Regulament Ediţia: Data: 02.04.2012 privind acordarea de burse și alte forme de sprijin material Revizia: 2 Data:04.04.

2012 Aprobat de SENAT pentru studenții din cadrul USAMV B Data: 04.04.2012

REGULAMENT
PRIVIND ACORDAREA DE BURSE ŞI ALTE FORME DE SPRIJIN MATERIAL PENTRU STUDENŢII DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE ŞTIINŢE AGRONOMICE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ BUCUREŞTI

I. CADRU LEGISLATIV Legea educaţiei naţionale nr.1/2011: Art.12. (1) Statul susţine studenţii cu probleme şi nevoi sociale, precum şi a aceia cu cerinţe educaţionale speciale; (2) Statul acordă burse sociale studenţilor proveniţi din familii defavorizate, precum şi celor instituţionalizaţi, în condiţiile legii; (3) Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente studenţilor cu performanţe universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive; (4) Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse pentru performanţe universitare. Art.223. (9) Fondurile pentru burse şi protecţie socială a studenţilor se alocă în funcţie de numărul de studenţi de la învăţământul cu frecvenţă, fără taxă de studii. (10) Studenţii beneficiază de burse de performanţă sau merit pentru stimularea excelenţei, precum şi de burse sociale pentru susţinerea financiară a studenţilor cu venituri reduse. Cuantumul minim al burselor sociale se propune anual de către CNFIS, ţinând cont de faptul că acestea trebuie să acopere cheltuielile minime de masă şi cazare. (11) Universităţile pot suplimenta fondul de burse prin venituri proprii extrabugetare.

Art.7. Cuantumul burselor se stabileşte anual de către CNFIS. Studenţii pot beneficia de burse de la bugetul de stat pe un număr de ani egali cu durata de şcolarizare specifică formei de învăţământ la care este înscris (studii universitare de licenţă şi studii universitare de masterat). Studenţii care beneficiază de burse sociale pot primi şi burse pentru performanţe universitare. aprobată cu modificări prin Legea 441/2001. celor proveniţi din case de copii sau plasament familial care nu realizează venituri. acestea vor fi acordate în conformitate cu prevederile contractului de sponsorizare.6. Universitatea poate completa fondul de burse provenit de la bugetul statului cu fonduri provenite din venituri proprii.5. studenţilor cu boli cronice. achitate în numerar prin card. respectiv bursele care se acordă studenţilor orfani de ambii părinţi. Tineretului şi Sportului. Art. Bursele de merit/performanţă se acordă studenţilor şi masteranzilor în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură. Fac excepţie de la aceasta bursele speciale. Art. în funcţie de situaţia materială a familiei studentului. Art. Fondurile necesare pentru acordarea burselor sunt repartizate Instituţiilor de Învăţământ Superior de către Ministerul Educaţiei. Cercetării. Pentru anul universitar 20112012. În conformitate cu Legea educaţiei naţionale nr. Sunt exceptaţi studenţii cuprinşi în Programul ERASMUS. cuantumul se stabileşte de către Biroul Senatului cu consultarea studenţilor din Senatul USAMV Bucureşti şi reprezintă sume nete. Bursele se atribuie studenţilor numai pe durata activităţilor universitare (cursuri. Conform OUG 133/2000. Studenţii care beneficiază de bursă sau stagii de studii în străinătate nu beneficiază de bursă în ţară.3. Art. DISPOZIŢII GENERALE Art. Art. ND/EB 2/8 .1/2011.9. Art. Art.II. activităţi practice. În cazul sponsorizării unui anumit număr de burse. studenţii de la cursuri de zi pot beneficia de burse de performanţă/merit şi burse sociale.4. sesiuni de examene semestriale.2. prin Contractul Instituţional în funcţie de numărul de studenţi români de la cursurile de zi finanţaţi de la buget de la ciclurile de licenţă şi masterat. Criteriile generale de acordare a burselor sunt precizate în metodologia de acordare a burselor. examene de licenţă sau dizertaţie) cu excepţia vacanţelor şi sesiunilor de restanţe. studenţii care studiază la cursuri de zi cu taxă în învăţământul superior de stat pot beneficia de burse finanţate de la bugetul de stat.1.8. Bursele sociale se acordă la cerere.

cardiopatii congenitale. 42/1990. celor care suferă de diabet. care se află în evidenţa unităţilor medicale. insuficienţă renală cronică. Acest ajutor se acordă ocazional pe baza cererii. miopie gravă. 10. epilepsie. aprobate de Biroul Consiliului Facultăţii la care se anexează certificatul medical al mamei şi certificatul de naştere al copilului şi este în sumă egală cu cuantumul a două burse de sociale (una pentru sarcină şi lăuzie şi alta pentru procurarea lenjeriei noului născut).sau în caz de deces al studentului(ei). astfel: a) ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte se poate acorda studenţilor orfani de ambii părinţi. r. boli imunologice. Studenţii primesc burse în baza criteriilor generale stabilite prin Hotărârea Guvernului 558/1998 şi precizate în prezentul regulament. spondilită anchilozantă sau reumatism articular. 11. cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA. Bursele sociale se acordă: a) Studenţilor integralişti cărora li se aplică prevederile Art. republicată. CRITERII GENERALE DE ACORDARE A BURSELOR ŞI A ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL Art. b) ajutorul social de maternitate se acordă studentelor ai căror soţi sunt studenţi şi studenţilor ale căror soţii nu realizează venituri. reţinut. studenţilor proveniţi din plasament familial. sindromuri de malabsorbţie grave. însoţit de brevet semnat de Preşedintele României. soţie sau copil . Art. suma atribuită fiind egală cu cea alocată pentru o bursă socială. din Legea nr. care nu realizează venituri. Art. rănit şi reţinut. 10 lit. Ajutoarele sociale se acordă indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă.III. 41/1990.12. studenţilor proveniţi din casele de copii. b) Studenţilor orfani. glaucom. cu soţie/soţ ND/EB 3/8 .cu una dintre menţiunile: rănit. studenţilor defavorizaţi din punct de vedere social. celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial. în limita fondurilor repartizate pentru burse de ajutor social. căsătorit(ă). c) Studenţilor bolnavi de TBC. care atestă calitatea unuia dintre părinţi de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" sau de "Erou martir" . garantat în plată prin Hotărâre de Guvern. a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât 75% din salariul minim brut pe economie. c) ajutorul social în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului(ei) . hepatită cronică. Această categorie de ajutor social ocazional se poate acorda aceluiaşi student o singură dată pe parcursul fiecărui semestru. boli maligne. în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr.soţ. d) Studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe ţară. remarcat prin fapte deosebite. astm bronşic.

examene de licenţă sau dizertaţie) în conformitate cu planul de învăţământ. Bursele sociale se pot acorda şi studenţilor care sunt înscrişi în anul următor pe bază de credite (restanţieri). Art. anul IV = 180. Facultăţile pot introduce şi alte criterii legate de rezultatele la învăţătură. cu condiţia ca numărul total al anilor în care beneficiază de bursă să nu depăşească numărul anilor de studiu prevăzut ca durată de şcolarizare la specializarea de la care urmează să beneficieze de bursă.13. activităţi practice. Art. Studenţii care urmează concomitent două specializări în instituţii de învăţământ superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii. dacă provin din case de copii sau din plasament familial.17. anul VI = 300). anul V = 240. integralist este studentul care a acumulat numărul de credite corespunzător pentru promovarea în anul următor de studii.18. spondilită anchilozantă sau reumatism articular acut. precum şi studenţii restanţieri pot primi burse începând cu semestrul următor datei de promovare a tuturor diferenţelor şi restanţelor. cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA. având nepromovate un număr de examene care nu depăşesc 20 credite. ND/EB 4/8 . anul III = 120. CRITERII SPECIFICE DE ACORDARE A BURSELOR ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL Art. Studenţii nu primesc bursă în anul de studiu pe care îl repetă. Bursele se atribuie şi pe perioada vacanţelor dacă studenţii bursieri sunt orfani de ambii părinţi. Acest ajutor social este egal cu cuantumul lunar a bursei sociale şi se atribuie pe baza cererii aprobate de Biroul Consiliului Facultăţii şi a certificatului de deces. Bursele de performanţă/merit şi sociale se atribuie studenţilor pe durata anului universitar (cursuri. boli imunologice. Noţiunea de integralist nu se referă numai la anul universitar precedent. ori dacă sunt bolnavi de TBC. Bursele de performanţă/merit se acordă numai studenţilor integralişti. glaucom. celor care suferă de diabet.14. dacă îndeplinesc condiţiile de şcolaritate pentru acordarea burselor. miopie gravă. sesiuni de examene. IV.care nu realizează venituri. sindromuri de malabsorbţie grave. Art.16.15. cumulat cu anii precedenţi (anul II =60. cardiopatii congenitale. Art. Studenţii transferaţi de la altă facultate. care se află în evidenţa unităţilor medicale. insuficienţă renală cronică. epilepsie. hepatită cronică. Art. astm bronşic. boli maligne.

Art. de la care au optat să primească bursă.21. Art. Acordarea burselor sociale se face în ordine crescătoare a venitului net pe membru de familie. Alocaţia de stat pentru copii nu se ia în calcul la determinarea venitului mediu net pe membru de familie.19. Adeverinţa medicală eliberată de unitatea sanitară la care studentul este în evidenţă. Art. afară de cazul când copilul a fost adoptat. În cazul când se realizează atât venituri impozabile lunare sub formă de salarii sau din pensii. ajutor de şomaj. Veniturile studentului se cumulează cu veniturile părinţilor (susţinătorilor legali). în cazul în care cererea se fundamentează pe prevederile art. În cazul când acest părinte se recăsătoreşte. Bursa de performanţă/merit se acordă studenţilor „începând cu anul II de studiu”.Art. În situaţia când ambii soţi sunt studenţi. Art. ND/EB 5/8 . Pentru studenții înscriși în anul I de studiu. în vârstă de până la 25 ani. în funcție de rezultatele obținute după prima sesiune de examene. începând cu al II lea semestru. Studenţii admişi la două specializări au obligaţia de a depune la secretariatul facultăţii. cât şi venituri impozabile anual.20. garantat în plată şi care se reactualizează. La atribuirea bursei studenţilor ai căror părinţi sunt divorţaţi. diverse ajutoare sociale de stat.27.28. 24. Bursele sociale se acordă studenţilor pe bază de cerere. concretizate prin media de cel puţin 9.22. Art. În conţinutul adeverinţei este necesar să fie precizat. se pot acorda burse de performanță / merit. o adeverinţă din care să rezulte că la cealaltă specializare nu primesc bursă.c). dacă în anul precedent au obţinut rezultate foarte bune la învăţătură. că a fost eliberată pentru a-i servi la obţinerea bursei de ajutor social şi să fie vizată de Dispensarul studenţesc al USAMV Bucureşti.25. calculul în vederea atribuirii bursei de ajutor social se face prin cumularea veniturilor lunare cu a douăsprezecea parte din veniturile anuale. Art. cu respectarea condiției de medie.26. expres.11. lit. pentru acordarea bursei de ajutor social se vor avea în vedere veniturile realizate de părinţii fiecăruia. din iarnă. limita maximă a venitului fiind salariul minim brut pe economie. 23. se ţine seama de veniturile părintelui care îi întreţine. Art. nu se va ţine seama de veniturile soţului (soţiei). Art.00. în ordinea de prioritate prevăzută de criteriile generale şi în limita fondului alocat. Art.

33.Art. 441/2001. studenţi bolnavi. Studenţii care au beneficiat de burse sociale trebuie să se fie promovaţi şi să declare pe propria răspundere că situaţia în baza căreia au obţinut bursa nu s-a modificat. Instituţia de învăţământ superior nu poate fi făcută răspunzătoare de consecinţele unor declaraţii false sau incomplete.). la solicitarea organelor de control financiar. Verificarea autenticităţii declaraţiilor se poate face pe cale legală. V. alte categorii. Studenţii admişi cu taxă pot beneficia de burse din fondul repartizat facultăţii şi fiecărui an de studii conform Legii nr.30. Cercetării. La începutul semestrului al II-lea se procedează la verificarea condiţiilor de menţinere a burselor.29. Actele necesare pentru acordarea bursei de ajutor social sunt cererea şi declaraţia de venit – formular tip la care se anexează documentele pentru justificarea celor declarate (adeverinţă de venit. Tineretului şi Sportului în funcţie de numărul de studenţi români. Art. se face proporţional cu numărul de studenţi finanţaţi de la buget la care se adaugă 25% din numărul studenţilor cu taxă care au achitat cel puţin tranşa I a taxei de studii.32. La medii aproximativ egale se va ţine cont de priorităţile: studenţi orfani. cu finanţare de la buget.35. adeverinţă medicală. În cazul în care venitul lunar este zero este necesară o „anchetă socială”.34. Studenţii care au beneficiat de burse de merit trebuie să îndeplinească condiţia de medie ( Art. Art. Art. Repartizarea pe facultăţi a fondului de burse alocat de către Ministerul Educaţiei. ND/EB 6/8 . Fondul rămas după stabilirea fondului alocat burselor sociale facultăţile îl transformă în burse de merit şi îl repartizează pe ani de studii. Art. PROCEDURA STABILIRII BURSELOR ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL Art. Art.31. Din fondul total de burse repartizat facultăţilor de către Comisia Centrală de Burse a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti. curs de zi. Declaraţia de venituri şi documentele justificative anexate în vederea obţinerii bursei de ajutor social constituie înscrisul cu valoare juridică. realizată de primărie. deces etc. copie de pe certificat naştere. se deduc mai întâi sumele necesare pentru acordarea burselor sociale (inclusiv ajutoarelor sociale ocazionale). Bursele se acordă anual.20).

 Art. însoţite de centralizator şi lista nominală a studenţilor care beneficiază de burse şi pe perioada vacanţelor.facultăţile afişează mediile anului precedent.Comisia Centrală repartizează fondul de burse pe facultăţi şi îl transmite acestora.facultăţile întocmesc şi transmit la Rectorat situaţia cu numărul studenţilor în funcţie de care se repartizează fondul de burse. În vederea atribuirii burselor se constituie:  Comisia Centrală a burselor la nivelul Universităţii.  Reprezentantul studenţilor în Biroul Senatului . Art. în următoarea componenţă:  Rectorul sau înlocuitorul acestuia – preşedinte.VI. Studenţii care nu au prezentat cererile şi actele doveditoare sau contestaţiile în termenele stabilite de facultate nu mai pot beneficia de bursă. Lucrările de atribuire a burselor se referă la următoarele activităţi: .38.36. ND/EB 7/8 .Comisia Centrală verifică listele. .  Consilier Juridic.facultăţile definitivează listele cu studenţii care beneficiază de burse.membru.39.membri. Studenţii cărora nu li se acordă burse şi care consideră că sunt îndreptăţiţi să primească bursă pot depune contestaţii scrise la Decanatul Facultăţii. întocmeşte centralizatorul pe universitate şi le transmite Serviciului Campus în vederea întocmirii ştatelor de burse.  Reprezentanţii studenţilor în Consiliul facultăţii .37. . . Art.facultăţile transmit Comisiei Centrale listele cu studenţii care beneficiază de burse. afişează clasamentul studenţilor în ordinea mediilor şi rezolvă eventualele contestaţii legate de medii. Comisia de la nivelul facultăţii soluţionează contestaţiile respective.  Director economic – membru. în termenul fixat odată cu afişarea listelor cu bursele acordate. le afişează şi rezolvă eventualele contestaţii. .  Secretarul facultăţii – membru. . Comisii de atribuire a burselor la nivelul fiecărei facultăţi.  Secretar şef universitate – membru. formate din:  Decanul facultăţii sau înlocuitorul acestuia – preşedinte. PROCEDURA DE ATRIBUIRE A BURSELOR ŞI ALTOR FORME DE SPRIJIN MATERIAL Art.

ND/EB 8/8 .depunerea de acte false.40. Prezentul regulament a fost adoptat în şedinţa de Senat al Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti din data de 4 aprilie 2012 şi înlocuiește celelalte regulamente datate anterior.retragerea studentului de la studii. . DISOPZIŢII FINALE Comisia de burse a facultăţii poate hotărî retragerea sau imputarea bursei primite în cazuri speciale: . Art. situaţii deosebite.VII. abateri grave de la disciplina universitară.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful