You are on page 1of 2

MGA TIPO NG DIABETES Fats

ANO ANG DIABETES? • Type 1 – Ang katawan ay hindi Protina SUBAYBAYAN ANG INYONG BLOOD
nakagagawa ng insulin. Ang mga Fiber (prutas, gulay, beans, tinapay SUGAR AT ALAMIN ANG
• Binabago ng diabetes ang paraan ng taong may Type 1 na diabetes ay at cereals) IMPORMASYON SA DIABETES
paggamit ng katawan sa pagkain. nangangailangan ng insulin araw- • Maging aktibo ng mga kalahating
Ang pagkain ay nagiging asukal sa araw upang mabuhay. oras bawat araw sa buong linggo. • Maiiwasan ang sakit at atake sa puso
loob ng katawan. • Type 2 – Ang katawan ay hindi • Ang ehersisyo ay nakakatulong sa sa pagsubaybay sa inyong blood
• Dinadala ng dugo ang asukal na ito nakagagawa ng sapat na insulin o paggana ng insulin ng katawan. sugar, blood pressure at cholesterol.
sa buong katawan. Ang insulin ay hindi nakakagamit ng insulin nang Nakakababa rin ito ng blood sugar,
tumutulong na kunin ang asukal sa maayos. Karamihan sa mga taong blood pressure at cholesterol. • Makipag-ugnayan sa inyong doktor,
dugo para maging enerhiya ng may diabetes ay may Type 2. nars o pharmacist.
katawan. • Ang ibang kababaihan ay TAMANG PAGGAMIT NG MGA
• Kapag ang inyong katawan ay nagkakaroon ng diabetes sa kanilang GAMOT • Subaybayan ang inyong blood sugar
nagkukulang sa enerhiya, ang pagbubuntis. sa pamamagitan ng metro (home
inyong blood sugar ay nananatiling • Kung minsan, kailangang uminom testing kit). Ito ang magsasabi kung
mataas. BANTAYAN ANG PAGKAIN AT MAG- ng gamot o mag-ineksyon ng insulin gaano kataas ang inyong blood
• Ang mataas na blood sugar ay EHERSISYO ang mga taong may diabetes. sugar upang kayo ay
maaaring maging sanhi ng Siguraduhing sundin ang direksyon makapagdesisyon ng maigi.
komplikasyon sa puso at kidney, • Walang iisang dieta para sa mga sa paggamit ng gamot.
pagkabulag, atake sa puso o taong may diabetes. Makipag- • Tanungin ang inyong doktor, nars o • Humingi sa doktor ng A-1-C test.
amputasyon ng paa o hita o maari ugnayan sa inyong health team pharmacist kung anong nagagawa Ito ay nagsusukat ng blood sugar
ring maging sanhi ng kamatayan. upang makagawa ng plano para sa ng mga gamot, kung kailan levels sa loob ng 2-3 buwan.
inyo. gagamitin at kung mayroon itong
________________________ • Maaari pa ring kumain ng mga anumang side effects.
paboritong pagkain basta’t bantayan • Makipag-usap sa inyong health team
ANG MAGANDANG lamang ang dami ng kakainin. Ang tungkol sa inyong ABC’s:
BALITA… KAYA MONG carbohydrates ang pinakagrabeng ______________________________
KONTROLIN ANG DIABETES magpataas ng blood sugar.
• Nakakatulong din ang Nutrition Sabihan ang inyong doktor, A–1–C
Bantayan ang iyong pagkain, Facts label sa mga pagkain. pharmacist o nars na ireport ang
mag-ehersisyo, tamang paggamit Maraming mga packaged foods ay anumang grabeng problema sa gamot o Blood pressure
ng mga gamot at i-check ang sobra sa isang serving. kagamitang medikal sa FDA sa
iyong blood sugar. • Ang mga pagkain natin ay 1-800-FDA-1088. Cholesterol
mayroong:
________________________ Carbohydrates (prutas, gulay, tinapay, ______________________________
juices, gatas, cereals at desserts)
KAYO BA AY MAARING MAGKA- Ang dokumentong ito ay ginawa ng FDA’s
DIABETES? Office of Women’s Health (OWH), ng

DIABETES
MGA KABABAIHAN AT DIABETES National Association of Chain Drug Stores
‫ ڤ‬Kayo ba ay overweight? (NACDS), at ng American Diabetes
• Sa U.S., mayroong 9.1 milyong ‫ ڤ‬Kayo ba ay hindi gaano o walang Association. Nagpapasalamat ang OWH,
kababaihan ang may diabetes at 3 ehersisyo? NACDS, at ang ADA sa lahat ng mga
milyon sa kanila ang hindi ‫ ڤ‬Mayroon ba kayong high blood pressure kasaling organisasyon na tumulong sa (Taglish)
nakakaalam na mayroon sila nito. (130/80 o mas mataas) reproduksyon at distribusyon nito.
‫ ڤ‬Mayroon ba kayong kapatid na may
• Mas malaki ang posibilidad na diabetes?
magkaroon ng miscarriage o ‫ ڤ‬Mayroon ba kayong magulang na may Bigyang Panahon ang Pangangalaga…
sanggol na may depekto ang mga diabetes? Tungkol sa Diabetes
kababaihang may diabetes. ‫ ڤ‬Kayo ba ay nagkaroon ng diabetes nang
kayo ay buntis O mayroon ba kayong Para sa dagdag na impormasyon:
anak na lampas sa 9 lbs. ang timbang 1-800-DIABETES
• Karamihan sa mga kababaihang may nang ipanganak? (1-800-342-2383)
diabetes ay mahirap. Nagiging mas ‫ ڤ‬Kayo ba’y African American, Native
malaking problema na subaybayan American, Hispanic, o Asian www.fda.gov/womens
ang diabetes dahil ditto. American/Pacific Islander? www.diabetes.org
www.nacds.org
SAKIT AT ATAKE SA PUSO Kung oo ang inyong sagot sa anuman sa
mga tanong na ito, magtanong sa inyong
• Mas malaki ang posibilidad na doktor, nars o pharmacist kung
magkaroon ng maagang atake sa nangangailangan kayo ng diabetes test.
puso ang mga kababaihang may
MGA SENYALES NG DIABETES
diabetes.
‫ ڤ‬Madalas na pagpunta sa banyo
Kalusugang Pangkababaihan
• Karamihan sa mga taong may ‫ ڤ‬Pakiramdam na laging gutom o uhaw
diabetes ay namamatay sa atake sa ‫ ڤ‬Malabong paningin Bigyang Panahon ang
puso o stroke. ‫ ڤ‬Pagbawas ng timbang kahit hindi
sinasadya Pangangalaga…
‫ ڤ‬Mga sugat/galos na matagal maghilom Sa iyong sarili…sa mga
‫ ڤ‬Laging pagod na pakiramdam
‫ ڤ‬Pamimitig/pangingilig ng mga kamay o nangangailangan sa iyo
paa
Karamihan sa mga taong may diabetes ay
walang napapansin na anumang mga
senyales.