‫עבגד יבאור‪ ,‬יליד ‪ ,1964‬הוא פובליציסט‬

‫ואטב‪ .‬שירת ביחידת הקומפוסטרים של‬
‫צה"ל‪ ,‬בוגר תואר הפועל מהאוניברסיטה‬
‫המשודרת‪ .‬בשנים האחרונות פועל לקידום‬
‫השירה בקרב ילדים שמדברים בקול רם מדי‪,‬‬
‫ומתעתד לאכול חומוס בשר מחר בצהריים‪.‬‬
‫זהו ספרון שיריו הראשון‪.‬‬

‫שירים אותו‪-‬דבר‬
‫עבגד יבאור‬

‫ניקוד‪ :‬אור ואמיתי‬
‫עטיפה‪ :‬עבגד יבאור‪" ,‬שמן על בד לא יורד בכביסה"‬

‫*‬ ‫*‬ ‫ָהָארֶץ י ְָב ָשה‬ ‫ְב ִלי אֹות‬ ‫ָכל ִציץ ָבה יִנְ בֹולָה‬ ‫ול ֶפ ַתע‬ ‫ְ‬ ‫ַאל ְת ִהי ַבת‪-‬זֹונָה‬ ‫ֵימין‪-‬‬ ‫י ִ‬ ‫ְתנִי ְשלוק ֵמ ַהעֹולָה‬ ‫ַש ְמ ִאיל‬ ‫וְ י ְ‬ ‫ַב ִפיָאט ְל ָפנַי‬ ‫ַהג הוא ֶד ִביל‬ ‫ַהמ ָ‬ .

‬‬ ‫ְ‬ ‫ֵע‬ ‫וְהכֹל ָיג ַ‬ ‫ַ‬ ‫ֵע‬ ‫וְ לֹא נֹוג ַ‬ ‫וְת ִמיד אֹותֹו ַה ָד ָבר‪:‬‬ ‫ָ‬ ‫ָהדָר ָמ ְר ְקס‪.‬‬ ‫ִ‬ .‬‬ ‫וצאו ִלי ֵמ ַה ַביִת‪.‫*‬ ‫*‬ ‫ֺח ְל ָצה ֶשל ַאי‪ִ .‬אף‬ ‫ַה ִש ִירים‬ ‫טֹובים‬ ‫ִ‬ ‫לֹומר‪-‬‬ ‫ֶשלֹא ַ‬ ‫נִיבים‬ ‫ַמגְ ִ‬ ‫ָמל ֵמ ֵעץ‪ַ -‬זיִת‬ ‫גָ‬ ‫ְקחו ֶאת ַה ַםזְ כָרֹות ‪-‬‬ ‫ֶש ָלכֶם‪.‬די‪ֶ .‬‬ ‫מותי ְכ ָבר‪.

‫*‬ ‫*‬ ‫יֵש ָב ְך‬ ‫לֹא ָאבֹוא‬ ‫ַמ ֶשהו לֹא ֺמגְ דָר‪.‬‬ ‫עֹוד‪.‬‬ ‫ַאנְ ִט ָ‬ ‫(מוקדש ל"סושי רחביה")‬ .‬‬ ‫ַה ֵשרות נֹה‬ ‫ינ ִתי‪.‬‬ ‫ַואר ָמה‬ ‫ָשו ְ‬ ‫ִבי נִ ְש ַב ְע ִתי‪.

‬‬ ‫ְמג ְָרשֹות ַהט ֶֹבש‬ ‫ַר ֵכ ְך‬ ‫ִמד ְ‬ ‫שובי‬ ‫ָת ִ‬ ‫ִעם ְס ְנרֵי ֶנגֶד ע ֶֹבש‬ ‫ִמ ַב ַעד זְגוגִ ית‪:‬‬ ‫אֲנִי‬ ‫וְ ִש ְמ ָחה ְל ֵאיד‬ .‫(לקרוא בהברה אשכנזית)‬ ‫*‬ ‫ֶח ָנזִים‬ ‫ָשים ְספוגֵי‪ַ -‬מיִם נ ְ‬ ‫ֲאנ ִ‬ ‫ֶשם ָה ַעז ֶשטֹורֵד‪.‬‬ ‫ַבג ֶ‬ ‫ִטנֹות ִמ ְת ַד ְנקֹות‪.

‫*‬ ‫*‬ ‫ישת ַחלֹון‬ ‫צ ֶֹמת‪ .‬לנ ֵ‬ ‫לֹא ָ‬ ‫ַאחרָיות ְל ַח ָל ִשים‬ ‫ִל ְפטֹר ֶאת ַה ְם ִדינָה ֵמ ְ‬ ‫וְ גַם‬ ‫ֲבל ַעל ַה ַםזְ גָן‬ ‫חָ‬ .‬נְ ִק ַ‬ ‫תֹובנֹות ְשקופֹות‬ ‫ָ‬ ‫כֹוס ַבטָד‬ ‫ִמ ְת ַח ְלפֹות‬ ‫ַק ְב ָצן‬ ‫ִב ְס ָטאטוס‬ ‫ַאתה ְל ַבד‬ ‫ָ‬ ‫ַדב‬ ‫מוס ִרי ִל ְפת ַֹח‪ְ .

‫שיר לסיכום העשור(‪)2000-2009‬‬ ‫*‬ ‫אֲנִי לֹא‬ ‫ֶא ָחד‬ ‫ֱלֹוהינו‬ ‫א ֵ‬ ‫ֶא ֶפס‬ ‫ָלנו‬ ‫נֹוס ַט ְלגִ י‬ ‫ְ‬ ‫ֱמת‬ ‫ַההֹווֶה ֶבא ֶ‬ ‫ֵבינֹונִי‬ .

‫*‬ ‫*‬ ‫ִט ִנין ִט ִנין‬ ‫ֵע‬ ‫ֵע ‪ -‬לֹא נֹוג ַ‬ ‫נֹוג ַ‬ ‫נִ ְקוִים ַה ַםיִם‬ ‫ֲחרֶת‪.‬‬ ‫ילנִי ַה ְש ִביל‬ ‫הֹוב ֵ‬ ‫ֵא ִלי ְמחֹוז ֶח ֶפץ ִ‬ ‫ֲדיִן ‪-‬‬ ‫ַוע ַ‬ ‫לֹא ַקל‬ ‫ַל ְחנֹות ְב ַמ ְק ִביל‬ .‬‬ ‫ֲמיִם‬ ‫ַער ַנע ַ‬ ‫ְלנ ֵ‬ ‫ְב ָש ָעה ְמ ֺא ֶחרֶת‪.‬‬ ‫ַאחת ַוא ֶ‬ ‫ֵבין ַ‬ ‫זֶה לֹא ַמ ְס ִניק‬ ‫ִב ְמחֹול אֹור ָעמום‪.

‬א ָ‬ ‫ְ‬ ‫רוח ַה ָשמור‬ ‫ֶך ַ‬ ‫ְבאֹר ְ‬ ‫ִכי גַם ַה ַנ ַעם‬ ‫ַתמור‬ ‫ַעה ִמ ַת ַחת ל ַ‬ ‫לֹא נְ נ ֶ‬ ‫ָל ֵכן אולַי‪-‬‬ ‫מוטב וַדַאי‬ ‫ָ‬ ‫עֹוד ַנ ַעם ִעם ַה ְם ַט ֵהר‬ .‬‬ ‫ָל ֵכן א ָ‬ ‫ָהר‪.‫*‬ ‫*‬ ‫ֲשר ָחבוי ‪-‬‬ ‫לֹא נ ִַביט ַבא ֶ‬ ‫ַב ֶם ְח ַש ִכים‬ ‫ְב ֶש ָןגור‬ ‫יתי‬ ‫ֵאין זֶה ֵב ִ‬ ‫ֲמ ֵהר‪.‬‬ ‫ֶאז ֵ‬ ‫ֲהוב ִתי‬ ‫ַאם ִצי ִל ֵב ְך‪ .

‬‬ ‫י ְִהיֶה לָנו‬ ‫ֶח ְשבֹון ַח ְש ַמל‬ ‫מוקדש למוסף של "דה‪-‬מארקר "‬ ‫ֲבל‬ ‫ֶשח ָ‬ .‬‬ ‫ְ‬ ‫ְמ ַכ ָבה ֶאת ַה‪-‬‬ ‫ַת ְרבות וְ ַס ְפרות ‪-‬‬ ‫דוד‬ ‫ִב ְש ִביל ְל ַנגֵב‪.‫*‬ ‫*‬ ‫רותים‪:‬‬ ‫ִעתֹון ַב ֵש ִ‬ ‫ַאת ַאף‬ ‫ְ‬ ‫ֲדשֹות י ְֵבשֹות‬ ‫חָ‬ ‫ַנ ַעם לֹא‬ ‫נֹוצעֹות ֶאת ַה ֵלב‪.

‬‬ ‫גִ זְ רָה נְ מוכָה‪.‬‬ .‬‬ ‫ִב ְש ִב ֵ‬ ‫ֶא ֶפס‪.‬‬ ‫עֹולָה ַעל גְ ַ‬ ‫ְל ַק ָבלַת נ ִָציג‬ ‫ְל ֵשם ְמ ִשיכָה‪.‫*‬ ‫*‬ ‫דֹותי ְִך‪.‬‬ ‫ֵשרות‬ ‫זֶה לֹא‪-‬‬ ‫יֵש ְל ַה ִעיש‬ ‫יל ְך‪.

‬‬ ‫ֶשם‪.‫*‬ ‫*‬ ‫שוב‬ ‫ָחגִ ים‬ ‫ַר ִתי‬ ‫ַרד ְ‬ ‫ִה ְתד ְ‬ ‫ָחגִ ים‬ ‫יקה‬ ‫נֹוא ִט ָ‬ ‫ַארס ֶ‬ ‫ְל ְ‬ ‫ָחגִ ים‬ ‫ְכמֹו ִאינְ ִדיָאנִים ‪.‬‬ ‫ַעד ֶשֵטרֵד ג ֶ‬ .

‫*‬ ‫*‬ ‫ֵא ְיך לֹא ַת ִכירֵנִי ?‬ ‫ָמה ִת ְשַאל ֵשנִית ?‬ ‫ֵהן ְכ ָבר ִה ַע ְש ִתי ֶאת‬ ‫ִמ ְס ַנר ְתעודַת ַהזֶהות‬ ‫ֶה ֱחז ְַק ִתי ֶש ֶלט ְב ַה ְפ ָגנָה‪.‬‬ ‫סָ‬ ‫נֹוחה‪.‬‬ ‫ַאחר‪ָ -‬כ ְך‬ ‫וְ ַ‬ ‫ֺל ִמית‪.‬‬ ‫ִיתי ֵ‬ ‫ֵמרֹב ֶש ָהי ִ‬ .‬‬ ‫ֱמת לֹא ָ‬ ‫אֶ‬ ‫נִהיָה ִלי עֹור ַב ְרוָז‬ ‫ְ‬ ‫צֹודק ‪.

‫שיר לפסח‬ ‫*‬ ‫קֹולֹומבוס ִמ ְל ֶה ֶפ ְך‬ ‫ְ‬ ‫ְכמֹו‬ ‫ֶא ָחד‬ ‫יֹוד ַע‬ ‫אֲנִי ֵ‬ ‫ַאחר ָכ ְך‬ ‫וְ ַ‬ ‫דוק ְציָה‬ ‫ִאינְ ְ‬ ‫חֹוזְרים ַה ַבי ְָתה‬ ‫ַחנו ִ‬ ‫ֲאנ ְ‬ ‫ַלים‬ ‫ומג ִ‬ ‫ְ‬ ‫נְ ָמ ִלים‬ .

‬‬ .‬‬ ‫ְתמונַת ַה ְמ ָח ָשה‪.‫*‬ ‫ילוס ְט ַר ְציָה‬ ‫אֹודה ְל ִא ְ‬ ‫ָ‬ ‫לדן פגיס‬ ‫מֹו ִחי לֹא נָדַם‬ ‫ִל ִבי לֹא ִה ְת ַק ָשה‬ ‫ָצ ִר ְיך ִל ְמצֹא‬ ‫ֶאת ַה‬ ‫ִם ְש ָק ַפיִם‬ ‫כֵיוָן ֶשאֲנִי‬ ‫ֵאינֶמִי זָקוק ָל ְך‪.

‫*‬ ‫*‬ ‫ֵדע‬ ‫ְלעֹולָם לֹא נ ַ‬ ‫ְל ֶפ ַתע‬ ‫ֱמת‬ ‫ֶבא ֶ‬ ‫טוח‬ ‫אֲנִי לֹא ָב ַ‬ ‫ָמ ַתי ָבָאה ָה ֵעת‬ ‫ַה ִאם‬ ‫ְל ַה ְח ִליף ֶאת‬ ‫ִל ְשמֹר ִשמויִים‬ ‫ֶשת‬ ‫ִמ ְבר ֶ‬ ‫ַאסלָה‬ ‫ָה ְ‬ .

‫*‬ ‫על עייפות החומר‬ ‫ֲשר י ְַצוונו‬ ‫ֶאל א ֶ‬ ‫ֱמת‬ ‫זֶה ֶבא ֶ‬ ‫ֱמת‬ ‫ֶבא ֶ‬ ‫ֵאי ִצ ִנטָה נָבֹוא נָא‬ ‫ְמל ֵ‬ ‫ֲכי‬ ‫ֲבק ה ִ‬ ‫ַה ַםא ָ‬ ‫ֲכי‬ ‫הִ‬ ‫ַב ַסו ַה ָןתום‬ ‫וְ ֵעת י ְִקרֵאונו‬ ‫ֵדע‪ָ :‬הרָשום‬ ‫נַ‬ ‫זֶה שוב רַק‬ ‫ַארנֹונָה‬ ‫ֶח ְשבֹון ָה ְ‬ ‫ָחשוב‬ ‫שוב‬ .

‬‬ ‫ַהיְקו גֹורֵם ִלי‬ ‫טֹוב ֶש ֵאין ָלנו ֶט ֶלוִיזְ יָה‪.‬‬ ‫ֲברֹות‬ ‫ִל ְסנֹר ֶאת ַהה ָ‬ ‫טֹוב ְל ַהגִ יד ֶש ֵאין ָלנו ֶאת ַה ֶח ֶלוִיזְ יָה‬ ‫ֶשאֲנִי קֹורֵא‬ ‫ַע ְצ ָמה‪.‫*‬ ‫*‬ ‫ֵאין ָלנו ֶט ֶלוִיזְ יָה‪.‬‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful