You are on page 1of 2

Sticanje dravljanstva Federacije BiH

Ustavom Bosne i Hercegovine dati su principi za ureivanje dravljanstva Bosne i Hercegovine, pa je lanom 1. taka 7. utvren princip da e postojati dravljanstvo Bosne i Hercegovine koje regulie Parlamentarna skuptina i dravljanstvo svakog entiteta, koji regulie svaki entitet. lanom III b) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine propisano je da su u iskljuivoj nadlenosti Federacije Bosne i Hercegovine poslovi dravljanstva Federacije. Pravni osnov sticanja dravljanstva Federacije Bosne i Hercegovine sadran je u Zakonu o dravljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Slubene novine Federacije BiH, br. 43/01, 22/09 i 61/09). Dravljanstvo Federacije u skladu sa lanom 4. Zakona o dravljanstvu Federacije Bosne i Hercegovine, stie se: 1. 2. 3. 4. 5. 6. porijeklom roenjem na teritoriji Federacije prijemom dravljanina Republike Srpske u dravljanstvo Federacije usvojenjem putem naturalizacije putem meunarodnog sporazuma

Zahtjev za sticanje dravljanstva Federacije BiH na osnovu l. 5., 6. i 7. Zakona o dravljanstvu Federacije BiH (porijeklom, roenjem na teritoriji Federacije, usvojenjem) podnosi se organu nadlenom za voenje matinih knjiga po mjestu roenja djeteta (matini uredi). Sva lica koja su bila dravljani bive SFRJ i koja su se u periodu od 6. aprila 1992. godine do stupanja na snagu Zakona o dravljanstvu Bosne i Hercegovine stalno nastanila na teritoriji Federacije i koja na toj teritoriji imaju neprekidno prebivalite u trajanju od dvije godine nakon stupanja na snagu ovog Zakona, nakon podnoenja zahtjeva, dobit e dravljanstvo Federacije. Zahtjev za prijem dravljanina Republike Srpske u dravljanstvo Federacije (sticanje i promjena dravljanstva Federacije iz lana 27a.) Zakona o dravljanstvu Federacije, podnosi se Federalnom ministarstvu unutranjih poslova putem nadlenog organa Brko Distrikta BiH. Zahtjev za sticanje dravljanstva Federacije na osnovu lana 10. Zakona o dravljanstvu Federacije (olakana naturalizacija maloljetne djece iji je jedan roditelj stekao dravljanstvo Federacije nakon roenja djeteta) podnosi se policijskoj upravi prema mjestu boravka djeteta, koja donosi rjeenje o sticanju dravljanstva. U nadlenosti Federalnog ministarstva unutranjih poslova u oblasti federalnog dravljanstva je donoenje rjeenja o sticanju dravljanstva Federacije iz lana 8. Zakona o dravljanstvu Federacije BiH (naturalizacija), lana 9. istog Zakona (olakana naturalizacija), lana 27a. Zakona o dravljanstvu Federacije (prijem dravljanina Republike Srpske u dravljanstvo Federacije), lana 12. Zakona (sticanje dravljanstva po osnovu meunarodnog sporazuma), lana 40. stav 3. Zakona o dravljanstvu Federacije (sticanje dravljanstva Federacije BiH dravljanina bive SFRJ).

Zahtjev za sticanje dravljanstva podnosi se lino ili putem punomonika u nadlenoj policijskoj upravi po mjestu boravka podnosioca zahtjeva u Federaciji, a ako podnosilac zahtjeva ivi u inostranstvu, tada u najbliem diplomatsko-konzularnom predstavnitvu Bosne i Hercegovine u inostranstvu. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE I LISTA DOKUMENATA KOJI SE PRILAU UZ ZAHTJEV PO NAVEDENIM OSNOVIMA STICANJA DRAVLJANSTVA: 1. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE
( FORMA OBRASCA)

Obrazac zahtjeva se preuzima u nadlenoj policijskoj upravi ili DKP-u BiH u inostranstvu. Prilikom podnoenja zahtjeva, podnosilac zahtjeva je duan izvriti uplatu federalne administrativne takse. 2. LISTA DOKUMENATA KOJI SE PRILAU UZ ZAHTJEV ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE BiH NATURALIZACIJOM (lan 8. Zakona o dravljanstvu Federacije BiH) (lista dokumenata u prilogu) 3. LISTA DOKUMENATA KOJI SE PRILAU UZ ZAHTJEV ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE BIH OLAKANOM NATURALIZCIJOM (lan 9. Zakona o dravljanstvu Federacije BiH) (lista dokumenata u prilogu) 4. LISTA DOKUMENATA KOJISE PRILAU UZ ZAHTJEV ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE BiH DRAVLJANINA BIVE SFRJ (lan 40. Stav 3. Zakona o dravljanstvu Federacije BiH) (lista dokumenata u prilogu) 5. LISTA DOKUMENATA KOJI SE PRILAU UZ ZAHTJEV ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE BIH NA OSNOVU UGOVORA O DVOJNOM DRAVLJANSTVU IZMEU SRJ I BiH (lista dokumenata u prilogu) 6. LISTA DOKUMENATA KOJI SE PRILAU UZ ZAHTJEV ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE BIH NA OSNOVU UGOVORA O DVOJNOM DRAVLJANSTVU IZMEU KRALJEVINE VEDSKE i BiH (lan 8. Zakona o dravljanstvu Federacije BiH). (lista dokumenata u prilogu) 7. LISTA DOKUMENATA KOJI SE PRILAU UZ ZAHTJEV ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE BIH NA OSNOVU UGOVORA O DVOJNOM DRAVLJANSTVU IZMEU KRALJEVINE VEDSKE i BiH (lan 9. Zakona o dravljanstvu Federacije BiH). (lista dokumenata u prilogu) 8. OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STICANJE DRAVLJANSTVA FEDERACIJE BiH PO LANU 27a. ZAKONA O DRAVLJANSTVU FEDERACIJE BiH SA LISTOM DOKUMENATA KOJI SE PRILAU UZ ZAHTJEV