P. 1
Evaluarea in Invatamintul Universitar

Evaluarea in Invatamintul Universitar

|Views: 5|Likes:
Published by Anastasia Pruteanu

More info:

Published by: Anastasia Pruteanu on May 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2014

pdf

text

original

Competenţe specifice     Utilizarea terminologiei referitoare la evaluare în diverse situaţii de comunicare didactică.

Elaborarea sarcinilor didactice în context taxonomic pentru evaluarea formativă şi a testelor sumative pentru evaluarea sumativă. Aplicarea metodelor/tehnicilor interactive în procesul de evaluare a rezultatelor academice. Valorificarea sistemului de cunoştinţe din domeniul evaluării şi a experienţei profesionale în proiectarea şi desfăşurarea demersului educaţional. EVALUAREA – STRATEGIE DIDACTICĂ ESENŢIALĂ ÎN PROCESUL DE FORMARE Delimitări conceptuale Evaluarea este o componentă necesară funcţionării oricărui sistem social şi confirmă gradul lui de eficienţă. Evaluarea desfăşurată în cadrul sistemului de învăţămînt este în strînsă corelaţie cu celelalte sisteme sociale. I. Nicola identifică două niveluri la care se poate concepe evaluarea: o evaluare socioeconomică şi una pedagogică. Prima vizează eficienţa sistemului de învăţămînt prin prisma raportului dintre resursele materiale şi financiare investite de societate şi rezultatele învăţămîntului, materializate în competenţele achiziţionate. Evaluarea pedagogică are în vedere eficienţa învăţămîntului prin prisma raportului dintre finalităţile (competenţele şi obiectivele) proiectate şi rezultatele obţinute de către elevi/studenţi în procesul de învăţămînt [10]. Evaluarea desfăşurată în special la nivelul procesului de învăţămînt oferă informaţie necesară pentru autoreglarea şi creşterea eficienţei instruirii. Sensul noţiunii evaluare este reflectat în cercetările savanţilor pedagogi. În continuare sînt prezentate diverse accepţii ale conceptului evajluare. Evaluarea este procesul de apreciere a sistemului educaţional sau a unei părţi a sistemului, …este procesul prin care se stabileşte dacă sistemul (de învăţământ) îşi îndeplineşte funcţiile pe care le are, dacă obiectivele sistemului sînt realizate [5]. Evaluarea este un proces de bază în instruire, alături de predare şi învăţare, şi arată eficienţa, eficacitatea, progresul, reuşita, succesul, performanţa şcolară, sau reversul lor, pentru fiecare elev, dar şi pentru profesor, şcoală [8].

1

Evaluarea pedagogică reprezintă o acţiune managerială proprie sistemelor socioumane, care solicită raportarea rezultatelor obţinute la un ansamblu de criterii specifice domeniului în vederea luării unei decizii optime [3]. Evaluarea randamentului învăţării este procesul de constatare şi apreciere a rezultatelor în care se reflectă obiectivele propuse şi eficienţa acţiunii didactice (metodologia, organizarea instruirii, tactul pedagogic) [9]. Evaluarea este un proces complex de comparare a rezultatelor activităţii instructiv -educative cu obiectivele planificate (evaluarea calităţii), cu resursele utilizate (evaluarea exigenţei) sau cu rezultatele anterioare (evaluarea progresului) [7]. Pornind de la accepţiile conceptelor referitoare la evaluare pot fi determinate următoarele caracteristici ale evaluării: evaluarea este un proces (nu un produs), deci, o activitate etapizată, desfăşurată în timp; evaluarea nu se rezumă la notarea elevilor/studenţilor (care este expresia numerică a aprecierii performanţelor elevilor/studenţilor), ci vizează domenii şi probleme mult mai complexe (inclusiv programe de învăţământ şi sistemul în ansamblu); evaluarea implică un şir de măsurări, comparaţii, aprecieri (deci, judecăţi de evaluare), pe baza cărora se pot adopta anumite decizii menite să optimizeze activităţile sau domeniile supuse evaluării. [7, p. 322]. Evaluarea pedagogică ca proces complex are şi o structură, caracterizată prin dinamism, ce se realizează cu ajutorul unor operaţii ierarhice funcţionale: măsurarea - aprecierea-decizia. 1. Măsurarea reprezintă operaţia de evaluare care asigură consemnarea unor caracteristici Aprecierea reprezintă operaţia de evaluare care implică interpretarea faptelor consemnate, Decizia reprezintă operaţia de evaluare care asigură prelungirea aprecierii într-o notă,

observabile exprimate în termeni cantitativi. 2. în funcţie de anumite criterii calitative, specific pedagogice. 3. caracterizare, hotărîre, recomandare. Decizia este operaţia de o mare complexitate psihologică şi responsabilitate socială. [3, pag. 133-134]. Funcţiile evaluării Importanţa ce i se atribuie procesului de evaluare rezultă din posibilitatea şi capacitatea de a realiza un spectru larg de funcţii sociale şi pedagogice. Sub aspect social, evaluarea pedagogică înfăptuieşte validarea produsului sistemului de învăţămînt şi integrarea lui socio-culturală.

2

Sub aspect pedagogic, evaluarea declanşează conexiunile inverse, internă şi externă, ce direcţionează procesul de autoreglare continuă a activităţii didactice prin realizarea:  funcţiei de informare pedagogică care implică verificarea achiziţiilor/rezultatelor academice a elevilor/studenţilor la anumite intervale de timp; această funcţie se bazează pe criterii prioritar constatative, prin care se stabileşte la ce nivel se află educabilii în raport cu finalităţile proiectate;    funcţiei de diagnoză, de cunoaştere obiectivă a nivelului acţiunii instructive bazată pe decizii cu valoare anticipativă; funcţiei de prognoză ce se realizează prin precizarea soluţiilor, direcţiilor posibile de organizate, continuare a procesului de învăţămînt; ce se realizează prin prezenţa dimensiunilor afectiv-atitudinale care se funcţiei educative

stabilesc între profesor şi elev/student, determinându-l pe elev/student să se implice în autoinstruire şi instruire în grup, contribuind la apariţia interesului, mobilizîndu-l pentru prevenirea insucceselor sau dezvoltarea succeselor. Prin diversele sale funcţii evaluarea pedagogică contribuie la realizarea multiplelor obiective [8]: de constatare şi apreciere a rezultatelor obţinute prin măsurarea şi analiza comparativă cu faza iniţială prin semnarea abaterilor şi crizelor; de informare asupra modului cum se realizează deciziile luate de către profesor, asupra tuturor aspectelor activităţii învăţării; de prevenire prin stabilirea de alternative de soluţionare a problemelor; de recuperare, prin propunerea şi efectuarea corectărilor necesare; de educare-schimbare, prin sprijinirea eforturilor elevilor/studenţilor, acordarea încrederii, corectarea comportamentului; de ameliorare, de reglare şi autoreglare prin îndrumările date. Notarea şi sisteme de notare Sistemele de notare sînt modalităţi convenţionale de apreciere cantitativă şi calitativă a randamentului învăţării. Prin notă se apreciază nivelul la care a ajuns elevul/studentul evaluat, progresul pe care l-a făcut, rangul sau locul lui în ierarhia grupului;. Ştiinţa care se ocupă cu elaborarea, perfecţionarea şi eficienţa sistemelor de notare este docimologia, iniţiată în a. 1929 de către savantul francez Henri Pieron. Există diverse sisteme de notare: sistem de notare numeric, cu scale diferite: 1-10 se foloseşte în Republica Moldova, România, Finlanda; 1-5 - în Polonia, Ungaria, Rusia, Germania; 1-13 - în

3

Danemarca; 1-20 - în Franţa etc.; sistem de notare literal, utilizat în Anglia şi SUA, asociind literelor anumite calificative: „A” - „excelent”, „B” - „bine”, „C” - „mediu”, „D” - „slab”, „E” „satisfăcător”, „F” - „nesatisfăcător” (notele „A”, „B”, „C” si „D” sînt note de trecere); sistemul binar: admis sau respins; sistemul prin calificative: „Foarte bine”, „Bine”, „Suficient”, Insuficient”, cu aprecieri formulate în limba latină: „Magna cum laudae”, „Cum laudae”, cu diplomă de merit etc. În orice sistem de notare se stabileşte nota de promovare. O problemă esenţială în procesul de evaluare este determinarea gradului de obiectivitate în notare. Pentru a fi obiectivi e necesar să cunoaştem şi să evităm stereotipurile notării subiective: „Efectul halo”, „Efectul Pygmalion”, „Efectul de contrast”, „Efectul de contaminare”, „Efectul curbei lui Gauss”, „Eroarea logică”, „Efectul tendinţei centrale”, „Efectul de similaritate”, „Stilul de evaluare al cadrului didactic” etc. „Efectul halo” constă în supraaprecierea rezultatelor unui elev sub influenţa impresiei generale pe care şi-a făcut-o în timp profesorul despre elevul respectiv. În acest caz, există tendinţa de a trece cu vederea unele greşeli sau rezultate mai slabe la elevii cu o reputaţie bună şi de a ignora greşelile şcolare sau răspunsurile excelente date de aşa-numiţii „elevi-problemă”. Empatia sau antipatia pot influenţa la acordarea notelor mai mari sau mai mici. Pentru diminuarea consecinţelor negative presupuse de acest efect se poate apela la mai multe modalităţi practice: recurgerea la examene externe în care sînt atraşi profesori de la alte instituţii de învăţămînt, extinderea lucrărilor cu caracter secret care asigură anonimatul celor apreciaţi. „Efectul Pygmalion”. Efectul Pygmalion poate fi interpretat ca fiind procesul prin care un profesor îşi formează aşteptări pe baza primei impresii pe care i-o face un elev/student. Astfel, se creează o situaţie în care o atitudine, aceea a profesorului sau a adultului, modifică o conduită, aceea a elevului/studentului. Pînă la urmă, în mod conştient sau nu, această impresie va influenţa felul în care îl va trata pe acest elev/student. De asemenea, un anume comportament faţă de anumiţi elevi poate afecta comportamentul şi educaţia acestora. Este bine să-i cunoaştem pe elevi/studenţi, dar să nu preconcepem notele pe care le vom acorda lor. Numai situaţia concretă, pregătirea dovedită, sînt elementele care ne conduc la echitate, în acest sens. Notarea premeditată denaturează modul de gîndire, de acţiune docimologică şi ne determină la o apreciere subiectivă. „Efectul de contrast”. De multe ori, acelaşi răspuns primeşte o notă mai bună dacă urmează după un răspuns mai slab, sau una mediocră dacă urmează după un răspuns excelent. Soluţia evitării acestui fenomen este stabilirea unor criterii de evaluare specifice, inainte de iniţierea procesului de evaluare, ceea ce va asigura evaluarea obiectivă a performanţelor celor evaluaţi.
4

„Efectul de contaminare” se referă la situaţia, în care cunoaşterea notelor atribuite de ceilalţi profesori influenţează aprecierea unui evaluator. Astfel, aprecierea unui elev/student la o anumită disciplină se face potrivit situaţiei obţinute la alte discipline. Influenţa notelor mici de la alte discipline, cu repercusiuni negative asupra acordării de note mai mici decît le merită elevul/studentul la o altă disciplină. Notele mari la alte discipline influenţează notele mari pe care el nu le merită. Pentru evitarea acestui fenomen este binevenită evaluarea externă. „Efectul curbei lui Gauss”, rezultă din dorinţa cadrului didactic ca distribuţia notelor într-un grup academic să fie cît mai aproape de curba lui Gauss. Chiar dacă distribuţia iniţială a aptitudinilor elevilor/studenţilor poate fi reflectată în curba lui Gauss, evoluţia lor pînă la finalul procesului de instruire rămîne necunoscută, în pofida prejudecăţilor şi a modelelor prestabilite de către profesori; în ultimă instanţă de maiestria şi dedicaţia cadrelor didactice depind performantele academice ale educabililor. „Eroarea logică” presupune înlocuirea unor criterii de apreciere a rezultatelor academice în raport cu obiectivele proiectate cu variante adiacente acestora, cum ar fi: acurateţea lucrării, conştiinciozitatea elevului etc. „Efectul tendinţei centrale”. Se manifestă prin conduita profesorului de a evita extremele scalei de notare din dorinţa de a nu greşi şi de a nu deprecia elevii. Majoritatea notelor acordate se înscriu în jurul valorilor medii, nerealizându-se o discriminare mai evidentă între elevii medii, pe de o parte, şi cei foarte buni sau slabi, pe de altă parte. Efectul se manifestă mai ales la profesorii începători şi la disciplinele socioumane. „Efectul de similaritate”. Profesorul are tendinţa de a-şi valoriza elevii prin raportarea la sine (prin contrast sau prin asemănare), normele proprii constituind principalele criterii de evaluare a rezultatelor academice. Cu acest prilej el aplică propria experienţă şcolară (ca fost elev străduitor, disciplinat, etc.). Profesorii care au o experienţă de foşti „ premianţi” vor manifesta un plus de exigenţă comparativ cu cei care nu au strălucit la diverse materii. Stilul de evaluare al cadrului didactic poate influenţa modul de evaluare. Astfel, există profesori echilibraţi, care folosesc întreaga gamă a notelor, sînt stabili şi fideli în apreciere, respectînd criteriile de evaluare; profesorii extremişti severi sau generoşi. Stilul sever apare atunci cand profesorul pune mai mult de jumatate din note sub nota de trecere sau la limita acesteia. În general, se consideră că severitatea excesivă demotivează elevii şi reduce performanţa academică în loc să o crească. De aceea, acest stil de notare trebuie evitat. Stilul generos este situaţia inversă stilului sever. Conform acestui model majoritatea notelor (60% şi mai mult) sînt
5

peste nota de trecere. Acest tip de evaluare are o funcţie preponderent motivaţională, punînd accent pe toate posibilităţile intelectuale ale educabilului; profesori capricioşi care notează în funcţie de dispoziţia pe care o au, de impresia pe care şi-au format-o despre elevi/studenţi, de conştientizarea propriei valori. [4]. Tipuri de evaluare În funcţie de locul evaluării în cadrul procesului de învăţămînt şi scopul propus, pot fi determinate trei tipuri ale procesului de evaluare: evaluarea iniţială/diagnostică, evaluarea continuă/formativă, evaluarea finală/sumativă. Evaluarea iniţială/diagnostică se realizează la începutul activităţii de instruire (a unei discipline, a unui modul, a unui semestru, a anului de studiu, a unei trepte de învăţămînt), cu scopul de a constata gradul de pregătire al elevului/studentului. Funcţia ei constă în proiectarea eficientă a activităţiilor de instruire. În cazul acestui tip de evaluare se utilizează, de obicei chestionare scrise sau orale. Evaluarea continuă/formativă se realizează pe tot parcursul procesului educaţional, încurajînd participarea elevului/studentului în procesul de învăţare. Funcţia ei constă în ghidarea comportamentului elevului/studentului în procesul de formare în raport cu finalităţile educaţionale propuse. Evaluarea continuă facilitează şi motivează învăţarea, evidenţiază progresul achiziţiilor sau lacunele şi obstacolele în învăţare. Feedback-ul furnizat de evaluarea continuă/formativă poate fi utilizat imediat pentru ameliorarea rezultatelor academice. În cadrul unui învăţămînt axat pe competenţe vectorul evaluării este orientat spre o evaluare continuă/ formativă . Astfel, valoarea evaluării formative constă în formarea permanentă, continuă a competenţelor la elevi/studenţi reflectate în standardele educaţionale. Competenţele se formează prin activităţi de învăţare propuse de cadrul didactic. Activităţile de învăţare implică sarcini didactice pe nivele, elaborate în contextul taxonomiilor corespunzătoare şi metode eficiente de învăţareevaluare, aşa cum sînt: probe orale, scrise şi probe practice, investigaţia, proiectul, portofoliul etc. Evaluarea finală/ sumativă se realizează la sfîrşitul activităţii de instruire (a unui modul, a unui semestru, a unei trepte de învăţămînt). Evaluarea finală/ sumativă îndeplineşte o funcţie pedagogică prioritar sumativă (cumulativă): de constatare a rezultatelor, de selectare, de ghidare în carieră. Modalităţi de realizare a acestui tip de evaluare sînt: testările intermediare, examenele scrise şi orale, colocviile, tezele de an, tezele de licenţă, tezele de master.

6

Eficienţa evaluării pedagogice, ca element component al procesului de învăţămînt, depinde în mare măsură şi de tehnica pe care o aplicăm.

Repere teoretice în elaborarea testelor sumative Cea mai utilizată tehnică de evaluare utilizată în cadrul testărilor intermediare şi a examenelor scrise este testul sumativ. Spre regret, o parte considerabilă dintre testele sumative, elaborate pentru studenţi vizează faptul că acestea "se reduc deseori la o verificare a asimilării cunoştinţelor, lăsînd neexploatate nu numai aspectele cele mai importante ale inteligenţei, ci şi aproape toate trăsăturile personalităţii, pe care trebuie să le cultive procesul educaţional". Această critică priveşte, mai ales, practica "examenelor cu caracter selectiv" inspirate din condiţiile culturale ale secolului XIX, legate de "dezvoltarea unei birocraţii foarte ierarhizate" [6]. Funcţionalitatea pedagogică a unui test sumativ este determinată de caracteristicile acestuia, care presupun validitate, fidelitate, obiectivitate şi aplicabilitate. Validitatea testului sumativ reprezintă capacitatea acestuia de a măsura exact ceea ce îşi propune să măsoare la nivel de achiziţii cognitive, praxiologice şi axiologice la studenţii implicaţi în evaluare. Fidelitatea testului sumativ reprezintă capacitatea acestuia de a oferi rezultate constante pe parcursul aplicării repetate a acestuia. Obiectivitatea testului sumativ reprezintă capacitatea acestuia de a oferi rezultate identice în cazul evaluării testului de către diferiţi evaluatori. Aceasta presupune eliminarea subiectivităţii prin raportarea evaluatorilor la standarde de măsurare-apreciere-decizie relevante în plan pedagogic şi social. Aplicabilitatea testului sumativ reprezintă capacitatea acestuia de a putea fi administrat şi valorificat în diferite condiţii pedagogice şi sociale [11]. Eficienţa unui test sumativ depinde de corectitudinea elaborării lui. În elaborarea testelor sumative se ţine cont de anumite repere teoretice. În procesul de elaborare a testelor sumative se respectă anumite etape: [11].  Asigurarea caracteristicilor testului.  Proiectarea matricei de specificaţii.  Formularea obiectivelor de evaluare.  Elaborarea itemilor.  Elaborarea schemei de notare.
7

Etapele enumerate mai sus ne permit să răspundem la următoarele întrebări:       Pentru cine proiectez testul şi cu ce scop? Ce obiective şi conţinuturi va acoperi testul? Ce fel de itemi trebuie să elaborez în aşa fel, încît testul să măsoare în mod valid Cîţi itemi va avea testul şi cît va dura? Cîţi itemi din fiecare tip trebuie să proiectez? Cum vor fi notaţi itemii testului?

achiziţiile studenţilor?

Proiectarea matricei de specificaţii Matricea de specificaţii este un procedeu indispensabil testului sumativ, care ne oferă certitudinea că testul măsoară finalităţile educaţionale definite în curriculum şi are o bună validitate de conţinut. Ea determină corelaţia dintre nivelurile cognitive, specificate în itemii testului (itemii testului reflectă obiectivele de evaluare) şi ponderea elementelor de conţinut. Cum construim şi cum completăm o matrice? Pornind de la definiţie, matricea de specificaţii determină corelaţia dintre nivelurile cognitive, specificate în itemii testului şi ponderea elementelor de conţinut. Astfel, în coloane sînt specificate nivelurile cognitive (nivelurile cognitive reflectă tipurile de comportamente), iar pe rînduri sînt enumerate elementele de conţinut care vor fi testate. Se determină tipurile de comportamente care vor fi testate. În acest caz se utilizează o taxonomie a obiectivelor care reflectă finalităţile educaţionale curriculare. În cazul testelor sumative poate fi utilizată taxonomia lui Bloom care corelează eficient cu componentele competenţei. În acest context nivelele cognitive/ tipurile de comportament sînt: cunoaştere şi înţelegere/savoir, aplicare, analiză, sinteză/savoir faire, evaluare (rezolvare de probleme)/savoir vivre.  Se identifică elementele de conţinut care vor fi testate . În acest scop, întreg conţinutul propus pentru testare se împarte în unităţi logice de conţinut, numite convenţional C1, C2, C3.  Se determină ponderea (%) coloană a matricei. În determinarea ponderii tipurilor de comportament se ţine cont de componentele competenţei, care în reprezentare grafică prezintă aproximativ aceeaşi pondere (Fig. 1) [1] şi de specificul pregătirii profesionale a studenţilor în calitate de viitori specialişti. nivelurilor cognitive (tipurilor de comportament) şi se notează în ultimul rînd al matricei şi ponderea elementelor de conţinut care se notează în ultima

8

„Savoir” „Savoir être”

„Savoir faire”

„Savoir vivre”

Fig. 1 Modelul grafic a componentelor competenţei De exemplu, ponderea nivelelor cognitive reflectate în matricea de specificaţii a unui test sumativ pentru studenţi poate fi: cunoaştere şi înţelegere/savoir – 30 %, aplicare, analiză, sinteză/savoir faire – 45 %, evaluare (rezolvare de probleme)/savoir vivre – 25%. Ponderea elementelor de conţinut poate fi determinată calitativ sau cantitativ. Aspectul calitativ presupune stabilirea ponderii fiecărui element de conţinut în dependenţă de funcţionalitatea acestuia în activitatea profesională. Aspectul cantitativ presupune stabilirea ponderii fiecărui element de conţinut în funcţie de numărul de teme din fiecare element de conţinut. De exemplu, dacă numărul total de teme este egal cu 12, iar primul element de conţinut are 3 teme, al doilea – 5 şi al treilea - 4, atunci ponderea primului element de conţinut este de: 12 teme ---------------------- 100% 3 teme ----------------------X = (3 x 100) : 12 X = 25%. Deci, C1 constituie 25%, C2 – 42% şi C3 – 33%.  Se completează celulele matricei prin calcularea ponderii fiecărui element de conţinut pentru fiecare nivel cognitiv din matrice. În acest scop se înmulţeşte ponderea (%) totală a elementului de conţinut cu ponderea (%) totală corespunzătoare fiecărui nivel cognitiv şi se împarte la 100%. De exemplu, pentru C1, C2 şi C3: X%

9

C1= (25% x 30% ) : 100% = 8% - cunoaştere şi înţelegere/savoir C1= (25% x 45% ) : 100% = 11% - aplicare, analiză, sinteză/ savoir faire C1= (25% x 25% ) : 100% = 6% - evaluare (rezolvare de probleme)/ savoir vivre C2= (42% x 30% ) : 100% = 13% - cunoaştere şi înţelegere/savoir C2= (42% x 45% ) : 100% = 19% - aplicare, analiză, sinteză/ savoir faire C2= (42% x 25% ) : 100% = 10% - evaluare (rezolvare de probleme)/ savoir vivre C3= (33% x 30% ) : 100% = 10% - cunoaştere şi înţelegere/savoir C3= (33% x 45% ) : 100% = 15% - aplicare, analiză, sinteză/ savoir faire C3= (33% x 25% ) : 100% = 8% - evaluare (rezolvare de probleme)/ savoir vivre.  Se completează matricea cu numărul de itemi. Pentru aceasta se stabileşte numărul total de itemi ai testului (de exemplu, testul conţine 14 itemi). Pentru a indica numărul de itemi în fiecare celulă se înmulţeşte numărul total de itemi cu ponderea procentelor din celulă şi se împarte la 100%. De exemplu, numărul de itemi care testează rezolvare de probleme pentru C 1 este: X = (14 itemi x 100%) : 8% X = 1 item Astfel, completăm matricea de specificaţii.

Nivele cognitive Cunoaştere şi Elemente de conţinut Conţinut 1 Conţinut 2 8% 1 item 13% 2 itemi 10% Conţinut 3 2 itemi înţelegere/savoir

Aplicare, analiză, sinteză/ savoir faire 11% 1 item 19% 3 itemi 15% 2 itemi

Evaluare (Rezolvare de probleme)/ savoir vivre 6% 1 item 10% 1 item 8% 1 item 25% 3 itemi 42% 6 itemi 33% 5 itemi Total (%)

Total (%)

30% 5 itemi

45% 6 itemi

25% 3 itemi

100 % 14 itemi

10

NB

Se completează toate celulele matricei de specificaţii. Ponderea (%) şi itemii se prezintă sub formă de numere întregi.

Formularea obiectivelor de evaluare Matricea de specificaţii serveşte drept reper în elaborarea obiectivelor de evaluare. În formularea obiectivelor de evaluare se ţine cont de următoarele aspecte: - obiectivele de evaluare se formulează în funcţie de finalităţile curriculare; - structura unui obiectiv de evaluare este similară unui obiectiv operaţional. Repere teoretice în elaborarea itemilor [11]. În elaborarea itemilor pentru testul sumativ se ţine cont de tipurile de itemi, de recomandările pentru elaborarea fiecărui tip de item şi de corelaţia itemilor cu nivelele cognitive din matrice. În continuare sînt prezentate tipurile de itemi şi recomandări pentru elaborarea acestor itemi. Tipuri de itemi Există trei tipuri de itemi. 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 3.3 Itemi obiectivi itemi cu alegere duală itemi cu alegere multiplă itemi de tip pereche Itemi semiobiectivi itemi cu răspuns scurt Întrebări structurate Itemi cu răspuns deschis Itemi de tip rezolvare de probleme Eseu structurat Eseu nestructurat

Recomandări pentru elaborarea itemilor 1 Itemi obiectivi Răspunsul corect este ales din două alternative: adevărat/fals, da/nu, corect/incorect, fapt/opinie etc. Recomandări pentru construirea itemilor cu alegere duală: 1. evitarea enunţurilor cu caracter foarte general, ambigue sau dificil de inţeles; 2. evitarea enunţurilor nerelevante; 3. furnizarea unor indicaţii clare privind modalitatea de răspuns (incercuieşte, bifează etc.);
11

1.1 itemi cu alegere duală

4. evitarea introducerii a două sau mai multor idei într-un enunţ (cu excepţia situaţiilor în care sînt implicate relaţii de tip cauză – efect); 5. evitarea enunţurilor lungi şi complexe; 6. numărul enunţurilor adevărate sau false sau lungimea enunţurilor să nu furnizeze in mod neintenţionat indicii care să faciliteze alegerea răspunsului corect; 1.2 1itemi cu alegere multiplă Răspunsul corect este ales dintr-o listă de alternative. Acest tip de item este format din: - premisă (enunţul); - opţiuni (o listă de alternative (4)); - cheie (răspunsul corect); - distractori (variantele de răspuns incorecte, dar plauzibile). Recomandări pentru construirea itemilor cu alegere multiplă: 1. premisa trebuie să fie clară, concisă şi fără ambiguităţi; 2. se evită utilizarea negaţiei in premisă; dacă, totuşi se utilizează, negaţia se va sublinia; 3. opţiunile trebuie să fie plauzibile şi paralele; 4. intre alternative va figura un singur răspuns; 5. premisa trebuie să nu conţină elemente care să sugereze răspunsul corect; 6. lungimea alternativelor trebuie să nu furnizeze indicii privind răspunsul; 7. răspunsurile vor fi amplasate aleator; 8. numărul de opţiuni este variabil: 3, 4 sau 5. 9. nu se forţează formularea mai multor opţiuni, dacă, in mod firesc, premisa necesită doar trei. 1.3 Itemi de tip pereche Itemii de tip pereche solicită stabilirea unor corespondenţe între informaţia distribuită pe două coloane. Informaţia din prima coloană reprezintă premisele, iar cea din a doua coloană reprezintă răspunsurile. Criteriul pe baza căruia se stabileşte răspunsul corect este enunţat in instrucţiune. Recomandări pentru construirea itemilor de tip pereche: 1. numărul premiselor şi cel al răspunsurilor trebuie să fie inegal. De obicei, numărul răspunsurilor este mai mare decît cel al premiselor (intre 4 şi 7); 2. în enunţ se precizează dacă elementele din coloana răspunsurilor se vor folosi o singură dată sau de mai multe ori. 2. 2.1 Itemi semiobiectivi Itemi cu răspuns scurt

12

Enunţul itemilor cu răspuns scurt solicită formularea răspunsului sub forma unei propoziţii / frază, a unui cuvînt / număr /simbol sau completarea unei afirmaţii, unei diagrame, unui grafic etc. Recomandări pentru construirea itemilor cu răspuns scurt: 1. spaţiul liber pentru răspuns să nu sugereze dacă răspunsul constă intr -un cuvînt sau din mai multe cuvinte; 2. itemul va fi formulat astfel, incît să fie scurt şi bine definit; 3. în redactarea unui item de completat, nu se vor omite decît cuvintele cheie şi nu mai mult de 1-2 cuvinte. 2.2 Întrebări structurate O intrebare structurată este formată din mai multe subintrebări, legate intre ele printr-un element comun. Recomandări pentru construirea intrebărilor structurate: Material (texte, date, diagrame, grafice etc.) Întrebări

Date suplimrntare

Subîntrebări

1. întrebarea trebuie să presupună răspunsuri simple la început şi să crească dificultatea acestora treptat; 2. subîntrebările nu depind de răspunsul corect la subintrebarea precedentă; 3. se va utiliza un număr mare de intrebări care cer răspunsuri relativ scurte; 4. pentru a le permite studenţilor să-şi structureze mai bine răspunsurile se vor da indicaţii privind natura, forma, organizarea şi lungimea răspunsului aşteptat. 3. Itemi cu răspuns deschis / subiectivi 3.1 Itemi de tip rezolvare de probleme

13

Itemii de tip rezolvare de probleme presupun prezentarea unor situaţii-problemă inedite pentru student, care nu dispun de o soluţie predeterminată, precum şi antrenarea acestuia pentru identificarea unor soluţii prin parcurgerea unor etape: identificarea problemei, culegerea şi selectarea datelor de bază (relevante), formularea şi validarea unor ipoteze, identificarea metodei de rezolvare, propunerea unei/unor soluţii, evaluarea soluţiei, formularea concluziei asupra rezolvării realizate. Aceste etape de soluţionare a situaţiilor-problemă nu pot fi strict parcurse în toate ipostazele de prezentare a acestei categorii de itemi, constituind doar o etapizare orientativă a procesului rezolutiv. Situaţiile problemă pot fi simple, „închise”, atunci cînd studentului îi sînt puse la dispoziţie toate datele necesare rezolvării, scopul este precizat clar, iar succesiunea cerinţelor sugerează şi etapele de rezolvare; şi situaţii problemă „deschise”, atunci cînd studentul dispune doar de datele cele mai importante, procesul de rezolvare este doar sugerat, iar demersul propriuzis trebuie ales de către cel examinat. 3.2 Eseu structurat Itemii de tip eseu structurat includ în enunţul lor cerinţe, repere explicite care să orienteze studentul într-o anumită manieră în organizarea, argumentarea ideilor expuse. Acest tip de itemi trebuie întotdeauna completat cu o schemă de corectare şi de notare care să indice punctajele aferente elementelor de reper, care să fie aduse la cunoştinţă studentului într-o formă sau alta. 3.3 Itemi de tip eseu nestructurat Itemii de tip eseu nestructurat prezintă în manieră explicită un enunţ, fără a include precizări explicite cu privire la maniera de organizare a răspunsului şi fără a aduce precizări cu privire la evaluarea analitică a acestuia. În continuare sînt prezentate exemple de itemi de tip eseu nestructurat: Comparare :    Descrie asemănări/deosebiri………… Enumeră cele mai probabile efecte ale……….. Prezintă argumente pro/contra pentru următoarea afirmaţie................. Relaţie cauză – efect :

Justificare:

Generalizare:
14

 Formulează cîteva generalizări , pornind de la următoarele date......................... Concluzie:  Cum ai proceda în situaţia dată....................... Creaţie:  Crează o povestire care să descrie ce s-ar întîmpla dacă........ Aplicare:  Descrie o situaţie care să ilustreze principiul/legea/teorema etc. ................ Sinteză:  Scrie un raport în care să evidenţiezi................... Evaluare:  Descrie punctele tari şi slabe ale.........................  Scrie un eseu care să evaluezi critic.......................

NB Fiecare tip de item corespunde unui anumit nivel cognitiv (Tabelul 1). Tabelul 1. Corelaţia: nivele cognitive – tipuri de itemi

Nivele cognitive 1. 1.1 1.2 1.3

Cunoaştere şi înţelegere / savoir

Tipuri de itemi Itemi obiectivi itemi cu alegere duală itemi cu alegere multiplă itemi de tip pereche

2. Itemi semiobiectivi 2.1 itemi cu răspuns scurt Itemi semiobiectivi 2.2 Întrebări structurate Aplicare, analiză, sinteză / savoir faire 3. Itemi cu răspuns deschis 3.1 Eseu structurat Eseu nestructurat (comparare, relaţie cauză – efect, generalizare, creaţie, aplicare, sinteză)

Itemi cu răspuns deschis Evaluare (rezolvare de probleme) / Itemi de tip rezolvare de problem 3.2 Eseu structurat savoir vivre Eseu nestructurat (justificare, evaluare) NB Itemii de tip întrebări structurate pot ajunge pînă la nivel de rezolvare de probleme, în situaţia în care sînt formulate întrebări care implică rezolvare de probleme.

15

Elaborarea schemei de notare Procesul de proiectare a testului se încheie cu elaborarea schemei de notare, pe baza căreia vor fi corectate şi notate testele studenţilor. Schema de notare include două aspecte: baremul de notare şi scala de notare. Baremul de notare reflectă punctajul acordat itemilor din test. De obicei, se acordă 2 puncte pentru fiecare acţiune logică. În cazul ideal testul are 100 puncte. Scala de notare reflectă convertirea punctelor în notă. Există mai multe modalităţi de convertire a punctelor în notă. I. Bontaş [2]. propune acordarea notelor de 10 şi 9 atunci cînd raportul dintre ceea ce s-a cerut şi ceea ce a prezentat studentul este de 1_____ ; notele de 1–0,9 8 şi 7 se acordă atunci cînd raportul este de ____1_____ ; notele de 6 şi 5 se acordă atunci cînd 0,7 – 0,6 raportul este de 1____ . 0,6 – 0,5 Astfel, dacă testul are 100 de puncte, atunci scala de notare va fi următoarea: Punctaj Notă [30-39,99] 4 [40-49,99] 5 [50-59,99] 6 [60-69,99] 7 [70-79,99] 8 [80-89,99] 9 [90-100] 10

Respectarea rigorilor în procesul de elaborare a testelor sumative, şi anume: proiectarea matricei de specificaţii, formularea obiectivelor de evaluare, respectarea regulilor de elaborare a itemilor, elaborarea schemei de notare, presupune asigurarea caracteristicilor testului şi evaluarea obiectivă a achiziţiilor studenţilor.

16

Bibliografie: 1. Bîrnaz N. Metodologia elaborării manualului şcolar / Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. – Chişinău, 2009. 24 p. 2. Bontaş I. Pedagogie. – Bucureşti: Editura All, 1994, pag. 235. 3. Cristea S. Dicţionar de pedagogie. - Chişinău - Bucureşti: Editura Litera Internaţional, 2000. 4. Cucoş C., Pedagogie. Iaşi, Editura POLIROM, 1996. 5. Davitz J. R., Ball S. Psihologia procesului educaţional. – Bucureşti: Editura Didactica şi Pedagogica, 1978. 6. De Landsheere Gilbert. Evaluarea continuă a elevilor şi examenele. Manual de docimologie. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1975, pag. 17; 42. 7. Jinga I., Istrate E. et al. Manual de pedagogie. Bucureşti: Editura ALL Educational. 2006 p. 322 8. Joiţa E., Educaţia cognitivă. Fundamente. Metodologie. – Iaşi: Editura Polirom, 2002. 9. Macavei E. Pedagogie. – Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică, 1997. 10. Nicola I. Tratat de pedagogie şcolară. – Bucureşti: Aramis, 2003. 11. Stoica A., Musteaţă S. Evaluarea rezultatelor şcolare. Ghid metodologic. – Chişinău: Editura Liceum, 1997, pag. 90-93.

17

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->