Academia de Studii Economice Facultatea de Management

Management Operational

Studiu de caz

Constantin George Grupa: 150 Seria: B An: III

București -2013-

Secţia în cauză este organizată pe baza obiectului de fabricaţie şi dispune de următoarele utilaje-cheie şi locuri de muncă manuale: Utilaje de tip 1 (U1) = două buc. Utilaje de tip 2 (U2) = trei buc. Utilaje de tip 3 (U3) = patru buc.

Toate utilajele sunt relativ noi şi performante. Se lucrează în regim de două schimburi, numai în zilele lucrătoare, cu un singur muncitor la fiecare utilaj şi loc de muncă manual. Documentaţia tehnică pentru cele două produse A şi B este stăpânită, iar arborescenţa constructivă este simplă:

Loturile ciclice de mărime standard pe care le-am adoptat, de comun acord cu clientul, sunt formate din cinci produse A şi trei produse B. S-a propus şi s-a acceptat ca livrarea să fie făcută în loturi alternative 5A, 3B, 5A, şi aşa mai departe. Timpii de prelucrare din documentaţia tehnologică au fost respectaţi şi s-au prezentat astfel: Reper Operaţia Timpul de procesare (ore) 5 4 3 2 3 1 8 Reper Operaţia Timpul de procesare (ore) 3 1 5 4 3 2 10

r2 r3 r1 a

A

U2 U3 U1 U3 U1 U2 Loc de muncă manual Loc de muncă manual

r1 r2 r3 b

12

B

U1 U2 U2 U3 U1 U3 Loc de muncă manual Loc de muncă manual

30

La nivelul sectorului mecanic s-a utilizat îmbinarea succesivă a operaţiilor tehnologice, iar în cel de asamblare, montajele s-au făcut în paralel la toate produsele dintr-un lot ciclic. Prima livrare cerută de beneficiar a fost pe data de 23 noiembrie din perioada programată-

După această revedere a subunităţii, Dobre I. este decis să găsească răspunsul la următoarele întrebări: 1. Termenele pretinse de beneficiar se pot respecta? 2. Ce momente de lansare în fabricaţie a produselor şi componentelor acestora trebuie să propună pentru elaborarea programelor operative? 3. Este mai eficientă ordonanţarea produselor(determinarea prioriotăţilor succesiunilor) sau determinarea momentelor calendaristice de execuţie ale fiecărui component al lotului de produse?

Rezolvare: Subactivitatea de programare a producţiei: Din documentaţia de fabricaţie, programatorul foloseşte nomeclatorul de repere şi consumul de materii prime şi materiale pe produs, graficul de analiză generală a procesului, gama de operaţii, fişa de operaţii etc., în vederea stabilirii ciclurilor de fabricaţie pe repere şi operaţii. Astfel, pentru un lot de cinci produse A s-au stabilit următoarele devansări, calculate pe baza ciclurilor de fabricaţie. Pentru un lot de trei produse B devansările de fabricaţie sunt redate în tabelul de mai jos. Reperul Operaţia Timpul de prelucrare (ore) 5 4 3 2 3 1 8 12 Număr de bucăţi pe lot 5 5 5 5 5 5 Montaj individual Montaj individual Total timp pe lot În ore În zile 25 20 15 10 10 15 8 12 1,56 1,25 0,93 0,625 0,93 0,31 0,50 0,75 Durata devansării Ore Zile 65 40 45 30 32 17 20 12 4,06 2,5 2,81 1,93 2 1,06 1,25 0,75

r2 r3 r1 a A

U2 U3 U1 U3 U1 U2 -

Reperul

Operaţia

r1 r2 r3 b

U1 U2 U2 U3 U1 U3 -

Timpul de prelucrare (ore) 3 1 5 4 3 2 10

Număr de bucăţi pe lot 6 6 3 3 3 3 Montaj

Total timp pe lot În ore În zile 18 6 15 12 9 6 10 1,125 0,375 0,93 0,75 0,56 0,37 0,625

Durata devansării Ore Zile 64 46 67 52 45 36 40 4 2,82 4,18 3,25 2,81 2,25 2,5

B

-

30

individual Montaj individual

30

1,87

30

1,87

În problema dată s-a considerat necesar că timpul de prelucrare pe operaţii înglobează şi timpul necesar pentru reglarea utilajelor, transportul interoperaţional etc. Loturile A şi B constituite din cinci produse A şi trei produse B s-au considerat arbitrar loturi standard. În cazul programării reale, mărimea loturilor se stabileşte conform criteriilor cunoscute din teoria lotizării fabricaţiei. Ciclul de fabricaţie al lotului reprezintă durata cumulată a trecerii lotului prin operaţiile succesive stabilite în documentaţia tehnică. Cumularea se va face în sistemul numărătorii inverse, timpul zero fiind momentul predării produselor finite. Cumularea se face pe ansamblul lotului, adică la timpul de reglaj general se adaugă timpii de montaje parţiale ale subansamblului, iar la suma aceasta se adaugă timpul de prelucrare a reperului component. Pentru calculul duratei devansării la reperul r2 pe utilajul U2 la prima operaţie dintr-un lot de produse A se foloseşte relaţia: Ddevans r221 = MG + MP + r2U3 + r2U2 = 65 ore. Exemplu de calcul : R2U2= 20+8+12+25= 65 ore În cadrul subactivităţii de programare a producţiei se calculează şi intervalul dintre două livrări succesive, pe care-l numim tact de livrare. Pentru stabilirea tactului de livrare, se determină mai întâi fondul de timp disponibil aferent utilajelor şi locurilor de montaj, în cadrul unei zile: u1 = 2 buc * 16 ore/zi = 32 ore/zi u2 = 3 buc * 16 ore/zi = 48 ore/zi u3 = 4 buc * 16 ore/zi = 64 ore/zi locuri de montaj = 12 * 16 ore/zi = 192 ore/zi Total ore disponibile/zi = 336 ore Se calculează apoi volumul de muncă necesar pentru fabricarea unui lot de produse „A”, după cum urmează: Pentru r1 : u1 = 3*5 = 15 ore u2 = 1*5 = 5 ore u3 = 0 ore Totalul este de 20 de ore. Pentru r2 : u1 = 0 ore

u2 = 5*5 = 25 ore u3 = 4*5 = 20 ore Totalul este de 45 de ore. Pentru r3 : u1 = 3*5 = 15 ore u2 = 0 ore u3 = 2*5 = 10 ore Totalul este de 25 de ore. Pentru subansamblul a : 8*5 = 40 ore. Pentru ansamblul A : 12*5 = 60 ore. Timpul necesar executării unui lot de produse A este deci : 20+45+25+40+60 = 190 ore. Pentru stabilirea tactului de livrare se raportează volumul total de muncă necesar fabricării unui lot A, la fondul de timp disponibil pe o zi de muncă:

TL=

=

= 0,56 zile.

TnL – volumul total de muncă necesar fabricării unui lot A; Tdzi – timp disponibil pe o zi de muncă. Calculul tactului de livrare pentru un lot de produse B este următorul : Timpul necesar pentru executarea reperelor este:

Pentru r1 : u1 = 3*6 = 18 ore u2 = 1*6 = 6 ore u3 = 0 ore Totalul este de 24 de ore. Pentru r2 : u1 = 0 ore u2 = 3*15 = 15 ore u3 = 4*3 = 12 ore Totalul este de 27 de ore. Pentru r3 : u1 = 3*3 = 9 ore u2 = 0 ore u3 = 2*3 = 6 ore Totalul este de 15 de ore.

Pentru subansamblul b : 10 * 3 = 30 ore. Pentru ansamblul B : 30 * 3 = 90 ore. Timpul necesar executării unui lot de produse B este deci : 24+27+15+30+90 = 186 ore.

Tactul de livrare pentru un lot de produse B este

= 0,55 zile.

Termenele de livrare pentru loturile care se vor expedia după data de 27 se determină prin cumularea ritmică, alternativă la loturile A, B a tactului de 0,56, respectiv 0,55 zile, la momentul care semnifică livrarea ultimului lot de produse, astfel : Lotul A1 B1 A2 B2 Termenul de livrare 301 301,55 302,11 302,66 Lotul A3 B3 A4 B4 Termenul de livrare 303,22 303,77 304,33 304,88

TLhn = DLh-1, n-1 + TLh, unde: TLhn – termenul de livrare a produselor de tip h din lotul n; DLh-1,n-1 – termenul de livrare a produselor de tip h-1 din lotul n-1; TLh – tactul de livrare a unui lot de produse de tip h.

Subactivitatea de lansare în fabricaţie Folosind ciclurile de fabricaţie şi termenele de livrare calculate în cadrul subactivităţii de programare, în subactivitatea de lansare se stabilesc priorităţi pe loturi, în vederea intrării în fabricaţie a reperelor componente. În cazul de faţă, prioritatea se exprimă printr-un număr şi se înscrie pe „itinerarii” (fişe de însoţire) în dreptul fiecărei operaţii din fluxul tehnologic al fiecărui obiect sau lot de obiecte aflat în fabricaţie. Prioritatea funcţionează printr-o regulă de disciplină tehnologică, după care orice obiect intră în fabricaţie în ordinea crescătoare a numărului de prioritatea care o exprimă. Proprietăţile se calculează pe baza relaţiei prezentate pentru cele patru loturi de produse A şi patru loturi de produse B conform metodologiei. Proprietăţile odată stabilite sunt trecute de lansator în fişele de însoţire sau itinerarii, care sunt predate maistrului împreună cu documentaţia tehnologică, urmând ca acesta să-i repartizeze pe executanţi în ordinea crescătoare a priorităţilor. Pentru ilustrare, se prezintă trei modele de itinerarii pentru reperele 2,3,1 ale lotului 3 din produsul A.

Reper

Operaţie U2

Durata de devansare (zile) 4.06 2.5 2.81 1.93 2 1.06 1.25 0.75

Loturi şi termene de livrare ()

A1

A2

A3

A4

301 296.94 298.50 298.19 299.07 299 299.94 299.75 300.25

302.11 298.05 299.61 299.3 300.18 300.11 301.05 300.86 301.36

303.22 299.16 300.72 300.41 301.29 301.22 302.16 301.97 302.47

304.33 300.27 301.83 301.52 302.4 302.33 303.27 303.08 303.58

r₂

U3 U1

r₃

U3 U1

r₁ a A

U2 Montaj subans Montaj ansamb

Reper r₁ r₂ r₃ b B

Operaţie U1 U2 U2 U3 U1 U3

Durata de devansare (zile) 4 2.82 4.18 3.25 2.81 2.25 2.5 1.87

Loturi şi termene de livrare ()

B1

B2

B3

B4

301.55 297.55 298.73 297.37 298.30 298.74 299.30 299.05 299.68

302.66 298.66 299.84 298.48 299.41 299.85 300.41 300.16 300.79

303.77 299.77 300.95 299.59 300.52 300.96 301.52 301.27 301.90

304.88 300.88 302.06 300.70 301.63 302.07 302.63 302.38 303.01

Fișe de însoțire ale reperelor pe lotul “a3” (itinerarii) 5r2 – pentru lotul A3 Operația U2 U3 Destinația = montaj subans Prioritatea 299.16 300.72 Durata prelucrării (zile) 1.56 1.25

5r3 – pentru lotul A3 Operația U1 U3 Prioritatea 300.41 301.29 Durata prelucrării (zile) 0.93 0.625

Destinația = montaj subansamblu

5r1 – pentru lotul A3 Operația U2 U2 Destinația = montaj general Prioritatea 301.22 302.16 Durata prelucrării (zile) 0.93 0.31

Lotul A3 Operația A A Destinația = Mag. Prod. Finite Prioritatea 301.97 302.47 Durata prelucrării (zile) 0.50 0.75

Gruparea reperelor pe utilaje în ordinea crescătoare a numărului de prioritate. Prioritățile pentru reperele prelucrate pe utilajul u1: Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 Reperul R1B1 R3A1 R1B2 R3B1 R1A1 R3A2 R1B3 Prioritatea 297.55 298.19 298.66 298.74 299 299.30 299.77 Data prelucrării (zile) 1.125 0.95 1.125 0.56 0.95 0.95 1.125

8 9 10 11 12 13 14 15 16

R3B2 R1A2 R3A3 R1B4 R3B3 R1A3 R3A4 R3B4 R1A4

299.85 300.11 300.41 300.88 300.96 301.22 301.52 302.07 302.33

0.56 0.93 0.93 1.125 0.56 0.93 0.93 0.56 0.93

Prioritățile pentru reperele prelucrate pe utilajul u2 : Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Reperul R2A1 R2B1 R2A2 R2B2 R1B1 R2A3 R2B3 R1B2 R1A1 R2A4 R2B4 R1B3 R1A2 R1B4 R1A3 R1A4 Prioritatea 296.94 297.37 298.05 298.48 298.73 299.16 299.59 299.84 299.94 300.27 300.7 300.95 301.05 302.06 302.16 303.27 Durata prelucrării (zile) 1.56 0.93 1.56 0.98 0.375 1.56 0.98 0.375 0.31 1.56 0.93 0.375 0.31 0.375 0.31 0.31

Prioritățile pentru reperele prelucrate pe utilajul u3 : Nr. Crt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Reperul R2B1 R2A1 R3A1 R3B1 R2B2 R2A2 R3A2 R3B2 R2B3 R2A3 R3A3 R3B3 R2B4 R2A4 R3A4 R3B4 Prioritatea 298.3 298.5 299.07 299.3 299.41 299.61 300.18 300.41 300.52 300.72 301.29 301.52 301.63 301.83 302.4 302.63 Durata prelucrării (zile) 0.75 1.25 0.625 0.37 0.75 1.25 0.623 0.37 0.75 1.25 0.625 0.37 0.75 1.25 0.625 0.37

Simularea procesului de fabricație Simularea procesului de fabricație s-a realizat prin transpunerea pe hârtie milimetrică a procesului de fabricație ce se desfășoară conform sistemului de programare continuă a producției, fără altă intervenție a programatorului. S-a considerat că procesul de fabricație se desfășoară numai pe baza itinerariilor predate de maistru executanților, în ordinea priorităților și în măsura existentului de capacitate liberă. Desfășurarea fabricației, pe operații, a loturilor 1-4 din produsele “A” și “B” (conform datelor problemei) se prezintă în fig 7.4. În vederea stabilirii coeficienților Ki (i = 1,2...., n), unde n reprezintă numărul de loturi care țin seama de așteptări pe flux, s-au analizat comparativ ciclurile programate, față de ciclurile realizate.

După stabilirea coeficienților Ki pe loturi sau unități de produs din lot, după cum produsele dintrun lot se fabrică în paralele sau paralel-succesiv, se poate determina coeficientul k, care poate fi aplicat oricărui ciclu. În mod orientativ, prezentăm modul de calcul pentru K: 5 * 1,14 = 5,70 5 * 1,29 = 6,45 5 * 1,52 = 7,60 5 * 1,55 = 7,75 3* 1,10 = 3,30 3 * 1,26 = 3,78 3 * 1,50 = 4,50 3 * 1,72 = 5,16 32 44

K = 44,24 / 32 = 1,38

Considerăm că valoarea coeficientului K este teoretică și utilizarea acesteia în corectarea ciclurilor programate nu rezolvă problema obținerii unor cicluri ce pot fi respectate, pentru toate reperele, subansamblurile și produsele ce se execută.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful