STRANE DIREKTNE INVESTICIJE I EKONOMIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Prof. dr. sc. Jusuf Kumalić

ZAŠTO STRANE INVESTICIJE?
 OTVARANJE NOVIH RADNIH MJESTA  DONOSE ZNANJA, NOVE TEHNIKE MENADŢMENTA, TEHNOLOGIJA, TRANSFER TEHNOLOGIJA  PRISTUP KLJUĈNIM SVJETSKIM TRŢIŠTIMA  SPREĈAVANJE STVARANJA MONOPOLA, POVEĆANJE KVALITETA KONKURENCIJE

 “SPILLEROV” efekat (prelijevanje) – unapreĊenje domaćih industrija pod indirektnim uticajem SDU
 Afirmiranje koncepta NA ZNANJE UTEMELJENE EKONOMIJE
2

ŠTA ODVRAĆA STRANE ULAGAĈE  IMIDŢ ZEMLJE (Situacija je bolja nego imidţ)  LOŠA INFRASTRUKTURA  SLOŢENA STRUKTURA VLASTI I ADMINISTRACIJE  KORUPCIJA I ZLOUPOTREBA OVLAŠTENJA  NEEFIKASNOST I SPOROST ADMINISTRATIVNOG I PRAVNOG APARATA U ZEMLJI 3 .

VRSTE SDI GREENFIELD ULAGANJA SPAJANJE I AKVIZICIJA 4 .

000 618.197.000.000 140.000.500.SDI U BOSNI I HERCEGOVINI GODINA 1994 .339.000 564.000 169.000 158.000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 – (01.934.988.257.553.000 5 .000 478.000.1997 IZNOS – EURO 42.400.000 3.000 1.000 500. – 30.000 165.000 308.045.000.) 60.000.09.01.144.

SDI u BiH uspješni primjeri  Coca Cola  KIA i LNM ulaganje u BH STEEL ţeljezaru  Bankarski sektor  Prevent 6 .

--7 .SDI u BiH manje uspješne priĉe  JAJCE KASARNA (hotelijerstvo – turizam)  NOBEL LIJEK (farmaceutska industrija)  MILKOS  ALHOS --.

• PRSP RAZVOJNA Strategija – identificirani kljuĉni sektori • Drţavna strategija za privlaĉenje SDU će odrediti kojim putem i kako idemo naprijed 8 .

SEKTORI KOJE JE IDENTIFICIRAO PRSP  Drvna industrija  Prehrambena industrija  Industrija koţe i obuće  Industrija tekstila i odjeće  Metalna industrija 9 .

KLJUĈNI ELEMENTI SAVJETODAVNOG IZVJEŠTAJA  STRATEGIJA PRODORA  BiH kao glavna bankarska destinacija u JIE  BiH kao centar za regionalna korporacijska sjedišta  Osnivanje “ONE – STOP – SHOP” centra za investitore  Posebne olakšice za strane investitore uz kreiranje izuzetno povoljnog zakonskog okvira 10 .

odnosno definirane sektore – posebni uslovi poslovanja  Utvrditi kriterije za definiranje prioritetnih sektora 11 .ELEMENTI ZA IZRADU STRATEGIJE SDU  Raditi na stvaranju boljeg imidţa zemlje  Atraktivni sektori na bazi konkurentnosti  Olakšice i stimulansi za odabrane.

BRANDING – IZGRADNJA IMIDŢA ZEMLJE  Situacija u BiH je bolja od imidţa koji imamo u svijetu  Obezbjediti adekvatna finansijska sredstva na drţavnom nivou  Region jugoistoĉne Evrope i mjesto BiH – identificirati prednosti  Region zapadnog balkana i šanse BiH – identificirati prednosti  PrilagoĊavanje BiH  PrilagoĊavanje legistlative standardima EU  Kreiranje i izgradnja pozitivnog imidţa BiH  DRŢAVNA STRATEGIJA ZA PRIVLAĈENJE SDU 12 .

ODABERITE 2 ILI 3 SEKTORA SA RAZVOJNIM POTENCIJALOM  Industrija auto dijelova – klasteri – autokomponente  Metalna industrija  Infrastruktura i sektor graĊevinarstva  Stvaranje osnove za poslovne usluge /business service/ i IT Sektor 13 .

OSTALI SEKTOESKI POTENCIJALI  ENERGETSKI SEKTOR  TELEKOMUNIKACIJE  TURIZAM 14 .

15 .ŠTA URADITI U 2 ILI 3 SEKTORA SA RAZVOJNIM POTENCIJALIMA  Ustanoviti kriterije  Saradnja svih karika u lancu – partnerstvo – ekspertni tim  Kontinuirana edukacija u skladu sa svjetskim standardima – pretpostavka za pomake ka “labour intensive” sektorima – pozivni centri i sl.

OLAKŠICE  OLAKŠICE ZA SEKTORE KOJI SU U PRSP IDENTIFICIRANI KAO PRIORITETNI  SPECIJALNI TRETMAN I  POVOLJNIJI USLOVI POSLOVANJA 16 .

OBRAZOVANI I SPOSOBNI LJUDI C. STVORITI TIJELO NA DRŢAVNOM NIVOU ZA KOMUNIKACIJU SA DIJASPOROM 17 . KREIRANJE IMIDŢA ZEMLJE B. NEISKORIŠTENI POTENCIJALI D.DIJASPORA A.

Konkurentna radna snaga C. Finansijska stabilnost D.ZAŠTO INVESTIRATI U BiH Ubrzan proces ekonomskih reformi A. Preferencijalni reţimi na svjetskim trţištima 18 . Najbrţe unapreĊenje poslovnog okruţenja u jugoistoĉnoj Evropi (SEE) – Buldoţer incijativa B.

Bosna i Hercegovina 2.BAC Survey World Bank 2004 19 . Country Profile. 2004.BROJ DANA NEOPHODNIH ZA REGISTROVANJE VLASNIŠTVA U BIH 1. World Bank. OECD Prosjek 331 133 34 IZVOR: Doing Business in BiH in 2004. Regionalni prosjek 3.

4. 10. 11. 3/02. 14/00. 13. glasnik BiH br. glasnik BiH br. 1/97. 17/98. 8. Zakon o politici direktnih stranih ulaganja (Sl. glasnik BiH br. 13/03) Zakon o vanjskotrgovinskoj politici (Sl. 14/98. 10/02. 32/01) Zakon o kocesijama (Sl. 21/98. 3/02) Zakon o autorskim pravima (Sl. 7/02) Okvirni zakon o privatizaciji preduzeća i banaka (Sluţbeni glasnik BiH br. gl. 34/00. gl. 5. 12/99. 2. 16/02) Zakon o centralnoj banci (Sl. 10/02) Zakon o konkurenciji (Sl. 30/01) Zakon o slobodnim zonama (Sl. glasnik BiH br. 13/03) Zakon o industrijskom vlasništvu (Sl. 12. 34/00. 3. 44/03) 20 . glasnik BiH br. BiH br. 9. 7. 31/03) Zakon o udruţenjima i fondacijama (Sl. 32/02) Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja (Sl. 13/03) Zakon o komunikacijama (Sl.glasnik BiH br. glasnik BiH br. 7/98) Zakon o carinskoj politici (Sl. BiH br. 6.DRŢAVNI ZAKONI KOJI SE ODNOSE NA STRANA DIREKTNA ULAGANJA 1. 29/02. glasnik BiH br. glasnik BiH br. glasnik BiH br.

STRANE DIREKTNE INVESTICIJE kao faktor snaţenja BiH ekonomije UMJESTO ZAKLJUĈKA 21 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful