అంధుడు రచన: పుక్కల్ల రామక్ృష్ణ

(ఆంధరభూమి దినపత్రరక్ సౌజనయంతో)

అక్టోబర్ నెల్ల్ో ఓ ఆదివారం. సండే నాడు ముక్క ఉంటే గాని ముద్ద గొంతు దిగద్ు మహరషిక్ి. ఉద్యం ఏడు గంటల్క్ే ముసా ా బై సంచి పటట ో క్ుని బజారుక్ు బయల్దదరాడు. ఆదివారం వస్తా చాల్ు మేక్ మాంసం దొరషక్ే మటన్ షాపుల్ ముంద్ు జనం బారుల్ు తీరష ఉంటారు. ఉద్యం ఎనిమిది గంటల్ ల్ోపత అయితే ల్ ైను పొడవు క్ొంచం తక్ుకవ ఉంటటంది. అంద్ుక్నే ఏడు గంటల్క్ే సంచితో ఇంటి నుండి బయటపడా ా డు. గడిచిన రెండు వారాల్ుగా సక్ల్ జనుల్ సమమె పరభావం మటన్ ద్ుక్ాణాల్ మీద్ పడల్దద్ు. నితాయవసర వసు ా వుల్ జాబితల్ోక్ి మటన్ ద్ుక్ాణాల్ను క్ూడా చేరషి వాటిని మినహాయించారు. అయినపపటిక్ీ ఆ రోజు మటన్ షాపుల్ ముంద్ు రదదద

న్నక్ు క్నిపించద్ు క్దా . చూడడానిక్ి నిక్షేపంల్ా క్నిపిసా ునానవు. పాటించని ద్ుక్ాణదారుల్క్ు జరీమానా వేసా ారు. నేనిక్కడ ఉననటట ల ఎల్ా క్నుక్టకగలిగావు?. "క్నిపించద్ు క్ాని మంచిగా వినిపిసా ుంది బాబు... మరష పరజల్ంత సమమె హడావిడిల్ో ఉంటే మాసం క్ొనే సమయం ఎక్కడ దొరుక్ుతుంది?. "ఏమో అంక్ుల్. క్ొడుక్ు తరుపున క్ష్మాపణల్ు చెపుక్ునానడు బిక్ష్గాడు. మహరషి షాపుల్ మూతపడడానిక్ి క్ారణం సక్ల్జనుల్ సమేెనే క్ారణమమై ఉండవచుినని అనుక్ునానడు. "ఏఁ బాబూ. మనినంచు బాబు!". వాడిక్ి ల్ోక్ం పోక్డల్ు తెలియవు". మరష ఈ యాచక్ వృత్రా దేనిక్ి? క్ష్ో పడి ఏదెైన క్ూలినాలి చేసుక్టవచుి క్దా?!" అనానడు మహరషి వాడిక్ి క్ళతళ అగుపిసా ునానయిేమోనాననఅనుమానంతో. ఇల్ు ల గడవడానిక్ి వాడు చితు ా క్ాగషతాల్ు ఏరుక్టవడం వృత్రా గా స్వేక్రషంచాడు. మీల్ా నిరదయగా ఆల్ోచించేవారు నాక్ు ఎల్ాను బిక్ష్ం వేయరు. నా క్ొడుక్ే!. "ఈ రోజు గాంధి జయంత్ర బాబు.క్నిపించక్పోవడం ద్ూరం నుండే గమనించాడు మహరషి. సమమె ఉధృతం ఎక్ుకవెై ఆందోళనక్ారుల్ ద్ు ర ష్ిో మటన్ షాపుల్ మీద్ పడిందేమో అనుక్ునానడు మహరషి . మాంసం ద్ుక్ాణాల్న్నన ఈ రోజు ఎంద్ుక్ు మూసునానయి?" అని అడిగాడు మహరషి మాసం ద్ుక్ాణం ముంద్ు చితు ా క్ాగషతాల్ు ఏరుక్ుంటటనన ఓ పదిహేనేళళ క్ురా ా డిని. క్టళతళ . నాక్ేం తెల్ుసు?. "ఓహో. చితు ా క్ాగషతాల్ు ఏరుక్ుంటటనన క్ురా ా ణణణ మీరు అడగడం వినానను. ద్గగ రక్ు వెళ్లల చూస్తా వరుసగా ఉనన మటన్ షాపుల్న్నన మూస్ి ఉనానయి. అంద్ుక్ే జరీమానాక్ు . జీవహింస చేయరాద్ు అనన గాంధి గారష సూక్ిాని ఈ ఒక్కరోజు మాతరమే ఖచిితంగా పాటిసా ారు గవరనమమంటోళతళ. "అవునూ.మేక్ల్ు క్టయక్ూడద్ు. "ఓహో వాడు చితు ా క్ాగషతాల్ు ఎరుక్ుననవాడన్న క్ూడా న్నక్ు తెల్ుసననమాట!. అల్ానా! మరష న్నవెైనా అసల్ు విష్యం ఏమిటో చెపు!" అనానడు మహరషి బిక్ష్గాడి వెైపు వేల్ాక్టళపు దోరణణల్ో చినన చూపు చూసూ ా . చద్ువుక్ొల్దద్ు క్నుక్ వాడు మీరు అడిగషన పరశనక్ు సరెైన సమాధానం చెపపల్దక్పోయాడు. "చెపాపను క్దా బాబు నాక్ు వినిపిసా ుంద్ని. ఆ చితు ా క్ాగషతాల్ు ఏరుక్ునన క్ురా ా డు ఎవరో క్ాద్ు. అంద్ుక్ే షాపుల్ు మూస్ి ఉంటారని మనసుల్ోనే అనుక్ునానడు మహరషి." అడిగాడు మహరషి సందేహంగా. అనానడు బిక్ష్గాడు నిల్ుిననచోటనే నిల్ుిని. మీ బిక్ష్గాళళక్ు సరేేందియ ర ాల్ు పనిచేసా ునాన క్ష్్టపడి పనిచేయడానిక్ి శరీరం మాతరం సహక్రషంచద్ు. "మటన్ క్టసం వచాిరా బాబూ ?" అనానడు చేత్ర క్రాతో తడుముక్ొంటూ అటటగా నడిచి వెళా తననఓ గుడిా బిక్ష్గాడు. ఈవాళళ చిక్ెన్ షాపుల్ు క్ూడా బంద్ చేసారు!" అని నిరల క్ష్యంగా చెపిప అక్కడనుండి మాయమయాయడు ఆ క్ురా ా డు.

ఆ వంద్రూపాయల్ నోటటను బిక్ష్గాడి చేతుల్ో పెటో ాడు. ఇల్ు ల గడవడం క్ష్్తంగా వుంది బాబు. నిజంగానే అతని ద్గగ ర చిల్ల ర ల్దద్ు. సక్ల్ జనుల్ సమేె క్ారణంగా బిక్ష్మమతా ుక్ునే చోటల న్నన ఎడారుల్ుగా మారాయి. బిక్ష్గాడిక్ి క్ూడా తన అంధతాేనిన క్రకశంగా పరశ్ననంచే మహరషి వంద్ రూపాయల్ు ఎంద్ుక్ు దానం చేసాడో అరథం క్ాల్దద్ు. జేబుల్ో నుండి ఓ వంద్రూపాయల్ నోటటను బయటక్ు తీసాడు. అనానడు బిక్ష్గాడు. మహారషిక్ి అది దానంల్ా అనిపించల్దద్ు. బిక్ష్గాడు ఎంతో వినయంగా రెండు చేతుల్ూ జోడించి క్ృతజఞ త భావంతో మహరషిక్ి వంగష నమసకరషంచాడు. క్ాళళ క్ిాంద్ భూమి పాతాళం ల్ోక్ి క్ూరుక్ుపోతుననంత షాక్ తగషలింది మహరషిక్ి. ******************************************************************** . గాంధి జయంత్ర రోజు తనల్ా సంచి పుచుిక్ుని మటన్ క్టసం వచిినటట ల ఎవరషక్ి చెపపక్ుండా బిక్ష్గాడిక్ి ఇచిిన ల్ంచం అనిపించింది. క్ిల్ో మాంసం క్టసం ఇంటినుండి బయల్ుదేరషనపుడు నాల్ుగు వంద్రూపాయల్ నోటలను జేబుల్ో పెటో టక్ునానడు.భయపడి ద్ుక్ాణాల్ు తెరవల్దద్ు". నోటట మీద్ నవుేతునన బాపూజీ తనను చూస్ి వెక్ికరషసా ుననటట ల గా అనిపించింది. బిక్షగాళళక్ు దానం చేస్త సంద్రాాల్ు ఎద్ురెైతే అల్వాటటగా "చిల్ల ర ల్దద్ు" అంటాడు మహరషి. మీక్ు చేతనెైనంత ధరెం చేయండయాయ!" అంటూ బిక్ష్గాడు మహరషి ముంద్ు చేయి చాచాడు. బిక్ష్గాడి ముంద్ు అతని తల్ స్ిగగ ుతో వంగషంది. ఏం చెపాపల్ో తెలియక్ చేష్ోల్ుడిగష క్ాస్తపు మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఈసారష అల్ా అనాల్ని అనిపించల్దద్ు. "ఈవాళ మూడు నిమిషాల్ మౌనం క్ూడా పాటించాలి బాబు.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful