2013

&
1
(1

)

:

:

(அ)
.

(
(1)

/6

)

(ஆ ) . ( (2) /6 ) .

( (3) /6 ) .(இ) .

( (4) /6 ) .(ஈ) ( ) .

கை தகை ைால் உடல் கை விரல் ைால் விரல் ( (5) /6 ) .(உ) .

( /6 (6) ) .(ஊ ) () (X) .

ப. ) ( (7) . லல ( /4 ) : : ( .(஋) . ) . .

(8) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful