УПУТСТВО АУТОРИМА ЗА ПРИПРЕМУ РАДОВА

ОСНОВНА ТЕХНИЧКА УПУТСТВА
Рад треба писати у програму Microsoft Word. Формат странице је А4, а маргине са
свих страна треба да буду 2,54 cm. Странице не треба нумерисати.
Фонт који се користи у писању рада је искључиво Times New Roman. Величина
слова је 12 pt (сем уколико није другачије назначено за одређене елементе рада). Размак
између редова треба да буде 1,5, а први ред сваког пасуса увучен за 1 cm. Не треба
остављати празан ред између пасуса. Текст треба поравнати са обе стране.
Табеле у раду треба да буду рађене у Microsoft Word-u и нумерисане арапским
цифрама. График(он)е треба убацити у текст рада као слике и њих такође треба
нумерисати арапским цифрама. Слика може бити у .tiff, .png или .jpg formatu. Најмања
прихватљива ширина слике је 750 пиксела (ширина слике од 5 инча у резолуцији од 150
dpi), а оптимална ширина је 1500 пиксела (ширина слике од 5 инча у резолуцији од 300
dpi). Испод табела/график(он)а треба објаснити шта они приказују (нпр. Табела 1.
Проценат тачних одговора у првом задатку). График(он)е треба послати као слике и у
засебном фајлу, именованом према графикону.
У раду треба користити фусноте, а не ендноте. Фусноте не служе за навођење
библиографских извора, већ само за додатне напомене или коментаре у вези са делом
текста на који се односе. У фуснотама се користи исти фонт као и у основном тексту
(Times New Roman), а величина слова је 10 pt.
Рад треба да буде сачуван у Microsoft Word-у као .doc фајл.
СТРУКТУРА РАДА
Непходно је поштовати редослед следећих елемената: име аутора, наслов рада,
сажетак, кључне речи, текст рада, литература, прилог, резиме рада на страном језику.
У научним радовима/чланцима и студијама име, средње слово и презиме аутора
наводе се изнад наслова уз леву маргину, а у приказима испод текста уз десну маргину
курзивом. Испод имена и презимена наводи се институција којој аутор припада (нпр.
Филолошки факултет Универзитета у Београду), а у фусноти се даје електронска адреса
аутора. Уколико је аутора више, за сваког је потребно навести афилијацију, али се даје
електронска адреса само првог аутора.

У тексту треба навести коришћене или цитиране изворе тако што се у заграду ставља презиме аутора и година издања публикације: (Bugarski. треба навести и број странице. Закључак и Литература. Кључне речи се наводе испод сажетка са истим параметрима (маргине. 1996). било да је реч о оригиналу или преводу. Између наслова одељка и првог пасуса у том одељку не треба остављати празан ред. Уколико је у питању цитат. Дискусија. У Литератури се наводе библиографске јединице које су коришћене и/или цитиране у раду по принципима који су наведени ниже. руски). На крају је потребно дати наслов рада и резиме на једном од светских језика (енглески. Маргине треба да буду увучене са обе стране за 1 cm. а према истим принципима библиографског описа. Методологија/Метод(е). француски. с тим што делове рада мора адекватно да наслови и нумерише. Уобичајено је да научни рад буде структуриран тако да садржи следеће одељке: Увод. ЦИТИРАЊЕ И РЕФЕРИСАЊЕ Наслови публикација које се наводе у раду пишу се курзивом на језику и писму на ком је публикација објављена. дају се прва и последња страна које се цитирају: . аутор има слободу да сам структурира свој рад. На пример: (Bugarski. Страна имена треба транскрибовати. коришћена методологија. У сажетку кратко и концизно треба представити тему рада и резултате до којих се дошло. Анализа резултата/Резултати. Наслове одељака треба писати великим словима величине 12 pt. а у загради навести име у оригиналу када се први пут спомиње. фонт). Такође. циљ рада.Наслов рада (и евентуално поднаслов) пише се на средини странице великим масним словима величине 14 pt. Ако се цитира више суседних страница. 1996. италијански. шпански. аутор може навести електронске и/или рукописне изворе који су коришћени у раду. Под насловом Извори након Литературе. Пожељно је да резиме буде структуриран (полазна теза. Сажетак се пише мањим фонтом од основног текста (10 pt) и треба да садржи од 100 до 250 речи. кључне речи треба превести и на језик на ком је написан резиме. У интересу је аутора да избор речи буде такав да најбоље описује садржај рада/чланка како би се лакше претраживао и индексирао. немачки. С обзиром на то да структура може зависити од теме рада и приступа. кратак приказ најважнијих резултата и њихова тумачења) и дужине до 1/10 чланка. Број кључних речи не може бити већи од десет. 87). стр.

Наслов чланка. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (2003). 87-97).. стр. Књига Аутор(и). 167-186. (1977). De Sosir. Више несуседних страница се одвајају зарезом: (Bugarski. Production methods in language acquisition research. 1996. Пример: Savić. (Година издавања). Razvoj govora kod deteta (str. Наслов књиге.). Unsworth (prir. (2010). 11-34). Ignjatović-Savić (prir. M. 87.. 43. 1996. D. S. Пример: . Наслов поглавља. R. стр. Šta sadrži reč: o detetovom usvajanju semantike (R. Број часописа. (2010). Experimental Methods in Language Acquisition Research (str.). Бројеви страница. (Година издавања). H. prev.. F. Бројеви страница. Број часописа (Број издања). U E. 89). Чланак из научног часописа (ако се бројеви страница у наредном броју надовезују на претходни број из исте године) Аутор(и). Marić. Чланак или поглавље у књизи Аутор(и) поглавља. & van der Lely. Наслов књиге (стр.). Примери: Eisenbeiss. БИБЛИОГРАФСКЕ ЈЕДИНИЦЕ Наведени су принципи на основу којих треба наводити библиографске јединице. бројеви страница). Наслов часописа. (1985). U N. V. E. У Приредивач(и) (прир. Klark. 157200). Uvod u opštu lingvistiku. (Година издавања). Ignjatović-Savić. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. Anđelković. Opšta lingvistika (S. Buđevac. за ненаучне часописе навести и тачан датум изласка) Аутор(и). Rosandić & N. Наслов чланка.). Fonološka složenost i mesto slogovnog akcenta kao indikatori fonološkog razvoja u usvajanju srpskog jezika. Beograd: Čigoja. (Година издавања). Blom & S. Место издавања: Издавач. N.(Bugarski. Чланак из научног или ненаучног часописа (ако бројеви страница у сваком издању истог броја почињу од 1. Место издавања: Издавач. Psihologija. Примери: Bugarski.). prev. Наслов часописа. Beograd: Nolit.

бројеви страница). Интернет сајт Аутор(и).. Лексички минимум српског као страног језика. (2009. The Linguistics Encyclopedia. Klark. (1998).). . мастер радови. On falling in love (with a language). 5 (4).11. U A.). Preuzeto 16. Универзитет.html Необјављени радови (семинарски. Политика. стр. prev. (2002).blogspot. стр. I. Пример: Крајишник. (2nd volume. Наслов рада. У Приређивач(и) (прир. Опис рада. Примери: Newbrook. M. Marković. V. p. D. Читање као похвала спорости. (Година). Необјављени радови (предавања и сл. Dialectology. Месец).com/2012_01_01_archive. Д.) Аутор(и).) Аутори(и). Необјављени семинарски/дипломски/мастер рад/ Необјављена магистарска/докторска дисертација. (2012). Пример: Коковић. (Година издавања). London/New York: Routledge. Наслов чланка. 1495-1498). (Датум изласка). S. (Година). A (cybernetic) musing: language and science in the language of science. 11. Kuper (prir. Пример: Кликовац.). Enciklopedija društvenih nauka (N. Наслов књиге (Издање. Број тома. Sengupta S. дипломски. Наслов рада. Универзитет у Београду. В. Адреса сајта: Адреса. Beograd: Službeni glasnik. Пример: Crystal. (29. Usvajanje prvog jezika. Филолошки факултет Универзитета у Београду. Tom 2.. Kuper & Dž.Glanville R. Преузето Датум са Наслов сајта. Чланак из новина Аутор(и). бројеви страница. (Година. 12. Наслов новина. Необјављена докторска дисертација. Конгуенција. Д. Malmkjær (ed. sa DCblog. (2009). стр. 108-114). Место.2010). Наслов одреднице. Место издавања: Издавач. Предавање у оквиру предмета Савремени српски језик III. Наслов чланка. магистарске и докторске дисертације и сл.. str. Cybernetics & Human Knowing. U K. фебруар). & Forey G. 2012. Adresa sajta: http://david-crystal. Krznarić & P. Одредница из енциклопедије Аутор(и) поглавља. 61-70. (2005).

У зависности од тога да ли се рад пише ћирилицом или латиницом. екавским или ијекавским изговором.aspx http://www. односно et al. Jezik i lingvistika. Уколико се рад пише на страном језику. Додатне примере и упутства можете пронаћи на следећим сајтовима: http://www. резиме на крају рада мора бити написан на српском језику. За више домаћих аутора у референци и тексту користити скраћеницу и др. ћирилицом или латиницом.. (1996b).liu. Beograd: Čigoja. Beograd: Čigoja. Наведена упутства заснована су на АПА стилу библиографског цитирања. Bugarski.org/index. . у одредници у Литератури се користи знак &.edu/workshop/writers/citation/apa/ http://www2. азбучним или абецедним редом треба прецизирати о којој се публикацији ради. На пример: Bugarski.htm ЈЕЗИК И СТИЛ РАДА Рад се пише на српском језику. У договору са Уредништвом рад може бити написан и на страном језику.cws.illinois.apastyle. Уколико рад има два аутора. Uvod u opštu lingvistiku. Уколико се користе студије једног аутора које су објављене исте године. R. R.docstyles.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa. Јована Јерковића и Мата Пижурице. Препорука је да се приликом писања рада аутори служе новим издањем Правописа српског језика аутора Митра Пешикана. а у тексту везник и.com/apalite. библиографске јединице треба наводити азбучним или абецедним редом. за више страних аутора. Рад треба да буде исправан у погледу граматике и стила.htm http://www. (1996a).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful