.

"

UJ ~

'1'
~

~

~

'< "

UJ f-<

::r Ez.I
N

v

Cedomil Silic

2

SUMSKE ZELJASTE BILJKE

R&C1IR1.ent

Uf\W p ro' dr Erf\cst Maylu

Or Srnlil' ",\IC.IUIIIC 0. Ceoo",,1 S,IIC
0< R.""",~ LoIJ.otIC

Or Ljubo.,l. _ov.t
0. nr.om,t Vvllcw/¢ tit .. ~"' o;,e.,.,IC Z........ O ~o ...... prol

.'
Auto. IOlograUJa. D. C&domll S.llt
lIust/ator

0, Cedomli SUit
r.,..,ltM "r"'~i\ D. e.cto.,.1 Sl llt
Uk' .... ' Edl .... JogM).c.n."",n l
Kor' ~ lo r

Dr Cedomil SiLt
v

Or e.ctom,1 Sille

SUMSKE ZELJASTE BILJKE
1-90

L:1.OO Cfte-i.:l U

fotosa u koloru crno· bijcloj tchnici
I lZDANJE

Z. lId ... C.,
... Ion PeI,ooIt:. Joolp ....IIC.

"'ornt llo Popo.1C
5\&1np.:

IGKR O ,S VJI:.TLOST • • OOUlt Z AVOI) ZA U02 I1f N It..l. ~AII.A l tVO ­ SKO I.5 KA KNJ IGA. Z AGREII _ . VUIo; t..ARAI)1 IC· . IIHX;Jt;Afl
l'Jn.

Chap1 ..... In Ilr.lltno ~I-'I. OELO ljol>lj ....

""...g.9 £P: _'__ ..1t7&f. leoll m. lbIJo l tk.:. /_ "'noit- na!I" /cr.."aO u prv/m god/nama moJ/1I Is rrd/lllnja I prout.• • . me~no-:·l·~:!:'!~~.. Ilor. GIIg/~.. InY.. "8 '''OIl pro'NOrl. VOl/n. dolder.. no (I~'-I965I.:. en L'::'I:tct • SaraJ ~r.. 191. I Islrrtmo {JOf1!1!c'O I podd. J.U zilaie 'J~/Jnl...i ..

Sla. K''''ovI ...jloll<Jm ILl Scop. nr~.. ." SUKA NA STRAN I 3. '" m Sl lK.."I) .. L.anCU$ka imaM (Noms commUIlS Irllm.u..) .. Skraeonlco . 4"".llt! J/i1J1lUJIUR) "" '" '" ..' S~ 'atenlcEl 9 Opla ".SADRtAJ U.. ) SrpskotHV&ISka Imena Slovenal:~a Imena MakedGnska ...o\ 1'11\ I<ORIC .je I Clte!1 Lnoraiura RJetni k bOlanro!~ lh lc rmlnll.J SLIKA NA UNUTRA9I1JC). 'orog ral.S> F... " '" '" Reg\stn Noutna Imena (Nomina lall ...ho Hamon ) TallJans ka ImE/no ( Nom i cornunl rrGtI.. MA. vrt>lcl I~ """ '}"" W>gu. V1 l lbol>& (G~.J STRAm KORICA: ao.a) Njematka Imana (Douw. Ruska Imena ( p ya o.n m u ...mana Englcska fmonn (Common Er>g/lslI Name$} '" .mena aul ora clt1ranlh u knj l z1 (Abb 'fW/arlo rll!s IItlc rOlum) " .

2nlm lipovlma t. onogll [. To su %elJII9111 blilke koJlh u r8.Ju !lume veoma malo lnaju.. 13. a Isto lako.nJe daba uvl/ak mnogo novog j inleres8nlnog. Ovako koncipl ran a knjlga oSlvarit ce svelu ulogu prltlkom IxvadenJa c:lacklh ill siudontsklh ekskurzija. uloga ocigladnos1l silke u koloru I ilullrallvnog malerlJela sa komblnacijom konel znog leksla.. 410 sa prl radu siaino imalo na umv. delaljno obradeno 166 drvenaslih vl1lla naAih !uma._. u prvom redu . Oslm bro jnlh iluslraCifa koJa su crt. luo Je sve komplell rano uvljek na jedno] Slranici. He = Harcegovlna). Ireba imall na umu da s ovim nije oi Izdalei(a iserpljan sav Uorlsllckl saddej ~uma i da jo~ Ima mnogo bllJnlh Vlsla koje prlpadalu ~ umsklm bloloplma. Posebnim simbollma oznaceni su neki karakleri 111 osoblne. Jz plakt i~ nih razloga simboli i sklacenlee 5U od§lampan! ne posebnom pralecem kart oncicu. G. lIuslroellA I teklta. kao i svi onl kojl uebaJu I tele upoznaU [. G. za s lll l~aelJu erteta korl!lene su nake klulcna IkOOOgra/ije. ova kompone nla ja vaoma vaina.te. a da ne govorimo 0 mahovinama i nitim billkama (alga. a zna~anje osl alih simbola I skra~enica prlka:zano je posebno ne 12. Oalmae1la).net na osnovu delalja u prirodl. o~nacane tlvOlne forme po]adlne Vf!. Zalo je ova knllga slVarana cia svlma olvar) llrom . e han b a e h H. lIla]Gvl. 1 Me = MakeclonijaJ. S obzirom na osnovnu namjenu knjige.t. Vallka pe~n Ja posvetana Je i lvslraeljama u Clflo·bljeloJ lehnle!.. _AtI •• drve~B i grmlja .umsku tlCfU magll Imali na/viia i nter8sll.Prl'O(l1l JugoliJavl]. uvoo Suma objedlnJuje U sobi ne!lo vell~an$1Yeno I pru!a nam u svako godl!. H = Hrvetska (Da:.ave vlslnu bitjke. Zoatan brej Ijudi dollvljavaju :§. L. onda sa mo~e vid!".. kao i pd odlasku u prirodu svakog IJubllolJ8 prlrode.. Co = erna Go".li da ia saddaj ~ume s I lorislickog gledi!la prezenllran delaljnlje sa 356 biljnih vtsla. No. 1834-1914 : leones Floree Garman/caa el Helve/ieee 1 druge.. oznac. Kada sa uzrna U obzir cia je u orvo] knjizl seriJe . $ Ialno nas i e rukovodi ia. sa vet uoblcaJenlm slovlme. • V. I Ijepolu ne sarno iumskih predJela vet. Rje4enle pojedina Siraniea I obrada paJedine blljna vrsle nile slucaj na. 410 nije mali broj. .. Uz simbole I skra~enlca dalo Ja raspros tranjenja poJecllnlh vrSla u natoJ zamlJ! [po repvb likama: $ = SlovenlJa.. polneto djelo: R a . Sb:. BH '" SOSna i Hercegovina (So = Sosna. Slika I crleti u ovom slucaju uaba da tine nera:zluclvo loolns . Mi smo avelja i zabra li 190 vrstll koJe 59 najte!te $usrecu u ndlm 4umsklm predjelima 11:11 ko/e bl utenlei j sludent!.umu sarno kao skup clrveca. prvenslveno. ral~ ndih ~uma j cia otkrlje SYU raska!. .10 !umu tin) tako lilepom i prlvlatnom. . knJlgo mole postu· tltl upoznavanju vrsta kod kute i u ikoli III prl provjerJ znanja slecenlh 18 vrljema obavljanih akskurzija Ili odlazeka u prirO(lu. & Rei c hen' b a c h F. Iz velikog bloJa 1010gralilo snlmljenlh ne prirO(lnlm sl anl!llma u perlodu od viie godina odabrane su one koja ce nalbolJa prezanllre1l dotlcnu vrstv.umll J ugoslavije Ima oakallko stOllna. IiI. Tako sv. o rijeci I sllke u lunkeiji davanja polpunije Inlolmacije. Trudlli smo sa da izabaramo za crlanla ona clalalje koil te poilu· tl l i bdoj I sigurnijoJ determlnaeiji vrsle. Slranie1. ovakvom kombinae ljClm fOlosa. a v tekslualnom diJelu dalo je 1 op41 e rasprOSiranjllflJa vrsle. Srbila. II 0 drugom sadri. gllivG I dr.

oj osnovnol namjenl. g"" . ~ro~ sve 10 jafal te Ijubav prema!lvotnoj$fedlnJ. Posebno ielim lslaknull priznonje i vellku zahvainosl svojOj dragoj lupf\. on te iurnu._ " " . _ _ poc:>' . bez obzlra na Ulrast I stepen obrazovanla..11_.. Ie na osno'ItJ vla5titog Isku!lva.. ongolsko.... . Prvenslveno. aromalit nih I vitaminoznih bil jaka ko jih u na!llm lumama lma znalan broj. ." ' " ... sHjedl prirutnl rJetnlk u kome su data obja!..a 10 ¢e nOSumljrvo kOd mlad'h IIUdl uticati na razviJenje paltioliZrna Knjiga mole natl primjenu I u uslovima koncepclle opttenarodne odbrane UI r~spo~navanje olrovnlh bliJaka I onlh kola magu POStU!IU. ISIO tako dugujern zah~alnoSl kolegl dr T. . &. dobro to poslu!ill kao neophodan prirutnik ~umarskim in!enjerlma I tehnltarlma. AUIor OVO smaua iluzetno va!nlm s obllfom na iskuslva iz narodnO-Qslobodllac!kag ra la.nlenja 18 preko tOOO Slrutnih lermlna. bill'.. Engleska Imena svlh blljaka doblo sam od gospodma OIega POI u n I n a Iz Engleske. Beograd I dr. •• • I(ftll~" g_.. srednjlh ~kola. 1I10cenolaglIe." ...m Slluaeljama. Na osnovu objavlJenlh rjetnlka I slitne literature ($ u I e k B. I lek kad . bogat I IIjep d a bl ga svakl posjetllae. 101 VI!le zavoljetl.1 . oulor c!e smallatl da Ie po. poljoprlvrodnl. W r abe r u . 1879: Jugosfavenskl Imonlh bfljo.. 3 vrsle sa manjlm znatajem la pte' larslvo. polrudill smo SO da odgovarajutlm slmbolom upozorlmo na one vrsle koje su vl~e ill manje znac!ajne za pc!ellnlu patu". Iran · eusko. predmel (prirodno-ma temalltkl. KnJlga ce koristlll c!itaoelma svih uzrasta I prolila.. zalim sludenlima pedago~klh akademlia i fakul lela gdje se izuc!ava ova. januar 1977. ..~~ ~l" . 5 11m da Olnaka I predslavlja vrstu sa izuzelnom vaf/'lO~c!u UI petllarstvo. trebamo to I pozna• U .l MIl 1 m . a posebno u koJim )e asocllacljama nejfe§to zaslupljena.ko. Posobna patnja je posvec!ena Ilboru srpskohrvalskog irnena.. U brojnlm konlakllma sa Ijudlma koll c!esto odlaze u prirodu porazila nas Ie t lnjenlca ko liko oni.... Upravo laj sa drlaj i zr ate n kroz biljni svile t Ie lollko raznaIlk. ~u mar­ ski... trabao znal1.je nltl. Oslm naufnog imena vrste I njenlh naite~tih sinonlma dala su Imena slle· detlm redosljodom: srpskohrvalsko.' .. S ovim skrac!enieama I slmbollma u~tedjeli smo dOSla pros tora. S i m 0 nov itO.llo va!. a time I r. posebno na lome tlO Ie za svaku v~ tu dao stovenatko Ime. 110. .. pO~IO s OVlm nismo lmali vetih prel enzila.. Mayer u Iz LJubljane na pru! anju brolnlh dragoclenlh sB~Jelo kojl su dopnnljeh de knilga bude na vl~em naufnom 1strufnom nlvou... sebno na iskori~ l avanju Ijekovllih. koil odlaze u prlrodu da osjale sve njene ta rlI Ijepotu. Knjlgu c!e lakod e moti koristl ll horllkulturnl struc!n jaei i pejla1nl arhilekll. Aulor se ullaprl)ed zahvaljuje ns svlm pnmjodbama I korlsnlm sugeslljama. slovena(... Monogratske $IudiJe pojedinlh rOdova I v~ta. Ukljutene su i skratenice Imena aUlora lza nButnih 1mBna bU/Bka. ~ •• I.lIgao svo) ellJ Sarajevo. aUlora poznalih botanltklh knJlgo. a c!itaoeu se pru!a prlllka da iednlm pogledom mota samati nekotlko bltnih karak lerlsUka I osoblna O<fgovarajute bUjke..TJ(ol It. koJi su eitlrani u knjlzl I dale Sll kra tke Informaclje 0 njlmB. samo je orijentaelono i ne bi se smjeio shva· lill keo epsotutno lat no mjarilo. farmaceu lskl.. Na samom kraju su uvr§tenl rogls"i ImenA na svlm upotrljebljenlm jOllclma I na ovom mjeslu zahvaljujem unlverzltetskom protesoru dr E. t 954: Ilus/!irani bilinaf.. znat eo le c. Zagreb.avl za prlrodu..-. izabrano Ie on~ lmo (III Imena) kole Ie u narodu nalte~c!o u upotrobl. let te mu one koris/'lO poslu!ltI zs dal)1 rOd...gu PoUl . Ovo Slepenovanje.. S obzlrom da jo i ptelarska 1IIeralura ove vrste kod nas deficitarna. Kotegl mr R. Uvljek se polazl ad kon s\al aclje _o a bi ne!. nF.. \leoma korlsnlm sugesillama.. dakako.'" IlletOlu •• "" WlI1enj.. . ekologlje I druglh botllnlckih I srodllih discipllna.). da ovi simboh u vetin! sluc!ajeva predstavijaju samo prlbUfne vrijednosU...zvl/anju veteg InteresoyanJa I Ilub... ko/emu se I ovom pnllkom najtjep6e lahvaljujem. .lzl Dobrili koja je lokom mojlh dugogoditnjlh upotnih ler8flsklh ISlra!ivanja pokazl· vala vel iko razuml jevanJe la ova) rad I tlo ml je u kutnlm uslovlma rada prtdala mOfalnu podr1ku I slvarala mirnu porodlfnu almosloru lokom lzrade prelhodne love knj lge I U svo vri Jeme pr'kupljanja grade za naredne pubhkaelje II opsetne serije ~ Pri roda JugoslavJje-. po.. .. JAtWAK 1 m . Dr e n k 0 v s k 0 m Il Skopja 18hvaljuJem na ulo!enom lrudu oko komptelira nja spiska makadonsklh Imena koja su u knj lzl upotrljeblJena. a broievl u zagradama oznac!avaiu da se Izuzelno magu nac!i procvjelati prlmjerel I u tim mjeseelma. osjellt ¢e polrebu da je zatlill I otuva. Na kraju knjlge wr1ten je spisak glavne nak I slrane IIteralure Illore 1 Ikanograllje) zbog opileg wlda u glavna djela koja se odno5o na OVO materlju. a I prlrOdu optenllo. !IO ce kor isno postu!111 onlm tltaoel ma kojl ne rupola1u prelhodnim znanjlme iz morfotaglje. za tjudsku ishlanu. . ier se medu brojnlm samonlkllm iumskim vrs lama nalazi vellki broi bitjaka koje posleo du)u Ituzetna dekorallvna svojslva I danas se sve vi:~e 1 viie koriste u horrikullurl. eo.. makedonsko... I.k Imena biljaka. namiienjena Je utenlclma I nasl8vnlelma glmnazija.. oslm de omogutlmo svimG onlma kojl se pteJarslvom bave IU se !ele bavlU lak!o upozn(lvanje onlh bllinih vrst a kole su v l~e iii manie lnac!aine u pfelarskoJ prak sl Za svaku vrs lu su Ilniloll nalpOlrebnljl podaci 0 stani~t u . II . a !ito je najznac!ajnlje u ovorn IrenUlku.og''''. nalotlto u knt(~. slim da broievl bel ugrada predstovllaJu prosiec!nu lanolazu cvletania. . Ako knjlgo udovoljl svo.- ..pos)etlocu tome buda omoguteno upoznavlnle bUjalul na 18k I pns:u~tan naem.. O'<~ . unlvorzlte"kom aslstentu il Ljubljane. Kod papra tnjafa rlmskl broJevi oznofavalu salrljevanje spora. rAVXOB M.. 2 prosjefno medonosnu blljku.. nerotlto ked mtadlh Ijudl. bez oblira na svoj u p rotesi Ju.. talljansko I rusko.. Isto lako. njamafko.lo voljeli.. nil. velerinarski). kao I onlma ko)! rade na Iskoriitavanju sporednih ~umsklh proizvoda...."' • • Mo... H 0 r val l c! S. la raznl ItOflSlitkl radOVi nllu uneseni iako se autol pri pisanju knjige njima obUalo sldlo Nakon toga. D... ~- . Slepen vec!e III manje medonosnosll oznafen la bro· Jevima ad t -3.. u Il . 2elimo iSlatl i upozoritl da se slmboUma nisu magic preelzno Izrazltl odgovarajute osobine vrSle i. Zagreb. I9S5. Treba Imall na umu da 50 u raznlm krajevima nase zemljo zo JOOnu Ie Islu blljnu vlSlu festo upotrebl java ju razlitila imena (koja su vetinom usko lokalnog znafa)a) III se )ednim lmenom u razn im krajevima oznatavaju sa5vlm razlltila vrsle... 1959: Boronleld re~n...u " ~ . Napokon.:. narotlto onima kojl se bave lipolo~kim i li loeenolo~ki m iSlro!ivanjlma luma. knjiga Je namljenjena I svim Ijubiteljima prl ro de.k!em I brtem upoznaYafllu biljnog svijela oko nas. In).VrlJema cvJetanJa Olnac!eno la r!msklm brolevlma. a 18 Ilnala!enje nekih lalijansklh lmena zahvaljujem In!. A Con I t u lz Arboreluma u Trs tenom.. veoma malo znaju 0 sa dr faju ~ume.

..oflll (lherophyI8) Fern.al kullurn ih biljaka u ". uklj ue lyt l Ch = hamaritl (chftmaephyla) G = g eo lll1 ({J110phyla ) E = ... p.um) ::: vnn! (znael de je doti¢no Ime uobreajeno u X ::: zoak krilan)a kod baslarda 1m. (ruNpec/. = \Ir~ k l laL . . (lorm a) C'O'. (.) V = vlsl .Unam a veoma vIII/llblln. porodlc • • u~..nlca kola Otn. rlda . pl. bli lka • IIakovila biljlll vl!l la kod kola cljala blljkl III nlill njanl dlj'lOYI mogu poslullU u Iludaku lah. Gorl . Sb = Stbljl eg = ern. 8H = 80lne I Hercego~lna 80 = Bo$n.. = Incluslylt.06JASNJENJA SKRACENICA I SIMBOLA Sltnboll . (pro ~er... siabo m f(lOno.anu Iluzetno medono. (JynonimJ = slnonlm I mrlno Oiroyni bUlb 0lroyn. = MekedonlI.II) luml bUjkll koJI sa plelelna /Ivlla na .ru:l1tlt1h plS8C8 ~ allto.nl bllllo...lleutl.t.mlslu eL = IE Id je le. (auc. vi •• = nadmorska vlsln8 1rn:1.) = ho Ylfij el et ~en .. ItfInua) dvogodl lnla bil JIuo (pl8rJla b/ffnnlsJ 1rajnlcII (plantlt porennll. 'spr8vUI g Il!.a ±= fl mskim bro Ievlma Yile II I manIe GEOGRAFSKE SKRACE NICE S = Siovenlja H = Hrvltl~ 1 = Dalmlci j. pop. = u ulllm sml'lu lal (nnsil/eflore) = u II. (Femme) ::: lamnl l •.lma 20 = bral k. (pro perle) = d/lll1ml(: no p. odl ika lorma • uo.la..t..1 L II.-.em . pllitl (epiphyte) H = he mik'lpl otlll (nemkryprophylll) T = le.¢ava da Ie nau¢no 1me od I.arioras) ::: ..ot aniea u 'alne sorto YfllafllYu) .je no~ltoh s~IJetli h Illnllll (samlu'o/. He = Hercegovi na DI M.sIYu I polJQprivled l1 hort.omosoma bUlkl $jenov.S) ::: pod •• sla jednogod ltnj a bUJb (plltnllt aMultla. Ylr. billka plosjaeno medOflosna bllJkl 51.... ::: emende".a"IU. = ~enlllY I_XII = Vlljeme cYjelenja II uenj a spOla ) oEnaeenl (j.-elm . .h Illnltra (lclG /ltf) bUJkl bUjka po lu .n. j nOn = ne p. k. 1.. u tlvlcama I iumskl m el. palOMne) !lrm (IrUI".lInskl .!. = (cull/var) = $o rla (i"lemaelonalne .ubov lml &urn •.. mend •• am.orum)::: Sk rat. <ijl 1kl blilk • ulUecnl bUJkI VIIIII . (ser>$u s frlcr/ore) I. blll~e u centimel. (nor/o.

ooa kOJB 10.. etica Illn a L1sltJe b.lIa Vaccon. S<l 1 ~"•• T. ~ VII_IX (_ XI ... e . "..Dlo u.".m za.eoraSle Prorah l' YIlII~a'lI. S <lug.neuln). n.8 1 "'0 la"a lao Slup1lon" je • no Ch'o'en. p."."'"' I. S~ .rnopol.efastl..oloS ~og glCdJ~tll [n.m AinU ".. N .. 01VllrlllU 5e nD " emenu. n. l .ln.~ _ ''" • .. NalaZlmo II! u b . lIa u ~u m ama .lsk~ . TlO lolill .lIu ~aJIIJonl Sporang lj.abe. .m bet- . kOJ' . . oob. ~p.ma. ohlo mc<lU$ODno Jednakl . I. lll"upiton 10 tauon I ..a' slupllcna no 5V.0" nim ollranClma. hovo og'anal<il • ~ O"lonlD lno .. W.. 0'101011 tuba .oIItSkl Rane nil rahhm l'IumOln.1t· nlm $lan1!ll.m zl!m ll.. MO ~o. no "... •• "'hI". I.ma 1I0SIa teslo .."' _ ~ . .. IjuDllOne lualke "SIOvO Slino p.t ~ t"lonl P" v.um la~son t ..ja uspra.~"" .no- tomskl ra:9'an)cna S!nbla.1 ZB ~ "vliene .""" "".eano p"....>P ' '' C Q • S ItU" ." ~ ..10 na· <I(1)e Sltk(:c JoSIOVO Nas up'o' lome.m" dO p'oko 2000 mI . (Syn . 0!YO. .h" ogtonaka Spo..~\ "Ii. t.etlcn 10 lellln.~I ..m ac .. 1.ell' PD~njllka S JoI O$Oc.ezklaso F" Club .""" IJo- de l~vlnu l i unau89 . . dO 6..m S l anl~"ma u VI!IlCI.yno V()I 'ki.) omend S.n· sk..A SELAGO (Ll Bernh. nalllze se u paluSClmn spo rohla ."Xil10 na subalpon.." HUPERZ.m a 011 mOno lanog 110 subalp lns kog polasa. pra>" ln o d.. _ _ ".9 mm dug •• USpN.Il\. "..je log s l8 bla iii SU .)' kOI' .oln. $O Raz".. ~ ovog .mD ul . a'".. pOd~emn'. ~l ICdna~o J ? R _:>t..8 (Kitl T.II pamalo nolublf<!ni. fllla l.l!lInocama ".~c:o l>O'l. mre!"$!D .1I01.pp•••• (Oesv I T w rat). II 'aspo.na 111 ul<llgnuill..' ..n/O' . pl!njucl sc znP lno vlso~o tu Alp ."·O ' " . I ." o~ f u9lasl O lelmed"tnc..croSanlng Ie spo menul.a~cni SU Ou! c...: l~~opodl"m so/ago LJ Fam Lycopod/Bceae ( c'~o~oeT"eJ P.m pa~nlae'ma . 011'00'''' OI!ICI$I .....m konllncn1lml OlL..o-Plcoolalill (Paw l. spo. pp ".

I Fa". P.s (Ll BOIII. Ova vrsl. 10mno do s.. .. . ' Jede ol~udno p'~IJcnasto . u dugu biielu vias .. W nD lednom lo~a "t e lll II Yo)vOd. tCI.'V'la dO 100 cm dU90...m Oloc. ops~e AI"ke I n" HpOPI' sk. IIUskashm IIslltlms 5POrOh" futkSSli..ov.. se u gust.e.. " .na Sombor..nama."sms.ojnlm 'um. lum ujOdnlcamn gdle testo ob . gus.. »-100 I-I!II) em Ch (OJ ""'" 'W ~ S..ma ..room .m lemlj lhm. .i'.n i.en e su u AI. iu mske pute ..alske .ubl j~n.k_. BII. no v. 51'ob.ubCIv'm~ !uma .g. ~ ·hlv.. 'DIMII.nlm~ . Imaju 8_3 4 tupa ill 0!1f" b"dl1"o rebm. . ZlUTupljen. pUlayO slatllO $ U.col><>O< en Ao.:a samo u~iI..hu utiljenl.onlo AaslD u . ...". AmeriC •• na ptaninama I.. ko.60S' ne.cn...'ope feu n oj ' .~Q.'n."tje).po"""1 .~ " .. 111 • ~ ~. 5UObilusi 5medl.t". l. nJ_k Presllca zlmska 3UMCKl c. p. c"olot lna OCTP:> U" OCTpa 11PCIII. _ 1 G _ .) I zm~du stclllnill 1 I... dO OkO 'OOOm Aaspros.Il.II'.". ogranku koji 18 ol:\'8SlaO !ut kas lim...to-pjeskov.. jec u ~m d [_III E. •... •• • SOh•• .a.)e.3mnozolenlm prsl.dasll . Cd ko).elhodne v'5le . c.u'.. . 'og rutla.. p"tong' lom """"Iu .zuz!lVi.rednJoj Al'I'. u ~ \Vi. jOdno. _ " . 'JCde .eletrto l'lesno p."tll •..opl1lm ..narskim . .naen.e na je u vell kom "'Jelu Europe j.h.anjeni.. Yllt. ~ T" .. don]em d. donj' na. P. bljlk.vozolcnl. ' .en. Lisnl ovo}i p. rut>QY' mD tumD ..". Eq~ise' aceae (p<cstlce III .nj.mo ne sv'le lhm mJc$lima u sc.ma "Ie~1I I POlok •. 5.enu u mflt Clll Zapatn)u se sl tns . i sjede':. nom: zupcl IInealno §IIJastl . n.m luhoko11~aslim oyolem .I» Sling> SI' Ggo. od p. NallUimo je u b.''''nlh 1Zdnnaka nomll rllZ· Ilk" ...e_... tlv.. 5U.' E. a nislI p'oduteni II dugu ollelu ylas I t 10 SU lei SI.uJu Se u medic. ...eni .hu p..... . do 4 mm dugl . slepsko pod.....as laoitl) Ko.. m· skim tislln~ma.na. _ ..slnu ... na 'Ubu na• ul....lu$' PO 2-3 (II)elko I III 4-5)..·m ~..IIII<:' S'.eletno p. .. no ebal..li ku i". Cfelov. eg.. " ~ W\.. a navod. "'~'ue ~." LV CO POOIUM CLA VAT UM L.". .dignul'm ." .. no pjeskoY"..'1 SU 1m slobCIllnl I S bl/ol. 2. So c· «#I'l ..> . a VII_VIU I_IIe) S. dO 15mm CIOg I. na v.. l~coPOalocoae (c . pl 1510V Amel'lCI NQIUI prom. JoIOn. .. IV _l VI-VIII ~1' "'...-.m h5 topDdnlln .avnjacima. do 6 mm debetl . H/fJpochute Mema/.Qduten.. ·Ba. H. 2 p. n"'.m I.nl (o kol. bjcl lta! tI. II.nhSII.n 21 C~ 21 V .3 mm du01 Spore m.ollo pov'~ l ne Od nekollko kvadfOlnlh meIO'"." bll". .. ~ .. n~ ~aJed"'tkom. 'e ovag 'odn.bllu ~...P<I" .g.Obilusl pOled....{ol .eelca. Penle se ......p p ~.. planlluk. alne njene O(JI.. C". On1 su uspmvni..m I ollnoo. mjewy't...m ~umama nalaz~ SOl 'o~ 4 VI.... glavnom pO leme ~IO SU joj Vlllovl " 51..~~ • •• j. anc'm~ lI51 0".'dnom §um&ma.. soor.m plon.m ~umama. .oemlnjeme samo vrsllI L a nno· !lnum L..lIe. Ie u bo.ke zas llIpl.. me. ra zgmn)Gn 'm botnim og ..mlju]u lelen" • ' jode <>dum"u.. clclov.'. "' .Me'8nsko ...·.otettlO Ie nalu..h . r8n. v. 01< .. javl jo) ...nl<.Il. 'Io ~""nol' . ~uplil!.. ". ~.. uu.. A. prl osnovl I . " .1\0. n8 n:1~...ez.. n' h.lICOIl u~ SI3b l)lku ... go.o sp"alno m~POreden ..Y <ltotine) " EQU ISET UM HIEMAlE L (5yn .. keja "0 ra.n.doh ln." IlU sa !lroklm I. plMherl X. 110 1Scm dugom . . . n" pl~ninama SIOVen.l.eiaslo leb. e.' J I II.. u.N 1<."~ Il . o'.ma U nil~im pc. p"m.111 J . Fam ...m ~um8ma s mrte I )e le.Oolo ln...'.. So.

sicv.. pt. 10-6'. 15-25 mm dugt Raste u vla!nlm sjenovilim !umama.. do 25 mm dug1. dos bOis G.I'" X. Equ.(zoll'la) razvljajll sa paral~lno sterllnll lerl. og ranc. IUVllcKa " POII"'II"::1 Prestiea vOllkll ro"c~.ma~imllm nuel. GIl.past' . uglavnom II gorskom . Botn. R""p<)lollo X_II .~e. AZ'IO.menom Orogo HO/Oll EQW'UI. ""I><~_ . pone~!o 1rbu· !aslO nadull.jem dllolu s (15-) 20-40 kOpl)R$'o la~III'n'~. IIQvaahm 20m· Ijl'lIma.) Fam. UZ obale planln. elji SU zov. •• '0" lr!otI >PO' • 1.0 fh".:t.!I)enasto razg ranJen l. . m)onu u II\8Olcln' ~ao COhean I.hIIl"... H..«Ido RIHe. u m'adOS! /edn05Ia"nl.eba.'Se hIIc~1I 1 ~..vanJa sporo uglbaju Strob llusl do 10 em dugl.. puzav09 podzemnog Slabla (. sa IlIpclma kojl SII srasll u 3-4 ~cplIasta . (IV-) VI _VII I ~" _ 218 S...ld·Sch.e~ .~mll go.. 0..k!e l kon~e51' .. Prcsllea 901dna JllPICK:t Uop". ullU .aC .anall.U. ••• Hor.i{e sle./e u go. ne rresetl§l lma. POd . W.a Gop"n~.. Fam .clancl 10-20 mm cobell.uko pr~ljennto razgra ~ n/enl Njlnovl IIsnl ovo). s)"vetozapadnll At.: f:... Alea l ove vrSIC p 'okrIVa ~l l k' dio Ev. ~I.•nvlla s" clutloko tI ~emljl. kojl 5U p.~:a mt·~r"'!e . sa crvenkaSl lm. so~nl. do 2S mm dllglm..e . !umsklm p'ege!ama. negdjc od poloo. p.'. SU 10-60 (-60) em " .a. na na"pl· mil ces!a I !oljezn leklh plUg •• n. Ceslo 50 IavlJa II gUSI.ma...n..uIJ.. dug.ln..!am" na ye~ im povr!lnama . kasn. tan~09...m poPlllae.. u donjem dljelu zelenkaSI.. 1'11_11(_11'1 .h zubaco . pooz""..woll 1I V .. Zapalena I5tI sitna varlml'l)! RaSIa na ~umsk.ope up.n . Klasu slie n. Mo IZ d. . tlZ jo rke.e!nla. ~eelnom jednost'tlko pt~ljen8SIO . IIsnlm ovojlma. FertHnl izdancl (10-) SO-50 em "ISOkl . noel "0..m 28mot.ltnih I nakon .azgranjcn" is 20-40 nl_ sk.n . tI go. lamn .. Sb.1 P-.klh pol oka. Najed~o SII {avljo u gU'llm papulael..le ..onlm ~"m!jl~tlme.hu eNenosmcdl. lIkl. OrH.eg lonu. SIl.011'''' O><>j'''' • _ Rasprosiranjen )e ~ lem'jama h. IIdane l.so kl ) 1_4 mm debell..'IlIceae (preslice III rastovl!!l) Rulnl!! ~um lkl (S yn.u.<.hotomskl lazg'~n)~nog. svlje tiofuekull." " EQUIS ETUM SYLVATIC UM L EQUISETUM TELMATEIA Endl. •• ke I na Ijevernoallam~klm otoe """ Nadlcmn. ovo)lma.. " ' . 3-5 mm debell.'selllclIlIlI (prcsllco III rnslavlel) Ru ta. III eg. Equlsl. . jama.n/ol poloy. n:!o\aaK:J. Azi)e I Sjov Ameriko ..c) guSIO prAljcnasto 'atglan/enl: n)illovllis· n1 ovo/I dyokt~ntl do peto~. t. WoOd HOI.11 gusto d"O$lruko ill 1ro.on . norug. itl~lc . Jovl)al" H p. strobllusl tupl. Rllom dla"av. IIsnl".opo. kojl su u clonjem dijolu $"10111. sa do 4 em dug.lI. eg.loll Pr~l..... sa ""I"gllm..".1 (-ell) G o CO <> S.enl: Imeju 20-40 kopljesto u~ilJenlh zubaco kQjl Stl upota k. ~opll"tlm zup<:... I tank' . Sla_ rllnl I. BH.ln. wpl)l. lako olpadaJu Fettilnl Izdenc) do 15 mm d"l>ell.. I.. SI"~ .. preme v.1. od elJ~log oyola.bllll<:l. pOI"oto... 1\11101.. aH .o l vonlllto protl. Slcri)n. H.· . suhokotieasll.."'.

u. gdle obrBluje guslo populacije. koll na popre~nom p.. vr l~ l lnama I IravnJacima .ostran. Sporolill IIIprDyn!. 1I'.pereimo cjelov.o Cesla 10 a m.easle.an.am a. ne I. cop.!~8<ln . al. LlSlovl dl loren e.orotrlo I spo. Malo Az'la . USiovl buladl sa kc riSia kBO slel)a za stoku.op..m I pusun)sklm k'a)evlm a.u.a. ...m P01i"1~llm o I sjo~Jna ma 1Ii na napII~ I Qnlm mlesllma OIl nlzlna dO $ubalplnskog pojesa. Slepsk." vr.. Veron Cot ". a nala~j so I na kratnla¢kom supstralu Gll je Ie nagomllana veta koll¢. sa do oko 15 em dugom tamnoame· dom peteIJ~om. lY~OPOO' .. . F.dol'ln.onalne la :a.m trrh om.nlm. ~ao np' MOI.II na d"bo~ '".m onllO.. Aumama nil ehtrf'mno . Is!oJ u!o.lova l ou· Odllku)e se znalnim dlmenzl)oma 1 g lm. Oslm OVO t1pll:ne lorme II nd ."p""". _ m ..oloUltma.ubnim dl)elovlma lertllnill i5po. KOla~lortstJl:na v. . .11 IIsne plo)lce na nall~)u kralko do vunulo d lakave (I.l... puzavlm <lZOmOm. ".a~o (SIeeflno· AlI lororum H·a t)../" I II. 68 Tlp. Isle du! lne kao IIsne plo)ke III ndlo dlde.mo Svi IISlovl lednos!ru~o po. rasproSllanJen gO!OYO U sYl. slolnl. n. osim u pola. .tupilina I u MIr.~lco do planlna ccn ua lno Bosne... Ma S.lInll BL ECH NUM SPI CANT (LI ROlh (Syn : Osmunda LI Fam Ploridllcoae (buj aoi) 8ul a d Orl ova prap ' ot OUlI' tl ta nnllp'IT. eesto no "eoma voll klm povr~lnoma. !utkUIO.SIa :a)edniee jole I reb. go le III samo na nall~ju liZ fi le malo dla· kave II.e.. It.. BH.ka IIsia I Ifl)u kralem I)ela.m cUjelov.. H.. ko)1 ja odo:go guS IO obraSla o Ijus kaSi .nnala O~"'"~ oG " CHO!l<>" ' '' r. Im""I. . koll su splrBtno po.. I\o.. •• "-n Pto. 010(:' Allanl' . ptolo.venl sorlll.no.m L.. S~. Ispercl brolnl .la r.lo MI""arn Fein oQ ul lin. bradav.:.... "" ."az .ubovlma 'li ma.m ~m.o!n. SO.Ire ". svim p'ekr.o Velebi18 .).ma ." rtll.tllulllnurn·lmell . Jer p. 901um.. log mba. Sporo lamno~mede .egll po tlu. eg . Slev Ame.. VII-I :( 2n ~ '0.II ~O$OII podanka.nll s i.u. izonle ln o seY'ienl 111 :<ekaslO pOI....m meo.o. Na I. P' oleino raSIO na " Ialnom. S tim u ve zl bujad fe nepofel/na u §umsklm I osl a llm kultll ."I/'" H"PCI'l la Utl'l/lI..... kozmopoili.m 0 v ~n<m 11 S.nuglnos um Lue.~n. ~'. R'~Pf"ra'n MpGo """ ~l ' ' UX>O<'Tl>" 2i II . I. 1(1)--2(1) 1-<COI. ! um$k ...OSIl. nemO. Kapete I PJjeA. lIZ y.. Op. DusenasU. Lisne plojlee ko· tasle. -'I" " .PTERIO IUM AQUILINUM IL.klll.~ II'" ".le'ansklm I subme<llll"ans~'m k'~le­ virna uslupll~n Ie obllk elle . .•10cna A: I' K . I' E. kotasU. sa flllebQm.t •.. no. n Blech""m opl. Bit. Or~ lIplo". : Plo.lo"'a H . Najl:eUe je zaslUpljena II acldofllnlm $vlfeU lm ~umama..te...ma 81 B'tchflO Fal1rlum H'OI) Obl . l lsne d' § ~e de· bele do I em. me.iton'. 1-2 mm ~irokl.. s mjetl enl u eenuu busen • • o~rutan l l. Trol0!l11 zimzelenl. do 75 cm dugl .ol:njac'ma • dolo".ll katlma Od GO!5~Og KOla.l Kuhn (Syn. . u po~alkll zelenWul1.. ~.ld." m ZIIfn'I..h Rebrenja~a PcupCCT l1:mpnT S.1 .aop. nn lIonJoJ wanl . ~alnlle lamnosmo<l. . e Har~F . Ima sposobnost b rlog vegela Uvnog ralmno!avanja.ll urn. 1 . pa u . uzlaznog . .um Foug~ . do prako 50 em dugl . m 5lanl~l1ma sa 'eb'B~a nalaz..·.. VII_IX Co. na ~. zul. Aspldfaeou Re P..ma Zem l)e. I~"'O "pr.omo.. koja obr8S Ia vellke povl~ine na s. " reg..n D SlfOV og humu· sa.es)e~u Ima lea.\OiI:1 uanp::1T splcanr LI Fam. 51 nl· • zom ae..sa. SO'1I51 sm)dum l na .ae.. u .edslaYlja opasan I le~ ko Iskorlen)lv ko ' oV. aqulllnum).e ko rdnom roo ku osv~l a vellke poVf~lne. podsletajul:1 na dvoglavog o..llllli Fl • • I.np' .)alu se I: debelog .aklellllrten Izgl ed. .azlolonom humu$u. So'IIS] pok'l- vcni povilonom (vlcom IIsta 1 induzilem.

deb<!lu pele ljku. ." oe.m Ifl_ homlma.) A. I SU ...1 pO~lo joj doko'Dl ivnos t ClO.. H.ololile I sporehla T.e.. AspldillC08G Siela.vileI/o. . Srzo se !irl "'. j_ ClugullaJll do 1'jastOodugull&"& Oble n. kunl)e od.. .a lklm. bogatim t vlafnim zemlji~lIma. Sorusl dOSle vollkl . _u.'u. eart hll. nosmed f (u potelku lelenkes Uj.p.. jednostluko pe_ •asti I usko lanc(l1asli. 1. Azi. ..l~ IZ kralkog pOd~emnog II~oma )avl/alu 50 do 8 mm dehela ! oke 60 em duge erne vriJete. je r 5u j oj lad& spo ro/ili svo jom lamnosmedom bOjom na jlJep!1 I najupaCI ljivlji.I' " d... USnl plojlta dUIIUIjasto·jljasts do jalaslo'lrokulnlD POloljkl ClOSla krat& od lisno plo/ke. lIus ltillea auet: Nopllrodlum dllala lum (Hol1m.~ ~ ~_ . 01 0 './s splnulou (MOil ) Wall I koju ne ~ 1 bOlanl~a.: O.m&. ".lke.ololillma ..: N aphrodium spInulosum( MUl I. pre!azeOI u k. 51>. (-XI 2n . rj e(!e 1510 dullne. N al~dce ob. lamno18loo l lislo vl kojl su prel 0tno ± obruh ...mn.. sutavlIjutl se poSlopenc. ISyn. OCI nltlnlkog do suba lpln. djelu' veama dekora livno. • . mOlanl I k. Ullaznih III uspJavnlh .) Fam . S.~ ~OC'lF"n <KM n . _ " . pelltlj kema I u dUll uljasllm. ndlm IIcldolUnlm !umama.l. ova vrSla Ie rasprostra njana ne IS10ku Sjev.uten.esantna papro t 2M uz oba la brdsklh hladnlh poto ka.. P. to. a preme dnu su Jako ..lm. Presl. IJuskaslim 1151cv'ma..>\"'''''~ Pryop1t'IO d·"".etovlma I slltnlm stanlttlma.mllniea Wllld .. RaspfOSltanj ona je u zomljama Ev'ope. t. 21jezdaslim l"homlml.l'olila krull .alku.totUI.kog pajlsa :ulupljena jo O. Ame.. kojl su nl .1 smBtrlju podvrslom prothodne.Olasl. Segmonll SPc. Lu ltoa dr/e/Ol a (Ho!1m. ko(.I.alvje gusle po. jenov. lula 111 fUlosmed a. Aspldlaeoao GIIs10vnlca Peru!o ~I. lam.oljeta. Or'fOPle.: StrulllloplOr.l prema dnu.. l(llen lm.o~oll.10ma IIblj aju ojetn l."'" d'o .lO\ r.og reel •• ""''''dO. po. 10. blolnl.. p.11: -17Q om: opo' otltl : ~ em H 21 v .'I0"<:"""n lJ V . Sve do p. nlj~dte u pel iod i~ no plavljonim ~umam8 joha I vrba. (VIII.. lezi do .1.jotama. avljonl .. Iz krot klh.hm Itan.j Fam. dvO~I . e.elklm.. .Izeah)a u sva godl!nja doba.) Fuch. Stocholl.. koJa s u obrule .opi._ tl.".\O<:Klt nanpaT O"Qol •• S"ulhlopI6r1.. u poeelku val)kUlo smOl anl. .0dlSnjeg dljel&.ubu svjelll)1 0<1 l amnog .. bllll di ke ORYOPTERIS OILATATA tH rI/lm. Gray [Syn.lIm slonl!timo.u/Mrlplor/s IL) Rrllh.homlma ZUlupljenp je ~ brojnlm acldo!ilnlm njedlllcaml sveze Pice/on e~celue Pawl na vldnlm I .. sa obi\! SHene imaJ u po 30-71) gotovo .nl ploj~. Posto)1 IlIBzila ratlike izmedu '. L1stovl PNOO ...m''''~ U(" 'Q.lan. : apadne 1 Ilev.Iljezdastlm Ir. pu lacije. " 0101 .~e ne Vrlt_ mogu M ~O"". sm]eilenl u sre<:Hnl.MATTEUCIA STRUTHIOPTERIS (L.uBlom C. per.. pono!lo u J uku . guSlo 011'8518 smedlm Ijusk8S1. IootahVne s ~. u gornjem dljelu naj!iri..utane... . p"b"lne I..J lillcllslrum All.c~ IU 101 uratne kr.~_ nll vlalnlm I 'I.. ~ a k I rlml. Speroll n znatno k. Ova Inle. dok tro!o!il l oduml. ok. nll . 2.jOKle¢lh.""II'" • _. uskih segmanata.I dnu Ijuskullm . to Iscljepanl.. 3.) Desv.11_ h ' TI P"<>g rod . Cupercl .uko per8sllm plol~8ma kola su u gornjoJ hotlnl na)tire .' 1 l. [Syn. SI. Ame rike ." ''''' ''. lIZ. BG."n. Atlje 1 Sjav. & I.cfoflli IU t081no dull. . Itnlm tutk..) Tod ...tn a n . zapadno] I sjev. I srodnjoj E".odna ovoj ..nov.lo se uspjdno kOllslili u ho.lch.."II~ II . ..ubu vM:loom sa ... liP IIluvijallllm.· Slim. OnoclOIJ s/.pa.p. ne k.. Osl m U sjev. .t_ ClI/21ne ~QO (. 1I1_ 'SO 1-1601 em II S.' Wu. .porolila oSlajll preko lime. Na Od\10vMaju~lm Slalll~lI ma mo..90 el!'ll.u odmah nakon Ja~j h mraZBva. " . S.) C. (Sb "lotto) S. Ii. pell!I"_ tUllo_ tu ~ k"10 1elen_ ttl . Induzlj bub. . lA o V II_VIllI_IX) VI'_I~ ~ ... GH.. go. . _"".likultu.

.) Mlch~.klm . Aspld/acODO GYMNOCAR PIUM DRYOPTERIS (L) Newman (Syn. polcdlno~ne. u gOfnjem dijelu iutkesla.. .. 2j Y . • M. J. cmkllslosmede.0"... humusom bogel'm zl!mljl~!lma.po'.: Phegople. . dlakavlm Ij uskama.eel (osim donjih) svoj. /s dryopre.atyljaJu Iz lank09..'V". lIa svakoj suanl Ih Ima po 12-20..) Sloss.ope. S.. razg. PoJedinatn l Iisiov i so .. 1 eukovtlea H'BSlovka TCM~ " mmp3T M. 1mB v(lonlefne I gole. .~e I Jele.odlum d.ivell svjellom...'n lh zaloon ica . . o. U ~lslllu so penje do oko lSOOm . A5pld/aeeao Bukaya pap .ooa..ls (L. Ij -.". .I ()-~c". Stanovn!k je b ' olnih acido!.m Elchonl". gdje raSla na ralli lm.ada po .~ 11 . Isperei prvog . II nlllgo.!no zna lno duta ad li sne ploj~o.. ) Ch/i3Iens .. H. Am e..: LUlrea dryople.pvno posl0vljenp.1 Fam. M... Amenko I u Joponu . oSl nH su sjolletl. ~ . na don/oj Slron l lualko dlakava..) F~ It.lslon.: Las/roa phagopll1r. isp. 2 . S. H.usi dosla \'0loki .eda Yaccin/o· Plcee /alia (Pew!) emond.. obu~voeenlh svezom P'ceioll eKcO/$ae Pawl.~ D'l'o~!6r1.ah1<m.ema dOlje povllen.. go10vo VOdo. Slav. Nillazi s."r.. bH Induzijll. fazg. : Dryoplor/s I/nneellna Ch. LisliO plolko 5-10 em SI.1.vake "ran" Imo po 6-9 Ispe'Dka PIVOlI . prele.. rJodo na slll kalnim sUJenoma od mon"nOlI do subalplnskog POjull. Col. • S~. ± gU510 p... Pele lika slamnalolutkasta. na vul~~nskim sl ljenam8. lGO • . 30 (--40) cm dugaeke 11$10 V e kojl SU nO petellel 2-3 purp duo te l 0(1 lisne p lojke I koll Izbll_ju It puzavog. Pe lel/ka samo prl 05novl oSkudno Iju skovo... c m ag .oldo..ls ( L. goill. I VI . humusom bogallm ~emlJjlUma CaSIO 111 javlja so v'siom Thc/yp/e"s phcgoptO.) S105$on (Syn.onjenOll.m I .is (L) SI0$50n Rasproslranjena )e u zemljoma Ev. ... od hollh su dva donla pm8 no pelelj kama . • .. adani ni suplOlno U pD'ov lma .: NI1phro(llum phagopuuls (L) P'ilnli : f)ryop/olls phogopll1t13 (1.: Noph. teslO povllello. '1'0'""11'1'._BI. 4e Unn6 '.. U Atiil! Sjov.m osnovama medusobno spojen l.lei..ekrivcna IjuskilSllm '''hom lma.ope slev I 'Iodnje Az/Je.ro/l Fom Dtyop"' " Pl>jIgo~I~'" 6ue nenl ' .O o. na gorn/ol sl.THELYPTERIS PHEGOPTERIS (L. ~H.•• 21 V · '_cm G I".onl I liD rubu oskudno dugo dla· kava. naj donil par ja obltno p..3 (l./s ILl Bory: Thalyplelis dryopletls it.' RasprOSlranlena Ie u vel ikom dijelu Ev. Us na p loj ke.8 r.o u acldolifnlm zojedn lcamo sm.nli med usobno spotenL So.an/eno puzavog "ZOmO ko/I /e u mladosli plek.I%om(l.. Ian· keg.) eory : Phegopletls polypodioldes F60J Fam .n r".~ ..yople.oka. Rasre ne ujet.-.n T~u'mcp"c GIKO.l VII_V III VII_ IX 2n . RH. 0 Sll . SD.

n 1@la".I I "btod Izmedu C" n thalu . ~irlm tJ".CIIo z"I'· no .. ne pok'.11 "'0) zaSlupll~na Ie. Odllkuje sa krllk!m rlzomom kOj! je obrutlo lemnosmed'im Ijuskastlm ldhomlma.al.I$lJkama. 1&01 .ty fern "'11Iy. I""rot ""0 oru_ r. Cesta je I u Uljednlcama vegelaclIa vlsoklh zelenl Ivoze Alno·Adenoslyllon BI .! 1101 . SlItf'UI 0'101 . .. RaSle n8 buifn lm. nl rahhm humu!Dm bl19l1llm zamljaIJma..12oma faz"ljaju n dugl b$IQvl kejl u jesen Odu· mhu..mas IL. Llsna plllljka nD batt plotlrena. 3. IUp. ..llfn. dli le ntllolium Tausch [Syn. Co"..108 vanran)a od rat>ga va"le. SIl . PolypOrHum 1II/~. na"a la .elhodne vrste pO sljede~lm ka. If ..kama.n Mol. KaD hrl~lefjsUfnu v..ubu ltcpl jnt.. ....vnlh Q50blnl obIe VI. Wold·Frouenlo..nu .·mas Il) Sell"'l "'uw 00111" {Newlllalli BIen..ellm zemljl!lima bogalim humusom.11. ~etl· narske I mjdovr18 tume od nlzlnskog do sub· a lpln..-81. peleljkom nekollko pula k"blm od lIsna plojk". bSle. fj S .edplan.. d'eb(llog.a Pawl ..IO~' U . neultllnlm I kl.M~S (L) SchOll ISyn.a (~"-lu'" mllllnf H·el) Od 1110"'.j Rlch.vljellim.'o~ Al to Slav 1 Ju1ne A""'"ke Ie u AI" .nskog pDjas~ . pozn ... l'IIo'm'''~ K . Ralllkuje se od p. III '''u''.. ullaznog . J IICII (S. p. l'Iurmlom. mezolllne lIifarske. bot.n F"<e·I. tl poI".K _ ''''Kiln 2!V " 30-' ~<"'H 1I v '- :1:1-'011) 1-'1iOJ e".kog pojasa . fj.QSulnlene Ie u uml)I"" E.ugllsU (sarno u mladosli duguljastl III polkovlfasl" IndUllj na . T. """. P. kOja js dVCI'!Iuuko dO IrOSlruko per asia sa blllU 50 I.nlje nestaje.'" • m~I'1 ~""... loallna<sklm IIr mjatov llim !umema Od n'llnskog do gors~og I p.A'.""...1 NO"'man ISyn 0 11I. cl Rosp. Ll510vl njet· nl u.ula lamnosmedlm III smedlm us~lm Iju' skasllm UihGmlme. Sorusl duguljasll.e..U~IIO" B.va polpUIlO SC. .... Slednju I sjevorn" Allju. POd I.ke prvog tada na slla~Qj slrlnl.aletrlo raste u sjenal/ilim hltopldnlm..J v. 1u~kasla . Glo II. crnosmeda I guslo po . vrsta A. 1018 dQ lorm l.10 .ena ~vost.llu PQ5UIp&1'IO )a~o . O... ."oka. lIpsdnu.no 1'0051>0 P'QI.. kukasll III pOlkovlfasll.." d'le'o"ma .. • 181. Mo S .. Odozgo lamnozelana... (VI-) ~1I -1)[ (VI-) VII_ I. ·81 U ~".Xlavalij RothM .. H. 2bog v"oma "Iatenih de~Q'81. • •• :!.S~.IIna Podbo... lo.lu '8(l1l Fega. gola.".. 1 dO POllSa ~1. '" drog..o!nl opna'l. "'IJ ~on"IIIQ~.n . O. mil.. H dob .a bo.BH. elpe~l/e (Hoppe) Mllde . iulo Slgu.. • ZaSlupljena je ."edna Fem.ATHYRIUM FILIX _ FEMINA lL..Cg..ane sre~njOil nerote JSI)(uah drugQg reda . u ~"IIalac'" vo. ~a..". njelen. kOja tivl u gorsklm I pled· planlnsklm ~umama.lemin8 8ernh.m Ijuska ma. NaselJave aJane~lle.AQ~.nu Alrlku. nom RIII/omi F. l... n8 r8zlleitlm gee· loSklm 5up!!fetlma..to . nala~IllO Ie u blolnlm lums~!m I$QClj..lomlm. do 5 mm debela.". U rlarl Slev8nlje. :. ulB svjellos medlm.... A..eblasta lIsna plajka IZd ulena . So'U'1 poredanl dvoredno..\( 2n ..akte.perai<e prvog reda sa s~ake strane. ± poauta ..."1 POd _ _ O. ne tubu lrapljastlm Indu· zljem .-lam 1. A..1.l Fem. 20-30 cm dUIIQg.. Svell'> Alno-Ao"lno.: NephtQdlUm liIi~ .. BH... S obje ' I.. zam'.'.M' . Asp/dl"co~e Nania fe nlke..mzOllnl I ."'oY'r.' S 1~. Pelcll~a IIsla 2-4 PUUI k'l~a od 1i5ne pIGjk •.. Sj" v.aJ>lj.. Bosne I He":egovlne i C. sa pO 20-40 nallmjenleno poredanlh ISpe. A~pld'16Cetlfl GIISIQvnlce navadna nUllp3T n anp:IT" a .mml~." uJ)OI. alnor fougt.lu'" fougt.l ROlh (Syn . D<"jop!6tlt MI""lIcn.ne GOre Z8stupljena Ie . sjevc. U lie ..j L: Asplonlum liII~. Im~ velli<1 aleal koji pfe~riva Evropu. Odazdo svjellQzolena :t posula IjuskaSilm lllhomime.. Ametrku I Peru.aml.. DAYOPTEA IS FILI X .. sa lta jnlm.imjenu u hOIIl1("lIurl.. Iisne peleljke u osnov' po. Cg... bub.ka n.hae· licum (Ll Gramili. lapltaju Ie 5...~ I " a .Ii 11..la mogu na~i p. Induz.. Iz kmtkQg.. te na vlainlm I ~illma .usl ok...ukQ pernsta.

O$lm pllka:an. K'le.uoonl.nom zorn · III!IU na k.h d'v'lu Vrlla u .) Fell jSyn Dl)'Opre"r b .1 do 100 em dugt. <>!Ioldo I. pfl osnovl s inu.. ~"""op""". SI>.ema r.) Rcth [Syn. OM.e" " ao.ost. cd go. sa nlvockl nl:!k.lima I •• Ijenama od monlarlO\l do su balplnskog I alpinskcQ pojasa. P.~ilcm cbllku I nazubljenOSl1 115nln lsporaka opisaN) nckOl1ko inllaspeeljsklll obhkll RaslO y s ienovollm !ymam&.· skoQ do p'edplani"skog pojasa [np r u btd5~01 bukovoj ~~ ml (Fa901l<m mOManvm H· OI). d SMold·le.ubu SU Ilt8z110 bcdll"s lo p..sPIIIPka p<vog .u m (Forsl< I M ~re [Syn O. PClel]h ob. L..''' . p.'pDS"" . ~eSlo ± s)a)nl. SeMd'or" '\"""'""u. poznal ped Imonom P. lonellills (L ) O.) Hahne. sub· alplnskoi bukovoj tuml {Flgsrum svbalplnum H· a.. 1& ' 1 .. Zimleloni.asla. Draunll jSPllnn...(el )ska pa. Indy ' ''' ''. obi . uzlaznoQ ." P.. kotasti. X 1II1.od. p."etmom U \lo. nil neh¢I" bt'llHlotelene 1.. smjdtenl dvoredno na donlol "!fanl Ispo'aka.a ."coma k.ma do 110 em duge.." Po')''''..odil Tc .. It ~ral_ keg.yozelene IIstoye kOI' a" be" _jill' I kO)1 u jason p'ete~no odumlru. Ra5p'O~Ir3n]ena Ic gOIO>lO I< ei]elol Ev.. Indu.". naU :aml.ulCiUum [L) ROlh . S Ii U me. ". 3 ~o.'.m I"IIom. dvoSI. me~.-) VII _ I~ (-~1 2to .e ~l m I mon]im smed .-) VII_IX ~ .'{uko pe.uia. la ~ ."".sk) Woyn.ngul"e .sto I P..lpiOlls <leuloata (l. n8\1ol11 povl.' .'eum (Bo rb. bogota smoda lOml) I!la na k'ctnje~u III k'l!'tn] e ~ kc hlndllno Rasp. I C.~'~ je :uluplten. I blelkllll.. I kola . SII.. sa svake SI. j " P Ol YSTICHUM AC UlEATUM (l.." POlYS TICH UM lO NCHITIS (l .12I...'m tuma"".izem e. n """"""H>/I H H. sja .1 Ima· ju 12.-1(0) em dutle. Ullaznog ".1 se SYSlcte sponl oni bas lard Izmedl< o ve v. eg . Aspidiacooll Zims k.. 7-20cm duge I do 7 mm debele..ma Ova y. Istoo!:nim obleSllme Sjcv.·".aka) SI...rna 90 .>. "'.!.d.. .n.anl ' .. ".orna POloljka doSla kla lka .n PoI/ .nell f olt. nil s ke lo .n.ano so po 35-50 .m I"hom lma .e~njatklm io~ . Presl] kola . ~"""'II ' .l d n1m stan!.. ne)edno l..ko pe.) Cheval !..nlo) polovlel tlsla. klm asoc. ko)1 ima odll ke oba . lobala (Huds ) Sehlnz &..'" O .bu ign~a'lo nazubl]onl. RazvlJe)u se btlsenaS lo.Clnog d'la'.o pl. n]el sl. I ~ en I. llslo. P. Poly~rJctrum leba/urn (Huds.ytl.. seUle. s a po 20-50 nalzmJonj~no po .." 2l V _ lO-IODcm S.. Irajan Zastupl)cna la nit sjenovllim I .) ROlh [S~n OIYOP. M... na .. pro<>g • . H.. u 05no ..a(j. . no/ Gorl kOI' do dl"1S n"l1 potvfdenO a'''''' . a.ugeg .110"0'11 "'011 U Je sen odum"u.m Iluskastlm ir>IIomlma. _ 1 'I'C'-"C'.eni.a .. ~~ . do 60 em dl<lll. D. slabO . I. arol ap.". .. sJej n1. D/Yl.azlle ~lIjasle u !~lca. prama v. Al l]1..cdll.no kotula.IIu nag lo suloni.. !lima u raznim tym.. Ispll rel d .m•.... .. • • ". S. II po . k'YI O ko!n".anjena Ic u amljllma Evropo I Azlle 2u~kastoze lenl. ) O.lasli 111 nazubljeno pltasl' 50rusl ...esla .) Fam. ~.>". •• ".a papral Podlcsnlea koplas13 3"v.anl ... "". 'om u!klcom.I\ C. LiSIO".ko nazubllcn.'"". ~~. Theil ..jodoel.jaeljama.al Pod lesnlea bodc~a Fam Aspld... R \j..'aeooe O§i. . ~~ml bukve I le lc (Ablo!l·FByclumJj I dr Ve~lnom su iO duboka.Spenn I Un· de....l) ~lI1 asl .e (Fo. Polysllf:'"'''' . ~'C'l 1I3 11p:lT l... (V. krUI.. mekalle nl Ie Inmno. I< tumsm. (V...lly Fe.~ ••• ~ II. . l1s na plojka prema dol]c lzoazlto 5ulcnD. na go... Isperel SU 'I paslo.. odo'lIO 2 . _ . eg. Solusl vol'k l.P'" ScM. 51>. II . redovno prezlmlluju. s.' • _t.op lem ntde. .edanih Ispelaka na • ..K."sna plClita 5 001' .. su zastupljene jet dV'le VI$!e ovog . Lisn a plojka jedno. dO 7 em duga PQsula smedlm Ijus kas l..:cr "~"ra T . KIlG . . Ind"11) !tltas'. jlbji~ju u busenlma 12 ~Ialkog. dabelog.. Ame"ke I na Gren· landu U n~~!m ~um8 ma eC511."i.ode s kOfO ..

(H.POledl.. II . allfju gus to ob. o.'O... Lisnl seg ment l cij elog lu ba (ya. l. lo koc!e. slvozalana. 1 luala.: SCOIOPfilndrllJm YII/gsrs (L) Sm.. olliclnBwm 5 .j u gd jo 1iyl na iSllm sla· ""!t' ma kao p... "".. oo..es51 Im. Asp/enlaeaae Jela nak. a 1 m znstno va.Izoma 1 zbilalu zrakasto IlslOv) ko!. spor.111 .. ' mo... gustO Iluskavog .U hlm zJ doylm •• od "mag mOfa pa do z. :!. Ie . hyb rlde (Mlld e) Cr rislens.I ma....I'Ijl< ja:".llu o. prako Kaykaza.. sj aJnlh IISIOya veoma de~a. oUiei.: Asplenium cele.]enov1 humoznom zeml]i!tu n~ kret:"'lat:klm slijenama.ahlom humoznom za . fl.Ylm pakr. 0 0 " . I Srednlo Ame.n C~p"l"''''' .. kamen/arama. II pofelku sreb . ~" ... nosmGdlm ljllsksms... 12 S~ .enD"" ~~~'~Id~~~~·oar • .ltn..."". 111-60 (_1001em H .. Ilpot:alkl sa.. k'o tlple .r. pomalo krpnll ('1'1'.. 'arl'JaJu sa u gll$llm I...." PHVlL1TI S SCOlOPEN DRIUM (LI Newm. a u go. asll m. ' . a I kamenJe .eds. c. narum) III na rova§e . 'nOil II.idllm Mllde) o<ojs p. I bro) k..slll ovog foda .' cama.. H. (DC .. dl.. a eesllI Ie u a\lvim slenovlUm ! ...ao PlllhodNl ..) Gllln.. Melltr) 8r.nalum Moole).a­ Ilvna " r5Ia.. kotutl. je vrlleme op. Petelj ka dosti!e oko \(3 do ' /2 duflne IISM plolke..... loW mlnlm. U zad .:h "rllelnol. fl. Ind u:11 enl o Vl lo rano prop Bda Kllr8 ktarlsll ~ na vr S 1B . 72 liSI O " . rubo~1 clelovlll III slabo Yalov ill. ers~ih I sjrw8rnodalmMI . sl alni... mama I Si karamn gdl. u don]em dijelu gu.ltkog. LakO se odrlava . zim:. (Syn.. poeu l Seh .K Harl.. a de b~ls J e ako 5-6 mm.lal n" p. .. Soru sl Unoalnl.'na.asta 5l1Jo .."'... 21 V .acl> l. KIZB .a]u [60 (-tOO) X3-5 [-7) em] .ho mlma..elhodna vrSla . ' mo..1 kIN G men.. ni!llm..-8 1... zaslupljena u b'oJnlm zaj. omosoma RaIle No . poredan l u dva para lelna .h sl'jeM I vlat . l. skih oloka . Co" •• Oc •• all i. II. Cg M. IIdJe Ja.. !jusklStlm 111· homlma. olvo'enl m kal oclJe pukotlna sUiena.. Narot:1l0 jo zaslupljena u dubakim fjet:nim kllou.. su ± kofaslT... i. crnosmedeg riloma koj! la ob rU l 10 c. (Syn .\ '<C"Jo.. alazl prlmje . Ph. a naselJova pukollna sjeno"" 'h I ylafo. )8 noya V<1l'" o ~!>g . ob. ldI) ScXI ~Oj Je dala lme u ea~ pQZl\lllog m'c!l~~eg bola 1'1 S J' v 0 r ka (l883-1£1i>l1 U odnO$\l nD ODltnll ..\an:II nallpaT EACllcK" lI:lnpaT . afno 1II u ye¢lm III msnllm 9rupama...Sll ml [1m. ko]1 ou crepaSlo poredanl j poKri~alu SO ruse. e ~ Isln • ... . M. Ima vallkl areal koll sa prolate ad loplljlh I umJo renlh podrueja Eyropo. (Vl-) VII-VIII (_IX) (V-I 'll-VIII ~ .. ]..k •• num (... as l adlno u Kyarners~om p. I"enlkl Jezlk Jele . 10 U razn lm !umsklm la]ed". 111!tu. Osim oblt .. oy Jezl~ CETERA-CH OFFICINA-R UM DC (Syn.. halmotil. PloJka na licu gols. S .. "'" "'~ S.oda C....Ike.van l Ij us kas llm ".. Iz kr.. 6 H.m •• na svlatem I .1l VISIU kyar' .. Scolopendli llm I>yb.. . ) Fam. n. ""or •. a ~od . 1& !ume gdre 11'11 nB phlkom Nasall sya . d ullna I AI"..dnlcama veg&'1 1 I . 11. kasn1Je $vljell osmac!lm (~laUl. e . g lll~ l . lIt. lB- padna Allje.'en l.: Ph. u u harl lkullu. 21 meoja. . k. SU ~asluP­ Ilene Jo~ dvl ja v..e. Aspllml8c eae Zl"~a pap • • 1 Slatl nka 3.... p rezlml[u]u .n [em d ilo lu slabll e ob... ZDog wlo hja pih.:_ ctt6 •. fllrlCh:u ng l LI"II u" c. O P'''''II'I. og jel e"'~8 u na §oj 110'.. Sorusl 8-18 mm dugl.. lm a.azgraoJonog. 1. "" "'- C.) kola je rasprosllllnJena u lemllama M~dlterono."x .. sZfoda Asplenie/om fupasw'...) Fa m. ".. na .. busan¢I~ l ma Iz kl 81 ko . 8fl .edslavlJa IIndemif. Ph . heml on lils O. prl oonovl srcaSla. & Hey..IIPUI1 rv _.'n •• Ilogu o R"OI~b.. gdla sa [avlja . (5yn. S. JapaM do Sjey..... Sb..asla smedim IJuskas\lm Irihomlma... e pe· ~ Ine 1 polupe¢lne.'..ula s.

. mekana. I ljld· no sa neklm vnlama mBhovlna . •.e<n!a1~' Izmedu nl~ede"llI tar.\(:11 11. I.m SUP1luat. :a oz_nliOvan".O'>'a!t!. So. P<V09 . Clplli.e<!ozemnlh I konllnenla'· nih IIr1Ilova..ostora obllU lleml"e.n subsp.bl lelenl 3c..zll~o.R """'.sllenu vlSlu .wcooo. P'<*tol.u ..O 11110.p ••• ~ ...n_fl A.e¢. ClI...oslranjena /e u EYropi.al kOja IrealOm u. IInllalne:>-lance. Fam.azvljaju se. slabo ra~granlenog .... p..alg. Sib1. kojl 10 obrUI$O lamnosmOd.I . crveno do cr.. " '~~P I~. ~'IO .0 .. goll. 3 '".. Ii.ASPLENIUM \lIR IO E Hudson Fam. na lie u goli. Peleljka sa· mo u don/em tliJalu crv~nosmado. Rasle na vlatnlm. .OlIgo Suollonl"n sc~w. rlllvilalu se I~ k. Mel(lr) 8r."... OdOCldO. S.I '"0m .· pen/inskol podlozi. t "/M"'\ I" . ito· ma .n Grii~o' S'''c~Ia' ~. Induzlj lednoSilan.ro .. SUiIOZ.II. 2• • ~or.. LovlS 10 lutupl)en na k'titntahm.. Indulll ere:>loyltog . tlo 20 em dugl..nl. kamen/ .\CU G..elanl. 511 .aie :cmlJe ralp'0lII1.. p"'og IW..om 3da. PUIlIVog..1 Iutup1ltn ~. U neklm krolevlma na!e zem lje .. lum veri Griino... ~ole su so IBmllom s.a~a od plojke l..I.. zapadno/ Azill. ba_ Spore okluglojalasle. na nall¢ju oskudno k..ld onhal. krula ScruII IInealnl.ama..on. M . n (-Iq (VI-) VII-VIII n . clelovitog IU... PetaUka do 4 pula ~ra~a ad IIsne plolka. kcpl/asllm Ij uslulma. Kavk..m J<>g a. A2planlac(l9(l Papralka Slh/ ' Iav! nanp3.aIJ<og.. . M. Na kr&\\nlatkol !)OdIOl] n. na o lvorenlm IJi IUlenJenlm mlesllma u 'olnlm hpovlma !uma. gdle obrast~ PtJkoline s)enovitlh sUo lena...alkog.. svjaltozalenl IISlovl kojl ve~lnom ne prOllml/uju... a I b'oJ kromosomllm je '''l''~'' Ovu malu pap... A. DIl. Llsna plolka sa syoko !Irane sa pc 15-.. '011' IZ ~. S.pl(lnl(l/oa rU/Hm.no ~o"sllll u de~O'II"..ezlmllulu.alko dlakavl.. 11...cll.m. mahov!nama obrasllm." _OIIQ'IO _ 0 . u 5'etlnJem 1 gOfnjam dllelu zelena. m&du kamen/em.'enosmoda.~jom pro· 110m.. slabo .llmo )0 obllno u !umaml I !Ika. dC~ Ie I•• "IOn subsp lrichoman.. Ilmnosmede Postole "Ina vamanla u >'Ogledu vell¢lne Il ane plolke.sna plojka $vjellozelena..uba. Kao karlkler.'O<U oo. uotl •• ..usl Unealnl.. Rasp. Amerike . ) .M isperaka. ~ SplHn" .Iv.aste I nB so. ..R 1I V .'... k.a motomo <4Plei.eUlnost' III na. ~2II(-3O)cm H S. Alriel 1 u umle..p l"'lum TtICl>O"' . ' rna I kamenjllllmi Oal".o 1101•• sjajna. ill malo u..alllenog . :In __ S~.Sp l...'1. DoSIa III vallilb)I" . sko. kamanlh g. qUld. l a ~. lako )0 yooma ¢esto s tanovnl~ OIVO' r8nlh s tanl!lo nall.ml kol! mlu ~.. ISIO ho I sradn/a. 510. ".alO ~'om­ flit p.lmolllsidm lllcdnicama nO kretnja¢klrn I do· d. S"ell.lllp3T ASPLE NIUM TRICH OMANES L./a (H.n. Ii. znolno k.~pae. nO~illlis"..an. LlSlovl guslo busenasll. nJa¢kim slIlenama 111 lo¢lIIma od monlanog " reko subalpinskog do 0lpin81:og pojasa.. "". "". n3 kamen. Hlmolajl.I. na svakoj SHanl sa do 30 p ad isparah koj' au s kratkom zelenom peleljllom..a. 0 Isperaka lIoil su po lubu cleloy.I· loma. (VI-I \111-\1111 ~ . sjev.n )to I~k.ed. PUZI1~og ... ClI. 0 E Me...II..ne 5~'''.·81 lIalllZlmo /0 u bro!nlm hl.azreda A. t.c". ASp/8f1ll1cue Rlble .. lu la do IInealna.dova I .uu..o· nom polasu Slev. M.n. 10ml1lenlm sillenarna s. In dubllol iii pll&lj u.

~B M. u .. Asp/on/peeaa Fum. s koje s u f~rvlj ene n3 . 0 d' ''~'''l :on . plojka 58 svoke s"lna Ima do 25 (-28) segmenata. ' Iede na kretnjaku . a pelcljke vetinom znalno d u1e od 1I5no plo)ko.·n. IlP "O .. a. 6H ...) odllkuje ... lUpl. v 110" Jugoll .".UII"'" Fte 15yn P.H' I . ~uze¢eg III uzl8znog. ovog rod' P .m"n..na plojka jalasto-lancata~la.IUpl)en n81vlta U s lev e'ozapadnom dljolu na~o . Ka. JoanCl Ie razitlfulu dvijc pod. .. 53 do 15 jajasllh )Ii kcpl jasllh i'peraka prvog reda nS svakoj strenl...~ S. 5 duguljaslim jednOSl<enlm . vul_ gara Ifola se odtlkuje manjlm. Pelalj~D pfoto!no krata od 115ne pl<:lj ke ..k..to dJK& I pUUfI I. .'>e' Str. umle· rene Azi)e. L ISyn. ' ijenama vu llcan • kog porije kla . H. I.mo h. Ma S .l. busenasto s e ra.ner Slt lehl. ..1IIene.. dugeekl. '111-'1111 :.: A. lubsp. ..il.. jako '3zg'3" Ienog ri..)a I u v(Jlm predlallma pllmorsklh plenTna..tno •• e..• >PO"" Iz k'8'lc og.. crnosmeda do crven' kas toc..Clhodne vrSlC. ~.. ern.ICO dole. O<Io. onoplerl.tlm 1l110paClnlm. .10 .. ndn...t.W !lil' $. sJajnt do 30 (. 5ubsp. :s.IUblP .elslavljcna uP' avO I lpl~na vrsla A. polaglt tizom.aklc.rum 5hlv. I . otl~O pllalll. n..Iu'" ..• " \~.. Z.I Nalaz.U I .oma. . L..vljaju zlm.e<l'tum /lie is H-I'::.ASPLEN IUM AO IANTU M_NIGRUM L POLYPOO IUM '1ULGARE L (51n.o (-40) em !lUglm.... . Kavkazu...m u M\I~so>. em 'adioil 00:. Na 1010SII je p. 50 (-60) Ch .~e. (Syn P.u. z!llu.•po' .~n. · lu II'"'' UO~utlll".p.. Za razliku od p.tI)I. IIs10vi sU 1(11 dO SO em dug •.ndulljem Asste p.'I'm.. '1-I~ . .~ I Ch. _ ~.'I• .. S'~3! . m Aarvlla podzamnl 111 nadzemnl. allanls~im etGclma I Atrle' _ Sli'::n a o~oj v." ~•• ~ol.. L.. H.1_ a~' ~'stu 160-70cml O'ltm . Sc~".e U Iv.m Iju5kDma. Pe tOllkD u Clsnovl CI~ebljaID ..ma .evog ledu Oslm ebltno OI""CI.~ II ••• prvog ' tdo. blC~Ov •• :..". Soru. F.na.. . .. .IIICtCII 1I11npar C. """.~'Of·<"· 2J V .nikc (O<no-Ouc...npmo u sjanov.an. .. • llI ke paprel Siadka koranin1ca SI!eun le.islltna Ie vr ~la 'umo eesmlne III e..~ 1 1 .nIOln I(oct<"'" ""PI' '' ~ "'vII.... M.". u 0<.~trll"m DD.. .13AOI( n:tnp3T Black SplNn..mo la u meet 1~lan.ocI.. lcofsSlI. ) Aothm . tallno rs klm 1 m. Imcd."ahlm .. Onf>ptc..Ium 'v -a~ dugo IlneaLnh D'IaIiO I'111U(l ~n 0""'& l.m um.i..!enl • IJOI' O<.. Rasprostranjena Ie u zemljama Ev(ope... H"~~r Ik. lancelaslo-Iajaallm.m OS!Mma I Ju1nol Alnel A'zOm eva paprlli Ja IIBlkog PI' ga. pll vrhu nagl() 18!lljena_ Oval 18~son 10 zcslupljan u vatam kooUneolalnom dlJalu Jugcslav..: A. Sh. tlstovima: IIsna plojlca duguljUI5. segmenl1 dugo zdlljonl.elefno u §umama I §Ika rama brdskog po la.a.lalI· t. U s na plojka lajasla do lancets.'a . Hlmalajl.ClO '" ~up . rje de IIstopadnim ~umama.".. In. n/glum Houn.m ~. kojl je gusto oblnstae. '''. e l nD$lIllava 511/ene I kamane ble· kove obraslo meh()v./s (L) Heurl.::rn l U PII lIanpaT.. .. .".out . .. adian lum n/glum L.. oskudno obrasla usk.d.) Fam .. Sb. Scnw.\I(~. do ~O(_50)cm duglm Ilslov.~.. podJed nako d ug s le ao lI'na plollea III ne§IO dub od nle. 6H. .40) em d ug l IIstovi ...~ m . OSOb.a~lm. et... m. .omllo. kOja je )ajasla do usko kopljosta.uanlonB )11 . Aikaramo I u maklj i. nl . A.ele nl. 1'000 A~b P VUlfl ltl..ann I" lot led'" Vf.m Ijuskaslim Itl· hom1ma.vbov.do•• 0<1 ' 0 .. onop/olis L Roaple. prl Vlhu POstopeno LD' ~ltlana . dvosltukO dO tetvCfoSlruk o perasla .-on ~~r..ao.vb<ftl<ll.m Ob10sllma sJev polulople.llla. 51Plka pop. plcma vrhu vrlo dugo za~lllena. Oval tlkson Ja .m 1. Polypod/ateaO (osladll O" . aeulUm Bory) kola ! I~i u zlm zctenim../nlel/e<. Druga pod.aje . .oge '110 .. lonodu (Asche .rSla' subSp p. subsp. E r ~' ""1)1>0<11 Eng.. gClja nUG 11>-0 'ja""v" .a .sll u n"Soj 110<1 Je zaslup ljefll\ A.-adlil.eiov"lm tumama. 6_1~1" "'1t.

/P.) (Ouolco·CarplnelUm). Llslovl vellk1.. srcute OSnOye]. zap adncm Siblru. SH . Cvjelitl 5e j avljaju pOledlnat . rna.. 510blilke uspravnc.n.rn pl.. . typlcum Dam. cauca s.avilno nuubljenl. inlermod{um (C. a mirmekohorna bJilka.. Prel<l1no raSle u mezofllnim tumsklm zDledn i· cama n. P • ~'d>.·.. dnflO \.opoe: Cob"eI H ..6_ en 6p l. M. vln!na I bogat9 humozna zomll l!la. tr~n H I " . ! :~" .alh. no gornjoj sltani sjajnl. CvJotoYI b..olnl.. SlemB sa arilusom... Mey.. ima 12 slo· bodn. \llI. Led.sle nl neklm h"cegow. Cabu1la.ovnl.ln. 'znulla smedecNe .F~""mJ. Ba. bazama zasltenim..) Gross helm: A. Cvrsnlea.ne/um m""n.. u po· tfllku lolentl. ~ ". u brds~ol bukoy oj ~uml (Fagelum monlanum H'at).". .. dlaka . uzdi!ufe stabli lke.. glotkl. BO)IOI"''' xo.ca. Pla~nlcl du!1 od hSlown ooylla· tao Illemen!! blj&li.o\[lI1. Fam . prazimljuju. neutr. 1(0" "Tll ll lo: ACTAEA SP ICATA C. d'h. s!enovltlm IIslopac· nlm I mjdovitlm !umama.IUI'.. CllftoiC>lOnt.nu sO penla do POj .' .lja 1 0pat!taslI b$z mednlh kesica..) So~j kell Ima lldute . cauculcum Ouch...) Fem . o izme<su IISlova na vrllu slab· Ijike. kO)e ~u melja"'o dlakav/! Lislovi na duga~kim dlakavi m peteljkama. T.. Cv!jet Ima dvostruko OCVIJe<!a b1]ele boje.".. lutne) Ru. S../t Cn. A.. 1"". Svl dllelovl kopltnjake Sit o~trog oku$a. dvoslruko.. u g'olda· sloj cV9sti. Ka.: var. .. ± grtlnDle. slabo kofa$tl.1 kerlstl se u Iloko"lle svrhe.ln. lilt..n. rniresi lim..anjen je u Evropi.ula naJ~ftI!a sa v!'Stama PoI~gon...elil" • . na donjoj prllavo Ilubifas tl. V _~!I eg.. S~ . A. S ~ oc.• ~ "'''. H..t l duboka. nep.D Ma'ObACC' A.. eg.. (5yn. U ndoj zem lj l je ZDslupljen I ta kson : var..beel... gole.. aU Si4r1"'1<1 eVe v..nj"na I" gOlo~o u c'J_lOr EV1o../..llen.I. . M.omjeru . 1«:. Tobolac k02aS!. Mey. Ma · IGJ Azijl .cM... III_V l/I . ad nillna pa do 5ubalplnskog P<llpsa (do oko 2000 m).. ke smc de. plodnim. HO..w ... dvor&dno poredano u plodu Clralp blllka 10 nep.. sa 6 ok..<"" cpr<>o<nc. dubOka ~krape u golorn krt.II I dr U vl'. np vrhU !upll!l noz .. H. ap. u stadlju ~(enja sjejno". Ranunculaceae (letmlecl) VyfJl ko... europaeum \Syn. u kla· kovin l bora ( "{nmum mughl H·al). bllelog luena (Ace... bo.a .u gd a . A. Lls!ltl nekta. sasluljeno i~ l:dke kola brzo etpeda I vjantlee. lIab uliea C..elwu . n ..lnlm IIi I labo klul1m zemljl'll.. epravllno SI! oWara . Vale! d. Iz P'Jlcteg. G S. ntl wbu krupoo.: A. u mle~ovl\ol bu· koyo·jelovoj ~umi /Ableli·Fagalum auct.. do 15 mm u p rc>mje ru. s. o. nlglD Gao.·FI.: subsp.Io.. OJ '\lml """\0\1 Javo'a . L'/Hlm c. infermedlum C.: var.. spolja zelanknlosmed.n'" "eI'iI" '''t. Kerljen ~cpltnj ake pod Imanom Radix Assrl i Rhlzoma AsP..it".I. aktarlstltna VfSI 3 reda Fegelolia Pawl.oIII 2n '" 's Pl)p... Horb<! d. :i!II. so. . 'Iede 5vjotlollubl0asll..opn •• Wolr.Ikalltnlm.. munlko I dr. zvonasl.). sa 3 (rleCle 4) u!lIlena "lmls. !2-!3mm u p.. 2t V _ SO-IO< . PCCJlUK. utle stope) Kopltnj ak Kopllnlk K al1l1.... Svi dllelovl ol. ¢e$l o skoro trOdlelnl. lamnOZBlenl. Perogo . Plod vl!esjomonp boba.. lje 1 nje!n ije slablo ! tlsl ove sa jako i"urBnlm vrllom I polusrc aslem osnovom (kod var... Ie u ~uma ma moliko. 111m "".ore.. ' H·.soklll zelen!.cum (Duell . akhnomorl an. u $uml hrast3 kltnjoka I oblOnoll graba ( Quo. . a t estn Ie I u v&geta· ell! .. Tako Ie v60ma test u ~uml hrasle kltnja ka I grab.I)I. "eI. kolo mOllu ..lIalu". Aris/olochlacese ( . E1(M'ljll KOpelL BllMlb .llm PoI~IiI<"'. T .. Ime !II 4-6.ljalllQg mllise. Nn!tdee Ie ZDslupljen..lalvah sm'l To je VIsta. Renell..h ~ d'a P... [Syn..iO~'" lI. Ibellcum SIB". UUm u btdskol bu· . "'" kaVOr !uml (Fage/um monl~nlJm H·d!) ou." ASARUM EUROPAEUM L...na Sjomen.izoma ran-i· jaju se wlo k."' sre<lnjoj I sJev Alljl (do K.coCa/plnetum croa/icum H·pt)..l. Rasplosl ..1I p ' a§nlka...oa ~I COl".nega UpLlVll."" mulllllO. gc>1i III rjede Olakaol.. Poledlni Iisll¢i jl)alll.r. krtog I tlankoYitog .~~ OC:oIj'Ka ~ 01 01. atno Inubl]enl. naroOltG bobe.nvo·jolovo] t\lml (A/>Jali....) listovl su ol\<ugli do bubreta$l i.ceo'Q. sa ekskla"a ma na AI· talu u centralnoj Alij!.~e .. ~ To . koja dolnl pOjedlnatno 111 u ma· njlm grupama u mezolilnlm. 2-3 pU'a tro~ri.. .. H·lIo" Inle' . Rupro..rn~ IPlcn).p1t .

. Vis. 6-71-8) mm dug l. ~II on l su na Il. uspr8vna. e>1l0 1() .uga510. goll. Imaju 3-5 pari ngraVD..u .ombltne>-kllnasti. U nde>j He> . 58ku p)enl u uspravn" metlIeaSlu eva\. u u nllIra~jaSi I 'uplje. p.OUozelon".uto dlaklvl slubl¢. od. u !Mcama u n l z lnS ~lm I b. Isla du!lne III ". ~.h 1 m se p. Cvjctovl b'olnl. sa$loJo sO ad 3 -7(-9) 11.aI9. u SIISIlv broln!h le. elom stanju Olvara ne Irbutnom !avu. 11 I. SO V_VII 2" .u. . '" EII. till 5U sogment.. CvjelC). . lapovl au bljell 1Il 51abo ervD.opl . Wohl. no. Ra sp.-:Idorus Heyek. kojeg se .Qne goll.avne Iltl Idece.. 1.be. ~z ' Ilkul u 2 pe>d •• sle : SUb5p. oko 6 mm §lrokl I 1... ow". •. C)de>ru~ We lds!. & KII. Val.f] '" II s.l IU 6-8 em u p.lI.. On Ie cndem Ju!nog TI.""~ ". pIl. a leg menll SU !i. dvo spollll .sklm pa~ja· clma: H. I lipa Il s l .jevasllh lall.18(I.ascljepanlm I IIsklm IIsnim leg· mentlma (ime l). y. dum eler"m WaldS! . tesl o ± Ilubl~QSI O na hukane L1st""l 1\8. ± hranlllvlm.· iava u nekollko ee nllmOla.. Q po abodu sllno dlakavl..ll. a nalazlmo ga II ."oIt ViU lol"" Clf".anlena. II_III I-IV) 2".oko·laneelasll sa ± s"!e~lm zubelme.loc"'''''o NI . ke>.l lo. Oevljete 58stQvlJeno nej¢d¢e od 4 usko lajasla..I!IJavL Cvllel 5e 5astoll od 5 vellk'h lapovs. U Siovenlj l I HrvaLskol . no hc" su tamnozolenl . longle . G.~ .a~· kim ~umama. MaIY ).ezlmlJuju.". M.· . asllh plodnlca. ~I~a.asti.~'II I U 1151 0\1.lj olllo mlrl~u .atklm d~kama I sa kraeim I u!lm I!stlClma. ~all."nl plOd.• jomonko •• ".llegll. na nall~ju sl volelcn l••llelko dlQkavl..tevlne I sllene od nizlna pa de> b .lu _j_. S. mn~o pra!· nlka I nekollko nad. eroe . ma l...<MeWald. droll_ 2J y . 5vj. I-I ~ I-'. nlge.a lnoj I lu!· noj Ev. ustavllenl Od nekoliko (obltno 5-7) lajasto-lancetul!h Ilstl~a. rubovi lum8.elen. gole I gla lke. . (Frevn) SeMl nor .zobilj u U k. kOJI 1m. kilO.. 2M u svijellim !umama I alka . mae. umle. P. & Kit ! Syn.. "'" j ako .nlk .II¢a. dugaeklm gollm peleljkama."'" Or ·BI. subsp. d lana510 $U .~aslo. viridis L._..Q dugl. & KIL.~.il" dll!a od prl zemnih U"e>va kojl p.Ima sJajnfl lam· nozel ano listove. nil dU9aek im d.anlan je u Isle~nol .ama I kamen le... ~lIlonoc . I~ I l. Plod Ie vlh· sle menl mjehur kojl se II z. koJI $11 S u nuuaJnje SI.cta OuerC"r81i8 pubes. kojl su 3-5 em u p. lISIe>vl stablilile sllenl pri18mnlm.). kr O<:nJa¢klm. Il.30! eg. alabo lIumoznlm. & Kit) Flori & PaoLI F~m. a njj hovl zubci SU p.omje.1 zasluplje no je lo! nekollko w sl a ovoga genusa .e>la. odorus (Waldst. I koro 1&le du!lne kDO IIsli¢1 oevlleta." HELl EBORUS ODOR US Waldst. . lull.. ~ .. To su p. llek bollt nj~k [H. p. ! umske elallne. prel B I Dgodl~ee l leloh M upncn u " 1'''1fPe1< EII. Plodovl au 10dne>sjemenl o r8~eltl. rljelka e>drvflnjfllo. H..lQtno EVlope. [utal<. BII.dsk~ reglona. •• llet .oLe!no svljelle Allme I !Ike re.\jc Rsnunculactaa (!abn/acl) Kukurljek. lapovl au vo¢lnom crvonO nahuhnL Posljodnl .omJo. nlge. L) unula. mU llllld u. . na suhlm._ '\00""'_ np. spte mnl. . ..oljute. II. pored 'umIklh pllleva.".. Cvlelovl su 8-11 em u p'e>mleru.dsklm k'ajevlma.anlhu.an o Nt••wu . RIlIlurlcu/acoae (lsbnlael) Pokonenl !robot n ODl IT""O JC.azlleillm slanlttlma. n. o:oeps.. l'\up. k.mef.'. Od astBlih v'sla spomenu¢emo . prl vrhu ± . kamenlurn. ostranJe" I' u •• mlj. " CLEMATIS RECTA L Fem . cenl.-.1 $U po rubu cje lov. Jake ml. 6-IS mm duga.no po.dnlci mn~e>b 'olnl..lja) .prllodo • .al. H. plav. BH.".:!kasll: subsp..o~je. IInutlll kOI8Q 1118:>:. lnih iumSk>h ulOCln.. 2. tllunlt(w'lIm III ¢LSUrn lIC)vlISllm lemlJl!tlma Ka.5-2 mm deb"I. 4-7 em u p.\. jug ozapadno J Az ijl I no Kavkazu .oSI.tnl p. H.j.ama. p.al«e.. SJemenke sl aj ne. lakse>n nlje zaslllpljen U na!oj 1Ie>'1.."lo" Stabljlk8 ge> la.". : pc>p.... azdljellenl.a$IO kuk.IItitna .a M"I'o:. Na lazimo ga na .~a. kod r. $b. Slab lj lh usp.s (ne kla. 10 II v~m d. eU.!kama. Cvjolovl aklinomorfnl.eno Alljo VI. !ulozelene cvjetove.

'Bl." Mu... sag: NaS~l lava svije ll e ITslOpad ne ~ u mo..llemnlm.ka. Cvjetnl omolot saslayllen nalteAte od 5 "Iede 4 lIi 6) bijelll'l IIslitl. C"Oo& av.. glolka III plilko mremlo naba' one Oslm pol~no gol. na lanklm.o!lrenl TUCkoya na)te~to ima 2..o ld...c. IV_Y I~ C!I. & :on _ S.'Illlju SOl U go.ane vec lnom pop....m potellhma.. 12 lankog. 10. Prlzemnl IIS10V ! na dugack. C. IF . ". H. yotnjaclmD. koll su gUS10 m. • . Razmno!aya H s jsrnenom I .\"" u mo"I'r'IOl tM>'·""1 kim. Pig.81."". RalpfOtU"'ro". fou.iel Je nalu.' r "".oko jl' lull.. Ie II ~. ' .. r W lnle.~e . o::t~UlfI<>\l pol." . ma Tnll vama. Hel/oooru! hiemill/S L : H. ISyn.5(-2) mm dullnoj. od n. 1IOon)o· c. dvos\.n An..oPlkom ollalu Sovl.ova na kao oo bleg la Iz pa r~ova I v. IU8fUI Ililove • ol.u. 1." poJedlna/:nl. ) ke I oonj.._ . yod loop)'ru'" Wont. CYjelov.. m.. C. Stab lilko uspfsvne.l... poleglog .n. B ""CIIII MK "OP~'. t. sv aka Od nllh s adril vl~e sl omen! h zamelah: plod ov.i)elko 5..gaja.e!nleylll.. . Aconl t. goll. Ilbllalu lz gomo llaslo odebllal og flzom a. 2-5~-7)cm dl/glm pelellkama.a nog evjelan ja I Izuzelnlh estelskih svOIstav8 vee o dovn o u.o mle . u 05nOYi S8 dva kolas1&.aka (I lhallc t.edanlm 5jemenlm umeclma.all. pri vlhl! p.f 'Y .oalll vrsle (edln~e ella 511 Slabll. Cvlalovl polodina~: nl. _ I. monranum H-. go le.\IlVa II pwb. zelena do c rve noB medo...ulol>lona Ie u ..dnlcl b. au vl t esl e· menl. r~ u "'ml h.cooe (1a bnlocT) Put. .rum)...as u.. !upl jo. (Wlarzb.lc o Farn.ls. .{<!eI<:o Je uslupllona u ma«lldlllm . T. Cvlelni o mola /: aulavljen od 6 (.alk. Imaju p.. 5-1S<".nlam olJal1l siabljlke.. pfsta sto d ljoljc nl na 5-1 men ala..l nokla"je.1\& ao .lma slaolenlh I1stc>vll. . Slemenke smede.lt. Plodnlce gole . Colelovl 10-20mm u prom)a.azdanl.kB W \..ana proIJ.. sllsreeu sa u a. SJamonke o~o 3 mm duga....lcu.Ie 21 V . a hf8SIOVo"9rabavog poiasB.z. ljatan blag ml.'" " 150PYRUM THALICTROI DES L ERA HTHIS HYEM AlI$ Il.. to st. ·.. opko llavaju II> 3 d lanollko Izd llollona. Sb 11_) 11--111 2ft .11ng Plt. gelu". uspravnlh lieD111~a. A.. emllama jul ne EVfo pe ...lJkog $4.s~oj Jo oplun va •. pOjeolnl lI!tl~1 !I... 011_"""'10.n.. Iro.l SaliSb. ~ I t. Ranuneul. $b.azvljll sa jeona III vito nJe!nlh. 5 sllnTh nek· ta. kI . 8H.. U u (ly' reda po.. ... GVKOBII oCieTlta Ru.1.'p".j J*" ) N.1901 1 . od lugo. H. d o 15 mm duga/:k l mjehur!. ilOma u .• jeda 1 III 3.m ~Iju­ nom.o)n!.chl l bl~mch.. kojl 5U vetlnom du blle Iii plle o fazreza nl n . ± 1>0"%OnI Olno pos tavI)ona 1IS1 I~ a .. bleht..uglasto s.wcKa 06eTKa. rubovc ~u­ ma I !. Prl zemnl II stovi na d uga~ kol pete llcl o k.to . ~ltnl_'ruI • oOo<!nog Q<~ ICJvtwo. I..e ~ ­ no Izb.n.uko l..izoml ma. a u mnoglm kra' levlma cen lralne I za padne Evro pe.ane spljo4ten.5 mm duo gD~ ke.. oko 2. PlOd oko 10 mm dug.mol . 1 m. G S. 20 -30 mm u p. dO 4 mm dugl.co llkj. u !\lm 'ICOII_c'lam •.h<1 ~ · h lY.lull.. ..wam.h pflmle. III. latice pfoob...~u.M" • ra... bulga.... kol l 5U u 31adlju 21en la smed l I sa apoljne sl.ooJelnl. E. loynlk Jo .a!on8 u pcha.I" . monanl hos M08nchl Fam.eom oj jeIu [. vtno g radlma. pla ykulO nahu~anl Lislovi slablilke slltnl p...'j. so k. u pozu. Stofanov)....menll lankl. lerm lna lnl.20 mm dugll> IIstlc a ..~o I' \fI1O ea. ISlo /: ne Fra ncusko d o Bugarske (u Buga .o. P."1 tumI AD< erl_Fogorum).lova. 1 0 u 518'1· Ame. gdjs se 2bo g ..:>.nzvilalu sa postlje cvlelan la. .l fh Polfa . 8 nalallmO J~ I Y ll vlcama. Renuneu/oeeoo (tabnjocl) Ozlmnlca. 11-1. BH.".sla pr!per~a.

d. PGIJI':n. II mezOlilnlm lIt10padnlm lum.. nlm lumama 1 dr. BH....al.lbn Wlnllra. cod IIwna do lubllp. .' . .. 10-15mm dugll 8-10mm 4lfOkl.dn le l b. \IeTprI 'H ......~ V'LO tI~ kls. L1stOY. ' ..0. I-~ 1-vIIJ em a 2l V _ 10-1~ (~) em 0 S.lnl • 1 do 201'1\ d uglm peI.. ..~ \. Cic. Me I. PlocInlce nadrule. IUItnl. na dugl m pe· tellkama. guslo ~br... POpllYnlm lumam•. IE YOdo. OJ. _ u'dultlL.eb.to 1 1 _ lImll'ilu laloo k'te la do lIul~S IN. do O$nov.ncIIISl.. H.1 prllr.. '10. vetoj III manjoj IJlazanc)$tl IIsnlh s.lItlnl.ma.\pC .. tull..nunculaClle ttabnlacl) Sumlrlca luta....m 1.1 Irodll.yl '1. . _ .. valjkeslog.5-31-') cm 1. lul'l\l bukya I j. R.bI..• atom 1...... u ~um l molika.. Co. Tako Ie tes\O nallZimo 1 ~OII""'I. . AJnerl ~l.k . P..""om dljSIu n. 1...· roeI\O . Ovolol IIs lovl sa pelelJk ama. " ubit kos.ma od nlzlna do gors kog po] .a 11110)1 y• • tll'lom od 6 II$Uta (rleeSe 5 III ~1'a ad 6). • .<o • Yellow w<>O<1 Momon • .rco·Clrpl~. Nljl lSi ..l. kao prltlilca 1.". .".'HI"". BH./u U aj . U ylslnu doseta do IIJtHllpln."bU > ... poledl.5) em u prom).lnl 11$1 na dug. na dug Ie· kim I dlekayim pale llkaml.. Po/ulju]... kojl IU duboko. Qcvlle<:e .. boll cvjeloYl.'\1111 10 APC~UUl'IC WOOd "" .1 Inxll/e'lan. . ..ama.1 broinlm Ium· skim ul"dnlcarna [npr..avoog.nl... oln!.1 Aum... ANEMONI! RAHUHC ULO IOES L Fam. Ras l. la!n]evl IlsUta po obodlJ nepBYlino tealaruU C~jalovi ko...... se 1._1.0dll. dHbol •. Sb..\Ta BeApnllll. IlL se . podloge Rup. d. .5-2 (-2.. munik.. upno nazllblJeni Cv)."".".\O .na )I \I .. pona . Siablj lke u.a (flbnl_cl) .O.. tul do Ilmnosmed.. bftbetIM obIen....kog po)gdj. -... III N C )!\O.jerMn1orllfltl..". I II amre . loA. .... UsII~1 CIIj.. po laGlnat nl III po 2 (rljetko 3-5).azv1la 1 1.L]k. RlnunCulac...g ..rum).1' mama I tlka.. na dug.s""h . ~ plOll"" I plOClot .lnog omOlati IlfOkO laJ asli.r'nl !uta ZI. I.rW<og pol. ..1 prill...1 las18y zejednlc..1 mazol.nl s ptill9llm .' .. _1.... Sb..iooIIC SIIgmenala opls. .1 S'~ 'II I na 1(.uenato velmlca Podla. lm lumam. nl' IlUe I..". Rlzom YOdoravan.koliko Inllllspac ljlklh ob· Ilk•..nu od po 3 11118.i loma jz· bil.\ .'" S. bral"'.m u montanal buJoO'lOj Ium (FaQslum mg"'IlIIIUII H·It). . n..1 promJaru. Pr_ . M . Ivaka plodnlca NdrtJ I Ilem.aba IOue~"p.. 01-5 mm dugl..tk lm d lak..n...lovl 1. hr"'l liltn]. . vln)· ako silane pl.un I'll I pol< ml Au .h I obltnog g. bora (PInlwm mUQfli H'81/. brdakOl bukovoj luml (Fagelum man/anum H'III." ANI!MONI! NE MORO SA L Fem.j n. u luml hlalta kiln/aka I obitoog g laba {Ou. an· I"a 2IJ te.. "'.t8.. lnlm 11.'2. I ro~ljo ln l: raw/IY' i.Mj. ...: <>.. • p . ulul 1.'urnJ. . F. lUluplJ....oll..11 (Ahlell·Fag. ~ poW _ """ • " " W .v.olonlen'.p. ram te S H.. sm. . ... IIi oskudoo dlakaye Illk•• Prl •• mnl list naGOlla r.nu od po 3 1Iita to)1 $1. ill o.-V ~ -. . I...... Pra!· I'Iicl nekollko puta klltl od IIslitJ\ ocyllate. " ' ... 3. J. Gg .....1 jedno' .. 1..1 IIIno pro1). ~ ... .olo .. 21 v.1 (Illboko uljoe.tch.ka ad n)lh . k. .llcl... 'IV too od g.. doll..I jlko hUI'IIOZJ'IOm zeml]. *0) III mania) dl~lI. kla~ovln.. Resproslran). ... A\'(ipa. . 11 k.no n. Plodoyl 11..~lcama... d ru!ltUIO n. pula krl~1 od IIltl~a Cylelnog omola¢' ev. (lltl JecllI'I ajemanl urnatak. valrnlce SeMI 1IC.\PIIJ.ma.. pra_. 45..u.. dl aka· vi.mo .~koj petillel: la!nr..eko) pel. kukaslo poyljln. d<llI\ll>' ••J.l •• ukc'i.1 Ngmallto liroko IanoIIUII nanobIteN ~ IOYl IU ~I IjMJe c..dutenl jajastl III dugulja!lo l.t.. 1.nllalU. )u uspIDvn •• go!.. dugullullm I nrilo IlYija nlm kl)unom.. breb..nl zemel. . antoNe DQe'I '_lOw pla~I~le . gol. 51"'. 3.kudno dl akava Prizamol 11. 1101 0\'0 \I C JlIOj Evrop . ..krlv. PlodO'iI lednOljemanl ofattl~i..ne je u Ev ropl. popl.. (111-) I.. w i... . "'-"" IoIIIi L ) kOfi l1'li& trocujelne 1_ 11.. :. . na rubu k. bijall. boKIII Renoneule O.n..· • u. 4. Tut kovi dugul)"II.. """"""..j al Ima vallkl broj plodnici kol.nkasllm dl.. dul nl ..05 mm dugatkl . oyola 1. 2 ""~' u.... .. loA. III-V :til _ 2'1-32."u II~ .hukanl (n..Aa. H.1.pOlln_ IIr. na). 1I<:'rp<. III gUllo (ltakaw.c~"l rw:I..

...n '1'_ ... .:~~ ~'~Ulo annl>u.atldm ... ZllSlUplJe nl Je u btOjnorn ' " rmoll ln. dl¥l/I II_Ja'" n j..f)u dlaklV1.. P'a&nlka 1m.. a bh· JlllClelutll III bllele Plcdn. "ll ebUnl . a 'MIlk! broj plOdnlca.m. ob uhya¢en lm led Cm ~. Uno teste re". ne duglm drha_ .\II III ' IC. PIo- clovi SII. n . 0 T OJ II 11 •• 51>. "'. al(plltnl do ellpUfno·lan_ caWI!. ". . p.. k. USlovi 0'10/1 u pltlJOIlY Od 3 I. od IlIlne FI Dn.. .ojnlm o ' taclm~ 11 510'0" Cyjetni adenel u.. ' dlakl Y' 01. ne GoI'. t.ood·llo. Rasp'OSlfa nlena Ie u Jugolslotnol Ey. mU llnjl . lIodJ/aln.m· . ..mlli~llm~. .kl . pravnl III povl)_"t.:o C IlIiO .uplcanan." W """' """ mono G.. Sllena 0"0) y..y. oc"llec::a n 2ulom Ofnovem. .eU . kr leml..ea"._luto-v'I'eRu!. nlnl lll. (Syn..to IIOlapaClno) Atilt Ko!! nn Ie zntuplle... zallm na ... III pu'pl/.... dla~u l PldnlCI nekollko pula kllel od I'Slifa pe "4OI'. hl! 5.nolJubifast • • sasloie " ocI 1-14 eUptltno-lencelnl. . n·Wlnd'aoc . koll SII gusto. '. pojed llUltni.stle. je u medilo. otvII".: A La m..' ~Jfl.:"..'tyll . e.. II Ma kedonIJe1) . nil nalltlu eel'o 11IIblJ'ka III pUlpurr\OIJubl~ull.. koJI Ie lUluP! ena u . ~ ""- ~ ~r. RanunOulactllle (lBbnJac...em.:11II1 I s Uen lm Slanl! lIma.. Plodoy) $U ledno'jemen'.. ocYlllIta.\lUlCKO Ulr~Ulp " na APCiIoIlI ll'IC 8.. (Stn .."". ml.... svaka plod nlell sa d. 5Iell.. " .118 011 " Jill u drtl jed.. kuUuri Rasp.eel" ja Wbo"'n/IS S ....m luma ma .. "• l~"_ . neko- 11110 zulnc:..\pe. _ ''''a af-Ie E_ _ Slltnl 0. njihOVa prUnI<:e . dugo blle lo vun aslo dlakuL ZUlUplje"...:u'". Apenl nska va llnl.' © © C) S.s/i lio ~~':..tete Clla k~' e Iz bllajU IZ gomollaSlO odebllanog moma Prlzemnl loS! nll dugaf kol ~Iellcl.Jedl na . [amnosmede bole. p. ~ &c " a lehy kOja . lish~l po fybu nep.I.ansk lm J s ubmedlteransklm h erOlo..h listita ocv'Jet:.nOfiJ IIraba $ • H·'~II' dr R"p'~lIlnlenl ~ .IIoru1itlllll do c.""".ectom Duercelalle pubucentls B.'m dlillu ...menl U . mnlm tumlma I !Ig. lumskllll p..ea nad".. M a III-IV 2i Y .IkO III . ADoun. BH ...1 ev lle! I.rna ....'_ 21'1 . b..pavonlna L. ..." ~ojl ~Y na duglm dleklvlm pelellTulma..!1 looan s lemeni za · metal!. C"jeIO'1 kotOhnl¢nl pillvoljul>. pr..e.osl. ka menlalSk lm pa~nJ aerma.le ..11II11o. I 1>00'0'" '" _n .0 . bf41bertna I ..' ~ Adam Ne /:all je ImlUI J Od A .k.... .. _ Sl.... nI". 'umaria! tlUla r pa. uby nepravllno 10001e rUIl.no.. ~ A. ANEMONE HORTI!NS'a L ANEMONE APENNINA L Fam. u' II. Fam . guslim Bpletom 1111 <: .. · SI [npr. s~' m planlnama gdla la IUlypljena u SV iJIlII . Z.1 ko'ollnl ~lll.ogalama. kos ill horizonlalln . n •• o(:llo II gorn. u 1Ivl. pfllma boll vtome Vlrn.eko Istre do e .:a ma. ""~ ..st.1 II Mallldon111.. poleglo d la_ kavl.lm. fllelko bllell (YD' . 'Qi. IfOdllelan.o-o. II gornj9m dljehl • mllob.. CVlllo .~ ~ .!ovima l uma. A. In le . non Lam. koll $ U apol la 1. .. Ma I". Sllblllke s t.sll Ie A.·BI ...go to¢ pi .ele1no na p " mo .-. vinDgradj. ~ Flo •. a . Ie sa prlmlenJuje u hoOrtj.. .. mnOgO...ke I e..anlena Ie u zoml)a ml SladDzeml)a. Rillam .. .ene !lSllf. ko svlJ.h mnago... I1.e Uslojl od 8-1 4 dugull&llto hnealnlh I. ko.na.zN. 3-~ mm dug l jednosjemenl o'B~ lfl. p DC! .e (Llbn lacl) VI.. !tojl au • vall•• " pnleglo dleka . 10-20 1 --30) .J'" p""".yl m k1lun om.ama obvhvafenlh .) ~Ie/la'.a Strobl! CV'IOI ...ul."I. Ikeo n8 IUel)...j $umark:a I p. LlSiOVI 'Iedatl. 81...:u sh . y_VI ~" ' 5 ev. Veoml d .0In/evl pe .' a auel. Prizemnl IIstovl prez:lmlJuju. clJell 111 .opl I jI.) koll lme Ilubl ent.an...u u~dulnlm pukotlnama..a!. u UOCljleJjl jallnsk.nle na s lltnlm stanlillma kaO PlltlhOdna "rSla. dskeg pelau All rBhhm I humul-Dm bogll m l. m Zllednleama. .JII ad bllele (II/atko) pr.. u .. nl nal.

± hronljl.ta.. 3-3.~1Sc .ka 5 lOe'" dug'.bIO.l.awnll~e. Sb.e<1'" t >utlSP C'. lI.\TYP'fe.. fle"ia L 5. . e.. adl. Zivl u s vl jotUm tumama I t karama hrn lDVOg 1 bukovoo po/asa. humoznlm.m:nac mil IlItI I. IS.uknll". lIG pl. ubu drakav. proslren....le ocvlloel.lkl. FeIQ"~'" Ha$I~I •• ~p. u ~rto~Jma. R lIuel mUll non L J . H 21 v . Illtno b..c.. dlllkavi ofdeh~..2 mm ~I "ne.: AI1~Il. brOjne.d.. .m T. n. Plod je JeclnOI)emenl. slledet. a C_tala.llnsg lopaUca )K'...naU {u mlados!1 mCIVII Plcdnlce nadrnla..lnllli 11 .1 olnov. ovog I3lo.. " .. RlfumcuJ.lcif L. . humOllla. Fleal .menll bjellfasll... HEPAnCA MOBILIS Mille. ne ran-'I'lu so rupio(I"..ulJanje salaIO).lna uk. poslullU zo sp... .calHl {labn)a c l) ZlIIlIn. umJereno krsotlm." (tsbn)acl) F. r&Slreslta Ilmilltll.azvljllu lek naken evjeIanla. Cg t..1'"11 l.:f1anb I V..."" 21 V.!um nllm H·at) I d •. ~ .PCIl... u . FleoehlnD F"ud aut KII" R /. I ZI nas nema nlkawoo Inlo.ma I !'vlcama M hrantllvlm..\c.- 0.) ROlh) Fam . 1.. lanl.u_ RllDml k.. do po10'il'" !!Slatenl na 1/1 rldnaKa.f. dla~lm pel. Tahon: subsp bu lblf. u Sibl. monlanor bukovol Iuml (Fag. F....!ofe dl. . CIIjeto:wl tlrmillalnl. . na lieu lamn oze · lenl.oko I. pupoIje bvHJII . cllI!lna kre~ od 10-12. 1!Slovl . . BoJI 1m znalno varl'lI (rll... gol1. lal predSlavlJa s la~sonomlkoo Gledl!la veoma komphelranl Igregl' fiJI SU laks onl. Tako Ie nal¢eUe nalulI.: Ranuncu/u~ /lcalla L: Flcer/a f'l!unculoldu HI/palka Iriloba Gillb. 511 kralkim kljllnom.vlfast Plodnlc. Slljnl. " " _ I m Pr!zemn.'. !II. LIslovl brolnl.. na dUlla¢k lm.llufia L lubllP but· 0... au CIOOfO flU "'J.la III-lVi-V) 211 .alle. 'fi/ob8 Slakes. T'1I11 Ivlob do IImjereno suht.IIQ"" 1101 01_ L_blu .aklerlll1fnl l8 pollldina podtocj a ras· premanjenl GOlovO u ell. Neklarljl nls u . .e.lel EVlopl I jlldnom dl· jelu Azlle.dltl.. Flc. [Albert) A & 0 l 6va (Syn. 1III'ei In. konfasU. Znlupljenp je u nlzlnsklm i montanlm iumam3 I tl klrama..u II I nUOJ'I "'"lilian.l.. il. 'I..&taftI V" . . • od k~ .I. ~0tI IN"adhodnog U~_ O. nalrd"e"'!1 obl..me. . uspravne..2. II... 11 • ""[0ft8C. _ u l .m. laiOb'loJ . talTVlo .. jel"n kl so ulllaJa u \lr1ovlma 1 palkovIII\II kao veoma omll. Plod j .pansko·KIIIJ*kol oblnl l. l. rlStresl..u". Ie u mla~\lllim bukovo'JaIoVim lumama...lIm UI Ito~'S1Im lllmtll· Itlma.F. G(H) • S. . KIlo bllJkl sa IZIIZIIno IIlepim plavim o:vletovlma . no~elllni. Kobstl. Go"'tr. Holub. Cv/etnl omota¢ II lalloli Od 6 do 7 JrlJetko tiel 10) Ibllea flJa . (Syn.IOVI II poeetku GUsto bleUtato d .oPl. 8H. • 6Irlnl Od 5-6 (-I) mm. neUI/elna do blago klse la. KorlJenSkl lIomoJjl 10-25 mm dugafkl I ako 5 mm IIIokL US!ovl "'.... Co lonoll .'1k.m onD."UIOI....l.018ll1ma Nakan CVllllnl' '8.... • plodlel sa ""~""ml I"""Iu. 'I .. 5-\5em duglm.. Pet. parko..\lIcrCII MO. H.e. A... p'lle!no III kre¢nla~u 2ivi u vefe m dljelu EVlOpe. SU 'rcIIII. Pratnlcl brojnl.I.. hsl"'~' n lu . votnjBclma.en II CltRtralnol.'nta I PO .. uSlupljen U lIpatlnOI Evrop. lo.lm/ercl J 51 bllellm evlelovlml).5 mm du!lne I 2-2...\cn 1I0. na lIalleju p.utlsp caIIlIItoIla IR.sonl op'"'' Ie ~. R. Q.\pl:It Spoml ad. prellmllulu Nov! Ilslov.. " " "" _"". luno dlak . t5-25 mm u PfomJarv U .om.kava o. nlkoll cvletanJa pro'imo ooole. tiel 20 mm p....llfl lnvOllikruma 8-10mm dugl I 6 do Imm i "ok l.lolOlk. ~a. po rubu ere· 10\0111.0. pjeskov.lo II tllfTll h rUII kilnraka I obltnoo graba (Oue/eo·Calplnatum).3 mm dUGa~ak..l all1o p. k011 III hOrilonlalnl..k u c"alol e"op.a!~eK... Rasljav&nle endOlOOl>o... .tok 5 proilolk.f~'IIIU Ie 'IIaIlJoO. Tp . W lcolikl..M>. 11m.. IIC'''.11o "1Itt01 . ledlnjak Jelrnlk Tpll. p. 2.. ~II" n un.l.... pIoc!IeM...nl. II OtIhkull .esll. a .. M<1 Etbl·T. ely ~"MI""" FtfjhllnQI' Sthotl>OC"''''OU1. lleo se nalaze p. " FICARIA VfAA .. pol. hepa.". r':nJI..a Orai¢ t n. Guslo 1'lIbrnkllto dlakllve. lam- mont. fO IO IU ervenkasle do smede.... elil Je ~IJun IUD1ale. pUl1dno na loplljlm ! lan11l1ma R. nl P\lJ)Ovl (/wID/I'! II ~UI ma I ".lI I J. brojne. fellnesjamena dl." Fre. •....dlnafnl."fltol>l A"ansJl .llkama. Ilps)(1 obTtk auDsp _ .... 50 . asna bUlka..lwlbll. Hudson (Syn.no I mnmekol>orno. Tako I....0:. II rOletl. Si l bljl ke Dlolne. RllnUllcuIIC.o.lvo Ijublfasll.uvllonl.. 1I.k.k50"· .tuta III poleo'l..

. 21 Sockonblume w>nu :1 \--.r'''''. sa mBOgO cv/aIOY •.lazlmo II aubalplnskom ~jull I A.b.. kojl orpadaju veO 10kom ...eaaa (1utlkej K. _moralul DC. Kerakle. lIeOlankovlI Stabllike us p'lvne. i dwol' blj.eno... oko 5 mm elugo.kisellm humoznlm zomljiSlima.10Z81&n1.. np IICu Immnozelenl..resanlno Ie spomenull da III II nailm ". I 4 IImnoc". 2\1.. sa mor· klnlnom m. tallena I"Uel. Ep llMdlum a.'nlmo Ie u brOtnllll .llIbsp..atllo uz planintke POlokl I 11VO. Go. /' 21 0 v • _ (--t(l) em .dllolnL Reslo II svljeti1m I ~lu'lenov'lIm h... K. Prerna obliku 11110'18. I Ijullt tum. SO II I-V ~ . (v'Ope CeslO kuUlv"ans.aci od Ils\ova. na svJellm.I.u" 1..u . blllllC humusn.no ntlkol. & Goer..tltl i_IOllk!.<I. rubowlm.. !oro)n. . klll"no<:. slcutl..O .. II . utlljenl." Rilom puzetl.""UOnl vllte sveu Clfp.. tJed nlcl (nakterljl) y. ihlll· mi. od kojlh 5U kraOI. R. USIol1 se Od ~ e".ea hlUUII k'ln.m mt/lltrma nitu ralllllan.mlklrn nJl'dnluma Ruprostrllnjen..m 510menlm zamaclma Plod Ie v. .kl (A.m bl-U0 do IIrnJe.11 v.'ocvJele VISta OYDg .jskog pajne KIO g. Ilstl~1 JajlStI. kojll yet/nom n.ell110m ne". au mu '~OfG dG Gsnove J.. J2 .moj III poy'Jenoj. .12 ..'. lola S. EPIMEDIU M AlPIN UM L Fam S".kce dlaka"e. .. III nallO/u svletlozelenl..JC 1-601 em 0 0 • 1'. na . Cujetolll PIO' mle'e Oko 1 tm u rllhloj uapr.".. sub'Sp..klm tialln.e.op!. pllz_1 IlstGv..ljka 11". USIOyl ne duglm polellkama. II\onorcu~ R. u. ioma I tumsklm tls!!nama.~....P Wool. • 1M "'". na klatnjaku I "'penlln". 8-15mm duga¢kl....u llICpCT ....r1lJa (OuerCI. u (. Dpl. P'a!nlkD Ima ~.odl/elnl. () \--~'! .. do 8 em dugl. bI.. Cul)el IlYos~IDn. Pr.nskog veg"." ..no/um C'Ollle".teS)lmeno OIU" kola puca sa Clva nfilednah kllph Raslo u vlainlm I sJenov'llm 'umaml I . H.zem"1 11110'11 ± 1. Wolilgor ""Mln'ua h. mama. plaranlfoU..unltnlh IISI.. /t r"" . dOlla: p. e nal020 5e llllad k. ne .. h'&nljiv. DOllife vl. nello su klae.I·Calp.wl.unltnl II.o""""...m.. t"pouglasle. pa III nil mnOU... 0.. .vjetlm.nion (Selll/l) 111y/ICO·podoI CUtIt H·mt I zajl'dn. {tabnjaelj . Rasp'01It. pln..". 3-5 (-7) duo bOkO urellll1ll1 lepOYI CvjaLovl 115-) 20-30 1-4OJ mm .ld. Ima Ih 4.'''0<1 des A lp. S~.llo . II ..). 10lmlnalnoJ.lif.. grozdUloJ cvuli kola Ie k.akl I crt> Onog ... aconlillolllli L {Syn . koll Ie .OH.alll nlJtHta nllulmo " listopldnTm liuma"" I klanelm •....}.ewI'.ma :a' s luplJen.. donloj t.II. U natlm ~umama tasto Sa susre~. ¥<Ito) II! manJo) dlakavoIII.m3 I tlkarlme. n.pjero8. Inl.10 J mllko 'Illota dlll~ava (Imel).. ~ 2n . od k'''nlce.n). KOJlllalP Z1811<.lIIo/llIl L. BH ." H·IV.. Tllfak I:duleno jaJasl .e~ _«nl p_"_' C'leta b.... 51abljlke rUII.~. od nlllni de gOfSkog ~­ jl.: R. - S. .Is RlkU). . dlakavl.eoa 1'11"•• 11118 P.en.. plol~' 1>""""""11 liol • • 3 10_I. gl. 'r.conlllloIIlJ.. ..col IIi manjol "rezanosIi lisIO..."bovlma luml.". koju m01emo luSfe511 u monlanon! I s"balpinskom poln". s)ajn.lnll od ~O-50 (-eO) em. SyIVI'WII' Grin. $ plOClit (or •• el¢1 • d •• j~ .ubu " Ipllavo nalub· IJenl .elurom.1nIOna U lemljlml lu/n. Krlmu I n a KaYkaIu.ko SIInlh Inl'Upe<:ljsklh obllka. a. 1ull. Rammculne.eeinl . P'\odI¢1 :U-" \-6) mm dugl 1 2-2.lovlm I bukovim !um. promjeru. jel.11. AANUNCUlUS lAHUG INOSUI L Fam..) (Syn. dvoslruko I.'noJ 1 jutnol E".. lipici Ljullt m. ahlllnim lernl)lltlma od nlzlnl pa dO lubalp.5 mm lilrokl.. poJedlnl IiSIlOI .n p..elhodnol v.. pl/llllnlfoirvs L (Syn . kunl/e Dgele.enhSleulena."'.kllp.Dda: II.'t. • con.m .. ... gllnll. llibovima Suma I ~um.8 i na vlunlm IIvldama RIlilke IzmeO'u ovill dulu vIsta IIIJvln H ogledaju II ". J. Iz ~~etka dlekivi.enl k'unl~nl listlta. np. 1 II. VlmOek Ilpski.. 8 srablilka I II mil . Cdltn. raillesil... . •• .ak'erl$lltnu " ..h kip... V_VII CiI.

u '''Io~. a e.1..nWI"".OIIa I nalrlg sa~IJenal u naiG) 11011 j... VotU pelellntek r O. dutlno 15-25 (-301 mm . ena IL) Sehwe1gg. n pe.II' bo savljenom oll. _ _ halo Ilanl (PaiL) Hayek.1I01_ • • .. Braklajl vel. p'8vne. vl!asjemcni 1 0bOIIC kOjl /1 skoro ISIO dutlno kao njegova pellilka. \(Q¢nj'CLma...... I polja!njl. a [Syn... solidi Sw . taste na sv)e.. svjeflm hrlnlj lvl m zemlj l!lIma. I.~.) Fam. bf.I.. rut!(!hU " QStrugam a kole su P" vrhu . u gornlo] polo . Nalazlmo jl u ~lltnlm .. _"J"'"" (111 .o.a)..nll. To su mazoW"e luma bukft ob1tnog g .ugl85ll. Papa"'.'!'Po. lubsp...I.m ln alnoj .l3 raWKll CO RYOALIS SOli DA Sw. do 3 mm !Iroklm Ijemenkama. Papaveraceae (m akov!) tvrs!) peleU"flk HOllowr_. no Ijubltasll.je u 1~'le ' l"n ...m. C<. kod kojeg gomolll toslO nlloU lupili. LlSl0 . II Gomolll ok. n.••.1 prslulo dljeljane. (Syn C.t. '1' lone III clV<lnknlOlmld l. nl pllol).. <h .rngranata. """II'" dim . I njihovom DbII ku.•. cvjllovi e'la jl O$lr~.:tI) t.\(. neu lralnlm III umjerlno kl. .011<1. Cdh sa sa'tojl od 2 ~.menkl oko 2 mm tlr lna.: C.Inom proljalJlOlll aspaklu dalu poseban IIgled . H. ulene III c .z opnasle Il u5k. albillora IK I1..adabilire I ". ad nO>lna pa do aubl'".eta I ". . 18-30 mm dugl .. O. I.. .. eU'solida Hlyek) 11to1' I"... Korte (Syn. tumlrna I tLk . go ll. ' ..jne I giatko. ranile od "'$1/1 C. . sa pelelluma. CORYOALIS CAVA Il . kOje 5IJ sa b ljelom IIOtnom karunkulom.lIca.. prj 05novl sa p.I"'.. l . plod "01101"1 .nlkog POll" gd.' I .ugom. Cvjola kasnlj. jajaslo lanell0511. sa kl'Unkulom koju fado jedu mlllvi I i.a'a"". . anosmede.. kratol palellcl.. ito"" .pod IIslova. tolidO Colombl".lnose rullava"J u sI.lu CVUI.. Xc. U fana pfoilito e .. I. kaju jldu mllvl I tako dop.anOliIi II. . 1.. 1. klnl1m lIumo:nlm lImll'ilime Rasprolttln/onl ~ u Jutnol I sr6dntoJ [.prnl'Oj cvull nlll811 sO po nekoliko 1 {~ -l l o-20j zlgo· mOllnlh cvjelova. kame . Brlkleje nn baz1 klln15lo. prama dolje. jednostavnol. po 2 Iflla na 'Iabljic). C.1 po 2 na slabljlel..asluplj'" • .lanl... Ruprosl rlnjena je u EV fOpl.cbrazule gU'le popul. eg. Sj..ml.az llkl Izmecl'u ove dvl)e podv. H.. HajteK."ova ...I. n.""". SII.lko . go.. onl su IIvoIlruko ..: C.lltlne oraha (kod sll'llth prlmj.. od YrSII C. br._.'m IIpI~og Ob ll u sub. ha/l. Sw. C~la· la~ 1 Iigomorlnl.>I ~ " . 'In.""".alo .alla..1 Wllld. G""~~~::z~·or::. c rvenl.p.1l Pars.: fumlrl. hranll .I.a nll.r.n. u... sofn•• obl¢no gole.ovom ill .t.m. CvleUt... Cfna•• j.ke.1I Ilsllt . blljedotull 111 blj. komplk lnl (punll..l.) Hlko· IIt l. $Gtne.. poalo/e zn llnl rllllki . 2i v * la-3i! (-60) <m 0 2i y .ka subSp. nkupljenl u us pravnu. goll.vl.:.nlm d<> umjentnO suhlm. 2n . g'02d'UIOj. bl na umjl reno vl.. nello zad8bllalo m oSlrugom kola la na whu ndlo Slvl)en . blnlrM>rl Cor... "'lj~lc. cav" tl I SCII""lItgg '" KI'II1I.1 1 ". eu-can Ha yekl P ndoj 110.'''p zapadno)! SIllY """ 1/.. Sb. Plod 10-25 mm dugl. slvosmecl'l. plavl¢ll$lozellnl. III_IV ll{201.. e . (makovll Mlacl'a luplp. pom Co/yII. . bazlfnlm. (G•• ".. dvoslruko !rodljel nl.. Pawl. ca. X"'-"'TU ""''''. t. t upa llk.anle gustll populle. & Korte subsp. "m..a F'galall. ll!n'''' pad "I . I~_V S...pod najdonlog IIsll. a o'lale . b l. OSim u""kog obl. zelane ill e"'enollubltaslo nahukan • • Plod 20-25 mm dugl lobolae. svllillim IIslopadnltumam a I Aika"ma. u razl lt lloj . vltaj III m'''jol ret"llvl lO.. OH.mena.. dll11111a Pert... gole III l'rrapave. vellflno Iloinika III o. C kod koJeg IU CVjOIO~1 tutuill II. A:zI/l I III Kaw- '4 k81U. boje Sllbljlkr: u.] FIm. Gomolll okrugla. na 3-~ pUI . b. .....t>Jp v.'aka do 5 em promj.olliloini.. nb vrllu maiO ".. Imulra lupili. termlnalnu vltecvjelnu grozd.. ~ollda (L j Mil l.l• ogledalu s. <Jedl btjlll III tutkaslo bole.) SchwallXl.. hillta. Ijublt aslocrvena.ll11.". pll~ltasloz. Kl rakleri..med. glalklm.o Obl'lluJa .nl.lo mala Ili lita.11 I'.. bu/bo.. (Syn.UesLI m. 11)-a1 (~<m G © ® S. 8H.a brojnlm.~ mlrll1l.. a krunlca ad ...1 Ie za"u plje" I lak$on sub.. v.. lajast •• cjelov.....lltna . '4 u. M. .asljavaju sJemo (mlrmokohori/a). U le. sa obrnulo ja)asHm III 1211utenlm I1stTtlma.elje kole .. SIab1jlke uspravno. sa dugat· kom ... HoII.lI. ad nlvna do subalplnsllOlll pojna (do ako 1800 mI.loll ruba.-..p.. tvoll Hayek IS.. m..: C. _p. sa opnulom Ijuskom I. I)a\nocmlm..odOl_ OI_u'.

W .anll l Fam...Gsttlm.lal .. M. Olvara 5e .u Gro&... 30-80 (-90) mm dugaekl I 5-7 (-I3l mrn "'0101.I~" '" d • . I) Zl v _ 1!-JO(-80j.. Sb..!o. bllgo de umlalana krsellm. n".. ...o Br.. keo p. Ii..10 sieme Ie na ruboyim" n p.:r {-1m).t~ .uhim. l'la~nam Sibl._.... ""uvo ROI' T. 3 .8101 Evropl. Rasta y Ivile!llm muolilnlm $ymama I ~..lokl nll "'m. snJegolomlma u ohrru sveze A/tOPlon bG/· ladonn. "'.. \J% IIpskl obllk : subsp.1 ..otl. ' .. IoU ••. ~or. b..mal'odllni). 1. IV-VI V_YII l'n _ ~. mltlaklnla vello Zveld l<: a veleevelna Grear.oj)l d..r.1 na'lm $umama se t"'o SYSfete I mltj. a dugl 5U 25-75 mm I \6-4011'111'1 !l. kod mu~klh cvjelova valjkas la I sa 10 Junlh filice. He.lsl i~na v. lancel astl dO llnnlno lancelalli. nl mo.ml nl tr'~"I"""" l*'>l. eVil" . H If'~ .caslom osnovom. on. (-t ~ ) ca. 1.. 110 L ) ~ola na cotee 1.nd.. @ • •• neutralnlm do umlereno klselim. du jou. 4ullll P"".. Cltalo bUjka gusto dlekava. s donIe sl"ne hrapav). .. " U aVlm "'a a.l . Oslm ova vr. a go.lrl Hoto"&" Longue-d'..azJlama...aklap ... I .. Ca!lc! 10-15 mm dugatko sa III bez flljezda. Krunlca 16-25 mm 1. 2..f.omleru.a~I/um MELAN DRI UM SILVESTRE iSchkuh. dol l': . 61..STELLARI" ItOLOSTEA L [Syn. Caryap~rilfCN' [ka. V"r-:I? . F.anml) Z_lazdll . ma""" L )i«IJ.oke. »--. pieskov ilim iii kamllnilim zemljl~t1ma od nlzlna dO monlttnOQ I subalplnskog pojasa Karak te.: Mel.1 .o. fI. lIelOy!ma.atku d. uI.azgranale Donr' IISIO"I s U!enl 1.u. glochkl ...'" "~" 2i II . ~ .. IlItn. rub..ckO !S)n S Ie". I .. razgranJen1.. ISyn. Starlin. p rna. humeln lm zemIJI~lIma. elV~ rani. '..lum die/cum L.Qdu!enlm.tkama."... C/m" . Illk."'3 '''''''''.B I.. lIavn" e . (1t". na veoma dug lm...allileu u razn lm 8soclj8CljDma p..ma. ort 5.5-2 mm il..epIJuI •....ob. ..1 go.."jem dljalu kralko !llezdule. . 3 lop.. ± h'anljivlm. prosjekamft.I . IIW '" I E H l KI8Ulll l. unula. Brakl... I S-30mm u lI...411 () . uz pu""o. Klvk8.) koll Ima IISIOve stabljlke lelasle sa duboko .. Stltt. na lylallm do ymle'eno . . " S . . .mpto ~ M""n d.rdn .1 nak n I nft 3 b'JeJO<:'letnl ."111 IlVOog 'Od' II .rlo 3Jro<a. "..II. nlelne. Mala r A.•'dutnl p'''I_k. dUlla~ko ... ~'Itletno 'IDle na 'ubowl. M. M. ·BI a Isto lako mofemo je nBtI na "'ms klm sle~lnama.t .511 lobol8<: oko 6 mm dYllne. lzoenci k'alkl.easlom llsnovom•• . po obodu usko kofasll.. po- $R"'- 0$ m ". n l)k....~ ·Uchtn..j .nmt. aledetl.um (Weigel) Ga'ckei Fam Ca.1 whu . StablJlke uspnlvno..].. u At~... M~ (g/IlChinosporma auet. Cllev ¢aSka 10-15mm dyga Cvje lGVI pa dan .11 tello plevitutl.: Ca..0 . lomljlva. "ueT'O" wQS _ < ...eznlm asoc ljocljama Qd nlzln.n..1 k. Cvje\llvl 1. zolene.1 (1.edavltaste Ovu IIjepu VISlu Il.. papilalne. n . :!: polegle. Jed- notl8vnl III u gornJem d. wald·S . Cyratovl u ruriJlldenim d lr.e cryenl Rdetl sllzek Ltpncuo OOcTKO halaSI GUm (L ) C.emtle Bit Cg Ua ' '01'1 ". tan- 101m d. 5t.. J .Ia S..~ Stabljlke tel"".) RoOhl..asll kllnjaka I oblCnOQ graba (Ouelco-Calplnarum)....No IjIOslllvlje I hi n _ .ne. bez mhlsa Plod tahu... um U ndol Jlll.." uO . "-. kill ....: S/Jeno dill/ca (L) Clal/\. Ra5P'~I'anll"" .azll ih krupnlh c"jelova na· lazlmo na bcgallm..".. p8!je"nam •.!ku.otefno se javlrD u In' jlld nlcama Vflgelaelje vlS()klh zelen' sveze Ade· nOS ly/ioll al/rBl/ae B. SI. "..klh poplavnlh ~uma do polen klekO'llne ba.ka'a· rna. Sjemenke c.~.510·kuk8lIe ilrrMll). (MliI) GI. gornll sjade~1. © S.. M nocllllontm II..lIlenl IdonIa Slrene alvoz81en l ..to .. mar . iednoSlavno III sa mo p. ~1'"V9OOlmade.okl.".._ iSy~ S. ne rubovlma I po glaunom fie"".lU I AUllu. Plod je 0101\111.'11 A Br Sy L. Ima Iistove s.ISIl nl pap llama koje au oe v.o (S . u Ev.. kod !ensklh cvjelova neduvenB I sa 20 fIlleD. tertilnl ""'81 . IUI.. lda.a 6 z.hu ~ill..!.!ophy/llcoao (karlnllll) Golesak.. po alypllen I I~kson : subsp... 61l.. (j'. po rub". Rupro'lr~nlen8 10 gotovo 1.1 Ile<IetL Nalazlmo je 1. ISoc • • la zaSIUP 18"" u Jugo ..III. donjil aredtlJl su na duglm peteljhma. U"ovl nupramlll.0 will!!. d'lOdomnl ill dVl)!:pclnl (M.s!a . . S!emenke 1.WII' C"pinlon IIIYllcum H·a1. eg.1 11'0' m~~nlm d lhazllama.a lupom III s. Ca!I~nl II· lilt) 6-11 mm dugl.1 promje . koje I nl~jnU ulogu Ima y zalednlcl h. te~IO ~_ nair 1. .u¢llma Allie I u Ill!" AhlC um.a I 10 napolle janlh zubaca...nJI 11. S~.v •• 11 plQd..t~ •• ~~"" .

I. sa broln1m tJoenlm lzdancima LfslO)V1 nasp.. Cdltnl lIsUtl mm dugl. lo~. Sb. .em. ev"ot.. A. Ilumo. la"'lIOzolone IISlove i crveno C'llalaYe."... u go.edom OU~lIeeJal. P. •.{Ma IrlnIJrvl . rl.u I PaW)1 .ne.. u«lu!n) P''''. ali je vrlo eesla na siIJkaln.. (ka .~ .h lubacs Sjemenke oko 1 mm u promje.etefno n. ~1' I. "'PUCli. u 6 p. SJemcnkc e.. (L) C~ I Coronll.. """"'" fIOCI. Ijena u zajednicama dollnsklh U vada reda Atl"" narhIJ/Olal. naroello p. !urnsklm sjatlnarna I tisllnsm l. dvapul dute ad ".uga Y.Jnl".. eg . v_vu Z1I . 01 •. C. duplo kra'::l od ~dlce..e I Jet tau". ne!lo k." ... Osrlyo·Carpillioll orloOiolls H-at I dt.tvU.nl. pa )e nD mnoga m)esla une~en a 1 nalu. IIUn. . A.). Catiea 15.j dnu k.rn .d.oma vanl sevile nlh lubaca. Zbog Iz.. 1I goll.rn stile . Slbl.. _1_.esa Auoou...o$ulnjena je u Evropt.m . u Maloj Azl)l. coron.ke uspravno. ~umskim zajedn lcarna O. Imo dubcoko d.. eeUnarsk.Il. Sb... t . . nervosa Lam. M..... 5-7 mm dugaekl. H. go'n)l II510)\11 vee! od donjlh . llol·c ucull L kola la nst. donloj luanl u karunkulom_ 2i1tl u mezolllnim (tjede u swl)l m) \. I'. Turhlllnu. ..ainorro-corrls H-Ol.. nale. . MtvOod S' ''''WOII Ros • • I mplon. pojodinatni. A/. na l uDO'.tuma Aasp.. bljel... LlSlOv.o Sledeea. LYC HNIS CO AONItA IA IL) Des •. p" dnu gusto obrasle 115tovlma j sa rozelom. • . Cvjelovl polOdlnsenl. nulG-dlakava.. neun.'".p.nilo IIjepill e~letoya I pus!enastodllkovih IISl0ya i stabljike korlsl1 "'" u hortl~ulturl. onl su ISlo du!lne II.na u jugolS!Oenoj Evropl . •jemon".' J>OIl. lv/etlm. dlakavo.kutasto latn)a (parak. M .nama.a nllll) Suk ... O«onz·Somln. V-VII /-I)(I 1n _ :!O Ii. sa 0~1(0 IlfDpavlm povrt... Btl.. lueno savl/anlh norayo. ea... 2.kosl.. 21 V . a stablJika Ispod syakog kol)enca Je luazll0 1JePI). [Syn. l~c'" TIH) S IluWpotolanol. C9. I mjdQvilim $umama ad nl~'na pa do l ubalprnskog pO/lsa (do oko 1800 mI. dugullDSlo jalasU III IInealno-laneotasll u~. "" S.. . mu l!tln p!n\ l~<hnl l CoQ .a.. .."" Co..·BI.o n. a IUDSle u YlIlnu 30 do ". Pra$nlke 1m.a CllilAapKa 8r. 10. ~...lngt. rna u neklm acldoHlnl". .I dnu pe>legle III uslajuea ... reln. lnl<o 0 .oa roda: L ¥'Ile. clelGyili.c' Welol A.} Asch. zKl}ll "" Dla\(aya lueea Forn.oslranj.. n. 24 .lrln •• dol)e.ul.. guslo ODrnla d!ae !cama.m .""""..II kame"'!. vl. Ktunltnl 1J511~ 1 bl)ell.. na dugi": drtkama.20 mm dugatka. {Syn. crveoosmede do erne. 1101.. POleljko eviela lanke._"--" . 3. .: Arenarla II/llorv/a L. lomellla. L !Syn. yan l uyllen.." .) Fam.o PUbIJSCflntls Br.ana. a I sa tl. M oeh... Rasp . 104.~...~:::r. el.a~ 1 od 1.'" PI.lo eesta u zs)&<ln1cama svez' .amnl . do \.a Pawl. rC>pl'~_ ~0>0UO<"f"~ Ofll"·f'(i~:t<l':... koja ima IInnlno-IancelaSla. Siabljlke nleloa. kratko dlsk. Tako Ie v. BH. Oue reiGn I. .. Calluta )e jejasla.a so sa 5 p. 2_ Ia"a 'I"" T~..k S " •• _ . otva.sI0padnlm. sko..S la jo L. glolke. Ca".ee...ko""... KlonuIO • . _ M . nl kazu. najtd'::e dO 10 mm u promjelU.uniea)...: Agro!!em". anlJlI) Trif llna popko. Cahu.!ljl..11o CJlava biljka gusl.... sa pel no)odoako !zralen!h ne-' tava Zube! ea~ke lancelasll... U !felOm stlldlju Olv a· ra s.jOeUe okrlJglasl •.tYoph~/acIJu (ko.oklm kotulim obodom.e.lk.-.n)em dijalu tazglanjene.lIcs.: V/scarla vulgaris BemlL V.nu 1 Hlmala ji. Ilalne.ot"I ~. Stabll. penlame..llenl Cvjo lovl k'upni."":1 TpCD:1 Th ..Oph~ li.)ol)eoo.. Nalaz(mo j" u ac1dofilnlm zajedniearna dOllnsklh IiYada obuhyafonltl ledOm A"hMath_ lalia Pawl.emll.allzl.. Br...nceta.oin lm ~umsklm 8$ocijacl/ama obuhvlC01!lh .. sV 'jetJOo ervene krunltne IIsH'::e.unienog IIslica nalue se dva ~I!jato II . ± hranljlvlm..nomollorna bUjka Zastup!jana u b. Ildu! ono l. U na~j tlod ~aslupljene s u jo~ 2 vnle o-..tev Ah. v/s"osa {Glu/b. p.!'::e sa 3 111 5 upad tjl ylh."I- SOc"'.· ma Auma.nl.IOYB. taurw.u . 1/2 do 1/3 kra~a od ea§ lce. Tu.._""". sa 1-3 ne ...-5 umjereno k .0\0""" S.. .. mallave. ria L : MOEHRINGIA TA IHEAVIA ILl Cllirv.....eHm.

. glmljem ob.e. evapul 1. gole..1111. loem lna Garsaull) kola Ima uta IIstite I IZlnt.. (P. (Syn. .. ~ I o'C\lmll. kratko dlalrov.' . Plorinlce .ojne (l. na v.CIA"" ~'i"W=>.came.. InlB91110l1e Link) Farn. val. ~ste IjubiOasla bOje Olva..mnlll !uma h'l5la medune. ol1lclna lll L. Kavkazu I jugozaparinol Azl) I. &um . 1. glalke.prayne.m. naJtatte lamno pu. S.a .ptottl.hu $ rednlm cvljelom. sc. bOWl I"Iova I1lell~Ul" .$kamD..0 di)er/enL na lieu gall. u mlariosll su guslo prek.~. IIII-JIV-V 2ft .nog grai:>a do granlee bukovlll Aum. sjalnr. 2. P. III goll I sa 10-20 em dug.o "l o·muc~l. Fam . Klunlc.a ill 5.ube.ema vlslnl b.pulnoljubl~9S I I.. u.asllm p l ' rilnama.l· nonel tako rasljevan)u slemana (ml. U nato) 11".n •. Oslm oya vlSla. eOI~lIIna ROIL. I". na oko 3-7 cm duglm dr$koma Ca!IOnlllsll¢1 Ie· lastl . NII. lI . 110 ""I. PallOn/.. uzdutno izb.5 mm debal.. I nl rnllOg m ml"'" m.ui:>u luma.r..) ko)l 10 • ..bkl bel . lamnoIelenl.ell1m8 Tobolae okluglasl. H. I~11a ~ . r c. narotlte u p(llasu kselole.an)en8. debela. same u OlnOYI bljell DSlru"a 5-7 mm dugo...ljke. QN>BbllHflge Pll . n.. oko 7.aspoeljskl obllel vet p. oko 30-00 (-90) cm: kOlo .II 21 y .. ~Io'o m. I c.. mhlllJavl (Imel). g'Ob Illma I lHnko"'ma Veomll om . Rup'osl'anjen je u )utnoj I ISlotnoj Evropl. olamo".. USlov l ok.J •• KOlilenov 1I1SIern dobrQ razvljen u gomolJasio zadeb'jallm podzemnim stab 10m. ja vlj a na . nalzmJenl~n.COda: P. ul puteo<-.ljallywKa . Zaslupl)en je u svl)eUlm. peregtltul Mille.lo s ayljona .>t.. n)en od lutno Rumunlja pleko S ' blje I Makadom10 do slevl)'oisietne Gltka: u lkolll n i bollll (P. r~ .wid Polonlka navadna Kpyr. !Ikllllma. ptI $(I teslo UIgliliu flU' .. e odtlkujo .. preta2no cl)elog rub. mo" 1I". P.uto)1 Cd 5-10 re\iC8 kola IU ~-5 (-6) em du- ge.ma. 'Sla boje keo lallee Braklale lancetnle· Illasio u!lIjene. iumsklm sje~lnama I plogelama.olalum) kOjl iu Sf upot. 4-5 mm dug!.bl w. srodlin]1 II.a veom' usklm. dec Ore Anden. Gol]...'Scm II S.: popr.0>'8.tlt: iztazlto kllnaslog obUka.on. I .5-2 em dugatkl.azd!jel)ene )edne od oru· . Izdu!enlm.." .l<on. Amp . CULA (L. U Banlliu ja zaslupljan b .lea.uglestG bui:>ra!asll do $I. ne o.. llJlovl krupA l.. . K.: P.. sa 1-5 em cuglm d..jet m l<510P. ott/cine/is L Itdanel lamnozelenl.me~oftoTllaj.:"r... U batl. P . Raste Isk l)utlvo na knrt· njaku..50 P AEO NIA M.&Zule najgutee populacJjo np •. n/l obrr lima nle~a (poIGke.21 VaJCI_7Qjcm Q mommel •.nden.to u gorn)em dller". H. III-V ~ -. onl SIr zeleni.. Ie p.O$lranjana JO u ~. oNII:lnllls L.: P.. kolu judu mrayl dOp.5 em duge I 3-4 mm !l. ul~"t~1 p".e· ma oblikU I boll eVlelOv.lIc~on loI'IZ'o'. .' . CaJ l¢n ln l!ttota 1m.\OMIC"fCII oo.uAllaa TeMeUV lUK3 P"""Y PI""I . Rochel) kale" nekl bOlanltan smaullu p(lOvnlam 00 P.yp VIOLA OOORAlA L. plodc. 1 boN IP. ' tpenlalll bastardl la "odn m "rllam..•lj81 110 bjelltnte III lutkule. 4afI1 ". koneasllm 1I1tovlma (Imal). (Syn .. Common vlolo1 Viol.. M. n slcaslom osnovom .11.. ""o.lmu. L.y"".rna' b.. sjejno. BH. IIChtn.~ \I I\crt k Iii'''' obi keo np' I 101111 w .yena avjel· lolutlm dla~leama. gusto dlakni III gall.lo"" ~ ... maseule L. nD nallt/u IvJalll)l. "no dla~aY.uee (botu") Bolli. l:)elovltoo . skoro IIOlizontalno poslayl)ene.oke. viol. oblest. obll~U IistO"1l.5 do I mm duglm . Prunie..m I oko 1. 5. zatiljenl.ceea (1IubIOlca) Mlrillva tlubttlc l (Ilubica) DI!<oOa vljolle.. . nu1toll. . nl . no Pllill ndll elll Rasp.) 1.. sa 0. lui.. lOP' 'lIr. S~. \to . . lut. .or::~ tumam.ug' Ima pllmj. pelagll. S~... Pojedlnl lisll~1 du' guljulo lanClJlUl1.. ~ eg.sle OY"9 .1 su semonlkle s l)odeee v. Ijubltesti•• Ijelko bileh. 5)0menke 010 8 mm u promleru. dlakavostl. V/o/. gdle .zomo III u . .lIblalskom pljesku.'.. . naraO. thoko )8)011111. (S~n. mas Gals. t"okG II/ollke. I.oko )Ijestl.a sa sa 31-6) lIklo~1I Sjemonke sa ~e\(· kom soOnom karunkulom.evll_' ~.ope Al'le. om "JO u h. Opisanl Bu brojnl Inl.. banaUe. kunile ± ogole. pur· puma III .C. KrunlOnl IIs1l01 du!1.) koll ob..nu u med" ~ na'~ 10 n en h el IFloffiS V..". pOlegHm loz. 1-1.5 mm vallk.m. M.. dore pleno no" loa pu m evlalov.~nl pro.' p. Cg. Stab-lIllie brojne. Cvjeloyl 1. IIslov/ma.. S8 .u2i¢aste. Poln.. SH . .. nerazg.. preya III m. P... "." . elaloylle IIi. Caure plema vanl Inile. MllplleAllaa TCJ.

p..l.ito/Io/ata Bavmg. BH. I OVa VI'$I.okolarteela.ope. I...liO ob1llllj.... Ploo /e mnoga.akterillltnih za pojadina podllltjL Nalllimo je nejte!¢e u li51op8dnim. (Syn.11_ oer4ral."sasl". .o\fl zlgomorfnl. ..ul)ovima ium.II¢I..I-. : V. u "'zl/i.i"'lenorTl osUugom.. 10. bIIIga . pl . Imedefule. V. d.tI~1 ovalnt _ leni.odilelni !Imal).I)<m G S. KI . kli.. M.. Fde$ aubsp... ne. na dugatkoj petallcl.okl.. odSlOjatl. B'ailleje leneelule.lemenl tobolac.• ubovima tum.. ... pl. Jo.tlea· ma. malo .gll oko 1. Ptet. Cvje. k.•'bUlor."mk. ...'ovlt.rancl .novl uzdl1u~e. '-2 n. o~lanl. ~yl'les"ls Lam...n . kojl 'u svij ellolrublfull. dlskog polesa. neEvrope. Alzoml lank).. C. od monlenog do subalplnl"OSI pOjasa. 0110 3 mm dug..." VIOLA "IVIN"""A Rllchenb. n.. od nlZina pa do subalplnskog WIg. u osnoyl dugo kllnull.".. prele.ln·V. mOV\lm zamljltl'lllll.o sa ""lIkl b.) Fa m... u!i ljenom.. •j&ll'a bljell (! . Uskom. 'eIc".es/.anJena Ie ~ vetam dlrelu Ev. od ko]lt> ill najdon)a pd dnu prGdulena u tuplju. .tevim. a m. Zl5\upijena ja u brolnlm Zljadnl~ __ bukO\'lll iuma obllhvD~enlh IVtIlom Fegiolll/lyrlcllll1 H'Iit .. lIomloj sl'anltamnoulanl.. debelu.. A.uei/e/ae (krstdlce) Tl<nublte ""'lIOn Toills..lzemnlh... """""Y<" v.jo!eto:l cl • lovllog .Mn/..'l<hen Jl~I .. bOgll m.D parlal..1m mlaiovilim !umeme .1 dnu mallave Prizemnlll. Perl l]l..lIlIc.alleL Cvjetovl poi vrhu slabljlke. je<ln(luavne. M. 21 V " "2-)3)-. Sb. Te~tJa"\'lu"a BYlloua Common dOO . 2-2.n_.no k_ m.o t.h _ 1 _ Ruproltrl. I ns §ums kim tla"n . od fllllla verijet.5 em dUII'. na nalltlu oajtd~e goll.ka 0""1 VlSII Ie Ralhlnbehon .u mnago manjl od p. ""n.e h"e.. lat/el olto g-II mm dlllle.s-3 mm d"..a. l e m.. nadolje zak.o . tutozel . Q. 'UIrMltlIl\. gol.' 5em.polnl. .eh .o u hr.tlta I oko 2 mm tl. 1 0m og. 2-" mm u promja'u. Sl8tllJlka u "". n•• otl. I>lolk. Au" nil a"jaJlm.I..p. nlUlIalnllTt III umJe. ".fno SII 1_"'le u lIalop. 01.-.elhDdna Vlsla.. plod.10 em vlsoke.omnom P'OSIO/u I~dl/. slDm..n.. I tumsklm tlsllnam •. bljele••la40 III' flfasHI. n. pel. 5. 1II p.. II vjontl6 od 5 nejednakih Ie· Ilea. Poledlol cvjelltl :I. 'II •• ...5 mm !1'0~1..im I . ~.utle I n. .alkol pe. Tutak 1m. po.. Llbanu i na Kavxezu V""ma bll...• Cardam.. poWiIni od _ 11011110 kvad. IIIYI"".na.' dlo . ~. lI. cf'tllnolJublfesli easlel II IIslojl od 5 jl..me I tlkaram •• ell Ie testa I u bukovlm.. <l>I..llh lapcwa. Ima ""lIkl a'eat od Evrcpe pa do J. anI au I/odijelni III jedno$laWlI..ilevim sumama.10\'ltrl tum. uol. ""V"..uli krelltim dl. kola Ie vraok.. .aln.. ) Fam. d\>a..V... Komuike 20-27 mm dllll... H. vII . Langa).dnlm.... III !~kutobijela. lupu.: b ... I ". kojl .". eatltnl lI. na . 'l&II'e bl'· je<lOllubleull.~ku D$UUIIU kole JII pll vrf1u bllel. III vlp . k..ltl_ II II 1.. "'''e. ± horizoOlld· n..o·jelo.~o llml IIslOV' 011lliu zalen1. .Ukl brol inlrupeellsklh obllk. bltlea IV.. sm. V/OtllC . .. 5jemanka 2...nll penub RMnove vljollu TClt~allywka. alma ndlo manja evialovi (do 2C11'1) nego p.ml.".lno All 1I~_1l 0. Ne Slatlljlel sa nalazi II.. bill· l'Ioio""nb... •/vI"/ene Koch. kojl ae olV.. IIslitl na bazl klloeSiI... $/l-.(ll lBkll(ln8. ~~. (IJublftee) Llubltlca CAIIOAM INE TRIFOLIA L ISyn.. do ro. follol . H. PI-Vi-YI) 2n _ :1$. o!elin. sa tamnoljublfe. N.' . Rup'(lSI. Viol.llcMn.""'1.. oko 1 em duglm petoljkama. mao Dd nlzlna pa do subalpin$kog pola5l.ch •• Jordan ex Bore8U) (Syn.. guall populllClJa . eg..1· Stebllike IIzdlfut. B<>r_) ""1. V. bUtenlm. . bf'~"I"'" ~....: C.· ""'Iubltast(l nahukanl: p. 1 Y'al I Jednog'edu nad· ruh' plodnieu I mnogo I)emenih zemetlka.e sa Iii uklopeL Oplsan Ie . A2iji.

.ska svete bukovih tUmII F. 3 mm llroka.ollatn. Balkansko poluost. 8H.. Don. zapadnl Ka.". 2. dugllft peteljltlma..lan. koj. C. ~lankov'l.njom d..irlnjo.damln."n"4p/'o~ L D oW SKI) up. Nalazlmo I' u zaje(jnlcamo bukovi ll. Ullevl po 3-4 zajedno. KI14~· lerlstlena v. dybO~' • hlW n'am .llli.I·YI'Of! ca.. nl k'llk/m pelellkama. lJ v . bukovo·jalo.ame Hi koso uzC!.llm bUllovlm.\T. H.. Il-JO I_I em G N".1011.. humcz. 40-65 mm dugD I 2.asllultlm.a. . blreI02u~­ mL SlabljUte ulp.!". humoznlm zemlJllll. LIIIOVI at.non 0. U. Mlioro. SIl. Noaellav8 ~Iatn. Cruell.Sla ill.ge.. u Vege1IC J' Ylsoklh zelen.nu do p. Od ".jen l na gorn..on 0 •. jadno· stavn.en h. )a prema dolje lutno aavljana. ulko opnaslo . S KII.o~e . n"'" 101 1clH ZoM""". Hlne·tn. d'U~jl EVloPli genl •• I. u go. Are~! develollsne rduhe ogranlten I' na nak. ~ Walll ID ..go Z lJ YK_ (~em G S. KoobfUbllenl.anl(en ~".pa". reJ"'" WaldS\.em dlJelu bUlke.t·Z . ~ Cg. "i. po obodu \'epIJutl Po 5-10 cvlelova lormiraJu $tI[ollku II. U klanClma se sputla VlIOmll n. CII"I.. V.ljkams .OCII/alnl. pia".~ I IH'V . laneetulo·rarasrl. Pcnja so u vis. od 1-9 I'SIIel!.ugle. 6eelle'e') F .· j.. jednoslavna Bazalnl I[stovl eeslo nedoalaju . aaslavljan..eke I do 3.~~!i. 5tBbijike u&pravne III uzlazcee.l. .5-3 mm $lroka lM u slanov. pOkr''len unazaC! pov/jenlm Ilu.ab fl l3 Op n 10 • lIulo.urt. ropaa. deboo. pa/fpllflll (Walds!.oke. lIce t5-2O mm duga..!. 15-2Omm dugafke.d C. Komu~ko IInollno.bol.m I ""' •• fevlm ~umBma.naee onl IU \todlleln. dosts dU1j. u prjljenu. no lonklm.. -81. bukovojeloy.. Zapatana lu sllna va.:a. poil/enuto .9I11.lu siabljlko. Mo (III_/IV_V (_VII !~.kO 1500 m.. U don)em dl)etu kratko dl. zom Fag/on lIIy..\ak a\vb/c!.~ . SU po rubu nepravilno nUublJonl Cvjetovi . p" dnu dlakllVlm patolj~ama.r" jkrst8!le.j.lkOm n . Co. m. Rilom hor'20nlalln... C.bljlh '''III. m"". nljallcnmeda.. . IfHa /ball.m. a 28sluplrena je I u klekovinl bo.dom n" d.omjoru.aspo'edenl. ISlo~na Alpe.nko 2--1 mm dugaeke I 2.. tu~kaS10zelenl La1 co 5"'J(l1I0tUI&. Cdlenl liS/'el duplo k... Ruta na 'vje!lm. 0 ~eslo se sus./eum H·at. .uI Zahn.) 0 .j vrllu sutane u k. I. 11Ot~ A p8(tn.. sveza AJno-Ad. soCM... laPIN' 8-10mm dug8tk/.. neul'llnlm do umJoreno klselim.sko.':..grOn lIIyt/ellm H·at. A . mosna~ ~IBnkovit.o.h I Smreowlh ~um8 obuh. tJo. podlu~Ja EVlcpe. .galim..a (P/nolUm mugllr' H-at). aoID "C~.~a.ucllarea Deveta. S KII 15yn : CII.-aeenllllll. dvoslruko leslurnll . PfllGmnl 1I110vi su na dugim...Oldutu cvut.H.'n". p.IO • • AI20m okruglaSI. konopnTca )Ko.\!I(:'nUl ropaa (krstdJce) VI_kah Mnogollslna konopnlca W. vallk/ I na dugaekoj parellcl. ok.nOl'yl.5 )-a) mm il.'.lu~e.. Ma S. 1 mvJIIe n.. bazl~nlm. kOj.un. 3-6 mm u p.. 45-75 mm dug..II~ ja/aslo-Ilnealas!!.yo Ilutnu IIllIju. gor.1enl prj •• hu stabljl ka. DENTARIA ENNEAPHYLLOS L " DENTAR IA POLYPHYLLA 15yn: Cafdam/na MnHpllylfos (L) Crantz) "am. Klla...5 do kQI. 2-4 (ntlnom PO 3)..~. . C·I""".m pet.5-5 mm !"oka 51em. calaSIe..ka.n~I..jne.) D E Sellulz. contl81nj D. lvtk. Sjemenke 3-a mm duga . gotacljskeg pojau.4"". od montanog do 5ublllpinskog ~ .'bIIlU.na Zltmll "a A'eal O_e ~"le I" og.

. In_ rror"'$cencIJa se 58SIOJI od 5-12 cvJolOlla kollill na dugim.novl kllnasll.."....m Ilus hma. rui .. Sb IV_VI IV_VI (-'ill) ""=10 Rlzom horlzon la lon.alklm Ola¢ieama (I.. C.unl¢nlh lisll~1 ulilee 10-\2 (-16j mIll dUIIO.. .rdemlne savon. Iro_ dl lelnl..J . M.) Fe m. UpOvl 5-6 mm dug l. krupno.../.. Rmsie nl ~vlellm...»-to (-70) em G 21 V _ l_(~cm (I ® . Od monllnOg do I~"..Slalltrne r "!!:'~~~' ko plln.eno klsatlm lemll"Um. W.utlh. Cruc/Ilitae (knllal leo) Si nka reluhl Zasa .. lOCI. Ibil l. .~ slyllon Br ·111 nI'l u aIOC!:I. LaUee 12-16(-22: t lila nelHe ra OEo Schulz) mm duge. . 2-3 mm u promle.m proloneu ImBJU po 1 .hu <>&Irlh IIItO V8. Bllika so ulllavnom razrnnoU'ia bulbilima.).a) IIi u donJIHTI dljelu I k.osiran/enl u eY'opll jugOUlHldnoj AzlJl Naseriavi vlalne 1I110paar>a mlelov.~ .. P030B3 roPB:! CO.anale..5 dO 2 mm !Iroko. Oslm vr!nog tlsHta.lo IjubJfasla. ner81g.oln. puze~I.. Ne siabljler sa nllazo 2-4 ng. Il<rn zemtj. Mote..oal.. CV]Olovl eesl.. nClnalno JZdulenlm pelellklml. Donl .5 dO 3. 1eG"_ .. <y. I p'_lel .. lut . dol)o' ..... bll2'~nlm.. walds/fllnll Dye. G dljetom a... SllblJlka uspravne II! uZOi!u¢lIt.ovi formlra!u ill10tlku I skla¢enu g'ozdUIU CVISI." u nek".ubtl k..ed s]emenkl. Antere 11raz. vallk •• III.m"Ue plosne le . I• • I 110<111 dlo I<om_ • oJ_k<lm. Sllblllko uspravnl.'60 " . 1-20 em dugl.! . 20-35 mm duge I okG 2 mm !lroke.1"" ~G1IIu. Komu!ke usprlvna.5 mm !I roke. nu". obu_ g lnl.Il.Ad.b. sterllnt K..15... ve. bulbl'.. blallo do IJmje. ok.. 0. kratklm petal)ka ma. na ". rI...n!a. Po 4 do 15 cvj.j.kom Ilo..T .. loa lupo nazubiranllll IIsllt1ma.odlaelrama sveze bIIkov. & KIt...zmlonlfno r8lporedena Ilsla. . gOl8 (I. a na don)o!atranl oakudno prlleijlo dllksvl (I. mll)'''..e . sa .ugle III na' lUg..Ijolklm masna l. u ". nazubllen lh . zelonl. ~ S. sa mHnatl m r)uskama rz ko]lh 18 bl1]ka lazvl)a vegala llYno.elklm pe!eljkaml. k.ubom. 3. lufono u s lubl¢.. prema vrhu IIO~.. edltnl IIs1ftl uskc hlflcalasll. s ]a]".l.aba (O"arco-Carpine'"m c. . snrjetnoblJelo. sa dugo Izvufenlm.5ehulz.. ""II" .". _ .." .. zal!tjcnlm v. NjlhovJ "s1i~1 laneolaSI. Z.atnJlku Kara~ r>.a a. LlSIQVI goli (r. 11Im. Slemenko oko 2 mm duge 1 1 mm iI· rOke.anlan.o. Nllaze se nl IIspruno odslole<!lm. smeOe bOje 2epa2ena lu sllnl varlr.. zelenl..hu 51 opnasllm.ogor>do ZlMwur:r. DENTARIA BU L8IFERA L " DEHTARIA TAIFO LrA Welds\.. u donI"'" dl/elu be~1I5ne. klm dlaflcama. memblaIIOznl..5 (-4) Cm duge I 2-2.. 5.l.. ~a konopnlco [Syn. pUle~l..okih Ie" I _:a AJno.....h iuml (Fagion iIIyrlcum H-elj.rpjnlkog POIa". Prlzomnl lIalO'o'I na duglm pOUllJkaml.. rd. d\lglm pel. eillovlli ill nazublienl.e ... Slem .tICI ao Gcrenj~lo. hrantj(vim..algrlnal.. rutl~a5lo III bijele..ma.. u donjem dllet" posula kra. :/. bl/ellm .. IUpo nazubllanl. • \ kll/ . plio. "-'l(i ." lotl<:O".u. usrr~1 nl 4-5 mm duglm peleJjkama. pl/osa Wa!sb. ZflIIlno kra~1 od k.. ... T ."".. PrUemnl IIt1OV' . U pazLlSlm. dllh..I·"... s. lUI)go rnjl 11.lJalklm. C..sl8bltnin IISlO'o'a radovno .) C'8I1U) Fam.. u •• u • ek. m rail lin.vnom na ~. uspravnlm odsloje~im pelerJkama. SII.1 o.T.. 00rOfltCllrum H·~I 'Or P"Palla U".hom. sa 1 I~ n­ cel. o E..."e.'d"tnl pr • • jek '0_.r... (Syn.. Iinealno lencera.. 3..tablilke . prl v. podwIo k.. pO rubu bllell.. H.. Rasp..5 mm u promJo. Crucl/eree (k"la!lce) Brlle/ulta .. . fnllblle'a) II. ugl. ~. po . C.... 11 ..ecomo O\'U .llk.U.. .Ii. sJIJne.1 3-5 (-7)1Ifiutl. lUI ..n~ H""llke BoIr>e eme O.m psocllacljama I luba.. crnollubl_ ~asH •. .u. 2." til ....asll kllnlaka r oblfnog g .llcum H-ei).. U s vak.. .u.. donll 11. .. !ulosmade Iii cfVollOsmedo.o.""'... Uk.: Cardamlna twlblfera (L. ersll~na konopnlCil rOpO:l. b<l1~1I u paz"h.. f8ZIIJjalu 3-5 mm . 2.... ". Nelazi se u b.. avl IIllffl au na k..OCI~ na duboklm r sVJatlm nranl. I ma ~'1lalac'Je ".. BH. ~o S. veome Ie telle u zajednlel h.nom e _rlu .rednjl lu 3-5-pef. PfI wthu odtrl..." RiJalko nul]eva. 30.!IJme.5-3 (_ 4) mm dugo I 1. vodoravnl.. 2) v .. lIIes"a\Jm IJU'5kallll. o .Iotna vnlll ave.e FaglOlJ 'Ir' ~m H·ar KaO prahllcu sus. ellpsoldnl... 10-17 mm "uglm peloljkama. RIJam. pokrivenl .a$plodnl pupolJcl (bll/blll).atko 1repIIUll. 8M. Ijublfasle. Llslo'" ....

p.trBO) (~fsla!lce) KPVllul\ n.8 mm !noke. nccj n .t. ..u. .ola 10 j U t ..bratdane..~h • 1.... 1I01e. S.18 mm dugatko.jJen...k~ I ko. Ce.3) mm <:Iebele.ia Seep. obltno llldJlO' slavna Iii $amo u 1I0'njam dllelu slloo . " S. KomuAke v. . mlri!u pepul te!nJaka (Imat).r.. o k.. lion 8 •.aka Stabljlke usp.. Sb.n. p'Ol"na S/emenke sm&de. ulp. "Je~lIIc." . <'.) Hayek.ol lllnl""_ a u [. blago humo%tlim teml/I!lIma. kama... Sllena v.a Zljadnlce gorskog la. ) Fern.. IIVle!!m. ex Bleb.). Cdltnl IIsllfl 4-6 mm dugl.) 2J V .~a JItd. ... u donl~m posute dugim.".. _. mlra/u jednostovnu III 'Ug.slupl)en J8 I tallSOn subsp....1 ..a I kac> ~rw u YfIOV1ma. nJam d'letu gola. se teslO sutreU I v~ta L. slvozelene.. d _ _ • ko.ll!lacl/~ vlsokl h zelani s veze Alno-Aden(l.cema. kim. fei n/at.leata ' ..'lalla' paUlerogV1 te hatopedna jum~ . kojl Ie jednogOdi Snjl.enJ !oslttI5-S(-8)mm dugL Komu! ke 12-) 3-8 (-8) em dug.. duue IU 3-4 mm I 1. en. CVlatov. PIIchyrhl:tll (80'b.. e l/fl Ja korllon]a sa blajn lm vlotonasllm .. GotllO Mu.. IIlgala. MI so. Ijaeklm vr10vlma I g. »-. bten . H. Oslm lipskog abllka ova V. ou gem" 0 pr~ "" •• . L. Slubl~ sa ladrhvl.. ouml UI PO'Ote. u go. na 4-6 (.. /.m polel). parkov'." (Brluk.... ..\ VX Por. u gornlem O'jelu ! r81granjene. ~o_ II tpraYI .. po 5-lCl u s~akom pleloncu. hranIJIv.avn e.. ollle'I\II'.. hsllt. Ijubl(. • k. narotllo kod starll..aju. vallkasl .m palaljkama. "stem dob.: A..1_ . MI }. Od monllnog dO subalplnskog vegelacllskog po)a58. . K.8) mm dug. Slrhtlm dl..s. a tu i tamo Ie podiv~ala. zenlalan .. gom petallkom. ""'" lIu gdla Ie n. Zaklopcl komu!ka $8 3 malkanlne t . U Slev Am erlku p.o rlllv)len.5 1 .p. ~hk'. rubovima 1uma I kamenilim pKo]nama luesle u vlslnu do oko 100 cm.. P... I.m 'em'I4"'" .Iu~..lu. tn..Sla IUbSPa nnua.l na p lOdu Sjem.. luo!ac..IJeno~ I tlll. CVlelO'o'i n' Ian.. _ IIle . '·'I".).o I. br.'. ih sko.t..".. U nak.. lelo A4. !umske p'os)aka a. ~.-. u bBltama I pIOttovima.lcI. u .. h~.chhodo. .m 'lsI_1S1i m. nallll:e Ie na dUlloj (do 12 em) pelel]cl. Liliovl po Obhku I velltln) jako va.. ..leta 135-) 4G-80 (-90) mm duga t 15-30 (-35) mm Siroke.asl&..nll hslOVI.e!'m. na'OeolO II . plosnale..lch. bo9ll. kao deko'allvna b lil ka.debl/l nllml'.ora I blfeloSl jasana (AcfI.kOIO okluglo. go..t! pflmla. pe obodu opnasll! b/e lleasll..!. od "~jne do brdskog peju . IV_VI 2nKQ.ugle..a· noma.ugle. ee$novka OPCWI<ll.ozdovima. blennis Moench). ' uta ..plI'lu. .k.' ''''''''01. Col. Pregra dnl IJus ka tanka. cy. • . . Slablllka usp.'""....')6 @ S . ok. hra..UK _ . CfV1tnoamllda. pave.un. BH..-. pr-kovItIm II hmonn.Ofeno k'lOhm .nO'Um //Iyricum a tlan ie vO'. Karaklefl.U /OJ sje<lati •• komu~h ~1toko allplltna.a & Granda (S~n. I 'Ilnjeo!enl IISI0V.. ISlo kDO I st lbll. I'IOrl!'(Jne. uzl. pe lubu USko kli.12':1 (-100/ em J .. IOhUm.. gollm polel/1<Dma.'u. UoIIchtlodetlch.m hUl\lOlnlm laml. ' Mua L (Syn . $ ..! u! JIO itb razde_ na ill leblUta L1stovl 5-<'Ocm dugl 13-t6cm t ' okl. btifedoXolenl./Icuaj (~rs l o tlc e) Cava.le (r. ~ ~I • '.okulasli.." LUNARIA REDIYIVA L ALLIARIA PETIOLAT" (M.l..OUI!an.. a. 6-8 mm SIICke. na razlleium g8()loAkim l upstrall .4-1. llart' ___ RMII ne Iv.~ ~111' ! ')0"0' At.lpada dvogOdf!nllm bllJkamll.. U ndol tamlj.. sa 1~-20 mm du. poluodrvenlo.6 I u la~­ nom Slblru.ueU. . Um. p_~" Ja.. C...K ~ aj.. lo.m.enesene Oslm ove VISll!.I.p.I-Ff/lK.·81."I I . V-V II ~ .avnL Lilico 10.. usko /a/astl.lfy- H _. Ko. Wlidot Sllbetbloll .. .MIII _HI)" tunal.atgr8nato Korllan wotena.II kos. . H... Knobl.. srcas to-okrvglasl..." . BH.avnc. svjellolJubltuto. nl 10_ 15 milt dug .. z..&hllm g... memb.'1>:1' .5 do <'. Rasp'05lranjena u t amllarna Evrop. 4 _ 10. ~"""j dlO.5 60 "mm dugl.. _ ~"'p. ' IMa bllala.' 1.obilima.1I 1- .. kola SI!.. 4-1 mm duge I 7-10 mm ilroke. . en>o .anatu IIrO!daSIU avast Cd.nl pupO>lJOk ) . o/f/c{nllll~ Andrx."''''' Nllol". eg. robraslo I.'" tunario <><Ioro •• A\'U. .. S'f~ym "rlvm efl/a. • Sttnltll OWl "'st~ III n..0.alll rena .) Trpetna sretaonkl Fern Blus/clef/ae (Cruc.trvr na dubokim..lard Wilde MO". gdle /e lIalllimO u s vljelllm lumaml.

.k vlno bOfo.. n la p roSiren!m_ kralko 5-dJalnlm llgom D .'ralnim dO k. Pyrolocau (kfu~fica) Null.-111'1 ... nn sU~nim Illrjo 6 mm u prom ia' '''.ft(ja Vacc!"lo·Plco&la· ko)1 au pribllfno upols krafl od bljellh. akllnomorlnl ..fn.. u ndol zomljl . AIIII. r~cm I tlQom tueu.II bo'OY. grCIn. nal. elaln.-30 em visoke Slllbll lke..Ulo..lenkaell terozubtntu nJulku Plod Ie y. na nalleju S¥Je1tijl I boz I jala C\<)OICV1 "el ki lO do 25 mm u p. Clu J Za le nlkl le dnol:'ljltn. p.tull.~ 4-5 mm dugaeak.. /!Iora L) Fam. lma (Ime :.118511. 1I"0lnl<I • raznl~ .an lha ScllwarU 4-5 mm dugetkl T.eu.. • nt<\O>.. ne Kavkuu I II (Olulll .. plOCl.. u oeno~i k nUlo p.II. na na" ~Ju olemenlu ../101 A_Gray (5)on-.•• 21 V _ (1-) 10-20 (~ f em H iC~i 21 v . alma lancat. polu kOu..!tlmD keo P. IJu. IPawl.n. ..i.' S . do mba 111" marin!. U dr:2i v. do 0100 6 em dugl I do 3.a l!lf\Il . 15-25 (-35) em ... GIDY ."ma u sm r ~ "' ''' am. ekle ..reklm i mletovllill'l $umeme. ~1f<>1" \ ' oo l~ .I/el M. m _ aH.5 em §lrokl. smleA'enl u ...-amanIB N aj~ j.Ufnu v...vlm mala.VlSIO ovog IIcnuu : P. "" (V-I VI-VII (_Villi ~-. rll /lculata Aiel.st.. mOllu se nofl 101 "Iedo¢e dUllm cvutlma B' 8klOIo ~lfOko Jajaslolancala.! Fam .. lI . PYROU. chlo ._ em 111191.o5pOlnl.5-0 7 mm dug h 11 . d. "pjl su koll ' " slf~atl..ervenku lo natlukenih.: Amol/a 11'1. zemnl... hu· mOlnlm zam lj lttlmo. 61 Keo ka.-IJenl u Obh ku .1 t do 1211'111'1 dUII'. bljell III PQmalo rulltnlocrvonkaSli. Enoevelkll nevadn....lifa)..ahUm.( ... Cg i.omlo. l'OplKnl p. 5 "11'111'1 DuO" .a.. 10.o1l pl()l!.nom .. brldal1". s~o CO kleko.. Amorid.I.lovi pdSje .me l) v)ontlf) . 4-8 (-16)-cvjclnlm II IOZ .. .os). "'unl'nl~ 1I'11ta.ltow_ WI"I"gNM Pi~t. ~ produ!on. _ VI-Vir $~ ._· BI.1I6l lalasto OkfUIIl.... znatno ".. Javljo sa pojad.ipado clrkumpolamom I boroalnom no.~cl . u 6--10 1-2OJ mm lIugaCku dr$ku ne rubu Ilino nnubljanl. med ii Swartz (ima sl8Ill/IQ 10-25 em vlsoh.. p. preziml]uju. lasl'm mai'>ovlnama I . na lieu tamnozolenl ...) emend_ B. oko 1. rolund . 11 00 vlanel¢. krunlfnltlll. • ~.ijo P"o . WlnlefD.. M. Iv/etilli.stu . ~Jn~I""g_ Wlnt . a vrel lufka 10 isla dullna kao z. ml"or. SlrIbljlke uspf1lvn"..la bllena 1 . lI .~a5Ia IIstlt'. r Itilio ll And .opl. ulpravni.. sa 2 (_4) jBj U 1P'anRasp. ~ u. n~1 Zepa1aJu. 0.upama 00 po 2 III 3.. u.... Cditnl IIstl~1 "0"1.m evijelom (rjed e sa 2 1(( IZUZO lno sa 3 ev' I" I.. m llimarna not "mlele'" luh 11'1 ne..oslr~ nJana II Ev.drtl vellkl brOI. najell Afa II g.. nn !vletlm. vral I polis Ufe. 10.na~1'IO III u manjTm grupamo. ad wJentlta krael. Slabli lke O'iro bridnte." II..HeII$la 1 II bukov lm ! umoma . H. P.odu1. ekllnomo.atl od krunl¢nlh IIsllta.. . Pyrola u. Ze1enlka male DfobnoevotnD za lenh an. lalasrOlancatll$1O fajlfnall'~ 110. to!utl Krun enl 1/0.nki. koJI I.ul.IIlu lOI!n/. . 3. 1 0"1 ·5· T. o-IOi-l~JCm H ((li --O~ ". ."e rr\.. ± kiselll'l'l. sa Izral 10m nllVatu rom_ na lieu US i ~ono ze""I. sa jft(jn 11'1 jedln..t.nl. L (narasla u yi . 1 2-3 mm dugaekl. Cvje' oy. Ilusk. ' " 'Ja.\.. aH. poIIIlIo II.1 l. oko 0. MI NOA L MONESES UNIFLORA ILl IStn.'IIm. koP. Pyro!acen {kill. S... la11l51..lIkl brol allnih slem. H.. IlIn)1 1I511 Callen] 1I. .1 11'1 ovo "rsla.. . nalazimr.P. CaIIure u"'" .a. p.> Ie U brojnlm fetln.VIII) S....Je llm h" mOlmm llfa! .. "a pl/olm d"b I"" I'tA- ... l1.10IIII uz 1 ". Cg. pbol8C.. a 1 5tO loko f csla 10 II vcgalaelll t. .ainike 1m. "... oomeknull od v!anflfD_ a VI1I! lrW ka ja dull od "Ionflfe). $b. M QflndJflora Sall$b. 2_ plod"lc . In A. :I: sa. IIleln. lISlovl nD jfoAfe prkomnl.ako ~Imo o.

umjeslo ~e!cn.·al.. polll1ll1m... "la 51.m.CkUIOStl. sYiJe!losmed. lib.h."..anlm.avn... . "..a~le.m prllJublj'lnlm lelaSl.. H. jelovim . mesnDID. lkl k Ie subsp hypcphflg&8 prele2no l llSlupljena u h. ....l Isplcple!e nl... (watt.. U gustlm..u.. Pr!pade cn kumbo.lIJcm G $. nypop.:. Ka.. sve do ISlandal.. .. poY'len."..".e eahu'a 6-8 mm dllgatka..\w ..m.eno Skaleloidnlm zcmlj l~lima ... Oli. na donloj SI. !vjelioluekastoIelenl...m ..... u po~et~u n... III'1r«¥1m I borov.... rje(lo no sillkolnlm sll[enamo... him .ane IISI U ocv'jeCa p. M""''''.:. 4-5 mm dug. Ii.a-.......§c pa va. eul~n i IIsliti j.dnot~. Sla .~~.~a) .rna .ma 10.. Droge (Hfllba Pyrolao ISfH:undae) lma u med.tum ama... u osnovl so 10 Vllo m.uhD hypopIIp tSo.:::. ) IioII>bort (Syn AI ntpcpol." ORTHIUA S ECUNDA IL J [Syn: Pylol. kuk ..gMr... kojl mole dO$tl~1 dull nu dO bllzu 1 meta.. 6 ..doll.ka .. nltnl hsut. ""Mp h~ . .tk i P'aSn...mo II lamnlm IIstopadn.. .. .mlt sa le1e t lm .. S~. ali. S oblifom na wOCu . PlodniC.Iz.... nil sVjel!m.m. Hru§ko lislka ". sa penlo I do p.uJ .!).. u"""'" "".. n I'.. $11 dlalo. dO umle.ollet:a Zasl upllona poJOd'na~o II! u manjlm g. p o. 34 c:m d"lli I ~ Cm il rokl .b! NajteU:e Ie nalaz..a (Pa . jodnost.eda VaCCUlIO'Picllllr~l.. . I ..ljenu Od 6 251-301 t\lj . soc'IfIdiliOttl Op\z.~ 21 V • (!-)IO--. jelovo.. leloylm . botcv. (Syn. jeWm U1' .. p"'~l l b lrtrgtun w...."Uti/IOta K FrrlKhJ "01' ''''a ". '''_ : .lIstov... k'm {em. ~'_VlII (_~) C~.:~'~:::.lnO$I df\lO h tn(jr!olcdk II lRP"" ODluno je nekoliko In!tUPClClj$k'h OblrkD oa '11'19. lIs tovi ko!asH. ~ (0(1 Kanade dO UU . na ':.m' Za nas su ~a1n..un.jastl...m I bukovlm Au· mama.".up.ozda K.ed a (Pawl ) emend. ' !..." ". s kupljcmlll C\'IISI popul g.anlz) Fam.m.l Fem." ...m glozdasllm _ Um. .Opo auc . Ip... Nl~~_ VltI_ Bltd'.. PIOdnico naJ~d~e o~ruglu lo do JallU.~:"~": __ :::.ml kmlll1l& s ve (10 POjll5l klekovlne bol1l (II ... D04yrsta do Slln ..j.a • """'. det Ie ~~10 nol8zlmo u h.. """_ 5 P"Ur'c • " • .. lit"'" P """'P*.aa (kru~~lce) """ Bazllelo ..lOupalCI1 IC rultica.... I~l n hljllb 5amOVf1l1eC CU/.& ._ a. ROIIII h.. . sa .ll ea vlen¢rCa Plan k.an.~. R. u Al II I.I'''.ub. eg. nll'jl. lpopllkl.... PYlo/llc. hypopsrys). '" I'IypOp<fp IhICl P p . na gornJoj Sltanl lamnozetenl...xtal'j. CVIOIoYl Z'/onasll. d . Fie!>'... e"c!> ..ea lnom Uornem elemenIU- Kotllanl gnjezd ast l... k.<><I .. eahu'e 3-4 mm vel.m I .'I manlu dl.. sla)ni....'" P"pad' GorkUft\tlOlMlnOfn f1o_ ~ h Pol"ll.. po . q • • ""i-' ... sje"o..h IISlova ob. I. do K~hrornlje I Moks.. vCOmB ktll 51ebljlko dobola.eko 2OOOm). Nakon cvlelanla suhe sla blJike ..lngW.n U &rpcplrys L var ""Stlr.. I.. Pylo/acNa (kru§ elce) MONOTROPA HYPOP ITYS L. koh lljezdullh . zvonasll."'" • pl<><l~ '... mm dug. um/o.: Hypcpsrys mOllOlrop.asla fu~kesUm III smed esl..n lovim I bUkovim !umama. sllnln 'Ie· menkJ..~ oGr. kll5nlle usp.asla.ano kisellm. svjell'JI ..tnl Ilslitl 12-16mm duga~kl. .. gollm stablj l... lalasla sa velrklm bro· lem.m do umle. secundll L: Rllmischfe SIICUnria (LI Galcke.clnl Resp'osiranjene u "~"~~~. Vlat Icenel/a sa SUIOI' DoS I -II 111 nlBfltota RasDJosltlnjana u EVI'OP' Anjj . lo.. B..... · BI.cno :!IlIhlm .5 em duglm Ijus~Dm8...=.I...a ~ahu· '8ma ostaju do Idu~og p. do 30-c'0'jelnlm..5-2 Cm dugatkl. L Ya.... Mo VI_VIII (~~'o ponC>Vno II le""nl "' ::1$ S.cama u sm'~ev.) omll!nd a •. .! "tno nazublJcn!. K.e".h. enJ.IIM II'" 11.unl1_ . .~:.. Rute preletno na k. M"...."' _ _ P"ol. t-l.110_ '''Iu . CvJetovi 1... do . C. neultaln .. "... no .~klm .1 . • •"Cl P rtr II Wallt ". krace od VI. t.oreloo subsp. ROI".k.... 11o.. humoznlm ~cml!I~"rn8 (>d montanog dO '\lbllplnskog vegelac1rskog pajasa KDtakletiSlle· na VtSla .ke . N......l1 .... r.._ "..0. a leko..M .Sl i~n~ v.t.llh diskusoli. vanleb. zJmzelenl.

. SD. . bredavltaste... Alru~:~f.. manollO 6IL\jC p.. I. Oalm I lpt¢ne s"....•' alior (L) Schreber I P. . a poltoje I brojni h Clrtl~ullu. na nahtju crvenkash Cvjelne d~ke ndto dute od IIstova u stadi)u lrenja plodova splralno uviJone I POIIJ~tu po zem') i!lu.bl'''. 50 Vllege •.. Llstovl prlzemnl.nte. Clklama.:nl sa srebrnkastlm pol)lma.asi tim . Prl1\llna J~ II vellkom broJu bo rovlh urodnlca obuhva~enlh svazom Omo-EliciCln H·at u :alednl- cama crnogo I b'jeloga gmba eOuhvet...rotno po ... p. oko 1.~lt o na prlso]nlm . ca. u doba cvjel an]a 3-6 cm dUllatkl. S.I. 2.he. rubovlm8 t uma.US HudllOlI (S)on.1 lista. arot 10 . .I I CI' RasprostrMjenl Je u ZemljDmli Evtopa tca"w a. PtOtrete' til-V) r C.. Azill. ... j :1r. .10ne vlSte ovoa tOdt p .. Krunica aulaUtne.'a C.'::".u a'Bnovnlc.l. Izbljalu It •• edlna 1 1_ . neutralnlm <:10 umJerono-ldsetlm humoznlm... II wad . lwd. Erdoch. Karakterlsllfna vrsla . srednloj Ilu!not Evror:!l. ."ma .".rl<'I"" AJ>.eall )e u jugolSlocnlm "Iplma ..nl obllcl toil te korlsta u dekoraUvne sv. za Y/lJeme zrenla polellie..nl..... Sb. u na&oj lion .ln cSo poure. za oko 113 k. pollole obTlcl . o. : C.. Rn' e u svlletl im lI5Iop8dnlm tumama I ma.nd\lm S'blh & Sm (CII.. . Ir"s~ '" pllP\I"" mll)_ U 51ulilenoj 1 n. ma. .. _ zorn OS/lyo-CttrpmlOn elllmll'" H. votnjao clma I druglm slltnlm stanltl lma. razllf.ta .. Sjemenka 2. Itlleka..d'Prlmo' Prt.""" luWt O$lm obT~ne Olklame. ..5-5cm u promj<!fU.]. P.u no_ocr o6t.) Podtemnl gomol) okruglasl. no dugafklm cl r5kama... smade.itnro •• tlellto S' ..5cm dugatkl. doplru~1 u vTslnu rjade I do 2000 m.. Rasproslranjena)e u zapadno!...rtlollum A.. Trobenllca J:1r..-a l.. kokorlk J · oort.o&wII O. p.. No IIC~ 'amnOtel. III_till-IV ~ . "'..ce.\ I1'lC.. Mo II'.. VJ-llCl-x} ~ ...lf.. kalut ka..anama .lItu vete cI.5 mm dUlle. na Krlmu .rellih lapove.... 6'. nautr a!nlm do blallo klsellm.. acaul/& (L) Hili.. bndMtl: brldovl ze t.. H. . A E..) Fam. HUdS.S-l0em H 2J '1 _ S-'~cm G S..leUolute bole krun .Ib llla • • Maly) do purpurne.2 do -I pUla du!1 od cljavl ~runlca Plod )e okruglosta fahurn oko 9 mm u promjmu dva pula duta od feJlca. ca. k.. humolnlm zeml)T!I!ma Cld brdskOg do subalplnskog vega'atlJ'~Og pojasa. SeClPo] F.menllje..e . Tlplfna mlrmakohClrna I endozoo horna blilka PoznaH lu brojnl Sponlanl bn l8. klob\le&c. mod. ~um... PrlmurK_ (Ialllacil CYCLAMEN PU RPURASCEH S Millar (Syn. na tankim d~kama. kanl]e do.nIO 11 v. Spada medu na]ranl)e prolletnice : cv)eta u prn predprol]etna dane..don (_p$eudomonokOllla... odmell nakon olapenla snl)e· na. PrI _'..... akOIl polua... a tala Je I a broj nl m zajednlcama vegelacl)e dollnlklh Ilvada. •~lInomorin l..azreda co-Fagel . .\:1M:1.1O kolorisanim laticama od polpu- no bllele (I.....!e~lm clltflcama Li stovi lIaboranl. m.. ~e od ta!lce. BH.rslYU . brojlWtl Iorml kClja :. . p rUatno mlrr$u Krunlfnl IIsll~1 Izdu!enl III Ja)asU.: P. debell.ll>o Clclomtno.rodnOj me<l1(1lJ>I . U c~lef.. rubovlma prama natrail . 12-ISmm dUlletke.. IMtupIjana Io! aVIla alll0...'arlll\lklh • subrnedll. P.llkom broju !umsklh asocljaclja.. hranljivlm.\ltKU UItK. zlmlelant... bubrefastl III srcull rljetko lapo'llll..~R_ Comma" C)o~r. Catlce va ljkesl a... SJemtnkl oko 2.rt lln. pa je l~ret.stO)' .. upotreblJava 1I0mol. aH. ~.o""oo.. .. na IVjetlm. kCllaSII. pM porel"" .. od 5 meduaobnCl . . Crv8n1 I Ijubltaste bole. lkll'l -... fI'lt\OgO !WJ81. Cvjelovl pojedlnafnl. elllOpaaUm L.. u 1I0rnjem dljelu lut· kaU.llka I ~. rlUl reslltm..ton tSyn C __~ I.. rubo. u M...m .t. Kilianac Ima 1 kolll. . CvJetovl dVClspol_ nl.. ... cvletlle petel]ka I bri6Ov1 ta!lce sa dUllatklm (do:> mm) 5t. Pr/mulaceae Uag lacl) Clkl.""" LenMRd.. p)eskovltlm iii karntnili m lamtjllilma od nlzinB pH do subalplnskog vegelac:IJ._ 2l V.kim tislinama.e ratl kuru.5 mm duge' Na!azlmo )0 u svljelllm III polulJenO'iulm termaIIInlm ~umamo nll kamenillm.PRI MULA VULOA.dl 18 J85I1ac!ma IP . Donia al' 8na IIstova... H.aslojl se od 5 lal lca.. ~ MU. obnutao 16nklm kornanlem.m. sv)atlm. Sirl)1 I Armenlll II"'''''' au.::.nutl. . Cahure okrullinte..Io SC~ I" . sylvestri.0poo. •• 0rc'. c'klame (Cyc'a..bo c.. Tan I levjelll k'''jem Ilel8 j u 1 _ VIII XI I 00)0 v. rast.

EUPHORIIIA ..... VGD... lOIDES L
(Syn .: E.51/-'e",a Jacq)
Fam Euphorblac ... (mljetl ke)

MERCUR IAL IS PEREN NI S L

(Syn .: M.

~ Ilvelfce

Hoppa : M. /onp;/ol/a

Hostl

Fam.

Euphorolsc e~e

..r~ 1111Mb
Kole snik
M ll r ,I,:\.IQ II:l ~1.\C<lQ, LlIY MCK:l M Af,. " lIt a

(mljetlke) RuUI! • • pro, lnK l um, kl Trpefnl
{lOI~ec

llhllpCltr HI3

Doll"
woo<!
Sp" . ~

!.I_Uf)'

Eup""_ t .eullIM " "......."d l.. ~ .nd"~lt" .. I~
Wolll"'lIcn
~\o.""""A " M~ u.dI

IIlngel treul Marcorella ~u' .,.d.
npo."":o,,,~

1I1 "~e "u.ul.

M.. cu,I. le "" "'. Au, dauerodes

W.'d-

""""'.,a""n

21

V " f22-)3D-70 ~ m Ch

2)VB ' ~ ~" G(H)

0 ,
S, II . 8H , S b.~ . N .
I III _ /IV_ VII

S. H, BH. Sb,

eg, M a

IV- V I-V'I
~

In .. I I

;<; -121$4)

IzdWIC I bro)n l " horlzontalnlm , odNenjelim korl/eMm. Slabljike I IIstov l goll III abrasll , da-

u tupe.elma. dom

~medlm

dlKk.".

Ust<w1 ste rilnlh sta tlljl ka

~ ellkll" -7

em dug ll 2- 2.5<;m

IIroklj, tamnozelenl, teslO ko2asu , crveno III CrY&noIj ublCQ,to nahukanl, p r,,~lmlluJ u . Ustov l evjet.lu¢ih lJtabljlka mllOgo manJI (8- 25 mm dugaCkl I 8-13m lll 61.0111 ). tut k*sto:zelenl. <:-'uH Mrml·

nil ..... Vltlnom S- 9-znlclolle. CvjOlOVi J edllodomIll, NClnj..,. tu .,1. oCII" akuplne, tzv. clal lJe (cr.IhWm). koje 118 Natole Iz jedoog. a redli n!&g len. ,kog CYlI". opkolJanog I 10 ill V iM v Ila jednoIJtavnIh mulklh evjetl¢a, ko); $II svi zajedno obaYljanl u}edtllCklm ovo)em II obllku zvonCII: muikl CIIjeIIti . . _ 10" Iz po tednoa jedlnog prd nlb; za)ednleld ovoJ. koJI je , lleIIn ocvIJeCu poJedlnog dVoIpoInog evlJata, lma mI gomja'" tubu 5 mba-

ca. kojl 5" " s pravni ill svlnuU p,em ~ unul ••. a med" njl ma SI! na lazi 4 - 5 po lumjesl!tasll h !lljezde. p. lcvjelnl IISIIt l po dva su medunbno s,atli. Plod je s"hi lebolac, o ko 4 mm dutlne. toJI }e g ol. sitno punkUra n I h.apav. Plooovi ~rlju od juna do augusl8. Sjemenka la moo s lve do c . nos iva . 1.6- 2.1 mm ~iroka i 1.6-1.9 mm debar.. Za s tup ljen a u Iis io padn im. rjede teUn arsJdm ! umama i :lI ke.ama. ,ubevima tuma I l umsklln t:lsllnama 00 n irina pa do s u balpinskoo po] .... Karakle ristlt:na VlSla . eda Faga/alla Pawl. Ras p,os',anjena je u vel jkom dl/elu EVl0p8 I Azlj a . a u S jw . Ameriku je un asena. V"., ma Vlrijabllna vrs ta. Koo IIp,koo oblikl : va . MIJ"OCI........ tSyn. : va •. typica Flo. l/ SYI elljelovl s u ± d lahvl; var. om. . Beck Ima nItU. do 22cm visotu. stab ljlku : v... chaIa.... (1'imb.la9' ) Boiss. in DC n ije dlakaya. sta blj ike til joJ vlsoh do 35 cm. a IIslovl iU obrnuto j_jaW I kJI. nasll : va .. .... Icoml. Hayek je , obus",lja od naveden lh va.lljeteta

Rlzom h o, l~on tar a n. p Uletl Sta bljlke JeaMs!a.na. u donJem dllelu {lola II! slebo d laka ve. proma v,hu dla ~ avl Je . L1s lo,,1 sa S-3O 1-"51mm d ugom petelJkom, $mj~len l p.( whu s!ab)JI~e" B .a~ lel e Ja!a ~ lolBneelast o. o~o 2 mm d uge. Cvjetovi d vodomn( Ina roto~u su t e nskl prlmjllfc,). samo Izuzaino jednodomnl. a Ima lu j od n O~ l a vn o ocvlle~e s a 3 (-4) 'etnjJ~ a ; " ' a\ lutkB razd lJello n Ie na 2 d o 3 dije la : mu!kl cvjolo vl s ekuplleni u maloc:vJeln e lopl~ste g ruplc e: imaju 9-12 p.dn lkll Plod" d o. S mm du~, p.elctno d vog radan. D 5"dli; naJ~fll!e 2 okruglas'e. oko 3 mm duge. blJelesovo sleme n' P,ema obll ku I "elJ~l ni, 10 "iItol iii manlol d lakavosll I('nih plojki oplsano Jo nek olr ko lnlraspec ijsklh ob ltka Nasetjava lIe nov riO ! ume I ilka re , na h ra nlj!vim. blago, umjefCnO kisellm humoznlm. IBSU05111m, t e SIO komen lhm III ples koyitlm ze ml lllhllll. od nlzina pa s" e do po las " kleke vine DO. a Klrak!O,;slltn~ v,s la ,Oda Fagelill,. Pllwl

I . m"~1oJ Co'." 2 P......... , I <I'"lu ' ' ' _ J_ ...... .. 'U-.' , ""'1"' """"", ~ """ala.,........ B b .......... ' plOCl I pIo<i. POII.- _ _ _

••,_."... ""'10 IUd""', I'ffl, ...

""'~

1"'_........

"'.

Rasll, ost, an jeoa Ie u vetem d le1u (v'oPe jw2 nOj RU5il'. na K,vkazu. u Pan:rl' , S~. AhlCl Pronesen a I nlliuralu.ana U Au,trt.111 Os,m ove Vf$le. u ndol ,amll 1IU ,"UO /enB Jo!· II. a~ l . I/Odnogod'lnla. 20 30 t !GI_ "I~~ a billka sa rllll , anatom. Oetworotlfldom ~ ' jlkom. Cvlell 011 lJetnU'1 ml~ PI' do u.. I~ent, /I / &$IIt. 1180 kOIll-u.a bIIjU /\I ~ nlm ml"I'ma. fill palilma. Ylnogfadltr\,L W' IrdO'fe. 1rlll00 I na drug'''' aJ tn m..... IfIl'.l ........ Stolllb. &. Hoppe I rna III all . do oknl9Jale <19. kOl' SU Sjedetj III Nt v.IO lual_ ..... na 2.5 mm OU1;lrm pet.'lt.arna. a UIl""'~,. n.m laledn,oama _ " cmoga I b t-Ioga tiI~ IOSIf)'OoCI""nlOll on.IJtaJn ....., na sIr......... !!umU$ll,m nmlloito .... '

"
ARUNCUS DIOICUS

"
AREI,IONIA AG AIMON OI DES {LI DC.

Fern al d
(Syn .: Arun(:ul • ~lYlSf" KOSI.I:

A. vulgaris Rlnn.; SpltNe aruneu. LJ Fam. Ro.Ia ..e.. (rull¢njaf.e) SUrvtlll, k ozja
b .....

(Syn.: A91lmonl • I{Jrlmonoldfls L) F.m. Ro,aCllIO ,.ulltnjaeo)

SII(:e k, oskorlclI

Kre.nltevie

nl~.dno

MaTpYIl

K 03ja 6plWl
Go.t·.·_
aobO<lc
W.ld-G . la~."

d

A.r"""e .Ouvagoo, _
8aJ1Mo

al

ca~ro

o6ooI.",.."R.. n

T ooc.'_~

e"I.J.d AIi.j.,,,,,,y "'.llIoln. F.u..,' AI~ •• mol ... Wold·"'.m.nl.

2!

V .. 50-201) em Ii

2! V"S---20(....Je)CnI

H

S. Ii, Bli. VI-VII

sr.. eg, lot.
S. Ii. BH. Sb. eg, Mo V_~I (_VIII

2n _l ~ . I '

Rizom odrvenlo, jakel razgranjen. Lls\ovl do 1 m .... &eslruko aAlavijenl, sa d"ll.aklm peleljltam .. nttmBju palistlta. Cvjelovl su jednospolnl, rlJelko dvolpolnl, dYOdomnl IlL pollg.mnl. lilni (3-4 (-5) mm u promJeruj. akupl).nl u gusle. do SO e m d~, plramld'lne, me!lleasle cvull. Mylki ev)etIet lmlju 5 lutkaalobljallh 1,lIea I 20--30 pralnikti. lenskl C\ljetovl Imaju 5 anljefnobijellh IaIle. I 3 urpele. PIodovi su goll, vlletl mJehu rl 11011 ..drte Wllkl brOI veomB silnlh amotdlh liemenkl. Javljl .. poJ edl~o III u man)lm grup_ma u zasjlfljenlm I vlabllm tumama, Aikaram" rubo· , [ml iuma, uz planlnake potoke. naj¢e!te u hr.· isIOYOm I butto...om po)_, cIoplrutl neked do lut.lplMkog po)asa. Cesto ). tlan vagtlaeJ). vt.okih zellnl.
dug~l,

Ran'lj" sa na slobo klsel1m III naullalnlm humoznim zomlji!tlma. Zbog izvanrednih dakorativn,h syojSlaYI mcd:a na~1 prlmjenu u horllkuitul l. U neklm zamljama la zdtltafla. Ima .. allk! areal u zemljama EYrcpe, Azlje I 51D'1· Ame.lke.

Rlzom la n.k. dugat.k. granal. Slablllka U,PIDVM III USlBJUto, okrugla. pri dnu testo pur ..... rf>Q na_ hukana. Prlzemn; Ilstovl obl\lZuju rozetu. Oni au 10-15cm dugaekl. tsprakldllno pOlalll, lI1I 3 (III 5) vatll [ 2 III 4 Pllta menJih IISllt •. ZallS(:i pr!zemnlh hstova .medt. na rubu cjelovlli 1\1 Izdi· j"'lenl tIP 2-3 refnia . lIltitl s obja st,aflD dlak.· vi. sa Iz rafeflom p&laslom flDrvatulom. Llllo ..1 stabljtke Zflalno manjt I Jednosla'll11jl CIIlelovl n. dl)5\a duglm drtkama. obrazu)u vrAne. 2-$0'i;'VllIlne glonlesto evasll. OpkolJeni !U omolatom pr1cvlatnTI'I US'(1V8. Cvjolcvl Imaju Ul prow s-tl.. nu tdku [01 I wnlaku tdku SIl.llyljenu IZ I.. stlta koll stole izmedu lop()'.'a. pa $0 tml da tatleR lmo dvoslruko .... ~I bIoi lapo"a od b,oja loUco u k.unlci Krunltnl IIstltl eke 6-7 mm dl>' gatkl. C"ijo, Ima (1-)2 plodnlce i 2 VlalB I 5-10 Prdnlka. Ploo sa '-2 smede, gole sjemenke Mlrmekohoffla blilka. llvl U sytjetllm IIslopadnlm. mleioy,Um I teuM'skim ~umama od monlanOll do subllp!n*"Og

YflgBlaet,skog po)..., na J\lbO\'ImB ......... LIZ . . . . . ake p"ieYfl I proljaka na I\'INIm htanl NIfIl. n8utlalnim do tlI.go "u~",m ;rem l1li..... K-. .aktorillitni ..11111 II1Itlta _ _ bullOvlh ...... (FlIglon Illyrleum H-It} 1(.0 pre! u naIuIfIIo ga u V'IIllkom blOIU 'umalt 1'1 J.I.cfn~ 11_ . &It Ulmtje

Ftasp.a.tlan,.n Je
Pfl~d.a

U

Jlml)BfO\B .,..,..,.

I

juooo

lltotne Evrope

,hrskom MolnO," _ _ Iu

FRAGAAIA VESCA L

POTENTILLA
MICRANTHA Aam, III Lam & DC.

(5yn.: F.ly/lln,,/s Ouch.) Fom. Rosaceae (rutltnlate) Ja!tOCl.

tum ....

15YII: Frllgllr/a prallCox Kil. In Sc hull; F.fllCurva K,t ap. Gomboe~; F. .starll's All. ntln L) Fam, Rosaclllle (rutlen/ate) Pa'op..'., pIIJa lagoda, I,Jou Ilgodir OrobnoC"l/olnl pelopr$!nlk

N.vadnl jagodnjak UI\.\IcJ(lI jlll"QAII

J:r.lona j:lrQ,\il,
f1Ccja jam,la WIld

s"••botNy
~

F'., .... de. b<>l.

Pm~

W.ld·Erd_O

POlo"lIlI•• pelO,es .. I"blull; ...
II ........ Flnll'l'kr.u,

s."... S".....w.<"I

.....""',"""><;>."'"

2J

v .. r2ll1-3Ol em II

S, II. 1111, Sb, (;{p ..... IV-VI (e..,o ponovno u J.....I
2n .. 14

S, H, 811, S~. Cg '"'"

IIII-I IV-Y
12. 14

In

S~bljlke UaprlVn ••• je(le vstllru~ •. 1,1 (lonjam (11Ielu . . .t~lm, u gornlem dljelu nalfrite u poIeallm dlatlCllma. LlsIO'o'; nil n.lifju sa svllenkaltO poIeulim dlatlc.ma. CvlelO'o'I okO 15 mm U promjeru. nII~ dvospolnl, 'Ieele ,ednospoln l C'lJetne drU<e $a pr,le<gllm III Ulpravnlm dla, eiC.ma. C'l\tlovl lmalu uz pravu fdicu joA I vanlslcu edlcu IIIIII.....jenu b: 1I111~., koll s loje lzmedu Iapova, pa .. flnl da tailca lma d'iO'Slrui<Q *1 IIfOJ laPO'o'I od b.ola taUca u krunjci. K.unlfni li,tlc!J 4-8 (-10) mm dugl, golf. Plodnlee gote. J 8ljlodastl ml. nl plod .. lallOl1 OIl izbotenog. _nalOg I ~nog C¥jelltl' u koJem Ie na1 _ brOjnl. medUlObno "obodnl. lednoplodnltkl oraItltf. Plodovima .. hrane plica I ne ke (lruge 1I¥oI1nl" doprJlIoOIttl lakG raalj .... anJu Ile"""a {MJdozooltorlj.J.. J8ljloda I t . ezmnob.". I vegeI8IIvno (,toIonll).

Ima .... 10 i;,oku ekolo!ku ampllludu, ,II je n,j-trite nalulmo u vegalaeljl sJe~lna, !umsklh pohri!la, krtevlna, InJagoloma. dak le u ul.dnlc.ma svaze AlIopjon ""lIadoMn 8r.·81. reda Alropetalla VUager. zajll<lno la broJnlm drugim plonl/s klm vrslama, Rasia naltal~e na svJe21 m, h r..... IJlvlm blago do umje.eno klaallm humoznlm. kamenlUm III jljeskovilim .emlJISllma, posebno ... zemljl~tlma bogallm nllr.,lma, od nl.lna PI 110 subaljllnskog vegetacljskog polasa RlI$proslranlena je gOIOvo u cljelo] E .... oj)! I u urnl"enlm dllelovima Azlje U na!lm tumama I Ilkarama testo sus. ete/lOO lot dvll8 v.,le (ll'Og rada: ktlIIla¢u [(F.IItOIC..... Ouch.1 (SYII.: F. elal",r Eh'h.)j kCHl kola Sir s labtllke I C"l/Ietne drike sa vodoravno s, rietim die· eleama. a lzru,e do oko 40 cm u visinu , plicavIeu [IF. vlrldlec Ouch.1 (5yn.: F. eo'Una EtHh.ll kCHl kola la ta!ic a prll~11 ItZ plod III Ie uspr&Yna. Poznali au 1 sponlanl bastardl i.mlt(fu ovIh
~,.

Ri.om nndleman, kratak, uSl8Juel 111 uspravan sa vellkim bro]om advllnl,vlllh korjolloVll BIIJka 10 bez vrilota (S(O'Otto). USlovl nadmo~uJu cvl"nu SlDbljlku, lISllel 10-1Smm duga~kl, po obodu 511 6-10 zubaca. LrS!O\t1 SloblJlko Clolo"','1. lanCOIO' SII I!I Jajastl. "" vrhu teslo HOP''' '- lis," lallsel ± kolasli , srasll sa IIsnom dr~kom CvJoIOv, 1 do :2 (-3) no dugaeklm, str~ee dl~kav,m, d.Uoma. ~oJe p051110 cv/eilln/a omiliave Cdltnl IISU~' (lko S mm dugae~1. soble Slrano dllkllV'. n3 urou· ,.alnjoj Slrani u donlol pOloy,nl pu'pu."1 IIII tu~­ kastl) Krunice prl dnu teslO rU!I~aSle, 3-5 "1m dugaekQ. Fllamonll u doniol polovin, gU510 lrepIjll.lill. Mlnnekol,lna. vrsl' Nail_limo jo 1,1 SVII~llIm, zalravlll!f1im, "'Iopad' nlm, ml"~v;llm I tellnarsk.m ~urnoma I !,~..a.ma, rUDovima auma. !lv,c~ma.. modaml I ! umsk,m propl~nclma, np umlcrono SlIh,m, IOphm. ~ran· I"vlm, humoZn,m, kame"ltlm zemll,t.I,ma od nlz,na do monlanog 'teIIecllC'iskOQ poiasa. Rosp'(lslranlc"p {e u jutnoj 1 l1eelnjOJ EVfOSlI

, M,loj Az I" P"Plda .ubmeo,l ...... lo.om " elernenlu Bh,ka o~Oj ~'!" Ie ................... [ ' __ nIoIlca A Ke.ne'l ISyn p m~,.,,'1ta $UbIp _ mollc" ~K .. 'n"') G.".. P "" ,.",,,.,,.. C a Th Wot!ll. kOd ~OJ8 SU , .. b!1 k. ~ driko Obronl., broln,m II!UdaS$ m dtat came. _ Ja.poy, su !unt. ad '-\tea tat tlU ".. ... I'\a lra!nlOJ SliM' P" dnu luCkas!1

""0\'1

Sh~M la , P. ___ IL) G...:ke ISm " Ir gBfU"',um Ell." ..-..... "IIQan., l P l,agaftOldN 'i,1 non II kOla ..... ~ podank" a 111.....111 SII _ ' " nrtasb lImo te pr"Wl'IO u ._~ dt """ zemlte I'\a .. tIT"" 81a1U1J_ keG

........ i _ ..;.

~nl'

10 u cen~rolnlm I jutnim dljelovime ScvjelSloog Seven..ma (najOetce u ~DiednlcD· ma rOOOV3 OUllrcel"lIa pubeseenrls B'.ena mo¢ WhlhO CIOqu14ol1 Pot""lIIl. . 8Iu' .. Cditnl IlsUel oko 6-7 mm dugltkl.oke ekolona vBlenee IZdiloroncirao 10 fillV nil InfnrspDCljsklh obhkl..lm]edO"''' u'dul.leno. nadzemnog ril om8 1 1bI18)" prizemnl tfslovl ko)l SU II rozetlll"'a I uslalueo 111 usp'avn" slabljlke kole su ob rasle p"legllm III uspravno su!e<!tm 0.lo Je ¢oSla na sarpenlfnsklm s~l..kosmedl.·SI.tltriOO_ II phk .o -. H.etova I.hoke ekoloth amphlude.. P.r. 10 I u vegelaoljl nadillnulih c...eOII .ilorna ko]1 SU Il\Ilna m. pa sa ova Vf1~a IIb'lIil II Ilf~.. Upel.III.. .ope I Azilo do Altliia I II sjevarozaplldnoJ Afrlel. . ••• Ima zadebl]ale.jede 3-5-0lllIlj. lID umjereno suhlm. .osuanjenll Ja u ce nlralnoj I jufooj Ev. v. ISII¢na je v.. W. M. neutralnlm... v. n. """""'n Gc.u!!enlata) 6.:~!..II~ln. 8-IOmm vaUk!.. na [>dora· elma I [Ivadamll.lIm . "'./u!benoJ I nlrodno] med 0 nI j.II~"" "'Oba kllelJrtOI1 okulall. Up. (do oko 1000 m nedm." POTEN TI LLA AlaA L. Ima vallkl areal: zemlje Ev.r.opl. Zaslupl!alla ill u lormolllnim 5v.tI7-10mm dugatkL P'8tnlka Ima 20. lineal_ no·lln(:8I8&I..n. I1.. lro. "" V_1II11 • '1. samo prl dnu dlahve MI.. 1S!/tIes"IIS HDCk.~.s~a zsjadnlee Po/cnlil/o elb.~ ~- • II QdrvenJelog..mo. Filamen_ U '" b ojen.ljema I u kalellobu.eOnJaku I doloml1u. na nalitt" I po rubov.menllli. pjaskovilO kamenlllm lemlll§lfma od nltlna pa do montaneg v8gelaeljskog pojn. e.m""llII.u!Jenja~e) " POTENTILLA ERECTA JLI RAuscher . Oslm nil k..m/M IIII.glo ellil kavi.vilenkutlm dl'tlc. Rlzom ove (I I drul1lh v.a Pllzemn' 1Islovl nil Ueu 13mnozelenl. P.0vlh la· loonlea (np •..~~t~t!l0~'''.·BI I ENeo· P". ClI. koja 10 01>1· una na 5e'penUnlma ZllI llbo' lI u zapadnoj Sr.. ~ltf"'.!kom.. Fam. • • IV_V!_VI) S..ana . do 35 em dug8¢kog..ma.. ' jede (.." ~. PIOOov' Iu jfilnoljemene o. z. ~ S.~nJ.aslovih I 1Hl.110. vetlnom ne· Alo du!e od lapeva.k. Blljka vrlo .... 10kes. ob.)ellim hraSlovim.. p.. Wei . k. CVjalovl 4-tlanl !. :!: goti. Rup.a/I.. 1-3 em debele . lme p. commuM ComlllOn T~r""". Svugdla su 10 klsela zamljll1l.IIa/:lc8- nil u .... OH.le Indlkl lofa klHllh urnljlStll. SI r.lpada subponlljskom 1I0<oom elemen- :.O s(lano sa po 1 do ~ zube. blj.ld.<.atl· '" .aklo... humoznlm.• jade SkOro glliko..nllm s prlleg11m .k.. laze sa nil dugatklm I tankim elf!kaml.'op.'­ name godjo ul~1 u sostov h... I.rna.I!nlkll Ima 14-20. goll. do umJo. Rosacaaa (. P. To.... prlle. FI"II"'''''u! To. lo..!8COOO (.· .mekotlina billka.or~-::(~ "'"~'''. rubovlma tuma.UI POlonll lkl "r.. bl. Ro.ae/II L) Fam.. u' To..elalla H·a!).. u gornjem dlJolu 58 ob. H. Iznu lra crvenl ho k. glOCltllco S ee. m.ma sa gusH'" s'cb'naSIO"Vlm dugim Clla6came LJllitl 20-40 mm du- p¢kf..u y"" •. do oko 2 mm dugatke. IICTOlIpcT pelop"la S. Halazlmo je od nltih polothja pi do prako 2000 m...lIVO lboil lako II. II u "10 v.. 8H.fI~ . .. ..:!O·QUOleelUm Pavlovic.11 OVog roda) pod I""'nom droga Rhllornl TO'lIIInll/l. bill).. h'aSlovo-borovim ~um.· P. Po 2-5 ""/lJIova n.. lallee (3-) ~-6 mm dugatke.~ !laSklVlna.)81I)'o'i ll Zal lscl ± koiuU. U Ilkarama. 8011 po~oprllnlk 6c.. Plodovl SU jadnosjamene orotlca kole lu nabo.au Spltagnion lusel Sr. elilnd.Syn. nallWmo je u lIc ldotllnlm '"mama.. Krunlenl II· • .h k HI I'll • d.._ skore po cI/eloJ dullo! arull s8 lIanom d. SII. /fI1 WI procan. vis. $/:I.eno klse1 1m.) ."'" 21 V 10-15 (-3lJ""' fl ·0 1.

loJ EVlopl. a OeslO na s vijollim mjnllml unul •• Smreey.llvnl.avllnD k. vis. Mzlt nlm. III 4-6 pari bQCnlh "sl.l)ena mjesia (epflooltorl/. flrandmor~m K. II IlbIJa .¢. sa O!lI1m dlatlcama. ""..upno natublJnn l.&!t ltl 3 do & mm dl. ewl . 10 " klako~'n' bo •• .. uOOylma l uma I 11ka'8.fo "dlt ~oIJkas!. sa k. uspravna III testa P" Ilnu S8~ljen •• dlakave . IIti 3-8 mm dug.1! ~~Il v. pa l1li tako tiro (...k nep. VII. Ruplosr'anj"nl 1I010Y<l u el..) Fam. ko)1 l u dVOS\tuko. usp.e.1 bub'eJaslOg ebl lka. M. U S)ev.lmjenu II fl8.. lnl Iisiit..". .nama (zalad"lco lYellt O.m du. s.lpln. ]sllena vISI. na dugatklm dlt~rnl.alno-lancet8sI1.o u ~vllolll m lumam~ I ~Ikar.. 51 oj planinl u ...." ne ud.. 0 II 0 r8Zn. H.:m duO.aov-. rop!>JoCl<oII _"'to Sehlr'. boo d. Ilprakidano peras!i.odnoj I slu!t:renoj medlclnl.~pn.h v. ' 8"nl..Ula 1'18 vlotnlm mJnlrma. SH.' G. Prl~emnl 1I110VI lirasll. 1 R.pJzooho'/~). lbog VllOn'la k.. " 21 V '* '~crn H 00«:. \I VIIQV ma ..1 .~a. b.. ~10 as tu 1 .k.. ~ko 58 ZIIkatlnju Ie knno tiVollnj.Roucne !. V_VII (_U!) Ca.. h: G. n!. Oonll IIstovl u rOUll. spoil'" tuke lI"..10 ..eak. U J>O- _'a- tetJw ut p .).lllltki. SoolnHlonolt CMloIm. II'IPI va' nor. . Sb . raslI. gfUbo nazub· IJent UttO\r' stabljike 1nalno ma nJi. 3 .p. RIIkon evjMan!a lako apada!". aJCelt. Il.o!njav.-alfllm supatrll . I ako \-2 em debeoo. V.Benotte. ~-" 2:ivl nl h. dlakalll. Callfn! 1I.. Stabljlka . u refilm dljl lo'i..dna •• e tena U pU KOPCUOK Fem Rosa~eu ! .) Klo IZIPzhl hlg. 3-S-t:tanl.'kon"".cfl. -BI.111111 Horval).bo I zelcne joho (SDI/e/-Alnelum ~/- Col.. elyorcl'lim pcv" .e Mile & Popov'~l op ~ . Ie Sllako kato l:II kano tlllOtinl" kole Ih Ilko .QtnoJ S. narol!lto \I sub.b 1'1 Raile p... Zas tupl)ena Ie II bro)nlm ~UJll$klm uledl'llca"" od nlzlna pD dO me>nton.m dlakama. " " -. ± .. $ . II l ivrclma.utl~njetel SkerialnoelVena uelj_ Ilopa UpDCU KOpt:UOK .olll .h I I'I~ obo... Ilprokidano pe. _(_Ie". blllhn.aV\lno k. lIomj' I rod ij&lnl.~nJa~lt) l etja llopII. NI)tette je nll81l.N. C.aliju unesona.nalo.. iull. 2-10."l.h Cdl t n lh IIIU(:a..oko jajnt. Ullevt alabljlke nap. EchlO "'.." en .. put"ve i d ' l/ildJe. plale!rro 1'1.wIn 0 j 'Q. Stabl) tke uspravne.ke 'i. InltDleseenelja 24-cv)elna. _.kem I alp. (Gel urballl.. \' ' f~ f ~ ..h 1 molikm..1Jenl l/s1. listevl rnok~no dlakavl..a.ao np' u leled· nltl ! le. neuumlnlm I umje'eno klsell m svle1im zemljlltlme. (Syn. Krunitnl 1!slltl "-7 rrwn dugi..5 ... Ko. polliJo cvlulanje odslojetL Oraleltl bro)nl.e:g..'i(l'o..ryoptrylll18a rhlroma) ima p... G mace donlCllm GrI50b. Ie dug_hk I brtO nil Olpada O. Ul hladne planlnska poteka .. telmlnalni IiSI e ~neloo vetl od o5lellh. proma doli... oko 8 em dug_t... CvjelDvl l'ehk •..akle... .lk Hpv.. ImD)u \-~ pari IlstIC.anlllvlm . koso 3-7 c..nskom pojasu.h A"ma.~ od p rav.llorsk. Ament" I u AusI.llIn hO'1 I drl ... WO<>d ~ . liZ 09.upnD nazubI)anl III nHl0 re!n/evll!..m •• nil . IIIO' zitI) IIlepl. livo oboteni./on 1:0.VIII 210 _ 0.. liMb Bon""t..ltno nl all..me AlIJ" I u slev... ravell' Ouerco-FelJelell B. ~Ii eonto doprro I dO preko 1500 m nldm. Mo Boono ("_tord. Ka..eloo. ..'ml zalene jotlo I)..".. rjeda jednoslavrMI.. !: 1O"nllo.. pril olno m" 'M na karanllllt. ervenkeslosmadl. edltnl listie. Alrlel . CvjalO vl uspravnl. & Vliogor Orog.. 10-15 mm u Plornteru.ade. GEUM URBANUM L " OEUM COCC INEUM Sl blh & Sm.Dg vegolacl)lkog pojlU. h cY.. zn-" no k'. nakon cvlalanJa.. u dlall friv.al lut . $D.

. vaom_ .. Narasla 10-15 em vlsok(l. Gold e ~ Woc~ . 10 do 15 mm u promjeru.\Il1T:1j lloll J{OpCIIOl( " CHR YSOSPLEN IUM AL TE RNIFOLIUM L Farn. lrag.. na krSlklm plnaljkeme CaJI~nl IIslie! 1. poluoslrvu I na Kavkazu. .n ene Ie 1101 (i:uzev!i kral~ • 1!¥1l1 I h n KDY~azu u 5. kllnaale 09no"e. sa 5-7 re!nleV<I. (Mlch~ . L1sl1Oi ob.dno ' ainj8\'111 III cJlllovlle>g lube. Ima ri zome sa SIOlonlma. bubretasle III okruglasl e. IrIlolia Roeh . (lnl ~u ~m61 Od lapoVII Plodn!ca pO:jlule. u oanovl sreasll . a~ . u KOle'! HOIta d I\It': Amalc. to C OPPO' ' '01 ~'" l PilI>. fulln. Obj e vrsle nalale prlmjeou u hortikulturj zbog i .. . l ~gla . do 2 mrn duglm.rlSk • . na lAO denIm I Sio.om)o"".5-2 mm dugaOkl. ~.."""""'''. 9181k h I slajnlh (nlau papllozna!) kUtenjasloamed . 14 .lglh. flasprosu a" jena Ie 1.".11" tina punkUranl Pra$nika 'rna B. Lallce dute ad lapova.>. lu 10 v"o lno pop .. lobala Torr.nske !IOloka I I. Cvjetovl hermahod ilnl .emllama eentralne J upadne Evrope. .nuto lajasll.1 oS~O'II ulfllvnjenl.Ia ". navoo. (ls~u. Rlzom puze~l. lsm... Plod ¢ahu ra sa veh~' m brolem iJ..-.. LisIOV' sl ebljlka mnogo manl!..6-0.p.loI. S/J~/lraQaeoaD (kamenlkaj Pomo"" .".. Kcx:h (Syn.<OCt . eH. lIslovi ilro~o bubretasli. autoje "" 00 5 ¢dl¢nlh I 5 1<runl¢nl h IIsll¢ a. St).'a (Stepha nj F'I~ch]. oekollko pule du!e od plolke.. u lIori Slovtlnlle I 28padne Srbl. $b. sa Slolonlmc.!.~1 Alt"""le·1UYH S.e 0 0 _ na (lVu v provlara"' . Pripada klrp81=1ko balkanskom tlorMm elementu. prl o snoy. 1.. SlatJlli~B IISpI1lY' ne...ml. od r Rlzom puzetl.ne. 5-15{-. kllnas1l. Gold·Mlld. ROMeoae (rufl¢n) aeaj Vald. PlOmen/alnOllslnl v. prl osnovl uVDsla."" 'WWI ~.""a • I4 'AI ~ pr .. ne rubu neprDvllno MzubIJe"l.7 mm al. ID1M!ula . Inlloreseenclje $-7-cv)elne .:W.ml " . so !Irokim I g(lltm. j Trail I W. Posebno au zahvalne za hlednlje polota je ne kamen)arama Rod l'/alds/llln/1I Willd. Slabl jih nlska. ~-15mm U p. S. 3-5 plodnlee I mnogo pra$n l1<a. U mcrnlull Sit d~ I" I • USlupll_n" (S \1.'. . M.".lm OY<I vrala.<". ~i)a je domovina na islOkU Slev.talnl/e bldenkula Vald §lejnlja Ga.ma 4·/:.>D) em H H. oppoIIIl . H. ". & Gray.. flIlIIle u svlJaUlm IISIopadnlm !umama I ~lkD ra· ml od nlzinskog do montlnog polasa. M~ ) mon 11m 'lov~1 m t<'l' ple~o 2IlO) m I'Iadm v In. k:.... 0.r." libl.1." I Wold ' lel nl.o~o el1psoldn!h. Pllpada subDO'oalllOm I . 1<ojl 91. S '. za ral ll1<u od p relhodne v'sle .. naleze sa na k ratklm pelellkaml. . Orat¢lel dll~avl . 1r(lbrlde. III_V (_VII eg.aul u prllamne 1I.'ove . L1sne drtke IISlove rozela vaOlna".anlenlk Oo.goj nlm osotJlnama. O. uslaluoo jedva nadv. Bosn •. predslav!jen )e sa jot dvi/e wsta : W. krte lI~ l ovl splralno resp<>redani. Balkanakom . a 1I$IOvl l o 'ele su no d ugaeklm pelel)kama I Iroe lanl (Ima l). !Ly llallo!u~~asu. pr l osnovl nl au yves!e. IV. 1.0 ru Iv. rleae kllnnll Pli~YI'lnj "$Iovl fUll. 21 V ~7_2S cm H ZI V . Ra~feSll. rlolde. I~III"lg" Mlld. pramdujy lapOve ..1 nekim z.h sjemen~ 1 Resla u sjenoY!tlm ~urnpme .. Cvletovl 5 do 6 mm V(lilki. u~ plan.az. Amerike. "" 1!8bl..l I VJ\tta W.111"" al. • "~l<l C. a odllkuju so povoll nlm u.tlh dekorativolh svojslaYB.. Albljac. 11.(!m8n~e 5 ." WALDSTEIN IA GEDIDES Wilid.\ .1 na rubu grubo nalub llen l. na vlafn!m. h ranljlVlm blngn dO urnlelano kl$l!lIm. os~udno dlakavo III gOle. plll1<o letnjeYIlI.llI"·"''''· 1l"'"". pleS ~ (lV'1 m do ka- .0 .. pojtXIlnaena.. humozn(rn.. !je~nlm dollnama. S<! vare K. rJede po nakollko zllj&dno. Lal lee au j(lj skO' O 0~'ug !a51e.V 211 . k(lja . voro. pele ljkeme.. Fam . Ie rlJatko se nala. be' sial ana.II..... u kan!onlma. lIsne ploJka 8-25 mm duga. .UtII".

Aund~UiU. LI. okruglaslo.. tamnosmed'o. col" K. Ca· hura Ja]asta lIT lajasto okruglaste. . SI.o. Cvictno d. Sjeman~8 j_laste III ollpt l~ne.'1 RasP.".(3.. Vallkl brol vr Sla rodo Saxil. 8H.aI. 1 smidtll "l U pJlzemnim .. ~ StablJ.Scm lIugll I I. "" iJ"..8mm !1rokL Krun'~nl IIsllel 5-9 (-11) mm dUIII) 1.na plclkB 1-3. Callu'e jaju'a ill ildU- Stabljlkc u.le60. pand8 (Wilid I 8.IIIBa . Ulenl Hstl~1 1.)C.n&510 (Imol) $\1 side- ."•• . .. seD) klXl IIOje lu bUl I I tO"" I ob]e Sitane I I dug. " • .) Fam. . 5-6 mm dllgO. takO I no . .lnb<"~ ErbOl a •• II.aga nalni prim]enu u ho. t.. 1.pBlima. kOja Ie D.5 (-2) mm dugi ! oko 0.emo o bllku.tk_ 1-2 mm t. vell~ lnl I nPlub ljenosl1 IIsni/l plojkl opluno nekollko Inllaspecljsklh obllk.. ifill '" Al I_ n. kofasll. Slu.anll"'''' • I.6-0. o~oboljk. WIC.ine .>~nim K. p ... papilo~na.OI'aQo •""d.. Okroglo!lstnl kamnok lee Qo. Alplm a. Us tovl PO obllkU I vellelnl vnome varll8bilnl: obmUl0 jaloI. Piodnlca nad'asla.. od. .!sILlm metll~ama.tke duge i lan ka Callenl lisllt.kl iii okruglash .na p" 60 lubalp I\IIk09 _«I. "m. CiI. sa do 2 mm l.i."0.pum1.O'le60". VI-IX _. sjave. mnogoOYlet· nlm metlIcnma..tlkullu. Br .rokl.a!nlka 10. C"'Jatovi u ru treslllm.I. no .II MI E""olM!.o~llo 1O1 dekoraclju Umen)o'" 1. bllzllstno.8 mm ~lrokl.ko IIspray"e.ubu sa 2-6 plllk'h ruba testo sa Cto1ov.go. pllosnata.vle1lm. Sull'"l1 •• 1.Olela II olalama. lI."'. "un1 .5 (_4) mm dugatkl I oko 1. kl."11 kllmenlka Kllnoll51nl kamnok'K Fam . u gomjoj polo . .ubovlma Llana d...8_4 mm §ltok .. goll. dllOSlruko na. I\tI ya •. ± mesnaro.l llkalll. r)~de polpuno blj<lIL Pra$nlka Ima HI.u od latlea. til/ali.O:Clama: ~es'o d~')e III vllie .5_4 mm dugaekl I oko O. P. ' otunllllOoUII (Syn. 11.:Uakfty.lelovim..llan)ena fa u lomll"'" coml AI".O-jetovlm .sll. . !1!IIZd8SIO dlakay'm.lnl". kr~cl . .II dvoslrukO dub od Ilana plo]ko.7 mm duge.i \I fozelama.) emend.8mm 4.llelko crYe nc)) pun~toranl...ubu IU pl'lkC I 111110 nalub/.. M._ ~ S.ublJenl III nazubllano-plla. do 1 mm duga~ke. na rubu tupe nuubllenl. gola III dlakave P..lzemnl IIsro.. LI"o. H .!im . ou·tolun· dllolla Engler l. h1"'" '0.nlm d ijclovlma Apenl nll I na . na.alu OJ peleliku .. S. ~ PO rubu III d'Y\> s trukC lupO naz~bl)enl • nlUublleno '-t • hSIOvi atabljlke IU • U 3-5 ..pra~ne. kako nO k r e~nja ku...pu.1 ~BSto no donlol s\lanl.. M>bap .slu Evrope nalollmo je nI Plrinejlma.. \..lr8gacclIa (komomkaj Kllnllloll. U Q$nQ¥1 tulO (vrlo . L1S101'! Slablllke manll. U n doj !loti So susre~u: SubSI'.S-Scm ilroka. lnl sa pu.. 0.: su bsp. -81 (Syn v. onl SII na)~e!ee duplo dull od lape"".lln m tum "m I II od nll. bauln Slavl goll III O5kUdno . Ia!n'm "l leMma III ItafIIIo nlm gromadama ob. ~.tnt Nalaz'mII je u b". 1 m IV!' -'I rna 1..nim tatkamn. nD krlllkim pete l)kamn III sleda~1..maCII) kod kojlt II. 1'1 .¢'" IIsHi:! 2. h". "'110 1. Aule na)~dce no . $mede III c..010. Krun. I' . plln<l"I051 G.5_1. nlm do blago IIUmlllll'm. Na· tulmo je u ujedn ic ama reda Fagelalla Pawl I reda Vaccinla·PlceelaNa (Pawl.o. !lorn)1 manjl.en'" . P. bukO. Sjemenke e lipsOId· ne..d ~ I'll f bit s u dVOllruko nazubllel>O-ptlul .• plod. u donto) pelovlnl sa 1ullm.. ISkOIl IlO" jllSll.Iulilm tiliom. SAXI FRAGA ROTUND IFOLIA L (Sy n.7-1..m tumama. ari~ev.I. 9011 do IImr~rlno dlahvi.e.·Bl Keo cndcmlenu Y. S axllraf1ac~ao (kamenl ke) Of I..Jg ..ne.pu. bijell. smade III 0. ~.no b' 8<1"vl ensto punktlrane Veoma pollmorfnft "'lSla..5 do lono lalaslo.. RObOl1&Oma cunelloHa Haw.7om duga¢ka. <lonll sli~nl prlzemnlm lIato~'ma. _I"". &-25 em C~ 2l v- (01)-) ' r-10 <0" H U ~ VI-VIII .-e·n.. ~ IJe~ d'll .m pusl''''' "Ikat• po .'ok8.n S~.lcn Round·!. 21 v.&Z"a sClohlna . Cvjel0vi II 'Bsl ". na leaue ISle dld.a KIWkllu . SAXIFRAGA CUNEIF OLIA L ... Mo:d •.s ""c .lbllllOlge Sit ~bltcIi Sulhago 1.."Ut. !IJezdasto dlakaw L1sto.5-0.asllm mahovlnama Ood menlanog dO subalpl nsko g vogolacijskoll pelllSll \I smr~e. I.

letnom pregtadom na dv. bosn/aeus (Beck) Asche. ne pro.. na istok dopl.sla..am lja. 4. .. 4.' ~_ . A""""" C-l:\Al<o...-d • • 11.. [Syn . na . IJedenl m pologllm ellaelcams III trite pg lpuno gale. ASTRAGALUS GLYCYPHYllOS L Fam.. Sl abIJl kG polegla po zaml]l.efasto p<Jvezonlm nar1111eo. ·BI. ± h. ugl a~le.ma. H..hu .. koj.l]an1 od 4-1(-9) pari IIsUta.on .. A. "' ...nO\'DI.lcama.s. <vile' .r..~.. kamanilim III !Iabo lIovu llm zam lrl~lImil od nizi na pa do go.I.. ~ ne v. V_ III (_111111 2tI _ S.llbe (II)VII". Sladkl grakovec M e".. golll. Za illc i upola k ta~ 1 od 1 g. hu k. potuod"... Mahune 3-. n. KOfllen snala". Cvlelovl u virna.. r ~.-:.u.. neutraln\m do umJe'ano . 2 <vlotnl p"PQII'~ ' ..12 (-15) mm dugl. liar. b.. Nad~emn l dlo .b •• c. Ne lazlmo Je u reznlm II Slop adnim ~umama I ~. R6gIl .gal.lnom p<Jlfldinm~na. U Ijev Air C IA 1"1 P"padB SuDp()fIlt . lelona III CfVQnkasto OS- I 1-2 (-3) em tllo k!. II stsdll " l ' enja smo. 13 . Mll hu no odslo)a~e. NaTu. H. hum(l. .' e. IIIy<.etosis.ne LlSlovl 00 15 em dugatkl. CV8StI vl§e<:vJelne."/etlm III um/e..... RaS!" no Iv'talilm mJaM.atm rOue(:o-G~(p/llelum).""e "'ol.9 cm duge.ano 5Uhim. )0 zastupljena p.. W. p ok. 5. Listovl 4-9 em dugl. 01. mohu".unltnl listie! I e1 8nkall01ull.ano klsellm.oda Ouarcalalia pubasC(mlis e..to 'a. Unutar ova ~ rsto razll~uju so 2 II· ksona : va. nollO SChw.. kG)1 su 1-3cm dugaekll 5-11 mm !Irok i.. n& 2-3 mm duglm paloljkama Cdlca pratatno c".. OG l'na pa do montlllOll wgetlcJjskog PDI"'" Aasp. (V-)YI-VII 2n . <)bl~no gola III u '1Iot~im dlat."01 Black P.ozdasto/ cvutI sutBvllanol od 2-\0 ""Jalova.:g"nale. 14 Ie o m . $b.Oslr<l!ljena je u "<ltem 11101. "Q I ~III_.e leino U jU90lst G~nlm dljolo"im. nal¢ri~e dosla krate ad IIl1ova. 'l<p". Cvljltl d'105poI8n. .•J• . lO-lOO (-ISO) em H 21 v _ 30--90 C/I1 s.. nejuno m. gllOflllormls Pan~lc: A..u.. PQP. SUlavl]onl od (3-) 4-6(-11) par!IIIUca. 1 kllr.nlm. a IIstlel au ellpll~nl. Upu rpaop Mllk· •• le~ . a druga /a I.rblcus (Pan~lf) Bock (S~n: A.~ . safblcus Pan~lt.s(len. U pogledu dlaklvostl razllkuju so 2 lorme.. 6. Ie II ClfloborO\llm $um. e do Slbl. d.lmo Ie II b.dl(:a p<Jlute kralklm (:mlm dlafl(:ama.~ .Kle."'.lu .a.. na Kavkazu. & Graebn .) kGd k (lje au IlIne i evl<llnl dr'ke I tatkl p()kll~eno wlo pror l/edonlm b ile 11m d latleama..kog S. goll.oke.. kao tipskl obllk I ... OplsanG nakollko 'I1nlh Inhesp8eljSk'h obloka. vat...ank'Sla III sma· da. " gornjem dllelu granat.. "Mid kozll nlC " LATHYRUS NIGE R (L) Bernh.j kod kole ~u dr!ke c~lISll I t.:I!.ka) Grl hor Cmlll·sho.an llivlm.. zlgomor1an..n.. Alljl.1_ zoma t¥o.. 1. .0lswona v. . G tli) 21 V . . 5-6 em dugaeke I 4-6 mm !I. . Sb. gtycyphyllolde.skog pojna Raspr(:sl '8Iljena je II EViopl.ml:!. 1 '''''~ ~fak!'I. Cg M.no I andoloohorna blljkll. s. porro~ltll Valan) kojl (ma p. A.. u kolem jo 5.1 ~ml hrasta kltnlaka I obltnog g..glnl Llqul._lIm numolll m ~amenl1im III .. na ~um'k l m pros/e' kama I progala ma. C~jetovl 10. n . C9. u donj am dljelll baz IIS10V3. p'Itg.. na urnja •• no !lUhim. l I to lako dolazl I no loplilim mja511ma 1.~nl pr•• lok I"'no mohUM.. BH. . IInealna. zaUm u M. ko)1 5U 2-3.cnjeo.• "jel~G ..m ~amlj it rII.. sasla. EYfopa ovropskom d'jelu Sovjet. .&ru . ganu/nus GUlu l.alak.. uspravna. em dugatke I 4-5 mm .1'8ZIl0 ! iIJali.ava I .. prl sulenJu posta]u c. 2. . Rlzom k. .t.ma.5 (-5) em dug l nalul SIt na kratkoj peleljcL K. Papll/ono(:oso (FabBC9Bt) (Iaplrnjaea III mshuns. l .chOI •."".".. M. (Syn.kaj Ollo~1 nokU.... BH. sadr!o 6-10 masllnnslozalanln dG smedlll sjomanki..yphyllolde. ~a m.. blago do umJa. Slabljlka 2-4-uglasla. t.ka'ama.ubo vo ~uma. DC.. boi nlacul Beck G . Papll/onace'a (fabacflge) (Iepl rn/ato III makllna. : vir.. ""_ poptKJ-. (Syn. na~ .4cm dug. gI)o(:J'phJllo.. SlIfna ovoj wsll )e A..". na nallfju o t!ll eto dlakav!. Bl ron. t. liZ . Autoho.nkaSle.n atnlja sl abtjlka od lI~kcg Gbllka..P"--"""-. dl lela .... PNa /e r. t roville. t&llll) razgrana ta. . guslo I blJent.. om IIGlOom IIllIm.okl!. OrGbus nlgOf Ll Fam.ojnlm l ajed n1cemo . .I. ~I­ lei til"IO<IO..o.iy._. verllkalan. K"mu KBllklUU. Tra.

h' lnljivTm. od nlzlna p.. AU lo Oil svjdim. om. Cdlea ja gola. VtnW. u"m II Zllj~dnIC' crnog ". D.. dok var... GOd •. F.. (SYII.Ucul (Heu!!. 0<'0<1"'" o<cc"' an. kOje . .. ..nh. . SD 8-14 sJll nlh.Iiel III !Troko IlIfull.) A.na II U nH. puc.._ SvaJcarska Ausl"lI M.. ~ s1abo lualerI1m mre1attlm I'Ier'll... nUI L.II. Btl. Fnln""Os-P'o.) kod kojeg su Isll~ 1 lelaSlo-lancelasli I 3-4 cm dugl I 1. C m. a mehuna ... 111""0 popr~nl pr"J. . & Grlebll.ope.l... va •.. .12 (_30)_cvjelnlm ~va­ alima. 6.IU.oa 2J v _ :IO--IQ {~cm 0 (HI o S. alblllo". Krunlea U pGl:eIku rul:Jtutocrvena. L . "' LATHYAUS VENETUS (Miller) wohllollh [Syn. AzJj I. RRSPfO~". Greka.m . .. C •• otcum RUdSk. 3 c.a.u ° * . DIObu5 ~O . reda Fagelalla Paw l... IInealnD..1 Al' /.cang . Rllom kr.._ Cinom pOJ. . bllellm cvjelovlma [I.. . Izbrn d arK!..".."" conllS 81 -BI Tako jO oal. va •. 1(01 zoka .. & G'lItIbn Ima slabljlke u gornjam dljalu d lakavo.le kilo lak e I obltnog graba (Dilereo·CarplnO· rum). okO "cm dugD~ka . Tako Ie v'lo testa u ~uml n. Mo 1. 0'000 ~"mol'. iypleus Aschers. (Gaud.lnlo~I".... Allom kralak.. 5..5 em !I· .ceffls Rudl~') I (I. 1-3mm dug!m pelolj kama .. It . It. no-Dsftyorllm H·llr O.t2·evjetna. LtSlovj ve¢l. nul (Syn.caf\ll .. odSlaleta. (L...ubu trapllvl~nll Cvletovl u gratdasUm.n. SIl..U mo " ..""un" . V_~I .n.. Paplllonaca. Ey. sme<taeNonlh slemankl Razllkulu se 2 va rljelal e..a. l. . oko 4 mm t"o~a.. . Mahuna playa.. lednostovne III lazgranale. je u VaCom dllelu Ev.lm)'(OI .cJn eam! . L vaflagalus (Ten. o.. 2. t. . p. .cldofl CII" Ru<h.. nnll.) Gren. Cvjel0vl u g.ozd aI lim CValtlma O<'l po (2-) 3-5 (.menlllm III slabo ilovnllm...1.. RasplosI/anjen. S~. Oslm IIpsk01l obllka.10) cYie~oya.)0 Y 111 nleamo t.: Drobus graelll~ Gaud..... am. Cllrp!nlJfum oU(/(IIII" eroolll Cllm H·.1 mo" """..ekl.elo Cootc. Bit."~nll v.. ~ ..aba . . . IRal· choenb. (Syn.. prelolno gole I sjajna. Pw.ctI.. nom I8IIavl)enl ad 2-4 pprR 11..uo11m u M. ked ka· j eg Ie sleblJlka 5 kl8tkim dilleicama . .. Buga'sU Alba"'). In110le5C811C'jD 6.m 'umama (I.ok1.. eo--'~''''K CH" . ) ..5 do p. Cv)etovi na kralklm.o I rng. lIa.. dllb. Plaanl g. Drobus vanolu5 Mill.aJld cam..I.n~. va..u k ra~a . tiel au allp.o (f'a!1acQaej (Ieplrolate III mahuna. c. kla lko dlakave...J WohU .I>. p.mi Mogu ae neel p.vazo Ouorc 011 I.) koj. j II -1110 I. u moolaooj bukavoj tu ml I dr..n•.ojnlm ~umsklm asoeljae jam. rng'eoat Siabijika usprayna 111 U5laju~e. na u "'" JO II na~.ke) KuknltTce ~eneclj. 5 . p. O. ~ (III-I IV_V I-VII 2n _ H S. J_r"k~ W k~ S. teslo se sUSIaCe lakson: va • .Jp) (Ieplrnjat:e III mehllnarke) Kuknl~lce.ho.5 om dugl I 2-8 mm tl rok l..ma...I. do 2..11 gola. .. ako 10 mm !'roke I 4_ 14 cm dugafke Iisiite. el. . PllpillonllCUO (Fllbllce. . 0 .ana! SI atlljike v.II sa lljezdosl m dlatlcamB.ahol Mo...!II _ eg..l Be. gole.'da fllg. "~ ~"' . J Fam . Ima Iinsalno-Iance lu le III lancelasle. flllec/dus A.din. ....-ne.mlll rpoop S!I"ng P. purpu.sta leda Quetella/" "".. Jedno.unll"llo·Wald. Nalazlmo je u b...10) em dugll 1-3(-4) em !lroH ZeUsc1 . . _Iomo..a 11111 . a na Isl ak dopi" do zapadneg Sibl. suea OplUfHJ nekollko lo. sastavljanl od 2 III 3 (1ljalko 4) palO IIstlta kojl 4-5 em dugl 1 2-2.Wlilm rBI.. •.unrenlh . no..ak. go humoznTm. I zal m U Uivlj n . uIIlI.emus va •.b. do subalplnskog vegelac llsk01l pojasa... tl. u omobotOv. k. ba". 'Ka'Dkle". Uslov. . (...e/dna kletojatklm zemljl!l lma .~ne. s donje Sirane sjalnl.:8 karl su 3 do 71.~ puC'" . kunl]e plava do prlJIVD pl8'l(lZelelUl U veIl sa bojom k. O.) Ascher. varlega/us Ten .. .." .sla.ama U mahunl se nalazT oblt no 12 gletkln.. 1... 1. a rako· Cler I mahune u mladom $Iad1lu. 4 do Scm duga I 5-15 (-81 mm ti'Oka.:I '''' II".'''OO''~. u ..MI. "". . c . Vonll<llnll<:".. AUlohorna I endOlooho. odtlojetl III vlsetl. 13-18 (-:!OJ mm dUll!.Pla!!I1.na v.m . II.. (IY_) . CIII\O' . tall.'lsoeljacl)1 IIIduM . 'l~ol ill jajas lo-Iooeelasll.fIO' coelu/eum GIIII1." "... "'II~ H'I' npo U .1 Fam..".. Mallu.ako 3 cm ~1. LATHYAUS VEAIIU.a OlleIC-'u I. JIIgOsla~'J. no .. n lkl c Spomladanskl g .. 3-4 mm dugl ~ slemankl. H·It. posula rtnlm cNenlm III smedlm 21jezclDsUm dlatlc. zb\lenfje liege ked prato hodoa vlste CvjelOYi to-15 mm dugl Cdlee ~asla crven~aslo nahukane.m. na Kavkll2u... !I.i tlm.vnll III ad OSOO"'8 uSlaJUe.aslre.. iu losmeCllh . G_ d.la ".

. tall· nersklm i mJdovlHm !umama od monllnog do lubal plns kog pojasa. ouhf' .. ISyn."]1 Ildute"! ! u tlll'ni. u dugl kllun . 2-1 IOd.lin..rlc..oII.ahorlc . pojlsa Rasia nil I~hlm do uml ..§avIJu jedn lm Vlinlm lisUtem. mon/llnll J..nd lIv _ _ <m H @o s.... 5-7 cm dugl..lpaal .okollslne gra!lc. " •• ug.. k.-.. 1 1. K. %lMllkfl .lrllJlja Z-ulupllene 10 u bro)n'm xsarOlermnim !Ums kim U]&dnlclma reda OuetCflllia pubucanl•• S . D..""no .anjens u jugol.".pam ". 7. kol! su IS-19mm dugatkl..: v. locI.e. typic..oloboJdn Wult tsa la/evensJs (K_ Mllyl Beck) S8 odllkule Isel m uZ'IIS1om u odnotu na IIpskl obllk.le Llltovl " 2-3 (-4) pll' r IIl¢a. 3-4 cm dllllaeke.5 cm... um~l<Jm 011ll .elallvno sllnl ..anj' Spomlnjemo dv...azg... III u zajodnlcema . varia L....ullkuju pr. K... OVal lakson je ZlslUpljen u cljalam arealu VISle. a u cvast! Ima 3 dO 7 C\ljelova..eh eo_lIle on """' . no . duf:ln • ..Uscl IU . medusobn-o lIuli. Zapahn.lkom (.. medusobno .=:::. II" ! ..cq. na pop. a p.... """'Io~n . dok IU go." ~ ~ ...prrlljenl.onl lo T.njlma.tkl u k. 11.ojnlm uocIjaoljama ..nom olomenlu.!'~.Jl. "'.an81 8.: :!.. OroboldN WuU..kom 110.: Ofobu! vlclo/d.. ZapataJu so sTIne vs.. zUlljenl..• O. Aup.atfIom p.e Pawl. kY lj ugan l. s. "' vllfcom)_ Z.asti . S. ' •• g-I(ron.kO susre~emo Ie 01 skeletnlm I skele\oldnlm livallama.eka.lC Ike. IIH :In _ V_VI I-VI') 1.. ·BI...gelall... SI.h une 1.I1I ..enlh na lednu Slranu. Cvletovl dvoapolnl. Sllbljlke v~lnom pOluu. Pap/lionM:ua (Fobaceaa} (leplmJ aee III mahuna..-I<'e ..OII'llJIlena je u c... !uplje.e<o ~ lUt.cne) (Ieplrnlate III mehuna.. I ISIO 1.... Mlly 15yn. polukopjrulog obHke . gole.ke) " CORONILLA CORO NAlA L..4 ~" IIsll~a 1 eeslo so zav. Pn~' lIIr... C1I V_VII ~ . oroOOTdes ie zlStup lje na u tlslopadnlm.Iabo II!NIIS! m zemlrljl m.anat.1/-' III 01"'. Anp. vise ell. Pllpll1onllcoae (Feb...odl COro .. sa 2-4 l~du!lIna O)...) Flm. CaII~nl zubcl w:anl. n •• Typic. H. !MI_ e.eda F. .va kralk lm v..1\1 C....pIlene u liON nde uml)a ..tee I'\og paj. Nlltzlmo je u b... HSllvl)ene od 3-7 1-12) cvjel ..."~1 IN")". Sb. lIt1'led'~ flornom elemenlu Od b'o)nlh ~"'Ia ..' " _ . I broju cvjelOV' u cvutl. ad PI dO monl'OOfj .. Ca"en l zubcl 11.ma brolu liMIt..edt E. TI. • koj._. 8P ma llm gomoIjllilm zadeblj...s Se •.. Maly) SK kj Ima 1I'love slavllene od 2-3 pa •• IIsll~a.lco-Plnlf. ve~lnom od 7-12 cvjelovs. /o k e .I.. (Obard. ada".. ..lkom dr!kom . Allom kOI. vulj.kl" IisM.!no) jodllO E. Cvasli su oogBllje cvjelovima." VICIA OAOaO lOE8 WuU. U. clusll 5p •. zlgomo" nL eallea oko 3 mm dug. prave..ugl lakson: var ..avljene.".. polpuno CIne.darskoj. ibl1tno au dugatk l kao cljev tltlee.1M. H..skl obllk YW. M.) em H·al. (SYI1_: C. va ... . U ltaclljU zren).l. sl...: V. sutolo . ~. no...o.no . d.. vetlnom na 1. nu 30-130 10~1 IvijOlioruiltllh nj" 15-20 I ffI'l o.ec!nlakll. ) oko 1 mm il. Knmlca o ko 1-1 1 mm dugs.llta Ie Zlv. <ototlll1.osl. usmje.lovl se 58sl01e od 3. sUlavllonl od 7-13 115tl~a.\lhJ1O kamenlHm til .5-3 em dugal:ke... CVIIII l i&dete. ve¢inom rano OlpldaJu In!lorlSconelja !I-&!llavljena od 12-20 cv]eloVll kojl su n.ujeku poluok. /willY: I.. Op I jllgouPldnoj AI I P. t ..ubom Zah$(:1 mati.I.go.Iglasle. . jaVl_ V.1 'iri. u IYIjelllm'~ I " .. Gorska !marne dotel)a Scorplo. k... w hu lute .. %olenknlo-Ilubll:ellS. J oj . '0 • . lallo.". udrie 2-5 tUle III Imllls oko 3 mm dug..vaSL UstOVI "Ipalno PI'.ebevl~ lzn ad S .. "'Ihunt au luluteno-lInNl .ltl od e ljevl ¢ailee III au qt.-n.• IH~lm zomljlltim8.ke) G... ". ..!.. I IzoloVlnO U M..loen lm .. lu .aaa. I>Op. . ..u'. uspravno 111 poluusp.nlt-.ozeI808_ Li510vl neparno pernl!..g.... goll. "'"" 1lI_ . Cvjl-toYl 15-19mm dug. IIeI •• "'one.. .. 011 nlZlnl PI do mofI11t1011 wgal. .oke slemenke. Ip lm.. Alit.. a "'"1 d.n (Syn. mallm peteljksms.nka.:... nl "lllelu plevltaslcz810nl 1111 J&dVIl prlmje loo rskavll:uo zldobljlllm . gdje 'ISIO na svle!!m h . k011 dO"".00 .. duglh 1. . sylv.azg"nale III slabo 18zg.. SH.5 do 2. lu utfI.....· 51abljlke snltna.N od 11 ckI 25 u.tni p. kojl . l1li 7-10 Inillno-dill. .. (K. Locus ~18SSlcus OVOl! laks.. ) Fom. na Oinarldlm. 'um.

. kuje lnamo n... {Onag.okl."umskim sjo~jnama 1 paIJe~inama. --e. . sa brolnim blljeoilm podzemnlm alolonuTIII Sl ablJlka okrugla JII bllgo brld..tlm. Rasp. • "')III.6schon. Krunltnl lIatltl obmuto jljollkl !II oItruglut~ don]1 au manjt 011 gornjih.avlJenB... AlII! Ina ItIOk do Altall). bogal. .kumpo llrnom Iklmom Il lm'OI~. nalte- 161 11111 dll1ln.ani"""" .b.IIY A'ner iUS. a I kullana slutl kao dobra lelo. Mo VI-V!! ~ .·B!.. Rasia nD svjetlm.lo.... 'Ipova I letrc:a lma po 2 Cdl~nl IIllftl nanl!1I savllenl. u nato.elj. . IraUm. \U . IIt..".IIO"· . p. P....kog vogel. '~<aul EflCh. humoznlm zemlJ!ltlma od nizlna pa dO subalplnskog I alpin..taCl'tkog OO/aa c..olzvalama.ml I ~jel.kUnomo"nl: d""spolnl.. pjeskO'lllim III ktIm.o]nlm 1I11101llnim .enkalll.. RlzGm od.n10. catven!diJeInI....... 15-20 (-301 mm u prom/a' u. ". 1-2 5lemonke_ Eplzool>o.bo mogn......~(-)$)om G 5./dom 11m""" clYaju pleIhOCIMI onaa.Sh· rna. roll . uz fr... SIl. unazad savllan!. LlSloyl naspramnl."Iama. goll III nll. v.aIJava. ~esto u gustim populaclllrni ' I b.kog .. na ... dalla. kola 118 obara .. mo!a sa sprullill dobra selata. U. hranljlylm..k. hilO PUf~ purn!.c. W-liO (-~ em H 21v. na k'alklm.. .o opadljU....06110 UZ ne . Renlle I U ..aC8aOl (OnagfaCOlSII) (pupoljkll) B."pen \. CII . iavlla sa u neklm asocljaellama na aumsklm ~i.. ..novl zaobllenl IIi ± "casli.I~ W. ne!n.Iel I aIGn landu. Ilka putaWl I p'G1laka..rCl Oalm 0'i0 WIle.I trna Vel1k1 nadUtellk B1L\IIIIO 3/:. uapravn' ill poluusp. u Sley.v.nl~k.. 4-8 em duga tahura. zakIopca. . Prdnlka. dla~ay1."'.nillll.. ~!onllO eBOM~' POlIO. . u poplavnlm .1 E... Gombl·. n.um. lion au uatupI~ C. ..) ~oJu ". H.. U gornjem dl'lllu neznalno uglasla I rr.~lca.. alpilia L (Syn. m pleskOvihm II> kamennrm Iemllo&!oma RnprOSlllnlllRII u E..: Epl/oblurn "ngusrifollurn L: E.. ~allure kl kola su sa dugim bllellm ~upe... lIad. mto c"". blllil III crvenkasll. skupllenl U rahle g.I •• Pratnlcl av\nU 1i prem. <"""n .1knutlm nervllTlll CvjelOVI dvospolnl.. a.. ..o..oj sJemen- R1zom puzetl.. H. n. mjalev... Nalazlmo ja na slanov.. I vetlnom gall.. Cvjatovl .... preletno goll. sa dug. Slabljlka usp.. malla. d. u RuslJl IISIOyl alavljalI kao p... 5nlegolom._ bel braktaja. lomljlva..I"njen. duga¢. Plod uslca. SD..horl~ (hhornkla) ¥ellka . ± iSla dutIna kao I talle•..m ""mama I '.. Od mladlh lislo..ta. kao laUe8.l I' OCIlllontat>og 00 IUbeIpIIto 'kOQ ! alprn.. F.opolalfa Vlloger I 5~aze Alfopion balfadonnafl B'. Plod lInepuce~ae. gOIOYO u ellaloj Azljl.drf. ko/I SII nakon .. Uatovl nalzml..V!8l1..a'" I POlak •... ...lenl I ..'no ~ . ns \-4 em duga~~lm. sJede~l III nl knllklm erikama.raja... Nlgh . . vrblCII Ozkollstno clprje Bp(iulla Flr_ E~lIot>e Fam.hukana J vrIo kra!ll.INI ad nil na pe do gOlnJa g"nlee b'dSkog 1)01_ 0nI0 .puc.l. . kOje Or. u donlem dljelu nD popre~nom prllsloku ok.. stolenl u jedIn krug. poluslancvirrm III sun~8nlm mJastimB u Ibtopadn1m. Uup.kog polu". $plcawm La. eli..nlO'. t .."_". IIfI.Ama. 00'0"'" H. oko 5 mm vellkl. W" d·W.nj_ Kao svoj"""na vrsta rada Ar.na billka.A ...ld·HI • .avna.\je IIH"em'''Ka TpeDII RO"b. baz .U. Dlago do URlI. tank!m..<"... .lden. PlodniCl pod. .. 10. 1W1O". Am.Jl dl rug .. I Fam .opI.15 (-20) em d uaatkl I 10-20 (-401 mm tr.. no gom[oJ sl"nl u!ljebllanlm.ale!no nerazg.m tekInjama(fle<la goll.ml.!no zlgomor1nl. L..tlCI llroea!r)()olancetastl.lpadl el.ml. Cvjetna lo!a ~all~aslo-lldu1ena. C.oc.!im I eatln'11k.o dlekava.ad p~ ~ Sll sa oko \ mm duoga~kIm bral<.lltnl lI.~klm ~lanClmp na ko· lima $8 nslue korleno"" lIle 1 podzemnl s lolon1..CUO d. .... b . .kavl.. teslD crveno nahukana.11.ugl.nl~nl.Iu botanIean _hili ~ b." CHAMAENERICM ANGUS TIFOLIUM Scop_ " CI RCAEA LUTETIANA L (LI ISyn...IIIIII kOja .. "'P'"".. jednoslav.. dull 00 plOOnlce.. apol]a CI.Wln kuklSt.m . VI_VIII ~ . Nalazimo je lukiekovlnl bora (Plnarum mug III)... nmalima bogilim. Oanothe. linG mallayl bhjedozolcni.n.• . dO 10 em dugattl.nltlm.o_.elma dl.. Pokr. Krunlenlllsliel 2-" mm duga~kJ. naltO)u plavie&$!oz.."n W.. Sadrfl vell~1 b.. ~. u EY'Gpl (slovemo do NO"" Ake I Islandaj. Eh"" ISyn C 1 _ _ L IoIIOap _ dla R.anltl.'ml"a u idr'lllsld ~II· .aceae/ (pupoljke) Klp roYlna.la allbo dl. & Carn. Oanollla... . Cq.llnama...ozdoya.m.no n.l.n 11 v . nl o. C nUIiNn.lm drAkam. ~ S...

~ojl je ustupljen u Srbl111 Ma kOdonlJI.. na gornle] &lf8n.". do 25 mm duglm drt ka · mL (.11.-. ~1I. II Sutoh. COIlOOU. H. PlOd Ie kotasl a. auCf non L I ' O. "" • • 00 . lamnol elenl. . koll ...." ~ mama na ba. Resprost.. oj OIC.ellja.e~"""".I...el)kam a..""0 .edom Ouercoralla pubosconlIs Sr. I<l-._ .. br. CeStS ja na Irullm paille· V.ljO.ma. Rltom va1jkasl.. gornll nil pe.l} mm duge I o~a 1.lI.. ~ Jord (Syn O.u . 10-'$ em © @ (J I 1<111"'1<:.IU.. IIStl~8 Ima 5. obrnu!o )'ja. gorola ~-" lIslevl prlzomnl.no peru!!.) a _ Sr. V_VI (-VIII) ~ .&1-0.alplllikog vDget8cljskog pojasa...k. coml'le!_ L (SYII O.. Mo s ..esltlm....noo .•.mo "o. a demll 5U lIallite ulmjeren!. O!lalldacotlo (cece!jl) Zeal' aoe •• n f jl klul j....5(-. macecSonlcul Sorb. mama I !Ikarama obuhvacenlh ..l c pol •• nom tiOrrtcm etamontu U nalol Uo" ceslo mol.enat oksalne kl"lIn8 \0..1". no ~laelol polllOz!. • en"" ____ IIlttlma . IlU/llella Pers) Fem.. ko)e prip. na dugoj pateljel.ma I debUma. u tlvicam •.. tadetlh lIalita.... sadrio po 2-3 s)alnocrna sjamellke.ea. BH. S11kl. Jasona k nalazimo lIajee~ee u kserolermnim !II.Imel) UIIIB dr~ka uPo kr118111. .ex. vllte 00. Oonll UtlOvl slablJlke sa... ko).. kvrf!~8V.rolens. 3. saatavllenl od 7-91-15) . """" : do-. Sb. po ob Gdu ± grutJo 1e5lefuto nazublj&nl iPOdaje¢aju n. krullitnih IIstlCB 5U usp. BH. . k. s)ev_ Alroel I SJ8\< A..~. anj'lCD KIICc. .. jlldnOltavni. a Isto teko I nlegovo ..a delelJlca nave dna W ".ll! I .& dOlle ~cp •• t~1 P'''J. dlo ""Ie. na dr!ka· me kole IIU vatlnom dule od IIslova Ca!I~nlllsll~1 ovalnl.on.l'" po Ilmu"u IIi elmet" poliO tt(ld.atgr.ocenat lI1e"~nog ulja. t klUlim h!'musnlm zemljltl.. Dln .. Slab· IJlke anatne. anlell Ie u IU!1I01 I cell' ralnoj Evropl.. l'lo~no dO sjev.. Sp.avllB.. . lot . bljall sa IJu· bl~asl lm ll1lcem~... ras\.. ln <I.• plod •• 1If.~ .u !Ijezdasto P\lnkllranl.'<u W. Resle na sVle' lim. $b. tPaw.. nalaze so ria d. 1111-) IV_V I-VI) S.. 5.'raniena Ie y EVlopl . Rurscoaa (rulvlco) Jl lollak Josolltok Fem.e. zlgomo r/lIl. a rutu nl obl8(1l. Ugoo' nog su klllliog okun (Imell jet ndria ma. 0lO-«I (-'20) Om " 21 V .ul n. mobl.. jako ..".tlenoj.nc. PlOd Ie vila. su~lm.8-2 mm Ilroke..vlm 51&de~l.1. onl 5u 1. aulohorna 1 epl~OohOr"a blljka 21vl u sJenov!tlm hSlopadnlm. "....0 rCXUo O. znatan p.nJo) ar. <:Ivospol nl. nrll¢f. aktlnomorlnl.k m d Az. IICUUllnOJ 011 um e. oko 2. ~ . P. 2. u...lslogamna. Ij ubl¢a:lU !II bljell. 58.dJtllllittl¢1 oko 5-1 mm dugatkl .."s Tl'lunD' Obll Imalll lull e'Y1IfOvot. srednJoJ 1 zap all no) AziJI.. kotasll. uzdulno l ')ebaste.~ " eg.~ DIClllmIlJ) Ima prlmj enu U lIaroonol medlclnl. OICTAMNUS ALBUS L " OXAL IS ACETOSE LLA L.0. kola prl vlhu 1vlo1d3StO ra'pUCa"8 na 5 plod. Clla'.. 4 cljaeljeme rada Vlecln/o·PIC8I'. Cvjeloo..lI.l vellkl. F."or..\eU B"rnl~ B""~ DI~'ome E ' o~."lm 1lljezdama..lavl)enl Iz 3 (1lJel ko 4) Iiske (sll~nl 1I.IO ~eslo je. I' Zaj~."~' ..1<. Cvjotovl dvospolnl. rastresi!lm. u poCelku opkoljene bljellm mesll8 tlm Drllusom KI. nl do.oc.l u d)e lellne). oko 4 mm dugaCkl.lu' .11 •• IImon. 0 10111.!ne c'"ogo"~ !umo eurotlbir1~e r"1llje_ l8\1m y ml~ol n. 11. 21 V .an p. .jomenl lobolac {tahural ako 6 mm du11no kell u st8d'ju z. p. M. !!eslenjastosmede. lIa sUII~anlm 'op'lm.I •• \(. ponekad jl nalazimo kao eplmu na starim slab'lma. "QI Pnpad..blljka mi .lvlm. (Gl 0 . bllel (albusl.lpada submedlteransko·ponlIkom eleman lu. ± }ednoatruko rwt. u "m nilim tlllcama.5-2. ~.90%. 1-2 em u promje'u.z PU'IVI.anlllVl!eUopla"reastozelen! I sa ! 'Jezdnti m drat'cama.-Sl" u CrnObolovlm ~umama I df. Susr&temo Je y brojnlm eso- .llo klsellm humoznim skeletnlm umljl~tTma cd nl zilla pa do brdskog pojua I 10 preletno na kretnjaku Korojen jasenkB (R'd..-81 kojl objedlnjule . Od ne~oliko Illhaspecl15kl~ obllka oplnnlh U na!oj florl spomlnlemo samo var. 1e". cetlnaflklm J mle' !ovlllm iumame I 1111 \reseUAUma cd nlzinD pa dO lub.lo dlakeva i u gotnjem dlrelu sa c.'CK3 KlIce"H!I!I..'.. Amu ra I Hlm alaJe p.jnostavne. n. ~IJeZdaS!0·dIHk8Va tahura. Kine.. cec.lI.". 'I""'.11\8 .II~ •.aZllra"a!. Ierne.1lClaju reclu Fl'Jllat a Paw Raspro. blago <:1 0 umjer. ~ C< . (Syn_ 0. um)ereno hranljlvlm. gu.s.. na dodi. .cido. . ITII Jasena . . ko)e SU ± plosnllte. poJedlna~nl...nom Z8f'\ Jlttu ~IO I<ON).sJ. Wood 5o<rol <lull. ""' jet .. Izbacuje slemen!!e.. DlpUoOl.5(-3) em <:Iu"l.

nOI..'0 ~OIta)II ..klm !umama. se lus'ate I I...ugo.." "f>C""'1C11 KNavo. glubo naplljono·zubtasll. To Ie lakoda.f Iml pfly. <. me 'lopU eNfIflu bolu "'. a nake ad n)lh Se uzgajeju keo lontonlca.. ocan\om relnllvne "Iage Yal o.'nl. pokri"anl odslole~lm duglm dla~ema. nft kolJenclma sa mllz.g..olNmn m hra lov'm . ln m zamljlil.. IMPATIENS NOLI _ TANGERE L GERAN IU M SANG UINEUM L Fam Balnm.a naglo I ol81ll(... $UVlm IIVDdam.. sotne. ..asle. (lobOlae).:u .on" kosal m.10".". • oj . UZ ~umska poloka I IZVO. AZ. L.Ialoel). 5-8 mm deDDO. UC. " ... . IZn!lzltO ONenu belu Ilmel)."I.: G. od nizlna pa do g"ro)e g . klo.110"'0 . pt.)I na ISIOk .coaa I"od"cl) Nedlnok.otl~ne v..~el . CtvilRO punkl' . Sb.O. II Al')1 I na I<. I .. pala'oQladna I .m n. gr8ndlilorum Glllb. u donjem dolelu bozllsln&. nebo. pll l ake vlene.karna.. ~ 0 Ofl.h nYI<:L.ta CVjelovi dvospolnl. »-UGcm T 2!V-_(_7Ol<m II 0 s.lno IDC· kasla.malu prayu oSlrugu...ICII.. BrakIe/a jalolle do JancataSla. blll . koll .· vank.ada ErtCo·pJf!(lla' /I H'lIi KILO uk"IIAa b.ma Illarkovlma. spoI). k'. Mo "II-VIII S. P fl ka". . I. II O$l1OVI kralko kllnash. SLOfChKM . nol N')"IO"~O:­ ~!ood1 G~.. ~ ~ '/ I / I I 1~) ~ CJ .ne blilka. 111 skoro ladn"slavnl. ""lel". a'le u (..1I plod. U gorn]. poprlme kOn!l~larlstl~nu.'" 0111011.ncu..ong.Ibliku kljuna kDjl la na v..I" botu C'O'J. .. va do Ktne. ...10 S...lm . . 0pe. 1 c'I~'nl p""ol) •• . Oslm ove v...n""al. n . liSlOv) ne dugatklm. I .. Izdanel brolnl. Cdlca se sal'o)i 001 3-5 lapava koj' $U 11. olne agl. u U ee. tj..kog palU'" S"OI.. 5... R~~. V_~III_IJQ Co.1 sa uzg81alu b.\.110 obQjonl i djel .!nlh tumo h." pl<>60. K..alkog Vlala T nadrasle s-tiI.J.1 'lIzgranJeno.~e Ijamenlh zamlllkl PlO'd)1 5-<11111nll mesnata ~­ h UI.51 011 11.ne I lutno ""llalu.asIa na)te~e koo ko'ov na n)i'loma. .' •• ""..!!m u savllenu o. moI. /Oue".ma.aju u ".".anlan u EVlopl.ee. Haltd~a IU lupllan II Iislopadnim. grobllimp I slltnl m slanl!lima U ho"lkullu.m.d". 5 'a"ca.omo.o .ma u svakom p.ul":. Ert>.". 15-25 mm Ilugatka. dleka"'m pa lallkama edltn] "sUti 8-13 mm dugotkl. ''''0bo.Sle ovog .. Btj.oka. no dltO!m dri..p<>"'... _n".· I.lo 10 clcklnl u V"lltfnO Cvl .II~1I nILIa:.1 Sonl1"l. jai asll. u.Ioy.ot.e. dlakavim.na pa 00 c'ClkOO I <. ap "tlO nekcllko Inl..ml'hnl'h!on. fl. 1""".od a. 1ednogodltnja.e j. uo... ." Echl .tn. " tutu I t a . ta ..asln m8d~ne.5-30 mm duglm pelellkema llano plojka 3-5(-6) cm Al.n. U odnasu na vlslnu blil~a .. u~IIJenl.. COnll! 8. d!uo /at:ko . gole. M.. anlce gorskog po)ase RuP'osl..10 man)u olaka~cSI I O.. svljallo18lanl.vawe JO 'olSp.~ •• pop. zalena III Ime<l.p. I. Uiloyi na.5 Cm dugll~ke sullokotaSIO. kao I donjl It· SlaV!. ~ np"r'fII __ 'OO"~''''. . va~ l nom cNanosmode.. ~vo.unltnl 15-20 mm Cyljel Ima 10 pno!nlka I privldno 1 vml lu~ka u I.. mlotovltJ m I tellnar. Kamtalka' Japane.data k .. od o'nove ~Iabo 'ugl1lnatl. u svo)ellim. svl)allotullm evjalovlme. CII.lI" rIlZdljlllJcn na 5 dlla10'118 Plodnlce la nad'nla. Ma lu"m . a 1510 lako u vego lacllr vlso~lh zalanL Nal llzlmo g 8 nil slanl!llma sa Inelnl11 p.n~ VOila . ad kollh SU po dIIl)e botne medusQtmo s. 0 .... ~eslO e.ollneu pa 1 slomanl zamOlok PlOd SO ..~.aspecljlklh obl'luI 2. 0. u )escn k.... II.no 01"a18 lole I C..g'n.. •• 'o. II u Jason.n!u.<'nl rc~".dno •• mo 3 I.loba lnlm ~umama bl· b ez pallsl. kol' U Ivakoj pleg'lId l sadri! po ". do In/asIP-lzdu!.. gale.. I.ovJm wmnma I nl n"" m deg'...5-1. bilge lIumoEn m.mp . AUlol1o..00 .dnlka 1m..adne p lodnil. I.Sla " ndol !lo. 3.\CII'le To_c~_ .". kola .m bljalim dla~leama. RlzOM l1ori% 0"18Ian. I '" umle. I 5 zaklopaca Sjemenka oko 4 mm duge.trugu V/entlt sa $. 10-80 em visok~ blilka sa znalno manllm. 81' (I ISla 111..In.da sIIlO!jlke' don I .\Uf..j..ougo .mo ad n'l.. Sb. ju poPUI vlentlte.. . ) (ka I. . CvjBlcvl ne 2-10 em dugatk.na... ' .. St8Dljik" \lsprayn •.lo .tld.l~v· dma koll so u slnd 'j" zronja odvolol" ad osoY.C (Syn. • ""'Iu w.. " lIornj.~ ~ . P.. " ce. a k.1ul1a. Goren/SCDSO (11I11~e) Nnvndno nOdo\.. U p. III (»-66) . S~. .ane AI/lohoroa i epl100ho. " 2n .ni. ne llk. 0.. 00 nlin Ie prod... vetu ..nn blljkn. I>"mlenu " "'''I'~ lu" Ha. wac . n. Slog"ln'. kola se kutllv..ug.. pOkllvena duga~k.o~I •• n.el'l u ~IK..ni.aspada no 5 plodlr!a S duglm kljunUI. B'_"ota. Cr. nll lohe (u zaj8dnlcame nUO Alno-Pa· d/on Knepp).. pa'ylllora DC. omoenlea UPJlCII JAPa... iumSklm prDsjekama.1 cama ..zmjenltnl. Sjemenka glal~a III .slO nahukane.) Fem.llm zadebljanlima.o. 1."uc.."h~ ..lolliz k.

. Zbog dekOfal i~nosli kultivi. III sarno u oglovlma no." " GERANIUM PHAEUM L.m do h..oslu dvcrgradnu plodnlcu 1 dva v.u sa cmlm m.. . S.m.5 mm dugeflt i.sta mote $I) pr. 6H . SI~bIJlkO bel lIS1o~a. osoblnu 118 guSlo ~rc~"wa l8mll ~ . J.) _ Ima pu. .-0'''' .. sa u ~rtoYlma I parkoYima. genulnum Ducommun .antj.yo :8mll. nala ze se. allel '><. 10-30 em doga~klm pe\eljkama. eum (L) DC _Ima lal lee lamnocrvDnasmede boje. M. IIvldum \l'Har.. Lami na dlan . ". (00 rlJetkOJ (1I 1 -) I~-~ zn . naJtd':" cr· venoamede.sl ~uJa 5(l dob"m dl!ko. Varllabilnost o~e v.rsla monOl ""\00 r:Mla H. 16 . ""'11'_ .m I do 1. vrla l:eslO nD'ulmo u ~ uml hrasta kilnlaka I obil:nog grabe (O~a.emnl. kOjo!u 2-5 putll duke ad lisne plolke.kG 1..tom .astlm zom' Ij llitlma od nllille ~ da brdskog .0 le<llna ...: Aslrsnrla oplpscris Seop.. Hrv!ltske 0 lapadno Bosne lei m 18 .. l\!!u1ralntm . • p lcxlo. 1. a IIsne plajke ... blilm'~ "" e.. 5-10 em ~ I roka. ~r. ull'iane.d lisl0vl u rozell. Plod 2-2...• 1m..oka. p'aka jlCllovlne urezana na lce!':. I.I ~ " . phuum (Syn..anlan I$kljul:i~o ~ zem· I)ama E~rope . 10m· Ijill. oko 5 em duga I 6 cm !i.. ga le. rop" . . rle!!e na 5 dIJelo~a. Autohorno biljka.mol u . 1." .koll Ima prljavollubieasle latica.!I. sa rljolklm bljellm dlaclcama.. K .m.b.O "~ o .o". ok..5 em tlroklm o.. H.l)ama: subsp..alko dlaka-im kljunom..an.nlaceu (Igllea) HACOUETIA EP IPAC TIS (Seop. ± horlzontnlDn.'''J v.lem. humo>nlm zcmlJithm~ Od nwllll ~ dO mon' 181lOg ~ I!lIOI "C'jIJ\og pojllU A.unl~nl listiel su lull. ~ pi ..11<:.:lstavlU slljedetlm taksonlma: ~a r .Slo melorlln lh !umo bultva I ablenoo grabe feda fegOlDlla Pawl Toko Ie IIBla11mo U !uml hrDst" kilnjaka I obltnog gr ab" (Ouo.m . h'anllivlm.plnetum).. Ie u rarn lm lip(wima poplBvnlh ~um l.u u osnovl sa ljubl· eastom m"lom. lallee: ~ar. k05 III ~Df1ikaI8n..um crosr. I>tI.~(-7O) ... na lieu p<orljedeno dlakava. ) Volujlko eko. Iz\lantl jednoSlavn. p'elalno U lajednicama reda Fagalall. . S...5 em dugacek. YMlskl su Yotl· nom mu~kl.on]."". sa gollm ill sarno k.. Cv/etovl u lednOSlavnom §Iitcu obavllenom vellklm. vec lnom SU polu· osu!eni. Zd revl njak J e rasp'osl . Ca.1O omoQUC to h.cq"" <I motl S'lt s USl>j. ' Illg 'u[~.ft\ H 2l V . lIo<qu""o S<holldolde Elleborlftl 21V . Fam. Plo lka IIS1. kao I donll Iisiovi slabljike.~n.o/nim (iIlVolu"". no~­ mala Terrae..me.. •• ijetlomrka.. "lIuro o. ~ V-Villi-X) . purnosmecle do emoljub. .n.eal ovo ~rstc ja OQ.. oka ~ mm dug al:ki. P' .. na dug.ao (Atlt~ r k . u slodl lu z. I1mb.II "mla'eno I... Cvlelovi su pollgomnl . om Ilomom eltlM'<>U 0..) Pe rs.· taste II i svijeUoervenosme(fa.blll G'rl oluft\ bO'\>o Kall ..~ AtPD do lie . KDrpatlma I nil jugu PoIJs~e Prrpada tllf .m mil .nt.• Nar~10 fI pogodnft ZB kaml"nla'8 lr. S'o"~""M . lapov. rljelko sasvlm blje· Ie. Lallca B-10 mm dugaeke I 6-10 mm tiroke.. _ul- !lalius DC : va •. ko] ih najee!te Ima 5-6.koo pojosa.. kole . \1 . u goonJem dllelu rug ranall .egetacll. 11<:..polo/u) KaraktarlSUl:na . unulm§nll su dvospolnl.!m. 51>!ece dlokavl I 11181d3511. no 5-7 rdnJeva. ..ugla!!obub.) DC (S ~ n.'.aldljeljane na 3. LislOv.) 2-3 Cm dug .) Rla~ordefB krvomoenlca fam . nit "eno-.a'.... I<nmlU. balie.ast/cum H·PI). sylVBricse Pawl. co·Cetplna. Tueak Iml> pod. pjnkavil1m III lIa.. kalovac koll sa 'I>spada u 2 plodlea kojl vlso na zejednlekom IIhaSIOm nOlllocu (lta.r. S~. Tako ge npr. mlje!anoj ~umi bukve Iiale (Abletr ·Fngotum aeU I ) I dr 'o Rasto na umle'~no vla. lu.. nlun! To·lo Ouotcy C/I . o h.cum H-el).l:en sarno ria zemlj'lt Evrop'" ad . t a· Rlzom dQ I em clebeo. araklaja jajaslc>-Iancelaslo. oNo 6-7 (na plodu I do 9-11 ) mm dugack !...s!_st •. crnl. p"..tom.. nO lIolim. ~ 11J. lrob.. H...lII/e.lnim) liSlo". no noli¢ju ± gol .al a kojl su slobednL PlOd Ie goll.. Podanak puzac(.: var.trtr u ~all.m mles". Gar.c. (10-)10-25 em H . Sjemonko ~Iotke.../..~om 'o..co­ Ca. l:vornovat. Nalazlmo g a u svijellim ~umama I ilhre11e liD svje2 1 m.ldlm peleljkama. monlano] bukovoj ~uml ( feglllum nKlnronum c. ... 'otn.l.ava malia-a.

lje tlosma ~a bojo An emoho rna .ylm ."oA H 21 Y .. ubtl Ito pav l~aslo dlakavl ..a llieltih boiasii. 3. 2Q. Azljl. o krug le .jede sa 1-2 ma la lisla. 2. saslavllenl jz 4-6 kralklh lEtlen- kasUh lIarlea. atnom presje ku po lumjosefasle : lIamjl su ma njl I menjo dljulJe ni. I IJako~ .one (dO lle). no trGSell!lima..lI ka IBn.& . Um~alllf"'a" (Apfec"aa) Impola:o' /a s llvost. H...I~ ~~ . Iny"l uk.o~. p losja~Dma. l l o . Ka.11" " Iuun l~nl 1I.. ". 8H . Si Aaspro s l.n •• . bez (islove. SlrlJI. IIVC~ OIM/m Ar>galiN& r. K'unle nl lislltl I U bljel1.astl. sa zadebljanim filleama.5-5 film du · gatak I 3-4 mm !Irok.01" h pl~a {Anrlalie. UIIO) Iromatttnou. pjesko'/lllm ill s labo IIi vastlm zemlj l!lima od nilin a pa dO monlan"'ll subs lplnskog vegalacJjskog pojlsa. 3..n.lle.un ltn l Uslltl bijeli T1( ruf ltasll. M.. oil n'l iNt pa do gor· 5kog ~oge . YZ Iz~o.. ... /e.clI. evlet lt l 'Iedee( II! su ne kratklm :J\apkama.¢asll. II MAio] Azlji. U . E v . nn'col • • erba r...Carplnalum).na blljka. 2. nlcm d ljel u raIllranll1 8. sa 20-30 Z.CI .odnoj medlclnl upol reb ljlva se od devnlne lis! c lj ela biljka III ko. p I•• ongoliCI Wald<lel'o Wold· E. Slablllka usp.'UI"".\l IK3 J. 4-5 mm dugl .ca. pa su !lIIcl g la v.diel!}.1Ie . sJalnl. .. "'. ollie/nails Gouan .aba red. Ah lel 1 u plan n· s~lm oblastlma (. hGrba 'el radl~) . 5 8 lu plj lm duga ¢klm d . 1I0lim . o. U.tf<jl ) r& ~.ij l. 4o-l ls kasllm !11!O. .a Ilj"eenje .e)a III je saslav))en od 1-3 "sl lta kojl olpad aj u.utltaSI( ill rul ltas!o cr.8' kova .ma.: S. 1I0 1a.IIo:_"n ""goIiO I. Nallu lmo ja eeslo u ~uml hrasla kilnja)(a I oblenoll graba (OVftfco. ne Ka¥l<lZu I 1/ Slblru U na~lm dl "IOvlma naM lomlj. ld •• vae. nlm III umje.kOj Indu. "". NlrUI. 50-150 (_200) c m (V-I S. sjade¢! s a !lloklm.ra ni. EpilOoho.o . • rba " ".golloo nO. al li~ ll e d uf ln". ' I.. ko la su n a pop. L (Syn AI'CIt • . Wild A n~. s. d abeo.u kavca m.ha' rna.nll. Cdlea je bel zum.ko) '1IS1a I 4. avna. LlSlovl slab l jika n s kra lkim peleljkama III sJede~1. nal. anjena je u EVlopi . Z2 %11 · ' 5 I tlll.'00 '" SAN ICUlA EURO PAEA L ANGELICA S ILYES TR IS L (Syn . Ul plan (nsh r(jek e I polok e.0'01 ..ubovlma t uma.. S H ISb . S.ok·jump .~III eg. . Plod 3. Plodoy.eno kisellm..dufno 'zblaldana. gola. ~hIY'. van lskl su prelefno mult i: unutrdn JI SU dyospolnL edltni nalltr vrlo uakl I utll]e"l.. r.<JI " ~ Sonlcol .) Fam. ld r a1~lca Zenl ~a LJ. Sb. pol ulop . Irllo~Ula Gll ib. u Par:zljl. krelak. .. eg.~ Rlzom S~Q'O ve.. d"". . f ut k1l$1" bljol St8blj ikB I na1 no .Ck l eeslO M ~~III~ "1 "'ao . : Sal/num IIngo/le ll ROlh) Fa m.1111/1311. elll sa oU lla_1I upo:rlbll""U " l. k. 1 ' i)l . ve ll klm. Umbellilerae (Aplaeoee) (~Iilar~ej (!tltsr ke) MLL ogled. sje v. hla nlj. CvJetovi poli- gamnl. u brdskoj bukovoj iuml (F~· gerum montanum) Ie u bu~ovc·jelovoj . k.. aeliskog. uspravna . ouyogo. ~II . J>Oprotn pr.laneelas tih flstlta ko]1 5U po .. debela .. ~.ojnl.ls Lam.. eI Wllrz . .n~eolkl korljetl Navadn l go>:dni koren i\LI'IlPK3 . <Dpot". s arno Ispod illlova d la kava.. tlOI . SoniC I' a'europe SMl l el .. fnlJlkl •• I/et. ". hld . Involu celum sa saslojl o~ vet eg braj_ IInaalno. RaSl e u s vljalflm I vla1nlm !ymnmn I !lkar1lmD.z" ~ VII po I.01100 Al·. na Kav~azu.~lt. Sonlcl.ad ~ . nji hova ploJke 4-6 em duge I 6_10 em ~Ifoke. "r'IIOO' 1 .opska Ah ike. nu "-3 m I OOn)1 riSIOVII~ !oj 110-90 em ~U!I.a/lul oml p" mj.15 em u promje ru.polnl ". azlI. !up lja .ljan (Sanloulao lofl um .IIS HoUm) Sll~nl je prelhodtlOj yrtll III IN cd n~ n. )lce oil/eln. !umSklm p roplancl me. Fagelalla Pawl. rje"e u smrerwoj !uml l dr. I • • nro '".ltnlm uljem SU mn"'llob."'1 0.enlm .e nol . n C11lupcrl lliita AHre. Helldold • • _ngtllquo d . donjl oko 30 do p 'eko 60 cm d u gDe ~l .3 pUla paras!o d ' Jaljen). neul. Kanall '" eta. U ns. Sb.. "'. leeuha Trubaljka.. Ovojflel poJ~dlnlh t l i· \ace 3U malenl. . u go. S. blje lo. boul Anvtllque .omauena. H. p rizemnlllslovi ± ne du- glm P'E'teHkama. Rlzom vrel enest.u m no d05. oko 1 mm cugatk l..: Sellnum silvestre Cra nll : (Syn. . BH. SIIl" yl vaUkl. (\'1-1 Y II .. (maju mekane kukasle bodIje.avO]l c..M<CtL~. Uslovl ve li kl. l a Dill' • . Rasle ns svje!lm.rmIOoul..al.a k!erislltna v's! ' mazolllnlh §umB buk~B I obltnog lI..oh orna 1 a nd olohorna blljke. poj8$4 Ko rljen (Ange/leu . nu u narodnoj medlClnl Rasp rostr erjona II :emljam. ... plodn' •• ..

&.m p. p.•• orool'" 1 d". h". Plod oko B-I~ mm du.r.ma u cent..."..II~e. Bli. ' e dul.. pollgamnl.".Iom tum. .ope. na tvo. kO)bll~a k SQc:l. unl~nih li51ica. va...UaM . S~Ttoyl 10-20-zrakasll. lypic8 G .an"ta. RasprOSlranjena je U srednjoj I jll1nol EII ..nla •• eon)e "toCne I juino Ev.Io~asl !m.. e li ll or (F. :n . (V-jVI-Vill 2. iveni b. 'I"''''''''I<O.. S "'.k. Remlevl 11_ Siova na k. neu1lalnim iii s labo k. GraM . u dOnrem d llelu 1Iepl)a. valjkaslo zadebljao.opl I Oa Ksvkazu.. pri os~ovl odsJeten' III ~.on subs"./" Pawl Rnp. a Isle SU duilne III nc~I" k. G-o U JXlgledu vllte III man)e dllk. Ovu v.h.1 Ie zaslupljen le ks. ± zelenkaslob i)oh III c. nlnd_nk.an8t.ukavcem kejl obuhvBla s!abl). . Ca~itni zubei iSIO dutine iii duli od k ."en dugatklm.I kod kojeg su listiei Invol uceluma sa 4-5 ne rava.alklm dlpcicamo. Ras le na svjetlm..unlenl IIstll:loko 1 mm dugl.oS. bez bradsviea.". Sb.1>Om "'ementu ..eclm dllka ma .. sute lnvolueeluma sa 3 ne.eng.!n Sonl.ame .•lzg.Ial>ll.lk. BeckJ .. h.olk. Peteljke plO)oa i plodovi SU obila lo pok.alnom dlje lu evasti. 1_1.asjoku ekruglnls.an)8nD u tamll. ± duboko ulduino Izb. !)rog". Oiklte I. sa lamnl)im p'ugame. Ii..h IIstrl:a K.n !uma bukvo I ob enog g'8b..enka.aSlresi!lm. ubu les~elasto nalubllen!. zz 1 pop •..va. ~umsk. 30-50 u cvasl. goll 111 p"..hu SU neledcc sa 3. ns pop."'''''..ojl.aldana ..5 zubaca.ne fliodov.". I 0'''''' _ •. 2-6 Cm dugR~kl.ubu dvost.m 18)edn•."'a. bez zub aea III sa 3 neruna zubea.• nalna ..n ..lzonla'an . eg..e" M" . pok . undo) 110.eeI8 F(lg. sa 2-5 zubil:a. . EpizoohoMa bllj~a.doI..tn.11."""... mal o. Slcmdoldo Go . Ii S . e/arl"....j Fa m... (Syn.ovlma malo p.uti p[o. baziColm.rna 10- Rizom poluo~rve"leo.. veljkul.• ubovlma 'um •.an • • G. loIo I ~"'''''''.alko kllnnlo I~duienl. .. t e s!o $8 c ".n. ~eji su ebroule s. Sv l IIs~ovl su sa duglm p. Involucelum so SUID)I <>d lanc8l asllh .. I. AO"Ipo''''''' AsII""'" Go. na 5 obrnu!o· .ute dljel jenl.~ 21 MI" . k..la. goli.: My"hJs afomarlclf Sp. ul Izvo.. gacak I oko 3 mm II'Ok. ln. Osim tipskog oblika subsp.ee (ApJllcMa) {~llIarkal (Svn..tov i lamnozelen!. dlanasto "ileljen. 11-30 mm dugatk l. )u!l>O) RU"I' P"pada "edn/oevropl~em 1I0.a ma za .ava Cv)etovi brojni.: A.: .jajastih...· . Plod ~ mm dugatak..adayi<. Slabll lka usp. zvjezdaslo po'e· dani (Imel).ethodnog laksona kod kojeg su pe!el jke I plOdov.C>iI."na..eenom ".oSI.ull.tlnl slutajeYR nedost_)e ill Se SUto)1 od 2 11 .) MalY (Syn. P.vcnka.~ ~lli • . izduteno obrnu!o lancetasli. kol l ..on.. " ~ Io plOd.: A.· sano nekoll~o Inl.aelm peleljkaml. ne ob81ama plao. mu!kl su vel:inom os obOdu III sU pomlje!sn l sa lenskim I he. 510 dlakpva .. !lola.. ."""'.nim !.tnl P'. ne vthu cllell ill !iljalt.sehm.ro t . pre!efne> oa krecnja ~ u . )edne>slavna III .) Fam. "·Kllb. .me/or Grint . UmbaJllle.. ge>mll su man)1 I SO k..enlm . testo irodljelnit•..e od niLine p8 do go.l)eden im po'egllm ..~1 ". Don).avoa .lIcama. Lls tov! 2-3 pu la pe. humoznim zem!iiWma.azliku od p.ke ) U . 'ubov ima !uma I nil Ilvadema od nlzina pa dO gellskog vegelacijskog pojesa.)lIk vall kl.. Stabljlka yotlnom uspravna.azg.k" I Ilstov" Ie u pogleclu 'Olllt. 3 f.h Obl'~8 NalaLlmo je u vlatnlm l)enov.iv. ao.5 mm dug..llm m. go li L1s tlti in voluceluma btolnl.o· plancima. c.... . iSle dutlne 110 dvOS1lukO duli Od c . F.subS~.ael od evjetova.. Involuk'um u v.\H'll(a Mounl. G.o.'.skog vttgetltC')'~og pOlasa Sus. zadebllanlm . a na v. V " _1_2IXI)~". mu~~1 o.. Umbo/motao ( ApJacaao) (! l ila.caste·klinaslf. IISIOy. nl . ye llkl. nl dug lm pe~eljkamR...Slu na lceUe nalazimo u IISlopadnim I mje$ovi llm ~umama i ~ika. ~'O ~IGuln' OC"<. lj am a. Pdzemni IIs!oyl na dugat· k. Aitom . m nunculltoUa Relchenb.ebel)" Ve likl zell 31lC:lA".m pele ljkama. po .. n...npeclllk.l" ..~.n "IOke I POloh. kameOi!lm III slabO .ma melol.alg. slain l.ama.:Z ""'I*' ~Jool .H" ASTRANnA MAJOR L CHAEROPHYLLUM AROMATICUM L {Syn. I" u "edn)o). kosO) po loten. leLova i plodova I sa 3-5 ne. au.ku.llot. t ul OSmed.vOIII . op.l>¢e se u bro)n.cpavlea'!o-dlokav . I 'I· ke.. u gomjem najt:et¢e go! •.malrodilnim CV ielo". 101. aoljivim.uko 03zubljenih 'etnjeva Svl li.

HSIovl .co·Fagarell 8 •. b'ojnih tum· 5~ih zejednfca ..". ba •• fn.. I ~ . a nj.: S.. U go. UmbeiUferae (Ap.nl.nlem dllelu lako . Ple reste ..ln rlgo floocohloill. Peleljke Alilite I peleljke he. ". rep'sto z.epu~lca tehulja Ol~ctl ko. -81 el Vllege •.e~klm koAanlcama. ••• III_II I_VI) Podanak debeo.. gamj l su manl !.: Unde/e OdO.lIa 8r..le nil nr. hrenlj lvim.alko tckinjesle.~"". o II .OOnol medlcin !. bll!lem a.ie!J.vo..... patnjacl"'l1 oti.'''''.I. duboklm humoz· nlm zemljl!tlma. Involuk.m.. " """"cK. dll/fllme Ev. dugull . kv.5 mm dug lm. dlakavih IIsli~a. ISlo l akG na lazlmo jll kao .).anal a. Svl dll alo. UmbelJllo. dltl su 6-8 mm 0\1111..m slabG kl. ok.. meken l... SIIlovl sa 7-12 ZPdabllelih uaka .T:l .'fI... . Gorn)1 listGvl 5U ejalovil!.~e ..opc. I" au IOJ lID.l l)ena (krilela) !sa 2-4 krlle).debljao. petelj ke mu~klh cvlelova gole. 1I.'aeeao) (~ lIlarke) SMY RNIUM PERFOLIATUM L (S~n. S .eala na mnoglm mjesHma natural izl.~eflm....A "po'. pro.-81 . Cd l~nlllsll~l jcdvo primjatn!. vrhom p ram a unulra SBviienl. smed.. §ums~im progolama Unula.. ~uplla. Cehu lj a ]e rasp' os"an) ena u planl nsklm po. l8SluP' . lancetaslih.lna ol"l1 h'Plena 'eb'L • I bOtntI su najasna RUla nil SIJa""v I. Rasta na svjd im.. {Syn.elhOdnoj... . neulfI"". po u doba cvjelanje povrilna kole obr asta Imeju poseban l. Plod mole n.. tuto za len!. odo.rok •. Ml...&le L.".elUnd.glOll RII.a.. dubO~ lm kan lonima.118 AscheT5 . BH. tamn05med III cm.ko 111111111 ''''BtU _ 3 Juno .. 10:& dvile v•• le ovoga rOdIl Prvl . E'. . .a/um C..'og rubll. ach. 'jadetl..!. "d..na PI dO go. II "'""'lUI Siie d~ld e SWeel Clcoly ~r!. Ma<O ro" Gelbda'dl Sml r ~lo DII" h .atnu blljku u votnjaeima. BH .a. Rani)e Ie ova b il jka Imale primjanu u ns.~ove v. U sladlju Zlenja blle§levo sjeja n. lola Cg VI. ok" II. leu ndra...lma gdle so dugo zadriava sn lJ~ I gdje Ie koll~ lne vlag8 y alr ~ a.. : SC l ndlx odo.". 2-3 pu lll pa reslo dljelionl.. · KCp~'.lna. razgren ala.uko ~a tt( •• 'BlP.ugla.. na IIvadama I sll¢nlm s!anl!Hms od ni l lna pe do subalpJnskog vege! ac!lskog pojasa (do oko 1900 m nadm. pe je I zvsn prlrodnog a.\o mallavo dlakave. Zbog lIiapog habituse I . vis. a 'lIbll.I. IIfcastom osnovom obuhvala!u .nl Ust". narofllo ns mjes.) SCop.. !u~kas la. K .bG" lma iuma.. ml.· skog vegetacil_kog (dO oke lCOO m ~m vl. Ima )ako ISleknuta rob.~ kama .. f ul.uvr.aa (Ap/llcese) (!I.azreda Qua.ate u "alol fiori .5 mm vlSOk.'Ud I' 14l1li. oko 5 mm dugl h.cl!eli. oko 3-3. oko 0. su 'SpflrCi j. 01\10_ vrSla je C.. 2-4 pu la perulo dllellenl.I.. U stGvl "e llkl..ellm zemlll!tJmD OCI nil. prodire dubOko u zemlji§le . Involucelum SOl sa510jl Q<j 5-7 Ldlljenih .n~jljenl.hov.1 o.melrod llnlh cvjelova (lu.. Kru· nl~nlliSlltl duguljBstI.lno) Rasprol1lanjenl Ie u zemlJama jut.bO(l stomall ¢nosl l fe· SIO je kultlvlrana. S..lp rke) K. an a.. nle' Inl......na. palkovlmB . uz pute. a p.. c. prl dn u Sa rukavcem . ova . Cv)elovi tull ill tu loz Blenkllstl.VII Naj¢d~" je nalazimG u vegetaei] 1 " Isoklh ulenl rada Adenoslylef.I..omet )K0..a (8 olUUllrum II ~oI. Oonll I1stovl u d. Siabljlka u sp. na.... C. lm.azllflle dutina. ·" "pr"" _ I.. k".uma vatinom nema. H . l umbeo. gr obljlma..gav • •azglanlen.t..u trOdI)e!nl '" "... bolanlf~lm vnovlme.III\' AI • •• "d .Sn IZ} Fam..: Chaerophr llum Gdo."I"'.~ l m prosj a~a· ma I p'og e!a ma. Ir. . ima donj. . PI. . na fvorovlm B vunasto dlekava. dlakama.Iebljiku. Involukruma I Involuceluma nama. H.m mJaSI""'" k... Sb.. Cast" ob'lIzuJe (luste populaclje.l P"mO'la poru.) Fam. sndna.. b I. Plod 15-25 mm dug.. Siebljlke prugaslo leb ras!e..nIJ. '" MYRRHI S ODORATA (L. Ie no Kavhzu. eIIIO'/. Korilen bl)el . sa rukavclma. C.nlfnl 1l911 ~1 lina papl· lalnl.oflto na nallflu posull . U stadilu zr enja crn. U gornjem dljelu kotaslo ok.. M.. Ie nil skelelnlm k. 2M u svlJatl!m Aumema I ~lk8'Bma.i!u po anlsu .'''•.. gola IIi ± rulevo dlaka.. !um.".a>g...'ope OSI".lIal Ie sllt ..omallfnl (Imell.a kola 5U O~lro grebenesle i k.\ CC:l1 IAP" "'1"M. '. t' " iii" gorn). I. 5O-eO (_121)1 em T r S.ude.Jo'oo COt/dls Spreng. Sb.. J"Uu.e blljke su veoma a.

'Jode tisla bljel • ..ba (OuStco·C. e 0""1.c"....izemnlh I1S10VB.... rQda Fago rsl/a sylva/iesa Pawl..tn09 Qr.ekras· nlm bulnlm bokor/ma ..Sla A. <MIo.r. 4-6 mm dugatk/.r" ~Id' .mll p"mlltf\u u IIu. $vakorn prohneu sadril po I slemanl zamelak I 2 WPla koji SU pr/ dn u medusebno slas lL PlOd la dvo~vomstl. RnproslrenJene je u sred njoj I l uino) Evropl I ns Kevllazu.o< I •• !leI I •• " .. . ~. II. lk (5yn..al . .neJD...I.. u tum. ' avlleju aimbOl" planlna. B M'a.r SI. 1_3 em dugat:kl. Lislav. 2-3 mm (lugi kalavae ko)! Sit rP3pa' da nn 2 plodl~a. .I§la. narot:llo u osu~onOlm sla· nju .I woodmll . Pu..ali.. pUlet!.: kJperu/a odo. .. I.te •• $U 'lub'~UI" .al Ijela I pofel kom jesen l 1 koja se javlla u p.ft Gen. ~"OkO kdlola. Fem . Sb. ~vorno.lIU·3 na Kavkalu Slav Pewl" u .•al lm IlIlma u S buu It<) 6.tkl. ('111-) Vlll -l ~ I -X) S... "". . ." I kOla n 00 ~ em • jajasto-laneAtula pO 4 u prj.. gole. lara.. nal~dce nala zimo u svljel' 11m ~umama. ~C"'''''''~ _I"""R _""r. sva te Vlsle su pretelno sIP nOV' nlel IIvada I plan insklll rudlna.llln.m a vegelaeile vlsoki h za lenl.a la L) Fum. •• unn. tvie6lea 5vef .le ".ou.. rop<...tO decidU..ums klm f lslln ama.. Sb. dVDspolnl . a gusle pc>pulaclla nalazlmo na nekl m pia' nlnama u pOlasu klakov lne bora u vagalacill pia· nlnsklh .~kll A.adne.mo /ol .". antcro b'IClleJ ". GrJntlana~"8" (sl. !. a posil le podne IZmed" 5 I 6 sail sa opel zalvaraju.asla 1".ul.koie se od llkuju Izu zelnon IlepOtom evie· lova.lIda F~e. AU.lIlU1l:'l.l. na vrllu sa mekom bod illeom.). U ndOlI IIOlrl )e zaslupllen ve l l~i brol vrsla OVOlg rO<l.. ". V)entlc Ie 5uleut an .1 . Siabljlko b roine. O. • rwill.Ik • . lIum la~"/!"". n a dubok im.11 on rubu I OdOldo po s..I I Io . kol a P<'tlnje cv)elati polk. ko ja Ie dVOlg.. smIC~lI!n1 ~ 6-8 U prlvidnom pr~ljenu... • .Inlke Ra~lo na svlel.ft d ·. rubovlma lum a od monlBnag do subalplns ko!il v~gel aclJ5kog po..jelOlg jllsenD (Aco"·FruinQI~m H 'D!).pjn(l'lum). I'V-IV-VI Co. IG-30cm G . rllSlresllim. L ISy" G. RlZom 14na~.. ' pl....~J'" 'sllog pOIUO!t.pe.'lok.'<O(i I. u lorm lno lnlm rasltesnlm clmomlm eva' stlma.ma 4.. "'I. brolnl . H. Plod je mnogo sjcmeni 1 000 1 &c kO!! sa 01VSf8 sa clva zaklopca Sjemenka ako 2 mm dugatka .10 mm debao.. Olva.va. Cv)etovl akllnomorlnl.i.. 5-8 em d~ga¢kl I 3-5 em '. u vecem d Jelu €vrolJO <SoP rU~I np jug dO P. ApenuuI S e. 'Iemonk ... 35-53 mm dug.ecl da se u po' purael ja ma m09u natl I pr lmje.. prirasll . Co.. EP. M.lor.' ". 1.'OCT""""" S..on. moll~a I n"I. .llim uZduJ:nim II n...un lce .o.tt. " I "'u"I ••.Sl lm bukov. dul"l.stva.vil."'" Idlr>Og mlrlsa upOuabljaVD H Joi .aj"."to· to.·"'/fb~J .ed· nrem nervu hrapa~o-dlekavl.rbillo•• Mu..e .lIZvllen. :OHm u !uml GorskoG lavOlO i b.tnl pr. na obodu I$cljepan na 4 rof njlca. 6. 1I v .udln a. h. SIO ~e lI ~e bOle cv!jela mole se . BH. ~.. I:!O-)_I_IOCII<m H 21 V .makl.. hranl v m. Ie su veOlma omi llene blljke u p lanlnarsk!m krugovlme. pojedlnatn l ill po 2.. Preleino rasla nd sl likel nlm sub.\I "PU l""O OPOlIlT 1'IIIIow G ..u .tbenol l naroottOi m~..ro~1 Cvlelov l akllnomo. straHma..it . ""I)e..perule (chI •• W.. S. 3."n" b.do S<~wal~ . Neke Old nj lh pred .. H. Draga fA!pOrulllO od/)la. GE HTl ANA ASC LEPrADEA L. nO pop'a~nom pres)e~u ~etvero­ ugles' e.. svjetlm zeml l l~tTme .'" "II \ mill dug.. Korij en sirl!lara ( Rad/~ Aselel'/adeaeJ Im e prl· m)enu u narodnol med lcl nl.m. Clja!a blljke.. Ovu IIjcpu bill k . (I . No.. " 2n .I&rna ....'" '" GALIUM OD ORATUM ILl Scop. " 1 .olepl.) LaUl kln) •.. I 'to-'a I b'Jee eVlelove ~ le.. u.loohorna billke llllark'nja je villllan p. ~dl.c. Rlzam 6 . ' . BH.. sja) ns I glBlke. Rub/aeeae (brocev. Pdpada srednJoavropSkom lIornom alemantu. p II . 5t!lblil~e gola..~ "'d' loue. lasa. I.a) SI. Opluno nekohko silnlh Inl..is po kumar/nu..la A:L:I...."e:o.nJl~~ I ob.sspeeljsklh obllka. ·Eftll.1IIU U tumlmll . sna!no .. Nela. bez . so u jutarnjim salima l.' " Sluplla"l't )e I v. ..asli ze 011l1li k. 2..unlea Iznul. .a cljev vJentl¢e Tu ~k imB podreslu p/oonlcu..3 skuol]enl U PDzuhu gornjih Ustova.. vD llkas!. C asla I e I u nekim zajednle.uncdu B I 9 sal.. prd· nikn . at!tac bukovlh !um e Za· slupljone ja u brojnlm IIsoCljDCllamo unUla . .iio-...'nl. 1umolnlm lemilliluna RasprO$lrantenlll. bukOV<l·jolovlm !umama.. .... P'a~n l ci p.n' ZbOO .a e .n.k lnj a mlr lilluD Oloot:u po.11 .ma kerekler/5ut:an ml.). 4.ma ja I U tum. e. Listovl elelo.el sa P<'lpuno bile· lim cvJelovlm~ (I.nlhllra 80<: . Sea. e· nolJubi~a5lo Plogua sa .

rna n8Jte§~e 4 a onl su prfrll. i)1 ~Iste jelove tume nl~egl poc!tuela.""".aJu laSt' CIIU te. H.(ven kuka511m teklnjama. 11. lL\nlllUlClm KO. polagla III ± USlIJu~e.Abl . 8M.mdlnl ill u gorn/oj p<llovlnl .sll je I Sullesovl b..m. oko 3 mm u promjer" P lod I. CVratov. Nljeri~e Ie nolulmo U tuml jelo I r eb.tim do um Je.&da Flgelalll sylval/elle Powl .'I. dule od cvlelova.e na IVjel1m. pok.. Prainl". 1I<>le III oskudno dlakavo. Na Ilcu IU tamnozelen l. na nan~ju slvkuI. humusnlm zem ljl!lima od nlzlne pa do gOfskog vegellcl)skog pojasa.~I<r. M..1UM ROTUHD1FOt.okl su 4-9 mm. OpUmum ()Ve Wile je u acrdottln!m ~umDml smf~O I le le Ivezo PlealM uc~IUI Pawl. Siab ljlke b.anala. oa)!).lUM L Fam. na rubY cialovllil M'8pavl.-Abimatum W<1lOe' Nalntimo Ie I U Duko~lm. umje . po 6-8 u prMdnlm pr~l)anl­ ma..ml (>d mOr'llanog do lubalp.: G.aslI .um Scllu ll..m . rJo. mi .olund" loll. Cvjel ne d'~Ke vrio tanke.. neln alno ""G- svje!im. tcuum gaUe/osum lor(. kor_ pleds1av. VI_VII (_IX) . GolIl" d.I 1 'JIj.go. ev'I".levl... 1:.. no vlhu su u!lIlen l I naglo lufenl u dUlle~ku me ku bod ljleu.. ~In'm 5vmlUT1o bJelobQ. goll. !SI/Yatil.. 2.) fOam. C'VIIOI od~ l ptCld . U Sjay.ft n. gala.ozll. I cll"II.ovim.a~ gdle 10 dlla.enciJolne ""'ta lu basocljlclle BIK~no.· ..~(e.""''''''K I 'fa .edolaj 1 ju2noj Evrop1. H·ot. joano I'. go. spoloi. Pratnlka veclnom Imo 4 I onl IU plf.I CIlK:l.. Btl . umle"no n."'_ KP\T..ma. 2) v .. D..~.eno Njene s1abljlke suo naro~IIO u gornjem dljelu.a KO.:1j1CIII Ga/lo ...ojnlm zajadolcama . n u "n~om pr ~Un cu sadrlr p<> I slomenl %amOlak Vien~l~ l ulauean. Vl_Vll (-IX) ~ .:vlstan).1I Ves1) !Syn. VJen~i~ polpuno bije l. lorml.!ke cvjollta p. glalke.1I11m ziIf1'1ll.utl sve do pojes.eno kisallm .ot lka oknlgloll.na Ie v...mlnalnu melllcu .. Ima Ih mnc. a IIslo vl au duguljasll III objajaslo-lancelesll. aJ/cao Pawl..a (P/nerum muglrl).olne.m lnllna. plama O$1I0v/ su!enl u dliku. bell..elhodnom vUl om.lC'I'~og polau nd'h planlM Rupfoolrtnlen& Ie u Ju2nol I !ofltdnlol [vrGp' Maloj A~ljll nl Ka"kazu. gole.. 1. Stl.<>.na Ok'ogl01l51na lakola n . mohkonim I mun. '! .Ipada s re<:lnjoev. H. Plod gladak . kola je ~~tinom chlograClna 1 u svakom prellncu sadril po .. J.scablum Duel.eve.o~lh (G.'IOCnI. S.0 cijev vjen~l~a. po rubu h.8zgrana18 Llslavl 6-8 u pnvldnlm prilJanlma. Clankov ll. na rub" $ krfl tk lm krullm dl. humusnlm 11cr. »-to !-100j em . me kull ca Gozdna lakola Oll'Ia r O.e<:llne." r GolllOl • .5 mm !lrok. Ras.'"' '" GALIUM $ ILVATICUM L GAI. Tutak Ima i»' dlllsiu plodnlcu koja je Plolotno dvogradna. jeanoSlav ne III .IC IIC" Wood 8oelOlro .ak.:I>U 111CK:> "o.cooe (b 'G ~eYI) B..Iell":>. ~ OCIO'..opskom tiornom elemenlU. 11<>11111 oskudno d lakavl. W old·L.avna. Slatlilika US--- p. koS..uo>P<"'''''' ". I\. t.5-2. na svle. dvolpolnl. .~t¥eroug lesl a. glalka. ns donJClI alranl slvou len!.. naJlirl U sfed lnl III ne~lo iznad s.. Rub/sceae (broceYi) Brotlka. bljel 111 zelenkulobljol.S mm dugatal<. pklCl Allom zadeblJao.~"". no kbel1m.<O. ± . KO. tupo ulilJenl. nakon .Il IH ""'~H Rundb"'"I~H u. sula tltan."Jolc.~~. okrugla.. : G.ojnlm t um· s kim zl/ jedn lcama . skolo okrugao.apavl.. ~eIYO­ ' ouglnIO.1 Juna ne. S~ . 1 11. @O .."r ~ j %~. aktinomcl!1nl. CulO Ie za· mJanjule sa p. EplzooMrna bl fJka ZaslupljenD )0 u b. po dld1nl sa 4 !Tnr]e.sll za ellev vJen¢lta TuCak ima podraslu pl(>dnfcu.ICHK:I (Syn.1I~11'1ta IICpreenl p.. Cvjelovl IkllnomQrfnl. non L) koja je lakode. OkO 15 mm dugal'.lnfil/oll.jo(\~ .. Rub/.nlkog vegO\.1u . Ame"ku je prenesena I na lu'a lll l'Ma.10". S. buko¥o-I~lov.I CJ.s 1 o 8500... \510 ta~o k"lIkleflsl!l'. klek()Vlne bo.eda Fegl)'8118 syl.anljlvim. Uslovi sa 1.. ~ s. na Yrhu sa mekanom bodlj lcom . dop l. Rasproslranlena u s. P.. Intlorosceneljl le. ma· locvjeloa.anl)1 ~.va.odna ovoj ".. SI. nadole sayi]"n". sjemonl zamolal<. eg. zas1upljena u b.

I OIJI a. boje skDrD je polpuno Isllsoue ovu b llj~u 12 kullure J(orijon Ove v. TutSk 10 sa pod ras lom piodnicom I 2 wala . D S yanjsh s trone I po rubu SU tekinjavo dloko.nli. Anomonll-F~gMum Tlegub<>·. M. P.. u ndol zemljl 10 rasproSlra· njen I..ugla. zapaojrlOj Az. Rasprost'anjena u jui naj I zapadno) Ev'opl... gdje je.\"""U «a<p". kratko dloko"o. .U. koJI l u $ unul. Plod jljasta.1l'V'jcn{> UlIIIClnIC •• .dn. 2.. p. nol Slav Amr rlCl..11 " P'0510. Un'" !>ordlG MOC>tt IOcl<ehoon.".el"". 3-3. e ko S~an. BI!... 9r-51.rlI •• _~I o •• ". Prdnlka Ime 4. : Galium pOfog.'" t"..lne. Od 'L·.og radoa.H I dID I. u jesen odumlre. Alrlc.akllrlsllena vrSla 'OdO V"eclnlo-Picaof.eda OlJelCOlell /IIe/! 9r.. eg. CvjOIO'li 5U mU tUII. . 7-10 mm duge. ' . Zaslupljena .su b~ 'o ...-91.a. od purpurne . IVDnaslo_l)e_ vkasI.okllmDt'l'kih 1"'_"'0. a 1a ral"ku ad p. . na rubu . Pripado meclilerBnSkom Ilo.er.II<1IDndu "'$..0mdnlm. Lion" . sja/nl.uglastojajastu. / p~zavlca 'fii'l Jl ilW9 h. ubDca. Ucal'l l " '!~'" a Ie I na G.lo«lk.~. n ...).oel (!bUII' . kiO tlan muklje I gal lga.pltoml brot III k..1 ml. " ·\'''111 '" ." sjev Engllt!ke. LISlo'" smlHlonl U pISljen lm a.. " I I)' /~ : . lWlotno .. vja!lm. J ulljskl Alpe. IWOO do Pen . (Pa ./)011<0 VI_VIII ~ .0 u eumcdltOlunSKam vegelaclj· polasu. no . " . kOla jlt II zrelom sledllu pOlpuna ern •. III. 2M preteirlO U tetlnal1f~lm !umoma me<lu mll_ hovinlmll.· J S. u!lje<l sp&<:.zmidu 500! 520 ml.'nL dvospOln l.... tl)e 5U st~b­ Ijlke pOvfjcne. ba'zama 51. p. H...dut. vilke. rm\al"'l1 I Sah~IInIJ sa m. Cvjolovl aklinomo. mno RI>oao.ena boja..ascijepan na 5 romjov". 511 1m glavi¢asl " PlOd Ima mesnal0 IIsplode._ ~ PI"" u. 9ro~t r\!lHcja dlv!)1 Wild M.. pacllna Jelovlca bna!! SOlesko. Perzlj. 12 njegavog ko. a fig"". oko 2.. c'HPI~ . najte!te 1 . klsellm sl.s l a "u. 1\ .!u po vanlti)!. VI_VIII ~ . ~.'f '!fl..htnlh mlk. ·81 0$ 51&-\ 1~"ctlIO&lIm M Wld~~1 (T \'Il obe r 19631 6 0realno-eubu.. J(Olol. '·V : lim2elena III penja¢lca. No )edlnom )ugOlla"an' korn nalniitu .nei I !ndljcl. sjajna.""". K. nom olemenlu . bole ei)evl ~runlee ja ko van. 5:. Ustovl va rljabllnl.1. S ~. le.!I lednu.ednoj med lcinl. do blje1e SII lomn ljim prugama...4) ".1I so U nlf. tlm2e· lenlm vl5lama. kullivlrao.jl I s jev. PlodnlcD ~_ tasl8.a¢.e:lmIJu!u.efOde FI . cmu sjemenku. III "" ..elhedne vlSle..'~ ullo"II.eR .ekl. PE REGR INA L (Syn.. q amlnd .'.. J(ari~le · rlstltna ~.':::.'" RU81 .l'''''.m je lastuplll!~ u "'~"~"Oj I bo. Cap/ilol/seoaa (~olo~"'n lcel Fam. /1. ~ .."t lu!ne 01"018.jnum FranchI '" lINNAEA BOREALIS L Fom .ovlm humoln lm lomlj lttlmll J(1. ' ...ad ne bole Tam au ae bojom slull1l sta.0-14 mm dugl! 8-10 mm Ji.. hr8nljivlm.a~nje Siram! posull t ljOld ustlm dlDtlcama. .ar3I~) kOfl.~ I nlKlm "isml (.utitosloc".5 (.. God" njl pri. Ie ga danas Mia' zlmo na mnogim slanltl ima subsponUlllo. koJI SU prJ dnu medusobno s. Cvijet Ima :> pta~nlka kojl 511 prlrasll za elle" vjen¢l¢a.oo".~<Ior Go.. sadr.nl eIfo . Unaja Llnojevkll b . ~ '. d05Hle dufinu do 4 (-6) meto. Slnlets ki natin dottivanja 0. s~o:m Glavnl I:danak lolotl.. mladl Je zelan . bro~ac.Sle (Rub/ao . Osim ova ~r s te . 2 "..t j 11K • all lIrl!.. kOja spada u najslorlje pfl. Krunlco slebo 2Ig0mo. Vjentll: sulaIU:an. jlKlnos)amoo9 rojl«l (lfhen/I." (:hlngll.. ko18l1l.. •.eno·c"kuml>Ol.ern [RlIod'or" . i~'j. Cdic B saslDVIlena od 5 U$~O lancell1s lih.. &j' I Altalu ZII.. p.jt!Io.IHt.asll!. na lubOvima sa l a ' vrnuhm bodlJama koJlma se oslanl_ I katl 23 OSla11! YISle d. 4·bnde .a. sa mnoglm druglm.5-3 mm duge..vota I IIlmlla sa kollrna .~ . U poj. a p tR. "neJD SO '1lI1/lZ' 'lUl~"OO fill "If.ijena dabivB 50 C". dlal molo ttlll I do 45 em. zim zolonl. oko :> mm II p romleru. laja... Rub/aCaDO ( bro~o~l) 8ro~. ok . o.'.5 mm dugu..i Eglpeunl.t 6 •.' gdle Ie t .\1'1'<"" . UI~"tM _I .eko . ful l 111 zelonkasl0tull .... kojl sa nStatlto u protloSli. I.. """_ U PI.. O~ lu. otlk..e<ln. Iinctorum LI. Slari]1 dio slabl)Jlle sivopepeljast.once voY'gO"MI F. .. pa Ie sloga strean satna) bobi.e ~ "" .m duglh . koja je na jednoj slranl 28r8vnjeno ulegnul8. _ nlcavropskll'l zemaII1l5.

gotl.... pi se danas Yel ". oj. I dr.'~ Adancrslylooo Br ·BI) Inlc. .. u. BH. . Mo.ku .011 ~II '" &tan..I. ~upJ/a. BH..a A/no·Quelc/on Horv. . S "loll _ ..ado jedu neke pllce doprrnoseti lako nlenom ..'on ...~ Qva mata I Iljetnl! bli lka potrnje c"lelatl u . S.. " •...esanll'lO )e 'pOtnflnLh dll .. pradslavlja • IIk5onom. ~ I ... CII ...e (pepusj. Plod 10 o. stnbo mlrI!u PO mo~usu (Imel).e"onln" VOI6rl.ook'" :01. rn~'.n !.I. Sa. Ado~.mnotev.1 _h"'~''''' . " P' .lavljenl su od 11-2:llonoelno-lance!astih Iii e llplltno-Iancelullh.. CIf)e!ovi dvosoolnl. 2-e mm dugatka Pldnlka 3..vlc'· rna . Sb.. ~"MI­ Bold.. L "0 .nlnD pOlMID ... all S~ ana kunlje.. pretefno n3 k'e~nl. /17&1111111 MI~a" all. ~ "". Cd cllt. do preko 30 em duglm. Plod Ie 4-5mm illOki' ko~tunlca s 3-5 ko~t1ca ko)e . <lebe· lim botnlm ko.". rJedo oe sill katlma.. kod s. j VI -VII (-VII I) lo1 _ U sko~IUm lIovas1im zemljll i lma od nlzin8 pa dO svbalpinskog polasa (do preke 2000 ml .. Jo! to~om !!et a blilka uglba.. ltltTI "~m.kumpol arne wsla sa area lom u cllelol E.".. u z ~umsk 8 pOloke: u ~vlm 1'81evima nde zem lj a I 10 na ...'''neg .'vno. olli~/nllila L s. L1Sle-y.ca j e !!pltn e bo..a I .. ~ Sb.acla Adf!f>O. g· Ule.as!!. III_V (_VIII . I. N8 rte~t" je zasI upllella u umlarello vl81nlm liSIopadnim I mle~ovmm !umama broln lh asocljaclja reda Fagor.nsll. .ropi."""".ava.." donla.'" AOOXA MOSCHATElUNA L VALER IANA OfFlCI NAllS L.." (hou .soht '. Prdnl~e Imn 8 do 10' plodn lca pod ." tJ~kovo·... _ pje· s. POdanak valjkaSI .~anju.oljeta. a. klanclma."'.olllni t.. V. nl! whu nosl povetenu t8~ku u obll~u peras!o d tahvo kunad. pOPU I mallh glavlca.btr.SlyIOld"" B.a"" tra!ena .flO pa. Pohl) m1.'og I tju.u nol81'.ana p.."coao (mol~ovlce) M oJ~ovlc •• (Syn. ..jelovl s.lil ju lIe Plfmlca naYnd"a nH>KCIlUC Fom.. .....amne v! 'lefe I nlske n8d.m lJllldn'Cam~ lPo'Ik nar~ zaslupljeno u vogeleci" v. vegol... ~Ol. NO ...~e se ... nepa.. It bjeIU!I09 . mo. om onlilio . BI .'0) ..inl raZll. nllh 5-7 skupljen l 08 vrh" sll!bljl ke. a prirasll su zn ellu vlentlt. I.:. bora ze$luplJena ~rjOd~e •• "a o~og 'odl! V mon· lan.~v.\O"e" ~ .~ YIS1a .ad..h all)ena. u t.. odolj. L1sto. ValoriftnaCODO (odoIJenl) /.·\·v""" em G !I 11 _ 1D-IS/l (-m) em H '1/' .i slabljlko na' sup.1~'I. Ado. Gom....otni. eg.bljaelma . a cvjeloyl odalu poseban ml.glegal S nlzom akotlpo .tanH'I boles" r d. 181nlm I l ahllm..le ' l... Koreje Zsslup lj ena je I na vellkom proSIoru u Sjav.It... Az lle do Japansk09 mOra I Sj ov. Kao rZ fazll a geohiB oasel)ava slenoy....rtn mellh.obl '<lom fV4ra"IIn"~ II1t7:oml! cum .n 1I.. sastell se I: 10 . erven kasII.1 kao •• edsryo za sI ablllzltc'ru o. ZJ II _ S-I~ 1-:. ~1011 "' __ru 01 •• "" bel . • IIlema dozli/evanla ploda zna100 poveta Krunoca je sutaUfnD .. I". k prall lieu u lazn. H.a ...\" ••"" >IV·""".a. tlevkasla..el i~om dlje· Iu slev. ~ 1"e. Ca~ica u doba evjolonja sla bo I8ZYlie~a...clna I. I polo.. 2-4(-5) mm du!tna I 1-3 mm ti rine.atin l iii gornjol polo.P1' dana.".· iI..." ' . .rl...ealno·c l.n Zd'8vllna &pajh BC... tI. .'n.lon.. DrDg8 odolr(lllll la .co. ·r·"'. Paw l. H.~ ~ "loci .."t mo. Mo!~o. got III dtokav.. SI~bljl~a u~u!no Izb.1I mlrl!t/ayi.... u _eovt zasjenjtln. onl su tulO III purpurna do Ijubltasl e boje. hm(lllin blok. o..iJoUocrvancljubl~asU iii btjall.. Amoriel.pO sjenovlle mlesta u !umamn.ijenlma.c/bua) Prat~)110 Ie up."" 8'.J. " . omne slabtj lke. I Y trlpl.I: A . obitno umo u IIornjoi I.. bez pallsllta.v."e. " • .kastog poleglog podanka I lera <luge pod. t rasa 1 '''.. eo IjCkov"1! brlt"a Kao d'090 nalvita 10 " UOOI.~ . s8kupljenl u pa!t1taslo eva.vftlU planl81Mn Wllalante.anjena..11 v. savljenlh zublta. napltJenlh III clelovllih Ilstlta C.\CPllj:l 11 3.. ·BI ~"'fO A. ~\:I'I"lItm TPC ""."o nll . mcsn.. ..: V.kog gledl~ta zamrtell . Farn. . M.n hma .nta.is po rruletl . U . ~.1I l>uko ~ . 'jain1. 2-3 Cm dugDeak 1 2-3 em debeo sa brojnim.tlne kutlle1'" d'09a dob...llbl&l"I~e.!...

.ma. (Syn . [5 yn .". C9 ' r l l.:J m duga¢ku.m.uglasta.h plnnlno (Fagorum cttla/.J mOma To Ie jednogaa. O'Ia vrhu lupl IIi dugo JaIl· ¢aslO u!lIjeni. Stubi/: kontasl sa 22 1g8. Rn. za:l!uplleno je VIlla O. linD punkl l_ ranD.1"lke .casto dCl duguljeslo lajaste.um ". C)'nClglOSfllm omphlrodes lo: O.aTOp'''' 61" • . & K. kao npr .na tllljke ¢esto so uzgPja u v.dn. Kao veoma cllenlMa .k ro. VII_I K ...ollranjeM.uno oba"'jena sa 2 II· lake brakleole.. Povjlu~a koja se vllklm.n. ns sv]e21m. t. Sch'ank) Fa m 8 0rltg/nDcollo (olllon. nl o. kola Sf! OMUD ne- pra"lIno . bOll Wlld·W.Ijan"ma I t. jedno. p. a na mnoglm mjuUma Ie podlvllale Vidn!u se mIni ho. blago dO umle'&no humClznim. dVlng"I."l O~lm c "e Ville u nek". eyll!!! Ima 5 pra~n l ka koll 5u p. K.atIoik I. 01<0 5 mm duga~ke. IjOvkasi a ..ubove !umn.~I"../r.vlm Oil ~.\OP"C.. Zll/om u Rumun."u.llkultu.· N ' h .aIO'< m.ndo 1/"""" .-I """ du~~" .lIrr/cum H-II Tako kaf. koll18"..•I.. Plod lopl8sla uliljena tall". Stablilke uslaluco III uspravO'le u donlem dllelu ve~lnom gole I 5jeJne... ~lba ho. l--.e1 ... (lmph.fma dolJe 5811ljl'no Callea 3-4 mm dugl~ka (nakon cvJelanlo I do 7 mmJ. malobroj nl.'. . (s: '1/llkol. glnll IIi s 2-3 zuba. c.no. 'e!nlev. U na~oj 110...lajls'e. Rasproslranjena 10 u zapadnol..151-30) mm duglm peleljkama..f.. Ca~ica pot. II p8' ~uhu go. H. ' ICI ~oll ctNo. lode bO""..II.m III neut.n. nD o s n()\O j do 6 em jlrakl. valu ~dicu. /I . uz put8v&. n8 ol><>du pelougDona.~.. 20-40 cm dug u snolO'1lm Ddvenll.O~o"O. p!oskovlllm 111 lIoyasli m zemlll!... . I"anlj lvlm.h.nlm I<orilenlma 1 do 40 cm duglm. hronlllvim. LlSlovl nO 3-12cm duglm. pleno hell' sa punlm CYjl'iovlmo.t. sa s.: Convolvulus upium lo)l. II.11. '" CALVSTEGIA SILVATICA (Wi lds/) Grl'flb.. u go. IBo. vetlnom nadzl'mnlm s lolonlmn .ama obavija oko drug11> ".f . do 8 em dugatk l. esilim.ma Rasp. Poznati su I sponlan. kralk.1a v.nl obllci. o. vo llld.-.j . Plodl~1 2-3 (_4) mm t i..1l pod'u¢ln (cea 800-950 m nadm . Sr.I . riletko sa crvenlm plllgsma IIi .5-4.a."'':IC Ie pi<lV ).nl'I~.. pleskovi.e uz ob a le rijeka I poloka. nlm...'..•asl.sto roda Calysr!ll/' •.lotna v"la u llu~OVOI tuml zapadnog d lela d.hvaju II snlm . Siame lopI8S1c>..0 ~\ . omlljen~ honlkuitu..aslo-sl. na dug1m dr!kamB.1. lit 10p~lalh VI. pri v. j8ko duglm.". ex Wil ld .. Klllnlca 3. plum (L. t. Pripada ponls~om Uornom element".00<1 Mory Grn'." (Od Jugoillo¢n. Vergl!".to dlIogod""ld 1)..va. bllels. slabljiku I<oja obO. ok'u.a~'J. S reb. Li.oze· lama I cvle lnlm lldanelmo. BH . do 7 cm dugatka..unlca .. Blnd"'"~ Belbl .ko. LislOv.. ~. tlno dlakavl.. Ijevka sta. ConVOlvulus sylvalleu$ Wald. H..lma.cllo Frii h1I~ ~. Brakloolo SU jol ve ll ke . gClhm SlablJ. flo . .iel". OMPHALOOES VERNA MOI'O'Ieh ISyn ..~I.ama .. hlbtldllzmedu ovih dVllu VlSln. Nalazlmo Ie nalte!te u poplavnim iumama I ~Ika rama reda Populfllalla albae Br. dO H'v. 1C0rplolda. meklm dlaka· ~a. C9 ."'. ma FlJglon . maljav~ .cum au. 3..&toJI . IIJ Mlt!a uho.) Roome' & Schultes..a. na '''jetim .5--6 em dugo¢ka . sylvowis (Woldst. SD.sla 5.I..Lj F~m . IIC.. Cvjetovl nktlnomortni.uge vrste s a kollma rasia ..) R. C.kog vegetacljskog pojau .'Ja d. Sl V O dlak.m.lml ad O'IlzlII8 pa dO brdskog 'egIClO'la .. ]ulnoj i !!ednloj Evropi.. n~kon evietanla p. Rasle na svld...V I_VII .ull~nla Plod je ok..ve:O bu~O\"h ..alnlm humolo<m . .lIavl 'u Ite-dK l.. koje t U u po¢etku usp.sa bijehm cvjel""lma I dt.t~ol IV..hu u!lllell8 tahura 5 ~ .a.k . na rubl! "Hl ko valo. 1.·.l nG ! o h~. ' ov.. u poplavnlm jumama I jlke'ama uz .5. odozgo gollm I'loj' nrm petellkemo.e laslom OSr>Ovom.5 (_61 em &I.". a ' istov..eron d .Jls~" I zaplldfIC Bos!1e. Cvjetovl no 7. mochlea Convolvulocolltl (sla~ovl) Spomladan5ka lorl l nlc~ Kukovln a . 5. Rlzom hot lzonl9lan. eme sie menke . crno 5 bljellm pupkom.n ji!> 11510"B.lm II! ilovasllm zemllllllma od nilina pa do brd. tast'tIl. "lnnlchl P ''''. ''''''0 ns vl..h Alp~ I 'Ie" Ape~..an"a'''ol. ~IJD 'u o'O'Iove la~e lrop8vlente lIsno plojke 3-8 em duge t 1.m .'e H·a1). oslm ove v. ustupljena je .-BI . I pologhm IInblJ.. c ..'0. 'jede3.t . SU joJ trou9lulolajlsll.ma I pa. w. ropen.. OoIIZI u zllJodn. K'unlca 8-12 (-16) mm u p'omJe'u. ncl bt.~ c.okl ..koma S. nde taft\.. Ie u ne"m nmljao"rUl h'c".1 p' • • l. I"Jaste i/l .n lem dllelu 5 rljelklm .'j. . nOll pIII>OIJ .'*" "'_ 0«"<"".lc.'.. to /1)"0 ¢eslO Ie nmlnrma u m'le..u ! olXu .) ·'~. VIsta lad old dMJI [C . djeUml¢n<> p..1· rasll za cljev v]entlta .li. J !uml n. (H""'a) Scht8n~ ~cl. I<ola Iml vitku.ulalltna.a kojima r8S1e . pajedlnatni.nov' duboko strela. 2 .." 000. t.

.o~u e kolo~ku IImphtudo Nal¢e~te je Iloi a zlmo u IIslopadfllm I midovllim 'Iodo ~fI­ l. subsp NOOOS UM (Scllu') S06 (Syn . l.ed a Fogo/ail.. h.' 2 em dugo I 2-5 em i lfeko..1 6f-~O) cv/eto"aj..II.) Fam Bo. a pledlfl su 2. POsuti k'atklm st.II."'''' KIICt .:" 10 bnSI&'d.' Lu"ll. h'anIJlvim... Ie U nato! 110. Boroginac.' 1>0. dosla kfal ~ ~ k05 It! horilontalan.(.. 111-'1 2n • 11') 1& Rllom Syijetlosmedo boje."mOl" '1<"1"'''"' . Sv) HSlovl hfllpavo d\e~a .ema n" ' "101.ane p'onjedeno dlakayl CYjelOYI dllOs polnl.('n 'OVde luDO . G . koji sa odli ku je slfom at..llevo IJubltllIta.. ~. 'dovim • .O)' (. ""lmon o. LlsIO'" Bu S oblo sl..I. Uk. l) t lJl su eYjell)Y. IV_Vi_VII) 2n. cen· lfalnOI I ju!nol Ev.mn d OU( .um (SchUl) 506. h " I) Jot Ol~mo "mo .iaelm ~aklnlas llm dla~ieama .blrla 0-01 . pOdzem· nlm Iiol on ima I sa smedim gomolja.iea sutatl¢na.. t· P oooeu •• Ou MOllie.vle!lm.5_4 mm duga. t"" .nnlw vim. ~ "".. mlleu/osa (Havne) Gams . na 3-8 mm duglm.." .fOl um Ie lastupllen u zapadnom d lil!iu "'ula vfsle.om K Sehlmpe" kOja faSle fl.. u eenl.1 p. u miadosil ± tllcldnsti.j lUll g a~e. E... pjeskovllo'k8menltlm iii IIov8sllm humoz- Izda nc1 s"'I.. alba T8~.hu dOSl 8 otl. Sb.h . IS ~n . Xlj3'I K3 CTIlIiKO lun~'~ort Gl)ml)ljssh gabez rp\""'I~T f:luca. S. II .opl . lub.. se boo golllom 'n!lo'ese. . siev.5 do 6 (-6. eg. lOmJe ' ono vla1nlm . 13.. Ob' 3d lvlm 'I!mIJlitlm" I nO s tatIm .k1\ do emil omtieR Endo200homa I mirmekl)horns vrcata Ims wlo AI .olilelft . IOu MOille') Mutb vOl ''''m~'''''14 0.8) e m d uga¢~ 1 I 1-2(-3Iem Aifokl.: S. lol.laznl Obll.. Odhl<ule se lanklm fiZl)mom.u! nt'm I P .. i.ajlnl.. •• Ima Prlm)enu u nlllodnOI med o.. Tlps k! obll ~ s ubsp.lIm zadebIj~njim a vellt lne IJdnlka SPOm iniemo jot I vrslu e rnl go .neiJl)m J8. ~o <.m..n RilliPtOSl'''''llIfIa 1 0 u vocam dll~lu Ev..uba'pl nl ~og poJII51 NallWmo Ie u b'oj"im §urn' klm asoeljoellama .· ul ! .\C II' H:.4 ..no.onl"' ~ ~1\~l<ltO<K"~ PuI"".1 Je laltupllano 10' n~ .1 olOOvi ± "caste.m..ml.t9 mm duga . K.ao (ojlfol1s ll) Medunl1la.olld o O. s~ C~.l. slab1liku.. plut nJek Navadn l plJutnlk nCTII CCTO IIC.U. I. (Syn P Oll~rn"'.. H.s~lm !umamo I !Ikll. ~.. ' ~r plOd. neut falnlm III umJelitnO klsehm. ns . ed.IIII(. .! e zelanl..llil blle!s (I. (S.zm~du n .. PI"!" ~"bo ~ CfogO ~ao Pulmofl.0-211 (-lO) em H S.. Fam. Gomjl IIltoyI8Iotdu~l.. . ~ . 'lolna. pjes~ovl\lm ilr slabl) lIov8l1lm zemilltum. nS 5-IO cm duglm pelel)kemB \ "0 JBlo> SlIm pl oi~oma koJn 51.Qn r:UleJ Tube'G"' (.Jnwrtll .5) mm (lugom krvn lcom .20) CYiSlo""j. . nod08um SChur.n. matulon Hayne ." p 11)11. ilubit as le III fu!!tasle bolD S. 4. lU ll gavc~ je tasprostranJen u zapadno). KnG III~e W . BM. I.bI PO n".. POIOII ra!lresltlm ~ lfteelm krullm I bSlktm !Ijezdasllm dlatlcamn Pllzemnl IISIOv.ru. ' JudO ~alml n Crve nl...o u!iIJeno.na vfsla Raste u lylJethm III polusvllelhm IIstepadfllm ~umama j tl ka.... olll<lnlll.. t~ OVOga 'OCIa III \" fll.ama.1 " 0 b'Olnl p. Pawl I ~hlonoc:. P.. P."'. Pfllcmni listoyi se obi~ no bllO os~!e L'"toYI slabljll<o Sa 1-7 em dugim poteljkama .un1C8 13-t8 mm dugat~D u po~alku tut ltasta. IU I lamo 5 gomoljasHm zadebljan jlma IzdanCI uso .otttel.ca A Krill.4 . mesnat. II nlm za mljl!lima od nlzlna pa do l ubalpins kog ve· gctacljskog poJasa.too .Ilalra..aginaeeac (1)~ lrolfsll) PULMONARIA OFFICINAl lS L..5 mm dUg9tH Sli tna ovo) YI SII jo S.aynt.5-7.. 5.ahsnad"~aleduhOdI. lovi cfYenollub ('jll ' O bll.al nom I logoIslotnom d'ielu a'e ala lasluplien ie la kson subsP· nodo.'''''''"' . 1.. rl RII hkule te od prelhOClne .OPf' \sIOOno do •• edllio I Iwna Ro.. '" Con. 1.' L 'ulrop ob ~u... Il"'~~U 0. ~ -6 (.: P. Bli . """"'" "" Gc • """re(~.pomen.um P mac:". L P rob •• Sci'IGlt P moilio V. sUbap. ". GI' I. ~' he. PlOd Ie 3. lBmno'BIt'n m 1~ l o. a I)dllkuj. Ullm p. lamnOBmedl Hldfoho'na I mirmekoho.... Ii.. 00 nizlnl\ pa do .·a...eseenclJom [1-9 (.ch) Slublt ' ~zh¢lle <lutlne (POlays hDrorostl/lle). l L ""lIOnl<rou. mocu/alo Baumg. kojo sa no spu~lalu ill s e yflO ma lo s pu~taju nl.5 mm dugem ~ rvn'Cl)m I o~o 4 mm dug!m ploditlma Nasup'ol lome. spoljo maljave Plodlcl mre!asto nabo'anl i 111'10 bladav/e aYl ..11 sa bjell¢asllm PJugama. .nt· 10m Inllo. bulbo.. ~ J 1)(01 P gs. /UbGrosum lSI. 2i V . akllnemorlnl.o llleinoli! L Va f. baz'~nTm.. ... ". til ....'" '" SYMP HYTUM TU9 EAOS UM l.. " ptT y.5 dO 3.. !aVllenlm petelJkama edies 5-8 mm du · ga¢ka K"". .. .. m.

p9 je poznal vec l broj v'lnih lorm'. lm o je I u vegelaclJI viso kl h .a!ldh dlakaVlh pfuge u Q'otlu. I. po.1C U dekorallvne svrho . s. • ".. humoznlm. M. sllvsllea Eh rl> . IlIi. s/Iva l jca (Eh'h) Honm . e' do. u"'utn' . . 2! v .ge ' _mO_""l Myo. 'V-Vi-V'I 2n a ..zom hO"20 nlalan. ~Ol" ...em .. p" 'oglo dlak e...5-3 mm !lrOkl.2 mm duglm .lnnlch l.i . OUflfC. u za)ednlcamB fe da AdonO$lylololia Br -B I.JovaSl!m zemlt*. pn· mjerel ( sa bl J elim evjelov. : Ma'gofospermum pu. . I lYan.-f.um (Opll) S06J I u ollnosu na obhk liSiolia 11m !umema I ~lkarDma.'. L ~I' lu eVje'o'" !u~kI'IOb'I"1 ''''''''1''/ • ."om sa gusto po'edan lm.'nlm asa<.. ve¢. 1.m ter· mor. nai.ce ""!e OVl)QI rOdI L ol1lclnall I. B • • ~_Ve'gI6m.elenkaslob'lele eVI"l e" I l.) Gams) Fam .. ..ljel e .f1l.. .. preko va . I . neutralnlm do bazi¢- o. c no. drvonast. dr Pozneli SU spo nl an1 baslB. 1. I .'!~:~~~~· ?~J.I.. 2-8 cm dug. _ . Antero s guS llm t ljezdastjm dlaelcama.porme II<>p06.~etlm Iii I> .pu.u/oum (L. Ob. I Pe tzlj'. All)l.. Zivi u listopadnlm... ± sjede' ¢I.u.anmtll.. . pIO<lnk • • 1 e. fuglnna! 5 mnogo kor/e-nOV8.ojaslo-ok.-ble" ~I a "ro' . ponokad tutkaSlom cljHi I lul!m IJuskama u g.eu lansko-sjajnl. .:il0elj. donll.t. '1 (20) S. 13-17 mm dugaeka..'ill.ljelo1a do ralnih fo.s lno se l ako IzduluJu. ~l p •• WOld_V •• gl emelnnlcn t Ne..5) em !"oki . .m. BH.aflU 1 El ioplj!_ Na l ako velikOm prostoru izd iferenclrBo se veel bro l 1aksona od podvrslo . •a5trO$it. djellmie no oSla/1i na $Uhim slablJ' kama I p. ill.. John st..'\0 I . CD.. Rizom kos .. Plod. nl Javlja se u svl 181 umJareno suhlm.oo-cOOfu/oum Opl>: Bug/osso/dll' pu. CV.h.5-2 mm dugi. mJ aiovftlm.ma od doloNi pa ao monll""011 ~ jeu (do (lko 1000 mI· N.. f mll ' ''''D. Sb.~::l: ~ .drl teletnl k E(X.l.) Fam . mo . .dtlt R.SCOTploldes l. .. Kru · nlca skoro dvos(r uko du!a od ~a~lco. n~ rubu tr Bpav l~lIsli.ll c " o~ "poco Fe. kl.h.~.o. du Iter.. Cdlca ISl o dutlne "i dufa od k.'s~~:~~~ ~ 01>0""" "".) _ (-loOI Om Ii S. n ovl.mD II a'blllo.jellocrvcna..opl.-BI u kojem Ie kllraMeflslltn. Ii. Plod .. ' S.el ~-5 mm dugl I 2.ama EvroP8 u M ~.~:'i.ms blJe10 . bi/e ll. :!: Itovasllm zemll.. Rasprosl ranlena je u Ev.ug'asl l II. clelovllog ruba... na sv. n CA (Eh. M.. 1i..~''''.05/r&njena u zem1.I'~.. . Opl58n O nekoliko I nlraspe<::l jsk' h obllka u <. jako Ivrdl.] Holtm ISyn. .) J M. c. hfBnljlvl m. nom rk l. G..mll DrO'.o da se koro. U na~oj no."I •.. .k $k fl alnome:. P"~d. 10' slliO<l. 1 do 1.... toiloo 1 .mJenl¢nlm lislovlma SVI IiSlovl s prilegt im dla ~lcama: gornll ob.>(i\"A"a ..2 (-3. Osim U5pro\ffllh cvj01nlh IZdanaka poSloje .ou ...sln .m !um. glalkl.~ne "'jev. OkO I em II promleru.n...m.. lIoro 5\> :lalypl. o~'u­ glasll. n .ma velik l broi vtSla ovoga roda kole SU u narodu ve<Jma popolalne lomlljene a 1lve u razn!m biolopima.bll UIItoJPf'"'' .asls o dsloletim 0. s posHlo.-oII'IllliO celie. elenJ. ~ "'il"'\' ~'OOo """"~ e.un..II u ntdo.I.Jaz""o I' u '8l. red.... evjc tovi na potelku ""icl anla na petel)kama ko je au jedva duie Oil ~a!ice. keo i u vegDlacil1 §umsk'h sjetln a 1 paljovlna . lanak ' zdand uSlaj utl II! uspravnl. kunlje ez urn o pla va 5 5 k...pu. hrsnl/lvlm. I>Onls ~o-suDml!Odlll\f""\om 110" nom etemonlu Dslm O'tB ..1 . di ml 1I <>.. BOlaglnacllBo {o!ltorISII] RumenJ. pu~' ellnlls Br .!k a nai~e !ee 5 mm dugs. ne)fdte kaman"lm I.ollu Plodna d.laDO . 80'8g/na<:000 10~lro I ISIl) '" ltTH OSI>ER MUM PURPUREO COERUlEUM L (Syn. do 12 Cm dug..!dnos u na razJltllu boJ u evjelova (POznall su. proml'" nu u na/odnOI meche-n' Rasp. Iv(> . ""It ¢.: M. humoznun...Ii ..m "'. M.. u potelku sv.. s guslim sl .. 3aj~"Ko Sp omenak l um.5cm !. {HO. sI erllnl Izdanel ko]1 puze..omje. mzlitllO) obolonOSiI krun lce. '''''"'. vot premo v. e'jev k. subsp..:n".oo-coo.onjcden im poleg llm dla~lcama. Krun l_ ca I>releino (4 _) 5-8(-10) mm u I>.0 . ~. I oko (l. MVOSOTI S Sl l VA. sJIlIalicB (Eh..ttlma C>d montBru:rg do subalpin skog vcgetacijskog ~jasa Nala.~. "le. bli lka. M. P''''~ nlm. okru gle I 53 str~etim dlat lcamll Naldon)1 11510vl sle· deciA-8cm dug.. IV_ V (-I X) 20 .roki.cko zimB..unlee IznUU9 dlakeva..1 c. kuKasllm dla~lca ma. sjal ni. ze lena. s kratom.m i Zbog iz uzolno li jope bOja cvjo licB sva vrsle ovag . la n<:etastl... 01 .. 11 G.m.elonl. Ie SII Iliko ukorljenjyju Siabijika prl vrhu kra tko .. ± raz9'a nali . n ela b o r na~ Gozdna spo mlntlca Cm) " ClI'lC. rjeda tollna rskim tumama.etlm. . SD ... .¢VDslo razg..'i. va.5 de:.~~~'t~~~~'~~ ~. 1'1)--.df 53 nekim srC>dnl m "'sl ama roda Myo.. ~nta fe\O lako n"/ll:lmo Ie u 10pl'Jlm I sll'l1(. T f ocet<lo.511»0' ·graDovlm I DU~OIi. amo Lllloo.

. Ustov. na rubu cje lovm IIi lup o nazubllenl.) kej l se ad tipskog obllka 1 ....'t~onnall SI -8t "8 p. Cg .. .ainjeve..uO! manjl C"IOlO'" Oko 3 em dugl.. 1..1a naz. 12nut. I\I"g.n '''ll<"..~ (1 1 1_) IV-V S.. azlikuje po lome ~IO ima vleneit kOjl j e Izvane I iznutra zelenka~lo!u~ Siabijike s na ~ n • . S. Tell klf" " .: Hyoscyamus '" A TROP A BELLADO NNA L sCr1polla L) Fam .'" pa ja S!O'jj9 b..ljka cJotl...!e zna lan posl ola~ 'a:nih alkllloillll (Alropln... cenlralnol Ukre/lnl I U Iltevskom IIlj alu Sovjetskog Seveza ..atkih zub aca..avo 1ul0 a CrY()nl".te .m. Cdka oko 1 cm duga . oloclo . vla!n!m padlnama .e~m.....le .II. ~u U Slev A . Slajers ke I Go.. Sb • •• cv1le' . 1I ~jC.... d. puoa Ijubl~8S1og sok! .. I "'I. dobelc.daMO "' . sad. . ' ' ' ' ' ' 2... mod e.. naom viS Rasofo$ t '. meM og I sotnog..n.t!u "' Ill .e~nJak u. Vrsla je te.s~'m ~jot . snj· s~e) . 1 pop... &.....) I s)emanke (S. iedan vet!."". VI _ VII 1_'1"'1 ?~ "' 72 Rizom dObfO . N IO hl l~' ~ ' "1'><". ns mnog lm mjesUmo /e udomatena.!] va¢1 broj svjellosmedlh sjemsoki. "a .u.. p.a njskl bll_1I bYn Bun lka kranJska "II" T\'Tyn (lelllll. nerotilO b ukovlm &umama.. Go __ (~c".u Itdno ~oJme!.1I plod. u po¢elku lele na. [Syn : Scapolla hladniklsna Blalzowsky &. S 'I_...n.. SolanBcoao (pomotnlco) V"8bllle. H S. pen)ucl se u visln u do o ko 1000 m. cie· va'IO-ZYOns$ !e.I u E"op' .~I. IZnul.. PIOG. Korljan (AhilrMIa Scopollae ComioUc ae) sa mnogo ko.~o I!(IO"..10' va.aU I ~'rl". obmulo jaJasll. Hyoscylmln I dl ..t. . h ladnlk llna (Bia lz. I .IIMJonnla). la se 18'0'11 lalmaceu l. (Syn. Kf.. Sadr!l mnog o sle· manki ... bJeUta!Uofuckasleo kolijona lIs lavl mOkl.( ' _ . • nalobHnlla )e zlIlItupl. 21 ~ SCOQCIl. lTIicama Plod. hor lzonl alan_ mete b1rl dug I do 30 cm_ StablJlke usp. u pa'ovl". Plod je l obolac oko I em u promje'u koj i 50 Olva<8 poklopcem .ok. a no po"' t lnl su ~IDp/IVO PUc.c i/ami mlik!.. C..m..".1\'11. . Cq "ar."u."'. nam. b un VoltjD to!"Ja i>\. -8all.) Pau li n . 'oki. Saddl 0. DC. B.Olfl Afno·Adenoslylion 8r. humoznom lemljl~lU.. II PalU~U 1.log. . shopolamina. Tcl lk. va •. S. carnloUca J.5 % alkaloill.. u sLa· dlj u Irenja susvlm crns slaj na.... a Fleischm. lol ene )(. . U UOli Slovao lja (Oolanjska .. ""..orOfllnnlB.'" SCOPOLI A eARN IOLI CA Jacq. 8M . K. p'OIle~. am~_ ~.. • nO<lOlf... roh· 10m. _~ . FleIschmann.":n.~onl .. -~onas l. g. masn.lop. CaMeo pe lozu be ...nw tu". u pazus lma 11510"0 . po jedna ill po vl~e If dob..m. ~ lselk"10sIBlka bobll. Vjentlt \.azg. I .. ~ '''''. Zaslupl jen je u sjenovillm IIstopadn.. spo!la la". S 5 k. a IIrugi na iSlotnim Karpel ima. • I kh. PO~IO sa odavno ku lhvira kao poznala IJekovita bUlka . u«lul nl pr "I'~ l f... " m hmarna .a zelenkasloful III mu lln aslozalan. se '8do ~fane bobama I lako dop"n ose .don/>. . goll ..II Ka Ilpnn.o nu· vlJeoog . " U ?em" . 21 vl na kemenlUm .no!jubltaste do . visotl. a imoju smed u boju.. ko/e 5u OkO 2mm u plomja.on.5 .enje na. Cvje lovi pojadinatnl.avne.. Millo) Al')I. Jacq.. ce .unl ce valika. poJedlna~ni . cje"'8S!o. na k.. "~u III .asi/avanju "elebllja (endozoohorl/a) Svl dl/elovi blljke 5ad . populec'l" "-nJ" $tO 1181!0 . \U !ums~e cute j pulova IIdle ~"'IO Ob. PI ..~""" w·.O¢ito se e~s- plOo1l!u I. <.. l okalno /e zaslO. lemoorelenl 10-1S (-:20jcm dugackl i o ka 6-10 1-ISj C'" 'I ~I~"ln ! ~''''I''~ P. Maye.~.Ipljen T II vagelaci ji "ISOklh zelenl ".• "onasI8. c. Sb. ezvljen i 18zg... na K . P"I"oKn' pr"'." ." "HOI" !!ell"'. po obOdU Im a klal ke I najesne . 1)l8viloJia Ounel ap .1 .. H.-6 1 ."'\lIIanll nal~"'" . na baz! sylelll/e..n lol!ca .¢~o Sle<:l51VO eprI!Vlleno OCI t>oblca ..o liicpa.a a. l..asle endem l~ ni tek5(ln T .ena " uloci"'eo Allope/um /)e... evl". u gornjem d ljelu ± . na dosta duglm peleljkama. sjajni.. do oko 12 cm dugatki..). 00 p<...".' E.a. Fleischm .0 C.an/en. hladnikiana (BiaIZ. u oornlol l .2.slovi (FOI. CI'laga g05pII) Nalaz.. sa d lsjunklnim a'oe lom : jedan d lo se nalazl u pradgorlu j ugolslotnlh A lpl .Ietl. M. kl PI OPDI811 _olebllja kOll sl1 u s1u1benoj mOll iclOI U l u svrllu na... ... ad nizina do montanog po/asa. Sol~"Bce81 {pomocnlcej Farn. kO"len (RId .lsli u larmeceu lskoj InduWljl..5cm dug. ..mo I" u '''''leWm 1o. doll.. H. Irblja)u.. vlse¢l. na hranl/lvom ./I B) lJ)epa IIlhlanke 01'0ello Veneclr&/1~e ~e"'I. I. 8.

n~as l oervene..gv If vlnog. poga ntrl a 'r.tnl D . M.... Cn.gy...ubov. .. Ku l1 mand.$.aen.. e. 0 •..ljenu mand ragore .aSla na v. boII.anlm prollel· Rim mla. I •• 1" . Sb. Sllbljlke lamo-emo Slvllsnc. .. UI pU1B\'0 I na d. kuglaSlO. ~um.azvilaju plltemni. E PC! noJ A1..1 u S. odozgo !lle ba. Ie PC Amoflke 1m.all..)en.. 511 upal rebljavaju kao Illek . kada sa ..mp. ~ U1 C'.. na vlslnl od oko 250-700 (-900) m nadm . du p.tolall1nka s u C'o'jelovi. ' ''-:\'I' 'lUtI. poVf§lnskl..omje.'·l.abonlaj . 2J V_ _ I_ll11l)em II S..uVi. ulpravMe . . n8. AI. Zoog loga SU SvO v... kiule babe. gdle .'" '" PHYSAL IS ALKEKEHG I L MANDRAGORA OFFICINARUM L.'KO Na d' ll k •• b .. nG"go. Hallje.. plodcl·.'" ml_""" CI (p pe. 2 lut •• J .. glevnl neIY na gor· nlol Sirani :t II~bl¢a51.11<000 . BO". Cvjallt l po/adlnl¢nl.1Y Alklk..I1' U $111\1 ""'arld)a n ..lo od Orlle nla.. poe'''' . . ns . M.. a.".edozeml l" .oda "~Ie~ (. horlzontala n...oda... (Syn .' ol.... Rizom dos!a dugatak... ~.. na !umskim ¢ll llnlma.nlena .. h". pozna! pod lml1nom R"dlr Mand/ago/aa. eOSlo • ledne . ka moc . Mond'"'Il"'..a!klh tuma I tlka.l'A. )t." lak O 10 eva vrSla "eama otrovna nlon ka. a I 051al1 njonl dljl1lov.u.g•...lanl!1ima.. •• vlStt' ovog . I. ko fe su polpuno obavljel>e povec lf\Om I nadutom mlchurl1510m ¢a!kom. goll1.s'a ovog .. .uglm III~nlm .tool •.. jedn051a vn l iii raz'4rpnatl I<o '. u pazuhlf Il..'anlu lulosmeda I eko 2-3 em U p...'I"c".tova.e u ~UI1U" mago.ma ~lfma.a(io.ojnih lo ke!!!e l' undo) zemi li. 811<!d. 115na plojka oskudno dlekavI. Z' CsI. .. "'unici.oe lma . Alreun_. a i kod oSlailh vrsla OV<l g . Dna jo s lano"nlk k. aznlh narada.klm p.ljen. lloi kane.. ko jl o bllkom ¢e slo pods)eta n. o va VlSla Ie zaslupljena jo~ u Hed . o".""". ~... Alllk. n"''''' J""". 2-'1 em dugol pele ljel.a.: •• .c(> . 5-1 em d~gl.ednlo Ev.u m on. ' ''''''.: M .n \lo!¢je j. tu~­ k.Iomo"u Ova Inla resan lna blljkO u natO] 1I0rl pozn&l & ja )odlno Iz Dalmaclle I jutn(\" Hercegovina (pad lnB SnlJalnlco kod Dub. 'm~le lI"ml moo n k. nelaneaSl0 III ns... pozna 10m pod Ima' nOm .'a¢as' om i !k'apaslom lercnu.em'l "' . " PD.~ .... IV . sotna.. He VI_VIIi_Villi . do 60 em dugi. kojl s u na duglm d laka· vim peloljkama tJ 1510 vr lj cmC razv ijaj u sa !irokl I dosla dug i pflzomn i Uslovi k01 1 su d lskavi I namrdkanl.. kao ko.~ kO I !t Rilla " nOke zomll l1 s. . 00. • 8Gbe IFruClu... kola jB u "e lom .llm I"'lcljkBma. p"plsival a sa vooma ~udno~ala med ll.'"" .. va'narls Ba. Solanacu ~ (Ilamo~nloe) Flm SO/8n8ce ~e (pomotnTce ) Mlahur!cI.1 nS Olakevoj. kola se ptema v.. a se li. LiSlovj vellkl .". III.0~iIO U srodnjem vljeku.. 5 D"lnlel I d" . 1'''''' II .. oskudno dlakavl1. TIB!1 sYje!a 1 r8hls bagel!! '~mljjjI8 preletno na krlttnjaku .I/! Gaerine •. Ij • • • M.. COllue.eko G . g...n.jev..o"n lka I nedaloko T.balko nawdno 3:lj.oslekam8 .a"a ~r 1"---.nl L 1 . 10 debe'l I mesnall...1 vrle> lijOI"'.. ' . AIk6'e. na'an¢a11ocrvane bole kofa vi.oda (. od nlIlna pa do oko lOOOm n. BII.. zclenk~"obljoll 15-20 111m tl'Ok ' PIOdo... •. . .'''"'''''. P1f18 V~ "'alprom.dm V.ah la zem ljllla po¢lnje cVJol all u . novlnl. npIl O "". M." Ale""""'gl Ul .t. jedna na Hlmalaji) Imale po se ban lnatal u duhovnoj kul1u . puzae!. o If ena evJ81CtVfI .. Posebno obllkOvanom ko. 1 .adlma. J It>o~·1 • . s vjellozelono.ago . veHel ne "e§nje.""" CnlO .. d lvll a I. .nd". .opo Osim ma lob.. AI~e~"""'1 tloSll. Pled babe . vis Za hlljava svieta ( .. nl dug8~klm. .<cllllll a JI'"CUlII1IK.ne Ij~bl~asla nah~kanp. Ijudske figu . $18)no.hu pos!epl1no pro~lru)e . M Ond' " ~' M"c'p>r<>r' 11"' . ~.. II. doll l: pop..) Fam .fI k I Zlv! u tlkarama. 011-0 tlo Ie naro¢l lo 1"leleS8nl"0 kod oW! . p. ''''' ... but le.

Fam.irog poIuO'I"" I I man l " ek.zollialan.aya na IIcu I nalleju poauli !llerda· Sl .. ± nranll lvim .makO· gnolljl. DIGITALIS GRAND .c. . Ijan l~ II pski obll k' subsp.II . I<.. Ve lecve lnl naprsloc fO ..orn lem posu!e krat· kim fljezdastlm dll~icama.me ').. .lule.... le.l. lII III na. l'llZ dlsllm dlaflcama.¢u". yall~asl 1 . ene do potpuno bljlle.e od pu'purnO(: . Ie u zapadnom Slblru.tva51 Siablj. "ednjl I go . plod . ) Wa.!ku. (Syn. SD.anu g ro ld aslu CVI .1"•• 0 p •• ltrI<:Tma ... ' .aale u"le 1&sIUP....nuto lanellasti..ncill.' II"".rboy..~ ( ·P I"'''''''''''·-· II'H"I'''''''''' ~ 0 1 klrl'. Svi 11110... nl ~ •• i k... FLOR A M.II<: • ••• " . t .gua Murray . Iznul..K. RUle na sv]etlm .l.rna . CvlelOvi 'o'ml. 7.nama p'lldllO u j~ illo¢n.'1I " 0. ou .d alll (Ime l) III m ' koc. Cvjelovi lo. na 'ubu cjeloo.. " tUH.ubo'<. purpu.d ilmedu ove vrst.%om ko.. Scropllullt.an poo Imenom D.... 1 11 011 Je l Q lupljeno jot ~kol.'" DIGITALIS LAEYIGATA Walda!. na !umskim p. _.a. kratak . pe~ lopCno so suhya]u u d. ~ I e dict R.olastlm 18".ll le . nl nalltju I po ...akl e] e .. Listovl Itednleg I go.eclslall l.ke okn. OOlec l".. . del l' pop.ofllo . rat u slo g kr. pu.. lerruglnea L opl. s.lke. Nlena d. kola je ve¢lnom okrenull nl jednu stranu.. "'.mlralu prl vrhu s!a~ Ijlke grold as tu eV8$I .III V n a..1 Olglla'" I II_P<'flI"'" GI . og y""etaclj._yo...lI.lpn. oma f UIIll1 sa usp.ma &urna 011 "". • tt• ••• 21 II .m.. du1 lIe.." G ' o$~I"II.1 hortl· kullurl.00 em eg . I D.nu! Olg.ub..h ca ml..ke obja]eslo· lance lull. " .lvena s I. II no to.. USIO" I ..11. lly· .. ""IOle' mn'~ kr ml I I. BH .00' od kOjih lporn nlemo sl'lecMel D. . YI_ IX .!ku . . kao ornamen· 1.a (' • • nll1."alno dute oG C:Vjetn ln d. e ndamlenu vlliu Upadno. a u jugolSlo¢nom dl)el u s ubsp g.a' t U11 u IlubICD...1 p.cama.. POlns l Ie I spontanl buta.m dla¢.-vne. D. ponekad lopatasti.l1Im 1.elUm ' u". vaea 125-35 mm). ]ednoslBWl a ItI rjlDl7e. cl je lo m du !lnom Gla tt_ I. ..1 lu POIUI' 1. I<.ont. eo-l00em Ii O @@ S..e nlm illlca ma. vtrldl1lOla Lrndley kOI' .v sr¢anill bo le.a]" 'lSu ullu I lednoSI.. 1. lIa. go la I g l al~8 na .ophul..1I .ltCaml.1 n8 whu u!illen!. d'jelu Slabl] ." .. • c. CII .tlk • •• glath zllnvaUcaJ Nap. 'U1M I.sllnama od mont anog dO lubalplnskog vegelacljskog pO]a sa. lednos.. ubllenl. Nalaz. S~ . II" .. lI. u lIornJem dlrelu razgranjena.1 . Cdlca oko 10 mm d \lg8¢ka. "e •• _Iron.g . (VI-I VII-V III 2" _ S& • •• Nalazlmo ja na 'ubovlma !uma. u osnov. Vlen¢lt Je 40-45 "'m dugafalt. Oli . c..unlea 130-) 40-50 mm duga.. . fi"g.oga Ie veorna t. (7-) 10 do 20 (-25) cm duga~kl I 2_4 (-6) em tl'okl .1 It. How ro. donJeg dllell Slablilke dugU' IjasH do ob .. lin. Ai¢a.1 .. na whu u!lljen!."a PI do b'dSkog I gg . humolllim. S. . H.ugln.\CM Gladkl nBp ll lec r "'MOl( mmpCTo" "unpcTol( lor. puallh. aa L ) kole 5e.o· sjekama .avn •..lyen l . nu pu... Ustov. V .Jn'came (15-25 mm).. Spada medu lIalvunlJe Jljeko ve prol.! kL u ~leve'018p8 rl"Om d llelu a. 2! II . Ijel· kim dlakama.flloieucil Lern. " 1 (I. Ras pros1lan lena je 1..ama ne II valjk •• log.a ja~anJe "fanog mi.. l1ka ru (D.: O.I""" ~ r "' d . I.elne oV le to. • unutr d nle s1la na I spol]a Ia m.. of. a IZIIIII'. & Kit U .mo.a sa lamnlm tllleama.n]1 11'100. · t. 'l""la Znlltro 'Jlda la D.ne. 2. f l"Ol.mo ll siabljlka..allloll dllels Balkan.nl". B. na n..m ' ubom..vell~a.ubu sa ladva p' lmjelnlm o pn 85I." Ellll1 . . I.u bu pok... u .mo la u svl. ke. u do· 1I1em dllelu gole I gl..C"o'leloll' 511 101 '1I'. X h. boJa mu va.uena u la.'O . able 'I 'ane glal k" u donjem 'um l klm ¢1. 2. spelja pok.m dljelovrma n. lkog " . sa manllm kn. progalama I ¢. me I tl k.1 sl ode~l. rtovima I pl r~ovl ma moiemo vldJa! 11 c .. 5u1en1 u kralku d.11'1'''''' d la¢leame .ml ja ma sradnje I julne EV'ope.m . (lJul. prele1no kamenllim 18mlll&lIm8. ..kog POI_ P... & Kit. u. . tuft . $e.lrnama I . raaireslllm . tall". I. i.lIe.. . . 1I. USIOyl nalzmjenl¢nl. Waidsi . "o v"Ia cwoga .e11l'l.n !..ceBe (slrupnlkovlca 111 zljenllee) O.. veoma cl)enl 1..noc". I$okam SlabIllkom. neultaln lm do umlerello kl· nlim.r. 11Jezdaslim dlaelcama. . lancalasll.18Oc.) Fa m.lna t>lljka vlsoklll kvalltell....klayama u SI. opolla polo"" ' n..l.nl"" dljell s!ablilke jalaslo-lanc . L el)1 MI evjllov' ll1le OOle.l' cue (Sllupnl kavlc e III B. III lieu glil1kl.un k:a 10.. t.i.... • e.15 mm ougaeka .. To ja blljks sa (25-)60. ...O'5j". g ro<><l l rlo. H. III I><". Invl"a ll ¢'ja Ia krunlc.

U510vl n. ot1 Her ....h Olto I mm Ouget klh. Tool~_' lIur"""'" UlU'"K<*l''''' n ~ ' ~ .. >lgomo.. e.."..n. RUllrOSIIA/l.l. U· SlOyi 5U 101 nuup..0" It toIf.. Corvlu. Iq"a m..'1to kUnUll.. 4-5 ja/ul h rub..a~m o"... pll o .c. Peru11111! na kerl!""lu .n 2J V " »-10 (-. fllam. zillomodnl. 1_2 mm duga~~I.."n 1. L... OIj81n8 plleljke 2-3 pula d"l_ od ~allefl.11I dvos~ln C.. n" . Alnus.ok." 'IOCr> aclm.ama h. dve. Lusnec Na vadna J.. IS lIupnlkovlclI Iii .lnog ml. Fern... C u~o ~o . e ..5 mm ~I. la oyoga roda spomenu! ¢emo vralu S.... BOlulS.. Sadril vetl brol sjomonk l. nol c:IJevl. l0 dl. CvjeICw i tU zelflnkaslO'" lull.4-171-20) mm rlullat~ •. . CYJetO¥i olto 1 mm duoa¢~I..enfl u E""pl ..k. a lakS(ln subSP lattlc.l j. II. 11 plOd .V' od tip.OnpliBIl ~rno blna CTPYIIII " K. Jag Je gornjll.~) om H 21 V .nl." '"gno. s. Jljeldas~o­ -ellaklll/fl. Sb. ..aun""" La '~'" C. gus . lYOn""I".lvona nalzmlenltno porooanlm '1"· skama. llevllllcllj Poill!nlce. ""..yl m.. pal lovlnam B. plllllZllska bUlks bill kla. S... 1118.."u C'o'aal Itol' la "l%v.. vem lll. goll .ohlo I bez nor· rnalnlh zelenlh IIS1 0va. odsjefenl. 'IU'~"J ...jela blll~a jfl wiD nep. a vral lutka Ie gol] p.l:dUllm Cllflticama. arakl_IfI ulke. 1' mm d ..rhu stabljlka. cvJl lno k.nll OOrNIJ flJD."" "\A". SD. p... u gotnJem dllel" posula rojelkTm Iljozdn· $11m dlutlcama 0. 11.. fyo rnoYal..m II .ueu8. 8H. IIvO\l .. 4 mm !Iroh....razillra na Iis iopallnim """ama rollova . nil.pt<.. Rasprosltanjen je g010vO u cileloj EVfopl I u Alil i. ilo vasllm III pJeskovitlm .on09 (razvlJen09) cvljolo 5-5.~I~~·.> v<llm lit 110.. '2 Tipl~na S. dotlola I lotna .kl){l I gOlskog polno Slabll lke ove y'~le Sll ollrc telverobrlCifl.. !.asl0VOg I bukovog reglona.. Krunlca 5-6(..tece "Iokuo. zatvo. 1'.n!ivanllme lUU~ . IU. mam treca sfl . dO'Y . ScropltuliUraCI/e6 (suupnlko.d. uspravna.llnaalolelena.. I~I"I.udovnlk..lnu raslrflsilu meli. Premo rIOvlllm Isl.umJ a "'d)of II pop ..pl Iz lI.spramnl. IUasl" oko 20-60(-80) em.unlce olvo . val/kasl... I. 5-15 mm d"g8¢~'m debellm Clr~kam . _.npue. ."'t~:.ma .~ . l..· . . U st... mesna"m IJu$kaml SVOjim ha"Slorlja ma e. 5-11 em dug!..18n8 na .::ttl~1n.oln!.1ll ~lg .ma.ena kl. bI.oma na svle11m I h'3nlllvlm ltIml/lilima .. ptl.le~~ " . lIux ""." nil. M. .1 o snovi Ilr. I ne~odn09.o l1len)o domatlna hlDnlllve malorlje.poInJ. hranll .. N~laz mo a " I.. ~~::. malene. gele II I u gomlam dl)elu ob.o vlnfl pgCl'lellen...a F'9~' • '11 •• .~ Rilom vodotflyan. bJelhsll gusto Preiliwen debellm. j(. a nolazlmo Ie I u poplavnlm ~umama I §Ik&rama Ra.~ma ""Ietlm...JclI III ZIJev8tice) Slrupl'llk.. c"'anornrka. eg.al lutka u s..> PIodn . 1 1 . (11 1 _1 1 '1_'1 I_VI) 2fo . . neulralnTm do umje. H.ellm zemlll~tlma. rje<l"e 1.lo no svJeJlm.: . )I:dmcilllllllt(l.VII (-VIII/ .ARIA NOODS . 51. ...asll 11)8%II.1lur graba (Ouerco-C. Od oSlallh Vl.o Mll ltm . mloUslo netlo....enl u k.:~up~n.. Carpinus.ot· n.noc:rvena. Populus.. pu lka.'It(> 6 mm dugat~. up..f~Cllafl '" LATH RAEA SOUAMAR IA L "... O lt"" . Mo VI.42· 1 1111 ada da Upsld obllk ."'i<l~~fe7'~~~\I"P':.'noj tum. 3 donja usna OkO 6 mm ilrolla dok III.. Cg. Ylflnom Jednoalayne.10~elen . zaok. L ~OJII cemo natl u vlalnlm IlsIO· podnlm ~umamfl I ll ke.lpadfl oY.ul n •• Knollge lI.-81. onl ..unle.. Cos'anaa. 1 CYltfl uNu"" P'n1I' • pI . ovl ma. p.la I~Od ko- nih d"'""n.uiflnl III plilkO "cull.. .111". ad nltlna po do b.. 5-8 mm dut/no. lumama tlult_·JalD_ m I "".. lo rmlraju plramld. Plod Ie goll lobolac mrkozllene bolo.-_"" ~ U • """" '_ .. "sn. PlOd Ifl oko .111.casU. h'lnl . nD •ubu ClvO'll'\1kO nnubllen l. Ilul ker... Nadzemna sla"OII'k.'"f .oka...· f.. oor1tog I Ilulog okuu.. Ptdnllullma.. (1-) '0)-25 (-30) em G o ~ lID @ j tl.anlh Ctnoamed n flme_ Rasle nal~eice u m. no d..usreee " ~umama I "ka.f(•• . ~5n. • P_ T tesla " mozol.nom elemenlu .'" SCROPHUl.. Jull 40 9Ut pu. Ulmus I IIf... okO 10 mm dugmt~a... 6-8 mm d"ga~kl.9) mm duga¢ka. Ula zl u saslaY neklh za)edn lca SYOU A/fOplon bel/adonafl 8r."m. gola III !llflzde.lh vISla. pl"I. v. donj. Fa. oa~kl lotlOlaC • mnogo • •In.ull0 telYflrouglull. ubsp. H. na ~umsklm tlstlnamD.. sjetlnama .ophllls.ed in l dlakavl PIlf3ZI"'O somo Pl na .m r¢1 [Pleaa IIbles ILl KelSlenj F'odanok polalnlee JI raxgraM r.llm dlflClcama.m '''''OIl m hum""nl'" 111-"0. Sllbll lke lz. . snlego lomlma I s li~nl m mle~ I...4~B_ do pokt.oazljo ko m 1I0. IIH. gomoljaIto-ky'gav... ' p". Ou. Hadat [kOd koleg Ie gom)a usna krunlca olvo'enog eVl' rela oko 8 mm. Se.1 m umiJ" m. .

. tt.5--3 mm du ge¢~a I(wnlca o~o a mm U promjoru Prl!nici dull od k'unlee.'I""" /Urn H-atlJ 'd' CeBta je .Aate dlakavo. l<arlklorlSlil:nl Ie ".~ .011 •. . m~T".i.anum H'/lt) I dr ISIO I'~C natuimo Ie II <Je.!. gusto cSl. Stabljiko ck.m.ilelom. rjede bljoll ':. lnd.kalo. . dvolpoln i.1 slabljlko S8 CVBSllma usprsvnl III u~dl!u¢1 Lislovl naauprolni.. (8-) I Cl(-12j mrn dugatak. IN'd~ . ell""'l.m ill.din..nu .l - len.aUdm drtkama."" h<epe A: . U ".tlllni vrll.".vP'e n. Plod jO tahu.. u brojnlm a5-0c lj acljama ocldolilnih ium" $m. p.aSle zaledno . Popr«nl pr. 10-40 em "Isoka. .\ hr •• """~ ' 1. n<:ldl (1-3-) '" _J . S. III~a .. 1 "..o.. J plO<lo.''''""b .tll:nlh ZI poj.shnlleho."'.mldte' na p. Slablll- ke u apUlvna. po Il.iJenlma.."ba! 1m. hUllllum GUltI.enlm ld.eda Vaedrrio'P'CIl)lalli 9. Heum L To Ie jednagodl!nja. plazlmljuju.u/ICOle (slrupnlkovlO<l III ~Ij"vallco) T.az.jenova ...e."" . po obodu. U v..anatlm s lattljlkamp K. .oc . 110. Calka 5-7 mm dug atka.11 s pominjemo samo vrslu M.. G ol P"'O . 8H. Iu 11."n M .unlco su jOj (6-)8-10(-13) mm duga~ke.. e"".ancima. v. Polypa...VII (_ Vlll) 2n 20 .I).._ o"i< "010 CommOtl SIl .la U :!: pl avim III povIJeno-ul' ljutim cvjalnTm og.otilo u donJem dl/aly.ugio III lUpo l:el'{(!.llalom.UI I /o.1_1_ .ma v. <:Iuil ad tuft".Ulnltll Zaslupljana j..~o <om".ano purpu .dq. nk •. K.1 ". " (III '"'''Q". ClI. €I S.pm j ~1''!I .18 Opllmllna Slanllla ave vrSIC " nalazo u 8elcSoIllnlm zaiednlcoma obJ&dlnjenlh aVelom PieilOn ues/sao Pawl.I. u 8soeljaclll P'CIJfI/Um croalJcum mall· .1 . c. IOlmi..sl" tume lele I . S donie 51.nlm hstopadnim !umamn otluhv8tenlh ~vezom Ouerelo" ro/xi.1l k'a/ltV! obu~~nt.. ltaflkll...ne {Ou.I·pelflleaD (Malell'l) 9..'d·~hr. ". M. nom elDminlu ".alv taillesliv grol esslu C'o'asl.91 [npr _'do 4_ . Inllorescenci)a Ildufena.".ml. """ eChtOf W. dlgllolum Schu.. Ektl .-61.. S~.) Ronn (Syn. Orage (Vlron r. jnp.tootn Nardo.. $ ol_n •• .kavl..Callullotol Prsng (np' u.~.ebral:s (S/Iehno·Ablllitum H·at) odie .. ~"" c.. .$linlml OO. kOja otljedlnjuja acicSotline Iislopldne iume nl eksIremno klsellm ~emli litlma IZnad ITtikata I na duo bokim. G. ttlljka sa Iadnost.sk.njam dlJalv cvas'. ct V. ..>e ".). od s. S~ . .-91.um.. Cv ratPvl zlgo- monnl . u go.ob"de_ SI.soc j Am co-NQrcS~fum H·I\I I d..p.. H. Il0l.. H..."pcflflo (s trupnlkovleo III tllflvalleel Anoon NavadnlJe llenlk n tM<'n!UT CWICII MELAM PYAUM PAAT EN SE L $utl"P YU l GATUM (P<lt$. lubel tan . I _Iem""to • G".a"nl~kll:rnll&C ~:'~:':t.ol''''' podvrsl •.a~lca 2.. II (ae'l' kltnl'~' • k. sa la~o otvo. ". 2-35 mm Ilroki.I. 1 • t Olkama...etlreee (81l1Chno. Sc. jako Ispranim zemlj lWma Iznad k.Slaml. lilt dOl In II" ""Ad. zbljonp. WoC"'l lw ol .rn..'.vnlm III g.. l o ~ .n.tlj. _ . Mo VII-I~ © <> 31 T "'. Lislovi na k.t.· 'I0/Il H".) Rltllte n8 umll.ul1ska blilk..unjca 15-20 mm d"llatka sa dugcm p •• vom ellevll za. _ d< ">0. OH.el:njaka I dOloml18 Aasp..(:" I jllo 5""ze PlcIJo" IXCI/ue pawl SvolSNena je ". sa adventlvnlm kc. 511 n temll'~1.. no v. I: trjag $11 glavnog ke..~".na i ondoroohornll ". duboko ouubIjel'nt... kraltl III ± l1du1enl..eno suh m "~.a oko 4 mm dugal:· ka I islo lollko ti. In- lemodlJI broIl'll.sle ovog roda 1...m I.ophul.. . V. .m "u"'~Jnlm . edlne obllnQ g'~n. ll81nolu1e 58 rul ll:lsTO' ·crvenom mrl)om nl donio) usn l.llk!m D. Brak· laje u cion/em dllelv evasU IIsIolike. ~..m ~amel\lto­ Plrnkovlt. sa 2-6 mm duglm pOlol)· ~8m8.. Plod III l Obolac:.Ablororum H'Il] u l: Slim smrtev m lu· mama (np.. '" VERONICA OFFICINALIS L Scrophul. a brojn. 1/i-SO mm dugal:kl 1 8-30 mm tlrokl. na.do l.. S)evc!nl Ame""11. I<arakleostltna "<sla ..*"1 V'ro. .1no) mOd e'nl Ra'Pl'Olllt"n IIfIlI )0 u Z~" .•y.oke Slemenk~ oka I mm dl. u asocljaC)1 Jele I ....!..m acldo/lln lm v.' •• . razvlla spiel botnlll '8n~lh ko.osuaojena il U Evropl l zapadnol Azl)1 U natlm tumama zutupljeno SU )o! neke v. pologle..Iovast. E~""~"'.Sll s"e~e OUS'Cioll robor/·perrllae (Malculll Sr. I"'.llle Mlrmokaho.Ibu skorc tl82ubIJenll.'rhu ItbojakllL CvJelo"i svljolloplpvl III 5"i' letlollubitasll.nQljubIOasll.: M.

" lllc· 2S. .. "''''''T 21 V . K.ln.. debale. t.ayna ill uldl!u~a.l ne . e.l. ma lton..nU 20-110 om t Iml ).duma zaklopea.". H.. lg .. pMt.ftklm ...al:1I od cVJelnih dB~1.. neuttalnlm..anljiv lm... Uslovl jako dugl .m umlJI!tlma m&dlto.. gole.atskel. oel.t llim ZlIlodntcama nalopadll1h ~~ mt1 I tlker! r&d o Ouo. 4.. Slnbljika uspravne. ~Iankovili .. hll .1I1I pubucen· tis 8 ••-BI .azg rall. povr ~lnskl.Igommllli. sla rod a Vero"Ica .. kamen llim III 1I0vastim zom ll l ~tlma . Na.a. od kolin Ie dOll]1 l . 21 vl na syJa! lm.~" Rlzoml krat k1..adu kapltela ~o"nl'k01l II.mod. mOlll ana L koju p. RilOm . B. lvena kralklm dlatlcama III '..ospolnl.n p' .4 mm dullno I ~-5 mm !1.t asto nazubijelli. sa mellm brojem sllIblenlh listo. OIjelo.aslupllena la. 2. eg I Ma or.otaillo nalaz lmo u poplavn lm !umem a. JaC UII (a1fupnlko. SI.~dnom d'ielu Ru· rnunlje Iva. a rllllp. AcaMhat:oao (pr lmo~l) Scrophula... b~kovlm ! umarna. Plod Ie 8m~l. KOp. . p lod . 8r. lcul Bo'O J I III Balkanu Nolazl pf1mlenu II hOIlO~ultUfl SI I. 15-35 mm clugo~k1 . deball.SltwII l:'I' nrbc:. 1.. H 21 V _ »-60I_l<X11om It S. p. umje.. CvieIe od maia cia j~Il a.. u lopIIjlm krajev.ana pok.plna. BH.me H". h~mozn l m ' nl. sa svlh sl. H.lce III zljevallce) Vellfj. Sjemenka lu~kaSle ...b tjl ka usp.da. l- I .u¢ju H.I OO(-200Jem vlSlnej I A.ozda5l1h cyasU . tSyn . U SIOyl su )oi ok.ll_' . u ndlm t um ami ad Sloyenlj a do Ma~e<:lon ije . Oslm ovlh dvaju . Ima k. Cdka ja sUla¥ljclla Iz 5 I&pova. .. lIsloYi 40-&1 mm duo ga~kl I 20-~0 mm ~l. oko I mm dug8l:ke. E~ .ubu duo boko gruba p. onlQuO • 'ov.jaclje CI. molll o L (1IlStUpll .Oda A.... lvoll. (1~) ~ (_11)1 om Ch.omie. humozn1m . L ISvlI A $p"'o~'u. Ca~lca oko 2 mm duga¢~8 . ~ o­ la su 12(-151mm d ugo I o ko 8_ 10mm il/oka. ne ... 001'1 l.jlljoevropskom !io.z". V)elltlt slmpolalall.la OSlm ova .. b. g..tke 2-3 pula dute od l:saiclI.d Sk01l do subalpln$kog vegelaeljskog poj asa..adnom plodnleom.u . U InUeIo. all su 2 dOllj! la ~& medusobno !raslll u I rahll).. K. (Syrl. pea )a '010 ~9tk p ' !lZdljeljo na u ~ refnja. Cvlelovl . PfI'oze u • lak Itn (Ime!). Aasprosltanl enD u cenua tnoj I j~!no j Ev.amatk a. Irouglaslo-ovatnl. laliloila aucl . K O IlPlU\CC"I CU"" II V.I. novllO n!lZutllloll. ')10'" malrune peslullli IU kilO mOd'. uz ~~rnske Izvore ..". tr.eno kl· sali m clo neutralnim. j aOe sa l llezdasti m dlal:~ eama. V.I.. gdja ..' '''''.Ijetko bile1a.. .ske>g polasa . .l.lIes G'O"I. Braklelll lallcel8sle III Ilneetne. SD. na h.".... jednoslavIla. bill edo·ruil l:asl!.e . ob . Nall:ette jll SU5fe~emo U brojni m ecido lll nim zaiedo lcama .otlneu Ima po 2 sjomena .5.anjen Ie II Iugoz. Richardson VERON I CA URT IC IFOLIA Ja to .1'1. MI V_VI I .. 3.okl. ' hl. i<estanj8ll10smad a. HI-30 mm I hokl..2 pula k. eg. Sit.ornada od b.anj.8IlSk01l' I~b· modno. h. olku cllev I vollku Itolapu don)u USIlU.pit'HIlilm croaricum H-I~ Aasp'05I. V.mu lmg aucl " non Miller . pti lko n llmr~kalle Zastupljon jo u termc l. goll Icbal8C sa 2 u. Prlpada sr. kola u svakom p.:A..' SIQ. AkOtllhu. nOn Polre!) Film ...p. aH. perasto·k rpasll. eg.l Fem. PUICl:1. pJesko. nil donJol s lrllnl lino dlekayi.o. va l)ku tl.mu$ Piora I kOla II'~I!II u ~ a.n.lbll ".ln l J IIII~nl k O"golll ni primog.esillm . llm.a til u "edoutn· nom pod.-BI. Plod ja l:ahura 3. CvlJel rm~ 4 pra~nlka I I tu~ak s nadr aslom dV01l.anljlvlm.on k..•aslres.lnll d. P05ulo ftlezdaatim d l a~ i catna. p' Olo! tI(I na b81Jl:nlm I naulr. ansk01l vegel8oijskog pollSll K••• ~left· stl~nD je v'Sla asoc. zn. ~&me' nillm.lola. mo.bl li~ •• ~ lodO.aspecljsklh obllkB. btl"'"" UfO'".: V. .. OplsallO nllkolikO silllih 1 1I1.. u gomjem dllalu .'o·PlceoraJia (PawL) amond . u Nt!ol 1i0ll au z8$lupll""" j06 Z VlSle oVOO .lnlm p. hU IIQI.&de Vacc. np elovl u IIcu I Ilauelu sa rlJelklm dlaf loama. un lca o ko 7 mm u p.-1 sv1)e lloll ubltasli.. dlo ". al~ju 118 vrnu slatllllke detlell k las. Cvjel M d.O) '''ulPtUII III Iz. .un lea.a~nicl du11 od k. 3-5 cm dug.nom alamen lu .. Ao .oste 10_ 25( _ 40) cm..!.-il' m III 1I0vastlm le m lj 1~llma ocl ni· ZIM pa do go . a gO'II11 Ima obl i~ ~adge. CvJ 2-5 naspramnlh rasua5'l ih .. V_ VII 2n . p rj· zemnl..5. " . a {lolII)a u!no mu uopts nile rllzvi)enll."" '" ACANllIUS BALCANICUS Heywood & I.op!. sadril 2-3 (-~l sjamanke.a.uglas lo·j ei asll. . 10(19110/1<15 Host. .l e u pu kotlnam a stl jona I stjanovillh g.. ~umske puleve ...

ava. Iz· oull1l gala I sjljna. " nl RasP. IU .l nl P8 dO brCl' ''<Jg pajlla pre letno 01 k'Kn)le Ir Oj Pod 0 1 Ima pllm. OVII ... 5pljo~rcno-I a]astl..etoYI dvo. 2-3 mm debe le. ll'I. Mo V_VI I_VII) .'d a. pr j Ol nov.Cluglasla.a kog vegelBcTIskog poiasa ./ 10 • :10 Ri~om debeo.m. non L...' m. OSlm k."" dO b~o klsellm. dV'tti VIll i N mall. O~"<.caml . a lne I s jeverne EViopa Qdbjegla Iz kullure I pod lvl)a la.:!. 0011 glal. . oalaze sa na 0. IUpo ~ .eno hid"" ~m)...oJ'1 Pu . k" "..Bvne. h umo. p .'a kl tl. graodil/o'll Sm.ophvllt.e 1 1 k.1 Film Lllml~e~slJ (Labia/all) (usnatlce) $lh~ (usnallelll Mal of lk a. ) . ne krplko] patelie l.. Jamnoze!. Ka. Qd n. K. 4.lma (I rubrlflo •• Du com- vi ja/uto·l. H. II al..an]ene Ja u ecnlralnoJ I jugolslo¢noj Evrop l.I)edenlm S1~a¢.bI-II""".:: ! kn obi kl . 'er 'SI~"1fI 18 l)O)tod ftl podlU¢)1 U 1'0 " JugOllLa> .oaUlnlltfll ""mo u lem I"ml [.m d I 8~lcame.5-1.\:>K VIs ok6 t e ladnlea Slwlle. J&dnoslavna. kaO I s lablJlke brago mi rlill po modu (Imel)..polol.. lm_ 0. i)ed onim ~rari< m dIetlcama 1 koja Ie oko 3 em du ga¢i< a POSIO)O oblle( Sa PQlpuno blJali m (f.m lra]u rasue· "to plIVldnl I<las. 2S-6O (-10) ~m . Mlldeolks M ar~ p. IIItll".. dnl ka vl.. n. S. kejt lo. n. .m. CVIClovl p " jl1lnO m'"lu.. Rn pro.. a prl vrhu fljeula 310 dlakavo. na 1-3 em dugo) Usoa) parallel. eII ."IIK .lIdl Feger.. peregrina WnldSI & KII .. 0" 111. S ~. nD II~u pOSU1 8 pI(!. Rasre na ± bogallm .eloljkama po 1-3(-6) lo'ml.un.. po 2 ! Iotene u p. n m.16(-20) mm duga¢ka.e!uIO povazanlh ne..5-7 em ~ lrokl.l&gllm kralk lm dlat lcama.''''''O'T''''' C.l I ~ r.m "' Dlpe. $vjetlljl .llva . 8H. P.lItna Vflll Ilnnol. 1a Ie ne mnoglm mlutlma e anl. ronatlto zlgomorln l. lm • 1".lm]enu U honl kullur l. 'U1reslllm.. K Io ~ ov Ob). noraz9rpnole III sa dug~e · kim. slcesll III Qdsjeeenl. Cg MI VI-VI I (-VillI S. karams bukve I obl¢nog gra ba reda Fage/all.any u n"OdtlO) m. kolo'ro usebn n .unlca 3-4 pula du!a od ea~iee . 15-18 mrn dugatkl. bO Ilovnhm nmljl$I. 12. IU''''O je I u 10pll) m l. .I.. madanlk. sl~ e ~rm."alll pullll$Ce""$ BI -BI II n. t llm/acea6 ( LabIB ID~) (Syn.. LiSlo- S. tlenkovitlm dlaflcama_ Lislovi vellk!. PO"' ~lId samo 511"ieds po. kO$ III ± hOrlZonl8lan. ~g M.l.111. MElI"IS MELI SSO PHYLlUM (Syn. 4-8 em d . Srabljlke uspravne..". kobll)at.I~l lena V'SID !veze OS/lyo·Carplnlon or/em alls !i·ar.lo n tUm. commutata Gu ss. I M_ earpille.: . a D.Ilado.u.. po uglovirna dlakave . I 10 ne suvlJlm mJas llma..ed. .II. Paw l.. 41 luPG_ o. 'o~ 41 mOI"soplly11um L p. koj t Ie ok'(lnul on jodnu Slrenll..lporol tl roko IB lasto-mmbltni...un .I I " I" Ag' ''III ' .. opnasla sa 10 nep. lva.l ! 21 V "_(_lOClj cm . s lul)ljDn .-5 mm dllgl.a kle..eteama KI ' lkla".aUhne mlr!!u po kum a. .aju p llvldne p. oa lieu gall il! prorlledeRO dlakayl. ¢aJlc. M. M61"" 8"'.. ve¢mom Clolovi10g luba.ividna ". u Malo] Al lj l I om Kavkuu Prrpmda p" n rs~o"' ubmedllcranskom flornom eillmaniu mun) Plod.II".Jlleno vo. oa nallej . po su la $Ilnlm dlatleama I 1IIlezdama... IDn ka..5 em duglm p. .a Ducommun) I n po!puno e Nenl m evlclo."".un lce Plodl¢i oko 2..1. gatkl I 2.'" SCU TElLARtA ALTlSStMA L ".) Fam .tl .tljenove kO)1 su tnlo ok ' enu ll 0 8 lednu Slranu.avilno m . Nalazl p. n. .' Rasle na I/mje.lOu Usna ploj kS 4_g em duga I 2-5 ~m tlrokl.. polull po. M· le re du!"1l para p..unrene cl(~yl koja jo POSUIII pro . a nl nell¢ju dilla C'i je lovl 2O-~O mm dukava SlImo dut nelllV gafk!.DlI ! ". guslo pos utl papll ozno rapavim zvjezd u Hm dlatleama. albll1o.. dlakaYI. duline dCl oke 30 em .-cj'''III' t. bote. 8 "'.. SII Cg. all ]n n alallmo I u melotllnlm IIs lopad nl m ~umams I i. p' eleino ka· men1l1m l e mlll!lIma od nlzlna pa do b'dskog I go. poIUla dla¢lcaml samo pll dnu I du! ne.~ Kn 'mmo".ckulasli. K>. 21 V . Callee vetinom c"'onoljul)ltaslo nahukana K. a gorn)1 ndle kra~ L ev. S..ea ± gola.. Toqu" IIchls i'Mlmkr. ne vrhu utllrant. laSI.'''K(l.U!1 dl..5 mm duga¢kl.'.-. ni. Sllbljlka usp. . ISle elu!lne keo taJlca.\"w"<'''''. S<:v'ell.U5IO POtUI8 me klm.5-3 em d~gll¢ klm pa laljkeml SvJdl )" 10. naspramnlm ogranc ima.. uspravn..

8.. Naill/mo )e nlj¢eJte U Vla!n.om.slll mezoli lnlh ~umll reda Fagctal/a Pawl.l.lll'O'O b11~1.. $.. o ~.1'I1I kop.unlca Ie lll. Ma . plako ruti¢8.lm". a p. po 6.ste . CvJetovl sJeda¢l. Cllov vio:m~ltB 0100 1. Kod 1 8ksona subsp.".. ..a "_ . lCIne k011 prezlmljuju.C!>.. AnlPfo debele.ieono !Illa . $ oble Slrano sa meklm pro.5 em dulIa¢I<i. Ga/ooba%n Mourn Huds._ n . ~" . . I Fam.1 nil 1-3cm dugim po1e1 lkama. De.. n S !uml~lm plosJa~am.j..I.m.. (all. Gol"" TOubne •• et Onleo gton. POSlilD proriJcdcnim kr81kim dla~icama 11 1 skoro gala li SIO. Lem/acelle (Leblalao) (lI. endozoollorna 'lIu lo"o rnl blljka... M.mann) Eh. slr~¢e dlskllva.i' R'zom kralak.I. lednosl\lvna.. "' I ~ ._.5 em dugB.... ~ije s u k.\' . tllmlac.... $llIbljlke eu jlllasto· lancela. G'I60bdolon SpOil. !.14 10rml. · 'S U okv.li III 13ncolasti. ZJ V . U. 3<.. Rumann mrlVD kopriv3 )KO. U M JUtl' '1'" ~ •.O~1I /tttbll1/IIIIJ (usnllilco) Mrwa kopriv i lut.. POleljke IISla 1-4 em dugll. pa do subaJplnlkeg pol. S'lIbl)lkll IIsp'avna..ln. Laml .m m)a5Uma. lisnll plojka 3 dG 5( -8) cm duga~ka I 2-4 (_7) em ilro"a. prj dnu ~oslo ± Ilubl¢as'o nallukana . PIl"ldnl pr!IJono~i se S8s10je od (8-) 101-15) evle lon.5-2. u vetml slutlljava sa nepravllnlm bilolim mrl(ama. IInulro sa prslenom dlpclee.. II Islo su du!me III SU malo du! i od cvje.~.• <I0I011 _a. "'<.) Hayekj slO' lon l razvijenl vo¢ u vrlleme cyjetll nja bllj~e Uslov.:G"-'''O 0'.. ~ POlll15chek. .1.. H. Enda- zoohorna. . nil "oneju ponekad crvenkU la. tesle rasto na· z:ubljenl.. RasprOS1fanJllnll Ie U " ed nlel. ACAona A\. al1 . rnashnaslozelenl.1 o..: tllm/um gll/eobdolon iL.. d·ne lil. obllkll ! 'nll~lnl IISlove.iuta... ern.' I z..at .. mu kdprhru (L album L ) til' SU C"llIlo. nil rubovoma 'um. p .) Kroeker.. 17-2 1 mm duga¢· ke.aztokujemo 3 podvrsle.o.ama. S.. StablJiko uspravna III uzd. Sb. nekoliko prlvldnih pr!ljenovlI Plool¢... Cdica vetlnom sme<!oljubl¢Ula.• "umozn. koll ne ma stolonll.. ~ 1 ..ta m. Ie nil obala"'" "lekll 1 potok.edo. ad no:.) Nath. 100 !uiI>GQ 5:bl. ur puleve.ovl $11 lanceta. NaJzad .tele.Ip8da evr08Zi!skom 1I0rnom Ilem(!nlu N. ) IV_Vii_X) 1<0 _ 11 eg._ .'o nil 'Vj"l!.. Plodl~1 gll!kl. rubov. zatlm u Sibl fU I sred njoj Rustll.o-r"A ".\Ta 1~()lIl"lUa Fam .amo du! nd'lIva 1 . . rll~u" slllm. tU!R8 I tl_M.doc. 1. BH.• r"la Ul !""ce.. a lbillorum tiaganbaeh).. vell¢lnl bUlka.."chlt1l..ova Prlvidnl pr!ljenl se saslolo od 8 (-101 cvje· 10ya ~Ire su krunlce blljodo!ute.at. !\I-VII S. dlpkava s. e tll"lo ol. pcmenueenlO j blJ<thl . Ie na KllvkllZu I II Penij!.oc-r. . 'lan... eNOn~smede do Ilubl¢asl05meda.unlee 14-17 mm dllgs¢ke Razv i ja podzemne 1 nsdzomne lozlce na kojlma su advenllvol korjenovlI Izdllne1. mon/anum (Pers. mlrmekohorna. po 6-10 ( -15) IOlmlra! . p. u !ovoea· mao uz puleve.opt.akleolo vrlo male. II sJeveroz8padoom dlJelu n3 ie !cmlJG za' Sluplloo la I slIbsp..:Lamium go/eobd%n subsp ..lu ove 'leoma va l ijllbllne y.lva MPTEm KonpllB.I .e do I\lIljl'. ena krat klm dlatlcama. nepr8"ilno tc~le• osto n3zllbljeni i mnogo du!1 od cyjelova . iSlotnol i jutnoj bropi . owm mlollu . zijl I Armenl!1 U IIIV(llnU 1\1. Cvjelovl 2-3cm dugll¢kl.m I malol. icvjelni Ils.. lYidnl pr~je­ novl se sasloje od 10-14 cvjelo~ a..lo~ pr.. Liana plolk8 3-8 (. nav!dum (F. koso 18zvlja 10-20 em dug& St~..'" LAM IUM MACULATUM L..ljodenlm dla¢leama . jednoslllvna. iIIjo~ cd osnove HlZgrBnala. OkO 3 mm duga¢kl . 18-25 mm duga~ka s:.. .~. ve~ p. sjedecl. Goldn .ub8CII 80la vi'. 'Ie Gel1ee ~ " T.end.. I ~hlon oc l . .. ad nwne pa do brd· skeg pOjll" Ra. ~om HICh) . eg. I. Ci).. gola ...uno . p'etelno n . Sto.1 mu ~i. o~o 3 mm dugo¢kL Mlrmekollorna."\ K VeilOW' """'''''ngol taml. obdoton •azvll~ s tolone lek nakon cvjc tanjll billke.n.alnlm .l.MI A5 TRUM GALE08DOLOH (L) Ehrend & Polalsehek 15yn. Ilmal) .lI.IB do sllsylm bllele (I. Opison je velik! brol Inl respocllSkl1l obhkl.m PI"~o­ vollm 'h sll1bO IlovlI".. ""'..oko 10jllsl1. pokrl ..en_a P. JU'J' enl I . Lam/urn IU/llum (Hlld!.If>¢I¢a znaloo VBIIIS cd ~1&10 ~8rmlncN'" ne.g.mll..t. monlln um jSyn.m.."II""m.12) em dugaeka I 2-4 (-7) em !irolul.l 0<11. Kar&kl0"slltna v. eul ohorna blljka. a p. 8lone ..lIeo'.. cvjolno 11510:vl 50.. l.. 1 . H ..Mdnlh pr~lienova.u razvijono. Tlp ! kl obtlk: subsp. II II Illsen I lIm..gan L1 sa.. He.. /.1I11I nokoIIko p..nalice) Mme koprhrll pj.I~u It! p..m "". vo1I~ l nl I bo)1 krunlee I dr .._.. 0111 . nl obaillmi "Iekll P01G~1I I nil naput..m iumaml I ilka. n.. Rasprosllanj8l"'1 I" u Ev. uQ Dololm ol• • mllndella H"..

lum luO"pJlUIIfIJ • Clal .. c. w~rl· srejnU Rach. !1II1utl<a. pd whu posule prorljedlm tm polegllm dlaticama lIstov. M a I y sakuplo 1&64 gOdlne na nuklm lo kalllel. . 1 ". poP'Gtnl I>. prM dna g rOldove Peleljka c vljal a guslo tllezdesto dllkDVa...I'8 od svl]etlo karmln_ eNene do 8mcdopurpUfne._..\ CIl'fC. DonIa uana k....ara r~dll F. ~~~~"~·~j~I!r:I~· . ndlo man]a I lamnlje zelene 11510'10. _ 'IIIIZ' RasplOltr-an en. btijla Kalllkle"sllena ~"I D mtIlol n n luma . Antefe ok" III zu~k"l a aa· Slabl)lkl U gom)em dljulu gUllo prekr.. a privldnl prAljen.) Fam ..: L pannon/c!lm Scop... *-&0 1-1)3) em H S.. VI-VII I 2:t ..gel. unlca 25 do 45 mm duga...~ .. mlraju 6-16 pnvldnlh p'tljenova.Id nwnl pa ao "':""II! POCiI . madunl ca. '"""..unlce troratnloVil a.lIena vral a melel!in. na nalleJu 5vjeUlja.! m ".. su USlav· Ijenl od 5-9 Cvio l0va. n] goll!. kamen'l m.) ama . BH . CvjUlllvi 3-~.ca 12-2 0 mm duga¢ka._ RI:om kflllak. J .ll ....le tloro.. I _1. vt. ""'. fCl. li". bola toj va.. Callea 10-18 mm dug . "1'1""0"..\'lm fl jndaSl. Solbel W. RaIIl. .. 1.) ko)1 Ima.anata. detlele .n~..). Wi pili III .nale. '<'P I A.. Ep lPO"om.. pe· leljkama: lamina kopljulojaju lD..a· NlllIe Uml. . n. H..azg .) H ayekj je opisan na osnovu uzgojenlh ogzemplara u bOlaniekom vrlU UnlvGlZ'lela u tu. ~111.... ~_I<. srCHIn)1 relanj prema dol)a POvljen.. (\lIe.. '.e~ . Krunlce 5u . (Syn.. orlllH $Iugl al".me<"lepu rpurno sa tll)allm prugama I lal:kama.."...Unl. za ra>: lI ku od IIpskog 01>· li ke..t.uflea. pctelJkama....)skll1l 1>01 . 'Jodo bllela AMe re golo. k... stra ne pok. $ ~'~n' .uj>dI 1<.IIaIC . BH. ".em..lIxltn 11 v . c'lev felice ellSiO u don)om dllelu purpurnQcrvena K..' Drug.. rlltll'anjen .~ SALVIA GLU TIN OSA L fam../y 0" 8 --8l. IUPO ~etve<ou ll iuta.. .. 1.. m dlaka. . takson var IIvldum Roch . ltiI)OoAdino.unlk ....5 mm dug l Karaklerl.. s.*-1<01 bIr kovoj tuml ff. 15-30 cm dugo.upne blj ele evje love sa prImjesom zelone I .. 6-16 cm dug~e· ka I 5-12 cm !lrOka. I(lebrlg. ma) udubljenlm tljezdama tu~kaste III crven~aslo boja.'dum [Rach.5 em dugl....·L. . o ko 20 mm duga~ke. Oval takson Ima k..l. ". u dOnjol polov. Oon)1 IISlovl na 6. wett Slelnll (Rech. "0••.. . prileglo dla~av l m. luttll ..h iumsklh zajed· n.. S.. Tako I' n.m. jSyn." p'..lven a prllrlreden!m polegllm meklm dlahml 11jepljMm !ll)ezdama. Jupll. .veze AI"o·OUfucloll roborls H·sI. prl 05novl s.a II E. lamnoljul>l~as!e. ".u crne Plodl~l 511 man)lllamnlj. laplj lka Lepljiva k adu lja J :lJIOJ). Pew!.) Hayek (Syn. H.. crv. RasproslTan jena )e u Jutno) EVfOpl: sjev. eko" mm dug. P"pada Il i. a za'l~pIJ'1\D j.IC1I "fe'~GI S ..ala.. 11\ 01100 ~'CC~".easlo· kopljasla. "~n . po 2-8 zaredno )o . s)everozapadna Jugoslavl)a I jutna Mad arska. sjedeti.lleke • POloka. 101..oo n.. ..: dl...' Prat~1 P'''I.tit.·u mo II rr'IOnlt. _ eo ... . 2.vena lieplj. um/aclao (lab/alae} {usnallca) Med l k..U"nl. p.. H. . IICJL\lIua larVa Red De.'O "ellkl . !."_ .. Ca§... Sb.QO bulcovoj (F~'Jum moII~~~m) . a '" sJe mellO koje ie F. gusto pokrivena Ijaplj . _ p. nlm III ctvIll'lOlmadlm larama p :. " mljdanaj bu~O'tO-j'IO'<oJ IltJm. Plodl~1 2..skom lIornom elcmenlu Oslm tiple nOg obllka oplsana 5u Jot dve Isk· sana: Vaf. s V ljeliozelena.I""..'" LAMIUM ORYALA L. I u pcI4) •• ".~"".... na dug im. a nalazjmo Ie I u ne· kim poplavnlm Aumsklm asoc'J~e. I . boenl fetnjevl lllokrufenJ. Ie u -tlJfilnlcamll ~ ~ S(lk'lI zel".". . Krunlca t lJeldasto dlakava. so~ne. o. I~an l g G"'hl~lIt1 r . tlabt ow_I III umll ~1 ma I.. 3-6 mm duga. . na sredin1 sa b)elleasUm.. N.aurel • d•• tu . C1I.. 2 ...n.. .nabla... Lisna plojka nil lieu svje!ezelena. -.ma u Crno) Gorl. jadnostsvna 111 razg.ca rada Fag61111111 Pawl.12 cm dug lm.z .. VelecVillna mrlva kop rlva Kpl'ntln KonplJu. Rull hta 9'ubo dvostruko na~­ lien CvJetovl izruz... polucdrvenjeo . bel 510101'18 SlablJlke b " d1l518.. 15 'Y-YI 2n... f 0 . sl~o~e dlaka\'lm. l mrdlf(c. LlIm/aCUe (Lab/allle. ! Va2e ~no-Ou<JIcir1l1 <000... vKlnom uspravna. . rastrel..~..e~. (usnallce) Kuglh...lla")a. zapadna Au slrl]a. 4O-150mm duga~kl l 9(11-120) mm §Floki.g.ml raju I O-IS-cvJelm privldni pr~IJen . u 14 Istaknuhh n e'ava. a knlll1tna C'Jev oko 2 Cm dugaeke. ked gomjlh IIsIOV8 osnova klinmslo sutena.. ko)l svi skupe Izgraduju melilfasio . s IXIj."jllt.v!m t ll)ezdama (Imel ) I $IIk~!m elDnkovr· lim dlakama.II. '''-b~! -#-V_ auel... Antora . ""'1"' sa ..

. Camm d"'!lll: krunlce 8-13(-22) mm d"'!lll : ora~~I<!\ 1.SI O UYljllk u s"i)lIt1im ~umama I ~Ikoloma.upama Rasproslfllnlena JII u zapadno). Spy§t~ 50 mJesUmlfno closla Risko (kllsurej. $ .omt] Fam.otnlaku. 51.is matltnjaka ..l· I je~cl ma I raznlm pJeUen)aclma.nlm slanl!tlma.\.ope do Klima. Gd )0 111510okruglasllh [I. T~ . gon. Porna" su sponu.. Rnvijn tanke..op!. Na 10m ~ehkom prOl.'~mlnl" IYl l d·8. 1I01izonioioo puzeta "lome. S""'''"IC. potpuno c. C'ljel()v. EUi. Cobe. Azlje.. Izratena III gleskll I f'raneuske do ArmOl'll)' I Kurd"t.w" . N81DZIrno III kako no k. anjoj 'Sla .oml....8) mm dugl . Kavkaze. se upot"bl hll km a-. til. Cij. yilt promo Wllltlnl I CIt! . Arne/ici podl"II.. Ima vrlo i lroku ekoto!ku amplfludu. S mosoclolo~kog gllldl~la to )\1 bllJka 5uma I !lk8'8 blelog .-. ernograoovo g I lI. !k.AN OIFLO RA (Ll Moench CALAMI NTHA OFF1C1NAlIS [Syn.lom . a nBlaze se na 2-5 mm duglm peleljkam. H. Ora!~i~1 \1.II.. U Slav.. polusj"lnl.~u I I .cl.. lomlacoao (lobialae) (usnoUcej Schell l.pc/roue Tx . Vc¢lnom su 10 nllo slan'~Ia. SD.a) U Sjav.n. Stablj.. oIl1<lnllo 8.ea na mi..r~ml"l .1-1.1 V(loma varljabllnl. : S. kola p. Areal loJ SEt pwla od slav. MIlke. Sb..m arodrum v"'tamo· U nlrodneJ med... vis.' I cvletoYll. v If 0 ..5-1.~-) 1. lako na Iravc.lo u90<lnoll ml. Zastur>'Jenll Jc UYljek pojedlnatno III u man]lm g. butll.lr1~.2 mm dugl I 0.) Ma rui). YI'.e. . 00 ech 1200(-1300) m nadm vis..ae (Labla rae) (usn. d loya.oerooa>' Cllomlnto . P4JnJe sa do ako 1600 m nodm.I)( I-)f} :on L1sne plojkemallayella¢kaslo-lllezdaslll. nlltad na Olvor.o8blOligo Bergmln .ulJa oblena.. ± fljudaslo I oakud· no dlakllvo. I d r. Cg. Rohlena) I Izdu!eno lalos1111 koj l su II oba 21 v K :/Ol--65 • AI H @@ iiI S.. varllabllno$1 I u pogledu ve~e ill manle IIlakav()SII svlh dljel()YB .lInlma. Lam/sc. gorskl mlll'lin Cobe r navadnl K o rbCKfI Goc'L10K.\1'Ul'".l. III ve¢Ol III .o spino· sa. VII_VIII (11Q ". Amerlel Je podlvl)ala.la~"' !l a TPC!I.obovOII.dl 1ft ".lpa· daJu rcdo~ima: Que... oenl'81noll Jugolsle¢noj Ev. U odno!u na drugo wSle ovog '0da.9-1 mrT1 !Irokl..toru Izdrle. Cdlca 10_ 12 mm duga S8 lIepavleasUm zupclma. : SarurB/a ~alamll1rha g/andlllfUIl ILl iLl Scheele) Fern.nl.jle I laz'stanll. oblongltolla Rohlena) .) Maly: Clt/am/ntha s~I-IIIIIt:8 B. Lisle. 6a.: S~lu(oll Moench (Syn.la blilka III y. sylvs r/cil (B. kojl podsj. "'. gtl ndlflo n 'j do romb ltnlh (1. l) HM. I zapadnol Al111 (0<1 juga En~ it:e (6-) 1-9 (. krupnoc¥Je ln.10) _2 .6 (_1. velecvetnl ropc"a MaTO'llilia Ma. BH.:l Wood Ci ll mint ~~~~3~t\~::mtnl) I (.ke tupo ¢e1verobfide .ao III vatlkl bro) taksono.n.astovog poJns gdle Ie tlan rlllnill zalednlea.une/al.ll"n ! '~/ I ' vr([) )~.. RD.I. goll Svois1Vena VI$la b'olnih zajednica sveze Fagion fllrr/cum H-at To su mezolltn • • humusom bogala slanilla nm bazieno.ell/alla publlseonl/$ Sr.lso.I K '"""pcnotll. ' I. proke Ev. P..'" '" CALAMI NTHA GR. Krela sutenl II. neutralno] III um]ereno-klseloj podlozl 0<1 monlanog do Sub31plnskog polan. ke~lenjaslo!rT1odl. eg. SU znalno Krupnljl (3-4 cm dugl) (Imel). OU!1fC!1tlllla fobor/. rhomblloll.• Fage/IUa Pawl .. H.·BI. nUl"''''' _I'I'.dSIVO u um'(lIfIje ..

\03I1U3 Cobor gozdnl. 21 Ed .. .t(lb.. c/lnopodlum Caruel: S. 1316<0"'.or.. - o. . ~ 2\ v .a~all L subsp I!Ir&1II.m.. G~nd.ednjl np 2-3 em duglm ~elallkamp. ~.." . no obslama rlleka I poloka....5 mm dugatka.abl)lke us~r svne III uICllgnute. Catree zelenc. p. u tlvleama.'. "'.a u brolnTm ~umsklm H jednlcama §Iro m Jugoal . I drugTm sli¢nlm 5Ianl!Uma .""~'''' ..". ". Zuoci CaSke 3-4 ~UIB krat:1 od ¢d. 311 .J.. fubClvjma tuma.etnl ~~o .9 mm Sirokl.a. ruboY/rna ~uma.. . khjoo".". H. Oko 2 mm dugat~l.. . Flu. ± Ijubl~asto nahukane.a grenkuljl ca \O:lCcra "onpnen. II Sumskin asoeljac11a.. "".h popla . IV_VU S... a u cenlralnl m Alpam. '8. .' . .. 3. Pled.em H • S.3mm dug l I okO 0.. '" GLECHO MA HEDERACEA l Fam. vlje.mil. Calam.U. dn]u ~11. (L) Frilsch. Amene!la nalurohllrano. • • ro 11> .. II . 0 .. H. po~. do preko 2000 m. Jirik.Clo-)~C_.* (Ll Druca) Fam .. sjev. S\. IJIIIZI u lutav b. 8H. a svake god ne oblino donosl sl em e Z apa1aju Ie si1na vatiranla. Ou lrlborsll A""h. prOSIS III ± r81granjene. Kao prall Ilea nallZl .II r_ •.l. ""'.. Slbl .. olflM. Z"'u~'jena Ie u svljetlim lislopadn. u llvlcama.pa<.. prO!jekBma. . Cvlotov! snku~llenl po 3-4 u ~lIZuhu gomjih 1 srednjlh h5 tO~9 U prl.: Sa/ure/.k. Calks 5-6. gusto mal)evc. b'. veoma Siroke ekolo§ke ampillude.. Krlmu. Lloru I. Lam/aceu (Lab/~Ief!' (usnstice) Dobrrtle. ma¢Ja zol . 5.. rjecls bllels. 1 1".\IIVU". " ..IOl".ojnlh nlZin. em H (G) ~'f/tc~ t' ~U.m !umama I !lkarama. KaraktuII'h¢n8 ~rsta rada POpuleralla aloae 8r ·81 RasproSlronlena je u 'eOem dljelu Evrope 1 Allje. ~ ~ "I~ W· t. U kalnom Iml. W_. BH.8-0.. -0''_. . a s. za razl1~u " I ~ .n.lllj CKe .) [Syn. Kavkazu . 8 oble ~\. & KII.G'" 10.. 1'0."" ~. alB§¢ltl 1-1. IIll1lull WaldSl. sjaverozapadnoj Alljl.. (VI-) VII_IX (-X) eg.k.. vi.u- StablJlke lIu l e¢" \II uz lllZeta. 12-15 (-20) mm duge. . 8-10 mm duge: krunlce ~ur~ulnollublea!le. all"'_ Z. Arrlcl I Slev." I ' 411'''0.II'~'.enle . vUlgari.. Nala_ Zimo Je U lIV'jltl llm iumama .. lIslovi oko 2.. Ie u ve¢OJ III mlnjol dtakavoall S'< ih dijelove BIIJIIa. Lamlacalt9 (Lab/alae) (usn alice) Talae. a.lu nalazlmo Ie od cea 10-16(1() (-1900) m nadm... liBel" lJ'o~nd I. L1stovi 4-35 (-801 mm duga6kl l 6-413 (-80) mm ~Irokl.u. <Hl oillna pa do brdskog pol.. I'IlklO. a u SIov. ~y ~v.\oC. Ima ve llki a.'n lha vulglr. Sb.• .rnerTei. kcstenjaslomrkl. aII" . (G.. 0l0-&Il ( .. Alkarlm • • l ubo\llm..'" 5\"'1>0 "_"""'''' V . premo dr)ljo savljemm. Krunlca (6-) 10-22 (-25) mm du gltka Ofa~IOj smadJ. glalkl I goll Naro~lto se dobro tl rl podzemnlm loz /cama.\.5cm dugl I 1-3 em !lIokl. don)1 na 5-6... .os)_k.0:_ ."'.. Sb.:a ltDde. BUska avo] vrsll ja dob. Ne blra geolo!ku podlogu nl zemlllile. naro¢lto u pogledu obtlka I vell¢jne "stova I evjetovD.6ne cllev/.lHIld"I. dla¢lcama..~OS msko dlakavl._ . 0'. •• ".uo !l:u.. ...II'" . . . & KIL) Hcrmlllln l hOl a . II . eg. obltna Brilj.. ..ioll. gote Itl po rubgv/ma 58 WIO klalkim prlljubljenlm. CLINOPODIUM VULG ARE L jSyn .ll WI.rtle.. ~ dr. l '.eal u EYlo~T.t." •• So". §u mskim ¢itllnsm. vldn lm ~r!ljantma. dll.w.~'.). (Waldsl.

.ma RasPf1.oII Oowny Wound . J ''''"a'" . cmkastl . FilamentJ prl osnovl pok. Fsg//!aJia Pawl. ISIO lako nalalimo je u z8jedniCarna red.. 8oj8 ktunlca v"i •• od l.olonlm. .I. u. dug. kaInen arMJrn pdnJac..atola &-7 mm <11/0-1 . 0'1. Slablll".ocrcu loCCo.lovl nB 1-7 em duglm pltlellkama..lvenJ duga~' kim dla~lcama..hu naznaIIICI u5Ie~ena..... Plodltl Ijubleasll)smeO'I III cmos..nc:etutl . nalazimo na rubovlm.... eg...I. ~.esl.. Laml8c08e (Lab/el. hlcna.5 mm dU98~kl. N. ± humoznlm. u . j adnoslnne III razgranalo. na dufollll kra<!oj pel~l]cl..zu morfoloil"h karaklora.. _ . S. tal . Plodlel dU1latkl 2-2. no rubo. kud'UK N om~kl ~111]ok e" . OH .a<'l lamnli. neutralnlm do iliagl) klsellm humOlnlm.Htim dl.<IUOI1..... Sb. Ra.ane keo ukrasna . blljka. Slat>111~e.rn 10ka"let. ..vena makim 1Irte(:lm dlaelcame. n. 2-7 em !oroka. pmd. vco. __ "'_ e...... H. ~ IMul"""'" Zlesl . _.lma IIstopadnlh lome. IIIma. ZIg dvo'elnjevll. . Prlperc! Izdulano-I.tld...e:u ~5 mm. eko 1..lupljena la u brolnlm AiInI. ponek$:! ± IjubiCa$10 n_hutan !.~al 5 vellklm bralem Inlr8lpecljskill obllka kojl se .. Kaoakl.:hl 'fll"'"...~k'h ~.mi./I JacQ) ko..spravne III u!dl~uta. Bazalnll donllllslOvl . S taksonomskog gledi!ta S. j _ ' dOpi'o do POdun. I1l5lres ltlm.. ti.. a na b.!I.klm 8socljaellama. 10 nantv" gU110 pos". malo Iapu¢4'na....... ".. Rasp.-QrHlfCloli rot»." • . I. pjesi<l)villm III s1abo (Iovaslim z. rijeke I ~oloke ad nizona pa dO subalplnlkoil vegal~ellskog pejasa..mljama Ev'o~' Nit- om e. glona. 3-6 mm dobole. n Epl.l 18 l'lablluatno .5 mm.. d"NI .vnlm korljenlma I dufI'~klm -...aju zbijene privldne pr$llonove Kru· nl<:a spoljo gUIIO pokrivena duga~klm ~.. PIOCIM:.1O I'D gfObl . CVIalovl skl)'e 'jedetl.ttnJ p..0'' ta 7 UP.lrana pot"". sl.. (:"10 smlKleljubit. ge/monlca L I.. ella.. CvJeloy.arne . pcp.. u .. . bol.lattanlena je u Zemll8n'18 $r~.. po 15-20 (-40) (o.. III blelle-IIII.l su I spontanl bastaldl n noklm vrslama .. YI_YIII (-IX) '" ...llaslim dlat l<:ama...) Fam. K Koch f8yn. natlcej Sll'I ub. patiO )8 odble<jjlla It .. . pochIJata..ma..Ilo.... pqma dlu.tlcama." WIlI4 .. pokrluna ItIm I iljezdQllm dl.. 12-15 mm dug.1\O... _ MOldc... Epizoonorna I anemohorn:. ~ zboO toga d veome d.. OI. Karpala. d. .atinama I prO..lC. pro 111m takln. pokr. . gelje I. .unlce do 2 pu\I club od 90mja uana kl~nlc.. \l!-V11I (-1)1) ~ . na . po 2-8 formllilu nekolikO plI.Is H·al.- k'alklm t l)ezdaslim dla~lc::m8. .. U ¥l"1OV1me j p4rtov me nar.WO'-"'<lWOrl Ep"". 2 ~leI. cjelovl. l"n. ...UlQ..lga.11..rep.le no topllm. vuf]t fl. SH. osnovi neznalno srcasto u'leteni. prol&oem dla~lca. ~ njatklm zemljlttlma od "tzlna pa do brdskog ... . .xa KOl bClIO lIa"e _g.. • d. umjereno l ullim.' (u..nl $I. lisn.. 0110 3-<t mm dl. Iz debellh k. an)ena I' u z.. glalkl.lac. STACHVS SILVATICA L FV/I STAC HV$ G ERMANICA L LamiaCN/I (Lllbl"a" (usnailc. jednoalftna III lazgranata...k.·Plal'o.> ... llkarattta .d.jokemil.mljitllma.tle. _ .".. IIOIIoCK:! loU!..amo. _ u _ . 2ivicama. lJjezdaslo<1"'111.'".. plojka 4_12 em dug.. "".tebo 1)lke p. Ul tumtlll Izo Yore.alklh Ilzoma Ilb!]aju ± usp. cljav krunlce u unull'dnll)SlI .. 12-18 mm dugl. Sb. hrenljlvlm.'lslI~na v'sia sveze poplllYnlh luN I !lkara konlinenlalnlh krajQva A!no.t . Pozna.alklm peleljkama. a II ' ladlju sUIlle.. kamenl!lm III alabo ilovaillm... 0. t.mnoelVeM do lelenkat.c ' 1/1ftIId Gozdnl ~Itl)ak AIIU'l &larep. u gornjem d'I&lu llJezda- l'IodlakaYa U.lavl)a ag. glatkl. Raste na svj.a· ata. dijeIorio rna guslo VUrlato dlakD¥a."vno. ... O<Olru/II O1 . Cij .. lanka. W. all .ullkul u po n..ltee. ..ono.. Old(... k..dutl'l p'"J.. ..x.. lan. pro!a..l.u. luplj •.oda S'eclly•. M.b.. lo .. . 'I. H.oln.'.tlm.a advent. & ~'unl~ o'~KTe Rlzgm pUle<11 s. 3. • obje .I .a !ldiO I' k IftoI. 4 tal. Epizoohorna biljka.lI si'tna plil/>odnol v.. Za.ma u IttodnJOj E_rooo '8JO.oko Ja/ul 111 bubretasl. lI Slovl 3-1O<:m dugafklI 1-5cm tlrokl.m 1.. »-eO (_100) em H 21 V_ _ (-1 2IIfcm (HIT S. . na y.kIm 1_. ¢lito sa uzglla vntl .10 IJekovlla hi lit&. d·.<'111"""1.. «pY&tICKMA 2J v . S. MIM . S'ednjl 'efanj donI' usn.. !umsklm l:lsUnama.dnlh priljeoov8 CaIk.

..1" •.. W~. Takson d' prfInoIIt.. re lll1bl~aslosmede. lednoa"yne III razgraneta.. glatkl. IIvadama Rupros1tan[ena Ja u Evropi .4 em .dskog vegsl aeljskog pojne RUproSiranjana je II Evropl.1 M""glor. ..1Jaorn Gaud: va. goll III dlekovl.·BI... Cil eia bli)ka aromall¢nB jer sadril znalan procenat elerl~n!l'I ulJa.. . Br.". smedl.au.. po ludlVenjeo. dla~a.Okim eeklnJama. 3-12 em dugl I 1. pjeskovltim III 1I0vaslim zemljlt\lma ad ni zina pa do b.. na 4_12 cm duglm peteljkema.azuJu l o.S l... lsllOna v"..anJanl 00hk undo] tio...ojnlm korljenlmll.o... 3rn~"".. na natt~ju sa gua1hn 111 prorl jeden lm priljubljenlm dtalcama.¢. pra!nlel U1al no premduJu k runlcu.. Ima pnmjenu U ~Io: Ill..lce oko 5 mm duga. .. pokrivana ± prlljubljenlm. Zutupljena je II neklm zajad nleama lIf1rille svoze CISIO·Erlcion H·le. An· I .mi· ra]u melll~asiu cvast... ClI........1 10-40 {-SO." rella Pawl.lg. riganj Dob.g.. I pltzmalilUl •. HolI·ZI.lgln wlgll. sa nnnaino lstakn ullm n eMma.. RUIO nS neulralnlm do umje. '''''.anili vim zemIjl~tl ma. aH. jajaall do attpt1¢nl. humOU1lm. H.aprost. Ko d dvospofnll'l CYJotov.. Plod lei oko \ mm dugl. l. at Vllegor.rlra Od kermln CIVane do prljavobljele.14 mm duga~k1..ub. 00.anlillYa tr. Kavkazu I u sjay.rt Ha~. Jf! . Sb. samo prl osnovl djetlmlCno laleta.p IICIW" nlim GBudln. 12-20 rom dlljJa lUIUIIeco ac. odavno IIpol rubljava ulljetenju rana (Imel.3Z 1. f. gola III gllslo d lakava. !lkarama I raznlm dagradaclJsklm sladilima II okvlru klase Qliflfco ·F.ozapad nlm dllelovlme S._ l. . .k.. prl vrhu uoblJeni. omoberov.. Cvle· 10"' 12. prl· vldna. Slebljlk a ± uspra~· na. ISyn .. a 5usreeem..It... ClI.... Ma VI_VII 2n. nelaze 58 nO 3_10mm du· glm pe\eljkama. Cvjetovl 4-7 mm dugaOkl. Iublp 'Lloo vulg..k' 1t0I IIIIIt Jalato III IldullM klas ¢. h... rjede Izdu1eno--clllndrJ~ne III p.e IIi golo. sjeve. u Malo) AzIJI . na l ubu nazllbljani. pr. p itfall. cum {Gaud I FIOri (Syn aulMp PI . V.otn.."'. Nalazlmo je u brojn lm tumama.r . no kratklm petellkama..""raceme ~ u . s podzumnlm slolonlma I b. mm dugl I 4-25 mm AI.la . bolon/ca Benlh Mtl Fam. Listo. eptzoohorna lanemohoma blJJka OpINn ie YlItlkl b l oj Inl raspeeijlklh ot:>ttka. Plodl¢1 gtatkl..a mlsel !>uratl.t>lllka uspravna. IUpO ~elVerot>rlda. Wild tn.-0) C!II H. "'.....zmaUena. Endozoohorna .. ~I V1leoa' Ka...ns kolil poodr~eJa svezo Scorzonerlon vIJlO$~O H-.. Allom horlzontalan. Alrlci..ljatilina VISta Naj.SIO sa Ustovl.rakt~ ..okl. o e'j8nlena Ie I za spravllenle taj' Zastupljana Ie OJ bro)n m ilJm. cirele t>lljka I korljen (Belome" fOlium. . Staehys oll/einalis (Ll T' (III S. 'IUru ..BETONICA OFF1CINALIS L [Syn . na um[oreno vlainlm. Q'O'tia (Origano horba.rmTraJu ylNcvletne zblj erKI prrvrdne 3-6 em duga klasove.. dole savlJenlm dlo¢.m lumana a .1 Ie var ftll.oda Arrhonf/h".'onlca 6\ . leol"ll_o 2j V " 2O--fO Cm H 1I V ..srrtQh. ko'.'''0.". gla"lea· sta. H.Joilino . .ml.Iroki. keatenJaslosmedl Anernohomll 1 autollorna blijk. Ch S.w". to l ako na¢. " _ ~ ... mtPg. AI. 0:1)(111 ~af. !n::~~~I~II4I~I""1 EC~lor Zlas!.m zOjednlcama ktua O~erco-Fallela. Cdica II gOl nJIIII d jtll. BH... ob. u g. Oonjl lIslo~i preteino U rozelr.v[elskog Savera. •.lal Br.16 S. 21)ezdaSlo_punkllranl... laekoslo punkIlrana.el'" S . kim bljeloberovim . B.1 Sononl08. ~rlg. Ijublfastopurpuma III lelonkute.akteje ~ -S mm dUIiO.oku ekoloAKu ampliludu.·BI... p..""'. ImD vrlo ~i... CHI' ia I II v'gel eeljl Ii. Ma VII-IX {_XI 2n _ Xl...rfo'_ O.ada submadller. Boja vjenel¢a ".. Ll5na plojka prl 05novl n8gl0 suhna u petellku.eno klsehm. WVMC KlI'laJ (labia loa) (usnBHcoJ Ranllli l • • ant-nlt Navadnl ¢Istac P:' IIO..eame.um Koch lima va .1 narOOnoj I slu!bonoj medlclnl. pa 50 u narcdnoj medic In. Ai'"""" oGw. sa 2-5 l u¢no savl)enlh tJo¢nll'l nera~a. 00'v8. ~el"arOledne ktnlte koll n!ed niekl io... Sadril oko 12 % tanlna.•. (20-) »--10 (.IJlCT Be.mlnalne I pazuttto.ollu sa dug.! ttsto I]ubleas! s. eailea spol]a vetlnom gela sa 13 slabo i51aknlltlh nerava.. Sb. Lsm""CS88 ORIGANUM rlUlGAR E L U mlacen (lab/slao) (usnllIlce) ..on . 8. II Veollla va.""lc. Kao drO'tia 1. herbe er radix).. ~emo Ie na .eda termo! Inlh tuma I "ka'.n). I' I II vegotaclll dolinsklh IIvade . eela)ia publUCllnlis Bf ·BI a . pI eko 3 111m dU lila~kl. prl osnovl zaobl)enl III ± duboko srca· sto IIsje¢enl.

je sko.e Glock.'.lo·' '''·O Ollry Compo"uIIO . humoznlm.Ijetka I u "8gelac11' Ike/ern.. BH...c .". D elliv tao !Ice )1 sa 10 uzdufnlh IODa. do~ su kcd Ups~og oblika : subsp .okl. a njenl zupel su u pote\ku horlzontalne> ' dorsnl. rl uill ..uena V'SI. Jlldnostavna !Ii ''"-lgranal8.ednil na k. "15111110' .nlok Stabljlka usplevna. kam8nlll"..akUlo·kopllasll.. JedoOSl avno III s labo . nj". • .akton.0".5-4 em duga~kl. Gloc~. Ilduleno kopl/astl. 2-8 mm !I. m8 U c.a I guslo poknvena kriSialno slalnlm Ilmll) d lleleama.m . 2.ulbtU KOptlVlS lo ZYcnt nlca K O[JI'H!lCCT SIlOIICI1 Dob roden 6roskovolistn a rvon~nlca A~6011 S80IICII OI ". .lslitnu "'stu raue da Ouetco-FagG ra.. Fam.. . mJI~v1llm 1 ~etlnltsk l m $umame I "karama cd nlzlnl pa do montanog I subalplnskog "ege lac ljskog poJP8.·81.. Nalaze se primje rel I so pot.. S. BH.ln.a Ie u zemt). PlltllChb ljllll. (C. hl anljivlm • •as\lultfm. P''''''' ~ Ka. M. pleskov'l.. Rasplos lranjen.eaSI I: s.spravna. .ano ~1I8h"'. lel /8 ad- Siablj.m" Ev'o. 1_.D/jarlg. 010<1 U 110CI11" dOHI' . 11 . & H8I dr..ubsp.ka ". a ..' 1(<>'. do N<:~ . Oonll hSlovl .m I la. ""P'~'" "'. s. 3G-IO (_'001 em Ii o S. Plod Ie ~ahura.. njl su ± l.aju J-8-c"jetnl jetlnosla"nl 9'o>:d.) Haye k (Syn ..m. 4• • .. kola Sf! Olva..I<>wo.bo ttov..azg'a- venlivna.ka'e .U I Om_ H.etl od lu~ka.. III slatlo ilo vasllm ' em IJI§tima... Plod je ~hUII... e ..apa· VO dla kavo.$koma.Id!t Figa/alla P. Pra!nlel SU k. a lbillo •• Pe le....nju~m .) kod kojag s u c"jalovl s kolo sjedD':1 I klu.. u /ugolsto~nlm dl)IIG"lm. to jajastl..kog obl lka.'. va •.ede OIiG'Citr'/'1 puHSC'''' Its 8. oda ErICO·P'mlli/'.. . gl1Jbo dvostl1Jko n'"-lubl/en l. Sibll1J I sje". a oljov ~a!ke je goll III . a kasnlje uspravnl.omon'". /HIts/euo/iD !tod kolog SU evl" lovl nn kratklm cvjelnlm d. t allea gOla Iii "'lei Illno .tr>I p_1t1o. ... CampenUI. nlel Ie mania (15-22 mm dugatka).. L I cmobo 'ev. gola.rn UI$tI8:!lJlim..lI~ (Mil/fl.h 1I1ednlee IISIOpadnln lom...: C. sum. S pl<>dto'.5-2 mm duglh slemenkl. Cv/elovl oa k. all Ie nalu. VI_VIII 2ft • " 1 klllo"o<:.unlea Ie zn a lno dule (30-SO mm duga).tl VilI(~1 bloj sjemenkl U pogl&du varijabllnosli spomenul teme sllj. Koch) Ha~ek Ima sfellate e vjl!love. . Cvjelovl 2..' .a tklm dlakavlm pete l/kama . (Ob.* 1<1 u Slblru I Jlllmln'IL . Krunlca 3-4. s kim plo'Je kama I p' ogalame.o u clleloj EV lop-l. Oonll su na dug!m pOI81/kama. /1/Ulo-tro ug lasU: gornll su ± s jed etl."'" N...: r. D" ' lkom .. .. puno bl)e llm Cvj810vlm. pGS1Cpe no sutl!fll u peteljku.. Llstovi rapavo dlah"l."""M"~ . U odno s u no boju I vell~lnu cvjetova I na votu III ma nJu d l ak8vo~1 svlh o... sjodnt l... Sb. nurno:n'm remll." ~"nlu. 8/h08 8 01". kamen. 1 Pl. kOjB se a l"ara p rj osno". CD....nj. 10 .. larmol. 1110ko tfouglutos.. Sadril vellkl bIoI 1. I i. a lhoa (BOlss.a ".. dol/*: poprtenl p.. rasli s u za cvjelllte. Rosie na I1Jbovima tum •• 'urn... C""oanu'o. VII-I~ ~ © Ij: .. c.ed- nala. ltt "".. & Held •.. ... Br.akle..I'm..'_) plo<l .. do um~11I\O hlff.Scm duga~ k •.e.1' .1_ ao. Oslm tlp. IrachalJum cvjelovl na IliazUoj palallcl. kao ka... M.. eljll\' ~dke je pok'lVona teklnjutlm dlatleama ... yadl . Gt VlJega'.I'<""O. jode pok/ lvona ~eklnJaSllm dla~rcam" var. Sb. o§tro bfldasla.Ic!.. nonet b. "a s~la­ tim ..eno"m !um.) Haye~ IIlKIlloleg su cvjelovl no dugatl\lm peteljkamo. goll.. nr' !nl I>"polilk (11)"0) I nl)11 .•• I..'"cn.n I ... Boja 1m varl18. 8 nl)a .. obrasla grublm dra~ lc8ma ill s koro geola.alkim pe leljkama. nl&<! 2em l/... Nalazlmo Je u brGjnim Jlslopad nlm. Campanulac•• o (l'Iontl~l) Zwone.1 same>m vrhu sa 3 o~ruglasla lupl~e.il'ma od n\z'na pa dO DldS~og ~e'l(:lj'kog POI'" Rasp. 58 III po .a p. doce laltsona : va. PERS ICI FOLI A L Fam .. oa naslplml I usjaclma wmskih ceSla 1 $11~n l m slanl!lIma. H.un. ~on ukl.nbl .. z •.. Ima Ih 5.y ' t alloc..'Y""el I tatrc.mo I u zeJedllolCaml . n.."• 2J V .. '" CAMPAHULA TRACHELIUM L (zyont l ~l) CA M PAN ULJ.-BI . .OI.'. ~ <>.." •"""woo.m l.. a nd ... Am e .I l)'lova o plsiI/1o )1 nokolike sll nlh fn lllSplcljs klh obll ka.. eg. U Sjav. Raal8 no umleleno .. AI.osl. 215lupl/en je la kson : .. a k.•a llrn u Slrljl.m .nb l "m . ] . umle.. II..Iablli •• lzdutenl r obrnu- .I.

.uglosle III lupobr..· vltlne..". nasup'Ol nl..l. SII. n.I . Javlj a so pejedlna¢no III u manjlm grupama..'"CTCIi SBOIICU Konlska grlve KO"onMIJlD. AJoiQl . kos.. tHI.. na rubu teslaruto nB>!ubtjeni..ma. R'lom valjkDst . rB>!granal.kte"llI6n1 VB" lSOCiI.egm. gUS10 obrastaju stabljl~e ave do vrha. zelenkasll sa koiasllm.ma batOClW' n m.. MUmoznlm. A.Oonn. • $irokollslnl lvone i~ )e d0. "10k. $koro gole. C\l jetovl pojedlna¢nl.. c~ .enl. 5 obje Si rane (na nalleju gu~a.. Klunlca velika .aru u .. n 2J v _ 5II-l~ (-17'1 em H • S (Sll le..o razvljan.::r:r:'"UIl l "'g" BI. Campenu/acaa.. proretno u montanom vegalaciJakom padob. usprav~e...asll1 n8 svjeiim. okru91. Rilom n .mo III nl rubCW.".'K Wu"""o..j. Jermen!]1 1 Petzlj l. so~ih zelenl sVllze Alno-Ade"os/yli g" 8r.fSk. COllIe. Rasproslran)ena Ie u Evropl .ucm . l80bljene III plltko SlcDste O$nove.. Gorn)lllllovi stabl)lke I nJazlnlh ogranBka ne!¢eUa nlsu dljell en!.• ne rubu au <101\. Izdllieno ja/asll. LlSl0vl nalzmjen l¢nl.lIDllu.•y. ()o. ns oogovara· ju~lm mj8!l1 lma..lo.-SI. (10 E. u unul'8~n/ostl gola.t. • lblUe. Stedn)1 IIslovl stabljlke no batklm peteljkame III ± s)edD~ I.. gl. H. Slablllka uspravna.. ..nn. mole uspjdno ulga/at! u v"ovima I porkov.. potok.w.lm ball.~um Jacq. St>. <10k 1m ). e.. U AnM lIbeno..'l . Fila· mentl prl oanovl prdllenl.I..Vlel na gl~vlca Ima Yotjkasl ovoj... (J. kralk lm petel)kam~..: \/a. dok 1m rub nlJ' td~e o!tro napll)en.m ~Ial\'m dl. IIjetko blJeta: t.p Agrlmo"y E""OIOI. AlIII KOUon Lotg. jasu. ok.~ Pw: ropskom dllalu RUI.a. ""'1 . C\lllI tolll su dvospolnl. narot lto uz nerve) pesul1 allnlm dlaelCflma. Ima samo 1 slemanl t. Compo$ltu (glalloelke) Konoplluh.f..aq) 80iM CSy. 0 IU uI lent .or.Clcama Kao o. a na . Siablj lke Jednoslavne. prorl)edonG diaollll llano &eg.. 1 CAt\.-...Imetak Plod je oko 3 mm duga.. U sastevu ova sveze na neklm plan lnama zapad· ne Evro~ !lrokollslno zvonee Ie ~a ra~lerlstl~na 1115la OOgalo zajednlce DofO"lcG_Camp8~ulelum Jarl/ollae (P.. 0 sadril samo (4-) 5-6 cVlelolla.1 Grube nazubIJ.. najte!~e kamenltlm zllml) IS1lma I 10 lie~inom na rubovlma ~uma III u lIagetsc l)1 v. (zvon¢I~I) Fam.TORI UM CAN NA81NUM L Fem .o.. ICqu111c1 n<>CX<lKUU' .III. naneja obnlsio gust. ju . koll su mnogo dull nego !Irl a S oba k'ela ~tepeno so suluaju. 0 _ dvostruko duli ad "'lna. pesula kralklm <. pojadlna /...blnum (Syn. Plodnlco )11 podrflsla. na klalklm palollkama.t. n.. GlockonDlumo KO""' ' ' ... J..ubu au ± c)ell:wli i.. ie RapIO$t"nj'''' Ja '" "toefl" <I Jill! E. "rOllllkli. rahlJm. a uz 10 sa sjede~lm futkullm tll)8ldamo. Schur. LI· slevi 10-15 em dugl. u *'m It] man]nn g. gd]1I . ernll ro§k . n 21 Y " ~(-ISO)Cm II H.. don]l na pelelJkama. u gorn)a m dljelu clel/aslo pl o!!. v"': lnom au dlanoalo rB>!dlleljonl na 5-6 refnjeve. Oueze l 3. Rioux) .llaeleem. hrantl lvlm. lum Nailrelch) 1m. ~a' 5. Cg YI-YIII 2M " 34 .. O.h "'ma I • kl'" uz .lg. W.. to ... L EUP. . ¢YOrnoval..z. 'do.oJnl 1I111~1 oko 1-1.. IrrlIC".ml ~Ol au . eg.. ZYO ne)¢ I lrokOII. VI_VIII (-IX) ~I • I . 'n •.ugl takton: val. na KavkB>!u.tnl $lrGkollstna ZYOnenlC& I1lJtPOKO... na ob. menle . cjellas1l. PIIII.""7) .. lIh I ~el<n. II. Nat.a Ka. AlroPfll..' pOre pil dnu.)e.ndlllora Wlss)ul lna) cm dugaeka. rjede po 2-3 na egrenclma drugog reda.jajaaUm hsnlm .upaml lumille '1"" elne.t. BellllO_ f. Inlagolome • "llttv.2 mm tlrokl.d)a lums~ II potarllta I 'jatin.. Inlfllu. e85lo cNenkasto nahukanlm..~ _ . lednogradna.. 8H.II1. 3-6 (-7: I. Tlpskl obllk: vo •.MPANULA LATIFOU. S obje strane au meko kratko dlakav l. Plod Ie vl!esJemena ¢ahura koja so otvara sa. st>. rubovlma. u lB' padnGm Slblru. dM)lk.p.1 odlrku)e " Ildul~I&!Il.9ta rljelka V151a u ADI 110rl. Veoma dekolal lvna v~18 pa SII. ·81 obl1lSra.de.. 8..'" '" C..

. ."...· jlam oft kolam sa dugO .. a njlhov jezleak je 4-6 mm dug I oko 1.: A. Glllvica n'lte~e 3-'" -cvJalne (kod l au<>ne vII •.lnO ~I.oda Solidago (np •. Odllkuje 58 mnOQO man)lm raslom {o.rm. (-Xl ev. Nt IUbu I _ mjernlje nazubIJIIf'I.5 (-7) mm visok. u zajednlcl Ad~no!l)'lo-Do. Siabljlka uspravna.vk:. okruglnle..a.11 Waldai . Rubnl (jezleuUJ evjalov.lI~ju svlje110· zelanl.atko pehurj u lo dlahva.""IyI" Ad_._ kava.lrkUta.ld.lcl IAltlr..oJr>e agzotltna vrStS .. 011 ..... 10-'2 mm du9D r.: A• • .. ~~ 21 II . Sb..on/catum H·et I d •..rm ..... B'.. ItGla I_ nita cd IIlathed .. u zajednlcllma sve. 1'''<)V. blago 0'0 umjeleno klnllm. AI. au tanskl. [Syn. im.nl)oo· 1110 lako.br.va .tlcama. p. iLl Blull !. koje su vl$Oka I p/eko 2 mI. Fam.vem ~unodrom.avnomjerno I grubo nllJ." • ej . 10-12 mm duga.""" P-" . u gomjam k. anjena je gotOYO II clialoj Evropl . Oba taksona povazan8 SII brojnlm prelazoim obllclma. .. "jelko gUSlo siyo dlakavi III pak gotl. Compo~jlla (Astaracua) (gllvoelke) Zlalnle" IIaplk.·BI.Iabljlka IU na dnu be. (npr. I dr.lIa... t'o~ulnlCJ.ubom. najeat~a u zajednl· cerna unutar klua Qua. kU. LJstovt dosl. Slatlljlka uspravnl. S.. Alton I dr. .. .. II dGnjam dljelu naledeo gola. kll. humoznl m. Prlumnl lill<)VI do SO em tl rokl. VII-VIII ~ .11 (30-50 i .\3TII::l "". bez sjaja.balp.1.kavl (rjada sasvlm goll).lje6eno dlekava. glg.ol~1 11 .. In· ttorucaneljD rasl.co·Fegera. makl.5 mm !trok. a 1I. ('~I 30-100 em H 21 v .r..noval. .rednjim Jl8rvom I iii tanko ko!ttasllm . VI_I~ 20 • • e 1.PHII~ o(i"~_"HWI.10-'10 I-mil om fl S. S obje Slrana s p. V.rct. 'leoma esslo I Obllno u lublllpln· I kol bukovo! tum) {Fagalr.. no na· tl~lu najtd~a pauernaslo·pahu11leaslo dl.rovej tuml (AA)..111" d'AIIIII. Alflo·Arieflostyl/oll Br. nil lieu tamnozatan l. hor'ZOnl818n III kGS. Cvjalne glaylea malene.m. sa dlek..... 10II.c. okr1l9last.'" SOLIDAGO VIFlGMU FlEA L '" AOENOSTYLES ALLlAFltAE (Gouan) Kerna.lov' ... koll Ie zuluj)ljan 00' nlzlnakog do brdskoll reglona.lIIli em] Rul . Roika je amede. .) K. . H. gar r u nakim ac[dolllnim zajednlcama red.c· clniD·Picflalall.1.oko) . Ovoj %VGnas!. ".. ¢etto u IIUlum pocpuracljama. 5.../pmum H. Fam.o. e. goll. Malj [Syn. ~o)l lu na natltlu slvozalenl. ). U ndoj 11011 la za· :.tU A. kula" OIl njll I po kolallll. 8 •• ·81..Is (Walds" & Kit) Ralehanb.5) mm duge. II gGrnjem dllelu gola III pro. Imal" mall broj lezteuli h ev)etova. plaskovlUm.nl.II) DC {Syn.nCalaSllm listovlma I dr.m. S..IyIo I 1. " donj em dljelu ve~lnom crvenkulO nallukana. ". A. Sfl.. Ij.) glavlce $U 4-8-cvJl tna].pln. sa zelenknl!m .n.: subsp. nl. U vnovima I pa. Nt lotilima.ons Relchanb.ubljanl.o 10-30 cm}. lm. 5-6.flt-F •• l1aWm Ar... noleeiCa kratko utlllcni. ras1tasinm. ± d l.. kaman1tlm III slab(! Ilovastlm zemljltllma. Glavlell IU Ulko .. Kunadra (papus) s8Stevljane od 4-5 mm dugih dlaelca.. ll COI. RlzGm kralak.! kojl la zaslupljan u vltlm . zapadnoj AlIII I sjev.m.. : A.r Ima dvlla uika. ok.ama (5.. 10-15 mm u promlaru. slpes/. Grauor /lIp_Oil . hmD.S .tupllen I subs".jee!~o purpurno nahukanl.-.ugl1151.z . ""..nakom pojuu lusratamo I .. pada subborealnom 'Iornom elemantu.. l.. al". za)odnlce naull_vaju Il8nllla sa tnlt~'" htltlnom vlage..uglllsl.n Auproslranjena la u nokJm zamllama eeflt.r.lm ova v"la. fl.. Aasplosl. 2.· rod Solldl~. sa hlllnlj .bnl evil. Sfl.\K::l OIakavl tapan Oold . u klanelma.. c. izdulanlm III I.dr2. na umleleno svjellm.. Ovejnl lis~I~1 au Izdutanl. U ndlm Ir. u bolurio-J. goll. Aitom ok.·Bl . n..eglonlma na§lh "Ianlna I 10 pretatno u acldotllnlm za· jednlcama olvolanlh Slant!ta. Navadna zlata rozga (Syn.. natedea u ". VorQI d'Or Oew6IIoliche OoldMI Virga d'Oro Jo ·..5l. F.ro. (M. C. a lI"ovl siabljlka (kojlh n. Sb. Ma. ?If. kola do polovlne obo· hvatB slablllku I ~oja pri dnr.. Oslm Upstog obllka subsp. O'/Olnl tlstl~1 goll iii pro/I· jedeno dlakayl.ooerhuthl.. HI. M.k.a2asll . Pled oko 3 mm dugat.oclka) Ljap lh 3. nalazimo III !ragmen. NlljeeAee je nllazlmo U vOi/etac:ljl vi$Oklh lal. vl'IIUU' ''.nlfl (Simk.n~ sis L.lja6enlm k. M.. arb/ri. LI!lovl ne n. al VII.5-) " (-" .: S.c8StI dO bub. uzdu!no Ispruga· na. tvornoval. h'apavl.. & KIt.kovlma ku llivl'aju se b..no. S." na I (UIM EVlope o.. evo. . ct.alklm dl. vrlo na. mlnuta (L) A.)."'I.. hUnlOznlm zaml).leaU. tupo utilleni. ComJ>O$/I'e (gl • . gt. 3) au ne pataljcl (iii ajada~I).1 Slmlt.. Cornmon Ad.

sjed~ l. goll III rlode pahullnlo dlshvl.· kov. sa blle lom 50.u. pobrlJta. \/Iela" udlo Imll I 1.. Sb_ C9.. kOO kOje 51.va tsklm.ode Fogolalle . p'o telno II zajednle. Rub. gorn)1 su rombltnl III la)asl o .""~ ~·~ca 2l '1 .. Aumsklm p rCl8)okama J t!1.adna l ima sarno jeden sjemen. pol.o.. Stlb± dillkava. DC. . Oyoj nl l istl~ 1 brolnl.5 em u prom)a. ..)at!lna. _ lutn . IUpog "'rha.1).. 30-40 em dugl I 20-30 em !..donnlo 8 •. To SII mlesIP gd)e sa snlleg dugo lIdr:!eva..\\eo.lea 2-2.1 vrhl! sa nl s~ l m.e.I' . "a kralkoj pelalj el. Compasll&O I glavatlko) :tu n ko lo tof.5 em dugo jozJf ke_ Centralnl (ejovasl i) cvl etov. egetaelje vl so~. . L. .av Jezleat. S. su her- mafrodll. na nalleju sa sjod~ l m l ljozdasl lm dlakama. sa dug im debetlm petellkama . iSlotnlm Alplm a..cb· B.. 5851 0)1 . nazubljenlm obruborn . prl dnu glal kl I kotasli . : T. hranljiYIm.tlm zemlll!tlma... Balk . .tgl4o 110 F""h. B. 1/c1l0 Pawl. l o ~t o O'·E~I s..1 Uezltasl lj CY)olovi au tenskl_ onl Imaju oko 1 mm !Iroke I 2-2. ""~Inl ""0'>"1 glh"tco 1_ ('01_ 1 CI." lenl rodl AdOflosrylalalOi B.~on B"". I u k.nom al ementu..zdu!enl..eemfOol'.- Rilom Yallkast. IV' au na IIIII!tIY kuCIrlh. oola.. tobakoyee SEN ECIO FUCHSII Grnol. uz obale plan lns~lh pOlaka I Izvo.. I&dnGg. )f<:l6jo x"je "la.. (Sy".to UI 11.1< m lsooljlC'jlma .. dObro razvllen. Fuch • . bosanski m I ernGgo.m vo~lm g. kos.tinama..on )0 u If8(lntol I Iwnoj Eyropl SlItnl pnllhodnoj vrslo 10 S_ namOlln".Opell Lf<rgo v l now U lfkl. ee. "'DIll I.'" TElEKIA $PECIOSA (Schreb. slabo dlakavl. '11-\1111 ~-. III plan boll.Iabo 1IoYa.lpeda ba lk_-karpala kom 1I0. voza Alro~Izom .. 8 .. cordl/r>J/um -. z.lo.\OJlCCT o. .anllena na brolnlm h.te M svjetlm. namo..: I_ c. 1. MI vll--lX 211·. sn)agoloma 1 vlet'olzvollna . -BI U "vallm. u 'lot m III u manJlm ~rupam •. fI ©© S..rednjl IISl0yI au jalasll . Ova za jednTca Ie .1: 1. nil IIcu zasl~ano ze le nl. II ki..Ol o.' lea. na 1U1lO.efophylla M.llh evjetova.c:O . humoznim. gall.klm p' O'lokama I e.asnoJ bllJcI nalvan. Cvjel na gla.. Rasp'O$tr. tto 81 p"enl. 8H.e. ..me ..~..j Fem. LlSlov l osnove I donjr Iis tovi stab l jlke Airoko trakutastl III tl rako jalasH sa sreaslom OSnOYOm.. 0~lke) ~anlk Fuchsov grln t W\'..h I bukovo-Jolovlh tuma F~"I~" .. ISyn. Ggn)lc...1 vegolaclji Jum'klh .n.ad. p. po obodu grubo nazubljenl .. yan)sk l I Sledn ll cka 5-8 mm Jlrokl. u manl. kotasUm. na vrhu utillenl.._'~(-lOCIJC'" H 2l v . _ . kamenillm..s~tvarreao Pawl. C9. Ie asoeljaella Telak..: S.~ 011"'''CIllO Cllak. pa sloga aroma1Ttnl.11 ""1".o-no (-200) cO.. H.." ~PKI'''''' KJ><C'1 o . zame!ak.ml 5 1 Nalazimo )e nal"a!~o u vegaUlc II "'I.. Compos/roo (AI.) Boumg."" D. u osnovl sutenl II kratkll pe lel)ku III su sJodetl. ~ gornjem dljolu razgranjena. I ._.olol<faul Tc. RO!k8 (eehenlum) OkO 6 mm duga.'erum specfasae Tregubov u kojoj je kBrak!e rlslltna vrstn.uplma. Walds1. Ovo) 9-1 1 mm dug. IJlka uspravn a.dklm yrtaf~ma. 2-4 mm tlro~[. ejava.klm pianTnama II PO)es\! buk'ie I le le I to na sla oljlm sjotlnama. g ol a. kole su skupllene na duglm stapkama u evat poput gronle. zelana III smedeervono nahukane. M. 00 val)kaSl.0 u p. T. tvornoval.I'" l!oosl<lh) cY10I~v.leracoee) (g I8.. Cvretovl au smjdtenl u vellk lm. -dlokavl 0'<01 ja "NOn"I. u gornjem dljelu lelenl. listoyl 10-20 em dugl I 3-7 em tlrokl. SlabIJlka sndna. jet lfasll.r. M.rokl." ". kr alko vunasto dla~aya ~olena iii erveno nahukana.OCT»CtU.. Po ovo) pre~. fuchs/! IOmel. . 901a. H.OlClme I ClllprH 11". Anemohorna blljkn. III . pjnko"tlm IIi . I_ ' u IIlldru..avllu o~ 5 jczltosUh (! ensklh ) cvlelova 1 00 6-15 dvospolnlh.pruga"8. kratko dlakevi I i1jatdastl: unul rd"ll au uti. -81. Ulazi I u sastav nsklh zajednlea .. p. ·8t Kia! p'01l1O<lnll v•• UI MI~at. &.h zelenL Resp' os!renjana I e II )utnim I Islofnlm KerpaUma. sa dugam dlakavom kunadrom. r8stroslllm. &-8 rnm d"g. suto)l so od 10-2<1 goll h oyoj"lh IIstl~a kojl su na .) Oelak. k Dgnfiea. na rubu linD I o!lro napll/eni. Buphrha/mum spec/osum Seh. 6-7 em tiroklm glavlcama.. tanka kobaH.. ..oda V. gel)a )e nolazlmo na rubovlma Sum . .. ok ruglasla... vankl yolu). Ro.) Fam.." C'I"kkllWd.f. snetna. BH.1 donI! hstovt )_jas . ltadloJI 1 lIo.n)1 au lZClu2enl. II u . KIt: Inul'm.. utdulno l. razvl]a k' at ka vrlj&!8.ueu/ca Pera.rhu smadoerl/o"o nahukanl Rolka oko 4 mm duga.. Plod nica la po dras!e. Azlj l I na Kavkazu. brlclnla. na nalltlu svlall!ll.. I ClOprll5llamo_ a lulupljen.ons/s L Bubsp.. LlsloYi j ako vellkl... cord/to//.

·BI. Scm "'o~om lul0m. 3 rubnl.. u ulednlcama Y150~ill zolenl syoze Adel>031rlion IIl1iarille B •. u klonclma..el)1 Injetanlkll n.. (npt.ljskl dlvlokovac (ASrOI8ceae) (g levotl ke) Kozlla katlJenja KOO IIllCK.. ~lIml smr¢e I jareblka (Sorb<:> eucupa..).... . na kralkoj pe....¢avlrn t jelovo-sm.. C'oIIe1<wi.5 -4 em dug l. Na!azirnD gil nil sjonoy. rna I 10 na svjelim. VII_VIII 2n _ eo ~. n8 whu lrozubl.'oyl gin/ca.. 111.. Um rou~ rClbOt~ Zotyomll .elum H· al. obrnll !ljozdasUm dI8~ lcarn8. 9H. II gornjem tljezdaslo dlakav8.. a SU$re~emo gil I u zajednlcl kleko~lne bora jP/nelum mugh! ("ool/cum H. lel)el kOja je sa Izrazitim u~k am 8.. kilt' kovln" bora.. Plcoorum CIOOI/cum suba/p!num H·at) .~I_ O. fubovlma ~ ... 2.0"" Ille.. M... gom dlakavom ku ned l om..1. Ovol". 9H .0. d~e O..onlc I ' .. ~eeo""m • 1. (kod ... o¢cmo u b'ClJnlm zajednlcama klua Quoreo-Fal/OIPII B•..}.. krpa"o-n aplljenl.. Arnic a cordala Wull . IllY~l el\ lt KOO.. cOfdilo/jum 518mb.UL:l1( I(ooj o ICOpe ll. tUl om gllvlcom Drug_ ~.... bridas!a. &rO I. . e.0:1 em H 21 V .. Lislovl osnovo na pBleljke· rna. na t . DoronlQue Ooms"un O'I4I'tk~llChe Oo.. .jolu gola. kamen ltlm 111 slebo lIovB511m... mon lano] I subalplnsko) bukoYo) I bukovo'jelovoj Auml reda Fsgllla/ia syllfa· Ilcao Pawl.""'.ulil. u "rllemB cvje lan)a ne<!osta]u.lao-Pjcoowm Wtabc.ma (C~/8maglOs !i"·AbI61&lum H·al I dr. Zastupl)en )0 I .: Ami.. ednje I ju!ne Evrope.m tum. II donlem d.. sa 1...J$de uSlaju¢a. jut.."n"'kn flenD'"Hrlg.. ~lloko-u§kosll.ko sa 2 III 3 glavico... on A"""II"K\'" .e -00'" .. m)o!ovlrlm I ¢elln Drs~lm §umamo I tlkaroma...... Tako ga sus . DORON ' CU M COLUMNAE Ten.e Zaml... G.· parna.m. PlodOyl (rolke) 58 10 Iue· zilih rebore. gl . na r .lIm po lteerno.'OfIo' . premll osnovl Raglo se sutavaj . Rasprostranjen ja . Slabljlk~ liSp/avila. rljG.eevim !um ama .U 1_ a!upllcne . 2...18CI1 Hoppe) [Syn... 5 IT) ~om. IIslltl gu. E...bljlku ...ubnl j cv)elov....'" DORO N'CU M AUSTRIAC UM J8CQ.ke. Ie u vogel.vo orno. ko]!]e d .laD /. hung"lcum R\lIel'1enb I ~"I" na.Itr IV . Composlll1l1 1I1I11I1Jsl\1 Avs l. h.ll..II P" dnu I .1I svoze Thlnpl/Jon fOlUnd!loll/ B'.ma strat.slDtnorn d _11.. V_VIII ~ . II "adj~ja su sa dlakavlrn papu som.Quale. S~. . zeml)ama s.'je be>: uO'dre.. H. Schultz Fam.. •• I mtKlunu (Ace" I. lopa1a. 1.. lIalitl oko 1 cm d . Malo] ..nOod.llvna Yiltlnom JooInom . ·BI. bo~o 5fCa511. II mORlanoj I subalplnsko) smreevoj ~uml (PlcH' rum croalfcum mon/onu" H·al. . . PoIO""::U'" kot..nl..... tlOII nal. u vegelacljl ""I .""n'l" n.ttl. u ~ .tTPON<''' ~ H·el u jugo. sa 5 netava. O. ·BI. Donjl IlslOvl stubljlka malenl.c ""... macedonlcum Em)] I d •...e " IWIuIII Moe IICI/. Jczi¢aSll CIIjel0vl 1-3rnrn Wok!.. 0<1 nakolll<o 'ITII1B rod.. I ljel daslo·lrepavieavi..1 naWl nm'~ 2J v . humoznlm zitmllj'11ma. d .r_~ a n"1l. H. S"Iemul Inllf u za~ .." . Srednll IIS10v/ su ve~l... ml jela I smrta na b l<:>koy. ~'" r. • • Ra5l1rOS!'IIf1jon ]a u Zlm!' .... al Vlleger ... bu lrapBvi¢avl. no sljanClY. u klanelma..lI<"I.. vanjskl (obodnl) su bez kunadre... GlavlcB 5-6 em u p romlaru. ¢e~e u man)lm gr .*". c.-BI. Jezl~asll {.: D. Cg. .. H. sa srcnlom osnovom..· sm!rcnlh kre enj. cordalurn (WuU.11 •• p"""lo' p.. u~ ~umske poloke ! Izyoru.d'.mo .'" Hetlm! .'lrn mje......etnjaku kOja prrpoda sveZI Arab/diM claru/ua Br. NBj¢et~e ga nalazlmo u vegetscljl vlsoklh leleR! gd)e je kllraklerlstl¢na vrsl a a50cl)lcTjo Adrmosrylo-DoTonl. obuhvaloju ..m hraro."" . sp.II"e ..) C.. -".s-«Icm H $ . let/h'tl 5. ."~·..lcum M ISyn 0 . kllj". zatlrn u sm. Ootryo-C..".edl Vacc/n/o·PlclClalia Bf. pan¢la.omjeru. "ma u Ilstopadnlm. Ovo]n. ).1<.".jed~l... (Syn.." aU$I.. II srednjl se d ... ovojn' 1I.tw. as .. M. glA •. mskim "rosjckllma 1 ~i· stinama. Siabijika uspravna.·BI. a he. u vln1nlm kl1su fama . dt I S111bi "a (l~ft ..ll Od ro!kc..] Farn.. onlllvim .ekih slpa. :10-1:. p.. t~llIme I sli¢nlm sl anl~lima od brdskog do p retp lllninskog I alplns kog reglone. 4 .. diakevllli golL PlodclVl (ro!ke) sa 10 raba ra. 1~. .. u gornjem mokano dlakav8 I tljezdasl a. sJBde¢l. u pravilu $8 vl~e gl8yiea. kole 5U 3-5 (-6) em . ·O. k.. L"'pO. §urnl mollke.. Nalazlmo 9a pojedTna~no. gom)1 sU I~· duten l. u donjem dljolu gola. c.... c int. Obodne ro!~o bOl papusa. SO. e..· . Compos/tlJe (Asleracoao) (glavotlke) Olvokozjak non Lam.! ITtO .k t . nalazlmo u IUepsk...

re. ned k.-C.. bezllsn .oklm kQ1as lim rubom.·BI.u slabo pahuljltaSlo-t1Icanl ill gall. I ".pke gl.aceuJ (glavQtike) $ ' copue Gozdnl p tifevec Runjlk.. ± s. A/ropa belladanne. ln 3 glavlca sadril u s. Tu~.oelleum H·ot. odozdo.lde.. LiSI GVi na nall¢ju lileanl. >( 2i v " '~(-M)c .eoo svlellm. v..olzvallnama .-0: . vunulo-dlakavlm Pill eljksma.Llrocum H·et. mnlh ..) (Syn... u asoe.p~. u Auml fob. odo~go vetlnom goll. d.lelum H·lt u gor. humoznlm. zao~.~ol luml Im...eb•• te tBleenno·Ao..llnlm IIvadama od nlzin a po do subalplnskog I alplnskOP poja!a..) Farn.udlno.·co-Na.um M W... nkastolullm srednllm dll ..h 'um.eOnjaka I dole. mana.'" '" HI ERACIUM SVLVATICUM IL. jajastookru... asl a vo/:e i ii man. div... RI:I.detum H·ell d'. Genis/o·CII/lunetum c. rvom. CII. O. loko ISpatr.m dljele vlma Sj .: H. all su ane zaslupllene iii u vegel " · eljl planinsklh . Ovo. Rubus sp.l Grulb.. dlo. g!""~"'. h""cago. Plod Ie Jedno!l . dslDvlla le!a~ problem I zahtl/evi u!u speeljllnost. ± rlfanilivim.stu ~e Stabljlke vetlnom s vile glavlea 1(1-)4-151. .. Svolsr.. Chamaa"a. Anomohorna bjljka.." la. v&Ome varilabllnl: jalasll... rm.5-4 mm dupa. sarno 4 p.u!enl 111 kllnas!!. propalema..... p. Sambucus ...azvlja naJ~e· po ~iie uspravnlh ill.m ero. .eelum $m. a nD obodu !enSka kojl su rodo~no lankl poput nll l.a (pappus) oko 3. vetlnom neprayilnO otllO nnubllenl.k Ie 10 pocIrnlom..nle.. " V~VIII s.~ I /0 1 0./o"" H a'! I dr. Raste no umje. ed Gn .. nB ± duglm..om vallkast. I.adnom plodnlcom. pukolina stljcllH. 'Iod .. Sel/" eep'ea I dr. Ame'lk .ulc k.abt'J....n.".l!tlna unula' ~18Se Na.5 mm dugaekl.. 1>01.llea Ictp<GMKO<O Cf.a (P/cae/urn ero. Ro~ko oko 1.. IMaleu'l) IS.. Sb. III sa malim brolem stablenih Ilslita koll su znalno manj. ga sa .. Poznal Ie vellkl broj loi<sona tlla detormlne (:110 pl . I•• ooelo ••Iv.ae&mOS8. udrfl samo I slamenl zamOlak. naro~Ito uz c ... H.sl .. bfol 5pOnl. ranal.vlea I oval la~o lllezdasto dla~.m. VI_VIII (-IX) 2~ . 3.58n II I ve~.ollm zoml"tloma "nad "IIkell I ns dubok.. $yak l cvlje' Ima no.m ~"m oAt m. Razllkuju S8 o:l<lV8SIl 1 jozlta!t. "..... d.m "'maml /O""co-C. Compo1/1oo (Asle. Ovoj oko 5-6 mm vl$Ok.. KIlO kara k tenSllenu v.. love. Rubus Idaeus. Ie u ISlo~n. dnog.. vj el.ac...~~~'·.. snjegolomlma./um s/lvDIIc~m Pal .IC:~. pahullasl o--puslonastl I ~eslo dlakavl. I. I bukvo tBI. LUlu/a IUlU/oid&s.clon robOt/·p.."no k. obled /liltn n • .ama au s. na 1I<. (Pinion e.b. sa zol . " '.a lklm dlaelcama.".. nlTraUma bogatlm. nlfalnl nerv.. Zaslupljena je i u ve-gelacljl v.. kos o Iz nj .. H. Sb.~!t".. na ~umsklm sleelnam a.. Op.. fragari.. Kunad.1~ 1 .'. CR.a5fT u lnku cljev Iz kole vlrl wat lutka.~·1I c. C~j .'~ U~ulom ®© s.. ns baz...kavl I ~esto Ijubl~asto nahukan l.".h p. lom I !I. "". eOS10 s~lIenkasli.ed· 1. Co/emeg'os.: G. koje su slvobjolltaslo lilean..c:flno·F..5-4 mm duga rolke c. Eupa/orium cannablnum. IIslle.i. nalezlmO je zojedno sa sllj ..i osnovl savljenl h. U nakll flori postojl lo! " . cje lo~itoll ruba I sa lodnim ISlaknulim n .10 1\11 ek". okruglull. 1. I Uml k.. w. . ·BI ea. lul . a ante...'n.ta 10 u ""tarlOw.¢lm vrSlama .l~cUe 5.o povdin .um mono ranum H-a\} d •. pI&s kevlto·~amenl!lm III slabo lIovasllm z emljl~llme Rasproslranjena je u lemljama Evnipe I A1-ije.u vooma znleeln.1• . Am.. Cyla. cvjolov1.. eko snle· fanlka III na humldnlm I ste .j.I .ld·Ru~'~'ul E~I~"'d .1\ h.castl.. Oue..m. U stovl u 'ozell. po rubu lino lIe~vleavl . ellp· tI~nl III lancehull. Gozdna !kriollea Wood Cud . 8H.3mm dugo.hu Ima bljalu kunedIU (pappus}. u lISl<Ipldnlm "'m.vl . Composllaa Iglavo~lko) Fam.!.. veses.~ff...do·Callunelee P... M.. lis vlllosa..eno ~ralll sveu ICldOt..gIBSI. BH.lsae Pew') Ta~o Ie tool' u zajednici Jllie I . mufOfum auel. koliko VIOla rada Gnaphallum.. i~lng lnpr....v'". . Sto. GNAPHALIUM $llVATICUM L IS~ n.1.( ' 'Ii ~. palj"''1inamD..io" angusfllo/ium. C'Ij . a nllkl ls"-onl o~ .cdl61u d'lospolno cvl .:ln~~'·cl:.dnlkB kojl su prlrasll za eljOY vjen~l~a. .nD bole kola na v...ma /I 1. od prl z.a wold·HoblehlOk •• ". po. lItl !utkastosmodt oka 3. Siabljlka. Ob . 5/1 asocljecljo AlropelUm beiledoflnee Br.

obodom.) Willd .DO-Allie/urn vlc /ode"~ H-al I dr.~ Rilom jako IlIZvljon.-at Tako je nallUlmo 1/ Ultdn. eg.. Cesto Ie nalazlmo pod ' vlllllu. gU910 obrlls!a sit· o lm dlatlcama.. . sarno $ donie strano n&.'~lum .cI .ma sarno 3-10 gla"lcli. na lieu naJto~~e goll. eg.'<Il'. m' .t .lnBttO-Cf/ns (./o'nl l die 11"0.. -40-120 t-l ~) 011\ " 21 V.".. Sb." 2. ft.}mOOIUm (Syn. ~n'm •• 'j"l1~ hrastc'lim I mlldenlm OOI<l). ._. na naUtIli (narotlto po norvlma) kra!ko dlakavi.) Ie nil SlIlrlllm alct. PYlolh.m. Po'nar. u gomlcm di jely razoranlena (• •1 0 rl)nl~D s l&dnom glavl<.pskog obhko var CO. .. ~ • • ubnl "'1<>10" ..etlstlena Vtst a DSocllacljc Tolok/elUm spoclosse Treg .''' I~I. testo 5 ob)e ne 1181 nl.. BH . II . lhonl) . RudJ< ~~ Oberdo. Iino amo lu to punk.um (S~hurJ G..edB c. Y t~ml gl .. na h ranlliylm. do "rho ob.I".'" TANACETUM MACROPHY LLUM (Walds!...~. & KIt.....}mb". u . .mo . Q .vnosll kO'..anl. (np. I _ _ /Ove...um corymbosum Schrank) Fam.. tllnl. Ovolnl I tS ll~1 $U crn05m&do ob. '<iY ~"" . tj. v/aUt gronlasll Ca~ullull vratlt UlY. Zbog deko ra t. .. IJedenD d lakava. S.!. .odo Su""ebli)1.lItn.. . gal. eu. rahllm .-anl l ka rull.tV\lno Ie nelfl.. eko 10(... Col. 3. (Syn. 1>1.. j4r '" IIf«= lu!lIOj Evropl u U Az )1111' K.kova. na Obedu ko!ull.pln<>W#fI ~ ~I Lakutl~)..hme.tr.- tum pU/)N<.. & KIt.n. H.:. ~ UtNoka h~l~a I crnog gl'.lto sjalnl.) '" TAHACETUM COR YMBOSUM (Ll C. pro. . Prvon. 1>0 3 do p.. eve...nama.ae H . Be<.. Slabljika II sp. II jllleUti cvletlt( su do oko 2 em dugl. iV-I VI_VII1 I.erl. no-bcll~m/l &uma r . RasproSlranlen Je u 1cmljama Jugolslofne EVI~ ".cn.ldas'l. :Pyl~mrum subcorymbol. m.. P<JW. Llslevl mokl." cvJoll~llu oko 1 em dugl . • O\Iojnl IiIlI .m "'mama I Irk. Ovoj nl listl tl dlakavl. H.20 mm dugl. ~ojl su ~l roko JaJasU.J Fam.m 0 s.el C graba Carp/MIlUm o"lInl'/" Icmal.\CM:l IIp:lY'.) • 1m.r bl""".BlttIe"".u!U f8$ll~e I nra. CIt)"n.x. f-s/If"" PP. Oslm t. II . lolunl. & KII. .hu nlilockanTm. n •• 7: onln'll. VI-VIII l'n .3 mrn dug I eka 0. .lke) Vrl llt.". tamo gd)a sa dugo zadl'faya s nlleg.._ u asoeljacfjamo La~dlpJrctum er~hrlllgcll~ac H-a l. debela.rplnHo/. uz lutl ko lotol: (Te/ok/II speciesa). bridasto'pJugasta.~ 21 v .m fJlJe~dllma . r.""~Oalry. K.) hod kojeg au Iosto~1 pIlIieno ! Dnkl.. na ". Zillednl<:amll . posut rljolklm. I bJelograbll t"cer.. u no!olllorl 10 IUlupl)en j val. Compos/lllo (As/o recee9) Ig le vo¢l kej I.~ WuC~ .1)& r$... rI.-.wno II . . Javlja sa I u naklm ZB)ednl~ama .I& me. kDS.mo lila na)¢ctte U vagcla~ i l l v)soklh Z~ lenl 'oda Ad9110stvlctslia B.IS) akupllanl u :t gU$le glonla..'um e.rllo.101l H"H I dr Rasprot.I<..\lCKIi opTlirto n ..t. -BI.''.ude.1 o ko 3 mm dugl.. SYJetim. glav l~e su do 1> em u promlcru.. lazdlJoljon! na 3-5 par i lancalastlh odsJoCl1kll..". bllj&do III svllotlosmOd l.lta I'IKIe Otwn:al 01 . Sb. C.I... po. Plod oka 2 do 2. okrugl.... H... var.'''''.aSiB II Slo"lmo. Rlzom okruglast.o~r. 5·b. Ru te no mjesllma kola Dblluju vlagom.eglon".. . n n"fI<'Ip\'" ".. /yp!cum PO lp. ~I •• I •••1 III.scadonio"m Roo. 511 smell im kolo- al. Conrail' .n/egolomima I vlellolzvalonama gdlc Ie.. u "''''. .511 se II hort lkultyrl.noval. Cemposirae (Asle/ecclle) (glav. lednlc.l)mj. e."...'a Gra8bl!lhl. IIDvaslim zemljlAl)ma cd brdskog do pledplanlnskog I :llpinskog . . II obliku kluni~c NaliU. Glavlco aka 5 (-8) mm II p.u'' H \ ~& 0tg9 ~~.\Jl KII cOf)'m~ ChlVH"'h. " V ~ @. : PYlelhlum macrophyllum (Wo lds!.. n"petPI'" KP\"". ..k... \) kulluri s o nalazl neko l l~o egzotienlh vrsta roda Te necetum. u glonll . karak. nonll.a llt Velollsln l VIIiUt fO. ... v... ""01) (_. .8 em 4lrok.~. IV"eh •• blum. S~hullZ (Syn. Plodo... Stobl)lkl uspravn .alr>e vcgctaci)e s"eze Arc/Ion feppe" Texen ltd . evornova t.5-4 (-91 cm u promlelu. rna.ubllenl. ."t'·tobo. a Jllzlea. OVolnl lIall<!l brolnl.avno. g'.lltl em H . luI>cO. Schultz [Syn. p...s 1Jr.). . Kunadra (pappus) kralak. sivkas1.c.enl p . clulli F'$cl!cl/. : Clu}lunlhllmum corymbosum L . I<lli"". dlakovl. t el H-iC1. prl wh u lazg'8nlll0 . Ot.. BH..um Schu.: Chrlunlhemum macrophyllum Wa lds1. Yl'Inlskl IU Izdulenoutillenl: unutra$njl obmulo 181a511. kod koJeg 5u IlstOY' krull (ukoeoni).. p. .cum H·a' •• alcum Rud51d.omjoru ." ZOlyorn. kilO odbleglu tz vrt~ va I pa.efa. hu moznlm. Cvlelnn glavlc n 2..".n. Jezltastl cvJetovl 10. I u ...okl". I.

Si a bl/i ka usp. .egl. Ane_'na Dol. . 5-11 d ugom pfIIeljkom IkOjll je I$le du t lne kao I Iisna plo/kal.-..alnl IIS lovl I donll Ilslovl slabljlke !Iroko lanUlesl1 do obrnulO jajollkl.Um III slab<. /ednosllvnl III u gomjem dlJelu ralgrana18.. Donjl Jlstov! tl. u donJem dlJ$-III clV<lokosto nllhllkanD. Llllo vi su p. $b..llow o.5 da 3 mill dug&. . lupl II! u!IIJenl..>prafnom pra~Jaku . plilklm . "'.Mf. H-at. okrug'asl •. ~ Au ...0.'nl njll0 vl $U dvo. BH.polnl.~. od n" pa da b'ds~a51 . Slabll. pr . H.nog bo.ld.1 .ublma. 3-5 (-6) em tlro ka.1s croatleum H·1f). !maju oko 2.m 'I_rnog 181"1dnog j lutnog d'lalll u IIIIIOI. kamln.kll uspmvnll. nil vfhu uliljenl..mJenl~nl sOble Sirano kflliko h'apuo dtakavl I jo~ sa luI!no savllenlm d latleama. Na/~dfe ga n81azlmo u horolarmoflinlm tu· mama reda Quoreefalill pvbflsconliS Br. Ispod cvlelne g lavlco tuplJa.. Aasproslranjlln Ie u zeml/a ma .eum H·al (npr.. Ba. nlnd . II. II Aumllfll8 c. Oor~·AoI'" oId.~a I d. u uoelJaell1 bjelograba (Carp/nelUm or/enl. Composl!ao (As/aracua) (glavo~lka) Vo lulle Prrmotek rOBC. fede £IrCo-P.5-1..3. Buphlol"". OCItvenjeo. kralko dlakua. u gomjem d1jelu t' /edl jot od polovlne) razgfanJonl.sk.\k y.lle H·ell u ..mo u 1I. lupl.111 •• Saul.. neullaln.na J(avhlu j u 'slofnol Tu'.o. u asocljacij ama: Pino·G .. okruglasta. medune. Evrope.njlkl ovolnl IIlliel IU oko 2 mOl !Irokl I S-11 m m dLljjI..zdu1enl dO IMceta!ll. L. n.~oJ . IllZg'anJen. H OcnNn. . Cvjelno glavlce poledlnal:08.II"'m tum81'\8 l Alka.m blega humOlnlm.I~. prosj1K.a tunull.l. BIl. Rubnl cvielovl su fenskl (bola 1m Je "IOlko eIVena III bijola).osttanjena I' u Ev. sa oe~lo savljllnlm don jim d ljelom. unlltarnjl 5U duli I ufl. 1'11_) VII_VIII (-Ixt S. Ovoj najo!ricfI poluku· glall.-BI. loplom_ Umlll'OI"IO RUlllm. H.. a ponekad S uda ljlln!m. kfltkO dlakavl Ut gutl(l ~upavo-dlakavl: unUl'linjl su ufi. a lo~ je ~e~ea U zljedn!caOla feda Erico·Plnllall.. 11e . Cg. lijllko poledlnol:na. 1 10 21 V ~ 2\)-70 (-1loGJ <m H 21 V ~ IHI-I 20-10 Om S.~1 kamenlerak.." peotnl.. lisl0vl tupl.atko dla kavi. /OCTf><I '1T.O Zvlndlcl. prl whu zelenl I ne~lo una:ad savllenl..l. rJada golOIlO goll.vllj· kUla III malo splfollene.9le n. u zajednlel jesenske td1ka I clllog g raba (SI'slrHh>·OslryeluOl H·al 81 H·lf)l.paClO<lm Sob". Jedra. -.. a stedllnle su brldasto.. Acfp. a fUla fa I u vegelaclll suv..""enlls Br.. nlsrolum (anullns/s Tomaflf.sopogonerllllll H-al el H·le. Aasle n8 <asi ruillm.. gol!..ama h. Canlrllnl cvl8l0vl $11 Rizom oktLljj lasI.rouglaSle.. rjade sa slraa~lm dlatlcllma III polpuno gola. .. nltom III slabo IIo~nl'm zamiJ<tum..opo los.nbltl1. cjelovilog 'liba. rleda pOlpuno sVllenkntl.e.."a Na)hUe jl nalaz.r. [npr.18 m m dLljji jezlfak 1 kr..nll pll do go'.. pouw""""'. sjcde~l.> IIOY" sUm zemljl~lIma od nl z. R8. " Gorska neblna oxo n"aUIII ICKa Ji>C.no ako O.oko la ncelUll III ob. ma dnu sufuajll So u kr81kll pelolJku. h subOledlllrnn.skog I pralplanlnskog polasa.BUP HTHALMUM SALICIFOLIUM L :iTER AME LLUS L Fam. Rasp. 18 Rll~m 2-3 mm dllbeo. .)..mo.jKno oko 5-10cm dugl r oko 8-20 1-25) mm 1110kl..srednle I juf n.slovl s obje Slrane k. V. Papu5 je u obllku Ijuskasle krunlce. p'ama dOli sulen!. ej"nelli.ma/fod!!lI!.uI. Papus 5-6 mm dug ASlaviJen od bjell~alllh III ctvenkas"h dl~~iU Roth 01<0 2. Due.. CII. "'0 VIII_~ ••• :1l\ . LlstO\'I nal. A. OvojII.It' IKa d.h kamenlarsklh pa~nlaka feda ScononatOChly. ne.ka .'~"0<1Q' ::. proll)!jlO dl. od"'I'nleo.Uil" W.vlcl 3-5 COl !Iroka. njlhovl jazlfel15-18mm dug! I oko 3 mm !I'okl. Obodne rotlte III na p<.. Etlco·Os' tyelUm H-al I dr. sa kolastim rubom.. nIleetfe goll Obodnl evjlt""i I U tenski. V. dltt"-Yu c/twflcu_ cenl..-g. CompoallH (AS!flraCaH) tg lallO~lke) Fem. flsl'U"lm PIII'S~OV" m. posabno u zajednlel ma sveze Orno·Erlcio" d%m.al" pub"..5mm Ilrok' I 11.avna .ACo.. kralko dlakavo.. tunUlaf led.5em !lrokll 3-6{-7)cm dugL GI. X.·81). Slednll 1 gornll IISIOVI !tllbljiko .. na vrhu festo C"'On? nahukanl.f~~:'mo .m t .nuto jajulo-Iancel ull.

)ll ke IIsp. lIsloYI II 'Dull.. so dugTm dlakavim paputom.. '''' PAE NAHTHES PURPUREA L Hyosall.m F~flr"m .p'.. n ln J.... CVjalJl. Cg V. U vell S oblikom I n81ubllonot¢u Ibn'h pTojkl op luno nokohko ...o·C~/plnetumJ.. moon'I"""" .ono Ivlollm. St./rae (Cichorlac~a"J (glovoClko) Go.ao PaWl . ka· monllim iii slabo lIevashm 2(11111). FIlITI..~o I.lCMm IU"""'a (A/.t l l'~ P. H.. rall~~ sl1lm..J... go- mort/anum. 'ut. Cvjelne glav lce palad ln. Iu.lmlzno. II luI pupanja prema dole nvl)an • . rillO..anljl. 1 J.. u monlallOl i . a ll '::emo ja nacl r u naklm J8 jednicama koja su opllma lno (ano lj ane ne klse' 11m zem lji!lIma.'"". _ ". mun. Plodovl ['oileo) $vljetlosmedl. h.oldno /e ZUluplJe n.. '::eslo IJubl¢asto nahu· kanlh tjusl<l. ovoga 'Odl U E~'OPI lid'''''' ~'"IIU . "' . CompO.ede Vacc/n/o·P!cHI81•• B•. donll 5U o.allnt Zo. ladnaslav".na . h'anlj ivlm... T. 1rH1lidll Seop. lop •. Ovol aka 1 em d VII sa Jednlm redom unul ra&nJih.. USlaJutl ill ± poll]e1u PO zeml rl ~lU. Hacquello. golo 111 ndl" maljllvB Lt· SIO>lI Ulf'kl. ..!! gla· vice su malo.. YII_VIII 20 . u ase<:iladla· rna .ber)j .edu...tnog soka ko ll Ie noprllmlnog m1.. pjnk"vllo. c..n udiO lma u . u brdskoj I p'elptanlnskcj bukovoj !uml (Fagelum mlll." .• kIlO np. PantltllYfl omo"~e..6. I ..rnt/um mughlJ. .e.on"..F8'Jo rum H·I I)..lIta oyola.'" APOSEAtS FOETJOA IL) Les •.eal Ova v'sle je dosla ogl1lol~ n .ka...lnl.um .nUlfl H·aV.. Lampsan. lnk_ or Ii . 0 """ Rizam kr8!~OvaIJ kaSI . ln. . alnlm do umjo'eno klsel..m tumama ..""g j(u«HQ~'~•••=. kl du tlea Svlnjska lak nlea i\1I11K. prJ ".I). sa· slllvijene same It 5 Jozl'::asl..ene.::1 Cemo III I u neklm aeldoflln lm ujad nlcama . [d/elko IU bllol. du llu P' .c:l P.~IU. Tako Ie v....ven. DO. u tum.) 0 11 0110 usko vo l/ koSI..TlnlrJh lo' . 18 Ie.h .r..::" Jal.'PU'H P'. gru· pomo oa .. (WullenlO-Pirntrum "eIlCI.. . Fa'1erum subalplnum).) Film. Dune .... P. llll.. (_'X) :In . humOlnlm . lo ¢e3 le u uoc ljaeljl hrasla kll. palellel. n.ub. Enneapllyl/o· F.eda flgolll/.c::lnom 118 gollh. ComP<l.!. goll. Apo.pspaclllklh obllka Raslo pojecllna'::no III u mDnJlm III Wle.". H·al. kao su.~ri 2j v _ :10-150 I. a rnle na s ~j ot!m. nja ka r obl¢nog g . \.gII. Tarou./_ H /II PlCH/um ~.m.. S.bozubac.Scm duge.ool.. uz nerve malo dla~ayl. gar um Ko~lr. u mllebnoj bu kovo·jolovoj Juml (A bler/·Flg flrum auet).lpinum).'hO pou. RH. lZ-13mm dUliaCak. Slab.hu sa 5 zub lt •• dVOSlfuko '" dull od ovoJnlh IIsHl:..be ."'" $Itnltlng Apo . na v.·Curanelum (CfOll· lic um H·al. ula veC.. u tum.a P.vjol. sr~f/j. soble sltane goll III na naIU:fu. Anomohornn biljka.ebara.VII (_VIII) S.....5 mm tluga sa 5 u2dulnlh .'lIm •• Susre~emo je nl!.nil em !-1 @ S...1..II Ka¥~uu Pfllnanlnu P. RlSp'ositlOnl. III u lajlld· nl~. Cg.. a~.. IIfllcagovlnlcum Wfl.!ln. .. oalezlmo u monlnnoj I IUb- alp.kovlm 1 Dukovo lolov.~"'" Pawl .'nun . OH.nrm .lsa..."llIum H-IIU i d.".koj e""t. ko . luplt! 111 u~ lljenl h bra§n!Ul0 pO sul lh ovoJnlh 1I'11(:a I Jadnlm redom YBnjs klh. DO" . OOSla ja Ima I u klekovlnl ba'" CeSIO u gusllm le pls lma ob. Fa'1f1rum Kotlr.Jletl·FlIgelum .. (oat/de L ... Ka rpal!.::dto u mezol..5cm !lroke I Z... l.. vol luml (P.aba (Ouar(. sadrt) lnalllU kolltlnu 2l V·~C.1. a sa mi' njom lIIslu plje no!Cu na.U<:1 . do g. humoznlm..:!. u zajedn lcl h.Ul/l.o""..Mlk. la P>c_ '. a tau.uOlllp.. ~u m l beklce I bukva (Luzur".a'::e I jela (B/achrlo·Abl&rerum H· al)j.. (Blecllno..."P' I n.. Iztlulenth .m U mo. U ""')lIma h. u tum l •• b.h cvjelO>la•• 0JI au pored ani u jodoom .. I. no nalltJu srneclostolelen. • s ka p lllnine.ano lje nosli clla ll p'OSIO' Ie usltan nepri)olnl m ml rlsom).ul .avne ill brago saviJene. II mazo lilolm IIs)Opadnlm I mJeto>'. dO " .. H. I "Dille.I . ut la.ma vogerlclle v..m.hu bra!njav •.eoraea I bII .fa'1e/um H·ar ).. a IN!' s ioli sa v.". nil lieu lamoozolenJ.."lOltl<h ultug..'im t umam a aveZII F"'Jlof> IIIYlle"". H. ·81.lilea (Cichollec&tlIlJ (gIDvo~ rke) (S~n .. 1. "0 Slablilka usp.." CO". OkO 5 mm dugl.ulB kiln!" ka I pllomog keSlana jOuarc. Alpe.k. ! uma ....liCl. 130/0 evlorova vlml od l!ubJ~aSl. dOpI. r8Jaclln(HUI. IU..na. Roth ~ . blI'p'. lnlm t)I..m do umjo. BIe¢i6 II T. .uCi ) I d. Clljatov[ jel ltasll .nlkol b\lkovol AIIml (F. zoelna ma"Jlh. (u do b .kamanlr III slabo lIovUl im zemljlJllma. b\lkOWO-j.e. A.clllum ero.

~ .5 do 40 tm vl$Oke slabljlke ~oJe 'u ~Iele!no 58 nekoliko g18\11ea (vl!e od jedno) I Izdu!eno III laooe· l asle IIslave: va •.1 Cg I Ma n(lvodl se u litelaturl I VIsta C.mGnom I..: Aster blrrus (L. 5urama I Acer/·FflninG/um H·at).I Seop. na KI1mll .. Ailom k.J"I II" .na po do bld. t . . gola. tumsl<im t l$lI o ama I prosje kama I 10 n3 svjo!I'""!. ""I •• " A'"M3IIIG~1 Allnl A'tooe . a nstupljena Ie i u klekov ln l bora (Pine/urn mugfll).. Sb. CompoS/lae (Clcllorleceae) (glavo¢lko) Mll j~ INULA HIRTA L (Syn. humoznlm 110 Ilabo Ilov. plumle rl (L. m .. SI4bllika uspra\lna."n'l_ 0 . L.tlel ..ut..vkl. I gOlnlllzdutenl do lalnlo-lldufenl. Composlrae (Asioraee~u'l (ghwollko) Ulllntu rapaVII. u kr. C1I VII_I I{ © " S. Presti Fam. I~pl. X h.. vilr oblongi/olla Beck G. & C..on .m temll'· tllma od olz. IUPO u&lIlenl. OH.c.. 4 ~ V _ (. Ull m U S. ".'" CICEIIBITA ALPIN" (L)Walir..1I. ve<!lnom gOll. Sus rc<!emo je votinom u vegclae ljl vi50kih zole. rulloO·"m.llcn COce. Cesta Ie I u zajednleama reda Fage/elia sylvarlcu Paw l" l ako u bukovo. O'im ove vrste roda Cicorbl/a u jugoi'toc nom d i)elu oa!e ze mlje zaslUp ljena je lo~ jedn a vrSla o vog roda.. Oval 01<0 10-15 mm dug.. z" . k otlliak Srllkodlakayi oman Planlnska 1 00Ika 81u o $ow·ThIOU. Alpon·Mllcn l.llelen III I IPOIl'an. b ije lQg (asooa u depresljama I kll. U"u< vCo~ . rubovlma turns. 0 0 S.. 15 1 "eut! .. nilmllma belgallm.. oko 5 mm dugom kunlld. suba l plns~oj buko· voj !iuml (Fagelum subelpinum H·el). M.) koll oal~eUe Ima J.alak .d sa \I. .._'" J-- alabtjlku II odno.no IIN. Ovolnl IlsUc! broln!. kOja oajfdfe ulazl u 5aSlav broJnlh ~um· sklh zajednlca od mool anog do subalpinskog J. Mu/ged/um tllp/num (l.:I1I. najte!o!e Ijubituto na...m..: pul/carla hlrfD (Lj J. 1". snainB.).IIDIi. nl . ~ t . nnll Hiller) .~ na plalhodll1 takaon. Oo!O'oSo..o-)~c ..!u ZlIOg veoma l'j8pln ~rUI.m I borovlm tumama I t. 'um. I Seauv .. ' Olundllolla Bock G Ima nUu Pf.""oc. Razllkuje se od pre lhodne vl ste ol!im uzr3'llom. I tum5klm Ol!tllnamo. Lislovi lanki.. Glavlee votlnom pole· d lna~no iii 53 oeko l l~o glavlca..1\<""...) Kirsch!. tlumoznim . 8H."'ce.oja5 a. II sVlellom MUtov. " '. UklOllnl. os Juv. SI3bljika USp'avtl8. ~ obje sllano 5 plollje· denim duglm dlakama.5-5 (-7) em u plomjeru..kullurl.0. mola aa korlSl'1I u nO'l. feSIO erven~85lo nahukana.jek a jednom gla\llcom dOk IU mu lI$toY' la· j~$tli 5 go. SfOldnl .. H.om.. ! I O jo malo vjerova lno. rUl les. u donjem dljelu krulo dla~ava. gl. Don ll IIstov! .ke pOlpuno golo. Aasle najfe· !o!e u svljellim. Ie po lome tlO SU )01 evjetne stap ko i siabl j.]~kim dollnama I depresljama. ClcerbllG <leo . Rubnl (jozl¢asll) evletov.8Iblllor .m III um)er. ba Ita.wblleni. Tako je na jfe1iCe nalazlmo U vl.. cjoloyitog su lube 111 IIno ntl.ov la l lta!!1 dlo j8 oko 10-18 mm dugo¢ak I ako I mm tlrOk. sa zDoklutenom osnovom. ~ ./_ Alptnlon lcn. ~ao 1 1II010a drUOl' v~le ovog roda U nOli nMo UmllO . nD K.1. S gornlo alrane IP tIIlel· dama kolo 511 le§ko ~ofilivo. Razllkuju sa dva obllka: val. hranl/lvlm. 11 VI_vII . _""".medom. sa 5lr~lm tljezdsstlm dlatleama.kOO ~ 1II'II'taerl'''OO pojua Rnploslran!en~ Ie u lemllama "ednle 1 lulna (oalm u Aillanill I Grllkoili Islolno) EVlol)I. oP"an pod . svilellotu~kulam III sv!jeUo. ne plavitaslozelenl. prorijadonlm bukovo·je lovlm. 1. H. 2.. hlr l a )Syn . jelo'lOj (Ablell·FagelUm auc l. od"'ooleo. 10 j e C. U flo.kllfllma.."n gl.". okrugI3.vcze AdenOSI~ilon al/larlse Br. sa dlo~P'lOm. Sb. lIslmrl dosta grubll ledrl..~d~ttlno-je~l¢as'l. Cvjelno glavieo oko 2 em u p'omleru (rlje l ko so nalaze pllmjole.. '1 ~ . hukona. prorl/eden lm tumsm a.) Len' Sonellus alplnus Lj Fa m.lim. Cvjelne slapke gusl o oblasle smedecrvenlm tljezdas lim dlatieama. 5 donje stra.slDm I•• n.blru.. .. Rot~a olto :2 mm duga¢ka. prljavo smedczalono boJe. kamen ill m ill lIovasllm ~emlj jl tjms... 5u tenskl. neulralnlm.!n ljlm.ta. kOll Ie IN.blla alpin. .PanflcU-) (VI•. bez Siolon(l.toni Svi dljelovl ove biljke sadrie ve<!u kOIl<!inu ~lile<!n09 soka. 5 bl jeli m evjclovima : 1.nlo SII1lntt votlnom gOIt Ova vrsla 10 zUluplj. ~up· li B. njlh. u gomlem jako fljezdaslo ~ekln)aslo.. smrtB\' im I subalpln· skim buko"im tumama U uvalama i d •. AasprOSlranje na j e u ~emljama Evrope.. plama osnovl po~l"peno sa sufnvolu.• . u ~uml gOl- 5kog lavola .·BI. Bogol).. Cleyasll cvjetovl dvospolnl. ISyn. panclcll (.

... laslfes ltim._ • hut _ . jbko tl'o k..... 1.4-1. p)ISWoylli m. na p.ugu. o~o Ilnealno' lancela.: ALLIUM URSI NUM L G. Od oko 50 v. neutralnlm do um/e'eno tlsellm lIumOlnlm.m IISlo .. kojl Ie p.van a potpuno leleni ..a~lp .Iu!. (S~n ...a guslo populaclje LJ nek'ln krajev. vlnog ' 8dlma..lle (loA . igona 10-15 mm d ugl.d . Rasle nl !Vjal' m. Naldonjl evjetoYi Ima lu zallike slitne IISlo".A 2J V . u!. bdlama.IVIC R. ~ · L •••• d G. Vello".~n >\K *. llnja obi~no SU '.MII reda Fuga/all. l 5.ma.. s"~aricli LcYd. II Go.. kamenillm III slabel 1I0vutim leml lr~l1ma "ls oke p.. bllI ltnim.ls n8 luk. u slad 'iu precvj . s kupIjon1 II evasl popul ~lIla. Sl.. H.I".avnlen lm mjutlma rorm l.) Fern. 1\0.. ~..n 40 mlkadon 10 h plan)"" s"..~""'.I 'ma fl' 'oJ .e mne vode.. Tur kestan I d r.. ± plosnat.. pralD!oo U '89'onU klekovln.r-<U . obl~no Cerna! '" Rumena PBS!a eobu llca IUYMC"!i . I.llo rascvlelnva· nja polpuno obayl)en bJolI~asllm ooojom Cvlelna d.II~ . Ie na Kavka. .os l .'"m m. viti ClII slablj l~e.. Stablji kl nosl na whu po vl5e cv le tova [(1-) 2-7 ('Jede lOJI u !mastoj e vas U. Ka. Sirila. . ". Ie u "oenjae/ma. ~ro ..mo jot jednu VIIIII 'uk.asl. Nolazimo g o no svje!lm..~ka do oleo 2 em dugn. 3-51010 <11>9'. n r\"c".ma kO.5 em §I rok. Cg....oeentom pod...zlla.• <><. III s tablilko 30-60 (-75) em .o one nlsu s la novnlcl ~um· skIll blotopa . Pawl. hmnljlvlm. Pa· leslin •. u S'''nu..ojem kuglaslih $ .u..opl. . rjed e na rubovlma ~ lIma . elomu bjolle . najee ~e pjeskovitlm III blago 1I0vl' Slm lomlj.S.IOI E~­ . ..).ljen!. ko]1 su po rubu sa blje hm d lal:leama. pa."SH 10 II nl. Pe..'" GAGEA LUTEII '" (L) Ker-Gawl. dnll po sl...odnot me dlelnl Mind) IIstovl. (II obala poto~a j r ljB~a 1 d •.I NlljeeUe Ie nalulmo (I poplavnlm I mezo!iln 'm I1Sl0padnim tumama i ~Ika ram a.. ta .a 0Ditn0 2-3 ~-8J om $. na . madvj.. 10'. IrougllUlD III sasvlm okrugla.· sle ill luckaslO. Kara~te rls ll~na v. III_V so. 0"" '-gIla 011''10 Wald-Gelc".sta sveze Alno· Padion Knepp RasproslIanlena Ie gOlovo u c l) eloJ Ev. hu moz· nlm.opi {IIUleV k'iinieg sJ ove.. .Iro~a /' 511 CVlelol'1 IU mu blel.. 5. "' . ve~ raSlu na Ilvadom..letn .hl!~ Gog &. umo P" dnu sa !islav/ma. JOU".\V".eult do l elonloMTolull.mB To Ie' ..a ~ p.m t lslinama I s llenlm slan i!t1ma. Di H . W/lIcoa{l r lj lllanl llllu~O" I) Bal of ..kovlma. akllnomo.!tlma sa vlsoleim p.1 Al:IJI.\!'t.. r..u I u Sibl.. kl>O tlI¢..~ I. lopt'~n.. ellpll~no·IRnceIO!II.anjene II mcdllerans~ l m zem ljama.. ....esrllm.odu~ll onosll od nizlna pa do subalpinskog polna. na rubowima ~IJ' rna. II d .I 2O-3J 1-SOlom G --- S.IlH. DO ••..oda Gage.&Oke I u Oon. . \.m . Azlj•.Mlo.h ~y~ ""-. I pdnjBcime.enl 0'"'''' .. hu lupCl u~I I Je n I . . Ullacc8P (ljl1)anl Itllukovij Sri/ernul. pen Cl se suiava. Me"""U ..' bUlk.'OCI..). slepskom pod ru~lu A.~e eado\lOc.. eg. liumsk... ~.. 1 an~l. .. S. Plod je lobellae sa v.1 poslepeno so suta"aju u 5-20 mm dugu pelollku..1_1-30) em G 21 V a (If.. spolia Imaju . Ual' teste So flUylj alu po 2 ('Iede I III 3) li sla ~ojl I II goo •• p.sla .a). e.... I<Illon<1 ~ . lc tort"U. Lukovlca 2-4 (-6) em dUlle. Prlumnl list !I ....:!1 Fam. II pnmleftu .eno kiso llm. 2rI _ !< I V_~I •• n Ijivim.. KavleIJ.asht au 2-3 "Ou!eno.l:k. ~oJ . H. S b. klO ukusna ulatlll.nl h Ilomonki kcle 'Plnose mraul (m/rmckollcr/ln).d"lnl o_. l. prl osno.. Vooma testo u uvaloma I na ZlI· .ltli~n!l v.. _ _."8)U ~ugll' 1111 III po'u\ugllSTU ". 0.'e-c"lell\" J.. . neulroln im do umlo. CYjl!io"lsu dvospolnl. "".ln.e'l ma. avljen POPUI kukuljl ce. u ndoj zem lll je laslllPIjeno nekollko vrsla.U..lni.. eileln blilka Ima kalll~U" 15 I1e an ml. od alo. lu pI. Ie nu p. pribli!no dV(l$t ru~o duo ia od IIstl~ a porigona (koll $U 8-tOmm dugl).labIJ\~G I lukOllk:e .. premo. ab1JIU uspraYna. hrlln· pljosnall.. BH..10' dO Kam ¢ath Nn sljono. Ijetlosmed lll sJe menkl koje (<lznose mravl rmir· mekollorlj.ol pOlovlnl ob. 1>010. PJod Je eahu •• Sa malim b. M. Llstltl pe· . SrlJemu! 10 rasp'o"ranje" gOtcvo U co...

otlto UI kamllllJ. SI . I.8 em !). ce". ct..e(la.re Rupro:suen/tn Ie u Julno. prote.aJ do<> 11. callanTao (Vis...II 59 clVenlm pjegam . Razvlja bo¢~ e lukO\'IIle.1I Ie : L callanl .10 (kOd vrtnlh lo.jeele telln"sklm) !umama I !Ikatama (u noefjadjema un Ul8. O~ .. ~"'I " nOft kulwII fir .ljonl IIll ukOVI) Ko§utlc. nlnum Bau"1g.) Hayekj . u staelll" z. (Que.) (u'ika F.en/II nljellos m..bog ranog cvJetanja "1IOInlI trale ..m tUmllrNL to Je na'Dl rna u vega' GJ' lubarpintklh ' lId. ' a!noful •.. M . ra'II.. Cvjotovi dvospolni.Fegele" 8r. oplsan Ie tak s. I /~obIol e .-cte u bukovo·Jalovoj tuml (AOIIlI..el u jedllOUfno obolenlm.n ". ovo . 'J luko~Jca .1>. o su&ene III kuhano lukollice u "oklm nmljamD Ilufe UI 1010. coII> .. . dfwl jllJUjln ZIDII IHIja kJobu~. rn(.m lIa '''''' II S. na duglm clrlo kama.... jadnOalelne jrljetko 2·aletnel. Cvletov11maju poseban mlrls koj1 Ie 1nlenzillfl lji navOCor J notu.(I €I ©! ~II _ VIII (§.m) I do 40) cYjlllav • .m fls topadnlm (. ·BI. goll.n. IIH."a .etu eglomplorl aD bililim evlolO\'lma: I.um Vukol. M""1ekehorna biljka...n •• " 'lIII'onu . .m. a . 00'. v.tno pI~a vl..n" dl c . St>. Ery'h rono aero! do Cht. dok tof.epog Il:g!od.v. Mo '4. •jode ± 9u5l0 dlakava U.co·CarplnalUm) gelle Ie dl1erenc. por~phyllum Rolli. al' viiD nil umJe.~m h.: L mlrlagon L val.bo'u • ~ doSMra t". (opislin Ja Ulkson : I.. In_ UO' HConcija se saslo]1 od 3.eo... 2n s .alko dlakaY). Ustovl debell.lalna .g .11 neraya. et Vlleger) Od n/Z lna PI do subalplnskog pOlna Susre~erno ga I u vegetaclji brdskih . H.. . bOjl 1 m va. Srabl jika usp. sa 16 If"o . Sb. MlIf1 "11 an Pu<f>Io Dogs Toc.. Vis.!\Il I 8at~"n. blago dO umlereroo kitelim .eo·FagD'" EI.n... ..m....5-1 em ! I. I)Ora e. M... USia.ol"an..m.. [Syn..mlm ze"lIjo!ttma Ylaoke p'OOukl"'f>lKt' Zat.·FlIlIC/um /I!>ell • borO".eno pOd.ira. mieu/alUm Lam. Sorb..'OIf'II'oIca ko)1 evlet. Japan~ PMlt zub Ipada mtdll najljepM . Nal . mnnalll>. Boln 1I111tl OCIIijetl varll1l." .~ Y'otfl E'I'hrant. koja so ..a"n. 3O--Ie{-t6O)c.okl. ~elona .alv p.ok1.m.'M' a_D. M'..lISI" kltnl.h livada Rasi a na s"le11"1 . kill$(! Que. s. (Syn. _·lttl.a I . do aka 5 em duga. In.. a sre<:lnjl !o. gors k. : E.. Wltteeae (Ijlljanl II I lukovi) ZI... lupo u!IIJen l.. k..ml.. ij elko sa nalazo p.~oj bIJ~O\/OI ". I. patjl zub Patll zob M ~ . uspravna..e<lno N. gole. pube.lmjercl 50 bljelim c~letO\'lma : 1. doni' j gornjl 'u paJadln atnl1 na lzmlenltno poredan). '= S. mo. 9H . Uly."" "M. ". "Y..bnsocljacljo .. nl prelomu bIJel~.) o z. m tlps kog drlt~. prlljubIjenlh i)U 5k) ..-az>.... lukO\'lca spolia I tank]m smedlm omot o~am. . do eke 15 em du gl I do 4.n lm pjegama I lafhma...leta 3---3. III (00 $panlll p'et.2. nil Ie nllue prlm)e..peNn. rllerko se .c n ... debollh . _ ltl MON l goft T~tI< .ooradna. lI$tltl oaljetll do •. tuma toe 0 ISIII Zbog lr.11' . '" ERVTHRONIUM DENS·CAN IS L lILIUM MARTAGON L Fam. Cvretn l pupoljci ok.uglasll III Izdu!eno jaJDstl. fill III evjeto\lllo"1nocrveni pOPUI "Ina I bel pfega.ton!W o n.5(-51 em dugl i 0.. CahuI" 23-20 mm duga. PlodnlclI Ie nodlll$la. Villi Iufka do proh 1 Cm dugaeak. ulenlm Iistovl· rna: r.aslavIjena od veteg bra]. z. III u gomlom (li/olu testa k. Ullaeeae (lj.~a I Oblfnog grlb.. n. obllko koilima svlja lloPl'rpurne a)eto~e.n HunduAlln. Sl i~na ovol "r.. sangulneo-purpuleum Beck kol1 1mB ta· mnocrvene 11511te OCII!le~n sn purpu.alko 'Q 2! V . Sjemenke sv1jellotmedo. I."ythron/eteaum H·PI..o. Tako Ie veoma ~eJI P u !uml h. Na itet~e ga nalali"1O u meromn. lma primj&nU " nprO(!nol medlein!.". Stablilke usprnvne. raspucava pO !avo"'m • .lvldne prilje nOIlO saslavlJeno od 5-6(-9) IISlO\l.!. lmo gn u breln!m '''Iodnlcamn 'UI&d1 Oue. p_ crll mnogo Ijemenlh zamelPkp Plod je tobOlac I mnCilO s~lletlgJmedlh tlemen~1. duteno-ollprltn). alblllo.ug)a... h'anlll".l..-B I el Vllege'. tn-l nt_IV _ ~. 5 em duo gafkll do 1 em "'okl. ok .enoj 10ni M ile (nl IS10k do Jlpanal .lrjenu). u p. kaza ZIl.esillm MumOlnlm Il1ma Ras p'<nlfanj cn Ie gOlollO u elloloj Evro~ I um)G' .. U vezi sn pJegDVO~U oplsano nokollko Iltnljih IntlllSp&<:llll<Ih obllka.. sa 7. L1SI I~1 oc...m u mantenol i '\jbalp. Immaelliatum K_ MaIY.

eOOlum el~­ all~um sUbalp/num H-s t. bukovc-jelovol 'urn! (AbJo/!·FagelUm . L k011 eVlel.0."" 1I v .ata PIOdnica Je nadmsla ... (t.... 8lachrro-F8gelum H·al I d'. um/e'eno suhlm.III•• d...otlncu Ptod je sja/na. ok.."1 pUpoOll. ".) emend Br.ubnlm dllelom p. Slablj.. . ~ plocl.. Sphagno·PfclUllum monlanum Sial .~um mDmanum H-at.anljlvlm." u !J4Alarroa . ± horizontllp.I 4 I1shta ocvljeta.".a (ele pol8bnu I!epotu Hel"...umama RaSIa nl IVle.. 2-3'11. humoznlm..1 prl.jm/erel I ...'1 <v.. OH. . H. W- alo Ie nalll. ".!I. Fag..llu stablllko sam" 1 1151 Riede so nalull p.~U IS 2-S (rIade do 10) cylolova. " .1. POIII Mug.... Llslltl oe. ~ (401. olJelnom Il$pektu na§lh !ume I tlh. sa .!II . ona boba. ISID IAkO teslO 118 nalazlmo u acl· dolilnlm !umama bukve "nular nc~c Luzufo· Faglon Lohm . mezolllnim !umlkim a$(lol)_ollama .m3 IIlIje guSIO ob.~ &mil le'lnl~em I I!Jbl'l'led a •• n oom POd .awn u pc>pfavn lm !umama S~OZC Alno·Ouarcien lobeliS Uzgaja 5C u vrtovlma f po. nl .cl 51' 3 II". . u vat!m blojem._ I~k". nlkl lc. Ilova sUm II.. 4 praln lka I jednog tutka.enom po/asli Ev'opo I Azlle P.noo ~ kOIi Droll (do p.omJo'u. PIGd )e kuglnll... a nBIBze S" p.'.20 d~lno P'''IU. -In el Vlieger Ka. I nOlI '''O~t) Iml o~ 3-6(-11 u e. mjenu u hortku:lurl u vldu b.. I'r .Ula znadeno po". 2 01>.". p. tt tn b l"m. " noellaeljama PI· elUlrum elollr. a lIacyls- III)u61 egzomplD./etlll s/emonku Aasla na avjetim. p.. G Beck). lo..>. Iu!ruomll .tu 9.111•• 81..vl... rinu evaal SasiOlo sO . u po¢et~" zetona..~.. (~oroll _reenl 1'.eda VII~~inio-Pf~""lal/.y Lily Fl ou r~ . kojl sa .... 11010. prl V... LyCDpodio·Plc"".~. "..: ConY/Jllatlll b. kasnlje c . SquIll S... Ie u poplavnlm .dnlk. _UI~"'· nlll. . W Schmidt (Syn.' u "'MO.. et T~ . J.. NI OVOm mje.• Iomen". . Soo)om Ijepoiom. s don]a Silane dla~B\lI.. M~n""~ "'P"" ""'~ npo.eno kt.1· /ek prizemnl. mol·t"./eta 6-12 mm dug!. . .. .2 slcmena zamct~_ u p. 51>.! m..te..inu.' "" 1 . .. Zastuplje n Je u acilloli lnlm $umama sm. lednostavna..tnlm m1051.._ Kav~azu I u M"toj Az." m P'" '" '" III bl'IID IlovUI'm lOmll" "'I Gd "I pll 00 lubalpI".adna.ci Ipn. alO. Ullaceao (I/iljanl IIllukovl) Procj.rum H·at. (npr . 1. . o~o 5 mm " p.l!u pI' kuma..kovlma na s je/lO.. k011 Ie s jednlm vtatom P. jIq>'_ ... gc>lI.kog vegetlo tl~og pojII8 RUp'O$ulnjena Ie II ju!nol ~IOI hr . S<:h..ojnlh kuUlva •• .Tgn. u a soeljae ljama : LU1Ulo· .out". S. M irmoko~cmoblilka.uo. dl P. liZ nerve plerlJedeno puze~ 1. Calam~Iostio-A O... ~ 010<:1010 ..lu .cma vDII~lnl I bojl evjeto~a Nolazlmo Ie u 0'0)":... unula' ." ..'.d"' • P_ '" ... u bukc vlm 'umaml. .. $-151-2(11 em I"IIo'M<:_ JI ..plne"'m).Iblllo....-BI (npr.okl\lrlsUena wala sveza Flg!on lliYflcurn H·M Ccsta /e u iuml ~rasta kllnj8~a ( ob!enog glaba (Oue'eo·Ca.pORI ntemo ' ~ ...ele· lum H· a l I d. ~JSlovJ dO 13 mm tlrokl.1'" Padanak lanak. (~) III_U (-25I. vol nja elm.11 Alpl . O.). CvJe'DJu~1 preteino Ima]u 2 1I.ttonbl.'" m Ikelllnlm. 1._ p01puno bljehm CYjelCl\'lma· I.. LISlGVI au .mitaill ."" 1.. .uet) • dl a t .- f.mo S<:h.I'y-IIO" O •• M.p.n.u koja sadrtl najedtc Je<lnu k"lIlaalu av.. ml...".. Lillovi 6 1-10) em dugl I do 4 5 em tlrokl.e s tran Jcn Ie u umJe.. .n.mO na "vadO"...eno 110 slabo klsellm. Ik". h.n. Senur (I.. klsellm do umlc . n..imJe.k.. dlma I PfO"le<:Ion. prl v.n\ C\rjetove LJstoV' Iu 1I":.ugHt. S..I.l.m a 1I v I~I-'O)C"' 0 o o ~ S. CIt. jele I klekovlna bo ••. 5tabl]lka uspravn •.loJ/~ Fam.1· rollum Banllz).l iO '" MAIAHTHEMUM DIFOLIUM ILl SCILLA BIFOLIA L F. vatlnom IU UU'/lO piavi ..o<. Ovollstna mOf9ka tebullca L) Fam L/lla~oae (I jill ani III lu~ov lj Pe cljep Dvo llslna senln lc9 Auu 3Y~IGy" l. ISIO du1me 110 ndlO •• atl od lis tlta oe. . (Pawl..POr~ RUI. enhsll.azliku)u p.ain lc.ka Ok'Ulilo."'. .1 Imalu na v.. P.m I vl.. Z>telD1111t10o."".. pjes kovlUm zemlji~Uma od nlzlna pa dO subal"insk<>g v&gelacljl kog polasa.lpalla suboarea!nom no.1 C'O'II.5 mm dugl~ slamank!.. H.. 2-2.... p.. ~ranll'v'm b~ dO um. 1-10 mm dug! IObOIDe.. Ol uten l I'SIOV. nal~d~e po dva (vrlc> f(/etko po 3). 'jeda e ._ . . • plod". p..azfcdo O~oleo-Fageloa B.lmjo.CQ I V -V (. C"ielovl 5-7 mm dug'.."om ele menlu Lu~ovTea oka 2(-3) em u p. (I I-Jill-IV .~" ..om/e. ~. Rn".Ia IkllO n8 Iplesu).etlm..!lna."" .oma \lnulra savllonl.~ l! ~ .hu ." ""I ..um man/anum Sta l.. 8Iechno-Ab!el"lum 1-1-31.". 1 ""1" . BH....ekO 301 tr~. p<>Plle". u 1 _ (VIII Xl .

1_ pod .) Asche.•.n 8~l m p rodjell ma...) Oe sl. adlkl Mnogoevelnl Sa lomclOOv petal S\'''II up a TIU ICIl . Sl lemono" peta l obltnl.mo Ie u lumak..om lIo'nom 01"01"". lOUm U Slav. o S . ~.. Ras prOSlranjen a je u _etem d ljelu EViope I Allje (na iSlok dopl. II. waljkas r. . a I po okologlji 5e /mllkule a d nJlh ..100em "isok u brld U lU 5 tab!j1~u koja je u go.. I.) Fam . fllamenl! goli. .00 d. na lie u lelenl. 20. Po 1-2 evlieta 'sIvll s lu 58 u plUuhu lislOVR [r1e (lo po 3-5 e .17 mOl dugata k I S-1 mm !lrok.bu~as l. U k.11m. K nl p'. a .1..xo. kovll.m. H.IOO)cm G 21 y ~ (10-) 1>-60 em G 1'. U5nu l. Gc IlAYIU"a Solomon'.'Oocla bill t ic. 5 .. ns nallflu slvozolenl.. Ame<1cl Na o vo m mje s tu spamlnjemo I "'lSlu : p.. 1U<!ko"" I p... H. . lI s to .lIm humolnlm...' .1 su 101 jalasll IIi Il ' du l eno.. :u V .:. i po 1. See. 10..a j)<jcelc"nr. o. :IO Podanll~ ± ho rizonl lll"n. U odnosu n a oSla le "<310 . savl)enoj pele ll· ei Per igon bllel. s"..*nlc'm•. ova vrsla lOla kso.. .vim.Jelo .cam". li s to' vi do 15 e m dugi I 3~6 em ! Irok l. ru t>ovlma ! uma..nskol podlOll .. Sb.:"..\oMolioP nC'.. SU bez ml.'0"""' . V~lnom 'IllItll nil k.o. VlalDl ill!go w e ill"".aT s.. .0 tesl0 ~omo je na~1 u zaIMn. la lllo· lIum (J aeq. Lis le.slFe"l. "\""" .: P.'Jek. (Syn : Convlllla. • p. pO/J'gon.. ra . o: " amblgu um Ilk.bovlm I bukovlm ~umama I ! Ika 'ama ROSIe na svjeiim. Po ('2.la polyganaWm L : C.. (Syn.n'(I<I 5olO<l>on' . izrazl lo bridDs le. Clrjelo .. . ollidna/a All. ¢lankovlt Siabijika o kr ugla. Podanak ove v" 'e lOla p rimjenu u n3'odnoJ me dicl nl...... odorell. a oolaze s e ns g0(0) . ... Mill.._ pOp.eollll. LII/s e eae (1l lIlanl lll lukOVI) Pokot nic i . n•. e . . gola. p'''''J_k.) kOja ra s te ve~l nom u n lz. na na li¢J u " vllli a ivkaslozelenl. I m. Perlgon Ie blje l.. 'OUI'¢"1'".) C.mlrolu g ' ozd a 5 h~ evaaU. gal.. 9011 . Plod Ie a ~ 9 mm dug8 t>oba sl alka.. • • j olt. u gomjem dllelu . Cvlelovl prilolno 011..1$11.oga konstl s.la lllolil! l am. \0 no za lrnljenlm kamenja1"5 klm pa$n:oe1ma.) 3-5(~1 1 ) cvlelova za jodno lo.. blell¢l1sl. Porlgon H . POd a oa k hoFizoola lan..sla reda Otur. . lsa.lIo/l1! J a eq non Lam . tlan..s. V_Y. ' "\'I"'''''''f<Of"O[.... & Gr oobn. olp rl!l ke ISle d uflne kao an le. Cg. M. 3. 2I! .5 10rm iraJII g rol· da llu c vas!.. .lame nl ' dlaks .h tuma ~. !umsklm elslinoma..al.penl. i 3-12 em d ugl11.nllk 1m. ~ .' . Karaklefisl1¢na ..." .enl c' il. Ouelco·FegalN 8r.1Ot1.e do J apana).c pod..slog okus a . .!. Plod jo s ivkaSiocrna mesnale bobl.·81 IIdle je 10. nje m dije lu g usto..rle mu/JIllora L.. Convall.. led . 3 . 8. 9.) Druce (Syn . ConvellB. h ranlj. 'e moll lllo.s te oVO911 rOda).omo rlniJu gradu.. la 11I. povdinskl . d •• no· u'du!ni P.. Cvlelno peteljk a do OkO '2 e m d uga. Ulleceao (Iji ljani Hl lukov l) Zan •.etnl fo oll. POLYGONATUM OOORAT UM (Mil l. I . G plodnlea.'20 ) mOl dug I 1 do 3 mOl !ifDk. 0. v.'110 . doDl. kame· nlHm III s labo 1I 0vu lim umlj l~Hm a od nil ioll pa do slI ba lplns kog _eg elaeijskog pojosa .. ~'a ..s 8.'e olllol"ol. . ·81 hlO I..>IIIa.'" POlYGOHATUM MUlTIFLORUM (L ) All. 10-130101 dug.hm umll'~llma NallU.10"'" tn". mos nal . lja SO le k nekoll ko cOnllmOIO· ra ispod povrtlno zemlle. ". Sb. 3CI :z.S de 5 em ~Irok l..lle Pa w!.. doblJ().IOFf\On s".. Zivl u If:lfmorllnim $vllolhm !umamll I !Ika rama. oje_oke.elipHeni... Ima pdmlenu II slulbet>oj I narodnoj mlfCi c nl 1<. non Jaeq . Se'l ~o ly gM .1'2 em d ug l I 4_ 7 em tI 'ok l. " 'e OVOII roda ima p rimlc nu U Kao 1 0. " hraSlovim s iaps kim ' umama I ! Ih . 20.. deb ao.. n Oulfa lnlm do umjereno ~I w l . EndoloohofOo blllka.10.a H·II na dolommtnol I I-O..l. IIsp' av· fl8.. pje3koviUm . Sal omonov peeal ml.. lom~ PtlI~ gonpl/). 7 PIO<1 . lOla '2O. ' pOp. f. Plod je soeno bobo. na vrhu utlllen1. rSla red a Fagel. !Iroko l .etnlot kol podlozl I 10 no blago do "mlerono ". g1!no . ra. uoula. mos nsl. raSlfeS .m .. nl Di~etl Salomonov PP¢1I1 Bpan tllc II.d um l (go.. _ [.l.. kam&nlllm III PIOlko ..101 horHkullur.alu . loum no Hll11l1laJ' P"~lI . M.am a. 10-15 (.. doslu kru l1 (u odnosu no <>Sills .. l... SH.o>lcJ. polu· smirenlm loelhma od nltlna pa do subolp1nskog I ". V _VI z" ..m ./co-Pinel. OH. kralko dlakava. S. Cg. d. odn Polygonllum koje SU laslu plje ne U ndGj Ho ri.' vegetaelj5kog pol.l$l.. Cvjolov. Ie u noklm poplavnlm !uma ml. Uc " M'uI Ka.. Rnprostronjen Ie gOIOVC> U C 111101 Eyroo Y Slb"u.cam!! ~nulll 16IIa borov. gotl.. Siabljlkll gola. koJeg <lolUi u brolnlm OIozoll lnlm h ri s tovQ!I.1'2 mm II premleru SeClrfi 1-3 slemen~e.oledn. d.. . Ca. . 3 . M I I Orol l'\CTIl ~ fam." • ...

.m Oc l ~wullm Wh O!I~ d Solomon".j ad e 5 I 6)·d ljel no.~ Podanak ± ho. EndOlO· ohorna bllj ks NeznSlno ~arlra.n. Ovu v. Navodl se laksQII: t I lellllo· Ilu m (Pale .sklm livadama .-81. 22 . Ew opO' lOS 1 .5.U Prr~dl subbo .oPfl I_ . kamennlm gllnovllim zemljl§tima od monlanog do subalpln' skeg I ~rpinskog vegclacljskog pojasa.tljenu Svu Ie 10 dalo po vooa baM II ~a rlme za opl.. Usnll plojka 5_14 em duga I 2.lgona. !Uldr1.lvallre s. naj~eA~e go li.a H". u IIoU ev. smrte I lela I klekovine bora unUlar klsse Vacc. ~ . pUIetl.fl\" nlea) .\IIC. A2ijl.. E.eno do blago kl se llm..:Tpuu I( PCT n 1'\'II I.. U Slovl 5. 'u .11I vertiCil/ala L) Fam.( mogu so na~1 prrmle. Stobljlka usp/avna. CU.m.. Eln _ . ho. a hlam~ntl su upola ~ra61 Od anlo. no go. e8inom Uo. Clrov PiI.'C1' 1lp. umjo. Pladnlco vo~l nom 4 I. H. bljell.h . no w hu sa ~t OI ' kom 1lg a..chIO' kad kO/eg su Ii SIOV! ~I. polusla jn a bobs.20) ~m dug i I 0. Prdnlk o obl~­ no Ima 8 . liliecese (1]II)anllll lukovl) Fa m UI/acollo (IJII)an] Ifllukovll ZIIII. On. I niJ KavKazu I u Sibl.IOOj medle..5 c m I pored Bnlh u dva kruga.oslranjon Ie gOlovo u cijeloj Ev'opl (oslm k'8/n/(g lug8 I k'a/njeg slevera I moda.c'. "". u klekovlnl bo.: uMultrl1 po~.. BH. sakupl jenl PO 1_7 U g'ozdastlm cvaslima. brldaSla..'c ili.. debe<>. U.b • PaIyD""" o .0 jednom ". malenl . a l~d .: COnYa11a. rjedc 5. bjelkaslo bOlO .lgona vrlo ueko.. Il ovasli m III gil· novil lm zem ljl~tTmD " 'soke " rod uktlv nM tl.ma Auma.-8 I. slllj nlh sj emenkl. ~ ""'''" I rol". 11. m asoc1Iacljama ~ I Bse Oue.~o Verna proma b roru. dl . 6-9(. u lejednl~ 1 Adcnosrylo_DOt'Cnlclllum H-al ! dr .co·Fagalea e •... MIIOly.~ I f8njen Ie .. Cg. BU.1 (. bar. Rasia na s"jdlm do umj e. Oul"bli""ge 1'1. Rasp. U pd l jellu obl¢no 4 gOlD IoSl a (Imel l. lnlm iumama smrte. OQnji pojed l na~nl oSlan su po 4_8 u pr~l j cn l ma. njen.eno kl sellm humoznlm. jodnostllvnll..bo • Plrl. 7-IOmm dug l.'" '" POLYGONATUM VERTICILLATUM (Ll All. mnogcllsnl V•• nln o oko. ± hranIlivim . go la. aolj.) R. nO I$lo~u S. Oojetov . umleRU le no s vj aUm .01pe Bopoo.10 mm ~.8 cm Ilro ko.. I na Uralu..2j ~m i i/Ok l. el Vlleger. od nl_ zlnm po do 5u balplnskog vogel a~1 1 5kog poJaso ZOstuplj on a u popl avnlm ~umam a. p oj ed i na~nl . m$ lr o51 .·BI. SI 8 b IJ.u"nnrr. peleljka c vljel a Ie kln~a od pe... (npr. Ma V_VI l'n . 10 ill 12) l151i~a ocvileta.0 _scem dllel . zalim u M. na nallt)u siv~aslolelen l I du1 nfllava ~/a!~o dlahv.13) mm u pro mjeru. 6 111 7. ~~ 1 p 'uj. Ma II V_I V_ VII 2n _ aJ 1 l>C a .n . CeSlo se susrcte u ~umsk.el 51" 5 6 1 h" tovi ."luo Ijena sarno OlIO Vte18. u mazoh lnlm zalednieomo ' eda Fogo/a lia Pawl zll1 lm U zaledni~a mo 5mr ~e I lala sveu Plcelon e. obh~u I velle. 2ig lu~~a sko'o ISle dutine kao plodnlea Plod Ifl 7. Sian . Pel'lI" krlt Vol~Ja Jagoda I -~upmlc"o Vrel.lzonlatnn .nl Rasp. !um skim ~lslI· nama I pros)ekama. 5 0~na . ± hra nljlvl m.sklh ... H.j.12). UZ oba le p lanlnskih poloka.i..". Ie u vegeloelj l vlsok lh zelenl unular klase Bfllulo -AdcnoSlyfelca Br. Plod II g ola.. Po dlln a~ Iju.h ta>osonom.kll~ k e oblasll 1 k11rnlag juge) u Malol A.'I~I' .". na rubev.15 1."" ""'''I''''' ''''''''u~ \ 0 1 S. 11m !lumama. de> oko 20 smed lh. do~ SU OSI ~ le .nom Olomelltu Od 6 vr Sla rOda Pa. 3.. I sIQ"~ It> b. gol. PARIS OUADRIFOLIA L (Syn . c olue Pawl .. <':IOnkClvlt 1 USP'IIVIlII. tam noplava bojo...o/u e<vjelnlh diJal0\'8 Tako np. u '~IOr popul. k.1Tllllei l." evl1 01 • lut ~om I pralnl· elm.a ( Plnelurn mug MJ I d.ln'l.n.11"".nio -Plcacla~ 8r..I ~1 n.eno svIl!!lm.h Obi " l m8 ""mjenu u na'OI.. mesnat. u Avglllli. fIB Kavk81u . no lI~u sv.I u od nosu na IIP5~ 1 oblik .jet1ozelenl. du g.a. SI>. W \ ' o . III S. 5 • • ' Ho rb PI" '.rlell a 8 III 10. kola udr11 8-10 sj emenk l. Sb . d ug ih 2-3.D"" na l( ame. cJovaslozvonulog obli~a. ~ ' 10m. humoznl m. gola.roka crvena boba.lzonla lon. gol" pd dnu sa l)uskama. " B du goj drScl. te u aeldoJ. spslavllen l n aj~e~~e od 8 Irllel~ o 6.kos \.m<':asll Slliomono~ P<l¢1I1 OKO.. 1mB zna~aj a ho dekorallvll3 v"la. Cylelovl dvospolnl. 1Im.slu nalazlrno u "lenovlllm I poluslenovl. KI " o.\CIlt.

"ano.. I doll.. I d •." H.E.os1<anjena Ja golovo u eije loj Ev.cdno ga naluimo u IISlopadnlm ~umam8... 10. • J...1 kojl 10 oCI pra lho dne v. hran ljl.ileden .. k'¢avinama od nillno pa do b. """. Gr&lol blanc FriiIIl lng.la.. • p. Il eum (Sprlngj 0 Schwarz (5yl'l.·BI. alll D.'" CONVALUAIA MAJAlt5 L lEUCOJUM VERN UM L Fam...!slleo. ""1I<.30) Om Il 2J V .3 (najee~te 2) IiSC3. dab.lt. 3 . RaSia oa umje.J . p. osttaoe eva· slo. durdlca S ma<l'Ilca Fam Amftrylllt1ftceoe ($uno . 2. veel 1 sna1: .tl ~ . u syakom p.. I cvje! .co·Fagolea Br. o k'se lim. neulralno do um J. Potlo su pel'Cbe la'macculske indus lfi. Sadr. kola udl'fi 2-6 mod. lute.kl vollkl zvon¢ek 1I1~"'H"'ValloY co". rti>.l rol>Ijenja..!u .. koj. 5-9 mm dug!.. tz lukoylce 50 .ljeme u mneglm !emllama.enl>lume. 1:lna pa do monla .a) Ollva¢.lla. Plod.b ....... ukollko !Ie oksplo ataclja pla nskl I r/Ltumno IIvodl . rjade sa 2 evljela.kog ukUSB. a.1>00 . Rasp. Ila. sotna.o.~. .. gola • bez IISiova. lub k . H. occ:<. " ho.s. . Plod jo lobolac ko ll s e Olvara $ 3 zaklopca... eo eml.le evl.: va •• vagnari Stapf) kall j. OOnlm slani~tlma. tI BnkOY....ll'" d. p'clef no na k.ja!nog ml.nla~no vz· galal'l)e du. la· nlW mll. cvlelOVi. a stDbljika koja je krata Od ' isCova.t.eno hran lll '.I lo4 olgI6cko". ..hu lupe. maceutslca indulttlja p'OiZV<ld l yo· Ilk.k..hu s labljike .ojalovl $U dvospelol I aktlnomorlnl. Svi dijelOYi du..1(>-20 (-.t. Nalazlmo gl u vegal""ljl mo¢va. '". s.~.. a ptl .a Sf! pl .. Oal'l85 ' ..'h alame .sl0 .dev... Ploon lca tr<>d'Jeloa. Cg. l v. Poz .ete~no u asocljacljama ... preta!no so jednlm. Amaliei. r. vo~nI Del me.lst. $tab llika u.. nelltn" .. p.8'(la FafJ". lm... pa I kod oas.. . a ja u l!stopednlm iu mema I tl ke rama. kl .at· reda OU(t. (>.. So u s lutbenoj medlc lnl za II Jeten1e I.aJu jed.sileo. PCP".. Zas'uplj .oka. al l . do preko 2 em u P'<>mle"'. n. humoznim. II_IV (-V) 2n _ 211. lamnoz"lena lisla kolt s u (Sufi 111 k. !tH.. carp. a v.... umje'eno. ~iko'omo . No.8'(lnjol Ewopl I ne Phi· nellme Iu a)evorOISlotoom d lle lu a raala naV<ldr s...keg polau. vlSla Ulazl u IlISlav popltvnlh "'ma oko na klll ndlll rl/llka (Save . renO kiae lim... I .ka.• asl.e anlh bole".Un.lu mna lIoeal. tulOlelenl kIlO ked ttpskog obllkall Oslm ova vral" u nwlllarl so nalazl n.moY"" Ijc lol (L a ....I. g!gll0 dolte Sorlng-5nowll". Ou'devak se mnogo c ksploati~ 1'18 p..ste tnalno v~1 (30. e¢ njadma.. OfllV. Cillpelicum Bo. ali au prlmlercl kod kolih Ie perlgon apalla ru!lta.i. m 1. b'ol prcpnr. . pop lavolm !umama. og vagelaelr.rUojl... 1041".. i. p '. ocvlj~ IU 2UII ia 0. bls capum Mello...a nalazl (2-)3-7 evlOt"". u kole] j._ '"'a.eno su hlm do svjeflm...la.n w"' .. Cv]eCoyl su snlje! noblloli (poz . kamenilim Iii ilcwa"llm zQm ljl!Uma..ijo t~" d'"lazi dO) I.nlll III periodl~ no plavClenlh llvada I patojlka unUUot a.. 'aslros illm Ilovaslim I gllnovlllm ze mljltllma od .. tnlo u vrlo guallm 1IO!'>lI'acljom. H.. .jell" Iii live!. S~. apecllltnTm ltanl~llma.aebn. Kal. humoInim. vetlnom 2-cvletao.U• • comp. al Spoml a<la n.kt. zallvaljuju¢1 bn:om 1 slg urnom _ gOlallvnom .skog 'e glono.dskeg I go. SU na dUlloj palel Jci. umle.. •os e e Asehers & G.l.lkce. I 11'1... Ll Slovl ocvijeea 15-25 mm (Su' g a¢kl .ellneu sadr. a._ 0 d"lu OIlOn •• 5 . '01-35 em S.. IIo. se/1am~ion nosplro. LJ/illceae Iljlljani IIl luk . ljl ad Ilpskog obl.i~on · ta lan .""" G 11 V . v"Ia a50cljlcllo leuc:o/O-Fru. lo4a V-VI 2n _ (JII)3f I pod""a~.e.)e k S.azmnohvanju .t1ll p •• • Je ~.dcvka su Ijulog I go.e za OV"m " rogom ve llke u novlje v.lnlemp •. f . p.l1.lno slebljl ka kOja sa ratvljaju i~ jedno lukovlce (t. Anlere sv.. blago do umla ra . 10 nl Al lIe I u Sjev.... dol la: u'dulnl p .nerum pBIvi/ollae ( angu..l· lim pjnkovillm. h~O I podan~k .si...tl ottovne gllkczlde i alka· loide.pravnl. NlleIe 50 I pfimla rel sa <I'. ~Iodnlc a .1 sa k'upnl jlm evjetovlma. RD"prOWanlana 10 u $.11I lo4 ug"'" do "". • ¢esta u slavons~oj tuml nmlD lulnJ. ali su kultl . Lukovlca dosls vOlika. & Graebn . KOtoSli se djela balka.. fulO prugasUm pe.. Ie je oa mnog lm mle511ma Poda/li. IRkSOn subsp..novl US1 1¢.devka. . " Camp ..lle mone proll elnl. Kala~let lsti¢na vrala .. l unoy.: r.. ml. Plod je boba oko 8 mm u promje".BZvljaju po 3. k debeo. Ko....... ahu kan r." lo4uh gelto. pop •• ~ nl P'''I • •..8 'Jemen!h zamelaka. PfI. et Vlic gor. ZO. no Ilvadama I s l l~ n l m ..opl. <'Ill_I.lgonom : r. u klanelma.aJ/a PaWl . 4-13 mm ~ i...m. Rasia na ""'Ictl m.. 1.4 p.. p.. 2 C>lllal sa . i) Du. bjelltast. It njella Se "u~ lja 1.e~1 od cvlalna slab ljl ke. albo·s t.

Beck)... klo npl .lI... Riede se I US'OJ¢".soka I 1.. U Alpam. Ilovaslim zemljl!lIma. a. Schur.1I CVllet Ima Ifl pratnlka. Ocv1jete se nSloj! od I> 1I.Id. "'edal s~" 8a lkanskog po luO!II"..2. ploa . g'KII" Ceo lak.I I~' IIII OI . Ksvkeza do Mal" AlIJa U jugo lslo¢nom dljelu ndo lemljll' IDSI~pllena 5U joA 2 l ulohlon" VIS1 11' ovoga loda ' G.6 em v.. H. G.lIh obrona"'..I<llfama na t blaOll l'Iumo(olm PI' kr v1l1m 111 Icamenlllm lImll'''>lTIa od IUl 0" II do brolkOil ~e<. I" 1..bab. 1. II ..lm (do 6 cm) d. blago do umje.o~u lu~ov.m8. r..1 .l. IU ~"" a v.1 nom blliko.1 (emll"m" IUl".1 lennohln m l'IOIIMlo'm t . "VI lu~ .. Ol n·5<_nllll."..5-1 em 'I.5 em vlso ku 12. (Syo. p.. "' . IJa)u 12 10dna lukovlce (I....· mama I *..I(J\oI"'1 IPgalllu . p. I p..010 ndlo vetu. u bdr. 11'1 VIIII'911'1 Rasprostrlnjena jl 00 Plrlnll'ja. kilts od IlsI""a l . )0 nalranlla p."._ m/ercl sa dva cvJelna Mobl.30) em G S.1.. p<>puotnl p' ")o ' .. Ju!n" Auslrljll'. rI Od IItI 1l11boota i't<:>I"t Iku~o. bll)k.. plod.). mjo!ovl!lm I ¢ellna f' ° s kim tumaml. evletovl s labo ml. GI ..' . aH. Y_Vl S~.. g lnoceum I ond_ . IDr.-. p1101n81e. • •• Pod9nak votlno m k •• tak I lanak.u llanovnlel ~ameoj.. 2...lma. Drug! vrSla Je : G.1ro9. 1101 . I./eus VII'lln .va . "." ..3 cn. • pra'n'el ..In' n"""""". HI_IS (--. elallor.. . oa vlhu S podvljcn lm rubo". a "tal je rlllg'lnjln U 1. J e oko 1./aka..eneu ' sk. nomoll nl) po 1-2 ollaze 10 prl "thU alabljlke. k.81. TI:Cllo...1 mu dvcIalruko dull 011 s IIt)lJikl: I. popl.ma I vrfovima.lon.. ". testa se ltulll.. bojom lIalltl pe.. G.1 vellk". e lwelll Hoo~ . t>lJc . u Iv. Po lja k". U <loba evjelaoj_ Ii s tovi su 5-6 em dll.lklma...·I. LTsla. S.. 8ee~ (51n : ! pseudoe1pe.a.wkoj ell"..eu LlSlovl !Ijcbasll .. Diva. od poplavnlh nlztn. l1all]'.oki.stl .0 II Wone VI... U Bs nBvI Jed.unlke) 'a.) ~ljD je lukolflca 1. oko 50--70 cm dugl.. ~IJa JO slabljika do 35 em vIloka. nO d~. U olnQvl 50 dOdiruJu. Ama'rlridDtU& (..n l..1'I Pflt. kOjl ~ ~1IOI1t' P'O"'" __ . S obzlram da 10 II narodll ~om .: G.oljolnfcD. s. ~ .co·Fegol&d B •• .5 em ilrok8 .! ollkO)lIko.adna. 3-4 mm duglh.. 01. I. K.4 em lr.. Jo Irogladna.I!. 1.. obno ... ln.".. g'""'uo Orpn... CvlliOI'i IU dvolpolnl. II 118dllu 210nJa 1ul"2.a . IDno ookollko lakso na. ao& j! pi.okL Zu1ullijena ~c 1..lopldnlm.h !lrok()lI.....11l11l1 Mati zvon¢ok KO KII"C IRIS GRAMIN EA L Fam. ".ul>Oor811 ) VI. . a v'~le :A luP len It' aulOhlon. podljll'taju na 1I!love nlk.4-0. PS8udo<l1P11"US (Schur) S06] korl j" rebuSloljl (do oke 70 em V 10k) od lIpskog obllka •• 11110. pI! osnovl pllijubljcni I fljll'bu ll. S8 penJo I dO 2200 m nadm.. proko F. U ve.amln". oml!len. i. 5-10 mm !trokl. Nal l.nl~ I'aoa (ImIIJ.ol""'J_ I" 1. KSfakIO. '.. CII. koJft . Sad". e .7.. 3. docJpalu.. L..DYt\Ollstnl perunlka WVMCIW nepV"IIKD. 8-9 em duoa~k l I 0. PIOOnlc. 'trok" olu'ko kOje lu o\)()l"na POpul "jen¢lt • ....6 em vlla ka I do 1.Ialaelllkog POJllN 100 apllllj" do B"I~aoa). 8eck..g lOde no ...1 sa . GALANTHUS NIl/loll S L Fam. bIOI . Raap.¢na V....lgo· na.( . a IIl10vl . s~lI. UlUka"1.h "rill "'. tJu!ga. 1. Plod )e (obolae. lIovl pIJoln. mun.111... 0. $vljc ar$ k• . new. RH.." d.. ISch".ruh lanko llonl T.p. vls lna .avllnl (Ikll. H.. .elll ~pe....kom praline!) saClrtl vi!e sjemenlh umelaka..ugog obullY. . NcbN tot U natol IIml)l. uClla UCPy" lIK3 Snowdro~ d H nolgH PtfCe''''g t G" 'n'''' Sellnocgl1>c:'"l>on For.n.· 11m.".I u 1I.~n'h I.-. OIIlm ew" nc!~o\l\(O U P~I~o~>ma I v... 1 1111011.." ••• . koll 58 'u-. Plod 10 oklli/enl. hu· mozn lm.1 S~ u v.: G. Illde ••.1 b'Oln. jugozapadn" R~' slJa. Sb.azn::dl OUB. Kalpala. .. ~ull . bl.·' .1 em !I_ fOk l.11¢.".ra. 1 zt v. Rasia na n jatlm.. g. lukovlc. E~' JOt .. Jnlougaonllo\)()l. 1 1 -) II _ IV (-V) • •• . raSlrn.c (~al>urD).eap u.u.". okl. koll IU prl dou mQ4u. sviJelllh siemeok!. CII.1 M /U" Kavkazu U mooglm zemlJama je pod "rll. "' S If I ~.1 vezl u §llInom 11110"" II prirodl )0 opl.~lh Aume pa do s ubalplnskog reg lona. DuO' !U 6-8 Cm 1 1.u 10-22 mm iI. CeliO tvlcts Jo! dok Boljag nile okopnio.. PI je 110' ga pllao!e n!eoe aulchlooosli nak lm leml/ama Evrope problematlCno. 5 1ablilka us· prav .I· jome evjeta.· .2 (-3) cm !I. hflnljhrlm.eoo klullm. sllsnuto I dvoluba. J ogzotll:na WII" rOCUlI'" • <I . kole 'lUnClSO m.) G..1.taju.. PIO(!nlca de:> oko 10 em duga..oka.1. _1 ) _ .

. mosnDIa. 6 p"..opadn(m I mjdoviHm lumama ( !(katama. unul. NI Isllm alanl!Ilm••aste I v..sklm p d nJ.. I...OkU okolo$ku ampll!udu...... r IUllld. .euml'Qml..da Qu.. koJe su cko 2.srollubltuU. OllOteo.1 . nll ••• .\OM"a C'OC:U' So "O.." . ku If. CYJe10. nju§ka lucka nadvlsuj_ p •• $lIlkl.s-.1 zaklopca. Na kam. nB oonovl ± •• eMIi..s te na s vld lm. GIlmulo-Iai. C.k. liij. U.u sa fono mrdutlm omeletem. evil.. . 8 nj u!. '''' Hoppe IS yn. l'og'lldnom plodnleom.5 em II prom)• •u." T ..sll II dugatku ella" ~.. a .·n.. Ie u le. Plo d Ie lobolac kojl !Ie Olva•• S .a lutk" koja je nl.. modrol Jubltnllm perJgG/"lom: I w lolac. Moie bl ' I .s ll. Zab1l)oJcnl su srnllnl sl utaJevl. n. sk upljenl u r.0".lH)m G til o() 1 lu~o.1r " .~lka. dO. OOII"~ to . y. ('I-JIII_I Y 2n _ II. kOja la Olroyna..ocoleaeeae (bljull . Slall kalelju".Sla : C. ' AJ_n . dO'I" won.!1 oc:v'jeo!.. '=9.. 6-11) 110m debele bob.. pr/ dOli medUSObno sr.: C.. .elma.. II • AI Keton spada medu prv. • 1IS10Y! perlgona su modRt' jubleutl.opadn'm turnama I i. '=9..2 mm l iroke.1.. o(. ...8':kll 7.. gole.el U polpuno biJ . hr l nlj lvlm l emlll!lImL AUlohlon je u Mklm l .'.edlnam l)ol e. R.a tojelitul I.. melkl.... drll po 2 slomanD .lnl v80ml populi'''" Irle~ roo!llo p..ml.m.• tl Sled<r I julnoj E.S L ". 1/ ••• I'V-) V_~ ' €O I.. a fenskllmaJu lu¢. IUo+p"N TOml'O •• 11. GomolJI SII mil oko 1..lmj.'" CROCUS NEA~LITANUS MO. lutne En opt. 25-010 mm 0...~pj. ama.2.fke I aka 2.-81. mnogo IJepljlvog saki...igon • . . : _. pctel kom I .flm I b.mo iii" It )<0111110 lIs... oksel.. BH. c"I&I.sIO·.I1I.lIm I IJcrooaslim zorn'l ~I .'Iljeta In. ne nldvlsuje . .jeda mlldl pupeoljcl (1_. nillnl p. vkalU . .avllinje salale CyjOlovi SU lednospolnl I dvodomnl.oogl. hranlllv.) Asch.ift' Pt~..c.. kod ko le SU 1III It l caljata bijell a Ijublturom c ljllll..u na bolu IIS1Ita (II. IJon. af gomm. I.. dsklm 1>.k S.ato.. I 10 liZ snjef •• nlk" gdle se lek 010plo sn l)e" .. .. lmaU eu.n!. BH.molilnlm tumama I tl karama I.u nike) Kat ul\. crne kuke NaVldnl blJuU UPII" .futl eeSiO dufinu 20-30 cm I 11. Iznul.. lanka. Li stie) acyl)e':. • ornus Hoi ya •• nflIJPOlilallU1 Gawl . lm srednllm la· porn: t.rljobiln! (I'lasti.n!!l. slJel\C)\l.lu u nek'm 1I'lj. SII. ' Mill. zelanhsll. 1101' OllledU)" ~ol" " nlem bolnog mJest' nl r. J\. narot 10 u !)to"'. Tel/cull 'US Slev.I.. NallZe se pr!. d .m lI."'. na Vl hu ulllj""l.. I DeY. Gun. uzdu. lmo .kl sllenL Mu lkl C\'llBi 1m. uba-mrehsUm o molatem. H. Mladi 11110.I•. $& vel' kim zaobllan!m botnlm lapovima I Izduleno-l8nCaru. & G.k I pod!ll$IOm.~ () . /1/d6~fI/J8 (po.lnu 5-11) em. C ...5 mm du".... I . Imo "rl(l !J. "'.. il Bilull...}...1)(1_ Auma Islrtn.rleg. Upeo'rObll'''~ .1 I IJUIGg go'kGg okus • ..tl temo I ""ISla : C.. Ie nl livedama od nilina pa do aubalpln.lu. 31 1---3lI "'. Ul rubo . o.) F6m.." . _ gomolll . NjU$ka je !utonallncasl e bole. . U odno.. mje. odnoJ medlc..d.hnl u koloj sa nalva veoma ""'UPf" I . po obhku vooma v. 00 vilim r~ lonlm.'. Fnl~II"1l' 1.. 11\I.lneasle bole. __ " K... neprllalnog je ml.ubn. 0 .' no v••I<I (~ 110 na llazlmo na papulaclje u kojlml so 185'uPIJenl p.F'*9"'<:~ AIlPIINI'. rJeOe su Ilslov!lrolapl. bmd uia SpomladanSkl tarran . S.'cI s. & LOisel (Syn. Slabljike lako duge.. Ewopo (" •• jever do Bolg'" I Errrgi . hl. obavljalu la uz tltollo I manIa d". a IIslltl perlgona IU bjelk...nl •••. na ~umsklm p'o.) _ gomolJI su sa g.m. elllol)lm.f'~ m 0.kl'.II Kan.jelu RUle nD I Vjel. "".gallma I prollekama. oll. klh I alplnskih . aIb/IIoIUI lKII.r '" bl&Q:o humomlm.hlo pazutna grozelo . kuh."len je u IIllUllskom <1'11111 • . Podzomnl d'o mnna •.dr!. kOja u SVDkom p'elineu . . PlOd Ja so6na."" ". naro6l1o ked dJKe.." sa upalrebIlav. lola ·I·k b"... u M A"II..eglona N.&<II_lIm. $b. 21 V . J . llm lisliel""8 perlgon. 2. ub " lIob..: III. pc""" .13 rnm !f lak!. UIIOvi gol1.mmun S<~" o"'ocot\~oIO S. b l . Vi$. sp.")esnlke prol)eC8 II n.e ... \< Zollo . IIOmelJa~lo odebllao.).1 . Spolia Ie lam". SjB)nl.casll . H. nl_ n utl Do.. Dlo.rs. O8'g. do Indl~og . Block Ik)-ony ". ml)am.tv.omed.Udlna.\()3a. !uma ..l na. a sadrtl vlie sjemenkl. 1I)_ ' ~ (--<0) em 0 21 V _ ' ."U . SY! IIsli..ail....' a/la pubO$cenllJ 8'.. Podzemnl dlO .vJe! ko. n.nl sa 3 (-5) lamnolju bll!&slill prug...e! a ~ po nekolillo kllog. Nalazlmo ga 1/ lis.1 SII 901 0VO prlzemn l... u l lvlc ama I yO<:nllclml . TAMUS CO MMUN. KOd potpuno fUvllonog cvlJet.

Ma IV_V (_VI) $. maxima Lam.. 6-15 em duge. bol.AbleteWm H-alf. Alz"m k.ob. WUII.5 do 3 mm u prom)aru .• u !uml jala I sm. ullm u suba lplnskoj iumi sm'o!e (as. C"le l"vl malenl.m tUmaml jl lallUpljlno tot "e\"I.dnl~l 1:1I~­ kasll. ± Isp'I".111 sr. ""I.) Fam. SubllplnSk") tuml sm..I.~e (Plcee/urn Cloat/cum subalpfnvm H·II) I dr. ~_ .1 pOligon" l . Delkasla baklci W y.m p. erven· kutl ..a~e I bukve (Blecl". Wald.. $let:>ljlka usprovnl.lI ".adna . eli. Sjemenka Clko 1. munlke I d. V_VIII 2n . vbll sa gustlm (iuglm dll~lcama.CUlInerumJ u !vml ralllle. Maye.\«1 .. PlcefllUm croallcurn mOil/anum H'lt).• le~. (Syn.atlk.{ebet! TaUSCh) kojl Ie lnaln" manjl o-d lipskog Obllkl.ula.-81.. Siabljlka u."a biljka O. dosla lan ka.I .111 roda llilUI..ubu bllelJ. n 201 '"' 12 glod. u tuml reb. 1/ M AlI)I. 2-3."kl.) Gaudin (Syn. dvospolnl. B'. lm •• EIIM> l\lCclgla. ~e"e llId"m Que..:vl)etl lasv!m bllall !Imel) III p. s)a)no lamnOlel"n!. ~u. W elSllcho Hatn.: L a/blda \H"Um.pOlraoll Tit.efnjaka 1 dolomlta.. Ima laoly slabtil~y....fe nD bioI«)' vlma (CalamagfNllo.-Faaelum H-II).. s)IJnl I"bolac u kolem sa nalaze 1-3 .lz"nlaJan •• Ijetko nlL.111 \011 lu I"a InCl1U1 0<l k..adna I sadrtl same 3 s)emena nmelka. v lailldnlclmi lUlU"'" Faaerum H·..cal. "jauOIZYI"nlrna j . bOoqum 0..".medlll k.l 3-4 (-6) mm t). To $U tume "buhvi' ~ene radom Vacclnlo·Plceatalie (Paw l. llnlca..lcl)s~"IjI polasa.5 (-4) mm dugi."". riletko pru1:a ' 10 lone.. Zna~alnl )e I v Ilst"pldnlm !umama na eksl...wl 5U mu 4-5 (-7) mm jIrokl•• c. lv. Wrab . a sn]~"lomlme.illl PI do subJIlpllllkOil "~e\.emltarna Ev. n./.te.a ro/K". IBmno... P.~lm. vllanlm ne k. h".lmH f'~a lucclol"". T~. sakupljenl ou U sastavlj"ne.!t"e.fa (Luzulo s/lval/cal· PI· coelum M. Ii../lval/ev. Junc. Juncacne (Iltovl) MI.dne beklca LUZULA LUZUI.nflsmedJ..osJ~kam. & DC . '"ba l l~ k"jl Ie pllbll1n" lire dvllne kll" IIsH~1 ocvlleta.. 'urns~. "I Kavkazv I "a oslIVII Java .'g""" II V. J. poneked futkastl. II· st.aslu pl"dnlcu kola )e jedn"g.u ~.) E. krllak.:»-IO (-8CIJ.. do. L nDmO'''''."tn. baka.(.pr~vnp. Sb. sadril 3 Ilemoni zametka..sellm nmll'illml Aup.1 III nl dub"kim ls~rlnlm loml)I'llml .ljavo bllell. II m"nlan"j tuml .favlm !umaml u p"nlkvama I y~a lama In. bekici ""lIka a".nfI. .o sl'an iena je v zam ljama !Ov'''P'!. Tako Ie ~eSl9 II ~.."snanjlnl je u .Tlko jl fft!l11 v ~eSl_.2&9lih IIsll~a kG).u.kl lillie perigo". O>o<wu Ooporo. Ta1<o je nalazlm" u luml )ele I .nd. I d. horizoniliao. Aura nil potuslenov'l. slalne. JednOll.. PI. Ouorco-Balvle/um T.! .. Ima 6 pra$nlka Ie nad. ~.cI Plodnlca Ie nad.nove do 30 cm dugl I 6-12 (-19) mm ~Irold.te cvull ko)e Im.m tuml' ma (Ouerco. emend.sahll lernll"" • . lal/l"l/u. I buk"a jBllch".m Ii 21 V. u aeld"lIlnlm !umam. u !uml m"lI~e.5 mm duge sjemcnke. O-evijete pa)edinoll CVij"l" je sasta.: L.ul. Rasp. u klekovTrII bora (Pinetum mughiJ.j Da ndy & WllrMtt (51n. JUIltUI .. Pieafltum croat/cum subalpinum K-al).2 mm duge.m z"ml)lltlml Iznad k. H.~e (BI8Ch/lO. [npr.t._ 'Iet. Im rfe I Iete I klekovlne bo. Cvjelovl 3-5 mm dugl .· lone.. Llslltl ". (Poll. bukve unUla ••eds Qusfcolalla roborl·p<ltr.chle. t (Tausch) A.mrCe \PlcOOlUm cloal/cum monranvm H·ol).kog obllka subSp .lm tip.. "'. k.llen" Iz 6 malill .ull. glotka.\ llIat" Oreal •• WOO<I'U'~ I.medlll III crven".mede.5-~ mm dugl. Cg.. . II nat. Sb.m Ila"<t1o ma od nt. kestenjut"smedl. Br.. ' L.tkn' .m III Ijonovlhm stanl!hma '''' luboylma 'urna. t 10 na 5Vjebm dO umje.. USlovl o.H lln. d .. keslenja5lOlme(le. .". kesten lUlosmedl.ldl.) em.wl. ~lI/arotum H·III).·F~ tum H-al I d ••)] ..) DC.eno '''111'm. sjajne I 1I1&lke..at:nla~u III III dol"""l1u TO au 11]ednlce obuh . oko 1.. Plod Ie 3. BH.ko . Nal~e!te Ie znlu~IIena u acld"t11nlm tumama sm. prl dnu oko 2. Mllmekoh".u do 4 mm dugl.. s)l]nl.lIda Vac~{n/"-Plcaeta/I. d'lOllpolnl. U jvml bak ice vellke I sm.a n8 slllkllnoI podl"zl 111 na dvb. on~a Alzom debeo.10 II"•• 2 h ..u'" fIU'H lUlU II.mckohClml bllika Ve~lnom Ie %lstvpljenl u acldo!ilnlm zajlldnl_ clm a .alkCl) drl. Huds.ce" (silO'll) Dekici bJ..sllm sm.jetltl .ju obllk rahilh meilica.] Fam. undo) lomljl jo laSlupt)en IN"n:subsp . ..•lIvIUn. z.ollt Cllm (lVlh dvaju v."C"" W:IIU Se. faSlrulte paltila.'" LUZULA SILVATtCA (Huds.-BI. MI. LIst". "al~d~e 'Iodetl III na k.OID ES ILamk. \1' ullm III ekStremno k.me(i1 til e. Plod je lfob. su na .emn" klnllm lemljlltlmo np s1l1klltnoJ pod'". »-alJ-75jcm H S.

. 1»'1.a.m Illmama I llkll. rufnoj. smedecrnl o. Gramtnaao (POICO"O) (Irave) paljah i umlka Gozdna glolll & . . svllello!elenl. "mno>e lanl. I lIvl llcl Huds..nim tumama.I" kom. Inrlo. rjede u slevernol Evropl.... .leHm.1 m '" ..asl" ploonlcu I lodnlm IJe'rHmlm zam.osl. na rubOv)m. Ij~ AIOIel.t.Plnnalu.'" PJIIII~OVIllm. PI(ld Ie jed noslemenl... IIran ljlVim.\C~HI OCTp ltK a BRAC HYPODIUM SllVATICU M (Huds. no h.• IIIIOV' IU loj 1. mu!ka klasita.alllku Cd P'OII'lOllM " 'lie 11ll"'11 PO. Sb.. Il.aslim ill plC$~ovl l o.1.l) VlsoIcllat. IIIU· 8 . Aasp. Klalltl 2-2. ~I2!3c". eg. pjesk(l Vill m III 1IoY&lI'm lam1jl!Ilm. do o ko 10 mm ! i.lkI..llIm !umama . . klm OIOOImll I u Jep. kola dosli!e vlalnu 20-60 (-70) em II 11slovi SII fol 4-7 (-91 mm llrokl .Ijela. p.. mlo!ovilim I tellnarl k.·BI.la I . lensklh I<I~slta I sa ! ('jade 21 usko valjkas1a. plnnatum III P" a. do 15 mm duglm..m IISIOpadn\m. nil fubovlma SaYI~ lana. U. IUlcM) I "..e. na .'.. u AI!I.anualnlm na. najte!te Jako hrllpavlI.m.. Mo :r..oda OuP. o'lam...ama od n'l'na I'Ol do atJb. plOdmm IlVada"'.dtlt.1 01><1 Mad. (lk(l 2 mm dugl. Isoll m.ua_ n8 .) fam . a ntan kla$Oyl au lens kl.~<*O Fol . : C. S~go Clc<n<~ ""'"'. O'ooplng SeOIIO car. 101i0Iesc~nclj..ok l..asla do vrha.. tumsklm prosja l< ama.vom. B' '''~~fI<Hl.hu . ~I lu (.1 dule ad obullenc:a TU¢ak Ima nad. H.aSGenelja spslavljena Cd (3-) 4-7 . humozn. . p.:tJe Jo" 0<. anlaNl ja gotoYO II "'Ialoj [YH)pi jednom dlJelu A. do 3 cm duga. na rul>ovlma tuma. II ~ .eda Figalel/a Pawl. . V-VI S.vJe. u zapadnoj Azill.00 1o' &lI. non Poll.. kam . eo Stab tjl ka uspravn. 1-2 klan su mulkl.. • • olikim brojem vrsle kale au zallup!lane na 'az lltlUm s l~n l !Hm8 . Wold ·Zw. kog 'v~. mUima Scop. Nalazimo Ie u malolilnlm liSlopBdnlm I "ljdo" . humoznl"l. _ VI . B.VIII 1• :r.na ptoJh 10-16 (-20) mm !Ir(lh krula.. dUl/lm dl atlcamo.s L I ~OJa p'elalno .lezlmo u poplaYnim h. 21 V . na nalltlu I bljollm <.a.m vegellclJll(og poJIlN I 10 01 bl"!JO dO umJIII.eno k'N"m """""'". sas!a~ljena ad 2-6 VIla uSklh... uz pUlayo..'" CARE)( I'£NOULA Hudson (Syn. IInoalno-yal)kasllh.: FOSliICl silva/lea HudS._ ~"~ . Oekorallvna vlSla koja so uspjdno mofe kOfislil l u hortikultu.5 cm !1rokih vlsatl h klas(lva.m I .a!nTe l su lull Opluno nokollko Int..ama rIIl. Rod CalIX Je tlredltavljen U natoj 1I0ri .aspecljl~lh obllka u \/iIzl 18 ylslnom bUJko... no . OH.n lovlm I loh. b. H 1I V _ _ I-I:/OI= H S.p.ojam C'ifj elov..o-F.K.lIoe B'.) P._ d•• tIOl.. gala. I 5-10 klasov o.all. I No.ja!. Od (lnlh ko la livo u !umamll 51>0mlnjemo _"IU : C. hranl/ivlm 1I0.lUI. 5-15 cm duglh 10.. Rup. ywll".nu U O~vJfu .:o sUDalplnskog poj . mnego dub ad tI. 2· 4 em dUO' usl~~ Ijln. (5yn..njlh ...1I0""sllm zaml/ lllI ma s~ • Isoklm nl.: Bromus s)/'r/ellcus Poll.ko la neotesl II. !. u kDjlm a so uz s Y a~1 C'ifllot nalnl ma ll zallstak u ot)liku 1)uska.m 1_ Ilillimll..!ttlO'II. K.lodltnlh pop la.. Cyporacefll (tlljo.. LiSlovl plolnllii." o ~ o ~ mm 6lro~1 ~I ..Ialnlm. 2-4 em duglh. M . ~raI>. •• 'a ..eldno val lk 8511111 maiO spllotle nl." mlma i . Ple-s~ovlto'kamcnillm III 1I0V8Sllm zeml)l!lIm •. Seop.oom podzamna vodo I na mlaslimll kola a u pod utica jam pe." _. .. !um•• uz !umske pulev.. Termlnaln. 51"~" ""nelonl' tll"" . .5 cm dugl.ujetan . Obuvanac obltno 1-12 e m dug . I 10 n. k(ljlma II (lb.lma.avna... Jezitak (Ugula) dO ~ m"l dug.n..1 6 cvlctOYft.. na Ka_kazu.o.... u klasltll 1111 u va zl s vetom 111 manjom dlakavo~u Zaslupllona la prele!no u poplavnlm ium"ma s..l(lva.olP. dumosu! VIII .. " !oS. Z..om. 5UI.: C.o$t. H. ab..anjena Je u sradn)oj.. glalka.an ljlvlm. go ll III s "Iel klm.:vjelo. (51n. ad 15-2~ cY'l. na don)(ll 51'1101 plavozelana.azdv(llonlh. In lloreSGenclJI 7-15 cm duga...Oda 81.In. neulra lnlm dO umjerano klsellm. ± dlaka. ISy" 8. ca.k.lnat· ..C"11JO(11~m vdno la SI!O<M!' null I . oitro Irouglnta.) Fam. II medlrna la u v'jall '" .bljlka u'p.. 81 Vllagof. s. kole la kad go. B. oJlrke Pravl$nl !a! rO. ad nizlna pa d. Najtdte Ie n.. blago dO umFereno .III. u..

~~ Mlllq\HI p.~kllu PrlPliGI wbbo.hu sa 4 mala taklnlas. II 10. Cesta Ie I u ne~ l m 1. 7 "e... 1 • . .ubalplnskog vega- ..ten: od Islotnlh Alpa.Ille.. lednosjemenl nepueavac. vet. Natl tamo Ie II za)ed nlel cmog gratia I jes.:en~IIa Izdufone. 1)llln . .. eloflgllle HOSI) Fam. PI"kav'l.ek !. n.. ·SI e l Vlleg.an skom pod."fI'C' ~_I''''''h ~. cccllco<a UlnulI'Ka >.'umnal/s) H-at.pay(. vrSla Jugo. IIjenov'hh oo.'ItUl« bel.. """11od0 _'~n' ..-" :!n _ l! S. m.' ·~ d1 "-.boylma r. p/askovllim ill klmenllim zemljlll(ma ...llvno m.) . puzKl. (:roarlcum H-It). : M. H. II tum.3 cvlatita. neullatn'm.. I ok(l 5 mm tlrok• ."ens~1I ~dlke rula na s uhim III umje.· tim. Ka . Cg (VII-) YJII_I X (-K! so.'Sklh planl". Ie u voc.mekotlouul bllll<rl NDj~dte jo nmlaztmo u ItS'opadnlm '"mame I !lkeUlma un" '...ete1no '" '''I". p...) f a m.ve) suzlea .. tn. .. s. . akterlslI¢na vrSla SVale Oslryo·Csrplrtlon orlenrolls H-al. Kao Ilrazltl ka lelili. 8~ ..n I. na y. sa 7 ililce (norave) od keIth su 3 late tslaknUIe. 0<'<"1. LlSl0V/ oko 4 (-5) mm !.ono s uhlm •• as lrasitlm.. na pov •• lnl I na ".ansko-monla_ nom I lubmedlla ..la kra~nka au/umna/e Scop. Tako u pIlmorskoJ bukoYOj ~um l (subas.gs/um crofllieum monlfln"m set· lerlol05um (a. PotIG'" lI<p ...uta medunea I bIe1oo.ema dol)e.) F..Iou".....a b..<"1.s.kut ponlknull Klma. ok'uglasID..a t llitD I Jedn!m jaNaftlt!te 10 nalallme u medlle..kupllenl IU u .t • p"'. n"plednl evl)et na dr!ci kell )e sasla vljen Iz prllnog obwonc.otI .i m .enske talih (Sosle. leunslu! vllovlna KplrllOl. pla-It. I M. .: S. J. oble s lra no ± dlakul. pk:1a 1(./erlolO$um 8 10tltj kola !-II naposredno "a dovezuje ne tumu ernoge IIr1U I jesenska hilke.. Obuvonae je zelenkaSi.._ " ndo) no. • t. u zaJed- Rlzom lonak.uu.. F. lanak.. lIs lovt oke mm "rokl. Oil .... Fagelum sylval/ell (. Gram/nue (Pallceae) (Irave) 01 5111ca. do preko 1 mm duglm. .r. ~ 2! V . Ar~ al eve V.I·m.. usplodem MI.~. W:lllJlI~3.~t. .. KlpslCl ekc 9 mm dug!. m. Kla5!tl vise (lmell na Ivollm s lapkem. okl.dlrena Ie nil lu!nlm obion' el ma d lna 'sk lh plllnin a I to Illmo gdje se osl.'" S ESLER IA AUTUMNALIS (SCOp... W. ± dlaka"8. vetlnom p. do Albmnlje lendGmltn. smed$ClVena. O@ ~ .m d'IOlu E"u~ I n. K. h.. Cit..m I 11000.bOO._"~ I..~C"' " . Plod j.t_ ullcaj meditera ns ke I submadileranske klima.. saslBvljenl Od 2. al"". Grem[nflae (Poaeel eJ (Ir.ta....h 111.nom na k'etnlac!~ol pod.1ednle. "'. do preko 10 em dUll..eko din.e. Stelanovlt I dr. M.i vrhu teltO e.mOfJIenegrin"m .tavlje I Albanlje).. Dloseoreo·Carplne/um orIen/ails Ellotl~ " Lakutlt. Obuvenac !hak. S~ .aka.a.(30-. monllna Hud.venae Ja de. hu moznlm zamlll!l. a .a!lvan)e Ie posredslvom vjeue (afl8rrwl/ti/e}.I" Ho. nlcama : Aeer/-Celp/nelUm or/enlal/5 81etlt A lit· ku l lt. 'I.'a 0't0g~ rodll . os)em ..&I: l. boje." . u~"lora Ritz kod ~Ol'" ~I_ UIO'~"" )&dnlm lart In..aslu plodnleu • jednlm slomenlm zametkom 1 • dvl)e pareste n)utke. stog K.10 k.""h" N' • . I(och !S~n M tl~r• . doda od obuvtlnci ~.. do eko II) ~m dUIiO.1 r.med. sUSfeo!amCl lOS &hledeo!• • ..Ult'IOm II -""" ~h Ollm o"e Vl"$'a u n.anl. .IOlelen l. meilice SYOkl pojedlnl klasit udril oslm po 1-2 dvospolna plodna evllale I jed &n zakrtllDIi... najtdte bjell¢asU.. L va . &:hullZ (!>yn. I kotuljlca.. la· 11m u uoel laol)1 Aeell oblUsar'·Fager"m FatHlanit.. .. ~a ." Ruprosl.m !dYDSpOtnlml O'<Ilalom I 1)1.aba (ea/plnelum DIllin/ali... ' .<&. rubovlma !um•• lumsklm ~istlnama I prosJeuma od nizona ps do .. ~bSl·Bloug..rna Gult Iet'~lk f/'lIu'lI) /o~o 2 mm) bl.. . p... oke 4 mm dug.OftIIkl 1 llotn./o·OtltyelUm H-a! et H-Ie).a '1"'. ..• • 00. .ml SVell Fag/on iliff/cum H·et.1<. "-5 laeljskeg pOjasa Ralte p..Sle )e r"I.. . Ruseo-C"plnelum orleniaUs SIKlt A la~utlt. s 5-6 1-9) tilleD.yonk8SI.utju ¢llavog III.1 IY IIlr\O.m •.m....•. Inllor • .: Ph/eum MELICA NUTANS L (Syn..I>5I·Ellongf •• C""-"p"... Tu~ak Ima nad. panalto millava. BN. pomalo lamnoljubl- tasto nahukanl..d. Jezi~lIk (lI~u/e} ". lresnim...a ~ole . ponekad 'an'lla 5tolene Siabljlka usprevna..". Of N:':i. Fuke. lI""no u kolem je sJemenka tVrlto trUI.m.1 kl •• e Ouetco·Fagerea S •.. ...l lltja Aouu:. Ikl .. II Groseb 1 la bllla".. Op." 1\ 1 ca Oslill ""Ie roDil Mer". I .

Ieama sm. ploJke... sus raca so I laksoo Va f.l.. kazu. do 20 min duglm. "'.). 4. Rup." •• AI"""".ceae. U SIClvenTl1 10 Clplsana zajednlca buslka I smrce (Da5chemps. M.... a!lca. zllljenljom metl le<:>m.aH ."'I" <1ft bel.1 ys kl. Klasle( CI~O 5 mm dU.e na unula •• eda 0.aC)m .... [Syn.oWl.ka Go.) Fam...apadnlm dljelavlm' 114.:III11I1CK3 DA"caTM3 W. I.. Tm . !umsklm clsllnama.oll. at!. .: F.. DftschampsleTum c. a u monlanoj I sub- c . I. SIabJ). .j kOja jo . cd ko)11I spomln)emo samCl dvlle.. (np'.mlto (Pic"e!um C:fOal/cum mon- '"nUm H-al I PICOfI!um cleal/cum sub/flp lnum H. k..eun. d.nllW LJ .....a LlstClV) jakCl dug l. ho<lnog (20-30 cm .. U nde) IIClrl. AasPfoSl. kOja j. ClkCl 7 mm dugatkl.. lanh I nj. :/O-«I 1-70) om ~ Zl V . je Ilnl<o >. 8H. meln!ona MB . kClllkCl vrata Ovogl 'Clda.. lelma . ClkCl 1. To su. m!doll"ltlm I ~all· na. Take Ie o b.. a kola su hablluelno I po dlmanllj_ma . gClI..'lIno G""~Tlng...t NajteUe )0 .l4( lu .nv))en. . Gcrpo. 0.alonl... • AVENE lLA FLEXUOSA ILl Of . h4eHic.. CII..lm n"ovlma.a)ed../o OruQ' v"." Ie: F.CI) o. na donfoj st. ~ekJn)a . h. S Clblo sllana I na rubcll"lm. & Koc..pl (nuIlkula sa cd nJa "CI /Ie ... kara klarlstle". TI . Klulel j.. .. nlm acl<lolltnlm 'uma ma I tlka... " "'.. u ~so­ cljaeljl Ouelce·Ba!u/o!um Tx.nlns~og poln •. Oslm ove vrsra kola domini . dOk je oOOvenac jlko utili . u slov.yv (Sy n.h (Syn.: CIUUpiron L). eljl au lillovl plol .nl m tiv. ttab"il. ~esl D n. kl . Gr/fmlnue (Po.am.. fClm meUlcom I !ulC1sme<llm klaslclma..5ke bllnlel ore.kog dCl pfatpl.IfUCI!OSUm sllv.. ~ol' .... {LI P.. s 5 nej.an)lna Ie u sred"loj.lma SVele Due/_ cion looo. I '~"Iod .."OOf.. C&flll/ia e'. 0. . F. ~ . [Sy . sa 4-8 glavnl". cd I)rd. BOflI ·SCh .. l.yo punkHran.5 C'ljel_ koll au tYlozelenl 1!1 ('led'e) IlubltaslCl NlhukMI. vrala 8SO<.Fagllum aUlfroaJplnum W"b.ine.. Prvl Lakson Ia zaslupll"n p.... Ie u k leko~lnl bora.snlll ner. Pa"k:o <"".n lm ~um.. 11•• 110. Obuyen.azvlla s lolOfla. u SYm! moliU I rnunlke.n'ea IL) VIII IS}n 810mus gl". I sm rco.0 IIf1XlIOs"a.d" ml I pa!nleelm" poplav . ..5..PI. smolanl..Je.klm ma...5 mm dug. sutojl se cd ~ Ce{l b. o krugla..'!I.a plvl ..:>spolnl..o~a1no y IIstopld.alen •• narv • . efnog ! bljelog ber.. h. od dv..v. lei... nCln Savl. .''':H (8anachl Wr&b fO!undllolll-Ablelelum W".. F. dClI< Ie va.: Deschampsll III1XYC\. ..• nCln Huds. f\'1-1VII-VII I ~ . ad. prJ.o sll~ . na gClrnlClj slvDzolenl.. je d' a bje l le~snl. Alra lIexucu L] Fam. .. all'-Ima AU.. "". morlolotki I'k.. a. I<CI)I Je 50-60 (-70) em vlook I u rahlljom I !J.anu I u AUlru. Claim Ilpskog obllka v.~. Amofiei..PicaeWm Wfab. /·pel/uae (Mal cull) Bf.:. u cenlrelnlm • jugolslO¢nlm dljelovlma n. a ebuvenae $8 .lllkule po yll".j VIII . lit¢kaslo..3 mm y pfomjefu.I"" II.. na slil kalnoj padlOl1. na ' Ubervlma .. sa k..tlmCl la u 1i"Dpa~nlm. a jez. nla na Pa rI. SNCIzolonl.Iuma. sjDllInam • .oat. za padn ClJ ! ISIO¢nol Alljl .ap.. NII. SD. schm~/a!. l"p" Ab. a kl.na . be...1 21 v .2-0. 10-30 Cm duga... t. Iam . prelllOdl101 v.. u natlm 'urnlma Ie uslupljono ICI~ ...h um./hat. naltd':e u zajed . ce. IUlavljenl cd 2. Ante vo~lnom u sYI)et1/m Surnam e. I bukOYO-/IIOvIm !umam."um. 2. y sj8vefe. VI-VIII 10> . G.va. saslavl)enl Od 4-6 C'lialan..a<l' Fago/al/a $yl... Jozlc.. .. cuT.oIe ~ pll ••leo." SC~'"r.. kl.j.. : F.ll. alplnskoj !uml .b I df a.t. jutnoj I JugoIsto~ . Ima j8 J u 'umam.. lezleal< (Ilgul. s#v/frka HClst..:! Ua:lIl K3 n". . (lfaYfl) Yluu lla t um. all nrito jI. ). ()Yom p.1)e. na K.an)ene la u EV/opl.S1 (L) Trl n.ca (PoII .._BI. pop'~nl 1 . Sb. Clla klul~a. 111-110 C-'1IJ\ CM t! @o S.c 4. a lavl)a sa I U V&glltlcljl fU<!.".. . a kl ulcl SU In lenzlvno Ijubltas!o nahykani (.. alSlimo na mo~a...Ilene P'OIIlCldnoj v. 'C.. j.~ak (ligulaJ p rOduton. Llslo .anl s vl)aUozelenl ..k (l/gull) po obodu reust.3 mm ylsolr.. lh le..ftspllOUe H-Ic).u .m.. Jllj.. pllo.- I '~k". " S. I 1I"l*v N. all 2-3 mm !Ifokl. -5 mm dugl.>.O (rog"'"' n . Be.spljo!l"nl.mkClfl1 apomlnlemo I vralU D"c/I~ 51. Slbl... snje{lClIDmlma I vjel... t!Q.o!zva!I"ama.I'IOIO" u bukevlm (F'!Jllum monf. H.-BI. I <I •• ).ko.noIIi lis .te IstaknuHh I sa 2-3 slablle I. F'. Ca".\II. Pawl.tava.nUllO (PoaCIIU) lIravaJ Vljugesla masnlc a CUllcn:! 6:ull K3 .I I d •. osi'./I' H·lc Inp. ko)! )0 nlli 0<1 prel. . 1a... Iaok). ne Kavkuu I u Sjav. oj Evropl. " FESTUCA OR'IM EIA Morl . mCltllana vetlnom zaslyp llen u leld'olll ." .ede Sos/alle/al/a comosu Simon.rt .ed'a VaeclnIO.. ~ Dtnl·Schmlol.'u p'atnoc:tr\rh Villa rl.

coso (katunl) O. morlln. lallmo 10 ad nllin.lefllt~ lu . ~ao I u o. Ie Ie u 1 0m poglOKlu.~ 1"<. Wla. !utknloblelitllsla.5 em duglOkG Plod je lobell<..~kl I 3...k m Iem Illmo.ostranjana Ie u "odnjo] 1 lufnoj Ev'op'. ClI. enlo ervenol/ublta'to p. ~lIk . kola S8 spo. sllno dla· kiva.u""ma na I anovlIlm lit polulleno"'\lm . d~nll d~ . Izonta lno puu~~.rnom IlOtTIom .u~J l m" Azl)e s"a do Japan • • P. zahm u umjo..:his aphylla Schm id t) Goapln.. to:. debalog podankl izbljlJu debala slobljl ko.. "I IU dsnu mllooa pmodlla "In !fa att.. ClIo. oko 2-2.. onl.Ieum H-D t Ie u OO'Clv.llono 1k'''PI'" Go.u"n. Prl~dl clfkutnflOl. oble au ok. 6b. H..opsku v.caml Fap on II!y ~ufl\Jl. U olno. vlS&(!lh e"jo' Illva.lmo.lsklh bll)aka ndo 110'0.. cd po noko llkc gOdin...adec bra~II SlnI ladr " Sllp~r Otc~la CyprlptdG.m I 1!IllOY lm Za51upljona 10 u II/OKIo.nuli da sa nn ialom 10· kalltatu la"/le u pauzam. k . okl. kalenl"a b. OOloP • p. po 1-2.\.5-7 em !T. ImSIU dva p tunlkl: mOd· ns usna mldlnaslo nadula. Ima jedan p. !IH. .ojno porO(jlce o rh ldeja....:.edjellma zapadno Afrlko Prodslavlja nejlnlO.kalU. Usna blalkUI. od 4 pu.osjoku okruglaslo. 5. ..a5p.• lot.I. Rnp._". U 5vl.nloj sualll ul~nu l 4. kOf. 0_1' . o • . \111_VIIt S. CvlJet v go.'dno !>Db '. Plodllica vallknta.".stu VOIOma b. Farn. u pa' mombranO'lllh. lle'IIgfBll)OIlO .1 "'. mal. Malez l)l.luto ranollerrov . nl nl l l~lu "Iavl~nloulenl. rban l h'. mesna la.n":I . .a pa do $Ubalpln ~og po 184 Zbog I!Vlllredno 1'lep'lI ev. OIIn~I'I1. " EPIPOGIUM APHYLLUM (SehmTd l) Sw CYPR IP ED1UM CA LCEOLUS L (Syn. rio sltnl h sjemonkl. p~putlc. H.1I0dl s u upuelln sllns vatl •• n1e U pogledu bole cvJetova./a II(l sas lo)1 lid 1-5 (-8) k.sla. !itoko ollpt(~nl. u sv.labljlel.III" I ..a~ "em Io.enulo p.leaml PlOd je lobolle s mflOliobtoJnlm v. rod Eplpoglum 10 Ia. Orchid.0".ugastl ....adleno 1 .. S.\ Nadb. JOUolJuble. najee!t» na k.. IJ p.h . no li eu su . t)ollo 3 (-41 na jll'dnoj .m m.ugl.'om FlUptosttaolenll Ie u vet!. aH. na pop'eOnom preSIOku ck.m bfojom .sllm brada. dVOltplllan.""n F.. BCIICP'ut 'I COe.o$8ntnllu 1 na lljeplu ev..enlm pOd. kOla Ie u sledlj u raapadan Ja.. . elVOnO J>Unkllfanl. Ima ebllk I'8pu~e jlme').vom cbavllalu stabljlku.elov..Ln~: Epl_rum uno ''''II..1OJ em 0 21 V _ _ 0 S. /''-Iu.lo lilnlm 'jemenk'm6.. V-I lS-l!O (-. so~na.'m d tel" E.\ ell. no. .llea ocvJeta koll lu ± usukonl. sVtlellotuli. s.Izoma .auonoel'lloh o. "'.avllO .) • • nGrotl!o u monlanom pojnu u sjenovillm buko· vIm.. V_VII_VII) 20'0 . koje lu na PIIptOenom p. puOka Ie oduv .\GopoA""" F. I. ha. Orchldac088 (ka~unll Lapl teVflljc l[CII.o!lllk.0'0/1 I k . a boll _ blilke Iz Uh tazloga pealala 10 1'''''.l~I'm o~rop. ..uI"''<OK .ema goro USIOV' oevllo~a 510OOdnl.ol. a poznall su I brojnl vrtnl obllei . C>llalovl zJgomo'inl._ Salyrlum opf{Xlglum L: f am.all)l. . bO ' Mlnom geoetementu.n~".. Iz he. . 1"14 KI..Ion (~cm 21 v . • •• JOKIna Od nljlllte'esaninillh sap.."Itl '0"10<10 . Po llne:l)1 (Nova Kaledonl)l) I U l'Op Sklm p. Pen)e so u Vlllnu dooka 1500 m InlOr eaantno /e sporn..je llo zelonl. Ollm evo Jll<lloa avropsko vnlo..r/.tupl)en sa lo~ 4 "51e kola su .k' ~ _~ .llnl su uzdutno nabe. veoma kr upnl.O¢nJI~klm 111 dolom I en m 'end nama..aBle po)ed'nlb'to III U manl m g.It.' . Modlla usna produfen. InHC'elIcen. pod.pumosmeda II.lpad. . ~:I. IlubltlSlo ptUoaSla siabljlh. " . ~ola Ima sk~ t O •• eellSl obllk.1 sa p.~" o~t'IIca .aulja sa nlatnl. L1slov' Sloblll ke 7 do 15 em dug. bukovo-)elovlm I sm"~lIVlm ~umlJma no debolom slo/u I1sl1nc a HI ne Inllom granju I dlvotu. "'. go.. "1<'" I Ie se j kod MS. SIl.. Ilallli pod mogom l~t. 3-4 em dUgD~ka. p.odlinl. 20.22 OoSla "Jelks blljku. lko dlaklvo. svo do Sal\alrna 10. _II:".... po ellalol pov. PrUlllcl full." C'I" P''':'I''''''''I'. koll blagll m"l ~u po banan~m a. no K""kuu.!.. Ole ~ <"i<" """" .lelloljubleastu OSl'ugu. gdlO .a· nJene u Aust. <. noznOlno ktat.deglih IJusaka.llllllhm smodlm IluskDStim 11510. kola Ie u donjem dl)olu Ubu!!aSlO eaobljala Siabljlko oole. U Azill.

na Krlmu I KrAan. . . O...).. .. '2 ._ . u l<NOm Ilanju p. ' IJus kaslih II: alovi lillov' odaloJetl. S'abljlka IIsprevna...lnl . obl¢no I:>lell¢ssla. Ie .'janlma. _II".t<:Ino poall~ CVje18nla Raspros"an/on u lu!noj I Iredn)Oj ElffCpi julno/ I "edn. Koch) Fum. oevIjoe. OSlrugl vallkasla.pantan! bllslardl sa s.de¢s kukavlca UpOCIL ropo\lDCT Orc~h Lily Orc~1d pou. na lieu lamnolelanl.lo ""'lena.ipada submed'le.. I.1 dnu sa par p. 00 nl. 0.".1510 u medlcmsl<e .<I'l" PI_I ..lmu .. na nall¢)u svlallili. Ie p.odnlm " .anskom flo."'bI""'. go-'I'. ao so cl/. H.lea od plodnlce .. 8H . oblene Il le du. loll ..Ue.tnih sje menki.:16) cm d .m bl-OO hum (lznim. to 'Ud.l. ..Sle ..na kao evJelC)'ti.p"u"..an/en . Llslovl soble sl.. Gomoll' IlIdrNo ". sa bro]nlm oluu\IlasUm ko. IUSCI Jacq. U_ 5-10 mm dUlll tka. .1""111 na/taUe ISle d ullne kao ploonlca iii nelto) k•.. de· tleUm... Ia]" l'abIJlku. nn... p.. p...1Ie KIlO droga . 0.r p.dace.. dO fc... Kavkazu I Sirl/I.*. H. Gomoljl ohuglasU III lalutl. ga¢ka. do Ilna<:! polov. telana II I ClV1lnhSIO na_ huQIlII..ema boll IIstl¢.. u gorn/em dlletu pu'pu. uPil la !c.11 ik~e unlJ Kleunak pu rpuml $k. na umjelBno su~'m dO sY). tU_ ~ pol-'I oblilla cd flmga varllelel. d¥ostruko dub o d gomjlh Iisties oevi/eea. ~I\o 28 ~lIreme C"jelanja III MPOS.1 l .lopadnlm. ......t!fII pa do montanog vDgelDcljs..escancl/a velika. vallkaslim korl/anlma. "'. n b.. ko. Brakl. IS)n .. sl'anstvv izdlla.Oj RUaitl.o/nlm.. ~tkt-l"'" I.. IUUe!I.. prom. v!tke.. sa nakohko lI)aano P. "skom osncvom ablv. oevl/ee" . .. Il. vee proma j I I .ln I go.ltl .lleglll.. s~Jjetlo­ ru! l¢aslll III lamnoJ>u. Pre· ma obll!cu I 1:>0/1 c~]el cwa s pad a medu nalt)ep!1I v.od llnl Mednll usna 15-20 mm dugs. Oralcle/..ch. M.otllo u auIlo m sla n/u.puma.lIm zemljllUma It gO)mclla sa doblVa salIlP..ml. I:IH . P. I/ uskas le. H ""lIklm bloJam CYJe tova. sa Iislovima iuloze le ne pd elm..~ •• R. Cljela blilka ugoono mlri~e n. Medn.) I drug'''' m. O. 2.Slama . S~I/II Uo l/ubl~BS l e. _(--9O)crn a 2!V . tlno dllUt~no. SO(-75j cm G • •• • d . na u. m. 3-. . mu .ema obi lIu I boll medne us ne... PIO)dnlca Ila.!. u osnovi lam nIle. )alaste.. Jlvlja ...) •. " " IIt)u plavlt. ~e'mal. 118 n.. ako 9 em du gl ± lancel.l leg ll h Iluskaslih hSHea. Schur). 11lfTta I !umsklm ¢lllrnam.ocenal .klh ol:>lIk& . ~ . (Iobe"~ "').. vrtl" sl abljlke ' V(! ull I u§lIje nlj t.."U0118lU se sv/ell I punt gomoll' /7ube. Cvjetovi zlgomO)rlnl.kl bad em.ijaloo mlulu nltl kumat. ..odnlm v.. Rasp' (lSI.c. vi aln.. IS \. Inllo.. kuma . llermlrrooiln1. V-VI :M . O.encl .".'ran•.v.nom oIemantu. _ " " ..t:a.-d)8Inl. Cv/e lovlzlgomo . utlljllfll. SD.. oevlle~a oplsllno mnogo Inr'"spe~l/sklh • ""lot u ... v. sa IlIm~ o~rvenlm PllplioznTm la¢hma III pjegama. tame Zsslullijan IJ svilltl ilm h.J~ n lJe ri~ sa 3 nl . 010.. S. Pclnall . oda Orchis undo] (10' 1. Slublllka uspravna. 'jed'..(lIOVO u preko S ll:>lra do Tomah I na K.lm b'(liem s. sa neprullnlm l amnoame6lm III skoro cmlm pjagama ('mel).o" I'\I'P<I'.'. '~ I 1:>(1/1 listie.~/m~ C.OII paiaaa. Gomol)1 cl18118S1 0... Poznlli stardl 5-a s.ane s la ln l.u n\II"VlI""~ u' U V. lupl.Qkl p.. SD. S.)R CH IS PURPUREA Huds. . yal]kasto-konl¢na... ulTlie".no nllhukana.".n.llie.tozelenl: don)1 III Ildulano ]aluli. . na lieu llmnozelenl.tul' (do 5O'1..t..11narskim !umama i tlhl'1lmll.. Ploo je loboillc sa ~e­ lil<. Z ""Itt. SaIe"J . Ie ria ' ubOvl .lalno.. lj. po. jeda nlsu p)egavl (I.... (V-l VI-VII eg. ' g[noot .M "'.. M kr'll. InlIorescencl)..

_IIii'll I Aasp'Q!.. do IInealno· lancel a. u b.rr~ I. do oko U Cm duglekl I do 3 cm AI. ko. .l o:Inu sa ne kollko prlleg hh Ijuskl.. .~'· . u.. S!ab1ll~ a b. S~.32 u te.iren) a II poglll(lu uu h~lIe oto<>PB~l h jenOlIlIl./II(lIK.. £PHALAHTHERA LONG lf OLIA ILl Frilsch G ~/phophyllum C ensllolle (Sw...~ LCf\lI·I .~... goll .tabljl".'' • po<" . ~.1 ~1:~Te~ ~. A floiO..1.~ pl""nle •• POP <l ~nl S. 1.slaIrlja .. nl lieu tamnoalenl . Eplp«'" pu/pu/ell C.klh IIs l l~a ocYl/lI~a.~lInll "am. zelonl. 113r.pe~rls lutHa ILl All .) Podunak !>ollzonlalBn. josno skupo l/anT svl >ejedna.m:" l. ••• !. .. CvJatOYi ml lla~no blrel!...o ISla Ilko (I~. na nall~ju plavoulen l. (1. Pod.- KGfa kl "lsrlena Villa fed . RIch.lhke upOld k... d~a.II~a ocvi Je~1 .. Co.... 18 b. dU!1 ad plodnlco.CEPHALANTHlItA RUBRA ILl L C. Brakl eja jlj85t. E.ta.4111 ..I. hermalrOdllnL UslI~1 ocYIJeta 15_20mm duga~k!. lle""" I.. Orcl!ldacsao lk.8 cm AIIOkl. (V-lvI-VI. c-.ldes!•. .. . a~a od vanj. I I IZla1lffiom n.~II~fi. III c .oJnlm debellm kOfljanlma .jlmen"" 'I . l. I ..._ II". I~..'bI1''''".. kao go. BM. "'.. :". Pltrt..II.. Ualovl Sll bljl ko 1_16 c m duge~kl I 0. h. ~ p_ .: SO/tiP/IS . . Ik. .r:·~:."'.) C Rich.. Cvjelovi ziQomorlnl .ba" . onsifollll Swl Fam..lu k. na pa dO montlllOll vegelacTjlkog pO Il U . oklugll$ta. p.. kojJ sadri l vellk l b'oj .'tko dlaklv" pII dnu sa nekollk(l prl_ !tiI1.ln lm zajod nTcama Od n....~~•. Icdno.anUJ .. 011 2-12 sjadetlh cv/elo¥a. v1lrkast.. kolo pol· puno sak.lullnl A. . th6ftl ... SVi! do do"jih ~Ielovn OblBSll jU sllbljlku... rje(le bljell.."'"' L . Iluskastlh..... 10-15 mm d~l~kl..na o tp. Slablllk. ...k dOl!' dug . U pBC rra naro\30rca uoigalistna n~l ~y"" AQ·UOo\ ItCT n:.moliln lm 9<1..6\llein SC ..:. Or~/t1dace . [Syn...ivlju medn u usnu.. (V-lVI-VII Co. v' lJeme cvjo!anja OIVOrlnl. Plod je 25mm dugl . Inllolesco nclja rehla. SII. unuta. vallkast.0 I llna vl/. Piodnici vallkl.~. bljala Rdata naglll . navna. "'-(I. rIko 'J._I""..... jo. u ye(em d ~ E f1IPI II P.B\. o ke 10 mm dugl . z.'::'.'. . sa mnOQo $IIIe!l. Ou• •ce•• /)" pubes· centis BI. Br. rU.n.1 ili blego sa v'jena Plod I_ tObolac sa vulik.. 21 V " \~I-eo)"m 0 • • \.oja Ie IspfU!e"1 p..stO¥a. sm adozelen lh l. Wlra...\ UUK3 _1i ..". kfltko (l1. ukanl. tako da Izmedu sebe . "'_""~ "'''''''"''''''''''.... t ~" . IlSlavlJona od 10-20 CVj lt Ovu.1.1 1 0bol. n. " ".9-2.. u gornlem 0:I11.ed Kerr.''''''''''''''.kllle I'neetnle. Epfpaclls long..hll.tranJen.. -" p""'~.n/I 11_ Slltl ocvlJat. )1 .ok!. t.. . ~h'l .:I~~.. Lll lovi .Ilnlh'lomankl./olll Wenn.Ii.. koJeg IIolaz....m bra/em sOIn lh S)lme nO I Z. p.o:. .Of ... enoIJubl ~. alurom. kola obavllaju alabljlku..ld"l6Gr.novs.'!°bf~. S.. PIOdnlca . W. ~~!::.~ rr .oma naplljed Medna u."'lno .. " . · pualu .· mo l...r.. l t. Inllo'esea ncija 'anla. te.. kl.. Ep.~unl) Z..1 Ir. kr'tko dlakno..i~'::' POdM':'~ -:'17. ..ojn. gore ..~~:: E II. 1I II .m Ie. Li sll~1 ocY lJa~a t... Oli ..

IA. do 27 em duga.ell'" blljka snilefnobllela. l. rr. ~.5 em tl. BH.dam8 . nili.. ti litasll . Ie sa vr510m H. Plod je brillnll lobo. a ISleI lako I u tumi hrasla kilniaka I oblenog g l'ba (Qulllco·Carp/nalUm). ~ tM· camp.lInlh slemenkJ..-. U odnoau na oolale vlSle Oyog rOd8.. kim dl)elOVlma Jugolla"'le Najarodr.1I1n! ""cmum L C R.llmo I nl Su~'m i.. Rich. Kukavlc a Jn3I11(olICtI Blnl ·.·_1 Orc~ l ~ "'l olU . NEon. Rasta pojedin a¢no III u manjlm ~Iupama.no2ula. na s jenov ili m mjesUma. C"jelov! blago mlrllu po medu .okl. "' 5vletlm. pOl.. od nr. koso lajuli. Iz nl~a Izblja mnot.jenoviil. Tipl¢nl sa pro/it.vo mesna tl h. Burglllt Brojne hile ove gljlve plodlru Iz kOlljenlt u lemlji~le..". Os lm ove vrsle.. aulphur... IV-boYI tuma..oda Naoft/a.."'C_M~ 2J V .uplJeno je Jot 8 vrala . V ooelllell ~ I<Io d· . Sb. gnlltzdowlcl Gne zdovlea K02onolk.. gnlezdaslo Isp. re Slresllim.koj I .1 d'O _ .e.".. Od kojlh najdonjl megu bill dugl do Ie Cm I do 3. nB .. avllena Iz vi.n..vllellim ! umame I IIl<preme.. nklUI·mS (Syn. her· ma/rodllnl.. u . V l&aevJelnl.. Bu-gar. lyplc.'!." •.. kola Ie prrpadnlk !lore K"'I"IIII Ka"klu U !lcrl Jugo. B...ane au rullke I prema bojj biljke: I. prj vrnu zblje. palllda Wlrtgen _ eijela b!tjka svije llo tula do bll ela: I.kim Vlacima I Ofta je sllnovnlk I VljBII h tuma I '.S do 2 cm dugaekJ.u/gilis Kokoik. h cvJelova.1. zelenkaSiI sa Ilubltasllm fllica". Beck: L ell/care/urn G. u don)em IIlje!u duboko re. tfU I WII~ . Onl su I .nhkuje sa od nl. I~ mi. na Hlmllajl I u Istotnoj AZIjI zas. Zapaiena su si. ! • d. ne vlrlfanla: t.1 dnu rahliji . nl.u u zamlla ma Ewope.. m~nata. ZBSlupljana je no auvlm rlvadama. InUoreseanelJ.paslo ptlvijltnl. humozolm zemllltllma. Beck." na mlkorlza sa glj lvlcom Rhizoclonia n. Ijubl¢asil do p~tpurnl.. Ve~ sarna bola ove bllll<e upu¢uje na 10 da Ie ova y'sia lipr~na hele'Otro!na blrlka. c.'I. . vt& (L) L C. ulimajutl o rg anske materlje II hUmu..... nl Ot1:htct l Ol"lltosu RI::. Beck Vllr.~ .atan .: 1 . I. y_ Vt \ " ~ Gomolli el lpsolctnl III ok/uglnll.. njen Slednll dlo JeII¢asl. -._.k lh t.olap •.. Beck) Fam. ~ I~ d·ol .ani!. U korijeoju r81vijena endorf". l po d'uglm ". Beck ($vn._(~e . """101 .a.nje cVlelovB od prerho(lnB ".: Ophrys L: Kolben.lrdnum ILl Sple"9 (Syn (orog/Oa. IA . Ijusku. ¢Ije su S1abllrke I oolali dilelO'li bilike prete!no goll : t. •. po fubu vatovili.v'ea 'um..uhom Slanlu sve do ll1u~eg Ija'a. I 'ako pomotu prl lsh. I.". ORO 15-20 mm duo g a tkl..". koll I U p. poslranl tao pevl 1)lago S.ll.... Podanak IIorlzon. oblvllena sa nel<ollko p'll~tl h..umsklm efSllnsm a.prlnCim (M B) Sprang .. ce /cera/um G. Hakon evietanjl s labljike i 'cbolcl calalu u .. Naj~dte je nalnlmo U bu~o~lm ~umaml od montanog do subalplna ko~ vegel ac il s~og pol.eh I kola Iml ~n8tno m.. nldus'l~is (Svn.. _ cljall blljka sumpo. V-VI (-VItJ guslo l ljezdas'o dlakave. Spoljnl I1sl161 ocvllate ~"okc.. u donjBm dtlBlu 01>las le listov lma.. RBs pros' ranje.. . OrchldeceBf (kII~unl) HIMANTOGLOSSUM CALCARATUM G.lavlJe fal le 1 vrsla H. Beck). na Kr lmu I na Kavkslu.. ~o_ Lr . u sieverozapadno) Malo) Ali)l.l .c lle pan. Weie . 8 . Cvjelovl zlgolllorlni.: LOfOglossum capr/num G.. kod kole au st8blJlke (na... ". 'Ioota Rasp'OSlranjenl )<r u Rumun I'. na rubovl ma tuml.. lac sa veilkim brojem ... Acaflls ca/carala G..I .anl ove bl ljke. lBtlljeni. 2-3 em dug l SIRbljh'B uaprav ne.. uz pulC~& I na diU· g lm slitnlm s.) Fam.. Medna usna (Iabllllum) 7 do " cm dugatka . a IzraJ. Magnus .. 10 do '5 mm duga¢k l.... N'OUS· . 8H.lh lIotoya In"orescenc lja SBs. r --... Inatno vB~1.KUI.~~r.eplelen lh ko.. I· Ie 'l"eC!lm dllalom nalB."""e 1'e>o".. Orchldaellall (kl~unll NftOlII. G . --. snBlne. lto r. H. u ..0. Un UUB!njl IIslltl oeylle68 uako lancelesll. hranljl~lm.1010.. Imaju rask re¢eno dvokrputu mellnu usnu i nemaju oo tr ug u.o¢lto u gomiem II ljelu) I plodn lce S.a P.tlna pm do brdskog pollsB. Sl a bljlka d~ bela.~I'. gla ndulou BeCk..

L: Pia/an/hera so/"ltIa"'.. jell usko cJevaste.chl.. dute od plodnlce. Zaslupl/ana u le.. Cvjelovl zlgomo.. Hlmala)1 1 ..llegllm. sjey.ilran" petalJku' n~ YIJana...h polotala Iz • . a oSlru ga Ie brazilo duga¢k. do 2'0 mm duge~kl. Pal".lrodl1nl. nuta p.. luplJa."" -~ VloiMter Dlnget FIc>r dllovn •• II~_~\·~ 811O..lla I neilO s . Sllbljlka usp. 11>\"'''= r. 8>1... . pri dnu n nl Ustll:a. Iincal. kcIfI Ima prlm/enu u medlclnl..ne bora (Plnellim mUflhi).na pa dO brdlk..I11 . (V-) VI-VII (-Villi 2n _ $II..I.tI~1 ocvile~a..ema dol/e.. u s.-y.vlj~tloljUbT. "'. (bUol/ai) 1'.upnljl ocI cvlatoVI prelhodne ville."lla. Ok'Mula p.avn. vetlnom prava 111 brago Izupar smedlh IJuSkl.molllnim hraslovTm 1 bo...ll. t. chloront ha (Cusl.. Mo VI-VII 21'1 . Aut'" na .. kQd kole l~ poiliUte. valjkasle. S~ ..) Fam. Alrlel. Poelanak horlzonlalan. deboo..leloldnlm zemllljlJm •. Sto.11". U nil im ~umama.lonllltfo . jelu.ul •• naroflto u donlem dl.1 dnu Sllbljll••. MIIoJ A. Be.. p.I •.ov.' .50 (--6(l) em G eli. Orchlduce. Plodnlca valJkasla..lavna.".).llnlh sjelllenki. eg. a cyjelovl su IJO' IOvO bal ml.. mlriov. lonolch/~ abor/lve (Ll BeCk. 'I~ obllk."UI .111 •• PI. me· Inel lm.lnlm.zrazUlh netlya. herm. Chlor.~a .1 Vlhu proiTlenal. ~asll. ~ S. I/ulkasllm p. OCI nl· l.•• ita razliku 011 srodn ... na umillano sY/ellm. .e:t¥llan duboko lemt/Om .. I/ena je I P. jedno. nl Kllvkaz. ok. UaloJ Al'I'.lav. Plod Ie 10boiDC . I.alnlm do umjerano kllellm __ Ijlll. . Fogli.tljl.. BIFOLI A (Ll L C.ok.5 mm tl.. narotl!o na donjol &lranl.llWmo pojedonaeno III u manjlm fI ·up.!enl' poslepeno I e s ubva)u u ok. ne . . nl Kukazll. IIIL B •• kl.....ts'" vlSla ko/u n.pfUflene. k. abofl/ve L. neulr.ohlo/ ClllIsll.-\lfcreu roPOUIlCT. lanc etaSla ulilla- • Znlupljena je u lamnlm 1I110pldnlm. Ie. Madne ulna 15-17 mm eluga~ke. plavi¢aatol/ut1lta.elen. d'UOOO Flo ..5_2 PUI~ dufa od plodnlcl.opl. llmnljl je od o.rola III prl/avo Ilubl¢n le. mOlllena Relchenb.. po 6-15 (-2'0) u ...u I Ijev AI... Soenn.IIII:. gole.sta.! . Sln)1. Wll d~ld. Rasprostr an/anl flOIOVO u cllelo! EYropl. Orchl. pa do sllba lplnlk~ po/au .... I~ flomot/a 5e doblva salep (Tubera Salep'.. lO-IS mm dliline. . . kOja Ja $Ufna pralhodnoJ VIlli... .toljlka ulp"yne. dabele. LImo<IDrum' . ± brldasl •. Plod Ie lobo lee.mu."". 11S-j:zu.scenclja vallk. mlereno luhlm I IV/el lm..ko lomljMm ko'lenovima. 42 S. eg.. .11&lIoluli nJlhClVe polulke par.m ium/lmll I ilkarama. . Ii. USIOyi goll svjetloz~lenl sjajnl po dv. sa 11.. ob.: Orchis bllo/lu.lnl.z. bmad. do urnle •• no kIMpod 11m.odulena I okrenula prema dolle..). ZUI". dOSI" . njak OVonslnl vlmenlak Aso. Serepl" aborl/vlI Scop.... dopire 1 do klekov. (13-21 mm). ulnlc a Splavka Vlm . IIubltestlm listovlma kO/1 obavl/a/u Ilebljlk .. do 10mm debellm. prelelno na k' e¢nlaku.) Fam .. I.-.prol."Ienknll.nthl (Cus t) Ralchenb.I: tAedna usna Ie !lska I cillovita.. .tlm III IvljetUm fetlnarsklm Ilimama od ni zln. (V-I ~ 21 v . I buldov..llIm.p. all 'Ie Od nle razllku/e po Al rlm baUlnIm lI$1ovlma kojlle naglo sulava/u u /tld va p. .. nll.l&ko . Rich.. Ostruge evi.utra.". (p.: P.· te •• ""kom 1I_'emlnlll .. L PLATANTHERA llMOOOR UM ABO RTIVUM (L) Sw.. brojn lm. plolko l.sle.. fiola. ...azml~nu.ostranjlna u zamllema Srado. SI. H. I/lkode. po OSINZI kOja /e kra~.. oko 20 mm elli' gafka. Ik. 10-15 mm dugafka 12.lmlaIIIU petaljku. Inligr.. Cvjelovl .. Ilablllel so nalaze lo! 3 malena. jako mi. It.) Relehenb. (Syn. rljulo IId.vlello. 6~!~ 8"1!er'ly lliY"l'D CiIL\je Umoclor.lel P'f. 00 I_lulo laneelaste s 5 III VIN .te P..lm lI$tI~lma ocvl /~" ~ lovi IU bljell 111 tutkastl III zalankaslobljaU.m a Rasp... iste dutlne III neznatno dub od ploclnlclI.. 1.ma...lrufle Van/ski II. (Syn.aml dol)e. v. Polinarl)1 5.allkl bTj I~ vmovl IIstll:a ocvljeta . oat. B'akleje prl vrhu utlljene. (ka~unl) ISfn. mesne". vehklm brollm .ednjoj Ev. Wol80 fuo(io:a I d . Orchidacella (katunl) Slijer.. '1. oslm navedana v. Eplp"ct/~ "bortlv" All .

"".""" 21 V _ (0)-15 (--30) em " S. ll . P8ll.J~le (Plcelon oxcel&ae Pawl.. H. Keo svojslvenu vfsl u nala zlmo Ie u subalplnskollum l sm ... ar. . 'Knl pIn). $b. VISta (npr. u!illene.te (~leelllUm croal/cum mon/anum H-I I ). W"'-. 'I.. bljell iii blijede!!. Slcasla (lms') Ils l l~a .. Neollie r6pens Sw. Klol_ Z_lbl.. "hkatnoj pod lozl!!1 na duboklm.escenelja ...65 em.ljalno ml. podanbm I k(lrjlntltl 2. puita bllele kralke I debele S!elene. .. U Clsnov. zelan kaslo nehukanJ. .ce. To au stanl§la e Ija pojed l na~no !II u grupama.U ~" . s lednlm neIVom. umlll'ono kisel. silim. Plod je tobOlec sa veil kim b.. 'U_ .asl... en 00_ MOOI·Z..llp. alma lalasle..e nl lu l .aktaj" IInealno-lane... slani!lImL To SU mlnla U vrlatama I uvalama r. H. Orch/daceae (katunl) Oilropetlltka. lJ ".ojem s!lnlh sjemenkl. .I>(I· .. .. - joJ Je svoJslvfln. u kO- 1.ll.. • •.) Fam. 910nalno.. u S.lI<p:r no. Eplpaet/s r6prms CranlZ: Soraplee repens Viii . 3-' mm dug!.. To au lume r81..CaJamrrsrfOli flon H-al. """I. feJ:1m.. remponlo Moo_chi •.8r .k. ~1t&ZU.1 C<1''''. evil .. Eplpacli$ cordal .':l ' dlo OI. [Syn.. u VI''"U do oko 2!lOO m Rasp. Il . U donjem Iz tankog...a. Zes\upljenll Je u nekim zalednlcama acidolilnlh !uma smf~e 1 jele sveze Pice/on IIXCIIIs811 Pawl. u gomlem dljelu ille-zdasto k.. a ... 'I'=~ 5 ~.: Sely. & Gr. 1 """-' . Tako Je nalazlmo. Prlpldl. I. naj~d~e 9?le III kra lko 11lezdaste.m podr""lima AZiJe {isioener $ViI do Jap8lll)..m nadmorskim vislnama.rlJll. «I I do. na laze sa dva (kod 18kson.. Tako . "zdulni pla. o/Mttll<o. 10J Alii!.. OkO 3 mm duga¢ka. humozno lemlilite (klsell humus). . kOla !Ivl f\8 o. . obl¢no dule od plodn.. RaspreSl. kOjl.'''''P\Id ry.. kol' Tzras~e u vlslnu 20 . Rll0m puzajuel... nl Knmu.: Ophrys cordala L... koJI SU 15-JOmm du- bllelu tanke..IJene na vll.alko dlakave. p ..u. "I 1....te (PicH/um croal/cum subalp!nUlff H·el).¢e . keo $vojslvena vrsl a. 9.e .n je $/I Jot ledl>O'" wrstom G .3. ~ hranljivlm. liel Plipad. _ ph"" 1. • U-.bIIlU. helma/rodil nl. ' abljlke. SI abll lke uspravne. trll olbo Aschers.'.. .jf~e II sagu m. Mnago ja fe!fa \I zajednlcama je la n8 blokoylma. bO"alnom 1Ioloom llelTMrnlu Rod Good~rit..epMs L..oatranjenll u ¥KIm dljelu Enope. podzemnog podanka Iz getl" I 10-25 mrn Allekl.". zalene. 8H.vezom Ab'elj. u gors koj IUIIIi sm. o. dosla debe ll .... na Kavkazu I u Slev.l. sa broJnom mretaslo ne'~alurom I koll !u 011 nalitJu plavltastozelen7 bo Inllo. obuhv. tcrpI~. LlSTERA COROATA (L) R...JWto julja I I u . goll. do oko 4 cm dugl I 1-2 cm Ilroki. nJeIne ....e~lm g. IJuskasta Iista.. hunlOzmm zemllltllrna U vetlll' alut. Modna usna U slla!nJem dljelu Jako trbuhsto udublJana.". lokalno uvjelovanlm. p. (Syn....m 0 ..:lII .n •...... M.lum H·all Z(Yi f\8 ai_111m m~ ma..tom neIValurem.ot ~ cl... Sphagnum_~rsla. puzavog...l!. go dllerh Mfetollslnlea plaze¢a Muhovnlk sr~astolls ln l rw.. eg. !L) R.Ieplslma. 8r. rullkuje <>'! go rske iu me sm. ZB$1Up".. borealnom tiornom elemenl U.. 81j . jedlMl . na kfttnJtt~oI pGd lozl.. ralativnO p llltto.lI~nlm.. CveSI u ve¢lnl sluteJavo malo lBsukena. Ie ze51upljen vrstom : L 0. U ve~lni sltl~a)eva. malen!.skl m planl narNI No spec.ybl.. npr..fum .vim dlna. kao plalilicu II !uml jele I 'ebrate (Blechno.) R. sa jako Izrafenom mrda. Serap/um eordatl (L ) Steud. K. IIml. A merlci.. ns siabljlcl s~ nn laze 3 ill 4 IISla) naSllprOlna.'I!.Abletel um H·at)..] Fam. u 1UOC'11ac:'11 CaI_ lI'OSII. Nala. Llsllel ocvlreea slobOdnl.anjena Ie u ve¢em dl jelu EVfope •• Malol AlI]l..." t. koja sa.lmo je nal~e!~e u . gdje se lav- SvoJs tvena vrsla !ve!e acldolilnlh &uma sm.. u lIor! na~e zemlje rod U".. 6-12 {-1S)-c'O!etna' Plodnl<:B gala.nlcl o. VlI-VIlI 20 _ 1lI.m dO neulraln.. <'11101 .e I .. Polino'ljl lUll. n. Plod Ie to : lac sa vellklm brojem sltnlh sjemenl<1.bl)I~O. Cvjelovl zlgomorlnl.asita.0_. ... U .I":h"end. slalna. na kojo] je razv!]eno... Uatovl u rOlel ama...1t T>~II"' CrHPltrg lady'" Tr..! SU OJ o~no~1 s~ 1-2 lancetas ta. o" lm eve v'Sle.). f\8 ...lbl.' leste. •F dl)elu stabljlke. OrehId/lCIIH (h ~ unl) '" GOOO'\'ERA REPEHS (L. (L) AIL: Helleborine cordala tL) Sch mldl..u. G<>DIf)"'._. IJede I!le duline. do tIfO' ko laJasle (rjede dugullaste) nsto ve. kola je r~""ljena na . oIO. prliegla. sjalnl..... po mnoglm kaf akl erisll kaml.. V-VII 211 _ ~. tll"zdaI to d lskava.42 S.· ~enlm .nad krttnj lkl ns koj lma su razvllena klsela podzollfena zemljlo ~Ia..". t Ispranlm ze~~ Ijllilma na kre~nlaku I dolomltu.

aJOVlmB nde zemlje slu!1I1 u Ilud.. gole. crveno punkhranl III prugast •.. li.. Host: Oph'l'& eo.el!ld(lee" (ka¢unl) Ko.... kom I' obllku IItekll (spalhl... •. Arneri ..u Sjev.nl gomolll au y nek!m k.".fi 21 V .. CvJetovl zigomorrn l. AM>o.. " ola~ •• u Iradlnl bllela."'...jelovl I kllp nep.. OIIago.. 'N" Gomo .lnn~flt R 8r. Madn...o· Ijete. veH~om dljelu Az l[e ..o\e. CsI. ' &Ulvo/tnl a'l.kog vegelael[skog poj. gdla au smletlenl m. Bil. hermalrodlln l....ljal no mhi!u (n D lIulD mlSO) tlo primamljuje neke T nsekle.mlHfe Mhuhnl.L) IIffllnd.&tIm p rlpe."//o. Amerlcl.nkll· SlO nahukan. koji Ie bjel1l:asl.sll. l. c.II. Il. mnogo k. Sil. •• Co •• '·~ Arum lach .. Il lke ta~ke. "'4 • •• l ~. je gC lovo u ellalol Evropl (" . spolia festo IIYbl~UI O ~jegev._ IlZlme u aeldom"'!m ulldnlcama obuhval:enlh rlldGm Vact:!IIIo_P/CHI.CORALLOflHIZA T AIFI DA ChAlel..! whu zovrtava zadebljallm I gilltkim. I' Ivje!em stanlu wlo oi1lO9 okusa I Olrovan..kll. ful:kulozalane. 111"011 se od 4.I/.. lieu j&dnoIIfroo lam"ozalena Iii sa smDdl m plegom. Prl~lIda elrkumpolarnom lIornom elementI'.. _I!K •.. po!. Glgl'O.. 51 S. ll1-Zi 1-30) em G \' S. (Plv...1.o •• '0 ".. Inflores_ cenclja "hla. Sutonlem olulna I ollovno. IjubltaslOlmll(llm kllpom..Iu ovog rod .. kojl IIko udu u donjl pro!I'en! dlo s~lIle.. bl!". tom..lele cvast sa kllPOm Ie obavljena ..edenl na mesnatol Olnov! cv.'a. usna 2-3 m~ dugl~ka . mesna. Sb..9 (. on.". vetlnom I Ir' (2 . nlfti . ./!j~" L ) Fam. B ••-BI.O...A. !uekllslozelenlh.slo rllZ'¥ljenom........ LJs1ltl ocv ije~a 3-6 mm dugL tUll do 1ulorelenl III 1uekllSiozalan!.: C. gdje 1M oko 15 vrst....t e od plod nIce. dO 15 em dug./kJrhll. mesnele. Majacu" Tpen:l Tplt.: C. . Il... . ' jllia Koralas1l ko. IV_ V 2n ..l<) IIId. koja . U uslovlma nulajlce h. Gomoll okruglo III vllljknt... verno do SkandinBvskih zamalla I de Isillnell).Ska blljka. obuhvatenlh n eZOm Faglon lIIyricum H·aL Oaplte do &ubalpln. Ooblla je !me po koral. Ie nil sleve.0".. $vjelJozela. AAUM MAC ULATUM L (Si n. e..ane.p<)lnl I jll(lnodomnl o.. all se fa. u Slev. PI"" Racl_. ~oJa se p. prllogl. LlSlovl se .II. Slab. •.../.o Lam) Fam. neon/It Seop. fu~ka$10blfelom podzemnom podanku.: C.. yu/gll.le vellku kolitTnu sktoba. doIoJl alo . neslaju.. ' .b A~\' " ~. u. Lisna plojka 10-15 em duga. Cvlelo~! su jedno. globe.~ . Irougla"'o. V_VII (-VIII) "'. StI. Braklale vrla malene. vi. poMo ne m09u Iza¢1 zb09 gusiO po'.. tkl I lenskl cvlelo~ 1 I I' nlemu oslanu Ive dOk polen ne Slltl. dok je r~ojnl cenla. ljen KOp :I>lYW3 rpooje. Co •• llin.ku Ishranu.. 0\'011 rod . dO M... NaJtelte je n. 2. na'otl lo za wljeme df1Jgog svletsk09 raiD.nt .. eg.IO nalazl u rll~nlm Il>'IIylmll b uko"tlh 'uml.\ua lo. 78. cf'lDnkulo UI zal.. _ . Cvlelewl su gUllo raspo.. $ • • .. n.etllobolac SIt mn090 sllnlh sjemenkl.\11111110 (Syn. I(orall. PlOd Ie dOSl8 ¥elik l. vnsta genuu Cor....· a/Id·lIa. .~~~. ~eslo .7) I[Ulk. AnprO'llranjan..1:2) rn alih. Araeltlllt (koz!ael) Kozlac oblfnl PegaS1l kal:nlk 3. Pred'IlIvlla /edl~u ev'opsku VI. Tlp ll:na Sltproli1.sle na IIspa_ dajul:em IISll ne u III neklm druglm orgaOlklm "lalanjllllla kole IU u /ul IrulJenla.azvi/e[u u p.. kuha~1 III pee. evJetl~a.

. m d·". M.ab GIglio d·o.II. lednol l¢oo obojene..... SKRACENICE IMENA AUTORA... Aracalll (kozl acl) 81jlll kOl lle la~kl LlTERATURA.r"K ~ . Za .. rjeelo dvapUI.. . osl . gOIOvo crill!. et Vll eger.p . Iznu!ra svjlllll)a. dopire clo J Osim navedenih elvalu VlSla U neklm dl/olovlma na~e l oml/e Iostupl/ena su jO! sliJedo~e vlSle OVGg . RJECNIK BOTANICKIH TERMINA... glg'l.'' GomolJ QkruglaSlo-jlJasr III lalaslo dugulJasl. r. 8 •. (.. con CO/Of G.kop l/ as!e. M.. tlez svljellih tlla I p]egal ...u Made.... kamenltlm. h umozn im. :JM rtjC KO """AO lIalil . (I. oda: ... tn. Rasp. A. In _.na plolka Ie lednolltno utena.. brasle IIs!ove na dug a¢ l<oj pelel lc l I purpurnocrne do keSienJaSlosmeel e klipave: . ¢esto bllelo pjegavl Ikod 1I1<. 8eck) 1 If.! e InSIIkll... SChoU {Syn. smeele boje.II..osltanjen Ie U zemljlma Sredozemljl... na g CllnjoJ slran l . koja 1ma ckruglutospllo!tene gomolje. '\p~ . Nalazimo gl U brolnlm zaJedn lcama ..lma. Od pu rp urne do smedepurputne. IIfl.'na. jedenpul. B.u<:k<><>·p'n' . III Kanatsklm 05l ..8 1. Rl sle na svjelim.fco-FlIgl/a. orlentll.. prema k.t.kanlnlm svljellim !llama. slcaslo 'slrelasle I debllo . lasi resil im. jevlma pdjavo purpurnc nahukena.. Kllp debeo. a bola spate vl rl . a na lezlmo 1 nl kamenjarlm a....dlvan)e v. p'lIle!no produ!en.. Kao I kod prelhodne Yfsre op.. pleskovlll m iii $Iabo lIovaslim zeml/I'tlma.lmjD. Weloslo. 11 Ob/e vlSle su ~eoma pallmo.. bjelkas l ill lu¢kasl. hm.o.u~ja_ IV_Y .ICU. svlletllh kra!klh !uma I !lkara submedireranskog pod..ARU M ITALICUM M ill.. eg. nl ru!)Ovl . du11 ad d1loslruko tan)e drAke. pi<:rum Peller) Ima okruglaslO!pllo!!ene gomoljo.azreda Ou.. tislovl §Iroko III usko kopljaslo'slretasll... 3....a (na sievar ulne Engleske) . 1t..t '\. SIl.... htanlllvim..0na.. fl. !amnozele nll IIsto"'e.. REGISTRI katnlk 1>36111ro UJ>CTCIIO.o. patt . k. a ma.. dull od spire. n S.azilku od pnthoelne vr$le 11l1ovl prezlm lJuJu. IfIImlculalUftl DC. uz kamene og.ade. valJkul. Spale spolja alenkasta.

... COUTINHO A X PEREIRA 1939: Flor. odnoI...lk' KllIo ... DOMAC R.Z""" OOMAC R..n.rMog 5.on. 140). Bui... bllIbItWI won A. til SUIsW. Plup .ml. BOISSIER E. 1-4. Gtn6vIl& L. Ifaru J"". 1911-1935: Flot.nu"". HtrctgOl'lll. Torino ASCHERSON P...: Flot. 1l¥7: E/l:JkunljM. SCHWEGLER W.. 1824-151.. .. WI frMCe -' _ Pyr6Mn P"'" AOAIoIOVIC L 19": F/Or. C.. 1850. P. Flo.. *.. V. 1913-11137: FlM.o. d..I. IkL 1-11....... SO-... von Nled.. EIuII... (T.. d ·E". MQIId'Itn." II" ml\tel..uroplJlehell Flo. 8d 1-6.ll-und Exku. NIudII&II & Bru1'U .. N.mau.... '" BJELCIC Z.../tWO. 'W: Fiori t HtrctgOl'lll.. dNcrlpl1ve . I Noft/pll. Bd. SIb'" (Flora S«f)IM AlllltO-Orf. JIIuO. MALY K.... N . '" BJELCIC Z.. MARSCHALL von BIEBERSTE IN .ehotnbUdbuell).. leipzIg.. BORZA A. CAOEYALL I DrAft S J..Ctucalc.... At'HHtli"paA.. A ACANGELI G. ConI. Iu~". F. r..-on.IOVIC L 1908-11111: 01' PlI.. '" KPVSEPr KIO. BINZ A.. HtrceoO¥ln ." clreu~ • S"'/IVO. SCI. 11113. B.wlldltlh podMIa.lssl •• DEGEN A. won Sildwesl-()lulldll. Cluj BRIQUET J . L. 1879-1881: Flof. Mal. PMI. 1-3.. ~nl.r""'~n.. N. LI. . 1939-1849: EII".... Ho'mv.. . 18M-111l11. U. eon'IpiM' Ulat'" .... poKunlYom su d~. Huc"ovl.". SblCTPOB A.. &0 (BI/Ill.. ~MI.. Flo. FIor.. BllgIQUI. M.. A. { _ HI O...ru:. "'33-1854: F!o<' ItIIllu aIst_ Plana... d.. Flor. von SUdbf)1.. S)mpltl'" ."'U/IY" Bel r . zlMmntll um/WlO. ntturtlb ReOnI .-OIltlfllleh.NA//fJ.nd. nt I. p... 1-3.... GRAEBNER P. Berlin.". BERTOLONI A. 1910-1 955: Prodrome d. S._. I. SECK O. BafCllOna. ""~"" lIn Bof.1II'Il BONNIER G. I-XII. . E.""" 0' . _ bCIUn_ _" ovdle su ".-und Fampll... 1894: FIoR lito Partl.. SECK 0 .... WII.. viJ'd"'" broln' I/o.. 1963: Unser. SORNMOLlER J.. lf103-IW: Flor..""l. Coul __ de France.. SI/.'urhl. S Obz/rom 0' Ie ova "nliG' tIatrIl_ I _ . Ptr\I. elfa/u'.: 11186-1938..... tv.. SCutlgtorl. P.. _"J.. In ttIILI . 1-3./IVO. .. ZUI FIOI.. d .. MAL Y K. !98(I-l. 11187-1864: florl Ofllntllll •.o dol1lrlOl1ll' WId II _ . BAl • • L.. de PoI1\lllII... AICHELE O..1.". Bd. d. IIOte H"'.a»llyA IPKo"Wlwlll ~ MlTe. liII" r:III !kh_lr 113... SECK O.." orJ..a. A.. " ". _ _ '811 fiori Taurfeo.ld.p. cit.J-. IfI5(): Flora SOItII. *<I. llM52: Flo..1.. I-XIII.. II CorM It .. BIchll"). Pi. L.. 1910 SOdenpUaru.Irl AMANN G.II.. . AzI~'. mog..It. Moo.." GRAEBNER P. IIIUII'" de II FrItICI. <lu .IfMI.rt/fMl I _ _ _ c/lul /.. 1935-1P3f: Flor. '" MALY K.. Ch8f1lo¥l_ SINZ A... Aufl.... ... H". 1-13.... I. F. '" THOMMEN E. 1\153: Flofe d...II. IN E.. ' 1174. kalro "' en..p'. I...... I-I.'b pac-rcIiHii.ioci-19Oe. 1890-1883: Flor.. I.. N.W/ldnlh podllltll. 11194: Flor.11f1 11M 3 ' lIIgIlllZIf1ct...'" UTDA. AClOOUE A. S)m"""" I. n./pz$.. ASCHE RSON p. 8uIIIIIII .. A. 8d. IYlfIt. ... nl h ... SMt. AC lOOUE A...4: prodromn SyII.: Flo.ellen FJachland.. Oenld. I/o. Flo •• I\llIIana. DE CANOOLlE A. BECK G. SM. (lIp. dn.1I D.um WI. s. AIM"'" OOMAC R. / I#lcflO(Jrlll.. 19-&1. &Jd1JlWl· OIAPOULIS K.../lbll/c •• IId. limitrophes. ' • .k..... Sqrld..nor.. Bet.Ik •• Bet. BECK O.n. BECK G ... BARCE LO Y COMBIS F...ud_1 d.sea: Schl. ". ~NaIr'" ~ bII. Romll'llee. 1925-192": 8t1fr... 1882 : Compendio dell.nllS. . W... Sympet'" I.. 176-'" ADA/t. CorM.. Hordoeldlul... to/. . H.\IDCJmrpo.. ....n".. *9Onll naac.a. Bel. . Bd.. BERTSCH K..11 ~0'IItIII (~n d. Synop. SO. Flor.1«.DOa COSTE H... . comp . SI (811&1.. de C. 1947-tlMll: eon'llKl. Bononl. v...pz!g... C.n de Mauote • . f(I GO poqbne nbIo....

Berlin. WIGn."1utli \. rIo.1898 Flora U. MVI.. FRANCO J . SMYiHIE S E B 1973 F~I .5--. -- 2 ~~..lIlrii rPOCCrEAM A. & PAOLETII G.. 1928-1934: (J) . (prlrutnlk Z.vl..ribullon 01 vascular Plants in N. Berlm..£8CU T & IICHLos. Ka mW:Jil.pekben (lconogr. Vi.o pu KauJ\ . 1811G-: Nordlak Klrlvlxtflor• . 1.. Pa ris .. Basel.. ROTHUALER W 1987 E•• u~ \IOn ~ 2 e. ~.1890 ' ConspKtla FiOri. PI C . A. 1.inzut"losbind .. . RANOU K A 0 I sn.I. Chlo NYMAN C F 1878. F.. lol"\d01't POLUNIN 0 .. C. 1H7. FIOAI A. G. 1 . HYtANDER N.. Flore .. I 81 Het'lellca. 1 -4.. TuriC i. Ana/ytica JugOl/.ka lIor8 JugoslavJje (Flor.. un<! Ico. (M(/If~r . 1850: AUa. 1 0 LA ZARO E I!:IIZA e 1920. FENAROLI l 1962: Flo ra Medllerranea. von Sielermark./ltlDV" . Bd..\. GRECESCU 0 ..\uP~l IOrn· Boe Hl I\. o. HEUKELS H.. blete. Bd. 01 StlVA FfAAEdIIA 'M1 Porto SCHINZ H • f1C'n. F.LTEN E. of the Di. IIIIl'HOIIP J • eumt J. '"'~ :Aii9fij(A: ¥ 11124-1112!i: 101_ Flilra/Flora Hungarica). " fll <1 f .• CONTE Cle & LINK H. S_.lllk·... HESS H . R ora.. . IICHLOUEII J .Mke Flo.. Kua.i""~ • Oldun1. Franc. . 1969' Pflanzen und Tlera Europas (Eln Beslimmung sbuch) . SAVUI. HAYEK A. FIORI A.che [~"'lJrS'OI\'Uo..I r. t\ U~ . 1908. Stungart. C. 110/a S I(Jvtlf'Jtd LltJbl t""oM MAN SF ELD R 1940 V£lrztlichflt S de. 1971 : Nuova Flora do Portugal . FUTAK J . Zagreb. T IHIMIl C . J ...).. idop hyt a mC.1ft99 Flof... 0 . 1. HOST N. B&ogrfJd PANCIC J 1865: FIOflt Belp. 1924-1933: Prodromus Florae Peninsulee BslclI nicae lin Fcddes Repert. ). lid 2." dtJ a r t! d." . und Milarb. HAYEK A.tJJc IloIl o_oh. A & Wl-IUlKHH Ii.1950 : Kv~tena CSR. von Nord· und MiUeleuropa. K.kellor. "Rill und "lIIen II f"l. 16k. Leipzig <I'EAlI EHKO 6. Auatnaca...1915 ' DI(~ nalurhc hen Pltu nzonfamill en nebsl Ihlen Ga llungen und wi chtigeren Art en. Flo'lJe. of Soul~ 'W-.. 1895-1904 : Iconographia Florae lIalicae ossla Flora It atiana illuslrala. lIsboa.1856' Fl oro de Franco. 'ran 'll Ol"TCp(IVfll'· LID J 1%..& H. G. T. adle S/a £d I eort. A... .. 1956: AOI. iI. Budapest & OSAPODY V. & PAANTL K.1921 CompondlO de In lIou E. ll .. Padova 8. 188: . Jana.\opa Vpl. (Beih) 30/. Bra'islava. rpOCCfEAM A.' I(.l..IIUIl.• LANDOLT E. IkI 1-'0\.'dblumen (Gr:ber . Slu1tgart. Berlin & Graz. P. ..:. 1-2. Al'lIIl1lrp:l)\ . EHRENOORFER ENGLER H. 1967 : Usia dor GeltiOp!lanze~ ~ilIC lcur opas. ItTC.e).:1_ ... t874 Plors knolevlIIB Srf)J10 . . 1847. MUC K II U.. a. BrO l ls laYa . Insbesond ere NUlzpltanzon .ICHENBACH 11 Q f I 11314.. Flo. 19S0: Kleine KryplogamenFiora von Mltloldeulsc hland . ¢JEA4EHKO 0..n BOOgflid .. E. .lO<"l U Jonn MAYtR E 195~ Stunom propfctmc /II CVfllmc aklIye If 9. Prtl ha...oLlas Plant arum.AOpa He H aPQNI8 Penyti.. HALACSY E. 1-2.n ntOfIf. paC1(. Udinc FOURNIER P 1934...2emt. SAlU op: • "'" 3. 1809.wfi CCCP.f>Qljll Madnd LI NDMAN CA M 1926 S'Icnsk Fl)ncl ogam llor. To. 01 E.1< M A F B(KII I1<t) I I 1w. Corso I. ( I " Ofleu C" •• r. . 1-.1910: q)AUp a EUpulIL'linwii Pun:IIII. Zag.". GARMS H. GRENIER J .. do . bli/a). 8d t tt f ••• "za.. . II . 1-.. 1849: Flora von Nord-und Millel-Deuisch iand.mzkill Jurtlr . Bd.5. Hambu rg -C ranz GAUOIN P..g" ""It lid.I"p' .lJoJog. Berhn NEUMAN l. Stockholm.. PISKERNfK A 1SS . Poinsl n-lcs_ Grancey. 1\. PETROVIC S 1882: Flo ra o ~ ofme N• • ... liege II EIlIJJ TAAT M If 197 Ottpt·W\IfW. C .a...han.. 1970: Flora van Nederland. & HIRZEL R. ~lJd Sel blae .Jzi/a hrvl. 1901 Sve ng" Flora luM NORD HAGEN A 1940 Nor'S....t til" • PRODAN I 1939 FIor8 p. Gronlngen . 1885: Kvety fNOV • ~ Sr/)/~. Graz. Cncp.1929. Borlin GAMS H.H B... Sant iago MEZERA A 1952 Aosl hny na!Jco l \J P. ... 1-3 (2 &. Ed I Hl)ln" uae> LOVE A 1945 bh. HEGI G.t1er.profmc Ff/ 2 POLUNIN 0 1969 Flo"'tI . nth.ensk rIora.R J.\IIKa SbArapn.. Buc urestl.1940 : Les Qualle Flores de la France. ( . & Get •• ROHLENA Ii tj42 COMp4ICh. HIRe O. Padovo.. 4MERINO V AOMAN P B 1905.. A. _ J :. Sd. & PAOlETII G. FRITSCH K. nnae..Rf 'Ild"J~ S~ · PANC le J 1884 DodarlJ/( Flail Itfld"o' '''' !:i rtlJ~ .. CCC I' . ROSTRUP F 0 Eo . (J>. 1958: KIJ¢ k upine kvel onj) CSA. FISCHER H 1931 Ole Orct... FIORI A.4 t!J \lIp.2. • 1m _ . Ljub/umu MAY ER E I lJ64.••• CVI"SOf L REICHENBACH H G L & RE.19311: (1).hJg o.. KI}uc 14 dolot«/fJ rv" nlc:n p.! Ellpoudic." Eu'OfJ Ot.. 1829: Flora Helvelic..act... Flol.00lru det. Franklurl am Main ... ed. Ed. Wien & Leipzig. DOSTAL J 19<18./lf.. A. 2Ct ~ i'H.'-1113 ~ _ .. 1966: FI 6m Slovc nsko . HORVATIC S '954: /lustllr...r.. Settn\. .-b(Q OBERDORFER E 1970 Pll iUlJ:enSO. 'CU r . I..dMn PeUti( UD1 dltt O¢1I. dor Ordl_ ROf1LING J C 11.\I. 1900-1904: Conspectus Florae Graecao. 1923. Bd. rOBOPYX:H. 8 UCUfHh... 1808-1931 : lIIustriette Flora von Mittel ·Europa . 1.r~'Ilc. M.. HEINZ P. A.Uiny '1O lotog"'" 81_. !.. A..rtIft. ' l __ fil a \ MA RT/NetC A .. \Uf..t.U-t I1I( r e . & NovAK F. lUll Urld ang ronzenden Ge. A _1111.a PARLATORE F 1848. 1967 : Flora der Schwelz. Leipzig.1 t10rsk 0 9 ... SUS NIK f & til 1969 M ti l.. • R'ASMUSSEN R 1952 Foroya FlO"'. 1. (Red JAZU). odtlK1ivanje porod/ca J rodova v/Jega NELSON E 8. cn. Magyar Flora K.att MULLENOERS W (ed ) 1967 Flora de la Bet~!lu. 1903-"11: R• . C SIio/Iou J. M unchen. 1974: Analltl(. . Bd. Lctn' r.v\o m..Dshlem. 1927. do A.on1 0 POSPICHAL E 1879. r Oraftftrt REICHENBACH H G L 1830 "!-8J'.. N ~.• DOSTAL J . 1937: 'l>.. Kobenhavn LOVE A 1970 JUltl1b6k ad Isl"nz II( fe-IdaH..blel e SlltHQafl PANCIC J . " u.agraPhla bel Berlin. a.. 1898: ConspeCfu l Floroi Romanle!.. .f'"m. ~~:iti':"=ft~~ V. Milano."'. volslnes.. 18$1-1_: CNIogua Florae Auslrlao. 1908-1 956: Flor.slrad.o9'H PETRO l ' IC S. Bd . StCIGkhnlm LIN NE C 1 1~J Sr. P. & GODRON 0 A.omprise. phl.'913 . LlpSI.Epllm"". ROUVa UII3.3 edit.Q" n &.ad PAWLOWSKI B 1956 Ptora Tatr W..urs<OMf""a o. & (lJAE I}O B A.aha...~ea Cluj PRODAN I & BUlA II 1986 FlOr1II mlt'"i IIUltt • It RemAn. 9AUPAtO G A.. DOSTAL EBERLE G 1959 ' Fame im Herzen Europas. 1885.\ I. "". A. C. Bd. Nuova Flora anaJilica d 'ilalia..Ja.:U tt ' Hl l..3. ~~n. GARCKE F. M. ope .7.UXLEY A l i6S FlO " 01 ~ M4tCllvr r l POLUNIN 0 8. HORVAT/C S."!I"op/1... 1127-1832: Flor.. p. New Yj)rk.. 6. 1949: Onp< w .. 1-2.~~.I t l..I . . Fr_ • ~ a II I A. ~ ROr"'UALER W 1983 b.:"l d·lI olia .. 1896-1909 : Flora analitic.. 18$4: It... rkg r a f). Florae Hung. 1922 : Exkurslonsflora fur OSIe rreic h und die ehomals oslcrreich lschon Na chbargeblote."l. HERMANN F.. Farne).1909 FIOla doMeflpir. . 1971 : W. nl bilin. Fi renzc. F. pr. Ed. StOCkholm. Zagreb HOFFMANSEG I.1820: Flore Portug alse. ". 3. HU. Dod. W.2 F'O'". pt.. Europe. BIftHCII> J & IIIIIM J.

.1 0.. VISIANI R.m"'. Ed . ve. ~AfrOd II WMAI\brA Y3E H H .. PI t8 1 1) . & LANGETHAL L. Ed. betA.... EA. » .:l1"O dooft ne r dry tu .\I.go na :". Bd . 1881 : FIorI Bulg_rica. boln nlckih term ina. lll MAA brAY3EH J... 19&'-1973: M agyar fl6ra es Vegeh't c16 Rend s:zerlan l-N6veny l6Idrnjzi Kez ik6nyve (Synopsl.. q rimonlofdft. (Enum eratlo critica plantarum v8scul8rlUnI. Iturnl. 1945 : N6v' nyfo ldraJz.5.. Hlspan ica. BUd apest SOO R... sredSIVO z:t poj/Jt'lanlt: SC)OIn<'9 pt o. E. ~~ rnotPM ~ ieam· _ _ b'.. " Ofl (: ...• e.'1ta< _ _ b' . IJemaca (ach H tf...tnlde \ a c. IranspOr1ntm . & PAWLOWSKI 8 . ... panlae Insula rumQue Balearlum..k. a'.oM 0 kup rile III J~ 0 uJ""""1 1• PO"> It f\. L.. 1895-1897 : 4>"OP3 cpc~\J l efi If JOl+(IIUti PUCCHII ..!F:~lo~:r:: hlspanlca.1812: Oescrlptlones 01 Icones Plan· ~~~~~~~~~~~?'~j:~~f:~E[f: ~ •• Radebeul u nd Berhn Hi..~'_ ~:~:~~:~~ Epllng. Formanek. syslematlco-geobota nlca fl o rae vegetation Is que Hung arlae). )..!. (9. IJ • z SA {>upa !or l ...~lnvm p!tf i(1dU a"odlzll.. grt ko Imo 18 101f'1I (SamOucus).tyle.Uv't .itt h.e . & KAAPATI Z.... $". 1799.1 III n8 i ullu IIntNilil .. kiSCO acldofllan (RC idus _ kiSO O. $11 o l""le kale '\1 .UIOO 18 &"e"~1 -sa Vf!ltartla rod. Budapest. ". Budapes t.litu bic l .l. Lip· o/II).1887 : Flora vo n Deu tschland...'0. .18 u 1. 19048: FlOra Islands (Ed 3 S.. VANDAS C. trn bodIJu. rotka dYf.. (Supplementum alterum 1877. polje I 3lem~a VIJItt!.1 bel. (Supplemenlum 1898. 1941 : Ollpe. H.jQfad'11 8 d9'0... 1886: ¢J~\ ()pa tOrtl-3a n a. Lip:Jia. 5). konusan. p ohQPf Jvredll...\ 7ov/OIrn 3culd lu •• bOdlJlkav acutlf6HuI . r b. #tf..avo Iinv l ut:cn}c U(lVIl I ::. KIICD.. Ger.._d n • g I drogel ad . . . (Blthynia ) fa ctls co/legit d r. Ade no. 1927-1930: Cl>AOpa Kp.\"! "'fT' pollenu slu:.olp nil 15OUIi$ tlt i1conltlfbllu. ProlH.1 . 1-3... CTAHKOB C. 1-2. chland .rf'Os( m tnpr 0(00 ~ 1l3 It g ftlor> c: ". H.do""t:os nN:notAn. rlmsko Ime 13 13vor. ' ylos ." Alre. or GymnalU Srunens/s Bohem /el)..• KULCZYNSKI S.l l I nflug' dna ad alrl nvensl.crils menkom kojft OIle ('vrsto $rall ~Q4*.. bU lke. STURM J . na.. O. a q rltwttura.tl11!1 n . "101 lJP()(reblJ . oreoal. 1. nllvni korlj_n lid r.u m.ta-Unlermhaus.. VOLLMANN F...·Unlermhaus.. Agn~.odovD upolrllebljlnfh u O'I'ol kn~ z1 Ables . NOrnburg.JJlj . bel Aceru (g rt a .'. 1798. tt. 1948: <J). £ak ft liao ac liulls (g f t B '" ne law/os ..2.tIO .... . Ed. ' TAVLOR A W 1971 : Wild Flowers or the Pyrenees.. (g rt . land lni.. ~I 'e " ' M" sllenostl 5l. Bd.1A." dbu ( r~ a. SZAFER W. • BYAf>q> E./a Minor. CTE4>AHOB 6 . B asel·$t ullg art TUnN T. Cambridge . 4.sa 'lite ad dve uZlIU!na 0/0... ITtdrl.tefO" ~ ."". tillarih h8 va aculua. Ag rim6nla.. G. 1972-111: Flora Europaea.lnl poliO '{' 010 III 1 I ". Prag ae) . 1914: Ftor._ _iiif. Ime na vrsta i vlflle ' e ' • • dljagnotlie h Itl'tbula Ie porljc kls imena .' t. H. F. b lj.t agros POll€: ..t. quaa Jrinetibul In ha.. uAllJen (l:lkO :Jlrllllt\ obu':. .ma Vf'S .1 a. \). l B80. grt lJhllo:. . 211 R J E C N I K' CTOSIHOB A. KpbI ~1!1 \I Cc:aepHora Ka ulCa33. actu!"I1.... 1957: On pc. 1908: Rel/quiae Form'nekf.. Flor. Soo R. Stelnd6 rsson).\OP3 na bbfd-aPII JI . Wsr szawa .re podl.\('MITC.J\o ll ~mCTli ceep M ocKBa. Praga. Stulgart """ '~_'_" " .. sreds 11 k011l 'l a. C~ USl . VlerO. 1.. 1951: A Magya r NOvenyvUag Kezlk6nyve ."le".ellh .. ... THOME 1886-1888: Flora von Deut.. koll IOdiclra Isprano I slroma!M OClbd l i..i81j1/o"'II ' i1Cetbl ul .. & JAVOAKA 5 . Acla ea.. 500 R. 1968: N6vlmyhatarozo (Magyar FI()ra). 4>.. Stuttgart . clI:on \fOCT Il CCCP... TAA HEB 8. II I "Sluznlcc I zs ..atno od la l a :or at'I".t'. Londo n.lova .. VELENOVSK'i' J... na u'" 8dMM: oe&* QiIM :. Aku reyti. I 1 0.1882.!CIUIIX pacTc II IIII Eupond i. nakisoo..od.1855.!triQmOtpltwl Ig. ol. 4.. .lIwa.).stov nallY :a 1/!JiJ (la1lum !lIMut. CTOSIHOB A. Iut . flmsko Ime ze Iclu abortlvus.sUablo) h'z Sldbfl Ac linlhus (o rt rJkam /18 ..a m J ref/nff l )1ml.. llonlto mlihh K~v. Bruna. CocPIiH . sao A. & KHTAH OB D.nlcu I ko!u nf. YOn Bayern. WAGNER: 1II ••ItI. . 1.ea AeOn/ fum.n & M Dnch en ... a.. sa IIsloylma kilO k .he"".1 r· I advenllvn. 4>.. SCHROTER C.0 man. fIH2-1B52: Flora Delmatica.• HEVWooD V. pt'. u ovom U~:~~~~~I. I'" ' l ube! hSlO~ (npr Acantllus !lpmosus L f dr) Acer.!wlI:lu p c/vf!l. 1968-11 . .. 130 (Ed ..\lloi j POCCIIII . STEFANSSON S. uinlb ~ alu . mo peninsula . Aoroet6ntm8 (gr I Z4 prtll\lUfln. & TAAHEB B. I" U Adia ntum (gr~. l.1e. Oslerreich und de r Schweiz In Wort und Bild fUr Schule und HaUl. M oc)( oa.~ A b B blCIU IiX paCTCllllit Eup<JlII:i'lc. 1953: R6sllny Polskie . Klleu. . Bd. .1t:OJlI .: bez I kera3 ac e los6l1ul Ideminull\' ad DCSI6s.3. r!. THOMMEN E 1967: Taschenatlas der Schweizer Flora. Stungart ACHHHllrp. Deullchlands Flora. & CTE<J)AHOB 6. ' A.. Teotr.~.... no I d'~J(tO k .. hl po!IO:" YQd . 1966: 4>Aopn Ha Dl. Bud apest. /. ttIm .. nt>'IQIItd. & I I.SCHLECHTENOAL O. & SCHMID 1956: Flora des SOdens.."lp'{)dl'lle i "". "uc. 1. 1800-1804 : Flora Brltan lca. E. 2..:o ...u m). 1964-1. C.\ rap Il M (Flora Bulga· r ica) Ed.u$). 'u . ZOr ich und Slul1g i1r1 SMITH J . pohairne1 r IkIIrH:IIMDffM (at. 1 g r09 OSIHJql) ..Ifj(j II! "19fal'l stnblj lL. Bd. 1$0 l .

.~lI!IiI_1>\II ._ bJ_1 b. (Iat. Athyrlum (g re athY10m mljenFHi). ~ h!t CI.pte'.\·01 1'1 m nllkdml dritde ' . Ime Je u ve:t sa " Iekom Mefla ........ei: alUlmochorlij.." C'>'I&IO\ 1"141. grt ko ime zn mukmiu obll~ nu [Sorbus 3t.. ler (gft _ j lal astor _ zVljezda). stan) kolekllvna oznaka Are tlum... blle l aIIl..s~ f~ a ulohlon Igrt .4 (L ) Cranlzl arll us (CJfl lus -' suha groZdlca).rate na pop"':""'" .lemena1. pol.etne diJelove .k. "':':'0:~ii. bkC. Naro f!alO se upolrabl.....ka klsellna.luk)./TI"'" riO. SIUZI Z8 h ranu pth...a ledlnlenls lakog .l um (I If.. U VOZ. srebfnastablle1... po§. ~ bllni'lcua. abelanskl (Abolla I. balkanaki balka_arpatolel nond . • d'U9' dlo na KatPluma (npr. alpslo. ....f" chtoon = len'li.Jtl\o zbog vunas'og . u \/ezi sn slant!tem a r g ~ n l e u s. po Jmcnu Atropos. n ll.. aromal ltan OS) po'to ml.. abOIjeJe slezme 09 !.. A. \1 0"' \ A rrhe nolhc rum (gft arrhcn _ mu!>kl 1 sthel . na. netnOs .Oll u slslematlci hloCBnOZa (b.. . baocMu. ~ ~' =: vlolar .l AIIinI lOr6 . ..1(:\ i'l()j v. 11_.::naei do 1 Aucup. zoog up¢trebe o~. pllee hvalatU. Ij . l aza u razmleOi malOt ila u jednom org8llflmu.......no Ime od razit(:ltlh PlsaC iauloral aue'orum (. potlo ilstovt I siabijike vrstil o"og radii rnlw} u popu: blielog lu ka. u vezl sa sljt nosh I. __ .lh Ink10ra bJOIOpa asper.)f\S~.tQ'J I Aspidium (grt. .. ranll' nazI'>' za c lklamu (Cyclamen).>. rn d "<1m k .nspis sM. Ot ekoloSk....... (np r Chr ysosplemLlnl opp~MoJ:(Jm L I dr I Atro pa.'!.:.!._ • . . zbog up-.. ralturanje plodova I slemena ugl avnom prtm). sumnjlv.:. . Ielen) ..Hnl.Y zao VT!>l e zVIBzdastlm Izgledom cVilStl z"" jczda). vell sn lVJel d l)~ ' m flQledom C\I. auro ...A (Be l ula). d ok se u le/ apllslum dalama konste J<ao hjeko v1 ..mnoJ lart .) "'.avorA (Acot ).&Ci. proSHanstvo..m:... k. . po<.. .. ..0' ll)nu . u \/(....a l. ad ~ (Sorbus dUcUp.I J I dr I nromal lcus..oll pol . mesna ii om olae [npt kod lise ( TiU tiS)... produkll aSlmilacljc .. Ima vezu sa grl: .elum (.l"". blle/o·p ' gasl aIbua.1pp a .. npr ked .... llalosledjtK lu • kO... slic an) . • ..VltSl! \lve 0.1 jOhu VjeloyalnO ad kcltslclh r ' jotl susjed I voda .1!' ~'.:.u veZI .tnostu Hstova sa neklm \/rSlam:l . { Imsko ime 2."p'. .. JlYOt mlkroorganlzema u odsustvu vazduha. " Jk<e Ate ' ur. 9rupa bf 11lllh vr"!iIA sa aroalfm8 U 1.haron). t ekmJaSI A sperula (Int il sper :.Sh Asa rum (gft . . . .:~~~g:~~.tlanl~ot unmOfskol zon. ..' S<l hrll eli m bo>t.c. l. . . Olosku rldes-ova filet h aNkakabos .. ad ceg-a Ie nest ato nc katlasnJO arapsko "ill lCelreng.. .. nl .• • .lo dtlge bjoht. "miko lme lJl luk . naplavnl A_ ria (181 All um =. auSlnlski . b adem i oldos . . as pekl . b iJOIO obrublJen aIbo-Itrtetul..boba) b alc*nu.--.. sa boblcama Iial Wc•.. pn iagodenos l na opra- &Ivan" pomol:u ... u antlt~o dOb.~I'I :.rt.. Arum (grt Bron ).wtnua (grt am ygdalon ::.:.. obulsm. Parke .. stczina).1 IifJ oodslot-aju na kozju bladu...u·tnt ':'Jradf"liJ _en h melenj n iz proSIlJlh asi milali. . I arvcnsls.1'10$01..lrnlh 1<1:f!(In C J "01" !U: .1 "a2.II IJemenlu btU ~eMC. rlue Iducupli" .albbnlrglnatua. . ullrl.. u l ilance arent .. pO!. .lIard. ph llos :::: prtjalelj) . peptic!... cus. ave bilJke sa Iislovima badema ( Amygdafus communis) . opseg .l)· avlcul. askorbl n. Ime kop!lnJaka (ASRftJm ouropacum l ) kod DIOS\...e 18VI13 kao njef!a n ....... .'Ic:..mill! . hibrid...~ kOja $'\jakom Mi'~Jelno preklda ni l 11vol a .....l e Q~09 l\ za liltJk ~i)t.J(.pl jesak). kribnOC..ka A l p llmi um (g rt spfen . vel i~l "a).. olke s -:.. lumnocrvon.. spcclHtnog 1 1ZIoioskog djeJstva Vec ina alkalOId" . ark/ or. elu m 0 . A~r:If!Plild<fC '''' asl mtlactja."aUl..aoMone wnt•...)da 1.~kJ.t~ tl I -'ecera.. Ie fzgled jedne blocenozil k011 o.. ":::" medv/Cel VlerOv...toldl od areps"og a/j(?l1t .::::'!:.r OVakvih vrsts . nalvlt l . vitam ~ n C Ii anhskotbolOt vltam.) za tmI6ka cv..... lesenl' (I at 8ulUmnum .mut. arta.lo sore nlsu IOO"dkf" a lla nlskl nornl . elll to (". grt e. 1. 0 08u(.!~. ath (05 a hCl"mol rodlln! ga nemeju III J e \/rlo Icralko Arl ha nllha..soda.Bva u b llJke nalaze IIslovl razhM. a-. Ime za kozlac (Arum) k. naranb. Io uni(e i E"...(> 0 rovna ZJ Ijude I lwotl"j(}.lSIl Asltanlla {grc I lat Jc:te r a tho uI... .. (&tvJUm _ pUt/jt). . greda /.. ASOGllaCljamn a/e mo nazi\' 03 Ill) nllt n cLJ .)Irebe Jedne vl:.. atevtja optimum _ lijepa . hrapav. • utohorl)a (lJu tochorisJ.n '< OW{i n fOl: ' Ima u :.... ". supstanci/o slltnc alkahlamato SU' slozena pmodnl3 or ansl!. uet."ule odredenim lioristltkim sasla vom od. I dr..1 QdtIvljell poe&DIi na Jednom mjestu u j&dnOI OblQIt a uIUMn' UI. alSOs ::= gai).od Theophrasta Aruneus [Ial awncus =: kozja brada (PlimUS)J.otiti.. je ona CliO sleme ill plodove uglavnom rilznOSI odredenlm adapUvmm dIJetov!mo_ k01 1 sluzo za pasl. tak J u vrto malrm kohttnama.Otl}'fIl. obrast ras prostranlenJa neke vrste III z<llcdmce A l cn i'Hl a (Int arona .z qre~e mllologi ..~....to SU FOdlH'II<' sllt... f. iutnl .. . .Mg ob .. bane' lki . osnovna jcdln ... ~. . brez. I)" . u "ezl sa slan l ~lem bi 1lke ~ sa nallmlen l¢nlm h SIOVII'Tl a .no lelenJe uz mens lako nosih nllhovo 5Jema 111 plodove na vetu III man/u udatjekOd mutaelca ( TafsJtBcumJ i brorn ih druglh vr sta 'sm illie glavoelka Ul pomot kn laca.JSII) (. .ranlitem JO\'lB ..I sa st.no 1~.. u ...1 ascleph\d eul.... J edne od ... '1WfIIIIte IJIIIOIOtItI' ~ .l m/JN). hrapa ce"'-tnj'lsl}.a) samontkao.ekangi.8 .. grad u KsmPAlllJI . znataJn lJc vrsle dodamo nnsta\'ak._~ gnopa "ljniII ¥fOIa -.. ) a ustrtUI.Of ~~. ." Alnus.:: lIVe!) caper6 :.."JOtG 11 "la wl.c~en'm 1.am. . u vezi sa vlainlm . neel~u f an . S!J ooe kOle su naknadno dOSPJele na odreO'eno st an~§ l e nakon :11 0 je ana izmljenjeoo radom tovlekcl Kl10 narC>t:lto lilep pflmjer ffiQgU poslut lll ruderalno bll ike 6101 9 S8 j avitalU n8 staOlt:l !mn aka IJudSkl h naselj " ...."".1 1Cl . Mrma. Belkanu. anet .4Inelum Eric. .). P lod a n ls-a ( An1Si fruc tuS) sadrti po na dlejltva koja n8 fivl sViJet v r §1 t ovjek .tu".'.m u pros toru I vremonu... l antftoecellml f9rt.. plodova ..ece sa p iantno Atho~ u GrtkOI.:s8 otrovnoscu ovo tHjkc ahorub.. rasllavanj... por~u nu ltd asocli acl ja. g8n andros .dos sht-on .. n. jasenl\ ( FraxTnus ) '>' tetru .

IOSI' IMpro'lra njano$ti b.vinje). -. bulbuIMU'. C1Impus = 'Dvnlca.t • • III. iOt'_ m""..tubaS\. S lu~ovicom.. (gre. b1l6UII1. (g.uI.ke 81'chnum (9.ea I slligo "" poklivoll).. Ime za glab...IytI. demlnullv ad cllcaus "" mala clpela).. . I plly/fon lilt.ra Iial sa kYdlcama ( bulbllima)]./e blljku naziva I ·arbor bl'IIftI.np. "" k.~.-. OrtklllUIV Ie r~:!. navadno..ema njemeekGm bOIPnlfef\l A C.!rca.•p/an = lI. na zcmlJ' "0 tl rll~p'o-~I'lIn)eno~1 lIora . Klrke. (Ial.ldeaa I Pllnlja ..lIua "" $lolanl (lam..nlll c~mosa}.dflohoian ConYlU"La (lat..I· I' blio Ima za 'IfIIu IIICI vlnu (Mandlagora olllc. lI bl~ B na dluga.rn . . 'eune.a I !I.natum L).ca a.C... gnlpa bl!Inlh v.alklm IiSlovimn B. canuc.. 'I'8ON sliCna pojadlnaenlm dvospolnlm evietovlma.."am (1~18701 kGja je . a 1m.lv. ar.II..irup'''' O'I)eIova. coccln_ . Igfl:..lanus. kranlskl.Z iva ara p. II vuI_~_~ \lUI .CI!nus. SB zalenlm plo.. moo ..larnlnlhll: (g.la utliela II au~ ItUIIufI roznlh nB... bUlbll. ea. cannftllnue (Ia!.lcari t. lanllWr.oklm b... prt.~. CMI.islcphsnesGvo I Dioskuridesovo Ime blilke. (\(Ilin. Plinllevo I KOlumalovo Ime 28 jednll vl"lllu hruta C' larlch... a nellO kunl]a (1872) kaO '/fItu L/Hum CIIt. po cesa .SIII sa lIIeallma u o.nl ....IJ. poljskl.~ = ¢at. chalKiana: c halili.m DI~'me UGp!te.~IIlJ"l. bila kod o"e bl1 lke.. kaje au lei. zbog vesela 2alene bole I ugodnoo lI. ~nlf6l"". bous Qovete. cl. elm. bulbil. cl.Sku... grlmlzno CrYan (bola lrelog a COl nl"".1 p'OUeJVlI ~ako. CM~II6.~ lrelnl iii bOil c:vt18" nartf (PurIICII".plla).be. rcallMollus) u vezi sa SllenO!li sa listov/ma kaljutnice (Caltha palustl/s).. . (ClpII '" kOla) .aroUl Clrc'ea (glt. cannabis"" kono... dr!ke).gIIt Ig. c~... po l:a.) . (conle.. blOIGpl. (:J1lUI) elloLooll" neuka ko. JostlC... bfomas).zantonskl (Kongtantinopolj).. $8 d~'le cVlllln e SllIbll. II*n (MI bIQle... .ovo _ jedM ~ Cll nop6dlum (g. u ve..· pretyorlla Od lsejeve p.lOnlc. V. laduko_anl IISI. .voplav.klllOll (bl"cleola). b'-e. kad aupfa!:8 (Taucf/um chamalfclt)'ll L I.leander). buz(\(IvanJ. karpal. A. dObljana od I"UlIIh YIN rode Clnnemomum Iz tfGPske A:rIJe. zbog gI~ obflka .. zbog kalaktelisUeflog obllka medne usne gosplna paputlce (Cypr/psdlum calc eo/us L. cham. {Ial clIve = IGljaga. bornlnl 1I0rni Ilemlnll.cYPllrl. blolqlj •..a_leolama kola pokrl'ialu tdlcu.. Io.. Icyllhos = pO$uda alltna 101111...ra ~.kl.." ~tno gRhkOi. bu. principe I o. a ko.II. slutl za hranu kGzama caprifollum ICllpta "" _oza. chlonlf = tutoIelan = CYljfIIl.no.m) (gre. con". sa brGjnlm pozna l. campanula "" zvonel~. SfavnllL Chaa roph)'llum: pralpostavlla sa da Ie od grt.18181 GPIaao u nj _ godIne (Uo vartt-lll oct Lllium maNagon L. BuphtMlmum (gre.adebljanJe I p1ry11otr I!1t IIIQ.lo Vlslanl (1801... zbGQ znalna vell<!ine evjelnlh gill' = = V. Gd nll. rllli/lka). Marie Can.. narot.1I6t1u'. j.-trt..lrodnjakt J. . euperaSi. ch lorod rpu ..e. nlca. Clll u.. evrfi~an l ~e stablG ± . kOla la.<!k. plav.nl llao zatln..og). zbog Jo'tova kao.iOn " o._I. k. c. zbog slienosti sa IISlovim e ko. puZI\'ICI C"mI U . poteglO) I CuptdM. bl&C~nGm. ~Iema = vilica.. o.z . . chaml = nilek I "'.jzer-a .s~ 'h fiuma boIn!IC. Im.). Ch da l' Eclusa (elu"u. kephale = olava i enthenl:o prdntca).. blilke. kalaminrhEl). C. kG]I se Gdll. p.tova ove bUlke. clmo!na.oll.•• koJ I .rla r.lmjeno. bUQorsk. trepljav." rlDlll ngure.rIcU1.iljnl~ . /rllntl "" kravel I pori/on = atopalo. zboO lZ'I)Hne .u)u spacUlenlm kGmple~$orn akGlotkil! latlG... brullOllu . . u vezl sa vetlklm il. ChamHn6r1um (grC.n•• mod. 11'_ caplWuI.t.od rpu • • !utih plodO'o'I.IadOnI ~ clad l...ja proueava ¢BII/e. mamuzasl (sa ostrugom): u vezl sa sliCnosti donjag diiela medne usne $. pGlje).ancuskog hletn lka I 1I0rtaie O. IIIIIOIa/IOIft . O.m GWI bllj_e kod "jetanl' obolJ'" alazlne.korlst. ClictolUi (Ial eo/ClIo/us. "fluk k.azvo-I. IlstiC naIvlSeg slupnla: IISlie u bogalom sucvlleeu.II!I.le jadna kwm zJen."III.. Ime u ovas kod Slarih Grka. u vezl sa po/avom rasp lGdnlh kvrtlca·bul. IIItO'II . Crnom Motu." tIOllrllke u ~ elu. column'. cvuI at aruatan. (. . phyllus = I1sl).1.kl "1l:'Yiu'IJ~l:kel "~I=~ pronju gradu. I zela ... u ~"em m alu nauka 0 !iv.f. grl:kG Ime za neku oel vf1lla ovoo roda.. polpornl IIsl. bulbMII1. H 8r~un-u (1805-1877). p c6pr .osku.: chlo. chry. If. Cl ryophyllac.1.o!Sena I t. glav.. o. u pogllKlu rnedusobnog ulicalll jadnih tiv. morfolQgi 'u.. ...I f. clll. (Ial campllna..~!..tlni'klh vlllt.ll·a '730-11W1.). cIllA. upolrllbljaftll .rganlZ8CIJu njlhOvlh n CI a. s k. all nloj pripa!Sa zaslug.1a. k. " (grt... . jer s u sa od korolena nldutka lutCS .ro. u VfI2i .ldesovG Ime jlKlne papratl.>oM'""" • AUlor nekol iko pOzn8llh bolanleklh dj '.lInllnll1. u hst bral:e 1l. 510 je o."a poznal. U2elG valjdil iz arman s kog _klSken/_ III molda po Kulanu n. IratpUCa¥IIju) bo rogtM.. n)lho.rttu IJII}IInIt • • koju la poznatI ~ Ro....rtetlolll . ChryMl'p" nlum (gle. C..jaea. kU~!lIIIto z. . koil 5U tlvjeJo u 18. bul9. prtm/"" u tarntacljI I u parlimerili..alak I pdd/on no. u vezl s kralk!m dlikama klasl~a. u pazuhu kojeg se razvlja cyljet III sucvllete. . Con'IOIYlII"': I:zvedeno od ilL 00fI~" _ •• U u pupu. karyGn . u l:ast I. now ..."_In.. kerBS '" . u ve.}. tutom ttotom C'II" lava I p.aale ne bratuljclm •. IlslIC..ljelnog ml.lho.lkas!. Carplnue...lIo-v Istonlskl ... cat"u •• s.b lasti ra!lrenja sjevernlh eeU· na. zvonce).. p[l"lekla. PO~10 Plln.e blol. I bUldov.dnlm IjusklUlla Chry. II6ku ill ~ U iS IO vrijame kad Dlo. od.. ("" pdlll8!la) evesl (. llii/..nl 8.. commitnll.. po!llDnl dijelDYI nase1jenog p. . tM"ltna ilan. kao I nj.6mul rgrc.'nlhemum (grC.zl . zeleno. d\'0900 blOCInOIl.n6rum. k"II . b. II.rI/fItII. chamai = nlsko.je Ie L1nn6 UzeG 211 0'1111 b.11 0CMUtne.plog okul8.kih Ijekara ch e'".nIlOf8$c.III.all l8 OYU bllJku. pepeljastol'v. patio plodovlll zaoataIa Cdka .. 1. c. ... can' ' 'n.atlcea u . Po _ sudetI nilla nlje .tllo5 ".. C.. alVl/enlm zedebllanllma ". ~.). _oj..tl l (cyathi!. CGur"".$13.pu'.eu.vlal. gllVOtlkat.A nthlll. olMfto derom (NOr/um oleander. chrysos "" zlalo IlnlhamOJ = CYljat). Mnooo aa clj.~.1I .L c<l uc. I\U'IMI blo/nlh mallh cvJe. Ie u 1 0. bosnnskl B•• ch.. dinul..... ptamtln.CII catM'te..Sfo.ll ima II SIGve kao ked graba (Carpinus} A.lIM. za Ilrenje . Calli.. zbog lvonaslog obllka krunlca...m cln~.) . "m51<G 'II' Z lNtul •• roms.nutlm Iz.n.tkrll.. wallis". bUSGnasl. '" br. . como"". ophrha/moo okG).hlc u• • ka~ka$kl Ceph. co/Umn'riuI...l:.. carptllcu. Ch. slvknlobi jel..1a (brllc rell)..?. prom.8 rna· muzom.st IaIIO Cornpa"tae (cDmpm. kaslanon '" keslan)... b%m C'I8IIl.blean COlWllU" ...OSIGre.tn blogl'OlI. chrysos "" zlato I gre .. karanflla) cattlnl" •• nazvantl uhat nata pl'lrorodotloYk... Itoll AI ..oda.ko.l.o 11M ~ to rllII/tell' od bobe ove Olrovne blljke.l. e...eaSI.kle Ie h'ten Gd davn.m nauenlcl ma onaga vremena. chamaed. rod "'eva Ual carere '" eehll): blljka je upotreb ljavana za ribanje i $I. .obnlcl Circa Iz g. !1vo1 1"1I.t~og. (grC. ko. uporedill..¢a II jednu Yel:1I C'I/illnu glpk:u cevaaU. Sa ralVljan'III "'0lIl I _/at..n.ll um (grC. Ka. dVOI.. Ilieeenle slezine cr..d antitkog naliva 2a oval rod (grt. I ~Iyo.-. mllotoglje. concotor. bilusa.jenjen.. rlm. lle/ro '" YftfIl.. papel/aslo. --'_A'" e. I .. Cli1hae16l1u..td6mI .v kern1j. p. u Splltu.. kanadskl. po P.-p6dlum (g lf brachy. u pazuh u ~I)leg 5e .l.cvjallli (gre. itlUta od u. ko...azvlla cV lje l b'lIunl~ p..*" II pProdne _ _ nalvlfie ja PGkazivala Inle'es& za Datu noga bal' (Darmalltllkll agora) DopIIMtIa.uganje ~lIIOIk:I...

cunell6llul (1111 e:unous = kiln I lo/. IIM9j . ptOOull11'<. n. ($I'.1 ~tUarslYU I pollop riv'Bdl).. kudulv croalle:u . f~P e p=. Y 89'tacl.azln opslanak.. grtkl antitkl naziv za lovorlku {Laulus nobill" .. dvedoman.. zbog okruglnlog podzamnog gomolla. dl~ '" dyapul. .I '. ~rc.. zooS cordllOlI .s purpuraa.v ai. onal koll nam8 lislove (lph~lIu$}.ellO) u okvlfll [edna nocljaelje. blljka (planla dioecls.. eItolrilul....ll9'n znaeanja raztadlll au napose Poplawskala.. 1I~8111"'8 L II corymb6 . ~nlan •• nazvano u tasl poznatog madarskog bolanltara Dagan a Arpada (1866-19J.l. 1. klllljnj i I! Ishrana) Ma gl/tvl . e1mozna evasl.. D. zamllllle). . nt't" (III. koll SB edno'e I na tloru na~lt.an.g~a ". du malOlum. U n.hrlSlol'1l ALlm •." c"n""I."Hh IiSIO~3. ukusan..u ·on. OekoraUnn. D.olln (9rt.gzol•• st rano ~rsl a. rasprosttanlan elolialul.. Hslrld.. ptvog r&da Inpl . CyflOgl611um (grt.m.. d. ~oll Ie biD profesor bolanike na Po!fanskom IInlverzllalu. Jor obllk krunll:nlh Ilslll:a ove bllJka podsjel:a no ~evln u tubu .eJ.. 'I lecfnlh ekoloiklll laktOla .. dlhazlj.a}.. ..blfS~1 pflmjalct..nd . comic. kltln..COl1lltorhiz8 !g'~ ~ or..ke Iva" U vellk. dere.liet.. nlna VIII •• vrala kole Ie u nekoj bJocanOl1 nljbrojnlja III kola II niol IIlUllma najWC!1 proslor Ividi~ ·edrrlkaloIJ. . 1 b IJn' materlill 'ha. I(me '" noslli) .. omatna lul8(lJnjane IIBlla /\IIk.l"kl (101 exlrallore "" I zvu~r.rna.. II. IlfVIII~ 1.. str!&tl dem6l Ucua .alnltka Imutka) \.. su mnogosll\l".nlllla n.. II vezl sa slIenosli krunice sa nlprstkom. kllnOSllh Uslova. Po/ad b/olnih tadova. (d lslun~llv.a S koj!ma su izlotanl organlz!'1J. raSle u slapam a neobladenlm mlesl. utol 2B o~al rod . u VBZI sa lIan"'la"."'I' r~:"mle~IU ' gdla la InlCe . zbog zubtaSlog . drY' Igonillv dryos) = l'lroat I pl6ris '" pap"' ).. a drugl Indi~ldui ISle vrsle lamo lans~a cvJalove Inpr.. dlgrnu. Do r6rdeu"" od a."" .oom. oznatava naslledno IrkSilln a 0 I I kl matskom ' lzJ. n~llal n.OUtI'o'lI 0 0 _ ~ . Soko l ov (1947)..klma • u vall $I ~ . • autO"" . (CY. olkos ~ okollna. Lavfenko . tOgl1 co. Cjc"men (grt lrylrlO$ '" kr ..n areal) . natega....1 vezl $a tubolikim Izg lodom IlIkovlee ova bUlka. rdilen .na kotl . ospotedom laliea e:l)'llaltocaIiJ.e: . korRt~sl II ve~. sella (Inlerl1aclonalne skratonlea III razne SOria kul1urnltl bUjaka 1. elong6t . tm..' I!lIbIJII~ uz nlll'love lpot)""" INION lWICb pod lama korijona. od g .1 ... autor opse2nog dlels ~Flora Volob.haklOI .ona. Suk.nd.ug•• njlvan)e...."utu. Iz~odenle noslgutflO..mlla.. koYrt. tl)im okvlrrml la mag . m. I dllil lsejadlna sukul tk.zlgomor/an... rogat rog) uputuje na tv..ronaln..... d. (Horvat. obi ' ogOYIi. cont'tul.zgleda Illlspaslog podzemnog sta bla.. fovl. "vloplkl.nnldell' fI~1.. /ogo"S -I nau(Joc~:. m o.tll l ..1 tbunlu.Ivanl.um '" 1151). Cyprlptodlum Igtt Kypri$ "" nad lmak Vlnere. ttl III vi~e.I. . dl6l cua.a !illtka. . dl)'mda .azll~il0 obojen..nl. .'''''''Ia nlzama Ibitlaka i !Ivollnlaj I llvolnlll 111 n .. SU v'Sle kola dllerenelrajll nlla vagetaCijSke ledinlee (subasoel jaell e laCI. II ¢aSI Jranel..sle zova Ibuge) ISIImbUCu$/ edl 'l ki (lakIOtl) (IIrt. c. .hoto m.. •• 10 die zona ne vag mogla razvill zahvalilljutl spel:ifitnlm lokalnlm uslovrrna. drOll'. 19491 · allallll.o I olOblne sll)UM nl kejlm.t. mold. gub1lenje prlja slatanih svolslev&.clo¢u dfVaUI co. 80 uzo . Zllfl\· Illtlo /alVlla. .. don. g. cdulos .tIo:t '" . na 1IIi&tB u .ivil plod [Iijeska (Co'ylu.. sa tdkom kola Ie pokrlvena kr lsta lno s laln lm dlotlc:ama. dI6. kolog lj.l. prela". kemlilke I blOtltka) akololkl Ilklon. ~Ine gru"" akolo~klh laklora k011 Ie odnoae n. (gtt..&doVlIO oem. kemijske I blolo~ke 050b1na zemll. viti (u porad"..odlul..lu nkelj.. \Iron)..clja rzvan granlell cdrad. I k Iojkl lip billke III bvollnje u Okvrl\l jadn.11 (lsI.. "o. drYs hrlll) Dl)'6plerl' (gft. '" zub I lat.put... do 1813.lcul.. llrob 111 klol<o:l "" konae:). skllp d)ell~a nekog "lele posliJa flzitkog I mahanltkog taspedanja. gOdine.ldesa dllC oIor. D. den.kololk. tI'lI. dIgitalis". kOO kO\eg H glavn.1 yazl so konl:aslim 1lgom.. g. I()gos '" .'O) . lalg"nlrl'1lnla Sl.lu •• akron)en Coronl1l1 (od 101 co. (grt. ~Uh.. pol~li. doma~L doml n. (Ho . u tosl grtkog rrletnl~a Dloaku. SIIY.. bIIG 'merul.. kod ctvolotlnl (L~copod/fllU/' I dl' '1III III Iu I. k. coron6. exfremus). zbog karnkle" slltnog oblika me<lno usno gospine paputlco (Cyprlpfldium caleeo/us L). planla oloie. (grt. dryme l . III saslavni tlanoy! zaladnlea.mina.all! Man . DIgIItlIe Ilat.nd. Ihvallv~l 11'1 uglsvoom drnamlekl.. oSlItenl. ok"""'. os .oIogl'a /dondrogralljll/ (Ore."). Cruelle l" (e:rur kill. koli LlYlalulu n.. zbog obllka gemlUI lance lllsllh IIstova.16t10••• I6U. tlBt co"um Comua (till co. dtveta I g. dv.. oltll. d6ndron = dtvo. kojl tas te pood llvlcama dum6.uku Bralln.. sa dva lutk • .eu mban • • lelotl..nl/ ~oU) tbog htea sa ton.pozlell. c .(). dakla PUn(! dvlJe deeonlle .. Chas/s '" pukolina) . srOd ne... edJllkllo.. eIto. Izduten.. pop/lll'lllt. pMlepeno snlhvanje nakog sYOhlva. el (1921). kole je naslalo keo razllilat Isl... denUilul. k/aleva. osu~ni dljelovl Ijakovllog bil)a.~ Clilom..Ievna oloylni ptollVOOI dva ogfanka. II vozl u zelonlm ovolem ko)1 pok. (ort.Unl u nalill". daeldllul... . gyna = lena). cr.. II ~e~i sa ilgledom cvntl.(u sa 110 nO'" ~r . nagl b.ella..eo. okl1h l (flxsicca f)..Utnlh Sllmi!nih laktora. c.. nl'llO\'O opCen. alrfO$ '" vanlskl. ko (vLl!f.: korydalls ~va.dr 1 dvo'pola n ewllal (1105 hermaphrodllu. dteetw.. sredslvo koja IJala no moklanle dl val leir lu .lIeB~ [4 syeskal (1936-1938).. nellk.'. ll lya. one ~IIla kod k0111t lednl III(Ir. CllIe:!1I (gr t. cvi(al kOfl Ima p. DlkEO "" btdO no Kloll I rhamnos '" !blln) dlf". ova bl ljke.. madu sobom od'iOjenih dl/elovi dJur' l!cui.: ilffrrs tlem). amplltlld l. b. drven. sa fogov..19 slftoast! pOdanka 58 ko/alima.1 '1 . vat su sarno 1 'IB'no "mlkOllza-) . nalotllo kod VlSla O/glla/.).divenja od 1894. _lfuse'I" . (l al. odredlllU nla!lnu Itl\lklUI\I I proizvoda u zajadnlel naivetl IIl1eal.kollp.phn. . ebulul rlmsko Ime ladna v. I gm/ein "" pluli).tI!lO<l k<'.18m krsta~lea. u.1'I VIlli. 10 sa na loj noeln gomllalu organ. kol. blogoocenozo II kollma Ie.. grmllu dwodomn. .rdul noM same mu~ke..apskog Ime na doronlgl nake ollovne blljke dOr."' sml..s ". (lot.an dl. dalmallnsk l.!la. zva I ' If. okrugao kOlur ).vljonla kolo.. IIlep d. pr. srcollk corl6. neotlt.. bezlislan.. cdo/s = pas) . nap/slakl... lupozubtren. Sirl/.... del.. wSle kola Izg taduju neku zalednleu.bl•. . proces pogol!/.IO'1 lI'<'IIO I.Bllnq ..':1 ~ama UsJOVl"" .. . g/OU8 '" lllzlk). dnrt" . ~lso k. k. Coryl . Dle""'''''1 (g.. kola rBSle II hraS1o~lm ~umam. u vazi SII kl!laslim .lm. IIZ0r) prlmlorak. kISt. ~o erY('1>OI1I bojom '. 1. uk/usan. Z8 JoI. edr&dlti 1~lsn sa na odredlvanje ~aklh vlsla).. ta!lran.. koj l lako oplda. m I~. narova!on..)..COf. polava noka blilka III IVOt n a c.. ~. Il9IaVl. Izratavp ~ar 'an e PI) I opsta nak da te v. .'nk. Izab .. kiten. ~"It.pl . Dlo. nauka 0 p()znavanlll dtvenaSiOog billa.gogum • .ljed spec. m.. I(lmne odr>CSB Izmadll I1vlh bltl.'lenst. 5fQ(llna. "_I r::!. bollc:e Ijubavi I Ijepolo I p6dllon '" clpela). vld l pod . uamplum '" prlmlor.·d nl. kotl . produkelia orgonskltl masa mnogo Yeta nego pollotn)1I I rllslYatanla... kod kol.j. vrata. (d/varfell'" '" ra!lriti).) 1 I plodnB (lanske) (9) lrslOVe (vldl pod ~Ied~polan..m kolltlMma.sl.jE''''l.llh. nazubljan DeKh'mpaia.. .tav 11924). Corjdon.ona _ kruna). .lskog prirodnjaka I 1I1etnika Des-longehamps-a 1-1 849). k ) k ko a p. e:. 10 10rmlron II vazl sa krupnim zona n m I l azllkama lokalnog ka/aklera. uI.o· "'1e 1 Iva rllliltile pmOOe I"zltke. koll laSIO 1. II lIelli !Mh Vlsla se saslole Od dVII. .flw. PoJa'" eclolrk.v.UCUI. dendroid.allil u dvlla os. . koji mote poslllliliza ukras. kreISk •. dons = zub) .&d11V'O kola IZaIllt. oklklava. dlgll6l .

.lova.. erion "" yuna.cueuli.vrSla.ca/.m"!. Ol osku " de sovo Imll IlIdnll bll/ka slltne ~lIkur lle ku.scum.lOV samo plod (III 'ragllm) )'1100. viso~og rasta.. Jeta.al' . IInsls =: $. Berberis . rlmsko Ime za bukYIJ (motda 00 gr~. hsl). kOja Ie kOd oye ~.CUl (occ. . leSluc. E. EupllClrlum. III1Ju6. G. bra~ II 'tlu. . peJllva da so opmSivan Je bl lJaka vr" gOIO 'o"() Is kljocivo Inlekhma. Ime III upolrebljavano lP raz· Ilt..~~ !~. u I O~U dugOlr'Jnl)g I.IJkll lt chnJ .n _1 su u nauku ruskl nautniei Patoskl) I. :~Cr. (k!adodll') (gr~ . lIoff". rm.d'u Y..llna). IIvropsk l. ve~.IU nll~ih zlm:ellln ll> Ibunova.plaeljll nl hlltko-hOmi.. t oS\O v.. ~OJII sa upoI. Gillum (grt. list. sllean j. (/lUx '" p. Equlnl. Fenol oglla. famllila p. Indozoohorn. glu pa bl1lmh .).dasH taksonI . erloe'rpul (g. V.nalogn. za sJlIdun (QuetCUS /IIrnlll/O Teno'II). ' na .to"laIt! I1IIVOJ .. IIOhze . hllli gl jlva P/odlrll U ~ellje ko.oi epifllnlh yltlh bll Ja kll Ep ll6blu m (grt.oraze k.z (dJllla.mlna. u .. epi '" no I lobion '" I) ultlca). sa ervenlm plodovlma.kog no~l)e. .POS = plod). 00 lbun t..u t jlma najtllSt l eplllU su IIlgo. lu\lgI6I\1I. ~altl alemenal. )er su II stovl Us lovlJenl od 9 IlsUta (dll'l(lIolIsn. jel je biljka upot. •• __ fOlmlln."..II ad klllUl~og g g.l retuhl (Dflnlllria IIntllI.vlm ondo~prpom kOI' fOOu l"lOlinjo Indot.nll bJlJka (plame epitolc •• p.ul . lutkllsl.... /ropho Ish. veQIIlac:IIII gar.oz c rll evnl 1fa~ 1 I blvaJu il bl C"ne napo1le.nal.. Irelnel/o_) p.. nad br adec. ]odon od natlna f(lSplO Sti' lInJo I:IIIJa ka pouodslvom I 1I0lu ndlh kra)eva. Ib"a... e).. ~u van)e mUlekll.. Eplp6glum (gr epl = nil. p.tugl n.. uu)amna bo. c "lIm kl). nlr (O . ar oga lu. ~lIklnja. I(lrllklerl~e se masov.obilavana PIOtly nadimanlll eryll>rod IPUI. . O l~rnl "O .".. j$~I)oclvtl . a 8" lIoloolla.t . nlluka kole se ba~i p'outeYanJam pol'va penodltnOilU. 1 18 IcMpll/go"o mesnahm'je5t.0".. 110. .u E Fo.lslor.a zvljllnom plQdu nDlue dljelovl cvlelnog omotDtD. " sjemenke p.ll<e u. Inlomerltl)_.. 116."" laci.. eryrl'lrds = erven).z Toskllne). Ru- hkulu so civile V~III cndoma konte"'III""" og ranl~e no.. mu bl/lakll.. 1I!lIlevl 1 mllhovinEt. Iutalno. t e nskl.* progres . rDzno!enje sJllmano III pl odavlI ne pOYfS. ' .endeml. IJ. poko/ Iea bll)lIka.'" dObII ".. ' ada .1 (fe"ill/a). grupa bll)n lh vrSIa ko)e ImaJu a realll n. unutr asn. u tas t onglaskOg bolanlta' lI Slro Thomn'lI GIIII'. N. 1.voUnj&. Rlbes. '. II~· c ueull u yezu sa potetkom pillvan).. elru llkl (.mutka paprlt_. plOOnost F.:a (Ia l. yet zekonomlerno.) " pl~oohorno rllijuan)o (dlspargalio opjroo.11MI spolln•• reo.k I bol.um L. evi llli I kratk. G'g.. log dleloy anla. . V.. IO mal u oblss!.llske k011l djlllO'<'anjllm vode.1 I phyllon ".oIlII ret . naz lv po ponl l kom krll ij u Eupaloru. o"ko "" oznaka 211 VISIu Etlca arborell an :ltk lh pisaca) moldll od arelko = 10mTm . cul. II.1" . 1 01l'luI.ni Ujela rp~"'h tl~ollnJa. 111. dispetgal/o epilo{ea)..". (gro!. rod IrlYII (Gramlnlln).. 10ngl..ne H Gllml.oju.nno $otnlm plodovima.. httollkl orglnl .nl.ema narOOnom lmenu II 1.nl .n )UI su mlade g. Daphne. lold.ebllavall U Ijeka.l..r./a .. prlrodne skupino u kojlmll SII blljk.vlln lem je<lnog sl'''leg $ireg ..m'. Lappa I dr.. e.gelKlIII garlgl [(III IUIIII Flencus kll. E.. g.t .ode p. 1I111..tku ~''''IU..uPIlllnIl nil adlfilenl neel n.~.. prema gO'1l (Ime .e I p 6gon :a bled a).1 poIU lbu. sa pl odom III plodovlma IrutleOlu • • grmollk. .. p~poIJ. IIhldui. lokupnosl SylI> blljnlh Vlstll neke oblllSI. t l)1 plod Ima jlls tiVO usplod ll III sj emEt obllvljeno 8"dolo. naljed nos tPvnl) i obUk kolnog tklvo. Je naJn!la .clle. pno. kod Ruse".phyllos.. eeulellu. h. ISOl-1565) u pot. pl60o. uzvl!eni)l (kompara!oy 00 laL nell/sus '= yIsokl • • I el.II.~~!e".ogrest'll\in ef'Idem a Ie posl)ed ica ml.tu pOv. Frlg' ria (III. le t lvol inja (np •.'j dlo EVI .Vliet S dug.a llma (vldl pod _ml ko/lza. ne .1 . aruhl p.. lahn. 1U org"nozml kOj( !u ogranltcnl $lUTICI na Jltdnu. n.Ir"'e.loeenolog'li ! n&nla SYojstvanih YrSIa... pmm•.fU) nllstoll melamollotOm slllbtlikll.011 jot nlje dosplo do so 'lisprowe.sle oluenlli. IIm. .oou. l urop.' nlhll .Iorl"kog PIOC"... Equll'Ium (laL IlqIltlS c kon) I s ele = dll " ). klffJ05 . s punlm cylelO'o'ima 1I0lllnllnuI. 00 anti~~og nazlva twphofoea za Yrslu Euphorbia ollre/ne....). u yezl sa izglll<lom n(ldlemoog dl Jel..i. nms~1 naz. IlIr se na . pONbnoj end em no) $yetl Cls/O·E"c. 1 01lIdu •• smrdljl~ .m mJt'Slime IJunip&fus.o/..).'osibI.k. IIsnll!. llpi ". lako smldlj'v (p.lIIno.I.6nlum (g .~lj:II~~7~e:d!~d....o n HoI'III z.sla ~iji a.no.1I nazly ~ lIIoconolo'11/0· koll Jo pr edlollo)ot 1918.ll ja. rd'nt.m tu~kom 110.m..11..llOllu.. phageln = )astl.na lIIogeogr. El le. yetem dllelu evrolUilskog kontlnenle. Euph6rbll.nu Ineoendem'l 8" dokarp '..). (Ial. eplzOll).c)OIlIftoII vrlo lazrlledllne ulednlce.o . Og ran l~enosi areal. liIamllntl (II/Ilmenrumj. g"e = mlljeko). ¥>'¥ '11..enlm pod.oces Iro$.o\rl!lnO h~te l) .. vli. poSlo bU Jka evjele u •• no proljetll. Iz Arllnell (1I1I1I)a. 'rllpate = mlrlsllill. u vetl sa lzgledom korljllnl~lh gomolJII.vn l.1':. bllJnn zeJ ednlee.rldocorplum/londO "" unulrll!nJI.nologl"). COrnus.ndeml).l..zl sa sab/jllslo m obll kom h.Jill'd~fll .ocInom nlZov:'t za ::.u.ot . Ron.kla n•. pooocInll'm smllt.. kola Ie mnogo n)etnl)•..l d. 1II0ellnou.!Stll sa a. medic ine u Tublngen·u U!iVIO III vellkl glas kao hlKo.. eplp'etl. e. vje lra (rijetne. dl).. CII..n cndema nlslal l je smIInF. I) nlulla 0 l)ttiuMhm ... ervenosmed'. (•• clu.. ne Y lSla ovog rod •. Ileus ".. lido ri. esllee IIi raslavl~l.'Up' O I robustnlJoI I glu'Ol/ol m""kOj pap4'1111 IDryOpieris Ii/. 10 su bilJke ko)e (Dslu nil poy •• lnl druglh bl lJak ll.. tllSIO II Wlilkom b. E'Y! h. ". "nn"phyll . • mil sle asocl)aclje nemll F6gw..enja zam..O. u " ell Sll polot'Jem medne usne.slYII.I.eo.. blll. vl!l.h ocI I ". ! . p.v. nlluka 0 blllnim zajednleama.ptod) . say!len 116.. K P891) I Krllov (1898). lede. np.oa~I)'kl 1I0.I~panl ~114_e'I' "nue'enoh ty. U um/a.100) 11111'1' -111n". nil. Ina i.bo I prilago(lavan)'. .ll.ane kol)ellBSte.• . phyllon = 1I. ~ koll Ie zlldrfan I za samu blllku " 11I1. nOI. "1'1111' (.l bog lomnlh (krllh) g. epld.e 01 >t prlpad. kaYDg plod •./.ka u n'klm Sasto)lnllma IIsocljecl)e III sub. kilo I IId.. ..godl f..]e oplode.rOl II (paleo.tl u. Ob'IU\I.. edslllvl(lIju livolnu ro.ynglum (grt . If!mjna :> tene). eplzooho. go.rml.~:'. (grt . blilka $11 s lemenom IH plodom pokrovenl m kU~lSllm cJto<!ieama kolima ~e I~ ko ka~1 13 dlaku III pe..Bbll&' mat I /6Iium = list). erozl)I. ~bog plOdovlI za 11110). gOO.. prOUtllya rasprollrllnjenosl pojlldlnlh btllnih v"l1 I lIors kao I nlll'lO'l I. a- .uH 2IIhVil t~lu vlltl HI man.up. !tlton lasan u froclUI..y 0YtI bll UI¥·· · · . u vezl sa bojom evllllta ove bll)ke. dfJrma :::> ko!al..-)!:Iboll Io'iota ocYoG.phyla L )]. n" genihY I'" .. _-"" nel<1h vrsra ovog . orygg an<:o = uzdrigujem) . praSnltke nW rtlll·ff ml n.prll~ mils = mu!kl) .ealima u yatem di/e lu EYlope.. lollum. g.i ~.• Bldllns .. ~jatno P<IIrta u tlyom sv llelu le . liIokl..tensk. C05IO n3 VIla Itdaljen.. U trops ~im !iumama pO$toJI i YIIII~I b. . "sko obllkOYIlr!.pUII U na60j "0"./0 '1_181 IZ\4dIln . bU)kll {plllnl' IIndotoh:. 10. . iSle via!ne. oonilit = de". ~k l IIornl .plllloflle) {epiphyl a}..je nova..'etuI. ArcIfUI.."nlhu.Jed lnlc:a U h.-. Term.. adll lY I ~.It" U I. (. le nOIUII: oznatllvalu s ukclISivnll leno lotke po) . kukeviee 110. grupa bll/nlh .x·mas (L ) Schall). kola se h.m'nek·u pt!4S-1900) ko)' . (f/ll~ '" paprll\. evlle l kukllvlce.. lo blilke 1 0ksltno-llakov.U!v III vje. Rubus.adneul.. YUnaslo-dI .ovatno po Imenu Ilekata E u p h 0 r bo s a 12 I YIJllka p.oj pap4'ltI •. ~_III proh)chlll n&lYenll po Leonha.."..IOIOc'olog'I'· well lIIoloclolO9I)s (liI oc.. (lire g"s = mUjeko I 'nillos "" ev'llIl) ptema .lje n.m lu~kom l6"mln . u !'volroom ci_lus" leOne o'l1'na'" wat. naukll 0 dragllme bloloikog po"lekl. S. 1 0IUdl"l mul.. (g. ledenlatka I eolskll ero~IJa).cclm·um 1 dr... u . .. usplovan.. dO'o'edena III I b.g rt er = prol/ete I 'mltos = evlje l). po na.ana. smoha). dllkle . !lal. ~uma I testo nastllju kilO IIIlulta! p. IJl ...n (gil:.. IlOilO 111 . p. kledos = grlntlU). kao I mnogll drugll blljke. Fuehs-u • ~ t Ik>OII. all . gdjo so hrane ugljllnl m hid... ~. . en..I~l u •• (... smed.' rCl'lll~a bilinog I !IYollnlskoo porijekla. premll te!kom 'Oolanlte.

Gfll ph."'u . preparlranlll biljaka. = slemeJ. godine na liceju nek lm pol]sklm unlverzllal1ma. vc1ikln IlslIwa. gl6bra . OrchldoCQlla : Neollill. Vet Ina blljnl ll p'gmenala.101$8 '" lezlk. . u drugom SlutilU pu pollcl se na laze .spod zem lje na kOIJenovima.. all njlhov! pupolJcl.ma)u milletni 10k IIh bllJ lka Poslol l lumatenje do je na ziv mo!da oluda & 1 0 5U o¥lm Imenom oznaeavalL :allasr. .e = kugla.. kroelnl IMyrlophyllumJ] I dr. glnlceum (gynoeceum).. zemlta. germenski. razll¢Ulh IIstovo . himtis... ~ygr6s = vla.. Hler.. gol. krupnacyjelan.ljke kole su p. gritmlnls) ::= lIa ya! . 9 dj~ je d..lhllUfife = c rpSl'J. .T. IIjetnik I prirodosloyac. billke .f611U1..0snO'lr siabla.pltlcl fIObllJl Mill er) kol l podsla~aju na Je lru I u veIl sa nlenom ranllom upolrebom prolrv boIHlI jet. dalo Ime u fasl bolanl~ara J. glycyphrtlol (grt.". Heullal·a (lf1OO-l8571. herb 6ce uI. p. gl6bll. sloljeta. ... blilke kole se razvilaJu u pu kollnama slijena hlbtrc6rpuI. 9cr'nion. I ill PrelpDslav lja se i da ja Ime prvobllno prlmlenJlvano samo na rod Cr . horol"lIlll (ChOfologie).edslavljeju !ivolnu tormu suhozemnlh biljeka ked kojlh pupol]cl III drugl lasplodnl organl pretlvljavBJu nepovol.rinu vldp jaslrebl I sokoll ImaJu zalO t!O ul..oldll.: druge u ob!lku rlzoma (geophyr. g" m'n lcuI.ma ho kod brtllana hedera. I\eterol tyLLa (gr~ . H 0 SI N. Iupi ta u 5'adl~lu cvijete kod vrs la gE tommie katuna (Ocfhidaceae). tek. so fa. omogu¢OV8 cvlell'mje np samom potolku vegelaclonog pilrloda.duS = vldan. helo = smrlononn sam i bora = le loJ. zbhka osu~anlh. su blljke koJo llva III polpuno pod vodom jsubmel"lno) IIr u vod' I III vodu lemllbilsklJ. hem lkriplollle (hem/cryptophyla) [HI. kopllasL. s l. {germ/notio hyp<lllllea' (g r(:.tan Irayama (Gram/neaa).. jer sjeme taksonll Siel/erla nemo(um L subsp.emena bio dlreklor bolanlk o la~. su ona kod ko]lh sa Siema I ptodovL r3$ljav1lu prvanltveno ¥odorn SI_ i plodovl su prllago"enl da mogu du!e vremena o. phyllon = 11111. mrazovac (Colchicum). T (1161... oS laJu kOllledon l (su pke) pod zemllo m. ~rim. g. IZdrlO ou Be¢u kn)lgu :Plan/all a/plnae Carniovens/s Hacquat Crap/s IrlglavensJs H )e op sr neko llko noy. gyne = 2ena. Loroglo..olllcelle I dr Ztrog gubllka hloroma hale.o~nOlll blljke. skJadan.. mokar. .. blljke koja raslu na Sljenovllim vrlloyime. demmull v ad gereno! = 1dral). k hlle (grt . hC rcego vlnuI.je su na rubu 511 prOdulen lm valJkasllm (bodljastlm) paplillma.ul (grt. eonl. kaje pomotu I vJe1i1 asim iliraju ugll itnl diokSid.. Ie Ie . u·1 I prvih is l ra. patiO . u is to vr ijeme. Igr¢. g/ochldlspormo Murb.Iollvno VIla krelak zahvalJuju¢1 vellkoj kant!nl nllgomll8nih hran ljlvlh millo/lie u podzemnim organl ma. o$lalu prl . IIlu kozldl.1111..1834). baslard. lavoj ll.svollh domaelna To III pornlh lnpr. organska spojeve od tlvlh organlzama . nlsko polegao Gpnnoo . higrollle (grt.n hol611eul (9r~ .J. ha rml 'rodllan (1105 hetmllph..nJO SI.. yodoravan. heu rfelll. u voz i sa Izgledom plodo. pow'ln" taml]1 . hele rolrolne blljk e. zatlm bezll.. z81ja51.a ho'I' nl ll. CUI ''-. vell~oevje l an.. giand uiolul. Pllnljo lako ozna¢ava jud nu Ij ckov.h nidzemnl dljal""" lzu. vlln!.. b'~'ltylu..z"r4ll11 gIn Hlmanlo gl6uu m (gr¢. herba rium. . Eplpog/llm I dr. k lunas1 ". predslavltaju va2ne derivale sallarlda (~te raJ .od.~~nosl. kri~anac. glodak.. Vllnl jznatl d. o poro dlakllv hirtu l .o~Ja . dvospolan cviJal heler61111jl {gre. ime dobljeno po gradu AI~PU ~ s£~N. neposradno bllz . gflndI16E1 uI. glylo:O$ = sl~da~ i phyllon = IISI). villos = kuta). hOllzon lalan. u vezi sa obl'kom IIllova O'Ia Yflte (H. nJomatkl. bodlja i sperma = = sparma (sJomell. bllJke koJI IU prrllgod'lM 11110vima vaoma vlalnl h Slani~l l . Roden u Le Conquelu 7 s:t'. one ne podnosa l ujenu. dakle. hapalos = jatra).. gdja pojedinl cvjelovl lete u iSloj ravn l §IO znatl urOl:e~nl~t~. hercegova¢k!. lU blljk u.. .nzvo) nJi hovih nadzemnlh orgena do cvjB IBnJa I hukl .. no l llmlj (gynos/ftmium).. a uz ~o I ZII billnl syljet. rod. IWKI hlrolnus (Ial. SlUbl~) . (gr¢.tlva~a nulh AI a God · e 17 0 r m nera e. ~Io 1 m. hyphe = IklvoJ. u vezl sa vUfla510m dlakavottu Vlsla roda Gnaph/ll/um L. sjemanke !IOsa l"1li le"lma u vila radOYa d l1li8.• kod rodova : Primu/a..\ clum antitk l nezlv za ovaj I birlke rodove (g. Hollonla.tov. • gracilis. . hldronle .!luj8ma {kokoSO'l orahL dok sa kod d ll'll rasljavanje vril vodenlrn lokoyima lmrljunJak (polamOfllllon). cv)elovi: sa duglm tuekom.s z.. . za razllku od zelenih blljaka (aulolfOlnl tormo/"').. No.tCjrymjus)..ollotne bllj~a Im. haullo. ~I ru u jasen I prako zlm~ . hAbltul (Ial. ' . Umro je u Be~ u e sve 0 m.ea ra . I • .. Polygonelum] Ire¢e U obllku krtOl(l Inpl.r6nlum (g r¢. .l. . v isibaba (Galen/hus)] I dr.0rmoW) prllNllu golO . perma..drjIU. gltki.pensl~. koll fe dugo v. (geophyla) IGI. hrpo ::: lipod. IIr'-ouI . kojl je Inllno Ispod prainlkl (tIo.. Hep'llca Igrt.. ~a o br!ljan. lamll l] a traya. ltlezdesl.:~~it1te duline {npr. u vezl sa slatkastim oku som liSlova. 01'11 su yrlo rasproslra njenl u prj· rodl. ~od koj. ~eroros ::= ra. (Ial. h'rb o. Mllz. bUlkl . slvozelen. hlrcus = jarac). s kratk lm krutrm dlakaml.llag odena t ivolu na zasl anlenom lemlll~lu I I lUI . kojl je slitan vrslemp roda Gcum. hellollln.."c ("'onol'opaJ II famlli je Pi. . nerazgrllnal III vl$e-mlnJa mnogo!lrU 0 . horUkullu . ~OtI US = vrt. pulmonarilJ.llu m (Ia l. nazyano tako u ¢asl nlemaek~ b . Mb/lus = Izgled obllk) bIlk ' ep P~CI s. sphalan..e~~~~e~e~~~~I.lok. organ l za slsanJa kod pa raz ita . G. IIlnulnuI. U njegovu taSI dalo Je ima rodu . pahu lJas llh plod ova.. moka·l· humilulul.vja lla bl ljke kole og vr a u Alml (Gr~kaJ. {Ial. 1 hl l dnlk la nl dalO Ime u ¢asl !)Olanltara Franci Hladn. aUIWlsll' hle~nlk t tIOtan.azyltl IIO¥I Izdancl.I' hloralll (grt ch/oros = zelan + phy!lon = IIS1J. phVtdn = blljU'. nauka 0 a reallma v. hazmoflll. yrtlarsMl) horl orum (horl. razntr vrsle lam . Hdlospj rma (sperma peplte. prlpadaju glukozldima. dob lleno Ime u tast engleskog bolanl~ara Joh n Godyer'/I koj l je flvlo na po¢olku 17. Uflmlneul. helerophyllul. luk (Allium). b. V.. pola¥a kada Ie kod jadne blljne vrsla nalaze dvojak. holOsleon) _ OloskurldesovO Ima bUlke l"roriz" nt6111.. horlUs :: ¥rI). spollat nl Izgle d lop~ti ilgled slabla. (let. rplum (gr~.ne kao protesof na Pokazlv/lO posebno inleresovanje za rud .) Inpr . Iz kollh te se 11I1~e god' . gdre je 7 godlna vr~ l o du2nos l rudar· p redavao anaiom iju i hirUrgijtir~:~ljee~O~a J~j~llat u. g/och/nos = bode!../I Ciranja jplodono §enja) .ma. glutln6 l uI . hi drohorne vrt le. koj. CorllllorhlIa. zellas ll dlo blljke. cvast.. ~Ierovalo da o~.. hlllaJf = lallreb). Gymnos = go i cllrpos = plod). tjepljlv.e. helaros = ratlltll I Slylos = lutak. u veZI III OI.).ma biljak' kod kollh sa anla •• I nluti<e nalaze u Irl razlltile vlslno (/timoflna heletOSIIII)o). Good" . na mlUlrma kola IU prrtlupl¢l'I8 umo jaslreb. la 1I!loY heldrelchll. Ig enltlvJ glochls . je ~Ii¢an l d'8 iovom klJunu. ' lIemlllefa (gre. gnop~allum = vunaslo. pewn lka (Iris). pl1lv l. g.. H I:q:: ~~n atr~u II I Ballasar (1739-1815. __ I . pollVI da sa na IIIOJ blllCI nalaze 11'10'11 razll~ilog ob llka. helerol rofna blljka (hetetotro/n/ . koleklivna oZMka za !onske cvlolne dljelovc. posebna lvorevln a pOpUI . Jeda n od licae~ (Alpske bil lke Kta~J$keJ U'"koIOje~.llflomalosllJ (npl .o 1!87. h vrsla : GenOana Ifigla· Hocquelja sa led nim pred stavnlkom. ko)1 znalno nBdvllule prdnlke ( lias long/sIrius) I kralkim lu~kom.zl1t ll. bod ljlka.lje. 1116uoUI. haml i slaj.. wrllarShO.·' US). hlmanlos = remen I ...rlu u ~odl bill L kakvlh otletlnla ru KO<I nekih Vlsla rasljavanje se VI~l morsk im . hapar. s kog I1le~~i k a n~~~~~Jt:::'I~e 1766: d~~~ao uC. glochldt. 11"01nl IOrma bil)ilk.Ii.ne USIOVB II zeml]!.. ll)Og remClflUto-"'I~log I obllka medna usne (vld. g..kll (In3kOllll z_1ana bI~1r. heder6uUl. plav(lzelon.. Gfl mlne n II~L gnlmen (gen. Ciklerna (Cyclamen) lid .sS um ) III 'an ru hlpog lltno {kllj_nla. u veIl sa uraklerisll¢nlm mlrlSOm cvJ"ova Imf ' hlll':' lu. je dOrleno Ima uobil:a)eno u n"llII....lYlj al~ u uSlovlma pune dnevne svjeHosl. H ac~u el i dr .ju posebnu gradu. hll.. gdje je pra~nlca srasla zaledno 5 vre tom I n j u~kom lut ka.tan .l . Ima sjomenke k. kOd wsta roda Crataegu5 {glogovlJ l ·dr. plodoya. npr .pahuIJas!). "Illale He ll' bo. .. sllfna grozdu. Neke od njlll prezlmlJtlYo]u II obllku lukOYlce (gsophyl /l bulbosa) [npr . Illbrld. IIflndl1l6rUI. prllodM Glu m (lluo um).car hum ldan. lopla" Iamljlna Itl nebeske polutka.. bll)1lO zelen'lo 110m u k r na svjeU~sll Slvaraju Ofganske maleflle II neo ll4ll· .] Geoflle tlv~ u uslovlma kralkog vegelacionog perlodn. von H e I dre i c 11 a (1922-1902J. . vjerovalno Geum u(bonum.

olill)..vinja 18arj~ = slIl.) ko leg rldo /adu mravl .Io paZTlalo Shom IvlJete' . kad Vflla: HopaUca nobllls.. bl ke konurn lo. kod koJlh . nadr'slJ 111 podrasll dvoplodnl~k l iii vlAeplodn l~ ki . kaI8 '1 4 plodl¢a. hili U d¥a 0I0dtt. lie/ale./I. Anamone n. jap6nicut. Ellphcttblfl I dr..humouft. ler zrela ~ah ula ove blljke rpspucava p. klfpolor. uplalen.. ... dnlea 'IO!I~IISI' ~. uslOv. hyos . kale! III kohru okru 2enu sa dva nl~1 : po lje¢a IVI J/'o'O 0110)11'11. kalawtIC ~Sl. u vezl $8 bogalslvom bola cvjolova pe. tl/a IJ(I zapodne g renTeo pro tezo lo do llnom rl/e ke R.. .. {AI:. relollvnog mlronnJ' cavac I we¢rm b' olam .ka povremeno nul.:! D OIll A IC kOQ v. nalv!tI pCKlcv/elnl lIsll¢i (ovo/~I¢I) Ibrok1ecrie l (braeleo/ee). tlufIPI. l. '" pokazlv. Inflo../u.. smolll vot. anta¥n..).o. rnHasen. Induzl/ (Indusium). evletovi kod kojlh /e jedlnl na~rn oprlA. prro!l = plenleaj.).. II ovl SU ~. kOJI rulll u smrtev. lalednlCkl Slupesll !Ii nrta~1I nosloc plod.11 k. kojr . t. .un lke .w. cj (coplu/a/. new.grC.pltel (gl.l.ea kod plod.k). laIotflOb.II•• z . I . npr. slvar III pojava kOjl ukawje na ne$IO.-"... lipod... odredll ni predleJl~e~:~111I poMbnu pov..h kr.nj.....el'lOlIl koj. eonsfrvaror '" tunr!.m.gall'Lf'lU kQt' kOimopolll1 (s lnonl m gaopoid/) (grt 1101110011 I ::"'I~' su !Iroko rup/ostrenjenl.om rectu kJlmlllllum pr~ . 11m ~IO I I upOl rebl/. resa sll doda lPk na sremenk! (np •• kod WlStl lod..vk8-Brocr nl Kupl-8anja Luk.tkog uiJ...~u..faO L.nP UZ.mo Ju!nom dlJalu Ilmska provlnclje !IIrlje (lIIyrlcum) Ihanlja nm..t!n. rub • .. dvospol. I. Obllk I d l.¢.11 iii podrull dYoplodn lW I~ vllep\odnl¢jl. ap.h1loea..p~6 . ko]l se nlla le neposredno pOd C1I/elov.. II. anllte i . kod . naz.to lalu.' k elkl tenomenl kIlO np.' ) dugol. capul. Iloj' ~~ I~ ~llllama se javl/" u po dva kromo telr Ima Ol~ I I kIlO dlPlOidnI .mll'! I alol . u .)..mo (npr.. rllnuneulaldes. k~ 1. h~pof1los.mhys Memolls I II'r.dr." evi/el-).ta u Pe$lI. EI. (Ial.. kerne .l .::~ kl~~'I:"Ulednlea I I nailll u .edenu kiseloSI.'mpar.. ellu/ls =: s iabljlka. Imperl lorla [lmperator '" car).kllnlde.. Inlegrll6l1 uI.m.1 1111 0e: I ~ antlt ..enjUa kojl '" krd (kISS.otIka (Rubl«: .a). . u ovom slute/u blljka kOja uklluje no od.. Karaklerlsllke krla III bra nl • I nOfI docl. Kod IIIkvlh bllj. ~ • 00. vlatnosl. Iluskasla iii membrel'lOzna pakrovne IJuaka kola kod neklh v' $Ia pep..U . au O. InwohH:elum (Invo/lieellum)..ee (Viola).tTl.1 dva III vita ptod l~ .I.kl... nodus = kolj ence). logl/u. IllIbltlea (Viola. tnclulln (Inel.. nnHina. c Iglle. n. Iial. ~ Irllbe smal.vlm koo od mu. vlea ). laze neposredno na $Iabllma.oruse. lIIjrh:u . lU ISJtavn\ dlo lad re r'JI~~' ga nalleklh. rolan) (Eugllnl..u. zbog sHtnolU sj emenkl sa lf nima phnice. ko/.k polrebno prislgtvo kIIlc:I)umII u pod'ozl.. glednl ill vl~egredn. Integ.anlea 51 p.Nlt.polot}. h~_ gfah). polroill . blljke kola izb/lIgav'lu kreCnjak.. we¢i IIfOl 1I_1u. ejelOl<iHllllstova. dalo Ime U tasl bolanltara V.~anljem dodrru I prllome Izbacu/e sjemenke. Hrwej. A. kalc1fuge.na'o'Od~ i l0 . JunlpelU$ UuvlInls :. O.. poilu ~" o"oj brljel prlpl. (grC hr•.J· kl1ml tog. gillns = Oiah. rasla u bukovlm jumam~./te lul. IUrIIeUI. 0 Ju!no /e 1$la Ispod ut~a C..lI/ed rlo /e zbog sllCfIOsli I<"ova III . glup...oCI. glupa blljnill vrsla ~rjl so areall prolefu IIIf$kim podru~jem (vldl . p.adm. Inl" nodljl [In/er = Izmedu.m. saSlev zemtli ~1 1 ltd. zbhka . dl/elove (vidl pOd .. ~peelllena pell'OQel'l~hCka l'o'OrDvinB. lltnl. earyoplryll"a Thw>b. I). pOklopeem. (grt pIlegOli '" bukv.phlaJ.IO JUII::: ! . krS. t.!1 lit sarno pratnlfk l (mutke) [."C/I (Labl. Ilopallo drooo I Molutklll I julnlh FlIrpln. (ea runeulll). Ako Ja tali .{ _ lIos maseul/nus j III ~O:..lI'ar$kL .Irk. Ikonog •• njll {leot>Of1r.. dll'k. Jup llerov !II . I dl \figa).. narlQdijel/e n..om.. bel PIeoP ImpiUen. r Iia . 11 ~ kl olll oloml.upe orllanlzamo..i~ · Jdvls. tla!. kojl III naatao Iz eslels klll I sillrtk.ea (CrllC". kraSka pol/a.no~u krornotOfTl' mOlllU . jame.. d/elo sa . kao I lle (Juncu.. ll t9 ' ~ (rls :. .ndora Jilvo r ke (1883-1961) ' idnodolllni bl i/ka (plama monoelca .n:. •• ull nol ill (I al. C1Iljel kod kog' 11. hungi tl eut. • "klBlllokladodlJe.l (Bor~lnac. k. . kIIavea. otIV"'~tio jedno boliln lC ko d/.I . I pledoYl ".ern! naslrp ljlv. h.:illie kr1ld. Inwoluknrm (Involucrum). um (grC. Inlrllpeeljlkl.1. ta nlna.=no~ictow.ml~'. b. H)'6.~e ~e.k. lal. : t .p'obltnl (Jugl~rr: r:. /apan skl. Ie za ulp]ebn razvo/ I apstan. mut . Inlege •.42_ .rpiumJ. h1pOpltyt (grC. provlneij. Iial. hyPO· i.lblltno Iini/om: P. j. l..le III kla~e proresll ne zajednltkom lIupu10m III nl_om _Ioeu (..'OdI I".. k. I. dvoplodnltkl n'd r :s~ !~~ ~!O. Irmascl} ($uplnum InmJlum) = ura"ao. .:k~ (2 lIos IlImlnllus.trn 11II. npr .d I parlo = radam).). skup cvjelove.oplodnltkl nedresl! kalavoc uln.aSllken."nnelj.'O¥Ih lillO'O.1a1NM kama.Im lu~ INOla )a. kleltlOllamlja./u u prilvtt'IU kale'luma. plenoAen/e hnen .. obu lwalBju~1 ave nde oloka I obelu lII.).m dl l~dnl bIoi at .ol kromosom. (grC. Inoo '" p.1 onlm lazlma kedo sa ~elije te::'lu~~~ ObUkII I ".. . .11 prekrlva ... a komul ka (siliq ~II). tlnne iii Ie S8fIIO m mu'~lea rslllcula}. Irhltek lonlkl ~I.lova Balkans kog polucralrva..novil.tj u obfIr I ~j I ftllhoCNe ~ $3nle vista na o. kole ne podnOle kaleljum. otlroIil\. dlO gleva _ s!Upa.. Inlerm'dlu.ml nl.. .. " ~ VISta organlzama Ima kar. pleg l l den je u dv.uneeul . humuI.ol1l .. vlte plodnltki n.tike (veliel"'. naaillClnlh lakIer. dOalOyno: cuv'':': r 1 1 ko nzumh lll (101. hypopUg. perunlke (Iri$) I dr ·l kara nnllt (klln t l¢.. Janka von Sulcsa (1837-1890) . n]. ml..redn/1. lollnlla hlOt. Immleu" ' ut. hyOli _ .) eta.'. Inul. dollne. u vlzi .v.. I parlelllll upot.II).m SlBdlJ!ma molBmorlo~e PN lome IJIl u .IO olrovna. okea kon.Del. hr'. lamli lle &Ii1arkl (Umbel/l/erllfJ) I dl karunkul. nazyan pr. nmsk. kllmuon l lna) . od Jupiter). ceplfall~IO).nthUl. s acvlje¢e..p•• vl/. ukaZlva~).y u vrstu hrasta (OuarclJS Ilu).nUIII.. drugim Iljet. (grt..).koro n..Wlldtilin F. . (GetlnJacea. ImplhuI.va kao abortiw. h. hypo = ISpod I P'tys = smrta).ra.umoopl. kllv (connie/ere = spalali). nedr. IJ .h lazlo8' da bl M 1. II gr~kol arhiteklu l l SIll glldnla SIU::'~ .. ti lav.ebl)l¥llu .a/nim d/elol'.ju ~e:III=~ -:"~a .IJelnlm I'll» oc /. . ~ ~ kot-g kip<l" (gl*wlClo) . (morlbrpl/a).. vjentlbi (krunlc:il korollnla n evlj.).polll" cv\je~ evljel kojl sed. .. nUe ad VlSte Inn" .. ako Ie na lednoi Ie ISloJ billel n ~laze muJkl I hnsk l evjelovl.. ZI/edno U ~nl"gom rz AUllr~..auPA ""a ko rt nllkl .m. = . or" n~ka motenlo u ~emljo!tu u sv.'!l. Il p. nazvano u tasl madarlkog bolanl~lIra S. zavinPI IncinuI. Tu poJavu. Inle. ev/e lnl pupcrljel (Caryophylll lIos). . . na.~ po/fIO IWlU!.ku I pOd.je·. u. kalcllobne Wilt.1812).nl ntatl glMuCki ~. "f.Illllnu . u podljellenl u u I./e". Iskllja u mje!llnlcu veC u anlell. uktju~lvR Indlhlo.! 'i:. za prolzvodnlu elllrlko~ ul18 I prlilkom ..izrenu I Mlvrovu. III lIuslr oel/o II kn/lzl.ema drugime. WI. Irtdlcato.llIletJo YIh ItupII klptula (¢l hu r. kOJI HII'dl humu' . ..m.pod..m Aumama._OOboj _Zvornik_ Arandelovac: ISlotne g . monole. kod 'mill Ie $Iilarkl (UmteIJjfarall).lk_1tJ noml . otrtItA' (ponIM.ofnla dollnom Ibra preme p..um {grt. Ke .:IO} II..von le /edll bUnlku bez i UlIe . U odno~u pllma spo J"""" ravnole!e.rst).azn lm ). dugi valjkastl di/elov l Ile bll lke kojl se nelaze Izmedu kollenaea (nodl.alno u od.e. ovojnl Ilall~1 [br. . lednos. I Kromoloml su viC:ljlvl pod mlkrotkopolll / odnostlO~"" U ~ I~ 1.1I10klad. cons~mare = pot. glossll =. np" 0 alo dulll od pOle t" . gume. nera 118211--19(6) kil albaill natvano u Clst rneClarskog botanlCar.. karakterr.tll I'll I/al'i!r do Plvke Sjcvema granlen ove plovlncl/e /0 Isla p. gamnl evj eloviJ. el/elo. prellnc. . Clo "Iub.a. .ki pOlam. vidl . . lloris = r:vllet). Suhl plod pueawac. urn rum Hungllr{ao~ (1799.kl Ilornl elemenel. . pojlVa da 51 evle!O ...ao' Ukupan b. ~d) Inpr tjutrlt.~..).vlnla naroC. (inl/orosconl/.njl. u tie om Ilaniu uzdu!no dljeU (kala) 1..a I 0110 3 k...111. susreCemo kod wst.:. duga) .. n. g. . jar III tr"jkll za .vakoj lUI rll1l'lIlinlll smjenjuju rozHClte g.all mllll.dlvanle Vftl sarno sopstven.nkal.um.. SllI'rte wet. pa se op.morasli.lvala vel1ka Ijllko v!io moo. 10-13 "I.. (len. Ilos. . ltopy.ime ave do U vrM ISlre..IIT/Tlgra.uj)lc. liker. pepelltsl.m .ao "omalitan . zbcrg pur~aHvnog d/olovanja ko rijeno ove bi ljke. pI~lne :ne.1 nljl.logeogr. nal'v.erlpl'on.kle/el (brae/lIl1e).kl P'OCIInaI 0 "_2-I "r..). lin.. III IU 10 Vrlte kole sa n81bol je razvlj..ob.1811). roIlllrIa. koll .kih oslrva VlIOnI' 1. zbOIi Jezltas lOO Izgledo fIIOkladlje kod RUleu. Oalmoelja).. . 1 da lo Ime u test bOlanltara J. WyrtaeeMl. bil/nlh vrsta kole Imalu aresle u oblasti latcrfnlh d lj . osleIlJlv).lIIrski.. sivobilel. po pnlVllu.. lobol.a . (kll m. .kon teo:cr:r ru." I d.. naprollv.1 ICOnoN Plllnl.) I df klld llll: wslll kojl m. I'..ull Kllalbela (1757 . a olvo ra se na rezlltlte ne~lne (za~lopclm •.m). all mogu otUtl 1 tra nJegl. IIIISkJ.Irk. m.nJem obOfinsk .. dio anlere ko I Ipa. ~ 1l100n0ecw-.ulll ptod koll . ci bolle odgovar. M flOplod prl bll!no ISle du2!ne . lalljlnlk l.

lan6lul.ophjllul. kOd nek lll IIrvona. mllllki (grf_mastiche) _ smoll Irtlla. polis. Uru. lar sa ova bll/ka vrlo .n' I (1M s lrane. podds '" tIOgl) . 'IUl6I1 ul. so sall'ljevanle m p lodova paslaje kolesla III dlVQJ'IB sto . mlc. U djelu ~ Flora Lappo~~c~~dlna v. ~IIJaslim III bodljlkasllm lua§lojlma_ kuralell (curll"J = brlnuli se). I .a). gr t . gladak. P IoImlnl ). arap. lino vun aSI."'od = = = = IIU. milc:ul"l. llgara = venti s a 00. slolleca.. b1lelrm kilo k.. medileranskl 1I0rni alemenal. (:(110nar/I upolrebl)avaju kao filllj UI sv/etlljke. vunaSI..b~ bl)ole boje cvlje1ll I ranag cvjelanj.k o Imo rdalj ka ICeresus mlhllab (L) 1. anllekl nllliv {Pllnl)e l za lovor. lunll = m l e~ec) . Ilpovl. maklJa (po korzlkanskom nazlvu za formlolju). blta nalmll il l bol.} 111011nS). lIag. ne I tluon 1 0kalll ol. lucero :: s llall). kol l ima bljele plodove.lrnBjU . la klon or1 o-hldrok. Urlhr681 (grf. kesn l)e tltnog IIlefnlka englesh kfl~jICe~ a 1. 1"'lUllle sa kole..sla ovog rode. ~OJI 1m.. M.oda Alandr~Of' u IMleko deba . o dnos no pehara (kod hreslova) III !Opillstog. Ima villa .ndriSioll (Sl rt. labellum.~.golas). ~embran02ne .f mllltd'i ~la I 8. odn~no ~ ID ja&log om oleto. Ilavls.u. vrlnn 101"'11_ kumlrln. . ' a dot1fna VI'" '" k' Locus ela"lc~" orig lnalno nat.tJum (I. vldl pod .II. boie olova.h motl Iml I IU moe da dl. blilke sa du aeki".rednll..:. I~ loge se nakad vjerovalo da od priplslvanlh fudolvorn. lam llija usnalloe Wablum = usna). Prolzvod hldlollze helerozlda agllkon gorkoll o)lusa.. /onch. Smilax asperll lid. Dlos ku. ls. mihal. mDc. naSlaje razraslllniam I odrvenJ avanjo m evlel nog omolafa I cv/elne d~ke .s10 ' . kol l 1m3 bljelu koru (bjelokori) Ig re.an.11 ) mahlill" ".oglOllu m (wt . t od .. . obalnl prJoblllnl IIwl dus..... laudnlhemum {g/t. riml ko Ime za fifak.1 Llate . fUlaIl6nu • . Ireva (Gram/neae). malon) za OYU blljku. oOd le/ros = njdan. ma dn a usna.. lanuglneul. kola je dava la za fl nski sok.!. L6ppa.I-<:. g lad ek.oca . Ima u crvolotlnu. loron = kal! I an/has = evljel).j~~~ !~~:~~:_'avofih z~akasl'i~ 1 1"c:ocarpul. J8 II hJaplJ .16ra.'s.Plon/a nOS /'Il«. podlogu.. la~k.. . .. c/cer kao alrodlzlj aka. lyhos = vuk.tonskl bo. obl¢nO nul11. Po d. nedOSlolak III k. loman. laro'dum = salo. retnlavi!. tto J8 Irslovi Villa L.u lIa OkupU. mlrlsavka rAnlh o ~anwm odorllfu m) . sa vcllk lm pra!nlc lml. rimsl(o Ime l a 1 nle1:nom povrS lnom IIslova perig~: o~. laurin. . I1lnlJI • J~ 'asperGne IIslove . ma~r6"amon . malus I grt. ~IO evlela u malu Malilrnlhemum (Uljinlllamum) (Ia!.ff. vetl.l(Ilozl . (grf. Po: v/! ma kupule mote bil l 'Iuskas ll\ rn s a USla sllm. mac. anllekl nazlv za oval rod. upolribl)'v.1S88) Lo. nl Us. veloovjelan. mlcul6lu •• plegav.. w».. ono) ko]1 sa brine (np r.. Url x (i me 011 la1. Arbulu. . dola zl od upalrcbe Lilihyrus sali~us III L. llh Vls lD pasDban d lo u kome je smlo~len plod . Ir 5np plolka. ravan. la = Wlo 1 hyros = 10SIOk).ukavca (vilglna) {dlo koll ll. . lemll ija mahunarkl (/egumen :: mehu na) Illocarpul. oll1a (grt. p. l~cop6dlum (g. oron = dar)_ Unnl.b.rotarmno tllInllla. {grf. lirorls = obala). cvljal). "'.s = ld rljolo). lisli~ f dke (s apo la). Llllrhl. Ime monollPskgog o:~'ta. IIJ.us.. ~bog obllka krun lce. kl. Sleralelj.I::::. u tlftllllllNl ~ ~ ~cmnog mora.1. nasuprol vrsll Pa~11I olllclnl/l& ($yn.llstru". mjeslo lIalazl~la blilke III tlvollnla 10nchl1la. F Gronovlus (1 azvana Ie . MLinnaea_ Ie u Svedskol ¢HIO tensko Imo b maced6nlcul. Inaee. p rv l pUI oplsan. fizicka su!a.sculus = muU I). /au~os = bljel. 1 1"c:od"mll. bll lc!... dugogodlln)am kUll0lU Zamaljskog mUlal1 U S"'lavu I ott\to va~u saraJevskog Bolanlfkog vrta.met! Illo ra l. nazvano po njematkom Ileka/u I bolanlfaru A Lonltu/u 11S28-. l6ncne ~o"'I'. Lilhyru. mnago pJegav.nh~a/ J . malum n]fM'I plOd) mllyanl.odnJaka Carl von L111bUlka. .OI. u ma lu_ mAlor mj lul. . potlO ovlo\l.t . Ime rodu Je dao holarrdski sOO-1762). """'fIr.!'~. luI.'Ode u p . = _bllel . madijlll_ .l:. zbog Ilglede kotaSiog li"l _ lo. makadonskl.omna pregradne I/uske nlena komutke koll sa dugo Uld'UvI n. lYchn ls.upnotlslan.. (grt.lTlllln".]1 ""ll1luccl •• dlllo Ime u ~asl la lljanskog pntodn)akl C.'I Ub-tl l auc61um flg"I. ~oja lIa nalazl kod Perlza (Lule'/a Par/llOrum} (LObellu. dalo ime po Karlu Ma lyu (U!7'-1951). lbog remanaslo-Jazl~log obllQ rnedne usno (vldl I Hfman/6glossum). vrlO gust. 11inuglnOlul.l:u . U tnl tvedsko e.papus~ kupull (ciipu/ll).eu boM/'I ' sko-harcogovaeko 1I0re. pa . mlouIOs. (Ial_ locus :: .. u well 5& UmodOrum (grf le/mon _ IIvad d a 0 vrSle Ll!rum cand/dum. ti p K osl h A lamparskih siovil. Ireros _ IIUI r" " I:l-I ~ zemllf~la Ibllike $u!nlh 5 .f I /1 Ullum.)..::un8 (Oreh/s ). ogrl)ak IIIleuh~s jezi¢ec kill Ikio n I c. u obl!ku kaplce. . lithos = kamell I spfjrma . Lunirla (Ial. m'lus. Zbag apeelJolrrog • P"lllInoG _:I kum~r1n ~o kor is ll za dovanJo svojSlvo"lIiO ~e IO~ i kao dodalnk duhanu u sv rllu nog mirisa nOk.ldesovo Ime za jednu pap. U(!ado. muc:uUn'" (laL m. Lmnsee borealis.-pl. u vezl sa $\Iilelllm ! sjajnlm pefigonom Vr1lla ovog rod. od grt /yehn03 = I vjeUoll. Ime dalo u ¢asl englnKog uel1etla eol II 1712J) . M11'1 UCc: II mjxlmUI.pn'lI11odone no vi~u su!u vazduha j "..rnIOSIO). viso ka lompcrolura i Inlonzivno nedovoljna kol lelna .a Joh L1l1dera (1676-1723) n6a 0 707-1778) ko)emu ~ alO u faSI euvellog !vedskog pri.tlknulOm i plodnom . luzul a [Ia l. kUfll~. sa dugom slab lllkom. tm .uglml. zbog slemenkl kOje IU sllfna ml8$8Cu j lbog bjelieaSio-sjalne.m II lkollolnlm Mp'Olma. me.Jer su vllke grane PDgodno za plelarslvo. patiO sa villa OVogl rod. u mno~lvu druglh bllJaka sa kojima rulu {slI~u lijap. a· dacljom ~umo telvine rOueteus /la~} """UI (00 anlitkog nuiva (grf. (lol. po!lo krunicll ima dvlje usno) Ilevlgilul.\ sunfevo lI'afonJO kullin. cnuricUI. Laguml nOlIl..m evjelovlma . krupnocvje lan. Dlol ku"d811 JI upatr'JiblO nut\! _mu6kl bolur-.lardum...Sl'~' I Iv rd lm p lodl¢ima. longll6l1u" sa dug lrn IISlovlma.iol" mall !ovor (u vez l sa slleno~~u sa fit~em lovora (Laurus nobms). I . Limlum (grt. rCu!li~ar). sa dugirn braklejama. "'/tlemon .). zalvO.l:ur o . kol l Ima glalka plodove. la/hili /O S = skrlven). mand. obuhvalll slablj lkuj I plolke ~1't/ I~lIfn l Kof l¢aslr dlO na gran ici . In. lob6 lul.o."s).la koJ. ' nlhul. krupnoplod!.. (grt. 0" 1 0 nglb ra ctea lul. ko)1 s e olva ra zaklopc lma (kod bullve). 1 10 0 I'a . 1amln. maSI). k. II rokolislan. C. lamo. Aazna Vrlll!! sljona koll! llidrie vetu IIi man)u kolltlnu ovih blljaka Imalu karakler l5llfan mll's po kumarlnu )lunad'lI. Ilgerlo = s kupillti. prv ob llno ime za jednu btljku famll1le ~Iilark l Iz Klrcnajkc. zbog IIzoma sk rlvcnog u zaml)1. mallkl. tong lc a ufls. Lonlca. Ime dalo u easl s!avnog bedsko. z. lulaus. . pl/izo kapljem). lor03 remen J glMS/iI jazJkl. I"'amn lilli' 110Lll hol pi rmum .ll lonnac ljl r&V>Og "m· zelenog lbunle (Erlca-~rllo.lIIu$. {Iel. mandr.¢81110 nllatl o~o tlala Us. L De I a s I fa Iz 19.. mand. III ~ ~ krsohne. • uno v.. grup' bll)nlh VIs. lanak). ugla~a n. naj ve~1.ser SOK. IIII~ " IIstlfl vjenflca (para/a). n. dal o Ime u fa st a uslrilskog bolanlfara C. Odnosi se na smolu drvela.a. 157&) Inu\IIlIa prema romskom nazlvu Lu ' e"a za Parill.. . mlndc:hur lc ul.• brine se 0 ~blrci I dr. zbog IZdu1:enlh list ova. 9 .unoa. J. Llllnh (Unn. an/homos = cvllsl} Dloskurld '0 ov ' Imen om OIM(Compositae) 'sa bl jellm cvasllma_ Jlnoa eana. Llblalaa.ilrlllhul.~m JI" ~ cruge..e "eke ku Jr' . mil. g.• neke ~"ll rOdI Lychn ls olvara]u cvlelove lek zelaskom .kn dlogo upolrobl)ovo)u kao gOlka lonl1l8 I slom ohlka.zISle. . u vetl s. laza rklnla (Gal/urn odorawm) 1= Asperula odoralal . IT oplomenlivanja mlrlsa OCI nnW' vlSla bll]eka na)v~O kumarina I'll koko liIC (Melllolus olfle/nalls). Undlra.-pul. m stablima koja putu IIi se povijaju Ul dIVete III neku drugu IIIjan (g. plnvkn1.

bllJICe.0/ cplIl~ n ndlu nlill cr u l ovl ."iJ~rntllu "''''rlum.. pql to 1M u VttOm..:!I!. "tl.manJi. fln 119h..llti (po Il~. ' fOblhlljl IlL .o "lu..1 :\ 1111(1'1 n • ... 1M IIlrj(JU II f J Jlln'...l h 11)1 " u~ l. . l en lei !·". koll ~m II 1'I 010m "lHIt1JU .aVI.040 Utl. " "..'curi. 'll " " 'n n odOf u " "..d. Plul H. mull mrd) pOft l1) I l' pIt } vn ..lvttJU '"nl) polio rnmvi ItIl. le. (PO MOl"lpelteu (. I. dOlllln11UlU muhovl Itet til III (~II'" "Jrw".'n. 1 I" fa ' one mo rIl I OH1UIII.II '1\'1 nov (nilli/Ul.y~ pohn J:1O 'Iii 11" ... PHniJtwv Imu b ltJk O vnt/fhe " "'VI "' /1 :. Mllllndryum 19tt dr'!$ hI M I).obnO . 0111 prO'lIOIU Isl a. IU nil ~~It'l7J!) N u ptlt6dl~lm (g fe Il"/'Ih ro.t fJ I lip" 1I0 1I H. b'lOlog I II. o dnl/lh vIs ta) . MIn. (" nkllj')1 {kO'II po_I. potl'll ect1lu 11/1 ph Ole gnjJCI: rl I1lgllr. IH' fIIOI < H. ""1 nivil ll..JUW. .. .. fIl Q.klan..m bll im III") . It . 1m II" " 1l1l"'Or AHa.0/0 ib 5.. l.o'~ Co....!l J n.ltoi II} t'" It" rmc..m •••• I(obllu.lt. tango.' l) fllrl m". n o. (O. billil l!lg) .leboIlHm. Od 6lll l. rv6 I u" "<£I tllAnl1t (n rVIIlI ) nldut· "vl.. kDII Irrrrovnloot 01161. (Iftt ("dOli 9nIIN(h :! I ~\<I<.rJ mot.'n.Iv Iwriln luli)_ Kod litl bllJ kIIt. t ~.n / nbnl nl u ltloylinu.. I: Nflpulll'l (nOf. kl ••'l1nom n811vu ZA "'OeM d lt$)loVi) 1Ji'rIk.du .)(j olftmOfl~ !I U II.11 .. }. '1.. ".nl flit 0"" III oUtl \i 001""' r~ Oeold... (I p rtplllUlt· Ollu l(''' ' ItlktIVIII)U U .'Uo n "l lqOflJI.. • l~... til I 11.l od t"U.).(.I --end lro h!ln~ 1 I\nrih. /I()tnl nodtJl reval OV( ko!i' nUl) .ku I unuhalnjll dr"du orgonl.lngo (tfll./~/I. \10 nul" nt. U ntI !uIJ Clo ill110 d SlIopljll me&OlIl..11...llIom ltJf'rr 1t'n~n m 10. II\1upilM obunn. u 'It II . 1It1V'. '."'ur P H d OdI /tJ ... .(}l l fl n t~. ."Iubtl'" n6blll...n u kOj) OVII VI In Dtctd· Yln}l... kOJI vI.1)'1 ... lamn lm ".t(lf n . tct Iff" t~ kit u ~ tr6poa oal!ln fIVllonJ8).'lkt)] 1104 . k/ .11"'/' .. . fednoplQdnl tlkl plQd PlJt(lyn~.It ) II If' dvodll4!k\a IIOCI 1tJN.. .' no {l oh l/llk /! V:n!tlna I Clr I ~l ll o. "kll rI obluaitul. 110vum). suhl."U. . 10rO milmelt.lol. . O Il Ovno '~ ll billie" Ol'Ph"" m("..I \! 0... oj M OllOt/um ~ uh llfl ll U vi'tlt '\.f) slumo ugl.nth"" mallh cvl"toY".. l"tioo "lu d t JVt vi I' /mr. kDJI 81) hraflo Nu llt ltlm lua " IO/lmft 11ft _jOfr'umkJJIrUl (I. pntm. /Ill d o 18 &110 . II'lp"dl'l. 0(.Inn' .. '~'t\tI1 UI' I IWI JtJ III l u~11 lH 6lU (UO /ula {) lIb " fin. ~d'Ju fl' ..1ft Id. hUI....x·/n. 9111yo aka kortle M III 1/ ~odJ (lII U rnno g!h naOojn. ~os.."lrlJlj"lll" " . u~:A 5IH 1'11011)1.k.. VItIH.")... Vlell\ ' hltU . fltng. u """1m "'PI'" oblongll6llu" dUijUIII"tlh II IO~ obtCUflIe.1 ~ r t.uull dorn.INophYllul./0 n dn. Uti) IIIUnt vld.I'f { L J HI'.c. 1'\ t. kukuI'Jel( ( H_lIebUrus & p I....p) "" I ~ qltn.lllljaIUI l1ob.lncnnO IO/lltum po~II!tI\J Ilpdlqnull ( II rQIr' Ilf1PlI tJl'I)u" " . (".~kvl". OftllltljtUl .. 'lubltlc8 (Vlo fa tiP). gOHll1 <.. IIQV nudicaulll.. r victov. ).lohu Mooh. 'I" m I(J(JU ox"'COU. ".kt1l u non.-1" !I'ill p lCJdnlC\I 110 'IGmtfnlh ..lft/l ml l v. ..n.m/l'. hUll n .:d' 'Vi":'. (..'...:" J1Q • lnpftdno od M C JUiVl'.. II QIII vIm t Iu I) "'''''''' Ne6 111(1 (g rt IIHOIIIS fl " 'jet7JI3) 100g I ' '"pllll n. on • ""iI. btl"!1 llo r ( (lImn . . 1'1' I dol}ulm l ~ hJI"Yl in A 0" d'Vtll'1t.11 0 "11 " 11110. 1/ n{fnpolll IIU II.11I ..: ' v u . j1r. lapednlltki ocrrt)"_ (perIJ •• 11'." Ao J ""nlljl V'4'lgfl IO' 'I 'lilIdllltlllhll" .11) . 11.. tOt mfl.. nel( t MjJ ({Il l' P ICII IKI\lOYd) . "CIllOt On l l• • n f) mhrOl ul . .lItOIl I1Alln/i:nOm u n ll kotJ v ' slo M ltrVUf/lf" Mjltf"ndrlurn. "ld. mu t tl.IlO.. .akl.tt f1 n (vldl I nO. up melarnottorlfaruh I " " k il Cltgcu\t .loroGirp". ' I. nIOf/!. mu.".""'.. t:attvo 0CVI}4tta ~ @I'... fodovno . p hylOn bUlk h). plol n" kOllclJ II kolol nn&h'lill pol noV(l nup. " vlOdDVI "7I1Jf.J ' ' '11YUI/ fI' 1I''''SlV! ".. lO'l!.. ....kOItDItl.. t. 7amlll.. pa()tlloH) II Vtl/l S I c.. lit "tI . 0 1U1J)/f'tkldno OdYljn u Syo kOI /1.\.lo "JlhOyu ...!!!olll!! fie u ot'~I./lIl' Iw..!Il noli.. Wilm A IInUOkOItl bQgu Mu rkw u kcllJ\l!J .."t I't('.h Infll ..nom IIjotl . tlJl~$ 11f)" I 'i/tlfl} 10 fl'" ttk)".k:. Ijokol u.. (non vldl). l tJ VOOIllA (l1. (Itli " d /Jl/.O 1792).. \Ih III 0 1 ..t\l tllZtfltUlu redOvna ... mulkl .. DP{'" Slg h lll"-" "ud.1 I"" /n".'. I .l to lu¢. YIIlI \) V1I njlJt no I pOt Hlt) cvJetaoJ.iI'n utlQm. u Od yol/kog ...drml . Po.mIJ u.u u Oldtnburgu prema M..· ~. "'1. IMu vlSlh blljdJuil I(oltt . "1 CV\)t!lt)VIt..h kO'lOfV)\ I Imll p i ..pr-AIlnlk~ I lu . fal k. • Mllampyrum (p.III. U V" • • obilnhn 'lAdIJilin.tl..Jh~lfO obOJ1ft1 IItICl ~ e-.IIIIOlrof'n..on. ukurnn ' lillo/una mnIC)lJjO I tlMlgll(' koil. tu l/llSI) nnluud lxifoll.lpaOum I dt I . m. kndu a lOmtl llk O III plOdovo Jedlnlh blll... Fr...irom nl oloblno nel."1 811 • • r1\prUv n n Itp . I l.pijil' lilo1t)vlltl . I..\"' l fltI VI II. (VlOoIrI/rHrI ~1nl m11100m ."'IO m.. k Ojl . lileo dh jW n.11\11910 rlt'IIl". me nll ~. 11 b\!ut ' III ..vu Inp' .1t'Jt'h m o lin lI"' l ~nMu vIO! " (1lti Vll711uhfi . .to nil Ylhu ii.j1tovlln OQ fH HIHllo.. mlkl osPOl d INIUOetroOAYI.. C rtlolrtlf Q.tt) (vldl POd wtIkrotpor""".. . kopllnjnk (A 'ft l um (lurt..k n ntlltl@ \1!a .. pamlJ.1:01 II VI'l l Il) ilocIlIlOru" noetU/nlUI.. ". ptle..) pIOIl[Il't!o. nm\k.. L 1I " ' I I ) gprn.. ' olll M.l bullr lii 11m Ob .bt.1 ' " I ."t . :o.lnoplOdl mlllortJ. . ••1 ltoJ) 10 U obIlku ""iC..n.l . nlg lUllI .. U)..·.. kUji r" . Irbutnorn t. "Iii/ CUll..') . au.lIl.I... nAn uI. .. botnnr~ lt.... Y'C'tr'llM . kw lft so 1101 711. bill d¥otaIIo pD ()bllku I b OJI medue. 1)«.lIIUIu.lleno 10 do ~ IJ 1m POloljkn (...II~ 'il't. IIIdld no.amo..) . (ho 1'11)('111\ k IIIItY. UI t pym.!iu MeUm..In nlgll cn nl. N tI~)rQd ..lma ....) Il1'lu 1-4 . 1I .Uu.. jm. my" q ljlVII." Pilnlju f" "lba) MI"C/If{tlf/s Me llcuru y blll k.ulklh vraIn nvo I Od'~ It r !t r Ir..ill.f) ~l f)lmOll e'('iI •• II!Jr'ltJuju 'h II'ttl(Jh"lt.1"fUh Vt t ' J n u n . tlftllloUlu." mili ohnan l okft II vtS1unift . ..\'11 ..lo'l1 l'111 kn n kQd I!tfnllr. PI pre" I'" "'Jf!d'! ')VJ (.. vrlo mu ll (p . • mdlf. PI O"."... 1111\ unk (I)ICtlllll/lU 1' I ell I.18 III~k'" Nt..atU. ~ Cet. blliko IJIllo f. u(.U toe prlhYdtd &'1 ~ 11.l.umoms .ednekl ..Inul' tojl..ektnI ~ IUIP ~~F. "'If llSW P<l1 .1t II till fUi f:>g4 IIjulkl!l I" tlHlpaR... "...)"l (na'I . vlln me'en """'. )..kom Ul<111/1JII 1IiJ'1 f1 -"4~ IN opl/rotJWIII W.~ hlllllll (m l/w l r()fl.tn1'lh. (118) lu6k. 'I ob.. m ttoJM J!).. .1. lIl IM". v. .. 0(100(1 3p.!)"ju OSIOI\1 s llll knNII ol<WJ m.. POJM'I nd / V\1Il IH m(l Ilm!lko j l)loYlneill MOl'Jj ' ( MOIHUtl). (Art': 1n(" lUff Ilt 01fll poAIO " '1/010'0'1) pullt) n lodll "Ido P""J (H'~uJ u (H ':u tf' M.

.. pAwlut. phegol "" bukvl I pltms "" papr"). p. _Dodal llr. ':. tlm mjasllml.. ~ ojt 18 .IIU Jezl~ u OtlmlCt. sJedltla muZ/l (~otda zbog lijepog (vi le le.aSI nazvao Paionia.1.. ainu P. plodnlca..i ae"l e. cvjeli~lo.a). Ie doni. [B jaSllh hSiova..1 lod8 OtObul .16lu. 11011 o~olin..J" zbog obll ko o lalt lta 6~t::.c:hl.kle. sa IllIovlma kao ko<l breal<.va pI l\lvUi nUI. .ipremolutl fm 1 .allrlcus ::: paraz"skl.nadv~' ~ P\ocIIMc. I~~~a . il Podnlije (Juina Rullja) sa t_ktm. en Phyll1t1s. s lltan plalonu pl.zvod. . pa nn6nlcu •.l. Atenu.::~ . reduclrana .a ' ." vetl ~a Illt". dlllmll = kote) . . tg lt. naJaz. nalv._ (Flora Agt/ Nyssanl) 118321. lud l.M..m"'ec . poilo I. (grf. ro '" >011' onaj s lapan InlenZl lelo jednog spoljl'lOg dosl" kulmln acijll. ~~ . .. la: (gIC.".. ~"'l'" (I at peelen '" te!aljj . n. nalaz. polillamna bU.dna (II· ~'Ird::em~te bill iadnogrtdna II. pfclu.. III~ u ma aton/a (pelOt/a'.se~ 1. 6. = smoll. I lrok . Pafan. petl • •I. p. 0 . . vetlnom okluglasll. zbog pravll nost! IIslova ( tel~erol ist !) i cvjelnih dije lova..u neke V lSle ovog roda slu!ile kilo are<l'tvo P'OI.lu. 11 _ _ . P'''a (Ial PI! ::: jednak).. O. II" ISlotn'. rUlren. Opel I Ilto n '" mok fataj iii (gtC. s larogrtko Ophryf [g rt OP'" oppollt!MIIIIII.J. pedlln ::: zemlja. koJa je saslavljena Iz d~a Ih Vlte plodn IS I Utopllll:U CI\aI1eIo.. NlJa. odnosno vltegra. u well sa bolom latlca . ..f '" $0'1.nudlmn I u wezl s a upalrebom gomolJa kao a lro dlz l· orlanl. te tl.t1l'lloC1I} pl. MOM Viburnum opulus zbog sUtnoslllistowa. ~lIoko!1slan .adna flj nile .n6a.pltoun (papill'rls. navka koja se bavl proutawanjem lem. ull& OfI'Ionk.2~: lIkon. paP. (papIllOSu$ '" popilolan ::: bradav ltasl).1704). men). odlll.iJamo.~ )I orglln lzmlma p. logos :: nauka). k011 ). I ufll. koli lmo IISlove klJO kod platana (Plalanus) plalanofda.f.. nazvano u t aSI Pelrovlta S. Po loj verziji bob lea pred'lavlja orill/sku Jabuku. rimski nlzlv ZI smreu. II . prorasllh lIalOws. 8<1. Izved l se o d g lC.. tam llljo lepl irnjato ( pllplllo '" lepU r). d. 51 deboUm (Uld eblJa nl mJ korlje nima. plod obiVilen povetanom I .llltitl zahs.l Plodnica mole bill Je<lnog.. Po drugoJ ~erzI Jl.. je r se Ovil blilka ul lmala kao $ted slvo ta.. evolucile I geogralskog rasp rostranlenja.. motlnu (pravllnu) almelfljv fa po)ava se StllleOa. orbleul . bU)ka sa plan lne Parnasa 12459 m) u Glfkoj..nJol~k' Origan um fgrt 010S _ iliamna.ennl•• Ita)an.yc6~cul (grC kokkOl '" bobaJ. Imo o~og toda u antltko doba ..us. u ve. 11lVi1. kojl se odnosl na reljel Zemiline pavr' . (g rC.llnlherl (grt. vidl: _voge l. ' bI"" III"" (1798-1853Jl. .. pha ir» '" .'''''. p..lca.. fgrt .. PlPU. plpyrll"a. o:-r:ad .ajnle • . bojl biljnog II I t lvolfnlskog ponlekla pIl6.jer z.ma nalogu LudMIla /fu e~ (Pails.ebll d3 )fI U 'o'8zl •• grt. v.dul. (g rt.d! (pa..w CUlln)a uha. On6cl.". Omphal6d. (grt. nate na.g.nlo neslgumo.rl.ld fg rt.tlce. n. '1' •... Oull. med). pI. tivoli. (m:h'$ muda).nnl•• pat.. PI. dl)el/lln (vo~lnom u slotenlcama. pe. fg rt om. .. plllanll6l1us.mu . nJegovog posjankl.. "III.. sekundarno pokorltno Iklva kola p.a d. . II mnogo otrh. plaIJph. bl iled panclcll (. bradavltaslo izboten l spo ll nl zldovl epidermaln lh ~ellja. pfllox ::: pl. penU nd ..ana prema 'ranculkom bOI8lI'1~~deoP.tlu. kod vrsla . pllc' lus. I '" p6 nduluI. palin ". boz dlleroncllaeljo na fdiclI I krunlcu. )Irkoe . Ologrll. a da s njlme nl)e Ilula.jn)a blljll:a I =>[ pllnla blenn l•• dvogodi!n[ a blllk. metamorl ozlrana td ka . naboran.kl proslor. .n cv". Ck koj . plnn"us. sllnocvjelan.t . polYf/.). olblc:ul. grlnue. Izd anakj. kada lelmlnllnl ev. dutom mjehuraslom ~dkom Plcea... IlduOIJtnOg $ OSlallm dlJelovim. ov. pWYIfOli. oiler I = so).) . paehys ::: debao)....odn.I PlulI'!!. a sl ull rasplosllranju prodova pomot u vjelra [maslatak ( Tara xacum)] III pomo~u livollnja [dVOIUb (BidensJ/ I df per • .ob. pe nlame'l n (penr'merf.. p apiII6sus).oI.yad nthu l (g. .n" annua .... plput (P'PPus).ke writ •• VtSle kole prvo nas. adubl.m (grf. nuiv po lite od lal os ::: usIa i mundus '" tiS I.auIIII'II tunkC llu "".munda. Auler d. ' 1 . blilke .lkom (oonos l se na IislavO) pelrbul. Irancuako . Jednostav. Parnassos '" Parnas). II· 0111 prelhode drug". pl a nlnlkl vrl ltl. perlde. IItnohslan."cla.. 1_ IlaInI m plonl. p.r. .1. .tzdlrlfena. unuta. zbog Izgl eda p loda ovaIl16I1u •..:1 "11 If w.(0) mag 'OtlvaslDg Izgteda sjem enkt. slapka.lIul. p.. .elja v. name lnlt ld ). do lo ime u tlSl jugoslav enskog belonit ara Joslla Pan tit a (181. .--_1. I akeomai IzhJ.. u Ha me/a lij etnlk bogova On je fzl ijtltlo Plulo ne biljkom koju je Teal.chprh ilul (grt... iii potJr. ... (grt. peuke).. dva Istovjelna tlsna kru gll.t_'a ad F/O"rn Agf/ Nyssani) 11855/.. membranoml 1II'!!a/l. u O'IOm "utalU PMerotJanI cvleln l krvg . pllpil~UJs.rna). orobolde.. plsu :: smol. " ..oda pustlklla III naprslilka (Dlglta/.-. pl'lISt. bttlo I gano~ '" n8~n). ri ms~o Imo za bor. ollYa = kisao.). O. . kao: Ir/part/IUS ::: Irodljela n.C oxy:t '" oJlar). . oil 1. IVldl pod _je<lnospe!an_ I _dVO$pOlln-] pollmo"a n (polym6tp"". po Home rovom Parlsu. I. """ I8 f anele. PlplllioMcl". 1693).nn." mfsa. bradavltasl. peraSI.Pan tl~h. pe r!gon (grt.. qulnquaplrlUus = = petodlje la n ild . sa pel prain lka pal. (Add. .10/1 I.a olalml N. PIOdnics po SVClme palollju mote " k·a .l UO hili]! u svjeUljkama.nuI. plan" pII.t. m~ I ~ no. . nazvano po fljed Pad (Po) u s levernOj It all/I Paeilnt.li ja/aslo-o krug las tl h gomolla bro[nlh vtsta Inm llijo Oren/daceaa fk~ymj 1. lamno.uc. kojl daje paplr. Inozemnl. physalis (physa) = mlehur (kesa)]. p.. peruansk l (Jutna Amallka) pellol6tul. gonO$ ::: l&glo.n a.3 . Phloml... Alrodilu) I Iroja nskog prlnca.. Paia.um. (l839-1888) .!. o.. O to/xJ.. pe .1 6I1u..I•• k:uilo .1sa8J. 11)" (grt .llo '" tjeraU 1 ulon) . jor . lcIl6 IJ ul . 0. planla I nnuel • • pl. polIO so pr l !V'kanJu os)eta ~ "elka51 O kU5 o. p0d6l1cUI. . koil raSle na sljeno ..cl.zl " Itlnlil8m vral8 O'o'Dg loda Phleum (grC..tr: 1p<!. obojen.nt omolIt k011 III . pAllid .. antltkl naziv za ovu wslu (grt. IJ"'O'o'1I01n smolom: Ime mo~e bitl I slrlj... Pi nus . bodl[l ce I dr . pu lpurno.. PaUutvl.len. ore/nos ::: gorskJ.ornomlll bllj'Q PlWbtarbom dobI aIItIfto.. 0105 plan. jer 5U vunastl IISIOyl IIIklh Vf118 upoUebljaw8/l. ptodoIogl)1 (g. p.':n:~'ok:(O .kog porllekJD. )ednogo<l. O. PhY"'" [g tt . JOI se oil 0\0 bll Jke sp lalll)ala vod(l l8 ..\IJ"na drlka ..Peletu IF''''I P.htan "~lJln. tei ljast. (glt.FIo.SP'llnle uSIa.mad Pheg6ple rla (g. (In.." .ua. np'~ kod ~(LIIIWum album}.... . mekono·d lskav plnnalilldul. luten je mok late.. blilk. (."npIIOIt dN de L'''-''''''' . pelrov ltll. PI.azlit ilog obllka (dl. plgmen l.! opllmum top/. grapho plSoeml. smrta.lj8yalu n. na melnlk (2ivol inja iii bllj~8 koJa :flv! u II/elu III na I)elu nekog dlugog l ivog b l~. Jelpsi. ph/eo/n = teti). phdu.~0:. penta = pel maroa "" 0'10). (plant. pe rlo. 'Slot. panon s ~i. t ked 1I(ItIml..een)u. la III Iznad nllh. . pO J8dnom lum. okoln8 IISIa Irl boliea (HS/u. pho.. aa 011llm h novlma.. .r" II" pluml. O. Olo skurldesovo Ime OYe plptolJ.. ime dalo u tasl amat&ru ItOllsl.rno ledne ~ulj8.ta. C\I)IIot""" .. bitjke lepli last ih evjelova.lloon '" !ikollke). ilrokl... ove bil)ke) : pl rtltUI... ~bog boblCa sllh plo dova..soklh zelenl •. poraSlo rasci lepan.I It1 dvogredna .. pWYII\6'UI. evlJ. platts = 1!lok I anthel' ::: prajnlc:a). I. kola o Sla le nil plOdu raw ih vrsla glavot lka IComposilaa (Astera· eeaa)/. . . u IS10t VIIIN mee!. nleeu a.

negnlili.:: j~ . l olka. gono /us = ko ljano. 111 ~ard = n]ehn. uslrujsn. .lsanlh labll). tliIt) rhodop.pollna.pu rin I ksanlln. Ilzom (rhl1oma). jabutul. '11Icu161u. Plenbl hn (glt.o:. pon lf. '" d.!t1 111 od UltskOg r/lu(/d _ erveo\ gft. zbog jakog.elul ul zalupljen . dondron = drvo). quad"..). Irnall grm). '1652 1123) Prlel ~rlj !m>la bIG Alyln " na.. polys:: mnogCl I GOny. pro palll maxima (p."~ ~ kap . pro parle minima (I'. dieUmleno. erven. rimako ime ze nake vrall hraalovlI.O(I$lVO (tij ek) za ti!tanje erll eva PUrpul6. prones = povijen.edio la . nokolll:o III mnogo Jedinkl Isla nSlo po~elan ih genotlfklm odnoslma f Istlm slanttlem P6PllluI. vee ina smal. /lloo = kapa ll. raz led. lme dalo u taal teSkOO bOlanltera F. II karekterlle . Ime dalo u tasl Heinrlcha Gotlliebe Lu-dwlga Rl l ehanb. alai.klh 'Itlpa I u submeclilalal'ls kom dflalu E~rope. kej i je naslao od grt. Ilunjav. posebnlm skupom vrSla. 5U onl! kole nalbo1je uspr. mnogoplodan Pol. np.I.t..eha (OIIC) (1793-1879). rlmskl Mli¢kl nall~ ovoga roda.' stlCIID. grup a blljnlh wSla koje Imaju (I. u vlzi sa IIpolrebom p l ."omor1an_. . manjlm d ljelom.nleN .elljlvlm tI$tam ~r$la ovoga l oda. mm enl6ceuI."u"culu". kojl je slltan !abnjaku (RamlncIII". s." sll~nosll sa lislovima klutke. pumllll..ollv plu~n i h bo leSl1. ran i. polutklontna bllJke. pol. lme flunlh IlVOdenJa vjeWvslno ilvedeno Iz kellskog qu" lepay. avijetJopurpu ran . ~r""nrm. mleta51.rod A6ta.a ilaL pu/mo = pluta)..~njaka (Pu/monar/a) lHlrbe Pul· man U8/1 maeu/oHa} p. . Ime dablja lako tlo !II kOllJenu JmenB nekl yunl .kl lIoml alemannl.k Rhe m !beS Po ol"l'lanlu &pan. IIaw. PO$lojl . mnogo dlakav.a. sradnjoy]cko~nl nazl~ za ~rslu POlentllla anse· r/nll L . rl. Remllehla. max..·.. Plerldlum (dem . okom ll . poslojan. TeolraslOv nazi. lI. l1l: IIglnl . Pulmonli .[plrll~ (PYfIlS) = kru§ka] .lchul. gro zdllsi. Rubia (Iat.'P~.va jZ. potto = mlrisav. rivu lli. grupa biljnlh vn!a koJa Imaju area!e 0 oblasti julno· rusklll slepa i jutnog Slblf8 ponltko"ubmcdUe.. = IIjlp I ClI8r "" drvo III r. 16bur. polens = mo~an) . nlzak. II ~ezl sa...luber '" erven). reg".etTeullilul.~rrn:n. II vall sa lako'pak. A. Rhu I. Ime rada '" doblla IIko 4'0 lie korllenu I. od anlitkog naziva lS §Ijivu: gre.. za . Poalednja dlelo je u.t.nlll.me. g~n.phjllul. prllm"lcu. viSa l ilocenolo!ka jed In lea od sye~e. pollnlJ (poll/nat/urn). fnporedom spo. nlbrum.':. . zbog IUS .a nglIo.. ponll ko 'JuJ: no.g6nlllum (grf. PolenUlla (dem. l azdvojene kao dvl/o zasebne Ylllle) . sa felill poklopea. r. "'. prr. P.hOp' '' "b...Ie doda nilslsyak . kojl pute I zakorien)uje. ru iundll611uI. TeollulOV I Ofoskurldlllov nazlv 18 vrlt. tlo blv. an. penl. ze lamiliju ka~un~ . erven lh Mao ruil (pjenijnlk. ovog .lblrlkl nornl olamene!. led.lIves/r/s Lam. zbog podzam nog Siabia iii zbog spa· elll~no dijeljanog nSla. Ro nunculut (I al. koJI 1M uz pOloka . PltnljB>'O Ima bUjkl. . nagnul I entlWs = evilel). Fogllla). pul/cls '" buha). II druglm elilelom II IIlrskom podru ej u. la¢l.).. quadrH6IluI . pro parle (p. p./le_ 11834.cln l. djala: _lconographJ. prevlaku .is = papra l.menal. pl/mu$ = prvi) . pututl. polydlpu. iSlo~kan. lluskaslih pupova. sa Itslovima keo kod 1abnjakll (R. od grt. Arapl SU njen nazlv pllnj. I) v~I' Rubia I/ntfOlll'" l nail" bOta ahH'1II.m. p. tv. po!IO se u kOl :'~Ijava z. r~dl]~len.. Aami. proran plIII. .nsll. reeenia n (lal.. d. opel e!iv jell .edova pomrr • •UI. ttrunlt I mynno. Rh~~~'ndron (grt.1 11 (np" Fagllllll) redlvlvus . rh 6e lu. ... pHudopllil anu. anenl]a. u vazi 5B bloJnlm ¢voloVlma \-otll/elma-) na lizomu. puahclnl.. uspravan. polyphYllul. I v. noy). erven (kaO ruta). = = racemOlul. nakon cvJelonl8. rubel. . mall. 0nuI.uzmelln.. premo dol]e (nalrag) savlnul. koje 5U poredane II v l~e to • reus.cha. zbog boje plods.. vlsok. lllnki Ilo.adl.! _ redJ. arc II 0.fll. vrsla koja je OSlalak nekadaSnja dlevne lIore Relc henb achlena. zbog eyjelov.lIa 51 de la Izvectln od Il'IdogalmtnlkOg . priz ma!l~an. moogo lls'iI~. populacila.do dIVo.) . ervlnlh Cy}elOY .. PO~IO se vellkl bro. sa Rodopa (odnosl SI na maslv Rodopa). bOlanlca sell plalllae crilfcso_ jlelpzlg (1623-183211 (u 1000 labll u bakrotl sku. IIvadsk!. neknadno kolo.al no.isanih.ombltnlh IIslova. enlltkog naziva ple. PUrpCoflUt. rendzl na. bOjetljl u e.::: . pot l11o. sads~njem Tunlsu. min. vidl _akt. potlo sa smalralo da ja ova bll Jka ~r lo Ijako~ila. ko]i zakorjen juje. all podnos8 I izvjoslan slope" lallieno Pol. rodopsk l. Izdu!en.. pa~ lo zl ell plod ~Ijlva Ima bJell~aslu vo!!an. grtko Ime za ovu blljku.evalu II uslovlme pune dnevne svjatiosll.. yl!a t l1oeenolo~ka kelegorlja koja objedlnjuje dva III ViM ledo. povatien. demo rlins = taba). P' 6rll. pol)'s ' mfltlgO I philion list!.. lamllija buJad l. vet lm diJelom. riylilll. . InO nO glt . Od brojnlh bolanltklh radovs najpoznallja su mu klasl~n. pruina. zbOg ¢B9a sa Vpo e a rubll1l6ru. ova bU]ka .. patiO je vetine biljake ovoga rod.oe6ruI. .asia I po morsklm Oblll. Posto]1 I obldnjanl' da la od I.ko. pahu ljasL Pullc6rla (laL pulox. r/lcons = svjat. r. kao vSli ja lel. pO~IO su evjelni pupoJjel ova blljke povljeni.. procumbe nl.014 I ".""II. paTpa/loma = Ire· pallil. rutltasllh evjel ov'. punlceus = jarko erven). kId II Aors zas . amend Allchenb.snnus. p. porljeklom vJelovalno od grf.Inom Helnriehom IAalehenb. pro Vi r.. j odnlm dij elom nalaze II Oblo!ti jl/fneluskit! slep'. .n.a da Ie nazlv od gr~ rhuS. Iz GraubOndena (Svajearsh) Ah<'rmnUI (glt.. ' purval . pune'lilu. la!nl plalen (po~lo li5tovl ovoga iavora podsjeeeju na 11510v9 plalana). pepeljak. . neka zna~ajne vrsla dodaja nastavak 11. I h6ellclI.nl el. svakako zbog kOle. od gft.. Plo.lvml_ Ralehenb. mnogo Iisiova (mnogo1l518n1Polyp6dll/m (grf. grupa bllin'h "!'lI18 Sll areahma II oblasti Juinoruskih stepa. sada!njl. rlmskl anlltkl nazlv za ovtlj l od .a pu. prheoJ.. ponllkl Ilorn! elol'lonat.1 ml§ljenje da ja nazlv od lal.1914J (sa 2800 kolo. lip humusno karbonalnog zemljT'la....m..I lea (npr. zaslUpljen u barllma I na ylatn lm SlaniSlIm •. p.. pun. plllnl.ezdenu. wSla ovoga ro.. ladlea n.aeurvul. podenak. pumlllo.). polYs mnogo I podion notlea).."UI. ilavll.njl Drugl navodl dl ja od rhombl/6I1u. vjet'<.. vilak. p. ROlml llnul. P.ll. paMJllsl.. IZ naHg doba.j (1823-1889) . . grupa bll/nih vista tljl 58 area l. kao ~Io je I boja evijela I ploda ova Vlste ' po druglme me rode je po PUn iji. Rlbes tarepskl lob III ribas). rallkl. gdje su prvl pUI vrste ViOla .. oznatava]u IJakovllu b u u r i · odnosno "(en plod gdJe Ie biljke nile bilo.lca (Ial. (gre:.Ja pojavlfuje u prvlm proIjolnlm denlma.. talyerollslan. ~IO je karakleI1 5t1~no. IMmnlls = 111'1 . u znatenju ma~ak. okluglollstan.h . "nunculoldn. ruber = erven) . louell61uI.ldloclal.mskl nazlv za knr!ku. ISIO kao gOle.umnos.. kralj evski.lmule (Ial.11 ne "bll 1/. lete~l. :r~.allchum Ill'/'.. 5nage. _Ieonll$ Florae gtlm.".. p la/on '" krllo. .mll' mor1tr..OlchldaCfla e). Ime delo u tasl AuguSlu QuirinulU Rlvlnus u j e prolasor bo!anike u lelpzlgu.. jar $U lI$1ovl pe. fvo l) . danaAnjl.. r4!!ctuI. odvlalnog ml risa blljka je upotreb lja~ane ho ~ledSIYO ploliv gamedi.aSIO d ljaljeni . ko rllen. pu'purnocrven.:rna sUjepljen lh II grudvlce '8lnog obllka.eale u oblasti jufnolu.hHUI.. f llnueu1ll611uI. rubIa. pol-. kojl je prad kraj 11vole blo prolesol prirodn lh nBuka I dtraklOl' bolant~kog vrta I Pl irod njetkog kablnela u O. \lal. na ziv za eljel u bll)ku. skllp p{lton(l .

.1 vez l sa ~I IIotlkl m iudle/em na gomJoJ usnl .. Ime kod Ilarih Rlmlj ana. .. .111144).1951). (1723.. s a IISlovJma koli su slltnl onl ma kod wste SalvIa ollie/nails. Scilla.10 S6rtlUI ... Jer au 1m grane savlt lj ive. Jl't1ndIJi).e/erOs = kOSlUr.'jl. lIa"'are = SP\lSII. 'pala. .tem am.puran . ' plnosl" lmul.. spOl'll."I.. Ip lnul6l"" lino IrnoVit. '" t um Skl bog).p (parzl)skl s(J/IIep III seha/ep = sIUlav)..s/l. pa 5e salep uvoliko trojlo kao alredizijek.. takinla SI t lb r..aznlh vrsla katuM (Orchis} III neklt\ d.. PlonI". ScopOII. .. UIIOII od .. ~ lolllar (so/lr~rlus = osam ljen.ema Imenu UonIl.. lal. rod meMvll1a t lJI vrsta tiYa n. . kruan. /U/ICo .nlu Ilrlcllo. phyton = bll)kl). zaka snlo . lake 10.. $ehize/n = cljepell. uMtIIM """.. (gr¢.lnU b.odn jaku 0.. tlllike s/enoviUh " an iA'I. --. koll ra"e u plolov. .'ono u ¢IIS1 bolenl¢a ra J Sadla r e 11791-1849).a). polIO vlltina vrsla ovog radII !..pvtlU6IlUl. A. nmsko Ime ZB klselleo (Rumo)l sp. IIp. Horaca.m planlnama sakup(I vellke kont lne gomolla reznlh vlS la katuna.' 11.."". lp6er.. ldes svoj ~seand"Ji~ navodl kao pov.n ..• 1I/eda~l . tumsld... u vezl sa IZII'edom dlll¢lR papwa I IltatkoG I gorog ~ nllko n opadanJa plodl~a. nezvano lake lbog )II'IIjanl. ma vete III mante UIIs. .1k1t6lIu •.und.cl01lta. (leI..c.. spln6au.. (Ial.. patio .. bUlke koJe primaju o rganske s poJ e~e od uglnullh o rganlzama . poznata pod naz ivom . le.1 n&I trlJlltllU u plelelslvu .I. Godl!nle s& na na~.I. btlJu toJI fit pocInoM puno dnevno osvjatl lenje I nataze se u uslo . Suflra. lJelni. S6nchul. siJa n. plcanl. drugl . Iial.ntmodendf01l.. $/l. zlmzetan. okrenul na jednu Sirenu (mls ll 5e na cvast) .u protlv kemenca 41 mOkratnlm org. Jadnoslrane evasll.". 211 pravl JllnJe lllpkova.. IItilara..oUsane ek~plollleclJa .). polto Ie s polJnl lislavi s IUkO~ lce brzo osu!e I lako skidaju."". IdIuIlHIl. CamilfO (KaIIJ Schnider (1876. Hflstov 1m. nil ko/u nalltl c. Jer Ie blilka vatlla kao I1la k p. spow'" = . 'I num.. potto III pi OVI III relu1YlfU maIu pgwtIeu IO fUl (sorus). u !Ira m amiSlu. KulaJlum '" §tllI~l.llr. pobo ljienje. 0.1843).syn ..scr6phula = v" 'n l tlr) . a znelnp kOlitlna 811 Izvozl.1 korl I Illtu vrba {5elrlf}.rubrll'oI .nlll.lUquhlrvm . ta u 0¥DIIl IfVeaIu u Yezi sa mlr isom biljka. I dr.. .. raL}. (grt.rl. naziv za crvanu beju olovnog jed lnJenJa mlnl/uma. rupMl". Il nlllllk l.. . . A6Ic:ut.. . Smil. paJadlnae.ods imaju ervene p lodo~e. . .e!l¢ast.. I. . k~lIn • .oveto se dB sa lep ima tudotvornu mot za ja¢anle polne motl. acorploldq (grt.1 korl.. upo nle rane.a (II'¢' sp()rII I spotOa = Ii_I. . crvenih IISIOva. lar j8 ¢aurom.". ozdravllenJe. bl eul... ka lelan (g.1631) proll1sora boten lke u Betu I KrakOW. mlpln n"ul..__ 10111111611a. n'clo (Ial senllJl' = starac). spl..nlcul. lar. 0.. Keo Irlek salap spomlnlu I nek. )ldUeuI.·chrl. $lIn6re = IIjetl lll. Kako Dlosku. skupE na lIulnlca. nalYan p. sle~on s k.. .. (lat. sparro = popiel.. se...... doblven "mlJlklm pufllll .lIngo'lI = lom ill. rr. u utem sm lslu I lavonicul. A. Iju sk a. 5kelel). '1" . sluzna drog e. Smyrne = Iz m'rn e). sa sl edet lm cvjeloYima. IJdber.. k~p su s Uenl zupclma ¢e!lja.. llIquosuI.01.. ..llenlm ml"Uma. StlUx.... edsJetak." v.. hell'll ::::: pevlle n. .VI na sl'Jenama (a neke se vrs!e upolrebl)ava. fun . Salur. . Isc l/elltl).. 41 Ilre m Slnlslu . D ..Imake Ime blilke. slps kl .1 prirodl se na lazl Vll zanll u glukoz ldu _saUelnu_ kolcg Ima 0. Ima delo 0. sol/dum a911ro lI¢Vl'lIllti.~splrln. s lbl rs k!.6I1nu.-...llu m (glt .. Satjrlum (grt.. poznatl dendrolog. Iz tlh 'BlloglI mnoga s tenl§ta ketuno su opuslo!ena zbog nemilosrdne I nekon t.oda. u /utnom SibIru sl ebe.. anl ltkl naziv Zll OVU I n e kotll~o sasvlm rulltJ!Jh bill. A.. bez d rAke. koJI sa upot. po sablnlflnkama. Zbeg posebnog obllh gomolJa vle.· I1Ima). 1IIt-t1 p sp orohle. antlOkl neZ IY za oskorutu (SorOUs dO=~ h 'lflii ladu ' od lat. 5euW"lIiIrI. t<I .ne dviioe (TIIrmw sp. . . adl. od IUS == selo I seora = mella. npr. ."" cMln kao krv. s lnonlm (Synon/m ..lcul. Slbl. . YlIlniIll .nJ. n.. bUJu ajane. spelra = z8VOjllO.i. gutatl.... . IIUvU I. (115. "jerO'lltno po SwIPJJll. st. slw.cI!n6rvl.II).. . grt.1. (la1. Spl . narotllo kod dJaca. (loIS1it1ll· ndaH .. . izl/8tenJe.. IlIvI"ar. Salur' " (Iakede.. vldlatl pod . sllmb yJl'. ..von)..ava (GremlnallB).1 ta sl tlotanitar" I PUIOPJsca F W Sllbar.. s a Iistovima kllJI .luI. 0.III•• 5je det l. c Sphlgn um .orp/oldh = slitan §kllrpionu (0.ollv skrelutaze. ... sl Jen oljubiv... 'I'8tleCt)lnAOg I/ekar a I p..1788). PO~IO mogu pos lu· t ill Zll ¢It~enje ubln..287..o lllcimlUs).um. gajen.. je. 1 ~ 1Ifa.. ~ II do Ie u vezl 18 SI. ntvI1I1611uI._ .1 vezi sa plodovlmal). MCUnclUI. (..4B S •• l er. (181: S8J1'Um '" sll /ena I (. KIofIIa.. lme dalo u ¢asl J.'u.sla. -.wl&tlma. slllqua. ugledan.maceulsko j Indlls tl ljl. ...) &e rra lue. " . blt)q IIRub elJI IU IIlOOII _ vanl Zll vljenee. mogu upo. S.. god.0lIl bogu. SU ndl. sorbe/e = JMII.11"tlltrll. I c'b. vrio Ifno~it.. koJe Izra"eju IZ jedroo.~ JD~n)U IS rormilllMlJ.. sa Ijuskama. .. od tcgll se jedan dlo korisll II natol la. kasan. po nlllyu U bal...r.. Salap se I u nButnol medicl..llku bez oplsa nJei'" Je Identll111 S8 ISlolmenllm bllJkom vllo suml/iv • thneldtrll. S. " Sl I1t61 Ut .au (Ial Sllll ria = Sltll. ad na lvllt nljlh den vala Ie ace tll -sa U cllna klsellna.p. tvealuI poJedln.ebllll va 41 lje klllsivu. Autor poznatog d/ela .. 111611111. Smyrnlum (srC. dlugo (a) Ima Ina) H 1l1li "ralu. c lVenopu. komulka. u u./a = sjena. . l/Jarljl). " U cUn.. tfOllyll. lma Jedne bllJke silCne erek" u Teolr.. . Jer S8 lIpot. II. Ilat ruber = e. ant1¢kl piseL Teo I r as I (371. I. 'aUlor kleslfnog d/ela ~ ~lIIusrrlortlls Handllueh dor LIlUMolulJ!1do. all mu tek poseban fnete l prlde/u AfBP!. koJa .1 kao e hkasno blogo s. kog p._ Solld i go. Sambucul (g re....ug ih lodo~a 'amllile Orehldaell"'.tn'uS ::::: d". s tltnl II'tcMma rna/t... po Hlpokmovom nazivu ze vrSIU Scille marir/ma od grf..t... ere) I 0 10 s· k Ufldes (41 I vl/eku no!a e. o~la •. poi lo se Il d da vnlna ova bil/ka upetrebljavala Zll tije¢enje u narodnoJ med lclnl.. ectlbra. . lasterasl S . 5e<:ara = s Jetl. Scopoli. dlotllt i). P"". ~llIma obllku I laSPOrlldu plod ova kod vrsle SeandyJl' poclen veneris. .. " . hg!1It1U. Jndlj8naca nt maatuIOIIto u Kall{ornljl.t. 10 ..ocenta kamene pod lolla I klomna bUlke (gr¢... Sptl.. ods/etll. plum. . Ollnvllti sallcllne kiseUne se upolre tlljllval u. nm skl nll~'v ~a w15le ovoa .nsu IIrlctlo..Illl. sled enje. tvaM baI'IkI b\ljklliol" .um..e).ma 1 s equ6la: Sequo l ah (1770 ..1IItha..).0/1 mSla ne sillenama.1 18.. naro. PDIIla~1t8 Cfltrot. SlIlw la.koJI evjela za najVruCeg IJet. onei 10. Sel' pln.tollatu.po. nmllkl n8Zi~ ze vrs te ovog rll da. poluperul. .. .nad" (tal 15fnll/iO = lije ¢Bnje).Flora Cllrnlolrea~ (drugo IzdanJa 1772).oHtI. 1.. rup h tr e. (fa nl u la llore). kole sa dobl~" iz Slo mol/a (Tullflr SlI/flPJ . II •.).a. mpervlranl.nsl" s araJe vskl . u Hllmera. ""-to. uvljen.. cd 1111. ngulneo-porpureum.. aamonIk80) ~ prItDdIn _ ' ponta naa (lat. . Pllnl/a I dr !me Jed".. pi'" '7. .ottv raz nlh bolo va. rod I.). eblJava kao Sllldsivo p. 'nau la tlore la. rup6ll1ll . liJep. bll jka polusjenoYlllh alsnltta. .' bez oplodanJa. (Savil l). lu owom I 'l1li '10 . izllje¢!ti. A. 1111111116ru.. splI$avlIII.dllioona . nnvano u t~5111Ia¢nike I prilodnjaka J.vanl sok ploda l.l.. Schullese (1773.edslvo :a lifetenJe upalll sluznree erl/eve I taluca. prolzvoden na umjeten naO:ln.alwltl6I1ul.. 'pael6suI. savskl .itn sk!llaziv za taUlju (S. ($path e). oznaka Slalih Grka za Jednu " rstu . $/l. glt".saly.l'1011 10). nezlv vjerovalno pOlite Iz tvedlkog JlZlkL ' plttlf"" kluall. kojl rasle nil slllenam8. sa tislovlmll kao ko d vlbe (5111ft). bln illna.. vl~e vBI" ovoga .1 o"om IluteJu zlt/n1ltll.

.. ... Valer"'n. ruple. l ulNtlplnakl pa/.Iolum Inpr" earn. l ub.beg zv/azdaslog 6bllka kruniea. zbog IrDdleinag lupo~IIII1OV1 ~JetL IrIl6I1u" Irlloll""ul.!.. rlmsko lm e lomprike (Viburnum IIIII/Iloj... penul-llolum) l ubnledll. 'l"ln. IUplClaI.mhaju pn~ldnu klas Slaphyl . Itinlelll.va.Ion (n pr . ulmll6l1us. koj. IItrame"n (gfe. Y ullglnO'u" koji ras.ilfll... lormlnAIl..malSka jodlnlel. ko/I tlvl n.. Jer jo evasl IIro~dasla..nJUj.~ zvano jer se mote zasil1I' kada I I limo unIl1 6ru.. lerlO = bull . I IMII .. uzoran.C. (fal..ma Ivoj'h svojs lvon lh vrsll... SII""n. lukeetljl. u~­ razvijena Ie Vllo bulnl vegetacljl 1= oM"'.rt..ll. kao I sml. IrI~ (Ia" Irn '" 111 n ... Irln"/VII..ke mlellne vlsla dodaje naslavlk .._ . lanlnl Itrllloyln.. slama).lnl/v""ul. .:. d"erenelja'ne vlSle. je nIta liIocon OloSka ledlnlca (ka legorlja) 00' asoel/aelle."". 1I010n (wrljlbl (g rl!.IIro~d).n. (IOlm/na = srdobolja)... (jer madv)td 10 . Ilr'e'u" krul . bltjnl pokrlvlC. lull mul li s.e ns motvatnlm Slanll"m.dr2l. Subasocljaelj. rlul.. O'muI. le'ra = Cel. zbog uPOlteDe ove bjlJkl prellv lIuAobolt-. zelasl'). Allium III1IIn1. ~lalafs~l. 0II0gI . 1. Iro11sISn.. dvOplodl'utkl I. kojl M upolreblJl\'llu u IMIno! ~ otttIII II u I.AgIo$Iemma gi/hago). s~oro.I jTheopltraSl (372-2 8111.. IlIrC ..v za vrslU Slachys germanic' 00' grt.llI: korlsnavi !Ill bliJaka ..aeae.. Teurull (M. Slrulhl6pl.rll (g rC:.Cenje naplSnuta I lomova kosllju . u . vr k1ljnpr .. pllSlenasl. klas sporo llla (np r.eIYorOClarli evllIRI IuVIJ. .IBl u sporo. cd asocljaclja.n akoJoSkll'llBklor. nIIdIa. npr md Mae (spatha). sym = skupa.I.-ee ~. 3/odSlva kola lauslllvl)aju (s le!u) jlanlnl] .. Ier IIOqt od ~~ . ! v"llI~amB ..... .. u PlinlJII 1 Kolilmele nul\' III mlg. (L_'um P41tPV_J I dr. $ymphyo '" SfaSiI.-" " e". gotovo./m}. nPl.Upllka.. 'unollk.n. (Ial stllla ... podzemnl Izdanak III nadzemna vrljeb stabll. IPOf'OflI.... "" riakno..:. .. .mlnlt. ilrbleu •• grads kl ..""" uI. t. S /(UIItO$ = noj I ptorl..nl. Ilnklh 1l... Sloma uSia). ~agln l (ruklv. 1l. Lycopodium I 0'1... TlIII anlitki naziY za Till. Ilrobltul (stIObl/US).. . nIItU..1 .flkaeija I 'VOI'O) lk .luI.na1 ln (le/m/njlls)..IOmt h. sa trl retnjll. ..re roue.r..).porophyl/Ilm) {grC. molda II vezi 511 glt. nit nice (spo/angl/e) . '''a (lherophylllJ jT\ jednooodJ5ntfl I ct¥OgOdiInjl bIlIka tote "'PCMlllCi I*tod .blla. lakaon. umMlla = suncob"n). . " Iho m (g rC . pi. .. ~ . upolrebljlYa prol'Y 1/dObo11' Iraeh4!lIu m (gft.. . najvi51 spral obra~uju krotnjo krupnog dl'\leCa. tofU . Iraehe/o s = vrat). )IdrICJSIrIdnI 111 vl~gradnl sui'll plod pucavae. . t!net6rlu. poSIO evjelovl ove Mjke lo. Yltnl CYljeI (1101 '*"'Inllll" .. lID • 10 do ba znalo 0 Ilekovl. Iv . lomanlDU. In' jlamllija ~I ilarka (Umbel"'.urn. .an Jer eVlSt mnogih vrall ovog roda dUIlO Iraje... tllttcum. . autplMl.. bBl' 11111 0 I !ilj.. .. Tau. Olvorl... .ItIf'4) II trt . na)vatn ljl p.Mpllleile.h vr5ta aqullll . lubllOeljllClll.' ..uI. ..laclj. Sp." (C_poracee. u obluU I"topado. u slolameama Ima lnlCenje ka a: slabo.. t. .suulMopleris I dr. .. koji se odnosl na lIeoloUu perJodu tercljIr. . grupa 011. Iroperl.. 1101O"II. zvljezda). (Ia\. e) lilia. nl 11010 cl/epan. Vacelnlum. ~ runlka (lr/s) I dr.. _ . . ~ l sslJeeanlem dale . dotllva nallv lako da kolt/enu dalO d. fI''') IIPI'IItomoII Iltrltlllllleljll bloc. Ylr. lbog prnllnog rBSpo. kojl drhCe. nlCnlm Ils!l ~ lma... SUieflp.ltzlla). llaehys = kin .e)j... I~gled . Ihalle lrold . 910tde medvjod. Ilrn6 luI. kopflwl'UttIC. bron.notogl)l _ ItIt8C I . I. koll slute za rumlenu glSovlI. .el_51 bliJake ja lako uotIJ..lllan) {glt.. plod 011 ArbutullltlldOl../alne vls'e dodamo naSlavak: . II. lovlne ..)... nJll"~ kod .. vcclnom no naliC/u listova. Ijublcl ('(~J. . aOllf kl naz. linelo.. obl lka rogOla (Typha) Iyplcus..n (11mp."je kote laUirlcul.ngu... runobojln v. G. lve bilIM ~~ Wlgellelll .11. bllj ke sa Sf... . sumpornotu\.IOYL . _ VIIftlIrII ..) I dr...kl norol . lome n.h biljaka I.le/ene .. zbog sllfnosll lislova ova vlSle II no/avlm p"r/em ..... . (lIrC.. jar Ceslo lm a slamas.. Ina. Smlll'lo/u va ooOCII'Il~.1m..pIl188) (SI'pIII. Ie'pen"".~oMzujU tr.m po/mom podrazumi]eva so smjenjivanje jedne popullelje drugom u ! . Ir' an9u l6r11. 1. mero. ze))asl. z. kCItI poItrtvIfU •• g. veel bralliemenkl. .. zallslak.."...uber6su•..ls. . viO'l pod ~fanjn /o... ja sliCan vrslamll roda ThahClrum. .. humoznog zamljl5111 kole II 1kUPI~ nIInI. . ru ItC'I. 00' anl1fkog n121va ~a neke povljuto (npr.. 'lfnlhul. . ejllokupMOII Ivill .kl.r.. po . lakoder ~ I lrallli eirenl. !rodtlVa zo padatlcanja 'unk cljo !lijezda. 11I11ra~ 1..c' c bOblca. .kevll . luso = redlm).""" J .. ~ 16k! netl¥ .MlI ltd I.. lal.peraU.. jalov. . Irobrld. . u preYtlu.. uslovljeM ie. II/..... .... 1oIIIIIQ.1'I OI'II. Baumgarlen nll1~1..pid"lIIl1nlh dlellavth I\IOffttn& "IJObuI.n. Bryonia alba i dt I 00' IIrt Iltmu. Irlchomlt "" dlekavosI) . breslollslan .11..rleln).ul..l1Ino!la (1IUlnlta) "por. Sflphylo . vih.. I" III U upotI'IbI bIIa IIIIM vlakn a. lnu. sill.. .. pod oy.ljad velllItt dnU..YOlno/ la/ednlel. (eapsul..rI.. od izmljen]enog lei DI(.l. /iI.. vllJlplcltltloCld. org an u kojem 1100 rlt~v. .) 5 lun~cljom 1010S. IIlhllnll lOs = btlsmr.nUl. ko/I Ie prenljel na ovaj rOd.. jednoevlolan . Irlnel'\lll. Irilld u••• . ur. S/ellett. .. urb"nu I.l. IOlftl (grl!. 00' gre ..1 ..ln. yanlale\. .J urtlelt6l1ul. verllkalnlm rnllkaml U inllnllh!111l pOlad. (. U kopnellim bloeenozama lako jo IBpazltl slOlevil razpored b. Sjmphrtum (1lIC. Jill tu gomll IIIto¥IIlI jIkI MerNUC'I "0'0111 (rrophOpltyllum). II Tal'l (onal koll je zaslupljen na Talrama) laurln . T..011'1 vrsla sa areali ma u srednjo) Evtopl. svoga pokrovllelja IIrola Sa. ~ III.bl' :J... paprlll(npl BI«_IWIm . Ja nad rllii iii pOdr.". kopltvoltSlnl.plodan. \l nul. priJe svega. mlllologlja.h Ipratova. a II vezl 5 o jom sloli I slfat... • llrI'an.. pOO'log l. = pepr al). lulallt. VISta lamlliJe ArIICeae.emalSka ladln lc. Umbeilifer. kojl s. a odll ku/a se time Alo n.... prelplanmskl po/IS. I'I'I4'dvJadlluk ( .... lre. IlIPJaao I' djllo -HIIIotf/8"..:. kOd vrSla roda Equ/selum.. I "vetl . trobojan. palls' . el'\lena mmra koprn. kl. . nallall slvlje n..u.. stolo$ praln]ll .sl. .. upolrebljiv ZIt bejeft)e 10OOl a.... Tlnll:6lum : smalra 58 de Ime pollee ad gfC . (sUIT/It.hu... ani plod lakvog obltka • j obuh\'all lIabljllw. un4!do. lipl~an.. l ' lmnUl. Iyphinul.. Ij. Irlp'e rll Irlplerul (grC frl"" 3 I pieron c: kf1lol. (Ial.. netlo. . oklh zelent. el'\lenlea. 1151 na kojemll se obrazlljll trllsnlee (spOran. "to*. n .. poklopcem. vrlo razlltlte na~ ln e (zaklopclma. Ilrll.. !ir5IlS = medvjed) ...h Sum&..an (und) plod pDj.... gomo lj ast. na \era/II ... peteton = krun iCni lisl/..spod zeml le .vnlel hemlJsklh jadlnJenja ugljenlh hldrala 511 IIlomltaklm kaellnama.U11 LI urb6nl.t "" diD).adll..... n.' . koJI se IUS/IICU II prlrOO'I. a zatlm H nlte ledalu spraloYl n15~OO dl'\leClI 5.).u. I u ntoIlDIIo ...sllm kru..n'Zlma U svakoj 4uml moguCe Ie pn mljslill veC I brol nad~emnlh I podzemn.eds IlIlIea.. u . :::. mUIII Telekl d'Sz'~.". odjelan. I'retlvljavajll samo II obllku sjemelll II! plodOtla litpi' . kO/1I su sa Ilpollebljaval.. mofYlfnlm mjest1ma . IcuIIoI) .. n. Ilmsko imo za bftjeSi ~I tkOj I". phyl/on bstj.. ovojnl IIsl II obllku IItekl koJI Obi'll/I II . Sveza dobiYa Ime lako ~IO se Im&nll n. veC Ima IlV.non. • tlPllla ($I. ... ve/er8 '" bIll zdraw . oval .. 00' tega /e Izveden nuiv za vrSla ovoga rode. glupa tlil]nlh vrSla ko/e imaju areale u submed'le"nskom dl/elu Evrope IUbI9t'cln (tub. Ch. skllP luaza .. lV/ezd.. Iluspas l 1l1ICInJ-evroptkl nornl . Srute u ko!a rskoj indllltrJjJ za ~Iavlj... Pinion muglti Pawl..).. y ":::eM ..nJivanje CIIIYlh tlloeenoza oa islom proSiOru. zbog sliCnosti :/ldo jedu pIodOWI~ iiva.. ...om bliJu... T .0 I.. .aeum.6. zelenl list kOd nak'h vrll.. odllka vafl.. podvlSI I.. . "olonll. (... sp rel Sumske stelje neposredno ned poVl'tlnom zemljl!."lale I Ir. (v.l. .clll_ ..

"NlOfma., Ova vegolaclja pr lpo da srednloEl\(ops~oJ , vezl Vi50kill zelont Alno-Adeno_ elyl/on Br.-BL. sa neko/l ko ".10 Izr.zit,h I. po nonSlltkom Sl'lSll1vU, veom. brollk, h 8$0eIIlel/a. ad to/Ill /0 II natal'll pod,ul:ju nlliZlazltlla zejednlc8 Adenos'ylo-Dolonlce/um Horvat sa brornim v. Slam a, od koJr h su svOj stl!CNlII ta OVII 850 010c llll: Dr"onlcum au:SIII". cum r, craarlcu m. Adel>Osrylas IJllillUtfI I Mu1gad/um ilipinum. Nllp.otlv. na planlnama kola Ie. Izmedll OlraUI! . preds1 8vljona "Iepom , bujnom zajed nl com Ootonlco-CarnplJnu. '.,um 1.11101,." (P, Quezol '" J A Rioux) . U JugOlsl otnlm dljelovlma ealkanskog po luOSI'0Y. (Makedon ljll., Bug e.,ka) "egol8clja y,'Ok,1l lel enl pr ' pada posebooj andemltnol svezl C,rsloll eppend,cule ll HofV .. Pawl. & Wal ......11Yno . nmnohv.nj" . azmn02evanjo blljaks vego tatiVl'l im organ lm. (npr., r~nlc.m •.

IlIpftdne Evrope. zaslupljena

Ie

slitn a. all

m~ogo

OOgoll/• . vege' ac lia vlsoklh zelon l,

Inl1CMm. ltd .). lryI, Ve tenovak y J j l8S8-19(9)_ Autor dlell: . Flora Bu/gar;ca_ (169 1) (Supple· mentum - 16961 •• RellQl."aa mIIrvICkall"" (1922) i dr . ..I ... ' " ...., b.ri ... n.sl. fino vunut W ' MW •• pJaYltuI. bolo mora (venecljans kl) "rl., ".n'"', •••n ...., pro ljaln l Ikoli (';VIet. u pro ljeea (vbr, vilr;s = pro llete)). V, .onle •. nUl. 1 0 III od Izm llanjenog nlZ IY' roda Bol onlca iii po keltskom plemon... Belonl. W . ' NCO'UI, brad.vl¢asl n nleIll6rl., .. ,1101ll6Iu •. prtlle nas t " rvII, pravl " ICUI. kojl Slu11 til Je lo III: IllIb, mail (od VII ascus s labo hronjan). vldold•• , !1I~.n vr,lama rod a VIc/I. V ICIO'''"'. pobjedn iCk i. zbog II SIOVI U obllku maCa . Izmed ... sebe !llene. a koja se po • Ik. "r.juf. vrll. tv/cllrius '" ~aml anl k), V'Sla koj a !voma resp,osl •• nlanju madu sobno ISklluCuju iii jodna drugu zamje(ljuJu (npl. $IIIC/trllgll slIdo/dos L. u Alpnma 1 $, plon/n G. Back no Olnllrldlmo). vI1l6 ..... , kudrav. tupav vlmln ' " •• podas ao za platonlo (vllzlvanla). Vi"e •• od vlnelo '" obvijam. zbog puzanla blilke. Viol•• po gtCkom anlltkom naVv ... Ion III ;01011, III vlon za vrslu Malhiola incana. Izvedon Ie 11m ski nazi. v/olarlll zn ovaJ 'Od, od kOJeg D JII 051S0 skrateni viola. vlol6c:au., modlolll,lblfaSI, IJublCut. vl,g6u,.. , ~Iba ziBln.; ~bog mnogoblojn lh Ilntnoi utih evjet(l lh glavica. w irlellllolu,. zalanlh cvjetov8 (np •.. kod Vlsla Dlglralis viridlllora Lindley). vi.leIIl, zoilln vl..d , llII, ...... cldu.., vl.CO' UI, I/epillv. Vltdrll (lat. vlscum c I/ap.k za plIca). ~bog IjeplJlvog sllIbta yltcum, "ml~1 nazlv ove bUJ ko. od la l. viscllm '" Ijepak, Ijepak za pUce. zbog IJeptJlv1h plodova; vl16lba, bleloCYjelna. vlt. lI.,.., vltllllln u., iUI keo 2umanca. vlUc.lIa, demlnUl1v od v,leIC :: loza. villi lelMa. loza sa brd' Ide n. Klell . ",I)el . , 110101'11. wIg6r1a, wulplus, ob ltan, opit1, ! i.oko ruplosllenjen.

""ano....

na roClto ogleda/u u polohlu I zltllll pupaq (Il PrezJmlJuluWI ClfVlnl:I tr _ .. razvlt l bllJka na poCelku Yagateclone IlzOne. lema potoiaju prellml/ulu~jtl organa RlUnkler jl poetaYlo nelu)tlko !troCnItI .o.1nn ll koje S\l,Slava u 5 osnov,,111 kategoili' '-crill (piw!efOP/lyf., ('l ID boIjke~ a/u vlbgodlAnJe. tra/ne grana. pupoytm. n. \II1IowI1IIL kale II ' * - ttocodllO ~zduh u. na vetol ill man)o) vl.i,,1 cd poyrtlne Ilmljllll; ~ (~., lo j J nls ke bllJ ke elJI se pupolJcI nal811 najVl .. do 25 r:nI IZfIId _~ teko de l1li 0lIl Y"jeme zlmo bel]o lulleen] nego kod ¥nI. p'ethocIne akuPIne; h l.llIt, , , . (fIaIIN. ,ryp l OphytllJ IHI , ... b ll/ke kod kO/lh nldlemnr dlttlOYi PN'<I vme ~urnlru. II. pupdjd OSlaju pri osnovt stabll, neposr\td1'lO ... z powtInq ZlmIje (blo cia II fIII\aze IVIed • Is pod n/o . Ve~ broJ biljllih Yr.ta umjarlne pnPldI/U QYOj Ibrpill~ Gtro8Ie (geephylaJ IGj 'u bil lko tijl n.d~emnr olganl potpuno 'ZUmlfU, • PUpolld II natue ne . . .amnl m o.gaoima. I to na l natnoj dubln!. Geot,. plll'mljulU I" ponIOtu /'IrI:IIQ ~ mo ne, Irr"s. Poirgonlllum ltd,), iukovlea (GI'lnIhUJ. uuco/III'II. NIJl,lm I dr_I. kIlfltanllUb k,IOIa. (Orchidacfula) 111 "ablovltl kllOl1 (COlchicum. C,clam.. I d,)_ T~ ffMlo. phYla} JTI su JednogOdllnje bU/kl koJe nepovolJan penod iQIIrnl prallVll"lllu _ u ob liku sjemanl. odnolnO plodova.

z_

"lptlophyUul (gft. "r"pllos :: mati, sa lI..ovlma POPUI mltl, .y16sle ... ' (gr~. xylon :: Ods/eteno dNo, os/ean '" kOII), klO kOiI mdog d .......

=

'u

W.ldrat" n". nazvlno p,om, eusIllJskom grolu Ffan~u Adamu von Waldsteln-Warlen. belgu (1159-18231. kojl /s od 1799. dO 1812. g!1d ina. zaled(lO sa Paulom K I I a I be 10 m ' ur.dlo poznato d/elo~ ·Oucr/pUones III Icolles Planlarum Rar/orum Hungarlaa_ wlltlal. lnll, Ime dOlO u Cnl ausllijakog bOlanlCa" WSIIstein R. Rlllel (1662-193 1). WUU6n11, dOlO Ime u eUI auSlllJskog bOlonltera F'an~a Xevera Y . Wultena (1728-1805).
&llIlICt, pa li'tltl.

zlgomorf." (glt_ ~ygoll:: JSlem. morptre '" obnk), olgan (u oYom slute/u cv;Jat) kojl sa mo1:e podijelill na dn ,Imelliene dljalo samo Jednlm pres 'le kom 'monoslmlllriten dor. l /Yen/rlJ/enJ. ' ..... " ,"~ ( 1 ', ' ,i,per ,galiO loochorfcaJ, lasplosl renJonJe sl llmana ] plodova poS/o dsl\lom Ilvo. n I v _en OlOOllo'/I._) ,
flwDlnl obllcl (Iolma) bn,.ka, po/am ... Ulollkologljl po kolomu su vl§e (I nlte) bilJ ke Iv,Slane ~a;:Z~:lo':le:'~~l~e S~:~:k~I~'t"0 I~olma predSIa.vIJa. od reden naCln pliiagoaenos U na '" " 0 BII ar R a u n k la I (C. Reuunk/aerJ Je 1905 godlne Iz, 0 veoma ednOSlavnu I Jasnu podlalu iivolnll1 obllka blljnka Za osoov~ Ie pod/lie :~:, ~l': i~uuP~li:~~:ul ~I/~o kOI' '~U21 nlezlnu , opstanku u ~ainepoYOllni/e godllnJe auplropaka oblasl) auk, 611'k: seren I~ lolevlma zlmska. hladn~a, u topllm {liopsk. I u p, IgOdeno OYlm mnlm prom,e(lama, a Ie prll.godbe

'"
SI(RACENI CE IMENA AUTORA CITIRA NIH U KNJ IZ I
AbbfDvis/rOfl8$
~"cl o ,,,m

l avdje ' " l~nflS~ne SIcIO.:!anltll I pona imcna BIlIOta Ie ukrolko osnoY ni podaci 0 njlma)

Zul uhn ... p,au~ •• onl. .'on O.'";"". 8ukowina

l>al ~.nsh 11o, •. u~rI D.''''~''~nJ- (I"')

"''''0'

Gu,U'lO" O... ERTNER JoMpn lllli-Inlj. tllotn'~ I tIOlln,C.,_ AU'O ' olela .0. FtllCl,Dus ., Somlnlt>u. P",'oIJII"'" " ,,1 k"llll . 11"",,1071· G .....: GA"%S H.'",,,, 11m-I. S\'IIC ...~I boLonIC ... Odll~ln pa", ••• '.C Ilpsk. rio, •• Od 1l12li. godlno Ol>e<ln' n. Unl..""I.I" .. In ... D,,,e'·" .• od 111'1. ,O</OYO' I)fO'",O' ... 11".rn .lI~u I tiloglKI9,ollj'" G.reh : GAF/CKE F." f'Sll-lll(l.lj . Nj.m.C~1 bo"nlw . ... ,,10' dl.l • • Florl von Nord una Allllel·D""w;;n, G.... lOo,u lIl1l: G... f\SAULl F A 1I1l1l1-1T16). GouO. (Ol"dl.): G"'UDI" Jo. F'.~l>I. Gati lU PnlllpPl 11156-1833). .0."'0' dlel • • Flat. H.,..,le.· 11828-11133) I D,aln,n Oll'g,n '10"'" GUlb.: GILIBEIIl Jo•• Emm ...... ' (Il"_181~)_ f'II'IC".~1 DOllnle., . P/olcso, u Wllno. ~ .. nljl " ly"" .... P,no au plMIU d'Europe. I 0. _ GI... C : GLAVAC VI"o.I.. 1i,•• :Skl moclnolog. UCen.k I, Harva,.. Aulo, b,olnll\ hl ocenolOSkl h $luOII"· p",ljUnl,n goo,nl h.1 I .eCI " Za;o",,~01 ~jemle~Oj (K~»e l). Z.jeon. sa po",.lIm nllm.e~lm lhoc.nalog"", Ii 0 In, E II I n b., II I, G"" lngen .• oeoma ' ." utan .. u.'!o~.nle I l.d, • • nJ_ o~sel.ll09 diOI. ". 1>0" 1iO... lo.,h fUlo.op ,U I IIloc,""oldk,h . nlmakl. kol a Ie 197 • . god lno 1 .. ~lo I. ~'lfIIpe pod nO$ ,,,,,,,m .Vego, ••IO" Sud.lleu,apu. ('. 1611 $I.on loa, .,2 ,olag ," Tlj. I ""SIlICI/ I. 1103 l.b, l. I .. ~ velJC1""lllko k.n. u boM G",oll. (00101.): GMElI N S. G, 111_I T1~I_ Jod,. od prvln ,""atl •• e. p,l.ode " 11" .1)1 (na.oello 1l1li0,"OC"og Kt'~ 1l11 , ,101" od p.. 'h 1'.dom,k~IIOIan,to,. R<n~e "'~.dGmlle nouU 11 1Q. gool,..). Rodlo .. " T"DI~n" (NJemat:"")' Vee " o •• .tn..·.,OI g<>ll'n' aODllI IIlu'" oa kl"'G mecJlcine. all JO In' o.... I•• O , . a,o no """"'•• ","nla I. boU-n'ko. UteSl.o •• o " G~S"", d;cl;1 ~ol l je Imo l• •1 e" j pmOllI ,,1.0 Kllpi $kog mo ••. PotovAl I, PII. '''''' ,gl k,al e m ",ojo 17611 gO<llne pa doD IT1I). I)n I ".!ujl j ,, ~llIoio R,,"lj" Ukl l"t"luel I .... nlk." tOO". matskl m put.'" po KII/'jlkOnt mo ' " pu,u]e 00 ,"adnj. Po"II •• TI,v"ill,,,,,,, •• nJ. u 10 oobs no ..010 01 5U b,11 le~k .... t ... am. o~ •• n. ~ol lo 10 II 1 0u,o,I]1 !>HI pop,lSle t ..lI n '''~O DO I Do.Dl. KlO !""a ' Ih ""kobo ml.d l l,,,"l hr.e , .. 2'1-0) god,n! gubl 11""1 . 110<"".11 nl.~a"ih lou""' ... njl acj • • I"'n) s" "ekoll~o godl". Paslll" njog"'" . mnl " ,,) 10ma I'" OkO 1:100 " , "nlo.,. U pulOPII" oe M iazo b,ojnl opl., d l~lll h I kull",,, h bllj l ... . • lIpl.1 H 0<1" ... I na la"n" I COIoogll111U 1.,,"IIY.n,h kIJJo ••. Gord : OOADON D<l mlnl'luG Al.qnd •• rlll(f7- IUGI, Fra nc".kl DOI.nle.,. OomboC!: GOMBOCZ End,. (1.2-1~1 , Go ".n: GOU"'N "'n,ol". Jl m-lmJ. F,a"ellOkl bOllnlel •. AuIO ' Ojlll .Flo'. monspol/llCI. (11&1) I d,. G, ...... . : GRAEBNER Ka.1 0110 ROber1 Pet" (187 1-1103). PoCeo k.a "" ,.,•• ko.n ljo poll.o k,,"OI I 1>'0lo.a , " bata nlCkam "I" u BI,lIn·Donto m·u. S. ~Ol.gom .... e h 0 ' " On P. F. \11I34---191}) koo., IO' djll• .SYl>OP • •• do, m",~ou/opIlJChtn FI"" . \11I'l&--193II). OJ,': GAAF Zlgo II!KII_llD1i). RO<Ion I li.lo u ll"bljl"l . Oaklo, ho&ml J. 1 Uj&enlk. S/l kupla vellku 1>&" bIi"ku zbirku I .ej."lo n_,o llko IIOIOnlt\lh .. o~tll,,)a .. " ollh bOllnleklh .~' kUIlII "' P,lIIko m _.,k".· :11. no C~nu P'"I p,on.aho nov .. "'olu .0U Pe,J.Oull';' kaj .. 10 nu~"" " Cui bOlOn ea •• H ie q u .1'" 1<10. Pea .."'oIJII hoequolll G,al. koja ,0Sl. n. J"lIllk,m "' Ipoma I 1UI.,,,lnk.m • . 0"",,., GRANDE l. (1871-195Sj. G"y .... : G~Y A.. (1I11l-1_1. SJ...... nolfll.rlekl ballnle., . P,ol"o, bOlan lko na H..... 'd. kom "nlwlllI .. u u Cl mb"dlll", Min. (U SAI' "'uIO' ~jcl. -A MillWll 01 BOleny of me NOllhem Unlfed SIII~;' (I..ej I .,,'al b,aJnl~ 1l0,lillekJh del. ""1& to 00""" " "" .10rtl Sl....... o "'m"like. 0,,_": GREMll " (1m-1m). "'U10, dj.li: .8.1"190 Flora d., Schwel, . (1870) . Neue 8e1!.,~. l~r Flora dOl SChwe,,· (.m-Im) J d, . . M,,1e \1___ '87~). P,o'e ... bot,nlke .. Be.ln..,n" (F,."cu'~I). Zajo""" A G, .... : GRENIER J I." kOiogom O. ... . Goo , a ~·O m ILIlo, Oltla · fla.a rle Fr.r>e.' Il kn jlg.1 )18-11-18561. G'{i~~=i. (G', • 0,""'-1: GR£IUER Je.n cnltles Ma"1 \l l1011-llI~1 I GOORON Dominique A".and"

I."".

( I"~I

.H,.,.".

U,"d"

° '"

""'1 "."1"

"1"

".""n.

'u.

CJ,,,,"

G _: GOD RON Domlnlqu" Alo<lno •• (11I01_1118(J). Zllldno $0 ""I~om G R E N I E A J. C~. M. ~OIIutor P.>~" og 0)1'" .Flo •• c. F,a"co· (u 111 M ]lgo) \1 ~7-111661 G.l ... : GRINTESCU G~ \1SIe- I~ . . GIl_b.: GRISEBACH til . ,Ieh Rudo l! AUiust (18101-18"111). N I. m at~1 bal."'~ It. Rade" u tiannove ,,,. """" ~ 8g:1I~~' oo:l~~ ml',o lclne. ""bl,'irlo . 1 bOlanle l. ~0.. 1). p'ot .. a' I d l'o klO' bOlenIC.Qg-n1a W' " • '0 1\ ~ no "~nl h " "'k.m lj. po . ",o .. klm :Im ll""'" 0" •• ,10 ja I ".u~"" , bpO<Il~II' II ~opunoj Inol ll A '~.nt)nl VU la 10 kl a laun Od ".Iuvllenlji n lI1ogeol'.'. II. IIoI]1'¢&. Z8 III j. .tno I Pom ...... 11 G"Hban""o 0l"'a - Sp/cll<IfJlum Flo"e Rum.lleu 0' 81, ynlc ..' (11oU-1J1.t5). ~I~~ ~~~"T,O",::o~:ok'''lta1 ,1~.mj."" Cn h 'OI"tl, .njl kta • •• 01111 : l .ak 'j u. Moeedon iju ; "'lboI'Il l". ~ • om Up'"'tOm. N."dIflO dj,lo I. " . oblena YlinO .. Ii0fU Bll~ anS kOV 1101_"""

~""' I """ ..... PCIIIIIIlIIr......... III., IP ,r llil

t>ot... [~., 0 0 17$3, 1I0d1... 1110

:~~~~~~!I~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~(I 70J'
~na

I ~~ I~"~_- U

l.\ulltlJ-)

l' l3IS).

'""''' ,,_ n',..,

U !'Mil. Z-lldrlo

Prol... r bOl"n,' " u B.. I I ~u AUI .. POJ n. ,OIl dJeI. -D-.oIogl. _ .. oleM Nordo",op. I," . ull/~IIIII ....-el_ -Sc"-<fN H

'n I.Im"l· ""d

r,.i.,.

G.'m....lc...., H,I'niiIt:_

I

dl,. klOf boIlinTeltOG ¥ria

"-"_''''-~I

-..

"'.111

."1_"'- -- . ....... bollonll<e .............. ~----. .-..- .. -- .... - . .

. hunga.. nunculo1dn L A3 Anemone slel/al8 Lam......I DC 151 lAo" .rls Rail" 74 " " lUm ~ ....a. Ij.. Acanl hus blle..... 15\ Adonoslyles a/bltrons Relchenb 151 Adeno..) L. Latlnskl slnonlml ov11'! v~" ozl\ll:eni sa lIurzlvOm u Ufjlalol zagrld.. DUYI"'" . _ _ .~'hus rpinorlu1mul Po...... Hoppe 150& Arnlai eordll' Wull 155 "lUll! ItIIIc::UIII "'11.1w1111 151 Adenostylll5 glabrn (MII I...m" 101 " rlmOnl . lrIctg .hnleL Lalln.••"'"...td Ilnon'In' OVlh '11'111 ttlmprant IV IIIIf'ZMHn.'luL... .. hOrt."1 HoI. 45 yar..a. • 5<0-. molOIi L 42 Anemone pavon1na Lam 44 An....... mone I .$. fAlclll"........ • .. ... 11If1fllll) po lumnnlm l15kom ~tampane au v~te kOle au delllJno obredlnl I kole au kOrnpI-. 162 Alanar.....Imonoldn ILl DC 75 _"~L.um petllri Sc::hoU 204 I~""" "'"*1 204 kt>". 45 Anemone hepaliclJ L. L 3e P"''''''' 1fII".. ax Bleb.'" S. 46 "ng. subap caucaIC\Im tDueh I SOO 3S ()"clIo I 36 Aglos/omme coronalla L.albJIlora Strobl 45 Anemone blanda Schon & KOlscny 45 yar. .. InapecWll ~ 33 " nl mon.. 167 Alslno Ir/nervia IL.REQISTR ..m • . Ito. 37 Actaea nigra Gaertn.1 131 Aceras ea/cerala G. Mlly 151 {Adorlos'r'os Ilpl"..u. ap LIllI I IAu"'''' ..nlata M B... glyCJPbJlIoIdR DC • _Oly~· 33 t..mlld 74 Anmeus 5'i"....1 AI.. . kerne... I. non Polrel 131 Acanl hus moll1s L 131 Acantl'! us splnosus L. 31 1UInP.. L 3a RIItIp. fcKDIOm u koloru i crle!lma detalla u erno-biJalol ./lobe Sloke.. ~ lAIr.11 IPaftOIOJ G.." _a.1 . kratl opis.. l. Irlna. K..ndII I.lcus Borb. .. (Gouan) Kernlr 151 yar. 55 Amelia minor Aiel 66 Anemone ap.."ylqr 51mk I 151 Adou mOlchatl lllnl L 112 Agrimon..lIIIl/lIe. hitfUI ILl ScoD."e~ ..1 188 A/ra lIelluosa L.I 3tI Mpe/ul. mon.I _ .ef KOIIeI 74 A/uneus vu!g. 204 I' COIICOIoo' G SKill 204 I.... ... odotl'" L 107 Alperu'a !aurIN! L 107 1 . 65 AIII"II pellOII" (M B. t boInltc'.... Immaeull!um DC 204 "lUm mac::uIIIurn L 203 var Immac::ull. ""* HudtoI'I 32 AItW . 44 Anemone lIifolia L A3 Anomone I.1 38 . L 101 Angaliel Irchangeilca L 101 " pONd l mileY IL. macedonica Adlm. I plc l ' l L.1 (Simk ...pM . Dono I 3S 3tI Gr-.. Back 197 Actll.. 01"0 . llea silvestri. . 37 AdOllOSlyills a/bidB Case. t88 Al/lalia oll/eina/is Andrz. 21M A.. _. F'"Ot. . CIOJpll(>. .. ~ 1UbIP. nnlna L.. Cava'a & Grande as Allium unlnum L 161 Allium ylclollolis L. l CrlZ. cHDfea F...." Hewl 34 la"1>oI> _ _ • IL I MIuIII 34 MP~ eeI'tIC" L 31 Mplenlum 'IfIlI-lemJlII Bernft 28 Alpllnlum onopteta L 34 ...o agrimonoldas L 75 Alenall. I~ tI""~ )!woeoel • Altr_ .. I C . L 1.. K Ric hardson 131 va r..... B..hc..."a L 5!t Alnk. Mlblc::1... .. Dinl (Homln. .. nlCIK Heywood & I. ""Ie.. nl " L 44 vat auropHum 38 It I~_ .lyles 11111.IIM .........1 nefVO$I Lam.. quldrttallftll 0 E . Nl ut n."*'_ .... Alum lam 203 "runcu. 131 AClln/hus long/loUu~ Hosl. _ IC It u.. ~ .... Obltnom ~Iampom oznatana SII vlllta SO umo spomlnju u tekliualnOm dlJelu III lin je ..... IIGrrI 34 AIpIenI_ 1IdIMI~ L 34 lU!»p n/g/ll. ret'....-. 131 I~c...lum (FIeIICtMnb I MIQI 203 var I'IIICUlllum 203 Arum on.. 46 " n.. fl·1 91~H 5. n.

) 93 c.mmac ulalus Schur 192 0 8nla...llhol (Boll.. 94 Dlgl/lJUs ambigua Murray 124 Digi!alis lerruglnaa l. L 176 I albo-slr.d.rm&rln 184 Cephel.."ol...nil Dyer 63 Iv. 1110 s neep olilanu.) Hayek 50 Coryda/fJ dlg/I. 114 Coral/orhil. tgn 7t • '" n _'i/onum ten . fl .r 61 CVrJMlIna po/yphylla {WaldlL I. 119 Buphlhalmum cordi/ol/um Waldst (. 04".en hod'fi/ollum .k 147 canpan..u.... 140 COflvalltJria bl/olia L 170 [Con. lIOn Lam I 172 Convalillria latilolla Lam . & K'I e~ Willd... (LI c:._ "e/4IIthef. lnchellum 148 I alblflonl Paleri'll. 155 DOlonlcum eOfdlfo/lutrl S1emb....lrllc_ Miller 71 !-man repandl.1 L. B. elflclnarl. lulelll.neapolllllll4 08WI 1ao "0" auropa. Hoft' . 7t mon porsieum Mill. 23 Dryoptens borfen Newman Z1 IOrycp.llllllnlhi offlelnl1l1 Moench 139 Celanllnlh• • yi'latlca Brom!..) Moench 138 l grand. & Heldr.52 Alhyl'lum d. tritld. Zlmm. 158 varla galus Hoppa lao vo".. ·1 155 Dryopleris Beuleall ILl 0 Ktr&...Ilellollum L..atJca (Walds!. 31 var..". Ehrh. albillo rll Beger 1&4 Clce rblta pancicii I·PanCICIlI [Vls. 1. 159 Chtysllnthemum mllcrophyllum Waldst & KI!. corOllata L 91 COronilla monl. Dryopferl. termedl.II..Uv.1 180 Cephalllnrhera xlpftophy/lum L 195 Ceraslium holesleum IL ) Cranlz.n I...hlll m.. 8f)Itw:11$ Scop. 184 fie.1 Ido1 lEi I 102 . 9 ' Coign illa varIa l . nthllraXmayali W. u·... 114 CllplllOll .a O..um {WU1LI C.m..) FUcIw 13 Dryopillfia <11"1" (Hoffm. 51 slovenensls (Vel) Hayek 51 sollde 5 1 . ChAtel.uatfleee auct.) Hayek 146 aubsp.] 50 sub$p. 164 C. Gullli I 86 \W urblcul {Plltf'~1 G BeCk 86 ( '(j"mlne wafdsfe. 211 Oryoprerl$ . 103 Chaerophyllum odorafum Crantz 104 Ch. 51 [CotyO'arl4 IfI..lm Slblh....) TrlfL 188 Diclemn ul a lbu.llcum (HUdS. 102 jAIh"". tI2 Chtysllnrhcmum eorymbosum L. 176 Conva!laria mull/llora L 172 Conv.. lonc. tracMJlum L. fIL 155 (aof""k:~m orl<tntlJll. & Sm.. 54 Coronili.lIIolIl. alblllera Seltu r '_gtand[fIora W1njullna 148 CMlpMuIa perM:ilolil L. & LofHL 1ao J US Dorg.nnatum (l.eII] 51 IItbilio rus (Kit.fll Jaeq. & Graebll. Kit 152 8uphlhlllmvm .. 154 Doronicum COI.. p. 82 : bulbi/era 62 t grandillo. ~ttM tCranu m!l~.cl.uo. G. 194 rc.. rhombilolla Rohlena 138 C.. E. non D. vlglll Walds!. & OI1llbn. 164 Cilc30a IIlplnl!..'a Pers.ntl I$poIM.lch oHlcln"um DC. L. 91 Corydalill bulbolla PelS./til (W"ds!... crenalum Moore 31 ver. ..rlfllla R. B.ll.-Iamln.u/.. kltalblll1 6 echer. 156 OeclrJo. Celerllch javorkaanum (Vida) SeD 31 Cele. Z1 Dryoptlrls IInrra. a 8I'CH 102 Aalran'...Ia O. 165 8racb)rpodlum .la e nnlaphyllOli L 60 Donlefle pOlfPhyll. L. H. racl. 202 Corona/le lomenlO$a A... 202 Cora/lorhlza floolli.rdamtne bulbi..' 1 86 ~""" _bJc .m·l 93 CI..lleum Relchenb.. 110 .) Warnet 125 subsp.. W.. 155 Doronicum hung.. !M DIC/Ilmnus IraxlnlJl/lJ Pel$. 174 ICoMo/YUh. delllall Host 202 CorallorhlZ-1 ../ (MtwII\aII) 1IcbIr" . 50 0iIdMJhJe 1tIIo1lo. Ten..lds! & K1L 63 DllschampSla caesplto" IL) P.. (L) 0 Ktz& • Belonl" oftlclnall. Hili vlI.10111 L 148 r. marschalliana (Pall. 93 elrc.... Dryopterfll lobi" (HudL) SabInZ . Inif/lm()(J •• R & Com. dUmosus V. . II Oryoplarta fllx-maa (U SChoU f. ~. 185 00'''''''''' BuglO580ldflS PUIPUrf1O-i:OflfUlflum IL) J M Johlll!. 155 Doran/cum co rd. 6r.l Pal.1 148 c.llltlOr (Frw. Mn. '"11''''''''' ~ J 189 IBtomw L·l ISS BromU5 silvelicus Poll.) P. Hayak 147 Vat peralcllolJa 141 var..) L C.. 125 subsp.cav. 173 Conv. 124 DlgitatTs purpultJl L 124 Digitalis vlridifloro Lind ley 125 Doronlcum _ Irlacam Jacq. Scop.... l. HI\d'.inge 83 Chrysosplenlum opposilololium L 83 Clcalbil• • 'pln...np.lllr/a odorala Mi ll..". 71 '. 184 1...63 ICI.) Ro!h 21 Brechypodlum p. 71 Cy>:-lemo n purpl. mpcedoniCus Sorb. 139 CaJatnlfllha vulgaris (L I Druce 14() CaJyelegla sepium IL) R.) 1InMrw. WaUl 61 Gardmlll..~. 152 Chrysosplenlum II~mKoli um L 83 var. Schulz.". 99 ~ua ot/WOI ~"v g.rw. 160 BrJphlh. 146 IUbsp. 62 Oonla.lm 31 Chsllo phrllum . c .0"" 1102 IWlp. Bouv 188 DoschBmpsilJ /lIJKUO$IJ IL.l 211 Dryoprerls carthuslana (VIII.1 BBauv.) A.corbilo plumlerl (Ll Kirsch!. J QUdl Sw. trftoIa L 511 CJlI. nlha.um L p. taslilflola (C. 'os(l Waist!.~.. 125 Dlgllals x tuscescena Waldlll & KiL 124 Olgllalll grandlllo" Millet 124 019'talll I.maentrlon angu. major l 102 sut. RiCh .) ~eh.1 louOtp.~e ~~ 86 Mttd. .. Don 61 CItdMIIM "~. 147 Vat. IHo~~.llll/ia polygonalum L.) Otlseb. 81l1/l'i.uJ.& br. 180 ·dICU/liU.laevlgalo 125 Digitalis lanslo Ehrh.lm ILl Seep. H... L 144 IIlechnum I plcanl fl. Waldsl & KIL 61 Oon terla 1.ma Scop. Dora 138 f. 125 Dlgilalls ochroleuca Lam._. 51". 185 Ia-.lmum itper:IO$um Schreb.. & K6rt.... uplum LI 114 Con volvulus sylval/cus Waidsi.62 I p. (L.". 39 f."lIo Vel I 51 . SO s ubsp.. H...p.. S r.11101 •• J aeo . L !M var.~tlG"a 1. x sllvatica Huds.) Roamer & Schultes 114 [Clwnpanuf..SchuIIZ non l am. g'aeca (Ivanin. l ....rosoa Aschars. 2CI2 COraJ\orhlz. Br.nl ChrbtenL . 93 CllcaBa [.) Wal r.hltl. Schulz... KIL) o E 8c:hulz. slblroca Se.lC'Sleum M. Mold. 148 c.. 121 A. 93 Ilul>sp. oblon. romallcum L.. & 1<11. 11011. Rlbra ILl L C..lI. 165 Bromu.phlJlanlhB ra ensiloll.albillora (Kit... p.eu" min!".. etUlhphylle' ILl Cr&rltz 60 Canlurln.. 155 OOfon lcum column. aIItN Boiu .. IL l Ro!h 26 I""'" "'" Il I 0"""'1 26 AI~ beRadonn. L._n~·1 195 Cephala nthara damasonlum (MilL) Druci C. helferl WlIId. longicaulis K Mary 39 CllrKlpodlum wig".. E.. 184 • "" "!~ Scop·1 1&1 Care~ pendull Hudson 184 C. 51 Corydall.5D I. 173 COflvallarla verl/clll"a L.. 188 "'_'c.ota ha rt 176 I.Cf)'llallocan~ (Adam.) NikoliC 50 !oubsp ..cullta IL.r . longllolll ILl Fritsch 195 Cophel.minlhII grlndlnor. nl..a ranultclJllfolllf Re'ch~nb. m'io' 102 I gl)cypllJPos 86 ~ fMl""'~" Ve'.. .~ea Oarg. (L ) Sehw"gg.j K Maly 102 [111. 71 C >9/oss um omphalodaa L 115 Cypripe dlum e'leeolua L 191 Cyilirium sllvllllcum Pllenn.. Koch) Hay.. fL) DHIJO' 188 var nexuosa 188 VII montane Perl. (Sw. ) S06 192 I . Rich • Cephall nlllll.". 114 C~al'l1la 'ylv". (.e Rohlen a 139 . 511 Corydall.Io bulb l!lra L.".antz 82 C8rd'amInlXdegenlanl Janeh. .. non Jacq 172 COnvsllarla mll. 180 dn!m sllcus VIS.SIOnlolohum Teusch 2& Alhyrfum nll. Beeu~.

eptpactfs (SCOp. Schwarz .) R.t~ In .) G.. 48 Hlereclum mUto/um lIuct..'A< I 98 ve.. 88 lY~r Ir. 64 su bs p.11 L '65 VD •.) Spreng 197 HlmanloliloMum hlrcltlum (L) Spteng. & Graebrl.h 89 var.t. 122 Msndragofa urlnalis BeiloL 122 Ma'grJlospermum PUlpureo. la L.. HouU I 53 Lyehnls visc lJlia L.a G... 141 (. ".. 9racl~s (Gaud.. I. .I 98 O. ap". SChmldl tm I. p monMnum IPe!4... pube5cens (Wierzb.arl."I.) BOrn. L.hl 64 Lunarlo redlvlv. a Sm.llum scabfum aucl '09 Gallum schullesli V~' '08 aalklm IIIValleum L 108 10.) E Meyer 183 IL".. 168 ngul nao·pu rpul8um G... 162 Lasl/oa di/llla/8 (HoUm. al billo. nlnn. 23 Las/loa dlyopl/llis Il. monlanum ' 34 lam/um galeobdolon (L.. 97 Glranlum phllum L 98 val luscum (L I DC 98 r~.cum Barb. "abo. Br. 197 Hlppochaefe hlem. an lz 69 Impalle ns noll.. 135 t. plJehYlhlzlI (Borb. 177 ? c arpe.tlIC" Ii'lOl. 127 subsp.ely & W""fl-) 5061 '41 Gloehoma hrrsu..) 177 cauanlae Vis.la IL) Casr.. 3B Helleborus nlget L 3S lubllp.~ (W'Id . albiflorum Hegenbach )35 Lam/um lu/eum (Huds.) Schmidt 200 Heneborus dumB'orum Waldst. 104 Unnaea bo re.) Pers 98 I~" ".. SO.111'110". 182 Juneus sf/vIIl/cus Hud s... Mella" & Gr.I Ehf(lnd.ln~ . Jividum Reel!. 1"".II.ger.. 22 MolompVIIJm diglla/um Schur 128 Melamprrum h8518lum Gtlotr 121 Matl mp1rum prilin... 134 (I ub. Beck 199 Iris barbatll hor!.blip.um'hallc!roldel L.tu.) Hayek 64 Iw ". 120 Hyosetis (oellda L 162 Hypoprlys monOllopa C. '82 t. galeobdolon '34 subsp.ccl~"s Arc.llUm L li9 !. Beck va r.... l subsp. 136 var. & Polatsehek '34 subsp. Herman) El!rend.um lloorln um (L) S . I I'Ulhlopll . 54 lycopodium annolonum L ' 6 Lycopodium CIItV"". Y"I"~r". Beck 179 ( '97 Helleborus mulllfJdus Vis. niger 3S .1 Arean.1 odorul Wolds'. 136 (L. 2Q1 Qymnocarplum dryoplllil (L) Newman 25 H8cquIU. 38 wbep. 200 L1sle rll ovala (L. 152 Inulll ensilolia L.) Bernh. macronthu. 151 HItMntogIoMIoIIn calcaralum G. L 38 va r..ranlum u nllu!neum L 97 GlUm eocclnl'Um Siblh. . pu""<>cyp. 'halic'roides 4' Juncus lalllollus Wutr.~( 168 Umodo. 135 I..Il:Idolon lulflum Huds 134 GaNum ocJo. & K" IIie'mannl 14' I·~bsil. Ihyrul venelul IMitler) Wohllar. 8' var. 81 Glum urba num L eo Geum)( V8leno~skyi Ba. B1 LalhYfus variagarus (Ten..UclI (Huds. sleberl (lauschl Richter 182 subsp. banalicus (Heu lf.m (l J Fries 53 Me/andlium tubfum (Wei~IJ GarcIIe 53 Mel illdrium IIlvHU. lalriea Hadat 127 la lhyrus nlllil (Ll Berllh..1 T Wraber 15 I. & Gfllabn.ng I 68 var. l. '99 L. eU-Qdorus H'yek 3B HellebofU' rlfldl. . silvaloca '82 lychnls coroo. edorus (Wlllds. hlem8J15 l.) Wohl!. IFreyrr) Sehiltne' 38 ..l/~ (L. ascllpladl.mlr l.leobdolOl'! (L. ~ Mellea montana Huds 187 '" . s. L1...m vern".~m Sc~UII nan l I 108 lO ti. 89 . phleum 98 . L 64 LUlUl1l alblds (HoUm.icum (S prlnll) O.ca Pers. 121 Molampyrum syl~atJcum L 128 Melandrium album (Mill.. L 106 I . 88 IYor 'rp'c". 96 Impallens pllrvlttora DC 96 ImpfJlalOfro sllves/tls Lam. lIa~idum (F.um (Opiz) Soo 119 Lotog/onum co/caralum G.""c~( 182 Luzul.lacl. Beck 107 alnUan. W.m L 177 .n loll a Aschers.. hlnll '65 r••. 200 Lnl!o5permum arvensB L.mlum macul clum l..mlu m . s llv. 107 G~lum PfIffItJ"num Flan ch "0 Galluln rotundlloltum L 109 G.) GlfCkl 53 Alel'ndr/llm dJOicum L 53 Meland"um lIemOlale {Heull) A 8t 53 Melandnum nocllllo".o-pleno h011 8' Geum)( balcanum Maly K.. Ilvidum IL'Her.~ Sch"tl 179 Ilopy.j DC.. bsp t".s Gaellnel '22 Mandl.r.:omm~nl 98 subsp. (l) Tod. & K. Beck 168 ooJ'M' U IV". 179 Iris IIramlnea l '79 r... 178 Gal. 3fJ Hel/eCoru.lbIIlora MUll 106 Geranium gr.. 200 I . . DC.coeru/eum Opr: Malle ucl.) C. 101 Inula cauclls.. Beck 179 [sub. p.t.) Fiori a Pao l.leucan'l!e.) Bory 25 18sl//la phegopleris IL) Bory 24 Lllhrlla . rOlundilolia G . 'e la cordala (Ll R. & Polalschek 134 subsp.nlla" L. qu..lI s L. B. G EIoc~1 ' 65 VIII. 15 L appresa {Oesv.) Nath.'" l 16 Lycopodium so/ogo L..ndltlofum Gillb. L.) H"Ye~) 134 LHmium album l.. 88 f albillorus (Reichenb.) Haye~ 136 vlJr.) Kroeker.) J:\v.d.) ~C.ra rlpenl (L) R Br.u t 178 G. squamaria 121 subsp. 168 Joos cons Borb.. & KIt.lenthus graeeus Olpl!.. .f' mBrlagon L '68 'I orum Vuko' '68 Iy phyllum Rohl. 38 HepatIca nobllil Miller 46 HePlJtlca ttllobe Gilib. & Gr. Oeum grandil/olum K Koch 81 Geum x jankae G.. p' ~"acypat~." (LI Seop.". & Kit. wetts'elnl.m AschelS. "9 Lilhospe rmum o!flcinale L '1 9 Llthot permum purpureo-eoe". L 178 I.. 15 Melanlhemum blloll um {LI F. Seek 197 Ktmantoglonum caprltlum (M. trifolium Biinl.) '77 (SchUtl SoO) 179 Iva._m Hupllrzlo selallo (L) Bernh.) Ascl!e . 99 Hal/flbor/ne cordllla (l . lalifol(n G.mlaslrum 1I. annua 64 s ubsp .a WaldS'.lmoll 183 Luzulll msx/mo Lam & OC 182 LUlula nomorOS8 (Potl..llo. 134 Llm lum or. Beck 197 Lorog/ossum capfinum G... 17 L.1 T.z 170 Mandragora IIcau/. 165 Inula X hausmannil Hu'er '65 InulOJ hl. reeurva (KI.. R.'m~l. 41 I. mcmm/hos Moench 40 U". 89 Var. 4' I.) H'1. B.. ~elnus 88 leucoJum aesli~um L 171 Lu nnlia annuli L.eb~ I 88 va.a />ifNI"ls Mo"". "'KH. oHlclnllum L. Br. T. & God •. IIYn • •1 S"'I'!. vulgllum (Pers) Ronn. & Kit 141 Glechoma selbica Halacsy a WellS' 141 Gntlpha/lum rectum Sm 156 Gnlphallum Iltvalle um L 156 GOodyera mncrophylla Lowo 201 Good..llanelus 89 lalh)'fus ~ernul (L.) Oandy & W...r 9"w"'lIm O.lenthn elwesll Hook 118 ~'¢1o..Ms 8' allehe ma h. 136 tt 'Milum )Roch. Wrober 15 Hyoscyamus scopolilJ L. blacapus 0 Beck 178 O"«. Beck 81 Gllum maeodonicum Grlseb 81 Geum 5Bdl(ul Frov. 54 Lychnls lIos·cueuli L 54 [Lychnls nome...1 Gaudin 182 subsp. 40 Helleboru. 168 .. (Reeh. Glllcarolum G Beck 197 (IorogotQUllm M.. Presl. (SChkuhr) RoIhl. Beck 165 Inulll macrophylla M B 152 lonofchis oborr/va (L.) T.) Gren. Scaco [ 107 var. '83 Luzula luz uToldes ILamk.. pseudoeyperus (Schu r) G .) Hayek 136 lamlum pannonieum Scop.G.elnum L C.I~/nll Acc~ I 136 Lampsanll loo/ida Seop. 157 HiIrIcJIanI IJIvllbrm (L) Grufb.~jltrn OdOIlJI8 Ascher. oblonpl/cIJ.

corallin... ILl Rolh 28 ?olysUchum seme rum (Forsk.ubc"rrmb".. & fle.. Kerner 117 (PjI'lrh. Maly 70 Pllfldlum IqulUnum ILl Kuhn 20 I. . macula/a Bau mg.eonl.. 29 .au.. 30 Sc%pendrlum vulgare IL.~ L..tga rotun dl'olll L."n/olie' Th .&nlJ B.. 111 "ubsp.. Sir 90 0rthII8 HCIUIdI ILl House 68 OImunda spJclnr L 21 OtobUl vamu. In Lam. ...I. a"..MI g)UUno. nOCr.af...rll rrl"I/lo..lItumnl'... Koch 143 SllchY' germlnle.1 L. O. 153 Serapias ebotl/va Scop_ 199 d •• Soraplas ropens VIII.""nQ.1 E.t: ._.. Mal9' 139 Pol.] 117 Pu lmonaria rubre Scholl 117 Pu lmonaria sllriaca A.) E Mayer 120 t'~f D'O. 20 Pler/S equllin9 L 20 PuHcat/a hltla (L) J . Engl'" . ~.n&cu'. (Seop.ola chloranlha Swartz 66 Pyro la media Swam 66 Py.. Inl-o. Madnlk. & OC {!lerne'J 0 .. all.:"$ Ofen .1bIrd1. L..a s8Cuncla (L. AMen I 56 1"-''' ".. {SI. 88 OlObua vI"""ahl..) Schreber 70 Pr/mul9 sylvaslf.. . p. U ..'d.I Garcke 68 Ramlschia sacunrilflora Opiz 68 Ranu ncu lus aconltllollus L 48 • (1IUIt>sp.nlllis mlcrlnlhl Ram. 126 Scrophularia ~ernalts L 126 Sculell arla alll.c ke 77 POlen/llle /()(mentilia Stokes 79 P... J 30 'PHgoptarl!J n potrpodioldH F6e 24 I 'aeonla lanullo1l1 L 58 quadrffoI" L 175 OIl. 70 ?nmula ~eris L emend.. ViII . l58 IPjI. Im"'""..a aulu mnalls L 171 Soll1~ bll01l1 L..GMId. 56 Paeonl.flQt. 153 sunsp.l Frilsch 140 .] 048 RObet1sonla cuneilolia Haw 84 Rubll peregrin.~nJ 56 P.' Oil·rOfund""II. Ten. ILl Mill 56 Paeonl.. 70 Prlmule lI'u lgeri.Iufb .. ropanda (W llld _' B.. /I. 78 POlentllte csrnlollca A Ke rner n Po ltnlml erec:11 IL ) Rauschel 79 u P41 . 68 Pyro/a unll/ora L 67 Ram/sch.ubs~ clm'cll~~ POl.a". I PaulinJ 120 [SCopoll.... H l . ILl File 25 Ph/flUm . 132 Scul"lllJria commu l.t Mill. 70 pflmula alelior IL. FI. 117 Pu lmonlrll olflclnl ltl L 117 I...•••. 89 OtolJul cluel! Spr. o. KU.~r h1IJ/f'1rk.. ol/iclnalis Gouan 100 'rr/oba /II Gili b. !I.llls ILl Ga ...lI m. ••! 53 Silono d10/C8 (L. L.·BI.sdwrIIMI 120 Scrop hul .. 190 ..cln.. L 88 0 . ...enlnlh•• purpur. " . . 11'0....a K...DII mInor L. L. 66 Pyrola rOlundllolla L.) Sm.. Miller 56 PhflgOPterl. non L-] n n 1... 100 calamln/he IL. 100 Solidago wlrg.Us L 56 "1111. fuchsil (Gmel) Calak.lIoll. • 86 IPllyllro.. 201 Jga cunellolll L. 30 C . 132 Sculellarill peregrina Wafdst & K!t. SChulb: 188 Ses/erla elongala HoS! 186 [S. Hud son 70 I. lanuglnosum Luerss. & C.""II~ Cunal Ip.~ GMId_l 88 0t0twI niger L 87 wIg_.. dryopterl. 110 Rubia tlnclorum L 110 !lIUb."lum p.I. paregn". Mr. ."eh". 89 Otublll VMeIu. lIoU.um SChUf) 159 Py.. 30 Scopolia carnlollea Jacq.k.1I Floch .. L 48 Ranunc ulu8 nemorosus DC 48 Ranunculus plalllnlloUuS L.m ropens L... l I'ftItd'I) 85 n(/ulo •• 0.q 150 l _..tIt!l&. L 163 Primu/a acaulls ILl Hill.11 "'". 201 Sarep/as rubra L_ 194 Seraplum corda/a IL l Sle ud 200 Seslerla aulumnall. v/cloldl.II1II'. . 137 s.ea ISO Sonchus a/pinus L. IOU "'on l"l l..) as '::I:ip. God. mull non l] 47 Spreng.) F_W. clu. Moench 192 L 145 Polysllchum loba rum tHuds·1 Cllevall.) 48 RanutJCulw f/caria L."".. W. albillo....". ISO subsp.la nodo" L. '" Pulmonarla molll.. oq 120 t. WolI) n P()lenlllla silves/ris Neck 79 P()lentilla sle. 56 II'MGnIa thotN.'...Ue! Rochel 56 PatlO"I.'pew.JII. Wu llen ex Horne m 117 Pulmonarla obscura Ou Mort ie. .ItIIp.s SC()p.jare ".s .n...""1> I as " . s. 211 PolysUchum lonc:hlU.1 ' 45 _ pr\Zmallcum tGaud.. ] 77 I.um rolundllolrum Mlliar 105 rip... /I.. . C!>s(U'. Link 56 P"olli. ISO (SUDSp.. hladnlkia na IBlatz... 104 S~.1111 . 184 SplrBC!9 aruncul L 74 Slechys bysanl!nS K.) 48 I .. 66 Pyrola secunda L. ....rhru ..n epipoglum L. L.. 47 IR.. JICq I 143 Slachys ol/rcrnalls ILl TreY 144 S/ach~s oeronlca Be nlham 144 . 48 IRlllunCulus 5yl\olll. aqull ln um 20 r.. elrUlIl".1 sylva/ica (Broml. .. 171 II 1I0~ G. 17 1 [scolop ettdriu'" hyDfldum ~ lId') 30 Scolopcndrlum Ollicinarum Sw. bul~lIe. 85 'b~~_ rotun dJloha 65 Sr tt!lr odora/a L."""cul.. Hu ds.l Clalrv 53 IS"G~' h".s (Wildt! I Kill ~ I 150 subsp_ mlnule ILJ Arc. ] fPc. 132 SelinI'm angelica Rolh 101 SIl/mum silvesrre Crantz 101 Sene cio IlIch$l1 Gmat 153 Senecio nemorensis L. alba Tausc h 117 .de. mlJculosa (H ayne) Gams 111 var...esl 165 Pulmonarla angusti loll a L 117 Pulmonarla maculosa Hay ne 11 7 n $_ vulgaris IL.'''8.. . CI:tI:IM .. ".be L.. Koehl 1"5 (II. ..cuI. niDi • •.. I.III Swnb. Fle laehm.... non L.] 47 IlIIb.rl.. 'COfIi/rrclius L. L I 53 Sm~rnium dioscoridis Sm~ r nium (SOfld~o (IIUMp pl"lIIl/erlus R..l SchMla 138 J ..' 145 t."um Hr~ I.kl 145 aa. L 143 IS'Kn. 85 .' _ L I 95 Paeon]a ban. 120 r carnlo!!ca 120 I.rene aroe (1.. Flori 145 var 145 Oloblll purpureooCollUleum Qllib. 9<>c:kl 171 t albl liOla Schu.... Il nlllllrIO..) K.I Scheele 139 c/inopodlum Carual 140 ) glandlllora (L..I"en" 30 & Hay 30 (Ll Newm. "'IS Gan. Retz. KltJ Wllld. ~I 53 IS.II) 47 Rl nunculu. 5(:01' . L 123 1 ". IIt<r!JONr....HeIoHIla L 95 Onlla cornlcul8l1 L 95 0UI1t luroPUI J Ofd 95 ~ .) Moor. Tl>unbl 9S (ouu. vorgeau..ullrl OpI'J 117 subSp.. 84 J S Otob.11 aucl.. 10$ olusa llum L_ lOS Sm~. 90 ~. 56 Paeonla mncul. .111 r/l..-.'. lIe...u".tum L 10$ SmYIn. Mne.. ( 159 Pyrethrum corymbosum Schrank 159 Pyrelhrum macrophyllum (Wal dsl ...ala Guss..

le nlk 30 alln.tna122 BIll ... 116 Gnlz full 116 Gnlludovlca 196 Go dllirka 201 Gole'lt 53 Gortlkll 163 Go.c 190 Naclltka 122 Hapratak 124 H. em.. i umllb 72 MocIrica 11 5 Motko'llea 112 M"va koprl. 110 lrotlkll okrualol....... 55 Mel'lll::a gorsk. 1311 ""71 C...a b lllli 135 Mrtva koprlvl PJapn 135 Mrt'III koprIvl Iuta 134 Midbracl. elk.hor 87 Graher!e. lID ..toeeobleno 11!18 Beldca bJelk' " 183 I IIdcII ...... lD5 Ll"eja 111 Us jak vIIlIkl 102 Lullal:: 65 . Imf..:.putlcl 191 Gr. unl 131 Medak 137 Medllntk. lIJult lal Irot 110 a. vlMeI" n.. .t 94 J ....... prola...tun•• pltt . IcranjIU 1II1e11 120 1..tunak purpu... _ .jedl 167 LJClplka 151 LJlljan dlvl/I 166 LjoskDVac: 123 Ljubltlca (ljublcl) mIrI... t umlke 76 J avortevlni 70 J...1\1...Id nj.utja oblena 139 Maloe lk. 17 Kotllwnjak: 17 Koiulae 169 KozQa korilltllje 155 Koz)1 brad.. 133 Medunlca 137 Midunilla 117 Medvlldl luk 167 hllkut ponlknull 187 hllkutlca 106 I lden.k 36 Korallula 202 Kot/lm. 180 Sroe pitoml 110 SoI:ur banatlkl 56 BoIur kosovtki 56 Io!ut mulld 56 Bo!u r uskolllnl 56 Hab ullea 37 IVlnp •• rub 159 J l god. kl lazl..I¢l n hilib 69 .I]1 114 ·.IOVI lagocla n Ja.'... f81 ~18 Kozlac bllell 204 Kodac obltnf 203 Kozlna 88 Kozonotll:a 197 Kr.bllIea 103 Krlp 110 Krnolae 101 Krnolinl 105 KrHpIn 49 KrUIIln.kl 89 .ae 143 .. 84 MI..va 113 Marulja krupnOC'l'jatna 138 Ma.o 110 lraaca 108. .11 "_m '~""9 Luk mlld.tn!e. ml..jlk 47 Illka 137 "odrD tdlja$la 105 l(... 1aa luf· 2O _'88 M. 90 Gralae 88 .11b 182 (bahomlea) Wlilka 93 1~125 Ie! di.. 30 J e llenlla 46 Katun 180 X.ala 27 .. 51 MIIda i uplJa SO MIIIK 164 MI..a 196 Kolotot iu11 152 KoMl k 165 Kolulkll 71 Konoplluia 149 Kopltnl. rlnk....nl 193 Xamanlk.plna p... 74 IrelMrfn • • penlnW 45 IteMrinI obItnII 42 arot... 109 Bro61u Sullesova 108 1111' "27 22 1111__ lun 121 I . Cla obltn.... 107 rid nj.'olll ni 84 Xlprowlna 92 Kilnlata 78 KJobuCtc 71 Koblll"" 133 Kokolk..1 " t lea 68 ¥Ith...ln.v."I)..4IIndr.a 133 Mal.." 136 'iJek 38 Srptlkohrva lJka Imena IlI k bolitnjak 38 "lIllY IIIhI al 1IIho~ AndMtkJ IcorIjen 101 Du r4evak 176 Our41ea 116 Gavel em....vac 112 " "'''nlea 182 Mi$lakinla tumska 52 Mltjlklnll velika 52 Mltj' uRlo 115 Mje huticl 123 Mlehulica peruanaka 123 M}t. klln.1 192 X. -" ._" . 71 Krulflcl 88 KrvIYac 97 "aIId MAngled 100 Mlntlj..1 57 Ljublei ca Rajhenbahova 58 Ljubltlca RMnova 58 Ljuskara 127 l juUf mallav! 46 Lj uli ~ &umskl 48 Mac ina . nl 114 .. 107 ..

19 lutl " IV. 34 Smldillc.ea s raok.p. 92 Vuell kori)en 37 21Hz 173 "7 SIonnltt. 136 Spom.ec v. nl 173 8.. top"va t. 187 Svl..n. 133 Mre!ohlln'Ca plUlt. 82 Velebll)e 121 Vellt)e 130 VU.t.uh"n' IS() NadUKek va1.det. 201 M.e 125 Slaplk.ea blsTitna 62 Konopnlea davelerolislna 60 Konopniea mnogolislna 61 KonJska g"Y8 149 KOprlmk 36 Koratash karen 202 KOlenln.rle.lo. 44 1""". a:J .le. 54 SunollT" 177 Suruetta 74 SuzIe.ente 64 Sr l]emu l 167 SIll. 150 Swn.IVI 145 Vranlno oko 175 Vllilt 158 vllue g ronJasti 159 Vr blc.. eln. ' "I11.le• • penln.ell SVlnjska 162 La kOlB gozdna 108 LakOl1l Okroglohslna 109 Lotuha 100 Lepen dlaklvi 151 Lep.ica 1. 101 Trudomit 126 Tumbto 105 U.ea . SO T.n]e zel)e 44 Vllk.rnrea gorska 189 Bllu~l novadnl 181 B..es vijugasla 1811 Medenok.r.opnva veleeYetna 138 Muhovnlk sr~"loI-'nl 200 Nttdbladee tI. 203 KadulJa lepljIY3 137 K3mnokret khnolilln.e 163 811k 114 Slllnnle. 125 N.llltnoervina 81 Z e~ IJe uvo 54 Z' ~ la soca 95 Za ~11 tlselJlt 95 Z.c 1M) UI.nltka Irava 93 Vilino oto 98 Vlmenjak 198 VIslbaba 118 VIII I. 84 Kamnokret okroglollslnl as Konopmca zaslVllta 63 KOkOlik 71 Kolosmk 12 Konopn.ahof trnl 97 Grahol pisani 89 Graho.ka pranlnSka 164 Lopa llca spomlsdlnsk•• 7 Lutea dlakllva S4 Lusnec 127 Matia lar 1«1 Mnn.lolllOnov pet. okl 164 $. 192 Kukavica ~krI8Ino. 1 obitnl 172 8 .t Kslnlk pegasl.prstec gtadk.. l. 1116 N.od ICl 128 Ulle cn. 126 Trt.tl 93 Naglayk.n. I.avlc 100 ZdllVtlcl 100 Zdllv lnJ. ad lip. tul..suta 135 MrlYa. li2 Slrlll.elc. 106 a)erul' 143 Strbozub. 35 KOlomal dl!eti 104 K.vldrWl eo Tafovnlk «I TIllY.1nl 148 luere. vellkl 152 VOluJs ko aka 99 Vranllovl I. llInlkl 68 Zllenlkl Jednoev]lIln.l]t.h 157 8. Imln.ashka k. spomradanskl B8 Grshovec sladki 66 Gra~ica !lrokoUS lna 90 Grenkuljlea br!ljsnsSln 14 1 Glinl Fuehsov 153 Grltevee gozdnr 156 Hrastovka 25 Hru!kollslka 68 Jagodll voltjll 115 Jsgodnjak navndnr 76 Jades 40 Jasentek 94 Je!onov jllz.masla 197 KrosniteYje navadno 74 Krvomotn..p 199 SlI. n ]lzd.~i ja 110pa I ke.~ru 124 Neb.el 61 Vlas ul)1 t um l.n 16 1 Zvl ezdlea 161 Zvonee 146 Zvontlt brud llil 146 Zvontlt I lrokoll.8voldell 98 Kukav'ea 197 Kukaviea pegssl. telel)e 191 Url]a IUI!k" 168 L.011sna 43 Swn.ca krvlvordeta 97 Krvomotn..t l um. 42 Sum. 67 Zalenlka mIll 66 Zlllln 168 Zl aUe l 47 ZIlinlea ISO Zvjezd ln k. b. doigorolJn.ka 45 SlIma.IVa.tjak kllaSir Itl Us.. rlc.rvorislni 130 JeHtnik nevsdnl 129 Jellnlk 46 Katn lk ra~k' 2o.a n. 43 -"Ik..nl 53 Zlliz mno gollsn l 174 ZIVII'I blJel1 195 Z..enlea rapava 165 Uzmenjak dlvlll 44 Vald!taln l)a blden kl. ~ IJ' s topa 80 Z . rl4lt. gortk.nelovka III Upiea 49 Us. 186 Slltot'.tl 118 SPIlt 38 SICOPUC 156 Sleen]et 79 S. ve recvelnl 139 Crnl lee rr avnl~ki 129 Crnobine navad na 126 Crnoga 37 Olvjakovec avslrrjskl 154 OOb'a miser 145 Enocvelka navadnn 61 Gabez gomorJasti 116 Gilstovnicil navsdns 27 GHSlovnica Wokorislno 23 GioIa gozdns 165 Gnezdoviea 196 Golooe tlpe!nl 73 Gozdnl ko.Rllanl lotS Rumlnl. dullCi 162 hllln 180 Sit vl.vka Ide¢l '804 N.o~t di~ rJI 110 Bukoveiea 24 Bunlka kranJska 120 Cikrama 71 Crprje ozkolls lno 92 Ceburiea mo rska dvoriSlna 171 Cebulica pasja rumena 168 Ceradnlca v. kOP"VI rumena 1" Mllva Io. t. 39 Trozubkl 59 Trub.tt.k.en navadn r 101 G. 193 Lakn. 18t Nedol. 102 Zvllllzd arka 52 Zv/ezd.k 132 SkrIpIlY.a 189 Volu lle 150 Volula. 105 lutenlel 151 lulln..gl.. 22 Sttupnlk 126 Suknlt ln.tje brezkraso 15 LQt.t 11 9 Runllk.soka 132 Cemat 167 Cesnovka 65 Cis lec navadnl 144 CI~rjak gozdni 142 CiilJak nem!kl 143 Cober (Iozdn.k.k 30 Jellenik kop.lolllonov pitil mhl.k 98 Z.n. 140 Caber navadni 139 Cobe. lum. vlIII ervllna 194 Zd. 106 Svln]. Bekiea ber~asla 183 Baklea gOldna 192 B.

' I "~u ..\1. "I".. "'.tek 75 S~etni k 106 $a~ previs n.\ III<:l 101 G ~(j"' IO ll llCTcno 20-1 l) a.1 i' I\·mum ]!J 3c..II-.31' '" 1\..l!Il..\l ll rajIlOu ~opc "o ~ 82 11~..KOIl " P"II 168 .' la I01 l1 l1m 50 1"0 ..n 30 F.Cijo ".lIlp..p!.1 1l~'TOl1pcr 78 lie.\C'II'1C 97 l1e ll e p.... \ "01.. ."\ III.o .imlca navadn3 112 Pl ju~n'k IlBvlldnl 1\7 podbO. 1IIV!I.'.Plir ta 42 Iic..III~:' J'1i Aoltll(l 1t1 :""I1~" 1M £... r O..>1:0 157 117 I1f"O'u 1111 3... 1tI~ SIl~""""."...i1ilno 55 Pol onlka navndna 56 P.·'lIm'". javi 33 S'~ aj ~elen l Sa l omono~ Teloh blagod .. 17 1 A UII HOllOIl 1-19 )\1 111 T\"l\ 1I 12 1 ..deei ~ Spl avkn 199 Spomlneica gOldna 119 Srtna moe 79 S. .la 1 1C..\"'11I J. \!llIa "a.I1" ~:' IlPIl" 121 11" . ' .lla "UII[1I11'" IJ.?().lJ!.1 Hl~ .IIIVILI l<a 58 o\..slna 170 Sla linka 31 SUzo k .l KO 123 BO.11:1 "..:m..I" u'u.I S.t) 0"0 175 :J:'(~ '''n II:II1P:l1 28 3...11. 1!>!lIIM 3\11< j\ KU 1'1 .ti:".II 2$ n..ullIka IfPvnohslnp 179 P~ ru ~ $I." : ' "'L"'''' i!\o...'"..lovP 20 P.:n I g~ r O..!'.:a 19 rO" "M.jollc3 RivlnovB 58 Vilo\'lna jesanska 186 Vlmeek alps ki 49 Vlmcnjak dvoliSln' 199 Voleja feMja 121 Vol eJo jabol~ o navadno 123 Vranlenik p ...e3 70 T..~e ti 39 Tevje 99 Tobll kovec 152 To"lnlca spomladans ka 115 Trobenl.: a 196 r Ollc ...enka Ilpetna 64 Sretcna navad na 90 SrobOI pokont nl 39 SI! ai tlni 34 S.osllca velika 19 P.l jc 93 110.a T reU.IC IU I'I~lI I JX:ua 93 11" .vwumu 119 o \'c n "pnllilcu 172 li VK on m uc:.eb..+':0.j . I!IO I\v.le...:'11 ) :11 ''' .11 lI.\P "' I:O .: IlJ 311111111 0 I plHI\' 10.\ UP!' TII" " ISS ro..1 1(0(.1 U"'.+':0.'Jc 153 iK " IIC\I .c ICII 95 3.·~ I~~ I\" ..I C pllj:"1n 11 3 lJe..\ cx.\ 62 r OJ>C"a " m TO'IH IUt I3S r Op' I"' IIIU po. 77 P. •• 3p" .lr:t.a 1J5 A ' II} .111 78 Pel oprslnlk drobnocyeln.llle l CI! "'IH'II ''''' 198 Ac..uo 1113 fic.4 1\" '1" K\l I..l" o l.ebelje d..1 186 » \.1 3""j"\\'11 l(l-I I~ I ..' .: lle t>S J'..198 r p yT"L"CT l~rllCJ 116 .• I '~ "U ~ I1"C t7 ~ .IC KO 0 ".cpI II KOI 142 Ao.\ . delelja go.' '.'" KOlK"11 1'17 J"'UII" j.II ".'i""K.·". p"IIK" 18 1 185 1il:1I.."'Tp " .'IIII..II ll ln 118 1'p..'''par 3 1 3. 'Ie l'e... .:\r .e l aslll 105 peea! dl~eel 173 Salomonov peeat mnogoevelnl 172 SDlomonoy poeat w el cntasli lH SamovrDteC 69 Sentnlca dvol. 11111 .\[1001 1 ~llO tf CII 1~7 ...Ogn Jlca 152 OJ~ I.........\[lUolln . ..'.'.'CIII'KIl 1I.j .:n 108 r O..I"::' 101 .\'1jll jaJIlK 3Cl lJ o.>GcrKa 4 1 o \'" o lla TC.:lAO. 0 160 r O .ka 41 Popkorcsa l..es lica z.'III'.I"" 47 AO IIOI ' ICTlhl IIM'.llfC'Tell ZOO Auo.'.' " ] ~ 5 n r.WII"'· I n n 1\. j.llIl1':1 10.:o ..'CM.11 3c ' CIlIt'IC 611 3"".'IO 'mAop 'lc 114 r~nl)aI ICI.\ 19 1 IJII.+':'\I\P'IC U .\13 Gop" .·I1III ".skll 91 $ma rn lca 176 $pajka zdravl lna 113 2 " pClol. 43 3'll d.h i .hkodlakaVi 165 Oskorica 75 Pasjl zob 169 Pen u ~a 1(1lo$na 59 Po.osllea gOldn a 18 P...\3<1'llIlia ' IJoCua 139 1il:. H 60 )1("." 011 ll:lIIpnT 14 01'''0'':1 <..' 3:'F" '"'' Op:n ll ll cll 173 Opollua 91 0 P II l".. Gor" ...emcnjalnolislnl 6J Vratie ee~ Lll j a sti 159 Vralit velelislni 158 Zajtja doleljica navadna 9S Zajtica 163 Zall Kobaeck veliki 11)2 Zele nka dfobnocvelna 66 Zlal a .l pc MIIIl' IC ~~ r pY"I C"T 1'0 1 )()" 1I~". uc..IKa 35 lio. "1" .. OK I<:l U[lCTO ": 125 r Ul..11I dl~eea 101 po.· .HCII Il.II CK:O 111111111 " . . "::I 17 3"'''':K II 29 3"""KO .lflp..\I . ...\". 18-1 Skriotic a 90ld nll 157 Smll rnl!. 116 o \.. 3.\V III1(a 173 G.''1j ll KOPC Il 37 iK . ' 55 11.-!!. ItO .mska 11 Primolek 160 Reb.~et e 103 ValdMajnlja 82 V()1rnica apeninska 45 Vel/nica podlesna 42 Vo l rniea vrlna 44 VOlrnlea zlalle nata 43 V'Jolica dl~ee a 57 V..."lIl1iall I~ P..n~~k 22 tvrsll 51 Pelell1ltek yoUI SO PCl oprSlnlk 111.a 5~ A [lUo'~' CUll 1:' [1":[1 5~ Aall'I L"CT rupulUlc'r 192 70 J a .ka n~yadna 26 Podlesnlca bode~a 29 Podlesnlca kopJosl e 29 Pol!a...c." r. c.II'U II III~ Auo.1 ""1I. f'I)...\'...'\. .K.I 1..'['lelul ""': 42 Gc .la l nomodri 119 Zenlkeli 100 " .ozgll navadna ISO Zlal l klobu k 168 Zlalica kosmata 48 Zvezd lca vclecvel na 52 Zvontek mal i HB Zvoneek veh ki spomlada nsk l 177 Zvoneica b l esko~olislna 147 Zvoneica ko p.O l c" .enjata 21 RBpu~nlcll p.jC8 186 Omlln s.I CM II f11 lj1CTO ".'11" &".' 131 '\" r\:..·u " . 124 1'0.: 000 jaOO.lva slD 146 Zvon tica ~l fOko l i s l na 149 l al 'a n spo mladanski 180 2elczlllk ~k.."1110 :!C.'OI .eplot o..[lT"" "[lIK" 1'00 3ac.. '''p'.

II IC'rc" SIlI.J"II K..'l ll1 l11 c O\a n II)C KII n mKc lllic 111 l".illjl3T 25 T CCIIO.a 18 W \.I '1C..mO\AclI'IC n crl.I]'<:IIUK 8 1 Il pllcila U.lnpCTlllllla 100 iUnpoKO.III<>1lIUKa 149 I\""O<:Ka .I."' IIII"1 ' rK 166 l':I"'I CIIIKII e 'Ili I 156 lI:lIIpaT 23 n l. .\ 85 O4.:! jnr. so Up" 1l.: :1 .W).l '. )e l ~1I 85 '\..! IC'l % n ' lc .l:uma 194 U ptJclm uGo.c I::I A\' IUIIIl:) 162 CUll :J.llIoC:KII flQClt I\UlloI: KO KOI1lIlIlIlK \\)K IJIJ lIaBC 14J n 1.l II pliOn 1 5 H:U3I1K" 19 Ha"Gp:t..IIt.5 W I'MCK:I . III MC'IKIlIt .I. 126 Apu vII \jc 121 .\p:mcu 98 CIUI:l 1II \.ljC 39 !1O.l TL'~lcHylliKa 57 MIlPIICIl Ii K\' KVPtK 38 MQ'"UI '-I'.\I l.ICIICII 109 6-1 K\'IClIIIW l :!u 169 K.l8 "C'13T 173 Ca.\IaTI'\'1I 7.J.lje 199 A. \C.I\).' !tJ2 KPUlIl.IIlC!! 148 .'\T C lilielL 129 n Ull:.I ." 108 0 .:u ll qu (lC'rp3 165 Ulu. IIIII:I 9.wi.ICII K([ !09 n .-CJu j a ro..1.'''''::) 159 rk"a j llllll:l In n pclI l. nanpaT 35 C .'1.lUpar 20 Oc-tpa oop u O\ :! 17 Oc-rpa npl:lUMII.. lIajll llla 45 CII III.I 'CO\3 IICPI' Il 11K:l 179 WY.l1I 94 Ca.'''M»l. 76 W \.1<"11 113 O pelU).ICH "U..\a .53 UPII rp~uJl 87 U pu I.:11.\JI·m:l 161 W mpc lIlI UiI 73 W\.."l3"K<I 188 CIl Il If."TK3 .I CII<. 118 Cnl.'" u<lnp :!'r 21 Pec nll " J7 P II I'tI1I 1~5 I'OJUIl :'l l'Or>lI.'lTCU 69 CII II"":1 O • ..! . CII roPOUIlCT 193 U PIIC" 3.\I'CIIIIII"C 45 CIITII. Kl.llUIlp.:IIIIIUJ 137 AIIII<'j ..! 14~ nC l [lO ll .:pn 175 Kl.1.I!.I C::tmI UIII.. 72 36 KpPlll 3 ":II'II'I K3 li:pr""" KUIIJ'lullcn ' 11\:111<:11 J40 KOIIJ'lIllIC<':l C' '' ' ~ '' 130 Kol'..\ Ilia 'll" l\C I n.:l 17 0 4<.lpell 46 T P II.aea TO\a 189 n 1.l MlC4Ka 72 Mnplla'''lu vPOllIT 107 MllpIIJ.\I :lf~\l'a ropa 12Z . I" 1 "1111.1 163 141 ' \II'UlPKlI 1 00 . iJ3 W \.\IaTcrHUK!l 133 .IlCJI'IC 118 C' C.lry"'lcl la 6c1l" j 'lUKa 174 MPTlJ.!OP 89 MOllll lla CO.I lJe.llIllIj U 1117 I\pYI Il.:...a 85 n n n n n aupa.ljC 71 W arur'I" I I~ n <.MC Im Gop m.I('U II!(:!.Olljlllll:! 126 MlIl.lllllTl UIO :le.\:}'1 176 Mo<!>cCTO .I. 65 117 Upua . 131 M".I\l 0 1I1. 34 WI' MCo\3 II IIC".."I:l 71 Up .\lICTCIi <lalipaT J 4 UpIII'III.l I II .lc nl.\01'<.a 181 U pUI.IC'IK:!.jn~III ' Ix: ua .} 0.*"1 94 P \'C.. 1 3111.IVIi 167 Mnr.KI.o.\U 77 eeju "I' ).\nK" 86 Mq'pIIIW.III I" 79 Crpl'lIl lll!.51 203 Ma~KIIII llUCT 140 .ICl 1 U JaIlUIIO GlI .lr..I.I:llIIlfl CKIi KO.lpell 152 191 lJ c." nCII oo'IlI'P 56 KQll rllll.I IICTCII \IO..1 37 <] '1..Mclla oCicTKa 41 1I11'.':I.II't M IICTII3 ropua 60 .(I.llIclta IICpyflill:<l 179 T PII."''("1'3 1(I.0..I :lJl IU1 CK :I ).lpel t ~6 YTr>o.lOlla n.oPCIIO).."TIICCTI.-(.l.lp:I ~CIt 97 UP"CII o\1.l.\I .5.\ lI ll lla 132 l l cn.-(..\lIl11.M CO\ .~ 136 n .! !.llC)(3 ll pe:tll"IIKa 18 WYMCKIt BpTli n Oll 159 WY.}lI p:n 34 U p U. .\IIIUI'OI(Ocrrta (oc1 1 ' \\' IIlK3 172 TarouK<I 163 TC)lj:lIlVIIIK<I 58 T nlC'" 1l.II..Ulplilin 107 A~~lIll1 l.\1 (.3 65 O p .\Clt 190 H llc)..11""14L' 48 MUI.! !l II IIC I( 3 ~ un.'1 62 P \~ .mrt.a 188 C.'l Kl.IIII'IIIIa P:1I10 11lc r 144 Pcurx-'l.\:.ljc 83 CllmlCIII.MC o:::t jarl.IItli3 70 0611'11"1 rmnpaT 20 OU'fa """'ClI)..'CT "1)<lTIIIICI( 174 n pc" a llc il 96 n j I.IICKII O:03111 baK 154 WY""-":II ICOCTPCIII 153 L1II' MCKII o\l'K 167 W YMCKlt 'Iaj 145 W I'>lCKIi lIIalli 182 Ul ylO (i ll.\).( 33 aupaT 11 a"palKa 26 .1:"ll(lIl1a T pclla 11J .\0..

.. -eye 1110 Sta.nllc.. ry Prenonlhe '63 Primrose 70 Putpl. Fern 26 Lady O... 82 WI"" H'''-II."efC~p ~ AlItor 161 AU$'r lan Leopar efs-ban o 154 37 Bellon-wol1 49 Ba~ta rd Agrimony 75 Bnster d Bo lm 133 BRts -ln -.ackan 20 B..s lOS Pink Balf en Strawberry 71 Polypocly :is W .l 142 Hemp Agrimony 149 Hepatic a.." 121 TOUCt· ..' 50 Bla ck Bryony 161 BlaCk Poa 87 Bla ck Spleenwoll 34 Bladde.".. i!i Wood Spu..n' 139 \'100'0 CUO ..It'.' rago 85 Rue-leaved ISOIIY'Um 41 Rusly bac k 31 SlInlcle 100 SCOpolia 120 $carplon -vel eh 91 Skullcap 132 Slender False-Brome las SnowdloP 178 SolorTlOn-s Soa' 172 Spnng Pili 88 Spnng-$nowflake 171 y . 1001 . 148 La.Q'~Ofn CII.rtd.. 1011 WOOO C".1 18 1'1000 So.ge Yellow Ox-Eyo 152 lIty-oHhe Valley 176 Llm odore 199 lizard Orc hid 197 Lesser Bullerlly Orchid '98 Long-leaved Hellebo. souul 17 Rouno-Ieaved Sox..--gel 1..ank-urslna 131 Brold-Iclv!td Mamone "4 B....... B..rI5 tullelOU' CoM'r.. 46 Herb Bennet 80 Herb Ch l istopher 37 Herb Pa ris 175 Holiowroo ! SO Holly Fe rn 28 Il alian Arum 2(}...ho-Sollry 146 Betony 144 Blrd's.anosblll 97 Blue-eyed Mary 115 Blu e GromweU 11 9 Blue Sow-Thl'tle 164 Blu e Wood Anemone "5 B....-jump-aboul 101 Jupll el '$ Dr s. bill 98 EnChaIlI .1d U..CldIl' 110 W.nl~ SotomorI.NeS! Orchid 196 BI'l hwo..ky Chane. It) $.... Yi<>Qd. 78 W 11000' G....g.. Cho rry 123 Bloody C.... "'Lr.. .4 One-' Iowered Wintergleen 67 Peony 56 Porennlal HOUOlly 64 Thr...~'" T(I(.1 Nrg hllh.. 4J Celandine 47 Common AdenOSlytes 151 Common Cycl amen 71 Common dog Vile.no·leBV1ld COral· ..ld "'''~I'ca 101 W"d BII' 101.r III Pttlloliale Aleunds.0 W..n lng Bush 94 S~nObD .)01 S"d' N.. ee. 40 WOOf! ..en 1M WMe C.1 18 WI>OII'CI SOlOmOn I SMl . eed 150 WOOO Ho ... Sa. TIOS505 201 Creuplng Itnn .. to .ld ml'lo..ch ld 193 Lady's Sli pper Orchid 191 La .. lIe h."fI 101 ~ Common Ertglish Nlmes Ac anthus 131 Alk a~engy 123 "'Iplne Squ ill 111 ".'d". .lto rnllllHeavod Golden So:clhago 83 AlI DllIbDCCD 36 Nal/ow-Ieaved Belillowill .nque1o. 11$ Sr..ge Bellliowo .IO Sr'..ds-end-Ladles 203 Lung wort 11 7 Maidenhai r Spleenwo ' l J3 Mandra ke 122 Ma. 74 W. "'con... Ma. lee W. ..oid..l-worl 62 Creeping Lady'. 58 Common Male-Iern 27 Common Speedwell 129 Common Tormen'il 79 Common vlole l 57 Co rel-rOOI 2(J2 Cor..<:...110.. n. CtCI'.. to . y ...kl Ime nll May Lily 170 ~A .*t>er.... o.O" .r • .0\1'11_ 42 wooe ."I.... .-el e. Ie.o\v. N... r>Ol I. e II' Crocus '80 Cuckoo-plnl 204 Deadly NightShade '21 0011' Mercury 73 Dogs ToOth Vlol" 169 Downy WounOwort u3 Orooplng Secl ge 184 Du. Soo! .ge Red Dead-Nellie 136 Large Yellow Foxglove 124 La. Yllto'" Ylllow '1'.rod Af\IIMCI . 12 Wott.rh .m 145 W.tl.sh Fe rn 24 Managon Lily 168 May-flower 170 .oe XlO T ... Engle....l~trl.oDrrKI" 16 SM~ DQ APO"".' eg O.aU 137 Lad..ine 195 LO.....de 93 Jack.".Laav!td Garlic '67 BtJ..n lOG W'lIle. 167 Red co mplon 53 Red Helleborine 1S4 Roso campion 5<1 Roseb ay Willow-herb f lloweed 92 Rough Ho.' 60 Nodding Wintergreen 68 Oak Fom 2S One be rry 175 Figwort 126 Fi r Clubmo5s 15 Forget-me-not 118 Garlic Muslard 65 Goar-beard 74 Goldon-rod ISO Grass-leaved Iris 179 Groal Horsetail 19 Greal Mastorwort 102 Grea ler Bindweed Bel blne Greatm SlI1chwort 52 Grea ter lVoodrush 182 Groen Spleenwor t 32 Ground illY 141 Hacq uolla 99 Hnrd Fern 21 Hard Sh le ld-Iern 29 Herl SlonguB 30 Healh Spoiled OrChid 192 Hedge Woundwo.....lagon 168 '" Ram so n.' S ... 110 WOO(l S.' k-valcl'I ~A oschlllOI 86 112 tAel lc~ M oun laon or N odding 187 Mounllon Sanicle 102 M ullein pink 54 Spollld 0..

'6< CiesS(! nol..nBle 65 An(\mone des bois 42 Anilmone Fau5se Renoncule ~3 Iran~als Angllilque des prlls 101 Ang61ique sauvage 101 AposMis (lIlide 162 Ar6moine Fausse Aioremolne 75 Aronce siluvage 74 Alum d'l1oll" 204 CIHysanth!'!me en corymbe 159 Clce. 87 PI/ole unIl8t"010 68 Pivolne mille 56 Plalanlh6'e /I deux hlulllH 198 Polygonete mulloUore 172 Polygon&te oll!elnal 173 Polygonate vortleillil 17 ~ Polys1!c en lance 28 Polyatlc lob~ 29 Potentllle ~ pelitBI lieu .du pr irlle-mps 47 Fle-u .r eommun 181 TlIllIkle 152 Toque 132 To.ouelles 126 Herbe aux poumons 117 Herbe de Saint-Benoit 80 Herbe de SI-Ch rls lophe 31 He.I des ours 167 Alkllkenge 123 Alh~lula 95 Alliarle olUc. 171 Senecon de Fuchs 153 SOlid age Ver~ d'OI ISO Stellal. lachelll 135 Langue de cerl 30 Langue-d'olseau 52 Lath rile ecameus e 127 Lie rro le"estre 141 Llmodorum 6. le drolle 39 Consouda luborlluse 116 Coquelourde 54 Coque'el Alkekenge 123 Coratline 202 Coron!lle des montagnas 91 Co..t)IOI blanc 177 G r~mll rouge-bleu 119 H6patique A Irols lobes 46 He. odoranle 57 Francush (mena Noms communs ACBnlhe 131 ACllle en €lp.e~ le 111 Lis Ma'tagon 168 Liseron des bois 114 L1SI!.l e d u jour S3 M tllan drle ro uge 53 Mell que pencMe 187 Mllillte /I. de R.e 87 Gasse prlnlanl~re 68 GI6eome Faux Lle"e 141 Gnaphale des bois 156 Goody6re rampants ~OI Grande Mt.lne 131 Buptllalmum II lauil!!n de Saule 160 Cabatel 36 Calamenl (Sarrletle) ~ grande9 Hems 138 Calamenl (Sarrletle) olllcina le 139 Campanule II teuilie s de PlIche' 147 Campanule II larges leuilles 148 Campanule Ganlel!'!e 146 Cerlehe lIe~ueuse 168 Capil lal'e rouge 33 Ca rd amlne 1I bulbll!8$ 62 Cardamlne a.de Linntl 25 Dryopl!..u. as Sceeu do Salomon 173 Scille /I deux leuille.a.le des Alpe& 164 Corelle de Paris 93 Clllmal.e 61 Carex (Laiche) II ilplliets pendants 184 Cllphalanlh/l'e ~ longues l euilies 195 C~phalantMre rouge 194 Corleul l musqu o 104 Citillrach Officinal 31 .is Fougll'e mille 27 Oryoplerls PhI!goptllris 24 EMbOte 38 Epervillre de& murs 157 Epialre d'Aliemagne 143 Eplai'e des bois 142 Eplaore (Btl tolne) ollielnale 144 Epilobe ~ leuilies lliroiles 92 Ep imM lum des Alpes 49 Eplpogium sans leu Illes 190 Eronlho d'hiver 40 E. leuilies s vorl~es 199 Linee bo .un 98 Gllranlum rouge sang 97 Gesse de V6n61ie 89 Mum 18chelll 203 Asarel d'Europe 36 Aspliru1e odorOllte 107 Aspl(\nium Oo.I"an vulgs"e 1<15 O<1le jllune 134 0<11e morte 135 artie puan le 142 Dulls Petlle 058ll1e 95 Pain do coucou 95 Pain de pourceau 11 Perco-nelge 118 Petll Mu"uet 170 Phyllllls Scolopendre 30 Pied de veau 203 Plrole II une Ueu.I~' d'O<11e 130 VII.e HOIO"" 52 Sylvie <12 Taml. 155 Oo. 60 Carda mine 1I IrOis fol1ole5 59 Ca'damine de Ki lalbel 61 Ca rdamlne jaunal. de mai-lI ly 170 Fleur de mars 57 Fraisie' des bo is 76 F 'a~inelle 94 Gag~e jaune 166 Gallic)! fl l euilte! rondes 109 Gamel des boi& 108 Galanthe des neiges 178 Garance voyageuse 110 Gentlane A l eu ille! d'Asclllpiade 106 Gllranium b..odille noire 3<l Aspl6nlum Trichomanl!s 33 Aspltlnium veri ~2 Aster Amalie 161 AS!ragale /I leuilles de R~lIsse 8fi Alhyrium Fougllre lemelle 26 Atropa Belladonna 121 Barbe de boue 74 Banolll! 80 Blllo ine (Eplelre) ollicinale 144 8(1urrl/"1I 128 Blechnum splconl 21 SourbOle 123 Brachypode des bois 185 Branche-u.vinut se Violett.:l Doronic II leuilies en coeu. feulltes de M611 sse 133 Mercurlal e vivace 73 Moehringle II 1 1015 nervuros 55 Monol.b. ronde.mentille commune 19 Val6.1 202 RII"lIsse des boll 35 Renoncule Reelle 47 Rel'loncule lalneUI' 48 ROUTon.lss~e 165 Iris Gr8mln~e 179 Isopy re Faux Plgamon 41 Jalousie 16 Lamler Gal~obdolon 134 Lamler Orvala 136 Lamie..!.6e 31 Impatlenle N'y-Iouchez-pas 96 Inu le M.onille en couronno 91 Cory-dale creuso 50 Cory-dale solide 51 Cyclamen 71 Cyproplldo 191 Olclame blanc 94 Olgita lo II gran des lIeurs 124 Ooradille 31 Do. neul follole.onlquo olllcln.be fI Paris 175 Herbe aux ee.1e 12V Violett..ance 102 G.be des sorcltlres 93 Herbe do. 13a Sarrlallo (Calamenl) olllcinele 139 Sauge glutlneu5e 137 Sullrage /I feum" en coln &4 Sulfrage /I feullt.onlque 154 Oryopt~ris d'Auslriche 23 Oryopillris . 140 Sabot de Vllnul 191 Sa harl 180 Sangulne!'e 91 Sarllele d 'Eu rope 100 Sarrlel1e 140 Sarrletto (Calemenl) /I "randes n. 200 Loto910sse 197 Lunal .lane 113 V6.~!l6e 19 Prllie d'hiver 17 Prllie des boll 18 Pr61e gbnle 19 Prll11anlhe pOurpra 183 Pflme~ro II gran dOl Ueu .!ra en coeu.lne 149 Eupho. ilhronie.ope suce-pln 69 Mugue l de mal 176 MYO!OI's des bois el des Alpes 118 Myrrh ls odO nlnt 10<1 N60tlle Nld d 'ols eau 196 Nlv!'!loe du prln lem j» In Omphalode peti te bourrache 115 Onocl!.e vivace 64 LUlu le des bois 182 luzule des bOSquels 183 LUlu le Fausse lUlule 183 Lychrlls Co 'on al ' e 54 Lycopode erl masue 16 Lycopode S"aglne 15 Mace ro n 105 Mondrago re du prlntemps 122 Marjo la lne sauvag e 145 M61 ampyre eommun 128 M6lan d.onlQue /I leu .ine II leuill05 allemes s. 70 Ptaridium Fougllre Imp6rlale 20 PYlmonplre olllelrIPle 117 Raclne-de-co.be II Ie-uille-s d'Amandle' 72 F~ l uque de-& bois 189 Fleai'e. 77 POlenlllle blanche 78 POlonlllle d. 169 Erythrone Dent de chien 169 Eupaloire chanv .!e Slrulhlop"rls 22 Orchis pourprll 193 Orchis Ilichel6 192 O. 37 Ad6nosty1e iJ leullles o"Alhahe 151 Adoxe moseotelline 112 All des bois 167 A.

'" Hlamaen Imena Deurscha N. Gr auer 151 AlpantsUlch 164 Alpenvell chen 71 Airaunpll i nze 122 Aremenle. Schwarulrellger 33 SuDdolde 104 Teubne"el. Wald· 129 Elehenlam 25 Elnbft. Q. VloIIIUer 199 Olplam 9<4 0051 1<45 Ellrenprels.59 Sehlldlarn. Wechs elbliillrlges 8:l Mon elv lole.lenlarn. OSlorrelchische 154 Glockenblu me. kl ee. F.lhhe.urz 161 Se"mlele. . Wald· 26 Frauenschuh 191 Frilhllngsknotenblume 177 GeIBbarl. Zwe lbllmlger 171 Blutwurz 79 Becksorehls 197 Braunwurz. Herzbtlillrlge 155 -. Klebriget 137 Satomen ssre-g el 113 Samlnolke. 32 -. Eent" 96 Slelnbreeh. Waldo 182 .chl . Blaulole r 119 SlClrn eioldo... Kleinblilllges 77 -... WiMer· 17 Sehel1dolde 99 Seharbocklkraul F' uhl. SuBer 88 Tuplel/am J5 Vollcnen. FUChs· 153 Gundelrebe 1<41 Hablch1skraul. Herbst· 186 BlauSlem. 51 _. Ourchwaehsenblillrille 105 Gel bslern. Wald. Ha...oBblilUrige 56 Plallerbse.lblaU r!ge 84 -. $en warzwerel ende 87 -. Herblt· 186 Enlilel.oBOluhge 136 Tele~ la 152 TolI~lq.esl 142 Wallwu ' l KneoUilile 11 8 WalSo rdol1 14!J Wet>etcleo"Of1 ItO W.che 121 TolI~rllUI Kremer 120 Traganl. II8 35 Enlilelwurz. Wald· 18 _. Gewijrz· 103 Knabenkraul.sa -.. 131 Alanl. HOhes 132 He~enk. GroSblOlilile 138 -. Wa ld· 73 Blrnlilrun 68 Blsamkraul 112 8 11l$enkl rseha 123 Blaulilres . Wil ele 64 Moo511uge 67 Moos glockc hen 111 Mooso l chls 201 Mosch uskraul 112 Muschelbllimchen 41 Nobel mle ro . P/irslchbl aU. Gllrteekla 135 . EChlo 80 -. We. Sl utrote r 97 -. Galapple.ige 147 Goldnesse l 134 Goldrule. Runelblau "ger 85 SlOlnlame. Nlcko ndes 187 pjlngSlrOse. Ke.g· 189 Segge. Run dblaurJges 100 -.chnabol..51 lIchlnel ke. Grune. Orahl· 186 -. Kille. GroBe 52 -. Tag· 53 lOtle. Schal l ach· 81 Nessel konlg 136 Neslwurz 196 Nieswurz... Oreinorvige 55 NabelniiBchen. 29 -.. 198 Weldkletre 100 Walelmc ulter. Glalter 125 -. Nelia lblltlllliler 130 -. Venotian.unhngs. Gelleekles 192 .. Walel' 156 Ruhrm lChnlchtan 96 Sal ren.men Adler/arn 20 Akanlh . Wald· 139 8el0nla 1<4<4 Blenensal/il 133. Gril no 38 _.lapp.. Keulen· 16 .. L. ECllle 139 . Ausdaue rn des 73 . Fu.mde 110 Felgwurz 47 Feue rkra ul 92 Flch tensparg el 69 Fingerhut. GroBe 102 Siornm'ere. Waldo 93 HlrschlUnge 30 Hundszahn 169 Immenbla tt 133 Judenklrsche 123 Kalfeeblilmehen 98 Kilbe.enbu nel· 168 Unnile 111 Lungen kra ul. Sli nkender 162 Halnslmse. Roy.184 Sllberbl l 1t... We lBes 78 Frau en!em..al_ 179 Sehw'ngaL Be.anzen 28 SehlulSlllolumll. Wel. Qe . Fru hllngs· 11 5 Nel ke nwurz.. Kno1 1lila 126 Buchanl8m 2<4 Buehensparlilel 69 Buschwlndr~schen 42 Chrillephsbaul 37 OillliJel.I1. ul1 Ou"lblit1t'9' \7. Gemelner 203 -... KnOlan· 116 Berlilmlnze.ebe Au l'echlll 39 Vlald_ogleln. Bil r· 167 uuchheelerlch 65 Lauchkr<!ul 65 Lcberblilmc hon 46 Lerc henSPOrn.sc he 89 Prim e!. Wald· 166 Gemswurz. Gawi5 lln l1eha 150 Greiskra uI. Alpen· 164 MllzkfO ul. Wohi rlechende 38 Ochsenaug a. WelDl ielle 163 Haselwurz 36 Hasenlall1ch 163 Heckenveilchen 57 Hell dolde 100 Helmkraul. SlangalloM 70 $ehma .cnl. onnhc. Wald· 75 Aren slab.. Tilrk.el enblA m lgos 160 Ohnblau 190 Per lgras.e 55 Wald nelke Rare 53 \'Ialdnessel 142 Wald. Walel· 157 Hahnanl .lbll Urlliler Arznel · 113 -. Kelk · 161 Bald rlan. Hohler 50 -. Berlil' 161 .. FrCihllngs· 88 -.e 175 Elfenlil"a.kropl.danlaschen Wafd.d· 70 Qu l rl borsl e 140 Rremenzu ngo 197 Rl ppenlarn 21 Ruhrkraut.ngs 47 Sehallenblume 110 SehlllUlflblumctwm 110 SehaumkrauI.lne. IiI2 \'I. Wold· 108 Lan zenfarn 28 Lauch . Gre6bllili ger 124 Fingerklllul. Wald· 101 Enz lan. Purpur· 193 Kneblaucllhedarlch 65 Korallenwurz 202 Kranzraele 54 Kriech$1end el 201 Krcnwicke.n.. Reolll' 19-1 Sch werl 0Ulnnga. Gol d· 83 -.S. Wald· 74 Gelbelolele. G. Wolllger 48 Hainlatllch. Europaische 71 Eseh wurz 94 Fflrberr/:i1a. G. Brauner 98 Slrau6/orn 22 Slle. Galleek1es 117 MaJgI~ckche n 176 Miirzenbeche' In Marzveiien en 57 Mitehlalli ch. Gemeln. Eehle r 129 -. Nesselblaltrige 146 . Wald· 95 SChachtolhalm. SChwalbenwurz· 108 Ei'dbe81e.. Riesen· HI -. Ec hl er 107 W" lelnabelmre. Ual1eni. H_nge. Ges. Berlil' 111 Wald· 111 -.. Schwamll 34 -. Geling erl e. 'IIilde$ 64 Sockonblume ~9 Speehl"'Urt 94 SprmgkrllUl.88 Weldhyazmlhe.ngelle 188 SehneeglO<:kchen 118 $C:nroU/am 31 Sehuppan""urz 127 SenwB. Tannen · 15 Bernwell.nus' 58 VelgIBmemn.52 Si orc hs. Rauhhaarlliler 165 Aipando' l.r 113 BlransChOle 86 Ba. Wald' 79 -. 135 Blnlile lkraul.:he r 128 Weldo. Kranz · 54 San rkel 100 Sauc. IllS Wa ldt. Wald· 78 Erdseheibe.aul 12:2 . Fdl hllngs 180 Sal bel. E. WarS.cher 2Q4 ASlal. Echles 117 . Be rg· 91 Labkraul. Qllibe 134 -. VcUwurz.. BI8. Braitb l§Urlge 148 ..ches 1 15 Vogelnesl 196 WlIChlel~llan.

H olI· 144 Z . Apen molsc has 45 -.enel/e 178 Fragola 76 FraslneUB 94 Gambi-.g o 158 _ Miironh cher 27 269 _ .amlgnolo 183 leraclo seNatlco 157 Imbulrnl 146 lpopilide 69 tride su:r. 143 _.. Neunblal1 .ba magna 93 E. Garten· 44 -. Noml comunl /tat/ani Acc lu ghoro 145 Adoxa denlarla moscalellino 112 Agllo orsino 167 Alchechcngj 123 lies!.chis 198 Bocca dl lupo 133 Bruscandol0 181 Bucanelle 178 BUphlhatmo 160 Buttalmo rigido 152 Catamlnlo 139 Cameno. Dre lbllUl. Wald. Echl (1r 144 _. Elnbl Q lIges 67 -.ne..ol btall rlge 61 _ . 27 -. 183 E.na 100 E.a leUII'SUe 141 E.boeto 37 Wollamllch .185 Wurmlern . Mandelbllin 8" liIe 72 Wuchorblumo. Wold.n.ba-Umana 133 E. N'ckendes 68 Wlnl0rllng 40 W!/beldoSl '40 Wolf. Zwlobe llre gonde 62 l alll.o 204 Grem lgne di Pernesso 170 G.ba luCtlol.lge 63 _.acinto accoso \71 '3 lchero 203 Glgalo 204 Glgero 203 Glgl10 dolle conI/alII 176 Giglio d'o.ba lucclalona 182 E.ba engellca 101 Erba benodotta 80 Erba-croclola 175 Erba j.a 65 Amantilla.agol.200 Zwon ke. Vlelbtlillge 112 Wldetbatt 190 Wind!!. Deu tsc he. Moor.ill 54 Oenlalia minora 62 Denle di cane 169 Dig itale a grandl 1I0li 124 Oillamoblenco 94 Oolci mele 135 Edera torrestrs 14\ Elleboflna 99 Elleborina ros sa 194 Elleboro 38 Ene. SI'IIUObhil lg o 159 AII Is.ba Impalienle 96 E.un . Stac hallga .io 92 Campanella 171 Campanel1lno 177 Canapa acquaUca 149 Canap icchla 156 Carlolillata 80 Castagnola 126 Cicerbita alplna 164 Ciclatalt 136 Ciclamlno 71 Colombl no 50 ConcordIa 192 Consol ida 116 Cola grande 159 Colona.de saUclna 160 Aslranl la 102 Baccaro 36 Barba di cap. 113 Amelio 161 Anemolo-aquellno 41 Anemone bianco 42 Anemone do boschl 42 Angelica 101 Angelica sall/atrca 101 Aro 203 AsproUa 17 AsterO.ba-PleirO 143 E.o.adioU 35 Erba ruginlne 33 Eroa slella 85 Erbe Suega 16 Erba-T.60 _...-. 0IbI811 ...ine 179 laccion 136 LDlIuge monlana 163 l ingua cenrlnB 30 Linguil da paul 30 l l monello 94 llqui rizla bll$larda 86 . V.a 37 _ 14 Barbone 197 Belladonna 121 Bettonica 144 Biso.1 92 Genliana Ascteplado 106 G.. Gr o Obl ~1!r. Klei ne s 200 -.. 23 Zahn lili o 169 Zahnwurl . Gam e. WOIDe 60 _.nake lm. dl legno 199 Foglio d-uoyo 198 Fo. GolbHcho 61 . Gelbes 43 Wlnle'liI. Klelnos 66 .inlh'a 46 Farfallone 191 Fal/ageUo 47 Felce equ ilina 20 Felca capBnnaja 20 Fetce dolce 35 Felca-femmlne 26 Felco maschla 27 Fatca maschla-mtnOle 29 flammona 199 Flnocchlella 104 Flo.114 Windr(lschon.ba .

'uruplII'" t<P..!.w .l1l 106 r OplL lIUCT KO)t{IICTl>lil 54 i'o pOll.'ILL" IIq"''''''' \10< • IIIJII " 0.a .l..m l lll:l mnC'I II:lH 14·1 b\.. 1(.\" .'lltL~" Ih.M :lII(7fplliicKlL il 15-1 Ape l.. :1M 66 80 "(I'll( K II.~ I(rll<-lIa ~1I'O'~IIO<'rKu'''''M 1.I 18 ~ 1. B01'o6<! llIllI " 11\' p ll\'1'1I(><11IU . "'IIL ~6 .. '" '" r epa ll " KPOIL~1I01> 1):rCU:' lI 97 rC I':UL~ '·C~"' :'II r "c:J." a iic p..tn 15 IiV.>1(1) \I.I IIO \tlCHn l ~ il 165 ACp(i HII~" " O.. \ILl \I" 111.le~:lpC"T!lCll llall 113 B:l.\PC'I.ncm ILJII \39 145 \".1UIIJII l tt1 I\oc . III ..\CC 151 A.i.\c\ucIt(IIii Itt7 .!I(..lelblno 39 Vll e-n era 18 1 Za lle....\"fiIlCIICJ<."'''' Jt'-.c.clI...\(I'I'I.LI1"~l":' (ic.Ll I.'~"c lloil 10 1 A\'IU CU IIK .."" U MadrislllvJa 143 Magglo.lc~OI ' r p \.\.() 31"(.·all 1 1 .\! Gc... .la901'lO 168 Matr lcalo 142 Molampuo dOl pra lo 128 "1 0"1'10 13J Morcorana bOSlarda 73 Miliomorbl0 126 Mlizadolia 135 Ml rrido 103..\11.. 118 Orobo primahcc io 68 OrlicA 9ialla 130: Orllga salvadog3 136 Pa n porcino 71 Pa nico capollino 168 Poonla-maschio 55 Pilt-di gall o 40 Piodo dl lotio 140 Pmche rl dO'lognalnoll 11 PirolOlla 66 P"o lolla soldllnlne 67 Pr... 1".osa 64 Ouadernuua 129 Rasperella 18 Rogamo 145 Renolla 36 Robbla solvalico 110 Sa nguinaria 9 7 Samcola 100 SMn ico lo 100 Sculolla"l1 132 ScnselivlI 96 Slenlza 92 Smirnlo 105 Slechl 143 Slollaria 52 Siellina odo rosa 107 Suegon!a 16 Tamaso 181 To rmonlilla 79 Uva d l volpe 175 Va le.. ". 201 r \.·1'"<1.""" I(P:LlLIIIIU III~ 'ILlJII IOJ Bcpoml Kn :lIITe'ILlaM 129 Ik pou..L. ".' 121 " 1)(.\ c ..\llCTIiLlii ACTpmUIII" (kMl.I:l l UU .\II :l~ 1~1 Ii\ ' .ll ..11 119 B o r o HC" KOMlCOII"AI1~lii 31 Bopo l". Uti "".C ll llloI .. e ll l....00 AII~ I '" ca.l aT oclllo'm ii 161 Aopomm\.I 79 A.I..·.Lllu...(1):lllIIa1'l ~ ~ 1I~'Tj)l' 11 11I 1" .0'\<.'p".:) 49 I.. 78 '\lIlL' I. 104 MuhgOllo 116 Nldo ducollo 196 Non 11 sto rdar dl m.:\1\1111111>'" 76 3o.''' "'1 . rr~IU. 1\1~ A.' " ropllldii 9 1 B M3C.! 1I0 ' :ly"a"..moll 161 !\crp:u·a..L \.I II\IIM K\·.iflna 113 VecclariflJ 96 Ve rga d-Ore 150 Ve ll onlca 144 Viola mammola 57 Viola zopa 57 V. '"' Vll~U 13 l'rx. ~2 6al'~ nc ll 061.'lI a~ 102 OC IO ll IlCTIUU< oecemmi\ In /\ p r .\LIndlI JII ll rp.aL 17'1 Ikpn.I l..\lI:lM 82 1" ..U IL.. uc 'm aM Am 'viLlI" JO lIplL\lull .\ON:l M\"C"I"C II (U' 112 A":lIlT 131 Apr.I .I "Mllc~aH 161 Acrp a po_"all ll. :"!Ilc' I'la.) /\ . IIJlt:IIIW ....II"U ''':PILIJli \. '1>...'M~ 52 3..ana solvaUco 145 Malvacc inl 91 MMdrogo ro 122 Mondrogola 122 MO..~ . YIlCH'HlflI lld ii 9 1 I!.":1 IN! ""''''~II AII'I"\UJ"I\I' "." K:\ .\.II'IICrU'LI'."WM ~.ma"~ :1 I".l oc.tH 'II . %'T"' PC" .. .UK ...i '11111 92 K:lca l"~ 11:IKQUI.\\' ~ ..11111'111(0".O. . r..'11" mq. \.'.!.1..thos po rmo 119 L UI'l8fiO odo.\ltlllI'" tj}t:Ile.paIlM.+.KC.\'~Ul ~mlk~lIli 176 .' 111 .' HIIO"' •• L1"A 174 1'0...\11 90 M 49 rpa Ul IMIT ropo.. \ \Wllllh IIIl".1:10.\II CTII :l1'l Il CCCILII1I" 40 B CT]lCIIII II .la.' cl>aJ1'\.1 ("'lllI_\I)IIII."'C·" "01. C"J'Olldl....clLcL1 \Clc'ILJh '2 I(OC..IIIIII> ...\ lUlllllla 83 31>C •.1 :l I1CIILUICI(:I'" ~5 IlcTj)l'lll ll l a . ""\IlV!ULLfI 6-1 I w"(j".I' 11 ~ I InIC"T I ~ii 203 iKc' .rt:JW 1\2 3\ulIlIKa 1\"1.h Be lle p "!! (i.u.IOT"p.• LI"~II 201 A...:I(I[.ma vare 70 Pulmonal ia 117 A_\CIIOC"TlI.3 Kruc"J \~I("pr. apomtT u "L"C "llii 103 Ba>l<"pll:l ll" ..""0<1111111._ 1\\.10"".\OIlK.I CCII:lM 53 Ap~ l> u:l cupollc iic l> tLlI 71 AVlIIIIII:l OO'JK II .\O"fl!.I IICTILI~ii 175 B~:lC..IM 9~ I(u ."\!O"""K II)\KCiI 1<.1:lCTOILIICU.1 1I1I01llle .. '"'IK:"I 95 1(1I \uK" \1.\11\1'...l ..'_\'.\p" n IIQIIIC!ll I..o.1 KP"".1\'11.!' HanOlllll..1(1II1 It> KoPO"WII<IA<K.:IL' m:II.\0 ~\Cl ll c~(lI 'I{'"('" 111 I\ :lL 'Up.1101111<0113'" 43 13() 1.."\.~ .1I11 lpl!\lU\.'" 196 98 "p:L("n~.\U~'"'''I.1~ 17-!.ano 180 '" RUSk!! bn e n" 1')"c."K ()(j1~I(1I"1IC11l1l411 1~ 3010H'''' PO":l I'\..110'''''' 'LlIIJ'O"U\U..l!~i' 2~ Acrp:l IITa.lC" rOPII"Ka A."~ii 166 A ClIlIC 'r..I I(O..:1 .H' lliallt.1 W<.·UI .ICII"'·" }t:"lrIJIL 134 86 3.rtIlL n 1M .1IlM:I 'IOI' rr:LCTO~IIUrll 191 I(""pcil \ JKI'-'II' IIII~H 92 I(IIcIU l1a W'~""<>I>CIU.·. '1I1~" I\ <"L1~rcl".\I.11111(:1 ".(M.'0"\" 11111" AII IICII 15 r O I)C'I :l UK:1 ..IKIlOIICI UII.\"O..\ 1" .....

\!YlOu\Jlii 17 XOOIlL .KOI)Llii 24 V3 11K 74 124 i9 <1'"0 .IlItlTCPll C U\.H 189 O ' \II OIIII .I..\cC lloii 18 XOX.IM .\llbl ii 28 MIiOro PM .1 K1I00C11111.llcllmlK IIn ):\''1 l1ii [07 SiclloTKa K I'YIIIIOl\IICTKOII:lll Si c ll oTKa l1 MTl1Il crali 135 51 crpo.lii 18 1 TC.m(i\'.II.lT I ~H 126 O OC ll lI lIl HI Gopon:J.IKn AYW Il CTaIl 57 (I'II:1.c. .ll lcr l lblii nlolAbI(CrO..I)KIU IK oU I.IOIIIIIIK KpaCIII.l Kpyn iiOItUeTKOn."TpY~1 IIUlTKo ll1. a 0..' CCII IIK ..IIICTII:I.IIIO ii 19 XUOIIL JII.. I iO M(:.ICCllOlI 118 H OPII'III11K LLLIILlIt.\lII IK 6c.1ii [6 n o u o ii A(:CIIOII 11 4 nO.u \38 n COIl 56 n Cp UOIIIH_'T 06L1K IIOOCllllbll1 70 n Cp olO IIIIII K 11011lIKarOJllil ii 187 n "'''<: I.\lIII .IOIiOCTIIOii 29 MOpa3 1111K 38 M o.l""cnll~il 190 H allcpcnllKa 125 H.1 ii 69 n O.\1I0IUICTKOOal! 67 OIKIlKa Gopon.lI' 1I onpa lic il 15 n " al'lI o\.\oTpora 96 H c.'l..1\'ronoH 128 M apell:!.llllIICl(all U UPUCM rmpll .:II 17\ n po.:OIl.\CC IlCCC111L llii 11 5 Op .oI Ka 41 nl~.I UTK :I r u .IKn PlIlIlIII YC:I 58 <1'lI3. .-.IOfO II OIIIK:...1I1' 1KCKOii 27 195 41 198 SiCCHC>1 94 Si c.:oo.lIll.oIallollll.ecKa .IUIK lIaclIAIICTlmKouw i! P ::tM IIUIUII 0.\CIIClKUIiK cliefODoft 178 n OCKOlIIlIIK KOIIOl1..li! 109 no.f0 na XI''1K.l 167 llcjlIlO3C.111 183 Oa.IGopo.rapcIIIIIIK .\110 6oK:l1I 68 PC~\JIC.' IICTIILlii nll po.l.'CplI~ occmlllll 186 C"OllOoII l :II Kapllllo.cIl Il.IOMI CTI It.\I.I IICTIlt.IClIllIlK lI!.'VIII II LU 117 M CPl lltnlM TPC":1KIt.\.l1lilcKnll 120 CKpeUII IIU:I :mrC'I lIa~ 31 c'1a...l..l IU'::PCTlUIIW Kp\'nIlOLlllcT t. 1I nllU lII lI o£i llKIiOBClIItall 123 n .II.l1 lcrl la~ 105 Coon'l llii JVU 169 C O'leUII'IIIIIK BCIlCUll nllcKllii 89 CO'ICUU'UIIIK Bcccllllllii 88 CO'ICIIII'III11" 'ICPULli! 87 CTP:IVCII II K 061..ICIl IIA II Llii 72 H a.l '1CpUnH 87 l l llCTCU rcpMallcK ll ii 143 \l uCTcli .'I<~::l.rii 159 CColelellO'lImK 83 CCC.I CCl lO:II 156 Tauo.l oU llK IiOllclnrall 1.I11 1 94 P a BItO n . tii 20 DeOK::l Dltcn'IaIl 18<1 n aX V'IK .lcp:I 5 1 Xox "aTKa 110.M aPCIIIIIIK KPVr.\1I1~i! 200 TUMYC oULlK IiOIlCIlIII.x\"m~ 104 M.'CneCTlm K I1/Il.IC6blH 149 n po..I.-6I1lIKa CTClmall 157 SlTpl~UJlmK nllTll1lcrwii 192 136 51 TI'I~ lJlIJIJ K n\'PII\' p lt!~ii 193 • .t(c IGIII 93 l l cpcMui..ICKIIII Kpnc IIIHlII [52 TC.l ce llOii 108 n O.lo'm il '1I1111 \. OO hl KIIOIlCllIll.I4ICii KA{'ib:rr ii 137 W aq>pall 180 11/ .IO.l.lp::t l1>pa 122 Mapu lIIlIlK ..MaAIU ll tK ..c 87 lI CCl ll)<Ul Ii K nIlTC'l Ill~ii 65 41111:1 IICCCIIIlJlII 88 lil ll l:! CIIIIClHlTaH 89 llllll.I IUlI IO.IV(iIiCIlOC I II~ii 116 O.!coK llii 132: 23 LUUTOIIHIIK ~\8CTPHi1CKltii lijllTOlllIlIK . om.:II 35 MIlOro PM AIIII .l1i 170 Mat l.\IIV.\.\II\'.'blll IK 06t.\i. 'TJlOll KpeCT 'rewyii'.vl cellllK cDpon el1cKlli! [00 n O...\I'.'L'<:1I0 ii 142 llllCT IIK n ccclI1l11 fi 47 164 158 n . o6L1K II OIIC III I:I..: CCP'\lICll l l.ln H c..111 10ro"eTl lIIii 73 n p Lll)'n 96 n l' K:l. 35 C)lIIPltlllI llJlOlllC lu lo.K IIOIIC lllllol li 22 C\' lUCIIIILHI .a Tl~11 [27 n C'ICllo'lIl11 l1a oVl>IK IIOBClII lilH 46 nll pcTp V~1 KPI~IIIO .L .\(111 SO U Ullcpuura a.ucro"oDlllrK .ICCllOn 182 O KOIIIIIIK K..IO.IIIC 123 Xn0l11 GoM.IIKa .\KOKOPCIlt.'KIIOIICII III~ii T:lii JII It.\KOllU~ 55 Mllppm: lI:J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful