Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 51
Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren. 2. În demersul de operaţionalizare a conceptelor, indicatorul este un semn observabil, cu referire la anumite aspecte ale realităţii sociale. 3. Obiceiurile sunt repetări ale voinţei sociale particulare. 4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. 5. Normele sociale derivă din valorile societăţii şi reprezintă reguli de comportare, prescripţii adresate indivizilor. 6. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc în oricare comunitate morală, numită biserică. 7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi relaţiilor stabile dintre acestea existente în orice societate. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 10 puncte b) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni formale. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul de învăţământ îndeplineşte următoarele funcţii: internă, respectiv de instrucţie şi educaţie şi externă, respectiv de selecţie şi reproducere socială a culturii. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Orice persoană asimilează, în mod inevitabil, normele grupului din care face parte. Atunci când o persoană devine infractor, ea ajunge astfel datorită contactelor excesive cu modele criminale şi datorită izolării ei faţă de contactul cu modele noncriminale. Pe baza informaţiilor date: A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia subcultura delincventă poate determina un mediu social instabil. 6 puncte E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a nerespectării normelor în societatea contemporană. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe:1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie participativă. 4 puncte 2. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 6 puncte 3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi grup de apartenenţă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale pot fi influenţate de tipul de societate în care se manifestă. 6 puncte 5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia un individ pulverizat în multitudinea de roluri, situaţii şi poziţii sociale în care nu se recunoaşte pe el însuşi, îşi găseşte autenticitatea în cadrul unui stil de viaţă personal, clar definit. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul

Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 52
Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Sancţiunea pozitivă este modul de aprobare a comportamentelor care nu respectă normele sociale. 2. Obiectul de măsurat nu este o componentă necesară operaţiei de măsurare. 3. În alegerea liderilor politici o importanţă mărită o au: educaţia, pregătirea profesională, mediul familial în care se formează şi ocupaţia avută. 4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. 5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi îndatoriri. 6. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi relaţiilor stabile dintre acestea existente într-o societate dată. 7. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile sacre ce se regăsesc la nivel individual. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi două consecinţe pe care le poate avea un comportament deviant al unui copil asupra familiei sale. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia studiul formelor şi mecanismelor organizaţionale constituie o pârghie pentru cunoaşterea societăţii în ansamblul ei şi chiar diagnosticarea crizelor. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Societatea exercită presiuni asupra membrilor săi pentru a respecta normele şi valorile sale. O consecinţă a acestui fapt este socializarea pozitivă sau normală, care se desfăşoară în acord cu modelele oferite de societate şi favorizează apariţia comportamentelor prosociale. Pe baza informaţiilor date: A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia anumite rolurilor sociale dobândite pot conduce la conformism. 6 puncte E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării continue în societatea contemporană. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 4 puncte 2. Enumeraţi două caracteristici ale mijloacelor de comunicare în masă. 6 puncte 3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi societate deschisă, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care dialogul se constituie într-o metodă de rezolvare a problemelor. 6 puncte 5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în grup se pot aplica cel mai direct presiunile în direcţia conformării, mai ales când cei ce deviază riscă să-şi piardă apartenenţa la grup. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 53
Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren. 2. Sancţiunea negativă este concretizată în relaţii de dezaprobare a celor care încalcă normele şi legile. 3. Eşantionarea raţionată sau pe cote presupune gândirea structurii eşantionului în funcţie de tema cercetată. 4. Fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o expresie cantitativă se numesc atribute sociale. 5. Moravurile se asociază componentei etice a comportamentului. 6. Religia nu are relevanţă din punct de vedere sociologic. 7. Ordinea socială desemnează ansamblul instituţiilor şi relaţiilor stabile dintre acestea existente în orice societate. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi două consecinţe ale celibatului, în plan social. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia sistemul politic defineşte modul în care se exercită puterea politică şi cum este organizată viaţa socială a unei societăţi. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Societatea exercită presiuni asupra membrilor săi pentru a respecta normele şi valorile sale. O consecinţă a acestui fapt este socializarea negativă sau discordantă, care se desfăşoară în conflict cu modelele oferite de societate şi favorizează apariţia comportamentelor antisociale. Pe baza informaţiilor date: A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia nerespectarea normelor conduce la marginalizare. 6 puncte E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei în societatea contemporană. 4 puncte Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Precizaţi conţinutul noţiunii de structură socială. 4 puncte 2. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor de referinţă. 6 puncte 3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi societate tradiţională, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale formale ajută la menţinerea ordinii sociale. 6 puncte 5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sistemul rol-statusurilor sociale îşi pune amprenta asupra unor laturi ale personalităţii. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 54 Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. O funcţie a partidului politic este propulsarea socială a indivizilor cărora le sunt refuzate o serie de cariere sociale râvnite. 2. Ipoteza în sociologie este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren. 3. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă, individul fiind liber să acţioneze şi să aibă iniţiativă, oricât de bine ar fi controlat sistemul. 4. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. 5. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi îndatoriri. 6. Corupţia se manifestă ca fenomen doar în sfera politicului, în virtutea faptului că unii membri de partid deţin o anumită autoritate. 7. Constituirea, modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde de existenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi două consecinţe pe care le are acţiunea statului social asupra calităţii vieţii indivizilor. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia legile sociale se manifestă întotdeauna prin intermediul acţiunii subiective a oamenilor. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: În cadrul procesului de socializare copilul învaţă comportamentele sociale acceptate. Îndreptarea unui comportament format în mod greşit are loc în cadrul procesului de resocializare, care are ca finalitate concordanţa cu normele impuse de societate. Pe baza informaţiilor date: A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia sancţiunile sociale negative asigură conformismul. 6 puncte E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării continue în societatea contemporană. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar sociologic. 4 puncte 2. Enumeraţi două caracteristici ale metodelor de cercetare sociologică. 6 puncte 3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care are loc o modificare a coeziunii în cadrul unui grup social. 6 puncte 5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prototipul grupului primar este familia. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Varianta 55
Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor. 2. Ipoteza, în sociologie, este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă care urmează să devină adevărată sau falsă în urma verificărilor de teren. 3. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. 4. Normele juridice includ un ansamblu de reguli, prescripţii, constrângeri, obligaţii şi îndatoriri. 5. Familia extinsă presupune existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multe generaţii. 6. O funcţie a partidului aflat în opoziţie este propunerea unor politici alternative la iniţiativele guvernului. 7. Controlul social organizat este exercitat de către anumite grupuri sociale, prin intermediul obiceiurilor, tradiţiilor, practicilor morale şi culturale. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6, scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A, dacă enunţul este adevărat, sau F, dacă enunţul este fals. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6, justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte c) Pentru enunţul 7, transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului, realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei, astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni negative informale. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia alături de familie şi stat, biserica a avut un rol deosebit în viaţa oamenilor şi a marcat comportamente şi mentalităţi. 4 puncte Varianta 55 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Termenul de crimă este deseori utilizat cu acelaşi sens cu cel de infracţionalitate. Natura şi caracterul infracţiunii este determinată de pericolul pe care-l prezintă pentru societate. Acest criteriu al gravităţii infracţiunii permite evidenţierea limitelor de toleranţă a comunităţii faţă de diferitele acte, aşa cum se reflectă ele în sanţiunile penale. Pe baza informaţiilor date: A. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale, identificate în text şi precizate la punctul B., menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 10 puncte D. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în orice tip de cultură există imagini stereotipe despre diferitele tipuri de infractori. 6 puncte E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a acceptării diversităţii etnice în societatea contemporană. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Precizaţi conţinutul noţiunii de tehnică de cercetare sociologică. 4 puncte 2. Enumeraţi două caracteristici ale statusului social. 6 puncte 3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de apartenenţă şi interacţiune socială, redactând un text coerent, de o jumătate de pagină, în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte 4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de referinţă poate influenţa rolul unui individ. 6 puncte 5. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare persoană intră în relaţie cu ceilalţi în scopul tranzacţionării unor informaţii. 4 puncte

redactând un text coerent. Religia este un sistem unitar de credinţe şi practici cu privire la lucrurile profane ce se reunesc în oricare comunitate morală. 4 puncte Varianta 56 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor primare. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. vestimentaţie aparte şi dezordine comportamentală. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care coeziunea grupurilor se manifestă la toate nivelele de organizare socială. nu este un comportament deviant. de o jumătate de pagină. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 6. 4 puncte B. 1. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte . Comportamentul excentric. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Noţiunea poate avea semnificaţii diferite de la o societate la alta. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 6 puncte C. 10 puncte D. 10 puncte B. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolurile se definesc în contextele în care ele se exercită şi în raport cu alte roluri care intervin în aceste contexte. 4 puncte 2. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. În stabilirea eşantionului o problemă fundamentală este reprezentativitatea. Varianta 56 Subiectul I (30 puncte) A. iar definirea ei se poate schimba în cursul timpului. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare ocupaţională şi grup de referinţă. sau F. 6 puncte E. definit prin gesturi insolite.Ministerul Educaţiei. identificate în text şi precizate la punctul B. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. întrucât conţinutul şi semnificaţia sa diferă în funcţie de sistemul de valori luat ca referinţă. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a adaptării în societatea contemporană. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor. Fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o expresie cantitativă se numesc variabile sociale. dacă enunţul este fals. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia comportamentul deviant poate fi corectat prin resocializare. 6 puncte C. astfel încât enunţul să devină adevărat. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 10 puncte 4. 4 puncte Varianta 56 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Termenul de problemă socială are de multe ori un caracter relativ. 5. Pe baza informaţiilor date: A. numită biserică. dacă enunţul este adevărat. Precizaţi două consecinţe ale absenţei controlului social într-o societate. în sensul că ceea ce a fost apreciat ca o problemă socială în trecut poate reprezenta o stare normală în prezent. 6 puncte 3. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele sociale derivă din valorile societăţii. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 6 puncte 5. 4. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 7. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică. 3.

construirea ipotezelor. de o jumătate de pagină. 7. durata şi intensitatea expunerii individului la contactul cu normele de natură criminală.Ministerul Educaţiei. 6 puncte 3. 4. 10 puncte D. eşantionarea. Ca etapă specifică demersului investigativ. Precizaţi conţinutul noţiunii de document social. 5. 6 puncte 5.4 puncte Varianta 57 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Infractorul învaţă comportamentul criminal de cele mai multe ori prin interacţiune cu persoanele din anturajul său. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă conflictul interstatus. Varianta 57 Subiectul I (30 puncte) A. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de neconcordanţa dintre scopurile membrilor acestora. 3. astfel încât enunţul să devină adevărat. Din punct de vedere etimologic. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este următoarea: stabilirea temei. subiectul asimilează şi contextul structural care stă la baza organizării acestuia. Pe baza informaţiilor date: A. documentarea. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost extras. stabilirea metodologiei cercetării. …6 puncte C. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei sociologice. termenul metodă înseamnă prognoză. 10 puncte B.. 4 puncte 2. în contextul unei societăţi democratice. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6 puncte E. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia teoria grupurilor de referinţă ne ajută să înţelegem cum ne fixăm nivelul de aspiraţii. eşantionarea este precedată de analiza datelor cercetării. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi mobilitate socială. Prin intermediul acestor persoane el deprinde tehnicile şi mijloacele de realizare a scopurilor criminale. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi două consecinţe ale încălcării ordinii sociale. 4 puncte B. . 6. 2. 10 puncte 4. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia odată cu însuşirea unui conţinut specific educaţiei. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). redactând un text coerent. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A.. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a coeziunii grupului ca agent socializator în societatea contemporană. 1. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. familia este un grup constituit din tendinţa comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau ale societăţii.. Se acordă 10 puncte din oficiu. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. dacă enunţul este fals. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia infractorii nu se integrează în societate datorită prejudecăţilor. sau F. Din punct de vedere sociologic. identificate în text şi precizate la punctul B. 6 puncte C. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Formulaţi ideea principală a textului. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care au împlinit vârsta majoratului. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 4 puncte . dacă enunţul este adevărat. . Efectul acestui proces de socializare va depinde de frecvenţa.

în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Varianta 58 Subiectul I (30 puncte) A. o conduită deviantă se află în conflict cu interesele şi idealurile societăţii. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. redactând un text coerent. 6 puncte 5. unele fiind prescrise. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Ca etapă specifică demersului investigativ. identificate în text şi precizate la punctul B. Pe baza informaţiilor date: A. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă stratificarea socială în societăţile tradiţionale. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor informale. astfel încât enunţul să devină adevărat. sau F. 10 puncte D. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii de şanse în societatea contemporană. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. eşantionare. 10 puncte B. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. termenul metodă înseamnă transformare a realităţii. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 7. 2.. de o jumătate de pagină. Se acordă 10 puncte din oficiu. normală. verificarea ipotezelor. Succesiunea etapelor demersului investigativ de tip sociologic este următoarea: recoltarea informaţiilor.Ministerul Educaţiei. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 1. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii interpersonale şi stil de viaţă. altele dobândite. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia religia este o construcţie socială menită să furnizeze un mod comun. Formulaţi ideea principală a textului. 6 puncte 3. stabilirea temei. O conduită conformă cu modelul personalităţii de bază (sociotipul) este o conduită permisivă. acesta poate fi organizat sau neorganizat. eşantionarea este precedată de interpretarea rezultatelor. 6 puncte C. 6. dacă enunţul este fals. Precizaţi conţinutul noţiunii de eşantion. dimpotrivă. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare individ deţine o multitudine de statusuri. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. În funcţie de instituţiile care realizează controlul social. 10 puncte 4. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării. 6 puncte E. 4 puncte Varianta 58 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Efectele şi mecanismele procesului de socializare sunt aceleaşi şi în cazul conformităţii şi în cazul devianţei. 3. 5. Precizaţi două consecinţe ale schimbării regimului politic într-o societate. dacă enunţul este adevărat. 6 puncte C. colectiv de raportare la aspectele necunoscute ale vieţii. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia problemele sociale depind de eşecul socializării primare. 4 puncte . Din punct de vedere etimologic. 4 puncte B. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. diferind doar conţinutul şi direcţia normelor şi valorilor învăţate. 4 puncte 2. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de existenţa unui lider informal al organizaţiei. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă verificarea ipotezelor. 4.

6 puncte E. Eşantionarea înseamnă risipă de resurse umane şi financiare. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului suveranităţii naţionale. redactând un text coerent. 10 puncte 4. Varianta 59 Subiectul I (30 puncte) A. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 3. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă înregistrarea informaţiilor. 4 puncte Varianta 59 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 4 puncte Varianta 59 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Sărăcia se înscrie în categoria problemelor sociale cu care se confruntă societatea. sau F. Ca etapă specifică demersului investigativ. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe baza informaţiilor date: A. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a acceptării diferenţelor de opinie în societatea contemporană. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. cale de urmat. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii intercunoaştere şi coeziune. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia fiecare persoană intră în relaţie cu ceilalţi în scopul tranzacţionării unor informaţii. Cei aflaţi în această situaţie. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia sancţiunea negativă provoacă marginalizare. Formulaţi ideea principală a textului. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 4 puncte . 1. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Enumeraţi două caracteristici ale mobilităţii sociale. astfel încât enunţul să devină adevărat. manifestând un comportament de supravieţuire şi forme de cultură adaptativă. 2. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. dacă enunţul este adevărat.Ministerul Educaţiei. identificate în text şi precizate la punctul B. 4 puncte B. pe lângă privarea de resurse. 5. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 6 puncte 3. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. dacă enunţul este fals. 7. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. structurarea eşantionului este precedată de desfăşurarea cercetărilor efective de teren. 4 puncte 2. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este dată de coordonarea eforturilor individuale în vederea atingerii unui scop comun. 6 puncte 5. Din punct de vedere etimologic. Familia monoparentală se referă la copiii cu un singur părinte. se confruntă şi cu forme de respingere socială. Precizaţi conţinutul noţiunii de familie nucleară. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă ierarhizarea socială în societăţile postindustriale. 4. de o jumătate de pagină. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia legile sociale se manifestă prin intermediul acţiunii subiective a oamenilor. 6 puncte C. termenul metodă înseamnă drum. uneori reacţionare. 10 puncte B. 10 puncte D.

un mod de adaptare deviant la condiţiile dificile de viaţă. 4 puncte .Ministerul Educaţiei. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 3. Cei ce trăiesc în condiţii de sărăcie dezvoltă un sistem de valori şi de convingeri ce reprezintă. 10 puncte B. 5. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia relaţiile interpersonale influenţează profund satisfacţia în viaţă a individului şi calitatea mediului său uman. Precizaţi două consecinţe ale absenţei educaţiei formale în cazul unui copil. 4 puncte B. astfel încât enunţul să devină adevărat. Ca etapă specifică demersului investigativ. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. sau F. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă alegerea metodelor/tehnicilor şi procedeelor de lucru. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. o soluţie faţă de problemele cu care se confruntă. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Din punct de vedere sociologic. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. o cultură ca atare. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. dacă enunţul este fals. Varianta 60 Subiectul I (30 puncte) A. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 4 puncte 2. 2. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 1. redactând un text coerent. 6 puncte C. 6 puncte 3. dacă enunţul este adevărat. 7. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. de fapt. Prezenţa unor indivizi care au scopuri comune şi interacţionează este o caracteristică a organizaţiei. Familia extinsă presupune existenţa nucleului familial şi a altor rude din mai multe generaţii. cât o problemă cu caracter socio-cultural. nefiind atât o problemă economică. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Enumeraţi două caracteristici ale statusului social. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia extinsă poate realiza socializare concordantă. de o jumătate de pagină. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în cazul infractorilor socializarea primară este deficitară. 10 puncte D. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a politicilor de protecţie socială în societatea contemporană. Formulaţi ideea principală a textului. Pe baza informaţiilor date: A. familia este un grup constituit din tendinţa comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau ale societăţii. …4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Sărăcia este un veritabil mod de viaţă. formularea ipotezelor este precedată de prelucrarea datelor. Precizaţi conţinutul noţiunii de eşantion. 6 puncte 5. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul tuturor grupurilor sociale este prietenia.. identificate în text şi precizate la punctul B. 6 puncte C. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 4. 6. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte E. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de referinţă şi grup de apartenenţă. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia normele juridice protejează valorile sociale. 10 puncte 4.

Din acest motiv spunem că devianţa nu poate fi înţeleasă decât analizând contextul social în care apare. întrucât încalcă codurile penale.. Dimensiunile secularizării/desacralizării se referă la trei componente: laicizarea. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia căutarea unui loc de muncă angajează individul într-o serie de relaţii cu diferiţi purtători ai informaţiei. 4 puncte 2. Varianta 61 Subiectul I (30 puncte) A. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii structură socială şi stratificare socială. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. termenul tehnică înseamnă procedeu. scăderea implicării religioase şi schimbarea religioasă. 2. nu intră în conflict cu legile penale. 1.Ministerul Educaţiei. sau F. 4 puncte Varianta 61 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6 puncte C. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată. 3. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. redactând un text coerent. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Precizaţi conţinutul noţiunii de tehnică de investigaţie sociologică. 6 puncte 5. 7. sunt mai uşor de definit ca probleme sociale. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul tuturor grupurilor sociale este competiţia. 4 puncte B. pe care le urmează o persoană într-o poziţie socială dată. astfel încât enunţul să devină adevărat. 6 puncte C. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării continue în societatea contemporană. 4. 6. Mai dificil de definit sunt acele fapte care. 4 puncte Varianta 61 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Anumite acte şi fapte comise de indivizi. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Formulaţi ideea principală a textului. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolurile sunt aşteptări definite din punct de vedere social. cum ar fi infracţiunile. 10 puncte B. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale pot fi influenţate de statusul indivizilor. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia majoritatea infractorilor îşi evaluează propria conduită ca fiind concordantă cu regulile. Pe baza informaţiilor date: A. identificate în text şi precizate la punctul B. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. acceptată în societatea contemporană. 5. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). vicleşug. dacă enunţul este adevărat. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Uniunea consensuală sau noua alianţă este o alternativă la familia clasică. 6 puncte 3. Enumeraţi două caracteristici ale relaţiilor interpersonale. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 4 puncte . Precizaţi două consecinţe ale existenţei mai multor partidelor politice într-o societate democratică. Se acordă 10 puncte din oficiu. 10 puncte D. dacă enunţul este fals. deşi deviante din punct de vedere social. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă analiza calităţii informaţiilor. 6 puncte E. 10 puncte 4. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Din punct de vedere etimologic. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. de o jumătate de pagină. care poate să conducă la înlocuirea cu instituţia familiei. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a sărăciei în societatea contemporană. 10 puncte B. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia creşterea nivelului de trai poate diminua corupţia. una dintre trasăturile specifice acestora. 6 puncte 5. 4 puncte . redactând un text coerent. sporind inegalitatea de şanse dintre cei cu resurse şi cei fară resurse. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă în care individul acţionează în funcţie de valorile şi normele sociale. Varianta 62 Subiectul I (30 puncte) A. 6. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 5.. 4 puncte 2. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol. 7. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în grupurile sociale mici. Dorinţa de obţinere a puterii politice este o caracteristică a oricărei organizaţii. duce la pierderea legimităţii sistemului normativ al unei societăţi bazate pe domnia legii şi pe înaintarea în ierarhia socială pe bază de merit. Pe baza informaţiilor date: A. dacă enunţul este adevărat. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în procesul comunicării. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care sancţionează. Formulaţi ideea principală a textului. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 1. 4 puncte Varianta 62 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Corupţia are efecte inechitabile din punct de vedere social. sau F. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia un comportament deviant este un comportament care încalcă normele şi valorile sociale. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 6 puncte 3. astfel încât enunţul să devină adevărat. Precizaţi conţinutul noţiunii de instrument de investigaţie sociologică. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. o parte a sensului se află în cuvinte.Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Precizaţi două consecinţe ale celibatului. de o jumătate de pagină. Prin metodă se înţelege o organizaţie al cărei obiectiv fundamental este cucerirea sau influenţarea puterii. iar o parte. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. în care meritul poate fi achiziţionat contra unor resurse economice. 10 puncte D. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică. Enumeraţi două caracteristici ale mobilităţii sociale. 4 puncte Varianta 62 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. în felul în care contextul social structurează ceea ce se spune. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată. dacă enunţul este fals. 4. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 3. 10 puncte 4. 6 puncte C. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte B. Conştientizarea şi familiarizarea cu un sistem corupt. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică. Controlul social asigură realizarea sistemului de recompense şi pedepse. identificate în text şi precizate la punctul B. în plan social 6 puncte C.

transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Fiind accesibile şi în mare măsură în afara constrângerilor sociale. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. s-a născut o adevărată comunitate online. Pe baza informaţiilor date: A. Religia şi biserica au generat mentalităţi şi comportamente care au influenţat viaţa socială a comunităţii respective.. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. Prin metodă se înţelege modul de cercetare. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. în acest sens fiind de amintit Internetul. 6 puncte 3. relevanţa lor. dacă enunţul este adevărat. 6 puncte C. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Varianta 63 Subiectul I (30 puncte) A. 7. 10 puncte B. transmite valori. 10 puncte D. 4 puncte B. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale membrilor unui grup de studenţi. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. sistemul de reguli sau de principii de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. care. Precizaţi două consecinţe ale comportamentului deviant. de o jumătate de pagină. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia mijloacele de comunicare în masă pot determina socializare discordantă. identificate în text şi precizate la punctul B. 6 puncte E. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). pe lângă diseminarea informaţiilor. astfel încât enunţul să devină adevărat. 1. sau telefonia mobilă. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia genul reprezintă unul dintre cele mai profunde exemple de stratificare. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a comunicării în societatea contemporană. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A.Ministerul Educaţiei. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. redactând un text coerent. 4 puncte 2. ca substitut mass-media. 5. 4. 6 puncte C. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru ipotezele de lucru. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 2. Într-un timp destul de scurt. 3. sau F. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. etc. familia este un macrogrup. Procedeul este un ansamblu de prescripţii metodologice pentru o acţiune eficientă. având funcţie educativă şi de socializare. cu precădere pentru tineri. 4 puncte . 4 puncte Varianta 63 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Societatea contemporană cunoaşte dezvoltarea tot mai accentuată şi a altor agenţi de socializare. 6 puncte 5. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi stratificare socială. 6. Din punct de vedere sociologic. Se acordă 10 puncte din oficiu. unul dintre criteriile specifice acestora. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia statul ca instituţie socială este organizat în jurul unor funcţii cum ar fi: asigurarea ordinii. 10 puncte 4. este deosebită. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. în relaţiile sociale. urmărirea bunăstării populaţiei. dacă enunţul este fals. Formulaţi ideea principală a textului.

4 puncte 2. 7. Formulaţi ideea principală a textului. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. 4 puncte . 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Nu toate problemele sociale existente în societate exclud conformitatea faţă de norme. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. controlul social se exercită prin diverse forme de constrângere. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care sancţionează. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 6. sau F. 4 puncte Varianta 64 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. unul dintre criteriile specifice acestora. ci şi într-o serie de subculturi sau culturi diferite. pot constitui grupări criminale. Pe baza informaţiilor date: A. 10 puncte 4. dacă enunţul este fals. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prin intermediul rolurilor indivizii se conectează la viaţa socială. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia membrii grupurilor marginale. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei participative. După criteriul aparteneţei. 10 puncte B. 3. Indivizii nu sunt socializaţi exclusiv într-o cultură comună unei singure societăţi. cu care pot fi în conflict normativ. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. redactând un text coerent. Delincvenţa. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-o anumită măsură. 4. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 2. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare trecerii de la teorie la cercetarea concretă. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii coeziune şi grup social mic. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). identificate în text şi precizate la punctul B. Varianta 64 Subiectul I (30 puncte) A. astfel încât enunţul să devină adevărat.Ministerul Educaţiei. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 5. Precizaţi două consecinţe ale ineficienţei unei organizaţii asupra membrilor săi. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. dacă enunţul este adevărat. dezvoltă o subcultură care cere respectarea unor norme precise ale unor grupuri marginale. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranităţii celui care conduce statul. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost extras. 6 puncte C. în relaţiile sociale. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică. organizaţiile pot fi: guvernamentale şi nonguvernamentale. 6 puncte 5. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării în societatea contemporană.. Prin metodă se înţelege un sistem structurat de interacţiune umană realizat în vederea realizării unor scopuri. 6 puncte E. de pildă. de o jumătate de pagină. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte 3. datorită socializării reciproce. 4 puncte B. 10 puncte D. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale persoanelor tinere şi mature. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.

menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. etnic.Ministerul Educaţiei. 10 puncte 4. După intensitatea reacţiei sociale faţă de anumite tipuri de comportament. etc. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia o rată crescută a delincvenţei poate determina un mediu social instabil. identificate în text şi precizate la punctul B. familia este un microgrup şi o instituţie. Pe baza informaţiilor date: A. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. dacă enunţul este adevărat. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a ameninţării terorismului în societatea contemporană. Formulaţi ideea principală a textului. 6 puncte E. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii rol şi conflict interstatus. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia interacţiunea socială reprezintă procesul prin care acţionăm şi reacţionăm la cei din jurul nostru. 3. 4 puncte 2. Varianta 65 Subiectul I (30 puncte) A.. care vizează stabilitatea sau shimbarea. dacă enunţul este fals. 4 puncte . Procedeul este maniera de acţiune. 10 puncte D. Conflictul animă societatea. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia recunoaşterea socială şi împlinirea personală sunt principalele motivaţii pe care mişcarea resurselor umane le aduce în prim – plan. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. sancţiunile pot fi doar negative. redactând un text coerent. Însă. 4.. …4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Opoziţia dintre conflictul social şi ordinea socială se înscrie chiar la baza sistemului social. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. 7. Se acordă 10 puncte din oficiu. de operare cu instrumentul de investigaţie. Dezvoltarea sistemului de învăţământ nu este influenţată de evoluţia sistemului social. exprimă practici sociale diferite. susţine competiţia. trebuie soluţionată. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 5. conflictul este o disfuncţie a societăţii care. ca problemă socială. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică stratificarea socială la nivelul unei societăţi date. 10 puncte B. 1. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 6 puncte C. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. indiferent de nivelul la care apare: politic. Din punct de vedere sociologic. Precizaţi conţinutul noţiunii de tehnică de investigaţie sociologică. sau F. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale mici. de o jumătate de pagină. Principiul guvernării reprezentative constituie modalitatea de afirmare a suveranităţii naţionale. 4 puncte B. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. industrial. 6. 6 puncte 5. 6 puncte 3. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale celor care au vârsta între 16 şi 18 ani. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. astfel încât enunţul să devină adevărat. 6 puncte C. 2. în contextul societăţii contemporane. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei.

realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Precizaţi două consecinţe ale relaţiilor deficitare dintre familie şi şcoală. sau F. 4 puncte 2. 10 puncte B. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. de o jumătate de pagină. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru că funcţionează ca sistem. în care autocontrolul este prioritar. individul uman preia anumite mijloace de comunicare socială şi de acţiune. Un element component al operaţiei de măsurare este formularea ipotezelor. astfel încât îşi realizează un anumit status în grupurile din care face parte şi îşi defineşte propria identitate prin comparaţie cu ceilalţi. 6 puncte C. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de similaritate sau de egali şi relaţii informale. 6 puncte 5. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. familia este insituţia cu rol decisiv în procesul de socializare. redactând un text coerent. contribuie la modelarea socială a fiinţei umane. 6 puncte C. 6 puncte E. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 10 puncte 4. Varianta 66 Subiectul I (30 puncte) A. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Prezenţa unor indivizi care au scopuri comune şi interacţionează este o caracteristică a organizaţiei. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care unui status i se pot asocia mai multe roluri. Încă din copilărie. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Pe baza informaţiilor date: A. 5. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 4 puncte . Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. astfel încât enunţul să devină adevărat. societatea umană este o organizaţie dinamică. 2. Din punct de vedere sociologic. 4. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia lipsa de claritate a unor norme favoritează apariţia problemelor sociale. Specificul puterii politice într-o societate democratică constă în faptul că nu poate subordona celelalte puteri. asimilează anumite modele de comportament şi anumite roluri. 4 puncte B. Stabilirea temei unei investigaţii sociologice înseamnă studierea literaturii de specialitate pentru a afla ce s-a întreprins şi concluziile la care s-a ajuns în respectiva problemă. prin mecanismele esenţiale ale învăţării sociale.Ministerul Educaţiei. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 7. 3. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. dacă enunţul este adevărat. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a identităţii culturale în societatea contemporană. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. Formulaţi ideea principală a textului. 10 puncte D. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ordinea socială este un produs al acţiunii sociale. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. identificate în text şi precizate la punctul B. dacă enunţul este fals.. 6 puncte 3. 1. 6. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia inegalităţile economice reprezintă o caracteristică persistentă a tuturor sistemelor sociale.

Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă conflictul interstatus. redactând un text coerent. 4 puncte B. în cursul căruia se schimbă atât mediul cât şi individul. 2. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 6 puncte E. dacă enunţul este adevărat. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Prin socializare. de o jumătate de pagină. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia problemele sociale pot fi rezultatul învăţării sociale deficitare. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. astfel încât enunţul să devină adevărat. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este existenţa unui lider informal al organizaţiei. Scopul oricărui partid politic este dobândirea sau influenţarea puterii guvernamentale. 6. 3. Precizaţi două consecinţe ale creşterii ratei divorţialităţii. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Constituirea. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. sau F. 4 puncte 2. fiinţa umană îşi dezvoltă capacităţi specifice de participare la viaţa socială. Varianta 67 Subiectul I (30 puncte) A. modul de stucturare şi funcţionare a organizaţiilor nu depinde de existenţa deosebirilor dintre organizaţiile publice şi cele private. care întemeiază legături de sânge. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pe baza informaţiilor date: A. Enumeraţi două caracteristici ale structurii sociale. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Având ca finalitate adaptarea individuală şi integrarea socială. 10 puncte 4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a sancţiunilor în societatea contemporană. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 7. 4 puncte . justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. dacă enunţul este fals. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia legăturile de rudenie sunt relaţii între indivizi stabilite fie prin căsătorie. 6 puncte 3. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. socializarea nu este un proces pasiv. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru populaţia din care a fost ales. familia este un macrogrup. 10 puncte D. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. 10 puncte B. 6 puncte C.Ministerul Educaţiei. 5. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 6 puncte C. în societatea contemporană.. Formulaţi ideea principală a textului. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii comunicare de masă şi relaţii interpersonale. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 4. 1. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prin eşantionare este posibilă studierea doar a unor unităţi sociale. fie prin descendenţă. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. ci unul dinamic. concluziile fiind extinse asupra întregului univers al anchetei. Din punct de vedere sociologic. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia organizaţiile formale funcţionează după norme clar enunţate şi rigid impuse. identificate în text şi precizate la punctul B. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 6 puncte 5.

4 puncte B. 10 puncte D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Varianta 68 Subiectul I (30 puncte) A. 4 puncte . le trasferă în propriul comportament sau în propria concepţie de viaţă. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a egalităţii de şanse în societatea contemporană. Absenţa regulilor şi a normelor generează stare de dezordine socială. de o jumătate de pagină. 4 puncte 2. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 6 puncte 5. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Procesul de socializare asigură coeziunea internă şi continuitatea grupurilor sociale. devenind la rândul lui un agent de socializare. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia rolurile sociale reprezintă aşteptări definite din punct de vedere social. Pe baza informaţiilor date: A. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este coordonarea eforturilor individuale în vederea atingerii unui scop comun. dacă enunţul este adevărat. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Principul consacrării drepturilor fundamentale ale omului este o reformulare a principiului separării puterilor în stat. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte 3. 4 puncte Varianta 68 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. în cadrul unui status sau poziţie socială date. structurarea eşantionului este precedată de interpretarea rezultatelor. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. sau F. 6 puncte E. 6 puncte C. 2.. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia interiorizarea diferită a normelor şi valorilor sociale legitimează diferenţele de status social. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Formulaţi ideea principală a textului. Precizaţi două consecinţe ale existenţei unei structuri de putere rigide în cadrul unei organizaţii. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care egalitatea de şanse determină schimbări în structura de clasă. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. atitudini. dacă enunţul este fals. 10 puncte 4. Enumeraţi două caracteristici ale sondajului de opinie. concluziile fiind extinse asupra întregului univers al anchetei. Individul asimilează un întreg sistem de cunoştinţe. Ca etapă specifică demersului investigativ. 7. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii familie monoparentală şi grup primar. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. redactând un text coerent. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 3. deprinderi şi reguli. 6 puncte C. 1.Ministerul Educaţiei. identificate în text şi precizate la punctul B. 6. 5. astfel încât enunţul să devină adevărat. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup social. Prin eşantionare este posibilă studierea întregii societăţi. 10 puncte B. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă analiza calităţii informaţiilor. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. ale unui individ. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia în societăţile industriale puterea publică a religiei a scăzut. 4.

ci şi prin mimică şi gestică. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea nu mai este privită ca un atribut exclusiv al copilăriei. 6 puncte 3. Ca etapă specifică demersului investigativ. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului.. 6 puncte 5. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 1. se admite că ea nu este un proces unidirecţional. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Lipsa de cooperare a cetăţenilor cu poliţia este firească într-o societate democratică. Varianta 69 Subiectul I (30 puncte) A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. dacă enunţul este fals. Precizaţi două consecinţe ale exercitării stilului democratic de conducere într-o organizaţie. În aria specifică cercetării sociologice nu este posibilă aplicarea eşantionării pe cote. 4 puncte B. 4. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. astfel încât enunţul să devină adevărat. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia interacţiunea socială de tip faţă-în-faţă are avantajul transmiterii mesajului nu doar prin viu grai. 3.Ministerul Educaţiei. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia asumarea unor roluri sociale poate duce la conflicte sociale. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 10 puncte 4. 6 puncte E. în care indivizii învaţă cum să se integreze în societate. sau F. de o jumătate de pagină. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol. dacă enunţul este adevărat. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care sancţionează. având ca agenţi primari familia şi şcoala. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supuse valorilor morale. Pe baza informaţiilor date: A. 10 puncte D. De asemenea. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia extinsă contribuie la socializarea copilului. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia educaţia a fost în mod constant considerată un mijloc de egalizare socială. 4 puncte 2. redactând un text coerent. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă înregistrarea informaţiilor. 6. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. identificate în text şi precizate la punctul B. ci un proces în care oamenii pot să-şi redefinească rolul şi obligaţiile sociale. 2. 6 puncte C. Astăzi este recunoscut faptul că socializarea continuă de-a lungul intregii vieţi. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării negative în societatea contemporană. 5. 7. structurarea eşantionului este precedată de stabilirea ipotezelor. 10 puncte B. 4 puncte . Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte C. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 4 puncte Varianta 69 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

1. Ocuparea şi integrarea socio-profesională se concretizează prin ocuparea unui loc de muncă în urma finalizării procesului de căutare. cât şi agresivitatea. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 7. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali. Se acordă 10 puncte din oficiu. Normele sociale nu cuprind şi moravurile. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. structurarea eşantionului este precedată de desfăşurarea explorărilor efective de teren.. Refuzul cetăţenilor de a respecta decizia autorităţilor periclitează ordinea socială. astfel încât enunţul să devină adevărat. Ca etapă specifică demersului investigativ. 2. prin recompensă şi pedeapsă. Pe baza informaţiilor date: A. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Precizaţi două consecinţe ale modului în care se realizează controlul social. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). dar care trec prin transformări majore. 4 puncte Varianta 70 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Comportamentele umane sunt rezultatul învăţării sociale realizate în cadrul procesului de socializare. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Formulaţi ideea principală a textului. dacă enunţul este fals. 4 puncte 2. 4 puncte . 6 puncte C. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. deoarece acestea sunt sancţionate puternic de către societate. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia influenţa familiilor lărgite şi a altor grupuri bazate pe relaţii de rudenie este în curs de scădere. Varianta 70 Subiectul I (30 puncte) A. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care intercunoaşterea membrilor unui grup determină îmbunătăţirea relaţiilor sociale. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia devianţa este consecinţa unor comportamente dezaprobate social 6 puncte E. Din acest punct de vedere. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 4 puncte B. Ordinea socială. …6 puncte C. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 10 puncte 4. 4. în cadrul socializării pozitive. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 3. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. redactând un text coerent. în cazul unui regim totalitar. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării primare în societatea contemporană. 6 puncte 5. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia căsătoria şi familia continuă să reprezinte instituţii bine determinate. 10 puncte B. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii clasă socială şi status social. respectiv socializării negative. 10 puncte D. sau F. Ele pot fi învăţate direct.Ministerul Educaţiei. conduce la devianţă. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Cutumele sunt acte preluate de la o generaţie anterioară şi transmise prin repetare. ca produs al acţiunii sociale. identificate în text şi precizate la punctul B. sunt comportamente învăţate. 4 puncte Varianta 70 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. sau indirect. 5. prin observare şi imitare. 6 puncte 3. dacă enunţul este adevărat. Documentarea înseamnă verificarea ipotezelor. atât cooperarea. 6. de o jumătate de pagină.

astfel încât enunţul să devină adevărat. 4 puncte B. Stabilirea metodologiei cercetării sociologice înseamnă alegerea metodelor. Precizaţi două consecinţe ale exercitării birocraţiei într-o organizaţie. instituţii şi organizaţii. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia divorţul este un fenomen social. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia resocializarea poate avea efecte negative. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi şi obligaţii între indivizi. 4 puncte Varianta 71 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie sociologică.Ministerul Educaţiei. dacă enunţul este adevărat. grupuri. tehnicilor şi procedeelor de lucru. societatea exercită presiuni asupra membrilor săi pentru a respecta normele şi valorile sale. legal şi demografic de disoluţie a căsătoriei. 4. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 6 puncte 3. 6 puncte E. Ca etapă specifică demersului investigativ. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 10 puncte D. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Varianta 71 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: În cadrul procesului de socializare. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 10 puncte 4. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care fiecărui status îi corespund mai multe roluri. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup formal şi consens. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. 4 puncte . Varianta 71 Subiectul I (30 puncte) A. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării. structurarea eşantionului este precedată de analiza datelor cercetării. 1. Formulaţi ideea principală a textului. redactând un text coerent. 7. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. dacă enunţul este fals. 4 puncte 2. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia stratificarea poate fi definită prin inegalităţi structurale între diverse grupuri de oameni. 6 puncte C. atât în sensul ordinii. 5. Partidele politice au ca scop dobândirea sau influenţarea puterii guvernamentale. 6. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. sau F. de o jumătate de pagină.. O consecinţă a acestui fapt este integrarea socială. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 6 puncte 5. cât şi al conflictului. 3. 2. 10 puncte B. Enumeraţi două caracteristici ale familiei în societatea contemporană. Caracteristica fundamentală a organizaţiilor sociale este existenţa relaţiilor mutuale între membrii organizaţiei. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. identificate în text şi precizate la punctul B. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care sancţionează. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. de trasmitere a unor modele care stau la baza unor comportamente acceptate în plan social. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei în societatea contemporană. Pe baza informaţiilor date: A.

6 puncte C. astfel încât enunţul să devină adevărat. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia gradul de coeziune într-un grup depinde de numărul membrilor acestuia. 10 puncte 4. 6 puncte 3. generale. dacă enunţul este fals. sau F. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia un act deviant va fi condamnat în funcţie de contextul cultural în care este analizat. 4 puncte c) Pentru enunţul 7.Ministerul Educaţiei. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte 2. ce presupune eliminarea discordanţei dintre comportamentele acceptate social şi comportamentele deviante. de o jumătate de pagină. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia unitatea demersului investigativ este una dintre cerinţele metodologice fundamentale în cercetarea sociologică. Legea socială presupune existenţa unei relaţii necesare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Enumeraţi două caracteristici ale anchetei sociologice. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. O funcţie a sistemului de învăţământ este selecţia şi reproducerea socială a culturii. Precizaţi două consecinţe ale neîncrederii cetăţenilor în instituţiile statului. 7. repetabile. 4 puncte Varianta 72 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Îndreptarea unui comportament format în mod greşit are loc în cadrul procesului de resocializare. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 10 puncte D. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 5. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării secundare în societatea contemporană. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. 1. 4 puncte B. dar urmăreşte finalităţile socializării pozitive. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. stabile. 3. esenţiale. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător populaţiei. Familia extinsă este specifică societăţii contemporane. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Eşantionarea este procedura prin care se determină numărul de chestionare aplicate. Formulaţi ideea principală a textului. 4. Ordinea socială ca produs al acţiunii sociale se referă la inexistenţa legii şi puterii suveranului. Pe baza informaţiilor date: A. 2. 4 puncte . Precizaţi conţinutul noţiunii de status social. dacă enunţul este adevărat. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a grupurilor etnice. redactând un text coerent. 10 puncte B. 6. 6 puncte 5. Varianta 72 Subiectul I (30 puncte) A. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale sunt puternic influenţate de comunicarea non-verbală.. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar şi rol social. identificate în text şi precizate la punctul B. 6 puncte E. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Resocializarea este determinată de socializarea negativă. 6 puncte C.

identificate în text şi precizate la punctul B. de o jumătate de pagină. dacă enunţul este fals.Ministerul Educaţiei. sau F. 4 puncte B. deoarece prin intermediul acestui proces se realizează modelul cultural şi normativ specific unui grup sau unei societăţi.. 6. 3. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător autorităţilor. 6 puncte E. Se acordă 10 puncte din oficiu. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte D. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă stratificarea socială în societatea contemporană. 6 puncte 3. 6 puncte 5. 4 puncte 2. Regimul politic reprezintă modul concret în care funcţionează un sistem politic. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 1. 4. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a statului. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia conduitele conformiste sunt frecvente. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 10 puncte B. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prin intermediul rolurilor indivizii se conectează la sistemele sociale. în sens pozitiv sau negativ. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de apartenenţă şi climat psihosocial. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării în societatea contemporană. Precizaţi două consecinţe ale învăţării sociale. 2. 7. 6 puncte C. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte C. dacă enunţul este adevărat. Formulaţi ideea principală a textului. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Violenţa de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sancţionează prin normele juridice ca formă de protejare a valorilor. Precizaţi conţinutul noţiunii de document social. iar actele deviante sunt rare. 5. 10 puncte 4. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. întrucât conţinutul şi semnificaţia sa diferă în funcţie de sistemul de valori luat ca referinţă. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Pe baza informaţiilor date: A. dar scopurile urmărite sunt publice. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Şcoala este o instituţie socială informală. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Situaţia poate fi explicată prin analiza socializării. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia controlul social informal este rezultatul socializării şi asigură conformitatea comportamentelor cu normele sociale. O funcţie a sistemului de învăţământ este asigurarea dezvoltării psihice. Sectorul ONG are formă de proprietate privată. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte Varianta 73 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Termenul <problemă socială> are de multe ori un caracter relativ. Enumeraţi două caracteristici ale familiei din societăţile tradiţionale. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 4 puncte . redactând un text coerent. Varianta 73 Subiectul I (30 puncte) A. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

Explicaţi succint afirmaţia conform căreia apartenenţa părinţilor la o anumită clasă socială poate influenţa accesul la educaţie al copiilor şi realizarea lor ocupaţională. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării secundare în societatea contemporană. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Efectele şi mecanismele procesului de socializare sunt aceleaşi şi în cazul conformităţii şi în cazul devianţei. 4 puncte 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de referinţă. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 6 puncte C.Ministerul Educaţiei. Precizaţi două consecinţe ale nerespectării legilor sociale. Guvernarea reprezentativă este un principiu de funcţionare a societăţii. de o jumătate de pagină. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Indivizii se identifică cu rolurile sociale. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. ca produs al acţiunii sociale. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte B. dacă enunţul este fals. Construitţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia coeziunea în cadrul familiei favorizează integrarea socială 6 puncte E. 4. 2. instituţii şi organizaţii. Eşantionarea înseamnă determinarea populaţiei supuse investigaţiei sociologice. Formulaţi ideea principală a textului. identificate în text şi precizate la punctul B. se referă la un proces de impunere a normelor şi valorilor din afară. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. familia este un grup constituit din tendinţa comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau ale societăţii. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. sau F. Legea socială presupune existenţa unei relaţii dependente cu acţiunea socială. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii criteriu de stratificare şi poziţie socială. Varianta 74 Subiectul I (30 puncte) A. Valorile sociale pot fi protejate prin instituirea unui sistem de drepturi şi obligaţii între indivizi. O funcţie a sistemului de învăţământ este asigurarea dezvoltării psihice. 7. redactând un text coerent. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. dacă enunţul este adevărat. 10 puncte D. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 6 puncte 5. Pe baza informaţiilor date: A. 6. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile primare se bazează pe legături personale de afecţiune şi loialitate. Ordinea socială. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. grupuri. 5. interiorizându-şi prescripţiile acestora şi elementele socioculturale ale mediului în care s-au născut şi trăiesc. 10 puncte B. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Precizaţi conţinutul noţiunii de familie extinsă. 6 puncte 3.. 3. 6 puncte C. 4 puncte . 10 puncte 4. diferind doar conţinutul şi direcţia normelor şi valorilor învăţate. Din punct de vedere sociologic. astfel încât enunţul să devină adevărat. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 1. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia structura unui sistem social poate fi analizată prin prisma a două caracteristici: relaţiile şi distribuţiile după diferite criterii.

în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. ele fiind şi un instrument de previziune. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător mass-mediei. identificate în text şi precizate la punctul B. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia între membrii grupului de similaritate există socializare reciprocă. 4 puncte . 1. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. dacă enunţul este adevărat. Şcolile sunt instituţii sociale totale. Legea socială presupune existenţa unei relaţii uniforme. dacă enunţul este fals. 6 puncte E. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei informale în societatea contemporană. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Precizaţi conţinutul noţiunii de structură socială. 3. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care fiecărui status şi rol îi sunt corelate drepturi şi obligaţii specifice. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii sociale şi climat psiho-social. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia apartenenţa la grup este o componentă importantă a identităţii sociale a unui individ. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Legile sunt importante şi din perspectiva utilităţii acestora. Din punct de vedere logic. 6 puncte 3. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Pe baza informaţiilor date: A. Partidele politice aflate la guvernare au rolul de a demonstra politici alternative la iniţiativele guvernului. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 6 puncte C. în familia monoparentală. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. ipotezele sunt implicaţii materiale. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. redactând un text coerent. 2. Funcţia externă a sistemului de învăţământ constă în selecţia şi reproducerea socială a culturii. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. Perioada şcolară este un veritabil proces de socializare bazat pe obiectivele învăţământului obligatoriu şi pe specificul modelului pedagogic al sistemului de învăţământ. inaccesibile. de o jumătate de pagină. Varianta 75 Subiectul I (30 puncte) A. 7. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte 2. 10 puncte 4. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Formulaţi ideea principală a textului. 10 puncte D. Enumeraţi două caracteristici ale grupului social mic. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia fenomenul criminalităţii atentează la stabilitatea şi funcţionalitatea ordinii sociale şi normative. 6 puncte C. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Şcoala este un agent socializator complex ce realizează funcţii de socializare în vederea integrării sociale a elevului în diferite domenii de activitate. constante. 4. 5. 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. Precizaţi două consecinţe ale absenţei modelului de rol adult pentru unul din genuri. sau F.. 6 puncte 5.

Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia biserica este un fenomen social. de obicei. în ultimele decenii. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a colaborării dintre familie şi şcoală în societatea contemporană. fenomene şi procese sociale. O funcţie a sistemului de învăţământ este diminuarea riscurilor sociale. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Rezultatele unei investigaţii sociologice sunt prezentate de cercetător beneficiarului. ca regim politic. 6 puncte 5. Enumeraţi două caracteristici ale familiei în societatea contemporană. Precizaţi două consecinţe ale extinderii democraţiei. 3. 4. identificate în text şi precizate la punctul B. 6 puncte 3. sau F. 7. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia în familia monoparentală. 10 puncte D. iar religia constituie o latură a vieţii spirituale. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supuse valorii juridice. socializarea poate fi deficitară. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia identificarea caracteristicilor primare şi a celor secundare ale diverselor relaţii şi grupuri este importantă deoarece produce efecte semnificative asupra a ceea ce se petrece în cadrul lor. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă. Pe baza informaţiilor date: A. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Legea socială presupune existenţa unei relaţii fundamentale. 4 puncte Varianta 76 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. eşecurile socializării în familie având. 6 puncte C. 10 puncte 4. consecinţe negative la nivelul comunităţilor şi al societăţii.Ministerul Educaţiei. 4 puncte 2. de o jumătate de pagină. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. astfel încât enunţul să devină adevărat. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte . 4 puncte Varianta 76 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea realizată în cadrul familiei este esenţială pentru integrarea socială a copilului. 6 puncte E. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Varianta 76 Subiectul I (30 puncte) A. redactând un text coerent. procese sau relaţii proprii realităţii desemnate de dimensiunile conceptului operaţionalizat. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de similaritate influenţează comportamentul membrilor săi. 6. dacă enunţul este adevărat. 1. în care individul nu are libertate de acţiune şi de iniţiativă. 10 puncte B. dacă enunţul este fals. 4 puncte B. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status social şi stratificare socială. 5. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. constante. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. uniforme. termenul variabilă exprimă fenomene.. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. În sociologie. nerespectarea comportamentelor de rol fiind sancţionate la nivel familial şi social. Ipoteza de cercetare nu reprezintă o relaţie de determinare sau cauzalitate între fapte. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Pregătirea pentru exercitarea rolurilor familiale se face în cadrul unui proces îndelungat de învăţare socială. respectiv Constituţiei.

4 puncte B. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia şcoala asigură egalitatea şanselor de reuşită profesională. Din punct de vedere sociologic. 2. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru scopul cercetării. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Controlul social organizat este exercitat de societate prin intermediul unor instituţii şi organizaţii specializate. 4 puncte Varianta 77 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Educaţia constituie un aspect al procesului de socializare prin care oamenii dobândesc comportamentele necesare pentru participarea la viaţa socială. Precizaţi conţinutul noţiunii de mobilitate ascendentă. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. Se acordă 10 puncte din oficiu. Relaţiile umane de la locul de muncă desemnează climatul uman al muncii. identificate în text şi precizate la punctul B. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului separării puterilor în stat. Pe baza informaţiilor date: A. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). biserica a avut un rol deosebit în viaţa oamenilor şi a marcat comportamente şi mentalităţi. 1. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. O organizaţie se caracterizează prin coordonarea eforturilor individuale în vederea atingerii unor scopuri personale. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia alături de stat şi de familie. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia una din dilemele vieţii din societăţile industriale ţine de faptul că o mare parte din vieţile oamenilor este acaparată de relaţii secundare. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. la nivel formal. 6 puncte C. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 7. 6 puncte C.Ministerul Educaţiei. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii sociale şi structură socială. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a integrării socio-profesionale în societatea contemporană. 6 puncte 5. 4 puncte . Prin sistemul de reguli şi principii de cunoaştere şi de transformare a realităţii obiective. 4 puncte 2. dacă enunţul este adevărat. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 10 puncte 4. se defineşte metoda. 6. Principala funcţie a educaţiei este formarea şi dezvoltarea personalităţii în vederea integrării sociale. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. de o jumătate de pagină. 3. Formulaţi ideea principală a textului. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare trecerii de la teorie la cercetarea concretă. dacă enunţul este fals. 10 puncte B. 4. astfel încât enunţul să devină adevărat.. familia este un macrogrup. Varianta 77 Subiectul I (30 puncte) A. nonformal şi informal. 6 puncte E. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. sau F. 6 puncte 3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. redactând un text coerent. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 5. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care unui status i de pot asocia mai multe roluri sociale. 10 puncte D.

6 puncte C. 2. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizaţii oferă posibilitatea maximizării performanţelor şi a satisfacţiei în muncă. dacă enunţul este fals. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 1. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia grupul de egali sau de similaritate poate determina devianţă. 10 puncte 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin intermediul rolurilor. Din punct de vedere sociologic. iar mai apoi ca interiorizare a comportamentelor învăţate. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. sau F. familia este un microgrup. Controlul social creează devianţă în mediile defavorizate. Un comportament deviant este un comportament care respectă normele şi valorile sociale. de o jumătate de pagină. 10 puncte B. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 4 puncte 2. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar şi relaţii primare. 4 puncte B. ca parteneri de cooperare şi de competiţie cu acelaşi statut. 5. 6 puncte E. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Eşantionul trebuie să fie reprezentativ pentru tehnica de cercetare utilizată. indivizii se conectează la sistemele sociale. 4 puncte Varianta 78 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Grupurile de prieteni le oferă copiilor posibilitatea să interacţioneze ca egali. Varianta 78 Subiectul I (30 puncte) A.. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a agenţilor de socializare în societatea contemporană. Grupul surprinde la copil posibilitatea de a fi un agent activ în dezvoltarea sa socială. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia scopul ultim al religiilor este apropierea de divinitate.Ministerul Educaţiei. 6 puncte C. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 3. 6 puncte 3. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 4. 6 puncte 5. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Formulaţi ideea principală a textului. realizând un proces de socializare reciprocă. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vârsta între 16 şi 18 ani. 6. mai întâi ca un actor într-o piesă de teatru. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei sociologice. dacă enunţul este adevărat. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 7. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care. identificate în text şi precizate la punctul B. astfel încât enunţul să devină adevărat. 10 puncte D. redactând un text coerent. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Precizaţi două consecinţe ale exercitării stilului democratic de conducere într-o organizaţie. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sistemele de clasă sunt organizate mai mult în jurul unor statusuri dobândite. 4 puncte . scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Pe baza informaţiilor date: A. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Tehnica se defineşte ca mod de cercetare şi sistem de reguli şi principii de cunoaştere a realităţii obiective. 4 puncte Varianta 78 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1.

deoarece atât valorile cât şi nonvalorile pot fi luate ca exemple. Varianta 79 Subiectul I (30 puncte) A. Controlul social neorganizat este exercitat de societate prin intermediul unor instituţii şi organizaţii specializate. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. mai ales când cei ce deviază riscă să-şi piardă apartenenţa la grup. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia massmedia tinde să devină un substitut al şcolii şi al familiei în viaţa tinerilor. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia instituţiile politice sunt menite să organizeze şi să aplice puterea colectivă în vederea menţinerii ordinii şi stabilităţii sociale. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. O organizaţie nu poate include mai multe organizaţii. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. problema o constituie calitatea educativă a mesajelor transmise. 10 puncte B. norme şi valori cu resurse pedagogice nelimitate. sau F. 2. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii comunicare de masă şi influenţă socială. 7. dacă enunţul este fals. astfel încât enunţul să devină adevărat. se defineşte instrumentul de investigaţie. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Formulaţi ideea principală a textului. Prin sistemul de reguli şi principii de cunoaştere a realităţii sociale. 6 puncte 5. dacă enunţul este adevărat. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Mesajele transmise de mass-media sunt purtătoare de modele. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. 6 puncte 3. Relaţiile politice sunt constituite din ansamblul raporturilor între instituţiile politice. în contextul societăţilor industriale. 6. 4 puncte 2. 6 puncte C. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 4 puncte B. 5. de o jumătate de pagină. identificate în text şi precizate la punctul B. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. instituţii şi cetăţeni şi dintre cetăţeni. Precizaţi două consecinţe ale diminuării puterii publice a religiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. 4 puncte . Pe baza informaţiilor date: A. 6 puncte E. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în grup se pot aplica cel mai direct presiunile în direcţia conformării.Ministerul Educaţiei. Ea este un factor important în realizarea procesului de socializare. Stilul de conducere democrat din cadrul unei organizaţii nu oferă posibilitatea maximizării performanţelor şi a satisfacţiei în muncă. 10 puncte 4. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 3. Conformismul reprezintă tendinţa comportamentului de a fi în concordanţă cu regulile sociale ale grupului sau societăţii. 1. redactând un text coerent. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a violenţei în societatea contemporană. 10 puncte D. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă mobilitatea intergeneraţională. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 6 puncte C. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup social. 4 puncte Varianta 79 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1.. În acest context de învăţare socială. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Enumeraţi două caracteristici ale documentelor sociale.

Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia din punct de vedere sociologic. în sociologie. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia învăţarea socială este diferită în funcţie de etapele de socializare prin care trece individul. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. stilul de viaţă este adesea studiat în relaţie cu statusul social. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. Precizaţi două consecinţe ale celibatului. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii structură socială şi clase ocupaţionale. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. sau F. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6. Acest proces permite asimilarea unor conduite sociale adaptate situaţiilor sociale cu care se confruntă în mod obişnuit. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. astfel încât enunţul să devină adevărat. 4. 4 puncte B. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. individul parcurge o perioadă de pregătire. 4 puncte 2. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 6 puncte 5. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a resocializării în societatea contemporană. Funcţia de socializare a copiilor este mai bine realizată în cazul familiilor monoparentale. este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă. cât şi un mediu interior. în plan social. Ipoteza. identificate în text şi precizate la punctul B. de o jumătate de pagină. 10 puncte B. 6 puncte C. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea se realizează în medii sociale diferenţiate. Varianta 80 Subiectul I (30 puncte) A. 5. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a organizaţiilor şi a grupurilor politice. Normele şi valorile politice exprimă reguli de activitate impuse prin tradiţii sau prin autoritate în manifestarea politică a indivizilor. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. favorizând integrarea socio-culturală. 10 puncte 4. Stilul de conducere autoritar din cadrul unei organizaţii oferă posibilitatea maximizării performanţelor şi a satisfacţiei în muncă. 1. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 2. care urmează să devină adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren. 7. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 6 puncte C. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care prin intermediul rolurilor indivizii se conectează la sistemul vieţii sociale. respectiv drepturile şi îndatoririle asociate acestuia. dacă enunţul este fals. Pe baza informaţiilor date: A. în care învaţă comportamentele pretinse de noul rol. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia egalitatea de şanse constituie un aspect fundamental în sistemul de învăţământ dintr-o societatea democratică. 6 puncte 3. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale.Ministerul Educaţiei.. redactând un text coerent. 6 puncte E. 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. O organizaţie are atât un mediu exterior. Precizaţi conţinutul noţiunii de status dobândit. Înainte de a exercita un rol. Conformismul reprezintă tendinţa comportamentului de a încălca regulile sociale ale grupului sau societăţii. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 10 puncte D. dacă enunţul este adevărat. 3. Formulaţi ideea principală a textului.

5. politice. o persoană tinde să fie promovată până îşi atinge nivelul său de incompetenţă. instituţii şi cetăţeni şi cetăţenii între ei. în cazul cercetării sociologice. 2. 6 puncte C. culturale. se stabilesc în etapa de documentare. formează şi cultivă sociabilitatea. Astfel. 10 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. într-o societate dată. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia resocializarea asigură conformismul. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Legăturile dintre variabile. Un comportament deviant este un comportament care încalcă normele şi valorile sociale. 4 puncte B.Ministerul Educaţiei. economice. sau F. Relaţiile sociale sunt constituite din ansamblul raporturilor între instituţii politice. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Sistemul de învăţământ trebuie să acorde egaliate de şanse tuturor indivizilor. este un enunţ ştiinţific fără valoare. 10 puncte 4. Enumeraţi două caracteristici ale claselor sociale. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. redactând un text coerent. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. dacă enunţul este fals. Varianta 81 Subiectul I (30 puncte) A. O organizaţie se caracterizează prin coordonarea eforturilor individuale în vederea realizării unui scop comun. Ea se realizează în cadrul unor forme specifice de activitate socială <joc. 4. fiind aptă de a îndeplini anumite roluri sociale. 10 puncte D. dacă enunţul este adevărat. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. în sociologie. Pe baza informaţiilor date: A. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. fiinţa umană îşi poate cultiva şi dezvolta capacităţi specifice de participare la viaţa socială. 4 puncte Varianta 81 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea. Precizaţi două consecinţe ale exercitării controlului social. 3. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se manifestă stratificarea socială în societăţile tradiţionale. etc. 6 puncte 3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status dobândit şi mobilitate ascendentă. muncă. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. învăţare. astfel încât enunţul să devină adevărat. 6 puncte E. Ipoteza. 4 puncte . Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care sancţionează. 6 puncte C. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. creaţie> şi în cadrul unor instituţii sociale. Formulaţi ideea principală a textului. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a educaţiei în societatea contemporană. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia identificarea caracteristicilor primare şi a celor secundare ale diverselor relaţii şi grupuri ne dă informaţii semnificative despre ce se petrece în cadrul lor. de o jumătate de pagină. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 7. 6 puncte 5. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 4 puncte 2. 1. 6. Precizaţi conţinutul noţiunii de interviu.. prin mecanismele ei. indiferent de tipul de personalitate. identificate în text şi precizate la punctul B. Se acordă 10 puncte din oficiu. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia într-o organizaţie de tip birocratic. care urmează să devină adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren.

♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 6 puncte E. 6 puncte C. Această dinamică a procesului demonstrează complexitatea socializării. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. redactând un text coerent. Precizaţi conţinutul noţiunii de familie extinsă. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia statusul principal este o poziţie socială care face parte dintre poziţiile cele mai importante pe care le ocupă un individ. Enumeraţi două caracteristici ale sondajului de opinie. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia comportamentele învăţate depind de modelele sociale oferite. alesă prin procedee statistice. Organizaţiile nonguvernamentale au apărut ca alternativă la cele publice. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. sau F. Precizaţi două consecinţe ale aplicării unei sancţiuni pozitive. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup primar şi grup informal. 10 puncte B. 4 puncte . Explicaţi succint afirmaţia conform căreia instanţa morală este cea care reglementează viaţa socială a oamenilor. 4 puncte Varianta 82 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. astfel încât enunţul să devină adevărat. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. Pe baza informaţiilor date: A. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor se numesc instituţii democratice. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 4 puncte B. 2. în ultimele decenii.Ministerul Educaţiei. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 7. rolurile asumate de indivizi îşi pun amprenta pe dinamica vieţii sociale. de o jumătate de pagină. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă respingerea acţiunii comune de elaborare a legilor juridice. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 6 puncte C. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de inferenţe despre o populaţie investigând doar o parte a ei. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care. dacă enunţul este adevărat. 6 puncte 5. culturală şi sociologică ale acesteia definind identitatea individului uman. 10 puncte 4. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Conţinutul socializării diferă în funcţie de diferitele stadii ale ciclului de viaţă şi de agenţii de socializare implicaţi. Varianta 82 Subiectul I (30 puncte) A. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Se acordă 10 puncte din oficiu. finalităţile de natură pshihologică. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 6. dacă enunţul este fals. 3. Documentarea este o etapă ulterioară stabilirii temei de cercetare. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte 2. 10 puncte D. 5. 6 puncte 3. Politician de ocazie este orice cetăţean care îşi exprimă votul sau voinţa politică prin participarea la o adunare politică. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a grupurilor sociale ca agenţi de socializare în societatea contemporană. 4.. Formulaţi ideea principală a textului. identificate în text şi precizate la punctul B.

1. Se acordă 10 puncte din oficiu. sănătate. sau F. consecinţe nedorite şi neanticipate ale unor modele sociale general acceptate şi generează necesitatea soluţionării lor. În acest sens. 5. Religia este în societatea contemporană una dintre instituţiile sociale. Verificarea ipotezelor presupune doar confirmare în demersul sociologic. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. dacă enunţul este adevărat. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 2. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Controlul social poate fi atât pozitiv. 6 puncte E. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. în care individul are o oarecare libertate de acţiune şi de iniţiativă. societatea îşi identifică mijloacele şi mecanismele prin intermediul cărora îşi asigură funcţionalitatea şi stabilitatea. Eşantionarea este tehnica metodologică prin care devine posibilă elaborarea de studii de caz. 3. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. obiceiul şi tradiţia sunt forme ale inerţiei sociale. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 6 puncte 3. 6 puncte C. alături de educaţie. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Organizaţiile totale sunt cele care oferă libertate membrilor lor. astfel încât enunţul să devină adevărat. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii relaţii interpersonale şi status social. Enumeraţi două caracteristici ale observaţiei sociologice. 4 puncte 2. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 4 puncte Varianta 83 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Problemele sociale cuprind multe forme de comportament deviant şi de conflict social. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a delincvenţei juvenile în societatea contemporană. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 10 puncte 4. de o jumătate de pagină. 4. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte B. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia opinia publică. 6 puncte 5. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia nerespectarea normelor conduce la marginalizare.Ministerul Educaţiei. dacă enunţul este fals.. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. redactând un text coerent. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite organizaţii nonprofit. 10 puncte B. Ele sunt. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup formal. cât şi negativ. identificate în text şi precizate la punctul B. Pe baza informaţiilor date: A. Precizaţi două consecinţe ale apariţiei şi dezvoltării statului social. 6. Formulaţi ideea principală a textului. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia poate infuenţa gradul de integrare şi adaptare a individului în alte grupuri. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia unul dintre rolurile grupului constă în gestionarea conflictelor. 10 puncte D. Varianta 83 Subiectul I (30 puncte) A. etc. cultură. 4 puncte . adeseori. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 7.

6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 7. 10 puncte B. familia este un microgrup. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Precizaţi două consecinţe ale extinderii democraţiei. Formulaţi ideea principală a textului. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a integrării sociale în societatea contemporană. Totuşi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii familie monoparentală şi rol social. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă adeziunea la acţiunea comună de elaborare a legilor juridice. identificate în text şi precizate la punctul B.Ministerul Educaţiei. dacă enunţul este fals. 6 puncte 5. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale sunt puternic influenţate de comunicarea face to face. Pe baza informaţiilor date: A. ca regim politic. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de referinţă. 6 puncte E. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. 10 puncte 4. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Comportamentul deviant ca problemă socială. astfel încât enunţul să devină adevărat. în sacru şi profan. componenta psihologică a socializării este deficitară. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.. 4 puncte 2. dacă enunţul este adevărat. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. în societatea contemporană. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. de o jumătate de pagină. 6 puncte 3. 6. 5. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii publice. în sensul coeziunii normative şi. 4 puncte . a „armoniei” şi „coordonării” sociale. sau F. 10 puncte D. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Nota comună a religiilor este împărţirea lumii în reală şi imaginară. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societăţile industriale educaţia este unul din cei mai importanţi factori ai mobilităţii sociale. deoarece nimeni nu încalcă sau nu respectă toate normele în acelaşi timp. trebuie să identificăm normele ce sunt respectate sau încălcate. 3. dacă studiem devianţa comportamentală. redactând un text coerent. Din punct de vedere sociologic. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Organizaţiile totale sunt organizaţii caracterizate prin libertatea deplină a membrilor lor. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Valoarea de adevăr a ipotezelor poate fi verificată în etapa de documentare. 2. Varianta 84 Subiectul I (30 puncte) A. 6 puncte C. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. poate avea mai multe cauze şi explicaţii de natură psihologică sau socială. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 6 puncte C. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 4 puncte B. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia potrivit căreia în cazul indivizilor care manifestă comportament deviant. Eşantionarea este o etapă ulterioară construirii ipotezelor. simultan. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia ordinea socială cere o integrare clară şi precisă.

Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte E. 4 puncte B. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. astfel încât enunţul să devină adevărat. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. etc. identificate în text şi precizate la punctul B. alături de educaţie. O funcţie a sistemului de învăţământ este diminuarea riscurilor sociale. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia societăţile sunt alcătuite din mai multe straturi aflate într-o ierarhie. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia funcţia generală a unei comunităţi tinde să fie articularea unui sistem de norme cu o organizare colectivă care posedă unitate şi coeziune. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 4 puncte . normele şi valorile sociale. Ele pot genera conflicte sociale. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Nota comună a religiilor este împărţirea lumii în reală şi imaginară. Religia este în societatea contemporană una dintre instituţiile sociale. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia unele medii sociale încurajează non-conformismul. 2. 10 puncte D. 4 puncte Varianta 85 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Probleme sociale precum discriminările şi prejudecăţile continuă să se manifeste în diferite forme indiferent de ţară sau de cultură. 6 puncte C. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). dacă enunţul este adevărat. 5. A. 10 puncte 4. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Prin caracterul normativ şi axiologic individul respinge legile. 4 puncte 2. 6. cultură. Organizaţia este un sistem de acţiune colectivă. Precizaţi conţinutul noţiunii de status dobândit. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 1. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se realizează un chestionar pe tema relaţiilor sociale. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. redactând un text coerent. 6 puncte C. în care individul nu are libertate de acţiune şi de iniţiativă. dacă enunţul este fals. oamenii apreciază în mod asemănător periculozitatea acestor atitudini. 3. care să cuprindă minim cinci întrebări mixte. 6 puncte 3. 4. Precizaţi două consecinţe ale procesului de integrare socio-profesională a individului. în sacru şi profan. iar pe de altă parte. pe de o parte există multe stereotipuri. Varianta 85 Subiectul I (30 puncte) A. Întocmirea raportului de cercetare finalizează etapele de cercetare sociologică. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de referinţă şi mobilitate ascendentă. pentru că. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. de o jumătate de pagină. Formulaţi ideea principală a textului. sănătate. sau F. 10 puncte B. 6 puncte 5. 7. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a infracţionalităţii în societatea contemporană. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii corupte. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. mai ales atunci când aceste tratamente incorecte sunt învăţate şi cultivate în cadrul procesului de socializare. Enumeraţi două caracteristici ale familiei de tip tradiţional.

Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii sistem social şi straturi sociale. 10 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 7. în vederea corectării efectelor negative ale abaterii de la normă. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică. 4. 10 puncte 4. 6 puncte 3. prin care să ilustraţi modul în care se realizează un chestionar pe tema mobilităţii sociale. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 4 puncte Varianta 86 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Infracţionalitatea. riscă să se repete. 6 puncte C.. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sistemele sociale şi instituţiile depind de modelele de interacţiune socială. Familia monoparentală se referă la copilul/copiii cu un singur părinte. Pe baza informaţiilor date: A. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. care să cuprindă minim cinci întrebări mixte. În acest sens. Varianta 86 Subiectul I (30 puncte) A. este un enunţ ştiinţific cu valoare probabilă. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia anumite infracţiuni. în combaterea infracţionalităţii nu trebuie avută în vedere doar sancţiunea penală. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Organizaţiile publice au aceeaşi autonomie ca şi cele private. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 10 puncte D. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor lor sunt numite instituţii totale. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. ci şi modalităţile de prevenire a fenomenului ca scop al procesului de socializare. redactând un text coerent. dacă enunţul este fals. în sociologie. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. de o jumătate de pagină. care sunt sancţionate doar neformal. 6 puncte 5. simţul responsabilităţii şi intuiţia. deoarece există multe infracţiuni care nu sunt descoperite sau reclamate. Construiţi un exemplu concret. care urmează să devină adevărată sau falsă în urma cercetărilor de teren. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. nu poate fi estimată sau evaluată real. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare trecerii de la teorie la cercetarea concretă. 5. 2. dacă enunţul este adevărat. Ipoteza. Enumeraţi două caracteristici ale familiei contemporane. ca formă a devianţei. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Se acordă 10 puncte din oficiu. sau F. Precizaţi conţinutul noţiunii de rol dobândit. Precizaţi două consecinţe ale încălcării normelor juridice. 1. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a delincvenţei juvenile în societatea contemporană. 4 puncte 2. astfel încât enunţul să devină adevărat. 3. 6. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există trei calităţi deosebit de importante pentru un politician: pasiunea. 4 puncte B. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 6 puncte E. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Formulaţi ideea principală a textului. 6 puncte C. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. identificate în text şi precizate la punctul B. 4 puncte . Legile sociale nu se confundă cu legile juridice. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.Ministerul Educaţiei.

2. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia prin intermediul rolurilor indivizii se conectează la viaţa socială. consideră legitim să se comporte identic şi în alte contexte. Precizaţi conţinutul noţiunii de chestionar. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de referinţă şi mobilitate ascendentă. într-o societate dată. Precizaţi două consecinţe ale exercitării controlului social. dacă enunţul este adevărat. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care familia poate infuenţa gradul de integrare şi adaptare a individului în alte grupuri. Pe baza informaţiilor date: A. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte B. 6 puncte 5. 3. Teoria birocraţiei este o teorie privitoare la organizaţii. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 5. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. 10 puncte 4. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. alături de pasiune şi intuiţie. Enumeraţi două caracteristici ale grupului mic. sau F. 6 puncte C. 4 puncte B. Stabilirea temei de cercetare este o etapă ulterioară eşantionării. de o jumătate de pagină. astfel încât enunţul să devină adevărat. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Modalităţile publice formulate de către instituţii în scopul prevenirii şi corectării comportamentelor deviante alcătuiesc controlul social formal. 7. dacă enunţul este fals. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia numeroşi indivizi manifestă tendinţe spre devianţă datorită eşecului socializării primare. 4 puncte . menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Astfel.Ministerul Educaţiei. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia politica înseamnă. 10 puncte D. Caracteristica principală a organizaţiilor este coordonarea eforturilor individuale în vederea atingerii unui scop comun. 4 puncte Varianta 87 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6. dacă anumite medii sociale încurajează tendinţele de nonconformitate. Ipoteza de cercetare este un enunţ probabil ce urmează a fi doar infirmat. identificate în text şi precizate la punctul B. problemele sociale nu pot fi luate în considerare decât în contextul unor definiţii sociale. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte C. Formulaţi ideea principală a textului. Varianta 87 Subiectul I (30 puncte) A. 1. redactând un text coerent. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a).. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. deoarece în majoritatea societăţilor există un conflict normativ între socializarea concordantă şi socializarea discordantă. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Principiul supremaţiei constituţionale se referă la împărţirea puterilor în: legislativă. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării în societatea contemporană. Controlul social poate fi pozitiv sau negativ. 6 puncte E. unii indivizi care manifestă un comportament care le-a fost tolerat sau permis în anumite contexte sociale. 4 puncte Varianta 87 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Din punct de vedere sociologic. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. executivă şi judecătorească. o tenace şi lentă luptă cu imposibilul. 4 puncte 2. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 6 puncte 3. 4.

în schimb. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Formulaţi ideea principală a textului. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care sancţionează. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 10 puncte D. 6 puncte 3. 10 puncte 4.. Varianta 88 Subiectul I (30 puncte) A. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 4 puncte Varianta 88 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Ca rezultat al socializării. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia într-o societate deschisă nu există restricţii formale referitoare la căsătoriile între persoane aparţinând unor clase diferite. identificate în text şi precizate la punctul B. 4 puncte 2. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de similaritate (egali) poate influenţa rolul unui individ. Pe baza informaţiilor date: A. 6 puncte C. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 4 puncte B. 6. 7. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. O organizaţie poate avea în componenţă nu doar indivizi. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. ci şi alte oraganizaţii. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 6 puncte 5. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Funcţia de socializare a copiilor este mai bine realizată în cazul familiilor monoparentale. Enumeraţi două caracteristici ale recensământului populaţiei. 6 puncte C. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectarea comportamentelor deviante alcătuiesc controlul social informal. 6 puncte E. dacă enunţul este adevărat. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). cele care variază sau deviază de la standardele acceptate sunt sancţionate. 3. societatea se aşteaptă în mod legitim de la indivizi să se conformeze regulilor sociale. 10 puncte B. redactând un text coerent. de o jumătate de pagină. 4. sau F. 4 puncte Varianta 88 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Credinţa conform căreia orice lucru şi orice fiinţă sunt însufleţite poartă denumirea de animism. Totalitarismul presupune exercitarea unei puternice presiuni politice pentru supunerea maselor. Comportamentele care se încadrează în acest tipar sunt considerate normale. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. dacă enunţul este fals.Ministerul Educaţiei. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a conflictelor sociale în societatea contemporană. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii interacţiune socială şi status social. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea şi stabilitatea socială. 5. 1. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia familia este elementul natural şi fundamental al societăţii şi are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului. astfel încât enunţul să devină adevărat. 4 puncte . Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia sancţionarea comportamentului nonconformist depinde de modelul cultural în care se manifestă. Precizaţi două consecinţe ale unui regim politic nedemocratic asupra cetăţenilor. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup de apartenenţă.

care legitimează elementele sociale de bază. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia disfuncţiile familiei favorizează devianţa. de o jumătate de pagină. 10 puncte B. 6 puncte 3. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii anchetă sociologică şi chestionar. Ca proces social. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă normele juridice. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. dacă enunţul este fals. sau F. Pe baza informaţiilor date: A. 4 puncte 2. Precizaţi două consecinţe ale exercetării controlului social formal asupra individului. Rolul controlului social este acela de a asigura ordinea şi stabilitatea socială.. identificate în text şi precizate la punctul B. 1. 4. Stabilirea indicatorului empiric este o etapă a operaţionalizării conceptelor. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte E. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în grupurile minoritare sentimentul solidarităţii de grup şi al apartenenţei comune este mai puternic. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. 6 puncte 5. până la atingerea vârstei adulte. 6 puncte C. Precizaţi conţinutul noţiunii de recensământ al populaţiei. 10 puncte 4. familiile realizează funcţii socializatoare comune. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 10 puncte D. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. care au ca rezultat formarea personalităţii de bază. Formulaţi ideea principală a textului. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. laicizarea se caracterizează prin trecerea persoanelor de la o religie la alta. astfel încât enunţul să devină adevărat. Perioada în care copilul o petrece în familia sa.Ministerul Educaţiei. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 6. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării secundare în societatea contemporană. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care în societăţile postindustriale nu există restricţii referitoare la căsătoriile între persoane din clase sociale diferite. 6 puncte C. 4 puncte B. Caracteristica principală a organizaţiilor este existenţa relaţiilor reciproce între membrii organizaţiei. dacă enunţul este adevărat. în realitate intervin numeroase diferenţe în modul în care fiecare familie îşi socializează copiii. 3. 4 puncte . 5. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. 7. Eşantionarea înseamnă determinarea populaţiei supuse investigaţiei sociologice. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Deşi. corespunde socializării primare. Varianta 89 Subiectul I (30 puncte) A. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale organizate. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia organizaţiile sunt ansambluri de fiinţe umane care interacţionează şi sunt cele mai mari ansambluri din societatea noastră care au ceva asemănător unui sistem coordonator central. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. redactând un text coerent. Se acordă 10 puncte din oficiu.

Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a instituţiilor ca agenţi de socializare în societatea contemporană. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Din punct de vedere sociologic. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 7. Asigurarea accesului tuturor cetăţenilor la standarde mai bune de viaţă derivă din principiul guvernării reprezentative. Precizaţi conţinutul noţiunii de document social.Ministerul Educaţiei. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există o egalitate de oportunităţi în sistemul şcolar. Formulaţi ideea principală a textului. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectarea comportamentelor deviante alcătuiesc comunicarea socială. redactând un text coerent. 6. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Enumeraţi două caracteristici ale stratificării sociale în societăţile postindustriale. 1. 10 puncte B. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia membrii grupurilor defavorizate pot recurge la violenţă ca mijloc de a încerca să-şi îmbunătăţească situaţia. 4 puncte . dacă enunţul este fals. 4 puncte B. 10 puncte 4. laicizarea înseamnă desacralizare. dacă enunţul este adevărat. 6 puncte E. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. termenul sancţiune semnifică o reacţie din partea societăţii faţă de un anumit tip de comportament. Controlul social reprezintă un sistem de constrângeri şi recompense sociale. 5. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Pe baza informaţiilor date: A. 2. 4 puncte 2. sau F. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 4. deoarece vizează maturitatea psihologică.. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. culturală şi socială. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 6 puncte C. 10 puncte D. care facilitează integrarea socio-culturală. O organizaţie nonguvernamentală poate să ia forma unei asociaţii sau fundaţii. 4 puncte Varianta 90 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea se schimbă de-a lungul întregii vieţi. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 6 puncte 5. Stabilirea temei de cercetare este o etapă ulterioară documentării. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii microgrup şi familie nucleară. 3. astfel încât enunţul să devină adevărat. Precizaţi două consecinţe ale celibatului asupra societăţii contemporane. identificate în text şi precizate la punctul B. întrucât oamenii se regăsesc la un nivel echivalent cu potenţialul lor înnăscut. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale formale contribuie la menţinerea ordinii sociale. de o jumătate de pagină. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Acest proces are importanţa lui. Varianta 90 Subiectul I (30 puncte) A. Omul îşi poate modifica comportamentul şi poate asimila noi modele şi roluri sociale în cadrul procesului de adaptare la cerinţele sociale. 6 puncte 3. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia nerespectarea normelor conduce la marginalizare. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 6 puncte C. Se acordă 10 puncte din oficiu. Ca proces social.

în ceea ce priveşte onoarea socială sau prestigiul care li se acordă de către alţii. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii stratificare socială şi mobilitate ascendentă. 2. redactând un text coerent. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia statusul vizează deosebirile dintre grupurile sociale. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. Formulaţi ideea principală a textului. Caracteristica principală a organizaţiilor este armonizarea scopurilor colective. În scopul obţinerii unor profituri maximale. la nivelul sistemului de învăţământ. 6 puncte 5. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6 puncte C. 4 puncte B. dacă enunţul este adevărat.. Rolul controlului social este acela de a asigura supunerea indivizilor. de o jumătate de pagină. 5. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia. 7. 6. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Corupţia devine un fenomen de amploare în momentul în care societatea socializează un mediu corupt în care complicitatea devine firească. o organizaţie trebuie să ţină cont de climatul muncii. Precizaţi două consecinţe ale încălcării principiului egalităţii de şanse. 4 puncte 2. fapt ce micşorează şansele de combatere a acestei probleme sociale.Ministerul Educaţiei. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a ameninţării terorismului în societatea contemporană. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Varianta 91 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Corupţia presupune o relaţie de complicitate între persoanele dispuse să încalce legea. astfel încât enunţul să devină adevărat. 3. dacă enunţul este fals. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. identificate în text şi precizate la punctul B. 6 puncte 3. organizaţiile criminale derulează acţiuni şi afaceri la nivel naţional. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 6 puncte E. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. 10 puncte 4. internaţional şi transfrontalier. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. moralitatea şi deontologia profesională. Controlul social reprezintă un ansamblu de legi juridice care reglementează viaţa socială. pentru a fi eficientă. Din punct de vedere sociologic. 4. 6 puncte C. 10 puncte B. sau F. Pe baza informaţiilor date: A. 4 puncte . 10 puncte D. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia nivelul de trai scăzut favorizează corupţia. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Familia extinsă poate fi înţeleasă ca uniune consensuală. familia este un macrogrup. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care relaţiile sociale formale ajută la menţinerea ordinii sociale. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 1. Varianta 91 Subiectul I (30 puncte) A. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. În societăţile tradiţionale structura familiei era una nucleară. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Precizaţi conţinutul noţiunii de status dobândit.

sau F. Din punct de vedere sociologic. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. dacă enunţul este adevărat. 4. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 4 puncte . de o jumătate de pagină. Varianta 92 Subiectul I (30 puncte) A. termenul sancţiune semnifică o reacţie din partea societăţii faţă de un anumit tip de comportament. 5. Pe baza informaţiilor date: A. în cadrul macrogrupurilor sociale. 7. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Formulaţi ideea principală a textului. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia odată cu însuşirea unui conţinut specific educaţiei. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. în sens pozitiv sau negativ. Ordinea de drept sau juridică nu poate fi definită ca ordine socială. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Problemele sociale generate de conflictele sociale pot fi analizate din două puncte de vedere diferite: ca aspecte normale sau ca disfuncţii. 6 puncte 5. 4 puncte 2. subiectul asimilează şi contextul structural care stă la baza organizării acestuia. 6 puncte E. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Educaţia informală se desfăşoară prin intermediul instituţiilor şcolare organizate. gradul de coeziune este mai scăzut. 6 puncte C. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a infracţionalităţii în societatea contemporană. Indiferent de modul formal sau informal în care se manifestă. Enumeraţi două caracteristici ale chestionarului. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia diviziunile de clasă formează miezul inegalităţilor economice în societăţile moderne. Tehnica este un ansamblu de prescripţii metodologice necesare desfăşurării unei cercetări eficiente. redactând un text coerent.. Precizaţi două consecinţe ale încălcării legilor sociale. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Se acordă 10 puncte din oficiu. În alegerea liderilor politici o importanţă mărită o au: educaţia şi pregătirea profesională. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia competiţia poate genera practici sociale corupte. 6 puncte C. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). conflictele sociale afectează viaţa socială. 10 puncte B. 10 puncte 4. identificate în text şi precizate la punctul B. astfel încât enunţul să devină adevărat. dacă enunţul este fals. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 1. 6 puncte 3. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii mobilitate socială şi sistem status-rol. mediul familial în care se formează şi ocupaţia avută. Stabilirea indicatorilor reprezintă o etapă a operaţionalizării conceptelor. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6.Ministerul Educaţiei. Precizaţi conţinutul noţiunii de status prescris. 3. Documentarea este o etapă anterioară formulării ipotezelor de cercetare. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 4 puncte B. 10 puncte D. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 2. 6.

4 puncte B. 4 puncte . Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia interacţiunea de tip faţă-în-faţă este în mod clar baza tuturor formelor de organizare socială. Precizaţi conţinutul noţiunii de observaţie participativă. 3. 1. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. termenul sancţiune semnifică o pedeapsă. aceasta contribuie la modelarea socială a fiinţei umane prin formarea unor competenţe sociale specifice. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 10 puncte B. 4. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a integrării sociale în societatea contemporană. 6. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 4 puncte 2. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A.Ministerul Educaţiei. Din punct de vedere sociologic. A. Considerată o constantă universală a socializării. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. La baza acestor mecanisme stă învăţarea socială. 5. 10 puncte D. de o jumătate de pagină. Formulaţi ideea principală a textului. 2. indiferent de mărimea lor. dacă enunţul este adevărat. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care grupul de referinţă poate genera schimbarea statusului social. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia există o egalitate de oportunităţi în sistemul şcolar. 6 puncte 3. Acceptarea şi supunerea sunt atitudini care exprimă respingerea acţiunii comune de elaborare a legilor juridice. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6.. 6 puncte E. identificate în text şi precizate la punctul B. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Operaţionalizarea conceptelor este o operaţie anterioară documentării. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. Enumeraţi două caracteristici ale statusului dobândit. neorganizat. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. încă din fazele copilăriei. Comportamentul deviant este acel comportament care încalcă normele şi valorile sociale. 6 puncte C. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă enunţul este fals. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia socializarea secundară poate genera inadaptare. astfel încât enunţul să devină adevărat. 6 puncte C. întrucât oamenii se regăsesc la un nivel echivalent cu potenţialul lor înnăscut. Din punct de vedere sociologic. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii clasă socială şi inegalităţi sociale. Varianta 93 Subiectul I (30 puncte) A. familia este un microgrup şi o instituţie 7. 10 puncte 4. sau F. redactând un text coerent. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte Varianta 93 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Mecanismele socializării se structurează treptat prin asimilarea primelor forme ale experienţei sociale. Educaţia nonformală reprezintă influenţele pedagogice exercitate spontan. Metoda este un ansamblu de prescripţii necesare desfăşurării unei cercetări eficiente. 6 puncte 5. Precizaţi două consecinţe ale absenţei controlului social dintr-o societate.

3. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se poate realiza eşantionarea probabilistă sau aleatorie. 7. 4 puncte B. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6. 10 puncte 4. 6 puncte 5. Enumeraţi două caracteristici ale documentelor sociale. astfel încât enunţul să devină adevărat. 1. 6 puncte C. termenul sancţiune semnifică privarea de libertate. permite retrasmiterea lor şi asigură păstrarea modelelor culturale şi sociale. Familia extinsă este un fenomen frecvent în societăţile tradiţionale. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a nerespectării normelor în societatea contemporană. 4. Precizaţi două consecinţe ale mobilităţii resurselor umane în cadrul unei organizaţii. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 6 puncte 3. Acest mecanism al socializării este dinamic şi continuu. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii grup de similaritate şi rol social. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. redactând un text coerent. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 2. sau F. esenţiale. aşteptărilor şi rolurilor.. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia sentimentul de a locui într-o lume unitară este în mare parte rezultatul răspândirii internaţionale a mediilor de comunicare 4 puncte .Ministerul Educaţiei. de o jumătate de pagină. 10 puncte B. repetabile. Organizaţiile complexe sunt cele care includ alte organizaţii. dacă enunţul este adevărat. 10 puncte D. 5. dacă enunţul este fals. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Pe baza informaţiilor date: A. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. identificate în text şi precizate la punctul B. Formulaţi ideea principală a textului. Legea socială presupune existenţa unei relaţii necesare. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 6 puncte E. în sensul că interiorizarea şi asimilarea valorilor. 4 puncte Varianta 94 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Învăţarea prin participare în cadrul unor acţiuni sociale de grup are ca efect formarea socială a individului. 4 puncte 2. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia absenţa unor agenţi ai socializării poate provoca dispariţia unor tradiţii culturale. normelor. Din punct de vedere sociologic. stabile. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă moravurile. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia nu există astăzi o definiţie a religiei unanim acceptată. generale. Educaţia formală reprezintă influenţele pedagogice exercitate asupra personalităţii de la nivelul întregii societăţi. Varianta 94 Subiectul I (30 puncte) A. 6 puncte C.

ca surse de putere socială. 6 puncte 5. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 6 puncte C. 6 puncte 3. 10 puncte D. 6. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii climat psiho-social şi grup de apartenenţă. Precizaţi două consecinţe ale nerespectării legilor juridice. reguli şi procedee necesare desfăşurării unei cercetări eficiente. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale.Ministerul Educaţiei. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 6 puncte C. 10 puncte B. cei care au talentul necesar îşi pot găsi calea către nivelurile de sus ale sistemului social şi economic. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Varianta 95 Subiectul I (30 puncte) A. Formulaţi ideea principală a textului. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Una dintre funcţiile familiei este cea de socializare. 5. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. infracţionalitate. 4. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. corupţie sau conflicte sociale dacă nu am avea în prealabil idei destul de clare despre ceea ce este drept şi nedrept. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia agenţii de socializare pot socializa norme conflictuale. 6 puncte E. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. identificate în text şi precizate la punctul B. dacă enunţul este fals. Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă sancţiunile sociale. putem afirma că devianţa este cealaltă faţă a normei. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. 4 puncte . Enumeraţi două caracteristici ale biografiei sociale. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 10 puncte 4. dacă enunţul este adevărat. de o jumătate de pagină. 4 puncte B. astfel încât enunţul să devină adevărat. 2. 3. bine şi rău. 1.. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a adaptării sociale în societatea contemporană. Chiar dacă normele nu sunt un ansamblu omogen şi nu sunt uşor de identificat. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Nu am putea vorbi despre discriminare. revoltă. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia. sau F. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 4 puncte 2. Între stat şi societatea civilă se instituie relaţia de egalitate care se difuzează la diferite nivele ale societăţii civile. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care multiplicarea mijloacelor de comunicare în masă generează fenomenul globalizării. Religia ia formă instituţională în Biserică. Instrumentul este un ansamblu de prescripţii. Se acordă 10 puncte din oficiu. organizaţiile pot uneori supune individul unor imperative cărora nu li se poate împotrivi. 7. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup informal. Atributele sociale sunt fenomenele sociale care au o expresie cantitativă explicită. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia odată cu răspândirea educaţiei publice. Pe baza informaţiilor date: A. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. redactând un text coerent. adevărat sau fals.

Suportul dreptului şi al sistemul juridic al unei societăţi îl reprezintă normele juridice. 1. Controlul social determină ordine socială. 6 puncte E. 4. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia indivizii adoptă uneori conduite deviante pentru a face faţă cerinţelor sociale.. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor cu vârste între 16 şi 18 ani. culturală şi socială. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. 2. 6 puncte C. 4 puncte 2. Precizaţi două consecinţe ale încălcării ordinii sociale. redactând un text coerent. Varianta 96 Subiectul I (30 puncte) A. 4 puncte Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea secundară poate fi pe măsura unor aşteptări ale anumitor grupuri sociale. deoarece vizează maturitatea psihologică. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. 4 puncte B. Principiul supremaţiei constituţionale prevede ca activităţile statului să fie supuse valorilor morale. Variabilele sociale sunt fenomenele sociale cărora le este proprie în mod explicit o expresie cantitativă. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care multiplicarea mijloacelor de comunicare în masă generează diversificarea relaţiilor sociale. 6 puncte 5. 10 puncte 4. Precizaţi conţinutul noţiunii de grup de apartenenţă. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 7. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6 puncte C. Indiferent de direcţia în care se exprimă. 6. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia relaţiile lărgite de rudenie sunt importante în interiorul grupurilor de tip tradiţional. Ipoteza de cercetare se verifică înainte de analiza cantitativă şi calitativă a datelor. dacă enunţul este adevărat. 10 puncte D. de o jumătate de pagină. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 4 puncte . astfel încât enunţul să devină adevărat. în conflict cu normele şi valorile specifice societăţii sau adaptată la schimbările sociale. sau F. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. identificate în text şi precizate la punctul B. ea are o triplă semnificaţie. 3. în contextul unei societăţi democratice. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii societate deschisă şi clasă socială. Pe baza informaţiilor date: A. prin asimilarea de noi roluri şi deprinderi comportamentale. Educaţia informală reprezintă influenţele pedagogice exercitate spontan. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Enumeraţi două caracteristici ale anchetei sociologice. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a socializării primare în societatea contemporană. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia orice individ devine conştient de principiile de organizare ale societăţii prin intermediul diferitelor roluri sociale pe care este chemat să le îndeplinească. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.Ministerul Educaţiei. 10 puncte B. Formulaţi ideea principală a textului. 5. dacă enunţul este fals. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6 puncte 3.

4. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. 7. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. sau F. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii societate deschisă şi status dobândit. 6 puncte E. redactând un text coerent. 1. copiii învaţă şi preiau modele comportamentale de bază. 3. 6 puncte 3. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Varianta 97 Subiectul I (30 puncte) A. Precizaţi două consecinţe ale monopolizării vieţii indivizilor de către o anumită organizaţie. În acest caz. Enumeraţi două caracteristici ale grupului informal. identificate în text şi precizate la punctul B. în mediul lor social. 6. Statul se naşte din nevoia de asigurare a ordinii din interior şi de apărare împotriva atacurilor externe. Se acordă 10 puncte din oficiu. Teoriile despre ordinea socială diferă între ele prin sursa şi modul de instituire a ordinii sociale. dacă enunţul este adevărat. 4 puncte Varianta 97 Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 10 puncte D. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societatea contemporană. de operare cu instrumentul de investigaţie. 4 puncte 2. 10 puncte 4. reuşita educaţiei depinde de capacitatea familiei de a pregăti copiii ca actori sociali. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. în stare să realizeze şi altceva în comparaţie cu părinţii. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia educaţia formală ameliorează deficienţele de socializare primară. de o jumătate de pagină. 6 puncte 5. Precizaţi conţinutul noţiunii de anchetă sociologică. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 4 puncte B. astfel încât enunţul să devină adevărat. 4 puncte Varianta 97 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: În cadrul procesului de socializare primară. 6 puncte C. prin intermediul unor instituţii şi organizaţii specializate. Etalonul este o etapă a cercetării sociologice. Tehnica de cercetare este maniera de acţiune. 5..Ministerul Educaţiei. Violenţa de orice fel este un act antisocial pe care societatea o sancţionează prin normele juridice ca formă de protejare a valorilor. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). dacă enunţul este fals. Controlul social organizat este exercitat de societate în ansamblul ei. socialmente acceptat. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. Religia şi biserica au generat mentalităţi şi comportamente influenţând viaţa socială a comunităţilor omeneşti. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte . Formulaţi ideea principală a textului. 6 puncte C. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia cunoaşterea şi respectarea valorilor. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. normelor şi legilor constituie condiţii fundamentale ale unui comportament civilizat. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a relaţiei dintre familie şi comunitate în societatea contemporană. Pe baza informaţiilor date: A. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. 2. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care influenţa grupului de similaritate poate genera delincvenţă juvenilă. mediile de informare deţin un rol important în dezvoltarea socială şi în organizarea socială. 10 puncte B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

Controlul social reprezintă o intervenţie în sfera vieţii private a individului. 6 puncte C. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a modelelor familiale în societatea contemporană. 10 puncte 4. 4 puncte Varianta 98 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Socializarea în cadrul familiei are la bază învăţarea spontană în cadrul căreia copilul identifică anumite modele de referinţă. Formulaţi ideea principală a textului. dacă enunţul este fals. 6 puncte 3. 1. Enumeraţi două caracteristici ale grupului mare. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia relaţiile interpersonale creează mediul necesar structurării şi afirmării individuale prin raportarea la cadrul de referinţă valoric. 6 puncte 5. îndeplinirea funcţiilor se realizează la un nivel optim. Modalităţile publice formulate de către instituţii pentru prevenirea şi corectarea comportamentelor deviante alcătuiesc comunicarea socială.Ministerul Educaţiei. Varianta 98 Subiectul I (30 puncte) A. Exemplul părinţilor se menţine pe toată durata dezvoltării copilului şi influenţează formarea personalităţii de bază. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia însuşirea rolurilor sociale poate fi discordantă. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Volumul eşantionului nu influenţează în mod direct reprezentativitatea acestuia. 5. 3. 6. Precizaţi două consecinţe ale ierarhizării indivizilor în cadrul unor organizaţii. de o jumătate de pagină. identificate în text şi precizate la punctul B. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia simbolurile şi ritualurile civile se desfăşoară după mecanisme similare cu cele descoperite în formele tradiţionale ale religiei. redactând un text coerent. Funcţia biologică este una dintre funcţiile familiei. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. asimilând şi interiorizând roluri sociale. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. Se acordă 10 puncte din oficiu. dacă enunţul este adevărat. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. Căsătoria ca strategie patrimonială este bazată pe o strategie de gestiune a averii. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. 10 puncte D. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii societate deschisă şi status dobândit. 7. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. 6 puncte C. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. astfel încât enunţul să devină adevărat. În cazul familiilor monoparentale. 6 puncte E. 4 puncte . 4 puncte 2. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care influenţa grupului de referinţă poate genera schimbarea statusului social. 10 puncte B.. 2. 4. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). 4 puncte B. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. sau F. Pe baza informaţiilor date: A. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare.

a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. 4 puncte . Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care statusul prescris sau alocat prin naştere poate influenţa accesul la educaţie în societăţile tradiţionale. doctrine. concordant şi discordant. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii interacţiune socială şi structură de clasă. normal şi deviant. Metoda în sociologie înseamnă tehnică de cercetare. 2. îşi dovedesc eficienţa in cadrul procesului de resocializare. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Formulaţi ideea principală a textului. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. 4 puncte 2. Precizaţi două consecinţe ale aplicării sancţiunilor negative neorganizate. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. reeducarea. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. experienţe. 10 puncte D. Controlul social neorganizat este exercitat de societate în ansamblul ei. Acesta presupune. iar pe de altă parte. menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Varianta 99 Subiectul I (30 puncte) A. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia religiile pot acţiona în societate atât ca forţe conservatoare cât şi ca forţe revoluţionare. Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a sancţiunilor sociale în societatea contemporană. 3. dacă enunţul este adevărat. 6. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare trecerii de la teorie la cercetarea concretă. 4 puncte Varianta 99 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: Măsurile menite să reducă distanţa dintre prosocial şi antisocial. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia în societatea contemporană asistăm la o mare diversitate a formelor de familie. 10 puncte B. identificate în text şi precizate la punctul B. de o jumătate de pagină. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. concepţii. prin intermediul unor instituţii şi organizaţii specializate. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. programe şi strategii politice. redactând un text coerent.. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia prejudecăţile cu privire la devianţii sociali îngreunează reintegrarea acestora. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. sau F. 6 puncte 3. Ideile politice se regăsesc în teorii. 10 puncte 4. acceptul societăţii în efortul lui de reintegrare socio-profesională.Ministerul Educaţiei. convingeri. Principiul guvernării reprezentative este identic cu principiul consacrării drepturilor fundamentale ale omunlui. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. cunoştinţe dobândite în cursul implicării şi participării la activitatea politică. Precizaţi conţinutul noţiunii de stratificare socială. 6 puncte 5. reînvăţarea şi reîntoarcerea individului în universul sistemului social în accepţiunea socializării pozitive. 6 puncte E. Elementul definitoriu al climatului psiho-social în cadrul grupurilor sociale este conflictul. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. pe de o parte. familia este un macrogrup 5. astfel încât enunţul să devină adevărat. 7. 1. 4 puncte B. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 6 puncte C. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei. dacă enunţul este fals. Enumeraţi două caracteristici ale grupului de similaritate sau de egali. Pe baza informaţiilor date: A. Din punct de vedere sociologic. 6 puncte C.

menţionând totodată şi câte două particularităţi ale acestora. Varianta 100 Subiectul I (30 puncte) A. redactând un text coerent. în contextul societăţii contemporane. Evidenţiaţi o corelaţie existentă între termenii status şi rol. Din punct de vedere sociologic. 6. dacă enunţul este adevărat. Delincvenţa juvenilă desemnează conduitele morale inadecvate ale tinerilor care nu au împlinit vârsta majoratului. Clasificarea sancţiunilor în formale şi informale are la bază tipul de autoritate care sancţionează. 5. în care să îi utilizaţi în sensul specific sociologiei.Ministerul Educaţiei. a) Pentru fiecare dintre enunţurile de la 1 la 6. unul dintre criteriile specifice acesteia. justificaţi succint alegerea făcută la punctul a). Prezentaţi un punct de vedere personal referitor la semnificaţia socială a discriminării în societatea contemporană. Precizaţi două consecinţe ale instabilităţii familiei. sau F. 2.. 4 puncte Varianta 100 Subiectul II (30 puncte) Următorul text conţine concepte sociologice şi evidenţiază relaţii între ele: În mod evident. Explicaţi modul specific în care interacţionează componentele vieţii sociale. astfel încât enunţul să devină adevărat. 6 puncte E. 7. 10 puncte B. Construiţi un exemplu concret prin care să ilustraţi modul în care se aplică. Argumentaţi succint afirmaţia potrivit căreia cel mai simplu sistem social este dat de interacţiunea dintre două persoane. socializarea genului este foarte puternică şi încercarea de a o modifica poate fi supărătoare. Explicaţi succint afirmaţia conform căreia inegalitatea şanselor constituie un aspect care trebuie înlăturat din sistemul de învăţământ. Extinderea democraţiei a fost însoţită doar de afirmarea partidelor politice şi de o diminuarea a interesului maselor pentru viaţa politică. 4 puncte B. 10 puncte D. Se acordă 10 puncte din oficiu. Formulaţi ideea principală a textului. Precizaţi conţinutul noţiunii de sondaj de opinie. Scopul pe care îl are o sancţiune se raportează doar la aspectul de constrângere. 6 puncte b) Pentru enunţurile 5 şi 6. dacă enunţul este fals. 4. realizând totodată şi înlocuirea cuvântului/sintagmei. 1. 6 puncte 3. în stratificarea socială. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore. de o jumătate de pagină. Instituţiile care monopolizează viaţa membrilor săi sunt numite instiutuţii totale. Cercetării şi Inovării – Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2009 Probă scrisă la Sociologie Proba E ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte . Enumeraţi două caracteristici ale grupurilor sociale. 4 puncte c) Pentru enunţul 7. transcrieţi cuvântul/sintagma care determină caracterul eronat al enunţului. Construiţi un argument care să confirme sau să infirme ipoteza potrivit căreia într-o societate închisă este mai puternică discriminarea de gen. 10 puncte 4. Citiţi cu atenţie enunţurile următoare. 4 puncte Subiectul III (30 puncte) Răspundeţi la fiecare dintre următoarele cerinţe: 1. Aceste aşteptări sunt puse în practică şi reproduse în viaţa cotidiană. 3. societatea aşteaptă ca indivizii să adopte roluri feminine sau masculine şi să se comporte ca atare. Pe baza informaţiilor date: A. identificate în text şi precizate la punctul B. 6 puncte C. 4 puncte 2. scrieţi cifra corespunzătoare enunţului şi notaţi în dreptul ei litera A. Operaţionalizarea conceptelor se referă la prescrierea operaţiilor empirice necesare trecerii de la teorie la cercetarea concretă. 6 puncte C. Odată ce a fost <repartizat> un gen. familia este un macrogrup. 6 puncte 5. Precizaţi conţinutul a două dintre conceptele sociologice la care se face referire în text.