You are on page 1of 8

1.

Th tc gii quyt h s chp thun u t cc d n pht trin


nh thng mi (i vi d n pht trin nh c s lng t 500 cn
n di 2.500 cn).
- Trnh t thc hin:
Bc 1- Chun b y h s theo quy nh
Bc 2-Np h s ti B phn tip nhn v tr h s S Xy dng
TP. H Ch Minh (s 60 Trng nh , phng 7, qun 3, TP.HCM). Thi
gian nhn h s t th 2 n sng th 6 hng tun (Sng t 7 gi 30 pht
n 11 gi 30 pht; chiu t 13 gi n 17 gi).
Khi nhn h s ng k lm ch u t d n pht trin nh thng
mi, S Xy dng kim tra y thnh phn h s theo quy nh:
+ Trng hp thnh phn h s y v hp l th vit bin nhn,
ghi r ngy hn tr kt qu cho ngi np (ngy S Xy dng c T trnh
trnh y ban nhn dn thnh ph cng nhn ch u t).
+ Trng hp thnh phn h s cha y hoc cha hp l th
hng dn cho ngi np hon thin h s theo quy nh.
Bc 3 Th l, gii quyt h s (thi hn gii quyt ti a 15 ngy
lm vic). Trng hp h s cha iu kin S Xy dng d tho T
trnh trnh y ban nhn dn thnh ph chp thun u t theo quy nh th
phi c vn bn hng dn y , mt ln cho ch u t bit thc hin.
Bc 4 Nhn kt qu (T trnh trnh y ban nhn dn thnh ph
chp thun u t hoc vn bn hng dn) ti B phn tip nhn v tr h
s S Xy dng TP. H Ch Minh (s 60 Trng nh, phng 7, qun 3,
TP.HCM). Thi gian tr kt qu: sng t 7 gi 30 pht n 11 gi 30 pht;
chiu t 13 gi n 17 gi (t th hai n sng th su hng tun).
- Cch thc thc hin: Trc tip ti tr s c quan hnh chnh nh
nc.
- Thnh phn, s lng h s:
* Thnh phn h s :
1/- T trnh:
i vi h s ngh chp thun u t (c s lng nh di
2.500 cn): T trnh ngh c chp thun u t d n pht trin nh
theo mu.

i vi h s ngh chp thun ch trng u t (c s lng


nh t 2.500 cn tr ln): T trnh ngh c chp thun ch trng
u t d n pht trin nh theo mu.
2/- Cc giy t, vn bn cng nhn ch u t d n hoc cc vn bn
chp thun a im u t ( thc hin theo Ngh nh s 90/CP) ca y
ban nhn dn thnh ph (bn sao).
3/- Cc giy t theo quy nh ti iu 12 Ngh nh s 71/2010/NCP, c th:
3.1/- Giy ng k kinh doanh (i vi doanh nghip trong nc)
hoc Giy chng nhn u t (i vi doanh nghip nc ngai), c vn
php nh theo quy nh ca php lut Vit Nam v c hat ng u t bt
ng sn (bn sao);
3.2/- Cc giy t chng minh nng lc ti chnh, trong th hin vn
u t thuc s hu ca mnh khng thp hn 15% tng mc u t ca d
n c quy m s dng t di 20ha, khng thp hn 20% tng mc u t
ca d n c quy m s dng t t 20ha tr ln (theo iu 5 Ngh nh s
153/2007/N-CP ngy 15/10/2007 v mc 2 phn I Thng t s
13/2008/TT-BXD ngy 21/5/2008), c th:
a) i vi doanh nghip mi thnh lp:
+ Giy xc nhn ca ngn hng thng mi ni doanh nghip m
ti khon xc nhn v s d tin gi ca doanh nghip i vi s vn l tin
Vit Nam hoc ngoi t. Thi im xc nhn trong thi hn ba mi (30)
ngy tnh n ngy np h s.
+ Hoc Chng th ca t chc c chc nng nh gi ang hot ng
ti Vit Nam v kt qu nh gi ti sn ca doanh nghip i vi s vn l
ti sn. Chng th phi m bo cn hiu lc tnh n ngy np h s xin
u t d n.
b) i vi doanh nghip hot ng (trn 01 nm): Bo co ti
chnh ca doanh nghip nm trc lin k vi nm lp d n phi c t
chc kim ton c lp kim ton xc nhn.
c) i vi trng hp lin danh (k c lin danh vn u t nc
ngoi): vn thuc s hu c tnh theo tng s vn m cc nh u t tham
gia trong lin danh cam kt gp vn trong vn bn tha thun lin danh
(hoc hp ng hp tc lin danh). Trong vn bn tha thun phi quy nh
r ngi ng u ca lin danh, trch nhim chung v trch nhim ring

ca tng thnh vin trong lin danh. Ti liu chng minh v vn ca tng
thnh vin lin danh tng t nh mc a, b.
4/- Bn sao Quyt nh ph duyt quy hoch t l 1/2000 v cc bn
v quy hoch t l 1/2000 c c quan c thm quyn ph duyt (i
vi khu vc d n cha c quy hoch t l 1/2000) hoc quyt nh ph
duyt quy hoch chi tit t l 1/500 v cc bn v quy hoch chi tit t l
1/500 c c quan c thm quyn ph duyt (i vi khu vc d n
c quy hoch t l 1/2000), hoc bn sao bn v tng mt bng c c
quan c thm quyn v quy hoch chp thun trong trng hp khng phi
lp quy hoch chi tit t l 1/500.
* S lng h s: 02 (b).
- Thi hn gii quyt: 15 ngy lm vic (k t ngy S Xy dng nhn
h s hp l).
- i tng thc hin th tc hnh chnh: C nhn v T chc.
- C quan thc hin th tc hnh chnh:
a) C quan c thm quyn quyt nh: y ban nhn dn thnh ph.
b) C quan hoc ngi c thm quyn c y quyn hoc phn cp
thc hin (nu c): S Xy dng.
c) C quan trc tip thc hin TTHC: S Xy dng.
d) C quan phi hp (nu c): S Quy hoch-Kin trc, S Ti nguyn
v Mi trng, S K hoch v u t, S ti chnh, S Giao thng Vn ti,
y ban nhn dn qun-huyn, phng-x ni c khu t ng k lm d n.
- Kt qu th tc hnh chnh: T trnh trnh y ban nhn dn thnh
ph chp thun u t.
- L ph (nu c): khng c
- Tn mu n, mu t khai (nu c):
+ i vi h s ngh chp thun u t (c s lng nh di
2.500 cn): T trnh ngh c chp thun u t d n pht trin nh
theo mu.
+ i vi h s ngh chp thun ch trng u t (c s lng
nh t 2.500 cn tr ln): T trnh ngh c chp thun ch trng
u t d n pht trin nh theo mu.
- Yu cu, iu kin thc hin th tc hnh chnh (nu c):
a) C vn bn cng nhn Ch u t d n.

b) C quy hoch 1/500 c ph duyt.


c) C vn u t thuc s hu ca mnh thc hin d n khng thp
hn 15% tng mc u t ca d n c quy m s dng t di 20ha,
khng thp hn 20% tng mc u t ca d n c quy m s dng t t
20ha tr ln.
- Cn c php l ca th tc hnh chnh:
+ Lut Nh ngy 29 thng 11 nm 2005 c hiu lc thi hnh t ngy
01 thng 07 nm 2006.
+ Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23/6/2010 ca Chnh ph quy
nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh (c hiu lc k t ngy
08/8/2010).
+ Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01/9/2010 ca B Xy dng quy
nh c th v hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s
71/2010/N-CP quy nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh (c hiu
lc k t ngy 16/10/2010).
+ Ch th s 27/2010/CT-UB ca y ban nhn dn thnh ph v trin
khai thc hin Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23/6/2010 ca Chnh ph
quy nh chi tit v hng dn Lut Nh trn a bn thnh ph.

Ph lc 5: Mu T trnh ca ch u t ngh chp thun u t d n pht trin nh


c xy dng bng ngun vn khng phi t ngn sch nh nc (ban hnh km theo
Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01 thng 9 nm 2010 ca B Xy dng)

TN CH U
T.........

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
.........., ngy...... thng....... nm......

S:.......

T TRNH
ngh chp thun u t d n pht trin khu nh
(hoc d n pht trin nh c lp).......

Knh gi: UBND tnh, thnh ph (huyn.)..

- Cn c Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23/6/2010 ca Chnh ph quy nh chi


tit v hng dn thi hnh Lut Nh ;
- Cn c Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01/9/2010 ca B Xy dng quy nh
c th v hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s 71/2010/N-CP quy
nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh ;
- Cn c php l khc c lin quan
Ch u t (tn ch u t). ngh UBND tnh, thnh ph (huyn.)..c
vn bn chp thun u t d n (tn d n)......vi cc ni dung chnh sau y:
1. Tn d n (d n pht trin khu nh hoc d n pht trin nh c lp):
....
2. Ch u t:
3. Hnh thc u t:
4. Mc tiu u t:
5. a im xy dng:
6. Din tch s dng t:
7. Quy m dn s:
8. Mt xy dng:
9. H s s dng t:

10. Cc cng trnh h tng k thut v h tng x hi, trong nu r cng trnh h
tng x hi do chnh quyn u t:
11. T l v s lng cc loi nh :
Tng s lng:.......cn, tng din tch sn xy dng:..... m2, trong :
- Nh bit th:..........cn, tng din tch sn xy dng....... m2
- Nh ring l..........cn, tng din tch sn xy dng:...... m2
- Cn h chung c:..........cn, tng din tch sn xy dng:...... m2
12. Phng n tiu th sn phm:
- Bn:......cn, vi tng din tch sn.......m2
- Cho thu:.......cn, vi tng din tch sn.......m2
- Cho thu mua....cn, vi tng din tch sn.......m2
13. Khu vc xe cng cng v xe cho cc h gia nh, c nhn:
14. Din tch t dnh xy dng nh x hi.........m2 (nu c):
15. Tng mc u t ca d n:
16. Thi gian v tin thc hin (phn theo giai on):
17. Cc xut u i ca Nh nc (nu c):
18. Trch nhim ch yu ca ch u t:
19. Trch nhim ca chnh quyn a phng:
20. Kt lun:
Ch u t......... trnh UBND tnh, thnh ph (huyn...).... xem xt, chp thun u
t d n pht trin nh nu trn./.
Ni nhn:
- Nh trn,
- Lu:

Ch u t
(K, ghi r h tn, chc v v ng du)

Ph lc 8: Mu T trnh xin chp thun ch trng u t d n pht trin nh ca ch


u t i vi d n pht trin nh c t 2.500 cn nh tr ln (ban hnh km theo
Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01 thng 9 nm 2010 ca B Xy dng)

CH U T.......
S :..

CNG HO X HI CH NGHA VIT NAM


c lp - T do - Hnh phc
........, ngy........thng........nm.......

T TRNH
ngh chp thun ch trng u t d n pht trin khu nh
(hoc d n pht trin nh c lp).....
Knh gi : (UBND tnh/thnh ph)................
- Cn c Ngh nh s 71/2010/N-CP ngy 23/6/2010 ca Chnh ph quy nh chi
tit v hng dn thi hnh Lut Nh ;
- Cn c Thng t s 16/2010/TT-BXD ngy 01/9/2010 ca B Xy dng quy nh
c th v hng dn thc hin mt s ni dung ca Ngh nh s 71/2010/N-CP quy
nh chi tit v hng dn thi hnh Lut Nh ;
- Ch u t (tn ch u t)........ ngh UBND tnh (thnh ph).........xem xt v
c T trnh ngh Th tng Chnh ph chp thun ch trng u t d n (tn d
n).............(tr trng hp u thu la chn ch u t d n pht trin nh th U
ban nhn dn cp tnh trnh Th tng Chnh ph)
1. Tn d n: (d n pht trin nh hoc d n pht trin nh c lp)
2. Tn ch u t (trng hp u thu la chn ch u t th khng c mc
ny):
3. Mc tiu u t:
4. a im xy dng:
5. Quy m d n:
6. Din tch SD t:
7. Quy m dn s:
8. Mt xy dng:
9. H s s dng t:

10. Tng s lng cc loi nh ca d n l:cn, vi tng DT sn xy


dng..m2, trong :
- Nh bit th:...cn, vi tng DT sn xy dng:..m2
- Nh ring l:.cn, vi tng DT sn xy dng:..m2
- Cn h chung c:cn, vi tng DT sn xy dng:...m 2
11. Phng n tiu th sn phm:
- S lng nh x hi bn, cho thu, cho thu mua:.cn, vi tng din
tch sn xy dngm2 (nu c)
- S lng nh thng mi bn:.......cn, vi tng din tch sn xy
dngm2
- S lng nh thng mi cho thu:...cn, vi tng din tch sn xy
dngm2 (nu c)
12. Cc cng trnh h tng k thut:
13. Cc cng trnh h tng x hi, gm:
a) Cng tnh h tng x hi do ch u t xy dng:
b) Cng trnh h tng x hi do chnh quyn a phng chu trch nhim xy dng
v thi gian phi hon thnh vic xy dng cc cng trnh ny:
14: Tng mc u t ca d n:
15. Thi gian thc hin d n (phn giai on u t):
16. Phng thc giao t:
17. Nhng xut u i ca Nh nc:
18. Trch nhim ca nh u t:
19. Trch nhim ca chnh quyn a phng:
Ch u t (tn ch u t)........... ngh UBND tnh (thnh ph). xem xt v c
T trnh bo co Th tng Chnh ph chp thun ch trng u t d n pht trin nh
nu trn.
Nu c chp thun (tn ch u t)..s tin hnh t chc lp, thm nh, ph
duyt (hoc trnh c quan c thm quyn thm nh v ph duyt) v trin khai thc hin
d n pht trin nh theo ng quy nh./.
Ni nhn
- Nh trn
Lu

Ch u t

(k tn, ng du)