You are on page 1of 3

Antonio Fournarakis, Ένας Ελληνοαργεντινός αναρχικός στην Ισπανία του 1936

αναρχικός στην Ισπανία του 1936 Ο Antonio Fournarakis ήταν Αργεντινός

Ο Antonio Fournarakis ήταν Αργεντινός ελληνικής καταγωγής αναρχικός ο οποίος συ µµ ετείχε , µ εταξύ των άλλων , στο αναρχικό κίνηµ α της Ισπανίας κατά τη διάρκεια του Ε µ φυλίου Πολέ µου και της αντίστασης στο φρανκικό φασισ µ ό .

Πριν µ πού µ ε στις όποιες λεπτοµ έρειες , να σηµ ειώσου µ ε ότι στα αρχεία του Νησιού Έλις (Ellis Island) των ΗΠΑ, που υπήρξε ο τόπος άφιξης αµ έτρητων µ εταναστών τη Γη της Επαγγελίας αναφέρεται κάποιος Antonio Fournarakis, που εισήλθε ως µ ετανάστης στις ΗΠΑ στις 19 Σεπτέ µ βρη του 1919, ηλικίας 39 χρόνων , προερχό µ ενος από το Καστέλι της Κρήτης . Ωστόσο , δεν είναι γνωστό εάν είναι συγγενής ή όχι του Antonio Fournarakis, που µ ας ενδιαφέρει στο ιστορικό αυτό σηµ είω µ ά µ ας .

Προφανώς , ο Antonio Fournarakis ( ή Fournerakis, ή Fornerakis, ή Furnerakis, όπως επίσης αναφέρεται) δραστηριοποιήθηκε στο αναρχικό κίνηµ α της Αργεντινής ( γίνεται αναφορά µ ερικές φορές στο άτο µ ό του ως ο Αργεντινός ”), της Βολιβίας και, σύ µ φωνα µ ε µ ερικούς , της Βραζιλίας , πριν πάει στη Γαλικία της Ισπανίας . Συγκεκριµ ένα, αναφέρεται, επίσης , ότι ο Fournarakis δραστηριοποιήθηκε στην American Continental Workers’ Association (ACAT – Αµ ερικανικός Ηπειρωτικός Εργατικός Σύνδεσ µ ος ) µ ια οργάνωση- ο µ πρέλα µ ε αναρχοσυνδικαλιστικές τάσεις .

Δεν γνωρίζου µ ε την ακριβή ηµ ερο µ ηνία της άφιξής του στην Ισπανία. Στη Γαλικία ανέλαβε όχι µ όνο τη διεύθυνση της αναρχικής εφηµ ερίδας “Brazo y Cerebro” ( που µ εταφράζεται κάπως σαν Μπράτσο Και Εγκέφαλος ”), αλλά και βοήθησε ενεργά και αποφασιστικά στην ανασυγκρότηση του τοπικού αναρχικού κινήµ ατος σε όλες του τις εκφράσεις , Ελευθεριακά Αθήναια (Ateneos), εργατικές και γυναικείες ο µ άδες . Ωστόσο στην περιοχή υπήρχαν αρκετές διαφωνίες και προβλήµ ατα µ εταξύ των διαφόρων αναρχικών ο µ άδων , µ ε αποτέλεσ µ α την µ η ικανοποιητική ανάπτυξη της FAI. Ειδικότερα υπήρχαν αρκετές προστριβές µ εταξύ των ο µ άδων της FAI της πρωτεύουσας της περιοχής La Coruña και εκείνων άλλων µ ικρότερων πόλεων όπως της El Ferrol, κυρίως εξαιτίας της αντίθεσης µ ερικών µ ελών της οργάνωσης στη συ µµ ετοχή στις λεγό µ ενες Επιτροπές Άµ υνας , στις οποίες συ µµ ετείχε ο Fournarakis και η ο µ άδα στην οποία ανήκε .

Υπήρχαν προφανώς αρκετοί αναρχικοί ( συ µ περιλαµ βανο µ ένων και γνωστών στελεχών ) που δεν εντυπωσιάζονταν µ ε τη FAI και τη δράση της. Ο Julian Carballo, ένας από τους οργανωτές των Επιτροπών άµ υνας στη Γαλικία , είπε ότι η FAI δεν είχε αξιόλογη παρουσία στην περιοχή και αντιµ ετώπιζε αρκετά προβλήµ ατα ανάπτυξης . Μια επιστολή της Επιτροπή Χερσονήσου της FAI αναφέρεται στον Fournarakis και την ο µ άδα ότι αποχώρησαν από τη FAI, µ ε την αιτιολογία ότι η παρουσία του ή της ο µ άδας του στην οργάνωση κρατούσε άλλους έξω από αυτή, αλλά η Επιτροπή Χερσονήσου αναγκάστηκε να δεχθεί ότι η προσδοκό µ ενη ή υποσχό µ ενη συ µµ ετοχή στη FAI δεν πραγµ ατοποιήθηκε ποτέ .

Τον Απρίλη του 1936 έγινε µ ια περιφερειακή διάσκεψη της FAI (plenum) στη La Coruña, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα αυτά τα προβλήµ ατα και επιτεύχθηκε σύγκληση απόψεων και περισσότερο συντροφικές σχέσεις . Ο Fournarakis ήταν εκπρόσωπος των αναρχικών ο µ άδων της πόλης El Ferrol στη διάσκεψη αυτή. Ωστόσο , παρουσία του στη διάσκεψη δεν ήταν αρεστή από τους αναρχικούς της La Coruña κάτι που οδήγησε στην αποχώρηση του Fournarakis από τη FAI. ( Αλλά ακό µ α και µ ετά την αποχώρηση υπήρξαν αναρχικοί στην περιοχή που αρνούνταν να ενταχθούν στην οργάνωση).

Την περίοδο του ε µ φυλίου πολέ µ ου , ό µ ως , ο τότε περιφερειακός γραµµ ατέας της FAI, Jose Gonzalez, αποκατέστησε τις σχέσεις µ ε τον Fournarakis και τον τυπογράφο Antonio Varela µ ε στόχο την ανασυγκρότηση της οργάνωσης στην περιοχή, αλλά η προσπάθεια αυτή υπονο µ εύτηκε από τη δράση κάποιων βαλτών ” µ έσα στην οργάνωση µ ε αποτέλεσ µ α να µ πει η αστυνο µ ία στη στενή παρακολούθηση της ο µ άδας του Fournarakis καθώς και µ ιας άλλης αναρχικής ο µ άδας στην περιοχή του Levante στην οποία δραστηριοποιείτο ο Jaime Baella.

Ο Fournarakis οργάνωσε , πράγµ ατι, την τοπική αντίσταση µ ετά τον Ιούλη του 1936 εκ µ έρους της FAI. Επίσης , ο Fournarakis φέρεται ότι πήρε ενεργό µ έρος στην αναρχική εξέγερση του Δεκέ µ βρη του 1935 στην περιοχή της Γαλικίας.

Ήταν γύρω στα 40 όταν σκοτώθηκε στις 10 Ιούλη 1937 στη La Coruña, µ αζί µ ε την Alicia Dorado, όταν η εθνική φρουρά επιτέθηκε στο σπίτι της δεύτερης που λειτουργούσε ως κρησφύγετο και τόπος συναντήσεων . Η Alicia Dorado λειτουργούσε ως σύνδεσ µ ος µ εταξύ του Fournarakis και του Πορτογάλου αναρχικού Julio Acebedo Veiga (µ έλους της Οµ οσπονδίας Εξόριστων Πορτογάλων Αναρχικών – FAPE) στις προσπάθειές τους να ανασυγκροτήσουν τη FAI στην περιοχή. Στo ίδιο σπίτι φέρεται ότι συναντιόνταν ο Fournarakis µ ε την µ οδίστρα Pilar Suarez Marantes µ ε την οποία µ άλλον είχαν σχέσεις . Πάντως , από την επίθεση της εθνικής φρουράς στο σπίτι προσπάθησε να διαφύγει ο Julio Acebedo που πήδηξε στην ταράτσα του διπλανού σπιτιού αλλά πυροβολήθηκε από απέναντι µ παλκόνι και σκοτώθηκε . Φαίνεται ότι είχε συγκροτηθεί ένα δίκτυο ασφαλών αναρχικών σπιτιών για να κρύβονται οι αγωνιστές ή και για συνελεύσεις κ. λπ./ Έτσι πριν από το σπίτι της Alicia Dorado, ο Fournarakis κρυβόταν στο σπίτι της Aurora Miguelez Pena Maria και σ αυτό της Seijas Sanchez.

* Τα πιο πολλά στοιχεία για το κεί µ ενο αυτό προέρχονται από την µ προσούρα µ ε τίτλο “Anarchism in Galicia” που εξέδωσε πρόσφατα η αγγλική αναρχική βιβλιοθήκη- αρχείο Kate Sharpley Library, και περιέχει κεί µ ενα, αφηγήσεις και άλλα , σε µ ετάφραση από τα ισπανικά του Paul Sharkey. Σύνθεση κει µ ένου Ούτε Θεός- Ούτε Αφέντης”, 3 Σεπτέ µ βρη 2011. Το κεί µ ενο αυτό έχει δηµ οσιευτεί και στο http://ngnm.vrahokipos.net

Σχετικός σύνδεσ µ ος

http://www.katesharpleylibrary.net/wwq0zp