BORANG SOAL SELIDIK KAJIAN SEJAUH MANA GAYA KEPIMPINAN PENGETUA MEMPENGARUHI KEPUASAN KERJA GURU-GURU TAHUN

2013

BAHAGIAN A: LATAR BELAKANG

Bagi setiap item, sila tandakan (x) atau isi tempat kosong pada ruangan yang berkaitan. 1. Jantina: [ ] Lelaki [ ] Perempuan

2. Nama sekolah:

3. Umur: a. 24-30

b. 31-40

c. 41-50

d. 51-60

4. Pengalaman Mengajar:

tahun

Jawatan: [ ] Penolong Kanan [ ] Penolong Kanan Hal Ehwal Pelajar [ ] Penolong Kanan Petang [ ] Lain-lain: nyatakan 6. Mata pelajaran yang diajar di sekolah: [ [ [ [ ] Bahasa Melayu ] Bahasa Inggeris ] Matematik ] Pendidikan Islam [ [ [ [ ] Sejarah ] Sains ] Biologi ] Kimia [ ] Fizik Lain-lain : BAHAGIAN B: .5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful