P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 2|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on May 26, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

שריה דוד ברה

הבישי שאר
ול קחצי תיב • סשת " ד
עגונ לוספו ןיד לעב חכ ןינעב
פ שירב ןנת " ןירדהנסד ג , לסופ הזו הז לש וידע לסופ הז הז לש וידע
כחו ריאמ יבר ירבד " וא ןיבורק ןהש היאר ןהילע איבמש ןמזב יתמיא א
ןלסופל לוכי וניא ןירשכ ויה םא לבא ןילוספ , כע " ל . ר רמא ימיד בר יפל '
ןנחוי ) גכ : ( דע יתיכ יתשב איה תקולחמה םי ד ר ' ןנברו ררבל ךירצ רבס ריאמ
ררבל ךירצ וניא ירבס . שר " ןיד לעבה רמאש ריבסמ י ש ל שי ו םידע יתכ יתש
איבהו םילוספ םהש רמאו הולה דמעו תחא תכ , ו ןמאנ הולה םושמ ש וניא
תכ ול שיש רמא הולמה ירהש רבדב עגונ הינש . ו םא ףוסב הולמה מ וניא איב
דיספי הינש תכ הולמה , תעדלד ר ' םאו וירבד תא ררבל ךירצ ריאמ י תכ איב
עא הינש " ירה הלספנ הנושארה תכש פ אוה ש וירבד רריב ירה רמא ב איביש '
םאיבהו םיתיכ ויה םירשכ םהש רבס אוהש . ךירצ ןיאש םירבוס םימכחה ןכא
לוכי אלו ותודעב עגונ הולהש אצמנו תכ דוע יל ןיא רמול לוכי הולמהו ררבל
הנושארה תכ לוספל ב תויאר יל תורורב . איגוסב תחא אסריג יפל הז לכו .
שר " אסריג לע תוישוק יתש השקמ י תאזה . תישאר יפלד ר ' ריאמ
ךיא וירבד רריב ארקנ הז , אוהש רמא הולמהו הלספנ תחא תכ ירה י איב יתש
ל איה הנווכה אמתסמו תותיכ תורשכ תותיכ יתש . ינשה אישוקו ה ףאד איה
םאד רמאנ םא נ ארה תכ לספ ידע הנוש י וירבד רוריב ארקנ ן , םוקמ לכמ הולה
םאש ותודעב עגונ ןיידע ולספי הינשה תכה הביס הזיאמ היהי אלו םידע ול
ורובע דיעהל רבדב עגונ הולהש אצי אליממ יבגל ןמאנ יאמאו הנושארה תכ
ר יפל ' ריאמ .
ו שר ולא תוישוק יתש ללגב " ש ארמגב הינש אסריג איבמ י אוה ה ךפ
שארה אסריג הנו . ר ' רבוס תמאב ריאמ ש רמאש הזו ררבל ךירצ וניא יש איב
כב ןיא תלספנ תחאו םאיבהו תותיכ יתש ך ר יכ םולכ ' ירצ ןיאד רבוס ריאמ ך
תחא תכ איבהל וידו ררבל . שרהמה " הינשה תכ הינשה אסריג יפלש ףיסומ א
רבכ ןיד תיב ךותב . רבדב עגונ הולהש אצמנו ררבל ךירצד םירמוא םימכחו
ממו ןמאנ אל אלי . הינשה אסריג יפל אחינ השקהש תוישוקה יתש שר " י לע
הנושארה אסריג . ךירצ לש ןידה רדג הינשה אסריג יפל הולמהש אוה ררבל
יפל יכ הינשה אישוק ץרותמ םגו םירשכ םידע יתכ יתש איבהל ךירצ
שרהמה " רבכ הינשה תכ א תאצמנ בב " ד ו הולה אליממ לספל רקשל בושחי
תא ושארה תכ הנ בושחי אלש ש ה הינשה תכ ת יפל יכ ואובי אל םהש וא לספ
רבכ הינשה תכ הינשה אסריג תאצמנ בב " ד . ו יתש וקלחנ המב ןיבהל ונילע
ה שרב תואסריג " הנושארה אסריג לע תוישוקה יתש ץרתל ךיא םגו י . דוע
םיכירצ ןיבהל ב מג ' ) גכ : ( ש תכ תאצמנ םא ןידה המ תלאוש ה וא ןיבורק הינש
שריה דוד ברה
9
ןילוספ , ו ית ' מגה ' םינושארה םידע ודיעה רבכד . שר איבה ןאכ םגו " ב י '
תונושל . יפל תורשכב הלבקתנ רבכ הלוספ הינש תכ תאצמנשכ ןושאר ןושל
ןידיעמה ולא לש ןתודע תודעה תעשבו םינושארה תא לוספל היה אל הולה
לבקתנש רחאמו תודעב עגונ תודעה רשכהב םינמאנ זא םינושארה תא לוספל .
יפל של הינשה תכש ןויכ ינשה ןו הלספנ לוספל הולה ןמאנ אל ות תא תכ
פהנ יכ הנושארה ך רבדב עגונ תויהל ש תחא תכ קר שי . א " המב ןיבהל ונילע כ
ג וקלחנ " כ קספב תונושלה ינש מגה ' תאזה הלאשב .
ו ידכ ראבל תא נה לכ " ל הינשה אסריגמ עבונש שודיח םע ליחתנ
שרב " י . ה םירבוס םימכח ש בל ךירצ םידע יתכ יתש איבהל ךירצ הולמהו רר
כ םירשכ רמאש ומ . אלפ הזו ש םיכירצ הלוכ הרותה לכב ירה קר םידע ינש
םיקהל רבד , ל תפכיא המו ן רמא הולמהש ש םידע יתכ יתש איבי . אשמ " כ יפל
הנושארה אסרג ש תנבה וירבד תא תמאל ךירצ ןיד לעבהש אוה ררבל ךירצ
ו יאמר היהי אל .
איבה הרה " ר ג ' מ טילש קנג םחנ " קחצי תכרב ורפסב א ) יס ' טי (
ירבד במרה " פב ם " להמ א ' ה תודע " אלא ןוממב תודע תדגה בויח ןיאש א
ןיד לעב תעיבתב . תעובש ןברק בייח וניאד תודעה תעובש יבג עיפומ הז ןידו
רפכב אלא תודעה ב ןיד לעבה תעיבת . במרה " וניא הז ןידש רבוס ם טרפ קר
ינידב אלא תודעה תעובש ש ללכב ןיד לעב תעיבת אלב דיעהל בייח וניא .
אליממ , שחנ םהו ןיד לעבה לש ותעיבתמ עבונ דעה תורשכ ב ןי כ לש וידע
הזבו ןיד לעבה הנוש ב תודע יניד הרותבש תוידע ראש לכמ תונוממ . הזבו
בארה תטיש ריבסה " ש ד איבה רואמה לעב ) ח . - ח : ירה יפדב " ף ( שיש רבוסש
ןיד ' העימש אהת אל ג הלוד היארמ ' תונוממ ינידב אלו תושפנ ינידב . ו לאוש
עב ה " בארה לע מ " תושפנ תודעמ ןוממ תודע רומח יכו ד . ו ה ריבס ה קנג בר
בארה תונוממ ינידבש " ד בותכה תרזגמ םידעה תעיבת ךירצש רבוס ד " אל םאו
דיגי " , ו ובשחיש ןניעב ןוממב יכ דבל םידע רוריבב יגס אל ןוממב אליממ
כ ןיד לעבה לש וידע לבא ןיד לעבה ועבתכ אבישח םמצעמ ואבב וליפאו
ןיד לעב ןיא תושפנב ו ןניעב קר תודע רוריב . בארה אליממ " רבוס ד אל יבגלש
אהת עיבת ןיא היארמ הלודג העימש ל רשפא יא אליממו ןיד לעבהמ ה רמו
בהש " ןיד לעבל ופרטצי ד ו אל הז ןכל ליעומ תונוממ ינידב , תושפנב ןכא
ירהש ליעומ ריב שי היארמ הלודג העימש אהת אל ידי לע רו .
ו ריבסהל רשפא הז יפל ירבד שר " ררבל ךירצש הינשה אסריגב י
יפ ושור םירשכ םידע יתכ יתש איבהל ךירצש צו " יאמא ע , ירה יגס ב כ תחא ת .
לח ותעיבת ירה םידע יתיכ יתש איביש עבק ןיד לעבהש ןויכ ןכא ה יתש ןינעל
עגונ לוספו ןיד לעב חכ ןינעב
10
םידע יתיכ , ו שכ קר אל האב תחא תכ רשכוה ה ע אלא תודעל ל תותכ יתש ידי
תורשכ . ב שודיח שיש הזמ אצוי ןינע שרב תואסריגה יתש יפל ןיד לעב " י .
תויהל ךירצ ןיד לעבה הנושארה אסריג יפל קר ןכלו יאמר אלו תמא שיא
כ ש מ םילוספ וא םירשכ םה םא ונל תפכיא אל תותיכ יתש איב וניא ירהש
םא יאמר ל ףוסב איבה ש ת הזו תותכ י ל בשחנ וירבד רוריב . הינשה אסריג יפל
תא רצוי לעבה חכ םהלש תורשכה תא םהל ןתונו םידעה . אישוק תא
הנושארה אסריג לע הנושארה ץרתל שי מב ש " כ סות םשב ייחו ארמחה ' וניבר
םירשכ ויהיש בשוח ןיד לעבהש הזב יגסש ץרפ . אישוק תא ץרתל רשפאו
הנושארה אסריג לע הינשה רמולו ולה יכ יתשש בשוח אל ה ויהי תותכה
תולוספ ש כש אל הז י ח ו ןמאנ אוה ןכלו רבדב עגונ אל הולה אליממ . הדוקנה
ה הבושח איה המ הש םיבשוח םיניד ילעב . ש בשוח הולמה ב ' ויהי תותכ
ורשכ ת לש חכהמ עבונ הזו ה לעבה תונוממ ינידב יכ ןיד לעב ןיד תא רצוי
הרות ןידה . ו ג אל אוהש ללגב הולה דצמ ם יתשש בשוח ה תולוספ ויהי תותכ
זא רבדב עגונ אל אוה .
שה " ך יס שירב ' וחד זל " מ ) קס " א ( מסהו " ע ) קס " א ( תא םיאיבמ
רבד לעב םושמ לוספ עגונש רבוסש שובלה תעד ש םושמ לצא בורק םדא
ומצע . שהו " מסהו ך " רקשמ ששח םושמ ולוספד ובתכו וילע וקלחנ ע .
קפנ " מ ב הרור ת ותבוחל דיעמ אוה רשאכ לוספ רבדב עגונ םא היה . םא
זא רקשמ ששח ללגב לוספה היהי ןמאנ , זא רבד לעב םושמ לוספה םא ןכא
היהי ותבוחל וליפא לוספ . ב שר " י ) גכ : ד " עגונ ה ( םושמ לוספ עגונש ראובמ
רקשמ ששח . בקעי תוליהקה ) סמ ' יס ןירדהנס ' גי ( תוהגה לש קפסה ריבסמ
רשא " י ו תואב ררוב הז קרפב ןינעב םדוק םא ל הז דעש ןיד לעבה רמא הז ןיד
עגונ לוספ יא זא ולסופל רחא ומע ףרטצנ ודגנכ דיעהל אבשכ וישכעו לוספ
וילע דיעה רבכד אכה רקשמ ששח םושמ אוה ןכל םדוק אתיל ל ה אששח ך ,
ד לעב םושמ לוספה יא לבא רב לעב ימנ יכה רבד אוה . הזבו בתכ יש תכרבה
ל רשפאש ר ןיב תקולחמה ריבסה ' םימכחו ריאמ ) ר יפל ' רזעילא ( אוה אבבש
ו החפשמ םגפד רערעב ןלסופל רחא םימכח מש םירבוס ש אוה רקשמ ששח םו
יכד אדשח ללכמ קיפנ אל החפשמה ינב ראש ףא ותודעב ללוכ וליפא ןכ םאו
ומצע דעה לע דיעהל דושחד יכיה ב רקש ךכ ותחפשמ לכ לע דיעהל דושח .
ר יפל ןכא ' בישחד םושמ עגונ לוספה םעטש ריאמ כ לעב רבד אבשכ ילימ ינה
ומצע דעה לע דיעהל ש לעב תויהל בשחנ רבד לבא ולוספב חוור ול שיש ןויכ
החפשמה לכ לע דיעהל אב אוה רשאכ בשחנ וניא ד לעב רב החפשמה לכ לע
ו מ רבדב עגונ אלו ןמאנ אוה אלימ . ו ה פס ק רשא תוהגה לש " י קפס וניא ךיא
קוספל , םא כ ר ' א ריאמ ם ןנברכ , שיש םידומ ןנברה םג םא אוה קפסה אלא
שריה דוד ברה
11
שמ הלוכ יבגל היל אריבסש אלא עגונ לש לוספה יבגל רבד לעב לש ןינע החפ
ד לעב תויהל ןכ םג בשחנ הזש רב .
שרב תונושלה יתש ריבסהל רשפא הזבו " קוספל ךיא י שכ תאצמנ
ידע תכ ה ןילוספ וא ןיבורק הינש . רבוס ןושארה ןושל אוה רבדב עגונ לוספש
רקשמ ששח םושמ ןכלו תורשכב הלבקתנ רבכ דעה דיעמה הולה לש תו לע
רשכהב הינש תכ הלבקתנש רחאמ רבדב עגונ היה אל אוהו לוספה . ןכל
רחאו הולהש העשב היה אל ודיעה רקשמ ששח מ א האבש רח הינש תכ . ןכא
ליממו רבד לעב םושמ אוה עגונ לש לוספהש רבוס ינשה ןושל תולככ ירחא א
רבדב עגונ אוה יכ תודעל לוספ אוה ןכלו רבד לעב תויהל בשחנ הולה לכה .
לש גשומה חכ דאמ אוה ןיד לעב יבגל ידוסי יפכ תונוממ יניד
שרב הינשה אסריגב ונרבסהש " י . חכ םיאורו הז סמב תויגוס המכב ' ןירדהנס .
מגה ' תרמוא ) טי (. " וש לע דומעיו רושה לעב אבי הרות הרמא ור . " רמולכ ,
ןוממה לע ןידה תעשב חכונ אהי ןוממה לעבש . ש רשפא ינכט ןיד קר אל הז
י אוהש אצמנ היה םידעה ירבד שיחכהל , ןיד הז ילוא אלא ידכש ילמרופ
ירצ הרות ןיד ליעפהל םיכ ןיד ילעב ינשו םידעו םינייד . סות ' הדנב ) טמ : ד " ה
אדח ( ארהו " סמב ש ' םירבוס תומבי ירצש םיכ הזג " כ ל לוספ ה תא םילוספ
ילע ולביק לש אדבועב וליפא הצילח לש ןיד תיבל . ר ' ןאמרסוו ןנחלא ,
רעה ץבוקב תו ) יס ' בע ז תוא ( ירצ המל לאוש םיכ הזג " הזל כ , ילע ולביק ירה
הצילחב אלו תונוממ ינידב ליעומ קר . ו אל ילע ולביקש ריבסהל רשפא ליעומ
ןוממבש יאנת חכמ ירהש בש רבד יוה אל הצילח תודע ילוספ לכ אלא ןוממ
םיניד ילעבב םוקמ לכב םייולת תוניידו , ש היטרפו ןיד תיבה תא םירצוי םה
אליממו דס " א וליפאש ל ליעומ ילע ולביק הצילח , מק " הזג ל " כ תא לוספל
הצילחל םילוספה יפא ' ילע ולביק לש אדבועב . םיאור מ ןאכ אוה ןיד לעבהש
רצוי תא רישכהל לוכי אוה יכ הרות ןידה ימ יש הצר .
דכ ףדב איגוסהמ ןיד לעבה חכ תא דוע םיאור . ןיבר תנבה יפכ
ר לש תקולחמב ' םימכחו ריאמ . שר יפל " םידעה וא םיניידהש ןעוט לעבה י
תמא וירבד ואצמנו םילוספ םה , וא וא םידעה לע ה לע םינייד , ללגב אליממו
םיניידה לע אוה ןמאנ םידעה לע ןמאנ אוהש , ר רבוס ךכ ' גנ ריאמ םימכחה ד .
שרהמה יפל " שרב אנימא הוהב א " מרה םגו י " דכ ףדב ה . ד " ןיבר אתא יכ ה
רבודמ כב לעבהש כ אלו רחא דע ילב ודבל ןעוט ןיד תטיש שר יפל ימיד בר " י
גכ ףדב : רחא דע םע אב ןיד לעבהש . ו וגימ הז אוה רבד אלפ , ד ינהמ המ
קדוצ ןיד לעבהש לוספל לוספי הזש םידע ה תא םינייד ד כיהמ יתית י אה . הז
וניא הלוכ הרותה לכ לש וגימ אכהד יכה תמא ולא םירבדש וגימש םירמוא
עגונ לוספו ןיד לעב חכ ןינעב
12
תמא ןכ םג רמאש םירחא םירבד ימנ . ו וגימב ללכ ךרדב יפ ' שיש ללגבש אוה
ל י וישכע רמוא ינאש וז הנעט לע יל ןימאת תרחא הנעט רמול תלוכי . תחה " ס
) וח " יס מ ' ג ( תעדב שרפמ שרב " אל ימיד ברש י מ תנעט לבק וליפא ללכב וגימ
הלוכ הרותה לכב , ןכלו ליגר וגימ ומכ הזש ןיבה , טושפה טשפה אל הז ןכא
איגוסב . ריבסהל רשפא זא מ קלחש ןמאנ אוה םאש אוה ןיד לעבה לש חכ
ר אליממ וירבד תצקמ לע קדוצו ' לע ןמאנ תויהל ךירצ ןיד לעבהש רבוס ריאמ
וירבד לכ , ש חכה יכ ל ךכ לכ ןיד לעבה לוכי אוהש ומכש תונוממ ינידב קזח
םידע יתכ יתש איבי אוהש רמול , תכש ןמז לכו הנושארה תכה האב אל הינשה
מאנ אל תנ , וירבד תא ררבל ךירצ ןיד לעבה יכ , וליפא בותכה תרזג ילב םגו
רמוא יתייה הצילח לש ןיד תיבב ש ןיד לעבה ידי לע םילוספ רישכהל רשפא
ילע ולביקב , רבוס אכה ןכ םג ר יפל ןיבר ' קדוצ אוהש ומכש וגימ שיש ריאמ
וירבד לכב קדוצ אוה וירבד תצקמב .
מגה ' בב תרמוא " ק ) ביק (: ןיד לעב ינפב תודע םילבקמ קרש ןכו
אבוה ןידה הכלהל וחב " מ ) יס ' חכ : וט .( תוכמב עיפומש ןיד דוע שיו ) ו (:
ןמגרותה יפמ תעמוש ןירדהנס אהת אלש . במרהו " ם כפב " להמ א ' רדהנס ןי
ה " סופ ח ק ןידה ילעבל םג אלא םידעל קר אל עומשל ךירצ ןירדהנסהש , ןכו
איבמ בטירה " סמב א ' תוכמ מרה תעד ןכו םירמוא שי םשב " ה . קסופ רבחמה
) וח " זי מ : ו ( ניידהש ילעב ירבדל עומשל םיכירצ םי ןידה אוה רוקמהו
ןירדהנסב ימלשוריה ) ג : ח .( רגה רואיב " א ) וח " זי מ : די ( פמה לכש בתוכ םישר
במרה ןמ ץוח ןידה ילעבב אלו םידעב הנד תוכמב איגוסהש םיריבסמ " ם
בהש רבוסש " ןידה ילעבל וליפא עומשל םיכירצ ד . שרשומ הזה ןינעהו
ירה דגנ לאננח וניברו ךורעה ןיב תקולחמב " במרהו ןואג הידעס ברו ף " םא ן
בב ויתונעט תא דיגהל חילש תונמל לוכי ןיד לעבה " וליבשב ד . במרה " ן רבוס
אלש , ללגב המש ךייש אל ובוח לעב ינפב וינפ זיעמ םדא ןיאש יכ חילש ינפב
ינפב רקשל דחפמ וניא חילשה . רהו ךורעה ןכא " ילעב לש רדגהש םירבוס ח
בב ןיניד " ד כרעמב המש תויהל םיכירצ םהש אוה ת ב לש " ד , קלח אל םה ןכא
ב לש ןיד קספב בושח " ד . ר המש שממ םהל םיכירצ אל אליממ רבד ךירצ ק
קיפסמ חילשו המש םהש למסל יבשב ל הז .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->