You are on page 1of 9

RAUNOVODSTVENO PRAENJE POSLOVNOG PROCESA Kruni tok imovine: N R R N -> trgovina N R P R N -> proizvodnja Sastavnice raunovodstva trokova .............................................................

....... Predmeti rada --> Robno - materijalno knjigovodstvo Sredstva za rad --> Knjigovodstvo osnovnih sredstava Vanjske usluge --> Financijsko knjigovodstvo Rad zaposlenika --> Knjigovodstvo obrauna plaa Obraun proizvodnje --> Pogonsko knjigovodstvo TROKOVI 1. Trokovi po prirodnim vrstama ___a) trokovi sirovina i materijala ____b) trokovi vanjskih usluga _____c) trokovi osoblja ______d) trokovi amortizacije _______e) vrijednosno usklaenje ________f) rezerviranja trokova i rizika _________g) ostali trokovi poslovanja 2. Trokovi prema uincima (nosiocima) ___a) izravni trokovi ____b) opi trokovi (indirektni) ili trokovi reije: ________b1. opi trokovi proizvodnje (OTI) ________b2. opi trokovi administracije, uprave i prodaje (OAUP) 3. Trokovi po koliini uinaka ___a) ukupni trokovi ____b) trokovi po jedinici uinka 4. Trokovi prema funkcijama ___a) trokovi nabave ____b) trokovi proizvodnje _____c) trokovi prodaje ______d) trokovi financiranja 5. Trokovi prema ovisnosti o iskoritenju kapaciteta ___a) stalni ili fiksni trokovi ____b) promjenjivi ili varijabilni trokovi

6. Trokovi prema MRS-u 2 i vlastitoj raunvodstvenoj politici ___a) uskladitivi trokovi ____b) neuskladitivi ili trokovi razdoblja (vremenski trokovi) (Izvor: Raunovodstvo proizvodnje, skupina autora, RRif plus, Zagreb, 2009.) =================================================================== ======== PREDMETI RADA - ROBNO-MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO OBILJEJA KRATKOTRAJNE IMOVINE: ...Dio je ukupne imovine koja sudjeluje u gospodarskom procesu neprestanim optjecanjem tijekom godine i krae. ...Sudjelujui u proizvodnom procesu, mijenja svoj oblik odjednom ili u nekoliko uzastopnih troenja, pri emu prelazi u vrijednost poluproizvoda, gotovih proizvoda ili usluge. ...Imovina nabavljena s namjerom daljnje prodaje u nepromijenjenom obliku. Sirovine i materijal (skupina 31) Energija (skupina 31) Rezervni dijelovi (skupina 32) Poluproizvodi, nedovrena proizvodnja, gotovi proizvodi, roba (skupina 60, 62, 63, 66) Sitan inventar i Auto-gume (skupina 35, 36) Knjienja zaliha: financijsko knjigovodstvo (glavna knjiga) analitiko knjigovodstvo (robno-materijalno knjigovodstvo) po vrsti, koliini i vrijednosti naturalni i vrijednosni pokazatelji Obiljeja zaliha sitnog inventara, ambalae i auto-guma: - imovina iji vijek trajanja moe biti vie od jedne godine, ali je pojedinana vrijednost manja od 2.000,00 kn - prilikom davanja u upotrebu mogu se otpisati: jednokratno ili kalkulativno ___________________________________________________________________________ __________ Kretanje i stanje zaliha kratkotrajne materijalne imovine prati se i knjii na temelju skladinih dokumenata: ___________________________________________________________________________ __________ DUGUJE____________________________POTRAUJE_______________________ ___________________________________________________________________________ __________

Popis stanja sirovina i materijala _________________Izdatnica materijala, otpremnice robe (inventurna lista, poetno stanje) Skladina primka______________________________Povratnica materijala, povratnice robe Meuskladinice______________________________Interni obrauni Odluka o knjienju vikova i manjkova po inventuri

...................................................................................................................................................... .................... FORMIRANJE ZALIHA PROIZVODNJE Zalihe proizvodnje dijele se prema stupnju dovrenosti: * Proizvodnja u tijeku zalihe proizvodnje koje se upravo nalaze u procesu transformacije u gotov proizvod * Zalihe poluproizvoda zalihe gotovih dijelova gotovog proizvoda * Zalihe gotovih proizvoda zalihe dovrenih gotovih proizvoda, spremne za isporuku HSFI 10 - Zalihe - Priznavanje: ...Vjerojatnost budue ekonomske koristi ...Troak se moe pouzdano utvrditi ...Prodaja zaliha priznaje se u prihode ...Istodobno knjigovodstvena vrijednost priznaje se kao rashod ...Svota otpisa zaliha rashod ...Ponitenje otpisa prihod Troak zaliha : a) Trokovi nabave: kupovna cijena dobavljaa, + uvozne carine, + nepovratni porezi, + trokovi prijevoza i osiguranja prijevoza, + trokovi rukovanja zalihama, + te drugi trokovi stjecanja, koji se mogu izravno pripisati nabavci zaliha - trgovaki popusti b) Trokovi konverzije: - Izravne sirovine i materijal (direktni materijal) - Izravni rad i sl. (direktni rad) - Sustavno rasporeeni fiksni i varijabilni opi trokovi proizvodnje - Rasporeivanje fiksnih opih trokova na temelju normalnog kapaciteta proizvodnje Trokovi koji se ne priznaju u zalihe Neuobiajeni trokovi otpadnog materijala, rada... Trokovi skladitenja osim ako nisu sastavni dio proizvodnog ciklusa

Administrativni opi trokovi Trokovi prodaje Trokovi posudbe = Rashodi razdoblja ...osim za proizvodnju kvalificirane imovine kojoj treba dulje vrijeme (vie od 1 godine) za dovoenje u stanje pogodno za prodaju ...Takvi trokovi posudbe se kapitaliziraju kao dio troka nabave te imovine, kada je vjerojatno da e poduzetniku pritjecati od njih budue ekonomske koristi i ti se trokovi mogu pouzdano izmjeriti. Trokovi pruatelja usluga a) Trokovi zaliha ....Rad osoba ukljuenih u pruanje usluga ....Rad nadzornog osoblja b) Trokovi razdoblja ... Opi trokovi ... Prodaja i opi administrativni trokovi Tehnike mjerenja i obrauna trokova zaliha (....Ako daju trokove priblino nabavnim cijenama) 1. Standardni trokovi 2. Metoda trgovine na malo

STANDARDNI TROKOVI Primjena: - u proizvodnim djelatnostima (sektorima) - ako su rezultati u pogledu vrijednosti zaliha u bilanci i rashoda za prodano u raunu dobiti i gubitka priblino jednaki vrijednostima kad se primjenjuje stvarni troak, odnosno ako nema znatne razlike izmeu stvarnih i standardnih trokova - ako postoji znatna razlika, vrijednost zaliha treba uskladiti na razinu stvarnih trokova u sluaju kad su stvarni trokovi manji od standardnih imamo pozitivna odstupanja, a u suprotnom sluaju negativna Opa definicija standardnih trokova - Standardni trokovi su trokovi proraunani (ukljueni u budet) za realizaciju odreenog uinka u odreenim uvjetima. Utvruju se po jedinici uinka na temelju tehniko-tehnolokih normativa i standardnih cijena. Pokazuju koliki bi trebali biti trokovi: direktnog materijala, direktnog rada i trokovi proizvodne reije. Za odreivanje standardnih trokova treba izraditi studije materijala po vrstama te studije rada i vremena. KNJIENJE

Razlikuje se od knjienja u sustavu stvarnih trokova. Zaduenje i razduenje knjii se prema standardnim trokovima. Odstupanja od stvarnih trokova knjie se na poseban konto. ########################################################################### ########## Primjer: Standardna cijena materijala iznosi 320,00 kn/kg Primjer br.1 1) Dana 17.01.2010. nabavljeno je 100 kg materijala po cijeni 300,00 kn/kg i primljen je raun R-1 dobavljaa. 2) U proizvodnju je dana 19.01.2010. izdano 40 kg materijala. 3) Isti dan izvren je obraun odstupanja od stvarne cijene zaliha materijala. PD KONTO______DUGUJE___POTRAUJE 1) 2200___________________ 36.600,00 1400________ 6.600,00______________ 3100________32.000,00______________ 3180____________________ 2.000,00 2) 3100____________________12.800,00 4000________12.800,00______________ 3) 3180_________ 800,00______________ 4090______________________ 800,00 Standardna cijena materijala iznosi 320,00 kn/kg Primjer br.2 1) Dana 21.01.2010. nabavljeno je 100 kg istog materijala po cijeni 350,00 kn/kg i primljen R-1 raun dobavljaa. 2) U proizvodnju je dana 23.01.2010. izdano 40 kg materijala. 3) Isti dan izvren je obraun odstupanja od stvarne cijene zaliha materijala. PD KONTO DUGUJE POTRAUJE 1) 2200...................................42.700,00 1400........ 7.700,00............................ 3100.......32.000,00............................ 3180....... 3.000,00............................ 2) 3100...................................12.800,00 4000.......12.800,00............................ 3) 3180................................... 1.200,00 4090.......1.200,00............................

...................................................................................................................................................... .................... Metode mjerenja i obrauna trokova zaliha 1) FIFO 2) Ponderirani prosjeni troak 3) Specifina identifikacija trokova 1) FIFO - temelji se na cijenama prema redoslijedu prispijea materijala u skladite - prve potroene koliine materijala obraunavaju se prema prvim nabavnim cijenama sve dok se te koliine ne potroe - krajnje zalihe obraunavaju se po cijenama posljednje poiljke Prednosti: -zalihe se obraunavaju po najrealnijoj cijeni, pogodna za praenje vrijednosti zaliha Nedostaci: nepogodna u uvjetima visoke inflacije i estih nabavki s razliitim cijenama FIFO metoda - zaliha koja je u fizikom toku nabavljena prva, prva e biti tereena i na trokove Temelji se na fizikom toku ulaza, tj. nabave zaliha: -bez obzira na visinu cijena tih zaliha -bez obzira hoe li zalihe stvarno biti utroene po tom redoslijedu _______________________________________________________________ ZALIHE D___________________________P_________________________________ Poetno stanje + Trokovi obraunatih (Nabavljene zalihe zaliha = Zalihe na = koliina x nabavna cijena) poetku + Nabave (po redoslijedu) zalihe na kraju (periodini obraun) .............................................................................................................................. Zalihe na kraju = Stanje na skladitu x posljednja/e cijena ulaza Obraun utroka zaliha: 1) Kontinuirano (obraun pri svakom utroku) 2) Periodino (za odreeno razdoblje) Rezultati obrauna po periodinom i po kontinuiranom nainu su identini. Prednosti: - kod velikog obrtaja zaliha, primjenom ove metode vrijednost zaliha na kraju priblino odgovara tekuim trokovima nabave zaliha, jer su one vrednovane po posljednjim cijenama Nedostaci:

- u uvjetima velike inflacije, jer su tada trokovi znatno podcijenjeni, a samim tim je i financijski rezultat previsoko tj. nerealno prikazan 2) Ponderirani prosjeni troak - pretpostavlja da e obraun utroka zaliha ili obraun prodaje biti izvedeni po prosjenoj cijeni zaliha raspoloivih za utroak ili prodaju - u situaciji kad se nabavne cijene mijenjaju, svaka nova nabava odredit e i novu prosjenu cijenu za obraun utroka ili prodaju - koristi se kada nisu velike razlike u cijenama i kada broj materijala nije velik, najea u praksi prosjena ponderirana nabavna cijena = ukupna vrijednost materijala na zalihi / ukupna koliina materijala na zalihi vrijednost utroenog materijala = koliina utroenog materijala * prosjena ponderirana nabavna cijena . . . Obraun po metodi prosjene ponderirane nabavne cijene: a) kontinuirani b) periodini Uinci uporabe kontinuiranog i periodinog obrauna zaliha u okolnostima velikih promjena nabavnih cijena mogu se bitno razlikovati. a) Obraun po metodi prosjene ponderirane nabavne cijene - kontinuirani - utvrivanje nove prosjene cijene nakon svake nove nabave (ponderirani pomini prosjek), tako utvreni prosjek koristi se za utvrivanje vrijednosti izdanih zaliha, pri svakom utroku zaliha radi se obraun primjenom nove prosjene cijene - vrijednost zaliha na kraju razdoblja vrednuje se prema posljednjoj prosjenoj ponderiranoj cijeni. b) Obraun po metodi prosjene ponderirane nabavne cijene - periodini - utvrivanje nove prosjene cijene za razdoblje, utvrivanje koliine zaliha na kraju razdoblja, utvrivanje vrijednosti zaliha na kraju razdoblja metodom: zalihe na kraju razdoblja* izraunata prosjena cijena - ukupna vrijednost zaliha na poetku razdoblja umanjuje se za vrijednost zaliha na kraju razdoblja - razlika predstavlja vrijednost utroka Prednosti: - jednostavnost primjene u praksi - jednostavna za programiranje i za upotrebu od strane korisnika

- rezultati se najlake percipiraju i ne izazivaju dvojbe u tehnikom smislu Nedostaci: - u uvjetima rasta cijena, uprosjeene e cijene biti nie od zamjenskih trokova nabave zaliha i obrnuto - ne daje ni realne trokove ni realnu vrijednost zaliha 3) Specifina identifikacija trokova Specifina identifikacija specifini trokovi pridodaju se identificiranim (prepoznatim) predmetima zaliha. Koristi se iskljuivo i samo za trokove predmeta zaliha: - koji nisu redovito meusobno razmjenjivi, - za proizvedenu i odvojenu robu i usluge, - za posebne projekte Trokovi zaliha pridruuju se u ovisnosti o stvarnom fizikom tijeku zaliha (osobitim jedinicama predmeta zaliha pridruuje se stvarni povijesni troak), to kod ostalih metoda ne mora biti sluaj. Najobjektivniji pristup sueljavanja trokova i prihoda. Trokovi zaliha bitno odreuju prodajnu cijenu svakog pojedinog proizvoda ili usluge. Primjena: - U proizvodnim djelatnostima (strojogradnja, graditeljstvo) - U trgovini (prodaja unikatnih proizvoda, umjetnikih predmeta i sl.)

=================================================================== ======== Prema slijedeim pretpostavljenim prometima na sirovinama jedne tvrtke popunite priloene tablice za: a) kontinuirani obraun utroka zaliha po FIFO metodi b) kontinuirani obraun utroka zaliha po metodi prosjene ponderirane nabavne cijene Poetno stanje zaliha sirovina na dan 01.01.2010. _____koliina 50 kom_____cijena 100,00 kn_____vrijednost 5.000,00 kn Dana 15.01.2010. nabavljeno sirovina: _____koliina 30 kom_____cijena 105,00 kn_____vrijednost 3.150,00 kn Dana 10.02.2010. utroeno: _____koliina 60 kom_____cijena ???????______vrijednost ?????????? Dana 14.03.2010. nabavljeno: _____koliina 40 kom_____cijena 110,00 kn_____vrijednost 4.400,00 kn Dana 05.04.2010. utroeno: _____koliina 50 kom_____cijena ????????_____vrijednost ????????? Dana 09.05.2010. nabavljeno: _____koliina 35 kom_____cijena 108,00 kn_____vrijednost 3.780,00 kn Dana 15.05.2010. nabavljeno:

_____koliina 30 kom_____cijena 115,00 kn_____vrijednost 3.450,00 kn Dana 08.08.2010. utroeno: _____koliina 32 kom_____cijena ?????????_____vrijednost ???????? Dana 05.12.2010. nabavljeno: _____koliina 20 kom_____cijena 117,00 kn_____vrijednost 2.340,00 kn Dana 20.12.2010. utroeno: _____koliina 10 kom_____cijena ?????????_____vrijednost ????????? Na dan 31.12.2010. stanje zaliha sirovina: _____koliina ___? kom____cijena ___? kn_______vrijednost _____? kn