sezin türk kaya

“iletişim güvercini ekslibris”

Metin: Prof.Dr. Mustafa Durak Kapak Tasarımı: Mine Küçük Katalog Tasarım ve Uygulama: Sezin Türk Kaya Baskı: Printer Ofset, 865 Sokak No: 23/A Kemeraltı Konak/ Izmir Tel: 0232 425 06 36 - 445 23 35 Basım Tarihi: 13 Mayıs 2013 Bu katalog 14 Mayıs - 24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Rektörlük Sanat Galerisinde düzenlenen Sezin Türk Kaya, “İletişim Güvercini Ekslibris” sergisi dolayısıyla 500 adet basılmıştır.

İŞLEV VE GEREKSİNİM KAVRAMLARIYLA EXLİBRİS’E GÜNÜMÜZDEN ... Prof.Dr. Mustafa Durak

Sezin Türk Kaya’nın bu sergisi; “Geçmişten Günümüze Almanya’da Exlibris” adlı yüksek lisans çalışma konusuna, sanatta yeterlik çalışmasında araştırdığı kolografi tekniğiyle ürettiği görüntülerle, bir geri dönüştür. Exlibris’e kökensel ve işlev, gereksinim kavramlarıyla bakış: Her varlık, bakan gözün ardındaki zihinselin, hem şimdisini, hem de geçmişini içkindir. Başkaca her bir varlık, bakan kişininin kendi bakış derinliğiyle var olur. Hem şimdiye, hem de tarihe ait görüngüler (phenomenae) ile birlikte ele alınabilirlik, “Exlibris” sözcüğü için de geçerlidir. Böyle bakıldığında bu sözcük, insan bilimlerinin tümünü ilgilendirebilir. Hem dilbilim, hem ruhbilim, hem toplumbilim, hem sanat, hem de tarih dersine konu olabilir. Yani tek bu sözcük bile insanın yönelişlerini görmede aracı olabilir. “İnsana ait ne varsa beni ilgilendirir”, diyebilenlere kendini açabilecek bir sözcük. Artık tek bir birim haline gelmiş bir sözcük. Ex-libris, ex libris biçimleriyle görülen ama Türkçedeki kullanımında ne tire çizgisine ne de boşluğa aldırış etmeden birleştirdiğimiz, tek ad’a indirgediğimiz bir biçim. Aslında bu ad haline geliş (adlaşma), sanatçılar tarafından üretilen bir baskı, resim türünün adı oluş, daha nesnenin ilk üretildiği anda bir gereksinim olarak kendini hissettirmiştir. Bir nesne varsa adı da olacaktır, iletişim için. Tarihi olarak ilk örneği Mısır’da saptanan exlibris için Eski Mısırlılar hangi adı kullanırdı, bilmiyorum. Ünlü fransız sözlüğü Petit Robert, “ex-libris” sözcüğününün tarihini 1870 olarak veriyor. Yani her ne kadar yapıt bi-

çimi olarak çok eskilere dayansa da, bir iş biçiminin bu adı, bu tarihte ortaya çıkıyor. Ayni terim için ingilizler “book plate” (kitap levhası) terimini kullanmış. “Ex-libris” (Petit Robert’de böyle yazılı), terimi, aynı sözlükte “-nin kitaplarından bir parçasını oluşturan” diye açıklanmış. Böylece bu latince adlandırmanın bir ifade içerdiğini, ad sınırlarını aştığını söyleyebiliriz. Bir de şunu belirtmeliyiz: Başka kaynaklarda da genetivus (iyelik) eki vurgulanmış. Oysa biçimsel olarak ifadede genetivus (iyelik, sahiplik ) eki değil de ayni zamanda dativus (-e hali) ve ablativus (çıkma, -den olma) eki olan “-is” biçimbirimi (morpheme) kullanılmış. İfadenin açılımı şöyledir: “Ex + liber+is” . “Ex”: latince , ‘-nin dışında; eski, önceki’ anlamları katan bir önek. “liber”, fransızcadaki iki sözcüğün kökenidir. Yani fransızca bu kaynaktan iki söcük üretmiştir. Biri kitap: “livre”, öbürü: özgür, bağımsız: “libre”. (Her iki fransızca söcükte de “liber”deki /e/sesinin düşmüş olmasına dikkat edilmeli. Zira bu, sesbilimsel olarak evrensel bir olguyu: belirli koşullarda sesin düşmesi olgusunu işaret eder. Doğal olarak bu, sözlü dil için geçerli bir gerçekliktir.) Söz konusu terim üretilirken yalnızca “kitab”ın dikkate alındığını söyleyebiliriz. Ama yine de kitap ile özgür olmanın aynileştirilmesini zihnimizin bir köşesine dikkat ve soru işaretleriyle çengelleyerek. “-is” sonekine gelince bu, isimlerde çekim dizelgesi işleten latincede, çoğul ve hem “dativus” (-e hali) hem de “ablativus” (-den hali)’ni işaret edebilmektedir. Bizi seçeneklerde bırakan bu açıklamalardan akla yatkın olanı: “kitaplara ön-lük”. Ama, her ne kadar anlatımın yapısı içinde oturmasa da önek’in “dışında” anlamı da, ‘kitabın içeriğinden ayrı oluş olarak’, anlamlandırmaya eklemlenmektedir. Demek ki “ex-libris”, açılımıyla “ex liberis” kitaplardan ayrı olan ve kitapların ön kısmına konan bir şeyi işaret ediyor. Ex-libris’in iyelik bildirmesi bu adlandırmada yok. Bu, ex-libris’teki, portre ya da ad ile beliriyor. Nesneleşen şeyin adı ve kitabın sahibinin adı yan yana getirildiğinde, morfolojik olarak dilin kullanımındaki yapılanma gerçekleşmemiş olsa da bağlamsal olarak kendiliğinden, “masa. Ahmet” ifadesinden “Ahmetin masası”na gelinmesi gibi “X’in kitaplarındandır ya da kütüphanesindendir”e geliyoruz. Bazı örneklerde ex libris yerine “ex bibliotheca” kullanılması, “ex” önekinin hem iyelik, hem de parça bildirme işleviyle işletildiğini “libris”in de “kitaplar”, “kitapları” anlamına dönüştürüldüğünü gösteriyor. Exlibris’in yer aldığı kitabın kime ya da hangi kütüphaneye ait olduğunu işaret etme, exlibrisin, kişi ya da kütüphane adıyla ve/ya portreyle sağladığı bir işevdir. Bu işlev, salt bir portreyle, bir adla ya da bir mühürle sağlanabilirdi. Ki, mühür genellikle özel ve genel kütüphaneler tarafından kullanılmıştır. İşin içine sanatçının girmesi, bu işlevi çeşitlendirmiş, exlibris’i farklı boyutlara taşımıştır. Matbaanın icadına kadar, hatta bu tarihten sonra bile kitapların elle yazılarak çoğaltıldığı, gerek yazı biçimiyle gerek süslerle bezendiği düşünülürse, kitabın nadir olduğu, dolayısıyla seçkin bir çevreye ait saygı gören, değerli, kutsanan bir nesne olduğu söylenebilir. Böyle değerli bir nesnenin de korunması gerekir. Çok tanrılı, mitolojik dinler döneminde zenginlerin, ailelerini ve evlerini korumak için, inandıkları, koruyacağına güvendikleri tanrının resmini ya da heykelini yaptırdığı bilinir. Değerli olanın sigortası. İlksel bir sigortalama anlayışı. Bu anlayış tek tanrılı

dinlerde, koruyucu dualarla ve hristiyanlıkta ikonalarla sürdürülmüştür, sürdürülmektedir. Exlibris’in de kitap için sigorta, koruma işlevinden söz edebiliriz. Bu işlev bazen yazıyla ortaya çıkmaktadır: Hasip Pektaş, “Exlibris” adlı kitabında, kitabı iade etmeyene, çalana; cezadan söz eder; tehdit ve lanet ifadelerini örneklendirir. Ben, exlibris tarihinindeki örneklerde: melek, canavar, korkutucu ve ölümcül zarar verici hayvanların resmedilmesini, arma temalarının kullanılmasını bu işleve bağlıyorum. Exlibris’lerde arma kullanımı bir yandan sahib’in soyluluğunu, gücünü işaret ederken, övünme edimi yanısıra korkutma, caydırma amacına da işaret edebilir. Exlibris’lerde görülen, aslan, yılan, kirpi vb hayvanlar da gücü göstermede ve korkutmada, bilinçli ya da bilinç dışı olarak kullanılmıştır. Ejderha, canavar imgeleri de bu bağlamda ya tek başına ya Canavarı (şeytanı) öldüren Aziz Jean imgesini çağrıştırarak, kötü niyetli olanlar için caydırmaya yönelik diye yorumlanabilir. Bu yönüyle kimi exlibris’lerin, koruma amaçlı bir büyü olduğu ya da caydırıcı etki yaratma amacı taşıdığı ileri sürülebilir. “Exlibris”in özünde, tarihi olarak değil de içerme olarak: sahip olan kişinin portresi, sahip olan kişinin adı, üretilen nesnenin adı ve üreten sanatçı vardır. Exlibris sanatçısı, ister exlibris’de adı bulunan kişinin bir portresini kullansın, ister onu temsil eden bir özelliği resmetsin, bu kişiyi (iyi) tanımak zorundadır. Bu kişinin konumu ya da ilgisi de bu bağlamdadır. Ve böylece exlibris’in sahibinin, ilgisini işaret etme işlevi vardır. Bir de ister istemez, yapıt, üreticisinin de temsilidir, aynasıdır. Bu ikili temsil kavşağındaki exlibris, bazen bu iki kişi arasında dengeli bir temsil olabilirken, bazen ortak bir ilgi alanının resmi ya da bu iki kişiden birinin ağır bastığı bir temsil olabilir. Günümüzde, büyük kentlerde bile kitabevleri, sayılarını iyice azaltarak merkezlere çekilmiştir. Kitap kavramı, dijital ortamda farklı bir biçime girmiş, kitap kullanımı da değişmiştir. Hem tarz olarak, hem de kullanım sıklığı olarak. Dolayısıyla, şu artık açık, nostaljik ya da antik bir değeri yoksa çoğu insan, artık evlerindeki kitapları işgalci gibi görmektedir. Durum bu olunca, zaten çok ender kişinin exlibris kullandığı ülkemizde, sanatçının, kitabın kendisine aidiyeti belirtme, kötü niyetli kişileri uyarma, tehdit etme amaçlı exlibris yaptırmak isteyenleri, mumla araması, hatta promosyonlar icat etmesi gerekebilir. Öyleyse, sanatçılar tarafından hala exlibris üretilmesi, böyle bir sanat türünün varlığını tarihsel olarak sürdürmenin başka nedenleri olmalı. Yeni olmayan bir işlev: iletişimdir. Her türlü nesneyi ilgi odağı yapabilen insan, bunun da koleksiyonunu yapmaktadır, kendine göre. Koleksiyonerler arasında yaratılan alış veriş ortamı, kişiler arası iletişimi getirir. Sınırlı sayıda da olsa koleksiyonerlerin gereksinimi ortaya çıkabilir, bu sanatsal baskı türünün sürmesi için. Ve asıl önemlisi: sanatsal gereksinimdir. Zira sanatçı, ister farklı bir türü de denemek ya da bu türü taslak, tasarım amaçlı kullanım için, ister kendini bu türde ifade etmeyi seçmiş olduğu için, sanatsal anlatımını bu türde gerçekleştirebilir. Bu da sanatçının yaratıcılığıyla ortaya çıkan gereksinim yanı sıra, sanat algılayıcılarının sanatsal gereksinimlerini doyurma durumuyla ilgili, genel sanatsal gereksinim ve işleve dönük üretimi getirir.

Sezin Türk Kaya’nın Exlibris sergisine yakından bakış: Exlibris; para, afiş, kitap kapağı tasarımı vb gibi hem kullanımsal, hem de sanatsaldır. Kullanımsal işlevi, neredeyse gününü tamamlamıştır. Bu yüzden sanatçı, çalışmalarında, tarihi kullanımla ilgili göndermelere yer vermiş olsa da sanatsallık açısından bakmak, bunları birer minik sanat yapıtları olarak görmek gerek. Sezin Türk Kaya’nın exlibris’leriyle ilgili yapılacak tematik sınıflandırma, göreli olmak zorunda. Zira çalışmaları tek bir şeye, tek bir kavrama bağlı kalınarak üretilmiş değildir. Bu yüzden burada yapılacak sınıflandırma kesin olma savından uzak, ilk göze çarpanı yakalama, anlatımı kolaylaştırma amacına yönelik olacaktır. Sergideki exlibrisleri: portreler, hayvan figürleri, ilgi odaklı olanlar, grafik ağırlıklı olanlar, renk ağırlıklı olanlar, soyutlamalar, kolografik düzenlemeler diye sınıflandırabiliriz. Görüntüye gelen biçimleriyle iki portre, doğrudan kişilerin fotografik görünüşlerini yansıtıyor. Birinde, Yüzü yarım verilerek, yüz ifadesinden kişiliğinin anlaşılması eksiltilmiş, yani mesleki statüsü öne çıkarılmış. Ve bu kesik yüz görüntüsü, exlibris sahibi kişinin binişinin görünen, alt kısmının farklı renklendirilişiyle dengelenmeye çalışılmış. Eksilti yüzde, dudaklar ve biniş: ciddiyeti, gerek görüntünün kadrajı, gerek bedenin duruşu, dimdik ayakta oluş, kararlılığı aktarıyor. Görüntüde dikkat edilmesi gereken: portrede saydam ön zemin deseni yaratılması ve bunun arka zeminle bütünlenmesidir. Exlibris’in sahibinin değil, adandığı kişinin -burada, en azından bu sergi için üretilen exlibris’lerin, sipariş üzerine yapılmış exlibris’ler değil de, sanatçının bu kişilere adadığı çalışmalar olduğunun altını çizelim- karakteristik özelliklerini yansıtma becerisinin sunumuyla yetinmeyen sanatçı, sözünü ettiğim zemini

oluşturan soyutlamalarıyla, renk, biçim düzenlemeleri içinde kendi ruh dünyasını da yansıtmaktadır. Böylece görsel exlibris, adandığı kişi ile sanatçının, hem ayrı ayrı, hem de birleşik olarak görüldüğü bir mekan haline gelmiş. İkinci çalışmada, portredeki kişi daha dingin ve kendiyle barışık. Bu çalışmada noktalamacı (pointilliste) bir tabakalaştırma (zeminleştirme) görülüyor. Bu tabakalaştırmanın tüm resim yüzeyini kaplamadığını, süslemeci, sanatsal bir öge olarak, gizemselleştirme etkisi yaratma amacıyla kullanıldığını söyleyebiliriz. Bu tabakallaştırma Hasip Pektaş’a adanmış portre çalışmasında farklı biçimlerde, hem yüzey oluşturma, hem nesne (avize) oluşturma amaçlı ve parmak izinin desenleşmesi, sanatsal ögeleşmesiyle ve sarı çiziklerle çok tabakalılığa katılıyor. Pektaş’a adanmış görselde bildik bir portre değil de parmak adamlaştırlmış bir portre gölgesi, izi görüyoruz. Bunun tam simgeleştirilmemiş, kısmi bir soyutlama olduğu söylenebilir. Bu çalışma, iki portre çalışmasından, arkadan görüntü olmasıyla da ayrılıyor. Böylece ön görüntüden edinebiliceğimiz bilgilerden yoksunuz. Bir noktaya, bir nesneye, olasılıkla bir tabloya odaklanmış, bakmakta olan bir kişi görüyoruz. Bu özelliğiyle en azından bakmaya meraklı, ilgili, titiz bir kişilik çıkarımına gidebiliyoruz. Kişinin kişiliğini beyazlaştırma, görünmezleştirmeyle, alçak gönüllü, izlemekte olan bir kişiyi izlediğimizi düşünüyorum.

Ekslibris Av.Dursun Şansal Hereklioğlu TR 58x11 mm

Ekslibris Prof. Hasip Pektaş, TR, 81x109 mm

Ekslibris Dr. Orkan Dönmez, TR, 91x100 mm

Sezin Türk Kaya sergisindeki exlibris’lerdeki hayvan figürleri, kişilerin gerek karakter gerek ilgi bakımından simgelenmesidir. Bu figürlerden horoz, Devrim döneminde Fransız Cumhuriyetinin simgesi olmuştur. Bundan önce, horoz, sabah ötüşüyle, gündoğumunu karşılayan, müjdeleyen oluşu, giderek uyanık olmayı, aydınlığa çıkmayı simgeler. Bizim kültürümüzde horoz, erkekliğin, gücün, ‘ben bilirim’in simgesidir. At, konuşma, denizleri aşma, öte dünyaya geçebilme, gökleri, cehennemleri aşma gücünün simgesidir. Güçlü içgüdüsüyle de bazen insan zekası, bazen insan zekasını da aşan bir duyarlık olduğu düşünülmüştür. At, kahramanlıklar dünyasının, aşma yeteneğinin, aşkıncılığın, kurtarıcılığın simgesidir. Kedi figürü, özellikle görseldeki figür bende Baudelaire’in üç şiirini çağrıştırıyor: “Kedi”, “Kedi”, “Kediler”. Son şiirde, “bilimin ve şehvetin dostları”dır, kediler. “Evin gururu, tatlı ve güçlü kediler”. Kedi, derin ve soğuk bakışıyla, mızrak gibi deler, yırtıp geçer. Yani kedi, dişiliğin, güzelliğin, derinliğin dolayısıyla bilginin, görme, kavrama gücünün simgesidir. Bu sergide, hayvan figürlerinin yer aldığı exlibris örmeklerinde, “baş”ın, portre gibi öne çıkarıldığını görüyoruz. Horoz ve at figürlerinde tek renk zeminin egemenliği ile hareket kavramının resmedilişi arasında bir denkleme denemesi yapılmış. Horoz figüründe fütürist hareket anlayışını çağrıştıran ikileme ayni zamanda karşıtlıkları da işletiyor: susma ve ötme, şey ve gölgesi. At figüründe, sanatçı yine iki ayrı figürden yola çıktığını söylüyor. Ancak ikinci atı seçmek kolay değil. Bu iki görüntünün göreli zemin yalınlığına karşı kedi görüntüsünün zemini diğerlerine göre daha fazla kapatılmış. Bu da bizi kedi bakışlı olmaya, derine bakışa çağrı sayılmalı. Yalnızca kedi figüründe bir poz edası (göreli bir hareketsizlik) izlenimi alıyoruz. Hareket, zeminle kedi arasındaki soyutlamada ve kedinin tüylerinin diken diken olmuşluğunda izleniyor.

Ekslibris Prof. Ahmet Şinasi İşler, TR, 99x99 mm

Ekslibris Prof. Dr. Kamil Dilek, TR, 91x66 mm

Ekslibris İlkay Saygın, TR, 75x80 mm

Exlibris’in adandığı kişinin ilgi alanının, ilgi nesnesinin öne çıkarıldığı görüntülere bakarken, İrem Saygın’a adanmış olana takıldım ve Boileau’nun şu dizelerini anımsadım: Sanat öykünsün de, bir yılan Ya da iğrenç bir canavar gözlerimize güzel görünmesin: Zarif bir fırça darbesinin iç okşayan hüneri, Sevimli bir konu yaratır, en korkunç konudan bile.

Bu exlibris’te, Sezin Türk Kaya’nın, kolograf çalışmalarında kullanmak üzere aldığı tellerin şekillenmiş, bir kompozisyona katılmış biçimlerinin anlamsal işlevi ve sanatsal tadının ayırdında olmamak olanaksız. Gerçekten de, düşsele ileten, rüyaların nesnesi haline getirilmiş bisikletin arka planındaki Pollock’un doku çalışmalarıyla da ilinti kurulabilecek, karmaşık çizgisel karalamalar, hem keskinliği hem de gerginliği yansıtıyor. Böylece düşsel olanla gerçeklik ya da arzulanan ile içinde bulunulan engelleyici koşullar karşıtlaştırılmış oluyor. Ne var ki yine nesnenin arka planındaki şarabinin ve laciverdin tonlanması, bunların üzerine pembenin, öne çıkan bir renk olsa da, uyumlu görünmesi bizi şu yorumlara götürüyor. Düşsele ulaşmak olanaksız değildir. Ya da düşsel olanla gerçek dünya farklı görünseler de birbirlerinden koparılamaz. Arka planda ortaya renk biçimleri, doğrudan temsil olarak değil de bilinç dışı, yoruma uygun olarak bisiklete yol olmaktadır. Bunları yatay ve düşey yollar olarak değerlendirebileceğimiz gibi arzu nesnesinin arka planındaki arzu üzerine çatışık düşünceler olarak da değerlendirebiliriz. Noktalarla oluşturulmuş düzlemsellerin de, engelleyici karmaşık çitlerle, farklı formlarda, engelleyici ama geçirgen (en azından görmeyi engellemeyen oluşlarıyla, beyazın zeminleştirilmesiyle umudu var eden oluşu, sanatın öforik amacına uygun düşmektedir. Öbür örneklerde, mesleki alanların sanatsal biçimde birer iş (opera), senfoni olarak üretildiklerine tanık oluyoruz. Mahir Alkan’a adanmış örnekte, mesleği, kaos ve düzen olarak ve özellikle maddenin yapısını simgeleyen biçimle anlatılmış. Ural Karaduman’a adanmış çalışmada, görüntü diş filmiyle ve acı sürecini anlatacak renksel formlarla yapılandırılmış. Ayhan Helvacı’ya adanmış görüntüde, onun ilgi alanı bir nota dizgisi ile simgelenmiş. Ancak bu simge, baş, beyin yani yaratıcılık ve hızla birlikte, iç içe.

Ekslibris İrem Saygın, TR, 114x95 mm

Ekslibris Prof.Dr. Mahir Alkan, TR, 85x95 mm

Ekslibris Dr. Dt. Ural Karaduman, TR, 57x97 mm

Ekslibris Ayhan Helvacı, TR, 64x110 mm

Hem grafik olana dayalı, hem de grafik değerli örneklerde: büyüsel etki, korkutma olmasa da, mülkiyet sınırını belirleme; o kitabın “ben”in “sen”le ilişkisinde bir kırmızı çizgi oluşturduğu uyarısı yapılıyor. Bu uyarı, ünlemsel ifadelerle yapılmış: “kitabımı geri ver!”, “kitabıma göz kulak ol”, “kitabıma dokunma!”, “alırsan bozuşuruz!”, “bu kitap benim”. Son ifadede uyarı ve tehdit, ifadenin kırmızı boyanmış daire ile verilmesiyle vurgulanmış oluyor. Ancak bu işlev, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi exlibrisinde yok. Bu örnek, grafik olandan desene oradan renklere yol alarak, exlibris aracılığıyla amblem yaratma edimi olarak okunuyor. Hem güneşi ya da dünyayı, hem de gözü çağrıştırmasıyla ve dünyadan/güneşten taşmayla, yayılmayla başkasına olumlu olanı, bilgiyi, yaşama enerjisini aktararak ‘euphorique’ yani insanın üzerinde olumlu, kendine çeken bir etki üretiyor. Görselde, göz bebeğinin gözün içinde ve üzerinde yeralmasıyla kabına sığmayışı, sarı rengin varlığı ve sürülüvermişliği: içtenliği aktarıyor. Göz ve gözbebeğinin biçimsel resmiyetine, düzenliliğine aykırılığı işletiyor. Göz olarak değerlendirdiğim formdaki saydamlık, ve görseldeki delikli görünüşler GSF’nin geçirgenliğine, dolayısıyla erişilebilirliğine iletiyor. Şu da vurgulanmalı: bu, tam olarak bir göz ve gözbebği değil. Bunları çağrıştıran bir form. Seramik tabak içinde bir küre de denebilir. Sonuçta aldığım izlenim, “doluluk”, gözümün “doygunluk”udur. Ama öyle bir doygunluk ki dağınık sarıyla düzen gereksinimi yeniden başlatıyor yaşamı. Mutlak olanı, bitmişliği, belki de ölümü silmiyor, farkında olmasak da yeniden başlatıyor zihnimizde yaşam demek olan: düzen ve düzensizliğin, mutluluk ve mutsuzluğun, dinamiklik ve dinginliğin, güzellik ve çirkinliğin, yücelik ve sıradanlığın vb’nin döngüsünü. Bir görselin renk ve grafik değerleri, onun sanatsallığıyla doğrudan ilintilidir. Rengin seçimi, üretilmesi, kompozisyondaki biçim ve kaplamı, grafik değer söz konusu edildiğinde de yazı tipi, yazının düzenlenişi, karakteri , görsel mekanındaki öbür öğelerle ilişkisi sanatçının düşünseli ve becerisi ve deneyimiyle ilintilidir.

Ekslibris Setenay Amaç, TR, 80 mm

Ekslibris Doğan Güner, TR, 69x95 mm

Ekslibris Deniz Özkan, TR, 78x82 mm

Ekslibris Seda Akkız Aykan, TR, 86x95 mm

Ekslibris Özgül Durak, TR, 80x80mm

Ekslibris Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, TR, 87x77mm

Sezin Türk Kaya’nın bir grup exlibris çalışması renk temeline dayalıdır. Üçlü bir seri, neredeyse birbirinin aynı diyebileceğimiz. Kırmızı ve beyaz renklerin uyumu, çatışması, birbirine ağması. Bir çeşitleme (variation) bu seri. Kırmızı rengin kapladığı geniş yüzey, exlibris’le ilgili uyarıcı ya da tehdit işlevini akla getiriyor. Belki bilinç dışında ruhsal bir “dikkatli ol!” uyarısını da içkindir. Ama ayni zamanda bu rengin, sevgi ya da dostluk anlamı da vardır. Kimbilir belki her iki işlev de geçerlidir. Sanat yapıtının bir özelliği de çok anlamlılık ve anlmsal gidip gelme değil midir? Melike Çimen’e adanmış exlibris’te kırmızı, hem küçülmüş hem de seyreltilmiştir. Anlam, grafik değer, ve düzenleme değeri, onu bir deneme gibi görmeye itiyor bizi. Renk bağlamında, maviyle ilgili bir denemeyi görüyoruz: “mavi’den parça”. Acaba bütün, parçaların toplamı değildir’in bir anlatımı mı bu? Vitrayı düşündürtebilecek kafesleme işlemi, başka sanatçılarca yapılmış bir işlem. En azından kendi çalışması içinden Lesley Davy’nin “Başka bir Yeşil Dünya III” adlı çalışmasında bu bölmelemeyi görüyoruz. Elbette farklı konulaşma ve farklı estetik değerlerle.

Ekslibris Melike Çimen, TR, 118x45mm

Ekslibris Göknil Köken, TR, 128x77mm Ekslibris Mine Küçük, TR, 128x77mm Ekslibris Selvihan Kılıç, TR, 128x77mm

Mavi Ekslibris

Soyutlama, resim sanatında, herhangi bir nesne formunun en küçük değiştirilmesi, bozulmasından (déformation) başlayarak, dış dünyada tanıdığımız bir şeyle bağlantılayamayacağımız bir forma ulaşması uçlarını içeren bir skalada her hangi bir noktada derecelenebilecek, çoğu zaman, taklit, kopyalama söz konusu olmadığında aynisi üretilemeyecek bir üretim biçimidir. Soyut sanatın anlamlandırılması, bu tür işlerle ilgili bir deneyim yanısıra, dış dünyada var olan nesnelerle, benzetme yoluyla kurulalbilecek ilşikiye bağlıdır. Bu ilişkide simgeleştirmeler önemli bir rol oynar. Paul Klee ve Kandinsky’nin çalışmaları, simgesel yorumlarla okunabilir. Bu okumalarda, çalışmaların adları yardımcı olur. Soyut kompozisyon oluşturma, 20.yüzyılda belirli bir geçmişe sahip olduğu için farklı estetik görünümlerle deneyimlenmiştir sanatçılar. Renkle, çizgiyle özgürlük uzamında, sonunda kendilerini de şaşırtacak yeni yolculuklara, yeni görüntülere açılabilirler. Anlamsalın vereceği estetik haz, giderek eksiltilerek, salt görselin vereceği estetik hazza dönüşmüştür. Sergideki soyutlama ile ilgili örnekler, izleyicilerin bu konudaki deneyimlerine algılarına, yorum güçlerine bırakılmıştır. Ve özellikle izleyici ile sanat yapıtı arasında bir çekim oluşması arzu edilmiştir. Bunlardan birine yakından bakalım. Safiye Başar’a adanmış exlibris’te mavi, yeşil, türkuaz görüntü bir yandan deniz/yağmur izlenimi yaratırken, bir yandan denizin derinliklerine çekmekte. Ama korkutucu değil, dokunma, oranın içinde olma isteği uyandırarak. Bir yandan da içimizde bahar etkisi yaratıyor. Gerek dikey çizgiler, gerek kafes arkası, bakışı ötelere çekiyor. Saydamlık öteye geçme arzusu uyandırıyor. Görüntüde farkettiğimiz çatlak göstergesi ayni zamanda salıncak izlenimi de veriyor. Çatlak,bizi korkutmuyor, belki geçicilik ile ilgili ince bir çizik atıyor zihnimize. Ekslibris yazısı, safiye başar yazısıyla hem koşut hem de karakter olarak farklı. Ve ekslibris yazısına yan duran, dışardan içe doğru minik formlarla oluşturulmuş dörtgen, bir yandan büyük kare formla gözü rahatsız etmeden aykırılaşıyor, ve benzeşiyor. Canlı, gezer, yüzer oldukları izlenimi veren bu amorf biçimler, sanki izleyicinin bu ortamın içinde yer alma arzusunu somutluyorlar: dışarıda denizsi olanla, kim bilir belki öte anlatımıyla, göksel olanla kaynaşmaya çalışıyorlar. Bir de bu görüntüde bir dağılma, taşma, belki kabına sığamama var.

Ekslibris Safiye Başar, TR, 86x103mm

Ekslibris Tolga Şenol TR, 113x63mm

Ekslibris Meryem Uzunoğlu, TR, 100x65mm

Ekslibris Prof. Dr. Mustafa Durak, TR, 116x72mm

Ekslibris Erkin Keskin, TR, 77x95mm

Sezin Türk Kaya’nın sergisindeki işlerin yarısına yakını kolografik. Kolograf, kalıbında tel, çivi, metal, mukavva vb her türlü malzemenin kullanıldığı bir baskı türü. Sezin Türk Kaya’nın, üzerine araştırma yaptığı, yapıtlar ürettiği bir alan. Kimi exlibrislerde, daha önceki kolograf kalıplarını, renk ve biçim boyutunda bazı değişiklilerle kullanmış. Bu çalışmalar bize şunu hatırlatıyor: kolografik çalışmalarda kullanılacak malzeme, ne anlatacağımızla ilintili olmalı. Metalik nesnelerle yansıtılan, savaş, kavga, ölüm çağrışımlı konulaştırmalara, sanayileşmenin zararlarını anlatmaya, olumsuz, eleştirel bakışa, etkiye daha uygun galiba (en azından bu sergideki örneklerde böyle). Ancak bu çalışmalarda genellikle tam karamsarlığa yer yok. Örneğin Esin Küçükbiçmen’e adanmış çalışma, üst üste engelleme çabasını işaret eden yoğun çitleştirmeler, duvarlaştırılmış yüzeylerle kendini kapatma, sınrlandırma anlatımına karşın, arka plandaki yeşil renk kayada açan çiçek gibi umudu anlatıyor. Bu karşıtlık estetiği Sezin Türk Kaya’nın öteki çalışmalarında da dikkatimizi çekmişti. Sezin Türk Kaya, kolograf tekniğini belki de exlibris türünde ilk uygulayan kişi. Bize bu tekniğin etkisel olanaklarını gösteriyor. Ancak , bu teknikle yapılan denemeler, adına adanan kişiyle bağlantı kurabilmeyi zorlaştırıyor. Çalışmalar sanatçının etkisel denemelerine dönüşüyor. Exlibris adını taşısa, hatta bazılarında grafik değer olarak exlibris sözcüğünün yinelenmeleriyle, anıtsal bir yazıya dönüşmüş olsa da, geleneksel exlibris formatından uzaklaşıp, “exlibris gibi” sanatsal üretimlere dönüşüyor. Ama şöyle de bakılabilir: sözde arap baharlarıyla, sözde bahanelerle milyonlarca insanı, kendi korkuları, gururları, çıkarları için gözden çıkaranların, her türlü insancıl değerleri, kötü bilgilendirme (propaganda yöntemleri) ile yeryüzünü cehenneme çevirdiği ortamda, tıpkı doğanın kendi bildiğini okuması: sürekli güzellikler, canlılar üretmesi gibi; hiç aldırmadan umudu, güzellikleri içeren sanat eserleri üretmeye çalışmaktadır sanatçılar. Bu bağlamda Sezin Türk Kaya’nın exlibris’leri de birer iletişim atı, iletişim güvercinidir. Önce adadığı kişileri, ardından izleyenleri hedefleyen.

Ekslibris Esin Küçükbiçmen, TR, 106x58mm

Ekslibris Sezin Türk Kaya, TR, 68x99mm

Ekslibris Yavuz Kaya, TR, 68x99mm

Ekslibris Gülcan Şahin, TR, 79x64mm

Ekslibris Dr. Hakan Yanardağ, TR, 80x55mm

Ekslibris Fikret Şayan, TR, 95x61mm

Ekslibris İlker Canbaz, TR, 95x60mm

Ekslibris Halil Demirezen, TR, 95x61mm

Ekslibris Alparslan Acar, TR, 95x61mm

Ekslibris Mani Loganathan, IN, 49x63mm

Ekslibris Murat Serdar, TR, 49x73mm

Ekslibris Sertan Sancar, TR, 85x67mm

Ekslibris Ümit Özdoğan, TR, 86x65mm

Ekslibris Sezin Türk Kaya, TR, 65x94mm

Ekslibris Pro. Dr. Günhan Erbakan, TR, 70x70 mm

Ekslibris Metin Şen, TR, 57x109 mm

Ekslibris Sezin Türk Kaya, TR, 90x57 mm

Her insan emeği ve düşüncesi kutsaldır, yeter ki bir başka insanı, hele hele insanları yoketmeye, işletmeye, köleleştirmeye, özgürlüğünden etmeye yönelik olmasın. Üretmenin ve paylaşmanın güzelliğiyle.

S E Zİ N T Ü R K K AYA

EĞİTİM Lisans Yüksek Lisans Sanatta Yeterlik SERGİLER KİŞİSEL SERGİLER 2011 Sanatta Yeterlik Sunum Sergisi Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, Eskişehir 2007 Yüksek Lisans Mezuniyet Sergisi Anadolu Üniversitesi G. S. F. Galeri G, Eskişehir : Resim-İş Öğretmenliği -Grafik A.S.D., Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, 2004 : Baskı Sanatları Ana Sanat Dalı, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007“Geçmişten Günümüze Almanya’da Ekslibris” Danışman: Prof. Gülbin Koçak Hochschule für Angewandte Wissenschaft und Kunst, HAWK, Almanya 2006- 2007 Danışman: Dipl. Des. Christoph Lemmer, Dipl.Des. Paul Kunofski : Resim Ana Sanat Dalı Sanatta Yeterlik, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011 “Gelişim Sürecinde Kolografi ve Deneysel Baskıresme Etkileri” Danışman: Prof. Atilla Atar

KARMA VE GRUP SERGİLERİ 2013 “Katliam” Karma Resim Sergisi, Nevşehir 2012 Büyük Buluşma Karma Sergi, Kocaeli 2012 “Acılar Dursun Çilen Son Olsun” Uluslararası Görsel Sanatlar Karma Sergisi Karma Sergi Ankara 2011 Türkiye’de Baskıresme Bakmak, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi, Eskişehir 2011 Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma Resim ve Baskıresim Sergisi, Başkent Üniversitesi, Ankara 2011 Özgün Baskıresim Sanatçıları Derneği Karma Baskıresim Sergisi, İstanbul Sanat Fuarı-ARTİST 2011, İstanbul 2011 Kentle Buluşma 3 Uluslararası Karma Sergi, Resim–Heykel–Seramik, Uşak. 2011 Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi 1. Ulusal Kadın Sanatçılar Sergisi “ Fikrimin İnce Gülü”, Konya. 2011 Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakülteleri Öğretim Elemanları Resim ve Baskıresim Sergisi, Işık Üniversitesi G.S.F Sanat Galerisi, İstanbul. 2010 “ Büyük Buluşma ” Gazi Üniversitesi Resim ve Heykel Müzesi, Ankara 2010 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Öğrencileri, İstanbul Sanat Fuarı-ARTİST 2010, TÜYAP, İstanbul 2010 “ Lisansüstü 2010 ” Anadolu Üniversitesi Kütüphane Sergi Salonu, Eskişehir 2010 Balıkesir Üniversitesi Öğretim Elemanları Karma Resim ve Baskı Resim Sergisi, Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya 2009 “Farklılıklar” Kocaeli Üniversitesi Plastik Sanatlar Sanatta Yeterlik Öğrencileri Karma Sergisi, Kocaeli 2008 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mezunları III. Geleneksel Resim ve HeykeL Sergisi, Eskişehir 2006 Turgut Pura Vakfı Resim Yarışması Sergisi, İzmir 2006 Karma Gravür Sergisi, Turgut Özakman Sahnesi Sergi Salonu, Eskişehir. 2005 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mezunları II. Geleneksel Resim ve Heykel Sergisi, Eskişehir 2005 Turgut Pura Vakfı Resim Yarışması Sergisi, İzmir 2005 Uludağ Üniversitesi 4. Kültür Sanat Festivali ‘Renk ve Yaşam ‘ Konulu Özgün Baskı YarışmasI Sergisi, Bursa 2004 4.Şefik Bursalı Resim Yarışması Sergisi, Ankara 2004 65. Devlet Özgün Baskı Yarışması Sergisi, Ankara 2004 Eskişehir Sanat Derneği ‘ 2.Eskişehir Sanat Günleri ‘ Genç Heykeltıraşlar Sergisi, Eskişehir 2004 Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Mezunları Geleneksel Resim ve Heykel Sergisi, Eskişehir 2004 Karma Sergi, Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi, Eskişehir 2004 Turgut Pura Vakfı Resim Yarışması Sergisi, İzmir 2003 Eskişehir Rotary Kulübü Resim Yarışması ( Mansiyon ) , Eskişehir 2003 44.Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri Afiş Yarışması Sergisi, Akşehir 2003 Uludağ Üniversitesi 3. Kültür Sanat Festivali ‘Anadolu Uygarlıkları ‘ Konulu Afiş YarışmasıSergisi, Bursa YURT DIŞI KİŞİSEL SERGİLER 2007 Exlibris Sergisi Spargel Museum Nienburg/ Almanya 2006 Baskıresim Sergisi DYCK&FRANKE Galeri Nienburg/ Almanya YURT DIŞI KARMA VE GRUP SERGİLERİ 2012 Belarus Mini Print ve Exlibris Yarışması Sergisi, Minsk, Belarus 2009 Splitgraphic International Graphic Art Biennial/ Hırvatistan

2007 HAWK “ Ich komme aus…” Yabancı Öğrenci Sergisi L.G. Hildesheim/ Almanya 2007 2nd International Ex-libris Competition-Ankara 2006 HAWK “Kasım” Öğrenci Sergisi Hildesheim/ Almanya 2006 5th International Print Triennial Kahire, Egypt 2005 13th International Print Biennial Varna, Bulgaria BAŞARI VE ÖDÜLLER Eskişehir Rotary Kulübü ve Anadolu Üniversitesi Geleneksel Resim Yarışması, Eskişehir- Mansiyon YAYINLAR Türk Kaya, S., Kılıç, S. “Balıkesir’de Sanat Bilincinin Şekillenmesi Üzerine Öneriler,” “Balıkesir Kent Sempozyumu “, ISBN:978-605-01-0106-5, 279-288, Balıkesir, 2010 Türk Kaya, S., “Hokusai And Reflection on Western Art,”“East of West-West of East, New Approaches in Art and Design”, İstanbul, 557-564, Istanbul, 2010 Türk, S., “Woman under social, cultural and artistic perspective”, InternationalMultidisciplinary Women’s Congress, Izmir, Vol.IV, ISBN:978-975-441-283-3(4c), 483-487,Izmir, 2009 Türk Kaya, S., “Hayri Esmer ile “Türkiye’de Baskıresme Bakmak” Sergisi Üzerine”, Bosphorus Sanat Gazetesi İstanbul, Yıl: 6, Sayı: 56, ISSN 2146-7919. 2012 Türk Kaya, S., “Atilla Atar ile Söyleşi”, Bosphorus Sanat Gazetesi İstanbul, Yıl: 6, Sayı: 62, ISSN 2146-7919. 2012 ÇALIŞTAY, KONFERANS VE SEMİNERLER 2013 WCESS 5.Uluslararası Eğtim Bilimleri Kongresi Sapienza Üniversitesi Roma İtalya 2011 Nisan, “Kitap ve Kütüphane İşaretleri Ekslibris”, Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sanat Tarihi Salonu 2011 6. Uluslararası Fabrikart Çağdaş Sanatlar Festivali Uçhisar Nevşehir GÖREVLER 1) Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi, 2012 2) Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi, 2008- 2012 İLETİŞİM Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Görükle Kampüsü BURSA turkkaya@uludag.edu.tr www.sezinturkkaya.com

w w w. sez intur k k aya .co m

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful