4/30/13

ெபய

மா க

சி பல

நிர

... கா

-கைர ெசழி

!

1/16

வ.பற த த ஒ றைர வய வைர உ ள ழ ைதகைள திய ேநா க தா . ய எ ேட ெதாழி ப . பர நாமேயாக . அேதேபா . நிக கால நிழ ச பவ க ெவள யாகி பரபர க ப றி ெகா . றி பாக 7-வ மாத தி இ பாதி க அதிக . சமாதான வ அம தா உலெக .6. அ. மிய வட ப திய இ பவ க . 19. ைள கா ச . திணற . க ெப ற க ம ப கைல கழக க பாதி உ ளா . க.13ப ற . பைக கிரகமான தன வ அம வதா . ச வ கி அ கீ க காத நிதி நி வன கள த ெச ய ேவ டா . வ ெகா மன ப வ இ லாைமயா பார ப ய ப க நலிவைட . 28. . சாஃ ேவ ைறய ேவைல வா க ஊதிய ைறய வா உ . ஃ . ெப ேரா ெகமி க கள வ ைல ச . ேதா . மாவ ட க . தைலைம ெபா ப இ பவ கள ெபா ப ற ேப . க ட ம ெச ஃேபா கள வ ைல ைற ... தவைண ெதாைக க டாம வ கி நடவ ைக பல ஆளாவா க . . வ . பாட தக கள வ ைல உய . ப ச ப சிய . ப .15 மண ப ரக பதி எ பகவா ஷப ராசிய லி மி ன ராசி ெச அம கிறா .ெசய பா களா ச ைட-ச சர க அதிக . ெதாைலேபசி. க ப ண க பாதி பைடவ . ெக பல க ஏ பட ேபா ராசி கார க பாதி க ைறவாகேவ இ . அைன கிரக க ந ெப ந நிைல வடான த கிரக தி மி ன தி பகவா அம வதா . எனேவ. ஏல சீ தி ட கள ேசர ேவ டா . ஆ கில ேமாக அதிகமா . வட ைல அதிபதியான தன வ ெத னக கிரகமான அம வதா . ேம க ட எ கைள த எ தாக ெகா டவ க ஆேரா கிய தி பண வ ஷய தி கவனமாக இ கேவ . கட த கால ேத ைற ள ப க க டறிய ப . க பண அதிக ப ப .ேகாழி ய ெகா ேநர தி . தனகாரக மி ன தி அம கிறா . ேத ைறய பல மா ற க வ . நா .4/30/13 ெபய சி ெபா பல க ! நிக வ ஜய வ ட . நா பண ழ க ம கள வ மான ைற . வ ய காைலய ப -க க . ஐ. ெத ப திய வா பவ க ேமாதி ெகா வா க . ெவ ள தலான ஆபரண கள வ ைல வ சி எ றா . அைலேபசி ேசைவ க டண க ைற . ெபய சியா ெத ேம ப வ மைழ அதிக . ஏழா ஜாம தி . ழ ைதய ைம அதிகமா . ஹ (கி. சி நரக ம ப த ைப க களா அதிக ேப பாதி பைடவ . அவ றி வ ைல அதிக . தவ ரவாதிக . கட ெப வ . 5-ஆ பா ைவயா சன ைய ரா ைவ பா பதா வ ைலவாசி ஓரள ைற .. சள ெதா தர . மாத ப தி ைகக ெவள யா . ெகௗலவ நாமகரண . ைவகாசி மாத 14-ஆ ேததி.5. பய ப ைசக . ேந திர ஜவன நிைற த சி த ேயாக தி . வ சியைடய வா உ . இர 9.13 த 12. ெச வா கிழைம (28. அைன ராசிய ன ம திம பல கேள கிைட . அதாவ . ஆசி ய ேத ைற ச ேற எள தா .14 வைரய ஊடக கள கால எ ேற ெசா லலா . நா க ம நி வன க பாதி உ ளா . வார. 2-வதாக தி மண வ அதிக . ஆ சியாள க . வ யாகாரக தன வ அம வதா . . திதாக வாெனாலி. மாநில க .கள கட தகால அ தர க வ ஷய க . மாணவ கைள யமாக சி தி க வ னா க அதிக இட ெப . வ கிகள வாரா கட அதிக . எ த ஒ கிரக நச அைடயாத.ேதா ட க வள அைட அப வ தியா . அய நா இ பவ கள பல தா நா தி வ .14 வைர இ அம தன கதி வ ைச ெச வா . 12. ைவணவ தல க ப ரசி தி அைட . ைரயர அழ சி. வாகன உ ப தி அதிக பா வாகன கள வ ைல . ேம ேநா உ ள உ திராட ந ச திர . ெதாைல கா சி ேசன க .5.6. ந பல க ெபற ேபா ராசி கார க அளவாகேவ ந ல நட . திரகாரக . த க . உ தராயன ண ய கால வச த வ . அைன மத வழிபா ட க அ ர ேவக தி வள .13) கி ண ப ச ச தி திதி. வன வ ல க ைல ேவ ைவ அர 2/16 . ப தார கள ஈேகா ப ர ைனயா பல ெதாழி சாைலக வ பைன வ . நில கள ைக அதிக மைழ ெபாழி .8. ெதாைல ெதாட சாதன கைள நவனமாக பய ப தி வப கைள நிக வ .ப ) ஆகிய எ கள ெதாட ஊ க .

13 .1. பாரா ம ற ேத தலி .1. ணறி ம ஊடக சா தி காம ய உய க வ உத க உ ய ய சிய க .13 . ந நிைல ஆதார கைள பா ச ட க வ . வ டா ய சி.26. ம றவ கைள உைழ ப ேனற பா க .13 வைர மி கசீ ட 426.11.4. பண வசதி இ லாதவ கள தி வ ப ரணமாக கிைட .12.9.7.வ 3. வ ைளயா வர க ப ேவ ச ைசகள சி வ .11.17.14 வைர ன ச 17. ப க தான ய க ப ப .14 வைர தி வாதிைர 413.13 வைர ன ச 313.6.14 . பாரத தி பைக நா உளவாள க .11.5.14 .5.வ 27.12.13 .13 .7.8.13 .12.13 வைர ன ச 118.13 .5.7.8.14 . மாநில க சிகள ெச வா அதிக .6.4.13 .14 வைர ன ச 2. கிரகமான தன வ அம கிறா .13 வைர ன ச 220.14 வைர ன ச 3- வ ர நிைல ர நிைல ர நிைல வ ர நிைல இய நிைல ப கார : பகவா ய ெகௗரவ . க ள பண தயா பவ க ைக ப ப வ .8.25.30.28.14 .10.13 .13 வைர தி வாதிைர 226.13 .14 வைர தி வாதிைர 412.19.13 .4/30/13 ைற . எனேவ.6.11. கா க திய கள மாக டறிய ப மைலயாள. ெச நில க .13 வைர மி கசீ ட 32.1.5.8.9.13 வைர தி வாதிைர 429.13 வைர தி வாதிைர 111. மி த பா ைற .1.14 .7. பகவான ந ச திர ச சார : 28. வ 3/16 .9. த மான .6.6.14 வைர ன ச 226.25. ேத த பற திய டண உ வாகி ஆ சி அைம .3.11.13 வைர தி வாதிைர 310.6.10.25. தவ ரவாதிக காவ ைறய னரா க த க ப வா க .10.3.2.5.14 . க வ .12.13 . ஹி தி ெமாழிய தயாரா திைர பட க ப ரபலமாகி வ கைள ெப . எ தாள க நலிவைடவா க .13 வைர ன ச 31.14 வைர ன ச 1.

சவா கள ெவ றி ெப வ க .6. 3. . 13. ேஷ ல பண வ . வசதி-வா கைள க தவறானவ க ட ந ெகா ள ேவ டா . த பதி ச சர க எ தா அ நிேயா ய ைறயா . ஐ. ப நிக சிகளா வ கைளக . அதிக ய சி ேதைவ.13 த 26. ம உ ெகா ேபா ம வ ஆேலாசைன அவசிய . த கள ப ைக ேக ெதா தர த வ . 27. வ .13 த 25. 28. ந ல நட . தி பணவர உ . மாணவ க .4/30/13 ெசா வ ைம மி தவ ந க . டா ந ைப ப க . கைல ைறய ன .14 வைர ரா வ தி வாதிைர ந ச திர தி . உ கள 7-ஆ வ ைட பா பதா . மகள தி மண கிைட . 27. வ யாபார தி .மைன வா வ . உ கள வ ரய-பா கிய தானாதிபதியான . கைடைய வ ப வ . வ ப லாப த . 4/16 .13 த 26. கிய அ வ கைள ம றவ கள ட ஒ பைட க ேவ டா .14 த 12.14 த ெச வதா .11.1. ைத யமாக ெவ ப க .13 த 28. உண .8.14 வைர. க ன ெப கள எதி பா தவ க . உ கள ெச கிறா . 11-ஆ வ ைட பா பதா . அதிகா கள ஆதர . உ திேயாக தி . எதி பா த பதவ .14. உ கள 9-ஆ வ ைட பா பதா பணவர உ . த ைதய உட நல சீரா . வ பய க வ ம சன கைள தா எ ெகா ள ேவ டா . ப தின க கைள அைமதியாக ஏ ெகா க . மன ப . அழ சாதன ெபா களா லாப அைடவ க . ப தார க . ெமா த தி இ த ைவ பதாக அைம ெபய க வ நிைறேவ .14 ஈேகா ப ர ைனயா த பதி ப த 12. வழ ெந க க ந . பதவ க ேத வ .6.13 த 12.க ந பாவ . சீரா பகவான ச சார : 28. ப கார : பழநி மைலய அ பாலி ெச த சி க .13 வைர உ க ராசிநாத ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா . ழ ைத பா கிய கிைட . எைத அறி வமாக அ வ ந ல . ப .14 வைர ன ச தி . வ . 13.8. வ நைடெப வ நாள .வ க கிரக ப ரேவச ெச சார திேலேய ந ல பல வ ர கதிய ந ல ேவைல வ க . ெசா ப ர ைன த . கட க வ . மா வ றி த ய சிகள இற வ க .5. அரசா க வ ஷய சாதகமா .13 வைர.மைறவதா . ஏைழ மாணவன க க ெப மாைன மக ந ச திர வ க டண ைத ெச க . தாயா உட நிைல . அரசிய வாதிக சி பண ைமைய த தா . மக . உண க பா . வழ சாதகமா . 26. உைழ ஏ ற இல ைக அைடய யாம ஆத க ப வ க . அவ டனான க ேமாத வல . க வ யாள க ந பா ெதள வைடவ க .6. சகா கள ட அதிக உ ைம வ தா உ கைள ெவ றி ெபற . வ ப தகாத இடமா ற வ .4. திறைமகைள ெவள ப த வா க கி . வ மான உய . பா கிய-வ ரயாதிபதியான வ உ . பண வ தா ேசமி க இயலாம ெசல க ர . ேவைல கான ய சி 11. சில அய நா ெச வா வ ெச வதா . ராவ . ச ைத நிலவர அறி ெசய பட ேவ . ப ள ேகஷ . பண ைம அதிக தா சைள காம ெச ப ந ல .6. மைனவ சி அ ைவ சிகி ைச வ ேபா 29.14 வைர. எ த கா ய கைள க.1.1.3.4.14 வைர தி வாதிைரய சிற பாக நட ேத . ந ல வர அைம நி வன தி ேபாரா இட ப ேன வா க . பகவா இ ேபா 3-ஆ வ அ ெய ைவ கிறா .5. ச பள உய ச தாமதமாக கிைட . ச ைககளா பைழய சர கைள வ த ப க .1.

4.13 த 28. க . ெப ய நி வன ட ெச வ க . வ வ 29. ப தான தி அம வதா வ அைமதி தவ .6. ெபா க . ய எ ேட . வக ெசா ச ப தமான கமா . த பதி இைடேய அ நிேயா ய உத வ .13 வைரய உ கள ச தம கசீ ட ந ச திர தி ெச கிறா . வ யாபார தி . பா ய ந ப கைள 26.மாமியா வ ல க . சில ெவள நா ெச வா வ .5.13 த 12. வரா எ றி த பண ைக வ .14 த 12. 8-வ வ ைட பா பதா திணற .5.1. பகவா 28. கா ய க ைக .ப த த பதி ஒ ேச வ . 10-வ வ ைட பா பதா . ப ைளகள ப வாத தள . காணாம ேபான கிய ஆவண க கிைட .3. ேசா ந . ஒ ப த . வ ெசல கைள தவ க ேவ டா . தைட ப ட தி ச தி ப க . ப நிக களா வ கைளக . அதிக வ கடன ஒ ப திைய ைபச ெச வ க . கைல ைறய ன ய சிக த கைலஞ கள ஆதரவா ெவ றியைட . ேத தலி ெவ றி கி . 13. ேப வா ைதயா ந ைம உ . கண ன உதி பாக க வைககளா ஆதாய அைடவ க .8. 27.14 கிறா . கவைலக வ த ேபா 11.8. ப கார : த ைதயா இ த ெபய வாமிமைல ைகவ ட ப டவ க சி. ப தார க ட ேமாத க வ ல . ப . 27.1.வர உய . பா கிக அ பவ . உ கள உைழ ைப அதிகா க ெகா வ . ேஷ ல பண . சில . சில ேவ மாநில தி கிைட . ேப சி கன பற .13 த 12. வ ெசல . 5/16 . வாதிைர வ லா . கட த கால ந ட கைள ச ெச வ க .14 வைர தி . ெகமி க உ திேயாக தி . க ன ெப க தைட ப ட தி மண வ .11. ேவைல கிைட . எதி மைற எ ண க . உ க க வா வ ெப மாைன ச உத க .13 வைர. ெபா மி த ஆ கைள பண ய அம வ க .14 வைர ரா ந ச திர தி ெச கிறா . ெமா த தி அைம . வழ சாதகமா . ெசா ேச .4/30/13 உதாரண ஷராக வா கா பவ ந க . ெப ய ேநா இ ப ேபா ற ப ரைம ந . சக ஊழிய க ம திய இ த அதி தி வ ல . சில அய நா ெதாட ைடய நி வன திலி வா வ .13 வைர உ கள அ டம-லாபாதிபதியான ெச வதா ேவைல அதிக .6. த 25. அரசிய வாதிக ெபா க ேத வ . தம ந ச திரமான ன ச தி . ஆேலாசைனக திய பாைதய உ கைள பயண க ைவ . டா ந வல . மைற க எதி கைள வ வ . மைனவ வழி உறவ ன களா மண வ .11. த னா வ ெதா நி வன கள பதவ வா .13 ந ச திர தி த 26.14 வைர வ ர கதிய ெச தி வாதிைர லைம உ டா . ேம அதி ட அ தியாய ைத திதி நைடெப ேம ெவ றி ெப நாள வ க ெபய ேவைல அதிக திய ெப ய வ கிைவ பதாக ெச த சி க . பய ந . தன வடான 2அம வதா . உ க ம வ பழி ம தலா .13 வ ரயாதிபதியான ெச வாய மி உ கள பலவன ைத ச ெச வ அதிக . மாமனா . உய க வ ய மதி ெப ட ெவ றி ெப எதி பா த க வ ப வ ேச வா க . பகவான ச சார : 28. வ பத ற . ந லவ கள ந .பதவ கைள ஏ க ன ச ந ச திர தி . . அவமான க ஏமா ற க வல . பதவ உய காக உ க ப சீலி க ப .14 வைரய உ க ராசிைய வ வ லகி. சள ெதா தர ந . 6-ஆ வ ைட பா பதா எதி க அட .1.6. மாணவ க . எதி பா த பண வ ேச .

11. 27. அரசிய வாதிக உ க சி சலி சி கி ெகா வேதா.8.13 த 12.4. ப ைளகள உய க வ .1.14 வைர தி வாதிைர பழி.13 த 26. வ யாபார ேவ வ .13 த 12.5.காலி அ படலா . கிய ப திர கள ைகெய இ ேபா ச ட ஆேலாசகைர ஆேலாசி க .4/30/13 கன வான ேப சா கா ய சாதி பவ ந க . அ கி ள தி . 13. பா வக ெச வதா ெசா தன ந ச திரமான ன ச தி கட த கால ைத நிைன . வ வகார கள பகவான ச சார : 28.1. சாதாரண ப ர ைனகைள ெப ப தாத க . பைழய க வ நி ஒ வத லிவன வன ைத ழ ப ைத எ ப த தா ஊ அ க உத . உற கமி ைம மன அ த தர . பாட ச ேதக கைள உட ட நிவ தி ெச வ ந ல .13 த 28. மைற க எதி .14 வைர ரா வ தி வாதிைர ந ச திர தி சி மனச சல . அர அல சிய ேவ டா . பகவா 28. கைல ைறய ன திய நி வன தி ஒ ப த ெச ஏமாற ேவ டா . ெப ய ேநா இ பைத ேபா ற பய வ ேபா . மாணவ க . தைலைமைய பைக ெகா ள ேவ டா .14 வைர ன ச ந ச திர ந ச திர தி வ ர கதிய ெச வதா வ சா சி.6.13 வைர. அர கா ய க ந லவ த தி . சி அவமான வ ெச .வ ெசல க . வக ெசா ப ைக வ . பண வான க பாலி . ப ர ைன ெவ . எவ காக வா தவறேவ டா .14 வைரய ெஜ ம வாக அம வதா .ேகர ட ைகய பமிட ேவ டா . தி .1. வாகன ைத இய ேபா கவன ேதைவ. வ திய த கி ப க ேந . 7-ஆ வ ைட பா பதா த பதி இைடேய அ ைறயா . 26.6. 27.3.11. தி . காேசாைல த வத வ கி ைகய ைப ச பா ப ந ல . ெப ேறாைர தவறாக ெகா ளா த க . ம வ ப ேசாதைன அவசிய . உ திேயாக தி வைள ெகா ேபாக வ . வ ெட ஷ . பண ப றா ைற வ ெச . ேவைலயா களா வ ரய ஏ ப .ஜவனாதிபதியான ெச வதா .13 வைரய . ப தார க ட ச சர க வ . ஒேர நாள நா ைக ேவைலகைள பா க ேவ வ . ஆேரா கிய தி த கவன ேதைவ. ேபா கைள சமாள க க ைமயாக உைழ க அறி க இ லாத ெதாழிலி த ேவ டா . க மன தி . சில . ைக. வழ சாதகமா . உ கள 9-ஆ வ ைட பா பதா பண ழ க கண சமாக உய . உ கள ச தம. . நி மதி 6/16 . ந க என . ப ற ம ந ப ைகய ைம வ ெச . மைனவ ட வ ெகா ேபாக வ வ க .6. உ கள உ ெவ றி த வதாக அைம ப கார : கா சி ர -உ திரேம சி ம த சிணா திைய த சி கி .14 த 12.14 த 11. 29. க பணக பயண கைள தவ க .13 த 25.உ திேயாக தி ேவைல அதிக . ப ெசல க அதிக . ஏமா ற . உ திேயாக ச ப த ப ட ய சிக சாதகமா .5. எதி பா த ச ைகக கிைட .13 வைர. சேகாதர களா அைல ச இ தா ஆதாய உ . ப வழி ெசா ப ர ைன ந லவ த தி . த ேநர த ேவைல ஒ கி ேவைல பா க ேவ ய ேவ சில உ ைம ெகா டா வ . உ க ச டமலாபாதிபதியான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா . ப தி . உ கள 5-ஆ வ ைட பா பதா மழைல பா கிய கி .8. ெமா த தி இ த ேபா கா உ க ெபய சி. வ ேப கைள தவ க . த ைதயா ம வ ெசல க ைற . க ன ெப க உய க வ ய கவன ெச த . ெசா வா ேபா தா ப திர ைத ச பா க .

ம றவ கைள ந ப ெப ய க எ க ேவ டா . எவ ட ப அ தர க வ ஷய கைள ெசா லேவ டா .14 வைர ன ச ந ச திர தி . ளானவ க உத த சிணா திைய க .5. ேவைலய நிமி த ெப ேறாைர ப வ க . ெச வா உய . தி அதிக . . ப தார கைள அ ச ேபா க .13 த 25. ேவ மாநில . வ ேலா கிைட .11.பா கியாதிபதியான . 8-ஆ வ ைட பா பதா .11.4/30/13 சமேயாசிதமாக சா யமாக ெசய ப பவ ந க . அரசிய வாதிக . ழ ைத பா கிய கிைட . எள ய கா ய கைள ேபாரா க ேவ ய இ .14 வைர உ கள வ ரய தானமான 12ைழவதா . வ ப ப ட இடமா ற உ . 7/16 .ஐ. வ யாபார தி . மி ன .13 த 28.13 த 12.1. ெபா க . ேவைல 26. ேகா சலி சி கி ெகா ள ேவ டா . எதி பா த ெதாைக ைக வ .8. அரசா க வ ஷய . மாணவ-மாணவ ய .5.மி சார சாதன க .6. ெவள நா இ பவ களா ஆதாய அைடவ க . தைட ப ட உய க வ ைய ெதாட வா வ . ப கார : தி சி அ ேக தி ெவ வ யாழ கிழைமய ெச த சி க அ .14 த 12. த க ஆபரண கைள இரவ வா கேவா. மகி சி த . பகவா இ ேபா 28. 13. தி மண தைட ப . ப ெசல க ெதாட . ெதாழி ரகசிய க ெவள ேய கசியாம பா ெகா க . தா வழி உறவ ன கள ஒ ைழ அதிக .1.14 வைர ரா வ தி வாதிைர ந ச திர தி ெச வதா க டட ேவைலைய வ வ க . ெசா வா வ க . ம றவ ேவைலைய ேச பா க ேவ ய வ .13 வைர உ கள ச டம.13 வைர ம 27. தன ய ந ச திரமான ன ச தி ெச வதா க . வாகன ஓ ந உ ம ைத ச யான ேநர தி ப ெகா க . கைடைய வ ப தி நவனமயமா வ க . ேரா கேர வைககளா லாப அைடவ க . 27. ேஷ ல பணவர உ . திறைமைய ெவள ப தி ப . மைற க எதி க அட . மக கிைட .13 வைர உ க ப ரபல மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா .6. ஓரள ேன ற . வ . அவ வழி உறவ ன க ட பண க ந . உ க க தான ைத பா பதா வப கள இ ம வ க .13 த 12. ெகௗரவ உய . அய நா ேவைல கிைட .8. ெமா த தி அள பதாக இ த அைம ெபய சி. 6-ஆ வ ைட பா பதா .4. அரசா அ ல உ .1.14 த 11. த பதி இைடேய வ ெகா ேபாவ ந ல . சில . சில ெவள மாநில .14 வைர தி வாதிைரய வ ர கதிய ெச வதா . தாயா ஆேரா கிய சீரா . பணவர மக ந ல வர . ண. கைல ைறய னேர! சிறிய வா கைள பய ப தி ெகா க .வப எ ப வரைர . பதவ க கி .ப -கள ந கிைட . பகவான ச சார : ேயாகாதிபதியான ெச வாய ேயாக உ டா . இர ேநர தி ெசா த வாகன தி பயண பைத தவ க .13 த 26. த ைதய உட நல சீரா . எதி பா த நி வன தி உய க வ . திய அ பவ கைள த வ ட . வழ கி ந ல த வ .பாரா ெப வ . உ திேயாக தி அல சிய ேவ டா . இர டா க ட அதிகா யா சில ெந க கைள ச தி க ேந . க ன ெப கள கன நனவா . வக ெசா ப ர ைன த . வ கி காேசாைலய னேர ைகய பமி ைவ க ேவ டா . தாயா சி சி அ ைவ சிகி ைசக வ ேபா . ெவள நா இ பவ க ட ஒ ப த ெச வ க . 28.6. 29. சி கனமாக இ க நிைன தா அ தியாவசிய ெசல க அதிக . தரேவா ேவ டா .3.

ெசா வா வ -வ ப லாபமாக .6. அர ெகௗரவ .ஐ. பகவான ச சார : 28.14 வைர தி வ ரகதிய ெச கிறா . வழ கி ெவ றி 29. ம றவ க தைலய டாத க . உ க நி வன தி க . கா ச . ச பள உய . க களா ேபா யாள கைள திைக கைவ ப க . வ க வ க .13 த 25. பண ழ க அதிக வ யாபார தி . ெவள ச பல மாத களாக கிட ப கிட த கா வ க . தக . ெதா டெத லா ல .13 த 28.5.11. ெபா க உ க ராசி 7-ஆ வ ைட பா பதா பாவ க . வ கி ேலா கிைட .1. கட தர வழி கிைட . சேகாத பதவ க . ெபா ப அம வ க .13 த 26. க பணக ப கள ஏ வ . ெதாழிலாள உத க .3.6. ேத ெத க ப வ க . ெப ய தி ட க நிைறேவ . உ திேயாக தி உ க எதிராக ெசய ப ட அதிகா ேவ இட திறைம அ கீ கார கிைட .13 த 12. பண வர உ . ப தார களா இ த ப ர ைனக ஓ .8. வ ைட வ ப வ க . வக ெசா ைத ப ய சிய இற வ க .8.13 வைர உ க க பா யாதிபதியான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா .11. வக ெசா ப ர ைன ெவ .14 த 11. ைத யமாக ெப வ க .14 வைரய ரா ெச கிறா . எதி பா கா தி த அய நா பயண சாதக மாக அைம . க ன ெப க நி சய . இைளய சேகாதர வைகய உதவ க கிைட .14 வைர உ க ராசி லாப வடான வ வ க . 27. உ க வ ண ய-அ டமாதிபதியான த ந ச திர மான ன ச தி ெச வதா . ழ ைத பா கிய கிைட . வ க தி எ வாதிைர ந ச திர தி ப க . 26.ப -க வா ைக வன க டனான ஒ ப த களா . க மான ெபா களா லாப அைடவ க . மா ற ப வா . சி ெவ றிகைள அ கி ள த சிணா வசதி-வா தி பழன திைய ெந கைள ெப த எ ஊ வ ள ேக றி வண வதாக அைம அ க பாலி க . எவ உ திெமாழி தர ேவ டா . ெப ய நி வ யாபார ச க தி கிய ப தாரைர ேச ப க . லெத வ ப ரா தைன நிைறேவ . உ க . மகள தி மண ைத சிற பாக நட வ க .1. ச ைகக கிைட ந ல வா க ேத வ . கி கி . ன இ ஃெப வ ெச .14 வைர .1. பண ழ க அதிக . ன ேகஷ . ெபய ப கார : தி ைவயா ஆப சகாேய வரைர . ேஷ . க ன ெபா கைள வேதா டா .இற வேதா. எதி பா த வ ைல பைழய மைனைய வ ப க .13 வைர. ன ச ந ச திர தி . கைல ெதா ைலக ந ெமா த தி இ த வாதிைரய வ வகார தி . மாணவ க உய க வ ய ெவ றி ைறய னேர! அல சிய ப திய நி வன உ கைள அைழ ேப .6. அரசா க வ ஷய ந ல வ த தி . வழ கி ெவ றி உ . திய த யாள க ஆவ . 5-ஆ வ ைட பா பதா திய சி தைனக ேதா . வாகன தி ெச ேபா கவன ேதைவ.13 வைரய . ட 8/16 .ஆபரண ேச . உ கள 3-ஆ வ ைட பா பதா . அரசிய வாதிக தைலைம ெந க ஆவா க . 27. 13. ெவள நா நி வன கள தைட ப ட தி மண வ . ப ரபல தி மண நி சயமா .14 த 12. கள ந கி . ேவைலகைள உ சாக ட த ன ைசயாக ெவ ப க . வ .4/30/13 வ கியைத வைர வளாதவ 12. பகவா 28.13 த 11ெதாட கிறா . ந க .5. கட ப ர ைன க வ . . ஆைட.4. அ த உய . சவாலான ேவைலகைள ச வ சாதாரணமாக ெச ப க .

27. சில த ண கள . ெவள நா இட கிைட ேவைல.6. ெப ேரா ெகமி க வைககளா லாப உ . தைட ப ட தி வ அைம .13 த 25. அரசிய ம திய ஆதர ெப .14 த 12.13 த 26. வ . ர த அ த அதிக . வக ெசா ைத வ க ேந .14 வைர உ கள ந ச திரமான ன ச தி ெச கிறா . பநிக சிகளா வ . வ -வாகன வா வத வ கி கட கிைட . உ திேயாக .1. ெப ேறாைர பைக க ேவ தி ேவ சில ேன வ .6.4.14 வைர ன ச ந ச திர தி ந ச திர தி வ ரகதிய ெச கிறா .8. ப கார : த சிணா பேகாண திைய அ கி ள தி சன கிழைமய ெகா ெச அ ள ைமைய த சி அ க . உ க ராசி 2-ஆ வ ைட பா பதா . . த பதி இைடேய மன மன தா க வ .ப -க ஆதர கிைட . கண த அறிவ ய பாட கள அதத கவன ேதைவ.14 வைர ரா வ தி வாதிைர ந ச திர தி ெச வதா . ேவைல கிைட கிய க எ ப க . மழைல பா கிய கிைட . பகவான ச சார : 28.6. ெப ய அளவ எவ கட தரேவா ேவ டா .1. எவைர எவ ட சிபா ெச ய ேவ டா .14 வைர.13 வைர. ேஷ ல பண வ .14 வைர தி வாதிைர ேச ைக உ . தியவ கைள ந ப திய ெதாழிலி இற க ேவ டா . ெமா த தி இ த ெபய சி. க பணக பயண கைள தவ க . ச பள ச தாமதமாக கிைட .3. ப ைளகள வ கால றி வ யாபார தி ெப ய த கேளா. பகவா 13. வாகன ைத இய ேபா கவன ேதைவ. வ நி வன தி டா . ப வழி ெசா ைக வ . ெசா கைளக . சேகாதர வைகய வ த வ ெச . ப தார க ஏடா டமாக ேப வ . தன தாப வ ேபா . உ க ைறவானவ க . க சி ேமலிட உ கைள உ கவன .5.ஐ.8.4/30/13 சிற த சி தைனவாதி ந க . அ 26. ெதள வாக ெவ க யாம ழ வ க .13 த 28. மாணவ க . ஏ மதி. ெசா ப ர ைன. 27. வழ கி ந ல த வ . சா யமான ேப சா கா ய சாதி ப க .13 வைர உ க தி தியாதி பதி டமாதிபதி மான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா ேகாப . பைழய கட ப ர ைனகள ஒ த . கைல பைட களா க ெபறலா . 13. 9/16 . 29.5.13 த 26. சில ெவள நா ேவைல அைம . உ கைளவ ட அ பவ லா ந க அட கி ேபாக ேவ ய ழ உ வா . ஓரள ந ைமேய உ டா . கடனாக ெகா ஏமா த பண வ லா . பதவ . 9-ஆ பா ைவயா 6-ஆ வ ைட பா பதா .14 த 12. மக . ந ல ெப அைமவா . பகவா 28. அவ ம வ ெசல க வ ேபா .14 த 11. தாயா ட .14 வைர உ கள 10ஆ வ அம கிறா . தி ெசல . அரசா ஆதாய அைடவ க . க-ச தமாதிபதியான .4. ெகௗரவ ப க வ ேம எ கல கேவ டா . அவர உட நல சீரா . ேவைலகைள க யாம மன இ க ஆளாவ க . இற மதி. 7-ஆ பா ைவயா க வ ைட பா பதா தாயா டனான ேமாத க வல . ெபா பாலி ய சிக ைமய மண வாதிக ம க ைறய ன . அ பவமி க ேவைலயா க தி ெரன பண ைய வ வல வ . பண வர .11.6. ேம க . உ திேயாக தி . யதா த அவசிய ைத வ வ வனநாதைர பலிதமா . எதி பா ன ெப க எதி பா த க வ .1. பண தி உ க உண வதாக அைம . த இடமா ற .1.13 த 12. வயதி ேமலதிகா க ட பண க உைழ ைப பய ப சிறியவ கள ட எ ேபா க .

14 வைர வ ர கதிய ெச வதா . எ ெச றா ந ல வரேவ கிைட . இ வ மன ஒ மி ெவ ப க . ெசா வ வகார தி அல சிய ேவ டா . வ வா ஆைச நிைறேவ .14 வைர ரா வ தி வாதிைர ச . ேவைலயா கள ஒ ைழ அதிக . உ திேயாக தி . ேபா ேத கள ெவ றி ெப வ க .5. தைட ப த ப நிக சிக வ . பண . 27. தி ேபா கவன ேதைவ.5. ெவள நி வன கள ந கிய ல க ன ெப க க யாண வ . ெமா த தி இ த ெபய ெப த வதாக அைம . சி ந பாைதய 26. ஹா ேமா ேகாளா வ ெச . ெவள நா ெச வா வ . ெச வா .14 த 12.13 வைர உ க தன-ச தமாதி பதியான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா எதி பா த பண ைக வ . ப கார : ெச ந த வரைர .4.13 த ந ச திர தி அல ஜி வ ெச 28. ச வா க கிைட .4. ச பள உய . உ ைன ெத ேக ப ரேதாஷ நாள க கான அ ள தி க ெச வண கீ கார ைத த ற தி க . வ அ பாலி ேநாயாள க ட .1. கிய வாதிைரய பயண க .13 வைர. ேக ட இட தி பண கிைட வ யாபார தி . 10/16 . வாகன தி ெச ன ச ந ச திர தி . 13. மக ந ல வர அைம .14. ச ைத கைடைய நவனமா வ க . 27. உ கள திறைமகைள ெவள ப த ந ல வா க வ . கைல ைறய ன பைட க ந ல வரேவ கிைட . மைனவ ட ஈேகா ப ர ைன வர . சிெம உ . உ க திறைம அ கீ கார ெபா கைள ஒ பைட ப . ழ ைத பா கிய கி . க ணா வைககளா ஆதாய . வசதி- 5-ஆ பா ைவயா உ க ராசிைய பா பதா திய தி ட க நிைறேவ .13 த 26. ெசா ேச . வழ சாதகமா .ஆ வ அம கிறா சி தைனயா எைத சாதி ப க .1. பகவா 28. அர கா ய க ந ல வ த தி .3. தா ஆட க . 29. சேகாதர க உ கைள ெகா வ .11. அதிகார பதவ ய இ பவ க அறி கமாவ .6.13 த 25. ஏெஜ க வா .14 வைர தி ப தி சலசல க வ ெச . தா ப ர ைனகைள எதி ெகா ஆ ற கிைட . ெதாைலேநா மன பா ைம வல .6. . 3ஆ வ ைட பா பதா . வழ க சாதகமா .8. ேவைலக . சி. வா ேகாளா . வ ப ய பாட ப வ ேச வா க . வா ைகயாள க அதிக ப . பதவ க ேத வ . தி ெச வா . தைல ற .1.14 த 11. பகவான ச சார : 28. அதிக வ கடைன அைட ப க . ேபாக . கிய ப ர க கள அறி க கிைட . இன . 13. த பதி பண க ந .13 பா கிய தானமான 9 .14 வைர உ கள தி தியாதிபதி -ச டமாதிபதி தன ந ச திரமான ன ச தி ெச வதா இன ெத யாத கவைலக வ ெச ேகா கைள ைகயா ேபா அல சிய ேவ டா .6. ேவைல கிைட .13 த 26. ைற த வ கட ெப .4/30/13 உ ைமைய ேநசி பவ ந க . அதிக . ரகசிய கைள ெத ெகா வ க . ப தார பண வ தர ய ப தார அறி கமாவா . ய எ ேட .பதவ ைய ேவதகி உத க வரைர .14 ெச வதா ெந .1. மாணவ-மாணவ ய உய க வ ய ெவ றி உ .6.14 வைர உ கள . அரசிய வாதிக இழ த ெச வா ைக ம ெப வ . வா க . த பதி அ ச த எ 12. வக ெசா ப ைக ேக வா வ க . அதிகா க உ கைள ந ப கிைட . உ க ஒ ைழ . அவ க ப ைப க .8. ேசமி க ெதாட வ க . த 12. கிைட ைகக மான . ெசழி .

அ வ ேபா வ வாத க எ . ழ ைத பா கிய கிைட . ப தி . வக ெசா ைத சீ ெச வ க . தாயா உட நிைல சீரா .5. ேத கா ம . கி வண த கவன ெச த ேவ . ஆசி ய க ஆத ப .1. 13. 27.13 வைர.6. எதி ெவ றி கி . வழ கி ந ல த வ .8. ஒ ப த க ேத வ .14 த 12. லிைக.14 வைர ரா வ தி வாதிைர ந ச திர தி ெச வதா மேனாபல அதிக .1. ப தார கள ெக ப க வல . த உணவக களா லாப உ . எதி கைள தா சாதி ப . வக ெசா ைத மா றி. அரசிய வாதிக . உ திேயாக அைம . வ ழா கள த ம யாைத கிைட .14 வைர தி வாதிைரய வ ர கதிய ெச வதா . ேவைல கிைட . க ன ெப க . ப நிக சிகளா வ கைளக . ெப ய கைள மகி ெப ஹய .1. திர ராசிய பற தஉ க உபய வ மைறவதா ந லேத நட . தி மண தாமதமாகி கிைட . ச ைத நிலவர ைத உ ன பாக கவன க .8. ெபா க ப ைர க ப வ க .13 த 28. வ வலா .6. பகவான ச சார : 28. உ க எதிராக ெசய ப ட அதிகா . சி. த பதி அ நிேயா ய அதிக . ப வ மான ைத ெப வ க . அ தியாவசிய ெசல க ஏ ப . ெப ய பதவ .4. ரசைன ேக ற வ ஆபரண க ேச .4. 2-ஆ வ ந ல நட ப ளா அ வா வ க .6. வள .13 த 26. மைனவ வழி உறவ ன ம திய மதி க ப வ க . உ திேயாக தி பண ைம . 26.13 த 12.14 த 11. 29.3. ச ட ற பாக எவ உதவ ேவ டா . ெசா த இட கைடைய மா வ க . கைல ைறய ன . பாதி பண த தி த ெசா மதி பண த ப திர பதி ெச வ க . க யாண ய சிக பலிதமா . சில ேவைலகைள ந கேள ப ந ல . ேசா ந ைட பா பதா வர ேவ ய பண ைக வ . வ . உ க க தான ைத பா பதா . ப தி தவ ஒ ேச வ . உய க வ ய மாணவ க ேபா கள ப நி வன கள இ வா வ ெமா த தி இ த ப வதாக அைம ப கார : கட த கிழைமய ெச அ ெபய . வா க வ ஷய தி ெகா த வா திைய கைடசி ேநர தி நிைறேவ வ க . தா வழி ெசா ப ர ைன த . ம அைல சைல வ தி ர எ ஊ திேயா இ ல க த தா அ உத . மைனவ ய ந ட நா ஆைசைய நிைறேவ வ க . ெசல ள தி க . வ யாபார தி திய அ பவ க கிைட .ப -கள ந கிைட . தன ந ச திரமான ன ச தி ெச கிறா .1. இன ஆத பா . உ க இல ைக எ ப க க ய சி ேதைவ. ேப சி க பர பற . மக எதி பா த நி வன தி உய க வ . எெல க . உ பாலி க .13 த 26.ஐ. எவ அதிக பண தர ேவ டா . அய நா ெச ல வ சா கிைட . பகவா 28. இைளய சேகாத ய தி மண ைத நட வ க .11.14 வைர ன ச தி .5.13 த 25. 27.14 ம 13. சி வைர 11/16 . வ கி கட தவைணைய ெச வதி தாமத ஏ ப . பண ெகா க . ேசமி க ெதாட வ க .14 வைர 8-ஆ வ மைறவதா .6.14 வைர உ கள தனவ யாதிபதியான .4/30/13 தன ெகன தன பாைத அைம ெகா பவ ந க .14 த 12. மக ெவள நா ெச வா வ . உ கள பலவன கைள மா றி ெகா ள எ ப க .13 வைர உ க ராசிநாதனான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா ேதா ற ெபாலி . பைழய கட ப ர ைன மனைத வா . மைற க ேபா க அதிக . பண ழ க அதிக .

திறைமகைள ெவள ப த ந ல வா க வ .14 வைர ரா வ ெச வதா . அரசா அ ல பவ களா உதவ கிைட . ப தி த த பதி ஒ ேச வ .6.13 வைர உ க வ யாதிபதி .வ ரயாதிபதி மான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா தி ேயாக உ டா .14 வைர தி வாதிைரய ெச வதா . க ன ெப க தி மண சிற பாக நட ேத . அரசிய வாதிக . உ திேயாக தி ேவைல ைம ைற . எ க ைவ ப ட .1. திய கிைளக ெதாட வ க . ேவைல இ லாதவ க ந ல ேவைல கிைட . ப நிக சிகளா வ கைளக .11. ம . வக ெசா ப ரபல க ெந கமாவ க . தைட ப ட தி மண வ . பகவா 28. இைச. உ கைள வ வ த வதாக அைம ண ேகாவ லி ெச வண அ க ப . கைடைய வ ப வா ைகயாள க அறி கமாவ .14 வைர ன ச தி 27. வ ர கதிய ைக வ வ யாபார தி அதிர லாப உ . ந டநாளாக ேக ெகா த இடமா ற ேக ட இட ேக கிைட .5. லைமைய ப கார : தி நா -அ தாயாைர ஏகாதசி திதி நாள ெகா க .8. த பதி ெந க உ டா . பதவ உய தைடய றி வ .1. வலி ந .11. ெப ேரா . தைலைம ரகசிய ெபா ஒ ைற ஒ பைட .5. பகவான ச சார : 28. கட ப ர ைன த . மாணவ க அதிக மதி ெப க ெப வா க . ெப ய வா க வ .13 த ந ச திர தி ெசா ைக நா இ உ . த சேகாதர களா உதவ க கி . ப ப ர ைனக த கா ப க .14 வைர உ க ராசி 7-ஆ வ அம உ கைள பா க இ பதா .6. ப வழி உ .13 த 26. எதி பா த ச பள உய . ெமா த தி நிைறேவ றி இ த கா வ ெபய சி.13 வைர.3. கைல ைறய ன ேவ ெமாழி வா களா க ெப வ . ஆபரண வா வ க . வ க . றநக மைன வா வ க .14 த 11. 27. திதாக வ . ேஷ ல பண வ . ேஷ . த ள ேபான கா ய க உடேன . சில . நி வன தி தார க ட உ . ேந மைற எ ண க பற . தன ந ச திரமான ன ச தி ெச வதா . உ கள க . ெப ேலஷ வைககளா ஆதாய .8. வ ைட ப க தி டமி வ க . ெகௗரவ வ . ேவைல கிைட .6. வழ கி ெவ றி. மா ப ட அ ைறயா ேமலதிகா ைய வ ய க ைவ ப க .13 வைர உ கள ராசிநாத காதிபதி மான . இல கிய . ழ ைத பா கிய கிைட .13 த 12. தாயா வலி. 26. மதி உய . உ க மதி . ஏைழ க ப ண கள ப ரசவ ெசலைவ ஏ 12/16 . அய நா ெதாட ைடய நி வன தி ேவைல கிைட . மைன வா வ க . ெகௗரவ பதவ ேத ெத க ப வ க . ஓவ ய ேபா கள ெவ றி ெப வா க . நிைன த நிைறேவ . ேகாய பாப ேஷக ைத ன நட வ க . சேகாதர க உ க உதவ ைய நா வ . த ள ேபான ஒ ப த க ைகெய தா .1. மைனவ வழிய தி வாதிைர . 13. மகள தி மண ைத வ ம ைசயாக ப க . வசதி ளவ மா வா க .13 த 25.13 த 12. உ க ராசி 3-ஆ வ ைட பா பதா . 28. ெவள ந ல ெச தி 29.ப இ த ப ர ைனக ஓ . நிைன தைத க ண நாராயண ெப மாைள .14 த 12. வ தக ச க தி பதவ கிைட . வள ெப . எதி பா ஏமா த ெதாைக ைக வ . அவ கள பைட திற வள . லாப வ ைட பா பதா உ கள ஆ ைம திற அதிக .4/30/13 ெவள பைடயாக ேப பவ ந க .4. உைழ ஏ ற அ கீ கார கி .

ந ட நா ஆைசக நிைறேவ . ேபசி உ திேயாக தி ெபா க அதிக .14 வைர. வழ கி ெவ றி ெப வ க .6.6. அரசிய வாதிக .13 த 26. 26.4.13 வைர. சி சி வப க ஏ படலா . ெகா ச கலகல பாக ேபச க ெகா க .6.8.14 த 11. அய நா ெச ல ேவ வ .14 வைர ரா வ தி வாதிைர ந ச திர தி ெச வதா . இழ த ெச வா ைக ம ெப வ க .13 ந ச திர கிைட ந லவ த த 26. அர கா ய க தி . தாயா உட நிைல சீரா . பண வ தா ப றா ைற உ . ெமா த தி இ த ெபய சி. மக எதி பா த ேவைல கிைட .14 வைர தி வாதிைர தி வ ர கதிய ெச வதா . த அதிகா கள பாரா தலா ஆ த கிைட .14 த 12. த ப வ பைன. இைளய சேகாதர உத வா க . வ யாபார மா தா . க . சகட வாக இ பதா ப தி அ வ ேபா ச ைட வ . அர ெச தேவ ய வ கள தாமத ேவ டா . க ெவ றி ெப வ அவசிய . வ க ட வ கி கட தாமதமாக கிைட . 29. மதி .14 வைர 6-ஆ வ மைறவதா .4.13 த 12. ேடஷன . அதிக க ெச வ க . ப கார : கா சி ர தி வ யாழ கிழைமய ெச அ த சி ம பண ப றா பாலி ஏகா பேர க . எதி க அைல கழி க ப வா க . பண த பா இ .13 த 28. ேவைலயா கள ட க ேவ டா .14 த 12. பண .வாகன வசதி ெப .1. பகவான ச சார : 28.14 வைர.5. ம றவ வ ள பர திகளா லாப அரசா க ைத பைக காத க . கடனாக ேக ட இட தி பண கிைட . 13. ழ ைத பா கிய . பகவா 28. கைள ந ப ெப ய த க ெச யாத க . ெசல க அதிக . நதிம ற எ ெச லாம . பா ைவய ழ தவ க வரைர உத ைறைய .13 த 25.11. பைழய கடைன நிைன கல வ க . க ன ெப க . வ .14 வைர. கிய பதவ .3. வழ ைக நிைன கவைல அைடவ க . பதி பக களா லாப அைடவ த ப ந ல . ெவள நா ெச ல வ சா கிைட .1. றநக வ மைன வா க ய சி ப க . உ கள தி தியாதி பதி வ ரயாதிபதி மான . கவன ேதைவ. தைடக ஓரள ந . சி ன சி ன எதி க வ . வ ைல உய த நைகைய கவனமாக ைகயா க . ம றவ கள ேவைலகைள ேச பா க ேவ வ .1. கைலஞ கள சிய ன ரா த தா த சிணா .மைனவ வ ெகா ேபாக . 27. எவைர எவ சிபா ெச ய ேவ டா . கைல ைறய ன ய சிக த ஆதரவா ெவ றியைட . ெவள வ டார தி .1. தன ந ச திரமான ன ச தி ெச வதா . ெபா ப இ பவ கள ந கி . ப ைள களா அைல ச . கணவ . மக ந ல வர . மாணவ க . ன ச ந ச திர தி 27. பல . 13/16 . தா மன பா ைமைய அறேவ அக க . அ வலக ச ப தமாக ெவள மாநில . மர வைகக . 13. எ லா ேநர கறாராக ேபசாம . ம வ ெசல க வ ேபா . உய க வ ய த கவன ெச ந ப க ட வ ெகா ேபாக . வ யாபார வ ஷயமாக வழ . ேகா சலா . ேந க ேத வ ேபாரா ேவைலய அம வ க .5. தி மண வ . த ள ேபான பகா ய க வ .ப ற த ம ம அதத ப ெகா டவ ந க . ெப ேறா ஒ ைழ அதிக . ஓரள திைய .6.13 வைர உ க க-லாபாதிபதியான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா . பைழய கட ப ர ைனக த கா ப க . ப தார கைள மா ற ேவ வ .8.4/30/13 ெப ற தா . ஏமா ற ேன ற ைத த வதாக அைம .

13 த 25. ெப ய பதவ ய இ பவ கள ந கிைட . ெசா ப ர ைன . அர கா ய க ந லவ த தி . இ த காலக ட தி மன ழ ப அதிக .5. 29.13 த 12. கமி ைம வ ல .14 வைர.14 த 11. திய ய சிக நிக சிகளா வ கைளக தி மண வ . மனவள றியவ உத . பகவா 28.6.4/30/13 மற ேபா . 13.14 த 12. அரசா க அதிகா கள ந கிைட . சில ைமகைள ெச எ ேலார கவன ைத ஈ ப க . இட வா க ய சி ப க . .3. ஏ மதி-இற மதி.1. அர வ ஷய கள கவன ேதைவ. க வ . உ க ராசிைய பா பதா உ க ரசைன மா . ேவைல அதிக . உ திேயாக . க ன ெப கள கன நனவா . அ வய றி இ த வலி.14 வைர ரா வ தி வாதிைர ந ச திர தி ெச வதா . ப . அவ வழி உறவ ன கள ஒ ைழ அதிக .13 த 26. திய வா க ேத வ . எதி கால றி த பய . ேபா ேத கள ெவ றி கி . வதாக க . கிய ேகா கைள ைகயா ேபா அல சிய ேவ டா .1. ம ன ேபா எ ண ெகா டவ ந க த 12.13 வைர உ ெச வதா . இ த ப கார : பகவாைன மகி சி த த ெவ நா களாக எதி பா ெவ றி ெப வ .13 வைர. கள தன. வ பகவான ச சார : 28. ெபய சி ெச வ . ெபா க ேத வ . 27.6.14 வைர தி வாதிைரய வ ரகதிய ெச கிறா . ேசமி எ ண வ . ந ல க வ நி வன தி ேம ப ைப ெதாட வா கி . தன ந ச திரமான ன ச தி ெவ றியைட . பாக ப வ ைன கமாக .13 வ அம வதா வா .6. ந ல நி வன திலி அைழ வ . ெச ைச மாவ ட . . ெகமி க .8. வ ெச அைட ப க .8. வ தைட ப த பகா தாயா இ த ேநா ணமைட . உ கைள அைல கழி த ேமலதிகா ேவ இட மா ற ப வா . 26.க யாண வ . ஆல ச ந ச திர நாள ெச ய த நி வா வன திலி .11. ழ ைத இ லாத பா கிய உ டா . கைல அரசிய ைறய னேர! வாதிக . த க ெச வ யாபார ைத வ ப வ க . ைகமா கடைன . வழ கி ெவ றி உ . ப தி வச த வ . மாணவ க . ேரா கேர வைககளா ஆதாய உ . ெவள நா ெச வ வ க .5. உ கைள ப றி வ ம சன க வர . எைத சமாள சாம திய பற . பண வர அதிக . ச ட ற பாக எவ உதவ ேவ டா .13 வைர உ க தி தியாதி பதி ஜவனாதிபதி மான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா . எதி ெமா த தி அைம . உ திேயாக தி .13 த 28. ப ைளகள உய தி மண ச ப த ப ட ய சிக பலிதமா . சைபகள த ம யாைத கிைட . வழ சாதகமா . ச ேதாஷ த பதி ழ ைத ய க வ . 14/16 .1. ப தார க உ கள ஆேலாசைனகைள ஏ ப . ேத கிய சர கைள த ப வ ைல வ த ப க . ச பள உய கிைட . மக ேவைல கிைட . வ வ க . ன ச தி 27. வா ைக தர ைத ஒ ப உய ெப . வக வ .14 வைர உ கள வ ய தானமான 5-ஆ வசதி வா கைள . தி வ றி வண க ேயாக வா கைள ெப கிைட த ஆப சகாேய வரைர .லாபாதிபதியான .11. த அைற. தள க ய சிக பலிதமா .4. 11-வ வ ைட பா பதா த சேகாதர-சேகாத க ஆதரவாக இ ப . 5-ஆ பா ைவயா உ கள 9-ஆ வ ைட பா பதா த ைத டனான மன தா க ந . என வள சி தைட படா . வ யாபார தி லாப அதிக . காேசாைல. ெசா த இட கைடைய மா வ க .

ச ந ச திர தி . தைடக ந . 27. உண .1. 27. ெசா வா ேபா தா ப திர ைத ச பா க . உ க ராசிநாத .5.14 வைர தி வாதிைரய க ஓரள ெப . கா வலி வ ேபா .6.4/30/13 வா ைக வா வத ேக எ பைத உண தவ ந க . ச பள உய . உ கள மதி .6.11.1. அர ெச த ேவ ய வ கள தாமத ேவ டா . எதி கைள தா ேன வா க . ேவைல றி ந ல பதி வ . ப ர ய கரா ேதவ ைய அமாவாைச நாள ய சிக பலிதமா . உ திேயாக தி ேவைல நிைல ேமா. தவ க யாத ெச யாத க . அைர ைறயாக நி ற க டட பண ைய ம வ வ க . அர பதவ ய இ பவ கள உதவ யா . 26. பேகாண க . உ உ க ப தி பகவான ச சார : 28. மைனவ வழிய ந ல ெச தி உ . தாயா ம வ ெசல க அதிக . பலவன ைத உண ெசய ப வ ந ல .13 வைர உ க தனபா கியாதிபதியான ெச வாய மி கசீ ட ந ச திர தி ெச வதா பணவர தி திகரமாக இ . அரசிய வாதிக தைடக .14 வைர ரா ப தி அ வ ேபா ச சர எ . இ ேபா 4-வ வ அம கிறா . ம றவ கைள ந ப வ க ய சிய ஈ படாத க . இைத ப பதா வய வலி. ேவ ெமாழிய னரா 29. உதாசீன ப திய நி வனேம உ கைள அைழ ேப . ெசல உ . ெகமி க .13 வைர. வ கி கட கிைட . அவ வழி ெசா ைத ெப வதி .13 த 26. கைடைய வ ப வ க .8. ப ளா . தைட ப ட பகா ய க வ . எவைர எவ ஆதாய உ . நி மதி ைற . மாணவ க க வய அல சிய ேவ டா . கைல ைறய ன . கிரக ப ரேவச ைத ேபாரா க ேவ வ . வ யாபார தி அவசர க ேவ டா . தன ந ச திரமான ன ச தி ெச கிறா . உ கள ராசிநாத -ஜவனாதிபதி மான . ேதா திர ராண தி உ ள அ தமான ேதா திர இ .13 த 25.1. ேஷ ல பண வ .14 வைர ன வ ரகதிய ெச வதா வசதி.14 வைர. 13.வா ஆைட. உ திேயாக ம தி மண ய சிக ந லவ த தி .13 த 26. பண வர .6.3. ஆ ேடா ெமாைப வைககளா லாப வ . தி மண . எதி பா த இடமா ற தாமதமாக கிைட . ஏெஜ சிைய ேயாசி எ க . ப நிக சிகளா வ கைளக . அைல கழி ைப த தா இ திய மன ெதள ேன ற .14 த 11.மைன வா கலா என ய சி ப க . ென ச ைக ேதைவ. ெமா த தி இ த த வதாக அைம ப கார : ெச வண ப ரஹ கா த பதி ெபய சி. நிைல காேதா எ ற ஒ பய இ . உ கள அ பைட ந ண க மாறாம பா ெகா க .ம யாைத .14 வைர. ஆபரண ேச . றநக ப திய லாவ வ . க ன ெப க . த பதி ெசல களா திண வ க . ஜவனாதிபதி மான 4ேக திர ேதாஷ ெப அம வதா .13 வ தி வ சிபா வாதிைர ந ச திர தி ெச வதா . ம 15/16 .8. வ ள பர திகளா வா ைகயாள கைள கவ வ க . அ யாவா ய அ ர பண யாள பாலி உத க . பணவர மா தா . தைட ப ட கா ய கைள சாதி ப க . ெகா ேபாக . த ைதய உட நிைல சீரா .வப க வ ேபா . அ வ ேபா ெந வலி.4. வ கி ேலா தாமதமாகேவ கிைட . 13.1.4. வாகன இ ர ேபா றவ ைற உ ய ேநர தி ப ெகா க . த 28.14 த 12. ப ைளகள க வ. உட ப ற தவ களா ஆதாய அைடவ க . ைக. த கள பல .14 த 12. எதி பா ஏமா த ெதாைக ைக வ . ெவள நா ெச ல வ சா கிைட . அ வ இ லாம வ க ட வ க ேவ டா .

ெமா ேபா ற கா தி ளவ . ெயௗவன உ ளவ . கிரக க தைலவ .vikatan. அ வா ஜி வ னா ஏ ப ட பைடக . தி ப . கி . அ ட .. திரவானாக திக வா க . ேதவ களா ஜி க த தவ . 8. அ ப . ேகாசார தா . உலக களா ஜி க த தவ . ஜவ . அவ வல . http://www.. அமி தமயமான பா ைவ உ ளவ . ேவத களா அறிய த தவ . நதிைய ெசா கிறவ .php?module=magazine&aid=32084 16/16 . பாவ க வ ல ேதாஷ உ ளவனாக இ . ஆசா ய ஈ வர பதா பர ப ரஹ பதி . நதிசா திர அறி தவ . 12 ஆகிய இட கள இ தா . திமா க சிற தவ . பல . அழகிய உ வ ெகா டவ .. மைச உ ளவ த தவ .4/30/13 தலான ேராக க வ ல . க ைண இ ப டமானவ . ேலாக . பாவ க வ ல .இைவகளா ஜி பாேரா. பலவானாக . ேதவ க .. எவ ஒ வ வ யாழ கிழைமயாகிய வார அ ச தன .com/new/article. கிரக கள பைடைய ேபா கிறவ . . மானாக . தப தலான உபகார களா ப ரஹ பதிைய ப ராமண க ேபாஜன ெச ைவ கிறாேரா.. 3. அவ க 100 ஆ க ஜவ தி பா க . த .ந ட தா . கேணஸாய நம: ஹ பதி ஜவ: ஸுராசா ேயா வ தா வர: வாகீ ேஸா திஷேணா த க ம : பதா பேரா வா ஸுதா ரஹாதேஸா ரஹபடாபஹாரக: தயாகர: ெஸள ய தி: ஸுரா ய: மல தி: ேலாக ேயா ேலாக நதி ேஞா நதிகாரக: தாராபதி சா கிரேஸா ேவதேவ ய: ப தாமஹ: ப யா ஹ பதி வா நாமா ேயதான ய: பேட அேராகீ பலவா மா ரவா ஸ பேவ நர: ஜேவ வ ஷஸத ம ேயா பாப ந யதி ந யதி ய: ஜேய திேன பதக தா தா பைர: பதேபாபஹாைர ச ஜய வா ஹ பதி ரா மணா ேபாஜய வா ச படாஸா தி பேவ ேரா: க : . த கா தியாக 1. வா . அ கிர ஸி ைடய திர . ப தாமக மாக திக வ நாம கைள ப பவ க ஆேரா கியமாக .. ஜாதக தி அதனா ஏ பட ய ேதாஷ க வல . ெபா . வ திர . ஸ தான .