1

Rugăciunile începatoare pentru orice acatist: Slavă łie, Dumnezeul nostru, slavă łie. Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, Care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti; Vistierul bunătăŃilor şi Dătătorule de viaŃă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăŃeşte pe noi de toată întinăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi (de trei ori). Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăŃeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinŃele noastre, pentru numele Tău. Doamne miluieşte (de trei ori), Slavă ... Şi acum … Tatăl nostru, Care eşti în ceruri, sfinŃească-se numele Tău, vie împărăŃia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi, şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiŃilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel rău. Amin. Apoi troparele de umilinŃă: Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem łie, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi, miluieşte-ne pe noi. Slavă... Doamne, miluieşte-ne pe noi că întru Tine am nădăjduit; nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău; toŃi lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm. Şi acum... a Născătoarei de Dumnezeu: 2

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, căci tu eşti mântuirea neamului creştinesc. Apoi Crezul: Cred întru unul Dumnezeu, Tatăl AtotŃiitorul, Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor celor văzute şi nevăzute. Şi întru unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Unul Născut, Care din Tatăl S-a născut mai înainte de toŃi vecii; lumină din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, Cel de o fiinŃă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire, S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om. Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui PonŃiu Pilat, a pătimit şi s-a îngropat. Şi a înviat a treia zi, după Scripturi. Şi S-a înălŃat la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. Şi iarăşi va să vină cu slavă să judece viii şi morŃii, a Cărui împărăŃie nu va avea sfârşit. Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaŃă Făcătorul, Care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit, Care a grăit prin prooroci. Întru una, sfântă, sobornicească şi apostolească Biserică. Mărturisesc un Botez spre iertarea păcatelor. Aştept învierea morŃilor şi viaŃa veacului ce va să fie. Amin. Apoi: Doamne miluieşte (de 3 ori). Slavă ... Şi acum ... şi apoi Psalmul 142 Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea întru credincioşia Ta, auzi-mă, întru dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmaşul prigoneşte sufletul meu şi viaŃa mea o calcă in picioare; făcutu-m-a să locuiesc în întuneric ca morŃii cei din veacuri. Mâhnit este duhul în mine şi inima mea încremenită înăuntrul meu. Adusu-mi-am aminte de zilele cele de demult; cugetat-am la toate lucrurile Tale, la faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins-am către Tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însetoşat. Degrabă auzi-mă, Doamne, că a slăbit duhul meu. Nu-łi întoarce faŃa Ta de la mine, ca să nu mă asemăn celor ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineaŃa mila Ta, că la Tine mi-e nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmaşii mei, că la Tine alerg, Doamne. ÎnvaŃă-mă să fac voia Ta, că Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povăŃuiască la pământul dreptăŃii. Pentru numele Tău, Doamne, dăruieşte-mi viaŃă. Întru dreptatea Ta, scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate de stârpeşte pe vrăjmaşii mei şi pierde pe toŃi cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Psalmul 50 Miluieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta, şi după mulŃimea îndurărilor Tale, şterge fărădelegea mea. Mai vârtos mă spală de fărădelegea mea şi de păcatul meu mă curăŃeşte. Că fărădelegea mea eu o cunosc, şi păcatul meu înaintea mea este pururea. łie unuia am greşit, şi rău înaintea Ta am făcut, aşa încât drept eşti Tu întru cuvintele Tale şi biruitor când vei judeca Tu. Că iată întru fărădelegi m-am zămislit, şi în păcate m-a născut maica mea. Că iată adevărul ai iubit; cele nearătate şi cele ascunse ale înŃelepciunii Tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă-vei cu isop şi mă voi curăŃi; spăla-mă-vei şi mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie şi veselie; bucura-se-vor oasele cele smerite. 3

Întoarce faŃa Ta de către păcatele mele, şi toate fărădelegile mele şterge-le. Inimă curată zideşte întru mine, Dumnezeule, şi duh drept înnoieşte întru cele dinlăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la faŃa Ta, şi Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi mie bucuria mântuirii Tale, şi cu duh stăpânitor mă întăreşte. ÎnvăŃa-voi pe cei fără de lege căile Tale, şi cei necredincioşi la Tine se vor întoarce. Izbăveştemă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele; bucura-se-va limba mea de dreptatea Ta. Doamne, buzele mele-vei deschide, şi gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă, łi-aş fi dat; arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu: duhul umilit, inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta, Sionului, şi să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptăŃii, prinosul şi arderile de tot; atunci vor pune pe altarul Tău viŃei.

4

ACATISTUL DOMNULUI NOSTRU IISUS HRISTOS

Rugăciune către Domnul Nostru Iisus Hristos

Făcută de Sfîntul Isaac Sirul: Domnului să ne rugăm. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, Care cercetezi făptura Ta, Căruia sunt arătate patimile mele şi neputinŃa firii noastre omeneşti şi tăria pizmaşului nostru, Tu însuŃi mă acoperă de răutatea lui, pentru că putea lui este tare, iar firea noastră pătimaşă şi tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Cel ce ştii neputinŃa noastră, Care şi porŃi greutatea neputinŃei noastre, păzeste-mă de tulburarea cugetelor şi de potopul patimilor şi fă-mă vrednic acestei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva, în poftele mele cele întinate, să pierd dulceaŃa ei şi să mă aflu fără de ruşine şi fără de frică înaintea Ta. Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluieşte-mă şi mă mîntuieşte. Apoi se zic condacele şi icoasele. Condacul 1: Apărătorule cel mai mare şi Doamne, Biruitorul iadului, ca cei ce ne-am izbăvit de moartea cea veşnică, cele de laudă aducem łie noi, robii Tăi şi zidirea Ta. Ci, ca Cel ce ai îndurări nenumărate, de toate nevoile ne izbăveşte pe noi, care-łi cîntăm łie: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu miluieşte-ne! Icosul 1:

5

Făcătorule al îngerilor şi Doamne al puterilor, deschide-mi mie, nepriceputului, mintea şi limba, spre lauda preacuratului Tău nume, precum ai deschis auzul şi limba celui surd şi gângav de demult, că să grăiesc şi eu acestea: Iisuse preaminunate, mirarea îngerilor; Iisuse preaputernice, izbăvirea strămoşilor; Iisuse preadulce, slava patriarhilor; Iisuse preaslăvite, tăria ocârmuitorilor; Iisuse preaiubite, plinirea proorocilor; Iisuse preaminunate, întărirea mucenicilor; Iisuse prealine, bucuria călugărilor; Iisuse preamilostive, dulceaŃa preoŃilor; Iisuse preaîndurate, înfrânarea pustnicilor; Iisuse preadulce, bucuria preacuvioşilor; Iisuse preacurate, mintea cea întreagă a celor curaŃi cu fecioria; Iisuse, Cel mai înainte de veci, mântuirea păcătoşilor; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-mă! Condacul al 2-lea: Văzând, Doamne, pe văduva care plângea foarte şi, precum atunci, milostivindu-Te, ai înviat pe fiul ei, pe care îl ducea să-l îngroape, aşa înviază şi sufletul meu cel omorât cu pacate, Iubitorule de oameni, şi Te milostiveşte spre mine, care-łi cânt łie: Aliluia! Icosul al 2-lea: ÎnŃelegerea cea neînŃeleasă căutând Filip să o înŃeleagă, grăia: Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis catre dânsul: Atâta vreme fiind cu Mine, au n-ai cunoscut că Tatăl este întru Mine şi Eu întru Tatăl? De aceea, łie, Celui ce eşti necuprins, cu frică ÎŃi grăim: Iisuse, Dumnezeule cel mai înainte de veci; Iisuse, Împaratule cel puternic; Iisuse, Stăpâne cel îndelung-răbdător; Iisuse, Mântuitorule cel preamilostiv; Iisuse, păzitorul meu cel preabun; Iisuse curăŃeşte păcatele mele; Iisuse ridică farădelegile mele; Iisuse iartă nedreptăŃile mele; Iisuse, nădejdea mea, nu mă lăsă pe mine; Iisuse, ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine; Iisuse, Ziditorul meu, nu mă uita pe mine; Iisuse, Păstorul meu, nu mă pierde pe mine; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă! Condacul al 3-lea:

6

Iisuse, Care ai îmbrăcat cu putere de sus pe apostolii Tăi care şedeau în Ierusalim, îmbracă-mă şi pe mine, cel golit de toate faptele cele bune, cu căldura Duhului Tău celui Sfânt, şi-mi dă mie să cânt łie cu dragoste: Aliluia! Icosul al 3-lea: Iisuse, Cel ce ai mulŃime de îndurări, Care ai chemat pe vameşi şi pe păcătoşi şi pe cei necredincioşi, nu mă trece cu vederea acum pe mine, cel asemenea lor; ci, ca nişte mir de mult preŃ, primeşte cântarea aceasta: Iisuse, puterea cea nebiruită; Iisuse, mila cea fară de sfârşit; Iisuse, frumuseŃea cea prealuminată; Iisuse, dragostea cea nebiruită; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu; Iisuse, miluieşte-mă pe mine, păcătosul; Iisuse auzi-mă pe mine, cel zămislit întru fărădelegi; Iisuse curăŃeşte-mă pe mine, cel născut în păcate; Iisuse învaŃă-mă pe mine, netrebnicul; Iisuse luminează-mă pe mine, întunecatul; Iisuse curăŃeşte-mă pe mine, întinatul; Iisuse scoate-mă pe mine, desfrânatul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă! Condacul al 4-lea: Vifor de gânduri îndoielnice având înlăuntru, Petru se afunda; iar văzându-Te pe Tine, Iisuse, fiind cu trup şi umblând pe apă, Te-a cunoscut pe Tine Dumnezeu adevărat şi, primind mâna Ta cea mântuitoare, a zis: Aliluia! Icosul al 4-lea: Auzit-a orbul, Doamne, că Tu treci pe cale şi a strigat: Iisuse, Fiul lui David, miluieşte-mă; şi chemândul i-ai deschis ochii lui. Luminează cu mila Ta şi ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce graiesc: Iisuse, ziditorul celor de sus; Iisuse, răscumpărătorul celor de jos; Iisuse, pierzătorul celor de dedesubt; Iisuse, înfrumuseŃătorul făpturilor; Iisuse, mângâierea sufletului meu; Iisuse, luminătorul minŃii mele; Iisuse, veselia inimii mele; Iisuse, sănătatea trupului meu; Iisuse, Mântuitorul meu, mântuieşte-mă; Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă; Iisuse izbăveşte-mă de tot chinul; Iisuse mântuieşte-mă pe mine, nevrednicul; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă! 7

Condacul al 5-lea: Precum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorâtor din Dumnezeu, Iisuse, aşa ne scoate pe noi din lanŃurile cu care şarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupeşti şi prin îndemnările spre desfrânare şi prin trândăvirea cea rea, pe cei ce-łi cântăm łie: Aliluia! Icosul al 5-lea: Vazând pruncii evreilor în chip omenesc pe Cel ce a zidit pe om cu mâinile şi cunoscându-L pe El a fi Stăpânul, s-au nevoit cu stâlpări a-I plăcea Lui, strigând: Osana! Iar noi aducem łie cântare, graind: Iisuse, Dumnezeul cel adevărat; Iisuse, Fiul lui David; Iisuse, Împăratul cel preaslăvit; Iisuse, Mielul cel nevinovat; Iisuse, Păstorul cel prealuminat; Iisuse, păzitorul prunciei mele; Iisuse, îndreptătorul tinereŃilor mele; Iisuse, lauda bătrâneŃilor mele; Iisuse, nădejdea cea de la moartea mea; Iisuse, viaŃa mea de după moarte; Iisuse, liniştea mea la judecata Ta; Iisuse, dorirea mea, nu mă ruşina pe mine atuncea; Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă! Condacul al 6-lea: Vestirea şi graiurile propovăduitorilor celor de Dumnezeu purtători plinind-o, Iisuse, pe pământ Te-ai arătat şi cu oamenii ai vieŃuit, Cel ce eşti neajuns, şi durerile noastre le-ai ridicat, de unde cu rănile Tale noi tămăduindu-ne, ne-am deprins a cânta: Aliluia! Icosul al 6-lea: Răsărit-a în lume luminarea adevărului Tău şi s-a izgonit înşelăciunea cea diavolească, Mântuitorul nostru, că idolii nerăbdând tăria Ta au căzut, iar noi, dobândind mântuire, mulŃumire ÎŃi aducem, cântând asă: Iisuse, adevărul cel ce izgoneşti înşelăciunea; Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile; Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor; Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci întru milă; Iisuse, pâinea vieŃii, satură-mă pe mine, cel flămând; Iisuse, izvorul înŃelepciunii, adapă-mă pe mine, cel însetat; Iisuse, veşmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine, cel întinat; Iisuse acoperamântul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine, nevrednicul; Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele; Iisuse, Cel ce afli pe cei ce Te caută, află şi sufletul meu; Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă; 8

şi dintre cei de sus nicicum nu S-a despărŃit Cel negrăit. bucuria cunoştinŃei. nestricând peceŃile. Făcătorul. domnia cea nenumărată cu anii. Iisuse. Iisuse.Iisuse. răscumpărătorul păcătoşilor. şi ca o oaie fară de glas înaintea celor ce o tund. Iisuse. înŃelepciunea cea mai presus de cuget. Iisuse. mântuieste-mă. Iisuse. că din Fecioara. lumina sufletului. care-łi cântăm łie: Aliluia! Icosul al 7-lea: Arătat-a făptură minunată. miluieşte-mă! Condacul al 7-lea: Vrând să descoperi taina cea ascunsă din veac. şi la apostoli prin uşile încuiate a intrat cu trupul. Făcătorul meu. Iisuse. tăria cea preaînaltă. puterea cea veşnică. când de voie pentru noi a pătimit. arătându-Se nouă. Cuvântul cel necuprins. Iisuse. nadejdea cea aleasă. pomenirea cea preaveşnică. împărăŃia cea nebiruită. Fiul lui Dumnezeu. să ne înstrăinăm din lumea cea deşartă şi mintea spre cele dumnezeieşti să o suim. cu credinŃă grăim acestea: Iisuse. ca un miel spre junghiere Te-ai adus. bucuria inimii. mai presus de fire S-a întrupat şi din mormânt a înviat. şi cu învierea Sa a dăruit viaŃă celor ce-I cântă: Iisuse. Iisuse. tăria trupului. Dumnezeirea cea de necuprins în scris. Mântuitorul meu. Fiul lui Dumnezeu. şi ca un Dumnezeu din morŃi ai înviat şi cu slavă la ceruri Te-ai înălŃat şi ne-ai ridicat pe noi. curăŃeşte fărădelegile mele. Iisuse. puterea cea neajunsă. Iisuse. Iisuse. stăpânirea cea fară de sfârşit. Iisuse. lauda cea mai presus de ceruri. Iisuse. Iisuse. Iisuse. Iisuse. Iisuse. Cuvântul cel nevăzut. Drept aceea minunându-ne. Iisuse. repejunea minŃii. 9 . miluieşte-mă. Iisuse. Iisuse. Iisuse. că pentru aceasta Dumnezeu pe pământ S-a pogorât. ca să ne ridice la ceruri pe noi. şi cu moartea Sa moartea noastră a omorât-o. cei ce-i cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 8-lea: Cu totul era între cei de jos. miluieşte-mă! Condacul al 8-lea: Văzând străină întruparea lui Dumnezeu.

mântuieşte-mă. slava săracilor. Iisuse. drept aceea s-a preaînălŃat numele Tău mai mult decât tot numele şi de la toate făpturile cereşti şi pământeşti auzi: Aliluia! Icosul al 10-lea: Împarate cel preaveşnic. Iisuse. Iisuse. Judecătorul celor vii şi al celor morŃi. Iisuse. îmbrăcămintea săracilor. cu credinŃă grăim acestea: Iisuse. Iisuse. vistiereul cel nestricat. precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu vameşul. minunândune de o taină ca aceasta. ca să cântam łie cu umilinŃă acestea: Iisuse. Iisuse. Iisuse dă-mi aducere aminte de moarte. slava mea cea preaînaltă. dorirea mea. nu mă lepăda pe mine. Iisuse curăŃeşte-mă după mare mila Ta! Iisuse izgoneşte de la mine trândăvirea. Păstorul meu. Dumnezeul cel preaveşnic. că nu se pricep să spună cum Dumnezeu cel neschimbat petreci şi om deplin. hrana cea tare. miluieşte-mă! Condacul al 10-lea: Vrând să mântuieşti lumea. caută-mă pe mine. la firea noastră cea întunecată. Te-ai smerit până la moarte. nădejdea celor fără de nădejde. Iisuse. Hristoase. cântăm: Aliluia! Icosul al 9-lea: Pe retorii cei mult-grăitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas despre Tine. Împăratul împăraŃilor. Răsăritule al răsăriturilor. Fiul lui Dumnezeu. Iisuse. Iisuse. Iisuse. băutura cea nesecată. Mântuitorul meu. Iisuse nu mă judeca pe mine după faptele mele. bogăŃia cea neîmpuŃinată. Fiul lui Dumnezeu. Mângâietorule cel adevărat. strigând: Sfânt. venind către apus. fără de încetare slăveşte preasfânt numele Tău în ceruri. precum ai curaŃit pe cei zece leproşi. curăŃeşte-ne pe noi de toată întinăciunea. Iisuse. 10 . Stăpânul stăpânitorilor. Iisuse.Iisuse. Sfânt. Iisuse. Mântuitorul meu. Iisuse. folositorul văduvelor. iar noi păcătoşii pe pământ. miluieşte-mă! Condacul al 9-lea: Toată firea îngerească. mângâierea celor ce plâng. Sfânt. Iisuse. Iisuse. Iisuse. cu buze de tină. Iar noi. şi ne tămăduieste pe noi. Iisuse. Iisuse luminează-mi gândul cel tainic al inimii.

căldura cea iubită. cârmaciul celor ce înoată pe mare. Iisuse. Păstorul meu cel preaîndurat. Iisuse tămăduieste-mi trupul cel rănit cu păcatele. Iisuse. Fiul lui Dumnezeu. Stăpânul meu cel preamilostiv. Iisuse. Atunci adică mă învredniceşte şederii de-a dreapta pe mine. Iisuse. Iisuse. Pavel. 11 . Iisuse. precum de demult pe Pavel. ci trup. şi mă primeşte pe mine. bine înmiresmează-mă. că nu am fiică. şi mă auzi pe mine. care s-a lepădat de Tine. precum ai primit pe Petru. Domnul meu cel fără de moarte. Dumnezeule. cel ce-łi cânt łie: Aliluia! Icosul a1 12-lea: Slăvind învierea Ta. încălzeşte-mă. Dumnezeul meu cel preaputernic. cel căzut. Împăratul meu cel preatare. şi ştrig łie ca şi canaaneanca: Iisuse. Împăratul cel mai înainte de veci. Iisuse. Iisuse luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile. care mai înainte Te izgonea pe Tine. eu. Iisuse. Iisuse. miluieşte-mă! Condacul al 11-lea: Cântare cu totul de umilinŃă aduc łie. Te lăudăm toŃi şi credem cu Toma că Domn şi Dumnezeu eşti. Aşa şi mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului. cel ce mă pocăiesc. floarea cea cu bun miros. mântuieşte-mă. Iisuse.Iisuse. Iisuse. socotind puterea glasului celui de Dumnezeu înŃelepŃitor. Dezlegătorule al tuturor datoriilor. nevrednicul. Iisuse pazeşte-mi inima de poftele cele viclene. îndreptătorul celor străini. Iisuse. Iisuse. ale celui ce grăiesc łie: Iisuse. Cel ce şezi de-a dreapta Tatălui şi va să judeci viii şi morŃii. apărătorul celor lipsiŃi. ajutătorul celor osteniŃi. şi mă cheamă pe mine trândavul. şi dă-mi tămăduire mie celui ce-łi cânt: Aliluia! Icosul al 11-lea: Luminătorul cel primitor de lumină al celor dintru întunericul necunoştinŃei. care cumplit este stăpânit de diavolul şi cu patimi şi cu urgie este aprins. Iisuse. liniştea celor învăluiŃi. ridică-mă pe mine. Îndreptătorul meu cel preabun. Iisuse curăŃeşte-mi mintea de gândurile cele deşarte. Iisuse. Fiul lui Dumnezeu. Ziditorul meu cel preaslăvit. Iisuse Mântuitorul meu cel preamilosârd. şi-a limpezit pornirea cea rea a sufletului. cel ce zic: Iisuse. care Te prigonea pe Tine. miluieştemă. Iisuse. miluieşte-mă! Condacul al 12-lea: Dăruieşte-mi har.

Tatăl. tămăduieşte rănile mele. Iisuse scoate-mă din mâna potrivnicului. străluceşte peste mine.. pe care l-ai aplecat pe Cruce. După aceasta se zice iarăşi Icosul întâi: Făcătorul îngerilor şi Doamne al puterilor. Nu am pocăinŃă. care cântăm łie: Aliluia! . pe Care L-ai încredinŃat Tatălui când erai pe Cruce. Am ieşit de la Tine. ieşi în căutarea mea.. Dumnezeule. Iisuse. Te-am părăsit. Doamne. Ci Tu. Iisuse. precum ai primit cei doi bani ai văduvei. ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Preasfintele Tale mâini. Iisuse. soarele dreptăŃii. Dă-mi aşadar. harul Tău. să înalŃe capul meu cel pălmuit de potrivnici. şi din chinurile cele viitoare scoate-ne pe toŃi. nici umilinŃă care întorc pe fii la moştenirea lor. Doamne Iisuse Hristoase. Stăpâne. Iisuse. Iisuse. piatra cea scumpă. de toate scârbele şi rănile cele aducătoare de moarte. să mă povăŃuiască spre Tine. Iisuse.Iisuse. Dumnezeul nostru. curăŃeşte sângele meu şi amestecă în trupul meu mireasma trupului Tău celui de viaŃă făcător. Care Te-a născut din sânurile Sale fără de ani şi mai înainte de veci. Căci inima lor curată este sălaşul Tău şi se vede într-însa strălucirea descoperirilor Tale. să umple de strălucire faŃa mea cea întinată în fărădelegi. preadulce şi întru-tot-îndurate Iisuse Hristoase. primeşte acum această puŃină rugăciune a noastră. Duhul Tău. Fiul lui Dumnezeu. S-a întunecat mintea mea cu cele lumeşti şi nu poate să caute spre Tine cu durere. acoperământul cel mai înainte de veci. lumina cea sfântă. căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Capul Tău. veşmântul cel luminat. Numară-mă între oile turmei Tale preaalese. Apoi se citeste această rugăciune făcută de Sfântul Isaac Sirul Rugăciune către Domnul nostru Iisus Hristos Domnului să ne rugam! Doamne Iisuse Hristoase. cea batjocorită cu pălmuiri şi cu scuipări.. luminează-mă. Cu rănile Tale. Nu am inimă plină de durere că să Te caut. Fierea cu care vrăjmaşii Te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. pironite de cei fară de lege pe Cruce. Srălucirea Ta este mângâierea şi odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în 12 . S-a răcit inima mea de atâtea ispite şi nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru Tine. acoperă-mă. luminează-mă. Bunule. să nu mă părăseşti. Iisuse. primeşte lacrimile mele. Du-mă la paşunea Ta cea duhovnicească. FaŃa Ta. Vistierul bunătăŃilor.Acest Condac se zice de trei ori. şi păzeşte moştenirea Ta de vrăjmaşii cei văzuŃi şi de cei nevăzuŃi. de venirea altor neamuri asupra noastră. înfrumuseŃează-mă. şi Condacul întâi: Apărătorule cel mai mare şi Doamne. prin harul Tău. străluceşte peste mine. de neputinŃe şi de foamete. Cu patimile Tale. să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Iisuse izbăveşte-mă de focul cel nestins şi de alte chinuri veşnice. Hrăneşte-mă împreună cu ele din verdeaŃa dumnezeieştilor Tale Taine. de durerile cele sufleteşti şi trupeşti izbăveşte-mă. mărgăritarul cel cinstit. să mă tragă spre Tine din prăpastia pierzării precum a făgăduit preasfântă gura Ta.. miluieşte-mă! Condacul al 13-lea: O. Trupul Tău întins pe Cruce să întindă către Tine mintea mea cea trasă jos de diavoli. Care ai plâns pentru Lazăr şi lacrimi de întristare şi de milostivire ai vărsat pentru dânsul. Nu am lacrimi mângâietoare. dăruieşte-mi pocăinŃă neştirbită şi inimă îndurerată. vindecă patimile mele. Fiul lui Dumnezeu. Cu sângele Tău.

în vecii vecilor. 13 .necazuri şi în toate felurile de chinuri. Amin. Acestei străluciri mă învredniceşte şi pe mine nevrednicul cu harul şi cu iubirea de oameni a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

se zic: Condacele şi Icoasele Condacul 1. 14 . cea prin care piere blestemul. glasul al 8-lea Apărătoare Doamnă. Doamne. întrupat. adâncime. Ci. care nu te poŃi vedea lesne cu ochii îngereşti. slobozeşte-ne din toate nevoile. robii tăi. Bucură-te. chemarea lui Adam celui căzut. Bucură-te. mulŃumiri. întru care anevoie se suie gândurile omeneşti. înălŃime. ca ceea ce ai stăpânire nebiruită. ca să strigăm Ńie: Bucură-te. din cer a fost trimis să zică Născătoarei de Dumnezeu: Bucură-te! Şi împreună cu glasul cel netrupesc. Mireasă. pentru biruinŃă.ACATISTUL BUNEIVESTIRI A PREASFINTEI NĂSCĂTOARE DE DUMNEZEU ŞI PURUREA FECIOAREI MARIA După obişnuitul început. Bucură-te. noi. strigat către dânsa unele ca acestea: Bucură-te. Născătoare de Dumnezeu. văzându-Te pe Tine. Bucură-te. izbăvirea lacrimilor Evei. pururea fecioară! Icosul 1: Îngerul cel mai întâistătător. Bucură-te. izbăvindu-ne din nevoi. cea prin care răsare bucuria. aducem Ńie. s-a spăimântat şi a stat.

Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai lucrat pe Lucrătorul cel iubitor de oameni. cu frică. Bucură-te. încredinŃarea celor ce au trebuinŃă de tăcere. ceea ce eşti rană de mult plâns a diavolilor. Bucură-te. şi pântecele ei cel cu bună roadă. steaua. s-a bucurat. Bucură-te. care treci la cer pe cei de pe pământ. tăinuitoarea sfatului celui nespus. Mireasă. Bucură-te. că eşti scaun Împăratului. a alergat la Elisabeta. că porŃi pe Cel ce poartă toate. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. îndată cunoscând închinarea ei. ceea ce covârşeşti mintea celor înŃelepŃi. curăŃia a toată lumea. care ai crescut înmulŃirea milelor. cea prin care se înnoieşte făptura. Bucură-te. ceea ce ai născut lumina cea neapusă. brazdă. ceea ce ai născut pe Săditorul vieŃii noastre. cea prin care prunc se face Făcătorul. şi cu săltările în pântece. ceea ce înfloreşti raiul desfătării. masă. Bucură-te. Bucură-te. cum vesteşti mie naştere cu zămislire fără sămânŃă. pururea fecioară! 15 . Bucură-te. voia cea bună a lui Dumnezeu către noi. Bucură-te. minune. Bucură-te. Bucură-te. viŃa mlădiŃei celei neveştejite. cei muritori. Bucură-te. capul poruncilor Lui. pântecele dumnezeieştii întrupări. pururea fecioară! Condacul al 3-lea Puterea Celui de sus a umbrit atunci. Bucură-te. pururea fecioară! Condacul al 2-lea Văzându-se pe sine Sfânta întru curăŃie. pod. a strigat către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te. a strigat către cel ce slujea: Din pântece curat. scara cerului. spune-mi? Iar el a zis către ea. începătura minunilor lui Hristos. tămâia rugăciunii celei primite. Mireasă. ceea ce găteşti adăpostire sufletelor. care arăŃi Soarele. Bucură-te.Bucură-te. strigând: Aliluia? Icosul al 2-lea ÎnŃelesul cel greu de pătruns căutând Fecioara să-L înŃeleagă. îndrăznirea celor muritori către Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. când vor striga aşa: Aliluia! Icosul al 3-lea Având Fecioara primit în pântece pe Dumnezeu. ca o Ńarină dulce. Bucură-te. ceea ce luminezi gândurile celor credincioşi. Bucură-te. Bucură-te. pe ceea ce nu ştia de nuntă. cum este cu putinŃă să se nască fiu. Bucură-te. ceea ce n-ai învăŃat pe nici unul în ce chip a fost. Bucură-te. spre zămislire. ca prin nişte cântări. care de îngeri eşti mult slăvită. Bucură-te. Bucură-te. strigând aşa: Bucură-te. iar pruncul aceleia. l-a arătat tuturor celor ce vor să secere mântuire. câştigarea rodului celui fără de moarte. Mireasă. care porŃi îndestularea milostivilor. pe care S-a pogorât Dumnezeu. a zis lui Gavriil cu îndrăznire: glasul tău preamărit se arată a fi cu anevoie primit sufletului meu. Bucură-te.

tuturor au lăsat pe Irod ca pe un mincinos. iar dacă a cunoscut că zămislirea ta este de la Duhul Sfânt. Bucură-te. ceea ce luminezi pe tăinuitorii Treimii. Bucură-te. Bucură-te. că cele cereşti se bucură cu cele pământeşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ne-ai izbăvit din slujirea cea idolească. Bucură-te. a zis: Aliluia! Icosul al 4-lea Au auzit păstorii pe îngeri lăudând venirea lui Hristos în trup şi. gândind că eşti furată de nuntă. Mireasă. veselia tuturor neamurilor. îndreptătoarea înŃelepciunii celor credincioşi. Mireasă. pururea fecioară! Condacul al 6-lea Vestitori purtători de Dumnezeu făcându-se magii. Bucură-te. ceea ce ai arătat pe Domnul Hristos iubitorul de oameni. temeiul cel tare al credinŃei. pe care lăudând-o au zis: Bucură-te. Bucură-te. alergând ca la un păstor. îndrăznirea cea nebiruită a purtătorilor de chinuri. săvârşind proorocia Ta. s-au bucurat strigându-I: Aliluia! Icosul al 5-lea Au văzut pruncii haldeilor în mâinile Fecioarei pe Cel ce a zidit pe oameni cu mâna. măcar de a şi luat chip de rob. ceea ce ai stins închinăciunea focului. gura Apostolilor cea fără de tăcere. cunoştinŃa harului cea luminoasă. Hristoase. că nu ştia să cânte: Aliluia! Icosul al 6-lea 16 . Bucură-te. ceea ce ai lepădat dintru dregătorie pe tiranul cel fără de omenie. Maica stelei celei neapuse. cu dânsa căutau pe Împăratul cel tare. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai stins cuptorul înşelăciunii. înŃeleptul Iosif s-a tulburat. L-au văzut pe Acesta ca pe un Miel fără de prihană în braŃele Mariei. şi. ceea ce ne curăŃeşti de lucrurile cele întinate. Bucură-te. Bucură-te. uitându-se spre tine cea neamestecată cu nunta. că cele pământeşti dănŃuiesc împreună cu cele cereşti. Bucură-te. Bucură-te. ajungând pe Cel neajuns. s-au grăbit cu daruri a-I sluji Lui şi a striga celei binecuvântate: Bucură-te.Condacul al 4-lea Vifor de gânduri necuviincioase având în sine. cea prin care s-a golit iadul. Bucură-te. mărturisindu-Te pe Tine. au mers pe urma luminii ei. staulul oilor cuvântătoare. s-au întors în Babilon. raza zilei celei de taină. Maica Mielului şi a Păstorului. ceea ce ne-ai izbăvit de văpaia patimilor. ceea ce deschizi uşile raiului. şi. şi. pururea fecioară! Condacul al 5-lea Steaua cea cu dumnezeiască mergere văzând-o magii. cunoscându-L a fi Stăpân. Bucură-te. şi. Ńinând-o ca pe o făclie. Bucură-te. Bucură-te. ceea eşti fără de prihană. Bucură-te. cea prin care noi ne-am îmbrăcat cu slavă. ceea ce eşti muncire pentru vrăjmaşii cei nevăzuŃi.

Bucură-te. văzând minunea. sub care mulŃi se acoperă. ca. să o lăudăm pe dânsa. că pentru aceasta Dumnezeu cel preaânalt pe pământ S-a arătat om plecat. care ai înecat pe faraonul cel netrupesc. Bucură-te. iar de cei de sus. Mireasă. Bucură-te. nerăbdând tăria Ta. 17 . Bucură-te. dar Te-ai făcut cunoscut lui şi ca Dumnezeu desăvârşit. din care se hrănesc credincioşii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. haina celor goi de îndrăzneală. dragostea care biruieşte toată dorirea. Bucură-te. pururea fecioară! Condacul al 7-lea Vrând Simeon să se mute din acest veac înşelător de acum. că dumnezeiască pogorâre a fost. acoperământul lumii. ceea ce ai arătat viaŃă îngerească. Bucură-te. pământul făgăduinŃei. cea dintru care curge miere şi lapte. ceea ce ai strălucit chipul învierii. iertarea a multor greşiŃi. Bucură-te. stâlp de foc. ceea ce ai călcat rătăcirea înşelăciunii. Bucură-te. Bucură-te. nicicum nu S-a depărtat Cuvântul cel necuprins. Bucură-te. Bucură-te.Strălucind Tu în Egipt lumina adevărului. pomul cel cu luminoasă roadă. mutându-ne mintea la cer. Mântuitorule. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. copacul cel înfrunzit cu bună umbră. piatră. Te-ai dat lui ca un prunc. uşa tainei celei de cinste. Bucură-te. cununa înfrânării. cel mai lat decât norul. arătându-Se Făcătorul nouă. floarea nestricăciunii. care povăŃuieşti pe cei dintru întuneric. Bucură-te. ceea ce ai purtat în pântece pe PovăŃuitorul celor rătăciŃi. pururea fecioară! Condacul al 8-lea Văzând naştere străină să ne înstrăinăm din lume. pentru aceea s-a mirat de înŃelepciunea Ta cea nespusă. Bucură-te. celor ce sântem făcuŃi de Dânsul. Bucură-te. îmblânzirea Judecătorului celui drept. răsărind din pântecele cel fără de sămânŃă şi păzindu-l întreg. Bucură-te. îndreptarea oamenilor. şi naştere din Fecioară primitoare de Dumnezeu. încăperea lui Dumnezeu celui neâncăput. strigând: Bucură-te. iar nu mutare din loc. Mireasă. mare. Bucură-te. Bucură-te. ai izgonit întunericul minciunii. ceea ce ai vădit înşelăciunea idolească. precum a fost. auzirea cea cu nepricepere a celor necredincioşi. au căzut. care aude acestea: Bucură-te. căderea diavolilor. Bucură-te. hrana cea în loc de mană. strigând: Aliluia! Icosul al 7-lea Arătat-a făptură nouă. Bucură-te. slujitoarea desfătării celei sfinte. că idolii lui. ceea ce ai născut pe Izbăvitorul celor robiŃi. iar cei ce s-au izbăvit de dânşii strigau către Născătoarea de Dumnezeu: Bucură-te. care ai adăpat pe cei însetaŃi de viaŃă. vrând să tragă la înălŃime pe cei ce strigă Lui: Aliluia! Icosul al 8-lea Cu totul a fost între cei de jos.

Bucură-te. că tu ai înnoit pe cei zămisliŃi cu ruşinea. comoara rânduielii Lui. sălaşul ÎnŃelepciunii lui Dumnezeu. minunândune de o minune ca aceasta. căruŃa cea preasfântă a Celui ce este pe heruvimi. Mireasă. Bucură-te. Iar noi. că au înnebunit întrebătorii cei cumpliŃi. Bucură-te. cu credinŃă strigăm: Bucură-te. ceea ce ai umplut mrejele pescarilor. Bucură-te. Născătoare de Dumnezeu Fecioară. corabia celor ce vor să se mântuiască. despre tine. ceea ce pe mulŃi i-ai luminat la minte. Bucură-te. cămara nunŃii celei fără de sămânŃă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ca Dumnezeu. Bucură-te. că Făcătorul cerului şi al pământului te-a gătit pe tine. Curată. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Mireasă. şi tuturor celor ce aleargă la tine. limanul celor ce umblă cu corăbiile acestei vieŃi. ceea ce ai născut pe Semănătorul curăŃiei. Bucură-te. petrecând împreună cu noi şi auzind de la toŃi: Aliluia! Icosul al 9-lea Pe ritorii cei mult vorbitori îi vedem tăcând ca nişte peşti fără de glas. Bucură-te. cea care ai adunat cele potrivnice întru una. că pe Cel neapropiat. ceea ce ai vădit pe cei meşteri la cuvânt a fi necuvântători. că tu ai învăŃat pe cei furaŃi de minte. sălaşul cel preaslăvit al Celui ce este pe serafimi. turnul fecioriei. Bucură-te. Bucură-te. cea prin care s-a dezlegat călcarea poruncii. Bucură-te. ca un Dumnezeu. şi. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai rupt vorbele cele încurcate ale atenienilor. Bucură-te. 18 . L-a văzut om apropiat tuturor. sălăşluindu-Se în pântecele tău şi învăŃând pe toŃi să strige: Bucură-te. că s-au vestejit făcătorii de basme. Bucură-te. ceea ce ne-ai tras din adâncul necunoştinŃei. ceea ce ai stricat pe stricătorul gândurilor. Bucură-te. pururea fecioară! Condacul al 10-lea Vrând să mântuiască lumea. dătătoarea bunătăŃii celei dumnezeieşti. uşa mântuirii. Bucură-te. începătoarea prefacerii celei înŃelegătoare. Bucură-te. cea prin care s-a deschis raiul. Bucură-te. că nu se pricep să spună în ce chip şi fecioară ai rămas şi ai putut naşte. ceea ce ai împreunat fecioria şi naşterea. Împodobitorul tuturor a venit la ea. cheia împărăŃiei lui Hristos. căci cu asemănarea chemând pe cel asemenea. Bucură-te. păstor fiind. Născătoare de Dumnezeu. aude: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid eşti fecioarelor. Bucură-te. Bucură-te. nădejdea bunătăŃilor celor veşnice. Bucură-te. ca Dumnezeu. lauda cea fără de îndoire a celor credincioşi. pentru noi S-a arătat om ca noi. ceea ce arăŃi pe filosofi neânŃelepŃi. Bucură-te. pururea fecioară! Condacul al 9-lea Toată firea îngerească s-a minunat de lucrul cel mare al întrupării Tale. aşa cum Însuşi făgăduise.

raza Luminii celei neapuse. Bucură-te. Domnul. viaŃa veseliei celei de taină. Care Ńine toate cu mâna. pe care le-ai dat celor ce-łi strigă łie: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie primitoare de lumină. arătată celor ce sânt întru întuneric. raza Soarelui celui înŃelegător. Născătoare de Dumnezeu. că. izbăvirea sufletului meu.Bucură-te. ceea ce curăŃeşti întinăciunea păcatului. te lăudăm toŃi. Cel ce este mai sfânt decât toŃi sfinŃii. ceea ce ai zugrăvit chipul colimvitrei. Bucură-te. Bucură-te. a slăvit şi a învăŃat pe toŃi să strige către tine: Bucură-te. Bucură-te. aude de la toŃi: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând naşterea ta. Bucură-te. Bucură-te. că. ceea ce ai împreunat cu Domnul pe cei credincioşi. chivot poleit cu Duhul. tămăduirea trupului meu. mireasma mirosului celui bun al lui Hristos. Bucură-te. izbăveşte de toată ispita şi scoate din munca ce va să fie. Mireasă. Mireasă. primind acest dar de acum. fulgerul care luminezi sufletele. paharul. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de łi-am aduce cântări şi psalmi la număr întocmai ca nisipul. baie. cea prin care cad vrăjmaşii. stâlpul Bisericii cel neclintit. Bucură-te. dezlegătorul tuturor datoriilor omeneşti a venit singur la cei ce se depărtaseră de harul Lui. Maică prealăudată. Bucură-te. a sfinŃit. aprinzând în sine Focul cel netrupesc. mireasă. că ai izvorât râul care curge cu ape multe. Bucură-te. care speli conştiinŃa. Bucură-te. Bucură-te. cămara cea împodobită a sufletelor sfinŃilor. pururea fecioară! Condacul al 13-lea O. ceea ce eşti mai mare decât sfinŃii. locaşul lui Dumnezeu-Cuvântul. coroana cea scumpă a împăraŃilor celor credincioşi. pururea fecioară! Condacul al 12-lea Vrând să dea har datoriilor celor de demult. ca pe o Biserică însufleŃită. că dintru tine a răsărit strălucirea cea cu multă lumină. Bucură-te. care ai născut pe Cuvântul. pururea fecioară! Condacul al 11-lea Împărate sfinte. Bucură-te. Bucură-te. zidul împărăŃiei cel nebiruit. Bucură-te. comoara vieŃii cea neâmpuŃinată. Bucură-te. îndreptează spre cunoştinŃa cea dumnezeiască pe toŃi. Bucură-te. şi. şi luminează mintea cu raza şi cu chemarea se cinsteşte cu acestea: Bucură-te. ceea ce între fecioare singură ai fost bună hrănitoare de prunc. o vedem pe Preasfânta Fecioară. pe toŃi cei ce-Ńi cântă: Aliluia! 19 . nimic nu plinim cum se cuvine. locuind în pântecele tău. sfântă. spărgând zapisul. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. căci se biruieşte toată cântarea care se îndreaptă către mulŃimea milelor Tale celor multe. lauda cea de cinste a preoŃilor celor cuvioşi. Bucură-te ceea ce îngrozeşti pe vrăjmaşi ca un tunet. cea prin care se înalŃă biruinŃele. Bucură-te. care dregi bucuria. Bucură-te.

şi prin tine am cunoscut pe Fiul lui Dumnezeu. ca să ne izbăvim de tot sfatul celui înşelător. Amin. ci până la sfârşit cu rugăciunile tale. Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară întru tot cântată. Ziditorul tuturor. pentru toate să înălŃăm unuia în Treime Dumnezeu. ceea ce eşti aleasă din toate neamurile. şi apoi această Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Preacurată Doamnă.. laudă. şi neam învrednicit Sfântului Lui Trup şi Preacuratului Lui Sânge. Pentru aceea fericită eşti întru neamurile neamurilor. Şi acum. Căci pentru tine a fost cu noi Domnul puterilor. Ca întru paza şi cu ajutorul tău fiind mântuiŃi.(acest Condac se zice de trei ori) După aceasta se zice iarăşi Icosul întâi: Îngerul cel mai întâistătător. mulŃumită şi închinăciune. şi te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile cereşti şi pământeşti.. 20 .. mai luminată decât Heruvimii şi mai cinstită decât Serafimii fiind. şi de toată primejdia şi să fim păziŃi nevătămaŃi de toată lovirea cea înveninată a diavolului. slavă. primeşte aceste daruri. şi Condacul întâi: Apărătoare Doamnă. de la noi. care se cuvin numai Ńie. păzeşte-ne pe noi neosândiŃi. ceea ce eşti de Dumnezeu fericită. nevrednicii robii tăi.. care poŃi face tot binele. nu înceta a te ruga pentru noi. Stăpână de Dumnezeu Născătoare Fecioară. nevrednicii robii tăi. acum şi pururea şi în vecii vecilor.

care vindeci neputinŃele noastre prin darul tău! Icosul 1 : Arhanghelul a venit din cer că să-i spună Împărătesei a Toate : Bucură-te! Văzându-Te pe Tine. luând trup omenesc. ceea ce ai primit mila păcii. Doamne. Bucură-te. o. Împărăteasă a Toate. Bucură-te. 21 . împlinirea iertărilor noastre de către Creator. Bucură-te. se zic: Condacele şi Icoasele Condacul 1 : Noi. Bucură-te. stând cu mustrare de inimă înaintea icoanei tale celei noi arătate. cu dumnezeiască vestire a strigat către ea lucruri că acestea : Bucură-te. Slava ridicată dincolo de înŃelegerea minŃii. că în tine s-a Ńesut haina de carne a Cuvântului. că prin tine Dumnezeu a devenit trup. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. Bucură-te. Trimite de sus vindecarea ta peste robii tăi care acum aleargă la tine că să putem să-Ńi cântăm cu bucurie : Bucură-te.ACATISTUL MAICII DOMNULUI PANTANASSA VINDECĂTOAREA DE CANCER După obişnuitul început. credincioşii robii tăi. că în tine Cel Nevăzut Se arată. începătoarea mântuirii noastre. te cântăm cu laude. O.

văl apărător care adăposteşti copiii Bisericii. a strigat Fecioara către îngerul cel vestitor : "Arată-mi cum eu. Maică a lui Dumnezeu. Bucură-te. minunată nimicitoare a blestemului cancerului. Bucură-te.Bucură-te. toiagul călugărilor şi al laicilor. înmulŃind cântările astfel : Bucură-te. ceea ce te rogi pentru neamul creştinesc. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te cea repede auzitoare a celor ce se roagă Ńie. Bucură-te. prin tine. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Maică a luminii Nestinse. deschizătoare a uşilor raiului. sceptru şi putere a celor ce locuiesc în Sfântul Munte. apărătoarea lumii. Bucură-te. Bucură-te. Tu dai vindecare celor care cântă înaintea ei cu credinŃă. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. vindecătoarea neputinŃelor. stea strălucită de har. care vindeci neputinŃele noastre prin harul tău! 22 . Bucură-te. arătându-te pe tine poiană dulce a celor ce voiesc să culeagă mântuirea atunci când cântă : Aliluia! Icosul al 3-lea : Icoana ta. Bucură-te. binecuvatată între femei. atunci când vindecările au prins a curge din chipul tău. apărătoare a celor ce trudesc şi duc sarcini grele. "Împărăteasă a Toate" a fost slăvită. Bucură-te. pot fi maică a Celui Preaînalt?" Iar Gavriil cu frică i-a răspuns strigând unele că acestea : Bucură-te. nădejdea şi puterea poporului tău. Bucură-te. Bucură-te. izbăvitoare de griji. Bucură-te. mieluşeaua care păzeşti inimile celor neprihăniŃi. mană cerească prin care inimile sunt chemate la viaŃă. Bucură-te. mijlocitoare pentru mântuirea credincioşilor. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. Împărăteasă a Toate. aducând tămăduire tuturor celor care cinstesc Naşterea din tine. Aliluia! Icosul al 2-lea : Căutând să cunoască ceea ce este necunoscut. biruinŃa celor care rabdă până la sfârşit. zid apărător al văduvelor şi orfanilor. cea aleasă de Sfatul Cel Preaînalt. Maică a lui Dumnezeu. Fecioară neîntinată care ai născut pe Mântuitorul lumii. o. Fecioară fără pată. Bucură-te. Fecioară şi Cel Neatins S-a făcut trup. cântând. Bucură-te. alinătoarea plânsului şi a lacrimilor. Bucură-te. care vindeci neputinŃele noastre prin harul tău! Condacul al 3-lea : Puterea celui Preaînalt te-a umbrit. care deschizi porŃile mântuirii tuturor. Fecioară. Bucură-te. cea nefurată de nuntă. care vindeci neputinŃele noastre prin harul tău! Condacul al 2-lea : Cuvântul cel Nenăscut încape într-un prunc. doctor adevărat al celor ce bolesc şi sunt în necaz. Bucură-te. apă vie care speli păcatele noastre de moarte. scară cerească prin care ne ridicăm de pe pământ la cer. izvor care izvorăşti apa cea vie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. comoara de pace a lui Hristos. Bucură-te.

când ai fost ridicată de la pământ la cer. deşi singură te-ai numit "Roaba Domnului". Bucură-te. neatinsă de gândul omenesc. Bucură-te. Împărăteasă a Toate : Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Fecioară. O. Bucură-te. nemăsurată bucurie a păcătoşilor care se pocăiesc. Bucură-te. Bucură-te. învăŃându-i să cânte lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 4-lea : Slăvite lucruri ne-au înconjurat de la tine. cea care îŃi arăŃi faŃa ta cea preacurată celor aleşi ai tăi. că să-I poată cânta cu o inimă şi cu o gură lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 6-lea : 23 . Bucură-te. care vindeci neputinŃele noastre prin harul tău! Condacul al 5-lea : Te-ai arătat a fi. fără să ştii de bărbat. căci prin tine ne-a fost dată scoaterea din moarte. zeloasă biruitoare a vicleniilor diavolului. Bucură-te. armura adevărului împotriva ispitelor. călăuzitoarea ierarhilor care se roagă Ńie. Bucură-te. iarbă vindecătoare care uşurezi suferinŃa. Preacurato. miros de bună mireasmă primit de Dumnezeu. Fecioară. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. Bucură-te. arătându-te pe tine maică a credincioşilor. Bucură-te. ceea ce prefaci grijile în dulceaŃă cerească. Apostoli ai Mântuitorului. cea pe care Dumnezeu te-a pus mai presus decât oştile cereşti. prin vindecările pe care le reverşi şi primind izvoare răcoritoare de vindecare. De aceea cădem înaintea ta. care vindeci neputinŃele noastre cu darul tău! Condacul al 6-lea : Binevestitorii Cuvâtului lui Dumnezeu. cea care primeşti mulŃumirile pământului. îŃi strigăm cu mulŃumire unele că acestea. flacără care arzi blestemul cancerului. templul cel preacurat al Mântuitorului. scut de apărare împotriva duşmăniei şi a distrugerii. cea care ne scoŃi din cătuşele păcatelor. cea care umpli lumea cu vindecări minunate. Bucură-te. cea care auzi slava şi laudele cerurilor. Bucură-te. cu grabă slujesc Ńie. cea care ai fost profeŃită de Patriarhii Vechiului Testament. Stăpânul tuturor S-a sălăşluit în pântecele tău. Preacurată şi cerem să ne faci şi pe noi fii ai lui Dumnezeu că să strigăm către tine : Aliluia! Icosul al 5-lea : Cetele îngerilor văzând în mâinile tale pe Cel Ce a făcut cu mâna pe om şi cunoscându-te a fi Doamnă şi Stăpână. Una Binecuvantată. cea care arzi sămânŃa putrejunii din inimile noastre. minunat au fost aduşi de faŃă. Bucură-te. O. Bucură-te. cea care ridici din patul durerii pe cei pe care doctorii nu-i mai pot ridica. Cetate a lui Dumnezeu. ceea ce umpli valea acestei vieŃi cu lacrimi de bucurie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. înălŃime curată. răcoreală care potoleşti fierbinŃeala bolii. Împărăteasă a Toate. Bucură-te. Bucură-te. adâncime trăită de lume.Condacul al 4-lea : Vrând să dea viaŃă lumii. Bucură-te. cu cântări că acestea : Bucură-te. că prin tine mulŃime de credincioşi au fost mântuiŃi. O. Bucură-te.

Bucură-te. 24 . Bucură-te. Bucură-te. far care luminezi calea celor rătăciŃi. tare adăpost de pace pentru copii tăi. Bucură-te. când tânărul cel întunecat de învăŃături satanice a căzut Ńeapăn la pământ înaintea ei şi a slobozit din legăturile întunericului. să Te cunoaştem pe Tine. Bucură-te. Împărăteasă a toate. Bucură-te. care aude de la noi cuvinte că acestea : Bucură-te. să ne înălŃăm inimile. purtătoarea vieŃii celei veşnice. minunându-ne de această neatinsă înŃelepciune. Bucură-te. cea care scoŃi din iad pe apărătorii Sfintei Liturghii. cea care ne arăŃi Sfânta Împărtăşanie. De aceea. Bucură-te. Bucură-te. Iar noi. potir din care ne împărtăşim cu Hristos. chivot nepreŃuit în care se află Sfintele Daruri. Bucură-te. piatră scumpă a împărăŃiei cerurilor. Bucură-te. îi aducem cântări că acestea : Bucură-te. Dumnezeul cel Adevărat. Bucură-te. care ne saturi cu umilinŃa lui Hristos.Har minunat s-a arătat din icoana ta. cutremurătoare a puterii morŃii. cea care îi aşezi de-a dreapta ta pe cei care se împărtăşesc cu cinste. strigăm către tine : Aliluia! Icosul al 7-lea : Făcătorul a Toate ne-a mai descoperit o taină când împreună cu Apostolii Săi. atotputernica biruitoare a vrăjilor sataniceşti. alungătoarea hoardelor de demoni din Biserică. distrugătoarea capcanelor celor nevăzute. Te-ai întrupat din sfânta Fecioara. cu frică şi cu bucurie a strigat către tine acestea : Bucură-te. Bucură-te. masă binecuvântată care ne dai hrana cea sfântă. cea care arăŃi lumii pe Creatorul Cel mai presus de lume. care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău! Condacul al 8-lea : Privind la minunata Naştere a lui Hristos şi părăsind grijile cele lumeşti. îndreptătoarea vieŃii păcătoase. că primind preacuratul Tău trup şi sfântul Tău sânge. linguriŃă de aur plină cu tainele cereşti. a mâncat Cina cea de Taina. Dumnezeu Cel Mare a slăvit-o pe Fecioara şi a căutat spre smerenia Maicii Sale. vindecătoarea rănii lui Adam. Bucură-te. Bucură-te. rază a luminii celei veşnice. Bucură-te. căci pentru aceasta S-a întrupat Cel Preaînalt că să ne tragă la Sine pe cei ce-I cântăm : Aliluia! Icosul al 8-lea : Fiind dintotdeauna în sânul Tatălui. vale a acestei vieŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. călăuzitoarea celor morŃi spre fântâna nemuririi. Bucură-te. Bucură-te. nor care aperi pe cei nevinovaŃi de rele. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. dătătoare a pâinii cereşti. care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău! Condacul al 7-lea : Voind să Te dai pe Tine ÎnsuŃi hrană celor credincioşi. chivot al necuprinsului Dumnezeu. mângâierea celor chinuiŃi. să ne facă părtaşi sfintelor daruri. care ne rugăm Împărătesei a Toate. Bucură-te. Bucură-te. risipitoarea norilor întunecaŃi ai păcatului. Cuvântul cel Necuprins S-a făcut trup pe pământ. ceea ce te uneşti suflet şi trup cu Hristos. Împărăteasă a Toate. Bucură-te. munte care ne hrăneşti pe noi cu mană cerească.

nădejdea învierii de obşte. Bucură-te. uşurătoarea durerilor celor care nasc. noi cei mulŃumitori strigăm către Tine : Aliluia! Icosul al 9-lea : RăniŃi fiind cu multe boli. statornică păstrătoare a sănătaŃii pruncilor. adăpost deschis pentru inimile umile. cunoscătoare a sfatului Sfintei Treimi. Bucură-te. Dumnezeu S-a sălăşluit întru tine curăŃind întreaga fire cugetătoare eliberând-o de toată întinăciunea. cea care înneci durerea pământească în bucuria cerească. Bucură-te. mama tinerilor în suferinŃă. leac vindecător al rănilor sufleteşti. prin credinŃă. cu frică şi cutremur. Bucură-te. Bucură-te. O. cea plină de veselie căreia arhanghelul Ńi-a spus : ? Bucură-te !? 25 . Preacurată. Bucură-te. Dumnezeu fiind. răbdare cerească în faŃa furtunilor devastatoare. Bucură-te. ceea ce aduci îmblânzirea relelor pe aripile rugăciunii. Bucurăte. am primit vindecări peste măsură de la icoana ta. ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi serafimii. vindecătoarea copiilor bonavi. Bucură-te. care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău! Condacul al 10-lea : Vrând să mântuiască firea omenească stricată prin păcat. aducătoare de sănătate celor bolnavi. întărirea celor stăpâniŃi de frica morŃii. Împărăteasă a Toate şi. care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău! Condacul al 9-lea : Toată firea cea îngerească şi cea omenească s-a uimit de slăvita şi neînŃeleasa Ta întrupare. Bucură-te. cea care toceşti boldul morŃii. Bucură-te. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. început şi sfârşit al desăvârşirii duhovniceşti. Bucură-te. Bucură-te. cea care vorbeşti cu cei care caută tăcerea. Bucură-te. Bucură-te. cea care aduci bucurie celor ce plâng. şi celor care se luptă pentru curăŃire. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. înălŃime neatinsă de minŃile trufaşe. cea care ridici pe cei ce zac pe patul bolii. Creatorul tuturor a pogorât peste tine că roua peste lâna lui Ghedeon şi te-a făcut rug aprins. cea care aduci adevarată mântuire ortodocşilor. cea care asculŃi suspinul nostru. Bucură-te. mai imaculată decât cerurile. coroană a celor care îşi păstrează neatinsă fecioria. îmbogăŃindu-ne cu har. untdelemn sfânt care ungi rănile trupeşti. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Cuvântule al lui Dumnezeu. Bucură-te. cea care iei seama la plânsul bărbaŃilor. tezaur al revelaŃiei divine. Luând aminte cu minunare la această taină a smereniei. Preacurată.Bucură-te. Bucură-te. pentru care îŃi cântăm unele că acestea : Bucură-te. Bucură-te. izvor al mântuirii bărbaŃilor virtuoşi. El S-a făcut om pentru care pururea Îi cântăm : Aliluia! Icosul al 10-lea : Zid apărător eşti fecioarelor. cea care biruieşti iadul. cu glas mare strigăm către tine : Bucură-te.

lumină pentru inimile păcătoase. Fecioară.Răsăritul Cel de Sus . cea care porŃi în tine pe Cel Care a făcut veacurile. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. luminătoarea conştiinŃelor nepocăite. fulger care-i faci să tresară pe cei nepocăiŃi. lumina din care se Ńese haina sfinŃilor. Tu eşti lumânare într-un sfeşnic. Bucură-te. zori ai Soarelui cunoaşterii. Bucură-te. primeşte această cântare a noastră. Bucură-te. Bucură-te. care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău! Condacul al 13-lea : O. rămânem robii tăi. ci prin credinŃa cea adevarată şi aflând astfel mântuirea Îi cântăm Lui : Aliluia! Icosul al 12-lea : ÎnălŃăm imnuri Naşterii sfinte aşa cum Israel preamărea cu chimvale tabernacolul legii vechi care era doar umbra ta. Bucură-te. Bucură-te. Rază de lumină care călăuzeşti spre ÎmpărăŃie sufletele celor mântuiŃi. Stăpână şi Doamnă. taină neînŃeleasă a vârstelor şi a timpurilor. Bucură-te. adevăratul Tabernacol pe care noi. vrednică roabă a Unuia Dumnezeu. cea mângâiată care ai atins cu mâna pe Hristos cel înviat. Bucură-te. Bucură-te. căci cine poate fi vrednic să aducă imnuri lui Dumnezeu. psalm răsunând jos. cea plăcută Sfintei Treimi pentru smerenia ta. Bucură-te. Bucură-te. cântec cântat de înălŃimi. Bucură-te. Împărăteasă a Toate. care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău! Condacul al 12-lea : Vrând să ne dea Harul Său. vas al milei ales de Dumnezeu. cei ce locuim întru întuneric. care ne îndemni să-Ńi aducem cântări că acestea : Bucură-te. Bucură-te. noi şi eu nevrednicul. torŃă care înlături întunericul demonilor. mâna cea dreaptă care ne scoŃi pe noi din marea deşertăciunilor. Bucură-te. Bucură-te. te slăvim cu bărbăŃie că să auzi de la toŃi spuneri că acestea : Bucură-te. Maică şi Fecioară. Împărăteasă a Toate. al Cărui nume este că mirul curat. Împărăteasă a Toate. Şi primind astfel Harul ? nu prin lucrarea legii. Dătătorul Vechiului Testament ne-a dăruit Testamentul cel Nou. Maică. Împărăteasă a Toate. care ai purtat pe Cuvântul Cel mai sfânt decât toŃi sfinŃii. Bucură-te.Fiul tău şi Dumnezeu a strălucit peste noi. Bucură-te. Ci vino şi la noi. luminarea minŃilor nepricepute. Bucură-te. Bucură-te. tron al Celui Care Ńine universul în mâinile Sale. lăcaş al firii dumnezeieşti. Bucură-te. de aceea Îi cântăm : Aliluia! Icosul al 11-lea : Ca o mare lumină . un copil purtător de lumină al Bisericii. nădejde tare a poparelor şi a neamurilor. vindecă-ne de bolile de moarte şi scoate-ne din judecata ce va să vie peste noi cei ce-Ńi cântăm : Aliluia! Aliluia! Aliluia! 26 . adevarată bucurie a preoŃilor cucernici. îmblânzirea JudecăŃii lui Dumnezeu. repede auzitoare a rugăciunilor din biserici şi din chilii. acum. care vindeci neputinŃele noastre cu harul tău! Condacul al 11-lea : Străduindu-ne cu mintea să aducem o cântare Mântuitorului. Bucură-te.

Căci tu ai tărie putincioasă şi cuvântul tău este plin de putere. sfântă Maică a lui Dumnezeu. varsă blândeŃe şi lumină peste inimile amărâte. Şi precum pasărea îşi acoperă cuibul cu pui cu aripile. Stăpână şi Doamnă. Pantanassa. Bucuria celor întristaŃi. din toate necazurile scapă turma ta care cere de la tine mijlocirea ta. Împărăteasă a Toate. aşa acoperă-ne şi tu. întăreşte-i pe cei slabi. acum şi pururea şi în vecii vecilor.Acest Condac se repetă de trei ori. slobozeşte-i din toate durerile pe cei care aleargă la tine. roagă-te pentru mine că să măresc numele tău cel minunat totdeauna. Mântuitorul. Rugăciunea întâi către Maica Domului Atotbună stăpână. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Împărăteasă a Toate. Întinde mâinile tale pline de vindecări. Fiu şi Duh Sfânt.Tată. Vindecă poporul tău cel bolnav. Întoarce-Ńi privirea spre copiii tăi bolnavi de boli netămăduite. preacinstită icoana ta "Împărăteasă a Toate". după care se citeşte Icosul 1şi Condacul 1 Apoi se cântă Troparul şi se citesc Rugăciunile care urmează : Tropar (Glas 4) : Stăpână şi Doamnă.Iisus Hristos. Amin Rugăciunea a doua O. Ci că ceea ce eşti milostivă Maica Dumnezeului celui milostiv. În acest loc în care nădejdea se subŃiază. Mângâie-i pe cei fricoşi. prin dătătoarea de bucurie. fă să răsară lumina necreată a lui Dumnezeu. Ne rugăm înaintea icoanei tale că puterea ta să trăiască în noi. că să fie instrumentele Atotputernicului doctor . Amin! 27 . mântuieşte pe cei care cu fierbinŃeală cer mila ta. Împărăteasă a Toate nu sunt vrednic că să intri sub acoperământul meu. unde chinul şi deznădejdea se cuibăresc în suflet. spune numai un cuvânt şi se va tămădui sufletul meu şi trupul meu slăbit se va întări. auzi suspinurile noastre cele pline de durere înaintea icoanei tale celei făcătoare de minuni. Aici unde grijile amare ne copleşesc. O. Fecioară. că degrab primind ajutorul tău cel minunat să lăudăm Treimea cea de viaŃă Făcătoare şi nedespărŃită. Adu-mi biruinŃa. Preacurată Maică a lui Dumnezeu. binecuvântează minŃile şi inimile doctorilor. atotmilostivă stăpână. mângâierea celor îndureraŃi. care cad înaintea sfintei tale icoane cu credinŃă. cu omoforul tău cel vindecător. dă-ne răbdare şi odihnă. mila ta să fie nădejde neîndoielnică.

rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. că să strigăm Ńie : Bucură-te sfântă Xenia. bineplăcutei lui Dumnezeu şi nebunei pentru Hristos. Pentru aceasta auzi acum de la noi smerite laude : Bucură-te. Bucură-te. dobândind nebunia cea pentru Hristos. cu numele celui adormit te-ai numit. 28 . că lepădându-te de numele tău.ACATIST CĂTRE CUVIOASA NOASTRĂ MAICĂ XENIA DIN SANKT PETERSBURG CEA NEBUNĂ PENTRU HRISTOS După obişnuitul început. căci numindu-te cu nume bărbătesc neputinŃa femeiască ai lepădat. că toată avuŃia ta ai împărŃit-o oamenilor buni şi săracilor. căci după moartea soŃului tău ai lepădat frumuseŃea lumii acesteia şi toate cele din ea : pofta ochilor. se zic: Condacele şi Icoasele Condacul 1 : Ńie celei alese. Iar tu ne apără de vrăjmaşii cei văzuŃi şi nevăzuŃi. pofta trupului şi trufia vieŃii. că te-ai asemănat prin viaŃa ta sfântului Andrei celui nebun pentru Hristos. care ai ales nevoinŃa răbdării şi relei pătimiri. Icosul 1 : VieŃii îngereşti ai râvnit maică fericită. Bucură-te. cântare de laudă îŃi aducem toŃi cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. sfântă şi fericită maică Xenia. Bucură-te. că nebunia cea pentru Hristos ai început-o luând numele soŃului tău Andrei. Bucură-te.

Bucură-te. ceea ce că o mai înainte-văzătoare ai zărit suferinŃele omeneşti în necuprinse depărtări. ceea ce ai proorocit femeii celei bune despre naşterea fiului ei. Bucură-te. că ai defăimat toată odihna şi bogăŃia lumească. calda noastră mijlocitoare înaintea scaunului Celui Preaînalt. pe toŃi îi îmbogăŃeşti duhovniceşte. dată Ńie de Dumnezeu. că Ńi-ai dăruit oamenilor locuinŃa ta pământească. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ceea ce ai primit pe umerii tăi greaua cruce a nebuniei pentru Hristos. Bucură-te. iar noi. ai lepădat plăcerile trupeşti de dragul împărăŃiei lui Dumnezeu. că prin nebunia ta ne-ai învăŃat să lepădăm cugetarea cea deşartă a acestui veac. că ai dobândit darul înainte-vederii prin înalta ta smerenie şi prin nevoinŃa rugăciunii. Bucură-te. întăreşti pe cei neputincioşi şi îndrumi pe calea cea dreaptă pe cei rătăciŃi. o fericito. Condacul al 4-lea : Prin blândeŃe şi nerăutate biruit-ai fericită maică. ceea ce ai căutat şi ai primit acoperământul ceresc. Condacul al 2-lea : Văzând străină petrecerea ta. oamenii aflaŃi în suferinŃă alergau la tine strigând : 29 . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sfântă Xenia. ceea ce ai ascuns strălucirea harului prin nebunia cea părută. că pentru acea femeie ai cerut prunc de la Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Sfântă Xenia sub nebunia cea părută. în deşertăciunea marelui oraş vieŃuind că o locuitoare a pustiei şi înălŃând neîncetate rugăciuni lui Dumnezeu. Condacul al 3-lea : Cu puterea cea dăruită de sus Ńie de la Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dar locuitorii cetăŃii lui Petru văzând neagonisirea şi sărăcia ta cea de bună voie au cântat lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 2-lea : ÎnŃelepciunea cea dată Ńie de Dumnezeu ai ascuns-o. sfântă Xenia. cerul că acoperământ şi pământul aşternut trupului. rudeniile tale cele după trup te-au crezut ieşită din minŃi. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. ceea ce neavând nimic pe pământ. neîncetat ai strigat lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 3-lea : Având. bună mângâietoare a tuturor celor ce aleargă cu credinŃă la tine. luminată fiind de la Duhul Sfânt. că ai folosit darul tău spre binele şi mântuirea celor în suferinŃe. Bucură-te.dai mângâiere celor necăjiŃi. Iar noi minunându-ne de această petrecere a ta îŃi aducem unele că acestea : Bucură-te. ceea ce ai arătat oamenilor dragostea lui Dumnezeu. Sfântă Xenia. bărbăteşte ai răbdat arşiŃa şi gerul cumplit. văzând o asemenea minunată vieŃuire. cu străpungere de inimă strigăm Ńie : Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. că pentru Hristos ai primit sărăcia cea de bunăvoie.Bucură-te. ceea ce ne înveŃi răbdarea prin vieŃuirea ta. Bucură-te.pătimind pentru Hristos . cea împodobită cu roadele evlaviei. ceea ce ai învăŃat pe toŃi să alerge la Dumnezeu prin rugăciune. Bucură-te. răstignindu-Ńi trupul cu patimile şi poftele lui. Pentru aceea şi cânŃi acum lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 4-lea : Auzind despre tine că . viforul vieŃii lumeşti ce tulbura cetatea lui Petru şi ai dobândit despătimirea de cele stricăcioase. ceea ce ai arătat lumii răbdarea şi nerăutatea. Pentru aceasta.

Cunoscând acestea şi noi păcătoşii. răbdând gerul şi arşiŃa. nevoi şi necazuri. Bucură-te. cerească ocrotire a cetăŃii lui Petru. Bucură-te. Bucură-te. oamenii binecinstitori se străduiau să micşoreze patimile tale. o propovăduiesc bogaŃi şi săraci. Condacul al 7-lea : Voind a izbăvi de suferinŃă pe doctorul care îşi plângea soŃia răposată. Iar noi. bătrâni şi tineri. ceea ce de multe ori ai întors de la ea mânia lui Dumnezeu. minunându-ne de sărăcia ta cea de bună voie. grabnică ajutătoare a celor ce aleargă la tine. Bucură-te. Condacul al 5-lea : Stea purcezătoare de la Dumnezeu s-a arătat sfinŃenia ta. Bucură-te. toŃi cei izbăviŃi prin tine de felurite boli. că să aducă lui Dumnezeu cântarea : Aliluia! Icosul al 5-lea : Văzând cum te nevoiai în rugăciune. atunci când aduceai pietre noaptea. sfântă Xenia. că ai izbăvit din multe nevoi cetatea lui Petru prin privegherile de toată noaptea. ceea ce uşurezi strădaniile noastre pe calea mântuirii. ceea ce ai iubit sfinŃenia bisericilor. voind a-Ńi păstra nevoinŃa. ceea ce ne înveŃi să săvârşim în taină fapte bune. fericită Xenia. Bucură-te. ceea ce ai şters lacrimile celor ce plângeau. sfântă Xenia. fericită maică. Bucură-te. preamărindu-te. că oamenilor ce piereau în nebunia păcatului le-ai arătat calea mântuirii. Pentru aceasta şi noi. Bucură-te. sfântă Xenia. Dar tu pe toate le împărŃeai săracilor. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. de Dumnezeu fericito. strigăm lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 6-lea : Strălucita slava nevoilor tale. Bucură-te. Bucură-te. îŃi grăim : Bucură-te. Bucură-te. că prin această dulceaŃă toate cele lumeşti le-ai lepădat. uşurând astfel truda celor ce lucrau la ridicarea zidurilor. în taină. ceea ce petreceai cu totul în Dumnezeu. Condacul al 6-lea : SfinŃenia vieŃii tale. Bucură-te ceea ce nopŃile le petreceai pe câmp în rugăciune. îŃi spuneam unele că acestea : Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Şi făcându-se precum ai zis. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ceea ce în rugăciune ai petrecut necontenit. ceea ce ajuŃi celor ce zidesc bisericile lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce îi chemi pe toŃi să se nevoiască pentru dreapta credinŃă. Bucură-te. ceea ce ai purtat cu bucurie crucea lui Hristos. Bucură-te. aducându-Ńi îmbrăcăminte şi hrană. pentru cei ce clădeau biserica cimitirului. ceea ce ai cu îmbelşugare darurile lui Dumnezeu. trupului şi diavolului. Bucură-te. să-l mângâie. ceea ce ai mângâiat pe oamenii aflaŃi în suferinŃă. chemând pe toŃi la pocăinŃă. Bucură-te. ceea ce ai răbdat toate ispitele din partea lumii. ceea ce ai arătat dragoste pentru aproapele. ceea ce ai suferit de bună voie arşiŃa şi gerul pentru Hristos. mai apoi şi ei bucurându-se au cântat lui Dumnezeu : Aliluia! 30 . rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. ai poruncit unei oarecare fecioare să alerge la Ohta şi aflându-şi acolo soŃul. luminând zarea cetăŃii lui Petru. bună mângâietoare a tuturor celor scârbiŃi. Bucură-te. ceea ce ai iubit cu toată inima calea lui Hristos. Bucură-te. ceea ce ai gustat dulceaŃa Raiului prin sărăcia cea duhovnicească.

Bucură-te. încă şi defăimarea de la oamenii cei nelegiuiŃi. te lăudăm aşa : Bucură-te. ceea ce împreună cu apostolul Pavel te lauzi cu neputinŃa ta. ceea ce ruşinezi pe cei necredincioşi şi batjocoritori. fericită maică Xenia : celor scârbiŃi mângâiere. iar acum. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce fereşti pe fecioarele cele binecinstitoare de căsătorii cu nelegiuiŃii. care arzi cu lumină puternică în rugăciune către Dumnezeu. ceea ce ajuŃi cu rugăciunile tale poporul dreptmăritor. Bucură-te. că ai arătat chipul cel bun al slujirii lui Dumnezeu. ceea ce ai mustrat lumea cu păruta ta nebunie. ceea ce izbăveşti din deznădejde pe cei răniŃi de defăimări. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mijlocitoarea noastră în nevoi şi în necazuri. Condacul al 8-lea : Ca o străină fără adăpost ai străbătut calea vieŃii în cetatea de scaun a patriei tale pământeşti. Dar noi cei ce am primit ajutorul tău îŃi vom aduce unele că acestea : Bucură-te. Bucură-te. fericită maică : sărăcia trupească. atunci când ai zis femeii celei binecinstitoare : "Ia bănuŃul. petrecând în Ierusalimul de sus. Bucură-te. Bucură-te. Ci tu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai iubit din toată inima bunătăŃile cele cereşti. suferind cu mare răbdare necazurile şi defăimările. proorocind prin aceasta despre focul care cuprindea casa ei. fericită maică. Condacul al 9-lea : Toate chinurile le-ai suferit. şi noi cunoscând aceasta. de dragul mântuirii. ceea ce ai lepădat. rugându-te lui Dumnezeu. iar prin rugăciunea ta stingându-se văpaia. că acoperi pe cei asupriŃi care se roagă Ńie. Bucură-te. 31 . înfricoşătoare mustrătoare a păcatului beŃiei. grabnică ajutătoarea celor târâŃi prin judecăŃi nedrepte. Bucură-te. şi prin neputinŃa ta părută ai ruşinat pe cei puternici şi înŃelepŃi. care te socoteau ieşită din minŃi. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. Bucură-te. făclie nestinsă. ceea ce ne chemi pe calea mântuirii. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce scoŃi din groapa pierzării pe cei stăpâniŃi de patimi. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. foamea şi setea.Icosul al 7-lea : Minune nouă ai arătat prin rugăciunea ta. ceea ce ai fost tuturor milostiv doctor f2ră de arginŃi. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. cu bucurie cânŃi lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 8-lea : Fost-ai tuturor toate. sfântă Xenia. totdeauna Îi strigai : Aliluia! Icosul al 9-lea : Ritorii cei mult grăitori nu pot pricepe cum ai mustrat prin nebunia ta nebunia lumii acesteia. frumuseŃea veacului acestuia. celor săraci scăpare. care nu au cunoscut puterea şi înŃelepciunea lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta noi toŃi grăim către tine : Bucură-te. Bucură-te. sfântă Xenia. celor bolnavi tămăduire. Bucură-te. ceea ce ai arătat îndrăznire către Dumnezeu pentru cei aflaŃi în suferinŃă. acoperitoarea celor înjosiŃi şi prigoniŃi. ceea ce stingi durerile oamenilor. purtătoare a dumnezeiescului Duh. păcătoşii. Bucură-te. Bucură-te. că te rogi pentru noi. că locuieşti în sălaşurile cele de sus. sfântă Xenia. ceea ce înŃelepŃeşti pe asupritori. celor întristaŃi bucurie. celor neputincioşi acoperământ şi ocrotire. are să se stingă".

multele tale minuni. cu bună nădejde să-ti strigăm : Bucură-te. fericită Xenia. Ńi-ai răstignit patimile şi poftele trupului şi lepădându-te de sineŃi pentru totdeauna. că prin aceasta ai dobândit veşnica mântuire. care în lume ai arătat virtuŃi mai presus de lume. ceea ce stingi duhul răutăŃii în inimile celor înverşunaŃi. că ai uimit şi pe îngeri cu vieŃuirea. ceea ce ne înveŃi a ne răstigni patimile şi poftele trupeşti. Bucură-te. te lăudăm şi cu toată osârdia Ńie ne rugăm : nu ne lăsa pe noi păcătoşii. Bucură-te. din necazuri şi din toată ispita prin rugăciunile tale şi împreuna cu tine strigă lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai străbătut calea cea cu osteneală. Bucură-te. prin harul lui Dumnezeu. Ńi-ai luat pe umerii tăi crucea şi ai urmat cu toată inima lui Hristos. ceea ce dai mână de ajutor celor ce deznădăjduiesc pe calea mântuirii. Bucură-te. că să cântăm cu toŃii : Aliluia! Icosul al 12-lea : Cinstind fericită maică.Condacul al 10-lea : Vrând să-Ńi mântuieşti sufletul. bucurându-se : Aliluia! Icosul al 11-lea : Lumină strălucitoare s-a arătat viaŃa ta. ceea ce ne înveŃi să suferim alături de cei necăjiŃi. ceea ce ruşinezi duhurile răutăŃii. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. tămâie duhovnicească adusă prinos lui Dumnezeu. luminând oamenilor în întunericul acestei vieŃi. că să strigăm Ńie : Bucură-te. sfântă Xenia. Bucură-te. Pentru aceasta după datorie auzi de la noi : Bucură-te. sfântă Xenia. Bucură-te. care ne rugăm Ńie. ceea ce cu toată osârdia ne îngrijeşti în suferinŃele noastre. sfântă maică. bineplăcută a lui Dumnezeu. ceea ce dai binecuvântare copiilor celor buni. ceea ce întăreşti în credinŃă pe cei neputincioşi. Pentru aceasta izvorăşte-ne cu îmbelşugare tămăduiri de la Dumnezeu şi nouă. cântându-i : Aliluia! Icosul al 10-lea : Zid tare şi liman neînviforat te-ai arătat celor ce se roagă Ńie. ceea ce ne izbăveşti de cursele vrăjmaşilor. Bucură-te. cei izbăviŃi din nevoi. ceea ce luminezi poporul dreptslăvitor cu lumina lui Dumnezeu. Bucură-te. Pentru aceasta şi pe noi ne apără cu rugăciunle tale de vrăjmaşi văzuŃi şi nevăzuŃi. Condacul al 12-lea : Har îmbelşugat izvorăşti. ceea ce aduci dumnezeiasca pace în inimile oamenilor. Bucură-te. Bucură-te. că ai strălucit în întunericul păcatului. în toate întâmplările cele întristătoare. Bucură-te. maică Xenia. Bucură-te. Condacul al 11-lea : Cântare cu laudă îŃi aduc. ceea ce ai arătat înŃelepciunea lui Dumnezeu lumii celei înrăite. 32 . Bucură-te. ceea ce tămăduieşti de boli prin tainica ta rugăciune. ceea ce ne îndemni la osteneala duhovniceasca. căci tu ai izbăvit din mocirla păcatului pe cei căzuŃi şi spre lumina lui Hristos i-ai povăŃuit. ci roagă pe Domnul că să nu cădem din credinŃa noastră ortodoxă. Bucură-te. fericită maică Xenia. în care prin tine fiind întăriŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre. mijlocitoarea şi acoperitoarea celor ce cinstesc pomenirea ta. tuturor celor ce cinstesc pomenirea ta şi aleargă sub acoperământul rugăciunilor tale. ceea ce prin multe strădanii ai dobândit mare har.

că tu eşti nădejdea noastră. cea care mijloceşti pururea pentru mântuirea poporului celui dreptmăritor. 33 . Pentru aceasta. răbdând foamea şi setea. păzeşte poporul şi Ńara aceasta în pace şi fără de tulburare. că mulŃimea celor scârbiŃi află mângâieri. Sfântă şi fericită maică Xenia. grabnica noastră ascultătoare. t2măduieşte pe cei neputincioşi. că tu eşti lauda şi întărirea acestui oraş. că ceea ce ai îndrăznire către El. Amin! Tropar. roagă pe Hristos Dumnezeu să ne izbăvească prin pocăinŃă de tot răul. glasul 3 Luminat saltă astăzi oraşul Sfântului Petru. nădăjduind la rugăciunile tale. vieŃuind sub acoperământul Celui Preaînalt şi întărită fiind de Maica lui Dumnezeu. Sfânta Biserică te preamăreşte acum că pe o floare bineînmiresmată. că tu Îl rogi pentru noi pe Hristos Dumnezeul nostru. şi cinstim sfântă pomenirea ta. acum te îndulceşti de ospăŃul cel veşnic. rugătoare pururea bineprimită pentru sufletele noastre.o cruce atât de grea. Bucură-te. pe Dumnezeul cel în Treime închinat şi minunat întru SfinŃii Săi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Bucură-te. păcătoşii. dobândind darul ajutorării prin minuni. îmbelşugată binecuvântare pentru faptele şi începuturile cele bune. Îngrădeşte-ne cu rugăciunile tale de ispitirile duhurilor întunericului şi ale tuturor celor care cugetă relele asupra noastră. să fie luminaŃi pruncii cu lumina Sfântului Botez şi să fie pecetluiŃi cu pecetea darului Sfântului Duh. întăreşte-i pe păstori întru tăria Duhului Sfânt. gerul şi arşiŃa. dăruieşte-le lor reuşită la învăŃătură. cea nebună pentru Hristos : O. pentru noi netrebnicii şi păcătoşii. fericită Xenia. că fiecare din noi luându-şi crucea şi urmând lui Hristos să-I cânte în vecii nesfârşiŃi împreună cu tine : Aliluia! Acest condac se zice de trei ori. cea care veseleşti pe cei ce aleargă la mormântul tău. băieŃii şi fetele să fie crescuŃi în credinŃă. Sfântă maică Xenia.Bucură-te. Fericită Xenia. Condac. cinste şi frică de Dumnezeu. pe tine. izbăvire din toate nevoile şi necazurile. trimite dragoste şi bună-înŃelegere celor căsătoriŃi. Condacul al 13-lea : O. Primeşte de la noi. prin smerenia Crucii ai primit puterea lui Dumnezeu. această rugăciune adusă Ńie. Mărimuri Mărimu-te. roagă-te pentru cei lipsiŃi în ceasul morŃii de împărtăşirea cu Sfintele lui Hristos Taine. Ajută. ne rugăm Ńie că uneia care eşti întru viaŃa cea neîmbătrânitoare. Sfântă maică Xenia. cere pentru cei ce aleargă la tine mântuire veşnică. învredniceşte pe monahi de nevoinŃa cea bună şi apără-i de defăimări.pentru dragostea Mântuitorului tău . care în viaŃa ta ai purtat . dar petreci şi împreună cu noi : primeşte cererile noastre şi le du la scaunul Milostivului Părinte Ceresc. glas 7 Iubind sărăcia lui Hristos. Mijloceşte cu rugăciunile tale înaintea Atotînduratului nostru Mântuitor. Apoi se zice iarăşi Icosul întâi şi Condacul întâi Rugăciune către Sfânta şi Fericita noastră maică Xenia. Stând înaintea sfintei tale icoane. cu nebunia cea părută ai ruşinat nebunia acestei lumi. pentru care îŃi aducem mulŃumire şi slăvim pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Duhul Sfânt. iar acum sălăşluieşti întru lumina Celui Atotputernic. Sfântă şi Fericită maică a noastră Xenia. sfântă Xenia. defăimările şi prigonirile. Roagă pe Atotînduratul Dumnezeu să ne dăruiască putere şi virtute. ai primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al facerii de minuni.

Paraschevo. Bucură-te. mângâierea oamenilor. ai ştiut a birui toate puterile vrăjmaşilor prin bună înŃelepciune. vrednică mijlocitoare către Domnul. nădejdea noastră cea tare. se zic: Condacele şi Icoasele Condacul 1: Preacuvioasei noastre maici. Bucură-te. pentru aceasta-Ńi cântăm: Bucură-te. prinos de umilinŃă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale. şi să-i cântăm: Bucură-te. mult-milostivei Parascheva. mult folositoare! Icosul 1: Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeştile locaşuri. 34 . înŃeleaptă fecioară. Bucură-te. alinarea de suferinŃă. Bucură-te. Bucură-te. de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale. suflet îngeresc în trup fecioresc. de la izvorul cel pururea curgător de bunătăŃi al Mântuitorului nostru. căci femeiesc trup purtând şi fire slăbănoagă. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi. Bucură-te.ACATISTUL CUVIOASEI MAICII NOASTRE PARASCHEVA 14 octombrie După obişnuitul început. porumbiŃă cuvântătoare.

Bucură-te. cu bucurie te-a întâmpinat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mărturisindu-te cu mare cucernicie. care în urmă ne-am învrednicit a dobândi moaştele tale. Bucură-te. Bucură-te. până când vom petrece în păcate? Doamne. Bucură-te. Pentru aceasta să ne departăm de nelegiuiri. învingătoarea duşmanilor. cinstitoarea fecioriei. Paraschevo. Bucură-te. văzând lauda pământului ei. mărgăritar nepreŃuit al vistieriei noastre. răsărind dintru ale sale. Bucură-te. îndreptătoarea mândriei. Bucură-te. pilda bunei cucernicii. întărirea credincioşilor. învăŃătoarea parinŃilor tăi. luminarea celor nepricepuŃi. dar şi acum îngrozindu-ne marile nenorociri. grabnică ajutătoare a străinilor. Bucură-te. Asa mâna proniei cea nevăzută întăreşte neamul omenesc. Paraschevo. întăreşte inimile noastre ca sa-łi cântăm în fapte bune cântarea cea îngerească: Aliluia! Icosul 2: âşşâăŃăîăBucură-te. Bucură-te. mare folositoare a sufletelor. temelie neclintită a creştinătăŃii. Bucură-te. mult folositoare! Condacul 3: Spre tine pururea nădăjduind. milostivă povăŃuitoare a văduvelor. miluitoarea săracilor. îmbrăŃişând cu credinŃă cele de dânsa rânduite spre mântuire. Bucură-te. ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe. cinstitoarea hainei smereniei. vindecătoarea de răni a trupurilor. mult folositoare! Condacul 2: Aşa Împăratul tuturor răsplăteşte biruinŃele. Bucură-te. iar noi. Bucură-te. Bucură-te. alinând şi prefăcând mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu. să ne ajuŃi. Bucură-te. mult folositoare! 35 . prin ale tale rugăciuni. sprijinitoarea bătrânilor. Bucură-te. Bucură-te. sprijinitoarea Epivatei. fierbinte mângâietoare a prigoniŃilor. Bucură-te. Bucură-te. cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut. în bună şi milostivă îndurare.Bucură-te. Paraschevo. Bucură-te. ascultătoare a preoŃilor cucernici. floare nevestejită a Bisericii lui Hristos. scăparea celor deznădăjduiŃi. liman lin şi neînviforat. de nu cântăm acestea: Bucură-te. Bucură-te. preacuvioasă. de multe boli şi primejdii s-a izbăvit Ńara aceasta. Bucură-te. luminătoarea Moldovei. izbăvirea tuturor celor ce te cheamă spre ajutor. ca să scăpăm din primejdie şi să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 3: Epivata. Bucură-te. la tine năzuim cu lacrimi. ceea ce n-ai adunat averi pământeşti. osânditoarea duşmanilor. adunătoarea cereştilor daruri. Bucură-te. a fecioarelor înzestrătoare şi rugătoare către Maica lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te.

mijlocitoarea tuturor creştinilor către Domnul. turnul biruinŃei. rodul pocăinŃei. pământ de îndestulare. învingătoare a stăpânirii iadului. Bucură-te. sămânŃă nerătăcită. Bucură-te. Bucură-te. usa mântuirii. Bucură-te. Bucură-te. că printr-însă te-ai făcut lui Hristos următoare. care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor şi plată cerească. alinarea relelor cugetări. foc arzător plevilor. mult folositoare! Condacul 5: ObosiŃi de truda gândurilor lumeşti ne-am deşteptat acum noi. Bucură-te. Bucură-te. hrană duhovnicească. trup neobosit. Bucură-te. Paraschevo. că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare. moştenitoarea cereştii mângâieri. primeşte şi ale noastre datornice rugăciuni de la noi nevrednicii pe care prin mijlocitoarea noastră sfânta Ńi le aducem spre iertarea păcatelor şi ne dă nouă pace şi mare milă de la Fiul tău. şi strigăm: miluieşte-ne. Bucură-te. şi l-ai ruşinat? Pentru aceasta primeşte următoarea cântăre: Bucură-te. lăcrimând. Bucură-te. Maica lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. chipul bunătăŃilor. ticăloşii.Condacul 4: Preacurată Fecioară Marie. risipitoare de furtuni. aur lămurit. aducătoare de mană. Bucură-te. că te-ai învrednicit a potoli prin nevoinŃele tale zburdălnicia trupului şi a dobândi mântuirea sufletească cu cinstea cea neluată de mâini omeneşti a cereştii măriri? Sau cine nu te va ferici iarăşi că ai străbătut prin viteazul tău cuget împletiturile vicleanului cele amăgitoare. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire: Aliluia! Icosul 5: Cine nu te va ferici pe tine. Bucură-te. Bucură-te. Paraschevo. Bucură-te. Bucură-te. intră întru bucuria Domnului tău. că nu avem încotro întinde nădejdile după faptele noastre spre a ne linişti. prin glasul Mântuitorului zicând: slugă bună şi credincioasă. locaşul statorniciei. Căruia Îi cântăm neîncetat: Aliluia! Icosul 4: Celei după vrednicie şi cu credinŃă următoare a cuvântului lui Dumnezeu. dătătoare de mângâieri. noi nevrednicii? 36 . închinătoarea ei vrednică. mult folositoare! Condacul 6: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda mărirea faptelor tale. sfântă Paraschevo. a biruinŃei frumoasă stâlpare. pavăza credinŃei. cădem înaintea ta plângând. îi aducem cântărea aceasta: Bucură-te. apărarea cinstitei cruci. nefăcând nici un lucru vrednic de mântuire şi temându-ne de tăiere ca smochinul neroditor. Bucură-te. Bucură-te. cuvioasă. Bucură-te.

rugându-se neîncetat. cortul îndestulării. mijloceşte către Domnul. mult folositoare! Condacul 7: Doamne. nici credinŃa nu ne apropie de preacinstitele tale lucrări. Bucură-te. privighetoare neadormită. Bucură-te. zice preacuvioasa. şi pentru că ne-am mântuit. Bucură-te. doveditoarea celor clevetiŃi. nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. vindecându-ne. Paraschevo. roua fierbinŃelii. să ne bucurăm şi să cădem la Dumnezeu. Bucură-te.Că nici faptele. scăparea celor judecaŃi şi osândiŃi. Paraschevo. o. contenire a patimilor. precum este obişnuit. Bucură-te. scoŃând din inimile vrăjmaşilor noştri toată urâciunea şi te vom preamări cu laude ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. nici mângâiere. stea luminătoare. preacuvioasă. neizbândire a mijlocitorilor celor vicleni. tu însa. până şi plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Bucură-te. ca să cântăm Ńie: Bucură-te. Iar zilele grele sunt. ne rugăm Ńie a ne ajuta şi a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea: Aliluia! Icosul 6: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse. domolire a celor puternici. Bucură-te. pocăindu-ne şi cântând: Aliluia! Icosul 7: Nelegiuirile noastre. unde toŃi ne prigonesc. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cerceteaza şi vindecă pe robii tăi cei cuprinşi de durere. ci trimitând mila Lui asupra poporului. vai de ticăloşia noastră. scăparea celor înspăimântaŃi. mântuirea de boli. Bucură-te. nevrednicii. folositoarea celor asupriŃi. nici un ajutor omenesc de la nimeni nu aşteptăm. îndreptătoarea judecătorilor răi. Bucură-te. raza mângâierii. şi noi. Bucură-te. ne vom împărtăşi cu el 37 . Bucură-te. Bucură-te. izgonitoare de pagube. toŃi se ridică asupra noastră să ne împileze. grabeşte a ne asculta. preabună maică. mult folositoare! Condacul 8: Acestea grăind. Bucură-te. să prefaci soarta osândirii noastre în bunătăŃi. leacul durerii. ne veselim şi ne bucurăm. Bucură-te. mulŃimea strâmbătăŃilor pe care le-am pricinuit aproapelui nostru. nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu şi al tău ajutor sfânt. astăzi ne osândesc şi nu ştim ce vom răspunde mergând la judecată. că nu au reazem. Bucură-te. dar. stârpitoare a răutăŃilor. ne liniştim. saltă sufletele noastre că nu-şi vor râde de noi vrăjmaşii noştri. mijlocitoarea celor greşiŃi. Bucură-te. care asculŃi marturisirea noastră. mâna vindecării. izvorâtoare a milostivirii. toŃi ne-au părăsit deodată. înlesnire a slăbănogilor. Pentru aceasta ne rugăm Ńie. pentru rugăciunile tale. mărturisind slăbiciunea noastră. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. scară izbăvitoare. casa ocrotirii. Nu ne va părăsi Dumnezeul nostru până în sfârşit.

Bucură-te. cea gătită omului depărtat de păcate. Bucură-te. pentru păcatele noastre cele multe? Deci dimpreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 38 . pe cinstita Parascheva. văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi. pentru aceasta ei s-au ruşinat pocăinduse şi noi ne-am veselit. Bucură-te. îndreptătoare. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cântându-Ńi Ńie: Bucură-te. mărirea monahilor. că aceasta viaŃa nestricăcioasă a luat în veci.de ale Sale bunătăŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cinstitoare a cuvioaselor. următoarea Cuvântului ceresc. cu porunca lui Dumnezeu. risipitoarea de grindină. cu care dimpreună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8: La toŃi vom spune minunile tale. Bucură-te. mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda Iubitorului de oameni. cununa adevărului. şi darul de minuni. propovăduitoare a dreptei credinŃe. veselitoarea plugarilor. Bucură-te. asupra ta cuvioasă. preacuvioasă. cântând: Aliluia! Icosul 9: Rău-cugetătorii prin tine mustraŃi fiind. cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii. Bucură-te. feritoarea de năluciri. se înspăimântă văzând slava lui Dumnezeu. îzgonitoare de rele. mult folositoare! Condacul 10: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale. sau cine ne-ar fi uşurat de bolile care au venit asupra noastră. dobândirea slavei dumnezeieşti. îmbelşugătoarea de roade bune. povăŃuitoare. în tine luminând. Bucură-te. rugându-te pentru Ńara aceasta pe care o păzeşti cu preacuratele tale moaşte. păzitoare a sihaştrilor. că astăzi străluceşte aducând credincioşilor daruri de vindecări. izbăvitoarea noastră. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. nevoindu-te prin credinŃă. Bucură-te. mărire îndelung-rabdării cu care te-ai încununat. toŃi cu bucurie să o lăudăm. în glas vom cânta prăznuirea ta. Bucură-te. stârpitoarea insectelor. otrăvitoarea jivinelor. surpătoare a eresurilor. mireasă duhovnicească. Bucură-te. aducătoarea de ploi mănoase. Bucură-te. toiagul biruinŃei. că de n-ai fi stat tu. pentru acestea grăim către tine: Bucură-te. mult folositoare!! Condacul 9: Pe sfânta folositoare celor ce sunt întru nevoi. după datoria obştii care Ńi-aduce spre multumire: mărire laudei tale. povăŃuitoare a obştii. pomenitoare a veacurilor. Bucură-te. Paraschevo. Bucură-te. Bucură-te. Paraschevo. aducătoare de bun miros. pentru aceasta mărire a aflat.

Bucură-te. apărătoare neînfruntată. ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis 39 . Bucură-te. luminătoare a celor ce ne mângâie. haina cea scumpă cu a cerşetorului. Bucură-te. preablândă îndreptătoare. cu noi petrecând.Icosul 10: Zidurile casei părinŃilor tăi n-au fost puternice. preacuvioasă maică. mult folositoare! Condacul 11: Suntem plini de păcate. sufletească veselitoare. maică prealăudată. Bucură-te. mângâierea celor nenorociŃi. Deci ne rugăm primeşte rugăciunile şi lacrimile noastre. scaunul domniilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. milă Hristoase al nostru. năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârşit? Milă cerem. cântând cu dânsă dimpreună: Aliluia! Icosul 11: Multi păcătoşi mai înainte de noi şi-au dobândit mântuirea umilindu-se. de la toŃi auzi: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. nu trece cu vederea rugăciunile noastre şi pocăinŃa. şi greu se luptă sufletele noastre gândind la judecată. lauda celor cinstiŃi. pe lângă care łi-aducem mijlocitoare şi pe maica noastră Parascheva. Bucură-te. crin răsădit în grădina cea de sus. grabnică ajutătoare. părăsindu-Ńi părinŃii care te certau cu mustrări de la asemenea plecare. venind de la biserică. împreună-lucrătoare cu cei ce ne hrănesc. Bucură-te. Bucură-te. ocrotitoare neobosită. mult folositoare! Condacul 12 : Nespusă este mângâierea noastră. rugăciunea aceasta. pentru aceasta şi depărtându-te de toată dezmierdarea şi plăcerile lumeşti. Bucură-te. povăŃuitoarea celor rătăciŃi. îndurate Doamne. mijlocind iertarea păcatelor noastre pentru că îŃi cântăm: Bucură-te. cinstitoare a celor ce ne miluiesc. Cum dar şi noi ne vom depărta de această nădejde? Către tine însă năzuim. căci nu avem chip de îndreptare. Bucură-te. făgăduindu-te a îmbrăŃişa viaŃa monahicească. Bucură-te. trandafir neatins de viermele trufiei. întăritoare a celor ce ne slujesc. comoară nedeşertată. Doamne. Deci cu smerenie dobândind cele preaînalte. Bucură-te. Paraschevo. Bucură-te. smerenie înaltă. prigonitoare a celor ce ne ispitesc. care în tot ceasul după păcate ne-a cuprins şi primeşte ca închezăşuitoare a bunei noastre voinŃe şi a temerii de Tine. mântuirea cea smerită. Bucură-te. şi nu vom fi ruşinaŃi. nedepărtându-te de noi ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a i se cunoaşte nevrednicia sa şi pentru care ai cerut prin vedenie să i se mute trupul cel stricat de lângă moaştele tale. ai schimbat-o. privindu-te. Bucură-te. buna mea sfătuitoare. Bucură-te. Paraschevo. fecioară neîntinată. sceptrul celor ce conduc. Bucură-te. căci ce vom face noi păcatoşii. Bucură-te. Bucură-te. nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai făcut. patul nevinovăŃiei.

mângâierea oamenilor. bine primită fă rugăciunea noastră. de câte ori lipsiŃi. sfântă. izgonirea demonilor. Bucură-te. de chinul cel de veci şi de ceasul osândirii şi ne învredniceşte a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de-a dreapta în ziua judecaŃi.) Ne închinăm lui Dumnezeu şi cinstim sfintele tale moaşte. nădejdea oamenilor. Bucură-te. Bucură-te. vrednică mijlocitoare către Domnul. feritoarea de răutăŃi. Cuvioasă Maică Paraschevo. sprijinitoarea şi a mea. Bucură-te. în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia Sa! Pentru aceasta cu smerenie dobândind dreapta cea preaînaltă la scaunul măririi. izbăveşte-ne pe noi. de gândaci şi de toată răutatea. izbăveşte-ne pe noi. propovăduind cu mărire şi cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire am dobândit. maică. de grindină şi de fulger. înŃeleaptă fecioară. de toată boala. ocrotindu-ne şi hrănindu-ne în pace pină la răsuflarea cea mai de pe urmă. Bucură-te. 40 . de foc. Paraschevo. şi grabeşte totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale şi slava lui Dumnezeu: Aliluia! Ne închinăm lui Dumnezeu şi cinstim sfintele tale moaşte. propovăduind cu mărire şi cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire am dobândit. Bucură-te. alăută duhovnicească. mult folositoare! Condacul 13: (Acest Condac se zice de trei ori. Bucură-te. Bucură-te. aducătoarea de bunătăŃi. maică. maică. Bucură-te. prin mântuirea sufletelor noastre. pentru aceasta-Ńi cântăm: Bucură-te. izbăveşte-ne pe noi. propovăduind cu mărire şi cântări toate minunile tale care prin darul lui Dumnezeu şi pentru a noastră mântuire am dobândit. ca să-Ńi cântăm: Bucură-te. de holeră şi de vrăjmaşi. bine primită fă rugăciunea noastră. ai ştiut a birui toate puterile vrăjmaşilor prin bună înŃelepciune. Bucură-te. prigoniŃi şi în războaie şi tu ne-ai ajutat nouă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi grabeşte totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale şi slava lui Dumnezeu: Aliluia! ( Apoi se zice iarăşi Icosul întâi) Îngerii din cer cu laude primind duhul tău cel fecioresc din pământeştile locaşuri. izbăvitoarea lui Vasile Voievod şi a altor miluitori. că de ce boli am fost cuprinşi şi nu ne-ai vindecat. Bucură-te. în care scârbe şi nu ne-ai bucurat. bine primită fă rugăciunea noastră. porumbiŃă cuvântătoare. luminătoarea casnică a Moldovei. Bucură-te. tămăduirea rănilor. a smeritului păcătos. făclie luminoasă. şi grabeşte totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie isprăvile tale şi slava lui Dumnezeu: Aliluia! Ne închinăm lui Dumnezeu şi cinstim sfintele tale moaşte. îŃi cântăm Ńie: bucură-te! şi lui Dumnezeu lauda cea cerească: Aliluia! Icosul 12 : Izbăveşte-ne pe noi. rază cerească. suflet îngeresc în trup fecioresc. Cuvioasă Maică Paraschevo. maică. de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale.Ńării acesteia. sfântă. de lăcuste. de ciumă. sfântă. Cuvioasă Maică Paraschevo. Bucură-te. căci femeiesc trup purtând şi fire slăbănoagă. trâmbiŃă apostolească.

luminarea celor nepricepuŃi. nădejdea noastră cea tare. dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaŃă ferită de toată răutatea şi ne întăreşte cu Duhul tău cel stăpânitor. Bucură-te. scăparea celor deznădăjduiŃi. pilda bunei cucernicii. Paraschevo. nenumarate. ca din adâncul înimilor. întărirea credincioşilor. Bucură-te. Bucură-te. Amin. Paraschevo. iar Tu eşti îzvorul vieŃii şi al milostivirii. Bucură-te. Că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi. Bucură-te. de la izvorul cel pururea curgător de bunătăŃi al Mântuitorului nostru. mult folositoare! ( şi Condacul întâi) Preacuvioasei noastre maici. cu nesocotinŃă le săvârşim. prinos de umilinŃă îi aducem noi nevrednicii păcătoşi pentru mijlocirile sale.Bucură-te. Bucură-te. ce în toată ziua. cu bucurie să slăvim preasfânt numele tău în veci. liman lin şi neînviforat. care este rodul păcatelor noastre. Noi suntem păcătoşi. alinarea de suferinŃă. Bucură-te. ci pentru că nu suntem vrednici a câştiga milostivirea prin sârguinŃa cea de toate zilele. Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura. 41 . Doamne! Nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor. pentru rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva. şi să-i cântăm: Bucură-te. Doamne. nici ne răsplăti nouă după nelegiuirile noastre. mult-milostivei Parascheva. nu întoarce faŃa Ta de la noi păcătoşii ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor. mult folositoare! ( După aceea se citeşte această) RUGĂCIUNE Doamne Dumnezeul nostru. Tu. dăruieşte-ne-o Tu ca un îndurat multMilostiv. netrebnici şi plini de răutate. Nu ne lăsa.

că ai odrăslit din seminŃie împărătească. lăudându-te pe tine şi zicând : Bucură-te. Ioachime. Bucură-te. auzitu-s-a rugăciunea ta. femeia ta va naşte Ńie o fiică de care cerul şi pământul se vor bucura. părinŃi de trei ori fericiŃi! Icosul 1 : Îngerul cel mai întâistătător din cer a fost trimis să spună vestirea de bucurie dreptului Ioachim.ACATISTUL SFINłILOR PĂRINłI IOACHIM ŞI ANA 9 Septembrie După obişnuitul început. binecuvântată de Dumnezeu Născătoarea şi Pururea Fecioara Maria. dumnezeieştilor părinŃi Ioachim şi Ana. şi iată. că şi acesteia de asemenea i s-au descoperit. cei ce cântăm : bucuraŃi-vă. că darul cel mai presus de lume ai dobândit. luminătorul cel cu raze veselitoare. Bucură-te. mijlocitorul iertării celui greşit. Bucură-te. Ioachime. Bucură-te. că de aceasta Anei grăbindu-te ai vestit. 42 . iar voi. mângâierea lui Adam celui căzut. Bucură-te. că rugăciunile tale au străbătut cerurile. rugătorii voştri. cântări de laudă aducem vouă noi. păziŃi-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile pe noi. că celor ce aŃi născut pe Maica VieŃii noastre. se zic: Condacele şi Icoasele Condacul 1 : ÎnsoŃirii celei de Dumnezeu alese. aducătorule de roadă mântuitoare. Bucură-te. Bucură-te. că cei ce aveŃi îndrăzneală către Dumnezeu. zicând : Ioachime. Bucură-te.

cel ce ai întrecut cu darul pe Avraam. după ce i-a grăit lui Arhanghelul. Ioachime. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că te-ai învrednicit a fi părinte Maicii lui Dumnezeu. cel ce ştii ocara nerodirii. prealăudate părinte al Maicii lui Dumnezeu. luna care ai risipit negura întristării. Bucură-te. s-a depărtat în pustie. prin care lumea se va mântui. că prin tine stârpiciunea s-a dezlegat. i-a spus vestirea cea de bucurie. Bucură-te. că roada pântecelui meu în dar o aduc Ńie. a fost trimis de la Dumnezeu Arhanghelul cel mai întâistătător să vestească bucurie Sfintei şi Dreptei Ana. Bucură-te. Bucură-te. s-a auzit rugăciunea ta. cu post şi cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu. părinte preafericite! 43 . şi iată. Bucură-te. părinte prea fericite! Condacul al 2-lea : Văzându-se Dreptul Ioachim defăimat din pricina nerodirii. Ioachime. Ana. Bucură-te. Bucură-te. că prin tine s-a făcut începătură Darului. cu tu pe toŃi părinŃii ai întrecut. că ai bineplăcut lui Dumnezeu pe pământ. plângând cu amar în grădina sa se ruga lui Dumnezeu. rădăcina sadului celui dumnezeiesc. cel prin care întristarea nerodirii s-a pierdut. Bucură-te. s-a bucurat cântând : Aliluia! Icosul al 2-lea : Sfatul cel mai înainte de veci venind să se plinească.Bucură-te. şi au mulŃumit împreună lui Dumnezeu pentru mila aceasta. ceea ce ai hrănit pe hrănitoarea VieŃii. că întru tine s-a plinit proorocirea. Bucură-te. Ana. bogăŃia celor lipsiŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pomul psalmistului ale cărui frunze nu au căzut. pentru care şi noi îl lăudăm pe dânsul. cel ce din coapsele tale ai îmbogăŃit lumea. că prin naşterea ta s-a stins datoria păcatului. zicând : Bucură-te. şi aflând pe soŃia sa. Bucură-te. aşteptarea cea mult dorită de strămoaşa Eva. că ai odrăslit din neamul împărătesc. dezleagă-mi stârpiciunea. lăudându-te pe tine şi zicând : Bucură-te. că de naşterea ta lumea s-a bucurat. Bucură-te. Bucură-te. vei naşte pe Născătoarea de Dumnezeu Maria. zicând : Doamne al puterilor. Bucură-te. sfeşnicul lui Dumnezeu cel în fapte bune îmbătrânit : Bucură-te. Ana. mângâierea celor necăjiŃi. că ai mărit vrednicia arhierească. Bucură-te. Bucură-te. de la Care câştigând darul cel mai presus de lume. că ai împodobit Ierusalimul cel de sus cu odrasla ta. Bucură-te. maică prealăudată! Condacul al 3-lea : Văzându-se pe sine Sfânta şi Dreapta Ana întru întristarea nenaşterii de prunci. lăudându-Te şi cântând : Aliluia! Icosul al 3-lea : Alergat-a Ioachim în Ierusalim la Biserica Domnului. Bucură-te. zicând : Ana. bătrânule de Dumnezeu iubit. că ai odrăslit floarea cea neveştejită. grădină de Dumnezeu sădită. Bucură-te.

măslin plin de roadă în casa Domnului. pe tine. că prin naşterea ta se surpă împărăŃia iadului. Ana de Dumnezeu iubită. Bucură-te. sadul creştinătăŃii cel prea-strălucit. Ana. de preoŃi. Sfântă şi Preafericită Ana. Bucură-te. şi voind a-şi pregăti pe pământ cămara însufleŃită. încredinŃându-se Ioachim că făgăduinŃa cea dată lui prin arhanghel s-a plinit. ceea ce ai prefăcut în bucurie lacrimile Evei. vesteşte bucurie la toată lumea. Ioachime. intrând în biserică împreună cu soŃia sa. Bucură-te. că întru naşterea ta îngerii dănŃuiesc întru veselie. Bucură-te. cel ce ai primit făgăduinŃa prin arhanghel. Bucură-te. că pe acesta în Sfânta sfintelor l-ai pus. că prin aceasta s-a plinit sfatul cel mai înainte de veci. de leviŃi şi de tot poporul că s-a învrednicit de un dar mare că acesta şi împreună au cântat lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 6-lea : Apropiindu-se zorile mântuirii neamului omenesc născut-ai. holdă hrănitoare a săracilor. corabia care porŃi pe porumbiŃa în cetarea potopului. cea de Dumnezeu înŃelepŃită şi închinându-se. Bucură-te. zicând : Bucură-te. că fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. aducând jertfă şi arderi de tot. Bucură-te. Bucură-te. te-a chemat la o vrednicie că aceasta. Bucură-te. pe prunca cea 44 . ajutătoarea şi mângăierea celor sterpe. Bucură-te. podoaba şi lauda maicilor. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce porŃi scaunul împăratului. pentru aceasta grăim Ńie : Bucură-te. Bucură-te. a fost binecuvântat de arhiereu. Bucură-te. Bucură-te. râu care ai adus pe mărgăritarul cel de mult preŃ. Bucură-te. Bucură-te. că acesta mai desfătat decât cerurile s-a arătat. vistieria mângâierii celor păcătoşi. Bucură-te. a cântat laudă : Aliluia! Icosul al 4-lea : Auzind rudeniile dumnezeieştilor părinŃi că a mărit Domnul mila Sa faŃă de dânşii. rădăcina pomului vieŃii. începătorul darului cel prea-mărit. Ioachim. Bucură-te. că din sămânŃa ta s-a lucrat cortul cel însufleŃit. că din coapsele tale să răsară Mireasa cea preacurată. Bucură-te. Bucură-te.Condacul al 4-lea : ÎnŃelegând bătrânul sfatul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea neamului omenesc. şi pe toŃi îi îndeamnă a cânta cu un glas : Aliluia! Icosul al 5-lea : Văzând Dumnezeu-Cuvântul zidirea Sa chinuită de tiranul diavol. meşter înŃelept care ai întrecut pe Solomon. maică prealăudată! Condacul al 5-lea : Steaua cea cu strălucire dumnezeiască răsărind din pântecele tău cel preafericit. părinte preafericite! Condacul al 6-lea : După zilele acelea. cămara împărătesei îngerilor. temelia turnului credinŃei. au alergat lăudând într-un glas pe preaînŃeleapta Ana. Ńarină bine roditoare.

că tu pentru aceasta de toată lumea eşti lăudat. liman de scăpare a celor credincioşi. că printr-însa s-a făcut mântuirea neamului omenesc. pentru aceasta te lăudăm pe tine. să ne ridicăm mintea la cer şi să cântăm cu bucurie laudă Celui ce a arătat cele preaslăvite. podoaba Bisericii cea prea-frumoasă. că ziua şi noaptea să cânte lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 7-lea : Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor. că fiica ta a născut pe Hristos Domnul. Bucură-te. maică pururea lăudată! Condacul al 7-lea : Vrând dumnezeiasca Ana să-şi plinească făgăduinŃa. că din sânii tăi ai hrănit pe Împărăteasa făpturii. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai născut pe Împărăteasa cerului. părintele miresei celei cu totul neîntinate. Bucură-te. 45 . cuibul porumbiŃei raiului. Bucură-te. Bucură-te. Ioachime. Bucură-te. Bucură-te. lauda patriarhilor şi a drepŃilor. mijlocitoarea iertării şi a darului. lâna cea preacurată din care s-a Ńesut cortul împăratului. că prin fiica ta s-a plătit datoria strămoaşei. Bucură-te. zicând : Aliluia! Icosul al 8-lea : Cu totul după legile firii a fost naşterea ta. ceea ce ai născut după făgăduinŃă pe Maica luminii. steaua Nazaretului cea mult luminoasă. grabnic ajutător al celor neroditori. pavăza cea nebiruită a credinŃei. maica nădejdii creştinilor. temelia cea neclintită a Bisericii.făgăduită Ńie de la Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. dar fiica ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. stâlpul cel neclintit al Bisericii. din dreptul Ioachim răsărind pe înnoitoarea Evei şi mieluşeaua cea mai înainte vestită de prooroci. ceea ce ai născut pe cea făgăduită lumii. plinitorule al Legii. Ana prealăudată. plinitorul sfaturilor Lui celor nepătrunse. pe pururea Fecioara Maria. reazemul cel nemărginit al credincioşilor. Bucură-te. Bucură-te. că ai purtat în braŃele tale pe fiica Părintelui ceresc. zicând : Bucură-te. Bucură-te. a adus pe prunca cea dăruită ei de Dumnezeu în Biserica Domnului şi în Sfânta Sfintelor a aşezat-o pe ea. Ana. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. începătorule al darului. Bucură-te. Bucură-te. chivot purtător de tăbliŃa darului. pentru aceea auzi de la noi aşa : Bucură-te. Bucură-te. născând pe Dumnezeu-Cuvântul a rămas fecioară. lucrătorul cămării de mire celei preacurate. Bucură-te. păstrătorul tainelor celor nespuse ale lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. părinte preafericite! Condacul al 8-lea : Văzând naştere din făgăduinŃa dăruită de Dumnezeu lui Ioachim şi Anei. Bucură-te. călduros mijlocitor al păcătoşilor. pentru aceasta te lăudăm : Bucură-te. Bucură-te. ceea ce ai născut pe lauda fecioriei. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. auzi-ne pe noi. pentru aceasta cântăm cu bucure : Aliluia! Icosul al 10-lea : Zid de apărare eşti credincioşilor şi turn de scăpare tuturor celor ce aleargă la tine. Bucură-te. că de naşterea ta s-au îngrozit puterile iadului.Bucură-te. grabnică tămăduire a celor neputincioşi. zicând : Bucură-te. părinte preafericite! Condacul al 10-lea : Vrând să mântuiască lumea împodobitorul tuturor. Bucură-te. preafericite Ioachime. că printr-însa s-au deschis nouă uşile raiului. de toată lumea eşti prealăudată. Ana. Bucură-te. Bucură-te. Ioachime. podoaba preastrălucită a arhiereilor. maică lăudată! 46 . Ana. că vezi întru veselie pe fiica ta cea preabinecuvântată. Bucură-te. maică pururea lăudată! Condacul al 9-lea : Nu pricepem de unde vom începe a-Ńi aduce laudă. lauda cea preamărită a drept-credincioşilor. că te desfătezi cu heruvimii în lumina cea necuprinsă. căreia fusese făgăduit. munte înalt care nu te ascunzi de la năzuinŃa noastră. care ai născut pe Împărăteasa cerului şi a pământului. Bucură-te. prea-fericite Ioachim. cea ce ai născut căruŃa cea purtătoare de fulger. luminătorul Legii şi al darului. sau cu ce cununi te vom încununa pe tine. cel prin care începe plinirea făgăduinŃei de mântuire. ceea ce ai crescut pe viŃa cea adevărată. ne-a răscumpărat pe noi din robia diavolului. că dânsa a fost învrednicită a şedea de-a dreapta Fiului său. Bucură-te. Bucură-te. că născând-o pe ea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. locuitorul ierusalimului celui de sus. Bucură-te. Ana. că vezi scaunul cel preaînalt dăruit fiicei tale. cel ce petreci cu arhanghelii. că aceasta a odrăslit pe strugurele vieŃii. Bucură-te. veselia mucenicilor şi a cuvioşilor. acoperământul ceor ce se roagă Ńie cu credinŃă. ceea ce necontenit sădeşti pentru noi darul mântuirii. Bucură-te. rază aducătoare de bucurie. Bucură-te. a venit. Bucură-te. maică preafericită. Bucură-te. Bucură-te. care grăim Ńie : Bucură-te. ceea ce în chip nemijlocit vezi frumuseŃea Dumnezeirii. Bucură-te. vestitorule de bucurie celor din ascunzătorile iadului. lauda patriarhilor şi a proorocilor. cea cu nume de împărăteasă. împreună-vorbitorule cu apostolii. numai să lăudăm cu umilinŃă pe Dumnezeul minunilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce nu ne uiŃi pe noi rudenia ta cea de jos. Bucură-te. Bucură-te. şi întrupânduSe din sângiuirile cele preacurate ale fiicei tale celei cu totul nevinovate. cântând : Aliluia! Icosul al 9-lea : Zicerile sfinŃilor prooroci cele din descoperire dumnezeiască văzându-le plinite şi stând lângă scaunul Dumnezeirii. în lume. că ai purtat scaunul cel împodobit cu chipul Soarelui. că prin mijlocirea ta se mântuiesc cei ce te laudă pe tine. Bucură-te. fântănă de daruri izvorâtoare.

prealăudaŃilor părinŃi. Apoi se zice iarasi Icosul întâi : Îngerul cel mai întâistătător din cer. Bucură-te. şi din toate nevoile izbăviŃi-ne. Bucură-te. preafericită însoŃire. dumnezeiscule părinte Ioachim. cântând lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 12-lea : Lăudând naşterea ta cu cântări de Dumnezeu insuflate. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Ioachim şi Ana. care cântăm : Aliluia! Icosul al 11-lea : Sfeşnic purtător de lumină te are Biserica pe tine. bogăŃia săracilor şi a văduvelor. nădejdea neînfruntată a celor ce te cheamă pe tine. Ana de trei ori fericită. ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine. Bucură-te. Bucură-te. ceea ce mijloceşti nouă bunătăŃile cereşti. rădăcina mlădiŃei celei neveştezite. Bucură-te. părinte preafericite! Condacul al 12-lea : Podoabă de mare cuviinŃă a câştigat Biserica prin pomenirea voastră. cununa cea neveştejită a maicilor. lauda cea mult-strălucită a femeilor. ceea ce eşti dăruitoare îmbelşugată şi de cele pământeşti. Ioachime. Bucură-te. soŃie bineplăcută lui Dumnezeu. luminătorul celor ce sunt în întunericul necunoştinŃei. Bucură-te. a dumnezeieştilor părinŃi Ioachim şi Ana cei ce staŃi lângă scaunul Dumnezeirii. pentru aceea vă rugăm. pomeniŃi-ne pe noi înaintea lui Dumnezeu. Bucură-te. cel ce uşurezi necazurile vieŃii celei grele de purtat. care îndreptezi spre cunoştinŃa cea dumnezeiască pe toŃi cei cu dor te laudă pe tine. Bucură-te. 47 . grabnicule ajutător al celor ce sunt în primejdii. dulce mângâietor al celor întristaŃi. aduceŃi-vă aminte de noi cei de pe pământ. Bucură-te. izbăviŃi-ne cu rugăciunile voastre de chinurile cele veşnice şi de toată ispita. zicând : Bucură-te. Bucură-te.Condacul al 11-lea : Pereche preafrumoasă şi însoŃire de Dumnezeu aleasă. Bucură-te. Bucură-te. cârmuitorul cel bun al celor ce înoată în marea vieŃii. Bucură-te. maică pururea lăudată! Condacul al 13-lea : O. iertarea celor ce mult au greşit. ridicarea strămoşilor. slăvim pe Cel ce cu un dar că acesta te-a învrednicit pe tine şi cu dragoste grăim Ńie : Bucură-te. Bucură-te. cea care împlineşti cererile cele bune ale credincişilor. Ana. născătoarea prea lăudată a Maicii lui Dumnezeu... Bucură-te. că ai născut pe Maica Luminii celei de negrăit. Bucură-te. şi se face otpustul.. Bucură-te. temelia însoŃirii celei de Dumnezeu rânduite. Bucură-te. Bucură-te. pe noi cei ce cu dragoste vă lăudăm pe voi. că împreună cu voi să cântăm lui Dumnezeu : Aliluia! Acest condac se zice de trei ori. Bucură-te. ceea ce eşti vindecare a neputincioşilor şi a bolnavilor. ajutătorul cel preaînalt al mântuirii. îndemnătorul celor însoŃiŃi către fapte bune. primind laudele acestea ale noastre. cei ce sunteŃi acum străluciŃi cu dumnezeiască lumină şi vă veseliŃi cu îngerii şi împreună cu fiica voastră cea de Dumnezeu dăruită. şi Condacul întâi : ÎnsoŃirii celei de Dumnezeu alese. ceea ce ai odrăslit pe viŃa MlădiŃei celei neveştejite..

că roadele blagocestiei cu bucurie aŃi cules. că bogăŃia cea gândită aŃi aflat. cu veselitoare glasuri să le strigăm: BucuraŃi-vă. vă aducem cu umilinŃă graiuri ca acestea: BucuraŃi-vă. dimpreună cu fiii săi: Constantin. 48 . în cetatea marelui Constantin cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu l-aŃi mărturisit şi lepădările pentru bunătăŃile vremelnice ale acestui veac trufaş şi nestatornic. binecinstitorilor creştini. Radu. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. desăvârşit le-aŃi zdrobit.Acatistul SfinŃilor Mucenici BRÂNCOVENI Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin. minunându-ne de mărimea voastră de suflet. Matei şi cu sfetnicul Ianache 16 august După obişnuitul început. că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-aŃi socotit. să aducem cuvioase laude şi cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin. că de frumuseŃea materialnică nu v-aŃi biruit. Drept aceea. preaînŃelepŃilor. căci pentru împărăŃia cerurilor şi pentru neam. multpătimitorilor martiri Brâncoveni. că vitejească răbdare împreună până în sfârşit aŃi arătat. acesta moarte mucenicească a primit. din adâncul inimilor. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. care pentru dreapta credinŃă mult v-aŃi nevoit! Icosul 1: Întregind lanŃul de aur al noilor martiri. Ştefan. voi partea cea bună aŃi ales. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. şi cu sfetnicul Ianache. se zic: Condacele şi Icoasele: Condacul 1: (glasul al 3-lea) VeniŃi. că avuŃia cea stricăcioasă aŃi defăimat. cu neasemănare mai curat decât cel de Ofir. Matei. Ştefan. Pentru aceasta. Radu.

BucuraŃi-vă. căci cunoştiinŃei fapta cea bună aŃi adus. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. al lui Hrîstos viteaz oştean. BucuraŃi-vă. peste patimi. că biruinŃa deplină asupra lumii. ziua şi noaptea. BucuraŃi-vă. căci dulceaŃa cea negrăită a Sfintelor Scripturi aŃi aflat. patru au ajuns mucenici măriŃi. BucuraŃi-vă. mărgăritare şi binecuvântări ale oraşului Bucureşti. căci spunând şi tu întru sine-Ńi: "eu şi neamul meu vom sluji lui Dumnezeu". BucuraŃi-vă. că dumnezeiasca pronie din nefiinŃa în această lume v-a adus. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 4: Lăcaşuri ale Sfântului Duh aŃi ajuns prin mucenicie. BucuraŃi-vă. şi acum Domnului strigi împreună cu pruncii tăi şi cu sfetnicul Ianache: Aliluia! Icosul 3: Silit ai fost de sfatul cel mare al łării Româneşti să primeşti a fi domnitor. că "frica Domnului este începutul înŃelepciunii" şi le-ai adăpat din izvorul cel nesecat al dumnezeieştilor Scripturi. BucuraŃi-vă. ştiindu-te domn în casa şi pe moşia ta. fericite Constantine. iar mai dorită decât toată lumea văzută v-a fost cununa mucenicească. Celui Ce a binevoit a lucra prin voi. FericiŃi suntem noi că Ńi-ai tăiat voia ta şi ai primit greul sceptru domnesc. BucuraŃi-vă. că împreună cu tainicul Ianache îi urzeşti bună sporire. feciorule Constantin. Aliluia! Icosul 2: Din fragedă pruncie ai înŃeles. dar desăvârşitule la minte. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. aŃi primit a pătimi şi a muri pentru Ziditorul tuturor. cu unsprezece odrasle domneşti Dumnezeu te-a blagoslovit. cu toŃii l-aŃi pus. Radule. BucuraŃi-vă. noule Moise al łării Valahiei şi a ei propăşire. pentru care aŃi mers la jertfă având pe buze cântarea îngerească. şi a diavolului aŃi câştigat. căci zilele cele rele ale acestei vieŃi bine le-aŃi chivernisit. pe care de asemenea în frica şi în certarea Lui crescându-i. ne îndemnaŃi pe toŃi cu dorire a vă striga: Bucură-te. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 2: LuminaŃi fiind dintru înălŃime. ridicând mănăstiri. a trupului. BucuraŃi-vă. tu. Bucură-te. bine urmându-l.BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. De aceea de la noi acum auziŃi: BucuraŃi-vă. căci în vremuri mult tulburate prin înconjurări de oşti şi de vrăjmaşi. căci cu osârdie. micule Matei. minunatule Ştefan. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. ca de El să fiŃi şi proslăviŃi. şi tipărind cărŃi cu aleasă hrană duhovnicească. ci mai vârtos ai dorit să domneşti. din izvoarele lor v-aŃi adăpat. Apoi la vreme cuviincioasă învrednicindu-te tainei Sfintei cununii. Bucură-te. blândeŃea şi înŃelepciunea ta au adus bună ocârmuire. căci călătoria aŃi săvârşit şi la limanul ceresc aŃi sosit. Bucură-te. cântarea: Aliluia! Icosul 4: 49 . căci şi voi mult aŃi ajutat poporul lui Dumnezeu să se zidească în duh. cel vrednic de laude multe. Bucură-te. Iubit-ai puterea cerească a harului Sfântului Duh mai vârtos decât pe cea lumească. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 3: Nu ai voit domnie şi stăpânire pământească. biserici. voievodule Constantin. că începutul cel bun. prin Sfinte nevoinŃe şi Sfinte virtuŃi. al fricii de Dumnezeu. BucuraŃi-vă. Cum dar nu vom cânta Stăpânului tuturor. căci râvna voastră nu v-a dat clipă de repaos. Bucură-te. podoabe nepreŃuite ale łării Româneşti.

că roade cereşti aŃi cules după ce cu lacrimi aŃi semănat. Albania. şi Tismana. râvna voastră pentru Sfintele lui Dumnezeu lăcaşuri? Căci unde nu aŃi zidit sau reînnoit biserici. Strehaia. slava.Întunericul necredinŃei şi al neştiinŃei ai izgonit. oraşe şi sate româneşti. Grecia. iubitorilor de Sfinte lăcaşuri şi altare. preafericiŃilor. ca şi din Bulgaria. şi Potlogi. şi bucuria. mănăstiri. Tiflis şi Alep. BucuraŃi-vă. căci cine a năzuit către tine şi l-ai trecut cu vederea sau către cine nu s-a revărsat milostivirea ta mai presus de nădejde? Iată pentru ce limbi. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. căci apoi Psaltirea. de la Mogoşoaia. BucuraŃi-vă. pentru care auziŃi: BucuraŃi-vă. făcând pe creştinii români şi greci. BucuraŃi-vă. Râmnicu Sărat. Sfantului Ierarh Antim Ivireanul. BistriŃa-vălcea. vi se cântă în cea a Sfantului Mucenic Dumitru din Târgovişte. BucuraŃi-vă. bucuria creştinilor evlavioşi. ca şi Solomon. voi cerul şi pământul uniŃi. că şi Mitropoliei muntene frumoasă clopotniŃă i-aŃi zidit. tainic şoptesc cele de la Gura Motrului. că români şi greci cu graiuri alese vă heretisesc. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. şi Ocna Sibiului. căci ne sunteŃi tăria. BucuraŃi-vă. bolniŃe. căci tipăriturile voastre din popor întunericul risipesc. vă spun cele de la Brâncoveni. căci. căci voi. stâlpi de foc ceresc. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. mărite Constantine. evlaviosule domn Constantin. BucuraŃi-vă. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 5: Făclii luminătoare pentru łările Române şi pentru toată Ortodoxia s-au arătat tiparniŃele înfiinŃate sau restaurate de voi la Snagov şi Bucureşti. cărŃile Sfantului Ierarh Antim în Ńară lumina sporesc. podoaba casei lui Dumnezeu. cărŃi de slujbă şi zidire sufletească ne-aŃi dat. că lucrarea voastră mană cerească pentru multe Ńări a însemnat. BucuraŃi-vă. şi împreună pătimitorilor tăi. Treimea Sfântă în ctitoriile voastre toŃi o blagoslovesc. pentru care vă bucurăm pe voi zicând: BucuraŃi-vă. Buzău. din toate părŃile miluite de voi. BucuraŃi-vă. mănăstiri din Sfântul Munte al Athosului. turnul faptelor voastre cele bune desăvârşit l-aŃi înălŃat. şi Viforita. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. vajnici apărători a toată Ortodoxia. auziŃi dinspre Govora. şi Arnota. iviri şi arabi. Mamul. că Marelui Mucenic Gheorghe. schituri. lăcaş luminat în Bucureşti i-aŃi clădit. iar daniile voastre pretutindeni au ajuns. Bine aŃi înmulŃit talanŃii voştri. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă şi vă veseliŃi. BucuraŃi-vă. şi Sadova. comori de vindecări. Scheilor din Braşov. BucuraŃi-vă. 50 . Din tiparniŃe au ieşit Sfinte cărŃi. şi voi multe şi alese lăcaşuri de închinăciune aŃi ridicat. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 6. căci cărŃile voastre şi până astăzi se doresc. vă spun bisericile voastre din Făgăraş. că iviri şi arabi din inimi recunoscătoare vă mulŃumesc. seminŃii. până la muntele Sinai şî Ierusalim răsună cântarea: Aliluia! Icosul 6: Precum Binecredinciosul voievod Ştefan cel Sfânt în Moldova. nevrednicii. şi după dreptate ai fost socotit în vremea ta apărătorul întregii creştinătăŃi ortodoxe. Dar cum oare vom putea lăuda noi. şi lumina cunoştinŃei dumnezeieşti a strălucit peste Ńară. din ostroavele mării greceşti şi de peste tot Răsăritul Ortodox. ai iubit. Râmnicu Vâlcea şi Târgovişte. Dintr-un lemn. Serbia. tipărirea primei Biblii în română aŃi continuat. paraclise. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. unele ca acestea: BucuraŃi-vă. ctitori de mănăstiri şi dăruitori de odoare. striga vouă mănăstirile de la Sâmbăta de Sus. şi popoare îŃi cântă Ńie. trapeze? Pentru toate acestea. să cânte cu toŃii într-un glas: Aliluia! Icosul 5: Slava nepieritoare Ńi-ai dobândit.

vă găteaŃi pentru ziua încununării. postiri. l-aŃi înfruntat. rugăciunea. BucuraŃi-vă. Acestea sunt minunile credinŃei noastre săvârşite în fiii luminii. şi să primiŃi întâi paharul pătimirii. şi jertfei! Lui Dumnezeu Celui minunat întru SfinŃii 51 . vă şopteşte Arhidiaconul întâi mucenic. că şapte ani la dânsa. BucuraŃi-vă. fericiŃi sunteŃi voi. Dar duhul. minciuni. minunatule voievod Constantin. milostenii. Domnului cântând: Aliluia! Icosul 8: MulŃi vrăjmaşi văzuŃi şi nevăzuŃi a stârnit satana asupra voastră. că oastea cerească spre ajutorul vostru grăbeşte. BucuraŃi-vă. Cel închinat în Treime şi spre folosul întregii creştinătăŃi dreptslăvitoare. dă măsură dărniciei şi râvnei de care ai fost şi tu mistuit pentru înfrumuseŃarea casei lui Dumnezeu. BucuraŃi-vă. Neasemuita ei frumuseŃe şi armonie ne îndeamnă a cânta cu glas de prăznuire lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 7: Piatra cea mare a mormântului ce Ńi-ai gătit în biserica cea mare de aici şi azi suspină după moaştele voastre Sfinte. ascultării. BucuraŃi-vă. că pe băutorul de sânge vizir în nedumerire l-aŃi aruncat. BucuraŃi-vă. e ca luceafărul între luminători. din schitul închinat lui de coconul Ştefan. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. viteji netemători de ai semilunii puhoi. auziŃi şi de la schitul patronat de Apostolii SfinŃi. BucuraŃi-vă. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 9: Ritorii cei mult grăitori nu pot să spună cum voi. ploaie de pâre. că puterea cea nebiruită a Sfintei Cruci este cu voi. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. pentru care niciodată n-ai socotit a fi ceva prea scump. şi viclenii învolburând minŃile hainului sultan Ahmet şi sălbaticului său vizir Gin Ali paşa. căci meşterul Manea. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. BucuraŃi-vă. îmbrăcându-vă în platoşa dreptăŃii şi într-armându-vă cu armele luminii. prin smerita pocăinŃă vă întăreaŃi. şi vegheri. ctitoria voastră nu are pereche. bijuterie în piatră v-a izvodit. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 7: Crâiasa ctitoriilor tale. Sfânta Biserică. BucuraŃi-vă. şi urmele paşilor voştri sunt pretutindeni la Hurezi şi în schiturile ce aŃi ridicat închipuindu-le în semnul crucii dimprejur.Voi însă. drept care cu smerenie vă lăudăm. BucuraŃi-vă. cu osteneală şi fără preget s-a trudit. BucuraŃi-vă.BucuraŃi-vă. Dar voi. v-a strigat dintru înălŃime schitul ocrotit de Botezătorul Ioan. căci pentru aceasta veŃi fi şi mărturisitori neînfricaŃi. feciori domneşti şi ai voştri părinŃi. ai marilor împăraŃi bizantini adevăraŃi următori. BucuraŃi-vă. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. tatăl minciunii şi ucigaşul de oameni. prin rugăciuni stăruitoare. iscusit urzitor. Sfânta mănăstire Hurezi-vălcea. iconomi buni ai Domnului. BucuraŃi-vă. ci împotriviri a pus în calea voastră cea luminoasă. căci mănăstirea din Halki şi biserica Sfântului Gheorghe din Bucureşti au primit această comoară de nepreŃuit. BucuraŃi-vă. grăind: BucuraŃi-vă. multa voastră lucrare săvârşită spre slava lui Dumnezeu. ce fapte bune pururea râvneaŃi. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 8: Nu a răbdat mai mult vrăjmaşul neamului omenesc. că înaintea crudului sultan fiind aduşi. că iadul cu slugile lui asupra voastră se porneşte. aŃi putut merge cu neclintita hotărâre şi pe calea cea strâmtă cu inimi pline de bărbăŃie. pentru care auziŃi de la noi aşa: BucuraŃi-vă. menită să fie lăcaş de îngropare pentru tine şi tot neamul tău. de neam domnesc fiind şi crescuŃi în desfătări.

BucuraŃi-vă. că aŃi sângerat cumplit. a curŃii sale. ba chiar şi pietrele din drumul vostru. BucuraŃi-vă. Către care îndreptându-vă cu toŃii. cântaŃi în inimile voastre: Aliluia! Icosul 11: IstoviŃi de chinuri şi suferinŃe. văzându-vă urcaŃi în care şi duşi spre łarigrad. căci călătoria voastră. iar doamna Maria ar fi trebuit să o cinstească pe Preasfânta ei ocrotitoare. feciori. că dintre voi şase. îngerilor şi oamenilor v-aŃi făcut privelişte înfricoşată şi de mirare. iar noi. cununa şi slava mucenicească au dobândit. în ea voim să murim". care pe voi vă însoŃeşte. BucuraŃi-vă. când împlineai 60 de ani de viaŃă. căci cu cleşte roşit în foc v-au ars pe piept şi la subŃioară. care cu îngrozire vicleană le făgădui viaŃa dacă se vor lăsa de legea lor şi vor trece la legea turcească. şi a călăului cu iataganul scos. strujiŃi ca mucenicii de odinioară. aŃi fost aduşi înaintea cruntului sultan. BucuraŃi-vă. harul Lui vă lumina. pe Hecuba din vechime în slavă cu neasemănare o covârşeşte. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 10: Ajunşi în cetatea Sfântului împărat Constantin. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. Pentru aceasta nici noi nu vom tăcea. vă încălzea şi vă întărea. au stat vitejii mărturisitori în faŃa păgânului tiran. că în lanŃuri şi cătuşe v-au dat ai voştri pârâşi. că mărita doamnă. ci vom grăi către voi: BucuraŃi-vă. că tari ca diamantul aŃi rămas voi în ortodoxie.Săi pentru aceasta împreună să-I cântăm. şi gineri. de la Domnul slavei aŃi luat. să se abată mânia urgiei păgâneşti asupra casei voastre celei blagoslovite. că de împăratul împăraŃilor aŃi hotărât să nu vă lepădaŃi. cu a Sfântului SfinŃitului Mucenic Ignatie s-a asemănat. BucuraŃi-vă . în ea ne-am născut şi am trăit. a fost aleasă de păgâni spre mărirea nenumăratelor tale dureri. Plângeau cu amar şi jale neostoită toŃi locuitorii Bucureştilor. cu toŃii. Râspunsu-i-a Vodă Brâncoveanu: "Noi de legea creştinească nu ne lăsăm. cu capete descoperite. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. Duhul Cel Preasfânt se ruga întru voi cu suspine negrăite. că spre mărturisirea lui Hristos aŃi pornit. lăudând pe Cel Ce v-a slăvit în viaŃă şi după moarte. că în temniŃa întunecată şi umedă aŃi fost închişi. BucuraŃi-vă. vă fericim zicând: BucuraŃi-vă. în bezna şi frigul ce înduraŃi înlănŃuiŃi. precum acela. învăŃându-vă să mulŃumiŃi fierbinte lui Dumnezeu pentru toate şi săI cântaŃi: Aliluia! Icosul 10: Cine va putea spune mulŃimea caznelor şi a chinurilor la care aŃi fost supuşi vreme de aproape patru luni. domn. BucuraŃi-vă. în grele lanŃuri ferecaŃi. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. Căci porŃile cele grele ale temniŃei deschizându-le. Aliluia! Icosul 9: În Sfânta şi Marea Vineri a Patimilor Domnului nostru Iisus Hristos. BucuraŃi-vă. că aŃi crezut cu neclintire în viaŃa veacului ce va să fie. cu judecăŃile Sale înfricoşate şi neajunse minŃilor noastre întunecate. a îngăduit Iubitorul de oameni. slăvite voievod. spre înfricoşata cercetare. că Mântuitorul Hristos şi Preacurata Sa Maică din înălŃime vă priveau. sub pază aspră. că toŃi SfinŃii şi toate puterile cereşti pentru voi se rugau. prin care aŃi covârşit chiar şi pe mulŃi dintre mucenicii cei din vechime. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. lămurindu-vă ca aurul cel curăŃit de şapte ori în foc. că veşnica răsplătire cerească. BucuraŃi-vă. cu picioare goale şi numai în cămăşi. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 11: Ziua împărătescului praznic al Adormirii Maicii lui Dumnezeu. aŃi fost aruncaŃi în înfricoşata temniŃă Şapte Turnuri. BucuraŃi-vă. pentru ultima şi cea mai grea înfruntare. Apoi către copiii 52 . că pe Domnul domnitorilor în pătimire Il urmaŃi. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă şi pentru mult îndurerata doamna Maria.

voi partea cea bună aŃi ales. Ortodoxie. minunându-ne de mărimea voastră de suflet. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. grele. Nu ne-au mai rămas decât sufletele. BucuraŃi-vă. că vicleanul şarpe nu v-a putut amăgi cu nimic pământesc. vă aducem cu umilinŃă graiuri ca acestea: BucuraŃi-vă. ci să le ducem curate înaintea Mântuitorului nostru lisus Hristos. BucuraŃi-vă. De aceea drept este ca acum să auziŃi: BucuraŃi-vă. dar mai apoi. ocrotitori ai Bucureştilor şi mijlocitori pentru toată suflarea românească. că puitorul de nevoinŃe Hristos întru cele cereşti v-a primit. BucuraŃi-vă. Drept aceea. îmbărbătânduse. că de frumuseŃea materialnică nu v-aŃi biruit. căutaŃi dintru înălŃimea fericitei şi nesfârşitei vieŃi cereşti către noi. cu neasemănare mai curat decât cel de Ofir. căci îngerii cu cununi cereşti de voi s-au apropiat. eu şi pruncii pe care mi i-a dat Dumnezeu". neam. şi nu ne lăsaŃi să ne lepădăm de Sfânta credinŃă prin viaŃa păgână. singur mergând şi-a aşezat capul pe butuc. Celei de o fiinŃă. că la momiri şi îngroziri neplecându-vă. oşteni viteji şi nebiruiŃi ai împăratului Ceresc. că se îngrozesc tiranii şi răucredincioşii privindu-vă sau amintindu-şi de voi. şi primind puŃina noastră rugăciune ca pe o gângurire pruncească. după vrednicie. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. a darului şi a iubirii lui Hristos aŃi răbdat şi de El v-aŃi încununat. căci astfel toate păcatele voastre cu desăvârşire le spălaŃi. şi cereŃi îndurare pentru noi de la Preacurata Stăpână. BucuraŃi-vă. că pentru dragostea lui Hristos toate gunoaie le-aŃi socotit. Să spălăm păcatele noastre cu sângele nostru". BucuraŃi-vă. SfinŃilor martiri Brâncoveni. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 12: De a şi şovăit Mateiaş pentru o clipă. râvnind cu dorire prealuminatei cete a SfinŃilor mucenici. ca înŃelepciune de sus şi milă bogată să dobândească. BucuraŃi-vă. legea păgânului Mahomed aŃi defăimat. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. învingătorilor. pururea să-I cântăm împreună cu voi în negrăita bucurie a împărăŃiei Sale: Aliluia! Apoi se zice iarăşi Icosul 1: Întregind lanŃul de aur al noilor martiri. solitari pentru ea. desăvârşit le-aŃi zdrobit. mijlociŃi de la Dumnezeul milei şi al îndurărilor să ne izbăvească de chinurile cele veşnice ca. BucuraŃi-vă. că pentru legea cea nouă. şi iadul aŃi biruit. care aŃi biruit şi v-aŃi încununat. aducem vouă aceste cântări de laudă: BucuraŃi-vă. din care curgeau pârâiaşe de lacrimi pentru nespusa durere vremelnică şi apropiata fericire veşnică. în care va cânta în veci de veci Sfintei. că bogăŃia cea gândită aŃi aflat. prin cuvintele domnescului său părinte. şi sărmanii de noi. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. căci cuvintelor amăgitoare ale vicleanului sultan nu v-aŃi plecat. că avuŃia cea stricăcioasă aŃi defăimat. ca un prunc. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. Pentru aceasta. BucuraŃi-vă. în cetatea marelui Constantin cu îndrăzneală pe Hristos Dumnezeu l-aŃi mărturisit şi lepădările pentru bunătăŃile vremelnice ale acestui veac trufaş şi nestatornic. 53 . moartea.săi zise: "Fiilor. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. mari. să nu le pierdem şi pe ele. că la botezul cel dintâi acum pe cel al sângelui îl adăugaŃi. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! Condacul 13: (acest condac se zice de trei ori) O. mântuiŃi fiind. rugători bineprimiŃi pentru Ńară. BucuraŃi-vă. fiŃi bărbaŃi! Am pierdut tot ce aveam pe lumea asta pământească. BucuraŃi-vă. Dar în inima lui vitează răsunau cu putere cuvintele prooroceşti: "Iată. şi nepocăite păcate. şi nedespărŃitei Treimi: Aliluia! Icosul 12: Cădeau ca spicele sub secera capetele copiilor domneşti şi al credinciosului Ianache sub ochii voievodului. cei împovăraŃi de multe. căci prin tare hotărâre păcatul. BucuraŃi-vă. înaintea fiorosului gâde. preaînŃelepŃilor.

şi a diavolului aŃi câştigat. BucuraŃi-vă. binecinstitorilor creştini. bine săvârşind. în loc să ajungem. şi aŃi ajuns lăcaşuri sfinŃite. pentru cele care cu gândul. acesta moarte mucenicească a primit. care pentru dreapta credinŃă mult v-aŃi nevoit! După aceea zicem această: RUGĂCIUNE O. după dumnezeiasca dreptate. stăpânirea domnească. Hristos Dumnezeu. călătoria vieŃii prin valea ispitirii şi a plângerii acestui veac înşelător. care în tot ceasul în nenumărate chipuri ne primejduim. grele. hotărârea. ca aurul trecut prin foc de şapte ori v-aŃi lămurit. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. ca unii ce suntem îngreunaŃi de multe. şi care pentru multa noastră lenevie şi mândrie. care să ne apropie de evlavioasele voastre lucrări şi de Sfintele voastre virtuŃi. sarea pământului şi lumina lumii.BucuraŃi-vă. cu cuvântul. că biruinŃa deplină asupra lumii. că roadele blagocestiei cu bucurie aŃi cules. o umbră. am ajuns ticăloşiŃi şi asupriŃi. fericiŃilor. şi Sfântul Duh Dumnezeu s-au sălăşluit. Fiul. şi pentru ce la chinurile cele veşnice nicicând cugetând. prin lăcomie materialnică în prăpastia iubirii de plăceri de care ruşine este a şi grăi ne-am prăvălit. şi nepocăite păcate. BucuraŃi-vă. mai mult decât femeia cea gârbovă de ele ne-am pironit. Cel minunat întru SfinŃii Săi. sănătatea. spre a îndrepta către voi. şi cu sfetnicul Ianache. prin care să lăudăm mult-râvnitoarea voastră viaŃă. iar noi. Ce răspuns vom da oare înfricoşatului. Singur Adevărat. cuvioasa neiubire de agoniseală defăimând. smerita noastră rugăciune. judecata. Dar unde şi către cine vom putea alerga. de adevăraŃi eroi ai Ortodoxiei. şi dreapta răsplătire. dimpreună cu fiii săi: Constantin. prin înŃelepte osteneli. după cum Sfântului 54 . BucuraŃi-vă. iar cugetarea către cele cereşti cu totul o am nimicit. SfinŃilor martiri Brâncoveni. Pentru aceasta. socotind toată slava veacului de acum ca pe un fum. ca pe Hristos în veci să-L dobândiŃi. necazuri. care pentru dreapta credinŃă bine v-aŃi nevoit! şi Condacul 1: VeniŃi. Matei. O. şi de înfricoşate şi negândite nevoi. şi mai mult decât necredincioşii şi rău credincioşii iubind prostia şi neruşinarea patimilor ne-am păgânizat. frumuseŃile mincinoase şi stricăcioase ale acestui veac trufaş şi nestatornic pururea râvnind. pentru noi se huleşte tot mai mult între neamuri numele cel preasfânt şi de mare cuviinŃă al lui Dumnezeu Cel Unul. Dar cum oare s-ar fi putut să nu ajungem până aici? Voi. în care Tatăl. a trupului. mai mult decât toŃi. iar noi. de buna voie. şi bunilor biruitori mucenici Brâncoveni! CăutaŃi dintru înălŃimea slavei cereştilor voastre lăcaşuri către noi. căci ştim prea bine că de neînlăturat este pentru fiecare dintre noi moartea. din adâncul inimilor. şi cu fapta am lucrat. nevrednicii. mari. şi însăşi viaŃa voastră. deşi din mila proniei dumnezeieşti săraci şi strâmtoraŃi fiind. întru atâta desfătare şi avuŃie pământească aflându-vă. cu buna nădejde. şi nimic bun nu aflăm întru noi. că vitejească răbdare împreună până în sfârşit aŃi arătat. cu veselitoare glasuri să le strigăm: BucuraŃi-vă. multa avere. neveştejită cunună mucenicească aŃi primit! Ce graiuri vom îndrăzni a vă aduce noi. şi de la împăratul slavei. prin care v-aŃi făcut privelişte de multă mirare oamenilor şi îngerilor? Cu adevărat ar trebui mai degrabă să iubim noi tăcerea. căci pentru împărăŃia cerurilor şi pentru neam. ca şi către aceia care. comoara Sfintei şi dreptei credinŃe până în sfârşit o aŃi păzit. SfinŃilor. Radu. precum şi sfârşitul vostru vitejesc. şi către voi. de buni iconomi şi credincioase slugi ale Preasfintei Treimi. după cuvântul Stăpânului. să aducem cuvioase laude şi cântare duhovnicească dreptcredinciosului voievod Constantin. Pentru aceasta. în toată viaŃa voastră dorirea nestricăcioaselor bogăŃii ale harului neîncetat aŃi avut. Dreptului. covârşiŃi de boli. dacă nu către Atotputernicul şi Atotştiitorul Dumnezeu. şi în Treime închinat. pagube. şi de nimeni siliŃi. mult-pătimitorilor martiri Brâncoveni. şi o nălucire de vis amăgitor. şi să ne dea o cuvioasă îndrăzneală. în primejdia de a ajunge în ele mai jos decât cei care pe Dumnezeu nu l-au cunoscut din dobitoceasca înŃelegere ne aflăm. şi Nemitarnicului Judecător. Ştefan. pe toate gunoaie le-aŃi socotit. Voi. care.

pe Tatăl. preafericiŃilor martiri. pentru toŃi cei ce aleargă către voi cu credinŃa tare şi umilinŃa nefăŃarnică. şi a diavolului. dimpreună cu voi şi cu toŃi SfinŃii care I-au bineplăcut Lui de la începutul veacurilor. până la suflarea noastră cea mai de pe urmă. să ne cheme la El pe toŃi. răscumpărând vremea trecută. şi pe Sfântul Duh. a trupului. pe care rău am cheltuit-o fiind întunecaŃi de neştiinŃă şi biruiŃi de urâte gânduri şi de patimi de necinste. 55 . Amin. în vecii vecilor. prin Sfintele şi pururea primitele voastre rugăciuni. să ne deschidă uşa luminii Sale spre a ne trezi cu un ceas mai devreme. o. mai strălucitoare decât razele soarelui în mâinile Ziditorului tuturor. MijlociŃi pentru noi toate cele bune şi de folos pentru luminarea ochilor minŃilor şi inimilor noastre celor întunecate de grija vieŃii de acum. pentru Ńara şi neamul vostru. să-L slăvim pe Dumnezeul vieŃii noastre. pe Fiul. în nespusa fericire a împărăŃiei Sale. curăŃite prin botezul sângelui. CereŃi pentru noi şi statornicia neclintită şi tăria de diamant ce aŃi avut până ce v-aŃi dat sufletele voastre. Nu ne lăsaŃi să ne netrebnicim mai mult şi stăviliŃi alunecarea noastră spre robia lumii.Macarie cel Mare i s-a descoperit. dobândirea întru cunoştiinŃa a mărgăritarului celui de mult preŃ al binecinstitoarei şi lucrătoarei prin dragoste credinŃe. rugătorilor fierbinŃi către Dumnezeu pentru toată lumea. pentru Ortodoxie. ca să voim să lucrăm în via şi pe ogorul Lui. râvna aprinsă şi neostoită pentru fapta bună ce v-a însufleŃit pe voi. PlecaŃi spre milă şi îndurare pe milostivul şi iubitorul de oameni Dumnezeu. învrednicindu-ne şi noi părŃii celei de-a dreapta. Ca astfel. preŃuirea lui mai mult decât lumina ochilor şi decât viaŃa aceasta vremelnică.

cei ce aveŃi îndrăzneală către Dumnezeu. Zotice. care paharul suferinŃelor cu bucurie a băut. Atal. 56 .Acatistul SfinŃilor Mucenici de la NiculiŃel: Zotic. De accea şi noi cu dragoste să-l cinstim. se zic: Condacele şi Icoasele Condacul 1: VeniŃi toŃi credincioşi să lăudăm pe Zotic. Mucenicii lui Hristos. cu botezul sângelui s-a botezat şi până la moarte a urmat lui Hristos. zicând: Bucură-te. Kamasie şi Filip 4 iunie După obişnuitul început. care au propăvaduit adevărata credinŃa şi au primit cununa cerească. SfinŃilor Mucenici. fericiŃilor. martirul lui Hristos. din toate nevoile sloboziŃi-ne pe noi. Mucenicul. Iar Voi. Bucură-te. pe Camasie şi pe Filip. al crucii apărător zelos. rugători fierbinŃi pentru sufletele noastre! Icosul 1: Cu dreaptă credinŃă şi evlavie se cuvine să lăudam pe Zotic. pe Atal. care strigăm: BucuraŃi-vă.

Bucură-te. îl voi mărturisi şi Eu pe el înaintea Tatălui Meu. Mucenice Zotice. că pe Hristos înaintea tiranilor ai mărturisit. Bucură-te. ca dreapta credinŃa în a ta inimă ai purtat. Bucură-te. cu îndrăzneală ai mărturisit pe Hristos în privelişte şi pe mulŃi dintre cei ce erau de faŃa la lumina dreptei credinŃe i-ai adus. mult pătimitorule pentru Hristos! Condacul 3: Atale. al credinŃei noaste soare. Bucură-te. trandafir din grădina părintească. nestemată scumpă duhovnicească. pe mulŃi la dreapta credinŃă i-a povăŃuit şi pentru Hristos sufletul sau şi-a pus pentru care cu buna cuviinŃa îl lăudăm. Zotice. pe Dumnezeu din toată inima la-i iubit si cu gura la arătare L-ai mărturisit. Bucură-te. Atale. Mucenicul Camasie. Bucură-te. că a ta credinŃă prin fapte ai arătat. Bucură-te. că prin tine credinŃa vie s-a arătat. al Bisericii far prealuminat Bucură-te. ascuns sub pământ. viteazule ostaş al lui Hristos! Condacul 2: Zis-a Domnul: "Oricine Mă va mărturisi pe Mine înaintea oamenilor. că ale tale moaşte s-au găsit în mormânt. ca pentru adevăr toate ai suferit. Bucură-te. comoara sfântă strămoşească. rugătorule pentru obştea creştinească. Bucură-te. Bucură-te. Atale. mărgăritar de preŃ. Bucură-te. că pentru Hristos sufletul Ńi-ai pus. zicând: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cetatea al Ierusalimului ceresc. Bucură-te. tu de sine-Ńi cu totul te-ai lepădat şi Crucea lui Hristos până la moarte ai purtat. Bucură-te. al Bisericii luceafăr neapus. ca sângele tău tot pământul nostru a adăpat. din buciumul vieŃi răsărind si multa roadă duhovniceasca aducând. ales al Biserici dreptmăritoare. Drept aceea şi tu. pentru care noi smeriŃii Te cinstim cu evlavie. Bucură-te. Bucură-te. mlădiŃă sfântă rod preafrumos. că Dumnezeu din cer spre tine a căutat. zicând: Bucură-te. pentru Dumnezeu cel în Treime închinat din toată inima l-ai iubit şi pe Hristos Domnul înaintea tuturor L-ai propovăduit. care glasul Evangheliei ai ascultat. Bucură-te. Mucenice Atal. că în chinuri spre Cruce ai privit. strigând: Aleluia! Icosul 3: Altă mlădiŃa cuvântătoare. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. minunată viŃa din tulpina lui Hristos. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul 2: Îngereasca viată pe pământ ai petrecut. că de ruşinarea sufletului ai scăpat. Bucură-te. al Evangheliei vestitor neînfricat. Prea Fericite. că Lui înfocată dragoste ai purta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că de ucidea trupului nu te-ai înspăimântat. 57 . care este în Ceruri". că a lor cruzime ai biruit. al cetăŃii Noviodunum fiu duhovnicesc.

că împreună cu ei cununa ai primit. Bucură-te. Mucenice Filipe. Bucură-te. Bucură-te. Apostolul câtre Hristos: ?Doamne arată-ne noua pe Tatăl şi ne va ajunge nouă". lui Dumnezeu din inimă cântai: Aleluia! Icosul 4: Rază a Soarelui celui de taină ai fost pe pământul Scythiei Mici. pentru care te lăudăm: Bucură-te. că prin a ta osteneală aceasta însutit ai rodit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că prin gura ta sa vestit mântuirea. Bucură-te. Filipe. că Sfintele Tale Moaşte. Bucură-te. că celor ce se roagă Ńie ajutor dăruieşti. Iar tu. Prea ÎnŃelepte. Mucenice. că privind la acesta mulŃi la adevăr s-au întors. Bucură-te. privind spre Dumnezeul cel in Treime slăvit. că pe Soarele cel veşnic la toŃi ai arătat. că te-ai împotrivit celor deşarte. Bucură-te. căci pe păgâni iau luminat. Bucură-te. Bucură-te. Filipe. Atunci. să te rogi pentru noi păcătoşii ca să ne izbăvim de osânda. Bucură-te. că albinei te-ai asemănat şi la florile duhovniceşti ai zburat. că de cele cereşti ai avut parte. că pentru acesta econom credincios te-a pus. Bucură-te. care pentru noi la Dumnezeu mijloceşti. Bucură-te. Bucură-te. SfinŃii lumea vor judeca.Bucură-te. Bucură-te. Zotic. că pătimirile tale multora le-a fost de folos. Camasie. vitejeşte ai pătimit. Bucură-te. că primând har. te-ai închinat lui. Zotic. cu cei ce cu tine au pătimit. care pe cei din păgânătate i-ai îndreptat. Camasie. Zotice. că duhul tău l-a sine l-a luat. că a viŃei cunună de la Hristos ai dobândit. Bucură-te. că a lui Hristos Cruce în inimă ai primit. că sămânŃa Cuvântului bun ai primit. vrednicule următor a lui Hristos! Condacul 4: Aprins fiind de dragoste câtre Iisus Hristos. Bucură-te. Bucură-te. căci in vremea judecaŃii de apoi. auzi-ne si pe noi care te lăudăm cu unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul 5: După nemincinoasa mărturie a Scripturii . mânia tiranilor ai înfruntat şi cu mare bărbăŃie chinurile morŃi ai răbdat. Bucură-te. că prin ele daruri multe dobândesc. Filipe. că talantul tău cu dobândă Lui Hristos l-ai adus. că haina sufletului tău cu sânge mucenicesc s-a împodobit. creştini le cinstesc. că pentru Nunta Mirelui cu ea te-ai pregătit. că în ogorul Lui cu râvnă ai lucrat. viteazule ostaş al lui Hristos! 58 . Mărturisitor al Evangheliei lui Hristos! Condacul 5: Zis-a oarecând Filip. pe păcătoşi îi vor mustra. că de chinuri nu te-ai lepădat. că mierea credinŃei din Scripturii ai adunat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. prin faptele lor bune. că în Evanghelie ai crezut fără şovăire. pe Hristos înaintea tuturor mărturisind pentru care te rugăm. Bucură-te. tu Mucenice a lui Hristos. rodul Dumnezeului cel adevărat. căci privind cu ochii mintii la veşnica fericire. Bucură-te.

că la tine în rugăciuni smerite venim. Bucură-te. Camasie. că pe Hristos în inimă ai purtat. cetăŃean al Cereştii ÎmpărăŃii. Bucură-te. Camasie. cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8: 59 . că frica cea curată de Dumnezeu ai avut. Bucură-te. iar tu având îndrăzneală către Dumnezeu. Bucură-te. că pomenirea ta cu laude o cinstim. cu smerenie pe pământ ai vieŃuit şi cu bucurie pentru Hristos cu moartea te-ai însoŃit. Bucură-te. văzând-o tiranii cei păgâni. care la izvorul vieŃii ai alergat. mult pătimitorule pentru Hristos! Condacul 7: Asemenea lui Avraam şi Ucenicilor lui Hristos. Bucură-te. că spre cele cereşti ai râvnit. prieten lui Dumnezeu te-ai făcut. Bucură-te. Mucenice Atal şi de odihna veşniciei vieŃi te-ai învrednicit. către veşnicie alergătorule. că prin a ta solire ei primesc grabnic ajutor. prin nevoinŃe ai primit de la Hristos. Camasie. că celor ce te cheamă eşti mare apărător. Bucură-te. care negrăit pe Hristos ai iubit. Bucură-te. împreună cu Îngerii. cântând: Aliluia! Icosul 7: Hotărârea cea neclintită a credinŃei tale. al muceniciei doritorule.Condacul 6: ToŃi fii Bisericii dreptmăritoare cinstesc Sfintele Tale Moaşte. Bucură-te. că cele trecătoare întru nimic le-ai socotit. Pentru aceasta viaŃa veşnică ai dobândit şi acum cu Îngerii Îl lauzi. Vas ales al Domnului fiind. Bucură-te. moştean al nepieritoarelor visterii. roagă-te pururi pentru noi smeriŃii. că poruncile Lui ai păzit şi până la moarte pentru dragostea Lui ai suferit. Bucură-te. roagă-te pentru noi care te lăudăm zicând: Bucură-te. că pe Dumnezeu cel Viu ai căutat. că pentru aceasta viaŃa veşnică ai moştenit. că pe cele veşnice mult le-ai preŃuit. Bucură-te. Bucură-te. Tu însă cu bucurie moartea pentru Hristos ai primit. vrednicule următor al lui Hristos! Condacul 8: Ierusalimul cel ceresc în minte avându-l Camasie. Atale. Bucură-te. Bucură-te. după multe chinuri au poruncit a te da morŃii. iar acum în Ceruri. Bucură-te. Bucură-te. pentru care noi cu laude te cinstim: Bucură-te. Bucură-te. că moartea cu bucurie ai aşteptat. Bucură-te. că voia Lui cu osârdie ai făcut. Bucură-te. Atale. cerbule însetat. Bucură-te. Atale. Bucură-te. care te cinstim şi lui Dumnezeu cântăm: Aliluia! Icosul 6: Veşmântul cel luminat al nestricăciunii. Bucură-te. Zotice. că Pătimirea Ta Sfântă ne-a fost de folos. Prea Fericite. îndreptătorul nostru al celor de jos. al credinŃei diamant luminos. râvnitorule al raiului celui prea frumos. că pentru dragostea Lui mult ai suferit.

Zotice. că la limanul odihnei ai ajuns. de a nădăjdui spre Dumnezeu şi fără de frică pe Hristos înaintea tiranilor a mărturisi şi de vremelnica viaŃă a nu te îngriji. că acolo cunoşti adâncul cel de nepătruns. floare cu mireasmă de nespus. Bucură-te. Atale. Bucură-te. Bucură-te. a Scythiei Mici. rugătorule. Bucură-te. Pentru care noi nevrednicii îndrăznim a te cinsti prin acestea: Bucură-te. Bucură-te. Zotice. Bucură-te. Bucură-te. Atale. al Adevărului martor neînfricat.Adevărul ai mărturisit. al creştinilor comoara cerească. mlădiŃă. că de acolo simŃi mângâierea celor cereşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. spre a dobândi învierea sufletului şi a cânta Lui în veci laudă: Aliluia! Icosul 9: Slavă şi mulŃumire să aducem lui Dumnezeu pentru aflarea Sfintelor Moaşte ale martirului Zotic şi ale celor împreună cu dânsul pătimitori. că frumuseŃi de nevăzut nouă pururi priveşti. Bucură-te. pentru care. poporul cel dreptcredincios te laudă. după cuviinŃă. că în slăvite cântări acum te veseleşti. La toŃi smerit să ne închinam şi pe Zotic să-l lăudăm. Bucură-te. care Biserica noastră cu rugăciunile sale o păzeşte şi împreună cu noi cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 10: De mare fericire şi cinste pământul nostru s-a învrednicit prin aflarea moaştelor tale şi ale celor ce împreună cu tine au pătimit. oşteanul lui Hristos.Gata a fost inima ta. sprijinul rugilor noastre stăruitoare. Bucură-te. al ÎmpărăŃiei Cerului moştenitor. al Evangheliei propovăduitor. zicând: Bucură-te. a Tomisului podoabă duhovnicească. a cetăŃii Noviodunum avere. Bucură-te. al nostru către Domnul. Bucură-te. cu rod de mult folos. Filipe. al strămoşilor noştri luminător. Bucură-te. Bucură-te. a credincioşilor mângâiere. Bucură-te. al credinŃei Ortodoxe. că împreună cu SfinŃii te proslăveşti. al Bisericii sfeşnic luminat. Voitai a te jertfi lui Dumnezeu cu trupul. Filipe Mucenice. fiu iubitor al Bisericii dreptmăritoare. Mucenice Filipe şi l-ai aflat ca aurul lămurit înaintea Domnului. Bucură-te. că împreună cu Îngerii eşti vieŃuitor. mărturie creştinească. că pentru El cumplit ai pătimit. Bucură-te. Bucură-te. mărgăritar al Ierusalimului de Sus. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a Dobrogei dăruire dumnezeiască. zicând: Bucură-te. 60 . Bucură-te. mărturisitor al Evangheliei lui Hristos! Condacul 9: Pusu-Ńi-ai sufletul pentru Hristos. al Bisericii crin prea frumos. că pe Hristos . viteazule ostaş al lui Hristos! Condacul 10: VeniŃi toŃi iubitori de dreaptă credinŃă să aducem închinăciune lui Zotic. apărătorule. Filipe. Bucură-te. Bucură-te.

a Bisericii podoabă frumoasă. al lui Hristos vrednic slujitor. a Soarelui dreptăŃii rază luminoasă. Atal. Mucenice. Bucură-te. cel ce cu bărbăŃie urgia chinurilor ai primit. prin îndelungă răbdare. iar acum. Bucură-te. vrednicule următor al lui Hristos! Condacul 12 : Dragoste şi credinŃă fierbinte către Hristos având. că dorire cerească ai avut. al păgânilor biruitor. Bucură-te. că în viaŃă fiind. nepreŃuit odor. Camasie. Bucură-te. că slava deşartă ai trecut-o cu vederea. pururi stând înaintea Domnului. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Camasie. cântând lui Dumnezeu laudă: Aliluia! Icosul 11: Nu te-ai temut de cei ce ucid trupul. îl cinstim. alergătorule spre veşnica fericire. că iubirea lui Hristos în tine s-a sălăşluit. care cu umilinŃă te lăudăm. că vremelnicele dureri ne le-ai luat în seamă. cu bărbăŃie pe tirani i-ai înfruntat şi pentru adevăr trupul la chinuri Ńi l-ai dat. că acum în ceruri cu drepŃi te veseleşti. că de sfârşit mucenicesc te-ai învrednicit. Bucură-te. al sufletelor noastre făclie luminoasă. De aceea. Bucură-te. că până la sânge şi moarte ai suferit. mult pătimitorule pentru Hristos! Condacul 11: Să se bucure NiculiŃel. Bucură-te. Bucură-te. ai dobândit. Bucură-te. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 12 : Mucenicului Filip laudă din toată inimă să-i aducem. cu mare îndrăzneală pe Hristos ai mărturisit şi sufletul tău prin răbdarea chinurilor.Bucură-te. că prin fapte tăria credinŃei ai arătat. că pentru dragostea Lui în chinuri te-ai jertfit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. măslin al raiului celui mult dorit. Atale. al raiului mult râvnitor. Mucenice Camasie. că slava cea veşnică Ńi-a fost mângâierea. Bucură-te. că prin aflarea moaştelor tale. că prin a ta solire pe noi ne mântuieşti. că de tirani nu te-ai temut. sufletul Ńi-ai dobândit. următorul lui Hristos cel adevărat. Bucură-te. că prin ele Biserica s-a împodobit. Bucură-te. că acesta jertfă vie lui Dumnezeu s-a dat şi sufletul pentru El şi-a pus. Bucură-te. Bucură-te. dreapta credinŃă s-a întărit. Prea Lăudate Camasie. Bucură-te. că. se roagă pentru noi care îl cinstim. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că mare vistierie duhovnicească din el s-a arătat şi astăzi toŃi credincioşii cu inimă curată pe Mucenicul lui Hristos. că de moarte nu Ńi-a fost teamă. Bucură-te. doritorule fierbinte pentru a ta mântuire. zicând: Bucură-te. al Scythiei Mici. Auzi-ne pe noi nevrednicii. Bucură-te. al cereştilor locaşuri locuitor. la Cer ai râvnit. Bucură-te. zicând: Bucură-te. Bucură-te. al nemurii moştenitor. Filipe. a creştinilor podoabă aleasă. Bucură-te. 61 .

Alat. Zotic. prin solirile voastre. mărturisitorule al Evangheliei lui Hristos! Condacul 13: O Prea FericiŃilor Mucenici ai lui Hristos: Zotic. acum si in veacul viitor: Aliluia! Acest Condac se zice de trei ori. rugaŃi-vă prea Milostivului Dumnezeu pentru Biserica noastră dreptmăritoare si pentru poporul cel credincios ca sa dobândim prin rugăciunile voastre indurare pace si har. iar prin Sfintele Voastre Moaşte. Camasie şi Filip. cerându-vă să ocrotiŃi prin sfintele voastre rugăciuni Ńara aceasta şi Biserica noastră cea dreptmăritoare şi pe toŃi cei ce cu buna cucernicie aleargă la sprijinul vostru şi va pun mijlocitori către Preabunul Dumnezeu. CAMASIE SI FILIP SfinŃilor Mucenici şi martori ai lui Hristos. Cu adevărat la voi s-au împlinit graiurile sfinte:"Pe cei care mă slăvesc pe Mine. să dobândim şi noi milă. cu tot cugetul şi din toată puterea voastră. atâtea veacuri sub pământ. 62 . Amin.Bucură-te. adevăraŃilor Mucenici şi prieteni ai lui Hristos. Atal. voi din toată inima. Sfintele Voastre Moaşte le-a păstrat şi după aceasta a binevoit a le dărui Bisericii noastre dreptmăritoare. ATAL. care. întru dânşii". Camasie şi Filip. laturile Ńarii noastre le împodobişi. Filipe. spre mângâierea şi folosul de obşte al credincioşilor. care pe aceste locuri ale Scythiei Evanghelia aŃi vestit. pace şi ajutor în veacul de acum şi în vremea morŃii noastre şi la judecata cea de apoi. spre a cânta împreuna cu voi. Drept aceea. cu credinŃă. MulŃumim cu umilinŃă Sfintei Treimi pentru purtarea Sa de grijă. îi slăvesc şi Eu pe ei" . vrednicilor urmaşi ai Sfântului Apostol Andrei. pe Dumnezeu aŃi iubit şi pana la cea din urma suflare pentru El aŃi pătimit. Voi cu sufletele înaintea Domnului staŃi. minunate a făcut Domnul toate Voile Sale. Fericit este străbunul nostru pământ care s-a adăpat cu sânguirile voastre şi în care se odihnesc Sfintele Voastre Moaşte. de la care. Apoi iarăşi se zice Icosul cel dintâi: Cu dreaptă credinŃă şi evlavie se cuvine să lăudăm? şi Condacul: VeniŃi toŃi credincioşii? RUGĂCIUNE CĂTRE SFINłII MUCENICI ZOTIC. cu evlavie şi cu smerenie cădem către voi. şi "Prin SfinŃii care sunt pe pământul Lui.

călăuzitorul celor pribegi şi paznicul cununiilor. dezlegătorul legăturilor necurate. cel de care demonii se tem.sau se pregătesc să poarte . spaima lui Asmodeu. zicând: Bucură-te. Bucură-te. purtătorul rugăciunilor la cer. a toate vindecătorule! Icosul 1: Numărându-te între cei şapte sfinŃi îngeri care poartă rugăciunile lumii dinaintea Celui-Preaînalt. aproapele luminii celei neînserate. Bucură-te. Bucură-te. şi voia dumnezeieştii mile plinind-o fără de preget. Rafaile. Bucură-te. pe tine te fericim cu o cântare ca aceasta: Bucură-te. cu nădăjduitorul glas al credinŃei celei dreptmăritoare.binecuvântata "cruce a cununiei". nevrednicii. Bucură-te. braŃul dumnezeieştii mile. se zice: Condacul 1 Tainice Voievod al îngerescului Sobor. şi glas înălŃând. din prea puŃinul vredniciei noastre. Drept care şi noi. a toate vindecătorule! Condacul 2 Vai nouă. cântare de laudă Ńi-aducem Ńie. să dai ajutor celor năpăstuiŃi. ca pe o lumină în noaptea scârbelor noastre te chemăm. precum şi la toată vremea. După obişnuitul început. tu zoreşti. după trebuinŃele celor bolnavi. Rafaile. Sfinte Arhanghele Rafail. dreptate care nu mai osteneşti. Bucură-te. că suntem lesne cârtitori şi. Rafaile. în loc să zicem ca şi Iov: 63 . celor ce călătoresc şi celor ce poartă .ACATISTUL SFÂNTULUI ARHANGHEL RAFAIL La Soborul SfinŃilor Arhangheli Mihail şi Gavriil şi al tuturor Puterilor Cereşti celor fără de trup (8 noiembrie). ca unuia ce întru mare cinste te afli în rânduiala cetelor celor de sus. cunoscând împuternicirea lucrării tale. în vălmăşagul necazurilor vieŃii. spaima lui Asmodeu. mai marele tămăduitorilor.

Iar noi astăzi. cerescule vindecător. Drept care Domnul. noi cu gândul. iar Celui de trei ori Sfânt cu îngerii să-I cântăm: Aliluia! Icosul 4 Văzând bătrânul Tobit. Bucură-te. spaima lui Asmodeu. Bucură-te. alinătorul rănilor firii."Domnul a dat. netrup înŃelegător celor trupeşti. Şi de vom avea credinŃă cât un bob de muştar. Bucură-te. cu glas de smerenie glăsuiesc: Aliluia! Icosul 2 Oarecând. cel tare în credinŃă. şi vrednici să ne faci a cânta fără de osîndă: Aliluia! Icosul 3 Bunul Tobit. ba fiind luat în râs şi de Ana. cel cu ochii înceŃoşaŃi şi cu sufletul adânc întristat: "Doamne. iar solului Său cel cu blândeŃe tămăduitor şi îndreptător a toată strâmbătatea. după cum Apostolul ne învaŃă. Dimpreună cu care şi noi să ne învrednicim a ne face Domnului slavoslovitori. rugămu-ne łie ca să ne luminezi şi să ne întăreşti. tăinuit în chip omenesc. auzind rugăciunea lui cea binecredincioasă. s-a bucurat cu bucurie mare şi n-a întârziat să aducă Domnului cântare de laudă. femeia lui. Domnul a luat. Bucură-te. Pentru aceasta şi noi. ajută necredinŃei mele". râvnitori cu duhul întru credinŃă. munŃii îi vom muta din loc şi copaci vom sădi în mare. să-l cercetezi în mâhnirea care-l cuprinsese şi să ridici albeaŃa de pe ochii lui. Ci noi. care toată lipsa o plineşti. cuminecarea pământului cu cerul. înfruntând ameninŃarea păgânei stăpâniri. cel ce dreptatea Domnului o păzea peste toate smintelile lui Israel şi morŃii cei la răspântii lepădaŃi după rânduială îi îngropa. ci zbătându-se el în orbie. Doamne. câtă milă a făcut Dumnezeu cu el şi cu toată casa lui. 64 . punte între pământ şi cer. zice Domnul. Bucură-Te şi Te veseleşte de fiii celor drepŃi. spaima lui Asmodeu. Rafaile. ferice de cei ce se învrednicesc să urmeze pilda drepŃilor.. a toate vindecătorule! Condacul 3 Cu Avraam ne-ai învăŃat. cel de mai dinainte de stele. căci aceia se vor aduna şi vor binecuvânta pe Domnul drepŃilor". Bucură-te. zicând: "Binecuvântat este Dumnezeu cel veşnic viu şi binecuvântată este împărăŃia Lui. stăruitorule întru bunătatea dintâi. înalt Preamilostivule Doamne. că mult poate rugăciunea cea stăruitoare a dreptului. cel în leacuri neîntrecut. adu-łi aminte de mine!". înveşmântatule în multă strălucire. scară a sfinŃeniei rugătoare. Bucură-te. Rafaile. cu vorba şi cu fapta ne smintim! De aceea. floarea dumnezeiescului alai. cu un glas şi cu o inimă a-i cânta: Bucură-te. s-a pomenit precum Iov încercat. însetând după dreptate. Arhanghel izbăvitor i-a trimis. Bucură-te. călcătorule peste luceferi. căruia şi noi se cuvine. a toate vindecătorule! Condacul 4 "CredinŃa este chezăşia celor nădăjduite.. n-a lipsit a se ruga cu umilă stăruinŃă. neîntârziat să-i grăim unele ca acestea: Bucură-te. du la El rugăciunile noastre şi adu dar izbăvitor celor ce cu credinŃă îŃi grăiesc Ńie unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. care cu răbdarea se încing şi către cele de sus întorcându-se. fie numele Domnului binecuvântat". Bucură-te. chiar dacă n-am atins măsura părinŃilor din vechime şi pe poteca îngustă a sfinŃeniei umblăm cu pas şovăitor. ca şi Tobit odinioară. strigând dreptul Tobit. vădirea celor nevăzute". Bucură-te. nădejdea toată ne-o punem întru Domnul şi pe tine te rugăm. cel cu bun nume întru cei de sus. Bucură-te. cu tatăl demonizatului să zicem: "Cred. dar slabi din pricina cărnii. Dumnezeu te-a trimis pe tine.

călăuzitorule întru dreptate. cu aleasă simŃire cântând: Bucură-te. prin care soroacele se vor vădi. precum şi porŃile iadului s-au surpat cândva! Urmând dară Biruitorului lumii. întru care cărările se adună. Ci iată că Dumnezeu cel în Treime închinat. Bucură-te. datu-ni-s-a ca lumea să o biruim şi noi în numele Lui şi. Bucură-te. căruia credinŃa "i s-a socotit lui ca dreptate". Bucură-te. taină a dragostei de sus pogorâtoare! O. Bucură-te. iar de mulŃimea curselor şi rătăcirilor n-avem îndestulă putere şi pricepere de unii singuri să ne ferim. întru slobozia duhului să putem striga: Aliluia! Icosul 6 Îngerul Domnului către Tobie a grăit. celor ce nu prididim a striga: Aliluia! Icosul 5 Pornind la drum Tobie. prin care casele se temeluiesc. spaima lui Asmodeu. Bucură-te. Bucură-te. călăuze îngereşti fără de preget ne-a rânduit nouă. ca să facă voia părintelui său după trup şi să aducă înapoi argintul văzut al lumeştilor osteneli. arătându-i-o pe Sara cea nefericită: "Nu te teme. dezlegaŃi de toate legăturile vrăjmaşului. laudă aducând Dumnezeului celui viu şi cu îngerii întrecându-ne a 65 . urgisitorul duhurilor necurate. Deci şi noi. ocrotitorul bătrâneŃelor celor neputincioase. Bucură-te. starostele blagoslovitelor nuntiri. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Dumnezeu iarăşi te-a trimis pe tine. izvod al smereniei lucrătoare. spaima lui Asmodeu. spaima lui Asmodeu. solul Sfatului celui de Taină. O. întru care zările se smeresc. căci ea este menită din veac pentru tine şi tu o vei mântui!". cel pururea gata de slujire. pe urmele părintelui Avraam. a toate vindecătorule! Condacul 7 Bine au nădăjduit cei din vechime. vistiernicul duhovniceştilor comori. a toate vindecătorule! Condacul 5 Ca pe nişte fii risipitori ne ispitesc cărările lumii şi dulceŃile ei cele deşarte. taină a proniei dumnezeieşti care toată mintea o covârşeşte! Cum să întârziem noi a cădea dinaintea solului ceresc. încredinŃându-se Dumnezeului oştirilor. călăuză luminătoare rugămu-ne să te avem şi vrednici să fim a cânta cu rost de bucurie: Bucură-te. de care toată teama izbindu-se se surpă. Bucură-te. cum oare am fi şovăitori în nădejdea noastră?! Şi cum n-am striga cu glas mare. fiind noi de păcate slăbănogiŃi. Cârmuitorul întregii făpturi. Rafaile. dar străduindu-ne asemenea lui întru curăŃia inimii. prin care firea se primeneşte. şi cum nu am da glas credincioşiei noastre. faŃă cu care pălesc toate bogăŃiile lumii. cei îndreptaŃi şi răscumpăraŃi prin sângele lui Hristos. ce o aşa de mare încredinŃare ne aduce nouă despre rânduiala şi grija întreitei Iubiri.Bucură-te. Bucură-te. ca de nişte funii ale fricii celei puŃin credincioase. Bucură-te. părtaşi la tot harul şi la tot adevărul. nedesăvârşiŃi ca şi Tobie. a toate vindecătorule! Condacul 6 Ferice de cel ce îndrăzneşte întru Domnul. straja Răsăritului de sus. Bucură-te. dară noi. sol purtător de dreptate. Bucură-te. pecetea îndurărilor de sus. ca să-i stai lui alături în toată nevoia şi să-l înveŃi pe el să descopere şi să preŃuiască aurul cel nevăzut al darurilor dumnezeieşti. vâlvătaie a rugului celui nemistuit. Bucură-te. piatra cea din capul unghiului. taină a nunŃii de Dumnezeu pecetluită! O. cel necopt de ani. Bucură-te. Rafaile. Rafaile. îndrumătorul tinereŃelor celor neştiutoare.

vrăjmaşul nunŃii. şi pe noi. călăuza celor înstrăinaŃi. Acela. Bucură-te. s-a făcut din stearpă roditoare. în duhul dreptăŃii şi al curăŃiei. de care tremură toŃi îngerii întunericului. a căpătat. să pui capăt deznădejdii ei şi binecuvântată însoŃire să-i aduci. Bucură-te. unde cu nădejde curată a intrat. căruia toată suflarea se încrede. Rafaile. ca doi unul să se facă după suflet şi după trup. Bucură-te. mulŃime să rodească. firea plinind-o. 66 . ci o fac cu inimă curată. la vremea bătrâneŃelor ei. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. părtaşul celor nestricăcioase. păcătoşii. Bucură-te. laolaltă cu pedeapsa cuvenită neascultării părinŃilor noştri dintâi. Mare este taina aceasta. ca şi ea milelor de sus încredinŃându-ne. Părintelui îndurărilor nu ostenim aI striga: Aliluia! Icosul 9 Precum odinioară Sara. Şi rugându-se a mărturisit: "Şi acum. pentru că Asmodeu. mult poate rugăciunea celui drept şi nădejdea celui curat cu inima! Ca şi pe Tobie cel de demult. Bucură-te. a toate vindecătorule! Condacul 8 Dintru început Domnul Dumnezeu bărbat şi femeie ne-a zidit. zicând către şarpele cel de demult că duşmănie va pune între seminŃia lui şi seminŃia femeii. Binevoieşte deci a avea milă de ea şi de mine şi a ne duce împreună până la bătrâneŃe". liman al nunŃii neîntinate. Doamne. prin care rănile se lecuiesc. temelie nicicând clătinată. luând pe sora mea. pentru răbdarea şi rugăciunile ei înfocate. în iatacul nunŃii lor. la rugăciunea Sarei celei greu încercate. prin minunata mijlocire a celui căruia. biciuitorul puterilor iadului. Bucură-te. paznicul cununiilor. Bucură-te. amarnic urgisită. tot aşa şi Sara. iarăşi şi iarăşi. cu glas mare îi cântăm: Bucură-te. fericită dezlegare de la Dumnezeul milelor. Bucură-te. Iată de ce şi noi. întâistătător al cetelor dreptăŃii. Bucură-te. nu plăcerea o caut. cel cu Mihail şi cu Gavriil lăudat.cânta: Aliluia! Icosul 7 A zis Tobie către Sara. soŃia lui Avraam. fiica lui Raguel. deşi acolo moartea de şapte ori biruise: "Scoală. pentru ca într-un glas toată suflarea spre izvorul cel neîmpuŃinat al bunătăŃilor să strige: Aliluia! Icosul 8 Auzind rugăciunea bietei Sara. soră. foc topitor de blesteme. cerescule Voievod. Bucură-te. să ne rugăm ca să ne miluiască Domnul!". pârga îngereştii frumuseŃi. cea pe nedrept batjocorită de slujnica tatălui ei. de şapte bărbaŃi o văduvise până să-i cunoască. auzind aceasta. te rugăm pe tine să alungi şi să legi în pustie tot duhul cel necurat. cei ce-Ńi cântăm Ńie cu bună încredinŃare: Bucură-te. umplând toată faŃa pământului. a toate vindecătorule! Condacul 9 Cel ce a dat. Iar noi astăzi. spaima lui Asmodeu. ca să nu fie omul singur şi să se înmulŃească sămânŃa chemării lui. Rafaile. Dumnezeu la ea te-a trimis pe tine. O. călăuzeşte-ne şi povăŃuieşte-ne. spaima lui Asmodeu. şi că din femeie se va naşte Mântuitor neamului omenesc. biruitor de şarpe în ajutor i-a trimis. ca unui Sfânt Voievod închinându-ne noi. iar doimea cea în unime. prin mila Celui-Preaînalt. de diavoli înlănŃuitorule. apusul a toată durerea. Bucură-te. vestea cea bună a izbăvirii viitoare. vătaful tainelor dumnezeieşti. ca noi fără tulburare să-Ńi grăim Ńie unele ca acestea: Bucură-te. duhul cel rău. cea de Asmodeu.

zălog al cucernicei biruinŃe. a toate vindecătorule! Condacul 12 Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. cel încins în zalele iubirii. Bucură-te. a rânduit în cer oştire slujitoare. Rafaile. Bucură-te. şi preamăriŃi-L pe El. Bucură-te. când cu noi este Dumnezeu? AscultaŃi. cu înŃelepciunea Lui cea neajunsă. Rafaile. şi lăuntric străluminaŃi. Bucură-te. îmbrăcându-ne în iubire ca într-o haină de mireasă şi încrezându-ne Mirelui ceresc. întru smerită ascultare. De aceea. pildă slujitoare. Bucură-te. Bucură-te. iubirea Lui peste toŃi şi peste toate ca un cort se întinde. Bucură-te. vrednicie pururea veghetoare. Celui ce este Iubire şi după Care toate se cer. Iar noi chipul lui Dumnezeu în cugetul inimii purtându-l. le-ai vestit celor căzuŃi cu faŃa la pământ şi cuprinşi de o sfântă înfricoşare: "Nu vă temeŃi! Pace veŃi avea! BinecuvântaŃi-L voi şi preaslăviŃi-L pe Dumnezeu în veac!". sfeşnic al luminii celei line. Bucură-te. că Dumnezeu la desăvârşirea făpturii te-a chemat. cea menită din veac bunului Tobie. netrupescule de trupuri tămăduitor. spaima lui Asmodeu. şi toate cele văzute prin cele nevăzute tainic se păzesc. ne cerem şi noi. şi cu ei laolaltă să cânŃi: Aliluia! 67 . făgăduinŃă în veci nemincinoasă. a toate vindecătorule! Condacul 11 Mila Domnului şi Dumnezeului nostru nu cunoaşte margini. miriade de miriade. dară. la îngerescul sfat al aceluia să ne plecăm urechea sufletului. iar căile cele ascunse ale lucrării Lui . Aşa şi noi. ca înger nefiind. odinioară. binecuvântarea cămărilor de nuntă. asemănarea cu El în iubire ne-o lucrăm. pe cruce se spânzură. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Rafaile. să stăm tari împotriva urzelilor diavolului. în suflet şi-n trup deopotrivă. cu fără-denumărul oştirilor celor de sus în toată vremea cântând: Aliluia! Icosul 11 Puterea şi mila lui Dumnezeu mărturisindu-le. şi măsură îngerească agoniseşte-Ńi Ńie. te fericim pe tine. sfârşitul a toată bântuirea. vestitorul păcii celei adevărate. întru care darurile prisosesc. şi ca unui crainic al veşniciei să-i cântăm: Bucură-te. desăvârşita cerului tămadă. până s-a lămurit precum aurul şi întru iubire a izbândit. al cărui suflet s-a lipit de ea ca de o taină lui întregitoare. neamuri. trimisule fără de trup care în trup te-ai arătat. îŃi grăim Ńie unele ca acestea: Bucură-te. spaima lui Asmodeu. dar rămâne nemistuită. omule. cu îngerii şi cu sfinŃii duhovniceşte cântând: Aliluia! Icosul 10 Neprihănita Sara. ca un de mai înainte crainic al lui Hristos. şi paznic de sus cerând cămării noastre de nuntă. dar în înalt veşniceşte. Cutremură-te. prin multe vămi a fost trecută. povaŃa celor dreptcredincioşi. Bucură-te. a toate vindecătorule! Condacul 10 Iubirea se trece prin foc.ce minte poate în de tot să le cuprindă? De cine ne vom teme. iară şi iară. în trup se pogoară. spaima lui Asmodeu. crainicul rugăciunii neîncetate. lamură a oştirilor întraripate. căzând cu faŃa la pământ şi aducând mulŃămită şi slavă Celui ce îngerii Şi-i trimite din înalt. cu feciorelnică smerenie. dar stă morŃii biruitoare. Iar noi ca şi aceia. cu îngerii să te întreci.Bucură-te. icoana dreptei asemănări.

ca mila Lui asupră-ne să se pogoare în tot ceasul.. poartă şi rugăciunea aceasta a mea şi mijloceşte pentru mine la Hristos. dinaintea Tronului Slavei. Bucură-te. Altă rugăciune către Paznicul Cununiilor Sfinte Arhanghele Rafail. de tulburare. de deznădejde. biruitorul lui Asmodeu şi paznicul cununiilor. iar nu după cugetul nostru cel întinat. precum şi răspuns bun la Judecata cea înfricoşătoare. celor văzute grabnic sprijinitor. îndreptarea şi ocrotirea Domnului Dumnezeu. Fie ca tot sufletul creştinesc aflat în boală sau în neputinŃă. să-i cântăm cu bună nădejde: Bucură-te. care rănile ni le vindeci. Domnul vieŃii şi al învierii. cu mulŃimea harurilor anume încredinŃate Ńie. după care se zic iarăşi Icosul 1 ("Numărăndu-te între cei şapte sfinŃi îngeri. prin îngereasca ta mijlocire. fiecare după nevoia pe care o poartă. dimpreună cu corurile cele îngereşti. călător pe uscat. Bucură-te. pe Tatăl. ca pe Sara cea castă în iubire dezlegându-ne. şi cere pentru noi de la Mântuitorul Hristos iertarea păcatelor noastre şi cetăŃenia Ierusalimului ceresc. celui desăvârşit întru slujire. Amin. aripa ta ocrotitoare întinde-o peste mine şi peste casa mea. Bucură-te. pune pe fugă răul care-mi dă târcoale. nu ne lipsi pe noi. Bucură-te. glas înălŃănd. Arhanghel cu întreit dar. Deci şi noi. înfricoşându-ne până mai este vreme şi pocăindu-ne de păcatele noastre cele cu voie şi cele fără de voie.. apoi rugăciunile: Rugăciune către Sfântul Arhanghel Rafail Cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. auzind glasurile noastre îndelung rugătoare. cele de lipsă nouă. înduplecăte spre noi. care cununiile ni le păzeşti. şi purtând lamura rugăciunilor noastre dinaintea lui Hristos. pe Fiul şi pe Sfântul Duh. ").") şi Condacul 1 ("Tainice Voievod al îngerescului Sobor. care paşii ni-i îndrepŃi. ca mai presus de toate să ne dea nouă harul iubirii atotcuminecătoare şi buze vrednice a proslăvi. de puternicul tău ajutor. Bucură-te. cu întreg Soborul Puterilor Cereşti celor fără de trup. Nu ne măsura cu asprime. când şi tu de faŃă vei fi.Icosul 12 Sfântul loan Cuvântătorul de Dumnezeu. Cela ce rugăciunile le porŃi dinaintea Tronului Slavei.. mijloceşte pentru noi. cu Soborul cel îngeresc şi cu ceata dreptmăritoare a SfinŃilor. şi binecuvântarea Lui să fie peste casa mea. alesul soroacelor dumnezeieşti. Domnul îndurărilor. întru care cutezăm a nădăjdui.. pe apă sau prin văzduh. tulburat în casa sau în patul lui. să capete. trâmbiŃaşul milostivei DreptăŃi. ca un ales între aleşi şi neamului oamenilor pururea sprijinitor. Sfinte Arhanghele Rafail. iar pe cele bune înlesneşte-mi-le mie. Şi pe milostivul Dumnezeu roagă-L. în minunata şi înfricoşata vedenie a celor de pe urmă. a toate vindecătorule! Condacul 13 O. de toată slăbiciunea şi de toată neputinŃa cea dinlăntru sau cea din afară. în 68 . ca să mă scape de necaz. cercetează-ne la vremea nevoilor noastre. Rafaile. Sfânt şi înaripat Voievod. în ceasul de faŃă şi în toată vremea vieŃii lui. care stai dinaintea Tronului Slavei. de îndoială. acum şi pururea şi în vecii vecilor. la ruperea celei de-a şaptea peceŃi. în soborul celor asemenea Ńie. ci plineşte tu. plinind trebuinŃele noastre sufleteşti şi trupeşti după voia înŃelepciunii Lui. Rafaile. ca unul ce ai putere dinaintea lui Dumnezeu şi iubitoare milă pentru tot sufletul aflat în nevoie. ca pe Tobie cel cu bună nădejde călăuzindu-ne. puŃinătatea credinŃei şi nedesăvârşirea cuvintelor. cu oştirile cele cereşti. să mă unească întrun duh de iubire şi de pace cu toŃi cei apropiaŃi mie. nevrednicii. ca pe Tobit cel tare în credinŃă tămăduindu-ne. aducând plinirea celor ce trebuie să fie. şi cercetându-ne îndeaproape. taină a zidirii celei nevăzute. Bucură-te. spaima lui Asmodeu. Treimea cea de-o-fiinŃă şi nedespărŃită. unde laolaltă cu îngerii şi cu sfinŃii să ne învrednicim a cânta: Aliluia! Condacul acesta se repetă de trei ori. văzut-a pe cei şapte îngeri care stau dinaintea lui Dumnezeu şi care au să sufle în trâmbiŃele DreptăŃii.

dimpreună cu toŃi ai mei. cu cea din 1914). citatele biblice incluse în el sunt date după ediŃia sinodală din 1982 (complinită.ceasul acesta şi în toate zilele vieŃii mele. Episcop al Caransebeşului Acest acatist fiind alcătuit înainte de apariŃia versiunii Sfintei Scripturi realizate de Î. Sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. călăuzindu-mă spre îndreptare.S. LaurenŃiu Streza. Amin. Bartolomeu Valeriu Anania. S.P. Voievoade al Puterilor Cereşti. Acatist apărut cu binecuvântarea P. şi fii înŃelegător nevredniciei mele. pline-s cerul şi pământul de mărirea Sa. Sfânt. şi de la mine nu te depărta. 69 . Dr. cu îngerii să cânte: Sfânt. Aşa. de veghea ta nu mă lipsi. ca bucurându-se inima mea întru de cele de sus. pe alocuri.

podoabele cele mai alese ale ierarhilor şi întocmai cu apostolii. totuşi nu putem tăcea şi îi aducem aceste laude: BucuraŃi-vă. GRIGORIE ŞI IOAN 30 ianuarie După obişnuitul început. să-i lăudăm credincioşii din toată inima şi să le cântăm : Bucură-te. pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte. stîlpi neclintiŃi ai Biserici. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. pe învăŃătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti. îngeri pământeşti şi oameni cereşti. treime de arhierei mult-lăudată! Icosul 1 Cine este destoinic a-şi deschide buzele şi a-şi misca limba. pe Grigorie. mărgăritare strălucite ale Bisericil lui Hristos. deşi nu vom putea face aceasta. flori mirositoare ale grădini celei nestricăcioase. 70 .ACATISTUL SFINłILOR TREI IERARHI VASILE. pe surpătorii eresurilor. şi pe Ioan luminătorul a toată lumea. aleşii Sfintei Treimi. spre a o lăuda. BucuraŃi-vă. şi ai lumii învăŃători. credincioase slugi ale Sfintei Treimi. pe stâlpii cei neclintiŃi ai Bisericii. BucuraŃi-vă. cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă. că aŃi covarşit firea omenească cu darurile cele multe. cel cu dulce glas. BucuraŃi-vă. marilor arhierei cei luminaŃi la minte de Sfânta Treime. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti. BucuraŃi-vă.

aparătorule şi întăritorule al învăŃăturii Sfintei Treimi. albină. sfinte. cel slăvit în Sfânta Treime : Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh-Dumnezeu. răcoritoare şi dătătoare de viaŃă a explicării Evangheliei lui Hristos. Bucură-te. gura înŃelepciunii ce spulberă hulele ereticior. mintea cea prea laudăta a dreptei credinŃe. cârmuitorii Biserici şi pomi luminaŃi roditori ai fructelor celor mai alese. furnică muncitoare. Bucură-te. Bucură-te. Vasile şi Emilia. dobândind de la Dumnezeu vrednicia arhierească. ai mustrat cu îndrăzneală pe împăratul Valent. Vasile! Condacul al 3-lea Patria ta. pentru care ai mulŃumit în tot timpul lui Dumnezeu. cel ce a înfricoşat pe eparhul ce nedreptăŃise la judecată pe o vaduvă săraca. Bucură-te. Bucură-te.BucuraŃi-vă. Bucură-te. mustrătorule al împăraŃilor Iulian şi Valent. Tăind şi sfâşiind cu sabia duhului toate învăŃăturile eretice. Ierarhe Vasile. Sfinte Ierarhe Vasile. care ai adunat din învăŃăturile timpului aceluia toată mierea învăŃăturilor dreptmăritoare. BucuraŃi-vă. şi pe Ioan Gură de Aur. Bucură-te. paharul curăŃiei cel plin de curată băutură. Se cuvine să-i lăudăm şi să zicem lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 2-lea Multa nevoinŃă având Sfinte Ierarhe Vasile pentru credinŃa dreptslăvitorilor creştini. Bucură-te. şi a botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui. lumină strălucitoare care luminezi cu învăŃăturile tale toată lumea creştinească. mare apărător al dreptei credinŃe. n-ai putut suferi purtarea acestui împărat. cel ce cu învăŃăturile sale a covârşit pe cei mai luminaŃi şi mai aleşi grăitori ai lumii. treime de arhierei mult-lăudată! Condacul al 2-lea Pe acesti trei mari ierarhi ai Bisericii lui Dumnezeu cel slăvit în Sfânta Treime. cel ce a ruşinat păgânătatea împăratului Iulian apostatul. Bucură-te. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. mare ierarhe al lui Hristos. căci cu acele ape ai adăpat poporul dreptcredincios. iar noi. ai străbătut tot felul de înŃelepciune. ai dovedit ca în adevăr eşti un stâlp neclintit al Bisericii lui Hristos şi un mare ierarh vrednic de numele de cuvântător al lui Dumnezeu. lumină strălucitoare care luminezi lumea cu limba ta cea bine-grăitoare şi care îngrădeşti cu muŃenie limbile celor bârfitori. cântându-I laude : Aliluia! Icosul al 3-lea Pastorind Biserica ei poporul creştinesc totdeauna cu vrednicie şi cu dreptate ai fost la Soborul al doilea. 71 . Crescut în învăŃături adevărat creştineşti. ce s-a Ńinut în Constantinopol. podoaba Biserici lui Hristos. mare ritor şi vrednic patriarh al Bisericii Constantinopolului. Bucură-te. pentru care toŃi te cinştim cu aceste laude : Bucură-te. luând multe biserici ale dreptslăvitorior şi prefăcându-le în biserici ariene. Bucură-te. Bucură-te. apărătorii dreptei credinŃe în Hristos. Bucură-te. izvor de apă limpede. Tu. surpătorii eresurilor şi îndreptătorii adevăratelor învăŃături. cel ce a întrecut cu înŃelepciunea pe toŃi cei mai învăŃati din timpul acela. plugarule ce ari cu plugul guri tale inimile. spre a da roade bune lui Hristos. care necontenit ai adunat la sânul Bisericii hrana învăŃăturilor dumnezeieşti. BucuraŃi-vă. pentru că a îmbrăŃişat învăŃătura eretică a lui Arie. pentru tăria credinŃei tale şi îndrăzneala ce ai avut. Părinte Ierarhe Grigorie. a fost Pontul. pe Grigorie. te întâmpinăm cu aceste cuvinte de laudă : Bucură-te. cei mai destoinici luminători ai pământenilor. înalt şi luminat cugetător al teologiei. cel ce a mustrat pe împăratul Valent arianul. se cuvine să-i cinstim ca pe unii ce au primit de la Dumnezeu mari daruri şi aleşi talanŃi : pe Vasile. născut din părinŃi temători de Dumnezeu.

marilor arhierei. despre pace. BucuraŃi-vă. că pe Antimie filozoful l-ai dovedit în învăŃături spre uimirea tuturor. ai fost ridicat la rangul preoŃiei. Pentru aceasta noi creştinii va rugăm să primiŃi aceste cântări de laude : BucuraŃi-vă. cel care cu sorŃii episcopilor şi cu voinŃa împăratului Arcadie ai fost chemat la scaunul cel mai înalt al Patriarhiei Constantinopolului. Bucură-te. descoperindu-le şi explicându-le dogma Sfintei Treimi. ai scris cărŃi despre preoŃie. întărindu-le cu însăŃi viaŃa cea aspră ce ai dus. Secund Stratilatul şi Antuza. raze strălucitoare ale lui Hristos soarele dreptăŃii. pentru aceea noi. despărŃiŃi cu trupurile. mare ierarhe şi teologule Grigorie! Condacul al 4-lea Întelepciune de sus având. Pentru că ai lăudat şi ai preaslăvit în tot timpul vieŃii tale pe Bunul Dumnezeu. Bucură-te. după moartea patriarhului Nectărie.Bucură-te. sfinte. voi trei mari ierarhi ai lui Hristos. despre bunătate şi blândeŃe. ce luminezi toată lumea cu învăŃăturile dogmelor creştineşti. ai slujit Domnului ziua şi noaptea. ce aŃi fost la un obicei cu apostolii. că în puŃină vreme pe toŃi semenii tăi i-ai ajuns şi i-ai întrecut cu învăŃăturile. auzind că tu ai făptuit întoarcerea lui Antimie. stea prealuminoasă. bunule păstor. că poporul creştinilor a lăudat pe Dumnezeu pentru faptele tale cele bune. Sfinte Ierarhe Grigorie. că te-ai născut din părinŃi binecredincioşi. Ca monah în mănăstire. Bucură-te. Bucură-te. Luminat şi împodobit fiind cu tot meşteşugul cuvântării de Dumnezeu. ai întrecut pe toŃi ritorii de atunci şi ai lăudat în toată viaŃa ta pe Dumnezeu. că din fragedă vârstă ai fost dat la învăŃătura ştiintelor având dascăli pe Libanie şi Andragatie. Bucură-te. Cel laudăt în Sfânta Treime. Bucură-te. cântându-I : Aliluia! Icosul al 4-lea Ca un înger sau arhanghel stai înaintea Sfintei Treimi. căci cu prăstia dumnezeieştilor tale cuvinte ai spulberat neghina eresurilor. mult s-a bucurat. Meletie. Bucură-te. 72 . Bucură-te. cel ce ai primit Sfântul Botez cu mare bucurie. arhiereu şi patriarh ostenindu-te mult. aducând la dreapta credinŃă şi pe mulŃi alŃii. toate pline de dovezi. fluier cuvântător şi vioară dulce răsunătoare. ca cleric. arătătorule al adevăratului Dumnezeu. adevăr şi dreptate. îndulcitorul inimilor credincioşilor. că şi el îndată a cerut Sfântul Botez. BucuraŃi-vă. de unde ai păscut oile cele cuvântătoare întru cuviinŃă şi dreptate. părinŃi vrednici ai Biserici creştineşti. te-ai suit pe scaunul cel mai înalt al patriarhilor marii cetăŃi a împăratului Constantin. ca cel ce din pruncie ai cunoscut mai bine decât mulŃi bătrâni pe singurul adevăratul Dumnezeu şi te-ai indeletnicit cu adevăratele şi sfintele învăŃături creştineşti. Bucură-te. că de patriarhul Antiohiei. cea unită în fiinŃă dar despărŃită în Ipostasuri. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. toată averea rămasă Ńie împărŃind-o la săraci. Cel ce a luminat toată lumea cu învăŃăturile Sale. noi îŃi aducem aceste laude : Bucură-te. Părinte Ioane Gură de Aur. despre smerenie şi milostenie. Bucură-te. organ dulce glăsuitor şi alăută bine alcătuită. care ai păscut oile cele cuvântătoare în livada credinŃei Sfintei Treimi. că şi hirotonia de diacon şi de preot le-ai primit cu multă smerenie. adunând miere din tot felul de flori. Bucură-te. robilor dându-le libertate şi rudele lăsând. pe care aŃi pus-o înaintea tuturor credincioşior spre îndulcire. vrednica ta mamă. Bucură-te. mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condacul al 5-lea După moartea părinŃilor tăi. Bucură-te. minunându-ne de răbdarea şi de umilinŃa ta. ajungând a cunoaşte toată filozofia şi toate ştiinŃele celor mai învăŃaŃi dascăli ai vremii aceleia. preot. diacon. că episcopul Atenei. îndrăznim a te lăuda şi a cânta cu tine lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 5-lea Ca nişte albine zburătoare aŃi umblat în grădina Scripturilor credinŃei. Bucură-te. povăŃuindu-i la pocăinŃă. Bucură-te. dar uniŃi cu duhul.

ca pe cel mai preŃios odor. BucuraŃi-vă. îndulcind cu ele inimile credincioşilor cu adevărat. BucuraŃi-vă. următorul cel credincios al apostolior. ocârmuitorul corăbiei celei duhovniceşti. Bucură-te. Bucură-te. învăŃând pe toŃi dogmele Sfintei Treimi şi lăsând Biserici bogăŃii alese şi scumpe. care ai dobândit frumuseŃile vorbelor. din care şi noi împărtăşindu-ne. fluier păstoresc. că uşile cereşti vouă vi s-au deschis. Bucură-te. pe care. lauda cea strălucită a arhiereilor. cel ce trezeşti pe cei păcătoşi la pocăinŃă. Bucură-te. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. cei împodobiŃi de Dumnezeu cu vrednicia arhierească. luminătorule ceresc al celor îmbrăcaŃi cu darul arhieriei. ierarhe Grigorie. Vasile. ai descoperit dogmele Treimii. BucuraŃi-vă. al Treimii ager şi osârdnic apărător. Bucură-te. cercetătorul adâncului. preaînŃeleptule povăŃuitor al pustniciei. ce aŃi adăpat Ńarinile sufletelor creştinilor cele însetate de adevăratele învăŃături. Pentru aceasta şi noi te cinstim cu aceste laude : Bucură-te. laudele cuvenite lui Hristos Dumnezeului nostru. Bucură-te. arătătorule luminat al celor cereşti. ai scos din ele învăŃături temeinice.BucuraŃi-vă. aŃi lovit cu praştia cuvintelor voastre în toate învăŃăturile cele potrivnice. 73 . trei ierarhi lăudaŃi de toŃi cei ce cred într-un Dumnezeu slăvit în Sfânta Treime. dumnezeiescule învăŃător al dogmelor. BucuraŃi-vă. Bucură-te. mângâietorul celor ce adorm în dreapta credinŃă. Bucură-te. le-ai lăsat Bisericii ca pe o comoară scumpă şi nejefuită. trambiŃa cea dulce glăsuitoare. Bucură-te. înfruntând pe cei ce căutau să semene neghine eretice în ogoarele inimilor dreptslăvitorilor creştini. îndreptătorul celor chemaŃi la vrednicia preoŃească. Sfinte Grigorie. luminătorii lumii. Bucură-te. înălŃând fruntea dreptei credinŃe şi cântând lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 6-lea Prin curăŃia vieŃii tale cea asemenea îngerilor te-ai ridicat la dumnezeieşti înălŃimi şi străbătând cetele heruvimilor. care a cântat în Biserica arhiepiscopală a Cezareii din Capadocia. aducem lui Dumnezeu laude şi cântări : Aliluia! Icosul al 7-lea Deschizând cu dumnezeiască cuviinŃă Scripturile. albine adunătoare de tot felul de învăŃături. ÎnvăŃând şi povăŃuind pe toŃi creştinii adevărata credinŃă. Dumnezeului nostru. Bucură-te. mai mult decât mierea şi ai învăŃat pe toŃi creştinii a se închina Treimii întru o unime şi unimi în Treime. Bucură-te. treime de arhierei mult-lăudată ! Condacul al 6-lea Propovăduitori şi stâlpi întăritori ai Bisericii lui Hristos şi ai poporului creştinesc aŃi fost SfinŃior Trei Ierarhi. stâlpul cel prealuminat al Bisericii. BucuraŃi-vă. care aŃi înmulŃit talanŃii cei daŃi vouă de Donmul Hristos spre păstrare. organe bine-glăsuitoare ale Bisericii lui Hristos Dumnezeului nostru. mare Ierarhe Vasile! Condacul al 7-lea Prin Vasile cel Mare. din grădina Sfintei Scripturi. doctori iscusiŃi aleşi de Dumnezeu spre a vindeca bolile sufleteşti ale creştinilor celor slabi în credinŃă. izvorul cuvântarii de Dumnezeu şi râul cel limpede al înŃelepciunii. Pentru aceasta te rugăm să primeşti de la noi nevrednicii laudele acestea: Bucură-te. înălŃimea dumnezeieştilor daruri ale lui Hristos. Bucură-te. cald propovăduitor al dumnezeiescului dor. Bucură-te. râuri cu ape răcoritoare. Bucură-te. slugi alese. ce ai biruit trâmbiŃele ritorior. BucuraŃi-vă. Bucură-te.

Bucură-te. privighetorule al darului şi gura cea înaltă a duhului. sau mai bine Gură de Aur. rugându-se episcopului şi Ńie. te lăudăm pe tine şi lui Dumnezeu cântăm : Aliluia! Icosul al 9-lea 74 . ca să ajungă la apele învăŃăturilor tale. Bucură-te. Ioane Gură de Aur. smulgătorul neghinelor eretice şi vânătorul lupilor îmbrăcaŃi în piei de oaie. Bucură-te. a lăsat-o la uşa bisericii. izgonitorul celor defăimători de Dumnezeu. dar funia minŃii noastre fiind scurtă. să aduca apă. Bucură-te. pentru a le da ajutorul vostru cel puternic. Bucură-te. neîndrăznind ca eretic a o aduce înăuntru. organ dulce răsunător. Bucură-te. le-ai spus să lepede eresul şi să primească adevărata credinŃă. grăind slava lui Dumnezeu. ca şi Ioan Botezătorul. însemnând fiinŃa cea prea puternică a Sfintei Treimi celei nevăzute. Bucură-te. ai poruncit tu. Bucură-te. Bucură-te. deci şi noi minunându-ne de darurile cu care Dumnezeu te-a împodobit.Bucură-te. Ereticii lepădându-se de învăŃăturile lor cele rătăcite şi întorcându-se la adevărata credinŃă. de Dumnezeu insuflat. iar noi îŃi aducem laudele acestea : Bucură-te. tămăduitorul femeii eparhului. Sfinte Ierarhe Grigorie. înaintea ta. a rugat pe bărbatul său să o aducă la tine. cu credinŃa. că faci semne multe şi minunate. iar ei făgăduind. s-au numărat între dreptmăritorii creştini. şi de atunci tot poporul Ńi-a dat numirea de "Gură de aur". au preaslăvit pe Dumnezeu. Bucură-te. că chipul Mântuitorului Hristos l-ai avut în toată viaŃa ta. ai predicat popoarelor pocăinŃa. Bucură-te. Sfinte Ioane. că te-ai asemănat Botezătorului Ioan cu numele şi cu viaŃa ta aspră. predicând în biserică şi înalt ritorisind. care asculta cu mare evlavie învăŃăturile duhovniceşti. auzind de tine. că şi tu. pierzătorul eresurilor elineşti şi evreieşti. Atunci o femeie din popor. sfinte mare ierarhe Ioane. Bucură-te. rugând apoi pe episcop să toarne acea apă în chipul cruci peste ea şi îndată după turnare. semănătorul cel minunat al dogmelor. ai dat creştinilor funii minunate. s-a vindecat femeia ca şi cum n-ar fi fost bolnavă. Sfinte Ioane. a ridicat glas în popor şi a zis: "Învătătorule duhovnicesc. Bucură-te. Sfinte Ioane. cu rugăciunile şi cu postul te-ai îndeletnicit în toată viaŃa ta de 63 de ani. îmbogăŃitorul Bisericii cu scrieri minunate şi preascumpe. La această minune atât ei. Bucură-te. mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condacul al 9-lea În vremea preoŃiei tale. Bucură-te. să ajungă la apă nu poate". că femeia aceea auzindu-te înalt vorbind a fost luminată de Dumnezeu şi te-a numit "Gură de Aur". tăbliŃa scumpă cu aur ferecată. şi cu scrisorile tale. cât şi toŃi cei ce erau de faŃă. gura cea aleasa împodobita cu cuvinte de aur. că de toate Bisericile eşti numit "Gură de Aur". păzitorul turmei celei cuvântătoare a lui Hristos. ca şi Ilie Tezviteanul. Bucură-te. Bucură-te. că puŃul învăŃăturilor tale adâncit fiind. Deci ieşind. ai tăiat din rădăcina eresurile cele spinoase. sfinte. Acela aducând-o. adâncă este apa puŃului sfintelor tale învăŃături. că şi tu. luminat descoperind învăŃăturile cele drept-slăvitoare şi cântând lui Dumnezeu laude: Aliluia! Icosul al 8-lea Femeia eparhului Antiohiei împreună cu soŃul ei erau orbiŃi de învăŃături eretice şi căzând ea într-o boală grea şi neputându-se vindeca de nimeni. mare ierarhe şi teologule Grigorie! Condacul al 8-lea De Dumnezeu grăitorule. Bucură-te. pe limbile cele veninoase şi vătămatoare ale ereticilor pornite împotriva lui Dumnezeu le-ai ars cu duhul cuvintarilor gurii tale. celor neînvăŃati erau neînŃelese unele din cuvintele tale.

smereniei. ci deseori şezând pe scaun. Bucură-te. Fiind ales şi chemat la scaunul patriarhal din Constantinopol. Deci noi. ai mustrat pe Eudoxia împărăteasa. căci acest împărat. faptele bune ale prezbiterului Anastasie. tot meşteşugul şi ştiinŃa învăŃăturilor. cel ce ai fost desfătarea limbii. soŃia împăratului Ahav. Grigorie Teologul. Bucură-te. îngrozind pe eparhul şi mustrând pe împăratul Valent. Bucură-te. la înmormântările lor. milosteniei. Bucură-te. cel ce ai fost surghiunit de împărăteasa Eudoxia pentru asemănarea ei cu Izabela. la moartea căruia ai plâns cu lacrimi de adevărată fraŃie. Deci făcând Teognia aşa. sprijinitorul şi apărătorul binecredincioşilor creştini. cum zisese Anastasie.Împăratul Valent sprijinind pe arieni multe biserici ortodoxe le-a dat acelora. Ioane Gură de Aur. Grigorie. care vieŃuind întrun sat. ca nimeni altul. umplut până la vărsare. ce se numea Calitropia. mult te-au amarat cu prigonirile. că ai suferit şi pornirea cea răutăcioasă a unor episcopi nerecunoscători. el a poruncit de Ńi-a dat fân din hrana cailor lui. Sfinte Vasile. minunându-ne de viaŃa voastră sfântă. Bucură-te. care striga cerându-şi dreptul ei. şi Ioane Gură de Aur. arhiepiscopul nostru". Şi tu. Şi tu sfinte ai sfătuit pe împărăteasă să nu fie lucrul străin luat cu sila. cinstind cu cuvinte de laudă pe marele Vasile. ne sârguim a vă aduce laude bine meritate : Bucură-te. spre a cunoaşte viaŃa acestui vrednic preot. a întâmpinat pe Sfântul Vasile. Ioane cel aspru prigonit şi dus în exil tocmai în Armenia. care cunoscând cu duhul că 75 . pe tatăl tău Grigorie. cel ce ai fost dascăl de dreaptă învăŃătură tuturor creştinilor. exilându-te. că tu. cel ce ai suferit mânia împăratului pentru pâinea neagră cu care l-ai întâmpinat. Noi. Bucură-te. înŃelepŃi şi împodobiŃi de Dumnezeu : Vasile cel Mare. treime de arhierei mult-lăudată ! Condacul al 10-lea Mari învăŃători şi deobşte izbăvitori oamenilor şi îndreptători ai obiceiurilor v-aŃi arătat sfinŃilor. cel ce ai lăudat pe marele Vasile. socotită fiind ea. pentru că cu acelea se hranea poporul. răul darurilor celor duhovniceşti. unde ai fost chemat la ceruri de Domnul Hristos. pe fratele tău Chesarie şi pe sora ta Gorgonia. al privegherilor. toate dogmele le-ai lămurit învăŃând pe toŃi creştinii adevărata teologie. părtinitorul arienilor. de cumpătare şi de răbdare. Sfinte Vasile. curajosule mustrător al împăratului Valent. când a venit în Cezareea şi tu l-ai întâmpinat cu pâine şi sare. Părinte Ioane Gură de Aur. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar tu sora mea. nu stând pe pat. mâncând deseori puŃină zeamă de orz şi dormind puŃin. ai dat sfaturi dumnezeieşti poporului încredinŃat Ńie spre păstorie. pentru că a răpit o vie a unei văduve sărace. de care sfaturi ea neŃinând seama. mare îndreptător al Bisericii lui Hristos. făcându-te tâlcuitor şi dascăl lumii. şi de faptele voastre. a fost asemănată de tine cu Izabela. şi Ńi-ai atras mânia ei. cel ce arătat ai cuvântat cu înŃelepciune tare şi neschimbată. dar ai fost adus iar pe scaun şi a doua oară ai fost exilat prin mijlocirea unor episcopi invidioşi care se purtau mai mult silniceşte decât creştineşte. Sfinte Grigorie. a zis soŃiei sale: " Eu mă voi duce la câmp. organ aurit al predicilor. să lucrez pământul. vrednicule ierarhe. în ceasul al nouălea aprinzând lumânări. soŃia lui Ahav. Bucură-te. Bucură-te. dorim a cânta lui Dumnezeu laude : Aliluia! Icosul al 10-lea Darul lui Dumnezeu Ńi-a descoperit. Iar tu. Grigorie şi Nona. împreună cu voi. mângâierea inimii şi îngereasca pâine de suflete hrănitoare. cel asemenea exilat. dulceaŃa auzului. care cu agera ta minte ai răzbătut toate ştiintele şi adâncurile filozofiei. iar Anastasie a fost luminat de Dumnezeu şi ştiind cu duhul că ierarhul său Vasile voieşte să-l cerceteze. sfinte. mângâietorule al episcopului Chiriac. dându-te pe tine singur pidă de nevoinŃă. mustrătorul celor răpitori ai lucrului săracului asuprit şi amărât. cu femeia sa Teognia. ai dobândit o creştere adevărat creştinească şi ai răzbătut. ca o Ńarină neroditoare. Bucură-te. Bucură-te. Ierarhe Vasile. spre mâhnirea adevăraŃilor creştini şi pe tine. al pocăinŃei. petreceau viaŃa lor întru curăŃie. la care ai mers cu clerul arhiepiscopalei tale biserici. al iubirii de aproapele şi apărătorul celor asupriŃi şi nedreptăŃiŃi. fiind născut din oameni de bun neam şi drepŃi. umilinŃei. vei ieşi întru întâmpinarea Sfântului Vasile.

mintea cea luminată de Dumnezeu. că după sfânta slujbă ai binevoit a fi ospătat în casa vrednicului preot. că Sfântul Efrem Sirul. a cuvintelor tale teologhiceşti. însă tu sfinte ai zis arhidiaconului "mergi şi spune străinului monah: Doamne Efrem. sfinte. că acela se apăra prin tălmaci că nu ar fi el cel chemat. din casa lui Anastasie. semanătorule al graului dumnezeiesc. Bucură-te. să mergem în biserică şi să facem dumnezeiasca slujbă". iar pe cele ce mai înainte fuseseră date arienilor. Bucură-te. până la vârsta de optzeci de ani. Bucură-te. cunoscând cu duhul că Efrem Sirul este în biserică. Bucură-te. al cărui cap ajungea la cer şi un glas din cer i-a zis : "Efreme. având mulŃumirea că la retragerea ta de pe scunul patriarhal. şi apoi l-ai hirotonit diacon zicându-i să spună ecteniile în limba grecească. s-a dus la Cezarea Capadociei în ziua Arătării Domnului. Bucură-te. că sfântul acesta Efrem. Bucură-te. Bucură-te. care hrăneşte şi satură omenirea creştină. Bucură-te. că te cheamă arhiepiscopul". Deci noi. zicându-i:" Cu toate lucrurile tale cele bune. Iar Sfântul Vasile i-a zis:" Bine că te-am aflat. chimval răsunator în toată lumea. Bucură-te. că şi tu ai voit să slujeşti o noapte pe acel om bolnav.Anastasie este în casă. iar noi minunându-ne de viaŃa ta cea îngerească. cel ce ai ştiut cu duhul că Teognia nu-i este lui soŃie. mergând la biserică cu multă evlavie. Ierarhe Grigorie. cunoscătorul vieŃii şi al faptelor bune ale prezbiterului Anastasie. Şi când slujea Anastasie. De aceste fapte minunate noi mirându-ne te întâmpinăm. 76 . ce era deseori mânios şi ocărâtor. că toată noaptea ai petrecut-o cu acel bolnav în bordei. în acest fel este Vasile". te-ai retras la moşia ta Arianz. ci soră şi aşa i-ai zis să o numească. au văzut. ceea ce Efrem a îndeplinit. Mergând toŃi în biserica a poruncit Sfântul Vasile lui Anastasie să slujeasea Sfânta Liturghie. milostive. Bucură-te. Bucură-te. că tu sfinte. plugarule. când Domnul te-a chemat din viaŃa aceasta pământească la împărăŃia cea cerească şi acolo te bucuri de ostenelile tale şi de luptele ce ai avut pentru buna întărire a Bisericii lui Hristos. în ce chip vezi pe acest stâlp de foc. ci un altul poate. în vremea înălŃării sfintelor şi înfricoşătoarelor Taine. te lăudăm cu aceste cântări de laudă: Bucură-te. a avut o vedenie minunată : un stâlp de foc. şi îmbrăcând veşmântul luminat al arhieriei. ai lăsat numai o biserică eretică în Constantinopol. şi el ieşind întru întâmpinarea Sfântului şi sărutându-i picioarele i-a zis : "De unde mie aceasta. toată lumea ai umplut de mirosul cel plăcut al Sfintei Evanghelii. vino şi intră în sfântul altar. curăŃitorul şi stârpitorul neghinelor eretice. l-a chemat. cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu : Aliluia! Icosul al 11-lea Pastorind Biserica patriarhala a Constantinopolului timp de 12 ani până la soborul al doilea. ai poruncit arhidiaconului tău să se ducă să-l cheme la tine în sfântul altar. Sfinte Vasile. le-ai readus la starea de mai înainte a dreptcredincioşilor. stând în rugăciune. Sfinte Vasile. Bucură-te. Ierarhe Vasile cel luminat la minte de Dumnezeu. mare ierarhe Vasile! Condacul al 11-lea Bună mireasmă lui Hristos făcându-te. pe Preasfântul Duh în chip de foc pogorându-Se şi pe Anastasie înconjurându-l. iar a doua zi pe bolnav l-ai scos din bordei întreg şi sănătos. Sfinte Ierarhe Vasile. rugându-se lui Dunmezeu. care ai arăt pământurile sufleteşti ale creştinilor. care ai cercetat într-un bordei. spre a te face părtaş la plata dunmezeiască. ai slujit cu toată vrednicia Biserica lui Hristos Dumnezeul nostru. cu aceste frumoase laude: Bucură-te. cu un tălmaci fiindcă el nu cunoştea greceşte şi te-a văzut pe tine. Bucură-te. pe care îl îngrijeau preotul şi sora lui. Efreme. unde ai petrecut o viaŃă de sfinŃenie. să ai şi ascultare". Sfântul Vasile şi ceilalŃi care erau vrednici. pe un bolnav stricat de lepră. Bucură-te. după vedenia aceasta. cinstind pomenirea ta. Bucură-te. că a venit arhiereul Domnului la mine?".

izgonească-mă. care pot sluji tuturor creştinilor la cazuri de necazuri şi supărări. atingându-se de racla moaştelor tale s-a izbăvit cu totul de boală. am pildă pe profetul Isaia. minte înaltă de Dumnezeu insuflată. Bucură-te. stau încremeniŃi. cu curăŃia vieŃii tale şi cu marea ta înŃelepciune. său încetarea furtunii. Bucură-te. încât s-a putut spune despre tine că. Bucură-te. nu aş fi sluga lui Hristos. întăritorul cel adevărat al dogmelor părinŃilor celor dreptcredincioşi. mare ierarhe şi teologule Grigorie! Condacul al 12-lea Nou Samuel te-ai arătat. Iar noi citind aceste cuvinte ne minunăm şi-Ńi aducem aceste laude: Bucură-te. alăuta darului cea de Dumnezeu vestitoare. că aducându-Ńi-se moaştele tale la Constantinopol au fost întâmpinate de împăratul şi de toŃi sfetnicii cei mai însemnaŃi ai împărăŃiei. împodobit fiind şi cu darul oratoriei. Bucură-te. nu mă îngrijeam de nimic. Nu te mâhni. Bucură-te. ai scris episcopului Chiriac acestea : "Vino să-Ńi scot rana mâhnirii şi să-Ńi risipesc negura cugetului. Bucură-te. cel ce ai cântat laude alese lui Dumnezeu. că ziceam întru mine: de este voia împărătesei să mă izgonească. Bucură-te. De aş fi plăcut oamenilor. Bscura-te. Bucură-te. ne mirăm de mintea ta cea luminată şi de cuvintele de mângâiere scrise de tine acelui episcop. ce a pătimit aceasta. Sfinte Ioane. gol mă voi şi duce din viaŃă. am pe Ştefan întâiul mucenic. Furtuna ce a venit asupra Bisericii este amară şi grea. îmi voi aduce aminte de profetul Iona. Bucură-te. unde ai fost îngropat. Sfinte Grigorie. de o am. mare ierarhe Ioane Gură de Aur! Condacul al 13-lea Viata voastră cea sfântă. moaştele tale au fost aduse la Constantinopol. după 33 de ani. plâng. pentru care şi noi cântăm lui Dumnezeu împreună cu tine : Aliluia! Icosul al 12-lea După atâtea veacuri trecute gândindu-ne şi noi. Sfinte Ioane Gură de Aur. se tânguiesc.Bucură-te. neputând face nimic pentru încetarea furtunii. Bucură-te. am pe Daniil băgat în groapa leilor. adăpătorul celor însetaŃi de apa cea vie a Sfintei Evanghelii. De va vrea să-mi ia capul. că un bolnav suferind de nepuŃinŃă a încheieturilor. Tu. căci gol am ieşit din pântecele mamei mele. organ de aur ce ai cuvântat mai frumos decât toŃi înŃeleptii lumii. noule David. râu plin de apele darului. De va vrea să mă ucidă cu pietre. iar proorocul David mă înarmează: Grăit-am mărturiile Tale înaintea împăraŃilor şi nu m-am ruşinat". De va vrea să mă fierăstruiască. că eu când am fost izgonit din Constantinopol. cârmaci bine priceput al corăbiei Bisericii creştineşti. frate Chiriac. că moaştele tale au fost duse în biserica Sfântului Apostol Toma. Bucură-te. De va vrea să-mi ia averea. Cel slăvit în Sfânta Treime. Bucură-te. acela ai fi tu. am pe Ioan Botezătorul. s-o ia. că de la biserica Sfintei Irina moaştele tale fiind puse cu racla într-o caretă împăratească. De îi este voia să mă bage în groapă. Bucură-te. ai fost ca un nou David cântând cu fluierul cel păstoresc al cuvântării de Dumnezeu. se roagă şi aşteaptă sau pieirea lor în valurile mării. Sfinte Grigorie Teologule. că în timpul surghiunului tău multe suferinŃe şi amaruri ai avut. că de acolo au fost aşezate în biserica Sfintei Irina unde au fost puse pe tronul patriarhal. De va vrea să mă arunce în mare. iar corăbierii. slujbele cele împodobite. ca în acea biserică patriarhală moaştele tale au fost îngropate în sfântul altar. la izgonirea ta de pe tronul patriarhal al Constantinopolului şi citind cele scrise de tine episcopului Chiriac cel asemenea izgonit. au fost duse la biserica SfinŃilor Apostoli. cuvântările voastre cele mai alese şi mai scumpe 77 . că de la Comane. că nu ai voit a te lăsa ridicat până când împăratul Teodosie nu Ńi-a trimis epistola sa. dacă s-ar fi aflat vreo icoană şi vreun chip împodobit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

credincioase slugi ale Sfintei Treimi. BucuraŃi-vă. cu înŃelepciune. BucuraŃi-vă. mărgăritare strălucite ale Bisericil lui Hristos. BucuraŃi-vă. cel cu dulce glas. dar voi. pe învăŃătorii cei mari şi înfrânătorii zâzaniilor diavoleşti. treime de arhierei mult-lăudată! Şi Condacul întâi Pe apărătorii şi luminătorii Bisericii creştineşti. ce sunt ca nişte tezaure de cel mai mare preŃ. să-i lăudăm credincioşii din toată inima şi să le cântăm : Bucură-te. cântând cu voi lui Dumnezeu : Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Cine este destoinic a-şi deschide buzele şi a-şi misca limba. podoabele cele mai alese ale ierarhilor şi întocmai cu apostolii. treime de arhierei mult-lăudată! 78 . BucuraŃi-vă. fiind luaŃi de cei mai vrednici păstori ai Bisericii ca pilde de viaŃă curată şi sfântă. pe Grigorie.decât toate avuŃiile lumii. că aŃi covarşit firea omenească cu darurile cele multe. cu rugăciunile şi cu viaŃa voastră cea nematerială. ai vieŃii celei nemateriale. cârmuitorii Biserici şi pomi luminaŃi roditori ai fructelor celor mai alese. cei mai destoinici luminători ai pământenilor. sfinŃilor. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. aleşii Sfintei Treimi. deşi nu vom putea face aceasta. BucuraŃi-vă. pe surpătorii eresurilor. cu postul. pentru care noi. minunându-ne de tăria sufletelor voastre. flori mirositoare ale grădini celei nestricăcioase. marilor arhierei cei luminaŃi la minte de Sfânta Treime. BucuraŃi-vă. cu răbdare. pe stâlpii cei neclintiŃi ai Bisericii. pe toate le-aŃi suferit cu credinŃă în Dumnezeu. spre a o lăuda. pe marele Vasile cel cu dumnezeiască minte. v-au făcut să fiŃi pentru toată lumea creştină cei mai vrednici de toată cinstirea şi venerarea noastră. totuşi nu putem tăcea şi îi aducem aceste laude: BucuraŃi-vă. ai suferinŃelor şi asupririlor la care aŃi fost supuşi de oameni cu cugete rele ce nu vă puteau privi bine din cauza pornirii inimii lor celor lacome şi invidioase. surpătorii eresurilor şi îndreptătorii adevăratelor învăŃături. apărătorii dreptei credinŃe în Hristos. BucuraŃi-vă. şi ai lumii învăŃători. scrierile voastre. cum se cuvine pe această treime de arhierei? Însă. îndrăznim a vă aduce laude. îngeri pământeşti şi oameni cereşti. şi pe Ioan luminătorul a toată lumea. de mari şi neîntrecuŃi luminători şi apărători ai dreptei credinŃe. stîlpi neclintiŃi ai Biserici. BucuraŃi-vă.

până când au fost auzite rugăciunile tale. Icosul 1 Cu o iubire îngerească te-ai rugat neîncetat Mântuitorului. că aŃi purtat crucea drept şi cu răbdare. şi cu mulŃumire va cântăm aşa: BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. 79 . BucuraŃi-vă căci cu aceasta aŃi învins pe demon şi vicleniile sale. Admirând râvna şi dragostea voastră pentru Hristos. dorind să primiti mai degraba chinuri. prelaudati şi neinvinsi mucenici ai lui Hristos. care a crezut şi plin de curaj a suferit chinuri şi chiar moartea. Natalie preafericită. rugaŃi-vă pentru cei ce cu credinŃa şi evlavie va împloram. ca să-i lumineze mintea întunecată a soŃului tău şi să o întoarcă spre cunoaşterea Făcătorului şi Stăpânului tău. BucuraŃi-vă că de Domnul voi aŃi fost încununaŃi. pentru iubirea Lui aŃi dispreŃuit deşertaciunea lumeasca. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Alesilor slujitori ai lui Dumnezeu şi prealaudati mucenici ai lui Hristos. harul s-a atins de inima lui Adrian. ca cei ce stati lângă Tronul cel de har al Domnului desfătându-vă. BucuraŃi-vă. decat să va lepădati de Dumnezeul cel adevărat. cu evlavie vă cântăm aşa: BucuraŃi-vă lumini ai dragostei Dumnezeieşti. Deci. BucuraŃi-vă stâlpi neclătiŃi de relele păgâneşti.ACATISTUL SFINTILOR MUCENICI ADRIAN Şl NATALIA 26 august După obişnuitul început. cu dragoste va lăudăm sfinŃilor Adrian şi Natalie. punându-vă viaŃa ca o jertfa curata.

când. Ńi-a umplut sufletul Adriane. te-a chemat la Lumina Sa. cântându-I din toată inima: Aliluia. când ai întrebat pe servii lui Hristos. fiind acasă. netemându-te de moarte. că ai aflat comoara cea nepreŃuită. ce răsplată au să primească ei de la Domnul în împărăŃia Sa. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici al lui Hristos. ca adevăraŃilor ostaşi ai lui Hristos. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici al lui Hristos. în tot chipul te convingea să nu parăseşti credinŃa în Hristos. Lui o aŃi dăruit. Condacul al 4-lea Viforul îndoielii şi al fricii de la inima ta ai gonit. te rugăm primeşte. BucuraŃi-vă că-n neputinŃe. BucuraŃi-vă că ne ziceŃi. unde cu ceilalŃi mucenici. că te-ai întors din temniŃă şi gândindu-se că te-ai înfricoşat de chinuri şi te80 . BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. ai fost închis în temniŃă. pentru noi vă rugaŃi. BucuraŃi-vă că chinuitorii. BucuraŃi-vă că prin voi numele Domnului e binecuvântat. iar ei au răspuns că. ai petrecut toată noaptea în rugăciuni. împreună cu soŃia ta. ci să rămâi până la sfârşit un mărturisitor neclintit al numelui Domnului. slăvite Adriane şi spre nevoinŃa mucenicească te-a întărit fericita soŃia ta Natalia. Natalia. pentru rugăciunile soŃiei tale. BucuraŃi-vă ai voiei Lui sfinte buni împlinitori. De aceea. limba nu poate spune şi mintea nu poate cuprinde.BucuraŃi-vă că la Tronul ceresc. toată noaptea vorbind depsre răsplata viitoare ce a pregătit-o Dumnezeu celor ce îşi pun viaŃa pentru El. dară gata să primească Adevărul. dispreŃuind iubirea firească şi neputinŃa femeiască. cântări şi sfătuiri duhovniceşti. BucuraŃi-vă că în locul frumuseŃii pe Hristos L-aŃi iubit. deschizându-Ńi uşile împărăŃiei Sale. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. Condacul al 2-lea Văzând Domnul curăŃia inimii tale. BucuraŃi-vă căci cu răbdarea ca şi cu o armă v-aŃi îmbrăcat. BucuraŃi-vă că iubirea conjugală. Icosul al 2-lea ÎnŃelegerea adevăratei cunoştinŃi de Dumnezeu. Condacul al 3-lea Întărit cu putere de Sus ai mers fericite la nevoinŃe şi chinuri dorind să mori pentru Domnul şi Mântuitorul tău. preacinstite Adriane. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. cu bucurie sufletească vă cântăm: BucuraŃi-vă curajosi râvnitori ai credinŃei celei adevărate. ce a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El. Îndată ai părăsit religia cea păgânească şi din toată inima ai strigat: "Şi eu sunt creştin!" Lăudând întoarcerea ta către Soarele DreptăŃii. Icosul al 4-lea Auzind Natalia. să nu ne lipim de cele de jos ci de cele de Sus. sfânta Natalia. pregătită Ńie în ceruri şi cu îndrăzneală să cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia. ci rămâi credincios Celui ce te-a iubit pe tine. BucuraŃi-vă că Crucea ca pe un scut puternic în mâini aŃi luat. BucuraŃi-vă neînfricaŃi mustrători ai credinŃelor deşarte. ca notar. osândiŃi la chinuri şi moarte pentru numele Domnului. măcar că era umbrită de politeism. împreună cu care ai cântat lui Dumnezeu cântare de laudă: Aliluia. SoŃia ta. cu rugăciuni şi îndemnuri îŃi ajută să ridici crucea rânduită de Domnul şi să primeşti cununa nestricăciunii. spunându-Ńi astfel: "Fericit eşti domnul meu. pentru martirajul lor. scriai numele sfinŃilor mucenici. Icosul al 3-lea Având să te prezinŃi la nelegiuita judecată a lui Maximian. SoŃia ta. mărgăritarul cel preascump – pe Hristos Domnul!" Nu te mai întoarce iar la bezna idolească. de curajul vostru s-au minunat. de la noi păcătoşii laudele acestea: BucuraŃi-vă ai adevăratului Dumnezeu sfinŃi slujitori. să urcăm ne ajuŃi nespus.

te întărea zicând: "Fericit eşti domnul meu. mărturisind că Hristos este Dumnezeu adevărat. cu inimă smerită. BucuraŃi-vă că în toate. Dar tu. BucuraŃi-vă că ne-aŃi învăŃat să părăsim cele de jos-trecătoare. aducându-le alinare şi uşurare. BucuraŃi-vă că de mânia lui Maximian nu v-aŃi înfricoşat. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. se ruga ca să nu slăbească sufletul tău. văzând răbdarea şi bărbăŃia ta. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. De aceea pentru suferinŃa cea pentru Hristos. unde a venit Natalia şi. BucuraŃi-vă că răutatea şi cruzimea lui o aŃi desconsiderat. BucuraŃi-vă că ne sfătuiŃi să cugetăm la cele de Sus-viitoare. BucuraŃi-vă că fără de frică. Condacul al 7-lea Vrând prigonitorul împărat să te cheme din nou la judecată. aŃi căzut la picioarele celor întemniŃaŃi pentru numele lui Hristos. fericindu-te. cu umilinŃă vă cântăm: BucuraŃi-vă că chipul adevăratei însoŃiri creştineşti ne-aŃi arătat. BucuraŃi-vă puternici ai credinŃei în Hristos mărturisitori. să fii supus şi la mai grele chinuri. aŃi primit să fiŃi munciŃi. BucuraŃi-vă neînfricati propovăduitori ai slavei Dumnezeieşti. în faŃa judecăŃii împărăteşti. însă. încât n-ar mai putea să sufere alte chinuri şi mai groaznice. voia lui Dumnezeu. când împreună cu soŃul tău. BucuraŃi-vă căci cu lepădare de sine pe noi ne insufleŃiŃi. şi pentru acestă mărturisire şi defăimare ai suferit groaznice bătăi şi chinuri. ai Celui Preaînalt slujitori. înălŃând lui Dumnezeu cântare îngerească: Aliluia. te dojenea că te-ai lepădat de credinŃă. Condacul al 5-lea Minunată milă şi dragoste ai arătat Natalie. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici al lui Hristos. Icosul al 5-lea Văzând chinuitorul pe sfinŃii întemniŃaŃi împreună cu tine. dar nu încetai să slăveşti pe Hristos în faŃa poporului şi să mărturiseşti Numele Lui. ci voieşti mai mult să suferi pentru Numele Său sfânt. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. BucuraŃi-vă căci cu puterea Dumnezeirii Lui aŃi fost întăriŃi. care a făcut cerul şi pământul. Iar fericita Natalia. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. că teai învrednicit de starea sfinŃilor mucenici ai lui Hristos". întâmpinându-te în uşa casei. ai rămas stătornic împotriva ispitirilor vrăjmaşului. ori de nu. şi cu dânsa bucurându-te ai cântat lui 81 . cu lacrimi i-ai povestit ei. când. Icosul al 6-lea Lumina slavei cereşti a strălucit pe faŃa ta înŃelepte pătimitorule. la judecată şi să te sfătuiască să te lepezi de Hristos. fericite Adriane.ai lepădat de Hristos. şi sfintele lor rane ungându-le şi sărutându-le. plângea amarnic şi. fiind bătut în mod barbar peste pântece. cântând Celui Atoatebiruitor: Aliluia. BucuraŃi-vă că-n suflet şi trup. ci să rămâi până la sfârşit slujitor credincios al lui Hristos. BucuraŃi-vă mustrători îndrăzneŃi ai rătăcirii idoleşti. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. bucurându-te în duh şi mai tare întărindu-te în suferinŃă. Adriane. iar rătăcirea diavolească o ai defăimat. BucuraŃi-vă vase slăvite ale Harului lui Hristos. v-a pătruns Dumnezeiasca Lumină. Amândurora. că sunt atât de torturaŃi. să o vedem ne cerşiŃi. a poruncit să te ducă pe tine. Condacul al 6-lea Propovăduitor şi retor te-ai arătat Adriane. de îŃi curgeau măruntaiele. BucuraŃi-vă că iubire cerească în inimile voastre aŃi purtat. noi vă cântăm aşa: BucuraŃi-vă că sfinte lăcasuri ale Duhului Sfânt aŃi fost. vă fericim împreună cu sfânta Natalia şi cu bucurie vă cântăm: BucuraŃi-vă purtători de biruinŃă. Mirându-ne de o aşa înaltă dragoste creştinească. BucuraŃi-vă că Împăratul-Hristos v-a dat înŃelepciunea divina. te-a închis în temniŃă cu ceilalŃi mucenici. întărit fiind cu putere de Sus şi mângâiat de fericita ta soŃie. că nu numai nu te-ai lepădat de Hristos.

a mărturisitorilor Lui. BucuraŃi-vă. vă cântăm acestea: BucuraŃi-vă că chinuri sufleteşti. 82 . pentru Care atât de mult ai suferit. BucuraŃi-vă că pe aripile iubirii spre Dumnezeu aŃi zburat. BucuraŃi-vă că-n ceata mucenicilor. căci ca vulturii spre Soarele DreptăŃii v-aŃi ridicat. nici pe unul nu v-a răpus. bărbăteşte să meargă la chinuri şi moarte. cânta lui Hristos. plini de curaj pe umeri aŃi dus. cu voie le-aŃi crucificat. cântându-vă acestea: BucuraŃi-vă a slujitorilor lui Hristos. şi n-a lăsat să ardă osemintele mucenicilor lui Hristos. încât şi mâna Ńi-a fost tăiată. mucenice Adriane. Condacul al 8-lea Privelişte stranie şi straşnică a fost în temniŃă. şi lumea necredincioasă a fost înfricoşată cu tunete şi fulgere. BucuraŃi-vă că pe dânsa aŃi ajuns la limanul liniştit. ba încă şi cetatea a inundat-o cu apă. BucuraŃi-vă. Ńi s-a interzis să-l vizitezi şi să-l serveşti pe soŃul tău. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. BucuraŃi-vă că ne-aŃi arătat calea îngustă. BucuraŃi-vă că acuma în slavă şi veşnică fericire vă aflaŃi. Ńie şi sfintei Natalia. prin chinuri aŃi intrat. ca să fie zdrobite de mâinile chinuitorilor. ca şi mai înainte şi pe soŃul tău îl întăreai ca.Dumnezeu: Aliliua. spre Lumină v-aŃi înalŃat. Atunci soŃia ta Ńi-a ridicat picioarele şi le-a pus. cu dragoste vă cântăm acestea: BucuraŃi-vă căci Crucea Domnului. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. pentru Hristos aŃi răbdat. de nenorociri ne apăraŃi. ca mai curând să te uneşti cu Domnul şi Mântuitorul tău. ai răbdat până la fericită adormirea ta. iar cealaltă. BucuraŃi-vă că sarcina unul altuia să purtăm ne-aŃi învăŃat. Atunci şi Ńie. învingând neputinŃa firească. pe care voi v-aŃi pornit. BucuraŃi-vă că patimile Domnului. Icosul al 7-lea Nouă tortură a născocit chinuitorul. BucuraŃi-vă. unde erai închis cu ceilalŃi. BucuraŃi-vă că din valea plângerii. îmbrăcată în haine bărbăteşti. bărbăteşte s-a luptat. pentru Hristos-Domnul. Pentru aceasta cu vrednicie vă lăudăm. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă că pildă de dragoste şi blândeŃe v-aŃi arătat. BucuraŃi-vă că greutatea Crucii. BucuraŃi-vă căci cu rugile voastre. voi însivă le-aŃi imitat. Cinstind cu credinŃă sfârşitul tău mucenicesc. când după porunca tiranului chinuitor. frumuseŃe aleasă. şi-a pus sufletul său pentru credinŃa în Hristos. întărindu-şi soŃul în chinurile lui şi bucurându-se de fericitul lui sfârşit. au vrut să-Ńi zdrobească fluierele picioarelor. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. pe nicovală. Adriane. la cei întemniŃaŃi. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. Cel ce toate le iconomiseşte: Aliluia. fericită Natalie. plină de bucurie. neştiind cu vrednicie a le preŃui. veneai la închisoare. Condacul al 9-lea Toată mândria chinuitorului tiran a fost ruşinată. Icosul al 9-lea Retorica pământească nu-i în stare să laude îndeajuns nevoinŃele voastre sfinŃilor mucenici Adrian şi Natalia. că patimi şi pofte. care veneau să-i mângâie şi să le uşureze chinurile. căci unul părăsind slava pământească. dar dispreŃuind porunca împărătească. podoabă luminoasă. Faptele bune ale voastre. când curatul tău suflet s-a unit cu Domnul. căci cu toŃi sfinŃii. când o ploaie puternică a stins flacăra focului. iar fericita Natalia. Icosul al 8-lea Arzând în iubirea lui Hristos. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. poruncind ostaşilor să interzică intrarea femeilor. imne lui Dumnezeu aŃi cântat. căruia îi vei cânta: Aliluia.

totdeauna ne ajutaŃi. BucuraŃi-vă prieteni îngăduitori. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. ce-n necaz pildă ne daŃi. BucuraŃi-vă cuplu. BucuraŃi-vă aleşi luptători pentru adevărata credinŃă. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. fericită Natalie. BucuraŃi-vă că pe culmile inocenŃii şi curăŃiei ne ridicaŃi. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. le-a ascultat rugămintea şi le-a încredinŃat această comoara de mare preŃ. BucuraŃi-vă bunii noştri mijlocitori şi învăŃători. până când va trece prigoana lui Maximian-păgânul. Condacul al 12-lea Vase pline cu har s-au arătat cinstitele voastre moaşte. suntem înconjuraŃi cu rugăciunile voastre sfinŃilor Adrian şi Natalie.mâna soŃului tău. n-ai voit să te recăsătoreşti. ce lângă Tronu-I-L slăviŃi. având ca un mărgăritar de preŃ . Slăvind plecarea ta la Domnul. 83 . să ne pomeniŃi neîncetat la Tronul Slavei. Icosul al 10-lea Ca şi cu un zid. sunteŃi grabnicii noştri ajutători. ce voia să te ia în casatorie. şi vă rugăm sârguincios. BucuraŃi-vă cărbuni aprinşi ai dragostei Dumnezeieşti. cu a căruia rugăciuni ai scăpat de urmărirea tribunului şi ai ajuns cu bine la BiznaŃ şi cu sufletul plin de bucurie. BucuraŃi-vă. împreună cu sfântul Adrian. prin care v-aŃi urcat la cele de Sus cu toŃi sfinŃii din veac bineplăcuŃi lui Dumnezeu. BucuraŃi-vă că în locasul celor drepŃi la odihnă va aflaŃi. BucuraŃi-vă că pentru noi la Dumnezeu mereu vă rugaŃi. BucuraŃi-vă că moaştele cele sfinte. Tu ca o soŃie credincioasă soŃului tău – mucenicul lui Hristos Adrian. rugându-te te-ai dus cu corabia la BizanŃ. când te-a scăpat din mâna tribunului. a venit un oarecare binecredincios bărbat cu soŃia sa la Natalia şi ceilalŃi fraŃi creştini şi i-a rugat să le dea sfintele moaşte ca să le ducă în BizanŃ. spre vindecare ni le lăsaŃi. BucuraŃi-vă prieteni ai Domnului. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. unde a fost dus trupul sfântului soŃului tău. Creştinii din cetatea Nicomodiei. din toată inima cântând lui Dumnezeu: Aliluia. cântând lui Dumnezeu: Aliluia. pe cei ce vă fericim aşa: BucuraŃi-vă ostaşi răbdatori de chinuri şi purtători de biruinŃă. ci. că să trăim plăcut lui Dumnezeu ne învăŃaŃi. Icosul al 12-lea Cântând cinstitele voastre patimi şi fericita adormire. căci în orice năpaste şi nenorocire. slăvind. BucuraŃi-vă luminători aprinşi ai virtuŃii creştineşti. căpătăm dezlegarea păcatelor. Adrian şi Natalie. BucuraŃi-vă că fericirea veşnică. BucuraŃi-vă că de vederea FeŃii Lui pururea vă îndulciŃi. cu rugăciunile voastre sfinŃilor mucenici ai lui Hristos. Icosul al 11-lea Far luminos a devenit corabia cu care ai călătorit pe mare. pentru voi. vă cântăm acestea: BucuraŃi-vă soŃi fericiŃi. în viaŃă şi moarte nedespărŃiŃi. Ajungând în cetatea aceea ai cântat cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia. cu atât mai mult când cu dragoste vă serbăm amintirea. pe dânsele cinstindu-le. ce întăriŃi legăturile căsătoreşti. pe Hristos Dumnezeul nostru. Fiind noi păziŃi de sfintele voastre rugăciuni. Condacul al 11-lea Cântare lui Dumnezeu din toată inima ai adus. vă lăudăm cu acestea: BucuraŃi-vă că în dragoste.Condacul al 10-lea Vrând să izbăvească trupurile sfinŃilor mucenici de batjocură şi dispreŃ. vă lăudăm preaslăviŃi mucenici ai lui Hristos. pe totdeauna o primiŃi. dăruite nouă de Hristos-Domnul. sărutând trupul fericitului domnului tău. cu adâncă umilinŃă Ńi-ai dat duhul în mâinile Domnului.

Domnul nostru Iisus Hristos. fericiŃi soŃi şi străluciti purtători de chinuri! AscultaŃi-ne pe noi ce ne rugăm şi mijlociŃi pentru noi. de ciumă. ca să-i lumineze mintea întunecată a soŃului tău şi să o întoarcă spre cunoaşterea Făcătorului şi Stăpânului tău. (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Cu o iubire îngerească te-ai rugat neîncetat Mântuitorului. Condacul al 13-lea O. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici al lui Hristos. Căruia I se cuvine toată slava. prealăudaŃi şi neînvinşi mucenici ai lui Hristos. izbăviŃi-ne de foamete. BucuraŃi-vă căci cu aceasta aŃi învins pe demon şi vicleniile sale. harul s-a atins de inima lui Adrian. sănătate trupească şi sufletească. Adrian şi Natalie. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă că de Domnul voi aŃi fost încununaŃi. Adrian şi Natalie. ca să nu pierim în păcatele noastre. cu Cel Fără de început al Său Părinte şi Preasfântul Duh. Amin. de sabie şi de năvălirea celor de alt neam. BucuraŃi-vă stâlpi neclătiŃi de relele păgâneşti. prelaudati şi neinvinsi mucenici ai lui Hristos. ca să ni se dea toate cele de folos trupurilor şi sufletelor. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. de cutremur. scârbele şi durerile. Natalie preafericită. BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. ca întotdeauna prin mijocirile voastre fiind întăriŃi. Admirând râvna şi dragostea voastră pentru Hristos. şi cu mulŃumire va cântăm aşa: BucuraŃi-vă sfinŃilor Adrian şi Natalie. Deci. cu evlavie vă cântăm aşa: BucuraŃi-vă lumini ai dragostei Dumnezeieşti. şi rugaŃi pe Hristos Dumnezeu. foc şi grindină. sfinŃit Cuplu. punându-vă viaŃa ca o jertfa curata. După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE O. decat să va lepădati de Dumnezeul cel adevărat. să ne miluiască şi să facă cu noi după îndurările Sale. mântuirea sufletului. AuziŃine pe noi cei ce ne rugăm cu lacrimi. sfinŃilor mucenici ai lui Hristos. că aŃi purtat crucea drept şi cu răbdare.BucuraŃi-vă că aŃi fost încununaŃi cu bunurile cele cereşti. până când au fost auzite rugăciunile tale. sfinŃilor mucenici ai lui Hristos. fericiŃi soŃi şi purtători de chinuri străluciti. BucuraŃi-vă că la Tronul ceresc. rugaŃi-L pe Stăpânul cel milostiv. Şi Condacul întâi Alesilor slujitori ai lui Dumnezeu şi prealaudati mucenici ai lui Hristos. rugaŃi-vă pentru cei ce cu credinŃa şi evlavie va împloram. cinstea şi închinăciunea. primiŃi glasul rugăciunilor noastre şi cu mijlocirile voastre. acum şi pururea şi în vecii vecilor. ca cei ce stati lângă Tronul cel de har al Domnului desfătându-vă. să ne dăruiască nouă tuturor: pace în familie. venind la biserică. de moartea cea năpraznică şi de toate nenorocirile. să slăvim pe Domnul Iisus Hristos. care a crezut şi plin de curaj a suferit chinuri şi chiar moartea. 84 . cu dragoste va lăudăm sfinŃilor Adrian şi Natalie. Aşa sfinŃilor mucenici. dorind să primiti mai degraba chinuri. de războiul cel dintre noi. pentru iubirea Lui aŃi dispreŃuit deşertaciunea lumeasca. de potop. pentru noi vă rugaŃi. ca întotdeauna să-I cântăm Lui: Aliluia.

cu credinŃă şi cu dragoste zicem unele ca acestea: Sfânt. Pentru aceasta şi noi. nu pot a slăvi mărimea desăvârşirilor Tale. Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime. şi nu departa mila Ta de la noi. Căruia se închină tot genunchiul. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. ca cei ce suntem luminaŃi cu Sfânta Taină a Botezului întru numele Tău cel întreit sfânt deşi nevrednici fiind. Facătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută. pentru numele Tău cel Sfânt. îndrăznim a-łi aduce această cântare de laudă. începătoriile şi puterile. stând înaintea scaunului slavei Tale. scaunele şi domniile. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci. al celor cereşti. al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. Sfânt Domnul Savaot. Icosul 1 Arhanghelii şi îngerii.ACATISTUL SFINTEI TREIMI Prima zi de luni după Rusalii După obişnuitul început. iar Tu ca Făcătorul. pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră. ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi. miluieşte-ne pe noi. Sfânt. Heruvimii cei cu ochi mulŃi şi serafimii cei cu câte şase aripi. cu frică şi cu dragoste grăiesc unii către alŃii: Sfânt. acoperindu-şi feŃele. pentru ca din adâncul sufletului pururea să strigăm łie: Sfânt. Purtătorul de grijă şi Judecătorul nostru. însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători şi nemulŃumitori. Iar noi ca unii ce suntem pământ şi Ńărână mai lesne ar fi să iubim tăcerea. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce eşti înălŃimea desăvârşirilor celor nespuse şi adâncul tainelor celor neurmate. Sfânt. urmând doxologiei celor de sus. 85 . zidirea Ta cea căzută.

Deci. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. a zis: arată-mi mie faŃa Ta! ÎnsuŃi cunoscut să Te văd pe Tine. ca să cântăm łie cu inimă curată: Aliluia! Icosul al 2-lea ÎnŃelegerea cea neînŃeleasă căutând să o înŃeleagă marele între prooroci Moise. O. iar când cărbunele cel de foc purtat de înger s-a atins de buzele lui. Cel ce eşti Împăratul cel mai presus de scaunele cereşti. Cel în trei sori a toate Făcătorule. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. miluieşti şi ajuŃi din neam în neam. pentru care cu mirare şi cu bucurie grăim unele ca acestea: Sfânt. ai binevoit a Te arăta pe Tine în faŃa Unuia-Născut Fiului Tău. aducând în fiinŃă pe cei ce nu sunt. ale Caruia toate căile sunt adevărate şi toate judecăŃile drepte şi totodată şi dorite. Care porŃi şi hrăneşti toată făptura. miluieşte-ne pe noi. Sfânt. Dar nouă. cântăm łie: Aliluia! Icosul al 3-lea Având toată zidirea slujitoare poruncii Tale. cu umilinŃă căzând. Pentru aceasta împreună cu toate puterile cele de sus şi de jos. că om fiind şi buze necurate având. ca şi cu nişte prieteni. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. acelaşi ieri. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 3-lea Cu puterea Ta cea nespusă. Sfânt. Cel ce eşti începutul a toată începerea începătoriilor celor inŃelegătoare şi a tuturor puterilor cereşti. Tatăl şi Fiul şi Sfântul Duh. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce Unul eşti. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce ai nemurire şi petreci în Lumina cea neapropiată. şi atotputernice Stăpânitorule al stăpâniilor celor înalte. cu curăŃie Te laudă pe Tine. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. zidirea Ta cea căzută. Iar Tu ai zis către dânsul: spatele Meu vei vedea. şi nu este nimeni care să se poată ascunde de puternicia dreptei şi a vederii Tale. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce pui la încercare inimile şi rărunchii oamenilor. şi 86 . Cel ce cobori până la iad şi iarăşi ridici. Cel ce pe toate le faci numai cu voia. deşi nevrednici fiind. şi Domnul cel adevărat al domniilor celor mai presus de lume. pe Unul Dumnezeu. şi cu Duhul gurii Tale. pentru aceasta cele nevăzute ale Tale. ca şi cum ar fi. Cel ce răsplăteşti păcatele părinŃilor asupra fiilor. şi puterea cea pururea fiitoare şi Dumnezeirea. astăzi şi în veac. toate pe nume le chemi. cu cuvântul înŃelepciunii Tale celei neurmate. toate le înviezi şi le faci a se bucura. Cel ce pretutindenea eşti şi toate le împlinesti. Tu ai măsurat cerul cu dreapta şi pământul cu palma. dar faŃa Mea nu se va arăta Ńie că nu va vedea omul faŃa Mea şi să ramână viu. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce eşti bunavestire cea plină de bucurie a arhanghelilor şi propovăduirea cea fără tăcere a îngerilor. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 2-lea Văzându-Te pe Tine Isaia pe scaun înalt şi preaînălŃat a zis: O! ticălosul de mine. Sfânt. toate le Ńii. Sfânt eşti Doamne Dumnezeu nostru.Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. pretutindenea arăŃi urmele proniei şi ale desăvârşirilor Tale celor neurmate. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt. AtotŃiitorule al poruncitor. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. o. Cel ce eşti tăria cea nebiruită a puterilor cereşti. Sfânt. iar cu aleşii Tăi. am văzut pe Domnul Savaot cu ochii mei. de pe făpturi cugetându-le le vedem. zidirea Ta cea căzută. miluieşte-ne pe noi. faŃă către faŃă vorbeşti. puternice Facătorule al celor văzute şi nevăzute. pentru aceasta cu mulŃumire grăim: Sfânt. Preasfântă Treime arde cu focul Dumnezeirii Tale spinii fărădelegilor noastre celor multe. Ce ce numeri stelele şi tuturor nume le dai. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce eşti dragostea cea cu văpaie arzătoare a serafimilor şi înŃelepciunea cea pururea luminătoare a heruvimilor. toate le chiverniseşti.

Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt. Care din veac purcezi de la Părintele. Duhule Sfinte. Cel ce sfinŃeşti şi înviezi pe toŃi cu darul Tău. făgăduinŃele Sfintei Taine a Botezului am lepădat şi chipul Tău l-am întinat. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce îmbraci cerul cu nori şi trimiŃi ploaie şi rouă spre răcorirea căldurii. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru: Părinte. miluieşte-ne pe noi. Cel ce trimiŃi hrană puilor de corbi şi adăpi toate fiarele câmpului şi trimiŃi îndurările Tale peste toate lucrurile Tale. Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Duhule Sfinte. s-a lepădat de Tine. şi luna cu stelele să lumineze noaptea. Sfânt. scoate-ne pe noi din mâna vrăjmaşilor celor văzuŃi şi nevăzuŃi. altul al Fiului şi altul al Sfântului Duh numim. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 4-lea Vifor având înăuntru eresul cel pierzător de suflete. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. a fi unul din Sfânta Treime. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. iar noi. ca în vecii vecilor să cântăm łie: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând înŃelegerea. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. deopotrivă puterea. zidirea Ta cea căzută. deşi pe un Ipostas al Tatălui. şi nu l-ai lăsat pe el întru noi până în sfârşit a se strica prin păcat. care covârşeşte desăvârşirile Tale şi nespusele faceri de bine către fiii cei săraci ai 87 . Fiule. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Unule împreună nezidit. Cel ce scoŃi vânturile din vistierii. unui Dumnezeu ne închinăm. Cel ce încingi dealurile cu bucurie şi văile cu veselie. în lumea aceasta văzută şi în cea nevăzută. Arie nebunul. zidindu-ne pe noi după chipul şi asemanarea Ta. însă o Dumnezeire în Tatăl şi în Sfântul Duh. au mărturisit pe Hristos Dumnezeu. cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind păstorii şi învăŃătorii Sfintei Biserici pe Arie. zidirea Ta cea căzută. Care ne-ai chemat pe noi dintru nefiinŃă. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. iar nu făptură. ai poruncit nouă a face cele plăcute înaintea Ta. Dumnezeule Părinte şi Dumnezeule Fiule şi Dumnezeule Duhule Sfinte. Cel ce împodobeşti crinii Ńarinii şi încununezi câmpiile cu roade. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt. Sfânt. iar noi ticăloşii voia noastră cea rea iubind-o. cu glas ca de tunet au grăit: Sfânt. şi deopotrivă Tatălui pe Fiul şi pe Sfântul Duh cinstindu-I. Deci acum iarăşi alergăm la Tine şi ne rugăm: trimite nouă darul Tău. şi răpind oile de la adevărata mărturisire a dreptslăvitoarei credinŃe. Fiul lui Dumnezeu. iar nu trei dumnezei.Chivernisitorule cel cu dragoste îmbelşugată al celor de acum şi celor viitoare. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. al doilea Iuda. Unule adevăratul Dumnezeu. Părinte nezidit şi Fiule nezidt şi Duhule Sfinte. dar nu Te naşti. în sufletul şi în trupul nostru cortul cel cu trei părŃi spre a Ta sălăşluire. Fiule. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce Te-ai născut fără de ani din Tatăl. ca o fiară cumplită intrând în turma cea cuvântătoare a lui Hristos. Cel ce neai răscumpărat pe noi cei căzuŃi prin Crucea Ta. iar nu trei îndeosebi nezidiŃi. cu inima şi cu buzele mărturisim şi cu Lumina cea întreit luminătoare în baia Sfântului Botez luminaŃi fiind. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 5-lea Treime cea fără de început şi a toate făcătoare. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. adunându-se în Niceea la sobor. Cel ce ai pus semnul fiinŃei Tale celei în trei Ipostase peste toate lucrurile Tale. Cel ce ai poruncit soarelui să lumineze ziua. Cel ce din patru stihii ai alcatuit făptura şi cu patru timpuri ai încununat cununa anului. miluieşte-ne pe noi. şi ne mântuieşte pe noi cu judecăŃile pe care le ştii. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru: Părinte Cel ce ai născut pe Fiul mai înainte de veci. de o fiinŃă slava. Sfânt. Cel ce ai binevoit a întemeia în duhul.

şi cu darul Evangheliei. pe noi. Care. şi acolo Te-a văzut. S-a supus Legii. Cel ce cu înŃelepciune ne-ai învăŃat pe noi mai presus decat toate cele văzute. suflare de viaŃă din gura Ta ai insuflat. Sfânt. Cel ce în fata lui Adam cu chipul şi asemanarea Ta. l-ai hrănit pe el cu mană în pustie şi l-ai dus în pământul în care curge lapte şi miere. zidirea Ta cea căzută. Cel ce ai scos pe poporul Tău din Egipt. pe toŃi ne-ai cinstit şi bunătăŃile raiului moştenitori ne-ai făcut. apoi s-a făcut cutremur mare şi foc arzător. chemat fiind de înger. cel mort cu duhul se înviază. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 7-lea Vrând a arăta mărimea dragostei şi a milostivirii Tale celei către nemul omenesc cel căzut. cu inimă mulŃumitoare şi cu buze de mulŃumire zidite de Tine. Care. de unde. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. în lumina cea minunată a Evangheliei l-ai adus. împlinind făgăduinŃa. Cel ce ai pedepsit pe poporul Tău cel ce greşise. a trimis noua pe Preasfântul Duh. şi pe toată făptura cea de jos sub picioarele noastre ai supus-o. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. şi printr-înşii în mijlocul lui Israel ai păzit credinŃa în Răscumpărătorul cel făgăduit. Sfânt. prin robia Babilonului. risipind munŃii. când s-a plinit vremea. gonit-ai rătăcirea cea idolească. şi din seminŃia lui ai întemeiat adevărata Biserică. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. deci acoperindu-şi faŃa. prin care noi cei luminaŃi slăvind atotputernica Ta pronie. Cel ce ai despărŃit pe părintele credincioşilor Avraam din amestecarea limbilor. glas de vânt subŃire. Sfânt. S-a înălŃat la cer. cu veselie şi cu frică a grăit: Aliluia! Icosul al 6-lea Răsărit-ai Lumina cunoştinŃei celei cu trei raze strălucitoare a dumnezeirii Tale la toată lumea. Dumnezeule cel în trei Ipostase. Sfânt. nu i-ai părăsit nici după greşeală. miluieşte-ne pe noi. şi în faŃa lui Noe ai înnoit tot nemul omenesc. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru.lui Adam. Dumnezeul cel în trei Ipostase şi Doamne. ai păzit-o întreagă. Cel ce ai arătat pe Macabei statornici până la moarte în credinŃă şi învăŃăturile cele părinteşti. Cel ce ai pierdut până în sfârşit cu apele potopului toată făptura cea stricată prin păcat. zidirea Ta cea căzută. Cel ne-ai dăruit nouă pomul vieŃii spre hrană. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 6-lea Propovăduitorul dreptăŃii şi râvnitorul sfântul Tău nume. Sfânt. cel întinat cu ştiinŃa se curăŃeşte şi cel pierdut se mântuieşte. ca pe o mireasă până la venirea iubitului mire. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce ai plinit cu Duhul Tău pe prooroci. Cel ne-ai scos şi pe noi din pântecele maicii noastre. şi cu darul nemuririi ne-ai îmbogăŃit. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. ci nu în acestea Te-a văzut pe Tine. Cel ce ai hotarat în sfatul Tău cel în trei Ipostase a zidi pe om. ne-ai sfinŃit. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. şi în trupul lui cel luat din Ńărână. după sfârşitul căreia. miluieşte-ne pe noi. Ilie cel prealuminat. ai trimis pe Cel Unul-Născut Fiul Tău. petrecând pe pământ ca un Om şi răscumpărându-ne pe noi prin crucea Sa. a stat pe Muntele Horeb. născându-Se din Fecioara. după naştere. pentru ca pe cei de sub Lege să-i răscumpere. iar pe biserica cea de sub Lege. Cel ce strămoşii nostri. grăim: Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. ca să cântăm toŃi: Aliluia! 88 . plecând genunchii grăim: Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. ci întru nădejdea mântuirii în preajma Edenului i-ai sălăşluit. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. cei care au călcat porunca. deci cu minte mulŃumitoare. iar pe tot neamul omenesc din întunericul cel mare al păgânătăŃii. Iar după foc. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. iarăşi ai poruncit a se zidi Ierusalimul. deci s-a făcut mai întâi vânt mare şi tare.

şi prin acela ai pus sfârşit cumplitelor prigoniri asupra creştinilor. miluieşte-ne pe noi zidirea Ta cea căzută. ci şi cu bogăŃia cea atotlucrătoare. Cel ce încununezi cu biruinŃa arma ce poartă dreptate. cu bucurie grăim: Sfânt. ca unor prealuminate stele. nădăjduind spre pronia Ta. toată sănătatea şi frumuseŃea. la lumina credinŃei celei adevărate. când după trimiterea Preasfântului Duh peste aleşii ucenici şi apostoli. boli şi foamete asupra oamenilor. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. a purtătorilor de Dumnezeu părinŃi. şi totdeauna purtător de grijă pentru toată zidirea Ta. precum a zis Fiul Tău. din Care izvorăşte înŃelepciunea şi înŃelegerea. ca nici unul dintr-înşii să nu cadă fără voia Ta. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. minunându-ne de puterea şi lucrarea cuvintelor lor. nu trece pe robul Tău. şi să aducă toate neamurile la ascultarea credinŃei. sus şi jos. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce ai binevoit ca tot neamul omenesc să se împartă în seminŃii şi neamuri. cu îndrăzneală şi cu dragoste grăim: Sfânt. pe tăria Bisericii a străluci. Sfânt. Sfânt. Care i s-au arătat în trei feŃe: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. adica trei bărbaŃi văzând. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. iar nouă. miluieşte-ne pe noi. Cel ce faci semne pe cer şi pe pământ. trimiŃi foc. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. toată tăria şi puterea. ca şi către unul a grait: Doamne. Sfânt. şi iarăşi le opreşti pe ele. Cel ce ai întărit Biserica. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. ca să nu rătăcească ei până în sfârşit din caile Tale cele drepte. nu numai cu tăria nemăsuratei puterii Tale. Sfânt. celor insuflate de Dumnezeu. şi de învăluirile eretice nevătămate ai păzit-o. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce ai dăruit învăŃătorilor celor de Dumnezeu înŃeleptiti şi marilor nevoitori ai bunei cinstiri. Te-a văzut Avraam pe Tine. de am aflat har înaintea Ta. şi păzeşti pe aleşii Tăi ca lumina ochiului. iar pe cea nedreaptă. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. până la pământ s-a închinat. iar pe cei mândri îi nimiceşti ca să nu se afle locul lor. Deci Celor trei. i-ai trimis pe ei la propovăduire în toată lumea. Cel ce prin semnul Crucii ai plecat inima marelui Constantin cel întocmai cu apostolii. Cel ce ai ales pe cele neputincioase. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru prin care împăraŃii împărăŃesc şi cei puternici fac dreptate. şi prin acela ai izbăvit toată lumea de înşelăciunea multei necredinŃe. ca prin nenumărate chinuri şi omoruri să fie pecetluit adevărul Evangheliei şi puterea darului lui Hristos. grăind: Aliluia! Icosul al 8-lea Cu totul pretutindenea eşti. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Minunatule întru cele înalte Doamne. că şi perii capului toŃi sunt număraŃi la Tine. pentru numele Tău cel sfânt! Condacul al 8-lea Străin şi minunat. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. chiar în mijlocul biruinŃelor. Cel ce rânduieşti războaie.Icosul al 7-lea Minunată în adevăr şi nouă minune ai arătat. ca să ruşineze pe cele tari. mai înainte o hotărăşti spre sfărâmare. Adevăratul Dumnezeu. ca să vestească numele cel mare al Preasfintei Treimi. Cel ce ai povăŃuit şi pe stăpânitorul împărăŃiei romanilor Constantin. Pentru aceasta. de neam slab şi nebăgate în seamă ale lumii. iar unuia Dumnezeu într-o fiinŃă. neîncetat Te slăveşte pe Tine Făcătorul cel preaveşnic şi Dumnezeu: în cer unii 89 . Cel ce înalŃi pe cei smeriŃi pe pământ şi îi pui să stea cu domnii poporului Tău. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. şi fiecăreia din ele i-ai rânduit locul şi timpul vieŃuirii. mărite şi înŃelepte. la stejarul lui Mamvri. Cel ce ai întărit nenumărate cete de mucenici. Pentru aceasta. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 9-lea Toată firea. ca şi cu şapte stâlpi. prin cele şapte soboare a toată lumea. zidirea Ta cea căzută.

primeşte rugăciunea cea pentru noi şi mijlocirea tuturor sfinŃilor. Cel ce ai rânduit cu dreaptă judecata Ta nouă tuturor a ne întoarce în pământul din care suntem luaŃi. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. despre Care ceata Apostolilor învederat vorbeşte şi către Care soborul proorocilor pururea priveşte. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. ca cei împodobiŃi cu chipul slavei Tale celei de o fiinŃă. cântând: Aliluia! Icosul al 10-lea Împărate preaveşnice. Te-ai arătat la râul Iordanului. Cel ce ai rânduit ziua. lunii şi stelelor să se întunece oarecand.cântă zi şi noapte : Sfânt. Căruia ierarhii şi păstorii Bisericii aduc cântare de mulŃumire. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. iar mai ales a Preasfintei Fecioare. zidirea Ta cea căzută. zidirea Ta cea căzută. Care răsari soarele peste cei buni şi peste cei răi. ca să-şi ia fiecare plata după faptele sale. Iar noi pe pământ împreună cu toată făptura. şi în ziua învierii iarăşi a ne scula. şterge faptele cele necuviincioase. pentru ca. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. binevoieşte a face în noi lăcaşul Tău. deşi nevrednici robi ai Tăi suntem. însă în trei FeŃe: a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. Preasfântă şi Dumnezeiască Treime: Tatăl în glas din cer mărturisind pe Fiul cel iubit. Sfânt. Pierde gândurile cele necurate. care işi întinde mâinile sale către Tine pentru noi. Şi nenumăratele faceri de bine cele către noi ale Fiecăreia din cele trei dumnezeieşti FeŃe bine ştiindu-le. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Deci întru numele lui Dumnezeu. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. şi Duhul Sfânt pogorându-Se în chip de porumbel peste Cel ce Se boteza. Cel ce iubeşti pe cei drepŃi şi pe cei păcătoşi miluieşti. pentru numele Tău cel sfânt! Condacul al 10-lea Vrând să mântuieşti lumea. ne-am învăŃat a lumina cu Botezul pe tot omul ce vine în lume. spală necurăŃia noastră cea sufletească şi trupească. Sfânt. în care vor sta înaintea Ta la judecată toate seminŃiile şi neamurile. iar pământului şi tuturor celor ce sunt pe el cu foc a se lămuri. Cel ce vei zice drepŃilor în ziua răsplătirii: veniŃi binecuvântaŃii Părintelui Meu de moşteniŃi împărăŃia care este gătită vouă de la întemeierea lumii. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru pe care ceata mucenicilor cu dumnezeiască cuviinŃă Îl mărturiseşte şi oastea preacuvioşilor numele Tău cel Sfânt Îl slăveşte. îndreaptă limba noastră spre a vorbi cele plăcute înaintea Ta. în care petrece dreptatea. Sfânt. Fiul în chip omenesc primind Botezul de la rob. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. blestemaŃilor. cu credinŃă şi cu mulŃumire grăim: Sfânt. miluieşte-ne pe noi. deşi mult se ostenesc cu mintea a ispiti despre taina Preasfintei Treimi dar nu pot a înŃelege cum este un Dumnezeu de o fire. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. de la Care păcătoşii cei care nu s-au pocăit cu frică atunci vor auzi: duceŃi-vă de la mine. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. iar învăŃătorii lumii spre a noastră mântuire spre noi teologhisesc. Cel ce înainte ai hotărât soarelui. pentru numele Tău cel sfânt! 90 . spre a nu fi ea biruită nici de porŃile iadului. îngrădeşte-ne pe noi cu sfinŃii Tăi îngeri şi goneşte de la noi duhurile cele rele de sub cer. Sfânt. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce ai făgăduit ca Biserica Ta să o păzeşti neclintită până la sfârşitul lumii. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. care este gătit diavolului şi îngerilor lui. în focul cel veşnic. şi de la Care nevoinŃele pustniceşti se încununează. cântând: Aliluia! Icosul al 9-lea Filosofii cei mult-vorbitori. cu umilinŃă să grăim unele ca acestea: Sfânt. łie ne rugăm şi de la Tine aşteptăm mare şi bogată mila. miluieşte-ne pe noi. pentru care mulŃimea pustnicilor neîncetat suspină. pentru ca în locul lor să se arate cer nou. cu inimă şi cu buze curate. Sfânt. iar alŃii cununile lor le pun la picioarele Tale.

către Tine cădem şi łie ne rugăm. care să poată a se întinde cu cugetul către mulŃimea îndurărilor Tale. cu smerenie şi cu dragoste cântăm: Aliluia! Icosul al 11-lea Luminătorule cel în trei Sori. Sfânt. Treime fără de început. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Preasfântă Treime. Cel ce ai gătit aleşilor Tăi bunătăŃile pe care ochiul nu le-a văzut. Cel ce mântuieşti pe păcătoşii cei ce se pocăiesc. cinstea şi slava pe care pe care Tu ÎnsuŃi le ştii că ar fi vrednice şi plăcute de slava Ta. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. miluieşte-ne pe noi. ca un dătător de lumină Te-ai arătat. deci noi închinându-ne łie. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. nouă celor ce suntem în întunericul necunoştinŃei despre soarta noastră cea viitoare. nici cuvânt care cu vrednicie să le povestească. caută la suspinurile noastre. izbăveşte-ne pe noi de ispitele ce ne împresoară: de lume. trimite-ne nouă duhul umilinŃei şi al îndurărilor. mulŃumire de la noi. învredniceşte-ne pe noi a Te vedea faŃă către faŃă şi a intra în cămara Ta cea luminoasă la nunta Mielului. de trup şi de diavol. zidirea Ta cea căzută.Condacul al 11-lea Toata cântarea ce se aduce łie nu poate a-łi aduce mulŃumirea cuvenită pentru toŃi şi pentru toate. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. dă-ne nouă darul Tău cel atotputernic. precum grăiesc îngerii în cer: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând Pronia Ta cea iubitoare de oameni. miluieşte-ne pe noi. cu mulŃumire însă Te mărturisim. Sfânt. deci mântuieştene şi pe noi mult-păcătoşii. ca măcar de una din fericirile cele prevestite de Unul-Născut Fiul Tău să ne învredniceşti pe noi. iar cei săraci cu duhul se vor învrednici de împărăŃia cerului. că pe altul afără de Tine Dumnezeu nu ştim. că neputincioşi suntem. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt. urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit. Te slăvim pe Tine toŃi. pe Care toŃi cei curaŃi cu inima Te vor vedea precum eşti şi Te vor cunoaşte precum Tu ÎnsuŃi îi cunoşti pe ei. Dumnezeule cel slăvit în Treime. spre apărarea vieŃii noastre şi spre a nu ne înfricoşa de nici un vrăjmaş. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce ai făgăduit veşnica plată celor ce miluiesc şi nesfârşita bucurie celor ce plâng. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. şi ne mântuieşte pe noi. Sfânt. pentru numele Tău cel Sfânt! Condacul al 12-lea Preasfântă Treime. credem întrUnul Dumnezeu Tatăl şi Dumnezeu Fiul şi Dumnezeu Duhul Sfânt. Sfânt. zicând: Sfânt. pentru 91 . Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. înmulŃeşte-o şi asupra noastră. şi ne hrăneşte în credinŃă şi dragostea cea către Tine. ca cei ce sunt următori Unuia-Născut Fiului Tău. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt. fie łie. de la Care făcătorii de pace fii iubiŃi se vor chema. în Care toŃi cei flămânzi şi însetaŃi vor afla dreptate. Cel ce înmulŃeşti mila Ta tuturor. căci nu se află nici minte. însă pentru toate cele văzute de noi şi care ni se dau nouă. fără de osândă a grăi către Tine pe pământ. pe saŃiul ce niciodată nu se împuŃinează. cele asupra noastră. în făgăduinŃele Tale. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. zidirea Ta cea căzută. primeşte mărturisirea păcatelor noastre înaintea slavei împărăŃiei Tale. Cel ce pe toate le-a împăcat. prelungeşte-ne nouă tuturor vremea vieŃii spre a ne pocăi şi nu ne osândi pe noi spre tăiere ca pe smochinul cel neroditor. pentru ca să ne învrednicim. dă-ne nouă ajutor ca să nu ne temem de nici un rău. în care cei blânzi vor moşteni pământul. pentru care acum cu umilinŃă şi cu dragoste grăim: Sfânt. cu suflet şi cu inimă curată. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru.

ca şi cum ar fi. veşnic şi pururea fiitor. Cel ce nu ne-ai lăsat pe noi. Preasfântă. pentru atâtea îndurări revărsate asupra noastră. înŃelepte şi atotbunule Doamne. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. ia aminte spre glasul rugăciunii robilor Tăi. acoperindu-şi feŃele. Heruvimii cei cu ochi mulŃi şi serafimii cei cu câte şase aripi. că şi Tată a Te numi pe Tine ne-ai învrednicit. Sfânt Domnul Savaot. Cel ce eşti înălŃimea desăvârşirilor celor nespuse şi adâncul tainelor celor neurmate. slavă nespusă şi milostivire nemăsurată. miluieşte-ne pe noi. Cel ce pretutindenea eşti şi toate le împlinesti. Sfânt. ale Caruia toate căile sunt adevărate şi toate judecăŃile drepte şi totodată şi dorite. acelaşi ieri. scaunele şi domniile. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. şi nu departa mila Ta de la noi. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. dar încă ce este mai scump. Dumnezeule al milostivirii şi al îndurărilor. Purtătorul de grijă şi Judecătorul nostru. Sfânt. Sfânt. Cel ce cobori până la iad şi iarăşi ridici. stând înaintea scaunului slavei Tale. Facătorule a toată făptura cea văzută şi cea nevăzută. nu pot a slăvi mărimea desăvârşirilor Tale. pentru numele Tău cel Sfânt! După aceasta se zice această: Rugăciune către Dumnezeu-Tatăl Atotputernice Stăpâne. Născătorule cel fără de început al Fiului celui dintr-o fiinŃă născut. de viaŃă făcătoare nedespărŃită şi a toate făcătoare Treime: Părinte şi Fiule şi Duhule Sfinte. Sfânt. Sfânt. Căruia se închină tot genunchiul. ca cei ce suntem luminaŃi cu Sfânta Taină a Botezului întru numele Tău cel întreit sfânt deşi nevrednici fiind. Adevăratul Dumnezeu şi Făcătorul nostru. să vieŃuim întru toată buna cinstire şi curăŃie până la sfârşitul vieŃii noastre. îndrăznim a-łi aduce această cântare de laudă. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Sfânt eşti Doamne Dumnezeu nostru. Cel ce răsplăteşti păcatele părinŃilor asupra fiilor. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. cu credinŃă şi cu dragoste zicem unele ca acestea: Sfânt. a Carui mărire este nemărginită. zidirea Ta cea căzută. primeşte această de acum mulŃumire a noastră. aducând în fiinŃă pe cei ce nu sunt. iar Tu ca Făcătorul. MulŃumim łie. însă pentru ca să nu ne arătăm nerecunoscători şi nemulŃumitori. trimite-ne nouă darul şi puterea din înălŃimea Sfântului Tău locaş. urmând doxologiei celor de sus. toate poftele trupeşti călcându-le.numele Tău cel sfânt! Condacul al 13-lea O. Sfânt eşti Doamne Dumnezeul nostru. Cel ce pe toate le faci numai cu voia. al celor pământeşti şi al celor de dedesubt. astăzi şi în veac. pururea lăudând preasfânt numele Tău. miluieşte-ne pe noi. Pentru aceasta şi noi. Iar noi ca unii ce suntem pământ şi Ńărână mai lesne ar fi să iubim tăcerea. Unule. Cel ce ne-ai adus pe noi din nefiinŃă şi ne-ai cinstit cu chipul Tău cel preascump. Dumnezeule cel slăvit în Sfânta Treime. al celor cereşti. începătoriile şi puterile. Cel ce Unul eşti. Cel ce pui la încercare inimile şi rărunchii oamenilor. zidirea Ta cea căzută. Care ne-ai dăruit nouă nevrednicilor nu numai a Te cunoaşte pe Tine şi a Te iubi. şi Purcezător al Sfântului şi Celui de viaŃă făcătorul Tău Duh. Ce ce numeri stelele şi tuturor nume le dai. ca. ce am 92 . miluieşti şi ajuŃi din neam în neam. pentru numele Tău cel Sfânt! Şi Condacul întâi Împărate al veacurilor şi Doamne cel mai înainte de veci. cu frică şi cu dragoste grăiesc unii către alŃii: Sfânt.ÎnsuŃi pricinuitorule de purcedere. pentru ca din adâncul sufletului pururea să strigăm łie: Sfânt. şi cântând: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Arhanghelii şi îngerii.

Stăpâne. şi a ne teme din toată inima noastră. cei ce suntem jos. păzindu-ne şi acoperindu-ne. Şi păzeşte mai ales mintea. pentru aceasta nu ne lipsi pe noi de ajutorul Tău atotputernic. ca Cel ispitit după toate. Deci. bucurând şi veselind duhul nostru. nelegiuit-am. căutând pe cine să înghită. însă întru Tine. Dumnezeule al dragostei şi al puterilor.călcat porunca Ta. Iar noi alergând la sânul dragostei şi a îndurării Tale. în mijlocul păcatului şi în umbra morŃii. pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre Născătoarei de Dumnezeu şi ale tuturor sfinŃilor. Cel ce pentru mântuirea noastră ai binevoit a Te întrupa şi moarte a pătimi. pentru nenumăratele noastre fărădelegi. Deci. MulŃumim łie. că aşa precum ne-ai zidit pe noi numai pentru bunătatea Ta şi ne-ai răscumparat pe noi pentru îndurarea Ta. Preabunule Răscumpărătorule. rugându-ne łie: greşit-am. Stăpâne. şi łie slavă şi mulŃumire şi închinăciune înălŃăm. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Doamne. ce răspuns vom da noi. curăŃeşte-ne pe noi. întru mila Ta. Că bun şi iubitor de oameni Dumnezeul nostru eşti. Că. pentru mântuirea noastră. iar acum şi cu preacuratul Tău Trup la cer de-a dreapta împreună cu Tatăl şezi. izbăveşte-ne pe noi şi ne mântuieşte de viforul cel mult învăluitor al patimilor şi al căderilor în păcatele cele ştiute şi neştiute. ascultă acum rugăciunea cea smerită a nevrednicilor fiilor Tăi. că după înălŃarea la cer a Preascumpului nostru Mântuitor. apoi. ştiinŃa şi inima noastră de răutăŃile lumii. Adu-łi aminte. Preabunule. care covârşeşte toată mintea şi cuvântul. Mântuitorule şi Dumnezeul nostru. ai trimis şi pe Preasfântul Tău Duh peste aleşii Lui ucenici şi apostoli. Iar aducându-ne aminte de aceasta. Deci. care sunt mai plăcute łie decat tot darul cel adus de noi. cu preacurat sufletul Tău. în ziua aceea? Pentru aceasta alergăm spre a Ta bunătate. dacă şi pentru tot cuvântul în deşert se va cere de la noi răspuns în ziua judecăŃii şi a răsplătirii. şi să iubim dreptatea şi virtutea. ci ai binevoit a trimite pe pământ. Fiule şi Cuvântul lui Dumnezeu. dăruieşte-ne nouă toate cererile cele spre mântuire. nu ne uita cu milostivirea Ta pe noi. ca să ne izbăveşti pe noi de puterea chinuirii iadului. al dragostei şi al nădejdii vieŃii celei veşnice. Iubitorule de oameni. singur ştii cât este de mare slăbiciunea duhului şi a trupului nostru şi cât de puternic şi viclean este vrăjmaşul nostru care umblă ca un leu. şi toată lumea o cârmuieşti. şi cum Te-ai pogorât de pe cruce până la iad. să ne păzim de pofte şi de păcate. săracii. Doamne. învredniceşte-ne pe noi a Te iubi pe Tine. iartă-ne. care au fost pricină de înfricoşătoare patimi şi de moartea Ta. Rugăciune către Dumnezeu-Fiul Unule-Născut. Amin. povăŃuindu-ne şi întărindu-ne. ci fii de-a pururea cu noi. aşa ne şi mântuieşte pe noi după milostivirea Ta cea neasemănată. iar mai ales viaŃă curată şi fără de prihană. toată viaŃa noastră cea vremelnică şi 93 . fiindcă din faptele noastre nici urmă de pocăinŃă nu avem. dă-ne nouă. Îndelung-Răbdătorule. cu care am greşit înaintea Ta. care măcar că suntem cu totul întinaŃi şi nevrednici. pe Unul-Născut Fiul Tău. ci dreaptă răsplătire şi despărŃire de prealuminata faŃa Ta ne aşteaptă. ca prin întruparea Lui şi prin patimile Lui cele înfricoşătoare. de chinuirea diavolului şi din stricăciunea morŃii să ne izbăvim. ca totdeauna să ne aducem aminte de câte chinuri ale sufletului şi ale trupului Tău a fost trebuinŃă ca să împaci dreptatea cea veşnică a părintelui Tău pentru păcatele noastre. credem şi pe alt mijlocitor şi nădejde al mântuirii nu ştim. aşa ne şi mântuieşte pe noi pentru îndurarea Ta. de noi. mâniatu-Te-am. ÎnsuŃi. prin Care şi veacurile s-au făcut. milostiveşte-Te. ne îndreptează pe noi la limanul cel lin al credinŃei. pentru ca prin puterea propovăduirii lor celei de Dumnezeu insuflate pe toată lumea s-o lumineze cu lumina cea curată a Evangheliei Tale. împreună cu Cel fără de început al Tău Fiu şi cu Preasfântul şi Bunul şi de viaŃă Făcătorul Tău Duh. şi a face voia Ta cea sfântă.

ferindu-ne de tot păcatul şi împlinind toată dreptatea. ci nici preasfânt numele Tău a-l chema. şi aşa. pricinuitoare a tot binele. preabunule Mângâietorule. îndepărtează şi înnoieşte inima ca să nu izvorască mai mult ziua şi noaptea gânduri rele şi pofte necuvioase. cântând în vecii vecilor: Treime Sfântă. şi a intra în Ierusalimul cel ceresc. nu numai că nu îndrăznim a ne arata înaintea preasfintei feŃei Tale celei întreit strălucitoare. ce vom răsplăti łie pentru toate câte ne-ai dat nouă. al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert. Aşa. iar acolo a ne închina łie. Îmblânzeşte trupul şi stinge cu insuflarea Ta cea dătătoare de rouă văpaia patimilor. ci mai ales cu faptele. să ne învrednicim a primi sfârşit creştinesc şi neruşinat. păcătoşilor şi nevrednicilor. Duhule al adevărului. Cel ce din Tatăl mai înainte de veci purcezi. slavă łie! Rugăciune către Preasfânta Treime Preasfântă Treime. Caută spre rugăciunea robilor Tăi. Amin. 94 . că pe cei drepŃi şi curaŃi iubeşti. vino la noi şi Te sălăşluieşte întru noi şi curăŃeşte sufletele noastre. goneşte-l de la noi. iar noi cu patimile noastre şi cu obiceiurile cele rele în nenumărate păcate şi fărădelegi ne-am aruncat. prin care se întunecă în noi chipul cel prea-scump al lui Dumnezeu. ca îndreptând inimile cele slăbite şi genunchii. întru cuvioşie şi dreptate până la sfârşitul vieŃii noastre să petrecem. ci le tămăduieşte pe ele cu ungerea Ta cea atot-vindecătoare. Stăpânului nostru. Rugăciune către Dumnezeu-Duhul Sfânt Împărate ceresc. înviază ştiinŃa noastră. ca neîncetat să vestească nouă ceea ce se cuvine a face şi ce se cuvine a lepăda. Deci. mult păcătoşilor. şi ne dă nouă duhul pocăinŃei celei adevărate. iar pe păcătoşii care se pocăiesc îi mântuieşti şi cu milostivire îi primeşti. din înalŃarea sfintei slavei Tale asupra noastră. nepărtinitorule Izvor al darurilor celor dumnezeieşti. al mâhnirii. Iar duhul lenevirii. pe care mai înainte de a ne naşte noi în lume le-ai rânduit. prin care şi noi nemernicii ne-am sfinŃit şi ne-am uns în ziua botezului nostru. şi ne dă nouă duhul dragostei şi al răbdării. Stăpânire de o fiinŃă. pe care le împarŃi precum voieşti. caută. ca. şi bunăvoinŃa noastră în loc de fapte bune o primeşte. ca să ne faci pe noi cu judecăŃile pe care le ştii. fără de lenevire să călătorim pe calea sfintelor porunci. o Preabunule. Răscumpăratorului şi Domnului. ca cei ce suntem întinaŃi. împreună cu Tatăl şi cu Fiul. nu Te scârbi de necurăŃia noastră nici de rănile păcatelor. o Dumnezeiască Treime. ca să putem a ne face locaş Preasfintei Treimi. duhul blândeŃii şi al dreptăŃii. fără de împiedicare a trece calea aceasta întunecoasă a vieŃii pământeşti şi a ajunge la cămara cea dumnezeiască a Ta. păzind şi împlinind poruncile Tale. Pentru aceasta. să mulŃumim łie nu numai cu cuvintele. pe Care din adâncul sufletului Îl rugăm. de nu ai fi binevoit ÎnsuŃi Tu spre a noastră mângâiere a ne vesti nouă. ca să cunoaştem deşertăciunea lumii şi a celor ce sunt în lume. făcând voia Ta cea sfântă şi slăvind cu cuget curat şi cu fapte bune preadulcele şi preaîncuviinŃăt numele Tău. şi pentru toate cele ce ne dai fiecăruia din noi în toate zilele şi pentru cele ce ai gătit nouă tuturor în veacul cel viitor? Deci se cuvenea pentru atâtea binefaceri şi îndurări.veşnică łie să o dăm. Luminează mintea noastră. urând tot păcatul. pe care ai făgăduit a o pregăti tuturor celor ce cred în numele Tău şi urmează dumnezeieştilor Tale învăŃături. şi întru Fiul pururea Te odihneşti.

putere de cuvânt.ACATISTUL SFINTEI MUCENIłE FILOFTEEA 7 Decembrie După obişnuitul început. Filotee preafericită. că de mamă credincioasă ai fost crescută. Filotee. Bucură-te. Filofteea. fecioară prealăudată! Icosul 1 Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor şi mâinile tinzându-le către Cuvântul Cel mai înainte de veac. cea din rău tată născută. prin fapta bună. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu. vrednică eşti de laudă! Pentru aceasta cântăm Ńie: Bucură-te. că tot timpul bun miros reverşi din tine. iertare greşealelor noastre cerem. ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor şi locuitoarea cămării celei de nuntă. Bucură-te. ca să lăudăm nevoinŃele şi vitejiile fericitei Filofteea şi către dansa să grăim cu caldură unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. 95 . Bucură-te. trandafirul răsărit din marăcine. Celui ce din pântecele maicii tale te cunoştea pe tine. că în lume ai fost blandă mieluşiŃă. luminare şi pricepere minŃii noastre.

că în chinuri Ńi-a fost totdeauna traiul. dar îndrăznind. pentru rugăciunile tale cele către Dumnezeu. cu milostenie-nsoŃită. fericită Filotee. pentru că râvneai ca să nu rămână nici unul nemiluit din cei ce aşteptau de la tine milostenie. că prin tine am primit hrană cerească. fericito. Bucură-te. că pe tine te-am câştigat bogăŃie. Bucură-te. că necazuri suferit-ai multe foarte. că a ta mamă Ńi-a fost bună păstoriŃă. încât cu înfocată şi dumnezeiească râvnă aprinzându-te. ai cântat lui Dumnezeu neîncetata cântare: Aliluia! Icosul al 2-lea Frică şi cutremur ne cuprinde pe noi. cântăm Ńie acestea: Bucură-te. îndreptarul fecioarelor înŃelepte. care fericeşte pe cei milostivi. glasul Evangheliei Domnului. Bucură-te. cei întunecaŃi la minte. Bucură-te. comoara milei. Bucură-te. Bucură-te. nici un mâhnit nemângâiat. nici un gol neîmbrăcat. călăuza sufletelor celor drepte. Bucură-te. Bucură-te. la nevoie fierbinte folositoare. alinare a rănii celor scârbiŃi. Bucură-te. Bucură-te. feciorie. Bucură-te. că de Domnul te-ai preamărit după moarte. cu viaŃă-mbunătăŃită. Bucură-te. Bucură-te. cea-n veci nedeşertată. Bucură-te. Bucură-te. Filotee. Bucură-te. cu inimă umilită cântăm Ńie acestea: Bucură-te. Bucură-te. cu însutite osteneli şi cu sârguinŃă multă ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Multă purtare de grijă ai avut în cugetul tău pentru săraci. tinereŃe. că în lume te-a hrănit cereasca rază. pe care urmându-le. celor căzuŃi grabnică sprijinitoare. că de mică ai mers pe căile sfinte. sau care cântare îŃi vom cânta. odrăslirea cea în Târnov răsărită. 96 . Bucură-te. binecredincioasa maica ta. fecioară. auroră cu raze strălucitoare. că prin tine creştinii se luminează. Bucură-te. cu desăvârşită minte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. nici un flămând să nu se ducă nesăturat. fecioară prealăudată ! Condacul al 3-lea Auzind tu. pentru care. că nu ne pricepem de unde vom începe a-Ńi aduce Ńie laude. lăudăndu-te. celor flămânzi pâine bună. celor străini casă adăpostitoare. sau cu ce cununi te vom încununa. fecioară prealăudată! Condacul al 2-lea Mutându-se din viaŃa aceasta vremelnică. izbăvitoare a celor primejduiŃi. te-a lăsat pe tine la toată lipsa plinitoare şi moştenitoare faptelor ei celor bune. Bucură-te. Filotee.Bucură-te. că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul. poruncă sfântă. Bucură-te. tare l-ai întipărit în inima ta şi cu atâta credinŃă l-ai primit şi atâta l-ai iubit. pilda celor ce vor să se mântuiască. stea cerească ce luminezi ca un soare. îmbrăcarea celor goi fără de plată. Bucură-te. Bucură-te. hrănitoare. cea de Domnul în rai acum răsădită. Bucură-te. Bucură-te. că povaŃă ne-ai dat cum să urmăm Ńie.

că pe diavol tu l-ai umplut de ruşine. că prin moarte ai rămas deapururi vie. te lăudăm cu fericiri ca acestea: Bucură-te. a socotit să te împiedice pe tine ca oarecând pe Eva în rai. Bucură-te. în trup de copil lucrată. fecioară prealăudată ! Condacul al 4-lea Văzându-te pe tine vrăjmaşul firii omeneşti că te-ai apucat de lucrarea ei săvârşirea faptei celei bune şi mai vârtos de fapta care fi-va laudată în ziua JudecăŃii. că satana a fost biruit prin tine. Filotee. Bucură-te. Bucură-te. desfătarea maicii tale iubitoare. stând. că adesea fost-ai şi crunt biciuită. că credinŃă ai avut în Hristos. Bucură-te. dar n-a putut. Bucură-te. fericită Filotee. Bucură-te. că de Dânsul eşti acum în cer mărită. Bucură-te. Piatra cea din capul unghiului. tare i-ai sfărâmat pe ei. Bucură-te. fiind întemeiată pe Hristos. mângâierea celor ce se roagă Ńie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. vitejie. Dar tu. că-n trup răni. Bucură-te. pentru că intemeiată erai pe Piatra credinŃei. Bucură-te. căci neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Ca viforul s-au pornit asupra ta urâŃii şi spurcaŃii diavoli şi ispitiri fără de număr Ńi-au adus. fecioară prealăudată ! Condacul al 6-lea 97 . milostivă. că mult fost-ai de tatăl tău chinuită. drept aceea vrednică eşti a te cinsti cu acestea: Bucură-te. Bucură-te. că pe spate şi pe obraz ai fost lovită. Bucură-te. de Duhul Sfânt insuflată. ai cântat: Aliluia! Icosul al 5-lea Cine din pământeni poate să spună cu deamănuntul chinurile tale câte ai suferit de la tatăl tău cel întunecat la cuget. biruinŃă. Bucură-te. suflând cu îngroziri şi cu chinuri asupra ta. Bucură-te.Bucură-te. că din cale nimica nu te-a clintit. că luat-ai cunună neveştejită. că prin chinuri te-ai îmbrăcat cu lumină. diademă a-nŃeleptelor fecioare. că şi viaŃa pentru Domnul Ńi-ai jertfit. ca Hristos ai suferit. Bucură-te. Bucură-te. pruncă sfântă a Domnului următoare. fericită. Bucură-te. întru toate câte ai pătimit? Drept aceea. dar n-a putut să te clintească. că răsplată dobândit-ai prin răbdare. pe care tu. cea de Domnul pentru milă rânduită. Celui ce te întărea pe tine. lui Hristos. minunându-ne de viaŃa ta cea mai presus de fire. preaînŃeleaptă fecioară. fericito. ca prin mulŃimea şi greutatea ispitelor să te întoarcă pe tine de la o lucrare ca aceasta. şi de la mama ta vitregă? Şi ce minte poate să priceapă răbdarea ta. Bucură-te. Fiiotee. Bucură-te. Bucură-te. Hristos. că în toate bucuroasă ai pătimit. căci chinuri grele şi bătăi ai îndurat. Bucură-te. fecioară prealăudată ! Condacul al 5-lea Vifor de urgie mare a pornit tatăl tău cel întunecat la minte şi împietrit la inimă. că pe toate cu tărie le-ai răbdat. tare. Filotee. Bucură-te. cea de săraci iubitoare. cea de fapte bune plină.

că lumină eşti fecioarelor în lume. că eşti nouă sora scumpă şi cunună. Bucură-te. Bucură-te. cu frică au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Tot oraşul Tarnovei şi satele dimprejur au alergat la locul ce strălucea. îndată s-a umplut de drăcească mânie şi a zvârlit în tine cu barda cea plugărească. că la Domnul Ńi-a fost inima de mică. că în ceruri te avem mijlocitoare. ca şi la Iuda. Bucură-te. cea de tatăl tău ucisă. Bucură-te. că spre bine mult ai fost sârguitoare Bucură-te. că în ceruri eşti de-a pururi desfătată. că pe Domnul L-ai câştigat acum mire. minunându-se întru sine.Când tu. Bucură-te. că de Dânsul eşti în rai sălăşluită. Filotee. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. fericită Filotee. că-n tot timpul de noi eşti binecuvântată. şi văzând trupul tău strălucind de lumină. fecioară Filotee. că răbdarea te-a suit la înălŃime. Bucură-te. Filotee. că în ceruri stai cu drepŃii împreună. Bucură-te. că de-aproape vezi pe Preasfânta Treime. Bucură-te. ai cântat: Aliluia! Icosul al 6-lea Înger s-a trimis atunci din cer ca să lumineze trupul tău cel fecioresc. Bucură-te. şi văzând cu ochii lor strălucirea luminii care te înconjura. Bucură-te. Bucură-te. a alergat în cetate şi a spus cele ce a văzut. preafericită Filotee. că pândindu-te pe tine din loc ascuns şi văzându-te hranind flămânzii. Bucură-te. Bucură-te. că în toate întreci pe alte fecioare. ca să te vadă pe tine. Bucură-te. de chinuri nu Ńi-a fost frică. muceniŃă. că ai parte între sfintele fecioare. muceniŃă Filotee. împărŃeai hrană săracilor. că guşti de-acum a raiului îndulcire. cu dregătorii cetăŃii şi cu tot clerul şi poporul a venit la tine. Bucură-te. încât şi locul cel dimprejur s-a umplut de lumină. atunci satana. că de Domnul eşti aleasă şi primită. că dând milă. cu spaimă înfricoşându-se. şi rănindu-Ńi piciorul îndată Ńi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. şi venind. au început a te lăuda. că de slavă te-ai făcut moştenitoare. către Domnul eşti trimisă. Bucură-te. că iubindu-L. fecioară prealăudată ! Condacul al 7-lea Zăcând trupuşorul tău cel curat pe pământ şi încă sânge din piciorul tău cel tăiat curgând. a stat nevăzut şi a început a grăi către tine: Bucură-te. fecioară prealăudată ! Condacul al 8-lea Auzind arhiepiscopul Târnovei cele spuse de tatăl tău. de care bucurându-te tare. Bucură-te. că la Domnul ne eşti caldă rugătoare. zicând: Bucură-te. Bucură-te. Filotee. ca nu ştia întunecatul să cânte: Aliluia! Icosul al 7-lea Alergând fecioarele dimpreună cu mamele lor la locul unde erai ucisă. că de-a pururi porŃi luminată cunună. înŃeleaptă şi preabună. şi văzând 98 . Bucură-te. îndată. a pus în mintea tatălui tău gând rău şi ucigaş. Bucură-te. cu strălucire cerească a fost înconjurat. şi aceasta văzând ticălosul şi ucigaşul tău tată. că în ceruri s-a proslăvit al tău nume.

că pământul ni s-a luminat prin tine. luminaŃi fiind de sus. Bucură-te. că te-aşteaptă Radu Negru Voievod. Bucură-te. au început să numească toate mănăstirile şi văzând că vrei să mergi la biserica din Curtea de Argeş. crinul fraged din grădina lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. sfânt vlăstar din maică binecredincioasă. că te veseleşti cu dansa împreună. că prin trude eşti mutată între sfinte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că prin Domnul Ńi s-a împlinit dorinŃa. cu lacrimi de bucurie a lăudat pe Dumnezeu şi luând mulŃime de popor a alergat către Dunăre întru întâmpinarea ta. vrând să te ridice de la pământ. că guşti raiul care l-ai dorit fierbinte. că mergi astăzi să lucrezi în România. a Tarnovei laudă nestricăcioasă. Bucură-te. cu frică s-au apropiat de tine. tu preascump al nostru rod. Bucură-te. dimpreună cu arhiepiscopul Ńi-au împletit cântări. dar văzând greutatea cea mai presus de fire a trupului tău. Bucură-te. că departe s-a vestit al tău sfânt nume. că viaŃa Ńi s-a cunoscut în lume. Bucură-te. Bucură-te. fericito. Filotee.minunea care s-a săvârşit întru tine. Radu Negru Vodă. cu mare bucurie şi evlavie cinstitele şi sfintele tale moaşte şi lăudând pe Dumnezeu. Ńării noastre dăruită. Filotee. Bucură-te. Bucură-te. voitoarea noastră cea de prea mult bine. iubitoare de łara cea Românească. 99 . că acolo Ńi-ai găsit pe maica bună. Bucură-te. fecioară prealăudată ! Condacul al 10-lea Dacă s-a dat ştire lui Radu Negru Vodă că vrei să vii în łara Românească. toŃi s-au umplut de mirare şi cu spaimă au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea ÎnŃelegând popoarele că nu-Ńi este voia să te ridice de la pământ. Bucură-te. că de-a pururi şi noi îŃi vom cânta Ńie: Bucură-te. Bucură-te. că tot omul te laudă şi îŃi strigă: Bucură-te. cu nedumerire se uitau unii la alŃii. a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al10-lea Primit-a Domnul łării Româneşti. a grăit către tine aşa: Bucură-te. Bucură-te. fecioară prealăudată ! Condacul al 9-lea Strânsă fiind toată mulŃimea popoarelor împrejurul tău. Bucură-te. Bucură-te. zicând unele ca acestea: Bucură-te. că departe Ńi-ai întins apostolia. şi văzându-te de mult popor petrecută. că noi astăzi te primim ca pe un soare. că tu însăŃi Ńi-ai hotărât locuinŃa. Bucură-te. chip al milei şi al dragostei creştine. muceniŃă preacinstită. că podoabă Biserica te câştigă. că românii te-au câştigat bogăŃie. apoi. Bucură-te. Filotee. cea de Domnul. Bucură-te. floare albă cu neveştejit miros. că poporul vine voia să-Ńi plinească. viaŃă scurtă înveşnicită prin mult bine. au început a grăi Ńie: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

unde acum locuieşti. ca. fericim sfântul tău sfârşit. strălucirea credinŃei celei creştine. Bucură-te. cu frică şi cu cutremur cântăm Ńie acestea: Bucură-te. cu neîncetate mulŃumiri cântăm: Aliluia! Icosul al 11-lea Având noi sfintele tale moaşte pe pământul nostru ca pe o comoară nepreŃuită. că vezi faŃa Ziditorului a toate. că la Argeş moaştele Ńi se aşezară. că prin tine spre noi Domnul se îndură. cea la Târnov în Bulgaria sfinŃită. sfânta noastră bogăŃie. că mari daruri Ńi-a hărăzit Hristos Ńie. Bucură-te. Bucură-te. viaŃa ta cea dumnezeiască. mandră floare a grădinii romaneşti. Bucură-te. că tu însăti Ńi-ai ales această Ńară. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. fă pomenire şi de noi. mărim îndelungă-răbdarea ta. că la Arges Ńi-ai ales locaş în lume. că în lume săvârşeşti minuni mulŃime. Bucură-te. Drept aceea. credem şi îndrăznirii tale către Dumnezeu. că acum locuieşti la înălŃime. că stai veşnic între cetele mărite. grăind unele ca acestea: Bucură-te. că în juru-Ńi verşi raze mângâietoare. dătătoare de puteri şi sănătate. că pe nimeni nu-l laşi mâhnit să se ducă. Bucură-te. cea de ceruri românilor dăruită. că poporul îŃi cinsteşte al tău nume. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. şi privind toate ostenelile vieŃii tale care te-au preamărit pe pământ şi în cer. Celui ce Te-a preamărit pe tine. Bucură-te. frumuseŃea şi stâlpul şi cel puternic. lui Hristos. din inimă Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 12-lea Lăudăm nevoinŃele tale. că tot omul din ajutoru-Ńi apucă. Bucură-te. Filotee. neîncetat reverşi tămăduiri celor ce aleargă cu credinŃă la racla sfintelor tale moaşte! Pentru aceasta lui Dumnezeu. fecioară prealăudată ! Condacul al 11-lea Făclie purtătoare de lumină te avem pe tine. ne umplem de sfinŃenie şi privind la dânsele ca la o lumina cerească. te rugăm. că luminezi toată Biserica din łara Românească şi izvorând bună mireasmă. Bucură-te. Bucură-te. fecioară prealăudată ! Condacul al 12-lea Auzit-am. Bucură-te. că solia-Ńi are trecere la Domnul. lecuirea bolilor nenumărate. cinstim patimile. rugătoarea cea pentru noi cu căldură. fecioară Filotee. că prin tine din primejdii El ne scoate. Bucură-te. că podoabă fi-vei Bisericii veşnic. că prin tine mila Domnul ne trimite. să te lăudăm pe tine. Bucură-te. Celui ce te-a mărit pe tine. Bucură-te. păzitoare a credinŃei strămoşeşti. fecioară Filotee. 100 . cei ce alergăm la racla sfintelor tale moaşte. văzut-am şi minunile tale şi îndulcindu-ne de facerile tale de bine ce arăŃi nouă în toate zilele. Filotee. Bucură-te. Bucură-te. Filotee. Bucură-te. Bucură-te. îndulcirea celor ce vin către tine. Bucură-te. Filotee fecioară. cântăm bărbăŃia ta cea neînvinsă ce s-a arătat în trupul tău cel tinerel şi crud. Bucură-te. izbăvindu-ne de toată nevoia şi împărăŃiei cerurilor făcându-ne părtaşi.

că tot timpul bun miros reverşi din tine. că de Domnul te-ai preamărit după moarte. Bucură-te. fecioară prealăudată ! Condacul al 13-lea O. putere de cuvânt. că de mică ai mers pe căile sfinte. cu desăvârşită minte. Filotee. prin fapta bună. că în chinuri Ńi-a fost totdeauna traiul. Filotee. fecioară prealăudată! Şi Condacul întâi Ca ceea ce din pruncie jertfă fără prihană te-ai adus lui Dumnezeu. pace lumii mijloceşte. poruncă sfântă. Bucură-te. de toate relele ne păzeşte. lui Hristos Dumuezeu să-I cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Plecând acum genunchii înaintea Făcătorului tuturor şi mâinile tinzându-le către Cuvântul Cel mai înainte de veac. ceea ce te-ai arătat podoaba fecioarelor şi locuitoarea cămării celei de nuntă. că răbdarea te-a făcut să câştigi raiul. iertare greşealelor noastre cerem. fecioară prealăudată! 101 . că a ta mamă Ńi-a fost bună păstoriŃă. întru tot laudătă şi mult milostivă muceniŃă Filotee. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ca dimpreună cu tine. că-Ńi ascultă rugile pentru tot omul. Filotee. Bucură-te. Celui ce din pântecele maicii tale te cunoştea pe tine. că necazuri suferit-ai multe foarte. cea din rău tată născută. că în lume ai fost blandă mieluşiŃă. luminare şi pricepere minŃii noastre. Bucură-te. de vrăjmaşii cei văzuŃi şi nevăzuŃi ne mântuieşte şi ne apără pe noi de veşnica osândă. Bucură-te. Bucură-te. primind mulŃumirea noastră cea săracă şi această puŃină rugăciune de acum. Bucură-te. trandafirul răsărit din marăcine. ca să lăudăm nevoinŃele şi vitejiile fericitei Filofteea şi către dansa să grăim cu caldură unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. vrednică eşti de laudă! Pentru aceasta cântăm Ńie: Bucură-te.Bucură-te. Filofteea. Filotee preafericită. Bucură-te. Bucură-te. că de mamă credincioasă ai fost crescută. Bucură-te. că eşti nouă ajutor întru primejdii. că pe tine te avem stâlp al nădejdii.

ACATISTUL SFÂNTULUI MUCENIC TRIFON 1 februarie După obişnuitul început. Gordiana. de nevoi şi de războiri cumplite. cere-ne nouă de la Dumnezeu iertare de păcate şi izbăvire. pe toŃi care se sârguie a se închina Sfintelor tale moaşte şi îŃi împodobesc Ńie această cântare de laudă. izgonitor al demonului din fiica împăratului. Pe tot sufletul cel necăjit şi dosădit. Trifoane. noi smeriŃii. a darului Sfintei Treimi. Mare Mucenice Trifon. prin care numele lui Dumnezeu se preaslăveşte în cer şi pe pământ. Auzi-ne pe noi. mijlocitor şi rugător pentru sufletele noastre te avem. cela ce ai îndrăzneală către Domnul. slăvite. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Pe tine. Iar acum. încă din copilărie. de cerere şi mărire ajută-i cu darul de care te-ai învrednicit de la Hristos. Bucură-te. Bucură-te. în ziua Praznicului tău rugămu-te. cu închinare şi neîndoită credinŃă îndrăznim a cere şi aşteptăm mijlocirile tale către Dumnezeiasca milostivire. 102 . care grăim către tine unele ca acestea: Bucură-te. Mare Mucenice Trifon! Icosul 1 Sfinte. din primejdii. cei ce pătimim în multe feluri de boli. ca să ne aflăm părtaşi bucuriei tale noi. ca să cântăm Ńie: Bucură-te. Bucură-te. cel născut în Ńara Frigia. de patimi. Mântuitorul şi Dumnezeul nostru. îngerească odihnire. pe cei ce păzesc întru cunoştinŃă legea lui Hristos Dumnezeu şi cred întru Dânsul. în satul Campsada. vas ales al Apei VieŃii şi al darului facerii de minuni. Bucură-te.

Bucură-te. Ci mai vârtos L-ai mărturisit pe Iisus Hristos a fi Dumnezeu cu adevărat. de trei ori fericite. primire cu mulŃumire a bătăilor multe şi dureroase. că ai fost prins pentru mărturisirea lui Iisus Hristos Dumnezeu. Bucură-te. chip ce izvorăşti în lume mirul preaslăvirii lui Dumnezeu. ai fost alergat prin gerul iernii cu picioarele desculŃe. Bucură-te. stâlp neclintit de urgia tiranului. nume înfricoşător diavolilor. Pentru aceasta vrednic eşti a auzi de la noi cântarea Acatistului. după cuvântul Tau". n-ai voit a te supune poruncii împăratului de a te închina zeilor. Bucură-te. ci să cadă ca spicele Ńarinii de la faŃa ta. Bucură-te. Bucură-te. Mucenice Trifon. de jivini şi insecte vătămătoare. Bucură-te. că ai zis ighemonului: "Nimeni lepădându-se de Cerescul Împărat Iisus Hristos. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 2-lea Mucenice Trifon. că prin rugăciunea ta. Pentru aceasta noi cu smerenie venim către tine şi cu îndoită umilinŃă cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Plin fiind de darul lui Dumnezeu. prin care te fericim şi împreună cu tine cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea Să nu se învrednicească nelegiuiŃii a ne supune sub picioarele lor. Bucură-te. vistierie nefurată a comorilor de mult preŃ ale dreptei credinŃe. stând neclintit în dragostea Lui. mai înainte de a Ńi se tăia capul. Bucură-te. ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos teai arătat. Bucură-te. Bucură-te. tărie nebiruită de chinurile şi îngrozirile lui Acvilin. Bucură-te. Bucură-te. minunată înmulŃire a sfintei credinŃe în multe părŃi ale Frigiei. 103 . când se pornesc asupra noastră ca valurile mării ce vin cu repeziciune. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. izvorât de la Dumnezeu. însetare după pătimirile pentru Iisus Hristos. daruire de sine făcută jertfă de bunăvoie în mâinile păgânilor. Bucură-te. a luat Domnul Sfântul tău suflet în Mâinile Sale. că ziceai: "Paşii mei îndreptează-i Doamne. pentru aceasta îŃi cântăm: Bucură-te. Sfinte Mucenice al lui Hristos. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 3-lea De înŃelegerea Dumnezeirii sufletul tău fiind luminat. Trifoane. răbdare a bătăilor ce ruşinezi pe draci. Bucură-te. vas ales al darului vorbirii frumoase. Bucură-te. oamenii din Campsada s-au izbăvit de foamete. care te-a dat morŃii. nu va putea să moştenească viaŃa veşnica". Bucură-te. Trifoane. că rugându-te. strigând: Bucură-te. prin fapte bune ca pe o scară ai mers din putere în putere. arătător şi altora al vrăjmaşului prin postirea şi rugăciunea ta cea către Dumnezeu. care te lumina şi te înŃelepŃea. că piroane de fier Ńi s-au bătut în picioarele tale. că stihuri din psalmii lui David cântai pe cale. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. rugăciune cu mulŃumire către Dumnezeu înaintea trecerii tale. neplecare către momelile cele amăgitoare. că pentru credinŃa în Dumnezeul nostru Iisus Hristos a Ńi se tăia capul a poruncit. răbdare mai presus de fire în chinurile cele cumplite. purtătorule de biruinŃă al Cerescului Împărat Iisus. Bucură-te. dumnezeiască răbdare a chinurilor de la păgâni. Bucură-te.Bucură-te. iar noi să te binecuvântăm. că ighemonul Acvilin s-a mirat de răspunsurile tale cele drepte. neclintită stare la judecată înaintea ighemonului Acvilin. Bucură-te.

prin care se defăima înşelăciunea idolească – căci propovăduiai lor credinŃa lui Hristos şi arătai lămurit că El este Dumnezeu Care face minunile. învrednicit a fi Mucenic. Trifoane. nădejde de mântuire câştigăm. tămăduire a nenumărate boli în noroade. cel ce vezi nevoile noastre şi ne dai grabnic ajutor. îndelungă răbdare în chinuri încununată de Preasfânta Treime. că inşişi îngerii din Ceruri te cunosc ca alesul lui Dumnezeu. care ai făcut pe păgâni a se boteza. Bucură-te. iar nu idolii. Bucură-te. Bucură-te. cântări de laudă şi bucurie Ńi-au cântat. Bucură-te. pentru că prin rugăciunile tale către Dumnezeu ai adus la CredinŃa lui Hristos pe mulŃi dintre închinătorii la idoli şi botezându-se ei în numele Preasfintei Treimi. minunatule între SfinŃi. ca să nu pierim de mulŃimea împătimirilor. Bucură-te. pe care le-ai primit cu dragoste. Bucură-te. ca să ne izbăveşti din toate primejdiile şi să te bine cuvântăm. biruintă asupra diavolilor cu puterea lui Hristos. cântând: Bucură-te. au strigat într-un glas: "Mare este Dumnezeul creştinilor"! Pentru aceasta şi noi. a ne apăra pe noi. Bucură-te. suflet viteaz. împreună cu dânşii aşezat la masa Cinei celei de Taină. Bucură-te. nume înfricoşat în auzul lor. braŃ cu putere ce-i aduci la credinŃa în Hristos pe împotrivitori. îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. câştigare a darului SfinŃeniei prin Crucea marilor suferinŃe. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel întâmpinat cu cinste de Cuvioşi. în toată Ńara Frigiei. suflet sălăşluit în Împăratia Cerurilor. Bucură-te. că din tinereŃile tale lui Dumnezeu te-ai sfinŃit. că Domnul Hristos împreună cu îngerii la cer te-a suit. grăim: grabeşte. că ai poruncit ca cinstitul şi Sfântul tău trup în Campsada să-l ducă. cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea Glas către tine înălŃând. ingrozire a slujitorilor la idoli. Trifoane. împreună vorbitor cu Îngerii. Bucură-te. Bucură-te. că păcătoşi suntem. Bucură-te. izbăvitorule al celor robiŃi. de Ierarhi cu plăcute cuvinte binecuvântat. de a cărui încununare toŃi SfinŃii saltă şi se bucură cu duhul. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Trifon.Bucură-te. Bucură-te. că după Mântuitorul şi Preacurata lui Maică. dar avându-te pe tine mijlocitor. Bucură-te. Bucură-te. veselire în lăcaşurile lui Hristos împreună cu toŃi SfinŃii. Bucură-te. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 5-lea Hrană de mântuire trimite-ne nouă. căci de la tine ne învăŃăm a cânta după cuviinŃă: Aliluia! Icosul al 5-lea Prealăudat s-a arătat numele tău. Bucură-te. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 4-lea Nemairăbdând păgânii minunile tale cele Sfinte. chip preacinstit în ceata Mucenicilor. Bucură-te. la tine alergăm. cel ce stai acu înaintea Mântuitorului şi te rogi pentru noi. că toŃi SfinŃii. că Mucenicii Ńi-au ieşit înainte. Bucură-te. – te-au supus muncilor. de la Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice Trifon! 104 . Sfinte Mucenice Trifon. daruire lui Dumnezeu a multor oameni. cei izbăviŃi prin tine din multe feluri de păcate şi asupriri. trandafir prea înmiresmat înflorit în grădinile raiului.

pentru că primind cu veselie piroanele bătute în picioarele tale. să te rogi lui Dumnezeu pentru noi păcătoşii. chip strălucind minunile puterea Darului dumnezeiesc. Bucură-te. Bucură-te. de Dumnezeu iubit şi cinstit. privelişte îngerilor şi oamenilor. răbdătorule de chinuri al lui Hristos. din porunca lui Acvilin. izvorând mirul tămăduirilor. Bucură-te. suflet aşezat în lăcaşurile SfinŃilor. Iar tu. când ai fost chinuit de tirani. împlinirea datoriilor creştine. chip proslăvit de la cele pământeşti la cele Cereşti. cădem către tine. Bucură-te. Bucură-te. pentru aceasta nu contenim a te lăuda.: Bucură-te. izvor de minuni nedeşertat pentru cei binecredincioşi. Bucură-te. Bucură-te. adeseori se gândea cum să te dea morŃii. lauda Bisericii Răsăritului. celor ce cu dragoste te cinstim. răbdare până la sfârşit întru dreapta credinŃă a chinurilor de la păgâni. Mare Mucenice Trifone! Condacul al 8-lea Numele tău decât toate s-a făcut mai dorit. împreună cu tine cântând: Aliluia! Icosul al 8-lea IzbiŃi de valurile ispitelor ce vin asupra noastră. neîncetat cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Nouă şi înfricoşată răbdare ai săvârşit. Bucură-te. minunată săvârşire a nevoinŃei muceniceşti. Bucură-te. Trifoane. Trifoane. demonilor rană de nevindecat. pe pământ. bucuria neamului creştinesc. întru bucuria Domnului tău. însetoşare de a-Ńi vărsa sângele pentru Dânsul. ca să ne liniştească durerile şi să potolească pornirea urâtelor patimi. Bucură-te. iar noi întru pacea inimii să cântăm: Aliluia! Icosul al 6-lea Cumplit şi fără cruŃare bătând ostaşii trupul tău. Bucură-te. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 7-lea Vrând nebunul tiran numaidecat să te piardă şi văzând că muncile pentru tine sunt zadarnice. Sfinte.Condacul al 6-lea Inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Bucură-te. nouă. mucenicie văzătoare a cununii gătite în Cer. rugându-te să ne întăreşti în dragostea lui Dumnezeu. Bucură-te. pământul s-a înroşit de sângele tău. creştet încununat de Însuşi Domnul Iisus. biruire a taberelor vrăjmaşe cu puterea Darului Dumnezeiesc. Bucură-te. Bucură-te. trup cinstit jos. nu ne putem lupta şi nici nu suntem vrednici de milostivire. învăpăiat de dorinŃă fiind a merge la Hristos. Bucură-te. lovit cu cruzime şi legat de cal. pentru aceasta îŃi cântăm: Bucură-te. Pentru aceasta cădem înaintea ta. dimpreună cu mucenicii numărat. Bucură-te. al lui Hristos vrednic lăudător. izgonirea şi înspăimântarea dracilor. Bucură-te. Mare Mucenice Trifon. Trifoane. cântând: Bucură-te. Bucură-te. zice Sfântul Proroc David. alergai spre Hristos. ca să scăpăm de cursele vrăjmaşilor şi să cântăm: 105 . Bucură-te. pentru că pocăinŃă nu avem din pricina păcatelor noastre. Bucură-te. nume preacântat. pentru aceasta smerindune până la moarte. după ieşirea sufletului. Sfinte. Bucură-te. ne închinăm Ńie şi sărutăm Dumnezeieştile tale moaşte. mărturisitor neobosit.

cunoscând noi. 106 . Mucenicule al lui Hristos. izbăvitorul tuturor celor ce aleargă la tine. Drept aceea. preafericite Trifon. că. celor ce te avem nădejde nesurpată. jertfă vie în Hristos. iar prin tine aflând liniştea lui Hristos. Bucură-te. care ne luminezi pe noi cu Sfintele tale rugăciuni. Bucură-te. Bucură-te. bună voire de a ne lăsa nouă părticele din Cinstitul tău trup. în facerea minunilor tale. Bucură-te. Bucură-te. că ne plecăm capul până la pământ înaintea Cinstitelor tale moaşte. turn de tărie al Bisericii. Bucură-te. că rugându-te preoŃii şi sfinŃind apa. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ruşinare a vrăjmaşului cu toate cetele lui. viaŃă întru care Dumnezeu S-a preaslăvit. Bucură-te. Dar tu. ca să cântăm cu despietrite şi împăcate inimi: Aliluia! Icosul al 9-lea Cu sângele tău cel curs pentru dragostea lui Hristos. vrednicule de pururea pomenire. ne aperi de grindină. pentru că Mijlocind iertarea şi tămăduirea nepuŃinciosilor. făclie. în încercări răbdare. facerile tale de bine. Bucură-te. tine. cu bucurie îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de aceea şi tiranul te-a întrebat cine te întăreşte pe tine în munci. ne scapi de toate insectele vătămătoare. spre a se întoarce şi a nu fi osândiŃi împreună cu vrăjmaşul cel viclean. ca un viteaz al lui Hristos. ne minunăm de Darul ce se lucrează prin. care ne străluceşti izbăvire în toate ispitele. chip vrednic de laudă şi cinstire. zdrobire sub picioarele tale a oştilor întunericului. cântat şi cinstit de creştini. Bucură-te. Bucură-te. dă-ne. şi cântăm: Aliluia! Icosul al 10-lea Ziditorului. Bucură-te. ne-ai scăpat din groapa osândei în care eram căzuŃi. primire de la Dumnezeu a cununii cereşti. Sfinte Mucenice Trifon. Bucură-te. Bucură-te. iar nicidecum zidirii. Bucură-te. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 9-lea Patimile pe care dumnezeieşte le-ai răbdat să ne fie nouă spre tămăduirea patimilor noastre. spală întinăciunea păcatelor noastre. i-ai răspuns: "Dumnezeul meu este în sufletul meu". să-Ńi cântăm: Bucură-te. milostivire ce împlineşti Cerintele noastre spre mântuire. Bucură-te. strajă neadormită a Mănăstirii Frăsinei. că ieşind noi cu Sfintele tale moaşte prin grădină. Pentru aceasta. sculare a celor căzuŃi în păcate grele. iar cu mulŃimea minunilor schimbă cugetele fraŃilor celor ce ne prigonesc. mărgăritar ales lucrat de mâna ProvidenŃei. Bucură-te. chip îngeresc. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 10-lea Învăpăiate sunt rugăciunile tale către Dumnezeu. Sfinte. păcătoşii. nume scris în Cartea VieŃii. mână întinsă şi cuget întăritor celor slabi. numele Lui s-a preaînălŃat. făcută izvor de binecuvântare. călăuză osârdnică a celor ce merg pe Calea Mântuitorului. Bucură-te. care asculŃi rugăciunile noastre. Bucură-te. Bucură-te. Chip preamărit de Cel pe care L-ai preaslăvit. Bucură-te. trandafir binemirositor între spinii idoleşti. mângâiere a monahilor şi privire nestrămutată strălucind din icoana iubirii. floare frumoasă din părŃile Frigiei. Bucură-te. dar. te-ai arătat întru toate mărturisitor şi al Lui biruitor mucenic. apoi stropind cu ea pomii şi zarzavaturile. Bucură-te. iar rănile trupului tău să ne fie acoperământ durerilor ce ne tulbură cugetul. rază de bucurie nouă.

vitejia şi bărbăŃia ta. ca izbăviŃi şi îndreptaŃi. Bucură-te. că rugându-te. izvor al bucuriei Învierii. smerire şi întoarcere a necredincioşilor la lumina lui Hristos. fericim chinurile şi îndelungă răbdarea ta. Mare Mucenice Triton! Condacul al 11-lea Toata cântarea se biruieşte întru tine. Ci numai spre mulŃumită pentru tămăduiri ne îndestulăm. moştenitor al raiului. Bucură-te. deci de un dar ca acesta nu ne lipsi. Bucură-te. la ieşirea din Sfântul Altar cu Sfintele tale moaşte. iar la mijlocirile tale alergând.Bucură-te. ca să biruieşti împreună cu Dânsul. din roada bunătăŃilor tale. Bucură-te. de Dânsul proslăvit în Ceruri. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 13-lea 107 . Bucură-te. primind mulŃumirile noastre. celui laudăt de cetele puterilor Cereşti. câştigare a răsplătirii dragostei dumnezeieşti. izgonire de la noi a vrăjmaşului. propovăduitorule al Raiului celui frumos. Pentru aceasta ne plecăm genunchii şi cu mulŃumitoare inimi îŃi cântăm: Bucură-te. chip încununat în Ceruri cu diadema iubirii. Ńi-ai dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. Sfinte. Bucură-te. rugă neadormită pentru mântuirea sufletelor noastre. mărim şi lăudăm minunile tale. Bucură-te. Sfinte Mare Mucenice Trifon. că pentru Dânsul ai pătimit. răbdătorule de chinuri şi de biruinŃă purtător. Bucură-te. Sfinte. lumii preafolositor. Bucură-te. Bucură-te. puse în mijlocul Bisericii şi strălucind tuturor celor ce cu credinŃă se închină la ele. Bucură-te. cei ce cu credinŃă chemam numele tău întru ajutor. sprijin mângâietor şi cunună a sfaturilor duhovniceşti. tăiere cu cuŃitul credinŃei a cuvintelor păgâneşti. Mucenice. Bucură-te. bine te cuvântam ca pe un mare ajutător şi păzitor al lumii. să cântăm într-un glas: Aliluia! Icosul al 12-lea Cu cântări îŃi cinştim pomenirea ta. ruşinarea necuviinŃei slujitorilor idoleşti. Bucură-te. căci cum vom aduce Ńie după cuviinŃă cântări de psalmi. Bucură-te. facătorule de minuni cu puterea lui Hristos sălăşluită în tine. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte. mir al milostivirii de Sus. Bucură-te. mielusel fără prihana. Bucură-te. Căci tu vindeci toată boala şi patima din noi cu Darul rânduit Ńie de la Dumnezeu. îndreptător către Lumina lumii a mulŃime de păgâni. Bucură-te. Bucură-te. veselire a iubitorilor de Hristos. izvor de tămăduiri revărsat peste închinarea inimii noastre. sfântă dorire după mântuirea tuturor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al minunilor dumnezeieşti izvorâtor. Bucură-te. har aflăm înaintea ta şi noi. Mare Mucenice Trifon! Condacul al 12-lea Har ai aflat înaintea lui Dumnezeu. cântând: Aliluia! Icosul al 11-lea Sfeşnic cu totul luminos s-au arătat cinstitele tale moaşte. cunoscut din faptele tale preaminunate. Bucură-te. vredniciile de pomenire. smeriŃilor. aur lămurit prin chinuri întru slava Sfintei Treimi. împartăşire şi nouă. slăvite Mucenice. nuntaş al Mirelui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. milostivindu-te de noi care cu dragoste îŃi cântăm: Bucură-te. privire a lumii prin icoana dragostei dumnezeieşti. vindecarea trupurilor noastre.

pe noi. îngerească odihnire. nume înfricoşător diavolilor. Bucură-te. neclintită stare la judecată înaintea ighemonului Acvilin. cântând din liturghisitoare inimi: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Sfinte. Gordiana. săvârşite în viaŃa noastră şi în tot ceasul. cel născut în Ńara Frigia. vas ales al Apei VieŃii şi al darului facerii de minuni. slăvite. Bucură-te. de patimi. de nevoi şi de războiri cumplite. pentru întărirea noastră în credinŃa cea adevărată. Pe tot sufletul cel necăjit şi dosădit. După otpust zicem aşa: 108 . întrutotlăudate. însă cunoscând marea bunătate pe care ai arătat-o asupra celor ce te cinstesc pe tine şi se pocăiesc cu credinŃă întru numele Domnului. arătător şi altora al vrăjmaşului prin postirea şi rugăciunea ta cea către Dumnezeu. care grăim către tine unele ca acestea: Bucură-te. minunată înmulŃire a sfintei credinŃe în multe părŃi ale Frigiei. Sfinte Mucenice Trifon. Bucură-te. Mare Mucenice Trifon. daruire de sine făcută jertfă de bunăvoie în mâinile păgânilor. cei ce cinstim pomenirea ta. încă din copilărie. Amin. şi mărturisim minunile săvârşite de tine cu Darul Sfântului Duh. cu închinare şi neîndoită credinŃă îndrăznim a cere şi aşteptăm mijlocirile tale către Dumnezeiasca milostivire. Auzi-ne pe noi. apărându-ne de toate răutăŃile după făgăduinŃa ta. a darului Sfintei Treimi. din primejdii. Trifoane. cela ce ai îndrăzneală către Domnul. noi smeriŃii. Bucură-te. Bucură-te. căci toŃi te cinstim şi prăznuim numele tău. de cutremurul pământului şi moarte năpraznică. să ajungem la Ńărmul veşniciei şi al iubirii descoperite a Sfintei Treimi. izgonitor al demonului din fiica împăratului. ca să cântăm Ńie: Bucură-te. Căci deşi suntem nevrednici a ne face părtaşi milostivirii tale. în ziua Praznicului tău rugămu-te. primeşte de la noi aceste cântări pe care cu umilinŃă le aducem înaintea ta şi ne izbăveşte din toate nevoile şi scârbele ca un bun şi iubitor de oameni şi neînfruntat ocrotitor al creştinilor. pentru păcatele noastre cele multe şi grele. Îndreptează paşii noştri spre lumina Învierii lui Hristos şi ne poartă de grijă din înalt să nu ne aflăm copleşiŃi de valurile lumii. de cerere şi mărire ajută-i cu darul de care te-ai învrednicit de la Hristos. acum şi pururea şi în veci. prealăudate mucenice Trifon. pururi rugător la Preaputernicul Dumnezeu. Mare Mucenice Trifon! Şi Condacul întâi Pe tine. cei ce pătimim în multe feluri de boli. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Mântuitorul şi Dumnezeul nostru. cere-ne nouă de la Dumnezeu iertare de păcate şi izbăvire. că ai fost prins pentru mărturisirea lui Iisus Hristos Dumnezeu. pe cei ce păzesc întru cunoştinŃă legea lui Hristos Dumnezeu şi cred întru Dânsul. Iar acum.O. ascultă smerita noastră rugăciune pe care Ńi-o aducem din toată inima şi ne izbăveşte pe noi din boli şi din primejdii. Fii dar nouă. ci cu privirea aŃintită spre Hristos. Mare Mucenice Trifon! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE O. pentru mântuirea noastră de toate bolile şi primejdiile. pentru iertarea păcatelor noastre. Trifoane. mijlocitor şi rugător pentru sufletele noastre te avem. pe toŃi care se sârguie a se închina Sfintelor tale moaşte şi îŃi împodobesc Ńie această cântare de laudă. Bucură-te. prin care numele lui Dumnezeu se preaslăveşte în cer şi pe pământ. Bucură-te. în satul Campsada. ca să ne aflăm părtaşi bucuriei tale noi. chip ce izvorăşti în lume mirul preaslăvirii lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. năzuim cu lacrimi de umilinŃă şi preaplecată mărturisire a păcatelor la mijlocirile tale înaintea Sfintei Treimi.

Maica lui Dumnezeu. Amin. Toată nădejdea noastră spre tine o punem. păzeşte-ne pe noi sub Sfânt Acoperământul tău. 109 .Sfinte Mare Mucenice Trifon. izbăveşte pe noi din toată nevoia şi necazul. primeşte rugăciunile nevrednicilor robilor tăi şi ne.

cel ce clipele de răgaz ale prunciei tale în rugăciune şi cugetare la Dumnezeu le-ai petrecut. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Icosul 1 Arhanghelii şi îngerii se minunau de vieŃuirea ta. că pe părinŃii tăi îndureraŃi de nerodire. cela ce pentru fraŃii şi surorile tale mai mici pildă de rugăciune şi ascultare te-ai arătat. Bucură-te. Bucură-te. cel ce cu blândeŃea şi supunerea ta pe părinŃii şi povăŃuitorii tăi i-ai uimit. Bucură-te. Minunându-ne de această bună pricepere a ta. de scârbe şi de dureri pe cei ce cu dragoste strigăm Ńie: Bucură-te.ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH IGNATIE BRIANCEANINOV 13 mai După obişnuitul început. Părinte Ierarhe Ignatie. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Cel ce ai fost ales de împăratul Ceresc şi proslăvit de El. părinte Ierarhe Ignatie. odraslă minunată şi de neam cinstit. Bucură-te. cu naşterea ta i-ai mângâiat. cel ce sufletul tău de prunc către Dumnezeu l-ai îndreptat. prăznuind acum preacinstita pomenirea ta. Bucură-te. Bucură-te. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! 110 . cela ce din pruncie te-ai gătit pentru ascultare monahicească. izbăveşte-ne de vrăjmaşii văzuŃi şi nevăzuŃi. Ierarhe Ignatie. cu osârdie te rugăm: călăuzeşte-ne la calea mântuirii. Ierarhe Ignatie. cu umilinŃă strigăm Ńie: Bucură-te. Bucură-te. căci din pruncie ai avut mare dorire către Dumnezeu şi întru poruncile Lui ai petrecut neabătut viaŃa ta. necontenita bucurie a îngerului tău păzitor. Bucură-te.

Bucură-te. Ierarhe Ignatie. neîncetat cântând în inima ta: Aliluia! Icosul al 3-lea Având în sufletul tău înflăcărata dorinŃă de a părăsi lumea şi a urma lui Hristos. cela ce rugăciunea lui Iisus neîncetat ai săvârşit-o cu gura şi ai păstrat-o în minte. păzitor plin de osârdie al curăŃiei sufletului şi trupului. că marea cuviinŃă a chipului tău frumuseŃea ta sufletească o mărturisea. Iar noi. Bucură-te. alesule al lui Dumnezeu. neîncetat ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Când s-a auzit pe meleagurile tale că tu. nu te-ai temut nici de mânia Ńarului. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 4-lea Viforul gândurilor necredincioase nu te-a clătit Ignatie. cela ce împărtăşirea în fiecare săptămână cu Sfintele lui Hristos Taine ca pe cea mai mare comoară o ai dorit. Bucură-te. Bucură-te. în toate chipurile cele văzute ale acestei lumi vedeai mâna Cerescului Făcător şi Purtător de grijă. Pentru aceasta. ca să dobândeşti învăŃătura spre a primi cinul ostăşesc. Domnului ai adus. fericite. cela ce din anii copilăriei mare dorire către Dumnezeu ai avut. toate acestea stricăcioase şi degrab trecătoare le-ai socotit şi către Singura FrumuseŃe şi Negraita Desfătare – Domnul Iisus Hristos – cu mintea şi cu inima ai năzuit. cela ce liniştea şi însingurarea pădurii ai iubit. părinŃii tăi te-au îndreptat către oraşul împărătesc. toate rudeniile tale mult se mirau. precum ai dorit încă fiind pe pământ. atunci când încă prunc fiind. care duce în împărăŃia Cerurilor. Pentru aceasta mult slăvindu-te. dar bătrân cu înŃelegerea. strigăm Ńie: 111 . vrednicule de mirare. Bucură-te. netemându-te de mânia Ńarului. Bucură-te. Bucură-te. podoaba cea aleasă a înfrânării. îŃi strigăm unele ca acestea: Bucură-te. tânăr fiind cu anii. cela ce de la Domnul răsplătire cerească ai primit. Bucură-te. Bucură-te. lumea cu smintelile ei ai trecut-o cu vederea şi în pustie te-ai sălăşluit. Bucură-te. Bucură-te. cela ce iubire desăvârşită către Domnul ai arătat. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 3-lea Umbrit ai fost de puterea Celui Prea Înalt. atunci când. Ci tu. împodobit cu frumuseŃe şi cu daruri. cu petrecere monahicească te-ai împodobit.Condacul al 2-lea Văzând darurile tale cele mari. cela ce toate cele frumoase şi desfătate ale lumii acesteia cu vederea le-ai trecut. ai urât slava acestei lumi şi desfătarea ei. Bucură-te. cela ce te împărtăşeşti acum de Hristos în ceruri. cinstind bărbăŃia şi iubirea ta către Preadulcele Domn Iisus. cântându-I: Aliluia! Icosul al 2-lea ÎnŃelegere dumnezeiască ai primit de la Iubitorul tău Mântuitor Hristos. Părinte preafericite. cela ce în priveliştile cele văzute ale firii L-ai contemplat pe Dumnezeu Cel Nevăzut. şi luând crucea. Ierarhe Ignatie. tânăr fiind de ani. Acolo dobândind odihna cea dorită sufletului tău. iar îngerii în ceruri foarte se bucurau şi proslăveau pe Dumnezeu. că sămânŃa cea dumnezeiască pusă în pământul cel bun al inimii tale. atunci când cele ce în lumea aceasta se socotesc ca bunătăŃi le-ai lepădat. Bucură-te. şi încă vieŃuind în lume. lăudând sfânta ta râvnă pentru Domnul. Bucură-te. cinul ostăşesc l-ai lepădat şi luând asupra ta jugul lui Hristos. nici de împotrivirile părinteşti. după porunca Mântuitorului Hristos urmatu-l-ai fără a te uita înapoi. cu lacrimi îmbelşugate o ai udat. cela ce în tinereŃile tale tărie de diamant a duhului ai arătat. şi de aceea în pustie ai plecat. te fericim aşa: Bucură-te. că în mijlocul neghinelor lumii roada însutită a virtuŃilor. Bucură-te. cela ce pe mult doritul tău Iisus în inimă pururea L-ai purtat. Ignatie. Cel Ce te-a răpit din calea lumească cea deşartă şi te-a aşezat pe calea cea strâmtă a călugăriei. Bucură-te.

Bucură-te. cel ce nicicând îndărăt nu te-ai întors. ca nici una din ele să nu piară din nepăsarea ta. cu treapta preoŃiei curând ai fost cinstit. intră întru bucuria Domnului Tău". cu mare evlavie şi frică o ai adus. nimica împotrivă n-a grăit. atunci când înaintea egumenului unei mănăstiri îndepărtate şi sărace ai stătut. cela ce împotriva ispitelor ce vin de la lume. pentru aceasta dimpreună cu cetele îngerilor stai acum înaintea Scaunului Prea Sfintei Treimi. ai urmat. nespusă fericire au gustat. Bucură-te. cel ce prin scrierile tale pline de dumnezeiască înŃelepciune multe suflete înglodate în păcat ai înviat. primind tu cinul monahicesc. Bucură-te. Ierarhe Ignatie. aprins fiind de focul credinŃei şi iubirii de Dumnezeu şi de aproapele. Bucură-te. căci duhul tău. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. binecuvântându-te să păşeşti pe calea cea monahicească. cel ce coiful mântuirii ai dobândit. Bucură-te. purtătorul de Dumnezeu. cel ce cu platoşa dreptăŃii te-ai îmbrăcat. Bucură-te. Ignatie. cerându-i a te primi în rândul obştei. asupra patimilor trupeşti cu dârzenie te-ai oştit. Iar când ai fost ales de Dumnezeu egumen al mănăstirii Pelsema. cela ce apărătorului tău ceresc. Prea Cuvioase. Bucură-te. până ce trupul tău rob duhului l-ai făcut. pururea. cela ce ai socotit mai de cinste a fi ostaş al împăratului Ceresc decat al celui pământesc. Făcătorului tău de bine. toate uneltirile vrăjmaşului le-ai biruit. cel ce duhovnicească sabie. Bucură-te. cercându-te. Ierarhe. Bucură-te. cinstind nevoinŃele şi ostenelile tale. cela ce prin primirea cinului îngeresc săvârşirea faptelor tale o ai văzut. primit în braŃele cele Părinteşti deschise Ńie. cel ce dulcele glas al Cerescului Stăpân: "Slugă bună şi credincioasă. mai presus de toată arma omenească o ai iubit. cel ce de săgăŃile celui viclean cu pavăza credinŃei te-ai îngrădit. Crucea lui Hristos. cel ce întru slava lui Dumnezeu şi mântuirea sufletelor omeneşti l-ai întrebuinŃat. pe care tânăr fiind cu vârsta le-ai îmbrăŃişat pentru Hristos. 112 . Bucurându-ne de o asemenea purtare de grijă dumnezeiască pentru tine. Bucură-te. Bucură-te. Iar noi. cela ce eşti numit cu numele focului. cel ce prin smerenia ta duhul trufiei l-ai surpat. Sfântului Mucenic Ignatie. ca şi acela. cela ce în inima ta pe Domnul Iisus Hristos. Bucură-te. Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Toata obştea mănăstirii s-a minunat văzând marea ta osârdie spre plinirea ascultărilor prin care îŃi cerca smerenia părintele tău duhovniceşc. cu tărie te-ai oştit. ziua şi noaptea ai îngrijit de oile cele cuvântătoare încredinŃate Ńie de Domnul. iar egumenul. cu recunoştinŃă ai strigat. cela ce dregătoria preoŃiei ca pe un mare dar de la Dumnezeu ai primit. care este Cuvântul lui Dumnezeu. Bucură-te. Ierarhe Ignatie. cel ce talantul tău în pământ nu l-ai îngropat. cela ce cu dumnezeiasca armă. Iar tu. întru zdrobirea inimii. cel ce pe umeri crucea ta o ai luat şi următor lui Hristos te-ai arătat. ai auzit. învrednicindu-te de plinirea legămintelor tale. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 5-lea Asemanatu-te-ai unei stele cu dumnezeiască mergere. Bucură-te. strigăm Ńie: Bucură-te. prin osârdie şi mai cu seamă prin necontenita rugăciune. Bucură-te. Bucură-te. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 6-lea Prin smerenie. Bucură-te. Bucură-te. cel ce calea monahicească cea strâmtă şi necăjită de voie o ai ales.Bucură-te. de la trup şi de la diavol. cu uimire strigăm Ńie: Bucură-te. L-ai purtat. pururea cântând: Aliluia! Icosul al 6-lea Cu îmbelşugare a răsărit în tine harul lui Dumnezeu atunci când. cel ce Jertfa cea fără de sânge. cela ce negraita fericire a cinului îngeresc în cămara cerească o ai dobândit.

Dumnezeu. prin viaŃa şi obiceiurile tale. la pocăinŃă înlăcrimată i-ai adus. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! 113 . slavă înălŃând Făcătorului tău de bine. Dar Domnul te-a ales. Bucură-te. Bucură-te. cu hramul Milostivei Portaitisse ai înălŃat. îi strigăm: Aliluia! Icosul al 8-lea Întru totul fiind plin de virtuŃi. ci tuturor să lumineze. cela ce în viaŃa ta acestora cu desăvârşire ai urmat. ca un bun păstor. Bucură-te. spre a-Ńi da ascultări mult-ostenicioase. următor ai fost. pe calea mântuirii către împărăŃia cerurilor l-ai călăuzit. nevoinŃele şi ostenelile vechilor nevoitori ai arătat Bucură-te. egumenului de la Radonej. Pentru aceasta. Ierarhe. iar tu. bogaŃii şi săracii. Bucură-te. înger în trup cu adevărat te-ai arătat. Dumnezeului nostru. cu dragoste primind pe toŃi cei ce alergau la tine. Bucură-te. la calea pocăinŃei povăŃuind. încă din anii tinereŃii tale. Bucură-te. lauda şi slava monahilor. fiii tăi duhovniceşti strigau Ńie: Bucură-te. cela ce pe Maica cea prea nevinovată a lui Hristos. lacrimile lui Ezechia şi suspinarile lui Manase ai înfăŃişat Bucură-te. fără de odihnă ai purtat grijă de turma ta cea cuvântătoare şi ai râvnit la înfrumuseŃarea chinoviei. să slăvească pe Tatal Cel Ceresc. sufletele şi inimile celor ce te cinstesc le-ai luminat. Bucură-te. pe mulŃi rătăciŃi. strigând: Bucură-te. cela ce pentru mântuirea lor gata a-Ńi pune sufletul ai fost. cela ce mănăstirea cu minunate Biserici şi clădiri o ai împodobit.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cela ce în mănăstire. Ierarhe Ignatie. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 7-lea Voind Domnul Cel Iubitor de oameni ca să nu stea sub obroc făclia virtuŃilor tale. care este în apropierea oraşului împărătesc te-a dăruit pe tine Domnul ca întâi stătător şi bun păstor. care prin cuvintele tale de foc. Drept aceea. cu zdrobire strigăm: Aliluia! Icosul al 7-lea Noii mănăstiri a Preacuviosului Serghie. cela ce. cela ce prin scrierile tale. cel ce pe cei însetaŃi a purcede pe calea monahicească în mănăstire cu bucurie i-ai primit. cela ce. cela ce a ne ruga pentru vrăjmaşi ne-ai povăŃuit. ca un părinte iubitor de fii. durerile lor alinand. Ierarhe Ignatie. pe fiii tăi. ca pe un bine plăcut al Său. obştea ta te slăvea. noule Gură de Aur. cela ce ochilor duhovniceşti ai celor ce se pocăiau. te-a scos din însingurata mănăstire. Bucură-te. Biserică frumos împodobită. cela ce însuŃi te-ai rugat cu dragoste fierbinte pentru vrăjmaşii tăi. Ierarhe Ignatie. iar prin viaŃa şi scrierile tale cele de Dumnezeu insuflate cu osârdie Domnului I-ai slujit. Bucură-te. cela ce în cărŃile tale pline de dumnezeiască înŃelepciune. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 8-lea Străin şi călător fost-ai pe pământ. încât toŃi oamenii văzându-te. ca şi ceilalŃi oameni. Pentru aceasta. Ierarhe Ignatie. oameni cu faimă şi sărmani. Bucură-te. pildă de nevoinŃă monahicească întregii obşti ai dat. ca pe o Prea Curată Vistierie şi Sfânt Odor al dumnezeieştii slave o ai cinstit. Minunându-ne de o asemenea purtare de grijă a lui Dumnezeu. prin pocăinŃă i-ai adus la Dumnezeu. neîncetata rugăciune şi plânsul cel din inimă învăŃând. Bucură-te. cela ce ne-ai învăŃat a vedea în cei ce ne vrăjmăşesc unelte ale lui Dumnezeu spre îndreptarea noastră. cela ce pe monahii cei neascultători. prin îndemnurile tale. Bucură-te. Bucură-te. cela ce ocrotitorului ceresc al mănăstirii tale Preacuviosului Serghie. Bucură-te.

fără tăcere ai cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Grabnic ajutător şi mângâietor. că pe cei care veneau la tine nicicând afără nu i-ai scos.Condacul al 9-lea Toată oştirea cea îngerească şi soborul ierarhilor se minunau văzându-te pe tine noul bine plăcut al lui Dumnezeu. nu numai celor ce veneau la tine. podoabă cea de Dumnezeu insuflată a arhiereilor. păstorul nostru cel bun. Bucură-te. cea care este lângă râul Volga. ca şi în Ńara străină să se propovăduiască de către tine Evanghelia împărăŃiei lui Dumnezeu. Bucură-te. mişcata de Duhul Sfânt. a se încredinŃa cu totul dumnezeieştii pronii i-ai învăŃat. Bucură-te. Domnul nostru Iisus Hristos. şi pentru aceasta Ńi-a dăruit sfârşit minunat Domnul AtotŃiitorul. cei ce cinstim sfântă pomenirea ta. cu răbdarea creştinească i-ai deprins. Ierarhe Ignatie. ca prin rugăciune şi pocăinŃă curăŃindu-ne. lui Dumnezeu. în catedrala din Kazan a împărătesei Cereşti. Bucură-te. Ierarhe Ignatie. Bucură-te. care te cheamă în ajutor. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 11-lea Cântare cu umilinŃă ai adus Prea Sfintei Treimi în toate zilele vieŃii tale pământeşti. ai plecat. că pe fraŃii şi fiii tăi duhovniceşti din mănăstirea Preacuviosuiui Serghie. Bucură-te. Ńi s-a înmânat toiagul arhieresc de arhipăstor al oraşului împărătesc. credincios lucrător al viei lui Hristos. purtarea de grija a lui Dumnezeu. Bucură-te. că împlinirea întru noi a voii Lui. că prin gura ta Domnul Cel iubit de tine propovăduia. cum străluceai prin mari osteneli şi nevoinŃe. la Domnul ca pe o mare milă a o cere ai poruncit. Ierarhe Ignatie. Iar acum. strigăm: Aliluia! Icosul al 9-lea Către o nouă şi mult ostenicioasă ascultare într-un Ńinut îndepărtat al patriei tale. cere 114 . Bucură-te. Bucură-te. venind a-Ńi găti sufletul pentru plecarea din această lume. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 10-lea Îngreunat fiind de neputinŃa trupească şi de nevoinŃele întru care ai petrecut. cel ce eşti plin de apostolească învăŃătură şi cu darurile ei mântuitoare pe toŃi credincioşii îi adăpi. Cunoscând întru aceasta voia lui Dumnezeu. că pe fiii tăi. că pe cei de aproape şi de departe care cereau ajutorul tău cu dragoste i-ai îmbrăŃişat. ai fost Ierarhe Ignatie. că a vedea împătimirile noastre. şi în ceruri te-a proslăvit. milostive ierarhe. Bucură-te. cu scrierile tale mângâindu-i. alaută duhovnicească. milostiv apărător al tuturor credincioşilor şi necredincioşilor. cel ce la hirotonie harul dumnezeiesc cu îmbelşugare l-ai primit. Ierarhe Ignatie. duhul lor îmbărbătându-l şi înŃelepŃindu-l. Bucură-te. atunci când de la Arhiereul Cel mai înainte de veci. fericindu-te. ai mers în mănăstirea Sfântului Nicolae. deşi cu trupul i-ai părăsit. Ignatie prealăudate. stând înaintea Scaunului împăratului Slavei. Bucură-te. că pe fiii tăi cei duhovniceşti. Bucură-te. Iar noi. Rugămu-te. ne-ai povăŃuit. şi acolo întru cugetare la Dumnezeu şi pustnicească rugăciune zilele săvârşindu-Ńi. Bucură-te. cu smerenie strigăm Ńie: Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta îŃi şi strigă cei ce preŃuiesc cărŃile tale cele pline de dumnezeiască înŃelepciune: Bucură-te. Bucură-te. ci şi celor din depărtare. dimpreună cu tine să cântăm în veci lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Mare luminător al Sfintei Biserici Ortodoxe ai fost în viaŃa ta. roagă-te pentru noi. că pe cei ce cu osârdie cinstesc scrierile tale în cea mai stransă unire cu sufletul tău i-ai primit. Celui ce te-a proslăvit. însă în rugăciunile tale nicicum nu i-ai uitat. Ierarhe Ignatie.

cel ce pe Cerescul Mire al sufletului tău cu făclia aprinsă l-ai întâmpinat. Ierarhe Ignatie. de comoara cea mare – dumnezeiasca înfiere – ca un făcător de pace te-ai învrednicit. însă din inimi ce te iubesc şi te cinstesc adusă. cela ce a primi înşelările cele iereticeşti şi a lua aminte la viclenele lor îndemnuri cu străşnicie ai oprit. Roagă-te pentru noi. că pentru blândeŃea sufletului tău. ai fost miluit. cei ce cu dorire strigăm Ńie: Bucură-te. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 12-lea Har s-a dat Ńie de la Dumnezeu. păcătoşii. Celui Minunat întru sfinŃii Săi. ca dimpreună cu tine părtaşi ai Cinei Domnului să fim şi noi. ca pe un prieten a lui Hristos. ca să strigăm Ńie cu bucurie: Bucură-te. cel ce apropierea plecării tale mai înainte o ai văzut. dimpreună cu tine şi cu toŃi cei ce bine au plăcut lui Dumnezeu. că toate clevetirile şi ocările celor ce te urau. ca acolo. bucurându-ne să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând lui Dumnezeu. Bucură-te. prea minunatule şi bine plăcutule al lui Hristos. viaŃa ta cea dreaptă o ai pecetluit. Părinte Ierarhe Ignatie. în ceruri. răspuns bun la înfricoşata Judecată a lui Hristos şi moştenirea împăraŃiei cerurilor. cel ce pe cinstitorii tăi. dreptatea lui Hristos. singura adevărată i-ai învăŃat. a te ruga pentru noi şi a ne călăuzi pe calea mântuirii. daruieşte-ne pocăinŃă mai înainte de sfârşit. căci din pruncie ai avut mare dorire către Dumnezeu şi întru poruncile Lui ai petrecut neabătut viaŃa ta. Bucură-te. că în viaŃa cea pământească. Bucură-te. că prin prea adancă smerenia ta. drept răsplată moştenirea vieŃii veşnice ai dobândit. Bucură-te. că pentru milostivirea ta faŃă de aproapele. pe Mântuitorul înviat dimpreună cu femeile mironosiŃe L-ai văzut. că plângând pentru păcatele tale de Domnul Însuşi ai fost mângâiat. pentru Domnul le-ai iertat. Ierarhe Ignatie. cu ea din beşug te-ai săturat. în vecii vecilor să îi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Arhanghelii şi îngerii se minunau de vieŃuirea ta. ca fiind curăŃiŃi prin pocăinŃă. care prin neabătuta lucrare a poruncilor Lui fericirea raiului ai dobândit. iar acum. Bucură-te. păcătoşii. te lăudăm pe tine. Bucură-te. de Dumnezeu. Bucură-te. aprinde inimile noastre reci cu focul credinŃei şi al dragostei de Dumnezeu. Ignatie fericite. nici după moarte de mijlocirea ta nu îi lipseşti. şi prin sărăcia cea duhovnicească.şi pentru noi. Bucură-te. suferinŃa şi întristarea. Bucură-te. Dăruitorul îndurărilor. şi ne izbăveşte pe noi cu atotputernica ta mijlocire de toată durerea. cu harul şi cu purtarea ta de grijă îi acoperi. că această virtute la temelia tuturor nevoinŃelor monahiceşti o a pune ai poruncit. iar nu hrana trupească ai căutat. Bucură-te. Ierarhe al lui Hristos. Bucură-te. care îŃi cerem ajutorul şi mijlocirea. Bucură-te. sfârşit în pace şi fără de durere vieŃii noastre. Ignatie. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Condacul al 13-lea O. cel ce în ziua sfârşitului tău. şi pentru aceasta. cel ce prin dreptul tău sfârşit. în cămara cea prea împodobită a Mântuitorului să intram şi acolo. Părinte Ierarhe Ignatie! Primeşte această mică rugăciune. dimpreună cu tine şi cu toŃi cei ce au bine plăcut lui Dumnezeu. Minunându-ne de această 115 . împărăŃia cerurilor ai aflat. Bucură-te. cela ce pe fiii tăi a se Ńine fără abatere de sfânta credinŃă ortodoxă. că pentru curăŃia îngerească a inimii tale pe Dumnezeu L-ai văzut. Bucură-te. Bucură-te. cela ce pe toŃi care se roagă Ńie cu osârdie. Bucură-te. fii nouă călăuzitor către împărăŃia cerurilor.

ajută-ne ca prin pocăinŃă fiind curăŃiŃi. cu osârdie te rugăm: călăuzeşte-ne la calea mântuirii. încălzeşte cu focul rugăciunii sufletele noastre cele reci. Ierarhe Ignatie. de scârbe şi de dureri pe cei ce cu dragoste strigăm Ńie: Bucură-te. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! Şi Condacul întâi Cel ce ai fost ales de împăratul Ceresc şi proslăvit de El. care cu credinŃă şi iubire la tine cădem şi cerem călduroasa ta solire pentru noi înaintea Scaunului Domnului Slavei. toate cele frumoase ale lumii acesteia întru nimica le-ai socotit. Tu de voie ai ales calea cea stramtă şi mâhnicioasă a vieŃii monahiceşti şi pe această cale virtuŃi mari ai dobândit. cela ce din pruncie te-ai gătit pentru ascultare monahicească. cu umilinŃă strigăm Ńie: Bucură-te. Părinte Ierarhe Ignatie! Primeşte cu milostivire rugăciunile pe care cu dragoste şi recunoştinŃă Ńi le aducem! Auzi-ne pe noi. 116 . mare. cei sărmani şi neajutoraŃi. că pe părinŃii tăi îndureraŃi de nerodire. Bucură-te. cu naşterea ta i-ai mângâiat. Bucură-te. inimile oamenilor de cea mai adâncă evlavie şi supunere către Atotputernicul Ziditor le-ai umplut. din anii prunciei tale. Tu. sfârşit creştinesc vieŃii noastre să primim şi în cămara cea prea împodobită a Mântuitorului să intrăm dimpreună cu toŃi cei aleşi. cel ce cu blândeŃea şi supunerea ta pe părinŃii şi povăŃuitorii tăi i-ai uimit. cel ce sufletul tău de prunc către Dumnezeu l-ai îndreptat. Bucură-te. ci părinte iubitor de fii şi bun păstor tuturor leai fost. iar pe păcătoşii cei căzuti cu înŃeleptele tale cuvinte a-şi cunoaşte nimicnicia şi a alerga întru pocăinŃă şi smerenie la Dumnezeu. lepădandu-te de tine şi luându-Ńi crucea ai urmat lui Hristos. şi împreună cu tine să ne închinăm Tatalui şi Fiului şi Sfântului Duh. Bucură-te. odraslă minunată şi de neam cinstit. Bucură-te. Ştim că mult poate rugăciunea dreptului. prăznuind acum preacinstita pomenirea ta. prin scrierile tale. Bucură-te. Tu. cel ce clipele de răgaz ale prunciei tale în rugăciune şi cugetare la Dumnezeu le-ai petrecut.bună pricepere a ta. prea minunate şi bine plăcutule al lui Hristos. părinte Ierarhe Ignatie. al pocăinŃei şi rugăciunii lucrător şi dascăl prea ales! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE O. cela ce pentru fraŃii şi surorile tale mai mici pildă de rugăciune şi ascultare te-ai arătat. Tu. nici acum nu ne părăsi pe noi. Ierarhe Ignatie. Cere pentru noi de la Domnul Cel iubitor de oameni. Bucură-te. care milostiv face pe Stăpânul. Amin. întăreşte puterile noastre care slăbesc întru ispitele şi întristările veacului acestuia. neclintită fă credinŃa noastră. sănătate trupului şi sufletului. afară nicicând nu i-ai scos. Bucură-te. necontenita bucurie a îngerului tău păzitor. care Ńie cu osârdie ne rugăm şi ajutorul şi la acoperământul tău scăpam. pe Domnul cu înflăcărare L-ai iubit şi numai Lui a-I sluji voind. izbăveşte-ne de vrăjmaşii văzuŃi şi nevăzuŃi.

să-i aducem din inimă mărturisiri mulŃumitoare. ajutătorul celor necăjiŃi. Bucură-te. ierarhul Mântuitorului Hristos. Cuviosului Părintelui nostru Spiridon. cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruinŃă. îndreptătorul credinŃei. mare facătorule de minuni! Icosul 1 Popoarele credincioşilor cunoscând mulŃimea minunilor tale. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Spiridoane.ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH SPIRIDON 12 decembrie După obişnuitul început. învăŃătorul dogmelor creştineşti. făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te. scăparea celor ce năzuiesc către tine. că mintea păgânilor tu o întuneci. Bucură-te. prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinŃei noastre. Bucură-te. Bucură-te. mare facătorule de minuni! 117 . Bucură-te. şi să-i cântăm: Bucură-te. toŃi care prin ale lui înŃelepte învăŃături ne-am luminat cu credinŃa. Bucură-te. Bucură-te. cel ce cu blândeŃe primeşti la tine pe cei greşiŃi. cu umilinŃă te lăudăm pe tine. Sfinte Ierarhe Spiridoane. că pe protivnici vitejeşte i-ai gonit. care cu negrăita dulceaŃă îndreptezi pe cei nepricepuŃi. Bucură-te. că şi tu ai lucrat strălucirea credinŃei. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Apărătorului credinŃei dreptmăritorilor. Bucură-te. Bucură-te. cu cântări ca acestea: Bucură-te.

lauda poporului celui credincios. nădejdea tuturor. primeşte rugăciunea aceasta a noastră a păcătoşilor. şi în noianul păcatelor celor mai vătămătoare aflându-ne astăzi. care Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Care dintre noi păcătoşii s-ar putea lăuda că rugăciunea lui cu vrednicie va fi primită de tine. Ajutorul celor fără de nădejde. pentru ca să dăruiască vindecare şi sănătate robilor Săi celor ce te cheamă în ajutor. de la care şi cei mai învăŃati legiuitori s-au povăŃuit. Bucură-te. Bucură-te. primeşte-le Sfinte Spiridoane de la noi. Bucură-te. că la Sobor te-ai arătat mare invingător. cel ce şi astăzi de la noi credincioşii nu te depărtezi. pentru necazurile ce neau cuprins. că din primejdii mântuieşti pe cei ce aleargă la tine. mare nădejde punem în tine. ai ştiut a păstori şi turmele cele cuvântătoare ale credincioşilor şi la Soborul cel dîntâi te-ai arătat apărător şi de minuni făcător. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. noi nevrednicii. Sfinte Ierarhe Spiridoane. Ierarhe. şi împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Darul Duhului fiind cu tine. lauda arhiereiior şi a dascălilor. de 118 . că eşti rugător către Dumnezeu pentru cei cuprinşi de patimi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. acoperământul şi scăparea noastră. mângâierea celor necăjiŃi. socotind slăbiciunea firii noastre cu milostivire. doctorul cel fără de plată. la bătrâneŃe însă fiind cu înŃelepciune. care pentru lege te-ai luptat cu toată puterea. Bucură-te. primeşte cântarea aceasta: Bucură-te. că la orice întâmplare fiind chemat eşti grabnic ajutător. Bucură-te. podoaba Bisericii lui Hristos. Bucură-te. şi cu tine cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Astăzi stând înaintea icoanei tale. izbăvitorul patimilor celor trupeşti şi sufleteşti. care sunt lucrare de la vicleanul diavol? Dar prin mulŃimea înŃelepciunii tale. că din pruncie ai fost plin de înŃelepciune. Bucură-te. Bucură-te. comoara legii noastre cea mult preŃuită. deşi în tinereŃe ai fost păstor turmelor celor necuvântătoare. cel care fără învăŃătura filozofică ai fost legii apărător. dar pentru că din suflete curate şi din inimi umilite îndreptăm către tine aceste mărturisiri. Bucwa-te. că oricine aleargă la ajutorul tău nu iese neajutorat. ca şi când ne-am afla chiar înaintea moaştelor tale. Bucură-te. tămăduitorul rănilor celor de moarte. Bucură-te. şi cu obişnuita ta bunătate şi milostivire mijloceşte către Ziditorul tuturor. Bucură-te. episcopul Trimitundei. cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu. biruind pe filozofi. mustrătorul obiceiuriior celor rele ale ereticilor. mare facătorule de minuni! Condacul al 3-lea ÎmpovăraŃi de multe ispite. pentru ca să lăudăm cu potrivite cuvinte minunile tale. mare facătorule de minuni! Condacul al 4-lea Mult-milostive părinte. Bucură-te.Condacul al 2-lea Deşi nu avem îndestulată vrednicie şi pricepere noi ticăloşii. tămăduirea bolnavilor. pentru aceasta îŃi aducem cântarea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dacă nu ne sârguim a stinge pornirea patimilor noastre cele trupeşti. te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre. Sfinte Ierarhe Spiridoane. Bucură-te. Bucură-te. arhiereule împodobit cu darul Sfântului Duh.

prin care slujba Sfintelor cu vrednicie se săvârşea. ajutătorul celor ce ştiu minunile tale. tu izbăveşti din nevoi pe cei ce se învăluiesc în călătoria pe marea lumii. scăparea deznădăjduiŃilor înotători. mare facătorule de minuni! Condacul al 6-lea Cinstitorule de Dumnezeu şi dumnezeiescule Spiridoane. că eşti şi cu oamenii cu trupul petrecător. pentru că nimeni. pentru ca să ne învrednicim noi păcătoşii a ne împărtăşi de bunătăŃile sufleteşti şi trupeşti. ca aceia să aducem lui Dumnezeu cântare: Aliluia! Icosul al 6-lea Ierarhule al lui Hristos. ne izbăveşti de orice primejdii. că încălŃămintele tale slujesc drept dovadă. şi mărturisind minunile tale pe care le-ai făcut. îndură-te şi de noi nevrednicii. slujind în biserică. mare facătorule de minuni! Condacul al 5-lea Aşa precum la ostrovul Corfu. că tu mijlocind către Mântuitorul. izbăvitorul celor înfricoşaŃi de săgeata fulgerului. Sfinte Ierarhe Spiridoane. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Spiridoane. că eşti tare ajutător celor de tunet spăimântaŃi. trimite ajutorul tău. Spiridoane al lui Hristos. Bucură-te. alinarea valurilor tulburate. pentru ca şi noi. Bucură-te. şi prin sfintele şi de Dumnezeu primitele tale rugăciuni. al cărui trup astăzi săvârşeşte minuni. Bucură-te. ascultă rugăciunea aceasta a noastră în ceasul acesta. precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiŃi în mare când au chemat ajutorul tău. odor nepreŃuit al ostrovului Corfu. Bucură-te. Bucură-te. cu milostivire cercetezi şi vindeci toate nepuŃinŃele poporului celui binecredincios. că risipeşti cu rugăciunea ta şi furtuna. cele făgăduite credincioşilor creştini. 119 . Bucură-te. Bucură-te.care bogăŃie suntem lipsiŃi. unde sunt moaştele tale. lauda patriarhiior şi a cuvioşilor monahi. Bucură-te. că prin suflarea ta undele se potolesc. Bucură-te. cel ce nu cruŃi osteneala pentru a face bunătăŃi. Bucură-te. şi să cântăm Ńie: Bucură-te. că. cinstite slujitor al darului. Bucură-te. Bucură-te. care aşteaptă ajutorul tău. ne izbăveşte de războiul ce ne înfricoşează. Bucură-te. că ale tale minuni în toată lumea s-au vestit. că se luminează prin a ta mijlocire întunecimea norilor. întărindu-ne a cânta lui Dumnezeu cântarea aceasta: Aliluia! Icosul al 5-lea Pentru ca să arăŃi marea ta milostivire neamului omenesc. Bucură-te. stâlp neclintit al creştinătăŃii. când cer ajutorul tău puternic şi din adâncul inimii te laudă cu graiuri ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi ne izbăveşte de durerea care ne-a cuprins. Bucură-te. pentru ca după vrednicie să săvârşim cântarea aceasta: Bucură-te. ascultă această puŃină rugăciune şi tinde nouă dreapta ta cea puternică şi binecuvântătoare spre ajutorul nostru. din câŃi aleargă la tine. cârmuitorul cel prea bun ai corăbiilor celor învăluite. Bucură-te. soleşte nouă păcătoşilor mijocirile tale cele bogate către Stăpânul. nu rămâne fără ajutor. cel ce eşti cu îngerii slujitor. Sfinte Ierarhe Spiridoane. şi pentru noi păcătoşii care în toate primejdiile la tine năzuim. nădejdea noastră şi scăparea de acum. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. serafimii te umbreau.

Bucură-te. Bucură-te. din pricina mulŃimii păcatelor şi. tămâie bine-primită înaintea Domnului. că văzând numai chipul tău pe icoană. că şi noi păcătoşii de la tine cerem ajutorul. izbăvindu-i de toate asupririle şi de tot necazul care i-a cuprins. Bucură-te. Bucură-te. că ai strălucit credinŃa prin minuni. Bucură-te. mir care împrăştii toată durerea.Bucură-te. Părinte Spiridoane. aşa ridică şi pe robii Tăi din primejdia în care se află. pentru care cântăm Ńie acestea: Bucură-te. s-a contenit. scăparea cea din foametea cea văzută. ai prefăcut seceta cea tare a vremii în ploi. Sfinte Ierarhe Spiridoane. Bucură-te. ale cărui rugăciuni au scăpat suflete din primejdii. măcar ca suntem nevrednici de această dobândire şi vom cânta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Având puterea darului primită de la Dumnezeu. şi al celor neputincioşi tare sprijinitor. roua cea răcoritoare de fierbinŃeala patimilor celor mai cumplite. toată durerea ni se alinează. prin ale tale rugăciuni. aducem Ńie aceste cuvinte de laudă: Bucură-te. şi ne ajută şi ne izbăveşte de toate nevoile. tăria cetăŃilor celor locuite de popoarele dreptmăritorilor. Bucură-te. vindecătorul bolnavilor. sfinte. 120 . Bucură-te. precum şi mulŃimea prisositoare a ploilor. preamilostive şi mult-îndurate Doamne. ci le ajută şi-i miluieşte cu iubirea Ta de oameni. Bucură-te. cinstite slujitor al darului. înŃeleptule rugător către Dumnezeu. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Spiridoane. mare facătorule de minuni! Condacul al 8-lea ToŃi ocârmuitorii binecredincioşi. pentru rugăciunile Sfântului Spiridon. că prin credinŃă ai putut face minuni. Bucură-te. Bucură-te. având nădejdea lor către tine. tu ai prefăcut seceta în ploi. al patimilor mare mângâietor. Bucură-te. că rugăciunile tale niciodată nu au fost neascultate. Bucură-te. iar noi. că tu rogi pe Domnul pentru toŃi câŃi se află pe patul durerilor. prin ale cărui rugăciuni s-au oprit ploile cele prisositoare. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. precum pe soacra lui Petru ai ridicat-o din patul durerilor. că tiranii sunt biruiŃi auzind de puterea credinŃei tale. cu tine dimpreună slujesc Ziditorului lumii Celui fără de început. Bucură-te. pentru aceea nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni. Bucură-te. nimicirea zidurilor celor tari ale celor fără de lege. că prin ale tale rugăciuni slăbănogii se întăresc. nu trece cu vederea lacrimile robilor Tăi. cu care împreună îŃi cântăm: Aliluia! Icosul al 7-lea Toate puterile cereşti lăudând credinŃa cea tare către Dumnezeu. de aproape ajutător al celor cufundaŃi în multe primejdii. nepricepându-ne de altă rugăciune. că tu. temelia asupra căreia s-a aşezat semnul crucii. Bucură-te. ca alt Ilie. în orice întâmplare nu se vor ruşina. fiind tu creştinătăŃii mare folositor. Milostive. cel ce biruieşti puterile celor fără de lege. risipindu-se jitniŃele strângătorilor de grâu. Bucură-te. şi de foametea aceea înspăimântătoare s-a rourat poporul cel ce o aştepta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mare facătorule de minuni! Condacul al 7-lea O. tare ajutător al credincioşilor.

care se luptă cu noi neîncetat. Sfinte Ierarhe Spiridoane. aşa şi astăzi trimite mila ta asupra poporului ce locuieşte Ńara aceasta. 121 . că prin aceasta ai arătat netrebnicia metalului cea amăgitoare. că ai arătat minunea ta împrumutătorului. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Spiridoane.Bucură-te. când ai întrebat-o şi cum au fost izbăviŃi corăbierii de înecare? Pentru zavistuitul. că răspunsul acela a făcut pe cei necredincioşi să amuŃească. comoară neîmpuŃinatăa a săracilor. pentru care auzi această laudă: Bucură-te. l-ai dat lui cu binecuvântarea ta. Bucură-te. nădejdea cea buna a lucrătorilor de pământ. Bucură-te. Bucură-te. nu l-ai depărtat cu cuvinte întristătoare. Bucură-te. toŃi îŃi aducem această laudă: Bucură-te. că ai schimbat şarpele în aur. mângâierea celor cuprinşi de nevoi. pe care l-ai izbăvit de la moarte. Bucură-te. că tu toate acestea le-ai făcut pentru credinŃă. Bucură-te. că ai prefăcut firea jivinei în metal. şi l-ai scăpat din cumpăna nevoilor. secerisul cel îmbelşugat al semănătorilor. Bucură-te. că prin rugăciunea ta iarăşi în şarpe s-a prefăcut aurul. nici l-ai deznădăjduit de la bogata dobândire. Bucură-te. descoperirea lucrurilor celor neştiute. ale cărui daruri mintea noastră nu le poate judeca. pentru ajutorul sărmanilor şi a celor ce plâng. care suntem săraci de faptele cele bune. spre întrebuinŃare. îl şi dobândim. cu care dimpreună vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Când ai auzit pe săracul acela cerându-Ńi ajutor la necazurile lui. mare facătorule de minuni! Condacul al 9-lea Făcătorule de minuni. Sfinte Ierarhe Spiridoane. vistierul darurilor lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. prin ale tale rugăciuni ai izbăvit poporul de primejdie aducând peste semănăturile lor ploi hrănitoare şi risipind jitniŃele strângătorilor de grâu. Bucură-te. dăruindu-le îmbelşugare şi timp roditor. să dobândim cele spre folos pentru viaŃa aceasta şi pentru cea viitoare. Bucură-te. că în orice vreme de secetă. cum cea moartă din mormânt Ńi-a răspuns. cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Cine nu se va înfricoşa de lucrurile tale. mulŃimea celor ce seamănă cu credinŃă. după cum în vremea lui Constantin şi a lui Constantie. prefăcând şarpele în aur. Ńarină bineroditoare. bogăŃia săracilor. Bucură-te. că de la tine primim ajutor pururea. că prin aceasta săracul s-a mântuit. Bucură-te. lauda credincioşilor. a fi trebnică numai în cele de folos. biruind toate pornirile vrăjmaşilor de asupra noastră şi năvălirea şerpilor celor otrăvitori de gânduri. Bucură-te. Şi pentru toate minunile tale. când va auzi. Bucură-te. cerând ajutorul tău. ci. Bucură-te. Bucură-te. dăruieşte-ne ajutorul tău cu care. Bucură-te. Bucură-te. că şi cea moartă Ńi-a răspuns pentru credinŃa ta. ajutorul văduvelor. ajutătorul celor lipsiŃi. Bucură-te. mare facătorule de minuni! Condacul al 10-lea Asemenea săracului aceluia socotindu-ne şi pe noi. Bucură-te. cămăraşul cel bogat al săraciior. Bucură-te. că averea lumii acesteia nu Ńi-a trebuit.

Bucură-te. nu ne vom îndoi a mărturisi păcatele noastre către tine şi a cere ajutorul tău cu graiuri ca acestea: Bucură-te. că bunătăŃile pământului nu Ńi-au trebuit. Sfinte Spiridoane. Bucură-te. să aducem lui Dumnezeu cântare: Aliluia! Icosul al 11-lea Doctorul sufletelor şi al trupuriior.Bucură-te. mărturia celor ce şi-au mărturisit păcatele către tine şi s-au pocăit. "Bucură-te". Bucură-te. că văzând tu desfrânarea ei. să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Nu ne da morŃii. scăparea copilului femeii cel ce era pe moarte. 122 . "Bucură-te". sfinte. mustrarea celor ce cu viclenie tăinuiesc păcatele lor. decât ai arătat tuturor acelora care mai înainte de noi au ajuns la ajutorul tău şi. bucuria maicilor celor iubitoare de fii. Bucură-te. a strigat Ńie desfrânata aceea. Bucură-te. precum aceia. Bucură-te. Bucură-te. dacă a scăpat de păcate. că tu ai slobozit limba mândrului diacon ce se oprise. Bucură-te. aducând-o la stăpânul ei. că tu mai înainte ai descoperit lucruri neştiute care aveau să fie. Bucură-te. dimpreună cu tine. ale cărui leacuri nu sunt amăgitoare. Bucură-te. pentru numele tău şi mijlocirea ta. "Bucură-te". Bucură-te. preafericite. măcar că şi decât dansa suntem mai păcătoşi. că ai adunat avuŃiile tale în cer. din mormânt Ńi-a răspuns la întrebarea ce i-ai făcut. Bucură-te. Bucură-te. pocăindu-se s-a curăŃat. tămăduirea trupului meu. că ai săvârşit minuni de care s-au îngrozit aleşii păgânilor. că pentru slava Ziditorului ai voit a face acestea. că nu suferi pe cei ce petrec în nelegiuiri. şi primeşte spre plată mulŃumirea aceasta: Bucură-te. şi pentru noi care mulŃumim Ńie pentru câte ne dăruieşti. părinte. mare facătorule de minuni! Condacul al 11-lea Auzind moarta glasul tău. Bucură-te. aşa cu milostivire fă şi trupurile noastre acestea lipsite de bunătăŃi. Bucură-te. scăparea femeii celei desfrânate care a îndrăznit a se atinge de tine. Bucură-te. pentru ca şi noi. Bucură-te. Ńi-a cântat cu lacrimi femeia aceea cu fiul său. mântuirea sufletului meu. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Spiridoane. spre smerire. că prin tine a fost bucurata mama copilului cel vindecat. pentru că noi. care pe împăratul Constantin l-ai izbăvit de boala ce avea şi pe copilul femeii celei de atunci l-ai întors spre viaŃă. că pentru toate cântăm Ńie: "Bucură-te" Bucură-te. aşa şi noi dimpreună cu tine. ca să dobândească sănătate şi mântuire. că te-ai arătat folositor tare celor ce s-au pocăit. au dobândit de la Împăratul cerului şi al pământului vindecare bolilor. Bucură-te. a zis Ńie împăratul Constantin. că tu ai întors capra de la cel ce o răpise. sănătate şi sporire către cele de folos. mare făcătoruie de minuni! Condacul al 12-lea Nu cerem mai multă îndurare de la tine. întoarce şi ticălosul nostru suflet cel mort de mulŃimea păcatelor ce l-au cuprins din îndemnarea diavolului. Sfinte Ierarhe Spiridoane. că şi astăzi tot de acolo se revarsă milele tale. fiind cuprinşi de ruşinea faptelor noastre celor ce din tinereŃe ne-au cuprins. şi precum cu credinŃă ai făcut trupul cel fără de suflare să dea glas. Bucură-te. tămăduirea credinciosului împărat. Bucură-te. pentru ca. precum pe femeia cea căzută în păcatul desfrânării.

Bucură-te. ajutătorul celor necăjiŃi. ierarhul Mântuitorului Hristos. prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără judecată asupra credinŃei noastre. primind acest dar de acum. Cuviosului Părintelui nostru Spiridon. mare făcătorule de minuni! Şi Condacul întâi Apărătorului credinŃei dreptmăritorilor. Sfinte Ierarhe Spiridoane. Bucură-te. şi-mi fii mijocitor pentru iertarea păcatelor mele. Sfinte Ierarhe Spiridoane. Bucură-te. Bucură-te. că pe protivnici vitejeşte i-ai gonit. că şi tu ai lucrat strălucirea credinŃei. şi să-i cântăm: Bucură-te. Bucură-te. văzând ale tale minuni. scăparea celor ce năzuiesc către tine. toŃi care prin ale lui înŃelepte învăŃături ne-am luminat cu credinŃa. să-i aducem din inimă mărturisiri mulŃumitoare.Bucură-te. cel ce cu blândeŃe primeşti la tine pe cei greşiŃi. preabunule şi întru tot lăudăte Părinte Spiridoane. Bucură-te. că şi eu de la tine aştept tămăduire. cu umilinŃă te lăudăm pe tine. cu cântări ca acestea: Bucură-te. astăzi şi pentru mine păcatosul şi mă miluieşte. mare făcătoruie de minuni! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. care cu negrăită dulceaŃă îndreptezi pe cei nepricepuŃi. Sfinte Ierarhe Spiridoane. ca pentru ale tale sfinte rugăciuni şi a Sa iubire de oameni. că ai bucurat cu minunile tale tot neamul creştinesc. să ne dăruiască sănătate şi iertare de păcate. Bucură-te. ca şi noi cu tine împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Popoarele credincioşilor cunoscând mulŃimea minunilor tale. că mulŃi au venit la credinŃă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. învăŃătorul dogmelor creştineşti. făclia care luminezi pe cei din întunericul păcatului. Bucură-te. cel ce pururea nouă te-ai arătat purtător de biruinŃă. îndreptătorul credinŃei. mare facătorule de minuni! 123 . fii mijlocitor către înduratul Dumnezeu. Bucură-te. că mintea păgânilor tu o întuneci. Bucură-te. Bucură-te.

lauda cea frumoasă a bătrânilor. iar noi luând aminte la sfintele tale ne voinŃe cu smerenie şi bucurie rostim unele ca acestea: Bucură-te. ca o raza prealuminoasă a Soarelui DreptăŃii Ńi-ai făcut viaŃa ta. că tinereŃile tale ca pe o jertfă preacurată lui Dumnezeu le-ai adus. înŃeleptului povăŃuitor pe calea mântuirii. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Iubitorului de rugăciune şi de viaŃă sihăstrească. Bucură-te. că din copilărie preaiubitor de rugăciune te-ai arătat. Bucură-te. iar tu lepădând grija cea lumească. sfinte cuvioase părinte Daniil. Bucură-te. Bucură-te. înflorirea virtuŃilor sihăstreşti în trupul tău cel tineresc. celui ce este laudă sihaştrilor şi bucuria credincioşilor. Bucură-te. cinstea Bisericii noastre strămoşeşti. că pentru viaŃa sihăstrească casa părintească ai părăsit-o. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a tinerilor pildă de înfrânare. Bucură-te.ACATISTUL CUVIOSULUI DANIIL SIHASTRUL 18 decembrie După obişnuitul început. Bucură-te. 124 . că viaŃa sihăstrească a fost desfătarea Ta. că pe aceştia în rugăciunile tale pururea i-ai avut. pururea rugător către Dumnezeu! Icosul 1 Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a chemat pe tine ca să preamăreşti cu viaŃa ta de înger în trup numele Preasfintei Treimi. chipul cel prea curat al smereniei. că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinŃi ai iubit. cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te.

Bucură-te. că i-ai dat armele de biruinŃă: postul şi rugăciunea. sporindu-Ńi nevoinŃele cu înŃelepciune. că l-ai întărit în dragostea de Dumnezeu şi Ńară. chipul cel prea luminos al smereniei. că pe acesta l-ai încredinŃat de izbândă asupra duşmanilor credinŃei noastre ortodoxe. sfinte cuvioase părinte Daniil. Bucură-te. floarea cea cu bună mireasmă duhovnicească a vieŃii sihăstreşti. cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Cunoscând binecuvântarea locurilor pustnicesti. Bucură-te. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 4-lea Cunoscând dragostea măritului voievod Ştefan pentru casa lui Dumnezeu. Bucură-te. podoaba obsŃii mănăstirii Lavra. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 2-lea Deşi tânăr cu vârsta. că în trup muritor trăind cu îngerii te-ai asemănat. Bucură-te. Bucură-te. cu darul lui Dumnezeu căruia neîncetat ai cântat: Aliluia! Icosul al 2-lea Vistieria cea nefurată a credinŃei tale preacurate cu aspre nevoinŃe ai sporit-o dorind tot mai mult să te împărtăşeşti de frumuseŃea vieŃii de înger în trup. că tu pe acesta cu adâncă înŃelepciune l-ai povăŃuit. Bucură-te. Bucură-te. tăinuitorule al vieŃii duhovniceşti. că prin post şi rugăciune lui Ioan Botezatorul te-ai asemănat. că acesta prin rugăciunile tale s-a întărit duhovniceşte. pentru care laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. că negura îndoielii din sufletul lui ai risipit-o. Bucură-te. Bucură-te. lauda cea vestită a nevoitorilor călugări. Bucură-te. chilie în piatră la Putna Ńi-ai săpat cu ajutorul oamenilor cinstitori de Dumnezeu. ca în ele credincioşii pururea să slavească pe Dumnezeu cântându-i: Aliluia! Icosul al 4-lea Un gând tainic insuflat de Dumnezeu Ńi-a purtat paşii spre alte locuri sihăstreşti şi pornindu-te de la Putna cu voia lui Dumnezeu la VoroneŃ te-ai oprit. Bucură-te. rugătorule către Dumnezeu împreună cu măritul voievod Ştefan pentru slava Bisericii şi a Neamului nostru. pentru care laude ca 125 . Bucură-te. pentru care cu dragoste glăsuim unele ca acestea: Bucură-te. că noaptea cu rugăciunile tale neîncetate ai luminat-o. sfinte cuvioase părinte Daniil. cuvioase Daniil. turtureaua pururea veghetoare a sihăstriei. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 3-lea Precum cerbul doreşte apele curate ale izvoarelor. apele limpezi ale nevoinŃelor sihăstreşti. părintele duhovniceşc al acestui slăvit voievod al Moldovei. făcându-Ńi aici locaş sihăstresc. pe acesta l-ai povăŃuit locaşuri sfinte să zidească. lucrătorule al rugăciunii inimii. că întărit fiind pe piatra credinŃei cu multă linişte ai vieŃuit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că în chilia de la Putna măritul Voievod Ştefan în dese rânduri te-a cercetat. Bucură-te. Bucură-te. cel care cu iscusinŃă ai împletit rugăciunea cu nevoinŃele trupeşti. floarea cuvioşiei de Dumnezeu împodobită. că acest mărit voievod cu smerenie şi dragoste în toate te-a ascultat. Bucură-te. Bucură-te. că aici pildă de ascultare desăvârşită te-ai arătat. aşa ai dorit sfinte. prin viaŃă curată şi rugăciune necontenită înŃelepciunea celor bătrâni ai dobândit. că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întăreşti. sfinte cuvioase părinte Daniil. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

dascăle înŃelepŃit de Dumnezeu. că prin rugăciunile tale duhurile cele necurate le-ai alungat. Bucură-te. doctor prea-iscusit al gândurilor celor ascunse.acestea îŃi aducem: Bucură-te. Icosul al 6-lea Prin curăŃirea inimii tale multă înŃelepciune ai dobândit povăŃuind pe calea mântuirii pe toŃi cei ce cu dragoste de Dumnezeu veneau la tine. pentru care laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. Bucură-te. că prin post şi rugăciune Ńi-ai agonisit răbdare prea tare. că stâlp al rugăciunii te-ai arătat pe tine obştii tale. sfinte cuvioase părinte Daniil. împlinitorul dragostei desăvârşite întru Hristos. pildă de răbdare şi smerenie. posturi îndelungate şi privegheri. Bucură-te. cel ce dai multă linişte sufletească celor ce se roagă Ńie. Bucură-te. că mulŃimile credincioşilor cu dragoste le-ai primit la chilia ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. vrednicule ucenic al PreasfinŃitului Leontie. Bucură-te. Bucură-te. crin ales cu bună mireasmă al pustiei. podoaba sihaştrilor şi lauda călugărilor. te-ai învrednicit a te sălăşlui în pământul celor blânzi. cel ce întăreşti pe credincioşi în credinŃă. dascălul cel preaînŃelept al lui Grigorie. căci mulŃimea credincioşilor pururea te-a înconjurat cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Precum lumânarea nu se pune în vas ci în sfeşnic pentru a lumina celor din casă aşa şi tu în pustie fugind n-ai rămas tăinuit. Bucură-te. cel ce curăŃeşti patimile trupurilor noastre. sfinte cuvioase părinte Daniil. Bucură-te. jertfă duhovnicească prea aleasă s-au făcut înaintea lui Dumnezeu. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 5-lea Întru tine părinte Daniile s-au adeverit cuvintele Proorocului care zice: "Pustia a înflorit precum crinul". părintele cel bun al VoroneŃului. că acestui sfânt arhiereu în nevoinŃele sihăstreşti ai urmat. Bucură-te. ci prin învăŃăturile şi viaŃa ta ai luminat. Bucură-te. cu darul lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 6-lea ViaŃă îngerească ai petrecut pe pământ. Bucură-te. împreună vorbitorule cu îngerii. Bucură-te. Bucură-te. chip şi pildă făcându-te ucenicilor tăi prin rugăciuni. că rugăciunile tale cu lacrimi. Bucură-te. mult râvnitorule spre nevoinŃele sihăstreşti. Bucură-te. Bucură-te. îngerule pământesc. că virtutea dreptei socoteli pururea ai învăŃat. înălŃarea credincioşilor spre mântuire. Bucură-te. Bucură-te. Mitropolitul Moldovei. Sfinte Daniile. Bucură-te. împreună rugătorule cu Sfântul Leontie şi binecredinciosul voievod Ştefan al Moldovei. de Dumnezeu cinstitorule. că şi aici ai fost cercetat de măritul voievod Ştefan. făclie luminoasă aprinsă în sfeşnicul inimii tale celei curăŃite de păcate. că părăsind lumea ai slujit-o cu neîncetatele tale rugăciuni. iscusit povăŃuitor al celor învăluiŃi de viforul ispitelor. tămăduitorule al bolilor sufleteşti şi trupeşti. drept aceea laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. obştea călugărilor din VoroneŃ. 126 . Bucură-te. Bucură-te. prea iubit părinte duhovniceşc al lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. omule ceresc.

Bucură-te sfinte cuvioase părinte Daniil. că cei învrăjbiŃi s-au împăcat prin rugăciunile tale. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mult iubitorule al casei lui Dumnezeu. văzătorule de Dumnezeu. Bucură-te. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 7-lea ÎnŃelepŃit de Dumnezeu fiind cu smerenie Ńi-ai ascuns nevoinŃele tale cele sfinte. că cei ce au călătorit cu rugăciunile tale cu pace s-au înapoiat la casele lor. că prin rugăciunile tale taberele cele draceşti le-ai alungat. pentru care laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. că frumuseŃea lor. cel ce în sfintele tale rugăciuni teolog prea iscusit te-ai arătat. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 8-lea Cunoscând că precum trupul nu poate trăi fără aer şi hrană. Bucură-te. drept aceea laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. că tu pururea ai învăŃat că tăria neamului. Bucură-te. că rugându-te cu smerenie har cu îndestulare de la Dumnezeu ai primit. plugarul rugăciunii celei curate. că ale tale rugăciuni sunt bine primite înaintea lui Dumnezeu. Bucură-te. că prin rugăciune ca pe o scară la cele duhovniceşti te-ai ridicat. Bucură-te. cu înfrânarea şi 127 . că prin rugăciunile tale credinŃa celor clătinaŃi ai întărit. Bucură-te. mişcarea inimii tale ca şi răsuflarea cu aceasta le-ai unit cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea Dragostea de Dumnezeu nu te-a înstrainat nicicând de dragostea de Ńară în care se preamăreşte întru adevăr numele lui Dumnezeu. Bucură-te. plinitorul frumuseŃii locurilor sihăstreşti ale firii noastre. pe aceasta pururea ai avut-o pe buze şi în inimă. că rugăciunile tale mântuire au lucrat în sufletele celor ce cu dragoste te cercetau pe tine. că în trup stricăcios fiind ai gustat dulceaŃa raiului.Bucură-te. că rugăciunea cu fapta milosteniei pururea ai unit-o. Bucură-te. sfinte cuvioase părinte Daniil. Bucură-te. că uşa chiliei tale sihăstreşti pururea a fost deschisă ca şi cea a inimii tale de părinte. sfinte cuvioase părinte Daniil. că pe acestea Slăvitui Ştefan la îndemnul tău le-a înălŃat. Bucură-te. că chilia ta sihăstrească palat voievodal s-a făcut. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. povăŃuind neîncetat pe cei încredinŃaŃi Ńie spre mântuire să cânte cu dragoste lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 7-lea Rugăciunea fiind plugăria sufletului prin care ne curăŃim inimile spre pocăinŃă şi harul lui Dumnezeu. Bucură-te. căci cu rugăciunile tale neîncetate. Bucură-te. locaş preacurat al Sfântului Duh. că rugăciunile tale scară către cer s-au făcut. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 9-lea NevoinŃele tale sihăstreşti au uimit cetele îngereşti. Bucură-te. dreapta credinŃă o dă. Bucură-te. Bucură-te. că prin ele credincioşii se întăresc în harul primit de la Dumnezeu. frumuseŃea credinŃei neamului o arată. că prin rugăciune necontenită îngerilor te-ai asemănat. aşa şi sufletul nu poate fi viu şi să se înalŃe către Dumnezeu fără rugăciune neîncetată. că pământul Ńării cu Sfinte Biserici a fost împodobit. că în chilie petrecând întru nevoinŃa rugăciunii de bucuriile raiului te-ai îndulcit. Bucură-te. că în liniştea chiliei tale Ştefan Vodă prin rugăciunile tale şi-a luminat mintea şi putere de biruinŃă a luat. că prin aceste sfinte biserici se întăreşte credinŃa strămoşească. că duşmanii Ńării prin puterea credinŃei au fost biruiŃi. Bucură-te.

sfinte cuvioase părinte Daniil. că şi după adormirea ta în Domnul. Bucură-te. al celor bolnavi. precum şi tu purtare de grijă i-ai arătat. Bucură-te. Bucură-te. pentru care unele ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. 128 .curăŃia inimii. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 10-lea MulŃimile credincioşilor încredinŃaŃi fiind că Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. prin tine va asculta rugăciunile lor. Bucură-te. cei care împreună cu el în locuri sihăstreşti te-ai nevoit. că din sfânta ta icoana ne priveşti şi ne binecuvântezi pe toŃi cei ce intrăm în sfânta biserică. sfinte cuvioase părinte Daniil. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cu darul lui Dumnezeu. ajutătorul celor săraci. cel ce la slujirea arhierească ai fost chemat. Bucură-te. cu care ai cântat neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 9-lea Desi ai părăsit lumea pentru a petrece departe de tulburările ei. că tu pe acesta l-ai călăuzit pe calea smereniei şi a înŃelepciunii după Dumnezeu. Bucură-te. împreună cu tine au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Binecuvântată Ńi-a fost viaŃa ta fiind fiu duhovniceşc al sfântului ierarh Leontie. pentru care laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. că de aceasta ai fugit socotindu-te cu totul nevrednic. statornic ocrotitor al Bucovinei împreună cu Sf. doctorule. Bucură-te. Bucură-te. fiul tău duhovnicesc. Bucură-te. credincios următor al nevoinŃelor sale duhovniceşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al orfanilor sprijinitor. al bătrânilor întăritor. în rugăciune ai rămas nedespărŃit de el. al ostaşilor neclintită îmbărbătare. văzând împlinirea dorinŃelor celor după Dumnezeu. că şi după moartea sa. bună rodire duhovnicească a Sfântului Leontie. călăuzindu-l pe calea mântuirii şi învăŃându-l să cânte pururea lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Chipul tău zugrăvit în ceata sfinŃilor curând după adormirea ta arată viaŃa ta de sfinŃenie cunoscută de întregul popor dreptcredincios. Bucură-te. al curăŃiei povăŃuitorule. că multă mângâiere şi întărire în dreapta credinŃă ai împărtăşit cu darul lui Dumnezeu. părinte că nemărginită dragoste ai arătat celor în nevoi. bucuria celor ce se pocăiesc. părintele duhovnicesc al credincioşilor bucovineni. Mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. pentru care laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. Bucură-te că prin rugăciunile şi învăŃăturile tale ca şi un părinte ierarh ai povăŃuit pe calea mântuirii pe toŃi cei ce au venit la tine. arată iubirea şi cinstea cu care marele ierarh al Moldovei te-a înconjurat. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 11-lea Chipul tău zugrăvit alaturi de cel al ierarhului Grigorie. că ai fost cu acesta un suflet toată viaŃa ta. al tinerilor preaînŃelept povăŃuitor. apoi părinte duhovnicesc al mitropolitului Grigorie Roşca. mulŃimile credincioşilor au alergat la mormântul tău. mulŃimea credincioşilor Ńi-a urmat pentru folosul lor duhovniceşc prin darul lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai odrăslit Bisericii pe ierarhul Grigorie. mângâierea celor necăjiŃi. Bucură-te că prin asprele tale nevoinŃe cu totul te-ai jertfit lui Dumnezeu. că prin aceasta pilda de smerenie te-ai făcut. din mormântul tău. îngerilor te-ai asemănat. al mamelor preaînŃelept învăŃător.

129 . că din mormântul tău căldura dragostei tale către Dumnezeu pururea o simŃim. că credincioşii pururea au dorit să sărute sfintele tale moaşte. că din copilărie preaiubitor de rugăciune te-ai arătat. buciumul care vesteşte frumuseŃea nepieritoare a credinŃei noastre strămoşeşti. Bucură-te. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Bucură-te. că acestea în mormânt fiind. Bucură-te. ne binecuvintezi cu dragostea de părinte. Bucură-te. Bucură-te. împreună cu tine: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a chemat pe tine ca să preamăreşti cu viaŃa ta de înger în trup numele Preasfintei Treimi. Bucură-te. că şi acum ne povăŃuieşti cu chipul tău smerit. Bucură-te. părintele nostru duhovnicesc. Bucură-te. lauda Bisericii Bucovinei. Bucură-te. Bucură-te. căci tu acolo ai sihăstrit.Bucură-te. izbăveşte de toată primejdia Ńara noastră. Bucură-te. sfinte cuvioase părinte Daniil. mănăstirile şi bisericile cu podoabele lor sfinte şi ne învredniceşte să cântăm lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. sfinte cuvioase părinte Daniil. Bucură-te. Bucură-te. că acest chip avându-l în suflet. laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. povăŃuindu-ne să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Pururea ocrotitor al Bucovinei cunoscându-te noi toŃi. iar noi luând aminte la sfintele tale ne voinŃe cu smerenie şi bucurie rostim unele ca acestea: Bucură-te. că astăzi întregul popor te cinsteşte împreună cu Sfântul Leontie şi binecredinciosul Ştefan cel Mare şi Sfânt. că mormântul tău pururea a fost străjuit de lumina unui sfeşnic. Bucură-te. Bucură-te. că chipul tău de părinte în sufletele credincioşilor cu neştersele culori ale iubirii creştineşti s-a zugrăvit. preacuvioase sfinte părinte Daniil. din moşi strămoşi sfinte cuvioase părinte Daniil. cinstea Bisericii noastre strămoşeşti. lauda cea mare a Bucovinei. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 12-lea Prin chipul tău care străjuieşte deasupra uşii mănăstirii VoroneŃului. cel ce ai unit după Dumnezeu dragostea de Ńară şi credinŃa strămoşească. credincioşii bucovineni în vremuri de restrişte cu el s-au mângâiat şi întărit. Bucură-te. că aşezarea sfintelor tale moaşte în raclă cu negrăită bucurie în fiecare an o serbăm. Bucură-te. că amintirea nevoinŃelor tale sihăstreşti poporul nostru dreptcredincios le păstrează şi le cinsteşte. că lespedea de piatră a mormântului tău căldură tainică revarsă. al tuturor celor ce cu dreaptă credinŃă cinstim pe Dumnezeu. ca o raza prealuminoasă a Soarelui DreptăŃii Ńi-ai făcut viaŃa ta. că dragostea ta de părinte o mărturiseşte piatra mormântului tău pusă de fiul tău cel duhovnicesc preaiubit. că la Putna şi VoroneŃ credincioşii pururea cu credinŃă şi dragoste s-au îndreptat. Bucură-te. izvor de multe tămăduiri s-au arătat celor ce cu credinŃă te cinstesc pe tine. Bucură-te. că ceata călugărilor pe care i-ai păstorit pururea te-a cinstit ca un părinte şi sfânt. iar tu lepădând grija cea lumească. pururea rugător către Dumnezeu! Condacul al 13-lea O. chipul adevăratei vieŃi călugăreşti. că aceasta din voia lui Dumnezeu s-a făcut pentru folosul duhovnicesc al dreptcredincioşilor creştini. cinstea şi podoaba credincioşilor.

Bucură-te. că pe Dumnezeu mai mult decât pe părinŃi ai iubit. că pe aceştia în rugăciunile tale pururea i-ai avut. Bucură-te. pururea rugător către Dumnezeu! Şi Condacul întâi Iubitorului de rugăciune şi de viaŃă sihăstrească. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sfinte cuvioase părinte Daniil. înflorirea virtuŃilor sihăstreşti în trupul tău cel tineresc. sfinte cuvioase părinte Daniil. celui ce este laudă sihaştrilor şi bucuria credincioşilor. a tinerilor pildă de înfrânare. înŃeleptului povăŃuitor pe calea mântuirii. Bucură-te. lauda cea frumoasă a bătrânilor. Bucură-te. chipul cel prea curat al smereniei. că viaŃa sihăstrească a fost desfătarea Ta. pururea rugător către Dumnezeu! 130 . cu dragoste să-i strigăm: Bucură-te. că tinereŃile tale ca pe o jertfă preacurată lui Dumnezeu le-ai adus. că pentru viaŃa sihăstrească casa părintească ai părăsit-o. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că prin rugăciunile tale în fapte bune ne întăreşti.Bucură-te.

Bucură-te. cel ce a scris şi a tunat dogmele dumnezeieşti în toată lumea. Bucură-te. cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat. că toate minunile cele preamari Hristos Ńi le-a arătat. că pentru neprihănita ta viaŃă. stâlp al Bisericii prealuminos. căruia cu credinŃă şi cu evlavie din inimă să-i strigăm: Bucură-te. cei iubitori de Hristos.ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL Şl EVANGHELIST IOAN 26 Septembrie După obişnuitul început. să-l lăudăm cu toŃii. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 VeniŃi toate popoarele creştineşti pe "Fiul Tunetului" să-l lăudăm. Bucură-te. şi cu dorire. Ioane Apostole. Bucură-te. cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat. pe Apostolul şi Evanghelistul loan. Bucură-te. cel ce grija lumii ai lepădat. că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit. cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat. aşa să-i strigăm: Bucură-te. iubitorule de feciorie. Bucură-te. Bucură-te. că feciorelnica ta viaŃă o ai cinstit. de Cuvântul VieŃii ai fost iubit. Bucură-te. 131 . pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat şi din izvorul înŃelepciunii Celui fară de margini s-a adapat. Bucură-te. de Dumnezeu iubite! Icosul 1 Pe văzătorul tainelor cereşti. ucenicul cel iubit al lui Hristos.

că împreună cu ucenicul tău. în Asia ai plecat şi acolo cuvântul Domnului ai propovăduit şi pe toŃi cei ce au crezut i-ai învăŃat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Văzând mai înainte. că pentru mărturisirea adevărului multe primejdii şi multe scârbe ai răbdat. Bucură-te. împreună cu ucenicul tău Prohor. că pe Dominos cu puterea lui Hristos l-ai înviat. Bucură-te. ispitele şi primejdiile ce te asteaptă în calea propovăduirii Evangheliei. spre 132 . din inimă I-ai cântat Lui laudă: Aliluia! Icosul al 2-lea Ca un ucenic preaiubit şi ca un prieten preacinstit al lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. pentru această te fericim şi zicem: Bucură-te. Bucură-te. Ioane Apostole. cu inima plină de durere le-ai privit. Bucură-te. iubitorule de feciorie. că şi pe cel slăbănog de doisprezece ani l-ai făcut sănătos. că şi alŃi trei sute de oameni morŃi ai înviat. de Dumnezeu iubite! Condacul al 2-lea În muntele Taborului ai văzut slavă lui Hristos. tatăl lui Dominos. din inimă îl lăudai pe El. Bucură-te. că la învierea fiicei lui Iair. porunca tiranului împărat pe tine nu te-a spăimântat. că acolo pe Româna cu toată casa ei o ai botezat. Bucură-te. cu mare bucurie primind legăturile pentru Domnul. iubitorule de feciorie. înŃelegând că El este Stăpânul morŃii şi al vieŃii. tu de Domnul ai fost chemat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pe cât este cu putinŃă omului a o vedea. ci. că din porunca împăratului DomiŃian. şi din tainica descoperire. că pe Domnul până la a Sa moarte L-ai urmat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că la răstignirea Domnului tu lângă crucea Lui ai stat. pentru care şi noi te lăudăm şi zicem: Bucură-te. că în Asia cuvântul Domnului ai predicat. Prohor. fiu al Maicii Lui te-a numit. cu ochii cei de gând. Bucură-te. în Efesul Asiei ai intrat. cu mare evlavie ai slujit. că pe Dioscorid. că pe Sfânta Sa Maică. de Dumnezeu iubite! Condacul al 3-lea După Adormirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria. Bucură-te. Ioane Apostole. la Roma ai plecat legat. la viaŃă l-ai întors. Bucură-te. că la căderea capiştei nici un om nu s-a vătămat. prin credinŃa fierbinte şi dragoste de Dumnezeu. cântand: Aliluia! Icosul al 4-lea Legatu-te-au pe tine ostaşii cei tineri cu lanŃuri şi cu cătuşe. de Dumnezeu iubite! Condacul al 4-lea Cu focul dragostei lui Hristos fiind foarte înfierbântat. capiştea Artemidei din temelie o ai dărâmat. Bucură-te. Bucură-te. că stâlparea cea adusă ei de Arhanghelul Gavriil ai purtat-o înaintea sicriului celei preasfinte. că tainele cele preaînalte Ńie Ńi le-a încredinŃat. Bucură-te. sub paza lor. Bucură-te. Bucură-te. că prin alte rugăciuni. că Domnul de pe Cruce cu tine a vorbit. Bucură-te. ducându-te la corabie. că Patimile Domnului şi Stăpânului VieŃii. Domnul Ńie Ńi-a încredinŃat-o. că pe tine.Bucură-te. că la preacinstita ei Adormire. pururea lângă El te afli şi pururea pe El din inimă îl iubeşti. iubitorule de feciorie. că prin aceste minuni pre mulŃi i-ai întors la Hristos. asupra intristării şi mâhnirii care te împiedica de la alegerea ta ai îndrăznit. că la înfricoşatele taine ale Patimilor lui Hristos şi tu cu inima ai pătimit. că tu spre pază şi îngrijire pe Preasfânta Sa Maică o ai luat. Ioane Apostole.

prin legăturile celor tirani. că icoana vieŃii lui Hristos în tine foarte s-a închipuit. pe toŃi din corabie cu minunile tale i-ai înspăimântat. Bucură-te. pe femeia lui care foarte se chinuia a naşte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iubitorule de feciorie. că pe tine. 133 . că tu. că faŃă de ostaşii cei păgâni şi tirani. Bucură-te. Bucură-te. că şi capiştea lui Apelie cu cuvântul la pământ o ai răsturnat. Stăpânului tău te-ai asemănat. mai înainte o ai arătat. cântand: Aliluia! Icosul al 6-lea Petrecând în acest loc timp de trei. că furtuna mării ce era să fie. l-ai întrebat. ani şi ducându-te într-o cetate ai cărei locuitori erau foarte întunecaŃi cu slujirea de idoli. Bucură-te. dorind dragostea Lui. că şi furtuna mării tot cu rugăciunea ta o ai liniştit. că în calea suferinŃelor. că. legându-l. Bucură-te. Bucură-te. casa lui a crezut în Hristos şi a dat slavă lui Dumnezeu. Şi această minune văzând-o toŃi cei de pe corabie. că pe ostaşul cel bolnav l-ai tămăduit. Bucură-te. căci cu a Lui putere minuni mari săvârşeai. Şi această minune văzând-o antipatul. pentru a noastră mântuire. ai fost izgonit. Bucură-te. Bucură-te. spre chinuri cu bucurie ai călătorit. că pe diavolul cel în chip de lup. cunoscând puterea Adevăratului Dumnezeu ce era întru tine. de Dumnezeu iubite! Condacul al 6-lea La chemarea antipatului. căci acolo. zicând: Bucură-te. Bucură-te. pentru care şi noi cu evlavie te lăudăm aşa: Bucură-te. Ioane Apostole.Roma. din porunca păgânului împărat DomiŃian. că sub paza ostaşilor spre Patmos împreună cu ucenicul tău Prohor ai călătorit. cu mare dorire Lui I-ai urmat. că Evanghelia lui Hristos în ostrovul Patmos o ai propovăduit. că El. că de ostaşii cei tirani. Bucură-te. că pe fiul jertfitorului lui Die l-ai înviat. Bucură-te. foarte te-ai ostenit pentru propovăduirea cuvântului. cu lanŃuri ai fost legat. Bucură-te. că pe Miron şi pe toŃi ai casei lui i-ai creştinat. foarte s-au spăimântat. Bucură-te. Bucură-te. că pe locuitorii cetăŃii aceleia cu cuvântul adevărului i-ai luminat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iubitorule de feciorie. spre a lor minunare. prin pronia lui Dumnezeu cea bună. cu rugăciunea tu l-ai înviat. că pe cel ce murea de sete în corabie de moarte l-ai izbăvit. unde ai plecat şi proniei dulcelui tău Iisus cu blândeŃe şi linişte te-ai supus. neputincioasă o ai arătat. Ioane Apostole. că puterea cea drăceasca a lui Chinops vrăjitorul. Bucură-te. iar tu pe toŃi i-ai îndemnat să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea În ostrovul Patmos. de cei fărădelege a fost prins şi legat. că pe tinerii cei legati spre jertfa diavolului de moarte i-ai scăpat. că în acea călătorie. Bucură-te. cuvântătorule de Dumnezeu. Bucură-te. că şi apa mării cu rugăciunea ta o ai îndulcit. Bucură-te. numai cu trecerea pragului lor o ai uşurat. şi astfel ai adus mare mulŃime la Hristos. iubitul Său ucenic. drept aceea. cu dorire te lăudăm aşa: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că tu din toată inima pe El L-ai iubit. căci cu această minune pe toŃi i-ai spăimântat. spre folosul multora ai venit. că prin puterea lui Hristos din acel ostrov l-ai alungat. furtuna cea înfricoşată a mării cu sfintele tale rugăciuni. că în a ta inimă pururea pe Hristos îl aveai. puterea Domnului pururea te-a sprijinit. cu multă dragoste te-ai purtat. de Dumnezeu iubite! Condacul al 5-lea Potolit-ai. pentru care şi noi te lăudăm. că din această călătorie. pe tânărul cel înecat.

din dragostea Sa pentru noi. ca şi pe însăsi cuvintele lui Hristos. pe tine te lăudăm zicând aşa: Bucură-te. lumii o ai propovăduit. că după a ta mărturisire. Care mai înainte de noi ne-a iubit. Ioane Apostole. iubitorule de feciorie. că a idolului Dionis capişte cu rugăciunea o ai dărâmat. Deci. că Dumnezeu dragoste este şi că cel ce petrece în dragoste. că şi Prochiana. s-a botezat. că ai mărturisit căci Cuvântul a fost la Dumnezeu dintru început. că taina întrupării Cuvântului mai presus de toate tainele se arată a fi. pe toate tainele le covârşeşte. Minunându-ne dar. ca pe un Apostol al dragostei creştine. că tu ne-ai învăŃat pe noi sa-L iubim pe Dumnezeu. Bucură-te. iar mulŃimea credinciosilor de acolo au păstrat cele scrise spre a lor luminare şi mântuire. că şi mâna antipatului o ai uscat. de înălŃimea cea duhovnicească a înŃelepciunii tale. că tu ai zis că Dumnezeu pe noi ne-a iubit. că pe Nuchian vrăjitorul l-ai biruit. Bucură-te. Bucură-te. că pe tine. slavă au dat lui Dumnezeu. că tu ai zis: Cel ce are dragoste. Bucură-te. Bucură-te. că dragostea de aproapele de la tine o am învăŃat. că după mărturisirea ta. de la Dumnezeu este el născut. iubitorule de feciorie. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că întradevăr taina întrupării Cuvântului. că învăŃătura ta la iubire ne îndeamnă şi de ură ne fereşte. că taina iconomiei lui Dumnezeu. pururea rămane taină. că tu în chip apofatic. după dreptate. Dumnezeu din dragoste pentru lume. dumnezeiescule Apostol al lui Hristos. că tu ai arătat că nimic din cele ce sunt făcute. nimeni din oameni nu o a tâlcuit. ucigaş este. că prin uscarea mânii. Bucură-te. că tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai mărturisit că este Dumnezeu adevărat. Bucură-te. că taina înomenirii Cuvântului. Bucură-te. şi pentru bogăŃia dogmelor celor din ele. Bucură-te. că cel ce urăşte pe fratele său. că tu cu o minte mai presus de teologia cea catafatică te-ai suit. căci tu pe Cuvântul lui Dumnezeu L-ai mărturisit ca S-a întrupat şi între oameni a locuit. început al dogmelor celor preaînalte Bisericii lui Hristos au rămas. pe Fiul Său Cel iubit în lume L-a trimis. de Dumnezeu iubite! Condacul al 8-lea Prealuminat ai arătat în a ta învăŃătură că Legea şi Proorocii în porunca iubirii de Dumnezeu şi a iubirii de aproapele sălăşluieşte. că tu pe Dumnezeu iubire L-ai numit. Bucură-te. crezând în Hristos. că tu dragostea lui Dumnezeu către lume ai arătat. Ioane Apostole. de Dumnezeu iubite! Condacul al 7-lea Înainte de întoarcerea la Efes ai scris celor din ostrovul Patmos Evanghelia lui Hristos şi înfricoşătoarele vedenii ale Apocalipsului. Apostol al dragostei te-a numit. Bucură-te. că tu ne-ai arătat cele spuse de Dânsul. Bucură-te. Bucură-te. după cuviinŃă. Bucură-te. Bucură-te. toată Biserica lui Hristos te laudă şi lui Dumnezeu îi cântă: Aliluia! Icosul al 8-lea Zis-ai. zicem către tine: Bucură-te. prin spaimă şi minune le-ai cinstit. Taina întrupării Cuvântului. după cuviintă. antipatul a cunoscut pe Dumnezeul Cel adevărat. întru Dumnezeu petrece şi Dumnezeu întru el. Bucură-te. de Dumnezeu iubite! 134 . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. moarte a suferit. Bucură-te. Bucură-te. Biserica lui Hristos. că pe cele neînŃelese de a ta minte. prin aceasta arătându-ne nouă cele mai înalte ale Legii Darului pentru care. Bucură-te. fară de El nu s-au făcut. Bucură-te. Bucură-te. că de la tine dragostea lui Dumnezeu noi am cunoscut-o. Ioane Apostole. iubitorule de feciorie. cântand: Aliluia! Icosul al 7-lea Începutul Evangheliei tale.

că şapte îngeri şi şapte trâmbiŃe înaintea lui Dumnezeu ai văzut. că prigoana Bisericii de către Antihrist. te rugăm. Cel Preasfânt şi Preacurat. Bucură-te. pe Domnul între şapte sfeşnice L-ai văzut. întru tine. că pe fiara cea cu şapte capete şi zece coarne. şi de la noi. primeşte. a turnat din Duhul Său şi de descoperirea tainelor celor preaînalte pe tine te-a învrednicit. Bucură-te. că Biserica şi Altarul cel din cer. De aceea şi Dumnezeu. Bucură-te. că taina celor şapte peceŃi Ńie Ńi s-a descoperit. fiindcă tu viaŃă fară de prihană ai petrecut şi pe El din toată inima Lai iubit şi în a ta inimă I-ai cântat aşa: Aliluia! Icosul al 9-lea Mintea ta cea curată întru uimire făcându-se şi de Duhul Sfânt într-o zi de Duminică răpindu-se. că şi teascul cel mare al mâniei Domnului Ńi s-a descoperit. că numărul celor feciorelnici. Bucură-te. iubite Apostole şi Evangheliste Ioane. ucenicul cel iubit al lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. vasule cel ales al fecioriei. Bucură-te. iubitorule de feciorie. că şi numele fiarei. că în duh. că. că la ostrovul Patmos. Ioane Apostole. că ai privit la deschiderea acelei cărŃi. care cu glasuri de tunet cântau slavă lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Tu. că ai văzut şi cartea cea cu şapte peceŃi. de tine nu s-a tăinuit. Bucură-te. Ńie de la Duhul Sfânt Ńi s-a descoperit şi cântarea cea de biruinŃă asupra fiarei. Bucură-te. Bucură-te. de vedenia tainelor celor cereşti o a învrednicit şi cu înŃelegere prea adâncă a 135 . Bucură-te. de la puterile cereşti tu o ai auzit. că şi vremea stăpânirii fiarei. în chip simbolic. Ńi s-a arătat. Bucură-te. că şi pe cei şapte îngeri cu cele şapte cupe ale mâniei lui Dumnezeu. pe care noi te cinstim şi către tine zicem aşa: Bucură-te. taina cea preamare i s-a descoperit. Bucură-te. căci curtea Bisericii spre intrare a neamurilor o ai luat. Ioane Apostole. Bucură-te. Bucură-te. că şi pe fiara cu coarne ca de miel o ai văzut luminat. că şi secerisul cel de apoi Ńie Domnul Ńi l-a arătat. de Dumnezeu iubite! Condacul al 11-lea Bucuria şi veselia cea mare a nunŃii Mielului lui Dumnezeu. Bucură-te. în descoperire le-ai măsurat. Bucură-te.Condacul al 9-lea Iubitorule de feciorie şi de Dumnezeu. a ta minte. că de la El mari descoperiri ai avut. Ńie Domnul mari şi înfricoşătoare taine Ńi-a descoperit. Bucură-te. Bucură-te. că la trâmbiŃarea primilor îngeri. lumii o ai descoperit. că taina Babilonului celui mare Ńie Ńi s-a arătat. prin viaŃa ta cea nevinovată şi neprihanită. Bucură-te. porunca Domnului ai împlinit. Bucură-te. că slavă Tronului lui Hristos Ńi s-a descoperit. lumii tu o ai vestit. pentru care şi noi pe tine te lăudăm şi lui Dumnezeu îi cântam: Aliluia! Icosul al 10-lea Făcutu-te-ai biserică preaaleasă a lui Dumnezeu. iubitorule de feciorie. Bisericii l-ai arătat. cu taină. foc şi sânge pe pământ a căzut. căci cu taină măsurarea Bisericii şi a Altarului lui Dumnezeu Ńie Ńi s-a încredinŃat. tu. iubitorule de feciorie. de Dumnezeu iubite! Condacul al 10-lea Dumnezeu. pe cei douăzeci şi patru de bătrâni ai privit. smeriŃii. Bucură-te. scriind celor şapte Biserici. graiurile dumnezeieştilor Scripturi prin fapte le-ai cinstit. Bucură-te. Ńie. tu lumii le-ai vestit. la cele mai de sus de a ta lucrare s-a suit şi de la Alfa şi Omega. aceste cântari: Bucură-te. că de la El poruncă de a scrie ai primit.

că uşile ei cele de mărgăritare preafrumos străluceau. Bucură-te. 136 . cel ce cu mreaja cuvântului pe popoare le-ai mânat. că a ta minte de la Duhul Sfânt s-a luminat. mulŃi în Hristos au crezut. că şi temeliile cetăŃii celei de piatră scumpă tu le-ai văzut. Bucură-te. Cel ce este Alfa şi Omega. Bucură-te. Bucură-te. pom al vieŃii cu douăsprezece roade ai văzut pe Hristos. cel ce grija lumii ai lepădat. pe vasul cel preacurat al fecioriei care la Cina cea de Taină pe pieptul lui Iisus s-a rezemat şi din izvorul înŃelepciunii Celui fară de margini s-a adapat. te-ai făcut. Bucură-te. aşa să-i strigăm: Bucură-te. că tu din tulpina Pomului VieŃii ai răsărit. cetatea aceea avea. că pe cetatea ta cu douăsprezece temelii şi douăsprezece porti o ai arătat că este preastrălucită. Bucură-te. te lăudăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că douăsprezece mărgăritare în loc de uşi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar pe tine. mulŃi Cuvântul VieŃii L-au auzit. Caruia să-I cântăm laudă aşa: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Pe văzătorul tainelor cereşti. cu sfintele tale rugăciuni. că prin propovăduirea Evangheliei. Bucură-te. Bucură-te. că tu. Bucură-te. şi cu dorire. pe Care toate popoarele pământului îl slăvesc. Ioane Apostole. că una din aceste uşi pe tine cu taină te închipuiau. pentru care şi noi. că prin propovăduirea Cuvântului. cel ce de la pescuire către Hristos ai fost chemat. iubitorule de feciorie. că în a ta vedenie ai văzut Ierusalimul cel de sus. Pomul vieŃii şi al veşnicei nemuririi este. neamurile de rana morŃii s-au tămăduit. de Dumnezeu iubite. Bucură-te. cei neputincioşi la înŃelegerea celor bune. că prin a ta propovăduire. Bucură-te. Bucură-te. veşnicule moştenitor al lui. dumnezeiescule Apostole şi Evangheliste al lui Hristos. că în a ta vedenie pe balaur l-ai văzut legat. iubitorule de feciorie. ai adus rod însutit. Hristos. cu Apa VieŃii pe mulŃi i-ai adăpat. ajută-ne ca în ziua cea mare a JudecăŃii de apoi să luăm milă şi iertare de păcate de la Domnul nostru Iisus Hristos. cei iubitori de Hristos. pe mulŃi cu pâinea vieŃii i-ai hrănit. că pe Mireasa Mielului. ucenicul Lui cel iubit. te fericesc. Apostole. cântand aşa: Bucură-te. Bucură-te. Pomul VieŃii. să-l lăudăm cu toŃii. după împărtăşirea darului. Bucură-te. tu o ai văzut împodobită. Bucură-te. Bucură-te. căci prin El a luat fiinŃă neamul omenesc cel mort de demult prin călcarea poruncilor. Ioane Apostole. Pomului VieŃii. Pentru care noi. că tunetul teologiei tale la toată lumea s-a auzit. pom al vieŃii. Bucură-te. cel ce lui Hristos cu multă dragoste ai urmat. de Dumnezeu iubite! Condacul al 12-lea Văzut-ai. că şi tu. Ioane. că şi tu. că una din cele douăsprezece temelii ale cetăŃii aceleia pe tine Domnul te-a făcut. că tulpina Pomului VieŃii pe tine te-a hrănit. că prin cunoştinŃa lui Hristos. cinstim cele de taină arătate Ńie şi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cu adevărat. că prin a ta propovăduire. răul cel curat şi limpede ca şi cristalul al Apei VieŃii de la Tronul lui Dumnezeu şi al Mielului izvorând. Bucură-te. unul din roadele cele tainice ale Pomului VieŃii ai fost.strălucit. Bucură-te. care de Domnul foarte ai fost iubit şi de vederea tainelor celor preaînalte de la El te-ai învrednicit. nevrednicii. de Dumnezeu iubite! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. că Judecata cea de apoi în vedenie o ai văzut luminat. căci cu Darul lui Hristos.

cu dragoste şi cu evlavie. fiu al Preasfintei şi Preacuratei Sale Maici ai fost numit. din tot cugetul şi din toată vârtutea noastră. precum şi de potopul gândurilor celor necurate. că tainele cele preaînalte Ńie Ńi le-a încredinŃat. te rugăm să ne ajuŃi cu a ta mijlocire către Domnul. Pe tine. că pentru neprihănita ta viaŃă. Bucură-te. care de către Domnul. Către tine. Amin! 137 . împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioara Maria. vasul cel preacurat al fecioriei. de Dumnezeu iubite! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Cu credinŃă. nici în ceasul sfârşitului nostru. căruia cu credinŃă şi cu evlavie din inimă să-i strigăm: Bucură-te. mintea noastră o întunecă spre pierzarea sufletelor noastre. Pe tine. Ioane Apostole. iubitorule de feciorie. care este şi Maica Domnului. şi spre a lucra şi noi. pentru ca şi noi prin Darul lui Dumnezeu să ajungem a iubi pe Dumnezeu din toată inima. ucenicul cel iubit al lui Hristos. prin ajutorul şi mila Sa să ne izbăvească de războaiele cele iuŃi ale mâniei şi ale poftelor trupeşti. care ai propovăduit lumii dragostea lui Dumnezeu şi dragostea de aproapele. pe cele ce le vom înŃelege. cădem cu toată umilinŃa şi zdrobirea inimii noastre. Bucură-te. vulturule cel preaînalt zburator al teologiei. cel ce a scris şi a tunat dogmele dumnezeieşti în toată lumea. de Dumnezeu iubite! Şi Condacul întâi VeniŃi toate popoarele creştineşti pe "Fiul Tunetului" să-l lăudăm. nevrednicilor. Maica ta şi Maica noastră a tuturor celor ce au crezut în Hristos. ca. Sfinte Apostole şi Evangheliste Ioane. Bucură-te. iar pe aproapele nostru ca pe noi înşine. Bucură-te. Ioane Apostole. te rugăm să mijloceşti pentru noi către Preamilostivul Dumnezeu şi Mântuitorul nostru.Bucură-te. spre a trece cu linişte şi cu alinare peste toate valurile cele tulburi ale veacului celui de acum şi spre a nu cădea noi în laturile şi cursele cele prea meşteşugite ale răilor oameni şi ale viclenilor diavoli. Iisus Hristos. ucenicul cel preaiubit al lui Hristos. să mijloceşti pentru noi către Preadulcele nostru Mântuitor ca. atunci când vom sta înaintea Lui şi ne va judeca. cu sfintele şi preaputernicele tale rugăciuni. preafericite ucenic şi apostol. că toate minunile cele preamari Hristos Ńi le-a arătat. iubitorule de feciorie. care pururea din inimă izvorăsc şi care. de Dumnezeu cuvântătorule şi prietenul cel preaiubit al lui Hristos. din inimă venim către tine. spre a primi şi noi înŃelepciunea cea de la Duhul lui Dumnezeu şi a cunoaşte dogmele dreptei credinŃe şi minunile cele din Legea Sa. şi cu toată umilinŃa te rugăm să ne ajuŃi nouă. după putere. de Cuvântul VieŃii ai fost iubit. şi căreia până la ducerea ei din lumea aceasta i-ai slujit. ca să lumineze cu al Său Har minŃile noastre cele întunecate de patimi. să nu ne lase pe noi în toate zilele vieŃii noastre. din adânc risipindu-se. Bucură-te. Bucură-te. prin a Sa milă şi îndurare. Pe tine. te punem mijlocitor către Preabunul Dumnezeu. ca. că feciorelnica ta viaŃă o ai cinstit. stâlp al Bisericii prealuminos. ca nişte nori ai întunericului. pe Apostolul şi Evanghelistul loan.

că ei mult s-au bucurat de tine. Alexie. Bucură-te. îndemnându-ne şi pre noi a zice Ńie: Bucură-te. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Prea cuviosului şi mult nevoitorului. că mare mulŃumită au dat lui Dumnezeu.ACATISTUL SFÂNTULUI ALEXIE 17 martie După obişnuitul început. că pentru aceasta pe Hristos au laudăt. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de bucurie s-au umplut. că părinŃii i-ai părăsit pentru Hristos. că părinŃii tăi mult s-au mângâiat. primind duhul tău în lăcaşurile cele preaînalte. că Domnul a primit rugăciunea lor. că toată cetatea s-a bucurat de naşterea ta. Bucură-te. Bucură-te. s-au gândit a te împreuna cu nunta cea 138 . Bucură-te. Bucură-te. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 2-lea Văzând părinŃii tăi frumuseŃea ta cea sufletească şi trupească. că părinŃilor tăi te-ai dăruit prin rugăciune. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Icosul 1 Îngerii din cer s-au mirat văzând nevoinŃele tale şi răbdarea cea mare şi. Bucură-te. Bucură-te. acum din suflet să-i aducem prinos de laude şi cu dorire să-i strigăm: Bucură-te. că eşti rodul rugăciunii. al lui Hristos. că El te-a încununat frumos.

neştiind nimeni cine eşti. a locui în mica colibă în faŃa Palatului părintesc. Bucură-te. că pentru toate lui Dumnezeu ai mulŃumit. că în Biserica Maicii Domnului ai vieŃuit îngereşte. că auzind plângerea miresei tale nu ai mâhnit-o. adesea te rugai pentru cetate şi popor. Bucură-te. privindu-te ca pe un înger. că de toată viaŃa lumească te-ai înstrăinat. că mâna lui Dumnezeu spre Roma te-a îndreptat. Bucură-te. în Cilicia ai călătorit. lumea s-a mirat de răbdarea ta zicând: Aliluia! Icosul al 3-lea Locuind tu în cetatea Edesei şi tot poporul. că pentru aceasta plată de la Dumnezeu ai luat. Bucură-te. dar noi mirându-ne de răbdarea ta zicem: Bucură-te. Bucură-te. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 4-lea Întorcându-se tatăl tău de la curtea împărătească înconjurat de multe slugi şi văzându-l tu pe el în aşa mărire. Cuvioase. necunoscându-te pe tine. Bucură-te. Bucură-te. a început a te lauda zicând: Bucură-te. că spre Laodiceea ai călătorit. şi el. ai intrat în cămară. că în casa părintească neştiut de nimeni ai intrat. Bucură-te. Bucură-te. că slugile tale te-au batjocorit. iar tu. că auzind jalea lor nu te-ai milostivit. că pentru aceasta raiul ai moştenit. că pe El în cetatea Mesopotamiei L-ai aflat. că de răbdarea ta mulŃi s-au folosit: Bucură-te. ai dat miresei tale brâul şi inelul şi ieşind pe ascuns din cămară ai purces la călătorie. Prea Cuvioase Părinte Alexie! 139 . că acea căsuŃă mică Ńi-a fost lăcaş ceresc. Bucură-te. totdeauna postind şi hrana ta împărŃind-o la săraci. că pe Domnul cel dorit ai aflat. că fiind în atâtea rele nu ai cârtit. că în Edesa ai petrecut 17 ani în post şi rugăciuni. cuvioase. că viaŃa ta cea bună pe toŃi i-a minunat. că de cinstea lor pe ascuns te-ai depărtat. că acel chip mult te-a mângâiat. că. însă tu. Bucură-te. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 3-lea Începând tu a vieŃui în Biserica Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. că chipul Mântuitorului ai căutăt. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că lor harul lui Dumnezeu le-ai hărăzit. fiind tu cu dragostea mai fierbinte către Dumnezeu. că toată averea ta la săraci o ai dat. însă. Bucură-te. arzând cu sufletul către Hristos. te-a miluit ca pe un sărac. că Domnul Ńi-a fost călăuză în cale. Bucură-te. ai zis: Aliluia! Icosul al 2-lea Logodindu-te după dorul părinŃilor tăi. Bucură-te. că de aceasta inima ta s-a mângâiat. că ieşind din corabie în grija lui Dumnezeu te-ai dat. fugind. iar noi zicem Ńie: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.după legea firii. Bucură-te. Bucură-te. ai mulŃumit lui Dumnezeu din toată inima cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea Începând. Bucură-te. rugându-te neîncetat. Bucură-te.

iar tu. neştiind unde să te găsească spre rugăciune. Bucură-te. cum că tu ai adormit în Domnul şi. în auzul tuturor. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 7-lea Apropiindu-se fericitul tău sfârşit şi scriindu-Ńi toată viaŃa ta. comoară nejefuită de bântuielile diavoleşti. Bucură-te. aur lămurit prin răbdare. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 6-lea Fiind tu fiu şi moştenitor al casei părinteşti. Bucură-te. diamantul răbdării. că timp de 17 ani nimeni nu te-a cunoscut. prietenul Lui cel mare şi curat. răbdai făcând rugăciuni. că a ta petrecere a fost minunată. să te lovească cu palma peste obraz şi lături să toarne peste tine. te într-armai asupra lui cu rugăciunea. Bucură-te. zicând: Bucură-te. neştiind unde te găseşti şi nevrând a se desparti de soacra sa. primit-ai hrană din mâna slugilor tale. Bucură-te. că te-ai făcut nouă scăpare. pentru care minunându-ne strigăm: Bucură-te.Condacul al 5-lea Văzând diavolul pornirea ta spre fapta bună. s-a întors. Bucură-te. Bucură-te. ca să te ierte părinŃii tăi pentru necazurile ce le-ai pricinuit cu lipsa ta. că din pruncie L-ai slujit. îndemna pe slugi să te batjocorească. celui ce te întărea: Aliluia! Icosul al 5-lea Mireasa ta cea de Dumnezeu înŃelepŃită. Bucură-te. că a ta viaŃă tuturor ne-a folosit. 140 . a auzit glas din cer zicând. iar noi strigăm Ńie: Bucură-te. închizându-se în cămară. ostaşule nebiruit. ai adormit cântând: Aliluia! Icosul al 7-lea Papa InocenŃiu. că toată viaŃa în chinuri o ai petrecut. Bucură-te. că pe vrăjmaşul l-ai biruit. turn neclintit de ispite. ai adaugat şi aceasta. Bucură-te. fiind vesel de aceasta. Bucură-te. Bucură-te. rugătorule neobosit. Bucură-te. Bucură-te. piatră nesfărâmată de lacrimile părinteşti. omul lui Dumnezeu. ai cerut hârtie spre a-Ńi scrie viaŃa. Bucură-te. răbdătorule de chinuri. Bucură-te. slujind în Biserica SfinŃilor Apostoli. că pentru El pe toate le-ai dispreŃuit. Bucură-te. Bucură-te. ci ca o altă Rut. că cele cereşti ai dobândit. Bucură-te. că eşti pildă de răbdare pentru noi. dar tu. Bucură-te. că prin tine mulŃi ne folosim. că ne-ai adus pe noi la multă mirare. auzind acestea prin fereastră. că la înălŃimea raiului ai ajuns. viteazule nevoitor. Bucură-te. că cele de aici pe toate de nimic le-ai socotit. Ńinând hârtia în dreapta ta. că toŃi ne-am spăimântat de aceasta. Bucură-te. că mult te-ai nevoit. adesea plângea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Ńi-a descoperit ziua mutării tale şi tu. cântând lui Dumnezeu. iar tu la alŃi săraci împărŃind-o te-ai hrănit cu pâine şi cu apă cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 6-lea Când a voit Dumnezeu să te ia din cele trecătoare.

preabunule părinte. că apărător de cetate te-au numit. comoara cea nepreŃuită. neştiind ei că tu eşti cel care ai cântat: Aliluia! Icosul al 10-lea Auzind tatăl tău că săracul a adormit. că diavolul văzând aceasta s-a tulburat. Bucură-te. Bucură-te. rugătorule prea fierbinte pentru sufletele noastre. oglindă neîntinată. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai fost stâlp de foc. Bucură-te. Bucură-te. că îngerii mult s-au veselit. Bucură-te. izbăvitorul nostru din necazuri. Bucură-te. Bucură-te. gătindu-le loc. că prin tine cetatea s-a mântuit. Bucură-te. Papa cu mult popor a auzit iarăşi glas poruncitor zicându-i că în casa lui Eufimian este omul lui Dumnezeu şi spăimântându-se toŃi nu înŃelegeau. comoară ascunsă. vasul Lui cel curat. Bucură-te. Bucură-te. a început a striga: Bucură-te. a zis cu umilinŃă: Bucură-te. că de aici ne-am pornit spre a ta căutare. întărirea cetăŃii noastre. iar noi zicem Ńie acestea: Bucură-te. au căzut cu feŃele la pământ strigând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 8-lea A doua oara slujind. Bucură-te. împreună cu tot clerul. că prin rugăciunea lor te-ai descoperit. iată sluga aceea care era rânduită spre îngrijirea ta a zis în auzul tuturor ca săracul din colibă a adormit. Bucură-te. că părintele ceresc a primit răbdarea ta. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 8-lea Împăratul Honoriu şi tot poporul. Bucură-te. că eu nu ştiu pe nimeni (în casa mea) cu fapte bune" care să ştie a cânta: Aliluia! Icosul al 9-lea Împăratul şi Papa s-au pornit să vină spre casa ta. că de aceasta toată cetatea s-a bucurat. solitor către Dumnezeu. de cutremur umplându-se. Bucură-te. Bucură-te. că Papa spre a ta căutare s-a pornit. a venit în căscioara ta cea plină de Duhul Sfânt şi. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 9-lea Neştiind Eufimian că în casa lui locuieşti tu. 141 . că împăratul Honoriu la casa părintească a venit.Bucură-te. grabnicule ajutător. fiind strâns în biserică şi auzind Glasul cel Dumnezeiesc chemându-te de sus şi pe Papă îndemnându-l spre căutarea ta. că ai fost înger în trup. Bucură-te. Bucură-te. văzându-te pe tine adormit şi Ńinând în mână hârtia şi nevrând s-o dai lor. că ne-am înfricoşat de viaŃa ta. iar poporul. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 10-lea Întru mâhnire fiind cei ce se adunaseră în casa tatălui tău şi neştiind unde să te găsească. dar tatăl tău a ajuns mai înainte. ajutorul nostru cel grabnic. nerăbdator a te vedea. Bucură-te. a zis împăratului: "Viu este Dumnezeu. alesule de Dumnezeu.

fiul şi soŃul cel pierdut. a înŃeles dintr-însa că tu eşti omul lui Dumnezeu şi au strigat toŃi: Aliluia! Icosul al 11-lea Gloata multă de popor văzând în curte maica şi mireasa ta. Bucură-te. şi privindu-Ńi faŃa ta cea îngerească au strigat către tine unele ca acestea: Bucură-te. ci te roagă pentru noi şi ne împlineşte cererile către mântuire. nu înŃelegeau şi dându-şi seama că acel sărac eşti tu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al slugilor tale de rău nepomenitor. Bucură-te. cu multă smerenie şi multe rugăciuni înălŃând către Dumnezeu. că diavolul s-a batjocorit. cei cuprinşi de multe ispite. Bucură-te. Preabunule Părinte Alexie. Bucură-te. Bucură-te. al mamei tale dorite. Bucură-te. neştiind ce să facă la aflarea ta. Bucură-te. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. Bucură-te. le-au pus în racla cea de mult preŃ. Bucură-te. că noi de aceasta ne-am veselit. Bucură-te. că acum te veseleşti cu îngerii. al miresei tale sfătuitor. Bucură-te. preaiubite. că ologii prin tine îşi au umblarea. ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Îngerii din cer s-au mirat văzând nevoinŃele tale şi răbdarea cea mare şi. dând în lături poporul. te-ai milostivit spre ei şi. Bucură-te. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 12-lea Aglaida. dându-le hârtia cea scrisă. vrând cât mai curând a striga către tine: Bucură-te. Sfinte Alexie. Bucură-te. nu ne lăsa pe noi. cel ce ai lăsat casa părintească pentru Hristos. că mulŃi leprosi s-au curăŃat. că prin tine multă lume s-a mântuit. Bucură-te. a strigat cu plângere: Aliluia! Icosul al 12-lea ScoŃând cinstitele tale moaşte din coliba cea săracă. al nostru mângâietor. despletindu-şi părul capului cu jale au alergat la coliba ta. că leproşii prin tine se curăŃesc.Bucură-te. dând cinstea cea cuviincioasă. că ai biruit pe diavolul. scumpa ta mamă. ca unui mare nevoitor. Bucură-te. că acolo îl vezi pe Domnul Hristos cel dorit de tine. al legii lui Dumnezeu păzitor. că te rogi pentru noi către Domnul. scumpule odor. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Condacul al 11-lea Îngenunchind tot poporul la sfintele tale moaşte. primind duhul tău în lăcaşurile 142 . că acum stai lângă Sfânta Treime. că te-ai nevoit bărbateşte. să se bucure sau să se mâhnească. a alergat cu jale să-şi vadă preaiubitul său fiu şi. că pentru El ai luat fericit sfârşit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că goneşti duhurile cele viclene. al necazurilor primitor. al părinŃilor tăi mângâietor. Bucură-te.

Bucură-te. Alexie. de bucurie s-au umplut. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că părinŃilor tăi te-ai dăruit prin rugăciune. acum din suflet să-i aducem prinos de laude şi cu dorire să-i strigăm: Bucură-te. al lui Hristos. că Domnul a primit rugăciunea lor. că ei mult s-au bucurat de tine. că El te-a încununat frumos. că pentru aceasta pe Hristos au laudăt. Prea Cuvioase Părinte Alexie! 143 . îndemnându-ne şi pre noi a zice Ńie: Bucură-te.cele preaînalte. că toată cetatea s-a bucurat de naşterea ta. că părinŃii tăi mult s-au mângâiat. Bucură-te. că părinŃii i-ai părăsit pentru Hristos. că mare mulŃumită au dat lui Dumnezeu. Bucură-te. că eşti rodul rugăciunii. Prea Cuvioase Părinte Alexie! Şi Condacul întâi Prea cuviosului şi mult nevoitorului. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

Pentru aceea să şi cântăm plini de Nădejde şi Iubire dumnezeiască: Bucură-te. Ńara pedepsiŃilor dar şi a celor izbăviŃi din gheara satanei. nevasta cea întocmai cu monahiile. păstrătoarea de Aur curăŃit a întregii înŃelepciuni. Bucură-te. a crescut în Alexandria Trupul tău de Taină. Pomul sub care ne răcorim cei aprinşi de arşiŃa desfrânării. Albinele următoare lui HRISTOS. Hotar şi Piatră de poticnire pentru tot necredinciosul şi groapă fără de fund spre pierzarea duhurilor desfrânării: Bucură-te. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Multe flori a odrăslit Dreapta CredinŃă şi toate de Taină. Bucură-te. nu poŃi afla. Mc. 144 . Polată a minŃilor îndumnezeite.ACATISTUL SFINTEI CUVIOAE MUCENIłE TOMAIDA 14 Aprilie . dar ca Tomaida. Lumină din Lumina HRISTOS. apărătoarea cea prea tânără a fecioriei. Bucură-te. Bucură-te. Cuv. că însoŃindu-te cu bărbat. Bucură-te. Bucură-te. Sf. că inima ta a rămas Biserică neprihănită a Chipului Mântuitorului. copilă a unor Drept Credincioşi Creştini alexandrini. Ascunzătoare a Chipului de Mucenicie. Tomaida. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Icosul 1 Egiptul. Floare din care ne vom Hrăni tainic noi. pustiul cel roditor de ViaŃă Sfântă.Acatistul izbăvirii celor chinuiŃi de îndreptăŃirea de sine şi a celor ce doresc eliberarea de patimi După obişnuitul început. Baia în care sângele MuceniŃei ne spală pe toŃi înainte de a merge la Nunta Mielului. în chip de neînŃeles ai rămas neatinsă de stricăciunea patimii desfrânării.

Candelă plină de Untdelemnul Poruncilor lui DUMNEZEU. cea care nu Ńi-ai întinat Sfântul Botez. Bucură-te. Bucură-te. în trup de femeie teai păstrat. că toate cele lumeşti. Bucură-te. suflet de înger. Sf. cea asemeni marilor BărbaŃi ai Sfintei Treimi. propovăduitoarea Evangheliei păcii în chiar faŃa hâdă a morŃii. Bucură-te. Sf. Bucură-te. Bucură-te. Cuv. Sf. Cuv. cu pavăza CredinŃei acoperită. că ai înŃeles pe deplin menirea Femeii Creştine. încinsă cu adevărul. vindecarea de dracul desfrânării. Bucură-te. îŃi păreau străine. neştiut şi neînŃeles pentru mulŃi. Bucură-te. apărătoarea Familiilor Creştine şi a celor doritori de curăŃie. Corăbioară în care aflăm salvare cei înecaŃi în oceanul păcatelor. Bucură-te.Căii. dar fructul oprit întins şi Ńie spre mâncare i-a fost pieirea. Bucură-te. că nu te-ai temut de groaznica moarte prin sabie. îmbrăcată fiind cu platoşa dreptăŃii. Tomaida. Adevărului şi VieŃii . că spurcăciunile poftelor diavoleşti cu puritatea copilărească le pierdeai. Bucură-te. că cele 7 păcate de moarte cu rănile de moarte. Tămăduitoarea celor pe care lepra desfrânării i-a lăsat fără de Chipul cel adevărat. că de Domnul şi de înŃelepciunea JudecăŃilor Lui Ńi-a fost frică. Bucură-te. Bucură-te. CurăŃiei. că rănile tale de moarte ne aduc nouă. Mc. că soŃului şi stăpânului tău după trup i-ai fost credincioasă până la moarte. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! 145 . Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 3-lea A pândit şarpele pierzării omeneşti şi sufletul tău. că toate provocările desfrânatului tău socru în nimic le-ai prefăcut. Strălucire fără de umbră sau schimbare. łară în care îşi află scăparea cei urmăriŃi de patimile trupeşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. celor morŃi după plăceri trupeşti. Tomaida. dar te-a aflat pe tine ca pe o Oaste întreagă de pază Ascultării. Tomaida.celei dorite de toŃi cei cu mintea întreagă: Bucură-te. Cuv. nevasta feciorelnică. având coiful mântuirii pe cap şi cu Sabia Duhului zdrobind veşnic stăpânirea Celui-Rău. Bucură-te. Călăuză spre ispăşire şi Cale de Mântuire: Bucură-te. Mc. Bucură-te. trup de carne în care. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Stea călăuzitoare spre Rai. nu s-a strecurat putrejunea păcatelor. Bucură-te. pentru a fi nouă. celor bântuiŃi de negurile desfrânării. le-ai prăvălit în iad. TinereŃe fără urâciuni şi ViaŃă fără de moarte. Iubire ce ai biruit Patima. că pentru tine şi în tine nu a încaput decât Lumina HRISTOS. Bucură-te. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 2-lea Cine este această Faptură de Taină. biruind astfel moartea spre Cântarea cea veşnică: ALILUIA! Icosul al 3-lea Doar cel învechit în blestemăŃii şi rele nu intră pe Uşa HRISTOS. că ochii tăi lăuntrici au fost feriŃi de apele înşelătoare ale plăcerilor trupeşti. Bucură-te. ca monahiilor. că ai cunoscut Taina Cununiei. Mc. Iubirii neîntinate . Bucură-te. gingăşie mai tare decât toate săbiile lumii. s-a deschis nouă łara făgăduinŃei nepătimirii. pentru care Cetele îngereşti împreună cu ale SfinŃilor cântă Sfintei Treimi: ALILUIA! Icosul al 2-lea Cuget feciorelnic neîntinat. Tomaida. Inimă arvunită Poruncilor dumnezeieşti. făcute Ńie. ci trece furiş peste hotarele stabilite de Domnul ca apărare a VieŃii Creştineşti. căci ai urmat Domnului tău HRISTOS pe Cruce şi în moarte. că despicându-Ńi-se trupul de spurcatul tău socru. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. în Inimă ai păstrat şi păzit. Bucură-te. Bucură-te. Tomaida. Bucură-te. Mc. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 5-lea Neîncetat spurcăciunea doreşte pierderea noastră. ca biruitoare ieşind din încercările de moarte. cu chiar viaŃa ta de copilă: Bucură-te. Bucură-te. dar Harul dobândit de Creştini prin Sfintele Taine are şi Putere şi înŃelepciune ce biruiesc firea noastră păcătoasă. Bucură-te. copilă de 15 ani. Monahie te-ai arătat în cuget şi cu fapta cea 146 . că Puterea DUHULUI ai dovedit.Condacul al 4-lea Cugetare de egumenă hotarâtă în fapte vitejeşti asemenea Oştilor îngereşti. Tomaida. dacă ai fost gata să aperi Taina Cununiei şi a Desăvârşitei Iubiri din Sfintele Taine. Veghe neadormită. că Însuşi HRISTOS te-a cumpărat. pildă buna pentru toate femeile căsătorite. Bucură-te. că spaima de moarte nu te-a întunecat. asemenea tuturor Mucenitelor. că şi de viaŃa cea trecătoare te-ai lepădat pentru ViaŃa cea Veşnică. Bucură-te. desăvârşit cântând: ALILUIA! Icosul al 5-lea Cât de mult Ńi-ai iubit bărbatul binecuvântat Ńie de DUMNEZEU. şi de aceea vei cânta nesfârşit şi fără prihană dumnezeiescul: ALILUIA! Icosul al 6-lea Cuviosul Părinte Daniil Schiteanul a înŃeles întreaga ta înŃelepciune ce te-a făcut să alegi moartea cea Roditoare de ViaŃă şi astfel. Sfântă MuceniŃă Tomaida. blândeŃe şi bunătate de Sfântă MăicuŃă. Stea călăuzitoare şi tuturor fecioarelor. că moartea o ai ruşinat. asemenea Mărgăritarului din Ńarină. Bucură-te. că ai fost mai tare decât orice diamant. Drum Nou săpat în carne şi sânge. Mc. tu. fiică a Evei spălată de păcate. Tomaida. nevastă nestricată de împreunare. a fi Monah presupune Ascultarea cea peste fire a Poruncilor ce ucid trupul păcatului în care omul a căzut. Dar făcut Altar Sfintei Treimi. Cuv. Bucură-te. Noule Ierusalim Creştinesc Bucură-te. Foc care arzi patimile şi poftele diavoleşti. trecându-ne în chip neştiut Hotarul de spaimă înapoi la Rai. Bucură-te. a fi Monah lepădarea de toate ale lumii plăceri şi bucurii cere. înŃelepciunea şi hotărârea te-a ales să-I urmezi printre spinii înfricoşători ai chinurilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pentru care veşnic vei auzi şi vei cânta în cer şi pe pământ: ALILUIA! Icosul al 4-lea Însuşi HRISTOS văzându-Ńi vitejia. Sf. întru slava şi Slujirea Stăpânului ceresc. pustnicească abŃinere de la dulcegăriile vieŃii. că de bunătate şi blândeŃe nu te-ai despărŃit. că a lui HRISTOS BărbaŃie ai dobândit. Bucură-te. că Domnul a văzut în tine pe cea cautată să pecetluiască închisorile desfrâului. Raiule recâştigat. Bucură-te. cea aleasă dintre femei drept Mireasă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Cuv. a fi Monah înseamnă a Iubi desăvârşit şi curat. Vistierie a Tainelor Sale. să ne poŃi tămădui şi pe noi: Bucură-te. A fi Monahie în cuget ai ales şi tu. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 6-lea A fi Monah înseamnă a-L Iubi pe HRISTOS pe Cruce. Sf. nefiind Monahie cu rânduiala.

Bucură-te. Bucură-te. Priceperea peste rânduielile lumii. Mc. 147 . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cea slabă din fire. Bucură-te. Bucură-te. Sf. Căci frământarea aşternutului pierde strălucirea întregii înŃelepciuni. Sf. că trupul nu pentru desfrânare l-ai păstrat. că în două ai suferit a te tăia desfrânatul. că ai împreunat însoŃirea cu CurăŃia. dar neascultarea şi duhul desfrânării l-a scos pe acesta din Rai. Bucură-te. că toate Ńi-au fost îngăduite. Bucură-te. că ivirea morŃii năpraznice nu te-a făcut să-L uiŃi pe HRISTOS. pentru a-i putea uni cu HRISTOS pe toŃi cei despicati de desfrânare. o. Bucură-te. Unire a celor de jos cu Cele de SUS. iar tu ai urmat-o în cuget. făptura de lut şi carne a dobândit iarăşi DUHUL SFÂNT şi putinŃa de a încăpea întreagă şi curată în slava TATĂLUIDUMNEZEU: ALILUIA! Icosul al 8-lea Aşa cum raza soarelui nu-şi modifică cu nimic natura. Bucură-te. Bucură-te. întocmai cu Maria Egipteanca. Unirea Bărbatului cu Femeia în desăvârşită CurăŃie. Tomaida. minunile Tale. Tomaida. o. trecând prin foc şi prin apă. arătând lumii că cine în HRISTOS se îmbracă. Cuv. dar tu ai unit cele contrare prin Adumbrirea Harului şi Mirul sângelui tău. poate ajunge să împace sfâşierile prăbuşirii din Rai: ALILUIA! Icosul al 7-lea Fecioară în naştere doar Maica lui DUMNEZEU s-a păstrat. a Pământului prefacere Cerească. Mintea cu Lumină Cerească. Chipul de Rai al Evei. Bucură-te. Moise Ungurul sau Xenia cea înŃeleaptă. Ioan Valahul. MuceniŃă. o Taina a lui DUMNEZEU. aşa şi tu. o. Jertfă de sânge a Coastei lui Adam. Bucură-te. nevastă trecută în rândul fecioarelor. Bucură-te. iar prin Întruparea şi Răstignirea Cuvântului lui DUMNEZEU. înŃelegerea ce copleşeşte firea. cea numită Cuvioasă chiar de către Cuvioşii Sfintei Mănăstiri Octodecat. Cuv. Chip al Redobândirii femeii adultere. dar înŃelegerea vieŃii tale ne este peste putinŃă. Bucură-te. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 7-lea Te cinştim după cuviinŃă cu lacrimi şi bucurie. femeie fiind cu trupul. Adăpost al familiilor încercate de patimi. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 8-lea A făcut SFÂNTA TREIME Om după Chipul şi Asemănarea Sa. Curat lui HRISTOS i l-ai dat. că Un Trup ai fost cu soŃul tău doar pentru a fi. Bucură-te. Bucură-te. Chip al tuturor desfrânaŃilor pocăiŃi. Chemarea de Taină a Cuvioşiei. Inimă cu DUHUL DUMNEZEIESC. Iubirea Ta de oameni cea neînŃeleasă decât de întreaga înŃelepciune Creştinească: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dar nu ai fost stăpânită decât de Iubirea lui HRISTOS. Bucură-te. HRISTOASE. Bucură-te. se tămăduiesc. Bucură-te. neprihanită rămânând prin înŃelegerea de Taină a rostului VieŃii Creştineşti: Bucură-te. Mireasă a lui DUMNEZEU ai rămas cu cugetul. Sf. Bucură-te. Dobândire a celor Puternice-Veşnice prin alegere. ci prin sabie şi suferinŃă. UN Mădular în TRUPUL LUI HRISTOS. Chip al Cuvioşiei.buna: Bucură-te. că toŃi împătimiŃii chemându-te. Mc. bunătatea Ta.

Bucură-te. CurăŃie şi Jertfă te-ai făcut Tămăduitoarea tuturor desfrânaŃilor. uitând de Pedepsele cu care au fost pârjoliŃi de moarte şi daŃi satanei toŃi iubitorii de patimi în trup. Baia Prea Sfintei noastre CredinŃe. Bucură-te. Bucură-te. pentru care cu smerită frică cântăm Celui Puternic: ALILUIA! Icosul al 9-lea HRISTOS Ńi-a fost Chipul şi nu Eva. Templu al DUHULUI SFÂNT chiar şi în Unire cu cel de jos. Cuv. Mâna prin care ne Sprijinim de Crucea Mântuitorului. Bucură-te. Bucură-te. Apărătoarea Familiei Creştine. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar piscul cel mai înalt are Cetate de nedoborât Dragostea. soŃie despărŃită vremelnic de bărbatul tău doar prin sabie şi moarte. cu Harul dat Ńie de Domnul nostru IISUS HRISTOS la ViaŃă. Bucură-te.Bucură-te. Tomaida. Tomaida. Tomaida – Iubire ce nu te porŃi cu necuviinŃă. IISUS HRISTOS. Bucură-te. nu te-a despărŃit nicidecum de Adevăratul şi unicul Domn. Bucură-te. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 10-lea MunŃii VirtuŃilor omeneşti sunt acoperiŃi cu Slava lui DUMNEZEU. Bucură-te. că stăpânul cel mic. Tomaida – Iubire ce împlineşti dorinŃele noastre cele bune. Primitoarea Moştenirii lui HRISTOS. Tomaida – Iubire ce nu te aprinzi cu îndreptăŃirea de sine. că pe toŃi aceştia îi poŃi întoarce. cumplită Sabie împotriva celor ce visând. 148 . leapădă Stăpânirea şi hulesc Măririle Cereşti. Mângâietoarea celor smeriŃi şi dornici de Iertări. Tomaida. picătura tocând stanca. pângăresc trupul. Cuv. Bucură-te. Sf. Sânge curat. Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 9-lea Cumplită este Mânia lui DUMNEZEU împotriva celor ce se încăpăŃânează în desfrânare. peste toate fiind însă Darul Iubirii de DUMNEZEU şi al Iubirii aproapelui. Ocolul cel Sfânt al BărbaŃilor şi femeilor Botezate întru Domnul. Mc. că prin CredinŃă. dacă se pocăiesc. Tomaida – Iubirea cea îndelung răbdatoare. Legatura Desăvârşirii. Bucură-te. Bucură-te. Tomaida – Topitoarea trufiei şi a iubirii de sine. Bucură-te. că aperi de toată spurcăciunea pe toŃi cei ce te cheamă întru HRISTOS. Bucură-te. Bucură-te. vărsat pentru tămăduirea noastră. Focul pierzător al duhurilor desfrânării. că incremeneşti în întunericul cel veşnic pe onanişti şi pe toŃi desfrânatii. şi El te-a făcut precum marea în furtună. Bucură-te. Bucură-te. Tomaida. Bucură-te. Chivot al Adevărului. Bucură-te. de care te-ai făcut Vistierie prea bogată: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Ochiul cel Bun al orbiŃilor de patimi. Bucură-te. Foc ce arzi pe sodomiŃi şi gomoreni. Sf. Străpungătoarea celor ce umblă în calea lui Cain. Bucură-te. Tomalda. Cale de Mântuire a tuturor rătăciŃilor care doresc întru HRISTOS Tămăduire. Tămăduitoarea. iar tu cu sângele tău mucenicesc fărâmi tăriile desfrânării: Bucură-te. Mc. Bucură-te. căci Domnul este Iubire şi din Iubirea-I S-a răstignit pentru noi şi pentru a împlini desăvârşit DorinŃa DUMNEZEULUI-Tată: ALILUIA! Icosul al 10-lea Revărsare de Daruri fără de sfârşit dă Domnul celor ce-L urmează. dar şi Judecătoarea celor ce au schimbat Harul lui DUMNEZEU în desfrânare.

Bucură-te, că Iudita a ucis pe Olofren desfrânatul, dar a murit; Bucură-te, că tu, Tomaido, te-ai lăsat ucisă de cel desfrânat şi traieşti veşnic; Bucură-te, că ne eşti şi nouă, împătimiŃilor, Apărătoare de Taină; Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 11-lea Greu de înŃeles, dar şi mai greu de trăit de noi, păcătoşii, Poruncile Domnului ce aduc Darurile Smereniei şi ale Desăvârşirii în Duh, pe care tu însă le-ai împlinit cu prisosinŃă de la Sfântul Botez, neîncetând să aduci Trisfânta Cântare: ALILUIA! Icosul al 11-lea Moartea ta a fost trambiŃată de îngeri şi a Luminat beznele vieŃii noastre ca un Fulger, astfel Văzătorii cu Duhul au fost inştiinŃaŃi de Naşterea Tămăduitoarei de desfrânare, înŃeleaptă Tomaida: Bucură-te, nevastă cu Chip îngeresc dăruită, prin acoperirea cu Haina cea grea a Muceniciei; Bucură-te, mireancă socotită de SfinŃii PărinŃi asemenea lor; Bucură-te, că încă şi în Mănăstire de Călugări ai fost dusă; Bucură-te, cea care împreună cu Egumena noastră, Prea Curata Maică a lui DUMNEZEU, păzeşti Sfintele Mănăstiri de duhul îndreptăŃirii de sine; Bucură-te, că Sfintele tale Moaşte imediat au Lucrat; Bucură-te, că Sfintele Tale Moaşte l-au vindecat de desfrânare pe cel ce Ńi-a cerut ajutorul; Bucură-te, Minune pe care n-o înŃelegem, dar la care ne Rugăm; Bucură-te, că picăturile sângelui tău umplu de viaŃă deşertul păcatelor noastre; Bucură-te, că te-ai făcut Maică tuturor părăsiŃilor de VirtuŃi; Bucură-te, că Domnul IISUS, Mirele pentru care te-ai lăsat tăiată în bucăŃi, te-a întregit nouă; Bucură-te, că trupul tău tăiat taie dorinŃele blestemate; Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 12-lea Fără de voi, SfinŃilor ai SFINTEI TREIMI, la Comoara VieŃii Veşnice nu am ajunge niciodată, căci rătăcim în hăŃisurile păcatelor noastre mai întinse decât toate oceanele şi mările lumii, găuri negre fără de hotare, din care numai voi, prin nevoinŃe şi moarte ne ridicaŃi, ca împreună să cântăm: ALILUIA! Icosul al 12-lea Văzând Domnul nepuŃinŃele noastre în a ne apara de dulceŃile fructului oprit şi slaba noastră voinŃă, a trimis pe copila-nevastă cu suflet de monahie să ne ocrotească şi cărare făcându-se prin ea, nouă cărare spre Mântuire ne este: Bucură-te, Taina Chipului de SfinŃenie al Făpturii; Bucură-te, Taina Chipului Nevinovat şi Curat; Bucură-te, Fiica Lumii şi Dar al Fiului Tatălui Ceresc; Bucură-te, Virtute a celor iubitori de DUMNEZEU; Bucură-te, Vitejie ce întreci pe toŃi războinicii satanei; Bucură-te, Tărie a Cerului în Pământ; Bucură-te, Copilă-Nevastă-Monahie, Maica neputincioşilor; Bucură-te, Lucrare Sfântă peste răutatea lumii; Bucură-te, Lucrare Sfântă peste vicleniile demonice; Bucură-te, Smerenie cu Slavă de Taină; Bucură-te, Milostivă, a săracilor în virtuŃi sprijinitoare şi tămăduitoare; Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Condacul al 13-lea O, Sfântă Taina a Iubirii lui DUMNEZEU pentru Chipul Său de Ńărână, Lucrare prin care HRISTOS se răstigneşte în fiecare dintre SfinŃii Lui, înviindu-i şi Lucrători în ogorul cel răsădit cu lacrimi punându-i, Sfântă Cuvioasă şi MuceniŃă Tomaida, caută, caută degrabă la rătăcirea minŃii mele şi-mi dă mie VoinŃa 149

ta cea Sfântă, ca împotrivindu-mă cu totul vrăjmaşului, focul pârjolitor al patimilor mele trupeşti să-l sting cu curgerea sângelui tău neprihănit, în care rebotezându-mă eu, cel căzut din cele Sfinte, să redevin Chip al Tatălui Ceresc, Fiu întors la cele dintâi şi Ńie recunoscător, ca împreună cu toŃi să-I cânt SFINTEI TREIMI: ALILUIA! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Egiptul, Ńara pedepsiŃilor dar şi a celor izbăviŃi din gheara satanei, pustiul cel roditor de ViaŃă Sfântă, a crescut în Alexandria Trupul tău de Taină, Hotar şi Piatră de poticnire pentru tot necredinciosul şi groapă fără de fund spre pierzarea duhurilor desfrânării: Bucură-te, copilă a unor Drept Credincioşi Creştini alexandrini; Bucură-te, Ascunzătoare a Chipului de Mucenicie; Bucură-te, Polată a minŃilor îndumnezeite; Bucură-te, Floare din care ne vom Hrăni tainic noi, Albinele următoare lui HRISTOS; Bucură-te, că inima ta a rămas Biserică neprihănită a Chipului Mântuitorului; Bucură-te, că însoŃindu-te cu bărbat, în chip de neînŃeles ai rămas neatinsă de stricăciunea patimii desfrânării; Bucură-te, Lumină din Lumina HRISTOS; Bucură-te, Strălucire fără de umbră sau schimbare; Bucură-te, Candelă plină de Untdelemnul Poruncilor lui DUMNEZEU; Bucură-te, Corăbioară în care aflăm salvare cei înecaŃi în oceanul păcatelor; Bucură-te, Tămăduitoarea celor pe care lepra desfrânării i-a lăsat fără de Chipul cel adevărat; Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! Şi Condacul întâi Multe flori a odrăslit Dreapta CredinŃă şi toate de Taină, dar ca Tomaida, nevasta cea întocmai cu monahiile, apărătoarea cea prea tânără a fecioriei, păstrătoarea de Aur curăŃit a întregii înŃelepciuni, Pomul sub care ne răcorim cei aprinşi de arşiŃa desfrânării, Baia în care sângele MuceniŃei ne spală pe toŃi înainte de a merge la Nunta Mielului, nu poŃi afla. Pentru aceea să şi cântăm plini de Nădejde şi Iubire dumnezeiască: Bucură-te, Sf. Cuv. Mc. Tomaida, Vasul întregii înŃelepciuni Creştineşti! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Sfântă MuceniŃă Tomaida, luminătoarea celor din întunericul îndreptăŃirilor de sine, caută şi spre a mea ticăloasă rugăciune, căci m-am aruncat în faŃa Sfintei tale Icoane, pe care eu, orbitul de păcatele desfrânării nu o văd. Ascultă dar strigarea inimii mele, căci eu pe voi, SfinŃii, nu vă mai aud, cu totul fiind asurzit de vuietele de veselie şi chiuiturile dracilor, caută tu spre mine precum a căutăt Mântuitorul lumii şi cu a Lui milă şi iubire de oameni am ajuns să mă Rog eu, cel ce nu mai am glas, ci cu porcii şi toate dobitoacele m-am asemănat în grai şi purtări şi ca un necuvântător mam făcut, cel ce odinioară în Rai le-am dat lor nume şi rosturi prin numire. Caută cu dinadinsul spre mine şi cu Rugăciunile tale cele ascultate de Stăpânul şi Făcătorul celor văzute şi nevăzute, mă ogoieşte măcar o zi în războiul desfrânării şi prea desfrânării în care singur, de bună voie m-am aruncat! Roăga-te pentru mine păcătosul, care i-am întrecut cu mult şi multe, fără de nume ticăloşii pe cei din Sodoma şi Gomora, pentru mine ce nu mai aştept decât mânia lui DUMNEZEU, căci "întru fărădelegi m-am zămislit şi întru păcate m-a născut maica mea", în vârtejul apocaliptic fiind crescut, cu tristeŃea fiind înfăşat, cu laptele satanic al urâciunilor televizorului alăptat, înŃărcat cu mânie şi ură, lipsit cu totul fiind de întreaga înŃelepciune Creştinească. Tu, cea care n-ai cunoscut băloşenia păcatului şi nici frica şi nici ruşinea drăcească, repede asupră-mi sabia Duhul Sfânt şi mă despică tu în două şi scoate afară din mine duhul cel împuŃit al 150

destrăbălării, al tristeŃii, al pustiirii, al curviei şi al preacurviei, al tuturor păcatelor trupeşti ce nici dracii nu le mai ştiu inventa, al întinării cu pofte urâte înaintea HRISTOSULUI meu. Taie de la mine duhul necunoaşterii, al nemilostivirii, al împietririi, al beŃiei, al lăcomiei pântecelui, al iubirii de arginŃi, al clevetirii aproapelui, al neiubirii de fraŃi sau de duşmani, al aprinderii spre cele rele şi neplăcute Domnului, al obrăzniciei ce se cheamă "îndrăzneală", şi tot cugetul fără de răspuns şi nevrednic de Chipul Iubirii Dumnezeieşti, dar vrednic de toată munca şi osânda şi gheena şi de toată pedeapsa, cu care Sfânta Treime osândeşte răzvrătirea şi neascultarea cea drăcească spre care eu (numele) m-am aplecat, învoindu-mă cu totul. Miluieşte-mă tu, cea tăiată la trup, dar întreagă cu înŃelepciunea şi Roagă-L pe Bunul Dumnezeu să-mi dea iertare şi putere, să-mi dea răgaz să-mi spăl în sângele tău, vărsat pentru mine, în Săngele Lui apoi cu care a Mântuit lumea, mulŃimea fără de număr a nelegiuirilor. Sunt istovit de iureşul acestei trăiri în păcate. Vezi-ne pe mine şi pe toŃi ai mei fraŃi de ticăloşie. Opreşte-mă tu la Hotarul de taină al pocăinŃei şi smereniei, crestează-mă cu postul, pentru a-mi revărsa în mărturisire, fără de frică şi ruşine, păcatele. Vreau să mă mărturisesc mai întâi Ńie, ca unei fierbinte Rugătoare şi Grabnic mijlocitoare, apoi, cu ajutorul Părintelui duhovnic, Singurului şi Iubitorului de oameni Dumnezeu. Ajută-mă te rog cu umilinŃa cu care a cerut ajutor femeia cananeiancă pentru fiica ei. Eu sunt şi mamă şi fiică, căci gazdă a păcatelor îndreptăŃirii de sine sunt şi am zămislit blestemăŃii cu care am umplut lumea. Văd Crucea ca pe singurul Liman şi o cer. Te Rog, (iată, mă Rog!) şi-mi doresc – Drumul îngust şi îngusta intrare în Staulul Oilor Mântuite. Cred şi vreau să-mi mărturisesc CredinŃa cea Dreaptă prin Faptele Bune ale Creştinului Ortodox. Dar sunt cu totul neputincios. Te rog pe tine, Sfântă Cuvioasă şi MuceniŃă Tomaida, Roaga-te cu dinadinsul, ca Domnul meu şi DUMNEZEUL meu IISUS HRISTOS să-mi poruncească şi mie: "Scoală-te, ia-Ńi patul tău şi umblă". Tu eşti Scăldătoarea mea cea care eşti pilda cea buna şi tămăduitoare a Oilor. Pentru Rugăciunile tale să fiu şi eu tămăduit şi, tămăduit fiind, să revin la ViaŃă pentru a putea Sluji şi eu, după Poruncă, Sfintei Treimi, Maicii Prea Curate şi Pururea Fecioarei Maria şi vouă, tuturor SfinŃilor la care am alergat spre tămăduirea sufletului şi a trupului. Amin! RUGĂCIUNE DUMNEZEULE, pentru Rugăciunile Sfintei MuceniŃe Tomaida, ajută-mi mie şi mă izbăveşte de păcatul desfrânării. Şi nădăjduieşte suflete al meu spre DUMNEZEU, că te vei libera de ispita diavolească. Amin! Troparul Mieluşeaua Ta, Iisuse, Tomaida, strigă cu mare Glas: Pe Tine, Mirele meu, Te iubesc şi pe Tine căutându-Te mă chinuiesc şi împreună mă rastignesc, şi împreună mă îngrop cu Botezul Tău; şi pătimesc pentru Tine, ca să împărăŃesc întru Tine; şi mor pentru Tine, ca să viez pentru Tine; ci, ca o jertfă fără prihană, primeşte-mă pe mine, ceea ce cu dragoste mă jertfesc łie. Pentru Rugăciunile ei, ca un Milostiv, mântuieşte sufletele noastre.

151

ACATISTUL PREASFÂNTULUI ŞI DE VIAłĂ FĂCĂTORULUI DUH

Ziua prăznuirii, Duminica Pogorarii Sfântului Duh, a Cinzecimii sau a Rusaliilor După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 VeniŃi toŃi credincioşii să preaslăvim pogorarea Sfântului Duh. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor, acoperind ca şi cu nişte ape pământul de cunoştinŃa lui Dumnezeu şi învrednicind de harul cel de-viaŃă-făcător al infierii şi de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curăŃie, sfinŃind şi îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Icosul 1 Îngerii cu feŃe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt, după cuviinŃa datorată Izvorului vieŃii şi Luminii celei nematerialnice. Dimpreună cu ei Te preaslăvim şi noi, Duhule necuprins cu mintea, pentru milele tale cele arătate şi cele ascunse, şi cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiŃi sub adumbrirea Ta cea fericită: Vino, Lumină adevărată, duhovnicească bucurie; Vino, Nor purtător de rouă şi negrăită frumuseŃe; 152

Vino şi primeşte ca pe un miros de buna mireasma duhovnicească laudă noastră; Vino şi ne împărtaşeşte de bucuria împărtăşirii Tale; Vino şi veseleşte-ne cu îmbelşugarea darurilor Tale; Vino, Veşnicule Soare Neapropiat, şi întru noi ÎŃi fă lăcaş; Vino şi ne îmbogăŃeşte cu darul vieŃii celei adevărate; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 2-lea În chipul limbilor de foc, întru lumină şi suflare de vânt de bucurie-făcătoare, pogorându-Se Duhul cel Sfânt peşte Apostoli şi de văpaia lui fiind cuprinşi, chemat-au pescarii întreaga lume la Biserica lui Hristos; necazuri şi nevoi răbdând cu bucurie pe pământ şi pe ape, de morŃile cele cumplite nu se spăimântau, în tot pământul ieşind vestirea cântării lor, celei de Dumnezeu insuflate: Aliluia! Icosul al 2-lea Potir de ploaie datător, izvorâtor de foc, care ai pogorât asupra Apostolilor, łie cântare ÎŃi aducem, pe Tine Te binecuvântăm şi łie ÎŃi mulŃumim, Dumnezeule, Duhule Sfinte: Vino, Cela ce sfinŃeşti Biserica şi o păzeşti pe dânsa; Vino şi dăruieşte un suflet şi o inimă celor ce cred întru Tine; Vino şi aprinde evlavia noastră cea rece şi neroditoare; Vino şi risipeşte negura necredinŃei şi a răutăŃii, care se îndeseşte pe pământ; Vino şi ne călăuzeşte pe toŃi pe drumul vieŃii celei drepte; Vino şi ne povăŃuieşte la tot adevărul; Vino, Întelepciune Neajunsă, şi cu judecăŃile cele de Tine ştiute, mântuieşte-ne; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 3-lea O, Preaadâncă Taină! Dumnezeule, Duhule Necuprins cu mintea, Care împreună cu Tatăl şi cu Fiul toate le-ai zidit! Tu ai împodobit cetele îngerilor de Sus întru lăcaşul luminii celei neapropiate. Tu ai chemat la fiinŃă, cu strălucirea slavei, cetele de foc ale luminătorilor cereşti. Unind Tu trup şi suflet într-o minunată alcatuire, ai zidit neamul omenesc; pentru aceasta, toată suflarea Te laudă şi cântă: Aliluia! Icosul al 3-lea Alfa şi Omega, Începutule şi Sfârşitule, Tu, Veşnicule Duh, cu necuprinsa putere a purtării deasupra apelor şi cu înfricoşata Ta îmbrăŃişare ai adus pe toŃi şi pe toate la viaŃă. Din suflarea Ta cea de-viaŃăfăcătoare a răsărit, din genunea cea fără chip, frumuseŃea lumii celei întâi zidite, pentru care ÎŃi strigăm: Vino la noi, Preaînteleptule Ziditor al lumii; Vino, Cela ce eşti mare în micuŃa floare, ca şi în luminătorii cerului; Vino, Felurime Negrăită şi FrumuseŃe Veşnică; Vino şi luminează întunecatul meu suflet; Vino, Cela ce Te dăruieşti nouă prin Sfintele Taine; Vino, căldură bineînmiresmată; Vino şi ne arată pe noi zidire nouă în Hristos; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 4-lea O, Duhule Preabun şi Neajuns, din care izvorăşte sfinŃenia! Tu ai înveşmântat-o pe Preacurata Fecioară Maria cu strălucirea orbitoare şi neapropiată a sfinŃeniei Tale, făcând-o Maică a lui Dumnezeu-Cuvântul, Împărateasă a Îngerilor, spre mântuirea oamenilor. Cu puterea cea mai presus de lume Tu i-ai umbrit pe Prooroci şi Apostoli, Tu i-ai purtat până în al treilea Cer, Tu le-ai rănit inimile cu frumuseŃea cea de Sus, punând în graiul lor îndemn înflăcărat, cu care aduceau pe oameni la Dumnezeu. Tu îi preschimbi pe cei păcătoşi, iar ei, plini fiind de arzătoare bucurie, ÎŃi cântă: Aliluia! Icosul al 4-lea 153

Prin Duhul Sfânt tot sufletul viază, şi cu puterea Lui se va scula spre învierea cea de obşte toată zidirea, în ceasul de pe urma al veacului acesta şi în cel dîntâi al veacului ce va să fie. Ridică-ne atunci din groapă, Preabunule Mângâietor, nu spre osândă, ci spre a ne împărtăşi de fericire, întru dumnezeiasca lumină, cu toŃi sfinŃii, cu rudele şi apropiaŃii noştri. Vino dar, şi de a sufletului moarte ne izbăveşte; Vino şi, înainte de sfârşitul nostru, ne îndestulează cu Trupul şi Sângele Mântuitorului nostru; Vino şi dă-ne să adormim în pace, cu cuget neîntinat; Vino şi luminoasă fa scularea noastră din somnul morŃii; Vino şi ne învredniceşte ca să privim cu bucurie la zorii veşniciei; Vino şi fă-ne fii ai nestricăciunii; Vino şi luminează atunci, ca un soare, trupurile noastre cele fără de moarte; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 5-lea Auzind, Fiule al lui Dumnezeu, glasul Tău: "Dacă cineva însetează să vină la Mine şi să bea", Te rugăm astâmpără-ne setea de viaŃă duhovnicească şi dă-ne apa vieŃii. Trimite asupra noastră raza harului Duhului Sfânt, Celui ce împreună cu Tine are izvor în Tatăl, ca să nu mai însetăm în veac, toŃi cei ce cântăm cu umilinŃă: Aliluia! Icosul al 5-lea Nestricăciosule şi Neziditule, Veşnicule, Preaînduratule Duh, Apărătorule al celor drepŃi, CurăŃitorule al păcătoşilor, slobozeşte-ne de orice întinăciune, ca strălucirea luminii harului Tău să nu se stingă întru noi, cei care ÎŃi cântăm: Vino, Preabunule, şi dă-ne umilinŃă şi izvoare de lacrimi; Vino şi ne învaŃă să ne închinăm łie în duh şi adevăr; Vino, Preaînaltule Adevăr, şi lămureşte îndoielile sărăcăcioasei mele înŃelegeri; Vino, ViaŃă neîmbătrânitoare, şi ne primeşte din strâmtorarea veacului acesta pământesc; Vino, Lumină Veşnică, şi se vor risipi toate nălucirile şi spaimele; Vino, Putere veşnic nouă, împrospătându-i pe copiii Tăi cei osteniŃi; Vino, Nemărginită Bucurie, şi uitate vor fi vremelnicele întristări; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 6-lea Saltă, fiică a luminii, Sionule, Sfântă Maică! Împodobeşte-te, mărită mireasă, cu cerurile deopotrivă, strălucitoare Biserică sobornicească a lui Hristos! Asupra ta odihneşte Duhul cel Prea Sfânt, care tămăduieşte nepuŃinŃele, plineşte lipsurile, dăruieşte viaŃă celor morŃi şi îi aduce la viaŃa veşnică pe toŃi cei ce cu cuviinŃă şi cu dreptate strigă: Aliluia! Icosul al 6-lea "În lume necazuri veŃi avea", a zis Mântuitorul. Unde vom afla alinare şi cine ne va mângâia? Tu, Duhule Mângâietor, ÎnsuŃi dezleagă întristarea noastră! Mijloceşte pentru noi cu suspinuri negrăite şi uşurează inimile celor ce Te roagă: Vino, Dulce Răcoare a celor osteniŃi şi împovăraŃi; Vino, Împreună-Grăitorule cu cei întemniŃaŃi; Vino, Adăpostul celor prigoniŃi; Vino şi miluieşte pe cei slăbănogiŃi de săracie şi de foamete; Vino şi tămăduieşte patimile trupurilor şi ale sufletelor noastre; Vino şi cercetează pe toŃi cei care însetează de lumina Ta; Vino şi alină întristarea noastră cu nădejdea veşnicei bucurii; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 7-lea "Celui care huleşte împotriva Duhului Sfânt nu i se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor", a 154

spus Domnul. Ascultând acest cuvânt străin ne cutremurăm, ca nu cumva să fim judecaŃi cu cei neascultători şi cu cei ce luptă împotriva lui Dumnezeu. Nu lăsa, Duhule Sfinte, inima noastră să se plece spre cuvinte de vicleşug. Întoarce din schisme, eresuri şi necredinŃă pe toŃi cei rătăciŃi, iar pe întâinăscuŃii Bisericii Tale învredniceşte-i să cânte în vecii vecilor: Aliluia! Icosul al 7-lea Când S-a îndepărtat Duhul Sfânt de la Saul, atunci spaima şi neliniştea l-au cuprins, iar întunericul deznădăjduirii l-a coborât în cele mai de dedesubt; aşa mi s-a întâmplat şi mie în ziua întristării şi împietririi cugetului meu, că m-am îndepărtat de la lumina Ta; ci dă-mi a Te chema necontenit, Ocrotirea sufletului meu, până ce lumina Ta mă va lumina pe mine, cel împuŃinat la suflet: Vino şi nu mă lepăda pentru cârtirea şi nerăbdarea mea; Vino şi potoleşte cumplita vijelie a tulburării şi a aprinderii; Vino şi odihneşte pe cei necăjiŃi de strâmtorările vieŃii; Vino şi îmblânzeşte inima în ziua împietririi şi a mâniei; Vino şi surpă urzelile, tulburările şi spaimele duhurilor întunericului; Vino şi dă-ne, cu suflarea Ta, inimă zdrobită; Vino, ca prin răbdare să mântuim sufletele noastre; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 8-lea Mântuieşte-mă, Cerescule Părinte! Săraci suntem, neputincioşi şi orbi, şi goi duhovniceşte! Dăruieşte-ne aurul Tău cel curătit în foc, cu veşmânt alb acoperă ruşinea noastră, vindecă ochii noştri cu alifia Ta. Pogoară şi în vasele necurate ale sufletelor noastre harul Preasfântului Tău Duh, cel de-viaŃă-făcător, învrednicindu-ne bucuriei celei de-a doua naşteri pe toŃi cei ce cântăm: Aliluia! Icosul al 8-lea Ca Turnul Babel se prăbuşeşte fericirea pământească. Jalnice sunt toate strădaniile omeneşti. Bine imi este mie că m-ai smerit, că în păcate şi căderi mi-ai acoperit toată slăbiciunea şi nimicnicia. Fără de Tine nimic nu putem face, dar nădăjduim că ne vom mântui prin harul Tău, grăind: Vino dar, PreaînŃeleptule Ziditor al vieŃii; Vino şi lămureşte-ne căile Tale cele neînŃelese; Vino, precum un fulger, şi luminează sfârşitul vieŃii pământeşti; Vino şi binecuvântează tot începutul bun pe care îl punem; Vino şi fii nouă ajutător la fapte bune; Vino şi luminează mintea noastră în ceasul descumpănirii; Vino şi dăruieşte tuturor duh de pocăinŃă, ca să se risipească prin acesta scârbele ce stau să vina asupra lumii spre pedepsire; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 9-lea Atat a iubit Dumnezeu lumea că şi pe Fiul Său cel Unul Născut, Care S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioară şi Şi-a întins pe Cruce mâinile Sale de Ziditor al lumii, L-a trimis de a răscumpărat din păcat şi moarte întreaga lume cu sângele Său! Pentru aceasta, toată zidirea, aşteptând libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, cântă Tatălui care a iubit, Fiului care a răscumpărat şi Duhului care sfinŃeşte: Aliluia! Icosul al 9-lea Duhul Cel Făcător de ViaŃă, Care S-a pogorât asupra lui Hristos la Iordan, în chip de porumbel S-a odihnit şi asupra mea, când mă aflam în scăldătoarea Sfântului Botez; s-a întunecat însă lucrarea bunătăŃii Sale din pricina negurii greşelilor mele. Pentru aceea, precum aşteaptă zorii drumeŃul rătăcit noaptea în pădure, aşa şi eu însetez de razele tale, Bunule, ca să nu pier cu totul: Vino dar, la cel pecetluit cu Numele Tău cel Înfricoşat; Vino dar, şi uşurează cugetul chinuit şi pârjolit fără cruŃare; 155

Vino şi înnoieşte întru mine chipul lui Dumnezeu ce s-a acoperit de neguri; Vino şi risipeşte nălucirile născute din păcat; Vino şi mă învaŃă să împărtăşesc durerile străine; Vino şi pleacă-mă să iubesc întreaga Ta zidire; Vino şi dă-mi iarăşi bucuria mântuirii Tale; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 10-lea Duhul Sfânt îl naşte a doua oară pe om spre viaŃa veşnică, Duhul Sfânt îi insufleŃeşte pe mucenici, sfinŃeşte preoŃii, încununează pe cei drepŃi, face din pâine şi vin Însuşi Dumnezeiescul Trup şi Sânge al Mântuitorului. O, adâncul bogăŃiei şi înŃelepciunii lui Dumnezeu! Dă-ne cununa darurilor Tale – dragostea veşnică şi atotiertătoare, care se întristează pentru vrăjmaşi şi vrea ca toŃi să fie mântuiŃi: ca, lămuriŃi fiind prin ea, ca nişte fii ai luminii să strigăm: Aliluia! Icosul al 10-lea Cine ne va despărŃi de dragostea lui Dumnezeu? Scârba, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foamea, sau golătatea, sau nevoia, sau sabia? Dacă ne vom lipsi chiar de toate cele de pe pământ, avem moştenire nepieritoare în ceruri: ci dă-ne, Doamne, să Te iubim nu cu cuvântul sau cu limba, ci cu fapta nemincinoasă şi cu nevoinŃa întregii vieŃi: Vino dar, Atotputernicule Duh, şi ne sporeşte credinŃa cea atotbiruitoare; Vino şi ne dă îndrăzneală în rugăciune; Vino şi încălzeşte-ne inimile, ca să nu se răcească dragostea noastră din pricina prea multor fărădelegi; Vino şi dă-ne să nu cădem în vreme de prigoană şi de batjocorire a credinŃei; Vino şi ne păzeşte de ispite peste puteri şi de sminteli; Vino şi înviază inimile noastre prin înrourarea Ta; Vino şi tămăduieşte-ne, sfinŃeşte-ne şi ne ridică, Bunule, cu harul Tău; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 11-lea Acestea zice Domnul: "Vărsa-voi Duhul Meu peste tot trupul, şi fiii şi fiicele voastre vor prooroci, bătrânii voştri visuri vor visa, iar tinerii voştri vor vedea vedenii". Duhule Preadorit, dă-ne doar o firimitură de la masa fiilor celor aleşi ai mângâierii Tale, celor care cu umilinŃă ÎŃi strigăm: Aliluia! Icosul al 11-lea Acolo unde ai răsărit, fie şi doar pentru o clipă, în locul cel de taină al sufletului, strălucind ca un fulger, neuitată e frumuseŃea descoperirii Tale, prin care se preschimbă, cu preschimbare dumnezeiască şi înfricoşată cuviinŃă, făptura cea de tină. Învredniceşte-ne, Bunule Mângâietor, încă din viaŃa pământească să Te vedem cu inimă curată, noi, cei care strigăm: Vino, Fulger dătător de lumina veşniciei; Vino şi luminează-ne cu strălucirea cea neîncetată; Vino, Vistierul smereniei şi Veselia celor blânzi; Vino, Apa Vie, răcoreşte-ne arşiŃa patimilor; Vino, că departe de Tine nu aflăm linişte şi tihnă; Vino, că împreună cu Tine pretutindenea este ÎmpărăŃia Cerurilor; Vino şi întipăreşte-ne în suflet pecetea darului Tău; Vino, Mângâietorule, Duhule Sfinte, şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 12-lea Râu nesecat al harului, Cela ce ierŃi păcatele, Duhule Sfinte! Primeşte rugăciunea noastră pentru întreaga lume, pentru cei credincioşi şi pentru cei necredincioşi şi pentru fiii neascultării: şi pe toŃi adună-i în ÎmpărăŃia Sfintei Treimi, ca să se ruşineze de Tine şi cel din urmă vrăjmaş – moartea, iar lumea, renăscută prin focul curăŃitor, să cânte cântarea cea nouă a nemuririi: Aliluia! 156

toŃi cei care strigăm: Vino. şi cele cereşti şi cele pământeşti şi cei izbăviŃi de iad. Vino şi ne descoperă bucuria ÎmpărăŃiei ce va să fie. şi te sălăşluieşte întru noi! Şi Condacul întâi VeniŃi toŃi credincioşii să preaslăvim pogorarea Sfântului Duh. Veşnicule Soare Neapropiat. Mângâietorule. Aud săltarea drepŃilor la Cina Domnului. grabeşte pieirea răului cu nepătrunsele Tale judecăŃi şi ne descoperă cum să prăznuim în veşnicie adevărul cel dumnezeiesc. să petrec cealaltă vreme a vieŃii mele întru pocăinŃă şi în lucrarea faptelor celor bune. şi întru noi ÎŃi fă lăcaş. Vino şi ne îmbogăŃeşte cu darul vieŃii celei adevărate. Bunule. îndepărtându-te de oamenii cei întinaŃi. Vino. Dimpreună cu ei Te preaslăvim şi noi. cu chip de soare. ci vino şi Te sălăşluieşte întru mine şi mă curăŃeşte de toată întinăciunea păcatului ca. Mângâietorule. Vino şi dă-ne haina strălucitoare ca zăpada a curăŃiei. Duhule necuprins cu mintea. Lumină adevărată. aud glasurile Îngerilor şi pe Prealuminatul nostru Domn între aleşii Săi. Vino. sfinŃind şi îndumnezeind pe cei ce strigă: Vino. în vecii vecilor. dimpreună să cânte: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Îngerii cu feŃe luminoase în ceruri neîncetat slavoslovesc pe Duhul cel Sfânt. şi aşa să Te preamăresc împreună cu Tatăl şi cu Fiul.Icosul al 12-lea Văd cu duhul cetatea lui Dumnezeu – Ierusalimul Ceresc – ca pe o mireasă împodobită. Amin! 157 . Duhule Sfinte. Vino şi ne împărtaşeşte de bucuria împărtăşirii Tale. Duhule Sfinte. Vino şi umple-ne cu strălucirea dumnezeirii. Duhule Sfinte. întristarea şi suspinarea fug. Împărate Ceresc. noian purtător de lumină al iubirii celei mântuitoare. şi trezeşte în noi setea de viaŃă de dincolo de mormânt. în sărbătoare. Vino şi ne învredniceşte să împărăŃim în slava Ta cea veşnică. Duhule Sfinte. Vino şi primeşte ca pe un miros de buna mireasma duhovnicească laudă noastră. iar durerea. Vino. pentru milele tale cele arătate şi cele ascunse. şi cu smerenie ne rugăm să fim adăpostiŃi sub adumbrirea Ta cea fericită: Vino. Duhule Făcător de ViaŃă! Încălzeşte cu suflarea venirii Tale neamul omenesc cel îngheŃat întru fărădelegi. după cuviinŃa datorată Izvorului vieŃii şi Luminii celei nematerialnice. prin ajutorul Tău. Cu umilinŃă mă rog łie: nu Te mânia de necurăŃia sufletului meu. Vino şi aprinde în inimile noastre dorirea vieŃii veacului celui adevărat. şi te sălăşluieşte întru noi! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Duhule Sfinte! Cela Ce umpli întreaga lume şi dăruieşti viaŃă tuturor. Cel Care din sânurile Tatălui a purces asupra Apostolilor. Vino şi ia-ne la nunta Mielului. noi. şi te sălăşluieşte întru noi! Condacul al 13-lea O. duhovnicească bucurie. Mângâietorule. Vino. învredniceşte-ne prin cununa darurilor Tale să ne îmărtăşim în Domnul de bucuria veşnică. Nor purtător de rouă şi negrăită frumuseŃe. acoperind ca şi cu nişte ape pământul de cunoştinŃa lui Dumnezeu şi învrednicind de harul cel de-viaŃă-făcător al infierii şi de slava cea de Sus pe cei ce aleargă la El întru curăŃie. astfel ca să fie Dumnezeu totul întru toate. Vino şi veseleşte-ne cu îmbelşugarea darurilor Tale.

Tu Ńii în dreapta Ta toate cărările vieŃii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. pentru fiecare clipă de bucurie. Slavă łie. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Împărate al veacurilor. Slavă łie. în chip minunat călăuzindumă către lumina veşniciei. Slavă veşniciei Tale. Slavă łie. Cel ce nu suferi stricăciune. Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele. Slavă łie. Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte veşnică a înŃelepciunii. Dumnezeule. pentru fiecare suspinare a încercărilor mele. ÎŃi mulŃumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse. pentru viaŃa pământească şi pentru cereştile bucurii ale împărăŃiei Tale. pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse. celor care cântăm: Slavă łie. dar îngerul păzitor a întins aripi luminoase. Celui ce mi-ai arătat frumuseŃea lumii. în veci! 158 . Dumnezeule. Slavă łie. Slavă łie. în veci! Icosul 1 Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat. pentru fiecare pas al vieŃii. din prima zi şi până acum. ocrotind leagănul copilăriei mele. darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. ÎŃi mulŃumesc şi strig cu toŃi cei care Te cunosc pe Tine: Slavă łie.ACATIST DE MULłUMIRE După obişnuitul început. Cu slavă s-au arătat. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta. ce se arată în lumea cea vremelnică. Celui ce m-ai chemat la viaŃă.

Condacul al 2-lea Doamne. frumuseŃea Celui Mare întru cele smerite. pentru strălucirea de giuvaer din roaua dimineŃii. că ne-ai înconjurat cu mii şi mii de făpturi. Slavă łie. Slavă łie. eu văd cămara Ta sub chipul palatelor strălucitoare şi a pridvoarelor de nori ale amurgului. toată e plină de mângâiere. care şi-a pus pecetea peste întreaga lume. cum vor lumina trupurile noastre. Dumnezeule. Celui ce ai aprins înaintea noastră lumina cea strălucitoare a vieŃii veşnice. Slavă łie. pentru zidirea cea primitoare şi bogată în mângâiere. şi câtă bucurie să fii oaspetele Tău! Slavă łie. pentru viaŃa veacului acesta. Dacă astfel îmbraci Tu iarba câmpului. cum oare ne vei preschimba în veacul învierii ce va să fie. Am văzut cerul ca un potir albastru şi adânc. pentru felurimea cea desfătata a roadelor şi a seminŃelor. Unde eşti Tu – acolo e bogăŃia sufletului. gingaşă alcătuire de culori. iar sufletele cum vor străluci? Slavă łie. cu evlavie sărut urmele paşilor Tăi nevăzuŃi. munŃii care tind spre cer. Slavă łie. ea îl aşteaptă pe Mirele nestricăcios. Slavă łie. în azurul căruia cântă păsările. Slavă łie. Laudă şi cinste Făcătorului de viaŃă Dumnezeu. pentru surâsul deşteptării scăldate în lumină. Celui ce ai scos dintru întunecimile pământului felurite culori şi gusturi şi miresme. ce bine e să fii oaspetele zidirii Tale: vântul bine-înmiresmat. apele ca nişte oglinzi nemărginite în care se răsfrâng aurul razelor şi curgerea uşoară a norilor. păsările şi dobitoacele poartă pecetea iubirii Tale. întreaga fire şopteşte tainic. pentru adâncul înŃelepciunii Tale. aur şi azur grăiesc proorocind despre frumuseŃea cea negrăită a corturilor Tale şi cu glas de 159 . în veci! Condacul al 4-lea Cu câtă dulceaŃă îi îndestulezi pe cei ce se gândesc la Tine. pentru buna mireasmă a lăcrĂmioarelor şi trandafirilor. VeseliŃi-vă şi-I cântaŃi Lui: Aliluia! Icosul al 3-lea Cât de minunat eşti în praznicul primăverii. stau văile şi codrii în veşminte de nuntă. prevestitoare a celei cereşti. pentru frumuseŃea zidirii mâinilor Tale. cântarea: Aliluia! Icosul al 4-lea Când se lasă peste pământ apusul. Slavă łie. când se trezeşte la viaŃă toată făptura şi de prin mii de părŃi strigă cu bucurie către Tine: Tu eşti Izvorul vieŃii. pentru praznicul vieŃii. Dumnezeule. nepieritoare. Cel Care a încununat Ńarina cu aurul spicelor şi cu azurul albăstrelelor. în veci! Condacul al 3-lea Prin puterea Sfântului Duh împrăştie mireasmă orice floare: adiere tihnită de parfum. Slavă łie. Slavă łie. întreaga lume este mireasa Ta. Rugăciunea adusă łie prinde viaŃă şi se înaripează: cu ce cutremur se umple atunci sufletul şi cât de măreŃe şi pline de tâlc apar atunci viaŃa şi făptura toată! Unde nu eşti Tu – acolo e pustiu. când se împart odihna somnului obştesc şi la căderea zilei liniştea se aşterne. iar sufletul cu bucuria vederii celor tainice. desăvârşite. ce Făcător de viaŃă este Cuvântul Tău cel Sfânt! Mai plăcută decât untdelemnul şi mai dulce decât fagurii este împreună-grâirea cu Tine. neam înfruptat din roadele bine-miresmate şi dulci. ca şi din mierea cea parfumată. tu eşti Biruitorul morŃii! Mângâiate de lumina lunii şi de cântecele privighetorilor. Slavă łie. Slavă łie. ca un şuvoi de apă vie. Slavă łie. Slavă łie. Ce bine e la Tine pe pământ. Foc şi porfiră. Binecuvântat este pământul cu frumuseŃea cea degrab trecătoare care deşteaptă dorul de veşnicul locaş unde întru nestricăcioasă frumuseŃe se aude cântarea: Aliluia! Icosul al 2-lea M-ai adus în viaŃa aceasta ca într-un rai preasfânt. am ascultat foşnetul plin de pace al pădurii şi susurul dulce-glăsuitor al apelor. pentru nădejdea vieŃii nestricăcioase. Slavă łie. acolo se revarsă.

Dumnezeule. Slavă łie. Slavă łie. hotar al celor mai înalte visuri omeneşti. Slavă łie. pentru bucuriile limpezi ale inimii. ce palide. Împrejur – vreme rea şi întuneric. Slavă łie.prăznuire strigă: Slavă łie. cât eşti de bogat şi câte lumini ai! Prin razele îndepărtaŃilor luminĂtori mă priveşte veşnicia. Sufletul meu năzuieşte spre Tine! Slavă łie. aşa ai strălucit şi Tu în sufletul meu. Dumnezeule. pentru odihna somnului adânc. Lăudat fii în vuietul munŃilor care scuipă foc. Laudă łie. Slavă łie. pentru setea noastră nepotolită după împărtăşirea cu Dumnezeu. pentru descoperirile Tale. Celui ce ai zdrobit puterea duhurilor întunericului şi ai sortit tot răul spre nimicire. Slavă łie. iar după lumina Ta de fulger. pentru fericirea de a trăi. pentru blândeŃea dobitoacelor care-mi slujesc. Celui ce ai aprins în noi nemulŃumirea numai cu viaŃa cea de pe pământ. Slavă łie. pentru bunătatea Ta care se arată în întuneric. sunt aşa mic şi neînsemnat. pentru dragostea rudelor. Slavă łie. pentru clipele luminoase ale vieŃii mele. glasul Domnului în purcederea tunetelor şi ploii. Tu ne descoperi pridvorul împărăŃiei ce va să fie în dulceaŃa cântărilor. Slavă łie. Slavă łie. în veci! Condacul al-6-lea Cât eşti de măreŃ şi de apropiat întru cumplita suflare a furtunii. pentru fericirea de a Te simŃi şi de a vieŃui cu Tine. de a mă nevoi şi de a contempla. Slavă łie.. Slavă łie. Tu înalŃi până la cer valurile mării. pentru deşteptarea făgăduită spre bucuria veşnicei zile neînserate. O. în strălucirea lucrării artistului. Slavă łie. în veci! Condacul al-7-lea În sânul minunatei simfonii care ne înfăşoară cu bogatele ei armonii se face auzită chemarea Ta. iar în sufletul lui e pace şi lumină: acolo e Hristos! Şi inima cântă: Aliluia! Icosul al 5-lea Văd cerul Tău strĂlucitor de stele. groază şi urlet de vijelie. Slavă łie. Slavă łie. Slavă łie.. Dumnezeule. dar cu mine este Domnul şi pretutindeni sunt păzit de dreapta Lui cea iubitoare. pentru necontenita Ta purtare de grijă. Glasul Domnului peste câmpii şi în foşnetul codrilor. Slavă łie. Slavă łie. pentru oamenii pe care pronia Ta mi i-a adus în cale. pentru raza de rămas-bun a soarelui care apune. întunecate şi firave păreau aceste bucurii. cum se vădeşte atotputernicia mâinii Tale în şerpuirea fulgerelor orbitoare: minunată este măreŃia Ta. Slavă łie. în ceasul tihnit al înserării. fără de veste. în simŃirea înaltă din glăsuirea lor. în veci! Condacul al 5-lea Nu sunt cumplite viforele vieŃii pentru acela în al cărui suflet străluceşte făclia focului Tău. pentru rugăciunile smerite ale sufletului. când lumea toată pare a fi departe. Celui ce ai revărsat asupra lumii mare linişte. în minunatele acorduri ale sunetelor. Slavă łie. la vremea celor mai mari bucurii ale mele. Celui ce faci din noi fii ai luminii înveşmântându-ne cu cele mai gingaşe raze ale Tale. făcând să se înalŃe strigăt de pocăinŃă: Aliluia! Icosul al-6-lea Ca fulgerul când luminează cămările ospăŃului şi după el par jalnice toate făcliile. Orice adevĂrată frumuseŃe ne poartă 160 . Tu scuturi pământul ca pe un veşmânt. Slavă łie. Slavă łie. Celui ce ai smerit trufia omenească. pentru dăruirea prietenilor. glasul Domnului peste ape multe.

Dumnezeule. fără asemănare cu cele pământeşti şi însuşi văzduhul devine altar şi biserică purtătoare de lumină? E adierea harului Tău. Celui ce ne-ai făgăduit reîntâlnirea cea dorită cu cei de aproape ai noştri adormiŃi întru nădejdea învierii. ca o puternică chemare. Tu trimiŃi ajutor neaşteptat. Dumnezeule. Celui ce ne-ai trimis nereuşite şi scârbe. Celui ce ai preschimbat viaŃa noastră cu faptele bunătăŃii. Tu luminezi şi faci să rodească arta pictorilor. Slavă łie. luminându-ne adâncul înŃelepciunii Tale de Ziditor. facându-ne să înălŃăm cu glas de sărbătoare cântarea: Aliluia! Icosul al-7-lea Cu pogorârea Sfântului Tău Duh. Celui ce învălui cu iubirea mai presus de toate. cât eşti de mare în omul pe care Tu L-ai făcut! Slavă łie. Tu luminezi sufletul cu pace în vremea grelelor pătimiri şi scârbe. Slavă łie. Slavă łie. Celui ce łi-ai arătat puterea în legile ce cârmuiesc zidirea. Slavă łie. Cu puterea cunoaşterii de sus pătrund ei legile Tale. ca să ne întoarcem ochii spre suferinŃa celorlalŃi. cerul şi pământul cântă atunci lauda: Aliluia! Icosul al-9-lea Când m-ai insuflat spre a sluji aproapelui. Celui ce Te sălăşluieşti în chip nevăzut acolo unde adie buna mireasmă a milostivirii. Slavă łie.sufletul spre Tine. pentru puterea de a lucra cele de folos. Slavă łie. în veci! Condacul al-9-lea De ce zâmbeşte tainic toată făptura în zilele de praznic? De ce atunci se revarsă în inimă o minunată uşurare. Slavă łie. pentru tot ce ni s-a descoperit prin harul Tău. e strĂlucirea Taborului. Celui prin Care nici o pierdere nu e de neînlocuit şi tuturor le dăruieşti viaŃa de veci. Slavă łie. în veci! 161 . Slavă łie. Celui ce ai pus mare răsplată în însăşi fapta bună. łie îŃi înălŃăm cântare: Aliluia! Icosul al-8-lea Când. Slavă łie. şi ea s-a făcut purtătoare de lumină. prunc fiind. fier în văpaie: am privit chipul Tău tainic şi neapropiat Slavă łie. mi-ai împlinit rugăciunea şi mi-ai adumbrit sufletul cu pacea harului Tău. Slavă łie. Slavă łie. Tu cercetezi cu dragoste şi mântui. Celui ce tămăduieşti neputinŃele şi scârbele cu trecerea vindecătoare a timpului. Slavă łie. Celui ce ai pecetluit cu negrăită dulceaŃă fiecare din poruncile Tale. Tu mângâi. luminându-mi sufletul cu umilinŃa. Tu ÎnsuŃi Te apleci spre patul celui suferind. Am început a Te chema din ce în ce mai des. cât eşti de mare în operele lor. Atunci am înŃeles că Tu eşti bun şi fericiŃi sunt cei care aleargă la Tine. Slavă łie. gândirea savanŃilor. Celui ce primeşti avântul spre cele înalte. Slavă łie. Slavă łie. pentru ceea ce cu înŃelepciune ne-ai ascuns. Celui ce veghezi necontenit asupra mea. Celui ce singur ştii de ce îngădui să fim prigoniŃi pe nedrept. că toată făptura e plină de legile pe care i le-ai rânduit. Şi inima lui stă de vorbă cu Tine. inspiraŃia poeŃilor. iar acum strig: Slavă łie. Slavă łie. Celui ce plineşti cererea mea pentru cele bune. Slavă łie. Slavă łie. Dumnezeule. LucrĂrile lor şi fără de voie Te mărturisesc: O. pentru geniul minŃii omeneşti. Slavă łie. atunci una din razele Tale nenumărate a căzut asupra inimii mele. pentru limbile de foc ale inspiraŃiei. Slavă łie. Celui ce faci nepieritor tot lucrul cel înalt şi bun. în veci! Condacul al-8-lea Cât de apropiat eşti de noi în ziua bolii! Tu ÎnsuŃi cercetezi pe cei bolnavi. Te-am chemat cu înŃelegere pentru prima oară.

Slavă łie. pentru descoperirile din vis şi din trezie ale cuvioşilor Tăi. pentru minunatele potriviri de întâmplări pe care le-a rânduit pronia Ta. Slavă łie. în veci! Condacul al 11-lea Prin lanŃul de gheaŃă al veacurilor simt suflul fierbinte al Dumnezeirii Tale şi dragostea Ta de oameni. am auzit cum Te propovăduiesc cetele luminătorilor prin mişcarea pe care le-ai rânduit-o. Slavă łie. mult păcătosul am primit ştiutele Taine şi am simŃit iubirea Ta cea negrăită şi mai presus de fire? Slavă łie. pentru puterea harului Tău cel necuprins şi de viaŃă făcător. Dumnezeule. aici nu încetează în veci lauda: Aliluia! Icosul al 11-lea Fericit cel care va cina în împărăŃia Ta.Condacul al 10-lea Un lucru destrămat în pulbere nu se ridica la loc. pentru presimŃirile dăruite de har. Slavă łie. strălucind de nestematele zăpezii. Tu eşti Cel ce pe toate le zideşti. Atâta cât trăiesc şi văd dragostea Ta. căci Tu întorci celor care se pocăiesc neprihănirea crinilor. Slavă łie. Celui ce ne trezeşti prin suferinŃe din beŃia patimilor. adânc nesecat al iertării. râvnesc să-łi mulŃumesc. mântuieşte-mă cu harul tău. Celui ce ne-ai născut a doua oară prin apele cele de viaŃă făcătoare ale Botezului. pentru paharul vieŃii şi pentru pâinea bucuriei veşnice. Celui ce ai înălŃat Biserica Ta ca adăpost lumii ostenite. dar Tu învii pe cei a căror conştiinŃă s-a stins şi întorci la frumuseŃea cea dintâi sufletele ce o pierduseră fără nădejde. Slavă łie. Slavă łie. Slavă łie. iar eu nu sunt. Tu eşti cu totul dragoste. Ce e lauda mea! Firea este ascultătoare. Tu eşti aproape. Celui care smereşti spre mântuire trufia inimii. cu înŃelepciune. întreg pământul îŃi aduce tihnită rugăciune. Celui ce zădărniceşti planurile nefolositoare. cântă vânturile şi apele susură cu taină despre Tine. pe nesfârşitele întinderi. În ceasul sfârşitului. tăcerea lor striga spre Tine. Am văzut cum se bucură de Tine soarele care răsare şi am auzit corurile păsărilor slavoslovind. De câte ori nu mi-ai întins cu dreapta Ta dumnezeiască Trupul şi Sângele Tău iar eu. cel care strigă: Aliluia! Icosul al 12-lea Ce înseamnă laudele mele înainte Ta! Eu nu am auzit cântarea heruvimilor – aceasta este partea sufletelor înalte – dar ştiu cum Te slăveşte firea. Am auzit cum foşnesc codrii. nu mă lăsa să mă îndepărtez de Tine şi nu-mi da să mă îndoiesc de Tine. Cu Tine nimic nu e cu neputinŃă de îndreptat. pentru poveŃele glasului tainic. Am privit iarna cum. Cel ce cunoşti căderea îngerului trufaş al zorilor. sub tăcerea lunii. luminează şi sufletul meu. însă Tu m-ai împărtăşit încă de pe pământ de această fericire. şi Cel ce iarăşi dai viaŃă. Cum străluceau de nepământească frumuseŃe şi bucurie. să mă rog łie şi să strig: 162 . Slavă łie. Văd Crucea Ta: ai îndurat-o pentru mine. Celui ce ne-ai ridicat spre cer. Dumnezeule. Slavă łie. Pe Tine Te lăudăm cântând: Aliluia! Icosul al 10-lea Dumnezeul meu. Dă auzului meu agerime. Slavă łie. sorocul vremurilor se apropie. înveşmântat în haină albă. Slavă łie. în pulbere se aşterne duhul meu înaintea Crucii: aici e praznicul iubirii şi al mântuirii. în veci! Condacul al 12-lea De multe ori am privit cum se răsfrângea slava Ta pe chipurile celor răposaŃi. Celui veşnic: Slavă łie. Slavă łie. ca să aud în toate clipele vieŃii mele glasul Tău tainic şi să-łi strig łie. Slavă łie. cât de nematerialnice păreau trăsăturile lor: cu adevărat era praznicul fericirii şi al odihnei în sfârşit atinse.

Dragostea Ta străluceşte de atunci peste toate cărările mele. să intrăm în veşnica bucurie a Domnului nostru cântând cântare de biruinŃă: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Venit-am pe lume prunc slab şi neajutorat. în veci! Condacul al 13-lea O. începătură a mântuirii noastre. Slavă łie. pentru toate. în veci! Şi Condacul întâi Împărate al veacurilor. Fiule al lui Dumnezeu. pentru fiecare pas al vieŃii. primeşte mulŃumire pentru toate milele Tale şi ne arată vrednici de binefacerile Tale ca. nemăsurată şi dumnezeiască. ce se arată în lumea cea vremelnică. Cu slavă s-au arătat. dar îngerul păzitor a întins aripi luminoase. Slavă łie. ÎŃi mulŃumesc şi strig cu toŃi cei care Te cunosc pe Tine: Slavă łie. înmulŃind talanŃii care ne-au fost încredinŃaŃi. pentru milele Tale cele arătate şi cele ascunse. Arată-ne şi de acum înainte mila Ta. Celui ce ne umbreşti cu lumina. Slavă łie. Slavă łie. Slavă łie. Slavă łie. Slavă łie. Prea-Sfântule Părinte. Slavă łie. pentru fiecare clipă de bucurie. Care ne-ai chemat să dobândim împărăŃia Ta. Slavă łie. în veci! 163 . Celui ce ne-ai iubit cu dragoste adâncă. darurile Proniei Tale cele îmbelşugate. Duhule Sfinte. ocrotind leagănul copilăriei mele. Dumnezeule. în chip minunat călăuzindumă către lumina veşniciei. pentru viaŃa pământească şi pentru cereştile bucurii ale împărăŃiei Tale. Slavă veşniciei Tale. ÎŃi mulŃumim pentru binefacerile Tale cele arătate şi cele ascunse. Slavă łie. Celui ce ai deschis înaintea mea cerul şi pământul ca pe o carte veşnică a înŃelepciunii. Tu Ńii în dreapta Ta toate cărările vieŃii omeneşti cu puterea proniei Tale celei mântuitoare. pentru fiecare suspinare a încercărilor mele. Slavă łie. Soare de ViaŃă Făcător al veacului ce va să vină. Celui ce m-ai chemat la viaŃă. Slavă łie. Celui ce mi-ai arătat frumuseŃea lumii. Slavă łie. Dumnezeule. Dumnezeule. Cel ce nu suferi stricĂciune. cu cetele sfinŃilor şi îngerilor Tăi. din prima zi şi până acum. Celui ce ne-ai arătat lumina.Slavă łie. Treime Dumnezeiască şi Preabună. Preabună şi de ViaŃă-Făcătoare Treime. celor care cântăm: Slavă łie.

care în iezerul Sevastiei s-au aruncat de inchinătorii la idoli. Că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdia prin rugăciuni către Dumnezeu şi să cântăm: Bucură-te. Bucură-te. că prîntr-Însul Ńi s-au deschis uşile Raiului. Bucură-te. că ai dobândit viaŃa cea nemuritoare. Mucenicilor patruzeci. 164 . veniŃi să praznuim cu dragoste pomenirea lor. Bucură-te. în ispite fără preget neaplecată. turmă a adevăratului Păstor. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Apărătoarei întruniri pentru credinŃă. ca şi tinerii evrei care oarecând văpaia focului privind.ACATISTUL SFINłIILOR 40 MUCENICI 9 martie După obişnuitul început. Bucură-te. cântau: pe Domnul lucrurile laudaŃi-L şi preaînălŃaŃi-L întru toŃi vecii! Pentru aceasta şi noi cântăm aşa: Bucură-te. Bucură-te. în biruinŃă multora neasemănată. în suferinŃă cu totul nestrămutată. Bucură-te. Bucură-te. în lupte desăvârşit neruşinată. că ai defăimat făgăduinŃele barbarilor. Bucură-te. Bucură-te. ceata prealuminată a Mucenicilor! Icosul 1 Îngerii din cer cu cununi de cinste s-au arătat sufletelor voastre cele neveştejite de durerea trupului. că suferind răbdaŃi asprimea gerului. că prin ale Lui învăŃături ai aflat mântuirea. că te-ai lepădat de cinstea celor necredincioşi.

pentru aceasta le cântăm: BucuraŃi-vă. Bucură-te. nădejdea celor de o credinŃă cu tine. BucuraŃi-vă. a poruncit ca să-i arunce în temniŃă. înŃeleptul Kriton nu înceta a-i povăŃui zicând că precum cu un suflet şi cu un 165 . BucuraŃi-vă. Bucură-te. Bucură-te. cu cât mai vârtos pentru Împăratul cel fără de moarte nevoindu-vă. Bucură-te. însă îndată i-a întemniŃat. BucuraŃi-vă. paza cetei tale. Kyrion înŃeleptule. plinirea rânduielii sfinte. că aŃi năzuit la puterea lui Dumnezeu. întru razboaie aŃi biruit pe vrăjmaşi. să nu ne iubeşti pe noi căci eşti fără de lege şi de întunericul rătăcirii cuprins. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 2-lea Voievodului ce vă îndeamna din porunca împăratului să aduceŃi jertfă capiştii idoleşti. că aŃi defăimat tăgăduinŃele netrebnice. fără sfială: că dacă pentru împăratul cel pământesc. Bucură-te. stâlpul Bisericii Răsăritului. cu evlavie. fără numai a cerceta plecările noastre. răbdători de chinuri. Bucură-te. chinuire neclintită. către care ei au răspuns că "Domnul se îngrijeşte de noi în cele de folos". Agricola a zis către SfinŃi: una din două stă înaintea voastra să alegeŃi: ori zeilor să aduceŃi jertfe şi să luaŃi mari daruri. Bucură-te. că s-au scris numele voastre în ceruri. că în mâna noastră stă a dobândi dragostea sau ura ta. Bucură-te. Bucură-te. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. lauda legii lui Hristos. Bucură-te. că v-aŃi învrednicit de asemenea dar. cu un gând i-aŃi răspuns. că aŃi dobândit mila şi dragostea Lui. cei binecredincioşi şi înŃelepti.Bucură-te. visteria lui Hristos cea nedeşartă. iar noi. BucuraŃi-vă. ci mila lui Dumnezeu cel atotputernic să fie cu noi. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 4-lea În temniŃă şezând SfinŃii. au zis SfinŃii ostaşi voievodului. vas ales spre mântuire. ocrotitorul cetei tale . că aŃi ruşinat pe cei necredincioşi. Bucură-te. Bucură-te. el n-a mai îndrăznit a-i schingiui. După care cuvinte. că în chinuri ai stat neîntristata. căci Lui Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 3-lea Mărturia SfinŃilor umplând de mânie pe păgân. Bucură-te. ostaşii lui Hristos. BucuraŃi-vă. veŃi surpa şi veŃi birui a lui răutate. BucuraŃi-vă. SfinŃilor Mucenici. BucuraŃi-vă. Bucură-te. al frăŃiei apărătorule. trambiŃă insuflată de Duhul Sfânt. că aŃi luptat împotriva iernii. cântând: Aliluia! Icosul al 2-lea Graiurile acestea auzindu-le. BucuraŃi-vă. Bucură-te. risipitorul eresurilor. Iar sfântul Kyrion a zis către dansul că de la împărat nu ai stăpânire a ne munci. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 3-lea De vreme ce singur mărturiseşti. al semeŃiei învingătorule. BucuraŃi-vă. ori nesupunându-vă să fiŃi din oaste izgoniŃi şi pedepsiŃi. cântăm aşa: Bucură-te.

se rugau împreună citind psalmul lui David: "Dumnezeule. a opta a venit Licie voievodul. BucuraŃi-vă. a păgânilor stea luminătoare. că aŃi uimit pe străjerii lui. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. Bucură-te. la nevoi tuturor folositoare. şi astfel să cunoască puterea lui Hristos şi să-I cânte: Aliluia! Icosul al-6-lea 166 . turmă mică. să se zdrobească. pietrele însă se răsfrângeau şi tot asupra celor ce le azvârleau se întorceau. întru numele Tău mărturiseşte-ne şi întru puterea Ta ne judecă". BucuraŃi-vă. Iar Sfântul Domnus i-a răspuns cu îndrăzneală. iar noi le cântăm acestea: Bucură-te. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 5-lea Stând SfinŃii înaintea lui Licie. BucuraŃi-vă.gând am vieŃuit. voievodul a poruncit slujitorilor ce îi păzeau ca să-i lovească cu pietre spre a le astupa gurile. ceata Sfântă. de vă veŃi supune legilor Ńării ca să jertfiŃi zeilor. BucuraŃi-vă. şi în trup cu un gând pătimitoare. striga către popor că vrajitori sunt. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al-6-lea Voievodul ruşinat văzându-se şi neştiind ce să mai zică. Bucură-te. în război ageră biruitoare. cei întocmai astăzi cu îngerii. Bucură-te. că întru voi a strălucit raza dumnezeirii. Iar Sfântul Candidus i-a răspuns: Nu numai dregătoria nu voim cu asemenea cuvinte. că aŃi biruit pe satana. să ne sârguim a fi iubiŃi şi să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 4-lea Petrecând ostaşii închişi şapte zile. că aŃi ruşinat pe Licie. de vrajmaşi vrednică învingătoare. Bucură-te. mergând la înfăŃişare. acesta le-a grăit: voi poate mai mari dregătorii aşteptaŃi de la împăratul? eu sunt trimis a vi le da vouă. minune! strigau SfinŃii. că în munci ai putut fi răbdătoare. Bucură-te. întărindu-se în credinŃă. că în cuget ai fost una râvnitoare. că prin voi s-au întors mulŃi eretici la credinŃă. Bucură-te. că aŃi luminat înŃelegerea privitorilor. Bucură-te. BucuraŃi-vă. pentru asemenea mare faptă. Bucură-te. BucuraŃi-vă. că să-i judece cu Agricola dimpreună. aşa şi Celui fără de moarte. BucuraŃi-vă. de împăratul trimis. Căruia îi cântăm: Aliluia! Icosul al 5-lea Îndată dar. că Dumnezeu a voit ca feŃele celor fără de ruşine ce hulesc pe Fiul Său. Bucură-te. Împăratului Hristos Dumnezeu. că de idoli n-ai vrut a fi pătimitoare. Bucură-te. aşa şi mucenicia să o săvârşim împreună. Bucură-te. că aŃi îmbărbătat toată oştirea. creştinilor veşnică apărătoare. fără a se înfricoşa. că pentru voi s-a arătat puterea Duhului Sfânt. de eresuri straşnică prigonitoare. că aŃi făcut a se minuna popoarele. BucuraŃi-vă. Bucură-te. BucuraŃi-vă. Bucură-te. însă. Ei. iar noi le cântăm: BucuraŃi-vă. că aŃi îngrozit pe închinătorii la idoli. încăt se ucideau unii pe alŃii. O. dar şi trupurile noastre vă dăm spre a dobândi dragostea Mântuitorului nostru Hristos. şi precum am plăcut împăratului celui muritor.

pentru aceasta să-i cinstim şi să zicem aşa: BucuraŃi-vă. au poruncit ostaşilor să-i lege şi să-i împingă ca pe o turmă de oi în iezerul de lângă cetatea Sevastiei. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. că v-aŃi întărit prin putere de sus. Bucură-te. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. Unul. cărora le-au grăit aşa: FaceŃi-ne nouă ce veŃi voi. BucuraŃi-vă. gheaŃa s-a topit şi apa s-a făcut 167 . BucuraŃi-vă. Atunci au văzut ei pe diavolul lângă Agricola stând şi la urechi şoptind. iarăşi cu credinŃă au strigat: Aliluia! Icosul al-7-lea Neputând a suferi mai mult Agricola şi Licie defăimarea ce le făceau SfinŃii. de va muri. că serafimii cântă şi prăznuiesc. că suntem creştini şi nu ne vom închina zeilor vostri. cântăreŃilor de cântări duhovniceşti.. că îngerii privindu-vă se veselesc. BucuraŃi-vă. dîntr-înşii. După care. întru Domnul. că Agricola şi Licie se ocărăsc. strune cuvântătoare. pentru care le cântăm: BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. că intraŃi în legiunile cereşti. că era vifor mare şi nu credeau a răbda asprimea timpului. trupurile SfinŃilor îngheŃaseră încăt se puteau frânge.. însă. cei ce v-aŃi învrednicit de asemenea cinste. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al-7-lea După ce a strălucit ziua cea mult dorită de SfinŃi. că puterea iadului se zdrobeşte de sfaturile voastre. că diavolii plângând se tânguiesc. că vă primesc începătorii luminii. înconjurându-i cu ostaşi. că v-aŃi socotit întocmai cu Apostolii. că Cel ce S-a suit pe Cruce. S-a pogorât şi în temniŃă. BucuraŃi-vă. aşa sunt ochii noştri către Domnul. că vă gonesc voievozii întunericului. organe bine răsunătoare. BucuraŃi-vă. fiind slab de credinŃă. că Fiul Fecioarei întru voi S-a sălăşluit. că aŃi ieşit din cetele păgâneşti. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. ei se rugau cântând psalmul proorocului ce zice: "Precum sunt ochii slugilor la mâna stăpânilor. că apele Sevastiei v-au spălat de păcate.". spre a nu se putea răpi de puterea diavolului. BucuraŃi-vă. viu este". BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. că heruvimii vă umbresc sub aripile lor. ei însă cu faŃă veselă au primit pedeapsa aceasta. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al-8-lea După ceasul întâi din noapte. Bucură-te. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. s-au dus ei din temniŃă înaintea tiranilor. BucuraŃi-vă. Atunci glasul Domnului a grăit către dânşii zicând: "Cel ce crede întru Mine.Şi iarăşi ducându-i pe SfinŃi la închisoare. către ceasul al treilea a strălucit peste ei o lumină mare de s-a încălzit văzduhul. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. că Mielul lui Dumnezeu v-a rânduit răbdarea Sa. BucuraŃi-vă. Care a grăit către voi. că cuvântul lui Dumnezeu s-a rostit către voi. că în ele aŃi primit botezul. s-a despărŃit de ceata cea sfântă şi a alergat la o baie pe care o făcuse voievodul înadins pe malul iezerului pentru cel care s-ar întoarce din credinŃa sa. că biruitori v-aŃi arătat cu puterea Crucii. nemaiputând răbda această asprime. gerul întărindu-se foarte cumplit. BucuraŃi-vă. dar toŃi ceilalŃi cu un glas ziceau: Aliluia! Icosul al-8-lea Punându-se SfinŃii la rugăciune cu smerenie.

că crivăŃul şi-a schimbat puterea sa. Domnus. Iar acel dintre ei care alergase la baie s-a desfăcut ca ceara de căldura focului. şi cum s-a aruncat în apă. care munca săvârşindu-se cu multă cruzime. iar noi. Bucură-te. Vivian. Teodul. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. zicând: Cum boierii de au lăsat nechinuiŃi pe aceşti ostaşi semeŃi până a nu-i da în apă. BucuraŃi-vă. strigând către dânsul şi către ceilalŃi: 168 . mărturisind pe Hristos şi cântând: Aliluia! Icosul al 10-lea Atunci tiranii de mânie umplându-se. Hesychius. că aŃi îmblânzit stihiile. Bucură-te. a văzut treizeci şi nouă de cununi strălucite ca soarele. că aŃi dobândit dumnezeiasca bunăvoinŃă. fiind cel mai credincios slujitor al lor. a strigat către străjeri aruncându-se în iezer: şi eu mărturisesc pe Hristos de adevăratul Dumnezeu şi îi cânt Lui: Aliluia! Icosul al-9-lea Cu această urmare a temnicierului. Valens. au judecat ca să le sfarâme gleznele cu ciocane. au poruncit ca legându-i să-i tragă spre mal şi ducându-i la locul cel de muncă. întâmplându-se de faŃă. Bucură-te. că hotărârea voastră a stat nestrămutată. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. au văzut pe SfinŃi vii şi nevătămaŃi de asprimea gerului cu temnicierul dimpreună. Bucură-te. în chip de om se tânguia pe Ńărmuri. Bucură-te. de care minunându-se mai ales. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 10-lea Iar a doua zi venind necuraŃii tirani la iezer. Priscus. că din întuneric aŃi ieşit la lumină. diavolul nemaiputând răbda mărimea de suflet al lor. pomenind numele lor. Heraclie. BucuraŃi-vă. că iezerul de gheaŃă s-a topit.priincioasă. cântăm: Bucură-te. că aŃi dobândit căldura Raiului. BucuraŃi-vă. Bucură-te. Kyrion. BucuraŃi-vă. Claudiu. Evnoicus. Bucură-te. că apele cele amare s-au făcut priincioase. numărul Mucenicilor împlinindu-se după râduiala de sus hotărâtă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. văzând lumina şi uitându-se la cer. pentru care să cântăm SfinŃilor acestea: BucuraŃi-vă. Candidus. cu jale mare îl imbărbăta. Smaragdus. BucuraŃi-vă. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al-9-lea În acea vreme mai marele temniŃei. Bucură-te. că dorinŃa barbarilor a rămas ruşinată. Bucură-te. maica unuia din SfinŃi ce se numea Meliton şi era tânăr foarte. pogorându-se spre SfinŃi şi înŃelegând ca a patruzecea lipsea pentru acel ce se îndoise. BucuraŃi-vă. că Soarele dreptăŃii v-a strălucit vouă. că lepra păcatelor s-a curăŃit de pe voi. că v-aŃi izbăvit de iarna suferinŃei. au întrebat pe ostaşi pricina şi ei le-au povestit ceea ce urmase după lumină.

înŃeleptule. Că. Bucură-te. apărătorule. cuviosule. Bucură-te. Ioane. Gorgonius. Bucură-te. Valeriu. Bucură-te. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 11-lea Când Mucenicii erau chinuiŃi de ostaşi. ca nişte lumini strălucind. Bucură-te. de vrajmaşi risipitor. stegarul credinŃei. oasele lor au rămas nevătămate. Bucură-te. lauda Armeniei. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 12-lea Şi după ce s-au săvârşit SfinŃii. de unde i-au scos şi i-au aşezat la locuri de cinste. ridicându-l pe umerii ei. Chiril. Bucură-te. la mijlocul nopŃii. Xanthius. Sisinnius. cursa s-a sfărâmat şi noi ne-am izbăvit. Gaius. fără de răutate. anume Petru. Noi însă. Bucură-te. Bucură-te. Chudion. fiul meu cel iubit care astăzi te preaslăveşti. Bucură-te. Leontie. Bucură-te. Bucură-te. Lisimah. iubitorule de cinste. primitorule de străini. îndreptătorule. Ilie. a treia zi s-au arătat episcopului Armeniei. Şi în apă aruncându-i. Bucură-te. Bucură-te. mângâietorule. cu Tezviteanul petrecătorule. ca dimpreună să se topească trupurile lor. Sacerdon. mult răbdătorule. nici apele n-au putut mistui Sfintele Moaşte ale Mucenicilor. maica sa. făcătorule de minuni. acel mai tânăr. Acacius. de Dumnezeu iubite. Meletie. Atanasie. slăvindu-i. Bucură-te. BucuraŃi-vă. BucuraŃi-vă. Philoctemon. stele neapuse ale Armeniei. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Teofil. Aggias. voind încă să-l mai muncească. 169 . l-a dus la ceilalŃi. Bucură-te. spre a nu rămâne creştinilor nici o nădejde de mângâiere. dulceaŃa preoŃilor. dând încă semne de viaŃă. bucuria celor întristaŃi. Bucură-te. mângâierea bolnavilor. Bucură-te. ajutorul nostru este întru numele Domnului. învăŃătorule. Flaviu. Bucură-te. Nicolae. mândria împărăŃilor. Bucură-te. cântăm acestea: Bucură-te. preaminunate. neştiind ce va urma. Bucură-te. preafericitule. însă. tiranii au poruncit să nu-l ducă la ardere. cel milostiv. cel cu nume mare. Aelian. preafericitule. Severian. şi aşa grăind şi-au dat sufletul în mâinile lui Hristos cântând: Aliluia! Icosul al 11-lea Dar după ce s-au săvârşit din viaŃă ca nişte jertfe ale lui Hristos. Meliton. cântând: Bucură-te. arzând lemnele. cel viteaz. Bucură-te. însă pe drum şi-a dat sufletul cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea Nici focul. Agalae. voievozii întunericului au poruncit slugilor să pună trupurile SfinŃilor în căruŃe şi să le ducă la ardere. Bucură-te. Ecdicius. gura lor nu înceta a rosti rugăciunea aceasta: Sufletul nostru ca o pasăre s-a izbăvit din cursa vânătorilor. Bucură-te. Bucură-te. alesul lui Dumnezeu. Domitian. Eutihie. Alexandru. crini neveştejiŃi ai Sevastiei.

Bucură-te. că prin ale Lui învăŃături ai aflat mântuirea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. visteria lui Hristos cea nedeşartă. că prîntr-Însul Ńi s-au deschis uşile Raiului. Bucură-te. Bucură-te. grăbeşte de întăreşte credinŃa noastră cu ajutorul tău cel Sfânt. Că vrednici sunt a ne izbăvi de toată primejdia prin rugăciuni către Dumnezeu şi să cântăm: Bucură-te. Mucenicilor patruzeci. BucuraŃi-vă. Bucură-te. Bucură-te. ceata prealuminată a Mucenicilor! 170 . veniŃi să praznuim cu dragoste pomenirea lor. că aŃi sporit gloria creştinească. de boli. că numele voastre s-au scris în ceruri. BucuraŃi-vă. cu milă dumnezeiască. în ispite fără preget neaplecată. că ai dobândit viaŃa cea nemuritoare. în suferinŃă cu totul nestrămutată. că ai defăimat făgăduinŃele barbarilor. în lupte desăvârşit neruşinată. BucuraŃi-vă. oastea cea biruitoare. cântau: pe Domnul lucrurile laudaŃi-L şi preaînălŃaŃi-L întru toŃi vecii! Pentru aceasta şi noi cântăm aşa: Bucură-te. ceata prealuminată a Mucenicilor! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de primejdii şi de alte răutăŃi. ca şi tinerii evrei care oarecând văpaia focului privind. de trei ori fericită şi preanevinovată ceată a Mucenicilor! Ńie ne rugăm. Bucură-te. că aŃi surpat puterea idolească. BucuraŃi-vă. odraslele nemuritoare. BucuraŃi-vă. că suferind răbdaŃi asprimea gerului. că v-aŃi încununat prin îngeri. ceata prealuminată a Mucenicilor! Şi Condacul întâi Apărătoarei întruniri pentru credinŃă. în biruinŃă multora neasemănată. turmă a adevăratului Păstor. ca printr-însa să dobândim cele de folos.BucuraŃi-vă. care în iezerul Sevastiei s-au aruncat de inchinătorii la idoli. că în chinuri ai stat neîntristata. Bucură-te. ferindu-ne de dureri. ca împreună cu tine să cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Îngerii din cer cu cununi de cinste s-au arătat sufletelor voastre cele neveştejite de durerea trupului. că te-ai lepădat de cinstea celor necredincioşi.

şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina. Bucură-te. şi pe noi credincioşii. că poŃi să ne scapi de ispita diavolească. că toate acestea mai apoi de ocară le-ai făcut.ACATISTUL SFÂNTULUI SFINłITULUI MUCENIC CIPRIAN Cel ce mai înainte a fost vrăjitor. din spinii înşeăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă. apoi s-a arătat Arhiereu slăvit prin cinstita fecioară Iustina 2 octombrie După obişnuitul început. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Cela ce mai înainte ai fost învăŃător răutăŃii. Bucură-te. Bucură-te. că din pruncie slujirii idoleşti ai fost închinat. cel ce ai înfrânt slujirea idolească. şi ca un păstor înŃelept. cel ce diavoleşti meşteşuguri şi vrăjitorii ai cunoscut. Sfinte. pururea slăvite! Icosul 1 Minunată s-a arătat viaŃa ta. cu credinŃă cântăm Ńie: Bucură-te. că ai vădit înşeăciunea diavolească. de care taină şi pronie dumnezeiască minunându-ne. cel ce şi în păgâneasca cunoştiinŃă te-ai arătat iscusit. că de cunoştinŃa adevărului ai râvnit. Ńi-a descoperit Ńie printr-o fecioară curată pe Hristos-singurAdevărul. Bucură-te. dar cunoscând Domnul râvna ta după cunoaşterea cea adevărată. Bucură-te. Bucură-te. 171 . întăreşte-ne ca să-Ńi cântăm Ńie: Bucură-te. sfinŃite mucenice Cipriane. neai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de razele minunilor tale.

Bucură-te. căci întorcându-te. Bucură-te. învăŃându-se a slăvi pe Dumnezeu şi a-I cânta Lui: ALILUIA! Icosul al 3-lea Ca într-un pământ bun căzând sămânŃa propovăduirii lui Hristos în inima Iustinei a adus mult rod. că şi azi daŃi lumină celor îndoielnici. că şi azi eşti pildă vie celor rătăciŃi. ai răscumpărat vremea. că o aperi pe Ea de dosădire. că Domnui te-a cunoscut pe tine a fi vas ales. Sfinte. îŃi cântăm: Bucură-te. celui ce te-ai învrednicit a o dobândi. că păzeşti Biserica oilor cuvântătoare de rătăcire. că ne izbăveşti de rătăcirile eretice. printr-o fecioară curată Ńi-a rânduit întoarcerea. că la voi aleargă cei ce în credinŃă se arată şovăielnici. că aşa ai cunoscut a Sa milostivire. Ńie. Bucură-te. că Iustina întâi pe părinŃii săi de la păgâneasca slujire i-a întors. Bucură-te. tămăduitorule al celor ce caută sprijinul tău. că mai întâi Iustina. Bucură-te. că rugăciunile tale de tot răul ne scapă. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. că Dumnezeu te-a întors de la păgâneasca slujire. sfinŃite mucenice Cipriane. Bucură-te. multe pagube şi răutăŃi ai săvârşit la început. pe care lucru minunat văzându-l ne uimim. şi cântăm Ńie. Bucură-te. şi învăŃându-i să cânte lui Dumnezeu: ALILUIA! Icosul al 2-lea Cartagina. în post şi în înfrânare. de la păgânătate a venit la creştineasca credinŃă. ajutorul celor înviforaŃi. Bucură-te. Bucură-te. izbăvitorute de vrăjmaşul cel rău. pe care milostivire slăvindu-o. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi înŃelegând în ce chip tainic orânduieşte Dumnezeu întoarcerea celor aleşi ai Săi la lumină. nu la a Sa zidire. 172 . Bucură-te. celui ce îndelungă vreme Ńi s-a pregatit carare: Bucură-te. că printr-însa Ńi s-a pregatit cărarea întoarcerii la Hristos. şi împreună cu Iustina roagă-te pentru noi. că lumina ta tuturor o împarŃi. aflând taina întrupării lui Hristos şi Sfânta Sa învăŃătură. pe calea Domnului a purces. că luminezi calea celor de eresuri orbiŃi. dar Domnul cu negraita milostivirea Sa cea nebiruită de păcatele omeneşti. pururea slăvite! Condacul al 3-lea În chip minunat Ńi-a rânduit Dumnezeu întoarcerea de la slujirea păgânească. îŃi aducem noi. că mai întâi a ales o fecioară curată cu numele Iustina care. slujindu-I Lui în rugăciune. că Lui în post şi multă rugăciune I-a slujit. Antiohia şi Egiptul te-au hrănit din pruncie cu cunoştinŃa diavolească şi cu spurcata învăŃătură a slujirii idoleşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ne-a învăŃat a ne închina Ziditorului. Bucură-te. Bucură-te. căci aceasta împreună cu părinŃii săi a venit la Hristos. că sufletul ei s-a arătat pământ cu multă rodire. că Iustina Mireasa aleasă a lui Hristos s-a dovedit. pururea slăvite! Condacul al 2-lea Cu meşteşugurile vrăjilor tale. Bucură-te. îŃi cântăm Ńie cu umilinŃă. prin propovăduirea diaconului Prailie. Bucură-te. închinătorii lui Hristos. că ne arăŃi calea spre adevăr. sfinŃite mucenice Cipriane. Bucură-te. dar apoi la cunoştinŃa adevărului venind. fecioara cea curată. pe mulŃi la Dumnezeu i-ai întors. aducând din rătăcire pe mulŃi la Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de care negrăită înŃelepciune. Cipriane. căci pe mulŃi începuse a-i întoarce de la păgâneasca slujire. Bucură-te. spre ajutor s-a făcut. Bucură-te. statornică buna sa râvnă a arătat-o. dar întărindu-se cu semnul Crucii Sfinte şi cu puterea rugăciunii. Bucură-te. că prin Aglaid Scolasticul. că s-a frânt boldul satanei prin Cinstita Cruce. că nimic nu au izbutit cursele diavoleşti asupra fecioarei celei curate. de tot răul a fost păzită. că întristarea aceasta spre bucurie s-a arătat roditoare. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. noi minunându-ne. că prin rugăciunile voastre ne izbăvim din nevoi. Bucură-te. că aşa orânduieşte Dumnezeu cărările mântuirii. că aşa ai cunoscut amăgirea vrăjitor idoleşti. suntem apăraŃi de multe ispite. sfinŃite mucenice Cipriane. Bucură-te. toată puterea celui rău biruieşti. Bucură-te. prin tânărul Aglaid Scolasticul voind a o vâna pe dânsa spre petrecerea cea în necurăŃie. căci aşa orânduise Dumnezeu taina întoarcerii tale la Hristos. cele pornite împotrivă-i. amar te-ai întristat. vă chemăm în ajutor. Bucură-te. Bucură-te. că ne înveti pe noi a fi tari şi statornici la vremea ispitirii. sfinŃite mucenice Cipriane. pentru care şi noi. a alergat la tine. Bucură-te. a biruit săgeŃile aprinse. că prin tine s-a vădit zădărnicia credinŃelor păgâneşti. Bucură-te. pururea slăvite! Condacul al 4-lea Văzând râvna cea mare a fecioarei către Hristos. cântând lui Dumnezeu: ALILUIA! Icosul al 4-lea Cu multă iscusinŃă a socotit vrăjmaşul neamului omenesc a o abate pe Iustina de la calea mântuirii.Bucură-te. De care lucru aflând. că v-aŃi făcut biruitori asupra tuturor rătăciŃilor. cu rugăciunile tale. pururea slăvite! Condacul al 5-lea Neputând Aglaid nici cu ademeniri viclene şi nici cu sila a o atrage pe fecioară de la păzirea curăŃeniei sale. că şi nouă credinŃa Iustinei spre pildă ne stă înainte. Cipriane. şi ale noastre rugăciuni fă-le înaintea Domnului bine primite. şi cursă înşelătoare cu meşteşug întinse ei. că fecioara de uneltiri viclene nu s-a arătat ispitită. dar nu a priceput vicleanul că astfel lucra întoarcerea spre mântuire şi spre dumnezeiasca slujire încă şi a altor vase ale lui Dumnezeu. Cipriane prea slăvite. că prin darul cerescului ei Mire. Bucură-te. Bucură-te. prin rugăciune zdrobea puterea diavolului. ca să o pleci pe ea spre dorirea cea aprinsă. întărită fiind de puterea lui Hristos. păzita a fost de toată spurcăciunea. cântare aducem Lui: ALILUIA! Icosul al 5-lea Cu necurata putere a vrăjilor tale ai încercat atunci. că prin ale voastre rugăciuni. Bucură-te. dar ea întărindu-se cu Semnul Crucii. că pilda ei trebuie să ne stea înainte. că s-a păzit curăŃia neprihănitei fecioare. că acum. Bucură-te. şi s-a tulburat sufletul curat al fecioarei de războiul pe care diavolul îl ridicăse asupra ei. că meşteşugitele curse nu au înşelat-o. Sfinte ca ai preŃuit curăŃenia ei cuminte. care pe atunci erai cunoscut ca jertfitor idolesc şi mare vrăjitor şi fermecător. că mieluşeaua lui Hristos. uimiŃi de înŃeleptele orânduiri ale lui Dumnezeu. că şi azi rugăciunea ta biruinŃă împotriva diavolului aduce. urâtorul de bine şi al oamenilor. Bucură-te. spre necurăŃia lui Aglaid. Sfinte. dar noi cântăm Ńie: Bucură-te. grăim Ńie: Bucură-te. a pornit asupră-i cumplit război al răutăŃii. că şi Ńie însuŃi. buna ta râvnă trebuia să se arate. 173 . Dar. Bucură-te. că pe voi sfinŃilor Ciprian şi Iustina. Bucură-te. a ispiti curăŃia fecioarei Iustina.

Bucură-te. că şi azi farmece şi descântece ca spurcate vrăjitorii le vădeşti. îndelung iubitorul de oameni Dumnezeu a răbdat. Bucură-te. Bucură-te. ne aduci la liman liniştit. ce ai înfruntat marea cea înfiorată. Bucură-te. că statornicia ta în rău. că prin aceasta credinŃa nostră e întărită. că şi pe noi. toŃi să-L lăudăm pe El. ca văzând minunea. Bucură-te. Iară el. de care bucurându-ne îŃi cântăm: Bucură-te. statornic te-ai arătat. Bucură-te. Adevărul şi ViaŃa ai aflat. ca şi oarecând Pavel. cu haină aspră îmbrăcându-se. că prin stăruinŃa ta în prigonire. uneltind cu vicleşug ca şi oarecând pe Eva să o amăgească. Bucură-te. Bucură-te. că mai înainte a cunoscut Domnul că vei fi statornic şi în credinŃă. îi luminezi. că astăzi dracii de frica ta tresaltă. că ai înfrânt puterea cu care ei odinioară te-au supus. Dar acest chip de ademenire înŃelegându-l Iustina. Bucură-te. pururea slăvite! 174 . Bucură-te. pururea slăvite! Condacul al-6-lea Vazând biruindu-se meşteşugirea vrăjilor tale cu puterea Crucii Ńi-ai înnoit atacurile împotriva fecioarei Iustina. căci aşa a voit Domnul ca să se vădească marea neputinŃă şi înşelăciunea uneltirilor diavoleşti. Bucură-te. ca un far în furtună Ńi-a fost arătată. că pe mulŃi să smulgi. dar apoi mintea ta cea doritoare de desăvârşita cunoaştere a început să se lumineze prin cunoştinŃa Adevărului. Iustina a biruit atacurile pe care mai vârtos diavolul le pornise împotriva ei. Bucură-te. că şi pe cei ce sunt întru întunericul rătăcirii. ai voit să afli cu ce putere îl biruieşte ea. Bucură-te. căci ca şi Pavel ai vădit că cele rele le lucrai doar din neştiinŃă. şi ne întoarce pe noi din orice rătăcire. că fecioara nu s-a amăgit de duhul înşeăciunii. că prin ea Calea. sfinŃite mucenice Cipriane. că prin fecioara cea curată Hristos te-a luminat. Bucură-te. căci foc ce-l arde şi departe îl goneşte ea este împotrivă-i. vas primitor de adevărata lumină. pe care le credeai neînvinse încă din pruncia ta. a biruit uneltirile lui. Bucură-te. sub chipul unei femei venind. o Sfinte. pururea slăvite! Condacul al-7-lea Aflând că prin acea vicleană uneltire nimic nu a sporit diavolul împotriva curăŃiei Iustinei. zdrobind toate meşteşugurile lor şi Ńi s-a adeverit că nu poate diavolul nici a privi spre semnul Crucii. şi să se arate puterea Numelui lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce din pruncie ai dorit cunoaşterea cea adevărată. că lumea de uneltirile diavoleşti e păzită. îŃi cântăm Ńie. cântând: ALILUIA! Icosul al-6-lea Smerindu-şi trupul sau cu postul şi rugăciunea. că acum în lumina cerească te desfătezi. Bucură-te. corabie. pentru care noi grăim: Bucură-te. o. păcătoşii. sfinŃite mucenice Cipriane. Cipriane. sfinŃite mucenice Cipriane. căutând prin tine mântuire. Cipriane a înŃelege puterea cu care se înarmează toŃi închinătorii Crucii când aduc ei cântarea de laudă: ALILUIA! Icosul al-7-lea Scârbit ai fost mai întâi. cu amăgitoare vorbe încerca să o ispitească ca şi cum ar fi voit să urmeze vieŃii şi curăŃiei ei. că lumina lui Hristos. Bucură-te. astfel ai început.Bucură-te. Bucură-te. că stăruind în prigonirea fecioarei ai vădit puterea rugii. că ai venit la cunoştinŃa adevărului printr-o fecioară creştină. Bucură-te. când ai văzut că puterea vrăjilor diavoleşti. din al patimilor noian ai izbutit. Bucură-te. este biruită de o fecioară neputincioasă cu firea.

o. că şi azi credinŃele rătăcite din lume izgoneşti. că Iustina s-a dovedit slujirii lui Hristos vas plecat. iar tu. ai căutat a o supune pe dânsa prin ispitirile durerii pornind asupră-i. că nici iscoadele cele rele la rău nu au înduplecat-o. Bucură-te. încât mulŃi cetăŃeni au mers la Iustina voind a o sili pe ea să nu se mai împotrivească lui Aglaid. pururea slăvite! 175 . dar ea nu prin însoŃire necurată. Bucură-te. Bucură-te. ai încercat nenumărate alte chipuri de asemănare ca să-l poŃi face pe Aglaid sau pe tine însuŃi să vă puteŃi apropia de casa Iustinei. acesta crezând că nălucirea e adevărată a strigat-o pe nume. că încrederea în puterea vrăjilor tale Ńi s-a destrămat. spunându-Ńi cele petrecute. Bucură-te. Bucură-te. ci prin curate şi fierbinŃi rugăciuni. şi ne dă biruinŃă împotriva diavolului. că ne întăreşti pe noi a rămâne în credinŃă statornici şi neclintiŃi. celor ce chemăm numele tău. că puterea nebiruită a lui Hristos şi al Crucii Sale s-a arătat. sfinŃite mucenice Cipriane. a izbăvit pe toŃi de tot răul. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi cursele lui Veliar sfărâmă-le şi fă-ni-le nouă arătate. batjocorind meşteşugurile vrăjitoreşti. Bucură-te. Şi pentru toate proslăvea pe Dumnezeu cântându-I: ALILUIA! Icosul al-9-lea Dar nu numai asupra ei. pururea slăvite! Condacul al-9-lea Neizbutind nimic împotriva credinŃei celei neclintite a Iustinei şi a curăŃiei ei prin încercarea de a o arunca în prapastia iubirii de plăceri trupeşti. Bucură-te. că întreaga cetate a luat printr-însa izbăvire. Dar fiind voi cu cuget necurat nimic nu aŃi izbutit. şi împreună cu fecioara cea curată scapă-ne de ispitele cele neaşteptate. ca şi oarecând asupra lui Iov. şi ne înarmează pe noi prin credinŃă împotriva celui rău. căci Însuşi Mirele Cel Ceresc păzea curăŃia prea înŃeleptei fecioare. fiindcă se vedea zadarnicia şi amăgirea vrăjilor tale. că aşa a binevoit Dumnezeu prin minunata fecioară a-Ńi lucra mântuirea. Bucură-te. Cipriane. Bucură-te. că mulŃi au venit atunci la credinŃă. Bucură-te. ci şi asupra rudeniilor ei şi a toată cetatea slobozind blestemul. Bucură-te. Bucură-te. prin minunata ei tămăduire. pentru aceea cu toŃi văzând minunea lăudăm pe Dumnezeu şi cântăm Ńie: Bucură-te. pentru care noi cu umilinŃă cântăm: Bucură-te. dar ea neîncetat rugându-se ca şi David graia: Nu voi muri. Astfel s-a prefăcut luând chipul Iustinei şi a intrat la Aglaid. că nu ai amăgit-o nicidecum pe fecioara cea curată. Bucură-te. din mânia cea neîmblânzită şi din ruşinea cea multă ce Ńi se făcuse. că pentru a doua oară ai fost puternic cutremurat. pentru a izbăvi cetatea de mulŃimea vrăjilor tale. că mulŃi din aceia au cunoscut pe Hristos. Cipriane. Bucură-te. Şi noi înspăimântaŃi fiind. cântăm lui Dumnezeu Celui ce a dat o aşa putere oamenilor bineplăcuŃi Lui: ALILUIA! Icosul al-8-lea Cu spaimă cumplită a alergat Aglaid la tine. vătămare. Bucură-te. dar minune: numai la auzul numelui fecioarei nălucirea s-a risipit. că mai întâi puterea diavolului a fi neputincioasă s-a dovedit. Bucură-te. mulŃime de nenorociri. nouă. ai adus. Bucură-te. că tu însuŃi ai fost zdruncinat în întrega ta fiinŃă.Condacul al-8-lea Voind să te amăgească diavolul cu uneltirile lui a iscodit altă înşelăciune şi mai vicleană ca să vă ameŃească pe toŃi. că prin statornica Iustina multe taine s-au vădit. sfinŃite mucenice Cipriane. că ne înveŃi pe noi a răbda îndelung când suntem ispitiŃi. Bucură-te. ci vie voi fi şi voi povesti lucrurile Domnului. ruşinat. că ai cunoscut cum întăreşte Dumnezeu pe SfinŃii Săi în chip minunat.

Bucură-te. că întru Numele Lui ai zdrobit pe diavolul ce se pornise împotiva ta mai vârtos. dorind să răscumperi vremea petrecută în spurcata slujire idolească şi totdeauna plângând pentru faptele cele rele de mai înainte. Şi precum te-ai arătat odinioară grabnic la rău. Bucură-te. prin care se împotrivea Iustina şi. ca la un adevărat păstor. că spre spurcata însoŃire n-ai putut să o pleci. Bucură-te. că şi prin tine a sporit Biserica cea biruitoare. Bucură-te. acum împreună cu ea petreci. că aşa te-ai arătat Arhiereu prea sfinŃit. ci ai păşit din treaptă în treaptă până la cinstea de Episcop. că în Lumina lui Hristos. cerându-i lui să te unească prin Botez cu Dumnezeul Iustinei şi având tu inimă înfrântă şi cu multă plângere pentru toate relele ce le-ai făptuit în viaŃa ta de până atunci. cutremuraŃi fiind. Bucură-te. Bucură-te. Cipriane. Drept aceea ai mers din putere în putere şi din bunătate în bunătate. pe calea cea strâmtă şi anevoioasă. că aşa răsplăteşte Dumnezeu inima curată. te-ai dovedit apoi apring râvnitor şi slujitor vrednic al Dumnezeului Celui adevărat. pururea slăvite! Condacul al 11-lea Arzându-Ńi toate cărŃile tale cele vrăjitoreşti înaintea credincioşilor. 176 . şi fii lângă noi mereu în ceasul ispitirii. Bucură-te.Condacul al 10-lea Ruşinat fiind. că te-a câştigat la credinŃă Iustina. sfinŃite mucenice Cipriane. ca să te piardă s-a pornit diavolul cu putere multă. de care lucru prea minunat. Bucură-te. Bucură-te. şi izbăveşte din nevoi pe cei ce iubesc fecioria. Cipriane. că prin fecioara Iustina ai venit la chemarea Numelui lui Hristos. Bucură-te. Iar pe fecioara Iustina. cu multă dorire. tu. cântăm Ńie: Bucură-te. încât degrab te-ai învrednicit a primi nu numai Botezul. chemând numele lui Hristos ai biruit puterea diavolului. Bucură-te. neavând tu nici un ajutor de la nimeni să te izbăvească. Bucură-te. păstorind cu râvnă turma lui Hristos. diaconiŃă şi egumenă într-o mănăstire de fecioare ai făcut-o. Ńi-ai venit întru simŃire şi întru cunoştinŃa Adevărului şi ai început a dosădi pe draci. căci a cunoscut Episcopul buna ta râvnire. de înfrângerea ce ai suferit-o printr-o tânară fecioară. că ni L-ai arătat nouă a fi dar prea luminos. neprididând a-I aduce Lui neîncetat cântarea: ALILUIA! Icosul al 11-lea Cu mare osârdie ai alergat. primit ai fost în turma lui Hristos. că şi noi alergăm la tine. Bucură-te. slăvind pe Dumnezeu şi cântându-I. şi ne învaŃă şi pre noi a păzi curăŃia. Bucură-te. că egumenă şi povăŃuitoare şi altor fecioare ai dat-o. acum şi pe tine. Ńi-ai adus aminte de semnul Crucii. că aşa miluieşte Dumnezeu pe cei ce îndelungi ispitiri suferă. ai alergat la Episcopul creştinesc. cel mult învăŃat şi iscusit foarte în lucruri vrăjitoreşti şi înştiinŃându-te că toate meşteşugurile viclene cu puterea Crucii şi cu numele lui Hristos au fost biruite. cea curată ca o floare. că a cunoscut Dumnezeu râvna ta după cunoştinŃa cea adevărată. slujitorul idoleştii închinări şi al diavoleştilor meşteşuguri vrăjitoreşti. că ai aflat Lumina cea adevărată. Cipriane. Bucură-te. împreună cu fecioara cea curată. că ai păstorit turma lui Hristos cu multă râvnă şi silire. Bucură-te. după ce ai aflat că Hristos este calea cea adevărată. încercând să te ucidă şi. Bucură-te. Bucură-te. şi ne povăŃuieşte pe noi pe calea mântuirii. că şi pe Iustina vrednica diaconiŃă slujirii lui Hristos ai înălŃat-o. Bucură-te. Pe care cinstită înălŃare văzând-o cu bucurie cântăm Ńie: Bucură-te. şi ne întăreşte şi pe noi în chemarea Numelui lui Hristos. Bucură-te. Cipriane. Lui: ALILUIA! Icosul al 10-lea Văzând ca te-ai trezit din somnul şi întunericul neştiintei şi cu mânie sfântă îl ocărăşti. Bucură-te.

Bucură-te. a mărturisit şi el pe Hristos. şi te roagă pentru noi împreună cu Sfânta Iustina şi Sfântul Teoctist. cel ce şi în păgâneasca cunoştiinŃă te-ai arătat iscusit. că din pruncie slujirii idoleşti ai fost închinat. pentru toŃi mijlocind iertare de greşeale şi izbăvire de toate cursele şi ispitirile diavoleşti. că ai vădit înşeăciunea diavolească. că râuri de daruri se revarsă celor ce te cinstesc. de care taină şi pronie dumnezeiască minunându-ne. cântarea îngerească: ALILUIA! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Minunată s-a arătat viaŃa ta. Ńi-a descoperit Ńie printr-o fecioară curată pe Hristos-singurAdevărul. împreună cu Sfânta muceniŃă Iustina şi Sfântul mucenic Teoctist. Bucură-te. Iara voi. Bucură-te. că toate acestea mai apoi de ocară le-ai făcut. 177 . pururea slăvite! Condacul al 12-lea Prin râvna ta şi a fecioarelor cele curate povăŃuite de înteleapta Iustina se deşerta slujirea idolească. Bucură-te. venind la creştineasca închinare a lui Hristos. şi primeşte de la noi jertfă de laudă acest smerit acatist. Bucură-te. că de vicleanul ighemon n-aŃi fost amăgiŃi. că astfel de cununa muceniceasca aŃi fost învredniciŃi. nevoitorule prea tare. că te-ai învrednicit a fi al turmei lui Hristos păstor nebiruit.Bucură-te. Bucură-te. că şi Iustina fecioara. Prea SfinŃite Cipriane. Bucură-te. Bucură-te. în vecii nesfârşiŃi. pururea slăvite! Condacul al 13-lea O. igheonul a poruncit să vă ucidă pe voi prin tăiere de sabie. Bucură-te. Însă nu ştia pierzătorul că o şi mai mare şi nepieritoare slavă îŃi pregătea şi sălăşluire cu cetele SfinŃilor. cel ce ai înfrânt slujirea idolească. că v-aŃi arătat mărturisitori ai lui Hristos neclintiŃi. sfinŃite mucenice Cipriane. Bucură-te. ca mântuindune să-I cântăm împreună cu tine. Ierarhul cel cinstit al lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. sfinŃite mucenice Cipriane. îmblânzeşte pe Stăpânul Hristos. Bucură-te. ca împreună cu ei pururea să cânŃi lui Dumnezeu cântarea: ALILUIA! Icosul al 12-lea Neştiind pierzătorul în ce chip să te piardă. Bucură-te. că de cunoştinŃa adevărului ai râvnit. că ne izbăveşti de rătăcirile eretice. şi că pe mulŃi depărtezi de la spurcata slujire la idoli. Bucură-te. Bucură-te. toate răbdându-le şi neplecându-vă la închinarea idolească. cel ce diavoleşti meşteşuguri şi vrăjitorii ai cunoscut. Iar împreună cu voi s-a învrednicit de cununa mucenicească şi evlaviosul creştin Teoctist. că acum prin sfintele tale moaşte multe tămăduiri se dăruiesc. Bucură-te. a îndemnat pe păgâni să te clevetească înaintea ighemonului. iar slava lui Hristos se înmulŃea. Acestea auzind ighemonul şi neputând a te zăticni prin cuvinte meşteşugite. sporind turma lui Hristos. că poŃi să ne scapi de ispita diavolească. că ne arăŃi calea spre adevăr. căci se temea de puterea Crucii. că şi noi cu mare credinŃă la tine năzuim. că prin ale tale sfinte moaşte ajutor şi mântuire nădăjduim. Bucură-te. care văzând moartea voastră cea nevinovată. te-a dat la muncire cumplită împreună cu fecioara Iustina. cu credinŃă cântăm Ńie: Bucură-te. nevoindu-se alături de tine s-a sfinŃit. scrâşnea împotrivă-Ńi voind cu orice chip să te piardă. O viaŃă ca aceasta a ta şi sârguinŃa cea pentru slujirea lui Hristos şi pentru mângâierea sufletelor omeneşti văzând-o diavolul. roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru cei ce pururea te cinstesc şi cu cântări măresc sfântă pomenirea ta şi cu rugăciunile tale. dar cunoscând Domnul râvna ta după cunoaşterea cea adevărată. Bucură-te. Pentru aceea laude ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. Sfinte. că ai părăsit păgâneasca închinare şi slujire idolească.

vrăjitoriei şi fermecătoriei de la robul Tău (numele). lucrările magiei. nenorocirea. de animal. sau cu al peştilor. Dumnezeul nostru. din morminte. Creatorule şi Chivernisitorule a toate. sau gheare de pasăre. copacii şi viile să-şi dea deplin rodul lor. Împăratul ÎmpăraŃilor şi Domnul domnilor. şi de toate rătăcirile şi greşalele. de vrăji şi de toate lucrările sataniceşti şi de toate legăturile lui. şi te-ai arătat Arhiereu prin cinstita fecioară Iustina. sau prin şerpi (vii sau morŃi). sfărâmă şi distruge. ale farmecelor şi ale puterilor potrivnice.Bucură-te. depărtează demonii şi stinge viclenia lor de la robii Tăi. auzi-mă pe mine nevrednicul slujitorul Tău şi dezleagă pe robul Tău (numele) de toate legăturile satanei şi dacă este legat în cer. sau prin pământul morŃilor. 178 . sau pe pământ. femeile să fie dezlegate şi eliberate de nerodirea pântecelui. revarsă ploaie la bună vreme peste tot pământul şi fă-l să-şi dea roadele lui. cruzimea. a smeritului şi nevrednicului robului Tău. nedreptatea. Stăpâne a toate. Tu Cel ce dai dezlegare de magie. prostia. şi pe noi credincioşii. Care cunoşti şi ştii toate. ne-ai umplut cu miresmele tămăduirilor şi de razele minunilor tale. Dumnezeul nostru. farmecele. ştiute şi neştiute. Tu Doamne. pentru sfânt numele Tău. şi distruge toată lucrarea vicleană prin pomenirea Prea Sfântului Tău nume. pentru rugăciunea mea. nemilostivirea. întăreşte-ne ca să-Ńi cântăm Ńie: Bucură-te. din mare. de toată boala şi de tot blestemul. Bucură-te. distruge şi depărtează pentru totdeauna toate lucrările magiei. Bucură-te. Doamne. sau dacă din altă parte au venit. Aşa. mândria. Împiedică Tu. sau cu piatra. pururea slăvite! Şi Condacul întâi Cela ce mai înainte ai fost învăŃător răutăŃii. Zdrobeşte cu însemnarea cinstitei şi de viaŃă făcătoarei Cruci toate puterile potrivnicilor. auzi-mă pe mine păcătosul slujitorul Tău şi pe robul Tău cu toŃi ai casei lui. sau cu lemn. iar pe robul Tău (numele) păzeşte-l cu toŃi ai casei lui de toate uneltirile diavoleşti. sfinŃite mucenice Cipriane. Sfânt şi slăvit eşti. sau din orice alt loc. că rugăciunile tale de tot răul ne scapă. acum. neînŃelepciunea. lenea. cu puterea Ta cea mare. sau cu al păsărilor. lacomia. şi dezleagă-i de demonul de amiază. Doamne Dumnezeul părinŃilor noştri toată lucrarea satanei. invidia. Tu Cel ce locuieşti în lumina cea nepătrunsă şi neapropiată. de toată mânia. sau dacă a venit prin străpungere de ace. pururea slăvite! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE care se zice doar de PREOłI: Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase. Doamne. neputinŃa. Pustieşte. sau cu sânge de om. Doamne. şi ca un păstor înŃelept. din spinii înşeăciunii ai înflorit ca o floare prea frumoasă. trufia. sau cu piele de animale necuvântătoare. Amin. sfinŃite mucenice Cipriane. Bucură-te. sau cu fier. dezleagă şi toată zidirea de toate legăturile diavoleşti. sau dacă a venit prin unghii de om. Aşa. din fântâni. Şi dezleagă pe robul Tău (numele) împreună cu toate ale casei lui de toate legăturile satanei. dezleagă. sau cu scriere. sau prin necurăŃie. de farmece. sau în alt chip s-au abătut asupra lui. clevetirea. în ceasul acesta. ajutorul celor înviforaŃi. acestea şi toată lumea mai întâi fiind dezlegate. că lumina ta tuturor o împarŃi. slavă łie. că binecuvântat eşti în veci. dezleagă-le pentru totdeauna. ale magiei.

minunatului mijlocitor.ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN DE KRONSTADT După obişnuitul început. cel ce din pruncie te-ai arătat "ales" de Dumnezeu. cel ce din pruncie de părinŃii tăi ai fost învăŃat cu frica de Dumnezeu. multor bolnavi tămăduire de la Dumnezeu dobândind. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Celui ales între preoŃi. că cu nimic l-ai întristat. că nevăzutul tău păzitor Ńi s-a arătat. cel ce din tinereŃe te-ai arătat "chemat" al binecuvântarii Lui. întotdeauna nevăzut stă şi păzeşte de toate relele. încă de şase ani fiind. dar. pentru că ai îndrăzneală către Domnul. celui ce s-a arătat împăraŃilor iubitor şi întristaŃilor mângâietor. să-i aducem laudă ca unui apărător şi grabnic ajutător. Bucură-te. părinte. pe noi. cel ce pe îngerul tău din tinereŃe l-ai veselit cu bunele deprinderi. Bucură-te. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Icosul 1 Pe îngerul tău păzitor. că acela întotdeauna a te păzi Ńi-a făgăduit. 179 . cei care-Ńi cântăm Ńie: Bucură-te. Bucură-te. Ioane. dumnezeiescului Ioan. Prin aceasta din tinereŃe ales de Dumnezeu pe tine ştiindu-te. Ioane. de toate necazurile ne izbăveşte. Bucură-te. Tu. Bucură-te. el spunându-Ńi Ńie că. strigăm către tine: Bucură-te. în lumină nespusă l-ai văzut. odraslă prea iubită a părinŃilor celor evlavioşi. celui ce a luminat pământul Rusiei şi toată viaŃa sa a dăruit-o slujirii lui Dumnezeu şi a aproapelui îndreptând mulŃimea păcătoşilor spre pocăinŃă. după voinŃa lui Dumnezeu. Bucură-te. păstorului şi învăŃătorului. Bucură-te.

şi rânduiala postului cu stricteŃe păzind-o. că datorită bunei tale vieŃuiri. cel ce ai arătat mare sârguinŃă în această lucrare. Bucură-te. că din tinereŃe peste patimi împărat te-ai arătat. Bucură-te. Bucură-te. prea-puternică mijlocire pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. că faŃa ta cu smerenie era împodobită. cel ce ai pătruns cu adevărat înŃelesul acestora. Bucură-te. locuinŃa darurilor cereşti.Bucură-te. nefiind nicidecum atins de ele. Bucură-te. Bucură-te. înŃeleptule ai scăpăt. Bucură-te. că în lume ca o lumină. că acestea şi pe aproapele tău prin fapte l-ai învăŃat. vas ales al harului lui Dumnezeu. Bucură-te. cel ce cu cumpătare din tinereŃe te-ai deprins. Bucură-te. stâlp neclintit al Ńării tale ortodoxe. exemplu viu ai luminat. Bucură-te. din fragedă vârstă umbrit de binecuvântarea lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că de acea înşelăciune ca un vultur. cu smerenie cântăm lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Mintea ta din pruncie în lecturile şi cugetările SfinŃilor Părinti Ńi-ai cufundat-o. Prin aceasta. cel ce în iubirea de înŃelepciune duhovnicească şi firească te-ai arătat desăvârşit. din izvorul Duhului Sfânt. de atunci ai început a învăŃa oamenii să slujească drept Sfintei Treimi şi să-i cânte: Aliluia! Icosul al 3-lea Având iubire dumnezeiasca în inima înŃeleptule Ioane. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 3-lea Puterea darului lui Dumnezeu care pe cele cu lipsă le împlineşte. când de Prea SfinŃitul Hristofor întru preot ai fost hirotonit şi oraşului Kronsdadt ai fost rânduit păstor. Bucură-te. ai biruit toate năvălirile patimilor. că prin înŃelepciunea ta lumea de înşeăciune ai vădit-o. Ioane şi din ele te-ai adăpat cu apa cea vie. cel ce harul Sfântului Botez întreg l-ai păzit. Pentru toate acestea îŃi cântăm Ńie laudă: Bucură-te. Ioane. pe tine. cel ce învăŃăturile Evangheliei şi rânduielile postului cu frică le-ai păzit. cel ce Ńi-a plăcut a citi din scrierile SfinŃilor Părinti. pururi pomenite. că pentru aceasta şi întreaga turma pe care ai păstorit-o ai învăŃat-o a-L iubi pe Dumnezeu. de Dumnezeu înŃelepŃite Ioane. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 2-lea Te vedem. Bucură-te. Pentru aceea. cel ce zilele tinereŃii tale în sărăcie şi înfrânare le-ai petrecut. Ioane. din belsug s-a revărsat peste tine. 180 . roagă-L pe Prea Bunul Dumnezeu să ne facă şi pe noi părtaşi la împărtăşirea aceasta. Ioane. minunat şi luminat învăŃător al Ńărilor din nordul Rusiei. Bucură-te. darul lui Dumnezeu peste tine s-a odihnit. cel ce din pruncie te-ai păzit de patimi. avându-te pe tine pildă demnă de urmat. Bucură-te. cel ce cu toată inima şi cu tot sufletul L-ai iubit pe Dumnezeu. Bucură-te. ca un bărbat desăvârşit ai ieşit să lucrezi Ńarina Domnului prin cuvânt. ca şi cu un plug ai afânat inimile întărite şi îngheŃate ale oamenilor. care în taină te-a condus spre o viaŃă virtuoasă. că tuturor celor ce au venit la tine cu rugăciuni degrabă i-ai ajutat. încălzindu-le cu rugăciunea şi cu iubirea ta şi semănând în ele sămânŃa pocăinŃei sincere şi a credinŃei vii. Bucură-te. slăvitule biruitor asupra păcatului. că pe pământ ai fost cu înŃelepicune cerească dăruit. Bucură-te. cel ce ai izgonit întunericul păcatului din oameni. pe cei ce-Ńi cântăm: Bucură-te. Pentru aceasta te rugăm pe tine. Bucură-te.

celor cuprinşi de întunericul rătăcirii. Prin aceasta avându-te chip de viaŃa plăcută lui Dumnezeu şi ajutor întru toate. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al-6-lea 181 . Bucură-te. Bucură-te. nici mort sau neajuns. neîntârziatule apărător al ortodoxiei şi al obiceiurilor celor bune. Părinte. Bucură-te. că prin tine Tatăl cel ceresc minunat s-a proslavit. Bucură-te. Bucură-te. că cuvântul tău întru adevăr viu şi lucrător s-a arătat. căci cu ele nimeni nu poate intra în Cereasca ÎmpărăŃie. Bucură-te. că te-ai arătat înŃelepŃitor al celor răzvrătiŃi. Bucură-te. că prin tine cei păcătoşi la pocăinŃă se întorc. că în scrierile cele Dumnezeieşti Ńi-ai cufundat mintea. cu mulŃumire Ńie îŃi striga: Bucură-te. Ioane. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. această viaŃă vremelnică nu ai petrecut-o în slujba trupului şi-n lucrarea patimilor. că pe tine în zilele noastre Domnul pământului Rusiei prooroc şi apostol te-ai arătat. Bucură-te. Bucură-te. primind sănătate. că prin tine cei morŃi cu duhul prin credinŃă înviaza. Prin aceasta şi azi reverşi lumină fiilor Rusiei. tămăduire binecuvântată a celor neputincioşi. luminată strălucire a luminii evanghelice în zilele noastre. Bucură-te. că toate faptele tale au fost lumină lumii. ci în curăŃirea sufletului de întunericul păcatului. că prin tine cei ce fără de minte care se râd de cele sfinte ale credinŃei sunt mustraŃi. celor care s-au predat în mâinile necuraŃilor. Bucură-te. luminând întunericul păcatului. că prin tine după măsura credinŃei se dau vindecările. aşa cum şi în viaŃa ta ai ajutat tuturor celor ce cu credinŃă au venit la tine. mângâiere grabnică a celor ce plâng. venindu-şi în sine. auzind de vindecările bolilor şi de sfaturile tale. că prin tine cei căzuŃi în întunericul păcatului se trezesc la pocăinŃă. ca să-şi cunoască rătăcirea lor şi Domnului întru pocăinŃă să-I cânte: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând poporul rus vrednicia ta de învăŃător şi rugăciunea ta cea prea-puternică înaintea lui Dumnezeu. Ioane. că starea ta înaintea Lui este izvor al binecuvântarii. sunt primiŃi de tine ca de un părinte iubitor de fii. ca toŃi cei ajutaŃi de tine să-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind pe apostolul care zice: "locuinŃa noastră este în cer" şi dorind a-l urma. Ioane. noule luminător al lumii. Sfinte Ioane. că cuvântul tău n-a fost nici chimval răsunător. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 4-lea Prin furtuna multor necazuri şi griji lumeşti trecând. Bucură-te. Bucură-te. Ioane. strigăm către tine unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. că în tine dobândind ştiinŃa adevărului ai luat darul vindecării şi al apărării credinŃei. Bucură-te. iar în necazuri mângâiere cerând. cel ce sufletelor întunecate eşti luminare pătrunzătoare. că prin tine cei bolnavi scapă degrabă de bolile lor. Bucură-te.Bucură-te. că prin tine cei ce râd de faptele tale cele minunate. ajutător nemijlocit prin rugăciunile tale către Dumnezeu. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 5-lea Stea luminătoare a pământului rusesc te-ai arătat. că rugăciunile tale sunt puternice înaintea Împăratului milostivirii. Bucură-te. Ioane. Bucură-te. Părinte Ioane. care prin tine se revarsă la toată lumea. Bucură-te. ajută-ne nouă. mulŃime multă din diferite părŃi la tine a alergat. că din ele ai aflat cale dreaptă către ÎmpărăŃia Cerurilor. neînfricat luptător arătându-te.

Şi prin aceasta Ńi-ai atras numele de miluitor fără de arginŃi. Prin aceasta. Bucură-te. Ioane. că te-ai arătat tare povăŃuitor al poporului ortodox. cel ce prin scrierile tale pe mulŃi i-ai înălŃat la iubirea în Hristos. Bucură-te. venind cu grabă de nu se vor pocăi şi de nu vor cânta cu smerenie lui Hristos Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-7-lea Un nou necaz şi mânia lui Dumnezeu am ajuns să suferim nevrând noi să ascultăm de glasul tău cel dumnezeiesc. Dumnezeul nostru. Bucură-te. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al-8-lea 182 . Părinte Ioane. între preoŃi puternic mijlocitor înaintea Aceluia. vestitor nemincinos a mâniei dumnezeieşti asupra celor ce nu se pocăiesc. Părinte Ioane. pururea săvârşind slujbe dumnezeieşti în biserică şi în casele credincioşilor cântări duhovniceşti cântând. Bucură-te. locuitorii mănăstirilor vor fi prigoniŃi. cel ce cu grijă i-ai îndreptat către ascultare şi credincioşie. Bucură-te. cel ce ai învăŃat a nu lua în seama părerile lumii. Bucură-te. va rămâne în veci. Bucură-te. Bucură-te. că pomenirea ta.Propovăduitor al adevărului. Bucură-te. Ioane. Ioane. Bucură-te. Bucură-te. cel ce prin sabia cuvântului lui Dumnezeu şi a rugăciunii ai alungat pe cei potrivnici. că i-ai învăŃat să judece cu nepărtinire poporul. te-a arătat pe tine. toate ale tale în slujirea lui Dumnezeu şi a aproapelui le-ai dat şi jugul preoŃiei luându-l nu ai cunoscut liniştea aici. bisericile se vor închide şi mulŃime de popor creştin va muri cu viaŃă mucenicească". întru pocăinŃă alergăm şi cu umilinŃă strigăm: Roagă pe Stăpânul Hristos să-şi schimbe mânia Sa în milă faŃă de noi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. lucrarea Duhului Dumnezeiesc arătată în inimile oamenilor. Bucură-te. îndreptător adevărat. că ai rămas şi după moarte în inimile credincioşilor. cel ce ai arătat prin cuvântările tale iubirea de oameni a lui Dumnezeu. cel ce te-ai arătat tainic grăitor cu Dumnezeu prin rugăciune. iubitor al ÎmpăraŃilor celor cinstiŃi. izbăveşte de răutatea şi viclenia acelora pe toŃi care-Ńi cântă aşa: Bucură-te. noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al-7-lea Vrând Prea Bunul Dumnezeu să mângâie poporul său cel bine-credincios şi să-i întoarcă pe cei fărădelege de la faptele lor cele rele. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta la tine. cel ce cu rugăciunile tale ai îngrădit tronurile împăraŃilor celor cinstiŃi. drept şi credincios. ca a unui drept propovăduitor. De acestea auzind şi noi. slujitorule credincios al lui Hristos. Bucură-te. păzitor neadormit al casei celei Dumnezeieşti. cel ce ai păzit corabia Bisericii nevătămată de pietrele strâmtorilor. părinte purtător de Dumnezeu fiind. tea arătat pe tine. având îndrăzneală către Domnul. propovăduitor al adevărului înaintea sljitorilor celor înşelători ai vicleanului. vestind mânia lui Dumnezeu asupra pământului Rusiei. că te-ai arătat lor înŃelept sfătuitor. prin care ai spus: "Stăpânirea Ńării se va nimici şi puterea va ajunge în mâinile slugilor satanei. Bucură-te. glasul propovăduitor al pocăinŃei. cel ce ai păzit minunat cucernicia prin curată căsătorie. cel ce pe mulŃi fii duhovniceşti prin pocăinŃă ai născut. Ioane. Bucură-te. strălucind din fecioara Maria şi întunericul închinării la idoli izgonindu-l. Bucură-te. ca pe Iona în Ninive. cei ce-Ńi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. că i-ai învăŃat cum să-şi folosească puterea lor cu dreptate. celor nevoiaşi te-ai arătat ajutător. Bucură-te. slăvim pe Dumnezeu pentru tine cântându-i: Aliluia! Icosul al-6-lea Hristos.

O cale deosebită şi neobişnuită de viaŃă Ńi-ai ales, părinte Ioane, trăind în lume ca şi cum ai fi trăit în cer, în înfrânare şi cucernicie, aducând pururea slavă lui Dumnezeu şi aşa ai fost preŃuit ca mare părinte al Bisericii; pentru aceasta, în ceruri întru veselie cu Hristos petreci şi aduci penru lume rugăciune strigând neîncetat: Aliluia! Icosul al-8-lea Toată lumea ortodoxă te-a cinstit pe tine nu numai în viaŃă, ci şi după înfăŃişarea ta înaintea lui Dumnezeu, Părinte Ioane, pentru că mare îndrăzneală ai înaintea lui Dumnezeu şi te rogi pentru binecuvântarea tuturor celor ce aleargă la tine şi-Ńi cântă aşa: Bucură-te, rod binecuvântat al unui pom bun; Bucură-te, cel ce ai fost născut şi educat de un tată preot şi de o mamă binecuvântată; Bucură-te, că educaŃia pe care ai primit-o a rămas exemplu pentru întregul pământ al Rusiei; Bucură-te, că cetatea Kronstandtului prin slăvirea ta s-a proslăvit; Bucură-te, căci toată Rusia s-a umplut de faptele tale cele bune; Bucură-te, că vestea despre viaŃa ta îmbunătăŃită a ajuns dincolo de hotarele Ńării; Bucură-te, că prin scrierile tale ai făcut cunoscută taina comunicării tale cu Dumnezeu; Bucură-te, că prin aceste scrieri ai strălucit lumina cea duhovnicească în inimile oamenilor; Bucură-te, că în scrierile tale s-a arătat curăŃia sufletului tău; Bucură-te, că prin scrierile tale nu numai poporul rus, ci şi alte popoare şi-au căutat mântuirea; Bucură-te, că prin acestea adevărata credinŃă a strălucit alungând întunericul ereziilor; Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al-9-lea Nici un cuvânt nu este de ajuns spre lauda ta, Părinte Ioane, căci fiind mişcat de Duhul Sfânt din tinereŃe, cu osârdie ai slujit lui Dumnezeu; mai întâi te-ai ostenit mulŃi ani să înveŃi învăŃăturile SfinŃilor Părinti şi apoi i-ai învăŃat să cânte cu înŃelepciune lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-9-lea Oratorul minciunii, Leon cel NeînŃelept şi toate gândurile lui cele rele, prin tine, Părinte Ioane, s-au vădit de răutate întărind tu credinŃa cea ortodoxă prin vestirile tale; pentru aceasta strigăm Ńie: Bucură-te, fluiere insuflat de Dumnezeu; Bucură-te, trâmbiŃă a Duhului, dulce glăsuitoare; Bucură-te, cel ce prin cuvintele şi învăŃăturile tale ai lămurit dogmele credinŃei; Bucură-te, că prin învăŃăturile tale pe cei credincioşi i-ai întărit în ortodoxie; Bucură-te, că prin tine legiunile potrivnicilor au fost învinse; Bucură-te, că prin tine cel apostat şi învăŃăturile lui au fost vădite de înşeăciune; Bucură-te, că învăŃătura păgubitoare a aceluia care spunea că sufletul nu are o existenŃă personală, a fost învinsă; Bucură-te, că prin tine învăŃătura cea adevărată despre nemurirea şi veşnicia sufletului s-au întărit; Bucură-te, izvor de înŃelepciune dumnezeiască; Bucură-te, cucernicule săvârşitor al tainelor celor dumnezeieşti; Bucură-te, povăŃuitor de nădejde spre ÎmpărăŃia Cerurilor; Bucură-te, învăŃătorule al adevăratei căi mântuitoare; Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 10-lea Dorind a-Ńi mântui sufletul, pe mulŃi sfinŃi Ńi i-ai luat în ajutor, Părinte Ioane; având mărturisirea apostolică şi patristică a credinŃei, tăria mucenicilor, pururi petrecând în înfrânare şi smerenie în faptele cele luminate ale cuvioşilor. Prin aceasta cu sfinŃii petreci neîncetat, aduci slavă lui Dumnezeu, pomenindu-ne şi pe noi cei ce-I cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Împăratului celui Ceresc te-ai arătat slujitor credincios şi împăraŃilor celor pământeşti ai fost cinste şi 183

înŃelepciune, Părinte Ioane, ambilor slujind cu dreptate, dând ceea ce este al Cezarului, iar lui Dumnezeu ceea ce este al lui Dumnezeu şi pe toŃi i-ai învăŃat să zică aşa: Bucură-te, robule a lui Dumnezeu bun şi credincios; Bucură-te, slujitor osârdnic al aceluia; Bucură-te, că toate cele rânduite de Dumnezeu cu grijă le-ai împlinit; Bucură-te, iscusitule lucrător al poruncilor lui Dumnezeu; Bucură-te, că pururea aminteai de atotprezenta lui Dumnezeu; Bucură-te, că prin înŃelepciunea ta pe acela pururi l-ai avut în minte; Bucură-te, că pe cinstiŃii ÎmpăraŃi ai Rusiei ca pe nişte slugi ai lui Dumnezeu i-ai cinstit; Bucură-te, că i-ai ajutat mult prin sfaturi şi rugăciuni să conducă poporul cu dreptate; Bucură-te, că i-ai învăŃat să ocrotească poporul şi Biserica; Bucură-te, apărătorule de răscoale şi de răzvrătiŃi; Bucură-te, cel ce şi acum te rogi lui Dumnezeu pentru "ÎmpărăŃia" ortodoxă; Bucură-te, întărire a sceptrurilor ÎmpăraŃilor celor ortodocşi; Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 11-lea Nu este cu putinŃă, prin laudă, a se înfăŃişa mulŃimea îndreptărilor tale prin Dumnezeu săvârşite, prea minunate Părinte Ioane, câte le-ai săvârşit în timpul vieŃii tale, bolile vindecând, demonii izgonind din oameni, tămăduind pe cei stăpâniŃi de patimi, ajutând pe cei săraci şi tuturor după trebuinŃele lor ajutând; pentru aceea toŃi împreună strigă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Purtător de lumină şi clar văzător te-a arătat pe tine Domnul în zilele noastre, prevestind mânia cea viitoare a lui Dumnezeu asupra ÎmpărăŃiei ortodoxe, pentru nepocăinŃa poporului, de aceea ca pe un prooroc al lui Dumnezeu şi cunoscător al destinelor, te mărim pe tine şi întru pocăinŃă îŃi strigăm: Bucură-te, prooroc minunat nemincinos vestitor al celor viitoare; Bucură-te, propovăduitorule al pocăinŃei; Bucură-te, noule prooroc de aceeaşi cinste cu acela; Bucură-te, clar văzătorule al destinelor celor dumnezeieşti; Bucură-te, vestitorule al mâniei celei viitoare asupra celor ce nu se pocăiesc; Bucură-te, glas dulce glăsuitorule al pocăinŃei; Bucură-te, împăciuitorule al inimilor celor tulburate; Bucură-te, puternicule rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi; Bucură-te, păstorule blând al oilor celor cuvântătoare; Bucură-te, cel ce mulŃime de suflete rătăcite ai adus Stăpânului; Bucură-te, că pe mulŃi din temniŃe şi din moarte i-ai scăpăt; Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 12-lea Harul lui Dumnezeu l-ai primit aici prin Sfântul Botez şi prin hirotonia întru preot Părinte Ioane: prin sârguinŃa te-ai făcut multora de folos spre slava Dăruitorului, întru lumina vieŃii tale şi a milosteniilor tale pe care le-ai făcut, s-a proslvit Tatăl ceresc, şi prin mulŃimea laudelor de care te-ai învrednicit, se înalŃă Aceluia măreaŃă cântare: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând viaŃa ta cea din tinereŃe plăcută lui Dumnezeu şi înălŃarea ta cea duhovnicească din putere în putere, mărim sfârşitul tău şi înmormântarea cinstitelor moaşte, care au aflat veşnică odihnă în biserica cea minunată făcută de tine. Credem însă că sufletul se odihneşte în locuinŃele cele prea luminate ale raiului, a căror moşteni ajută-ne să ajungem, pe cei ce-Ńi cântăm Ńie laude ca acestea: Bucură-te, cele ce cursul trecător al vieŃii l-ai petrecut cu dreaptă judecată întru toate pentru Dumnezeu; Bucură-te, păzitorule neînfricat al Ortodoxiei; 184

Bucură-te, că cunoscut ai rămas cu un sfârşit creştinesc al vieŃii; Bucură-te, că ai primit veşnică odihna în cer cu sfinŃii; Bucură-te, părtaşule la bucuria cea veşnică de care sfinŃii s-au învrednicit; Bucură-te, că ai înlesnit mântuirea multor suflete, învrednicindu-le de veşnica fericire; Bucură-te, că ai moştenit cu mucenicii cei noi de neam Împărătesc ÎmpărăŃia cerurilor; Bucură-te, că împreună cu ei stai înaintea Împăratului slăvei şi te rogi pentru izbăvirea patriei tale de duşmanii fără de Dumnezeu; Bucură-te, mare apărătorule al Ortodoxiei; Bucură-te, neîntrecutule luptător pentru cinstea cea sfântă; Bucură-te, că prin arătările tale în vis minuni i-ai adus; Bucură-te, că pe neortodocşi la ortodoxie i-ai adus; Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Condacul al 13-lea O, prea drepte Părinte Ioane, nu numai al Kronstadtului şi a toată Rusia, ci, de asemenea, luminătorule a toată lumea şi mare rugătorule către Hristos! Primeşte de la noi această cântare a nevrednicilor, şi cu rugăciunile tale cele bine plăcute lui Dumnezeu, izbăveşte-ne de necazurile cele vremelnice şi veşnice, ca să ne învrednicim să fim cu tine împreună în ÎmpărăŃia Cerurilor veşnic cântându-i Făcătorului: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Pe îngerul tău păzitor, încă de şase ani fiind, în lumină nespusă l-ai văzut, Ioane, el spunându-Ńi Ńie că, după voinŃa lui Dumnezeu, întotdeauna nevăzut stă şi păzeşte de toate relele. Prin aceasta din tinereŃe ales de Dumnezeu pe tine ştiindu-te, strigăm către tine: Bucură-te, cel ce din pruncie te-ai arătat "ales" de Dumnezeu; Bucură-te, cel ce din tinereŃe te-ai arătat "chemat" al binecuvântarii Lui; Bucură-te, cel ce pe îngerul tău din tinereŃe l-ai veselit cu bunele deprinderi; Bucură-te, că cu nimic l-ai întristat; Bucură-te, că nevăzutul tău păzitor Ńi s-a arătat; Bucură-te, că acela întotdeauna a te păzi Ńi-a făgăduit; Bucură-te, odraslă prea iubită a părinŃilor celor evlavioşi; Bucură-te, cel ce din pruncie de părinŃii tăi ai fost învăŃat cu frica de Dumnezeu; Bucură-te, cel ce cu cumpătare din tinereŃe te-ai deprins; Bucură-te, cel ce zilele tinereŃii tale în sărăcie şi înfrânare le-ai petrecut; Bucură-te, că datorită bunei tale vieŃuiri, darul lui Dumnezeu peste tine s-a odihnit; Bucură-te, că faŃa ta cu smerenie era împodobită; Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! Şi Condacul întâi Celui ales între preoŃi, minunatului mijlocitor, dumnezeiescului Ioan, păstorului şi învăŃătorului, celui ce s-a arătat împăraŃilor iubitor şi întristaŃilor mângâietor, celui ce a luminat pământul Rusiei şi toată viaŃa sa a dăruit-o slujirii lui Dumnezeu şi a aproapelui îndreptând mulŃimea păcătoşilor spre pocăinŃă, multor bolnavi tămăduire de la Dumnezeu dobândind, să-i aducem laudă ca unui apărător şi grabnic ajutător. Tu, dar, părinte, pentru că ai îndrăzneală către Domnul, de toate necazurile ne izbăveşte, pe noi, cei careŃi cântăm Ńie: Bucură-te, Ioane, noule luminător al Rusiei şi fierbinte rugător înaintea lui Dumnezeu pentru noi! După aceasta se zice această:

185

RUGĂCIUNE : Părinte Ioane prea minunate, tu cu faptele tale cele minunate pe mulŃi la Dumnezeu i-ai adus şi de daruri duhovniceşti te-ai învrednicit de la Stăpânul aici: ai vindecat bolile, patimile le-ai stârpit, de aceea te rugăm, întristarea noastră stinge-o şi ne dă nouă bucuria cea duhovnicească în inimă şi ajută-ne nouă să fim părtaşi la viaŃa ta şi la faptele tale cele bune, ca să ne învrednicim şi noi de ÎmpărăŃia cerurilor. Amin.

186

ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH CALINIC DE LA CERNICA

27 august După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Ierarhe Calinic, veseleşte sufletele celor credincioşi şi atingerea de racla sfintelor tale moaşte sfinŃeşte simŃurile şi dăruieşte tămăduiri; pentru aceasta, după datorie, te cinstim pe tine şi cu bucurie îŃi cântăm: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înŃelepŃite! Icosul 1 Adunarea îngerilor şi soborul oamenilor cunoscându-te ca pe un vindecător al bolnavilor, ajutător al săracilor şi îndreptător al monahilor, cel ce ai dus viaŃă îngerească pe pământ şi prin nevoinŃe şi fapte bune te-ai adus jertfă neîntinată lui Hristos, te laudă, o Sfinte Ierarhe Calinic, şi cu dragoste graieşte Ńie: Bucură-te, alesul lui Dumnezeu, plăcutul tuturor SfinŃilor, lauda arhanghelilor şi bucuria îngerilor; Bucură-te, veselia pruncilor şi mireasma chipului călugăresc; Bucură-te, scutul şi acoperământul Cernicăi, ocrotitorul Bucureştiului, păzirea Frăsineiului şi lauda Râmnicului Severin; Bucură-te, lauda cea mare, că, după darul lui Dumnezeu, cu cuvântul tău ai legat ca parte femeiască la Frăsinei să nu intre; Bucură-te, că prin pilda vieŃii tale eşti călăuză bună ostenitorilor în viaŃa călugărească; Bucură-te, că de mari daruri te-ai învrednicit, fiind bolnavilor tămăduire, orbilor vedere, surzilor auzire, muŃilor grăire; 187

Bucură-te, izbăvitorul celor nedreptăŃiŃi, bucuria celor necăjiŃi şi veselia celor ce nădăjduiesc întru tine şi te cheamă într-ajutor; Bucură-te, îndreptătorul celor rătăciŃi, ridicarea celor căzuŃi şi vistieria faptelor celor bune; Bucură-te, locaşul luminii celei dumnezeieşti, organ al Preasfântului Duh şi stâlp neclintit al Bisericii; Bucură-te, bine-luptătorule, cel ce ai fost neînvins de furtuni şi de ispite; Bucură-te, părinte, de trei ori fericite; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 2-lea Văzând noi smeriŃii pe părinŃii tăi cucerindu-se şi afierosindu-te Domnului şi ştiindu-te noi pe tine, Sfinte, că din braŃele maicii tale ai avut inima locaş al Preasfântului Duh, prin care te-ai dovedit mare între aleşii lui Dumnezeu, pentru aceea şi noi, ca unii ce în Dumnezeu viem, trăim şi ne mişcăm, împreună cu părinŃii tăi aducem Domnului toată slava, lauda, cinstea şi închinăciunea, zicând: pe Tine Doamne, Cel ce te odihneşti întru SfinŃi binecuvantându-Te, Te adorăm, pe Tine Te lăudăm, łie ÎŃi mulŃumim, łie ne închinăm, în tot locul stăpânirii Tale, łie IŃi aducem ale Tale dintru ale Tale, de toate şi pentru toate, cântând: Aliluia! Icosul al 2-lea ÎnŃelegerea vieŃuirii celei ascunse în Iisus Hristos căutând a o înŃelege, ai alergat din tinereŃe în ostrovul pustnicesc al celui preacuvios şi sfânt părinte Gheorghe, stareŃul de la Cernica, şi viaŃa Ńi-ai jertfit lui Hristos, făcându-te Biserică Preasfântului şi închinatului său Duh; trupul Ńi l-ai smerit cu privegherea, postul şi rugăciunea, punând tuturor simŃirilor povăŃuitor bun cugetul cel dinăuntru; ochiul Ńi-a fost ferit de toată vederea cea vicleană şi auzul nestrăbătut de cuvinte deşarte, iar limba curată de vorbe necuviincioase; buzele curăŃate de lauda Domnului, mâinile ferite de faptele rele, lucrând numai cele bineplăcute Domnului; toate mădularele şi gândul Ńi le-ai întărit cu harul Sfântului Duh, binevieŃuind în duhul curăŃiei, al gândului smerit al răbdării, al ascultării şi al dragostei. Drept aceea, acum cu îngerii în ceruri petrecând, primeşte de la noi laude ca acestea: Bucură-te, diamantul răbdării în Ostrovul Cernicăi ascuns; Bucură-te, cel în care lucrează Dumnezeu cel nepătruns; Bucură-te, porumbelul Domnului, cel cu aripile Duhului mereu desfăcute; Bucură-te, urmaş iubit şi moştenitor în virtute al stareŃului cuvios Gheorghe; Bucură-te, cel unit întru Dumnezeu cu duhovnicul tău, Pimen; Bucură-te, cel pecetluit cu amândoi în pravilele călugăreşti; Bucură-te, că de bunavoia ta venind după Iisus, de tine însuŃi te-ai lepădat; Bucură-te, că, luându-Ńi crucea ta, ai urmat lui Hristos fără întoarcere; Bucură-te, că ravna asprimii tale celei de canon a uimit pe cârmuitori; Bucură-te, că ai amuŃit pe clevetitori, ajunând prin îndelungate postiri de câte 40 de zile; Bucură-te, raiul fecioriei, întru care curăŃia a odrăslit; Bucură-te, pomul dragostei cereşti, că de dorul şi de focul dragostei preadulcelui nume al lui Iisus Ńi s-a mistuit inima; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 3-lea Puterea Celui de sus adumbrindu-Ńi inima ta, ai dorit, părinte Sfinte, pe duhovnicul tău Pimen, precum odinioară Ioasaf pe Varlaam, şi luând cu tine daruri de mult preŃ pentru sfintele lui Dumnezeu locaşuri, ai pornit la Sfântul Munte al Atonului în căutarea lui acolo; apoi aprinzându-se în tine focul cel netrupesc de râvnă Sfântă pentru altarele Domnului, te-ai întors în patria ta, "gradina Maicii Domnului", cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea Având pe Dumnezeu cel în Treime închinăt sălăşluit în sufletul tău, mare osârdie dovedit-ai părinte, în vremea stăreŃiei tale, când cu lacrimi fierbinŃi către făcătorul de minuni Nicolae Ńi-ai pus sufletul tău 188

pentru ocrotirea mulŃimilor flămânde şi inspăimântate ce alergaseră la tine îngrozite de urgia cea păgână, că, încă în priveghere fiind cu toată obştea ta, căruŃe cu grâu în grabă şi soseau; iar oştile păgâne înŃelegând ocrotirea cea de sus şi SfinŃenia ta, s-au întors ruşinate, lăsându-ne amintire peste veacuri "fântâna turcului". Pentru aceasta, împreună cu cei trecuŃi prin foc şi prin apă şi aduşi la odihnă, cântare de mulŃumire înălŃăm şi cu dragoste grăim: Bucură-te, asemănare cu Domnul prin iubirea de oameni, care suspină, însetează şi aleargă să vindece orice pătimire; Bucură-te, milostivire de samarinean, ce arde pentru întreaga zidire; Bucură-te, alinarea suspinului celor ferecaŃi; Bucură-te, căci cu măreŃia gloriei braŃului tău păzeşti pe fiii celor apăsaŃi; Bucură-te, văpaie dornică să ne îndrume; Bucură-te, revărsare de har peste lume; Bucură-te, cuibul celor înviforaŃi; Bucură-te, hrana celor înfometaŃi; Bucură-te, că ai scapăt de foamete şi de boală obştea creştinească din război; Bucură-te, cel ce asemenea lui Moise te-ai arătat mare ocrotitor în primejdii; Bucură-te, că şi tu ai împlinit faptele făcătorului de minuni Nicolae; Bucură-te, limanul cel lin al gloatelor amăgite şi dosădite; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 4-lea Vifor de gânduri despre sfârşitul veacului acestuia tulburându-te, îngeri coborând din înălŃimea Tronului Preasfintei Treimi Ńi s-au înfăŃişat, descoperindu-Ńi taine asupra celor ce vor urma; şi Ńie, celui ce iubeşti oamenii, Ńi s-au arătat aievea Ierarhul Nicolae şi Marele Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinŃă, împreună cu preacuviosul şi Sfântul părinte stareŃ Gheorghe, poruncindu-Ńi să zideşti slăvit locaş de închinare, liman de mântuire celor păcătoşi şi Sfântă cetate cu viaŃă de obşte, după dreapta rânduială, pentru ca să nu se strice chipul călugăresc; de care descoperire încredinŃându-te, îndată ai şi dat ascultare poruncii dumnezeieşti, cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea Urmând poruncii Sfântului Ierarh Nicolae, cu bărbăŃie ai zidit biserica Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, în vreme de cutremure şi de răzmeriŃe, lasându-ne învăŃătura, că de nu ne vom izbăvi de lenevire, de uitare şi de necredinŃă, nu ne vom putea mântui; la care învăŃătură luăm aminte, noi fiii tăi, cei ce ne rugăm să avem parte şi soarta cu toŃi cei ce se tem de Domnul în adevăr şi păzesc poruncile Lui; pentru aceasta îŃi cântăm cu înŃelegere, preaînŃelepte, zicând: Bucură-te, ochi al bisericii, mai dinainte văzător; Bucură-te, vifor spulberător de pleava îndoielilor; Bucură-te, veghetor neadormit sub candela aprinsă; Bucură-te, scaun al spovedaniei, ascultător de plângeri; Bucură-te, duhovnicie aducătoare de îngeri; Bucură-te, primavară bine înmiresmată de balsamul rugăciunii înalte şi tăcute; Bucură-te, că ai trecut prin "Raiul iubirii de virtute"; Bucură-te, bună sporire a casei lui Dumnezeu; Bucură-te, podoaba cea cu har a neamului tău; Bucură-te, că te-ai dovedit destoinic plinind măsura vârstei lui Iisus; Bucură-te, bărbat împodobit cu slujirile depline; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 5-lea Împotrivindu-te, Părinte, uneltirilor lui faraon cel netrupesc, care voia să te piardă prin otrăvire, şi chemând preadulcele nume al lui Iisus, ai învins răutatea aceluia, că glas din ceruri ai auzit întărindu-te 189

şi vestindu-Ńi că nu vei vedea moartea până ce nu vei fi ridicat la vrednicia arhieriei; iar noi pentru o biruinŃă ca aceasta, aducând doxologia noastră cea după putere, mulŃumim împreună cu tine Domnului Celui Unuia, Căruia se pleacă tot genunchiul al celor cereşti, al celor pământeşti şi al celor dedesubt, pentru toate pe care le ştim şi pe care nu le ştim, pentru binefacerile cele arătate şi cele nearătate care sau făcut nouă şi lăudând măreŃia cea neajunsă a Dumnezeirii, cu veselie aducem Domnului cântare Sfântă: Aliluia! Icosul al 5-lea Dumnezeu cel negrăit şi necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind şi acelaşi fiind, Cel care a iubit lumea atât de mult, încăt pe Unul-Născut Fiul său L-a dat, ca tot cel ce crede într-Însul să nu piară, ci să aibă viaŃă veşnică, Însuşi El, Păstorul cel Mare, te-a ales pe tine, în ceruri să întăreşti Biserica Olteniei. Drept aceea, şi domnitorul Ńării, cu sfetnicii săi, următori făcându-se Sfatului Celui de sus, teau pus păstor al turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. Deci şi noi fericiŃi fiind de alegerea ta, Ńie aducem laude ca acestea: Bucură-te, bunule şi vrednicule păstor al Olteniei; Bucură-te, fericit luminător al plaiurilor noastre; Bucură-te, dreptarul vredniciilor arhiereşti; Bucură-te, trimis al Preasfintei Treimi ca să ne păstoreşti; Bucură-te, că în Iisus ai aflat adevăr şi temei; Bucură-te, cel ce ai iubit cu dragoste fierbinte pe Domnul; Bucură-te, că ai aflat tot rostul firilor lui Hristos; Bucură-te, arhiereu ales şi cu bună biruiniŃă; Bucură-te, înger pământesc de aspră nevoinŃă; Bucură-te, arhanghel izbăvitor din viclene curse împătimite; Bucură-te, iscusit cârmaci al corăbiei celei înduhovnicite; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al-6-lea Auzit-au vestea despre sfinŃenia vieŃii tale mulŃimile dreptcredincioşilor şi, fericiŃi fiind că le vine păstorul cel bun, te-au întâmpinat ca pe un trimis al cerului cu adevărat şi împreună cu îngerii înălŃau în grai de sărbătoare cântare sfântă: VeniŃi toŃi credincioşii să lăudăm pe Ierarhul Calinic, pe arhipăstorul Olteniei; să se bucure făptura şi să înflorească ca şi crinul; şi împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-6-lea Următor Mântuitorului Hristos făcându-te, bunule păstor, te-ai arătat oglindă nepătată, chip al bunătăŃii lui Dumnezeu, strălucire a luminii celei negrăite, mare ocrotitor al celor din nevoi. Pentru aceasta şi noi, cei ce tânjim după vrednicia de a rămâne întru desfătarea luminii celei neapropiate, după datorie te cinstim pe tine şi luminat te lăudăm grăind: Bucură-te, că prin iubire şi prin curăŃie, pace şi armonie eşti asemuit a fi pecete a chipului dumnezeiesc; Bucură-te, că eşti învăluit în strălucire de orbitoarea frumuseŃe cerească negrăită a Schimbării la faŃă; Bucură-te, că n-ai adunat bogăŃii pieritoare; Bucură-te, că ai urmat săraciei lui Hristos; Bucură-te, ocrotitorul văduvei celei cuminte; Bucură-te, părinte scump al orfanilor; Bucură-te, cel ce aduci bucurie acolo unde-i întristare; Bucură-te, că, chemându-te pe tine, zorile nădejdii se ivesc acolo unde este deznădejde; Bucură-te, cel ce vesteşti pacea pe pământ şi bunăvoirea între oameni; Bucură-te, ortodoxie, cu măreŃie de vis; Bucură-te, cel ce aprinzi lumina în sufletele întunecate şi robite; Bucură-te, pildă a smereniei şi a iubirii de oameni celei negrăite; Bucură-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu înŃelepŃite! 190

fiind pedepsită minciuna celui ce se prefăcuse mort. că noi bine ne simŃim sub cârja păstoriei tale. ci şi spre a statornici adevărul în obştea creştinească. blândeŃe şi bunătate. se luminau botezându-se. cuceriŃi fiind de virtuŃile tale. cu mare cinste. de groapă. că din pricina suspinurilor smeritelor tale graiuri mulŃimile au rămas înmărmurite. al Sfatului şi al tăriei teai înveşmântat. iubitorule de oameni. 191 . ce ne îndrumezi să trăim viaŃa în iubire şi pace. Bucură-te. cunoscând că Dumnezeu primeşte rugăciunea ta precum a primit darurile lui Abel. lucrând cu frică şi cu cutremur pentru a noastră mântuire. de şederea cea de-a dreapta şi de cea de a doua şi slăvită venire. tunet ce risipeşti sfaturile minciunii. far călăuzitor. fulger ce arzi duhurile înşelăciunii. iar tu. trandafir al Noului Ierusalim. făcătorule de minuni. binecunoscând lipsurile ei. în curăŃie şi în desăvârşită armonie a Preasfintei Treimi. făptura cea îndumnezeită te laudă grăind unele ca acestea: Bucură-te. ai fost Bisericii lui Hristos făclie purtătoare de lumină cât ai trăit pe pământ. Bucură-te. jertfele lui Noe. şi cu toŃi cântăm Domnului: Aliluia! Icosul al-8-lea Aducându-Ńi pururea aminte de porunca cea mântuitoare şi de toate cele ce s-au făcut pentru noi. dragoste şi dreptate. prin noi. cinste şi îngăduinŃă. dezlegând blestemul. de suirea la ceruri. Bucură-te. ce ne glasuieşti ca toŃi cei ce urmăm învăŃăturilor divine întreolaltă suntem una şi cu Dumnezeu asemenea. nu numai a certa pe diavoli spre a elibera făptura omenească. slavă Celui ce te-a încununat. Bucură-te. Hristos Mântuitorul nostru. cu bucurie grăim: slavă Celui ce te-a preaslăvit. Bucură-te. Părinte Calinic. vindecând toată neputinŃa şi toată boala credincioşilor. că în chipurile săracilor ne poate încerca însusi Cel ce a plinit toată rânduiala părinteascâ. Iar îndrăzneala către Dumnezeu şi după moarte ai dovedit-o. că ai sfărâmat prin ştiinŃă şi evlavie şi prin temere de Dumnezeu puterile diavoleşti. ai înduplecat pe ucenic spre milostenie. adevărul s-a statornicit. cu umilinŃă aducem cântare de laudă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-7-lea Putere de sus primit-ai. că. fiii tăi. bunule păstor. precum şi apa a izvorî în locurile cele secătuite. a Unimii în Treime. Pentru aceasta. Pentru aceasta ia aminte la glasul rugăciunii noastre al celor ce. că ai ridicat din neputinŃă pe tânăra păstoriŃă cea căzută. care se mâhnise de ucenicul cel puŃin milostiv. Bucură-te. înŃeleptindu-ne şi pe noi. ai schimbat în Ńarină trupul celui mort şi neputrezit. Pentru aceste alese daruri. Bucură-te. arderile cele de tot ale lui Avraam. al înŃelegerii. dangăt de clopot. Care a şters toată lacrima de la toată faŃa. căci cu darul înŃelepciunii. Bucură-te. Bucură-te. slavă Celui ce lucrează prin tine. dulgherul Costache. Bucură-te. că. încă şi putere de a preface rămăşiŃele pământeşti ale celor morŃi de mulŃi ani şi neputrezite. cel ce ai vindecat în biserică pe femeia cea stăpânită de duhul necurat. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Calinic. părinte. Drept aceea. Bucură-te. carte scrisă de Duhul Sfânt. Bucură-te. cu adâncă smerenie cântăm şi cu dragoste grăim: Bucură-te. Bucură-te. de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al-8-lea Spăimântatu-s-au duhurile necurate numai auzind de numele tău. că s-a aflat izvor cu apă răcoritoare la schitul Frăsinei unde ai însemnat stânca. Bucură-te. iar cei străini de cunoştinŃa lui Hristos. cele de pace ale lui Samuel şi precum a primit de la SfinŃii Săi apostoli închinarea cea adevărată. Bucură-te.Condacul al-7-lea Alergat-a la tine văduva cea împovărată de nevoi. de cruce. părinte Calinic. că de departe ai slobozit de diavolul cel cumplit pe fiul prietenului tău. de învierea cea de a treia zi. preoŃia lui Moise şi a lui Aaron. răbdare şi recunoştinŃă. cu dragoste.

ce veselesc grădinile Raiului. cel ce înŃelepteşte te-ai logodit cu numele cel prea dulce al lui Iisus. Bucură-te. cântând şi grăind: Bucură-te. preacurata. Bucură-te. care să fie spre Slava lui Dumnezeu. pentru care cu bunăvoinŃă te lăudăm. Bucură-te. Bucură-te. adevăr. Pentru aceasta. cu prealuminoasă strălucire. Celui preaslăvit în Sfatul SfinŃilor: Aliluia! Icosul al-9-lea Cu totul te-ai dăruit împodobirii scaunului arhieriei. de schituri şi mănăstiri ctitorite de tine. Bucură-te. mai ales cu preasfânta. Bucură-te. la plecarea ta de la Lavra Cernicăi. slăvita stăpâna noastră. făptură Sfântă din creştet până în tălpi. ca. preacuvioase părinte. mireasă lui Hristos. Sfinte Ierarhe Calinic. tăcere. cântăm lui Dumnezeu. cel ce în împodobirea Bisericii pe mulŃi ai întrecut. împreună cu toŃi SfinŃii care din veac au bine-plăcut Domnului şi cu tot sufletul drept ce s-a săvârşit întru bună credinŃă. cel ce ai fost chemat de la cetele călugărilor. Frăsineiul şi Episcopia Râmnicului. Bucură-te. necuprinsă de întuneric. Bucură-te. că vestirea ta a străbătut dincolo de hotarele Ńării. Bucură-te. Bucură-te. vrednicule păstor al Bisericii de noi pomenit. cu pravili de Sfântă vieŃuire.Bucură-te. preablândule părinte. Bucură-te. cu înŃelepciune luând aminte la darul vederii tale celei duhovniceşti. cel rânduit de tine stareŃ. preabinecuvântata. crinul arhieriei cel cu plăcută mirosire. ci şi cu râvna zidirii de biserici. aducându-le aminte de ceasul întrebării de la înfricoşătoarea judecată ce va să fie. Bucură-te. de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria. Bucură-te. cel ce cu nume de bună biruinŃă eşti numit. părinte preacuvioase. Drept aceea. de râvna ta cea Sfântă în a împodobi Biserica. de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al-9-lea Toată firea îngerească se mira. uimindu-ne de râvna şi de osteneala ta. striga către tine cu recunoştinŃă obştile călugăreşti de pe întinsul Ńării ocrotite de tine. încununându-te cu laudele ca şi cu nişte flori duhovniceşti. ai plâns cu lacrimi. Biserica prea doritoare să se cunune cu Hristos. ca unii ce am aflat milă şi har. striga mănăstirile cele zidite de tine: Cernica şi Pasărea. de schituri şi mănăstiri. lumina biruitoare. frumos şi Sfânt. că ostenelile tale au fost jertfite pentru bine. nu numai cu viaŃa ta cea plină de mireasma SfinŃeniei. Bucură-te. cu tine împreună cântăm în grai de sărbătoare lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid nebiruit te-ai arătat Bisericii lui Hristos. să te cinstim graind: 192 . care ai intrat prin uşa oilor în staul. văzând cu duhul înmormântarea părintelui Nicandru. i-ai povăŃuit la smerenie. cel ce ai adăpat turma cu apa cea vie din izvorul de apă nemuritoare întru viaŃa veşnică săltătoare. Cunoscând gândurile pentru înălŃarea ta ale ucenicilor tăi. cu şcoli şi tiparniŃe pentru înmulŃirea cărŃilor Sfinte. glasuiesc cu veselie mulŃimile de scoli şi biserici. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Calinic. Bucură-te. întocmai ca nişte râuri cu curgerile cu totul de aur. să fim uniŃi unul cu altul prin împărtăşirea Aceluiaşi Duh Sfânt. luceafăr dumnezeiesc. pentru mântuirea sufletelor noastre. ridicat la darul proorociei prin înălŃimea înŃelepciunii şi SfinŃeniei tale. cel ce te-ai asemanat marilor ierarhi ai lumii. de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 10-lea Vrând să-Ńi mântuieşti turma cea încredinŃată Ńie întru păstorirea ta. Pentru aceasta şi noi te rugăm să risipeşti de la noi întunericul înşelăciunii şi la primăvara liniştitei odihne cereşti să ne aduci cu căldura Duhului Sfânt. Bucură-te. păstorul cel ales. de scoli şi spitale. pentru că noi toŃi care ne împărtăşim din aceeaşi pâine şi din acelaşi potir. Bucură-te.

luminătorul celor săraci de cunoştinŃa. că acum te desfătezi în frumuseŃile Raiului. Bucură-te. Bucură-te. de nădejdi şi de înviere. dulce viersuitoare. moştenitorul Bisericii celei triumfătoare din cer. ajută-mi!". rugându-te în paraclisul chiliei tale. dulce chemător al împărăŃiei cereşti. cel prin care sunt risipite taberele tulburătorilor demoni. împreună cu îngerii cântând: Aliluia! 193 . fiind înştiinŃat mitropolitul Nifon despre plecarea ta din viaŃa aceasta şi venind el la tine cu smerită dragoste. iubit arhiereu al preacuratei şi neprihănitei Fecioare. om ceresc şi înger pământesc. fluier păstoresc. de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 12-lea Minune s-a văzut la trecerea ta din viaŃa aceasta. înflorire de muguri şi primăveri. Bucură-te. început de vreri. că ucenicii s-au întărit deplin în credinŃă prin darurile tale. că Cel fără de moarte te-a învrednicit de lumina cea lină. sfărâmarea iadului. ai făgăduit ucenicilor tăi că de vei avea ascultare înaintea lui Dumnezeu. părinte preacuvioase. Bucură-te. că te bucuri luminat în cămara împărătească. ai trecut la cele veşnice. trecere fără primejdie prin marea vieŃii. te vei ruga pentru ei. că ai văzut peste veacuri întronarea în lume a păcii dumnezeieşti. că Ńi s-a prelungit viaŃa. în care zi sărbătorim omorârea morŃii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. vestindu-Ńi sfârşitul. Bucură-te. Bucură-te. ca. ai spus că "şi pentru Nifon este nădejde de mântuire" şi ai proorocit că la şapte ani când tu vei fi dezgropat. Bucură-te. Iar mai-nainte de mutarea ta la cele veşnice. zicând: Bucură-te. cel ce te aşezi în soborul celor SfinŃi. Nifon va intra în mormânt. ajungând cu inimi rănite de dor la limanul mântuirii să înălŃăm împreună cu tine lui Dumnezeu Sfânta cântare: Aliluia! Icosul al 11-lea Arătatu-Ńi-s-a însăşi Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. ajutătorul Bisericii celei luptătoare de pe pământ. că ai prevestit sfârşitul vrajbei şi silniciei omeneşti. Bucură-te. să nu gândiŃi deşertăciuni pentru că deseori ne învrednicim de soli cereşti. ai luat Sfintele Taine. Bucură-te. care luminezi pe cele întunecate şi aduni pe cele risipite. ierarhe mult-milostive. cu smerenie te lăudăm. toată suflarea şi toată făptura laudă măreŃia cea neajunsă a Dumnezeiriii. Bucură-te. albina proorociei. începutul altei vieŃi veşnice şi. carbune duhovnicesc al focului ceresc. de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 11-lea Spus-ai ierarhe preaînŃelepte. până la slujirea Sfintei învieri. smirnă cu Dumnezeiască mireasmă a Liturghiei. înştiinŃat fiind de către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu despre ziua şi ceasul ieşirii tale din cele vremelnice. care pe cele viitoare le vezi ca şi cum ar fi de faŃă. Sfinte Ierarhe Calinic. alăută a Duhului Sfânt. dă-ne şi nouă. Bucură-te. "Slavă lui Dumnezeu pentru toate!" şi "Să ne vedem în Rai!" Şi dându-Ńi sufletul pe braŃele ucenicilor tăi şi Lumina cea negrăita asupra fiinŃei tale strălucind. cu rugăciunile tale cele bine-primite. Bucură-te. cea aducătoare de miere duhovnicească. dătător de viaŃă. Bucură-te. apoi pecetluindu-te cu semnul Sfintei Cruci ai zis: "Sfântă Cruce. Bucură-te. Aceasta întâmplându-se intocmai. ucenicilor tăi: LuaŃi aminte de voi înşivă la cele ce cugetaŃi în inimile voastre. Maica Domnului cu SfinŃii îngeri. că prin tine s-au mântuit sufletele păstoriŃilor tăi. Bucură-te. Pentru aceasta. că te veseleşti cu SfinŃii părinŃi.Bucură-te. că împreună cu tine. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Calinic. Bucură-te. Bucură-te. cu Vasile. după dorinŃa ta. Bucură-te. şi. Grigore şi Ioan Gură de Aur al Bisericii luminător. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. agonisind iertare de păcate şi trecere fără primejdie în ceasul morŃii. de Dumnezeu înŃelepŃite! Şi Condacul întâi 194 . că de mari daruri te-ai învrednicit. cu cuvântul tău ai legat ca parte femeiască la Frăsinei să nu intre. ca toate poftele trupeşti călcând. Bucură-te. păzirea Frăsineiului şi lauda Râmnicului Severin. cântându-I cu toŃi SfinŃii: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Adunarea îngerilor şi soborul oamenilor cunoscându-te ca pe un vindecător al bolnavilor. făcătorule de bine al sufletelor noastre. cu virtuŃile tale. şi cu dragoste graieşte Ńie: Bucură-te. fiind bolnavilor tămăduire. izbăvitorul celor nedreptăŃiŃi. Bucură-te. alesul lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. primeşte smerita noastră rugăciune. ajutător al săracilor şi îndreptător al monahilor. te laudă. primeşte lacrimile noastre de mulŃumire pentru tot darul cel bun şi tot darul. organ al Preasfântului Duh şi stâlp neclintit al Bisericii. Bucură-te. că acum ai descoperit tainele cele dumnezeieşti. o Sfinte Ierarhe Calinic. muŃilor grăire. Bucură-te. prieten iubit al puterilor îngereşti. scutul şi acoperământul Cernicăi. plăcutul tuturor SfinŃilor. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai dus viaŃă îngerească pe pământ şi prin nevoinŃe şi fapte bune te-ai adus jertfă neîntinată lui Hristos. locaşul luminii celei dumnezeieşti. Bucură-te. de Dumnezeu înŃelepŃite! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. precum Mântuitorul a primit cei doi bani ai văduvei. şi când vom trece noi întru nădejdea învierii spre viaŃa de veci. surzilor auzire. părinte. bine-luptătorule. Sfinte Ierarhe Calinic. Bucură-te. că ai împodobit haina de nuntă. Bucură-te. să vieŃuim în bună cinstire şi curăŃie. că prin pilda vieŃii tale eşti călăuză bună ostenitorilor în viaŃa călugărească. Bucură-te. Bucură-te. lauda arhanghelilor şi bucuria îngerilor. Ierarhe Calinic de Dumnezeu încununate. veselia pruncilor şi mireasma chipului călugăresc. grăind: Bucură-te. Bucură-te. că pe aceasta ai câştigat-o cu osteneli călugăreşti. prealuminate părinte Ierarhe Calinic. pentru care cu dragoste te binecuvântăm. după darul lui Dumnezeu. cerbul cel sprinten al munŃilor duhovniceşti. ridicarea celor căzuŃi şi vistieria faptelor celor bune. pururea să ne desfătăm de preafericita faŃă a lui Dumnezeu Celui în Treime închinat şi slăvit. şi cere pentru noi dar şi putere. Bucură-te.Icosul al 12-lea Cel ce prin curăŃia vieŃii tale celei îngereşti te-ai învrednicit a vedea preafericita faŃă a Treimii Celei de o fiinŃă şi nedespărŃită şi neîncetat te rogi pentru buna sporirea Bisericii lui Hristos. icoana firii omeneşti celei îndumnezeite. ogorul cel cu bogată rodire al Semănătorului ceresc. că acum vezi pe Acela de care erai dorit. de trei ori fericite. privitorule al celor ce nu se pot rosti în graiuri omeneşti. rugătorule fierbinte pentru a noastră mântuire. îndreptătorul celor rătăciŃi. bucuria celor necăjiŃi şi veselia celor ce nădăjduiesc întru tine şi te cheamă într-ajutor. că. orbilor vedere. Bucură-te. pe care din fragedă vârstă şi până la sfârşitul vieŃii tale cu multe osteneli ai sprijinit-o. cel ce ai aflat comoara din Evanghelie. cel desăvârşit mijlocit nouă de sus de la Părintele Luminilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai fost neînvins de furtuni şi de ispite. lauda cea mare. ocrotitorul Bucureştiului. comoara virtuŃiilor creştineşti la lume împărŃită. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Calinic.

te cinstim pe tine şi cu bucurie îŃi cântăm: Bucură-te. de Dumnezeu înŃelepŃite! 195 . Ierarhe Calinic. pentru aceasta.Pomenirea ta cea purtătoare de lumină. veseleşte sufletele celor credincioşi şi atingerea de racla sfintelor tale moaşte sfinŃeşte simŃurile şi dăruieşte tămăduiri. Sfinte Ierarhe Calinic. după datorie.

ACATISTUL SFÂNTULUI FANURIE 27 august După obişnuitul început. mare Mucenice al Mântuitorului Hristos. marelui Mucenic Fanurie. Bucură-te. Bucură-te. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Apărătorului credinŃei ortodocşilor. scapărea celor ce aleargă la tine. cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai lucrat strălucirea credinŃei. 196 . Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Fanurie. cel ce ai alungat pe cei potrivnici. Bucură-te. Bucură-te. cel ce cu blândeŃe primeşti la tine pe cei greşiŃi. cel ce te-ai arătat biruitor. îndreptătorul credinŃei. cel ce întuneci mintea păgânilor. Bucură-te. care prin ale lui înŃelepte învăŃături ne-am luminat cu credinŃa şi să-i cântăm: Bucurăte. ajutorul celor necăjiŃi. Bucură-te. mare făcător de minuni! Icosul 1 Poporul cel credincios cunoscând mulŃimea minunilor tale. prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinŃei noastre. învăŃătorul legii creştineşti. cu umilire strigă către tine aşa: Bucură-te. să-i aducem din inimă mărturisiri de mulŃumire toŃi.

pentru aceasta îŃi cântăm Ńie aşa: Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al 4-lea Mucenice mult-milostive. deci te rugăm să fii mijlocitor pentru sufletele noastre spre a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Darul Duhului Sfânt fiind cu tine din tinereŃe. Sfinte Fanurie. Bucură-te. te rugăm. mare făcător de minuni! Condacul al 3-lea ÎmpovăraŃi de multe păcate şi ispite vătămătoare fiind. mare Mucenice al lui Hristos. Bucură-te. cel ce eşti împreună slujitor cu îngerii. cel ce şi astăzi ne ajuŃi pe noi credincioşii. cel ce luminezi pe cei nepricepuŃi. care cântăm cu tine: Aliluia! Icosul al 2-lea Nimeni dintre noi păcătoşii nu se poate lăuda că rugăciunea lui va fi primită la tine cu vrednicie. Bucură-te. nădejdea celor necăjiŃi. mustrătorul ereticilor. de aceea te rugăm pentru necazurile noastre a primi cântarea aceasta: Bucură-te. mare şi înŃelept învăŃător. din suflet curat şi din inimă umilită te rugăm să primeşti aceste mărturisiri de la noi. mângâierea celor necăjiŃi. Bucură-te. cel ce din pântece ai fost ales de Dumnezeu. Bucură-te. lauda poporului credincios. Bucură-te. grabnic ajutător al celor ce te cheamă pe tine. Sfinte Fanurie. Bucură-te. noi păcătoşii socotim a fi înaintea ta. Bucură-te. luptătorul pentru lege. cel ce ai fost cu oamenii petrecător. 197 . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. podoaba Bisericii lui Hristos. tămăduitorul rănilor vechi. Bucură-te. doctor fără plată. Bucură-te. izbăvitorul patimilor celor sufleteşti şi al celor trupeşti. te-ai arătat apărător şi de minuni făcător. Bucură-te. căci ştii slăbiciunea firii noastre. altă nădejde nu avem afară de tine. a bolnavilor tămăduire. ascultă această puŃină rugăciune şi tinde dreapta ta spre ajutorul nostru. Bucură-te. lauda părinŃilor şi a dascălilor. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al 2-lea Deşi nu avem destulă vrednicie şi pricepere ca să putem lăuda minunile tale. povăŃuitorul legiuirilor şi al legiuitorilor celor învăŃaŃi. cel ce izbăveşti din primejdii pe cei ce aleargă la tine. cel ce ai fost înŃelept din pruncie. Bucură-te. cel ce fără cunoştinŃe filosofice ai biruit pe filosofi. primeşte rugăciunea noastră a păcătoşilor şi mijloceşte către Ziditorul să dăruiască tămăduire şi sănătate robilor Săi. Bucură-te. Sfinte Fanurie. acoperământul şi scăpărea tuturor. Bucură-te. Bucură-te. comoara legii noastre cea mult preŃuită. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi mărturisind minunile tale. Bucură-te.Bucură-te. ca să-Ńi cântăm Ńie aşa: Bucură-te. celor ce te cheamă în ajutor şi cântă cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Stând înaintea Sfintei tale icoane. cel ce te rogi lui Dumnezeu pentru toŃi.

cel ce întăreşti pe slăbănogi cu alte tale rugăciuni. Bucură-te. izbăvitorul celor înfricoşaŃi de fulger. că în toate primejdiile la tine năzuim. să aducem cântare: Aliluia! Icosul al-6-lea Mucenice al lui Hristos. când au chemat ajutorul tău. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce faci minuni mari. Bucură-te. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al-6-lea Cinstitorule de Dumnezeu. cel ce eşti în toată lumea vestit. Bucură-te. slujitor preamărit al creştinilor. mare Mucenice al lui Hristos. lauda pământului Egiptului. Sfinte Fanurie. Bucură-te. mângâierea cea mare a celor ce pătimesc în dureri. Bucură-te. ocârmuitorul corăbiilor învăluite în valuri. Bucură-te. soleşte nouă păcătoşilor mijlocirile tale cele bogate către Stăpânul. mare făcător de minuni! Condacul al 5-lea Aşa precum în Egipt cercetezi şi tămăduieşti neputinŃele poporului celui binecredincios care aşteaptă ajutorul tău. ajutorul celor din primejdii. Bucură-te. că ajuŃi cu rugăciunile tale tuturor care aleargă la tine. pentru ca să ne învrednicim a ne împărtăşi de bunătăŃile cele făgăduite credincioşilor şi să cântăm Ńie aşa: Bucură-te. de aceea strigăm către tine aşa: Bucură-te. ajutătorul celor necăjiŃi. 198 . stâlp neclintit al creştinătăŃii. rouă care răcoreşti patimile. alinarea valurilor tulburate. alinarea tuturor durerilor. umbrirea serafimilor. ca aceia. ascultă această rugăciune a noastră întru acest ceas şi prin Sfintele tale rugăciuni mântuieşte-ne de necazuri şi de supărări. Bucură-te. ajutorul celor spăimântaŃi de tunet. precum ai izbăvit pe cei ce erau învăluiŃi pe mare. Fanurie. pentru ca şi noi.Bucură-te. tămăduitorule al bolilor. Bucură-te. Bucură-te. scapărea înotătorilor deznădăjduiŃi. Bucură-te. cel ce cu rugăciunile tale risipeşti furtuna. îndură-te şi ne izbăveşte de necazurile ce ne-au cuprins. nădejdea şi scapărea noastră. Bucură-te. cinstit slujitor al darului. Bucură-te. cel ce ne ajuŃi şi nouă păcătoşilor. Bucură-te. Bucură-te. mir care împrăştii durerea. Bucură-te. Bucură-te. spre a cânta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Totdeauna arăŃi marea ta milostivire asupra neamului omenesc şi te faci scăpare a celor ce se învolburează pe marea acestei vieŃi. Bucură-te. cel ce te osteneşti a face bine. cinstit slujitor al darului. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ne ajuŃi în primejdii. Bucură-te. mijlocind către Mântuitorul. cel ce rogi pe Domnul pentru cei din patul durerilor. că prin mijlocirea ta luminezi negura norilor. Bucură-te. Sfinte Fanurie. Bucură-te. lauda oamenilor şi a îngerilor. Bucură-te.

nădejdea cea mare a lucrătorului de pământ. mângâierea celor ce sunt în nevoi. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al-7-lea O. comoara cea bogată a săracilor Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ca să cântăm cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea Având puterea darului de la Dumnezeu. ai prefăcut seceta în ploi şi cu Sfintele tale rugăciuni ai oprit mulŃimea prea mare. şi precum pe soacra lui Petru ai ridicăt-o din patul durerilor. cel prin care tiranii sunt biruiŃi. Bucură-te. că prin minuni ai făcut să strălucească credinŃa. tăria Ńărilor creştineşti. Bucură-te. lauda cuvioşilor monahi şi a bunilor creştini. Bucură-te. de prisos. tămâie bineprimită înaintea lui Dumnezeu. Bucură-te. căci tu eşti mare folositor al creştinătăŃii. Sfinte Fanurie. Bucură-te. Pentru aceasta nu trece cu vederea şi ale noastre rugăciuni şi ne ajută. Bucură-te. scăpând poporul de foametea care îi ameninŃa. Bucură-te. Bucură-te. scapărea poporului de foamete. cel ce prin rugăciune ai oprit ploile prisositoare. în orice întâmplare nu vor fi ruşinati. aşa şi acum trimite mila ta asupra 199 . pentru care noi minunându-ne îŃi cântăm aşa: Bucură-te. Sfinte Fanurie. Bucură-te. Sfinte Fanurie. Bucură-te. împreună cu tine slujesc Ziditorului celui fără de început. Bucură-te. că rugăciunile tale totdeauna au fost ascultate. Bucură-te. Sfinte Fanurie. în ploi binefăcătoare. Bucură-te. cu rugăciunile Sfântului Mucenic Fanurie. ajutorul nostru în vreme de secetă. ajutătorul şi chivernisitorul nostru de-a pururea. Bucură-te. Bucură-te. ca al doilea Ilie. Bucură-te. cel ce ai scapăt multe suflete necăjite cu rugăciunile tale. a ploilor. sprijinitorul celor neputincioşi. Preamilostive şi îndurate Doamne! Nu trece cu vederea lacrimile robilor tăi. ci le ajută şi-i miluieşte după mare mila Ta. mare făcător de minuni! Condacul al-8-lea ToŃi creştinii ortodocşi de pe pământ având nădejdea lor către tine. înŃeleptule rugător către Dumnezeu. izbăvindu-ne din toate primejdiile. iar noi îŃi aducem aceste cuvinte de laudă aşa: Bucură-te. cel ce prin credinŃă ai făcut minuni mari.Bucură-te. după cum în vremea vieŃii tale pe pământ ai izbăvit poporul credincios de primejdii şi de foamete prin Sfintele tale rugăciuni. izbăvindu-i de asupririle şi de necazurile care i-au cuprins pentru mulŃimea păcatelor lor. temelia şi fala credinŃei noastre. secerisul cel îmbelşugat al secerătorilor. cel ce ai prefăcut seceta. ograda bine roditoare. Bucură-te. Bucură-te. risipind hambarele strângătorilor de grâu. mulŃumirea celor ce seamănă cu credinŃă. cel ce pierzi pe cei puternici şi fără de lege. mare făcător de minuni! Condacul al-9-lea Făcătorule de minuni. cel ce sfărâmi zidurile cetăŃilor păgâneşti. Bucură-te. ajutătorul cel tare al bine-credincioşilor creştini. Mucenice Fanurie. ca împreună cu el să-łi cântăm: Aliluia! Icosul al-7-lea Toate puterile cereşti lăudând credinŃa ta cea tare către Dumnezeu. Bucură-te. aşa ridică-ne şi pe noi din primejdia în care ne aflăm.

straluceşte acum în Rhodos ca o comoară de mult preŃ şi îmbogăŃeşte. şi de la toŃi cei ce cheamă Sfânt numele tău. cel ce îmblânzeşti fiarele sălbatice. Bucură-te. Bucură-te. chivernisitorul tuturor celor lipsiŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. scăpându-i din nevoi. mântuirea celor ce işi mărturisesc curat păcatele. folositor mare al celor ce s-au pocăit. mare făcător de minuni! Condacul al 11-lea Mărgăritarul de mult preŃ al lui Dumnezeu care fiind ascuns în Ńărână. cel ce preschimbi necazurile în bunătăŃi. Bucură-te. cel ce ai renunŃat la avuŃie şi ai împărŃit-o cu cei săraci. Bucură-te. Sfinte Fanurie. împlinirea lipsurilor săracilor. dăruindu-ne timp roditor şi îmbelşugat pentru creşterea şi ajutorul pruncilor sugari şi al sărmanilor. cel ce ai adus pe mulŃi la Hristos prin minunile tale. mustrătorul acelora ce ascund păcatele lor. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al 10-lea Dăruieşte şi nouă ajutorul tău ca acelor săraci. cel ce mijloceşti la Dumnezeu pentru iertarea păcatelor noastre. cel ce prin rugăciunile tale faci lucruri preamuninate. Bucură-te. Sfinte Fanurie. Bucură-te.noastră. noi însă prin rugăciunile tale nădăjduim să dobândim cele de folos în viaŃa aceasta şi în cea viitoare. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi ne rugăm Ńie şi cerem cu credinŃă ajutorul tău. izbăvitorul tuturor celor ce sunt în nevoi. ca să scăpăm de năvălirea şerpilor otrăvitori şi mai ales a balaurului înspăimântător şi de vicleanul înşelător ce se luptă cu noi neîncetat pentru a răpune sufletele noastre. Bucură-te. ci i-ai ajutat în tot felul. cu care vom cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-9-lea Când cereau săracii ajutor de la tine în necazurile lor. cu tine împreună cântăm Purtătorului de grijă al tuturor şi Dumnezeul nostru: Aliluia! Icosul al 11-lea Strălucit-a astăzi sărbătoarea plină de veselie şi praznicul luminat al Sfântului Mucenic Fanurie. Bucură-te. cel ce lepezi lucrurile amăgitoare. dându-le blagoslovia ta şi ceea ce le trebuia. Bucură-te. ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Nu te depărta de la noi. pentru că toŃi recunoaştem grelele noastre păcate. cel mult pătimitor şi de biruinŃă purtător. nu i-ai depărtat cu vorbe întristătoare. vistierul darurilor lui Hristos Mântuitorul. Bucură-te. Bucură-te. că şi tot clerul bisericesc prin tine se mântuiesc. descoperirea multor taine neştiute. văzând întoarcerea la Stăpân a lucrurilor furate. cântându-Ńi graiurile acestea aşa: Bucură-te. că nu ne laşi şi pe noi. pentru aceea aducem Ńie acestă laudă aşa: Bucură-te. preaminunate Mucenice. Sfinte Fanurie. cel ce nu suferi pe nelegiuŃi. Bucură-te. că prin tine şi neamul călugăresc capătă mântuire. desfătează. că Dumnezeu l-a învrednicit de cununa cerească a celor bineplăcuŃi Lui 200 . cel ce mângâi pe toŃi cu ale tale mari minuni. cel ce pedepseşti pe neguŃătorii cei lacomi. mare ajutător al celor ce vieŃuiesc în smerenie. Bucură-te. luminează şi inveseleşte pe toŃi cei ce vin la el cu credinŃă şi cu dragoste.

că ai înălŃat pe cel smerit. Bucură-te. ajutorul celor necăjiŃi. Sfinte Fanurie. că ai fost ars cu cărbuni aprinşi. prin care ai ruşinat pornirea ereticilor cea fără de judecată asupra credinŃei noastre. că ai umilit pe cei ce s-au trufit. pecete curată a credinŃei. rugătorul nostru către Hristos. că ai stins credinŃa în idoli. al nostru Mucenic preamărit. că iadul adânc s-a cutremurat. să-i grăim din suflet: Bucură-te. Bucură-te. 201 . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. scump prinos al credincioşilor. şi părtaşi ai slavei celei de sus. cu rugăciunile tale arată-ne moştenitori ai împărăŃiei celei cereşti şi veşnice. împreună cu care. lauda Rhodosului şi a Bisericii. cel ce te rogi pentru iertarea păcătoşilor. scapărea celor ce aleargă la tine. cu umilire strigă către tine aşa: Bucură-te. îndreptătorul credinŃei. că ai fost aruncat în cuptor de foc. de toată nevoia şi necazul. Preaminunate Fanurie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. aprinşi de dragoste şi de râvnă. cel ce nu încetezi a ruga pe Hristos pentru noi. Bucură-te. îndepărtează de la noi toată durerea şi suferinŃa şi ne învredniceşte ca şi în viaŃa de veci să fim părtaşi ai împărăŃiei veşnice şi împreună cu tine cântare să aducem lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Poporul cel credincios cunoscând mulŃimea minunilor tale. Bucură-te. tăria celui evlavios. în timpul din urmă. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Fanurie. mare făcător de minuni! Condacul al 12-lea Pe cei ce sărutăm Sfânta ta iconă cu credinŃă. cel ce eşti mijlocitor pentru toŃi. Bucură-te. cu lacrimi fierbinŃi alergând la a ta ocrotire. Bucură-te. lăudând pe Domnul care a făcut minunată voia Sa întru SfinŃii Săi. bărbat viteaz al Bisericii. mare făcător de minuni! Condacul al 13-lea O.şi l-a aşezat laolaltă cu îngerii. cel ce eşti pildă luminată pentru noi. Bucură-te. Fanurie preamărite. Bucură-te. Căruia şi noi. Bucură-te. că ai defăimat minciuna lor. şi lăudăm vieŃuirea ta cea Sfântă. ostaşule nebiruit al lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Sfântului Fanurie să-i grăim: Bucură-te. Bucură-te. că şi acolo te-ai bucurat. mare Mucenice al Mântuitorului Hristos. Mucenice. Bucură-te. că demonii te-au văzut şi au plâns. ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu Celui în Treime lăudat: Aliluia! Icosul al 12-lea Minuni străine şi mai presus de înŃelegere a făcut Dumnezeu întotdeauna întru SfinŃii Săi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a arătat ca pe un alt soare strălucind cu minunile pe Minunatul Fanurie. că ai stat în faŃa idolilor. Bucură-te. că îngerii în juru-Ńi s-au strâns. Pentru aceasta. miluitorul credincioşilor. Bucură-te. ne rugăm Ńie: izbăveşte-ne cu rugăciunile tale cele bineplăcute lui Dumnezeu. că te-ai rugat pentru cei ce te chinuiau.

toate patimile şi necazurile. cel ce întuneci mintea păgânilor. învăŃătorul legii creştineşti. cel ce te-ai arătat biruitor. cel ce luminezi pe cei nepricepuŃi. marelui Mucenic Fanurie. şi trecând dintru această viaŃă pământească. cel ce luminezi pe cei din interiorul păcatelor. să ne înflăcăram de dorul de a deveni şi noi bineplăcuŃi lui Dumnezeu. şi privind la ceruri. Bucură-te. şi să nu se mânie pe noi până în sfârşit. Bucură-te. Bucură-te. pentru puŃinătatea dragostei noastre faŃă de El şi faŃă de aproapele nostru. Sfinte Mucenice Fanurie. necazurile. care prin ale lui înŃelepte învăŃături ne-am luminat cu credinŃa şi să-i cântăm: Bucură-te. Amin! 202 . cel ce cu blândeŃe primeşti la tine pe cei greşiŃi. mare făcător de minuni! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Către tine. cel ce ai alungat pe cei potrivnici. cel ce ai lucrat strălucirea credinŃei. să ne ierte păcatele pe care cu ştiinŃă şi cu neştiinŃă. ca împreună cu toŃi şi înconjuraŃi de cereştii îngeri. pentru iubirea de oameni şi binecuvantarea Marelui nostru Dumnezeu. Aşa. amărăciunile şi strâmtorile noastre. să aducem slavă. către Stăpânul tău ceresc şi Dumnezeul nostru. pururea. Bucură-te. să-i aducem din inimă mărturisiri de mulŃumire toŃi. Bucură-te. Sfinte Fanurie. ca să putem rupe cu viaŃa noastră de păcat de până acum. unde. prin viaŃa ta Sfântă şi prin chinurile tale muceniceşti pentru Hristos. mare făcător de minuni! Şi Condacul întâi Apărătorului credinŃei ortodocşilor. zidind în noi cuget curat. Sfinte Fanurie. pentru ca urmând pilda credinŃei şi a dragostei tale faŃă de Hristos. cinste şi închinăciune lui Dumnezeu Celui slăvit în Treime. înălŃându-ne gândurile. laolaltă cu tine şi cu toŃi cei bineplăcuŃi din veac ai Domnlui. durerile. ci să fie pururea plin de milostivire faŃă de noi şi să îndepărteze de la noi toată suferinŃa şi durerea.Bucură-te. de împărăŃia cea nesfârşită a cerurilor şi de partea celor drepŃi. să ne învrednicim de darurile tale. Bucură-te. pătimirile. în vecii vecilor. să ne bucurăm. fii povăŃuitorul şi îndrumătorul nostru pe cărările cele necunoscute ale vieŃii. Sfinte Mucenice Fanurie. ca nişte robi nevrednici săvârşim. Ńi-ai dobândit sălăşluire veşnică. şi te milostiveşte de suferinŃele. Bucură-te. noi păcătoşii cu umilinŃă şi cu căldură te rugăm: caută dintru înălŃimea cea plină de slavă a cerurilor. toate amărăciunile şi strâmtorile. Bucură-te. Şi te roagă cu îndrăzneala pe care ai agonisit-o.

strigăm către tine: Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. care luminezi vremurile de pe urmă! Icosul 1 În vremea călătoriei pământeşti. văzând jertfa şi roadele tale bineplăcute lui Dumnezeu. veşnicele bogăŃii ale Împaratului ceresc. cel ce ai defăimat cursele viclene ale vrăjmaşului. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Vas ales al lui Hristos. Privind acum către Domnul Cel înviat. Bucură-te. mijloceşti pentru jalnicul nostru neam. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Cinstind faptele tale. cel ce ai lepădat pe cele pământeşti şi ai căutat Lumina cea Necreată. ai negustorit bogăŃiile cele stricăcioase ale acestei lumi pieritoare pentru negrăitele. Cuvioase Părinte Serafim. Pentru aceasta. Bucură-te. care luminezi 203 . dăruind acest har. candelă luminătoare a lui Hristos. cel ce ai căutat Adevărul mai presus de toate. cel ce ai respins mulŃimea de ispite de pe calea cea largă a pierzaniei. Bucură-te.ACATISTUL SFÂNTULUI CUVIOSULUI PĂRINTELE NOSTRU SERAFIM ROSE DIN PLATINA După obişnuitul început. Bucură-te. Bucură-te. Lepădând toate legăturile pământeşti ai căutat să dobândeşti cugetul şi credinŃa SfinŃilor PărinŃi ai Bisericii Ortodoxe. te lăudăm pe tine zicând aşa: Bucură-te. noi păcătoşii. Care stă pe tronul slavei Sale. cel ce înaintea lumii L-ai mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos. candelă luminătoare a lui Hristos. cântare de laudă şi de mulŃumire îŃi aducem Ńie. cel ce ai căutat harul şi luminarea ÎmpărăŃiei lăuntrice. spre mântuirea multora.

Bucură-te. vas sfânt născut pe pământul lumii noi. candelă luminătoare a lui Hristos. împreună cu tine Îi cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea Ferindu-te de groaznicul întuneric al apostaziei. folosindu-ne de ostenelile tale. Bucură-te. care mântuia sufletele ca un Sf. ca şi Sf. împreună aducem cântare Sfintei Treimi cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea Luând pildă în tinereŃea ta de la făcătorul de minuni al zilelor noastre. Şi ca un Fericit Augustin al zilelor noastre. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Bucură-te. Sf. Bucură-te. ai ajutat pe alŃii să meargă pe calea aceasta. Ioan Maximovici. ca o candelă pentru ieşirea din greşeală! Iar noi. care luminezi 204 . Bucură-te. dobândind adevărata înŃelepciune. dăruit Ńie de Sfânta Treime. Gherman din Alaska. cel ce ai căutat să mergi pe îngusta cale care duce la viaŃă. ai strigat cu glas de mântuire către lumea cea însetată. precum Sf. ai ales calea lui Hristos. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al 3-lea Aflându-te din tinereŃe bolnav de o boală netămăduită. precum pe Sf.vremurile de pe urmă! Condacul al 2-lea Văzând amăgirea şi nebunia înŃelepciunii trecătoare din această lume. Petru Aleutul. cinstitor al monahilor ortodocşi. filosof care ai văzut că istoria stă în mâinile lui Dumnezeu. candelă luminătoare a lui Hristos. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al 4-lea Fiind născut pe un pământ despărŃit de adevărul mântuitor al Ortodoxiei. Inochentie. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Grigorie din Tours. ai căutat să înŃelegi apoi tainele ÎmpărăŃiei lui Dumnezeu. cel ce ai slăvit pe SfinŃii lui Dumnezeu. Sfânt păzitor al celor Sfinte. cel ce ai urmat calea cea dreaptă ca şi Sf. candelă luminătoare a lui Hristos. cel ce ai căutat milă de la Maica Domnului pentru a-i face lucrarea Fiului ei. ai fost ridicăt la înălŃimile duhovniceşti. te-ai nevoit să arăŃi Apusului ai săi SfinŃi PărinŃi. precum Sf. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ai rugat-o pe Preasfânta Maică a lui Dumnezeu pentru vindecare. lumină a noilor Ńinuturi. cel ce. Răspunzând la chemarea ta. Bucură-te. pentru a avea astfel vreme să dai roade Dumnezeiescului Ei Fiu. cel ce cu smerenie Ńi-ai primit locul în rândul drepŃilor. cel ce multora ai arătat calea către ÎmpărăŃia Cerurilor. cântăm Domnului nostru Iisus Hristos: Aliluia! Icosul al 3-lea Găsind osteneala ascetică ca pe un leac de tămăduire. Iar acum mijloceşti la Veşnicul Judecător al lumii pentru fii tăi duhovniceşti şi pentru toŃi cei care îŃi cântă Ńie unele ca acestea: Bucură-te. cel ce te-ai curăŃit prin suferinŃe. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Ioan Maximovici din San Francisco. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dorind ÎmpărăŃia Lui. Ńie-Ńi cântăm: Bucură-te. cel ce străluceşti în lumina ÎmpărăŃiei Cerurilor. cel ce ai vădit greşeala lumii celei neprimitoare de Dumnezeu. Martin din Tours. ai urmat exemplul său prin dragostea pentru SfinŃii Apusului pentru care auzi de la noi: Bucură-te. precum Părintele Gherasim de Alaska. Iar noi. smerit slujitor care ai urmat TradiŃia aşa cum Ńi-a fost înmânată. cel ai îndreptat calea mântuirii pentru întunecatul om modern. Şi pentru că ai găsit acea milă. inimă zdrobită care ai căutat iertarea păcatelor. Bucură-te. deosebit de legiuitorii din vechime.

încercând să mergem pe urmele tale. ca să ne putem feri de propria înŃelegere. ai luat partea cea bună. ai aflat că numai suferinŃa răbdată cu zdrobirea inimii pentru Hristos duce spre mântuire. cel ce ai căutat să aduci omului pieritor al zilelor noastre. Bucură-te. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Iar noi alergând după multe lucruri. Bucură-te. Bucură-te. Iar acum că te-ai desăvârşit întru acele învăŃături. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al-6-lea Necrezând propriei înŃelepciuni. păstor care ai învăŃat în cuvânt şi în faptă. Bucură-te. gemând de durere. Iar noi. Şi urmându-i pe cei ce te-au învăŃat. ziditor în inima ta al unui Munte Athos. chemându-L pe El şi strigând: Aliluia! Icosul al-6-lea Aflând că erai cetăŃean al altui Sion. Bucură-te. creştin adevărat. candelă luminătoare a lui Hristos. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Bucură-te. înaintemergători ai monahilor vremurilor de pe urmă. atlet al frăŃiei ortodoxe. mireasma vieŃii monahale. harul lui Dumnezeu Ńi-a copleşit viaŃa. Bucură-te. Ioan Înaintemergătorul care strigi lumii din pustie. te-ai lăsat altoit în viŃa cea adevărată a Ortodoxiei. candelă luminătoare a lui Hristos. care ai luat crucea urmând pe Hristos. care luminezi 205 . Iar noi. ai căutat să deprinzi calea monahală a silirii sufletului a căuta cele înalte. Bucură-te. te-ai hotărât să urmezi sfânta cale Împărătească care duce către ÎmpărăŃia Adevărului. iubitor al locuitorilor deşertului din Egipt. jefuiŃi de vrăjmaşi şi de patimi. ai fost slăvit dincolo de atingerea patimii. îŃi cântăm acestea: Bucură-te. om înŃelegător. Bucură-te. cinstitor al martirilor. candelă luminătoare a lui Hristos. roagă-te Domnului Iisus. cel ce ai chemat pe oameni la o Tebaidă americană. Bucură-te. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al-7-lea Iubind raiul lui Dumnezeu mai presus de pământul cel trecător. Iar noi.vremurile de pe urmă! Condacul al 5-lea Văzând pe mulŃi din jurul tău căzând în greşealele cele de-a dreapta şi cele de-a stânga. implorăm ale tale rugăciuni prin laude ca acestea: Bucură-te. următor al Sf. Bucură-te. Stând la picioarele Domnului şi ascultând cuvintele Lui. Bucură-te. pildă a cumpătării duhovniceşti. următor al Sinoadelor Ecumenice. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. dor ne este să strigăm cu tine Domnului: Aliluia! Icosul al-7-lea Căutând să-Ńi mântuieşti sufletul ca un smerit monah. cel ce ai osândit rătăcirile compromisului. învăŃător care ai fost învăŃat de SfinŃi. Iar noi. cinstitor al Noilor Martiri. mare trebuinŃă având de asemenea hrană. Bucură-te. care ai mustrat pe fariseii vremurilor de pe urmă. lăudăm pe Domnul cu această cântare: Aliluia! Icosul al 5-lea Dorind să înŃelegi cum poate cineva să-i rămână credincios lui Hristos într-o vreme când dragostea multora s-a răcit. ai căutat dumnezeieştile şi de viaŃă dătătoarele învăŃături ale SfinŃilor Părinti. Bucură-te. Bucură-te. fiu adoptiv al Sfintei Rusii. întâiule Sfânt născut al pământului celui nou. ucenic al PărinŃilor Filocaliei. strigăm: Bucură-te.

Bucură-te. candelă luminătoare a lui Hristos. cel ce nu te-ai încrezut în raŃiunea omenească. Bucură-te. cu adevărat unul după lege. candelă luminătoare a lui Hristos. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al 10-lea Văzând lumea cufundându-se neîncetat în nebunie şi necredinŃă. rugător înaintea Treimii. Iar noi. ai primit hirotonia întru preoŃie din mâinile moştenitorului TradiŃiei de la Optina. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al-9-lea Cunoscând că ai trebuinŃă să-Ńi pregăteşti sufletul pentru moarte. cel ce ai defăimat minciuna evoluŃionismului. Împreună cu ei. Bucură-te. Fecioară Sfântă. Iar noi. cu trupul şi cu duhul. smerirea celor mândrii. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. nădejdea celor pierduŃi. cutremurându-ne din pricina păcatelor noastre. balsam al celor răniŃi. chemare la pocăinŃă. căutând ajutorul ei în vreme de încercare. Bucură-te. Bucură-te. cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea Cautând să unifici evlavia credinŃei adevărate cu înŃelegerea raŃională. Bucură-te. ostaş ce luptă cu sabia ascuŃită cu două tăişuri a Cuvântului lui Dumnezeu. învăŃătorule al adevărului. cuvânt şi faptă. Bucură-te. sustinătorule al mareŃiei creaŃiei lui Dumnezeu. Bucură-te. Ai săturat astfel pe cei flămânzi după duhovnicie ai zilelor tale. minunându-ne de credinŃa şi îndelunga ta răbdare. Bucură-te. 206 . te lăudăm zicând aşa: Bucură-te. ai prevenit o generaŃie nechibzuită de Judecata ce va să vină. Iar noi. strigăm către Maica lui Dumnezeu: Bucură-te. strigăm: Bucură-te. Sfântul Episcop Nektarie Kontzevitch. ai cinstit pe Sfânta Sa Maică. Bucură-te. Ca preot ai hrănit pe credincioşi cu Preasfântul Trup şi Sânge al lui Hristos. cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Având dragoste pentru toŃi cei iubiŃi ai lui Hristos. Iar noi. care degrabă răspunzi la rugăciuni. Iar noi căutând iertare de la Hristos. acoperământul celor îndureraŃi. lăudăm mila Lui şi cântăm: Aliluia! Icosul al-9-lea ÎnŃelegând că omul trebuie să dea seama de orice gând. atlet al Ortodoxiei. îndrăznind să ne înălŃăm cu tine.vremurile de pe urmă! Condacul al-8-lea ÎnŃelegând că cunoaşterea acestei lumi duce numai la moarte. ai adus pe mulŃi la dreapta credinŃă prin apele botezului. Şi slujind ca preot. ai scris nenumărate cărŃi şi articole pentru a propovădui Cuvântul Ortodox unei epoci în declin. cu pocăinŃă ai căutat învăŃăturile SfinŃilor PărinŃi despre despărŃirea sufletului din această vale a amăgirii. slăvire a Logosului. Bucură-te. întărirea celor slabi. Bucură-te. Bucură-te. ai grăit despre apropiata Judecată a lui Dumnezeu asupra omenirii celei rătăcite. mijlocitor către Născătoarea de Dumnezeu. îngroziŃi de lipsa noastră de credinŃă. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim.

MulŃi au trecut cu vederea aceasta pâna ce. care a ridicat braŃele împotriva Creatorului şi Bisericii Sale. numărându-te astfel printre sfinŃi. Bucură-te. sămânŃă a noii primăveri. Văzând aceasta. pricinuindu-Ńi astfel multe minuni prin sfinŃirea ta. Bucură-te. Iar Dumnezeu Ńi-a răsplătit osteneala. lumina întru întuneric. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. trimisu-Ńi-a Domnul mari suferinŃe trupeşti pentru a-Ńi pregăti sufletul pentru veşnicie. candelă luminătoare a lui Hristos. ai grăit despre învierea Sfintei Rusii şi ai ajuns astfel candelă luminatoare care luminează toată lumea. Cu adevărat ai fost printre primele roade ale proorociei celei mari a Sfântului Serafim. susŃinător al adevărului Ortodoxiei. ai negustorit bogăŃiile cele stricăcioase ale acestei lumi pieritoare pentru negrăitele. Bucură-te. Bucură-te. Episcopul Nectarie ne-a îndemnat să căutăm mijlocirile tale. Lepădând toate legăturile pământeşti ai căutat să 207 . te-ai străduit să a Ńine în viaŃă Sfânta Rusie într-un nou pământ. al nostru Sfânt Părinte Serafim. Bucură-te. el Ńi-a cântat cântare de laudă. prooroc al învierii. veşnicele bogăŃii ale Împaratului ceresc. stăruitor ai căutat pe Hristos Domnul. şi văzând acel pământ jefuit de vrajmaşi fără Dumnezeu. văditorul ereziilor încurcate. Apoi. candelă luminătoare a lui Hristos. Iar acum că te-ai desăvârşit în ÎmpărăŃia cea cerească. Bucură-te. tăria celor slabi. rod nou al unui străvechi pom. Bucură-te. Iar în vremea despărŃirii de această viaŃă amăgitoare. făcându-Ńi lumânarea de Paşti luminătoare a îndureratei Sfinte Rusii. ostaş al oştirii lui Hristos. Bucură-te. Cinstind credinŃa şi înainte-vederea ta. Bucură-te. roagă-te pentru noi. Văzând acestea. a descoperirii credinŃei ortodoxe de către lumea întreagă. prevenire împotriva căldiciei. zicând „E mai târziu decât credeŃi!” Căutând rugăciunile tale. strigăm: Bucură-te. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al 12-lea În timpul vieŃii tale în trup. la patruzeci de zile după moartea ta. atlet al Noilor Martiri. Bucură-te. ajutătoare a Cuviosului Serafim. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al 11-lea Fiind al Sfintei Rusii nou fiu.Bucură-te. la îngroparea ta. unealtă a dumnezeieştii Pronii. candelă luminătoare a lui Hristos. ca toŃi să venim la Hristos cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea Căile Domnului sunt nesocotite de om. Acum ştim că veşnic cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi În vremea călătoriei pământeşti. Bucură-te. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. după şaisprezece ani. strigăm: Bucură-te. Maica creştinilor. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. ne-ai înştiinŃat să fim tari în încercările care ne stau înainte. lumină a lui Hristos. ai fost numit „Cuvios”. strigăm către Împăratul Cerului: Aliluia! Icosul al 11-lea Cinstind credinŃa cea adâncă şi străveche a poporului ortodox rus. care luminezi vremurile de pe urmă! Condacul al 13-lea O.

Roagă-te pentru familiile şi prietenii noştri. Amin. Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. lepădându-te de tine. Ńi-ai răstignit trupul. Condacul. împreună cu toŃi sfinŃii. viaŃa Ńi-ai petrecut-o după porunca lui Hristos şi. Pentru aceasta. cel ce ai respins mulŃimea de ispite de pe calea cea largă a pierzaniei. iar prin nevoinŃe ascetice. Troparul.dobândeşti cugetul şi credinŃa SfinŃilor PărinŃi ai Bisericii Ortodoxe. vii sau morŃi. văzând jertfa şi roadele tale bineplăcute lui Dumnezeu. împreună cu patimile şi cu poftele. cel ce ai defăimat cursele viclene ale vrăjmaşului. Cuvioase Părinte Serafime. O. pentru aceasta ai ajuns întâiul născut Sfânt american. 4: Ca un nevoitor credincios al Sfântului Herman. cel ce înaintea lumii L-ai mărturisit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Bucură-te. 4: Fiind credincios desăvârşit Maicii lui Dumnezeu. Rugămu-te. Roagă-te Maicii lui Dumnezeu să stăruie pe lânga Fiul său. De aceea. candelă luminătoare a lui Hristos. ai dat multă roadă pentru secerişul Domnului. strigăm către tine: Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. roagă-te Domnului pentru noi. fiii tăi duhovniceşti. te-ai dus să vieŃuieşti pe un munte lângă Platina. care luminezi vremurile de pe urmă! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE P O. mijloceşti pentru jalnicul nostru neam. Bucură-te. acum şi pururea şi în vecii vecilor. care luminezi vremurile de pe urmă! Şi Condacul întâi Vas ales al lui Hristos. gl. Serafime Sfinte. ca să Se milostivească spre noi. Roagă-te ca în ziua cea nesfârşită. Ńi-ai luat crucea şi I-ai urmat Lui. Bucură-te. învăŃându-ne pe noi CredinŃa cea Adevărată. te lăudăm pe tine zicând aşa: Bucură-te. strigăm către tine. Bucură-te. Privind acum către Domnul Cel înviat. dăruind acest har. ca astfel să dobândim înlăuntrul nostru pe Sfântul Duh. ai înflorit în Platina ca o roză duhovnicească. cel ce ai căutat harul şi luminarea ÎmpărăŃiei lăuntrice. noi păcătoşii. gl. Cinstind faptele tale. Care stă pe tronul slavei Sale. Sfinte Cuvioase Serafim. Bucură-te Sfinte Cuvioase Părinte Serafim. Roagă-te ca ca ochii sufletelor noastre să se deschidă zărind dumnezeiasca şi adevărata Evanghelie a Domnului. Bucură-te. 208 . izbăveşte-ne prin rugăciunile tale. Că preaslăvită şi fără de sfârşit este ÎmpărăŃia Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh. scrierile tale aduc nădejde în toată lumea. roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Roagă-te ca Hristos Dumnezeul nostru să ne întarească şi să ne dea înŃelepciunea şi credinŃa de care avem nevoie pentru a răzbate prin încercările ce ne stau în faŃă. care vieŃuiesc într-o epocă a necredinŃei şi a vrăjmăşiei faŃă de deplinul adevăr. Astfel făcând. toŃi să putem locui cu tine în fericire în ÎmpărăŃia Cerurilor. povaŃă şi stea călăuzitoare a Ortodoxiei americane. Părintele nostru. Părintele nostru. cel ce ai căutat Adevărul mai presus de toate. candelă luminătoare a lui Hristos. Ca un luminător al Ortodoxiei în America. cântare de laudă şi de mulŃumire îŃi aducem Ńie. cel ce ai lepădat pe cele pământeşti şi ai căutat Lumina cea Necreată. Cuvioase Părinte Serafim. spre mântuirea multora.

Îngere al Domnului. nevrednicul. Bucură-te. Bucură-te. că cel ce ai îndrăzneală către Împăratul Cerului. cel ce faci pururea voia Stăpânului. îndrumătorul vieŃii mele cel preabun. Bucură-te. izbăveşte-mă de toate nevoile şi necazurile. cel ce niciodată nu te depărtezi de mine. ca să strig Ńie: Bucură-te. neadormitul meu păzitor! Icosul 1 Sfinte Îngere. păcătosul. cel ce pururea petreci cu mine. Bucură-te. nevrednicul. cel ce mă păzeşti în toate căile mele. cel ce eşti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu. Îngere al Domnului. iar tu. cel ce îmi călăuzeşti paşii spre sfintele biserici. Bucură-te. cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca păzitor pe căile vieŃii mele. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Sfinte Îngere. Bucură-te. eu. Îngere al lui Dumnezeu. cad înaintea ta şi mă rog: tu însuŃi mă călăuzeşte şi mă înŃelepteşte ca să încep a-Ńi aduce din toată inima. cel ce ai primit de la Dumnezeu poruncă şi putere ca să păzeşti sufletul meu. Bucură-te. Bucură-te. cu toată dragostea şi osârdia. neadormitul meu păzitor! 209 . slugă cerească a Domnului celui ce împărăŃeşte peşte toată făptura. Bucură-te. Bucură-te. aceste cântări de laudă: Bucură-te. înainte-statătorul meu în faŃa Presfintei Treimi. îndrăznesc să-Ńi aduc cântări de laudă.ACATISTUL ÎNGERULUI PĂZITOR După obişnuitul început. cel ce mă fereşti de toată răutatea. apărămă de duşmanii văzuŃi şi nevăzuŃi. împreună-vieŃuitorule cu slugile Lui cele înŃelegătoare şi nematerialnice. Bucură-te. cel ce eşti trimis din ceruri ca să mă păzeşti şi să mă călăuzeşti în toată viaŃa mea. Bucură-te.

Bucură-te. cereri şi mulŃumiri. cel ce mângâi inima mea cu mila Lui pentru păcătoşii care se pocăiesc. Bucură-te. cel ce te îngrijeşti să mă îndreptezi pe calea cea adevărată. Bucură-te. Îngere al Domnului. cel ce mă întăreşti în supunerea faŃă de rânduiala Sfintei Biserici. neancetat să te laud cu grairi ca acestea: Bucură-te. steaua Luminii fără de apus. Bucură-te. cel ce răsădeşti în mine pomenirea chinurilor şi a morŃii Sale de pe Cruce. iar pe tine. a trimis din negraita Sa milă în tot pământul pre sfinŃii Săi îngeri şi fiecărui om i-a rânduit câte un înger păzitor. Împlinind aşadar porunca Stăpânului lor. cel ce mă îndemni să cred cu neîndoire toată învăŃătura dumnezeiescului meu învăŃător şi domn. Bucură-te. pe mine. cei întunecaŃi de păcate. Bucură-te. cel ce mă încredinŃezi că Mângaietorul caută cu mai multă milă la cei blânzi şi smeriti cu inima. iar cu inima şi cu gura să slăvesc neîncetat Preasfântul Nume al Dumnezeului nostru şi să cânt Lui: Aliluia! Icosul al 3-lea Avându-te pe tine. cel ce îndreptezi toate gândurile mele către Mântuitorul care s-a răstignit pentru păcatele mele şi ale lumii. răsărită din dumnezeirea cea în Trei Lumini şi care pururea mă luminează. 210 . cel ce mă îndemni să mă supun pravilelor şi predaniilor SfinŃilor apostoli şi PărinŃi. Bucură-te. cel ce pentru această mărturisire credinŃezi până şi la moarte să merg. neadormitul meu păzitor! Condacul al 3-lea Îngerul meu păzitor. întru care să umblu neabătut şi fără poticneală pe mântuitoarea cale a poruncilor lui Hristos. cel ce mă povăŃuieşti să cer de Sus umbrirea harului Sfântului Duh. Bucură-te. acoperământ ales de Dumnezeu. cel ce îmi pui înainte poruncile Domnului ca pe o oglindă pentru toată viaŃa mea. păzitorul meu. cel ce mă îndemni ca toată ziua şi tot ceasul să le petrec în rugăciuni. Bucură-te.Condacul al 2-lea Văzând Domnul Iubitorul de oameni că. cel ce înflăcărezi inima mea cu dragostea de Dumnezeu. cel ce înfricoşezi sufletul meu cu dreapta Judecată faŃă de cei ce sunt împietriŃi şi nepocăiŃi. ca o strajă credincioasă. sfinŃii îngeri întotdeauna sunt gata să ne ajute nouă. Bucură-te. Bucură-te. celor ce cântăm lui Dumnezeu cu bucurie: Aliluia! Icosul al 2-lea Sfinte Îngere. cel ce mă întăreşti în mărturisirea sfintei credinŃe ortodoxe. cel ce îngrădeşti casa sufletului meu cu frica de Dumnezeu. Bucură-te. toŃi oamenii sunt lesne înclinaŃi spre păcat. ca pe o rază luminoasă care luminezi întunericul sufletului meu şi risipeşti bezna necunoştinŃei inimii mele. Bucură-te. căzând cu umilinŃă mă rog să-mi curăŃeşti toate simŃirile cele întunecate de patimi ca să nu mai rătăcesc în întunericul păcatului şi prealuminatei tale lumini să-i cânt aşa: Bucură-te. Făcătorul meu. Bucură-te. care luminezi ochii inimii mele. rază prealuminoasă. cel ce înfăŃişezi înaintea ochilor minŃii mele pe Atoatevăzătorul. mijloceşte între cele de Sus să mi se lumineze mintea. Bucură-te. să cunosc care este voia lui Dumnezeu cea bună. Bucură-te. Bucură-te. plăcută şi desăvârşită şi inima mea o îndreptează ca să săvârşesc cu osârdie fapte bune. cel ce mă înveŃi să mă feresc de păcate prin aducere-aminte de patimile Domnului. Bucură-te. Bucură-te. cel ce peste tot mă îngrădeşti cu gândurile la Dumnezeu Cel ce este pretutindenea. Bucură-te. cel ce mă înveŃi să ascult cuvintele Evangheliei lui Hristos cu multă dulceaŃă. după greşeala stramoşului nostru Adam. care rătăcesc în întunericul fărădelegilor. cel ce îmi aşezi legea Domnului ca pe sfeşnic pentru picioarele mele şi ca pe o lumină pentu cărările mele. Bucură-te. cere pentru mine puterea harului dumnezeiesc. Bucură-te.

Bucură-te. cel ce pururea aduci lui Dumnezeu rugăciunile tale. că pururea stai langă mine cu sabia ta cea de foc. Bucură-te. Cu mulŃumire dar. cel ce ceri de la Preamilostivul Dumnezeu să dea iertare tuturor faptelor mele celor rele. Bucură-te. cel ce milostiveşti bunătatea Lui. ca să nu mă piardă cu fărădelegile mele. după Dumnezeu şi Preasfânta Fecioară. cel ce mă trezeşti să-mi petrec toate zilele mele în pocăinŃă. Bucură-te. cel ce te rogi neîncetat Răscumpărătorului meu. Îngere al Domnului. cel ce împotriva prinŃului întunericului în luptă mă ajuŃi. pacea sărmanului meu suflet ce înviforează . Bucură-te. ca să mă mântuiască. ca pe o tămâie de bun miros. îmi pun nădejdea. dumnezeiescule Înger. pentru ca acolo să mă învrednicesc să cânt împreună cu cetele cereşti.Bucură-te. mai aşteaptă. 211 . Bucură-te. cu petrecerea ta cea nedespărŃită de mine şi purtătoare de lumină. Bucură-te. care tai năvălirile lor cele în chip de fiare ce se pornesc asupra minŃii şi a inimii mele. cel ce mă îndemni să mă îngrădesc cu semnul Sfintei Cruci spre alungarea gândurilor celor rele. Bucură-te. Bucură-te. Îngerul meu păzitor. neadormitul meu păzitor! Condacul al 4-lea Furtuna dezlănŃuită pe marea vieŃii îmi sfărâmă corabia duhovnicească cu grijile lumeşti. cel ce îmi insufli dorinŃă ca pururea să mă căiesc în faŃa Domnului de toate fărădelegile mele. ca să-mi dea vreme de îndreptare. cu steaua luminoasă ce alergă călăuzindu-i pe magii din vechime la închinarea adevăratului Dumnezeu când Mântuitorul lumii S-a născut în Betleem. cel ce mă ajuŃi să spovedesc păcatele mele cele multe. Bucură-te. cel ce mă înŃelepŃeşti ca să mă cercetez în toată vremea şi să-mi mărturisesc păcatele. Bucură-te. păzitorul sfânt al sufletului meu. cel ce izgoneşti de la mine demonii pierzători de suflete. Pentru aceasta cu smerenie te rog şi grăiesc: Bucură-te. ca pe nişte vulpi viclene. păcătosul. pe mine. Bucură-te. cel ce dezrădăcinezi din inima mea mândria. trezindu-mă la pocăinŃă până când ochii mei vor vărsa izvoare de lacrimi spre spălarea necurăŃiilor mele sufleteşti. cel ce mă opreşti să fiu în legătură cu ereticii şi cu cei ce s-au lepădat de adevărata Biserică. păzitorul meu. Bucură-te. Bucură-te. cel ce mă întăreşti să-i biruiesc pe slujitorii lui cei răi şi vicleni. Celui mai înainte de veci: Amin! Icosul al 5-lea Văzându-mă stăpânit de întunericul morŃii şi acoperit de norul întunecat al patimilor. cu smerenie te rog să nu te depărtezi de la mine din pricina nelegiuirilor mele. cel ce ai nebiruită armă împotriva vrajmaşilor mei. cel ce alungi din gândurile mele zavistia şi pomenirea de rău. ce te-am dobândit de la Domnul ca pe un înŃelept cârmaci în furtunile de gând care mă tulbură. iar tu. ca pe cele ce sunt fiicele lor. Îngere al Domnului. duhurile răutăŃii de sub cer nu cutează să se apropie de preacurata ta lumină şi să săvârşească nelegiuirile lor pierzătoare de suflet. Bucură-te. slavă Împăratului Slavei. Bucură-te. Bucură-te. ci pururea mă fereşte de vânările şi de cursele celui viclean. pentru mine. unde voi dobândi limanul cel liniştit al mântuirii? La tine. Bucură-te. cânt Dumnezeului meu: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzindu-te şi văzându-te pe tine. neadormitul meu păzitor! Condacul al 5-lea Îndrăznesc să te asemăn. Bucură-te. cel ce mă întăreşti să calc fără de frică peste aspidă şi peste vasilisc. îmi arăŃi calea cea dreaptă care duce spre ÎmpăraŃia Cerească. păzitorul meu cel puternic. cel ce cu starea ta de faŃă înlături mânia lui Dumnezeu cea cu dreptate pornită asupra mea. nu mă părăsi. cel ce cu puternicul acoperământ al aripilor tale mă aperi şi mă acoperi. cel ce pururea mijloceşti înaintea Făcătorului meu. Bucură-te. ci urmează îndelung-răbdării Mântuitorului meu. care cu umilinŃă graiesc: Bucură-te. ura. Bucură-te. Pentru aceasta.

cel ce dai viaŃă sufletului meu. cel ce cu dragoste mă întăreşti cu nădejdea în Domnul Dumnezeu. cum că toŃi cei ce voiesc să trăiască cu evlavie vor fi prigoniŃi. Îngerul meu păzitor. bunul meu păzitor. Bucură-te. pe mine. cel ce îmi îndulceşti inima cu nădejdea răsplătirilor viitoare. Bucură-te. Bucură-te. păcătosul. în toate nevoile şi relele întâmplări. cel ce sădeşti în inima mea zdrobire şi mâhnire pentru că l-am mâniat pe bunul meu Dumnezeu. Cred. 212 . căci. Îngere al Domnului. aşteptând veşnicile bunătăŃi pline de bucurii. pentru ca peste tot să mă juŃi cu sfintele tale rugăciuni. până la vărsarea sângelui lor. grija ta de totdeauna pentru mine. atunci îndrăznesc să strig ca vamesul către înduratul Dumnezeu. Sfinte Îngere. Bucură-te. nu înceta. cel ce eşti întodeauna bunul meu mângâietor. pentru aceea. o bunătate nouă. îngerul Său. că alungi din inima mea orice mâhnire şi deznădejde. Îngere al Domnului. să mă acoperi împotriva curselor diavoleşti şi să mă pregăteşti ca prin fapte bune să intru cu fecioarele cele înŃelepte în cămara cea cerească de Dumnezeu înfrumuseŃată cântând: Aliluia! Icosul al-7-lea Domnul şi Stăpânul meu arată mie. Bucură-te. preamilostivul meu Ziditor te-a trimis pe tine. cel ce îmi arăŃi spre mângâiere cetele mucenicilor şi ale mărturisitorilor ce s-au nevoit pentru Hristos. Bucură-te. cel ce mă răpeşti din prăpastia nelegiuirilor mele. nevrednicul şi celui mai păcătos dintre robii Săi. cel ce mă îndemni să-mi plâng viaŃa mea cea ticăloasă şi întinată. ci. străluceşte lumina mângâierii harnice şi inima mea se umple de veselie şi de bucurie. neadormitul meu păzitor! Condacul al-6-lea Propovăduiesc cu glas mare. că mă înveŃi să înving cu bărbăŃie necazurile şi bolile. povăŃuitorul meu. înŃelepŃindu-mă că toate acestea nu sunt trimise de la ÎnŃeleptul Ziditor decât ca o doctorie pentru neputinŃele mele sufleteşti şi învăŃându-mă să-I cânt binefăcătorului Doctor Ceresc: Aliluia! Icosul al-6-lea Când trezit de necurmatele povăŃuiri. Bucură-te. Bucură-te. pe tine te chem: Bucură-te. Bucură-te. nevoindu-mă cu dragoste. în grijile şi năpăstuirile mele. Bucură-te. Bucură-te. neadormitul meu păzitor! Condacul al-7-lea Vrând ca toŃi oamenii să se mântuiască. că numai cu mijlocirea ta cea de totdeauna în faŃa lui Dumnezeu pentru mine sunt păzit până acum. cel ce mă încredinŃezi să mă încred cuvintelor Sfântului Apostol Pavel. Bucură-te. mijlocitor luminos şi netăcut al mântuirii mele. Bucură-te. ca pe un bun păzitor în toată viaŃa mea. din toată inima. trecând cu vederea păcatele mele cele grele şi grozave. aşteaptă cu milostivire întoarcerea şi pocăinŃa mea. în sufletul meu întunecat de necazuri şi deznădăjduire din pricina multelor mele păcate. Bucură-te. cel ce îmi insufli ca să primesc jugul răbdării şi al patimirii pe care l-au purtat proorocii şi apostolii. nu m-a pierdut pentru fărădelegile mele nici până în ziua şi ceasul de faŃă. cel ce îmi înfăŃişezi pururea înaintea ochilor mei chinurile Domnului şi Mântuitorului nostru. cel ce mă ajuŃi să port jugul cel bun al mântuitoarei răbdări cu iubire. dar.Bucură-te. înŃelepŃindu-mă şi întărindu-mă. cel ce mă trezeşti la luptă împotriva vrajmaşilor care vor să mă prindă în mreaja deznădejdii. care în această lume cu multă gâlceavă îmi tulbură pacea sufletească. Bucură-te. apari ca un grabnic mângâietor. ca să fie milostiv şi să-mi ierte greşalele mele. cel ce mă fereşti de înecarea desăvârşită în marea vieŃii celei înviforate. Bucură-te. cel ce te chem: Bucură-te. cu ajutorul mâinilor tale. fiind îndelung-răbdător cu mine.

cel ce mijloceşti să mi se dăruiască nerăutatea copiilor şi judecata sănătoasă a bătrânilor. cel ce mă pregăteşti în toată vremea pentru ieşirea într-o altă lume. câte bucurii minunate ai făcut pentru mine în toată viaŃa mea. te rog pe tine. 213 . Bucură-te. Sfinte Îngere. ci să mă învrednicesc a cere de la AtotŃiitorul. Pentru aceasta te rog. Bucură-te. cel ce mă ajuŃi să dezrădăcinez din inima mea patima iubirii bogăŃiei celei pieritoare. Bucură-te. cel ce pururea mă ridici la slavosloviriile lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. cel ce îmi arăŃi că toate bunătăŃile pământului sunt vremelnice şi trecătoare. Atotputernicul şi Milostivul Dumnezeu iertarea pentru fărădelegile mele şi să-I cânt cu glas de bucurie: Aliluia! Icosul al-8-lea Când Domnul şi Ziditorul meu va însemna ziua trecerii mele din viaŃa aceasta. acoperă-mă cu aripile milostivirii tale. păzitorul sufletului meu. tu. Bucură-te. Bucură-te. să te văd stând aproape de mine. neadormitul meu păzitor! Condacul al-8-lea Străin şi călător sunt eu pe acest pământ. iar când va fi să iasă duhul meu din mine. pe cei ce caută să mă arunce în adâncul iadului. Bucură-te. ca să nu mă prindă ceasul morŃii neîndreptat. nici nu cuget la înfricoşătoarea Judecată la care voi sta înaintea Dreptului Judecător şi voi da răspuns pentru fiecare faptă şi pentru orice cuvânt. neadormitul meu păzitor! Condacul al-9-lea Tot păcatul am desăvârşit şi toată viaŃa mea în deşertăciuni s-a scurs. pregătite pentru duhurile răutăŃii şi pentru păcătoşii nepocăiŃi. iar eu. păzitorul meu. cel ce mă înveŃi să mă uit la fiecare zi ca la cea mai de pe urmă zi a vieŃii mele. ci şi cu inima. Bucură-te. cel ce te îngrijeşti să mă desprind cu lepădarea de sine şi cu părăsirea voilor mele cele rele. viaŃa mea e degrab trecătoare. cel ce întocmeşti glasul meu ca prin cântări de laudă. Bucură-te. bunul meu păzitor. cel ce pururea îmi aduci aminte de ceasul acela pe care nimeni nu-l cunoaşte. cum işi acoperă vulturul puii săi. fii mie apărător. Bucură-te. cel ce mă opreşti să iubesc lumea şi cele ale sale. cu vrednicie şi dreptate să laud pe Făcătorul tuturor. cel ce mă înveŃi să proslăvesc pe Domnul meu nu numai cu buzele. Drept aceea. cel ce scuturi de pe mine somnul cel păcătos al trândăvirii celei vătămătoare de suflet. când voi trece vămile cele cumplite şi povăŃuieşte-mă neprimejduit până la porŃile ÎmpărăŃiei Cerurilor. Bucură-te. cel ce luminezi cu strălucirea ta mintea mea cea întunecată cu neîngrijirea. Bucură-te. Doboară dar pe cei ce se îndreaptă asupra mea. Bucură-te. niciodată nu mă gândesc în mintea mea la moartea cea fără de veste. Bucură-te. cel ce naşti în mine umilinŃă sufletească şi zdrobirea inimii. cu umilinŃă mă rog. primind sufletul meu din scăldătoarea Sfântului Botez m-ai păzit. cel ce mă înŃelepŃeşti să văd că toată frumuseŃea acestei lumi este asemenea florilor câmpului. cel ce pururea doreşti ca până la sfârşitul vieŃii mele să mă pocăiesc. bunul meu păzitor. Bucură-te. unde feŃele îngereşti cu bucurie ies în întâmpinare cântând: Aliluia! Icosul al-9-lea Nici o limbă frumos grăitoare nu poate spune. Bucură-te. cel ce mă ajuŃi să-mi aprind cu rugăciunile inima cea rece. văzând mai înainte chinurile grozave. De aceea. că mă ajuŃi să dobândesc bunătăŃile nepieritoare. Bucură-te. izgonind pe cumpliŃii vrăjmaşi. zicând acestea: Bucură-te.Bucură-te. Îngere al Domnului. care mă aşteaptă şi pe mine. cel ce nu mă laşi să caut slava omenescă ce trece ca umbra. care-i gata să se stingă. Bucură-te. cel ce pui în faŃa ochilor minŃii mele ceasul amar şi grozav al morŃii. Bucură-te. ticălosul. iar acum de sfârşit m-am apropiat. trezeşte-mă degrabă din somnul păcatului. cel ce mă trezeşti spre împlinirea voii Lui celei preasfinte. Bucură-te. cel ce voieşti cu toată sinceritatea să dobândesc simplitatea porumbelului şi blândeŃea mielului. Îngere al Domnului. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. pentru ca. Bucură-te. cel ce mă înveŃi să sfinŃesc cu rugăciunea orice început al zilei. iartă-mi cu milostivirea Ta răutăŃile mele cele nenumărate. că. Bucură-te. că stai înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune pentru mine ca să nu fiu aruncat în întunericul cel mai dinafară. cel ce îmi înfrânezi limba de la deşarta vorbire. cel ce îmi insufli să vestesc cu limba cele trebuitoare. Pentru aceasta. Cel ce întăreşte puterile mele. întărit de ajutorul tău. să trec fără frică în cealaltă lume. când am ajuns la vârsta bărbăŃiei. Bucură-te. că izgoneşti de la mine cumplitele năvăliri ale stăpânitorului acestei lumi şi eşti povăŃuitorul şi călăuzitorul meu nedespărŃit. nădăjduiesc să trec neprimejduit vămile văzduhului. că. mă rog cu umilinŃă. că pururea îmi insufli să cer milă Domnului cu lacrimi de pocăinŃă. fiind plecat spre aceasta de multele rugăciuni ale slujitorului Tău nematerialnic pe care mi l-ai dat din pruncie ca un iubitor de oameni spre paza mea. în vremea ieşirii sufletului meu din trup. ca un zid puternic împotriva vrajmaşilor mei celor răi care caută pierirea mea cea veşnică şi care-mi slăbănogesc sufletul cu trândăvia şi cu uitarea de sine. că stând tu de faŃă. în tinereŃe m-ai povăŃuit. să zic cu gura şi să Ńin minte neîncetat numele Predulcelui nostru Iisus Hristos. Bucură-te. Bucură-te. cel ce îngădui să încep a lucra cu îndrăzneală. Bucură-te. cel ce mă îndemni să rostesc cu limba. că poŃi să mă izbăveşti de orice răutate şi din toate cursele diavoleşti. întărindu-mă cu Hrana nepieritoare şi cu Băutura dătătoare de viaŃă. să mă învredniceşti cu mijlocirea ta. Bucură-te. Bucură-te. ca şi cele de folos. ori de fac alt lucru oarecare. binefăcătorul meu: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Îngere al Domnului. Bucură-te. cel ce niciodată nu mă lipseşti de ajutorul şi de apărărea ta. dar mai ales de la cuvinte de hulă. cu mulŃumire strig Ńie: Bucură-te. de la multa vorbire. păzitorul meu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce mă păzeşti pe mine în vremea somnului şi alungi pe vrăjmaşul care vrea să mă ispitească cu visurile de noapte. să fiu partaş preacuratului Trup şi preascumpului Sânge al Mântuitorului meu. în copilărie m-ai ferit de alunecările spre păcat. cel ce te grijeşti să nimiceşti din inima mea nădejdea în puterile mele. nu mă voi înfricoşa în ceasul morŃii de întunecatele faŃe ale duhurilor răutăŃii. lăudându-te pe tine. ori de beau.în pruncie m-ai învăŃat şi m-ai înŃelepŃit. că ai primit de la Dumnezeu putere să biruieşti pe nevăzuŃii mei vrăjmaşi. Bucură-te. ca să fiu vrednic a intra în cămara slăvei Tale şi să cânt cu duhurile drepŃilor: Aliluia! Icosul al 10-lea Pururea îmi apari. atât dorit de mine. că Ńi s-a dat stăpânire şi putere să întorci înapoi pornirile şi năvălirile dracilor ce se aruncă asupra mea. te rog dar. că mă izbăveşti de năzuinŃa spre plăceri îmbietoare şi-mi pui în faŃă ruşinea fecioarelor. am nădejde să nu fiu oprit în afară porŃilor Raiului. cel ce mă reŃii de la pătimaşa iscodire şi sădeşti în ochii mei ruşinea cea feciorească. fără să înalŃ o rugăciune către Atotbunul Dumnezeu. cel ce te îngrijeşti să mă deprinzi cu înfrânarea de la mâncare şi de la băutură. Bucură-te. ca să mă izbăvească de 214 . neadormitul meu păzitor! Condacul al 10-lea Cel ce ai venit să mântuieşti pe toŃi oamenii. cel ce trezindu-mă din somn mă îndemni să mă nevoiesc spre a-I mulŃumi lui Dumnezeu. Preabunul meu Domn Iisus. păzit fiind de tine. cel ce pururea petreci împreună cu mine ori de mănânc. Bucură-te. mustrându-mă şi mângâindu-mă şi peste tot ajutându-mă pe calea mântuirii m-ai îndreptat. Bucură-te. Sfinte Îngere. Bucură-te.

că această cântare. sfintele tale rugăciuni către Preasfântul Dumnezeu. să mă păzeşti în toate căile mele. ticălosul. cel ce înviezi în inima mea porunca dragostei pentru Domnul meu cel Preabun. să nu se lovească piciorul meu de vreo piatră de poticnire. cel ce mă îndemni să-L iubesc pe aproapele meu cu o adevărată dragoste plăcută lui Dumnezeu. Bucură-te. ca împreună cu feciorele cele înŃelepte şi cu sufletele drepŃilor să intru în locaşul bucuriei. Bucură-te. Bucură-te. cel ce-mi închizi ochii ca să nu văd greşalele fratelui meu. Bucură-te. Bucură-te. că mă întăreşti în dreapta credinŃă şi mă fereşti de rătăcire. nu este de ajuns spre a-mi arăta mulŃumirea din toată inima pentru câte ai făcut cu mine până acum.focul iadului. cel ce eşti floare a ÎmpărăŃiei Cerurilor. iar mai vârtos cu milostenia şi smerenia. Bucură-te. din sufleteştile mele vistierii. neadormitul meu păzitor! Condacul al 12-lea łi s-a dat har de la Atotputernicul Dumnezeu. Să nu aud şi eu ca fecioarele cele nebune glasul înfricoşător al Mirelui: Nu te cunosc! Ajută-mă dar. cântările de laudă ce le aduc Ńie: Bucură-te. Bucură-te. păzitorul meu. pe care Ńi-o aduc din osârdia mea. Binevoieşte dar să primeşti. Bucură-te. cel ce mă înveŃi ca pe semenii mei nu numai cu limba sau cuvântul. ci şi cu fapta şi cu adevărul să-i iubesc. Bucură-te. ci să moştenesc ÎmpărăŃia Cerească. Bucură-te. Bucură-te. cel ce nu îngădui să osândesc pe aproapele meu care alunecă spre păcat. cel ce eşti blândeŃea care alungă frica. Sfinte Îngere. cel ce-mi pleci inima să împart săracilor din avuŃiile mele. că să-mi umplu vasul sufletului meu cu untdelemnul faptelor bune. Îngere al Domnului. acoperişul meu. Iar acum. cel ce mă îndemni să fiu gata să-mi pun şi sufletul pentru prietenii mei. îngreunat de somnul păcatului. Bucură-te. primeşte această cântare de la mine: Bucură-te. ca să nu pier în veci. cel ce pururea mă inspiri să-L am în mintea mea numai pe Domnul Iisus. neadormitul meu păzitor. că mă îndemni să mă rog zi şi noapte ca să nu fiu trimis să fiu chinuit de demoni. Îngere al Domnului. Cel ce este în Trei Ipostasuri. cela ce eşti minte repede mişcătoare şi slugă nematerialnică a Domnului. cel ce mă îndepărtezi de păcate prin aducerea-aminte de înfricoşătoarea judecată a Lui Dumnezeu ce va să fie. Bucură-te. cel ce mă povăŃuieşti să-i mângâi pe cei necăjiŃi şi să-i apăr pe cei asupriŃi. cel ce de-a pururea doreşti să mă întocmeşti ca pe o vrednică cămară de nuntă. Bucură-te. unde dar voi alerga eu. cel ce sădeşti în mine dorinŃa de a-i ajuta în toate nevoile. nu am undelemn de fapte bune cu care să o pot aprinde. Sfinte Îngere. neadormitul meu păzitor! Condacul al 11-lea Ştiu. 215 . cel ce neîncetat mă înveŃi să-mi aprind candela sufletului meu. cel ce mă îndemni să-mi pregătesc sufletul ca pe o mireasă întru întâmpinarea Preafumosului Mire Hristos. dar încă mă rog să îndupleci milostivirea lui Dumnezeu să mă izbăvească la înfricoşătoarea Judecată de partea cea de-a stânga şi să mă învrednicească să-I cânt Lui cu toŃi sfinŃii: Aliluia! Icosul al 11-lea Candela mi s-a stins. Bucură-te. când mă va ajunge pe neaşteptate ceasul morŃii. până când mă voi înfăŃişa înaintea Lui Hristos-Dumnezeu pe Care cu netăcute glasuri toate puterile cereşti îi laudă cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea Laud milostivirea ta cea vrednică de mirare şi pogorământul tău cel mare. Bucură-te. Bucură-te. potrivit poruncii Mântuitorului. cele ce nu te îngreŃoşezi de păcatele mele urât mirositoare şi nu încetezi să aduci pentru mine nevrednicul. Bucură-te.

Îngere al Domnului. Bucură-te. ca să strig Ńie: Bucură-te. să stai langă mine. păcătosul. cel ce mi-ai fost dat de Dumnezeu ca păzitor pe căile vieŃii mele. Îngere ai lui Dumnezeu. cel ce eşti ales de Domnul Dumnezeu spre paza sufletului meu. cel ce pururea petreci cu mine. Bucură-te. luminată preaslăvită şi înŃelegătoare. luând de la mine frica cu nădejdea mântuirii. Bucură-te. păzitorul meu cel bun şi treaz. până va veni vremea sfârşitului meu. cel ce imlpori bunăvoinŃa lui Dumnezeu ca să mă numere cu ceata aleşilor Săi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. împreună-vieŃuitorule cu slugile Lui cele înŃelegătoare şi nematerialnice. Bucură-te. Îngere al Domnului. păcătosul orb al lui Dumnezeu. în vecii vecilor Împăratului Slavei. ca să mă învrednicesc să cânt împreună cu tine în lăcaşurile Raiului. Bucură-te. Bucură-te. a păcătosului. cel ce eşti trimis din ceruri ca să mă păzeşti şi să mă călăuzeşti în toată viaŃa mea. îndrăznesc să-Ńi aduc cântări de laudă. plin de linişte şi de bucurie. cel ce mijloceşti la înfricoşătoarea Judecată a lui Hristos să mă învrednicesc să stau de-a dreapta Sa. Bucură-te. Bucură-te. cel ce mă păzeşti în toate căile mele. Bucură-te. primeşte această cântare de mulŃumire şi de cerere. neadormitul meu păzitor! Şi Condacul întâi Sfinte Îngere. neadormitul meu păzitor! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE O. nevrednicul. ticălosul. păcătosul. înainte-statătorul meu în faŃa Presfintei Treimi. nevrednicul. care au plâns mult şi cu lacrimi amare strig: să nu pomeneşti fărădelegile şi nedreptăŃile cu care eu. că cel ce ai îndrăzneală către Împăratul Cerului. neadormitul meu păzitor! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. păzitorul şi acoperitorul meu cel bun! Cu inmă zdrobită şi cu suflet îndurerat stau înaintea ta şi mă rog: auzi-mă pe mine. Îngere al lui Dumnezeu. cel ce îndemni şi pe vieŃuitorii cerului ce sunt împreună cu tine. cu toată dragostea şi osârdia. cel ce niciodată nu te depărtezi de mine. Bucură-te. arată-Ńi milostivirea asupra mea. săvârşind fapte murdare în faŃa Ziditorului meu Dumnezeu.Bucură-te. un cald folositor şi rugător pentru mine. cel ce faci pururea voia Stăpânului. Bucură-te. cel ce după Dumnezeu şi după Preasfânta Fecioară eşti puternica mea nădejde. Bucură-te. cel ce eşti bun înainte-stătător. cel ce ai primit de la Dumnezeu poruncă şi putere ca să păzeşti sufletul meu. iar când va fi să mă scol din pământ ca să stau la Judecată. slugă cerească a Domnului celui ce împărăŃeşte peşte toată făptura. iar tu. spurcatul. cad înaintea ta şi mă rog: tu însuŃi mă călăuzeşte şi mă înŃelepteşte ca să încep a-Ńi aduce din toată inima. cel ce mă fereşti de toată răutatea. cel ce mă îndemni să-mi spăl îmbrăcămintea mea cea murdară de păcate. cel ce mă ajuŃi să mă îmbrăc în veşmântul neprihănirii şi al curăŃeniei. îndrumătorul vieŃii mele cel preabun. Bucură-te. Celui mai înainte de veci: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Sfinte Îngere. Bucură-te. aceste cântări de laudă: Bucură-te. Trezeşte-mă din 216 . apără-mă de duşmanii văzuŃi şi nevăzuŃi. Sfinte Îngere. cel ce îmi călăuzeşti paşii spre sfintele biserici. te mânii în toată ziua şi în tot ceasul. izbăveşte-mă de toate nevoile şi necazurile. eu. Fii mie milostiv şi nu te depărta de mine. Îngere al Domnului. ca să mă sălăşluiască împreună cu ei în ÎmpărăŃia Sa. Bucură-te. să se roage Domnului. Bucură-te.

sfinte Îngere. Căruia I se cuvine cinstea şi închinăciunea în vecii vecilor. netrebnicul şi decât toŃi mai păcătosul. roagă-te pentru mine. apărător şi biruitor. dar să nu mă vădească la dreapta Judecată şi să nu mă dea chinurilor veşnice. păzit de tine. păzeşte-mă de căderile în păcate de moarte. să mă pedepsească aici după negrăita Sa milă. prieten şi înainte-stătător. ca să nu pier în deznădejde şi să nu se bucure vrăjmaşul de pierzarea mea. Pentru aceasta mai vârtos mă rog şi un asemenea dar cu toată osârdia doresc. rugând pe Preamilostivul Dumnezeu şi Domn să-mi ierte păcatele pe care le-am făcut în viaŃa mea cu fapta. ca să primesc cu vrednicie Dunezeiasca Împărtăşanie. Ci stai înainte. bunul meu păzitor. unde feŃele SfinŃilor şi ale Cereştilor Puteri laudă Preacinstitul şi Preaslăvitul Nume în Treime mărit a lui Dumnezeu. alungându-i pe întunecaŃii demoni care vor veni să înfricoşeze cutremuratul meu suflet. Să mă învrednicească să duc roadă de multă pocăinŃă. Stând în faŃa Prestolului dumnezeiesc.somnul păcatului şi ajută-mă cu rugăciunile tale să-mi petrec fără prihană cealaltă vreme a vieŃii mele şi să fac roade vrednice de pocăinŃă. al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Apără-mă de cursele lor când va fi să trec prin vămile văzduhului pentru ca. şi cu judecăŃile pe care le stie să mă mântuiască. Amin! 217 . Iar în înfricoşatul ceas al morŃii să fii langă mine. Stiu cu adevărat şi cu gura mărturisesc că nu este nimeni ca tine. ca să nu-mi ia sufletul în ziua când nu mă aştept şi în ceasul când săvârşesc cele rele. cu cuvântul şi cu toate simŃurile mele. fără durere să ajung în Raiul. cel dorit de mine.

ca un înger te-ai înfăŃişat. că te-ai arătat materie mai presus de materie. care covârşeşti pe cei muritori. lumescule om. Bucură-te.ACATISTUL SFÂNTULUI MARELUI MUCENIC GHEORGHE PURTĂTORUL DE BIRUINłĂ 23 aprilie După obişnuitul început. lăudândul pe el în SfinŃitele locaşuri. purtătorule de biruinŃă al lui Hristos Gheorghe. că întru nevoinŃă în chipul soarelui te-ai arătat. Bucură-te. pentru aceasta strigăm Ńie unele ca acestea: Bucură-te. 218 . începătorule de nevoinŃă al lui Hristos preaalesule. Bucură-te. Bucură-te. ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor. după fel. adevărata lucrare a darului. vitejeşte pentru credinŃă ca un nematerialnic şi fără de trup te-ai nevoit. Mare Mucenice Gheorghe! Icosul 1 Înger întru nevoinŃă cu adevărat te-ai arătat. Bucură-te. veselule şi preafrumosule. că te-ai arătat fire mai presus de fire. Marelui Mucenic Gheorghe. acum toŃi din suflet să-i cântăm. înger în trup. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Mult nevoitorului al lui Hristos. că materialnic şi cu trup fiind. Bucură-te. şi ca unul apărător al credincioşilor şi ajutător. mai presus de lume cu mintea. că. Bucură-te. tânărule. cu credinŃă să-i strigăm: Bucură-te. Bucură-te.

purtătorule de biruinŃă. Bucură-te. începătorule de toată biruinŃa al lui Dumnezeu. uriaşul credincioşilor cel de cunună purtător. cu îndrăzneaŃă cugetare. Bucură-te. Bucură-te. curată nelucrare a firii. că pe mulŃi ai adus mântuiŃi lui Dumnezeu. Bucură-te. Sfinte. luptătorule nebiruit al credinŃei. de trei ori fericite. mare nevoitorule al Duhului. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 3-lea Din înălŃime putere primind. Bucură-te. Pentru aceasta te binecuvântăm zicând: Bucură-te. decât a trăi şi a avea vremelnică câştigare. cu untdelemnul păcătoşilor. ca o mare pavăză credinŃa lui Hristos în inimă. Bucură-te. Bucură-te. căci ai dorit a te încununa cu cununa mucenicilor şi a cânta Domnului: Aliluia! Icosul al 2-lea Gheorghe. Bucură-te. că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. în mijiocul nevoinŃei bârbâteşte ai stat. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 2-lea Vederile mintii avându-le curăŃite. Domnului strigai aşa: Aliluia! Icosul al 3-lea Având. Bucură-te. de biruinŃă purtătorule. Bucură-te. Pentru aceasta. Pentru aceea vrednicia de voievod ai aruncat-o lor. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 219 . Bucură-te. cel ce ai arătat pământul cel neroditor. că eşti îmbogăŃit cu inimă de fier. Bucură-te. Bucură-te. semănătorul copacilor dreptei credinŃe. purtătorule de grijă al sadurilor slujirii Treimii. Bucură-te. toată înşelăciunea idolilor din rădăcină smulgând-o. cel prin care rătăcirea s-a stricat. al greşitei credinŃe puternic cioplitorule. care ai omorât pe Goliat. ai ales mai mult a pătimi pentru Ziditorul şi împreună a muri cu El. al dreptei credinŃe în lupte biruitorule. Bucură-te. tăietorul neghinelor înşelăciunii. preaviteazule Samson. care ai biruit pe cei de alt neam. Bucură-te. tu însuŃi îndemnându-te. cel prin care cunoştinŃa de Dunmezeu a răsărit. ci de Dunmezeu luminat fiind. tăietorul rădăcinilor credinŃei păgâne. voievodule al lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. cel prin care nedumerirea s-a pierdut. că te lauzi cu piept de diamant. ca un leu râvnind. cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor. întru nevoinŃe ai intrat. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 4-lea După Ziditorul cu râvnă râvnind. de stricăciosul împărat netemându-te. viteazul Crucii cel biruitor. Bucură-te. o. Bucură-te. că ai smuls spinii idolilor. cel prin care credinŃa s-a înalŃat. că n-ai suferit a unge capul tău. vrednic eşti a auzi de la toŃi acestea: Bucură-te. te-ai arătat viteaz oştean nevoitorule al nestricatului Împărat Iisus. Bucură-te. Bucură-te. iar necinstirii dezrădăcinător. plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire. ca Ilie de demult. Bucură-te. preatare David. că ai semănat holda credinŃei.

Mucenice. şi Hristos este Dumnezeu". că nu Ńi-ai cruŃat cu nimic viaŃa. Bucură-te. privighetoare cu dulce glas şi mult viersuitoare. că ai urât bogăŃia cea stricăcioasă. Bucură-te. Mucenice. nici nu ştia să cânte Domnului: Aliluia! Icosul al-6-lea Luminat. o. Bucură-te. că nu te-ai milostivit de frumuseŃea trupului. 220 . că ai luat biruinŃă peste patimile toate. că ai avut neîmpătimirea de către toate. înfierbântându-Ńi-se mintea. vrăjmaşule neîmpăcat al trupului. zicea nevoitorul Gheorghe: Pentru ce întârzii judecătorule şi numi găteşti în grabă toate chinurile? Căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu. nemăsurată iubire către Dumnezeu. Bucură-te. că de Hristos cu totul te-ai apropiat. şi foc al dragostei celei către Hristos. pentru Dumnezeu. şi de cuvintele tale detunându-se. Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al-6-lea Cu totul s-a spăimântat tiranul de prea minunata bărbăŃie a ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 5-lea Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta. că ai stins văpaia prin văpaie. iubirea cea neîncetată a Stăpânului. Bucură-te. că ai împărŃit bogăŃia aceasta săracilor.Icosul al 4-lea Ale slujitorilor de idoli defăimătoare poruncii cele scrise împotriva creştinilor şi a lui Hristos auzin-dule. DiocleŃian. Bucură-te. mai înaltule decât bunătăŃile cele materialnice. Bucură-te. Bucură-te. de care. peşte uimit şi fără de glas s-a făcut. Bucură-te. auzi acestea: Bucură-te. că ai biruit prin dor dorul trupului. Bucură-te. Bucură-te. lumea şi trupul dispreŃuind. căci nu avea ce să zică. Bucură-te. că ai trecut cu vederea floarea tinereŃii. Bucură-te. ai socotit desfătări toate cele dureroase. De aceea auzi: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi pe toate acestea de faŃă ca un vis le-ai socotit. că. că ai dispreŃuit mărirea cea trecătoare. Bucură-te. Pentru aceasta te binecuvântăm pe tine zicind: Bucură-te. purtătorule de lupte. cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos. primitorul bunei desfătări. Bucură-te. strigând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Către închinătorul de idoli. Bucură-te. că pe toate le-ai dat şi pe Hristos L-ai cumpărat. Bucură-te. cel ce de sineŃi cu totul te-ai înstrăinat. pentru aceea. strălucite al Treimii propovăduitorule. luptătorule împotriva îndulcirilor pământeşti. foc nestins al dragostei celei dumnezeieşti. în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dunmezeu-Treimea: Tatăl şi Fiul şi Duhul Sfânt. Mucenice Gheorghe. îndumnezeit cu totul şi înfocat te-ai făcut. că ai călcat pe toată lumea cu picioarele. înfocată dorinŃă către Hristos. Bucură-te. vesel trâmbiŃător al credinŃei. Bucură-te. cel ce duhovniceşte iubeai şi împreună asemenea erai iubit.

al cuvântarii de Dumnezeu. cu bărbăŃie mare şi cu putere. că ai petrecut trei zile în groapa cu var. cel prin care copilul a biruit. cel ce vârfurile suliŃelor ai nesocotit. după suferinŃe nenumărate. că pântecele Ńi-a fost împuns cu ascuŃişul suliŃei. cel prin care adevărul s-a arătat. Bucură-te. de aceea cântăm Ńie unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al-8-lea Cu total străine şi preamărite sunt toate minunile câte ai făcut. Bucură-te. Bucură-te. limba de miere curgătoare a iconomiei lui Hristos. pentru aceea şi chinurile cu bărbăŃie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Mucenice Gheorghe. te-ai arătat. Bucură-te. cu mirare strigăm: Bucură-te. că din mormânt ai ridicat pe un mort dedemult. Bucură-te. Bucură-te. dând laudă lui Dumnezeu. că ai purtat încălŃăminte înroşită în foc. Bucură-te. Dar tu pe acestea le-ai suferit. Bucură-te. pe care le-ai suferit. le-ai suferit cu vitează cugetare. numai cugetând cineva la ele. cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria. că ai înviat boul lui Glicherie. ritor împodobit al credinŃei.Bucură-te. i se frânge chiar inima. cel prin care minciuna s-a înfruntat. cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-7-lea Tânăr cu vârsta. ca şi cum altul le-ar fi pătimit. Bucură-te. ai cântat: Aliluia! Icosul al-8-lea Purtătorule de chinuri. Bucură-te. şi. Mucenice Gheorghe. având în pieptul tău întreg pe Hristos. că ai fost tras pe roata cea cu ascuŃişuri. 221 . că te-ai arătat mai tare decât varul. că ai învins puterea veninului. în luptele tale. Bucură-te. că pieptul tău cu pietre a fost strivit. cel ce ai primit stâlpul văduvei. psaltire a Duhului bine răsunătoare. Bucură-te. cel ce ai biruit chinurile roŃii. că trupul cu vine de bou Ńi-a fost lovit. buze în cer tunătoare a Dumnezeirii lui Hristos. rândunea cântătoare şi răsunătoare. că ai luat sfârşitul prin sabie. Bucură-te. că Ńi-au fost legate mâinile cu lanŃuri. Cel ce este minunat între SfinŃi. Bucură-te. Bucură-te. că ai locuit adeseori în temniŃă. Bucură-te. Bucură-te. Mucenice. sirenă atrăgătoare a Părintelui. că ai băut înveninătoare băuturi. cel ce ai scăpat un copil din Creta. că ai fost pus în suliŃe prea ascuŃite. prin acesta lucrai minunile cele înfricoşătoare şi mai presus de minte. propovăduitorule. o. cel de care neguŃătorii s-au oprit. Bucură-te. căci. că ai fost bătut peste gură cu multe toiege. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al-7-lea Mari după tot chipul sunt felurile chinurilor. de care noi înspăimântându-ne. dar bătrân cu mintea. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

căci cu vărsarea sângelui tău pe leviatan l-ai înecat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. surpătorul elinilor. că i-ai biruit pe ei prin luptă. de care noi. Mucenice. Bucură-te. Bucură-te. îndulcirea puterilor cereşti. veselia oamenilor pământeşti. Mucenice Gheorghe. cel prin care Biserica se veseleste. Bucură-te. singur luptându-te. că te-ai făcut mărire cerului şi pământului. priveliştea îngerilor. spre laudă strigăm unele ca acestea: Bucură-te. preaputernicule sfărâmător al idolilor. că bucurie ai adus îngerilor şi oamenilor. laudă dumnezeiască a lumii celei de jos. şi se bucurau cu duhul. strigând Ńie unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul al-9-lea Ritor al dogmelor credinŃei fiind. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 11-lea Cetele tuturor SfinŃilor întâmpinau. pentru aceasta şi purtător de biruinŃă te numeşti. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 10-lea Ceata demonilor. cel prin care toată lumea dănŃuieşte. Bucură-te. că i-ai surpat pe zeii elinilor. cel ce focul amăgirii l-ai stins. Mucenice. văzându-te pe tine. cel din a cărui pricină satana suspină. privirea oamenilor. Bucură-te. când se suia la ceruri. pe Domnul slăvea. Bucură-te. înfricoşătorule arzător al capiştilor. plesnind cu mâinile te lăuda. cel ce lăŃirea politeismului ai restrâns-o. pe tine văzându-te popoarele pe pământ. cel ce ai vădit meşteşugirile lor. Bucură-te. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al-9-lea Pe tine toată firea îngerilor văzându-te stând în mijiocul luptei. tânăr şi putenic prin Hristos. şi cu îngerii cântare de biruinŃă lui Dumnezeu strigau cu veselie. dulce întrumuseŃare a sufletelor. că ai înfruntat stăpâniri şi începătorii. Bucură-te. Bucură-te. şi bucurându-se. cel prin care păgânismul oftează. Bucură-te. Bucură-te. desfătarea frumoasă a lumii celei de sus. Bucură-te. o. Bucură-te. Bucură-te. şi minuni multe săvârşind. Bucură-te. Sfânt sufletul tău. Bucură-te. către dumnezeiasca credinŃă a lui Hristos se îndemnau. Bucură-te. căderea lor cu suspin amar o plângeau şi acestea ziceau: "Cum a biruit purtătorul de trup pe cei fără de trup" şi lui Dumnezeu cânta: Aliluia! Icosul al 10-lea Toiag de biruinŃă mare şi atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor. cel ce ai sfărâmat pe idolii cei neînsufleŃiŃi. minunându-ne. Bucură-te. dulce strălucire a minŃilor. Bucură-te. cântând împreună: Aliluia! Icosul al 11-lea 222 . Bucură-te. de trei ori fericite. pierzătorul demonilor.

Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 12-lea Dar ai luat. Bucură-te. mare apărător al vaduvelor. minunea Bisericii celei din Lida. cel ce împreună petreci cu toŃi SfinŃii. Bucură-te. Bucură-te. pentru chinurile ce ai suferit. Bucură-te. Bucură-te. doctorule fără de plata al bolnavilor. că împreună ai pătimit cu Hristos. Mucenice. că te desfătezi în viaŃa cea fără de moarte. Bucură-te. dă-le pe acestea şi nouă slujitorilor Bisericii tale. vorbitorule cu nematerialnicii îngeri. grabnic ajutătorule al celor în nevoi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi de tot felul de întâmplări fereşte pe cei ce cântă lui Dunmezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Înger întru nevoinŃă cu adevărat te-ai arătat. rugătorule şi mijlocitorule al tuturor. ca şi cu buzele. Mucenicule. Bucură-te. începătorule de nevoinŃă al lui Hristos preaalesule. Mare Mucenice Gheorghe! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. tânărule. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dulce mângâietor al întristărilor. că te-ai arătat fire mai presus de fire. Bucură-te. Bucură-te. izvorule nesecat al minunilor. pentru aceasta. dumnezeiescule împreună-moştenitor al lui Hristos. Bucură-te. 223 . Bucură-te. Bucură-te. celor ce de amândouă suntem lipsiŃi. vitejeşte pentru credinŃă ca un nematerialnic şi fără de trup te-ai nevoit. cel ce ai dobândit ÎmpărăŃia Cerurilor. curgere neîncetată a darurilor. şi te bucuri acum de bucuria cea adevărată. sărutându-te. că te împărtăşeşti de lumina cea negrăită. de la Dumnezeu. Bucură-te. că te faci tuturor toate. Bucură-te. şi toŃi cu cântările. cel ce porŃi cununa cea neveştejită. cu blândeŃe primeşte-o. a vindeca patimile sufletelor şi ale trupurilor. Bucură-te. Pentru aceasta strig Ńie: Bucură-te. binefăcătorule în felurite împrejurări al credincioşilor. comoara cea nefurată a săracilor. Bucură-te. Mucenice Gheorghe. că scapi pe toată lumea din nevoi. cel ce ai luat după dar îndumnezeirea. această scurtă laudă. că materialnic şi cu trup fiind. purtătorule de biruinŃă al lui Hristos Gheorghe. că te-ai arătat materie mai presus de materie. nume dulce şi scump tuturor credincioşilor. Cel ce a pătimit mai înainte. pentru Hristos. Bucură-te. strigăm către tine: Bucură-te. o. neîncetat-văzătorule al lui Dumnezeu.Lumina cea neapusă a Sfintei Treimi o vezi nemijlocit. ce o aducem Ńie. că acum te-ai mărit împreună cu Cel ce S-a preaslăvit. Bucură-te. pentru aceasta strigăm Ńie unele ca acestea: Bucură-te. cel ce te-ai împărtăşit de veşnica mărire. dar care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Cu cântări de psalmi serbând amintirea şi luptele tale. te lăudăm pe tine şi te binecuvântăm din suflet. ca pe un fierbinte apărător al lumii. Bucură-te. veselule şi preafrumosule. nesfârşită şi negrăită. Bucură-te. Gheorghe Mucenice.

mai presus de lume cu mintea. Bucură-te. Mare Mucenice Gheorghe! Şi Condacul întâi Mult nevoitorului al lui Hristos. că întru nevoinŃă în chipul soarelui te-ai arătat. Mare Mucenice Gheorghe. Bucură-te. Marelui Mucenic Gheorghe. cu credinŃă să-i strigăm: Bucură-te. curată nelucrare a firii. Bucură-te. 224 . glasul 4: Ca un izbăvitor al celor robiŃi şi celor săraci folositor. ca un înger te-ai înfăŃişat. cel prin care credinŃa s-a înalŃat. Bucură-te. cel prin care rătăcirea s-a stricat. Bucură-te. neputincioşilor doctor. acum toŃi din suflet să-i cântăm. lumescule om. Mare Mucenice Gheorghe! Troparul. înger în trup. că.Bucură-te. Bucură-te. care covârşeşti pe cei muritori. lăudându-l pe el în SfinŃitele locaşuri. adevărata lucrare a darului. conducătorilor ajutător. ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor. Bucură-te. roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. după fel. Bucură-te. Purtătorule de biruinŃă. şi ca unul apărător al credincioşilor şi ajutător.

chipul cel blând al smereniei. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Iubite al lui Hristos. Bucură-te. că o rază prealuminoasă a Soarelui dreptăŃii strălucind viaŃa ta. îndreptătorul credinŃei şi al iubirii. noi privind preacinstitele tale nevoinŃe. Bucură-te. cei ce grăim către tine: Bucură-te. alinarea cea blândă a bolnavilor. lauda cea curată a credincioşilor. cu smerenie şi cu bucurie zicem unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Steliane. cele de laudă aducem Ńie. slăvind pe Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. mângâierea credincioşilor. cuvioase părinte. Din toate nevoile scapă-ne pe noi. Cel ce te-a sfinŃit pe tine din sânul maicii tale. 225 . Bucură-te. îndreptătorul cel bun al păcătoşilor. rugătorul cel mare al pustiei. stâlpul cel puternic al Paflagoniei.ACATISTUL CUVIOSULUI PĂRINTELUI NOSTRU STELIAN 26 noiembrie După obişnuitul început. mare făcător de minuni! Icosul 1 Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamăreşti cu viaŃa ta îngerească numele Sfintei Treimi şi lepădând purtarea de grijă a lumii. grabnic ajutătorule al nostru. Bucură-te. făcătorule de minuni. cinstea Bisericii Sfinte.

Bucură-te. grabnicule mângâietor al necazurilor şi al durerilor sufleteşti. că pe Hristos Domnul cu toată inima L-ai iubit. Bucură-te. cu Sfânta Cruce pe care ai purtat-o până la sfârşitul vieŃii. Bucură-te. Năzuind la tine cu lacrimi cerem să duci la tronul Celui Preaînalt rugăciunile celor ce slăvesc pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al 3-lea Având osârdie spre lupta vieŃii monahicesti şi iubind sihăstria. Bucură-te. Îndreptându-Ńi viaŃa spre însingurare. cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat. Bucură-te. învrednicindu-te ca împreună cu îngerii să slăveşti pe Dumnezeu cântându-I: Aliluia! Icosul al 4-lea 226 . îngrădirea cea lină a pustnicilor. strălucirea monahilor cea dorită. Bucură-te. cel ce mintea şi inima prin rugăciune întru Domnul le-ai întărit. pe care luminând-o cu Sfintele tale rugăciuni. Bucură-te. jugul tăcerii şi al privegherii de multe nopŃi cu darul lui Dumnezeu te-ai suit pe calea desăvârşirii. în post şi în rugăciune. ai însemnat dragostea cea mare pentru noi a lui Hristos-Dumnezeu. Sfinte Steliane. că de împărăŃia cerească cu dorul inimii ai fost legat. de multe boli sufleteşti şi trupeşti ne-ai tămăduit şi ne-ai ferit de primejdii şi necazuri pe noi cei care ne rugăm Ńie. înŃelepte al înŃeleptilor luminător. glasul cel puternic risipitor al trândăviei. Bucură-te. Părinte Stelian. că din tinereŃe lui Dumnezeu ai urmat. Bucură-te. frumuseŃea SfinŃilor cea strălucită. Bucură-te. ai trecut calea cea strâmtă şi cu suferinŃe de multe feluri purtând jugul lui Hristos. Bucură-te. grabnicule tămăduitor al suferinŃelor trupeşti. mare făcător de minuni! Condacul al 3-lea Spre tine nădăjduind. izvorul de viaŃă purtător al pustiei. Bucură-te. Bucură-te. cel ce pentru Domnul Hristos lumea ai părăsit. cel ce numai pe Hristos în tot locul şi în tot chipul ai slujit. că din tinereŃile tale necontenit ai cugetat la cele înalte şi împărŃind averea ta la săraci ai aflat adăpostire peştera întunecată. Sfinte Steliane. Bucură-te. de la sânul maicii tale te-a sfinŃit pe tine. şi vas al Sfântului Duh te-a arătat. Bucură-te. Bucură-te. cald binevestitor al bucuriei cereşti. minunându-ne de ostenelile tale cele Sfinte. Bucură-te. Bucură-te. aducem aceste cântări: Bucură-te.Bucură-te. cel ce până la moarte cu Crucea Domnului ai biruit. Bucură-te. auzi de la noi unele ca acestea: Bucură-te. Iar noi. cel ce în peşteră ai locuit. floarea cuvioşiei de Dumnezeu împodobită. lauda cea vestită a pământului Paflagoniei. mare făcător de minuni! Condacul al 2-lea Văzându-te pe tine Dumnezeu a fi sămânŃă Sfântă şi aleasă. Bucură-te. de trup te-ai depărtat. mare făcător de minuni! Condacul al 4-lea Viforul ispitelor celor rele alungând. într-o peşteră luminată doar de dragostea lui Dumnezeu Ńi-ai făcut chilie şi acolo hrană de la înger ai primit sfârşindu-Ńi viaŃa cea bineplăcută lui Dumnezeu în nevoinŃe. Căruia Îi aduci cântare: Aliluia! Icosul al 2-lea ÎnŃelegere cerească s-a dăruit Ńie. Bucură-te. Sfinte Steliane. că în viaŃă fiind.

Pentru ale tale osteneli şi daruri duhovniceşti cântăm către tine aşa: Bucură-te. cel ce eşti a cerului minune şi vas de cinste al Bisericii lui Hristos. dând lor naştere de prunci buni şi ridicând din boli pe cei bolnavi cu rugăciunile tale. Bucură-te. văzatorule de Dumnezeu prea luminat. Cuvioase Părinte Steliane. că ai ridicat din boli pe mulŃi prunci. liniştirea celor înfricoşaŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că locurile cele neumblate ale pustiei. Bucură-te. ostenitorule preaplăcut al lui Dumnezeu. prin care se întăresc credincioşii. crin ales cu bună mireasmă al pustiei. slugă bună a Domnului cel spre bine folositor. pentru aceasta. prin care se împodobesc cuvioşii.Auzind şi văzând viaŃa ta cea curată şi Sfântă. aflându-te în trup stricăcios. că ai mângâiat pe maicile mâhnite de boala fiilor lor. pustnice. Sfinte Stelian. Bucură-te. şi cu numele tău cel SfinŃit pe mulŃi din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat. Bucură-te. cu rugăciunile tale le-ai umplut de bună mireasmă. că te-ai îndulcit de pâinea vieŃii. cunoscând faptele tale cele minunate şi Sfinte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. laudă aducem lui Dumnezeu şi cântăm: Aliluia! Icosul al-6-lea Ca un luceafăr strălucind. mare făcător de minuni! Condacul al-6-lea łinutul Paflagoniei laudă şi astăzi luptele şi nevinŃele tale. Bucură-te. Bucură-te. credincioşii cu credinŃă şi bucurie grăim aşa: Bucură-te. înainte rugător al nostru la tronul Marelui Împărat. că te-ai adăpat cu apa vieŃii. cela ce cu blândeŃea ai depărtat duhul cel rău. pururea ocrotitor al pruncilor. cântăm către tine aşa: Bucură-te. Bucură-te. 227 . că ai întărit pe credincioşi în rugăciunile lor Bucură-te. că un alt Ilie Tesviteanul. Bucură-te. Bucură-te. locaş prea înfrumuseŃat al Sfântului Duh. pentru aceasta şi darul de a face minuni de la Domnul ai primit. odraslă pustiei arătându-te. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al 5-lea Năpraznica moarte a pruncilor ai contenit. că la tine copiii neîncetat au alergat. Bucură-te. pentru aceasta noi credincioşii. că ai gustat dulceaŃa Raiului. iar noi. Sfinte Stelian. că cel ce ai în tine sălăşluirea harului dumnezeiesc. pururea ajutător al familiilor noastre. Bucură-te. că lui Hristos Domnul cu smerenie ai slujit. Sfinte Steliane. întunericul necredinŃei ai risipit. înarmat cu daruri cereşti. punându-i în afară de primejdie şi de moarte prin chemarea numelui tău şi prin zugrăvirea icoanei tale. şi atunci maicile cele mâhnite s-au bucurat de vederea fiilor lor şi au slăvit pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea Mâhnirea maicilor în bucurie ai prefăcut. Bucură-te. cel ce la înălŃimea sfinŃeniei ai ajuns. toată ceata monahilor din Ńara Paflagoniei s-a minunat şi s-a întrecut în a te lăuda pe tine. Bucură-te. ostaşule al lui Hristos cu daruri cereşti înarmat. Bucură-te. Sfinte Steliane. sprijinitorul nostru cel tare şi grabnic ajutător. Bucură-te. Bucură-te. că lucrător al dragostei lui Dumnezeu te-ai arătat prin faptele tale. Sfinte Stelian. Bucură-te. că prin aceasta ocrotitor al copiilor te-ai arătat.

mângâierea celor întristaŃi. trandafir înmiresmat cu mirosul cel de taină. Bucură-te. Bucură-te. Cuvioase Stelian. şi de la tine au cerut ajutor. liniştitorul sufletelor tulburate. Care este minunat întru SfinŃii Lui: Aliluia! 228 . cuvioase părinte. Bucură-te. Cuvioase Stelian. Bucură-te. Sfinte Steliane. ci te roagă pentru noi. Bucură-te. vindecătorul suferinŃelor noastre. Bucură-te. cei întunecaŃi cu grijile şi patimile. focule care arzi taberele demonilor. iar acum. Bucură-te. iar SfinŃii îngeri l-au purtat la tronul cel mai presus de ceruri cântând cântare de laudă către Dumnezeu. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al-9-lea Când ai ajuns la sfârşitul ostenelilor tale cele mântuitoare. mare făcător de minuni! Condacul al-8-lea În trup fiind tu încă toŃi s-au bucurat de îngereasca ta viaŃă. Ńi-ai încredinŃat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu. îmbrăcat fiind în haina smereniei celei adevărate şi de la Domnul învrednicindu-te de mari daruri. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce te rogi necontenit pentru toŃi către Dumnezeu. pentru aceea. Bucură-te. că să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia! Icosul al-8-leaVăzându-te pe tine vas ales al Sfântului Duh. cinstea şi podoaba credincioşilor. ridicarea celor căzuŃi în păcat. mângâietorul sufletelor întristate. cerând pentru noi iertare de păcate şi împărtăşire de veşnicele bunătăŃi. cu umilinŃă lăudăm dragostea ta cea curată şi Sfântă pentru Dumnezeu şi cu bucurie cântăm către tine aşa: Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al-7-lea Toată firea omenească s-a minunat de viaŃa ta cea însingurată. izvor nesecat de bunătate. prin tine care toată viaŃa pentru Domnul Hristos în pustie ai petrecut. Sfinte Steliane. Bucură-te. Bucură-te. auzi de la noi unele ca acestea: Bucură-te. călăuzitorul vieŃii noastre. Bucură-te. că ai izbăvit pe credincioşi de vrăjmaşi cu rugăciuniie tale. Bucură-te. tămăduirea celor bolnavi şi a celor suferinzi. Bucură-te. rugător fierbinte pentru cei cuprinşi de patimi. Bucură-te. Iar noi. că nevoinŃele tale pe îngeri au veselit. Bucură-te. stâlpul cel drept al monahilor. părintele nostru cel milostiv şi blând. în slăvile cereşti fiind. din locuri îndepărtate la tine au alergat mulŃimile de credincioşi. cu smerenie gândind spre cele înalte şi cu rugăciunea izvor de daruri îmbelşugând. păstorul nostru cel preabun. înaintea Împăratului Hristos stând. Bucură-te. Bucură-te. că ne-ai arătat nouă calea la cer. că Dumnezeu a sălăşluit în inima ta curată. rugătorule spre mântuire al celor ce te cinstesc. că prin ele pe cel rău ai biruit. nu ne uita pe noi cei ce săvârşim pomenirea ta. Bucură-te. Sfinte Steliane. Bucură-te. cel ce ai biruit cu rugăciunea săgeŃile vrăjmaşului.Bucură-te. cărora vindecări revărsând. împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al-7-lea Arătat-a faptură nouă Stăpânul tuturor prin tine.

de ispite şi de primejdii. ajutătorul nostru cel fierbinte. Bucură-te. înger de trup purtător.Icosul al-9-lea ÎnŃelepŃii cei binevorbitori nu pot lăuda cum se cuvine puterea dragostei tale către Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că fericirea cerească cu toŃi SfinŃii ai moştenit. că te-ai arătat tămăduitor de multe patimi. bucurându-ne de darul acesta minunat dat Ńie. mare făcător de minuni! Condacul al 10-lea Având îndrăzneală către Hristos. grabnicule ajutător al celor ce te cinstesc pe tine. pe care. iar noi. Dumnezeul nostru. Bucură-te. cel ce biruieşti ispitele de tot felul. Bucură-te. 229 . mare făcător de minuni! Condacul al 11-lea Cuvioase Părinte Stelian. Bucură-te. Bucură-te. că prin aceasta slugă bună a Domnului te-ai arătat. pentru aceasta te lăudăm cântând: Bucură-te. Bucură-te. pentru noi cei ce săvârşim cu dragoste pomenirea ta. că ai miluit cu rugăciunea şi cu fapta. că viaŃa toată Domnului o ai închinat. Bucură-te. Cuvioase Părinte Stelian. Bucură-te. Sfinte Steliane. Bucură-te. dă-ne şi nouă ajutor ca să fim lucrători poruncilor Sale şi moştenitori ai împărăŃiei cerurilor făcându-ne. că ale tale rugăciuni sunt bine-primite. cel ce aperi pe prunci de boli. mare folositor al celor ce-Ńi poartă numele. Bucură-te. Bucură-te. curăŃitorule de patimi al trupurilor noastre. pe acesta roagă-L. Bucură-te. arătându-te: bună călăuzire celor rătăciŃi. că din lume în pustie te-ai ascuns ca pe Dumnezeu să-L lauzi. Bucură-te. că Dumnezeu Ńi-a dat Ńie darul facerii de minuni. că pe maicile mâhnite de moartea pruncilor cu rodire iarăşi le-ai mângâiat. preaslăvind pe Dumnezeu şi cântând: Aliluia! Icosul al 10-lea Cu smerenie ne închinăm lui Dumnezeu şi cu credinŃă sărutăm sfântă icoana ta. înălŃarea credincioşilor spre mântuire. Bucură-te. Bucură-te. că tu ne eşti apărător la Judecată. Bucură-te. Bucură-te. şi sufletul nostru şi trupul nostru primesc ajutor şi izbăvire de patimi. cel ce prin împărtăşire eşti fiu al lui Dumnezeu Bucură-te. să cântăm aşa: Bucură-te. Bucură-te. cu multumire cântăm: Bucură-te. să cântăm împreună cu tine în veci: Aliluia! Icosul al 11-lea VeniŃi toŃi credincioşii să ne închinăm în biserica Domnului şi să ne rugăm Cuviosului Stelian. că prin ele credincioşii primesc har. cinstindu-l cu cântări duhovniceşti şi cu făclii aprinse. Sfinte Stelian. că şi acum nu încetezi a te ruga pentru noi. tu care toată viaŃa te-ai arătat împlinitor al poruncilor Domnului. Bucură-te. bolnavilor tămăduire. ocrotitorul celor din primejdii. Bucură-te. că tu cununa nemuririi de la Dumnezeu ai primit. mirul cel bun mirositor al lui Hristos. maicilor rămase fără de prunci mângâiere. Bucură-te. că de acolo pe noi ne priveghezi. cel ce doreşti mântuire sufletelor noastre. omule cu îngerii vorbitor. Sfinte Steliane. doctor grabnic tămăduitor.

ocroteşte casele noastre cu căldura rugăciunilor tale ca împreună să cântăm cântare sfântă: Aliluia! Icosul al 12-lea Ca un trandafir nevestejit cu bună mireasmă a darului lui Dumnezeu ai umplut. că toŃi urmându-Ńi pilda vieŃii ne mântuim. roagă pe Milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica şi pe credincioşii robii Săi de toată reaua întâmplare. Bucură-te. cuvioase părinte. Bucură-te. Bucură-te. stâlpul cel puternic al Paflagoniei. că prin rugăciunile tale pe noi ne întăreşti. Bucură-te. Sfinte Steliane. iertare de păcate să ne dăruiască. cel ce cu dar dumnezeiesc pe bolnavi ai vindecat. îndreptătorul cel bun al păcătoşilor. cele de laudă aducem Ńie. Bucură-te. primind această puŃină rugăciune ce se înalŃă întru lauda ta. Bucură-te. Bucură-te. umple de bună mireasmă duhovnicească pe cei ce praznuiesc pomenirea ta şi Ńi-au alcătuit laude ca acestea: Bucură-te. mângâierea credincioşilor. cinstea Bisericii Sfinte. Sfinte Steliane. mare făcător de minuni! Condacul al 13-lea O. îndreptătorul credinŃei şi al iubirii. Bucură-te.Bucură-te. făcându-i fericiŃi. grabnic ajutătorule al nostru. îngrădirea cea lină a pustnicilor. mângâierea celor ce cer la tine ajutor. preafericite. că pe toŃi îi mângâi. ale celor ce slăvim pe Dumnezeu şi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine dintru început ca să preamăreşti cu viaŃa ta îngerească numele Sfintei Treimi şi lepădând purtarea de grijă a lumii. Bucură-te. Sfinte şi făcătorule de minuni Părinte Stelian. Bucură-te. Bucură-te. slăvind pe Dumnezeu. Bucură-te. sprijin şi Sfânt ocrotitor al creştinilor. pace lumii şi linişte caselor noastre. izvor nesecat al laudei celei Sfinte. Bucură-te. Din toate nevoile 230 . Bucură-te. mijloceşte la Bunul Dumnezeu pentru noi cei ce te cinstim pe tine. cu smerenie şi cu bucurie zicem unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. mare făcător de minuni! Condacul al 12-lea Lăudând proslăvirea ta te fericim toŃi credincioşii. chipul cel blând al smereniei. cel ce cu iubirea ta pe credincioşi ai luminat. marginile lumii. Bucură-te. Bucură-te. rugătorul cel mare al pustiei. Bucură-te. lauda cea curată a credincioşilor. cuvioase părinte. alinarea cea dulce a pruncilor celor iubiŃi. desfătarea celor minunate şi negrăite. Bucură-te. Sfinte Steliane. Bucură-te. că o rază prealuminoasă a Soarelui dreptăŃii strălucind viaŃa ta. Bucură-te. sănătate nouă şi copiilor noştri. mare făcător de minuni! Şi Condacul întâi Iubite al lui Hristos. Cel ce te-a sfinŃit pe tine din sânul maicii tale. că toŃi primim îndemnurile tale. noi privind preacinstitele tale nevoinŃe. făcătorule de minuni. alinarea cea blândă a bolnavilor. Cuvioase Părinte Stelian. Bucură-te. Bucură-te. lauda Bisericii şi podoaba monahilor. învăŃătorul tinerilor şi sprijinitorul bătrânilor. că şi acum la ajutorul tău alergăm.

cei ce grăim către tine: Bucură-te. că prin tine şi împreună cu tine să lăudăm Numele cel Sfânt al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. nu uita pe credincioşii care cu îndrăzneală înalŃă rugăciuni şi cer sprijinul tău. luând sub ocrotirea ta pe mame şi pe copii. Acum. ferindu-i de întristare şi de boală. cerând de la Milostivul Dumnezeu iertare de păcate. sănătate şi mântuire. în care să înflorească crinii cei mântuitori ai credinŃei şi să se înmulŃească roadele sfinŃitoare ale faptelor bune. şi vas ales al Duhului Sfânt te-ai arătat. Sfinte Steliane. sprijinitorul şi călăuzitorul în rugăciunile noastre. Cel ce de la sânul maicii tale ai fost SfinŃit. de lumina cerească umplându-te. Amin. arată-te grabnic vindecător al suferinŃelor şi al bolilor sufleteşti şi trupeşti ale celor ce te laudă pe tine. Cel ce din pustiul Paflagoniei ai făcut loc de preamărire a Sfintei Treimi. mare făcător de minuni! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Cuvioase Părinte Stelian. în mărirea cerească vieŃuind şi înaintea Împăratului Hristos stând. fă şi din pustiul inimilor noastre Ńarină bine-plăcută a harului dumnezeiesc. ocroteşte cu rugăciunile tale familiile şi pe copiii noştri. priveşti neîncetat mărirea cea gătită SfinŃilor. 231 .scapă-ne pe noi. patimile trupeşti biruind şi împreună cu îngerii locuind.

oare cum voi îndrăzni a mă apropia de Tine cu rugăciune. rugându-se şi strigând din adâncul sufletului: Doamne al meu. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. mi-am lipsit pruncii nu numai de lumina cea văzută ci mai vârtos de Lumina Cea adevărată. o păcătoasă atat de spurcată. auzi tanguirea mea şi ia aminte la durerea inimii mele. Făcătorule al lumii de sus. mai înverşunată de o sută de ori decât şarpele. ci eu sunt o ucigaşă. Stăpâne al puterilor cereşti. care îşi lasă puii să vadă lumina soarelui pentru puŃină vreme. Ziditorule al firii de jos. Cela ce porŃi de grijă tuturor. care am călcat porunca Ta. Miluieşte-mă pe mine. Bucuria mea. că păcatul săvârşit de Adam în rai traieşte în trupul meu. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. şi ca o roabă îi slujesc pururea cu osârdie. fugind de binecuvântarea 232 . care luminează prin taina Botezului şi din iubirea de vremelnica odihnă trupească. cea căzută! Icosul 1 Dumnezeule şi Doamne! A Ta este zidirea: însă vai mie. Cela ce ridici păcatele lumii. Doamne al meu.ACATISTUL DE POCĂINłĂ PENTRU PRUNCI AVORTAłI După obişnuitul început. Doamne. şi abia după aceea îi mănâncă – iar eu. miluieşte-mă pe mine. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Mielule al lui Dumnezeu. eu. ridică de la mine povara cea apăsătoare a păcatelor mele. cea căzută! Condacul al 2-lea Stăpâne Atotmilostive. Bucuria mea. primeşte întru pocăinŃă pe cea care se cucereşte łie. Îndreptătorule al făpturilor trupeşti. dată mie prin proorocul tău Moisi: Să nu ucizi. miluieşte-mă pe mine. ci acum mă rog łie: Miluieşte-mă pe mine. vai. de domnul nostru Iisus Hristos. care aduc łie lacrimi pentru păcatele mele. Cela ce ai purtat neputinŃele noastre. nenorocita. Doamne.

Mântuieşte-mă pe mine. 233 . cea zămislită întru fărădelegi. Atotînduratul meu Mântuitor: Miluieşte-mă pe mine. pocăindu-mă. ci sorŃile lor în dreapta Ta sunt. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. cea spurcată cu păcatele. greşealele tinereŃilor mele nu le pomeni. Miluieşte-mă pe mine. ca dimpreună cu toŃi păcătoşii care s-au pocăit să strig łie: Aliluia! Icosul al 3-lea Cela Ce singur ştii neputinta omenească. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. întunecată fiind cu aceste păcate şi cu nenumărate altele. având vieŃi şi vârste felurite. care n-am păzit poruncile Tale. Doamne al meu. cea împovarată cu păcatele ce le-am săvârşit urmând voii mele. lepădând fără frică de Dumnezeu şi darul naşterii de prunci cel binecuvântat de tine. i-am lipsit de viaŃă pe cei care abia primiseră vreme de vieŃuire de la Tine. sufletul meu. nădăjduiesc doar în milostivirea îndurării tale. că łie. şi mă rog łie. Eu. miluieşte-mă pe mine. însă. ce suspin către Tine cu căldură. care am venit la Tine să mă pocăiesc în ceasul al unsprezecelea. drept aceea. ucigaş este: ci eu am întrecut cu turbarea mea pe toŃi câŃi s-au născut din veac. Doamne. Bucuria mea. care strig łie: Miluieşte-mă pe mine. caută-mă. stii şi toate căderile mele. Bunule: în calea pocăinŃei paşii mei îndreptează-i. nevrednica. şi cu îndrăznire strig către Tine: Aliluia! Icosul al 2-lea Cuvintele vieŃii cele rostite de către Tine le-am trecut cu vederea. marea păcătoasă. Miluieşte-mă pe mine. ticaloasa ucigaşă de copii. cea născută întru păcate. mă rog şi strig: Miluieşte-mă pe mine. vino şi Te sălăşluieşte întru mine. şi am umblat după voia inimii mele din tinereŃile mele şi până în ziua de acum. Cela Ce le-ai dat viaŃă ca ei să fiinteze. cea roasă de pizmă. ticăloasa. Miluieşte-mă pe mine. Doamne. iar păcatul meu înaintea mea este pururea. Stăpânului meu łi-am răsplătit cu rău. Bucuria mea. Împărate Ceresc. Miluieşte-mă pe mine. ca mântuită fiind să strig: Aliluia! Icosul al 4-lea Rătăcit-am ca o oaie pierdută. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. cea căzută! Condacul al 3-lea Bine şi frumos este a locui fraŃii împreună şi a se iubi unii pe alŃii. Mântuitorule: fiindcă cel ce mânie pe fratele său. bunule. cea căzută! Condacul al 4-lea Dătătorule de ViaŃă. care m-am depărtat de poruncile Tale în hăŃişul cel nestrăbătut al patimilor şi neascultării. care m-am aruncat în lanŃul patimilor. Doamne. roaba Ta. întru nebunia mea. Miluieşte-mă pe mine. care nu mă îngrijesc de mântuirea mea. ci acum cu pocăinŃă strig către Tine. şi mă curăŃeşte de toată întinăciunea. cea răpită de trufie. cea întunecată de patimi. care m-am lipsit de harul Tău. precum ne-ai poruncit. încă şi pe ucigaşii ale căror jertfe au fost ucise din felurite pricini.mulŃimii de prunci. Doamne al meu. şi nu m-am ruşinat să-i ucid înaintea ochilor Tăi. Miluieşte-mă pe mine. fără milă le-am răpit această viaŃă pe când ei se aflau în pântecele meu. călcătoarea legii lui Dumnezeu. Dumnezeul meu. şi mântuieşte. însă în timp – iar eu. şi de cele ascunse ale mele curăŃeşte-mă pe mine. miluieşte-mă pe mine. łie Unuia mă cuceresc. Cu samavolnicie am smuls din mâinile Tale ziditoare pe pruncii mei cei nevinovaŃi. cea plină de nedreptate. l-am ucis încă din pântece. care am stricat legământul Tău. Miluieşte-mă pe mine. pe mine. Miluieşte-mă pe mine. Doamne.

Bucuria mea. Atotîndurate Doamne. după dreptatea aşezată pe sufletul meu cel muritor de către dreapta Ta judecată. Doamne. Miluieşte-mă pe mine. şi întoarce-mi virtuŃile dintâi. Miluieşte-mă pe mine. pe care eu l-am călcat prin păcatele mele. şi înnoieşte legămantul cel veşnic pe care l-ai făcut cu noi. Doamne al meu. Bucuria mea. miluieşte-mă pe mine. miluieşte-mă pe mine. Ziditorule al cerului şi al pământului şi a toate câte sunt în ele! Ridică-mă ca să gândesc şi să făptuiesc după cerească cuviinŃă. cea urâtoare de aproapele. Cela Ce nu voieşti moartea păcătosului. că lumea şi cele ce sunt în lume am iubit. Doamne al meu. care nu mă îngrijesc de rugăciunea pentru păcate. că Tu eşti Făcătorul tuturor şi Ziditorul firii. să întorci ochii mei ca să nu vadă deşertăciunea. Biruieşte tu şi firea mea păcătoasă şi puterile ei. O. şi ca o noapte întunecată e toată viaŃa mea. Drept aceea mă rog łie. care am jignit cu cuvântul şi cu lucrul. mulŃimea greşealelor mele. am săvârşit uciderea de prunci. Miluieşte-mă pe mine. prin harul Tău cel Dumnezeiesc duh drept înnoieşte întru cele dinauntru ale mele. Miluieşte-mă pe mine. şi sfărâmă pecetea care mă infierează ca ucigaşă de copii. Doamne. Doamne. ca să strig łie cu glas de rugăciune: 234 . Miluieşte-mă pe mine. nu mă lepăda de la faŃa Ta şi Duhul Tău Cel Sfânt nu-l lua de la mine. ca fără de împiedicare să-łi cânt: Aliluia! Icosul al 5-lea Cine a mai păcătuit vreodată aşa cum am păcătuit eu.Miluieşte-mă pe mine. cântarea de biruinŃă: Aliluia! Icosul al-7-lea Ochi viclean am şi plin de toată necurăŃia. şi pururea mă amăgesc cu înşelăciunile acestei lumi. ca bucurându-mă să cânt łie: Aliluia! Icosul al-6-lea Multă este. Miluieşte-mă pe mine. ce mă împing spre păcat. Atotbunule. cea nerecunoscătoare pentru bunele Tale îndemnuri la pocăinŃă. ticăloasa? Ce păcat nu am săvârşit. Mântuitorul meu. acolo se şi biruieşte rânduiala firii. ce rău n-am închipuit în sufletul meu? Ci cu inimă înfrântă şi cu lacrimi vin la tine. ucigaşă de prunci. ca pururea să strig łie. că urmând legile acestui veac şi îngreŃoşându-mă de naşterea de prunci cea binecuvântată de Tine. pe care le-am pierdut prin păcat. cea împietrită în păcat. ci fără a deznădăjdui de mila Ta. ucigaşa cea cu bună ştiinŃă a pruncilor mei. dar firea mea de tină mă trage în jos. care în lenevie toată viaŃa mea o am cheltuit. şi mă mântuieşte. potrivit celei de-a şasea porunci a legii tale: să nu ucizi. roaba Ta cea necredincioasă. către Tine Cuvinte a lui Dumnezeu. cea întinată cu sufletul şi cu trupul. Doamne. cu inima şi gura. Doamne. Miluieşte-mă pe mine. Bucuria mea. care lui Irod m-am asemănat. Mântuitorul meu. Doamne al meu. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. luminează haina sufletului meu. strigând: Miluieşte-mă pe mine. care în lumească deşertăciune zilele veacului meu le-am cheltuit. cea căzută! Condacul al-6-lea Cu razele harului Tău. care Legea Ta n-am cinstit-o şi poruncile Tale nu le-am păzit. miluieşte-mă pe mine. cea căzută! Condacul al-7-lea La cer ridic ochii mei. cea căzută! Condacul al 5-lea Unde voieşti Tu atotputernice Doamne al meu. ca David strig łie: Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. cea arsă de mustrările conştiinŃei. Hristoase. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. Dătătorule de lumină.

că duhul cu gânduri spurcate mi l-am întinat. care însetez a sluji łie cu credinŃă. Mântuitorul meu. miluieşte-mă pe mine. miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. miluieşte-mă pe mine. şi săvârşind una după 235 . cea mânjită de păcate împotriva firii. şi îmi faci bine mie. la Milostivul Judecător şi Dumnezeul meu căzând. strig către Tine: Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine.Miluieşte-mă pe mine. că din pântece pruncii fără de vreme mi i-am lepădat. ca să plâng pentru păcatele mele şi astfel. Miluieşte-mă pe mine. care ai venit în lume să mântuieşti pe cei păcătoşi. în tot chipul aşteptând pocăinŃa mea?. Bucuria mea. Vai mie! Că haina cea dumnezeiască dată mie la Sfântul botez pe spurcăciunea păcatelor am schimbat-o. că de bună voie am săvârşit păcatele mele. Doamne al meu. cea căzută! Condacul al 10-lea Rănitu-m-am de amăgirea acestei lumi şi mi-am plecat genunchii înaintea ei. se bolnaveşte şi sufletul meu. cea căzută! Condacul al-8-lea Miluieşte-mă. ca să strig łie: Aliluia! Icosul al-8-lea Gânduri rele şi tâlhăreşti au căzut asupra mea fiind eu cu totul cufundată în somnul păcatului. ucigaşa cea vinovată înaintea judecăŃii lui Dumnezeu şi a oamenilor. La Tine. cea plină de toată urâciunea. venetică a iadului. precum câinele la vărsătura sa. ucigaşa. care cer de la Tine iertare pentru uciderea pruncilor mei. Miluieşte-mă pe mine. până în această zi şi în acest ceas. Dumnezeule. Doamne al meu. Miluieşte-mă pe mine. pleacă-Te spre milostivirea îndurărilor tale. Bucuria mea. dintre care mai mârşavă decât toŃi eu sunt. Miluieşte-mă pe mine. care plâng foarte pentru păcatele mele cele grele. Doamne. alegând calea cea pierzătoare a legii ei spurcate. Miluieşte-mă pe mine. Drept aceea. Miluieşte-mă pe mine. care aştept de la Tine izbăvire de patimile mele. Dumnezeul meu. Doamne. Miluieşte-mă pe mine. foarte năzuiesc să ridic ochii mei. uitând făgăduinŃele ce le-am dat la Sfântul Botez. Doamne. auzi suspinele inimii mele. drept care ucidere de prunci am săvârşit şi până acum petrec goală de virtuŃi. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. care până acum mă împotmolesc în păcate. că până în această zi duc o viaŃă păcătoasă. Bucuria mea. Atotmilostive. ce s-au plecat în jos pentru mulŃimea faptelor mele cele cumplite. Miluieşte-mă pe mine. care am săvârşit păcat de moarte. că de cucernica vrednicie de mamă m-am lipsit. Miluieşte-mă pe mine. ci cu sălbăticie de fiară pruncii mei i-am sfâşiat. că pomenirea soartei pruncilor mei lepădaŃi mă umple de cutremur şi groază şi de mirare negrăită: cum mă rabzi. Doamne. cela Ce singur nu Ńii minte răul. ce nu o dată am făgăduit să mă îndrept şi iarăşi m-am întors la păcate. căre-łi aduc jertfă pentru păcate lacrimile pocăinŃei mele. pentru păcatele mele de moarte. care nu am păzit curăŃia feciriei mele. primeşte izvoarele lacrimilor mele. Miluieşte-mă pe mine. Doamne al meu. care voiesc a mă închina łie în duh şi adevăr. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. cea căzută! Condacul al-9-lea Dă ochilor mei râuri de lacrimi. Doamne. fierbinŃile rugăciuni ale sufletului meu. sufletul mi l-am întunecat cu faptele mele cele nefireşti: se bolnăveşte trupul. bucurândumă să strig: Aliluia! Icosul al-9-lea Trupul mi l-am spurcat cu urâciuni în taină. mă rog: Miluieşte-mă pe mine. si astfel. că fără frica de Dumnezeu şi fără dragoste de mamă. al cărui Mântuitor Tu eşti. ci te rog. Milostive Doamne şi Judecătorule Preadrept. săvârşite înaintea Ta. Miluieşte-mă pe mine.

Miluieşte-mă pe mine. însă bătrâneŃile. ca un porc. Bucuria mea. miluieşte-mă pe mine. care din pricina păcatelor mele cele grele şi de moarte. zidirea Ta sunt. cea cu inimă necurată. Doamne şi Stăpânul vieŃii mele. Miluieşte-mă pe mine. primind pocăinŃa mea. Miluieşte-mă pe mine. şi întru pocăinŃă primeşte-mă pe mine. pe mine care în ceasul al unsprezecelea am venit în braŃele Tale părinteşti şi întru pocăinŃă strig: Miluieşte-mă pe mine. Doamne al meu. Miluieşte-mă pe mine. prin frica de moarte şi judecata ta cea de neocolit m-au adus la pocăinŃă. Dumnezeul meu. Bucuria mea. Dumnezeul meu. Care după fire eşti unul în trei Ipostasuri. nu mă osândi atunci după faptele mele. sărăcirea mea sufletească mă face să căd la Tine. Dumnezeul meu. cea îmbisericită în Biserica pe care Tu ai zidit-o. Doamne. Doamne. care tămăduieşti neputinŃele. Doamne. Nu mă lepăda. Doamne. Împărate Sfinte. cea în Hristos îmbrăcată. cea hrănită cu Preacuratul Trupul Tău şi Sângele Tău Cel de viaŃă făcător. miluieşte-mă şi mă curăŃeşte de toată întinăciunea trupului şi a duhului. Cela Ce minunat eşti întru mila Ta. ucigaşii. Miluieşte-mă pe mine. miluieşte-mă pe mine. Dumnezeule al îndurărilor şi al milostivirii! Nu Te îngreŃoşa a mă curăŃa pe mine. hoŃii şi toŃi păcătoşii nepocăiŃi împărăŃia Cerurilor nu o vor moşteni: iar eu cu toată nedreptatea şi cu toată spurcăciunea păcatelor am întinat trupul şi sufletul meu. Miluieşte-mă pe mine. ca până la sfârşitul vieŃii să aduc łie jertfă de laudă. Miluieşte-mă pe mine. am atins. Aşadar. cea născută din Legămantul cel Nou al împărăŃiei harului Tău. Miluieşte-mă pe mine. culmea păcatelor de moarteb – uciderea de prunci: ci sârguieşte a-mi deschide braŃele părinteşti. Ziditorul meu. care strig łie: Miluieşte-mă pe mine. strigând: Miluieşte-mă pe mine. Cela Ce eşti îmbelsugat în dragoste şi cu iubirea Ta încălzeşti păcătoşii 236 . dând mărturie că sunt ucigaşa lor. Stăpâne. cea căzută! Condacul al 11-lea Duh de întreagă înŃelepciune dăruieşte-mi. că din tinereŃile mele m-am lipsit de virtuŃi. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. duhul şi sufletul mi-am pângărit şi trupul mi-am stricat. Miluieşte-mă pe mine. întreagă m-am robit patimilor. în nelegiuire. acoperă toate nelegiuirile mele. strigând: Aliluia! Icosul al 10-lea Răpitorii. Care îndelung rabzi păcatele noastre. Miluieşte-mă pe mine. în cele din urmă. cea căzută! Condacul al 12-lea Cu mărinimia iubirii Tale de oameni. căreia s-au împuŃit ranele păcatelor sufletului meu. cea în păcate născută. cea cu diavolească robie înrobită. toată viaŃa mea întru păcate o am cheltuit. Miluieşte-mă pe mine. şi mă învredniceşte cu îndrăznirea să strig łie: Aliluia! Icosul al 11-lea Asteptarea inimii mele. şi nu mă ruşina înaintea îngerilor şi a oamenilor la Dreptul şi Înfricoşatul Tău judeŃ. în trandavie şi deznădejde am căzut. nu o lepăda.alta toate fărădelegile pe care lumea mi le insufla. Doamne al meu. cea pecetluită cu darurile Sfântului Duh. care nădăjduieşte către Tine. că sângele pruncilor mei nevinovaŃi strigă către Tine. ci după mila Ta iartă toate greşalele mele. păcătoasa cea prea spurcată. Mântuitorul meu. prin Botez spălată şi iarăşi căzută. ca întru dragoste către Tine să strig pururea: Aliluia! Icosul al 12-lea TinereŃile mele au trecut întru nebunia mea. care toate aceste bunătăŃi le-am lepădat şi viaŃa păcătoasă am ales. care tot păcatul am săvârşit şi de toată pedeapsa m-am învrednicit. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. Miluieşte-mă pe mine. întru lenevie şi negrijă de pocăinŃă. cea căzută.

Bucuria mea. Atotputernice. cea căzută. Cerurile preaslăvite şi Te-ai sălăşluit în valea aceasta mult-păcătoasa a plângerii. rugându-se şi strigând din adâncul sufletului: Doamne al meu. Miluieşte-mă pe mine. ai primit pe Dumnezeieştii Tăi umeri neputinŃele noastre şi ai purtat durerile noastre. Cela ce porŃi de grijă tuturor. cea căzută! După aceea se zic aceste rugăciuni: RUGĂCIUNEA ÎNTÂI O. miluieşte-mă pe mine. Dumnezeule. Stăpâne al puterilor cereşti. rugăciuni smerite. Cela ce ai purtat neputinŃele noastre. ca să plâng mai fierbinte răutăŃile şi faptele mele cele pierzătoare. şi dă-mi gând bun. Miluieşte-mă. şi primeşte-mă când mă rog. Doamne al meu. Iisuse Hristoase. Fiul lui Dumnezeu! Cela Ce din preamulta bunatatea Ta pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire Te-ai îmbrăcat în trup. întru împărăŃia Ta. Doamne. nu mă deznădăjduiesc pentru mântuirea mea. Ziditorule al firii de jos. Miluieşte-mă pe mine. Tu. Doamne la cer şi înaintea Ta. Miluieşte-mă pe mine. Preabunule Doamne. dimpreună cu îngerii şi cu toŃi sfinŃii şi drepŃii să strig łie: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Dumnezeule şi Doamne! A Ta este zidirea: însă vai mie. am mâniat Bunătatea Ta. primeşte pocăinŃa mea pentru păcatele ce le-am făcut şi auzi cuvintele mele: păcătuit-am. ridică de la mine povara cea apăsătoare a păcatelor mele. miluieşte-mă pe mine. Făcătorule al lumii de sus. Miluieşte-mă pe mine. miluieşte-mă pe mine. Bucuria mea. Mântuitorul şi Judecătorul nostru şi Împărate al tuturor! Dămi mai înainte de acea zi lacrimi de pocăinŃă. Dumnezeule. Bucuria mea. ci acum mă rog łie: Miluieşte-mă pe mine. ai fost rănit pentru păcatele noastre şi chinuit pentru fărădelegile noastre – şi de aceea şi noi înălŃăm către Tine. care aduc łie lacrimi pentru păcatele mele. Primeşte-le. O. şi 237 . dă-mi lacrimi şi umilinŃă. am călcat rânduielile Tale. şi pomeneşte-mă pe mine. şi te pogoară către neputinŃele noastre. Doamne al meu. păcătoasa roaba Ta.deznădăjduiŃii. Atotmilostivire. cea căzută! Şi Condacul întâi Mielule al lui Dumnezeu. Stăpâne. ci la nemărginita Ta Milostivire îndrăznind alerg şi mă rog łie: Doamne! Întru pocăinŃă dă-mi inimă Înfrântă. cu sufletul şi cu trupul şi cu cugetul minŃii mele. miluieşte-mă pe mine. că păcatul săvârşit de Adam în rai traieşte în trupul meu. şi Te-ai îngropat. Preamilostive Hristoase Iisuse. Cela ce ridici păcatele lumii. Doamne Iisuse Hristoase. şi ca o roabă îi slujesc pururea cu osârdie. primeşte întru pocăinŃă pe cea care se cucereşte łie. Amin. Dumnezeul meu – dar fiindcă a Ta este zidirea. RUGĂCIUNEA A DOUA O. ca atunci. cea căzută! Condacul al 13-lea Arăta-se-va pe cer semnul Fiului Omului în ziua aceea înfricoşată a celei de-a doua veniri a judecătorului viilor şi morŃilor – Preacinstita Cruce a Fiului lui Dumnezeu. Miluieşte-mă pe mine. Îndreptătorule al făpturilor trupeşti. şi prin Crucea Ta ai înnoit firea noastră cea stricată. Care neputinŃele noastre ai purtat. Sfinte Pătimitorule. Atunci vor plânge toate neamurile pământului. Doamne. şi Te-ai răstignit. auzi tanguirea mea şi ia aminte la durerea inimii mele. Doamne. Iubitorule de oameni. o. Doamne. cu fapta. cu care sufletul mi l-am întinat şi Preacinstitul Sânge al Legământului Tău amar l-am batjocorit. nu am ascultat poruncile Tale. cu cuvântul. Răscumpăratorule al celor păcătoşi! Pentru mântuirea neamului omenesc ai lăsat. Miluieşte-mă pe mine. dă-mi după harul Tău să pun început bun.

Cu tânguire şi lacrimi de pocăinŃă fără de măsură cădem la picioarele Dumnezeieştii Tale milostiviri: curăŃeşte-ne. Cela Ce prin atotcinstitul Tău Sânge ai înnoit firea noastră cea căzută. 238 .păcatele noastre nu le pomeni. cei care ne aflăm întru stricăciunea păcatelor şi mângâie inimile noastre cu bucuria desăvârşitei tale iertări. Doamne Iisuse Hristoase. înnoieşte-ne. cu harul Tău cel Dumnezeiesc. Tu. de toate nedreptăŃile şi fărădelegile vieŃii noastre – ca întru sfinŃenia iubirii Tale de oameni să lăudăm atotsfânt numele Tău. Dumnezeul nostru. şi al Preabunului şi de viaŃă făcătorului Duh. Amin. şi întoarce de la noi hotărârea cea cu dreaptă mânie de a ne răsplăti pentru fărădelegile noastre. dimpreună cu al Tatălui. pe noi toŃi. şi pe noi. acum şi pururea şi în vecii vecilor. Mântuitorul nostru.

Bucură-te. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul Patimilor lui Hristos. ca pe cel ce pe păgâni din înşelăciune i-a întors la botez. că pentru dragostea Lui. fiind curat. apostole! Icosul 1 Sufletul meu cel tulburat de gânduri şi de cuvinte rele. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai păstrat dragoste încuviinŃată către Domnul. curăŃeşte-l cu dumnezeiescul tău dar. multe scârbe ai răbdat. cel ce din pescar ai devenit apostol.ACATISTUL SFÂNTULUI APOSTOL ANDREI. că propovăduind la păgâni credinŃa cea în Iisus Hristos. ca. propovăduitorul lui Hristos Andreie. CEL ÎNTÂI CHEMAT 30 noiembrie După obişnuitul început. Bucură-te. să izvorască cântare vrednică aşa: Bucură-te. că şi pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos. 239 . Bucură-te. că împreună cu toŃi apostolii ai urmat Domnului. că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl. că te-ai făcut cu multă credinŃă ucenic al lui Hristos. Bucură-te. pe Andrei apostolul. Bucură-te. să-l lăudăm credincioşii. Sfinte Andreie. fratele lui Petru. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te. că eşti dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos. prin multe Ńări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viaŃă. care s-a sălăşluit întru tine. Bucură-te. că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc.

Cel ce te-a învăŃat a vâna pe oameni la credinŃa Lui. al tainelor lui Hristos slujitor. al nostru rugător către Domnul Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. care ai luat de sus Duhul cel Sfânt. pentru aceasta cântăm: Aliuia! Icosul al 3-lea Mărgăritarul cel de mult preŃ. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 2-lea Cel ce eşti cetăŃean de taină. temelia prea intemeiată a mărturisirii lui Hristos. că după mulŃi ani de propovăduire. Bucură-te. Pentru aceasta lăudăm darul luat şi Ńie-Ńi cântăm acestea: Bucură-te. că prin multe Ńări ai mers din loc în loc. al nostru mijlocitor înaintea preacinstitei Maicii lui Dumnezeu. cel ascuns în taina inimii tale. că toate cetele cereşti pentru încununare cântări preafrumoase au cântat. Sfinte Andreie. însuŃi văzătorule. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că îngerii şi sfinŃii cu bucurie în palatul tău osebit te-au aşezat. că salbaticii aceia te muşcau şi cu dinŃii. Apostole Andrei. Bucură-te. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta. Sfinte Andreie. Bucură-te. că dumnezeiescul tău suflet la cer s-a dus. că Domnul Hristos a pus scumpă cunună pe capul tau. Bucură-te. că fiind sfâşiat de păgâni. că păgânii necredincioşi chinuindu-te pe cruce te-au pironit cu capul în jos. Bucură-te. Bucură-te. cel împreună cu îngerii şi cu toŃi sfinŃii cântător. din adâncul înşelăciunii ai vânat popoarele precum te-ai făgăduit Domnului Iisus Hristos. apostole! Condacul al 4-lea Ca o vestire Evanghelia în mâini luând. apostole! Condacul al 3-lea Alergat-ai cu sete la chemarea Mântuitorului Apostole Andrei şi de bunăvoie te-ai dat spre ascultarea învăŃăturii Lui ca un cerb la izvoarele apelor şi tuturor le-ai propovăduit pe Dumnezeu adevărat. pe acela cu credinŃă păgânii primindu-l. mult-lăudate Andreie.Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Andreie. Domnul Iisus te-a făcut sănătos. Bucură-te. comoară l-au făcut. Bucură-te. Andreie prealăudate. pe mulŃi i-ai făcut creştini. Bucură-te. prin care satana se nimiceşte. că tu ai propovăduit credinŃa cea dată de Domnul Iisus Hristos. Bucură-te. grăieşti în limbi şi împarŃi darurile. Bucură-te. luminătorul cereştii cunoştinŃe. prin care Domnul Hristos Se sălăşluieşte. Bucură-te. apostole! Condacul al 2-lea Cu cuvântul Evangheliei. împreună cu chinurile tale. că prin oraşe şi sate umblând şi propovăduind. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! 240 . al Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu lăudător. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. în lume l-ai pus înainte. Pentru aceasta aducem Ńie acestea: Bucură-te. al nostru păzitor. Bucură-te. Bucură-te. că pe mulŃi dintre cei mai buni creştini i-ai hirotonit episcopi şi preoŃi. la sfârşit ai ajuns la mucenicie. tot pământul ai îmbogăŃit de dumnezeiască propovăduire. primitorule al Duhului Sfânt în limbi de foc. învăŃătorul dreptei credinŃe. Bucură-te. al Preasfintei Treimi smerit închinător. Bucură-te. că ai fost bătut cu lemne şi cu pietre. şi ritor al cunoştinŃei lui Hristos cel de negrăit.

Bucură-te. Sfinte Andreie. Celui ce te-a chemat. prin care rătăcirea s-a zădărnicit. Bucură-te. Bucură-te. ai urmat lui Hristos. pentru cei bolnavi minunată doctorie. Slavă Duhului ce Ńi s-a dat Ńie! Pentru aceasta aducem laudele acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi mreaja Duhului aruncând. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. prin care lumea s-a luminat. adâncimea cuvintelor celor insuflate de Dumnezeu. cel ce eşti învăŃătura de trebuinŃă celor învăŃători. Atotfăcătorul şi de lumină strălucitorul Duh. apostole! Condacul al 5-lea Cunoscut-ai aşezămintele firii. noianul înŃelegerilor celor înŃelepte de Dumnezeu. mărite Andreie. Bucură-te. şi la masa lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. în loc de peşte. prin care credinŃa s-a lăŃit. 241 . al dumnezeieştii întrupări înalt tâlcuitor. apostole! Condacul al-6-lea Dumnezeiască punte. îndumnezeitule cu Dumnezeu unitule. Bucură-te. şi părtaş pe fratele tău Petru l-ai primit grăind: "aflat-am pe Cel dorit!" şi i-ai arătat cunoştinŃa Duhului.Icosul al 4-lea Capiştele prefăcându-le în biserici lui Dumnezeu. al bisericii de trebuinŃă folositor. Bucură-te. pentru cei orbi dumnezeiască alifie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ai sfinŃit în ele pe fiii botezului pe care darul i-a înnoit prin apă şi prin Duh. Bucură-te. te-a arătat propovăduitor al celor de negrăit. Bucură-te. Bucură-te. comoară dumnezeiască a cereştilor comori. că pe fiii oamenilor i-ai adus lui Dumnezeu. cel ce la împărŃirea muncii de propovăduitori ai ales neamurile. mâncare curată i-ai adus luminaŃi. Bucură-te. îndulcire a minŃilor. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-6-lea Lepădând mrejele cele pescăreşti şi luând crucea. mărite apostole Andrei. Pentru aceasta cântăm Ńie laudele acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că pentru Hristos pe toate cele lumeşti gunoaie le-ai socotit. ca pe mulŃi să-i mântuieşti. cerule mai înalt decât cerul. al înŃelepciunii lui Dumnezeu vas mult-încăpător. că între cei neputincioşi minuni alese ai făcut. Bucură-te. ai vânat peşti cuvântători. că ai răstignit cele lumeşti şi întru tine vieŃuieşte Iisus Hristos. sălăşluindu-se cu dumnezeiască cuviinŃă în chipul limbii de foc. prin care întunericul s-a risipit. Bucură-te. al lui Hristos dulce cugetător. Bucură-te. că tuturor toate te-ai făcut. carte de Dumnezeu închipuită. al cântărilor îngereşti ascultător. fericite Apostol Andrei. dumnezeiască desfătare a oamenilor. pe oameni ai vânat. Sfinte Andreie. întru tine. Pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Cu mreaja cuvântului. al umbrei legii surpător. Bucură-te. Andreie. dintru adâncul înşelăciunii. vrednicule de minune. că te-ai arătat părtaş al firii dumnezeieşti. pentru aceasta iŃi cântăm: Bucură-te. foarte folositoare minŃii. preacinstite Apostole Andreie.

dreapta arătare a chinurilor ce aşteaptă pe cei păcătoşi. al patimilor lui Hristos preaales mărturisitor. seceri snopii ostenelilor tale după vrednicie. Bucură-te. îndulcire a urechilor noastre. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Andreie. Bucură-te. adică: învăŃăturile de sfaturi cereşti. Sfinte Andreie. al adevărului stâlp întăritor. mâncărurile tale dulci s-au făcut nouă. Bucură-te. al cuvântării de Dumnezeu neapropiată înălŃime. a Mângâietorului gură cinstită. gură de foc îngrădită. pe noi ne chemi a prânzi prăznuirea ta. Bucură-te. Bucură-te. cel ce pe credincioşi cu răbdare i-ai mântuit. cel ce în cuvinte preaînŃelepte te-ai îmbogăŃit. Bucură-te. preacinstite Andreie. Bucură-te. întru-tot-lăudate Andrei. pentru aceasta îŃi cântăm acestea: Bucură-te. Iar acum în locaşurile cele nestricăcioase cu Dânsul locuind. al luminii celei gândite luminoasă descoperire. duhurile demonice cu cuvântul se izgonesc.Bucură-te. în viaŃă bine povăŃuit şi patimilor Lui fără înşelăciune. cel prin care Hristos mântuieşte sufletele noastre. lepădarea priceperii celor pricepuŃi. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Andreie. doborârea înŃelepciunii celor înŃelepti. apostole! Condacul al-7-lea Dobândit-ai pe Cel pe care L-ai dorit. zicând: Aliluia! Icosul al-7-lea Iubit-ai pe Stăpânul şi după Dânsul ai mers pe urmele Lui. Biserică a fiilor duhovniceşti. Bucură-te. casă preacinstită a Sfintei Treimi. Bucură-te. gura care vesteşti pe Hristos Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. punându-ne-o nouă înainte astăzi. cu vitejiile luptelor tale şi cu sarea lui Hristos mintea noastră sărând-o. Bucură-te. fericite apostole Andrei. lumina celor întunecaŃi cu păgânătatea. Bucură-te. împărăŃia cerurilor cea de veselie primitorului. iconomia frumuseŃii celei întâi închipuite. Bucură-te. apostole! Condacul al-8-lea Cu darul cel dat Ńie de la Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pană la moarte urmând. Bucură-te. cel ce auzi cele de oameni neauzite. stăpânirea dogmelor lui Dumnezeu. Bucură-te. al luminilor lui Hristos văzător şi propovăduitor. pentru aceasta cântăm Ńie unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. calea cea adevărată a celor rătăciti. Bucură-te. al tainelor lui Hristos vestitorule. Bucură-te. iconomia lui Dumnezeu necunoscută în adâncime. pentru aceasta cu cântări slăvim pe Dumnezeu. mulŃimea patimilor sufleteşti se îndepărtează de la cei bolnavi. al minunilor Domnului bun lucrător. pentru aceasta cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea Cel ce din Betsaida ai ieşit. Bucură-te. limba de foc suflătoare care grăieşti cele dumnezeieşti. privitorule al priveliştilor lui Dumnezeu. privighetoarea cerului cea dulce grăitoare. Bucură-te. Bucură-te. apostole! Condacul al-9-lea 242 . bolile fug.

Dumnezeu mai înainte aprinzându-te cu râvnă de credinŃă. Bucură-te. Bucură-te. povăŃuitorul şi lumina orbilor. Bucură-te. Bucură-te. cel ce eşti rană de mult plâns demonilor. că tu ai binevestit patimile şi învierea lui Hristos. că prin sfintele tale rugăciuni Domnul ne trimite milele Sale bogate. Ńi-a poruncit Ńie cu limbă nouă. Sfinte Apostole Andrei? Cine Ńi-a luminat mintea ta ca să vezi limpede raza slavei celei neapropiate. apostole! Condacul al 10-lea Cine te-a învăŃat a grăi aşa. dumnezeiască pomenirea ta rază de tămăduire străluceşte nouă celor ce cântăm Ńie unele ca acestea: Bucură-te. cel ce ajuŃi rugăciunilor noastre spre mântuire. mărgăritarul cel luminos al lui Hristos. Bucură-te. cel ce eşti cinstit de Domnul între cei doisprezece apostoli. Pentru aceasta aducem Ńie laudele acestea: Bucură-te.Poruncindu-Ńi-se a te sui la muntele Sionului cel înŃelegător. ajutorul celor ce te cheamă când zboară în aer. 243 . pe care ai trâmbiŃat-o în tot pământul. cel ce cânŃi Mântuitorului tău: Aliluia! Icosul al 11-lea Cel de lumină purtător şi de veselie făcător. Bucură-te. stea mai luminoasă decât soarele. fericite Andrei apostole al lui Hristos. de lumină al tuturor făcător. Bucură-te. hrănitorul nostru al celor flămânzi de fapte bune. Apostole Andreie. prin care Unimea Treimii s-a slăvit. rugătorule pentru noi către Domnul. bucurându-te l-ai băut. tiranul satana se izgoneşte de la noi. unde este Hristos Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. lumină mai strălucitoare decât soarele. Bucură-te. sănătatea trupească a oamenilor îmbolnaviŃi. cu care niciodată nu ai grăit. întru-tot-lăudate Apostole Andrei al lui Hristos. Bucură-te. ritor de Dumnezeu grăitor te-a arătat pe tine. fără numai Iisus Hristos Dumnezeu? Pentru aceasta cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 10-lea Se spăimântează tot cugetul de propovăduirea ta. cârmaci preaminunat al celor ce înoată pe ape. Sfinte Andreie. Bucură-te. cel ce eşti plin de roadele Preasfântului Duh. Bucură-te. să vesteşti până la marginile lumii măririle Lui. mărite apostole Andrei. Bucură-te. că prin ajutorul tău. Sfinte Andreie. apostole! Condacul al 11-lea Cu suflarea cea de sus a Duhului. Bucură-te. că gândurile şi bolile cele rele le îndepărtezi de la noi. împreună-călător cu cei ce călătoresc pe uscat. tăinuitorule al lui Hristos şi văzătorule al celor de sus. pentru aceasta cântăm Ńie: Bucură-te. prin care Sfânta Treime s-a propovăduit. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul al-9-lea Focul Preasfântului Duh ce s-a coborât de sus peste tine. şi paharul mântuirii luând. al vrăjmaşilor puternic biruitor. de Darurile Lui îndestulătorule. că tu singur lămureşti pogorarea în iad a dracilor. Bucură-te. trecând prin moarte la viaŃa cea dumnezeiască. Bucură-te. care a strălucit lumina Adevărului în inimile noastre. Bucură-te. mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. sănătate preaminunată împărŃită credincioşilor. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. cel ce biruieşti în zile de razboi tabara potrivnicilor. Pentru aceasta cântăm cântarea cea îngerească lui Dumnezeu. floarea cea preafrumoasă şi bine mirositoare a raiului. mărite apostole Andrei. cel ce la sfârşitul vieŃii noastre ne ajuŃi ca prin pocăinŃă să ne mântuim. Bucură-te. păzitorule cu dinadinsul al fecioriei. Bucură-te. că împreună cu toŃi apostolii ai urmat Domnului. Bucură-te. Bucură-te. noi neamurile cele de tine luminate şi de pe pământ la ceruri de tine ridicate. Bucură-te. Stăpânului tău până la moarte urmând. cu plângere alergăm la sprijinul tău. Bucură-te. Bucură-te. cămară preacinstită cu bun miros a lui Hristos. că din ceata ucenicilor tu de Mântuitorul mai întâi ai fost chemat la darul apostolesc. al călugărilor celor mâhniŃi ajutător în necazuri. apostole! Condacul al 12-lea Ca un ucenic preaales al Celui ce s-a pironit de bună voie pe Cruce. Bucură-te. cel ce ne dai nouă ploi potrivite. rugătorule. Bucură-te.Bucură-te. că de la slujirea vrăjmaşului depărtându-ne. Sfinte Andreie. ca să ne izbăveşti pe noi cu rugăciunile tale de chinul cel de veci. şi să ne învredniceşti de bucuria raiului. că mai întâi ai avut pe Sfântul Ioan Botezătorul ca dascăl. apostole! Condacul al 13-lea O. cel ce din pescar ai devenit apostol. Bucură-te. ca. Bucură-te. mijlocitorule şi folositorule al tuturor ortodocşilor. podoaba cea preacinstită a apostolilor. ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Sufletul meu cel tulburat de gânduri şi de cuvinte rele. Bucură-te. care s-a sălăşluit întru tine. cel ce ne izbăveşti pe noi din tot felul de nevoi. Bucură-te. să izvorască cântare vrednică aşa: Bucură-te. 244 . cel ce ne izbăveşti pe noi de viclesugul vrăjmaşului. Pentru aceasta aducem Ńie după vrednicie acestea: Bucură-te. Bucură-te. curăŃeşte-l cu dumnezeiescul tău dar. lauda cea fericită a tuturor sfinŃilor. Bucură-te. frumuseŃea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos. propovăduitorul lui Hristos Andreie. Bucură-te. zicând: Aliluia! Icosul al 12-lea MulŃumim Ńie. Bucură-te. arma cea nebiruită a binecredinciosului popor. ne-am făcut împreună-locuitori cu sfinŃii îngeri şi părtaşi ai slavei Domnului. cel ce aperi sfânt locaşul acesta de aprinderea focului. te-ai suit bucurându-te la înălŃimea crucii. că eşti dintre cei dintâi apostoli ai lui Hristos. mergere făcându-Ńi la ceruri. că te-ai făcut cu multă credinŃă ucenic al lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. de trei ori fericite apostole Andrei. prealăudate. apostole Andrei. nume preascump şi dulce nouă dreptcredincioşilor. că şi pe fratele tău Petru l-ai adus la Hristos. Bucură-te. Bucură-te. preaminunate Sfinte şi mărite apostole Andrei. fiind curat. că rugăciunile tale sunt ca o scară. cel ce eşti izgonitor înfricoşător al demonilor. izgonitorul tuturor eresurilor. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Andreie. Bucură-te. luminătorul cel preamărit al mucenicilor. Bucură-te. Bucură-te. veselia cea de bucurie făcătoare a cuvioşilor. sfeşnic care străluceşti cu rază de aur. care ne urcă pe noi la ceruri. Bucură-te. dătător de daruri al creştinilor dreptcredincioşi.

prin multe Ńări L-ai propovăduit Dumnezeu dătător de viaŃă. nu trece rugăciunea noastră a păcătoşilor. Noi suntem păcătoşi şi pătimaşi. Bucură-te. Bucură-te. pe Andrei apostolul. că ai păstrat dragoste încuviinŃată către Domnul. ca din adâncul inimilor noastre. apostole! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Doamne Dumnezeul nostru. şi să slăvim preasfânt Numele Tău. dăruieşte-ne nouă sănătate şi viaŃă ferită de toată răutatea. să-l lăudăm credincioşii. Bucură-te. netrebnici şi plini de răutate. că salbaticii aceia te muşcau şi cu dinŃii. că propovăduind la păgâni credinŃa cea în Iisus Hristos. iar Tu eşti izvorul vieŃii şi al milostivirii. apostole! Şi Condacul întâi Pe ucenicul cel întâi chemat şi următorul Patimilor lui Hristos. ca un preamilostiv. Sfinte Andreie. pentru că nu suntem vrednici a câştiga prin sârguinŃa cea de toate zilele milostivirea Ta. Pentru aceasta îi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. nici nu răsplăti nouă după nelegiuirile noastre. care este rodul păcatelor noastre pe care în toată ziua cu nesocotinŃă în chip nenumărat le săvârşim. ci. că ai fost bătut cu lemne şi cu pietre. Doamne.Bucură-te. Pentru pomenirea lui cea de azi ne întăreşte cu darul Tău cel stăpânitor. Cel ce ai zis şi s-a făcut făptura. Tu. Pentru rugăciunile apostolului Tău Andrei. Sfinte Andreie. Bucură-te. nu ne lăsa. 245 . în vecii vecilor. că pentru dragostea Lui. nu întoarce dumnezeiasca Ta faŃa de la noi cei păcătoşi. ca pe cel ce pe păgâni din înşelăciune i-a întors la botez. ca să nu vină asupră-ne mânia cea groaznică şi înfricoşătoare a durerilor. dăruieşte-ne-o Tu. fratele lui Petru. multe scârbe ai răbdat. Doamne. cu bucurie să lăudăm prăznuirea lui. Amin.

Bucură-te. Bucură-te. că pentru lege Ńi-ai pus sufletul. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Icosul 1 Îngerii văzând pătimirea ta. lauda nevoitorilor. pe cei ce te cinstesc cu credinŃă mântuieşte-i din toate nevoile.ACATISTUL SFÂNTULUI ÎNTÂIULUI MUCENIC ŞI ARHIDIACON ŞTEFAN 27 decembrie După obişnuitul început. că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat. s-au mirat de răbdarea ta. cel ce marginile lumii le-ai SfinŃit cu chinurile şi minunile tale. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi. Bucură-te. îndreptătorule la fapte bune. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! 246 . Bucură-te. Bucură-te. că prin pătimire ai îndemnat pe toŃi a urma Ńie. Bucură-te. uşa Mucenicilor. întărirea credincioşilor. că patimilor Lui ai urmat. întărire Mucenicilor. ca să cântăm Ńie: Bucură-te. sufletele credincioşilor le-ai luminat. Bucură-te. înger întrupat. Bucură-te. şi cu dragoste au lăudat nevoinŃele tale zicând: Bucură-te. Bucură-te.

spre întărirea celor ce te vedeau. nu vă înşelaŃi. arhidiacone. ca un înger între ucigaşi. că pe Hristos L-ai arătat Mesia cel adevărat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. voinŃă infocată către Hristos. sau pornit asupra ta să te ucidă pentru că ei nu ştiau să cânte: Aliluia! Icosul al 2-lea Înverşunata răutate a iudeilor şi locul nebuniei lor le-au vărsat asupra ta. ai zis: "O. şi-au astupat urechile. Bucură-te. că toată istoria de la Adam şi Moise le-ai arătat. iar tu cântai din inimă: Aliluia! Icosul al 4-lea Stând tu în mijlocul celor nedrepŃi. că a venit Mesia cel 247 . Bucură-te. iar noi cinstind râvna ta. că raza Dumnezeirii ai văzut. bărbaŃilor. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al 5-lea Dumnezeiescul har întărindu-te pe tine. Bucură-te. că ochii lor au sângerat privindu-te. Bucură-te. de aceea vrednic eşti de acestea: Bucură-te. atunci ai fost ales a fi ocrotitor sărmanilor. Bucură-te. au zis: nu se cuvine a sluji meselor. că stând între iudei ca un înger te-ai arătat. trup neîntinat. Bucură-te. ci în sufletele celor ce strigă cu credinŃă: Hristos este Dumnezeu Adevărat". Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar noi zicem Ńie acestea: Bucură-te. că pe credincioşi ai întărit. Bucură-te. că pe Fiul lui Dumnezeu iudeilor L-ai vestit. Bucură-te. zicem: Bucură-te. Bucură-te. că ei acestea auzind. ai fost pârât că strici Legea şi necinsteşti locul cei sfânt. că sufletul lor s-a amărât. că pe bolnavi ai vindecat. Bucură-te. şi s-au pornit cu pietre a te ucide pe tine. apostole minunate. că i-ai mustrat ca Ilie râvnitorul. Bucură-te. suflet de diamant. că Iisus Hristos Mesia nu în locaşuri făcute de mâini omeneşti locuieşte. că ei din pricina aceasta au înnebunit. ca pe un miel nevinovat. hulindu-te fără dreptate. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al 3-lea SfinŃii Apostoli vorbind cu îndrăzneală la adunarea lor creştinilor. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al 4-lea Fiind adunate toate neamurile în Templul lui Solomon şi în sinagoga lor.Condacul al 2-lea Nesuferind iudeii râvna ta cea dumnezeiască. ai făcut multe minuni cu darul cel dat Ńie de la Dumnezeu. Bucură-te. că pe evrei cu îndrăzneala ai mustrat. ci lui Dumnezeu. că i-ai arătat pe ei a fi împotrivitori Duhului Sfânt. că faŃa lor s-a îngălbenit. Bucură-te. Bucură-te. înaintea iudeilor ai zis cu îndrăzneală. cu care grăiai împotriva lor şi-i mustrai cu îndrăzneală. că fariseii de aici s-au îndemnat spre a te ucide. Bucură-te. spre a-i învăŃa să cânte: Aliluia! Icosul al 3-lea Fiind ales arhidiacon. că gura lor cea înveninată o ai astupat. că El te-a încununat frumos. Bucură-te.

că Saul. piatră nesfărâmată. iar ei necrezând. că stând la loc înalt ai strigat cu mare glas: "iată văd cerurile deschise şi pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui". întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al-7-lea Saul. că în ceruri te sălăsluieşti. vesel fiind. Bucură-te. următorule al patimilor lui Hristos. Bucură-te. că toate chinurile Lui în trupul tău le-ai închipuit. ca să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-6-lea Neamul evreiesc fiind învăŃat la uciderea proorocilor. Bucură-te. ca să te ucidă. râdeai de nebunia lor. Bucură-te. Maica Domnului Iisus. fiind foarte râvnitor dupa Legea cea părintească. cu lacrimi zicem Ńie acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.adevărat. Bucură-te. om îngeresc. Bucură-te. dar fiindu-ne jale de tine. îngere pământesc. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al-8-lea Preasfanta Fecioară. Bucură-te. că El Ńi-a gătit cununa răbdării. deci roagă-te şi pentru noi şi ne izbăveşte de toate nevoile şi de vrăjmaşii noştri şi păzeşte pe credincioşii creştini de erezii. ca să întăreşti pe credincioşi. că afară de porŃi ai pătimit. că nu ştia să cânte: Aliluia! Icosul al-7-lea Valea lui Iosafat fiind îndestulată de pietre. Bucură-te. Bucură-te. că neguŃătoria sufletului bine o ai chibzuit. ca pe un miel nevinovat. Bucură-te. Bucură-te. sufla cu îngrozire asupra ta. că şi el asemenea a pătimit. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul al 5-lea În zadar s-au tulburat iudeii asupra ta. că acolo vezi pe Sfânta Treime. ai făcut rugăciuni pentru ucigaşii tăi. şi te-a scos afară din cetate. Bucură-te. a păzit hainele ucigaşilor. Bucură-te. Bucură-te. rudenia ta. trup neîntinat. iar noi mirându-ne de îndrăzneala ta. propovăduitorule al lui Hristos. s-au pornit asupra ta cu mânie. că dreapta credinŃă până la sfârşit o ai păzit. Bucură-te. s-a pornit asupra ta cu vifor de mânie. căci ca El ai fost batjocorit. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al-6-lea Mucenice şi Arhidiacone Ştefane. la credinŃa creştinească a venit. iudeii cei blestemaŃi acolo te-au scos ca să te ucidă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. grăim Ńie acestea: Bucură-te. că răbdarea ta a străbătut cerurile. că ai biruit cu puterea Lui. suflet nevinovat. că răbdarea ta pe mulŃi i-a întărit. dar noi te cinstim cu laude ca acestea: Bucură-te. vrând cu mii de mâini să te ucidă. că Duhul Sfânt te-a umbrit. următorule al blândului Iisus. împreună cu ucenicul cel iubit stând la loc înalt şi privind 248 . Bucură-te. Dar tu. că prin tine Domnul s-a preaslăvit. Bucură-te. dar neputând el face aceasta.

şi sălăşluindu-te lângă scaunul Dumnezeirii. blândule mieluşel. Bucură-te. Bucură-te. a ne întări pe noi spre dragostea lui Dumnezeu şi a grăi Ńie acestea: Bucură-te. Apostole preaminunate. că ele Ńi s-au făcut Ńie flori spre încununare. cel ce ne izbăveşti pe noi de vrăjmasi. Bucură-te. cel ce te milostiveşti de toŃi credincioşii. Bucură-te. arătătorule de taine adevărate. se ruga pentru tine. Bucură-te. Bucură-te. mântuitorule de suflete. Bucură-te. Bucură-te. că rugându-te pentru noi vei fi ascultat. Bucură-te. ocrotirea diaconilor. zăcea neîngropat. că sufletul tău Dumnezeu ca o jertfă l-a primit. Bucură-te. când vedeai pe Iisus privindute şi pe Sfânta Maica Sa rugându-se pentru tine. Bucură-te. încredinŃându-ne îndrăznelii tale celei către Dumnezeu. cu fiul său. fierbinte rugătorule al Mântuitorului. Bucură-te. prietenul lui Dumnezeu cel curat.spre pătimirea ta. risipitorule de vrăjmaşi. spre a cânta: Aliluia! Icosul al 10-lea Trupul tău cel zdrobit de pietre fiind aruncat spre mâncare fiarelor şi păsărilor. scăpărea celor necăjiti. zicând către tine aşa: Bucură-te. cel ce împaci sufletele celor învrăjbiŃi. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! 249 . nu ne uita pe noi cei cuprinşi de multe nevoi şi de ispitele vieŃii. biruitorul iudeilor. rugătorule pentru sufletele noastre. Bucură-te. Domnul Iisus. primind Sfântul tău suflet în cerul cel văzut de tine deschis. dar măritul Gamaliel. ci te roagă pentru noi şi ne întăreşte în răbdarea şi în dragostea cea către Dumnezeu. că rugându-te ai adormit. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al-9-lea Fiii piericiunii cei băutori de sânge. iar noi. şi să cântăm cu credinŃă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea Mucenice al lui Hristos Ştefane. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al 10-lea Împăratul slavei. Bucură-te. Bucură-te. l-au îngropat cu cinste. Bucură-te. Bucură-te. dulci şi lesnicioase Ńi se păreau chinurile. mustrătorul iudeilor. soare strălucitor. sprijinitorul văduvelor. că prin ele ai câştigat mare îndrăzneală la Dumnezeu. binefăcătorul tuturor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. al Evangheliei propovăduitor. cântăm Ńie aceste laude: Bucură-te. şi-au plinit pofta lor ucigându-te cu pietre pe tine care te rugai pentru ei şi cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-9-lea Dumnezeiasca pronie a sădit în inima ta frica Sa. învăŃându-ne pe noi ca să ne rugăm unul pentru altul. intunecaŃi fiind la minte de tatăl lor satana. şi te-a îndemnat a răbda azvârliturile de pietre. purtătorule de chinuri. Bucură-te.

Bucură-te. Bucură-te. că patimilor Lui ai urmat. Bucură-te. că prin pătimire ai îndemnat pe toŃi a urma Ńie. şi zidind biserică preafrumoasă. grabnicule ajutător al celor ce te cheamă. cu lacrimi a sărutat pământul cel roşit cândva cu sângele tău. 250 . ocrotitorule al Ńărilor creştineşti. Bucură-te. propovăduitorule al lui Dumnezeu. să grăim cu dragoste către pătimitorul Tău. venind la cetatea Ierusalimului şi aflând locul unde ai fost tu ucis. întărirea ostaşilor creştini. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al 12-lea Faclie luminoasă fiind tu. ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Întrupându-Se Fiul lui Dumnezeu. Bucură-te. ca prin rugăciunile tale să fim mântuiŃi de mânia lui Dumnezeu şi de ceasul cel înfricoşător al JudecăŃii. Bucură-te. învaŃă-ne pe noi a avea evlavie şi credinŃă către toŃi SfinŃii. a izvorat mulŃime de Mucenici. Bucură-te. împodobitorul bisericilor. că pentru lege Ńi-ai pus sufletul. mângâierea celor întristaŃi. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai biruit tot sfatul diavolesc. Bucură-te. ci tu cu darul cel dat Ńie de la Dumnezeu. Bucură-te. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Condacul al 13-lea O. că cei ce te laudă vor câştiga mila ta. Bucură-te. că pe cei ce te cinstesc. cel ce surpi pe vrăjmaşii văzuŃi şi nevăzuŃi. cel ce cu rugăciunile tale mângâi pe toŃi. viteazule ostaş. şi cu dragoste au lăudat nevoinŃele tale zicând: Bucură-te. ca văzându-te credincioşii să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Împărate Sfinte. ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Îngerii văzând pătimirea ta. primeşte pe pătimitorul Tău ca mijlocitor pentru mântuirea noastră şi pentru sporirea în fapte bune. ca să se preaslăvească Dumnezeul minunilor. Bucură-te. Bucură-te. preadulce Iisuse. între care tu ai fost cel dintâi. Bucură-te. pentru ca îndreptându-ne viaŃa. rugătorule fierbinte pentru neamul creştinesc. înger întrupat. Bucură-te. arătându-le calea spre pătimire şi îndemnându-ne pe noi a zice Ńie unele ca acestea: Bucură-te. că pe Dumnezeu ai iubit cu adevărat. cel ce ai pus în uimire pe îngeri prin pătimirile tale. Bucură-te. îi faci sănătoşi. preadulce Mucenice al lui Hristos.Condacul al 11-lea Împărăteasa Evdochia. al lumii învăŃător. moştenitorule al cereştii împărăŃii. primeşte această puŃină rugăciune din gurile noastre cele de tină şi te roagă pentru noi nevrednicii. a pus într-însa cinstitele tale moaşte. unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. îndreptătorule la fapte bune. cel ce prin pptimirile tale goneşti demonii. Bucură-te. Bucură-te. Ştefane. Bucură-te. păzitorule al legii strămoseşti. Bucură-te. s-au mirat de răbdarea ta. nu putem a te lăuda pe tine.

Bucură-te. roagăte să depărteze de la noi furia celor fără de Dumnezeu şi să ne apere pe noi. cel ce ai proslăvit pe Dumnezeu întru mădularele tale cele muceniceşti. Bucură-te. lauda nevoitorilor. Bucură-te. Sfinte al lui Dumnezeu cu aceeaşi căldură cu care te-ai rugat pentru ucigaşii tăi. cei cuprinşi de nevoi şi ispite. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! Şi Condacul întâi Apostole al lui Hristos cel mai întâi între diaconi. ci te roagă pentru noi Preamilostivului Dumnezeu ca să împace lumea. nu ne trece cu vederea pe noi. uşa Mucenicilor. cel ce marginile lumii le-ai SfinŃit cu chinurile şi minunile tale. întărirea credincioşilor. să lăudăm bunatatea lui Dumnezeu cea nespusă şi pe tine să te mărim în vecii vecilor. sufletele credincioşilor le-ai luminat. întâiule Mucenice şi Arhidiacone Ştefane! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE Sfinte Mare Mucenice al lui Hristos Ştefane. Bucură-te. Roagă-te. şi să depărteze de la noi pe tot vrăjmasul cel pornit asupra noastră. ca prin rugăciunile tale fiind mântuiŃi. poporul Său cel nou ales. întărire Mucenicilor. pe cei ce te cinstesc cu credinŃă mântuieşte-i din toate nevoile. Amin! 251 . prin mania lui Dumnezeu pentru păcatele noastre. ca să cântăm Ńie: Bucură-te.

Bucură-te. vrednicule şi bunule între arhierei Haralambie. Bucură-te. cel ce ai sfinŃit şi ai cinstit bătrâneŃile. mucenice. bine este. dorind a-Ńi aduce cântări de laudă simŃindumă nevrednic şi cu împuŃinarea graiului omenesc. Sfinte Haralambie. Bucură-te. strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credinŃă duhurile tiranilor. care ai dat sfaturi bune prin cuvânt. 252 . tu care porŃi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu. a fi luminător de bucurie. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Alesule din ceata arhiereilor. Tu ai înmulŃit ceata mucenicilor. tu ai adăugat numărul apostolilor şi al propovăduitorilor lui Iisus Hristos. Bucură-te. după vrednicie. Bucură-te.ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC HARALAMBIE 10 februarie După obişnuitul început. deoarece întru vechimea vârstei şi a sfinŃeniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. Bucură-te. podoaba arhiereilor şi luminătorul cetăŃii Magnesiei. învăŃătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii. Bucură-te. Bucură-te. următor al apostolilor şi al proorocilor celor luminaŃi de Duhul Sfânt. mare mucenice al lui Hristos! Icosul 1 A cinsti cărunteŃele tale cele adânci şi Sfinte. purtătorule de chinuri Haralambie. să-Ńi cânte toŃi ortodocşii creştini unele ca acestea: Bucură-te. luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu ca întru bucurie să-Ńi cânt Ńie: Bucură-te. povăŃuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii. Bucură-te. mare mucenice Haralambie. cel ce ai adus la credinŃa adevărată pe cei necredincioşi. cel ce ai adus la pocăinŃă sufletească pe cei păcătoşi. Ńie dar se cuvine.

tămăduitorule de răni şi boli. că prin chinurile tale ai dobândit viaŃa cea cerească şi veşnică de la viaŃa cea vremelnică. moştenitorul vieŃii celei veşnice. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 2-lea Văzând. pentru că ai răspuns închinătorului de idoli Luchian ighemonul. Bucură-te. cel ce te-ai jertfit în lume ca un adevărat credincios. Sfinte Mucenice Haralambie.Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. bunule mucenice. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 3-lea De înŃelegerea dummezeirii sufletul tău fiind luminat. Bucură-te. Bucură-te. au adeverit totodată că scăparea şi izbăvirea ta este venită prin puterea Mântuitorului lumii. Bucură-te. că prin pedeapsa trupului ai dobândit fericirea Raiului. Bucură-te. văzând că tu ai primit cu bucurie de la Stăpânul lumii dreapta credinŃă să o împarŃi la cei ascultători cuvintelor lui Hristos. că tu asculŃi numai de dreptele şi mântuitoarele porunci ale Împăratului Hristos. stâlpul cel tare pe care s-a sprijinit credinŃa. Bucură-te. Bucură-te. cel ce te-ai arătat biruitor vrăjmaşilor. ce ai suferit de la acel tiran. că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor. pentru aceea binecredincioşii au venit cu îndoită umilinŃă cântând împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Ieşind glas de bucurie din gura creştinilor. Pentru aceea binecredincioşii cu umilinŃă aduc Ńie aceste cântări: Bucură-te. cel ce prin minunile tale ai adus veselie credincioşilor. când au văzut că nu Ńi s-a întâmplat nici o durere trupească prin despuierea trupului tău. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai luminat cugetul păcătoşilor. pomul cel plin de rod prin care s-a dobândit credinŃa. Bucură-te. cel ce ai înălŃat crucea credincioşilor. au venit a-Ńi cânta Ńie aceste cântări: Bucură-te. au cunoscut totodată că şi faptele tale cele sufleteşti sunt spre mântuirea neamului omenesc. Bucură-te. Bucură-te. propovăduitorul credinŃei. cel ce ai suferit pe trupul tău piroanele păgânilor. pentru că în numele Său ai suferit acele pedepse fără vreo vătămare. Bucură-te. cel ce prin răbdarea ta ai dobândit pocăinŃa oamenilor. cel ce te-ai chinuit pentru dragostea lui Hristos. vorbitorule cu îngerii şi prieten al apostolilor. mângâietorule. răbdătorule de chinuri ce ai suferit de la păgâni. Bucură-te. Bucură-te. că prin smerenia sufletului ai biruit osânda iadului. Bucură-te. prin puterea dumnezeiască. Bucură-te. 253 . Bucură-te. Bucură-te. izbăvitorule de ciumă şi de foamete. Bucură-te. cu lumina cunoştinŃei adevărului. Bucură-te. s-au îndemnat binecredincioşii a-Ńi aduce Ńie laudă de mulŃumire şi a cânta lui Dumnezeu într-un glas: Aliluia! Icosul al 2-lea Glăsuind popoarele că tu eşti luminat. ca un adevărat viteaz al Mântuitorului Hristos ai stat. că tu ai luminat nedumerirea credincioşilor. iar nu de idolii cei fără de suflet care duc poporul la pierzare. De aceea ca pe o piatră neclintită a credinŃei arătându-te binecredincioşilor. cel ce prin puterea dumnezeiască ai depărtat durerea trupească. că prin răbdarea ta ai făcut între ei minuni. Bucură-te. Sfinte Haralambie. cel ce ai biruit pe tiranii care au îndrăznit să te chinuiască. Sfinte Haralambie. că tu ai primit în loc de odihnă chinurile celor ce te chinuiau. logodnicul tuturor mucenicilor. pentru că ai stat ca un adevărat ostaş mărturisitor al lui Hristos şi propovăduitor al învăŃăturii Sale.

stând spânzurate de trupul tău. cerea zadarnic ajutor ighemonului. cel ce ai potolit gândul rău al vrăjmaşului. Bucură-te. prin suferinŃele tale. au grăit într-un glas: "Mare este Dumnezeul milelor şi al îndurărilor". care Ńi-au cerut iertare de greşalele lor. iar cârligele cu care ei te chinuiau s-au tocit cu totul şi numai au zgâriat trupul tău fără a-l fi vătămat cu nimica. Iar tot poporul grăia către tine unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce te-ai învrednicit pe bolnavi a tămădui. la pământ. Bucură-te. Bucură-te. minunatule între SfinŃi care ai făcut pe păgâni a se boteza. toată cetatea Magnesiei s-a spăimântat de o minune ca aceasta şi într-un glas se ruga Ńie să o mântuieşti. dreptule mucenice.Bucură-te. bucuria minunilor tale. Bucură-te. în toată cetatea Magnesiei şi în Asia. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 5-lea Când a văzut poporul că ighemonului Luchian i s-a întors gura la ceafă. Bucură-te. Bucură-te. părintele celor smeriŃi. veselia chinurilor tale. Bucură-te. că. Bucură-te. şi s-au pocăit. cel ce ai vindecat de orbire. Bucură-te. Bucură-te. morŃii au îînviat. 254 . Bucură-te. şi văzând că nicidecum n-ai căpătat vreo vătămare trupească din osânda la care erai supus. că tu pe cei întinaŃi de păcate i-ai curăŃit. mijlocitorul celor pocăiŃi. Sfinte Haralambie. Bucură-te. că tu pe diavoli i-ai izgonit. cel ce te-ai silit pe păcătoşi a milui. îndată au alergat mulŃi din popor la credinŃa cea adevărată şi botezându-se în numele Sfintei Treimi. după rugăciunile tale către Dumnezeu. duhovnicescule părinte. Haralambie. Bucură-te. că. cel ce ai fost lor tămăduitor. care ai adus pe oameni prin botez a se lumina. Bucură-te. şi căzând jos. minunea cea adevărată a credincioşilor. Bucură-te. s-au silit a-I cânta Lui: Aliluia! Icosul al 4-lea Aratându-se mai tiran unul dintre căpeteniile păgânilor între ostaşii cei ce te chinuiau. cel ce ai dat şchiopilor şi ologilor însănătoşire. pentru aceasta aducem Ńie aceste cântări: Bucură-te. toŃi s-au mirat între ei de răbdarea chinuirii tale. slăvind pe Dumnezeu pentru facerile Sale de bine. iar binecredincioşii cântau lui Dummezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Lăudându-se numele tău. că ai biruit pe cel nelegiuit. a îndrăznit acel tiran cu batjocură a smulge cârligele din mâna chinuitorilor şi pornindu-se iute cu mânie a sfâşia mai cu putere trupul tău. pentru ca mai apoi. cel ce ai dat închinare păcătoşilor. pentru că a îndrăznit a scuipa faŃa ta cea Sfântă. iar binecredincioşii. că ai smerit pe cel nesocotit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. îngrozitorul semeŃiei osânditorului. prin rugăciunile tale. luminătorul cugetului. Sfinte Haralambie. Bucură-te. căci i s-au tăiat mâinile de la coate. îndată a venit urgia dumnezeiască asupra lui. darul sfinŃeniei ai câştigat. cel ce ai adus la credinŃă pe împotrivitori. ai dat tămăduire ighemonului Luchian şi tiranului Luciu. propovăduitorul adevărului. Bucură-te. Bucură-te. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 4-lea Zicând ostaşii şi toŃi slujitorii ighemonului către mai-marii poporului că tu ai dorit mai mult necinstea osârdiei în loc de cinste.

că tu cu aceste minuni ai ruşinat pe Sever şi pe Crips eparhul de neamul idolesc. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al-7-lea Ostaşii lui Sever. Bucură-te. cel ce ai îngrozit furia ucigaşilor. cel ce ca om multă osândă ai pătimit. De aceea. ai câştigat nemărginite daruri cereşti. Bucură-te. Atunci tu. cel ce ai stins văpaia tiranilor. cu rugăminte. când ai fost din nou chinuit de tirani după porunca lui Sever. părinte. că toate chinurile tale ce ai primit s-au potolit. Acolo Sever. la cincisprezece stadii în cale. 255 . Bucură-te. mărturisindu-te pe tine om dumnezeiesc. mare mucenice Sfinte. Dar multa lor osteneală cu nimic nu te-a vătămat. cu diavolească pornire s-a înfuriat iar asupra ta. primind dar şi putere de la Dumnezeu. o lăudatule Sfinte.Bucură-te. pentru noua minune ce ai săvârşit. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte. te-a ispitit a cere să înviezi morŃii şi să isbaveşti pe cei stăpâniŃi de diavoli. că tu pe slujitorii diavolului i-ai îngrozit. făcătorule de minuni. pentru noua răbdare de chinuri ce ai avut. strigând către tine. Bucură-te. Pentru aceasta tot poporul cu umilinŃă cântă Ńie unele ca acestea: Bucură-te. izbăvitorule de tot soiul de necazuri şi boli. văzând acea minune a zis: "Mare este Dumnezeul creştinilor". pe cel stăpânit de diavol l-ai izbăvit şi însuşi satana s-a înspăimântat şi a ieşit din om. pentru aceea tot poporul cântă Ńie: Bucură-te. mare mucenice Haralambie. prin gura calului glas mare s-a auzit. dacă a văzut el însuşi această minune. pentru ca. mucenicule Sfinte. ca să nu-l chinuieşti fără de vreme. părinte. pierzând Sever răbdarea. Bucură-te. prin statornica ta credinŃă. Sfinte Haralambie. n-au îndrăznit să te mai chinuiască şi pe cale cu linişte te-au dus la Antiohia ca să împlinească porunca. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al-6-lea Mărturisind însuşi ighemonul despre minunile tale către Sever împăratul. că în credinŃa lui Hristos Dumnezeu nădăjduieşti. Bucură-te. ai arătat în faŃa acestui necredincios încă o minune. Sfinte. dând poruncă ca să-Ńi înfigă o frigare arsă în piept. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Iar el. luând de la tine răspuns. văzând minunile tale cele puternice. blestemând pe slugile diavolului ca să te dezlege de legăturile cu care erai cuprins. Sfinte că. cel ce pe diavol din om cu un singur cuvânt l-ai izgonit. cel ce ca un viteaz toate aceste chinuri le-ai biruit. cel ce ca un trandafir cu multă mireasmă ai înflorit. că însuşi el a dat glas de rugăminte. Bucură-te. l-ai îmblânzit. că tu ai făcut atunci pe mulŃi din popor a crede în Hristos Dumnezeul milelor şi al puterilor. ca un biruitor asupra lor. şezând pe cal. dreptule părinte. Bucură-te. Bucură-te. acesta s-a mâniat foarte asupra idolilor lui. strălucite arhiereule. o preaputernice Sfinte. primind cu veselie piroanele bătute peste tot trupul tău şi fiind tras de barbă şi aşezat pe un cal ca să te ducă de la Magnesia la Antiohia. că însuşi împăratul Sever. Bucură-te. că prin gura calului pentru tine s-a vorbit. izbăvitorule de nebuni. Pentru aceea. Bucură-te. cel ce pe satana pe loc tu l-ai zdrobit. Bucură-te. pentru că focul s-a stins şi oamenii cei împărateşti au ostenit. iar tu. Bucură-te. pentru că n-au putut sta împotriva acelor minuni. a cercat cu viclenie a te îmblânzi şi a te cerceta cu ce putere faci aceste minuni. că tu pe toŃi trimişii lui Sever i-ai umilit. Bucură-te. Bucură-te. Sfinte Haralambie. primeşte mulŃumirea binecredincioşilor care cu bucurie cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-6-lea Nouă şi înfricoşătoare minune ai săvârşit. împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu umilinŃă: Aliluia! Icosul al-7-lea În furia lui. că şi pe mortul ce Ńi l-a adus l-ai înviat.

Pentru aceea. primeşte de la noi laudă de mulŃumire. Bucură-te. bunule părinte.Bucură-te. Atunci pentru o asemenea cutezare. mijloceşte către Dumnezeu ca să ne miluiască după mare mila Sa. Bucură-te. Bucură-te. strălucite Haralambie care ai potolit durerea păcătoşilor. Atunci Sever. eparhul său. cel ce ai primit pedepse grele în loc de odihnă trupească. Bucură-te. mâniindu-se din nou. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al-9-lea Trecând. care ai fost osândit cu multe feluri de chinuri şi toate le-ai biruit prin credinŃa ta cea puternică către Dumnezeu. Bucură-te. care ai îndreptat focul asupra duşmanilor tăi. Pentru aceea îndrăznim şi te rugăm. cel ce te-ai arătat ca un stâlp neclintit bisericii lui Hristos. o lăudatule Sfinte. Bucură-te. şi întru El te-ai SfinŃit. împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea Împăratul Sever. însă tu. a poruncit să te omoare. care ai scăpat trupul tău de tiranii cei răi. Bucură-te. dumnezeiescule Sfinte. ai răspuns că pe cât trupul tău se zdrobeşte cu bătăile. cunoscând rătăcirea sa. Acea lumină îndată s-a răspândit peste închinătorii la idoli şi mulŃi din aceştia crezând în numele Sfintei Treimi. cel ce ai socotit bătăile drept bucurie sufletească. înŃelepte mucenice care ai risipit intunecarea idolilor. a îndrăznit dimpreună cu slujitorii săi a cârti şi a huli chiar împotriva lui Dumnezeu. bătându-te cu pietre şi arzând cu făclii aprinse barba şi obrazul tău. care ai răspuns lui cu milostivire. că tu toate viclesugurile şi pornirile diavolului omori. ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-9-lea Ucigaşul şi nelegiuitul Sever. Pentru aceasta noi creştinii cu bucurie cântăm Ńie aceste cântări: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a venit asupra lor arătare cerească. ai întors focul asupra slujitorilor împăratului şi i-ai pârlit pe ei. că toŃi creştinii pământeşti cinstesc numele tău. ca un om dumnezeiesc. iar tu. comoara cea nepreŃuită a cereştilor cununi. Bucură-te. că înşişi îngerii cereşti te numesc alesul lui Dumnezeu. Pentru aceea. fără vreo vătămare trupească acele chinuri ce Ńi-au dat păgânii. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al-8-lea A răsărit lumina cea adevărată a cunoştinŃei celei sufleteşti din rodul ostenelilor tale. care ai biruit a lui Sever rătăcire. Bucură-te. cel ce ai avut mărirea faptelor tale de la Ziditorul. Haralambie. înŃelegând mai la urmă că puterea şi minunile tale sunt venite de la Hristos. Bucură-te. Bucură-te. ca să te cunoască de om dumnezeiesc. Bucură-te. Bucură-te. Aşa. ca să cunoască puterea lui Dumnezeu. cel ce întru Domnul te-ai întărit şi prin El ai biruit. Bucură-te. socotind mai apoi că tu faci cu farmece acele minuni. cu vitejia cea sufletească. cel ce te-ai arătat ca un sfeşnic pururea luminos. lăudând noi vrednicia ta cea sufletească. viteazule ostaş. ai dobândit prin aceasta lauda tuturor apostolilor şi bucuria mucenicilor. pentru ca să putem cânta unele ca acestea: Bucură-te. vrednicule sutaş. Mântuitorul lumii. Sfinte Haralambie. Bucură-te. 256 . că pe tiranii tăi i-ai osândit. s-au botezat în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. fii apărătorul nostru de toate primejdiile şi ne întăreşte şi pe noi în credinŃa Sfintei Treimi ca să nu cădem în primejdia păgânilor. cel ce ai dobândit puterea minunilor tale de la Mântuitorul. Ńi-a poruncit să jertfeşti idolilor lui pentru ca să te scape de grozavele sale chinuri. Bucură-te. Sfinte Haralambie. cel ce întru Hristos te-ai jertfit. pe atât se bucură întru tine duhul tău. Sfinte mare mucenice Haralambie. bunule părinte. Sfinte mare mucenice. căci te-ai învrednicit a fi cu ei partaş dumnezeieştii cununi prin care s-a întărit neamul creştinesc. pentru că pământul sa cutremurat şi fulgere şi trăznete au cuprins pe Sever şi pe Crips.

te-au rugat să-i scapi de pedeapsa lui Dumnezeu trimisă lor. Bucură-te. căci i-ai răspuns că mari şi nepricepute sunt cuvintele sale. cel ce i-ai sfătuit pe ei ca să nu mai greşească. Pentru aceasta. Bucură-te. că împăratul şi eparhul au lăudat credinŃa creştinilor. pentru că. anume Galini. Drept aceea. că tu ai întărit a ei cunoştinŃă şi ai învăŃat-o în Dommul a se povăŃui. cel ce prin rugăciunile tale ai scăpat de la pedeapsă pe vrăjmaşii tăi. Bucură-te. bunule Sfinte. bunule părinte. le-ai dat sfătuire bună ca să nu mai greşească. cel ce ai luminat cugetul celor întunecaŃi. că pe duşmanii tăi i-ai umilit. Bucură-te. Bucură-te. Dumnezeul pe care însuşi Îl mărturisise. Bucură-te. pentru că. Ńi-a pus spre 257 . Bucură-te. ca să câştige milostivirea bunătăŃii. cel ce i-ai îndemnat pe ei ca să se pocăiască. ea insăşi a stat mărturisitoare şi propovăduitoare bunătăŃilor cereşti şi a îndemnat pe tatal ei să se lepede de tirania păgânătăŃii. Sfinte Haralambie. împăratul. cel ce ai primit bunătăŃi pentru pământeni. viŃa care ai odrăslit pentru întărirea neamului creştinesc. învrednicindu-te a aduce la credinŃa cea adevărată pe fiica împăratului Sever. Şi chemându-te după aceea ca să jertfeşti idoliior lui spre a scăpa de pedeapsa sa. căci ai numit grădină Raiul drepŃilor. a alergat cu grabire la tine. eparhul. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 10-lea FierbinŃi au fost rugăciunile tale către Dumnezeu. venim către tine cu umilinŃă a te ruga să ne izbăveşti şi pe noi din toate nevoile şi necazurile pentru ca împreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Darul dumnezeiesc a fost asupra ta. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai dobândit pocăinŃa celor deşteptaŃi. că ea insăşi a îndemnat pe tatăl ei să se lepede de tirania păgânătăŃii. Bucură-te. cel ce prin mijlocirile tale ai slobozit în pace pe cei ce erau în nevoi. că prin tine s-a înnoit izvorul bunătăŃilor şi al îndurărilor. dreptule mucenice. o lăudatule Sfinte. Bucură-te. ca un izvor al cunoştinŃei. ai stat şi aici vitejeşte împotrivitor păgânătăŃii sale. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 11-lea În vis văzând fiica împăratului Sever că ea şedea într-o grădină cu pomi bine mirositori şi cu fântâni infrumuseŃate şi tot prin vis văzând că pe tatăl ei şi pe Crips ispravnicul i-a gonit de acolo păzitorul grădinii. Bucură-te. îndată i-ai dat povăŃuirea cea sufletească. cunoscând şi noi păcătoşii facerile tale de bine. Atunci el. cel ce ai primit dumnezeieşti daruri pentru creştini. căci El a aşezat în Rai pe cei credincioşi şi a izgonit de acolo pe cei necredincioşi. noi cu umilinŃă cântăm Lui: Aliluia! Icosul al 11-lea Trecând treizeci de zile de la înfricoşătoarea pedepsire primită de la Dumnezeu. Sever împăratul şi Crips ispravnicul. i-ai scăpat pe ei din osânda în care erau căzuŃi şi slobozindu-i în pace. Bucură-te. că prin tine s-a vestit pomul milelor şi al dreptăŃilor. şi Crips.Bucură-te. mâniindu-se din nou. rugându-te ca să-i tâlcuieşti acel vis. Bucură-te. anume Galini. ca să te cinstească de părinte sufletesc. Iar tu. primeşte de la noi cu bucurie a-Ńi aduce aceste cântări: Bucură-te. împăratul s-a răzvrătit iarăşi împotriva lui Hristos. preŃuind râvna cea adevărată a binecredincioasei fiice a împăratului. roada prin care ai primit harul dumnezeiesc pentru tămăduirea neamului omenesc. lăudatule părinte. ca să dobândească întru Hristos milostivirea bunătăŃii. Sfinte Haralambie. Bucură-te. că tu ai adus la adevărata credinŃă pe fiica împăratului Sever. că tot ea l-a chemat la Hristos. Bucură-te. că însuşi Sever. mijlocind pentru iertarea şi tămăduirea duşmanilor tăi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi păzitorul Raiului ai socotit că este însuşi Hristos. Pentru aceea.

Bucură-te. când vei veni către mine". îndată s-a botezat în numele Sfintei Treimi. primeşte cu bucurie a-Ńi cânta Ńie aceste cântări: Bucură-te. cel ce te-ai învrednicit a vedea cerurile deschise şi frumusetea cea nemărginită a slavei dumnezeieşti. Bucură-te. că însăşi ea a îmbrăŃişat şi a apărat neamul creştinesc. că ai lăsat spre pomenire fapte duhovniceşti. fiica împăratului. cel ce ai adus la pocăinŃa cea dorită pe păgâna care era în nebunie. răspunzând cu blândeŃe să nu se teamă. Bucură-te. Bucură-te. bunule Sfinte. s-au mirat foarte. cuviosule mucenice. ai îndoit după aceea minunile tale. rezemat de stâlpul cel uscat al casei văduvei unde te-a trimis Sever. o lăudatule Sfinte. de a sfărâmat idolii cei turnaŃi. Bucură-te. Iar tu. ai mulŃumit cu smerenie Dumnezeului milelor şi al îndurărilor pentru mântuirea ta. Bucură-te. Bucură-te. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 12-lea Şezând tu. izbăvindu-se de toate răutăŃile sale. după râvna sa. că ai înverzit şi ai rodit stâlpul cel uscat al văduvei. Bucură-te. întărindu-se în credinŃă. Bucură-te. dreptule mângâietor sfaturilor sufleteşti. care ai mântuit mulŃime de păgâni prin chinurile tale. ca să fie scăpaŃi de toate bolile şi nevoile lor. că tu ai întărit în credinŃă pe Galini. ai scăpat şi din aceasta. viteazule împotrivitor cuvintelor păgâneşti. care ai săvârşit în viaŃa ta destule minuni. căci a doua zi acel pom a înflorit şi a rodit. a înfrunzit şi a făcut atâtea ramuri încat a acoperit casa. şi cunoscând că acele minuni le-ai făcut cu darul şi puterea Mântuitorului Hristos. Iar către sfârşit. că însăşi Galini a înfruntat pe tatăl ei de la închinarea păgânătăŃii. mucenicule Sfinte. Bucură-te. ca să nu mai abaŃi pe păgâni din rătăcirea de care erau cuprinsi şi aşa ai zis în cale: "Mila şi judecata Ta voi cânta łie. înverzind. ca să fii pus spre batjocură. Atunci cerurile deschizându-se. când erai dus la locul osândei. Sfinte părinte. Bucură-te. Sfinte Haralambie. Bucură-te. ci să creadă în Domnul că este foarte milostiv şi lăudat. cânta-voi şi voi merge cu pricepere. Iar tu. Atunci văduva. Bucură-te. ai arătat acolo încă o minune. în cale fără prihană. Bucură-te. propovăduitorul Raiului celui frumos. Bucură-te. Bucură-te. dreptule părinte. S-a arătat Domnul puterilor cu mulŃime de îngeri asupra ta şi te-a chemat pe tine în locaşurile drepŃilor ca pe un prieten iubit care ai fost chinuit în lume pentru dragostea Sa. ca să Ńi se taie capul. după porunca lui Sever. văzând asemenea minune. Doamne. Şi văduva. ridicând ochii şi mâinile tale către ceruri. că prin tine s-a risipit necuviinŃa slujitorilor idoleşti celor înrădăcinaŃi. Pentru aceea. strălucitule Sfinte. Bucură-te. iar mai ales de năpraznica boală a ciumei. căci stâlpul acela. că prin sfaturile tale ai câştigat şi asupra sa darul botezului. minunatule părinte. Sfinte. făcând rugi către Dumnezeu. tâlcuitorul visului credincioasei întru Hristos. de faptele minunilor tale. şi voim a-Ńi cânta într-un glas unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. strălucitule mucenice. că prin minunile tale ai deşteptat în ea cuvântul adevărului. Bucură-te. zicând: "Pomeneşte-mă Doamne întru împărăŃia Ta". spre pierzare.batjocură frâu şi zăbale în gură şi te-a tras prin toată cetatea ca şi cum ai fi fost o fiinŃă fără grai. că ai potolit şi ai smerit pe păgânul cel înfuriat al cetăŃii. 258 . cunoscând puterea cea dumnezeiască. Bucură-te. cel ce ai adus la credinŃa cea adevărată pe văduva care trăia în desfrâu. Pentru aceea toŃi dreptslăvitorii creştini vin cu bucurie să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Psalmul lui David cu bucurie l-ai cântat. strălucite arhiereule. Pentru aceea noi cei binecredincioşi aducem cu mulŃumire laudă biruinŃei tale. că ai dobândit spre răsplătire dragoste îngerească. de roada bunătăŃilor tale. iar vecinii văduvei. dându-Ńi totodată dar de tămăduire asupra celor ce vor cinsti în lume şi vor prăznui numele tău. a căzut la picioarele tale închinându-se şi zicându-Ńi să mergi de la casa ei căci este nevrednică să fii aproape de ea.

bine este. şi ne izbăveşte pe noi din toate nevoile şi necazurile ca un bun şi de oameni iubitor. dorind a-Ńi aduce cântări de laudă simŃindu-mă nevrednic şi cu împuŃinarea graiului omenesc. Bucură-te. mare mucenice al lui Hristos! Şi Condacul întâi Alesule din ceata arhiereilor. Bucură-te. tu ai adăugat numărul apostolilor şi al propovăduitorilor lui Iisus Hristos. Bucură-te. Sfinte Haralambie. podoaba arhiereilor şi luminătorul cetăŃii Magnesiei. următor al apostolilor şi al proorocilor celor luminaŃi de Duhul Sfânt. întru tot lăudate Sfinte Haralambie. Bucură-te. năzuim cu fierbinŃi lacrimi a mărturisi înaintea ta că am greşit. comoara cea nepreŃuită cu care s-a încununat cinstitul tău cap. Bucură-te. Ńie dar se cuvine. mare mucenice al lui Hristos! Condacul al 13-lea O. mare mucenice al lui Hristos! 259 . Căci deşi suntem nevrednici milostivirii tale pentru păcatele noastre cele multe şi grele. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai adus la pocăinŃă sufletească pe cei păcătoşi. Bucură-te. cel ce ai sfinŃit şi ai cinstit bătrâneŃile. strălucitorul cel drept care ai îndemnat la credinŃă duhurile tiranilor. după făgăduinŃa ta. Bucură-te. Sfinte Haralambie. învăŃătorul cuvântului lui Dumnezeu spre calea mântuirii. primeşte de la noi aceste cântări ce cu umilinŃă le aducem înaintea ta. tu care porŃi nume întocmai cu darul dat de la Preaputernicul Dumnezeu. vrednicule şi bunule între arhierei Haralambie. De aceea ne rugăm Ńie ca să fii mijlocitorul nostru către preaputernicul Dumnezeu. Tu ai înmulŃit ceata mucenicilor. Bucură-te. strălucite Sfinte. când s-a tăiat de păgâni. cel ce ai adus la credinŃa adevărată pe cei necredincioşi. Bucură-te. Bucură-te. căci toŃi te cinstim şi prăznuim numele tău. a fi luminător de bucurie. că tu ai luminat nedumerirea credincioşilor. Bucură-te. pentru mântuirea noastră de toate bolile şi de toate primejdiile şi pentru întărirea noastră în credinŃa cea adevărată ca să nu mai greşim. podoaba cea neaşteptată cu care s-a îmbrăcat măritul tău trup când s-a despărŃit de tirani. cel ce ai primit glasul Domnului puterilor şi bucuria cea negrăită a cetelor cereşti. luminează-mi cugetul şi dă putere graiului meu ca întru bucurie să-Ńi cânt Ńie: Bucură-te. rugămu-te pe tine ca să ne aperi pe noi de toate răutăŃile. purtătorule de chinuri Haralambie. pentru iertarea păcatelor noastre. după vrednicie. care ai dat sfaturi bune prin cuvânt. Aşa. Bucură-te. şi asupra celor ce se pocăiesc cu credinŃă întru numele Domnului. că tu ai îndepărtat rătăcirile păgânilor. să-Ńi cânte toŃi ortodocşii creştini unele ca acestea: Bucură-te.Bucură-te. Sfinte Haralambie. însă cunoscând bunătatea ta cea mare pe care o ai arătat asupra celor ce te cinstesc pe tine. mucenice. povăŃuitorul cel bun care ai arătat păgânilor calea mântuirii. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi A cinsti cărunteŃele tale cele adânci şi Sfinte. deoarece întru vechimea vârstei şi a sfinŃeniei tale te-ai arătat viteaz răbdător tuturor chinurilor ce ai suferit de la păgâni. mare mucenice Haralambie. pe care le săvârşim în tot timpul vieŃii noastre şi în tot ceasul. Bucură-te.

locaş al sfinŃeniei şi al lucrării cereşti. carte dumnezeiască a noii cetăŃi îngereşti. cuvios şi de Dumnezeu inspirat. cel prin care sunt risipiŃi cei duşmanoşi. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei.ACATISTUL SFÂNTULUI NECTARIE TAUMATURGUL 9 noiembrie După obişnuitul început. vas aurit al înŃelepciunii. Bucură-te. cucernic şi tare. pentru aceea îi strigăm: Bucură-te. cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat. te-ai arătat în lume Nectarie. 260 . Bucură-te. izvorăşti tămăduiri şi har bogat. Bucură-te. Slăvit fiind de lucrarea Duhului. a credinŃei răsplată strălucitoare. Bucură-te. Bucură-te. în viaŃă neprihănită petrecând. Bucură-te. cel prin care se înalŃă cei credincioşi. pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea: Bucură-te. în toate dăruit. Bucură-te. pe al Bisericii nou zid de apărare. Bucură-te. cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Părinte Nectarie! Icosul 1 Om purtătator al bucuriilor celor cereşti. cel care de cele materiale te-ai lepădat. cel prin care se învinge răutatea lumii. arhiereule al lui Hristos. Bucură-te. mijlocitor al harului. drept.

că cele spre îndumnezeire nu ai încetat să le doreşti. sprijinul cel tare al celor credincioşi. steaua cea noua a credinŃei poporului. cel ce de Dumnezeu ai fost dăruit. hrănindu-te din înŃelepciunea cea dumnezeiească. nectar al ambroziei. viŃă a veşniciei. Vasile şi Grigorie. minte purtătoare de Dumnezeu. Bucură-te. iubirii lui Hristos. Părinte Nectarie! Condacul al 4-lea Având în tine râvna cea dumnezeiască a Cuvioşilor PărinŃi. Bucură-te. Cuvioase. cel prin care insula Eghina se veseleşte. Pentru aceea. săgeata de mult plâns a celor duşmănoşi. cântând Domnului neîncetat: Aliluia! 261 . cărbune al dumnezeiescului Duh. Bucură-te. Bucură-te. de raza cea dumnezeiască Ńi-ai luminat sufletul şi strălucirii poruncilor celor Sfinte ai urmat. ai avut frică de Dumnezeu ca îndrumător şi cercetarea celor Sfinte ca apărător. Bucură-te. cel ce ai fugit de amăgirile cele lumeşti. Bucură-te. că de Mântuitorul ne-ai fost trimis vindecător luminat. Bucură-te. vlăstar al evlaviei celei îngereşti. Bucură-te. De aceea. chip al slăvitelor virtuŃi îngereşti. plină de înŃelesuri divine. Bucură-te.Bucură-te. cununa nou împletită. cel ce ai deschis uşa sufletului. în virtuŃi înaintând. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. bunule chivernisitor al poruncilor cereşti. cel ce străluceşti în slava Creatorului. cel ce te-ai arătat ca un trandafir proaspăt înflorit. Bucură-te. cel ce înşelăciunea lui veliar ai zdrobit. a Bisericii drept măritoare. piatra cea nouă a zidirii cugetătoare. mergând la Atena să dobândeşti învăŃătura cea folositoare. Bucură-te. cel prin care Biserica se slăveşte. Bucură-te. Bucură-te. cu bucurie iŃi strigăm unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. şi pe Hristos L-ai rugat cu lacrimi fierbinŃi ca să te împodobească cu înalta ei frumuseŃe. Părinte Nectarie! Condacul al 3-lea Slăvită înŃelepciune ai căutat-o şi Ńi-ai dorit-o din tinereŃile tale. Bucură-te. Bucură-te. pe cei pe care cu cuvântul tău i-ai umplut de bucurie sfântă. cel în care a înflorit săvârşirea binelui luminos. Bucură-te. cu bucurie ai intrat în cerescul cin monahal şi pe vrăjmaşul l-ai lăsat păgubit. îi auzi strigând unele ca acestea: Bucură-te. fără încetare Ńi-ai dorit viaŃa cea îngerească. Bucură-te. Bucură-te. ca oarecând al marilor PărinŃi. De aceea. Bucură-te. cu credinŃă şi plecăciune strigi către Domnul: Aliluia! Icosul al 3-lea S-a bucurat sufletul tău. De aceea. Părinte Nectarie! Condacul al 2-lea ÎnŃelepciune având. Pentru aceea Nectarie. că PărinŃilor celor din vechime ai urmat. focul aprins al cugetării creştine. încă din tinereŃe. cel ce viaŃă fără de pată ai trăit. fiu al luminii celei cereşti. de mic copil ai cântat lui Hristos: Aliluia! Icosul al 2-lea Mergând în oraşul Sfântului Constantin. în Hios.

Bucură-te. Bucură-te. luminând inimile credincioşilor cu focul Sfintelor învăŃături şi cu razele vieŃii tale. Bucură-te. ca oarecând SfinŃii de demult. De aceea. Bucură-te. că celor cuvioşi te arăŃi îndrumător. Bucură-te. cunoscând virtuŃile tale. în aceste vremuri de pe urmă. 262 . vrednic de cinstire. dătătorul păcii şi izvorâtorul milei. trambiŃa cea tare a adevărului. luminator al Bisericii Domnului. Pentru aceasta. ca oarecând marele Pavel. chip al trăirii celei neprihănite. că Bisericii te-ai arătat strălucitor. vas al blândeŃii şi tezaurul iubirii. Bucură-te. de grabă a liniştit apele mării şi furtuna a potolit. Bucură-te. Bucură-te. cuvântător neîntrecut al celor dumnezeieşti. iŃi strigăm unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. ce cu putere învaŃă. Bucură-te. podoaba cea nouă a preoŃiei. luminaŃi fiind şi noi de strălucirea ta. Văzând acestea. Bucură-te. că strigătul hulitorilor îl potoleşti. Bucură-te. cel ce furtuna mării o linişteşti. strigat-ai către Dânsul din toată inima ta. cei care au fost salvaŃi prin rugăciunile tale. al virtuŃilor grădinar cuvios. cu glas de bucurie strigă unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. a cetăŃii mărire. alergând. Bucură-te. Bucură-te. spre viaŃa în Hristos. Bucură-te. păstor luminat al Pentapolisului. Căci în acelaşi chip ca şi ei viaŃa Ńi-ai petrecut şi slăvite minuni ai săvârsit.Icosul al 4-lea Auzit-a Arhiereul Cel dintru înălŃime rugăciunea ta. izbăvind din toate necazurile pe cei care strigă: Aliluia! Icosul al 5-lea Arhiereu înŃelept. a evlaviei fire. gândeau că au dobândit un nou Sfânt Părinte. cel asemenea Cuvioşilor pustiei. mulŃimea credincioşilor ce ascultau cuvântul învăŃăturii tale. Pentru aceea. că Arhiereu desăvârşit celor înalte slujeşti. Bucură-te. cu mulŃumire şi cu credinŃă îŃi cântă unele ca acestea: Bucură-te. De aceea şi cei credincioşi. că în rândul Tuturor SfinŃilor ai intrat. cel ce ai fost răsplătit cu bucuria cerească. Bucură-te. cel ce de la Dumnezeu ne-ai fost trimis vindecător. Bucură-te. noule ales al lui Hristos. prealuminat. candelă a îndumnezeirii primite. ales de Dumnezeu te-ai arătat cu adevărat în Ńara Egiptului. Părinte Nectarie! Condacul al-6-lea Văzut-au creştinii din toată Biserica Egiptului. iubitorule de viaŃă duhovnicească. Părinte Nectarie! Condacul al 5-lea Sfânt Ierarh te-ai arătat. Bucură-te. izvor nesecat al minunilor. Bucură-te. Cuvioase. vas nepreŃuit al darurilor cereşti. Bucură-te. Bucură-te. Şi împreună cu tine nu încetau să strige Domnului: Aliluia! Icosul al-6-lea Strălucit-ai şi în pămantul elen. că eşti un adevărat păstor al Evangheliei. Bucură-te. Bucură-te. astrul cel nou al Bisericii. grădină inflorită a fericitelor virtuŃi îngereşti. asemenea unui nou Apostol.

că potoleşti pornirile inimilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. De aceea. Părinte Nectarie! Condacul al-8-lea Străine minuni Părinte. părinte duhovnicesc. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dar şi smerit ascet al lui Hristos n-ai încetat a fi. Bucură-te. cel ce ai avut râvna apostolilor. cel ce încurci gândurile celor păcătoşi.Bucură-te. cel ce bucuri inima celor credincioşi. înŃelept al cetăŃii. Ńi-ai pus pentru ea. al lui Hristos următor. Pentru aceasta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. 263 . că spre Dumnezeu conduci Mănăstirea ta. tezaur sfânt al curăŃiei. cărare a bucuriei. Bucură-te. Bucură-te. a minŃii Sfântă lucrare. strălucire ce luminezi intunericul cel adanc. Pentru aceasta. Bucură-te. că sufletele spre Hristos le-ai îndreptat. cel ce izvorăşti apele harului. cerând vindecarea şi izbăvirea de boli şi cântându-Ńi neîncetat: Aliluia! Icosul al-8-lea Liman izbăvitor. Bucură-te. locaş al virtuŃilor şi sanctuar al cumpătării. neîncetat se vor ruga către tine zicând: Bucură-te. neîncetat ne-ai izbăvit. sufletele monahiilor le-ai condus duhovniceşte spre mântuire şi le-ai îndreptat cu înŃelepciune spre Hristos. Bucură-te. izvorul harului şi al vindecărilor. căderea defăimătorilor. Bucură-te. ce alungi iarna din gând. Bucură-te. iar pe noi cei aflaŃi la vreme de strâmtoare. cel ce ai pecetluit gura balaurului. primăvara sfinŃeniei. când iŃi cântă Ńie unele ca acestea: Bucură-te. ritor îndumnezeit al cuvintelor vieŃii. Bucură-te. al celor ce se pregăteau pentru slujirea preoŃească. Bucură-te. Bucură-te. adiere a veşniciei. izvorăsc din mila ta cea mare. Bucură-te. Părinte Nectarie! Condacul al-7-lea Mare intre ierarhi şi înŃelept intre învăŃători. ocean de răbdare. Cuvioase. este Mănăstirea ta. chip viu al smereniei. ai fost chemat. că toată puterea şi râvna. vindecătorul bolnavilor. că multe ispite ai îndurat. căii dumnezeieşti ai urmat şi norului duhovnicesc. Cu ei împreună. Bucură-te. sufletele noastre se bucură. Bucură-te. fără încetare soseşte mulŃime de lume. Aici. te slăvim şi strigăm: Aliluia! Icosul al-7-lea Nectar al dreptăŃii şi fruct de viaŃă Sfântă. şi îi ridică pe cei aflaŃi în dureri. Bucură-te. că pline de har sunt omiliile tale. cel ce cureŃi sufletele de robia patimilor. Bucură-te. candelă a purităŃii şi chivot al nepătimirii. în insula Eghina. Bucură-te. ascet tare. Bucură-te. Bucură-te. sprijin al dreptmăritorilor. nimicitorul ereziilor. şi la Sfânta ta Mănăstire. mare învăŃător al credincioşilor. Sfinte. Bucură-te. De aceea.

salvându-i de pericole şi de necazuri. MulŃime de bolnavi sunt vindecaŃi şi cei slăbănogi îndreptaŃi. Bucură-te. SfinŃind pe aceia care nu încetează a striga către tine: Aliluia! Icosul al-9-lea Izvorâtoare de har sunt Sfintele tale Moaşte şi de bogate daruri cereşti. că degrabă credincioşilor le dai ajutor. De aceea. scăldătoarea vindecărilor. dezlegarea suferinŃelor. noi cei izbăviŃi sub acoperământul tău. Bucură-te. că de îngrozitorul cancer. Bucură-te. şi celor de departe. Bucură-te. nu doar Sfânta ta Mănăstire. zid de apărare al creştinilor. Bucură-te. Părinte Nectarie! Condacul al-9-lea Pline de har Sfânt şi de miros de bună mireasmă duhovnicească sunt Sfintele tale Moaşte. Bucură-te. Căci dintre cei ce te-au chemat cu credinŃă. Mirul ce izvorăşte din ele bine înmiresmează. Bucură-te. De aceea şi noi. Bucură-te. fântâna ce părintească iubire izvorăşti. Bucură-te. Bucură-te. cel ce degrabă alergi în ajutor. triumf al credinŃei. cel ce pecetluieşti gura păcătosului. că Mare ai fost numit între PărinŃi. cel ce ne descoperi slava adevărului. că loc de cinste ai între SfinŃi. al Eghinei strălucit veghetor. podoaba de mult preŃ a ierahilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că în vis sau în chip tainic te arăŃi tuturor. Îl slăvim pe 264 . de grabă ai venit să ne alungi tristeŃea. De aceea. Căci în toate necazurile noastre. Bucură-te. cel ce luminezi mintea neştiutorilor. cel ce deşertăciunea înŃelepciunii lumeşti ai îngenunchiat. toŃi cu bucurie cântă: Aliluia! Icosul al 10-lea Vestea minunilor tale s-a răspândit pretutindeni. Bucură-te. că între SfinŃii PărinŃi ai fost încununat. ci şi întreagă insulă a Eghinei. bucuria şi puterea credincioşilor. sprijinul şi întărirea sufletelor. Bucură-te. cel prin care diavolul se stârpeşte. Bucură-te. pe mulŃi i-ai vindecat. cel prin care Hristos se slăveşte. Părinte Nectarie! Condacul al 11-lea Imne de mulŃumire nenumărate.Bucură-te. către tine aleargă zicând: Bucură-te. nici unul nu a rămas nemângâiat prin harul tău. Bucură-te. degrabă le-ai venit în ajutor. împreună cu dânşii. că la fel cu cei de demult eşti lăudat. Bucură-te. liman al bucuriei sufleteşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. purtătorule de Dumnezeu. ruşinarea necredincioşilor. că în chip minunat pe credincioşi i-ai ajutat. De aceea. strigăm unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. cu ajutorul tău. că pe mulŃi din pericole ai salvat. Bucură-te. Părinte Nectarie! Condacul al 10-lea Ajutor şi acoperitor te numesc toŃi credincioşii. iŃi înălŃăm Ńie Părinte. Iar tu. Bucură-te. care s-au îndulcit de hrana binefacerilor tale. Bucură-te. că demonilor rană de mult plâns le-ai dat. că pe amăgitorul în prapastia adancă l-ai aruncat. izvor al harului.

cel prin care se înalŃă cei credincioşi. Bucură-te. păzitorul Eladei. roagă-te neîncetat pentru iertarea păcatelor noastre şi pentru întoarcerea noastră spre infierea harului. cu evlavie rostesc unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. cel care al Mănăstirii iscusit duhovnic te-ai arătat. apărător neobosit al credincioşilor. cuvios şi de Dumnezeu inspirat. Bucură-te. Bucură-te. vindecătorul bolnavilor. Bucură-te. Ierarhule al lui Hristos. Părinte Nectarie! Condacul al 12-lea Harul Mângâietorului. chip şi model de cuvios ierarh. Bucură-te. adapă sufletele chinuite şi vindecă bolile trupeşti ale celor ce strigă neîncetat către Domnul: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând împreună cu Cetele cele Îngereşti. drept. Bucură-te. în toate dăruit. cel prin care patimile se curăŃesc. că pe cei chinuiŃi de friguri i-ai vindecat. luminatorul Ortodocşilor. imnul Treimii Celei Întreit Sfinte. Şi asemenea unui izvor nesecat. pentru aceasta şi de la noi auzi unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. că prin tine pe Dumnezeu Îl slăvesc. Bucură-te. priveşte dintru înălŃime şi spre noi păcătoşii şi cu milostivirea ta cea mare. Pentru aceea. 265 . fiu al Silivriei. cel prin care sunt risipiŃi cei duşmanoşi. că ai binecuvântat Eghina cu rugăciuni neîncetate. stea care pe toŃi i-a luminat. Bucură-te. Bucură-te. slava Bisericii. mândria Eghinei. În suferinŃe grele le-ai stins durerea şi i-ai vindecat de mulŃime de boli. Bucură-te. că pe cei slăbănogi i-ai îndreptat. cu bogăŃie se revarsă prin Sfintele tale Moaşte. cel ce seceta ai oprit şi ai dat ploaie bogată. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pe cei ce cu credinŃă strigăm Ńie unele ca acestea: Bucură-te. pavază şi scăpare pentru orice monah. Bucură-te. grabnic mijlocitor către Creator. Bucură-te. nu înceta să ne ajuŃi. Căci neîncetat către Mântuitorul strigăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Om purtătator al bucuriilor celor cereşti. Preabunule Părinte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Părinte Nectarie! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. darul prin care se întăresc cucernicii. Bucură-te. arhiereule al lui Hristos. spaima demonilor. cel ce ai înmulŃit apa fântânii secate. Luceafărul cel nou al Bisericii. că de la monahii imne auzi neîncetat. Bucură-te. că prin tine mila lui Dumnezeu se arată. Nectarie! Stând în faŃa Tronului lui Dumnezeu.Hristos strigând: Aliluia! Icosul al 11-lea Ai ars râvna demonilor. în viaŃă neprihănită petrecând. Bucură-te. Bucură-te. izvorul harului nesecat. te-ai arătat în lume Nectarie. cu flăcările minunilor tale şi cu osârdie ai venit în ajutorul credincioşilor.

pe al Bisericii nou zid de apărare. Bucură-te. Slăvit fiind de lucrarea Duhului. Bucură-te. mijlocitor al harului. Bucură-te. vas aurit al înŃelepciunii. cel prin care Biserica se slăveşte. cu bucurie în inimi să îl lăudăm. Bucură-te. izvorăşti tămăduiri şi har bogat. Părinte Nectarie! Şi Condacul întâi Pe steaua cea nou strălucitoare a Ortodoxiei. cel prin care se învinge răutatea lumii. a credinŃei răsplată strălucitoare. cel care de cele materiale te-ai lepădat. Bucură-te. cel prin care insula Eghina se veseleşte. Bucură-te. Bucură-te. locaş al sfinŃeniei şi al lucrării cereşti. carte dumnezeiască a noii cetăŃi îngereşti. cel care pe deplin Sfânt te-ai arătat. Bucură-te. cucernic şi tare. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. pentru aceea îi strigăm: Bucură-te Părinte Nectarie! 266 .

Bucură-te. dreptarul credinŃei şi al evlaviei. preacuvioase Părinte Serafime. căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup şi. Iar noi văzând nevoinŃele tale cele prealăudate. cei care strigăm către tine: Bucură-te. cu evlavie şi cu bucurie Ńie cântăm acestea: Bucură-te. cântare de laudă iŃi aducem Ńie. Sfinte Părinte Serafime. grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru.ACATISTUL SFÂNTULUI SERAFIM DE SAROV MARE FĂCĂTOR DE MINUNI 2 ianuarie După obişnuitul început. lauda preaiubită a monahilor. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Făcatorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos. din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi. ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume. mare făcator de minuni din Sarov! Icosul 1 Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaŃa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi. ca o rază prealuminată a veşnicului soare al dreptăŃii. Bucură-te. chipul blândeŃei şi al smereniei. mărirea cea preaslăvită a drepŃilor. Tu dar. mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine. Bucură-te. Bucură-te. ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul. mângâierea cea lină a mâhniŃilor. viaŃa ta a strălucit. 267 . Bucură-te.

preacuvioase Părinte Serafime. cel ce frumuseŃile lumii acesteia de nimic le-ai socotit. Bucură-te. ai mers la Sfânta cetate a Kievului pentru a te închina Cuvioşilor de la Pecerska. însăşi Stapâna lumii s-a arătat aducându-Ńi vindecare din ceruri căci din pruncie drept ai slujit lui Dumnezeu neîncetat cântându-I: Aliluia! Icosul al 3-lea Având stăruinŃa către lucrarea vieŃii călugăreşti celei asemenea îngerilor. Iar noi minunându-ne de o aşa purtare de grija a lui Dumnezeu pentru tine. necontenit năzuind la cele cereşti. ai lăsat casa părintească pentru împărăŃia lui Dumnezeu şi adevărul ei. Bucură-te. Bucură-te. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 2-lea Văzând maica ta preacuvioasă. căci jugul cel bun al lui Hristos asupra ta l-ai luat. ai străbătut toată calea cea îngustă şi îndurerată a nevoinŃei călugăreşti purtând jugul vieŃii pustniceşti al zăvorârii. preacuvioase Părinte Serafime. tu. Hristos. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai învăŃat de la dânsa evlavia şi rugăciunea. fiu de Dumnezeu ales. Bucură-te. că până la moarte această binecuvântare cu sfinŃenie o ai păstrat. tea binecuvântat pe calea cea îngustă a călugăriei cu a sa Sfântă cruce pe care tu ai purtat-o la piept până la sfârşitul vieŃii. păzitorul cel adevărat de poruncile dumnezeieşti. cu crucea ai fost binecuvântat. cel ce mintea şi inima ta. slava şi apărarea Ńării Ruseşti. te-ai mutat în locaşurile de sus unde cu îngerii îi cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia! 268 . nevătămat păzindu-te pe tine Domnul. Bucură-te. căzând din înălŃimea bisericii. Bucură-te. Bucură-te. cel ce ai fost desăvârşit ascultător. Bucură-te. de la fapte către contemplarea lui Dumnezeu. Pentru aceasta primeşte de la noi laudele acestea: Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 4-lea Viforul năpastelor celor rele potolindu-l. căci cu credinŃă venind de departe ai sărutat acel Sfânt loc şi. împodobirea Sfântă a pământului Tambovului. prin harul dumnezeiesc urcând din putere în putere. Bucură-te. ca pe un dar desăvârşit lui Dumnezeu aducându-te. Bucură-te. cu umilinŃă iŃi cântăm: Bucură-te. căruia toŃi cu umilinŃă să-I cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea Cuget ceresc Ńi s-a dăruit Ńie. cel ce ai moştenit virtuŃile maicii tale. că pe Hristos din toată inima L-ai iubit. Bucură-te. al oraşului Kursk. prin rugăciune. primind din gura Cuviosului Dositei porunca săŃi îndreptezi calea ta în Pustia Sarovului. cel ce de lumeasca deşertăciune te-ai lepadat. stâlpul cel neclintit al Ortodoxiei. preacuvioase Părinte Serafime. Părinte Serafime. arătându-Ńi dragostea ta cea mare către Cel ce s-a răstignit pentru noi. Sfinte al lui Dumnezeu. că din dragoste către Domnul casa părintească o ai lăsat. dragostea ta cea fierbinte către viaŃa călugărească. cel ce patria cerească cu ardoare o ai dorit. Bucură-te. ai sfârşit viaŃa ta cea plăcută lui Dumnezeu. iar atunci când de boală cumplit pătimeai. că de la maica ta la lupte duhovniceşti. a cunoscut voia Domnului cea Sfântă pentru tine şi. preacuvioase. Bucură-te. al tăcerii şi al privegherii de multe nopŃi şi astfel. căci din tinereŃile tale. acolo sălăşluindu-te. către Dumnezeu le-ai întărit. Dumnezeul nostru. Bucură-te. al părinŃilor celor cucernici odraslă preaslăvită. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 3-lea Din tinereŃile tale puterea celui Preaînalt cu adevărat te-a acoperit.

Bucură-te. cel ce cu Lumina cea întreit strălucită ai fost luminat. Bucură-te. Iar noi cu credinŃă şi cu dragoste te lăudăm. Bucură-te. preacuvioase. bolnav fiind şi pe patul morŃii zăcând. rugătorule al nostru cel neobosit către Născătoarea de Dumnezeu. de această bunăvoinŃă a lui Dumnezeu minunându-ne. Bucură-te. preacuvioase Părinte Serafime. cel ce cu totul jertfă lui Dumnezeu te-ai adus. Bucură-te. te-ai învrednicit a-L vedea pe Hristos în Biserică. cu mulŃumire lui Dumnezeu ai cântat: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzând pizmasul neamului omenesc viaŃa ta cea curată şi Sfântă. pustnice cu darurile Duhului plinit. venind. al Preasfintei Treimi slujitor credincios. fericite Serafime.Icosul al 4-lea Auzind şi văzând viaŃa ta cea Sfântă. cel ce pe Hristos împreună cu îngerii. Bucură-te. Bucură-te. te-ai arătat vlăstar pustiei mult roditoare prin darurile Duhului Sfânt cu a cărui putere multe şi preaslăvite fapte ai săvârşit. căci cu nerăutatea ta pe duhul răutăŃii l-ai biruit. cântându-Ńi aşa: Bucură-te. dătătorului de bunătăŃi: Aliluia! Icosul al-6-lea Răsărit-a întru tine. preacuvioase Părinte. preacuvioase Părinte Serafime. Bucură-te. făcându-te sănătos. Urmând lui Ilie. De aceea. noi toŃi iŃi cântăm Ńie: Bucură-te. şi Botezătorului Ioan. Bucură-te. un nou ales de Dumnezeu. de Dumnezeu purtătorule. ascetule de Dumnezeu preaslăvit şi înainte văzător. Tu însă. ca un miel blând pe toate le-ai îndurat rugându-te Domnului pentru prigonitorii tăi. plăcutule al lui Hristos. văzător asemenea lui Moise căci. cu puterile cele netrupeşti venind. îndemnând pe credincioşi să-I cânte lui Dumnezeu. atunci când tu. povăŃuitorule al monahilor cel minunat şi de Dumnezeu înŃelepŃit. văzătorule de Dumnezeu preaslăvit. cu ochii trupeşti L-ai văzut. Bucură-te. căci desişurile şi pădurile ei de bună mireasmă cu rugăciunea ta le-ai umplut. înainte stătătorule cel neînfricat pentru noi către Domnul. minunându-ne de a ta nerăutate. Bucură-te. Îndată dar.şi s-a atins de capul tău. al harului dumnezeiesc vas fără prihană. Bucură-te. Bucură-te. iŃi cântăm Ńie acestea: Bucură-te. bun şi credincios slujitor al Cerescului Stăpân. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 5-lea Lumina dumnezeiască a strălucit în casa ta. Bucură-te. a Mănastirii Sarovului slavă şi lăudare. a Sfintei Biserici laudă şi bucurie. Bucură-te. al curăŃiei sufleteşti şi trupeşti sârguincios păzitor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. proorocul lui Dumnezeu. lua învăŃătură din cuvintele şi din faptele tale slăvind pe Domnul cel ce este minunat întru SfinŃii Săi. cel ce înălŃimea nepătimirii ai ajuns. al crinului din pustie minunată mireasmă. căci cu blândeŃea şi smerenia ta lui Hristos Dumnezeu I-ai fost următor. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al-6-lea Pustia Sarovului propovăduieşte nevoinŃele şi ostenelile tale. cel cu bună biruinŃă. obştea toată s-a mirat de tine şi. însăşi Preacurata Fecioara a venit la tine cu SfinŃii Apostoli Petru şi Ioan şi a zis: "Acesta este din neamul meu!". preacuvioase Părinte Serafime. 269 . ostaşule al lui Hristos. Bucură-te. a vrut să te piardă pe tine trimiŃând asupra ta oameni răi care fără milă te-au bătut lasându-te abia viu. Bucură-te. Părinte Serafime. preacuvioase Părinte Serafime. Iar noi. al Duhului Sfânt lăcaş împodobit. fără prihană slujirea la altarul Domnului săvârşind.

mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al-9-lea Toată firea îngerească s-a mirat de această deosebită vedere când StareŃului în zăvorâre aflat. Astfel. Bucură-te. în pustie strălucind. dulceaŃa Raiului mai înainte ai gustat. ci pe toŃi să-i înveŃe a cânta lui Hristos: Aliluia! Icosul al-9-lea Ritorii cei mult vorbitori nu se pricep a spune puterea dragostei tale. tămăduitorul neputinŃelor noastre cel milostiv. Bucură-te. mijlocitorul mântuirii celor ce te iubesc şi te cinstesc pe tine. întru totul dulceaŃă. Celui ce te-a preaslăvit pe tine îi cântăm: Aliluia! Icosul al-7-lea Văzându-te pe tine nou ales al lui Dumnezeu. preacuvioase Părinte Serafime. dăruind alinare. iar tu pe cei apăsaŃi de nevoi nu i-ai depărtat. sihastru tăcut şi preaminunat. cel ce cu focul rugăciunii săgeŃile vrăjmaşului le-ai ars. căci împlinind porunca 270 . fericite. Bucură-te. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al-8-lea Străină minune vedem la tine. Bucură-te. lecuitorul nostru cel grabnic ajutător şi plin de har. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al-7-lea Voind iubitorul de oamneni. Dumnezeu să arate întru tine. din locuri îndepărtate au alergat la tine credincioşii în necazuri şi suferinŃe fiind. pe tine cu sârguinŃă te mărim şi lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. în nevoi şi împresurari grabnic ajutătorule. căci cu faptele şi cuvintele tale pe toŃi îi aduci la evlavia şi la dragostea dumnezeiască. că încă în trupul cel putrezitor fiind. cu adevărat luminător de Dumnezeu strălucit te-ai arătat. Cine este dar îndreptăŃit să vestească suferinŃele şi luptele tale pe care le-ai răbdat. Iar noi. lumânare nestinsă prin rugăciune. Bucură-te. Bucură-te. Părinte. cel ce aduci pe păcătoşi la îndreptare. rugătorul pentru noi cel stăruitor. înainte văzătorule şi mustrătorule al greşealelor celor ascunse. părinte milostiv şi blând. în liniştea deplină a pustiei tale. pe Amalec cel închipuit biruindu-l şi Domnului cântându-I: Aliluia! Icosul al-8-lea "Întru totul eşti dorire. a Sa nespusă milostivire către oameni. luminătorule ce încălzeşti şi luminezi cu daruri duhovniceşti. poruncindu-i să iasă din pustie şi să nu-i oprească pe oamenii credincioşi să vină la el.Aşa strigai în rugăciune. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta în tot pământul rusesc vestea minunilor tale se răspândea. Bucură-te. preacuvioase. o mie de zile şi o mie de nopŃi pe piatră în rugăciune ai petrecut. preadulce Iisuse!" . Bucură-te. fericite Părinte. cei întunecaŃi cu deşertăciunile şi în păcate toată viaŃa petrecând. slăbit şi obosit fiind. cel ce cu pâinea vieŃii ai fost îndestulat. Împărateasa Cerului şi a Pământului S-a arătat. Bucură-te. revărsând vindecari. Bucură-te. preacuvioase Părinte Serafime. ridicându-Ńi mâinile către Dumnezeu. mai înainte văzatorule al celor ce vor să fie. cel ce cu apa nemuririi ai fost adăpat. Bucură-te.Bucură-te. dragostea ta către Dumnezeu preamărim şi Ńie iŃi cântăm aşa: Bucură-te. cu strălucirea faptelor tale fiind luminaŃi şi cu pâinea învăŃăturii tale fiind îndestulaŃi. căci. cel ce ai arătat înflăcărată dragoste către Domnul. Bucură-te. împovărat de ani. păstorul nostru cel bun. preacuvioase. iar fiii tăi duhovniceşti te slăveau pe tine aşa: Bucură-te. Bucură-te. cu rugăciunile pentru ei mijlocind. preacuvioase Părinte Serafime. Bucură-te.

mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 10-lea La sfârşitul mântuitoarelor nevoinŃe ajungând. cel ce cu dragostea ta lumea întreaga o ai luminat. Bucură-te. cântare de laudă cântând Cuvântului celui mai Sfânt decât SfinŃii: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid tuturor SfinŃilor şi mângâiere monahilor fiind. Ńie-Ńi cântăm acestea: Bucură-te. fântână nesecătuită. preacuvioase. Bucură-te. izvor nesecat al minunilor. Bucură-te. la Tronul AtoateŃiitorului. că prin glasul tău cel fără prihana SfinŃirea vieŃii tale ai arătat. al apei celei tămăduitoare. pe care SfinŃii îngeri l-au înălŃat sus. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iar noi. căci reverşi de la cinstitele tale moaşte râuri de minuni celor ce cu credinŃă şi cu dragoste aleargă către tine. că din lume în pustie te-ai sălăşluit ca să agoniseşti virtuŃi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preacuvioase Părinte Serafime. iar celor nepricepuŃi ai fost sfetnic bun. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 11-lea Cântare neîncetată Preasfintei Treimi înalŃând preacuvioase. Fecioara Ńi s-a arătat înaintea sfârşitului tău vestindu-Ńi că aproape este strămutarea ta către Domnul.Maicii Domnului. Bucură-te. iubirii lui Hristos urmaşule cel credincios şi drept. al celor bolnavi şi neputincioşi lecuitor. iŃi cântăm aşa: Bucură-te. cel ce îmbărbătare şi întărire prin cuvinte de iubire acestora le dai. că din pustie în mănastire te-ai întors ca sămânŃa virtuŃilor să o semeni. Bucură-te. că toate marginile pământului nostru cu dragostea ta le-ai cuprins. ca celui ce eşti fierbinte rugător pentru toată lumea şi făcător de minuni. Bucură-te. Pentru aceasta Ńie îŃi cântăm aşa: Bucură-te. mângâierea tuturor celor ce cer de la tine ajutor. 271 . Preasfinte. celor bolnavi cu trupul şi cu sufletul spre tămăduire. cel ce eşti luminat de harul Duhului Sfânt. minunându-ne de o aşa cercetare a Maicii Domnului. ca împreună să te înfăŃişezi întru slava cea neînserată. Bucură-te. Părinte de Dumnezeu fericit. celor rătăciŃi blând povăŃuitor. Bucură-te. că pe împărăteasa Cerului şi a Pământului la faŃă ai văzut-o. în rugăciune plecându-Ńi genunchii. neîncetat îi cântăm: Aliluia! Icosul al 11-lea Făclie dătătoare de lumină în timpul vieŃii fiind. prevestirea ta mai înainte o ai împlinit. Bucură-te. celor bolnavi lecuitor şi tămăduitor. Iar noi. Bucură-te. sufletul tău cel Sfânt în mâinile lui Dumnezeu l-ai dat. că pe cei ce veneau la tine bucurie şi comoară îi numeai. cel ce ai primit de la ea vestea mutării tale la cele cereşti. Bucură-te. căci cu sfârşitul tău fără durere. Bucură-te. că fericirea Raiului împreună cu toŃi SfinŃii ai moştenit. că prin arătarea Maicii Domnului te-ai umplut de bucurie. mulŃumindu-I lui Dumnezeu pentru mulŃimea cea nemăsurată a milelor Lui. Bucură-te. şi după moarte ca o stea strălucitoare a pământului rusesc ai luminat. Bucură-te. Bucură-te. prin întreaga ta viaŃă mare ascet al evlaviei te-ai arătat: celor rătăciŃi spre povăŃuire. preacuvioase Părinte Serafime. Deci noi. celor intristaŃi mângâietor. Bucură-te. tuturor ce veneau la tine în slujire te-ai predat. că pentru dragostea ta cea Sfântă de bucuriile ÎmpăraŃiei Cereşti te-ai învrednicit. cel ce cu cununa nemuririi de mâna AtoateŃiitorului ai fost încununat. cel ce eşti plin de blândeŃe şi smerenie. Bucură-te. al celor ce aleargă către tine Părinte iubitor de fii. că în rugăciune înaintea icoanei Maicii Domnului duhul tău cel smerit lui Dumnezeu I l-ai dat. cel ce cu mulŃimea minunilor de Dumnezeu eşti preaslăvit.

din toate nevoile slobozeşte-ne pe noi. preaminunate Sfinte şi mare făcător de minuni. cântare de laudă iŃi aducem Ńie. în zilele vieŃii tale nimeni de la tine sărman n-a ieşit. Bucură-te. preaminunate Serafime. mângâierea cea lină a mâhniŃilor. roagă-te fierbinte către Domnul ca să apere Sfânta Biserica Sa de necredinŃă şi dezbinare. cel ce jivinele sălbatice cu blândeŃea ta le-ai supus. cel ce cu puterea lui Dumnezeu multe minuni ai săvârşit. Iar noi văzând nevoinŃele tale cele prealăudate. preacuvioase Părinte. ca pe un puternic mijlocitor pentru noi către Domnul. Bucură-te. viaŃa ta a strălucit. Bucură-te. Tu dar. împodobirea Sfântă a pământului Tambovului. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 12-lea Cunoscând harul şi îndrăzneala ta cea mare înaintea lui Dumnezeu cădem la tine. preacuvioase Părinte Serafime. apărătorul şi ocrotitorul nostru. Bucură-te.Bucură-te. cu bucurie cântându-I: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Creatorul îngerilor te-a ales pe tine de la început ca să preaslăveşti prin viaŃa ta cea minunată Numele Sfintei Treimi. preacuvioase Părinte Serafime. mărirea cea preaslăvită a drepŃilor. pentru toŃi cei ce aleargă la tine ajutătorule cel grabnic ascultător. dreptarul credinŃei şi al evlaviei. mărind pe Domnul cel ce te-a preaslăvit pe tine. primeşte această sărmană rugăciune a noastră ce se înalŃă spre lauda ta şi stând acum înaintea Tronului Împăratului împăraŃilor. lauda preaiubită a monahilor. Bucură-te. de nevoi şi necazuri. cel ce cu veşmântul tău pe mulŃi bolnavi ai vindecat. mare făcator de minuni din Sarov! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNEA ÎNTÂI CĂTRE SFÂNTUL SERAFIM O. preacuvioase Părinte Serafime. slava şi apărarea Ńării Ruseşti. Bucură-te. scut şi îngrădire a creştinătăŃii. Bucură-te. cel ce toate uneltirile diavoleşti le-ai biruit. mare făcator de minuni din Sarov! Şi Condacul întâi Făcatorule de minuni şi preaminunate Cuviosule cel ales al lui Hristos. Bucură-te. chipul blândeŃei şi al smereniei. cu evlavie şi cu bucurie Ńie cântăm acestea: Bucură-te. ci tuturor 272 . ajutorarea preaminunată a trăitorilor în lume. Dumnezeului nostru: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând preaslăvirea ta te fericim pe tine. ca pe un mângâietor şi apărător. Bucură-te. cei care strigăm către tine: Bucură-te. Bucură-te. preacuvioase Părinte. căci te-ai arătat cu adevărat înger pe pământ şi serafim în trup şi. lauda Bisericii Ortodoxe. roagă-te pentru noi toŃi ca să aflăm mila Lui în Ziua JudecăŃii. grabnic ajutătorule şi rugătorule al nostru. preacuvioase Părinte Serafime. şi cu dragoste iŃi cântăm Ńie acestea: Bucură-te. al Domnului nostru Iisus Hristos. călăuză ce-i îndreaptă pe toŃi către ceruri. preacuvioase Părinte Serafime. Sfinte Părinte Serafime. ca o rază prealuminată a veşnicului soare al dreptăŃii. mare făcator de minuni din Sarov! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. mare făcător de minuni din Sarov. Bucură-te. Bucură-te. ca să cântăm împreună cu tine Făcătorului de bine. Bucură-te. Bucură-te. ca cel ce ai mare îndrăzneală către Domnul. Bucură-te.

plăcută le-a fost vederea feŃei tale şi glasul cel cu bună întâmpinare a cuvintelor tale. Părinte Serafime. îngereşte vieŃuind. O. CONDACUL SFÂNTULUI SERAFIM (glasul al 2-lea) FrumuseŃea lumii şi cele trecătoare lăsând. cei ce avem nevoie de ocrotirea ta. şi numai Lui. multora le-ai fost cale spre mântuire. darul înainte vederii şi darul vindecărilor sufletelor celor neputincioase cu îmbelşugare în tine s-au arătat. Părinte milostive. împovăraŃi cu multe păcate. şi să cântăm cu toŃi SfinŃii. în vecii vecilor. să ne învrednicim a moşteni fericirea lăcaşurilor Raiului. fii pentru noi cu adevărat călăuză spre mântuire şi adună-ne la lumina cea neînserată a vieŃii veşnice prin mijlocirea ta cea bineplăcută. înalŃă pentru noi binefăcătoarea ta rugăciune către Domnul puterilor ca să întărească poporul nostru binecredincios şi să ne dăruiască nouă cele de trebuinŃă în viaŃa aceasta şi toate cele de folos pentru mântuirea sufletelor noastre. preasfinte Cuvioase şi de Dumnezeu purtătorule Părinte Serafim. Pe lângă acestea şi darul tămăduirilor. cu harul bine să sporim şi să fim vrednici de ajutorul şi mijlocirea ta pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Căci în tine ne punem astăzi nădejdea. preabunule şi blândule Cuvios al lui Dumnezeu. al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Pentru aceasta şi Hristos te-a preaslăvit pe tine. ai dorit cu înflăcărare să îi slujeşti. nevoindu-te cu inima plină de umilinŃă dobândind iubirea lui Dumnezeu şi arătându-te ales al Maicii Domnului. Apropie-te de noi cu inima ta cea plină de bunătate şi ajută-ne ca să păzim fără de prihană poruncile Domnului. ca să slăvim şi să cântăm împreună cu toŃi SfinŃii Numele cel vrednic de închinare. Pentru aceasta şi noi strigăm Ńie: O. Drept aceea iŃi cântăm Ńie: Bucură-te. ca să nu ne stăpânească puterea lui ci. Acum şi în ceasul sfârşitului nostru ajută-ne şi apără-ne cu rugăciunile tale de săgeŃile cele pline de răutate ale diavolului. TROPARUL SFÂNTULUI SERAFIM (glasul al 4-lea) Din tinereŃe L-ai îndrăgit pe Hristos. la Tronul Sfintei Treimi. rugătorule cel cu îndrăzneală pentru noi. preacuvioase Serafime. cei ce cu credinŃă şi cu dragoste ne rugăm Ńie şi nu ne trece cu vederea pe noi. care niciodată nu depărtezi pe cei ce te cheamă pe tine. Pentru aceasta ne rugăm Ńie: Mântuieşte-ne pre noi cu rugăciunile tale. fericite. Părintele nostru. Unul. RUGĂCIUNEA A DOUA CĂTRE SFÂNTUL SERAFIM O. Iar când te-a chemat pe tine Domnul de la ostenelile cele pământeşti la odihna cea cerească. îmbogăŃindu-te cu darul tămăduirilor şi al minunilor. cu sârguinŃă să-I aducem lui Dumnezeu pocăinŃă pentru păcatele noastre în evlavie creştinească. în toate marginile pământului te arăŃi oamenilor credincioşi şi le dăruieşti tămăduiri. să Ńinem cu tărie credinŃa ortodoxă. preacuvioase. prin rugăciune neîntreruptă în pustie. preacuvioase Serafime. lăudând Treimea cea de ViaŃă dătătoare. care cerem de la tine ajutor şi mângâiere. 273 . caută din slava ta cea de sus către noi cei smeriŃi şi neputincioşi. Serafime. Sfinte al lui Dumnezeu. cu ajutorul tău. te-ai sălăşluit în Mănăstirea Sarovului şi acolo. Părintele nostru. niciodată dragostea ta n-a lipsit de la noi şi nu este cu putinŃă a număra minunile tale care s-au înmulŃit ca stelele cerului căci iată. în veci! Amin. auzi-ne pre noi. Amin. ca să ne pazească de caderi în păcat şi să ne înveŃe pocăinŃa cea adevărată. ca fără de piedici să intrăm în ÎmpărăŃia Cerurilor unde tu acum străluceşti în slavă neapusă.

laudă îŃi aducem Ńie. cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal. Ilie. cu uimire grăim Ńie unele ca acestea: Bucură-te. părintele tău. 274 . cu sfintenia vieŃii şi a minunilor. văzut-a îngeri luminaŃi cu tine vorbind. cel ce din tinereŃe ai iubit curŃăia feciorelnică şi tăcerea.ACATISTUL SFÂNTULUI PROOROC ILIE 20 iulie După obişnuitul început. ce a minunat pe părintele tau. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Tu. pe noi cei ce-Ńi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. profetule al lui Dumnezeu Ilie. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Icosul 1 Înger vieŃuitor în trup te-ai arătat. cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri şi vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. arătând astfel ca râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu şi că puterea graiurilor şi a vieŃii tale e ca o lumină neprihănită. prin râvna cea pentru Dumnezeu şi prin viaŃa ta curată. pentru aceea. aspru mustrător al împăraŃilor nelegiuiŃi strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atotŃiitorul. cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. căci încă prunc fiind. proorocule. cel ce asupra căruia s-a descoperit preaslăvită aratare. slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile şi necazurile cu rugăciunile tale. care ai mare îndrăzneală către Domnul. Sovah. cel ce încă din pântecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului şi al bunei cinstiri a lui Dumnezeu. tu. Bucură-te. cu foc înfăşurându-te şi cu văpaie hrănindu-te. Bucură-te.

preamărite profetule. nici rouă şi foamete mare va fi peste tot pământul. cel ce cu postul şi cu privegherea ai nimicit toate deşertăciunile şi cugetările pământeşti. a înmulŃit închinarea la idoli şi nelegiuirea în împărăŃia sa. şi nici în foc s-a arătat Domnul. i-a adunat pe toŃi şi a 275 . cel ce cu cuvântul ai încuiat cerul. Bucură-te. cu iubire grăim Ńie: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Ilie. ca să aduni toate seminŃiile lui Israel pe muntele Carmel. adiind vânt răcoritor. Bucură-te. mergea înainte. chinuiŃi de arşiŃă şi foamete. Bucură-te. cel ce ai înduplecat pe Domnul îndelung-răbdătorul să nu pedepsească cu desăvârşire pe cei păcătoşi. împăratul cel ce făcea fărădelege. cu veşmânt Ńi-ai acoperit faŃa. minunândune de râvna ta şi de îndrăzneala ta cea mare pentru Dumnezeu. Bucură-te. mintea Ńi-ai înalŃăt-o spre cele de sus. pocăindu-se şi cu umilinŃă cântând Lui: Aliluia! Icosul al 3-lea Având negrăită bunăvoire către tine.Bucură-te. cel ce ai urât deşertăciunile lumii şi toate bucuriile ei. cei nelegiuiŃi s-au întors către Domnul. cu îndrăzneală ai înfruntat pe împărat. mărirea patriarhilor şi podoaba proorocilor. unde să fie aduşi şi profeŃii cei mincinoşi ai lui Baal. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 3-lea Cu puterea rugăciunii tale. şi închinându-se josnicului Baal. dărâmând munŃi. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 4-lea Vifor mare. aducându-Ńi pâine şi carne. proorocule. vrut-a Domnul să te deosebească de fiii cei fără de lege ai lui Israel ca să nu înduri împreună cu ei foametea şi setea şi Ńi-a poruncit să te duci la râul Cherit. iar sufletul tău în intregime l-ai închinăt lui Dumnezeu. De aceea. Bucură-te. în adevăr ai încuiat cerul şi n-a plouat trei ani şi şase luni şi a fost mare foamete peste tot pământul. proorocule. Bucură-te. cel ce cu lumina înŃelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat şi cu învăŃătura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adăpat. că trei ani şi saşe luni nu va cădea ploaie. Bucură-te. prevestind pedeapsa pentru el şi pentru împărăŃia sa. îndrumătorul ierarhilor şi tăria mucenicilor. iar după cutremur foc. dar nu în cutremur S-a arătat Domnul. până când. pentru că fiii lui Israel se închinau la idolii cei urâŃi şi de Dumnezeu cel Adevărat se îndepărtau. iar pământul cel roditor l-ai făcut sterp. îndată trimiŃând. Ilie. încă şi cutremur s-a făcut. cel ce cu râvna ta dojeneşti toată nelegiuirea. îŃi aducem laudele acestea: Bucură-te. ameninŃându-l. lauda celor feciorelnici şi mărirea cuvioşilor. ci. ca un mare râvnitor pentru Dumnezeu. Bucură-te. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 2-lea Văzând nelegiuire şi răzvrătire în Israel. preaminunate proorocule. Iar tu. cel ce cu rugăciuni şi gânduri curate. Bucură-te. propovăduitorul neînfricat al adevărului şi mare luptător pentru cucernicie. te-ai întristat cu duhul şi în râvnă pentru slava lui Dumnezeu te-ai aprins. lepădându-se de Adevăratul Dumnezeu. Bucură-te. Drept aceea. precum oarecând pe Moise la Faraon. în el Ńi S-a arătat Domnul a Cărui apropiere simŃind. după foc. când Domnul S-a apropiat de tine în Horeb. proorocule. Ilie. Căruia toate oştile cereşti cu cutremur Îi cântau: Aliluia! Icosul al 2-lea Mintea întunecându-şi cu pornirile cele rele. cântând cu frică şi bucurie: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind nelegiuitul împărat Ahab de porunca ta. că ai întors pe calea adevărului pe fiii lui Israel orbiti de nelegiuire şi necredinŃa. Ahab. Bucură-te. că Domnul cel Preaînalt te-a trimis la Ahab. AtotŃiitorul. unde corbii te-au hrănit. Bucură-te. cel ce pentru nelegiuirea oamenilor. foamete de trei ani de la Dumnezeu ai cerut.

Bucură-te. dorind să ruşinezi cu desăvârşire pe idolii cei urâŃi şi să preaslăveşti pe adevăratul Dumnezeu. pentru că fiii lui Israel au părăsit legămantul. chip şi laudă binecredincioşilor păstori. căci trimis ai fost de Domnul în Sarepta Sidonului. cel ce ai dobândit mare îndrăzneală înaintea Stăpânitorului tuturor. Bucură-te. Bucură-te. te-ai întristat foarte. Celui ce face minuni: Aliluia! Icosul al-6-lea Strălucind cu mare râvnă pentru Dumnezeu AtotŃiitorul. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 5-lea Împărateasa Isabela cea fără de lege. iar noi. celui ce ai plăcut lui Dumnezeu. de s-a aprins şi. cugetând să te stingă pe tine cel ce eşti stea de Dumnezeu luminată. 276 . pietrele precum şi apa. să fie aşa. au dărâmat altarele Lui şi au omorât pe profeŃii Lui. diamant statornic în râvnă şi stâlp neclintit al bunei cinstiri. proorocule. cântând lui Dumnezeu. nici să cunoască pe Adevăratul Dumnezeu. cel ce pe necredincioşi cu adevărată cunoştinŃă de Dumnezeu i-ai luminat. ai poruncit să se pregătească două altare pentru jertfă. Totodată i s-a împietrit inima. îŃi cântăm unele ca acestea: Bucură-te. hrănindu-te pe tine însuŃi şi mai ales pe ea hrănind-o în timpul foametei. căzut-au cu feŃele lor la pământ. însă. slujind Ńie. iar foc să nu le pună. Bucură-te. Ńi-a vestit ca nu tot Israelul s-a îndepărtat de la El. Bucură-te. pe tot timpul foametei. poporul a grăit. Auzind acestea. care nu şi-au plecat genunchii înaintea lui Baal. iar focul şi apa Ńi-au fost ascultătoare. cel ce prin turnarea apei de trei ori pe jertfelnic Taina Preasfintei Treimi ai descoperit. proorocule. ca să-I cânte Lui: Aliluia! Icosul al 5-lea ToŃi israelitenii văzând că. iar credinŃa adevărată o ai preamărit. cel ce îmbărbătezi pe apăratorii adevărului şi-i întăreşti în lupte şi suferinŃe pentru dreptate. cel ce prin semne şi minuni adevărul dumnezeiesc ai întărit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Iar tu. preamărite proorocule. au ars toate: lemnele. slujitor credincios şi prieten apropiat al Domnului. nu numai întru Israel. râvnitor înflăcărat al slavei lui Dumnezeu. îndrumătorul mântuirii şi luminătorul celor ce zac întru întuneric. prin darul facerii de minuni şi înmulŃind făina şi uleiul în casa ei. foc de la Domnul din cer s-a pogorât peste jertfa ta. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al-6-lea Propovăduitor al cunoaşterii şi cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat. Bucură-te. cel ce înşelăciunea demonilor ai ruşinat. puternice apărător al adevărului şi luptător neînvins împotriva vrăjmaşilor Domnului. la o văduvă săracă. amintindu-ne de râvna ta cea pentru Dumnezeu. zicând: Adevăratul Dumnezeu va fi acolo. Bucură-te. iar pe proorocii cei mincinoşi i-au junghiat. dezrădăcinătorul necinstei ce sădeşti evlavia şi curăŃia. râvnitor de slava lui Dumnezeu. Pentru aceasta. Ilie. că şi în ultimele zile ale lumii acesteia vei propovădui pe Adevăratul Dumnezeu şi vei mustra pe antihristul cel blestemat. aprinzându-se de mânie asupra ta pentru nimicirea profeŃilor ei mincinoşi a pus la cale ucidere ta. ci are încă şapte mii de robi necunoscuŃi. ci şi între păgâni. Bucură-te. Domnul. făcătorul de minuni. mistuind-o pe ea.venit şi el acolo. Bucură-te. Ilie. Şi după ce te-ai rugat. Bucură-te. pentru mângâierea ta. suflând de trei ori. Bucură-te. la rugăciunea ta. Care la rugăciunea noastră ne va asculta. mărindu-te. Deci slăvind pe Atotputernicul Dumnezeu. Bucură-te. Ńie. ai înviat pe fiul văduvei. strigând: "Cu adevărat Domnul Dumnezeu Acela este Dumnezeul cel Adevărat!" Şi au crezut oamenii în Dumnezeul cel Adevărat. marele sol al Împăratului ceresc şi vestitor al Sfintelor Sale porunci. trimiŃând foc. proorocule. zicând: bine a zis Ilie. nevoind să creadă în minunile tale. cântăm Ńie: Bucură-te. că toată firea cea fiitoare Ńie s-a supus. îŃi cântăm unele ca acestea: Bucură-te.

Cel ce te-a înălŃăt astfel 277 . Bucură-te. Bucură-te. cel ce ardeai ca o flacără serafimică pentru dragostea lui Dumnezeu. Sfinte proorocule. ai fost răpit cu trupul la cer prin carul şi caii de foc. cel ce cunoşteai viitorul ca şi prezentul. umilitorul şi pedepsitorul celor îngâmfaŃi şi ocrotitorul şi apărătorul celor smeriŃi. cel ce eşti groază judecătorilor iubitori de mită şi ajutătorul celor ce judecă cu dreptate. tu cu foc iai ars. cel ce eşti îmbrăcat cu platoşa înŃelepciunii şi cu dreptatea ca de un scut ai fost apărat. apărător tare al orfanilor şi al celor năpăstuiŃi. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al-9-lea Toată firea omenească se minunează foarte cum tu. slăvim pe Dumnezeu. la rugăciunea ta. Bucură-te. Deci. iar pe Isabela. Bucură-te. că şi Domnul în toate te-a ascultat şi. femeia lui o vor manca câinii şi toată casa lui va fi nimicită. unde îŃi petreceai timpul în rugăciuni şi în cugetare de Dumnezeu. cel ce hrănea pe ucenicii profeŃilor. iar pe Avdie. Bucură-te. groaznicule răzbunător al asupriŃilor şi asupra celor cu inimă împietrită. Bucură-te. cum tu cel cu nume mare. care cu mândrie au venit la tine cu ostaşi ca să te ducă înaintea nelegiuitului împărat Ohozia. preamărite proorocule. unde te-ai învrednicit de strălucita arătare a lui Dumnezeu AtotŃiitorul şi de preadulcea vorbire cu El cântându-I cu cutremur: Aliluia! Icosul al-9-lea Ritorii cei mult-grăitori nu se pricep îndeajuns şi nu înŃeleg. îŃi aducem aceste cântări de laudă: Bucură-te. Sfinte Ilie. prin graiul buzelor tale a trimis ploaie îmbelşugată şi paşnică pământului însetat. cel ce cu credinŃă ca de un coif al mântuirii ai fost acoperit şi cu cununa dragostei prealuminat te-ai încununat. cu inimă umilită şi mulŃumitoare au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-7-lea O nouă fărădelege a adăugat faptelor sale celor rele necinstitul împărat Ahab. iar fiii lui Israel învrednicindu-se de această mare milostivire. Bucură-te. Bucură-te. în locul unde a fost omorât Nabot. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al-8-lea Purtare de grijă minunată şi mai presus de fire Ńi-a arătat Dommul. cel ce cu cuvântul nimiceşti ca prin trăznet gândurile cele rele. toate Ńi le-a împlinit. în timpul foametei lângă râul Cherit. că. ne cutremurăm grăind Ńie unele ca acestea: Bucură-te. Pentru aceasta. Bucură-te. pe cei doi sutaşi. mustrând pe împăratul călcător de lege. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al-7-lea Domnul cel iubitor de oameni voind să arate milostivirea Sa păcătoşilor ce se pocăiesc. proorocule. care Ńi s-au arătat Ńie. Ilie. Bucură-te. care cu smerenie a venit la tine.Bucură-te. proorocule. Ilie. proorocule al lui Dumnezeu. în trup omenesc fiind. Drept aceea. Bucură-te. minunându-ne de înălŃarea ta la cer. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea Pe deplin ai fost împodobit cu smerenie. când a poruncit să-l omoare pe nevinovatul Nabot şi a răpit via lui. porcii şi câinii îi vor linge sângele. asemănător nouă în neputinŃe. Bucură-te. şi cele îndepărtate ca pe cele apropiate le-ai proorocit. cel ce pedepseşti pe călcătorii Sfintelor sărbători ale Bisericii Ortodoxe. cel ce eşti sprijin celor credincioşi şi doborâtorul duşmanilor nelegiuiŃi. cel ce ai coborât din domnie pe defăimatorul Numelui lui Dumnezeu. i-ai profeŃit. Bucură-te. Ilie. l-ai miluit. pentru aceasta. ai mers 40 de zile fără să mănânci şi să bei până la muntele Horeb. cel ce cu sabia râvnei de Dumnezeu ai fost înarmat şi te-ai ridicat pe aripile înfrânării. Bucură-te. când a poruncit corbilor nesăŃioşi şi sălbatici să te hrănească. după trecerea timpului de foamete profeŃit de tine. Cunoscând că această profeŃie grozavă s-a împlinit.

precum şi tu odată ai despărŃit apele Iordanului. ridicându-te la cer. Bucură-te. Care pe bună dreptate ne pedepseşte pe noi păcătoşii şi netrebnicii cu secetă. cel ce trimiŃi ploi linişte şi rouă datatoare de viaŃă pe pământul amorŃit. ce cu strălucirea ta luminezi toată lumea. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 11-lea Cântare de umilinŃă îŃi aducem Ńie. aşa. cel ce opreşti vânturile nimicitoare şi fereşti oamenii şi necuvântatoarele de plăgile cele de moarte. foamete. strălucind asemenea îngerilor cu viaŃa şi înŃelepciunea ta şi cu darul facerii de minuni şi ai luminat pe oameni cu propovăduirea adevărului dumnezeiesc. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. luminezi celor ce stau în întuneric. pe care luându-l a despărŃit apa. Bucură-te. ca. cu vânturi nimicitoare aducătoare de boli.şi cu umilinŃă te chemăm: Bucură-te. Ilie. izbăvindu-ne din nevoi. cel ce cu minunata înfrânare ai omorât în tine pe omul cel vechi. cel ce potoleşti valurile năpraznice ale mărilor şi furtunilor groaznice şi cu voia lui Dumnezeu stăpâneşti tunetele şi fulgerele. cel ce. cel ce ai fost întâmpinat cu bucurie de cetele îngereşti în locaşurile cereşti. Bucură-te. cel ce cu mintea şi cu duhul înŃelepciunii ai fost luminat şi cu duhul înŃelegerii şi întăririi ai fost împuternicit. 278 . mare proorocule. arzând. ca să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Aratatu-te-ai ca un luceafar luminos întru Israel. îndelung-mijlocitorule înaintea lui Dumnezeu. cel ce prin rugăciunile tale încui şi descui cerurile şi trimiŃi pe pământ. stea strălucitoare. ca puterea ce-o aveai să treacă asupra lui şi înalŃăndu-te spre cer. ai ars în tine toată cugetarea cea materială. Bucură-te. Bucură-te. cel ce cu focul râvnei dumnezeieşti. Bucură-te. cel ce te-ai împodobit cu virtuŃile cele înalte şi cu minunile cele mai presus de înŃelegere. alungând întunericul slujirii idolilor. Bucură-te. preasfinte proorocule. Bucură-te. belşug sau lipsă. să-Ńi cântăm Ńie: Bucură-te. Bucură-te. moştenind darul lui Dumnezeu ce lucra în tine. care. mult mijlocind pentru potolirea mâniei lui Dumnezeu. când a cerut de la tine. i-ai slobozit veşmântul tău. Bucură-te. Ilie. laudându-te te mărim cântând: Bucură-te. cel ce ai fost luminat cu duhul cunoştinŃei şi al smereniei şi adăpat ai fost cu temerea de Dumnezeu. de a îndrepta pe cei păcătoşi. prea lăudate proorocule. hrănitorul orfanilor şi al văduvelor şi apărătorul celor milostivi. cel ce dobori pe prigonitorii hulitori ai credinŃei adevărate şi alungi duhurile necurate de la credincioşii Domnului. acoperă-ne şi pe noi cu veşmântul milei tale şi ne izbăveşte de toate nevoile şi necazurile. proorocule al lui Dumnezeu. cel ce eşti însenmat de la Dumnezeu cu cinstea şi mărirea cea mai presus de fire şi mai mult decât proorocii cei vechi ai fost preamărit. acum. neamului omenesc veselie îi dăruieşti şi viaŃa veşnică o întăreşti. te-a ales pe tine. de a lumina pe cei întunecaŃi şi pe toŃi să-i înveŃi a cânta lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Zid de apărare fii nouă. de la Dumnezeu. precum ai primit ruga lui Elisei. Bucură-te. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 10-lea Vrând Preabunul Dumnezeu să mântuiască poporul lui Israel de înşelăciunile lui Baal. că numele tău în toată lumea se cinsteşte şi râvna ta pentru Dumnezeu mult se preamăreşte. drept unealta voii Sale Sfinte şi te-a umplut cu putere dumnezeiască de a întoarce pe cei fără de lege. făclie pururea arzătoare. drept aceea. Bucură-te. Ilie. Bucură-te.

mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. prin râvna cea pentru Dumnezeu şi prin viaŃa ta curată. cel ce îndemni pe cei păcătoşi la pocăinŃă şi mijloceşti viaŃa veşnică pentru mântuirea întregului neam creştinesc. mare râvnitor pentru slava lui Dumnezeu. Bucură-te. că la sfârşitul vremurilor vei arăta semne mari şi vei săvârşi minuni pentru întărirea oamenilor în credinŃa cea adevărată spre a înfrunta pe vrăjmaşul antihrist. Bucură-te. cel ce trimiŃi pe pământ ploile şi seceta. Ilie. şi prin mijlocirea ta cea fierbinte către Domnul Dumnezeu. izbăvindu-ne de chinurile cele veşnice. ca. Bucură-te. cel ce ai împlinit pe pământ judecăŃile Domnului şi ai uns pe împăraŃi şi prooroci. laudă aducem Ńie. iar celor feciorelnici îndrumător şi ajutător. proorocule. Bucură-te. Sovah. belsugul şi lipsa. Bucură-te. cel ce asupra căruia s-a descoperit preaslăvită aratare. şi până astăzi nu încetezi a săvârşi minuni şi a izvorî bogăŃia milelor şi a tămăduirilor. Bucură-te. mare prooroc Ilie. căci încă prunc fiind. Bucură-te. dar neputând înfăŃişa după cuviinŃă. cu foc înfăşurându-te şi cu văpaie hrănindu-te. aspru mustrător 279 . cinstea şi mărirea ta. cel ce ai urât deşertăciunile lumii şi toate bucuriile ei. Ilie. te-ai înfăŃişat pe Muntele Taborului unde Domnul S-a schimbat la faŃă şi ai vorbit cu El. iar mai pe urmă. Ilie. ascultă această puŃină rugăciune. răpit cu trupul la cer şi după suirea cea mai presus de fire. cu umilinŃă cântăm Ńie unele ca acestea: Bucură-te. cel ce te-ai îndulcit de lumina SfinŃilor şi a negrăitei slave şi pururea preaslăveşti pe Dumnezeu. prealăudate proorocule Ilie. Bucură-te. sfeşnic prea luminat al Bisericii neînserate şi mireasma cea cu bun miros a raiului dumnezeiesc. pe care cu evlavie o aducem. cântând lui Dumnezeu cu credinŃă: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând râvna ta cea fierbinte pentru Dumnezeu şi viaŃa ta cea îngerească. chivot al dumnezeieştii măriri şi locaş preasfinŃit al Sfintei Treimi. cel cu nume mare. căci în viaŃa ta pământească ai proorocit şi ai săvârşit mari minuni. cel ce încă din pântecele maicii tale ai fost ales vestitor al adevărului şi al bunei cinstiri a lui Dumnezeu. povăŃuitorul pustnicilor cuvioşi. ce a minunat pe părintele tau. precum şi minunile tale cele mari şi bunăvoinŃa lui Dumnezeu arătată pentru tine. preaminunate şi preaînălŃate proorocule al lui Dumnezeu Ilie. cu uimire grăim Ńie unele ca acestea: Bucură-te. să ne învrednicim de fericirea Raiului cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Înger vieŃuitor în trup te-ai arătat. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Şi Condacul întâi Tu. Bucură-te. pentru aceea. apără-ne de secetă. cel ce din tinereŃe ai iubit curŃăia feciorelnică şi tăcerea. cel ce ai fost alesul Domnului pentru întoarcerea lui Israel de la închinarea lui Baal. cel ce din veac ai fost ales a sluji pentru mântuirea fiilor lui Israel. iar sufletul tău în intregime l-ai închinăt lui Dumnezeu. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! Condacul al 12-lea Mare har ai aflat înaintea lui Dumnezeu. celor ce cu osârdie te cinstesc. Bucură-te. de foamete şi de bolile cele aducătoare de moarte şi dăruieşte nouă bună întocmire a văzduhului şi toată îmbelsugarea pământului întărindu-ne în dreapta credinŃă şi viaŃă curată. arătând astfel ca râvna ta e fierbinte pentru Dumnezeu şi că puterea graiurilor şi a vieŃii tale e ca o lumină neprihănită. cel ce cu lumina înŃelepciunii de Dumnezeu ai fost luminat şi cu învăŃătura temerii de Dumnezeu din pruncie ai fost adăpat.Bucură-te. părintele tău. văzut-a îngeri luminaŃi cu tine vorbind. Bucură-te. Bucură-te.

de boli şi răni aducătoare de moarte. în pace şi cucernicie. Nimiceşte prin rugăciunile tale. năravurile cele rele ale lumii. al izbăvirii de păcate şi cu atotputernica Sa bunăvoinŃă să ne ajute să ne depărtăm din calea păcatului. al râvnei pentru cuvântul lui Dumnezeu şi al izbăvirii aproapelui. iar pe fiul ei cel mort.al împăraŃilor nelegiuiŃi strălucind cu văpaia râvnei pentru Dumnezeu atotŃiitorul. cu semnele şi cu minunile tale. sădind în inimile noastre duhul smereniei. înŃelepciune în purtare şi învăŃătură. purtare de grijă pentru mântuirea sufletească a păstoriŃilor. cel ce te-ai ridicat cu trupul la ceruri şi vei veni înaintea celei de a doua veniri a lui Hristos. pentru ca să se lase de fărădelegi şi de nedreptăŃi. Roagă-te pentru noi lui Dumnezeu. În timp de foamete. spre a-l îndepărta de idolii netrebnici. pe noi cei ce-Ńi cântăm: Bucură-te. mărite prooroc şi înaintemergător al celei de a doua veniri a lui Hristos! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL ŞI SLĂVITUL AL LUI DUMNEZEU PROOROC ILIE Preamărite şi preaminunate proorocule al lui Dumuezeu. Prin rugăciunile tale. l-ai înfruntat pe regele Ahab. să petrecem veacul acesta. După trecerea timpului de foamete proorocit. Să ne învrednicim de împărtăşirea bunătăŃilor celor veşnice în ÎmpăraŃia lui Dumnezeu şi a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. cucernicie şi tărie în ispite. fiind ridicat la cer cu trupul într-un car de foc. de foamete. cu sfintenia vieŃii şi a minunilor. profetule al lui Dumnezeu Ilie. a desfrâului şi a pierzaniei. iar dreptcredincioşilor supunere şi ascultare faŃă de cârmuitori. Ilie. împreună cu Tatal cel fără de început şi cu Preasfântul Duh. de neînŃelegeri între fraŃi. Mijloceşte. satele şi Ńara noastră de secetă. care în ceasul acesta stăm în faŃa Sfintei tale icoane. laudă îŃi aducem Ńie. şi cu umilinŃă alergăm către mijlocirea ta. îndrumându-ne spre tot lucrul bun. slobozeşte-ne pe noi din toate nevoile şi necazurile cu rugăciunile tale. tu. dreapta mânie a lui Dumnezeu. preamărite. Departează de la noi. de furtuni năpraznice. apără oraşele. Căruia I se cuvine cinste şi închinăciune. judecătorilor dăruieşte-le nepărtinire şi lepădare de pofta câştigurilor. al blândeŃii. preamărite proorocule. acum sălăşluind în locaşurile Raiului şi stând în faŃa tronului Împăratului ceresc. al răbdarii. învrednicindu-te a vorbi cu Dumnezeu pe Muntele Taborului. auzi-ne pe noi păcătoşii şi nevrednicii. de cutremur. proorocule al lui Dumnezeu. căci pentru râvna ta întru mărirea Domnului AtotŃiitorului. ai hrănit pe văduva din Sarepta. milă şi dreaptă judecată. ca astfel. întăreşte poporul nostru binecredincios şi ajută-l în toate faptele lui bune. Amin. proorocule. Ilie. tuturor cârmuitorilor purtare de grijă faŃă de supuşi. acum şi pururea şi în vecii vecilor. aruncând astfel lumea în bezna necinstei. cu această minune întorcând 280 . de năvălirea asupra noastră a altor neamuri şi de războiul cel dintre noi. cu râvna ta fierbinte către Dumnezeu AtotŃiitorul. ce întinează neamul creştinesc prin necinstirea credinŃei dreptslăvitoare. al înŃelepciunii. prin mijlocirea ta către Domnul. RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL PROOROC ILIE LA VREME DE SECETĂ Te cinstim pe tine proorocule al lui Dumnezeu. duhul iubirii de aproapele nostru. ai adunat pe Muntele Carmelului poporul israelit învechit în păcătoşenie şi lepădare de Dumnezeu şi prin rugăciune foc din cer ai dobândit peste jertfa ta. care ai mare îndrăzneală către Domnul. şi cu marea lui Dumnezeu bunăvoinŃă faŃă de tine. călcătorul de lege şi pentru pedepsirea acestora prin rugăciune ai cerut de la Dumnezeu foamete de trei ani pe pământul lui Israel. a poruncilor Domnului. care ai luminat pe pământ cu viaŃa ta îngerească. Iubitorul de oameni. Ilie. ca să ne întărească în lupta împotriva poftelor şi a patimilor noastre. dreptate şi milă faŃă de cei obijduiŃi. faŃă de rânduielile Sfintei Biserici. al bunătăŃii. neputând răbda să vezi închinarea la idoli şi nelegiuirea fiilor lui Israel. în timpul schimbării Lui la faŃă. preaminunate. cum şi îndeplinirea cu sârguinŃă a tuturor îndatoririlor lor. să se întoarcă spre unul Adevăratul Dumnezeu şi spre împlinirea Sfintelor Sale porunci. păstoriŃilor noştri râvnă fierbinte către Dumnezeu. să ne dea nouă duhul pocăinŃei. prin necinstirea părinŃilor şi a stăpânitorilor ce ne stăpânesc. prin rugăciune l-ai înviat.

pe calea poruncilor Lui. Tu prin post şi priveghere i-ai minunat pe îngeri şi pe oameni. să umblăm în lumina poruncilor Domnului şi să ajungem la bunurile făgăduite nouă. mai curând suntem vrednici pe dreptate de ameninŃarea aspră a mâniei Lui cu tot felul de rele boli. pentru dobitoacele cele necuvântătoare şi pentru păsările cerului. iar inima noastră s-a întinat de poftele fărădelegii. iar noi prin faptele şi gândurile noastre ruşinoase. De aceea s-a întunecat văzduhul pentru că mintea noastră s-a întunecat de gânduri rele. Pe proorocii cei mincinoşi ai lui Baal i-ai ruşinat. întorcându-ne de la căile necinstei la calea cea dreaptă a faptelor bune. preafericitul Domnului Ilie. Şi câte păcate şi nedreptăŃi n-am săvârşit noi păcătoşii! Prin păcatele noastre am istovit îndelunga răbdare a Domnului. acum şi pururea şi în vecii vecilor. binecuvântând pe Cel fără de început Dumnezeu-Tatăl. proorocul Domnului suntem nevrednici a ne ruga. roagă pe Atotbunul Dumnezeu să nu se mânie pe noi până în sfârşit. Fărădelegile noastre ne-au întunecat mintea şi nu suntem vrednici a ne arăta în faŃa Domnului şi a privi la cer. idolului mândriei şi al îngâmfării şi mergem pe urmele împotrivirii faŃă de Dumnezeu prin năravuri rele şi slujim duhului pierzător al veacului. Pentru aceea pământul s-a uscat şi s-a făcut neroditor. ci să ne trimită pământului însetat ploaie îmbelşugată şi curată şi să ne dăruiască roadă bogată şi bunăîntocmirea văzduhului. ca să ne piardă pentru fărădelegile noastre. necazuri şi jale. ci în poftele desfrânării inimilor noastre. Amin. al temerii de Dumnezeu şi al bunei cinstiri. că pentru aceea s-a închis cerul şi s-a făcut ca arama. ca astfel. 281 . duhul blândeŃii şi al înfrânării. noi păcătoşii şi smeriŃii. fiindcă nu aducem Domnului nostru roadele faptelor bune. asemanându-te nouă prin patimi. Căci n-am umblat în frica de Dumnezeu. cu umilinŃă alergăm. Mărturisim că şi Ńie. om fiind. De aceea s-au vestejit toate bucatele şi toată iarba câmpului fiindcă s-a uscat în noi tot gândul cel bun. Căci tu. De aceea. mărite proorocule. prin rugăciune. Mărturisim că şi noi ca şi vechiul Israel. al iubirii. Dobândeşte pentru noi prin rugăciunile tale bine-plăcute lui Dumnezeu: duhul pocăinŃei şi al smereniei. fiindcă nu avem lacrimi de umilinŃă şi rouă dătătoare de viaŃă a cugetului către Dumnezeu. fiindcă s-au închis inimile noastre în faŃa milei şi iubirii adevărate faŃă de aproapele nostru. prin patima îmbuibării şi a poftelor slujim idolului lăcomiei şi al trufiei. sufletul nostru deopotrivă trupului l-am făcut. iar pe credincioşii din Israel i-ai umplut de bucurie. cu viaŃa ta asemenea îngerilor te-ai făcut şi ca unul fără trup ai fost înălŃăt la cer. pentru blândeŃea şi curăŃia copiilor. Mărturisim. Milostiv fii faŃă de noi nemernicii şi nevrednicii. cerul iarăşi l-ai deschis şi ploaie multă pe pământ ai dobândit. cu îndrăzneală mare faŃă de Dumnezeu şi nădăjduind în iubirea ta faŃă de neamul omenesc. cutezăm a te ruga. al răbdării. iar noi ne-am făcut robi necumpătării şi poftelor. şi tot felul de greşeli fără de număr am săvârşit. dar nu pentru noi păcătoşii şi nevrednicii. iar noi ne robim năravurilor lumii potrivnice Domnului mai vârtos decât poruncilor Lui şi a rânduielilor Bisericii. mijloceşte mila Împăratului ceresc. pe iubitorul de oameni Unul-Născut Fiul Său şi pe SfinŃitorul Duh Preasfânt. ne-am îndepărtat de Domnul Dumnezeul nostru prin fărădelegile noastre. Tu râvneai la slava lui Dumnezeu. şi de nu ne închinăm lui Baal şi altor idoli netrebnici atunci prin robia patimilor şi prin poftele noastre slujim idolului. ci pentru aleşii robii Lui care nu şi-au plecat genunchii în faŃa lui Baal al lumii acesteia. chinuiŃi de arşiŃă şi secetă: Mărturisim că nu suntem vrednici de mila şi de harul lui Dumnezeu. Deci. noi însă. care îndură din pricina fărădelegilor noastre şi pier de foame. de arşiŃă şi de sete. ne depărtam de slăvirea Domnului şi Creatorului nostru şi ne ruşinam a mărturisi preamărit Numele Lui. nu ne dă ploaie şi rouă. iar după aceea. Pentru toate acestea dreptul Judecător s-a mâniat pe noi şi în mânia Lui ne-a pedepsit. Tu ai stârpit necinstea şi deprinderile rele.pe Israel către Domnul. Către tine.

că puterea Sfintei Cruci te-a ajutat. roagă-te Stăpânului Hristos. Precuvioasă Maică Maria. că în nevoinŃele tale ai fost mângâiată. nouă. Bucură-te. ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu puterea Crucii şi cununa slavei ai dobândit-o de la Dumnezeu. celor ce-Ńi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ca să ne ierte de păcate. bucurându-te negrăit de Lumina Dumnezeirii.ACATISTUL SFINTEI PREACUVIOASE NOASTRE MAICI MARIA EGIPTEANCA 1 aprilie După obişnuitul început. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Îngerul luminii şi luceăfarul pustiei cele de laudă să-i aducem. că împărăŃia Cerească ai câştigat. în care pururea te veseleşti. Bucură-te. Bucură-te. fiică a Maicii Domnului preaiubită. cei ce ne minunăm de frumuseŃea harului tău. iar noi. Bucură-te. Preacuvioasă Maică. mult folositoare! Icosul 1 Înger pământesc ai fost. iar acum eşti om ceresc. care ne minunăm de nevoinŃele ei cele mai presus de fire. Iar tu. a lui Hristos pentru vecie mireasă. 282 . a Egiptului rază luminoasă. noi. că în ceata Preacuvioşilor PărinŃi de cerească lumină străluceşti. Bucură-te. te lăudăm aşa: Bucură-te. Maică preaînŃelepŃită.

cugeta Sfântul Sofronie. că împreună cu Sfintele Mironosite şi cu toate Cuvioasele femei te veseleşti. cu setea. Bucură-te. că de desfrânare te-ai lepădat. Bucură-te. cu lacrimi fierbinŃi în biserică cu multă usurinŃă ai intrat. la Ierusalim ai alergat. 283 . al ei ajutor ai primit. Maică Maria. şi întru smerenia inimii îi cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Părăsind păcatul. părăsind Egiptul. cuvioasă maică cerească. a pusnicilor îmbărbătare. Preacuvioasă Maică Maria Egipteanca. Bucură-te. a celor ce te cinstesc. de Maica Domnului aleasă. Ńi-ai închinăt viaŃa lui Hristos. Bucură-te. că cinstitei şi de viaŃă făcătoarei Cruci te-ai închinat. că. împreună cu Puterile Cereşti te lăudăm aşa: Bucură-te. învăŃătoarea înfrânării. Preacuratei Fecioare rugându-te. ai petrecut patruzeci şi şapte de ani în cea mai adâncă pustie a Iordanului. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. Precuvioasă Maică Maria. Bucură-te. prin lacrimi de pocăinŃă şi rugăciune neancetată către Preasfânta Fecioara. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Cel ce minunat se proslăveşte întru sfinŃii Săi: Aliluia! Icosul al 2-lea În veşnica fericire din ceruri voind Dumnezeu a te aşeza. întru multe şi mari nevoinŃe. întru mare umilinŃă îi strigăm lui Dumnezeu. mult minunându-ne de cele mai presus de fire ale tale aspre nevoinŃe. Bucură-te. Bucură-te. că Maica Domnului din icoană Ńi-a vorbit. Bucură-te. uscându-Ńi trupul cu foamea şi cu setea. Bucură-te. că. fiică a Egiptului. că în pustie de Duh Sfânt ai fost luminată. Bucură-te. că de păcat cu totul te-ai lepădat. prealăudată. că al ei grabnic ajutor ai căpătat. cununa Bisericii. locuitoarea pustiei cea minunată. pentru care noi te fericim cu umilinŃă. mult folositoare! Condacul al 2-lea Lucrurile lui Dumnezeu tăinuite în plăcuŃii săi a le descoperi spre folosul sufletesc bine este. cu totul te-ai uşurat şi te-ai hrănit treizeci de ani cu rădăcini şi cu ierburi. că ea trecerea Iordanului Ńi-a poruncit. iar noi. în pustia Iordanului ai alergat. că atunci ochii sufletului tău s-au luminat. auzind de la Cuviosul Zosima prealuminatele tale fapte. Bucură-te. povăŃuitoare preaînŃeleaptă. că Sfintei Fecioare te-ai rugat. ascultând tu chemarea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. ducând cele mai grele lupte cu foamea. cântând aşa: Bucură-te. neputincioşii. că. Bucură-te. Mirele tău. cu bântuielile necuratelor gânduri şi cu duhul desfrânării care te mistuia. din Egipt la pustnicească viaŃă te-a chemat şi. de urâtele patimi ai scăpat. Bucură-te. unde numai cu două pâini şi jumatate te-ai hrănit timp de saptesprezece ani. Bucură-te. Bucură-te. mult folositoare! Condacul al 3-lea Trupul Ńi-a fost robit de patimi timp de şaptesprezece ani. Bucură-te. petrecând ca un înger în trup. apărătoare. smeriŃii. stea de lumină purtătoare. Bucură-te. duh de rugăciune cu dulce alinare. pentru care noi. că mult ostenindu-te cununa slavei ai primit. dar prin aspra petrecere. Bucură-te. că prin viaŃa ta curată pustia s-a sfinŃit. dar după aceste încercări. Precuvioasă Maică Maria.

la înalta duhovnicească trăire. Bucură-te. de lacrimi duhovniceşti izvorâtoare. mult folositoare! Condacul al 4-lea Prin viaŃă pusnicească Ńi-ai luminat cugetul şi firea de relele pornirii Ńi-ai curăŃit. să ne sfinŃim firea. de Dumnezeu iubită. a cerut ca de tine să fie binecuvântat şi cu frică Ńi-a strigat: Bucură-te. cetate neînvinsă. Bucură-te. că văzând noi alegerea ta. Precuvioasă Maică Maria. maică duhovnicească. aflându-te pe tine. minune preaslăvită. căzând la pământ. Bucură-te. Precuvioasă Maică Maria. Preacuvioasă Maică Maria. că de Duhul Sfânt ai fost luminată. îmbrăcată cu dumnezeiască lumină. erai înălŃătă de la pământ şi cu faŃa prealuminată. Bucură-te. Preacuvioasă Maria. să ne ridicăm şi noi din păcat. Bucură-te. a mea umilinŃă.Bucură-te. mult folositoare! Condacul al-6-lea Ispitele sufletului şi patimile trupului le-ai tăiat cu sabia postului. că ai biruit pe omul cel vechi cu înfrânarea. înger pământesc. pustia Iordanului străbătând. iar Cuviosul Zosima. strig către tine cu credinŃă. a celor ce se roagă Ńie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Pentru aceasta cinstim pomenirea ta şi Îi cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! 284 . păcatele gândului cu tăcerea sihăstriei le-ai înecat şi cu curgerile lacrimilor tale ai adăpat toată pustia şi ne-ai odrăslit nouă roadele pocăinŃei. a duhurilor rele înfricoşătoare. de Cuviosul Zosima mult cinstită. Bucură-te. Bucură-te. bună mireasmă a pustiului. mult folositoare! Condacul al 5-lea Cuviosul Zosima. prin post şi prin rugăciuni. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Preacuvioasă Maică Maria. a noastră mângâiere. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Ajută-ne. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. duhovnicească alinare. Bucură-te. a vrăjmaşilor îngrozire. de la păcătoasa vieŃuire. în aspră postire şi neîncetate rugăciuni petrecând. Precuvioasă Maică Maria. Bucură-te. că ai birui puterea vrăjmaşului. om ceresc. de patimi izbăvitoare. Bucură-te. a noastră povăŃuitoare. stea luminoasă între popoare. s-a sârguit a striga cu lacrimi către Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Când te-ai rugat Preacuvioasă Maică. Bucură-te. casă sufletească pe stancă ridicată. Preacuvioasă Maică. uşa către Rai deschisă. înger în trup. Bucură-te. că pe toŃi îi înveŃi se se mântuiască. că ai răbdat frigul nopŃii şi arsiŃa soarelui. mireasma raiului dumnezeiesc. nădăjduim în a sufletului mântuire şi cântăm lăudându-te aşa: Bucură-te. Bucură-te. ca îmreună cu tine. să-i cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Tu eşti nădejdea şi întărirea celor deznădăjduiŃi. Bucură-te.

că din prăpastia păcatelor ai ieşit îndată şi din izvorul vieŃii ai fost adăpată. Bucură-te. Bucură-te. a Egiptului floare aleasă. că locul de îngropare leul Ńi l-a pregătit. înger al Luminii te-ai arătat şi pe cei mai nevoitori pustnici i-ai întrecut. iar mintea nu poate să priceapă dumnezeiasca lucrare ce s-a făcut cu tine. ştiind a ta sfântă vieŃuire. întru smerenia inimii. cu lacrimi. pe Cuviosul Zosima l-ai întrebat: Cum vieŃuiesc creştinii astăzi? Cum este păzită Biserica? Şi te-ai bucurat cu duhul auzind că sunt în pace. a celor nevoitori odihnă. Bucură-te. a Bisericii ocrotitoare. te lăudăm zicând: Bucură-te. că din pustie roditoare ai fost culeasă. că în seara Cinei Domnului. nădejdea mântuirii păcătoşilor.Icosul al-6-lea Minunată cu adevărat a fost viaŃa ta. pildă aleasă de vieŃuire duhovnicească. Bucură-te. Bucură-te. că liniştea pustiei mult ai iubit. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. ne întărim şi te lăudăm. 285 . a mea mijlocitoare către Dumnezeu. Precuvioasă Maică Maria. Bucură-te. că partuzeci şi şapte de ani te-ai nevoit în pustie. Dumnezeu. pentru care noi. Bucură-te. Bucură-te. Preacuvioasă Maică şi nici chip omenesc sau fiare sălbatice în acest timp nemaivăzând. bucurându-ne. a Duhului Sfânt odraslă vie. a celor ce aleargă la tine mângâietoare. mult folositoare! Condacul al-7-lea Chip al pocăinŃei te-ai arătat. cântând cu bucurie în Duhul Sfânt: Aliluia! Icosul al-8-lea Minunată cu adevărat este taina întoarcerii tale din căile pierzării la viaŃa sfântă şi curată. Bucură-te. De a ta trăire numai în Dumnezeu. Preacuvioasă Maică. Bucură-te. Preacuvioasă Maică Maria. Bucură-te. de Sfânta Împărtăşanie te-ai învrednicit. a călugărilor îmbărbătare. a păcătoşilor pildă de urmare. Preacuvioasă Maică Maria. cu marea Sa milostivire. că de lume cu totul te-ai despărŃit. în cerească Lumină te-a îmbrăcat. de Duhul Sfânt purtătoare. mult folositoare! Condacul al-8-lea Nepunticios este cuvântul. a sihaştrilor lumină. Bucură-te. că la ocrotirea Maicii Domnului ai alergat. Bucură-te. nădejdea creştinilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Precuvioasă Maică Maria. lauda monahilor. smirnă bine mirositoare. iar acum cu cetele cuvioşilor îi cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-7-lea Din lume nemaiştiind nimic de patruzeci şi şapte de ani. noi. nevrednicii. ea te-a ajutat. cu rugăciunile sfinŃilor pustnici şi cu ale celor ce prin mănăstiri se nevoiesc. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că în relele ispite. deşi pe pământ erai şi în trup omenesc vieŃuiai. cu umilinŃă te lăudăm: Bucură-te. zicând: Bucură-te. prin nevoinŃe mai presus de fire. iar noi. Bucură-te. a noastră învăŃătură pentru trăire creştinească. că din roabă a diavolilor prin păcat. mângâierea sufletului meu. Bucură-te.

Preacuvioasă Maică. pentru care noi cu smerenie şi cu lacrimi te lăudăm: Bucură-te. ca să scap de întunericul patimilor şi să laud din inimă faptele tale cele preafrumoase. Precuvioasă Maică Maria. Bucură-te. Bucură-te. prin pocăinŃă şi lacrimi arzătoare.Bucură-te. odrăslie duhovnicească a pustiei. că de Cuviosul Zosima ai fost lăudată. Bucură-te. izgonitoarea patimilor omeneşti. mult folositoare! Condacul al 10-lea Cine va putea tâlcui bucuria îngerilor pentru întoarcerea ta. a noastră lumină sufletească. al rugăciunii izvor. Bucură-te. a celor primejduiŃi izbăvire. Bucură-te. fericindu-te. a fecioarelor trezire. urmând calea de întoarcere a păcatosului. Bucură-te. al duhovniceştii nevoinŃe spor. tainică lucrare a mântuirii. Precuvioasă Maică Maria. te-ai făcut a lui Hristos mireasă şi a Duhului Sfânt sălăşluire preaaleasă. alungarea deşertăciunii lumeşti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. a noastră. fierbinte rugătoare. te lăudăm zicând: Bucură-te. Bucură-te. către Domnul. ocrotitoarea celor ce trăiesc în feciorie. a văduvelor cinstire. iar noi. Bucură-te. ceea ce dăruieşti sfaturi de taină. a părinŃilor cucernici bucurie. că îndemni la pocăinŃă. Bucură-te. nesfârşită bucurie a creştinilor. cerească nepătimire. Bucură-te. Bucură-te. pentru care noi. Bucură-te. la Sine te-a chemat şi darul Duhului Sfânt ai aflat. Bucură-te. 286 . cântând domnului întru bucurie: Aliluia! Icosul al-9-lea Cu osârdie şi cu dragoste ai alergat către Hristos. că de îngeri ai fost întâmpinată. fulgerul care arzi duhurile satanei. Bucură-te. pe tine Lumina lumii luminându-se. ca ai avut trupul scufundat în desfrânare şi cugetul robit de înşelare. a tinerilor înŃelepciune. că Sfintele Scripturi de îngeri ai fost învăŃată. Bucură-te. din osârdia ta cea dumnezeiască. Bucură-te. avându-te pe tine mijlocitoare. Bucură-te. cetate nejefuită a credinŃei. Bucură-te. în pustiile cele neumblate mult nevoindu-te şi poruncile dumnezeieşti împlinindu-le. înŃelepciune dumnezeiască. a celor ispitiŃi răbdare. Bucură-te. mult folositoare! Condacul al-9-lea Tu îmi dai dar luminător de Sus. a sufletelor creştine luminare. Bucură-te. Bucură-te. focul dumnezeiesc al râvnei. faclie nestinsă a pustiei. Bucură-te. dar mai pe urmă. Bucură-te. Bucură-te. slăvim pe Dumnezeu şi cu umilinŃă îi cântăm: Aliluia! Icosul al 10-lea Fiică a Luminii celei neapropiate. Bucură-te. Maică Preacuvioasă. Bucură-te. a nevoitorilor preaminunată cunună. a noastră către Dumnezeu fierbinte rugătoare.

ca să ne izbăvească de necazurile ce ne împresoara. Bucură-te. Bucură-te. că tu firea covarşind şi ca cei fără de trup vieŃuind. Precuvioasă Maică Maria. al nostru dar ceresc. Bucură-te. că. Bucură-te. Bucură-te. a Cuvioşilor cunună preaslăvită. Bucură-te. maică de Dumnezeu fericită. a păcătoşilor ridicare. Bucură-te. a noastră mijlocitoare. Bucură-te. de Maica Domnului mult iubită. Bucură-te. lauda Egiptului. roagă pe Milostivul Dumnezeu. smerenie adâncă. că vieŃuieşti cu puterile îngereşti. minte luminată de Duhul Sfânt. Bucură-te. Bucură-te. Cel ce te-a învrednicit să fii mijlocitoare pentru noi. a monahilor călăuzitoare. înŃelepciune duhovnicească. roagă-L pe 287 . ai dobândit Cerească împărăŃie. Cuvioasă Maria. a virtuŃilor monahiceşti grădină. Preacuvioasă Maria. Bucură-te. a noastră mângâiere. ceea ce în Lumina Dumnezeirii străluceşti. deschide şi nouă dumnezeieştile îndurări. ambrozie dumnezeiască. că prin aceasta.Bucură-te. Precuvioasă Maică Maria. dulce alinare. îl slăvim pe Dumnezeu. Preacuvioasă Maică Maria. Bucură-te. cântând lui Dumnezeu neîncetat: Aliluia! Icosul al 11-lea Preacuvioasă Maică. Bucură-te. Bucură-te. Precuvioasă Maică Maria. Bucură-te. flacără serafimică. înger al pustiei şi lumină omenirii te-ai arătat. Bucură-te. mult folositoare! Condacul al 12-lea Rugăciune cu osârdie aducând şi acum. Bucură-te. Bucură-te. mult folositoare! Condacul al 11-lea Toate cetele îngereşti şi adunările omeneşti le-ai bucurat cu viaŃa ta cea luminată. ca plini de recunoştinŃă să-Ńi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. a inimilor mângâietoare. pentru a cânta. înger cu fire omenească. Preacuvioasă Maică Maria Egipteanca. mult folositoare! Condacul al 13-lea O. ai păşit peste apele Iordanului. credinŃă desăvârşită prin faptă. Preamilostivului Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 12-lea Lăudând nevoinŃele tale. către Preacurata Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. facându-Ńi semnul Sfintei Cruci. că la rugăciune te-ai înălŃăt de pe pământ. a celor ce sufleteşte pătimesc. întru bucuria inimii. Bucură-te. rugăciune întraripată. a demonilor izgonitoare. Bucură-te. Bucură-te. că pentru noi te rogi cu multă ardoare. că împreună cu Sfintele Femei te veseleşti. Bucură-te. viaŃă tăinuită în pustie. Bucură-te. a pustiei lumină. care-Ńi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. ceea ce împreună cu îngerii şi cu sfinŃii în Ceruri petreci. Bucură-te.

Bucură-te. învăŃătoarea înfrânării. împreună cu sfinŃii şi îngerii de-a pururi să-I cântăm: Aliluia. te lăudăm aşa: Bucură-te. Preacuvioasă Maică. Bucură-te. Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Înger pământesc ai fost. ca ceea ce ai biruit pe Veliar cu puterea Crucii şi cununa slavei ai dobândit-o de la Dumnezeu. că în ceata Preacuvioşilor PărinŃi de cerească lumină străluceşti. Precuvioasă Maică Maria. roagă-te Stăpânului Hristos.Milostivul Dumnezeu să ne dea iertare de păcate. a Egiptului rază luminoasă. mult folositoare! Şi Condacul întâi Îngerul luminii şi luceăfarul pustiei cele de laudă să-i aducem. mult folositoare! 288 . fiică a Maicii Domnului preaiubită. Bucură-te. a pusnicilor îmbărbătare. că împreună cu Sfintele Mironosite şi cu toate Cuvioasele femei te veseleşti. care ne minunăm de nevoinŃele ei cele mai presus de fire. a lui Hristos pentru vecie mireasă. Iar tu. în care pururea te veseleşti. Aliluia. Bucură-te. nouă. noi. iar noi. ca să ne ierte de păcate. Bucură-te. bucurându-te negrăit de Lumina Dumnezeirii. celor ce-Ńi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Precuvioasă Maică Maria. Bucură-te. Bucură-te. că în nevoinŃele tale ai fost mângâiată. cei ce ne minunăm de frumuseŃea harului tău. ca în Cereasca ÎmpărăŃie. cununa Bisericii. că puterea Sfintei Cruci te-a ajutat. iar acum eşti om ceresc. Bucură-te. Maică preaînŃelepŃită. că împărăŃia Cerească ai câştigat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te.

Bucură-te. căci mulŃi au fost chemaŃi. Bucură-te. Bucură-te. căci avem un neclătit îndrumător: Bucură-te. Atât de fierbinte Ńi-era dorul după Dumnezeu. aceste laude îŃi cântăm: Bucură-te. încă din tinereŃile tale ai dorit să primeşti tunderea cea călugărească. Bucură-te. O. cel ce ai semănat cu lacrimi. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 2-lea Căutând să cunoşti ceea ce întrece cunoştinŃa. a îngerilor şi a sfinŃilor uimire. încât toŃi cei ce te priveau ori auzeau de tine 289 .ACATISTUL SFÂNTULUI ŞI DE DUMNEZEU PURTĂTORULUI PĂRINTE PAISIE VELICIKOVSKI de la Mănăstirea NeamŃu care a trăit între anii 1722-1794 pomenit pe 15 noiembrie După obişnuitul început. Pentru tinereasca ta neîntinare mărire aducându-I lui Dumnezeu. nu plângeŃi. pururea pe buze psalmi având şi a inimii bătaie dumnezeiască slujbă. cel ce din pruncie ai iubit curăŃia şi tăcerea. ci vă veseliŃi. cel ce în această lume decăzută spre părinteasca îmbrăŃişare a cuvioşilor celor din vechime ne călăuzeşti. Sfinte Paisie. Sfinte Paisie. ca o punte peste adâncul necredinŃei. fraŃilor. tu însă ai fost ales. pentru a secera cu bucurie. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Icosul 1 Ca înger în trup ai crescut din fragedă pruncie. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Între SfinŃii PărinŃi ai fost biruitor.

pelerin al râvnei şi răbdării. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 3-lea Cu râvnă arzătoare te-ai aplecat asupra sfintelor cărŃi ale PărinŃilor. călăuzind-o şi pe dânsa către viaŃa cea călugărească. dârz şi neclintit iubitor al adevărului. călătorind cu duhul întristat ca un biet străin şi căutându-Ńi patria cea cerească. o. care nu ai dorit doar înŃelepciunea limbii. Părăsindu-i pe toŃi cei dragi şi lumea. Sfinte Paisie. Bucură-te. cel ce maica Ńi-ai slobozit-o din grozăvia acestei lumi. De la Domnul ai primit smerita cugetare şi dreapta socoteală. Asadar. dându-Ńi seama de neştiinŃa ceasului morŃii. şi toŃi Îl măreau pe Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al 2-lea În tinereŃe ai primit pregătire în cetatea Kievului şi ai fost învăŃat despre lucrurile acestei lumi. Bucură-te. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 5-lea În curăŃie iubindu-L pe Dumnezeu din tinereŃile tale. pelerin de filocalică înŃelepciune. Bucură-te. împreună cu prietenii tăi ai făcut un neclintit jurământ: ca niciodată să nu sălăşluieşti în mânăstiri în care-i slavă. Sfinte Paisie. că din neamul tău ca un ales te-ai înălŃat. cel ce ai dorit să devii monah. ochii inimii ei de lumea SfinŃilor PărinŃi au fost deschisi. apărător al căilor PărinŃilor celor din vechime. însă nici unul n-ai aflat. că numai în ceruri Ńi-ai sfârşit amarnica ta călătorie. cel ce de dragul Adevărului ai pătimit. vas de neîncetată rugăciune. căutând un învătător duhovnicesc. însă dorind cunoaşterea celeilalte lumi. cel care cu lacrimi amare ai adăpat sămânŃa dragostei lui Dumnezeu. Sfinte Paisie. Bucură-te. precum ai deschide o carte. Bucură-te. ai lepădat toate învăŃăturile. că numai ştiinŃa lui Dumnezeu ai voit să o înveŃi. maica ta s-a pogorât întru adâncă supărare la dorinŃa ta de a muri monahiceşte acestei lumi. cel ce în cuptor ai fost încercat şi te-ai arătat a fi lămurit.erau uimiŃi de râvna şi de iubirea ta de linişte. cel pe care nici un lanŃ al lumii acesteia nu te-a încătuşat. îndelungată viată de peregrinări ai început. Bucură-te. minunate Paisie. Bucură-te. acum aceste laude îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. însă tu n-ai pregetat a urma PărinŃilor de demult pe calea cea strâmtă către ceruri. pururea Îi cântai lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Vărsând lacrimi ca mirul cel de mult preŃ şi rugându-te cu inimă înfrântă. Bucură-te. Bucură-te. cu năzuinŃa de a intra la îngereasca şcoală a călugăriei. neştiind încotro să purcezi. Bucură-te. ci sărăcia lui Hristos s-o urmezi. aşa că-Ńi strigăm Ńie acestea: Bucură-te. pururea strigând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 4-lea Plângând fără de mângâiere. tihnă şi trupească înlesnire. Ńi s-a aprins în suflet dorul de peregrinare şi astfel ai plecat din cetatea Kievului. Bucură-te. Bucură-te. despre dumnezeii cei păgâni şi filozofi. Luptând împotriva furtunii cugetelor de îndoială. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 4-lea În lung şi în lat ai căutat prin mănăstiri un părinte duhovnicesc şi un bătrân care să se necăjească cu tine şi să-Ńi deschidă cu drag cealaltă lume. Cu lacrimi stropindu-Ńi calea. cel care pământul cel rece al Rusiei cu ale tale fierbinŃi rugăciuni l-ai încălzit. Bucură-te. apoi. Bucură-te. Ai scuturat astfel toată apăsarea pământească şi cu 290 . udând şi răsădind cu grijă fiecare cuvânt în caldul pământ al inimii tale. Bucură-te. călătoria pământească Ńi-ai continuat-o. Din pricina aceasta îŃi cântăm Ńie: Bucură-te.

dar care cu dragoste îŃi cântăm: Bucură-te. boală şi necaz. mare binefăcător al Muntelui Athos. Bucură-te. Bucură-te. cei care fii sub mantie îŃi suntem. Bucură-te. a plecat. Bucură-te. neîntinat de aluatul fariseilor şi al saducheilor. Poruncile lui Dumnezeu truditu-te-ai cu dânsul a le face şi într-un suflet fiind. cel ce inima îndurerată cu dragoste o ai îmbrăŃişat. strigând: Aliluia! Icosul al 5-lea Al sufletului ochi fiindu-Ńi fără ascunzişuri. nevoitor care ai înaintat din putere în putere. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al-7-lea Pe când duceai viaŃă de osteneală şi în Sfântul Munte Athos. israelit adevărat în care nu este vicleşug. Noi. Suferit-ai foame. Sfinte Paisie. Bucură-te. ai fost cercetat din a lui Dumnezeu făgăduinŃă de către cel ce întru monahism te-a tuns. cel ce vrerea proprie o ai tăiat şi ai ajuns voia lui Dumnezeu. Bucură-te. Bucură-te. iubitor al chipului călugăresc nemăsluit. Bucură-te. Bucură-te. diavoli şi chiar moarte înfruntând. înmulŃească-Ńi-se fiii. dorind a descoperi taina cea din veac ascunsă. şi voile în faŃa celuilalt tăindu-şi-le fiecare. cei care-Ńi cântăm tie: Bucură-te. cel care suferit-ai cu trupul pentru ca să încetezi a mai păcătui. arzând cu duhul şi în desăvârşită smerenie şi dragoste de Dumnezeu înaintând.dumnezeiască dragoste bătând puternici. rugămu-ne. Ńie astfel îŃi strigăm: Bucură-te. ai dragostei adevărate pentru Dumnezeu moştenitori amândoi v-aŃi făcut. singur lăsându-te iarăşi. căci aflat-ai cea ce cu frângere de inimă ai căutat. călăuzindu-Ńi ucenicii pe calea ce tu o ai bătătorit. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al-6-lea Până la Sfântul Munte al Athosului cercetând în singuratică vieŃuire de lipsuri şi chinuri. Sfinte Paisie. care învăŃându-te felurite vieŃuiri călugăreşti. cel ce cu smerită cugetare pe toŃi i-ai povăŃuit. însă nicăieri tânjita legătură dintre un fiu şi al său duhovnicesc părinte nu era de aflat. Bucură-te. de StareŃul Vasile. Bucură-te. înnoitorul vieŃii de obşte. Bucură-te. De mână îndreaptă-ne. Bucură-te. pe aripi de post şi rugăciune spre Soarele dreptăŃii te-ai înălŃat. mirarea îngerilor şi diavolească rană. ale cărui comori şi inimă au fost cu Dumnezeu în ceruri. ai fost cercetat de mulŃi care doreau să fie ucenicii tăi şi împotriva voinŃei tale îngăduitu-i-ai pe toŃi aceşti copii ai tăi care nădăjduiau spre ale tale iubitoare îndrumări (povăŃuiri). cel care cu bogate haine de nuntă fiind înveşmântat. şi pe noi. Bucură-te. ostenindu-te. Ńi-a fost trimis de Dumnezeu un împreună-nevoitor. tot binele cel pământesc ai lepădat. Bucură-te. al tradiŃiei Apostolilor moştenitor. suflet curat. Ajuns-ai astfel cuvios al celor cuvioşi. Bucură-te. aşa încât împreună să ne socoteşti chiar şi pe noi. nicicând n-ai încetat a striga: Aliluia! Icosul al-6-lea Departe lepădând înşelăciunea diavolească şi asupra tuturor ispitelor făcându-te biruitor. Sfinte Paisie. Năvălirile patimilor. n-ai avut nevoie de zdrenŃele murdare ale Mariei în deşert. ca un adevărat ucenic al lui Hristos întreaga făŃărnicie ai urât şi răstignindu-te lumii. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! 291 . Bucură-te. cei orbiŃi de patimi şi ologiŃi de trândăvie. căci în a ta sărăcie aveai lumea întreagă. cel ce te-ai silit a lua prin străduinŃă ÎmpărăŃia cerurilor. sete. acolo te-ai sălăşluit. strigând: Aliluia! Icosul al-7-lea Având deplină pace în nevoinŃă. spre a păşi pe urmele Stăpânului.

cel în care toată nevoinŃa creştinească s-a cuprins. Bucură-te. Cum oare în viaŃa cea fără de sfârşit parte cu tine să avem noi. Cum inima ta odihnă a aflat în aceste duhovniceşti învăŃături de neîncetată rugăciune lăuntrică. reziditor al vieŃii chinoviale ca pe vremea Sfântului Pahomie cel Mare. fost-ai ales de către Dumnezeu al fiilor păstor. care cu jale îŃi strigăm şi zicem: Bucură-te. având rugăciunea ca sabie şi scrierile SfinŃilor PărinŃi ca ochi ai sufletului prin care Ńi s-a dăruit vedere dincolo de această lume. mângâietor al călugărilor necăjiŃi din vremurile de pe urmă. Sfinte Paisie. cei ce lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! Icosul al-9-lea Urmând chinurile lui Hristos şi pe urmele cuvioşilor celor din vechime păşind. Bucură-te. inimile ni se fac neputincioase.Condacul al-8-lea Dobândind o turmă de ucenici care lumea cea deşartă a o părăsi şi cugetele spre lucrurile cele dumnezeieşti a le îndrepta au dorit. mult-pătimitorule. cu pană de copist ai întocmit scrierea cea duhovnicească ce se cheamă Filocalia. dorit-ai din inimă să pregăteşti spre tipărire manuscrise călugăreşti. încât mănăstirea ta s-a umplut până peste margini. care cu pocăinŃă îŃi cântăm: Bucură-te. 292 . tăcere şi nevăzut război. de dragul viitorilor căutători de Dumnezeu şi al nostru. Bucură-te. cei ce poruncile tale am dispreŃuit? Ai milă de noi. dulcile ziceri ale PărinŃilor celor din vechime le-ai adunat. cel care te-ai jertfit pentru copiii tăi. culegător al “florilor de câmp” de filocalică înŃelepciune. Căutat-ai o dată un părinte duhovnicesc. cel care cărŃile duhovniceşti ca pe holdele de grâu le-ai secerat. cei ce lui Dumnezeu Îi strigăm: Aliluia! Icosul al-8-lea Întărind viaŃa cea de obşte. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. văzătorule de Dumnezeu. iubitor părinte al celor alungaŃi şi singuri. Bucură-te. Bucură-te. căci în cinul călugăresc atât de mulŃi ai adus. Bucură-te. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 10-lea În anii de osteneli. noapte şi zi. Bucură-te. căci precum o albină strângând nectar. pururea învăŃându-Ńi fiii în rugăciunea inimii şi în smerenie. Bucură-te. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al-9-lea Cetele îngereşti în ceruri neîncetat te măresc. Bucură-te. ai fost căpetenie biruitoare în războiul cel duhovnicesc. Aşa povăŃuieşte-ne pe calea mântuirii şi pe noi. Bucură-te. Bucură-te. cel care cuvintele SfinŃilor PărinŃi pe zapisul inimii le-ai înscris. Pururea căutând un sălaş în care să te adânceşti în lumea marilor SfinŃi Cuvioşi locuitori în pustie. Ai pornit astfel spre pământul Moldovei ca să durezi o cetate monahicească. Bucură-te. blând mustrător al sufletelor pe care le-ai îndemnat spre porŃile raiului. cel ce cu lacrimile tale ai adăpat pomul cel adormit al stăreŃiei. Bucură-te. şi noi preŃuim osteneala ta de iubire şi lui Dumnezeu Îi strigăm: Aliluia! Icosul al 10-lea Văzând măreŃia ostenelilor tale şi harul dat Ńie de către Dumnezeu. cei năruiŃi. din copierea vechilor scrieri ale PărinŃilor ai făcut Ńinta de căpătâi a mănăstirii. răsăritul cel nou al vieŃii călugăreşti. cel care ai urmat paşii Sfântului Antonie cel Mare. cel ce în nord Tebaida Egiptului ai reînviat-o. cel ce mintea PărinŃilor ai dobândit. Bucură-te. acum însă tu eşti duhovnicescul părinte care la ceruri ne înalŃi pe noi. Pentru aceasta îŃi strigăm: Bucură-te. Sfinte Paisie. cel ce pana de copist în cerneala smereniei ai înmuiat-o.

că văzându-Ńi pletele albite de patristică înŃelepciune. Bucură-te. Sfânt Părinte al nostru şi învăŃător. Bucură-te. Bucură-te. cel care cu Dumnezeu te-ai contopit. căci pe acest pământ fiind. căci mulŃi au fost chemaŃi. aceste laude îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. ucenicii tăi cei fărâmaŃi. cel ce din pruncie ai iubit curăŃia şi tăcerea. Sfinte Paisie. Sfinte Paisie. Bucură-te. o. aceste cântări zicându-Ńi: Bucură-te. căci nu eşti din această lume. Ai plecat de la noi. Ńie îŃi dăruiesc. sămânŃă înfloritoare de străveche înŃelepciune. pururea pe buze psalmi având şi a inimii bătaie dumnezeiască slujbă. căci a cui inimă poate să nu-Ńi cânte lin. Bucură-te. lăsând lanŃ viu de ucenici. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 13-lea O. Bucură-te. ostenelile nevoinŃei tale nu le-ai împuŃinat. cu lacrimi. văzător care mai dinainte zărit-ai când vei pleca spre cealaltă lume. Bucură-te. nu încetăm a cânta: Bucură-te. lui Dumnezeu Îi strigăm: Aliluia! Icosul al 12-lea În patria ta cerească te-ai unit acum de-a pururi cu ai tăi iubiŃi învătători. rugămu-te de scaunul lui Hristos să te apropii pentru a sufletelor noastre mântuire. mintea şi inima Ńi-erau în ceruri. orfani rămaşi acum. PărinŃii din vechime. Sfinte Paisie. Bucură-te. mult lăudate şi prea fericite Părinte Paisie. Bucură-te. Bucură-te. auzind de a ta sfântă viaŃă. pentru a secera cu bucurie. Bucură-te. cel ce trimis-ai ucenici să semene mintea PărinŃilor. n-a încetat a cânta: Aliluia! Icosul al 11-lea Cunoscând mai dinainte ziua grabnicei tale plecări către cealaltă lume. a îngerilor şi a sfinŃilor uimire. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 12-lea Deşi de cuvintele tale cele dulci şi de a ta faŃă luminoasă am fost lipsiŃi a le privi. ci sporitu-le-ai din dragoste pentru Dumnezeu. Bucură-te. învăŃându-ne dragostea de cele bune şi slobozindu-ne de chinurile cele viitoare pe toŃi cei ce lui Dumnezeu Îi cântăm: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Ca înger în trup ai crescut din fragedă pruncie. Pentru tinereasca ta neîntinare mărire aducându-I lui Dumnezeu. cel ce în această lume decăzută spre părinteasca îmbrăŃişare a 293 . căci urmele tale ce duc către ÎmpărăŃia cerurilor vom urma. Noi. că singură mângâiere în necazuri avem a ta cerească mijlocire şi moştenirea ta cea fără de sfârşit ce vine spre a noastră caldă îmbrăŃişare. deşi nevrednic. unit fiind cu Dumnezeu. tu însă ai fost ales. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Condacul al 11-lea Duioase cântări eu. cel ce ai semănat cu lacrimi. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! Şi Condacul întâi Între SfinŃii PărinŃi ai fost biruitor. Bucură-te. Sfinte Paisie. Bucură-te. căci şi sufletul când s-a despărŃit de trup după o întreagă viaŃă de paşnică amărăciune.Bucură-te. ajută-ne pe noi. Cum în lumea cea mai presus de ceruri a îngerilor şi a sfinŃilor te afli. cel ce ai reaprins lumina stăreŃiei. căci pentru singurul lucru care trebuie ai vieŃuit şi ai murit. că Dumnezeu a descoperit frumuseŃea rugăciunii tale. al mănăstirilor înnoitor şi insuflarea călugărilor. Ńie ne închinăm. primeşte această smerită rugăciune a noastră. ai tăi fii duhovniceşti. Îndură-te de noi. fiind ferit prin smerenie urcată pe învăŃăturile SfinŃilor PărinŃi către înălŃimile rugăciunii. Osteneală de dragoste neclintiŃi Ńinând. Bucură-te. care nu ştim cum să ne ostenim şi cum să ne rugăm.

cuvioşilor celor din vechime ne călăuzeşti. ci vă veseliŃi. dumnezeiască punte către SfinŃii PărinŃi! 294 . O. căci avem un neclătit îndrumător: Bucură-te. ca o punte peste adâncul necredinŃei. fraŃilor. nu plângeŃi. Sfinte Paisie.

iubirea cea nemărginită. mângâie pe ei la sânul Tău. a slavei. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Cela ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veşnic. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 2-lea Cuviosul Macarie fiind luminat de strălucirea Celui Preaînalt. Auzi-ne. iartă. pe Fiul Tău. Doamne. cei ce le facem pomenirea şi strigăm: Tatăl nostru. fă ca să uite ei toate scârbele şi întristările pământeşti. Tatăl nostru. pentru cei ce se chinuiesc în iad. Milostive. asteptăm ÎmpărăŃia cea nestricăcioasă. a auzit glas de la un popă idolesc: "Când vă rugaŃi voi. Tatăl nostru. au bucurie şi păgânii". răsarindu-ne viaŃa veşnica prin Crucea şi Învierea Lui. Este minunată puterea rugăciunilor creştineşti. împreuna cu cei credincioşi când cântăm pentru toată lumea: Aliluia! Icosul al 2-lea 295 . pe noi. graieşte lor: "Păcatele vi s-au iertat!" Tatăl nostru. deschide-le cămările îngerile şi sfinŃilor. Doamne păcatele celor din veac adormiŃi. ai trimis în lume. Tatăl nostru. primeşte-i în limanul cel fericit şi liniştit. Tatăl nostru. pe părinŃii şi fraŃii noştri cei adormiŃi învredniceşte-i veşnicelor Tale bunătăŃi. Tatăl nostru.ACATIST PENTRU CEI ADORMIłI După obişnuitul început. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Icosul 1 Pe Adam cel căzut şi pe tot neamul izbăvindu-l de pierzarea cea veşnica. veseleşte sufletele celor chinuiŃi în valurile vieŃii. iubirea cea nemărginită. precum îşi mângâie mama copiii. primeşte-i în locaşul luminii şi bucuriei şi le deschide braŃele părinteşti. Cele de dedesubt prin aceasta se luminează. cerem împărtăşirea la Domnul celor adormiŃi şi ne rugam: Tatăl nostru. spre mila Ta nădajduim. Tatăl nostru. hotărând tuturor vremea şi felul sfârşitului. creştinii.

neamului omenesc moartea. dăruieşte robilor Tăi mai înainte preaslăviŃi părinŃi şi fraŃi ai noştri haina alba a biruinŃei. răsplăteşte cu milă pe toŃi cei obijduiŃi de noi. care spune: "Inima care iubeşte pe oameni şi dobitoace. Tu singur ai puterea a ierta tuturor. Cel mare dintre suferinzii cei nevinovaŃi. Tatăl nostru. auzind de oftarea Ta pe cruce pentru vrăjmaşii Tăi: "Părinte. pornirile trupeşti se liniştesc. Tatăl nostru. Pentru aceea ei veşnic cer îndurarea Ta 296 . Tatăl nostru. îndrăznim şi noi a ne ruga Tatălui pentru veşnica odihnă a vrăjmaşilor Tăi şi ai noştri. primeşte în locaşurile Tale pe cei ce au murit năprasnic de scârbe sau de bucurie. celor adormiŃi uşurează-le întristarea cu nădejdea întâlnirii în Sionul cel ceresc. de ger sau din cădere de la înălŃime. deci şi noi cu îndraznire cerem de la Dumnezeu ajutor celor din veac adormiŃi. Tatăl nostru. tuturor cărora le-ai dat cununa cu spini. Doamne. Tu le vei răsplăti cu razele iubirii Tale nesfârşite dincolo de mormânt. iubirea cea nemărginită. Tatăl nostru. Mila Ta cea nesfârşită. mintea cea semeaŃă se smereşte. răsplăteşte celor ce au murit sub sacinile grele ale ostenelilor. ca să binecuvânteze vremea lor de suferinŃă ca timp al răscumpărării lor. pe cei ce s-au sfârşit în suferinŃe grele prin ucideri. mărturisesc cum că este Dumnezeu. îngropaŃi de vii. se roagă întotdeauna cu lacrimi şi pentru ca toată zidirea să se curăŃească". Tu. tuturor cărora le-ai luat viaŃa din fragedă tinereŃe. mistuiŃi de grindină. să se stingă păcatele lor de razele calde ale atotiertării Tale. ca cel de pe urma mijloc de înŃelegere şi de pocăinŃă. cei ce nu te-au cunoscut pe pământ. dăruieşte bucuria Ta cea nesfârşită şi veşnică. cântând: Aliluia! Icosul al 4-lea Dăruişte. să te cunoasca măcar în cer. celor ce şi-au făcut bunăstarea lor pe lacrimile aproapelui. Tatăl nostru. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 4-lea Mântuieşte. Tatăl nostru. Tatăl nostru. uşurează întristarea părinŃilor pentru pierderea fiilor. pentru rugăciunile celor ce au pătimit fără vină.Ne aducem aminte de cuvântul lui Isaac Sirul. Doamne. Răscumpărătorul tuturor. Tatăl nostru. Tatăl nostru. iubirea cea nemărginită. odihneşte-i pe cei singuratici. orfani şi străini pentru care nu are cine să se roage. deci pentru întristarea sfârşitului lor. Tatăl nostru. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 3-lea VinovaŃi suntem de necazurile lumii şi de suferinŃele făpturilor necuvântătoare şi de suferinŃele nevinovaŃilor copii. Tatăl nostru. iubirea cea nemărginită. Tatăl nostru. trimite-le pacea şi odihna SfinŃilor. Tatăl nostru. miluieşte pe toŃi cei ce au fost îngropaŃi fără rugăciuni. rupe zapisul păcatelor părinŃilor şi fraŃilor noştri răposaŃi. dreptatea cea veşnică se dscoperă. învredniceşte-i veseliei la Cina Fiului Tău. iartă celor ce au vărsat sânge nevinovat. la groaznica judecată se descoperă deşertăciunile pământeşti. să fie primită drept taină împăcării. Tatăl nostru. strigând unele ca acestea: Tatăl nostru. fă ca această rugăciune pentru ei. Tatăl nostru. iartă pe cei păcătoşi. nu judeca pe cei ce ne-au obijduit pe noi cu clevetire şi cu nedreptate. iar noi strigăm aşa: Tatăl nostru. tuturor celor ce nu au cunoscut fericirea pământească. fiindcă în căderea omului s-a distrus fericirea şi frumuseŃea făpturii. deci şi păcătoşii cei îndărătnici în credinŃă când sunt pe patul de moarte. primeşte în cămările Raiului pe adormiŃii prunci şi pe fecioare. deci iartă şi întoarce lumii fericirea cea de demult ca şi cei morŃi şi cei vii să afle pacea strigând: Aliluia! Icosul al 3-lea Lumină lină. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 5-lea Ai dăruit. Tatăl nostru. Doamne. Tatăl nostru. iartă-le păcatul!" deci în numele iertării tuturor alor Tale. Tatăl nostru. tuturor celor ce mor. Tatăl nostru.

de aceea aşa ne rugăm: Tatăl nostru. izvor de viaŃă pentru aceia cărora le facem pomenirea. Tatăl nostru. cei mutaŃi din lume. celor vii. ca să se pogoare pese ei rouă cu racoreală cântând cântare lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-6-lea Unde era să răsară lumina Ta. la orice ceas.strigând: Aliluia! Icosul al 5-lea Părinte a toată îndurarea. chinuit de conştiinŃă şi de scrâşnirea dinŃilor. mântuieşte pe cei ce s-au pierdut în păcate grele şi întunecate. răscumpără păcatele fiilor. însă de Tine nu sau depărtat. fiii Tăi se chinuiesc. iartă-i pe cei ce s-au sfârşit fără pocăinŃă. Tu îndulceşti pământul cu roade. Tatăl nostru. primeşte milosteniile şi rugăciunile noastre ca împlinire la faptele lor bune. Tu luminezi ziua cu soarele. Tatăl nostru. Biruitorul iadului. Tatăl nostru. Deci. iubirea cea nemărginită. dacă nu peste cei ce şedeau în întuneric şi în umbra morŃii?! De aceea Te şi pomenesc sufletele cele din iad. Tatăl nostru. Tatăl nostru. să dai mână de ajutor acelor morŃi. curăŃeşte-i pe cei pentru care credincioşii strigă către Tine ziua şi noaptea. grele le sunt păcatele lor. fie mijlocitoare Biserica pentru cei morŃi să le faca scară către cer. Tatăl nostru. deci miluieşte-i. iartă pe părinŃii lor. Tatăl nostru. să fie sângele Fiului Tău. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al-7-lea Voind. Păcatele lumii se curăŃesc cu sângele cel curăŃitor al Mielului lui Dumnezeu. Tatăl nostru. Tatăl nostru. ne întristăm pentru hulitorii de sfinŃenie şi pentru fărădelegile lor. ne rugăm Tatalui: Tatăl nostru. deci. îndură-Te de ei pentru solirea Preasfintei Fecioare şi a tuturor sfinŃilor. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al-6-lea Este grozav întunericul depărtat de Dumnezeu. voia Ta cea de mântuire. precum pe prieteni aşa şi pe vrăjmaşii Tăi. îndurarea Ta este nesfârşită miluind chiar şi pe păcătoşii cei cu totul lepădaŃi. noi credem că şi dincolo de mormânt. Doamne. Tatăl nostru. 297 . cu puterea rugăciunilor de la altarul Domnului: Tatăl nostru. Tatăl nostru. Sufletele celor adormiŃi se ridică din moarte la viaŃă şi de pe pământ la cer. iubirea Ta să le fie nu foc. Tu ai trimis pe Fiul Tău ca să mântuiască pe cei păcătoşi. Tatăl nostru. izbăveşte de osândirea în iad pe părinŃii şi pe fraŃii noştri. eu tremur gândind că aceea va fi şi soarta mea. eu pentru mine însumi mă rog şi pentru cei ce sufăr în iad. Tu veseleşti lumea cu frumuseŃea. Tatăl nostru. iubirea cea nemărginită. Tatăl nostru. Tatăl nostru. ci răcoreală în rai. ca pomenind cu dragoste pe cei adormiŃi să facă în amintirea lor fapte bune şi nevoindu-se cu credinŃă să strige cu dragoste: Aliluia! Icosul al-7-lea Biserica lui Hristos înalŃă rugăciuni pentru cei adormiŃi în toată lumea în fiecare zi. în numele Fiului şi al Duhului Sfânt. în veşnicie. miluieşte pe cei ce au prigonit adevărul din neştiinŃă. Hristoase Dumnezeule. fă ca să se stingă flacăra necredinŃei în marea BunătăŃii Tale. fă să fie şi asupra lor. pentru lacrimile maicilor. Tatăl nostru. Tatăl nostru. ci îndurarea Ta este mare. de focul cel nestins şi de viermele cel neadormit. le-ai îngăduit ca în vis să se arate şi prin vedenii. fie-Ńi mila de cei răniŃi cu necredinŃa cea pierzătoare. Tatăl nostru. pogoară-Te dar din nou între cele mai de jos ale pământului şi scoate întru bucurie pe cei ce s-au despărŃit de Tine cu păcatele. în tot pământul. cercetează necazul cel amar al sufletelor care s-au departat de la Tine. pentru nerăutatea pruncilor.

în ceasul JudecăŃii. sunt martorii stricăciunii pământeşti. Tu singur eşti Acela ce fără îndoială ne-ai iubit pe noi. slăbirea puterii sunt vestitoare de lumea cea viitoare. plini de bucurie şi de fericire. Voi. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 10-lea La mormintele rudeniilor noastre ne curg lacrimi ca picăturile de ploaie şi cu nădejde ne rugăm: "Adevereşte-ne. fă ca noi să fim una cu tine. batrâneŃea cea grea se apropie. nici suspine. Cela ce ştii numele tuturor. Tatăl nostru. iubirea cea nemărginită. ne vestesc că totul trece pe alături şi se apropie fericirea cea veşnică unde nu sunt nici lacrimi. Icosul al-9-lea După cum toamna copacii se despoaie de frunze. ÎmpăcaŃi-vă cu Dumnezeu. Tatăl nostru. descoperă în taina sufletului nostru ca să cântăm": Aliluia! Icosul al 10-lea Îmi îndrept privirea în depărtare pe calea vieŃii trecute şi văd o mulŃime din cei care au răposat din prima zi şi până acum. Tatăl nostru. încununează cu slavă pe cei ce au suferit munci pentru tine şi pentru aproapele. binefăcători ai mei. Tatăl nostru. să se şteargă pentru totdeauna vremea despărŃirii. Tatăl nostru. iubirea cea nemărginită. Pretutindeni se găseşte praful fraŃilor şi al părinŃilor noştri. şi cu îndatorită dragoste strig unele ca acestea: Tatăl nostru. Doamne. strigă Pavel Apostolul. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al-9-lea BinecuvântaŃi. dar sufletele lor. cum că i-ai iertat pe toŃi. şi cu lacrimile celor vii. Tatăl nostru. întoarce celor răposaŃi curăŃia pruncilor şi bunătatea de suflet al celor tineri. lumina bucuriilor se stinge. sunt în Mâna Ta.Tatăl nostru. Tatăl nostru. Doamne: Tatăl nostru. fiecare ceas. iubirea cea nemărginită. fiecare clipă ne apropie tot mai mult de mormânt. Tatăl nostru. privirea şi îngrijirea din lumea cea de dincolo de mormânt ne cheamă la rugăciune. floarea tinereŃii se vestejeşte. spune-le cum că îi primeşti în locaşurile bucuriei. luminează cu soare frumos şi încălzeşte locaşurile celor morŃi. împlineşte neajunsurile celor morŃi. învredniceşte-i pe ei şi pe noi de mila cea aducătoare de bucurie. daruieşte adevărul Tău celor curăŃiŃi prin necazul lumii acesteia pământeşti. primeşte pe păstorii cei cucernici împreună cu fiii lor cei duhovniceşti. cu fiecare lună. Tatăl nostru. Tatăl nostru. cei ce eraŃi cândva tineri. învredniceşte-i măririi Tale. iar nu pierdeŃi timpul care repede trece. cu fiecare an. Tatăl nostru. Tatăl nostru. ca să cânte ei iubirii Tale de oameni. mântuieşte pe cei ce mi-au binevestit mie cuvântul Tău. ci numai cântare de biruinŃă: Aliluia!. Iartă pe toŃi cei ce au murit de la început şi pâna acum. ziua cea mare şi înfricoşată a JudecăŃii cea de pe urmă. să întâmpine robii Tăi pe Mirele Hristos cu făclii aprinse. cei de aproape se depărtează. Tatăl nostru. se vor descoperi cele ascunse ale oamenilor şi se va deschide Cartea CunoştinŃei. Tatăl nostru. Aliluia! Icosul al-8-lea Vine ziua vaiului ca un foc arzător. prietenii mor. fă ca să fie viaŃa lor cea veşnică luminată sărbătoare a Paştilor. primeşte-i pe cei ce s-au mântuit în cinul călugăresc şi cel mirenesc. miluieşte pe toŃi cei ce mi-au dorit şi mi-au facut mie bine. unde sunteŃi acum? Mormintele voastre zac fără glas. mai înainte de acea zi: Doamne ajută-ne. 298 . învredniceşte-ne de bucuria întâlnirii cu ei în ceruri. noua albire a părului. pe părinŃi şi pe fraŃii noştri şi pe cei de aproape. zidiŃi după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Tatăl nostru. rudenii ale noastre în Adam. aşa şi viaŃa noastră merge spre cădere. Tatăl nostru. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al-8-lea Lumea întreagă se înfăŃişează ca un sfânt mormânt obştesc.

tot sufletul să fie luminat ca steaua dimineŃii şi luceafărul zorilor. Tatăl nostru. Tatăl nostru. fă să vadă şi slava îngerilor care sunt pară de foc. Tatăl nostru. Doamne. Tatăl nostru. prin moartea Lui sunteŃi înviaŃi. acoperiŃi-vă cu piele. iubirea cea nemărginită. Tatăl nostru. Tatăl nostru. cela ce eşti fără de început şi voieşti ca toŃi să se mântuiască. Tu ai zidit lumea spre biruinŃa bucuriei şi binelui. Dacă nu murim nu putem învia pentru veşnicie. nu te despărŃi de robii Tăi pâna la sfârşit. Tatăl nostru. Tatăl nostru. aşteptăm razele luminoase ale Învierii. tu eşti o mare zi de sâmbătă. Duhul cel de viaŃă dătător. tu ne împreunezi nedespărŃit cu Dumnezeu: tu eşti o mare odihnă. fiindcă atunci se vor scula trupurile duhovniceşti preamărite. cu solirile lor. Câtă vreme petrecem în trup suntem despărŃiŃi de Hristos. iubirea cea nemărginită. prin preschimbarea întregii făpturi. oase uscate auzind cuvântul Domnului: "ÎmbracaŃi-vă cu vine. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 12-lea Carnea şi sângele nu vor moşteni ÎmpărăŃia lui Dumnezeu. Tatăl nostru. aşteptăm scularea din morminte a celor apropiaŃi ai noştri şi îmbrăcarea celor morŃi cu slava vie. lumină pururea aprinsă. ai trimis în lume. Tatăl nostru. Tu m-ai îndulcit cu frumuseŃea răsăritului şi a apusului de soare. a venit peste voi lumina Învierii". fă ca să intre cei adormiŃi întru bucuria Ta. vom striga Ziditorului unele ca acestea: Tatăl nostru. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 11-lea Unde-Ńi este moarte boldul? Unde-Ńi este întunecarea şi frica cea mai dinainte. fă ca să le fie lor Hristos Domnul. nestricăcioase. căci se cade ca stricăcios trupul acesta. cercetează-ne pe noi ca împreună cu ei să cântăm łie. sculaŃi-vă din cărunteŃea vremurilor trecute. Tatăl nostru. căci de acum înainte tu eşti dorita. descoperă-le acum în tot adâncul săvârşirilor Tale.Tatăl nostru. ca să fiu împreuna cu Hristos!". preamăreşte în faŃa îngerilor pe cei ce m-au învăŃat să Te iubesc. Tatăl nostru. îndulceşte cu tainica mană pe cei ce m-au ajutat în zile grele. Tatăl nostru. deci să vadă şi ei lumina veşnicei Tale Dumnezeiri. dăruieşte celor răposaŃi ca să împărăŃească peste făpturile în cinste. căci sunteŃi răscumpăraŃi cu Sângele Fiului lui Dumnezeu. Mântuitorului şi Dumnezeului nostru. Cel ce ai trimis la cei pierduŃi pe Fiul Tău şi Dumnezeul nostru şi ai turnat peste ei. luminate. Tatăl nostru. iartă şi mântuieşte pe rudeniile noastre şi pe toŃi cei din veac adormiŃi. să se îmbrace în nestricăciune şi muritorul acesta să se lumineze cu nemurirea. pe 299 . miluieşte. cântarea: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Pe Adam cel căzut şi pe tot neamul izbăvindu-l de pierzarea cea veşnica. drept aceea privind la moarte ca la o minunată aşteptare şi viaŃă strigăm: Aliluia! Icosul al 11-lea Învia-vor morŃii şi se vor scula din morminte şi se vor bucura cei de pe pământ. Tatăl nostru. da-ne şi nouă ca împreună cu ei să prăznuim Paştile nestricăciunii. ridică-ne pe noi din adâncul păcatului la sfinŃenie. ÎmpărăŃia Ta sfârşit nu are. Tu le-ai descoperit lumina soarelui şi luna cea liniştită. dăruieşte bucurie celor ce m-au povăŃuit cu presupunerea vieŃii lor sfinte. Tatăl nostru. Apostolul striga: "Doresc să mor. ca astfel în lumina zilei celei neînserate să cânte neîncetat: Aliluia! Icosul al 12-lea Aşteptăm bucuria întâlnirii cu Domnul. iubirea cea nemărginită. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Condacul al 13-lea O! Preaîndurate Părinte.

ascultă rugăciunea nevrednicilor robilor tăi şi soleşte întotdeauna pentru adormiŃii robii tăi. asteptăm ÎmpărăŃia cea nestricăcioasă. spre mila Ta nădajduim. Când picioarele mele slăbite vor face să înŃeleg că această corabie a vieŃii mele se apropie de Ńinta 300 . Dumnezeul îndurării. şi tu. să le ajuti cu îndrăznirea cea de Maică ce o ai către Domnul. răsarindu-ne viaŃa veşnica prin Crucea şi Învierea Lui. însă mijlocirea ta şi rugăciunea ne este şi mai trebuincioasă după moartea noastră. te rugăm. primeşte ale noastre rugăciuni ce le aducem Ńie. năzuim.Fiul Tău. Tu eşti deschiderea uşilor Raiului şi Ńie slavă îŃi înălŃăm şi Tatălui şi Dumnezeului nostru în vecii vecilor: Amin! Milostiv fii. cerem împărtăşirea la Domnul celor adormiŃi şi ne rugam: Tatăl nostru. Milostive. preacurată. hotărând tuturor vremea şi felul sfârşitului. Preasfântă Doamnă. Ńie îŃi încredinŃez ceasul cel din urmă al vieŃii mele şi ceea ce urmează după aceea. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE CĂTRE MAICA DOMNULUI O. Tu pururea mijloceşte pentru cei ce te cinstesc pe tine cu dreaptă credinŃă şi care aleargă sub acoperământul tău şi se roagă cu credinŃă pentru cei bolnavi. Tatăl nostru. pe părinŃii şi fraŃii noştri cei adormiŃi învredniceşte-i veşnicelor Tale bunătăŃi. cu mine păcătosul! RUGĂCIUNE PENTRU O MOARTE BUNĂ Doamne Iisuse Hristoase. a slavei. primeşte-i în locaşul luminii şi bucuriei şi le deschide braŃele părinteşti. Tu eşti cetatea tare şi mijlocitoare şi acoperământul tuturor celor ce aleargă la tine cu credinŃă şi nădejde. ca să nu fie ruşinaŃi în faŃa îngerilor şi a tuturor SfinŃilor. Tatăl nostru. căci mult poate rugăciunea Maicii spre bunăvoirea Stăpânului. năpăstuiŃi şi întristaŃi. ceea ce eşti plină de dar. Auzi-ne. iubirea cea nemărginită. deschide-le cămările îngerile şi sfinŃilor. Tatăl nostru. fă ca să uite ei toate scârbele şi întristările pământeşti. O. cu inimă înfrântă şi zdrobită. Roagă-te. Tatăl nostru. decât cu bucurie. veseleşte sufletele celor chinuiŃi în valurile vieŃii. precum îşi mângâie mama copiii. fiindcă Domnul primeşte de la tine tot cuvântul despre iertare. către tine. odihneşte sufletele adormiŃilor robilor Tăi! Şi Condacul întâi Cela ce cu iconomia Ta cea nepătrunsă ai pregătit pacea spre binele cel veşnic. Preasfântă Doamnă. în faŃa lumii cea de sus şi a celor de jos. ajută-le să se îndrepteze înaintea Celui ce şade pe tronul Slavei. Tatăl nostru. Ceea ce eşti binecuvântată. îngenunchez înaintea Ta. Doamne. Deci. După Dumnezeu la tine avem nădejde tare. din toată inima şi din tot sufletul nostru pentru sufletele adormiŃilor robilor tăi. căci nimeni din cei ce se roagă Ńie nu iese de la tine fără ajutor. iubirea cea nemărginită. Împărăteasă şi Stăpână. Tatăl nostru. Preasfântă Fecioară. Te rugăm Stăpână. mângâiere şi îndulcire. Născătoare de Dumnezeu. roagă pe Fiul tău şi Dumnezeul nostru să dăruiască celor adormiŃi iertare şi lăsarea păcatelor. primeşte-i în limanul cel fericit şi liniştit. pe noi. mângâie pe ei la sânul Tău. cei ce le facem pomenirea şi strigăm: Tatăl nostru. iartă. Născătoare de Dumnezeu. Preasfântă Doamnă. graieşte lor: "Păcatele vi s-au iertat!" Tatăl nostru. de Dumnezeu Născătoare. tu eşti podul care duci la cer pe cei de pe pământ. Doamne păcatele celor din veac adormiŃi.

ai milă de mine! Când inima mea obosită abia va mai bate. ca să asculte glasul Tău care va rosti judecata de care va depinde soarta mea. Doamne Iisuse Hristoase ai milă de mine! Când sufletul meu îşi va lua rămas bun de la lumea aceasta şi va lăsa trupul meu fără de viaŃă primeşte întoarcerea fiinŃei mele la Tine ca o jertfă ce Ńi se cuvine: Doamne. nu vor mai putea Ńine bine crucea Ta. vor privi stăruitor către Tine. Doamne Iisuse Hristoase. ai milă de mine! Când ochii mei slăbiŃi şi tulburaŃi de apropierea morŃii. ai milă de mine! Amin! 301 .călătoriei. nu-l îndepărta de la FaŃa Ta. Iisuse Hristoase ai milă de mine! Când. ai milă de mine! Când urechile mele nu vor mai auzi vorbele oamenilor. Doamne Iisuse Hristoase. luptându-se cu vrăjmaşii mântuirii mele. sufletul meu se va înfăŃişa înaintea Ta şi va vedea pentru prima dată strălucirea negrăită a Dumnezeirii tale. ai milă de mine! Când cei din jurul meu. şi în clipele acelea. Iisuse Hristoase. Doamne Iisuse Hristoase. Doamne Iisuse Hristoase. ai milă de mine! Când gândurile mele vor fi întunecate de frica morŃii. semn al nimicniciei mele. ai milă de mine! Când voi varsa lacrimile cele din urmă. Doamne Iisuse Hristoase. Doamne Iisuse Hristoase. şi fără voia mea o voi lăsa să cadă peste patul durerii mele. Fiul lui Dumnezeu. ai milă de mine! Când mâinile mele tremurânde şi amorŃite. simŃind sfârşitul vieŃii mele Te vor chema în ajutor pentru mine. în sfârşit. binevoieşte a mă primi în locaşurile Tale cele cereşti ca în veci să-Ńi cânt şi să Te slăvesc! Doamne. Doamne Iisuse Hristoase. când sufletul meu se va lupta cu duhul întunericului care vrea să-mi acopere ochii inimii pentru a pierde îndurarea Ta şi astfel să mă arunce în chinurile deznădejdii. primeşte-le ca o jertfă de pocăinŃă.

IMN ACATIST LA RUGUL APRINS AL NĂSCĂTOAREI DE DUMNEZEU

Facere a lui Daniil ieroschimonahul (Sandu Tudor) După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 Cine este Aceasta, ca zorile de albă şi curată? E Împărăteasa rugăciunii, e rugăciunea întrupată. Stăpână Porfirogenetă şi Doamnă a dimineŃii, Logodnica Mângâietorului, Preschimbător al vieŃii, spre Tine noi alergăm, arşi, mistuiŃi de dor! Ia-ne şi pre noi părtaşi ai sfântului munte Tabor. Şi fă-Te şi nouă umbră şi rouă, Tu, adumbrirea de har, să-şi afle firea noastră înnoirea dintru plămadă de har. Ca să-Ńi strigăm cu toată făptura într-o deplină închinăciune: Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Icosul 1 Cincizeci veacuri, să-mplinească prin Avraam şi prin David, spiŃa Ta proorocească cerurile a obosit 302

cu lacrimi şi plecăciune; hărăzind neprihănit carnea Ta din rugăciune, vajnic Rug nemistuit. Focul Sfânt în Tine cântă ca-ntr-o floare de slăvire. Firea prin Tine cuvântă dorul ei de izbăvire. Şi eşti Doamnă Ipostasul laudelor suprafireşti; încât noi prinşi de extazul dragostei dumnezeieşti aşa să ne sune glasul: Bucură-Te, rod învăluit cu sinaitic soroc; Bucură-Te, Tu ce-ai zămislit Zălogul de foc; Bucură-Te, vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt; Bucură-Te, muzical organ al Duhului Sfânt; Bucură-Te, meşteşugul ceresc de mânecată mântuire; Bucură-Te, filosofia cea vie de dreaptă îndumnezeire; Bucură-Te, rug al răpirii cum altul nu se mai poate; Bucură-Te, unitate şi salbă a simboalelor toate; Bucură-Te, strună şi sunet, arcus şi alăută; Bucură-Te, trup şi întrupare de veselie neîncăpută; Bucură-Te, încântare ce ai învins a Lumii deşertăciune; Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Condacul al 2-lea Precistă prea-mângâioasă, Doamnă Pruncă Cuvioasă! Cu străină cuviinŃă a cuvântului Tău cald şi chemarea cu priinŃă dintru a minŃii rugăciune, cea dintâi Tu ai intrat la pristolul de minune, sfânta-sfintelor din om, locul nostru de smarald. Cu îndrăznită înŃelepciune, Tu ai spart cercul robirii, cerc de moarte, cerc de somn biruind blestemul firii, greul vieŃii noastre domn, prin puterea curăŃiei, pentru care pururea Celuia ce ni Te-a dat să-I rostim înflăcărat: Aleluia! Icosul al 2-lea Fecioară a neînseratului veac, Sfântă Maică a Luminii! Ascultă-ne şi pre noi cei din păcat, netrebnicii fii ai tinii! Preablândă, bună, preasfântă Fecioară polata Domnului Iisus! dezleagă-ne blestemul ce ne-nzăvoară deschide-ne "calea de sus". Ca prin aprinsă descoperire, arcana doritului Mire Şi noi să putem aşijderi cânta aşa cum Moise, dezlegat de sanda, 303

cu faŃa în văpaia de rug, fierbinte de har Ńie îŃi striga unele ca acestea-n amurg: Bucură-Te, tulpină de lumină a Rugului nemistuit; Bucură-Te, pridvorule de smirnă prin care Dumnezeu S-a ivit; Bucură-Te, inel al unui foc ce-i mai presus de cer; Bucură-Te, dezlegare care topeşti tot lăuntricul ger; Bucură-Te, toiag cu floare întru a inimii călătorie; Bucură-Te, fir de răcoare izvorât în lăuntrica pustie; Bucură-Te, parafă de jar până în suflet pătrunsă; Bucură-Te, zăpadă a minŃii de nici o patimă ajunsă; Bucură-Te, măsura a opta a împărăŃiei din noi; Bucură-Te, învătătură scoasă din bucuria de apoi; Bucură-Te, mirare sărutată cu duhovnicească minune; Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Condacul al 3-lea Peste veacuri, Fecioară, eu Te aud, prin gura lui Isaia proorocul de jar. Şi-n cerul Scripturii vorba Ta sună cu toate înălŃimile de dar: "Că, iată, prunc ni se va naste şi un fiu nouă s-a dat. Pe umăr cu semnul stăpânitor iar Numele Lui: Minunat, Îngerul Marelui Sfat, Dumnezeul cel biruitor, Domnul păcii depline şi Părinte al veacului viitor". Acesta e Numele Lui, Numele celor cinci cuvinte, Sfânt numele Domnului pe care Iisus îl va purta. Suflete al meu, ia aminte, cu toŃii să putem striga: Aleluia! Icosul al 3-lea Dintr-o Maică de-a pururi Fecioară aşa S-a zămislit, S-a întrupat, Cel ce a păzit nevătămat trupul Rugului de pară. Cuvânt de rostit S-a făcut Numele Domnului de slavă Dumnezeul cel nevăzut ce-n inima focului s-a ghicit, FaŃa FrumuseŃii cereşti Chipul cel nemărginit pre Sine S-a încăput cu măsură S-a măsurat şi aievea Cel nenumit aci, printre noi, S-a arătat în biruitor smerit călare pe o asină. 304

CercaŃi dar, şi voi, calea Numelui de Lumină Călătoria cea preaînaltă. Şi de la moarte la viaŃă veŃi trece cu firea îndumnezeită, ca toŃi să cântăm laolată limpede şi fără ispită: Bucură-Te, temeiul prin care şi în noi Dumnezeu Se încape; Bucură-Te, putere prin care plutim cu Iisus peste ape; Bucură-Te, milostivire, prin care Hristosul ni S-a dăruit; Bucură-Te, umblare prin care Aminul în noi a venit; Bucură-Te, răgazul în care Logosul în noi Se ascultă; Bucură-Te, pătrundere şi împăcare cu firea noastră tăcută; Bucură-Te, blândeŃe prin care ajungem Emanuelului frate; Bucură-Te, Călătorie prin care Duhul în sânge ne bate; Bucură-Te, însingurare în care Cerul din inimă izbucneşte; Bucură-Te, limpezime în care îngerul în trup ni se urzeşte; Bucură-Te, curăŃie prin care Numele de slavă e în lume; Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Condacul al 4-lea Cum să aflăm odihnă de la gânduri? Maică Fecioară, Preasfântă Fecioară! Cum să ne rupem de-ale patimilor rânduri, necovârşitele ispite ce ne-nfăşoară? Fă-Te, Tu, nouă "zicerea" râvnită, "măiestria cea bună a-nduhovnicirii". Cu ea să ne biruim firea robită, până în scrumul despătimirii. Şi furaŃi întru Tine, "Apatie luminoasă", să putem şi noi ridica dintr-o laudă întreagă şi nemincinoasă un psaltiric şi adevărat: Aleluia! Icosul al 4-lea Aprinsă floare a necovârşitei Văpăi, De Dumnezeu Născătoare. Tu chip al păcii văzut în foc într-un ocol de răcoare, apleacă-te acum, Preabună, peste noi. Şi sub blânda Ta îndurare, darnic ne dă să putem afla, darul cel rar al Sfântului Fior, răsuflul cel larg al odihnitului zbor, din pieptul PorumbiŃei de argint, pe care şi Împăratul prooroc o vedea pe culmile Vasanului plutind. Şi ne trece în făptură, fiecăruia în parte acest aprins tain de bunătate rupt chiar de la suflarea Ta. Şi ne pune pe buzele noastre întinate măsura pâlpâirii celei curate ca să-Ńi putem învăpăiaŃi cânta: 305

Bucură-Te, salt isihast cu zbor de binecuvântare; Bucură-Te, răsuflul cel cast de paşnică înfiorare; Bucură-Te, lancie de cuvânt în cugetatul văzduh; Bucură-Te, întoarcere cu avânt a porumbiŃei de duh; Bucură-Te, zare arcuită cu heruvimice aripe; Bucură-Te, vecie oprită în încăperea unei clipe; Bucură-Te, vâslă uriaşă întru suişul cel ales; Bucură-Te, sorbire a cerului, cu subŃiatec înteles; Bucură-Te, fântână acoperită cu unduiri de Apă Vie; Bucură-Te, căldură iscusită crescută din Filocalie; Bucură-Te, măiestrită aflare a tâlcului de-nchinăciune; Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Condacul al 5-lea "Foc am venit să cobor pre pământ", zice Hristos cu arzător cuvânt. Şi Preacurată, furtuna dragostei Lui să ne aprindă cu tot răscolul pârjolului şi să ne umple de lumină nemăsurat ca pre Tine, fecioară, care L-ai purtat. Dragostea Lui să ne fie de nelipsit cu Numele de slavă de suflet lipit, Şi cu fiece fir smerit de răsuflare să se aprindă în noi a Numelui chemare, Să ne ardem de pară în Dumnezeu din toată dragostea Numelui Său. Şi-nvăpăiaŃi de sărbătoare în Domnul aşa ca flăcările dragostei să strigăm: Aleluia! Icosul al 5-lea De la Tine înŃelegem Fecioară, stăruinŃa cea neînŃeleasă, şi puterea pomenirilor line, din ruga smerită şi ştearsă. Da, firea apei e moale; a pietrei - nespus de vârtoasă. Dar ulciorul de deasupra de piatră cu prelingerea lui din atârnare, prin picul boabei de apă, găureşte piatra cea tare. Fecioară, stăruieşte, aşadar, şi peste a noastră împietrire. Şi biruieşte-ne cu picurul de har, ca să-Ńi cântăm în imn de slăvire: Bucură-Te, îndrăzneala gingăşiei din "zicerea" Sfântului Nume; Bucură-Te, ulcior al picăturii cu stăruinŃă anume; Bucură-Te, statornicie luminoasă din piatra albă a Domnului; Bucură-Te, fagure preadulce a lui Iisus Fiul Omului; Bucură-Te, cuib de gând, cel al Hristosului meu; Bucură-Te, împărtăşanie de cuvânt din chemarea lui Dumnezeu; Bucură-Te, revărsare de mireasmă pe care Fiul ne-o dă; 306

Bucură-Te, mătania cea în fir a lui "miluieşte-mă"; Bucură-Te, iureş ce mă răpeşte şi pre mine păcătosul; Bucură-Te, noian de pomenire care-şi sporeşte prisosul; Bucură-Te, harică depănare a unei grăiri de minune; Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Condacul al-6-lea Fecioară Preasfântă, în faŃa Ta pururi, peste veac de ruşine, se vor da cugetarea şi ritorii înŃelepciunii. Că Tu eşti sigiliul nestricăciunii, Poartă - pentru cei isteŃi - încuiată, şi oglindă vie de trăirea minunii. Tu cunoşti că viaŃa nu ne-a fost dată să fie numai răstălmăcită. Că ea se cere cu mult mai bogată decât să fie numai trăită. Ea e a MinŃii de dincolo de gând şi de loc, de dincolo de şirul clipelor dăinuirii. E vădirea unui cer lăuntric de foc, peste fântânile inimii şi-nfăptuirii. E a Cuvântului lumii ce pentru ea se vrea cale şi întrupare spre veşnic: Aleluia! Icosul al-6-lea Fecioară şi Maica noastră Curată! Tu eşti într-adevăr trezia, voinŃa frunŃii, în mir adunată, ochiul cel dinlăuntru deschis în rotundul zărilor toate, inimă cu centrul învins de străvezimea stărilor curate. Tu eşti cea mai dreaptă luare-aminte, care uneşti în puterea agerimii, dincolo de cuvinte, într-un fulger al minŃii: ascuŃimea gândului de gheaŃă, cu arsura iureşului de viaŃă, caldul şi recele puse-n cruce, care pe ÎnŃelesul cel înalt Îl aduce. Dar trezia aceasta e trezie de prunc, clară cheie de adânc cu repeziş iute şi străin, ce cu nimic nu clinteşte sufletul Tău cel lin; ci, dimpotrivă, îŃi dă sfânta mare simplitate, de care noi pururea ne uimim şi faŃă de care, pe cât se poate, ne plecăm întreaga suflare să-Ńi cântăm: Bucură-Te, cruce a înflăcărării şi agerimii alesului; Bucură-Te, osia cerului cu luceafărul înŃelesului; Bucură-Te, spargerea gândurilor cu al lor zădarnic stup; Bucură-Te, oglindirea cea nevăzută, de dincolo de trup; 307

Bucură-Te, cleştarul cel mai dinlăuntru al sufletului meu; Bucură-Te, străpungerea strălucită a pomenirii lui Dumnezeu; Bucură-Te, psaltirion al inimii sub arcuş de gând; Bucură-Te, strigăt de cinci strune tot una zicând; Bucură-Te, muzică negrăită a celei de-a doua naşteri; Bucură-Te, înălŃime unică a desăvârşitei cunoaşteri; Bucură-Te, logodnă la Numele cel de ÎnŃelepciune; Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Condacul al-7-lea La iscusinŃa Ta cea sfântă, Maică, noi venim, sub palmele Tale să ne primenim. Fiindcă la slăvita nuntă a Marelui Mire e cerută o grijă de întreagă neprihănire. Nu e îngăduită necurăŃia ochilor şi a hainelor. Nimeni dar, dintre cei ce sunt "ne-nvăŃaŃii tainelor", de unele ca acestea să nu se atingă. Cine va lăsa porcii din mărgăritare să se hrănească şi în vasele sfinte câinii să lingă? Îndemnarea ca şi primirea este numai duhovnicească, Numai de la Tine, Maica noastră cerească. Vino, dar, suflete smerit, împăcat şi curat, Şi aşa cu toŃi laolaltă ne vom avânta din bucuria cea curată şi întreagă a unui Aleluia! Icosul al-7-lea Prea-sfântă, prea-mărită, prea-frumoasă, prea-filocalică Mireasă! A nimburilor toate Împărăteasă! Tu eşti Maica binevoitoare şi dăruitoare a tuturor celor sfinte; zestrea cea vie a bunelor haruri, celor din Taine, celor din Daruri, din odoare, din palme şi din cuvinte. Eşti Marea Predanie îmbietoare şi mult strălucitoare a toată Iconomia de binecuvântări, ca un policandru cu şapte lumânări înaintea Marelui Tron dumnezeiesc pentru care toŃi îngerii şi sfinŃii Te preamăresc: Bucură-Te, blagoslovenie pascală a împlinirilor noi; Bucură-Te, vârtute patriarhală în creştet pusă peste noi; Bucură-Te, înfiere iscusită spre îndumnezeirea tuturor; Bucură-Te, scumpătate dăruită cu-atingere de har curăŃitor; Bucură-Te, lumină miruită peste minŃile cele smerite; Bucură-Te, hărăzire cumplită de puteri sufleteşti negrăite; Bucură-Te, sporire vitează ce se dă inimilor întemeiate; Bucură-Te, unire în cuget a toate Bisericile împăcate; Bucură-Te, adevăr de safir întru simtirea noastră încrustat; Bucură-Te, sechină însufleŃită ce ne dai liniştea de Sabat; 308

Bucură-Te, voroava înveşnicită peste tăcerea de minune; Bucură-Te, Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Condacul al-8-lea Împărăteasă, Doamnă Preasfântă, Maică neispitită de nuntă, Tu eşti singura inimă de om întru care nescăzut Numele de mărire cântă, din tot rostul lui cel viu şi neprefăcut. Cununa laudelor o ai pentru aceasta Preacurată fiindcă în Tine doar, ca niciodată inima omului, cu inima Domnului au bătut şi bat laolaltă. Rugăciunea ca un ornic al gândului şi al cerului curge la lăuntrul Tău şi se-ngeamănă cu limpedea ectenie a misterului lângă dragostea lui Dumnezeu. O, Tu, CăruŃă de Lumină neîntinată ne-ntrecută, ne-nserată! Îmbunează-ne şi pre noi cu darurile inimii, Binecuvântată! Şi aşa înzestraŃi şi vrednici, ca unei Biserici, din toată fiinŃa Ńie ne vom da ca drept şi sfânt să putem cânta: Aleluia! Icosul al-8-lea Maică a Domnului, Inimă de Lumină, Maică a Domnului, Inima pământului, Maică a Domnului, Inimă fără vină, Maică a Domnului, Inima Cuvântului! Către Tine râvnim ruşinaŃi şi scăzuŃi cu sufletul apus şi genunchii frânŃi, Că de atâta pacoste de păcat, inima ni s-a învârtoşat cum e steiul cremenii albastre, mohorâtă nespus. "Lăsatu-ne-a pe căile minŃii noastre Domnul să umblăm." Ne atârnă prin pâclă gândul răpus. Dar, iată, acum către Tine ne plecăm Maica lui Iisus, îmbrăŃişează-ne ca pre nişte pietre ale vieŃii dornice de izvoarele dimineŃii dimineŃii neînserate, şi înviază-ne cu inimi noi şi curate ca să-Ńi cântăm: Bucură-Te, arca de alianŃă a sufletului meu; Bucură-Te, cufăr ferecat cu Numele lui Dumnezeu; Bucură-Te, corabie vie ce pluteşti peste talazurile lumii; Bucură-Te, sicriaş ferit de toate zădărniciile humii; Bucură-Te, tronule pre care viaŃa se întemeiază; 309

eşti hărnicia. Bucură-Te. care la un loc ne face stihia prielnică să se mântuiască. Bucură-Te. Bucură-Te. eşti meşteşugul. asprimea cea de aur de pe rogojina din pustie. Bucură-Te. izvod de scăunel pentru isihia rugătoare. chivot de gând al prea duhovnicescului altar. Bucură-Te. şi mâna mi-o pun ca Toma la locul cel sfânt. măsură de picătură pentru o serafică pruncie. Bucură-Te. Şi neajuns as pune încă cealaltă mână. cu deget bănuială. 310 . sofianică ştiinŃă a lucrării prin lăuntric cuvânt. cununa de litănii din nodul mătăniilor de păr. Bucură-Te. dumnezeiască îndulcire a Numelui ca mirul vărsat. Şi pentru care gura noastră stăruie atâta să Te proslăvească: Bucură-Te. cutie de cântec prin care sună o rază. Te pipăi cu sfială. cu degetul nădejdii. Bucură-Te. cu deget de dorire şi chiar de îndoială. Condacul al-9-lea Doamne Iisuse Hristoase. Tu eşti măiestria. şi toată sfânta migală omenească. naos cuprinzător al tuturor slujirilor de har. grosimea de păcate. Bucură-Te. încuviinŃată cunoştinŃă a sfinŃeniei la amănunt. şi care-i pusă-n om ca un lăuntric soare să lumineze întreagă în încăperea fiintei". Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. surâs de engolpion pentru a inimii uscăciune. aşezat fără cuvânt aştept ca orbu-n puntea "Luminii din adânc cea fără înserare. sipet de foc în pieptul nostru al tuturor. Bucură-Te. vlăstar înfiat de curând. Bucură-Te. îndurerat de dulce cu răsuflarea-ngână chemarea Ta întreagă şi fără voia mea bătaia rugăciunii aleargă spre lumină într-un Aleluia! Icosul al-9-lea Preasfântă Fecioară Atotfolositoare. anahoree de ungher sub al candelei sfielnic adevăr. dar inima străpunsă de fulger de arsură. Cum nu te văd de noapte. Strâns adunat în mine. Tu zborul palmelor la răpirea cea drept în picioare. în care mintea-i liturghisitor. Bucură-Te. Tu eşti mai înalt-străvăzătoare decât tot vârful MinŃilor ceresti şi cunoşti şi tot chipul rânduielii suprafireşti pentru Schimbarea la FaŃă cea izbăvitoare. Bucură-Te. Biserică preadoritoare treimic să se cunune. hram al cerurilor.Bucură-Te. Mirele inimii noastre cel blând! Sunt şi eu din neamul Preacuratei. monahicească iscusire în cântecul de lacrimi udat. Bucură-Te. cu degetul credinŃei. Bucură-Te. Bucură-Te. Către Tine mă aplec cu fruntea.

Bucură-Te. în a mă ruga. Că după sfatul cel sfânt şi binecuvântare părtaş m-am făcut la izbăvirea mea.Bucură-Te. Hotărâre am pus. Stăpână cu trei luceferi pe haină şi Sfântă Arghiră a neputinŃelor noastre! Către Tine din nou. porfira sudorilor împărăteşti ale Aminului. Primejdia şi ispita sunt doară spre cercare. discernământ potrivit la suspinele lumii. Bucură-Te. că m-ai scăpat de moartea cea de-a doua oară. Ajută-mă. cristalul cel de har din lacrimile Spinului. Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. dezvăluirea ÎnŃelepciunii. îndreptată şi tare. ca din măsura Învierii să strig şi eu: Aleluia! Icosul al 10-lea Tu. cugetul meu nu-mi lasă răgazul să mă cuceresc. Bucură-Te. bunăvoinŃa de rouă ce pe credincioşi îi întăreşti. Bucură-Te. sarea pocăinŃei ca să-mi spăl cu ele duhul neputinŃei şi învrednicit iar să îŃi pot cânta: Bucură-Te. trandafirul cel plâns al întoarcerii de taină. ajutorinŃă. să fac din rugăciune cristelniŃa lui Dumnezeu întru zdrobirea inimii spre care râvnesc. Condacul al 11-lea MulŃumesc łie. Bucură-Te. Ajutătoarea mea şi dă-mi darul de lacrimi. Condacul al 10-lea O! Doamna cea harică fără cusur Fecioara cu înariparea Marelui Vultur. Dar idolul de Ńărână. raiule dăruit cu toate ploile izbăvirii. să nevoiesc. Duhovnica mea. Bucură-Te. Doamna nădejdii. iată am silit! Răpus sunt de lume. Darnica Maică. Şi prin chemările cele fără de încetare ale prea-luminosului Nume de putere simturile şi voia inimii mele 311 . Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Bucură-Te. Bucură-Te. uimirea umezită din privirea copilăriei. toată clipa. a înserării albastre. omofor care te aşterni peste orice slăbiciune. duioşia pocăinŃei ce ai lumina drept haină. Semnul de-apocalipsă al neprihănitului pântec Biserică născătoare a omului lăuntric! Ajută-mă să mă zidesc în negrăita fire din depănarea litaniei cu chemare subŃire. Preamilostivă Maică-Fecioară. PovăŃuitoare de taină. Bucură-Te. bogoslovia lacrimii. Bucură-Te. Bucură-Te. Şi dă-mi naşterea cea luminoasă. dar. de gânduri zdrobit. si-n cădere a celor neduhovniceşti.

Bucură-Te. Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. 312 . auzul şi voia mea întreagă. Tu apă cerească izvorâtă la gene din fund. mereu. văzul şi graiul cel dumnezeiesc. tu inimă şi minte şi cugete al meu! Răneşte-te cu întrebările la FaŃa lui Dumnezeu. să vorbească şi să înŃeleagă prin chiar văzul. nemărginirea desăvârşirii cu trup de nestricăciune. Oare ce semn de-adeverire au roadele cereşti? Şi ce răspuns să auzi şi tu. Tu scară cu pragul în inima ce se închină. Bucură-Te. adânc cu duhul tu vei fi pe strălucire adunat. Bucură-Te. Şi dintru inelul Tău de răcoare. Spre acest semn flămânzi suntem şi Sfânta Doamnă să ni-l dea ca-n mijlocirea-i milostivă toŃi să-i strigăm cu un stih aşa: Bucură-Te. căldură de har ce până în carne năpădeşti. În mine de-acum doar acestea să se rostească. Şi-ai să ajungi atât de nalt-răsunător şi potrivit cum e o trâmbiŃă de laudă în care îngeri s-au rostit. străină lucrare ce din urzeli ne sfinŃeşti. Hristos să vieŃuiască aşa prin toată vlaga mea Ca Domnul Însuşi să strige prin mine: Aleluia! Icosul al 11-lea O. cum a fost duhul Precistei în Sfânta Sfintelor curat. să vadă. în răspicări duhovniceşti: De rourează peste tine chipul Vederii nezărite. Bucură-Te. din plămada arcanei de negrăit a trăirii de rugăciune. Slobod de ele astept să mă năpădească auzul. Bucură-Te. Odihneşte-mă sub adăpostul Chipului Tău.au intrat în praguri de tăcere. Izvorule pecetluit. din nou. să îmi pot împrospăta. Şi-ntru simŃiri gingaş vei fi ca floarea dreptului Iesei care tresare-n patru zări în aşteptarea Celor Trei. Bucură-Te. Bucură-Te. Bucură-Te. Bucură-Te. Şi Iubitul meu Însuşi. luminiş suitor al unei minŃi desŃărmurite. Bucură-Te. Bucură-Te. ascetică neprihănire de rugăciune senină. ciudată străfulgerare spre capul scării negrăit. vedere în duh a tainelor necovârşite. Condacul al 12-lea Tu eşti Amma împărătească a sufletului meu. marea pace a odihnei săltătoare. Iisusul ceresc. întru lărgimea cea de aur a închipuirilor sfinŃite. cu unda harului Tău de nelipsit. ca sub privirile Tale de auriu cărbune să ard şi eu nemistuit. pace dezlegată de toată puzderia de gând. iluminarea din inimă ce eşti de nedestăinuit.

Condacul al 13-lea O! Maică a Domnului. Bucură-Te. garanta nemuritoare a înfierilor noastre. ochi care ocroteşti dintru dulcea asprime. spiŃa Ta toată de duhovnici înŃelepti. Bucură-Te. Şi ai la Ierusalimul cerului grabnici ajutători. toate cele lămuritoare. de pe palmele Tale către Hristosul Mire. pentru care de-a pururi nu vom şti a Te lăuda a Te cinsti. Bucură-Te. năstrapa unde odihneşte binecuvântarea Domnului. arhistratega cea mare a războaielor nevăzute. eşti ascuŃită ca un paloş neîmblânzitor. Tu eşti şi nespus de dreaptă şi cumplită "ca nişte oştiri sub steagurile lor". Bucură-Te. pe toŃi cei ce sunt ai "lepădării de sine" fiii Tăi sârguitori. să-şi treacă prinosul de dreaptă-slăvire. de-a pururi curată şi Maică a Omului binecuvântată! Ca douăzeci şi patru de alăute şi potire această închinăciune a noastră să fie în revărsarea ei neîncetată. de anahoreŃi. roată de spulberare a duhului de urâciune. Bucură-Te. 313 . suită bucurie. Bucură-Te. Eşti clară. Bucură-Te. destoinică lucrătoare a măiestriilor tăcute. Ca să putem cu Cerurile toate striga. eşti senină. Bucură-Te. Spadă oblăduitoare a predaniei isihaste. toate cele ce la un loc sunt numite "Gnoza cea curată" sau Moştenirea SfinŃilor şi pe care ni le pui la îndemână vădite prin slovele. ce au în grija lor comori de binecuvântare. a Te preamări decât numai cântându-Ńi aşa: Bucură-Te. Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. palmele şi vorbele PărinŃilor. dar precum vorbeşte Cântarea Cântărilor. curăŃitoare şi îndreptătoare ale neprihănirii şi milostivirii Tale neŃărmuite. zadă care străjuiesti sfânta prefacere a omului.Şi mă încinge Sfântă Amma aşa cu veselia cea vie a biruinŃei ca învăpăiat la alb să pot cânta din toată isihia cunoştinŃei: Aleluia! Icosul al 12-lea Maică a Domnului. aducerea ei prea binemiresmată. portal care opreşti tot chipul de necurăŃii. Bucură-Te. Duhovnica iubitoare a pământului! Odrăsluitoarea predaniei de taină a Cuvântului! Tu eşti dumnezeieşte de lină şi smerită. pavăză ce păzeşti pământul celor vii. Şi către Preasfânta Treime. Bucură-Te. Bucură-Te. toŃi cei ai cetelor de pustnici. canon care rânduieşti cu ascuŃită agerime.

filosofia cea vie de dreaptă îndumnezeire. Tu. hărăzind neprihănit carnea Ta din rugăciune. rug al răpirii cum altul nu se mai poate. adumbrirea de har. Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. spiŃa Ta proorocească cerurile a obosit cu lacrimi şi plecăciune. muzical organ al Duhului Sfânt. Ca să-Ńi strigăm cu toată făptura într-o deplină închinăciune: Bucură-Te. ca zorile de albă şi curată? E Împărăteasa rugăciunii.dintr-o îmbrăŃişată necovârşire cel mai presus: Aleluia! Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Cincizeci veacuri. Mireasă urzitoare de nesfârşită rugăciune. Bucură-Te. Firea prin Tine cuvântă dorul ei de izbăvire. încât noi prinşi de extazul dragostei dumnezeieşti aşa să ne sune glasul: Bucură-Te. Bucură-Te. Tu ce-ai zămislit Zălogul de foc. Stăpână Porfirogenetă şi Doamnă a dimineŃii. Bucură-Te. Logodnica Mângâietorului. Bucură-Te. vajnic Rug nemistuit. arcus şi alăută. Bucură-Te. strună şi sunet. trup şi întrupare de veselie neîncăpută. să-şi afle firea noastră înnoirea dintru plămadă de har. încântare ce ai învins a Lumii deşertăciune. Bucură-Te. Bucură-Te. Bucură-Te. Preschimbător al vieŃii. Bucură-Te. Şi fă-Te şi nouă umbră şi rouă. meşteşugul ceresc de mânecată mântuire. arşi. e rugăciunea întrupată. spre Tine noi alergăm. Focul Sfânt în Tine cântă ca-ntr-o floare de slăvire. Bucură-Te. să-mplinească prin Avraam şi prin David. Bucură-Te. 314 . Şi Condacul întâi Cine este Aceasta. rod învăluit cu sinaitic soroc. vohod de Scripturi al Unicului-Cuvânt. mistuiŃi de dor! Ia-ne şi pre noi părtaşi ai sfântului munte Tabor. Şi eşti Doamnă Ipostasul laudelor suprafireşti. unitate şi salbă a simboalelor toate.

Bucură-te. har îmbelşugat ai agonisit sufletului tău şi următor făcându-te lui Hristos. căci în groapa greşalelor aflându-ne. alesule nevoitor al Domnului şi îngere pământesc. rod al curăŃiei din părinŃi binecinstitori de Dumnezeu. pentru a încăpea în ea ca într-o cămară preaaleasă. 315 . Pentru acestea. Nu ne lipsi nici pe noi de această dragoste a ta. lăudând minunatele tale fapte şi ostenelile pământeşti. cerem solirea ta înaintea lui Dumnezeu şi cu străpungere strigăm: Bucură-te. cu sfială te chemăm: Bucură-te. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Icosul 1 Făcătorul îngerilor şi Domnul Puterilor încă din pântecele maicii tale te-a ales pe tine şi după cuvântul Psalmistului: "inimă adancă" Ńi-a dăruit. în postire şi în smerenie fiindu-le părinŃilor athoniŃi prea-ales urmaş. Părinte Siluane. pentru cei vii şi pentru cei ce vor mai veni pe lume. că ai iubit a părinŃilor tăi cucernicie din tot sufletul tău. neîncăputul nume al lui Dumnezeu Celui Preaînalt.ACATISTUL PREACUVIOSULUI PĂRINTE SILUAN ATHONITUL 24 septembrie După obişnuitul început. acum cu bucurie cântare de laudă îŃi aducem! În veghe neîncetată. Părinte Siluane. se zic: CONDACELE şi ICOASELE: Condacul 1 łie. Preacuvioase Părinte Siluane. Bucură-te. ca prin puterea şi înŃelepciunea lui Dumnezeu să urmezi vieŃii îngereşti. cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc în iad. prin însetarea după Dumnezeu şi dragostea cea arzătoare către El. pentru toŃi oamenii. că prin înfrânare şi iubire de Dumnezeu să te asemeni lor ai voit. Cel ce S-a răstignit.

că toate măiestriile diavolului prin smerenie le-ai surpat. iar Mântuitorului Iubitor de oameni cântare de mulŃumire I-ai adus pentru Preacurata Sa Maica. cu duhul la ceruri ai fost înălŃat şi acolo cuvinte de negrăit cu adevărat ai ascultat. Preacuvioase Siluane? Căci te-ai umplut de dragostea cea negrăita a lui Dumnezeu când. Bucură-te. Bucură-te. Bucuria ta cine o va povesti. conştiinŃă neadormită. Bucură-te. boldul păcatului l-ai tocit. 316 . pe când dulceaŃa păcatului ca un şarpe rău mirositor pătrundea în sânul tinereŃii tale. de Dumnezeu iubitorule Părinte Siluane. îŃi cântăm: Bucură-te. că ai fost ales să fii lucrător credincios al gradinii ei pământeşti. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 2-lea Văzându-te pe tine Preabinecuvântata Născătoare de Dumnezeu afundat în prăpastia pierzării. cugetai că Dumnezeu este de neînduplecat. Bucură-te. că în Ceruri la preaminunata frumuseŃe prin Sfântul Duh ai fost înălŃat. Bucură-te. că tânjind după Dumnezeu. Preacuvioase Părinte. când glasul Maicii Domnului te-ai învrednicit a-l asculta. floare înmiresmată cu fapte de credinŃă de o nepieritoare frumuseŃe. cu totul istovit. şi harul Sfântului Duh a umplut inima ta. Bucură-te. Bucură-te. Prin lucrarea acestuia. credinŃa curată în chip slăvit ai dobândit.Bucură-te. Bucură-te. că de frumuseŃea de nedescris a Raiului te-ai împărtăşit. Bucură-te. post şi isihie pe duşmanul ce lupta impotriva ta desăvârşit l-ai plecat. minunându-ne de negrăita vedere a lui Dumnezeu. te-a apărat puterea Celui Preaînalt când duhul iadului şi al morŃii te-a năpădit şi sufletul tău îl învifora cu momeli pierzătoare şi tu. milostivirea ei. Părinte Siluane. ca o maică îndurerată te-a chemat în chip minunat: "Fiule. Părinte Siluane. ca o căprioară din laŃ scăpând. Bucură-te. te-ai învrednicit a vedea FaŃa lui Hristos-Dumnezeu Cel fără-de-măsură iubitor şi iertător a toate. că din pruncie căutându-Ńi bucuria în Dumnezeu. cu umilinŃă îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cu frică şi bucurie cântând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Având bogaŃia harului. că fiind iubit de Dumnezeu. către gradina Maicii Domnului – Muntele Athos – ai năzuit. că acelaşi har cu lacrimi ai cerut de la Dumnezeu pentru neamurile omeneşti. de darurile frumuseŃii cereşti ai fost copleşit. Bucură-te. Bucură-te. că spre izvorul harului dumnezeiesc ca un cerb ai însetat. Bucură-te. lui Dumnezeu în chip îngeresc ai slujit. biruindul prin pocăinŃă. alesule al lui Dumnezeu. mă doare să te văd spurcându-te cu fapte păcătoase" şi pricepând tu. în chip minunat. că inima ta să cunoască şi să se supună voii lui Dumnezeu mereu a căutat. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 3-lea Cu adevărat. Bucură-te. şarpele păcatului cu bărbătească înŃelepciune l-ai izgonit. fiind în afără de cele ale lumii. că ai fost vrednic să vezi cu ochii tăi frumuseŃea slavei Sale de negrăit. smerenie şi rugăciune. viŃa dulce a pământului rusesc care în Muntele Athos îmbelşugat ai rodit. că din întunericul păcatului la lumina adevărului lui Hristos de însăşi Preacurata ai fost chemat. de cercetarea şi mângâierea lui Hristos te-ai învrednicit. Iar noi. că prin nevoinŃă. căci te-ai lipit de Dumnezeu ca un fiu iubitor. Drept aceea. întru vederea duhovnicească a negrăitei frumuseŃi dumnezeieşti. Bucură-te. dar Domnul cel Iubitor de oameni îndată te-a cercetat prin lumina cea negrăită a Taborului şi cu focul harului Sfântului Apostol Pavel o nouă naştere ai primit. că prin smerita rugăciune. că acolo din darurile harului Sfântului Duh Mângâietor te-ai adăpat. Bucură-te. că întru credinŃă nevoindu-te. Bucură-te. că de Cuvântul lui Dumnezeu ca de o miere prea dulce mintea Ńi-ai îndulcit din tinereŃe. că în Sfânta Mănăstire Pantelimon. minunat te-ai înŃelepŃit. pururea strigând: Aliluia! Icosul al 2-lea Dumnezeiasca înŃelepciune te-a umbrit. văzând minunata bunăvoire a Stăpânei lumii faŃă de tine. Siluane. fugind de deşertăciunea lumească.

Părinte Siluane. Iar noi. iar el. că în dragostea de Domnul cu îngerii te-ai întrecut. că spre zorii vieŃii veşnice ca o strajă pururea veghetoare ne trezeşti. că din inimă. Şi aşa. povăŃuit fiind de Domnul Iisus Hristos să-Ńi Ńii mintea în iad şi să nu deznădăjduieşti. din tinereŃe şi până la bătrâneŃe priveghind şi din straja dimineŃii până în noapte pentru întreaga lume rugându-te. ca pe o miere mult îndulcitoare. că mintea. că dreptatea lui Dumnezeu. nu numai călugări tineri. căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia! Icosul al 4-lea Auzind despre tine că în chip minunat ai fost chemat de la deşertăciunea lumească spre nevoinŃa călugărească şi prin harul lui Dumnezeu rod bun ai făcut. Preacuvioase Părinte Siluane. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Cuvioase. tu pentru toŃi oamenii înalŃi mâinile către Dumnezeu. de dragostea lui Dumnezeu?" ne cutremurăm cu inima şi ne umilim cu sufletul în faŃa unei asemenea iubiri către Dumnezeu cel Atotîndurat şi cu străpungere îŃi cântăm unele ca acestea: Bucură-te. prin neîntreruptă veghe şi smerenie ai preîntâmpinat uneltirile vrăjmaşului desăvârşit biruindu-l. dar tu. că pravila SfinŃilor PărinŃi cu sârguinŃă ai urmat. ca dintr-o candelă a rugăciunii curate. viaŃa cea îngerească au urmat şi Domnului s-au asemănat. cu bucurie îŃi strigăm: Bucură-te. către tine alergau şi ca de miere îndulcindu-se de faptele şi cuvintele tale. o inimă a mea". Bucură-te. că izvor nesecat de smerită cugetare şi înfrânare în Domnul ai devenit. Bucură-te. întărindu-te prin aceasta în nevoinŃa cea mântuitoare ca odinioară pe Proorocul Ilie la Pârâul Horeb şi hrănindu-te în chip minunat din necheltuitele comori ale Sfântului Duh. cu smerită cugetare văzându-te împodobit. Şi aşa. că despre iubirea lui Dumnezeu şi ceresca Patrie neostenit ne-ai grăit. Bucură-te. Bucură-te. întru nevoinŃa cea bună căutând dragostea lui Dumnezeu cum caută pruncul laptele mamei sale şi către mângâierea Lui cu dor mare tânjind şi cu lacrimi strigând: "Ia aminte. că inima ta s-a asemănat cu vapaia rugului nemistuit. pururea ai cerut. curăŃia trupească şi sufletească Ńi-ai păzit. că în toată vremea ai dorit judecăŃile Domnului şi îndreptările Sale le-ai căutat cu tot sufletul tău. că prin rugăciune neîncetată la înaltimea nepătimirii ai urcat. ca să nu cunosc odihna nici ziua. Părinte Siluane. cu darul Duhului Sfânt. poporul tău şi binecuvintează moştenirea 317 . la dragostea lui Dumnezeu şi încălzeşte-te.Bucură-te. ruşinat fiind de tine. Bucură-te. Bucură-te. că fără încetare ai strigat: "Mântuieşte Doamne. că precum Moise pentru poporul ales. iubitorule de Dumnezeu Părinte Siluane. suflete al meu. mult încercaŃi în nevoinŃe. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Părinte Siluane. ca o alauta dulce cântatoare. flacara focului lăuntric spre Domnul Ńi-ai suit. Bucură-te. dar şi cei vârstnici. că în Muntele Sfânt ai fost ca un crin bine mirositor şi neveştejit. silit a fost a mărturisi că întru totul este mincinos. neîncetat I-ai strigat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 5-lea Văzându-te pe tine. nici noaptea. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 5-lea Ca pe o stea călauzitoare şi de minte luminătoare Ńi-a dăruit Domnul Harul cel dumnezeiesc. Bucură-te. sufletul tău din cursa neprietenului ca o porumbiŃă blândă a fost izbăvit de Dumnezeu. şi încă "Cine-mi va da mie o astfel de ardere. arzând de iubire pentru iubitorul de oameni Dumnezeu. că plin de ravnă. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 4-lea Furtună de aspre ispite a trimis asupra ta diavolul cel ucigaş de oameni care dintru început a căutat să piardă sufletele drepŃilor. că în nevoinŃa ta jugul cel bun al lui Hristos cu dragoste l-ai purtat. Bucură-te. că cele de sus şi cele de jos cu frumuseŃea evlaviei tale îngereşti le-ai împodobit. Bucură-te. inima şi voinŃa în Dumnezeu prin rugăciune necontenit Ńi-ai întărit.

că pe calea vieŃii. visterie a darurilor Sfântului Duh şi al Preabinecuvântatei Egumene ascultător slujitor. mult roditor făcându-te: ca prin faptele şi cuvintele tale. cântau lui Dumenzeu: Aliluia! Icosul al-7-lea Ca pe un nou împreună nevoitor cu pustnicii. după cuviinŃa datorată: Bucură-te. Bucură-te.Ta!". cucernicie şi iubire de fraŃi pe toŃi i-ai povăŃuit – iar ei. cu cei bineplăcuŃi lui Dumnezeu credincios împreună-nevoitor. povăŃuitor şi dascal monahilor şi mirenilor te-a aratat pe tine Domnul. L-ai chemat cu inima mahnită şi cu lacrimi: "Doamne. Dar acum sufletul meu tânjeşte după Tine". lucrător neadormit în gradina Maicii Domnului. ca un nou văzător al Tainelor. dar nădăjduind în milă lui Dumnezeu. Părinte Siluane. Tu mai înainte m-ai cercetat şi mai învrednicit de Sfântul Tău Duh şi sufletul meu Te-a iubit. l-ai învăŃat iertarea lui Hristos şi astfel. iubitorule de Dumnezeu Părinte Siluane. ci întregii lumi dăruieşte să cunoasca dragostea Ta şi să se mântuiască!". că cerul ai deschis când împreună cu Domnul te răstigneai rugându-te pentru cei morŃi. Bucură-te. Drept aceea. căci prin smerenie şi rugăciune cu lacrimi harul Sfântului Duh ai dobândit şi de negrăită dragoste inima Ńi s-a umplut. precum odinioară Adam când se tânguia de pierderea Raiului. înŃelegând că ai pierdut harul. care prin cuvântul tău blând la împăcarea cu Dumnezeu şi cu aproapele pe toŃi i-ai chemat. cel ce bine ai plăcut lui Dumnezeu. încă pe când trăiai în lume. Bucură-te. Bucură-te. familia lor – mica biserica – de destrămare o ai izbăvit. că celor aflaŃi în boli. Preacuvioase Siluane. întristări şi mâhniri sufleteşti le eşti nefăŃarnic slujitor. că prin această dragoste ÎmpărăŃia Cerurilor ai dobândit. Bucură-te. şi în acest chip tânguindu-te. ştiindu-te pe tine că te îngrijeşti de mantuirea tuturor. Şi gustand tu şi înŃelegând puterea harului. că în căutarea lui Hristos împreună cu iubitorii vieŃii pusniceşti te-ai nevoit. că adevărata întrupare a credinŃei curate şi a nerăutăŃii te-ai arătat. la pocăinŃă iai adus. în dureri şi în necazuri. Bucură-te. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al-7-lea Voind Iubitorul de oamneni Dumnezeu să arate în tine o nouă făclie a harului. eşti celor ce te cheamă credincios însoŃitor. că mărturisind că bun este Domnul. încercându-Ńi dragostea. pentru aceasta. care despre viaŃa cea viitoare vesteşti. care pe cei istoviŃi în nevoinŃe îi întăreşte. Bucură-te. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al-6-lea Propovăduitor neîncetat al isihiei te-ai arătat. pe un oarecare soldat a cărui femeie se lasase ademenită de căderea în păcat şi. dulce alaută a Muntelui Athos. şi astfel pe toŃi i-ai pregătit să devina locuitori ai Raiului. râvnitorule trăitor al iubirii frăŃeşti şi pentru toŃi fierbinte rugător. te-a lipsit de cercetarea Preasfântului Duh. cu umilinŃă îŃi cântăm: Bucură-te. Pentru aceasta. cu îndrăznirea lui Ilie ai strigat: "Doamne! Nu numai mie. supunând cele mai rele prin cele mai bune. Bucură-te. vestitorule al dragostei lui Dumnezeu. ca pe o ramură de maslin cu rădăcina în pământul rusesc al pustiului Athosului te-a răsădit şi cu harul Sfântului Duh te-a înrourat. Bucură-te. spre curăŃie şi înfrânare. Părinte Siluane. Bucură-te. Căci tu. că ai dobândit iertare de la Hristos pentru cei apropiaŃi tie. Cuvioase Părinte Siluane. uniŃi fiind prin legatura dragostei. avându-te pe tine rugător neadormit înaintea lui Dumnezeu. pentru cei vii şi pentru cei ce pe lume încă nu au venit. el spre mânie se înverşunase. căzuŃi în păcat. Bucură-te. Iar noi. pe monahii căzuŃi în întristare la dobândirea păcii sufleteşti i-ai chemat şi frica Domnului învăŃându-i. când Domnul cel Iubitor de oameni. 318 . Bucură-te. Bucură-te. ca printr-un untdelemn de viaŃă-dătător. Bucură-te. Îi strigai: Aliluia! Icosul al-6-lea Strălucit-ai. sufletele slăbănogite de păcate cu nădejdea iertării le-ai îmbărbătat. cu dragoste îŃi cântăm.

care eşti iubit şi bineplăcut lui Dumnezeu. Bucură-te. care pentru întreaga lume ai cerut mântuire ca pentru sufletul tău. Şi prin acestea fiind şi noi călăuziŃi la iubirea de Dumnezeu. Pentru aceasta lui Dumnezeu Celui ce iubeşte întreaga zidire. Bucură-te. că ridicându-Ńi mâinile la rugăciune pentru vrăjmaşii tăi. preaminunate Părinte Siluane. Şi pe oameni învăŃându-i : "Fiilor.Bucură-te. Părinte Siluane. ca de niŃte copii a lui Dumnezeu te-ai îngrijit. văzându-te pe tine că Ńi-ai încredinşat voia duhovnicescului părinte ca Domnului Însuşi. când StareŃul-duhovnic Avraam Ńi-a arătat chipul Său strălucind de nedescris şi astfel. Părinte Siluane. dar şi de ostenitorii din lume care lucrau în mănăstire. prin minunata schimbare te-a învăŃat curat a cinsti Tăina PocăinŃei. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al-8-lea Minune negraită Ńi-a descoperit Domnul. Bucură-te. că ei sunt fraŃii vostri şi viaŃa voastră. cei ce în păcate ne-am cheltuit viaŃa. preaminunate nevoitor al Athosului. iar duşmanul lumii acesteia numai diavolul este". preasmeritului Iosif în Egipt te-ai asemuit când nu numai de ceata sfinŃilor împreună vieŃuitori. rugaŃi-vă pentru vrăjmaşi. cu sufletul şi cu inima pe Cel ce S-a 319 . că prin căldura rugăciunii tale vrei să ne faci pe noi cămară a Duhului Dumnezeiesc. de mânia lui Dumnezeu şi de Judecata ce va să vină ferindu-ne. trimite Duhul Tău cel Sfânt şi mângaie sufletele întristate ale acestor oameni necăjiŃi". învăŃăm a ne încredinŃa voii lui Dumnezeu celei descoperite prin slujitorii Bisericii lui Hristos şi prin aceasta. dobândind mântuire cu rugăciunile tale. ai strigat: "Doamne. că prin iubirea pentru vrăjmaşi lui Hristos pe Golgota te-ai asemănat. înainte de ieşirea noastră din trup. Preadulce Iisuse! Tu ai făcut ca sufletul meu să Te iubească pe Tine şi să-l iubesc pe aproapele meu. de fraŃi şi de vrăjmaşi. cu lacrimi rugându-te: "O. şi tu în Sfântul Munte în lacrimi l-ai înrourat. Şi în orice fiind ai arătat frumuseŃea smeritei cugetări cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-9-lea Ritorii cei mult grăitori nu pot descrie puterea dragostei tale. Bucură-te. că nevoindu-te neobosit în rugăciunea pentru oameni pe Preaputernica Maica Ocrotitoare ai urmat. cu Tine însetez să fiu şi łie pentru întreaga omenire mă rog. că prin smerenie şi ascultare ai arătat lumii chipul frumuseŃii îngereşti în trupul tău pământesc. te fericim cu graiuri ca acestea: Bucură-te. îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Preacuvioase Părinte Siluane. care cu lacrimi pentru toŃi cei ce pier în păcate mijloceşti înaintea lui Dumnezeu. smerenia lui Hristos ai dobândit. că precum odinioară Ieremia plângea pentru popor. tăindu-Ńi prin smerenie şi pocăinŃa voirile cele rele. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al-9-lea Toate cetele îngereşti şi mulŃimea nevoitorilor s-au minunat de smerenia şi de iubirea ta de oameni. că săvârşindu-Ńi ascultarea ca econom. bucuria şi minunarea îngerilor. Bucură-te. strălucire luminoasă în pustiul athonit şi oglindire curată a sfinŃeniei neamului tău. strigând Stăpânului lumii: "Doamne. că tu cu lacrimi ai însetat a stinge orice vrăjmăşie şi neorânduială între oameni i-ai împăcat pe toŃi cu Dumnezeu. Iar noi. ca toŃi să fie mântuiŃi!". Părinte Siluane. Bucură-te. Credinciosule nevoitor care mântuirea pentru toŃi oamenii cu lacrimi o mijloceşti. şi cu Cel iubit pentru lume împreună te răstigneai. iar noi. Bucură-te. că având mintea în iad pentru toŃi păcătoşii nepocăiŃi îndurare doreşti. pentru ca toŃi oamenii să te cunoască pe Tine şi să moştenească pacea ta şi să vadă lumina FeŃei Tale". cântăm lui Dumnezeu întreit: Aliluia! Icosul al-8-lea Din toată inima şi cu tot sufletul cerând. preaminunate şi bineplăcut lui Dumnezeu Părinte. părinte iubitor de fii. Bucură-te. Dăruieşte-mi să vars lacrimi pentru lumea întreagă. Bucură-te.

ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 11-lea Cântare de laudă aducem Ńie. ca să se întărească şi în trupurile şi sufletele noastre proslăvirea Iubitorului de oameni Dumnezeu şi cu dragoste să-Ńi cântăm unele ca acestea: 320 . cel luminat cu frumuseŃea nevoinŃelor pământeşti şi ca un heruvim împreună rugator cu cetele cereşti. Bucură-te. aşadar. mijlocitor plin de osârdie înaintea lui Dumnezeu pentru pacea şi bunăstarea lumii. ca izbăvindu-ne din nevoi. că iubindu-i pe cei de aproape ai tăi. că pentru pământul părinŃilor tăi Tronul lui Dumnezeu ai fost solitor neobosit. îndrăzneŃ iubitor şi fierbinte rugător pentru toŃi cei ce-L caută pe Dumnezeu cu bunăcredinŃă. Preacuvioase. că fără cârtire încercările vieŃii de obşte şi durerile trupului tău le-ai purtat. prin sârguinŃă şi iubire de oameni. înger în trup din pământul rusesc. puterea neîncetată a rugăciunii ai dobândit. lucrător credincios al viei lui Hristos. unde petrecând în înfrânare şi isihie ai dobândit frumuseŃea cea întocmai cu a îngerilor. Bucură-te. Părinte Siluane. I-ai slujit fără odihna prin viaŃa. că pe lucrătorii grădinii Împărătesei Cereşti i-ai hrănit din belşug cu pâinea Preasfântului Nume. în Sfântul Munte ca în Rai vieŃuind. Bucură-te. al Cărui Nume în tine s-a sfinŃit: Aliluia! Icosul al 10-lea Împăratului Ceresc. celui ce bine ai plăcut lui Dumnezeu. Şi asa.răstingnit pentru noi L-ai urmat. Bucură-te. privind la tine. că arzând de dragoste către Domnul – care de mântuirea lumii a însetat şi cu smerenia Sa pe diavol l-a biruit – L-ai urmat cu credinŃă. cu slavă şi cinste te-ai încununat. purtător al Duhului Sfânt şi al Luminii celei dătătoare de lumină. Bucură-te. că la moară lui Hristos trupul prin muncă Ńi-ai istovit şi inimii spre desfătare rugăciunea ca pe o pâine sfinŃită i-ai dat. pe Care Îl preamăresc heruvimii şi serafimii şi cetele sfinŃilor. iar pentru Sfânta Biserica solie de necurmată rugăciune şi cald ocrotitor. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 10-lea Mântuirea sufletului căutând şi dorind alipirea de Hristos. când ceilalŃi vieŃuitori athoniŃi înălŃau Ziditorului cântari. şi pustia Athosului cu rugăciune curată bine o ai înmiresmat. că în Muntele Sionului de Domnul ai fost chemat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că de cei apropiaŃi te-ai îngrijit şi de frumuseŃea isihiei harice nu te-ai lipsit. bun sfârşit ai dobândit şi sufletul cel hrănit cu dătătorul-de-viaŃă Trup şi Sânge al Domnului l-ai încredinŃat în mâinile Lui cele dumnezeieşti. iar pe noi ne-ai povăŃuit prin dragoste să ne alipim de Dumnezeu. arătându-ne şi nouă chipul vieŃii îngereşti împodobit cu darurile cele mult-roditoare ale Sfântului Duh. cu mulŃumire să-Ńi cântăm: Bucură-te. de nădejdea mântuirii să ne încredinŃăm. care în chip preaales în Sfântul Munte te-ai nevoit. Bucură-te. Bucură-te. grabnic ocrotitor al monahilor din gradina athonită şi a celor ce te urmează în nevoinŃă. din pământul părinŃilor tăi ai plecat smerit la Sfântul Munte. ca împreună cu toŃi sfinŃii pururea să-I cânŃi Cuvântului celui fără de început şi Dumnezeu. cântându-I: Aliluia! Icosul al 11-lea În vremurile noastre Domnul te-a arătat lumii întregi. credinŃa şi dragostea ta. Şi astfel într-o binecuvântată dimineaŃă. că răutăŃile şi măiestriile diavolului să le biruim ne-ai învăŃat. Fii. Preacuvioase Părinte. Părinte Siluane. Bucură-te. Bucură-te. că acolo împreuna prăznuind cu sfinŃii şi îngerii. Preacuvioase. vieŃii celei drepte cu toată osârdia să urmăm. atât în viaŃă cât şi după moartea ta. că sufletul tău curăŃit cu lacrimi de pocăinŃă Celui Curat l-ai încredinŃat. că prin post şi rugăciune săgeata celui viclean ai frânt până în sfârşit. Bucură-te. Bucură-te. pe vrăjmaş l-ai ruşinat şi sufletul tău ÎmpărăŃia Cerească a agonisit. iar acum ca un crin binemirositor stai înaintea scaunului Preasfintei Treimi împreună cu toŃi aleşii Preacuratei Născătoare de Dumnezeu. Bucură-te. voia noastră s-o lepădăm şi cu bucurie iubirii lui Dumnezeu să ne supunem. Părinte Siluane.

nou luminător al credinŃei. Bucură-te. că ne-ai întărit pe noi în dragoste de Dumnezeu prin pilda vieŃii tale celei curate şi nevoitoare. că mângâiere şi nădejde pentru mântuire ne eşti. Bucură-te. Dumnezeul nostru. neadormitule rugător pentru lume. că Avvei Atanasie cu credinŃă i-ai urmat prin grija pentru vieŃuirea monahilor în curăŃie. te rugăm: îndreaptă. că înaintea Scaunului Slavei stai ca un rob credincios al Mântuitorului. să ne miluiască pe toŃi fii Săi. Bucură-te. ca astfel luminat să înalŃi rugăciuni pentru întreaga lume împreună cu ceata nevoitorilor athoniŃi şi cu toŃi sfinŃii. Părinte Siluane. Preacuvioase. că ne-ai luminat calea către Dumnezeu şi pe cale ne-ai întărit. Părinte Siluane. Cel ce S-a răstignit pentru întreaga lume. smerit nevoitor a lui Hristos. iubitorule de Dumnezeu Părinte Siluane. slava şi podoaba iubitorilor de isihie din Sfântul Munte. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. prin harul Sfântului Duh în unirea dragostei Sale să ne adune laolalta şi cu judecatile pe care le ştie să ne aducă la Sine. Bucură-te. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 12-lea Încă fiind tu pe pământ. cei pământeşti. cu osârdie te-ai nevoit. după vrednicie fericim durerile şi ostenelile tale. Cine oare va număra ostenelile voastre şi suspinările din rugăciunile cu lacrimi înălŃate pentru lume? Că prin ele pururea întoarceŃi mânia Domnului cea din pricina păcatelor noastre întru milostivire. Siluane. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Condacul al 13-lea O. Iar noi cunoscând acestea. moştenitor al ÎmpărăŃiei lui Hristos. lui Petru Athonitul te-ai sârguit să-i semeni în post şi isihie. ca prin iubirea Sa de oameni să păzească Sfânta Biserica de pustiire până la sfârşitul veacului după cuvântul făgăduit. Bucură-te. ca în ceruri. că împreună cu toŃi sfinŃii şi îngerii slava lui Dumnezeu o vesteşti. pe iubitorii de isihie săi apere şi să le dea tărie ca pururea să preamărească Numele lui Dumnezeu. că acolo ceri pentru noi sfarşit creştinesc şi răspuns bun la Înfricoşata Judecată a Lui. că povăŃuirea cea prin Duhul Sfânt plin de sârguinŃă ai urmat. Iar noi cunoscând acestea şi mulŃumindu-Ńi pentru mijlocire şi ocrotire cu umilinŃă îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. ca împreună cu cetele îngereşti să cântăm şi noi: Aliluia! Icosul al 12-lea Cântând slăvită pomenirea ta. iar prin rugăciunile tale să nu ne ruşineze pe noi în ziua JudecăŃii înaintea FeŃei slavei Sale. că primind de la Domnul cununa biruinŃei nu ne uiŃi în rugăciunile tale pe noi. care prin nevoinŃa ta Muntele Athos ai împodobit. Bucură-te. Bucură-te. fierbinte rugăciune către Domnul ca să se milostivească şi Sfânta Sa Biserica s-o întărească în veci spre mântuirea noastră. preaminunate nevoitor al lui Hristos. Bucură-te. unde totul viază şi se mişcă întru bucuria Sfântului Duh. Dumnezeul nostru. Bucură-te. că în priveghere şi post împreună cu toŃi aleşii Maicii Domnului. Bucură-te. Hristos. odraslă binecuvântată a pământului rusesc. că în zilele noastre calea cea adevărată către Domnul ai arătat. că prin vieŃuirea ta cea pustnicească. trâmbită aurită. bucuria şi lauda Maicii Domnului în faŃa tuturor celor cereşti şi pământesti. Bucură-te. primeşte şi de la noi această nevrednică rugăciune şi cere de la Hristos. că Hristos – Puterea şi ÎnŃelepciunea lui Dumnezeu – ochilor tăi trupeşti S-a arătat. că de neîmpuŃinarea harului Sfântului Duh în Biserica Ortodoxă tuturor le dai mărturie în chip minunat. ci să ne învrednicească a-I cânta împreună cu toŃi sfinŃii şi îngerii cântarea de biruintă: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Făcătorul îngerilor şi Domnul Puterilor încă din pântecele maicii tale te-a ales pe tine şi după cuvântul 321 . a revărsat peste tine puterea negrăită a harului. că plin de ardoare ai dat în vileag pe cei fără de lege şi ne-ai învaŃat să păstrăm tainele şi predaniile credinŃei dreptmăritoare. împreună lucrător al nădejdii noastre de mântuire. Preacuvioase Părinte. Bucură-te. Bucură-te.

pentru toŃi oamenii. Pentru acestea. Doamne. neîncăputul nume al lui Dumnezeu Celui Preaînalt. Bucură-te. ca prin puterea şi înŃelepciunea lui Dumnezeu să urmezi vieŃii îngereşti. fii povăŃuitorul nostru. cu lacrimi te-ai rugat pentru cei ce se chinuiesc în iad. har îmbelşugat ai agonisit sufletului tău şi următor făcându-te lui Hristos. acum cu bucurie cântare de laudă îŃi aducem! În veghe neîncetată. o viaŃă de nevoinŃă şi de rugăciune. că de Cuvântul lui Dumnezeu ca de o miere prea dulce mintea Ńi-ai îndulcit din tinereŃe. Bucură-te. Roagă-L. mijloceşte pururea pentru noi ca să stingem văpaia patimilor. ne plecăm genunchii în fata sfinŃeniei tale care ruşinează pe cei ce nu mai cred că Dumnezeu lucrează în Biserica Sa şi îŃi mărturisim că inimile noastre suspină după liniştea ta. Sfinte Siluane. îndelunga-răbdare. Bucură-te. că inima ta să cunoască şi să se supună voii lui Dumnezeu mereu a căutat. Văzând răutatea şi nimicnicia noastra. rod al curăŃiei din părinŃi binecinstitori de Dumnezeu.Psalmistului: "inimă adancă" Ńi-a dăruit. Bucură-te. Preacuvioase Părinte Siluane. ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! După aceasta se zice această: RUGĂCIUNE O. că mult suntem tulburati în aceasta lume care ne învaŃă să fim răi. înfrânarea şi iubirea Lui cea dumnezeiască pentru toată făptura. Părinte Siluane. lăudând minunatele tale fapte şi ostenelile pământeşti. Bucură-te. Bucură-te. spre slava Celui ce S-a proslăvit în tine şi dăruieşte prin tine tămăduire tuturor celor ce aleargă la ajutorul tău. tăcerea. izbăveşte pe cei ce cu credinŃă săvârşesc prea cinstită pomenirea ta şi pe cei ce sărută cu evlavie moaştele tale. Aşa. minunat te-ai înŃelepŃit. că prin înfrânare şi iubire de Dumnezeu să te asemeni lor ai voit. după dragostea ta de Dumnezeu. cu sfială te chemăm: Bucură-te. cu lacrimile tale ai dobândit smerenia lui Hristos în Duhul Sfânt şi dascal al iubirii de vrăjmaşi ai devenit în acest veac plin de ură şi de tulburare! O. pentru a încăpea în ea ca într-o cămară preaaleasă. Sfinte Siluane. că spre izvorul harului dumnezeiesc ca un cerb ai însetat. pentru cei vii şi pentru cei ce vor mai veni pe lume. că din pruncie căutându-Ńi bucuria în Dumnezeu. de oameni şi de vrăjmaşi. Sfinte Siluane. dulce psaltire a pocăinŃei şi alăută binecântătoare a Duhului sfânt! Noi. tu care ai trecut prin atâtea încercări duhovniceşti întărit de Sfântul Duh. cei însufleŃiŃi de vieŃuirea ta cea aleasă. podoaba călugărilor din Sfântul Munte al Athosului. spre a ne povăŃui cum să traim o viaŃă cuviincioasă. Părinte Siluane. Bucură-te. Cel ce S-a răstignit. să biruim răul din inimile noastre şi astfel să ne mântuim sufletele. prin însetarea după Dumnezeu şi dragostea cea arzătoare către El. iubitori de slavă deşartă şi orbi ai păcatului. Fii călăuza noastră. Nu ne lipsi nici pe noi de această dragoste a ta. nu ne lăsa să fim înghiŃiŃi de marea lumii acesteia. că ai iubit a părinŃilor tăi cucernicie din tot sufletul tău. Părinte Siluane. 322 . ardere nestinsă de iubire în rugăciunea pentru lume! Şi Condacul întâi łie. Dumnezeul nostru. Amin. cerem solirea ta înaintea lui Dumnezeu şi cu străpungere strigăm: Bucură-te. Mărturisim că avem nevoie de mijlocirea ta pentru noi la Dumnezeu. Cel ce l-ai numărat pe Sfântul Siluan în ceata aleşilor Tăi. Părinte sfinte. că să Te aflăm milostiv în ceasul morŃii şi la Înfricoşătoarea Judecată. alesule nevoitor al Domnului şi îngere pământesc. să ne dăruiască şi nouă blândeŃea Sa. floare înmiresmată cu fapte de credinŃă de o nepieritoare frumuseŃe. în postire şi în smerenie fiindu-le părinŃilor athoniŃi prea-ales urmaş. trimite-l nouă ca pe un adevărat Părinte. căci în groapa greşalelor aflându-ne. Cuvioase Părinte Siluane. cel care te-ai făcut pe tine lăcaş Sfintei Treimi. Bucură-te.

ACATISTUL SFÂNTULUI MARCU MĂRTURISITORUL EPISCOPUL EFESULUI

Facere a monahului Andrei Kapsocalivitul După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE:

Condacul 1: Pe alesul şi marele mărturisitor veniŃi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Icosul 1 Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm: Bucură-te cel scris în cartea vieŃii cea din ceruri Bucură-te luceafăr între sfinŃi luminător Bucură-te că îngerilor cu vieŃuirea ai urmat Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat Bucură-te lauda cuvioasei tale maici Bucură-te rod al sfintei rugăciuni Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 2-lea 323

Împărate ceresc, slavă se cuvine łie Celui ce trimiŃi luminători şi povăŃuitori la vremi de cumpănă şi de prigoană, între care în vremurile cele de pe urmă l-ai arătat şi pe sfântul Marcu, dimpreună zicând łie: Aliluia! Icosul al 2-lea Pildă de fapte bune de milostenie şi de înfrânare ai fost dăruit de Dumnezeu lumii, tu care nu Ńi-ai îngropat talantul ci l-ai înmulŃit spre a primi de la Dumnezeu răspuns bun, te rugăm primeşte această cântare: Bucură-te păstorule al Efesului Bucură-te luminătorule de Dumnezeu trimis Bucură-te tuturor pildă de fapte bune Bucură-te cel ce cu înfrânarea şi cu milostenia te-ai împodobit Bucură-te iubitorule de feciorie Bucură-te că darul ce l-ai primit l-ai înmulŃit Bucură-te că pentru răspuns bun te-ai îngrijit Bucură-te că rugăciunea ta cu adevărat s-a împlinit Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 3-lea Ajungând la vârsta bărbatului desăvârşit, nu atât cu anii cât cu mintea cea înŃelepŃită, te-ai arătat ca o rază ce străluceşti din lumina Sfintei Treimi, pe care o lăudăm cu cântarea: Aliluia! Icosul al 3-lea Înger pământesc şi om ceresc, cu ce gură te vom lăuda pe tine şi cu ce glas vom putea povesti darurile tale ce ai luat de la Dumnezeu, pentru care ai fost ridicat la scaunul Efesului ca o lumină pusă în sfeşnic ce luminează tuturor, de la care auzi: Bucură-te bărbat desăvârşit în înŃelepciune Bucură-te că se minunează cei ce aud de bogăŃia darurilor tale Bucură-te înger pământesc şi om ceresc Bucură-te cel ce vrednic eşti întru arhierie Bucură-te cel ce prin nevoinŃe te-ai adus întru curăŃie Bucură-te că dragostea cu adevărul ai împreunat Bucură-te că Filioque eres catolicesc ai arătat Bucură-te că primatul papal dogmatisind l-ai surpat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 4-lea Vechea mitropolie a Efesului oarecând în vremurile vechi scaun apostolesc fiind în care a stat ucenicul cel iubit al Mântuitorului, tu primindu-l, cu acela te-ai sârguit a te asemăna lui Hristos Dumnezeu cântându-i: Aliluia! Icosul al 4-lea De la începutul păstoriei tale, preaminunate părinte, de toŃi ai fost cunoscut ca fiind păstor adevărat şi toŃi slăveau pe Dumnezeu şi pe tine te lăudau zicând: Bucură-te vas de mult preŃ al lui Hristos Bucură-te ce cu vieŃuirea te-ai arătat mult-cuvios Bucură-te ce prin cuvinte ai grăit luminos Bucură-te ce până la sânge te-ai împotrivit ereticilor Bucură-te că te-ai făcut următor Apostolilor Bucură-te ce neîmblânzit ai asuprit pe draci Bucură-te cel ce cuvintele latinilor în cenuşă le prefaci Bucură-te că pe apostaŃii ierarhi i-ai mustrat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! 324

Condacul al 5-lea Cu voia ta Doamne pentru păcatele noastre ai adus necazuri şi prigoniri, pe care pentru dreptate le primim; dar te rugăm încetează bătaia, potoleşte mânia, pentru rugăciunile sfântului Marcu pentru care Te lăudăm zicând: Aliluia! Icosul al 5-lea Începând lupul cel depărtat de Biserică a sfâşia turma lui Hristos, tu ca un diamant tare i-ai stat împotrivă, pentru care ai atras asupra ta ura celor mai mari ai Romei, iar noi fericindu-Ńi îndrăzneala te binecuvântăm strigându-Ńi: Bucură-te făclia prealuminată a Bisericii Bucură-te ce cu lumină ai orbit ereticii Bucură-te că la pocăinŃă pe toŃi i-ai chemat Bucură-te că tâlhăreştilor sinoade nu te-ai plecat Bucură-te că doar cei învârtoşaŃi nu te-au urmat Bucură-te că nu ai pregetat cu blândeŃe a-i mustra Bucură-te că prin cuvinte sfinte la Ortodoxie pe mulŃi ai adus Bucură-te că minciuna catolicilor nu te-a supus Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al-6-lea Împăratul Ioan al BizanŃului cerând ajutor apusenilor în nevoile poporului în vreme de război, legat-a prieteşug cu latinii, iar tu nicicum nu ai vrut a întări acest sfat, ci drept mărturiseai şi-L slăveai pe Hristos Dumnezeu zicând: Aliluia! Icosul al-6-lea Chemând papa în cetatea FlorenŃei pe ortodocşii arhierei din toată lumea, fost-ai şi tu chemat la acel rău sobor, şi punându-Ńi înainte dogmele ereticeşti, te ispiteau să te învoieşti cu ei, iar tu nicidecum nu ai voit a auzi de aceasta ci îndată i-ai mustrat pe faŃă, pentru care te lăudăm: Bucură-te ce pe latini i-ai vădit de eres Bucură-te că la învăŃarea norodului ortodox ai purces Bucură-te că nu ai răbdat dezbinarea Bisericii Bucură-te că nu ai semnat zapisul cu catolicii Bucură-te voinic propovăduitor al Sfintei TradiŃii Bucură-te că te-ai împotrivit unirii cu schismaticii Bucură-te că cele şapte soboare Ńi-au fost dreptar Bucură-te ale catolicilor cârteli zadarnice le-ai făcut Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al-7-lea Singur sfinte părinte te-ai aflat în acel nelegiuit sobor ca un fiu al luminii, mărturisind dogma Sfântului Duh care purcede numai din Tatăl, dar închinat dimpreună cu Fiul, o singură Dumnezeire în trei ipostasuri, căreia Îi cântăm: Aliluia! Icosul al-7-lea Duhul Sfânt pe care l-ai mărturisit după învăŃăturile SfinŃilor PărinŃi te-a întărit pe tine cel ce erai sfinŃit de El, spre a răbda prigoana şi însingurarea, pentru care auzi: Bucură-te aur preastrălucit Bucură-te că în foc te-ai lămurit Bucură-te că mărturisind te-ai mântuit Bucură-te că pe demoni i-ai asuprit Bucură-te credincios apărător al credinŃei Bucură-te păstrător al Sfintei TradiŃii Bucură-te tâlcuitor iscusit din scripturi 325

Bucură-te luminos povăŃuitor de mulŃimi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al-8-lea Ca altă dată un nou Moise te-ai arătat că din muntele cel sfânt pogorându-te către poporul cel păcătos, le-ai sfărâmat ereticesul aşezământ şi idolul pe care şi l-au făcut, aruncându-l degrab sub blestemul SfinŃilor PărinŃi, pe cei ce nu ştiau să cânte lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-8-lea Văzându-te fiii blestemului celui veşnic că nu te pleci hotărârilor lor, care nicidecum nu au putut a te pleca în vicleşuguri, au aruncat pricini nedrepte asupra ta, prin care în surghiun te-au trimis, iar poporul cel binecredincios departe de tine fiind, îŃi cânta: Bucură-te surpătorul ereticeştilor oşti Bucură-te înfricoşătorul netrebnicilor papistaşi hulitori Bucură-te ridicătorul înşelaŃilor ce se smeresc Bucură-te rană mult chinuitoare latinilor eretici Bucură-te pierzătorul anatemelor celor mincinoase Bucură-te dumnezeiasca lumină a celor prigoniŃi pentru dreptate Bucură-te povăŃuitor şi cârmaci ortodocşilor Bucură-te vrednic stareŃ al monahilor evlavioşi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al-9-lea Nu ai încetat, părinte, a scrie epistole şi învăŃături care erau pline de Duh Sfânt, în care rătăcirea catoliceştilor învăŃături o arătai; pentru aceasta noi cei binecredincioşi îl lăudăm pe Dumnezeu cântândui: Aliluia! Icosul al-9-lea Toată cetatea BizanŃului căzută la un gând cu papa Romei o ai afurisit, iar mica turmă ce nu s-a învoit cu neadevărul pe tine te-au luat păstor, care cu un glas te laudă: Bucură-te stea ce ai condus pe necredincioşi la credinŃă Bucură-te cel prin care se luminează norodul Bucură-te izgonitorul de iscusite vicleşuguri Bucură-te făcător de nemincinoase minuni Bucură-te mângâietor al căzutelor făpturi Bucură-te stâlp de foc al credinŃei Bucură-te ce neclintit ai pătimit umilinŃe Bucură-te temelia dreptei credinŃe Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 10-lea În sfântul munte al Athonului, venind spre închinare, înştiinŃare de la Dumnezeu primind sfinŃii părinŃi, de a ta venire toŃi s-au bucurat, care cu sârguinŃă spre a primi binecuvântare de la tine un singur arhiereu ortodox pe tine te mărturiseau, slăvind pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icosul al 10-lea Venind mai marele Sfântului Munte în insula Limnos unde erai întemniŃat, cu întrebări te-a cercetat despre dreapta credinŃă, şi primind răspunsul tău cel dreptmăritor, îndată toate lavrele din muntele Athonului Ńi-au viersuit cântare, lăudându-te aşa: Bucură-te cela ce prin feciorie te-ai curăŃit Bucură-te cela ce prin nevoinŃe te-ai luminat Bucură-te că prin mărturisire te-ai desăvârşit Bucură-te că prin isihie cu mintea ai văzut lămurit 326

Bucură-te că inima prin rugăciune Ńi-ai neprihănit Bucură-te că de glasul conştiinŃei ai ascultat Bucură-te că simŃurile trupeşti cu duh le-ai adăpat Bucură-te că sufletul nu Ńi-ai întinat Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 11-lea Care laude sau ce cuvinte pot zugrăvi bucuria ce le-ai pricinuit celor dreptcredincioşi în vremurile acelea de prigoană, când toŃi după Hristos Dumnezeu şi preacurata Lui Maică, pe tine ajutor te-au agonisit, strigând lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea ÎnteŃindu-se relele chinuiri şi trupul slăbindu-Ńi din pricina frigului şi flămânzirii, abătutu-sa asupra ta boala ce nu te-a lăsat până în sfârşit, pentru care te fericim cu unele ca acestea: Bucură-te cela ce din umbra patimilor ne-ai scos Bucură-te că la liman duhovnicesc ne-ai adus Bucură-te rugător pentru cei neiscusiŃi în credinŃă Bucură-te dascăl celor iubitori de adevăr întru dreptate Bucură-te mângâietor celor ce zac întru umilinŃe Bucură-te părinte al monahilor celor ce petrec în trezvie Bucură-te sfânt povăŃuitor al preoŃilor cuvioşi Bucură-te mare luminător al ierarhilor ortodocşi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 12-lea Cu ce laude vom ritorisi minunile tale Doamne, care ai întărit mulŃimea mucenicilor ce au pătimit până la sânge pentru iubitul Tău Fiu Iisus Hristos, de nu vom cânta: Aliluia! Icosul al 12-lea Astăzi la fericitul tău sfârşit, părinte sfinte, toŃi doresc să audă cuvântul tău cel de pe urmă, iar tu ca un adevărat slujitor al lui Dumnezeu, poruncă ai lăsat ca la a ta îngropare niciunul să nu vină din cei căzuŃi în reaua credinŃă, şi nici la al tău mormânt să nu slujească nimeni din latinii cei hulitori, apoi cu veselie sufletul l-ai dat lui Dumnezeu, iar noi îŃi cântăm: Bucură-te că această zi este de bucurie pentru tine Bucură-te că Hristos Ńi-a dat cereasca împărăŃie Bucură-te că multe minuni se fac la al tău mormânt Bucură-te bucuria iubitorilor de adevăr curat Bucură-te preacuvios părinte de dragoste luminat Bucură-te soare care niciodată nu apui Bucură-te piatră de poticnire apostaŃilor de azi Bucură-te cela ce pe temeiul CredinŃei Ortodoxe ne înalŃi Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Condacul al 13-lea O întru tot lăudate sfinte Marcu, primeşte aceste puŃine laude ce le aducem din inimi smerite şi te milostiveşte spre noi cei ce cădem cu smerită rugăciune către tine; grăbeşte spre a ne ajuta căci ridicatus-au prigoniri şi dureri negrăite, ca dimpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Următor îngerilor te-ai arătat de Dumnezeu purtătorule Marcu, şi ales fiind din pântecele maicii tale cu adevărat ca un luceafăr între stele te-ai arătat, pentru care te lăudăm: Bucură-te cel scris în cartea vieŃii cea din ceruri 327

Bucură-te luceafăr între sfinŃi luminător Bucură-te că îngerilor cu vieŃuirea ai urmat Bucură-te cel ce arhanghelilor cu mărturisirea te-ai asemănat Bucură-te cel ce din scutece cu laptele duhovnicesc te-ai hrănit Bucură-te că obiceiurilor bătrân te-ai arătat Bucură-te lauda cuvioasei tale maici Bucură-te rod al sfintei rugăciuni Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei! Şi Condacul întâi Pe alesul şi marele mărturisitor veniŃi o iubitorilor de mucenici să lăudăm pe Marcu cel următor scaunului apostolesc, pe cel întocmai cu apostolii şi de un obicei cu Ioan Evanghelistul, să-l cinstim cu laude zicând: Bucură-te sfinte Marcu mare mărturisitor şi apărător al Ortodoxiei!

328

ACATISTUL SFÂNTULUI MARE MUCENIC PANTELIMON

27 iulie După obişnuitul început, se zic: CONDACELE şi ICOASELE:

Condacul 1: Înaintea celui cu chip şi nevinovăŃie îngerească, a vrednicei slugi a Domnului nostru, care prin nestrămutată credinŃă s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat, Pantelimon, ridicăm rugăciunile noastre şi cerem să ne asculte durerile şi cu puterea ce-i este dată de ia Dumnezeu ca un doctor fără de arginŃi, să ne cerceteze degrab şi să înlăture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti, ca izbăviŃi cu platoşa bunătăŃii sale, în tresăltări de bucurie, să-i cântâm: Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Icosul 1 Din pruncie Ńi-ai păstrat sufletul curat, mucenice, căci maica ta cu mare grijă Ńi-a sădit în inimă credinŃa în dulcele Iisus, pe care mai târziu bătrânul Ermolae, stropind-o cu apa cea vie, pe care şi el o avea de la împăratul nemuritor, ai părăsit păgânătatea şi Ńi-ai deschis larg sufletul să primeşti pe Hristos; pentru care îŃi cântăm: Bucură-te, sfinte cu adâncă judecată; Bucură-te, că dreaptă Ńi-a fost credinŃa urmată; Bucură-te, al pieritorilor zei dispreŃuitor; Bucură-te, al blândului Iisus următor; Bucură-te, că după Domnul ai însetat; 329

Bucură-te, că dreaptă răsplătire ai căpătat; Bucură-te, că n-ai Ńinut la bogăŃii pământeşti; Bucură-te, cel ce Ńi-ai adunat comori cereşti; Bucură-te, cel ce stai între cetele sfinŃilor; Bucură-te, ajutătorul năpăstuiŃilor; Bucură-te, podoaba creştinilor cea nepreŃuită; Bucură-te, mângâierea noastră mult dorită; Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al 2-lea De mic rămas fără mamă, sfinte, ai fost dat de tatăl tău la învăŃătură păgânească şi la meşteşugul vindecărilor cu puterea zeilor; dar ca o trestie neânfrântă ai rămas în nujlocui vânturilor vrăjmaşe şi nu ai găsit alinare până ce n-ai aflat calea Dumnezeului celui adevărat, Căruia îi cântăm: Aliluia! Icosul al 2-lea Adânc fiind rănit de dragostea în Hristos, când veneai de la Ermolae şi ai întâlnit pe copilul muşcat de viperă, atunci întâia oară te-ai rugat în genunchi lui Dumnezeu, de la care a şi venit mântuirea, căci copilul a înviat, vipera a murit, iar tu ai primit botezul şi te-ai împărtăşit cu trupul şi cu sângele Domnului; pentru care te lăudăm aşa: Bucură-te, tinereŃe închinată lui Hristos; Bucură-te, nădejdea bolnavilor cea cu folos; Bucură-te, cel ce ştii să înalŃi la ceruri rugăciuni; Bucură-te, cel ce peste noi reverşi minuni; Bucură-te, că Domnul putere Ńi-a dat; Bucură-te, cel ce copilul ai înviat; Bucură-te, bucuria multor îndureraŃi; Bucură-te, uimirea multor învăŃaŃi; Bucurâ-te, ostaş neînvins al lui Hristos; Bucură-te, că ai aprins credinŃa creştină în inimile multora; Bucură-te, întoarcerea multor rătăciŃi; Bucură-te, mângâierea celor amărâŃi; Bucură-te, Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al 3-lea Deşi cu trup omenesc pe pâmânt, sufletul Ńi l-ai înălŃat spre cer. Pentru aceasta, cu dreptate te privesc credincioşii ca pe o stea cerească, de unde vine raza mântuirii în toate necazurile; drept care împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 3-lea Râvnă multă ai pus, sfinte, ca să întorci de la închinarea de idoli către Domnul chiar pe tatăl tău, dar el tot păgân a rămas, până ce a văzut tămăduirea pe care ai dat-o, în numele lui Hristos, unui orb şi atunci împreună cu acela, a primit botezul. Pentru aceasta primeşte de la noi laudă ca aceasta: Bucură-te, cercetător al durerilor; Bucură-te, vindecător ai orbilor; Bucură-te, cel ce dai lumină ochilor trupeşti şi celor sufleteşti; Bucură-te, sfărâmător al curselor diavoleşti; Bucură-te, al sufletului tău vmător; Bucură-te, al doctorilor doctor; Bucură-te, că lucrezi cu puterea lui Dumnezeu; Bucură-te, că în tine nădăjduim şi noi; Bucură-te, stăvilar al potrivnicilor; Bucură-te, lauda îngerilor; Bucură-te, a paginilor mirare; 330

Bucură-te. Căruia pentru darul ce Ńi-a dat îi cântăm: Aliluia! Icosul al 4-lea Ca fulgerul s-a răspândit vestea bunătăŃii şi a minunilor tale. că mulŃime de chinuri Ńi-au pregătit. Bucură-te. că. Bucură-te. că făcliile cu care erai ars s-au stins. căci oricine aleargă la tine cu credinŃă găseşte alinare. de care lucru şi noi minunându-ne. că înfocată credinŃă în inimile multora ai aprins. gândindu-te la Domnul. Bucură-te.Bucură-te. că ai dovedit împăratului puterea lui Dumnezeu. împăratul a poruncit să fii spânzurat gol pe lemn. cel ce cu răbdare chinurile ai suferit. că mulŃi. sfinte. pe care tu primindu-le încrezător în puterea lui Dumnezeu. ca a unuia ce eşti părta şul lui Hristos. pentru a câştiga bunătăŃile nepieritoare de la Dumnezeu. Hristos în chipul lui Ermolae Ńi s-a arătat. că de pe lemnul chinurilor sănătos ai fost slobozit. sfinte. Bucură-te. că Hristos în luptă Ńi-a fost întăritor. cel ce Ńi-ai împărŃit moştenirea săracilor. că un vechi slăbănog s-a tămăduit prin darul tău. sfinte. făcând să se îngrijoreze învăŃătorii pagini. Bucură-te. cântăm: Bucură-te. căci ai dispreŃuit dregătoriile şi bogăŃiile vremelnice cu care erai ispitit. Căruia îi cântăm: Aliluia! Icosul al 5-lea Neînduplecat văzându-te. Bucură-te. cel pătruns de credinŃă adâncă. cel ce împăratului ai fost împotrivitor. se întrebau de unde ai atâta putere şi de ce zeii nu te pierd? Atunci au iscodit noi chinuri. Bucură-te. care Ńi-ai pus trupul spre chinuri. Aliluia! 331 . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. astfel te-ai arătat Nicomidiei şi apoi întregii lumi. privindu-te. şi cele fără de preŃ la ei erau de mare preŃ la tine. Bucură-te. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al 5-lea Cele ce pentru pagini erau de preŃ pentru tine erau fără de preŃ. iar tu neabătut ai rămas în credinŃă. te-ai mângâiat. că păgânătatea de ruşine a rămas. Bucură-te. şi încruntaŃi la faŃă şi la suflet. Bucură-te. Bucură-te. care îndată au cerut împăratului pierderea ta. cel ce Domnului noi mucenici ai făcut. dar nepieritorul împărat neatins te-a păstrat. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că. că fiarele cu care erai sfâşiat ca ceara s-au muiat. cu tine au crezut. Bucură-te. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al 4-lea Ca norul ce umbrea pe evrei în pustie. îngrozirea păgâneştilor conducători. Bucură-te. că deşertăciunea păgânească vrei să omori. cântar. că vrăjmaşii Ńi-au cerut noi torturi într-un glas. bucuria mamei tale. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce prin case şi închisori milostenie şi tămăduiri aduci celor necăjiŃi. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al-6-lea Pe gânduri ai pus pe cei ce te chinuiau. fiind împuternicitul şi alesul Domnului. spre uimirea tuturor. pentru care îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. ce! de la care moştenim frumoase pomeniri. cel ce simŃi bucurie în chinuri. cu fiare să fii sfâşiat şi cu făcui ars.

Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pentru care îŃi cântăm: Bucură-te. cel ce de asupriri ne izbăveşti. al puterii firii înfrângâtor. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al-7-lea Zile de-a rândul ai fost chinuit.Icosul al-6-lea Plumb mult într-un cazan punând şi sub limbile focului topindu-l. că lupta cea bună ai luptat. liman al celor îngreuiaŃi. căci ai mers pe luciul apei. Bucură-te. Bucură-te. ai fost aruncat în această văpaie cu nădejdea deşartă că acum se va sfârşi cu tine. cel ce nu te înfricoşezi de chinuri. tare sprijinitor al copiilor noştri. rouă ce inimile răcoreşti. vindecarea celor ce de la oameni nu-şi găsesc alinare. dar Stăpânul tuturor gurile fiarelor a închis. dobânditor de slavă cerească. pentru noi. Pentru aceasta îŃi cântăm: Bucură-te. Bucură-te. dar acestea mai multă răsplătire Ńi-au adus şi mulŃumirea mai mult Ńi-a crescut. Bucură-te. în boli şi în necazuri izbăvitorul meu. ai fost aruncat în mijlocul leilor şi neliniştiŃi te-au privit. Bucură-te. Bucură-te. dar tu. cel înarmat cu bărbăŃie şi credinŃă. alesule. Bucură-te. îŃi iscodeau alte pătimiri creând că pot pune lumina sub obroc. Bucură-te. plutitor deasupra apelor. nici nevinovăŃia şi nici puterea minunilor tale. vieŃuitor deasupra ispitelor. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al-8-lea Nici tinereŃea. Bucură-te. Bucură-te. Pantelimoane. cel ce văpaia plumbului ai răcorit. Bucură-te. viteazule mucenic. îndestularea cea bună a caselor noastre. Bucură-te. Deci. al lui Dumnezeu îmblânzitor. răspânditorule al credinŃei. floarea nădejdilor către Dumnezeu. că din valurile deznădejdilor prin tine aflăm izbăvire. Bucură-te. Bucură-te. mulŃumirea celor îndureraŃi. îŃi cântăm: Bucurâ-te. precum mai înainte Dumnezeu păzise pe măritul apostol loan. al rugăciunilor noastre către Domnul purtător. cel ce eşti cu nevinovăŃie încununat. Bucură-te. n-au schimbat inimile chinuitorilor. să părăsească zeii şi să treacă la Hristos. când cu chinurile tale. ci mai rău sporind în mânie. al adâncului mării stăpânitor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. iubitorule al umilinŃei. şi în mare ai fost aruncat. cel ce cunună neveştejită Ńi-ai pregătit. Aliluia! Icosul al-7-lea Piatră Ńi-au legat de gât. Bucură-te. dor mare ai aprins în inimile multora. sfinte. 332 . Bucură-te. dorind să-Ńi vadă trupul sfâşiat. iarăşi nevătămat ai rămas. dar ca pe nişte curse în calea către cer judecândule. spre bucuria lui Dumnezeu cântând: Aliluia! Icosul al-8-lea Neîncetat ai fost ispitit cu bunătăŃi şi cinstiri lumeşti. Bucură-te. viteazule. Bucură-te. iar tu făclie mai luminoasă te arătai. Bucură-te. tinere plin de mireasmă duhovnicească. cântându-I. că pentru nevinovăŃie la chinuri ai fost dat. dar Stăpânul marilor şi pe tine şi piatra a făcut-o uşoară şi plutitoare. bucurându-ne şi minunându-ne. ieşind la mal. păcătoşii.

aruncat în mijlocul leilor. Bucură-te. iar tu. sfinte. Bucură-te. că pentru Iisus toate ai suferit. spre marginea Nicomidiei. unde Ńi se hotărâse tăierea capului şi tu mai liniştit şi mai vesel te-ai arătat. Bucură-te. că împărăŃia cerească cu dor o căutai. Bucură-te.Bucură-te. Bucură-te. ai mărit pe preotul Ermolae. al lui Ermolae de mucenicie vestitor. Bucură-te. că glas din cer Pantelimon te-a chemat. Bucură-te. că numele din Pandoleon Ńt-a fost schimbat. Bucură-te. Bucură-te. Erimp şi Ermocrat s-au arătat. că ucenici ai lui Ermolae. Bucură-te. Bucură-te. mulŃi din pagini au crezut în Hristos. Bucură-te. că de creştinătate eşti preamărit. că te-ai făcut asemenea oştilor cereşti. Bucură-te. cu care şi noi cmtăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al-9-lea Şi pe roată cu cuie ai fost chinuit. te veseleai pentru vinari de noi suflete. că după fapte eşti mult-îndurâtor. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al-9-lea Văzând tăria ta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că Dumnezeu minunat te-a arătat. că faŃa ca de înger Ńi s-a făcut. că după nume eşti mult-miluitor. căci cu Hristos te-ai arătat biruitor. dar roata s-a sfărâmat. V pentru care lucru împăratul de mânie a fost cuprins. Bucură-te. că vrăjmaşii doreau să te piarză. Deci pentru noua jertfă ce prin tine se pregăteşte grăim: Bucură-te. lumină ce sub obroc nu s-a putut pune. Atunci cu trei ostaşi te-au însoŃit. Bucură-te. cel ce Treimii pe pământ ai slujit. că prin vindecări doctor al Domnului te-ai dovedit. vieŃuitor plin de fapte bune. pământul s-a cutremurat. dascălul tău. Bucură-te. căci cu dascălul tău eşti patimilor. Bucură-te. Bucură-te. propovăduitorul dumnezeieştii credinŃe. Bucură-te. Pantelimoane. Pentru aceasta din nou primeşte această laudă: Bucură-te. spre a-l aduce împăratului care şi lui îi dorea sfârşitul. Bucură-te. că Hristos nevătămat te-a păzit. pentru aceasta te-ai învrednicit de darul tămăduirilor ce-l verşi tuturor celor ce cu credinŃă vin la tine cu rugăciuni şi cu care cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 10-lea Cine nu te va lăuda. că la moartea lor. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al 10-lea Zadarnice au fost chinurile paginilor. 333 . Bucură-te. sfinte. Bucură-te. că fiarele s-au făcut asemenea mieilor. lovind pe mulŃi necredincioşi şi fermecător socotindu-te. că ai fost împins şi izbit ca un răufăcător. Bucură-te. noule Daniele. cel ce ai fost socotit fermecător. cel ce bunătăŃile lumeşti curse le socoteşti. cel ce înfrunŃi mâniile aprinse. Bucură-te. cel ce loviri ca Domnul ai primit. sfinte. căci drumul Ńi-a fost drept către Hristos. Bucură-te. că pe roată ai fost strunjit. văzându-te cu ochii minŃii. Bucură-te. că în chinuri Domnului slavă dădeai.

Bucură-te. Bucură-te. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al 12-lea Lupta cea bună ai luptat. mult-plânsule de credincioşii pământului. că de pământ nicidecum nu te-ai depărtat. mireasmă ce până la cer te-ai ridicat. Erimp şi Ermpcrat bucurie. Bucură-te. ca. desfătarea Duhului sfânt. miluitor al celor lipsiŃi şi vindecător al celor bolnavi. cel ce primeşti gândurile şi puterile. pentru care laudă ca aceasta îŃi aducem: Bucură-te. Pantelimoane. să-Ńi urmăm credinŃa şi în ispite să ne înarmăm cu armele tale şi biruitori să mulŃumim iui Dumnezeu. privind la tine. lauda Fiului. miluirea celor de pe pământ. că duhul tău Treimii l-ai încredinŃat. căci tu le-ai fost flacără nestinsă a dreptei credinŃe. Bucură-te. Bucură-te. că spre lovire călăii ai îndemnat. trecând O astfel în împărăŃia cerească. Bucură-te. Bucură-te. cânŃi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul al 11-lea Senin la suflet şi blând la chip Ńi-ai primit sfârşitul. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane 334 . Bucură-te. mult-lăudatule de puterile cereşti. Bucură-te. de unde nu încetezi a privi spre mulŃimea ce te cheamă în rugăciuni şi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. izbăvind-o de dureri. Bucură-te. dar ne mângâiem că te-ai suit la Dumnezeu. Bucură-te. izvor nesecat de tămăduiri. căci în loc de sânge lapte a curs din grumazul tău şi măslinul de care ai fost legat spre tăiere. unde eşti întâmpinat de Sfânta Treime şi aşezat de-a dreapta Sa. cel ce înlături norul suspinelor. a lui Ermolae. Bucură-te. că abia îndrăznind capul Ńi-au tăiat. credinŃa ai păstrat. cel ce scapi de urgia duşmanilor. albină ce te-ai îmbogăŃit în fapte bune. înfrângător al păgânătăŃii. că ai urmat lui Hristos. bucuria Tatălui. izbăvitor de chinuri. iar pentru noi ai rămas vrednică pildă. că ai fost încoronat cu nepieritoare cunune. doctor sufletesc şi trupesc. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cel ce linişteşti sufletele. Bucură-te. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Condacul al 11-lea Cu durere dreptcredincioşii au privit sfârşitul tău. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. de aceea iarăşi auzi de la noi: Bucură-te. cel ce îmblânzeşti cugetele. Bucură-te. că în rugăciuni pe orice credincios ai ascultat.Bucură-te. alesule al Tatălui ceresc. cu înaintaşii mucenici împreună-vieŃuire. că chinuitorii în lături s-au abătut. Bucură-te. piatră la temelia creştinătăŃii. Bucură-te. Pantelimoane. Bucură-te. cântând: Aliluia! Icosul al 12-lea Şi după moarte ai săvârşit minuni. mărit de sfinŃi şi de puterile cereşti. mulŃumindu-Ńi sufletul. în vederea tuturor s-a umplut de roade.

că n-ai Ńinut la bogăŃii pământeşti. în zi. căci maica ta cu mare grijă Ńi-a sădit în inimă credinŃa în dulcele Iisus. mângâierea noastră mult dorită. şi astfel cu puterea ta. care prin nestrămutată credinŃă s-a învrednicit a sta alături de scaunul nemuritorului împărat. să petrecem în mulŃumire. celor asupriŃi. cel ce Ńi-ai adunat comori cereşti. sfinte cu adâncă judecată.Condacul al 13-lea Sfinte Mare Mucenice şi tămăduitorule. Bucură-te. Pantelimon. să-i cântâm: Bucură-te. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane Şi Condacul întâi Înaintea celui cu chip şi nevinovăŃie îngerească. liniştitor. că dreaptă Ńi-a fost credinŃa urmată. scutitor. podoaba creştinilor cea nepreŃuită. ridicăm rugăciunile noastre şi cerem să ne asculte durerile şi cu puterea ce-i este dată de ia Dumnezeu ca un doctor fără de arginŃi. ai părăsit păgânătatea şi Ńi-ai deschis larg sufletul să primeşti pe Hristos. izbăvitor. orfanilor tată. ajutătorul năpăstuiŃilor. celor în primejdii. Mare Mucenice şi tămăduitorule Pantelimoane 335 . a vrednicei slugi a Domnului nostru. al pieritorilor zei dispreŃuitor. celor porniŃi cu răutate. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. în tresăltări de bucurie. rătăciŃilor îndrumător. să ne cerceteze degrab şi să înlăture de la noi bolile sufleteşti şi trupeşti. Bucură-te. pe care şi el o avea de la împăratul nemuritor. celor învăluiŃi în păcate. pentru care îŃi cântăm: Bucură-te. cântând lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Din pruncie Ńi-ai păstrat sufletul curat. mucenice. descătuşaŃi de amărăciunile noastre. Pantelimoane. spre Care ne eşti mijlocitor. Bucură-te. că după Domnul ai însetat. auzind suspinuri înăbuşite în noapte. fii celor ce se roagă Ńie. bolnavilor deplin vindecător. cel ce stai între cetele sfinŃilor. sfinte. în călătorii. Bucură-te. soŃilor întăritor în căsnicie. Bucură-te. în pat de suferinŃă. că dreaptă răsplătire ai căpătat. pe care mai târziu bătrânul Ermolae. al blândului Iisus următor. Bucură-te. după nevoile fiecăruia: celor neliniştiŃi. Bucură-te. îmblânzitor şi ne întăreşte în faŃa necazurilor. apărător. căci suntem slabi şi istoviŃi. cu puterea ce o ai de la Dumnezeu. Ńie îŃi vărsăm durerile noastre de multe feluri şi tu fără întârziere. ca izbăviŃi cu platoşa bunătăŃii sale. Bucură-te. stropind-o cu apa cea vie. văduvelor părinte.

Arătatu-te-ai. care prin mucenicie s-a arătat apărător al Bisericii strămoşeşti.. sfeşnic pururea luminos şi mare apărător al Bisericii lui Hristos. Ierarhe Teodosie. nevrednicii. ca o jertfă preacurată. că acesta s-a arătat odor preastrălucit între ierarhii Moldovei şi pururea rugător către Dumnezeu pentru cei ce..ACATISTUL SFÂNTULUI IERARH MUCENIC TEODOSIE DE LA MĂNĂSTIREA BRAZI 22 septembrie TROPARUL SFÂNTULUI glasul 1: Podobie: Prea lăudaŃilor mucenici . aducându-te Stăpânului tuturor. slăvim pomenirea ta. cu credinŃă şi cu dragoste. Strălucit-ai. râvnitorului Ierarh Teodosie. se cântă: CONDACELE şi ICOASELE Condacul 1 Vrednicului păstor al turmei lui Hristos. laudă de mulŃumire îi aducem noi. Mucenice al lui Hristos! Icosul 1: Din pruncie te-a hărăzit Dumnezeu a fi vas ales al harului Său. După obişnuitul început. rugând pe Dumnezeu sa daruiasca sufletelor noastre pace şi mare milă. îi cântă: Bucură-te. Sfinte Ierarhe Teodosie. căci binecredincioşii tăi părinŃi Ńi-au 336 . prin slujire şi mucenicie.

Bucură-te. cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului. Bucură-te. că îngerul păzitor Ńi-a arătat calea cea bună de urmat. Bucură-te. că năvălirile patimilor le-ai potolit. deplină ascultare şi neîncetate rugăciuni. Primit-ai. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. luminând şi întărind pe cei din jurul tău. Şi. ai luat Crucea şi ai urmat lui Hristos. Bucură-te. că dragostea de Dumnezeu a împodobit viaŃa ta. că fiu al luminii te-a arătat pe tine vieŃuirea ta. 337 . Bucură-te. ai urcat pe scara virtuŃilor. vrednicule ostaş al lui Hristos. Bucură-te. prin viată neîntinată.umplut inima şi sufletul de iubire sfântă şi de învăŃătura cea adevărată a Bisericii. îndreptându-Ńi paşii către viaŃa călugăreasca de la Mănăstirea Brazi din Vrancea natală. Bucură-te. Bucură-te. ai căutat înălŃarea sufletului. curăŃie. Bucură-te. că. că. ai sporit roada Duhului Sfânt întru tine. pentru care îŃi aducem această cântare: Bucură-te. că pe calea cea bună credinŃa în Dumnezeu te-a călăuzit. pentru care îŃi aducem această cuvenită cântare: Bucură-te. dumnezeiască dragoste arzând întru tine. cântând aşa: Bucură-te. ai dobândit frumuseŃile cele nepieritoare. că ai căutat comoara cea adevărată pe care ai găsit-o în Biserica Domnului. chipul cel îngeresc al călugăriei. prin viaŃă curată. că ispitele nu te-au putut opri din calea spre sfinŃenie. Bucură-te. Darul Duhului Sfânt te-a mânat ca pe o pasăre în pustie. că toate cele pământeşti ca o pânză de păianjen le-ai socotit. că din casa părintească te-ai arătat ca un vas sfinŃit. cel ce din braŃele maicii tale pomul vieŃii a înflorit întru tine. cel ce pe piatra credinŃei Ńi-ai aşezat tinereŃea ta. râvnitor al virtuŃilor şi iubitor de nevoinŃe te-ai arătat. Aliluia ! Icosul al 3-lea Curată pornire lăuntrică având. că te-ai făcut sălaş curat al Sfântului Duh. că multă stăruinŃă ai arătat pentru îmbunătăŃirea vieŃii tale. unde. Bucură-te. credincioşii. Căruia neîncetat I-ai cântat: Aliluia ! Icosul al 2-lea Din tinereŃile tale. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 3-lea Ca o flacara arzătoare a strălucit viaŃa ta în obştea ce te-a primit. că ai fugit de viforul ispitelor celor vătămătoare de suflet. Bucură-te. Ńi-ai închinat viaŃa împlinirii virtuŃilor creştineşti. Sfinte Ierarhe Teodosie. Bucură-te. te-ai făcut bineplăcut lui Dumnezeu. Bucură-te. minunate Părinte Teodosie. Bucură-te. că ai socotit deşertăciuni toate cele omeneşti. că din copilarie ai început călătoria către Dumnezeu. că ai înmulŃit talantul ca sluga cea binecredincioasă. cu smerenie şi evlavie. cel ce cu darul lui Dumnezeu ai biruit hotarele firii. Pentru aceasta. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 2-lea Ascultând glasul chemării celei de Sus. Sfinte Ierarhe Teodosie. prin osârdie şi nevoinŃă. Bucură-te. prin sărăcie de bună voie. urcând treptele sfinŃeniei şi cântând neîncetat lui Hristos Dumnezeu. Bucură-te. că ai fost ca o viŃă roditoare în via Domnului. Întrarmat fiind cu daruri alese. că din pruncie sufletul tău a fost locaş al Sfântului Duh. Bucură-te. unde Ńi-ai adăpat sufletul din izvoarele cele nepieritoare ale vieŃii sihăstreşti. ajungând la frumuseŃea nepătimirii. Bucură-te. că ai intrat în ceata celor ce cu osârdie îl caută pe Domnul. că ai căutat cu multă râvnă a ajunge la firea cea dintâi. Bucură-te. Bucură-te. îŃi împletim cunună de laude. pentru care noi. viaŃa ta cea plăcută lui Dumnezeu a fost cunoscută de toŃi monahii ca o scară dumnezeiască ce duce către ceruri.

Bucură-te. Bucură-te. cel ce din izvorul cel limpede al harului pe mulŃi i-ai adăpat. te întâmpinăm cu aleasă cinstire. Bucură-te. Împăratul doririlor te-a chemat la vrednicia arhieriei. Bucură-te. şi. că. în mănăstire vieŃuind. fiind ascultător de Hristos. Şi întru această slujire. Bucură-te. Aliluia ! Icosul al 5-lea PovăŃuind cu multă dragoste turma cea încredinŃată Ńie de către Dumnezeu. că ai fost îndrumător şi povăŃuitor luminat păstoriŃilor tăi. Bucură-te. Bucură-te. că ostenelile tale au fost ca o bogată pârgă adusă Domnului. placută lui Dumnezeu. ai devenit înger în trup. desfătarea bunătăŃilor duhovniceşti ai dobândit. că pe credincioşi i-ai hrănit cu dreapta învăŃătură a lui Hristos. Pentru aceasta. Sfinte Ierarhe Teodosie. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai condus turma ta spre dumnezeieştile limanuri. Bucură-te. şi. cel ce. făcându-te ucenic ales al Domnului. călăuzindu-i către limanul împărăŃiei cerurilor. Bucură-te. trăire curată având. prin pioase rugăciuni la mormântul marelui Voievod Ştefan cel Sfânt de la Putna. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 4-lea Încununându-Ńi viaŃa sihăstrească cu daruri dumnezeieşti. ai primit mirul cel ceresc în inima ta. ai dobândit bunătăŃile cele veşnice. că de poftele lumeşti ai fugit. că îngerescul chip Ńi-a fost pavăză împotriva ispitelor. prin curată viată călugărească. Bucură-te. alegându-te păstor al turmei celei cuvântătoare din łinutul RădăuŃilor. Bucură-te. Bucură-te. păstorule cel bun. prin osteneli. cel ce toate cu înŃelepciune le-ai chivernisit. care ai intrat prin uşă în staulul oilor. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 5-lea ViaŃa ta. Bucură-te. că. intrând în liniştea sihăstriei. trăind întru sfinŃenie. Bucură-te. că. Bucură-te. că povăŃuitor prea iscusit al călugărilor ai fost. s-a făcut cunoscută tuturor. ai Ńinut aprinsă candela credinŃei şi dragostea de Ńară. că sufletele cele ofilite le-ai udat cu apa Sfântului Duh. Bucură-te. că ai strălucit ca un sfeşnic minunat în Biserica lui Hristos. Bucură-te. că ai socotit turma lui Hristos ca o vistierie dată în grija ta. prin darul arhieriei. Bucură-te. că. prin post şi rugăciune. că nevoinŃele tale s-au arătat podoabă de mult preŃ a Bisericii. zburdările trupului ai veştejit. pentru care îŃi cântam: Bucură-te. ai împodobit graiul inimii cu frumuseŃea rugăciunii.Bucură-te. chipul Marelui Arhiereu întru tine s-a împlinit. Fericite Teodosie. ca un cărbune dumnezeiesc. că. unde ca o stea preastrălucită ai vestit cu tărie pe Soarele DreptăŃii. că viaŃa ta scară cerească s-a arătat. veşmântul cel luminos al mântuirii l-ai împodobit. Bucură-te. ai luminat sufletele celor credincioşi. 338 . că te-ai arătat turmei tale ca un spic cu însutită roadă. Ierarhe Teodosie. Bucură-te. cel ce cu pâinea cea cerească pe cei credincioşi ai hrănit. povăŃuindu-i la lumina cea neînserată şi învătându-i a cânta lui Dumnezeu: Aliluia ! Icosul al 4-lea Ca un soare duhovnicesc te-ai arătat păstoriŃilor tăi. cel ce. ca într-o şcoală duhovnicească. Bucură-te. vrednicule urmaş al Apostolilor. că. cale la ceruri Ńi-ai pregătit. cel ce cu darul înŃelepciunii ai arătat luminată lucrarea arhieriei tale. zicând: Bucură-te. ai fost chemat să luminezi cu învăŃăturile tale şi pe cei din Episcopia Romanului. Bucură-te. Bucură-te. că. ai umplut de mireasmă dumnezeiască sufletele păstoriŃilor tăi. zăvorând uşa ispitelor. că ai trecut de la trăirea în trup la trăirea în duh. Sfinte Ierarhe Teodosie. că Evanghelia Domnului cu multă râvnă o ai propovăduit. Bucură-te. Căruia împreună cu tine îi cântăm.

Bucură-te. Sfinte Ierarhe Teodosie. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al-6-lea Râvna pentru Hristos şi puterea cuvintelor tale te-au făcut să urci pe treapta cea înaltă a arhipăstoriei. nu te-ai înspăimântat de primejdii. la scaunul de slujire a Bisericii Moldovei greu încercată de năvălirile barbare. apărătorule al celor nedreptăŃiŃi. Bucură-te. Bucură-te. Ierarhe Teodosie. cel ce cu multă cinste ai stat în ceata arhiereilor. că te-ai arătat bun cârmaci al Episcopiei Romanului. Bucură-te. Bucură-te. Ierarhe Teodosie. arhiereule luminat al Bisericii lui Hristos. luptătorule împotriva nedreptăŃii. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al-7-lea Ca zorile dimineŃii te-ai arătat Bisericii Moldave. râvna ta apostolească a fost răsplătită în ceruri de Hristos Dumnezeu. Bucură-te. stea strălucitoare pe bolta Bisericii lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. ocrotitorul credincioşilor tăi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai păstorit turma ta întru cuvioşie şi dreptate. învrednicindu-te pe pământ de cinstea de Părinte al întregii Biserici Moldave. slujind oamenilor. Iar tu. Bucură-te. hrănind cu pâine cerească pe credincioşii tăi. Bucură-te. i-ai îmbărbătat cu rugăciune şi cuvânt la mărturisirea lui Hristos. 339 . întrarmat fiind cu puterea lui Hristos. îŃi aducem această cântare: Bucură-te. cunoscătorule al inimilor. apărătorule al Ortodoxiei. iar noi. cămara virtuŃilor şi lauda ierarhilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. si. dar dumnezeiesc al poporului nostru binecredincios. că Dumnezeu te-a răsplătit pentru râvna ta. Bucură-te. slujitor adevărat. după dumnezeiasca judecată. Bucură-te. platoşa şi scutul neclintit împotriva duşmanilor adevărului. Căruia îi cânŃi neîncetat. Părinte. pentru care. cântând lui Dumnezeu: Aliluia ! Icosul al-7-lea Ca un păstor vrednic de laudă al turmei lui Hristos. Bucură-te. ai alungat de la turma ta pe lupii cei răpitori. soare dătător de lumina şi căldura lui Hristos. Bucură-te. iar în ceruri de lumina cea negraită a slavei lui Dumnezeu. că. Bucură-te. ai slujit lui Dumnezeu.Bucură-te. Bucură-te. că. Bucură-te. aducătorule de roadă duhovnicească. Bucură-te. că în vasul tău cel pământesc a fost turnat mirul cel ceresc. apărător şi zid împotriva năvălitorilor celor fără de lege. că pământul de cer l-ai apropiat. Bucură-te. cu arma dreptei credinŃe. Sfinte Ierarhe Teodosie. cinstite Ierarhe. Bucură-te. străjerul neadormit la poarta Bisericii. Bucură-te. propovăduitorul şi apărătorul dreptei credinŃe. Ńi-ai făcut mai strălucitoare haina sufletului. lucrătorule în ogorul Domnului. străbătând Ńinutul Moldovei. Pentru aceasta. cel ce căile cele strâmbe ale oamenilor le-ai îndreptat. fluierul cel păstoresc al dreptmăritorilor creştini. asemenea apărătorilor credinŃei. omule al lui Dumnezeu şi alăuta Duhului. Aliluia ! Icosul al-6-lea Mai Marele păstorilor te-a chemat. Bucură-te. că sufletele cele pustiite roditoare le-ai făcut. că la păşunea cea aleasă ai adus pe credincioşii tăi. pe pământ. primeşte cântarea aceasta: Bucură-te. prin arhiereasca ta slujire. Bucură-te. că Hristos te-a preamărit în ceruri.

că te-ai luptat pentru dreapta credinŃă. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Teodosie. Bucură-te. Pentru aceasta. aducând. că. ai înmulŃit ceata monahilor. cel ce ai fost conducătorul sihaştrilor şi nebiruitul întâi-luptător. prin slujire adevărată şi viaŃă curată. că pe fiii tăi duhovniceşti i-ai povăŃuit să cugete la cele înalte. Bucură-te. Bucură-te. prin pătimirile tale. îŃi cântăm unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. retrăgându-te la Mănăstirea Brazi din łara Vrancei unde te-ai născut. Bucură-te. Bucură-te.Bucură-te. Părinte. Bucură-te. Bucură-te. că. Hristos uşa Raiului Ńi-a deschis. Sfinte Ierarhe Teodosie. Sfintite Ierarhe. cel ce te-ai făcut vrednic de cununa muceniciei. că ai intrat cu cinste în Ierusalimul cel ceresc. cel ce ca un fiu al dumnezeieştii lumini ai deschis calea spre cele veşnice. că ai apărat comoara Ortodoxiei în łara de Jos a Moldovei. căci. pe care împlinindu-le şi-au împodobit vieŃuirea cu mireasma Duhului. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al-9-lea TrâmbiŃă duhovnicească s-au arătat povăŃuirile tale pentru fiii tăi sufleteşti. laudă lui Dumnezeu şi cântând: Aliluia ! 340 . căci ai rabdat până la sânge silnicia lor. pe care o ai zidit din nou. ca Ńi-ai dat viaŃa pentru turma cea cuvântătoare. că ai fost ca un măslin roditor pentru mulŃi călugări şi credincioşi. şi noi învăŃăm de la tine a merge pe calea virtuŃilor. Pentru aceasta. pe nedrept. îŃi aducem cântarea aceasta: Bucură-te. râvnitorule pentru altarele Domnului. Bucură-te. te-ai învrednicit de viaŃa cea fără de sfârşit. Bucură-te. nici primejdiile. Bucură-te. păstorule cel bun. nici chinuirile necredincioşilor nu te-au îndepărtat de la calea Adevărului. cel ce te-ai învrednicit a trăi împreună cu Hristos în veci. prin mucenicia ta. cântând neîncetat lui Dumnezeu: Aliluia ! Icosul al-8-lea Ca o ploaie liniştită ce cade pe pământ însetat s-a arătat venirea ta în Mănăstirea Brazi. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al-8-lea Deşi ai fost izgonit de vrăjmaşi. Bucurându-ne de aleasa ta lucrare. că ai rânduit neîncetată priveghere în aşezămintele tale călugăresti. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Ierarhe Teodosie. că ai călăuzit ceata monahilor pe căile desăvârsirii. cel ce ai luat pe umeri Crucea lui Hristos. pacea şi liniştea sufletului tău le-ai păzit. Bucură-te. că pământul Vrancei l-ai sfinŃit prin sângele muceniciei tale. Bucură-te. minunându-ne de pătimirea ta. unde acum străluceşti în lumina cea neînserată. Bucură-te. din scaunul arhipăstoresc. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 10-lea Mare Ierarhe şi Mucenice al lui Hristos. Bucură-te. Teodosie. că cetele monahilor le-ai făcut ca o vie roditoare. slujitorule al tuturor celor necăjiti. că vărsarea sângelui tău a fost ca un mir de mare preŃ adus lui Hristos. ai petrecut în privegheri şi rugăciuni pentru poporul tău cel binecredincios. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Teodosie. apărătorule al dreptei credinŃe a Bisericii. Bucură-te. minunate Ierarhe Teodosie. cel ce ca o slugă bună şi credincioasă ai intrat întru bucuria Domnului tău. cel ce ai ştiut să uneşti pe cele de jos cu cele de sus. înnoind duhovniceşte obştea monahilor şi pe credincioşii care au alergat la tine cu smerenie. Bucură-te. cântând lui Dumnezeu: Aliluia ! Icosul al-9-lea Nici prigonirile. că ai urcat pe scara care duce la Dumnezeu. că ai rânduit aleasă viaŃă călugărească în mănăstirile pe care le-ai ctitorit. de-a pururi.

împreună cu tine să-I cântăm: Aliluia ! Icosul al 11-lea După îngroparea ta. împodobitorule al mărturisitorilor lui Hristos. mielule nevinovat. cununa adevărului şi slava arhiereilor. primind cununa muceniciei. călugării din Mănăstirea Brazi şi binecredincioşii creştini s-au adunat în jurul trupului tău şi în cântări duhovniceşti l-au îngropat cu cinste în biserica acestui aşezământ. Bucură-te. ai pătimit până la mucenicie şi ai dobândit daruri mai presus de fire. limanul cel lin şi neînviforat al celor necăjiŃi. te îndulceşti de lumina cea întreit strălucitoare a Prea Sfintei Treimi. adăpată cu sânge mucenicesc. ca. mult pătimitorule. Bucură-te. ancoră tare şi nemişcată. care ai intrat în ceata celor ce s-au jertfit pentru Hristos. Bucură-te. cântându-Ńi laude ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. pentru care te rugăm să fii nouă mijlocitor. minunate Părinte. răbdare în necazurile vieŃii şi nădejdea mântuirii. că împreună cu Maica Domnului şi cu sfinŃii te odihneşti în cămara lui Hristos. cel ce Ńi-ai săvârşit viaŃa mărturisind pe Hristos. Bucură-te. floarea arhieriei. că Dumnezeu ascultă rugăciunile tale pentru neamul românesc. că ai primit de la El cununa muceniciei. şi noi îŃi cântăm unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 11-lea Întru bucuria cea nespusă a împărăŃiei celei de sus petrecând. Bucură-te. Bucură-te. păcătoşii. Bucură-te. Bucură-te. care dai mireasmă duhovnicească credincioşilor. de unde. Sfinte Ierarhe Teodosie. Bucură-te. că te-ai îmbrăcat cu haina preastrălucită în ceruri. ca să aperi de tot răul moştenirea ta. cinstite după vrednicie de Cuviosul Antipa. Iar noi. Bucură-te. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 12-lea Vrednicule următor al Apostolilor. îŃi cinstim pomenirea ta şi cu osârdie te rugăm: ajută-ne să deschidem poarta nădejdii către Dumnezeu. lupta cea bună ai luptat. cu daruri duhovniceşti îi împodobeşti. stea ce străluceşte în ceata mucenicilor Bisericii. Ierarhe. că te-ai învrednicit de viaŃa cea veşnică. pe drumul Crucii lui Hristos. Bucură-te. Sfinte Ierarhe Teodosie. Bucură-te. ca un adevărat arhiereu al Bisericii lui Hristos. Bucură-te. jertfă bineprimită de Dumnezeu. Bucură-te. n-au încetat a veni la mormântul tău ca la un părinte preaiubit. că trupul tău ni l-ai lăsat ca un dar sfinŃit. ca 341 . pe pământ. că ai avut parte de moartea cea purtătoare de viaŃă. Bucură-te. Bucură-te. Ierarhe Teodosie. Pentru aceasta.Icosul al 10-lea Văzând pătimirea şi mucenicia ta. care cântă împreună cu tine Sfintei Treimi: Aliluia ! Icosul al 12-lea Mare Ierarhe Teodosie. iar după îngroparea ta. că te-ai făcut vrednic moştenitor al vieŃii celei de veci. prin rânduiala dumnezeiască s-a aflat comoara de mult preŃ a moaştelor tale. Bucură-te. Bucură-te. celor ce prăznuim după cuviinŃă sfântă pomenirea ta. trimite-ne şi nouă. Bucură-te. cel ce cu mir de nard alini suferinŃele celor neputincioşi. întru dragostea lui Dumnezeu vieŃuind. mângâierea oamenilor cuprinşi de primejdii şi de întristări. luminarea şi scăparea celor deznădăjduiŃi. Bucură-te. fiind împreună-şezător cu toŃi sfinŃii în cămările cereşti. Bucură-te. că aflând moaştele tale ne veselim cu duhul. că pe cei ce se roagă cu credinŃă. Ierarhe îndumnezeit. Bucură-te.

că din pruncie sufletul tău a fost locaş al Sfântului Duh. pentru a ajunge la limanul cel mult dorit al mântuirii şi împreună cu tine să-I aducem neîncetată laudă. împodobeşti cămările cereşti. că dragostea de Dumnezeu a împodobit viaŃa ta. ca un sfinŃit mucenic al lui Hristos. fii mijlocitorul nostru către Atotputernicul Dumnezeu. care prin mucenicie s-a arătat apărător al Bisericii strămoşeşti. păstrată în vistieriile cereşti. cei împovăraŃi cu multe şi grele păcate. zicând: Aliluia ! (acest condac se zice de trei ori) Apoi iarăşi se zice Icosul întâi Din pruncie te-a hărăzit Dumnezeu a fi vas ales al harului Său. Bucură-te. Bucură-te. Mucenice al lui Hristos ! Condacul al 13-lea O. Ierarhe Teodosie. Izvorul tuturor bunătătilor. cel ce ai fost ca o stâlpare de finic înaintea Domnului. că ai căutat comoara cea adevărată pe care ai găsit-o în Biserica Domnului. ca un prinos bogat. Ńi-ai închinat viaŃa împlinirii virtuŃilor creştineşti. pentru care îŃi aducem această cuvenită cântare: Bucură-te. Sfinte Ierarhe Teodosie. că vezi de-a pururi faŃa lui Dumnezeu. Bucură-te. cel ce din braŃele maicii tale pomul vieŃii a înflorit întru tine. Întrarmat fiind cu daruri alese. că pe calea cea bună credinŃa în Dumnezeu te-a călăuzit. că ai înmulŃit talantul ca sluga cea binecredincioasă. trâmbiŃă apostolească şi alaută duhovnicească. Mucenice al lui Hristos! După aceasta se zice această 342 . laudă de mulŃumire îi aducem noi. Bucură-te. Bucură-te. căci binecredincioşii tăi părinŃi Ńi-au umplut inima şi sufletul de iubire sfântă şi de învăŃătura cea adevărată a Bisericii. că din casa părintească te-ai arătat ca un vas sfinŃit. Aflându-te acum slujitor la Altarul cel ceresc. Sfinte Ierarhe Teodosie. îŃi aducem din toată inima cuvenita cinstire. că fiu al luminii te-a arătat pe tine vieŃuirea ta. izbăvirea cea scumpă a sufletelor noastre. că te adăpi pururea din izvorul vieŃii şi al veşnicei lumini. că îngerul păzitor Ńi-a arătat calea cea bună de urmat. râvnitorului Ierarh Teodosie. sănătate. trimis fiind de Dumnezeu la vreme de strâmtorare să fii pavăză Bisericii Moldovei. te rugăm. pace şi iertare de păcate. Sfinte Mucenice al lui Hristos. Bucură-te. ca să prisosim în credinŃă şi în dragoste faŃă de El şi către aproapele. Bucură-te. Mucenice al lui Hristos ! Şi Condacul întâi Vrednicului păstor al turmei lui Hristos.să-Ńi aducem aceste cântări: Bucură-te. cel ce. ca prin harul Său ocrotitor sa ne dea înŃelepciune. că multă stăruinŃă ai arătat pentru îmbunătăŃirea vieŃii tale. Sfinte Ierarhe Teodosie. Bucură-te. Bucură-te. cel ce eşti piatra cea scumpă a Bisericii. cel ce ai fost rânduit de-a dreapta lui Dumnezeu împreună cu toŃi sfinŃii. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că întru tine chipul lui Dumnezeu s-a împlinit. Bucură-te. că din copilarie ai început călătoria către Dumnezeu. cel ce te odihneşti în cer. mult pătimitorule. Bucură-te. Bucură-te. că acesta s-a arătat odor preastrălucit între ierarhii Moldovei şi pururea rugător către Dumnezeu pentru cei ce. Bucură-te. care ne umpli pe noi de bună mireasmă. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. îi cântă: Bucură-te. că prin jertfirea vieŃii tale ai desăvârşit pecetea chipului dumnezeiesc. noi. nevrednicii. Bucură-te. floarea cea neveştejită din gradina Raiului. Bucură-te. Bucură-te. cu credinŃă şi cu dragoste. ca aceluia în care a prisosit darul Sfântului Duh. mirul cel ceresc.

unde se săvârşea Sfânta Liturghie până nu demult ! Fericindu-te pe tine. spre a nu le lasa pradă nelegiurii. cu credinŃă. nu ne uita pe noi. s-a descoperit în vremurile cele mai de pe urmă ! Bucură-te. unde. că o cărămidă pusă sub pătimitorul tău cap. pomenindu-te necontenit între ctitori ! Bucură-te. a fost pus în paraclisul de taină din peştera Mănăstirii Brazi. cu gura în jos. fii milostiv mie. pe care era aşezat capul tău cel desprins de trup. te bucuri de mărirea cea gătită sfinŃilor. prin tăierea cinstitului tău cap de către păgâni. în cântări duhovniceşti. că. acolo.de cununa mucenicească învrednicindu-te. că la Mănăstirea Brazi ai strălucit prin mucenicie ! Bucură-te. grăim unele ca acestea: Bucură-te. păcătosului !” Bucură-te. împreună cu îngerii locuind. pe cărămidă. cu numele Teodosie înscris pe ea. călugări şi călugăriŃe s-au nevoit cu nevoinŃa cea bineplăcută lui Dumnezeu.RUGĂCIUNE SfinŃite Ierarhe Teodosie. rugându-te. Mucenice Teodosie! Amin! 343 . căci capul aşezat. s-a arătat întreaga ta smerenie. mult nevoitorule şi mult rabdătorule Mucenice Teodosie. cu sobor de preoŃi. nădejde având în puterea ta de mijlocitor către Împăratul Hristos . cei ce. Ńi-ai jertfit viaŃa ! Bucură-te. Bucură-te. după mai bine de o sută cincizeci de ani şi. că Dumnezeu a insuflat gând de evlavie ucenicilor tăi. Ńie. Care a dat gândul cel bun ieroschimonahului Dimitrie spre a căuta în pământ. ne cucerim şi zicem: Roagă-te pentru noi. te-a făcut cunoscut urmaşilor de peste ani ! Bucură-te. ca şi vameşul: „Dumnezeule. că acel loc al muceniciei tale s-a făcut cunoscut tuturor prin tine şi.ca unul ce stai înaintea tronului Sfintei Treimi -. că trupul tău. pentru credinŃa cea adevărată şi pentru apărarea sfintelor odoare ale bisericii. cei ce făcem. că prin rânduială dumnezeiască s-a făcut lucrarea de dezgropare a cinstitului tău trup. pe când te aflai la Mănăstirea Brazi din łinutul Vrancei -. cazut sub ascuŃişul sabiei celei sălbatice. păcătoşii. cu dragoste. a găsit piatra de marmură a mormântului tău şi cărămida cu înscrisul de pe ea. şi Lavrentie episcopul Ńi-a pus piatră de marmură deasupra cinstitului tău mormânt ! Bucură-te. care . că te-ai învrednicit de proslăvire din partea lui Dumnezeu. săpând. ca şi întreg trupul tău ! Bucură-te. acum. că. cu caldură. şi prin moarte. arăta că mereu ai avut fruntea plecată spre pământ. pomenirea ta şi ne întărim duhovniceşte de lucrarea ta în pământul scumpei noastre Patrii şi în ogorul Sfintei noastre Biserici Ortodoxe Române.

din toate nevoile ne slobozeşte pe noi. făclie strălucitoare a toată făptura. Bucură-te. ca să-Ńi cântăm: Bucură-te. că tu eşti povăŃuitorul mântuirii. pe tine apărătorul şi fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm. Bucură-te. tu eşti Ioane proorocule. stea de lumină purtătoare lumii. Ioane ! Icosul 1: Înger înaintestătător. Bucură-te. 344 . cel ce ai îndrăznire către Domnul. Bucură-te. Bucură-te. luminezi pe toŃi cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta. adânc mare văzut de gândurile credincioşilor. Bucură-te. preacinstite înaintemergătorule. după datorita mulŃumire. că strălucind cu dumnezeiasca lumină. lumină necuprinsă de ochii omeneşti. ridicarea pământenilor celor căzuŃi. dătătorule de bucurie al creştinilor. al cetelor drepŃilor. se zic: Condacele şi Icoasele: Condacul 1 Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul. pierzătorul blestemului pământenilor. Bucură-te. şi cu fierbinŃeală şi dragoste te măresc şi zic către tine aşa: Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cădere de pierire demonilor.ACATISTUL SFÂNTULUI IOAN BOTEZĂTORUL ŞI ÎNAINTEMERGĂTORUL DOMNULUI 7 ianuarie După obişnuitul început. că luminezi inimile credincioşilor.

atingându-te cu mâna de creştetul Stăpânului. sfinŃeşte. Ioane! Condacul 4 Din toate necazurile slobozeşti pe toŃi. că te rogi pentru noi către Domnul. ai grăit aşa: Aliluia! Icosul 2 ÎnŃelegere din buze întinate. dăruieşte nouă celor ce lăudăm înfricoşătoarea şi uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină şi ca aurul strălucitoare şi preamărită. fierbinte folositor al bolnavilor. şi noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată.Bucură-te. Bucură-te. cum este cu putinŃă a lăuda numele tău. Sfinte Ioane proorocule şi botezătorule. fierbinte risipitor de vrăjmaşi. Bucură-te. ca o făclie purtătoare de strălucire. că tu pe tiranul îl goneşti de la noi. Ioane proorocule. Bucură-te. Bucură-te. prin care se goneşte necazul. proorocule. preacinstite Înaintemergătorule. prin care se luminează făptura. Bucură-te. sănătate preaminunată împărŃită credincioşilor. Bucură-te. lumină mai strălucită decât soarele. căci. luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cântarea: Aliluia! Icosul 4 Soare purtător de lumină. că îndepărtezi gândurile cele pline de răutate. Bucură-te. că luminezi inimile credincioşilor. luminarea şi dulceaŃa credincioşilor. Ioane! Condacul 2 Văzând toŃi prealuminată vedenia ta. laudă dumnezeiască a sfinŃilor lui Hristos. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. înŃelepte dătător de poruncă nouă. prin care s-a gonit vicleşugul. te cinstim pe tine. Bucură-te. cer cinstit al drepŃilor lui Dumnezeu. minune mult mărită de îngeri. căci. şi grabnic izbăvitor. luminătorul vedeniei celei neobişnuite. Buoură-te. Bucură-te. că luminezi inimile credincioşilor. Ioane! Condacul 3 Putere din cer. care cu dragoste şi bucurie săvârşesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină. zarea focului celui dumnezeiesc. Bucură-te. Bucură-te. cel ce eşti rană demonilor de mult plâns. mărgăritarul cel luminat al Iui Hristos. Bucură-te. pentru aceea ca pe un apărător al credincioşilor. celor ce cu credinŃă cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 3 Toată lumea te are pe tine mare apărător şi bun ajutor întru nevoi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. cunoştinŃă fără de număr ce o dăruieşti cântăreŃilor tăi. preacinstite Înaintemergătorule. povaŃă şi lumină orbilor. Bucură-te. Bucură-te. făcătorule de multe minuni. mângâietor al firilor celor necăjite. dumnezeiescule Ioane proorocule şi cel mai întâi tuturor cetelor drepŃilor? Ci rugăciune cu cântare aducem Ńie aşa: Bucură-te. curăŃeşte pe cei ce prăznuiesc pomenirea 345 . prin care se luminează lumea. Bucură-te. Bucură-te. sfeşnic cu strălucire de aur. Bucură-te. şi întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem Ńie: Bucură-te. plinirea a multă lumină. preacinstite Înaintemergătorule.

că se înfricoşează toŃi. cârmaci prealuminat celor ce înoată. cetate de Dumnezeu sădită. au cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 6 Proorocule. scaun de nematerialnic foc. Bucură-te. mângâierea sufletească a pământenilor celor necăjiŃi. vrând să mântuiască Domnul pe pământeni din înşelăciune. podoaba cea cinstită a preoŃilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule. văzând tăierea ta. Bucură-te. luminătorule al măriŃilor mucenici. frumuseŃea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos. Bucură-te. Ioane! Condacul 6 Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-Ńi-se. graiul cel frumos al pustnicilor. Bucură-te. Ioane proorocule. preacinstite Înaintemergătorule. arma cea nebiruită a credincioşilor. când ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine. Bucură-te. dătătorule de daruri înŃelepŃilor. Bucură-te. comoara darului cea preacinstită. Bucură-te. sfeşnicul luminii celei neapuse. Irodiada purtându-l se minuna. proorocule. hrănitor preamărit al celor flămânzi. grăind Ńie aşa: Bucură-te.ta cea dumnezeiască. tânguindu-se. şi frumuseŃea oamenilor. Bucură-te. Bucură-te. cinstită mâna ta. Bucură-te. Bucură-te. sfinte. înŃelepciunea tuturor neamurilor. Ioane! Condacul 5 Proorocule. minunea minunilor cu multă mărire. şi cântare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cânta Ńie aşa: Bucură-te. iar ucenicii. până când au văzut pe Acela botezat. şi cântând au grăit către tine unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. şi toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoştinŃă. lauda cea dulce a proorocilor. doctore luminat al bolnavilor. Bucură-te. slujitorul cel prealuminat al lui Hristos. Bucură-te. ai ieşit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului şi ai înmulŃit pe pământ darul din destul. loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeu. gonitorul cel înfricoşător al demonilor. că n-a cunoscut de ce se mustra. gura cântărilor celor cinstite. s-au înfricoşat toŃi auzind acestea. stâlpul de bucurie cel în chip de foc al drepŃilor. sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi. Bucură-te. 346 . şi acum ca un înger petreci şi cu oamenii vorbeşti. stea mai luminată decât soarele. pentru aceea cântăm lui Dumnezeu aşa: Aliluia! Icosul 5 Văzut-au fiii oamenilor. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dare cinstită cu multă dăruire. ajutătorul celor lipsiŃi. Bucură-te. sfeşnic strălucitor cu raze de aur. vas duhovnicesc prealuminat. Bucură-te. Bucură-te. mărgăritar de mult preŃ. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoŃi. când s-a atins să boteze pe Domnul şi s-au înfricoşat. Bucură-te.

Ioane. Ioane! Condacul 9 Înfricoşatu-s-a Elisabeta. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. crin cu bun miros. prin tine. preacinstite Înaintemergătorule. Bucură-te. lucrătorul odraslei celei nestricăcioase. hrănitorul săracilor şi al străinilor. Bucură-te. Bucură-te. şi a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. cel ce eşti mai cinstit decât toŃi pământenii. prin care se închină cele de sus. ne-a sfinŃit pe noi. Bucură-te. păzitorul cel nebiruit al pământenilor. şi decât toŃi drepŃii şi preacuvioşii şi arhiereii. dacă a văzut pe Maica lui Iisus. făclie mult-luminoasă. prin care s-au mântuit credincioşii. că izvorăşti luminarea dreptei credinŃe. săditorul livezii celor fără de materie. Ioane! Condacul 8 Vedenie străină dacă a văzut Zaharia. Bucură-te. de a cărui frică a rămas mut până când te-ai născut. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. te măresc cu tocmită cântare aşa: Bucură-te. trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină. s-a spăimânat când a văzut pe Gavriil. izbăvirea şi curăŃirea păcatelor. că se spăimântează toŃi cunoscânduŃi viaŃa ta cea nematerialnică şi de aceea cântă lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 7 Arătat-a făptură nouă Stăpânul tuturor. Bucură-te. luminarea şi lauda sfinŃilor. Bucură-te. că prin tine. vindecătorul orbilor şi al şchiopilor. te-a aflat pe tine Ioane lumea. Bucură-te. turnul cel nebiruit al credincioşilor. fiind atins creştetul Stăpânului de mâna ta care tremura. desfătarea şi bucuria dreptcredincioşilor. scara cea cu bunăsuire a credincioşilor. vedenie înfricoşătoare. ca pe un turn de tărie. Bucură-te. lăudându-te. Bucură-te. venind către dânsa la închinare. Ioane! Condacul 7 Mare acoperitor şi folositor.Bucură-te. că umpli de bună mireasmă sufletele. Ioane proorocule. căci. şi îndată a cântat lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 8 Cu totul eşti tu celor din nevoi strajă tare. loc de Dumnezeu umblat şi lumina vieŃii. cetate de Dumnezeu sădită şi rai de hrană. Bucură-te. piatră scumpă de mult preŃ. prin care ne-am luminat toŃi. dătătorul bucuriei celei dumnezeieşti. vas cinstit al Domnului. preacinstite Înaintemergătorule. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule. pierzătorul blestemului înşelăciunii celei diavoleşti. şi ocârmuitorilor slavă şi stăpânie. Bucură-te. şi pruncul în 347 . credincioşii biruiesc toate semeŃiile vrăjmaşilor şi. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai înflorit rodul curăŃiei. cântare înfrumuseŃată a Stăpânului. prin care se înnoiesc cele de jos. Ioane. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. pentru tine fiul lui. că izvorăşti râul înŃelepciunii. Bucură-te. făclia cea prealuminată a Bisericii.

Bucură-te. doctorul sufletelor şi al trupurilor. că. Bucură-te. Ioane! Condacul 10 Sfinte. luminează şi străluceşte inima noastră a celor ce cu dragoste aducem Ńie rugăciuni şi graiuri ca acestea: Bucură-te. crin iubitor de mir al mirosului celui de taină. prin folosirea ta cea nebiruită. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. povaŃa şi lumina orbilor. cântare frumoasă şi cu bun miros. Ioane! Condacul 11 Proorocule sfinte botezătorule. tăinuitorule al celor negrăite. alungătorul cel tare al duşmanilor. că luminezi ochii inimilor. reazem şi tărie dreptmăritorilor ocârmuitori. umblarea şi tăria şchiopilor. că izvorăşti râul vindecării. Bucură-te. 348 . Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. preacinstite Înaintemergătorule. Bucură-te. şi turn nebiruit întru războaie. înŃelegând dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie. preacinstite Înaintemergătorule. Bucură-te. Bucură-te. lauda cea dulce a celor necăjiŃi. toŃi s-au minunat şi au grăit aşa: Bucură-te. Bucură-te. izbăveşte de toate nevoile pe toŃi cei ce aleargă către tine. Bucură-te. arătătorul minunilor celor multe. folositorul săracilor şi al văduvelor. la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină şi cu raze strălucitoare. pentru mulŃimea minunilor tale celor vrednice de laudă. de Ńi-am aduce cântări şi glasuri care să minuneze tot neamul omenesc. Bucură-te. se biruiesc taberele vrăjmaşilor. tărie şi folositor credincioşilor domni. grăim către tine unele ca acestea: Bucură-te. Bucură-te. lumina care luminezi cele întunecate. că din tine curg pâraie minunate. cu înfricoşătoarele şi luminatele tale minuni. fiind mântuiŃi. dătătorul cunoştinŃei de cele ce vor să fie. surpătorul mândriei celor protivnici. si poŃi să izbăveşti din nevoi pe cei ce cu dragoste îi cântă Lui: Aliluia! Icosul 10 Zid eşti oamenilor. dezlegătorule al stricăciunii celui întâi-zidit. steaua care luminezi lumea. nimic nu săvârşim cu vrednicie. Bucură-te. pe care le dăruieşti nouă celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 11 Purtătorule de lumină şi dumnezeiescule Ioane proorocule. vindecătorule al multor neputincioşi şi bolnavi. folositorul cel tare al pământenilor. suflet cinstit al sufletelor celor bune. Bucură-te. cel ce dăruieşti sfaturi de taină. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că ai îndrăznire către Dumnezeu. trandafirul cel neveştejit al mirosului celui dumnezeiesc. iar noi. faŃă de darurile tale. Sfinte Ioane. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. că întuneci gândurile cele rele. Bucură-te. luminează-ne şi pe noi care cântăm lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 9 Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei. cel ce biruieşti tabere în zile de război.pântecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi toate. Bucură-te.

şi arzi pe cei ce nu cântă cinstitei tale biserici şi lui Dumnezeu: Aliluia! Icosul 12 Se luminează credincioşii de a ta vedere. înmiresmezi. Bucură-te. Bucură-te. că izbăveşti din nevoi pe cei robiŃi. Bucură-te. vasul cel iubitor de mir îngerilor şi oamenilor. Bucură-te. proorocia şi îngrădirea de apărare a Bisericilor. Bucură-te. Bucură-te. 349 . pierzătorul blestemului pământenilor. al cetelor drepŃilor. stea de lumină purtătoare lumii. Bucură-te. întărirea cea preamărită şi minunată a credincioşilor. lăudându-te cu cântări prea mărite. Bucură-te. Bucură-te. Bucură-te. dătătorule de bucurie al creştinilor. prin care se goneşte necazul. că tu eşti povăŃuitorul mântuirii. Bucură-te. frumuseŃea cerului cea împătrit luminată. Bucură-te. Bucură-te. făclie strălucitoare a toată făptura. Bucură-te. locul hranei celei fără de moarte. sabie înfricoşătoare asupra ereticilor. dulceaŃa lumii. tu eşti Ioane proorocule. izvorul cel preafrumos şi preabogat. primind această rugăciune de acum. că strălucind cu dumnezeiasca lumină. că te-ai arătat doctor celor bolnavi.Bucură-te. Bucură-te. mirul celor cu bun dar. Bucură-te. că luminezi ca o făclie prealuminată