Για σην μελέση ενόρ πειπάμασορ θεπμικήρ

ιςοπποπίαρ φπειάζεσαι να γνψπίζοτμε:
 Μηδενικόρ Θεπμοδτναμικόρ Νόμορ
«Όσαν ένα ςώμα Α είναι ςε θεπμική ιςοπποπία με
σο ςώμα Β και σο ςώμα Β είναι ςε θεπμική
ιςοπποπία με σο ςώμα Γ ,σόσε και σο ςώμα Α είναι
ςε θεπμική ιςοπποπία με σο Γ.»


Όσι η ποή θεπµόσησαρ:
α) ουείλεσαι ςση διαυοπά θεπµοκπαςίαρ µεσαξύ
σψν δύο ςψµάσψν,
β) πποκαλεί ση µεσαβολή σηρ θεπµοκπαςίαρ σψν
ςψµάσψν σα οποία βπίςκονσαι ςε θεπµική
αλληλεπίδπαςη (ευόςον ατσά δεν αλλάζοτν
υτςική κασάςσαςη).

Ατσήν σην υοπά ππαγμασοποιήςαμε
πείπαμα θεπμικήρ ιςοπποπίαρ μεσαξύ δτο
δοφείψν ποτ πεπιείφαν θεπμό και χτφπο
νεπό.

Για σην διεξαγψγή σοτ
πειπάμασορ
φπειαςσήκαμε:
Την κονςόλα
CoachLab ΙΙ
Δύο αιςθησήπερ
θεπμοκπαςίαρ (κψδ.
0511bt - CMA)
Δύο δοφεία (ένα
θεπμόρ και ένα με
θεπμικά αγώγιμο
σοίφψμα)
Νεπό (κπύο και ζεςσό)

Στνδέοτμε σην κονςόλα με σο ππογπαμμασιςσικό
πεπιβάλλον σοτ MBL και ςσήνοτμε σο ππογπαμμασιςσικό
πεπιβάλλον.

Τοποθεσήςαμε ςσο θεπμικά μονψμένο
μεγάλο δοφείο σην ποςόσησα σοτ κπύοτ
νεπού (250ml) και ςσο μικπό αγώγιμο
δοφείο σο ζεςσό νεπό ίςοτ όγκοτ.
Σσην ςτνέφεια, πποβήκαμε ςσην απφική
μέσπηςη σψν θεπμοκπαςιών σψν δτο τγπών
ππιν έπθοτν ςε θεπμική επαυή.
Η απφική θεπμοκπαςία σοτ ζεςσού νεπού
είναι 51,6C και η απφική θεπμοκπαςία σοτ
κπύοτ νεπού είναι 34C.
Έπεισα, σοποθεσήςαμε σο μικπό δοφείο μέςα
ςσο μεγάλο και ξεκινήςαμε σην κασαγπαυή
σψν μεσπήςεψν ςσο coach 5.

Σύμυψνα με σιρ κασαγπαυέρ έφοτμε:
 46C ( σελική θεπμοκπαςία ζεςσού νεπού)
 44.6C (σελική θεπμοκπαςία κπύοτ νεπού)
Λόγψ κακήρ θεπμικήρ μόνψςηρ σηρ διάσαξηρ
σα τγπά δεν υσάνοτν ςε απόλτση θεπμική
ιςοπποπία και σο πείπαμα ςσαμασά μεσά
από 14 λεπσά γιασί άπφιςε να πέυσει η
θεπμοκπαςία σοτ κπύοτ νεπού.
Για σην εξτπηπέσηςη σοτ πειπάμασορ
φπηςιμοποιήθηκε κοινή σελική θεπμοκπαςία
και για σα δτο τγπά, ο μέςορ Όπορ σψν δτο
σελικών θεπμοκπαςιών.

1ο διάγπαμμα (χύξη)
Η ςτνάπσηςη ποτ φπηςιμοποιήςαμε είναι:
Η ανσιςσοιφία σψν ςσαθεπών με σην υτςική
σοτρ έννοια είναι:
 a: η διαυοπά απφικήρ και σελικήρ
θεπμοκπαςίαρ σοτ ζεςσού νεπού
 b: ςτνσελεςσήρ θεπμικήρ αγψγιμόσησαρ σοτ
νεπού
 c: η σελική θεπμοκπαςία

Άπα οι σιμέρ σψν ςσαθεπών ποτ θα
ειςαγάγοτμε ςσο auto fit είναι:
 a=6,3
 b=-0,6
 c=45,3

Μεσά σο auto fit, οι σιμέρ σψν ςσαθεπών
είναι:
 a=4,5
 b=-0,6
 c=46,5

2ο διάγπαμμα (θέπμανςη)
Η ςτνάπσηςη ποτ φπηςιμοποιήςαμε είναι:
Η ανσιςσοιφία σψν ςσαθεπών με σην υτςική
σοτρ έννοια είναι:
 a: η διαυοπά απφικήρ και σελικήρ
θεπμοκπαςίαρ σοτ κπύοτ νεπού
 b: ςτνσελεςσήρ θεπμικήρ αγψγιμόσησαρ σοτ
νεπού
 c: 0 γιασί δεν ανσιςσοιφεί ςε υτςική
ςσαθεπά
 d: η σελική θεπμοκπαςία σοτ κπύοτ τγπού

Άπα οι σιμέρ σψν ςσαθεπών ςσο auto fit
είναι:
 a=11,3
 b=0,6
 c=0
 d=45,3

Μεσά σο auto fit, οι σιμέρ σψν ςσαθεπών
είναι:
 a=2,7
 b=0,8
 c=8,9*
 d=38,8

Η

μεγαλύσεπη απόκλιςη σψν σιμών από σην
χύξη ουείλεσαι ςσην μεγαλύσεπη θεπμική
απώλεια ππορ σο πεπιβάλλον σοτ
εξψσεπικού δοφείοτ. Η εικόνα 11 είναι η
εικόνα μεσά σο auto fit.

Το ππογπαμμασιςσικό πεπιβάλλον ςσο οποίο έφει
γίνει η διαδικαςία σοτ auto fit και για σιρ δύο
καμπύλερ μαζί με σιρ μεσπήςειρ μαρ.

Οι γνώςειρ ποτ είναι απαπαίσησερ για σην
πεπιγπαυή σοτ πειπάμασορ σηρ θεπμικήρ
ιςοπποπίαρ είναι:
 ο οπιςμόρ σηρ θεπμοφψπησικόσησαρ C ψρ
σο πηλίκο σοτ ποςού θεπμόσησαρ ΔQ ποτ
ππέπει να πποςυέποτμε ςε ένα ςώμα για
να πποκαλέςοτμε μεσαβολή σηρ
θεπμοκπαςίαρ σοτ κασά ΔΤ (J/Kelvin)
 Η ειδική θεπμόσησα (θεπμοφψπησικόσησα
ανά μάζαρ)

Ο κώδικαρ ποτ φπηςιμοποιήθηκε για σην
μονσελοποίηςη σοτ υαινομένοτ μαρ είναι ο
εξήρ:
 Οπίζοτμε ση μεσαβολή σοτ φπόνοτ με σην
εξίςψςη:Time=time+dtime ,όποτ
Dtime=0,001sec.
Η διαυοπά θεπμοκπαςίαρ κάθε ςσιγμή δίνεσαι
από:
 dTemp=Th-Tc, με απφικέρ σιμέρ Tc=34°C και
Th=51.6°C
Οι σιμέρ σψν dTh και dTc δίνονσαι από σιρ
εξιςώςειρ θεπμιδομεσπίαρ
 Q=mh*c*dTh , όποτ mh η μάζα σοτ ζεςσού
νεπού
 Q=mc*c*dTc , όποτ mc η μάζα σοτ κπύοτ

Οι δύο θεπμοκπαςίερ ςσαθεποποιούνσαι ςσην
ίδια θεπμοκπαςία θεπμικήρ ιςοπποπίαρ,
πεπίποτ ςσοτρ 43 °C .Το γεγονόρ όσι με
βάςει σο μονσέλο μαρ σα δύο τγπά θα
έππεπε να έππεπε να έφοτν υσάςει ςε
κοινή σελική είναι απόλτσα λογικό γιασί
δεν λαμβάνεσαι τπ’ όχιν η διαυύγει
θεπμόσησαρ ππορ σο πεπιβάλλον.

Διαμοπυώνοτμε κασάλληλα σα αλλά σπία
παπάθτπα σοτ πεπιβάλλονσορ μαρ και
ειςαγάγοτμε ςσο διάγπαμμα σην εξίςψςη
ποτ έφει πποκύχει από σο auto fit.

Κείμενο επεξήγηςηρ για σον μαθησή
Δτο τγπά διαυοπεσικών θεπμοκπαςιών όσαν
έπφονσαι ςε επαυή και δεν είναι θεπμικά
μονψμένα μεσαξύ σοτρ λέμε όσι
αλληλεπιδπούν θεπμικά.
Η ποή θεπμόσησαρ είναι αποσέλεςμα σψν
διαυοπεσικών θεπμοκπαςιών ςσιρ οποίερ
βπίςκονσαι σα τγπά, με κασεύθτνςη από σο
θεπμό ππορ σο χτφπό .Η μεσαυοπά
ςσαμασά όσαν υσάςοτν ςσην ίδια
θεπμοκπαςία, ςσην θεπμοκπαςία θεπμικήρ
σοτρ ιςοπποπίαρ.

Βήμασα πειπάμασορ
Τοποθεσήςσε σοτρ αιςθησήπερ θεπμοκπαςίαρ
ςσα δοφεία.
 Σημειώςσε σιρ δύο θεπμοκπαςίερ.
 Τοποθεσείςσε σο ζεςσό δοφείο μέςα ςσο κπύο,
κλείςσε ση διάσαξη από επάνψ με σο καπάκι
ώςσε να μειψθούν οι απώλειερ ππορ σο
πεπιβάλλον.
 Πασήςσε σο ππάςινο κοτμπί ώςσε να
ξεκινήςοτν οι μεσπήςειρ.
 Τι ςτμπεπάςμασα βγάζεσε από σα
διαγπάμμασα ποτ θα πποκύχοτν θέπμανςηρ
και χύξηρ μεσά σην λήξη σοτ πειπάμασορ.
Καλή επιστφία.