You are on page 1of 3

General de Jesus College

First Periodical Test for Fourth Grading Period in Araling Panlipunan II Pangalan: ______________________ Year/Section: _________ Petsa: _________ Iskor: ___________

Isulat sa patlang ang TAMA kung totoo ang isinasaad ng pangungusap at MALI naman kung hindi. (35 puntos) __________ 1. Nagkaroon ng mga positibo at negatibong epekto ang kolonisasyon at imperyalismo sa Asya. __________ 2. Tinamasa ng mga Asyano ang karapatan na pamahalaan ang sarili sa ilalim ng kolonisasyon at imperyalismo ng mga Kanluranin. __________ 3. Ang mga Kanluranin ang mas nakinabang sa likas na yaman ng Asya noong panahon ng kolonisasyon. __________ 4. Maraming mga katutubong Asyano ang yumakap sa relihiyong Kristiyanismo. __________ 5. Sa panahon ng kolonisasyon, lumubha ang kalagayan ng sistema ng transportasyon at komunikasyon sa Asya. __________ 6. Ang Asya ay naging kuhanan ng mga hilaw na materyales at pamilihan ng produktong Kanluranin. __________ 7. Ang pagkakaroon ng lahing mestizo ay isa sa mga epekto ng kolonyalismo sa Asya. __________ 8. Nagkaroon ng mga tiyak na hangganan ang mga bansang Asyano dahil sa pagkakasakop ng mga Kanluranin. __________ 9. Ang Thailand ay nagsilbing buffer state sa pagitan ng mga teritoryong kolonyal ng England at France. __________ 10. Ang ibig sabihin ng salitang Thailand ay Land of the Brave. __________ 11. Walang Kanluraning bansa sa nagkainteres na sakupin ang Thailand. __________ 12. Niyakap ng mga hari ng Thailand ang modernisasyon. __________ 13. Husay sa pakikidigma ang naging mabisang sandata ng mga hari ng Thailand laban sa imperyalimong Kanluranin. __________ 14. Malugod na tinanggap ng Korea ang mga impluwensiyang banyaga. __________ 15. Itinuring na Ginintuang Panahon ng Korea ang pamumuno ng Dinastiyang Yi. __________ 16. Si Haring Sejong ang kinikilalang lumikha ng alpabetong Koreano. __________ 17. Ang ibig sabihin ng pangalang Daewongun ay King of the Great Court. __________ 18. Si Haring Gojong ay nagsilbing regent habang bata pa si Haring Daewongun. __________ 19. Noong Russo-Japanese War, iginalang ng Japan ang neutrality ng bansang Korea. __________ 20. Magkatulad ang naging paraan ng Thailand at Korea sa pagpapanatili ng kasarinlan nila. __________ 21. Ang mga Manchu ay itinuturing na banyaga ng mga Tsino. __________ 22. Sa isang demokrasya, ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iisang tao na tinatawag na hari. __________ 23. Ideolohikal ang naging batayan ng nasyonalismo sa China. __________ 24. Nagtagumpay ang Rebelyong Taiping sa hangarin nito na mapabagsak ang mga Manchu sa China. __________ 25. Si Sun Yat Sen ay isang edukadong Tsino na nakapag-aral sa isang pamahalaang military. __________ 26. Nagkaroon ng United Front ang mga komunista at nasyonalista nang salakayin ng Japan ang China. __________ 27. Ayon sa Marxism, mayroong nagaganap na tunggalian sa pagitan ng mga lahi. __________ 28. Sa huli, nagtagumpay ang komunismo sa China sa ilalim ng pamumuno ni Mao Zedong. __________ 29. Muling nagbukas ang Japan sa pagdating ni Commodore Matthew Perry noong 1851. __________ 30. Modernisasyon ang naging pangunahing reaksyon ng Japan sa harap ng imperyalismong Kanluranin. __________ 31. Sa ilalim ni Emperador Mutsuhito, nagsimulang humiram ang mga Japanese ng mga impluwensyang Kanluranin at iangkop ang mga ito sa kanilang kultura at lipunan. __________ 32. Sa pamamagitan ng modernisasyon, lumakas ang Japan at madali niyang naipamukha sa mga bansang Kanluranin na siya ay katapat na nila. __________ 33. Usaping pangkabuhayan naman ang naging pangunahing batayan ng nasyonalismo sa India.

I.

__________ 34. __________ 35. __________ 36. __________ 37. __________ 38. __________ 39. __________ 40. II.

Ang Indian National Congress ay samahan ng mga propesyunal na Muslim na naghahangad na makamtan ang kalayaan ng India. Ang ibig sabihin ng Mahatma ay great soul. Nang makamit ang kalayaan mula sa mga English, nahati sa dalawang magkahiwalay na bansa ang India. Ang Pakistan ay itinatag bilang isang estadong Muslim. Hinangad ni Mohandas Gandhi ang pagkakaisa ng mga Hindu at Muslim na Indian. Ang nasyonalismo ay nagsilbing matibay na reaksyon ng mga Asyano laban sa imperyalismo at kolonyalismo. Ang pagiging makabayan ay nangangahulugan ng paghahangad sa sakupin ang ibang bansa.

Pagtapat-tapatin ang mga pangungusap sa Hanay A at mga konsepto sa Hanay B. Isulat lamang ang titik ng iyong sagot. (20 puntos) HANAY A HANAY B A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. regent sakoku Dinastiyang Ming Dinastiyang Yi Hermit Kingdom diplomasya Rebelyong Boxer Rebelyong Taiping Meiji Restoration Thailand Siam neokolonyalismo buffer state neutrality nasyonalismo Kuomintang Marxism bourgeois proletariat Long March Taiwan Ceylon

_____ 41. Bansa na hindi nasakop ng mga Kanluranin ngunit napasailalim naman ng mga bansang Asyano tulad ng China at Japan. _____ 42. Ito ay ang dating tawag sa bansang Thailand. _____ 43. Ito ay makabagong anyo ng kolonyalismo kung saan pulitikal, ekonomiko at kultural na paraan ang ginagamit ng mga Kanluranin. _____ 44. Ito ay estado sa pagitan ng dalawang teritoryo ng magkatunggaling bansa. _____ 45. Ito ay ang huling dinastiya na namuno sa Korea. _____ 46. Ito ang naging taguri sa Korea dahil sa pagsasara nito sa lahat ng impluwensiyang banyaga. _____ 47. Ito ay tumutukoy sa patakaran ng walang pagkiling sa panahon ng digmaan. _____ 48. Ito ay isang kamalayan ng pagiging kabilang sa isang nasyon na may iisang lahi, kasaysayan, kultura, wika at pagpapahalaga. _____ 49. Hinangad ng rebelyong ito na pabagsakin ang mga Manchu at baguhin ang tradisyunal na lipunang Tsino. _____ 50. Sinuportahan ng rebelyong ito ang mga Manchu; layunin nito na palayasin ang mga Kanluranin sa China. _____ 51. Ito ay ang partidong itinatag ni Sun Yat Sen. _____ 52. Ito ay isang ideolohiyang komunismo na naniniwala sa tunggalian ng mga uri o class struggle. _____ 53. Ito ay katawagan sa uring kapitalista. _____ 54. Ito ay katawagan sa uring manggagawa. _____ 55. Ito ang naging tawag sa ginawang pagtakas nina Mao Zedong mula sa kampanya ni Chang Kai Shek laban sa mga komunista. Inabot ito ng isang taon. _____ 56. Dito nagtatag ng isang nasyonalistang pamahalaan ang mga talunang puwersa ni Chiang Kai Shek. _____ 57. Salitang Japanese na nangangahulugan ng pagsasara ng daungan. _____ 58. Ito ay tumutukoy sa muling pagkakaluklok sa kapangyarihan ni Emperador Mutsuhito. _____ 59. Ito ay tumutukoy sa pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa. _____ 60. Ito ay tawag sa taong pansamantalang namumuno habang ang tunay na hari o reyna ay bata o menor de edad pa.

III.

Kilalanin kung sino ang tinutukoy sa bawat pangungusap. Piliin ang sagot mula sa kahon sa ibaba at isulat sa patlang. (10 puntos) Sun Yat Sen Buddha Yodfa Mao Zedong Chulalongkorn Sejong Gojong Chiang Kai Shek Daewongun Mutsuhito Mongkut Mohandas Gandhi Shogun Ieyasu

____________________________ 61. Siya ay isang sundalo at ipinagtanggol niya ang mga hangganan ng Thailand sa pagpasok ng mga banyaga. ____________________________ 62. Siya ay isang mongheng Buddhist na nakapag-aral ng wika at teknolohiya. ____________________________ 63. Ipinagpatuloy niya ang modernisasyon ng Thailand na pinasimulan ng kanyang ama. ____________________________ 64. Siya ang pinakatanyag na pinuno ng Dinastiyang Yi. ____________________________ 65. Sinikap niyang labanan ang mga impluwensiyang galing sa banyaga sa Korea. ____________________________ 66. Idineklara niya ang kanyang sarili bilang emperador ng Imperyong Daehan. ____________________________ 67. Tinagurian siyang Ama ng Republikang China. ____________________________ 68. Siya ang nagpasimula ng Marxism sa China. ____________________________ 69. Siya ang nagbigay ng utos na patayin ang mga misyonerong Kristiyano sa Japan. ____________________________ 70. Siya ay nakibaka para sa kalayaan ng India sa pamamagitan ng ahimsa o mapayapang paraan.

IV.

SANAYSAY. Sagutin ang mga sumusunod sa pamamagitan ng 2 3 pangungusap. (5 puntos bawat isa)

1. Paghambingin ang naging paraan ng Thailand at Korea sa pagpapanatili ng kanilang kasarinlan. 2. Bilang isang mag-aaral, paano mo maipapakita ang iyong nasyonalismo o pagkamakabayan?

Inihanda ni: G. ANTONIO T. DELGADO