You are on page 1of 9
- 1
- 1

-

ဝ - ၉- (၅ ) ( ) - ၅ ( ) (၄ ) - (၄

- ၉- (၅ ) ( ) - ၅ ( ) (၄ ) - (၄ )
-
၉-
(၅
)
(
)
-
(
)
(၄
)
-
(၄
)
(
)
(
)
-
(
)
(၅
၄)
-
(၅
)

-

 

 

-

-

()

TNLA

-

-

-   ၅   - ၄ - ၅ ( ၅ ) TNLA - - 3
-   ၅   - ၄ - ၅ ( ၅ ) TNLA - - 3
၅ (၅ ) ၉ ၉ '' '' - ၄ ( ) ( ) ( )
၅ (၅ ) ၉ ၉ '' '' - ၄ ( ) ( ) ( )
(၅
)
''
''
-
(
)
(
)
(
)
-၄
(
)
(
)
(
)
-
(
)

 

-

 

 

''

 

-

 

-

  ( ၄ ) “
 

(

)

''

(၅ ၄) T.N.L.A ၅ ၄ “ “ ၅ ဝ (၅ဝ '' ၄ '' (၅) TNLA
(၅
၄)
T.N.L.A
(၅ဝ
''
''
(၅)
TNLA

()နာရီတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသျဖစ္ေသာ မန္တုံၿမိဳ႕နယ္ ထာတ္က်က္ေက်း ရြာရွိ ေဒသခံအိမ္မ်ားအား အင္အား (၉၆)ေယာက္ရွိေသာ သီေပါအေျခစုိက္ စစ္ေၾကာင္းမွ ပိုင္ရွင္မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ အိမ္ေသာ့မ်ား ရုိက္ဖ်က္ကာ ဝင္ေရာက္တည္းခုိသည့္ အျပင္အိမ္တြင္းပစၥည္းမ်ားပါ ယူသြားေၾကာင္းသိရသည္။

“ဦးအုိက္္ အိမ္ေအာက္ထပ္တံခါးမႀကီးကုိ စစ္သားေတြက ရုိက္ဖ်က္တယ္။ အိမ္ထဲ ၀င္အိပ္တဲ့အျပင္ အိမ္ရွင္ေတြရဲ႕ ေျခအိတ္၊ ဘ ္ဖိနပ္၊ ပလုိင္း၊ ခေမာက္ေတြကအစ အကုုန္ယူသြားတယ္၊ ေနာက္ၿပီး အိမ္ေအာက္က ေစ်းဆုိင္ကုိ ထပ္ေဖာက္မယ္လုပ္ေတာ့ အိမ္ရွင္က သူတုိ႔ဖြင့္တဲ့ ဆုိင္မဟုတ္ဘူး။ ရြာမွာစာလာသင္တဲ့ ေက်ာင္းဆရာမ ကဖြင့္ထားတာ ယခု သူမ ခရီးသြားေနတုန္း မလုပ္ဖို႔ မနည္းေတာင္းပန္လုိက္ရတယ္ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။

” ေဒသခံတစ္ဦးမွ ေျပာျပခဲ့သည္။ TNLA, ( ) ၅ - ၄၄ 7

TNLA,

(

)

-

၄၄

- - ၄၅ ၄ ၄ ၉ - ၉ - ၄ ၅ ၅ ၄ ၅ ၅
-
-
၄၅
-
-
၉၉