You are on page 1of 20

Doamne,
Chiar dacã îmi trag pãtura pe cap când aud deºteptãtorul, mulþumesc pentru auz. Sunt mulþi care nu aud! Chiar dacã mã dau jos din pat cu greu, mulþumesc pentru cã pot face lucrul acesta. Sunt mulþi oameni fãrã putere! Chiar dacã abia îmi þin ochii deschiºi în soarele dimineþii, mulþumesc pentru vãz. Sunt unt mulþi care nu vãd! Chiar dacã atunci când mã scol nu-mi gãsesc ciorapii ºi baia este ocupatã, mulþumesc pentru familia mea. Sunt mulþi oameni singuri! Chiar dacã micul dejun nu aratã ca ºi în reviste, mulþumesc pentru hranã. Sunt mulþi oameni care suferã de foame! Chiar dacã rutina slujbei mele este monotonã, mulþumesc pentru oportunitatea de a lucra. Sunt mulþi oameni care nu au un loc de muncã! Chiar dacã mã plâng uneori ºi aº vrea ca circumstanþele în care mã aflu sã nu mã limiteze, mulþumesc pentru darul vieþii. ªi pentru mii de binecuvântãri de care am parte fãrã sã le merit, Doamne, îþi mulþumesc! DOAMNE, MULÞUMESC!
Ligia igia Elisabeta Belþig

Cuprins
pag. 3 Iarna pag. 4 Este

2005-2006 – Un pãrinte

luminã ºi fericire pe drumul ce duce spre Ierihon... – Corina Hriþcu

pag. 5 Cum poþi birui vrãjmaºii? – Zenuþa Micurescu pag. 6 „Cãutaþi în Cartea Domnului (2 Împãraþi)

ºi citiþi! Nici una dintre toate acestea nu va lipsi...” – Viorica Atudoroae
pag. 7 Gãseºti personajul, gãsind autorul! – Aura Simina Identificaþi autorii! – Lore & Deny Atudoroae pag. 8 „...Fiul

omului a venit sã caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut” – Florin Copil

pag. 9 O nouã viziune – Buny Lois pag. 10 Povestea fulgilor de nea – Becky Sala pag. 11 Bârfitorul – Sebastian Copil pag. 12 Inspecþie în Casa Domnului – Rozi Leahu pag. 13 Iacov, fiul lui Isaac – Predicatorul pag. 14 Revenirea Domnului Hristos, – Daniel Heinstein pag. 15 Reversul poruncii a cincea – Iosif Anca pag. 16 Secolul XVI – Daniel Brânzei

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Fondurile necesare editãrii ºi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 distribuirii revistei „Betel pentru copii ºi 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 adolescenþi”, ajunsã în prezent la 4.000 de 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 exemplare, se constituie din donaþii din 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 þarã ºi strãinãtate. Cei care doresc sã 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 sprijine aceastã lucrare pot depune bani 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 în contul Bisericii lui Dumnezeu 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Apostolicã Arad, deschis la BCR Arad, 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 având codul IBAN: RO 37RNCB 1200000 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 135260001 135260001. 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Vã mulþumim în Numele Domnului Isus! 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 Colectivul redacþiei 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123

pag. 17 Rãspunsuri 15/2005 • Întrebãri pag. 18 „Hai

sã ne certãm!” • Cel mai bogat • Curajul unui copil

pag. 19 Cartea Neemia de la A la Z – Cosmina Simina Împãrat care a mâncat iarbã – Eugenia Tomuº Teoreme spirituale – Marius Leahu

ISSN: 1583-2589

Tipar executat la S.C.

Studio Media Art S.R.L. Arad, Tel./Fax: 0257-253391

manierat. dacã nu vei face nimic cu folos în iarna aceasta. cãci se topeºte când treci pe la ecuator. Timp de meditaþii sfinte. ce-i drept luminozitatea este mai mare iarna – de la reflexia zãpezii. În felul acesta sania o sã alunece uºor ºi fãrã mult zgomot.Editorial Iarna… Motiv de bucurie pentru copii. îngheþ. cãci primii fulgi de zãpadã s-au depus pe pãmânt iar primii bulgãri „se transmit” de la unii la alþii. Bineînþeles cã de sanie. serile de stãruinþã în rugãciune din fiecare familie ºi din locul de adunare. demn de un copil credincios. vei constata la vara viitoare ºi regretele le vei gusta la sfârºitul semestrului doi dacã în semestrul întâi n-ai obþinut note ºi medii bune. Dacã aceste stãri sunt permanente. iar carul pentru vara viitoare o sã meargã pe roate. Dar iarna are ºi ea dezavantajele ei: frig. vara ºi iarna. Vizitaþi ajutaþi bunicii alþi bolnavii • Participaþi la cât mai multe seri de evanghelizare – învãþare ºi rugãciune. cei de la Betel au planificat timpul pentru evanghelizare localã ºi pentru misiunile din jur. cãci iarna-i vara sufletului – adicã existã timp mai mult pentru seri de învãþãturã ºi rugãciune. de parcã ar fi un salut de sezon. Un pãrinte Betel 3 . Aºadar am prezentat iarna într-o luminã favorabilã. De asemenea nu uitaþi cã este doar un salut între copii ºi sã nu o salutaþi ºi pe bunica la fel. frigul ºi cãldura. Cum se spune „vei cãuta dupã zãpada de anul trecut” ºi nu o poþi aduce nici din emisfera sudicã (unde este iarnã când la noi e varã). atât la ºcoalã cât ºi la bisericã ºi în timpul liber . Iatã câteva propuneri concrete pentru iarna aceasta: • Practicaþi un comportament civilizat. tot ce rãmâne de fãcut este sã fie folosite la vremea lor în beneficiul tuturor. iar florile care au supravieþuit sunt „retrase” ºi vãd soarele doar prin ferestre. acestea sunt în mare datele problemei. Dragi copii. Sper cã n-au fost copiii mai grijulii în a se pregãti pentru sanie ºi gospodinele pentru a umple cãmara de alimente sau lada frigorificã decât cel credincios în stabilirea prioritãþilor spirituale. Adicã. liber. nu va înceta semãnatul ºi seceratul. aceasta e realitatea fizicã ºi meteorologicã. adolescenþi ºi pãrinþi. bob ºi schiuri vã interesaþi voi fãrã sã publicãm noi vreo reclamã aferentã. Nu uitaþi însã cã toate lucrurile îºi au vremea lor. De exemplu. • Vizit aþi ºi ajut aþi bunici i ºi al þi bãtrâni sau bolnavi i din adunarea sau localitatea voastrã. • Finalizaþi cu bine citirea Bibliei în anul 2005 ºi demaraþi un nou orar personal de citire ºi studiere a Bibliei pentru anul 2006. Iarna… Vreme de odihnã pentru cel ce a fructificat celelalte anotimpuri. ziua ºi noaptea” (Genesa 8:22). Atenþie cum îi „timbraþi” sã nu capete prea mare vitezã ºi sã ajungã unde nu trebuie. lipsa legumelor ºi a fructelor proaspete. „Cât va fi pãmântul. adicã nu toatã iarna e vacanþã ºi totodatã gândiþi-vã (adolescenþii) cã vine vremea când veþi abandona ºi jocurile copilãreºti.

Priveºte ºi gândeºte Nu era nici soare nici fericire pe drumul ce duce spre Ierihon. dar nu puteau sã-i plãteascã un strop de luminã. glasul norodului se auzea mai tare azi. se deschise cerul pentru a-l îmbrãca într-o veºnicie de luminã. purtându-ºi oamenii prin pieþe. iar o voce i-a rãspuns: „Trece Isus din Nazaret”. pentru o clipã. ci cu parfumuri ce îmbie spre pãcat ºi urã! Priveºte drumul spre Ierihon! Se aud încã strigãtele orbilor! Se vãd încã monedele uitate în pulbere în schimbul unui dar atât de mare! Se vãd încã ochii orbilor deschiºi cu tinã. însoþindu-l în fiecare zi pânã la marginea cetãþii. ci valoarea lui Isus ce s-a descoperit în ochii lui întunecaþi de durere ºi inima lui nemulþumitã de zgomotul bãnuþilor aruncaþi pe trotuar. apoi a lumii duºmane! M-a privit ºi pe mine! Te-a privit ºi pe tine! Este luminã ºi fericire pe drumul ce duce spre Ierihon! Corina Hriþcu 4 Betel . Orbul a lãsat în urmã drumul plin de praf ºi bãnuþii câºtigaþi ºi a plecat dupã Isus slãvind pe Dumnezeu. L-a dezbrãcat de veºmintele-i de cerºetor ºi i-a dat luminã pentru a-i vedea chipul. fãrã untdelemn ºi roade cu miros plãcut. Doar praful de pe drum i se aºeza pe veºminte. pe drumuri. Una ºi încã una îi alunecau în palmã. Erau zile negre ce-ºi scufundau culoarea în ochii rãmaºi fãrã luminã ai unui orb. fiul lui David ai milã de mine!” În dreptul unui om cu haine zdrenþuite cu ochii împãienjeniþi de întuneric s-a oprit Isus. Se vãd încã mâinile lui Isus întinse pe cruce pentru a îmbrãþiºa întreaga lume! Se vãd încã ochii blânzi ce privesc faþa tâlharului. nimic nu rãsuna mai tare decât glasul ºi credinþa-i ce spuneau: „Isuse. cum îºi adoarme copiii pe braþe! Ce n-ar fi dat sã poatã privi flãcãrile vetrelor ºi rândurile mãrunte ale unei Scripturi ce spune multe lucruri frumoase! Ce n-ar fi dat sã vadã un Mântuitor care vorbeºte oamenilor despre mântuire. Ce multe zgomote pot sã îngroape ochii ºi mintea pentru a nu vedea cerul! Ce multe monede pot sã cumpere lumina ºi sã o ascundã pentru a rãtãci sufletele noastre într-o lume întunecatã! Ce negre draperii pot sã ne acopere ochii pentru a privi scena lumii într-o luminã falsã. prin cetate ºi seara. Ce n-ar fi dat sã poatã privi ziua cum îºi îmbracã haina de sãrbãtoare. mai mult ca oricând. În ochii lui lipsiþi de contur ºi strãlucire. vindecându-i ºi salvându-le sufletele! Dar iatã cã. Nu a fost darul aruncat de silã în pumnul unui cerºetor orb. Auzind orbul aceasta. Zidurile înalte ce o înconjurau nu însemnau nimic pentru el. doar zgomotul monedelor reci lãsate în mâna-i întinsã îi bucurau viaþa. Nu avea nimic de spus pentru cã albastrul cerului nu era pentru el o dimineaþã ºi nici seara nu-l primea sã-i priveascã apusul. El a întrebat „Ce este?”.

— Bine Tudore! a zis tatãl meu ºi ºi-au strâns mâna în semn de prietenie. sau sã punã pe alþi bãieþi sã mã batã. „Când îi face prieteni chiar ºi pe vrãjmaºii lui. aduni cãrbuni aprinºi pe capul lui ºi Domnul îþi va rãsplãti rãsplãti” (Proverbe 25:21-22) Zis ºi fãcut. a povestit mamei cum a fost bãtut la ºcoalã. în mod discret.” (Proverbe 16:7) Zenuþa Micurescu Betel 5 . În urmã vor avea experienþe frumoase cu Domnul ºi vã veþi bucura împreunã. Dacã în inima voastrã se seamãnã o sãmânþã rea. Câþi pãrinþi îºi mai educã astãzi copiii în felul acesta? Pãrinþi! Este foarte bine sã discutaþi cu copiii dumneavoastrã când se întorc de la ºcoalã sau de la bisericã ca sã cunoaºteþi problemele cu care se confruntã ei. — Ai încercat sã-i spui domnului învãþãtor? zise mama. mâine va fi poate prea târziu pentru a mai putea fi corectaþi. dã-i apã sã bea. dã-i pâine sã mãnânce. — Dar mamã! El mã bate. A doua zi bunica a pregãtit un pachet de mâncare ºi pentru Tudor ºi tata l-a chemat mai la o parte ºi. ci dimpotrivã: „Dacã flãmând vrãjmaºul tãu. dacã-i este sete. hotãrî mama. — Da! Dragul meu. din ea vor creºte poate o sutã de lucruri rele. ºi eu sã-i duc sã mãnânce? întrebã mirat el. te rog sã vii la mine ºi sã-mi spui. Mergând acasã necãjit. i l-a oferit. El a fãcut ochii mari ºi nu-i venea sã creadã cã cel pe care îl bãtuse îi dã sã mãnânce. Sã nu uitãm: Când sunt plãcute Domnului cãile cuiva. sã ºtii cã Tudor din capãtul satului. nu i-a plãcut sã se „înhaite” cu bãieþii care erau bãtãuºi ºi neastâmpãraþi. Cãci fãcând aºa. mã loveºte sau mã împinge ca sã cad ºi eu nu l-am supãrat cu nimic. Dacã astãzi nesocotiþi sfatul.Toþi oamenii mari au fost mici mai întâi Bunica mi-a povestit despre tatãl meu cã de mic copil avea un temperament liniºtit. Rugaþi-vã împreunã cerând cãlãuzire pentru a-i sfãtui cum sã acþioneze în diferitele situaþii din viaþã. Copii! Spuneþi pãrinþilor ce discuþii purtaþi cu colegii sau cu prietenii voºtrii ºi ce vã îndeamnã ei sã faceþi. am sã pregãtesc un pachet cu mâncare ºi pentru el ºi cred cã Domnul va lucra la inima acestui bãiat sã nu se mai poarte rãu cu tine. ori de câte ori trece pe lângã mine. ca sã nu se poarte apoi ºi mai rãu cu mine. — Dacã aºa stau lucrurile. acest fapt l-a iritat pe un coleg care rãmãsese repetent vreo doi ani la rând ºi a început sã se poarte urât cu el ºi sã-l batã pentru cã evita compania lui ºi a celorlalþi bãieþi din „gaºcã”. apoi îi zise: — Ionicã. — Mamã. în Sfânta Scripturã scrie sã nu întoarcem nimãnui Dacã este rãu pentru rãu. Când a mers la ºcoalã. începând de astãzi n-am sã te mai bat niciodatã ºi dacã alþi bãieþi au ceva cu tine. — Mã tem sã-i spun învãþãtorului. Vãzându-l mai retras. ne vom ruga Domnului ºi mâine când vei merge la ºcoalã.

apoi ordonaþi-i descrescãtor. Împãratul a reformat sãrbãtoarea _______________ dar apoi a murit la vârsta de _______________ ucis de _______________ împãratul _______________. El a ucis pe împãratul _______________ urmaºul lui Ahab conform profeþiei lui _______________. De ce a fost atât de severã aceastã pedeapsã? ________________________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4) _______________ a fost ales de Dumnezeu sã _______________ casa lui Ahab. Gozan. Halah. Luz. 3) Elisei a _______________ niºte _______________ din localitatea _______________. dupã anii lor de domnie. Ninive. apoi a ajuns la ______________ care l-a trimis ______________ în ______________ unde a fost _______________. Ninive.Cãutaþi în Cartea Domnului „Cãutaþi în Cartea Domnului (2 Împãraþi) ºi citiþi! Nici una dintre acestea nu va lipsi. Apoi s-au dus la proorociþa _______________ care locuia în _______________. 10) Descrieþi viaþa împãratului care vã place mai mult. Sefarvaim. Împãratul a rãmas credincios pânã la _______________ apoi a ____________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 6) Indicaþi prin sãgeþi slujbele urmãtorilor oameni: Iehoiada Ilie Hulda Atalia Hilchia Osea ªafan logofãt împãrat preot prooroc împãrat 7) Scrieþi în ordine cronologicã împãraþii lui Iuda ºi ai lui Israel.) copiii au fost _______________ de _______________. 9) În timpul împãratului _______________ s-a gãsit Cartea _______________. Din care din urmãtoarele localitãþi au fost deportaþi oameni în cetãþile Samariei? Golan. Horeb. Ava..” 1) Naaman informat de _______________ a venit în Israel la _______________. Drept urmare _______________ (nr. 2) Ghehazi a alergat dupã _______________ ºi a cerut ______________________________. Datoritã lãcomiei lui a fost _______________ cu _______________.. Cuta. Hamat. Damasc. Apoi la vârsta de __________ a fost pus împãrat în locul lui _______________ de cãtre preotul _______________. dintre cei prezentaþi în 2 Împãraþi _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __________________________________________________________________________________ Viorica Atudoroae 6 Betel . 8) În care din urmãtoarele localitãþi au fost deportaþi evreii? Habor. 5) Un copil din neamul lui David de __________ (vârsta) a fost ascuns în _______________ de _______________. Babilon.

Fiþi gata în trei zile”– ________________________ 4. „Sã Te fereascã Dumnezeu. „Îndrãzneºte fiicã! Credinþa ta te-a mântuit” Autor: ______________________________ 7. ca sã nu se zicã despre mine: «L-a omorât o femeie»” Autor: ______________________________ 3. Înþelepciunea lui ________________ „Aduceþi-mi o sabie” – _______________________ 8. ascultaþi. Doamne! Sã nu Þi se întâmple aºa ceva!” Autor: ______________________________ 9. „Eu sunt glasul celui ce strigã în pustie” Autor: ______________________________ 2.” Autor: ______________________________ 4. „Luaþi-mã ºi aruncaþi-mã în mare!” Autor: ______________________________ 5. gãsind autorul! 1. „Pânã când vei fi beatã? Du-te de te trezeºte. „Pedeapsa mea e prea asprã ca s-o pot suferi!” Autor: ______________________________ Lore & Deny Atudoroae Betel 7 . Rãbdarea lui ____________________ „Ascultaþi. „Eºti Tu Împãratul Iudeilor?” Autor: ______________________________ 8. Curajul lui _____________________ „Iatã ce cer ºi ce doresc” – ____________________ 10.Binecuvântat sã fie Domnul” – ________________ 2. „Eu nu sunt vrednic sã-I dezleg cureaua încãlþãmintei Lui” Autor: ______________________________ 10... Blândeþea lui ___________________ . Ascultarea lui ___________________ „Opreºte-te acum” – __________________________ 6. Vitejia lui ______________________ „Nimeni sã nu-ºi piardã nãdejdea” – ____________ 7. Neprihãnirea lui _________________ .Cãutaþi în Cartea Domnului Gãseºti personajul. cuvintele mele” – ___________ Aura Simina Identificaþi autorii! 1. Râvna lui ______________________ „Apropiaþi-vã de mine” – ______________________ 9. „Locuiesc ca un strãin într-o þarã strãinã” Autor: ______________________________ 6. Statornicia lui __________________ „Dumnezeul tãu va fi Dumnezeul meu” – ________ 5. „Scoate-þi sabia ºi omoarã-mã. Credincioºia lui _________________ „Doamne dacã am cãpãtat trecere” – ____________ 3.

Numele ”Fiul Omului” ne vorbeºte despre faptul cã Dumnezeu s-a fãcut om. ci pierdut pentru Dumnezeu. adicã eºti departe de Dumnezeu. Când cauþi ceva chiar vrei sã gãseºti acel lucru. El. ºi pãrinþii tãi la fel. morþi sau bãtuþi. sau un pastor. care printrun cuvânt a creat oceanele ºi a despãrþit cerurile de pãmânt. Cum m-am îndepãrtat de Dumnezeu? Cum am ajuns sã fiu pierdut? Acestea pot fi câteva dintre întrebãrile pe care þi le poþi pune singur.) dorind sã fie gãsit cât mai repede. scuipat ºi rãstignit pe cruce ca sã te caute pe tine ºi pe mine. etc. la fel ca ºi mine. fãcând cel mai mare efort: ªi-a dat viaþa pentru tine. pãrinþii anunþã în ziare ºi la televizor. Pentru Domnul Isus tu eºti foarte important ºi de aceea El a fãcut tot posibilul sã te caute ºi sã te gãseascã. a luat o înfãþiºare de om: I-a fost foame. de ce eºti egoist? Te-au învãþat pãrinþii toate aceste lucruri când încã erai micuþ? Nu cred. el apare de 80 de ori menþionat în Noul Testament. felul în care era îmbrãcat ultima datã când a fost vãzut. În Luca 19:10 scrie: „…sã mântuiascã ce era pierdut”. Nu-i aºa cã simþi o mare pãrere de rãu când auzi o astfel de veste. alþii nu. Aceasta a fost misiunea Lui ca Fiu al omului: El a devenit Fiul omului ca tu sã devii fiul lui Dumnezeu! Dacã El n-ar fi venit. înfãþiºarea. Oare ai fost tu gãsit de El? Florin Copil 8 Betel . de ce te enervezi uneori. chiar dacã nu-i cunoºti pe acei copii? Dumnezeu vrea ca nici un copil sã nu fie pierdut ºi de aceea. Când se pierde un copil. Dar cine este cu adevãrat Mântuitorul trimis de Dumnezeu? Versetul ne spune: Fiul Omului – Isus. Dacã n-ai ºtiut lucrul acesta. unde dau cât mai multe detalii despre el (poza copilului. Unii copii sunt gãsiþi. tu n-ai fi putut fi gãsit niciodatã.Lecþie biblicã pentru copii „…Fiul Omului a venit sã caute ºi sã mântuiascã ce era pierdut” (Luca 19:10) Ai fost vreodatã pierdut? Dacã da. Dumnezeu nu ne-a trimis un om bun. nu-i aºa? Dacã lucrul acela e important pentru tine faci tot posibilul sã-l gãseºti. Dar cine era pierdut? Pierdut de ce? Poate te gândeºti: eu nu sunt pierdut! Dar versetul nu se referã la faptul cã eºti rãtãcit pe undeva departe de pãrinþii tãi. a fost obosit ºi s-a lãsat batjocorit. Cu siguranþã te-au cãutat peste tot cu disperare. întreabã-te de ce nu asculþi totdeauna de pãrinþi. Rãspunsul e urmãtorul: pãcatul tãu te-a îndepãrtat de Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu. cei pierduþi din cauza pãcatului nostru. un preot. iar alþii prea târziu. Chiar Domnul Isus ºi-a ales acest titlu. ne face sã fim pierduþi de El. ªi tu. ci chiar pe Fiul Sãu. te-ai nãscut cu o naturã pãcãtoasã. Biblia spune cã un singur pãcat ne desparte de Dumnezeu. versetul spune cã El ne-a trimis un Mântuitor care sã ne salveze din pãcatul nostru. cred cã te-ai speriat foarte tare.

Discret încercã sã o ajute. Pe mãsurã ce se depãna mesajul. n-am o casã sã fie a mea.. Ploaia rece ºi mãruntã îi bãtea în faþã. Dumnezeu. care. Rugãciunea de consacrare îi cimentã ºi mai mult înþelegerea clarã asupra voii lui Dumnezeu de a lucra cu copiii nemântuiþi de pretutindeni. Dar nu. oriunde vã cheamã: în familia voastrã. a vãzut inima ei ºi s-a îngrijit de toate costurile cãlãtoriilor ei. Cu fiecare an care trecea. Dragi tineri ºi tinere! Lucrarea Domnului e mare ºi întinsã ºi fiecare dintre voi puteþi deveni o unealtã binecuvântatã pentru lãrgirea Împãrãþiei.. dar parcã El se depãrteazã tot mai mult de mine. Se bucurã când sosi în faþa apartamentului unde locuia ºi deschise grãbitã. Oare care sunt „surprizele” pregãtite de Cel Sfânt pentru fiecare dintre noi? Nu ºtiu! Un lucru însã e sigur. în finalul predicii. sfinþiþi pe Isus ca Domn ºi lucraþi pentru El. pãrinþii au repudiat-o. I-a fost tatã ºi mamã. întrerupt numai de suspinele unei inimi rãvãºite care se prãbuºise în faþa multor talazuri. Era Delia. Crescuse împreunã cu încã trei fraþi. sau pretutindeni. Dar. se dãrui cu totul acestei lucrãri. îngropatã în negura vremii. prinsã în plasa autocompãtimirii. A renunþat la catedra de biologie ºi sub aripa credincioºiei lui Dumnezeu a cãlãtorit în Republica Moldova. Se gândi sã nu deschidã. au copiii lor. de îndatã ce pãºi înãuntru observã faþa plânsã ºi disperatã a Sorinei. Draga mea. Dumnezeu m-a uitat cu totul! rãspunse sec Sorina. Dar nici patul parcã nu o ajuta sã se încãlzeascã. dac-ai putea vedea cât de mult e de lucru în lucrarea Lui. Eu n-am nimic.. Dumnezeu le face toate bune! Buny Lois Betel 9 . — Am renunþat la toate în lumea aceasta de dragul lui Isus. Deschise uºa dormitorului ºi se ghemui sub pãtura groasã ºi caldã. iar când. sã mã ajuþi în lucrarea cu copiii. κi ridicã gulerul pentru a se ocroti de vântul îngheþat care ºuiera. în îndurare. Dar la douãzeci ºi doi de ani. Un tremur uºor îi apucã tot trupul. s-a mutat în alt oraº unde ºi-a gãsit un serviciu ºi o bisericã bunã. fãrã pãrinþi. Alte fete la vârsta mea au un cãmin cald. o epavã! — O! Sorina. Lãsaþi-vã inima prelucratã. — Cum ai ajuns sã constaþi asta? A urmat un lung moment de tãcere. un soþ iubitor. de când ea se întâlnise cu Domnul Isus. am ajuns. În toþi aceºti ani. o bunã prietenã din bisericã. a ascultat un mesaj rostit de un misionar din Republica Moldova care vizita biserica.. κi aminti cu nostalgie de anii copilãriei. ce sã lucrez? Eu n-am soþ. fãrã cãmin.. Sunetul suneriei o fãcu însã sã tresãre.. dacã mã las în mâna Lui puternicã pot sã-I fiu folositoare chiar dacã sunt singurã. Sorina sãri în picioare.. îºi scoase cizmele ºi paltonul ºi se gândi sã intre în bucãtãrie. Cine ºtie dacã nu pentru o lucrare ca aceasta te-a chemat Dumnezeul în Biserica Lui! Sorina tresãri. Înfriguratã cum era. Dar aºteptarea îi fu zadarnicã. Dar când mi-am adus starea mea la picioarele Domnului am înþeles cã lucrurile stau altfel. Dumnezeu a cãlãuzit-o în toate. Dupã ce se mai liniºti îºi deschise inima.. pentru cã soneria insista. Cu ardoarea ºi înflãcãrarea sa obiºnuitã. — Dar.. în bisericã. te înþeleg foarte bine pentru cã ºi eu am trecut prin asemenea stãri. Mi se pãrea cã sunt uitatã de toþi.. Dupã câteva luni. fratele a lansat rugãmintea ca unii dintre cei tineri sã se înroleze în lucrarea lui Hristos. Dupã terminarea facultãþii. Începutul a fost mai greu. printre vecini. Acum Sorina înþelege bine de ce Dumnezeu a cãlãuzit-o în acest fel ºi încã drumul în faþã este necunoscut. În aceste zile se pregãteºte pentru o nouã misiune în altã parte a lumii. de undeva. n-ai mai sta pe gânduri. Dupã un timp stabilit. fãrã viitor. n-am copiii mei. Ochii i se umplurã de lacrimi iar mintea ei era frãmântatã pânã la deprimare. au activitate.Adolescenþa „Ce searã rece” îºi zicea Sorina care tocmai se întorcea de la serviciu. Am aºteptat atâta timp ºi acuma constat cã sunt singurã. Nu voia sã ºtie nimeni apãsarea ei. dar cu fiecare zi care trecea începuse sã-i fie dragã chiar indispensabilã aceastã datorie: „grija pentru mântuirea celor micuþi”. sã-i ureze bun venit. nu-i era foame! κi roti privirea tristã ºi aºtepta ca cineva. singurãtatea îºi pusese pecetea pe fiecare colþiºor al inimii iar acum o împingea la cârtire. Cu ce-aº putea sã-i slujesc pe cei din jur? — Eu aº avea nevoie de tine. Sorina simþi chemarea Duhului Sfânt de a se implica cu copiii nemântuiþi de acolo. se ridicã ºi ºovãielnic deschise. a primit mulþi fraþi ºi surori. s-a reîntors pentru o scurtã perioadã. plecând apoi în El-Salvador. Un sentiment de singurãtate îi înfãºurã inima. Dumnezeu mi-a deschis „ochii inimii” cu adevãrat ºi am înþeles cã. — Ce s-a întâmplat cu tine? Eºti bolnavã sau nu te simþi bine? — O. Vuietul din inima ei se potoli. De atunci trecuserã CÂÞIVA ani. Am încercat sã mã apropii de Dumnezeu. O nouã luminã ºi pace i-a umplut inima.

Becky Sala 10 Betel . Dar noi? Ce facem? Stãm ºi privim liniºtiþi la zilele care au zburat sau trãim cu amintirile plãcute? Ne trec zilele.. de o încurajare în acelaºi timp privind ºi la camarazii lor care cad în paralel cu ei. Zâmbeam de fericire deºi îmi venea sã plâng pentru acea neuitatã ºi minunatã clipã care mã fãcuse sã uit de toate grijile pe care le avusesem pânã în acele momente frumoase ºi deosebite. rob bun. nici uitat ºi nici ucis. intrã în Împãrãþia Tatãlui meu”. Simþeam cum acei fulgi de mãtase care-mi cãdeau pe faþa deveneau picãturi de apã. vãzând mereu ºi mereu acelaºi alb multiplicat la infinit venind spre mine fãrã oprire. pentru joacã. vãzându-ºi de drumul lor. peste care tot El v-a ajutat sã treceþi ºi mã gândesc cã rezultatul lor a fost unul biruitor pentru cã v-aþi lãsat mângâiaþi de Cuvântul Sãu. Întinderea imaculatã ºi purã. dar acum împodobiþi cu zãpadã. când trupurile noastre vor atinge rãceala ºi muþenia pãmântului… Ce n-ar da poate unii dintre noi. murind într-o lacrimã de iubire pe obrajii celor care i-au vrut ºi i-au acceptat aºa cum au venit. aºa cum erau. îmi deschidea toate drumurile posibile. Ninsese noaptea ºi totul era la fel ca în visele mele pierdute. plimbãrile cu sania. þesând un vis de pãsãri care se întorceau aducând primãvara. Nu voiam ca albul de afarã sã mã sperie.Adolescenþa „Învaþã-ne sã ne numãram bine zilele. am trecut pe lângã un grup mai mic de copilaºi care lucrau la Omul de zãpadã. ca sã cãpãtam o inimã înþeleaptã!” (Psalmul 10:12) Era într-o zi de iarnã când mi-am lipit obrazul îmbujorat de fereastra rece aºteptând sã-mi fulguiascã ºi-n suflet la fel de alb ca afarã. iar alþii þopãind bucuroºi fiindcã ei ºtiurã ce va urma pregãtindu-se pentru aceste clipe… rãmânându-le timp pentru o scurtã îmbãrbãtare ºi încurajare unii altora ca pentru un ultim rãmas bun. Nu ºtiu ce v-a adus Dumnezeu în viaþã: poate mai multe sau mai puþine lucruri bune. Am plecat singurã la drum în viaþã sã-mi caut împlinirea. dar vine odatã însã vremea când o sã coborâm ºi noi în þãrânã. În minunata mea plimbare. ªi acel fulg mare ºi „greu” se frânge… A cãzut poate chiar pe genele tale. În acea zi de iarnã frumoasã ºi în cele care au urmat. cu al unei iubiri tandre chiar dacã în singurãtatea ºi în pribegia noastrã pe acest pãmânt se nãpustesc fulgii de nea în calea noastrã. de cineva. Dar s-a topit… întotdeauna pe gene. dar oare am ºtiut asta? Oh. tãcuþi. De unde nu vreau sã mã mai întorc niciodatã pentru cã am ajuns la casa visurilor mele unde Tatãl mã aºteaptã cu bucurie zicându-mi: „Vino. din faþa privirii mele. Viaþa lor se scurge în câteva clipe: de la cãderea lor din puful norilor pânã jos pe pãmânt. În acel timp unii fulgi poate ce n-ar da sã întoarcã o clipa timpul ce a trecut… ei fiind în acel timp strãfulgeraþi de gândul cum s-a derulat filmul vieþii lor ºi realizând ce repede au trecut anii… dar acum e prea târziu pentru aceasta ºi ei încearcã în timpul rãmas sã se agaþe de ceva. în timpul cãderii lor libere pânã sã ajungã sã atingã pãmântul. Priveam spre cer cu ochii întredeschiºi fulgii care cãdeau topindu-se pe genele mele. De aceea voi merge pe zãpadã în cãutarea visului pe care odatã regãsit. o clipã sã ne întoarcem… Dar când vom privi în urmã. Nu mai pot înainta spre vis. Fulgii… mereu prilej de bucurie cel mai mult nouã. Am mai învãþat cã iarna poate sã mângâie cu puritatea ei ºi tot atunci am înþeles cã albul nu poate fi alungat. Sunt sigurã cã în toate acestea am vãzut ºi aþi vãzut cã El a fost ºi este „un ajutor care nu lipseºte niciodatã în nevoi”. auzind pe unul dintre bãieþi exclamând cu o mânã întinsã în sus: — Priviþi ce fulgi mari ºi frumoºi! — Uaau! Exclamarã cu uimire ceilalþi copii. cãutând sã trãiesc câteva minute de singurãtate binecuvântatã de care aveam atâta nevoie pentru trãirea mea interioarã. M-am gândit ºi mi-am imaginat atunci cum fulgii parcurg scurtul lor drum. dar sufletul cum e? E iarnã ºi peste suflet? Poate ai uitat de el ºi s-au lãsat peste el troiene de tãceri… dar e încã în viaþã… trãieºte ºi-ar trebui sã nu lãsãm ca gerul durerii sã-l îngheþe ci sã-l încãlzim cu raza unui zâmbet. copiilor. ºi mi-am dat seama cã e foarte scurtã. da. Aºteptam ca iarna sã mã mângâie cu ochii duºi în zarea îndepãrtatã. poate bucurii sau poate nenorociri ºi dureri mai multe. am trãit. cu hotãrârea de a pãºi înainte încrezãtori cu Dumnezeu care v-a întãrit. Am înaintat pe acel covor neatins lãsând urme de paºi ce se pierdeau în urma mea. Care e viaþa unui fulg m-am întrebat. profitând de tot ceea ce a fost plãcut. Am ieºit afarã îmbrãcându-mã adecvat sezonului. ªi am ajuns la oraºul în care nu ninge niciodatã: VEªNICIA. Fulgii pot fi crâmpeie din sufletele duse care se-ntorc ca sã ne facã pe noi sã ne simþim fericiþi sau împlinind o fericire celor care le-a fost refuzatã. privind copacii desfrunziþi. dar numai capãtul drumului ºtie acest rãspuns. dar ºi pãmântului pentru belºug ºi rod. ne trec anii… clipele sfinte ºi durerile. cãci urmele se pierd în ceaþã acolo unde zãpada a început sã se topeascã. poate meditând ºi ei la viaþa lor. sã binecuvântãm pe Domnul totdeauna ºi sã lãudãm Numele Lui zi de zi. o sã plângem timpul ce-a trecut? O. De aceea. am învãþat sã iubesc mai mult zãpada… nu am ratat aruncarea bulgãrilor de zãpadã. Dar paºii mi se rãtãcesc când aproape am ajuns la capãt. nu-l voi mai lãsa sã plece..

acel „mic gram” de adevãr. 16:1-4. limbã. mulþi acceptãm multe lucruri spuse despre alþii fãrã a cunoaºte îndeaproape problema. Bârfa se formeazã pe un fond de lãcomie. Coloseni 3:13). poate doar din auzite câte ceva. pe un fond de nemulþumire cu propria stare sau cu poziþia altuia. sã avem dragoste (Matei 22:39) 22:39). Chiar dacã nu au un efect fizic prea accentuat. Trebuie sã-i sfãtuim în privinþa aceasta (Tit 3:1-2). Aici este capcana. a defãima. un slujitor din casa lui Saul (2 Samuel 9:1-13. Totul pregãtit pentru o persoanã în necunoºtinþã de cauzã sã gândeascã greºit (2 Samuel 16:4). vorbire. a detracta. aflãm tot de o posturã umilã a lui Þiba. Fãrã sã mai continui. a fost cã Mefiboºet a rãmas acasã. sã nu-i lãsãm sã-ºi prezinte plângerea referitor la cineva. vã rog imaginaþi-vi-l pe Mefiboºet. este bine determinat. a ponosi. Bârfitorul este acea persoanã care în împlinirea scopului sãu personal. 19:16-30). totuºi sufletul unui astfel de om. sentimentelor ºi dorinþelor. dar ºtiu cã el a fost obstacolul în obþinerea a ceea ce dorea. altfel nu are prizã. înghit multe astfel de prãjituri. Nu ºtiu dacã Þiba avea ceva personal cu Mefiboºet. pe un fond de nemulþumire ºi rãutate. acþiunea este coloratã. sunt vizibile doar la persoana bârfitã. privind la foloasele altuia. Pentru astfel de persoane Cuvintele clevetitorului sunt ca niºte prãjituri. 2 Timotei 4:14-18). Sebastian Copil Betel 11 . prin mijlocirea limbii. a detracta. nu cred cã vorbeau despre cât de rãu le pare pentru ceea ce au fãcut. cãci ne va dãuna sigur. În 2 Samuel 9:1-13 Þiba îºi asumã responsabilitatea de a îngriji de Mefiboºet. Bârfa nu e o caracteristicã nativã. caracteristicã doar oamenilor.Adolescenþa Vorbirea este mijlocul principal de comunicare între oameni. Faþã de bârfitori trebuie sã avem o poziþie categoricã (Psalmul 101:5). Se creeazã un sentiment de teamã. îngãduitori cu cei ce ne greºesc (Efeseni 4:11-13). crispare. Trebuie sã existe ceva adevãr în fiecare bârfã. Matei 5:44). prezentã în urma poruncilor date de Dumnezeu poporului Israel ilustreazã faptul cã El a vorbit ºi va veghea la respectarea a ceea ce a spus (Leviticul 19:16). Ca persoanã de referinþã îl avem pe Þiba. 4:2. având un handicap de vorbire? Suntem binecuvântaþi de Dumnezeu cu aceastã capacitate extraordinarã. conþinând stãri de melancolie. Aceºtia sunt oamenii cei mai pasibili pentru a deveni niºte bârfitori. a ponosi. a huli. persoana se izoleazã. la efecte apoi ºi la alte metode de a-i trata pe bârfitori. a ponegri. în momentul întoarcerii lui David la Ierusalim. a huli. a calomnia. a pãlãvrãgi. dupã înfrângerea rãscoalei provocate de Absalom. pot sã afirm cã pânã ºi comportamentul este modificat radical. de obicei. Þiba pare un om de treabã. capacitatea de exprimare ºi comunicare a ideilor. care alunecã „Cuvintele pânã în fundul mãruntaielor mãruntaielor” (Proverbe 26:22). se tot propagã. Expresia „Eu sunt Domnul”. acþiuni de linguºire. în vorbã ºi în port (2 Samuel 19:24-28). În mod artificial este un sistem de semne care funcþioneazã pe baze unei convenþii (DEX). de avere. care a cãzut în gura unui bârfitor. V-ar plãcea sã fiþi muþi sau în incapacitatea de a vã exprima clar. sã fim smeriþi (Filipeni 2:3-4). Acela trebuie sã sufere ocara. limbaj. prefãcãtoria. de poziþie. lexical ºi gramatical. nu stârneºte interes. este zdrobit. Sã-L lãsãm pe Dumnezeu sã-ªi îndeplineascã dreptatea raportat la aceºti bârfitori. Pornind de la aceste definiþii putem înþelege ce se ascunde în fiinþa unui bârfitor sau clevetitor. a vorbi mult ºi fãrã rost. Ai vrea sã ajungi într-o astfel de stare sau ai vrea sã aduci pe cineva într-o astfel de stare? Cât priveºte efectul asupra propriei persoane a bârfitorului pot spune cã dacã acesta nu se cãieºte ºi nu se lasã de bârfã ajunge un criminal în faþa lui Dumnezeu ºi demn de dispreþ în faþa celor neprihãniþi (Leviticul 19:16. Adevãrul. Prietenia acestor doi îmi sugereazã faptul cã bârfitorii se hrãnesc unul cu bârfele celuilalt. este gata sã renunþe la orice calitate de eticã ºi sã zdrobeascã pe cei din jur. acea „mare cãruþã de minciunã” ºi „un joc bun de scenã”. fãrã sã mai depindã de Mefiboºet (2 Samuel 16:4). a flecãri. constând din sistemul fonetic. Bârfa reprezintã o combinaþie de puþin adevãr ºi o cantitate mare de minciunã. Bârfitorul îºi cunoaºte scopul pe care doreºte sã-l atingã. lipsã de acþiune. sã-L lãsãm pe Dumnezeu sã ne þinã partea (Romani 12:19-21. propagare care se duce pânã în Cosmos. însã ce vorbim? S-a dovedit ºtiinþific cã sunetul chiar dupã ce îºi pierde din intensitate ºi claritate. Sã privim mai întâi la fondul psihologic care creeazã bârfa. nu conteazã. un om care a blestemat pe David (2 Samuel 16:5-14). Efectele. Înþeleg aceasta deoarece la rostirea unei sentinþe în direcþia aceasta Þiba a rãmas mulþumit. Ce credeþi. a blama. la integritatea altuia. dupã cum spuneam. pe o altã lungime de unde ºi frecvenþã care nu mai poate fi interceptatã de noi. în cazul bârfelii. în cazul nostru. a denigra. În cazul de faþã cred cã dorea sã intre în favoarea lui David sau o deplinã coordonare a moºtenirii lui Saul. reprezintã un sistem de sunete articulate care funcþioneazã prin tradiþie ca mijloc de comunicare. fiul lui Ionatan ºi de toate proprietãþile lui Saul. În cel de al treilea pasaj amintit (2 Samuel 19:16-30). nu mai comunicã aºa de liber. Psalmul 101:5). În mod natural. aude Dumnezeu ce vorbim sau nu? Poate El sã ne identifice glasul dintre miliardele de sunete care se propagã în spaþiu? Poate (Psalmul 94:9)! În acest articol aº dori sã privim la bârfitor sau clevetitor. În concluzie „cine rãspândeºte bârfeli este un nebun” (Proverbe 10:18). Toatã compoziþia este menitã sã schimbe imaginea interlocutorului despre o terþã persoanã. Cum putem evita neînþeleapta stare de a fi bârfitor? Cum trebuie sã ne raportãm la bârfitori? Pentru a evita aceastã posturã trebuie sã fim mulþumiþi cu ceea ce avem (Filipeni 4:1 1-13). a cleveti. a trãncãni. moºtenite de acesta. ci ea este rezultatul unor stãri sufleteºti care se nasc din inima omului vis a vis de o persoanã (Eclesiastul 7:22). a bârfi (DEX). o stare de inhibiþie. A bârfi înseamnã a vorbi de rãu. pentru a câºtiga audienþa. Dacã suntem bârfiþi trebuie sã ne rugãm (1 Corinteni 4:13. Unii. a calomnia. pe nedrept. a blama. de a vorbi. în urma rostirii lui. specificã oamenilor. Limbajul reprezintã facultatea. Scopul. este prezent ºi un sentiment de suspiciune în dreptul celor din jur. pe un fond de naivitate. de data aceasta însã în compania lui ªimei. A cleveti înseamnã a vorbi de rãu.

ºi-l doresc fierbinte: aº vrea sã locuiesc toatã viaþa mea în Casa Domnului. ºi sã mã minunez de Templul Lui Lui”. În adunarea noastrã pentru a fi sesizaþi ºi stimulaþi toþi copii era arãtat într-o vedenie. sunt gata sã le aduc înaintea lui Dumnezeu. Aceastã priveliºte fãcea poporul sã tremure ºi erau îngroziþi de moarte (Exodul 20:18-19). Ferice de copiii care se roagã la vreme potrivitã. Poporul a ascultat de Moise ºi au venit la întâlnirea cu Dumnezeu care S-a prezentat pe muntele Sinai într-un foc. dar în Exodul 20:6 are o fãgãduinþã frumoasã pentru toþi cei ce-L iubesc. iar El este bucuros sã vã rãspundã”. Sã ºtiþi cã Dumnezeu. Ca sã auzim ce ne vorbeºte Domnul prin Cuvântul Lui vestit de fraþii care predicã. Poporul auzea tunete. Rozi Leahu 12 Betel . Poporul. supranaturale. Am „uitat” sã spun cã pe Sinai a fost o mulþime de îngeri (Deuteronom 33:2. de ce venim la Casa Domnului? Cred cã toþi ºtiþi sã rãspundeþi. alãturi de pãrinþii tãi ºi oricât ai fi de mic. Astfel îþi va deveni curatã ºi haina sufletului ºi hainele pe care þi le-au cumpãrat pãrinþii ºi le-ai îngrijit cu atenþie. Aºadar. dar în acelaºi timp s-au temut cã. sunetul puternic al trâmbiþei ºi vocea lui Dumnezeu vorbind desluºit (Exodul 19:18-19).Statutul moral ºi spiritual al copilului Când Dumnezeu a vrut sã vorbeascã cu poporul Israel în cãlãtoria lor din Egipt spre Canaan. Dumnezeu ne avertizeazã în Exodul 20:7 cã dacã nu-L respectãm. ceea ce înseamnã sã ºtii cã Dumnezeu îþi cunoaºte toatã purtarea ºi dacã ai fãcut ce-i rãu trebuie sã mãrturiseºti ºi sã te pocãieºti corespunzãtor. s-au mirat cã au avut parte de o aºa priveliºte. „acceptã” copiii în adunare (Deuteronom 31:12). în care noteazã totul. ca sã privesc frumuseþea Domnului. Apoi. ei au fost prezenþi la darea Legii ºi se aflã de fiecare datã la slujbele de la adunare (1 Petru 1:12). El ne va pedepsi.S. iar poporul sã aibã frica Lui ºi sã nu mai pãcãtuiascã (Exodul 20-20). Te-ai gândit serios cã acest Cuvânt este mesajul lui Dumnezeu pentru tine ori de câte ori vii la adunare? Poporul tremura stând în prezenþa Domnului. un înger trecea prin dreptul lor. Evreii trebuiau sã se sfinþeascã ºi sã-ºi spele hainele. nici nu aºtept sã fii un copil serios ºi mai cuplat cu amvonul decât cu catedra. Este un har sã poþi sta înaintea Domnului. Tu când auzi predica sau un mesaj profetic te cutremuri. De altfel. ei i-au propus lui Moise sã stea doar el în „compania” directã a lui Dumnezeu (Deuteronom 5:27). ca a treia zi sã fie gata înaintea Domnului (Exodul 19:10-11). Sã ºtiþi cã veþi fi rãsplãtiþi din plin prin educaþia ce o veþi primi ºi care va aduce un viitor fericit. Dumnezeu a fost de acord ºi le-a promis cã va vorbi în viitor printr-un prooroc întrupat într-un om (Isus Hristos) numai sã rãmânã toþi în ascultare ºi împlinire (Deuteronom 5:28-33). bineânþeles cu condiþia sã fiþi atenþi. de atunci dateazã (în fãgãduinþã) sistemul nou testamental al adunãrii (vechii sinagogi). i-a spus lui Moise sã-i sfinþeascã ºi sã-i punã sã-ºi spele hainele. dacã s-ar mai prelungi sau repeta. aºa cum scrie în Biblie. ca Elisei. P. Deasemenea ve-þi gusta experienþe speciale. îi supraveghea ºi-i întreba (în timpul rugãciunii) „voi aveþi cereri. trebuie sã ai o atitudine de total respect ºi ascultare înaintea lui Dumnezeu. vor muri (Deuteronom 5:24-25). Tot David scria în Psalmul 27:4 „Un lucru cer de la Domnul. de zburdalnic. care a putut relata detaliile „decolãrii” lui Ilie spre cer ºi a primit „mantaua puterii” (2 Împãraþi 2:1-14). pe bunã dreptate cã întotdeauna când eºti la adunare este „înspecþie în Casa Domnului”. sau stai indiferent ºi-þi continui povestea cu cel (cea) de lângã tine? Poþi sã te verifici cât ai fost de atent dupã cunoºtinþele cu care ai rãmas ºi dupã schimbarea în bine dupã o prezenþã la adunare. Copilãria are ºi ea necesitãþile ei de rugãciune. noi trebuie sã venim la adunare cu drag „Mã bucur când mi se zice: «Haidem la Casa Domnului!»” Un (Psalmul 122:1). Evrei 2:2). Aºa cã se poate spune. iar fumul învãluia muntele care se cutremura cu putere. În consecinþã. Dumnezeu prin aceasta voia sã-ºi arate puterea Lui. în frunte cu cãpeteniile. mai receptiv la predicã decât la lecþie. Printre alte activitãþi ce le desfãºoarã ei întocmesc un „proces verbel”. Haideþi acum sã vedem care trebuie sã fie atitudinea noastrã când ne prezentãm înaintea Domnului. motive de rugãciune. Oare la ºcoalã eºti tot atât de (ne) atent? De altfel dacã nu eºti un copil serios la ºcoalã nici nu mã mir.

dupã 20 de ani de cãsãtorie cu Rebeca a ajuns sã aibã ºi el copii. rogu-te. în atelier. roagã-L pe Domnul sã-þi schimbe numele în Israel – cel ce luptã cu Dumnezeu ºi cu oamenii ºi iese biruitor (Genesa 32:27-28). cãci fratele sãu Esau era .un om care îºi petrecea vremea mai mult pe câmp” (Genesa 25:27a). ca sã nu vã pierdeþi dreptul de prinþi ºi de prinþese. 3. Iacov a plecat…”. Aceastã stare liniºtitã era foarte evidentã la Iacov. luând o fatã din lume (Evrei 12:16. vezi Zaharia 8:5 „Uliþele cetãþii vor fi pline de bãieþi ºi fete (familii numeroase). tatãl mamei tale. ºi i-a dat porunca aceasta: «Sã nu-þi iei nevastã dintre fetele lui Canaan. iatã cã fiul promis – Isaac. a fost o minciunã. Iacov era tot timpul pe proprietãþile familiei sale. Predicatorul Betel 13 . doi bãieþi gemeni: Esau ºi Iacov. dupã ce ºi-a pãstrat fecioria – uºor de realizat pentru cei „casnici” ºi ocupaþi cu ºcoala ºi munca – a pornit spre cãsãtorie ascultând sfatul pãrinþilor.. când eºti ºcoalã. copilãria prevede ºi timp pentru aceasta. Aºadar. În schimb. am fãcut ce mi-ai spus. ori este printre turme (Genesa 27:9)”.un vânãtor îndemânatic (un sportiv de performanþã. care îºi amintea bine de vremea copilãriei sale când zice: „…când m-am fãcut om mare.. prin grãdinã. Sã se ºtie tot timpul unde eºti ºi ce faci. cum a numit-o Esau (Genesa 27:36). Cel mai mare s-a cãsãtorit în urma aventurilor sale de vânãtoare. Scoalã-te. evident la administrarea ºi supravegherea ei. este acasã. ori lucreazã împreunã cu mama lui (fierbe o ciorbã – Genesa 25:29). dacã era întrebatã unde este Iacov.Predicã pentru copiii ºi adolescenþi Text: Genesa 25-29 Context: Potrivit cu fãgãduinþele lui Dumnezeu date lui Avraam. Bãieþi ºi fete! Gãtiþi-vã ciorba pentru masã ºi lãsaþi sãlbãticiunile pãdurii. Reþineþi diferenþa remarcatã ºi de Pavel. l-a binecuvântat. Genesa 27:34-35). la curãþenie. foarte trecãtoare. la repetiþii. du-te la Padan-Aram. Genesa 25:27 „…Iacov era un om liniºtit. . 10 „Isaac a chemat pe Iacov Iacov. cu lucruri rodnice. Deºi Iacov a avut o reþinere iniþialã (Genesa 27:12). cãci era plecat aproape tot timpul. faþã de o adolescenþã ce prefaþeazã o tinereþe imoralã ºi de înstrãinare de familie ºi de Dumnezeu. în casa lui Betuel. Unii vor întreba: . cu ºmecherii nu faci nici carierã nici afaceri. de la acest eveniment. o înºelãciune. ªi când mã gândesc la ferma lui Isaac. Scoalã-te. în cel mai oficial moment. un tip de succes) .. Iar adevãrata binecuvântare a urmat doar dupã descoperirea de la Betel ºi noaptea încercãrii – în aºteptarea unei dimineþi a reconcilierii cu Esau. putea rãspunde: . a fost înºelat ºi el de mai multe ori ºi în mai multe feluri de Laban (Genesa 29:25. Dar Esau ºi Iacov „bãieþii aceºtia s-au fãcut mari” (Genesa 25:27). pentru ca sã mã binecuvânteze sufletul tãu!»” Declaraþia aceasta. propunerea ºi asigurarea i-au aparþinut mamei. la adunare. care stãtea acasã în corturi”.. utile în mijlocul casei pãrinþilor sãi. Iacov a trebuit sã fugã din calea fratelui sãu (Genesa 27:43). Iacov.Îl caut imediat. ºezi de mãnâncã din vânatul meu.desprinde” urmãtoarele: 1. care þinea pe fratele lui de cãlcâi la naºtere este o imagine din care se pot . îmi dau seama cã de Esau nu se putea folosi nici mama nici tata. care se vor juca pe uliþe”. Genesa 27:19 „Iacov a rãspuns tatãlui sãu: «Eu sunt Esau. fiul tãu cel mare. Cred cã orice slugã. la efectuarea temelor.. Viitorul celor douã neamuri aratã ce valoare are o adolescenþã ºi o tinereþe curatã ºi aproape de familie. 31:7). Genesa 28:1-2. Esau s-a desprins pentru totdeauna de Canaan ºi de fãgãduinþele avraamice. ºi ia-þi de acolo o nevastã…». Totuºi. Este indicat ca fiecare copil sã îºi ocupe aceastã parte din viaþã. 2. am lepãdat ce era copilãresc” (1 Corinteni 13:11). La cãsãtorie apare iarãºi diferenþa totalã dintre Esau ºi Iacov. Fii serios! Fii corect! Fii cinstit! Nu fi un Iacov – un înºelãtor.Dar când sã ne mai jucãm?” Desigur. cãci se temea de vreun blestem. o fraudã. Copilãria ºi mai mult adolescenþa ºi tinereþea celui mai mic. ce venea de la Domnul.

ca sã facã o judecatã împotriva tuturor. siliþi-vã sã fiþi gãsiþi înaintea Lui fãrã prihanã. ºi sã încredinþeze pe toþi cei nelegiuiþi. reamintitã de apostoli în predicile ºi scrierile lor ºi detaliatã în evenimentele apocaliptice. înainte ca sã vinã Ziua Domnului. morþii vor învia nesupuºi putrezirii. sigur. Noi trãim în perioada zilelor din urmã. dar ºi istorici ca Josephus Flavius ºi alte elemente ajutã. prea iubiþilor (copii ºi adolescenþi). aºteptãm ceruri noi ºi un pãmânt nou. aºteptând ºi grãbind venirea Zilei lui Dumnezeu. ne-a lãsat promisiunea revenirii Sale. ca acolo unde sunt Eu. fiindcã toate aceste lucruri au sã se strice. „Deci. fãgãduitã de Însuºi Domnul în Evanghelii. Înainte de a se înãlþa la cer. „Cãci. va veni în acelaºi fel cum L-aþi vãzut mergând la cer” (Faptele Apostolilor 1:11). zice Dumnezeu. sânge. Cartea Apocalipsa este purtãtoarea unei asemenea speranþe: „Iatã cã El vine pe nori. sã fiþi ºi voi” (Ioan 14:3). vã spun o tainã: nu vom adormi toþi. vestitã încã de la începuturile omenirii: „ªi pentru ei a proorocit Enoh. dar noi trebuie sã dorim zilnic venirea Domnului ºi sã fim pregãtiþi pentru ea. Iar apostolul Pavel a afirmat: „Iatã. printr-o purtare sfântã ºi evlavioasã. în zilele acelea. tinerii voºtri vor avea vedenii. ºi acum a ºi venit. sã creadã chiar ºi un copil – cãci ºi ei pot sã aibã parte de întâlnirea cu Domnul ºi de fericirea veºnicã de care va urma. ziua aceea mare ºi strãlucitã»” (Faptele Apostolilor 2:16-20). Daniel Heinstein 14 Betel . ºi noi vom fi schimbaþi” (1 Corinteni 15:51-52). de ce staþi ºi vã uitaþi spre cer? Acest Isus. Ceea ce nu ºtim însã este data când se va întoarce. De ce oare? Pentru cã aceasta este o tainã cunoscutã numai de Dumnezeu Tatãl. ce fel de oameni ar trebui sã fiþi voi. cãci Domnul a spus: „Adevãrat. ºi cei ce L-au strãpuns…” (Apocalipsa 1:7). toþi credincioºii)s dupã fãgãduinþa Lui. pe care le-au fãcut în chip nelegiuit. din Duhul Meu. care S-a înãlþat la cer din mijlocul vostru. „…ªi în cer s-au auzit glasuri puternice. ºi luna în sânge. ºi vor prooroci. Venirea Domnului va instaura împãrãþia pãcii ºi prosperitãþii veºnice.Teme biblice Suntem siguri cã Domnul Isus Hristos a locuit printre oameni pe pãmânt cca. de toate faptele nelegiuite. de aceea într-o revistã pentru copii ºi adolescenþi vom prezenta doar ceea ce trebuie sã ºtie. al ºaptelea patriarh de la Adam. ºi trupurile cereºti se vor topi de cãldura focului? Dar noi (toate familiile. ºi de toate cuvintele de ocarã. aºa va fi ºi venirea Fiului omului” (Matei 24:27). chiar ºi peste robii Mei ºi peste roabele Mele voi turna. Aceastã perioadã a început în ziua Cincizecimii cum a prezis proorocul Ioel: „Ci aceasta este ce a fost spus prin proorocul Ioel: «În zilele din urmã. Aceastã doctrinã este foarte prezentã în Noul Testament. Este o temã grea pentru teologi. când cei morþi vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu. De aceea. suplimenteazã relatãrile evangheliºtilor. foc ºi un vârtej de fum. în care cerurile aprinse vor pieri. la cea din urmã trâmbiþã. ºi bãtrânii voºtri vor visa visuri! Da. Ce trebuie sã ºtim totuºi sigur despre viitor? Domnul Isus va reveni în mod sigur . nu ºtie nimeni: nici îngerii din ceruri. care ziceau: «Împãrãþia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru ºi ale Hristosului Sãu. cã vine ceasul. vor învia” (Ioan 5:25). ªi El va împãrãþi în vecii vecilor” (Apocalipsa 11:15). soarele se va preface în întuneric. feciorii voºtri ºi fetele voastre vor prooroci. Nu ºtim însã cât timp va dura aceastã perioadã a zilelor din urmã. Însuºi Domnul Isus a spus: „Despre ziua aceea ºi despre ceasul acela. când a zis: «Iatã cã a venit Domnul cu zecile de mii de sfinþi ai Sãi. Voi face sã se arate semne sus în cer ºi minuni jos pe pãmânt. Trâmbiþa va suna. fãrã vinã. Noi credem pe baza Bibliei. pe care le-au rostit împotriva Lui aceºti pãcãtoºi nelegiuiþi»” (Iuda 14:15). ºi în pace” (2 Petru 3:11-14). Profeþiile biblice ne cheamã la o viaþã spiritualã trãitã în stare permanentã de veghere. „…Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine. în care va locui neprihãnirea. Va fi o înviere a celor morþi. Îngerii au spus ucenicilor dupã înãlþare: „Bãrbaþi Galileeni. într-o clipealã din ochi. ªi orice ochi Îl va vedea. ºi cei ce-L vor asculta. într-o clipã. 33 de ani. fiindcã aºteptaþi aceste lucruri. ci numai Tatãl” (Matei 24:36). cum iese fulgerul de la rãsãrit ºi se vede pânã la apus. voi turna din Duhul Meu peste orice fãpturã. adevãrat vã spun. Va fi o judecatã pentru toþi oamenii. nici Fiul. dar toþi vom fi schimbaþi.

dar ºi naturalã. din ce a vãzut el – cu cei ce îºi bat joc de pãrinþi sau chiar numai nesocotesc ce spune mama lor. Reþineþi! Nu trebuie sã te blesteme pãrinþii pentru a te abandona Dumnezeu (T atãl tuturor) (Tatãl prin naturã. Aºa cã înþeleptul în Proverbe 30:17 aratã – ce se întâmplã. ca sã þi se lungeascã zilele în þara pe care þi-o dã Domnul. sau chiar îþi baþi joc de ei sub diferite forme. Grea osândã. De aceea „Cinsteºte pe tatãl tãu ºi rãpitoarelor. de la expresii la fapte? Ascultarea ºi aprecierea pãrinþilor este o obligaþie sacrã. Exod 20:12 Proverbe 30:17 „Pe ochiul care îºi bate joc de tatãl sãu. adicã nu ai consideraþia necesarã ºi priveºti nepãsãtor sau dispreþuitor. ca sã fie gata oricând ca sã vã hrãneascã ºi sã vã îngrijeascã. câþiva ani la rând. dar care se intereseazã de tine mai mult ca diriginta? Când v-aþi fãcut vreme ultima datã sã staþi ºi sã meditaþi ce au fãcut pãrinþii pentru voi pânã azi? Gândiþi-vã cã mama ºi-a abandonat frumuseþea tinereþii. Cine nu o împlineºte va fi condamnat de puii de vultur – adicã ºi de lumea animalã. În acest context al raportului pãrinþi-copii vã rog sã reconsideraþi atitudinea de respect. fãrã sã ºtie cum va putea sã nascã. „Copii. ascultaþi în Domnul de pãrinþii voºtri cãci ESTE DREPT DREPT… ca sã fii fericit ºi sã trãieºti multã vreme…” (Efeseni 6:1-3). sã ajungi devorat de pãsãri rãpitoare. Execuþia se face din oficiu. de puii de vultur. pe seama rãpitoarelor . dar nu scrie. Dumnezeul tãu”. Întrebaþi-l ºi pe tata cât a cheltuit cu voi pânã azi. care ºtiu ºi ei de truda pãrinteascã. totuºi dreaptã! Copii. Dar dacã rãspunzi urât. E grav ºi numai dacã ai ochii rãi. sfidezi apelurile pãrinþilor. þintuind-o la domiciliu. cât a muncit pentru voi ºi întrebaþi-l dacã vrea sã o facã ºi mai departe. pe mama ta…” (Exodul 20:12). Apoi cu dureri ce cresc în intensitate a plecat la spitalul matern. îl vor scobi corbii de la pârâu. ascultare. ºi îl vor mânca puii de vultur”. De atunci. dar care-i rãu pentru cã face ºi pe pedagogul? Ce este mama? Femeia de serviciu ºi bucãtãreasa permanentã. Acolo scrie cã dacã o împlineºti vei fi fericit – idee reiteratã de apostolul Pavel. ºi nesocoteºte ascultarea de mamã. ce reprezintã pentru voi pãrinþii? Ce este tata? Un administrator cãruia trebuie sã i se impute atunci când nu face aprovizionãri la timp ºi dupã gust. cãci eu mã gândesc la pãrinþii mei care au 70 de ani ºi deºi le-am cerut sã iasã ºi ei la „pensie” – s-ar cuveni ºi de vârstã ºi de boalã – dar nu vor ºi ne ajutã mereu cu tot ce pot. Întrebaþi-o numai de câte ori aþi fost bolnavi ºi a fost cu voi pe la doctori sau v-a tratat la domiciliu. ºi grijã (mai târziu) – conform poruncii a cincea. a trebuit sã-ºi schimbe garderoba ºi sã se deplaseze cu greu în timp ce voi îi dãdeaþi ghionturi în burtã. i-aþi consumat ºi fragmentat zilele ºi nopþile.Înþelepciune pentru înþelepþi „Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta. de urºii din Betel care n-au îngãduit nici unui ursuleþ sã-ºi batã joc de ursoaicã ºi au ucis copiii ce îºi bãteau joc de Elisei (2 Împãraþi 2:23-24). Iosif Anca Betel 15 . ci numai se subînþelege ce se întâmplã dacã nu existã cinste pentru pãrinþi.

William Tyndale ºi Thomas Cranmer. pavând calea pentru rãspândirea ideilor Reformei. Timp de câþiva ani. Certurile ºi abaterile grosolane de la morala nou-testamentalã paralizaserã viaþa spiritualã a bisericii. Martin Luther a afiºat public pe uºa bisericii din Wittemberg cele nouã zeci ºi cinci de teze din care s-a nãscut Reforma. lumea este încreºtinatã în proporþie de 18. Chiar ºi dacã aþi fi necinstit-o pe fecioara Maria. Conflictul sãu cu Roma fusese declanºat. produc în oraºul elveþian Geneva o reevaluare a teologiei ºi a bazelor pe care este aºezatã societatea. De îndatã ce „unitatea constrânsã” a populaþiei ºi a societãþii a încetat. Luther a ales sã meargã direct la rãdãcina „problemei”: învãþãtura despre mântuire ºi despre harul divin. situaþia pãrea fãrã ieºire. Atacând problema corupþiei în doctrinele ºi practica bisericii catolice. oamenii au început sã gândeascã pentru ei înºiºi ºi sã-ºi croiascã propria lor soartã.. Reforma a prefaþat intrarea în epoca modernã. Lumea este evanghelizatã în proporþie de 23%. peste graniþe. În Anglia. preot ºi profesor la Universitatea Oxford. dintr-o dorinþã de a modela viaþa creºtinã ºi biserica dupã principii mai apropiate de conþinutul Bibliei. La încheierea ei. Anul 1600. Reforma este una dintre cele mai mari revoluþii din istoria lumii. biserica stãruia cu încãpãþânare în pãrerea cã numai ea singurã are priceperea ºi dreptul de a interpreta Biblia. el protestase în van condamnând faptul cã unii preoþi colindau þara ºi vindeau „indulgenþe” (certificate de iertare a anumitor pãcate) pentru bani care se vãrsau apoi în vistieriile nesãtule ale papalitãþii. Aceastã diversitate pluralistã a dus la un salt de civilizaþie în care ºtiinþele politice. Ce este Reforma? Analizatã atent. Sinodul de la Trent (1545-1563) reafirmã valabilitatea doctrinelor catolice. Abuzuri de toate felurile scandalizau nu numai opinia publicã. Luther aprinde scânteia revoltei în Germania Luther a devenit liderul Reformei în Germania.Sola fide!” („Doar prin credinþã!”) a fost proclamat principiul fundamental care duce la adevãrata mântuire. spusese rãspicat cã Dumnezeu a dat fiecãrui om inteligenþa ºi dreptul de a citi ºi de a înþelege Scripturile sfinte. pot sã vã vând iertare. • 1517 – Martin Luther afiºeazã cele 95 de teze pe uºa Bisericii din Wittenberg. Extras din „Identitate creºtinã în istorie” Daniel Brânzei 16 Betel .Istoria bisericii • Se generalizeazã tipãrirea cãrþilor. Luther intuise foarte bine cã astfel de „iertare” împietrea de fapt inima oamenilor ºi permanentiza starea lor de pãcat. Rafael ºi Lucius Cranach produc capodopere cu teme creºtine. .. Folosind un limbaj foarte vulgar. De exemplu. Veniþi ºi cumpãraþi!” Pe data de 31 octombrie 1517. creºtinãtatea Europei de vest s-a împãrþit în protestanþi ºi catolici. • Puternice convingeri produc martiri. Conþinutul lor va fi rãspândit în doar câteva luni în toatã Germania ºi.Sola Scriptura!” („Doar Biblia!”) a devenit deviza tuturor interpretãrilor. • Reforma Protestanþilor se întinde în toatã Europa. sunt executaþi: Sir Thomas More. încât Reforma poate fi consideratã unul din punctele majore de cotiturã ale istoriei. La 52 de generaþii dupã Christos. Luther a refuzat sã ia în considerare „tradiþia” istoricã a teologilor drept cadru de referinþã ºi s-a ancorat neclintit doar în textul Bibliei inspirate de Dumnezeu prin Duhul Sfânt. • Biblia ajunge în mâinile oamenilor de rând prin traducerile fãcute de Luther în germanã ºi Tyndale în englezã (1520). Circumstanþele reformei La debutul secolului al XVI-lea. Biblia este tradusã în 36 de limbi. împreunã cu activitatea autorului ei. În ciuda chemãrilor la un proces de reformã venitã dinãuntru pe calea Conciliilor (Sinoadelor) Generale convocate de urgenþã. Albrecht Durer. Aºa de adânci au fost efectele acestei separãri. • O miºcare de contra-Reformã se ridicã în apãrarea bisericii catolice ºi combate ideile teologilor evanghelici. iar . Biserica Romei era puternicã. Ea este condusã de Zwingli în Elveþia. Posibilitatea cumpãrãrii „indulgenþelor” închidea oamenilor calea spre adevãrata pocãinþã ºi iertare. producând o nemaiîntâlnitã efervescenþã. atât în rândul catolicilor cât ºi în rândul protestanþilor. • Michelangelo. Ea s-a desfãºurat în secolul al XVI-lea ºi a avut pe alocuri un aspect furtunos. • În Anglia.9% (86% fiind albi). bogatã ºi… depravatã. Henric al VIII-lea se rupe de biserica Romei ºi se autoproclamã ca suveran al bisericii anglicane. Europa occidentalã avea o singurã religie: romano-catolicã. în toatã Europa. Printre cei din urmã. de anabaptiºti în Europa centralã ºi de John Knox în Scoþia. În Franþa sunt persecutaþi „hughenoþii”. John Calvin. Grupãrile naþionale au început sã acþioneze în funcþie de interesele lor teritoriale particulare. Tetzel striga cât îl þinea gura: „Am indulgenþe pentru orice pãcat. Lucrarea „Instituþii”. John Wycliffe. Oamenii de rând ºi chiar unii dintre teologii sinceri începuserã sã se îndoiascã de valabilitatea unora dintre învãþãturile ºi practicile declarate sus ºi tare drept „creºtine”. dar ºi unele personalitãþi din lumea clerului. sociale ºi economice au evoluat rapid spre ceea ce considerãm astãzi civilizaþia europeanã occidentalã. începe miºcarea puritanã. Picãtura care a fãcut ca paharul rãbdãrii lui Luther sã dea pe afarã a fost în special activitatea scandaloasã a unui cãlugãr numit Johan Tetzel. chiar violent ºi brutal. Ordinul cãlugãrilor „Iezuiþi” devine apãrãtorul credinþei catolice ºi începe sã trimitã misionari în toatã lumea. Ca sã-ºi îngãduie un divorþ ºi pentru a-ºi consolida puterea în stat.

Întrebãri 2. rug. Laban – Iacov.. prietenul adevãrat. de bine. mincinosul. Cine a „montat” o combinã cu 300 de roþi ºi 150 de tocitoare? 7. înþelept. L-au gãsit în T emplu. Isaia. Gãsiþi în Biblie oameni care dorm? Ce piese de mobilier le-au slujit ca suport? 3. prost. uºiorii. Sub care nume apare Solomon în Biblie? 8. Ieremia 2:22 9.” (Luca 2 D e z l e g ã r i Exod 1) Amram. Unde întâlnim în Vechiul Testament ºi respectiv în Noul Testament cei mai lungi timpi de tãcere? 2. Timon. Genesa 32:24-32 Î n t r e b ã r i 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121 Vã aºteptãm rãspunsurile pânã la data de 28. dregãtor de spãrturi. Iosif – soþia lui Potifar. tabla de aur. învãþat.42. Tomuº Daniel. oglinzile. arderi de tot. trei luni. Priscila.. Care femeie nobilã s-a numit pe sine roabã de ºase ori la o singurã convorbire? 5. 7. Doi prieteni David ºi Ionatan Cãutã-i prin Genesa Cain – Abel. Care erau slujbele deþinute de fameni în Vechiul Testament? 4. Câþi ofiþeri romani sunt amintiþi nominal în Noul Testament? 6. colibã. lut ºi smoalã. 9. 5) Exodul 18 6) Exodul 20:1-17 7) viþel. altar. funie. Ascultându-i ºi punându-le întrebãri. 6. în locul cãrora a fost instalat poporul evreu? 9. topi. mânios. 9) Locul preasfânt: chivot Locul sfânt: masa. Tomuº Samuel. Andronic. 46) 2. Isaac – Iacov. Apolo. în urma totalizãrii a 100 de puncte. 10. Maher-ªalal-HaºBaz. Tomuº Simion. Augusta. Luciu. ºobolani. Ioan. Esau – Iacov. gâlcevitoare. Faraon. Avraam – Lot. .. Orpa. milostiv. 2) Horeb.„Când a fost de 12 ani. groaza. Simina Cosmina. Urban. ardere. zgurã. leneºul.2006. Feluri de oameni ursuz. Luca. înfuriat. înþelept. Cheþia. neastâmpãrat. Reþin. pieptar.. vite. Care sunt cele ºapte neamuri ale Canaanului. 4) apã amarã – Mara. priceput. Golgota Locul Cãpãþânii. mitra. Þoar. Moise. steag. Isaia 1:3 6. chibzuit. pe muntele acesta. bunã Isaia de la A-Z arabul. Iuda – Tamar. papurã. Tomuº Daniela. Care oameni au dorit sã ajungã împãraþi. dar n-au putut? 10. Abimelec – Avraam. inventiv. mistuia. Îngerul Domnului. lighean de aramã 10) efod cu brâu. Ioel. Templu. 2. sfeºnic. 4. Nimrod.. asupritor. clevetitorului.. 3. 8) plin de Duhul Sfânt. pe adresa redacþiei. 2 Samuel 20:9-10. Boariu Andrei. Nofului. Simina Ancuþa. leu. Babel. Care uriaºi sunt amintiþi nominal în Vechiul Testament? 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678 Cei care vor fi premiaþi. 8. mantie. altar (tãmâie) Curte: altar (jertfe). neprihãnit. sicriaº. Avraam – slugi. Judecãtori 8:14 10. Iochebed. la concursurile din revistã sunt: Atudoroae Denisa. scoatã pe Israel din Egipt. jertfe de mulþumire. tunicã cu brâu. Betel 17 . Egiptul.02. fata. batjocoritor darnic. pleºuvi. 3) 5. harnic. aur. stânca lovitã cu toiagul din care a curs apã – Horeb. robul lui Avraam – Rebeca. priceput. 1. Candace. prima manã – Pustia Sin. muntele pe care s-au primit legi de la Dumnezeu – Sinai. 70 de finici ºi 12 izvoare – Elim. Matei 26:48-49 5. 1. trestii. Hesbonul. râului.

boierule.. Peste noapte. — Slavã lui Dumnezeu! De sãrãcie am scãpat. — Da. dar nu se puturã certa. — Eu nu cred cã dumneata eºti regele Otto. moº Ioane? — 75 de ani. Dimineaþa se trezi. — Bun!. — Glumeºti. din anul 1872) Boierul unui sat trecea cãlare pe lângã spãrgãtorul de piatrã din marginea drumului. În clipa aceea. copilul lui Herman Billung. ia-o ºi þi-o du acasã! — Stai! Stai. Acum înþelese totul. cã-i a mea! — Apoi dacã-i a ta. El era cel mai bogat om din sat. fãrã sã caute la faþa oamenilor. din orãºelul Hermansburg – Saxonia. Boierul se cutremurã din nou. dar am aflat o bogãþie care întrece toate averile ºi bogãþiile din lumea aceasta. N-aveau în inima lor „materialul” de ceartã pe care aveau pãrinþii lor. — Bunã ziua moºule! Ce mai faci? Tot cu piatra asta te rãzboieºti? — Lãudat sã fie Domnul pentru toate! – rãspunse spãrgãtorul. în þinutã militarã. logofete. boierul deveni credincios ºi începu ºi el a „se îmbogãþi în Domnul” (Luca 12:12-21). cã astã-noapte a murit cel mai bogat om din satul nostru! Logofãtul a deschis ochii mari cãci nu înþelegea ce a vrut sã-i spunã boierul. dar câmpul cu iarbã este al tatãlui meu! — Cine eºti tu? întrebã cãpetenia cãlãreþilor. îi rãspunse moºul. ªi din acel ceas. Boierul – care era necredincios – plecã zâmbind ºi zicându-ºi în sine: „A slãbit de minte moºul acesta”. — O. zise moºul. — ªi câþi ani ai. luãm o piatrã ºi o punem între noi. pentru cã regele respectã legea ºi dreptul oamenilor. moº Ioane? a întrebat boierul. o apucã peste pajiºtea cu iarbã verde. pãzea vitele pe un câmp din apropierea oraºului. — Piatra asta-i a mea! zise unul din ei. Bãtrânul de ieri ºi visul de astãnoapte îi spuserã un mare adevãr. dar dumneavoastrã le cãlcaþi în picioarele cailor! În faþa acestui rãspuns – regele Otto cel Mare se întoarse înapoi.Pilde „Hai sã ne certãm!” Doi copii îºi ziserã: — Hai sã ne certãm. care era un om credincios ºi trãia cu adevãrat Evanghelia. o noutate! Astã-noapte. O ceatã de cãlãreþi. — Ba sã mã ierþi. tremurând sub fiorul acestui vis. conte ºi pe urmã principe de Saxonia. Dar ºi-a pãstrat pânã la sfârºit curajul de a spune adevãrul. — Sã ºtii. „Materialul” acesta îl furnizeazã totdeauna diavolul. — Cucoane. dintre care peste 30 de ani i-am petrecut spãrgând piatrã la marginea drumurilor. Curajul unui copil Copilul unui þãran. intrã logofãtul lui ºi îi spuse: 18 Betel . — Ei. Herman Billung. E adevãrat cã sunt sãrac de avere. Tu zici cã-i a ta. — Desigur. — Opriþi-vã! strigã copilul cu glas tare… Întoarceþi-vã înapoi! Strada e a dumneavoastrã. ºi asta se cheamã viaþã moºule? O viaþã întreagã sã spargi la piatrã pe marginea drumurilor. dacã tu zici cã-i a ta? Mai încercarã din nou copiii. — Ba-i a mea! zise celãlalt. — Eu sunt Iohan. eu zic cã-i a mea. mai târziu. L-am vãzut ºi parcã doarme liniºtit. aºa cum se ceartã pãrinþii noºtri! Uite. ieºind din oraº. nu cucoane boierule! Bogãþia pe care o am eu n-o dau pe toate averile dumitale. da! Sã ºtii cã acesta a fost cel mai bogat om din sat. Cel mai bogat (o întâmplare din Germania. îi zise dispreþuitor boierul. pentru cã avea o bogãþie care merge acum împreunã cu el. cercetã pe tatãl copilului ºi luã copilul la curtea sa. — Iar eu sunt regele Otto. Acest copil ajunse. asta nu-i viaþã ºi mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a ajutat sã aflu viaþa ceea adevãratã. boierul a avut un vis: se fãcea cã murise cel mai bogat om din sat.. cã nu-i bine! Spune ºi tu mai departe cã piatra-i a ta! — Dar de ce sã zic aºa. A murit cu Biblia în mânã. — Dar cu sãrãcia cum o mai duci? îi zise boierul. a murit bãtrânul spãrgãtor de piatrã.

3. de o uºoarã creºtere a plãcerii pentru aceastã activitate. Fratele Domnului 6. ci mai degrabã e nevoie de o voinþã puternicã ºi autodisciplinare. 2) În vacanþa de varã mi-am propus sã am un timp mai lung dedicat pãrtãºiei cu Domnul. pentru cã o fãceau alþii) dar obligându-mã sã fac acest lucru. 8. 2) Durata ºi frecvenþa pãrtãºiei personale cu Dumnezeu (indicatã dimineaþa). Exemplu personal: 1) Nu suportam sã mãtur în bucãtãrie (e adevãrat cã nu o fãceam des. în timp. Peºtera unde a stat David 5. 16. Alfa ºi ___________ 3. dar pe care nu-þi place sã-l faci. 15. Pãzitorul pãdurii împãratului Fiul lui a dres poarta cea veche Turnul __________ Aºa era Ierusalimul Marele preot Domnul a cãlãuzit poporul noaptea printr-un stâlp de __________ Aici s-au aºezat copiii lui Beniamin Tatãl lui Neemia Poarta __________ Aduse ca dar pentru Casa Domnului Mai mare peste þinutul Bet-Hacheremului Luna întâi Valea lucrãtorilor La auzirea cuvintelor legii poporul __________ Mai mare peste jumãtate din Ierusalim Izvorul de lângã grãdina împãratului A lucrat împreunã cu fetele sale Neemia nu fusese niciodatã aºa Fiul lui Imer a lucrat înaintea casei lui Slujbã la Casa Domnului Locuitorii _________ au dres poarta vãi Cosmina Simina A-B Împãrat care a mâncat iarbã 1. Acestea sunt niºte concluzii din experienþa proprie. dar dacã nu-þi sunt de folos. Gherºom Eugenia Tomuº Teoreme spirituale 1) Dacã vei face des un lucru bun. 12. sã vinã ºi sã le culeagã polenul. V acanþa a trecut Vacanþa ºi datoritã amânãrii ºi leneviei spirituale nu mi-am realizat þelul propus. Fiu al lui David 9. 14. Þara în care a fost îngropat Iacov 2. Aceasta se datoreazã faptului cã eu puneam lipsa pãrtãºiei cu Domnul pe seama multelor mele activitãþi. lasã-le pentru alte albine. 20. a dispãrut respingerea pentru mãturat fiind înlocuitã. 4. 2. Omul neprihãnit nu ia împotriva celui nevinovat 11. 9. vei ajunge sã-l sãvârºeºti fãrã greutate ºi chiar cu o plãcere progresivã. 21. 11. Un om care mergea în fruntea oºtirii lui Absalom 12. 7. 5. Cel mai rãu împãrat 7. 17. Omul care a plesnit în douã prin mijloc 8. Loc unde a stat Ieremia multã vreme 10.CarteaNeemia delaAlaZ 1. 18. 19. 10. 13. cel puþin parþial. 6. Marius Leahu . Munte de pe care i-a arãtat Domnul lui Moise þara Canaanului 4. nu depinde totdeauna de timpul nostru liber.