You are on page 1of 1

ஐந்து கரத்தைன ஆைண முகத்தைன இந்தில் இழம்பிைற ேபாலும் எயிற்றைன நந்தி மகன் தைன ஞானெகாழுந்திைன பந்தியில் ைவத்தடி ேபாற்றுகின்ேறேன