Распоред предмета у испитном року

Датум

26.05.2013.

Предмет
Б1Г3ГН

Глобални навигациони сателитски систем

Б1Г3ММ

Мерне методе физичке геодезије

ГЕ01Т2

Технике геодетских мерења 2

ГЕ02ГА

Геодетска астрономија

ГЕ3А

Геодетска астрономија

М1Г1ГА

Геодетска астрономија

М1Г1ПГ

Пројектовање геодетских радова у инжењерству

М1Г2АМ

Астрометријске методе

Датум

27.05.2013.

Предмет
Б1Г3ГП

Геодетски премер 3

ГЕ02ГП

Геодетски премер 3

М1Г1ДА

Деформациона анализа инжењерских објеката

М1И1ГП

Геодезија у просторном планирању и урбанизму 2

М1У1ГП

Геодезија у просторном планирању и урбанизму 2

М1У2ГП

Геодезија у просторном планирању и урбанизму 2

Датум

28.05.2013.

Предмет
Б1Г1ТМ

Технике геодетских мерења

Б1Г2М3

Математика 3

Б1Г3ОМ

Основе менаџмента у геодезији

Б1Г3СГ

Сателитска геодезија

ГЕ02М3

Математика 3

ГЕ02М4

Математика 4

ГЕ03СГ

Сателитска геодезија

М1Г1ГИ

Геодезија у формирању информационог система инжењерских објеката

М1Г1ТС

Теорија сателитског позиционирања

М1И1КН

Катастар непокретности 2

М1И1ТС

Теорија сателитског позиционирања

М1У1КН

Катастар непокретности 2

М1У1ТН

Тржиште непокретности

М1У2УП

Управљање пројектима у геодезији

Датум

29.05.2013.

Предмет
Б1Г1ТГ

Теорија грешака геодетских мерења

Б1Г2ГМ

Геодетска метрологија

Б1Г3ГМ

Геодетска метрологија

Page 1

2013.напредни курс М1И1РИ Рачун изравнања . Предмет Б1Г2УЗ Уређење земљишне територије 1 ГЕ03Ф2 Фотограметрија 2 ГЕ4З Уређење земљишне територије ГЕ4ПИ Просторни информациони системи Б1О1ПК Пословне комуникације и презентације ГР01КП Пословне комуникације и презентације Б1Х2СС Саобраћајни инфраструктурни системи ГХ02СС Саобраћајни инфраструктурни системи Page 2 .2013.напредни курс М1У1УС Уређење сеоског подручја Датум 31.2013.2013. Предмет Б1Г2РИ Рачун изравнања .05. Предмет Б1Г3ДП Државни премер и прописи Б1Г3ПП Геодезија у просторном планирању и урбанизму 1 ГЕ02И1 Рачун изравнања 1 ГЕ03РМ Основе геодетских референтних мрежа ГЕ3МЕ Геодетска метрологија 1 ГЕ4ВГ Виша геодезија 1 М1Г1ГР Геодетске референтне мреже М1Г1МП Методологија пројектовања у геодезији М1И1МП Методологија пројектовања у геодезији М1У1МП Методологија пројектовања у геодезији Датум 30.основни курс Б1Г3ИФ Инжењерска фотограметрија ГЕ02И2 Рачун изравнања 2 ГЕ4РИ Рачун изравнања 2 М1Г1РИ Рачун изравнања .06.Распоред предмета у испитном року Датум 29. Предмет Б1Г2Г1 Геоинформатика 1 Б1Г3ДО Дигитална обрада слике Б1Г3Ф Фотограметрија и даљинска детекција 2 ГЕ02ДС Дигитална обрада слика М1И1ДС Дигитална обрада слика М1И1ДФ Дигитална фотограметрија Датум 01.05.05.

напредни курс М1У1К Комасација .06. Предмет Б1Г1РГ Рачунарска геометрија Б1Г2КН Катастар непокретности 1 Б1Г3И1 Инжењерска геодезија 1 ГЕ02КН Катастар непокретности 1 ГЕ02НГ Нацртна геометрија ГЕ03И1 Инжењерска геодезија 1 ГЕ03СП Практична настава из инжењерске геодезије ГЕ3КТ Катастар ГЕ5ИК Информациони систем катастра непокретности Page 3 . реконструкције и одржавање бетонских констр ГК3ОС Основи саобраћајница Б1М2СС Саобраћајни инфраструктурни системи Б1М3ГМ Грађевинска механизација Б1М3У Уговарање у грађевинарству Б1М4ПО Пословни односи у грађевинарству ГМ02СС Саобраћајни инфраструктурни системи ГМ03МА Механизација и аутоматизација ГМ04УГ Уговарање у грађевинарству ГМ4МА Механизација и аутоматизација ГМ4ОС Основе саобраћајница ГМ5СИ Стратешки информациони системи ГП4ОС Основе саобраћајница Б1С4ОЖ Одржавање железничких пруга ГС04ОЖ Одржавање железничких пруга ГС5ОЖ Одржавање железничких пруга М1Г1ЕГ Електроника у геодезији М1И1ЕГ Електроника у геодезији М1И2ДК Државна картографија М1У1УУ Управљање урбаним земљиштем М1У2ПВ Процена вредности непокретности Датум 02.2013.06.2013.Распоред предмета у испитном року Датум 01.2013. Предмет ГХ04ПВ Експлоатација и заштита подземних вода ГХ3ОС Основи саобраћајница Б1К2СС Саобраћајни инфраструктурни системи ГК02СС Саобраћајни инфраструктурни системи ГК04СБ Санације.06.основни курс Датум 03. Предмет М1И2К Комасација .

Распоред предмета у испитном року Датум 03. Предмет Б1О1ТФ Техничка физика Б1О2МФ Механика флуида ГР01ТФ Техничка физика ГР02МФ Механика флуида Б1Х3КВ Квалитет вода ГХ03КВ Квалитет вода ГХ4КВ Квалитет вода Б1К3М1 Металне конструкције 1 Б1К3М2 Металне конструкције 2 Б1К4МС Специјалне металне конструкције Б1К4ТМ Технологија производње металних конструкција ГК03М1 Металне конструкције 1 ГК03М2 Металне конструкције 2 ГК04ПП Планирање простора и саобраћаја ГК04ТМ Технологија производње металних конструкција ГК3МК Основи металних конструкција ГК5СМ Специјалне металне конструкције Б1М3МВ Мерење и вредновање радова у грађевинарству Б1М4МК Металне конструкције Б1М4ПП Планирање простора и саобраћаја Б1М4ТМ Технологија производње металних конструкција ГМ03МВ Мерење и вредновање радова у грађевинарству ГМ04МК Металне конструкције ГМ04ПП Планирање простора и саобраћаја ГМ04ТМ Технологија производње металних конструкција ГМ3МК Металне конструкције ГМ4ГР Грађевинска регулатива и уговарање ГМ5ВР Мерење и вредновање радова и објеката ГМ5ГИ Градски инфрастуктурни системи ГП3МК Металне конструкције ГП5ПГ Посебни градски инфраструктурни системи Б1С3ПС Планирање простора и саобраћаја ГС03М Мостови ГС3ПС Планирање простора и саобраћаја ГС4М Мостови М1И1ОО Објектно оријентисано програмирање М1У1АУ Анализа улагања у непокретности М1У1ПП Право у просторном планирању и заштити животне средине М1У1СП Стварно право М1У2ПР Природни ресурси М1К1ЛМ Лаке металне конструкције М1К1СМ Специјалне металне конструкције Датум 04.2013.06. Предмет Page 4 .06.2013.

Распоред предмета у испитном року Датум 04.2013.06. Предмет Б1Г1М1 Математика 1 Б1Г2ТГ Теоријска геодезија ГЕ01М1 Математика 1 ГЕ02Г Гравиметрија ГЕ03М Основе менаџмента у геодезији ГЕ03МГ Математичка геодезија ГЕ03ФГ Физичка геодезија ГЕ2ПГ Програмирање и рачунске методе ГЕ3ГФ Геодетска геофизика ГЕ3ТГ Теоријска геодезија 1 ГЕ4ТГ Теоријска геодезија 2 ГЕ5ГИ Геодезија у индустрији ГЕ5ИТ Испитивање померања и деформација објеката и тла ГЕ5МГ Менаџмент и технологија геодетских радова Б1О1ПГ Основе програмирања ГР01И2 Информатика 2 ГР2ПГ Програмирање и рачунске методе Б1Х2Х Хидрологија Б1Х3ИХ Инжењерска хидрологија Б1Х4ПИ Пројектовање и изградња објеката хидротехничке структуре Б1Х4УП Управљање пројектима Б1Х4УХ Урбана хидрологија ГХ02Х Хидрологија ГХ03ИХ Инжењерска хидрологија ГХ04ПП Пловни путеви и пристаништа ГХ3ХД Хидрологија ГХ4ПП Пловни путеви и пристаништа ГХ5УП Управљање пројектима Б1К2Х Хидротехника Б1К4МК Метод коначних елемената ГК02Х Хидротехника ГК04МЕ Метод коначних елемената ГК3ОХ Основи хидротехнике ГК5МЕ Метод коначних елемената ГК5СТ Специјални проблеми менаџмента и технологије грађења Б1М2Х Хидротехника Б1М4УИ Управљање инвестиционим пројектима ГМ02Х Хидротехника ГМ04УП Управљање пројектима ГМ5М Маркетинг у грађевинарству ГМ5ОО Објектно оријентисано моделирање ГМ5УП Управљање пројектима ГП5УП Управљање пројектима Б1С2МВ Механика вожње Б1С3ОХ Основе хидротехнике Б1С4УП Управљање пројектима Б1С4УХ Урбана хидрологија Page 5 .

06.06.Распоред предмета у испитном року Датум 04. Предмет ГЕ02К Картографија 1 ГЕ02ПР Практична настава из премера ГЕ03ПН Практична настава из геодезије ГЕ4К Картографија 1 Б1О1НГ Нацртна геометрија ГР01НГ Нацртна геометрија Б1Х3ОФ Основе фундирања ГХ03Ф Фундирање ГХ4Ф Фундирање ГХ5СХ Стохастичка хидрологија Б1К2ГФ Грађевинска физика Б1К3Ф Фундирање Б1К4СФ Специјални проблеми фундирања ГК02ГФ Грађевинска физика ГК03Ф Фундирање ГК5СГ Специјалне конструкције у геотехници ГК5Ф Фундирање Б1М2ГФ Грађевинска физика Б1М3ОФ Основе фундирања Б1М4МГ Менаџмент грађевинских предузећа Б1М4ОО Одржавање објеката ГМ02ГФ Грађевинска физика ГМ03Ф Фундирање ГМ04ОО Одржавање објеката ГМ4ПГ Програмирање 2 ГМ4Ф Фундирање ГМ5МО Менаџмент одржавања објеката ГП4Ф Фундирање ГП5ЕО Економија у комуналној области Б1С3ОФ Основе фундирања ГС02ГИ Географски информациони системи Page 6 .2013.2013. Предмет ГС02МВ Механика вожње ГС03Х Хидротехника ГС04УП Управљање пројектима ГС3ОХ Основи хидротехнике ГС5УП Управљање пројектима М1Г1ФГ Физичка геодезија М1И1ПИ Пројектовање информационих система М1Х1ХИ Изградња објеката хидротехничке инфраструктуре М1К1КЕ Виши курс из метода коначних елемената М1М1ИО Изградња објеката хидротехничке инфраструктуре М1С1УП Управљање пројектима Датум 05.

Предмет Б1Г1Ф2 Техничка физика 2 Б1Г2П1 Геодетски премер 1 Б1Г3ДМ Дигитално моделирање терена ГЕ01ТМ Техничка механика ГЕ01Ф2 Физика 2 ГЕ02ГИ Геоинформатика 1 ГЕ03ГИ Геоинформатика 2 Б1О1ТМ Техничка механика 1 Б1О2ПР Правна регулатива у грађевинарству ГР01ТМ Техничка механика 1 Б1Х3МД Металне и дрвене конструкције Б1Х4РР Регулација река ГХ02ПР Правна регулатива у грађевинарству ГХ03МД Металне и дрвене конструкције ГХ04РР Регулација река ГХ4Р Регулација река Б1К3ДЗ Дрвене и зидане конструкције Б1К4МЗ Металне конструкције у зградарству Б1К4ЦБ Спегнуте конструкције од челика и бетона ГК02ПР Правна регулатива у грађевинарству ГК03ДЗ Дрвене и зидане конструкције ГК04МЗ Металне конструкције у зградарству ГК3Д Дрвене конструкције ГК4МЗ Металне конструкције у зградарству ГК4ММ Метални мостови 1 ГК5ММ Метални мостови 2 ГК5СД Специјалне дрвене конструкције Б1М3ДК Дрвене конструкције.2013.Распоред предмета у испитном року Датум 05.06.2013. оплате и скеле Page 7 .06. Предмет ГС03Ф Фундирање ГС4Ф Фундирање М1Г1ДО Дигитална обрада сигнала М1Г2ДД Даљинска детекција М1Г2НМ Нумеричке методе физичке геодезије М1И1ДО Дигитална обрада сигнала М1И1ИТ Информационе технологије у картографији М1И1КП Картографске пројекције М1И2ВК Web картографија М1У2ЗС Заштита животне средине М1Х1СХ Стохастичка хидрологија М1К1СФ Специјални проблеми фундирања Датум 06. оплате и скеле ГМ02ПР Правна регулатива у грађевинарству ГМ03ДК Дрвене конструкције.

2013. Предмет ГМ3ДК Дрвене конструкције. Предмет Б1Г2К1 Картографија 1 Б1Г2Ф1 Фотограметрија и даљинска детекција 1 ГЕ03ДД Даљинска детекција ГЕ4Ф2 Фотограметрија 2 ГЕ5Г Геодетске методе у геодинамичким истраживањима ГЕ5ИФ Инжењерска фотограметрија ГЕ5ОМ Оптимизација геодетских мрежа Б1О1ГМ Грађевински материјали 1 Б1О2ГМ Грађевински материјали 2 ГР01ГМ Грађевински материјали 1 ГР02ГМ Грађевински материјали 2 ГР2ГМ Грађевински материјали Б1К3СМ Савремени материјали у грађевинарству Б1К3ТБ Технологија бетона Б1К4ПН Претходно напрегнути бетон Б1К4СБ Специјалне бетонске конструкције ГК03ТБ Технологија бетона ГК04ПБ Претходно напрегнути бетон ГК5СБ Специјалне бетонске конструкције ГК5ТБ Технологија бетона Б1М3ТБ Технологија бетона Б1М4МП Методе планирања у грађевинарству Б1М4ПГ Пројектовање организације грађења ГМ03ТБ Технологија бетона Page 8 .2013.Распоред предмета у испитном року Датум 06.06. оплате и скеле ГМ4ЗЗ Завршни и занатски радови Б1С3МД Металне и дрвене конструкције ГС02ПР Правна регулатива у грађевинарству ГС03МД Металне и дрвене конструкције ГС3МД Металне и дрвене конструкције М1Г1ОГ Оптимизација у геодетском премеру М1Г1ОК Обезбеђење квалитета геодетских мерења М1Г2ГР Геодетски референтни системи М1Г2ОК Обезбеђење квалитета геодетских мерења М1И1ГИ Географски информациони системи М1И1ЛБ Локацијски базирани сервиси М1И2ГП ГИС програмирање М1И2ПГ Пројекат из геоинформатике М1У1ГИ Географски информациони системи М1У2СЕ Стручни енглески М1К1ДК Лепљене ламелиране дрвене конструкције М1К1ММ Метални мостови Датум 07.06.

Распоред предмета у испитном року Датум 07. реконструкције и одржавање зиданих и дрвених конструкција Page 9 . Предмет ГМ04ОГ Планирање и пројектовање организације грађења ГМ4ПП Планирање и пројектовање организације грађења ГМ5ГС Градске саобраћајнице ГМ5ТБ Технологија бетона ГП5ГС Градске саобраћајнице Б1С3ПП Планирање и пројектовање путева 1 Б1С4ПП Планирање и пројектовање путева 2 ГС03ПП Планирање и пројектовање путева 1 ГС04ПП Планирање и пројектовање путева 2 ГС4П Пројектовање путева ГС5ГС Градске саобраћајнице М1И1ИФ Инжењерска фотограметрија М1У2К Комасација .напредни курс М1К1ГМ Савремени материјали у грађевинарству М1К1СБ Специјалне бетонске конструкције М1М1СМ Савремени материјали у грађевинарству М1С1ГС Градске саобраћајнице М1С1МП Методологија пројектовања М1С1СЖ Саобраћајнице и животна средина Датум 08.2013. Предмет Б1Г2П2 Геодетски премер 2 ГЕ01П2 Геодетски премер 2 ГЕ5АМ Анализа метода мерења ГЕ5АП Апроксимација гравитационог поља ГЕ5ГР ГПС у основним геодетским радовима ГЕ5ТК Информационе технологије у картографији ГЕ5ТП Теорија подударности Б1О1РЦ Рачунарско цртање у грађевинарству Б1О1УП Увод у примену рачунара Б1О2МТ Механика тла ГР01И1 Информатика 1 Б1Х3ДС Дренажни системи Б1Х4ВС Водопривредни системи ГХ02МТ Механика тла ГХ03ДС Дренажни системи ГХ04ВС Водопривредни системи ГХ3МТ Механика тла ГХ4МЕ Хидротехничке мелиорације ГХ5ВС Водопривредни системи ГХ5ЕИ Еколошки инжењеринг Б1К4ЛЛ Лепљене ламелиране дрвене конструкције ГК02МТ Механика тла ГК04СЗ Санације.06.06.2013.

Предмет Б1Г1ИГ Информатика у геодезији Б1Г1ОП Основе програмирања Б1Г1Ф1 Техничка физика 1 ГЕ01Ф1 Физика 1 ГЕ02БП Базе података ГЕ02ГМ Геодетска метрологија ГЕ2ОЕ Основи електронике ГЕ5ЕЈ Енглески језик Б1О1М1 Математика 1 Б1О2ОМ Отпорност материјала 1 ГР01М1 Математика 1 ГР02ОМ Отпорност материјала 1 ГР1М1 Математика 1 ГР2ОМ Отпорност материјала Page 10 .2013.2013.2013.06.Распоред предмета у испитном року Датум 08. Предмет ГК3МТ Механика тла Б1М4УР Управљање људским ресурсима у грађевинарству ГМ02МТ Механика тла ГМ04МУ Теорија менаџмента и управљање људским ресурсима ГМ3МТ Механика тла ГМ5ЕИ Еколошки инжењеринг ГМ5ТМ Теорија менаџмента и управљање људским ресурсима ГП3МТ Механика тла 1 ГП5ЕИ Еколошки инжењеринг Б1С3ГС Геотехника саобраћајница Б1С4ОП Одржавање путева ГС02МТ Механика тла ГС03ГС Геотехника саобраћајница ГС04О Одржавање путева ГС3ГС Геотехника саобраћајница ГС3МТ Механика тла ГС5О Одржавање путева М1И2ПК Пројекат из картографије М1И2ПФ Пројекат из фотограметрије М1Х1И Хидроинформатика Датум 09. Предмет М1И1ВП Web програмирање М1У1ПК Преговарање и комуникација Датум 10.06.06.

06.Распоред предмета у испитном року Датум 10. Предмет ГР5ЕЈ Енглески језик Б1Х3БП Базе података у грађевинарству Б1Х4ГИ Геоинформациони системи Б1Х4НВ Наводњавање ГХ04Н Наводњавање Б1К2ОМ Отпорност материјала 2 Б1К4ОС Основе спрегнутих конструкција ГК02ОМ Отпорност материјала 2 ГК04ГИ Геоинформациони системи ГК04СК Спрегнуте конструкције ГК4БМ Бетонски мостови 1 ГК5БМ Бетонски мостови 2 Б1М3БП Базе података у грађевинарству Б1М4ГИ Геоинформациони системи ГМ03БП Системи база података ГМ04ГИ Геоинформациони системи ГМ3ИС Информациони системи ГМ4ГИ Геоинфорамтика у грађевинарству ГП4ГС Геодезија у комуналним системима Б1С3М Мостови Б1С4ДС Дренажни системи М1И2ВГ Web GIS М1У2ВГ Web GIS М1К1БМ Бетонски мостови М1М1СТ Специјалне технологије грађења М1С1ИЕ Инжењерска економија Датум 11.2013. Предмет Б1Г1М2 Математика 2 Б1Г3К2 Картографија 2 ГЕ03К2 Картографија 2 ГЕ4К2 Картографија 2 ГЕ5КА Картографија 3 ГЕ5КТ Тематска картографија Б1О1Г Геодезија Б1О2ТМ Техничка механика 2 ГР02ТМ Техничка механика 2 ГР2ТМ Техничка механика 2 Б1Х3ХГ Хидротехничке грађевине 1 Б1Х4ХЕ Основе хидроенергетског коришћења вода ГХ03ХГ Хидротехничке грађевине ГХ04КВ Коришћење водних снага ГХ5КВ Коришћење водних снага ГХ5ХГ Хидротехничке грађевине Page 11 .2013.06.

06.2013. Предмет Б1К3ТП Теорија плоча и љуски Б1К4ПР Примена рачунара у пројектовању конструкција ГК03ТП Теорија плоча и љуски ГК04ПР Примена рачунара у пројектовању конструкција ГК4ТН Теорија површинских носача ГК4ХК Хидротехничке конструкције Б1М2ОИ Операциона истраживања Б1М3ОП Објектно оријентисано програмирање Б1М3ПП Претраживање података и закључивање ГМ03ОИ Операциона истраживања ГМ3КП Комунално право ГП3ПО Право у комуналној области Б1С2ГС Геодезија саобраћајница Б1С4КК Коловозне конструкције Б1С4УС Управљање одржавањем саобраћаја ГС03Г Геодезија саобраћајница ГС04К Коловозне конструкције ГС3ГЕ Геодезија у саобраћајницама ГС4К Коловозне конструкције М1И2ПВ Процена вредности непокретности М1У2ПГ Пројекат из геодезије у урбанизму М1У2ПК Пројекат из катастра непокретности М1Х1ХГ Хидротехничке грађевине 2 М1К1ХК Хидротехничке конструкције М1М1МГ Међународни грађевински пројекти М1С1МГ Међународно грађевински пројекти Датум 12.06.2013. Предмет ГЕ01М2 Математика 2 ГЕ03УЗ Уређење земљишне територије 1 ГЕ1М2 Математика 2 Б1О1М2 Математика 2 ГР01М2 Математика 2 ГР1М2 Математика 2 Б1Х3БК Бетонске конструкције 1 ГХ03БК Бетонске конструкције ГХ04МХ Мерење у хидротехници ГХ3БК Бетонске конструкције ГХ5МХ Мерење у хидротехници ГХ5ОС Оптимизација система Б1К3БК Теорија бетонских конструкција Б1К3ПГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 Б1К4ПБ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 Б1К4УП Управљање пројектим ау грађевинарству Page 12 .Распоред предмета у испитном року Датум 11.

06.2013.06. Предмет ГК03БК Теорија бетонских конструкција ГК03ПГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 ГК04ПГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 ГК04ТБ Технологије грађења бетонских конструкција ГК04УП Управљање пројектима ГК3ТБ Теорија бетонских конструкција ГК4П Пројектовање и грађење бетонских конструкција 1 ГК5ПГ Пројектовање и грађење бетонских конструкција 2 ГК5УП Управљање пројектима Б1М3БК Бетонске конструкције 1 ГМ03БК Бетонске конструкције 1 ГМ04БК Бетонске конструкције 2 ГМ3БК Бетонске конструкције 1 ГМ4БК Бетонске конструкције 2 ГМ4ГФ Грађевинска физика ГП3БК Бетонске конструкције 1 ГП4БК Бетонске конструкције 2 ГП4ГФ Грађевинска физика Б1С3БК Бетонске конструкције 1 Б1С4ПС CAD у пројектовању саобраћајница ГС03БК Бетонске конструкције ГС04РП CAD у пројектовању саобраћајница ГС3БК Бетонске конструкције ГС5РП Рачунарски подржано пројектовање (CAD) саобраћајница М1Г2ГГ Геодетска геодинамика М1Г2ГИ Геодезија у индустрији М1Г2СН Сателитска и инерцијална навигација М1Г2УП Управљање пројектима у геодезији М1И2УП Управљање пројектима у геодезији М1У2ИС Инфраструктура М1С1УК Управљање квалитетом у грађевинарству Датум 13.2013. Предмет Б1Г1ЕЈ Енглески језик Б1Г1ЕС Енглески језик струке ГЕ5ДД Даљинска детекција Б1О1ЕИ Основе еколошког инжењерства Б1О2З Зградарство Б1О2ИЕ Инжењерска економија у грађевинарству ГР02З Зградарство ГР2З Зградарство Б1Х3Х1 Хидраулика 1 Б1Х3Х2 Хидраулика 2 Б1Х4МГ Менаџмент и технологија гађења у хидротехници Page 13 .Распоред предмета у испитном року Датум 12.

Предмет ГХ02ИЕ Инжењерска економија ГХ03Х1 Хидраулика 1 ГХ03Х2 Хидраулика 2 ГХ04МГ Менаџмент и технологија грађења ГХ3Х1 Хидраулика 1 ГХ3Х2 Хидраулика 2 ГХ4МГ Менаџмент и технологија грађевинских радова Б1К3ЗИ Завршни радови и инсталације Б1К4ИК Испитивање конструкција и основе експерименталних метода Б1К4МГ Менаџмент и технологија грађења ГК02ИЕ Инжењерска економија ГК03ЗР Завршни радови и инсталације ГК04МГ Менаџмент и технологија грађења ГК4МГ Менаџмент и технологија грађења ГК5ИК Испитивање конструкција Б1М3ЗИ Завршни радови и инсталације ГМ03ЗР Завршни радови у грађевинарству ГМ04ГЕ Грађевинска економија ГМ3ОИ Операциона истраживања ГМ3ХИ Хидраулика ГМ5ГЕ Грађевинска економија ГП3ХИ Хидраулика ГП4МГ Менаџмент и технологија грађења Б1С3МГ Менаџмент и технологија грађења 1 Б1С4МГ Менаџмент и техонолгија грађења 2 ГС03МТ Менаџмент и технологија грађења 1 ГС04МП Менаџмент грађевинских предузећа ГС04МТ Менаџмент и технологија грађења 2 ГС04УС Управљање одржавањем саобраћајница ГС4МГ Менаџмент и технологија грађења ГС5ЖС Железничке станице М1К1МИ Експерименталне методе испитивања М1М1УР Управљање ризиком и вредносно инжењерство М1С1ЖС Железничке станице М1С1УР Управљање ризиком и вредносно инжењерство Датум 14.2013.Распоред предмета у испитном року Датум 13.06.06. Предмет Б1Г1ОГ Основе геонаука ГЕ01ВС Вероватноћа и статистика ГЕ2М3 Математика 3 ГЕ3ИГ Инжењерска геодезија 1 ГЕ4ГП Геодезија у планирању и уређењу насеља Б1О1ИГ Инжењреска геологија 1 Б1О2М3 Математика 3 Page 14 .2013.

2013.06.Распоред предмета у испитном року Датум 14.2013. Предмет Б1Г1ЕК Основе економије Б1Г1УП Основе стварног и управног права Б1Г2Г2 Геоинформатика 2 ГЕ01ОЕ Основе економије ГЕ01П Увод у право ГЕ02Ф Фотограметрија 1 ГЕ03ДМ Дигитално моделирање терена ГЕ3ФО Фотограметрија 1 Page 15 . Предмет ГР01ОГ Основе геологије ГР02М3 Математика 3 ГР2М3 Математика 3 Б1Х3КХ Комунална хидротехника 1 Б1Х4КХ Комунална хидротехника 2 ГХ03КХ Комунална хидротехника 1 ГХ04КХ Комунална хидротехника 2 ГХ3ИГ Инжењерска геологија ГХ4КХ Комунална хидротехника 1 ГХ4ПК Подземне конструкције ГХ5КХ Комунална хидротехника 2 Б1К3ХС Хидротехнички инфраструктурни системи ГК04КС Комунални инфраструктурни системи ГК5ПК Подземне конструкције Б1М3ИС Информациони системи у грађевинарству Б1М4ТГ Технологија грађења ГМ02ВС Теорија вероватноће и статистика ГМ03ИС Информациони системи ГМ04ТГ Технологија грађења и систем квалитета ГМ4ТГ Технологија грађења и управљање квалитетом ГМ5КХ Комунална хидротехника ГП5ПК Подземне конструкције Б1С2ИГ Инжењерска геологија 2 Б1С3СТ Саобраћајни тунели Б1С4ГС Горњи строј железница ГС02ИГ Инжењерска геологија ГС03СТ Саобраћајни тунели ГС04ГЖ Горњи строј железница ГС3ИГ Инжењерска геологија ГС4ГЖ Горњи строј железница ГС4СТ Саобраћајни тунели М1Г2ПИ Пројекат из инжењерске геодезије М1К1ПК Механика стена и подземне конструкције М1М1ВО Вредновање грађевинских објеката Датум 15.06.

Предмет Б1О1ИЕ Интернет и електронско пословање Б1Х2ТК Теорија конструкција Б1Х4ОО Објектно оријентисано програмирање Б1Х4УО Управљање чврстим отпадом ГХ02ТК Теорија конструкција ГХ3ТК Теорија конструкција Б1К3МА Матрична анализа конструкција Б1К3СК Статика конструкција Б1К4ДК Динамика конструкција и земљотресно инжењерство Б1К4ЕА Еластопластична анализа линијских носача Б1К4СК Стабилност конструкција ГК03МА Матрична анализа конструкција ГК03СК Статика конструкција ГК04ДК Динамика конструкција и земљотресно инжењерство ГК04ЕА Еластоплатична анализа линијских носача ГК04СТ Стабилност конструкција ГК3С1 Статика конструкција 1 ГК3С2 Статика конструкција 2 ГК4СТ Стабилност и динамика конструкција Б1М3Т1 Теорија конструкција 1 Б1М3Т2 Теорија конструкција 2 Б1М4ОУ Основе урбанизма ГМ03К1 Теорија конструкција 1 ГМ03К2 Теорија конструкција 2 ГМ04ИЕ Интернет и електронско пословање ГМ04ОУ Основи урбанизма ГМ3Т1 Теорија конструкција 1 ГМ3Т2 Теорија конструкција 2 ГМ4ИЕ Интернет и електронско пословање у грађевинарству ГМ5К Комуникације у грађевинарству ГМ5ОУ Основе урбанизма ГП3Т1 Теорија конструкција 1 ГП3Т2 Теорија конструкција 2 Б1С2ТК Теорија конструкција Б1С3ОУ Основе урбанизма Б1С3ПЖ Планирање и пројектовање железница 1 Б1С4ПЖ Планирање и пројектовање железница 2 ГС02ТК Теорија конструкција ГС03Ж Планирање и пројектовање железница 1 ГС03П Основе урбанизма ГС04Ж Планирање и пројектовање железница 2 ГС04ОУ Основе урбанизма ГС3ТК Теорија конструкција ГС4Ж Железнице ГС5А Аеродроми М1Г2ПГ Пројекат из геодезије М1Г2ПП Пројекат из геодетског премера Page 16 .2013.Распоред предмета у испитном року Датум 15.06.

06.2013. Предмет Б1Г2ПП Практична настава из премера Б1Г3ПГ Практични рад из геоинформатике Б1Г3ПК Практични рад из картографије Б1Г3ПМ Практични рад из геодетске метрологије Б1Г3ПН Практична настава из инжењерске геодезије Б1Г3ПФ Практични рад из фотограметрије WREM203 Управљање кишним отицајем М1Г1ПН Практична настава из геодезије Датум 20.06. Предмет Б1Г3И2 Инжењерска геодезија 2 ГЕ03И2 Инжењерска геодезија 2 ГЕ4ИГ Инжењерска геодезија 2 Page 17 . Предмет М1Х1АР Анализа ризика и поузданост у грађевинарству М1Х1ИУ Интегрално управљање градским водама М1Х1НМ Нумеричке методе у хидротехници М1Х1ОО Објектно оријентисано програмирање М1Х1ОП Одбрана од поплава М1Х1ОС Оптимизација система М1Х1ТП Транспортни процеси у хидротехници и екологији М1Х1УО Управљање чврстим отпадом М1М1РМ Рачунарске мреже и комуникације М1С1А Аеродроми Датум 16.06.2013.Распоред предмета у испитном року Датум 15.2013.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful