UNIVERSITATEA VALAHIA DIN TARGOVISTE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER- CONTABILITATE SPECIALIZARE : AUDIT SI CONTROL IN ENTITATI PUBLICE SI PRIVATE

REFERAT LA MANAGEMENTUL ORGANIZATIEI

COORDONATOR: Pof. Univ. Dr. Ioan Constantin DIMA

2010

TEMA LUCRARII:
Studiu privind organizarea structurala la S.C. AVISAM COM S.R.L.

CAPITOLUL I

grupate în raport cu anumite criterii de clasificare. c) forma de proprietate. a condiţiilor specifice etc. tehnologice. construcţii. prin firmă sau întreprindere desemnăm un grup de persoane. conform căreia firmele se clasifică în publice şi private. e) nivelul de specializare. Conform acestui criteriu firmele se clasifică în mici. iar pe această bază se pot efectua analize complexe şi aprofundate privind dezechilibrele şi nonfuncţionalităţile existente la un anumit moment în economie. . în vederea obţinerii unui venit net sau profit. medii.clasificarea firmelor din economie după anumite criterii de grupare a acestora. folosind cel mai adesea şi anumite mijloace de muncă şi care se concretizează în produse şi servicii. care concep şi desfăşoară un complex de procese de muncă. pornind de la premisa că dacă aceştia sunt rentabili toţi cei implicaţi sunt afectaţi pozitiv. b) dimensiunea firmei .clasificarea oferă suportul statistic al determinării structurii economiei pe feluri de firme. . obiectul său de activitate putând să fie în orice segment social. Diversitatea mare a profilului. de regulă. Ea nu se rezumă numai la domeniul economic. organizate po trivit anumitor cerinţe juridice. transporturi etc. agricultură. este un prim pas spre identificarea caracteristicilor şi modalităţilor de exercitare a conducerii în firme încadrate în diferite grupe. care acţionează în cadrul acesteia. cel de-al doilea pas fiind stabilirea trăsăturilor generale şi a celor specifice în practicarea managementului. Firmele se organizează în toate domeniile de activitate: industrie.Prezentarea teoretica Caracteristic economiei de piaţă este situarea agenţilor economici în prim planul activităţii economice. mari şi foarte mari. cât mai mare. economice. . având drept obiectiv obţinerea de profit de către cei ce le-au înfiinţat. Gruparea firmelor potrivit unor anumite criterii este necesară deoarece: . firma sau întreprinderea are o sferă de cuprindere mult mai largă.. a mărimii firmei. fac dificilă stabilirea unor trăsături definitorii ale conducerii acestora. cu condiţia să se aibă în vedere obţinerea de către întreprinzători a unui venit net sau profit. Cele mai utilizate criterii de clasificare sunt: a) forma juridică. inclusiv economia naţională. d) apartenenţa la o anumită ramură de activitate. Deci. De obicei.

care îşi pot spori capitalul fără decizia adunării generale. g) tipul de producţie . b) societăţi cu răspundere limitată (în care asociaţii sunt responsabili până la nivelul aportului de capital al fiecăruia. Societatea de tip intermediar se concretizeaza in : a) societatea în comandită . Abordarea formei juridice a firmei are în vedere atât forma de proprietate şi implicit autonomia managerială de care dispune firma.f) gradul de subordonare administrativă . prin intrarea de noi membrii. . Principalele forme de existenţă a societăţiilor comerciale sunt: A. le împarte în: . situată între forma firmei individuale şi a societăţii de personae . responsabili până la nivelul aportului lor de capital şi comanditaţii sau garanţii. . Societatea de tip intermediar. pe acţiuni sau pe interese care reuneşte două feluri de asociaţii (adică. Societatea de capitaluri. o primă clasificare a firmelor în funcţie de forma de proprietate asupra patrimoniului acestora.firme de stat . constituită pentru desfăşurarea unei activităţi mai modeste. care frecvent se limitează la o afacere familială. este o formă adecvată firmei de dimensiuni medii. dar cotele de participare a lor la patrimoniul societăţii nu sunt negociabile ca acţiunile). responsabili solidari pentru toate bunurile). C. c) societăţi cu capital variabil.firme private . B. comanditarii. în care responsabilitatea persoanelor care aduc capitaluri este limitată la nivelul capitalului adus şi nu angajează ansamblul patrimoniului lor. h) metoda de organizare a producţiei. Societatea de persoane. cât şi modalităţile de funcţionare stipulate în statul de înfiinţare al acesteia Astfel.

care pot fi valorificate cu succes într o nouă firmă). coordonarea şi antrenarea. produs sau serviciu care este complex şi dificil de realizat).funcţiunea de cercetare-dezvoltare. cât şi pentru realizarea sarcinilor de lucru cerute de noua firmă. persoana care doreşte să creeze o nouă firmă trebuie să fie un bun specialist în domeniul său de activitate. Crearea unei noi firme are la bază: dorinţa de schimbare (în acest caz persoana respectivă doreşte să schimbe tipul de activitate pe care o desfăşoară în prezent. companiilor şi societăţilor naţionale şi a regiilor autonome ca formă de existenţă a firmelor. . Functiunile managementului firmei În cadrul actului de conducere se definesc cinci funcţii principale (atribute) ale conducerii şi anume: previziunea. comanda.În contextul experienţei acumulate de ţările dezvoltate cu privire la formele de constituire a firmelor şi a prevederilor actelor normative elaborate în acest sens. dar firma aduc e o îmbunătăţire semnificativă. funcţiunea financiar-contabilă. organizarea. care pot fi concesionate sau închiriate. funcţiunea de producţie. planul de afaceri detaliat (întreprinzătorul în acest caz utilizează planificarea extensivă atât pentru dobândirea calităţilor. produsele şi serviciile oferite fiind similare cu cele ale concurenţei. la locul şi momentul unde există o cerere pentru respectivul produs. care nu a mai fost oferită pe piaţă până atunci. funcţiunea comercială. ce ţine cont de schimbările factorilor de mediu şi de nevoile clienţilor). s-a trecut la organizarea în ţara noastră a societăţilor comerciale. experienţă în domeniu (în acest caz.funcţiunea de logistică cuprinde ansamblul de activităţi ce au drept scop punerea la dispoziţie cu cel mai scăzut cost a unei cantităţi dintr-un produs. să se asociaze cu alte persoane şi să formeze o firmă flexibilă. sau se adresează unui nou segment de piaţă). valorificarea cunoştinţelor dobândite (în acest caz întreprizătorul a avut o slujbă care i-a permis dezvoltarea unor aptitudini şi acumularea unor cunoştinţe tehnice. promovarea unei idei noi de produs sau de serviciu (firma se formează în jurul unei idei inovatoare de produs sau de serviciu. care nu -i oferă satisfacţiile dorite). funcţiunea de personal . Funcţiunile firmei : . .

sarcinilor şi responsabilităţilor ce implică exercitarea atributelor conducerii) şi funcţii de execuţie (competentele.Organizarea formală .reprezintă ansamblul persoanelor. compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale constituite în vederea realizării directe a obiectivului de activitate a firmei. Se deosebesc funcţii de conducere (pondere ridicată a competenţelor. se instituie prin prevederi legale şi sunt obligatoriu de executat. Componentele de bază ale organizării formale a firmei sunt: . este factorul de generalizare a unor posturi asemănătoare sub aspectul ariei de cuprindere a autorităţii şi responsabilităţii. Ele pot fi compartimente operaţionale (contribuie direct la realizarea obiectivelor derivate şi fundamentale ale firmei. structura de execuţie operaţională cuprinde ansamblul persoanelor. tehnice şi de personal necesare desfăşurării corespunzătoare. Părţile structurii organizatorice . .funcţia . competenţelor şi responsabilităţilor desemnate pe anumite perioade fiecărui component al firmei. Ele pot fi relaţii de autoritate. cuprind ansamblul de posturi şi funcţii cu conţinut similar şi/sau complementar. în care persoanele desfăşoară activităţi relativ omogene ce solicită cunoştinţe specializate de un anumit tip. subdiviziunilor organizatorice şi relaţiilor dintre acestea.relaţiile organizatorice sunt alcătuite din ansamblul legăturilor dintre componentele structurii instituite prin lege.sunt: structura de conducere (funcţională) care reuneşte ansamblul persoanelor. sarcinile şi responsabilităţile vizează transpunerea în viaţă a deciziilor emise de titularii funcţiilor de conducere). relaţii de stat major (iau naş tere ca urmare a delegării sarcinilor. atât a procesului de conducere cât şi a procesului de execuţie a producţiei. ce sunt amplasate într -un anumit spaţiu şi subordonate nemijlocit unui singur cadru de conducere.în principal .compartimentele. astfel constituite încât să asigure premizele organizatorice adecvate realizării obiectivelor prestabilite. constituite şi plasate astfel incât să asigure condiţiile economice. precum şi un ansamblu de metode şi tehnici adecvate. compartimentelor şi relaţiilor organizaţionale.postul format din ansamblul obiectivelor sarcinilor. concretizate în activităţi de bază.structura organizatorică a firmei . Se deosebesc: relaţii ierarhice (sunt instituite între titularii funcţiilor de conducere şi cei ai funcţiilor de execuţie). relaţii de cooperare (stabilite între posturile situate pe acelaşi nivel ierarhic dar în compartimente diferite datorită realizării în comun a unor acţiuni complexe). . . autorităţii şi responsabilităţii de către conducerea superioară a unor persoane anume desemnate). auxiliare şi de deservire) şi compartimente funcţionale (contribuie la stabilirea obiectivelor deoarece ele fundamentează deciziile luate de conducerea superioară şi medie a firmei). relaţii funcţionale (sunt exercitate de autoritatea funcţională). relaţii de control (apar şi funcţionează între compartimentele specializate în efectuarea controlului şi cele .

complexitatea producţiei (influenţă direct proporţională). toate părţile sociale au fost achizionate de primul asociat. relaţiile de subordonare de la cel mai jos la cel mai înalt nivel. În prezent. CAROL I nr. sediul central al firmei este situat în municipiul Campina. II. Toate elementele structurii formale constituie un tot unitar. competenţa conducătorilor (influenţă invers proporţională).C. . Scurt istoric Înfiinţată în anul 2007.crescând către nivelurile inferioare. Ulterior. Ea înregistrează valori variabile. firma AVISAM COM şi-a început activitatea în România ca furnizor de echipamente pentru industria hotelieră.nivelul ierarhic. relaţii de reprezentare (stabilite între conducătorii superiori ai firmei şi reprezentanţii firmelor profesionale şi sindicale din firmă sau persoanele fizice şi juridice din afara acesteia). jud. ale cărui elemente sunt bine dimensionate. proiectat de conducere pentru a corela sarcinile Organigrama este o diagramă care prezintă liniile generale ale structurii organizatorice a unei firme. Organigramele variază ca detalii. industria alimentară. Numărul de niveluri ierarhice este influenţat de dimensiunea firmei. . canalele oficiale de comunicare a informaţiei. precum şi pentru unităţi de alimentaţie publică. reprezintă numărul persoanelor conduse nemijlocit de un cadru de conducere.R.ponderea ierarhică . La început firma a avut doi asociaţi şi capitalul social era împărţit în 100 de părţi sociale. egale. AVISAM COM S. defineşte ansamblul subdiviziunilor organizatorice plasate pe linii orizontale la distantă egală faţă de conducerea de vârf a firmei. în mod obişnuit. pe orizontală amplificându-se pe măsura trecerii de la compartimentele de concepţie către cele de execuţie. diversitatea activităţii şi a atribuţiilor. indică modul în care posturile sunt grupate în unităţi specifice.000.1.controlate). având un capital social iniţial de 44. fiecare a 22000 lei. Structura firmei este modelul formal de interacţiune şi coordonare a personalului şi subunităţilor firmei. ele ilustrează principalele posturi sau departamente în firmă.lei. după cum urmează: 50 părţi sociale asociatului Albu Adrian şi 50 asociatului Costinoiu Marian . pe verticala structurii organizatorice . Prahova şi este înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J 29/1241/2007 din 29 august 2007. pe Str.L. . cod fiscal RO 1762434. fiind o modalitate de ordonare a posturilor şi funcţiilor în cadrul compartimentelor. 101. dar. CAPITOLUL II PREZENTAREA GENERALĂ A S.

durata de funcţionare a societăţii Art.5. . obiectul şi durata de funcţionare ale societăţii sunt cele prevăzute în art. Denumirea societăţii: Societatea comercială constituită din asociaţii menţionaţi în contractul de societate poartă denumirea de “AVISAM COM” S. Conducerea şi controlul societăţii se realizează de Adunarea Generală a Asociaţilor şi de Comitetul Director. Statutul juridic Denumirea. sediul. Prezenţa în cadrul pieţei româneşti aflate în plină expansiune a condus la extinderea treptată a portfoliului de produse al firmei.1. Firma colaborează cu peste 20 de producători europeni de prestigiu şi dispunând de o echipă de peste 25 angajaţi în toată ţara. Oportunitaţile pe care le prezintă piaţa de afaceri românească în acest moment au impus extinderea activităţii firmei prin constituirea de filiale în principalele regiuni ale ţării. birourile administrative.4. Art. Forma juridică. ce va deservi zona de sud -est a ţării. 3. situat în municipiul Campina . eliberează de sarcini sau revocă. Adunarea Generală a Asociaţilor este organul suprem de conducere al societăţii. b) Aprobă orice modificare a contractului de societate sau a statutului. membrii Comitetului Director şi le stabileşte salariile sau indemnizaţiile.L. Art. Art. Art. Principalele atribuţii ale Adunării Generale a Asociaţilor sunt: a) Numeşte. Organele de conducere şi control ale societăţii sunt: a) Adunarea Generală a Asociaţilor b) Comitetul Director Art. forma juridică. Noul sediu central al firmei. 6 şi 9 din contractul de societate. ce grupează în acelaşi loc structura operativă a firmei. obiectul. Un prim pas în acest sens a fost făcut prin înfiinţarea filialei de la Constanţa.1.6. c) Hotărăşte asupra numărului de persoane salariate sau care prestează servicii necesare desfăşurării activităţii societăţii şi asupra salariilor sau indemnizaţiilor maxime care pot fi acordate acestora.R. după caz.2.5. angajează. 4 si 10 din contractul de societate. are o suprafaţă totală de aproximativ 300 mp. care hotărăşte asupra activităţii acesteia. spaţiile de depozitare şi un showroom specializat.3.Durata de funcţionare a societăţii este nedeterinata si curge de la data înmatriculării societăţii potrivit legii. Capitalul social şi părţile sociale sunt cele prevăzute şi convenite în art. II.2. după caz. sediul.

Convocarea Adunării Generale se face în condiţiile legii.13. Art.8. l) Aprobă structura organizatorică şi funcţională. în condiţiile legii. sau orice persoană din afara societăţii cu obligaţia ca aceasta să obţină votul unanim al membrilor Adunării Generale a Asociaţilor.7. Fiecare asociat are dreptul de a se retrage din societate. Adunarea generală adoptă hotărări cu majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale. a sucursalelor sau filialelor. precum şi în orice problemă de interes pentru societate. în condiţiile legii. dacă nu este de acord cu modificarea contractului de societate sau a statutului.12. inclusiv înfiinţarea de noi societăţi în ţară şi străinătate. în limitele şi condiţiile stabilite de lege. prezentat de Comitetul Director şi hotărăşte asupra repartizării profitului şi suportării pierderilor. alin.9. k) Hotărăşte asupra participării la împărţirea profitului impozabil a membriilor Comitetului Director în cazul în care aceştia nu sunt asociaţi ai societăţii. i) Hotărăşte asupra majorării capitalului social şi asupra cesiunii părţilor sociale. Art. Comitetul Director răspunde în faţa Adunării Generale a Asociaţilor pentru activitatea sa şi. în condiţiile legii. Art. . conform legii. Comitetul Director este organul colegial de conducere executivă şi operativă a societăţii.d) Hotărăşte asupra înfiinţării de sucursale sau filiale. statut sau lege.1 din contractul de societate. prin rotaţie. Art. Şedinţele Adunării Generale sunt prezidate alternativ de fiecare dintre asociaţi. m) Hotărăşte asupra oricăror altor probleme menţionate în contractul de societate. membrii acestuia urmând să respecte întocmai prevederile art. cu excepţiile prevăzute de lege. în condiţiile legii. indiferent cine a convocat o. bugetul de venituri şi cheltuieli şi contul de beneficii şi pierderi. g) Hotărăşte asupra nivelului cotelor anuale ce urmează a forma fondul de rezervă. Membrii Comitetului Director pot fi însăşi asociaţii. unul dintre membri îndeplineşte sarcinile de secretariat ale acesteia.11. Membrii Comitetului Director urmează să fie angajaţi pe bază de contract de muncă sau contract de prestări servicii de către Adunarea Generală a Asociaţilor. j) Hotărăşte asupra cesiunii sau transmiterii de părţi sociale dobândite prin succesiune. Art. h) Hotărăşte asupra măririi sau reducerii duratei de funcţionare a societăţii. e) Aprobă bilanţul contabil. Noţiunea de “problemă de interes pentru societate” o stabileşte numai Adunarea Generală a Asociaţilor. elaborate şi propuse de către Comitetul Director. precum şi regulamentul de ordine interioară ale societăţii. Art.10. f) Hotărăşte cu privire la dizolvarea şi lichidarea societăţii.

Întocmirea bilanţului contabil.13. orice contracte şi îşi asumă drepturi şi obligaţii în numele acesteia. Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se sfârşeşte la 31 decembrie al fiecarui an. d) Incheie. Art. In exercitarea atribuţiilor sale Comitetul Director emite decizii. Dizolvarea şi lichidarea societăţii sunt reglementate de lege.14. În cazul în care societatea se dizolvă. în termen de două luni de la data încheierii exerciţiului economico-financiar. respectând strict prevederile art. Profiturile societăţii se stabilesc prin bilanţul contabil. precum şi proiectul de propuneri de activitate şi al bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul următor. iar dividendele se repartizează asociaţilor proporţional cu cotele de participare ale acestora la constituirea capitalului social. Lichidarea se face de o comisie numită de Adunarea Generală. în limitele stabilite în contractul de societate. statut şi lege. cu excepţiile prevăzute în contractul de societate şi statut.Art. Primul exerciţiu economico-financiar începe la data constituirii societăţii. Art. Art. aceasta intră în lichidare.16. în competenţa sa.1 din contractul de societate sau statut ori hotărârile Adunării Generale si lege. Plata dividendelor se face de societate în termen de 30 de zile de la data aprobării bilanţului contabil de către Adunarea Generală a Asociaţilor. Art. Art.22. Art. Art. Salariile. în numele societăţii. statut şi contractul de societate. bilanţul contabil şi contul de beneficii şi pierderi pe anul precedent. Angajarea personalului societăţii se face de către Comitetul Director. raportul cu privire la activitatea societăţii. În plus Comitetul Director mai are următoarele atribuţii: a) Propune spre aprobarea Adunării Generale statutul de funcţii al societăţii şi structura sa organizatorică şi funcţională şi stabileşte sarcinile concrete de muncă ale fiecărui salariat.20. e) Rezolvă orice problemă transmisă în acest scop de Adunare Generală şi decide cu p rivire la alte situaţii date de lege.21.23. Art. Principalele atribuţii ale Comitetului Director sunt cele stabilite de contractul de societate. Art. precum şi cele stbilite de către Adunarea Generală a Asociaţilor. pe bază de contract de muncă sau de prestări servicii. contractul de societate sau statut. indemnizaţiile sau alte drepturi băneşti pentru salariaţi sau pentru cei ce prestează servicii se stabilesc prin negociere.19. .15.18. b) Supune spre aprobarea Adunării Generale a Asociaţilor. alin. c) Angajează şi concediază personalul salariat al societăţii.13. Art. a bugetului de venituri şi cheltuieli şi a contului de beneficii şi pierderi se face anual de societate şi se prezintă Adunarii Generale de către Comitetul Director.17.

Art. precum şi efectuarea a altor operaţiuni în interesul societăţii. Lichidatorii vor lua toate măsurile necesare de executare a tuturor operaţiunilor în curs de desfăşurare ale societăţii. design computerizat. in anul 200 7. Art. competitive din punctul de vedere al raportului preţ – calitate. Art. a filialei din Constanţa. urmând ca această situaţie să fie reglementată potrivit legii. Pornind de la concept. Din momentul intrării în funcţiune a Comisiei de lichidare. Prezentul statut poate fi modificat numai de către Adunarea Generală a Asociaţilor cu respectarea legii.Comisia de lichidare va proceda la valorificarea patrimoniului societăţii. asistenţa tehnica necesară .3. AVISAM COM le oferă partenerilor săi de afaceri suportul . Duratele şi cotele de amortizare ale fondurilor fixe se vor stabili de către Adunarea Generală a Asociaţilor.28. II. Litigiile societăţii cu persoane fizice sau juridice sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti. iar în caz de dezacord asociatul nemulţumit se poate retrage din societate. cu o suprafaţă de 500 mp.29.24.25.26.30. Prezentul statut face parte integrantă din contractul de societate. deserveşte întreaga zonă de sud-est a ţării. instalarea. showroom-ul din Constanţa. Amplasat in zona centrală a oraşului. Art. Art. produse de calitate şi terminand cu transportul. Art. activitatea lichidatorilor încetează aceştia fiind eliberaţi de obligaţiile asumate. în condiţiile legii. mandatul Comitetului Director încetează. Neînţelegerile dintre asociaţi referitoare la modificarea contractului de societate sau a statutului societăţii se soluţionează pe cale amiabilă.27.32. fără a putea fi mai mari decât cele de serviciu normate. proporţional cu cota de participare a acestora la constituirea capitalului social. Art. Art. Profilul de activitate Potenţialul de care dispune piaţa românească în prezent şi marea răspândire geografică a punctelor de interes au impus ca un obiectiv esenţial al firmei AVISAM COM extinderea activităţii în cele mai importante zone ale ţarii.31. După plata tuturor datoriilor Comisia de lichidare va face propuneri de repartizare că tre asociaţi a sumelor rămase. După aprobarea bilanţului contabil şi vânzarea bunurilor. acesta nemaiputând întreprinde noi operaţiuni în numele societăţii. la plata tuturor dato riilor şi se va întocmi bilanţul de lichidare. Principalul obiectiv al firmei AVISAM COM este acela de a le oferi clienţilor săi proiecte la cheie. Un prim pas în acest sens a fost înfiinţarea. Art. inclusiv staţiunile de pe coasta Mării Negre. soluţii personalizate in funcţie de necesităţile lor.

supermarket-uri. gaz metan şi energie electrică. urmărind asigurarea deplinei funcţionalitaţii şi a unui volum minim de resurse financiare investite.  Pregătirea personalului operativ privind modul de utilizare şi întreţinere al ehipamentelor. AVISAM COM asistă clienţii săi în toate etapele de realizare ale unui proiect la cheie:  Proiectare şi design.  Selecţia produselor/echipamentelor potrivit cerinţelor legate de fluxul tehnologic. Colaborarea cu peste 40 de parteneri locali şi externi din cele mai diverse domenii îi permite firmei AVISAM COM să se adapteze rapid realităţilor concrete ale fiecărui proiect.necesar realizării unor proiecte la cheie competitive. bănci. spălătorii. restaurante.  Urmărirea livrării echipamentelor şi a produselor. funcţionalitate şi buget. cluburi. cât şi pentru birouri.  Asistenţă tehnică în operaţiunile de montaj şi instalare. Urmărind acoperirea unor segmente de piaţă extrem de diverse.  Soluţii de finanţare. Principalul obiectiv al acestui departament este gruparea produselor şi a serviciilor oferite de firmă într-un ansamblu menit să ofere soluţii complete unei game complexe de clienţi. În cadrul conceptului de soluţii complete.  Asistenţă tehnică în perioada de garanţie. firme de catering.departamentul de proiecte. soluţii computerizate. centre de afaceri şi zone rezidenţiale. depa rtamentul de proiecte realizează proiecte la cheie atât pentru hoteluri. .  Contracte post-garanţie. Creşterea exigenţelor clienţilor noştri a impus necesitatea creării unui nou departament de vânzari alături de cele existente .  Stabilirea necesarului de utilităţi din punct de vedere al consumului de apă. baruri. garantând obţinerea unor rezultate maxime cu un minim de resurse financiare investite.

structura organizatorică poate fi considerată structura de rezistenţă a întregii organizaţii. al subdiviziunilor organizatorice şi al relaţiilor dintre acestea astfel constituite şi reglementate încât să asigure premisele organizatorice necesare obţinerii performanţelor dorite. biologică. sistemul osos al acestui organism economico-social. În cele de mai jos vom prezenta organigrama societăţii AVISAM COM S. de ostilitate depinde hotărâtor de modul în care sunt plasate şi utilizate resursele umane.CAPITOLUL III Structura managerială şi organizaţională Într-o abordare funcţională.R. Structura organizatorică se defineşte ca ansamblul persoanelor. deseori. incertitudine şi.L structurata pe functia financiar-contabila : . astfel încât sistemul osos să asigure uşurinţa şi flexibilitatea în mişcările de adaptare la mediu. Funcţionarea organizaţiei într-un mediu ai cărui parametri sunt frecvent marcaţi de dinamism.

.

reduceri. avize de expediţie chitanţiere    Marfă/livrare:       controlul calităţii înregistrare marfă împachetarea mărfii livrare evidenţa intrări/ieşiri de bani în bănci şi numerar salarii. prime Contabilitate: . comisioane. contracte. liste de preţuri. date şi informaţii) întălniri cu furnizori/program de afaceri comenzi transport marfă acte transport planificarea activităţii cu furnizori înregistrări marfă descrierea şi catalogarea produselor expoziţii furnizori analiză preţuri activităţi legate de vamă credite acordate clienţilor şi controlul acestora verificarea cheltuielilor interne     Managementul creditului: telefoane cumpărare mijloace fixe şi controlul achiziţiilor politici de asigurare împrumuturi acordate angajaţiilor verificarea vânzărilor facturi.Activitatea pe departamente Relaţii cu Furnizori:               comunicare cu furnizori înregistrări (corespondenţă.

service şi împachetarea echipamentului second-hand verificare şi service echipament (în/după perioda de garanţie) menţinerea mobilei şi echipamentului Echipe service: . bilanţ contracte planuri de marketing promovare şi publicitate evenimente sociale expoziţii presa imaginea firmei profilul firmei analiza companiei informaţii de statistică cercetare distribuţie comunicare cu furnizori (agenţii.                  evidenţa mijloacelor fixe şi calculul amortizării rapoartele financiare finale ale firmei: TVA. taxe pe salarii. Atelier:    verificare. taxe pe profit. balanţă. media) atragere de noi clienţi negociere cu clienţi şi protejarea interesului firmei vânzarea produselor către clienţi Marketing: Vânzări: Showroom: Departament servicii clienţi.

cunoaşterea contabilităţii costurilor. cunoaşterea sistemelor de control şi management al informaţiei. spirit de echipă. furnizorii. buna cunoaştere a personalului societăţii. atentie concentrata si distributiva. echilibru comportamental. autocontrol. cunoaşterea economiei afacerilor şi a proceselor de suport ale societăţii. pe baza împuternicirii directo rului general.este înlocuit de: TOMA Andreea . cu clienţii. Relaţii: . aptitudine numerica.de reprezentare: în toate categoriile cu autoritãţile. Denumirea postului: şef serviciu Cod C. contabilităţii financiare şi contabilităţii computerizate. Poziţia postului în organigramă: . a politicilor şi programelor despre calitate . deprinderi. comunicare eficientă) eficienţă personală. Locul de muncă: CALOTA CRISTINA SERVICIUL CONTABILITATE. cunoaşterea legilor fiscale şi comerciale. semnând. eficienţă profesională. cunoaşterea aprofundată a contabilităţii şi finanţelor. Condiţii de ocupare a postului: a) studii de bază: superioare economice b) pregătire de specialitate: economia industriei c) experienţă aferentă postului: 5 – 7 ani activitate tehnico-economică d) aptitudini. a mediului financiar. receptivitate la solicitările profesionale f) alte cerinţe: cunoaşterea aprofundată a politicii şi a sistemelor financiar-contabile ale societăţii. FISCALITATE (0141) – Direcţia Financiara 4. Titularul Postului: 3. abilitate generala de învăţare. operare PC.înlocuieşte pe: GORDIE Aura – director Financiar 5. apt fizic şi psihic e) cerinţe comportamentale: capacitate de relaţionare interumană (sociabilitate. băncile/instituţii financiare şi orice alte entităţi. abilitate verbala. profil etic/integritate. însuşiri fizice şi psihice: capacitate decizionala.Ms Office-Word.O. cunoaşterea sistemelor de plan şi buget ale societăţii.funcţionale: cu toate entităţile organizatorice din cadrul societatii .R.postul imediat inferior: posturile din structura serviciului .Fişe de post reprezentative-compartiment financiar contabil ANEXA 1 FISA POSTULUI 1.postul imediat superior: Director Financiar .are în subordine: personalul din cadrul serviciului .: 123113 (0151) 2. abilităti. documentele ce derivă din aceste raporturi 6. integrare în colectiv.

8.5 determina profitul impozabil si impozitul pe profit datorat de societate in conformitate cu prevederile fiscale aplicabile (cont 4411. 8. contul de profit si pierdere. 8.8 Rezerve din cresterea surselor proprii de finantare. 8. 8. 1068. cont 129 Repartizarea profitului). urmareste si controleaza atributiile de serviciu ale compartimentului.4 Rezerve din rotunjiri capital social.7. conducerii societatii. 408. diviziilor si celorlalte compartimente. conventii si alte documente care se refera la tarifele sau contin informatii aflate în evidenta compartimentului. raportare şi control a activităţii în concordanţă cu cerinţele stabilite prin contracte. 8. rezultat reportat –cont 117 Rezultat reportat. pe baza cărora îşi structurează activitatea astfel încât să-şi îndeplinească obiectivele specifice. trimestrial. 8. 8. 1068. cu probabilitate de prelungire în funcţie de necesitatile organizationale c) natura muncii: individuală.8 asigura înregistrarile contabile aferente conturilor 265 Alte titluri imobilizate. imobilizari necorporale si obiecte de inventar in folosinta. semestrial si anual raportari contabile si situatii financiare in conformitate cu prevederile contabile aplicabile (bilant. 8 ore/zi. situatia modificarii capitalurilor proprii.10 întocmeste lunar.3 identifică principalele componente ale activităţii ce revin serviciului din obiectivele direcţiei. întocmeste si reactualizeaza fisele de post.7 Rezerve din reevaluarea stocurilor de titei. obiectivele din domeniul său de competentă şi activitate pentru a fi integrate în obiectivele generale ale firmei. precum si pentru toate celelalte conturi de activ si pasiv în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii si a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. cont 121 Rezultatul exercitiului. 8. conform regulamentului intern al societatii.2 propune.1 Impozitul pe profit). stabileste sarcini generale si curente pentru subordonati.9 actualizeaza periodic planul de conturi aplicabil entitatii. 1068. situatia fluxurilor de trezorerie. materiale consumabile. Atribuţiile postului: 8.9 Rezerve din majorari titluri participare RIP. verifica îndeplinirea sarcinilor distribuite. 8.4 îndruma.14 organizează sistemul de evidenţiere.11 întocmeste periodic rapoarte privind activitatea economico-financiara a societatii.1 Rezerva legala. în echipă 8. 8. 8. 457 Dividende de plata. tranzactii. solicitarea conducerii executive şi/sau CA sau specificaţiile legislative.1 organizează. .7 asigura inregistrarea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (cont 151) . evalueaza activitatea subordonatilor anual şi ori de câte ori este nevoie si ia masurile n ecesare bunei desfasurari a activitatii în cadrul serviciului. date informative. note explicative).17 Furnizori facturi nesosite Petrobrazi. de teren b) program de lucru: fix. terenuri. cont 1061. Condiţii de muncă ale postului: a) condiţii fizice ale muncii: de birou. înregistrarea în contabilitate a rezultatelelor inventarierilor anuale si periodice pentru mijloace fixe. 455 Sume datorate asociatilor . 8.6 asigura înregistrarea operatiunilor cu incidente asupra conturilor de capitaluri (capital si rezerve – cont 101 Capital social. 1063. conduce şi coordoneaza activitatea serviciului.13 vizeaza contracte.12 colaboreaza si acorda asistenta de specialitate directiilor.

a atribuţiilor şi răspunderilor ce -i revin la locul de munca.30 asigură implementarea. 8. 8. accidente tehnice sau alte situatii de fortã majorã care pun în pericol avutul societãtii. legalitatea. necesitatea.17 decide şi ia măsuri în nume propriu în cazul apariţiei unor situaţii de excepţie. 8. integritatea sau sãnãtatea unor persoane. propunând îmbunătăţirea acestora.18 stabileşte. de comun acord cu serviciile/birourile/diviziile din cadrul societăţii.23 controlează inopinat.28 asigură păstrarea ordinii şi disciplinei la locul de munca de către personalul din subordine şi ia masuri ferme atunci când acesta manifesta abateri.20 identifica şi propune nevoile de instruire şi perfecţionare pentru personalul din subordine. 8. respectiv eliminarea deficienţelor.33 participǎ la elaborarea procedurilor de lucru din sistemul de management al calitǎ ţii.35 certificã. 8. modul de comunicare. 8. 8.16 solicitã. 8.19 dispune măsurile necesare privind organizarea activităţii serviciului în scopul reducerii costurilor. în vederea fundamentãrii deciziilor proprii. în limitele permise de lege ori stabilite prin fişa postului. 8. informare şi transmitere de date cãtre acestea sau în interiorul serviciului. regulamentelor. sub semnãturã.15 la solicitare. 8. 8. 8. de către personalul din cadrul serviciului. prin sondaj. asupra conţinutului documentelor ce urmează a fi aprobate de directorul general şi care se referã la activităţile din cadrul serviciului. menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management integrat în activitatea serviciului. 8.34 asigură întocmirea graficului anual cu concediile de odihnă pentru personalul din subordine.31 verifica aplicarea procedurilor referitoare la Sistemul de Management Integrat (SMI) de către personalul serviciului. pe baza delegării de autoritate şi a limitei de competenţă aprobate de Directorul economic şi/sau Directorul general.27 asigură aducerea la cunoştinţa fiecărei persoane din subordine. prin semnătură.24 întocmeşte programe de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în cazul diferenţelor între criteriile de performanţă stabilite şi realizarea acestora pe care le supune aprobării şefului direcţiei . precum şi în alte acţiuni şi activităţi. dupã caz. 8. realitatea informaţiilor din documentele primite cu cea din teren. 8. . 8. prezintă punct de vedere. procedurilor şi instrucţiunilor tehnice în vigoare.37 executa şi alte sarcini / lucrãri dispuse de şeful ierarhic superior. creşterii rentabilităţii şi eficienţei activitatii.36 informeazã permanent şi cuprinzător pe directorul directiei. 8. 8.21 verificã însuşirea şi respectarea prevederilor legislaţiei.26 asigură şi verifică permanent prezenţa la lucru a personalului serviciului şi înregistrează eventualele întârzieri sau lipsuri. unui/unor salariat(i) din cadrul serviciului (după caz). 8. 8. 8. 8.38 nu divulgă informaţiile clasificate şi/sau confidenţiale ale societăţii.42 cunoaşte şi aplica documentele sistemului de management integrat (SMI) specifice postului.22 asigură încarcarea eficienta si echitabila cu sarcini de serviciu a personalului din subordine si acolo unde este cazul face redistribuire. care vor fi evidenţiate imediat în foaia de prezenta. 8.8.29 poate delega din atribuţiile şi competenţele ce revin postului său. realitatea şi regularitatea operaţiunilor consemnate în documentele justificative (facturile) emise în cadrul serviciului. despre problemele şi neregulile constatate în cadrul serviciului şi ia mãsuri pentru rezolvarea lor. altele decât cele de sistem.32 asigură elaborarea si participa la elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor specifice domeniului său de activitate. 8.25 propune conducerii societatii promovarea. ori de câte ori considerã necesar.41 participã obligatoriu la executarea oricãror lucrãri si ia toate mãsurile cerute de nevoile societãtii la calamitãti. 8. 8. 8. informaţii asupra activitãţilor desfãşurate în societate. normativelor.40 reprezintă societatea comercială în domeniul său de activitate. normelor.39 asigură aplicarea prevederilor legale cu privire fondul arhivistic. recompensarea sau sanctionarea personalului din subordine. viata.

60 instruieşte periodic personalul din subordinea directã în domeniul situaţiilor de urgenţã potrivit tematicii şi graficului întocmit de cãtre Serviciul Situaţii de urgenţã.58 supervizează şi supraveghează implementarea şi aplicarea procedurilor din sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale. 8.63 stabileşte sarcini de muncã şi organizeazã procesul de muncã în conformitate cu cerinţele din domeniul situaţiilor de urgenţã.64 completeazã şi reactualizeazã <Organizarea apãrãrii împotriva incendiilor> ori de câte ori este cazul. 8. conditiile aplicãrii întocmai a normelor respective.56 asigurã repunerea.52 stabileste sarcini de muncă si organizeaza procesul de munca în conformitate cu cerintele de securitate a muncii.43 cunoaşte prevederile stipulate în Regulamentul intern (RI). Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF). în timp operativ. 8.61 controleazã respectarea normelor şi cerinţelor în domeniul situaţiilor de urgenţã şi asigurã. 8. 8. potrivit competenţei. 8.8. 8. 8. 8.46 urmăreste permanent respectarea cerinţelor de securitate de cãtre personalul din subordine şi ia mãsuri conform actelor normative în vigoare în caz de abatere. precum şi instruirea practicã a personalului desemnat sã le utilizeze. 8.48 controlează respectarea normelor în domeniul securitattii si sãnãtãţii în muncã si asigurã.51 urmăreste si ia masuri pentru mentinerea mediului de munca într -o stare corespunzatoare a cerintelor de securitate a muncii. 8. Atribuţii şi răspunderi în domeniul SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 8.55 asigură informarea lucratorilorsi/sau reprezentantii acestora referitor la masurile care trebuie luate privind semnalizarea de securitate si sau de sãnãtate la locurile de muncã. în funcţie de necesităţile organizaţionale şi în limitele de competenţă ale postului ocupat. Contractul individual de muncă (CIM).59 solicită modificări ale planului de prevenire si protectie în functie de prioritatile si situatiile nou survenite la locul de muncã.57 ia măsuri pentru acordarea primului ajutor si stabilizarea situatiei în cazul producerii unui accident. dispoziţii ale directorului economic. 8. 8.47 efectuează instruirea periodica a lucrãtorilor din subordine în domeniul sănătătii si securitatii în muncã. .45 aplicã sectiunea din planul de prevenire si protecţie aferentã locului de muncã coordonat. 8. 8. 8.53 comunică imediat producerea oricarui accident de munca si ia masuri pentru a nu se schimba starea de fapt. decizii ale CA şi directorului general. ordine ale organelor centrale ale administraţiei de stat.62 asigurã instruirea practicã a personalului desemnat sã utilizeze instalaţiile şi mijloacele de AII. Atribuţii şi răspunderi în domeniul SITUATIILOR DE URGENTÃ 8.50 furnizează toate informatiile necesare evaluarii nivelului de risc al activitatii.44 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite expres: prin lege. condiţiile aplicãrii întocmai a normelor respective luând mãsuri conform actelor normative în vogoare în caz de abatere. elaborãrii instructiunilor proprii si stabilirea masurilor preventive adecvate. în stare de functionare a instalatiilor si echipamentelor defectate în urma avariilor / accidentelor tehnice. daca aceasta nu conduce la agravarea situatiei sau la mentinerea potentialului de periculozitate. 8. potrivit competenţei. Contractul colectiv de muncă (CCM). hotărâri ale AGA.54 asigurã mentinerea permanentã în stare de functionare corespunzãtoare a tuturor instalatiilor si echipamentelor. mãsurilor şi rezultatelor ce ţin de domeniul securitãţii muncii şi de consultare a acestora în toate situaţiile care privesc sãnãtatea şi securitatea lor.49 asigurã conditiile de informare a lucrãtorilor asupra problemelor. 8. 8.

în baza delegãrii de competenţe c) întocmeşte: documente specifice conform atributiilor postului menţionate la pct. 8. relaţii corecte. . 10.8 d) verifică: documente specifice conform atributiilor postului menţionate la pct.9 prejudiciile materiale şi morale produse societãţii din vina sa şi în legãturã cu munca sa. Contractul Individual de Muncă (CIM). de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.66 asigurã respectarea tuturor actelor de autoritate aprobate de directorul general. 9. pun la dispoziţia acestora datele şi informaţiile solicitate şi iau mãsuri pentru înlãturarea operativã a neajunsurilor constatate în respectarea normelor.8 menţinerea de relaţii colegiale şi colaborare cu ceilalţi angajaţi ai societăţii. cutremure etc.67 comunicã imediat producerea unui incident pe linie de situaţii de urgenţã şi ia mãsuri pentru a reduce la maxim riscurile. 10. 10. 10.8 10.8.I.68 organizeazã intervenţia personalului subordonat pentru evacuarea persoanelor şi bunurilor şi stingerea incendiilor. Competenţe: a) avizează: documente specifice conform atributiilor postului menţionate la pct. 10. inundaţii. Contractul Colectiv de Muncă (CCM).10 nu răspunde pentru prejudiciile de orice fel apărute în domeniul de activitate ca efect al forţei majore (incendii.). 8. Responsabilităti privind: 10.8 b) aprobă: documente specifice conform atributiilor postului menţionate la pct.. imparţiale şi de politeţe cu superiorii / subordonaţii şi colegii. accidentelor tehnice şi acariilor produse în zona de responsabilitate şi conlucreaã cu echipele ISU care participã la intervenţie. 10. precum şi cele cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.3 cunoaşterea şi aplicarea sistemului de management integrat (SMI) specific postului. 8.7 avizele vădit ilegale date în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu şi responsabilităţilor ce revin activităţii serviciului. 10. precum şi realizarea la termen a obiectivelor stabilite pentru compartimentul coordonat.71 se asigurã de îndeplinirea mãsurilor cuprinse în planurile de mãsuri în domeniul situaţiilor de urgenţã. 10. precum şi pentru înlãturarea urmãrilor exploziilor. 8.5 reprezentarea intereselor societăţii la întâlnirile care au ca obiect problemele domeniului său de activitate. 8. 10.4 respectarea prevederilor stipulate în R.70 ia mãsuri pentru realizarea intervenţiei şi stabilizarea situaţiei în cazul producerii unui accident.69 însoţeşte în zona sa de resonsabilitate persoanele care exercitã îndrumarea şi controlul activitãţii de situaţii de urgenţã.65 verificã lunar modul cum este asiguratã securitatea împotriva incendiilor în punctele vital vulnerabile la incendiu în cadrul entitãţii organizatorice pe care o conduce şi ia mãsuri imediate de înlãturare a neajunsurilor constatate.2 respectarea legislaţiei specifice de protecţie a mediului.8.1 îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor aferente postului. după caz. 8.6 calitatea activităţii şi corectitudinea analizelor.

Denumirea postului: contabil Cod COR: 343302 (0538) 2.2 participa la activitatea de inventariere în baza Deciziilor emise de conducatorul societatii. aptitudine numerică . receptivitate la solicitările profesionale. conform regulamentului intern al societatii. 8 ore/zi.înlocuieşte pe: ILIESCU Rodica-Maria 5. echilibru comportamental. .este înlocuit de: ILIESCU Rodica-Maria . Locul de muncă: MARIN FLORENTINA SERVICIUL CONTABILITATE.postul imediat superior: şef serviciu .postul imediat inferior: . 8. abilităti funcţionăreşti. respectă si aplică cadrul legal în domeniul său de activitate. în echipă 8. apt fizic şi psihic e) cerinţe comportamentale: eficienţă profesională. FISCALITATE (0141) – Direcţia Financiara 4. cu probabilitate de prelungire în funcţie de necesitatile organizationale c) natura muncii: individuală.ANEXA 3 FISA POSTULUI 1. Relaţii: . abilităti. operare PC –Ms Office.Word. f) alte cerinţe: 7. coordonare ochi-mână. autocontrol. Conditii de ocupare a postului: a) studii de baza: medii economice b) pregatire de specialitate: economia industriei c) experienţa aferenta postului: d) aptitudini. profil etic/integritate în cadrul firmei. dexteritate digitală şi manuală. Atributii postului: 8. de teren b) program de lucru: fix.are în subordine: . deprinderi.de reprezentare: 6. însuşiri fizice şi psihice: abilitate generală de învăţare.funcţionale: cu toate entităţile organizatorice din societate . Titularul postului: 3. Poziţia postului în organigrama: . spirit de echipă.1 cunoaste. Condiţii de muncă ale postului: a) condiţii fizice ale muncii: de birou.

07. 8. 002. 63. o 6028 Cheltuieli privind materialele auxiliare o alte conturi corespondente 8. 8. 05. 8. 02. 05. o 3022. propunând îmbunătăţirea acestora. 08. 02.3 înregistreaza în contabilitate rezultatele inventarierilor anuale si periodice în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii si a Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi de pasiv. – Materii prime. 22.13 participa la estimarea si inregistrarea in contabilitate a provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli. 61. 23. 53. o 6022 Cheltuieli privind combustibilii . 04. 14. 4. 09. note de predare.16 colaboreaza si acorda asistenta de specialitate directiilor. 11. 13. 58. 23. obiecte de inventar si alte categorii de stocuri conform cerintelor legale. 08. 8. 13. si compartimentelor. 25 Piese de schimb. 04. 07. altele decât cele de sistem. 25. 12. 62. 12. 007. 40. 12. o 3021 analitice 1.21 executã alte sarcini / lucrãri dispuse de şeful ierarhic superior.19 aplica prevederile legale cu privire fondul arhivistic la lucrarile stabilite. 42. 8. 52. 005. 3.7 verifica lunar evidenta analitica cu evidenta sintetica a materialelor consumabile si altor categorii de stocuri. 6. 2. 7. 03. 8. 39. 10. 60. 11. cheltuielile cu materiale consumabile si cu alte categorii de stocuri. 55.1 Combustibil.20 utilizează echipamentele. 11. obiectelor de inventar si altor categorii de stocuri intre gestiuni. 14. 8. bonuri de consum. o 39. diviziilor. 21. 67. 54.11 înregistreaza taxa pe valoare adaugata pentru achizitiile de bunuri. 45. o 3511 analitice 37. alte documente primare) si le preda la serviciul IT-SCADA în vederea operarii în bazele de date. o 3512 analitice 001. . 50. 08. 09. 8. 8.8. 64. 09. 2. SU. 51. 13. Protectia mediului pe care le constatã la locul de muncã.8 verifica si înregistreaza transferul materialelor consumabile.3 Bonuri valorice carburant .1 Cheltuieli cu materiale auxiliare . 44. 03. 21. 49. 07.9 înregistreaza în evidenta contabila. 8. 15 Materiale de natura obiectelor de inventar . 8. 22. 9 Materiale auxiliare. 12.18 participa la elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor specifice domeniului său de activitate. 11.4 înregistreaza în contabilitate materialele rezultate din dezmebrarea mijloacelor fixe. 06. consumabilele şi alte materiale puse la dispoziţie de firmă exclusiv în interesul acesteia. 8. 56.6 verifica si înregistreaza în evidenta contabila a societatii intrarile si iesirile de materiale consumabile. 57. 41. o 3024 analitice 1.5 periodic face punctaj cu contabilii de regionale sau cu gestionarii pentru evidenta pe gestiuni a materialelor consumabile. 68 Materii si materiale aflate la terti. 59. 03. o 6024 Cheltuieli privind piesele de schimb . 43. în baza documentelor legale. 003 004. 8. 08. 8. 38.22 raporteaza imediat sefului locului de muncã neconformitatile aparute în desfasurarea activitatii sau de încãlcare a normelor de de SSM. o 5328. 06. 8. 8. 022. Ajustari pentru deprecierea stocurilor pe naturi . 09 Materii si materiale aflate la terti. 13. 46. 66.10 efectueaza înregistrarile contabile aferente documentelor primare privind stocurile (note de intrare si receptie. 8. 05. 023. 24. 8.15 întocmeste şi executa alte sarcini / lucrari dispuse de seful ierarhic superior. o 3031 analitice 01. avize de însotire. 10. 06.17 participă la elaborarea procedurilor de lucru din sistemul de management al calităţii. 5. 021.14 verifica lunar rulajele si soldurile urmatoarelor conturi: o 301 analitice 01. 65. o 6021.12 întocmeste lunar balanta de verificare a conturilor sintetice si analitice. 24. 8.

atât timp cât este necesar. în funcţie de necesităţile organizaţionale şi în limitele de competenţă ale postului ocupat. după utilizare.26 îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite expres: prin lege. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.23 participa la instructajele pe linie de SSM. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. atât timp cât este necesar. 8. ordine ale organelor centrale ale administraţiei de stat. 8.27 îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa.38 utilizeazã substanţele periculoase. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.39 nu efectueazã manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor. instalaţiilor tehnice şi clădirilor.22 participã obligatoriu la executarea oricãror lucrãri si ia toate mãsurile cerute de nevoile societãtii la calamitãti. hotărâri ale AGA. şi utilizeaza corect aceste dispozitive. de conducătorul societãţii.32 aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. 8.34 coopereaza. instalaţiile.30 nu procedeza la scoaterea din funcţiune. dacă intră în atribuţiile sale. SU. utilajele. . aduse la cunoştinţă. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului. 8. 8. atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. precum şi celor date de conducătorul societãţii. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. Protectia mediului. sub orice formă. 8. 8. viata. la modificarea. 8. integritatea sau sãnãtatea unor persoane.29 utilizeza corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. Contractul colectiv de muncă (CCM). pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. 8. aparaturii. Contractul individual de muncă (CIM). în special ale maşinilor. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. 8.40 comunicã.31 comunica imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF).36 dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari.8. 8.35 îşi însuşeşte şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora.37 respectã regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor. în domeniul său de activitate. aparatura şi echipamentele. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor.24 cunoaşte prevederile stipulate în Regulamentul intern (RI). conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu. 8. 8. imediat după constatare. potrivit instrucţiunilor tehnice.33 coopereaza cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. 8. 8. accidente tehnice sau alte situatii de fortã majorã care pun în pericol avutul societãtii. Atribuţii şi răspunderi în domeniul SITUATIILOR DE URGENTÃ 8.25 cunoaşte şi aplica documentele sistemului de management integrat (SMI) specifice postului. la cursuri de perfecţionarea pregătirii si se preocupă permanent pentru creşterea nivelului său de pregătire. 8. îl înapoieza sau îl pune la locul destinat pentru păstrare. decizii ale CA şi directorului general. Atribuţii şi răspunderi în domeniul SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 8.28 utilizeaza corect instalaţiile şi aparatura de birou. maşinile. uneltelor.

9 Corectitudinea datelor şi a informaţiilor pe care le transmite. 9. 8. 10. 10.I. 10.3 Cunoaşterea şi aplicarea sistemului de management integrat (SMI) specific postului. 10. 10. 8. după caz. 10. împreunã cu consultanţii Romsoft. 8.8 Întocmirea corectă şi la timp a rapoartelor.45 Participã la şedinţele de analizã din cadrul proiectului.7 Respectarea instrucţiunilor verbale şi scrise date de superiori. 8. 8. respectiv cu cadrul tehnic specializat. 10.50 Participã la şedinţele de revizuire a proiectului.1 avizeazã: 9. semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate.5 Păstrarea confidenţialităţii informaţiilor şi a documentelor legale cu care opereazã.2008 8.4 verificã: exactitatea înregistrãrilor din documentele pe care le întocmeşte 10.53 Imparte cunoştinţele lor despre operarea sistemului cu restul organizaţiei. în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor. Decizia nr.44 furnizeazã persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă.54 Nu întârzie derularea proiectului faţã de programul stabilit.48 Participã la implementarea zonei funcţionale din cadrul sistemului informatic pentru care a fost desemnat. 10.1 Indeplinirea atribuţiilor şi competenţelor aferente postului. precum şi a personalului serviciilor de urgenţă. . 10. complementare.8 9. 8.8.41 coopereazã cu salariaţii desemnaţi de conducătorul societãţii.52 Identificã.46 Participã la definirea şi prioritizarea cerinţelor sistemului.. completă şi la timp a documentelor compartimentulu i.49 Aduce la cunoştinţa echipei de proiect problemele apãrute în cadrul dezvoltãrii şi utilizãrii sistemului. Responsabilităti privind: 10.4 Întocmirea corectă. 10. Atribuţii şi rãspunderi. 8. de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă.10 Respectarea prevederilor privind: R. 10. realizeazã documentaţia de instruire şi efectueazã sesiunile de instruire ale ut ilizatorilor. în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă. 8.2 Respectarea legislaţiei specifice de protecţie a mediului.51 Efectueazã testarea fiecãrei interfeţe şi testul final de integrare.09. 8. când şi cât este raţional posibil. în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu. referitoare la producerea incendiilor.6 Respectarea prevederilor legale de specialitate. din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei.2 aprobã: 9. care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.3 întocmeşte: documente specifice conform atributiilor postului menţionate la pct. cerinţele de instruire ale utilizatorilor.457/30.42 acţioneazã. 8. 8. de utilizator cheie în cadrul Proiectului de Implementare SII (au prioritate faţã de atribuţiile de serviciu de bazã) – cf. a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice. Contractul Individual de Muncă (CIM). Protecţia informaţiilor clasificate şi procedurile de lucru privitoare la postul său.12 Participarea la programele de pregătire organizate de firmă.47 Pune la dispoziţia echipei de proiect informaţiile privind obiectivele de afaceri şi a modului în care sectorul lor acţioneazã astfel încât aceste obiective sã fie atinse. Competenţe: 9.43 acordã ajutor.11 Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale. Contractul Colectiv de Muncă (CCM). 8.

abilităti. Relaţii: . 10. aptitudine verbala. abilităti funcţionăreşti. aptitudine numerică . imparţiale şi de politeţe cu superiorii / subordonaţii şi colegii.10.are în subordine: .de reprezentare: 6. coordonare ochi -mână.funcţionale: cu toate entităţile organizatorice din societate . operare PC –Ms Office. 10.17 Nu răspunde pentru prejudiciile de orice fel apărute în domeniul de activitate ca efect al forţei majore (incendii.înlocuieşte pe: 5. echilibru comportamental.). spirit de echipă. Denumirea postului: casier Cod COR: 421101 (0609) 2.este înlocuit de: persoana desemnată prin decizia directorului general .postul imediat inferior: . dexteritate digitală şi manuală. profil etic/integritate în cadrul firmei f) alte cerinte: cazier 7.Word.14 Adoptarea în permanenţă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele firmei. cutremure etc.15 Menţinerea de relaţii colegiale şi colaborare cu ceilalţi angajaţi ai societăţii. autocontrol.postul imediat superior: şef serviciu . Condiţii de muncă ale postului: . Titularul postului: 3.13 Utilizarea resurselor existente în cadrul firmei exclusiv în interesul acesteia. 10. apt fizic şi psihic e) cerinţe comportamentale: eficienţă profesională. Poziţia postului în organigrama: . receptivitate la solicitările profesionale. după caz. relaţii corecte. însuşiri fizice şi psihice: abilitate generală de învăţare. 10. Locul de muncă: MIHAI Cristina SERVICIUL FINANCIAR TREZORERIE (0142) – Direcţia Financiara 4. inundaţii. Conditii de ocupare a postului: a) studii de baza: medii b) pregatire de specialitate: cursuri economice c) experienţa aferenta postului: 2 ani activitate d) aptitudini.16 Prejudiciile materiale şi morale produse societãţii din vina sa şi în legãturã cu munca sa. deprinderi. ANEXA 4 FISA POSTULUI 1.

prime etc. la cursuri de perfecţionarea pregătirii si se preocupă permanent pentru creşterea nivelului său de pregătire. ca urmare a încasarilor si platilor efectuate. prime etc. 8. 8.9 Are obligatia de a numara la ghiseul bancii valorile banesti ridicate si a controla bancnotele astfel încât sa nu primeasca bancnote rupte. 8. altele decât cele de sistem. sume din profit etc. deteriorate sau false.5 Efectueaza inregistrarea documentelor în lei in registrul de casa în lei. 8.a) condiţii fizice ale muncii: de birou b) program de lucru: fix.23 Participa la instructajele pe linie de SSM. sumele în numerar existente în casierie cu respectarea plafonului de casa si cu aprobarea conducerii societatii.) pentru angajatii de la Sediul administrativ I si II si Sediul Diviziei EST. viata. despagubiri acordate proprietarilor de terenuri. documentele pentru retinerile din salarii reprezentind garantii gestionari.18 Participă la elaborarea procedurilor de lucru din sistemul de management al calităţii. accidente tehnice sau alte situatii de fortã majorã care pun în pericol avutul societãtii. respectiv drepturi de personal neridicate de catre salariati. 8.20 Aplica prevederile legale cu privire la fondul arhivistic la lucrarile stabilite.22 Participã obligatoriu la executarea oricãror lucrãri si ia toate mãsurile cerute de nevoile societãtii la calamitãti.14 Intocmeste si elibereaza “chitanta “pentru sumele incasate. integritatea sau sãnãtatea unor persoane.) pentru angajatii de la Sediul administrativ I la ghiseul casieriei.E. registrul de casa în lei si valuta (atunci cind este cazul) cu toate documentele anexate. Protectia mediului pe care le constatã la locul de muncã. respectă si aplică cadrul legal în domeniul său de activitate.16 Depune la C. 8.1 Cunoaste.7 Preda zilnic. SU.8 Ridica si depune de la/la bancile la care societatea are deschise conturi de disponibilitati. SU. precum si alte drepturi de personal pentru angajatii de la Sediul administrativ I si II si Sediul Diviziei EST si face plata acestora. Protectia mediului. 8. 8.17 Efectueaza lucrari curente din cadrul serviciului financiar care nu sunt incompatibile cu activitatea de casier. 8. 8.10 Are obligatia de a solicita mijloc de transport si însotitor cu port arma ori de câite ori ridicã salarii. chenzina I si a-II a. pensii alimentare etc.3 Asigura gestionarea altor valori reprezentind bilete de tratament si odihna etc. 8. 8.C.. 8.13 Achita avansuri de trezorerie si ocazional drepturile de personal (salarii. Atributii postului: 8. prime.12 Achita avansuri de trezorerie si ocazional drepturile de personal (salarii. precum si a miscarii acestuia.15 Intocmeste si preda la Oficiul Postal mandatele postale pentru sumele ce trebuiesc transmise în alte localitati. 8. 8. 8. conform RI c) natura muncii: individuală.4 Efectueaza operatiunile de incasari si plati în numerar pe baza documentelor emise de serviciul financiar atât pentru operatiunile în lei cit si in valuta si le înregistreaza în registrul de casa cu respectarea plafonului de casa si a limitei de plati aprobate de reglementarile legale in vigoare. prime. 8. si se impune asigurarea transportului de valori pe distanta de la banca la sediul firmei.2 Asigura gestionarea numerarului aflat in casieria societatii. 8. 8.19 Participa la elaborarea procedurilor şi instrucţiunilor specifice domeniului său de activitate.11 Ridica din banci numerarul necesar platii ocazionale a salariilor. 8. 8. în echipă 8. .21 Raporteaza imediat sefului locului de muncã neconformitatile aparute în desfasurarea activitatii sau de încãlcare a normelor de de SSM. propunând îmbunătăţirea acestora. serviciului financiar.6 Efectueaza inregistrarea documentelor în valuta in registrul de casa în valuta. 8.

32 aduce la cunoştinţă conducătorului locului de muncă şi/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoană. precum şi orice defecţiune sesizată la sistemele şi instalaţiile de apărare împotriva incendiilor. 8. în funcţie de necesităţile organizaţionale şi în limitele de competenţă ale postului ocupat. atât timp cât este necesar. 8. aparaturii.34 coopereaza. decizii ale CA şi directorului general.25 Cunoaşte şi aplica documentele sistemului de management integrat (SMI) specifice postului. sub orice formă. pentru a face posibilă realizarea oricăror măsuri sau cerinţe dispuse de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. pentru protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor. respectiv cu cadrul tehnic specializat. după caz. la modificarea. conducătorului locului de muncă orice încălcare a normelor de apărare împotriva incendiilor sau a oricărei situaţii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu. atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă. Contractul individual de muncă (CIM).8. utilajele. 8. aparatura şi echipamentele. ordine ale organelor centrale ale administraţiei de stat. 8. şi utilizeaza corect aceste dispozitive. aduse la cunoştinţă.36 dă relaţiile solicitate de către inspectorii de muncă şi inspectorii sanitari. instalaţiilor tehnice şi clădirilor. în domeniul său de activitate. precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului.35 îşi însuşeşte şi respecta prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi măsurile de aplicare a acestora. uneltelor.29 utilizeza corect echipamentul individual de protecţie acordat şi. 8. în cazul apariţiei oricărui pericol iminent de incendiu.39 nu efectueazã manevre nepermise sau modificări neautorizate ale sistemelor şi instalaţiilor de apărare împotriva incendiilor. instalaţiile. 8.40 comunicã. 8. 8. Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF). în vederea realizării măsurilor de apărare împotriva incendiilor.31 comunica imediat angajatorului şi/sau lucrătorilor desemnaţi orice situaţie de muncă despre care are motive întemeiate să o considere un pericol pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor. maşinile. 8.42 acţioneazã. . 8. în special ale maşinilor. 8. pentru a permite angajatorului să se asigure că mediul de muncă şi condiţiile de lucru sunt sigure şi fără riscuri pentru securitate şi sănătate. de conducătorul societãţii. schimbarea sau înlăturarea arbitrară a dispozitivelor de securitate proprii. 8.27 îşi desfăşoara activitatea în conformitate cu pregătirea şi instruirea sa. precum şi orice deficienţă a sistemelor de protecţie.30 nu procedeza la scoaterea din funcţiune.26 Indeplineşte orice alte atribuţii stabilite expres: prin lege. hotărâri ale AGA. după utilizare. 8. în conformitate cu procedurile stabilite la locul de muncă. potrivit instrucţiunilor tehnice.41 coopereazã cu salariaţii desemnaţi de conducătorul societãţii. 8.28 utilizeaza corect instalaţiile şi aparatura de birou. îl înapoieza sau îl pune la locul destinat pentru păstrare.37 respectã regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor. dacă intră în atribuţiile sale. 8. Contractul colectiv de muncă (CCM).38 utilizeazã substanţele periculoase. Atribuţii şi răspunderi în domeniul SITUATIILOR DE URGENTÃ 8. astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională.33 coopereaza cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi.24 Cunoaşte prevederile stipulate în Regulamentul intern (RI). Atribuţii şi răspunderi în domeniul SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA 8. atât timp cât este necesar. precum şi celor date de conducătorul societãţii. imediat după constatare. cu angajatorul şi/sau cu lucrătorii desemnaţi. 8. care are atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Contractul Colectiv de Muncă (CCM). 9. de securitate şi sănătate în muncă şi situaţii de urgenţă. 10.8 nu răspunde pentru prejudiciile de orice fel apărute în domeniul de activitate ca efect al forţei majore (incendii. Contractul Individual de Muncă (CIM). 10. 8. 10. când şi cât este raţional posibil.5 calitatea activităţii şi corectitudinea informaţiilor. precum şi a personalului serviciilor de urgenţă.6 menţinerea de relaţii colegiale şi colaborare cu ceilalţi angajaţi ai societăţii. semenilor aflaţi în pericol sau în dificultate.44 furnizeazã persoanelor abilitate toate datele şi informaţiile de care are cunoştinţă. 10. relaţii corecte.43 acordã ajutor. 10. cutremure etc.8.I. precum şi cele cu privire la protecţia informaţiilor clasificate.).7 pentru prejudiciile materiale şi morale cauzate societăţii din vina sa şi în legătură cu munca sa. . din proprie iniţiativă ori la solicitarea victimei.4 respectarea prevederilor stipulate în R. Responsabilităţi privind: 10..1 îndeplinirea atribuţiilor şi competenţelor aferente postului. precum şi realizarea la termen a lucrărilor stabilite în cadrul serviciului.1 avizeazã: 9. 10.3 cunoaşterea şi aplicarea sistemului de management integrat (SMI) specific postului.3 întocmeşte: documente specifice conform atributiilor postului menţionate la pct. referitoare la producerea incendiilor. Competenţe: 9.4 verificã: exactitatea înregistrãrilor din documentele pe care le întocmeşte 10. inundaţii.8 9. 10.2 respectarea legislaţiei specifice de protecţie a mediului. a reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice. imparţiale şi de politeţe cu superiorii / colegii.2 aprobã: 9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful