You are on page 1of 4

1 1. PORODICA ZANIMANJA 2. NAZIV I STEPEN ZANIMANJA 3. PREDMET 4. IME MODULA 5. BROJ MODULA ZA PREDMET 6. IFRA MODULA 7.

DATUM KADA JE MODUL ZAVREN 8. SVRHA MODULA: Tekstil i koarstvo Tekstilni tehniar Tehnologija proizvodnje odjee Tehnoloka priprema proizvodnje 02/04 IV-70-ST-07-02 Septembar 2008.

IV

Svrha ovog modula je da uenik stekne osnovna znanja i vjetine potrebne za izradu dokumentacije i organizovanje tehnolokih procesa u izradi odjee. 9. POSEBNI USLOVI / PREDUSLOVI/ ZAHTJEVI: Potrebno je da uenik posjeduje znanje iz predmeta Tehnologija proizvodnje odjee, modul IV-70ST-07-01, predmeta Strojevi i ureaji, modul IV-70-ST-08-01, i predmeta Konstrukcija odjee, moduli IV-70-ST-03-01, IV-70-ST-03-02 i IV-70-ST-03-03. 10. CILJEVI MODULA: Uenik koji uspjeno ispunjava zahtjeve ovog modula je u stanju da: - organizuje tehnoloke procese, - samostalno izrauje tehnoloku dokumentaciju, - organizuje oblikovanje radnih mjesta prema izraenoj dokumentaciji. 11. JEDINICE SADRAJA MODULA: 1. Izrada tehnoloke dokumentacije 2. Oblikovanje radnih mjesta Napomena: Vanost svih jedinica u okviru modula navedena je u tabeli u stavku 13.5. 12. REZULTATI PO JEDINICI : Nakon uspjenog zavretka svake jedinice, uenik e biti sposoban da: Jedinica Znanje Vjetine 1. Izrada tehnoloke dokumentacije - razlikuje vrste tehnolokih procesa, - navede vrste tehnoloke dokumentacije, - prezentira podatke potrebne za izradu tehnoloke dokumentacije. - nacrta obrasce za pojedince vrste tehnoloke dokumentacije, - pojasni razlike izmeu starih i novih obrazaca, - izrauna podatke za izradu planova tehnolokog procesa, - pripremi dokumentaciju za Line kompetencije - pokazuje odgovornost u izradi tehnoloke dokumentacije, - razvija organizacijske vjetine, - pokazuje sposobnost za timski rad, - ima pozitivan stav za uvoenje novih tehnologija, - ima osjeaj za estetsko i

2 proizvodne pogone. - nacrta emu svake proizvodne jedinice, - izvodi raspored ivaih strojeva prema nacrtanoj skici za tehnoloki proces, - izrauna kapacitet svakog radnog mjesta, - utvrdi normu za svakog radnika. funkcionalno oblikovanje radnih mjesta i proizvodnih jedinica.

2. Oblikovanje radnih mjesta

- definie kriterije za oblikovanje radnih mjesta, - pojasni vanost funkcionalnog oblikovanja radnih mjesta, - opie poslove svakog radnog mjesta u

proizvodnoj jedinici. 13. SMJERNICE ZA NASTAVNIKE: 13.1. Potrebni objekti i resursi: kompjuterska oprema, internet konekcija). 13.2. Nastavni oblici i metode:

kabinet za tekstilnu struku (opremljen sa slijedeim: makete strojeva, eme strojeva, tabla,

- predavanje (kratko predavanje i davanje potrebnih objanjenja uz upotrebu tampanog materijala), jedinice 1, 2. - rad u paru, jasno definisati razliite zadatke za parove za uvjebavanje gradiva, jedinice 1, 2 - individualni rad, uenici rade na izradi tehnoloke dokumentacije, jedinica 1. - individualni rad, uenici rade na izradi planova za oblikovanje radnih mjesta, jedinica 2. - grupne i razredne prezentacije, jedinica 1, 2. 13.3. Nastavna uila i materijali: - table, samostojee table (flipchart), - projektori, grafoskopi, platna za razliitu namjenu, - IT oprema, - eme, obrasci izraene tehnoloke dokumentacije, planovi pravilnog oblikovanja radnih mjesta, - materijali koji se uenicima podijele na asu. (Napomena: Materijale e izraditi nastavnici nakon to budu obueni.) 13.4. Preporuena literatura i ostali izvori za uenje: Literatura - D. Rogale, 1990.,Tehnologija proizvodnje odjee, Zagreb, Tehnoloki fakultet Zagreb, Ostali izvori: - tampani materijal, (Napomena: Materijale e izraditi nastavnici nakon to budu obueni.) - eme, obrasci, struni asopisi iz oblasti tekstila,

3 - zabiljeke koje prave uenici, - internet stranice sa sadrajem u oblasti tekstila i primjeni novih tehnologija, npr. www.ttf.hr. 13.5. Ocjenjivanje uenja: 1. Opta uputstva: - Ocjenjivanje se vri unutar kole, - Uenici moraju biti unaprijed upoznati sa metodama i kriterijumima ocjenjivanja, - Uenici trebaju ostvariti minimum 50% svih definisanih rezultata uenja u svim odabranim tehnikama ocjenjivanja, - Ocjenjivanje provesti ukljuujui najmanje dvije tehnike za jedan modul. 2. Kriteriji za ocjenjivanje po tehnikama 2.1. Usmeno ispitivanje Formalno usmeno ispitivanje: - tanost i validnost rjeenja, - pridravanje instrukcija i pravila ili koraka propisanih u procesu, - kompletnost datog odgovora, - stepen ukljuenosti u razred ili rad u grupi, - aktiivno prisustvo i uee, itd. 2.2. Portfolio Kolekcija izabranih radova sakupljenih tokom obuke po modulu. Portfolio sadri zadatke i obrasce tehnoloke dokumentacije i planova i ema za oblikovanje radnih mjesta, jedinice 1,2. Ocjenjuje se: - preciznost izrade pojedinih obrazaca tehnoloke dokumentacije i tanost planova za oblikovanje radnih mjesta, jedinice 1,2. - kreativnost u izradi tehnoloke dokumentacije i obrazloenja za njihovu upotrebu, jedinica 1, - funkcionalnost i efikasnost u oblikovanju radnih mjesta, jedinica 2. 3. Tehnike ocjenjivanja i raspored vanosti po jedinicama Vanost Jedinice Izrada tehnoloke dokumentacije Oblikovanje radnih mjesta Ukupno: jedinica (zbir) 1. 2. 60% 40 % 100% Tehnike ocjenjivanja i raspored vanosti Usmeno Portfolio ispitivanje 30% 20% 50% 30% 20% 50%

4 14. POVEZANOST MODULA UNUTAR NPP: Ovaj modul se integrie sa sadrajima iz predmeta Estetsko oblikovanje, moduli IV-70-ST-04-03 i IV-70-ST-04-04, predmeta Konstrukcija odjee, moduli IV-70-ST-03-03 i IV-70-ST-03-04, i Praktina nastava. 15. PRIJEDLOG JE DA MODUL PREDAJE: Dipl. ing tekstilne tehnologije i ing.tekstilne tehnologije. 16. TIM ZA RAZVIJANJE MODULA: Ime i prezime i titula kola Adresa 1. ana Kovaevi, Dipl Srednja kola Demala ing tekstilne tehnologije ,lan radne grupe 2.Zdravka Savanovi,Dipl. ing.tekstilne tehnologije , lan radnre grupe 3. Ismeta Mehi ing odjevne tehnologije, lan radne grupe 4. Edina Deli, strunjak za izradu NPP Pere Zeevia Odak kola uenika u privredi Banja Luka Srednja mjeovita kola epe, epe JU Turistikougostiteljska kolaTuzla Bijedia 13, Odak Nikole Paia bb, 58000 Banja Luka Zagrebaka 2, 72230 epe Muhameda Hevaia Uskufia br.1 75000 Tuzla 032 881014 032881015 035-247900 035-247901 edina_delic@yaho o.com 051311066

Tel. Fax 031761865

e-mail