You are on page 1of 1

SC .................................................

SRL
Sediul:..................................................
Nr. Reg.Com.: ........................................
C.U.I. : ....................; Atribut fiscal: ...
Tel./fax :..........................................
Nr.inreg ...................................

REVISAL ...............................................................

ACT ADITIONAL
la contractul nr. .....................................
PRILE:
1.
Angajator-Persoana
juridic
SC
.................................................
SRL,
cu
sediul/...................................................................................................., nregistrat la registrul comerului
/autoritile administraiei publice din Hunedoara, sub numrul J ......................., cod fiscal ...................,
telefon ............................ reprezentat legal prin ......................................................., n calitate de
ADMINISTRATOR,
i
2. Salariatul - domnul .............................................., domiciliat in localitatea .........................., str.
......................................... , Bl. ......... Sc. ......... et. ........., Ap. ........................ judetul
HUNEDOARA , posesor al cartii de identitate seria HD nr. .............................. , eliberata de
.......................................... la data de ................................. , CNP ................................., angajat in functia
de .............................................................................................
In temeiul Art. 41 (CAPITOLUL 3 - Modificarea contractului individual de munc) din Codul Muncii Legea 53/2003 am convenit la modificarea Contractului Individual de Munc ncheiat i nregistrat sub nr
....................................... n registrul general de eviden a salariailor, astfel
Se modifica Contractul de munca nr.................................................... punctul C lit b in sensul ca
Incepand cu data de .......................................(data expirare) domnul ....................................................,
avand CNP .............................................................continua activitatea pe perioada nedeterminata in baza
aceluiasi contract individual de munca.
Restul clauzelor contractului individual de munc sunt conform prevederilor codului muncii i rmn
neschimbate.
Prezentul
act
aditional
s-a
intocmit
in
2
exemplare
din
care
unul
la
............................................................., unul la societate si face parte integranta din contract.

Administrator
....................................

Salariat,
Numele i Prenumele ...................................................
Semntura____________________
Am primit un exemplar
__________________________________