какsо nай-mnоrо mе yuyzsа? Стpysа mи cе,
uе ти отиzе zо Тоöоcо и cе s+pnа nо nnкак+s s+szymеn n+т, sаmото sа mалко nоsеuе
от тpи zеnа cи иsmиnал nоsеuе от тpиzеcет леsrи. Тоsа mоrа zа cи оöncnn cаmо nо
еzиn nаuиn - nаsnpnо s+лmеönик+т, който mи е npиnтел и sиnаrи mе
nокpоsителcтsysа, sаmото c+scеm еcтеcтsеnо е так+s s+лmеönик zа c+mеcтsysа,
иnаuе nnmаmе zа ö+zа иcтиncки cтpаncтsysаm pиuаp, та тоsи s+лmеönик, nоsтаpnm,
cиrypnо ти е nоmоrnал ö+psо zа n+тysаm, öеs zа cи zаzеm cmетка sа тоsа. Тpnösа
zа ти ка+а, uе иmа такиsа s+лmеönиuи, които szиrат cтpаncтsysаmиn pиuаp, zокато
той cи cnи s леrлото, и öеs zа snае той cаm коrа и как, оc+msа nа sтоpиn zеn nа
nоsеuе от xилnzа леsrи от mncтото, к+zето е sаmp+кnал. Да nе önxа теsи mаrии,
cтpаncтsysаmите pиuаpи c+scеm nnmаmе zа mоrат zа cи nоmаrат еzиn nа zpyr s
cлyuай nа оnаcnоcт, както sc+mnоcт те cи nоmаrат nа scnка cт+nка. Слyusа cе
nаnpиmеp pиuаp zа cе öоpи s nлаnиnите nа Аpmеnиn c nnкак+s smей, c nnкакsо
uyzоsиmе или c zpyr pиuаp и zа иsnаznе s pаsrаpа nа öоpöата s cm+pтnа оnаcnоcт.
И ето snеsаnnо, иsnеsиzелиuа, nоcеn от оöлак или каuеn nа оrnеnа колеcnиuа, cе
sаzаsа zpyr pиuаp, nеrоs npиnтел, който cаmо npеzи nnколко mиrа е öил s Аnrлиn.
Наmеcsа cе той s öоn nа nеrоsа cтpаnа и rо cnаcnsа от rиöел, а c+mата sеuеp cи е
отnоsо s csоn zоm, nа zsе-тpи xилnzи леsrи pаscтоnnие оттаm, и cи sеuеpn
cnокойnо. Вcиuко тоsа cтаsа cаmо öлаrоzаpеnие nа snаnиnта и иsкycтsото nа теsи
m+zpи s+лmеönиuи, които cе rpи+ат sа юnаunите pиuаpи. Т+й mото, npиnтелю Саnuо,
nе mи cе sи+zа nикак nеsеpоnтnо, uе cи ycnnл sа толкоsа кpатко spеmе zа отиzеm s
Тоöоcо и zа cе s+pnеm оттаm, sаmото[143] cиrypnо nnкой от теsи mаrsоcnиuи те е
szиrnал s+s s+szyxа, öеs nиmо zа ycетиm.
Т+й mе zа е öило - pеuе Саnuо, - sаmото, Bоrа mи, Роcиnаnт npеnycкаmе като
mаrаpето nа uиrаnиnа c +иsак s ymите3.
- Саmо +иsак ли! - s+sкликnа Доn Киxот. - Сиrypnо е иmал s ymите cи nе cаmо
+иsак, а и unл леrиоn öеcоsе, sаmото те cа c+mеcтsа, които, nе cаmо uе nеymоpnо
cе zsи+ат иs zpymиmата, nо nоzтикsат и zpyrите öеscnиp zа cе zsи+ат. Но nека
оcтаsиm тоsа nаcтpаnа и mи ка+и какsо mиcлиm ти, uе тpnösа аs zа nаnpаsn, mоm
като mоnта cеnsоpа mи sаnоsnzsа zа отиzа zа n sиzn. Заmото, колкото и zа cе
uyscтsysаm sаz+л+еn zа иsn+лnn nейnата sаnоsеz, scе nак s+snpеnnтcтsysаn c+m от
оöеmаnието, което zаzоx nа npиnuеcата, коnто n+тysа c nаc. А sакоnите nа
pиuаpcтsото mи nоsелnsат zа иsn+лnn n+psо zаzеnото оöеmаnие, а nоcле zа mиcлn sа
csоето yzоsолcтsие. От еznа cтpаnа, mе теrли и mе иsm+usа +елаnието zа sиzn
mоnта cеnsоpа, а от zpyrа cтpаnа, mе sлекат и mе sоsат zаzеnото оöеmаnие и
cлаsата, коnто mе cnеuелn, като иsn+лnn zymата cи. Миcлn, uе nай-zоöpе mе е zа
тp+rnа nеsаöаsnо и zа cтиrnа nо-ö+psо таm, к+zето cе nаmиpа тоsи sеликаn, zа rо
cpеmnа и my отcека rлаsата, zа nаcтаnn mиpnо npиnuеcата nа npеcтола й, а cлеz
тоsа zа cе sаs+pnа ö+psо npи csетлиnата, коnто оsаpnsа scиuките mи cетиsа.
Тоrаsа nе mе npоnycnа zа й npеzcтаsn такиsа иssиnеnиn, uе тn nnmа zа mи cе c+pzи
sа mоето sак+cnеnие, sаmото mе cе yöеzи, uе scиuко, което c+m nаnpаsил, е öило
sа npоcлаsа nа nейnото иmе и uе scиuко, което c+m nоcтиrnал, nоcтиrаm и mе
nоcтиrnа c оp++ието cи s mоn +иsот, cе z+л+и иsклюuителnо nа nейnото
öлаrоcклоnnо c+zейcтsие и nа тоsа, uе npиnаzле+а nа nеn.
Аx - pеuе Саnuо, - c+scеm nе sи е s pеz rлаsата, sаmа mилоcт! Ка+ете mи, cеnsоp,
как е s+smо+nо zа иss+pmите uелиn тоsи öоеn nоxоz nаnpаsnо и zа npоnycnете и
npеnеöpеrnете öоrата +еnитöа като таsи, от коnто mе nолyuите s sеcтpа unло
кpалcтsо, което cnоpеz nай-cеpиоsnи cлyxоsе cе npоcтиpа s+pxy nоsеuе от zsаzеcет
xилnzи леsrи? То cе отлиuаsа c nай-rолnmо иsоöилие и npеzлаrа scиuко, ny+nо sа
nоzz+p+аnе nа uоsеmкиn +иsот, и npи тоsа е nо-rолnmо от Поpтyrалиn и Каcтилиn,
ssети sаеznо. М+лuете, sа Bоrа, sаcpаmете cе sа scиuко, което токy-mо каsаxте,
nоcлymайте c+sета mи и nе mи cе c+pzете - sеnuайте cе nеsаöаsnо s n+psото cело,
к+zето nаmеpите csеmеnик. Или n+к ето nа, тyк е nаmиnт лиuеnuиат, който mо+е
uyzеcnо zа cs+pmи таsи pаöота. Тpnösа zа snаете, uе s+spаcтта mи nоssолnsа zа sи
zаsаm c+sети, а тоsа, което npеnоp+usаm, sи npилnrа nаn+лnо. По-zоöpе spаöuе s
p+ка, отколкото cокол s rоpа. Но който z+p+и s p+ка nитоmnото, а тp+rnе zа rоnи
zиsото, nека nе cе c+pzи nа xоpата, ако cnолyuи3.
- Ви+, Саnuо - pеuе Доn Киxот, - ако mе c+sетsаm zа cе о+еnn sа npиnuеcата cаmо
и cаmо sаmото mе cтаnа кpал, cлеz като yöиn sеликаnа, и mе mоrа zа те s+snаrpаzn
и иsn+лnn оöеmаnиnта cи, то snай, uе и öеs zа cе о+еnn, mоrа mnоrо леcnо zа
иsn+лnn +елаnиnта ти. Пpеzи zа sлnsа s öой, mе yrоsоpn zа mи cе zаzе, ако
nоöеzn, като npиöаsка к+m s+snаrpа+zеnието, zоpи и zа nе cе о+еnn sа npиnuеcата,
еznа uаcт от кpалcтsото, sа zа mоrа zа n npеотcт+nn nа uоsек nо mой иsöоp. А mоm
nолyuа таsи uаcт, коmy mе n zаm, ако nе nа теöе?
- Тоsа mи е ncnо - отrоsоpи Саnuо, - nо nоcтаpайте cе, sаmа mилоcт, zа иsöеpете
такаsа uаcт от кpалcтsото, коnто zа rpаnиuи c mоpе, sа zа mоrа s cлyuай uе
cтpаnата nе mи xаpеcа, zа nатоsаpn nа коpаöите mоите uеpnоко+и nоzаnиuи и zа
nаnpаsn c тnx тоsа, което c+m cи nаymил. А sаmа mилоcт nnmа sаmо zа ö+psате cеrа
sеznаrа zа отиzете npи csоnта cеnsоpа Дyлcиnеn. Иzете nо-zоöpе zа yöиете
sеликаnа, та zа cе cло+и кpай nа таsи иcтоpиn. Неmо mи nоzcкаssа, ей öоry, uе
таsи pаöота mе sи zоnеcе rолnmа uеcт и nе mалка nолsа.
- Пpиsnаsаm, Саnuо ,- каsа Доn Киxот, - uе cи npаs и uе тpnösа zа cе scлymаm s
c+sета ти zа тp+rnа n+psо c npиnuеcата, а uак cлеz тоsа zа отиzа zа sиzn
Дyлcиnеn. Пpеzynpе+zаsаm те zа nе каssаm nикоmy nиmо, nито zоpи nа теsи, които
n+тysат c nаc, sа тоsа, което cи npикаssаxmе тyк. Дyлcиnеn е mnоrо s+sz+p+аnа и
nе +елае zа cе snаnт mиcлите й, така uе е c+scеm nеymеcтnо zа rи pаsкpиsаm аs
или zpyrо лиuе upеs mеn.
- Ако тоsа е snpnо, sаmо тоrаsа - sаnита Саnuо - иsnpаmате scиuки nоöеzеnи от
sаmиn mеu zа cе nsnsат npеz cеnsоpа Дyлcиnеn, което е scе еznо zа nотs+pzите c+c
cаmоp+unиn cи nоznиc, uе cте sлюöеn s nеn и uе тn е sаmа s+sлюöлеnа? И т+й като
те тpnösа zа cе nоклоnnт z+лöоко npеz nеn и zа sаnsnт, uе cа иsnpатеnи от sаc,
sа zа иspаsnт npеz nеn csоето nокоpcтsо, как mоrат тоrаsа zа cе sаnаsnт s тайnа
uyscтsата nа zsаmа sи?
- О, колко cи rлynаs и npоcт, Саnuо! - s+sкликnа Доn Киxот. - Не pаsöиpаm ли, uе
scиuко тоsа n иszиrа оmе nоsеuе? Ти тpnösа zа snаеm, uе cnоpеz nаmите pиuаpcки
оöиuаи rолnmа uеcт е sа еznа zаmа zа ö+zе оöcлy+sаnа еznоspеmеnnо от nnколко
pиuаpи, uиnто еzиncтsеnа mиc+л е nаcоuеnа как nо-snpnо zа й cлy+ат и uиnто
еzиncтsеnа nаrpаzа sа npеzаnата cлy+öа е zа ö+zат npиети от nеn sа nейnи pиuаpи.
- Слymал c+m zа npоnоsnzsат - каsа Саnuо, - uе c таsи люöоs тpnösа zа оöиuаmе
nаmиn Гоcnоz-Bоr sаpаzи nеrо cаmиn, а nе c nаzе+zата sа nеöеcnа nаrpаzа, nито
n+к от cтpаx npеz öо+ието nакаsаnие. На mеnе оöаuе nо mи cе mе zа rо оöиuаm и zа
my cлy+а sа тоsа, което mо+е zа mи zаzе.
- Я rо sи+ ти, cелnка my c+c cелnк - pеuе Доn Киxот. - Какsи m+zpоcти ти иzsат
иssеzn++ nа ym! Чоsек öи каsал, uе cи оöpаsоsаn.
- Чеcтnо cлоsо, uе nе snаn zа uета - отrоsоpи Саnuо.
В тоsа spеmе mайcтоp Николаc иm sикnа zа nоuакат mалко, sаmото önxа pеmили zа
nиnт sоzа от еznо иssоpuе кpай n+тn. Доn Киxот cе cnpn sа rолnmа pаzоcт nа
Саnuо, който cе öеmе иsmоpил zа л++е толкоsа mnоrо и cе öоеmе zа nе ssеmе zа cе
иszаzе c nnкоn nеоömиcлеnа zymа. sаmото, mакаp и zа snаеmе, uе Дyлcиnеn е
cелnnка от Тоöоcо, nе öеmе n sи+zал nито sеzn++ s +иsота cи4.
Ме+zyspеmеnnо Каpzеnио cе öеmе оöлnк+л c zpеxите, които nоcеmе Доpотеn, коrато n
nаmеpиxа, и mакаp те zа nе önxа оcоöеnо xyöаsи, scе nак mnоrо cе pаsлиuаsаxа от
npеzиmnото my оöлекло. Слnsоxа scиuки от zоöиuетата cи, cеznаxа кpай иssоpuето и
cаmо отuаcти mо+аxа zа sаzоsолnт rолеmиn cи rлаz c тоsа, което csеmеnик+т öеmе
кynил s xаnа.
Закycsаxа оmе, коrато nо n+тn cе sаzаzе еznо mоmuе. Като mиnаsаmе кpай тnx, то
cе sаrлеzа mnоrо snиmателnо s теsи, които cеznxа около иssоpа, и cлеz mалко cе
cnycnа к+m Доn Киxот, npеr+pnа nоsете my, sаpиzа rоpuиsо и my каsа:
- Аx. cеnsоpе mой! Не mе ли nоsnаsате, sаmа mилоcт? Поrлеznете nо-zоöpе. Аs c+m
pатайuето Аnzpеc, което sаmа mилоcт отs+psа от z+öа.
Доn Киxот rо nоsnа, xsаnа rо sа p+ка, оö+pnа cе к+m npиc+cтsysаmите и каsа:
- За zа cе yöеzите, sаmи mилоcти, от колко rолnmо snаuеnие[146] е zа иmа nо
csета cтpаncтsysаmи pиuаpи, които zа npеmаxsат nеnpаszите и отm+mаsат sа
оöиzите, s+pmеnи от nаrли и sли xоpа, иscлymайте cлеznата иcтоpиn. Пpеzи nnколко
znи, като npекоcnsаx еznа rоpиuка, uyx mnоrо +алnи sикоsе. Яsnо, uе cтеnеmе
uоsек, който mnоrо cтpаzа и cе ny+zае от nоmоm. Воzеn от z+лrа cи, cnycnаx cе
sеznаrа nо nоcока nа cтеnаnиnта и nаmеpиx s+psаnо о еzиn z+ö тоsа mоmuе, което
sа rолnmа mоn pаzоcт cеrа е npеz sаc, sаmото то mе csиzетелcтsysа, uе nnmа zа
ка+а nито еznа л++а. Сnоmеnаx sеuе, uе rо nаmеpиx s+psаnо о еzиn z+ö, rоло zо
nоncа, а zо nеrо еzиn cелnnиn, който, nо-к+cnо pаsöpаx, my öил rоcnоzаp.
Селnnиn+т nалаrаmе mоmuето zо кp+s c юszите nа коnn cи 5. Tоm sиznx тоsа,
sаnитаx cелnnиnа sаmо rо öие така +еcтоко. Гpyöиnnиn+т отrоsоpи, uе öие csоn
cлyrа, sаmото pаsöpал, uе иssеcтnи nеrоsи rpеmки cе z+л+ат nе толкоsа nа
npоcтотиnта my, колкото nа иsmаmnиuеcкиn my npаs. Моmuето cе оöаzи и mи каsа, uе
rоcnоzаpnт my rо öие, sаmото öило nоиcкало sаnлатата cи. Гоcnоzаpnт my nаnpаsи
nnкакsи оnити zа cе оnpаszае, nо аs rо иscлymаx, öеs zа s+snpиеmа s+spа+еnиnта
my. Заcтаsиx rо s кpаn nа кpаиmата zа отs+p+е mоmuето и rо nакаpаx zа cе
sак+лnе, uе mе rо sаsеzе s zоmа cи, sа zа my nлати scиuко zо cтотиnка. Не е ли
иcтиnа scиuко тоsа, cиnе mой Аnzpеc? Не uy ли ти как sлаcтnо my sаnоsnzаx zа cи
иsnлати z+лrа и как cmиpеnо той оöеmа zа иsn+лnи scиuко, което my nоp+uаx и
nало+иx? Отrоsоpи cnокойnо, nnmа от какsо zа cе cmymаsаm и zа cе öоиm. Ка+и nа
теsи cеnsоpи scиuко, което cе cлyuи, sа zа sиznт и zа cе yöеznт и те колко е
sа+nо и nолеsnо zа иmа cтpаncтsysаmи pиuаpи nо csета.
- Вcиuко, което sаmа mилоcт каsаxте, е uиcта иcтиnа - отrоsоpи mоmuето, - nо
cлyuката cs+pmи c+scеm nе така, както sие cи s+оöpаsnsате.
- Как т+й? - sаnита Доn Киxот. - Не ти ли nлати scиuко cелnк+т?
- Не cаmо uе nе mи nлати - отrоsоpи mоmuето, - nо mоm sаmа mилоcт иsлnsоxте от
rоpиuката и оcтаnаxmе nак cаmи, nаnоsо mе sаs+psа о c+mиn z+ö и така mе nатynа,
uе оcтаnаx c+scеm öеs ко+а, c+mо както csети ВаpтолоmеU. Вcеки csой yzаp той
npиzpy+аsаmе c nо nnкоn nоzиrpаsка или mеrа sа sаmа cmетка и ако nе önxа
cтpаmnите öолки, които иsnитsаx, mnx mnоrо zа cе cmеn nа zymите my. Той mе
nало+и така +еcтоко, uе еzsа cеrа иsлиsаm от öолnиuата, к+zето mи[147] лекysаxа
pаnите. А sа scиuко тоsа sиnата е sаmа. Заmото, ако cи önxте s+psели nо n+тn,
ако nе önxте cе nоnsили таm, к+zето nе cа sи sикали, и nе önxте cе ö+pкали s
uy+zи pаöоти, rоcnоzаpnт mи mеmе zа cе sаzоsоли c zеcетиnа-zsаzеcет yzаpа и mеmе
zа mи иsnлати cлеz тоsа nаpите, които mи z+л+еmе. Но sаmа mилоcт rо оcк+pöиxте
cилnо и така rо nаpyrаxте, uе като nе mо+еmе zа cи отm+cти nа sаmа mилоcт, иsлn
s+pxy mеnе uелиn cи rnns, и то така, uе от mеn uоsек еzsа ли sеuе mе cтаnе.
- Лоmото öеmе - pеuе Доn Киxот, - uе cи отиzоx, а nе тpnösаmе zа те nаnymаm,
npеzи cаm zа cе ysеpn, uе ти е nлатил. От cоöcтsеn оnит тpnösаmе zа snаm, uе
nикой cелnк nе иsn+лnnsа zаzеnата zymа, mоm като nе my е yrоznо zа n иsn+лnи. Но
nоmnиm ли, Аnzpеc, клетsата, коnто zаzоx, zа тp+rnа zа rо zиpn, s cлyuай uе nе
ти cе иsz+л+и, и zа rо nаmеpn, n+к ако mе zа cе е cкpил и s коpеmа nа кита.
- Вnpnо е - каsа Аnzpеc, - Но и тоsа nе nоmоrnа.
- Сеrа mе sиzиm zали mе nоmоrnе - pеuе Доn Киxот и npеzи zа sаs+pmи cлоsото cи,
cкоuи ö+psо от mncтото cи и nоp+uа nа Саnuо zа оcеzлае Роcиnаnт, който cnокойnо
cи nаcеmе, zокато те оönzsаxа.
Доpотеn rо sаnита какsо s+snаmеpnsа zа npаsи. Той отrоsоpи, uе отиsа zа т+pcи
cелnка, sа zа rо nака+е sа öеsuиncтsата my и sа zа rо sаcтаsи zа иsnлати zо
nоcлеznата cтотиnка cymата, коnто z+л+и nа Аnzpеc, nаnyк nа scиuки npоcтаuи и
mоmеnиuи nо csета! Тn оöаuе my nаnоmnи sаz+л+еnието, което öе nоел, zа nе cе
snymа s nоsо npиклюuеnие, zокато nе иsn+лnи оöеmаnието cи к+m nеn. А nоnе+е той
snае nо-zоöpе от scеки zpyr zа иsn+лnnsа sаz+л+еnиnта cи, npиöаsи тn, nека
cz+p+и rnеsа cи, zокато cе sаs+pnе от nейnото кpалcтsо.
- Наn+лnо cте npаsа - отs+pnа Доn Киxот, - nалаrа cе Аnzpеc zа nот+pnи zо mоето
sаsp+mаnе, както cаmата sие каsаxте. Аs my cе sаклеsаm отnоsо и nоsтаpnm
оöеmаnието cи, uе nе mе nаmеpn nокой, zокато nе ö+zа yzоsлетsоpеn и отm+cтеn.
- Не snpsаm nа такиsа клетsи - sаnsи Аnzpеc, - sа mеnе cеrа е nо-sа+nо zа
pаsöеpа как mе cе zоöеpа zо Сеsилn, отколкото zа mиcлn sа nnкакsо отm+mеnие.
Дайте mи, ако иmате, nеmо sа nzеnе и sа nиеnе sа иs n+т и оcтаnете c+c szpаsе,
sаmа mилоcт, sаеznо c scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи,[148] които nека cтpаncтsysат
и sа csоn sла öеzа, а nе cаmо sа sла yuаcт nа такиsа като mеn.
Саnuо иssаzи от тоpöата cи nаpuе xлnö и öyuка cиpеnе, nоzаzе rи nа pатайuето и
my каsа:
- Вsеmи, öpате Аnzpеc, nие scиuки ssиmаmе yuаcтие s тsоето nеmаcтие.
- Вcе nак c какsо yuаcтsysате? - sаnита Аnzpеc.
- С xлnöа и cиpеnето, което ти zаsаm - отrоsоpи Саnuо. - Заmото еzиn Гоcnоz cаmо
snае zали yтpе те nnmа zа mи лиncsат. Тpnösа zа snаеm, npиnтелю, uе nие,
оp++еnоcuите nа cтpаncтsysаmите pиuаpи, cmе uеcто иsло+еnи nа rолnm rлаz, öеzи,
и nа какsи ли nе zpyrи оmе nеmа, които тpyznо cе оnиcsат, nо szpаsата cе
uyscтsysат.
Аnzpеc ssе xлnöа и cиpеnето и като sиzn, uе nикой nиmо zpyrо nе my zаsа, nаsеzе
rлаsа и, както cе каssа, cи nлю nа nетите. Но npеzи zа тp+rnе, каsа nа Доn
Киxот:
- Сеnsоp cтpаncтsysаm pиuаpю, ако cе cлyuи nак zа mе cpеmnете, то mолn sи, sа
Bоrа, ако mе и nа nаpuета zа mе pаsк+csат, nе mи cе npитиusайте nа nоmоm, nе cе
оnитsайте zа mе cnаcnsате, а mе иsоcтаsете nа sлата mи yuаcт, коnто nе mе е
толкоsа cтpаmnа, колкото е sлото, което mе mе cnолети, ако sаmа mилоcт pеmите zа
mи nоmоrnете. И nека öо+ието npоклnтие nаznе s+pxy sаc и s+pxy scиuки
cтpаncтsysаmи pиuаpи, които cа cе pа+zали nа sеmnта.
Доn Киxот nоиcка zа cтаnе, sа zа nака+е zp+sкото mоmuе, nо то nоönrnа, толкоsа
ö+psо, uе nикой nе nоmиcли zоpи zа rо rоnи. Доn Киxот cе nоuyscтsysа иss+npеznо
sаcpаmеn от pаsкаsа nа Аnzpеc. а оcтаnалите nоло+иxа nе mалко ycилиn, zа cz+p+ат
cmеxа cи, sа zа nе rо sаcpаmnт оmе nоsеuе.
На sтоpиn zеn scиuки npиcтиrат s xаnа, който иssикsа y Саnuо cтpаx и y+аc.
Хаnz+иnта, xаnz+ийката, z+mеpn иm и Маpитоpnеc rи nоcpеmат pаzymnо. Наcтаnnsат
rи nа nо-zоöpи леrла и Доn Киxот sеznаrа sаcnиsа. Хаnz+иnта иssа+zа иs еznо
cаnz+uе nnколко pиuаpcки кnиrи, като каssа, uе rи uетели и cлymали c
yzоsолcтsие. Сsеmеnик+т rи npеrле+zа и е nа mnеnие, uе cа n+лnи c rлynаsи
иsmиcлиuи, sатоsа тpnösа zа ö+zат иsrоpеnи. Хаnz+иnта nе cе c+rлаcnsа c nеrо:
- На öаöа mи rи pаsnpаsnйте теsи nеmа! - каsа xаnz+иnта. - Чyznо sи cе sи+zа uе
е cnpnл sоzеnиunо колело! Дайте cи тpyz zа npоuетете, sа Bоrа, тоsа, което аs
c+m uел[149] sа Iеликcmаpте Иpкаncки, който c еzиn cаmо sаmаx pаscnк+л като
кpаcтаsиuи nетиmа sеликаnи. А zpyr n+т nаnаznал mnоrоöpойnа и cилnа sойcка,
коnто иmала nоsеuе от mилиоn и mеcтcтотиn öойuи, scиuки s+оp++еnи zо s+öи, и n
pаsöил и np+cnал като cтаzо оsuе.
Сsеmеnик+т my каssа, uе иmа оnаcnоcт zа rо xsаnе öолеcтта nа Доn Киxот.
Хаnz+иnта отrоsаpn:
- Нnmа такаsа оnаcnоcт - каsа xаnz+иnта. - Аs nе c+m лyz zа тp+rnа zа cтаsаm
cтpаncтsysаm pиuаp, sаmото cи zаsаm cmетка, uе nаmето spеmе е c+scеm pаsлиunо от
оnоsа, коrато cа cтpаncтsysали nо csета теsи npоcлаsеnи m++е.
Саnuо cmyтеn cлymа, uе cеrа sеuе nе öpоznт иs csета cтpаncтsysаmи pиuаpи к uе
scиuки pиuаpcки кnиrи cа n+лnи c л++и и öеsymиn. Той pеmаsа zа иsuака
npеznаuеpтаnото n+тysаnе nа Доn Киxот и s cлyuай uе то nе иm zОnеcе оuакsаnото
mаcтие, zа rо nаnycnе, zа cе sаs+pnе npи +еnа и zеuа и zа cе sалоsи sа
оöикnоsеnата pаöота.
Хаnz+иnта иssа+zа от cаnz+uето p+коnиc c nаznиc: "Поsеcт sа öеspаsc+znо
люöоnитnиn". По оömо +елаnие csеmеnик+т иm rо npоuита. В nеrо cе pаsкаssа sа
sиznите и öоrати zsоpnnи А+елmо и Лотаpио, cs+psаnи c иcкpеnо npиnтелcтsо.
Аncелmо cе sлюösа s npекpаcnата zеsойка Каmилиn, о+еnsа cе sа nеn и тn my cтаsа
npеzаnа c+npyrа. Той оöаuе pаsкаssа nа npиnтелn cи, uе е mnоrо люöоnитеn zа
ysnае zали nаиcтиnа +еnа my е zоöpоzетелnа и c+s+pmеnа. Сnоpеz nеrо +еncките
zоöpоzетели cе иsnитsат npи m++ките yxа+sаnиn. Вnpnа е cаmо оnаsи +еnа, коnто nе
иsmеnn nа csоn m++ zоpи npи ynоpитите sаzиpnnиn nа sлюöеnите s nеn m++е. За zа
cе ysеpи s zоöpоzетелите nа +еnа cи, Аncелmо mоли Лотаpио zа yxа+sа Каmилиn- zа
иrpае pолnта nа sлюöеn s nеn. Лотаpио z+лrо cе npотиsи, nо Аncелmо nай-nоcле rо
yöе+zаsа zа cе c+rлаcи. Като cе cöли+аsа c кpаcиsата Каmилиn, Лотаpио nеycетnо
cе sлюösа s nеn. Тn nе ycтоnsа npеz nеrоsите npиsnаnиn и c+лsи. Дsаmата nоusат
zа mаmnт zоsеpuиsиn Аncелmо, който cе uyscтsysа nеиsкаsаnо mаcтлиs. Накpаn
иcтиnата cе pаsкpиsа. Iиsот+т и nа тpиmата е pаscтpоеn. Каmилиn отиsа s
mаnаcтиp, Аncелmо ymиpа от cтpаzаnиnта, които cаm cи npеzиssикsа, а Лотаpио
sаrиsа s cpа+еnие.[150]
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ПЕТА,
s коnто, cе pаsкаssа sа +еcтоката и nеоöикnоsеnа öитка, коnто Доn Киxот sоzи
cpеmy mеxоsете c uеpsеnо sиnо, а cе npеzаsа c+mо и кpаnт nа nоsеcтта sа
öеspаsc+znо люöоnитnиn
Оcтаsаmе оmе mалко sа npоuит, sа zа cе zоs+pmи nоsеcтта. коrато от cтаnта,
к+zето nоuиsаmе Доn Киxот, иscкоuи кpайnо s+söyzеn Саnuо , и иssика:
- Елате ö+psо, cеnsоpи, и nоmоrnете nа mоn rоcnоzаp, който е sаnоunал nай-
+еcтоката и npоcтnа öитка, коnто cа sи+zали mоите оuи! Bоr mи е csиzетел, uе е
nаnеc+л c mеuа cи так+s yzаp nа sеликаnа, spаr nа cеnsоpа npиnuеcата Микоmикоnа,
uе my е отcnк+л rлаsата като pnnа.
- Какsо rоsоpиm, npиnтелю mой? - pеuе csеmеnик+т и npек+cnа zа uете nоsеcтта. -
Да nе cи nолyznл, Саnuо? Как е s+smо+nо тоsа zа cтаnе, znsол zа rо ssеmе, mоm
sеликаn+т е nа zsе xилnzи леsrи оттyк?
В тоsа spеmе cе uy cилеn mym. Доn Киxот кpеmеmе:
- Не m+pzай, кpаzеuо, pаsöойnико, nоzлеuо! Сеrа mи nаznа s p+uете и nnmа zа ти
nоmоrnе nтаrаn+т!
Чy cе, uе nnкой nаnаcnmе cилnи yzаpи c mеu s+pxy cтеnата. Саnuо каsа:
- Нnmа sаmо zа uакате и cе оcлymsате, sлеsте zа rи pаsт+psете или zа nоmоrnете
nа mоn rоcnоzаp, mакаp uе тоsа cиrypnо nе е ny+nо, sаmото nnmа c+mnеnие, uе
sеликаn+т е sеuе m+pт+s и cе е nsил npеz Bоrа, sа zа zаzе cmетка sа nеuеcтиsиn
cи +иsот. Виznx как cе лее кp+sта my nо nоzа и как cе т+pкалn rлаsата my, еzpа
колкото rолnm mеx sа sиnо.
- Ей тyк zа ympа nа mncто - оöаzи cе xаnz+иnта, - ако тоsи Доn Киxот или zоn
Сатаnа nе е npоmymил c mеu nnкой от mеxоsете c uеpsеnо sиnо, които sиcnт nа
cтеnата sаz леrлото my, а тоsи nеmаcтnик sеpоnтnо е ssел npолnтото sиnо sа кp+s.
Той sлеsе s cтаnта, nоcлеzsаxа rо и zpyrите. Наmеpиxа Доn Киxот s nай-cтpаnnо
оöлекло. Bеmе nо pиsа, nо тn nе öеmе z+лrа и nе ycnnsаmе zа nокpие öеzpата my, а
отsаz öеmе nоnе c mеcт np+cта nо-к+cа. Кpаката my önxа z+лrи и m+pmаsи, коcmати
и nе оcоöеnо uиcти. На rлаsата cи nоcеmе uеpsеnо и mаsnо кеnе, което
npиnаzле+еmе nа xаnz+иnта. Bеmе ysил около лnsата cи p+ка оzеnлото от леrлото
(оcтаsило такиsа лоmи cnоmеnи y Саnuо), а s zncnата cи p+ка z+p+еmе rолnm mеu, c
който nаnаcnmе yzаpи nа scиuки cтpаnи, като кpеmеmе, cnкаm nаиcтиnа cе cpа+аsаmе
c nnкой sеликаn. Но nай-xyöаsото öеmе, uе той s+pmеmе scиuко c+c sатsоpеnи оuи,
sаmото cnеmе и c+nysаmе, uе sоzи öой c sеликаnа. В+оöpа+еnието my öеmе толкоsа
cилnо оöлаzаnо от mиc+лта sа npеzcтоnmото my rолnmо npиклюuеnие, uе cе sиzn
nаc+n npиcтиrnал s кpалcтsото Микоmикоn и sлns+л s öой c+c csоn spаr. И т+й, s
c+nnо c+cтоnnие, той öе nаnеc+л такиsа yzаpи c mеu nа mеxоsете, uе unлата cтаn
öеmе sалnnа c sиnо. Tоm sиzn тоsа, xаnz+иnта cтpаmnо cе pаsrnеsи, nаxs+pли cе nа
Доn Киxот и ssе zа my nаnаcn такиsа yzаpи c юmpyuи, uе ако nе önxа cе nаmеcили
Каpzеnио и csеmеnик+т, той mеmе sаsиnаrи zа тypи кpай nа öитката c sеликаnа.
В+npеки тоsа nеmаcтnиnт pиuаp nе cе c+öyzи, zокато öp+cnаpnт nе zоnеcе котел c+c
cтyzеnа клаzеnuоsа sоzа и rо оöлn c nеn. Еzsа тоrаsа Доn Киxот отsоpи оuи, öеs
оöаuе zа cи zаzе sеznаrа cmетка sа nоло+еnието, s което cе nаmиpаmе. Като
sаöелnsа колко леки и к+cи cа zpеxите, които той nоcеmе, Доpотеn nе nо+ела zа
sлеsе и cе откаsа zа npоcлеzи öоpöата mе+zy nейnиn sакpилnик и spаrа й.
Саnuо cnоsеmе иs cтаnта и т+pcеmе nаscnк+zе nо nоzа rлаsата nа sеликаnа. Като
sиzn, uе n nnmа, pеuе: -,
- Яcnо mи е sеuе, uе s таsи к+mа scе c mаrии тpnösа zа cе pаsnpаsnmе. По-pаnо nа
c+mото тоsа mncто, к+zето c+m cеrа, mе npеöиxа от öой, и то nе pаsöpаx кой rо
cтоpи, sаmото +иsа zymа nе c+spnx nаоколо cи. Ето uе cеrа nот+nа sz+n sеmn таsи
rлаsа, коnто sиznx c+c cоöcтsеnите cи оuи отcеuеnа, а от тnлото кp+sта mypтеmе
като от uеmmа.
- За какsа кp+s и sа какsа uеmmа rоsоpиm ти, spаr nа Bоrа и nа scиuки csетuи? -
sикnа xаnz+иnта. - Не sи+zаm ли, mоmеnико, uе кp+sта и uеmmата nе cа nиmо zpyrо
оcsеn ей теsи таm npоmymеnи mеxоsе и uеpsеnото sиnо, което е sалnло cтаnта? Даnо
аz+т sалее zymата nа тоsи, който rи е иsт+pöymил!
- Ниmо nе pаsöиpаm - pеuе Саnuо, - snаn cаmо, uе иsnаznаx s rолnmа öеzа, sаmото,
ако nе ycnеn zа nаmеpn rлаsата, rpа¡cтsото mи mе cе cтоnи, както cолта cе
cтоnnsа s+s sоzата.[152]
Саnuо, mакаp и öyzеn, öеmе оmе nо-sле от cnnmиn cи rоcnоzаp, толкоsа rо önxа
nоö+pкали оöеmаnиnта, които Доn Киxот my öеmе zал. Вöеcеn от nеs+smyтиmоcтта nа
оp++еnоcеuа и от nоpаsиите nа nеrоsиn rоcnоzаp, xаnz+иnта pеmи, uе nnmа zа
nоssоли както mиnалиn n+т те zа cе иsm+кnат, öеs zа cе иsz+л+ат, и uе cеrа
pиuаpcките npиsилеrии nnmа zа иm nоmоrnат zа nе nлатnт и sа тоrаsа, и sа cеrа,
sклюuителnо и sак+pnsаnето nа npоzpаnите mеxоsе. Сsеmеnик+т z+p+еmе sа p+ка Доn
Киxот, който, yöеzеn, uе е отm+cтил sеuе и uе cе nаmиpа npеz npиnuеcа
Микоmикоnа, nаznа nа колеnе npеz zyxоsnика и каsа:
- От znеc nатат+к, sаmе sелиuеcтsо sиcоuайmа и npоcлаsеnа cеnsоpа, mо+ете zа
+иsеете cnокойnо, sаmото тоsи иspоz nе е s c+cтоnnие zа sи cтоpи nиmо лоmо. Аs,
от csоn cтpаnа, c+m sеuе csоöоzеn от Заz+л+еnието, което nоеx nо отnоmеnие nа
sаc, т+й като иsn+лnиx оöеmаnието cи c nоmоmта nа scеsиmnиn и c öлаrоsолеnието
nа оnаsи, sа коnто +иsеn и zиmаm.
- Не sи ли каsаx! - npоsикnа cе Саnuо, mоm uy zymите nа rоcnоzаpn cи. - Яsnо е,
uе nе c+m nиnn. Ви+те как mоnт cеnsоp е nаrлаcил sеликаnа! Раöотата е оnеuеnа!
Гpа¡cтsото е sеuе s z+еöа mи!
Как mо+еmе uоsек zа nе cе cmее nа rлynоcтите nа zsаmата - rоcnоzаp и cлyrа!
Пpиxnаxа zа cе cmеnт scиuки c иsклюuеnие nа xаnz+иnта, който öе nоöеcnnл от nz.
Най-cетnе nе öеs ycилиn öp+cnаpnт, Каpzеnио и csеmеnик+т ycnnxа zа тypnт Доn
Киxот s леrлото и той, кpайnо иsтоmеn, sаcnа sеznаrа. Оcтаsиxа rо zа cnи и
иsлnsоxа nа npycта, sа zа yтеmат Саnuо Паncа, който nе öеmе ycnnл zа nаmеpи
rлаsата nа sеликаnа. Но оmе nо-тpyznо иm öеmе zа ycnокоnт xаnz+иnта, който öеmе
c+scеm отuаnn от snеsаnnата rиöел nа mеxоsете cи. Хаnz+ийката n+к кpеmеmе и
nаpе+zаmе:
- Какsа öеmе таsи оpиcиn и тоsи лоm uаc, s който sлеsе s zоmа mи тоsи
cтpаncтsysаm pиuаp, който толкоsа cк+nо mи cтpysа! По-zоöpе zа nе rо önxа
sи+zали оuите mи! Миnалиn n+т nе nлати nито cтотиnка sа nоmysаnе и sеuеpn, sа
леrло sа nеrо и sа оp++еnоcеuа my, nе nлати и sоöта и cеnото sа кpаnтата и sа
mаrаpето, sаmото öил pиuаp, тp+rnал zа т+pcи npиклюuеnиn. Даnо npе+иsеnт той и
nоzоönите my nай-sлоnолyunи npиклюuеnиn! Не öил zл++еn zа nлаmа, sаmото така
öило nиcаnо s mитnиuеcкиn npаsилnик nа cтpаncтsysаmото[153] pиuаpcтsо. Поcле
zойzе ей оnsи таm cеnsоp, ssе mи оnаmката и mи n s+pnа c+scеm nоspеzеnа и
npоcкyöаnа, та cеrа m+++т mи nе mо+е zа cи cлy+и sеuе c nеn, А ето nа, uе nа
scиuко отrоpе и mеxоsете mи npоöиxа, и sиnото mи иsтеuе. Даnо sиzn zа иsтеuе
кp+sта иm! К+лnа cе s коcтите nа öаmа cи и s nаmетта nа mайка cи zа nе nоcn
иmето, nа което c+m кp+cтеnа, и zа nе c+m z+mеpn nа pоzителите cи, ако nе rи
nакаpаm zа mи nлатnт scиuко zо nоcлеznа nаpа!
Такиsа zymи и mnоrо zpyrи nаpе+zаmе s rnеsа cи xаnz+ийката, nа коnто npиrлаcnmе
snpnата й cлyrиnn Маpитоpnеc. Д+mеpn й m+лuеmе и cаmо от spеmе nа spеmе cе
ycmиxsаmе. Сsеmеnик+т ycnn zа rи ycnокои, като оöеmа zа rи оöеsmети sа
nоnеcеnите sаryöи: sа mеxоsете, sа sиnото и оcоöеnо sа nоspеzеnата оnаmка, sа
коnто толкоsа nаcтоnsаxа. Доpотеn yтеmи Саnuо Паncа и my оöеmа zа my zаzе nай-
zоöpото rpа¡cтsо, mоm като cе nотs+pzи, uе rоcnоzаpnт my nаиcтиnа е оöеsrлаsил
sеликаnа и тn sаuаpysа отnоsо cnокойnо и mиpnо s кpалcтsото cи. Тоsа оöеmаnие
ycnокои Саnuо и той ysеpи npиnuеcата, uе е sиznл rлаsата nа sеликаnа, c öpаzа,
коnто my cтиrала zо nоncа, и uе ако тn cеrа nе е nалиuе,-то е, sаmото scиuко,
което cтаsа s таsи к+mа, е zело nа mаrsоcnиuи. Той cаm öил иsnитал тnxnото
лyкаscтsо npеs spеmе nа еznо nо-pаnmnо nоmysаnе тyк. Доpотеn каsа, uе my snpsа
nаn+лnо и uе nnmа sаmо nоsеuе zа cе тpеsо+и, т+й като scиuко mе cе ypеzи cnоpеz
+елаnиnта my. Коrато scиuки cе ycnокоиxа, csеmеnик+т npеzло+и zа npоz+л+ат
uетеnето nа nоsеcтта, sаmото sиznл, uе оcтаsало оmе mалко...
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И TЕСТА,
s коnто cе pаsкаssа sа zpyrи cтpаnnи npоиsmеcтsиn s xаnа
В тоsа spеmе xаnz+иnта, който cтоеmе nа spатата nа xаnа, каsа:
- Заzаsа cе npиnтnа коmnаnиn. Ако теsи xоpа оcтаnат zа nоmysат тyк, mе npекаpаmе
sеcело.
- Какsи cа те? - sаnита Каpzеnио.
- Четиpиmа m++е - отrоsоpи xаnz+иnта. - Те nsznт nа коnе, cеzлата иm cа c к+cи
cтpеmеnа, s+оp++еnи cа c коnие и mалки mитоsе, scиuки c uеpnи mаcки 2. С тnx
n+тysат еznа zаmа, оöлеuеnа s önло, cеznала nа yzоönо +еncко cеzло, и тn c+c
sакpито лиuе, и zsаmа npиcлy+nиuи nеmаuи.
- Bлиsо ли cа? - sаnита zyxоsnик+т.
Толкоsа öлиsо, uе sеuе npиcтиrат - отs+pnа xаnz+иnта.
Като uy тоsа, Доpотеn sакpи лиuето cи, а Каpzеnио cе cкpи s cтаnта nа Доn
Киxот3. Еzsа csаpиxа zа cтоpnт тоsа, и s zsоpа nа xаnа sлnsоxа теsи scиuки xоpа,
които xаnz+иnта öеmе токy-mо оnиcал- Четиpиmата m++е c npиsлекателnа s+nmnоcт и
иsиcкаnо z+p+аnе cкоuиxа от коnете cи, nоmоrnаxа и nа zаmата zа cлеsе, а еzиn от
тnx n zиrnа nа p+uе и n nаcтаnи nа еzиn cтол zо spатата nа cтаnта, s коnто
Каpzеnио cе öеmе cкpил. Не csалиxа mаcките cи и nе npоzymаxа zymа nито те, nито
тn. Като cеznа nа cтола оöаuе, zаmата s+sz+xnа z+лöоко и отnycnа p+uе. cnкаm
öеmе öолnа или c+scеm отmалnла. Пpиcлy+nиuите отsеzоxа коnете s коnюmnnта.
Като sиzn тоsа, zyxоsnик+т nоиcка zа ysnае какsи cа теsи така оcоöеnо оöлеuеnи и
толкоsа m+лuалиsи xоpа, отиzе npи npиcлy+nиuите и sаnита еzиn от тnx кои cа
rоcnоzаpите my. Слyrата отrоsоpи:
- Поsnpsайте mи, cеnsоp, аs cаm nе snаn кои cа те. Зnаm cаmо, uе ако cе c+zи nо
s+nmnиn иm sиz, тpnösа zа cа mnоrо лиunи xоpа, оcоöеnо тоsи, който nоmоrnа nа
zаmата zа cлеsе. Каssаm тоsа, sаmото scиuки zpyrи cе отnаcnт c rолnmа nоuит к+m
nеrо и sаmото еzиncтsеnо nеrоsата zymа cе cлymа.
- А коn е zаmата?
- И тоsа nе snаn - отrоsоpи npиcлy+nик+т. - Пpеs uелиn n+т nе mо+аx zа sиzn
лиuето й. Чyx n оöаuе uеcто zа s+szиmа и zа cтеnе, и то така, cnкаm cе npоmаsаmе
c +иsота cи. Не тpnösа zа cе uyzите nикак, uе nиmо nе snаеm, т+й като zpyrаpnт
mи и аs еzsа от zsа zеnа rи npиzpy+аsаmе. Сpеmnаxа nи nа n+тn и nи nоmолиxа и
cклоnиxа zа rи c+npоsоzиm zо Аnzалycиn, като оöеmаxа zа nи s+snаrpаznт öоrато.
- А nе uyxте ли zа cе cnоmеnаsа nnкакsо иmе? -.- sаnита nак zyxоsnик+т.
- Не, nиmо nе uyxmе - отrоsоpи cлyrата. - Вcиuки n+тnиuи cа cтpаnnо m+лuалиsи,
uysат cе cаmо s+szиmките и pиzаnиnта nа öеznата cеnsоpа, които nи тpоrsат zо z+n
zymа. .öеzеnи cmе, uе n sоznт nаcила, и ако cе c+zи nо оöлеклото[155] й, тn е
mоnаxиnn или е nа n+т zа cе nокалyrеpи, което е nо-sеpоnтnо. Сиrypnо е оöаuе, uе
отиsа s mаnаcтиpа npотиs sолnта cи. sаmото nо scиuко иsrле+zа, uе т+rата й е
rолnmа.
- В+smо+nо е zа е така - pеuе csеmеnик+т. Той rи оcтаsи и nот+pcи Доpотеn,
коnто, иsn+лnеnа от c+cтpаzаnие к+m s+szиmаmата mаcкиpаnа zаmа, cе npиöли+и zо
nеn и n sаrоsоpи:
- Какsо е sаmето cтpаzаnие, cеnsоpа mоn? Ако то е от теsи, s uието леuеnие
+еnите иmат оnит и ymеnие, mо+ете zа pаsuитате nа zоöpата mи sолn zа sи ycлy+а.
На теsи zymи оnеuалеnата zаmа nе отrоsоpи. Тn npоz+л+и zа m+лuи zоpи коrато
Доpотеn й npеzло+и nо-nаcтойuиsо ycлyrите cи. Ме+zyspеmеnnо zо тnx cе zоöли+и
mаcкиpаnиnт zsоpnnиn (sа коrото npиcлy+nик+т öеmе каsал, uе scиuки my cе
nоzuиnnsат) и каsа nа Доpотеn:
- Не cи zаsайте тpyz, cеnsоpа, zа npеzлаrате ycлyrите cи nа таsи +еnа, sаmото тn
е csикnала zа отsp+mа c nеöлаrоzаpnоcт nа scиuко, което cе npаsи sа nеn. Не cе
m+uете zа n каpате zа npоrоsоpи, sаmото, mоm отsоpи ycта, и mе sи иsл++е.
- Никоrа nе c+m л+rала - оöаzи cе таsи, коnто zотоrаsа öеmе m+лuала. - Не sаmото
c+m л+rала, а sаmото c+m каssала cаmо иcтиnата, иsnаznаx s толкоsа rолnmа öеzа.
Иcкаm sие cаmиnт zа cте csиzетел nа scиuко, което каssаm, sаmото mоnта n+лnа
откpоsеnоcт sи каpа zа cте nеиcкpеn и л++лиs.
Каpzеnио uy теsи zymи c+scеm ncnо и отuетлиsо, sаmото cаmо spатата nа cтаnта, s
коnто cnеmе Доn Киxот, rо zелеmе от zpyrите. Tоm rи uy, той иssика:
- За Bоrа! Какsо uysаm! Чий е rлаc+т, който cтиrnа zо ymите mи?
.uyzеnа, cеnsоpата nот+pcи zа sиzи кой öе npоиsnеc+л теsи zymи и като nе sиzn
nикоrо, cтаnа и cе отnpаsи к+m c+cеznата cтаn. Но zsоpnnиn+т n cnpn и nе й
nоssоли zа npиcт+nи. От rолnmото й cmymеnие и öеsnокойcтsо mаcката nаznа и откpи
еznа nеcpаsnиmа кpаcота, еznо npекpаcnо, mакаp и иsnлаmеnо и öлеzо лиuе. Оuите й
mаpеxа тpеsо+nо nа scиuки cтpаnи, cnкаm öе оöеsymnла. Вcиuки теsи npоnsи
nакаpаxа Доpотеn и scиuки, които n nаöлюzаsаxа, zа иsnитат uyscтsо nа cилnо
c++алеnие. Дsоpnnиn+т n öеmе xsаnал szpаsо sа pаmеnете и npи ycилиnта cи zа n
sаz+p+и nа mncтото й nе ycnn zа nаmеcти mаcката cи, коnто cе cm+кnа от лиuето my
и nаznа. Доpотеn, коnто öеmе npитиcnала zаmата s npеrp+zките cи, szиrnа оuи и
sиzn, uе uоsек+т, който c+mо n Д+p+еmе, е nейnиnт c+npyr Iеpnаnzо. Tоm rо nоsnа,
от r+pzите й cе иsтp+rnа npоz+л+ителеn и c+puеpаszиpателеn cтоn и тn sаryöи
csncт и nолитnа zа nаznе. Тn mеmе zа cе cтpоnоли nа sеmnта, ако nе öеmе таm
nаöлиsо öp+cnаpnт, който n nое s оönтиnта cи. Сnycnа cе c+mо и csеmеnик+т, mаxnа
öyлото й и sаnоunа zа np+cка c sоzа лиuето й. Доn Iеpnаnzо nоsnа pаsöyлеnата -
m+++т öеmе zейcтsителnо Iеpnаnzо - и оcтаnа като yzаpеn от rp+m. Вcе nак той nе
иsnycnа Лycиnzа, коnто cе m+uеmе zа cе иsтp+rnе от p+uете my. Тn öеmе pаsöpала,
uе rлаc+т от c+cеznата cтаn öеmе nа Каpzеnио, а и той öеmе nоsnал rлаcа й.
Каpzеnио uy и cтеnаnието nа Доpотеn, npеzи тn zа npиnаznе, и nоmиcли, uе cтаsа
nеmо лоmо c Лycиnzа, иsлеsе cилnо иsnлаmеn от cтаnта и n+psиnт uоsек, коrото
sиzn, öеmе zоn Iеpnаnzо, който z+p+еmе Лycиnzа s npеrp+zките cи. Доn Iеpnаnzо
nоsnа sеznаrа Каpzеnио и така тpиmата - Лycиnzа, Каpzеnио и Доpотеn - cе
sакоsаxа оnеmели nа mеcтата cи, cnкаm nе pаsöиpаxа какsо cтаsа c тnx. Вcиuки
m+лuаxа, sтpеnuили nоrлеzи еzиn s zpyr - Доpотеn s zоn Iеpnаnzо, zоn Iеpnаnzо s
Каpzеnио, Каpzеnио s Лycиnzа и Лycиnzа s Каpzеnио. П+psа nаpymи m+лuаnието
Лycиnzа, коnто cе оö+pnа c+c cлеznите cлоsа к+m Iеpnаnzо:
- Пycnете mе, cеnsоp zоn Iеpnаnzо, ако nе от nоuит к+m zpyrите, то nоnе от
ysа+еnие к+m cоöcтsеnото sи zоcтойncтsо. Не npеuете nа öp+mлnnа zа оösие
cтеnата. Нито zоcаznите sи nаcтоnsаnиn, nито sаnлаxите, оöеmаnиnта и nоzаp+uите
sи ycnnxа zа mе отк+cnат от mоnта оnоpа. Ви+те как cаmото nеöе nо csои nеsnайnи
и nеоöncnиmи n+тиmа mе c+öpа отnоsо c иcтиncкиn mи c+npyr. Доöpе sи е иssеcтnо
от xилnzокpатеn cк+n sа sаc оnит, uе cаmо cm+pтта mо+е zа sалиuи оöpаsа my s
nаmетта mи. А cеrа, cлеz като nеmата cа cтиrnали zотyк - ако nе mо+ете zpyrо zа
nаnpаsите, - то nека ysлеuеnието sи cе npеs+pnе s +еcтокоcт, nека люöоsта sи
cтаnе оmpаsа и nека c таsи +еcтокоcт и оmpаsа ö+zа yöита от sаmата p+ка, sаmото,
ако иsz+xnа s npиc+cтsие nа zоöpиn cи c+npyr, mе cmетnа +иsота cи sа mаcтлиsо
ysеnuаn. Даnо cm+pтта mи my zока+е, uе c+m my öила snpnа zо nоcлеznиn cи z+x.
Доpотеn öеmе zоmла mе+zyspеmеnnо nа cеöе cи и cлymаmе zymите nа Лycиnzа, от
които pаsöpа коn е тn. А като sиzn, uе zоn Iеpnаnzо nито n nymа от npеrp+zките
cи, nито й[157] отrоsаpn, nаnpаsи cетnи ycилиn, cтаnа, nаznа nа колеnе npеz
nоsете my и като npолиsаmе rоpеcтnи c+лsи, каsа:
- Ако nе önxа, rоcnоzаpю mой, л+uите nа тоsа cл+nuе, nоuеpnеnо cеrа s тsоите
оönтиn, които те sаcлеnnsат и ти npеuат zа sи+zаm, ти mеmе zа cи sаöелnsал sеuе,
uе таsи, коnто е колеnиuила npеz теöе, е sлоmаcтnата Доpотеn, nа uието nеmаcтие
cаmо ти mо+еm zа cло+иm кpай. Аs c+m оnаsи cкpоmnа cелnnка, коnто ти, от zоöpиnа
или от npиmеsnоcт, nоиcка zа иszиrnеm zо nоло+еnието zа cе nаpиuа тsоn. Аs c+m
оnаsи, коnто, sатsоpеnа s npеzелите nа uеcтnоcтта, +иsn mаcтлиs +иsот zо zеnn, s
който, nоzzала cе nа тsоите yxа+sаnиn и nа npиsиznо иcкpеnите ти люöоsnи
uyscтsа, отsоpи spатите nа csоnта nеnоpоunоcт и ти npеzаzе клюuоsете nа
csоöоzата cи. На тоsи mой zаp ти nе отrоsоpи c öлаrоzаpnоcт и тоsа cе
nотs+p+zаsа както от mncтото, к+zето nе nо mоn sиnа mе nаmиpаm, така и от
оöcтоnтелcтsата, scpеz които те откpиsаm. Пpи scе тоsа nе öиx иcкала zа cи
nоmиcлиm, uе тyк cа mе zоsели cт+nките nа mоето öеsuеcтие, т+й като c+m sоzеnа
еzиncтsеnо от m+ката и cтpаzаnието, uе c+m sаöpаsеnа от теöе. Ти nо+ела аs zа
cтаnа тsоn, и то nо так+s nаuиn, uе zоpи zа nе mе +елаеm nоsеuе, nе mе ти ö+zе
s+smо+nо zа npеcтаnеm zа ö+zеm mой. Поmиcли cи, rоcnоzаpю mой, zали mоnта
nеcpаsnеnа npеzаnоcт nе öи mоrла zа sаmеcти öлаrоpоzcтsото, и кpаcотата nа
+еnата, sа коnто ти mе иsоcтаsи. Ти nе mо+еm zа npиnаzле+иm nа кpаcиsата
Лycиnzа, sаmото cи mой, nито n+к тn mо+е zа е тsоn, sаmото npиnаzле+и nа
Каpzеnио. Tоm е т+й, nе е ли nо-леcnо sа теöе zа оöикnеm c+mеcтsото, което те
оöо+аsа, отколкото zа sаcтаsиm zа те оöиuа +еnата, коnто те nеnаsи+zа? Ти
иsкоpиcти nеоnитnоcтта mи, ти оöcаzи c mолöите cи mоето uелоm+zpие, nотеклото mи
nе ти öеmе nеиssеcтnо, ти snаеm npи какsи ycлоsиn ти cе отzаzоx, nnmаm npиuиnа,
nито npеzлоr zа cmnтаm, uе c+m те иsmаmила c какsото и zа öило. Tоm е т+й - а
scиuко тоsа е cаmата иcтиnа, - ако cи толкоsа zоö+p xpиcтиnnиn, колкото cи
snатеn öлаrоpоznик, sаmо т+й z+лrо cе öаsиm zа mе yzоcтоиm nай-cетnе c mаcтието,
c което mе zаpи s cаmото nаuало? Ако nе mе оöиuаm sеuе като тsоn иcтиncка
nеsакоnnа c+npyrа - какsато s zейcтsителnоcт c+m, - оöиuай mе nоnе и mе zоnycnи
npи cеöе cи като тsоn pоöиnn. Като ö+zа nоz тsоn sлаcт, mе cе nоuyscтsysаm
npеzоsолnа и mаcтлиsа. Не nоssолnsай, като mе отxs+pлиm и иsоcтаsиm nа npоиssола
nа c+zöата, xоpата zа cе c+öиpат nо yлиuите и zа mе оzymsат! Неzей оc++zа nа
rоpuиsи cтаpиnи mоите pоzители,. които cа sаcлy+или nо-zpyrа yuаcт, cлеz като
cлy+иxа snpnо като zоöpи sаcали nа тsоn pоz. И ако cе cтpаxysаm, uе mе nокsаpиm
кp+sта cи, като n cmеcиm c mоnта, snай, uе nе c+mеcтsysат или cа mnоrо mалко
snатnите pоzоsе s csета, които nе cа mиnали nо тоsи n+т, и uе кp+sта nа +еnите
Нnmа pеmаsаmо snаuеnие sа nотоmcтsата nа öлаrоpоznите cеmейcтsа. Оmе nоsеuе uе
иcтиncкото öлаrоpоzcтsо cе кpие s uоsеmките zоöpоzетели. А ако ти откаssаm zа mи
zаzеm тоsа, което mи z+л+иm, то ти nе cи öлаrоpоzеn и аs öеscnоpnо те
npеs+sxо+zаm nо öлаrоpоzcтsо. Tе ти nаnоmnn, cеnsоp, nай-cетnе, uе и zа иcкаm, и
zа nе иcкаm, аs c+m тsоn c+npyrа:
csиzетели sа тоsа cа cоöcтsеnите ти zymи, които nе mо+е и nе öиsа zа cа л++лиsи,
ако uеnиm s cеöе cи тоsа, което npеsиpаm y mеnе4. Сsиzетелcтsysа sа тоsа и
nоznиc+т, който cло+и, и т+p+еcтsеnото оöеmаnие, което zаzе npеz scеsиmnиn,
коrото ти cаm npиsоsа sа csиzетел nа тоsа, което mи оöеmа 5. Но zоpи и zа nе
c+mеcтsysаxа scиuки теsи zокаsателcтsа, c+sеcтта ти zоpи s znи nа sеcелиn nе mе
npеcтаnе zа ти nаnоmnn sа mеn. Тn mе cе sаcт+nsа sа теsи иcтиnи, които ти каsаx,
и mе cmymаsа тsоите pаzоcти и nаcлаzи.
Нат++еnата Доpотеn иspеuе теsи, а и zpyrи nоzоönи cлоsа c толкоsа cкp+ö и c+лsи,
uе nе cаmо scиuки npиc+cтsysаmи, nо zоpи и xоpата от csитата nа zоn Iеpnаnzо cе
nаcк+pöиxа и npоc+лsиxа. Доn Iеpnаnzо n иscлymа zокpай, öеs zа n npек+cnе, а тn,
като cnpn zа rоsоpи, sаnоunа zа s+szиmа и zа pиzае така, uе cаmо uоsек c каmеnnо
c+puе mо+еmе zа nе cе pаsnе+и. Лycиnzа n rлеzаmе nе cаmо c rолnmо c+cтpаzаnие,
nо и иsn+лnеnа c s+sxиmеnие от кpаcотата и ymа й. Макаp и zа иcкаmе zа cе
npиöли+и zо nеn и zа й ка+е nnкои zymи sа yтеxа, nе mо+а zа rо cтоpи, sаmото zоn
Iеpnаnzо n z+p+еmе scе оmе s оönтиnта cи. Най-cетnе той, cилnо pаss+лnysаn и
cmyтеn, cлеz като z+лrо и snиmателnо öеmе rлеzал Доpотеn, nycnа Лycиnzа и pеuе:
- Ти nоöеzи, кpаcиsа Доpотеn, nоöеzи! Заmото nе е s+smо+nо uоsек zа ycтои и
отpеuе толкоsа mnоrо иcтиnи, c+öpаnи nа еznо mncто.
Оcsоöоzеnа от npеrp+zката nа zоn Iеpnаnzо, Лycиnzа, коnто cе uyscтsysаmе sле,
nолитnа zа nаznе, nо Каpzеnио, който cтоеmе sаz r+pöа nа Iеpnаnzо, sа zа nе ö+zе
sиznn от[159] nеrо6, sаöpаsи cтpаxа cи и иsлаrайки cе nа оnаcnоcт, cе cnycnа
mиrnоsеnо zа nоzкpеnи Лycиnzа, npеr+pnа n и й каsа:
- Ако sолnта nа scеsиmnиn е zа nолyuиm nай-nоcле sаcлy+еn отzиx, snpnа,
nеnоколеöиmа и кpаcиsа mоn cеnsоpа, nик+zе nе mе nаmеpиm nо-cиrypnа отmоpа,
отколкото s теsи оönтиn, които cеrа те npиеmат и önxа те npиели и npеzи, коrато
c+zöата mи nоssолnsаmе zа те nаpиuаm mоn.
Пpи теsи zymи Лycиnzа sтpеnuи оuи s Каpzеnио. П+psо тn rо öе nоsnала nо rлаcа, а
cеrа, като cе ysеpи, uе тоsа е той s zейcтsителnоcт, nоuти nе nа cеöе cи, öеs zа
z+p+и cmетка sа scnкакsо npилиuие и uе nе cа cаmи, cе xs+pли s+pxy my, оör+pnа
spата my, zоnpn лиuето cи zо nеrоsото и каsа:
- Вие и nикой zpyr, cеnsоp, cте иcтиncкиnт rоcnоzаp nа таsи sаmа nлеnnиuа,
какsито и npеuки zа nоcтаsи npеz nаc spа+zеönата c+zöа, nа какsито и оnаcnоcти
zа ö+zе иsло+еn тоsи +иsот, който cаmо s+s sаmиn nаmиpа оnоpа.
Стpаnnо spелиmе öеmе тоsа sа zоn Iеpnаnzо и sа scиuки zpyrи npиc+cтsysаmи, които
cе yzиsлnsаxа nа такоsа nеsиznnо zоcеrа c+öитие. На Доpотеn й cе cтоpи, uе zоn
Iеpnаnzо öеmе cилnо nоöлеznnл и cnкаm cе rотsеmе zа отm+cти nа Каpzеnио, sаmото
nоcеrnа к+m zp++ката nа cаönта cи. Миc+лта й s mиr cе npеs+pnа s zейcтsие. С
nеоöикnоsеnа лоsкоcт тn оör+pnа c p+uе колеnете my, sаnоunа zа rи uелysа и rи
npитиcка така szpаsо, uе nе my nоssоли zа cе nоmp+znе от mncтото cи. Като nе
npеcтаsаmе zа nлаuе, тn каsа:
- Какsо mиcлиm zа npаsиm, еzиncтsеnо mое cnаcеnие, s тоsа т+й nеоuакsаnо
иsnитаnие? Пpеz nоsете ти cтои колеnиuила тsоnта c+npyrа, а таsи, коnто иcкаm zа
ти cтаnе +еnа, е s оönтиnта nа csоn c+npyr. Раsmиcли zоöpе zали mе е npилиunо,
или zали иsоömо mе ти е s+smо+nо zа pаsтpоrnеm тоsа, което scеsиmnиnт е c+szал,
и zали nе е nо-öлаrоpаsymnо zа nоszиrnеm от sеmnта и npиpаsnиm к+m cеöе cи
c+mеcтsото, което s+npеки scиuки npеspатnоcти nа c+zöата оcтаnа snpnо и
nеnpеклоnnо и cеrа, c оuи, sтpеnuеnи s тsоите, оöлиsа c+c c+лsи nа люöоs лиuето
и r+pzите nа csоn иcтиncки c+npyr. Молn те s иmето nа Bоrа и те ymолnsаm като
uоsек c zоcтойncтsо, nе оcтаsnй тоsа c+scеm nоnnтnо pаsоuаpоsаnие zа sаcили
rnеsа ти. Наnpотиs, nека то zа rо nаmали zо cтеnеn, uе zа nоssолиm cnокойnо и
тpеssо теsи zsаmа sлюöеnи zа cе nаcла+zаsат öеs npеuка от тsоn cтpаnа nа
mаcтието, което nеöето иm е отpеzило. Саmо така mе nока+еm sеликоzymието[160] nа
snатnото и öлаrоpоznо тsое c+puе и csет+т mе cе yöеzи, uе s теöе pаsym+т е nо-
cилеn, отколкото cтpаcтта. Докато Доpотеn rоsоpеmе, Каpzеnио, mакаp и zа z+p+еmе
Лycиnzа s npеrp+zките cи, sоpко cлеzеmе c nоrлеz zоn Iеpnаnzо, pеmеn, mоm
sаöеле+и, uе npаsи nnкакsо zsи+еnие, nаcоuеnо cpеmy nеrо, zа cе öpаnи и zа cе
nаxs+pли c scиuки cили cpеmy scеки, който öи cе оnитал zа rо nаnаznе, n+к zоpи и
zа иsло+и c тоsа nа оnаcnоcт +иsота cи. Но s тоsа spеmе cе zоöли+иxа npиnтелите
nа zоn Iеpnаnzо, а и csеmеnик+т и öp+cnаpnт, които önxа csиzетели nа scиuко
cлyuило cе таm. Не лиncsаmе и zоöpиnт Саnuо Паncа. Заоöиколиxа zоn Iеpnаnzо и rо
nоmолиxа zа cе cmили nаz pаsnлакаnата Доpотеn, Заmото, ако каsаnото от nеn е
иcтиnа - а те önxа yöеzеnи, uе е така, - той nе тpnösа zа zоnycnе zа ö+zат
иsл+rаnи Оcnоsателnите й nаzе+zи. Оmе nоsеuе uе s таsи c+scеm nеоuакsаnа cpеmа,
nа nай-nеnоzоsиpаnо от тnx mncто nе mо+е zа nе cе sиzи np+cт+т nа npоsиzеnието.
Сsеmеnик+т my nаnоmnи, uе cаmо cm+pтта mо+е zа pаszели Лycиnzа от Каpzеnио и uе
zоpи и zа rи pаszели оcтpието nа mеu, те öиxа cmетnали cm+pтта cи sа nай-rолnmо
mаcтие. В те+ки cлyuаи като znеmnиn, zоöаsи той, s+pxоsnиnт pаsym nалаrа uоsек
zа npеs+smоrnе и nоöеzи cаm cеöе cи и иsиcкsа zа cе nока+е sеликоzymеn, като
nоssоли zа cе nаcлаznт zsаmата nа öлаrото, което nеöето иm öеmе sеuе иsnpатило.
Нека zоn Iеpnаnzо cе srлеzа s кpаcотата nа Доpотеn и mе sиzи, uе c+scеm mалко
+еnи - zоpи nикоn - nе mо+е zа cе cpаsnи c nеn, а каmо ли 1zа n npеs+sxо+zа, а
като cе npиöаsи к+m кpаcотата й и nейnата cкpоmnоcт, както и öеsnpеzелnата й
люöоs к+m nеrо, nе my оcтаsа nиmо zpyrо, оcsеn zа nоcт+nи като öлаrоpоznик и
xpиcтиnnиn и zа ö+zе sеpеn nа zаzеnата zymа. Саmо така nоsеzеnието my mе ö+zе
yrоznо nа Bоrа и mе sаcлy+и оzоöpеnието nа m+zpите xоpа, които zоöpе snаnт и
npаsилnо npеuеnnsат, uе npеиmymеcтsото nа кpаcотата, mакаp тn zа е cs+psаnа c+c
cкpоmеn npоиsxоz, коrато cе npиzpy+аsа от uеcтnоcтта, mо+е zа cе иszиrnе и
npиpаsnи к+m nай-sиcокото nоло+еnие zоpи и öеs cлеzа от ynи+еnие sа тоsи, който
n иszиrа и npиpаsnnsа к+m cеöе cи. Никой nе mо+е zа оösиnи uоsека, който cе
nоzuиnnsа nа scеsлаcтnите sакоnи nа люöоsта, cтиrа тn zа nе е rpеxоsnа.
; Оcтаnалите npиc+cтsysаmи npиöаsиxа к+m теsи zоsоzи толкоsа mnоrо и т+й
yöеzителnи c+оöpа+еnиn, uе те cлоmиxа тs+pzоcтта nа zоn Iеpnаnzо (sаmото scе nак
c+puето my cе nоzxpаnsаmе c öлаrоpоznа кp+s). Иcтиnата, коnто той nе mо+еmе zа
отpеuе, какsито и ycилиn zа nоло+еmе, rо nоöеzи. В snак uе е cклоnил и отcт+nил
npеz pаsymnите cлоsа, той cе nаsеzе, npеr+pnа Доpотеn и каsа:
- Стаnете, mоn cеnsоpа, c+scеm nе nоzоöаsа c+mеcтsо, което +иsее s zymата mи, zа
колеnиuи npеz mеnе. Ако zо znеc nе c+m zал zокаsателcтsа, uе теsи mи zymи cа
иcкpеnи, то тоsа е öило nоsелn nа cаmото npоsиzеnие, което е иcкало аs zа
pаsöеpа колко е cилnа sаmата люöоs и zа sи оuеnn nо zоcтойncтsо. Молn sи zа nе
mе коpите sа лоmото mи и npеnеöpе+ителnо отnоmеnие к+m sаc, sаmото c+mата cила,
коnто mе nакаpа zа sи npиеmа sа mоn, mе nоzöyzи zа cе nоcтаpаn zа nе ö+zа sаm. И
sа zа cе ysеpите s тоsа, оö+pnете cе, nоrлеznете оuите nа mаcтлиsата sеuе
Лycиnzа. В тnx mе откpиете оnpоmаsаnето nа scиuките mи npеrpеmеnиn. Тn sеuе
nаmеpи и nоcтиrnа тоsа, което +елаеmе, аs n+к nаmеpиx s+s sаc scиuко, което mи
тpnösа, sа zа ö+zа mаcтлиs. Нека тn +иsее cnокойnа и uеcтита z+лrи и mаcтлиsи
rоzиnи c nейnиn Каpzеnио, а аs mе cе mолn Bоr zа rи zаzе и nа mеnе, sа zа rи
иs+иsеn и аs c mоnта Доpотеn.
Слеz като иspеuе теsи zymи, npеr+pnа n nаnоsо и zоnpn лиuето cи zо nейnото c
такаsа nе+nоcт, uе c rолnmа m+ка cz+p+а c+лsите, които mnxа zа zаzат cетnо
zокаsателcтsо sа люöоsта и pаsкаnnието my. Не cе оsлаznxа оöаuе Лycиnzа и
Каpzеnио, както и zpyrите таm npиc+cтsysаmи. Те scиuки - еznите nоpаzи
cоöcтsеnото cи öла+еncтsо, а zpyrите nоpаzи uy+zото mаcтие - nоunаxа zа nлаuат,
та uоsек mо+еmе zа cи nоmиcли, uе rи е cnолетnло nnкакsо rолnmо nеmаcтие.
Плаuеmе и cаmиnт Саnuо Паncа, mакаp и nо-к+cnо zа npиsnа, uе е nлакал cаmо
sаmото Доpотеn nе öеmе, както zотоrаsа той cmnтаmе, кpалиuа Микоmикоnа, от коnто
оuакsаmе rолеmи zаpоsе. Аxкаnиnта и оxкаnиnта npоz+л+иxа оmе zоcта spеmе и mоm
nаcт+nи ycnокоеnие, Каpzеnио и Лycиnzа nаznаxа nа колеnе npеz zоn Iеpnаnzо и my
öлаrоzаpиxа sа öлаrоsолеnието c такиsа sе+лиsи cлоsа, uе той nе snаеmе какsо zа
иm отrоsоpи. Поmоrnа иm zа cе иsnpаsnт и rи npеr+pnа c иspаs nа mnоrо оöиu и nа
pnzка yuтиsоcт.
Доn Iеpnаnzо nоmоли cлеz тоsа Доpотеn zа my pаsка+е как е cтиrnала zо тоsа
толкоsа отzалеuеnо от pоznото й cело mncто. Тn my pаsnpаsи c кpатки и cmиcлеnи
cлоsа scиuко, което öеmе sеuе pаsкаsала nа Каpzеnио. Доn Iеpnаnzо и nеrоsите
npиzpy+ители иscлymаxа c sиzиmо sаzоsолcтsо pаsкаsа, като иm cе иcкаmе той zа
npоz+л+и mnоrо nо-z+лrо, nоnе+е Доpотеn оnиcsаmе кpайnо ysлекателnо nеmаcтnите
cи npиклюuеnиn.
Поcле zойzе pеz nа zоn Iеpnаnzо и той pаsкаsа scиuко, което my cе öеmе cлyuило s
rpаzа, cлеz като nаmеpил s zеколтето nа Лycиnzа nиcmото, s което тn sаnsnsаmе,
uе е c+npyrа nа Каpzеnио и uе nе mо+е zа cтаnе nеrоsа +еnа. Пpиsnа, uе my cе
иcкало zа n yöие и uе mnл zа иsn+лnи nаmеpеnието cи, ако nе my nоnpеuили nейnите
pоzители. Слеz тоsа nаnycnал zоmа pаscтpоеn и pаsnpеn и pеmил zа cи отm+cти npи
np+s yzоöеn cлyuай. .snал snоcлеzcтsие, uе Лycиnzа nаnycnала к+mата nа
pоzителите cи и uе nикой nе snаел к+zе е иsönrала. Слеz nnколко mеcеuа pаsöpал,
uе cе кpиела s mаnаcтиp, к+zето иcкала zа npекаpа uелиn cи +иsот, т+й като nе
mо+ела zа rо nоcsети nа Каpzеnио- Като nаyuил тоsа, иsöpал тpиmата csои
npиnтели, които cеrа rо npиzpy+аsаxа, cтиrnали zо mеcтnоcтта, к+zето тn cе
кpиела, и cе cnотаили таm, sа zа nе rи откpиnт, та zа sаcилnт mаnаcтиpcката
cтpа+а. Еzиn zеn, коrато rолеmите spати nа mаnаcтиpа öили отsоpеnи, оcтаsил
zsаmа от npиnтелите cи nа cтpа+а npеz nоpтите, а той c тpетиn cе npоm+кnал s
mаnаcтиpа и nот+pcил Лycиnzа, коnто s тоsа spеmе rоsоpела c еznа mоnаxиnn.
Хsаnали n, öеs zа й zаzат s+smо+nоcт zа npоnsи c+npотиsа, и n npеnеcли nа еznо
mncто, к+zето cе cnаözили c scиuко ny+nо, sа zа оprаnиsиpат отsлиuаnето й.
Вcиuко тоsа cтаnало леcnо и öеsnакаsаnо, т+й като mаnаcтиp+т öил yеzиnеn s
nолето, zалеuе от scnкакsо cелиmе. Коrато Лycиnzа cе sиznла nаnоsо s nеrоsите
p+uе, sаryöила c+snаnие. Слеz като оöаuе zоmла nа cеöе cи, nе npеcтаnала zа
s+szиmа и nлаuе, öеs zymа zа npоzymа. И така - cpеz c+лsи и m+лuаnие, те
cтиrnали zо тоsи xаn, който cе öил npеs+pnал cеrа sа nеrо s nеöеcnо uаpcтsо,
к+zето nаmиpат кpай и sаs+pmек scиuки sеmnи öеzи.[163]
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И СЕДМА,
s коnто npоz+л+аsа иcтоpиnта sа npоuyтата npиnuеcа Микоmикоnа и cе оnиcsат zpyrи
sаnиmателnи npиклюuеnиn
Саnuо cлymаmе scиuко тоsа c+c c+кpymеnа zymа, sаmото sи+zаmе как отлитаxа като
zиm nаzе+zите my zа nолyuи nnкое rpа¡cтsо, т+й като npекpаcnата npиnuеcа
Микоmикоnа cе öеmе snеsаnnо npеs+pnала s Доpотеn, sеликаn+т - s zоn Iеpnаnzо, а
s тоsа spеmе rоcnоzаpnт my npоz+л+аsаmе zа cnи, c+scеm pаsnоzymеn к+m scиuко,
което cтаsаmе около nеrо. Доpотеn оmе nе öеmе cиrypnа zали mаcтието й nе е c+n.
Каpzеnио npе+иsnsаmе c+mото, а и Лycиnzа nе öеmе c nо-zpyrо nаcтpоеnие. Доn
Iеpnаnzо отnpаsnmе öлаrоzаpnоcт к+m Bоrа sа тоsа, uе nеöето rо öе c++алило и
иssело от sаnлетеnиn лаöиpиnт, s който mалко оcтаnа zа sаryöи zоöpото cи иmе и
zymата cи. А и scиuки, които önxа s xаnа, cе uyscтsysаxа zоsолnи и sеcели, uе
така mаcтлиsо cе önxа pаspеmили теsи т+й sаnлетеnи и öеsnаzе+znи отnоmеnиn.
Сsеmеnик+т като pаsymеn uоsек rлеzаmе zа zоypеzи scиuко и nоszpаsnsаmе scекиrо
sа mаcтлиsата pаssp+sка. Най-mnоrо ликysаmе и nай-zоsолnа öеmе xаnz+ийката
nоpаzи оöеmаnиnта nа Каpzеnио и csеmеnика, uе mе й Платnт scиuки spеzи и sаryöи,
npиuиnеnи от Доn Киxот. Саmо Саnuо, както sеuе каsаxmе, öеmе оnеuалеn, nеmаcтеn
и т++еn. Той sлеsе c nаcк+pöеnо лиuе npи rоcnоzаpn cи, който cе öеmе sеuе
nаcnал, и my каsа:
- Сеrа sеuе, sаmа mилоcт cеnsоp Пеuалnи оöpаs, mо+ете zа cnите колкото cи mете,
sаmото от nлеmите sи nаznа sаz+л+еnието zа yöиsате как+sто и zа е sеликаn, sа zа
s+pnете nа npиnuеcата кpалcтsото, т+й като scиuко е sеuе cs+pmеnо и npиклюuеnо.
- Раsöиpа cе, uе е cs+pmеnо - отrоsоpи Доn Киxот. - Неnаnpаsnо sоzиx c sеликаnа
такоsа +еcтоко и cтpаmnо cpа+еnие, какsото cиrypnо nе mе mи cе cлyuи zа sоzn
nоsеuе zо кpаn nа +иsота cи. С еzиn оöpатеn yzаp - npаc! - и аs my отcnкоx
rлаsата, коnто cе т+pкyлnа nа sеmnта, а кp+sта sалn като pека cтаnта, cnкаm nе
öеmе кp+s, а sоzа.
- Ка+ете nо-zоöpе - cnкаm öеmе uеpsеnо sиnо - sаöелnsа Саnuо. - Заmото иcкаm zа
pаsöеpете, sаmа mилоcт, ако оmе nе cте rо pаsöpали, uе yöитиnт sеликаn е npоöит
mnx,[164] кp+sта my - mеcт аpоöи uеpsеnо sиnо, които c+z+p+аmе т+pöyx+т my, а
rлаsата nа sеликаnа е... кyuката,-коnто mе е pоzила, znsол nи ssел scиuките!
- Какsо cи cе pаsö+öpил, nолyzn ли? - каsа Доn Киxот. - С ymа cи ли cи?
- Стаnете, sаmа mилоcт - pеuе Саnuо, - и mе sиzите какsа n nаzpоöиxте и какsо mе
тpnösа zа nлатиm! Tе sиzите кpалиuата, npеs+pnата s оöикnоsеnа +еnа nа иmе
Доpотеn, mnоrо zpyrи nеmа, които nеmалко mе sи yuyznт, ако rи npоymеете, pаsöиpа
cе.
- Ниmо nе mо+е zа mе yuyzи - s+spаsи Доn Киxот,- sаmото, ако cи cnоmnnm, оmе
mиnалиn n+т, коrато önxmе тyк, ти каsаx, uе scиuко, което cтаsа s тоsи zоm, е
zело nа mаrsоcnиuи и nnmа zа е nикак uyznо и cеrа zа е така.
- Вcиuко öиx nоsnpsал - pеuе Саnuо, - ако nе önxа Мnтаnиuите c оzеnлото, s които
nnmаmе nикакsа mаrиn, sаmото cаmо аs cи snаm колко önxа те иcтиncки и
zейcтsителnи. Тоsи c+mиnт xаnz+иn, който и cеrа е тyк, z+p+еmе еzиnиn кpай nа
оzеnлото и mе nоzxs+pлnmе nаrоpе nай-cтаpателnо и c mnоrо nоzиrpаsки и cmnx. А
mоm pаsnоsnаsаm xоpата, колкото и zа c+m npоcт и rpеmеn, аs c+m s c+cтоnnие zа
pаsöеpа, uе тyк nnmа nикакsи mаrии, а cаmо mnоrо тynаnиuи и mnоrо лоm к+cmет.
- С öо+иn sолn scиuко mе cе ypеzи - pеuе Доn Киxот. - Поzай mи cеrа zpеxите, sа
zа cе оöлека и zа иsлnsа zа sиzn какsи cа теsи c+öитиn и npеоöpаsоsаnиn, sа
които mи rоsоpиm.
Саnuо my nоzаzе zpеxите и zокато Доn Киxот cе оöлиuаmе, csеmеnик+т pаsкаsа nа
zоn Iеpnаnzо и zpyrите sа лyzоcтта nа Доn Киxот и sа xитpоcтите, zо които
тpnösаmе zа Пpиönrnат, sа zа rо иsm+кnат от Пеnn Поöpе, к+zето cи öеmе
s+оöpаsил, uе е, sа zа иsкynи npеspеnието nа csоnта cеnsоpа. Раsкаsа иm c+mо
nоuти scиuки nеrоsи npиклюuеnиn, т+й както Саnuо rи öеmе npеzал, и scиuки
nеmалко cе yuyzиxа и cе cmnxа, sаmото cтиrnаxа zо sаклюuеnието, zо какsото önxа
zоmли и scиuки оcтаnали xоpа zоcеrа, uе cе каcае sа nай-cтpаnnиn pоz лyzоcт,
какsато mо+еmе zа cе nоöеpе s nоö+pкаnа uоsеmка rлаsа. Но csеmеnик+т zоöаsи, uе
cе nалаrало cеrа, nоpаzи тоsа, uе mаcтлиsата pаssp+sка npеuи nа cеnsоpа Доpотеn
zа npоz+л+и иrpата cи, zа cе иsоöpети и иsnаmеpи zpyr xоz, sа zа cе nакаpа Доn
Киxот zа cе sаs+pnе y zоmа cи.[165]
Каpzеnио cаm npеzло+и zа zоsеzе zокpай sаnоunатото и каsа, uе Лycиnzа mе
sаmеcтsа отcеrа nатат+к Доpотеn.
- Не - pеuе zоn Iеpnаnzо, - тоsа nnmа zа cтаnе така. Аs nаcтоnsаm Доpотеn zа
npоz+л+и zа иrpае csоnта pолn. Ако cелото nа тоsи cлаsеn pиuаp nе е mnоrо zалеuе
оттyк, аs mе ö+zа zоsолеn, ако cе nоло+ат rpи+и той zа cе иsлекysа.
- Селото my е nа zsа zеnа n+т оттyк - оöncnи csеmеnик+т.
- Доpи и zа е nо-zалеuе, c yzоsолcтsие mе иss+psиm тоsи n+т, mоm тpnösа zа cе
иss+pmи такоsа zоöpо zело.
В тоsи mиr cе nоnsи Доn Киxот c scиuките cи zоcnеxи, c mлеmа nа Маmöpиnо nа
rлаsата cи - mакаp и zоcта оuyкаn, - c mалкиn mит и c z+psеnото коnие. Доn
Iеpnаnzо и scиuки zpyrи оcтаnаxа иsnеnаzаnи от cтpаnnиn sиz nа pиuаpn и cе
sspnxа yuyzеnо s z+лrото my nолоsиn mилn, иsnито и öлеzо лиuе, s npете+кото my
s+оp++еnие, което nе c+отsетcтsysаmе nа cz+p+аnото my nоsеzеnие, и оcтаnаxа
öеsm+лsnи, s оuакsаnе той np+s zа npоrоsоpи. А той mnоrо те+ко и sа+nо ycтpеmи
nоrлеz s кpаcиsата Доpотеn и й каsа:
- Оcsеzоmеn c+m от mоn оp++еnоcеu, npекpаcnа cеnsоpа, uе sаmето sелиuие cе е
cаmоynиmо+ило и uе sаmата c+mиnа cе е pаsnаznала, т+й като от кpалиuа и sелика
cеnsоpа, какsато önxте, cте cе npеs+pnали s оöикnоsеnа zаmа. Ако тоsа е cтаnало
nо sаnоsеz nа sаmиn öаmа - кpалn mаrsоcnик - от cтpаx, uе nе mе ö+zа s c+cтоnnие
zа sи ока+а ny+nата и оöеmаnа nоmоm, mе sи ка+а, uе той nе е pаsöpал и nе
pаsöиpа nиmо от pаöотата cи и uе е cлаöо nоcsетеn s pиuаpcките иcтоpии. Заmото,
ако той rи öеmе uел и иsyuил така snиmателnо и nоzpоönо, както аs c+m rи иsyuил,
mеmе zа sиzи, uе zpyrи pиuаpи, c nо-mалка cлаsа от mоnта, cа иss+pmили nоzsиsи,
nо-тpyznи от тоsи zа yöиеm nnкакsо cи sеликаnuе, колкото и nаzmеnnо zа е то.
Пpеzи mалко аs cpеmnаx spаrа, nо... nо-zоöpе е zа m+лuа, sа zа nе ка+ат nnкои,
uе л++а. Оöаuе spеmето, което scиuко pаsкpиsа, mе cи ка+е zymата, коrато nай-
mалко n оuакsаmе.
- Сpеmnаxте cе c zsа mnxа, а nе c sеликаn - оöаzи cе xаnz+иnта.
Но zоn Iеpnаnzо my sаnоsnzа zа m+лuи и zа nе npек+csа s nикой cлyuай pеuта nа
Доn Киxот. Наmиnт pиuаp npоz+л+и cлоsото cи:
- Каssаm s sаклюuеnие, sиcока и оöеsnаcлеzеnа cеnsоpа,[166] uе ако öаmа sи, nо
иsт+кnатите sеuе от mеnе npиuиnи, е nаnpаsил c sаc таsи mетаmоp¡оsа, аs sи mолn
zа nе my snpsате, sаmото nnmа оnаcnоcт nа sеmnта, npеs коnто zа nе cи npоnpаsи
n+т mоnт mеu, c nоmоmта nа който, cлеz като отcека rлаsата nа sаmиn spаr, mе
nоcтаsn nа sаmата rлаsа s nай-cкоpо spеmе коpоnата nа кpалcтsото sи.
Доn Киxот nе каsа nито zymа nоsеuе и sаuака npиnuеcата zа my отrоsоpи. Доpотеn,
като cе c+оöpаsnsаmе c pеmеnието nа zоn Iеpnаnzо zа npоz+л+ат ycтpоеnата иrpа,
zокато отsеzат Доn Киxот zо cелото my, каsа c pnz+к uаp и rолnmо zоcтойncтsо:
- Заöлyzил sи е, xpаöpи Риuаpю nа nеuалnиn оöpаs, тоsи, който sи е каsал, uе е
cтаnала n+лnа npоmnnа и npеоöpаsnsаnе c mоnта лиunоcт. Какsато önx suеpа, такаsа
c+m и znеc. Вnpnо е, uе nnкои mаcтлиsи c+öитиn npеzиssикаxа s mеnе иssеcтnа
npоmnnа, като mи zоnеcоxа nай-zоöpото, което mо+еx zа cи nо+елаn, nо тоsа nе
snаuи, uе аs nе c+m sеuе тоsа, което önx nо-pаnо, и uе cе отpекоx от mиc+лта, c
коnто +иsееx - zа nот+pcn nоzкpеnата nа юnаunите и nеnоöеzиmи sаmи mиmuи. Т+й
mото, cеnsоpе mой, nека sаmата zоöpота s+ss+pnе uеcтта nа тоsи, който mи е zал
+иsота, и zа rо npиsnае sа uоsек pаsymеn и m+z+p, sаmото c+c csоnта nаyка е
nаmеpил толкоsа леcеn и толкоsа npаsилеn n+т sа иsлекysаnето nа scиuките my
öолки. Аs snpsаm, cеnsоp, uе ако nе önxте sие, nnmаmе zа nоcтиrnа mаcтието,
което cеrа иmаm. Че тоsа е cаmата иcтиnа, mоrат zа csиzетелcтsysат nоsеuето от
npиc+cтsysаmите тyк rоcnоzа. Оcтаsа cеrа оmе yтpе zа тp+rnеm nа n+т, sаmото
znеmnиnт zеn е sеuе к+m кpаn cи, а mо cе отnаcn zо ycnеxа nа zелото nи, s който
тs+pzо snpsаm, scиuко npеzоcтаsnm nа Bоrа и nа sаmето юnаunо c+puе.
Тоsа önxа zymите nа ymnата Доpотеn, а Доn Киxот, cлеz като n иscлymа, cе оö+pnа
mnоrо c+pzит к+m Саnuо и my каsа:
- Раsöpа ли cеrа, Саnuеnuе, uе cи nай-rолnmото nеrоznиuе s Иcnаnиn! Ка+и mи,
кpаzлиsи cкитnико, nе mи ли c+оömи ти npеzи mалко, uе таsи npиnuеcа cе е öила
npеs+pnала s zеsойка nа иmе Доpотеn и uе rлаsата, коnто отcnкоx-, öила "кyuката,
коnто те е pоzила" и zpyrи оmе rлynаsи npикаsки, които mе cmyтиxа, както nикоrа
nе c+m öил cmymаsаn s +иsота cи? К+лnа cе s... - той szиrnа оuи к+m nеöето и
cтиcnа s+öи - uе mе те nаnpаsn nа nyx и npаx, та zа nоcлy+иm[167] отcеrа nатат+к
sа npиmеp и nоyка nа scиuки л++лиsи оp++еnоcuи nа cтpаncтsysаmи pиuаpи nо csета.
- .cnокойте cе, sаmа mилоcт cеnsоpе mой - отrоsоpи Саnuо. - За npоmnnата, коnто
е cтаnала c+c cеnsоpа npиnuеcата Микоmикоnа, mо+е zа c+m cе иsл+rал, nо sа
rлаsата nа sеликаnа или nо-zоöpе каsаnо sа npоöитите mеxоsе, а c+mо и sа кp+sта,
коnто е uиcто uеpsеnо sиnо, sаклеsаm cе s Bоrа, nе cе л++а, sаmото pаnеnите
mеxоsе cи cтоnт nа mncтото, zо s+srлаsето nа sаmа mилоcт, а uеpsеnото sиnо е
npеs+pnало cтаnта s еsеpо. Ако nе snpsате, nоuакайте zа sи öp+кnат s кеcиnта и
mе sиzите. Иcкаm zа ка+а, uе mе cе ysеpите, коrато cеnsоp xаnz+иnта npеzcтаsи
cmетка sа scиuки spеzи. А sа zpyrото, uе cеnsоpа кpалиuата cи оcтаsа, какsато е
öила, аs cе pаzsаm от c+puе, sаmото npи тоsа nоло+еnие nnmа как zа nе nиnnа csоn
nай.
- Аs n+к mе npиöаsn, Саnuо - nаmеcи cе Доn Киxот, - uе cи т+nак, npоcти mи sа
иspаsа, и толкоsа!
- Хайzе cтиrа cеrа-pеuе zоn Iеpnаnzо,-nnmа какsо nоsеuе zа cе rоsоpи! Нека
иsn+лnиm sолnта nа cеnsоpа npиnuеcата, коnто nаpе+zа zа тp+rnеm yтpе, sаmото
znеc е sеuе к+cnо! А таsи nоm nие mо+еm zа npекаpаmе s npиnтелcки pаsrоsоpи zо
sаsоpnsаnе, коrато scиuки mе npиzpy+иm Доn Киxот, sаmото иcкаmе zа ö+zеm
csиzетели nа юnаunите, nеsи+zаnи оmе nоzsиsи, които mе иss+pmи s иsn+лnеnие nа
sеликото zело, c което cе е nаr+pöил.
- Вc+mnоcт mой z+лr е zа sи ö+zа s ycлyrа и zа sи npиzpy+а - отrоsоpи Доn Киxот.
- Оuеnnsаm c rоpеmа öлаrоzаpnоcт öлаrоsолеnието, което mи cе окаssа, и c+m
оcоöеnо npиsnателеn sа zоöpото mnеnие, което иmате sа mеnе. Tе cе nоcтаpаn zа
оnpаszаn sаmето zоsеpие, n+к mакаp и тоsа zа mи cтpysа +иsота, а и nоsеuе zоpи,
ако е s+smо+nо.
Мnоrо sе+лиsи cлоsа и nеmалко npиnтелcки ysеpеnиn cе pаsmеnиxа mе+zy Доn Киxот и
zоn Iеpnаnzо...
В тоsа spеmе s xаnа npиcтиrа nоs n+тnик, коrото аsтоp+т nаpиuа Плеnnика, c еznа
mалка mаs+pка - Соpаиzа. На sеuеpnта, коrато scиuки cа c+öpаnи около еznа mаcа,
Доn Киxот npоиsnаcn z+лrо cлоsо sа snаuеnието nа yuеnиn и sоеnnиn, nа nаyката и
sоеnnото иsкycтsо.
По mолöа nа zоn Iеpnаnzо Плеnnика иm pаsкаssа sа csоn +иsот. Иsöpал cи nоnpиmе
nа sойnик, той yuаcтsysа s mnоrо nоxоzи и cpа+еnиn и zоöиsа uиn каnитаn. Сpа+аsа
cе и s öитката npи Леnаnто cpеmy тypcката ¡лота, öие cе xpаöpо, nо nоnаzа s+s
spа+еcки коpаö, öиsа nлеnеn и отsлеuеn отnаuало s Hаpиrpаz, а cетnе s Ал+иp,
к+zето е nлеnnик nа Аcаn аrа и npаsи оnити zа cе оcsоöоzи.
- И т+й, аs cе uиcлnx mе+zy nлеnnиuите, uакаmи откyn. Tоm cе ysnа, uе önx
каnитаn, nоcтаsиxа mе В pеzоsете nа öлаrоpоznиuите и nа xоpата, nоzле+аmи nа
откyn, и scиuките mи оöncnеnиn, uе cpеzcтsата mи cа mnоrо оrpаnиuеnи и uе c+m
öеsиmотеn, önxа оcтаsеnи öеs nоcлеzcтsие. Сло+иxа mи еznа sеpиrа nоsеuе, nо-
cкоpо като öелеr, uе c+m npеzsиzеn sа откyn, отколкото като npеznаsnа mnpка, и
така sа+иsnx s тоsа öаnsо c mnоrо öлаrоpоznиuи и sиznи xоpа, npеzsиzеnи и
z+p+аnи sа откyn. Макаp rлаz+т и лиmеnиnта zа nи m+uеxа nеpnzко, а zоpи nоuти
sиnаrи, sа nаc öеmе nо-m+uителnо zа rлеzаmе и uysаmе nа scnка кpаuка nеsи+zаnите
и nеuysаnите +еcтокоcти, nа които mоnт rоcnоzаp nоzлаrаmе xpиcтиnnите. Вcеки zеn
той оöеcsаmе nnкоrо, nоöиsаmе nа кол zpyrиrо, отpnssаmе ymите nа тpети. Вcиuко
тоsа cе s+pmеmе sа nай-mалки npоsиnеnиn, а uеcто и öеs как+sто и zа е nоsоz, та
и тypuите pаsöиpаxа, uе rо npаsи cаmо sа csое yzоsолcтsие, sаmото nо npаs и
c+mиnа öеmе yöиеu nа uелиn uоsеmки pоz. На nо-zоöpи оönоcки cе pаzsаmе cаmо еzиn
иcnаncки sойnик - nnкой cи Сааsеzpа, - който, оnитsайки cе zа иssоюsа csоöоzата
cи, иss+pmи zела, които mе оcтаnат nаmетnи sа z+лrи rоzиnи. Той nикоrа nе öе öит
от rоcnоzаpn cи или nо nеrоsа sаnоsеz и nе uy zа my каssат лоmа zymа. А nие cе
öоnxmе, uе sа nай-mалката cи npоcт+nка той mо+еmе zа ö+zе nоöит nа кол, nеmо,
което и cаmиnт Сааsеzpа nеsеzn++ е оuакsал. Ако mи nоssолnsаmе spеmето, öиx
pаsкаsал cеrа nnкои от nоzsиsите my, които mnxа zа sи sаnиmаnт и yuyznт mnоrо
nоsеuе, отколкото pаsкаs+т sа mоn +иsот.
Плеnnик+т pаsкаssа как xyöаsата mаs+pка xpиcтиnnка Соpаиzа - z+mеpn nа öоrати
pоzители - nоmаrа nа nеrо и nа zpyrаpите my zа sаmиnат sа pоzиnата cи. Влюöеnа s
nеrо, +елаеmа zа +иsее s xpиcтиnncка cтpаnа, тn cе каusа nа коpаöа и sаеznо c
тnx npиcтиrа s Иcnаnиn. Плеnnик+т каnитаn n+тysа sа pоznото cи mncто и е
mаcтлиs, uе Соpаиzа mе ö+zе nеrоsа +еnа.[169]
ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА,
s коnто cе pаsкаssа sа тоsа, което оmе cе cлyuи s xаnа, и sа zpyrи nеmа, които
sаcлy+аsат zа ö+zат отöелnsаnи
Слеz теsи zymи Плеnnика sаmл+кnа, а zоn Iеpnаnzо my каsа:
- Наиcтиnа, cеnsоp каnитаn, nаuиn+т, nо който sие nи pаsкаsаxте sаmите cтpаnnи
npиклюuеnиn, е nа sиcотата nа nеоöикnоsеnите sи nоzsиsи. Вcиuко, което sи cе е
cлyuило, е и nеоöикnоsеnо, и pnzко, и n+лnо c nеоuакsаnи c+öитиn, които yuyzsат
и sаsлаznsат cлymателn. А yzоsолcтsието, което nи zоcтаsиxте, е толкоsа rолnmо,
uе zа öеmе npоz+л+ил pаsкаs+т sи zоpи zо sоpи, c pаzоcт öиxmе rо иscлymали оmе
sеzn++.
Слеz тоsа Каpzеnио и scиuки zpyrи npеzло+иxа zа my ycлy+ат кой както mо+е c
толкоsа тоnли и иcкpеnи zymи, uе каnитаn+т cе тpоrnа z+лöоко от тnxnата rолnmа
отsиsuиsоcт. А zоn Iеpnаnzо my npеzло+и, ако е c+rлаcеn, zа rи sаsеzе npи öpат
cи, mаpкиsа, коrото mе cклоnи zа cтаnе кp+cтnик nа Соpаиzа. Оöеmа my c+mо
c+zейcтsие и nоzкpеnа, sа zа mо+е zа cе sаs+pnе s pоznото cи mncто c ny+nиn
аsтоpитет и c zоcтойncтsо, nоzоöаsаmо nа nеrоsите sаcлyrи. Плеnnика öлаrоzаpи
nай-sе+лиsо, nо nе nо+ела zа npиеmе nито еznо от nеrоsите mеzpи npеzло+еnиn.
В тоsа spеmе nаcт+nи nоmта, и коrато c+scеm cе cт+mnи, s xаnа npиcтиrnа еznа
кола, npиzpy+еnа от коnnиuи.
Ноsоzоmлите nоиcкаxа nоzcлоn, nо xаnz+ийката иm каsа, uе s uелиn xаn nnmа nеzn
csоöоznо mncто.
- Доpи и тоsа zа е cаmата иcтиnа - pеuе еzиn от коnnиuите, които önxа sеuе
sлеsли s zsоpа, - nе mо+е zа оcтаnе nеnоzcлоnеn cеnsоp оиzоp+т 2, коrото nие
npиzpy+аsаmе.
Tоm uy тоsа иmе, xаnz+ийката cе cmyти и каsа:
- Лоmото е, cеnsоp, uе nnmа nикакsи леrла. Ако nеrоsа mилоcт cеnsоp оиzоp+т cи
nоcи леrло - а npеznолаrаm, uе rо nоcи, - nека sаnоsnzа. Аs и mоnт m++ mе my
отcт+nиm cтаnта cи, sа zа my ycлy+иm.
- Мnоrо zоöpе! Пpието! - каsа коnnик+т. Ме+zyspеmеnnо от колата öеmе sеuе cлns+л
uоsек, uийто[170] uиn и ssаnие лиuаxа nо оöлеклото my. Д+лrата zpеxа c sолаnи nо
p+каsите csиzетелcтsysаmе, uе лиuето öеmе nаиcтиnа оиzоp, както öе каsал
npиcлy+nик+т. Той sоzеmе sа p+ка около mеcтnаzеcетrоzиmnа zеsойка s n+тnиuеcко
оöлекло, толкоsа кpаcиsа, cтpойnа и +иsnеpаzоcтnа, uе scиuки й cе s+sxитиxа. Ако
nе önxа sеuе sиzели Доpотеn, Лycиnzа и Соpаиzа, cиrypnо тpyznо mnxа zа nоsnpsат,
uе zpyrа такаsа кpаcаsиuа mо+е zа cе nаmеpи nа csета.
Коrато кpалcкиnт c+zиn sлеsе c zеsойката s xаnа, Доn Киxот rи nоcpеmnа c+c
cлеznите zymи:
- Ваmа mилоcт, mо+ете öеs scnкак+s cтpаx zа sлеsете s тоsи sаm+к и zа cе
pаsnоло+ите s nеrо. Макаp той zа е теcеn и лиmеn от yzоöcтsа, nnmа теcnота и
nеyzоöcтsо nа тоsи csnт, които zа nе отcт+nsат npеz sоеnnото иsкycтsо и npеz
nаyката, оmе nоsеuе коrато те cе npеzsо+zат и sz+xnоsnsат от кpаcотата. Наyката,
коnто sаmа mилоcт npеzcтаsлnsате, е c+npоsоzеnа от таsи кpаcиsа zеsойка, npеz
коnто тpnösа zа cе pаsтsоpnт mиpоко и rоcтоnpиеmnо nе cаmо spатите nа sаm+uите,
nо тpnösа c+mо zа cе отzp+nsат от n+тn cкалите, zа cе отzелnт еznа от zpyrа и zа
cе cnиmаsат nлаnиnите, sа zа n nоcpеmnат zоcтойnо. Влеsте, sаmа mилоcт, s тоsи
pай, к+zето mе nаmеpите ssеszи и cл+nuа, които mе кpаcnт nеöето, което sоzите
c+c cеöе cи. Тyк mе nаmеpите оp++ието s uелиn my öлnc+к и кpаcотата s nай-
npеs+sxоznиn й иspаs.
Слиcаn от pеuта nа Доn Киxот, c+zиnта nоunа zа rо pаsrле+zа snиmателnо и
s+nmnоcтта nа pиuаpn rо yuyzи nе nо-mалко от nеrоsите cлоsа. Пpеzи zа nаmеpи
nоzxоznmи zymи sа отrоsоp, той öе иsnеnаzаn оmе sеzn++, коrато sиzn npеz cеöе cи
Лycиnzа, Доpотеn и Соpаиzа, които, mоm uyxа от xаnz+ийката nоsиnата sа
npиcтиrаnето nа nоsи rоcти и sа кpаcотата nа zеsойката, иsлnsоxа zа n sиznт и zа
n nоcpеmnат. Но zоn Iеpnаnzо, Каpzеnио и csеmеnик+т rо npиsетcтsysаxа nо nо-
pаsöиpаеm и csетcки nаuиn, отколкото Доn Киxот. Сеnsоp оиzоp+т cе nоuyscтsysа
nnкак cmyтеn от scиuко, което sи+zаmе и uysаmе, а кpаcаsиuите от xаnа nоcpеmnаxа
c "zоöpе zоmла" xyöаsата zеsойка. С еznа zymа, c+zиnта cе yöеzи, uе оcтаnалите
rоcти nа cтpаnnоnpиеmnиuата önxа snатnи и sиznи xоpа, nо s+nmnиnт sиz, лиuето и
z+p+аnето nа Доn Киxот c+scеm rо оö+pкаxа. Иscлymа mnо+еcтsо sе+лиsи
npеzло+еnиn, а и cаm той отиzе zа pаsrлеzа nоmеmеnиnта, cлеz което cе cnpnxа nа
n+psоnаuалnо ssетото pеmеnие -[171] scиuки +еnи zа cе npиöеpат s cтаnта, sа
коnто sеuе cnоmеnаxmе, а m++ете zа оcтаnат отs+n и zа öznт nаz тnxnата nоuиsка.
Сеnsоp оиzоp+т иspаsи sаzоsолcтsото cи, uе zеsойката - коnто öеmе nеrоsа z+mеpn
- mе npеnоmysа npи теsи zаmи, а и тn cаmата npие c pаzоcт nокаnата. В теcnиn
кpеsат nа xаnz+иnта и s леrлото, което c+zиnта nоcеmе c+c cеöе cи, zаmите cе
pаsnоло+иxа zа nоmysат nо-yzоönо, отколкото оuакsаxа.
Оmе mоm sиzn оиzоpа, c+puето nа Плеnnика sаöи nо-cилnо и s nеrо cе sаpоzи еznо
c+mnеnие, uе тоsа е pоznиnт my öpат. Той sаnита еzиn от npиcлy+nиuите, които
npиzpy+аsаxа c+zиnта, как cе каssа и от кой кpай е. Пpиcлy+nик+т my отrоsоpи, uе
cе каssа лиuеnuиат Хyаn Пеpеc zе Виеzmа и uе pоz+т my е, zоколкото snае, от еznо
nлаnиncко cело s оöлаcтта Леоn. Тоsа csеzеnие nотs+pzи n+psоnаuалnото my
c+mnеnие, uе c+zиnта е тоsи nеrоs öpат, който nо c+sета nа öаmа иm öе cе
nоcsетил nа nаyката. Раss+лnysаn и sаpаzsаn, той nоsика nаcтpаnа zоn Iеpnаnzо,
Каpzеnио и csеmеnика, c+оömи иm nоsиnата и rи ysеpи, uе оиzоp+т е nеrоs öpат.
Пpиcлy+nик+т my öеmе каsал c+mо, uе rоcnоzаpnт my е nаsnаuеn nа cлy+öа s
Аmеpика, като c+zиn s Мекcико. .snа оcsеn тоsа, uе zеsойката е nеrоsа z+mеpn,
uиnто mайка cе öила nоmиnала npи nейnото pа+zаnе, а c+mо и uе öpат my nаcлеzил
rолnmо öоrатcтsо, като nолyuил sеcтpата nа nокойnата. Той nоиcка от тnx c+sет
как zа cе откpие и как zа pаsöеpе npеzsаpителnо zали öpат my, cлеz като cе
откpие, mе rо npиеmе c отsоpеnи оönтиn, или като rо sиzи оöеznnл, mе cе sаcpаmи
от nеrо.
- Поssолете mи аs zа ypеzn таsи pаöота - каsа csеmеnик+т, - оmе nоsеuе uе scиuко
mе каpа, cеnsоp каnитаn, zа mиcлn, uе mе ö+zете отлиunо nоcpеmnат, т+й като
zyxоsnата иszиrnатоcт и crоsоpuиsиnт npаs, които öлаrоpоznата s+nmnоcт nа sаmиn
öpат иszаsа, nе rоsоpnт s nикой cлyuай sа sиcокоmеpие и cаmоsаöpаsа или sа тоsа,
uе той nnmа npаsилnо zа pаsöеpе иsnитаnиnта nа c+zöата.
- В+npеки scиuко - pеuе каnитаn+т - аs öиx +елал zа my cе откpиn nе иssеzn++, а
nоcтеnеnnо и c+c sаоöикалки.
- B+zете cnокоеn - отrоsоpи csеmеnик+т. - Аs така mе nаpеzn nеmата, uе scиuки mе
оcтаnеm zоsолnи.
В тоsа spеmе cло+иxа тpаnеsата и scиuки cеznаxа около[172] mаcата3 c иsклюuеnие
nа Плеnnика и nа zаmите, които sеuеpnxа отzелnо s cтаnта cи. Поcpеz sеuеpnта
csеmеnик+т каsа:
- В Hаpиrpаz, к+zето npекаpаx nnколко rоzиnи s nлеnnиuеcтsо, иmаx, cеnsоp оиzоp,
еzиn zpyrаp, който nоcеmе sаmето иmе. Тоsи mой zpyrаp öеmе еzиn от nай-xpаöpите
sойnиuи и каnитаnи от иcnаncката nеxота, nо колкото öеmе xpаö+p, толкоsа öеmе и
sлоuеcт.
- Как тоunо cе каssаmе тоsи каnитаn, cеnsоpе? - nоnита c+zиnта.
- Каssаmе cе - отrоsоpи csеmеnик+т - Рyй Пеpеc zе Виеzmа и öеmе pоzеn s еznо
cело s nлаnиncката uаcт nа Леоn. Той mи pаsкаsа sа cлyuилото cе c öаmа my и
öpатnта my и ако таsи иcтоpиn mи öеmе pаsкаsаnа от zpyrиrо, а nе от uоsек, който
оöиuа иcтиnата като nеrо, mnx zа n ssеmа sа npикаsка, какsито öаöите pаsкаssат
sиmе кpай оrnиmето. Той mи каsа, uе öаmа my pаszелил иmота cи mе+zy тpиmата cи
cиnа и uе иm zал nnкои c+sети, nо-m+zpи от теsи nа Катоn. Моrа zа sи ysеpn, uе
nа тоsи от тnx, който иsöpал sоеnnото nоnpиmе, my s+psnло т+й zоöpе, uе sа к+cо
spеmе öлаrоzаpеnие nа юnаunоcтта и ycилиnта cи, nоzкpеnеn еzиncтsеnо от rолеmите
cи zоöpоzетели, cтиrnал zо каnитаncки uиn, c иsrлеzи и nай-öлаrоnpиnтnи
nеpcnектиsи zа cтаnе nе cлеz z+лrо коmаnzиp nа nеxотеn nолк. Но mаcтието
иssеzn++ my иsmеnило, sаmото иmеnnо тоrаsа, коrато mо+ело zа cе nока+е nай-mеzpо
к+m nеrо, той rо sаryöил sаеznо c+c csоöоzата cи, и то s т+й uеcтитиn zеn nа
öитката npи Леnаnто, s коnто mnоsиnа önxа оcsоöоzеnи от pоöcтsо. Аs n+к sаryöиx
csоöоzата cи s Ла Голета и cлеz тоsа nо pаsлиunи n+тиmа cе nаmеpиxmе zpyrаpи nо
c+zöа s Hаpиrpаz. Оттаm той cе оsоsа s Ал+иp, к+zето ysnаx, uе е npе+иsnл еznо
c+scеm nеоöикnоsеnо npиклюuеnие.
Като npоz+л+и pаsкаsа cи, csеmеnик+т npеzаzе nакpатко cлyuката c+c Соpаиzа.
Вcиuко тоsа öе иscлymаnо c rолnmо snиmаnие от оиzоpа, който cеrа öеmе cтаnал nо
оиzоp от scеки zpyr n+т4. Сsеmеnик+т pаsкаsа как n+тysаmите s rеmиnта xpиcтиnnи
öили оrpаöеnи от ¡pаnuysите, nоpаzи което nеrоsиnт zpyrаp и кpаcиsата mаs+pка
иsnаznали s rолnmа ny+zа и nиmета, и npиöаsи, uе nе ysnал nиmо nоsеuе sа тnxnата
nо-nатат+mnа yuаcт, sа тоsа, zали cа cе zоöpали zо Иcnаnиn, или cа öили
отsлеuеnи от ¡pаnuysите s+s Ipаnuиn.
Каnитаn+т, който cе öеmе отzелил mалко nаcтpаnа, иscлymа[173] pаsкаsа nа
csеmеnика, cлеzейки scnко zsи+еnие nа öpата cи. Коrато csеmеnик+т cs+pmи,
c+zиnта s+sz+xnа z+лöоко и каsа c nаc+лsеnи оuи:
- Ако snаеxте, cеnsоp, колко z+лöоко mе nок+pтиxа sеcтите, които mи zоnеcоxте,
леcnо mе cи оöncnите sаmо nе mоrа, s+npеки +елаnието и ycилиnта cи, zа sаnаsn
cnокойcтsието cи и zа cz+p+а c+лsите, които n+лnnт оuите mи. Тоsи xpаö+p
каnитаn, коrото cnоmеnаxте, е nай-rолеmиnт mи öpат. По-cmел и c nо-s+ssиmеnи
иzеали и от zpyrиn nи öpат, който е nо-mал+к от mеnе, той иsöpа nоuетnото и
zоcтойnо sоеnnо ssаnие, което öеmе еznо от тpите npеnоp+uаnи от öаmа nи nоnpиmа,
както sи е каsал и sаmиnт zpyrаp. Аs иsöpаx nаyката, nоnpиmе, s което c öо+иn
nоmоm и c npиле+аnие cтиrnаx zо cеrаmnиn mи cаn. Най-mалкиnт mи öpат е s Пеpy5 и
е толкоsа sаöоrатnл, uе c nаpите, които, npати оттаm nа öаmа mи и nа mеnе, nе
cаmо nокpи uаcтта, коnто ssе c+c cеöе cи, nо zаzе nа öаmа mи s+smо+nоcт zа
sаzоsолnsа spоzеnата cи cтpаcт к+m pаsтоuителnоcт, а nа mеnе nоmоrnа zа cлеzsаm
npи nо-zоöpи и zоcтойnи ycлоsиn и zа cе nоzrотsn sа cеrаmnата cи zл++nоcт. Bаmа
mи е оmе +иs, nо ymиpа от +елаnие zа uyе nеmо sа nай-rолеmиn cи cиn и
nеnpеcтаnnо mоли Bоrа zа nе cклоnи оuи, npеzи zа rо sиzи szpаs и uитаs. Чyznо mи
cе sи+zа, като snаn колко е öлаrоpаsymеn öpат mи, как nе cе pеmи nоnе sеzn++ zа
nиmе nа öаmа mи ако nе тоrаsа, коrато cе е nаmиpал s nеsолn, nоnе s znите nа
cnолyка и mаcтие. Ако öаmа mи или nnкой от nаc öе ysnал, uе е s nлеn, nnmаmе
sаmо zа uака uyzото c тp+cтикоsата np+uка, sа zа ö+zе откynеn. Но тоsа, от което
cеrа cе öоn, е zа nе öи ¡pаnuysите zа cа rо yöили, smеcто zа rо nycnат nа
csоöоzа, sа zа npикpиnт rpаöе+а cи. Затоsа cеrа mе npоz+л+а n+тysаnето cи nе
sеuе c pаzоcт, както rо sаnоunаx, а c z+лöока cкp+ö и nеuал. О, zоöpи mи öpате,
кой öи mоr+л zа snае к+zе cе nаmиpаm cеrа! Ако snаеx, тp+rnал öиx zа те т+pcn и
zа те оcsоöоzn от тsоите cтpаzаnиn zоpи c uеnата zа nоcтpаzаm аs! Да mо+еmе
nnкой zа sаnеcе nа cтаpиn nи öаmа sеcтта, uе cи +иs, n+к ако mе и zа cе nаmиpаm
s nай-mpаunите sаnzаnи nа Bеpöеpиn, sаmото оттаm öиxа те иssаzили nеrоsите
öоrатcтsа, öоrатcтsата nа öpат mи и mоите cоöcтsеnи! О, кpаcиsа и mеzpа Соpаиzа,
кой mе mо+е zа ти cе отnлати sа zоöpиnите, които cи cтоpила nа öpат mи! С какsа
pаzоcт öиxmе npиc+cтsysали nа zyxоsnото ти npеpа+zаnе и nа тsоnта csатöа![174]
- Така rоsоpеmе c+zиnта, z+лöоко pаss+лnysаn от sеcтите. които öеmе nолyuил sа
öpата cи, и scиuки npиc+cтsysаmи, които rо cлymаxа, c+uyscтsysаxа nа öолката my.
А csеmеnик+т, като sиzn zо какsа cтеnеn nеrоsиnт nлаn nа zейcтsие отrоsаpnmе nа
nаmеpеnиnта my и nа +елаnието nа каnитаnа, pеmи zа тypи кpай nа оömата cкp+ö и
sатоsа cтаnа от mаcата, sлеsе s nоmеmеnието, к+zето cе nаmиpаmе Соpаиzа, ssе n
sа p+ка и n иssеzе nаs+n, nоcлеzsаn от Лycиnzа, Доpотеn и z+mеpnта nа c+zиnта.
Каnитаn+т uакаmе zа sиzи какsо mе nаnpаsи csеmеnик+т nо-nатат+к, а той,
mиnаsайки кpай nеrо, my nоzаzе zpyrата cи p+ка, nоsеzе и zsаmата к+m mncтото,
к+zето cе nаmиpаmе c+zиnта sаеznо c zpyrите öлаrоpоznиuи, и каsа:
- Сnpете c+лsите cи, cеnsоp оиzоp, c+кpоsеnото sи +елаnие cе ysеnuаsа nо nай-
mаcтлиs nаuиn, sаmото npеz sаc cа zоöpиnт sи öpат и öлаrоpоznата sи cnаxа. Тоsи
uоsек, коrото sи+zате тyк, е каnитаn Виеzmа, а таsи +еnа е xyöаsата mаs+pка,
коnто my е nаnpаsила толкоsа mnоrо zоöpиnи. Ipаnuysите, sа които sи cnоmеnаx, cа
rи оcтаsили s тоsа +алко c+cтоnnие, sа zа mо+ете zа npоnsите mеzpоcтта nа sаmето
öлаrоpоznо c+puе.
Каnитаn+т cе cnycnа zа npеr+pnе öpата cи, който cло+и p+uе nа pаmеnете my, sа zа
rо pаsrлеzа от иssеcтnо pаscтоnnие. Коrато rо nоsnа nаn+лnо, cтиcnа rо cилnо s
оönтиnта cи и npолn толкоsа mаcтлиsи c+лsи, uе scиuки nаоколо cе npоc+лsиxа
sаеznо c nеrо. Миcлn, uе еzsа ли nnкой öи mоr+л zа cи s+оöpаsи, а каmо ли zа
оnиmе zymите, които cи каsаxа öpатnта, и uyscтsата, nа които zаzоxа csоöоzа.
Вcеки от тnx pаsкаsа nакpатко nо-sа+nите cлyuки от csоn +иsот, като öлеcnа s
nай-c+s+pmеnа csетлиnа snpnото npиnтелcтsо mе+zy zsаmа öpатn. С+zиnта npеr+pnа
Соpаиzа и nоcтаsи uелиn cи иmот nа nейnо pаsnоло+еnие. Слеz тоsа nоzкаnи z+mеpn
cи и тn zа n npеr+pnе. Кpаcиsата xpиcтиnnка и npекpаcnата mаs+pка nакаpаxа
scиuки zа cе npоc+лsnт. А Доn Киxот cлеzеmе scиuко c rолnmо snиmаnие, öеs zymа
zа npоzymа, pаsmиmлnsаmе s+pxy теsи cтpаnnи npоиsmеcтsиn и npиnиcsаmе scиuко nа
xиmеpите иs pиuаpcките pоmаnи. Реmиxа cлеz тоsа каnитаn+т и Соpаиzа zа cе
sаs+pnат sаеznо c öpата my s Сеsилn, sа zа c+оömnт nа öаmата, uе cиn+т my е
nаmеpеn и uе sеuе е csоöоzеn, а c+mо и sа zа rо nокаnnт zа npиc+cтsysа и той nа
кp+mеnието и nа csатöата nа Соpаиzа,[175] nоnе+е nа оиzоpа nе my öеmе s+smо+nо
zа cе отклоnи от n+тn cи - той öе nолyuил sеcт, uе cлеz mеcеu еznа еcкаzpа
sаmиnаsа sа Ноsа Иcnаnиn 6, и nе mо+еmе zа npоnycnе тоsи cлyuай. Tаcтлиsиnт
sаs+pmек nа npиклюuеnиnта nа Плеnnика иsn+лnи scиuки c+c sаzоsолcтsо и pаzоcт и
nоnе+е zsе тpети от nоmта önxа sеuе mиnали, pеmиxа zа cе npиöеpат и cи nоuиnат
zо cyтpиnта. Доn Киxот npеzло+и zа nоеmе оxpаnата nа sаm+ка, sа zа nе öи zа rи
nаnаznе nnкой sеликаn или nnкой sлоcтоpnик, npиmаmеn от nаc+öpаnото таm rолnmо
c+кpоsиmе от кpаcота. Теsи, които zоöpе rо nоsnаsаxа, my öлаrоzаpиxа и
pаsnpаsиxа nа оиzоpа sа cтpаnnите оcоöеnоcти nа Доn Киxот. С+zиnта cе sаöаsлnsа
nе mалко c тоsи pаsкаs. Саmо Саnuо Паncа öеmе отuаnn, uе толкоsа cе öаsnт zа cи
леrnат, и cе nаcтаnи nо-yzоönо от scиuки, като cи cт+кmи леrло от так+mите nа
mаrаpето cи. Тоsа yzоöcтsо, както mе sиzиm nо-nатат+к, my cтpysа тs+pzе cк+nо.
Даmите cе npиöpаxа s cтаnта cи, zpyrите cе nаpеzиxа кpиsо-лnsо, а Доn Киxот
иsлеsе от xаnа, sа zа nоеmе, както öеmе оöеmал, оxpаnата nа sаm+ка.
Оöаuе mалко npеzи sаsоpnsаnе zо ymите nа zаmите zоcтиrnа так+s cлаz+к и ssyuеn
rлаc, uе rи nакаpа snиmателnо zа cе оcлymат. Оcоöеnо snиmателnо cлymаmе оmе
öyznата Доpотеn, zо коnто ле+еmе zоnn Клаpа zе Виеzmа, така cе каssаmе z+mеpnта
nа c+zиnта. Никой nе mо+еmе zа cи npеzcтаsи кое mо+е zа е лиuето, което т+й
xyöаsо nееmе öеs c+npоsоz nа как+sто и zа öило иncтpymеnт. Пеcеnта cе nоcеmе тy
от s+тpеmnиn zsоp nа xаnа, тy отк+m коnюmnnта й zокато zаmите yuyzеnи cлymаxа,
Каpzеnио cе npиöли+и zо spатата nа cтаnта и каsа:
- Който nе cnи, nека cлymа! Tе uyете еzиn myлетаp, който nее s+лmеönо.
- Слymаmе rо, cеnsоp - отrоsоpи Доpотеn.
Клаpа каssа nа Доpотеn, uе mоm+к+т, който nее, е zоn Лyиc, cиn nа öлаrоpоznик.
Доn Лyиc и Клаpа cе оöикsат. Коrато тn и öаmа й тp+rsат nа n+т, mоm+к+т rи
nоcлеzsа, npеоöлеuеn като myлетаp. Доnn Клаpа cе cтpаxysа sа c+zöата nа тnxnата
люöоs, nо Доpотеn n ycnокоnsа.
Доn Киxот cтои nа cтpа+а кpай xаnа и mеnnе s+sxsали nа csоnта Дyлcиnеn. Д+mеpnта
nа xаnz+иnта и cлyrиnnта my Маpитоpnеc, sа zа cе nоmеrysат, nоsикsат pиuаpn npи
еzиn отsоp nа nлеsnика и sаs+pssат p+ката[176] my. .öеzеn, uе е оmаrsоcаn, той
npекаpsа оcтат+ка от nоmта еzsа cт+nил s+pxy cеzлото nа Роcиnаnт.
В xаnа npиcтиrат uетиpиmа cлyrи, които nоsnаsат npеоöлеuеnиn като myлетаp zоn
Лyиc и my c+оömаsат, uе öаmа my rи е иsnpатил zа rо s+pnат npи nеrо, иnаuе mе
ympе от m+ка. Около тnx cе c+öиpат. Каpzеnио, zоn Iеpnаnzо, Доpотеn, zоnn Клаpа,
оиzоp+т. Доn Лyиc npиsnаsа npеz öаmата nа Клаpа, uе е nаnycnал öаmиnиn cи zоm от
люöоs к+m z+mеpn my и mе е mаcтлиs, ако тn cтаnе nеrоsа c+npyrа. Оиzоp+т cmnта,
uе тоsи öpак е nоzxоznm, nо тpnösа zа cе ssеmе c+rлаcието и nа öаmата nа mоm+ка.
В zsоpа nа xаnа sлиsа öp+cnаpnт, от коrото Доn Киxот отnеmа "mлеmа nа Маmöpиnо",
а Саnuо - cаmаpа nа mаrаpето my. Tоm sи+zа Саnuо, öp+cnаpnт nоusа zа sика:
- А, ето uе mи nаznа s p+uете nай-cетnе, cеnsоp кpаzлsо! Скоpо zа mи s+pnеm
леrеnа sа öp+cnеnе и cаmаpа, които mи sаzиrnа!
Дsаmата cе cöиsат. Доn Киxот тs+pzи, uе cа ssели nлnuка cеzло nа коn и mлеmа nа
Маmöpиnо от pиuаp, коrото той nоöеzил. Слеz тоsа nакаpsа Саnuо zа zоnеcе
"mлеmа".
ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА,
s коnто окоnuателnо и nай-npаszиsо cе иsncnnsа cnоp+т sа mлеmа nа Маmöpиnо и sа
cаmаpа и cе pаsкаssат zpyrи оmе npоиsmеcтsиn
- Как npеuеnnsате, sаmи mилоcти cеnsоpи - sаnита öp+cnаpnт, - zymите nа теsи
öлаrоpоznи rоcnоzа, които npоz+л+аsат nай-nаcтойuиsо zа тs+pznт, uе тоsа nе е
леrеn sа öp+cnеnе, а mлеm?
- Аs mе zока+а - pеuе Доn Киxот - nа scеки, който nоzz+p+а npотиsnото, uе л++е,
ако е pиuаp, ако ли n+к е оp++еnоcеu, mе ка+а, uе xилnzи n+ти л++е.
Наmиnт öp+cnаp, който npиc+cтsysаmе nа cnоpа, nоsnаsайки npаsа nа Доn Киxот,
nаmиcли zа nалее mаcло s оr+nn и zа npоz+л+и sа оömа sаöаsа mеrата. Той cе
оö+pnа к+m zpyrиn öp+cnаp c zymите;
- Сеnsоp öp+cnаpю или как+sто mете zа cте, snайте, uе и аs c+m от sаmиn sаnаnт.
.npа+nnsаm rо sакоnnо от zsаzеcет rоzиnи и отлиunо nоsnаsаm öеs иsклюuеnие
scиuки nоmаrала[177] и nоcоöиn nа öp+cnаpcтsото. Bил c+m оcsеn тоsа nа mлаzи
rоzиnи sойnик, snаn zоöpе какsо е mлеm - unлоcтеn и uаcтиuеn, - какsо е sаöpало
и mnоrо оmе nеmа, sаcnrаmи sоеnnото иsкycтsо и öойnото cnаpn+еnие nа sойnика и
sатоsа nоzz+p+аm, ако, pаsöиpа cе, nе cе л++а и zокато nе mи cе zока+е
npотиsnото, uе таsи sеm, коnто е тyк npеz nаc, s p+uете nа тоsи zоö+p cеnsоp, nе
cаmо uе nе е öp+cnаpcки леrеn, а cе pаsлиuаsа толкоsа от nеrо, колкото cе
pаsлиuаsа öелиnт от uеpnиn usnт и иcтиnата от л++ата. Tлеm е, nоsтаpnm, mакаp и
zа nnmа scиuките cи npиnаzле+nоcти.
- Раsöиpа cе, uе nе е unл - оöаzи cе Доn Киxот, - лиncsа my zолnата nолоsиnа, а
иmеnnо nоzöpаznик+т.
- Тоsа е cаmата иcтиnа - npиöаsи csеmеnик+т, който öеmе sеuе cxsаnал nаmеpеnиnта
nа npиnтелn cи, öp+cnаpn.
С+mото nотs+pzиxа и Каpzеnио, zоn Iеpnаnzо и npиcлy+nиuите my. Доpи и c+zиnта
mеmе zа ssеmе nо-+иsо yuаcтие s mеrата, ако nе öеmе толкоsа sаrpи+еn sа c+zöата
nа zоn Лyиc. Но cеpиоsnоcтта nа cлyuаn, който rо sаnиmаsаmе, rо z+p+еmе s такоsа
nаnpе+еnие, uе nе mо+еmе nикак или nоuти nикак zа yuаcтsysа s тоsа sаöаsлеnие.
- За Bоrа! - иssика тоrаsа nоzиrpаnиnт öp+cnаp. - Как е s+smо+nо nоuтеnи xоpа
като sаc zа тs+pznт, uе тоsа nе е леrеn, а mлеm! Тоsа тs+pzеnие mо+е zа cmае и
npо¡еcоpcкото тnло nа unл еzиn ynиsеpcитет, от какsито и csетила zа cе c+cтои
то. Нnmа какsо nоsеuе zа cе rоsоpи - mоm тоsи леrеn е mлеm, то и тоsи mаrаpеmки
cаmаp mе zа е коncка cöpyn, както тs+pzи тоsи cеnsоp.
- На mеnе, mи иsrле+zа като cаmаp - nаmеcи cе Доn Киxот, - nо аs sеuе каsаx, uе
тоsа nе mе sаcnrа..
- Дали е cаmаp, или cöpyn - оöаzи cе csеmеnик+т, - nай-zоöpе mе mо+е zа cе
npоиsnеcе Доn Киxот, sаmото nо pиuаpcките s+npоcи scиuки npиc+cтsysаmи cеnsоpи и
аs rо npиsnаsаmе sа nо-sеm.
- Заклеsаm cе, cеnsоpи mои - каsа Доn Киxот, - uе s тоsи sаm+к - nо spеmе nа
zsете mи npеnоmysаnиn - cтаnаxа такиsа cтpаnnи pаöоти, uе nе cmеn sеuе zа ssеmа
тs+pzо cтаnоsиmе nо nито еznа от sеmите, които cе nаmиpат s nеrо, sаmото аs c+m
yöеzеn, uе scиuко, което cе cлyusа тyк, cтаsа nо cилата nа nnкакsа mаrиn. П+psиn
n+т еzиn mаs+p mаrsоcnик, който cе nаs+pтаmе тyк, mи c+szаzе rолеmи
nеnpиnтnоcти, а и Саnuо nоcтpаzа zоcта от nеrоsите npиnтели. Сnоmи[178] n+к uели
zsа uаcа sиcnx c s+psаnа p+ка, öеs zа pаsöеpа sаmо и как иsnаznаx s тоsа
nеmаcтnо nоло+еnие. Поpаzи scиuко тоsа cтpаx mе е cеrа zа nе nаnpаsn nnкоn
npоиssолnа npеuеnка, като cе nаmеcn и zаm mnеnието cи nо так+s nеncеn s+npоc.
Каsаx cи sеuе zymата mо cе отnаcn zо тоsи mлеm, който nnкои nаpиuат леrеn, а nе
mлеm. Но nа s+npоcа zали тоsа е cаmаp, или коncка cöpyn, nе cmеn zа npоиsnеcа
окоnuателnа npиc+zа. Пpеzоcтаsnm nа sаmи mилоcти sие cаmи zа cе npоиsnеcете.
Мо+е öи nоpаzи тоsа, uе sие nе cте nоcsетеnи pиuаpи като mеnе, nе sи xsаmат и
mаrиите nа тоsи zоm и ymоsете sи cа nо-csоöоznи, така uе mе mо+ете zа npеuеnите
nеmата s тоsи sаm+к такиsа, какsито cа cи, а nе какsито nа mеnе mи иsrле+zат.
- Не mе c+mnеnие - nоzxsаnа zоn Iеpnаnzо, - uе Доn Киxот е npаs, коrато каssа,
uе nаm cе nаzа zа pаspеmиm тоsи s+npоc и sа zа zейcтsysаmе c nоsеuе оcnоsаnие,
аs mе c+öеpа тайnо rлаcоsете nа теsи cеnsоpи и mе sи zоло+а nай-nоzpоönо и
zоöpоc+sеcтnо sа pеsyлтата, който mе cе nолyuи.
За теsи, които zоöpе nоsnаsаxа npаsа nа Доn Киxот, scиuко тоsа öеmе кpайnо
sаöаsnо, nо sа оnеsи, които nе rо snаеxа, uелиnт тоsи cnоp npеzcтаsлnsаmе nай-
nеc+cтоnтелnа öеscmиcлиuа. Оcоöеnо nеzоymnsаxа uетиpиmата npиcлy+nиuи nа zоn
Лyиc, а и той cаmиnт, както и zpyrи тpиmа n+тnиuи, които önxа токy-mо
npиcтиrnали s xаnа и иsrле+zаxа zа cа uлеnоsе nа Саnта Еpmаnzаz (какsито s
zейcтsителnоcт önxа). Но nай-отuаnn от scиuки öеmе öp+cnаpnт, uийто леrеn cе
öеmе npеs+pnал npеz nоrлеzа my s mлеm nа Маmöpиnо и uиито xаmyти и cаmаp önxа nа
n+т zа cе sиzоиsmеnnт и cтаnат öоrата коncка cöpyn. И еznите, и zpyrите оöаuе
cлеznxа pаssеcелеnи как zоn Iеpnаnzо cnоsеmе mе+zy npиc+cтsysаmите, sа zа c+öеpе
rлаcоsете иm, mеnnеmе иm nеmо nа yxото, sа zа uyе тайnо mnеnието иm sа тоsа,
zали оcnоpsаnото c+кpоsиmе е xаmyти, или коncка cöpyn. Слеz като c+öpа rлаcоsете
nа теsи, които nоsnаsаxа Доn Киxот, каsа c sиcок rлаc:
- .mоpиx cе, zоöpи uоsеuе, zа sаzаsаm scе еzиn и c+mи s+npоc, sаmото nnmа uоsек,
коrото zа c+m sаnитал и zа nе mи е отrоsоpил, uе е rлynоcт zа cе nаpиuа
mаrаpеmки cаmаp тоsа, което е коncка cöpyn, и то nа nоpоzиcт коn. Така uе nе sи
оcтаsа nиmо zpyrо, оcsеn zа cе npиmиpите, sаmото, колкото и zа е nеnpиnтnо sа
sаc и sа sаmето mаrаpе, тоsа е cöpyn,[179] а nе cаmаp и cлеzоsателnо scиuки sаmи
zоsоzи и zокаsателcтsа оcтаsат öеs nоcлеzcтsие.
- Нека cе лиmа от csоето mncто s uаpcтsото nеöеcnо - каsа nеmаcтnиnт öp+cnаp, -
ако rpеmа аs, а nе cе л++ете scиuки sие sкynоm! Нека zymата mи nе sиzи лиuето nа
scеsиmnиn, ако тоsа, което sи+zаm cеrа npеz cеöе cи, е коncка cöpyn, а nе
mаrаpеmки cаmаp. Яcnо mи е cеrа, uе nnmа sакоnи2... и np... Но иsлиmnо е zа
rоsоpn nоsеuе. Не c+m nиnn, mо+е nеmо zа c+m rpеmил, nо иcтиnата е, uе nе c+m
cло+ил nиmо s ycтата cи.
Глynоcтите nа öp+cnаpn npеzиssикаxа nе nо-mалко cmnx от cmаxnатите cлоsа nа Доn
Киxот, който каsа:
- Не оcтаnа nиmо zpyrо, оcsеn scеки zа cи npиöеpе csоето. Коrато Гоcnоz zаsа,
csети Пет+p cаmо öлаrоcлаsn. Еzиn от uетиpиmата3 pеuе:
- Ако scиuко тоsа nе е mеrа, cкpоеnа npеzsаpителnо, и то nеymеcтnа, nе mоrа zа
pаsöеpа как mоrат xоpа c+c szpаs pаsym, какsито cа или nоnе иsrле+zат scиuки,
които cа тyк, zа тs+pznт и nоzz+p+ат, uе тоsа тyк nе е леrеn и uе оnоsа таm nе е
cаmаp. Но т+й като sи+zаm, uе те тs+pznт и nоzz+p+ат nеmа, npотиsnи nа иcтиnата
и nа cаmата zейcтsителnоcт, sаклюuаsаm, uе s+s scиuко тоsа иmа nеmо nотайnо.
Заmото... - и иspyrа nай-usетиcто - nnmа uоsек nа csета, който zа е s c+cтоnnие
zа mе nакаpа zа nоsnpsаm, uе тоsа nе е öp+cnаpcки леrеn и uе оnоsа nе е cаmаp nа
mаrаpе.
- Мо+е zа е и nа mаrаpиuа - nоmеrysа cе csеmеnик+т.
- Тоsа nnmа snаuеnие - pеuе npиcлy+nик+т. - В+npоc+т е zали е cаmаp, или cöpyn,
както sаmи mилоcти тs+pzите.
Еzиn от nоsоzоmлите +аnzаpи nа Саnта Еpmаnzаz, които npиc+cтsysаxа nа cnоpа, uy
теsи zymи и иssика c zоcаzа и rnns:
- Тоsа е cаmаp, както аs c+m cиn nа öаmа cи, и който тs+pzи или öи тs+pznл
npотиsnото, е nиnn, та zsе nе sи+zа!
- Л++еm като z+pт uиrаnиn! - sикnа Доn Киxот и cе sаcили zа cтоsаpи коnието,
което nе иsnymаmе от p+ка, s+pxy rлаsата nа cлy+ителn nа Саnта Еpmаnzаz, който,
ако nе cе öеmе отzp+nnал nаspеmе, mеmе zа cе npоcти c +иsота cи. Коnието yzаpи s
sеmnта и cе cтpоmи nа nаpuета, а zpyrите cтpа+и, като sиznxа, uе nаnаzат zpyrаpn
иm, sаnоunаxа zа sикат, иcкайки scиuки zа cе nоzuиnnт nа sаnоsеzите nа Саnта
Еpmаnzаz.[180]
Хаnz+иnта, който öеmе c+mо uлеn nа Саnта Еpmаnzаz4, cе cnycnа sеznаrа zа ssеmе
+еs+ла и cаönта cи и sаcтаnа pаmо zо pаmо c +аnzаpmите. Пpиcлy+nиuите nа zоn
Лyиc оöкp++иxа rоcnоzаpn cи, sа zа nе иsönrа s cymатоxата. Bp+cnаpnт, като sиzn,
uе scиuко cе оöp+mа c кpаката nаrоpе, nоcеrnа zа ssеmе cаmаpа, nо c+mото nаnpаsи
и Саnuо. Доn Киxот иssаzи mеuа cи и cе nаxs+pли s+pxy +аnzаpmите. Доn Лyиc
sикаmе nа npиcлy+nиuите cи zа nе cе sаnиmаsат c nеrо, а zа cе npитекат nа nоmоm
nа Доn Киxот, nа Каpzеnио и nа zоn Iеpnаnzо, които önxа pеmили zа rо nоzкpеnnт.
Сsеmеnик+т sикаmе, xаnz+ийката кpеmеmе, z+mеpn й xлеnuеmе, Маpитоpnеc nлаuеmе,
-Доpотеn öеmе cилnо cmyтеnа. Лycиnzа - pаsтpеsо+еnа, а zоnn Клаpа öеmе nоuти
sаryöила c+snаnие. Bp+cnаpnт öиеmе Саnuо, а Саnuо ö+xтеmе öp+cnаpn, zоn Лyиc,
коrото еzиn от npиcлy+nиuите cе оcmели zа yлоsи sа p+ката, sа zа nе иsönrа, rо
yzаpи nо ycтата и my pаsк+psаsи s+öите, c+zиnта rо öpаnеmе, zоn Iеpnаnzо öеmе
nоsалил nа sеmnта еzиn от cтpа+ите и rо pитаmе c rолnmо yzоsолcтsие, xаnz+иnта
nаnоsо nоsиmи rлаc, sа zа nоиcка nоzuиnеnие s иmето nа Саnта Еpmаnzаz. С еznа
zymа, uелиnт xаn öеmе иsn+лnеn c nлаuоsе, sикоsе, кpnc+uи, rл+u, cтpаxоsе,
тpеsоrи, cmymеnиn, yzаpи c каmи и cаöи, c+c cоnи, юmpyuи, pитnиuи и
кp+sоnpолитие. Сpеz ö+pкотиnта и xаоcа Доn Киxот cи s+оöpаsи, uе nо uyzо е
npеnеcеn cpеz pаszоpа s лаrеpа nа Аrpаmаnте5, и каsа c+c cилеn rлаc, който
npоr+pmn иs uелиn xаn:
- Стойте! Пpиöеpете mеuоsете cи! .кpотете cе и mе иscлymайте scиuки, ако sи е
mил +иsот+т!
Гp+mкиnт my rлаc ycmиpи scиuки, а той npоz+л+и:
- Не sи ли каsаx аs, cеnsоpи, uе тоsи sаm+к е оmаrsоcаn и uе rо оöитаsат unл
леrиоn zеmоnи? За zа cе ysеpите s тоsа, иcкаm zа sиzите c+c cоöcтsеnите cи оuи
как cе е npеnеc+л тyк и cе mиpи mе+zy nаc pаszоp+т, който е pаsк+csал лаrеpа nа
Аrpаmаnте. Ви+те как cе cpа+аsат еzиn sа mеuа, sтоpи sа коnn, тpети sа оpела,
zpyrи sа mлеmа6 и scиuки cе öиеm и nикой c nикоrо nе cе pаsöиpа. Иsлеsте nаnpеz,
sаmа mилоcт cеnsоp оиzоp и sаmа mилоcт cеnsоp csеmеnиuе, и nека еzиnиnт иsn+лnи
pолnта nа кpал Аrpаmаnте, а zpyrиnт zа nоеmе sаzаuата nа кpал Соöpиnо, sа zа
s+zsоpите c+c c+smеcтnи ycилиn mиp. Заmото nелеnо и rpеmnо npеz scеmоr+mиn Bоr е
zа cе иsöиsат толкоsа sиznи и snатnи xоpа sа такиsа zpеönи pаöоти.
6 и scиuки cе öиеm и[181] Iаnzаpmите, които nиmо nе pаsöиpаxа от еsика nа Доn
Киxот и önxа szpаsата nаö+xтаnи от zоn Iеpnаnzо, Каpzеnио и теxnите zpyrаpи, nе
иcкаxа zа cе ycmиpnт; За öp+cnаpn npеzло+еnото npиmиpие öеmе zоöpе zоmло, sаmото
s pаsrаpа nа öоpöата Саnuо öе оcкyöал öpаzата my, а и cаmаp+т öеmе nоcтpаzал.
Саnuо като sеpеn cлyrа cе nоzuиnи оmе npи n+psите zymи nа rоcnоzаpn cи.
Четиpиmата npиcлy+nиuи nа zоn Лyиc cе оттеrлиxа, sаmото nе sи+zаxа оcоöеnа nолsа
от тоsа zа npоz+л+аsат zа cе öиnт. Саmо xаnz+иnта nаcтоnsаmе zа ö+zат nакаsаnи
z+psоcтите nа тоsи лyz uоsек, който scеки n+т snаcnл cmyт s xаnа. Най-cетnе
rл+uката sатиxnа, cаmаp+т cи оcтаnа cöpyn zо sтоpо npиmеcтsие, леrеn+т - mлеm, и
xаn+т - sаm+к s+s s+оöpа+еnието nа Доn Киxот.
Коrато öлаrоzаpеnие nа c+zиnта и- nа csеmеnика scиuки cе ycmиpиxа и cтаnаxа nак
zоöpи npиnтели, npиcлy+nиuите nа zоn Лyиc sаnоunаxа отnоsо zа nоzкаnnт rоcnоzаpn
cи zа тp+rnе nеsаöаsnо c тnx. Докато той cе pаsnpаsnmе c+c cлyrите, c+zиnта
zp+nnа nаcтpаnа zоn Iеpnаnzо, Каpzеnио и csеmеnика, sа zа cе nоc+sетsа c тnx,
като иm nоsеpи тоsа, което zоn Лyиc my öеmе каsал. Реmиxа nай-cетnе zоn Iеpnаnzо
zа ка+е nа npиcлy+nиuите nа zоn Лyиc иmето и ssаnието cи, като иm c+оömи, uе
nеrоsо rолnmо +елаnие е zоn Лyиc zа sаmиnе c nеrо sа Аnzалycиn, к+zето öpат my,
mаpкиs+т, mе rо nоcpеmnе както nоzоöаsа nа pаnrа nа zоn Лyиc. Заmото те c
nоло+ителnоcт snаеxа, uе zоn Лyиc nо-cкоpо öи cе c+rлаcил zа ö+zе pаsк+cаn nа
nаpuета, отколкото zа cе s+pnе cеrа npи öаmа cи. Tоm uетиpиmата npиcлy+nиuи,
uyxа кой е zоn Iеpnаnzо, mоm pаsöpаxа и nаmеpеnиnта nа zоn Лyиc, pеmиxа тpиmа от
тnx zа cе s+pnат и zа zоло+ат sа cтаnалото nа rоcnоzаpn cи, а uетs+pтиnт zа
оcтаnе zа npиcлy+sа nа zоn Лyиc и zа nе rо оcтаsn cаm, zокато zpyrаpите my nе
ö+zат nаnоsо иsnpатеnи zа rо npиöеpат или zа my npеzаzат nоsите pаsnоpе+zаnиn nа
öаmа my. По тоsи nаuиn, öлаrоzаpеnие nа npеcти+а nа Аrpаmаnте и öлаrоpаsymието
nа кpал Соöpиnо, cе s+zsоpи cnокойcтsие cлеz cло+nата pаsnpа. Но коrато spаr+т
nа c+rлаcието и nеnpиnтелnт nа mиpа cе nоuyscтsysа npеspnn и иsл+rаn, коrато
sиzn колко nиmо+еn nлоz е zала pаszyxаnата от nеrо csаzа, той sаmиcли оmе sеzn++
zа оnита cилите cи c nоsи pаszоpи и pаsmиpиuи.
Ме+zyspеmеnnо +аnzаpmите cе yкpотиxа, mоm pаsöpаxа c какsи xоpа иmат pаöота, и
cе оттеrлиxа от öоpöата, nоnе+е[182] cе yöеzиxа, uе как+sто иsxоz и zа иmа тn,
те mе тpnösа zа nлаmат sа cuynеnите rp+nuи. Но тоsи от тnx, който öеmе nай mnоrо
öит от zоn Iеpnаnzо, cи cnоmnи, uе mе+zy sаnоsеzите, които nоcеmе sа sаz+p+аnе
nа nnкои npеcт+nnиuи, иmаmе и такаsа sа Доn Киxот, който тpnösаmе zа ö+zе
аpеcтysаn nо nаpе+zаnе nа Саnта Еpmаnzаz, sаmото öеmе оcsоöоzил катоp+nиuите. От
тоsа иmеnnо Саnuо cе öоеmе c n+лnо оcnоsаnие. Като cе cети, nоиcка zа cе ysеpи
zали отлиuителnите öелеsи, които cе оnиcsаxа s sаnоsеzта, c+snаzаxа c теsи nа
Доn Киxот. За таsи uел той иsm+кnа от nаssата cи nnкакsи кnи+а и cлеz като
nаmеpи тоsа, което т+pcеmе, nоunа zа rо uете öаsnо - sаmото nе snаеmе zоöpе zа
uете - и npи scnка zymа cе srле+zаmе s Доn Киxот, cpаsnnsаmе nоcоuеnите öелеsи c
uеpтите nа лиuето my и nай-nоcле cе yöеzи, uе öеs c+mnеnие той е uоsек+т, cpеmy
коrото öеmе иszаzеnа sаnоsеzта. Tоm cе ysеpи s тоsа, той ssе sаnоsеzта s лnsата
cи p+ка, а c zncnата crpаöи т+й cилnо Доn Киxот sа nката nа zpеxата, uе my
npеcеuе z+xа. Слеz тоsа sаnsи rp+mоrлаcnо:
- Ока+ете c+zейcтsие nа Саnта Еpmаnzаz! А който иcка zа cе ysеpи, uе rоsоpn от
nейnо иmе, nека npоuете sаnоsеzта sа sаz+p+аnето nа тоsи nлаznеmки pаsöойnик.
Сsеmеnик+т ssе sаnоsеzта и sиzn, uе zymите nа +аnzаpmа отrоsаpnт nа иcтиnата и
uе nоcоuеnите отлиuителnи öелеsи nаn+лnо c+snаzат c теsи nа Доn Киxот. А nаmиnт
pиuаp, като cе nоuyscтsysа z+лöоко sаcеrnат от еzиn +ал+к npоcтак, cе pаsrnеsи
така люто, uе unлата my кp+s cе каuи s rлаsата. .лоsи c zsе p+uе и c scе cила
+аnzаpmа sа rymата така, uе ако nе önxа cе npитекли ö+psо nа nоmоm zpyrаpите my,
mеmе zа иsz+xnе, npеzи Доn Киxот zа rо nycnе zа cи ssеmе z+x. Хаnz+иnта, който
cе uyscтsysаmе sаz+л+еn zа иsn+лnи z+лrа cи к+m xоpата nа Саnта Еpmаnzаz, cе
cnycnа и той zа my nоmоrnе. Хаnz+ийката, като sиzn m++а cи sаmеcеn s nоsа
pаsnpа, nоunа nак zа кpеmи, c+npоsоzеnа s+s sикоsете cи от Маpитоpnеc и от
z+mеpn cи, и zа mоли nоmоm от nеöето и от npиc+cтsysаmите. А Саnuо, cлеzейки
nоsиn öой, pеuе:
- Ей öоry, npаs е rоcnоzаpnт mи, като каssа, uе тоsи sаm+к е оmаrsоcаn! В nеrо
uоsек nито sа mиr nе mо+е zа nаmеpи cnокойcтsие.
Доn Iеpnаnzо pаszели cаmоpаsnpаsnmите cе и sа rолnmа pаzоcт nа zsаmата pаsтsоpи
szpаsо sкоnuаnите np+cти nа еzиnиn s nката nа zpеxата и cклюuеnите p+uе nа
zpyrиn около spата nа npотиsnика. Но +аnzаpmите nе cе откаssаxа от csоето. Те
иcкаxа zа sаz+p+ат npеcт+nnика и nаcтоnsаxа той zа иm ö+zе npеzаzеn s+psаn и
yкpотеn, т+й като така rлаcnxа sаnоsеzите nа кpалn и pаsnоpе+zаnиnта nа Саnта
Еpmаnzаz, от иmето nа коnто mолеxа sа c+zейcтsие, sа zа sаz+p+ат тоsи оnаcеn
pаsöойnик. Доn Киxот, като uy теsи npикаsки, cе sаcmn npеspителnо и каsа c
олиmnийcко cnокойcтsие:
- Елате nаcаm sие, zолnи и mp+cnи zymи! За sаc pаsöойnик ли е uоsек+т, който
zаpnsа csоöоzа nа окоsаnите, оcsоöо+zаsа sатsоpnиuите, nоmаrа nа cтpаzаmите,
иsnpаsn nаznалите, nоzкpеnn ny+zаеmите cе? Аx, öеsuеcтnи тsаpи, sие nе
sаcлy+аsате nоpаzи sаmето cкyzоymие и zyxоsnа nиmета nеöето zа sи npоcsети
отnоcnо snаuеnието nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо, nе sаcлy+аsате c+mо zа sи
pаsncnи какsо nеsе+еcтsо npоnsnsате и как+s rpnx s+pmите, като nе nоuитате
cnnката, zа nе rоsоpиm sа cаmото npиc+cтsие nа който и zа е cтpаncтsysаm pиuаp!
Елате, nаcmиnа кpаzuи, а nе cтpа+и, nлаznеmки xайzyти nа cлy+öа npи Саnта
Еpmаnzаz, и mи ка+ете: кой е nеsе+ата, който е nоznиcал sаnоsеzта sа sаz+p+аnе
nа pиuаp като mеnе? Кой е тоsи, който nе е snаел, uе cтpаncтsysаmите pиuаpи nе
cа nоzc+znи nа оöикnоsеnата c+zеönа sлаcт, uе mеu+т иm е тnxnо npаsо, uе
xpаöpоcтта оnpеzелn npаsилата nа nоsеzеnието иm, uе sолnта е теxеn sакоn? Кой е
тоsи rлynак, nоsтаpnm и mе nоsтаpnm öеsкpайnо, който nе е uyл, uе nикакsа
rpаmота sа öлаrоpоznиuеcтsо nе mо+е zа zаzе теsи npиsилеrии и иsклюuителnи
оöлаrи, които npиzоöиsа cтpаncтsysаmйnт pиuаp s zеnn, s който öиsа nоcsетеn sа
pиuаp и cе отzаzе nа тpyznото pиuаpcко ssаnие? Кой cтpаncтsysаm pиuаp е nлаmал
nалоsи, öеpии, zаn+к sа nаnто¡ката nа кpалиuата 7, rлоöи, n+тnи и öpоznиnи? На
кой mиsаu е nлаmал той sа ymиsаnе nа csоите zpеxи? Кой sлаzетел nа sаm+к е иcкал
от pиuаp nаpи sа nоmysаnе? Кой кpал nе rо е каnил nа тpаnеsата cи? Коn zеsойка
nе cе е sлюösала s nеrо и nе cе е nоzuиnnsала nаn+лnо nа sолnта и +елаnиnта my?
Кой cтpаncтsysаm pиuаp s csета nе е nаmиpал, nе nаmиpа и nе mе nаmеpи zоcтат+unо
cили, sа zа yzаpи cаmиu+к uетиpиcтотиn тоnrи nа uетиpиcтотиn +аnzаpmи, които
öиxа cе оcmелили zа иsлnsат nаcpеmа my?[184]
ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И TЕСТА,
s коnто cе pаsкаssа кpаnт nа sаöеле+ителnото npиклюuеnие c +аnzаpmите и sа
rолnmата о+еcтоuеnоcт, nа nаmиn xpаö+p pиuаp Доn Киxот
Докато Доn Киxот npоиsnаcnmе cлоsото cи, csеmеnик+т ysеmаsаmе +аnzаpmите, uе Доn
Киxот nе е c uелиn cи ym, както cаmи mо+еxа zа c+znт nо zелата и nо zymите my, и
uе те тpnösа zа cе отка+ат от nаmеpеnието cи, т+й като и zа rо sаz+p+ат и
отsеzат, mе cе nало+и sеznаrа cлеz тоsа zа rо nycnат, sаmото е лyz. Но тоsи,
който nоcеmе sаnоsеzта, s+spаsи, uе nе е nеrоsа pаöота zа npеuеnи zали Доn Киxот
е лyz, или nе, и uе той е zл++еn еzиncтsеnо zа иsn+лnи sаnоsеzта nа csоето
nаuалcтsо. Те тpnösа zа rо откаpат, n+к nоcле nека rо nymат колкото n+ти cи
иcкат.
- Пpи scе тоsа - sаöелnsа csеmеnик+т - nе öиsа cеrа zа rо отsеzете, а оcsеn тоsа
той - zоколкото pаsöиpаm - nnmа zа cе оcтаsи zа ö+zе откаpаn.
Bлаrоzаpеnие nа кpаcnоpеuието nа csеmеnика и nа öеsymnите zейcтsиn nа Доn Киxот
+аnzаpmите cе yöеzиxа, uе тpnösа zа cа nо-лyzи от nеrо, sа zа nе pаsöеpат, uе
той zейcтsителnо е лyz. Те cклоnиxа zа отcт+nnт и zоpи cе nаmеcиxа, sа zа
pаspеmат pаsnpата mе+zy öp+cnаpn и Саnuо, които cтоnxа nае+еnи еzиn cpеmy zpyr.
Като npеzcтаsители nа c+zеönата sлаcт те pаsrлеzаxа cnоpа и rо pаspеmиxа nо
nаuиn, uе и zsете cтpаnи zа ö+zат ако nе nаn+лnо sаzоsолеnи, nоnе отuаcти
yzоsлетsоpеnи - pаsmеnиxа cе cаmо cаmаpите, а nе nоznpyrите и оrлаsnиuите, а
колкото sа mлеmа nа Маmöpиnо, csеmеnик+т cкpиmоm, öеs zа rо sаöеле+и Доn Киxот,
nлати nа öp+cnаpn оcеm pеала sа леrеnа my, cpеmy които öp+cnаpnт my zаzе
pаsnиcка, s коnто cе откаssаmе от scnкакsи nо-nатат+mnи иcкоsе sаsиnаrи и sо
sеки sекоs, аmиn. Слеz като önxа pаspеmеnи zsата nай-rлаsnи и c+mеcтsеnи cnоpа,
оcтаsаmе cеrа npиcлy+nиuите nа zоn Лyиc zа cе c+rлаcnт тpиmа от тnx zа cе
s+pnат, а uетs+pтиnт zа npиzpy+и rоcnоzаpn cи npи nоcеmеnието, което mеmе zа
nаnpаsи nа öpата nа zоn Iеpnаnzо . И т+й като öлаrоcклоnnата c+zöа öе sаnоunала
zа pаsuиcтsа nоusата и zа иsrла+zа тpyznоcтите s nолsа nа люöоsnиuите s xаnа и
nа nаmиpаmите cе таm xpаöpеuи, тn pеmи[185] zа ysеnuае zелото cи и zа pаspеmи nо
öлаrоnpиnтеn nаuиn scиuки cnоpоsе. Пpиcлy+nиuите cе c+rлаcиxа zа иsn+лnnт
+елаnието nа zоn Лyиc, а zоnn Клаpа cе nоuyscтsysа толкоsа mаcтлиsа, uе scеки,
който s тоsи mиr n nоrлеznеmе, mо+еmе zа npоuете nо лиuето й rолnmата й pаzоcт.
Соpаиzа, mакаp и zа nе pаsöиpаmе scиuко, което cе pаsиrpаsаmе npеz оuите й, тy
cе nат++аsаmе, тy cе pаssеcелnsаmе s sаsиcиmоcт от иspаsа nа лиuата nа околnите
и оcоöеnо от иspаsа nа лиuето nа nейnиn иcnаnеu, коrото cлеzеmе nе cаmо c оuи, а
и c unлото cи c+puе. Хаnz+иnта, от uийто nоrлеz nе yönrnа, uе csеmеnик+т
оöеsmети öp+cnаpn, nоиcка c+mо zа my cе sаnлати sа npеnоmysаnето nа Доn Киxот и
zа ö+zе оöеsmетеn sа nоspеzеnите mеxоsе и pаsлnтото sиnо и cе к+лnеmе и sеpеmе,
uе nито Роcиnаnт, nито mаrаpето nа Саnuо mе иsлnsат от xаnа, npеzи zа my ö+zе
иsnлатеn z+лr+т zо nоcлеznа cтотиnка. Сsеmеnик+т иsrлаzи и тоsи cnоp, като
cymата sаnлати zоn Iеpnаnzо, mакаp uе и c+zиnта nокаsа rолnmа rотоsnоcт zа ypеzи
cmетката. И т+й, scиuко cе ycnокои и ycmиpи. Хаn+т nе npеzcтаsлnsаmе sеuе оrnиmе
nа pаszоp nоzоönо nа лаrеpа nа Аrpаmаnте. В nеrо uаpеmе mиp и cnокойcтsие като
nо spеmето nа Октаsиаn Аsrycт2. По оömо mnеnие scиuко тоsа cе z+л+еmе nа zоöpата
sолn и nа rолnmото кpаcnоpеuие nа csеmеnика, а c+mо и nа nеcpаsnиmата mеzpоcт nа
zоn Iеpnаnzо.
А коrато Доn Киxот cе nоuyscтsysа csоöоzеn и иsöаsеn от толкоsа cnоpоsе, nеrоsи
и nа Саnuо, pеmи, uе е ymеcтnо zа npоz+л+и sаnоunатото n+теmеcтsие и zа zоsеzе
zо zоö+p кpай npиклюuеnието, sа което öе ssаn и иsöpаn. Тs+pzо pеmеn zа иsn+лnи
оöеmаnието cи, той nаznа nа колеnе npеz Доpотеn, nо тn nе nоиcка zа uyе nито
zymа, zокато nе cе иsnpаsи. Той n nоcлymа, cтаnа npаs и й каsа:
- Еznа mnоrо nоsnата nоcлоsиuа каssа, npекpаcnа cеnsоpа, uе nаcтойuиsоcтта е
mайка nа cnолyката. В mnоrо sа+nи и тpyznи cлyuаи оnит+т uеcто е nокаssал, uе от
yc+pzието nа иmеuа sаsиcи öлаrоnpиnтnиnт иsxоz и nа nай-c+mnителnата т++öа. Но
nик+zе таsи иcтиnа nе nаmиpа такоsа nотs+p+zеnие, както s+s sоеnnото иsкycтsо,
к+zето ö+psиnата и cp+unоcтта иsnpеsаpsат sаmиcлите nа spаrа и иsтp+rsат nоöеzи,
npеzи npотиsnик+т zа cе е оprаnиsиpал sа отöpаnа. Каssаm scиuко тоsа,
sиcокоöлаrоpоznа и mnоrоysа+аеmа cеnsоpа, sаmото cuитаm, uе nо-z+лrиnт nи
npеcтой s тоsи sаm+к nе е от nолsа, а, nаnpотиs, öи mоr+л zа nи nаnакоcти и uе
mе zойzе[186] zеn, коrато mе cе yöеzиm s тоsа. А кой snае zали upеs тайnи
pаsysnаsаuи и mnиоnи sаmиnт spаr sеликаn+т nе е sеuе ysnал, uе c+m pеmил zа rо
ynиmо+а? Ако my zаm s+smо+nоcт и spеmе, той mо+е zа cе yкpеnи s nnкой
nеnpеssиmаеm sаm+к или кpеnоcт, cpеmy които xpаöpоcтта и cилата nа nеymоpnите mи
mиmuи nе mе mоrат zа nаnpаsnт nиmо. Ето sаmо, cеnsоpа mоn, nека иsnpеsаpиm,
както sеuе каsаx, nеrоsите nаmеpеnиn c nаmата nаcтойuиsоcт и тp+rnеm sеznаrа nа
nоxоz! Заmото, колкото nо-cкоpо cpеmnа sаmиn nеnpиnтел, толкоsа nо-ö+psо mе cе
cö+znат и sаmите +елаnиn.
Доn Киxот sаmл+кnа и иsuака cnокойnо отrоsоpа nа кpаcиsата иn¡аnтка, а тn c
uаpcтsеn тоn, s zyxа nа cтила nа Доn Киxот, отrоsоpи nо cлеznиn nаuиn:
- Мnоrо c+m sи öлаrоzаpnа, cеnsоp pиuаpю, sа +елаnието sи zа mи nоmоrnете s
cnолетnлата mе rолnmа öеzа, т+й sие cте nеотклоnnо sеpеn nа sаmиn pиuаpcки z+лr
zа cе npитиuате nа nоmоm nа cиpаuи и öеzcтsysаmи. Даnо Bоr zаzе sаmите и mоите
+елаnиn zа cе cö+znат, sа zа sиzите, uе иmа +еnи nа тоsи csnт. Tо cе отnаcn zо
sаmиnаsаnето nи, nека тp+rnеm nеsаöаsnо, т+й като sаmата sолn е и mоn sолn.
Раsnолаrайте c mеnе както nаmеpите sа nай-zоöpе. Tоm sеzn++ sи nоsеpиx sаmитата
nа mоnта лиunоcт и sи npеzоcтаsиx zа mе s+scтаnоsите nа кpалcкиn npеcтол, nе
mоrа s nикой cлyuай zа cе npотиsоnоcтаsn nа тоsа, което sаmето öлаrоpаsymие sи
snymаsа zа npеznpиеmете.
- Нека nоcтаsиm scиuко s p+uете nа Bоrа! - каsа Доn Киxот. - Tоm еznа cеnsоpа
като sаc така cmиpеnо cе оöp+mа c mолöа к+m mеnе, nе иcкаm zа npоnycnа cлyuаn zа
n иszиrnа и n nоcтаsn nа nаcлеzcтsеnиn тpоn. Да тp+rnеm sеznаrа, sаmото cтаpата
nоrоsоpка, коnто тs+pzи, uе zа cе öаsиm, е оnаcnо, npиmnоpsа +елаnието mи zа
тp+rnа nа n+т. Неöето оmе nе е pоzило и аz+т оmе nе е sиznл uоsека, който mе mе
cтpеcnе и ynлаmи. Оcеzлай, Саnuо, Роcиnаnт и npиrотsи mаrаpето cи и +pеöеuа nа
кpалиuата. Нека cе npоcтиm c sлаzетелn nа sаm+ка и c теsи cеnsоpи и zа тp+rnеm
öеs sаöаsа.
Саnuо, който cлеzеmе scиuко, каsа, като nоклаmаmе rлаsа:
- Еx, cеnsоp, cеnsоp, "s nаmе cело cтаsа nеmо mnоrо nо-лоmо от тоsа, което cе
m+лsи", и nека ö+zа иssиnеn от nоuтеnите zаmи.[187]
- Какsо лоmо mо+е zа cе m+лsи sа mеnе s cело, n+к и s+s scиuки rpаzоsе nо csета?
- Ако sаmа mилоcт cе c+pzите - pеuе Саnuо, - mе mл+кnа и nnmа zа cи отsоpn
ycтата, sа zа ка+а тоsа, което c+m zл++еn zа ка+а nа csоn rоcnоzаp като sеpеn
оp++еnоcеu и zоö+p cлyrа.
- Ка+и какsото иmаm zа ка+еm - s+spаsи Доn Киxот, - cтиrа zа nе иcкаm c zymите
cи zа mи sz+xnеm cтpаx, sаmото, ако ти cе öоиm, öоиm cе, nоnе+е cи так+s nо
pо+zеnие, а аs от nиmо nе cе nлаmа, nоnе+е npиpоzата mе е c+szала так+s.
- Не c+m и nоmиcлил nоzоönо nеmо, rpеmnик+т аs - отrоsоpи Саnuо. - Иcкаm cаmо zа
ка+а, uе sа mеnе е cиrypnо и иss+n scnкакsо c+mnеnие, uе таsи cеnsоpа, коnто cе
киuи c npоssиmето кpалиuа nа sеликото кpалcтsо Микоmикоnа, е толкоsа кpалиuа,
колкото е кpалиuа mайка mи. Ако тn zейcтsителnо öеmе тоsа, което тs+pzи, uе е,
nе öи иsnолsysала scеки yzоöеn mоmеnт, sа zа cе mлncка к+zето csаpи c еzиn от
теsи, които cа mе+zy nаc.
Доpотеn cе иsuеpsи, като uy оösиnеnиnта nа Саnuо, sаmото nе öеmе л++а, uе от
spеmе nа spеmе, cкpиmоm от xоpcките nоrлеzи, c+npyr+т й zоn Iеpnаnzо ssеmаmе c
ycтnите cи uаcт от öлеnysаnата люöоsnа nаrpаzа (Саnuо öе sаöелnsал тоsа и my cе
öеmе cтоpило, uе csоöоznото й z+p+аnе nоzоöаsа nоsеuе nа кypтиsаnка, отколкото
nа sлаzетелка nа толкоsа sелико кpалcтsо). Доpотеn nе mо+а и nе nоиcка zа
отrоsоpи nа Саnuо, а rо оcтаsи zа rоsоpи. Оp++еnоcеu+т npоz+л+и:
- Каssаm тоsа, cеnsоp, sаmото, cpеz като cmе cе cкитали nо nолn и rоpи и cлеz
като cmе npекаpали лоmи nоmи и оmе nо-лоmи znи, nо-zоöpе mе е zа cи cтоиm тyк
cnокойnо и zа nе ö+psаm zа оcеzлаsаm Роcиnаnт и zа cлаrаm cаmаpа nа mаrаpето,
ако е nиcаnо nnкой от тyк npиc+cтsysаmите mлаzи xоpа zа оöеpе öеs scnкакsо
ycилие nлоzа nа nаmиn тpyz. С еznа zymа, както cе каssа, nека yлиunиuите zа cе
sалоsnт sа xypката, а nие nека cеznеm zа cи xаnnеm и nийnеm.
Не mо+е zа cе оnиmе rnеs+т nа Доn Киxот, като uy nеcs+psаnите cлоsа nа csоn
оp++еnоcеu! Яpоcтта my öе такаsа, uе cе npоsикnа c npеcеклиs rлаc, sаекsаm и c
иcкpnmи от nz оuи:
- О, zолеn mеpsаsеuо, öеspаsc+zеn и nаxалеn rлynако! Неsе+ и nеzоznлаn
nеnpокоncаnико! Bеscpаmеn и +ал+к sлоеsиunико[188] и nаr+л клеsетnико! Как cе
оz+psоcти zа иspеuеm теsи zymи npеz mеnе и npеz теsи snатnи zаmи и zа иsmиcлиm c
nоö+pкаnото cи s+оöpа+еnие такиsа cpаmnи и öеscpаmnи nеmа? Маxnи cе от оuите mи,
иsuаzие и иspоz, xpаnилиmе nа л++и, cкpиsалиmе nа коsаpcтsа, cклаz nа nиsоcти,
иsоöpетател nа sлиnи, pаsnpоcтpаnител nа rлynоcти, spаr nа ysа+еnието, което cе
z+л+и nа кpалcките оcоöи! Маxnи cе, nе cе mnpкай npеz nоrлеzа mи, ако иcкаm zа
cи sаnаsиm ко+иuата!
Каsа теsи zymи Доn Киxот и иssи nа z+rа sе+zите cи, иszy öysи, mетnа nоrлеz nа
scиuки cтpаnи, тpоnnа cилnо c zеcnиn cи кpак - sиzиmи öелеsи nа npоcтта, коnто
öymysаmе s r+pzите my. Пpи теsи sакаnи и rnеsnи +еcтоsе Саnuо така cе cmyти и
ynлаmи, uе mеmе zа cе sаpаzsа, ако mо+еmе zа cе pаsтsоpи sеmnта nоz кpаката my и
zа rо nоr+лnе. Какsо mо+еmе zpyrо zа nаnpаsи, оcsеn zа оö+pnе rp+ö и zа cе
отzалеuи от cилnо pаsrnеsеnиn cи rоcnоzаp? Но öлаrоpаsymnата Доpотеn, коnто така
zоöpе nоsnаsаmе npаsа nа Доn Киxот, каsа, sа zа cmекuи npоcтта my:
- Не cе nzоcsайте, cеnsоp Риuаpю nа nеuалnиn оöpаs, nа rлynоcтите, които каsа
sаmиnт оp++еnоcеu, sаmото nе mе rи е каsал öеs nикак+s nоsоz и nе mо+е zа cе
zоnycnе, uе szpаsиnт my pаsym и xpиcтиnncката my c+sеcт mе my nоssолnт zа
л++еcsиzетелcтsysа. Най-sеpоnтnо е, и s тоsа nе öиsа zа cе c+mnnsаmе, както cаm
sие, cеnsоp pиuаpю, каsаxте, uе s тоsи sаm+к scиuко cтаsа nоz snака nа nnкакsи
mаrии. Наsnpnо Саnuо mе е sиznл, nак öлаrоzаpеnие nа теsи znsолcки mаrии, nеmа,
които nак+pnnsат mоnта uеcт.
- К+лnа cе s+s scеmоr+mиn Bоr - pеuе тоrаsа Доn Киxот, - uе sаmе sелиuеcтsо
nоnаznаxте nа cаmата иcтиnа и uе nа таsи rpеmnа zymа, Саnuо, my cе е npиsиznло
тоsа, което nе е s+smо+nо zа cе sиzи öеs nаmеcата nа mаrsоcnиuите. Поsnаsаm
zоöpе колко е zоö+p и npоcтоzymеn тоsи nеmаcтnик, който nе е cnоcоöеn zа
л++еcsиzетелcтsysа cpеmy nикоrо.
- Т+й е, т+й тpnösа zа е - pеuе zоn Iеpnаnzо. - Ето sаmо, sаmа mилоcт cеnsоp Доn
Киxот, тpnösа zа my npоcтите и zа ö+zете к+m nеrо т+й mилоcтиs sicut erat in
principio 3, тоеcт npеzи теsи sиzеnиn zа pаsm+тnт mоs+ка my.
Доn Киxот sаnsи, uе my npоmаsа, а csеmеnик+т nоsика Саnuо. Той npиcт+nи cmиpеnо,
nаznа nа колеnе и nоиcка zеcnиuата nа rоcnоzаpn cи. Доn Киxот my nоzаzе p+ката
cи, оcтаsи Саnuо zа my n uелynе, öлаrоcлоsи rо и my каsа:[189]
- Сиnе mой Саnuо, cеrа sеuе cиrypnо cи cе окоnuателnо yöеzил, uе е uиcта иcтиnа
тоsа, което толкоsа n+ти c+m ти каssал, а иmеnnо, uе scиuки nеmа s тоsи sаm+к
cтаsат nо cилата nа mаrии.
- С+rлаcеn c+m sа scиuко - pеuе Саnuо - оcsеn sа cлyuката c оzеnлото, коnто cи
öеmе c+scеm иcтиncка.
- Не mиcли така - s+spаsи Доn Киxот, - sаmото, ако öеmе т+й, mnx zа отm+cтn sа
теöе оmе тоrаsа, а zоpи и cеrа. Но nе mо+аx zа pаsöеpа nито тоrаsа, nито cеrа nа
коrо zа отm+cтn sа nаnеcеnата ти оöиzа.
Вcиuки4 nоиcкаxа zа ysnаnт какsа е öила таsи cлyuка c оzеnлото и xаnz+иnта иm
pаsкаsа c nай-rолеmи nоzpоönоcти sа mnтаnиuите nа Саnuо Паncа. Сmnxа cе mnоrо,
nо Саnuо cе pаsc+pzи и cтаnа ny+zа nак zа cе nаmеcи rоcnоzаpnт my, sа zа rо-
yöеzи nаnоsо, uе scиuко тоsа е öило mаrиn. Но колкото и zа öеmе npоcтоzymеn,
Саnuо nе mо+еmе zа nоsnpsа, uе nе cа rо mnтали s+s s+szyxа xоpа от nл+т и кp+s,
а s+оöpа+аеmи или c+nysаnи npиspаuи, както rоcnоzаpnт my snpsаmе и тs+pzеmе.
Дsа zеnа5 önxа sеuе mиnали, откакто unлата таsи snатnа коmnаnиn npеöиsаsаmе s
xаnа. Като pеmиxа, uе е spеmе sа тp+rsаnе, те cе nаrоsоpиxа zа иsmеnnт npеzиmnиn
cи nлаn. Вmеcто Доpотеn и zоn Iеpnаnzо zа npиzpy+ат Доn Киxот zо cелото my и zа
npоz+л+ат zа pаsиrpаsат иcтоpиnта sа s+scтаnоsnsаnето nа кpалиuа Микоmикоnа nа
npеcтола й, те cе cnоpаsymnxа csеmеnик+т и öp+cnаpnт zа отsеzат pиuаpn nа
леuеnие y zоmа my. .rоsоpиxа cе c колаpn nа еznа sолcка талиrа, коnто cлyuайnо
mиnаsаmе оттаm, zа откаpа Доn Киxот, като nаnpаsиxа от z+psеnи np+тоsе nеmо като
клетка, s коnто mо+еxа zа nаcтаnnт yzоönо nаmиn pиuаp, и sеznаrа cлеz тоsа nо
c+sетите nа csеmеnика scиuки - zоn Iеpnаnzо и zpyrаpите my, npиcлy+nиuите nа zоn
Лyиc и +аnzаpmите, а c тnx и xаnz+иnта, cе npеоöлnкоxа и mаcкиpаxа лиuата cи, sа
zа nоmиcли Доn Киxот, uе cа c+scеm zpyrи xоpа, а nе теsи, които öеmе sиznл s
sаm+ка. Като nаnpаsиxа тоsа, те sлnsоxа c+scеm тиxо s cтаnта, к+zето cnеmе,
nоuиsайки cи от npе+иsеnите s+лnеnиn.
Пpиöли+иxа cе zо nеrо - той öеmе nаn+лnо cnокоеn и c+scеm zалеuе от nоzоönа
mиc+л, - xsаnаxа rо szpаsо, sаs+psаxа my p+uете и кpаката и коrато cе cтpеcnа и
pаsöyzи, nе öеmе s c+cтоnnие zа nаnpаsи nиmо zpyrо, оcsеn zа cе uyzи[190] и mае
какsи cа теsи cтpаnnи xоpа, които rо önxа nаоöиколили. Но nе cлеz z+лrо Доn
Киxот cи оöncnи nеmата така, както pаscтpоеnото my s+оöpа+еnие cи rи
npеzcтаsnmе. Поmиcли, uе scиuки теsи c+mеcтsа cа npиspаuи от оmаrsоcаnиn sаm+к и
uе cиrypnо и той cаmиnт е оmаrsоcаn, mоm nе mо+е zа cе mp+znе от mncтото cи и zа
cе öpаnи. Вcиuко cтаnа така, както öеmе npеzsиzил csеmеnик+т, аsтоp nа nлаnа. От
scиuки npиc+cтsysаmи cаmо Саnuо nе öе npеzpеmеn. Макаp и mnоrо mалко zа my
лиncsаmе, sа zа cе sаpаsи от öолеcтта nа rоcnоzаpn cи, scе nак отrатnа кои cа
теsи npеzpеmеnи xоpа, nо pеmи zа nе оöелsа s+ö, zокато nе sиzи какsо uелnт c+c
sаs+pssаnето и nлеnnsаnето nа nеrоsиn rоcnоzаp, който c+mо nе npоpоnsаmе zymа.
Оuакsайки zа pаsöеpе какsа mе ö+zе pаssp+sката nа nоsата my sлоnолyка. А
pаssp+sката cе оuеpта, коrато snеcоxа клетката s cтаnта, sатsоpиxа rо s nеn и
sакоsаxа spатите т+й szpаsо, uе s nикой cлyuай nе mо+еmе zа rи отк+pти.
Слеz тоsа rо zиrnаxа nа pаmеnе и като иsлиsаxа от cтаnта, pаsnеcе cе cтpаmеn
rлаc, rлаc+т nа öp+cnаpn, nе nа оnn c+c cаmаpа, а nа zpyrиn:
- О, Риuаpю nа nеuалnиn оöpаs! Не cе иsm+usай, uе cи nлеnеn, sаmото тоsа cе
nалаrа, sа zа mо+еm uаc nо-cкоpо zа sаs+pmиm юnаunиn cи nоzsиr. А той mе
sаs+pmи, коrато csиpеnиnт л+s nа Ла Маnuа cе c+öеpе c önлата r+л+öиuа от Тоöоcо
и коrато rоpzите иm rлаsи cе npеклоnnт nоz cлаzкиn öpаuеn npеm. От тоsи öpак mе
cе nsnт nа öо+и csnт snаmеnити л+suета c+c szpаsите лаnи nа cлаsnиn cи pоzител.
Тоsа mе cтаnе, npеzи zpеsnиn öоr ,6, който s ö+psиn cи önr npеcлеzsа önrаmата
nиm¡а, zа е sиznл zа sаcиnnт zsа n+ти nеöеcnите csетила. А ти, о nай-öлаrоpоznи
и nай-nоcлymnи от scиuки оp++еnоcuи, които cа nоcили npеnаcаnа nа кp+cт cаön и
cа иmали оöpаcли c öpаzи лиuа и оöоnnnие s nоszpите, nе cе s+smymаsай и nе cе
отuайsай, uе отsе+zат cеrа nо тоsи nаuиn npеz оuите ти usета nа cтpаncтsysаmото
pиuаpcтsо. Тs+pzе nаcкоpо c sолnта öо+иn mе npеycnееm и mе cе s+ssиcиm толкоsа,
uе cаm nе mе cе nоsnаеm, и nе mе оcтаnат nеиsn+лnеnи оöеmаnиnта, които ти е zал
zоöpиnт ти rоcnоzаp. .sеpnsаm те от иmето nа m+zpата Меnтиpоnnnа7, uе mе ти ö+zе
иsnлатеnо s+snаrpа+zеnието, както mе иmаm cлyuай zа cе yöеzиm nа zело. Поcлеzsай
и cеrа тsоn xpаö+p и оmаrsоcаn pиuаp, sаmото cе nалаrа zа ö+zете sиnаrи sаеznо.
Поnе+е nе mи е[191] nоssолеnо zа ка+а и zpyrи nеmа, оcтаnете c Bоrа, а аs mе
отиzа к+zето cаm cи snаn.
К+m кpаn nа npоpокysаnето cи той иszиrnа rлаcа cи sиcоко и cлеz тоsа nоcтеnеnnо
rо cnиmи и my npиzаzе такаsа nе+nоcт, uе zоpи теsи, които önxа npеzynpеzеnи sа
mеrата, önxа cклоnnи zа snpsат s иcтиnnоcтта nа zymите, които cлymаxа.
Доn Киxот cе yтеmи от npеzcкаsаnиnта, които uy, sаmото snикnа s теxnиn cmиc+л и
cxsаnа, uе оöеmаsаxа zа rо cs+p+ат upеs csеmеn и sакоnеn öpак c s+sлюöлеnата my
Дyлcиnеn zел Тоöоcо, от uиnто mаcтлиsа yтpоöа mе иsлnsат л+suетата - nеrоsите
cиnоsе, sа sеunа npоcлаsа nа Ла Маnuа. Тs+pzо и nеnоколеöиmо yöеzеn s тоsа, той
szиrnа rлаc и каsа c z+лöока s+szиmка:
- О ти, как+sто и zа cи, който толкоsа zоöpиnи mи npеzcкаsа! Молn те, иsnpоcи от
m+zpиn s+лmеönик, mой nокpоsител, zа nе mе оcтаsn zа sаrиnа s тоsи sатsоp, s
който cеrа mе sоznт, npеzи zа sиzn иsn+лnеnи öеsnоzоönите pаzоcтnи оöеmаnиn,
които mи cе zаzоxа тyк. Ако тоsа cтаnе, mе cmетnа sа cлаsа cтpаzаnиnта nа mоето
nлеnnиuеcтsо, sа yтеxа - sеpиrите, които mе оnаcsат, а тоsа леrло, nа което mе
xs+pлиxа, mе ö+zе sа mеnе nе тs+pzата nоusа nа +еcтокото nолеcpа+еnие, а mеката
nоcтелn nа öла+еnо öpаunо ло+е. Tо cе отnаcn zо yтеmеnието, което zаsаm nа Саnuо
Паncа, mоn оp++еnоcеu, аs snpsаm, uе той, как+sто е öлаrоpоzеn и uеcтеn, nе mе
cе отzели от mеnе nито s pаzоcт, nито s cкp+ö, sаmото, ако cе cлyuи nоpаzи
nеrоsата или mоnта sла yuаcт zа nе mоrа zа my zаm оöеmаnиn от mеnе оcтpоs или
zpyr pаsnоcтоеn zаp, той s nикой cлyuай nе mе sаryöи sаnлатата cи, nоnе+е s
sаsеmаnието mи, което c+m nоzrотsил, е nиcаnо zа my cе zаzе nе cnоpеz mnоrото и
zоöpи ycлyrи, които mи е nаnpаsил, а c+оöpаsnо c mоите s+smо+nоcти.
Саnuо Паncа cе nоклоnи nоuтителnо и my uелynа zsете p+uе, sаmото, както önxа
s+psаnи, nе mо+еmе zа uелynе cаmо еznата.
Слеz тоsа npиspаuите szиrnаxа клетката nа pаmеnе и n nоcтаsиxа nа sолcката кола.
Доn Киxот mиcли, uе е +еpтsа nа mаrsоcnиuи, nо Саnuо sаöелnssа, uе теsи, които
nоcтаsnт rоcnоzаpn my s клетка, cа +иsи xоpа. Доn Iеpnаnzо и Каpzеnио, като cе
cтpаxysат zа nе öи Саnuо nаn+лnо zа pаsкpие иcтиnата,[192] ycкоpnsат
sаmиnаsаnето. Сsеmеnик+т cе cnоpаsymnsа c+c cтpа+аpите zа npиzpy+ат колата cpеmy
sаnлаmаnе. Хаnz+иnта, +еnа my, z+mеpn иm и Маpитоpnеc иsлиsат zа иsnpатnт Доn
Киxот, като zаsат sиz, uе nлаuат от m+ка. Сsеmеnик+т и öp+cnаpnт cе cöоrysат c
zоn Iеpnаnzо и Каpzеnио, c каnитаnа и öpат my, c Доpотеn, Лycиnzа и c zpyrите
zаmи. Вcиuки cе npеrp+mат и cи zаsат zymа zа cи nиmат sа оnоsа, което mе cе
cлyuи nо-nатат+к c тnx. Tеcтsието тp+rsа: nай-nаnpеz s+psи sолcката кола, каpаnа
от колаp; от zsете й cтpаnи - cтpа+аpите, cлеz колата - Саnuо, nxnал mаrаpето cи
и sоzеm Роcиnаnт sа юszата, а nай-nаsаz - csеmеnик+т и öp+cnаpnт, s+scеznали
szpаsите cи myлета и c mаcки nа лиuата. Доn Киxот cеzи s клетката c s+psаnи
p+uе, т+pnелиs и öеsm+лsеn като каmеnnа cтатyn.
По n+тn rи nаcтиrа еzиn каnоnик, който pаsrоsаpn c Доn Киxот. Риuаpnт my каssа,
uе rо sоznт s таsи клетка, оmаrsоcаn от sли s+лmеönиuи. Саnuо тs+pzи, uе
rоcnоzаpnт my nе е оmаrsоcаn, и cе оöp+mа к+m csеmеnика:
- Аx, cеnsоp csеmеnиuе, cеnsоp csеmеnиuе! Ниmа sие mиcлите, uе nе sи nоsnаx и uе
nе nоzymиx и nе отrатnаx nак+zе sоznт теsи nоsи s+лmеöcтsа? Зnайте, uе колкото и
zа cи sакpиsате лиuето, аs sи nоsnаx и колкото и zа sаöyлsате коsаpcтsата cи, аs
npоymnx иrpата sи. Да, таm, к+zето uаpи sаsиcт, nnmа mncто sа zоöpоzетел и
к+zето иmа теcnоrp+zие, nе mо+е zа иmа sеликоzymие. Пpоклет zа е znsол+т,
sаmото, ако nе önxте sие, sаmе npеnоzоöие, mоnт rоcnоzаp mеmе sеuе zа е +еnеn sа
npиnuеcа Микоmикоnа и аs mnx zа c+m nай-mалко rpа¡, nоnе+е тоsа cаmо mо+еx zа
оuакsаm от zоöpиnата nа rоcnоzаpn cи, Риuаpn nа nеuалnиn оöpаs, като иmаm
npеzsиz mоите sаöеле+ителnи sаcлyrи! Но npаsи cа xоpата, коrато каssат, uе
колелото nа mаcтието cе s+pти nо-ö+psо от sоzеnиuеn каm+к и uе теsи, които önxа
s+s sиcиnите, znеc ле+ат nа sеmnта. М+unо mи е sа zеuата и sа +еnата. Заmото
т+кmо коrато cе nаznsаxа c npаsо zа nоcpеmnат öаmа cи като ryöеpnатоp или
sиuекpал nа nnкой оcтpоs или nа nnкое кpалcтsо, mе rо sиznт zа cе sp+mа като
коnnp. Гоsоpn тоsа, cеnsоp csеmеnиuе, sа zа c+öyzn y sаc öаmиncки uyscтsа и zа
sи nакаpаm zа cе pаsкаете sа sлото, което cтоpиxте nа mоn rоcnоzаp. Стpаx mе е,
uе nа оnsи csnт Bоr mе nот+pcи cmетка от sаc sа тоsа, uе sатsоpиxте s клетка mоn
rоcnоzаp, и uе mе cтоsаpи иsunло s+pxy sаc sиnата, sаzето npеs spеmе nа
nлеnnиuеcтsото cи mоnт cеnsоp Доn Киxот mе ö+zе лиmеn[193] от s+smо+nоcтта zа
s+pmи zоöpиnи и zа nоmаrа nа ny+zаеmите cе.
- Я rо sи+ ти nеrо! - nаmеcи cе öp+cnаpnт. - Зnаuи и ти, Саnuо, cи от nаcmиnата
nа rоcnоzаpn cи! Питаm cе, ей öоry, zали nе mе е nо-zоöpе и теöе zа nоcтаsиm s
клетката, sа zа my npаsиm коmnаnиn, mоm и ти cи оmаrsоcаn и sаpаsеn от
pиuаpcките my лyzоcти. В лоm uаc cи öил c+öлаsnеn от оöеmаnиnта my и s
sлоnолyuеn mиr ти е öил sт+лnеn s rлаsата оcтpоs+т, sа който ö+лnysаm.
Сsеmеnик+т иssикsа каnоnика nаcтpаnа и my pаsкаssа sа +иsота, ymcтsеnото
pаscтpойcтsо и npиклюuеnиnта nа Доn Киxот. Каnоnик+т оömиpnо rоsоpи sа
pиuаpcките кnиrи, nакоcтnи sа xоpата и sа z+p+аsата.
В еznа xyöаsа zолиnа cnиpат, sа zа cе nаxpаnnт. Саnuо иsnолsysа cлyuаn zа c+оömи
nа Доn Киxот, uе zsаmата c+c sакpитите лиuа cа csеmеnик+т и öp+cnаpnт от тnxnото
cело, uе nе е оmаrsоcаn, а те cа pеmили zа rо отsлекат от sаsиcт, sа zа nе cе
npоcлаsи c nоzsиsите cи. Риuаpnт оöаuе е z+лöоко yöеzеn, uе е +еpтsа nа
mаrsоcnиuи. Раspеmаsат my zа иsлеsе от клетката и каnоnик+т, yuyzеn от cтpаnnата
my лyzоcт, c+uyscтsеnо my rоsоpи:
- Ниmа nаиcтиnа е s+smо+nо, cеnsоp иzалrо, uетеnето nа npотиsnи и npаsnи
pиuаpcки pоmаnи zа sи е nоö+pкало ymа zо cтеnеn zа snpsате, uе cте оmаrsоcаn, и
zа npиеmете nеmа, които cа толкоsа zалеuе от zейcтsителnоcтта, колкото е zалеu
л++ата от иcтиnата? Как е s+smо+nо uоsеmки ym zа npиеmе, uе cа +иsели nо csета
öеsöpойnите аmаzиcоsuи, ¡еликcmаpтоsuи и какsи ли nе zpyrи оmе pиuаpи и
тpаnеsynzcки иmnеpатоpи? Как е s+smо+nо zа snpsате, uе е иmало толкоsа öойnи
+pеöuи, cтpаncтsysаmи zеsиuи, smейоsе, uyzоsиmа, sеликаnи, толкоsа nеuysаnи
npиклюuеnиn, pаsnоsиznи mаrии, толкоsа cpа+еnиn, о+еcтоuеnи zsyöои, pаsкоmnи
оöлекла, sлюöеnи npиnuеcи, оp++еnоcuи - cтаnали rpа¡оsе, sаöаsnи z+yz+ета,
люöоsnи nиc+muа и иsт+nuеnи yxа+sаnиn, юnаunи +еnи, c еznа zymа, толкоsа mnоrо
öеscmиcлиuи, колкото теsи, които n+лnnт pиuаpcките pоmаnи?
Доn Киxот отcиuа, uе лиmеn от pаsym и оmаrsоcаn е каnоnик+т, mоm pаsc++zаsа
така. Риuаpnт cmnта sа öеscmиcлиuа тs+pzеnието, uе nа csета nе cа c+mеcтsysали
nито аmаzиcоsuи, nито zpyrи pиuаpи, uиито zеnnиn n+лnnт pиuаpcките кnиrи. Вcе
еznо е zа rо yöе+zаsат, uе cл+nuето nе rpее,[194] uе леz+т nе е cтyzеn и uе
sеmnта nе е тs+pzа. Слеz npоz+л+ителеn cnоp scеки от zsаmата оcтаsа nа csоето
cтаnоsиmе. Каnоnик+т е yzиsеn от "cmиcлеnоcтта, c коnто Доn Киxот rоsоpеmе
csоите öеscmиcлиuи".
Слаrат тpаnеsата nа nолnnката nоz cnnката nа z+psетата и оönzsат. Пpи тnx
zоxо+zа коsаpnт Еyxеnио, който иm pаsкаssа sа люöоsта cи к+m кpаcиsата cелcка
zеsойка Леаnzpа. Т+й като n оöикnал и zpyr mоm+к от cелото, öаmата npеzоcтаsn nа
z+mеpnта zа иsöеpе еzиnиn от тnx. Леаnzpа оöаuе öиsа nоzmаmеnа от еzиn sойnик, c
коrото nоönrsа от cелото. Поxитителnт sаzиrа nаpите, които тn ssела от zоmа cи,
и n оcтаsn s еznа nеmеpа. Bаmа й n отsе+zа s mаnаcтиp. Вcиuки nейnи оöо+атели
nаnymат cелото и cтаsат коsаpи.
ГЛАВА ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА,
sа pаsnpата nа Доn Киxот c коsаpn и sа pnzкото npиклюuеnие c+c cаmоöиuysаmите
cе, което той c mnоrо ycилиn zоsеzе zо mаcтлиs кpай
Раsкаs+т nа коsаpn öе иscлymаn c rолnmо yzоsолcтsие от scиuки npиc+cтsysаmи и
оcоöеnо от каnоnика, който öеmе оcоöеnо yuyzеn от nаuиnа, nо който pаsкаssаmе
коsаpnт, sаmото той nе rоsоpеmе като cелnnиn, а nо-cкоpо като оöpаsоsаn uоsек,
zоpи като zsоpnnиn. "Пpаs е csеmеnик+т - каsа cи той, - коrато иsкаsа mиc+лта,
uе nлаnиnuите c+szаsат m+zpеuи." Слеz тоsа scиuки npеzло+иxа ycлyrите cи nа
Еyxеnио, nо nай-mеz+p cе nокаsа Доn Киxот, който каsа:
- B+zете ysеpеn, öpатко коsаpю, uе cаmо zа иmаx s+smо+nоcт zа cе snycnа s nоsо
npиклюuеnие, оmе cеrа, sеznаrа, öиx тp+rnал nа n+т, sа zа sи nоmоrnа. Bиx
оcsоöоzил от mаnаcтиpа Леаnzpа (коnто cтои таm nеc+mnеnо npотиs sолnта cи) и
s+npеки иrymеnката и scиuки, които öиxа cе оnитали zа nоnpеuат, öиx n npеzал s
p+uете sи, sа zа nоcт+nите c nеn c+оöpаsnо sаmето +елаnие и pаsym, npи ycлоsие
оöаuе uе mе cnаsите sакоnите nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо, cnоpеz които s+pxy
zеsойка, какsато и zа е тn, nе тpnösа zа ö+zе ynpа+nеnо nикакsо nаcилие. Вcе nак
ynоsаsаm cе nа Bоrа и snpsаm, uе и той nе mе nоssоли nа еzиn sлоcтеn mаrsоcnик
zа cpаsи cилите nа zpyr, nо-öлаrоcклоnеn к+m mеnе s+лmеönик. А оnpаszаnт[195] ли
cе nаzе+zите mи, тоrаsа sи оöеmаsаm nоmоmта и nоzкpеnата cи c+оöpаsnо c nоsелите
nа ssаnието mи, което mе sаz+л+аsа zа nоmаrаm nа Слаöите и nа ny+zаеmите cе.
Коsаpnт rо nоrлеznа и като sиzn окаnnиn и +ал+к sиz nа Доn Киxот, cе yuyzи и
sаnита öp+cnаpn, който cеzеmе zо nеrо:
- Сеnsоp, кой е тоsи uоsек c таsи cтpаnnа s+nmnоcт, който rоsоpи така uyzато?
- Мо+е ли zа е zpyr - отrоsоpи öp+cnаpnт - оcsеn snаmеnитиn Доn Киxот zе Ла
Маnuа, който отm+mаsа sа nаnеcеnи оöиzи, rpоmи nеnpаszата, sакpилn zеsойките,
y+аcnsа sеликаnите и nоöе+zаsа s+s scиuки cpа+еnиn.
- Тоsа mи nаnоmnn- каsа коsаpnт - sа rеpоите от кnиrите sа cтpаncтsysаmите
pиuаpи, които s+pmат scиuко тоsа, което sаmа mилоcт каssате, uе s+pmи тоsи
uоsек. Заmото аs mиcлn, uе или sаmа mилоcт cе mеrysате c mеnе, или uе uеpеn+т nа
тоsи cеnsоp е npаsеn.
- Пpоcтак c npоcтак! - иssика тоrаsа Доn Киxот. -Ти cи npаsnоrлаs и nоö+pкаn!
Моnт ym cи е nа mncтото, а c npаsnа rлаsа е yлиunиuата, коnто те е pоzила.
Еzsа иsrоsоpил теsи zymи, той rpаönа nоcтаsеnиn npеz nеrо xлnö и yzаpи c такаsа
npоcт nаcтиpа nо лиuето, uе my pаsк+psаsи nоcа. Но коsаpnт, който nе pаsöиpаmе
от mеrа, като pаsöpа, uе rо nаnаzат, sаryöи scnко ysа+еnие к+m тpаnеsата, а и
к+m scиuки nаcnzали около nеn, xs+pли cе s+pxy Доn Киxот, cтиcnа rо c zsе p+uе
sа r+pлото и nаsnpnо mеmе zа rо yzymи, ако nе öеmе cе nаmеcил s тоsи mиr Саnuо
Паncа, който rо xsаnа sа pаmеnете и rо csали s+pxy тpаnеsата, като иsnоuynи
uиnии, иsnотpоmи uаmи и pаscиnа и pаsлn c+z+p+аnието иm. Като cе sиzn csоöоzеn,
Доn Киxот cе mетnа s+pxy csалеnиn коsаp, който, c ок+psаsеnо лиuе, ö+xтаn c
pитnиuи от Саnuо, cе sлаuеmе nо sеmnта и т+pcеmе nо+ sа к+psаsа pаsnлата.
Поnpеuиxа my оöаuе каnоnик+т и csеmеnик+т. Затоsа n+к öp+cnаpnт nаnpаsи така, uе
коsаpnт ycnn zа катypnе nоz cеöе cи Доn Киxот и sаnоunа zа my nаnаcn такиsа
yzаpи, uе от лиuето nа nеmаcтnиn pиuаp pyкnа кp+s, какsато теuеmе и от nеrоsото.
Каnоnик+т и csеmеnик+т cе nyкnаxа от cmnx, +аnzаpmите nоzcкаuаxа от yzоsолcтsие
и nаc+cкsаxа еzиn cpеmy zpyr nоöойnиuите, както cе npаsи c кyuета, които cе
zаsnт. Саmо Саnuо Паncа öеmе отuаnn, nоnе+е еzиn от npиcлy+nиuите nа каnоnика nе
my zаsаmе zа cе npитеuе nа nоmоm nа rоcnоzаpn cи.
Докато scиuки cе sаöаsлnsаxа и sеcелnxа, c иsклюuеnие nа zейcтsysаmите лиuа,
pаsöиpа cе, иssеzn++ cе uy толкоsа т++еn ssyк nа тp+öа, uе scиuки cе оö+pnаxа
к+m mncтото, отк+zето иm cе cтpysаmе, uе иzе ssyк+т. Но nай-mnоrо cе cmyти Доn
Киxот, който, npоcnат nе nо sолnта cи nоz коsаpn, иsло+еn nа nеmилоcтиsите my
yzаpи, каsа:
- Ти cи nеuиcт zyx, sаmото иnаuе nе öиxа ти cтиrnали xpаöpоcтта и cилите zа mе
nаzsиеm! Молn те, nека cклюuиm npиmиpие nоnе sа еzиn uаc, sаmото nо scиuко
иsrле+zа, uе nеuалnиnт ssyк nа таsи тp+öа mе sоsе к+m nnкое nоsо npиклюuеnие.
Иsтоmеnиnт от nоnеcеnиn и nаnеcеnиn nоöой коsаp rо nycnа sеznаrа. Тоrаsа Доn
Киxот cе иsnpаsи, оö+pnа лиuе к+m mncтото, отк+zето иzеmе ssyк+т, и sиzn
иssеzn++ zа cлиsат от еzиn x+лm mnоrо xоpа, оöлеuеnи s öели оzе+zи, които
npилиuаxа nа теsи, които cе cаmоöиuysат.
Пpеs таsи rоzиnа оöлаuите откаssаxа zа zаzат sлаrата cи nа sеmnта и s+s scиuките
cела nа околnоcтта cе ycтpойsаxа mолеöеnи и nокаnтелnи mеcтsиn, c които mолеxа
Bоrа zа npотеrnе mилоcтиsата cи p+ка и zа иm npати z++z. С таsи иmеnnо uел
+ителите nа öлиsкото cело отиsаxа zа cе nоклоnnт npеz nаpаклиcuето, pаsnоло+еnо
nа еzиn от x+лmоsете nа таsи zолиnа. Доn Киxот sиzn cтpаnnите оöлекла nа
cаmоöиuysаmите cе и öеs zа c+оöpаsи, uе mnоrо n+ти öе sи+zал nоzоönи mеcтsиn,
nоmиcли, uе тоsа е nоsо npиклюuеnие и uе nеmy като nа cтpаncтsysаm pиuаp е
nиcаnо zа cе snycnе s nеrо. Таsи mиc+л cе sатs+pzи оmе nоsеuе y nеrо от
оöcтоnтелcтsото, uе xоpата от mеcтsието nоcеxа nnкакsа cтатyn, nокpита c uеpnо
öyло, и тyй rо nакаpа zа cи s+оöpаsи, uе тоsа е snатnа zаmа, отsлеuеnа nаcила от
sлоcтоpnиuи и öеscpаmnи pаsöойnиuи. Слеz като cи pеmи, uе е така, cnycnа cе
n+prаsо к+m Роcиnаnт, който nаcеmе mиpnо и тиxо, cnе от z+rата nа cеzлото юszата
и mита и sа mиr rо npиrотsи sа nоxоz. Поиcка от Саnuо mеuа cи, nxnа Роcиnаnт,
npикpеnи mита и sикnа c sиcок rлаc, така uе zа rо uynт scиuки npиc+cтsysаmи:
- Сеrа mе sиzите, snатnи cеnsоpи, zали е от snаuеnие, или nе zа иmа nо csета
pиuаpи от Оpzеnа nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо. Сеrа, коrато оcsоöоzn nлеnеnата
cеnsоpа, mе sиzите, nоsтаpnm, zали cа zоcтойnи sа ysа+еnие cтpаncтsysаmите
pиuаpи.
Като каsа тоsа, той npитиcnа c öеzpа x+лöоuите nа Роcиnаnт - т+й като nnmаmе
mnоpи - и s тp+c (nик+zе s таsи иcтиncка иcтоpиn nе mе cpеmnете Роcиnаnт zа е
npеnycкал s каpиеp) rо nаcоuи к+m mеcтsието nа cаmоöиuysаmите cе. Сsеmеnик+т,
каnоnик+т и öp+cnаpnт cе nоm+uиxа zа rо cnpат, nо nиmо nе nоmоrnа; nе rо
pаsyöеzиxа и npеzynpе+zеnиnта nа Саnuо, който cе npоsикnа:
- Нак+zе отиsате, cеnsоp Доn Киxот? Какsи znsоли cе scелиxа s r+pzите sи и sи
nоzöyzиxа zа cе оn+лuите cpеmy католиuеcката snpа? Поcлymайте mеnе, rpеmnика,
тоsа е mеcтsие nа cаmоöиuysаmи cе, а cеnsоpата, коnто nоcnт nа nоcилка, е
öлаrоcлоsеnиnт оöpаs nа nеnоpоunата Деsа. Поmиcлете, cеnsоp, какsо s+pmите,
sаmото тоsи n+т mоrа zа ка+а, uе c+scеm nе snаете какsо npаsите.
Саnuоsите mолöи önxа nаnpаsnи. Гоcnоzаpnт my така cе öеmе ycтpеmил к+m xоpата c
öелите оzе+zи, sа zа оcsоöоzи sаöyлеnата cеnsоpа, uе nиmо nе uysаmе. П+к и zа
öеmе uyл, nnmаmе zа cе s+pnе zоpи и кpалnт zа my öеmе sаnоsnzал zа rо cтоpи.
Стиrnа zо mеcтsието, cnpn Роcиnаnт, който и öеs тоsа cилnо +елаеmе sеuе zа
sаöаsи xоzа cи, и c тpеsо+еn и xpиnкаs rлаc иssика.
- Ей sие таm, които cи кpиете лиuата, sаmото sеpоnтnо nе sи е uиcта c+sеcтта,
cnpете и cлymайте какsо mе sи ка+а.!
П+psи cnpnxа xоpата, които nоcеxа csета Bоrоpоzиuа, и еzиn от uетиpиmата
zyxоsnиuи, които nееxа литаnиите, като c+spn cтpаnnиn sиz nа Доn Киxот,
m+pmаsоcтта nа Роcиnаnт и zpyrи оmе cmеmnи nеmа y Доn Киxот, отrоsоpи:
- Сеnsоp nоöpатиmе, ако иcкате zа nи ка+ете nеmо, ка+ете rо ö+psо, sаmото теsи
nаmи öpатn тyк cе öиuysат zо кp+s и nе mо+еm, nито е npаsилnо zа cе öаsиm zа
cлymаmе cлоsа, оcsеn ако cа c+scеm кpатки.
- Еznа cаmо zymа mе ка+а - s+spаsи Доn Киxот, - и таsи zymа е - оcsоöоzете
sеznаrа таsи кpаcиsа cеnsоpа, uиито c+лsи и т++nо лиuе ncnо nокаssат, uе n
sоzите npотиs sолnта й и uе cте иss+pmили nо отnоmеnие nа nеn nnкакsо
npеcт+nлеnие. Аs, който c+m pоzеn nа тоsи csnт, sа zа cе öоpn cpеmy nоzоönи
nаcилиn, sаnsnsаm, uе nе mе npоz+л+ите n+тn cи, npеzи zа й zаzете csоöоzата,
коnто sаcлy+аsа.
Като uyxа теsи zymи, scиuки pаsöpаxа, uе иmат pаöота c[198] лyz uоsек, и nоunаxа
zа cе cmеnт от scе c+puе, nо тоsи cmnx nоzейcтsysа като öаpyт, xs+pлеn s nо+аpа
nа rnеsа, който öymysаmе s Доn Киxот. Bеs zа ка+е nито zymа, той иssаzи mеuа cи
и cе nаxs+pли cpеmy xоpата c nоcилката. Еzиn от тnx оcтаsи zpyrите zа nоcnт
cтатynта и иsлеsе cpеmy Доn Киxот, s+оp++еn c nеmо като np+т или sилка, c коnто
nоznиpаxа nоcилката, коrато nnкой иcкаmе zа cи nоuиnе. Меu+т pаscеuе np+та nа
zsе, nо c nаpuето, което оcтаnа s p+uете my, nоcаu+т uаnаpzоcа Доn Киxот т+й
cилnо nо nеsаmитеnото от mита pаmо, uе nаmиnт pиuаp cе cтpоnоли nа sеmnта s
c+scеm окаnnо c+cтоnnие. Саnuо Паncа, който sаn+xтnn cе m+uеmе zа zоrоnи
rоcnоzаpn cи, като rо sиzn npоcnат nа sеmnта, sаnоunа zа sика nа uоsека zа nе my
nаnаcn sтоpи yzаp, sаmото npотиsnик+т my е nеmаcтеn оmаrsоcаn pиuаp, който nе е
cтоpил nикоmy sло s +иsота cи. Но тоsа, което cтpеcnа cелnnиnа, nе önxа
кpnc+uите nа Саnuо, а оöcтоnтелcтsото, uе Доn Киxот ле+еmе c+scеm nеnоzsи+еn.
Поmиcлил, uе rо е yöил, той szиrnа zо nоnc nеmоsете nа z+лrата cи pиsа и xyкnа
zа önrа иs nолето като c+pnа.
Вcиuки, които npиzpy+аsаxа Доn Киxот, cе cnycnаxа к+m mncтото, к+zето ле+еmе
той. Хоpата от mеcтsието, като rи sиznxа zа cе npиöли+аsат sаеznо c s+оp++еnите
+аnzаpmи, nоmиcлиxа, uе mе cтаnе cxsатка, и sаpаzи тоsа оöкp++иxа cтатynта,
mаxnаxа ryrлите cи c öиuоsе s p+ка, а csеmеnиuите - c rолеmите csетилnиuи,
sаuакаxа nаnаzеnието, pеmеnи zа cе öpаnnт и zоpи, ако mоrат, zа nаnаznат
nаnаzателите. Раöотите оöаuе cе pаssиxа nо-zоöpе, отколкото cе оuакsаmе, sаmото
Саnuо cе xs+pли s+pxy rоcnоzаpn cи и nоunа zа rо оnлакsа т++nо и c+mеspеmеnnо
cmеmnо, sаmото mиcлеmе, uе е m+pт+s. Еzиn от csеmеnиuите от mеcтsието cе окаsа,
uе nоsnаsа csеmеnика - c+cелnnиn nа Доn Киxот, и тоsа nоsnаncтsо snеcе
ycnокоеnие s pеzиuите nа zsете аpmии. Лиuеnuиат+т оöncnи nакpатко nа zpyrиn
csеmеnик кой е Доn Киxот и cлеz тоsа scиuки cаmоöиuysаmи cе cе cтpynаxа zа sиznт
zали nеmаcтnиnт pиuаp е zейcтsителnо m+pт+s и uyxа cлоsата, които Саnuо c+c
c+лsи nа оuи nаpе+zаmе:
- О, usете nа pиuаpcтsото, c еzиn cаmо yzаp nа uеnеnиuа тypиxа кpай nа sеmnото
ти nоnpиmе и nа öоrато иsnолsysаnите ти rоzиnи! О ти, uеcт nа csоn pоz, uеcт и
cлаsа nа unла Ла Маnuа, zоpи nа uелиn csnт, който öеs теöе mе cтаnе nлnuка nа
nеnакаsаnи отcеrа nатат+к sлоzеи! О ти, който nаzmиnа[199] c sеликоzymието cи
scиuки алекcаnzpоsuи, който mи nоzаpи cаmо sа оcеmmеcеunа cлy+öа nай-xyöаsиn
оcтpоs, mо mоpето оnаcsа c s+лnите cи! О ти, cmиpеnиnт npеz rоpzите и nаzmеnnиnт
npеz cmиpеnите 2, който т+pcеmе оnаcnоcти, nоnаcnmе оöиzи, люöеmе öеsnpиuиnnо,
nоzpа+аsаmе nа zоöpите, öиuysаmе sлите, nеnаsи+zаmе nокsаpеnите, c еznа zymа,
иcтиncки cтpаncтsysаm pиuаp - каuеcтsо, което cаmо nо cеöе cи zоcтат+unо
оöncnnsа scиuко!
Викоsете и cтеnаnиnта nа Саnuо csеcтиxа Доn Киxот и n+psите zymи, които той
npоиsnеcе, önxа:
- Тоsи, който +иsее zалеuе от sаc, nай-cлаzка mоn Дyлcиnеn, е иsло+еn nа nо-
rолеmи cтpаzаnиn от теsи, които cеrа nоnаcnm. Поmоrnи mи, npиnтелю Саnuо, zа cе
npиöеpа s оmаrsоcаnата кола, uе nе c+m s c+cтоnnие zа nxnа Роcиnаnт c тоsа
npеöито pаmо.
- Tе иsn+лnn nа zpаrо c+puе mолöата sи, cеnsоpе mой - отrоsоpи Саnuо, - и nека
cе s+pnеm s nаmето cело sаеznо c теsи cеnsоpи, които sи иcкат zоöpото, а таm mе
yrоsоpиm nак zа иsлеsеm, и то c nоsеuе nолsа и npоcлаsа.
- Пpаs cи, Саnuо - pеuе Доn Киxот, - c+scеm е pаsymnо zа иsuакаmе zа cе pаsmиnе
cеrаmnото лоmо sлиnnие nа c+ssеszиnта.
Каnоnик+т, csеmеnик+т и öp+cnаpnт my каsаxа, uе zоöpе mе е zа cе scлymа s тоsи
c+sет. И т+й, pаssеcелеnи от Саnuоsите npоcтоzymnи pаsmиmлеnиn, nаcтаnиxа Доn
Киxот s+s sолcката кола така, както cи öеmе npеzи. Tеcтsието nа nоклоnnиuите cе
nоzpеzи отnоsо и npоz+л+и n+тn cи. Коsаpnт cе npоcти c scиuки, +аnzаpmите pеmиxа
zа nе rи npиzpy+аsат nо-nатат+к и csеmеnик+т иm nлати yrоsоpеnото. Каnоnик+т
nоmоли csеmеnика zа my npати sеcти sа Доn Киxот и zа rо z+p+и s теuеnие zали cе
е оnpаsил от лyzоcтта cи, или npоz+л+аsа zа е лyz. Сöоrysа cе и той, и тp+rnа nо
csоn n+т. С еznа zymа, scиuки cе npоcтиxа и pаszелиxа, като оcтаnаxа cаmо
csеmеnик+т, öp+cnаpnт, Доn Киxот, Саnuо и zоöpиnт Роcиnаnт, който c+mо както
rоcnоzаpn cи, nоnаcnmе т+pnелиsо scиuки иsnитаnиn.
Колаpnт snpеrnа sолоsете, nоcтла колата cи c+c cеnо, sа zа леrnе nа nеrо Доn
Киxот, и c оöиuайnото cи cnокойcтsие nоzкаpа zоöиuетата nо n+тn, който my nоcоuи
csеmеnик+т. Слеz mеcт zеnа, еznа nеzелn nо оöеz, те sлnsоxа s cелото nа Доn
Киxот. Колата mиnа npеs cелcкиn nлоmаz, к+zето önxа[200] c+öpаnи scиuки cелnnи.
Вcиuки cе cnycnаxа zа sиznт какsо иmа s колата и nе mалко cе yuyzиxа, коrато
nоsnаxа c+cелnnиnа cи, а еznо mоmuе cе sатеuе zа npеzynpеzи икоnоmката и
nлеmеnnиuата, uе теxnиnт rоcnоzаp и syйuо npиcтиrа m+pmаs и öлеzеn, npоcnат
s+pxy кyn cеnо s+s sолcка кола. Iалоcтnо npоеxтnxа nиc+uите nа zsете zоöpи +еnи,
които cе öиеxа s r+pzите и оöcиnаxа отnоsо c npоклnтиn sлокоönите pиuаpcки
pоmаnи. Таsи cuеnа cе nоsтоpи, коrато nа nоpтите nа zоmа cи cе nокаsа Доn Киxот.
Tоm ysnа, uе Доn Киxот е npиcтиrnал, sатеuе cе и +еnата nа Саnuо Паncа, коnто
sеuе snаеmе, uе m+++т й öеmе тp+rnал c nеrо като оp++еnоcеu. П+psиnт s+npоc,
който my sаzаzе, като rо sиzn, öе zали mаrаpето е +иsо и szpаsо. Саnuо й
отrоsоpи, uе mаrаpето cе sp+mа nо-szpаsо от rоcnоzаpn cи.
- Bлаrоzаpn nа Bоrа sа nеrоsата öеsкpайnа mилоcт. А cеrа ка+и mи, npиnтелю,
какsи öлаrа ти zоnеcе оp++еnоcеnето? Какsа nола mи nоcиm? К+zе cа оöysките sа
zеuата?
- Не nоcn, +еnо, nи nола, nи оöysки - отrоsоpи Саnuо, - nоcn оöаuе nеmа, nо-
sа+nи и от nо-rолnmо snаuеnие3.
- Мnоrо cе pаzsаm - каsа +еnата. - Пока+и mи cеrа теsи nо-sа+nи и от nо-rолnmо
snаuеnие nеmа, та zа mи cе nаn+лnи c+puето, sаmото т++nо и mpаunо öеmе то,
zокато ти cе cкитаmе unла sеunоcт.
- Tе ти rи nока+а, +еnо, коrато my zойzе spеmето - каsа Саnuо, - а cеrа ö+zи
zоsолnа и snай, uе ако zаzе Гоcnоz zа cе snycnеm s nоsи npиклюuеnиn, nаcкоpо mе
mе sиzиm rpа¡ или ynpаsител nа nnкой оcтpоs, и то nе как+sто и zа е, а nа nай-
zоöpиn.
- Да zаzе Гоcnоz, m++о, uе zоöpа pаöота mе nи cs+pmи! Но ка+и mи какsо иcкаm zа
ка+еm c теsи оcтpоsи, uе nиmо nе pаsöиpаm!
- Не е sа тsоnта ycта л++иuа - каsа Саnuо. - Tе zойzе spеmе zа pаsöеpеm scиuко и
mе иmа mnоrо zа cе uyzиm и mаеm, коrато scиuки тsои nоzаnиuи sаnоunат zа ти
sикат "rоcnоzаpко".
- Какsи cа тиn npикаsки, Саnuо, sа rоcnоzаpcтsа, оcтpоsи и nоzаnиuи? - sаnита
Хyаnа Паncа4 (mакаp и zа nе önxа pоznиnи, тоsа öеmе иmето nа c+npyrата nа Паncа,
sаmото s Ла Маnuа +еnите nоcnт оöикnоsеnо иmето nа m++ете cи5).
- Не ö+psай, Хyаnа, zа pаsöеpеm scиuко nаsеzn++. Зnай, uе ти каssаm иcтиnата, и
cи zp++ ycтата. Заcеrа mе ти ка+а[201] cаmо, uе nай-npиnтnото nеmо nа csета е zа
cи nоuитаn оp++еnоcеu nа cтpаncтsysаm pиuаp, който т+pcи npиклюuеnиn. Наиcтиnа
nоsеuето от тnx nе sаs+pmsат така, както nа uоsек my cе mе, sаmото от cто
npиклюuеnиn s zеsетzеcет и zеsет scе nnкак cе оö+pкsат коnuите. Зnаn тоsа от
cоöcтsеn оnит, sаmото s nnкои от тnx mе mnтаxа nа оzеnло, а s zpyrи mе cтpиxа от
öой, nо npи scе тоsа xyöаsо nеmо е zа rоnиm mаcтието npеs nлаnиnи, rоpи и cкали,
s sаm+uи или s cтpаnnоnpиеmnиuи, к+zето cе pаsnолаrаm nаmиpоко, öеs zа nлаmаm
nито cтотиnка.
Докато cе sоzеmе тоsи pаsrоsоp mе+zy Саnuо Паncа и +еnа my Хyаnа Паncа,
икоnоmката и nлеmеnnиuата nоcpеmnаxа Доn Киxот, c+öлnкоxа rо и rо nаcтаnиxа s
cтаpото my леrло. Той rи rлеzаmе c öлy+zаеm nоrлеz и scе nе mо+еmе zа pаsöеpе
к+zе тоunо cе nаmиpа. Сsеmеnик+т nоp+uа nа nлеmеnnиuата zоöpе zа cе rpи+и sа
syйuо cи и zа snиmаsа zа nе nоöеrnе nак от zоmа и й pаsкаsа c какsи m+ки öеmе
ycnnл zа rо s+pnе s cело. Дsете +еnи nаzаzоxа отnоsо sикоsе zо Bоrа, отpynаxа
отnоsо c npоклnтиn pиuаpcките pоmаnи и nоиcкаxа от nеöето zа xs+pли s
npеиsnоznnта аsтоpите nа scиuки теsи öеscmиcлиuи и л++и. Мл+кnаxа nай-cетnе, nо
s c+puата иm cе önxа scелили cmyт и тpеsоrа. Стpаxysаxа cе от mиc+лта, uе mоm
nаcт+nи nоzоöpеnие, nак mе оcтаnат öеs csоn syйuо и rоcnоzаp. По-к+cnо
оnаcеnиnта иm cе cö+znаxа.[202]
ВТОРА ЧАСТ
ГЛАВА ПЪРВА,
sа тоsа, как csеmеnик+т и öp+cnаpnт cе pаsrоsаpnxа c Доn Киxот отnоcnо öолеcтта
my
Сиzе Аmете Bеnеnxели pаsкаssа s+s sтоpата uаcт nа таsи иcтоpиn, s коnто cе
rоsоpи sа тpетиn nоxоz nа Доn Киxот, uе csеmеnик+т и öp+cnаpnт nе rо nаsеcтили
nоuти unл mеcеu, sа zа nе my nаnоmnnт mиnалото и zа nе s+scтаnоsnт s nаmетта my
npе+иsеnите c+öитиn. Но npеs тоsа spеmе те nоcетили икоnоmката и nлеmеnnиuата и
иm nоp+uали zа cе rpи+ат sа nеrо и zа my zаsат cилnа и nолеsnа xpаnа sа c+puето
и sа mоs+ка, отк+zето öеs scnко c+mnеnие иzело unлото my nеmаcтие. Iеnите
отrоsоpили, uе s+pmат тоsа и mе npоz+л+аsат zа rо s+pmат c s+smо+nата nай-zоöpа
sолn и rотоsnоcт, sаmото sи+zали, uе nа mоmеnти rоcnоzаpnт иm sаnоusал zа zаsа
npиsnаuи, uе е s+ss+pnал nаn+лnо pаsymа cи, И zsаmата cе sаpаzsали mnоrо nа таsи
nоsиnа, sаmото тn оmе sеzn++ nокаssала, uе cа npаsилnо nоcт+nили, като cа rо
zоsели y zоmа my оmаrsоcаn, s+s sолcка кола, така както е pаsкаsаnо s nоcлеznата
rлаsа от n+psата uаcт nа таsи z+лrа и snpnа иcтоpиn. Реmили zа rо nоcетnт, sа zа
cи zаzат cаmи cmетка sа nоzоöpnsаnето nа szpаsоcлоsnото my c+cтоnnие, s което
sc+mnоcт nе snpsали, като cе yrоsоpили zа nе my sаrатsат nиmо sа cтpаncтsysаmото
pиuаpcтsо, sа zа nе cе pаsтsоpи отnоsо nаcкоpо sаpаcnалата my pаnа.
И така nай-cетnе те отиzоxа и nаmеpиxа Доn Киxот cеznал s леrлото, оöлеuеn s
алmилn от еsтиn sелеn nлат и c uеpsеnа толеzаncка mаnuиuа nа rлаsата. Bеmе
толкоsа cyx и иsm+pmаsnл, uе npилиuаmе nа mymиn. Пpие rи pаzymnо и nа s+npоcите
иm sа szpаsето отrоsоpи mnоrо cmиcлеnо и c nаU-отöpаnи иspаsи. В теuеnие nа
pаsrоsоpа cтаnа zymа sа nеmа, които nаpиuаmе nолитика и ¡оpmи nа ynpаsлеnие.
Оnpаsиxа еznи nеypеzиuи, оc+zиxа zpyrи, npеоöpаsиxа еznи оöиuаи, отpекоxа zpyrи
и scеки еzиn от тnx тpиmата sлиsаmе s pолnта[203] nа nоsоиsnеuеn sакоnоzател -
еzиnиnт cе nsnsаmе като c+spеmеnеn Ликypr, zpyrиnт - като nоs Солоn. Пpеycтpоиxа
z+p+аsата така оcnоsnо, cnкаm n önxа npекаpали npеs оr+nn nа nnкоn коsаunиuа и n
önxа иssаzили оттаm c+scеm pаsлиunа. Доn Киxот rоsоpи т+й m+zpо nо scиuки
sаcеrnати s+npоcи, uе zsаmата nоsnpsаxа тs+pzо, uе той cи е s+ss+pnал nаn+лnо
szpаsето и ymа.
На pаsrоsоpа npиc+cтsysаxа nлеmеnnиuата и икоnоmката, които nе npеcтаsаxа zа
öлаrоzаpnт nа Bоrа, sаzето rоcnоzаpnт иm е sеuе s+s sлаzеnие nа ymcтsеnите cи
cnоcоönоcти. Но csеmеnик+т, npотиsnо nа n+psоnаuалnото pеmеnие zа nе cе sаcnrат
pиuаpcките s+npоcи, nаmиcли zа оnита zокpай zали оszpаsnsаnето nа Доn Киxот е
л++лиsо, или zейcтsителnо. И т+й от zymа nа zymа той nоunа zа pаsnpаsn nnкои
nоsиnи, zоnеcеnи от cтолиuата, и mе+zy zpyrото каsа, uе cе cmnта sа cиrypnо, uе
тypuите nаnpеzsат c+c cилnа ¡лота, nо nе cе snаnт nаmеpеnиnта иm, nито к+zе mе
cе pаspаsи rолnmата öypn. Hелиnт xpиcтиnncки csnт öил оösет от тоsи cтpаx,
който, nоuти scnка rоzиnа rо z+p+и nаmpек, а nеrоsо sелиuеcтsо öил sеuе nаpеzил
zа cе yкpеnnт öpеrоsете nа Неаnол, nа Сиuилиn и nа оcтpоs Малта. Като uy тоsа,
Доn Киxот cе nаmеcи:
- Неrоsо sелиuеcтsо е nоcт+nил като mnоrо öлаrоpаsymеn sоиn, nоzrотsnйки nаspеmе
csоите sлаzеnиn, sа zа nе rо csаpи spаr+т nеnоzrотsеn. Но ако mе sаnита mеnе,
öиx rо nоc+sетsал zа ssеmе nnкои npеzоxpаnителnи mеpки, sа които, ysеpеn c+m,
nеrоsо sелиuеcтsо c+scеm nе е mиcлил zоcеrа.
Еzsа uy csеmеnик+т теsи zymи, и cи nоmиcли: "Bоr zа ти е nа nоmоm, öеznи Доn
Киxоте! Стpаxysаm cе, uе npоnаzаm от sиcокиn sp+x nа тsоnта лyzоcт s z+лöоката
npоnаcт nа npоcтоzymието cи!" Bp+cnаpnт, който cи nоmиcли c+mото, sаnита Доn
Киxот какsо öи тpnösало zа cе nаnpаsи и кои cа mеpките, които cnоpеz nеrо тpnösа
zа cе ssеmат, sаmото mо+е öи те cа такиsа, uе öиxа sлеsли s z+лrиn cnиc+к nа
nеymеcтnи c+sети, които uеcто cе zаsат nа sлаzетелите.
- Моnт c+sет, cеnsоp öp+cnаpю - каsа Доn Киxот, - nnmа zа ö+zе nеymеcтеn, а,
nаnpотиs, c+scеm ymеcтеn.
- Не rо каssаm s тоsи cmиc+л - s+spаsи öp+cnаpnт, - nо оnит+т е nокаsал, uе
scиuки npеnоp+ки, които cе zаsат nа nеrоsо sелиuеcтsо, или nоsеuето от тnx, cа
или nеоc+mеcтsиmи, или nеc+cтоnтелnи, или n+к cа nакоcтnи sа кpалn или sа
кpалcтsото.[204]
- Но mоnта npеnоp+ка - отrоsоpи Доn Киxот - nе е nито nеоc+mеcтsиmа, nито
nеc+cтоnтелnа, а е nай-леcnата, nай-pаsymnата, nай-иsn+лnиmата и кpатка, коnто
mо+е zа cе pоzи s ymа nа който и zа е c+sетnик.
- Молn sаmа mилоcт, cеnsоp Доn Киxот, zа nе cе öаsите nоsеuе и zа nи n ка+ете
sеznаrа - pеuе csеmеnик+т.
- Не öиx +елал zа n ка+а тyк cеrа - отs+pnа Доn Киxот, - sа zа nе cтиrnе zо
ymите nа rоcnоzа c+sетnиuите, та zpyr zа nолyuи öлаrоzаpnоcти и nаrpаzа sа mоn
тpyz.
- Колкото zо mеnе - каsа öp+cnаpnт, - к+лnа cе npеz sаc и npеz Bоrа, uе zymа nе
mе ка+а sа тоsа, което uyn тyк, "nито nа uаpn, nито nа n+zаpn, nито nа който и
zа е cm+pтеn uоsек". Таsи клетsа nаyuиx от "Роmаncа sа csеmеnика" 2, s uийто
npеzrоsоp csеmеnик+т zоnаcn zо snаnието nа кpалn, uе cа my откpаznали cто zsойnи
++лтиuи и еznо ö+psоnоrо myле.
- Не nоsnаsаm иcтоpии от тоsи sиz - каsа Доn Киxот, - nо npиеmаm таsи клетsа,
т+й като cеnsоp öp+cnаpnт е uеcтеn uоsек.
- Доpи и zа nе öеmе uеcтеn - zоöаsи csеmеnик+т, - аs отrоsаpnm sа nеrо и
rаpаnтиpаm, uе mе m+лuи като rлyxоnnm от cтpаx zа nе nлати rлоöа nо cилата nа
sакоnnа npиc+zа.
- А кой mе отrоsаpn sа sаmа mилоcт, cеnsоp csеmеnик? - sаnита Доn Киxот.
- Саn+т mи - отrоsоpи csеmеnик+т, - който mи nалаrа zа nаsn тайnа.
- Доöpе тоrаsа! - каsа Доn Киxот. - Неrоsо sелиuеcтsо тpnösа cаmо zа csика upеs
rлаmатаи nа оnpеzелеn zеn s zsоpеuа scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи, които öpоznт иs
Иcnаnиn. Мо+е zоpи zа cе c+öеpат cаmо nет-mеcтиmа, zоcтат+unо е mе+zy тnx zа cе
nsи еzиn, cnоcоöеn zа ynиmо+и cилата nа тypuиnа. Вnиmаsайте zоöpе и cлеzете
mоnта mиc+л! Да nе öи cлyuайnо zа е nеmо nоsо еzиn-еzиncтsеn cтpаncтsysаm pиuаp
zа ynиmо+и unла аpmиn от zsеcта xилnzи zymи, и то c такаsа леcnиnа, cnкаm те
scиuки иmат cаmо еznо r+pло или cа nаnpаsеnи от теcто? Ако nе snpsате, ка+ете
mи, mалко ли cа иcтоpиите, n+лnи c nоzоönи uyzеcа? Ако sа mое nеmаcтие - nе
rоsоpn тyк sа zpyrи - +иsееmе znеc snаmеnитиnт zоn Bелиаnиc или nnкой от
öеsöpойnите nотоmuи nа Аmаzиc Галcки - ако öеmе +иs nnкой от тnx и nаnаznеmе
тypuите, Bоrа mи, nе öиx +елал zа ö+zа nа тnxnо mncто! Но Гоcnоz nе[205] mе
szиrnе p+ка от csоn nаpоz и mе иsnpати nnкой pиuаp, който, mакаp и nе толкоsа
юnаuеn, колкото önxа cтpаncтsysаmите pиuаpи s mиnалото, nе mе иm отcт+nsа nо
zyx. Гоcnоz mе pаsöиpа и nnmа zа ка+а nиmо nоsеuе.
- Аx! - s+sкликnа s тоn mиr nлеmеnnиuата. - Ей тyк zа ympа, ако mоnт cеnsоp nе
mиcли zа cтаnе отnоsо cтpаncтsysаm pиuаp!
А Доn Киxот отs+pnа:
- Мой z+лr е zа ympа като cтpаncтsysаm pиuаp, а nека тypuиn+т nаcт+nsа и
отcт+nsа коrато иcка и c какsито mе cили. Пак nоsтаpnm - Гоcnоz mе pаsöиpа.
Сеrа cе nаmеcи öp+cnаpnт:
- Молn sи, rоcnоzа, zа mи pаspеmите zа sи pаsка+а nакpатко sа тоsа, което cе
öило cлyuило sеzn++ s Сеsилn. Иcтоpиnта е толкоsа nоzxоznmа sа cлyuаn, uе rоpn
от +елаnие zа sи n pаsка+а.
Доn Киxот zаzе csоето c+rлаcие, а csеmеnик+т и +еnите cе npиrотsиxа zа cлymат.
Bp+cnаpnт sаnоunа така:
- В лyznиuата s Сеsилn иmало еzиn uоsек, коrото cpоznиuите my öили sатsоpили
таm, sаmото öил sаryöил ymа cи. Той öил sаs+pmил u+pкоsnо npаsо s Оcynа, nо
cnоpеz mnеnието nа mnоsиnа scе толкоsа лyz mnл zа ö+zе zоpи ако öил sаs+pmил
nаyките cи s Салаmаnка. Слеz като npеcтоnл nnколко rоzиnи s лyznиuата, тоsи
лиuеnuиат cи s+оöpаsил, uе е szpаs и nаn+лnо c ymа cи, и npатил nиcmо nа
аpxиеnиcкоnа c nаcтоnтелnа и mnоrо cmиcлеnа mолöа zа rо иsöаsи от nеsолnта, s
коnто öил иsnаznал, т+й като Bоr s öеsкpайnата cи mилоcт my s+pnал pаsc+z+ка, nо
cpоznиuите my, sа zа иsnолsysат zоxоzите от иmота my, rо z+p+али оmе s лyznиuата
и иcкали npотиsnо nа иcтиnата xоpата zа rо cmnтат лyz zо cm+pтта my- .öеzеn от
mnоrото cmиcлеnи и pаsymnи nиc+muа, аpxиеnиcкоn+т npатил еzиn zyxоsnик npи
ynpаsителn nа лyznиuата, sа zа cе оcsеzоmи zали е иcтиnа тоsа, което my nиmел
лиuеnuиат+т, а c+mо така, sа zа nоrоsоpи c лyzиn и ако cе ysеpи, uе е sеuе c
scиuкиn cи, zа rо иssаzи оттаm и zа rо nycnе nа csоöоzа. Дyxоsnик+т отиm+л s
лyznиuата и ynpаsителnт my каsал, uе uоsек+т е оmе лyz. Чеcто cе cлyusало
nаиcтиnа той zа rоsоpи тs+pzе pаsymnо, nо nакpаn sиnаrи иsт+pcsал кyn
öеscmиcлиuи, които öили pаsnи nо öpой и snаuеnие nа n+psоnаuалnите my pаsymnи
npикаsки, s което scеки mо+ел zа cе ysеpи, cлеz като nоrоsоpел c nеrо.
Дyxоsnик+т[206] nо+елал zа npоsеpи, nоcетил лyzиn, rоsоpил c nеrо nоsеuе от uаc
и npеs unлото тоsа spеmе nе uyл от nеrо nито sеzn++ cmаxnата или nеpаsymnа zymа.
Наnpотиs, zymите my öили толкоsа cmиcлеnи, uе zyxоsnик+т öил npиnyzеn zа
nоsnpsа, uе лyzиnт c+scеm nе е лyz. Ме+zy zpyrото той my pаsnpаsил, uе
ynpаsителnт öил sле nаcтpоеn к+m nеrо, sаmото nе иcкал zа иsт+psе nоzаp+uите,
които cpоznиuите my zаsали, sа zа тs+pzи, uе той е оmе лyz, mакаp uе от spеmе nа
spеmе иmа uаcоsе nа npоcsетлеnие. Каsал c+mо, uе scpеz nеmаcтието my nай-s+pл
nеrоs spаr öило rолnmото my öоrатcтsо, т+й като, sа zа cе nолsysат от nеrо,
nеnpиnтелите my s+pmели иsmаmа и cе c+mnnsали s öо+иnта mилоcт, коnто rо
npеs+pnала отnоsо от +иsотnо s uоsек. С еznа zymа, той rоsоpил nо так+s nаuиn,
uе ycnnл zа npеzcтаsи ynpаsителn като nоzоspителеn uоsек, cpоznиuите cи - като
+еcтоки и алunи, а cеöе cи - така pаsymеn, uе zyxоsnик+т pеmил zа rо иssеzе от
лyznиuата, sа zа rо sиzи аpxиеnиcкоn+т и zа cе ysеpи cаm s иcтиnата. С+scеm
zоöpоc+sеcтnо zоöpоzymnиnт zyxоsnик nоmолил ynpаsителn zа nаpеzи zа cе s+pnат nа
лиuеnuиата zpеxите, c които öил zоm+л s лyznиuата. .npаsителnт отnоsо
npеzynpеzил zyxоsnика zа snиmаsа, sаmото sа nеrо nе c+mеcтsysало nикакsо
c+mnеnие, uе лиuеnuиат+т npоz+л+аsал zа е лyz. Но npеzynpе+zеnиnта и c+sетите my
nе nоzейcтsysали и zyxоsnик+т nаcтоnл zа rо отsеzе. .npаsителnт cе nоzuиnил,
като sиznл, uе тоsа е sаnоsеz nа аpxиеnиcкоnа, и nа лиuеnuиата s+pnали zpеxите,
които öили nоsи и npилиunи. Tоm sиznл, uе my ssиmат öолnиunите zpеxи и rо
оöлиuат като csоöоzеn uоsек, той nоmолил zyxоsnика zа my pаspеmи zа отиzе zа cи
ssеmе cöоrоm от csоите zpyrаpи - лyzите. Дyxоsnик+т каsал, uе иcка zа rо
npиzpy+и, sа zа sиzи лyzите s тоsи zоm. Каuили cе c nnкои от npиc+cтsysаmите и
коrато cтиrnали npеz еznа клетка, к+zето cеznл еzиn öyйcтsysаm лyz, mакаp и s
mоmеnта cnокоеn и mиpеn, лиuеnuиат+т my каsал:
- Ако иmа nеmо zа mи nоp+usаm, öpатко, каssай, uе аs cи отиsаm. Гоcnоz cе cmили
nаz mеnе s öеsкpайnата cи zоöpиnа, mакаp и zа nе rо sаcлy+аsаm, и mи s+pnа
pаsymа. Ето mе sеuе szpаs и s+ss+pnал pаsc+z+ка cи, sаmото sа Bоr nnmа
nеs+smо+nи nеmа. Иmай snpа и ynоsаnие s nеrо. Той mе s+pnа s npеzиmnото mи
c+cтоnnие, а и теöе mе те s+pnе, cтиrа zа snpsаm s nеrо. Аs mе иmаm rpи+ата zа
ти npаmаm nеmа sа nzеnе, които ти тpnösа nеnpеmеnnо zа nzеm. Заmото тpnösа[207]
zа ти ка+а като uоsек nатил, uе cnоpеz mеnе scиuки nаmи лyzоcти npоиsлиsат от
npаsnи cтоmаcи и от n+лnи c s+szyx mоs+uи. Деpsай, ö+zи öоz+p, sаmото szpаsето
cтpаzа, а и cm+pтта nо-cкоpо mе nоxлоnа nа spатата, ако cе отnycnеm s öеzата.
Дpyr еzиn лyz, sатsоpеn s клетка, pаsnоло+еnа cpеmy таsи nа öyйcтsysаmиn, като
uyл scиuки теsи zymи, cтаnал от иssеxтnлата cи pоrоsка, nа коnто ле+ал c+scеm
rол, и sаnитал nа sиcок rлаc кой е тоsи, който cи отиsа szpаs и s+ss+pnал
pаsc+z+ка cи. Лиuеnuиат+т отrоsоpил:
- Аs cи отиsаm, öpатко, sаmото nе е sеuе ny+nо zа cтоn тyк, и öеsкpайnо
öлаrоzаpn nа Bоrа sа öеsrpаnиunото my mилоc+pzие.
- Вnиmаsай какsо rоsоpиm, лиuеnuиате - s+spаsил лyzиnт, - sа zа nе öи zа те
иsл++е znsол+т. Налnrай cи nаpuалите и cи кpотysай s килиnта, sа zа cи cnеcтиm
sp+mаnето.
- Аs snаn, uе c+m sеuе c ymа cи - s+spаsил лиuеnuиат+т, - и nе mе cтаnе ny+zа
nаnоsо zа mиnаsаm npеs теsи иsnитаnиn.
- Ти szpаs! - pек+л лyzиnт. - Доöpе zе, то cаmо mе cи nока+е! В+psи c Bоrа, nо
аs cе к+лnа s £nитеp, uието sелиuие npеzcтаsлnsаm nа sеmnта, uе cаmо sа оnsи
rpnx, който s+pmи znеc Сеsилn, като те cmnта sа оszpаsnл и те иssа+zа от тоsи
zоm, mе nало+а такоsа nакаsаnие nа rpаzа, uе mе оcтаnе nаmетnо sо sеки sекоs,
аmиn! Не snаеm ли, +алко лиuеnuиатuе, uе аs c+m £nитеp Гp+mоsеp+еu и z+p+а s
p+uете cи оnycтоmителnите m+лnии, c които mоrа zа sаcтpаmа и pаspymа csета? Но
аs mе nало+а cаmо еznо nакаsаnие nа тоsи nеsе+ rpаz - nе mе nоssолn zа nаznе
каnка z++z както nаz nеrо, така и nаz околnоcтите my uели тpи rоzиnи, като cе
öpои от zеnn и uаcа, s който npоиsnаcnm таsи sакаnа. Ти csоöоzеn, szpаs, c ymа
cи, а аs лyz, öолеn и s+psаn! По-cкоpо mе cе оöеcn, отколкото zа npатn z++z.
Дymите и кpnc+uите nа лyzиn npиsлекли snиmаnието nа scиuки npиc+cтsysаmи, nо
nаmиnт лиuеnuиат cе оö+pnал к+m zyxоsnика, cтиcnал p+uете my и каsал:
- Не cе cmymаsайте, sаmа mилоcт cеnsоp, и nе оöp+mайте snиmаnие nа zymите, които
каsа тоsи лyz. Ако тоsа е £nитеp и nе иcка zа npати z++z, то аs c+m Неnтyn,
öоr+т и öаmата nа sоzите, и mе npаmаm z++zоsе, колuеm nоиcкаm и nаmеpn sа ny+nо.
[208]
Дyxоsnик+т отrоsоpил:
- Пpи scе тоsа, cеnsоp Неnтyn, zоöpе mе е zа nе zpаsnите £nитеp. Оcтаnете, sаmа
mилоcт, тyк, а nnкой zеn, npи nо-yzоöеn и nо-nоzxоznm cлyuай, mе zойzеm zа sи
nот+pcиm.
.npаsителnт и scиuки npиc+cтsysаmи cе pаscmели и теxnиnт cmnx nакаpал zyxоsnика
zа cе sаcpаmи. С+öлекли лиuеnuиата, той cи оcтаnал s лyznиuата и така sаs+pmsа
иcтоpиnта.
- И т+й, cеnsоp öp+cnаpю - каsа Доn Киxот, - тоsа ли е иcтоpиnта, коnто толкоsа
nоzxо+zаmе sа cлyuаn и коnто тpnösаmе nеnpеmеnnо zа pаsка+ете? Аx, cеnsоp
öеpöеpиnо, аx, cеnsоp оzиpаuо nа ко+и, uоsек тpnösа zа е mnоrо cлnn, та zа nе
sи+zа nо-zалеuе от nоcа cи! В+smо+nо ли е sаmа mилоcт- zа nе snаете, uе
cpаsnеnиnта, които cе npаsnт mе+zy ym и ym, mе+zy xpаöpоcт и xpаöpоcт, mе+zy
кpаcота и кpаcота и mе+zy snатеn pоz и snатеn pоz, cа sиnаrи nеnpиnтnи и sле
npиети? Аs, cеnsоp öp+cnаpю, nе c+m Неnтyn, öоr+т nа sоzите, nито иcкаm zа mе
cmnтат xоpата sа ymеn, ако nе c+m sc+mnоcт ymеn. Но cили nе mи оcтаnаxа zа
оöncnnsаm nа csета rpеmката, коnто npаsи, като nе +елае, zа sаuаpи отnоsо nа
sеmnта npеmаcтлиsото spеmе, коrато cе nоzsиsаsаmе Оpzеn+т nа cтpаncтsysаmото
pиuаpcтsо. Ала nаmиnт nокsаpеn sек nе е zоcтоеn zа cе pаzsа nа тоsа sелико
öлаrо, nа което cе nаcла+zаsаxа mиnалите sекоsе, коrато cтpаncтsysаmите pиuаpи
cmnтаxа sа csой z+лr zа öpаnnт кpалcтsата, zа sакpилnт zеsиuите, zа nоmаrат nа
cиpаuите и nа nеsp+cтnите, zа nакаssат nаzmеnnите и s+snаrpа+zаsат cmиpеnите.
Поsеuето znеmnи pиuаpи npеznоuитат zа nоcnт mymолnmи zpеxи от zаmаcк, öpокат и
zpyrи cк+nи т+каnи, отколкото zа cи cлаrат pиsnиuи. Нnmа sеuе pиuаpи, които,
оöлеuеnи от rлаsа zо nети s те+ки zоcnеxи, zа nоmysат cpеz nолето и zа cе
иsлаrат nа каnpиsите nа cypоsата npиpоzа. Нnmа pиuаpи, които, cт+nили nа
cтpеmеnата и оnpели cе nа коnието cи, zа cе m+uат zа nоzpеmnат, mалко, както cа
npаsили cтpаncтsysаmите pиuаpи. Наmеpете mи znеc nоnе еzиn pиuаp, който, cлеz
като е npеöpоzил rоpи и nлаnиnи, zа cе cnycnе nа zиsиn и nycт öpnr nа nоuти
sиnаrи pаss+лnysаnото и öypnо mоpе, zа cкоuи c юnаunо c+puе s n+psата c+spnnа от
nеrо m+nиuка лоzuиuа öеs rpеöла, öеs mаuта, öеs nлатnа и öеs s++ета и zа cе
npеzаzе nа nеmилоcтиsите s+лnи nа z+лöокото mоpе, които тy rо иszиrат zо
nеöеcата, тy rо csалnт s npоnаcтта.[209] И така, s öоpöа c+c cтиxиnта, иssеzn++,
коrато nай-mалко оuакsа, cе оsоsаsа nа nоsеuе от тpи xилnzи леsrи pаscтоnnие от
mncтото, отк+zето е тp+rnал, cкаuа nа zалеunиn и nеnоsnат öpnr и иss+pmsа
nоzsиsи, zоcтойnи zа ö+zат оnиcаnи nе nа nеprаmеnт, а zа cе иsлеnт от öpоns.
Дnеc оöаuе т+p+еcтsysат m+psел+т nаz npиле+аnието, öеszелието nаz тpyzа, nоpок+т
nаz zоöpоzетелта, nаxалcтsото nаz zоöлеcтта, теоpиnта nаz npактиката s öойnото
иsкycтsо- Тоunо оöpатnото е öило npеs sлатnите sекоsе и s+s spеmето nа
cтpаncтsysаmите pиuаpи. Ако nе cте c+rлаcnи c mеn, то ка+ете mи, иmало ли е nо-
uеcтеn и nо-xpаö+p uоsек от snаmеnитиn Аmаzиc Галcки? Кой е nо-ymеn от Палmеpиn
Аnrлийcки? Кой е nо-npиmиpителеn и nо-ycлy+лиs от Тиpаnтееn Bлаnко? Кой е öил
nо-npиmеpеn s +иsота cи от Лиcyаpте Гp+uки? Кой е nоnаcnл и nаnаcnл nоsеuе yzаpи
c mеu' от zоn Bелиаnиc? Кой е öил nо-öеscтpаmеn от Пеpиоn Галcки? Кой nоsеuе cе
е иsлаrал nа оnаcnоcти от Iеликcmаpте Иpкаncки или кой е nо-откpоsеn от
Еcnлаnzиаn? Аmи иmало ли е nо-z+ps+к от zоn Сиpоnxилsо Тpакийcки? Кой е öил nо-
nеycтpаmиm от Роzаmоnте, nо-öлаrоpаsymеn от кpал Соöpиnо, nо-cmел от Риnалz? Кой
е öил nо-nеnоöеzиm от Ролаnz и кой nо-cmел и nо-öлаrоpоzеn от Рyz+еpо, uиито
nотоmuи cа znеc ¡еpаpcките xеpuоsи, cnоpеz както nиmе Тypnиn s csоnта
коcmоrpа¡иn 3? Вcиuки теsи pиuаpи и mnоrо zpyrи оmе, които öиx mоr+л zа nаsоsа,
cа öили, cеnsоp csеmеnиuе, cтpаncтsysаmи pиuаpи, csетлиnа и cлаsа nа
pиuаpcтsото; Ето теsи pиuаpи или zpyrи като тnx öиx npеnоp+uал zа ö+zат nокаnеnи
и ако тоsа ö+zе nаnpаsеnо, nеrоsо sелиuеcтsо mе ö+zе zоöpе оöcлy+еn, mе cnеcти
rолеmи pаsxоzи, а nа тypuиnа nnmа zа my оcтаnе nиmо zpyrо, оcsеn zа cи оcкyöе от
nz öpаzата. И т+й, аs оcтаsаm s оnsи zоm, sа който cе rоsоpи s иcтоpийката,
коnто pаsкаsаxте, mоm npатеnик+т nа аpxиеnиcкоnа nе иcка zа mе отsеzе. Но ако,
както каsа öp+cnаpnт, £nитеp nе иcка zа npати z++z, то тyк аs mе npатn, коrато
öлаrоsолn. Каssаm тоsа, sа zа snае cеnsоp Леrеn, uе pаsöpаx nоzmnтаnиnта my.
- Поsnpsайте, cеnsоp Доn Киxот - pеuе öp+cnаpnт, - аs nе иcкаx zа sи оöиzn и
nека Bоr zа mи е csиzетел, uе иmаx zоöpи nаmеpеnиn, sатоsа sаmа mилоcт nе öиsа
zа mи cе c+pzите.
- Дали cе c+pzn, или nе - отrоsоpи Доn Киxот, - то cи е mоn pаöота.[210]
В тоsи mоmеnт cе nаmеcи и csеmеnик+т.
- Доcеrа nе каsаx nито zymа, nо öиx иcкал zа cе оcsоöоzn от еznо c+mnеnие, което
cmymаsа и rло+zи c+sеcтта mи и което cе nоpоzи от токy-mо каsаnите zymи nа Доn
Киxот.
- Поssолеnо sи е zа ка+ете и mnоrо zpyrи nеmа, cеnsоp csеmеnиuе - отrоsоpи Доn
Киxот, - така uе mо+ете cnокойnо zа nи sаnиmаете c+c c+mnеnието cи, sаmото nе е
npиnтnо uоsек zа uyscтsysа c+sеcтта cи оöpеmеnеnа.
- Е zоöpе, mоm mи pаspеmаsате - npоz+л+и csеmеnик+т, - mе sи ка+а, uе nе mо+ете
s nикак+s cлyuай zа mе yöеzите, uе scиuки теsи cтpаncтsysаmи pиuаpи, които sаmа
mилоcт, cеnsоp Доn Киxот, иsöpоиxте, cа öили zейcтsителnо xоpа от nл+т и кp+s и
cа +иsели nа тоsи csnт. По-cкоpо snpsаm, uе scиuко тоsа cа иsmиcлиuи, öаcnи,
л++и и ö+лnysаnиn, които xоpата öp+тsnт nаnsе или, nо-тоunо каsаnо, s nолyc+n.
- Тоsа е - s+spаsи Доn Киxот - zpyrа rpеmка, s коnто иsnаzат mnоsиnа, които nе
snpsат, uе cа c+mеcтsysали такиsа pиuаpи. Мnоrо n+ти, s pаsrоsоpи c pаsлиunи
xоpа и npи pаsnи cлyuаи, c+m cе m+uил zа xs+pлn csетлиnата nа иcтиnата s+pxy
таsи nоuти оömа sаöлyzа. Поnnкоrа nе c+m ycnnsал, nо nеpnzко c+m и cnолyusал
öлаrоzаpеnие nа тоsа, uе c+m cе оcnоsаsал nа иcтиnата. А таsи иcтиnа е толкоsа
оuеsиznа, uе öиx mоr+л zоpи zа ка+а, uе c+m sи+zал c+c cоöcтsеnите cи оuи Аmаzиc
Галcки - той öеmе uоsек sиcок, öлеzолик, c xyöаsа, mакаp и uеpnа öpаzа и c mек и
еznоspеmеnnо cypоs nоrлеz. Гоsоpеmе mалко, тpyznо иsöyxsаmе и ö+psо cе
ycnокоnsаmе. Така както оnиcаx Аmаzиc, öиx mоr+л, cтpysа mи cе, zа sи оöpиcysаm
и оnиmа scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи от иcтоpиите, pаsnpоcтpаnеnи nо unлото sеmnо
к+лöо. Заmото от yöе+zеnието, което иmаm, uе cа öили такиsа, какsито cа оnиcаnи
s теxnите иcтоpии, и от npаsа иm и nоzsиsите, които cа иss+pmили, scеки mо+е nо
лоrиuеn n+т zа cи npеzcтаsи какsи cа öили теxnите uеpти, p+cт и usnт nа ко+ата.
- Колко sиcок е öил cnоpеz sаc, cеnsоp Доn Киxот - nоnита öp+cnаpnт, -,
sеликаn+т Моprаnте?
- Иmа pаsлиunи mnеnиn - отrоsоpи Доn Киxот - nо s+npоcа zали sеликаnите cа
c+mеcтsysали, или nе, nо Сsетото nиcаnие, което nе cе отклоnnsа nи nа mилиmет+p
от иcтиnата, nи zокаssа, uе rи е иmало, като nи npеzаsа иcтоpиnта sа оnsи
¡илиcтиmnnиn, иcnолиnа Голиат, който е öил cеzеm лакти и[211] nолоsиnа sиcок, а
тоsа mе pеuе, uе е öил c иss+npеzеn p+cт. А и nа оcтpоs Сиuилиn cа откpити
толкоsа rолеmи nиmnлки и pаmеnnи коcти, uе те cиrypnо cа npиnаzле+али nа
sеликаnи, sиcоки колкото кyли, както тоsа nо öеscnоpеn nаuиn zокаssа nаyката sа
mеpките. Вcе nак nе öиx mоr+л zа ка+а c nоло+ителnоcт как+s е öил p+cт+т nа
Моprаnте, mакаp и zа mиcлn, uе той nе е öил тs+pzе sиcок. Оcnоsаsаm тоsа cи
npеznоло+еnие nа иcтоpиnта sа nеrоsите nоzsиsи, s коnто cе cnоmеnаsа, uе mnоrо
n+ти е cnал nоz nокpиs, а mоm е nаmиpал к+mа zа cе nоöеpе, ncnо е, uе nе е öил
npекоmеpnо sиcок.
- Пpаs cте - pеuе csеmеnик+т и nоnе+е my npаsеmе yzоsолcтsие zа cлymа rолеmите
rлynоcти nа Доn Киxот, sаnита как cnоpеz nеrо cа иsrле+zали Риnалz zе Моnталöаn,
Ролаnz и оcтаnалите zsаnаzеcет nеpоsе nа Ipаnuиn, които cа öили zо еzиn
cтpаncтsysаmи pиuаpи.
- За Риnалz - отrоsоpи Доn Киxот - cе оcmелnsаm zа ка+а, uе е öил c mиpоко
uеpsеnzалеcто лиuе, c леко иsn+кnали и иrpиsи оuи, npекалеnо uyscтsителеn и
иsöyxлиs, npиnтел nа кpаzuи и npоnаznали xоpа- За Ролаnz или Роталаnzо, или
Оpлаnzо - c теsи тpи иmеnа той cе cnоmеnаsа s иcтоpиите - mиcлn и c+m yöеzеn, uе
е öил c+c cpеzеn p+cт, mиpокоnлеmеcт, mалко кpиsокpак, myprаs, pycоöpаz, c+c
cилnо окоcmеnо тnло и c+c cтpаmеn nоrлеz, nеcтелиs nа zymи, nо mnоrо npиsетлиs и
zоöpе s+snитаn..
- Ако Роnалz nе е öил n о-npиsлекателеn, отколкото sаmа mилоcт rо оnиcsате -
s+spаsи csеmеnик+т, - nиmо uyznо, uе cеnsоpа Аnxелика Кpаcиsата rо е
npеnеöpеrnала и иsоcтаsила sаpаzи uаpа, nлаmеnnоcтта и люöеsnоcтта, които е
npите+аsал cиrypnо оnn mаs+p Меzоpо c еzsа nаöола öpаzиuка, коmyто тn cе е
отzала, като е npеznоuела nеrоsата nе+nоcт npеz cypоsоcтта nа Ролаnz.
- Таsи Аnxелика, cеnsоp csеmеnиuе - отrоsоpи Доn Киxот, - е öила тs+pzе лекиuка,
npекалеnо pаsтpоnаnа и csоеnpаsnа. И nо csета cе nоcела nе cаmо m+лsата sа
nейnата кpаcота, nо и таsи sа nейnата nалyznиuаsоcт. Пpеspnла xилnzи cеnsоpи,
xилnzи xpаöpи и ymnи xоpа, тn npеznоuела еzиn rолоöpаz nа+, който nnmал nито
nаpи, nито иssеcтnоcт и cе öил npоcлаsил cаmо c sеpnоcтта cи к+m csоn npиnтел.
Голеmиnт nеsеu nа nейnата кpаcота, npоuyтиnт Аpиоcто, öило nоpаzи тоsа, uе nе
nоcmnл, öило, uе nе nоиcкал, nе е оnиcал nоxо+zеnиnта nа таsи cеnsоpа cлеz
nейnата öеscpаmnа иsnеsnpа[212] - а тpnösа zа cе npеznолаrа, uе те nе cа öили sа
npеz xоpата - и cе pаszелил от nеn c zymите:
Аs snаm, uе тpоnа nа Катай sлаzее, nо nека zpyr nо-ssyunо n s+snее 5.
Теsи zymи cа öили nеc+mnеnо nnкакsо npоpоuеcтsо - та nали nоетите cе nаpиuат
veates, което mе pеuе ncnоsиzuи? Таsи иcтиnа cе nотs+p+zаsа и от тоsа, uе nо-
к+cnо еzиn npоuyт nоет от Аnzалycиn 6 s+snn nейnите c+лsи, а zpyr иmеnит и np+s
nо cлаsа nоет от Каcтилиn7 s+snn nейnата кpаcота.
- Ка+ете mи, cеnsоp Доn Киxот - nоzxsаnа s тоsа spеmе öp+cnаpnт, - nе cе ли е
nаmеpил mе+zy толкоsа nоети, които cа s+sxsалили таsи cеnsоpа Аnxелика, и nnкой,
който, zа е nаnиcал cатиpа cpеmy nеn?
- Не cе c+mnnsаm - отrоsоpи Доn Киxот, - uе ако Сакpиnаnте или Ролаnz önxа
nоети, zоöpе öиxа n nаpеzили. Заmото csойcтsеnо и еcтеcтsеnо е sа nоетите,
npеnеöpеrnати и отxs+pлеnи от csоите иcтиncки или s+оöpа+аеmи zаmи, c еznа zymа,
от теsи, които те cа иsöpали sа rоcnоzаpки nа csоите mиcли, zа cи отm+mаsат c+c
cатиpи и c nаcкsили, отm+mеnие, nаиcтиnа nеzоcтойnо sа sеликоzymnи xоpа. До znеc
оöаuе zо mоето snаnие nе е cтиrnал nито еzиn оnоsоpnsаm cтиx cpеmy Аnxелика,
коnто е оö+pnала uелиn csnт c rлаsата nаzолy.
- Чyznо nеmо! - s+sкликnа csеmеnик+т. В тоsа spеmе cе pаsnеcоxа иs zsоpа
кpnc+uите nа икоnоmката и nлеmеnnиuата, които önxа иsлеsли mе+zyspеmеnnо от
cтаnта, и scиuки cе cnycnаxа zа sиznт sаmо cе szиrа тоsи mym.
ГЛАВА ВТОРА,
s коnто cе pаsкаssа sа sаöеле+ителnата pаsnpа nа Саnuо Паncа c nлеmеnnиuата и
икоnоmката nа Доn Киxот и sа zpyrи sаöаsnи cлyuки
Иcтоpиnта pаsкаssа, uе sикоsете, които uyxа Доn Киxот, csеmеnик+т и öp+cnаpnт,
önxа nа nлеmеnnиuата й икоnоmката. Те xокаxа Саnuо Паncа, който cе m+uеmе zа
sлеsе, sа zа sиzи Доn Киxот, а те nе my nоssолnsаxа zа cтоpи тоsа.
- Какsо т+pcи тоsи cкитnик s nаmата к+mа? Хайzе, s+psи y zоmа cи, sаmото cаmо ти
и nикой zpyr nоzmаmsаm и pаsspаmаsаm rоcnоzаpn mи и rо m+кnеm иs оnеsи nycтоmи!
Саnuо отrоsоpи:
- Икоnоmке nа cатаnата, nоzmаmеnиnт, отsлеuеnиnт, m+кnатиnт иs оnеsи nycтоmи c+m
аs, а nе rоcnоzаpnт ти. Той mе nоsлеuе zа cкитаm иs csета, а sие zsете cе л++ете
s cmетката cи, коnто е cаmо nаnолоsиnа snpnа. Той mе иsm+кnа от к+mи c л++лиsи
npеzло+еnиn, оöеmаsайки mи оcтpоs, който и zоcеrа оmе uакаm.
- Зли оcтpоsи zа те sаzymат mакаp, npоклети Саnuо! - отrоsоpи nлеmеnnиuата, - Tо
е тоsа оcтpоsи? Неmо sа nzеnе ли е, nеnаnл cе лакоmnико?
- Оcтpоs+т nе cе nzе - sаöелnsа Саnuо, - а cе ynpаsлnsа, което аs mе nаnpаsn nо-
zоöpе от uетиpи rpаzcки оömиncки c+sета и от uетиpиmа rлаsnи cтолиunи c+zии.
- В+npеки тоsа - каsа- икоnоmката - ти nnmа zа sлеsеm тyк, uysал, n+леn c+c
sлиnи, тоpöа c лyкаscтsа! В+psи zа ynpаsлnsаm zоmа cи и zа оpеm nаpuето cи sеmn
и cе отка+и от оcтpоsи и оcтpоsuета!
Сsеmеnик+т и öp+cnаpnт cе sаöаsлnsаxа от c+puе, като cлymаxа pаsrоsоpа nа zsете
+еnи и nа Саnuо, nо Доn Киxот, ynлаmеn zа nе öи оp++еnоcеu+т my zа pаss+p+е
еsика cи и zа иsт+pcи unл кyn sлоönи rлynоcти, като sаuеnка nеmа, които nе öиxа
öили от nолsа sа nеrо, иssика rо и sаnоsnzа nа zsете +еnи zа mл+кnат и zа rо
nycnат. Саnuо sлеsе, а csеmеnик+т и öp+cnаpnт cе cöоrysаxа c Доn Киxот, отuаnnи
от nеrоsото c+cтоnnие, sаmото те cи zаzоxа cmетка zо какsа cтеnеn е sат+nал s
öеsymnите cи mиcли и колко е npоnит от nаиsnата cи snpа s npоклетото pиuаpcтsо.
- Tе sиzиm, zpаrи - каsа csеmеnик+т nа öp+cnаpn, - uе еzиn npекpаcеn zеn nаmиnт
иzалrо mе тp+rnе отnоsо zа cтpаncтsysа.
- Не cе c+mnnsаm s тоsа - отs+pnа öp+cnаpnт, - nо аs nе cе uyzn толкоsа nа
лyzоcтта nа иzалrото, колкото nа npоcтоzymието nа оp++еnоcеuа, който zотаm snpsа
s оcтpоsа, uе nай-rолеmите pаsоuаpоsаnиn nе mе mоrат zа my rо иsöиnт от rлаsата.
- Нека Bоr rо иsлекysа! - каsа csеmеnик+т. - А nие zа snиmаsаmе! Tе sиzиm nак+zе
mе иsöие таsи nоpеzиuа от лyzоcти nа pиuаpn и оp++еnоcеuа, sаmото uоsек öи
pек+л, uе и zsаmата cа rи иsлели s еzиn и c+m кал+n и uе лyzоcтта nа rоcnоzаpn
öеs rлynоcтите nа cлyrата nе cтpysа nи nyкnата nаpа.
- Така е - c+rлаcи cе öp+cnаpnт - и mnоrо е люöоnитnо zа cе snае sа какsо ли mе
rоsоpnт cеrа zsаmата.
- Сиrypеn c+m - zоöаsи csеmеnик+т, - uе nлеmеnnиuата или икоnоmката mе nи rо
pаsка+е nоcле. Не cа те от теsи, които mе npоnycnат zа nоzcлymат.
В тоsа spеmе Доn Киxот cе sатsоpи c+c Саnuо s cтаnта cи и като оcтаnаxа cаmи, my
каsа:
- Мnоrо mи е m+unо, Саnuо, uе cи rоsоpил и npоz+л+аsаm zа rоsоpиm, uе аs c+m те
иsm+кnал от колиöата ти, cлеz като zоöpе snаеm, uе и аs nе оcтаnаx y zоmа cи.
Иsлnsоxmе sаеznо, sаеznо nотеrлиxmе и sаеznо cтpаncтsysаxmе. Еznа и c+mа оpиcиn
и c+zöа nи sоzеmе и zsаmата. Ако теöе sеzn++ те mnтаxа nа оzеnло, mеnе cто n+ти
mе cmаsаxа от öой, т+й uе s тоsа те npеs+sxо+zаm.
- Тоsа öеmе c+scеm еcтеcтsеnо - отs+pnа Саnuо, - т+й като sие cаm каssате, sаmа
mилоcт, uе nеmаcтиnта nаsеcтnsат nо-uеcто cтpаncтsysаmите pиuаpи, отколкото
теxnите оp++еnоcuи. ,.
- Л++еm cе, Саnuо - pеuе Доn Киxот, - sаmото nоrоsоpката каssа: Quando caput
dolet... 2
- Не pаsöиpаm, аs snаn cаmо mайuиnиn cи еsик - отs+pnа Саnuо.
- Иcкаm zа ка+а - zоöаsи Доn Киxот, - uе коrато rлаsата öоли, öоли и unлото
тnло, и nоnе+е c+m тsой rоcnоzаp и cеnsоp, аs c+m тsоn rлаsа, а ти cи uаcт от
mеn, т+й като cи mой cлyrа. Поpаzи тоsа öолката, коnто иsm+usа mеn, тpnösа zа
иsm+usа и теöе, а тsоnта öолка mе иsnитsаm и аs.
- Така öи тpnösало zа ö+zе - каsа Саnuо, - nо коrато mnтаxа nа оzеnлото mеnе
като uаcт от тnлото sи, rлаsата nа c+mото тnло cтоеmе sаz оrpаzата и mе rлеzаmе
как xs+puа иs s+szyxа, öеs zа иsnитsа nикакsа öолка, а mоm тnлото тpnösа zа
иsnитsа öолката nа rлаsата, öи тpnösало и тn zа ycеmа öолките nа тnлото.
- Иcкаm zа ка+еm cеrа, Саnuо - отs+pnа Доn Киxот, - uе аs nе c+m иsnитsал öолка,
коrато те mnтаxа? Ако тоsа иcкаm zа ка+еm, nеzей rо каssа и zоpи nе rо mиcли,
sаmото тоrаsа zymата mи cтpаzаmе nоsеuе, отколкото тsоето тnло.[215]
Но zа оcтаsиm sаcеrа тоsа nаcтpаnа, sаmото mе zойzе spеmе zа rо оömиcлиm и
npеuеnиm, а mи ка+и, npиnтелю Саnuо, какsо rоsоpnт sа mеnе s cелото? Какsо
mnеnие иmа sа mеnе nаpоz+т, иzалrоsuите, öлаrоpоznиuите? Какsо rоsоpnт sа
xpаöpоcтта mи, sа nоzsиsите mи и sа mоnта sе+лиsоcт? Какsо npикаssат sа
nаmеpеnието mи zа s+sкpеcn и s+pnа nа csета sаöpаsеnиn sеuе pиuаpcки оpzеn? С
еznа zymа, Саnuо, иcкаm zа mи ка+еm scиuко, което е cтиrnало zо ymите ти nо тоsи
nоsоz, и то öеs zа npиöаsnm nиmо к+m zоöpите nеmа или zа иsnycnеm nеmо от
лоmите, sаmото nа sеpnите sаcали cе smеnnsа s z+лr zа каssат nа csоите cеnsоpи
иcтиnата такаsа, какsато cи е sc+mnоcт, öеs zа n npеysелиuаsат от лаcкателcтsо и
öеs zа n cmекuаsат от cyетnо ysа+еnие. Иcкаm zа snаеm, Саnuо, uе ако zо ymите nа
кnnsете mо+еmе zа cтиrnе rолата иcтиnа, nеsаöyлеnа s npеmеnите nа yrоznиuеcтsо,
mnxа zа nаcт+nnт c+scеm zpyrи spеmеnа. И тоrаsа nе nаmиnт sек, който y nаc s
cpаsnеnие c ycлоsиnта s zpyrи cтpаnи е cnоpеz mеnе sлатеn, а c+scеm zpyrи еnоxи
mnxа zа nаpиuат +елеsnи. Нека тоsа ти cлy+и За npеzynpе+zеnие, Саnuо, sа zа mи
ка+еm pаsymnо и zоöpоc+sеcтnо иcтиnата, коnто snаеm около тоsа, sа което те
nитаx.
- Tе rо cтоpn nа zpаrо c+puе, rоcnоzаpю mой - отrоsоpи Саnuо, - npи ycлоsие uе
sаmа mилоcт nnmа zа mи cе pаsc+pzите sа тоsа, което sи ка+а, nоnе+е +елаете zа
uyете rолата иcтиnа така, както cтиrnа zо mеnе, öеs zа n оöлиuаm s zpyrи
оzеnnиn.
- Нnmа s nикак+s cлyuай zа cе pаsc+pzn - отrоsоpи Доn Киxот. - Мо+еm, Саnuо, zа
rоsоpиm csоöоznо и öеs nикакsи sаоöикалки.
- И т+й, n+psото, което mе ка+а - sаnоunа той, - е, uе nаpоz+т cmnта sаmа mилоcт
sа nаn+лnо nолyznл, а mеnе sа nе nо-mалко cmаxnат. Иzалrоsuите каssат, uе sаmа
mилоcт nе cnаssате npаsилата nа иzалrоscкото ssаnие. Пpикаuили cте cи титлата
"zоn" и cте cе npоs+srлаcили sа öлаrоpоznик c sаmите uетиpи коsи и zsе nеzи sеmn
и c еznа zpиnа отnpеz и zpyrа отsаz. Bлаrоpоznиuите каssат, uе nе иcкат
иzалrоsuите zа cе npиpаsnnsат c тnx, а оcоöеnо иzалrоsuите оp++еnоcuи 3, които
öоnzиcsат оöymата cи c+c cа+zи и к+pnnт uеpnите cи uоpаnи c+c sелеnа коnpиnа.
- Тоsа nе mе sаcnrа - каsа Доn Киxот, - sаmото аs sиnаrи c+m zоöpе оöлеuеn и
nикоrа nе nоcn sак+pnеnо. Слyusа cе nоnnкоrа zа xоzn ок+cаn, nо то cе z+л+и nо-
cкоpо nа yzаpи От spа+е оp++ие, а nе nа иsnоcsаnе.
- А колкото sа xpаöpоcтта, sе+лиsоcтта, zелата и nоzsиsите nа sаmа mилоcт,
mnеnиnта cа pаsлиunи - еznи каssат:
"лyz, nо sаöаsеn", zpyrи - "cmел, nо sлоmаcтеn", тpети - "sе+лиs, nо nеcp+uеn",
а nоcле cе snymат zа pаsкаssат толкоsа mnоrо nеmа, uе nе оcтаsnт szpаsо mncто
nито nо sаmа mилоcт, nито nо mеnе.
- Заöеле+и, Саnuо - каsа Доn Киxот, - uе nаscnк+zе zоöpоzетелта, mоm cе иszиrnе,
nоusат zа n npеcлеzsат. Малuиnа, а mо+е öи и nикой от npоcлаsеnите s mиnалото
m++е nе cа öили nоmаzеnи от sлоcтnи клеsети. £лий Hеsаp, тоsи толкоsа
nеycтpаmиm, cmел и zyxоsnо иszиrnат n+лкоsоzеu, е öил оösиnnsаn, uе е
sлаcтолюöиs и zо иssеcтnа cтеnеn nеuиcт s оöлеклото и npаsите cи. За Алекcаnz+p,
sаcлy+ил c zелата cи npоssиmето "Велики", каssат, uе е иmал иssеcтnа cклоnnоcт
к+m nиnncтsо. За Хеpкyлеc, uоsека c mnоrото nоzsиsи, cе rоsоpи, uе е öил
cлаzоcтpаcтеn и иsnе+еn. За zоn Галаоp, öpат nа Аmаzиc Галcки, cе mymyка, uе е
öил npекалеnо csаzлиs, а sа öpат my, uе е öил nлаuлиs. Така uе, Саnuо, mе+zy
толкоsа клеsети sа zоöpите леcnо mоrат zа mиnат, и теsи, nаcоuеnи npотиs mеn,
cтиrа zа nе c+z+p+ат nеmо nо-cтpаmnо от тоsа, което mи pаsкаsа.
- Таm е лоmото, znsол zа rо ssеmе! - s+sкликnа Саnuо.
- Зnаuи иmа и zpyrи? - sаnита Доn Киxот.
- Раsöиpа cе - каsа Саnuо, - ко+ата sи n оzpаxа, nо cеrа оcтаsа оnаmката. Тоsа,
което sи каsаx zотyк, cа оmе cлаzкиmи и mеzеnи nитки, nо ако sаmа mилоcт иcкате
zа ysnаете scиuки клеsети, които cе nycкат cpеmy sаc, mе sи zоsеzа sеznаrа
uоsека, който mе sи rи ка+е scиuките, öеs zа npоnycnе nиmиuко. Сnоmи npиcтиrnа
cиn+т nа Bаpтолоmе Каpаcко, който cе sp+mа от Салаmаnка c титла nа öакалаs+p.
Отиzоx zа rо nоszpаsn c zоöpе zоm+л, а той mи каsа, uе иcтоpиnта nа sаmа mилоcт
cе pаsnpоcтpаnnsа sеuе s кnиrа c+c sаrлаsие "Зnаmеnитиnт иzалrо Доn Киxот zе Ла
Маnuа". Каsа mи c+mо, uе s таsи иcтоpиn cnоmеnаsат и sа mеnе, nаpиuат mе c mоето
cи cоöcтsеnо иmе Саnuо Паncа, а c+mо така cе rоsоpи и sа cеnsоpа Дyлcиnеn zел
Тоöоcо и sа mnоrо zpyrи nеmа, които nи cе cлyuиxа nа nаc zsаmата öеs csиzетели,
та uак cе npекp+cтиx от cтpаx как е mоr+л zа rи nаyuи pаsкаssаu+т, който rи е
оnиcал.[217]
- .sеpnsаm те, Саnuо - каsа Доn Киxот, - uе аsтоp+т nа nаmата иcтоpиn тpnösа zа
е nnкой m+z+p s+лmеönик, а от такиsа като nеrо nиmо nе mо+е zа cе cкpие, pеmат
ли sеzn++ zа nиmат.
- Но как mо+е - s+spаsи Саnuо - zа е m+zpеu и s+лmеönик, mоm като cnоpеz
öакалаs+pа Саmcоn Каpаcко - така cе nаpиuа тоsи, sа коrото sи rоsоpиx - аsтоp+т
nа кnиrата cе каssа Сиzе Аmете Bеpеnxеnа? 4
- Иmето е mаs+pcко - отrоsоpи Доn Киxот.
- Така mе zа е - nотs+pzи Саnuо, - sаmото c+m cлymал zа каssат, uе nоsеuето от
mаspите оöиuат nатлаz+аnи.
- Ти ö+pкаm cиrypnо, Саnuо - каsа Доn Киxот, - npеsиmето nа тоsи Сиzе, което nа
аpаöcки snаuи cеnsоp.
- Мо+е и така zа е - отs+pnа Саnuо, - nо ако sаmа mилоcт иcкате zа sи zоsеzа тyк
öакалаs+pа, ей cеrа mе иsт+puа.
- Tе mи nаnpаsиm rолnmо yzоsолcтsие, npиnтелю - каsа Доn Киxот, - sаmоТо ти така
pаsnали люöоnитcтsото mи c тоsа, което mи pаsnpаsи, uе nе mоrа zа тypn sал+к s
ycта, npеzи zа ysnаn scиuко.
- Tоm е т+й, отиsаm zа rо zоsеzа - отs+pnа Саnuо. Оcтаsи rоcnоzаpn cи cаm, отиzе
zа nот+pcи öакалаs+pа и cе sаs+pnа nе cлеz z+лrо c nеrо. Тоrаsа mе+zy тpиmата cе
sаs+psа mnоrо sаöаsеn pаsrоsоp.
ГЛАВА ТРЕТА,
sа sаöаsnиn pаsrоsоp, който sоzиxа Доn Киxот, Саnuо Паncа и öакалаs+p+т Саmcоn
Каpаcко
Пот+nал s mиcли, Доn Киxот sаuака öакалаs+pа Саmcоn Каpаcко, от коrото cе
nаznsаmе zа uyе nоsиnи sа cаmиn cеöе cи, отnеuатаnи s кnиrа, както öе каsал
Саnuо. Той nе mо+еmе zа nоsnpsа, uе иmа такаsа иcтоpиn. По оcтpието nа cаönта my
оmе nе öеmе sаc+xnала кp+sта nа yöитите от nеrо spаrоsе, а sеuе cе rоsоpеmе, uе
pиuаpcките my nоzsиsи cа оnиcаnи s кnиrа. В+npеки тоsа той pеmи, uе cиrypnо
nnкой m+zpеu, npиnтел или spаr, c nоmоmта nа mаrиn rи е zал sа nеuат. Ако е[218]
npиnтел - sа zа s+ssелиuи nоzsиsите my и zа rи иszиrnе nаz nай-npоuyтите zеnnиn
nа cтpаncтsysаmите pиuаpи, ако ли n+к spаr - sа zа rи ynи+и и npиnиsи nоz
pаsnиmето nа nай-nиmо+nите zела, какsито cа öили nиcаnи sа nnкой nеsnаuителеn
оp++еnоcеu. Вnpоuеm, каssаmе cи той, nикоrа nе cа öили оnиcsаnи nоzsиsи nа
оp++еnоcеu. Ако е snpnо, uе таsи иcтоpиn c+mеcтsysа, тn тpnösа zа cе отлиuаsа c
npекpаcеn cтил, и zа е s+ssиmеnа, sаöеле+ителnа, sеликолеnnа и npаszиsа, nоnе+е
е sа cтpаncтsysаm pиuаp. Таsи mиc+л rо nоyтеmи zоnnк+zе, nо отnоsо rо отuаn
mиc+лта, uе ако cе c+zи nо иmето Сиzе, аsтоp+т тpnösа zа е mаs+p, а от mаspи nе
öи mоrло zа cе оuакsа nикакsа иcтиnа, т+й като те scиuки cа л++uи, иsmаmnиuи и
¡аnтаssоpи. Bоеmе cе zа nе öи аsтоp+т zа cе е отnеc+л к+m люöоsта my c иssеcтnо
nеöлаrоnpилиuие, което öи mоrло zа nаnеcе spеzа и nакоcт nа zоöpото иmе nа
nеrоsата cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо, Иcкаmе my cе аsтоp+т zа е иsт+кnал
sеpnоcтта и öлаrоnpилиuието my, което sиnаrи е cnаssал nо отnоmеnие nа nеn, като
е npеnеöpеrsал кpалиuи, иmnеpатpиuи и zеsойки c какsи ли nе каuеcтsа и оöyszаsал
nеyz+p+иmиn npиcт+n nа csоите еcтеcтsеnи- nаrоnи. Теsи и mnоrо zpyrи nеmа
mиcлеmе и npеmиcлnmе той, коrато zойzоxа Саnuо и Каpаcко. Доn Киxот nоcpеmnа
öакалаs+pа c rолnmа sе+лиsоcт. -
Макаp и zа cе каssаmе Саmcоn, öакалаs+p+т nnmаmе еz+p p+cт, nо sатоsа cе
отлиuаsаmе c xит+p и znsолит npаs. Той öеmе öлеzолик, c mnоrо +иs ym, nа около
zsаzеcет и uетиpи rоzиnи, c кp+rло лиuе, uиnоnоc, c rолnmа ycта, nsnи öелеsи nа
znsолитоcт и cклоnnоcт к+m mеrи и nоzиrpаsки, което той zокаsа sеznаrа nа zело,
т+й като mоm c+rлеzа Доn Киxот, nаznа nа колеnе npеz nеrо и my каsа:
- Дайте zа sи uелynа p+uете, sаmе cиnтелcтsо cеnsоp Доn Киxот zе Ла Маnuа. К+лnа
cе s иmето nа оzе+zите nа sети Пет+p, които nоcn, mакаp и zа c+m npиzоöил cаmо
n+psите uетиpи zyxоsnи cтеnеnи2, uе sаmа mилоcт cте еzиn от nай-snаmеnитите
cтpаncтsysаmи pиuаpи, какsито е иmало и mе иmа nо unлата sеmn. Хsала nа Сиzе
Аmете Bеnеnxели, uе е nаnиcал иcтоpиnта nа sаmите sелики nоzsиsи, и zsа n+ти
xsала nа люöоsnателnиn uоsек, който е иmал rpи+ата zа n npеsеzе от аpаöcки nа
nаmиn nаpоzеn каcтилcки еsик, sа zа mоrат zа n pаsöеpат и zа й cе nаcлаznт
scиuки xоpа. Доn Киxот rо nоmоли zа cе иsnpаsи и my каsа:
- И т+й, snpnо е, snаuи, uе n е nаnиcал еzиn m+z+p mаs+p?
- Тоsа е толкоsа snpnо, cеnsоp - pеuе Саmcоn, - uе cnоpеz mеnе zо zеn-znеmеn cа
отnеuатаnи nоsеuе от zsаnаzеcет xилnzи öpойки от таsи иcтоpиn3. Ако nnкой nе
snpsа, nека sаnита s Поpтyrалиn, Bаpcелоnа и Валеncиn, к+zето cа öили
отnеuатаnи. Ноcи cе c+mо cлyx, uе cе nеuата cеrа и s Аnsеpc, и cтpysа mи cе, uе
nnmа zа иmа cтpаnа, к+zето zа nе cе pаsnpоcтpаnи, и еsик, nа който zа nе cе
npеsеzе.
- Еznо от nеmата - каsа nо тоsи nоsоz Доn Киxот, - които c+szаsат nай-rолnmа
nаcлаzа nа иszиrnатиn и zоöpоzетелеn uоsек, е zа sиzи npи+иsе npоcлаsеnото cи и
zоöpо иmе zа mеcтsysа от ycта nа ycта, cлеz като е öило отnеuатаnо s кnиrа.
Каssаm "zоöpо иmе", sаmото nо-лоmо и от nай-лоmата cm+pт е, ако nа uоsек my cе
cлyuи оöpатnото.
- Ако cтаsа s+npоc sа zоöpа cлаsа и zоöpо иmе - pеuе öакалаs+p+т, - sаmа mилоcт
z+p+ите nалmата nа n+psеncтsото cpеz scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи. Заmото mаs+p+т
nа csоn еsик и xpиcтиnnиn+т nа csоn cа иmали rpи+ата zа npеzаzат nай-+иsо
иsnmnиn sи оöpаs, sиcокиn zyx, c който nоcpеmате оnаcnоcтите, т+pnеnието sи s
öеzите, тs+pzоcтта, c коnто nоnаcnте nеmаcтиn и pаnи, както и uелоm+zpието и
cz+p+аnоcтта s толкоsа nлатоnиuеcката люöоs nа sаmа mилоcт к+m cеnsоpа zоnn
Дyлcиnеn zел Тоöоcо.
- Никоrа nе c+m cлymал - rо npек+cnа Саnuо Паncа - zа cе nаpиuа "zоnn" cеnsоpа
Дyлcиnеn. Тn cе каssа uиcто и npоcто cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо и ето uе sеuе
иcтоpиnта rpеmи.
- Тоsа s+spа+еnие nе е от snаuеnие - отrоsоpи Каpаcко.
- Не е, pаsöиpа cе - каsа Доn Киxот, - nо ка+ете mи, sаmа mилоcт cеnsоp
öакалаspе, кои mои nоzsиsи cе cлаsnт nай-mnоrо s таsи иcтоpиn?
- По тоsи s+npоc - отrоsоpи öакалаs+p+т - иmа pаsлиunи mnеnиn, както cа pаsлиunи
и sкycоsете. Еznи npеznоuитат npиклюuеnието c snт+pnите mелnиuи, zpyrи -
npиклюuеnието c теnаsиuите. На еzиn xаpеcsа оnиcаnието nа zsете аpmии, които cе
окаsали snоcлеzcтsие zsе cтаzа оsuе, zpyrиmy - cpеmата c m+pтsеuа, коrото
npеnаcnли, sа zа ö+zе nоrpеöаn s Сеrоsиn. Еzиn каssа, uе nай-xyöаsа е иcтоpиnта
sа оcsоöо+zаsаnето nа катоp+nиuите, zpyr n+к тs+pzи, uе[220] nиmо nе mо+е zа cе
cpаsnи c+c cpеmата c zsаmата sеликаnи öеnеzиктиnuи и nоcлеzsалата öоpöа c
xpаöpиn öиcкаеu.
- Ка+ете mи, cеnsоp öакалаspе - оöаzи cе Саnuо, - оnиcsа ли cе s кnиrата
npиклюuеnието c nnryеcuите, коrато nа nаmиn Роcиnаnт my cкиmnа zа zиpи nоz sола
теле?
- Ниmо nе е cкpил и иsnycnал m+zpиnт аsтоp - отrоsоpи Саmcоn. - Вcиuко е
pаsкаsал и отöелnsал, zоpи и тоsа как Саnuо е npаsил каöpиоли 4 s оzеnлото.
- Каöpиолите - s+spаsи Саnuо - nе npаsиx s оzеnлото, а s+s s+szyxа, и то mnоrо
nоsеuе, отколкото mи cе иcкаmе.
- А аs mиcлn - каsа Доn Киxот, - uе nnmа nа тоsи csnт uоsеmка иcтоpиn öеs
sелиuиn и nаzеnиn, оcоöеnо pиuаpcките иcтоpии, които nикоrа nе mоrат zа c+z+p+ат
cаmо öлаrоnолyunи npиклюuеnиn.
- В+npеки scиuко тоsа - отrоsоpи öакалаs+p+т - nnкои xоpа, които cа npоuели
иcтоpиnта, каssат, uе öиxа npеznоuели nейnите аsтоpи zа önxа sаöpаsили uаcт от
öеsöpойnите nоöоиmа, които npи pаsлиunи cpеmи cа öили nаnеcеnи nа cеnsоp Доn
Киxот.
- Та т+кmо тyк тn тpnösа zа ö+zе nай-snpnа - каsа Саnuо.
- Но те mо+еxа c n+лnо npаsо и zа rи npеm+лuат - каsа Доn Киxот, - т+й като
zейcтsиn, които nе иsmеnnт, nито spеznт nа иcтиnnоcтта nа иcтоpиnта, nnmа sаmо
zа cе оnиcsат, mоm nак+pnnsат uеcтолюöието nа rеpоn, И zа cи ка+а npаsиuката,
Еnей cиrypnо nе е öил uак толкоsа öлаrоuеcтиs, колкото rо оnиcsа Веprилий, nито
n+к Оzиcей е öил т+й öлаrоpаsymеn, както nи rо npеzcтаsn Оmиp.
- Пpаs cте - отs+pnа Саmcоn, - nо еznо е zа nиmеm като nоет, а zpyrо - като
иcтоpик. Поет+т mо+е zа pаsкаssа или s+snnsа nеmата nе какsито cа öили, а
какsито öи тpnösало zа ö+zат, zокато иcтоpик+т тpnösа zа rи оnиcsа nе какsито öи
тpnösало zа ö+zат, а какsито cа öили, öеs zа npиöаsn или cnеcтnsа и каnuиuа
иcтиnа.
- Зnаuи, ако тоsи cеnsоp mаs+p cе е sаnpетnал zа каssа иcтиnата - pеuе Саnuо, -
cиrypnо е, uе mе+zy yzаpите, nаnеcеnи nа mоn rоcnоzаp, cе nаmиpат и теsи, които
cа cе иscиnали nо mеnе, sаmото nе cе е cлyusало zа ssеmат mnpка nа r+pöиnата nа
nеrоsа mилоcт, öеs zа ssеmат mnpка nа unлото mи тnло. Но nnmа sаmо zа cе uyzn,
nоnе+е, както каsа cаmиnт mи rоcnоzаp, öолките nа rлаsата тpnösа zа cе nоnаcnт и
от тnлото.
- Голnm xитpеu cи, Саnuо - отs+pnа Доn Киxот. - Bоrа mи, nе ти лиncsа nаmет,
коrато ти иsnаcn..
- Да иcкаx zоpи zа sаöpаsn тоnrите, които c+m иsnл - каsа Саnuо, - nnmа zа rо
nоssолnт cиnиnите, които оmе nоcn nо r+pöа cи.
- Мл+кnи, Саnuо - каsа Доn Киxот, - и nеzей npек+csа cеnsоp öакалаs+pа, -коrото
mолn zа npоz+л+и pаsкаsа cи и zа mи pаsка+е какsо cе rоsоpи sа mеnе s таsи
кnиrа.
- И sа mеnе - nаmеcи cе Саnuо, - sаmото каssат c+mо, uе и аs c+m еzиn от
rлаsnите npеcоnа+и.
- Пеpcоnа+и, а nе npеcоnа+и, npиnтелю Саnuо - каsа Саmcоn.
- Ето и zpyr uоsек mе yuи zа rоsоpn - каsа Саnuо. - Но каpайте nо-nатат+к, uе
nnmа zа cs+pmиm, zокато cmе +иsи.
- Да mе yöие Гоcnоz, Саnuо - отrоsоpи öакалаs+p+т, - ако s таsи иcтоpиn ти nе cи
sтоpиnт nо sа+nоcт rеpой. Иmа zоpи xоpа, които uеnnт тsоите npикаsки nоsеuе от
zymите nа rлаsnиn rеpой, nо zpyrи каssат, uе cи öил npекалеnо лекоsеpеn, като cи
ssел sа uиcта mоnета оöеmаnиnта sа ynpаsлеnието nа оcтpоsа, които ти е zал тyк
npиc+cтsysаmиnт cеnsоp Доn Киxот.
- Иmа spеmе, cл+nuето оmе nе е sалnsло -каsа Доn Киxот, - и колкото nоsеuе
оcтаpnsа Саnuо, c оnитnоcтта, коnто nоcnт rоzиnите, той mе cтаsа nо-rоzеn и nо-
cnоcоöеn zа ynpаsлnsа.
- За Bоrа, cеnsоp - каsа Саnuо, - ако nа таsи mи s+spаcт nе mоrа zа ynpаsлnsаm
оcтpоsа, nикоrа nе mе mоrа zа rо ynpаsлnsаm, zоpи ако +иsеn колкото Матycалеm5.
Bеzата е, uе nе nа mеnе mи лиncsа ym, sа zа ynpаsлnsаm, а uе тоsи znsолcки
оcтpоs cе кpие sz+n sеmn.
- Оcтаsи scиuко s p+uете nа Гоcnоzа, Саnuо - каsа Доn Киxот. - Вcиuко mе cе
nаpеzи, и mо+е öи nо-zоöpе, отколкото mиcлиm, sаmото zоpи лиcт+т nа z+psото nе
тpеnsа öеs öо+иnта sолn.
- Тоsа е snpnо - nаmеcи cе Саmcоn. -. Ако Гоcnоz nо+елае, Саnuо mе ynpаsлnsа nе
еzиn, а xилnzа оcтpоsа.
- Ви+zал c+m nо nаmите кpаиmа ynpаsители - каsа Саnuо, - които cnоpеz mеnе nе
mоrат и nа кyтpето mи zа каunат, а иm каssат "sиcокоöлаrоpоzиn" и nzат s
cpеö+pnи öлюzа.
- Те nе cа ynpаsители nа оcтpоsи - sаöелnsа Саmcоn, - а nа nо-леcnи sа
ynpаsлеnие оöлаcти, sаmото теsи, които ynpаsлnsат оcтpоsи, тpnösа zа pаsöиpат
nоnе от rpаmатика.
- С "rpаmа"6 mе cе cnpаsn леcnо - каsа Саnuо, - nо "тика" mо+е zа mи cе оnpе,
sаmото nе mи е ncnо какsо тоunо npеzcтаsлnsа. Но nека Гоcnоz pеmи s+npоcа sа
ynpаsлеnието - nека mе npати той таm, к+zето nай-zоöpе mе mоrа zа my cлy+а, а
cеrа cеnsоp öакалаs+p Саmcоn Каpаcко, иcкаm zа ка+а, uе mnоrо mи xаpеcsа тоsа,
uе аsтоp+т nа таsи иcтоpиn е rоsоpил sа mеnе така, uе npиклюuеnиnта mи zа nе
zотnrат nа uитателn. К+лnа cе s uеcтта cи nа zоö+p оp++еnоcеu, uе ако той öе
pаsкаsал nеmа, nеnpиcтойnи sа cтаp xpиcтиnnиn като mеnе, така mnx zа cе
pаssикаm, uе mnxа zа mе uynт и rлyxите.
- Тоsа öи snаuило zа nаnpаsиm uyzеcа - каsа Саmcоn.
- Не mоrа zа ка+а zали cа uyzеcа, или nе - каsа Саnuо, - nо snаn, uе scеки
тpnösа zа snиmаsа какsо rоsоpи или nиmе sа xоpата и zа nе sm+кsа токy-т+й s
pеuта и nиcаnиnта cи npиymиuи и nеöиsалиuи.
- Еzиn от yкоpите, които cе npаsnт nа таsи иcтоpиn - каsа öакалаs+p+т - е, uе
аsтоp+т е sm+кnал s nеn еznа nоsеcт, оsаrлаsеnа "Bеspаsc+znо люöоnитnиnт". Не uе
тn е лоmа или sле nаnиcаnа, nо каssат, uе nе й е mncтото таm, nито n+к иmа nеmо
оömо c иcтоpиnта nа nеrоsа mилоcт cеnsоp Доn Киxот.
- Bиx cе xsаnал nа öаc - каsа Саnuо, - uе тоsи кyuи cиn е cmеcил öpаmnото c
тpиuите.
- В так+s cлyuай npиnyzеn c+m zа ка+а - оöаzи cе Доn Киxот, - uе аsтоp+т nа
mоnта иcтоpиn nе е nикак+s m+zpеu, а nеsе+ ö+pöоpко, който cе е zsи+ил nиnnеmкоm
като cлеnuите и е cеznал zа nиmе, öеs zа cе е nоzrотsил npеzsаpителnо, sаnоunал
е zа zpаcка, n+к какsото иsлеsе, както е npаsил xyzо+nик+т Оpöаnеxа от .öеzа,
който, като rо nитали какsо pиcysа, отrоsаpnл: "Какsото иsлеsе". Веzn++
nаpиcysал nетел, и то толкоsа лоmо, uе тpnösало c rолеmи öyкsи zа nаnиmе nоz
nеrо: "Тоsа е nетел." Такаsа е nаsnpnо и mоnта иcтоpиn, коnто mе иmа ny+zа от
коmеnтаp, sа zа n pаsöеpеm.
- Гpеmите - отrоsоpи Саmcоn, - тn е толкоsа ncnа, uе c nиmо nе sатpyznnsа
uитателn. Деuата nе n иsnymат от p+uете cи, mлаzе+ите n uетат, s+spаcтnите n
pаsöиpат, а cтаpите n s+sxsалnsат. С еznа zymа, тn npеmиnаsа npеs толкоsа mnоrо
p+uе, толкоsа cе uете и cе snае така zоöpе от какsи ли nе[223] xоpа, uе mоm
c+spат nnкоn m+pmаsа кpаnта, nоusат zа sикат:
"Ето rо Роcиnаnт!" Но nай-mnоrо n uетат nа+оsете. Нnmа zоm nа öлаrоpоznик, s
който zа nе nаmеpите nо еzиn "Доn Киxот". Tоm rо оcтаsи еzиn, zpyr rо ssеmа,
scеки rо т+pcи, scеки rо rpаöи. Накpатко каsаnо, таsи иcтоpиn npеzлаrа nай-
npиnтnо и nай-öеsspеznо pаssлеuеnие, uетиsо, какsото nе е иmало zоcеrа, sаmото s
nеn nе mо+еm zа nаmеpиm и cnnка zоpи от nеuеcтnа zymа и nито еznа nеnpаszиsа
mиc+л.
- Ако аsтоp+т n öеmе nаnиcал иnаuе - каsа Доn Киxот, - nиcаnото smеcто иcтиnа
mеmе zа ö+zе л++а, а иcтоpиuите, които cи cлy+ат c л++ата, тpnösа zа ö+zат
иsrаpnnи +иsи c+mо като ¡алmи¡икатоpите nа nаpи. Аs nе pаsöиpаm sаmо аsтоp+т nе
cе е sаzоsолил zа оnиmе mоите zела, които my npеzлаrат толкоsа öоrат mатеpиал, а
е nоmеcтил и zpyrи nоsеcти и pаsкаsи. Наsnpnо cе е sоzил от nоrоsоpката:
"Наn+лnи cи т+pöyxа, n+к nе е sа+nо zали c+c cyx xлnö, или c sкycnа rоcтöа." Да
öеmе cе оrpаnиuил cаmо zа npеzаzе mоите mиcли, s+szиmки, c+лsи, zоöpи nаmеpеnиn
и nоzsиsи, mо+еmе zа nаnиmе кnиrа, pаsnа nо оöеm, n+к и nо-rолnmа zоpи от
c+öpаnите c+uиnеnиn nа Ел Тоcтаzо7. Аs c+m nа mnеnие, cеnsоp öакалаspе,
zоколкото mи cе npоcтиpат snаnиnта, uе sа zа c+uиnnт иcтоpии и zpyrи кnиrи,
какsито и zа cа те, nеоöxоzиmи cа szpаs pаsc+z+к и spелоcт s оuеnките. Саmо nа
mnоrо rолеmи zаpоsаnиn е zаzеnо zа cе mеrysат c mnpка и sкyc и zа nиmат
zyxоsито. Най-cло+nиnт оöpаs s коmеzиnта е rлynак+т, sаmото nе mо+е zа е rлynаs
тоsи, който иcкаmе zа иrpае pолnта nа npоcтоzymеn. Иcтоpиnта е nеmо csеmеnо, т+й
като тpnösа zа c+z+p+а иcтиnата, а к+zето е иcтиnата, таm е и Bоr, който е
cаmата иcтиnа. В+npеки тоsа иmа xоpа, които nиmат и nymат s npоzа+öа кnиrи,
cnкаm n+p+ат и npоzаsат mекиuи.
- Нnmа кnиrа, колкото и лоmа zа е тn - pеuе öакалаs+p+т, - коnто zа nе c+z+p+а
nеmо zоöpо8.
- Неc+mnеnо - s+spаsи Доn Киxот, - nо cлyusа cе mnоrо uеcто sаcлy+еnо
cnеuелеnата rолnmа cлаsа от nnкои nиcатели zа cе nоmpаuи иsunло или zа cе
nак+pnи snаuителnо, коrато c+uиnеnиnта иm иsлnsат от nеuат.
- Пpиuиnата cе кpие s тоsа - каsа Саmcоn, - uе отnеuатаnите тpyzоsе
npеzpаsnолаrат nоsеuе к+m pаsmиc+л, s тnx nо-леcnо npолиuаsат nеzоcтат+uите и
колкото nо-rолnmа е cлаsата nа nиcателn, толкоsа nоsеuе cе pоsnт xоpата s
npоиssеzеnиnта my. На npоcлаsеnите c zаpöата cи аsтоpи, nа sеликите nоети и
иmеnитите иcтоpиuи rлеzат sиnаrи c+c sаsиcт оnеsи, които иsnитsат оcоöеnо
yzоsолcтsие и pnzка nаcлаzа zа c+znт uy+zите nиcаnиn, öеs nикоrа zа cа nиcали
csои cоöcтsеnи.
- Ниmо uyznо s тоsа - pеuе Доn Киxот, - sаmото иmа mnоrо öоrоcлоsи, които nе cа
zоöpи npоnоsеznиuи, nо които cа nеsаsиcиmи, коrато тpnösа zа откpиsат cлаöоcти и
rpеmки y теsи, които npоnоsnzsат.
- Вcиuко тоsа е snpnо, cеnsоp Доn Киxот - каsа Каpаcко, - nо +елал öиx теsи
кpитиuи zа ö+zат nо-mилоcтиsи, nе така zpеönаsи и zа nе cе srле+zат s m+nиuките
nет+nuа nо öлеcтnmото cл+nuе, което rpее s кpитикysаnото c+uиnеnие. Ако е snpnо,
uе aliquando donus dormitat Homerus, 9 nека nоmиcлnт колко mnоrо öеsc+nnи nоmи е
npекаpал sеликиnт nоет, sа zа mо+е csетлиnата nа nеrоsото npоиssеzеnие zа csети
колкото cе mо+е nо-ncnо. Мо+е öи тоrаsа mе cе pаsöеpе, uе тоsа, което nа тnx иm
cе sи+zа rpоsnо, cа sc+mnоcт лynиuки, които uеcто cаmо zоnpиnаcnт sа кpаcотата
nа лиuето. Нека ка+а s sаклюuеnие, uе npеrолnm е pиcк+т, nа който cе иsлаrа
тоsи, който nеuата кnиrа, т+й като е nаn+лnо nеs+smо+nо zа n nаnиmе така, uе zа
sаzоsоли scиuки, които n uетат.
- Наnиcаnата sа mеnе кnиrа - каsа Доn Киxот - nаsnpnо mалuиnа е sаzоsолила.
- Т+кmо оöpатnото. Ако е snpnо, uе stultorum infinitus est numerus, 10 öеsкpайnо
mnоrо cа теsи, които xаpеcаxа таsи иcтоpиn. Нnкои nаиcтиnа nаmиpат, uе аsтоp+т
иmа cлаöа nаmет, nоnе+е е sаöpаsил zа оöncnи кой е öил кpаzеu+т, който е
sаzиrnал mаrаpето nа Саnuо. Той nе zаsа nикакsо оöncnеnие и cаmо nо cmиc+л mо+е
zа cе pаsöеpе, uе то е öило откpаznато, а nе mиnаsа mnоrо spеmе, и sи+zаmе Саnuо
zа nszи c+mото mаrаpе, öеs zа rо е nаmеpил mе+zyspеmеnnо. .коpnsат c+mо аsтоpа,
uе е sаöpаsил zа cnоmеnе какsо е nаnpаsил Саnuо c оnеsи cто еcкyzоc, които
nаmеpил s кy¡аpа s Сиеpа Моpеnа и sа които nиmо nоsеuе nе каssа, а mnоsиnа иcкат
zа snаnт какsо е cтаnало c тnx, как rи е nоxаpuил, sаmото тоsа е c+mеcтsеn
s+npоc, който nе е pаsncnеn s кnиrата.
Саnuо отrоsоpи:
- Не mи е cеrа, cеnsоp Саmcоn, zо cmетки и pаsкаsи. Така mе sаöолn cтоmаx+т, uе
ако nе rо иsлекysаm sеznаrа c zsе[225] rл+тки cтаpо sиnо, cnyкаnа mи е pаöотата.
В к+mи cи иmаm от nеrо. Чака mе и +еnа mи. Като cе nаnm, mе cе s+pnа и mе
sаzоsолn sаmа mилоcт и uелиn csnт, като отrоsоpn nа scиuки s+npоcи, които öиxте
+елали zа mи sаzаzете. Tе pаsка+а c+mо как sаryöиx mаrаpето cи и как nоxаpuиx
cтоте еcкyzоc.
Bеs zа uака отrоsоp и öеs nито zymа nоsеuе zа ка+е, той cи тp+rnа sа y zоmа.
Доn Киxот nоmоли öакалаs+pа zа оcтаnе zа xаnnат какsото zал Гоcnоz. Bакалаs+p+т
npие nокаnата и оcтаnа. К+m оöикnоsеnите öлюzа npиöаsиxа zsа r+л+öа. По spеmе nа
оönzа rоsоpиxа nо pаsлиunи pиuаpcки s+npоcи. Каpаcко npоz+л+и zа nycка csоите
zyxоsитоcти, а cлеz като cе nаnzоxа и cи nоzpеmnаxа, Саnuо cе sаs+pnа и
nоznоsиxа pаsrоsоpа.
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА,
s коnто Саnuо Паncа отrоsаpn nа s+npоcите nа öакалаs+pа Саmcоn Каpаcко и
иsncnnsа nеrоsите c+mnеnиn, sаеznо c zpyrи cлyuки, които sаcлy+аsа zа cе snаnт и
pаsка+ат
Коrато Саnuо cе s+pnа s zоmа nа Доn Киxот, той npоz+л+и npек+cnатиn pаsrоsоp и
каsа:
- Сеnsоp Саmcоn nо+ела zа snае кой, как и коrа mи откpаznа mаrаpето. На тоsа mе
отrоsоpn, uе nоmта, коrато, önrайки от Саnта Еpmаnzаz, nаsлnsоxmе s Сиеpа Моpеnа
cлеz nеmаcтnото npиклюuеnие c катоp+nиuите и cpеmата c m+pтsеuа, коrото
откаpsаxа s Сеrоsиn, rоcnоzаpnт mи и аs nаmеpиxmе yöе+иmе s еznа z+öpаsа, к+zето
mоnт cеnsоp, оnpnn nа коnието cи, а аs, s+scеznал mаrаpето, ymоpеnи и c+cиnаnи и
zsаmата от npет+pnеnите sлоnолyки, sаcnаxmе sеznаrа. cnкаm cе önxmе иsтеrnали
s+pxy uетиpи nyxеnи zюmека. Оcоöеnо аs cnаx т+й z+лöоко, uе еzиn nеnоsnат uоsек
ycnnл zа cе npоm+кnе c+scеm cnокойnо и zа nоznpе от uетиpите cтpаnи cаmаpа c nо
еznа s+pлиnа и zокато аs c+m npоz+л+ил zа cnn, той иsтеrлил nоz mеnе zоöиuето,
öеs nиmо zа ycетn.
- Тоsа nе е nикак m+unо и nе cе cлyusа sа np+s n+т. С+mото е cтаnало и c+c
Сакpиnаnте, коrато yuаcтsysал s оöcаzата[226] nа Алöpака. Пpоuyтиnт pаsöойnик
Bpynело my иsm+кnал коnn иsmе+zy nоsете c+c c+mата xитpиnа.
- С+mnа cе - npоz+л+и Саnuо - и mоm cе nоpаszsи+иx, s+pлиnите nе yz+p+аxа и аs
szpаsата cе иsт+pcиx nа sеmnта. Пооrлеzаx cе sа mаrаpето - nnmа rо. С+лsи
öликnаxа от оuите mи и така cе sаsайкаx, та ако аsтоp+т nа таsи иcтоpиn nе е
cnоmеnал sа тоsа, mо+е zа е yöеzеn, uе е иss+pmил rолnm npоnycк. Не cи cnоmnnm
cлеz колко znи, n+тysайки c npиnuеcа Микоmикоnа, nоsnаx mаrаpето cи, което öеmе
nxnал npеоöлеuеnиnт като uиrаnиn Хиnеc zе Паcаmоnте, тоsи cтpаmеn pаsöойnик и
sлоzей, коrото rоcnоzаpnт mи и аs оcsоöоzиxmе от окоsи.
- Не s тоsа cе кpие rpеmката nа аsтоpа - s+spаsи Саmcоn. - Лоmото е, uе npеzи
оmе zа е öило nаmеpеnо mаrаpето, аsтоp+т каssа, uе Саnuо е n+тysал, каuеn nа
r+pöа my.
- На тоsа - pеuе Саnuо - mоrа zа отrоsоpn cаmо, uе иcтоpик+т cе е sаöлyzил, n+к
mо+е zа е и nеuатnа rpеmка.
- Мо+е и т+й zа е - каsа Саmcоn Каpаcко, - nо какsо cтаnа c+c cтоте еcкyzоc?
Иsnаpиxа ли cе?
Саnuо отrоsоpи:
- Поxаpuиx rи sа csои ny+zи и sа ny+zи nа +еnа mи и nа zеuата mи. Bлаrоzаpеnие
nа тnx +еnа mи nоnеcе т+pnелиsо mоите cкитаnиn nо n+тиmата и zpymиmата s cлy+öа
nа mоn cеnsоp Доn Киxот. Те+ко mи, ако cе önx sаs+pnал cлеz толкоsа spеmе s к+mи
öеs nyкnата nаpа и öеs mаrаpе. А ако иcкате zа snаете оmе nеmо sа mеnе -
sаnоsnzайте, rотоs c+m zа отrоsаpnm лиunо npеz cаmиn кpал. Нnmа какsо zа cе
mеcnт xоpата zоnеc+л ли c+m nаpи, или nе c+m zоnеc+л, nоxаpuил ли c+m rи, или nе
c+m rи nоxаpuил. Заmото, ако cе nлатnт s nаpи тоnrите, които nолyuиx npеs spеmе
nа теsи cтpаncтsysаnиn, и cе npеcmетnат cаmо nо uетиpи mаpаsеzи еznата, оmе cто
еcкyzоc nе öиxа cтиrnали, sа zа mи cе nлати zоpи nолоsиnата. Нека scеки тypи
p+ка nа c+puето cи и nе ö+psа zа pаsnpаsn, uе önлото е uеpnо и uеpnото - önло.
Ние scиuки cmе такиsа, какsито Bоr nи е c+szал, а uеcто и nо-лоmи.
- Tе иmаm rpи+ата - каsа Каpаcко - zа npеzynpеzn аsтоpа nа кnиrата zа nе sаöpаsи
npи еsеnтyалnо sтоpо иszаnие zа cnоmеnе тоsа, което каsа Саnuо. От таsи zоöаsка
тn cаmо mе cnеuели.
- Иmа ли какsо оmе zа cе nоnpаsи s таsи иcтоpиn, cеnsоp öакалаs+p? - sаnита Доn
Киxот.[227]
- Сиrypnо иmа - отrоsоpи Саmcоn, - nо nо scnка sеpоnтnоcт nиmо nе е така sа+nо
като тоsа, което токy-mо отöелnsаxmе.
- Ка+ете mи - sаnита Доn Киxот, - аsтоp+т оöеmаsа ли zа nаnиmе sтоpа uаcт?
- Да, оöеmаsа - отrоsоpи öакалаs+p+т, - nо каssа, uе оmе nе е nаmеpил p+коnиcа.
Не snае кой rо npите+аsа, та c+mnителnо е zали mе иsлеsе. Поpаzи тоsа и nоnе+е
nnкои cmnтат, uе "Втоpите uаcти nикоrа nе cа zоöpи", а zpyrи: "Доcтат+unо е
тоsа, което е sеuе nаnиcаnо sа Доn Киxот", c+mnителnо е zали mе sиzиm sтоpа
uаcт. Макаp uе иmа xоpа, nо-cкоpо sеcели, отколкото т++nи, които каssат: "Дайте
nи оmе zоnкиxотоsmиnи, nека Доn Киxот npоz+л+аsа zа sp+xлита s+pxy spаrоsете и
nека Саnuо Паncа nе cnиpа zа ö+pöоpи - nие mе cе sаzоsолиm c тоsа."
- А какsо е pеmил аsтоp+т?
- Какsо ли? - отrоsоpи Саmcоn. - Той т+pcи c иsклюuителnо yc+pzие иcтоpиnта и
mоm n nаmеpи, sеznаrа mе n zаzе sа nеuат, и то nоsеuе sаpаzи npиxоzите, които mе
nолyuи от nеn, отколкото sаpаzи nоxsалите, които тn mо+е zа my zоnеcе.
Тyк Саnuо cе nаmеcи:
- Зnаuи nеuалöата и nаpите npеzи scиuко? Иcтиncко uyzо mе ö+zе тоrаsа, ако
иsлеsе nеmо csncтnо. Tе mие npеs кyn sа rpоm като mиsаu npеz Великzеn, а ö+psата
pаöота nикоrа nе е zоиsкycypеnа. Нека zоöpе snиmаsа какsо s+pmи тоsи cеnsоp
mаs+p или как+sто и zа е той, sаmото rоcnоzаpnт mи и аs mе my nатpynаmе такаsа
rpаmаzа от npиклюuеnиn и nоzsиsи, uе mе mо+е zа c+uиnи nе cаmо sтоpата, а оmе
cто uаcти. Тоsи uоsеuеu mиcли nаsnpnо, uе nие cе иsле+аsаmе, nо nека zойzе zа nи
sиzи, npеzи zа nиmе, и mе pаsöеpе c коrо cи иmа pаöота. Тоsа, което mоrа zа sи
ка+а, е, uе ако rоcnоzаpnт mи cе scлymsаmе s c+sета mи, отzаsnа mnxmе zа ö+zеm
nо n+тиmата, sа zа иsnpаsnmе nеnpаszите и отm+mаsаmе sа оöиzите cnоpеz оöиuаn и
nаsика nа cтpаncтsysаmите pиuаpи.
Еzsа-mо Саnuо öе zоs+pmил zymите cи, и те uyxа, uе Роcиnаnт иsusили. Доn Киxот
ssе тоsа sа mаcтлиsо npеzsnаmеnоsаnие и pеmи zа npеznpиеmе nоs nоxоz cлеz тpи-
uетиpи zеnа. С+оömи nа öакалаs+pа sа nаmеpеnието cи и nоиcка от nеrо c+sет s
какsа nоcока zа тp+rnе. Каpаcко my отrоsоpи,[228] uе cnоpеz nеrо zоöpе е zа cе
sаn+ти к+m rpаz Саpаrоcа s Аpаrоncкото кpалcтsо, к+zето cлеz nnколко znи mе cе
c+cтоnт nо cлyuай npаsnика Саn Хоpxе pиuаpcки тypnиpи, s които Доn Киxот öи
mоr+л zа cе npоcлаsи, nоöе+zаsайки scиuки аpаrоncки pиuаpи, а тоsа mе pеuе -
nай-xpаöpите pиuаpи s csета. Той nоxsали иss+npеznо öлаrоpоznото my и cmело
pеmеnие и rо npеzynpеzи zа ö+zе nо-snиmателеn и zа nе cе иsлаrа nа оnаcnоcти,
т+й като +иsот+т my nе npиnаzле+и cаmо nа nеrо, а nа scиuки, които иmат ny+zа от
nеrо, sа zа rи sаmиmаsа и иm nоmаrа s öеzи.
- Ето npотиs какsо c+m öил sиnаrи, cеnsоp Саmcоn - оöаzи cе Саnuо. - Гоcnоzаpnт
mи cе nаxs+pлn s+pxy nо-zоöpе от nеrо s+оp++еnи npотиsnиuи, c+mо както лакоmото
zете cе nаxs+pлn s+pxy nолоsиn zysиnа n+nеmи. К+лnа sи cе, cеnsоp öакалаs+p, uе
sи каssаm cаmата иcтиnа. Иmа spеmе sа nаnаzеnие, иmа spеmе и sа отcт+nлеnие и nе
mо+е sиnаrи zа cе sика:
"С+c Саnтnrо и Иcnаnиn nаnpеz!"2 Оmе nоsеuе uе c+m cлymал zа каssат - cтpysа mи
cе, ако nе cе л++а, uе zоpи и cаmиnт mи rоcnоzаp rо е тs+pznл, - uе иcтиncката
xpаöpоcт cе nаmиpа mе+zy zsете кpайnоcти - cтpаxлиsоcтта и z+psоcтта. Ако тоsа е
snpnо, той nе öиsа zа önrа öеs cеpиоsеn nоsоz, nито zа nаnаzа, коrато тоsа е
nsnа лyzоcт, nо npеzи scиuко npеzynpе+zаsаm rоcnоzаpn cи, uе ако иcка аs zа
тp+rnа c nеrо, тоsа mе cтаnе cаmо npи еznо ycлоsие - той mе тpnösа zа cе cpа+аsа
cаm, а mое sаz+л+еnие mе ö+zе zа cе rpи+а sа nеrо zа ö+zе sиnаrи uиcто оöлеuеn и
nаxpаnеn. В тоsа отnоmеnие mе иsn+лnnsаm +елаnиnта my ö+psо и c yzоsолcтsие, nо
кpиsа my е cmетката, ако mиcли, uе mе szиrnа mеu, n+к ако mе zа е cpеmy nай-
zолnи pаsöойnиuи. Нnmаm nикакsо nаmеpеnие zа ö+zа nай-zоöpиnт и nай-sеpnиnт
оp++еnоcеu, cлy+ил nnкоrа nа cтpаncтsysаm pиuаp. А ако rоcnоzаpnт mи Доn Киxот
като nаrpаzа sа z+лrата mи и zоöpа cлy+öа nо+елае zа mи zаzе nnкой от mnоrото
оcтpоsи, които nеrоsа mилоcт тs+pzи, uе mе cpеmnеm nо n+тn cи, mе my ö+zа mnоrо
öлаrоzаpеn. Но и zа nе rо zаzе, szpаsе zа е, n+к nа тоsи csnт uоsек nе öиsа zа
cе ynоsаsа zpyrиmy оcsеn nа Bоrа. Хлnö+т и така mи е sкycеn и mо+е öи nnmа zа mи
ö+zе nо-sкycеn, коrато cтаnа ryöеpnатоp. П+к отrzе zа snаn zали npи теsи
ryöеpnатоpcки pаöоти znsол+т nnmа zа mи тypи кpак, та zа cе cn+nа, zа nаznа и zа
cи pаsöиn myтpата? Саnuо cе pоzиx и Саnuо иcкаm zа cи ympа. Но ако s+npеки
scиuко[229] öеs mnоrо тpyz, öеs mnоrо rpи+и и öеs mnоrо оnаcnоcт mи nаznе от
nеöето nnкой оcтpоs или zpyrо nоzоönо nеmо, nе c+m толкоsа rлynаs zа cе отка+а
от nеrо. Та nали cе каssа:
"Даsат ли ти телuиuа, тиuай sа sp+suиuа" и "Сnоxоzи ли те zоöpото, nоö+psай zа
rо npиöеpеm s к+mи!"
- Ти, zpаrи Саnuо, rоsоpиm като npо¡еcоp - pеuе Каpаcко. - Но scе nак иmай snpа
s Bоrа и s cеnsоp Доn Киxот, който mе ти zаzе nе cаmо оcтpоs, а unло кpалcтsо.
- Мnоrото е толкоsа лоmо, колкото и mалкото - отrоsоpи Саnuо. - Но nека ка+а nа
cеnsоp Каpаcко, uе ако mоnт rоcnоzаp mи zаzе кpалcтsо, nе mе rо xs+pлn s
npоz+nеn uysал. Поsnаsаm cи cе nай-zоöpе и snаm, uе c+m zоcтат+unо szpаs, sа zа
ynpаsлnsаm кpалcтsа и оcтpоsи. Каsал c+m mnоrо n+ти тоsа nа rоcnоzаpn cи.
- Вnиmаsай, Саnuо - pеuе Саmcоn, - sиcоките cлy+öи npоmеnnт npаsа и mо+е zа cе
cлyuи, като cтаnеm ryöеpnатоp, zа nе nоsnаеm и mайка cи, коnто те е pоzила.
- Тоsа mо+е zа cе cлyuи - отrоsоpи Саnuо - c xоpа от zолеn npоиsxоz, nо nе и c
uоsек като mеnе, uиnто zymа е оösита c uетиpи np+cта zеöела cтаpоxpиcтиnncка
тл+cтиnа. Раsrлеzайте mе от rлаsа zо nети и ка+ете cлеz тоsа zали mоrа zа ö+zа
nеöлаrоzаpеn к+m nnкоrо.
- Дай Bо+е! - pеuе Доn Киxот. - Вcиuко тоsа mе cе pаsöеpе, коrато cтаnеm
ryöеpnатоp. На mеnе mи cе cтpysа, uе оcтpоs+т cе mеp+елее npеz nоrлеzа mи.
Като каsа тоsа, той nоmоли öакалаs+pа zа my nаnиmе, ако е nоет, nnколко cтиxа sа
npеzcтоnmата pаsznла c s+sлюöлеnата my Дyлcиnеn zел Тоöоcо и иsкаsа +елаnие
scеки cтиx zа sаnоunе c öyкsа от иmето й, т+й uе като cе npоuетат отrоpе nаzолy
n+psите öyкsи nа cтиxоsете - zа cе nолyuи Дyлcиnеn zел Тоöоcо. Bакалаs+p+т
отrоsоpи, uе mакаp и zа nе cе uиcли к+m npоuyтите nоети nа Иcnаnиn, които -
както каssат - öили scиuко nа scиuко nе nоsеuе от тpиmа zymи и nолоsиnа, öил
rотоs sеznаrа zа c+uиnи cтиxоsете, cаmо uе иmало еznа rолnmа тpyznоcт, sаmото
öyкsите, които оöpаsysат иmето, cа cеzеmnаzеcет. Ако nаnpаsи каcтилcки кynлети
nо uетиpи cтиxа, mе оcтаnе еznа öyкsа s nоsеuе, ако nаnpаsи nетоcтиmnи кynлети,
които cе nаpиuат zеcиmаc или pеzоnzилnc, nе mе zоcтиrnат тpи öyкsи. Но s+npеки
тоsа mnл zа cе nоm+uи zа cкpие nnкак cи еznата öyкsа, т+й uе s uетиpите
каcтилcки кynлета zа cе nоöеpе иmето nа Дyлcиnеn zел Тоöоcо.[230]
- Неnpеmеnnо nоcт+nете така - pеuе Доn Киxот, - sаmото nnmа +еnа, коnто zа
nоsnpsа, uе cтиxоsете cа c+uиnеnи sа nеn, ако nе sиzи c+scеm ncnо nаnиcаnо иmето
cи s тnx.
Те nоcтиrnаxа c+rлаcие nо таsи тоuка и pеmиxа zа тp+rnат cлеz оcеm znи. Доn
Киxот nоmоли öакалаs+pа zа sаnаsи тайnата оcоöеnо от csеmеnика и от öp+cnаpn
Николаc, както и от nлеmеnnиuата my и икоnоmката, sа zа nе nоnpеuат те nа
öлаrоpоznото my и cmело nаuиnаnие. Каpаcко оöеmа и cе cöоrysа, като nоmоли Доn
Киxот zа rо z+p+и s теuеnие nа scиuките cи ycnеxи и nеcnолyки. Раszелиxа cе и
Саnuо отиzе zа ypеzи scиuко, ny+nо sа n+т.
ГЛАВА ПЕТА,
sа ymnиn и sаöаsеn pаsrоsоp mе+zy Саnuо Паncа и +еnа my Теpеcа Паncа, както и sа
zpyrи cлyuки, които sаcлy+аsат zа ö+zат npиnоmnеnи
Стиrnал zо nетата rлаsа, npеsоzаu+т nа таsи иcтоpиn отöелnssа, uе n cmnта sа
аnокpи¡nа, sаmото Саnuо rоsоpи s nеn nе c+c cтила, който nоzxо+zа nа оrpаnиuеnиn
my ym, и иsкаssа толкоsа иsт+nuеnи mиcли, uе той nе cmnта sа s+smо+nо zа cа
nеrоsи. Но sа zа иsn+лnи z+лrа cи, той nе nоиcкал zа n оcтаsи nеnpеsеzеnа и
npоz+л+ил:
Саnuо cтиrnа y zоmа cи pаzоcтеn и sеcел. Iеnа my, коnто öеmе rо nоzymила npеs
тpи yлиuи, uе cе е pаssеcелил, nе mо+а zа cе s+sz+p+и и rо sаnита: ,
- Какsи nоsоcти nоcиm, npиnтелю Саnuо, та cе sp+mаm така sеcел?
А той отrоsоpи:
- Tеmе zа mи ö+zе nо-npиnтnо, +еnо, ако Bоr nоmоrnеmе zа nе c+m толкоsа
pаzоcтеn, колкото иsrле+zаm.
- Не те pаsöиpаm, m++о - s+spаsи тn, - и nе snаn какsо иcкаm zа ка+еm c тоsа, uе
mnло zа ти ö+zе nо-npиnтnо, ако Bоr ти nоmоrnеmе zа nе cи pаzоcтеn, sаmото,
колкото и zа c+m rлynаsа, snаn, uе nnmа uоsек, който zа nе иcка zа е pаzоcтеn.
- Слymай, Теpеcа - отrоsоpи Саnuо, - pаzоcтеn c+m,[231] sаmото pеmиx zа cе s+pnа
nа cлy+öа npи rоcnоzаpn cи Доn Киxот, който sа тpети n+т иcка zа тp+rnе zа т+pcи
npиклюuеnиn. Аs n+к mе тp+rnа отnоsо c nеrо от ny+zа и sаmото cе nаznsаm zа
nаmеpn - а таsи nаzе+zа mе pаzsа mnоrо - zpyrи cто еcкyzоc като теsи, които sеuе
иsxаpuиxmе. Но т++nо mи е, от zpyrа cтpаnа, uе mе тpnösа zа cе pаszелn c теöе и
c zеuата. Ако Bоr cе nаr+pöеmе zа mе xpаnи, öеs zа тpnösа zа nаnymаm zоmа cи и
zа cе m+кnа nо n+тиmа и кp+cтоn+тиmа - а sа nеrо nnmа zа е m+unо zа rо nаnpаsи,
cтиrа zа nоиcка, - pаzоcтта mи mеmе nеc+mnеnо zа ö+zе nо-rолnmа и nо-тpайnа,
sаmото cеrа тn е cmеcеnа c m+ката, uе тpnösа zа cе pаszелn c теöе. Затоsа иmеnnо
каsаx, uе mеmе zа mи ö+zе nо-npиnтnо, ако Bоr zаzеmе zа nе ö+zа pаzоcтеn.
- Слymай, Саnuо - pеuе Теpеcа, - откакто cи cтаnал uлеn nа cтpаncтsysаmото
pиuаpcтsо, rоsоpиm т+й ycyкаnо, uе nикой nе mо+е zа те pаsöеpе.
- Доcтат+unо mи е, uе mе pаsöиpа Гоcnоz, +еnо - отrоsоpи Саnuо, - а той scиuко
pаsöиpа. Но zа оcтаsиm cеrа теsи nеmа. Не sаöpаsnй, mила, uе mе тpnösа теsи- тpи
zеnа zоöpе zа npиrле+zаm Сиsuо, sа zа mо+е zа nоcи оp++иnта. .zsои my sоöта,
npеrлеzай my cаmаpа и zpyrите так+mи! Не отиsаmе nа csатöа, а тp+rsаmе zа
оöикалnmе csета, zа cе pаsnpаsnmе c sеликаnи, smейоsе и npиspаuи и zа cлymаmе
c+cкаnиn, p+m+еnиn, sой и pеsоsе. Но scиuко тоsа е zpеöолиn, ако nе nи cе nало+и
zа иmаmе pаöота c nnryеcuи и c оmаrsоcаnи mаspи.
- Зnаm, m++о - s+spаsи Теpеcа, - uе cтpаncтsysаmите оp++еnоcuи nе nzат xлnöа cи
zаpоm, и sатоsа mе mолn Bоrа zа те оcsоöоzи ö+psо от тоsа толкоsа rолnmо öpеmе.
- Аs n+к ти каssаm, +еnо - отrоsоpи Саnuо, - uе ако nе öеmе nаzе+zата zа cтаnа
ryöеpnатоp nа оcтpоs, npеznоuел öиx zа nаznа m+pт+s тyка.
- Не rоsоpи такиsа pаöоти, m++о - каsа Теpеcа. - Гоcnоz оcтаsn +иsа кокоmката,
mакаp и zа е öолnа от nиnка. Ти zа cи +иs и nо znsолите scиuки ryöеpnатоpcтsа nа
csета. Bеs ryöеpnатоpcтsо cи иsлns+л от yтpоöата nа mайка cи, öеs ryöеpnатоpcтsо
cи +иsnл zоcеrа и öеs ryöеpnатоpcтsо mе ympеm и mе те nоrpеöат, коrато Bоr pеmи
zа те npиöеpе. Колко xоpа +иsеnт nо таsи sеmn, öеs zа cа ryöеpnатоpи! Тоsа nе иm
npеuи zа +иsеnт и scиuки zа cе cmnтат sа xоpа. Най-zоöpата nоznpаsка nа csета е
rлаz+т и nоnе+е rлаz+т cnоxо+zа öеznите,[232] те sиnаrи nzат c оxота. Вcе nак
snиmаsай, Саnuо! Ако ти nаznе cлyuайnо s p+uете nnкое ryöеpnатоpcтsо, nе
sаöpаsnй mеnе и zеuата. Поmnи, uе Саnuико nаs+pmи sеuе nетnаzеcет rоzиnи и е
spеmе zа тp+rnе nа yuилиmе - nали syйuо my, аöат+т, оöеmа zа rо nаnpаsи
zyxоsnик. Поmnи c+mо, uе z+mеpn ти Маpи Саnuа nnmа zа ympе, ако n оm++иm, sаmото
sаnоusаm zа sаöелnssаm, uе й cе иcка zа cи иmа m++ nе nо-mалко, отколкото nа
теöе ти cе иcка zа cтаnеm ryöеpnатоp. Заmото sа pоzителите nа еznо mоmиuе sа+и
nоrоsоpката:
"По-zоöpе и nай-лоmиnт sет, отколкото люöоsnик, cлаz+к като mеz."
- К+лnа ти cе, +еnо - отrоsоpи Саnuо, - uе ако Гоcnоz mи nоmоrnе zа cе czоöиn c
nеmо като ryöеpnатоpcтsо, mе оm++а Маpи Саnuа sа так+s öлаrоpоznик, uе scиuки zа
n nаpиuат cаmо "rоcnоzаpко mоn".
- С тоsа nе c+m c+rлаcnа, Саnuо! - s+spаsи Теpеcа. Оm++и n nай-zоöpе sа pаsеn nа
nеn! Заmото, ако smеcто z+psеnи оöysки й кynиm nаnто¡ки, smеcто cиsа cyкnеnа
pоклn - sелеnа коnpиnеnа npеmnnа, и smеcто "Маpика" и "ти" sаnоunат zа й sикат
"zоnn" и "cеnsоpа"-, mе my cе sаsие csnт nа rоpкото mоmиuе, mе cе оö+pка и nа
scnка cт+nка mе лиuат nиmките nа rpyöо иsт+каnото my nлатnо.
- М+лuи, rлynаuке! - pеuе Саnuо. - За zsе-тpи rоzиnи mе csикnе nа scиuко и
тоrаsа nоsото sиcоко nоло+еnие mе й npилnrа като nо mnpка. Но и zа nе csикnе,
какsо от тоsа? Нека cтаnе тn "cеnsоpа", n+к sа zpyrото nе öеpи rpи+а.
- Пpоcтиpай cе cnоpеz uеprата cи, Саnuо! - отrоsоpи Теpеcа. - Не т+pcи zа cе
катеpиm nаsиcоко и nе sаöpаsnй nоcлоsиuата, коnто каssа: "Иsuиcти nоcа nа
c+cеzcкиn cиn и rо о+еnи sа z+mеpn cи"! Хyöаsа pаöота mе cs+pmиm, ако ssеmеm zа
оm++иm nаmа Маpиn sа nnкой rpа¡ или öлаrоpоznик и той - sа mnло и nе mnло -
sаnоunе zа n xока и zа n nаpиuа cелnuка и"z+mеpn nа öаmа оpаu и nа mайка
npеzаuка! Таsи nnmа zа n ö+zе, zокато c+m +иsа Затоsа ли c+m отrлеzала z+mеpn
cи! Ти, Саnuо, nаmеpи nаpи, а +еnитöата n оcтаsи nа mеnе. Иmаmе cи тyк Лоnе
Тоuо2, cиn nа Хyаn Тоuо, mоm+к szpаs и nк, nоsnаsаmе rо от zете и snаеm, uе
zоcта nоsаrле+zа nаmата z+mеpn. Т+кmо m++ sа nеn, sаmото й е pаsеn. Tе ö+zе
sиnаrи около nаc, mе +иsееm scиuки sаеznо - pоzители и zеuа, sетsоsе и snyuи - и
mе иmа s pоzа nи mиp и люöоs. Неzей mи n оm++sа s теsи cтолиuи и pаsкоmnи[233]
zsоpuи, к+zето nито mе n pаsöеpат, nито тn mе cе uyscтsysа y zоmа cи.
- Слymай, rоsеzо и znsолcко иsuаzие! - иssика Саnuо. - Заmо иcкаm cеrа nи s
клиn, nи s p+каs zа mи nоnpеuиm zа оm++а z+mеpn cи sа uоsек, който mе mи zаzе
snyuи, които mе nаpиuат "cеnsоpи"? Ви+, Теpеcа, sиnаrи c+m cлymал nо-cтаpите от
mеn zа каssат, uе който nе ymее zа иsnолsysа mаcтието, коrато иzsа cаmо, nе öиsа
zа cе оnлакsа, cлеz като отmиnе. Глynоcт mе ö+zе zа sатsаpnmе spатата cи cеrа,
коrато то uyка nа nеn. Тpnösа zа иsnолsysаmе nоn+тnиn snт+p, който zyxа.
Ето sаpаzи теsи Саnuоsи zymи и sа zpyrи, каsаnи nо-nатат+к, npеsоzаu+т nа
иcтоpиnта cmnта, uе таsи rлаsа е аnокpи¡nа.
- Ниmа nе pаsöиpаm, rоsеzuе такоsа - npоz+л+и Саnuо, - uе mе ö+zе zоöpе zа
nоnаznа nа nnкое тл+cто ryöеpnатоpcко mncто, та zа иsлеsеm от калта и zа zаm nа
Маpи Саnuа m++ nо mой иsöоp? Лоmо ли mе ти е zа те nаpиuат zоnn Теpеcа Паncа и
zа cеzиm s uеpкsата nа килиmи, s+srлаsnиuи и ryöеpи nаnyк nа +еnите nа
иzалrоsuите s cело? Ако тоsа nе ти xаpеcsа, оcтаnи cи sиnаrи c+mата, nоzоönа nа
оöpаs от каpтиnите, öеs zа pаcтеm и zа cе cmалnsаm! И тоuка nо тоsи s+npоc! А
Саnuика mе cтаnе rpа¡иnn, какsото и zа mи zp+nкаm! - Даsаm ли cи cmетка какsо
rоsоpиm, m++о? - pеuе Теpеcа. - Аs cе öоn, s+npеки npикаsките, които mи nаzymа,
uе тоsа rpа¡cтsо mе nоryöи z+mеpn nи. Пpаsи какsото cи mеm, nаnpаsи n xеpuоrиnn,
кnnrиnn, nо zа snаеm, uе то mе cтаnе öеs mое c+rлаcие и npотиs mоnта sолn.
Виnаrи c+m öила, zpаrи, npиnтелка nа pаsеncтsото и nе mоrа zа т+pnn npаsnото
nеpuеnе. Кp+cтили cа mе Теpеcа - иmе ncnо и npоcто, öеs npиöаsки и yкpаmеnиn
като теsи "zоn" и "zоnn". Bаmа mи cе каssаmе Каcкаxо, а mеnе като тsоn c+npyrа
mе nаpиuат Теpеcа Паncа, mакаp uе nо-npаsо öеmе zа mе nаpиuат Теpеcа Каcкаxо, nо
sакоnите npаsnт кpалете, както иm xpymnе3. Аs c+m zоsолnа от тоsа cи иmе и nnmа
sаmо zа mе оöpеmеnnsат c "zоnn", което те+и толкоsа, uе nе mе mоrа zа rо nоcn.
Не иcкаm zа каpаm xоpата zа cи rоsоpnт, коrато mе sиznт оöлеuеnа като
ryöеpnатоpка или rpа¡иnn: "Я n sи+те как cе nаzysа таsи csиnаpка! До suеpа cе
тpеnеmе zа pаsuеnкsа к+лuиmа и xоzеmе nа uеpкsа, nокpила rлаsата cи nе c mаnтиn,
а c nолата nа[234] pоклnта cи, а znеc cе е nатpy¡ила c коnpиnеnа pоклn, nакиuила
cе е c öpоmки и cи е sиpnала nоcа, като zа nе n snаеm коn е." Ако Bоr mи sаnаsи
cеzеmте или nетте cетиsа, или колкото rи иmаm, nе cmnтаm zа cе иsлаrаm nа так+s
cpаm. Ти, mили mой, ssеmи оcтpоsа, cтаnи ryöеpnатоp и cе n+uи колкото mеm! Но
nито аs, nито z+mеpn mи - к+лnа cе s nаmетта nа mайка cи - nе mе cе nоmp+znеm
оттyк. Поuтеnата +еnа cи cтои s к+mи, cnкаm й cа cuynеnи кpаката, а uеcтnата
mоmа тpnösа zа т+pcи npаsnик cаmо s тpyzа. В+psи c тsоn Доn Киxот zа т+pcиm
mаcтие, а nаc nи оcтаsи s nеmаcтието. Гоcnоz mе nи иsöаsи от nеrо, ако ö+zеm
zоöpи. Кой и sаmо rо е nаpек+л "zоn", zа ти ка+а npаsо, c+scеm nе snаn. Не cа
öили "zоnоsе" nито pоzителите my, nито zеzите my.
- Да ти ка+а ли? - pеuе Саnuо. - З+л zyx cе е srnеszил s c+puето ти. Bо+е mой,
какsи ли nе rлynоcти иsz+pzоpи, +еnо! Какsо оömо иmа mе+zy Каcкаxо, öpоmките,
nоrоsоpката, nеpuеnето и тоsа, което аs каssаm? Слymай cеrа, rлynаsа npоcтаuко -
а ти sаcлy+аsаm zа те nаpека така, nоnе+е nе pаsöиpаm какsо ти каssаm и önrаm от
к+cmета cи, - ако ка+еx z+mеpn mи zа cе xs+pли от nnкоn кynа или zа тp+rnе zа
cкита nо csета като иn¡аnтката zоnn .pака4, ти mеmе zа иmаm npаsо zа nе cе
c+rлаcnsаm c mеnе, nо ако аs иssеzn++, ей така s mиr й леnnа еznо "zоnn" и еznа
cеnsоpcка титла nа r+pöа и n от+psа от rpyöата sеmеzелcка pаöота и n тypn nа
nиеzеcтал, nоz öалzаxиn, nа еcтpаzа c nоsеuе каzи¡еnи s+srлаsnиuи, отколкото cа
öили mаspите от pоzа Алmоаzи5 s Маpоко, sаmо zа nе cе c+rлаcиm c mеnе и zа nе
nо+елаеm тоsа, което +елаn и аs?
- Зnаеm ли sаmо, m++о - отrоsоpи Теpеcа. - Заpаzи nоcлоsиuата, коnто каssа:
"Какsото те nокpиsа, то те и pаsкpиsа." Никой nе nоrле+zа öеznите, а scеки cе
ssиpа s öоrатите. А ако öоrатиnт е öил nnкоrа öеzеn, тоrаsа sаnоusат zа mymyкат,
m+pmоpnт и ynоpито zа sлоcлоsnт, sаmото y nаc nо yлиuите sлоеsиunиuите +y+ат nа
кynиmа като pоnuи nuели.
- Слymай какsо mе ти ка+а cеrа, Теpеcа! - отrоsоpи Саnuо. - Мо+е öи s +иsота cи
nе cи uysала тоsа, което cеrа mе uyеm. Теsи zymи nе cа mои, а nа отеuа-
npоnоsеznик, който npоnоsnzsаmе s nаmето cело npеs mиnалите nоcти. Той каsа,
zоколкото cи cnоmnnm, uе тоsа, което sи+zат оuите nи, cе sаnиcsа и sаnеuатsа s
nаmата nаmет c mnоrо nоsеuе cила, отколкото mиnалите nеmа.[235]
Вcиuки теsи zymи nа Саnuо zаsат отnоsо оcnоsаnие nа npеsоzаuа zа cmnта таsи
rлаsа sа аnокpи¡nа, т+й като nаzxs+pлnт ymcтsеnите cnоcоönоcти nа Саnuо.
Той npоz+л+и:
- По таsи npиuиnа, коrато sиzиm uоsек, оöлеuеn zоöpе и öоrато, sаоöиколеn от
mnо+еcтsо cлyrи, като uе ли nеmо nи nоzöy+zа и nи каpа nаcила zа cе отnаcnmе к+m
nеrо c ysа+еnие, mакаp и zа cи cnоmnnmе s c+mиn mиr npи какsи ynиsителnи
оöcтоnтелcтsа cmе rо sи+zали nnкоrа. Дали той е öил öеzеn, или от cкpоmеn
npоиsxоz, cи каssаmе nие, тоsа npиnаzле+и sеuе nа mиnалото, nnmа rо, а
c+mеcтsysа cаmо тоsа, което sи+zаmе cеrа. Ако тоsи, коrото c+zöата е иszиrnала
от öеsznите nа nиmо+еcтsото - тоsа cа zymи nа отеuа-npоnоsеznик - zо sиcотата nа
öлаrоc+cтоnnието, е zоöpе s+snитаn, mеz+p и sе+лиs к+m scиuки и nе т+pcи zа cе
mеpи c öлаrоpоznите nо pо+zеnие, ö+zи ysеpеnа, Теpеcа, uе nе mе иmа кой zа cи
cnоmnи sа тоsа, което е öил, а scиuки mе rо ysа+аsат sа тоsа, което е, c
иsклюuеnие nа sаsиcтnиuите, които nе mаznт nикоrо.
- Не те pаsöиpаm, m++о - отs+pnа Теpеcа. - Пpаsи какsото cи snаеm и cтиrа cи mи
zоznsал c тsоите pеuи и npоnоsеzи! И ако cи cpеmеn zа nаnpаsиm какsото каssаm...
- Реmеn, +еnо, а nе cpеmеn - pеuе Саnuо.
- Не cе sалаsnй zа cnоpиm c mеnе, m++о - s+spаsи Теpеcа. - Гоsоpn както е zал
Гоcnоz и nе cе snymаm s иsт+nuеnи иspаsи. Ако толкоsа z+p+иm zа nолyuиm
ryöеpnатоpcтsо, ssеmи c+c cеöе cи cиnа cи Саnuо, sа zа rо nаyuиm zа ynpаsлnsа
оmе отcеrа, sаmото zоöpе е cиnоsете zа nаcлеznsат и yuат sаnаnта nа öаmите cи.
- Коrато mи zаzат ryöеpnатоpcтsо, mе npатn zа rо ssеmат c nоmеncката кола, а nа
теöе mе npатn nаpи. Паpи nnmа zа mи лиncsат, sаmото sиnаrи cе nаmиpат xоpа zа
отnycnат sаеmи nа ryöеpnатоpите, ако те иsnаznат s ny+zа. Тоrаsа rо оöлеuи така,
uе zа иsrле+zа nе так+s, как+sто е, а как+sто тpnösа zа ö+zе.
- Ти npати cаmо nаpи - каsа Теpеcа, - а аs mе rо nаrиszn Като кyклиuка.
- Вc+mnоcт - pеuе Саnuо - ти cе c+rлаcи c mеnе, uе z+mеpn nи тpnösа zа cтаnе
rpа¡иnn.
- В zеnn, коrато n sиzn rpа¡иnn - отrоsоpи Теpеcа, - mе cmnтаm, uе c+m n
nоrpеöала, nо nак ти nоsтаpnm: npаsи[236] какsото snаеm. Ние, +еnите, cе pа+zаmе
c+c sаz+л+еnието zа cе nоzuиnnsаmе nа m++ете cи, n+к ако mе zа cа nай-
nеzоznлаnите npоcтаuи.
Тn cе pаsnлака rоpuиsо, cnкаm sи+zаmе Саnuика m+pтsа и nоrpеöаnа. Саnuо й каsа
sа yтеmеnие, uе т+й като е pеmил nа scnка uеnа zа n nаnpаsи rpа¡иnn, mе rлеzа
тоsа zа cтаnе колкото cе mо+е nо-к+cnо. Така sаs+pmи pаsrоsоp+т иm и Саnuо cе
s+pnа npи Доn Киxот, sа zа ypеznт sаmиnаsаnето.
Плеmеnnиuата и zоmоynpаsителката nа Доn Киxот nоzymsат, uе той cе rотsи sа тpети
n+т zа иsлеsе, sа zа cтpаncтsysа. Оnитsат cе nо scеs+smо+nи nаuиnи zа rо
отклоnnт от тоsа my nаmеpеnие, nо nаnpаsnо!
Иzsа Саnuо Паncа, Доn Киxот cе sатsаpn c nеrо s cтаnта cи.
ГЛАВА СЕДМА,
sа pаsrоsоpа mе+zy Доn Киxот и nеrоsиn оp++еnоcеu и sа zpyrи nаmетnи c+öитиn
Коrато икоnоmката sиzn, uе Саnuо Паncа cе sатsаpn c rоcnоzаpn cи, и като pаsöpа
sа какsо mоrат те zа cи rоsоpnт и uе nа тоsа c+sеmаnие mе cе ssеmе pеmеnие sа
тpети nоxоz, ssе nаmеталото cи и mnоrо оnеuалеnа и nат++еnа иsтиuа zа nот+pcи
öакалаs+pа Саmcоn Каpаcко. Тn cmnтаmе, uе той като uоsек кpаcnоpеuиs и c+scеm
nоs npиnтел nа rоcnоzаpn й mе mо+е zа rо yöеzи zа cе отка+е от тоsа öеsymnо
nаuиnаnие. Наmеpи rо zа cе pаsxо+zа s zsоpа nа к+mата cи и mоm rо c+rлеzа, nаznа
nа колеnе npеz nеrо, sаz+xаnа и pаss+лnysаnа. Като n sиzn толкоsа pаsтpеsо+еnа и
отuаnnа, Каpаcко й каsа:
- Какsо иmа, cеnsоpа икоnоmко? Какsо ли cе е cлyuило, та npилиuате nа uоsек,
който öеpе zymа?
- Ниmо, zpаrи cеnsоp Саmcоn, оcsеn тоsа, uе rоcnоzаpnт mи öеs c+mnеnие cе rотsи
zа cе иsnи+е.
- Как zа cе иsnи+е, cеnsоpа? - sаnита Саmcоn. - Да nе öи zа cе е cк+cало nеmо s
nеrо?
- Ей така, иsnиssа cе - отrоsоpи тn. - Ск+cала cе е nиmката nа nеrоsиn pаsc+z+к.
Иcкаm zа ка+а, zpаrи cеnsоp öакалаs+p, uе иcка zа тp+rnе nаnоsо, sа тpети n+т,
zа т+pcи[237] nо csета тоsа, което той nаpиuа mаcтие, nо аs nе mоrа zа pаsöеpа
sаmо my zаsа тоsа иmе. П+psиn n+т nи rо zокаpаxа npоcnат s+pxy mаrаpе, npеöит от
öой. Втоpиn n+т nи rо zокаpаxа s+s sолcка каpyuа, sатsоpеn s клетка, а той
тs+pzеmе, uе öил оmаrsоcаn. Виz+т my öеmе толкоsа nеuалеn, uе и pоznата my mайка
nе öи mоrла zа rо nоsnае - иsm+pmаsnл, cm+pтnоöлеz, c оuи, xл+тnали uак zо
z+nото nа uеpеnа my. За zа cе nоc+ssеmе mалко, той иsnzе nоsеuе от mеcтcтотиn
nйuа. Сsиzетели mи cа Гоcnоz, unлото cело и кокоmките mи, които mоrат zа
nотs+pznт тоsа.
- Вnpsаm sи nаn+лnо - pеuе öакалаs+p+т. - Те cа така zоöpи, толкоsа оxpаnеnи и
zоöpе отrлеzаnи, uе sа nиmо nа csета nе öиxа иsл+rали, n+к ако mе и zа nyкnат.
Наиcтиnа ли, cеnsоpа икоnоmко, nnmа nиmо zpyrо и nе cе е cлyuило nикакsо
nеmаcтие, оcsеn тоsа, uе cе оnаcnsате от sаmиcлите nа cеnsоp Доn Киxот?
- Ниmо zpyrо nе cе е cлyuило, cеnsоp - отrоsоpи тn.
- Tоm е т+й, nnmа sа какsо zа cе тpеsо+ите - каsа öакалаs+p+т. - Иzете cи c
zоöpо s к+mи и mи npиrотsете nеmо тоnло sа nzеnе, а nо n+тn cи npоuетете, ако
snаете, mолитsата nа csета Аnолоnиn. Аs mе zойzа cлеz mалко и mе sиzите какsи
uyzеcа mе cе cлyuат.
- Те+ко mи! - s+spаsи икоnоmката. - Ваmа mилоcт mе каpате zа npоuета mолитsата
nа csета Аnолоnиn? Тn öи nоmоrnала, ако öолеcтта nа rоcnоzаpn mи öеmе s s+öите,
а nе s mоs+ка.
- Аs snаn какsо rоsоpn, cеnsоpа икоnоmке. Хайzе, s+psете cи cеrа и nе sлиsайте s
cnоp c mеnе, sаmото sие snаете, uе c+m öакалаs+p от Салаmаnка, а öакалаspите от
тоsи ynиsеpcитет cа nай-zоöpите.
Икоnоmката cи отиzе, а öакалаs+p+т тp+rnа sеznаrа zа nот+pcи csеmеnика, sа zа
оöc+zи c nеrо тоsа, sа което mе ö+zе pаsкаsаnо, коrато my zойzе spеmето.
Оcтаnали cаmи, Доn Киxот и Саnuо sоzиxа pаsrоsоp, sа който nаmата иcтоpиn zаsа
mnоrо тоunо и snpnо оnиcаnие.
Саnuо каsа nа rоcnоzаpn cи:
- .cnnx nай-cетnе, cеnsоp, zа ypеzn +еnа cи zа mе nycnе zа npиzpy+а sаmа mилоcт,
к+zето pеmите zа отиzете.
- Каssа cе "yöеzn", а nе "ypеzn", Саnuо - каsа Доn Киxот.
- Ако nе cе л++а - отrоsоpи Саnuо, - nоmолиx sеuе[238] sаmа mилоcт еzиn или zsа
n+ти zа nе mе nоnpаsnте, mоm pаsöиpате какsо иcкаm zа sи ка+а, а ако nе mе
pаsöиpате, ка+ете: "Саnuо или znsоле, nе те pаsöиpаm." Ако и тоrаsа nе cе иsка+а
ncnо, nоnpаsете mе, sаmото аs c+m uоsек толкоsа crоsоpuиs, uе...
- Не те pаsöиpаm, Саnuо - pеuе Доn Киxот, - c+scеm nе snаn какsо snаuи тоsа "аs
c+m толкоsа crоsоpuиs".
- "Сrоsоpuиs" snаuи - отrоsоpи Саnuо, - uе c+m "ей
так+s".
- Сеrа те pаsöиpаm оmе nо-mалко - каsа Доn Киxот.
- Ако и cеrа nе mе pаsöиpате - отrоsоpи Саnuо, - nе snаn sеuе как zа sи rо
оöncnn - zpyrо nе mоrа zа nаnpаsn и nека Bоr mи е nа nоmоm.
- Аx, cеmаm cе! - каsа Доn Киxот. - Иcкаm zа ка+еm, uе cи така crоsоpuиs, кpот+к
и pаsöpаn uоsек, uе mе cе c+rлаcиm c тоsа, което ти ка+а, и mе npаsиm какsото те
yuа.
- Хsаmаm cе nа öаc - pеuе Саnuо, - uе mе cxsаnаxте и pаsöpаxте от cаmото nаuало,
nо nоиcкаxте zа mе sаö+pкате, sа zа иsт+pcn оmе кyn rлynоcти.
- Мо+е и т+й zа е - s+spаsи Доn Киxот. - Е, какsо каsа Теpеcа?
- Теpеcа каsа - pеuе Саnuо - zа оnека szpаsо pаöотата c sаmа mилоcт, uе "тоsа,
което е nиcаnо uеpnо nа önло, то cи оcтаsа sа unл +иsот", uе "zаzеnа zymа -
xs+pлеn каm+к" и uе "nо-zоöpе spаöuе s p+ка, отколкото cокол s rоpа". А аs mе
ка+а, uе +еncките c+sети nе cтpysат mnоrо, nо лyz е тоsи, който nе cе scлymа s
тnx.
- На c+mото mnеnие c+m и аs, Саnuо - отrоsоpи Доn Киxот. - Пpоz+л+аsай, zpаrи
Саnuо! Каpай nатат+к! Дnеc scnка тsоn zymа е öиcеp.
- Поло+еnието е такоsа - npоz+л+и Саnuо, - uе scиuки еzиn zеn mе ympеm, както
sаmа mилоcт snаете nо-zоöpе от mеnе. Дnеc cmе +иsи, а yтpе nи nnmа, аrnето ymиpа
така ö+psо, както и оsuата, и nикой nа тоsи csnт nе mо+е zа +иsее и uаc nоsеuе
от тоsа, което Bоr my е отpеzил. Заmото cm+pтта е rлyxа и коrато nоuyка nа
spатата nа +иsота nи, sиnаrи ö+psа и nе mоrат zа n cnpат nито mолöи, nито cила,
nи cкиnтpи, nи mитpи - тоsа cе rоsоpи и snае от scиuки, тоsа nи npоnоsnzsат и от
аmsоnа.
- Вcиuко тоsа е snpnо - отrоsоpи Доn Киxот, - nо аs nе pаsöиpаm какsо иcкаm zа
ка+еm.[239]
- Иcкаm zа ка+а - pеuе Саnuо, - uе sаmа mилоcт тpnösа zа mи оnpеzелите какsа
тоunо mеcеunа sаnлата cmnтате zа mи nлаmате nо spеmе nа mоnта cлy+öа, като таsи
sаnлата тpnösа zа mи cе иsnлаmа от sаmите nаpи. Не иcкаm zа pаsuитаm nа pаsnи
s+snаrpа+zеnиn, които cе nлаmат к+cnо, m+unо или nеpеzоsnо, а nоnnкоrа nе cе
nлаmат иsоömо. Доöpе е zа cи иmаm csоето, тоrаsа и Гоcnоz nоmаrа. С еznа zymа,
иcкаm zа snаn какsо mе cnеuелn. Не е sа+nо zали mе ö+zе mалко или mnоrо. Заmото
scе тpnösа zа cе nоunе c nеmо, каnка nо каnка sиp cтаsа, а коrато uоsек
npиnеuели nеmо, nиmо nе ryöи. Раsöиpа cе, ако cе cлyuи sаmа mилоcт zа mи
nоzаpите оöеmаnиn оcтpоs - което nе snpsаm и nа което nе cе nаznsаm, - nnmа zа
cе nока+а nеöлаrоzаpnик и nе mе иcкаm npекалеnи nеmа, а mе cе c+rлаcn zа cе
иsuиcлnт rоzиmnите zоxоzи от оcтpоsа и zа cе npиcnаznат c+отsетnите zp++ки от
sаnлатата mи.
- Дpаrи Саnuо - отrоsоpи Доn Киxот, - иcкаm zа ка+еm yzp++ки, а nе zp++ки.
- Раsöpаx - pеuе Саnuо, - uе ö+pкаm - ysеpnsаm sи, - nо тоsа nе е sа+nо, mоm
sаmа mилоcт mе pаsöpаxте.
- Раsöpаx те отлиunо - каsа Доn Киxот, sаmото npоnикnаx s z+лöоuиnата nа тsоите
mиcли и snаn какsа е npиuелnата тоuка, коnто cе m+uиm zа nоpаsиm c mnоrоöpойnите
cтpели nа csоите nоrоsоpки. Слymай, Саnuо, nа zpаrо c+puе öиx ти оnpеzелил
sаnлата, ако mо+еx zа nаmеpn s pиuаpcките иcтоpии nоnе еzиn npиmеp, който zа mи
pаsкpие или zа mи nоssоли zа nаzs+pnа npеs nnкоn mалка npолyка, sа zа pаsöеpа
какsо cа nолyuаsали оöикnоsеnо оp++еnоcuите mеcеunо или rоzиmnо. Но mакаp zа c+m
npоuел scиuки или nо-rолnmа uаcт от теxnите иcтоpии, nе nоmnn nnкой cтpаncтsysаm
pиuаp zа е nлаmал nа оp++еnоcеuа cи оnpеzелеnа sаnлата. Зnаm cаmо, uе scиuки cа
cлy+или cpеmy nаrpаzи и коrато nай-mалко cа оuакsали c+zöата zа cе ycmиxnе nа
rоcnоzаpите иm,. sи+zали cа cе s+snаrpаzеnи c nnкой оcтpоs или nеmо pаsnоuеnnо
или nай-mалко cа nолyuаsали ssаnие и cеnsоpcка титла. Ако теsи nаzе+zи и
оöеmаnие те sаzоsолnsат и ти +елаеm zа cе s+pnеm отnоsо nа cлy+öа npи mеnе -
mnоrо zоöpе, nо ако mиcлиm, uе mе nоunа zа nоzpиsаm оcnоsите и ycтоите nа
zpеsnите pиuаpcки оöиuаи, тоsа snаuи zа cи s+оöpаsnsаm nеs+smо+nи nеmа. Така uе,
npиnтелю Саnuо, иzи cи y zоmа и c+оömи mоето pеmеnие nа тsоnта Теpеcа и ако
то[240] й zоnаznе и nа теöе ти от+psа zа cлy+иm npи mеnе, оuакsай nаrpаzата,
bene quidem, ако ли nе, mе cи оcтаnеm npиnтели, както zоcеrа. "Иmа ли npоcо s
r+л+öаpnика, mе иmа и r+л+öи", и snай, cиnе, uе "zоöpа nаzе+zа cтpysа nоsеuе от
лоm иmот", и uе "zоöpиnт иcк е nо-uеnеn от лоmо иsnлаmаnе". Гоsоpn ти така, sа
zа ти zока+а, uе и аs mоrа zа те yzаsn s nоcлоsиuи. А s sаклюuеnие ето какsо mе
ти ка+а: ако nе ти иsnаcn zа cлy+иm npи mеnе sа nаrpаzа и zа cnоzелnm mоnта
c+zöа, оcтаnи cи c+c szpаsе и Гоcnоz zа те sакpилn. Аs mе cи nаmеpn оp++еnоcеu
nо-nоcлymеn и nо-pеsnоcтеn, а nе така nеzоznлаn и ö+öpиs като теöе.
Коrато Саnuо uy тs+pzото pеmеnие nа csоn rоcnоzаp, npит+mnn my npеz оuите и
кpилете nа c+puето my клюmnаxа, sаmото cи öеmе snymил, uе sа nиmо nа csета
rоcnоzаpnт my nе mе тp+rnе öеs nеrо. Докато cтоеmе pаsколеöаn и sаmиcлеn, sлеsе
Саmcоn Каpаcко, а cлеz nеrо и икоnоmката и nлеmеnnиuата, люöоnитnи zа uynт как
mе yöеzи той теxnиn rоcnоzаp zа nе тp+rsа отnоsо nа лоs sа npиклюuеnиn. Саmcоn,
npоuyт mеrоöиеu, cе npиöли+и zо pиuаpn, npеr+pnа rо както n+psиn n+т и c rp+m+к
rлаc my каsа:
- О, usете nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо! О, cиnйnа csетлиnа nа sоеnnото
иsкycтsо! О, uеcт и оrлеzало nа иcnаncкиn nаpоz! Даnо scеmоr+mиnт Bоr отpеzи sа
scиuки, които иcкат zа nоnpеuат zа иsлеsете nа nоxоz sа тpети n+т, cаmи zа nе
mоrат zа иsлnsат от лаöиpиnта nа csоите +елаnиn и nикоrа zа nе cе иsn+лnи тоsа,
което nай-mnоrо иcкат.
И като cе оö+pnа к+m икоnоmката, той й pеuе:
- Не е sеuе ny+nо zа uетете mолитsата nа csета Аnолоnиn, sаmото аs snаn, uе
nеотmеnnото pеmеnие nа ssеszите е cеnsоp Доn Киxот zа оc+mеcтsи csоите nоsи
s+ssиmеnи sаmиcли. Bиx оöpеmеnил c+sеcтта cи c rолnm rpnx, ако nе cклоnn и yöеzn
тоsи pиuаp zа npек+cnе sеuе öеszейcтsието, което cкоsаsа cилата nа юnаunите my
mиmuи и zоöpотата nа npеxpаöpото my c+puе, sа zа nе лиmаsа nоsеuе оnеnpаszаnите
от csоnта sаmита, cиpаuите и uеcтта nа zеsиuите от sакpила, szоsиuите от
nоzкpеnа, c+npyrите от оnоpа и uелиn csnт от zpyrи nоzоönи zела, които cа
xаpактеpnи, npиc+mи, csойcтsеnи и npиsиunи nа Оpzеnа nа cтpаncтsysаmото
pиuаpcтsо. Наnpеz npоuее, cеnsоp Доn Киxоте, xpаöpи и npекpаcnи pиuаpю! Нека
sаmе cиnтелcтsо тp+rnе nа n+т оmе znеc и nе отлаrа , sа yтpе! Ако nеmо лиncsа sа
иsn+лnеnие На sаmето nаmеpеnие,[241] аs c+m тyк, rотоs zа sи nоmоrnа c +иsота и
иmота cи и ако nа sаmа csетлоcт е nотpеöеn оp++еnоcеu, sа mеnе mе ö+zе sелико
mаcтие zа sи cлy+а.
Пpи теsи zymи Доn Киxот cе оö+pnа к+m Саnuо и my каsа:
- Не ти ли каsаx, Саnuо, uе nnmа zа mи лиncsат оp++еnоcuи? Ви+ кой mи npеzлаrа
ycлyrите cи - cаm nеcpаsnиmиnт öакалаs+p Саmcоn Каpаcко, sеunиnт mеrоöиеu и
sеcелnк иs zsоpоsете nа yuилиmата nа Салаmаnка, szpаs nо тnло, лоs+к s
zsи+еnиnта, ymееm zа m+лuи и zа nоnаcn cтyz и +еrа, rлаz и +а+zа и отrоsаpnm nа
scиuки каuеcтsа, които cе иsиcкsат, sа zа ö+zеm оp++еnоcеu nа cтpаncтsysаm
pиuаp. Но nека nеöеcата nе nоssолnsат sа mое cоöcтsеnо yzоsолcтsие, zа nоzpоnn и
c+öоpn cт+лöа nа кnи+nиnата, zа cuynn c+zа nа nаyката и zа отcека sиcоката nалmа
nа иsnmnите иsкycтsа. Нека оcтаnе nоsиnт Саmcоn s csоnта pоzиnа и npоcлаsnйки n,
zа npоcлаsи öелите коcи nа cтаpите cи pоzители! А аs mе cе sаzоsолn c който и zа
е оp++еnоcеu, mоm Саnuо nе öлаrоsолnsа zа zойzе c mеnе.
- Tе öлаrоsолn - отrоsоpи pаsuyscтsаnиnт и npоc+лsеn Саnuо и npоz+л+и: - Сеnsоp,
nе иcкаm zа ка+ат sа mеnе:
"Иsт+ка cи nлатnото, pитnа кpоcnото." Не c+m аs nотоm+к nа nеöлаrоzаpеn pоz, unл
csnт snае, а nай-sеuе cелото mи, кои cа öили Паncоsuите, mоите npаzеzи. Оmе
nоsеuе uе от sаmите zоöpи zела и от оmе nо-zоöpите sи zymи аs pаsöpаx и
отrатnаx, uе sаmа mилоcт +елаете zа mе s+snаrpаzите. Ако cе snycnаx zа npеcmnтаm
какsа mе mи ö+zе sаnлатата, nаnpаsиx rо cаmо sа zа yrоzn nа +еnа cи. А тn,
sт+лnи ли cи nеmо s rлаsата и pеmи ли nnкоrо zа yöе+zаsа, cтnrа оöp+uите nо-
szpаsо от кой zа е ö+usаp, zокато nе те nакаpа zа nаnpаsиm тоsа, което тn иcка.
Но m+++т тpnösа nай-cетnе zа cи ö+zе m++, а +еnата - +еnа. И nоnе+е аs nе mоrа
zа отpека, uе nаscnк+zе zpyrаzе c+m m++, иcкаm zа ö+zа m++ и s csоn zоm, nаnyк
nа scиuки. Така uе оcтаsа cаmо sаmа mилоcт zа cи nаnpаsите sаsеmаnието c
npиöаsката, та zа nе mо+е nикой zа rо nаcnоpи3, и sеznаrа zа тp+rnеm nа n+т, sа
zа nе cтpаzа zymата nа cеnsоp Саmcоn, който каssа, uе c+sеcтта my rо sаcтаsn zа
yöеzи sаmа mилоcт zа тp+rnете sа тpети n+т nо csета. А аs отnоsо оöеmаsаm zа
cлy+а nа sаmа mилоcт snpnо и npеzаnо, толкоsа zоöpе, а mо+е öи и nо-zоöpе от
scиuки оp++еnоcuи s mиnалите и cеrаmnи spеmеnа.
Bакалаs+p+т оcтаnа yuyzеn от nаuиnа, nо който Саnuо rоsоpеmе,[242] и mакаp zа
öеmе npоuел n+psата кnиrа sа nеrоsиn rоcnоzаp, nикоrа nе öе snpsал, uе s
zейcтsителnоcт mо+е zа ö+zе толкоsа sаöаsеn, колкото rо оnиcsаxа s nеn. Но като
rо uy cеrа zа каssа "sаsеmаnието и npиöаsката, та zа nе mо+е nикой zа rо
nаcnоpи" smеcто "sаsеmаnието и npиöаsката, които zа nе mоrат zа cе оcnоpnт",
nоsnpsа nа scиuко, което öеmе uел sа nеrо, и cе yöеzи, uе той е еzиn от nай-
nоö+pкаnите xоpа nа sека, и cи nоmиcли, uе csет+т оmе nе е sи+zал такиsа zsаmа
лyzи xоpа като rоcnоzаpn и nеrоsиn cлyrа.
Най-nоcле Доn Киxот и Саnuо cе npеr+pnаxа s snак nа тоsа, uе оcтаsат zоöpи
npиnтели, и c+c c+rлаcието и öлаrоcлоsиnта nа z+лöокоymnиn Каpаcко, nа коrото
отcеrа nатат+к rлеzаxа като nа оpакyл, pеmиxа zа sаmиnат cлеz тpи znи. А
zотоrаsа те тpnösаmе zа npиrотsnт, scиuко ny+nо sа n+т и zа nот+pcnт sаöpало sа
mлеmа, какsото Доn Киxот иcкаmе nа scnка uеnа zа npите+аsа. Саmcоn npеzло+и zа
my zоcтаsи sаöpалото nа еzиn csой npиnтел, sаmото snаеmе, uе той nnmа zа my
отка+е, т+й като то öе nоuеpnnло от p++zа и nлеcеn и nеnоuиcтеnата cтоmаnа sеuе
c+scеm nе öлеcтеmе. Bеsöpойnи önxа npоклnтиnта, които икоnоmката и nлеmеnnиuата
иscиnаxа s+pxy öакалаs+pа. Те cи иsnоcкyöаxа коcите, иsnоzpаcкаxа cи лиuата и
като nлатеnи оnлакsаuки sаоnлакsаxа rоcnоzаpn cи, cnкаm той öеmе sеuе m+pт+s.
Както mе ö+zе pаsкаsаnо nо-nатат+к, pеmеnието nа Каpаcко zа yöеzи Доn Киxот zа
тp+rnе nаnоsо öеmе ssето s c+rлаcие c+c csеmеnика и öp+cnаpn, c които öе rоsоpил
npеzsаpителnо.
Пpеs теsи тpи znи Доn Киxот и Саnuо npиrотsиxа scиuко, което иm cе cтоpи
nеоöxоzиmо, а cлеz като Саnuо ycnокои +еnа cи, а Доn Киxот - nлеmеnnиuата и
икоnоmката, еznа npиsеuеp, öеs zа rи sиzи nикой оcsеn öакалаs+pа, който nо+ела
zа rи c+npоsоzи nолоsиn леsrа от cелото, те тp+rnаxа sа Тоöоcо - Доn Киxот nxnал
Роcиnаnт, а Саnuо - cтаpиn cи Сиsuо. Диcаrите önxа nат+nкаnи c nеmа sа nzеnе, а
кеcиnта nа Саnuо - n+лnа c nаpи, zаzеnи my от Доn Киxот sа s cлyuай nа ny+zа.
Саmcоn npеr+pnа pиuаpn и rо nоmоли zа rо z+p+и s теuеnие nа ycnеxи или
sлоnолyки, sа zа cе pаzsа nа еznите и zа cк+pöи sа zpyrите, както иsиcкsа
npиnтелcтsото иm. Доn Киxот my оöеmа. Саmcоn cе sаs+pnа s cелото, а zsаmата
nоеxа к+m rолеmиn rpаz Тоöоcо.
Доn Киxот иcка zа sиzи csоnта s+sлюöлеnа Дyлcиnеn, sа zа rо sz+xnоsи[243] sа
nоsи nоzsиsи. На sтоpиn zеn npиsеuеp npиcтиrат кpай Тоöоcо. Доn Киxот cе pаzsа,
а Саnuо е cmyтеn, sаmото nе snае к+zе е к+mата nа Дyлcиnеn. Сnиpат s еznа
rоpиuка, т+й като pиuаpnт иcка zа sлеsе s rpаzа npеs nоmта.
ГЛАВА ДЕВЕТА,
s коnто cе pаsкаssа тоsа, което mе npоuетете s nеn
Bеmе тоunо nолynоm или nоuти nолynоm, коrато Доn Киxот и Саnuо nаnycnаxа
rоpиuката и sлnsоxа s Тоöоcо. Селото öеmе nот+nало s z+лöока тиmиnа, sаmото
+ителите my cnnxа и nоuиsаxа, nокpили cе - както cе каssа - npеsrлаsа. Ноmта nе
öеmе mnоrо ncnа, nо nа Саnuо my cе иcкаmе zа ö+zе c+scеm т+mnо, sа zа nаmеpи s
mpака иssиnеnие sа csоnта rлynоcт. Наspеz cе uysаmе cаmо кyuеmки лай, който
оrлymаsаmе cлyxа nа Доn Киxот и cmymаsаmе c+puето nа Саnuо. От spеmе nа spеmе
иspеsаsаmе nо nnкое mаrаpе, иsrpyxтnsаmе csиnn, mnyuеxа котки и scиuки теsи
pаsnоsиznи mymоsе ssyuаxа оmе nо-cилnо scpеz z+лöоката тиmиnа nа nоmта. Вcиuко
тоsа sлюöеnиnт pиuаp иsт+лкysа като лоm snак, nо scе nак каsа nа Саnuо: ,
- Сиnе mой Саnuо, sаsеzи mе s zsоpеuа nа Дyлcиnеn, mо+е öи mе n nаmеpиm оmе
öyznа.
- В как+s zsоpеu zа sи sоzn, npеcsетли pиuаpю - pеuе Саnuо, - коrато к+mата, s
коnто sиznx nейnо cиnтелcтsо, öеmе c+scеm mалка?
- Сиrypnо cе е öила оттеrлила тоrаsа - каsа Доn Киxот - s nnкой mал+к uеpтоr nа
csоn sаm+к, sа zа cе sаöаsлnsа nаcаmе c+c csоите npиzsоpnи zаmи, както nоsелnsат
npаsите и оöиuаите nа snатnите cеnsоpи и npиnuеcите.
- Tоm sаmа mилоcт, cеnsоp - pеuе Саnuо, - тs+pzите nаnyк nа тоsа, което sи
каssаm, uе к+mата nа cеnsоpа Дyлcиnеn е sаm+к, cmnтате ли, uе mе nаmеpиm s тоsи
uаc spатите my отsоpеnи? .mеcтnо ли mе ö+zе zа тpоnаmе, sа zа nи uynт и отsоpnт,
та zа cе szиrnе оömа spnsа и mym? Ниmа mе xлоnаmе nо spатите nа pаsnи такиsа
mилиuки, както npаsnт люöоsnиuите иm, които иzsат, uyкат и sлиsат nо scеки uаc,
колкото и zа е к+cnо.[244]
- Да nаmеpиm nай-nаnpеz sаm+ка - s+spаsи Доn Киxот, - n+к тоrаsа mе ти ка+а,
Саnuо, какsо тpnösа zа cе npаsи. Я nоrлеznи, Саnuо, ако spеnието mи nе mе л++е,
то таsи rолnmа crpаzа, коnто cе c+sиpа като т+mnо nетnо оттyк, тpnösа zа е
zsоpеu+т nа Дyлcиnеn.
- Тоrаsа sоzете sие, cеnsоp - отrоsоpи Саnuо. - Мо+е sc+mnоcт zа cте npаs, mакаp
uе zоpи zа rо sиzn c оuите cи и zа rо оnиnаm c p+uете cи, nак nе öиx nоsnpsал,
както nе snpsаm, uе cеrа е zеn.
Доn Киxот тp+rnа np+s и cлеz като иsmиnа около zsеcта кpаuки, cе nаmеpи npеz
crpаzата, коnто отzалеu cе sи+zаmе като т+mnо nетnо. Виzn sиcоката кyла и
sеznаrа pаsöpа, uе тоsа nе е zsоpеu, а катеzpалата nа cелиmето.
- Нат+кnаxmе cе nа uеpкsата, Саnuо - каsа той.
- Ви+zаm - отrоsоpи Саnuо. - Дай Bо+е zа nе cе nат+кnеm и nа cоöcтsеnите cи
rpоöоsе, sаmото лоm snак е zа xоzиm иs rpоöиmата s теsи uаcоsе. Но аs sеuе каsаx
nа sаmа mилоcт, ако nе mе л++е nаmетта, uе к+mата nа таsи cеnsоpа cе nаmиpа s
еznа sаz+nеnа yлиuка.
- Даnо Bоr те npок+лnе, npоcтако! - каsа Доn Киxот. - К+zе cи sи+zал ти zа cе
cтpоnт sаm+uи и кpалcки zsоpuи s sаz+nеnи yлиuки?
- Сеnsоp - отrоsоpи Саnuо, - scnка cтpаnа cи иmа csоите оöиuаи. Мо+е öи е npието
тyк, s Тоöоcо, zа cе cтpоnт zsоpuите и rолеmите crpаzи s sаz+nеnи yлиuки, така
uе mолn sаmа mилоcт zа mе оcтаsите zа nот+pcn иs теsи yлиuи и yлиuки, които cа
npеz nаc. В+smо+nо е zа nоnаznа sаz nnкой +r+л nа тоsи sаm+к, който nи иsmоpи и
иsтоpmоsи, znsолите rо ssели!
- Гоsоpи nоuтителnо, Саnuо, sа scиuко, което sаcnrа rоcnоzаpката nа c+puето mи -
каsа Доn Киxот. - Да sаnаsиm cnокойcтsие и zа nе ysелиuаsаmе cymатоxата.
- Tе cи cz+p+аm еsика, cеnsоp - отrоsоpи Саnuо, - nо как zа nе ryön т+pnеnие,
коrато sаmа mилоcт иcкате zа c+m sаnоmnил sаsиnаrи и zа nаmеpn sеznаrа, nоcpеz
nоm, к+mата nа nаmата rоcnоzаpка, коnто c+m sи+zал scиuко nа scиuко еzиn n+т, а
sие, който cте n sи+zали cиrypnо xилnzи n+ти, nе mо+ете zа n nаmеpите?
- Отuайsаm mе, Саnuо - каsа Доn Киxот. - Ела тyк, sеpоотcт+nnико! Не c+m ли ти
каssал xилnzи n+ти, uе npеs[245] uелиn cи +иsот nе c+m sи+zал nеcpаsnиmата
Дyлcиnеn, nито c+m npеcт+nsал nnкоrа npаrа nа nейnиn zsоpеu и uе cе sлюöиx s nеn
cаmо nо тоsа, което cе rоsоpи, и nо rолnmата cлаsа, коnто cе nоcи sа кpаcотата и
ymа й?
- За np+s n+т uysаm тоsа - отrоsоpи Саnuо - и nека zоöаsn, uе mоm sаmа mилоcт nе
cте n sи+zали, nе c+m n sи+zал и аs.
- Не mо+е zа ö+zе - s+spаsи Доn Киxот. - Та nали ти mи каsа, като mи zоnеcе
отrоsоpа nа nиcmото, което й önx npатил nо теöе, uе cи n csаpил zа npеcnsа +ито?
- Не оöp+mайте snиmаnие nа тоsа, cеnsоp - отrоsоpи Саnuо, - т+й като, nека cи
npиsnаn, uе и аs n sиznx и sи zоnеcоx отrоsоpа cаmо nо cлyxоsе, sаmото zа
nоsnаsаm cеnsоpа Дyлcиnеn е толкоsа s+smо+nо, колкото и zа yzаpn nеöето c юmpyк.
- Саnuо, Саnuо - каsа Доn Киxот, - иmа spеmе и sа mеrи, nо nоnnкоrа те cа c+scеm
nеymеcтnи. Как mо+еm zа тs+pzиm, uе nоnе+е аs nе c+m sи+zал и rоsоpил c
rоcnоzаpката nа c+puето cи, и ти nе cи n sи+zал и nе cи rоsоpил c nеn, коrато
snаеm mnоrо zоöpе, uе оöpатnото е snpnо.
Докато zsаmата pаsrоsаpnxа, c+rлеzаxа zа mиnаsа кpай тnx uоsек c zsе myлета. По
mymа nа pалото, което cе sлаuеmе nо sеmnта, те pаsöpаxа, uе е оpаu, nоzpаnил zа
иsлеsе nа nолето npеzи pаsc+msаnе. Така и öеmе. Оpаu+т s+psеmе и cи nееmе:
Зле nлатиxте cи, ¡pаnuysи, s оnsи pоncеcsалcки лоs.
- Гp+m zа mе yzаpи, Саnuо - pеuе Доn Киxот, като uy nеcеnта, - ако таsи nоm nи
cе cлyuи nеmо zоöpо! Не uysаm ли какsо nее cелnnиn+т?
- Чysаm - отrоsоpи Саnuо, - nо какsо оömо иmа c nаc лоs+т npи Роncеcsалиеc? Ако
mе zа nее и nеcеnта nа mаs+pа Калаиnоc2, sа nаc е scе еznо; nе от тоsа sаsиcи
zали pаöотите nи mе тp+rnат nа zоöpе, или nа sле.
В тоsа spеmе оpаu+т cе npиöли+и и Доn Киxот rо sаnита:
- Мо+еm ли zа mи ка+еm, npиnтелю - Bоr zоöpо zа ти zаsа, - к+zе cа zsоpuите nа
nеcpаsnиmата npиnuеcа zоnn Дyлcиnеn zел Тоöоcо?
- Сеnsоp - отrоsоpи mоm+к+т, - nе c+m тyкаmеn и cаmо[246] nnколко znи nоmаrаm nа
еzиn öоrат cелnnиn от тоsа cело s nолcката my pаöота. В таsи к+mа nаcpеmа +иsеnт
mеcтnиnт csеmеnик и клиcаpnт. Те zsаmата - или който и zа е от тnx nоотzелnо -
mе mоrат zа zаzат nа sаmа mилоcт csеzеnиn sа таsи cеnsоpа npиnuеcа, sаmото y тnx
cе c+xpаnnsа cnиc+к+т nа scиuки +ители nа Тоöоcо, mакаp uе тyк, zоколкото snаn,
nе +иsее nито еznа npиnuеcа. Иmа mnоrо cтоnаnки и scnка еznа от тnx е отлиunа
npиnuеcа s csоn zоm.
- Сиrypnо mе+zy тnx - pеuе Доn Киxот - е и таsи, npиnтелю, sа коnто те nитаm.
- Мо+е - отrоsоpи mоm+к+т, - nо cеrа cöоrоm, sаmото sеuе cе pаssиzелnsа.
Той nоzкаpа myлетата cи, öеs zа uака nоsеuе s+npоcи. Саnuо, като sиzn, uе
rоcnоzаpnт my е иsnаznал s nеzоymеnие и uе nе е оcоöеnо zоsолеn, каsа:
- Сеnsоp, zеnnт nаcт+nsа ö+psо и nnmа zа е pаsymnо zа nи csаpи cл+nuето nа
yлиuата. По-zоöpе е zа иsлеsеm иss+n rpаzа и sаmа mилоcт zа cе cкpиете s nnкоn
öлиsка rоpиuка, а аs mе cе s+pnа тyк nо csетло и nnmа zа оcтаsn nеnpет+pcеnо
nито еznо к+тuе, zокато nе nаmеpn к+mата, sаm+ка или zsоpеuа nа mоnта cеnsоpа.
Tе ö+zа mnоrо nеmаcтеn, ако nе n nаmеpn, nо nаmеpn ли n, mе nоrоsоpn c nеn и mе
й ка+а к+zе и как sаmа mилоcт оuакsате nейnата sаnоsеz и yкаsаnиn, sа zа cе
sиzите, öеs zа cе yspеzи nа uеcтта и zоöpото й иmе.
- С mалко zymи, Саnuо - каsа Доn Киxот, - ти иspаsи xилnzи mиcли. На zpаrо c+puе
npиеmаm c+sета, който mи zаsаm. Хайzе, cиnе mой, zа s+psиm zа nот+pcиm mncтото,
к+zето mе cе cкpиn, а ти mе cе s+pnеm - както каssаm - zа nот+pcиm, zа cе
cpеmnеm и zа rоsоpиm c mоnта cеnsоpа, от uийто ym и люöеsnоcт аs оuакsаm
uyzотsоpnи mилоcти.
Саnuо rоpеmе от nет+pnеnие zа иssеzе rоcnоzаpn cи от cелото от cтpаx zа nе
откpие той л++ата sа отrоsоpа, който öе sаnеc+л от иmето nа Дyлcиnеn s Сиеpа
Моpеnа. Ето sаmо той nоö+psа zа nаnycnат cелото uаc nо-cкоpо. Тp+rnаxа sеznаrа и
nа около zsе mили pаscтоnnие nаmеpиxа еznа rоpиuка, к+zето Доn Киxот cе cкpи, а
Саnuо cе s+pnа s Тоöоcо, sа zа rоsоpи c Дyлcиnеn. Тоsа nеrоsо npатеnиuеcтsо е
cs+psаnо c mnоrо cлyuки и npоиsmеcтsиn, които иsиcкsат nоsо snиmаnие и nоsо
zоsеpие.[247]
ГЛАВА ДЕСЕТА,
s коnто cе pаsкаssа nо как+s xит+p nаuиn Саnuо оmаrsоcа cеnsоpа Дyлcиnеn и sа
zpyrи оmе cлyuки, колкото cmеmnи, толкоsа и sеpnи
Като npиcт+nsа к+m pаsкаsа nа тоsа, което c+z+p+а таsи rлаsа, аsтоp+т nа nаmата
sелика иcтоpиn оöncnnsа, uе öи +елал иsоömо zа rо отmиnе, от cтpаx zа nе öи
uитателите zа nе my nоsnpsат, sаmото лyzоcтите nа Доn Киxот cтиrат тyк zо nай-
кpайnите npеzели nа scиuко, което uоsек mо+е zа cи npеzcтаsи, и zоpи rи
nаzxs+pлnт c scиuко zоnycтиmо. Но s кpаn nа кpаиmата, mакаp и c колеöаnие и c+c
cтpаx, той rи оnиcsа така, както pиuаpnт rи иss+pmи, öеs zа npиöаsи или npоnycnе
от иcтоpиnта nито каnка иcтиnа и öеs zа rо е rpи+а от sаöеле+ките, които mоrат
zа my nаnpаsnт, uе л++е. Той е npаs, sаmото иcтиnата mо+е zа öолеzysа, nо nе
ymиpа и sиnаrи иsnлysа nаz л++ата като sеxтиn nаz sоzа. Така, npоz+л+аsайки csоn
pаsкаs, аsтоp+т nиmе, uе mоm като Доn Киxот nот+nал s mymака, z+öpаsата или
rоpиuката кpай rолеmиn rpаz Тоöоcо, той sаnоsnzал nа Саnuо zа nе cе sp+mа и zа
nе cе mnpка npеz оuите my, npеzи zа е rоsоpил от nеrоsо иmе c+c cеnsоpата my и
zа n е nоmолил zа öлаrоsоли zа cе nsи и öлаrоcлоsи csоn nлеnnик-pиuаp, sа zа
mо+е той zа cе nаznsа, uе scиuки nеrоsи nай-тpyznи nаuиnаnиn mе иmат mаcтлиs
sаs+pmек. Саnuо оöеmа zа иsn+лnи тоunо yкаsаnиnта my и zа my zоnеcе öлаrоnpиnтеn
отrоsоp както mиnалиn n+т.
- В+psи, cиnе - pеuе Доn Киxот, - и nе cе cmymаsай, коrато cе nаmеpиm npеz
cл+nuеsиn öлnc+к nа кpаcотата, коnто отиsаm zа т+pcиm. О, nай-mаcтлиsи от scиuки
оp++еnоcuи nа csета! Иsоcтpи nаmетта cи- и snиmаsай к+zе mе те npиеmе - zали mе
npоmеnи usета nа лиuето cи, коrато й npеzаzеm mоите sаp+ки, zали mе cе
pаss+лnysа и cmyти, uysайки иmето mи. Tе cе cz+p+и ли nа mncтото cи, ако е
cеznала nа öоrати s+srлаsnиuи, както nоzоöаsа nа nейnото sелиuие. Ако ли n+к те
nоcpеmnе npаsа, rлеzай zали nnmа zа cт+nsа тy nа еzиnиn, тy nа zpyrиn cи кpак,
zали mе nоsтоpи zsа или тpи n+ти csоn отrоsоp и mе rо npоmеnn ли от nе+еn s
cypоs, от nеzpy+елюöеn s люöоsеn, mе szиrnе ли p+ка zа оnpаsи коcите cи, mакаp и
zа cа nай-иsиcкаnо suеcаnи. С еznа[248] zymа, cиnе mой, cлеzи scиuките и
zейcтsиn и zsи+еnиn, sаmото, ако mи оnиmеm scиuко тоunо така, както е öило, nо
тоsа mе c+zn аs какsо таи тn s z+лöоuиnата nа c+puето cи и как cе отnаcn к+m
mоnта люöоs. Тpnösа zа snаеm, Саnuо, ако оmе nе rо snаеm, uе zейcтsиnта и
+еcтоsете nа sлюöеnите, коrато cе rоsоpи sа тnxnата люöоs, cа nай-öеsnоrpеmnите
sеcтители, nоcеmи nоsиnи sа оnоsа, което cтаsа s+тpе s zymите иm. В+psи,
npиnтелю, и nека тsоnта c+zöа ö+zе nо-mаcтлиsа от mоnта, sа zа cе s+pnеm c nо-
zоö+p ycnеx от тоsи, който c+c cтpаx и тpеnет оuакsаm аs s таsи rоpuиsа cаmота,
s коnто mе оcтаsnm.
- Тp+rsаm и cкоpо mе cе s+pnа - pеuе Саnuо, - а sаmа mилоcт отnycnете c+puиuето
cи, което е cеrа cиrypnо nе nо-rолnmо от леmnик. Не sаöpаsnйте nоcлоsиuата:
"Сmелото c+puе nаzsиsа sлата yuаcт" и: "Който nnmа cлаnиnка, nnmа и кyкиuка, nа
коnто zа n sакаuа", а c+mо, uе "Чоsек nе snае отк+zе mе иscкоuи sаек+т."-Каssаm
scиuко тоsа, sаmото, ако nоmеc nе nаmеpиxmе zsоpuите или sаm+uите nа mоnта
rоcnоzаpка, cеrа, cpеz önл zеn, cmnтаm zа rи nаmеpn nnкак cи, и то коrато nай-
mалко cе nаznsаm. А nаmеpn ли rи, оcтаsете nа mеnе rpи+ата zа ypеzn scиuко c
nеn.
- Доöpе, Саnuо - pеuе Доn Киxот. - Даnо Bоr mи zаzе mаcтието, което +елаn, c+c
c+mата леcnиnа, c коnто ти ymееm zа nаmиpаm nоzxоznmи sа scеки cлyuай nоrоsоpки.
Слеz теsи zymи Саnuо оö+pnа rp+ö и nоzкаpа csоn Сиsuо, а Доn Киxот оcтаnа zа cи
nоuиsа, s+scеznал Роcиnаnт, c кpака s cтpеmеnата, оnpnn nа коnието cи и nот+nал
s т++nи и оö+pкаnи mиcли. Tе rо оcтаsиm таm и mе npиzpy+иm Саnuо Паncа, който,
nе nо-mалко sаmиcлеn и sаrpи+еn, cе отzалеuи от csоn rоcnоzаp. Еzsа иsлns+л от
rоpиuката, той иss+pnа rлаsа и като cе ysеpи, uе Доn Киxот sеuе nе cе sи+zа,
cлеsе от mаrаpето, cеznа zо z+nеpа nа еznо z+psо и nоunа cаm zа cи rоsоpи:
- Хайzе zа sиzиm cеrа, zpаrи Саnuо, nак+zе е тp+rnала тsоn mилоcт. Иsryöеnо
mаrаpе ли cи тp+rnал zа т+pcиm? Не, pаsöиpа cе. Тоrаsа какsо cи тp+rnал zа
npаsиm? Отиsаm zа т+pcn еznа npиnuеcа - nи nоsеuе, nи nо-mалко, - коnто rpее c+c
cл+nuето nа xyöоcтта и nа unлото cиnйnо nеöе. А к+zе cmnтаm zа nаmеpиm таsи
npиnuеcа, sа коnто rоsоpиm, Саnuо? К+zе ли? В rолеmиn rpаz Тоöоcо. Доöpе, а кой
те npаmа zа n т+pcиm? Зnаmеnитиnт pиuаp Доn Киxот zе Ла Маnuа,[249] който
иsnpаsn nеnpаszите, xpаnи +аznите и nаnоnsа rлаznите2. Отлиunо, Саnuо, а snаеm
ли к+zе е zоm+т й? Гоcnоzаpnт mи каsа, uе тn +иsее s кpалcки zsоpеu или
sеликолеnеn sаm+к. А sи+zал ли cи n cлyuайnо nnкоrа? Не cmе n sи+zали nикоrа
nито аs, nито rоcnоzаpnт mи. А nе cmnтаm ли, uе nе е mnоrо ymnо и xитpо zа
иss+pmиm тоsа, sа което cа те npатили, sаmото, ако тоöоcuи ysnаnт, uе cе
nаs+pтаm c nаmеpеnие zа nоzmаmsаm теxnите npиnuеcи и zа öеsnокоиm теxnите zаmи,
mоrат zа ти cтpоmат c+c cоnи pеöpата и zа nе ти оcтаsnт szpаsа коcт nо тnлото?
Да, те mе иmат n+лnо npаsо, ако nе ssеmат оöаuе nоz snиmаnие, uе аs c+m npатеnик
и
Пpатеnик cте, mили zpy+е, и nе cте sиnоsеn - nе!3
Не cе оcлаnnй nа тоsа, Саnuо, sаmото xоpата от Ла Маnuа cа uеcтnи, nо леcnо
иsöyxsат и nе pаsöиpат от mеrа. Ако те nоzymат и те nиnnат, Bоr zа ти е nа
nоmоm. Олеле mале! Да r+pmи и zа тpеmи колкото cи mе, cаmо zа nе е nаz mоnта
rлаsа... Заmо mи е zа т+pcn nоz sола теле sа uеpnите оuи nа zpyrиrо! Оmе nоsеuе
uе zа т+pcиm Дyлcиnеn s Тоöоcо, е scе еznо zа т+pcиm Маpика s Раsеnа или
öакалаs+p s Салаmаnка4. Дnsол+т, cаmиnт znsол mе nаö+pка s таsи каmа.
От тоsи pаsrоsоp, който Саnuо sоzи c+c cеöе cи, той иssаzи cлеznото sаклюuеnие:
"Какsо mе my mиcлn толкоsа, sа scиuко cи иmа лек, nо nе и sа cm+pтта, nа коnто
scиuки cmе zл++nиuи. По xилnzи npиsnаuи c+zn, uе rоcnоzаpnт mи е лyz, и то лyz
sа sp+ssаnе, nо и аs nе nаzаm nо-zолy, zоpи c+m nо-лyz от nеrо, sаmото s+psn
nоzиpе my и my cлy+а. Пpаsа е nоrоsоpката: "Ка+и mи c коrо zpy+иm и mе ти ка+а
кой cи", а c+mо и zpyrата: "Не е sа+nо c коrо cи pаc+л, а c коrо cи nаc+л." А
mоm е лyz , s което nnmа c+mnеnие - и лyzоcтта my е такаsа, uе s nоsеuето cлyuаи
ssеmа еznи nеmа sа zpyrи, önлото sа uеpnо и uеpnото sа önло, както и cтаnа,
коrато ssе snт+pnите mелnиuи sа sеликаnи, myлетата nа mоnаcите sа каmили,
cтаzата оsuе sа spа+еcки sойcки и zpyrи оmе nоzоönи pаöоти, - c+scеm nе mе ö+zе
m+unо zа rо nакаpаm zа nоsnpsа, uе n+psата cелnnка, коnто cpеmnа иs теsи mеcта,
е cеnsоpа Дyлcиnеn. Ако nе nоsnpsа, аs mе cе sак+лnа, uе е така. Ако той cе
sак+лnе, uе nе е тn, nоsтоpnо mе cе sак+лnа, uе е тn. Ако ynоpcтsysа, mе
ynоpcтsysаm и аs nоsеuе от nеrо[250] и така, zокато nаzzелеn, n+к zа cтаsа
какsото mе. Мо+е öи nо тоsи nаuиn mе rо nакаpаm zа nе mе иsnpаmа zpyr n+т c
nоzоönи nоp+uки, като cе yöеzи, uе c+scеm nе mе öиsа sа такаsа pаöота. П+к mо+е
и zа nоmиcли - както cе nаznsаm, - uе nnкой s+л mаrsоcnик от теsи, sа които
каssа,- uе my +елаnт sлото, е иsmеnил оöpаsа nа nеrоsата zаmа, sа zа my
nаnакоcти и nаspеzи."
С теsи mиcли Саnuо Паncа ycnокои zyxа cи и cmетnа, uе е cs+pmил zоöpе pаöотата
cи. Той оcтаnа таm zо к+cnо, sа zа nоsnpsа Доn Киxот, uе е иmал spеmе zа отиzе
zо Тоöоcо и zа cе s+pnе. Вcиuко cе pаssи т+й öлаrоnолyunо sа nеrо, uе коrато
cтаnа zа cе каuи nа Сиsuо, sиzn zа иzsат отк+m Тоöоcо к+m mncтото, к+zето öеmе
cnpnл, тpи cелnnки, nxnали nа mаrаpета или nа mаrаpиuи. Аsтоp+т nе cе npоиsnаcn
nо тоsи s+npоc, nо nо sа snpsаnе е, uе önxа mаrаpиuи, какsито nай-uеcто
иsnолsysат sа еszа cелnnките. Вnpоuеm таsи nоzpоönоcт nе е от rолnmо snаuеnие и
nnmа sаmо zа cе cnиpаmе nа nеn. Tоm c+rлеzа cелnnките, Саnuо cе s+pnа ö+psо npи
csоn rоcnоzаp и rо nаmеpи ynеcеn s+s s+szиmки и люöоsnи +алöи. Като rо sиzn, Доn
Киxот my каsа:
- Какsо иmа, npиnтелю Саnuо? С как+s каm+к zа отöеле+а тоsи zеn? С önл или c
uеpеn?5
- По-zоöpе mе ö+zе - отrоsоpи Саnuо - zа rо отöеле+ите c uеpsеnо, както cе
оönsnsат s ynиsеpcитетите pеsyлтатите от коnкypcи sа sаеmаnе nа npо¡еcоpcки
mеcта, sа zа cе sи+zат отzалеuе.
- С zpyrи zymи - pеuе Доn Киxот, - zоöpи cа sеcтите, които nоcиm.
- Толкоsа zоöpи - отrоsоpи Саnuо, - uе тpnösа cаmо zа npиmnоpите Роcиnаnт и zа
иsлеsете nа откpито nоле, sа zа sиzите cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо, коnто иzsа c
zsе коmnаnsоnки zа nоcети sаmа mилоcт.
- Bо+е mилоcтиsи! - s+sкликnа Доn Киxот. - Какsо rоsоpиm, npиnтелю Саnuо? Да nе
öи zа mе mаmиm и zа иcкаm c л++лиsа pаzоcт zа оöлекuиm иcтиncката mи т+rа?
- Какsо mе mе nолsysа mеnе zа mаmn sаmа mилоcт - отrоsоpи Саnuо, - оmе nоsеuе uе
cлеz mnоrо mалко spеmе mе cе ysеpите, uе rоsоpn иcтиnата. Пpиmnоpете коnn cи,
cеnsоp, елате c mеnе и mе sиzите nаmата rоcnоzаpка, npиnuеcата, оöлеuеnа и
nаrиszеnа както й nоzxо+zа. Както тn, така и zеsойките, които n npиzpy+аsат.
Bлеcтnт uели от sлато и[251] какsи ли nе öиcеpnи nаnиsи, zиаmаnти, pyöиnи и
öpокати. С pаsnycnатите s+pxy pаmеnете иm коcи, c+mиncки cл+nuеsи л+uи, cи иrpае
sолnо snт+p+т. И nай-rлаsnото - nxnали cа тpи xyöаsи и n+cтpоusетnи nаsаnлии
коnе, та zа ти е zpаrо zа rи rлеzаm.
- Сиrypnо иcкаm zа ка+еm pаsаnлии коnе, Саnuо.
- Наsаnлии или pаsаnлии, mалка е pаsликата - отrоsоpи Саnuо, - nnmа snаuеnие
какsи cа коnете иm, sа+nото е, uе иzsат nаcаm nай-иsnmnите zаmи, които uоsек öи
mоr+л zа sиzи, оcоöеnо npиnuеcа Дyлcиnеn, mоnта rоcnоzаpка, коnто е npоcто
nлеnителnа.
- Да s+psиm, cиnе mой Саnuо - каsа Доn Киxот, - и като nаrpаzа sа теsи
nеоuакsаnо zоöpи sеcти аs оöеmаsаm zа ти nоzаpn nай-xyöаsото, което mе cnеuелn
npи n+psото npиклюuеnие. Ако тоsа nе те sаzоsолnsа, mе ти nоzаpn +pеöuите, които
mе cе pоznт таsи rоzиnа от тpите mи коöили. Нали snаеm, те nаcат nа оömиncката
mеpа и cкоpо mе cе о+pеönт.
- Пpеznоuитаm +pеöuите - pеuе Саnuо, - sаmото nе е mnоrо cиrypnо zали mе ö+zе
zоöpа nлnuката от n+psото npиклюuеnие.
Иsлnsоxа от rоpата и sиznxа c+scеm nаöлиsо тpите cелnnки. Доn Киxот оrлеzа
cелnnките, cmyти cе и sаnита Саnuо zали nаиcтиnа е оcтаsил zаmите иss+n rpаzа.
- Как иss+n rpаzа? - s+sкликnа Саnuо, - Да nе cа Оuите nа sаmа mилоcт cлyuайnо
nа тила sи, та nе sи+zате zаmите, които иzsат nаcаm, csетnали като cл+nuе nо
nлаznе?
- Не sи+zаm - pеuе Доn Киxот - nиmо zpyrо оcsеn тpи cелnnки, nxnали mаrаpета.
- Гоcnоzи, cnаcи mе от иsкymеnиnта nа znsола! - cе npоsикnа Саnuо. - Как е
s+smо+nо тpите pаsаnлии коnn - така ли öеmе, или nак ö+pкаm, - öели като cnnr,
zа sи cе sи+zат mаrаpета? Гоcnоzи nоmилyй, rотоs c+m, ако тоsа е snpnо, zа cи
оcкyön öpаzата.
- Аs n+к ти каssаm, npиnтелю Саnuо - каsа Доn Киxот, - uе тоsа cа mаrаpета или
mаrаpиuи и uе тоsа е толкоsа snpnо, колкото е snpnо, uе аs c+m Доn Киxот, а ти
Саnuо Паncа. Поnе такиsа mи cе sи+zат nа mеnе.
- Мл+кnете, cеnsоp - s+spаsи Саnuо, - и nе rоsоpете такиsа nеmа, а cи отsоpете
оuите и s+psете zа cе nоклоnите nа rоcnоzаpката nа sаmите mиcли! Ето n,
nаöли+аsа.[252]
Като каsа тоsа, той иsлеsе nаnpеz zа nоcpеmnе тpите cелnnки, cлеsе от Сиsuо,
xsаnа sа оrлаsnика mаrаpето nа еznата от тnx, колеnиuи npеz nеn и pеuе:
- Кpалиuе, кnnrиnsо и xеpuоrиnsо nа кpаcотата, nека sаmе sиcокоmеpие6 и sелиuие
öлаrоsоли nай-mилоcтиsо zа npиеmе nлеnеnиn от sаc pиuаp, който cт+puи тyк npеz
sаc като mpаmоpеn cт+лö, unл cmyтеn и suеnеnеn npеz лиuето nа sаmето
sеликолеnие. Аs c+m Саnuо Паncа, nеrоsиnт оp++еnоcеu, а той cаmиnт е cкитnик+т-
pиuаp Доn Киxот zе Ла Маnuа, иssеcтеn и nоz иmето Риuаpn nа nеuалnиn оöpаs.
В тоsи mиr nаznа nа колеnе и Доn Киxот zо Саnuо, snеpил ококоpеnите cи оuи и
nоm+теnиn cи nоrлеz s таsи, коnто Саnuо nаpиuаmе cеnsоpа и кpалиuа. Той sи+zаmе
s nеn оöикnоsеnа cелcка zеsойка c nе mnоrо xyöаsо кp+rло лиuе и uиn nоc и cтоеmе
cлиcаn и yuyzеn, öеs zа cmее zа отsоpи ycта. Селnnките önxа nе nо-mалко cmаnnи,
като rлеzаxа теsи zsаmа толкоsа pаsлиunи m++е, колеnиuили и npеnpеusаmи n+тn nа
еznа от тnx. Иssеzn++ таsи, коnто Саnuо öе sаnpикаssал, npек+cnа m+лuаnието и
иssика pnsко и c+pzито:
- Дp+nnете cе от n+тn nи, znsол zа sи ssеmе, и nи nycnете zа mиnеm, uе ö+psаmе!
А Саnuо отrоsоpи:
- О, кnnrиnsо и rоcnоzаpке nа uелиn Тоöоcо! Как mо+е zа nе cе тpоrnе sаmето
sеликоzymnо c+puе, като sи+zате колеnиuил npеz sелиuайmата sи оcоöа cт+лöа и
кpеnителn nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо?
Като uy тоsа, еznа от zpyrите zsе cелnnки каsа:
- К+m, mаxай cе оттyк, uе като ти zойzа, zоöpе mе ти nаcолn r+pöиnата, mаrаpе
nеznо! Я rи sи+ rоcnоzиnuоsuите - zоmли zа cе nоzиrpаsат c+c cелnnите, като uе
ли nие s cело nе snаеm zа cе npиcmиsаmе nо-zоöpе от sаc. Хайzе s+psете cи nо
n+тn и nи nycnете и nие zа cи иzеm nо nаmиn! Мnоrо sи szpаsе!
- Стаnи, Саnuо! - pеuе тоrаsа Доn Киxот. - Ви+zаm аs, uе c+zöата оmе nе cе е
nаcитила nа mоите nеmаcтиn и е sаnpиmила scиuки sxоzоsе, npеs които mо+е zа
sлеsе nnкакsа pаzоcт s таsи иsm+uеnа zymа, коnто nоcn s тnлото cи. А ти, nай-
+елаnо c+кpоsиmе nа csета, sp+x nа uоsеmкото öлаrоpоzcтsо, еzиncтsеn лек nа тоsа
оnеuалеnо c+puе, което те оöо+аsа - mакаp uе sлиnт mаrsоcnик, който mе
npеcлеzsа, е cло+ил s+pxy оuите mи öyло и rи е оösил s m+rла и cаmо[253] sа тnx,
и sа nикои zpyrи, е npоmеnил и npеоöpаsил тsоnта nеcpаsnиmа xyöоcт и лик nа
öеznа cелnnка, а mо+е öи е npеs+pnал и mоето s лиuе nа nnкакsо uyzоsиmе, sа zа
rо nаnpаsи оmpаsnо sа тsоите оuи, - о, nе npеcтаsай zа mе rлеzаm nе+nо и
люöоsnо, sи+zайки s mоnта nокоpnоcт и колеnоnpеклоnnоcт npеz тsоnта npекpаcnа
кpаcота cmиpеnието, c което те оöо+аsа zymата mи!
- Я rо rлеzай ти! - sикnа cелnnката. - Потpnösали mи cа sаmите sаzиpnnиn!
Дp+nnете cе nаcтpаnа и nи nycnете zа cи s+psиm, sа което mе sи öлаrоzаpиm.
Саnuо cе отzp+nnа и n nycnа zа mиnе, npеzоsолеn, uе е ycnnл c znsолиnта cи. Tоm
cе sиzn csоöоznа, cелnnката, иrpала pолnта nа Дyлcиnеn, öоznа "pаsаnлиnта коn" c
+елnsnото оcтpие nа еznа np+uка, коnто z+p+еmе s p+ка, и той sаnpеnycка иs
nолето. Но т+й като cелnnката öе öоznала тоsи n+т zоöиuето nо-cилnо от
оöикnоsеnо, то ssе zа xs+pлn к+uоsе и nоsали cеnsоpа Дyлcиnеn nа sеmnта. Като
sиzn тоsа, Доn Киxот cе cnycnа zа n szиrnе, а Саnuо cе sатеuе zа оnpаsи и
sаs+p+е cаmаpа nа mаrаpиuата, cm+кnал cе zо коpеmа й. Слеz като Саnuо nаmеcти
cаmаpа, Доn Киxот nоиcка zа szиrnе nа p+uе оmаrsоcаnата cи cеnsоpа и zа n
nаcтаnи nа mаrаpиuата. Но cеnsоpата my cnеcти тоsи тpyz - тn cе иsnpаsи, zp+nnа
cе mалко nаsаz, sаcили cе и като оnpn zsете cи p+uе s+pxy sаznиuата nа zоöиuето,
иsлетn nо-леко от cокол s+pxy cаmаpа, като rо nxnа nо m++ки. Тоrаsа Саnuо каsа:
- К+лnа cе s csети Роке, uе nаmата cеnsоpа е nо-лека от cокол и mо+е zа zаzе
ypок nо еszа и nа nай-cp+unиn коpzоsеu или mекcикаnеu! С еzиn cаmо cкок тn cе
nаmеpи nа cаmаpа и öеs scnкакsи mnоpи nоzкаpа коnn cи, който sаnpеnycка като
sеöpа. В nиmо nе й отcт+nsат и zpyrаpките й - scиuки npеnycкат, nо-леки от
snт+pа.
Тоsа öеmе cаmата иcтиnа, sаmото - като sиznxа, uе Дyлcиnеn nxnа zоöиuето cи -
scиuки cе cnycnаxа c scе cила nоzиp nеn и иsmиnаxа nоsеuе от nолоsиn леsrа, öеs
zа оö+pnат rлаsа. Доn Киxот rи npоcлеzи c nоrлеzа cи и коrато те иsuеsnаxа,
оö+pnа cе к+m Саnuо и my каsа:
- Виzn ли, Саnuо, колко mе mpаsnт mаrsоcnиuите? Глеzай cаmо zок+zе отиsа sлоöата
иm и как+s s+ö mи иmат - те nоиcкаxа zа mе лиmат от pаzоcтта zа sиzn mоnта
cеnsоpа s иcтиncкиn й оöpаs. Да, аs c+m pоzеn zа ö+zа оöpаsеu nа nеmаcтnиuите и
zа c+m sеunо npиuел и mиmеnа nа scиuки[254] cтpели nа sлата yuаcт. Заöеле+и
c+mо, Саnuо - теsи npеzатели nе cе sаzоsолиxа cаmо zа npоmеnnт и npеоöpаsnт
mоnта Дyлcиnеn - nе, nотpеönо иm öеmе zа n npоmеnnт и й zаzат оöpаsа nа rpyöа и
rpоsnа cелnnка, а s c+mото spеmе й отnеxа тоsа, което е така npиc+mо nа snатnите
zаmи, които +иsеnт sиnаrи cpеz nаp¡юmи и usетn - иmеnnо öлаrоyxаnието. Заmото
тpnösа zа ти ка+а, Саnuо, uе коrато npиöли+иx zа szиrnа Дyлcиnеn s+pxy
pаsаnлиnта коn (так+s е cnоpеz теöе, а cnоpеz mеnе е uиcта mаrаpиuа), л+xnа mе
такаsа mиpиsmа nа uеc+n, uе mи cе sаsи csnт и mи cе отpоsи zymата.
- О, mp+cnиuи! - s+sкликnа Саnuо. - Аx, sие коsаpnи и sлоnаmеpеnи mаrsоcnиuи! Да
mо+еx zа sи sиzn scиuки nаnиsаnи npеs xpилете като cаpzиnки nа mиm. Мnоrо
snаете, mnоrо mо+ете и mnоrо sло s+pmите. Не sи ли cтиrаmе, оöеcnиuи, zа
npеs+pnете öиcеpnите оuи nа mоnта rоcnоzаpка s +ел+zи, коcите й от nай-uиcто
sлато s коcmи от оnаmка nа ка¡ns sол и nай-cетnе scиuките uеpти nа лиuето й от
npекpаcnи s rpоsnи, та тpnösаmе zа nоcеrnете и nа nейnото yxаnие, sа zа nе mо+еm
zа откpиеm nоnе nо nеrо какsо cе таи nоz таsи оöеsоöpаsеnа s+nmnоcт! Макаp uе,
zа cи ка+а npаsиuката, nито sа mиr аs nе sиznx nейnата rpоsота, а cаmо кpаcотата
й, коnто cе ysелиuаsаmе zоnnк+zе от еznа лynиuка nа zncnата cтpаnа s+pxy rоpnата
й ycтnа - cnкаm mycтак c+c cеzеm или оcеm pycи коc+mа като sлатnи nиmки, z+лrи
nоsеuе от nеzn.
- Лynиuката nа тоsа mncто - pеuе Доn Киxот - nокаssа (cnоpеz c+отnоmеnието,
което c+mеcтsysа mе+zy лиuето и тnлото), uе Дyлcиnеn иmа cиrypnо и zpyrа лynиuка
nа rоpnата cтpаnа nа zncnото cи öеzpо, т+й като ти каsа, uе cи sиznл лynиuка nаz
zncnата cтpаnа nа rоpnата й ycтnа. Д+л+иnата nа коcmите, такаsа, какsато ти
nоcоusаm, mи cе sи+zа rолnmа sа лynиuки.
- .sеpnsаm sи, sаmа mилоcт - sаöелnsа Саnuо, - uе mакаp и толкоsа z+лrи, те
mnоrо й отиsаxа.
- Вnpsаm ти, npиnтелю - каsа Доn Киxот, - sаmото npиpоzата nе е nаzаpила
Дyлcиnеn nито c еznа uеpта, коnто zа nе е zоöpе sаs+pmеnа и c+s+pmеnа. Доpи ако
иmаmе nе еznа, а cто лynиuки, те nnmаmе zа ö+zат лynиuки, а öлеcтnmи лynи и
ssеszи. Но ка+и mи, Саnuо, тоsа, което nа mеnе mи cе cтоpи cаmаp, npоcто cеzло
ли öеmе, или +еncко cеzло c оöлеrало?
- То öеmе cеzло c к+cи cтpеmеnа. - отrоsоpи Саnuо -[255] и c npеöоrат uyл, който
cтpysа колкото nолоsиnа кpалcтsо.
- Как mо+аx zа nе sиzn scиuко тоsа, Саnuо! - s+sкликnа Доn Киxот. - Поsтаpnm и
mе nоsтаpnm xилnzи n+ти, uе c+m nай-nеmаcтnиnт uоsек nа csета.
Лyкаsиnт Саnuо еzsа cе cz+p+аmе zа nе npиxnе от cmnx, като cлymаmе rлynоcтите nа
т+й лоsко иsл+rаnиn cи rоcnоzаp. Най-cетnе, cлеz като nоrоsоpиxа sа mnоrо zpyrи
nеmа, те cе каuиxа nа zоöиuетата cи и nоеxа n+тn к+m Саpаrоcа, к+zето иcкаxа zа
cтиrnат nаspеmе, sа zа npиc+cтsysат nа т+p+еcтsеnите npаsnеncтsа, които cе
ycтpойsат е+еrоznо s тоsи snаmеnит rpаz. Но npеzи zа cтиrnат таm, иm cе cлyuиxа
толкоsа mnоrо nоsи и rолеmи npиклюuеnиn, uе sаcлy+аsат zа ö+zат nаnиcаnи и
npоuетеnи, както mе cе sиzи nо-nатат+к.
Сpеmат еznа кола c+c cтpаnnи c+mеcтsа - c оöлекла nа cm+pтта, nа аnrел, pиuаp и
zp. Доn Киxот mиcли, uе rо оuакsа nоsо npиклюuеnие, nо оcтаsа pаsоuаpоsаn,
коrато nаyuаsа, uе тоsа cа n+тysаmи актsоpи. Палnuото nоznлаmsа Роcиnаnт, той
xs+pлn Доn Киxот и cаm nаzа. Риuаpnт cтаsа и cе sтypsа zа nака+е актsоpите, nо
те cлиsат и cе npиrотsnт zа rо оöcиnnт c rpаzymка от каm+nи. Саnuо rо yöе+zаsа,
uе nе öиsа zа sаzи mеu cpеmy xоpа, които nе cа pиuаpи.
ГЛАВА ДВАНАДЕСЕТА,
sа cтpаnnото npиклюuеnие nа юnаunиn Доn Киxот c xpаöpиn Риuаp nа оrлеzалата
Доn Киxот и оp++еnоcеu+т my npекаpаxа nоmта cлеz cpеmата c+c Сm+pтта nоz еznи
sиcоки и киuеcти z+psета, cлеz като - nо c+sета nа Саnuо - Доn Киxот cи nоxаnnа
от тоsа, което nоcеmе Сиsuо s zиcаrите. По spеmе nа sеuеpnта Саnuо каsа nа
rоcnоzаpn cи:
- Сеnsоp, колко rлynаs mnx zа ö+zа, ако önx иsöpал sа nаrpаzа smеcто +pеöuетата
nа тpите коöили nлnuката от n+psото npиклюuеnие nа sаmа mилоcт. Колко е snpnа
nоrоsоpката, коnто каssа: "По-zоöpе spаöuе s p+ка, отколкото cокол s rоpа."
- Пpи scе тоsа - отrоsоpи Доn Киxот, - ако ти, Саnuо, mе öеmе оcтаsил zа rи
nаnаznа, както аs иcкаx, mnxа zа ти nаznат s p+uете като nлnuка nай-mалко
sлатnата коpоnа[256] nа Иmnеpатpиuата и иspиcysаnите кpиле nа Кynиzоn. С+c cила
mnx zа rи иsтp+rnа от тnx и zа rи zаm nа теöе.
- Скиnтpите и коpоnите nа иmnеpатоpите коmеzиаnти - отrоsоpи Саnuо Паncа -
nикоrа nе cа от uиcто sлато, а от mеz или теnеке.
- Така е - s+spаsи Доn Киxот. - Но то е, sаmото nе nоzxо+zа yкpаmеnиnта nа
коmеzиаnтите zа ö+zат от cк+nа mатеpиn. Те тpnösа zа nе cа иcтиncки и zа
c+szаsат cаmо такоsа snеuатлеnие. Такиsа sc+mnоcт тpnösа zа ö+zат и cаmите
коmеzии. Аs z+p+а, Саnuо, zа оöиuаm театpалnите nиеcи и zа иmаm zоöpо uyscтsо
както к+m теsи, които rи иrpаnт, така и к+m теsи, които rи c+uиnnsат, sаmото и
еznите, и zpyrите s+pmат rолnmа ycлyrа nа оömеcтsото, s което cе отpаsnsат +иsо
zелата nа uоsеmкиn +иsот. Никакsо c+nоcтаsnnе nе mо+е zа nи npеzcтаsи nо-
nаrлеznо от коmеzиnта и коmеzиаnтите какsи cmе и какsи тpnösа zа ö+zеm. Ако nе
cи c+rлаcеn c mеnе, ка+и mи - nе cи ли sи+zал zа иrpаnт nnкоn коmеzиn, s коnто
cе иsкаpsат nа nокаs кpале, иmnеpатоpи и nаnи, pиuаpи, zаmи и pаsnи zpyrи
лиunоcти? Еzиn иrpае pаsspатnика, zpyr - nеrоznика, тpети - т+prоsеuа, uетs+pти
- sойnика, nети - rлynака (иsn+лnеnие, което иsиcкsа mnоrо ym), mеcти - nаиsnиn
люöоsnик, а като cе cs+pmи коmеzиnта и актsоpите c+öлекат коcтюmите cи, scиuки
cтаsат pаsnи nоmе+zy cи.
- Да, sи+zал c+m -отrоsоpи Саnuо. ,
- Е zоöpе, nе cтаsа ли c+mото и s коmеzиnта nа тоsи csnт - каsа Доn Киxот, -
к+zето еznи иrpаnт pоли nа иmnеpатоpи, zpyrи - nа nаnи и nа scиuки zpyrи лиuа,
които mоrат zа cе cpеmnат s еznа коmеzиn? Не cm+кsа ли cm+pтта, коrато nаcт+nи
кpаnт, cиpеu, коrато cs+pmи +иsот+т, scиuки zp+nкyлки, които отлиuаsат еznите от
zpyrите, и nе cтаsат ли те pаsnи npеz rpоöа?
- Пpекpаcnо cpаsnеnие! - s+sкликnа Саnuо. - Но то nе е толкоsа nоsо, sаmото c+m
rо cлymал zа cе ynотpеönsа nо mnоrо и nай-pаsлиunи nоsоzи, както и npи иrpата nа
mаx - zокато тpае иrpата, scnка ¡иrypа иmа csоето оcоöеnо snаuеnие, nо cs+pmи ли
cе nаpтиnта, scиuки тnx rи c+öиpат, cmеcsат, pаsö+pкsат и xs+pлnт s еznа
тоpöиuка, scе еznо, uе rи xs+pлnт от +иsота s rpоöа.
- Деn nо zеn, Саnuо - каsа Доn Киxот, - cтаsаm scе nо-mалко npоcтоzymеn и scе
nо-ymеn.[257]
- Вcе nеmо mе c+m nоnил от m+zpоcтта nа sаmа mилоcт - отrоsоpи Саnuо. - Зеmите,
които nоnаuало cа cyxи и nе pа+zат, nоusат zа zаsат zоö+p nлоz, коrато rи
оöpаöотsаm и тоpиm. Иcкаm zа ка+а, uе pаsrоsоpите c sаmа mилоcт cа öили тоp+т,
който nаznа s+pxy öеsnлоznата nоusа nа cyxиn mи ym, а spеmето, откакто sи cлy+а
и оömysаm c sаc, е öило оöpаöотката. Така uе аs cе nаznsаm zа cе pоznт от mеnе
öлаrоcлоsеnи nлоzоsе, които mе отrоsоpnт nаn+лnо nа zоöpото s+snитаnие, uиито
n+теки sаmа mилоcт npокаpsа s иsc+xnалиn mой pаsym.
Доn Киxот cе pаscmn nа nаzyтите иspаsи nа Саnuо, nо scе nак nаmеpи, uе е snpnо
тоsа, което öе каsал sа npоmеnите, nаcт+nили y nеrо, sаmото nоnnкоrа той
pаsc++zаsаmе така, uе npоcто rо xs+pлnmе s yuyzsаnе, mакаp uе nоuти scеки n+т,
коrато Саnuо cе оnитsаmе zа rоsоpи като nа nаyuеn zиcnyт или nо zsоpnncки,
sаs+pmsаmе c тоsа, uе nаzаmе от s+pxа nа npоcтоzymието cи s öеsznата nа csоето
nеsе+еcтsо. Но оcоöеnо иsnmеcтsо и nаmет npоnsnsаmе той, коrато иsnолssаmе -
öеspаsлиunо zали cа nа mncто, или nе - nоrоsоpки, както uитателnт е sиznл и
sаöелnsал sеuе s теuеnие nа таsи иcтоpиn.
В такиsа и zpyrи оmе pаsrоsоpи npекаpаxа те nо-rолnmата uаcт от nоmта и nай-
cетnе nа Саnuо my cе zоmn zа cnycnе кеnеnuите nа оuите cи, както каssаmе той,
коrато my cе zоcnиsаmе. Той csали cаmаpа и nycnа mаrаpето cи zа nаcе оöилnата
тpеsа. Не pаscеzла Роcиnаnт, sаmото rоcnоzаpnт my öеmе иspиunо sаnоsnzал zа nе
rо pаscеzлаsа, коrато cа nа nоxоz или nе cnnт nоz cтpnxа - cтаp оöиuай,
ycтаnоsеn и cnаssаn от cтpаncтsysаmите pиuаpи, cnоpеz който mо+еmе zа cе cnеmе
юszата от коnn и zа cе npикаuи nа z+rата nа cеzлото, nо zа cе cnеmе cаmото cеzло
- nикоrа! Така nоcт+nи и Саnuо и nycnа и Роcиnаnт nа csоöоzа. Пpиnтелcтsото
mе+zy zsете +иsотnи öеmе толкоsа rолnmо и pnzко, uе - cnоpеz m+лsата, npеzаsаnа
от öаmи и cиnоsе - аsтоp+т nа таsи иcтиncка иcтоpиn nаnиcал sа тоsа npиnтелcтsо
uели отzелnи rлаsи, nо sа zа cnаsи öлаrоnpилиuието и ysа+еnието, което cе z+л+и
nа такаsа rеpоиunа иcтоpиn, nе rи nоmеcтил s кnиrата cи. По nnкой n+т оöаuе той
cе отклоnnsа от тоsа cи pеmеnие и така nаnpиmеp nи pаsкаssа, uе mоm като zsете
+иsотnи cе c+öеpели, nоusали zа cе uеmат еznо zpyrо, а cлеz като cе nаuеcsали zо
nаcита и cе ymоpели, Роcиnаnт cлаrал s+pxy spата nа Сиsuо[258] mиnта cи, коnто
cт+puала от zpyrата cтpаnа nоsеuе от лак+т. Заrлеzаnи и zsете snиmателnо s
sеmnта, те mо+ели zа cтоnт така nо тpи znи, ако, pаsöиpа cе, nе rи nот+pcели
npеzи тоsа sа pаöота или ако rлаz+т nе rи каpал zа т+pcnт xpаnа...
Най-cетnе Саnuо sаcnа zо z+nеpа nа еznо коpкоsо z+psо, а Доn Киxот sаzpnmа nоz
еzиn mоr+m z+ö, nо nе mиnа mnоrо spеmе и cе c+öyzи от nnкак+s mym sаz r+pöа cи.
Той cе иsnpаsи sеznаrа, nоunа zа cе оrле+zа и оcлymsа, sа zа pаsöеpе отк+zе иzsа
mym+т, и sиzn zsаmа коnnиuи, еzиnиnт от които cкоuи от cеzлото и каsа nа zpyrиn:
- Слеs, npиnтелю, и cnеmи юszите nа коnете. Стpysа mи cе, uе nа тоsа mncто иmа
оöилnа тpеsа sа тnx, а sа mеnе - тиmиnа и ycаmотеnие, които cа mи nеоöxоzиmи, sа
zа cе отzаm nа люöоsnите cи mиcли.
Той каsа тоsа и s c+mиn mиr cе npоcnа nа sеmnта. Като леrnа, иsss+nтnxа
zоcnеxите, които nоcеmе - nsеn npиsnак sа Доn Киxот, uе nеnоsnатиnт е
cтpаncтsysаm pиuаp. Той cе zоöли+и zо cnnmиn Саnuо, sаnоunа zа rо z+pnа sа
p+ката, pаsöyzи rо c rолnmа m+ка и my каsа mеnnеmкоm:
- Саnuо, öpатко, ето ти npиклюuеnие!
- Дай Bо+е zа е zоöpо - отrоsоpи Саnuо, - А к+zе е, cеnsоp, nеrоsа mилоcт
npиклюuеnието?
- К+zе ли, Саnuо? - pеuе Доn Киxот. - Оö+pnи cи оuите, nоrлеznи и mе sиzиm ей
таm иsлеrnат еzиn cтpаncтsysаm pиuаp, който - zоколкото pаsöиpаm - nе е оcоöеnо
sеcел. Виznx rо как cкокnа от коnn cи и как cе иsтеrnа nа sеmnта c nеmалко
npоnsи nа лоmо nаcтpоеnие, а като леrnа, zоcnеxите my иsss+nтnxа.
- А sаmо sаmа mилоcт cmnта, uе тоsа е npиклюuеnие? - sаnита Саnuо.
- Не иcкаm zа ка+а - отrоsоpи Доn Киxот, - uе тоsа е sеuе cаmото npиклюuеnие, nо
то е nаuалото, sаmото така sаnоusат scиuки npиклюuеnиn. Но cлymай - иsrле+zа, uе
той nаcтpойsа лютnn или китаpа и nо nаuиnа, nо който cе каmлn и npоuиcтsа
r+pлото cи, cиrypnо cе rотsи zа иsnее nеmо.
- Така е nаиcтиnа - каsа Саnuо. - Тpnösа zа е sлюöеn pиuаp.
- Нnmа cтpаncтsysаm pиuаp, който zа nе е sлюöеn - sаöелnsа Доn Киxот. - Но nека
nоcлymаmе! Ако sаnее, nо[259] nиmката nа nеcеnта mе pаsnлетеm к+лöото nа mиcлите
my, sаmото, коrато c+puето nа uоsека е иsn+лnеnо c uyscтsа, той иsnитsа ny+zата
zа rи иspаsи.
Саnuо cе каnеmе zа отrоsоpи nа rоcnоzаpn cи, nо my nоnpеuи rлаc+т nа Риuаpn nа
rоpата, който nе öеmе nито mnоrо лоm, nито mnоrо zоö+p. Дsаmата cе sаcлymаxа и
uyxа zа cе nее cлеznиnт cоnет:
Сеnsоpа, cаmоsолnо nоcоuете какsито mете uели zp+snоsеnи:
mе ö+zат както тpnösа оuеnеnи, mе ö+zат mnоrо pаzоcтnо npиети.
Tоm иcкате, cкpил csоите nеcpети, zа ö+zа m+pт+s - cs+pmеnо е c mеnе! Да sи
оnиcsаm öолките cтаеnи - nе, те mе ö+zат от Аmyp s+snети!
Дymата mи nеmа nеcxоznи кpие:
mек sоc+к, тs+pz öpилnnт... Какsо zа cтоpn, и тn cnоpеz Аmyp cе nаrлаcnsа.
Поznаcnm sи öpилnnт и sоc+к - sие z+лöайте, sайте. Bелеr+т оcтаsа и mе rо nоcn
uак zо rpоö, cеnsоpа!
Риuаpn nа rоpата sаs+pmи csоnта nеcеn c еznо "аx", иsтp+rnато cnкаm от
z+лöоuиnата nа c+puето my, и cлеz mалко cе uy +алnиnт my и nеuалеn rлаc:
- О ти, nай-npекpаcnа и nай-nеöлаrоzаpnа +еnа nа scелеnата! Как е s+smо+nо,
npеcsетла Каcилzеn Ваnzалcка5, zа cе c+rлаcиm zа uеsnе, лиnее и nоrиnе s
nеnpек+cnати cтpаncтsysаnиn и те+ки и nеnоcилnи m+ки nлеnеnиnт от теöе pиuаp? Не
ти ли cтиrа, uе nакаpаx zа те npиsnаnт sа nай-xyöаsа nа csета scиuки pиuаpи от
Наsаpа, Леоn, Аnzалycиn, Каcтилиn, а nай-cетnе и scиuки pиuаpи от Ла Маnuа?
- Тоsа nе е snpnо! - иssика Доn Киxот. - Аs c+m от Ла Маnuа и nикоrа nе c+m
npиsnаsал, nито c+m öил npиny+zаsаn zа npиsnаn nеmо, което zа nоmpаuи xyöоcтта
nа mоnта cеnsоpа. Ти pаsöиpаm cаm, Саnuо, uе тоsи pиuаp rоsоpи rлynоcти. Но nека
rо иscлymаmе! Мо+е öи mе cе иsка+е nо-ncnо.
- Bеs zpyrо mе rо nаnpаsи - каsа Саnuо, - sаmото,[260] както cе е sаоnлакsал, mе
npоz+л+и zа cе sайка nоnе еzиn mеcеu.
Но тоsа nе cтаnа, sаmото Риuаpn nа rоpата, uyл, uе nnкой npикаssа nаöлиsо,
npеcтаnа zа cе оnлакsа, cтаnа и каsа c sиcок, nо zpy+елюöеn rлаc:
- Кой е таm? Tо sа xоpа cте? К+m кои cе uиcлите - к+m pаzоcтnите или cк+pönmите?
- К+m cк+pönmите - отrоsоpи Доn Киxот.
- Елате тоrаsа npи mеnе - каsа Риuаpn nа rоpата - и ö+zете ysеpеnи, uе c тоsа mе
cе npиöли+ите к+m cаmата cкp+ö и nеuал.
Като uy тоsи nе+еn и yuтиs отrоsоp, Доn Киxот cе npиöли+и zо nеnоsnатиn,
nоcлеzsаn от Саnuо.
Оnлакsаmиnт cе pиuаp xsаnа Доn Киxот sа p+ка и my каsа:
- Сеznете тyк, cеnsоp pиuаp! Оöcтоnтелcтsото, uе sи cpеmаm тyк, к+zето
еzиncтsеnи sаmи zpyrаpи cа cаmотата и тиmиnата - еcтеcтsеnо леrло и иcтиncки
nокой sа cтpаncтsysаmите pиuаpи, - mи rоsоpи zоcтат+unо ncnо, uе sие cте еzиn от
тnx.
Доn Киxот отrоsоpи:
- Риuаp c+m, и то от cтpаncтsysаmите, както каsаxте, nо mакаp uе s zymата mи cа
csили rnеszо cк+pöите, nеcrоzите и nеsолите, те nе cа npоn+zили от c+puето mи
c+cтpаzаnието к+m uy+zите nеmаcтиn. От nеcеnта, коnто токy-mо иsnnxте, pаsöpаx,
uе sаmите cк+pöи cа люöоsnи, иcкаm zа ка+а, uе npиuиnата sа тnx е люöоsта sи к+m
таsи nеöлаrоzаpnа xyöаsиuа, uието иmе nаsоsаxте s+s sаmите +алöи.
Дsаmата pиuаpи pаsrоsаpnxа, cеznали еzиn zо zpyr nа тs+pzата sеmn, s n+леn mиp и
pаsöиpателcтsо, като uе ли npи nyкsаnето nа sоpата nnmаmе zа cи nyкат rлаsите.
- А sие sлюöеn ли cте, cеnsоp pиuаpю?- sаnита Риuаpn nа rоpата.
- За nеmаcтие, zа - отrоsоpи Доn Киxот, - mакаp uе cтpаzаnиnта, които nоpа+zа
еznа zоcтойnа люöоs, тpnösа zа cе cmnтат nо-cкоpо sа mаcтие, отколкото sа
nеmаcтие.
- Тоsа е c+scеm snpnо - каsа Риuаpn nа rоpата, - cтиrа cаmо npеspеnието nа
nаmите zаmи zа nе nоmpаuаsа pаsymа и mиcлите nи, sаmото, ако то е npекалеnо,
npилиuа nа m+cт.
- Не c+m öил nикоrа npеsиpаn от mоnта zаmа - отrоsоpи Доn Киxот.[261]
- Раsöиpа cе, nе - pеuе Саnuо, който cтоеmе zо nеrо. - Тn е кpотка като оsuиuа и
mека като mаcло.
- Ваm ли е тоsи оp++еnоcеu? - sаnита Риuаpn nа rоpата.
- Да - отrоsоpи Доn Киxот.
- Никоrа nе c+m sи+zал толкоsа z+ps+к оp++еnоcеu, който cе оöа+zа, коrато rоsоpи
nеrоsиnт rоcnоzаp - каsа Риuаpn nа rоpата. - Ето таm е mоnт оp++еnоcеu, unла
s+pлиnа е, nо sа nеrо öиx mоr+л zа ка+а, uе коrато аs rоsоpn, nикоrа nе е
отsаpnл ycтата cи.
- Аs n+к rоsоpn - pеuе Саnuо - и nе mе е cтpаx zа rоsоpn npеz еzиn так+s... nо-
zоöpе zа nе каssаm как+s. Но nека nе pаsöyтsаmе nоsеuе pаöотите.
Оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа rоpата xsаnа Саnuо sа p+ка и my каsа:
- Хайzе zа отиzеm zа cи nоrоsоpиm zsаmата nnк+zе nаcтpаnа, nа sолn, nо nаmеncки,
и zа оcтаsиm nаmите rоcnоzаpи zа cе каpат и zа cи pаsnpаsnт csоите люöоsnи
иcтоpии. Деnnт mе rи csаpи cиrypnо öеs zа cа cе иsnpикаssали.
- На zpаrо c+puе - pеuе Саnuо. - А аs mе pаsка+а nа sаmа mилоcт кой c+m, sа zа
sиzите, uе иmаm оcnоsаnие zа cе cmnтаm sа еzиn от nай-ö+öpиsите оp++еnоcuи.
Слеz теsи zymи zsаmата оp++еnоcuи cе отzалеuиxа и sаnоunаxа pаsrоsоp, който nо
csоnта sаöаsnоcт nе отcт+nsаmе nа cеpиоsnоcтта, c коnто pаsrоsаpnxа теxnите
rоcnоzаpи.
Оp++еnоcuите cе отzелnт nаcтpаnа и cи pаsnpаsnт sа тpyznоcтите, c които иsкаpsат
xлnöа cи. Оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа rоpата nаxpаnsа Саnuо c öаnиuа, zаsа my zа
nие sиnо и rо ysеmаsа zа cе npиöеpе y zоmа.
ГЛАВА ЧЕТИРИНАДЕСЕТА,
s коnто npоz+л+аsа npиклюuеnието c Риuаpn nа rоpата
Неnоsnатиnт Риuаp nа rоpата pаsкаssа nа Доn Киxот, uе е sлюöеn s nеcpаsnиmата nо
кpаcота Каcилzеn Ваnzалcка, s uието иmе иss+pmил uyznи nоzsиsи, nоöеzил xpаöpи
pиuаpи, mе+zy които и npоuyтиn Доn Киxот zе ла Маnuа, коrото npиnyzил zа
npиsnае, uе Каcилzеn е nо-xyöаsа от[262] nеrоsата Дyлcиnеn. Доn Киxот отsp+mа,
uе mо+е öи nnкой spаr s+лmеönик е ssел оöpаsа my и uе npеz nеrо cе nаmиpа cаmиnт
Доn Киxот, rотоs zа cе cpа+аsа, sа zа sаmити иmето nа csоnта zаmа. Риuаpn nа
rоpата npеzлаrа nоöеzеnиnт s npеzcтоnmиn zsyöой zа cе nоzuиnи nа sолnта nа
nоöеzителn и zа nаnpаsи scиuко, sаnоsnzаnо my от nеrо.
Слеz теsи zymи те отиzоxа npи csоите оp++еnоcuи и rи nаmеpиxа zа x+pкат s c+mото
nоло+еnие, s което rи öеmе sp+xлетnл c+nnт. С+öyzиxа rи и иm sаnоsnzаxа zа
npиrотsnт коnете, sаmото npиsоpи zsаmата mnxа zа sаnоunат nеuysаnа, к+psаsа и
cтpаmnа öитка. Като uy тоsа, Саnuо cи rл+тnа еsика и cе cmp+snа от cтpаx,
иsnлаmеn sа +иsота nа rоcnоzаpn cи, nоnе+е Оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа rоpата my
öеmе оnиcал xpаöpоcтта nа csоn cеnsоp. Но öеs zа ка+ат nито zymа, zsаmата
оp++еnоcuи тp+rnаxа zа т+pcnт zоöиuетата cи. Тpите коnn и mаrаpето cе önxа sеuе
czymили и cтоnxа scиuки sкynоm nа еznо mncто.
По n+тn Оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа rоpата каsа nа Саnuо:
- Тpnösа zа sи ка+а, zpаrи, uе y nаc s Аnzалycиn оöиuаnт е так+s: zокато
cnоpеmите cе öиnт, csиzетелите nа zsyöоите nе cтоnт c+c cкp+cтеnи p+uе. Каssаm
sи rо, sа zа snаете, uе zокато cе cpа+аsат rоcnоzаpите nи, nие mе тpnösа zа cе
öиеm и ö+xтиm еzиn zpyr.
- Тоsи оöиuай, cеnsоp оp++еnоcеuо - отrоsоpи Саnuо, - mо+е zа е s cила sа
таmоmnите nеrоznиuи и nоöойnиuи, nо c+scеm nе и sа Оp++еnоcuите nа
cтpаncтsysаmите pиuаpи. Поnе nикоrа nе c+m cлymал rоcnоzаpnт mи zа cnоmеnаsа sа
nоzоöеn оöиuай, а той snае nа np+cти scиuки npаsила nа cтpаncтsysаmото
pиuаpcтsо. Но zоpи и zа е snpnо и zа иmа иspиuеn sакоn, който nалаrа nа
Оp++еnоcuите zа cе öиnт nоmе+zy cи, zокато cе cpа+аsат теxnите rоcnоzаpи, аs nе
иcкаm zа rо иsn+лnn, а mе nлатn rлоöата, коnто nаzали е nоsеuе - ysеpnsаm sи -
от кило sоc+к 2. Пpеznоuитаm zа nлатn sоc+ка, sаmото snаm, uе mе mи иsлеsе nо-
еsтиnо от mаpлите и öиnтоsете, които mе тpnösа zа кynysаm, sа zа лекysаm rлаsата
cи - отcеrа оmе n sи+zаm nyкnата и uеnnата nа zsе. Но иmа и zpyrо - nеs+smо+nо
mи е zа cе öиn, sаmото nnmаm mеu, а и nикоrа s +иsота cи nе c+m nоcил так+s 3.
- Зnаm zоö+p unp npотиs тоsа - pеuе Оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа rоpата. - Аs nоcn
c+c cеöе cи zsа еznакsи nо rолеmиnа nлатnеnи uysала. Вие mе ssеmете еzиnиn, а аs
zpyrиn и mе cе öиеm c тnx nа pаsnи nаuала.
- Пpи теsи ycлоsиn nnmаm nиmо npотиs - отrоsоpи Саnuо, - sаmото s такаsа cxsатка
nо-cкоpо mе cи иsтynаmе npаxта, отколкото zа cе nаpаnиm.
- Нnmа zа е тоunо така - s+spаsи zpyrиnт. - За zа nе отnеcе snт+p+т uysалите nи,
mе тpnösа zа тypиm s тnx nо zеcетиnа rлаzки и оöли, еznакsи nо теrло каm+nи и
така mе mо+еm zа cе nаöyxаmе öеs оcоöеnа spеzа.
- Я rо sи+ ти xитpеuа my c xитpеu! - pеuе Саnuо. - Какsи cаmypеnи ко+и и mеки
sатеnи nоznл+nки иcка zа тypи s uysалите, sа zа nе cе cтpоmат кpатynите nи и zа
nе cтаnат коcтите nи nа npаx! Но ако mете zоpи c коnpиnеnи nаmкyли zа rи
nаn+лnите, snайте, cеnsоp, uе аs nnmа zа cе öиn. Нека cе öиnт nаmите rоcnоzаpи,
тоsа cи е тnxnа pаöота, а nие zа cи nийnеm и nо+иsееm- Вpеmето и öеs тоsа mе cе
nоrpи+и zа nи отnеmе +иsота, та nnmа sаmо zа т+pcиm nие zа my тypnmе кpай npеzи
оnpеzелеnиn cpок. Като yspееm, cаmи mе каnnеm от z+psото.
- В+npеки scиuко - s+spаsи cлyrата nа Риuаpn nа rоpата - mе тpnösа zа cе öиеm,
ако mе и cаmо nолоsиn uаc.
- Нnmа sаmо - отrоsоpи Саnuо. - Аs nе c+m nеyuтиs и nеöлаrоzаpеn uоsек, та cеrа
zа ssеmа zа cе pаsnpаsnm c xоpа, c които c+m nл и nил, оmе nоsеuе uе nе cе
uyscтsysаm nито оöиzеn, nито c+pzит. Коmy, nо znsолите, mе zойzе nа ym zа cе öие
токy-т+й, öеs npиuиnа!
- И npотиs тоsа иmаm unp - каsа оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа rоpата. - Пpеzи zа
sаnоunеm öоn, аs mе cе npиöли+а тиxиuко zо sаmа mилоcт и mе sи sаmлеsn тpи или
uетиpи такиsа nлеcnиuи, uе mе sи c+öоpn nа sеmnта. По тоsи nаuиn mе c+öyzn sаmиn
rnns, ако и zа zpеmе като коn nа npаsnи ncли.
- Сpеmy тоsи sаm xоz аs snаm zpyr - отrоsоpи Саnuо - и nnmа zа sи оcтаnа zл++еn.
Tе rpаönа еznа тоnrа и npеzи оmе sаmа mилоcт zа cте npеzиssикали rnеsа mи, така
mе sи nало+а, uе sаmиnт rnns zа sаcnи и zа cе c+öyzи еzsа nа оnsи csnт, sа zа cе
snае, uе аs nе c+m uоsек+т, който mе nоssоли коmyто и zа öило zа cе zокоcsа zо
лиuето mи. Нека scеки cи rлеzа pаöотата! Най-ymnото mе ö+zе scеки zа npиcnи
rnеsа cи, sаmото nикой nе nоsnаsа zymата nа nикоrо и cлyusа cе zа тp+rnеm zа
оcтpи+еm оsuата, а zа cе s+pnеm[264] cаm оcтpиrаn. Гоcnоz е öлаrоcлоsил mиpа и е
npоклел pаsnpите. Tоm еznа rоnеnа, sатsоpеnа и npитиcnата zо cтеnата котка mо+е
zа cе npеs+pnе s л+s, то Bоr snае s какsо mоrа zа cе npеs+pnа аs, ако иsnаznа s
nейnото nоло+еnие. Ето sаmо, cеnsоp оp++еnоcеuо, оmе отcеrа sи npеzynpе+zаsаm,
uе sие mе отrоsаpnте sа scиuки mети и spеzи,-които öиxа mоrли zа npоиsлnsат от
nаmата pаsnpа.
- Доöpе - каsа оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа rоpата. - Нека c+mnе, n+к mе sиzиm
какsо е nиcаnо.
В тоsа spеmе nо z+psетата sаnоunаxа zа uypyликат xилnzи n+cтpокpили nтиuки. Те
cnкаm nоszpаsnsаxа c+c csоите pаsnоssyunи и sеcели nеcnи csе+ата sоpа, коnто
nаznикsаmе npеs spатите и öалкоnите nа иsтока и откpиsаmе nоcтеnеnnо кpаcиsото
cи лиuе, от+pcsайки от коcите cи öеsкpайnо mnо+еcтsо теunи öиcеpи, а тpеsата,
ок+nаnа от таsи nе+nа теunоcт, c+szаsаmе snеuатлеnие, uе тn cаmата np+cка
m+nиuки öели nеpли. От s+pöите каnеmе cлаzка mаnnа, иssоpите ss+nлиsо cе cmееxа,
pyuеите pоmоnnxа, rоpите ликysаxа, а nолnnите cе киuеxа оmе nо-öоrато c
nаcт+nsаnето nа sоpата. Tоm оöаuе cе pаssиzели и cтаnа s+smо+nо zа cе sи+zат и
pаsлиuаsат npеzmетите, n+psото nеmо, което cе иsnpеuи npеz оuите nа Саnuо Паncа,
öеmе nоc+т nа оp++еnоcеuа nа Риuаpn nа rоpата - nоc толкоsа rолnm, uе xs+pлnmе
cnnка s+pxy nоuти unлото my тnло. Аsтоp+т nа nаmата иcтоpиn каssа, uе той
nаиcтиnа öеmе иss+npеznо rолnm, c r+pöиuа nо cpеzата, unл s öpаzаsиuи, mоpаs nа
usnт като nатлаz+аn. Сnymаmе cе zsа np+cта nоz ycтата. Велиuиnата, usет+т,
öpаzаsиuите и r+pöаsоcтта my така оöеsоöpаsnsаxа лиuето, uе Саnuо, като rо sиzn,
cе pаsтpеnеpа uелиnт като zете, öолnо от npиnаz+uи, и pеmи s cеöе cи, uе е nо-
zоöpе zа cе оcтаsи zа my yzаpnт zsеcта nлеcnиuи, öеs zа cе pаsrnеsи, отколкото
zа cе öие c тоsи каpа-коnz+о. Доn Киxот xs+pли nоrлеz к+m npотиsnика cи, nо той
öеmе sеuе cnycnал sаöpалото cи, така uе nе mо+а zа sиzи лиuето my. Заöелnsа
cаmо, uе е uоsек nаöит и nе mnоrо sиcок. Ноcеmе s+pxy zоcnеxите cи pиsnиuа, nа
np+s nоrлеz от nай-т+nко sлато, оcеnnа c mnо+еcтsо öлеcтnmи оrлеzала s+s ¡оpmата
nа mалки лynи, които rо npаsеxа zа иsrле+zа mnоrо иsnmеn и snymителеn. Наz mлеmа
cе pаssnsаxа mnоrо sелеnи, ++лти и öели nеpа. Коnието my, nоznpnnо nа еznо
z+psо, öеmе mnоrо z+лrо и zеöело и sаs+pmsаmе c +елnsnо оcтpие, nо-rолnmо от
nеzn.[265]
- Доn Киxот sиzn и sаöелnsа scиuко и от тоsа, което sиzn и sаöелnsа, sаклюuи, uе
pиuаpnт npите+аsа cиrypnо rpаmаznа cила. Но той nе cе ynлаmи като Саnuо Паncа,
а, nаnpотиs, cnокойnо и cmело каsа nа Риuаpn nа оrлеzалата:
- Ако rолnmото sи +елаnие zа scт+nите s öоpöа, cеnsоp pиuаpю, nе sаcеnusа
люöеsnоcтта sи, то аs sи mолn zа nоszиrnете sа mиr sаöpалото , sа zа sиzn zали
xyöоcтта nа лиuето sи отrоsаpn nа иsnmnата sи s+nmnоcт.
- Как+sто и zа е иsxоz+т от zsyöоn - zали той mе sаs+pmи c sаmа nоöеzа или
nоpа+еnие, cеnsоp pиuаpю - отrоsоpи Риuаpn nа оrлеzалата, - sие mе иmате
zоcтат+unо, zоpи npеzоcтат+unо spеmе, sа zа mе sиzите. Ако cеrа nе
yzоsлетsоpnsаm sаmето +елаnие, то е, sаmото mи cе cтpysа, uе mе nаnеcа nsnа
оöиzа nа xyöаsата Каcилzеn Ваnzалcка, като иsryön spеmе zа szиrnа sаöpалото s
еzиn mоmеnт, коrато тpnösа zа sи npиnyzn uаc nо-cкоpо zа npиsnаете тоsа, което
sеuе cаm snаете, uе иcкаm.
- Но zокато s+scеznеm коnете cи - pеuе Доn Киxот, - sие scе nак mо+ете zа mи
ка+ете zали аs c+m c+mиnт тоsи Доn Киxот, коrото каsаxте, uе cте nоöеzили.
- На тоsа mе sи отrоsоpиm4 - каsа Риuаpn nа оrлеzалата, - uе npилиuате nа
pиuаpn, коrото nоöеzиx, както еznо nйuе npилиuа nа zpyrо. Но mоm каssате, uе
nеrо rо npеcлеzsат mаrsоcnиuи, nе cmеn zа тs+pzn zали sие cте nоmеnатото лиuе,
или nе.
- Тоsа mи cтиrа - отrоsоpи Доn Киxот, - sа zа cе yöеzn, uе cте sаöлyzеn. Нека
zокаpат коnете nи, sа zа sи nоmоrnа zа cе от+psете от таsи sаöлyzа. За nо-mалко
spеmе, отколкото е ny+nо zа szиrnете sаöpалото cи - ако Bоr, mоnта cеnsоpа и
mоите mиmuи mе sакpилnт, :- mе sиzn sаmето лиuе, а sие mе sиzите, uе аs nе c+m
c+mиnт Доn Киxот, коrото mиcлите, uе cте nоöеzили.
Пpек+cnаxа pаsrоsоpа cи, каuиxа cе nа коnете cи и Доn Киxот оö+pnа Роcиnаnт, sа
zа cе отzалеuи nа nеоöxоzиmото pаscтоnnие, което zа my nоssоли zа cе sаcили и
nаnаznе npотиsnика cи. С+mото cтоpи и Риuаpn nа оrлеzалата. Но Доn Киxот nе öеmе
cе отzалеuил оmе и nа zsаzеcет кpаuки, коrато uy rлаcа nа Риuаpn nа оrлеzалата,
иss+psnл и той като nеrо cаmо nолоsиnата n+т: .
- Поmnете, cеnsоp pиuаpю, uе ycлоsието nа nаmиn öой е nоöеzеnиnт zа cе nоcтаsи
öеsnpекоcлоsnо nа pаsnоло+еnие nа nоöеzителn.[266]
- Зnаn sеuе - отrоsоpи Доn Киxот, - nо от nоöеzеnиn nе тpnösа zа cе иcкат nеmа,
nеc+smеcтиmи c pиuаpcкото zоcтойncтsо.
- Тоunо т+й! - отrоsоpи Риuаpn nа оrлеzалата. В тоsи mиr Доn Киxот s+pnа
uyznоsатиn nоc nа оp++еnоcеuа и cе yuyzи nе nо-mалко от Саnuо. Той rо ssе sа
nnкакsо uyzоsиmе или sа оcоöеn pоz uоsек, как+sто nе cе cpеmа nо csета. Саnuо,
като sиzn, uе rоcnоzаpnт my тp+rsа zа sаеmе иsxоznо nоло+еnие sа zsyöоn, nе
nо+ела zа оcтаnе nаcаmе c z+лrоnоcиn, sаmото cе cтpаxysаmе, uе еzиn cаmо yzаp nа
тоsи nоc nо nоcа my mе тypи кpай nа pаsnpата иm и той - öило от yzаpа, öило от
cтpаx - mе cе npоcnе nа sеmnта. Затоsа cе sатиuа nоzиp rоcnоzаpn cи, xsаnал cе
sа еznото от cтpеmеnата, и коrато my cе cтоpи, uе nаcт+nsа spеmе Доn Киxот zа cе
s+pnе nаsаz, my каsа:
- Молn sаmа mилоcт cеnsоp, npеzи zа cе snycnете s öой, nоmоrnете mи zа cе каuа
nа тоsи z+ö, отк+zето mе mоrа zа nаöлюzаsаm nо-zоöpе, отколкото тyк от sеmnта
юnаunата öоpöа, коnто cе rотsите zа nоsеzете c тоsи pиuаp.
- По c+m nаклоnеn zа snpsаm, Саnuо - pеuе Доn Киxот, - uе ти иcкаm zа cе каuиm
nа тpиöynата, sа zа rлеzаm öеs оnаcnоcт öоn c öикоsе.
- Да cи ка+а npаsиuката - отrоsоpи Саnuо, - cтpаmnиnт nоc nа тоsи оp++еnоcеu mе
ynлаmи и y+аcи толкоsа, uе nе cmеn zа оcтаnа npи nеrо.
- Ноc+т my е так+s - каsа Доn Киxот, - uе zа nе önx тоsи, който c+m, и mеnе öи
иsnлаmил. Ела zе Tе ти nоmоrnа zа cе каuиm таm, к+zето иcкаm.
Вpеmето, което Доn Киxот ynотpеöи, sа zа nоmоrnе nа Саnuо zа cе каuи nа z+öа,
Риuаpn nа оrлеzалата иsnолsysа, sа zа иsmиnе nеоöxоzиmото pаscтоnnие и zа cтиrnе
mncтото, отк+zето mеmе zа cе sаcили. Той nоmиcли, uе и Доn Киxот е nаnpаsил
c+mото, и öеs zа uака sоs nа тp+öа или nnкак+s zpyr snак, оö+pnа коnn cи - който
nе öеmе nито nо-лек, nито nо-xyöаs от Роcиnаnт - и npеnycnа c scе cила, cиpеu
c+c cpеzеn тp+c, cpеmy csоn npотиsnик. Като sиzn оöаuе, uе той cе е cnpnл и
nоmаrа nа Саnuо zа cе каuи nа z+psото, zp+nnа юszите и cе cnpn nа nолоsиn n+т,
което sаpаzsа иss+npеznо mnоrо коnn, който nе mо+еmе и кpаuка nоsеuе zа nаnpаsи.
Доn Киxот nоmиcли, uе npотиsnик+т my rо nаnаzа sеuе, sаöи[267] rnеsnо mnоpи s
m+pmаsите x+лöоuи nа Роcиnаnт и т+й rо pаsnали, uе - както каssа иcтоpиnта - той
sаnpеnycка sа n+psи n+т, sаmото оöикnоsеnо cе zsи+еmе c öаsеn тp+c. Ноcеn от
таsи nеsи+zаnа npоcт, Доn Киxот cтиrnа таm, к+zето Риuаpn nа оrлеzалата cе öеmе
cnpnл s csоn önr, и cеrа sаöиsаmе zокpай mnоpите cи s x+лöоuите nа коnn, öеs zа
ycnее zа rо nоmp+znе nито nа nеzn от mncтото my. Пpи тоsа öлаrоnpиnтnо cтеuеnие
nа оöcтоnтелcтsата Доn Киxот иsnеnаzа csоn npотиsnик, който - sатpyznеn от коnn
cи и sает c nаrлаcата nа коnието cи - nе c+ymn или nе ycnn zа cе npиrотsи sа
öой. Доn Киxот, öеs zа ssеmе nоz snиmаnие теsи sатpyznеnиn nа npотиsnика cи и
öеs zа иsлаrа cеöе cи nа какsато и zа öило оnаcnоcт и pиcк, cе cöл+cка c Риuаpn
nа оrлеzалата c так+s ycтpеm, uе той cе npеmетnа c+scеm npотиs sолnта cи npеs
sаznиuата nа коnn и така cе иsт+pcи nа sеmnта, uе nе mp+znа nи p+ка, nи кpак и
оcтаnа zа ле+и като m+pт+s.
Tоm rо sиzn npоcnат nа sеmnта, Саnuо cлеsе от z+psото и c rолnmа ö+psиnа cе
cnycnа к+m rоcnоzаpn cи. А Доn Киxот cкоuи от Роcиnаnт, sаsтеuе cе к+m Риuаpn nа
оrлеzалата и ssе zа my pаss+pssа mлеmа, sа zа sиzи zали е ympnл и ако е оmе +иs,
zа my nоmоrnе zа cи nоеmе z+x. Иssеzn++ той sиzn... Кой öи mоr+л zа ка+е какsо
sиzn той, öеs zа s+söyzи y uитателn иsnеnаzа, yuyzsаnе и y+аc? Той sиzn - каssа
иcтоpиnта - c+mото лиuе, c+mото иspа+еnие, c+mата ¡иsиоnоmиn, zоcym c+mите uеpти
- оöpаs и nоzоöие nа öакалаs+pа Саmcоn Каpаcко. Виzn rо и cе npоsикnа nа sиcок
rлаc:
- B+psай, Саnuо, ела и nоrлеznи тоsа, което mе sиzиm и nnmа zа nоsnpsаm! Тиuай,
cиnе, и sи+ какsа е cилата nа mаrиnта и какsо mоrат zа nаnpаsnт mаrsоcnиuите и
s+лmеönиuите.
Саnuо cе zоöли+и и като sиzn лиuето nа öакалаs+pа Каpаcко, nоunа zа cе кp+cти
nеnpеcтаnnо. Но c+öоpеnиnт nа sеmnта pиuаp nе zаsаmе nикакsи npиsnаuи nа +иsот и
Саnuо каsа nа Доn Киxот:
- На mnеnие c+m, cеnsоp, uе sа scеки cлyuай sаmа mилоcт öи тpnösало zа mymnете и
sаöиете mеuа cи s ycтата nа тоsи, който npилиuа nа öакалаs+pа Саmcоn Каpаcко.
Мо+е öи nо тоsи nаuиn mе yöиете nnкоrо от sаmите spаrоsе mаrsоcnиuи.
- Не е лоm c+sет+т ти - pеuе Доn Киxот. - Колкото nо-mалко spаrоsе, толкоsа nо-
zоöpе.
268
Но коrато иssаzи mеuа cи, sа zа иsn+лnи c+sета и npеnоp+ката nа Саnuо, zойzе
оp++еnоcеu+т nа Риuаpn nа оrлеzалата, cеrа sеuе öеs nоcа, който rо npаsеmе
толкоsа rpоsеn, и иssика:
- Вnиmаsайте какsо npаsите, sаmа mилоcт- cеnsоp Доn Киxот! Чоsек+т, който ле+и
npеz кpаката sи, е sаmиnт npиnтел öакалаs+p+т Саmcоn Каpаcко, а аs c+m nеrоs
оp++еnоcеu.
А Саnuо, като sаöелnsа, uе лиuето my nе е sеuе така rpоsnо, my каsа:
- А к+zе е nоc+т?
- Ей rо тyк, s z+оöа mи - отrоsоpи zpyrиnт. Bp+кnа s zеcnиn cи z+оö и иssаzи
еzиn mаcкаpаzеn nоc от лакиpаnа myкаsа - c+mиn, който sеuе оnиcаxmе. Саnuо,
srле+zайки cе snиmателnо s оp++еnоcеuа, nе mо+а zа cz+p+и yuyzsаnето cи и иssика
c+c cилеn rлаc:
- Сsета Bоrоpоzиuе, ела mи nа nоmоm! Не е ли тоsа Тоmе Сеcиал, mой c+cеz и csат?
- Той c+mиnт! - отrоsоpи оp++еnоcеu+т, оcтаnал sеuе öеs nоc, - Да, csате и
npиnтелю Саnuо Паncа, аs c+m Тоmе Сеcиал и ей cеrа mе ти pаsка+а какsи znsолии,
xитpиnи и cnлетnи mе zокаpаxа тyк, nо npеzи тоsа иsmоли и иsnpоcи от rоcnоzаpn
cи zа nе nиnа, yzpn, nаpаnnsа или yöиsа Риuаpn nа оrлеzалата, който ле+и s
nоsете my, sаmото nnmа nикакsо c+mnеnие, uе той е zp+sкиnт и öеspаsc+zеn
öакалаs+p Саmcоn Каpаcко, nаm c+cелnnиn.
В тоsа spеmе Риuаpn nа оrлеzалата zойzе nа cеöе cи, а Доn Киxот, като sиzn тоsа,
оnpn s+pxа nа rолеmиn cи mеu s лиuето my и каsа:
- Тоsuаc mе ympете, pиuаpю, ако nе npиsnаете, uе nеcpаsnиmата Дyлcиnеn zел
Тоöоcо nаzmиnаsа nо xyöоcт sаmата Каcилzеn Ваnzалcка. Tе тpnösа оcsеn тоsа (ако
оcтаnете +иs cлеz таsи cxsатка и cлеz nаzаnето cи) zа mи оöеmаете, uе mе отиzете
s rpаz Тоöоcо и mе й cе npеzcтаsите от mое иmе, sа zа nоcт+nи c sаc както nаmеpи
sа zоöpе. Ако тn sи nоzаpи csоöоzата, mе тpnösа zа cе s+pnете npи mеnе - nека
m+лsата sа mоите nоzsиsи sи cлy+и sа n+теsоznа nиmка и sи zоsеzе таm, к+zето mе
ö+zа аs, - sа zа mи pаsка+ете как е npотекла sаmата cpеmа. Теsи ycлоsиn,
c+rлаcnо yrоsоpката nи npеzи zsyöоn, nе иsлиsат от pаmките nа pиuаpcките
npаsила.[269]
- Пpиsnаsаm - pеuе nаznалиnт pиuаp, - uе pаsnpаnата и mp+cnа оöysка nа cеnsоpа
zел Тоöоcо cтpysа nоsеuе от nеsuеcаnата, nо uиcта öpаzа nа Каcилzеn, и оöеmаsаm
zа cе nsn npеz sаmата cеnsоpа и zа cе s+pnа cлеz тоsа npи sаc, sа zа й zаm snpnа
и тоunа cmетка sа тоsа, което иcкате от mеnе.
- Тpnösа c+mо zа cе yöеzите и npиsnаете - zоöаsи Доn Киxот, - uе pиuаpnт, коrото
cте nоöеzили, nе е öил и nе е mоr+л zа ö+zе Доn Киxот zе Ла Маnuа, а nnкой zpyr,
който my е npилиuал, както аs c+m yöеzеn и npиsnаsаm, uе mакаp и zа npилиuате nа
öакалаs+pа Саmcоn Каpаcко, nе cте Саmcоn Каpаcко, а nnкой zpyr, който my npилиuа
и коmyто mоите spаrоsе cа zали nеrоsиn оöpаs, sа zа cz+p+а и yкpотn öyйnиn cи
rnns и sа zа nе cе s+snолsysаm zо кpайnоcт от cлаsnите npеиmymеcтsа nа nоöеzата
cи.
- Вcиuко тоsа npиsnаsаm, npеuеnnsаm и pаsöиpаm така, както sие snpsате,
npеuеnnsате и pаsöиpате - отrоsоpи cpаsеnиnт pиuаp. - А cеrа pаspеmете mи, mолn
sи, zа cтаnа, ако nаmеpn иsоömо cили zа cе иsnpаsn cлеz yzаpа npи nаzаnето,
който mи npиuиnи rолnmо sло.
Доn Киxот и оp++еnоcеu+т nа nоöеzеnиn my nоmоrnаxа zа cе иsnpаsи, а Саnuо nе
cnеmаmе оuи от Тоmе Сеcиал и my sаzаsаmе s+npоcи, uиито отrоsоpи nsnо nокаssаxа,
uе той е nаиcтиnа nеrоsиnт c+cеz и csат, както тs+pzеmе. Но nоzоspеnието, което
önxа nоpоzили s nеrо zymите nа rоcnоzаpn my, uе mаrsоcnиuите cа npеоöpаsили
Риuаpn nа оrлеzалата s öакалаs+pа Каpаcко, каpаmе Саnuо zа nе npиеmа sа иcтиnа
тоsа, което sа оuите my öеmе uиcта иcтиnа. Така cи оcтаnаxа sаöлyzеnи rоcnоzаp и
cлyrа, а Риuаpn nа оrлеzалата и оp++еnоcеu+т my, nаmp+mеnи и nакyusаmи, cе
cöоrysаxа c Доn Киxот и Саnuо c nаmеpеnие zа nот+pcnт nnкое cело, к+zето zа
npеs+p+ат и zа nаmеcтnт кокалите nа Саmcоn Каpаcко. Доn Киxот и Саnuо npоz+л+иxа
n+тn cи sа Саpаrоcа. Иcтоpиnта rи иsоcтаsn sа иssеcтnо spеmе, sа zа pаsnpаsи кои
önxа Риuаpn nа оrлеzалата и z+лrоnоcиnт my оp++еnоcеu.
Риuаpn nа оrлеzалата е öакалаs+p+т Саmcоn Каpаcко. Той, csеmеnик+т и öp+cnаpnт
pеmаsат Саmcоn zа cе оöлеuе като cтpаncтsysаm pиuаp, zа nаmеpи Доn Киxот и zа
scт+nи s öой c nеrо, npи ycлоsие uе nоöеzеnиnт mе cе nокоpи nа nоöеzителn.
Bакалаs+p+т pиuаp zа sаnоsnzа nа nоöеzеnиn Доn Киxот zа cе s+pnе s cелото cи,
к+zето mо+е öи mе cе nаmеpи лекаpcтsо sа öеsymието my. Каpаcко cе c+rлаcnsа. За
оp++еnоcеu ssеmа Тоmе Сеcиал,[270] c+cеz и csат nа Саnuо Паncа, uоsек sеcел и
c+öyzеn. Плаn+т иm оöаuе иsлиsа тs+pzе nеcnолyuлиs. Поöеzеnиnт Каpаcко cе
sакаnsа zа nе cе s+pnе s cелото cи, zокато nе nатynа szpаsата Доn Киxот. Сеrа
той mе rо т+pcи, sоzеn от +елаnие zа my отm+cти. Дsаmата npиcтиrат s еznо cело,
zето nаmиpат лекаp, който cе sаеmа zа лекysа nоcтpаzалиn öакалаs+p.
Доn Киxот npоz+л+аsа n+тn cи sеcел, zоsолеn и rоpz, като cи s+оöpаsnsа- uе c+c
cnеuелеnата nоöеzа е cтаnал nай-xpаöpиnт cтpаncтsysаm pиuаp. Тоsа, uе nоöеzеnиnт
pиuаp и оp++еnоcеu+т my cа cе nsили В оöpаsите nа Саmcоn Каpаcко и nа Тоmе
Сеcиал, Доn Киxот отzаsа nа sли mаrsоcnиuи, които rо npеcлеzsат.
По n+тn rо nаcтиrа еzиn иzалrо nа иmе Диеrо zе Миpаnzа, който тp+rsа sаеznо c
pиuаpn и оp++еnоcеuа. .uyzsа rо s+nmnиnт sиz nа Доn Киxот - "z+лrата my mиn,
sиcокиnт my p+cт, m+pmаsото my и ++лто лиuе, s+оp++еnието my, оönоcките и
cтойката my - ¡иrypа и лиuе, nеsи+zаnи от z+лrо spеmе nо тиn mеcта". Доn Киxот
my pаsкаssа кой е, като nе npоnymа zа отöеле+и, uе иcтоpиnта my sеuе е
nаnеuатаnа. Доn Диеrо cе тpеsо+и, uе cиn my cе е nоcsетил scеunло nа nоеsиnта.
Поpаsnsат rо pаsc++zеnиnта nа Доn Киxот sа nоетиuеcкото иsкycтsо и
npеznоло+еnието my, uе pиuаpnт е лyz, cе pаscейsа.
Доn Киxот sи+zа nаcpеmа nо n+тn кола, yкpаcеnа c кpалcки snаmеnа, и mиcли, uе rо
оuакsа nоsо npиклюuеnие. Поиcкsа mлеmа cи, s който Саnuо е cло+ил кynеnа от еzиn
оsuаp иssаpа, nаxлynsа rо nа rлаsата cи sаеznо c иssаpата, иsтеrлn mеuа, xsаmа
коnието cи и cnиpа колата. Колаpnт оöncnnsа, uе s клетката иmа zsа csиpеnи л+sа,
които ryöеpnатоp+т nа Оpаn npаmа nоzаp+к nа кpалn. Доn Киxот иcка zа nycnат
л+sоsете, sа zа zока+е, uе nе cе cтpаxysа от тnx. В+npеки ysеmаnиnта nа Саnuо и
nа Доn Диеrо pиuаpnт sаcтаsn колаpn zа отsоpи клетката. Скоuил от коnn, c mеu s
p+ка, той sаcтаsа npеz колата.
Коrато nаsаu+т sиzn, uе Доn Киxот е sаcтаnал sеuе rотоs sа öоpöа и uе ако nе
nycnе л+sа, mе иsnита rnеsа nа s+smyтеnиn и z+ps+к pиuаp, отsоpи mиpоко spатата
nа n+psата клетка, s коnто öеmе sатsоpеn, както sеuе cе каsа, иss+npеznо еzpиnт,
rpоsеn и cтpаmеn л+s. Зsnp+т, който ле+еmе zотоrаsа, cе оö+pnа nай-nаnpеz s
клетката cи, npотеrnа лаnите cи и unлото cи тnло, отsоpи ycта, npоsn cе mnоrо
öаsnо nоcле иssаzи zsе nеzи z+л+r еsик и оöлиsа оuите и myuynата cи. Слеz тоsа
nоzаzе rлаsата cи npеs отsоpа nа клетката и cе оrлеzа nа scиuки cтpаnи c оuи,
öлеcnали като s+rлеnи - nокаsа sаznите cи uаcти nа Доn Киxот и cnокойnо и
nеs+smyтиmо леrnа nак s клетката. Като sиzn тоsа, Доn Киxот sаnоsnzа[271] nа
nаsаuа zа my yzаpи nnколко тоnrи, sа zа rо pаszpаsnи и rо иsкаpа nаs+n.
- Тоsа nnmа zа nаnpаsn - pеuе nаsаu+т, - sаmото, pаszpаsnn ли rо, nай-nаnpеz
mеnе mе pаsк+cа nа nаpuета. Заzоsолете cе, sаmа mилоcт cеnsоp pиuаpю, c тоsа,
което sеuе nаnpаsиxте и което е sp+x nа xpаöpоcтта, и nеzейте иsкymаsа sа sтоpи
n+т c+zöата! Л+s+т sи+zа, uе spатата е отsоpеnа - от nеrо sаsиcи zа иsлеsе или
nе, nо mоm nе е иsлns+л zоcеrа, nnmа zа иsлеsе и zо sеuеpта. Ваmа mилоcт
nокаsаxте sеuе sелиuието nа zyxа cи. Вcеки xpаö+p öоpеu cnоpеz mеnе е zл++еn
cаmо zа npеzиssика npотиsnика cи и zа rо uака nа откpито. Ако npотиsnик+т nе cе
nsи, nеrоs е nоsоp+т, а тоsи, който rо е uакал, nеuели sеnеuа nа nоöеzата.
- Пpаs cи - каsа Доn Киxот. - Затsоpи, npиnтелю, spатата и mи zай csиzетелcтsо,
c+cтаsеnо s nай-nоzxоznmа ¡оpmа, c което zа cе yzоcтоsеpи scиuко токy-mо sиznnо
от теö, а иmеnnо, uе ти отsоpи клетката nа л+sа и uе аs rо uакаx, nо той nе
иsлеsе, uе аs npоz+л+иx zа rо uакаm и uе той npоz+л+и zа nе иsлиsа и uе nай-
cетnе cи леrnа. Не c+m sаz+л+еn zа npаsn nиmо nоsеuе. По znsолите scиuки mаrии и
nека Bоr nоmаrа nа pаsymа, nа иcтиnата и nа иcтиncкото pиuаpcтsо! Хайzе, sатsоpи
cеrа spатата, както ти каsаx, а аs mе zаm snак nа иsönrалите и отc+cтsysаmите zа
cе s+pnат, sа zа ysnаnт от тsоите ycта nоzpоönоcти sа тоsи nоzsиr.
Доn Диеrо nокаnsа Доn Киxот и Саnuо Паncа y zоmа cи s csоето cело. Таm pиuаpnт
pаsrоsаpn c+c cиnа my nоет, като иsкаssа uеnnи mиcли sа nоеsиnта. Bаmата и cиn+т
cе yuyzsат nа zymите my, s които cе npеnлитат pаsym и öеsymие.
Доn Киxот, който cе nаpиuа "pиuаp nа л+sоsете", npоz+л+аsа cтpаncтsysаnето cи.
Селnnи rо nокаnsат nа csатöа. Iеnnт cе Китеpиn Хyöаsиuата и Каmаuо Bоrатиn.
Китеpиn и öеznиnт Bаcилио cе оöиuали от zеuа, nо öаmа й pеmил zа n sаzоmи sа
öоrатиn Каmаuо. Bаcилио z+лöоко cтpаzа sа csоnта люöиmа.
Риuаpnт и оp++еnоcеu+т my отиsат nа csатöата. Готsи cе öоrато yrоmеnие. Саnuо cе
sаs+pта около rотsаuите и nолyuаsа s еznо котле тpи sаpеnи кокоmки и zsе r+cки.
Заnоusат таnuи и иrpи. Пpиcтиrат и mлаzо+еnuите. Яsnsа cе Bаcилио, оöлеuеn s
z+лrа uеpnа pиsа, оömита c коnpиnа c оrnеn usnт, nа uелото c sеnеu от nеuалеn
киnаpиc.[272]
.mоpеn и sаz+xаn, той sаcтаnа npеz mлаzо+еnuите, sаöи +елеsnиn sp+x nа тоnrата
cи s sеmnта, snи оuи s Китеpиn и nоöлеznnл, каsа c zpеsrаs и тpеnеpеm rлаc:
- Доöpе snаеm, nеöлаrоzаpnа Китеpиn, uе nо sакоnите nа csетата snpа, коnто
иsnоsnzsаmе, zокато аs c+m +иs, ти nе mо+еm zа cе оm++иm sа zpyr. Не е тайnа sа
теöе c+mо така, uе s оuакsаnе spеmето и тpyz+т mи zа ysелиuат mоето
öлаrоc+cтоnnие, nе nоzp+snаx nито sеzn++ zа npеcт+nn ysа+еnието, което mи
sz+xsаmе uеcтта ти. Но ти nот+nка scиuки sаz+л+еnиn, които öе nоела nо отnоmеnие
nа uеcтnите mи nаmеpеnиn, и cеrа иcкаm zа nаnpаsиm rоcnоzаp nа тоsа, което е
mое, zpyrиrо, uиито öоrатcтsа my оcиrypnsат nе cаmо rолnmо mаcтие, nо и nай-
sиcmе öла+еncтsо. Е zоöpе, sа zа ö+zе mаcтието my n+лnо (mакаp и zа nе mиcлn, uе
rо sаcлy+аsа, а то my е npоcто nаznало като zаp от nеöето), аs cаm, c+c
cоöcтsеnите cи p+uе, mе отcтpаnn npеuката или nеyzоöcтsото, което nоmpаuаsа тоsа
mаcтие, като иsuеsnа от оuите sи. Да +иsее öоrатиnт Каmаuо, zа +иsее z+лrи и
mаcтлиsи rоzиnи c nеöлаrоzаpnата Китеpиn, а nека ympе, nека sаrиnе öеznиnт
Bаcилио, uиnто öеznоcт отpnsа кpилете nа mаcтието my и иsкоnа rpоöа my!
Каsа теsи zymи, xsаnа sаöитата s sеmnта тоnrа и n иsтеrли. Долnата nолоsиnа
оcтаnа nеnоzsи+nа и cе sиzn, uе тn е cлy+ила като nо+nиuа nа еznа к+cа mnаrа.
Bаcилио sаöи s sеmnта тоsа, което mо+еmе zа cе nаpеuе zp++ка nа mnаrата, и cе
xs+pли леко и cтpеmителnо s+pxy оcтpието, т+й uе cаmо cлеz mиr к+psаsиnт sp+x nа
mnаrата и nолоsиnата cтоmаnеnо оcтpие cе nоzаzе отк+m r+pöа my и nеmаcтnик+т
оcтаnа zа ле+и nа sеmnта unл ок+psаsеn, npоnиsаn от cоöcтsеnото cи оp++ие.
Пpитекоxа cе nа nоmоm npиnтелите my, nоpаsеnи от nеrоsото nеmаcтие и cкp+önата
my yuаcт. Доn Киxот cлеsе от Роcиnаnт, cnycnа cе и той zа my nоmоrnе, npеr+pnа
rо и pаsöpа, uе оmе nе е иsz+xnал. Поnеuиxа zа иssаznт mnаrата, nо csеmеnик+т,
който cтоеmе nаöлиsо, sаnsи, uе nе öиsа zа cе иssа+zа, npеzи той zа cе е
иsnоsnzал, т+й като, иssаznт ли n, sеznаrа mе ympе. Bаcилио zойzе sа mалко nа
cеöе cи и c отmалnл и т++еn rлаc каsа:
- Ако cе c+rлаcиm, +еcтока Китеpиn, s тоsи nоcлеzеn, cm+pтеn sа mеnе mиr zа mи
nоzаzеm p+ка и zа mи cтаnеm c+npyrа, mе ympа c mиc+лта, uе öеspаsc+znата mи
nоcт+nка[273] е оnpаszаnа, sаmото öлаrоzаpеnие nа nеn mе nоcтиrnа mаcтието zа
ö+zа тsой.
Сsеmеnик+т uy теsи zymи и my каsа zа cе nоrpи+и nо-cкоpо sа cnаcеnието nа zymата
cи, отколкото sа yzоsолcтsиnта nа nл+тта, и zа nоиcка иcкpеnо от Гоcnоzа npоmка
sа csоите rpеxоsе и sа отuаnnата cи nоcт+nка. Bаcилио s+spаsи, uе s nикой cлyuай
nnmа zа cе иsnоsnzа, npеzи Китеpиn zа my nоzаzе p+ка като c+npyrа, sаmото cаmо
таsи pаzоcт mо+е zа yкpеnи sолnта my и zа my zаzе cили zа cе иsnоsnzа.
Коrато Доn Киxот uy mолöата nа pаnеnиn, sаnsи nа sиcок rлаc, uе Bаcилио иcка
nеmо mnоrо cnpаsеzлиsо, pаsymnо, а оcsеn тоsа и леcnо иsn+лnиmо и uе sа cеnsоp
Каmаuо mе ö+zе еznакsа uеcт zа npиеmе p+ката nа cеnsоpа Китеpиn като szоsиuа nа
zоöлеcтnиn Bаcилио, или zа n nолyuи от p+uете nа nейnиn öаmа.
- Заmото - zоöаsи той - тyк nе cе иcка nеmо nоsеuе от еznо "zа" и тоsа "zа",
cлеz като ö+zе npоиsnеcеnо, nе оös+pssа nикоrо c nиmо, т+й като öpаunото ло+е nа
c+npyrа mе ö+zе nеrоsиnт rpоö.
Каmаuо uy scиuко, cmyти cе и sаnоunа zа cе колеöае, öеs zа snае какsо zа npаsи и
какsо zа ка+е. Но npиnтелите nа Bаcилио rо sаmолиxа zа cе c+rлаcи Китеpиn zа
zаzе p+ката cи nа Bаcилио, sа zа nе cе nоryöи zymата my и zа nе nаnycnе той тоsи
+иsот öеs yтеxа. Най-nоcле те yöеzиxа или nо-cкоpо npиnyzиxа Каmаuо zа ка+е, uе
ако Китеpиn е c+rлаcnа, той nе mе cе npотиsи, т+й като c тоsа cе отлаrа cаmо c
еzиn mиr оc+mеcтsnsаnето nа nеrоsото +елаnие.
Тyтакcи scиuки sаоöиколиxа Китеpиn и n sаmолиxа кой c mолöи, кой c+c c+лsи, кой
c yöеzителnи zоsоzи zа cклоnи zа zаzе p+ката cи nа öеznиn Bаcилио, а тn, nо-
тs+pzа от mpаmоp и nо-nеnоzsи+nа от cтатyn, zаsаmе sиz, uе nе snае какsо zа
ка+е, uе nе mо+е и nе +елае zymа zа npоzymа. Мо+е öи тn mеmе zа m+лuи zокpай,
ако nе öе n nоzкаnил csеmеnик+т zа pеmи ö+psо какsо zа npаsи, sаmото Bаcилио
öеpеmе zymа и nsnо nnmаmе zа иsuака nейnите колеöаnиn. Тоrаsа xyöаsата Китеpиn,
öеs zа ка+е nиmо, cmyтеnа nаrлеz, оnеuалеnа и иsтеpsаnа, npиcт+nи к+m mncтото,
к+zето ле+еmе Bаcилио, който c nоrаcnали sеuе оuи zиmаmе те+ко и ycкоpеnо,
mеnnеmе npеs s+öи иmето nа Китеpиn и nо scиuко лиuеmе, uе mе ympе като еsиunик,
а nе като xpиcтиnnиn. Китеpиn cе npиöли+и, nаznа nа колеnе и c+c snаuи, öеs zа
ка+е zymа, rо nоmоли[274] zа й zаzе p+ката cи. Bаcилио pаsтsоpи оuи и като n
nоrлеznа sтpеnuеnо, каsа:
- О, Китеpиn' Ти иzеm zа npоnsиm к+m mеnе c+cтpаzаnие, коrато то е sа mеnе
nо++т, който mе npеcеuе nиmката nа +иsота mи - sаmото аs nnmаm sеuе cили zа cе
nаcлаzn nа öла+еncтsото, което mи zаpnsаm, като mе иsöиpаm sа csой c+npyr, - и
nе mо+е zа npекpати öолката mи, коnто pаscтила така ö+psо s+pxy оuите mи
cтpаmnата cnnка nа cm+pтта! Еznо те mолn, о, c+zöоsnа mоn ssеszа - nоеmайки
mоnта p+ка и zаsайки mи тsоnта, nе npаsи тоsа от mилоcт, nито sа zа mе иsmаmиm
отnоsо, а npиsnай и sаnsи, uе nе иsnаcилsаm sолnта cи, а mи npотnrаm и zаsаm
p+ката cи като nа sакоnеn тsой c+npyr, т+й като nе е xyöаsо s так+s еzиn mоmеnт
zа mе mаmиm и zа cе npеcтpysаm c uоsека, който е öил sиnаrи толкоsа иcкpеn к+m
теöе.
Докато rоsоpеmе, той nеsеzn++ иsryöи c+snаnие и scеки n+т scиuки npиc+cтsysаmи
mиcлеxа, uе е иsz+xnал. Китеpиn c rолnmа cкpоmnоcт и cpаmе+лиsоcт xsаnа c
zncnата cи p+ка p+ката nа Bаcилио и my каsа:
- Никоn cила nе öи mоrла zа nаcили sолnта mи, така uе nаn+лnо csоöоznо ти zаsаm
p+ката cи nа sакоnnа c+npyrа и npиеmаm тsоnта, ако nаиcтиnа mи n zаsаm c n+лnо
c+snаnие, nеnоmpаuеnо и nеcmyтеnо от sлоuеcтиnата, s коnто те xs+pли
npиö+psаnото ти pеmеnие.
- Даsаm ти n - отrоsоpи Bаcилио - c nеnоmpаuеn и nеcmyтеn zyx и n+лnото
c+snаnие, c което nеöето е nо+елало zа mе zаpи. И така аs cе c+еzиnnsаm и
cs+pssаm c теöе като тsой c+npyr.
- И аs като тsоn c+npyrа - pеuе Китеpиn, - öеs pаsлика zали mе +иsееm z+лrи
rоzиnи, или mе те отnеcат от npеrp+zките mи s rpоöа.
- Тоsи mоm+к - nаmеcи cе Саnuо - rоsоpи npекалеnо mnоrо sа те+ко pаnеn uоsек.
Ка+ете my zа npеcтаnе zа cе оöncnnsа s люöоs и zа cе nоrpи+и sа zymата cи,
sаmото, cтpysа mи cе, uе тn е nо-cкоpо nа еsика my, отколкото mе+zy s+öите my.
Докато Bаcилио и Китеpиn cе z+p+аxа sа p+uе, csеmеnик+т, pаss+лnysаn и
pаsnлакаn, иm zаzе öлаrоcлоsиnта cи и отnpаsи mолитsа к+m nеöето sа ycnокоеnие
zymата nа mлаzо+еnеuа, а той, еzsа-mо nолyuил öлаrоcлоsиnта, cкоuи n+prаsо nа
кpака и c nеsи+zаnа лекота иsтp+rnа mnаrата, nа[275] коnто тnлото my öеmе
nоcлy+ило sа nо+nиuа. Вcиuки околnи оcтаnаxа nоpаsеnи и теsи от тnx, които önxа
nо-cкоpо npоcтоzymnи, отколкото nаöлюzателnи, sаnоunаxа zа nаzаsат sикоsе:
- Чyzо! Чyzо!
Но Bаcилио s+spаsи:
- Никакsо uyzо, nnmа nикакsо uyzо, а xитpоcт, cаmо xитpоcт.
Сsеmеnик+т, cmаnn и оnеmnл, cе cnycnа zа nиnnе c zsете cи p+uе pаnата и sиzn, uе
mnаrата öе mиnала nе npеs r+pzите и pеöpата nа Bаcилио, а npеs еznа кyxа +елnsnа
тp+öиuка, zоöpе nат+кmеnа и nаn+лnеnа c кp+s, коnто - както nо-к+cnо cе иsncnи -
е öила така npиrотsеnа, uе zа nе cе c+cиpи. Сsеmеnик+т, Каmаuо и nоsеuето rоcти
pаsöpаxа, uе cа иsmаmеnи и иsиrpаnи. Неsncтата nе cаmо nе иsrле+zаmе cmyтеnа от
mеrата, nо, nаnpотиs, коrато uy zа zокаssат, uе öpак+т е nеzейcтsителеn, sаmото
е cклюuеn c иsmаmа, тn sаnsи, uе е rотоsа оmе sеzn++ zа nотs+pzи sолnта cи, от
което scиuки sаклюuиxа, uе unлата таsи иrpа е öила sаmиcлеnа и yrоsоpеnа mе+zy
zsаmата. Но Каmаuо и nеrоsите xоpа така cе pаsrnеsиxа, uе pеmиxа zа cи отm+cтnт
sеznаrа, и mnоsиnа от тnx иssаzиxа mnаrите cи и nаnаznаxа Bаcилио, s sаmита nа
коrото cе иsтеrлиxа nе nо-mалко mnаrи. А Доn Киxот - nа коn, c коnие s p+ка и
zоöpе sакpит от mита cи - cи npоnpаsnmе n+т npеs т+лnата. Саnuо, който nикоrа nе
cе pаzsаmе или sаöаsлnsаmе от nоzоönи pаsnpаsии, nоö+psа zа cе оттеrли кpай
zелsите, от които my önxа nаrpеöали котлето, sаmото тоsа mncто my cе sи+zаmе
csеmеnо и sаcлy+аsаmо nай-rолnmа nоuит. Доn Киxот cе npоsикnа rp+mко:
- Сnpете, cеnsоpи, cnpете! Не е pаsymnо zа cи отm+mаsаmе sа оöиzи, които nи
nаnаcn люöоsта. Не sаöpаsnйте, uе люöоsта и sойnата cа еznо и c+mо nеmо. Както
s+s sойnата е nоssолеnо и npието zа cи cлy+иm c xитpоcти и иsmаmи, sа zа
nоöе+zаsаmе spаrа, така и s люöоsnите öоpöи и c+cтеsаnиn cе zоnycка zа cе кpоnт
л++и и xитpиnи, sа zа cе nоcтиrnе +елаnата uел, cтиrа zа nе öеsuеcтnт и nоsоpnт
лиuето, което люöиm. Китеpиn npиnаzле+еmе nа Bаcилио и Bаcилио nа Китеpиn nо
cnpаsеzлиsото и öлаrоcклоnnо pеmеnие nа nеöеcата. Каmаuо е öоrат и mо+е zа cе
о+еnи коrато, к+zето и както nоиcка. Bаcилио иmа оöаuе cаmо таsи оsuиuа и nикой,
колкото и mоr+m zа е той, nе öиsа zа my n отnеmе, sаmото - което[276] Bоr е
c+uетал, uоsек nе mо+е zа pаsл+usа. Слеzоsателnо тоsи, който cе оnита zа nаnpаsи
тоsа, mе тpnösа n+psо zа иsnита оcтpието nа тоsа коnие. - Като иspеuе теsи zymи,
Доn Киxот pаsmаxа т+й cилnо и лоsко коnието cи, uе scели y+аc y scиuки, които nе
rо nоsnаsаxа.
Пpеnеöpе+еnието, което öе npоnsила Китеpиn к+m Каmаuо, cе öе sаnеuатило така
+иsо s zymата nа nеmаcтnиn mлаzо+еnеu, uе той sа mиr sалиuи оöpаsа й от nаmетта
cи. Така uе csеmеnик+т - uоsек pаsymеn и öлаrоnаmеpеn - mо+а zа ysеmае zоcта
леcnо Каmаuо и nеrоsите xоpа zа cе yкpотnт и npоnsnт cmиpеnие, s snак nа което
npиöpаxа mnаrите s nо+nиuите, оc++zайки nоsеuе лекоnpаsието nа Китеpиn,
отколкото xитpоcтта nа Bаcилио. А Каmаuо cи mиcлеmе, uе mоm Китеpиn е люöила
Bаcилио оmе като mоmа, тn mеmе zа npоz+л+и zа rо люöи и като оm++еnа, т+й uе той
тpnösаmе zа öлаrоzаpи nоsеuе nа nеöето, uе my n е отnело, отколкото ако öеmе my
n zало.
Bаcилио nокаnsа Доn Киxот и Саnuо Паncа y zоmа cи и rи yrоmаsа тpи znи.
Доn Киxот nо+елаsа zа sлеsе s nеmеpата nа Моnтеcиnоc. Вp+ssат rо c еznо s++е и
rо cnycкат s+тpе. Иssа+zат rо, иsnаznал s nеcsncт. Слеz като cе csеcтnsа,
pаsкаssа sа uyzеcиите, които sиznл s nеmеpата. Таm mе+zy оmаrsоcаnите öила и
Дyлcиnеn zел Тоöоcо.
Тp+rsат отnоsо nа n+т. Сpеmат uоsек, който каpа myле, nатоsаpеnо c nики и
алеöаpzи. Коrато Доn Киxот rо sаnитsа sа какsо my е тоsа оp++ие, той каssа, uе
mе иm оöncnи s öлиsкиn xаn.
ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ПЕТА,
s коnто cе pаsкаssа sа npиклюuеnието c mаrаpеmкиn pеs и sаöаsnата иcтоpиn c
кyклеnиn теат+p, както и sа sаöеле+ителnите npеzcкаsаnиn nа mайmynата rаzателка
Доn Киxот, както cе каssа, nе rо cs+pтаmе nа еznо mncто от nет+pnеnие zа uyе и
zа nаyuи sа uyzеcата, които öе оöеmал zа my pаsnpаsи uоsек+т c оp++ието. Той
отиzе zа rо т+pcи таm, к+zето my öе каsал xаnz+иnта, nаmеpи rо и rо nоmоли[277]
zа my pаsка+е sеznаrа, а nе nоcле тоsа, sа което rо öе nитал nо n+тn. Чоsек+т
отrоsоpи:
- За такиsа uyzеcа nе cе pаsкаssа т+й nаö+psо и nа кpак, както cmе cеrа.
Оcтаsете mе, sаmа mилоcт cеnsоp, zа zаm sоö nа myлето cи и тоrаsа mе sи pаsка+а
nеmа, които mе sи yuyznт.
- Ако е cаmо тоsа - отrоsоpи Доn Киxот, - ей cеrа mе sи nоmоrnа.
И той cе sае sеznаrа zа npеcnsа еuеmика и zа uиcти ncлата и таsи my cmиpеnоcт
nакаpа uоsека zа my pаsnpаsи nа zpаrо c+puе тоsа, sа което rо öе mолил. Те
cеznаxа еzиn zо zpyr nа еznа каmеnnа nейка и npеz nyöлика, c+cтаsеnа от
cтyzеnта, mоm+ка, Саnuо Паncа и xаnz+иnта - uоsек+т c оp++ието sаnоunа така:
- Тpnösа zа snаете, cеnsоpи, uе s еznо cело nа uетиpи и nолоsиnа леsrи от тоsи
xаn cе cлyuи така, uе еzиn pеxиzоp 1 sаryöил sеzn++, öлаrоzаpеnие nа xитpоcтта и
лyкаscтsото nа cлyrиnnта cи - mnоrо spеmе mе mи тpnösа zа sи pаsnpаsnm sаmо и
как - еznо mаrаpе и nе mоr+л zа rо nаmеpи s+npеки scиuките cи ycилиn. Петnаzеcет
znи mиnали, откакто иsuеsnало то - т+й nоnе pаsnpаsnт s cелото, - и еzиn zеn,
коrато nоcтpаzалиnт pеxиzоp cтоnл nа nлоmаzа, zpyr еzиn pеxиzоp от c+mото cело
my каsал: "Tе иmа uеpnnn, csате, mаrаpето sи cе nаmеpи". "Даzеnо, как nnmа zа
иmа, nо ка+ете mи к+zе cе nаmеpи". "В rоpата - отrоsоpил zpyrиnт. - Виznx rо
таsи sаpаn öеs cаmаp и öеs xаmyт и т+й оm+pmаsnло, uе zа ти е +ал npоcто zа rо
rлеzаm. Оnитаx cе zа rо nоzкаpаm и zа sи rо zоsеzа, nо zоöиuето е cтаnало
толкоsа zиsо и nлаmлиsо, uе mоm rо nаöли+иx, иsönrа и cе cкpи s еzиn r+cталак.
Ако иcкате, елате zа rо nот+pcиm sаеznо. Поuакайте mе zа откаpаm mаrаpиuата cи s
к+mи и sеznаrа mе cе s+pnа". "Голnmо yzоsолcтsие mе mи nаnpаsите - каsал n+psиnт
pеxиzоp - и аs mе rлеzаm zа sи cе отnлатn nо c+mиn nаuиn." Така и c scиuки теsи
nоzpоönоcти, както аs sи pаsкаssаm, оnиcsат cлyuката и scиuки оnеsи, които n
snаnт отöлиsо. И т+й zsаmата pеxиzоpи отиmли sаеznо nеmкоm s rоpата и като
cтиrnали zо mncтото, к+zето cmnтали, uе mе nаmеpnт mаrаpето, nе rо nаmеpили и
колкото и zа rо т+pcили, nе mоrли zа откpиnт cлеzите my иs unлата mеcтnоcт. Като
cе ysеpили, uе rо nnmа, pеxиzоp+т, който rо öил sиznл, каsал nа zpyrиn:
"Слymайте, csате, cетиx cе, uе sа zа откpиеm zоöиuето,[278] n+к ако mе zа е
nот+nало nе s nеzpата nа rоpата, а sz+n sеmn, тpnösа zа nаnpаsиm cлеznото: аs
ymеn uyzеcnо zа pеsа като mаrаpе и ако и sие snаете mалко, pаöотата е nаpеz."
"Малко ли, каssате, csате? - pек+л zpyrиnт. - Аs c+m так+s mайcтоp, uе nе
отcт+nsаm и nа cаmите mаrаpета." "Сеrа mе sиzиm - отs+pnал sтоpиnт pеxиzоp. -
Наymил c+m sие zа тp+rnете nа еznа cтpаnа s rоpата, а аs nа zpyrа, т+й uе zа n
npеöpоzиm и npет+pcиm unлата. От spеmе nа spеmе mе pеsеm - тy sие, тy аs - и ако
mаrаpето е nаиcтиnа иs теsи mеcта, nе mо+е zа nе uyе и Да nе cе оöаzи."
Гоcnоzаpnт nа mаrаpето отrоsоpил: ".sеpnsаm sи, csате, uе mиc+лта sи е
sеликолеnnа и npаsи uеcт nа npеm+zpиn sи ym." Те cе pаszелили. както öили
yrоsоpили, nо cлyuило cе така, uе и zsаmата иspеsали nоuти еznоspеmеnnо и scеки
еzиn от тnx, nоzл+rаn от pеsа nа zpyrиn, cе cnycnал zа rо т+pcи, mиcлейки, uе е
nаmеpил sеuе mаrаpето. Като cе cpеmnали, nоcтpаzалиnт pеxиzоp pек+л: "Ниmа е
s+smо+nо, csате, zа nе е иspеsало mаrаpето mи?" "Не е mаrаpето ти отrоsоpил
zpyrиnт, - аs иspеsаx." "Тpnösа zа cи npиsnаn - каsал rоcnоzаpnт nа zоöиuето, -
uе колкото sа pеsаnето, csате, nnmа zейcтsителnо nикакsа pаsлика mе+zy sаc и
еznо mаrаpе. В +иsота cи nе c+m sи+zал и uysал nо-c+s+pmеnо nоzpа+аnие." "Вие,
csате, sаcлy+аsате mnоrо nоsеuе от mеnе теsи nоxsали, sаmото Bоr mи е csиzетел,
uе mо+ете nо pеsаnе zа nаzmиnете и nай-оnитnиn и иsкycеn pеsаu s csета - rлаc+т
sи е sиcок, cnаssате такт и mnpка, ö+psо и uеcто npоmеnnте pеrиcтpите, c еznа
zymа, npиsnаsаm cе sа nоöеzеn и sи zаsаm nалmата nа n+psеncтsото nа тоsа pnzко
иsкycтsо." "Аs n+к mе ка+а - pек+л n+psиnт, - uе sаnаnpеz mе cе uеnn nоsеuе и mе
mиcлn, uе и аs ymеn zа s+pmа nеmо, mоm cе окаssа, uе иmаm nnкакsа zаpöа.
Наиcтиnа аs snаеx, uе pеsа zоöpе, nо nикоrа zоcеrа nе cа mи каssали, uе c+m
nоcтиrnал такоsа c+s+pmеncтsо." "Аs n+к mе zоöаsn - отs+pnал sтоpиnт, - uе mnоrо
pеzки zаpöи cе ryönт s csета и uе cе иsnолsysат sле от теsи, които nе snаnт zа
иm nаmеpnт npило+еnие!" "Наmите zаpöи - отrоsоpил cоöcтsеnик+т nа mаrаpето -
mо+еm zа rи иsnолsysаmе cаmо s nоzоönи cлyuаи като znеmnиn, nо zаnо zаzе Гоcnоz
zа nи ö+zат от nолsа." Слеz тоsи pаsrоsоp те cе pаszелили отnоsо и sаnоunали zа
pеsат, nо nа scnка кpаuка cе mаmели и nак cе c+öиpали, zокато nай-cетnе cе
yrоsоpили - sа zа cе pаsöеpе, uе pеsат те, а nе mаrаpето - zа[279] pеsат nо zsа
n+ти nоcлеzоsателnо. С nо zsа pеsа nа scnка cт+nка те npеöpоzили unлата rоpа, nо
sаryöеnото mаrаpе nе отrоsаpnло, nито zаsало npиsnак nа +иsот. П+к и как mо+ело
zа cе оöаzи nеmаcтnото и клето +иsотnо, mоm като rо nаmеpили иsnzеnо от s+лuите
s nай-r+cтата uаcт nа rоpата? Като rо sиznл, rоcnоzаpnт my каsал: "Аs n+к cе
uyzеx sаmо nе отrоsаpn. Ако nе öеmе ympnло, то mеmе zа sаpеsе, като nи uyе,
иnаuе nnmаmе zа ö+zе mаrаpе. Но scе nак, csате, аs nе cmnтаm, uе sаryöиxmе
nаnpаsnо spеmето cи zа т+pcиm mаrаpето - mакаp и zа rо nаmеpиxmе m+pтsо, sаmото
uyx как иsnmnо pеsете." "Вие pеsете nо-zоöpе от mеnе, csате - каsал zpyrиnт, -
sаmото nее ли cлаzко иrymеn+т, и nоcлymnик+т nе my отcт+nsа." И т+й, каnnали от
ymоpа и c npеrpакnали rлаcоsе, те cе s+pnали s cелото, к+zето pаsкаsали nа
npиnтели, c+cеzи и nоsnати тоsа, което иm cе öило cлyuило, zокато т+pcели
mаrаpето, и scеки еzиn от тnx cе nаznpеsаpsал zа xsали zpyrиn колко xyöаsо
pеsnл. Вcиuко cе ysnало и np+cnало иs околnите cела, а ето какsо иsmиcлил и
ycтpоил znsол+т, който nе zpеmе и оöиuа zа cее pаszоpи и spа+zи к+zето sаs+pnе и
zа npаsи cnлетnи и zа иsкоsаsа от nиmо nеmо:
cелnnите от c+cеznите cела, mоm cpеmnели nаm c+cелnnиn, nоusали zа pеsат като
mаrаpета и nо тоsи nаuиn cе nоzиrpаsали nа zаpöата nа nаmите pеxиzоpи. Наö+pкали
cе s таsи каmа и cелcките zеuа, което е pаsnоcилnо zа nоnаznеm s ycтата и s
p+uете nа scиuки аzcки иsuаzиn, и cлyx+т sа mаrаpеmкиn pеs cе nоnеc+л от cело s
cело, така uе mоите c+cелnnи cи cnеuелили npоssиmето "Реsnmите mаrаpета" и cе
pаsлиuаsат cеrа от scиuки zpyrи като nеrpи от öели. Таsи mеrа cе npеs+pnа s
иcтиncка öеzа и nа nnколко n+ти sеuе nоzиrpаnите cа sлиsали s cpа+еnие c
npиcmеxyлnиuите, s+оp++еnи и cтpоеnи s öойnи pеzиuи, öеs zа mоrат zа rи cnpат nи
кpал, nи öоr, nито cтpаx, nито cpаm. .тpе или zpyrиzеn - ако nе cе л++а - nаmите
sеmлnuи mе тp+rnат nа nоxоz cpеmy еznо cело, което cе nаmиpа nа zsе леsrи от
nаmето и което nай-mnоrо nи npеcлеzsа, а sа zа ö+zеm zоöpе nоzrотsеnи, xоzиx и
кynиx nиките и алеöаpzите, които sиznxте. Ето uyzеcата, които оöеmаx zа sи
pаsка+а, nо ако sие nаmиpате, uе nе cа uyzеcа, c++алnsаm mnоrо, zpyrи nе snаn.
В xаnа npиcтиrа и öиsmиnт катоp+nик Хиnеc zе Паcаmоnте, който nоz иmето Пеzpо
cкита c еznа mайmynа и c кyклеn теат+p. На npеzcтаsлеnието,[280] което той zаsа
c кyклите, Доn Киxот толкоsа cе s+иsnsа s cлyuката, uе иsтеrлn mеuа cи и c npоcт
nаcиuа rолnmа uаcт от кyклеnите mаspи, а cетnе е npиnyzеn zа rи sаnлаmа.
Доn Киxот и Саnuо Паncа nаnymат xаnа. В nоznо+ието nа еzиn x+лm sи+zат mnо+еcтsо
s+оp++еnи cелnnи. Окаssа cе, uе те cа от cелото nа mаrаpеmкиn pеs и cа иsлеsли
nа öой c zpyrо cело, което rи nоzиrpаsало. Доn Киxот иm z+p+и pеu, s коnто rи
npиsоsаsа zа nе cе öиnт sа öеscmиcлиuи. Саnuо nе npоnycка zа cе nаmеcи и каssа:
- Моnт rоcnоzаp Доn Киxот zе ла Маnuа, който cе каssаmе nnкоrа Риuаp nа nеuалnиn
оöpаs, а cеrа cе каssа Риuаp nа л+sоsете, е еzиn mnоrо m+z+p иzалrо, който snае
латиncки и иcnаncки като öакалаs+p. В+s scиuко, което каssа и c+sетsа, той
nоcт+nsа като zоöлеcтеn sоиn и snае nа np+cти scиuки sакоnи и npаsила nа тоsа,
което nаpиuат zyел. Така uе nе sи оcтаsа nиmо zpyrо, оcsеn zа nоcлеzsате nеrоsиn
c+sет, а ако crpеmите, nека отrоsоpnоcтта nаznе s+pxy mеnе, оmе nоsеuе, cлеz
като sи cе каsа, uе е rлynаsо zа cе оöи+zате s nnкак+s cи mаrаpеmки pеs. Сnоmnnm
cи, uе коrато önx mалко mоmuе, pеsnx к+zето и коrато mи cкиmnеmе, öеs nикой zа
mе nоzкаnsа, и то т+й mайcтоpcки и еcтеcтsеnо, uе като pеsnеx, sаpеsаsаxа и
scиuки mаrаpета s cелото. Тоsа оöаuе c+scеm nе mи npеuеmе zа cи ö+zа cиn nа
csоите pоzители - които önxа nай-nоuтеnи xоpа - и mакаp nа тоsа mи иsкycтsо zа
sаsи+zаxа nай-mалко uетиpи npаsnоrлаsuи s cелото, nет nаpи nе zаsаx. А sа zа
sиzите, uе каssаm cаmата иcтиnа, nоuакайте и cлymайте - таsи nаyка е c+mо като
nлаsаnето - nаyuиm ли n sеzn++, nnmа sаöpаsnnе.
Наuаcа той cло+и p+uе nа nоcа cи и sаpеsа c такаsа cила, uе екnаxа scиuки околnи
zолиnи. Но еzиn от cелnnите, който cтоеmе zо nеrо, nоmиcли, uе Саnuо иm cе
nоzиrpаsа, szиrnа cоnата, коnто z+p+еmе, и n cтоsаpи c такаsа cила s+pxy nеrо,
uе оp++еnоcеu+т nе mо+а zа sаnаsи pаsnоsеcие и cе cтpоnоли nа sеmnта. Доn Киxот,
като sиzn колко sле nаpеzиxа Саnuо, cе cnycnа c коnие s p+ка cpеmy тоsи, който
my öеmе nаnеc+л yzаpа, nо nоmе+zy иm sаcтаnаxа толкоsа mnоrо xоpа, uе nе mо+а zа
отm+cти sа оp++еnоcеuа cи. Тоrаsа, като sиzn, uе к+m nеrо cе отnpаsn rpаz от
каm+nи и uе rо sаcтpаmаsат mnоrо sаpеzеnи аpöалети и nе nо-mалко аpкеöysи, той
оö+pnа Роcиnаnт и s nай-ö+ps rалоn - zоколкото mо+еmе zа npеnycка коnnт my - cе
иsm+кnа иsmе+zy xоpата, mолейки cе от[281] scе c+puе nа Гоcnоzа zа rо cnаcи от
тоsа npеmе+zие и öоейки cе nа scnка cт+nка zа nе rо yzаpи s r+pöа nnкой кypmym,
който zа иscкоuи cлеz тоsа npеs r+pzите my. Той nоеmаmе uеcто z+x, sа zа cе
ysеpи, uе оmе zиmа. Но s+оp++еnите cелnnи cе sаzоsолиxа c önrcтsото my и nе
cтpелnxа nо nеrо. А mоm като Саnuо cе csеcти, те rо nатоsаpиxа nа mаrаpето my и
rо nycnаxа zа s+psи cлеz rоcnоzаpn cи. Макаp-uе оp++еnоcеu+т nе öеmе s c+cтоnnие
zа rо nоzкаpа, Сиsuо cаm cе sат+тpи nо zиpите nа Роcиnаnт, öеs който nе mо+еmе
nито mиr zа +иsее. Отzалеuил cе sеuе nа zоcта nоuтеnо pаscтоnnие, Доn Киxот
иss+pnа rлаsа, sиzn, uе Саnuо иzе, и cе cnpn zа rо иsuака, cлеz като cе ysеpи,
uе nикой nе s+psи nо zиpите my.
Мnо+еcтsото оcтаnа таm zо mp+кsаnе и nоnе+е spаr+т nе npие öоn, nотеrли к+m
cелото cи pаzоcтnо и sеcело и ако my öеmе иssеcтеn zpеsnиnт оöиuай nа r+puите,
mеmе zа иszиrnе nа тоsа mncто nаmетnик nа nоöеzата.
Саnuо n+mка от nоöоn и pаsc++zаsа rлаcnо, uе е nо-zоöpе zа cе npиöеpе npи +еnата
и npи zеuата cи, като иcка от Доn Киxот zа my sаnлати sа spеmето, npеs което my
е cлy+ил. Риuаpnт отsp+mа, uе е rотоs zа my nлати и zа cе оcsоöоzи от так+s
nеzоcтоеn оp++еnоcеu. Саnuо cе pаsкайsа и mоли Доn Киxот zа my npоcти.
Стиrат zо pека Еöpо. Доn Киxот sи+zа кpай öpеrа еznа лоzка и sеznаrа cи
npеzcтаsn, uе тn е оmаrsоcаnа. Каnи Саnuо zа cе каuи sаеznо c nеrо s nеn, sа zа
cе npитекат nа nоmоm nа s+оöpа+аеm pиuаp, иsnаznал s öеzа Влиsат c+c Саnuо s
"оmаrsоcаnата" лоzка и cе cnycкат nо теuеnието nа pеката. Саnuо Паncа тpеnеpи и
nлаuе от cтpаx. Воzеnиuаpи еzsа rи cnаcnsат от yzаsnnе, а лоzката cе pаsöиsа nа
nаpuета.
ГЛАВА ТРИДЕСЕТА,
sа npиклюuеnието, което npе+иsn Доn Киxот c еznа xyöаsа лоsz+ийка
Слyuи cе така, uе nа zpyrиn zеn npи sалеs cл+nuе Доn Киxот, като иsлиsаmе от
еznа rоpа, nл+snа nоrлеzа cи nо sелеnата nолnnа, коnто cе npоcтиpаmе npеz nеrо,
и c+rлеzа nа zpyrиn й кpай xоpа. Пpиöли+и cе zо тnx и pаsöpа, uе cа лоsuи nа
cоколи. Пpиcт+nи оmе nо-nаöлиsо и sиzn mе+zy тnx[282] еznа кpаcиsа zаmа,
s+scеznала öелоcnе+еn коn c+c cpеö+pnо cеzло и sелеnи xаmyти. Даmата öеmе
оöлеuеnа c+mо s sелеnо и npи тоsа т+й öоrато и елеrаnтnо, uе öеmе олиuетsоpеnие
nа cаmата иsnmnоcт. В лnsата cи p+ка тn z+p+еmе cокол и nо тоsа Доn Киxот
pаsöpа, uе cиrypnо е nnкоn snатnа zаmа и uе scиuки теsи лоsuи тpnösа zа cа nейnа
csита, npеznоло+еnие, което иsлеsе snpnо. Той каsа nа Саnuо:
- Тиuай, cиnе mой Саnuо, и ка+и nа таsи zаmа, s+scеznала öелиn коn и c+c cокол s
p+ката, uе аs, Риuаpn nа л+sоsете, cе nоклаnnm npеz rолnmата й кpаcота и uе ако
nейnо sелиuие nоssоли, mе отиzа zа uелynа p+ката й и mе иsn+лnn scиuките й
nоsели, zоколкото mи nоssолnsат cилите. Вnиmаsай, Саnuо, nоzöиpай zymите cи и
rлеzай zа nе sm+кnеm s pеuта cи nnкоn от тsоите nоrоsоpки.
- На mеnе ли mе zаsате c+sети? - отrоsоpи Саnuо. - Като uе ли sа np+s n+т s
+иsота cи mе nоcn nоcлаnиn zо sиcокоnоcтаsеnи и snатnи cеnsоpи!
- Оcsеn nоcлаnието - s+spаsи Доn Киxот, - което отnеcе nа cеnsоpа Дyлcиnеn, nе
snаm zа cи nоcил zpyrо nоnе откакто cи nа cлy+öа npи mеnе.
- Вnpnо е - отrоsоpи Саnuо, - nо "zоöpиnт nлатеu nе cе öои zа zаzе sалоr" и "s
n+лnа к+mа леcnо cе npиrотsn sеuеpn", иcкаm zа ка+а, uе nnmаm ny+zа от npеnоp+ки
и c+sети, sаmото от scиuко pаsöиpаm nо mалко и sа scиuко mе öиsа.
- .sеpеn c+m s тоsа, Саnuо - каsа Доn Киxот. - Хайzе nа zоö+p uаc и Гоcnоz zа ти
е nа nоmоm!
Саnuо npеnycnа c scиuки cили и c nеоöиuайnа sа Сиsuо cкоpоcт npиcтиrnа zо
mncтото, к+zето cе nаmиpаmе xyöаsата лоsz+ийка. Той cлеsе от zоöиuето cи, nаznа
nа колеnе npеz nеn и pеuе:
- Пpекpаcnа cеnsоpа, тоsи pиuаp, коrото sи+zате ей таm, cе каssа Риuаpn nа
л+sоsете. Той е mой rоcnоzаp, а аs c+m nеrоs оp++еnоcеu и s pоznото mи cело mе
nаpиuат Саnuо Паncа. Тоsи Риuаp nа л+sоsете, който npеzи nоcеmе npоssиmето Риuаp
nа nеuалnиn оöpаs, mе иsnpаmа zа nоmолn sаmе sелиuие zа öлаrоsолите zа my
nоssолите, c sаmе c+rлаcие, оzоöpеnие и pаspеmеnие, zа cе nsи npеz sаc и npиsеzе
s иsn+лnеnие csоето +елаnие, което е - както той каssа, а и аs mиcлn c+mото - zа
cе nоcтаsи s ycлyrа nа sаmе sиcокоöлаrоpоzие и nа sаmата xyöоcт. Ако my
nоssолите, mе иmате, cеnsоpа, rолnmа nолsа, а sа nеrо тоsа mе ö+zе sаöеле+ителnа
mилоcт и yzоsолcтsие.[283]
- Нnmа c+mnеnие, оp++еnоcеuо - отrоsоpи cеnsоpата, - uе sие иsn+лnиxте sаmето
nоcлаnие c scиuки т+nкоcти, които cа npиsиunи npи nоzоönи cлyuаи. Вzиrnете cе от
sеmnта, sаmото nе nоzоöаsа nа оp++еnоcеu nа так+s sелик pиuаp, как+sто е Риuаpn
nа nеuалnиn оöpаs, sа коrото cmе sеuе cлymали mnоrо nеmа, zа cтои nа колеnе.
Стаnете, npиnтелю, и ка+ете nа sаmиn rоcnоzаp, uе той е zоöpе zоm+л и uе аs и
xеpuоr+т, mоnт c+npyr, mе ö+zеm mnоrо pаzоcтnи zа rо npиеmеm s nаmиn летеn
zsоpеu, който cе nаmиpа nеzалеu оттyк.
Саnuо cе иsnpаsи, cmаnn от xyöоcтта, люöеsnоcтта и yuтиsоcтта nа cеnsоpата, а
nай-sеuе от zymите й, uе sеuе е uysала sа nеrоsиn rоcnоzаp. Риuаpn nа nеuалnиn
оöpаs. Той mиcлеmе, uе ако тn nе rо nаsоsа Риuаp nа л+sоsете, то е nаsnpnо
sаmото той öе npоmеnил отcкоpо иmето cи. Хеpuоrиnnта (иmето й и zоcеrа nе cе
snае) rо sаnита:
- Ка+ете mи, zpаrи оp++еnоcеuо, sа sаmиn rоcnоzаp ли е nаnиcаnа и cе
pаsnpоcтpаnnsа кnиrа nоz sаrлаsие "Зnаmеnитиnт иzалrо Доn Киxот zе Ла Маnuа", а
zаmата nа nеrоsото c+puе nе cе ли каssа Дyлcиnеn zел Тоöоcо?
- Той е, c+mиnт, cеnsоpа - отrоsоpи Саnuо, - а оp++еnоcеu+т, който cе nоnsnsа
или öи тpnösало nоnе zа cе nоnsnsа s таsи кnиrа и който cе каssа Саnuо Паncа -
c+m аs, оcsеn ако nе cа mи cö+pкали иmето npи nеuатаnето.
- Вcиuко тоsа mе pаzsа mnоrо - каsа xеpuоrиnnта. - Иzете cеrа, zpаrи Паncа, и
ка+ете nа sаmиn rоcnоzаp, uе той е zоöpе zоm+л s mоите sеmи и uе nиmо nа csета
nе öи mоrло zа mи zоcтаsи nо-rолnmо yzоsолcтsие от тоsа nеrоsо nоcеmеnие!
Слеz като иscлymа тоsи толкоsа npиnтеn отrоsоp, Саnuо cе s+pnа mnоrо pаzоcтеn
npи csоn rоcnоzаp и my pаsnpаsи scиuко, което my öе каsала snатnата zаmа, като
c+c csои cелcки иspаsи npеs+snеcе zо nеöеcата pnzката й xyöоcт и rолnmата й
люöеsnоcт и sе+лиsоcт. Доn Киxот cе nаrлаcи nа cеzлото, cт+nи szpаsо nа
cтpеmеnата, nооnpаsи mлеmа cи, npиmnоpи Роcиnаnт и c öлаrоpоznо cnокойcтsие
nотеrли к+m xеpuоrиnnта, sа zа й uелynе p+ка. В тоsа spеmе тn öе nоsикала csоn
c+npyr, xеpuоrа, и zокато Доn Киxот nszеmе к+m тnx, тn my pаsкаsа sа nоcлаnието
nа pиuаpn. Т+й като и zsаmата önxа uели n+psата uаcт nа nеrоsата иcтоpиn и
snаеxа от nеn sа nалyznиuаsиn my npаs, uакаxа rо c nай-rолnmо yzоsолcтsие и
+елаnие zа cе sаnоsnаnт c nеrо, pеmеnи zа иsn+лnnт nеrоsите[284] npиmеsки, zа nе
s+spаsnsат nа тоsа, което иm ка+е, и zокато е y тnx, zа cе z+p+ат c nеrо като
c+c cтpаncтsysаm pиuаp и zа иsn+лnnsат scиuки иsиcкsаnиn nа uеpеmоnиала, оnиcаn
s pиuаpcките pоmаnи, които önxа uели и които mnоrо xаpеcsаxа.
В тоsа spеmе Доn Киxот, szиrnал sаöpалото, cе npиöли+и zо тnx и zаzе snак nа
Саnuо, uе иcка zа cлеsе от коnn. Саnuо cе cnycnа zа my z+p+и cтpеmето, nо sа
nеrоsо nеmаcтие, cлиsайки от Сиsuо, еzиnиnт my кpак така cе sаnлете s еznа sp+s
nа cаmаpа, uе той nе ycnn zа rо иsm+кnе и оcтаnа zа sиcи c rлаsата nаzолy, c
лиuе и r+pzи, оnpеnи nа sеmnта. Доn Киxот, nеcsикnал zа cлиsа, öеs zа my z+p+ат
cтpеmето, и nоmиcлил, uе Саnuо е sеuе npи nеrо, szиrnа кpак zа cлеsе, nоsлеuе
cеzлото nа Роcиnаnт, nаsnpnо sле sатеrnато, и cе иsт+pcи sаеznо c nеrо nа
sеmnта, като cе sаcpаmи и npоuеzи npеs s+öи unл кyn npоклnтиn cpеmy nеmаcтnиn
Саnuо, който scе оmе nе öе ycnnл zа оcsоöоzи кpака cи. Хеpuоr+т sаnоsnzа nа
csоите лоsuи zа cе npитекат nа nоmоm nа pиuаpn и nа оp++еnоcеuа и те szиrnаxа
Доn Киxот. Покpycеn от nаzаnето и кyuайки, той npиcт+nи кpиsо-лnsо, sа zа
колеnиuи npеz xеpuоrа и c+npyrата my, nо xеpuоr+т nе cаmо nе nоssоли тоsа, а cаm
cлеsе от коnn cи, npеr+pnа Доn Киxот и my каsа:
- Мnоrо c++алnsаm, cеnsоp Риuаpю nа nеuалnиn оöpаs, uе n+psата cт+nка nа sаmа
mилоcт nа mоn sеmn öе така sлоnолyunа, nо nеöpе+nоcтта nа оp++еnоcuите е uеcто
n+ти npиuиnа и sа nо-rолеmи öеzи.
- Сpеmата mи c sаc, zоöлеcтnи кnn+е - отrоsоpи Доn Киxот, - nе mо+е s nикой
cлyuай zа ö+zе sлоnолyunа и zоpи zа önx nаznал nа z+nото nа nnкоn npоnаcт,
uеcтта, uе c+m sи sиznл, mеmе zа е zоcтат+unа, sа zа cе szиrnа и иsm+кnа оттаm.
Моnт оp++еnоcеu - Bоr zа rо nака+е! - nоsеuе rо öиsа zа ö+pöоpи и zа nаpе+zа
xитpиnа cлеz xитpиnа, отколкото zа nат+кmи и npиcтеrnе pеm+uите nа cеzлото, sа
zа cе z+p+и то szpаsо. Но s какsото и nоло+еnие zа cе nаmиpаm - nаznал или
иsnpаsеn, nеm или nа коn, - sиnаrи mе ö+zа rотоs zа cлy+а sаm и nа cеnsоpа
xеpuоrИnnта, zоcтойnа sаmа c+npyrа, zоcтойnа sлаcтелиnка nа кpаcотата и иcтиncка
кnnrиnn nа yuтиsоcтта.
- Неzейте zа rоsоpите така, cеnsоp Доn Киxот zе Ла Маnuа - pеuе xеpuоr+т, -
sаmото таm, к+zето sлаcтsysа cеnsоpа zоnn Дyлcиnеn zел ТоöОcо, nе öиsа zа cе
s+sxsалnsат zpyrи xyöаsиuи.[285]
В тоsи mиr Саnuо Паncа, оcsоöоzил кpака cи от s++етата и nаmиpаm cе nаöлиsо, cе
nаmеcи, npеzи оmе rоcnоzаpnт my zа отrоsоpи:
- Не mо+е zа cе отpеuе - и аs öиx rо nотs+pzил, uе cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо е
mnоrо xyöаsа, nо sаек+т иscкаuа оттаm, отк+zето nай-mалко rо оuакsаm. Слymал c+m
zа каssат, uе тоsа, което nаpиuаmе npиpоzа, е sc+mnоcт rp+nuаp, който npаsи
c+zоsе от rлиnа, а тоsи, който mо+е zа nаnpаsи еznа xyöаsа sаsа, mо+е zа nаnpаsи
и zsе, и тpи, и cто. Каssаm тоsа, sаmото - Bоrа mи - cеnsоpа xеpuоrиnnта nе
отcт+nsа s nиmо nа mоnта rоcnоzаpка Дyлcиnеn zел Тоöоcо.
Доn Киxот cе оö+pnа к+m xеpuоrиnnта и й каsа:
- Поsnpsайте mи, sаmе sиcоuеcтsо, nикой cтpаncтsysаm pиuаp s csета nе е иmал nо-
ö+öpиs и nо-mеrоsит оp++еnоcеu от mоn и той cаm mе zока+е npаsотата nа mоите
zymи, ако sаmа sиcоuайmа mилоcт öлаrоsолите zа mе sаz+p+ите nа cлy+öа y sаc zоpи
cаmо sа nnколко znи.
Хеpuоrиnnта отrоsоpи:
- Ако Саnuо е mеrоsит, аs uеnn тоsа каuеcтsо mnоrо, sаmото то nокаssа, uе той е
ymеn. Вие npекpаcnо snаете, cеnsоp Доn Киxот, uе xyöаsите mеrи и оcтpоymиnта nе
cа csойcтsеnи nа т+nите xоpа, а mоm Саnuо е mеrоöиеu и zyxоsит, аs rо npиsnаsаm
sа ymеn uоsек.
- И ö+öpиs - zоöаsи Доn Киxот.
- Толкоsа nо-zоöpе - каsа xеpuоr+т, - sаmото mnоrо оcтpоymиn nе mоrат zа cе
иsка+ат c mалко zymи. Но zа nе ryöиm spеmе, аs mолn sеликиn Риuаp nа nеuалnиn
оöpаs...
- Тpnösа zа ка+ете Риuаp nа л+sоsете, sаmе sиcоuеcтsо - pеuе Саnuо, - cs+pmи cе
sеuе c nеuалnиn оöpаs, cеrа иmа л+sоsе.
- И т+й, mолn cеnsоp Риuаpn nа л+sоsете zа sаnоsnzа s mоn sаm+к, nаmиpаm cе тyк
nаöлиsо, к+zето mе ö+zе npиет, както nоzоöаsа nа толкоsа sиcокоnоcтаsеnа лиunоcт
и както аs и xеpuоrиnnта nоcpеmаmе оöикnоsеnо scиuки cтpаncтsysаmи pиuаpи, които
rоcтysат y nаc.
В тоsа spеmе Саnuо öе nоzpеzил и npиcтеrnал szpаsо cеzлото nа Роcиnаnт. Доn
Киxот rо s+scеznа, xеpuоr+т nxnа sеликолеnеn коn, xеpuоrиnnта cе nаpеzи mе+zy
тnx и scиuки cе отnpаsиxа к+m sаm+ка. Хеpuоrиnnта sаnоsnzа nа Саnuо zа nszи zо
nеn, т+й като оcтpоymиnта my й zоcтаsnли öеsкpайnо[286] yzоsолcтsие. Саnuо nе cе
оcтаsи zа rо mолnт, nаpеzи cе zо тpиmата и ssе yuаcтие като uетs+pти s
pаsrоsоpа, sа rолnmа pаzоcт nа xеpuоrиnnта и xеpuоrа, които cmnтаxа, uе е rолnmо
mаcтие sа тnx zа nоcpеmnат s csоn sаm+к так+s cтpаncтsysаm 18 pиuаp и так+s
cтpаnеn оp++еnоcеu.
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА,
s коnто cе pаsкаssа sа mnоrо sелики c+öитиn
Саnuо cе nоuyscтsysа öеsкpайnо pаzоcтеn, uе öе cnеuелил öлаrоcклоnnоcтта - както
my cе cтpysаmе - nа xеpuоrиnnта, т+й като, cклоnеn sиnаrи к+m zоö+p +иsот, той
cи mиcлеmе, uе mе nаmеpи s nейnиn sаm+к тоsа, което öе nаmеpил s zоmа nа zоn
Диеrо и nа Ваcилио. Паznеmе ли my nnк+zе cлyuай zа cи xаnnе szpаsата, nе
npоmаsаmе.
Иcтоpиnта pаsкаssа nо-nатат+к, uе npеzи zа cтиrnат s летnиn zsоpеu или sаm+к,
xеpuоr+т иsö+psа и zаzе nаcтаsлеnиn nа scиuките cи cлyrи как zа nоcpеmnат Доn
Киxот и коrато той, sаеznо c xеpuоrиnnта, cе nsи npеz spатите nа sаm+ка,
иsлnsоxа zа rо nоcpеmnат zsаmа лакеи или коnnpи, оöлеuеnи s nеmо като yтpиnnи
zоmаmnи pоöи от nай-т+n+к т+mnоuеpsеn атлаs, z+лrи zо sеmnта. За mиr те rо
csалиxа от коnn и my каsаxа:
- Bлаrоsолете, sаmе sиcоuеcтsо, zа nоmоrnете nа xеpuоrиnnта zа cлеsе от коnn.
Доn Киxот nоnеuи zа nоmоrnе и cлеz z+лrа pаsmnnа nа sе+лиsоcти nаzzелn
ynоpитоcтта nа xеpuоrиnnта, коnто nо+ела zа cлеsе cаmа c nоmоmта nа xеpuоrа, nоz
npеzлоr uе nе cе uyscтsysа zоcтойnа zа оöpеmеnи еzиn толкоsа sелик pиuаp c
толкоsа nеny+еn тоsаp. Хеpuоr+т й nоmоrnа zа cлеsе от коnn и sлnsоxа s еzиn
оömиpеn s+тpеmеn zsоp, к+zето rи nоcpеmnаxа zsе npекpаcnи zеsиuи и xs+pлиxа
s+pxy pаmеnете nа Доn Киxот z+лrа mаnтиn от nай-т+n+к uеpsеn nлат. В еzиn mиr
scиuки rалеpии nа zsоpа cе иsn+лnиxа c npиcлy+nиuи и npиcлy+nиuки nа xеpuоrа и
xеpuоrиnnта, които иssикаxа rp+mко:
- Доöpе zоmли, usnт и öиcеp nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо![287]
Вcиuки или nоsеuето от тnx nоunаxа zа np+cкат от cт+клеnиuи öлаrоsоnnа теunоcт
s+pxy Доn Киxот и xеpuоrСката zsойка. Той cе uyzеmе nа scиuко и s тоsи zеn
nоsnpsа nаn+лnо и cе yöеzи sа np+s n+т, uе е иcтиncки, а nе s+оöpа+аеm
cтpаncтsysаm pиuаp, sи+zайки, uе cе отnаcnт к+m nеrо т+кmо така, както öе uел,
uе cа cе отnаcnли c nоzоönи pиuаpи s mиnали spеmеnа.
Саnuо иsоcтаsи Сиsuо, npилеnи cе zо xеpuоrиnnта и sлеsе s sаm+ка, nо nоnе+е rо
sаrpиsа c+sеcтта, uе е оcтаsил mаrаpето cаmо, той cе npиöли+и zо еznа nоuтеnа
zyеnn, коnто öеmе иsлnsла c zpyrи zyеnи zа nоcpеmnе xеpuоrиnnта, и й nоmеnnа:
- Сеnsоpа Гоncалеc или как sи öеmе иmето...
-. Каssат mе zоnn Роzpиrеc zе Гpиxалöа - отrоsоpи zyеnnта. - Какsо оöиuате,
zpаrи? А Саnuо pеuе:
- Iелал öиx sаmа mилоcт zа mи nаnpаsите ycлyrата zа иsлеsете nа spатата nа
sаm+ка, к+zето mе nаmеpите mоето cиsо mаrаpе. Bлаrоsолете zа pаsnоpеzите zа rо
отsеzат или cаmа rо отsеzете s коnюmnnта; sаmото то, öеznиuкото, е mалко
cтpаxлиsо и c+scеm nе е csикnало zа cтои cаmо.
- Ако и rоcnоzаpnт е така люöеsеn като cлyrата - отrоsоpи zyеnnта, - zоöpе cе
nоzpеzиxmе. Оcтаsете mе nа mиpа, uоsеuе, и sие, и тоsи, който sи е zоsел тyк, и
cаm cе nоrpи+ете sа mаrаpето cи, sаmото zyеnите s тоsи zsоpеu nе cа csикnали zа
s+pmат nоzоönи pаöоти.
- Глеzай ти! - отrоsоpи Саnuо. - Аs n+к c+m uysал от rоcnоzаpn cи, който snае nа
np+cти pоmаnите, uе коrато Лаnuелот от Bpитаnиn npиcтиrnа:
cлy+еxа my snатnи zаmи, а nа коnn my - zyеnи 2.
А mоето mаrаpе аs s nикак+s cлyuай nе zаsаm sа кpаnтата nа cеnsоp Лаnuелот.
- Дpаrи, ако cте myт - s+spаsи zyеnnта, - sаnаsете mеrите cи sа теsи, които rи
uеnnт и sи nлаmат sа тnx, а mо cе отnаcn zо mеnе, аs sиnаrи mе sи npеsиpаm.
- Хyöаsото е, uе cте cтаpа - pеuе Саnuо, - та nnmа zа ö+zа sа z+лrо npеspnn.
[288]
- Пpоcтак! - иssика nлаmnалата от rnns zyеnn. - Дали c+m cтаpа, или nе, sа тоsа
mе zаm cmетка nа Bоrа, а nе nа так+s zеöелак, който unл sоnи nа uеc+n.
Тn npоиsnеcе теsи zymи така sиcоко, uе n uy и xеpuоrиnnта, коnто cе оö+pnа и
като sиzn zyеnnта s+söyzеnа и c кp+sncали оuи, sаnита какsо cе е cлyuило.
- Какsо ли? - s+sкликnа zyеnnта. - Тоsи uоsек nай-nаcтойuиsо nоиcка от mеnе zа
sакаpаm s коnюmnnта mаrаpето my, което öил оcтаsил npеz spатата nа sаm+ка. Каsа
mи, uе така npаsели nе snаm к+zе cи, и mи zаzе sа npиmеp nnкакsи zаmи, които
mетали около nnкой cи Лаnuелот, а zyеnите cе rpи+ели sа коnn my, и nа scиuко
отrоpе mе nаpеuе и cтаpа.
- Тоsа zейcтsителnо е оöиzа - отs+pnа xеpuоrиnnта - и öи mе sаcеrnало nоsеuе от
scиuко zpyrо, което mоrат zа mи ка+ат.
Оöp+mайки cе nоcле к+m Саnuо, тn каsа:
- Заöеле+ете, npиnтелю Саnuо, uе zоnn Роzpиrеc е mnоrо mлаzа и nоcи тока3 nо-
cкоpо sа те+еcт s cлy+öата cи и nо cилата nа cтаp оöиuай, а nе sаpаzи rоzиnите
cи.
- Доöpо zа nе sиzn unл +иsот - отrоsоpи Саnuо, - ако c+m иcкал zа n оcк+pön.
Каsаx rо cаmо sаmото cи оöиuаm mnоrо mаrаpето и mи cе sиzn nеs+smо+nо zа rо
nоsеpn nа nо-c+cтpаzателеn uоsек от cеnsоpа zоnn Роzpиrеc.
Доn Киxот, който npоcлеzи uелиn pаsrоsоp, каsа nа Саnuо.
- Тyк ли my е mncтото, Саnuо, sа такиsа pаsrоsоpи?
- Сеnsоp - отrоsоpи Саnuо, - коrато те sаöоли, тоrаsа и mе sаrоsоpиm sа öолката
cи. Тyк cе cетиx sа mаrаpето, тyк и rо cnоmеnаx. Ако öеmе mи xpymnало sа Сиsuо s
коnюmnnта, таm mnx zа rоsоpn sа nеrо.
А xеpuоr+т каsа:
- Саnuо е nаn+лnо npаs и nnmа sаmо zа rо коpиm. Маrаpето mе ö+zе nаxpаnеnо zо
nаcита и nека Саnuо nе cе öеsnокои. За nеrо mе cе rpи+ат така, както и sа cаmиn
nеrоs rоcnоzаp.
Слеz тоsи pаsrоsоp, sаöаsеn sа scиuки оcsеn sа Доn Киxот, те cе иsкаuиxа nо
cт+лöиmето и s+sеzоxа pиuаpn s еznа sала c zpаnеpии от cк+nи sлатоткаnи nлатоsе
и öpокат. Tеcт zеsойки my cnеxа zоcnеxите и sаnоunаxа zа my npиcлy+sат като
nа+оsе, npеzynpеzеnи и nолyuеnи от xеpuоrа и xеpuоrиnnта[289] какsо zа npаsnт и
как zа cе отnаcnт к+m Доn Киxот, sа zа sиzи и nоuyscтsysа, uе rо nоcpеmат като
cтpаncтsysаm pиuаp. Коrато my cnеxа оp++ието и той оcтаnа nо теcnи nаnталоnи и
елек от елеnоsа ко+а - m+pmаs, sиcок, т+n+к като s+pлиnа, c öysи, които еzsа nе
cе zоnиpаxа еznа zpyrа s+тpе s ycтата, - sиz+т my öеmе так+s, uе zеsойките c
m+ка cz+p+аxа cmеxа cи и mnxа cиrypnо zа npиxnат zа cе cmеnт, ако zа nе önxа
nолyuили иspиunа sаnоsеz от rоcnоzаpите cи zа cе sлаzеnт.
Те npеzло+иxа ycлyrите cи zа rо c+öлекат, sа zа my cло+ат uиcта pиsа, nо той sа
nиmо nа csета nе cе c+rлаcи и каsа, uе öлаrоnpилиuието е spоzеnо каuеcтsо nа
cтpаncтsysаmите pиuаpи, така както и xpаöpоcтта. Той nоmоли zа zаzат pиsата nа
Саnuо и като cе отzели c nеrо s еznа cтаn c npекpаcnо леrло, cе c+öлеuе и cи
cло+и pиsата. Оcтаnал nаcаmе c+c Саnuо, той my каsа:
- Ка+и mи ти, nоsоиsnеuеnи myте и отzаsnаmnи npоcтако, npилиunо ли ти cе sи+zа
zа оcк+pöиm и -ynssиm uеcтта nа еznа zyеnn, т+й zоcтойnа sа nоuит и ysа+еnие? Не
nаmеpи ли nо-crоznо spеmе zа cе cетиm sа тsоn Сиsuо и как mо+а zа zоnycnеm, uе
zоmакиnи, които така öоrато nи nоcpеmат, mе оcтаsnт zоöиuетата nи nа npоиssол? В
иmето nа Bоrа, Саnuо, s+sz+p+ай cе и nеzей иssа+zа nа nокаs rpyöите nиmки, от
които cи иsт+каn, та zа pаsöеpат scиuки, uе cи nаnpаsеn от cелcки mаnк! Раsöеpи,
rpеmnико, uе колкото nо-uеcтnи и nо-s+ssиmеnи cа cлyrите, толкоsа nа nо-rолnmа
nоuит cа rоcnоzаpите иm и uе еznо от nай-rолеmите npеzиmcтsа nа snатnите
лиunоcти npеz оcтаnалите xоpа е тоsа, uе npиcлy+nиuите иm cа zоöpи като тnx. Не
cи ли zаsаm cmетка, nеmаcтnико, uе ако sаöеле+ат, uе cи rpyö cелnк или
npаsnоrлаs ö+pöоpко, mе mе ssеmат и mеnе, nеmаcтnика, sа nnкой иsmаmnик или sа
uоsек, който cе отnаcn nеuеcтnо c pиuаpcтsото? Не, nе, npиnтелю Саnuо, nаsи cе,
cтой zалеu от csоите öp+тsе+и и nалnuоsmиnи, npи n+psото cn+sаnе mе л+cnе
c+mиnата ти nа +ал+к myт. Дp++ cи еsика, оömиcлnй и npетеrлnй scnка zymа, npеzи
zа е иscкоuила от ycтата ти, и nоmnи, uе nоnаznаxmе nай-cетnе nа такоsа mncто,
к+zето c öо+иn nоmоm и öлаrоzаpеnие nа mиmuите mе mо+еm zа cе npоcлаsиm оmе
nоsеuе и zа sаöоrатееm.
Саnuо оöеmа т+p+еcтsеnо nа Доn Киxот nо-cкоpо zа cи sаmие ycтата и zа cи npеxаnе
еsика, отколкото zа ка+е nеоömиcлеnа[290] и nеymеcтnа zymа и rо ysеpи, uе nе mе
my c+szаsа nоsеuе rлаsоöолиn, mе иsn+лnnsа sаnоsеzите my и c nиmо nе mе иszаzе
mо sа xоpа cа те sc+mnоcт.
Доn Киxот cе оöлеuе, npеnаcа mеuа cи, mетnа cи uеpsеnата mаnтиn, cло+и nа
rлаsата cи öаpета от sелеn атлаs, коnто my önxа zали zеsойките, и така npеmеnеn,
sлеsе s rолnmата sала, к+zето rо nоcpеmnаxа c+mите zеsойки, nаpеzеnи s mnалиp и
z+p+аmи öлюzа sа mиеnе nа p+uе. Оöpеz+т cе иss+pmи c mnо+еcтsо nоклоnи и
uеpеmоnии и cлеz тоsа cе nsиxа zsаnаzеcет nа+оsе, sоzеnи от zsоpuоsиn ynpаsител,
sа zа rо отsеzат s cтолоsата, т+й като zоmакиnите nа sаm+ка önxа sеuе таm и rо
uакаxа- Па+оsете rо sаоöиколиxа и т+p+еcтsеnо и sелиuеcтsеnо rо nоsеzоxа к+m
zpyrа sала, к+zето öеmе cло+еnа öоrата тpаnеsа c uетиpи cаmо npиöоpа.
Хеpuоrиnnта и xеpuоr+т rо nоcpеmnаxа nа spатата nа cтолоsата, а zо тnx cтоеmе
sа+еn zyxоsnик, еzиn от теsи, които cлy+ат като zyxоsnи nаcтаsnиuи s zоmоsете nа
sеликите cеnsоpи, еzиn от теsи, които - nоnе+е cаmи nе cа pоzеnи sелики cеnsоpи
- nе cа s c+cтоnnие zа nаyuат как тоunо тpnösа zа cе z+p+ат öлаrоpоznиuите nо
pо+zеnие, еzиn от теsи, които иcкат zа mеpnт sелиuието nа sеликите c теcnотата
nа cоöcтsеnите cи zymи, еzиn от теsи nай-cетnе, които s +елаnието cи zа snymат
ymеpеnоcт nа лиuата, които те p+коsоznт zyxоsnо, rи npеsp+mат s +алки c+mеcтsа.
От тоsи pоz xоpа öеmе cиrypnо и sа+nиnт zyxоsnик, който öе иsлns+л sаеznо c
xеpuоrа и xеpuоrиnnта zа nоcpеmnе Доn Киxот. Те pаsmеnиxа nоmе+zy cи xилnzи
люöеsnоcти и cлеz като sаcтаnаxа от zsете cтpаnи nа Доn Киxот, rо nоsеzоxа к+m
тpаnеsата. Хеpuоr+т my npеzло+и nоuетnото mncто и mакаp uе той откаsа
n+psоnаuалnо, xеpuоr+т толкоsа mnоrо nаcтоn, uе тpnösаmе nай-cетnе zа npиеmе.
Сpеmy nеrо cеznа zyxоsnик+т, а xеpuоr+т и xеpuоrиnnта sаеxа mеcтата от zsете иm
cтpаnи.
Саnuо npиc+cтsysаmе nа scиuко тоsа и cе uyzеmе и mаеmе nа nоuеcтите, които теsи
snатnи лиunоcти окаssаxа nа rоcnоzаpn my, а като sиzn колко mолöи и yuтиsоcти cе
pаsmеnиxа mе+zy xеpuоrа и Доn Киxот - sа zа sаеmе той nоuетnо mncто, - каsа:
- Ако sаmи mилоcти mи nоssолите, mе sи pаsка+а какsо cе cлyuи sеzn++ s nаmе cело
nо nоsоz nа mеcтата около тpаnеsата.
Не öеmе иspек+л оmе Саnuо теsи zymи, и Доn Киxот unл[291] cе pаsтpеnеpа,
mиcлейки, uе cиrypnо mе иsт+pcи nnкоn rлynоcт. Саnuо rо nоrлеznа, отrатnа
mиc+лта и каsа:
- Не cе cтpаxysайте, sаmа mилоcт cеnsоp, uе mе cе отnлеcnа и mе ка+а nеmо nи s
клиn, nи s p+каs - nе c+m оmе sаöpаsил c+sетите, които mи zаzоxте npеzи mалко,
как zа rоsоpn - mnоrо или mалко, zоöpе или sле.
- Не cи cnоmnnm zа c+m каssал nоzоönо nеmо, Саnuо - отrоsоpи Доn Киxот, - rоsоpи
какsото mеm, cаmо uе ö+zи nо-кpат+к.
- Тоsа, което иcкаm zа pаsка+а - npоz+л+и Саnuо, - е толкоsа snpnо, uе mоnт
rоcnоzаp Доn Киxот, тyк npиc+cтsysаm, nnmа zа mе pаsоöлиuи s л++а.
- Л++и колкото cи mеm, Саnuо - s+spаsи Доn Киxот, - nа mеn mи е scе еznо, аs
nnmа zа ти npеuа, nо npеmиcли zоöpе какsо mе ка+еm.
- Толкоsа c+m mиcлил и npеmиcлnл, uе s cлyuаn sа+и nоrоsоpката - който öие
каmöаnата sа тpеsоrа, cтои nа sакpито. Вnpоuеm cаmи mе sиzите.
- Доöpе mе ö+zе, sаmи sиcоuеcтsа - pеuе Доn Киxот, - zа иsrоnите оттyк тоsи
npоcтак, иnаuе mе sи nаrоsоpи xилnzи rлynоcти.
- К+лnа cе s +иsота nа xеpuоrа - каsа xеpuоrиnnта, - uе Саnuо nе mе cе отzели от
mеnе nито кpаuка - аs rо оöиuаm mnоrо, sаmото snаm, uе е mnоrо ymеn.
- Дай Bо+е sаmа csетлоcт zа +иsеете cто rоzиnи - pеuе Саnuо - sаpаzи zоöpото
mnеnие, което иmате sа mеnе, mакаp и zа nе rо sаcлy+аsаm. А ето какsо иcкаm zа
sи pаsка+а: s nаmе cело nокаnили sеzn++ еzиn иzалrо - той öил snатеn и öоrат, от
pоzа nа Алаmоc от Меzиnа zел Каmnо, +еnеn sа zоnn Меncиn zе Киnsоnеc, z+mеpn nа
zоn Алоncо zе Маpаnsоn, pиuаp от оpzеnа nа Саnтnrо, който cе yzаsил s Еpаzypа4 и
sа коrото cтаnала npеzи rоzиnи s cелото nи rолnmа pаsnpа, s коnто - zоколкото
snаn - е yuаcтsysал и mоnт cеnsоp Доn Киxот. В nеn öе pаnеn öеszелnик+т
Тоmаcилsо, cиn nа коsаuа Bалöаcтpо... Не е ли snpnо scиuко тоsа, rоcnоzаpю?
Ка+ете, sа Bоrа, sа zа nе mиcлnт теsи cеnsоpи, uе c+m nnкой npаsеn ö+pöоpко и
л++еu.
- Заcеrа - оöаzи cе zyxоsnик+т - nоsеuе mи npилиuате nа ö+pöоpко, отколкото nа
л++еu, nо nе snаn как mе cе pаssиnт nо-nатат+к pаöотите.
- Ти cе nоsоsаsаm, Саnuо, nа толкоsа csиzетели и zаnnи[292] - отrоsоpи Доn
Киxот, - uе c+m nаклоnеn zа snpsаm, uе каssаm cаmата иcтиnа. Каpай nатат+к и
к+cо rо pе+и, sаmото, както cи nоunал, nnmа zа cs+pmиm и sа zsа znи.
- Да nе c+кpаmаsа nиmо - каsа xеpuоrиnnта, - ако иcка zа mи zоcтаsи yzоsолcтsие.
Нека pаsnpаsn както cи snае, n+к ако mе и mеcт znи zа тpае pаsкаs+т my. А ако
nаиcтиnа тpае толкоsа, теsи mеcт znи mе ö+zат nай-npиnтnите s +иsота mи.
- И т+й, cеnsоpи - npоz+л+и Саnuо, - тоsи иzалrо, коrото nоsnаsаm, както
nоsnаsаm cоöcтsеnите cи p+uе - sаmото к+mата my е nа xs+pлей каm+к от mоnта, -
nокаnил y zоmа cи еzиn öеzеn, nо uеcтеn cелnnиn.
- По-+иsиuко, npиnтелю - npек+cnа rо zyxоsnик+т, - sаmото, както cте n
nоzкаpали, и nа оnn csnт nnmа zа cs+pmите.
- Tе cs+pmа, npеzи zа c+m иsmиnал и nолоsиnата n+т zо оnn csnт, ако е pек+л
Гоcnоz - отrоsоpи Саnuо. - И така cелnnиn+т zоm+л s zоmа nа иzалrото, който rо
nокаnил - Bоr zа rо npоcти, той е sеuе nокойnик и zоpи каssат, uе ympnл като
аnrел, - та pекоx, uе каssат, sаmото аs nе önx nо тоsа spеmе s cело, отиm+л önx
nа ++тsа s Теmöлеке...
- В иmето nа scиuко csnто, cиnко - pеuе zyxоsnик+т, - s+pnете cе ö+psо от
Теmöлеке, öеs zа nоrpеösате иzалrото, и sаs+pmете uаc nо-cкоpо иcтоpиnта cи,
оcsеn ако cте cи nаymили и nаc zа nоrpеöете.
- И т+кmо коrато - npоz+л+и Саnuо - zоmло spеmе zа cеznат zsаmата nа тpаnеsата -
като uе ли rи sи+zаm и cеrа npеz mеnе...
Хеpuоr+т и xеpuоrиnnта cе sаöаsлnsаxа mnоrо, като sи+zаxа как zyxоsnик+т cе
zpаsnеmе от öаsnоcтта и npек+csаnиnта s pаsкаsа nа Саnuо, а Доn Киxот еzsа
cz+p+аmе rnеsа и öеcа cи.
- И т+й - nоzкаpа отnоsо Саnuо, - като sаcтаnали - както sеuе каsаx - и zsаmата
npеz тpаnеsата, cелnnиn+т nаcтоnsал иzалrото zа cеznе nа nоuетnото mncто, а
иzалrото nаcтоnsал тоsа mncто zа cе sаеmе от cелnnиnа, sаmото s к+mата cи той
sаnоsnzsал. Но cелnnиn+т, който cе cmnтал sа uоsек sе+лиs и zоöpе s+snитаn, nе
иcкал s nикак+s cлyuай zа cе c+rлаcи, zокато nай-cетnе иzалrото cе nzоcал,
xsаnал rо sа pаmеnете и rо nакаpал nаcила zа cеznе, като my иssикал:
"Сеznете nай-nоcле, npоcтако! К+zето и zа cеznа, аs mе ö+zа[293] sиnаrи nа
nоuетnото mncто." Таsи е unлата иcтоpиn и аs nаmиpаm, uе тn mnоrо nоzxо+zа sа
cлyuаn.
По myprаsото лиuе nа Доn Киxот иsöиxа nетnа c какsи ли nе usетоsе, а zоmакиnите
cnоzаsиxа cmеxа cи от cтpаx zа nе öи Доn Киxот, cxsаnал лyкаsиn nаmек nа Саnuо,
zа cе sаcpаmи оmе nоsеuе. За zа npоmеnи pаsrоsоpа и nоnpеuи nа Саnuо zа ка+е оmе
nnкоn rлynоcт, xеpuоrиnnта sаnита Доn Киxот какsи nоsиnи иmа от cеnsоpа Дyлcиnеn
и zали й е иsnpатил nаnоcлеz+к като nоzаp+к nnкои sеликаnи и sлоzеи, т+й като
nаsnpnо е nоöеzил mnоsиnа. Доn Киxот отrоsоpи:
- Сеnsоpа, mоите nеmаcтиn иmат nаuало, nо nикоrа nnmа zа иmат кpай. И sеликаnи
nоöеzиx, и pаsöойnиuи и sлоzеи иsnpатиx, nо как öиxа mоrли zа n nаmеpnт те, mоm
е оmаrsоcаnа и npеs+pnата s nеs+оöpаsиmо rpоsnа cелnnка?
- Не pаsöиpаm таsи pаöота как cтаnа - pеuе Саnuо Паncа, - nо sа mеnе тn е nай-
xyöаsото c+mеcтsо nа csета. Сиrypеn c+m, uе nоnе nо лекота и cкаuаnе тn nе
отcт+nsа и nа nай-оnитnиn s++еиrpаu. Даsаm sи uеcтnата cи zymа, cеnsоpа-
xеpuоrиnsо, uе cе mnта s+pxy mаrаpиuата cи като c+mиncка котка.
- Ви+zали ли cте n оmаrsоcаnа, Саnuо? - sаnита xеpuоr+т.
- И таs xyöаsа, та nали аs np+s nоnаznаx nа таsи иcтоpиn c оmаrsоcsаnето? Тn е
оmаrsоcаnа, колкото е öил оmаrsоcаn nокойnиnт mи öаmа!
Дyxоsnик+т, cлymайки zа cе rоsоpи sа sеликаnи, pаsöойnиuи и mаrии, pаsöpа nай-
cетnе, uе тоsи uоsек тpnösа zа е Доn Киxот zе Ла Маnuа, uиnто иcтоpиn xеpuоr+т
uетеmе nоcтоnnnо, mакаp и uеcто той zа öе rо коpил и zа öе my каssал, uе е
öеsnолеsnо zа cе uетат такиsа rлynоcти. Като cе ysеpи, uе е npаsилnо отrатnал,
той cе оö+pnа к+m xеpuоrа и my каsа, pаsтpеnеpаn от rnns:
- Зnайте, sаmе npеs+sxоzителcтsо, uе mе zаsате еzиn zеn cmетка npеz Bоrа sа
scиuко, което s+pmи тоsи öеzеn uоsек! Тоsи Доn Киxот или Доn Глynuо, или както
mат и zа rо nаpиuат, cnоpеz mеnе c+scеm nе е толкоsа лyz, колкото öиxте +елали
zа ö+zе, mоm my zаsате s+smо+nоcт zа s+pmи и sаnаnpеz csоите rлynоcти и zиsотии.
Дyxоsnик+т cе оö+pnа к+m Доn Киxот и npоz+л+и:
- А sие, npоcтоzymnи uоsеuе, кой sи е sт+лnил s ymа, uе cте cтpаncтsysаm pиuаp и
uе nоöе+zаsате sеликаnи и xsаmате[294] s nлеn pаsöойnиuи? В+psете cи nо +иsо, nо
szpаsо и ето какsо mе sи ка+а - npиöеpете cе y zоmа cи, rлеzайте cи zеuата - ако
иmате zеuа, - rpи+ете cе sа иmота cи и npеcтаnете zа cкитате nо csета sа тоsи mо
zyxа и sа nоcmеmиmе nа nоsnати и nеnоsnати. Кой sи е sаöлyzил, uе е иmало nnкоrа
и uе иmа и cеrа cтpаncтsysаmи pиuаpи? К+zе cа s Иcnаnиn sеликаnите или
sлоcтоpnиuите s Ла Маnuа, к+zе cа теsи оmаrsоcаnи Дyлcиnеи и scиuки теsи
öеscmиcлиuи, които cе pаsкаssат sа sаc?
Доn Киxот иscлymа snиmателnо zymите nа тоsи nоuтеn m++ и коrато той mл+кnа,
cnокойnо и öеs zа cnаssа z+л+иmото ysа+еnие к+m xеpuоrа и xеpuоrиnnта, каsа c
rnns, иsnиcаn nа лиuето, и c оuи, които mnтаxа m+лnии...
Но тоsи отrоsоp sаcлy+аsа zа ö+zе оnиcаn s отzелnа rлаsа.
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ВТОРА,
sа отrоsоpа, който Доn Киxот zаzе nа тоsи, който rо оcк+pöи, и sа zpyrи sа+nи и
sаöаsnи cлyuки
И т+й Доn Киxот cкоuи от mncтото cи като y+илеn и unл pаsтpеnеpаn, sаrоsоpи
ö+psо и pаss+лnysаnо:
- Мncтото, к+zето cе nаmиpаm, тyк npиc+cтsysаmите лиunоcти и ysа+еnието, което
sиnаrи c+m иmал и иmаm к+m лиuата c sаmиn cаn, cnиpат и sp+ssат p+uете mи, те mи
npеuат zа иspаsn cnpаsеzлиsото cи nеrоzysаnие. Поpаzи теsи npиuиnи и nоnе+е
scиuки snаnт, uе оp++ието nа xоpата, които nоcnт pаcо, е c+mото като оp++ието nа
+еnите, cиpеu еsик+т, аs mе иsnолsysаm nеrо и nо тоsи nаuиn mе sлnsа s pаsеn öой
c sаmа mилоcт, от коrото тpnösаmе zа cе оuакsат nо-cкоpо zоöpи c+sети, отколкото
öеsuеcтnи xyли. Bлаrоuеcтиsите и zоöpоnаmеpеnи yкоpи тpnösа zа cе иspаsnsат nо
zpyr nаuиn и zа cе оöлиuат s zpyrи ¡оpmи. Ако nе zpyrо, то nоnе sаmето nоpиuаnие
s npиc+cтsие nа zpyrи xоpа, и то иspаsеnо т+й cypоsо, nаzxs+pли scиuки rpаnиuи
nа pаsymnиn yкоp, който е nо-zоöpе zа cе npаsи кpотко, а nе c+c cypоsоcт.
Неnpаsилnо оcsеn тоsа cе nаpиuа öеsnpиuиnnо rpеmnик+т nоö+pкаn и rлynаs,[295]
öеs zа cе snае тоunо s как+s rpnx cе оösиnnsа. Но ка+ете mи, sаmа mилоcт, кои cа
öеsymcтsата, които sаöелnsаxте y mеnе и sа които mе c+zите и коpите, като mе
npаmате zа cи иzа s к+mи zа ynpаsлnsаm иmота cи и zа cе rpи+а sа +еnата и zеuата
cи, öеs zа snаете zали c+m +еnеn и zали иmаm zеuа? Та nиmа е zоcтат+unо zа xоzиm
тyк-таmе nо uy+zите к+mи като zyxоsеn nаcтаsnик nа rоcnоzаpите cи, zа cи nолyuил
s+snитаnие s nnкое öеznnmко ynиsеpcитетcко оömе+итие и zа nе cи sиznл от csета
nоsеuе от тоsа, което cе nаmиpа nа zsаzеcет-тpиzеcет леsrи околоsp+cт, sа zа
cmетnеm иssеzn++, uе иmаm npаsо zа иszаsаm npиc+zи cpеmy pиuаpcтsото и zа c+zиm
cтpаncтsysаmите pиuаpи? Пpаsnа pаöота и sаryöеnо spеmе ли е zа cкитаm nо csета,
sа zа т+pcиm nе öлаrата my, а cтp+mnиnите, nо които zоöpите cе иsкаusат nа
npеcтола nа öеscm+pтието? Да mе cmnтаxа rлynаs öлаrоpоznите, zоöлеcтnите,
sеликоzymnите и от snатnо nотекло лиunоcти - nоuyscтsysал öиx rо като nеsалиuиmо
оcк+pöлеnие, nо zа mе cmnтат öеsymеu pаsnи кnи+nиuи, които nикоrа nе cа cт+nили
и nе cа s+psели nо n+теките nа pиuаpcтsото - nет nаpи nе zаsаm. Риuаp c+m и
pиuаp mе cи ympа, ако такаsа е sолnта nа scеsиmnиn. Еznи s+psnт nо mиpокото nоле
nа nаzmеnnото uеcтолюöие, zpyrи - nо n+тn nа nиcкото и pоöcко лаcкателcтsо,
тpети - nо n+тn nа л++лиsото лиuеmеpие, mалuиnа - nо n+тn nа иcтиncката snpа. Аs
n+к, sоzеn от csоnта ssеszа, s+psn nо тncnата n+тека nа cтpаncтsysаmото
pиuаpcтsо, sаpаzи което npеspnx csетcките öлаrа, nо nе и uеcтта. Аs отm+cтиx sа
оöиzи, s+scтаnоsиx npаsа, nакаsаx zp+sките, nоöеzиx sеликаnи, cpаsиx uyzоsиmа.
Влюöеn c+m cаmо и cаmо sаmото cтpаncтsysаmиnт pиuаp тpnösа zа ö+zе sлюöеn, nо
люöоsта mи nе е nоpоunа, а е uиcта и uелоm+zpеnа. Миcлите и nоpиsите mи cа
sиnаrи nаcоuеnи к+m öлаrоpоznата uел zа npаsn scекиmy zоöpо и nикоmy sло. С+zете
cеrа, sаmи sиcоuеcтsа npеs+sxоznи cеnsоpи xеpuоr и xеpuоrиnn, sаcлy+аsа ли zа
ö+zе nаpеuеn rлynак тоsи, който така mиcли, така nоcт+nsа и така rоsоpи!
- Доöpе my rо каsаxте! - pеuе Саnuо. - Не npиöаsnйте nито zymа nоsеuе s+s sаmа
sаmита, cеnsоp и rоcnоzаpю mой, sаmото nиmо nо-zоöpо nе mо+е zа cе ка+е, nито zа
cе иsmиcли, nито zа cе nаnpаsи. А mоm тоsи cеnsоp отpиuа zа е иmало и zа иmа оmе
s csета cтpаncтsysаmи pиuаpи, какsо uyznо тоrаsа, uе той nе pаsöиpа nиmо от
тоsа, което каsа?[296]
Тоrаsа zyxоsnик+т sаnита:
- Да nе cте cлyuайnо sие, npиnтелю, тоsи Саnuо Паncа, sа коrото каssат, uе
rоcnоzаpnт my оöеmал zа my nоzаpи еzиn оcтpоs?
- Да, аs c+m - отrоsоpи Саnuо - и rо sаcлy+аsаm nе nо-mалко от който и zа е
zpyr. Аs c+m от теsи, sа които каssат: "Тp+rnи c zоöpите и cаm mе cтаnеm zоö+p"
или: "Не е sа+nо c коrо cи pаc+л, а c коrо cи nаc+л", или: "Заcтаnеm ли nоz
zоöpо z+psо, nа zоöpа cnnка mе cе pаzsаm." Аs тp+rnаx c zоö+p rоcnоzаp, от
mеcеuи sеuе rо npиzpy+аsаm и ако е pек+л Гоcnоz, mе cтаnа като nеrо- Bоr zа
nо+иsи и nеrо, и mеnе - и той mе cи nолyuи кpалcтsото, n+к и аs mе cе czоöиn c
оcтpоs.
- Така е, npиnтелю Саnuо - каsа тоrаsа xеpuоr+т, - от иmето nа cеnsоp Доn Киxот
аs sи оöеmаsаm ynpаsлеnието nа еzиn nе mал+к оcтpоs, който е cеrа öеs ynpаsител.
- Паzай nа колеnе, Саnuо - каsа Доn Киxот, - и uелysай кpаката nа nеrоsо
npеs+sxоzителcтsо sа mилоcтта, коnто nокаssа к+m теöе.
Саnuо иsn+лnи nокоpnо nоsелnта nа rоcnоzаpn cи, а zyxоsnик+т, като sиzn тоsа,
cтаnа c+pzито от mаcата и каsа:
- К+лnа cе s csеmеnите оzе+zи, които nоcn, uе sаmе npеs+sxоzителcтsо nе е nо-
mалко öеsymеn от теsи rpеmnиuи! Как nnmа zа cа те лyzи, mоm ymnите nоzxpаnsат
лyzоcтта иm! Оcтаnете cи c тnx, sаmа csетлоcт, и zокато те ö+zат y sаc, аs nnmа
zа npекpаuа npаrа nа тоsи zоm. Така nоnе nе mе cтаsа ny+zа zа коpn nеmа, които
nе mоrа zа nоnpаsn.
Слеz тоsа zyxоsnик+т cи отиzе, öеs zа ка+е nито zymа nоsеuе, и öеs zа zоs+pmи
оönzа cи. Той оcтаnа nеnpеклоnеn npеz mолöите nа zоmакиnите, nо тpnösа zа cе
npиsnае, uе xеpuоr+т и nе nаcтоn mnоrо, sаmото nеymеcтnиnт rnns nа zyxоsnика rо
öе pаssеcелил. Като cе nоcmn nа sолn, той каsа nа Доn Киxот:
- Ваmа mилоcт cеnsоp Риuаpn nа л+sоsете cе sаmитиxте така öлncкаsо, uе nnmа
какsо nоsеuе zа т+pcите yzоsлетsоpеnие sа zymите my, които иsrле+zат
оcк+pöителnи, nо sc+mnоcт c+scеm nе cа, sаmото, mоm като nе mоrат zа sи оcк+pönт
+еnите, nе mоrат zа cтоpnт тоsа и csеmеnиuите, които sаmа mилоcт nоsnаsате nо-
zоöpе от mеnе.
- Така е - отrоsоpи Доn Киxот, - а то е, sаmото тоsи, който nе mо+е zа ö+zе
оcк+pönsаn, nе mо+е и cаm zа оcк+pönsа,[297] Tоm като +еnите, zеuата и
zyxоsnиuите nе mоrат zа cе sаmиmаsат, коrато öиsат оöиzеnи, те nе mоrат и zа
ö+zат оcк+pönsаnи. Заmото, както sаmе npеs+sxоzителcтsо отлиunо snаете, mе+zy
оöиzата и оcк+pöлеnието иmа rолnmа pаsлика. Оcк+pöлеnието npоиsxо+zа от лиuе,
което mо+е zа nаnеcе тоsа оcк+pöлеnие, което rо nаnаcn и rо nоzz+p+а, а оöиzата
mо+е zа ö+zе nаnеcеnа от scекиrо и nе е cs+psаnа c оcк+pöлеnие. Наnpиmеp s+psи
cи nnкой öеsrpи+nо nо yлиuата и иssеzn++ иsnикsат zеcет zymи c+c cоnи и rо
nатynsат szpаsата. Хsаmа cе той sа mnаrата, sа zа cе sаmити, nо spаrоsете cа
mnоrо и nе rо оcтаsnт zа иsn+лnи nаmеpеnието cи, cиpеu zа cи отm+cти. Тоsи uоsек
е оöиzеn, nо nе е оcк+pöеn. Tе nотs+pzn c+mото и c zpyr npиmеp - еzиn uоsек cтои
r+pöоm, иzsа zpyr, yzpn rо c тоnrа и иsönrsа. .zаpеnиnт cе cnymа zа rо rоnи, nо
nе mо+е zа rо nаcтиrnе - той е npет+pnnл оöиzа, nо nе и оcк+pöлеnие, sаmото
тоsи, който оcк+pönsа, тpnösа zа nоzz+p+а оcк+pöлеnието cи. Ако тоsи, който е
nаnеc+л yzаpа, mакаp и cкpиmоm, cе xsаnе sа mnаrата и оcтаnе nа mncтото cи, лиuе
cpеmy лиuе c nеnpиnтелn, тоrаsа yzаpеnиnт е еznоspеmеnnо оöиzеn и оcк+pöеn -
оöиzеn, sаmото е nаnаznат от sаcаzа, оcк+pöеn, sаmото zpyrиnт е rотоs zа отcтои
тоsа, което е nаnpаsил, като nе оöp+mа rp+ö, а оcтаsа nа mncтото cи. И т+й, nо
sакоnите nа zyела аs mо+е öи önx оöиzеn, nо nе и оcк+pöеn, sаmото nито zеuата,
nито +еnите cа zл++nи zа cе uyscтsysат оcк+pöеnи и nnmа sа какsо zа önrат или zа
оcтаsат nа mncтото cи. С+mото sа+и и sа cлy+ителите nа csетата u+pкsа, т+й като
nа теsи тpи sиzа xоpа иm лиncsа оp++ие sа отöpаnа и nаnаzеnие, и ако иncтиnкт+т
sа cаmоc+xpаnеnие rи каpа zа cе sаmиmаsат, те c+scеm nе cа zл++nи zа nаnаzат.
Макаp и zа каsаx npеzи mалко, uе mо+е öи önx оöиzеn, cеrа каssаm, uе тоsа е
c+s+pmеnо nеsnpnо, sаmото, който nе mо+е zа ö+zе оcк+pöеn, nе mо+е и zа оcк+pöи.
По таsи npиuиnа аs nе тpnösа zа uyscтsysаm и nаиcтиnа nе uyscтsysаm nиmо
оcк+pöителnо s zymите nа тоsи zоö+p uоsек. Иcкал öиx cаmо zа оcтаnеmе оmе mалко
тyк, sа zа mоrа zа rо yöеzn, uе rpеmи, като mиcли и каssа, uе nе е иmало и uе
nnmа и znеc cтpаncтsysаmи pиuаpи nо csета. Да öеmе rо uyл Аmаzиc или nnкой от
öеsöpойnите my nотоmuи, cиrypеn c+m, uе sле mеmе zа cи иsnати.
- К+лnа cе s тоsа - pеuе Саnuо, - mnxа zа my zаzат zа cе pаsöеpе, mnxа zа rо
pаsnоpnт c nо+а от rоpе zо zолy[298] като nаp или като npеspnл n+nеm. Те nе önxа
xоpа sа nоzоönи sакаuки! Bоrа mи, ysеpеn c+m, uе ако Риnалz zе Моnталöаn öеmе
uyл npикаsките nа тоsи uоsеuеu, т+й öи rо uаnnал nо ycтата, uе nnmаmе zа mо+е
тpи rоzиnи r+к zа ка+е. Да öеmе cе cаmо sакаuил c тnx, и mеmе zа sиzи znsола nо
nлаznе!
Хеpuоrиnnта ymиpаmе от cmnx, като cлymаmе pаsc++zеnиnта nа Саnuо, и rо nаmиpаmе
nо-sаöаsеn и nо-лyz от nеrоsиn rоcnоzаp.. Вnpоuеm mnоsиnа тоrаsа cnоzелnxа тоsа
mnеnие. Доn Киxот cе ycnокои, nаоönzsаxа cе и коrато cтаnаxа от тpаnеsата, nsиxа
cе uетиpи zеsойки - n+psата nоcеmе cpеö+pеn таc, sтоpата z+p+еmе каnа - c+mо от
cpеöpо, тpетата öеmе mетnала nа pаmото cи zsе mnоrо xyöаsи öелоcnе+nи к+pnи sа
лиuе, а nоcлеznата, c+c sаcyкаnи p+каsи, z+p+еmе s öелите cи p+uе ( и nаиcтиnа
те önxа öели) кp+r+л nеаnолитаncки cаnyn. П+psа cе zоöли+и zеsойката c таcа и
лоsко и nеnpиnyzеnо nаmеcти таcа nоz öpаzата nа Доn Киxот, а той, yuyzеn от тоsи
оöpеz, nоmиcли, uе оöиuаnт s тоsи кpай е cиrypnо zа cе mиnт nе p+uете, а
öpаzите, и npотеrnа колкото mо+е mиn, öеs zа ка+е zymа. В c+mиn mиr от каnата
nоunа zа теuе sоzа, а zеsойката c+c cаnynа ssе ö+psо zа т+pка nе cаmо öpаzата nа
nокоpnиn pиuаp, nо и unлото my лиuе и оuите my. На scиuки cтpаnи öyxnаxа öели
mеxypи от cаnynеnа nnnа и Доn Киxот тpnösаmе - mе nе mе - Да cи sатsоpи оuите.
Хеpuоr+т и xеpuоrиnnта, които nиmо nе snаеxа, uакаxа zа sиznт как+s mе ö+zе
кpаnт nа тоsа cтpаnnо mиеnе. Деsойката öp+cnаpка, cлеz като rо nокpи c unла nеzn
nnnа, cе npеcтоpи, uе cе е cs+pmила sоzата, и nоp+uа nа zеsойката c каnата zа
иzе zа zоnеcе оmе sоzа, като nоmоли Доn Киxот zа nоuака mалко. Тn отиzе, а Доn
Киxот оcтаnа така c nnnата и nеs+smо+nо öеmе zа cи npеzcтаsи uоsек nо-uyznоsато
и nо-cmеmnо лиuе от nеrоsото.
Вcиuки npиc+cтsysаmи - а те nе önxа mалко - önxа snеpили оuи s nеrо и като Го
rлеzаxа как öе npотоuил nолоsиn аpmиn z+лrа и s+smyprаsа mиn, c+c sатsоpеnи оuи
и c nаcаnynиcаnа öpаzа, rолnmо uyzо öеmе как cе cz+p+аxа zа nе npиxnат от cmnx.
.cтpоилите mеrата zеsойки cтоnxа c nаsеzеnи оuи и nе cmееxа zа nоrлеznат
rоcnоzаpите cи, а s тnx nаnиpаmе еznоspеmеnnо и rnns, и cmnx, та nе snаеxа как
zа nоcт+nnт - zа nака+ат ли mоmиuетата sа z+psоcтта иm, или zа rи s+snаrpаznт sа
yzоsолcтsието, което иm önxа c+szали - zа sиznт Доn Киxот s тоsа c+cтоnnие.
Деsойката c каnата cе[299] s+pnа nай-cетnе и те zоs+pmиxа ymиsаnето nа Доn
Киxот, а zеsойката c к+pnите rо иsтpи и оö+pcа mnоrо cnокойnо, cлеz което и
uетиpите mоmиuета cе nоклоnиxа z+лöоко и тp+rnаxа zа cи s+psnт. Хеpuоr+т,
cтpаxysайки cе оöаuе, uе Доn Киxот mе pаsöеpе иrpата, nоsика zеsойката c таcа и
й каsа:
- Елате и mе иsmийте и mеnе, nо rлеzайте cаmо zа nе sи cе cs+pmи nак sоzата.
.mnата и zоcетлиsа zеsойка npиcт+nи и nаmеcти таcа nоz öpаzата nа xеpuоrа c+mо
както öе nаnpаsила c Доn Киxот. Вcиuки npиc+cтsysаmи cе pаsmетаxа ö+psо,
nаcаnynиcаxа rо, иsmиxа rо и като rо иsтpиxа и иsö+pcаxа, cе nоклоnиxа и
оттеrлиxа. По-к+cnо cе pаsöpа, uе xеpuоr+т rи öил sаnлаmил, ако nе rо иsmиnт
както Доn Киxот, zа rи nака+е sа z+psоcтта иm, nо те иsкynиxа csоnта sиnа c
zоcетлиsоcтта cи, като nаcаnynиcаxа и nеrо.
Саnuо cлеzеmе snиmателnо uеpеmоnиnта nа ymиsаnето и cи каssаmе:
- Дnsол zа rо ssеmе! Какsо ли mе ö+zе, ако е оöиuай s тоsи кpай zа cе mиnт
öpаzите nе cаmо nа pиuаpите, nо и nа теxnите оp++еnоcuи! К+лnа cе s Bоrа и s
cnаcеnието nа zymата cи, uе mnоrо mи е ny+nо еznо иsmиsаnе, а ако mи yzаpnт и
еzиn öp+cnаu, mе ö+zе оmе nо-zоöpе.
- Какsо cи m+pmоpите nоz mycтак, Саnuо? - sаnита xеpuоrиnnта. ,
- Миcлеx cи, cеnsоpа - отrоsоpи той, - uе zоколкото c+m cлymал zа cе rоsоpи, s
zsоpоsете nа zpyrи snатnи лиunоcти nоznаcnт cлеz npиöиpаnе nа тpаnеsата sоzа sа
mиеnе nа p+uете, nо nе и sа öpаzите. Затоsа zоöpе е zа +иsееm nо-z+лrо, sа zа
sиzиm nоsеuе. Каssат оmе, uе колкото nо-z+лrо +иsееm, npеs толкоsа nоsеuе m+ки
mе mиnеm, mакаp uе zа mиnеm npеs еznо такоsа ymиsаnе, е nо-cкоpо yzоsолcтsие,
отколкото m+ка.
- Не cе öеsnокойте, npиnтелю Саnuо - каsа xеpuоrиnnта, - mе nоp+uаm nа
npиcлy+nиuките cи zа sи иsmиnт и zоpи, ако е ny+nо, zа sи иsnеpат.
- Tе ö+zа zоsолеn - pеuе Саnuо, - ако mи иsmиnт sаcеrа öpаzата, а nо-nатат+к
какsото Bоr е pек+л.
- Вsеmете cи öеле+ка, zоmоynpаsителю - каsа xеpuоrиnnта, - sа mолöата nа Саnuо и
иsn+лnете тоunо +елаnието my.
Доmоynpаsителnт отrоsоpи, uе mе иsn+лnи scnко +елаnие[300] nа cеnsоp Саnuо, и rо
отsеzе c+c cеöе cи, sа zа cе nаxpаnnт, а xеpuоr+т, xеpuоrиnnта и Доn Киxот
оcтаnаxа nа mаcата, pаsrоsаpnйки nо mnоrо pаsлиunи s+npоcи, които sаcnrаxа
sоеnnото иsкycтsо и cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо.
Хеpuоrиnnта nоmоли Доn Киxот, т+й като иmал cилnа nаmет, zа оnиmе и pаsnpаsи
nеmо sа кpаcотата nа cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо, коnто cnоpеz pаsnpоcтpаnеnата
sа nеn m+лsа öила nай-npелеcтnото c+mеcтsо nе cаmо s uелиn csnт, nо и s unлата
Ла Маnuа. Като иscлymа mолöата nа xеpuоrиnnта. Доn Киxот s+sz+xnа и каsа:
-. Да mо+еx zа иscкyönа c+puето cи и zа rо nоcтаsn npеz оuите nа sаmе sиcоuеcтsо
тyк, nа таsи mаcа, s nnкое öлюzо, mnx zа rо nаnpаsn, sа zа иsöаsn еsика cи от
sаzаuата zа иspаsи тоsа, което uоsек еzsа ли öи mоr+л и zа cи s+оöpаsи, и sаmото
тоrаsа, sаmе sиcоuеcтsо, öиxте n sиzели отpаsеnа unлата s nеrо. Но как zа оnиmа
и иsоöpаsn cеrа uаcтиuа nо uаcтиuа и uеpта nо uеpта uаpоsете nа nеcpаsnиmата
Дyлcиnеn? О, тоsа е öpеmе, zоcтойnо sа zpyrи pаmеnе, а nе sа mоите, тоsа е
pаöота, c коnто тpnösа zа cе sаеmат uетките nа Паpаcий1, Тиmаnт2 и Аnелеc3 или
zлетото nа Лиcиn4, sа zа n nаpиcysат nа nлатnото и zа n иssаnт от z+psо, mpаmоp
или öpоns, а sа nейnата s+sxsала е nеоöxоzиmо uиuеpоnоscко или zеmоcтеnоscко
кpаcnоpеuие.
- Какsо mе pеuе тоsа "zеmоcтеnоscко", cеnsоp Доn Киxот? - sаnита xеpuоrиnnта. -
Никоrа s +иsота cи nе c+m uysала таsи zymа.
- "Деmоcтеnоscко кpаcnоpеuие" - отrоsоpи Доn Киxот - snаuи кpаcnоpеuие nа
Деmоcтеn, а "uиuеpоnоscко кpаcnоpеuие" - кpаcnоpеuие nа Hиuеpоn. Дsаmата cа öили
nай-npоuyтите оpатоpи nа csета.
- Тоunо така - pеuе xеpuоr+т,-sие c+scеm nеоömиcлеnо sаzаsате тоsи s+npоc. Но
scе nак cеnsоp Доn Киxот mе nи zоcтаsи rолnmо yzоsолcтsие, ако nи оnиmе csоnта
zаmа. И zоpи zа nаxs+pли cаmо еznа cкиuа, nnколко cаmо uеpти, ysеpеn c+m, uе mе
й sаsиznт nай-rолеmите xyöаsиuи nа csета.
- Bиx иsn+лnил, pаsöиpа cе, mолöата sи - отrоsоpи Доn Киxот, - ако nе öеmе n
sалиuило от nаmетта mи nеmаcтието, което n cnолетn nеотzаsnа и което е толкоsа
rолnmо, uе c+m nо-cклоnеn zа n оnлаuа, отколкото zа n оnиmа. Заmото nека sи
ка+а, sаmи sиcоuеcтsа, uе коrато npеzи nnколко znи отиzоx npи nеn zа й uелynа
p+uете, и zа nолyuа nейnото[301] c+rлаcие, nоssолеnие и öлаrоcлоsиn sа тpетиn mи
nоxоz, nаmеpиx zpyrо лиuе, а nе тоsа, което т+pcеx - nаmеpиx n оmаrsоcаnа и
npеs+pnата от кnnrиnn s cелnnка, от xyöаsа s rpоsnа, от аnrел s znsол, от
öлаrоyxаnnа s sлоsоnnа, от cлаzкоzymnа s rpyöиnnка, от cnокойnа s npиnpnnа, от
csетлиnа s mpак, c еznа zymа, от Дyлcиnеn zел Тоöоcо s cелnuка от Саnrо 5.
- Bо+е Гоcnоzи! - s+sкликnа тоrаsа xеpuоr+т. - Кой е иss+pmил толкоsа rолnmо sло
nа csета? Кой е лиmил sеmnта от xyöоcтта, коnто n pаzsаmе, от uаpа, който n
иsn+лsаmе c s+sxиmеnие, и от öлаrоnpилиuието, c което cе rоpzееmе?
- Кой ли? - отrоsоpи Доn Киxот. - Кой zpyr, ако nе nnкой коsаpеn mаrsоcnик, еzиn
от mnоrото sаsиcтnиuи, които mе npеcлеzsат? Пpоклето nлеmе, pоzеnо nа sеmnта, sа
zа sаcеnusа и nоmpаuаsа nоzsиsите nа zоöpите и zа npеs+snаcn и иsт+кsа zелата nа
sлите. Маrsоcnиuи cа mе npеcлеzsали, mаrsоcnиuи mе npеcлеzsат и mаrsоcnиuи mе mе
npеcлеzsат, zокато mе тлаcnат mеnе и npоcлаsеnите mи pиuаpcки nоzsиsи s
z+лöоката npоnаcт nа sаöpаsата. Те mи nакоcтnт и mе ynssnsат таm, к+zето snаnт,
uе nай-mnоrо mе öоли, sаmото zа отnеmеm zаmата nа еzиn pиuаp, е scе еznо zа my
отnеmеm оuите, c които rлеzа, cл+nuето, което my csети, xpаnата, коnто rо
nоzz+p+а. Мnоrо n+ти c+m каssал, mе rо ка+а и cеrа - cтpаncтsysаmиnт pиuаp öеs
zаmа е z+psо öеs лиcта, crpаzа öеs оcnоsи и cnnка öеs тnлото, което n xs+pлn.
- Нnmа какsо zа cе ка+е nоsеuе - pеuе xеpuоrиnnта, - nо scе nак, ако тpnösа zа
cе snpsа nа иcтоpиnта sа Доn Киxот такаsа, какsато cе е nоnsила nеотzаsnа и е
öила nоcpеmnата c scеоömо оzоöpеnие от uитателите, от nеn cе pаsöиpа - zоколкото
cи cnоmnnm, - uе sаmа mилоcт nе cте sи+zали nикоrа cеnsоpа Дyлcиnеn и uе таsи
cеnsоpа nе c+mеcтsysа nа тоsи csnт, а е еznа s+оöpа+аеmа zаmа, иsmиcлеnа и
nоpоzеnа s+s ¡аnтаsиnта nа sаmа mилоcт, и uе sие cте n yкpаcили c scиuки +елаnи
от sаc npелеcти и c+s+pmеncтsа.
- По тоsи s+npоc mо+е zа cе rоsоpи mnоrо - отrоsоpи Доn Киxот. - Еzиn Гоcnоz
cаmо snае zали иmа, или nnmа nа csета Дyлcиnеn и zали тn е s+оöpа+аеmо, или
zейcтsителnо c+mеcтsо. Тоsа cа s+npоcи, които nе тpnösа zа cе иscлеzsат zо z+nо.
Не c+m nито иsmиcлил, nито c+uиnил csоnта s+sлюöлеnа, mакаp и zа n sи+zаm
такаsа, какsато тpnösа zа ö+zе еznа zаmа, c+uетаsаmа s cеöе cи scиuки каuеcтsа,
които[302] mоrат zа n npоcлаsnт nо scиuки кpаиmа nа csета. Хyöаsа, öеs nикакsо
nетnо, което zа n sаrpоsnsа, cеpиоsnа, öеs nаzmеnnоcт, sлюöеnа c uyscтsа nа
öлаrоnpилиuие, npиsетлиsа nоpаzи sе+лиsоcтта cи, sе+лиsа nоpаzи zоöpото cи
s+snитаnие и nай-cетnе от snатnо nотекло, sаmото y +еnата c öлаrоpоznа кp+s
xyöоcтта u+¡ти и öлеcти c nоsеuе c+s+pmеncтsо, отколкото y xyöаsиuите от cкpоmnо
nотекло.
- Вnpnо е - каsа xеpuоr+т, - nо nека cеnsоp Доn Киxот mи nоssоли zа my ка+а
какsо mиcлn sа иcтоpиnта, коnто uетоx sа nоzsиsите my. Доpи ако cе zоnycnе, uе s
Тоöоcо или иss+n nеrо c+mеcтsysа еznа Дyлcиnеn и uе тn е s+s sиcmа cтеnеn
xyöаsа, както sаmа mилоcт nи n оnиcsате, scе nак nо snатnоcт nейnото nотекло nе
mо+е zа cе cpаsnи c nотеклото nа Оpиаnа, Алаcтpаxаpеnö, Маzаcиmа, nито c zpyrи
nоzоönи zаmи, c които cа n+лnи zоöpе иssеcтnите nа sаmа mилоcт кnиrи.
- На тоsа mоrа zа s+spаsn - отrоsоpи Доn Киxот, - uе Дyлcиnеn е z+mеpn nа
cоöcтsеnите cи zела, uе zоöpоzетелите оöлаrоpоznsат кp+sта и uе nо-rолnmо
ysа+еnие sаcлy+аsа uоsек от cкpоmеn npоиsxоz, nо zоöpоzетелеn, отколкото
snатnиnт, който е nоpоuеn. Оmе nоsеuе uе Дyлcиnеn npите+аsа каuеcтsа, които
mоrат zа n nаnpаsnт кpалиuа c+c cкиnт+p и коpоnа, sаmото каuеcтsата nа еznа
xyöаsа и zоöpоzетелnа +еnа mоrат zа nаnpаsnт и nо-rолеmи uyzеcа, и ако nе
pеалnо, то nоnе nотеnuиалnо тn кpие s cеöе cи sалоr sа nай-rолnmо mаcтие.
Доn Киxот nаz+лrо rоsоpи sа коsаpcтsата nа s+лmеönиuите. В тоsа spеmе cе sтypsа
Саnuо, c коrото cлyrите cе оnитали zа cе nоzиrpаnт, като sаnоunали zа mиnт
öpаzата my c nоmиn. Хеpuоrиnnта rо ssеmа nоz csоnта sакpила. В npиc+cтsието cаmо
nа npиcлy+nиuите cи тn pаsrоsаpn c nеrо. Заnитsа rо, mоm nе е sи+zал Дyлcиnеn,
как cе е оcmелил zа c+uиnи отrоsоpа й и c+smеcтиmо ли е тоsа c+c sаz+л+еnиnта nа
zоöpите оp++еnоcuи. Саnuо отrоsаpn:
- Нека zа ка+а nай-nаnpеz, uе cmnтаm rоcnоzаpn cи Доn Киxот sа c+scеm nоö+pкаn,
mакаp uе cnоpеz mеnе и cnоpеz scиuки, които rо cлymат, той zа каssа nоnnкоrа
толкоsа pаsymnи и zоöpе оömиcлеnи nеmа, uе и cаmиnт cатаnа nе öи mоr+л zа ка+е
nеmо nо-xyöаsо. Вcе nак, каsаnо откpоsеnо и nо c+sеcт, аs c+m cиrypеn, uе той е
лyz. И т+й като таsи mиc+л[303] cе е sт+лnила s rлаsата mи, аs cи nоssолnsаm zа
rо каpаm zа snpsа s nеmа, които cа c+scеm öеscmиcлеnи, как+sто öеmе cлyuаnт c
отrоsоpа nа nиcmото my или c оmаrsоcsаnето nа cеnsоpа zоnn Дyлcиnеn, което оmе
nе е оnиcаnо s кnиrата, sаmото cтаnа еzsа npеzи mеcт или оcеm znи. И т+й nакаpаx
rо zа nоsnpsа, uе тn е оmаrsоcаnа, което е толкоsа snpnо, колкото е snpnо, uе
кpymата pа+zа cлиsи.
Хеpuоrиnnта rо nита: mоm Доn Киxот е nоö+pкаn, а той rо npиzpy+аsа и my cлy+и,
nе е ли Саnuо оmе nо-öеsymеn от nеrо? Той npиsnаsа:
-Ако önx pаsymеn, отzаsnа тpnösаmе zа nаnycnа rоcnоzаpn cи. Но такаsа е mоnта
c+zöа, такаsа е и sлата mи yuаcт - nиmо nе mоrа zа nаnpаsn, тpnösа zа rо
cлеzsаm. От еznо и c+mо cело cmе, nл c+m my xлnöа, оöиuаm rо mnоrо, той mи е
öлаrоzаpеn sа тоsа, nоzаpи mи mаrаpетата cи и nай-rлаsnото - аs c+m uоsек sеpеn
и nиmо nе mо+е zа nи pаszели оcsеn rpоöа. Ако sаmе sелиuие nе +елаете zа mи
zаzете оöеmаnото ynpаsлеnие - nиmо, cиpоmаx c+m cе pоzил, cиpоmаx mе cи ympа, и
ако nе nолyuа оcтpоsа, mо+е öи c+sеcтта mи mе ö+zе nо-cnокойnа.
Вcе nак Саnuо cmnта, uе zоöpе mе ynpаsлnsа оcтpоsа, ако nаиcтиnа my rо zаzат.
Той pаsкаssа sа cкоpоmnите nоzsиsи nа rоcnоzаpn cи.
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА,
s коnто cе pаsкаssа как öе nаmеpеn nаuиn zа cе szиrnе mаrиnта от nеcpаsnиmата
Дyлcиnеn zел Тоöоcо, еznо от nай-npоuyтите npиклюuеnиn, оnиcаnи s таsи кnиrа
Раsrоsоpите c Доn Киxот и Саnuо Паncа zоcтаsnxа rолnmо yzоsолcтsие nа xеpuоrа и
nа xеpuоrиnnта,-които, тs+pzо pеmеnи zа my ycтpоnт nnколко mеrи, nаnоzоönsаmи
npиклюuеnиn, и zа cе nоcmеnт, ssеxа nоsоz от тоsа, което Доn Киxот иm öе
pаsкаsал sа nеmеpата Моnтеcиnоc. Ниmо nе yuyzsаmе xеpuоrиnnта nоsеuе от
npоcтоzymието nа Саnuо, който, mакаp и cаm zа öеmе mаrsоcnик+т и иsоöpетателnт,
öе npиел[304] като nеc+mnеnа иcтиnа, uе Дyлcиnеn zел Тоöоcо е оmаrsоcаnа. Те
zаzоxа nаcтаsлеnиn nа npиcлy+nиuите cи кой какsо mе s+pmи и mеcт znи cлеz
npиcтиrаnето иm nокаnиxа Доn Киxот nа rолnm лоs, s който yuаcтsysаxа толкоsа
лоsuи и rоnuи, uе и cаmиnт кpал nе öи nоsел nоsеuе. Те zаzоxа nа Доn Киxот
лоsz+ийcки коcтюm, а nа Саnuо Паncа sелеnи zpеxи от nай-т+nко sелеnо cyкnо, nо
Доn Киxот откаsа zа rо оöлеuе, nоz npеzлоr uе mnл nаcкоpо zа cе s+pnе к+m
cypоsиn cи sоеnеn +иsот и nе mо+е zа nоcи c+c cеöе cи zpеxи и öаrа+. Саnuо ssе
zpеxите, c nаmеpеnие zа rи npоzаzе npи n+psа s+smо+nоcт.
Наcт+nи nай-cетnе оuакsаnиnт zеn - Доn Киxот cе s+оp++и, Саnuо cе оöлеuе, nxnа
mаrаpето cи, което nе иcкаmе zа иsоcтаsи, mакаp и zа my npеzлаrаxа коn, и cе
nаpеzи mе+zy лоsuите. Хеpuоrиnnта cе nsи s pаsкоmnо оöлекло, а Доn Киxот,
snиmателеn и sе+лиs както sиnаrи, nое юszите nа +pеöеuа й, npи scе uе xеpuоr+т
cе npотиsоnоcтаsnmе от yuтиsоcт. Стиrnаxа nай-cетnе zо еznа rоpа, pаsnоло+еnа
mе+zy zsе mnоrо sиcоки nлаnиnи. Слеz като xоpата cе pаsnpеzелиxа и sаеxа scиuки
nоcтоsе, n+теки и sаcаzи, лоs+т sаnоunа c так+s mym, sикоsе, кyuеmки лай и
cиrnали от pоr, uе лоsuите zоpи еzиn c zpyr nе mо+еxа zа cе pаsöеpат и uynт.
Заzаsа cе rpаmаzеn rлиrаn. Саnuо önrа от cтpаx, nокатеpsа cе nо еzиn z+ö,
zpеxата my cе sакаusа nа еzиn клоn и ysиcnал, той sика sа nоmоm. Слеz като
yöиsат rлиrаnа, Доn Киxот отиsа и cm+кsа оp++еnоcеuа cи от z+psото. Саnuо
тs+pzи, uе nе е nикакsо yzоsолcтsие zа cе xоzи nа лоs.
- Л++ете cе, Саnuо - s+spаsи xеpuоr+т, - nnmа sаnиmаnие, nо-nоzxоznmо и nо-ny+nо
sа кpале и кnnsе от лоsа nа еz+p zиsеu. Лоs+т е nеmо като sойnата - s nеrо, sа
zа nоöеzиm spаrа cи, öеs zа cе иsлаrаm nа оnаcnоcт, тpnösа zа npилаrаm xитpоcти,
клоnки, sаcаzи. Коrато cmе nа лоs, тpnösа zа т+pnиm и cилеn mpаs, и nеnоnоcиmи
rоpеmиnи, sаöpаsnmе sа öеszелието и c+nn, yкpеnsаmе cилите cи, pаszsи+sаmе
scиuки uаcти nа тnлото cи и rи npаsиm nо-r+sкаsи - c еznа zymа, лоs+т nа еz+p
zиsеu е sаnиmаnие, което nикоmy nе spеzи, а nа mnоsиnа zоcтаsn yzоsолcтsие. А
nай-xyöаsото s nеrо е, uе nе е zоcт+nеn sа scиuки, как+sто е cлyuаnт c zpyrите
pоzоsе лоs, c иsклюuеnие nа лоsа c+c cоколи, който е c+mо npеzоnpеzелеn cаmо sа
кpале и rолеmuи. Т+й uе, Саnuо, npоmеnете[305] mnеnието cи и коrато cтаnете
ryöеpnатоp, xоzете nа лоs и mе sиzите от какsа rолnmа nолsа mе ö+zе sа sаc.
- Саmо тоsа nе - отrоsоpи Саnuо. - Доöpиnт ryöеpnатоp cи cтои s к+mи, scе еznо,
uе my е cuynеn кpак+т. На какsо mе npилиuа zа cе mоpnт xоpата zа иzsат npи nеrо
nо nnкоn ö+psа pаöота, а той s тоsа spеmе zа cе sаöаsлnsа nейzе иs rоpите! К+zе,
nо znsолите, mе cе отиzе c такоsа ynpаsлеnие? Чеcтnа zymа, cеnsоp, лоs+т и
pаssлеuеnиnта npилnrат nоsеuе nа öеszелnиuите, отколкото nа ryöеpnатоpите. Ви+,
nа Великzеn и Колеzа mе cи nоиrpаsаm nа каpти, а s nеzелn и npаsnик - nа кеrли,
nо теsи лоsоsе-mоsоsе c+scеm nе mи npилnrат и c+scеm nе rи pаsöиpаm.
- Дай Bо+е, Саnuо, така zа ö+zе, sаmото еznо е zа rоsоpиm, а zpyrо е zа s+pmиm!
- Да cтаsа какsото mе - pеuе Саnuо, - zоöpиnт nлатеu nе cе öои zа zаzе sалоr и
nоsеuе ycnnsа тоsи, коmyто Bоr nоmаrа, отколкото тоsи, който cтаsа pаnо и nе
кpаката nоcnт т+pöyxа, а т+pöyx+т - кpаката. Иcкаm zа ка+а, nоmаrа ли mи Bоr и
s+pmа ли cи uеcтnо pаöотата, nnmа c+mnеnие, uе mе ynpаsлnsаm nо-zоöpе от оpел, а
ако nе snpsате, тypете mи np+cта cи s ycтата и mе sиzите zали mе rо sаxаnn, или
nе2.
- Да те npок+лnе Bоr и scиuките my csетии, npоклети Саnuо! - иssика Доn Киxот. -
Коrа mе zойzе zеnnт, коrато mе те uyn zа npикаssаm öеs nоrоsоpки, cs+psаnо и
cmиcлеnо, както толкоsа n+ти c+m те c+sетsал? Ваmи sиcоuеcтsа, оcтаsете rо тоsи
zp+snик, той mе sи отpоsи zymата c+c csоите nоcлоsиuи, а те nе cа zsе, а zsе
xилnzи, и то каsаnи толкоsа nаmncто и nаspеmе, uе Гоcnоz zа nака+е и nеrо, и
mеnе, ако cе c+rлаcn zа rо cлymаm.
- Поcлоsиuите nа Саnuо Паncа - каsа xеpuоrиnnта, - mакаp и zа cа nо-mnоrоöpойnи
от теsи nа rp+uкиn коmеnzаzоp3, sаcлy+аsат nоpаzи cöитата m+zpоcт, коnто
c+z+p+ат, nе nо-mалко nоxsали. За cеöе cи mе ка+а, uе mи xаpеcsат nоsеuе от
zpyrите, mакаp и nоcлеznите zа cа nо-zоöpе и nо-ymеcтnо ynотpеönsаnи.
.sлеuеnи s теsи sаöаsnи pаsrоsоpи, те иsлnsоxа от nалатката и nаsлnsоxа s
rоpата, sа zа pаsrлеzат nnкои sаcаzи и nоcтоsе, и така mиnа zеnnт и nаcт+nи
nоmта, nе т+й ncnа и cnокойnа, както е pеznо npеs лnтото, а zоcта mpаunа, което
c+snаzаmе nаn+лnо c кpое+ите nа xеpuоrа и xеpuоrиnnта. И т+й, коrато nоunа zа cе
cт+msа и mpак+т cе cr+cти, иssеzn++[306] scиuки sиznxа как от uетиpите кpаn nа
rоpата лymnаxа оrnsоsе и sеznаrа cе uyxа от pаsлиunи mеcта и от scиuки cтpаnи
npоz+л+ителnи cиrnали nа pоrоsе и nа zpyrи sоеnnи иncтpymеnти, cnкаm npеs rоpата
mиnаsаmе mnоrоöpойnа коnnиuа. Bлnc+к+т nа оrnsоsете и öойnите ssyuи nа тp+öите
nоuти sаcлеnиxа и оrлymиxа npиc+cтsysаmите, както и scиuки, които cе nаmиpаxа s
rоpата. Чyxа cе cлеz тоsа öеsöpойnи "леилаx или аллаx"4, както sикат mаspите,
коrато scт+nsат s öой. Пиcnаxа тp+öи и клаpnети, sаyzpnxа öаpаöаnи, sаcsиpиxа
¡лейти, scиuки nаsеzn++, и то т+й npоz+л+ителnо и cилnо, uе от таsи spnsа uоsек
mо+еmе zа sаryöи ymа cи. Хеpuоr+т nоöлеznn, xеpuоrиnnта npиmpn, Доn Киxот cе
yuyzи, Саnuо Паncа cе pаsтpеnеpа, та zоpи и nоcsетеnите s иrpата cе иsnлаmиxа.
От cтpаx scиuки sаmл+кnаxа и s тоsи mиr nокpай тnx mиnа sеcтител, оöлеuеn като
znsол, който nаzysаmе smеcто тp+öа rpаmаzеn pоr, отк+zето иsлиsаxа zpеsrаsи и
cтpаxотnи ssyuи.
- Ей, npиnтелю sеcтител - иssика xеpuоr+т, - кой cте sие, nак+zе отиsате и какsа
е таsи sойcка, коnто mиnаsа npеs rоpата?
А sеcтителnт отrоsоpи c rpyö и cтpаmеn rлаc:
- Аs c+m znsол+т, отиsаm zа т+pcn Доn Киxот zе Ла Маnuа, а xоpата, които mиnаsат
npеs rоpата, cа mеcт zpy+иnи mаrsоcnиuи, които sоsnт nа тpиym¡алnа колеcnиuа
nеcpаsnиmата Дyлcиnеn zел Тоöоcо. Зnатnата cеnsоpа иzе оmаrsоcаnа и npиzpy+еnа
от xpаöpиn ¡pаnuysиn Моnтеcиnоc, sа zа c+оömи nа Доn Киxот как mо+е zа ö+zе
оcsоöоzеnа от mаrиnта.
- Ако önxте znsол+т, както каssате и както nокаssа s+nmnоcтта sи, mnxте zоcеrа
zа nоsnаете pиuаpn Доn Киxот zе Ла Маnuа, sаmото той cтои npеz sаc.
- К+лnа cе s Bоrа и s c+sеcтта cи - отrоsоpи znsол+т, - uе nе sи sаöелnsаx. .m+т
mи е sает c толкоsа mnоrо mиcли, uе sаöpаsиx rлаsnата uел, коnто mе sоzи тyк.
- Нnmа c+mnеnие - sаöелnsа Саnuо, - uе тоsи znsол е cиrypnо nоuтеn uоsек и zоö+p
xpиcтиnnиn, sаmото, ако nе öеmе так+s, nnmаmе zа cе sак+лnе s Bоrа и s csоnта
c+sеcт. Поusаm zа snpsаm sеuе, uе и s cаmиn аz mоrат zа cе nаmеpnт zоöpи xоpа.
А znsол+т, öеs zа cлеsе от коnn cи, cе оö+pnа к+m Доn Киxот и my каsа:[307] -
Пpаmа mе npи теöе, Риuаpю nа л+sоsете (zаnо те sиzn s nоктите иm!), sлоuеcтиnт,
nо юnаuеn pиuаp Моnтеcиnоc c nоp+uка zа ти ка+а от nеrоsо иmе zа rо uакаm тоunо
таm, к+zето те cpеmnа, sаmото той sоzи c+c cеöе cи таsи, коnто nаpиuаm Дyлcиnеn
zел Тоöоcо, и +елае zа те nаyuи как mо+еm zа n оcsоöоzиm от mаrиn. Иsn+лnиx
mиcиnта cи и nnmа sаmо nоsеuе zа cе öаsn - оcтаnи cи c znsолите като mеnе, а npи
теsи cеnsоpи nека оcтаnат zоöpите аnrели.
Като каsа тоsа, той nаzy rpаmаznиn pоr, оö+pnа rp+ö и cи отиzе, öеs zа uака
отrоsоp.
Вcиuки cе yuyzиxа отnоsо, оcоöеnо Саnuо и Доn Киxот. Саnuо -sаmото sи+zаmе, uе
npотиsnо nа иcтиnата Дyлcиnеn cи е scе nак оmаrsоcаnа, а Доn Киxот - sаmото nе
mо+еmе оmе zа cе yöеzи zали е иcтиnа, или л++а scиuко тоsа, което my cе öеmе
cлyuило s nеmеpата nа Моnтеcиnоc. Хеpuоr+т npек+cnа ynеcа my:
- Сmnтате ли, sаmа mилоcт cеnsоp Доn Киxот, zа uакате Моnтеcиnоc?
- Заmо nе? - отrоsоpи той. - Tе uакаm тyк xpаöpо и öеscтpаmnо, ако mе и uелиnт
аz zа cе оn+лuи cpеmy mеnе.
- Tо cе отnаcn zо mеnе - pеuе Саnuо, - ако sиzn zpyr znsол като тоsи и uyn zpyr
pоr, mе mе т+pcите nе тyк, а s+s Iлаnzpиn.
В тоsа spеmе sеuе c+scеm cе öе cт+mnило и иs rоpата sаöлеmyкаxа тyк-таm mnоrо
csетлиnки, nоzоönи nа cyxите иsnаpеnиn nа sеmnта, които cе иszиrат nа nеöето и
npилиuат nа nаzаmи ssеszи. Чy cе s c+mото spеmе y+аcеn mym, cnкаm cкpиöyuаxа
те+ки колелета nа sолcка кола, mym оcт+p и npоz+л+ителеn, който каpа - така
каssат - zа cе nлаmат и önrат s+лuите и mеuките, ако такиsа коли cе mnpnат nо
n+тn иm. А к+m таsи öypn от ssyuи cе npиöаsи и zpyrа, коnто оmе nоsеuе n ysелиuи
- като uе ли nаиcтиnа s uетиpите кpаn nа rоpата cе sоzеxа еznоspеmеnnо uетиpи
öитки или cpа+еnиn, т+й като от еznа cтpаnа cе pаsnаcnmе cтpаmеn аpтилеpийcки
т+тnе+, а от zpyrа nyкот nа öеsöpой лоsz+ийcки nymки. С+scеm nаöлиsо cе uysаxа
sикоsете nа cpа+аsаmите cе, а nо-nаzалеu еxтnxа аrаpnncките "ле илаx иле аллаx".
С еznа zymа, mалките и rолеmите pоrоsе, sypлите, тp+öите, клаpnетите,
öаpаöаnите, тоnоsете, nymките и nаz scиuко zpyrо cтpаmnото cкpиnтеnе nа колите
cе cлиsаxа s такаsа тpеsо+nа и y+аcnsаmа spnsа, uе zоpи Доn Киxот тpnösаmе zа
nаnpеrnе scиuките[308] cи cили, sа zа иsz+p+и. Но Саnuо nе иsz+p+а, nаznа s
nеcsncт s nолите nа xеpuоrиnnта, а тn nоp+uа zа my nаnp+cкат ö+psо лиuето c
sоzа. Слеz като rо nаnp+cкаxа, Саnuо zойzе nа cеöе cи т+кmо коrато еznа от
cкpиöyuаmите колеcnиuи cтиrnа npи тnx.
Воzеnи от rpоsnи znsоли, mиnаsат колеcnиuи, s+s scnка от които cеzи nо еzиn
m+zpеu s+лmеönик. Поcлеzеn е s+лmеönик+т Меpлиn, npеzcтаsеn s оöpаsа nа cm+pтта.
Той оnоsеcтnsа, uе sа zа cе s+pnе npеzиmnиnт оöpаs nа оmаrsоcаnата Дyлcиnеn,
тpnösа zа cе yzаpnт nа Саnuо тpи xилnzи и тpиcта öиuа.
- Хyöаsо cе nаpеzиxmе cеrа! - иssика Саnuо. - Не тpи xилnzи, а тpи cаmо zа cа,
sа mеnе е scе еznо zа mе nаmymкат тpи n+ти c каmа! В+psи nо znsолите c тоsи
nаuиn nа отmаrsоcsаnе! Не mоrа zа pаsöеpа какsо оömо иmат sаznите mи uаcти c
mаrиите! Ако cеnsоp Меpлиn nе е nаmеpил оmе nnкак+s zpyr cnоcоö sа отmаrsоcsаnе
nа cеnsоpа Дyлcиnеn zел Тоöоcо, nека cи n nоrpеöат оmаrsоcаnа!
- Tе те nиnnа аs теöе - pеuе Доn Киxот, - sоnеm nа uеc+n cелnко, и mе те s+p+а
sа еznо z+psо rол, както те е mайка pоzила, и mе ти yzаpn nе тpи xилnzи и
тpиcта, а mеcт xилnzи и mеcтcтотиn каmmика, и то така mе ти rи sалеnn, uе zа nе
mо+еm zа rи отлеnиm, ако mе и тpи xилnzи и тpиcта n+ти zа cе оnитаm zа rо
nаnpаsиm; И nито zymа nоsеuе, uе zymиuката mе ти иssаzn.
Меpлиn uy теsи zymи и каsа:
- Не, така nе öиsа! Саnuо тpnösа zа nолyuи yzаpите c каmmик zоöpоsолnо, а nе
nаcила, и то коrато cаm той nо+елае, sаmото nnmа тоunо оnpеzелеn cpок. Поssолnsа
my cе оöаuе, ако иcка zа nаmали nаnолоsиnа yzаpите, zpyrата nолоsиnа zа my rи
nаnеcе uy+zа p+ка, и то nо-те+иuка.
- Нито uy+zа, nито cоöcтsеnа, nито те+ка, nито лека - s+spаsи Саnuо, - nикакsа
p+ка nе mе mе zокоcnе! Да nе öи cлyuайnо аs zа c+m pоzил cеnsоpа Дyлcиnеn zел
Тоöоcо, та cеrа sаznите mи uаcти zа nлаmат sа nейnите rpеxоsе? Ви+, nека rо
nаnpаsи mоnт rоcnоzаp, който е nеzелиmа uаcт от nеn и nа scnка кpаuка n nаpиuа
"+иsот mой", "zymа mоn", "mоn nоzкpеnа" - nека той cе nатynа sаpаzи nеn и zа
иss+pmи scиuко nеоöxоzиmо sа nейnото отmаrsоcsаnе, nо аs cаm zа cе nаöиn?...
Abernuncio! 5 Саnuо оmе nе öеmе zоиspек+л zymите cи, и cpеöpиcтата[309] nиm¡а,
коnто cеzеmе zо zyxа nа Меpлиn, cтаnа от mncтото cи, mаxnа c p+ка т+nкото cи
öyло и откpи лиuето cи, което cе cтоpи nа scиuки nеsеpоnтnо xyöаsо. Поcле тn cе
оö+pnа nаnpаsо к+m Саnuо и c m++ка npnmота, и nе тs+pzе +еncтsеn rлаc my каsа:
- О, +алки оp++еnоcеuо c öеsuyscтsеnа zymиuа, c+c c+puе от коpкоs z+ö и c
s+тpеmnоcти от uак+л и кpеm+к! Ако ти önxа sаnоsnzали, öеscpаmnи кpаzеuо, zа cе
xs+pлиm от nnкоn sиcока кyла, ако önxа nоиcкали от теöе, spаr nа uоsеmкиn pоz,
zа иsnzеm еznа zysиnа +аöи, zsе zysиnи rymеpи и тpи zysиnи cmокоsе, ако те önxа
yöеzили zа yöиеm c оcт+p и +еcток nтаrаn +еnата и zеuата cи - nикой nе öи cе
uyzил, uе npоnsnsаm cтpаx и uе mе nоunеm zа cе z+pnаm. Но zа npаsиm s+npоc sа
тpиcта каmmика, коrато scеки nай-оöикnоsеn nитоmеu от zyxоsnото cиpоnиталиmе rи
nолyuаsа scекиmеcеunо - ето тоsа yuyzsа, cmайsа и y+аcnsа scиuки öлаrоuеcтиsи
xоpа, които те cлymат, и zоpи scиuки оnеsи, които mе nаyuат sа тоsа c теuеnие nа
spеmето. Вzиrnи, +алко и sакоpаsnло +иsотnо, szиrnи - каssаm ти - оuите cи nа
nоznлаmеnо myле к+m sеnиuите nа mоите оuи, cpаsnnsаnи c летnmи ssеszи, mе rи
sиzиm как pоnnт c+лsи каnка nо каnка, cтpyйка nо cтpyйка и оöpаsysат öpаszи и
n+теки, и n+тиmа nо uyznите nолnnи nа mоите öysи! Тpоrnи cе nай-cетnе, лyкаsо и
sлоnаmеpеnо uyzоsиmе, nаz mоnта usетymа mлаzоcт - nе c+m sаnоunала оmе
zsаzеcетото cи лnто, еzsаm c+m nаs+pmила zеsетnаzеcет rоzиnи, - коnто sеxnе и
uеsnе nоz s+nmnоcтта nа rpyöа cелnuка. Ако аs иmаm cеrа zpyr лик, то е nо
оcоöеnото öлаrоsолеnие nа тyк npиc+cтsysаmиn Меpлиn, sа zа те тpоrnе xyöоcтта
mи, sаmото c+лsите nа еznа cк+pönmа xyöаsиuа npеsp+mат cкалите s nаmyк и тиrpите
s оsuи. .zpnй, yzpnй nо zеöелите cи mеcиmа ти, ssnp nеоnитоmеn, pаsöyzи cnnmата
ти s m+psел cmелоcт и nе mиcли cаmо sа nzеnе. В+pnи nе+nоcтта nа ко+ата mи,
кpоткоcтта nа npаsа mи и кpаcотата nа лиuето mи. Ако ли n+к nе иcкаm zа cе
cmилиm nаz mеn и zа ssеmеm pаsymnо pеmеnие, nаnpаsи rо nоnе sаpаzи тоsи nеmаcтеn
pиuаp, който cтои zо теöе - rоsоpn sа тsоn rоcnоzаp, uиnто zymа sи+zаm cеrа
sаcеznала nа r+pлото my nа nе nоsеuе от zеcет np+cта от ycтата и uака cаmо
отrоsоpа ти - cypоs или öлаr, - sа zа иscкоuи nаs+n, или zа cе s+pnе s cтоmаxа
my.[310]
Саnuо ynоpcтsysа, nо коrато xеpuоr+т my каssа, uе nе mе cтаnе ryöеpnатоp nа
оcтpоs, ако nе npоnsи mилоc+pzие, cе c+rлаcnsа zа cи nаnеcе тpи xилnzи и тpиcта
yzаpа, nо npи ycлоsие, uе mе rо nаnpаsи коrато и както nаmеpи sа zоöpе.
На zpyrиn zеn xеpuоrиnnта nита Саnuо zали е sаnоunал zа cи nалаrа nакаsаnието sа
отmаrsоcsаnето nа Дyлcиnеn. Той отsp+mа, uе е sаnоunал и cи е nаnеc+л nет yzаpа
c p+ка. Хеpuоrиnnта каssа, uе тоsа nе е öиuysаnе, а nаnлncкsаnе. Оöеmаsа zа my
zаzе еzиn каmmик.
Саnuо Паncа cе оöp+mа к+m nеn:
- Иcкаm zа sи zоsеpn nеmо, sаmе sиcоuеcтsо rоcnоzаpко nа mоnта zymа - nаnиcаx
nиcmо nа +еnа cи Теpеcа Паncа, s което й c+оömаsаm scиuко, което mи cе cлyuи,
откакто cе pаszелиx c nеn. Пиcmото mи е тyк s nаssата и оcтаsа cаmо zа my cло+а
аzpеcа. Iелал öиx sаmа mилоcт zа rо npоuетете, sаmото - cтpysа mи cе - то е
nаnиcаnо nо ryöеpnатоpcки, cиpеu така, както тpnösа zа nиmат ryöеpnатоpите.
- А кой rо npоzиктysа? - sаnита xеpuоrиnnта.
- Кой zpyr, ако nе аs, rpеmnик+т - отrоsоpи Саnuо.
- И sие ли rо nаnиcаxте? - nаcтоn xеpuоrиnnта.
- Ниmо nоzоönо - отrоsоpи Саnuо, - аs nито snаm zа uета, nито zа nиmа, mакаp uе
mоrа zа cе nоznиcsаm.
- Дайте zа rо sиzиm! - каsа xеpuоrиnnта. - .sеpеnа c+m, uе cте npоnsили s nеrо
каuеcтsата и cnоcоönоcтите nа sаmиn ym.
Саnuо иssаzи от nаssата cи еznо nеsаnеuатаnо nиcmо, а xеpuоrиnnта rо ssе и
npоuете cлеznото:
Пиcmо от Саnuо zо Теpеcа Паncа, nеrоsа +еnа
Макаp и xyöаsо zа mе nаöиxа, аs npоz+л+иx zа cи nszn nеs+smyтиmо . Иmаm cи zоöpо
ryöеpnатоpcтsо, nо sа nеrо szpаsата cи nлатиx. Заcеrа, zpаrа mоn Теpеcа, ти nе
mе pаsöеpеm nиmо от scиuко тоsа, nо zpyr n+т mе ти rо оöncnn. Зnай, Теpеcа, uе
c+m pеmил zа cе pаsxо+zаm s калncка. А тоsа е cеrа sа+nото, sаmото scnко zpyrо
xоzеnе е n+лsеnе. Ти cи +еnа nа ryöеpnатоp и nе cе оcтаsnй zа ти rpиsат
u+psyлите. Пpаmаm ти еznи sелеnи лоsz+ийcки zpеxи, които mи nоzаpи cеnsоpа
xеpuоrиnnта. Пpекpой rи и nаnpаsи от тnx nола и öлysка sа nаmата z+mеpn. Чyx zа
cе rоsоpи s тоsи кpай, uе mоnт rоcnоzаp Доn Киxот е от ymnите лyzи, sаöаsеn
mypак[311] и uе аs nе my отcт+nsаm s nиmо. Bnxmе s nеmеpата nа Моnтеcиnоc и
m+zpиnт Меpлиn иsöpа mеnе sа отmаrsоcsаnето nа Дyлcиnеn zел Тоöоcо, коnто s
cелото cи cе каssа Алzоncа Лоpеncо. Оcтаsа mи zа cи yzаpn тpи xилnzи и тpиcта
каmmика öеs nет, и тn mе ö+zе csоöоznа от scnкакsа mаrиn, като mайка й, коnто n
е pоzила. По тоsа nе каssай nикоmy nиmо, sаmото, pаsnpаsnm ли nа xоpата sа
öолката cи, еznи mе ка+ат, uе е önла, zpyrи - uеpnа. Слеz nnколко znи sаmиnаsаm
sа ryöеpnатоpcтsото cи c rолnmо +елаnие zа nатpynаm nаpи, sаmото uysал c+m zа
каssат, uе scиuки nоsоnаsnаuеnи ryöеpnатоpи иmат c+mото nаmеpеnие. Tе pаsöеpа
как cтои pаöотата и mе ти оöаzn тpnösа ли zа zойzеm npи mеnе, или nе. Сиsuо е
zоöpе и ти npаmа mnоrо szpаsе. Не mиcлn zа cе pаszелnm c nеrо, ако mе zа mе
nаnpаsnт и cyлтаn. Моnта cеnsоpа, xеpuоrиnnта, ти uелysа xилnzи n+ти p+uете, а
ти й отs+pnи c zsе xилnzи uелysки, sаmото - както каssа rоcnоzаpnт mи - nиmо nе
cтpysа nо-mалко и nе е nо-еsтиnо от люöеsnоcтите. Гоcnоz nе mи nоmоrnа zа nаmеpn
както mиnалиn n+т uаnта c+c cто еcкyzоc, nо nе öеpи rpи+а, mила Теpеcа - тоsи,
който öие тpеsоrа, cи cеzи nа cиrypnо mncто, а nиnnа ли ryöеpnатоpcкото mncто,
mе cи оnpаsиm cmетките. Еznо mе cаmо тpеsо+и - каssат, uе sкycn ли еzиn n+т от
sлаcтта, mоrа zа cи иsnm и np+cтите. Ако тоsа е snpnо, cк+nиuко mе mи иsлеsе,
mакаp и cакатите и öеsp+ките zа nолyuаsат толкоsа nоzаnnиn, uе +иsеnт като
каnоnиuи. Т+й или иnаuе, ти mе ö+zеm öоrата и mаcтлиsа. Bоr zа ти zаsа zоöpо, а
mеnе nека nаsи, sа zа ти ö+zа sакpила.
Пиcаnо s тоsи sаm+к, 20. VII. 1614 r.
Тsой c+npyr, ryöеpnатоp Саnuо Паncа
Като npоuете nиcmото, xеpuоrиnnта каsа nа Саnuо:
- На zsе mеcта ryöеpnатоp+т е mалко кpиsnал от npаsиn n+т - n+psо, коrато каssа
или zаsа zа cе pаsöеpе, uе cа my zали ryöеpnатоpcтsото като nаrpаzа sа
каmmиuите, които mе cи yzаpи, mакаp и zа snае и zа nе mо+е zа отpеuе, uе коrато
mоnт c+npyr, xеpuоr+т, my rо оöеmа, nе cтаsаmе zymа sа nикакsи каmmиuи. Втоpо -
uе s nиcmото cе nокаssа mnоrо алuеn sа nаpи, и аs nе öиx иcкала тоsа zа иsлеsе
snpnо, sаmото лакоmиnта npоöиsа тоpöата, а алunиnт ynpаsител nе mо+е zа ö+zе
cnpаsеzлиs c+znик.[312]
- Аs c+scеm nе иcкаx zа ка+а тоsа, cеnsоpа - отrоsоpи Саnuо, - и ако sаmа mилоcт
cmnтате, uе тоsа nиcmо nе е nаnиcаnо както тpnösа, mе rо cк+cаm, sа zа cе nаnиmе
Дpyrо, cаmо uе то mо+е zа иsлеsе оmе nо-лоmо, ако cе оcлаnnm nа cоöcтsеnиn cи
mоs+к.
- Не, nе! - s+spаsи xеpuоrиnnта. - Пиcmото е zоöpо и иcкаm xеpuоr+т zа rо sиzи.
Слеz pаsrоsоpа cи те иsлnsоxа s rpаzиnата, к+zето mnxа zа оönzsат тоsи zеn.
Хеpuоrиnnта nокаsа nа xеpuоrа nиcmото nа Саnuо, което my zоcтаsи rолnmо
yzоsолcтsие.
.npаsителnт nа xеpuоrcкиn zsоpеu - sеcел и оcтpоymеn uоsек, - иsn+лnил öлncкаsо
pолnта nа Меpлиn, npи c+zейcтsието nа csоите rоcnоzаpи иsmиcлn nоsо npиклюuеnие.
Tоm cs+pmsа оönz+т s rpаzиnата, uysат cе т++nи ssyuи nа ¡лейта и yzаpи nа
öаpаöаn. Пpи xеpuоrа cе nsnsа cтpаmеn sеликаn - Тpи¡алzиn Bnлата öpаzа, -
оp++еnоcеu nа rpа¡иnn Тpи¡алzи, nаpиuаnа оmе zyеnn Долоpиzа, коnто mоли zа й cе
nоssоли zа zойzе и zа pаsка+е öолката cи. Той nита zали е тyк zоöлеcтnиnт pиuаp
Доn Киxот, от uието sеликоzymие rоcnоzаpката my оuакsа sаmита. Хеpuоr+т
pаspеmаsа nа zyеnn Долоpиzа zа zойzе, а nа Доn Киxот каssа:
- Мpак+т nа sлоöата и nеsе+еcтsото nе е s c+cтоnnие, cлаsnи pиuаpю, zа cкpие и
sат+mnи öлnc+ка nа xpаöpоcтта и zоöpоzетелта. Каssаm тоsа, sаmото nе cа cе
иsmиnали оmе и mеcт znи, откак sаmа mилоcт cте s тоsи sаm+к, и sеuе иzsат zа sи
т+pcnт от uy+zи и zалеunи cтpаnи - nе s колеcnиuи, nито s+pxy каmили, а nеm и
иsnypеnи от rлаz - nат++еnите и оcк+pöеnите, c n+лnа snpа zа nаmеpnт s+s sаmите
mоr+mи mиmuи лек sа csоите m+ки и cтpаzаnиn öлаrоzаpеnие nа sаmите sелики
nоzsиsи, sа които m+лsата cе nоcи и mиpи nо uелиn öо+и csnт.
ГЛАВА ТРИДЕСЕТ И ОСМА,
s коnто zyеnn Долоpиzа оnлакsа sлата cи yuаcт
Поzиp nеuалnите mysикаnти s rpаzиnата sлnsоxа s zsе pеzиuи zsаnаzеcет zyеnи,
оöлеuеnи s mиpоки mоnаxиncки[313] оzеnnиn от т+nка s+лnа и c öели nокpиsала от
¡иn nаmyuеn nлат, които önxа толкоsа z+лrи, uе nокpиsаxа nаn+лnо nолите иm. Слеz
тnx s+psеmе rpа¡иnn Тpи¡алzи, sоzеnа sа p+ка от оp++еnоcеuа Тpи¡алzиn Bелоöpаzи.
Тn nоcеmе pоклn от nай-т+n+к uеpsеn m+xnат nлат c толкоsа z+лrи sлакnа, uе ако
önxа nак+zpеnи, öиxа оöpаsysали s+sелuета, rолеmи колкото s+pnо от nаU-
zоöpокаuеcтsеn mатpоcки nаxyт. 1 Tлей¡+т или, ако mете, оnаmката nа pоклnта
иmаmе тpи оnаmки, които z+p+аxа s p+uе тpиmа nа+оsе, оöлеuеnи и те s uеpnо.
Тpите оcтpи +r+ла, оöpаsysаnи от тpите оnаmки, npеzcтаsлnsаxа npиnтnа
rеоmетpиunа ¡иrypа и nа scиuки, които оö+pnаxа snиmаnие nа тоsи тpиоnаmат mлей¡,
cтаnа ncnо отк+zе иzsа иmето nа rpа¡иnn Тpи¡алzи, cиpеu rpа¡иnnта c тpите nоли.
2 Саm Bеnеnxели каssа, uе тоsа е snpnо и uе иcтиncкото й иmе öило rpа¡иnn Лоöynа
3, nоpаzи mnоrото s+лuи, nаs+zили cе s rpа¡cтsото й, й uе ако таm smеcто s+лuи
cе önxа nаs+zили лиcиuи, mели zа n nаpиuат rpа¡иnn Соpynа4, т+й като оöиuай öило
s оnеsи кpаиmа snатnите cеnsоpи zа cи npикаusат иmе, cs+psаnо c nеmата,
иsоöилcтsysаmи s оöлаcтта. В+npеки scиuко rpа¡иnnта, sа zа npоcлаsи
nеоöикnоsеnиn cи mлей¡, иsmеnи nа тpаzиuиnта, иsоcтаsи npоssиmето Лоöynа и npие
Тpи¡алzи.
Дsаnаzеcетте zyеnи и cеnsоpата npиcт+nsаxа т+p+еcтsеnо. Лиuата иm önxа nокpити c
uеpnи öyла, nо nе npоspаunи като öyлото nа Тpи¡алzиn, а толкоsа nл+тnи, uе nиmо
nе mо+еmе zа cе sиzи npеs тnx. Tоm cе nоnsиxа zyеnите, xеpuоr+т, xеpuоrиnnта и
Доn Киxот cтаnаxа nа кpака, както и scиuки zpyrи, които nаöлюzаsаxа snymителnото
mеcтsие. Дsаnаzеcетте zyеnи cе cnpnxа и оöpаsysаxа mnалиp, nоcpеz който mиnа
Долоpиzа, öеs zа nycnе p+ката nа Тpи¡алzиn. Като sиznxа тоsа, xеpuоr+т,
xеpuоrиnnта и Доn Киxот nаnpаsиxа около zеcетиnа кpаuки, sа zа n nоcpеmnат. А тn
колеnиuи и c rлаc nо-cкоpо rpyö и zpеsrаs, отколкото т+n+к и nе+еn, каsа:
- Не cи zаsайте тpyz, sаmи sиcоuеcтsа, zа окаssате толкоsа nоuеcти nа sаmиn
nокоpеn cлyrа - иcкаm zа ка+а cлyrиnn, - sаmото rолnmата mи т+rа nnmа zа mи
nоssоли zа отrоsоpn както nоzоöаsа, т+й като mоето cтpаnnо и nеsи+zаnо zоcеrа
nеmаcтие mи отnеcе pаsymа кой snае к+zе, nо cиrypnо т+й zалеuе, uе колкото
nоsеuе rо т+pcn, толкоsа nо-mалко mоrа zа rо nаmеpn.[314]
- Наиcтиnа, cеnsоpа rpа¡иnsо - отrоsоpи xеpuоr+т, - öи тpnösало zа е öеs ym
uоsек, sа zа nе c+spе y sаc zоcтойncтsата, които sаcлy+аsат öеs scnкакsо
c+mnеnие nай-иsт+nuеnа sе+лиsоcт и nай-s+ssиmеnа люöеsnоcт.
Пое n sа p+ка и n nаcтаnи nа еznо кpеcло zо xеpuоrиnnта, коnто c+mо n npие mnоrо
yuтиsо. Доn Киxот m+лuеmе, а Саnuо ymиpаmе от люöоnитcтsо zа sиzи лиuето nа
Тpи¡алzи или nа nnкоn от mnоrоöpойnите й zyеnи, nо nе ycnn zа cтоpи тоsа, zокато
те cаmи zоöpоsолnо nе откpиxа лиuата cи.
Вcиuки önxа sаcтиnали nо mеcтата cи, nот+nали-s nай-z+лöоко m+лuаnие, и uакаxа
zа sиznт кой np+s mе rо nаpymи. П+psа cе оöаzи zyеnn Долоpиzа и каsа:
- .sеpеnа c+m, scеmоr+mи cиnsоpе, nай-npекpаcnи cеnsоpи и scиuки sие, npеm+zpи
rоcnоzа, uе npеrолnmата mи öеzа mе nаmеpи s npеn+лnеnите sи c zоöлеcт c+puа nе
cаmо öлаrоcклоnеn отssyк, nо и sеликоzymие и c+cтpаzаnие, sаmото тn е толкоsа
rолnmа, uе mо+е zа sатpоrnе mpаmоpа, zа pаsmекnе zиаmаnта и zа pаsтоnи cтоmаnата
nа nай-sакоpаsелите c+puа s csета. Но npеzи zа cтиrnе тn zо sаmиn cлyx - sа zа
nе ка+а ymи..- +елала öиx zа mи ка+ете zали cе nаmиpат тyк cpеz тоsа mnо+еcтsо,
c+öpаnие или коmnаnиn npеuиcтейmиnт pиuаp Доn Киxот zе Ла Маnuа и иssеcтейmиnт
nеrоs оp++еnоcеu Паncа.
- Паncа е тyка - иsnpеsаpи scиuки zpyrи Саnuо, - и Доn Киxотейmиnт c+mо, а sие,
npеcкp+önа zyеnейmа, mо+ете csоöоznо zа ка+ете какsото sи zоnаznейmе, т+й като
scиuки cmе npиrотsеnи zа sи ö+zеm nай-nокоpnейmи cлyrи.
Тоrаsа Доn Киxот cтаnа, оö+pnа cе к+m zyеnn Долоpиzа и й каsа:
- Ако иmа scе nак nnкакsа nаzе+zа, иsm+uеnа cеnsоpа, uе öлаrоzаpеnие nа nаmеcата
nа nnкой xpаö+p mоr+m cтpаncтsysаm pиuаp mе cе nаmеpи лек sа sаmите öеzи, то аs
c+m rотоs zа nоcтаsn nа sаmе pаsnоло+еnие cилите cи, колкото и zа cа cлаöи и
оrpаnиuеnи. Аs c+m Доn Киxот zе Ла Маnuа и mое npиssаnие е zа nоmаrаm nа scиuки
ny+zаеmи cе, а mоm е т+й, cеnsоpа, nnmа sаmо zа cе m+uите zа cnеuелите nаmето
öлаrоsолеnие, nито zа cе snymате s npеzиcлоsиn - pаsка+ете nи nаnpаsо и öеs
sаоöикалки sа sаmите öолки. Ние mе sи иscлymаmе и mе c+ymееm ако nе zа rи
иsлекysаmе, то nоnе zа rи cnоzелиm.
Дyеnn Долоpиzа uy теsи zymи и zаzе sиz, uе иcка zа cе[315] xs+pли s nоsете nа
Доn Киxот, и zоpи zейcтsителnо cе xs+pли, nоm+uи cе zа rи npеr+pnе и каsа:
- Хs+pлnm cе, nеnоöеzеnи pиuаpю, s nоsете sи, sаmото те cа оcnоsите и cт+лöоsете
nа cтpаncтsysаmото pиuаpcтsо. Иcкаm zа uелynа nоsете, от uиито cт+nки sаsиcи
иsöаsлеnието mи от scиuки öеzи, о, xpаöpи pиuаpю, uиито иcтиncки nоzsиsи оcтаsат
sаz cеöе cи и sат+mnnsат öаcnоcлоsnите nоzsиsи nа аmаzиcоsuи, еcnлаnzиаnоsuи и
öелиаnиcоsuи!
Дyеnnта оcтаsи Доn Киxот, оö+pnа cе к+m Саnuо Паncа, xsаnа p+uете my и каsа:
- О ти, nай-sеpеn оp++еnоcеuо, cлy+ил nnкоrа npи cтpаncтsysаm pиuаp s cеrаmnи и
mиnали sекоsе, ти, uиnто zоöpота е nо-rолnmа от öpаzата nа тyк npиc+cтsysаmиn
mой npиzpy+ител Тpи¡алzиn! Ти mо+еm nаиcтиnа zа cе rоpzееm, sаmото - cлy+ейки nа
sеликиn Доn Киxот - ти cлy+иm sc+mnоcт nа scиuки теsи pиuаpи, които nnкоrа cа
s+pтели mеu. Заклеsаm те s иmето nа nай-snpnата ти snpnоcт, ö+zи mой sаcт+nnик
npеz тsоn rоcnоzаp, sа zа nоö+psа zа ssеmе nоz csоn sакpила cmиpеnейmата и
nеmаcтnейmата rpа¡иnn.
А Саnuо отrоsоpи:
- С+scеm mи е öеspаsлиunо, cеnsоpа, тоsа, uе zоöpотата mи öила толкоsа rолnmа и
z+лrа, колкото öpаzата nа sаmиn оp++еnоcеu. За mеnе еzиncтsеnо е sа+nо zymата mи
zа nаnycnе тоsи csnт c öpаzа и mycтаuи 5, а sеmnите öpаzи c+scеm nе mе
иnтеpеcysат. Но и öеs теsи mолöи и nоzmаssаnиn аs mе nоmолn rоcnоzаpn cи (sаmото
snаn, uе mе оöиuа mnоrо, оcоöеnо cеrа, коrато c+m my nотpеöеn nо еznа pаöота) zа
nоmоrnе nа sаmа mилоcт и zа sи sакpилn, zоколкото my е s+smо+nо. Но иsnоsnzайте
öолката cи, sаmа mилоcт, ка+ете какsо sи öоли, а sа zpyrото nе cе rpи+ете, scе
nnкак mе cе pаsöеpеm.
Хеpuоr+т и xеpuоrиnnта, които önxа ycтpоили unлото тоsа npиклюuеnие, както и
zpyrите nоcsетеnи s тайnата, ympnxа от cmnx, като uyxа теsи zymи, s+sxитеnи от
оcтpоymието и npеcтpysките nа rpа¡иnn Тpи¡алzи. Дyеnn Долоpиzа cеznа и sаrоsоpи:
- Влаzетелка nа cлаsnото кpалcтsо Каnzаn, pаsnоло+еnо mе+zy Велика Тpаnоöаnа и
£+nото mоpе, nа zsе леsrи отs+z nоc Коmоpиn, öеmе кpалиuа zоnn Маryncиn, szоsиuа
nа кpал Аpuиnиело, nеиn cеnsоp и c+npyr. От теxnиn öpак cе pоzи иn¡аnтката
Аnтоnоmаcиn, nаcлеznиuа nа npеcтола7. Иn¡аnтката иspаcnа и cе s+snита nоz mоите
rpи+и и nаzsоp,[316] sаmото аs önx nай-cтаpата и nай-snатnа zyеnn nа mайка й.
Така, nи+ейки cе еzиn cлеz zpyr znите, mалката Аnтоnоmаcиn nаs+pmи uетиpиnаzеcет
rоzиnи и cтаnа толкоsа кpаcиsа, uе nаzали npиpоzата mо+еmе zа c+szаzе nеmо nо-
npекpаcnо.
Дyеnn Долоpиzа pаsкаssа, uе s Аnтоnоmаcиn cе sлюöил pиuаpnт zоn Клаsиxо, който
ycnnл zа n иsmаmи, о+еnил cе sа nеn и cтаnал npиuиnа sа cm+pтта nа mайка й -
кpалиuа zоnn Маryncиn. Тn npоz+л+аsа:
- И така, кpалиuата ympn, а nе npиnаznа. Ние n nоrpеöаxmе и еzsа n sаcиnаxmе c
np+cт и й каsаxmе nоcлеznо npоcти и иssеzn++ ("quis telia fando temperet a
lacrimis"8) nаz rpоöа nа кpалиuата s+pxy z+psеn коn cе nоnsи Малаmöpynо, np+s
öpатоsuеz nа Маryncиn, който nе cаmо öеmе csиpеn sеликаn, nо и mаrsоcnик- И ето
uе sа zа cи отm+cти sа cm+pтта nа csоnта öpатоsuеzка и zа nака+е zоn Клаsиxо sа
nеrоsата z+psоcт и Аnтоnоmаcиn - sа лекоmиcлието й, той иsnолsysа оp++иnта nа
csоето иsкycтsо и rи оmаrsоcа zsаmата nа cаmиn rpоö - nеn npеs+pnа s öpоnsоsа
mайmynа, а nеrо - s cтpаmеn кpокоzил от nnкак+s nеnоsnат mетал. Поmе+zy иm
иszиrnа cт+лö, c+mо от mетал, c nаznиc nа cиpийcки еsик, който, npеsеzеn n+psо
nа каnzайcки, а nоcле nа иcnаncки, rлаcи както cлеzsа: "Теsи zp+sки люöоsnиuи
nnmа zа npиеmат npеzиmnиn cи sиz, zокато юnаunиnт лаmаnuеu nе npеmеpи cилите cи
c mеnе s zyел, т+й като c+zöата nаsи cаmо sа nеrоsата sелика xpаöpоcт тоsа
nеsи+zаnо zоcеrа npиклюuеnие." Слеz тоsа той иssаzи от nо+nиuата cи rpаmаzеn
mиpок nтаrаn, xsаnа mе sа коcите и nоcеrnа zа mи npеpе+е r+pлото и zа mи отcеuе
иs коpеn rлаsата. Иsтp+nnаx, еsик+т mи cе cxsаnа и nоmиcлиx, uе е cs+pmеnо c
mеnе, nо scе nак nаnpаsиx s+pxоsnо ycилие и c rлаc тpеnеpеm и +алоsеn my каsаx
толкоsа mnоrо и такиsа nеmа, uе той nе npиsеzе s иsn+лnеnие cтpаmnата cи
sаnлаxа. В кpаn nа кpаиmата той sаnоsnzа zа cе c+öеpат scиuки zsоpuоsи zyеnи -
теsи, които sи+zате cеrа тyк - и cлеz като npеzcтаsи s nай-uеpnи кpаcки nаmата
sиnа и nи yкоpи sа npаsите nи, sлоnаmеpеnите nи xитpиnи и оmе nо-лоmи cnлетnи,
xs+pлnйки s+pxy scиuки mоnта лиunа sиnа, каsа, uе nnmа zа nи yöие, а mе nи
nало+и zpyrо, nо-тpайnо nакаsаnие, което mе nи zоsеzе zо +алка и nоsоpnа cm+pт.
В c+mиn mиr и cекynzа, коrато иspеuе теsи zymи, nие scиuки nоuyscтsysаxmе, uе nи
cе pаsmиpnsат nоpите nа лиuето и s тnx cnкаm sкаpаxа оcтpиета nа иrли.
Пpокаpаxmе ö+psо p+uе[317] nо лиuата cи и pаsöpаxmе, uе е cтаnало c nаc nеmо,
което ей cеrа mе sиzите.
Тyтакcи Долоpиzа и zpyrите zyеnи szиrnаxа öyлата, които rи sакpиsаxа, и откpиxа
лиuата cи, uели оöpаcли c öpаzи - кои pycи, кои uеpnи, кои öели, а nnкои
npоmаpеnи. Хеpuоr+т и xеpuоrиnnта cе npеcтpysаxа, uе cе yuyzsат, Доn Киxот и
Саnuо cе cmаnxа, а оcтаnалите cе y+аcиxа.
- Ето как nи nакаsа - npоz+л+и Долоpиzа - тоsи nоz+л и sлоnаmеpеn Малаmöpynо,
като nокpи c таsи тs+pzа uетиnа rлаzката и nе+nа ко+а nа nаmите лиuа. По-zоöpе
zа nи öе отcnк+л rлаsите c rpаmаznиn cи nтаrаn, отколкото zа sат+mnи öлnc+ка nа
лиuата nи c таsи r+cта коsиnа! Заmото nоmиcлете zоöpе, cеnsоpи (о, колко öиx
иcкала npи теsи zymи оuите mи zа cе npеs+pnат s zsа иssоpа, nо nаmето nеmаcтие и
mоpето от c+лsи които те npолnxа zоcеrа, rи лиmиxа от sлаrа и rи nаnpаsиxа cyxи
като cлаmа и sатоsа mе rоsоpn öеs c+лsи), nоmиcлете, каssаm, к+zе öи mоrла zа
отиzе еznа öpаzата zyеnn? Кой öаmа или mайка öиxа cе cmилили nаz nеn? Кой mе й
nоmоrnе! Доpи коrато ко+ата й е rлаzка и лиuето nаmаsаnо c pаsnи öелила и
uеpsила, тn еzsа nаmиpа кой zа n xаpеcа, а какsо zа npаsи cеrа, коrато nо лиuето
й е nоpаcnала unла rоpа? О, zyеnи, zpyrаpки mои, s sлоnолyuеn mиr cmе cе pоzили
nа тоsи csnт, s sлоuеcт uаc cа nи sаuеnали nаmите pоzители!
Тn каsа теsи zymи и cе npеcтоpи, uе nаzа s nеcsncт.
Саnuо npоклиnа s+лmеönика sеликаn Малаmöpynо, който nе mо+ал zа иsmиcли zpyrо
nакаsаnие nа zyеnите, аmи иm nоcаzил öpаzи. Доn Киxот оöеmаsа zа nаnpаsи scиuко,
sа zа mаxnе теsи öpаzи. В тоsи mиr rpа¡иnn Тpи¡алzи cе csеcтnsа и каssа:
- Слаzкиnт ss+n nа тоsа оöеmаnие, xpаöpи pиuаpю, cтиrnа zо ymите mи, mакаp и zа
ле+аx s öеsc+snаnие, и mи nоmоrnа zа zойzа nа cеöе cи и zа cе c+ssеmа nаn+лnо. И
т+й аs nоsтоpnо sи mолn, cлаsnи и nеyкpотиmи cтpаncтsysаmи pиuаpю, zа npеs+pnете
s zело люöеsnото cи оöеmаnие.
- Вcиuко, което sаsиcи от mеnе, mе ö+zе nаnpаsеnо - отrоsоpи Доn Киxот, - ка+ете
mи cаmо, cеnsоpа, какsо тpnösа zа cтоpn, sаmото аs c+m rотоs sеznаrа zа sи
ycлy+а.
- Раöотата е таm - отs+pnа Долоpиzа, - uе оттyк zо кpалcтsо Каnzаn - ако cе
s+psи nо cymа - иmа nет xилnzи[318] леsrи, mо+е öи zsе nоsеuе или nо-mалко, nо
ако cе лети nо s+szyxа и nо npаsа лиnиn, pаscтоnnието е тpи xилnzи zsеcта
zsаzеcет и cеzеm леsrи. Малаmöpynо mе nатоsаpи zа npеzаm nа nаmиn pиuаp cnаcител
- mоm c+zöата nоиcка zа cе cpеmnеm c nеrо, - uе той mе my иsnpати коn, mnоrо nо-
xyöаs и nо-mалко sиpоrлаs от киpаz+ийcките, sаmото mnл zа ö+zе cаmиnт z+psеn
коn, nа който cmелиnт Пиеp е отsлnк+л кpаcаsиuата Маrалоnа. Тоsи коn cе
ynpаsлnsа c клиn, който cе nоcтаsn nа uелото my и cлy+и smеcто юszи, а той лети
т+й ö+psо, uе cnкаm cаmите znsоли rо nоcnт. Сnоpеz еznо cтаpиnnо npеzаnие коnnт
е öил иspаöотеn от m+zpеuа Меpлиn. Той rо zал nа sаеm nа Пиеp, nеrоs npиnтел,
който npаsел c nеrо z+лrи n+теmеcтsиn и отsлnк+л - както sеuе каsаx - xyöаsата
Маrалоnа, коnто, cеznала отsаz nа коnn, cе иszиrnала c Пиеp s+s s+szyxа npеz
cmаnnите nоrлеzи nа xоpата, които rи nаöлюzаsали от sеmnта. Меpлиn rо zаsал nа
sаеm cаmо nа xоpа, които оöиuал или които zоöpе my nлаmали, и nе cе nоmnи zа rо
е nszил zо znеc zpyr nnкой оcsеn sеликиnт Пиеp. Малаmöpynо cе czоöил c коnn
öлаrоzаpеnие nа csоите mаrии и cеrа rо npите+аsа и cи cлy+и c nеrо npи csоите
n+тysаnиn, които npаsи nоcтоnnnо иs pаsлиunи uаcти nа csета: znеc е тyк, yтpе
s+s Ipаnuиn, а zpyrиzеn s Потоcи9. Хyöаsото nа тоsи коn е, uе той nито nzе, nито
cnи, nито xаöи nоzкоsи и öеs zа иmа кpиле, cе nоcи иs s+szyxа така nлаsnо, uе
еszаu+т my mо+е zа z+p+и s p+ката cи n+лnа uаmа c sоzа, öеs каnка zа cе иsлее -
така pаsnо и rлаzко cе zsи+и. Поpаzи scиuки теsи nеrоsи каuеcтsа rолnmа е öила
pаzоcтта nа xyöаsата Маrалоnа, коrато й cе отzаsало zа rо nszи. Тyк Саnuо каsа:
- И mоnт Сиsuо cе zsи+и pаsnо и rлаzко, mакаp и zа nе лети иs s+szyxа, nо sа
n+тysаnе nо sеmnта nе öиx rо cmеnил c който и zа öило pаsаnлиn коn nа csета.
Вcиuки cе sаcmnxа, а Долоpиzа npоz+л+и:
- Така uе (ако Малаmöpynо иcка zейcтsителnо zа тypи кpай nа nаmето nеmаcтие)
тоsи коn mе cе nsи npеz nаc nай-к+cnо nолоsиn uаc cлеz nаcт+nsаnето nа nоmта.
Заmото той mи c+оömи, uе snак+т, който mе mи zаzе, sа zа pаsöеpа, uе c+m
nаmеpила pиuаpn, коrото т+pcеx, mе ö+zе zа mи иsnpати коnn к+zето и zа c+m ö+psо
и nаspеmе.
- А колко zymи mоrат zа cе каuат nа тоsи коn? - sаnита Саnuо.[319]
Долоpиzа отrоsоpи:
- Дsаmа - еzиnиnт nа cеzлото, zpyrиnт nа sаznиuата и оöикnоsеnо zsаmата еszаuи
cа pиuаp и оp++еnоcеu, ако nnmа, pаsöиpа cе, отsлеuеnа zеsойка.
- Bиx иcкал zа snаm, cеnsоpа Долоpиzа - каsа Саnuо, - как cе каssа тоsи коn?
- Иmето my - отs+pnа Долоpиzа - nе е Пеrаc като коnn nа Bелеpо¡оn, nито Byuе¡ал,
както cе е nаpиuал коnnт nа Алекcаnz+p Велики, nито Bpилnzоp като +pеöеuа nа
öеcnиn Ролаnz, nито Bайаpте - като коnn nа Риnалz zе Моnталöаn- nито Ipоnтиnо
като коnn nа Рyxеpо, nито Bоотеc и Пеpитоа, както pаsnpаsnт, uе cа cе каssали
коnете nа Сл+nuето. Не cе каssа и Оpелn, както коnnт nа nеmаcтnиn Роzpиrо,
nоcлеznиn rотcки кpал nа Иcnаnиn, c който той sлns+л s cpа+еnието, което my
cтpysало и +иsота, и кpалcтsото.
- Хsаmаm cе nа öаc - каsа Саnuо, - uе mоm nе cа my zали nито еznо от теsи
npоcлаsеnи иmеnа nа толкоsа иssеcтnи коnе, nе cа my zали и иmето Роcиnаnт, както
cе каssа коnnт nа rоcnоzаpn mи. тоsа иmе е толкоsа cnолyuлиsо, uе npеs+sxо+zа
scиuки zоcеrа иsöpоеnи.
- Така е - отrоsоpи öpаzатата rpа¡иnn, - nо и nеrоsото иmе uyzеcnо my npилnrа,
sаmото cе nаpиuа Клаsилеnsо 1! B+psокpили, а то е mnоrо nоzxоznmо, sаmото коnnт
е от z+psо, иmа клиn nа uелото cи и cе zsи+и c rолnmа ö+psиnа. Така uе nо
иspаsителnоcт nа иmето cи той mо+е zа nоcnоpи c+c cлаsnиn Роcиnаnт.
- Хаpеcsа mи иmето - отrоsоpи Саnuо, - nо c какsа юszа или c какsи nоsоzи cе
ynpаsлnsа?
- Каsаx sеuе - отs+pnа Тpи¡алzи, - c клиn. Риuаpnт еszаu, като оöp+mа nа еznа
или zpyrа cтpаnа клиnа, sа който sи rоsоpn, nаnpаsлnsа коnn както cи mе - öило
sиcоко иs s+szyxа, öило nиcко nаz sеmnта, като nоuти n zокоcsа, öило тоunо nо
cpеzата, n+т, който тpnösа zа cе cлеzsа s+s scnко zоöpе оömиcлеnо nаuиnаnие.
- Мnоrо mи cе mе zа rо sиzn - каsа Саnuо, - nо c+scеm nе s+snаmеpnsаm zа cе
каusаm nа nеrо - öило nа cаmото cеzло, öило nа sаznиuата my, - то е scе еznо zа
т+pcn кpymи nоz öpncт. Еzsа cе кpеnn nа mоn Сиsuо, и то nа cаmаp, nо-mек от
коnpиnа, а cеrа mе иcкат zа cе кpеnn nа z+psеn коn öеs nикакsа nоcтилка или
s+srлаsnиuа! Нnmаm nаmеpеnие, znsол zа rо ssеmе, zа cи тpоmа кокалите, sа zа
mаxаm nа[320] xоpата öpаzите! Вcеки zа cе öp+cnе както nаmеpи sа zоöpе. Не +елаn
zа npиzpy+аsаm rоcnоzаpn cи s толкоsа z+лrо n+теmеcтsие, оmе nоsеuе uе ако c+m
sаz+л+еn zа zоnpиnеcа sа отmаrsоcsаnето nа mоnта cеnsоpа Дyлcиnеn, то nикак nе
cе uyscтsysаm zл++еn zа nоmаrаm s öp+cnеnето nа теsи öpаzи.
- Дл++еn cте, npиnтелю - отrоsоpи zyеnnта Тpи¡алzи, - и то толкоsа mnоrо, uе öеs
sаmето yuаcтие nе snpsаm zа nоcтиrnеm какsото и zа öило.
- И таs xyöаsа! - каsа Саnuо. - Какsо оömо иmат оp++еnоcuите c npиклюuеnиnта nа
rоcnоzаpите cи? Те zа оöиpат cлаsата sа иss+pmеnите nоzsиsи, а nие zа оn+sаmе
каиmа ли? За nиmо nа csета! Поnе zа ка+еxа иcтоpиuите: "Еzи-кой cи pиuаp иss+pmи
тоsа npиклюuеnие, nо c nоmоmта nа тоsи и оnsи nеrоs оp++еnоcеu, öеs коrото той
nnmаmе zа mо+е zа rо иsкаpа zо mаcтлиs кpай..." А то nиmат cyxо: "Доn
Паpалиnоmеnоn, Риuаpn nа тpите ssеszи, sаs+pmи npиклюuеnието c mеcтте uyzоsиmа",
öеs zа cnоmеnаsат zоpи иmето nа оp++еnоcеuа, който е yuаcтsysал s nеrо, cnкаm uе
той иsоömо nе е c+mеcтsysал nа sеmnта! Сеrа, cеnsоpи, nоsтаpnm - mоnт rоcnоzаp
mо+е zа s+psи cаm и nа zоö+p my uаc! Но аs mе оcтаnа тyк npи xеpuоrиnnта и mо+е
öи, като cе s+pnе, той mе nаmеpи pаöотата nа cеnsоpа Дyлcиnеn nа тpи uетs+pти
cs+pmеnа, sаmото s+snаmеpnsаm npеs csоöоznите cи uаcоsе zа cи nаnеcа толкоsа
yzаpи c каmmика, uе коc+m zа nе nоnикnе nа öитите mи mеcа.
- Вcе nак, Саnuо, mе тpnösа zа npиzpy+ите rоcnоzаpn cи, ако cе nало+и, sаmото sа
тоsа sи mолnт sа+nи лиuа. Не öиsа sаpаzи nеоnpаszаnиn sи cтpаx zа оcтаnат
оöpаcли c öpаzи лиuата nа теsи zаmи - mе ö+zе кpайnо nеnpилиunо 12.
- Таn nnmа zа n ö+zе! - sикnа Саnuо. - Ако cтаsаmе nоnе zymа zа cе npоnsи тоsа
mилоc+pzие к+m nnкои uелоm+zpеnи zеsойки или к+m zеuа от cиpоnиталиmе, иzи-zойzи
- scе оmе öи mоr+л uоsек zа cе snycnе s такоsа тpyznо zело, nо zа cе иsтоpmоsn
cаmо и cаmо sа zа иsöаsn от öpаzите еznи zyеnи - nnmа rо mайcтоpа! По-zоöpе zа
rи sиzn scиuките c öpаzи, от nай-cтаpата zо nай-mлаzата и от nай-npеssетата zо
nай-npе¡+puynеnата.
- Мnоrо rи mpаsите теsи zyеnи, npиnтелю Саnuо - каsа xеpuоrиnnта, - c+scеm cте
cе nоsели nо ymа nа толеzcкиn аnтекаp. Но, snpsайте mи, nе cте npаs. В mоn zоm
иmа zyеnи, които öиxа mоrли zа cлy+ат sа оöpаsеu nа zyеnи, ето тyк е[321] mоnта
zоnn Роzpиrеc - nейnото npиc+cтsие rоsоpи cаmо sа cеöе cи.
- Доcтат+unо е тоsа, което каsаxте, sаmе npеs+sxоzителcтsо - каsа Роzpиrеc, -
Bоr sи+zа иcтиnата и nие, zyеnите, какsито и zа cmе, zоöpи или лоmи, öpаzати или
rолоöpаzи, и nаc mайка nи е pа+zала, както и zpyrите +еnи, и т+й като Bоr nи е
npатил nа таsи sеmn, той snае sаmо rо е nаnpаsил. На nеrоsото mилоc+pzие cе
ynоsаsаm аs, а nе nа таsи или оnаsи öpаzа.
- И така, cеnsоpа Роzpиrеc, cеnsоpа Тpи¡алzи и scиuки zpyrи cеnsоpи - каsа Доn
Киxот, - аs cе nаznsаm, uе nеöето mе nоrлеznе öлаrоcклоnnо nа sаmата öеzа и uе
Саnuо mе nаnpаsи тоsа, което my sаnоsnzаm. Нека cаmо zойzе Клаsилеnsо и аs
sеznаrа mе scт+nn s öой c Малаmöpynо, sаmото snаm, uе nикак+s öp+cnаu nе öи
оöp+cnал sаmи mилоcти c таsи леcnиnа, c коnто mеu+т mи mе отcеuе от pаmеnете
rлаsата nа Малаmöpynо. Гоcnоz т+pnи sлоzеите, nо nе sа sеunи spеmеnа.
- Аx! - иssика npи теsи zymи Долоpиzа. - Нека scиuки ssеszи от nеöеcnиn csоz
nоrлеznат c öлаrоcклоnnи оuи nа sаmе sелиuие, cmели pиuаpю, и zа sлеnт s c+puето
sи юnаunоcт и cnолyка, sа zа ö+zете sакpила nа nеuалnиn и yrnетеn pоz nа
zyеnите, mpаsеn от аnтекаpите, клеsетеn от оp++еnоcuите и иsnyzsаn от nа+оsете.
Пpоклета zа е rлynаuката, коnто s usета nа rоzиnите cи е npеznоuела zа cтаnе
zyеnn, а nе mоnаxиnn. Те+ко nа nаc, zyеnите! Ако и zа cmе nотоmки nо npаsа m++ка
лиnиn nа тpоnnеuа Хектоp, scе оmе cе nаmиpат rоcnоzаpки, които mе nи xs+pлnт s
лиuето nо еznо "ти", като cи mиcлnт, uе така mе cтаnат кpалиuи! О, sеликаnе
Малаmöpynо, ти, който mакаpи mаrsоcnик, scе nак cи sеpеn nа zаzеnата zymа!
Иsnpати nи ö+psо nеcpаsnиmиn Клаsилеnsо, sа zа cе cs+pmат nай-cетnе m+ките nи,
sаmото те+ко nи, ако nаcт+nnт rоpеmиnите и nи sаsаpnт c теsи öpаzи!
Тpи¡алzи npоиsnеcе теsи zymи т+й npоuyscтsеnо, uе иsтp+rnа c+лsи от оuите nа
scиuки npиc+cтsysаmи. Доpи и Саnuо cе npоc+лsи и pеmи z+лöоко s c+puето cи zа
npиzpy+и rоcnоzаpn cи zо кpаn nа csета, cтиrа c тоsа zа nоmоrnе nа zyеnите zа
npеmаxnат s+лnата от csоите zоcтоnоuтеnи лиuа.[322]
ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА,
sа npиcтиrаnето nа Клаsилеnsо и sа кpаn nа тоsа npеz+лrо npиклюuеnие
Ме+zyspеmеnnо nаcт+nи nоmта и c nеn оnpеzелеnиnт uаc, s който тpnösаmе zа
npиcтиrnе npоuyтиnт коn Клаsилеnsо. Зак+cnеnието my nоusаmе zа öеsnокои Доn
Киxот, sаmото cи mиcлеmе, uе mоm Малаmöpynо cе öаsи zа rо иsnpати, или той nе е
pиuаpnт, sа коrото е öило отpеzеnо тоsа npиклюuеnие, или Малаmöpynо nе cmее zа
иsлеsе nа zyел c nеrо. Но ето uе nеоuакsаnо nаx+лтаxа s rpаzиnата uетиpиmата
zиsаuи, nокpити от rлаsа zо nети c+c sелеn öp+mлnn, nоnеcли nа pаmеnе rолnm
z+psеn коn. Те rо cло+иxа nа sеmnта и еzиn от тnx каsа:
- Нека nа тоsи z+psеn коn cе каuи pиuаpnт, който иmа cmелоcт zа cтоpи тоsа...
- Аs - npек+cnа rо Саnuо - nе cе каusаm, sаmото nито иmаm cmелоcт, nито n+к c+m
pиuаp. Диsак+т npоz+л+и:
- и nека оp++еnоcеu+т, ако pиuаpnт иmа так+s, zа cе каuи nа sаznиuата nа коnn.
Нека cе zоsеpи nа xpаöpиn Малаmöpynо, sаmото nе rо ли pаnи nеrоsиnт mеu, nикой
zpyr mеu, nито zpyrо коsаpcтsо nе mе rо sаcеrnат sаnаnpеz. Доcтат+unо е zа cе
nаклоnи тоsи клиn s+pxy mиnта nа коnn, и той mе sи nоnеcе nо s+szyxа к+m
mncтото, к+zето sи uака Малаmöpynо. Но sа zа nе sи cе sаsие csnт, коrато cе
иszиrnете nаz sеmnта, mе тpnösа zа nоcите npеsp+sка nа оuите cи. Докато иsusили
коnnт - snак, uе n+тysаnето sи е sаs+pmеnо. Слеz теsи zymи zиsаuите оcтаsиxа
Клаsилеnsо и nай-nоuтителnо cе s+pnаxа таm, отк+zето önxа zоmли. Долоpиzа, като
sиzn коnn, nоuти npоc+лsеnа каsа nа Доn Киxот:
О - Сmели pиuаpю, Малаmöpynо иsn+лnи оöеmаnието cи - коnnт е sеuе тyк, öpаzите
nи pаcтат и scnка еznа от nаc и scеки nаm коc+m те sаклиnат zа nи оöp+cnеm,
sаmото sа таsи uел cе иcка cаmо zа nxnете zsаmата c тsоn оp++еnоcеu коnn и zа
тypите mаcтлиsо nаuало nа sаmето nоsо n+тysаnе.
- Tе rо nаnpаsn, cеnsоpа rpа¡иnsо Тpи¡алzи, nа zpаrо c+puе и c nай-zоöpа sолn,
öеs zа ssеmа s+srлаsnиuа и öеs zа cи cло+а mnоpи, sа zа nе ryön nито mиr -
толкоsа rолnmо[323] е +елаnието mи zа sи sиzn sаc, cеnsоpа, и scиuки теsи zyеnи
оöp+cnати и rолоöpаzи.
- Аs n+к nnmа s nикак+s cлyuай zа rо nаnpаsn - pеuе Саnuо - nито c zоöpа, nито
c+c sла sолn. А ако теsи öpаzи nе mоrат zа cе mаxnат, öеs zа cе каuа и аs nа
тоsи коn, nека rоcnоzаpnт mи cи nот+pcи zpyr оp++еnоcеu zа rо npиzpy+и, а теsи
cеnsоpи - zpyr nаuиn, sа zа cи s+pnат rлаzкоcтта nа лиuата, sаmото аs nе c+m
mаrsоcnик, та zа mи npаsи yzоsолcтsие zа летn nо s+szyxа. Какsо mе ка+ат mоите
оcтpоsитnnи, коrато ysnаnт, uе теxnиnт ryöеpnатоp cе pаsxо+zа cpеz sетpоsете? И
оmе nеmо - nоnе+е оттyк zо Каnzаn иmа тpи xилnzи и nnколко леsrи, ако коnnт cе
ymоpи или ако sеликаn+т cе pаsc+pzи, sp+mаnето nи mе sак+cnее nет-mеcт rоzиnи, а
zотоrаsа nnmа zа оcтаnат s csета nи оcтpоsи, nи оcтpоsuета, които zа cи cnоmnnт
оmе sа mеnе. И т+й като оöикnоsеnо cе каssа - "който cе öаsи, ryöи" и "zаzат ли
ти телuиuа, тиuай sа sp+suиuа", nека mи npоcтnт öpаzите nа теsи cеnsоpи, nо
csети Пет+p cи е zоöpе s Риm. Иcкаm zа ка+а, uе c+m cи zоöpе s тоsи zоm, к+zето
mе оöcиnsат c толкоsа mилоcти и от uийто rоcnоzаp оuакsаm rолnmото mаcтие zа
cтаnа ryöеpnатоp.
Тоrаsа xеpuоr+т каsа:
- Пpиnтелю Саnuо, оcтpоs+т, който sи оöеmаx, nито mе mp+znе, nито mе иsönrа,
коpеnите my cа толкоsа z+лöоки, така cа sаöити, s rл+öиnите nа sеmnта, uе nе
mоrат zа rо отк+pтnт, nито nоmp+znат от mncтото my и тpи c+тpеcеnиn. Поnе+е и
zsаmата snаеm, uе scnка sиcока zл++nоcт cе nолyuаsа cpеmy nоzкyn, rолnm или
mал+к, nоzкyn+т, който аs иcкаm от sаc sа ryöеpnатоpcтsото, е zа npиzpy+ите
sаmиn cеnsоp Доn Киxот, sа zа sаs+pmите тоsа nаmетnо npиклюuеnие. Тpnösа zа
snаете, uе nnmа snаuеnие zали mе cе s+pnете nа r+pöа nа Клаsилеnsо, и то cкоpо,
както mо+е zа cе оuакsа от nеrоsата n+prаsиnа, или nеmкоm като nоклоnnик, cкитаm
cе от кp+umа nа кp+umа и от xаn nа xаn, ако nеöлаrоnpиnтnата sа sаc c+zöа така
rо nоиcка. Tоm cе s+pnете, mе cи nаmеpите оcтpоsа таm, к+zето cте rо оcтаsили, а
оcтpоsитnnите mе sи npиеmат c+c c+mото +елаnие, което sиnаrи cа иmали, zа sи
sиznт като csой ynpаsител, а и mоето pеmеnие mе оcтаnе nеиsmеnnо. Не cе
c+mnnsайте s иcтиnnоcтта nа теsи mои zymи, cеnsоp Саnuо, sаmото иnаuе c+mnеnието
sи öи оcк+pöило z+лöоко zоöpото mи +елаnие zа sи ycлy+а.[324]
- Ни zymа nоsеuе, cеnsоp! - каsа Саnuо. - Аs c+m öеzеn оp++еnоcеu и nе mоrа zа
ycтоnsаm nа толкоsа люöеsnоcти. Нека cе каuи rоcnоzаpnт mи, nека npеs+p+ат оuите
mи, nоmолете cе sа mеn nа Bоrа и ка+ете mи mе mоrа ли zа npеzаm zymата cи s
p+uете nа Гоcnоzа и zа npиsоsа nа nоmоm аnrелите, коrато летиm s nоznеöеcnите
npоcтоpи.
На тоsа отrоsоpи Тpи¡алzи:
- Раsöиpа cе, Саnuо, uе mе mо+ете zа cе nоmолите nа Гоcnоzа или коmyто иcкате,
sаmото Малаmöpynо, mакаp и mаrsоcnик, е scе nак xpиcтиnnиn и s+pmи mаrиите cи c
rолnmа npоsоpлиsоcт и ymеnие, sа zа nе cе cкаpа c nикоrо.
- Tоm е т+й - каsа Саnuо, - Bоr zа mи е nа nоmоm и npеcsетата Тpоиuа Гаетcка 2.
- От nаmетnото npиклюuеnие c теnаsиuите - каsа Доn Киxот - nе c+m sи+zал nикоrа
Саnuо така иsnлаmеn, както cеrа, и ако önx cyеsеpеn като mnоsиnа zpyrи, nеrоsиnт
cтpаx mеmе zа pаsколеöае mоn zyx. Но ела тyк, Саnuо, uе иcкаm - c pаspеmеnието
nа теsи cеnsоpи - zа ти ка+а zsе zymи nаcаmе.
Доn Киxот отsеzе Саnuо nоz z+psетата s rpаzиnата, ssе zsете my p+uе и каsа:
- Ти sи+zаm sеuе, zpаrи mой Саnuо, uе nи npеzcтои z+лrо n+тysаnе и еzиn Гоcnоz
snае коrа mе cе s+pnеm и zали оöcтоnтелcтsата mе nи nоssолnт zа cи nоrоsоpиm
cnокойnо. Затоsа аs те mолn zа cе оттеrлиm s cтаnта cи, nоz npеzлоr uе отиsаm zа
npиöеpеm nnкои nеmа, nеоöxоzиmи sа n+т, и таm zа cи yzаpиm nа ö+psа p+ка nоnе
nетcтотиn каmmика от тpите xилnzи и тpиcта, които cи cе sаz+л+ил zа cи yzаpиm.
По тоsи nаuиn mе nоzxоzиm cеpиоsnо к+m pаöотата cи, sаmото sаnоunеm ли nеmо, scе
еznо, uе cи rо npеnолоsил.
- За Bоrа! - отrоsоpи Саnuо, - Ваmа mилоcт cиrypnо cте cи sаryöили ymа. Тоsа mи
nаnоmnn npикаsката: "Ви+zаm mе, uе mе pа+zаm, а mе nитаm zали c+m zеscтsеnа!"
Как mо+е sаmа mилоcт zа иcкате от mеnе тоunо cеrа,- коrато mе тpnösа zа cеznа nа
rола z+cка, zа cи nат+pтn от öой sаznика? Наиcтиnа nе cте c ymа cи! Нека отиzеm
n+psо zа оöp+cnеm теsи zаmи, а коrато cе s+pnеm, оöеmаsаm nа sаmа mилоcт - zа nе
mи е иnаuе иmето Саnuо, - uе mе nоö+psаm zа иsn+лnn csоn z+лr, така uе sаmа
mилоcт zа оcтаnете npеzоsолеn. А cеrа nи zymа nоsеuе nо тоsи s+npоc!
А Доn Киxот отrоsоpи:
- Доöpе, тsоето оöеmаnие mе sаzоsолnsа, Саnuо, и аs[325] snpsаm, uе mе rо
иsn+лnиm, sаmото - mакаp и zа cи npоcт uоsек - ти оöиuаm иcтиnата.
- Как+sто и zа c+m - nоsтоpи Саnuо, - mе cи иsn+лnn zymата.
Слеz тоsа те cе s+pnаxа npи Клаsилеnsо, sа zа rо s+scеznат, и Доn Киxот каsа:
- Хайzе, npеs+p+и cи оuите, Саnuо, и cе каusай! Tоm npаmат sа nаc от толкоsа
zалеunи sеmи, то nе е sа zа nи mаmnт, sаmото öеscлаsnо е zа иsmаmиm xоpа, които
ти cе zоsеpnsат. Доpи zа cе cлyuи тоunо оöpатnото nа тоsа, което аs mиcлn,
nикакsо коsаpcтsо nе mе mо+е zа nоmpаuи cлаsата, uе cmе иss+pmили тоsи nоzsиr.
- Да тp+rsаmе, cеnsоp - каsа Саnuо, - uе öpаzите и c+лsите nа теsи cеnsоpи cа mи
леrnали nа c+puето и nе mе mоrа zа тypn sал+к s ycта, zокато nе sиzn лиuата иm
иsrлаzеnи както nо-pаnо. Каuете cе, sаmа mилоcт, и cи s+p+ете оuите, sаmото
mоето mncто е отsаz, а nsnо е, uе cе каusа np+s тоsи, който nszи nа cеzлото.
- Вnpnо е - sаöелnsа Доn Киxот.
Той иssаzи от z+оöа cи еznа к+pnиuка и nоmоли Долоpиzа zа my sаs+p+е szpаsо
оuите. Коrато тоsа öе cтоpеnо, той cи mаxnа npеsp+sката и каsа:
- Ако nе mе л++е nаmетта, uел c+m s+s Веprилий иcтоpиnта sа тpоnncкиn Палаzиym -
тоsа е öил z+psеn коn, който r+puите nоzаpили nа öоrиnnта Палаzа. Той öил n+леn
c s+оp++еnи öойuи, които nо-к+cnо pаspymили nаn+лnо Тpоn. Така uе zоöpе mе ö+zе
zа sиzиm какsо иmа s т+pöyxа nа Клаsилеnsо.
- Иsлиmnо е - каsа Долоpиzа, - аs иmаm snpа s Малаmöpynо и snаm, uе той nе е
nито коsаpеn, nито npеzател. Каuете cе, sаmа mилоcт cеnsоp Доn Киxот, öеs
scnкак+s cтpаx, sаmото аs отrоsаpnm, ако sи 3 cе cлyuи nnкакsа öеzа.
Доn Киxот pеmи, uе scеки cлеzsаm s+npоc, cs+psаn c nеrоsата öеsоnаcnоcт, mо+е zа
nоpоzи c+mnеnие s xpаöpоcтта my, и sатоsа öеs nоsеuе pаsnpаsии cе каuи nа
Клаsилеnsо и оnита клиnа, който cе s+pтеmе леcnо. А nоnе+е коnnт nnmаmе cтpеmеnа
и кpаката my sиcnxа, той npилиuаmе nа nnкакsа ¡иrypа от pиmcко тpиym¡алnо
mеcтsие 4, pиcysаnа или т+каnа s+pxy ¡лаmаnzcки cтеnеn килиm. Bеs +елаnие и
c+scеm m+psелиsо cе каuи и Саnuо. Като cе nаmеcти колкото cе mо+е nо-zоöpе s+pxy
sаznиuата nа коnn, nаmеpи, uе тn c+scеm nе е mека, а[326] nаnpотиs, zоcта
тs+pzа, и nоиcка от xеpuоrа zа my ycлy+и, ако е s+smо+nо, c nnкоn s+srлаsnиuа,
öеspаsлиunо zали от cалоnа nа cеnsоpа xеpuоrиnnта, или от леrлото nа nnкой nа+,
sаmото sаznиuата nа тоsи коn my cе cтpysаmе zа е nо-cкоpо от mpаmоp, отколкото
от z+psо. На тоsа Тpи¡алzи отrоsоpи, uе Клаsилеnsо nе nоnаcn s+pxy cи nикак+s
xаmyт и nикакsо zpyrо yкpаmеnие и uе Саnuо mо+е zа cеznе nо +еncки, sа zа nе my
е толкоsа тs+pzо. Така и nаnpаsи Саnuо и като cи ssе cöоrоm, оcтаsи cе zа my
s+p+ат оuите и cлеz тоsа cаm cи rи pаss+psа, nоrлеznа scиuки s rpаzиnата c
ymилеnие и c+лsи nа оuи и иm каsа zа my nоmоrnат s тоsа иsnитаnие и npоuетат
"Отuе nаm" и "Аsе Маpиn", sа zа иm иsnpати Гоcnоz и nа тnx, коrато иsnаznат s
nоzоönи иsnитаnиn, uоsек, който zа nоmоли sа тnx. Но тyк cе nаmеcи Доn Киxот:
- Неrоznик так+s! Да nе öи cлyuайnо zа sиcиm nа öеcилка или zа е nаcт+nил
nоcлеznиnт ти uаc, та иcкаm zа ти uетат nоzоönи mолитsи? Не cеzиm ли, nоzло и
cтpаxлиsо c+mеcтsо, nа c+mото mncто, което е sаеmала xyöаsата Маrалоnа и което е
nаnycnала nе sа zа иzе s rpоöа, а zа cтаnе кpалиuа nа Ipаnuиn, ако nе л++ат
кnиrите? А nиmа аs, cеznал zо теöе, nе mоrа zа cе cpаsnn c юnаunиn Пиеp, който е
cеznл nа c+mото mncто, което sаеmаm аs cеrа? Пpеs+p+и cи оuите, npеs+p+и cи rи,
öеsuyscтsеnо +иsотnо, И nе zаsай nоnе s mое npиc+cтsие иspаs nа cтpаxа, който те
zymи!
- Доöpе, npеs+p+ете mи оuите - отrоsоpи Саnuо, - а mоm nе +елаете cаm zа cе
nоmолn öоry, nито zpyrи zа cе nоmолnт sа mеnе, какsо uyznо иmа тоrаsа, uе cе öоn
zа nе nи cpеmnат nо теsи mеcта unл леrиоn znsоли и zа nи sакаpат s Пеpалsилsо 5.
Пpеs+psаxа иm nай-cетnе оuите и Доn Киxот, като sиzn, uе scиuко е s pеz, cло+и
p+ка nа клиnа. Еzsа cе zокоcnа zо nеrо, и scиuки zyеnи и оcтаnалите
npиc+cтsysаmи sаnоunаxа zа sикат:
- Bоr zа те nаn+тcтsysа, zоöлеcтnи pиuаpю!
- Гоcnоz zа те nаsи, xpаöpи оp++еnоcеuо!
- Ето uе летите sеuе s+s s+szyxа и cе zsи+ите c ö+psиnата nа cтpела!
- Ето uе cе uyznт и mаnт sеuе теsи, които sи rлеzат от sеmnта.
- Дp++ cе szpаsо, юnаunи Саnuо, nе cе олюлnsай! Глеzай zа nе nаznеm, uе nаzаnето
ти mе ö+zе nо-cтpаmnо от[327] оnоsа nа zp+sкиn mоm+к, който nо+елал zа каpа
колеcnиuата nа csоn öаmа - Сл+nuето.
Саnuо uy rлаcоsете, npитиcnа cе szpаsо к+m csоn rоcnоzаp, npеr+pnа rо c p+uе и
my каsа:
- Сеnsоp, как mоrат zа тs+pznт, uе летиm sиcоко, коrато nие uysаmе c+scеm ncnо
rлаcоsете иm, и то, cтpysа mи cе, uе rоsоpnт c+scеm öлиsо zо nаc?
- Неzей оöp+mа snиmаnие nа тоsа, Саnuо! Поnе+е теsи nолети и теsи npиклюuеnиn cе
pаsлиuаsат толкоsа mnоrо от оöикnоsеnите n+тysаnиn, ти mе mо+еm от xилnzи леsrи
zа uysаm и sи+zаm какsото nоиcкаm. И nе mе npитиcкай толкоsа, uе mе mе c+öоpиm.
Не mоrа nаиcтиnа zа pаsöеpа sаmо cе cmymаsаm и cтpаxysаm. Готоs c+m zа cе
sак+лnа, uе nикоrа s +иsота cи nе c+m nszил коn c nо-pаsеn xоz. Сnкаm nе cmе
mp+znали от mncтото cи. Пpоn+zи, npиnтелю, cтpаxа cи! Вcиuко s+psи nо mеz и
mаcло и nаc nи nоcи nоn+теn snт+p.
- Така е - отrоsоpи Саnuо, - sаmото от таsи cтpаnа sее толкоsа cилеn snт+p, uе
cnкаm mе оözyxsат c xилnzи zyxа ла.
Тоsа öеmе cаmата иcтиnа, sаmото nnколко rолеmи zyxала önxа npиuиnата sа тоsи
snт+p. Тоsа npиклюuеnие öе така zоöpе sаmиcлеnо от xеpuоrа, xеpuоrиnnта и теxnиn
zоmоynpаsител, uе nе önxа sаöpаsили и nай-mалката nоzpоönоcт, sа zа ö+zе то
c+s+pmеnо. -
Коrато Доn Киxот nоuyscтsysа snт+pа, каsа:
- Нnmа c+mnеnие, Саnuо, uе cиrypnо cmе npоnикnали s+s sтоpата s+szymnа оöлаcт,
к+zето cе pа+zат rpаzymката и cnеr+т. Роzиnата nа rp+mотеsиuите, csеткаsиuите и
m+лnиите е тpетата оöлаcт и ако cе иszиrаmе scе т+й ö+psо, cкоpо mе ö+zеm s
оöлаcтта nа оr+nn, а аs nе snаn как zа sаs+pтn тоsи клиn, sа zа nе cе иsкаuиm zо
таsи sиcоuиnа, к+zето mо+еm zа иsrоpиm. 7
В тоsа spеmе nаsиxа nа тp+cтика к+лuиmа, които леcnо cе nалеxа и rаcnxа, и
nоunаxа zа nоzrpnsат лиuата иm. Саnuо nоuyscтsysа rоpеmиnата и каsа:
- Bоr zа mе yöие, ако nе cmе sеuе s оrnеnата оöлаcт или öлиsо zо nеn. Голnmа
uаcт от öpаzата mи е оn+pлеnа и mи cе иcка, cеnsоp, zа cи отs+p+а оuите, sа zа
sиzn к+zе тоunо cе nаmиpаmе.
- Неzей! - отrоsоpи Доn Киxот. - Сnоmnи cи иcтиncката cлyuка c лиuеnuиата
Тоpалöа8, коrото znsолите szиrnаxа[328] s+s s+szyxа s+pxy тp+cтикоsа np+uка и c
s+psаnи оuи. Слеz zsаnаzеcет uаcа той cтиrnал s Риm, cлns+л nа Тоpе zи Ноnа,
еznа от yлиuите nа тоsи rpаz, sиznл cpа+еnието, pаsrpоmа и cm+pтта nа Bypöоn 9 и
nа cлеznата sаpаn cе s+pnал оöpатnо s Маzpиz, к+zето pаsкаsал sа scиuко sиznnо.
С+mиnт pаsкаsал оmе, uе npеs spеmе nа nолета cи znsол+т my sаnоsnzал zа cи
отsоpи оuите и той rи отsоpил и cе sиznл толкоsа öлиsко - така nоnе my cе
cтоpило - zо лynата, uе mо+ел zа n nиnnе c p+ка, nо nе nоcmnл zа nоrлеznе
sеmnта, sа zа nе my cе sаsие csnт. Затоsа, Саnuо, nnmа sаmо zа cи pаss+pssаmе
оuите. Тоsи, който cе е sаел zа nи sоzи, mе отrоsаpn sа nаc и mо+е öи cеrа cе
иszиrаmе nаsиcоко, sа zа cе cnycnеm иssеzn++ nаz кpалcтsото Каnzаn, както npаsи
cокол+т или ncтpеö+т, който cе иszиrа s+s s+szyxа, sа zа cе cnycnе sеznаrа cлеz
тоsа и rpаönе uаnлата, колкото и sиcоко тn zа лети. И mакаp zа nи cе cтpysа, uе
nе е иsmиnал и nолоsиn uаc, откакто иsлетnxmе от rpаzиnата, snpsай mи - nе mалко
n+т тpnösа zа cmе оcтаsили sаz nаc.
- Мо+е и така zа е, nе snаm - отrоsоpи Саnuо Паncа, - nо s еznо c+m cиrypеn: uе
cеnsоpа Маrалnnеc или Маrалоnа nе тpnösа zа е иmала mnоrо nе+nи mеcа, mоm като
cе е uyscтsysала zоöpе s+pxy таsи sаznиuа.
Хеpuоr+т, xеpuоrиnnта и scиuки оcтаnали s rpаzиnата cлymаxа pаsrоsоpите nа
zsаmата xpаöpеuи и uyzеcnо cе sаöаsлnsаxа. Поnе+е +елаеxа тоsа uyznоsато и zоöpе
nаrлаcеnо npиклюuеnие zа иmа zоcтоеn sаs+pmек, те nаpеzиxа zа cе zокоcnе c+c
sаnалеnи к+лuиmа оnаmката nа Клаsилеnsо и s c+mиn mиr коnnт, uийто т+pöyx öеmе
n+леn c r+pmnmи pакети, cе np+cnа s+s s+szyxа c+c cтpаmеn тpnc+к, а Доn Киxот и
Саnuо Паncа cе иsт+pколиxа nоиsn+pлеnи nа sеmnта.
В тоsа spеmе uелиnт отpеz öpаzати zyеnи nаuело c Тpи¡алzи иsuеsnа от rpаzиnата,
а scиuки оcтаnали иsnолnrаxа, като uе ли nаznали s öеsc+snаnие. Доn Киxот и
Саnuо Паncа cе иsnpаsиxа c m+ка nа кpаката cи, оrлеzаxа cе nаоколо и cе cлиcаxа,
като sиznxа, uе cа s c+mата rpаzиnа, отк+zето önxа иsлетели. Те c+rлеzаxа
mnоrото npоcnати nо sеmnта xоpа и yuyzsаnето иm cе sаcили оmе nоsеuе, коrато s
еzиnиn кpай nа rpаzиnата s+pnаxа z+лrо, sаöyuеnо s sеmnта коnие, nа uието оcтpие
öе npикpеnеn c zsе sелеnи коnpиnеnи леnти önл rлаz+к nеprаmеnт, nа който öеmе
nаnиcаnо c rолеmи sлатnи öyкsи cлеznото:[329]
"За npоcлаsеnиn pиuаp Доn Киxот zе Ла Маnuа öе zоcтат+unо zа sаnоunе
npиклюuеnието, cs+psаnо c rpа¡иnn Тpи¡алzи, nаpеuеnа оmе zyеnn Долоpиzа, и c
npиnтелките й, sа zа rо sаs+pmи ycnеmnо. Малаmöpynо sаnsnsа, uе е nаn+лnо
zоsолеn и yzоsлетsоpеn. Лиuата nа zyеnите cа sеuе rлаzки и uиcти, кpалnт zоn
Клаsиxо и кpалиuа Аnтоnоmаcиn cа s+pnати s npеzиmnото иm c+cтоnnие, а коrато
оp++еnоcеu+т иsn+лnи оöеmаnието cи zа cе cаmоöиuysа, önлата r+л+öиuа mе cе
иscкyönе от uymоnоcnите ncтpеöи, които n npеcлеzsат, и mе cе nаmеpи s
npеrp+zките nа ryryкаmиn cи s+sлюöлеn. Такаsа е sолnта nа m+zpеuа Меpлиn, np+s
mаrsоcnик cpеz mаrsоcnиuите."
Tоm npоuете nаznиcа nа nеprаmеnта, nа Доn Киxот my cтаnа c+scеm ncnо, uе cе
rоsоpи sа szиrаnето nа mаrиnта nа Дyлcиnеn, и öлаrоzаpи s+sтоp+еnо nа nеöето, uе
е иss+pmил, öеs zа cе иsло+и nа rолnmа оnаcnоcт, sеликиn nоzsиr zа s+pnе
npеzиmnиn sиz nа лиuата nа nоuтеnите zyеnи, които önxа иsuеsnали. Той cе
npиöли+и zо scе оmе ле+аmите s öеsc+snаnие xеpuоr и xеpuоrиnn, xsаnа p+ката nа
xеpuоrа и my каsа:
- Хайzе, cеnsоp, c+ssеmете cе, елате nа cеöе cи, nиmо лоmо nе cе е cлyuило!
Пpиклюuеnието sаs+pmи c+scеm öлаrоnолyunо, което cе sи+zа ncnо ей от оnsи
nаznиc.
Хеpuоr+т zойzе öаsnо nа cеöе cи, cnкаm cе npоöy+zаmе от те++к c+n. С+mо т+й
öаsnо cе npоöyzиxа и xеpuоrиnnта, и scиuки zpyrи, които ле+аxа иs rpаzиnата.
Вcиuки cе npаsеxа така ymело nа yuyzеnи и иsnеnаzаnи, та mо+еmе zа cе nоmиcли,
uе nаиcтиnа иm cе е cлyuило тоsа, което те така ymело önxа иsиrpали. Хеpuоr+т
npоuете c nолysатsоpеnи оuи nаznиcа и cе cnycnа c pаsnеpеnи p+uе zа npеr+pnе Доn
Киxот, като my каsа, uе csет+т nе е sи+zал nо-zоöлеcтеn pиuаp от nеrо. Саnuо n+к
т+pcеmе c оuи Долоpиzа, sа zа sиzи какsо й е лиuето öеs öpаzа и zали nейnата
xyöоcт c+отsетcтsysа nа cтpойnата й cnаrа. Каsаxа my оöаuе, uе mоm като
оöxsаnатиnт от nлаm+uи Клаsилеnsо cе cnycnал и pаsöил nа sеmnта, scиuки zyеnи, c
Тpи¡алzи nаuело, иsuеsnали, и uе те cеrа cа sеuе öеs коcmи и c rолоöpаzи лиuа.
Хеpuоrиnnта sаnита Саnuо как cе е uyscтsysал npеs z+лrото n+тysаnе. Саnuо
отrоsоpи:
- Аs, cеnsоpа, ycетиx, uе летnxmе, както mи каsа mоnт rоcnоzаp, иs оrnеnата
оöлаcт, и nо+елаx zа cи nоотsоpn оuите- Поиcкаx my pаspеmеnие zа mаxnа
npеsp+sката cи, nо той[330] nе mи nоssоли. Аs оöаuе - nали c+m cи mалко
люöоnитеn и sиnаrи т+pcn zа ysnаn scиuко sаöpаnеnо - тиxиuко и öеs nикой zа
sаöеле+и, nоотmеcтиx леко к+pnата от nоcа cи и nоrлеznаx к+m sеmnта. Тn mи cе
sиzn unлата колкото npоcеnо sp+nuе, а xоpата, които cе zsи+еxа nо nеn, mалко nо-
rолеmи от леmnиuи- С+zете nо тоsа колко sиcоко тpnösа zа cmе летели s тоsи
mоmеnт. , Тyк xеpuоrиnnта rо npек+cnа:
- Чysате ли cе какsо rоsоpите, npиnтелю Саnuо? Сnоpеz pаsкаsа sи sие nе cте
sиzели sеmnта, а xоpата, които cа cе zsи+ели nо nеn, sаmото ncnо е, uе ако
sеmnта sи cе е cтоpила като npоcеnо sp+nuе, а scеки uоsек като леmnик, еzиn cаmо
uоsек е zоcтат+uеn, sа zа sакpие unлата sеmn.
- Пpаsа cте - npиsnа Саnuо, - nо scе nак аs s+pnаx еznо +r+лuе от nеn и n
pаsrлеzаx unлата.
- Поmиcлете cи, Саnuо - npоz+л+и xеpuоrиnnта, - mоm uоsек е sиznл cаmо еznо
+r+лuе, nе mо+е zа sиzи иsunло тоsа, което rлеzа.
- Не snаm как sие rлеzате - отs+pnа Саnuо, - nо sаmа mилоcт nе тpnösа zа
sаöpаsnте, uе nоnе+е летnxmе nо cилата nа mаrиn, и аs öиx mоr+л öлаrоzаpеnие nа
nейnото zейcтsие zа sиzn unлата sеmn и scиuки xоpа, отк+zето и zа rи nоrлеznа.
Ако cеrа nе mи snpsате, sаmа mилоcт, оmе nо-mалко mе mи nоsnpsате, като sи ка+а,
uе отmеcтsайки npеsp+sката отк+m sе+zите, nеöето mи cе sиzn толкоsа öлиsко, uе
от mеnе zо nеrо еzsа ли иmаmе nеzn и nолоsиnа, а mоrа zа cе sак+лnа, cеnsоpа, uе
то е cтpаmnо rолnmо. Слyuайnо летnxmе nокpай mncтото, к+zето cа cеzеmте
коsиuки , и т+й като s mоето zетиncтsо nаcnx коsите s nаmето cело, к+лnа cе s
Bоrа и s zymата cи - mоm rи sиznx, cтpаmnо mи cе zоmn zа cи nоиrpаn c тnx! Ако
nе rо önx nаnpаsил, mnx zа cе nyкnа от m+ка. А как mиcлите, uе nоcт+nиx? Bеs zа
ка+а nикоmy nиmо (zоpи nа rоcnоzаpn cи), тиxиuко и snиmателnо cлnsоx от
Клаsилеnsо и cи nоиrpаx nоuти тpи uетs+pти uаc c коsиuките, които cа като mиöой,
като usетn, а npеs тоsа spеmе Клаsилеnsо nе mp+znа от mncтото cи.
- А zокато Саnuо cе sаöаsлnsаmе c коsиuките - sаnита xеpuоr+т, - c какsо cе
sаnиmаsаmе cеnsоp Доn Киxот? На тоsи s+npоc отrоsоpи Доn Киxот:
- Вcиuки теsи cлyuки и c+öитиn cа иss+n еcтеcтsеnиn pеz nа nеmата, sатоsа s
zymите nа Саnuо nnmа nиmо uyznо. За[331] cеöе cи mоrа zа ка+а, uе nе отsоpиx
оuи, sа zа nоrлеznа nито nаrоpе, nито nаzолy, и nе sиznx nито nеöето, nито
sеmnта, nито mоpето, nито nnc+uите. Чyscтsysаx nаиcтиnа, uе cе zsи+еxmе иs
s+szymnите npоcтоpи и zоpи uе nаöли+аsаxmе оrnеnата оöлаcт, nо nе snpsаm zа cmе
mиnали отs+z nеn, sаmото оrnеnата оöлаcт ле+и mе+zy лynnото nеöе и nоcлеznата
s+szymnа оöлаcт, така uе nе е öило s+smо+nо zа cтиrnеm zо nеöето, к+zето cе
nаmиpат cеzеmте коsиuки, sа които rоsоpи Саnuо, öеs zа иsrоpиm. Iакт+т, uе nе
cmе иsrоpели, mе каpа zа mиcлn, uе Саnuо или л++е, или ö+лnysа.
- Нито л++а, nито ö+лnysаm - отs+pnа Саnuо, - nо mоm nе mи snpsате, nоnитайте mе
как иsrле+zат теsи коsи и mе pаsöеpете zали sи каssаm иcтиnата.
- Доöpе, ка+ете как иsrле+zат, Саnuо! - nаcтоn xеpuоrиnnта.
- Дsе от тnx - отrоsоpи Саnuо - cа sелеnи, zsе - uеpsеnи, zsе - cиnи, и еznа -
n+cтpа.
- От оcоöеnа nоpоzа тpnösа zа cа теsи коsи - каsа xеpuоr+т, - sаmото nо nаmите
sеmnи кpаиmа nе cе cpеmат такиsа usетоsе, иcкаm zа ка+а, коsи c такиsа usетоsе.
- Ниmо uyznо s тоsа! - каsа Саnuо. - Вcе тpnösа zа иmа nnкакsа pаsлика mе+zy
nеöеcnите и sеmnи коsи.
- Ка+ете mи, Саnuо - sаnита xеpuоr+т, - nе sиznxте ли mе+zy тnx nnкой коsел?
- Не, cеnsоp - отrоsоpи Саnuо, - nо uysал c+m zа каssат, uе zо pоrата nа лynата
nе cтиrат pоrата nа кой и zа е коsел.
Не nо+елаxа zа rо pаsnитsат nо-nаz+лrо sа n+тysаnето иm, sаmото pаsöpаxа, uе
Саnuо е cnоcоöеn - öеs zа mp+znе" от rpаzиnата - zа cе pаsxо+zа nаzл++ и nаmиp
nо nеöеcата и zа pаsnpаsn sа scиuко, което cтаsа таm.
Така sаs+pmи npиклюuеnието nа zyеnn Долоpиzа, nа което xеpuоr+т и xеpuоrиnnта cе
cmnxа mnоrо, и то nе cаmо s mоmеnта, nо и npеs uелиn cи +иsот. Пpиклюuеnие, sа
което Саnuо mо+еmе zа pаsкаssа sекоsе nаpеz, ако öе +иsnл толкоsа z+лrо. Доn
Киxот cе npиöли+и zо Саnuо и my каsа nа yxото:
- Саnuо, mоm z+p+иm zа nоsnpsаm s тоsа, което cи sиznл nа nеöето, и ти тpnösа zа
snpsаm s тоsа, което аs sиznx s nеmеpата nа Моnтеcиnоc.. Ни zymа nоsеuе![332]
ГЛАВА ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА,
sа c+sетите, които Доn Киxот zаzе nа Саnuо Паncа, npеzи той zа nоеmе
ynpаsлеnието nа оcтpоsа, и sа zpyrи zоöpе оömиcлеnи nеmа
Хеpuоr+т и xеpuоrиnnта иsnитаxа такоsа yzоsолcтsие от cnолyuлиsото и sаöаsnо
npиклюuеnие c Долоpиzа, uе pеmиxа zа npоz+л+ат zа npаsnт nоzоönи mеrи, nооmpеnи
от zsаmата nаиsnи и лекоsеpnи nаmи rеpои, които т+й npоcтоzymnо rи ssиmаxа sа
иcтиncки. И т+й, cлеz като zаzе nаpе+zаnиn и nаn+тcтsиn nа cлyrите и nоzuиnеnите
cи как zа cе отnаcnт c+c Саnuо s ynpаsлеnието nа оöеmаnиn my оcтpоs, xеpuоr+т nа
zpyrиn zеn cлеz nолета nа Клаsилеnsо каsа nа Саnuо zа cе cтеrnе и npиrотsи zа
sаеmе mncтото cи nа ryöеpnатоp, sаmото оcтpоsитnnите my rо uакали, както cе uака
z++z npеs mеcеu mай. Саnuо my cе nоклоnи zо sеmnта и каsа:
- Слеz като cлnsоx от nеöето и cлеz като nоrлеzаx от nеöеcnите sиcиnи sеmnта и n
sиznx толкоsа mалка, npеzиmnото mи rоpеmо +елаnие zа cтаnа ryöеpnатоp nоиscтиnа
zоnnк+zе. Tо sа sелиuие е sc+mnоcт zа sлаcтsysаm nаz npоcеnо sp+nuе? Чyzо
rолnmо, uе ynpаsлnsаm mеnа xоpа, rолеmи колкото леmnиuи! Оcтаnаx c snеuатлеnие,
uе nе cа nоsеuе от mеnа +ителите nа unлата sеmn. Ако öлаrоsолите, sаmа mилоcт,
zа mи zаzете еznа mалка uаcтиuка от nеöето, zоpи и nолоsиn леsrа, öиx n nоел c
nоsеuе yzоsолcтsие, отколкото nай-rолеmиn оcтpоs nа csета.
- Ви+, npиnтелю Саnuо - отrоsоpи xеpuоr+т, - аs nе mоrа zа zаm nикоmy uаcт от
nеöето, n+к ако mе тn zа nе е nо-rолnmа-от nок+т, sаmото cаmо Гоcnоz mо+е zа
npаsи nоzоönи zаpоsе и окаssа такиsа mилоcти. Даsаm sи тоsа, което c+m s
c+cтоnnие zа zаm - еzиn отлиunо ycтpоеn оcтpоs, кp+r+л и pаsеn, иss+npеznо
nлоzоpоzеn и öоrат, и ако sие c+ymеете zа cе npоnsите, mе mо+ете sаеznо c
öоrатcтsата nа sеmnта zа cnеuелите и uаpcтsото nеöеcnо.
- Tоm е така, c+rлаcеn c+m - отrоsоpи Саnuо. - Дайте mи оcтpоs, а аs mе cе
nоm+uа zа ö+zа так+s ryöеpnатоp, uе nаnyк nа scиuки оöеcnиuи zа sаcлy+а nеöето.
Не npиеmаm ryöеpnатоpcтsото от nnкакsа лакоmиn, sа zа cтаnа nо-rолnm, отколкото
c+m, и zа cе иspаsnn c rолеmите, а от +елаnие zа оnитаm sкycа nа ynpаsлеnието.
[333]
- Вкycите ли rо sеzn++, Саnuо - каsа xеpuоr+т, - unл +иsот mе cи оöлиssате
np+cтите, sаmото mnоrо cлаzко nеmо е zа sаnоsnzsаm и zа ти cе nоzuиnnsат. Нnmа
c+mnеnие, uе коrато sаmиnт rоcnоzаp cтаnе иmnеpатоp - а той cиrypnо mе cе
иszиrnе zо иmnеpатоpcко ssаnие, както cа тp+rnали pаöотите, - nnmа zа ö+zе леcnо
zа my иsтp+rnат sлаcтта от p+uете и s z+nото nа zymата cи той mе c++алnsа и
cк+pöи, uе е npе+иsnл толкоsа rоzиnи, öеs zа е öил иmnеpатоp.
- Аs cи mиcлn, cеnsоp -отs+pnа Саnuо, - uе е xyöаsо zа ynpаsлnsаm, n+к ако mе и
cтаzо оsuе.
- Ние zsаmата mиcлиm nо еzиn и c+mи nаuиn, Саnuо. Но sие snаете scиuко sеuе -
каsа xеpuоr+т - и аs cе nаznsаm, uе mе ynpаsлnsате така ymnо, както ymnо и
pаsc++zаsате. Но sаcеrа cтиrа cmе npикаssали nо тоsи s+npоc и nе sаöpаsnйте, uе
yтpе cyтpиn тpnösа zа sаmиnете, sа zа nоеmете ynpаsлеnието nа оcтpоsа, и uе
zоsеuеpа mе sи cnаözn c zpеxите, които mе тpnösа zа nоcите, и c scиuки zpyrи
nеоöxоzиmи nеmа s+s sp+sка c sаmето sаmиnаsаnе.
- Да mе оöлекат както cи mат - каsа Саnuо, - nо както и zа c+m оöлеuеn, аs mе cи
ö+zа sиnаrи Саnuо Паncа.
- Така е - отrоsоpи xеpuоr+т, - nо scе nак zpеxите тpnösа zа отrоsаpnт nа
zл++nоcтта и nа cаnа, които sаеmате. Нnmа zа ö+zе zоöpе npаsnик+т zа cе оöлеuе
като sойnик, а sойnик+т - като csеmеnик. Вие, Саnuо, mе ö+zете оöлеuеn
nаnолоsиnа като yuеn, nаnолоsиnа като n+лкоsоzеu, sаmото s оcтpоsа, който sи
zаsаm, sоеnnото иsкycтsо е толкоsа nеоöxоzиmо, колкото и nаyката, а nаyката nе
nо-mалко е nеоöxоzиmа от sоеnnото иsкycтsо.
- Наyката mи е cлаöа - отrоsоpи Саnuо, - sаmото nе snаm zоpи аsöyката. Но
zоcтат+unо е zа sаnоmnn кp+cта, rzето rо cлаrат npеz аsöyката, и mе cтаnа zоö+p
ryöеpnатоp. Колкото zо sоеnnото иsкycтsо, ако mи zаzат оp++ие, c öо+иn nоmоm
nnmа zа rо иsnycnа иs p+ка, zокато cаm nе nаznа.
- С таsи zоöpа nаmет, Саnuо, коnто иmаm - каsа xеpuоr+т, - nnmа zа crpеmиm s
nиmо.
В тоsа spеmе zойzе Доn Киxот и коrато ysnа какsо е cтаnало и uе Саnuо тpnösа zа
sаmиnе nаö+psо sа оcтpоsа, nоиcка pаspеmеnие от xеpuоrа, ssе Саnuо sа p+ка и rо
отsеzе s cтаnта cи, sа zа rо nоc+sетsа как zа cе z+p+и като ryöеpnатоp. Като
sлnsоxа s cтаnта, той sатsоpи spатата, nакаpа nоuти nаcила Саnuо zа cеznе zо
nеrо и sаnоunа c+c cnокоеn rлаc:[334]
- Bлаrоzаpn öеsrpаnиunо nа nеöето, npиnтелю Саnuо, uе npеzи zа cе ycmиxnе nа
mеnе mаcтието, nа теöе cе nаznа еznа rолnmа cnолyка. Аs, който cе nаznsаx nа
mаcтлиsата cи c+zöа, sа zа ти nлатn sа cлy+öата ти, cе sи+zаm оmе s nаuалото nа
csоn s+sxоz, а ти npе+zеspеmеnnо, npотиs sакоnите nа szpаsиn pаsym, sи+zаm
+елаnиnта cи оc+mеcтsеnи. Еznи zаsат nоzкynи, mолnт, zоcа+zат, cтаsат s т+mnи
sоpи, xлеnuат, ynоpcтsysат и nе nоcтиrат тоsа, което +елаnт, а ето иzsа zpyr и
öеs zа snае как и sаmо, sаеmа zл++nоcтта и nоло+еnието, к+m които mnоsиnа cа cе
cтpеmили. Т+кmо тyк my е mncтото zа cе ка+е, uе еznи nаuиnаnиn cа mаcтлиsи,
zpyrи - nеmаcтnи. Ти, който sа mеnе cи cаmо еzиn zеöелак, ти, който nе c