PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE

PRINCIPLES

Antara muka pengguna adalah cara program komputer
berkomunikasi dengan pengguna yang menggunakannya.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
PRINCIPLES

1

KONSISTEN (consistency)

2

KEJELASAN (clarity)

3

KONTEKS (context)

4

NAVIGASI (navigation)

5 PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA

CARIAN (search)

6

PERSONALISASI

7

8

KEBOLEHAN BELAJAR

(personalisation)

(learnability)

FLEKSIBEL (flexibility)

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
PRINCIPLES

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
1

KONSISTEN (consistency)

PRINCIPLES

Reka bentuk antara muka adalah seragam pada setiap
skrin program.

Contohnya setiap antara muka menggunakan
perkataan atau arahan yang melakukan fungsi yang sama.

Antara muka yang sama pada setiap bahagian

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
2

KEJELASAN (clarity)

PRINCIPLES

Label pada ikon adalah jelas supaya bahan multimedia
dapat difahami dengan mudah.

Menggunakan ikon yang releven dengan fungsinya
seperti ikon gambar printer untuk fungsi mencetak.

ikon perlu dilabel dengan jelas supaya pengguna dapat
memahami fungsinya dengan mudah.

Replay

Rewind

Play

Forward

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
3

KONTEKS (context)

PRINCIPLES

Setiap bahagian atau isi kandungan mesti berkait rapat
dengan tajuknya.

4

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
NAVIGASI (navigation)
PRINCIPLES

Pengguna boleh bergerak bebas berdasarkan menu
yang disediakan.

5

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
CARIAN (search)
PRINCIPLES

Pengguna dapat mencari kata kunci atau glossary. Fungsi carian memudahkan pengguna mencari
maklumat yang diperlukan dengan mudah dan cepat.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
6

PERSONALISASI

PRINCIPLES

(personalisation)

Pengguna boleh melalui proses pembelajaran secara
individu.

Pengguna boleh memilih paparan yang diingini.

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
7
PRINCIPLES

KEBOLEHAN BELAJAR

(learnability)

Program menyediakan maklumat sokongan atau “help”
untuk memudahkan pengguna memahami program.

8

PRINSIP-PRINSIP ANTARA MUKA PENGGUNA USER INTERFACE
FLEKSIBEL (flexibility)
PRINCIPLES

Pengguna mempunyai hak untuk mendapatkan semua
kemudahan yang disediakan tanpa halangan.

Contohnya, pengguna dibenarkan untuk akses semua
isi kandungan pembelajaran, setiap bahagian sesuatu program tersebut.

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
Ahli- ahli yang terlibat dalam pasukan pembangun
projek multimedia. PENGURUS PROJEK Project manager PEREKA GRAFIK Grafik artist PEREKA PENGAJARAN Instructional designer PAKAR ISI KANDUNGAN Subject matter expert JURU AUDIO-VIDEO Audio-video technician PENGATURCARA programmer

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
PENGURUS PROJEK Project manager Menentukan skop projek dan berbincang dengan klien. peralatan dan kemudahan. PAKAR ISI KANDUNGAN Subject matter expert Melakukan kajian terhadap isi kandungan sesuatu projek multimedia. kandungan untuk projek multimedia.

Mencari sumber kewangan, Perlu menyediakan

Menyelaraskan pasukan
produksi.

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
PEREKA GRAFIK Grafik artist Membangunkan elemen grafik yang diperlukan untuk projek multimedia seperti latar belakang, butang, foto, objek 3D, animasi dan logo. JURU AUDIO-VIDEO Audio-video technician Bertanggung jawab untuk merakam dan menyunting audio.

Menyunting video.

PASUKAN PEMBANGUN
(development team)
PEREKA PENGAJARAN Instructional designer Tentukan konsep pengajaran yang terbaik. PENGATURCARA programmer Menulis kod program menggunakan alat pengarangan.

Menyediakan strategi
untuk penyampaian maklumat yang berkesan.

Menggabungkan elemen
multimedia ke dalam projek multimedia.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
(Phases in multimedia production)
Langkah demi langkah dalam pembinaan projek multimedia.
1

ANALISIS
REKA BENTUK PELAKSANAAN

Pre-Production

2

3

Production

4 5

PENGUJIAN
PENILAIAN PENERBITAN
Post-Production

6

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
1

(Phases in multimedia production) FASA ANALISIS
Analysis

Berjumpa klien untuk mengetahui kehendak
mereka untuk projek.

Pembangun mengenalpasti tajuk projek,
masalah,jangkaan penyelesaian masalah, tujuan, dan sasaran pengguna.

Menulis proposol untuk projek multimedia.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

Merujuk kepada perancangan reka bentuk program
multimedia yang akan dibuat.

2 alat rekabentuk:
Carta Alir (flow chart) – menentukan aliran program
multimedia. Papan Cerita ( storyboard) –

Menulis draf kasar program berdasarkan carta alir. Menghasilkan papan cerita secara terperinci
termasuk isi program, navigasi, layout yang digunakan.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

Reka bentuk paparan – bagaimana program
multimedia akan dipaparkan pada skrin.

Menggunakan prinsip reka bentuk CASPER. Sebagai panduan menyusun elemen multimedia
pada sesuatu persembahan supaya dapat merangsang perhatian dan minat penonton.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

ontrast (Perbezaan Ketara)
igment (Susunan) implicity (Mudah) roximity (berhampiran) mphasis ( Penekanan) epetition (Pengulangan)

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

Bagi menunjukkan perbezaan antara dua objek dari

ontrast (Perbezaan Ketara)

segi warna iaitu dengan pemilihan warna yang kontra (warna gelap dengan warna terang). membezakan antara unsur dengan latar belakang paparan. kontra juga boleh ditonjolkan dengan perbezaan font, objek besar dan kecil, garis halus dengan kasar, tekstur licin dengan kasar, unsur mendatar dengan menegak, garis berjauhan dengan berdekatan dan grafik kecil dengan besar.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

ligment (Susunan) setiap item yang hendak diletakkan dalam antara muka perlulah seimbang agar kelihatan menarik.

menyusun item-item yang ingin dipersembahkan
supaya ia kelihatan seimbang dan tidak janggal.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

implicity (Mudah) Grafik dan animasi perlu ringkas dan dapat merangsangkan pengguna memahami maksud yang hendak disampaikan.

Visual yang dipilih perlulah ringkas, bersesuaian
dengan pengguna dan mudah difahami.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

roximity (berhampiran)  item yang digunakan dalam muka perisian perlulah dikumpulkan pada satu kawasan, supaya pengguna dapat melihat kesinambungan yang wujud antara item.

 Pengumpulan item membuatkan pengguna
merasa selesa kerana item-item yang berkaitan dilihat sebagai satu kumpulan dan tidak terpisahpisah.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

mphasis ( Penekanan)  menggunakan cara tertentu bagi memberi penekanan terhadap perkara yang dirasakan penting.

Tidak menggunakan terlalu banyak elemen
sampingan untuk menarik perhatian pengguna, yang mana akan menyebabkan tumpuan pengguna lebih kepada elemen sampingan.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
2

(Phases in multimedia production) FASA REKA BENTUK
Design

epetition (Pengulangan) Menggunakan konsep yang sama dengan mengulangi latar belakang, warna, saiz font dalam program multimedia.(antara muka yang sama dengan content yang berbeza bagi satu tajuk tertentu)

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
3

(Phases in multimedia production) FASA PELAKSANAAN
Implementation

Fasa ini adalah fasa di mana program multimedia
itu dibangunkan.

Membangunkan program multimedia daripada
papan cerita yang dibuat.

Menggunakan alat pengarangan untuk
membangunkan projek.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
4

(Phases in multimedia production)

FASA PENGUJIAN

Testing

Tujuan adalah untuk memastikan program
multimedia berjalan dengan betul.

Jika ada kesalahan atau masalah, pengaturcara
akan membetulkan kembali program.

Menggunakan senarai semak untuk pengujian.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
5

(Phases in multimedia production) FASA PENILAIAN
Evaluation

Menggunakan borang penilaian. Pengguna dipilih untuk mencuba program yang
dibina dan memberi maklum balas dengan mengisi borang penilaian.

Penting untuk menilai kelemahan dan kekuatan
program multimedia yang dihasilkan.

FASA PRODUKSI MULTIMEDIA
6

(Phases in multimedia production) FASA PENERBITAN
Publishing

Program multimedia yang telah siap akan
diterbitkan dan diedarkan dengan menggunakan media penghantaran. Berasakan CD – Menggunakan CD untuk menyimpan
dan mengedarkan program multimedia. Berasaskan web – Menggunakan laman web untuk mengedarkan program multimedia kepada pengguna.

SOALAN 1
soalan bahagian C
Satu kumpulan guru-guru dari negara jiran melawat sekolah anda, SMK Raja Perempuan Kelsom. Sebagai ketua pengawas sekolah, anda diberi tugas oleh Pengetua untuk menghasilkan persembahan multimedia yang akan memperkenalkan Lembaga Pengawas sekolah anda. Persembahan multimedia anda mesti bermaklumat, interaktif dan termasuk carta organisasi, sejarah, objektif dan klip video yang menunjukkan beberapa aktiviti Lembaga Pengawas di sekolah anda.

(a) Tuliskan pernyataan masalah yang sesuai yang
merangkumi tajuk projek, objektif dan golongan sasaran. [3 markah]

(b) Reka bentuk antara muka untuk halaman utama
[4 markah]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful