You are on page 1of 92

LI CAM OAN

Ti xin cam oan s liu, kt qu nghin cu trong lun vn ny l trung thc v cha c s dng trong bt c mt nghin cu no khc bo v mt hc v no. Ti xin cam oan tt c cc trch dn u c ch r ngun gc. H Ni, thng 6 nm 2012 Sinh vin Nguyn Th Hiu

LI CM N Trong qu trnh hc tp, nghin cu v hon thnh kha lun ny, ti nhn c s quan tm gip nhit tnh ca cc thy, c gio trng i hc Nng Nghip H Ni ni chung v thy c trong khoa Kinh t v Pht trin nng thn ni ring. Nhn dp ny ti xin c by t: Trc ht ti xin c dnh tm lng bit n su sc n ging vin hng dn khoa hc GS.TS Kim Chung, ngi tn tnh gip ti trong sut qu trnh nghin cu v hon thnh kha lun. Ti xin chn thnh cm n Ban gim hiu trng i hc Nng nghip H Ni, tp th cc thy c gio Khoa Kinh t v Pht trin nng thn trng i hc Nng nghip H Ni dy bo, truyn th kin thc v l tng cho ti trong sut qu trnh hc tp v nghin cu. Ti chn thnh cm n tp th cn b lnh o, ban khuyn nng x v b con nng dn trong x ng Ph to mi iu kin v gip ti trong sut thi gian thc tp ti x. Cm n tp th lp Pht trin nng thn v khuyn nng, kha 53 Khoa Kinh t v PTNT- Trng i hc Nng nghip H Ni cng chia s vi ti trong sut qu trnh hc tp. V cui cng ti xin chn thnh cm n ti nhng ngi thn v bn b cng chia s nhng kh khn, ng vin v to iu kin cho ti nghin cu hon thnh kha lun. TC GI KHA LUN Nguyn Th Hiu

TM TT KHA LUN Trong nhng nm qua, cng tc khuyn nng gp phn khng nh vo s pht trin kinh t - x hi nng thn. Mt khc, hot ng khuyn nng Chng M trong thi gian qua ch yu l l cng tc truyn thng, thng tin, o to hun luyn, chuyn giao tin b k thut, xy dng m hnh trnh din. nh gi v tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng Chng M chng ti tin hnh thc hin ti: Tm hiu tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng x ng Ph huyn Chng M, H Ni Vi mc tiu h thng ha c s l lun v thc tin v khuyn nng v chnh sch khuyn nng, nghin cu thc trng v tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng v tm ra cc nguyn nhn nh hng n chnh sch trn a bn x, xut cc gii php nhm thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x hiu qu. tin hnh nghin cu ti, chng ti s dng cc phng php tip cn, chn im nghin cu, thu thp s liu cn thit phc v cho ti nghin cu, phn tch v x l s liu thu thp c trong qu trnh nghin cu ti. Ngoi ta, ti c s dng mt s ch tiu lin quan ph nh ni dung ca ti T thc trng thc hin chnh sch khuyn nng ca x ng Ph chng ti a ra mt s gii php nh : hon thin h thng t chc khuyn n cp c s, nng cao kin thc, pht huy nng lc v c ch ng ph hp cho ngi lm cng tc khuyn nng v quan tm hn na cc chng trnh hot ng khuyn nng c s.

DANH MC CC T VIT TT T vit tt CBKN CLB CTVKNTB HTXNN KH-CN KNVCS KTTB KTXH PTNT TTKNKL UBND Din gii ni dung Cn b khuyn nng Cu lc b Cng tc vin khuyn nng thn bn Hp tc x nng nghip Khoa hc cng ngh Khuyn nng vin c s K thut tin b Kinh t x hi Pht trin nng thn Trung tm khuyn nng khuyn lm y ban nhn dn

PHN I: M U 1.1 TNH CP THIT Trong nhng nm qua, cng tc khuyn nng gp phn khng nh vo s pht trin kinh t - x hi nng thn. T ng bng n vng su, vng xa trn mi min qu ca nng thn u c cc hot ng khuyn nng hu ht tt c cc lnh vc nh: truyn thng thng tin, o to hun luyn, xy dng cc m hnh trnh din, chuyn giao tin b khoa hc k thut, t chc hi ngh u b, t vn k thut cho b con nng dn. C th ni rng khuyn nng l ngi bn ng hnh ca nh nng. Khuyn nng l mt trong nhng hot ng c ng v Nh nc ta rt ch trng nhm mc ch pht trin nng nghip nng thn. C th ni, cng tc khuyn nng v ang c ngha to ln trong vic gip cho nng dn i mi v pht trin nng nghip, gip ngi dn tip cn c nhng ch trng, chnh sch ca Nh nc v p dng tt cc k thut tin b nng cao nng sut lao ng, tng thu nhp cho h, xo i gim ngho tin ln kh v giu. Cc t chc khuyn nng v ang xy dng nhiu m hnh chuyn giao, h tr trn khp vng min ca Vit Nam. Khng ch c h thng khuyn nng nh nc thc hin cc m hnh nu trn m cn c s tham gia ca cc t chc kinh t x hi trong v ngoi nc. Thc hin Ngh nh s 02/2010/N-CP ngy 08 thng 01 nm 2010 ca Chnh Ph v khuyn nng - khuyn ng, h thng khuyn nng vin c s, cng tc vin khuyn nng thn bn ra i. H tr thnh lc lng nng ct, cnh tay ni di ca lc lng khuyn nng, l cu ni gia khuyn nng vi nng dn. Lc lng khuyn nng vin c s, cng tc vin khuyn nng thn, bn ng vai tr quan trng trong vic t chc thc hin cng tc khuyn nng cng nh cng tc PTNT c s. Tuy nhin, i ng cn b khuyn nng vin c s, cng tc vin khuyn nng thn bn c trnh v

chuyn mn nghip v khng u, kinh nghim k nng c bn trong hot ng khuyn nng cn hn ch V vy, vic kin ton t chc, qun l, o to, s dng v xy dng ni dung hot ng cho i ng khuyn nng vin c s, cng tc vin khuyn nng thn bn hot ng n np, c hiu qu v i n hiu qu cao nht l vn ht sc kh khn v bc thit. Cng tc khuyn nng trong nhng nm qua ch yu cn c vo nhng vn bn php quy chung ca nh nc v nhng nh mc u t, h tr, chnh sch khuyn nng. Mc d, Chng M c nhng c th ring v iu kin kinh t, thi tit, tp qun sn xut v kh nng tip cn th trng, tip cn cc tin b khoa hc k thut mi, nhng nhng quy nh v nh mc u t, h tr, chnh sch khuyn nng ca huyn cn hn ch Mt khc, hot ng khuyn nng Chng M trong thi gian qua ch yu l l cng tc truyn thng, thng tin, o to hun luyn, chuyn giao tin b k thut, xy dng m hnh trnh din. Cc m hnh trnh din phn ln thnh cng v t kt qu tt, nng sut, cht lng, hiu qu ca cc m hnh trnh din u cao hn so vi sn xut i tr ca nng dn, song kh nng nhn rng cn thp.. nh gi v tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng Chng M chng ti tin hnh thc hin ti : Tm hiu tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng x ng Ph huyn Chng M, H Ni 1.2 MC TIU NGHIN CU

1.2.1 Mc tiu chung ti nghin cu v tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x ng Ph, nh gi thc trng thc hin chnh sch khuyn nng x v cc nhn t nh hng n vic thc hin chnh sch. T xut cc gii php nhm thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x mt cch hiu qu nht.

1.2.2 Mc tiu c th H thng ha c s l lun v thc tin v thc hin chnh sch khuyn nng. nh gi thc trng tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng v tm ra cc nguyn nhn nh hng n vic thc hin chnh sch trn a bn x ng Ph. xut cc gii php nhm thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x hiu qu. 1.3 1.3.1 I TNG V PHM VI NGHIN CU i tng nghin cu ti nghin cu tnh hnh thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x. Ngoi ra ti c tin hnh nghin cu thng qua vic iu tra trc tip cc h nng dn, cn b qun l v lnh o x, nhn vin v cng tc vin khuyn nng c s v cc on th trong x ng Ph 1.3.2 24/05/2012 Phm vi khng gian: ti c nghin cu ti x ng Ph Phm vi nghin cu Phm vi thi gian: ti c tin hnh t nm 2009

trong tp trung ch yu vo khuyn nng c s. Ni dung: ti tp trung nghin cu tnh hnh thc hin chnh

sch khuyn nng x ng Ph

PHN II:

MT S VN L LUN V THC TIN V THC

HIN CHNH SCH KHUYN NNG 2.1 2.1.1 2.1.1.1 Mt s vn l lun v thc hin chnh sch khuyn nng Mt s khi nim c bn Khi nim v khuyn nng

Khuyn nng: L mt thut ng c ngha rt rng v kh c th nh ngha c mt cch chnh xc, v khuyn nng c t chc bng nhiu cch khc nhau, phc v cho nhiu mc ch rng ri. Mi quc gia, vng, t chc khc nhau li c nhng quan nim v khuyn nng khc nhau, do c rt nhiu nh ngha cng nh quan nim v khuyn nng. V t nhng hiu bit khc nhau , chng ta cng c th thng nht c nhng im chung ca khuyn nng nhm a ra mt nh ngha ph hp trong iu kin ca nc ta. Di y l mt s cch hiu v khuyn nng, qua s gip chng ta c ci nhn su hn v vn . Theo ngha cu to ca t ng Hn - Vit th Khuyn nng l nhng hot ng nhm khuyn khch, gip v to iu kin pht trin sn xut nng nghip trn tt c cc lnh vc: trng trt, chn nui, lm sinh, thu sn nng thn. Theo ngha hp: Khuyn nng l s dng cc c quan nng lm ng nghip, cc trung tm khoa hc nng lm nghip ph bin, m rng kt qu nghin cu ti nng dn bng cc phng php thch hp h p dng nhm thu c nhiu nng sn hn. Hiu theo ngha ny th khuyn nng ch l cng vic chuyn giao KTTB trong nng nghip m thi. ( Kim Chung, 2011)

Theo ngha rng: Khuyn nng ngoi vic hng dn cho nng dn bit KTTB cn phi gip h lin kt vi nhau phng chng thin tai, c vt t, k thut, sn xut, tiu th sn phm, thi hnh chnh sch ca Chnh ph v lut l ca Nh nc, gip cho nng dn pht trin kh nng t qun l, t chc cuc sng mt cch tt nht. ( Kim Chung, 2011) Trn th gii, t Extension c s dng u tin nc Anh nm 1866 c ngha l m rng, trin khai. T Extension ghp vi t Agriculture thnh Agriculture Extension th c dch l Khuyn nng. Vit Nam, khuyn nng c hiu l mt h thng cc bin php gio dc khng chnh thc cho nng dn nhm y mnh pht trin sn xut nng nghip, nng cao i sng vt cht v tinh thn cho ngi dn, xy dng v pht trin nng thn mi. Cn theo nh ngha ca TTKNKL Quc gia th: Khuyn nng l mt qu trnh, mt dch v thng tin nhm truyn b nhng ch trng, chnh sch v nng nghip, nhng kin thc v k thut, kinh nghim t chc v qun l sn xut, nhng thng tin v th trng gi c v rn luyn tay ngh cho nng dn, h c kh nng t gii quyt vn ca sn xut, i sng, ca bn thn h v cng ng, nhm pht trin sn xut, nng cao dn tr, ci thin i sng v pht trin nng nghip nng thn. Nh vy chng ta c th hiu: Khuyn nng l mt cch gio dc khng chnh thc nhm chuyn giao tin b k thut vo qu trnh sn xut v nng cao trnh cho ngi nng dn, gip nng dn c th t gii quyt c nhng kh khn ca chnh h. 2.1.1.2 Khi nim chnh sch khuyn nng

Chnh sch l tp hp cc ch trng v hnh ng v phng din no ca nn kinh t x hi do chnh ph thc hin. N bao gm mc tiu m

chnh ph mun t c v phng php t c mc tiu .( Kim Chung, 2006) Chnh sch khuyn nng l cc chnh sch c tc ng n cc hot ng khuyn nng cng nh tc ng n nhng ngi lm cng tc khuyn nng do Chnh ph ban hnh. Thc thi chnh sch l vic trin khai chnh sch, bao gm vic c th ha mt chnh sch hoc chng trnh k hoch v cc hnh ng c th ca tng ngnh trong pht trin kinh t. 2.1.2 c im ca chnh sch khuyn nng Hng vo mc tiu truyn b kin thc cho nng dn ngay ti a bn sn xut ca h h t ra cc quyt nh m khng cn o to chnh quy tp trung. Quy nh v cc hot ng khuyn nng ph hp vi iu kin ca tng vng. i tng p dng cc chnh sch khuyn nng rt a dng bao gm: nng dn, cc t chc khuyn nng, ngi hot ng khuyn nng, cc c quan qun l. 2.1.3 Vai tr ca chnh sch khuyn nng Gip cc hot ng khuyn nng c hiu qu hn. ng thi gip nhng ngi lm khuyn nng hiu r hn v cng vic h ang lm, nh hng c cc k hoch trong cng vic. Gii quyt cc vn thc tin ca pht trin nng thn m bo cho nng thn pht trin bn vng. Gip ngi lm cng tc khuyn nng lp c k hoch chuyn giao tin b khoa hc k thut cho ph hp vi nng dn v iu kin a phng.

To iu kin cho cc cn b khuyn nng pht huy kh nng trong khun kh chnh sch cho php. p dng tt cc m hnh chuyn giao. Gip ngi lm cng tc khuyn nng nng cao nng lc v tinh thn trch nhim trong cng vic. Gip ngi dn tip cn v p dng tt cc tin b k thut mi trong sn xut. Cc chnh sch khuyn nng c vai tr thc y cc hot ng khuyn nng c hiu qu. - nh gi c thc trng v t chc, phn b, s lng, hot ng v iu kin c s vt cht cng nh c ch chnh sch dnh cho hot ng khuyn nng t xut c cc gii php ph hp. - Pht hin c nng lc, k nng v phng php hot ng ca h thng cn b KNVCS - CTVKNTB t xy dng k hoch o to, h tr nhm nng cao nng lc v xy dng tiu ch tuyn chn cho h thng ny; - nh gi c vai tr v hiu qu ca h thng ny i vi ngi sn xut v a phng; - Pht hin, chnh sa, b sung ni dung hot ng ca h thng KNVCS - CTVKNTB; - xut xy dng c quy ch hot ng v s phi hp vi cc ban, ngnh, t chc khc i vi cn b KNVCS CTVKNTB. - Nm bt chnh sch u t, h tr ca Tnh i vi h thng, hot ng Khuyn nng, nh gi tnh ph hp t xut chnh sch, gii php hp l vi c th ca tnh nh;

- Nm bt c tnh hnh nhn rng m hnh khuyn nng v vic p dng KH- CN trong sn xut v pht hin nhng kh khn, thun li ca c ch, chnh sch i vi vic nhn rng m hnh t xut c ch, chnh sch v gii php hp l. 2.1.4 2.1.4.1 Ni dung ca vic thc hin chnh sch khuyn nng Ph bin chnh sch khuyn nng n c s

Trong nm qua, trm khuyn nng trin khai nhng chnh sch khuyn nng ch yu v x bao gm: cc chnh sch nhn rng m hnh, chnh sch v ch i ng cho cc CBKN, CTVKN, nhng ngi gn b vi cc hot ng khuyn nng, gip b con nng dn tip cn c vi cc ng dng TBKT, hay mt s chnh sch v h tr trin khai cc chng trnh hot ng khuyn nng c s. Khi cc chnh sch c ban hnh xung c s, CBKN phi nm r c ni dung ca cc chnh sch v cng vi chnh quyn a phng trin khai n mt cch hiu qu. Khi trin khai cc chnh sch cn hp dn hoc thng bo qua loa i ca x cho ngi dn bit c k hoch trin khai chnh sch , ng thi m cc lp tp hun ph bin cc k thut, cng ngh, ng dng mi trong sn xut cho ngi dn. 2.1.4.2 Thc thi mt s chnh sch khuyn nng

Mt s chnh sch hay chng trnh h tr pht trin sn xut nng nghip thng c xy dng mang tnh nh hng v khi qut cao. V vy, khi a vo thc hin, cc chnh sch hay chng trnh cn c hon thin b sung v c th ha cho ph hp vi iu kin thc t ca tng a phng. Khi thc thi cc chnh sch cn xy dng theo khung sau: a. V t chc h thng khuyn nng c s

B my hot ng khuyn nng c s Thng nht v c cu t chc b my v h thng khuyn nng t tnh

n cc thn, bn mt cch hp l v hot ng c hiu qu. Quy nh v cn b v bin ch cn b phi ph hp vi iu kin v p ng c nhu cu, nhim v ca ca a phng. S lng cn b hot ng trong lnh vc khuyn nng phi ph hp vi khi lng cng vic a bn hot ng. V u t ngun lc cho cng tc khuyn nng Ngun lc cho hot ng khuyn nng l ton b yu t u vo , ang v s c s dng cho tt c cc hot ng lin quan n khuyn nng, l iu kin quan trng v khng th thiu c ca bt c hot ng khuyn nng no. Ngun lc cho hot ng khuyn nng bao gm: ngun nhn lc, vt lc v ti lc. Trong nhn lc l cc yu t con ngi tham gia vo hot ng khuyn nng, vt lc bao gm c s vt cht k thut, cc ngun lc di dng vt cht khc, ti lc l ngun lc ti chnh trong khuyn nng. Trong c quan khuyn nng, ngun lc c chia thnh ngun lc t ngn sch nh nc cp v ngun lc ca c quan khuyn nng nh trm khuyn nng v trung tm khuyn nng cp. Ty theo tnh cht v a bn hot ng khuyn nng m c cu ngun lc c th khc nhau. Cn lp k hoch s dng cc ngun lc cho khuyn nng mt cch hp l. T huy ng cc ngun lc t c quan nh nc, t c quan khuyn nng v t cng ng nng dn v t nng dn. Cc ngun lc khuyn nng phi c c cu hp l trong ni b tng b phn ngun lc v gia cc ngun lc con ngi, vt cht v ti chnh. Trong , nhn lc phi m bo hp l c cu gia cn b gin tip v ngi lm trc tip, gia cn b

khuyn nng v cc chuyn mn khc nhau nh trng trt, chn nui, thy sn, trong ni b ngun lc vt cht phi m bo t l hp l gia rung th nghim, m hnh trnh din, vt t, phn bn v thit b. Mt khc phi m bo t l hp l gia s lng v cht lng khuyn nng vin vi s h m h m nhn, t l hp l gia khuyn nng vin vi trang thit b. m bo ngun lc c s dng y , tit kim v hiu qu, m bo tnh n nh v bn vng. Cn b sung nhiu hn v s lng, hon thin hn v cht lng cho cc ngun lc. Nng cao trnh chuyn mn, tinh thn trch nhim v thc lm vic cho cc cn b khuyn nng, khuyn nng vin c s. Bn cnh cn khuyn khch cc h nng dn tham gia cc chng trnh hot ng khuyn nng nh tham gia cc lp tp hun, o to, tham quan, hi ngh, hi thi, hi tho, nng cao kin thc, k nng sn xut, qun l kinh t trong nng nghip v ngnh ngh nng thn. H tr kinh ph xy dng m hnh trnh din p dng cho cc tin b k thut, chuyn giao khoa hc cng ngh v nng nghip v ngnh ngh nng thn. b. vin c s. o to, bi dng nng cao kin thc, k nng: C ch i vi ngi hot ng khuyn nng, khuyn nng

o to, bi dng, tham quan, hc tp trong v ngoi nc nng cao k nng, nghip v, u tin o to cn b khuyn nng c s l cn b n. Tham gia hoc t chc t vn v hot ng dch v h tr sn xut nng nghip theo quy nh ti iu 7 ngh nh 56/2005/N-CP.

Ngi hot ng khuyn nng thuc t chc khuyn nng khc ngoi chnh sch c quy nh ti khon 1, khon 2 iu ny c tham gia cc chng trnh, d n khuyn nng ca trung ng v a phng thng qua hp ng vi t chc khuyn nng trung ng, t chc khuyn nng a phng. Ch i ng:

Chnh sch i ng v lng v ph cp tha ng cho nhng ngi lm cng tc khuyn nng. Ngi hot ng khuyn nng hng lng t ngn sch nh nc khi ch o trin khai cc d n khuyn nng c hng cc ch theo quy nh hin hnh. Khuyn nng vin thuc cng chc x c hng lng theo trnh o to, khng thuc cng chc x c hng ch ph cp hoc lng theo trnh o to do Ch tch y ban nhn dn cp tnh quy nh. Khuyn nng vin cp x cha c bng cp, cng tc vin khuyn nng cp thn c hng th lao khuyn nng do Ch tch y ban nhn dn cp tnh quy nh. c nhn ph cp theo trnh hc vn m h t c (i hc, cao ng, trung cp, cng nhn k thut, trung hc). Mc ph cp do UBND cc tnh quy nh trong iu kin c th ca cc tnh, thnh ph. Ngi hot ng khuyn nng c hng ph cp khi trin khai cc chng trnh, d n khuyn nng theo quy nh. i vi khuyn nng vin x, phng c sn xut nng nghip c hng lng theo ch hin hnh v trnh o to. Cng tc vin khuyn nng thn ,bn c hng ph cp ca a phng v nhn dn ng gp. H s ph cp trch nhim i vi cn

b lnh o khuyn nng a phng c hng tng ng vi h thng chi cc qun l Nh nc trc thuc S Nng nghip v PTNT. C th c hng ch bo him x hi v bo him y t. Ty theo quy nh ca cc a phng, nh nc c th h tr mt phn hay ton b mc np bo him y t v bo him x hi. c ngh php trong nm theo quy nh. c u tin xt tuyn vo bin ch nh nc. c hng ch cng tc ph theo quy nh. c. Chnh sch h tr trin khai cc chng trnh hot

ng khuyn nng c bn Chnh sch xy dng v nhn rng m hnh trnh din:

Chnh sch h tr xy dng m hnh trnh din - H tr chi ph mua ging v cc vt t thit yu ( bao gm cc loi phn bn, ha cht, thc n gia sc, thc n thy sn) khi xy dng m hnh trnh din. - i vi cc m hnh c gii ha nng nghip, bo qun ch bin v ngnh ngh nng thn, ngh mui, c h tr kinh ph mua cng c, my c kh, thit b. - M hnh trnh din ng dng cng ngh cao c h tr khng qu 30% tng kinh ph thc hin m hnh. Chnh sch nhn rng m hnh

H tr kinh ph thng tin, tuyn truyn, qung co, hi ngh u b nhn rng m hnh. nng: Cc t chc khuyn nng, ngi hot ng khuyn nng c tham gia t vn v dch v khuyn nng quy nh ti iu 7 Ngh nh 02/2010/N-CP v theo quy nh ca php lut. Cc t chc khuyn nng, ngi hot ng khuyn nng c u tin thu t xy dng v trin khai cc chng trnh, d n khyn nng, c vay vn u i, min, gim thu theo quy nh ca php lut hin hnh. Chnh sch thng tin tuyn truyn: Chnh sch khuyn khch hot ng t vn v dch v khuyn

Nh nc h tr kinh ph thng tin tuyn truyn v hot ng khuyn nng cho cc t chc, cc c nhn c d n c thng tin tuyn truyn c cp c thm quyn ph duyt. Nh nc h tr kinh ph t chc hi thi, hi ch, trin lm, din n khuyn nng c cp c thm quyn ph duyt. Khi cc hot ng khuyn nng c trin khai th cn h tr v ging cy trng, vt nui, my mc, thit b, cc c s vt cht v cn mt ngun kinh ph ph hp phc v cho cc hot ng c trin khai hiu qu. cc hot ng khuyn nng trin khai mt cch hiu qu cn tuyn truyn rng ri n vi ngi dn. ng thi, cn m cc lp tp hun v cc k thut ng dng mi c a v a phng. 2.1.4.3 Kt qu thc hin chnh sch khuyn nng

Nh chng ta bit, khuyn nng l cu ni gia khoa hc v thc tin, gp phn thc y s pht trin kinh t. Vi mng li hot ng rng ln v ng b ca h thng khuyn nng t trung ng n a phng. Bn cnh vi mng li khuyn nng c s n tn cp x gip cho khuyn nng to c c s vng chc trong qun chng nhn dn t s huy ng c ng o cc lc lng tham gia t trung ng xung a phng. Theo s t chc h thng khuyn nng Vit Nam, khuyn nng c s gm khuyn nng vin, cc CLBKN, cc hi, cc on th, HTXNN. Ty a phng m c cc t chc h thng khuyn nng c s khc nhau. Thng mi x c mt hoc hai cn b khuyn nng chuyn trch lm nhim v chuyn giao KTTB a bn x. Bn cnh cn c mt s CTVKN cc thn bn tham gia vo qu trnh trin khai cc hot ng khuyn nng, xy dng cc m hnh trn a bn x. Tuy nhin, t chc h thng khuyn nng hot ng c hiu qu cn c cc ch i ng ph hp cho ngi hot ng trong lnh vc khuyn nng. Nng dn thng khng c c hi nm bt kp thi cc tin b khoa hc k thut hoc khng c iu kin p dng chng. Do cc nh khuyn nng v cc c quan khc lm khuyn nng s a cc tin b ny dn c chuyn n nng dn qua nhiu cch khc nhau: m hnh trnh din, i, bo chCc m hnh a v c s cn phi ph hp vi iu kin ca a phng v c hiu qu. V vy, cc chnh sch khuyn nng trc khi a v a phng cn phi tm hiu xem n c ph hp vi cc iu kin ca a phng hay khng? 2.1.4.4 Nhng kh khn gp phi trong qu tnh thc hin chnh

sch khuyn nng

Kh tip cn vi ngun kinh ph khuyn nng do c ch hot ng ca h thng khuyn nng cn cng nhc, do d gy ra lng ph mt s ngun lc u t cho cc chng trnh hot ng khuyn nng c s. Ngun kinh ph khuyn nng ch yu cn da vo ngn sch nh nc cp nn va hn ch v s lng, cha ch ng v thi gian. Cn b khuyn nng c s l nhng ngi bm st a bn, am hiu v iu kin ca a phng mnh nhng phi hot ng trong iu kin c s vt cht thiu thn, cc ch i ng cn cha ph hp, c bit mt s a phng cn cha c ch cp bo him y t, bo him x hi cho ngi dn. Cc hot ng khuyn nng c s cn cha a dng v linh hot, ch yu vn l xy dng cc m hnh chuyn giao TBKT vo sn xut, hay cc lp tp hun v mt s t cc hi ngh u b. Cc hot ng khuyn nng v thy li, dim nghip, pht trin nng thn cha c quan tm v u t tng xng. 2.1.5 khuyn nng Cc chnh sch khuyn nng chu nh hng ca mt s yu t sau: S quan tm ca chnh quyn x, a phng Cc chnh sch c c thc hin hiu qu hay khng l nh vo s quan tm ca cc cp chnh quyn a phng, c bit l cp c s, ni cc chnh sch c trin khai. Bn cnh , trnh k nng sn xut ca ngi nng dn cng l yu t quan trng to nn thnh cng ca vic thc hin chnh sch, h l i tng ca cc chng trnh hot ng khuyn nng. Nu h c trnh khoa hc k thut sn xut tt th l nn tng gip h nm Cc nhn t nh hng n vic thc hin chnh sch

bt tip nhn k thut mi t cc chng trnh d n khuyn nng thun li v vic trin khai cc chnh sch ny d dng hn. Nng lc ca cn b khuyn nng Cc cn b khuyn nng l nhng ngi nh hng trc tip n vic thc hin chnh sch khuyn nng, l nhng ngi trc tip trin khai cc chng trnh, hot ng khuyn nng. Cc chnh sch khuyn nng c trin khai tt hay khng ph thuc vo trnh , kh nng ca cn b khuyn nng. Thc t cho thy, kh nng nhn thc v trnh nng lc ngi CBKN l nhn t quyt nh hiu qu ca vic thc thi chnh sch a phng. Nng lc ngi CBKN c tnh cht quyt nh n kh nng cung cp dch v trong hot ng khuyn nng. Trnh CBKN cng cao, kh nng v phng php ph hp s to iu kin CBKN p ng tt hn na nhu cu ca ngi nng dn. Trong thc t, ngi CBKN i hi khng ch trnh k thut m cn c nhng kin thc thc t, s nhit tnh nng ng nm bt c nhng xu hng bin ng ca thi tit, cy trng vt nui c nhng thng tin y v kp thi cho b con. y va l thch thc nhng cng l c hi ngi CBKN c th phc v sn xut v tng thu nhp.. V mng li khuyn nng cn mng, thiu ngun nhn lc nn cc t chc (nht l t chc khuyn nng t nguyn) gp nhiu kh khn trong cng tc chuyn giao v nhn rng cc chng trnh khuyn nng vo cng ng. Cn xy dng c th k hoch o to cho CBKN trong ngn hn v di hn theo bi bn, c h thng h c th nm bt c nhng k thut v thng tin mi c hiu qu hn cungcp cho ngi dn.

Tng cng o to i ng cn b khuyn nng gii ng thi y mnh cng tc o to tp hun nng cao trnh cho cng tc vin khuyn nng. Cn t chc cc kha tp hun o to cho cn b khuyn nng v cc phng php, k nng khuyn nng c bn, phng php t chc hot ng khuyn nng, xy dng m hnh Hin nay, ngun lc ti chnh cho khuyn nng ng Ph vn ch b hp trong ngun vn ca nh nc, v th ngun kinh ph dnh cho hot ng khuyn nng ca x cn rt hn hp, ch i ng cho CBKN hu nh khng c quan tm, iu ny nh hng rt ln n cc hot ng ca khuyn nng trn a bn x. Cn a dng ha ngun vn: Ngoi ngn sch ca nh nc cn tranh th ti tr ca cc t chc, c nhn, cc doanh nghip trong v ngoi nc. Ngun ngn sch cho vic trin khai cc chnh sch khuyn nng Ngun ngn sch l yu t rt quan trng nh hng ti phm vi v i tng ca cc chnh sch khuyn nng. Nu ngun ngn sch th cc hot ng khuyn nng mi c th tin hnh thun li v t hiu qu cao. Kinh ph u t cho cc lnh vc khuyn nng ngoi phc v cho cc hot ng khuyn nng cn dng tr lng cho cc cn b khuyn nng, cc cng tc vin khuyn nng. Cc t chc khuyn nng c s Do h thng khuyn nng nh nc c cu theo ngnh dc thc hin di quyn qun l ca trung tm khuyn nng tnh, thnh ph v trm khuyn nng huyn nn c ch hot ng ca khuyn nng c s t trn xung i khi cn cng nhc v p t cha xut pht t nhu cu ca ngi dn. M hiu qu ca vic trin khai chnh sch ph thuc vo s tham gia

ca ngi dn. Thc hin cc hot ng khuyn nng phi m bo c s phi hp gia ngi dn v cc t chc khuyn nng c s nh: hi ph n, hi nng dn, on thanh nin cng huy ng cc ngun lc thc hin hiu qu, trin khai cng vic tt hn. 2.2 nng 2.2.1 khuyn nng Ngy 26/4/2005, chnh ph ban hnh Ngh nh s 56/2005/N-CP v cng tc khuyn nng, khuyn ng thay th Ngh nh 13CP ngy 2/3/1993 ca Chnh ph lm h thng t chc khuyn nng cc cp t trung ng n a phng v cc t chc khuyn nng khc ngy cng hot ng hiu qu r rt, c cc cp, cc ngnh ngy cng quan tm. Ngy 08/01/2010, Chnh ph ban hnh Ngh nh s 02/2010/N-CP v khuyn nng, bao gm cc quy nh, ni dung hot ng, t chc, cc chnh sch v kinh ph hot ng ca khuyn nng. 2.2.2 Kinh nghim thc hin chnh sch khuyn nng ca mt s Mt s ch trng chnh sch v vic thc hin chnh sch Mt s vn thc tin v thc hin chnh sch khuyn

nc trn th gii 2.2.2.1 T chc hot ng khuyn nng Nht Bn

Cng tc khuyn nng c hnh thnh v i vo hot ng t nhng nm 1900 ti Nht Bn v c xem l sm nht trn th gii. C cu hnh chnh v cc chnh sch v khuyn nng c nc ny iu chnh, hon thin qua cc thi k khc nhau. Lc u khuyn nng c thc hin bi cc trng hc v cc trang tri ca chnh ph thng qua vic tin hnh th nghim v a cc cng ngh

mi vo sn xut. Cng vi s pht trin ca nng nghip, hot ng khuyn nng Nht Bn c chnh thc ha bng php lut v i ng cn b khuyn nng khng ngng c xy dng, cng c. Cc giai on tip theo, do s ci cch h thng x hi, nng dn buc phi p dng cc hng dn k thut v kin ngh ca cn b khuyn nng c gi l M rng bt buc. n nm 1948, dch v khuyn nng chnh thc c khi phc ti Nht Bn vi tn gi Dch v khuyn nng hp tc x v pht trin n nay. Dch v khuyn nng ti Nht Bn c ba vai tr chnh, l: ci thin k thut sn xut nng nghip; ci thin cc tiu chun sng ca cng ng dn c cc vng nng thn; v gio dc th h tr nng thn. H thng t chc bao gm: B Lm nghip, Nng nghip v Thy sn (MAFF) l c quan gip Chnh ph thc hin dch v khuyn nng trn phm vi ton quc. i ng cn b khuyn nng ca Nht Bn hin nay c khong 10.000 ngi, lm vic nh cc chuyn gia c vn v c phn b ch yu 47 c quan khuyn nng cp tnh v 630 c quan khuyn nng cp huyn. Mi tnh c mt trung tm o to nng dn. V chnh sch h tr hot ng khuyn nng, Chnh ph Nht Bn tp trung vo cc ni dung: To hnh lang php l v khuyn nng, pht trin nng thn, vi phng chm th ch mnh v minh bch. Hng nm, Chnh ph h tr 40% kinh ph cho cc hot ng dch v khuyn nng ca cc t chc khuyn nng a phng. Phn cn li l s ng gp ca ngi dn hoc doanh nghip v thm ch l s huy ng ca t chc khuyn nng. Mt trong nhng hnh thc khuyn nng c p dng ph bin Nht Bn hin nay l h thng khuyn nng in t, gip nng dn c iu kin tip cn cc chnh sch v k thut mi. Khong 20 nm trc y, h thng thng tin in t trong khuyn nng c hnh thnh xut pht t nhu cu cung cp thng tin trong cc dch v khuyn nng v s bng n ca internet. C quan thc hin v trin khai h

thng thng tin in t trong dch v khuyn nng trung ng l Trung tm Thng tin khuyn nng Trung ng, hot ng ca trung tm ny nhn c s h tr ti chnh t chnh ph v s phi hp cung cp thng tin t cc c quan nghin cu v c quan khuyn nng a phng. Hin nay, vai tr chnh ca Trung tm Thng tin khuyn nng Trung ng l qun l h thng mng my tnh, v h thng c gi l Mng thng tin m rng, EI-net. EI-net bao gm nhiu c s d liu v k thut, chnh sch, bn tin, h thng e-mail t vn k thut. Ngun s liu c cung cp t nhiu ngun khc nhau: C quan qun l nh nc ca Chnh ph, cp quc gia cung cp cc thng tin v thng k, kt qu nghin cu, chnh sch mi Cc cng ty cung cp v tin tc, th trng v thi tit, thng tin v nguyn liu nng nghip nh phn bn, ha cht, my mc Cc thng tin m rng, c cung cp bi cc c vn hoc cn b khuyn nng, tnh nguyn vin. Cc thng tin s dng cho h thng cn c cung cp bi nng dn, hoc cc din n, h thng e-mail i tng s dng EI-net khng ch l nng dn, ch trang tri, cn b khuyn nng, cc nh c vn chuyn mn, m cn c cc nh hoch nh chnh sch, ngi lm cng tc nghin cu, cc nh kinh doanh EI-net c xem l mng li gip cho vic trao i thng tin gia cc c quan khuyn nng, cn b khuyn nng v nng dn mt cch nhanh nht. 2.2.2.2 T chc khuyn nng ti Thi Lan Cc khuyn nng trc thuc B nng nghip Thi Lan c thnh lp t nm 1967, n nay h thng khuyn nng ca Thi Lan gm trung ng l Cc Khuyn nng c 5 phng v 7 b phn, a phng gm c 6 vn phng cp vng 6 vng lnh th; 76 vn phng cp tnh; 879 vn phng cp huyn v 48 trung tm dch v. Nm 2007, tng s cn b khuyn nng hin nay l 12.936 ngi. Khuyn nng c 2 vai tr chnh l (i) gip nng dn pht

trin sn xut nng nghip nng cao tiu chun cuc sng v bo m thu nhp ca h, (ii) gip nng dn gii quyt vn ca h. T nm 2009, hnh thc trin khai cc chng trnh hot ng khuyn nng ca Thi Lan mang tnh c th ring thng qua chng trnh ng k v qun l d liu nng dn. Nng dn mun tham gia cc chng trnh khuyn nng trc ht phi ng k d liu vi c quan khuyn nng. Cc thng tin v nng dn bao gm: S lng v tn, s CMTND, Ngy sinh, gii tnh v ngh nghip ca tng thnh vin trong h gia nh, thng tin v sn xut nng nghip v phi nng nghip, thnh vin ca t chc c bit (nu c). Cc thng tin ny s c c quan khuyn nng tnh qun l bng my tnh v hng nm s c cp nht thng tin, cc thng tin v cc h nng dn s c kim chng bng cch chn ngu nhin 10% m Hi ng bao gm cc cn b ca c quan khuyn nng tnh v cc c quan lin quan khc bao gm c t chc chnh quyn a phng tin hnh phin iu trn cng khai mi lng r sot tt c cc thng tin thu thp. 2.2.3 Thc trng thc hin chnh sch khuyn nng ca mt s

a phng trong nc 2.2.3.1 Huyn Mng ng, tnh in Bin

khuyn khch thc hin thm canh, p dng k thut, pht trin sn xut nng lm nghip cn c chnh sch khuyn nng, khuyn lm ch yu nh: - H tr u t pht trin trng cc loi cy cng nghip di ngy nh: cy c ph, cy cao su, cy d bu v mt s cy cng nghip ngn ngy nh: u tng, lc, bng.... v cy n qu theo m hnh trang tri hoc nhm h cng s thch c quy m din tch tng i ln, tp trung nh h tr ging,

kinh ph khai hoang trng mi, nh nc u t c s h tng lm ng giao thng, xy dng cng trnh thu li phc v ti nc. - C chnh sch h tr thc hin cc m hnh, tp hun k thut, h tr thng xuyn trong vic tuyn truyn ph bin kin thc v tin b KHKT cho ngi dn h tip thu v trin khai p dng thc hin. - H tr 90% kinh ph kin c ho knh mng cp III i vi x vng II v 100% i vi x 135, u tin u t cc cng trnh thu li va v nh. - Thc hin chnh sch u tin u t ng mc a ging la, ng mi c nng sut cao, cht lng tt vo cc vng trng la. i vi cc ging mi cn a vo sn xut, ngh Nh nc tr cp 100% gi ging v phn bn ho hc khi nng dn a vo s dng. Tng kinh ph lm m hnh ng thi t chc hi ngh khuyn co v chuyn giao tin b k thut ngay ti ng rung. - i vi lm nghip: + Thc hin nghim tc cc qui nh v h tr pht trin Nng-Lm nghip trn a bn tnh. + Giao cho c nhn, nhm h thc hin trng rng kinh t. + Giao cho cc doanh nghip xy dng cc d n trng rng kinh t. + Thc hin y cc c ch, chnh sch u t pht trin rng. Thc hin vic phn chia hp l li ch gia Nh nc, x, bn v ngi kinh doanh rng lm cho ngi dn cc thn bn thc s gn b vi rng. 2.2.3.2 Tnh Yn Bi

Trong nm qua, i ng cn b lm cng tc khuyn nng t tnh, huyn n x ca tnh Yn Bi on kt, pht huy nhng mt thun li, khc phc nhng kh khn t chc trin khai thc hin nhim v v t c nhng kt qu ng khch l. Cng tc tp hun, chuyn giao tin b k thut: Ton h thng khuyn nng ca tnh t chc c 1.550 lp tp hun k thut cho 65.240 lt h nng dn vi cc ni dung v k thut trng trt, chn nui, lm nghip, ng nghip... Cng tc thng tin tuyn truyn: Khuyn nng Yn Bi phi hp cht ch vi cc n v trong ngnh, Bo Yn Bi v i PT-TH tnh tp trung tuyn truyn ch trng ng li, chnh sch ca ng v Nh nc, tin b khoa hc v cng ngh, gii thiu cc gng in hnh trong sn xut nng lm nghip. Kt qu: c 253 tin bi c ng trn cc Bo Yn Bi, Bo Nng nghip Vit Nam v cc tp san khc; 52 bui truyn hnh pht trn i PT-TH tnh v thc hin 700 tin bi pht trn i PT-TH huyn, th. Trung tm Khuyn nng Yn Bi cng pht 28.325 t gp hng dn k thut cho nng dn. Pht hnh 2.500 Bn tin Khuyn nng Yn Bi ti cc c quan, n v v b con nng dn trn a bn ton tnh c bit, cc cn b khuyn nng tnh Yn Bi ot gii Nht Hi thi Cn b khuyn nng gii ngi dn tc thiu s cc tnh Ty Bc nm 2011 t chc ti tnh Sn La. Cng tc xy dng m hnh trnh din: Bng ngun kinh ph ca Trung ng, nm 2011, Trung tm Khuyn nng Yn Bi trin khai 13 d n v 3 m hnh khuyn nng chuyn tip ti 33 im trnh din vi 1.185 h tham gia. Tng kinh ph l 2,794032 t ng, gm: D n pht trin sn xut la gieo thng cc tnh pha Bc; D n thm canh, ci to vn cy n qu (ghp ci to nhn); D n trng rng cy nguyn liu thm canh (keo tai tng); D n trng cy lm sn ngoi g lm nguyn liu (my np); D n

c gii ha trong sn xut la (M hnh my gt p lin hp v m hnh my lm t a nng; D n ci to n tru; D n sn xut b an ton; D n c gii ha trong sn xut la - M hnh my lm t a nng (D n b sung); D n pht trin sn xut ging la cht lng; D n pht trin sn xut, nhn ging cc cy lc, u tng (u tng); D n M hnh t hp tc v p dng c gii ha tng hp trong sn xut ch; D n pht trin cy lm sn ngoi g (trng tre mng bt lm thc phm); Cc m hnh chuyn tip: M hnh trng rng thm canh keo tai tng tuyn chn nm th 2, nm th 3; M hnh ci to ging b theo hng chuyn tht nm th 2. Song song vi vic thc hin cc d n, m hnh thuc ngun kinh ph ca Trung ng, Trung tm v Trm Khuyn nng cc huyn cn thc hin cc chng trnh, d n khuyn nng a phng. Nm 2011, bng ngun vn ca a phng, v Chng trnh mc tiu Quc gia gim ngho, Khuyn nng Yn Bi thc hin 15 loi m hnh thuc cc lnh vc: trng trt, chn nui - thy sn, lm nghip, ch bin nng sn, h tr pht trin sn xut v ngnh ngh, ti 80 im trnh din vi 4.836 h tham gia. Nhiu m hnh em li kt qu tt, nh: M hnh trng to i Loan, M hnh nui thm canh c r phi n tnh trong ao, M hnh trng khoai lang Nht Bn, Chng trnh sn xut la cht lng cao ti cc x ca huyn Trn Yn... Rt kinh nghim trin khai t nhng nm trc, nm 2011, Trung tm i mi v phng php xy dng m hnh trnh din c sc thuyt phc cao i vi b con nng dn. l, xy dng m hnh tng hp cc ngnh ngh nng nghip trn cng mt a bn, m hnh sn xut gn vi th trng tiu th, sn phm m bo v sinh an ton thc phm, tng cng mi lin kt 4 nh nhm ng b h tr pht trin kinh t x hi ca a phng, tng bc hnh thnh nng thn mi. Kt qu gip cho ngi nng dn bit ng dng cc tin b k thut vo sn xut, tng gi tr thu nhp trn mt n v din tch.

Bn cnh vic thc hin nhim v chuyn mn, Trung tm phi hp vi D n nng cao cht lng, an ton sn phm nng nghip v pht trin chng trnh kh sinh hc (D n QSEAP) thc hin k hoch xy dng v lp t 400 cng trnh kh sinh hc trn a bn 6 huyn, th, thnh ph. n nay, d n hon thnh xy dng 450/400 cng trnh (t 112,5% k hoch). Tt c cc cng trnh u c cc h dn a vo s dng t hiu qu cao v an ton. Thc hin hot ng ca Hi ng t vn khuyn nng, lnh o v cn b ca n v tham gia ch o chng ti trng cy thuc phin ti huyn M Cang Chi v ch o sn xut ti cc a phng trong tnh. C c nhng kt qu trn l nh c s quan tm lnh ch o ca Trung tm Khuyn nng Quc gia, ca tnh, ngnh v cc huyn, th, thnh ph, c bit l s hng ng ca b con nng dn x trn a bn ton tnh. Bn cnh c s ng gp khng nh ca i ng cn b khuyn nng, xng ng vi 8 ch vng m Tnh y, HND, UBND tnh Yn Bi tng h thng khuyn nng Yn Bi "Nng ng - Sng to - Trch nhim - Hiu qu". 2.2.4 Bi hc kinh nghim rt ra

thc hin cc chnh sch khuyn nng c hiu qu cn thc hin nhim v kho st v trao i kinh nghim v t chc b my h thng Khuyn nng. Bn cnh cn xut iu chnh c cu b my v chnh sch i vi hot ng khuyn nng ti Vit Nam. Chun b tt cc ngun lc cn tin hnh cc hot ng, xy dng cc k hoch thc hin c th, giao nhim v cho tng i tng, trnh vic li v chng cho trong cc hot ng. Phi thng xuyn gim st v nh gi cng tc thc hin cc chnh sch khuyn nng trong c qu trnh kp thi sa cha nhng sai phm, b sung thiu st v gim thiu s gian ln.

Cc chnh sch khuyn nng phi bm st vo tnh hnh thc t ca tng a phng c th trong qu trnh trin khai, thc hin chnh sch. Cn quan tm n nhu cu cng nh li ch ca ngi dn khi thc hin cc chnh sch ti a phng. Xy dng o to i ng cn b khuyn nng c nng lc, nhit tnh trn phm vi rng. Ni dung ca cc chnh sch phi gn vi nhu cu v iu kin ca ngi dn. Nu hot ng khuyn nng ch ph thuc vo h tr th ngun lc s rt hn ch v m hnh thnh cng cng kh m rng, v thiu s tham gia ca ngi dn.

PHN III: BN V PHNG PHP NGHIN CU 3.1 3.1.1 a. C IM A BN NGHIN CU c im t nhin V tr a l

C IM A

ng Ph l mt x nng nghip khu vc pha nam ca huyn Chng M , l mt x thuc ng bng chu th sng Hng, t ai c hnh thnh trn nn t ph sa khng c bi p hng nm, cch trung tm huyn 10km v c v tr nh sau: - Pha Bc gip x Qung B - Pha Nam gip x Ha Chnh - Pha ng gip x Thng Vc - Pha Ty gip x Hng Phong v huyn M c X ng Ph c v tr tng i thun li giao lu v pht trin kinh t vi cc vng ln cn, nh c tuyn tnh l 80 c ri nha chy qua nn rt thun tin cho vic giao lu vn ha, pht trin kinh t - x hi a phng. X ng Ph c h thng thy vn ch yu l knh mng, vic ti tiu phc v sn xut nng nghip ph thuc ch yu vo sng Bi. Trong nhiu nm qua x thng xuyn quan tm n cng tc thy li ni ng. c s quan tm u t h tr kinh ph ca huyn x tin hnh kin c ha mt s knh mng nn m bo cho vic sinh trng v pht trin ca cy trng n nh 2 v v 3 v.

L mt x thuc ng bng chu th sng Hng, t ai c hnh thnh trn nn t ph sa khng c bi p hng nm, hm lng dinh dng khng cao, thnh phn c gii nh v trung bnh, thun li cho vic pht trin cy mu nh: la, ng, khoai, rau mu, u .

3.1.2 3.1.2.1

c im kinh t, x hi Tnh hnh phn b s dng t ai t ai l t liu sn xut c bit khng th thay th, n l nhn t quan

trng tin hnh sn xut. Mi mt vng a l khc nhau th t ai li c tnh cht khc nhau ph hp vi tng loi cy trng khc nhau. Do t ai l mt trong nhng yu t c bn quyt inh nng sut, sn lng cy trng t tc ng ti thu nhp ca cc h nng dn trong sn xut cao hay thp. Mt khc din tch t ai th c hn m dn s ngy cng ng cng vi qu trnh th ha din tch t nng nghip ngy cng b thu hp. V vy trong s dng t ai cn s dng mt cch hp l, y em li hiu qu kinh t cao. Qua bng 1 ta thy c cu t ai ca x qua 3 nm c s bin i do chuyn i mc ch s dng t. Ton x c tng din tch t t nhin l 362,34 ha v khng thay i qua 3 nm. T nm 2009 n 2011 din tch t nng nghip gim do chuyn sang t , t ngha a, chuyn sang c s gio dc o to, chuyn sang t giao thng, chuyn sang t trng cy lu nm v nui trng thy sn. Trong c cu din tch t t nhin th c s chuyn dch t t nng nghip snag t phi nng nghip lm cho t phi nng nghip tng bnh qun trong 3 nm l 33,52%. Trong c cu din tch t nng nghip th din tch t nui trng thy sn tng do chuyn t t trng cy hng nm, do chuyn t t mt nc nui trng thy sn.

Bng 3.1: tnh hnh s dng t ai ca x trong 3 nm 2009 2011 2009 2010 Ch tiu DT(ha) CC(%) DT(ha) CC(%) Tng din tch t t nhin 362,34 100 362,34 100 I.t nng nghip 233,28 64,38 219,01 59,60 1. t trng la 2. t trng cy hng nm khc 3. t trng cy lu nm 4. Din tch nui trng thy sn II.t phi nng nghip 1. 2. 3. 4. 5. t t chuyn dng t tn gio, tn ngng t ngha trang, ngha a t sng sui v mt nc 179,97 21,23 21,84 10,24 115,19 32,21 61,36 2,23 5,32 14,07 13,87 77,15 9,10 9,36 4,39 31,79 27,96 53,27 1,94 4,62 12,21 3,83 160,81 21,59 22,17 11,43 132,24 46,17 63,49 3,19 5,32 14,07 11,09 73,43 9,86 10,12 5,22 36,50 34,91 27,00 2,41 4,02 10,64 3,06

2011 DT(ha) CC(%) 362,34 100 198,87 85,06 141,27 22,13 22,41 13,02 152,38 59,96 69,06 3,97 5,32 14.07 11,09 71,04 11,13 11,27 6,55 76,62 39,35 45,32 2,61 3,50 9,23 3,10

So snh (%) 10/09 11/10 BQ 100 100 100 92,59 91,87 92,23 89,35 101,70 101,51 111,62 114,80 143,34 103,47 143,04 100 100 79,96 87,85 102,50 101,08 125,48 152,23 129,87 108,77 124,45 100 100 100 88,60 102,10 101,30 68,55 133,52 136,61 102,12 133,75 100 100 89,98

III.t cha s dng

Ngun thng k x ng Ph

3.1.2.2.1

Tnh hnh dn s lao ng

Lao ng l ngun lc to thu nhp c bn ca cc h sn xut v n v sn xut kinh doanh trong x. Dn s v lao ng c mi quan h khng kht vi nhau, lc lng lao ng tng t l thun vi s gia tang dn s. Tnh n thng 10 nm 2011 trong x c tng s dn l 6324 ngi vi 3796 khu lm nng nghip; s ngi trong tui lao ng 4231 ngi; tng s h trong ton x l 1729 h; trong h nng nghip l 992 h. T l ngi trong tui lao ng c vic lm thng xuyn ti x t 90%, t l lao ng qua o to c nng ln, c cu lao ng tng bc chuyn dch theo hng tch cc. i sng vt cht, tinh thn ca nhn dn trong x ngy cng c ci thin v nng cao. Cng qua bng 2 ta thy, tng s h ca x tng qua 3 nm, mc tng bnh qun qua 3 nm l 10,03% do tch h. n nm 2011 ton x c 1719 h, trong h nng nghip chim 57,39% h phi nng nghip l 42,61%.

Bng 3.2: tnh hnh bin ng nhn khu v lao ng ca x t nm 2009 - 2011 2009 SL CC (%) 6148 100 3914 2234 63,67 36,33 2010 SL CC (%) 6226 100 3806 2420 61,17 38,83 2011 SL CC (%) 6324 100 3796 2528 60,03 39,97

Ch tiu I. Tng dn s Theo ngnh ngh 1. Khu nng nghip 2. Khu phi nng nghip Theo gii 1. Nam 2. N II. Tng s h 1. H nng nghip 2. H phi nng nghip III. Tng s lao ng 1. Lao ng nng nghip 2. Lao ng phi nng nghip IV. Mt dn s

VT Ngi Ngi Ngi

Ngi Ngi H H H L L L Ngi/km

3233 2915 1420 894 526 3928 2773 1155

52,59 47,41 100 62,96 37,04 100 70,61 29,39

3085 3141 1567 954 613 3985 2791 1194

49,55 50,45 100 60,91 39,09 100 70,05 29,95

2903 3421 1719 986 733 4231 2890 1341

45,90 54,09 100 57,39 42,61 100 68,32 31,68

Ngun: s liu thng k ca UBND x ng Ph

3.1.2.3

C s h tng C s vt cht bao gm h thng ng giao thng, thy li, in,

thng tin lin lc.l nhng yu t quan trng gp phn pht trin kinh t x hi a phng. - H thng giao thng: mng li giao thng phn b tng i hp l v c hnh thnh t nhiu nm trc y. Giao thng x c hn 4,5 km tnh l 80 chy qua u c ri nha, to iu kin thun li cho vic giao lu trao i hng ha ca nhn dn trong x vi cc vng ln cn. Cc trc ng lin thn, lin xm 96% c b tng ha, hng nm c ci to tu b thun tin cho nhn dn trong vic i li. - H thng thy li: Mng li thy li c qui hoch phn vng sn xut nng nghip. Trn a bn x c 2 trm bm tiu ng gm 19 my. Ton x c 4km knh mng b tng ha v h thng ti tiu l 7km p ng nhu cu ti tiu, kp thi cho nhu cu pht trin sinh trng ca 3 v cy trng trong nm. Hng nm x ch ng no vt knh mng ni ng m bo h thng mng mng thng thong phc v nhu cu ti tiu trong sn xut v nhu cu tiu nc trong ma ma bo. Trong sn xut nng nghip, hin nay cc h sn xut khng cn phi tt nc m theo nh k HTX ch o bm nc phc v cho nhn dn trong ton x, nh m gim c rt nhiu cng lao ng trong vic cung cp nc cho cy trng. V vy trong thi gian ti cn c nhiu km knh mng c kin c ha m bo tt hn cho ti tiu ni ng v ngoi ra h thng ng giao thng ni ng cn phi m bo tt hn, to thun lwoij cho vic i li ca ngi dn sn xut nng nghip ngoi ng. - H thng in: in ng vai tr quan trng trong sn xut v phc v sn xut cu nhn dn. Vic s dng i cho sn xut v sinh hot ca

nhn dn ngy cng tng. H thng in trong x m bo nhu cu v in ca ngi dn. Trong x c 100% cc h s dng in. Hin nay c 4 trm bin p t 4 thn trong x vi 4,1km ng dy cao th v 9,6km ng dy h th. Cng trnh phc li trong x nhng nm gn y c xy dng thm v tu sa kin c, p hn. T p ng c nhu cu hc tp, vui chi, gii tr cho nhn dn trong x nh: trng cp I, cp II, nh tr, mu gio, trm y t, bu in,. Hin nay nhu cu thng tin lin lc trong x cng ngy cng pht trin mnh vi trn 2000 h mc in thoi c nh v c 6 im truy cp Internet. Nhn chung trong nhng nm gn y, c s vt cht k thut trong x ngy cng c nng ln, p ng nhu cu sinh hot ca ngi dn trong x v to iu kin thun li cho ngi dn pht trin sn xut kinh t h gia nh.

Bng 3.3: c s h tng ca x S lng VT S lng

Tiu ch 1. H thng in Trm bin th ng dy in 2. ng giao thng ng nha ng cp phi 3. H thng thy li Trm bm 4. Cng trnh phc li Trng trung hc c s Trng tiu hc Trng mu gio C s y t Nh vn ha Ch Bu in 5. Mng li truyn thng Loa pht thanh im c bo im c ti liu

Ghi ch

Ci Km Km Km Km

4 9,6 16 4,5 11,5 ng lin x ng lin xm ng dy h th

Ci

Gm 19 my bm

Trng Trng Nh Trm Nh Ci Ci

1 1 7 1 4 1 1

18 phng hc 17 phng hc

Ci im im

13 1 1

Ngun: ban thng k x ng Ph 3.1.2.4 Tnh hnh kinh t ti a phng

Tc pht trin sn xut kinh doanh ca x ng Ph qua 3 nm t 2009 n 2011 c th hin qua bng 3. Qua bng 3 cho ta thy tnh hnh sn xut kinh doanh ca x tng i pht trin qua 3 nm. Tng gi tr ca x tng hng nm, nm 2009 l 39,6 t n nm 2011 l 50,5 t, tc tng trng bnh qun 3 nm l 12,97%. i vi ngnh nng nghip, do ng Ph l mt x thun nng, sn xut nng nghip vn gi vai tr ch o trong pht trin kinh t. Tc tng bnh qun trong 3 nm l 14,76%. C th nm 2009 gi tr sn xut ca ngnh trng trt l 14,7 t, ngnh chn nui l 6,4 t, ngnh nui trng thy sn l 4 t. n nm 2011 gi tr ca cc ngnh tng ln, ngnh trng trt l 21 t, ngnh chn nui l 7,1 t, ngnh nui trng thy sn l 4,9 t. C c kt qu l do chnh quyn a phng tp trung ch o dn in i tha gn chuyn i c cu cy trng, vt nui, tip thu tin b khoa hc k thut vo sn xut. Trong nhng nm gn y mc d gp nhiu kh khn do tnh trng thi tit din ra tht thng, thin tai xy ra nhiu tuy nhin do cp u, chnh quyn v cc ban ngnh on th trong x tp trung ch o tt cng tc phng chng rt v ch ng trong cng tc phng chng lt ng, c k hoch phc hi sn xut ngay sau khi ma, bo, ng lt kt thc. ng thi lm tt cng tc ch o chm sc, phng tr su bnh cho cy trng v thng xuyn kim tra dch bnh, tng cng cng tc phng dch cho vt nui khng dch bnh ln xy ra trn a bn x. Cc ngnh ngh tiu th cng nghip, dch v thng mi tip tc c duy tr v c nhn dn u t pht trin nh ngnh: my tre an, hn x, vn ti cng nng, giy dp, bn cy cnh, nhm knh, sa xe my, xy dng Cc loi hnh kinh doanh dch v tip tc c m rng trn a bn

ton x, nhiu t im kinh doanh vi quy m ln ang dn c hnh thnh v ngy cng pht trin. Trong 3 nm tiu th cng nghip tng bnh qun l 6,76%, dch v tng 19,65%. Cc ngnh ngh my tre an ch yu pht trin cc thn Ha X, Hong X, H Dc. Mt s ngnh ngh khc tp trung ch yu thn Hong X. Qua phn tch kt qu sn xut ca x cho ta thy gi tr sn xut ca tiu th cng nghip v dch v qua 3 nm lin tc tng. Bng 3.4: tnh hnh pht trin kinh t x hi t nm 2009 - 2011 Thng phm I. Tng gi tr sn xut 1. Nng nghip a. Trng trt b. Chn nui c. Nui trng thy sn 2. Tiu th cng nghip 3. Thng mi v dch v 3.1.2.5 VT Tr. Tr. Tr. Tr. Tr. Tr. Tr. 2009 2010 2011 39.600 46.000 50.500 25.100 30.000 33.000 14.700 19.000 21.000 6.400 6.700 7.100 4.000 4.300 4.900 11.000 12.000 12.500 3.500 4.000 5.000 Ngun: ban thng k x ng Ph

Nhng thun li v kh khn gp phi trong qu trnh pht

trin kinh t ti x. - Thun li: X Ph ng c v tr a l thun li, chch khng xa thnh ph H ng v thnh ph H Ni, y l nhng trung tm kinh t chnh tr, khoa hc cng ngh v th trng tiu th rng ln; cng vi h thng giao thng tng i hon chnh to iu kin rt ln cho vic giao lu pht trin kinh t, vn ha v tiu th sn phm. t ai tng i bng phng, mu m kt hp h thng thy li tng i hon chnh to iu kin phat trin nhng loi cy rau mu c gi tr kinh t cao. C cu kinh t v c cu nng nghip ca x c nhng chuyn bin tch cc. y l nhng c hi thun li cho vic sn xut nng nghip theo hng hng ha. - Kh khn:

L huyn thun nng nhng din tch t nng nghip bnh qun trn u ngi thp, t ai manh mn kh khn cho vic kch thch nng dn sn xut ln v tp trung theo hng hng ha. Ti nguyn khong sn t, cc c s cng nghip cha nhiu v nh l, c bit l cng nghip ch bin cha pht trin nn hin ti sn phm nng nghip vn dng th. Lao ng qua o to, lao ng c tay ngh cao hin vn cn t. Phn ln s h nng dn vn c thi quen sn xut nng nghip nh l, t cung t cp. 3.2 3.2.1 PHNG PHP NGHIN CU Phng php tip cn Chn phng php tip cn theo h thng khuyn nng: tip cn cc c quan khuyn nng t huyn xung c s, tip cn trm khuyn nng huyn, khuyn nng c s cc thn xm trong a bn x qua chnh quyn a phng tm hiu v cc hot ng khuyn nng ang din ra trn a bn x, chn ra cc thn, xm mang tnh cht i din nht cho ti, tin hnh iu tra phng vn cc h nng dn v thu thp cc thng tin phc lin quan n ti thng qua phiu iu tra. Tip cn c s tham gia: s dng phng php phng vn ngi dn v cc khuyn nng vin c s, cc cng tc vin khuyn nng Nhng ngi c phng vn phi l nhng ngi sinh sng v lm vic trong a bn x, hoc nhng h c tham gia cc chng trnh, d n khuyn nng do x t chc. 3.2.2 Phng php chn im nghin cu Xem xt cc hot ng khuyn nng trn a bn x do nhng t chc no m nhim. T chn cc im nghin cu kho st ph hp vi yu cu ca ti nh: cc t chc khuyn nng c s, cu lc b khuyn nng, hi nng dn, hi ph n. Ngoi ra chn cc c nhn trong mng li khuyn nng phng vn nh ch tch UBND x, nhn vin v cc cng tc vin khuyn nng, cc h nng dn

Chn cc h nng dn v cc cn b iu tra: chn 60 h v cc cn b khuyn nng ti x iu tra, phng vn. 3.2.3 3.2.3.1 Phng php thu thp s liu Thu thp s liu c cng b Cc s liu cng b bao gm cc thng tin chung v x, l cc thng tin v iu kin t nhin, kinh t x hi ca x, c s h tng, kt qu trin khai cc hot ng khuyn nng nh m hnh trnh din, tp hun C th thu thp t cc ngun nh t cc c quan thng k ca x, qua cc bo co tng kt hng nm, hng qu qua sch bo, tp ch v truy cp internet Loi s liu Thng k v c im iu kin t nhin Thng k v tnh hnh s dng t ai ca huyn Thng k v dn s v lao ng x Thng k v tnh hnh pht trin kinh t Bo co hot ng khuyn nng ca x 3.2.3.2 Thu thp s liu mi Thi gian 2009 2010 2011 X X X X X x x x x x x x x x x Ngun UBND x UBND x UBND x UBND x UBND x

Bao gm cc thng tin v tnh hnh thc hin cc chnh sch khuyn nng trn a bn x thng qua vic iu tra, trao i vi cc cn b khuyn nng, cc cng tc vin khuyn nng v cc h nng dn trong x qua vic a ra cc bng cu hi dng ng v m, tham kho kin cc chuyn gia v chuyn mn ti a phng. - Phng php chn mu: thc hin ti chng ti tin hnh phng vn ba nhm i tng bao gm: cn b cp x (2 ngi), cn b

khuyn nng c s (3 ngi) v cc h nng dn (60 h). Quy m mu c th hin nh trong bng sau: i tng Cn b x S mu Ni dung thu thp Phng php 2 ngi Nhn nh cc yu t nh Phng vn trc (ch tch, hng, tnh hnh thc tip. ch nhim hin, gii php h tr HTXNN) cho sn xut nng nghip ca h trn a CBKN c s bn x. 3 (CBKN, Tnh hnh CBTY) thc hin Phng vn trc

CBBVTV, chnh sch khuyn nng tip. trn a bn x, a ra cc kin ngh trong thi H nng dn gian ti. 60 h dn Tnh hnh, kt qu h tr iu tra phng trn bn x a ca nh nc cc cp vn trc tip da cho SXNN ca h, nh trn bng hi gi cht lng cc chnh thit k. sch khuyn nng trn c trin khai trn a bn x, kin ngh gii php nng cao hiu qu hot ng ca cc chnh sch Vic thu thp s liu mi c chng ti thc hin nh sau: - Thu thp thng tin t cc h nng dn c thc hin trn a bn x, c th l 4 thn: H Dc, Ha X, Hong X, - Thu thp thng tin t cc b x, ch nhim HTXNN, cn b khuyn nng c s bng phng vn trc tip.

3.2.4 khuyn nng

H thng ch tiu nghin cu Ch tiu phn nh c cu t chc v ngun nhn lc ca

- S lng cn b khuyn nng/ x, s lng cn b khuyn nng c s. - S lng cn b khuyn nng phn b cho cc chuyn ngnh: Trng trt, chn nui, nui trng thu sn, lm nghip. - Trnh chuyn mn ca cn b khuyn nng: S lng cn b khuyn nng tt nghip i hc, Cao ng, Trung cp. Ch tiu phn nh kt qu thc hin chnh sch khuyn nng

- V hot ng tp hun k thut: S lp tp hun cho ngi nng dn qua 3 nm; s lp tp hun v trng trt, chn nui, nui trng thu sn, bioga v lm nghip; s lng nng dn tham gia/lp; s lt ngi tham gia/lp tp hun. - Tham gia tham quan, hi tho: S bui hi ngh, hi tho v trng trt, chn nui, nui trng thu sn, khuyn lm; s lng ngi tham gia/cuc. - M hnh trnh din: S m hnh trnh din v trng trt, chn nui, nui trng thy sn v khuyn lm; s h tham gia m hnh trnh din; s m hnh thnh cng v s m hnh khng thnh cng. - Hot ng thng tin tuyn truyn: Cc hnh thc thng tin tuyn truyn ca trm khuyn nng; cc loi thng tin tuyn truyn m h tham gia; s h bit v thng tin tuyn truyn; s h tham gia hot ng thng tin tuyn truyn thng xuyn, s h khng tham gia hot ng thng tin tuyn truyn. Ch tiu phn nh ngun kinh ph

Cc ch tiu v ngun kinh ph: ly t ngn sch a phng, nh nc h tr, do ngi dn ng gp 3.2.5 Phng php phn tch s liu S dng phng php thng k so snh: so snh tnh hnh thc hin chnh sch qua cc nm gn y vi nm ang kho st qua cc ch tiu khc nhau. S dng phng php thng k m t: Cc s liu c iu tra s c thng k m t thc trng, nhng kt qu v hiu qu ca vic chnh sch khuyn nng. 3.2.6 Phng php x l s liu Cc thng tin thu thp c tng hp v x l bng cc phn mm nh Excel hay SPSS, cc cng c x l s liu khc.

PHN IV: 4.1 4.1.1

KT QU NGHIN CU V THO LUN THC TRNG THC HIN CHNH SCH KHUYN Tnh hnh ph bin chnh sch n c s

NNG TI X NG PH Cc chnh sch khuyn nng x ch yu c trin khai t trm khuyn nng xung. Khi trm ban hnh cc chnh sch , CBKN s tip nhn v c chuyn giao cho HTXNN tin hnh trin khai. Chnh sch khuyn nng c trin khai thc hin trn a bn x giai on 2009 2011 hu ht l cc chnh sch v nhn rng m hnh theo mt s vn bn ch o ca trung tm khuyn nng thnh ph H Ni v trm khuyn nng huyn Chng M. Trm khuyn nng huyn chu trch nhim trin khai thc hin chnh sch kp thi bo co UBND tnh s NN v& PTNT, cc s ngnh lin quan v tnh hnh, kt qu, nhng kh khn, vng mc pht sinh trong qu trnh thc hin chnh sch khuyn nng x. Qu trnh ph bin chnh sch x bao gm: Hot ng tuyn truyn v trin khai chnh sch, vi mc tiu pht trin kinh t v nng cao i sng ca ngi dn trong x, ngoi vic tch cc trin khai thc hin chnh sch pht trin kinh t ca thnh ph H Ni trong nhiu nm qua, huyn Chng M cng ra v thc hin nhiu ch trng, chnh sch pht trin cc lnh vc kinh t x hi, trng tm l cc chnh sch h tr pht trin sn xut nng nghip, trong ng ch l cc chnh sch khuyn nng to iu kin cho ngi dn tip cn c cc ng dng TBKT mi trong sn xut pht trin nng nghip nng cao i sng. Trin khai tuyn truyn chnh sch khuyn nng di nhiu hnh thc nh t chc hi ngh, hp dn, tuyn truyn qua loa i truyn thanh x, tuyn truyn qua cc trng thn, i trng i sn xut. Cc chnh sch khuyn nng to iu kin cho a phng tp trung hn trong cng tc qun l, p ng c ch trng gim bt mt phn chi ph phi b ra.

Trin khai thc hin chnh sch huy ng s ng gp ca dn trong cc hot ng khuyn nng trn a bn x. Di s ch o ca trm khuyn nng huyn Chng M, UBND x ng Ph quan tm ch o thc hin. Cc chnh sch c trin khai trn a bn x bao gm: chnh sch v h tr cc chng trnh hot ng khuyn nng m c th l xy dng m hnh trnh din cc ging la, ging khoai v mt s m hnh ng dng TBKT trong sn xut nh bn phn. Cc m hnh u c trin khai ng quy trnh v c hiu qu vi s kt hp ca HTXNN. Khi nhn c cc quyt nh v xy dng cc m hnh th UBND x v HTXNN cng vi CBKN ph bin v tng thn, i sn xut thng qua trng thn v cc i trng i sn xut, ri cc ng ch trng thn v i trng i sn xut tin hnh hp dn thng bo cho ngi dn c bit v vic chun b trin khai xy dng m hnh. thc hin ti chng ti tin hnh phng vn 2 nhm i tng chnh l cn b a phng, cn b khuyn nng v cc h nng dn. Qua bng 4.1 ta thy, hu ht ngi tham gia phng vn l nam gii, nhng ngi ch h trong gia nh chim 62,5%. Nhn chung phng thc sn xut chnh ca cc h nng dn trn a bn x ng Ph hin nay ch yu l da vo sn xut nng nghip. Do , kinh t ca cc h ch yu l mc trung bnh vn chim phn ln trong tng s h x (64,35%). Ngoi thu nhp chnh t sn xut nng nghip mt s h cn thu nhp t cc ngh khc nh, xy dng, vn ti hay thng mi v tiu th cng nghip. V vn nhn khu, quy m cc h tham gia cung cp thng tin ti x tng i n nh. S nhn khu bnh qun/h l 5 ngi. C th, chi tit c th hin trong bng:

Bng 4.1: Mt s ch tiu v tnh hnh c bn ca h Ch tiu VT Bnh qun 1. Tng s h iu tra H 60 T l nam % 62,5 T l n % 37,5 2. Tui bnh qun ca ch h Tui 49 T l h giu % 2,3 T l h kh % 24,7 T l h trung bnh % 64,3 T l h ngho % 8,7 3. Nhn khu bnh qun ca h Ngi 5 4. Trnh hc vn Cp 1 % 1,3 Cp 2 % 12,7 Cp 3 % 78,1 Trung cp % 7,5 Cao ng, i hc % 0,3 Sau i hc % 0 5. Din tch t nng nghip m 3200 6. Phng thc sn xut Trng trt % 67,4 Chn nui % 8,1 Thy sn % 2,3 Thng mi, dch v % 22,2 Ngun: s liu iu tra phng vn h nng dn x ng ph nm 2012

4.1.2 a.

Tnh hnh thc hin mt s chnh sch khuyn nng B my hot ng khuyn nng c s T chc khuyn nng c s l t chc s nghip kinh t k thut do

UBND x, phng th trn quyt nh thnh lp sau khi c kin tha thun ca phng nng nghip v Pht trin nng thn. H thng khuyn nng t huyn n x c t di s ch o ca trm khuyn nng huyn, v a bn ca UBND x, th trn. Thng qua lc lng khuyn nng c cp nht cc ch chng chnh sch ca Nh nc, cc TBKT mi mt cch nhanh

nht t trin khai trn a bn mnh ph trch. V c cu t chc khuyn nng x ng Ph bao gm 1 khuyn nng vin chiu trach nhim chung v cac hoat ng khuyn nng co trinh cao ng hng lng theo bc hc c lng ngn sch, mt can b bo v thc vt trnh cao ng v 1 can b thu y c trnh trung cp lam vic tai UBND xa c hng lng theo ch lao ng hp ng vi x v x tr lng. Ngoai 3 can b phu trach chung trn ia ban xa ra, lc lng cng tac vin x phn b tng thn l cc cn b kim nhim c th c 11 ngi l cc i trng i sn xut v cc trng thn. Cng vi t khuyn nng c s chia s kinh nghim vi cc h nng dn, ring HTXNN cn phi hp vi cc t khuyn nng c s cung cp u vo cho b con trong x nh cung cp ging cy trng, vt nui, phn bn. ng thi hng dn k thut cho b con nhm gip b con nm r c quy trnh sn xut V m hnh t chc, t chc khuyn nng c s i vi cc c quan t chc c 2 mi quan h chnh l ch o ( )v phi hp( ).

Trung tm khuyn nng tnh

Trm khuyn nng huyn i pht thanh Cng tc vin khuyn nng Khuyn nng vin x Hi ph n HTXNN

Nng dn S 4.1: H thng t chc hot ng khuyn nng ti x ng Ph Khuyn nng vin c s c cc nhim v sau: - Tham mu cho UBND x thc hin nhim v qun l Nh nc v nng nghip trn a bn. - Tip nhn ch trng, tin b k thut nng lm nghip, thy sn v hng dn chuyn mn nghip v ca phng nng nghip v Pht trin nng thn, ca trm khuyn nng, trm bo v thc vt, t chc tuyn truyn, tp hun k thut. Trc tip t chc hng dn nng dn p dng nhng tin b k thut v sn xut v kinh t. Trc tip t chc hng dn nng dn p dng nhng tin b k thut v sn xut v kinh t. Hng dn nng dn v iu tra nm tnh hnh dch bnh cy trng vt nui trn a bn hng dn cc bin php phng tr. Xy dng cc m hnh trnh din v tin b k thut sn xut nng, lm, ng nghip ti c s. T chc cho nng dn tham gia hc tp cc m hnh trnh din v cc m hnh sn xut kinh doanh gii. - Xy dng cc chng trnh cng tc khuyn nng tng v, tng nm. Tham mu cho cp y, UBND x ch o. b. Ngun lc u t cho cng tc khuyn nng x T chc ngun lc l hot ng u tin phi k n trong bt k mt hot ng khuyn nng no. Hot ng khuyn nng khng th thc hin c nu ngun lc khng c t chc v trong nhng ngun lc quan trng khng th khng nhc n ngun lc v ti chnh. Cc hot ng khuyn nng s khng th thc hin c nu thiu kinh ph bi l th dng tr cho nhng hot ng lin quan n khuyn nng nh o to, tp hun, hi tho tham quan , xy dng m hnh trnh din v mua sm cc trang thit b, dng c phc v cho hc tp, trao i nh bn gh sch bo, ti liu Ngun nhn lc

T khuyn nng c s l mt b phn rt quan trng gip cng tc khuyn nng i su vo thc t sn xut nng nghip, l lc lng trc tip hng dn b con nng dn cc k thut sn xut tip cn cc tin b k thut mi. HTXNN, cc i sn xut, hi nng dn, cc cu lc b khuyn nng cng l b phn trc tip xy dng cc m hnh kho nghim. H l lc lng tin phong trong vic p dng KTTB vo sn xut. Qua bng 4.1 ta thy: - V s lng: s lng cn b khuyn nng lm vic ti c s bao gm 1 khuyn nng vin c bin ch hot ng trong lnh vc trng trt, 1 cn b bo v thc vt, 1 cn b th y hot ng trong lnh vc chn nui v thy sn. Ngoi 3 cn b khuyn nng ph trch chung trn a bn x cn c i ng cng tc vin khuyn nng phn b tng thn l cc cn b kim nhim c th c 4 ngi l trng thn v 7 ngi l i trng i sn xut trong cc thn. - Trong tng s cn b khuyn nng x c 2 cn b c bin ch nh nc chim 66,67%; ch c 1 cn b khuyn nng hp ng chim 33,33%. Cn b khuyn nng ca x u c trnh t trung cp tr ln. Trong , 1 cn b c trnh cao ng chim 33,33%; 2 cn b c trnh trung cp chim 66,67%. c o to theo cc chuyn ngnh trng trt v thy sn 33,34%; chn nui 33,33%; lm nghip v kinh t 33,33%. - V thm nin cng tc: cc cn b khuyn nng x ng Ph c thm nin cng tc t 5 nm tr ln vi nhiu kinh nghim trong cng tc chuyn giao. y l th mnh ca khuyn nng x. Cng qua y chng ta c th nhn thy mt thc trng rng: Hu ht tt c cc cn b khuyn nng ca x qua o to chnh quy v khuyn nng, phng php khuyn nng, phng php o to khuyn nng v phng php tip cn cng ng. Phn ln h tp trung nhiu vo k thut, t ch v thiu kin thc x hi v kh nng tip cn cng ng. y chnh l mt s thiu ht ln trong k nng chuyn giao ca cn b khuyn nng x ng

Ph. cng chnh l thch thc ln trong cht lng ngun nhn lc ca x cn c quan tm hn. Bng 4.2: c cu nhn lc ca khuyn nng c s STT 1 Ch tiu Trng trt C cu Chn nui thy sn chuyn ngnh Khc C cu trnh i hc, C Trung cp, s cp chuyn Cha qua o to mn Cng tc vin KN S lng(ngi) 1 1 1 1 2 0 11 C cu (%) 33,34 33,33 33,33 33,33 66,67 0 100%

Ngun: s liu thng k ca UBND x ng Ph CBKN l nhng ngi trc tip tip xc, lm vic vi nhng i tng rt a dng, phn ln li l cc nng dn, nhng ngi c iu kin hon cnh khc bit vi bn thn h. Cc cuc iu tra nng thn nc ta gn y cho thy sau Ngh quyt 10 ca b Chnh tr, cc h nng dn bt u c phn ho mi vng sinh thi nng nghip, cc nhm h nng dn khc nhau tu theo iu kin sn xut (t ai, vn, lao ng, cng c) c cch lm n khc nhau, c cc bin php k thut khc nhau. V vy, CBKN phi xc nh mt mi quan h lm vic, tip xc, c x kho lo, tho vt v ng mc. Trong thc t khng c cc kiu mu no hp hon cnh. Trn th gii c nhiu cch nhn nhn v nh gi khc nhau v vai tr CBKN trong vic em li s i mi cho h thng nng nghip, c th hn l h thng cc h nng dn. Tuy nhin, nhim v chnh ca cc CBKN l dng cc kin thc mnh c o to, tp hun tham gia vo chng trnh nghin cu pht trin h thng nng nghip, thay i h thng nng nghip mt vng nng thn.

Trong thc t, ngi CBKN c trch nhim cung cp cc kin thc thng tin lm cho nng dn d hiu v i n quyt nh v s thay i, ci tin no trong sn xut ca mnh. T nhng kin thc mi, thng tin mi ny s c lan truyn n nng dn khc. V vy, ngi CBKN phi thng xuyn c bi dng o to qua cc lp tp hun nhng kin thc mi, thng tin mi, nhng ch trng chnh sch mi ca ng v Chnh ph, nhng chng trnh pht trin nng thn. Mt khc, ngi CBKN c lin h cht ch v lin quan n s pht trin tnh cm, t duy c nhn ca nng dn trc nhng i mi trong SXNN. H ch gip nng dn c nim tin, thng xuyn c thc tp hp nhau li li cun vo cc hot ng khuyn nng. Cc nhm v ch yu ca ngi CBKN c tm lc nh sau: Tm hiu yu cu ca a phng v nng dn; Thu thp v phn tch ti liu; n nh mc tiu cho chng trnh khuyn nng ti a phng; Lp k hoch thc hin trc mt v lu di; ra phng php thc hin; Ph bin, vn ng nng dn, t chc on th tham gia chng trnh khuyn nng, cc im trnh din, tham quan, cung cp t liu, tin bi cho c quan thng tin i chng; nh gi kt qu v vit bo co chng trnh khuyn nng. Ngun vt lc Hin nay, x ng Ph c phng lm vic cho cn b khuyn nng nhng hu ht c s vt cht, trang thit b nh: my tnh, my in, my ph t vn cha c. Bc u c s h tng p ng cho nhu cu hot ng ca cn b khuyn nng. Tuy nhin, khi c hi ngh hay cuc hp quy m ln th phng hp ca c s khng ch. V vy, trong thi gian ti cn u t xy dng c s h tng c s ngy cng khang trang to iu kin lm vic thun li hn, nng cao hiu qu cng vic. Hin nay x ng Ph c 3 gian nh cp 4 dng lm phng lm vic cho cc cn b khuyn nng. Cc thit b my mc bao gm: 01 my tnh bn,

01 my in thoi c nh, 01 b bn ngh. H thng my mc thit b ny hu ht mi c trang b nn cn tt, m bo yu cu lm vic v nghin cu ca cn b khuyn nng. V h thng bn gh lm vic c 1 bn lm vic v s lng gh l 5 chic. Vi hin trng c s vt cht nh vy v theo nhn nh ca hu ht cc cn b khuyn nng l tng i y cho sinh hot v cng tc hng ngy. Khi c cc bui tp hun thng c t chc ti hi trng ln ca UBND x vi khong 45 bn di v 180 gh, cho gn 200 ngi tham gia. Ngun ti chnh Trong hot ng khuyn nng vn ng vai tr kh quan trng v khng th thiu quyt nh ti vic thc hin v kt qu ca cc hot ng khuyn nng trn a bn x. Tt c cc hot ng khuyn nng u cn c kinh ph thc hin nh t chc cc lp tp hun, cc m hnh trnh din, tr lng cho cn b, o to nghip v cho cn b khuyn nng c s v mt phn ginh cho hot ng cung cp thng tin. Ngun kinh ph cho cc hot ng khuyn nng x ng Ph ch yu ly t ngn sch nh nc v do ngi dn ng gp mt phn. Ngun kinh ph hot ng khuyn nng ch yu l chi cho hot ng xy dng m hnh trnh din, tp hun k thut, tham quan hi tho, thng tin tuyn truyn v chi tr lng cho cc cn b hot ng trong lnh vc khuyn nng trn a bn x. Qua qu trnh tm hiu, chng ti thy : Ngun kinh ph cho hot ng ca c s ch yu l huyn cp v UBND x u t. Ch c mt s m hnh trnh din, bui tp hun, tham quan hi tho, thng tin tuyn truyn l do a phng xut: trm, UBND x v nng dn gp kinh ph hot ng. C th qua bng 4.2 chng ta c th thy: Qua 3 nm 2009 2011, ngun kinh ph ca trm khuyn nng do UBND huyn Chng M cp u tng ln , bnh qun qua 3 nm tng 7.44%, phn ln l do huyn cp v c

ngi dn ng gp. iu ny chng t hot ng khuyn nng trn a bn x ng Ph, thi gian qua c s quan tm v ng h ca UBND huyn v trm khuyn nng huyn Chng M. Song, thc t ngun kinh ph cho cc hot ng khuyn nng ca x thi gian qua vn ang cn qu t so vi ni dung hot ng v tr cp cho cn b khuyn nng. y cng l mt nguyn nhn lm gim hiu qu ca hot ng khuyn nng thi gian qua. V vy, trong thi gian ti i hi cn phi c s quan tm v u t hn na ca cc cp, cc ngnh trong vic h tr ngun kinh ph cho hot ng khuyn nng. Ngoi ra, cn h tr kinh ph cho vic mua sm trang thit b phc v trc tip cho cc hot ng khuyn nng cng nh t chc cc bui kho st, hc tp, hi tho, tham quan thc t.

Bng 4.3: Tnh hnh s dng ngun kinh ph ca khuyn nng c s qua 3 nm (2009-2011) Ch tiu 1. Tng kinh ph Nm 2009 Gi tr C cu (1000) 301.230 150.615 60.246 90.369 (%) 100 50 20 30 Nm 2010 Gi tr C cu (1000) 331.58 0 215.79 0 66.316 99.474 (%) 100 50 20 30 Nm 2011 Gi tr C cu (1000) 363.130 181.565 72.626 108.939 (%) 100 50 20 30 10/09 (%) 110,07 110,07 110,07 110,07 So snh 11/10 (%) 109,51 109,51 109,51 109,51

BQ (%) 99,49 99,49 99,49 99,49

Huyn cp X cp Dn ng gp 2. Tnh hnh s dng

Dng cho tp hun k thut Dng cho xy dng m hnh Dng cho thng tin tuyn truyn Dng chi lng cho cn b

31.200 161.465 4.015 104.550

7,78 65,17 1,00 26,06

33.110 162.98 0 4.300 131.19 0

7,67 60,93 1,00 30,40

36.425 164.721 4.700 157.284

7,86 57,16 1,01 33,96

106,12 100,94 107,10 125,48

110,01 101,07 109,30 119,89

108,07 100,13 108,20 122,69

Ngun: thng k UBND x ng Ph

c.

C ch i vi ngi hot ng khuyn nng, khuyn nng Do c th ca cng vic v s cn thit ca khuyn nng nn cn phi

vin c s trn a bn x c cc chnh sch h tr cho cn b nhng ngi hot ng trong lnh vc khuyn nng. Cc cn b khuyn nng x ng Ph c h tr c th nh sau: o to, bi dng nng cao kin thc, k nng T bi dng nng cao trnh v hiu bit v chuyn mn, KTXH, nghip v khuyn nng; C vn k thut v thng tin th trng cho nng dn; Thc thi cc d n khyn nng trn a bn ph trch; Thc hin, t chc v theo di cc m hnh sn xut tin tin; iu tra thu thp thng tin lm c s cho xy dng v trin khai d n khuyn nng; Hng thng tng hp tnh hnh hot ng khuyn nng vit v trnh by bo co ti cc k hp giao ban thng nin. Cc cn b khuyn nng c i o to v trnh , k nng cng nh nng cao kin thc 2 ln/nm. Ngoi ra cn c i tp hun, thm quan, hc tp trm cng nh cc m hnh ca in hnh ca trm, c h tr chi ph i li v tin n, cng nh c cung cp cc ti liu cn thit trong qu trnh hc tp. Cc lp tp hun nhm gip cc cn b khuyn nng nm bt c cc k thut tin b mi ca vic nhn ging mi cho cc m hnh ca a phng. T trin khai cc m hnh mt cch hiu qu hn. Khi trin khai cc lp tp hun ti a phng, cc cn b khuyn nng c s phi nm r c nhng k thut mi c th t vn y cho nhng ngi nng dn.

Mi ln trm khuyn nng huyn t chc tp hun v nghip v khuyn nng,

cc k thut gieo trng cc ging cy mi, hay cc k thut phng tr dch bnh. Ti c Ch tch UBND x c i hc tp. Ty tng thi im m cc lp tp hun c th ko di trong thi gian di hay ngn. Thng th ko di trong 3 ngy. Cc lp tp hun c th c t chc t xut ty vo tng iu kin c th. V d nu c dch bnh xy ra th trm cng t chc cc lp tp hun cho CBKN kp thi cn phng v tr bnh cho cy trng cng nh vt nui ng hn. T nhng kin thc hc c t cc bui tp hun , ti v a phng v truyn t, hng dn b con nng dn cng thc hin. Theo ng Nguyn Vn , cn b khuyn nng x ng Ph

Cng nh cc cn b khuyn nng c s khc, CBKN x ng Ph cng tham gia t chc t vn dch v h tr sn xut nng nghip bao gm: - T vn, h tr chnh sch, php lut v: t ai, k thut, th trng, khoa hc cng ngh, p dng kinh nghim tin tin trong sn xut, qun l, kinh doanh v pht trin nng nghip. - T vn h tr khi nghip cho ch trang tri, tm kim mt bng sn xut cho ngi dn. - T vn, h tr pht trin, ng dng cng ngh t sn xut n tiu th nng sn. - T vn, h tr qun l nc sch v v sinh mi trng nng thn. Ch i ng: Ch lng v ph cp cho cc cn b khuyn nng trn a bn x c thc hin theo Ngh nh 02/2010/N-CP v khuyn nng ca Chnh

Ph. C th v ch lng thng ca lc lng khuyn nng trn a bn x ng Ph th i vi khuyn nng vin cp x c hng ch lng theo h bc hc khuyn nng vin ca x hin nay c trnh i hc ca tnh quy nh, vi lc lng khuyn nng c s, cng tc vin khuyn nng m y l cc thn trng v cc i trng i sn xut th i vi thn trng mc lng h tr c h s 0,8 tng ng vi 747.000 ng cn vi cc i trng i sn xut c ph cp 320.000/thng, ngoi ra h cn c thu ph thy li t mi h gia nh bnh qun t 2-3kg/so. Ngoi mc lng c tr th lc lng nhn vin khuyn nng x khng c tr cp thm khon no khc v cha c ch u i v bo him hay lng thng cho cc cn b hot ng trong lnh vc khuyn nng ca x. d. Chnh sch h tr trin khai cc chng trnh, hot ng Trm khuyn nng huyn Chng M v trung tm khuyn nng thnh ph H Ni h tr kinh ph cho cc chng trnh khuyn nng nh m hnh trnh din, hi ngh u b, tp hun. ng thi, x cn c h tr cc ng dng k thut mi ca cc doanh nghip trong sn xut nhm lm gim chi ph trong qu trnh sn xut, tng nng sut nh: h tr cc ging cy trng, cc loi phn bn mi. xy dng cc m hnh trnh din khuyn nng a phng nhm gip ngi nng dn c tn mt nhn thy nhng kt qu sn xut nng nghip qua vic p dng cc tin b k thut mi. Mt s m hnh in hnh trong nm qua nh m hnh trng khoai ty theo phng php khng lm t, m hnh gieo thng la theo hng bng gin ko tay, m hnh cy trnh din ging la RVT v ma. Cc m hnh u mang li hiu qu kinh t cao v gip gim gi thnh, chi ph sn xut. Bn cnh cc chnh sch h tr ngun kinh ph, ng dng k thut, a phng cn trin khai mt s chnh sch nh min gim thy li ph cho ngi dn gip h yn tm sn xut. Chnh quyn a phng cn lin kt vi

khuyn nng trn a bn x

ngn hng Nng Nghip v Pht trin nng thn to iu kin cho ngi dn trong x c vay vn m cc c s sn xut, cng nh lm cc m hnh gip ci thin kinh t gia nh cng nh gp phn pht trin kinh t ca a phng. Vic thc hin vay vn do hi nng dn x kim nhim. Vi vai tr trng tm l chuyn giao cc tin b khoa hc k thut ti ngi nng dn, k t khi c thnh lp cho n nay. Cc hot ng khuyn nng ch yu ca khuyn nng x ng Ph tp trung 5 hot ng chnh l: Xy dng m hnh trnh din, tp hun k thut, tham quan hi tho, thng tin tuyn truyn v cng tc khuyn nng c s. Mi hot ng khuyn nng ca KNVCS u phi c bo co v c UBND x thng qua trc khi trin khai. Cn phi phi hp vi cc CTVKN m c th x l cc thn trng v cc i trng i sn xut trong qu trnh hot ng. Hu ht cc chng trnh khuyn nng ca x c h tr v kinh ph v a cc ng dng mi vo sn xut nh: cc ging cy trng, vt nui, cc loi phn bn mi o to, tp hun v khuyn nng cho ngi dn: Nng cao nng lc v s hiu bit ca ngi dn v cc KTTB mi c chuyn giao v p dng ti a phng l nhim v quan trng v thng xuyn ca h thng khuyn nng. Trong thi gian qua, khuyn nng x phi hp vi trm khuyn nng huyn, cng nh cc trung tm chuyn giao KTTB t chc hng chc lp tp hun v k thut sn xut nng nghip v chn nui. Cc lp tp hun ti x thu ht c ng o ngi dn tham gia, mi lp tp hun c khong t 70 100 ngi tham gia. X thng c h tr cho ngi dn i tham gia tp hun vi mc h tr l 10.000/ngi nng dn v 200.000 300.000/1 cn b ging dy ti cc bui tp hun. H tr xy dng m hnh trnh din

Trong nhng nm va qua khuyn nng x ng Ph kt hp vi HTXNN t chc v xy dng cc m hnh trnh din cng c y mnh v t kt qu r rt. Ni dung cc m hnh tp trung ng dng cc ging cy trng mi, chuyn i c cu sn xut tng hiu qu v pht trin bn vng, cc k thut sn xut tin tin v ng b, cng ngh cao trong nng nghip, cc quy trnh sn xut theo hng VietGAP, tit kim chi ph, tng hiu qu sn xut. Cc m hnh trnh din trn a bn x ch yu l cc m hnh v ng dng ging la mi nn c h tr hu ht chi ph mua ging, phn bn v cc vt t thit yu theo quy nh vi mc h tr l 10 - 15 triu ng/ m hnh. Hin nay, phng php xy dng cc m hnh trnh din ang c s dng ph bin trong cng tc khuyn nng. Do phng php ny c u im l TBKT c chuyn giao thng trn ng rung v nng dn c h tr mt phn kinh ph xy dng m hnh nn h rt nhit tnh tham gia. Hot ng t vn v dch v khuyn nng Cc cn b khuyn nng, cc cng tc vin khuyn nng x ngoi vic hng dn cho b con cc quy trnh sn xut cn tham gia tr li cc thc mc ca ngi dn khi ngi dn c nhu cu. Hng dn ngi dn v cc bin php k thut, cng ngh mi, cc bin php phng tr bnh tt cho cy trng cng nh vt nui trong gia nh. Nhng nhn chung, cc hot ng x cha thc s pht trin, hnh thc v cht lng ca cc hot ng cn hn ch, cha khai thc c ht cc ngun lc ca i ng cn b khuyn nng. Hot ng thng tin tuyn truyn Hin ti, khuyn nng x mi ch c hnh thc tuyn truyn cho ngi dn qua loa i, truyn thanh ca x. C s vt cht thiu thn nn cc hnh thc tuyn truyn khc cha pht trin, cha p ng c nhu cu v thng tin ca nhn dn. S ln i pht thanh v h thng loa truyn thanh ca x

a tin v khuyn nng cn t. Nguyn nhn ca hn ch ny l do ngun u t kinh ph cho hot ng thng tin tuyn truyn l qu eo hp, cha c cn b ph trch mng thng tin tuyn truyn. Thc trng i hi x cn quan tm hn na n hot ng ny trong thi gian ti. Cc hot ng ca khuyn nng x cn hn ch v cha thc s a dng, cc chng trnh tham quan hu nh cha c trin khai do vn thiu ngn sch, s huy ng ng gp ca ngi dn cng rt thp. y l vn t ra cho lc lng khuyn nng a phng. Bi s ng gp ca nng dn vo cc hot ng khuyn nng khng ch lm gim gnh nng ti chnh trong qu trnh trin khai chng trnh m n cn lm tng trch nhim ca chnh ngi dn vi cc hot ng , mt yu t quan trng to nn s thnh cng trong cc chng trnh khuyn nng. Hn th na vi s huy ng c cc ngun lc t nng dn, h t nguyn tham gia ng gp cn chng t c cc chng trnh cc hot ng khuyn nng c thc hin l rt cn thit, th hin s tin tng ca nng dn i vi lc lng khuyn nng v hiu qu m hot ng khuyn nng s mang li. 4.1.3 4.1.3.1 nng Cc chnh sch khuyn nng c trin khai trn a bn x ch yu l h tr xy dng cc m hnh sn xut cc ging cy trng. C th l h tr ging la, tr gi phn bn, h tr quy hoc xy dng m hnh, h tr vt t v ch o sn xutSau khi cc chnh sch c trin khai trn a bn x ngi dn hng ng rt nhit tnh. Thng qua cc knh truyn thng nh i pht thanh x, cc on th x hay CBKN, cc CTVKN ngi dn tip cn v nm c cc chnh sch khuyn nng ang c trin khai trn a bn x. C th qua bng s liu 4.4 ta c th thy: Hot ng khuyn nng Kt qu thc hin chnh sch Kt qu trin khai chnh sch chng trnh, hot ng khuyn

ca trm kh phong ph v a dng vi nhiu lnh vc khc nhau nhng ch yu cc hot ng khuyn nng vn tp trung phn ln lnh vc trng trt, hu nh cc hot ng v chn nui - nui trng thy sn trn a bn l khng c.hot ng khuyn lm c phn km pht trin hn. Nhn chung cc m hnh v cc lp tp hun c trin khai trn a bn x c tng. Nm 2009, x trin khai c 3 m hnh gm: bn phn u tru v ma, m hnh trnh din gieo thng la theo hng bng gin ko tay, m hnh trng khoai ty bng phng php khng lm t v ng. Nm 2010, x trin khai c cc m hnh sau: m hnh th nghim ging la RVT v ma, m hnh kho nghim ging la np lai, m hnh th nghim thanh long, m hnh trng ng lai 2 dng. Nm 2011 gm: m hnh th nghim x l rm r sau thu hoch lm phn trng cy v ng, m hnh trng ng v ng, m hnh gieo s la v ng, m hnh trng khoai ty bng phng php khng lm t v ng. C th qua 3 nm 2009 2011: Bng 4.4: cc hot ng khuyn nng ch yu ca x ng Ph Ch tiu I. Xy dng m hnh trnh din Trng trt Chn nui Thy sn II. Tp hun k thut Trng trt Chn nui Thy sn III. Tham quan, hi tho Trng trt Chn nui Thy sn IV. Thng tin, tuyn truyn Trng trt Chn nui Thy sn VT M hnh M hnh M hnh M hnh Lp Lp Lp Lp Cuc Cuc Cuc Cuc Chng trnh Nm 2009 3 3 0 0 3 2 1 0 3 3 0 0 4 4 0 0 Nm 2010 4 4 0 0 6 5 0 1 3 3 0 0 5 5 0 0 Nm 2011 4 4 0 0 7 7 0 0 2 2 0 0 7 7 0 0

Ngun: s liu thng k ca HTXNN x ng Ph H tr tp hun chuyn giao TBKT: UBND thnh ph quy nh ngn sch h tr kinh ph tp hun, o to, chuyn giao khoa hc k thut nng nghip cho nng dn. Cn c chnh sch ca tnh v chng trnh tp hun chung ca S Nng Nghip v PTNT, trm khuyn nng huyn v cc ngnh lin quan xy dng k hoch tp hun, o to c th cho tng lnh vc trng trt, chn nui, thy sn. Ngoi ra, cc c quan, on th nhn dn ca huyn nh: Trung tm dy ngh v gii thiu vic lm, Hi nng dn, Hi ph n, on thanh nin cng xy dng nhng chng trnh tp hun, o to v lnh vc nng nghip cho on vin, hi vin ca h. Tuy nhin, ngun kinh ph v mc kinh ph dnh cho vic t chc cc lp tp hun, chuyn giao tin b k thut ca mi ngnh, on th li c s khc bit ln. i vi cc lp tp hun, chuyn giao TBKT theo chng trnh ca S Nng Nghip v PTNT tnh nm 2010, kinh ph tnh h tr 2,0 triu ng/lp cho t 80 n 100 hc vin, n nm 2011 tng ln 2,5 triu ng/lp (gm chi cho ging vin, chi thu hi trng, chi trang tr, chi ti liu v h tr hc vin). i vi mt s lp do Hi nng dn, Hi ph n chu trch nhim t chc th kinh ph dnh cho mi lp l 2 triu ng/lp c trch t ngn sch ca huyn, cc lp do on thanh nin huyn t chc c cp kinh ph t tnh on vi mc 3,5 triu ng/lp. Trong 3 nm t 2009 n 2011, huyn Chng M t chc c 16 lp tp hun chuyn giao tin b k thut trn a bn x ng Ph cho 1500 lt nng dn vi nhng ni dung ch yu l k thut chn sc, phng tr su bnh cho la lai, la cht lng cao, k thut sn xut khoai ty ging mi. Tng kinh ph dnh cho cng tc tp hun l 140 triu ng. Trong , nm 2009 l: 15 triu ng, nm 2010 l: 21 triu ng, nm 2011 l: 32 triu ng. Cc lp tp hun thng ko di trong vng mt bui. Phng php tp hun ch yu vn l ln lp ging bi, truyn t mt chiu. Hu ht cc lp tp hun u c t chc hi trng UBND x.

Khi c hi v mc hi lng ca ngi dn trn a bn x v cc ni dung khi trin khai cc chnh sch, c 86,67% ngi dn trn a bn x hi lng cn li 13,33% ngi dn khng hi lng hay cha hi lng. Nhng ngi khng hi lng l do h khng nm c hoc khng bit v cc chnh sch a phng. iu c th hin qua biu sau: Biu 4.1: Biu th hin s hi lng ca ngi dn khi tham gia cc chnh sch khuyn nng

khng hi lng hi lng S lice 3 S lice 4

S nh gi ca ngi dn v vic thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x Qua thc t iu tra x ng Ph, hu ht ngi dn y u bit v cc chnh sch khuyn nng c trin khai trn a bn x. Cng qua bng biu 4.5 chng ta c th thy: nh gi hot ng khuyn nng b ch v c kh nng p ng nhu cu thc t 45 h (chim 75%). Trn 70% h hi lng vi chnh sch h tr ngi dn khi tham gia xy dng cc m hnh v tp hun.

y l nhng nhn xt tng i chnh xc v y ca nhng h nng dn. Bi mc d cc cn b khuyn nng ca x u c trnh trung cp, cao ng tr ln nhng h ch c o to mt chuyn ngnh hoc trng trt, hoc chn nui th y, hoc lm nghip. Phn ln h li cha c o to qua chuyn ngnh pht trin nng thn, pht trin cng ng V vy h rt kh khn khi phi tip nhn mt cng vic tng hp nh khuyn nng v trong qu trnh xy dng cc hot ng c nhiu hot ng vn cha p ng c nhu cu ca h. y l mt thch thc ln i vi hot ng khuyn nng trn a bn huyn. V vy trong thi gian ti, bn cnh vic thc hin cc nhim v c giao. Khuyn nng x cn phi hp vi cc cp, cc ngnh u t, b tr thi gian cho cc cn b khuyn nng c s thn, xm tham gia cc lp bi dng, lp hc ngn hn. C kh nng nng cao kin thc trn nhiu lnh vc, kh nng v phng php lm vic vi cng ng. t , c th nng cao c trnh chuyn mn v kh nng lm vic vi ngi dn cho cn b khuyn nng trn a bn. Gp phn nng cao hiu qu hot ng khuyn nng trong nhng giai on ti.

Bng 4.5: s tham gia nh gi ca ngi dn v vic thc hin chnh sch khuyn nng Ni dung Tng s h iu tra 1. S h tip xc vi CBKN Cha Ri nhng rt t Thng xuyn 2. S tham gia vo cc hot ng khuyn nng Tp hun Xy dng m hnh trnh din Tham quan, hi tho SL (h) C 60 2 42 16 51 32 15 (%) 100 3,33 70,00 26,67 85,00 53,33 25 cu

Thng tin tuyn truyn 10 3. Kh nng p ng nhu cu khuyn nng p ng c nhu cu thc t 45 Khuyn nng ch gip chnh quyn ch o sn xut 12 khng p ng c nhu cu thc t ca ngi dn Khng p ng c nhu cu ca ngi dn 3 4. H tr cc hot ng khuyn nng C 60 Khng 0 5. S hi lng v ni dung cc hot ng khuyn

16,67 75,00 20,00 5,00 100 0

nng C 52 86,67 Khng 8 13,33 Ngun: tng hp phiu iu tra h nng dn x ng Ph nm 2012

Cng qua iu tra cho thy, cng tc truyn thng x ch yu l bng thng bo trn loa cho ngi dn c bit. Lnh vc truyn thng ch yu l trng trt l lnh vc sn xut chnh a phng. Hu ht 100% ngi dn x tham gia vo sn xut cy trng hng nm. Do vy, cng tc truyn thng rt quan trng, nhm gip ngi dn nm r c cc chnh sch ang c trin khai trn a bn x. Bn cnh , cc chnh sch bi dng chuyn mn, nghip v cho cn b khuyn nng cng c trm khuyn nng t chc thng xuyn. Thng mi nm CBKN c s c i tp hun t 2 3 ln. Tp hun v cc chuyn mn nghip v khuyn nng nhm nng cao trnh ca CBKN v cc k thut gieo cy cc ging la mi. IV.1.4 sch Qua kt qu trn ta thy, hu ht cc cn b khuyn nng hot ng trong lnh vc k thut v trng trt, chn nui, thy sn, cn cc lnh vc khc nh lm nghip, thy li, khuyn cng.hu nh l khng c. T l cn b khuyn nng c o to v nghip v khuyn nng thp nn kh nng truyn t kin thc cho b con nng dn cn hn ch. Quy m v phng thc h tr xy dng cc m hnh trnh din nhn chung cn mang tnh bnh qun, cha c s phn bit gia m hnh khuyn nng sn xut nh, ch yu phc v xa i gim ngho vi m hnh phc v sn xut hng ha ln phc v lm giu; gia m hnh ng dng khoa hc k thut vi m hnh p dng cng ngh cao. Quy nh quy m v mc h tr ti a cho mi loi m hnh mang tnh dn tri, manh mn, tng ch ph qun l v khng to c m hnh tp trung quy m ln, to s bt ph trong sn xut, nht l trong lnh vc lm nghip, chn nui, thy sn, c gii ha, p dng cng ngh cao... + Vic quy nh cc tiu ch d n khuyn nng Trung ng cn cng nhc, lm cho t chc khuyn nng a phng kh tip cn vi ngun kinh Nhng kh khn gp phi trong qu trnh thc hin chnh

ph khuyn nng trung ng, lng ph ngun nhn lc khuyn nng c kinh nghim v cha p ng c nhu cu ca nng dn. + Cha c hng dn c th v c ch to lp, qun l v s dng Qu Khuyn nng cc cp, ngun kinh ph khuyn nng vn ch yu da vo ngn sch nh nc nn va hn ch v s lng, cha ch ng v thi gian, nht l nhng ni dung yu cu tnh thi v cht ch. + Cn b khuyn nng, nht l i ng KNVCS, thng xuyn lm vic trong iu kin kh khn, ln ln vi rung, vn, cng tham gia phng chng dch, khc phc hu qu thin tai, nhng cha c hng cc ch ph cp c th nh mt s ngnh ngh tng t (bo v thc vt, th y...). Tuy nhin, vic trin khai thc hin c ch qun l khuyn nng mi cn rt lng tng v hn ch, nht l iu kin ngn sch kh khn, khng c ngun lc u t cho cc chng trnh, n, d n khuyn nng, ch yu vn thc hin theo c ch giao k hoch hng nm nh trc y. Hot ng khuyn nng cha linh hot v a dng, ch yu ch tp trung vo xy dng m hnh chuyn giao TBKT vo sn xut nng nghip. Cha hon thin c ch hot ng khuyn nng theo chng trnh d n phc v mc tiu pht trin ca ngnh. Khuyn nng v thy li, dim nghip, pht trin nng thn cha c quan tm v u t tng xng so vi nhu cu thc t. Nng dn c o to ch yu v k thut trng trt v chn nui. Phng php tp hun cha c iu chnh ph hp vi iu kin t nhin cng nh kinh t x hi ca a phng. Cng tc o to k nng cho cn b khuyn nng cn yu v cha ph hp vi nhu cu thc t ngy cng cao. IV.1.5 Cc nhn t nh hng n vic thc hin chnh sch khuyn nng ti x

Qua qu trnh nghin cu v tm hiu v hot ng khuyn nng trn a bn x ng Ph trong thi gian qua, chng ta c th rt ra mt s nhn t nh hng ti hiu qu hot ng khuyn nng trn a bn huyn nh sau: S quan tm ca chnh quyn x, a phng

Trong nhng nm qua, cc cp lnh o x ng Ph rt quan tm n cc vn pht trin nng nghip, nng thn ca x. c bit l tnh hnh thc thi mt s chnh sch v h tr pht trin nng nghip, nng thn m trong trng tm l cc chnh sch khuyn nng ang c trin khai trn a bn x. Chnh quyn a phng xy dng c phng lm vic cho cn b khuyn nng v thng xuyn c cc CBKN tham gia cc lp tp hun, nng cao nng lc do trm khuyn nng huyn t chc. Cng vi HTXNN ch o, trin khai xy dng v nhn rng cc m hnh. UBND x cng trch ngn sch ca a phng chi cho cc hot ng v khuyn nng hng nm v c th l chi cho xy dng cc m hnh, chi cho cc lp tp hun v mt phn h tr cc CBKN, nhng ngi trc tip tham gia vo vic trin khai chnh sch khuyn nng x. UBND x thng h tr tin thuc BVTV v tin cy ba cho ngi dn khi tham gia xy dng cc m hnh. UBND x trang thit b y bn gh cho phng hi trng cho mt lp tp hun khuyn nng t 60 n 100 ngi tham gia. Nng lc ca cn b khuyn nng c s

- i ng khuyn nng c s: L cu ni trong qu trnh chuyn giao KTTB, l ni truyn ti nhng thnh tu khoa hc k thut mi ti cc h nng dn, tip nhn nhng kin, kin ngh, yu cu bc xc t thc t sn xut nng nghip ca h nng dn. Vy m hu ht cc cn b khuyn nng c s trnh chuyn mn cn thp, thiu kin thc thc t v kh nng lm vic vi nng dn. Mt khc h phi hng mc ph cp qu thp (400.000

450.000 /thng), cc hot ng ph thuc vo quyt nh ca trm khuyn nng. iu ny lm gim s nng ng ca cc cn b khuyn nng nhit tnh, c nhiu sng kin v khin cho nhng cn b khuyn nng vin thiu nhit tnh, hot ng m nht. CBKN x lun ch ng nm bt cc thng tin v cc ch trng ng li chnh sch ca ng v nh nc c lin quan n hot ng khuyn nng trn a bn x. Qua trao i tho lun, cc KNVCS u nm c cc quy nh c bn v hot ng khuyn nng, cc chnh sch h tr ca nh nc cng nh ca trm khuyn nng. Qua iu tra cho thy, nng lc ca CBKN x cn yu mt s lnh vc: tip cn thng tin, kin thc, kinh nghim, phng php v nghip v khuyn nng. Mt phn do chnh sch i ng cho ng lm cng tc khuyn nng cha c tha ng nn khng khuyn khch c kh nng lm vic ca CBKN. Cng tc khuyn nng l mt cng vic kh vt v. Nhng hin nay, nhng ngi lm cng tc khuyn nng nh ti vn cha c hng ch i ng tha ng. Vn cha c ch bo him ginh cho CBKN hay ch khen thng ph hp. Ch mong sao chnh quyn a phng sm gii quyt vn bo him cho chng ti c yn tm cng tc. Theo ng Nguyn Vn , cn b khuyn nng x ng Ph

- Trnh dn tr ca ngi dn: Trnh dn tr ca ngi dn trn a bn x cha thc s ng u. Nhn thc ca ngi dn cn hn ch, cha tip xc nhiu vi bn ngoi nn a khoa hc k thut mi vo khng c chp nhn v tm l s ri ro, s ci mi. Ngay trong cng mt xm trnh

ca ngi dn cng khc bit nhau, kh chia tch t chc cc hot ng khuyn nng. Ngun lc kinh ph

Qua qu trnh tm hiu chng ti thy rng ngun kinh ph phc v cho cc hot ng khuyn nng cn rt hn ch nn ch p ng c mt phn cho cc hot ng xy dng m hnh trnh din theo cc d n ca tnh, ca s khoa hc cng ngh in n ti liu v mt s lp tp hun. Cc lp tp hun cho c s gn nh khng c kinh ph nn gp rt nhiu kh khn. Mc ph cp cho cn b khuyn nng c s rt hn ch do vy nh hng trc tip n vic ch o, iu hnh v chuyn giao kin thc k thut. Mc kinh ph c th cho cc m hnh vo khong 10 n 15 triu ng/m hnh, kinh ph cho cc lp tp hun khong 3 n 5 triu ng/lp. Trong bao gm chi cho cc vt t xy dng m hnh nh: ging, phn bn, thuc BVTV, cc cng tc lm t. Chi mua ti liu v tr kinh ph cho ging vin tp hun, ng thi h tr cc hc vin tham gia lp tp hun. Tuy nhin, do ngun kinh ph cn hn hp nn vic chi thng cho CBKN ca x l cha c, y cng l mt phn thit thi cho cc CBKN trn a bn x. Cc t chc khuyn nng c s Cc t chc khuyn nng a phng l lc lng thng tin tuyn truyn, ph bin cc chnh sch trc tip cho ngi dn. Ngi dn bit thng tin v cc chnh sch thng qua cc cuc hp do hi t chc. Tuy nhin, cc chnh sch cn mang tnh p t t trn xung, khng c s tham gia ca ngi dn nn i khi khng c s ng tnh khi trin khai ti a phng v khng tha mn nhu cu, khng gii quyt nhng kh khn ca ngi dn. y cng l mt nhn t c nh hng rt ln ti hiu qu ca vic trin khai cc chnh sch khuyn nng trn a bn x. Qua iu tra cho thy c ti

67,23% ngi dn trong x bit v cc chnh sch khuyn nng thng qua i pht thanh, 52,01% bit thng qua cc on th x hi, 11,3% bit thng qua cn b khuyn nng v 37,46% bit qua cc h nng dn khc. Qua ta c th thy, mc nh hng ca cc t chc trong vic tuyn truyn chnh sch v k thut cho ngi dn x ng Ph l rt ln. Chnh v vy m khi trin khai cc chnh sch khuyn nng trn a bn x c ngi dn hng ng tch cc. C khong 86,67% ngi dn tham gia lm cc m hnh v tham gia cc lp tp hun. thy r hn v s nh hng ca cc nhm t chc n vic thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x, chng ti tin hnh phng vn trc tip cc cn b khuyn nng x, chnh quyn x. Qua bng 4.6 ta thy, cc t chc nh hng n Bng 4.6: Vai tr v nh hng ca cc t n vic thc hin chnh sch khuyn nng trn a bn x Tn cc t chc Vai tr nh hng

Cc t chc ti a Trc tip thc hin cc Cng vi khuyn nng phng (Hi nng dn, ch o v sn xut v x t chc cc lp chuy hi ph n) pht trin sn xut. giao KTTB cho cc h nng dn. T khuyn nng c s C vai tr quan trng l M cc lp tp hun k cu ni trong qu trnh thut, xy dng m hnh chuyn giao KTTB trnh din. c tip nhn cc KTTB mi, hu ch i vi ngi nng dn. HTXNN Cng vi khuyn nng cung cp cho cc h

x cung cp ging cy mt s ging cy trng trng, vt nui, phn vt nui cho nng sut. bn Chnh quyn x Lnh o v ch o, ng vin cc h nng ng thi chi ngn sch dn tham gia cc hot cho mt s hot ng ng khuyn nng x. khuyn nng x Ngun: phng vn cn b khuyn nng v chnh quyn x ng Ph 2012 Qua bng ta thy cc nhm t chc nh hng n ngi dn IV.2 MT S GII PHP HON THIN V CHNH SCH KHUYN NNG gp phn trin khai vic thc hin cc chnh sch khuyn nng mt cch hiu qu v thc y s pht trin ca ngnh nng nghip ni ring v pht trin nn KTXH ca ton x ni chung th cng tc khuyn nng ng Ph phi c trin khai da trn nhng gii php chung nh sau: 4.2.1 Hon thin v h thng t chc khuyn nng cp c s Hon thin h thng t chc khuyn nng, pht huy vai tr ca cc t chc x hi (Hi ph n, hi nng dn, on thanh nin) t chc tt cc t tp hun, xy dng cc m hnh trnh din thnh cng. H thng t chc khuyn nng huyn cn m bo trao i thng tin theo c 2 chiu. Trm cn phi hp vi cc phng ban lin quan tin hnh iu tra kho st nng nghip nng thn pht hin nhng kh khn, tr ngi ca nng thn, nhu cu ca nng dn trin khai cc chng trnh cho ph hp v hiu qu.

T khuyn nng x ngoi vic tn dng mt cch ti a ngun vn c cp th cng cn phi hp cht ch vi cc t chc on th, tn dng, khi cc cng ty t nhn chuyn cung cp cc vt t trong qu trnh sn xut, qu v ngi nghoVn ng h to iu kin cho ngi dn vay vn, h tr vt t, cho mua n vt t u v cui v thanh ton ngi dn c iu kin u t cho sn xut theo hng p dng cc KTTB mi m nhn vin khuyn nng truyn t. Cn t chc cc cu lc b khuyn nng vo cc nm ti gip CBKN gim bt mt phn cng vic v nng cao cht lng cho cc hot ng khuyn nng ti c s. 4.2.2 Nng cao nng lc v c ch i ng ph hp cho cn b

khuyn nng cp c s i ng CBKN ca x cn c nng cao hn na v nng lc, chuyn mn, c bit l nng cao k nng tip cn cng ng v phng php khuyn nng. Mun vy trm khuyn nng huyn Chng M cn phi thng xuyn m lp tp hun o to cho CBKN, mi cc chuyn gia gii v ging dy v chn la a im - thi gian tp hun thun li nng cao cht lng hc tp. Xy dng ch lng - ph cp tt hn,c bit l c ch bo him cho CBKN gip h yn tm cng tc, nhit tnh vi cng vic. Cc c quan chc nng cn c chnh sch hp l, c ch i ng tt hn cho CBKN. Ngoi khon ph cp ca huyn th cc x phi c phn kinh ph cho khuyn nng, gp phn nng cao thu nhp cho h. Cn to iu kin tt nht cho CBKN c php cung ng dch v u vo, bao tiu sn phm u ra cho nng dn.

Qua cng tc t chc nhn lc cho t khuyn nng c s chng ta c mt s lu sau: - Ch trng o to pht trin nng cao ngun nhn lc. Pht huy ngun cn b a phng l nhng ngi c kinh nghim, c s tn nhim ca ngi dn, ng thi ch trng o to nhng cn b khuyn nng tr, thiu kinh nghim. - u tin nhng ngi con a phng v lm vic v cng tc bi y l nhng ngi nm r tnh hnh a phng iu ny s to thun li cho cng tc pht trin. - Ch trng n bi dng cn b, trch mt phn kinh ph cho khen thng nhng ngi hot ng tt to ng lc cho h n lc trong cng tc chuyn giao khoa hc k thut tng bc nng cao hiu qu lm vic. 4.2.3 Quan tm hn na i vi cc chng trnh hot ng

khuyn nng c s Trm khuyn nng cn phi phi hp vi ngn hng, qu tn dng to iu kin cho nng dn vay vn, u t cho sn xut theo hng p dng cc KTTB m CBKN hng dn. Do hiu qu SXNN cha cao, kh nng tch lu vn u t ti sn xut thp. V vy nhiu khi cc chng trnh khuyn nng c trin khai nhng nng dn khng p dng do thiu vn. Sau khi xy dng m hnh thnh cng cn t chc hi tho gip nhn rng cc m hnh. Bn cnh , cn phi h tr thm v tp hun, vt t nhn rng m hnh. Cn c chnh sch kinh ph cho nhn rng m hnh. Cn phi phi hp cht ch hn na vi cc knh khuyn nng khc (D n quc t, doanh nghip, ) thc hin vic chuyn giao KTTB vo

sn xut ca nng dn sao cho c hiu qu cao nht, ng b nht. Trnh tnh trng chng cho hoc i lp gia cc knh khuyn nng. Cn tch cc vn ng nng dn tham gia thnh lp v a cc CLBKN vo hot ng. V s lng CLBKN ng Ph cha nhiu, hot ng li cm chng, sinh hot khng lin tc. Trong khi CLBKN l mt hnh thc to ra mi trng xc tc cho nng dn tip cn khuyn nng, tho mn nhu cu, mong mun ca h v hiu bit, cp nht cc kinh nghim v thng tin KHKT p dng trong sn xut. L din n mi ngi th hin chnh kin ca mnh, trao i chia s kinh nghim sn xut, cch thc lm n, ngi bit nhiu hng dn cho ngi bit t. T p dng vo thc tin, nng cao hiu qu sn xut v xo i gim ngho mt cch bn vng. CLBKN cn l ni cung cp dch v - vt t nng nghip v l u mi tiu th nng sn cho nng dn. UBND x cn to iu kin v yu cu CBKN ca x mnh tham gia vo cc cuc hp giao ban, hp ra quyt nh. t CBKN s c ci nhn ton din v y hn v tnh hnh pht trin KTXH ca x, nng cao nng lc lnh o v pht huy tinh thn trch nhim vi cng vic. Cn h tr pht trin cc sn phm ch lc ca a phng, ng dng cc cng ngh tin tin v c gii ha vo sn xut. PHN V: KT LUN V KIN NGH 1. Kt lun Qua nghin cu trn cho thy vic thc hin cc chnh sch khuyn nng ti x ng Ph c vai tr rt quan trng i vi vic pht trin nng nghip, nng thn. Trong nhng nm li y, nhng chnh sch khuyn nng c trin khai trn ia bn x mang tnh thit thc hn, ph hp hn vi iu kin ca a phng. c bit c s ng h nhit tnh ca ngi dn a phng trong vic trin khai cc chnh sch, nht l cc chnh sch h tr

xy dng v nhn rng m hnh, hay nh chnh sch v vic h tr cho cc lp tp hun. Trong 3 nm qua khuyn nng x lun bm st tnh hnh ca a phng, thc hin tt cc chnh sch do trm trin khai. ng thi, tham gia cng tc ch o sn xut v hng dn k thut cho nng dn, thng bo thi v gieo cy ng lch, ng c cu ging cy trng v p dng cc bin php k thut thm canh tng nng sut cy trng vt nui. Khuyn nng a phng cng kt hp vi khuyn nng t nhn cung cp ging cy trng m bo nng sut cht lng cho b con nng dn, h tr v gi ging mi ngi dn u mua c ging tt, gi r. Kt hp vi trm khuyn nng huyn v Trung tm khuyn nng thnh ph chuyn giao thnh cng ti ngi dn mt s ging la tt c nng sut cht lng cao. Khuyn nng a phng cn phi hp vi cc t chc on th trong x t m cc lp tp hun v ch ng ng k vi huyn xy dng m hnh trnh din ti a phng. Gip ngi dn gii quyt c nhu cu cng nh nhng kh khn vng mc trong hot ng sn xut kinh doanh. i ng khuyn nng t nhn cng c tm nh hng rt ln n hot ng sn xut ca ngi nng dn bi lc lng ny gp mt phn ln vo vic p ng nhu cu cung ng ngun vt t cho qu trnh sn xut mt cch n nh v thun tin, ngoi ra h cn h tr cc hot ng ca khuyn nng a phng thng qua vic cung ng vt t min ph hoc u i cho vic xy dng m hnh trnh din tm li l nh c lc lng khuyn nng trn a bn x v cc hot ng m h en li m ngi dn a phng va c nng cao hiu bit v KHKT va c to thun li trong qu trnh chm sc nui dng cy trng vt nui, n nh sn xut, gp phn ln trong vic nng cao thu nhp ci thin i sng. B mt nng thn c ci thin, ngi dn c thi tin tng hn vo ngh nng t ai c s dng hp l hn, nh c phng php

canh tc v cch s dng phn bn thuc BVTV ph hp nn khng nhng ngi dn tit kim c chi ph m mi trng cng c m bo hn. Bn cnh nhng mt t c th tnh hnh trin khai cc chnh sch khuyn nng ti x vn cn nhiu kh khn nh v kinh ph hn hp nn vic m thm cc lp tp hun v xy dng thm cc m hnh trnh din rt kh khn, nng lc chuyn mn ca i ng cng tc vin khuyn nng cn thp, i vi cn b khuyn nng vin x th cn cha i su vo i sng nng dn dn n nhiu hot ng khuyn nng khng p ng c nhu cu ca phn ln nng dn. V vy i ng cn b khuyn nng cn ch hn na v thi v phng php lm vic ca mnh phi to lp c mi quan h gn gi thn mt vi nng dn, to lng tin cho ngi dn c nh vy mi thu ht c s tham gia ca ngi dn trong cc hot ng khuyn nng. Nh vy cc chnh sch khuyn nng mi t c hiu qu trong qu trnh trin khai. 2. Kin ngh

i vi Trung tm khuyn nng thnh ph, trm khuyn nng huyn Chng M: Sm trin khai cc k hoch khuyn nng Trm c k hoch phn b xung x ng thi tng cng cng tc kim tra, gim st v nh gi kt qu hot ng khuyn nng trn a bn x. Duyt trnh v cp kinh ph kp thi trm trin khai cc hot ng khuyn nng m bo k hoch, to iu kin cho cn b khuyn nng x v cng tc vin khuyn nng c tham gia tp hun. i vi chnh quyn a phng C th thnh lp qu h tr thm cho cc nhn vin khuyn nng ti c s h c thm ng lc thc hin cc hot ng khuyn nng.

T chc cc hot ng khuyn nng theo nhu cu ca ngi dn, pht huy s tham gia ca ngi dn. Xy dng m hnh qu tn dng ln mnh gip nhng h gia nh c hon cnh kh khn nhng mun vn ln lm giu c vn p dung k thut mi hay c kh nng tham gia vo cc m hnh trnh din. C nh vy quy m ca cc hot ng khuyn nng mi c m rng v hot ng ngy cng hiu qu hn. Thng xuyn m cc lp tp hun nng cao k nng cho cc cn b khuyn nng a phng. i vi nhn vin khuyn nng v cng tc vin khuyn nng Khoa hc k thut ngy cng hin i, nhu cu ca ngi dn cng ngy mt cao i hi cn b v cng tc vin khuyn nng cn khng ngng hc hi nng cao trnh chuyn mn v tm hiu bit v nhiu lnh vc, ng thi cn c s sng to trong cch tip cn ngi dn v i mi v phng php ging dy. Mt yu cu i hi cn b khuyn nng na l cn phi nm bt c tm l ca ngi dn, hiu c nhng mong mun ca h t xut ln cp trn. C nh vy th hot ng khuyn nng mi thc s l da theo nhu cu c ngi dn. Vic chuyn giao t mi thc s c hiu qu v ph hp. i vi ngi nng dn C thi nhit tnh v phi hp vi cc cn b v cng tc vin khuyn nng tham gia vo cc hot ng, tch cc tham gia tho lun xut kin, mnh dn, thoi mi trong trao i v thng thn ni ra suy ngh, mong mun cng nh kin ng gp ca mnh i vi cn b khuyn nng hai bn hiu nhau hn.

Cng theo di v tham gia gim st cc hot ng khuyn nng trn a bn.

TI LIU THAM KHO 1. 2. PGS.TS Nguyn Vn Long, 2006, Gio trnh khuyn nng, nh GS.TS Kim Chung, 2011, Gio trnh phng php khuyn xut bn Nng Nghip, H Ni nng, nh xut bn nng nghip, H Ni 3. Theo kinhtenongthon.com.vn, Hot ng khuyn nng ti Nht

Bn, http://khuyennong36.com/hoat-dong-khuyen-nong-tai-nhatban.html, truy cp ngy 08/09/2011 4. GS.TS Kim Chung, 2011, Bi ging mn T chc cng tc khuyn nng cho lp PTNT & KN 53, Trng i hc Nng nghip H Ni. 5. GS.TS Phm Vn nh, 2005, Gio trnh chnh sch nng nghip, Nh xut bn Nng Nghip, H Ni

6.

http://www.vietgle.vn/trithucviet/detail.aspx?key=huy%E1%BB

%87n+Ch%C6%B0%C6%A1ng+M%E1%BB%B9&type=A0
7.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%C6%B0%C6%A1ng_M%E1%BB

%B9#Kinh_t.E1.BA.BF 8. y ban nhn dn x ng Ph, bo co kt qu thc hin ngh quyt HND x v nhim v pht trin kinh t x hi - an ninh qun s 2009, 2010,2011 9. y ban nhn dn x ng Ph, Bo co dn s nm 2009, 2010, 2011 10. Chnh ph (2010), Ngh nh s 02/2010/N-CP, v cng tc

khuyn nng, Chnh ph, H Ni 11. Chnh ph (2005), Ngh nh 56/2005/N-CP, V cng tc

khuyn nng, khuyn ng, Chnh ph, H Ni 12. Chnh ph (1993), Ngh nh s 56/2005/N-CP, V cng tc

khuyn nng, khuyn ng, Chnh ph, H Ni 13. B Nng nghip v Pht trin nng thn (2011). Thng t s

38/2011/TT-BNNPTNT, Hng dn thc hin mt s iu ca Ngh nh 02/2010/N-CP ca Chnh ph v cng tc khuyn nng, B Nng nghip v Pht trin nng thn, H Ni

PHIU IU TRA H H tn ngi phng vn: Ngy phng vn: I. Nhng thng tin chung v h 1.H v tn ngi tr li:.. .. Tui:

2. Gii tnh: Nam [ ] 3. Trnh hc vn: Cp 1 [ ] Trung cp [ ]

N [ ]

Cp 2

[ ]

Cp 3 Sau i hc [ ]

[ ]

Cao ng, i hc [ ]

4. S nhn khu:.. trong : nam ..n. 5. Loi hnh sn xut 5.1 Tha ng (b) gia nh mnh lm nhng cng vic g?

- Trng cy hng nm( la, rau mu) - Chn nui - Nui trng thy sn - Cng nghip, xy dng - Thng nghip, vn ti, dch v Hot ng khc (ghi r):

5.2

Trong ngh no to ra thu nhp nhiu nht cho h?

- Trng cy hng nm( la, rau mu) - Chn nui - Nui trng thy sn - Cng nghip, xy dng - Thng nghip, vn ti, dch v

- Hot ng khc (ghi r) 6. Phn loi h a. Phn loi h theo ngnh ngh: - H thun nng - H kim b. Phn loi h theo thu nhp: - Giu - Kh - Trung bnh - Ngho 7. Tnh hnh v din tch t ai v s hu mi loi t ca gia nh: Loi t t rung t vn t ao t khc Tng VT m m m m m Din tch t ca nh t i thu t u thu

II. nh gi v tnh hnh thc hin cc chnh sch khuyn nng x 1. Gia nh ng (b) c bit c thng tin v cc chnh sch khuyn nng trn a bn x khng? C [ ]

Khng [ ] - Nu c th gia nh bit thng tin v cc chnh sch thng qua u? Cn b khuyn nng x [ ] T cc h khc [ ]

Qua cc thng tin truyn thng [ ] 2. Gia nh c nm r c cc chnh sch khuyn nng khng? C Khng [ ] []

Nu c th cc chnh sch bao gm nhng ni dung g: . .

3. Cc chnh sch khuyn nng c p ng c nhu cu ca h khng? C Khng [ ] [ ]

4. Theo ng (b) cc knh thng tin, chng trnh, chuyn mc, trang tin khuyn nng trn i truyn hnh v i pht thanh ph hp hay cha? Rt ph hp [ ] Ph hp [ ]

Cha ph hp [ ]

5. ng (b) cho bit h c tham kho ti liu khuyn nng (tp ch khuyn nng, s tay khuyn nng, sch k thut) khng? C [ ]

Khng [ ] 6. Khi a phng trin khai cc chnh sch nhn rng m hnh h c tham gia khng? C Khng 6.1 [ ] [ ] Nu c th h tham gia m hnh v lnh vc g? [ ] [ ] [ ] [ ] (ghi r):

+ Trng trt + Chn nui + Nui trng thy sn + Lm nghip Khc

.. .

6.2 C Khng

Khi tham gia lm cc m hnh h c c h tr khng? [ ] [ ]

Nu c th c h tr nh th no:

7. Khi lm m hnh h c c h tr vt t nhn rng m hnh khng? C Khng [ ] [ ]

8. H c tham gia tp hun hay khng? C Khng [ ] [ ]

- Ni dung tp hun l g: + K thut trng trt c tp hun my ln/nm: + K thut chn nui c tp hun my ln/nm: + K thut thy sn c tp hun my ln/nm: + K thut khc: Trong h ai l ngi thng xuyn i tp

hun . Thi gian b tr cc lp tp hun: [ ] [ ] [ ] [ ]

+ Rt ph hp + Ph hp + Khng ph hp + Bnh thng

Cc lp tp hun thng ko di trong thi gian bao lu:

- Cn b khuyn nng trnh by c d hiu khng? + D hiu + Kh hiu + Bnh thng 9. H c tham gia tham quan hi tho khng? C Khng [ ] [ ]

- Tham quan, hi tho v ci gi?................................................................. - Trong h ai l ngi i tham quan, hi tho?........................................... ......................................................................................................................... - M hnh tham quan ph hp vi cc iu kin ca h khng? C [ ] - H c p dng m hnh tham quan no khng? C Khng [ ] [ ] Khng [ ]

10. Mt s thng tin lin quan n cng tc khuyn nng:

a. ng/b bit thng tin v cc lp/chng trnh khuyn nng t ngun no: + Khuyn nng vin + H nng dn khc [ ] [ ] + i pht thanh [ ] + on th x [ ]

+ Ngun thng tin khc:................................................................... ....................................................................................................................... b. Sau cc lp tp hun/m hnh trnh din, ng/b c c tham gia cc hot ng nh gi khng? + C [ ] + Khng [ ]

c. Hnh thc tham gia nh th no? + Tr li phiu nh gi + Tr li phng vn trc tip [ ] [ ]

+ Khc (Ghi r)................................................................................... d. ng/b c hi lng vi ni dung v h tr ca cc hot ng khuyn nng khng? + C [ ] + Khng [ ]

e. Khi cc hot ng khuyn nng c trin khai ngi dn c phi ng gp thm khng?................................................................................... ............................................................................................................................. ..................................................................................................................... 11. nh gi ca ng (b) v cn b khuyn nng? - ng (B) tng tip xc vi cn b khuyn nng cha? + Cha [ ]

+ Ri nhng rt t + Thng xuyn

[ ] [ ]

- ng (B) c nhn xt g v thi lm vic ca cn b khuyn nng? + Tt + Kh + Trung bnh + Yu [ ] [ ] [ ] [ ]

- Theo ng b c cn thit phi c i ng cn b khuyn nng vin c s khng? Rt cn thit Cn thit [ ] [ ]

Xin chn thnh cm n ng (b)! Ngi tr li k tn