% m i w xytiiA

53&

^ G C -

Naslov izvornika

Sunyata Saraswati, Bodhi Avinasha Jewel in the Lotus, The Tantric Path to Higher Conciousness

Nakladnik

Maijan tisak d.o.o. Split
Za izdavača

Marjan Šare
Urednica

Lidija Šare
Prijevod s engleskog

Drago Štajduhar

Tisak

Maijan tisak d.o.o.-Split

CIP-Kaialogizacija u publikaciji SveufiliJna knj&uca u Splitu

UDK 294.J 1(035)
294.527:I73><035)
SARASWAT1.StmymU

Dragulj u lotosu: tantriiki put prema viioj «vijesti : cjeloviti i sustavni ufaj Tantric Kriya joge / Sunyau Sanswati, Bodhi Avinasha ; <prijcvod s engleskog D ngo Stajduhao. -Split: Maijan tisak. 2002. • 240 s i t ; 2 1 cm Prijevod djela: Jewel in tbe lotus, tbe tantric path to higher conciousness.- Kazalo. ISBN »3-214-013-1 I .Avinasha. Bodhi____________________________________________________ ISBN 953-214-013-1

SUNYATA SARASW ATI BODHI AVINASH A

a

5

S

H J5T
T
a n t r ič k i p u t p r e m a

VIŠOJ SVIJESTI

Cjeloviti i sustavni tečaj Tantric Kriya joge

(^ A R J A N TI5AK )

UVODNA NAPOMENA: Tantric Kriya joga jest sustav vježbi za poboljšanje zdra­ vlja i općeg duševnog stanja. Svim naprijed navedenim uputama u vezi s načinom ishrane, vježbama, seksual­ nim aktivnostima itd., treba pristupiti razborito i s po­ trebnim oprezom. Ovaj tečaj nema namjeru zamijeniti suvremenu medicinsku znanost, praksu i savjete. Sva­ tko tko boluje od neke spolne bolesti ili drugog lokalnog oboljenja spolnih organa nužno se, prije prakticiranja postupaka kojima podučava ovaj priručnik, mora obra­ titi svojem liječniku za dodatne savjete.

17 Prosvijećenost znači poimanje stvari onakvima kakve uistinu jesu.......... Kombinacija vježbi rastezanja i izometričnih vježbi.......7 1 Tantrička znanost spaja mušku i žensku energiju u koz­ mičku životnu silu........ 9 K a k o se k o r is t it i ovom k n j ig o m ... Disanje predstavlja most između svijesti i podsvijesti........... 4 1 Duboko i svjesno disanje ključno je za duhovni uzlet... Postoje i dva duhovna dijela: dio Volje i dio Predaje. l e k c ij a : A s a n e ... l e k c ij a : P ro svijećeno st k r o z T a n t r ic K r it a jogu .. “ pu n je n je " pr an ič k o m e n e r g ij o m ................ 2 .. pomlađivanje tijela i spolnu transcedenciju. l e k c ij a : E n e r g ija d is a n ja i p r a n ič k a e n e r g ij a ........5 7 Dinamički sustav vježbi namijenjen onima koji žele po­ lučiti učinke u Hatha jogi........... 3 .. Kriya jest su­ stav meditacija koji ubrzava stjecanje novih spoznaje..... što orgazmičku energiju koristi za ubrzanje siječanja tih spoznaja. Joga jest znanost poimanja.... ali nemaju dovoljno vremena ili prilagodljivosti......... psihički razvoj.. l e k c u a : K o zm ič k o je d in stvo s u p r o t n o s t i.. Postignite savršenu ravnotežu učeći kako izraziti onu stranu svoje prirode koja je manje razvijena. te meditacija disanjem prilagođuje program našoj svakidašnjici......... Svatko u sebi nosi mješavinu mu­ ških i ženskih kakvoća.... Naučite prelaziti preko tog mosta.. 14 1... Upoznajte eteričnu energiju na različitim razinama suptilnosti.SADRŽAJ U vo d u o b n o v lje n o i p rera đ en o iz d a n je ..... 4 .. Tantra jest njezin spolni dio.. 5 .

.. 6 .. prema Kozmičkom bilu... l e k c ij a : B u đ en je c h a k r i ....5 ......... Istodobno... 1 5 9 Tehnike stimulacije spolnih žlijezda za stvaranje veće količine spolne energije.. naučite kako zaroniti u eteričnu energiju koja vas okružuje................. Rabite prirodni zvuk disanja za smirenje uma.............. kako čuvati i obnavljati tu ener­ giju da bi seks osnažili...1 0 7 Uporabom mantri........... l e k c ij a : S t v a r a n je i r a z m j e n a s po ln e e n e r g ij e . naučite stvarati predodžbe ....... Koristite tu energiju za buđenje svojih chakri...... kako biste mogli čuti istinu. 8 ...... Stimulacijom endokrinih žlijezda ovim tehnikama tjelesna se energija vraća na razinu 25-godišnjaka.... l e k c ij a : T a n t r ič k i su stav p o m l a đ iv a n j a .... 7 .. l e k c ij a : K u n d a lin i i K o b r in d ah 89 Istina o Kundalini nije ono što su vam o tome dosad go­ vorili. 1 4 3 Određene zvučne vibracije uzdižu nas na višu razinu............ umjesto da spolna moć opadne... 6 ..... 1 2 5 Ovaj jednostavni program pokreta i meditacije vodi po­ rijeklo od drevnog sustava pomlađivanja..... Korištenje spolne energije jest najbrži i najmoćniji način buđenja usnule Kundalini... yantri (vizualnih predodžbi mantri) i meditacije.... Vođenje ljubavi s kobrinim dahom stvara Kundalini krug kojim se energija slobodno kreće vašim tijelom..što je važan dio svih ezoteričnih vježbi. kako ostvariti alkemiju promjene temeljnih elemenata spolnosti u čisto zlato duhovnog osvješćenja.... l e k c u a : M e d it a c ij a i m a n t r a . kako izlučiti stvaralačku moć iz sjemena i upotrijebiti je za pomlađivanje tijela.. 9 .

......................... ...... 1 8 5 Naučite produžiti spolni odnos......1 0 .............2 3 9 R j e č n ik p o j m o v a ................. 2 4 5 P r e g le d T a n t r ič k ih v j e ž b i.............. l e k c u a : S v e t i MArrauNA o b r e d .kod muškarca i kod žene........ vašeg partnera...... Naučite dijeliti i spajati energije na svakoj razini........................................... Prerastate u jedinstvo sebe......... 2 4 1 B il j e š k a o a u t o r im a ....... l b k c u a : S t im u la c ija i o d l a g a n j e ..... vaše “ja” nestaje kao odvojenajedinka............. pojačajte i po­ većajte broj orgazama ............................ svemira i Boga............... Produžite... ZA k l j u č a k .......... Dok se spajate sa svojim partnerom............ 2 4 7 I n d e k s t a n t r ič k ih t e h n ik a . ne samo spol­ noj... 2 1 3 Različiti položaji kod spolnog odnosa stvaraju različite krugove razmjene energije među partnerima........................ U jednom je obre­ du moguće doživjeti prosvijećenost..................................... l e k c ij a : P o l o ž a j i i k r u g o v i .................... 11.................. 1 2 ....... 2 2 8 Ovaj drevni obred spaja sve postojeće...... odložiti orgazam dok ener­ gija ne dostigne višu razinu........... 2 5 1 7 i' ...................................................................

4« .

jer danas već postoji mnogo ljudi duho­ vno dovoljno sazrelih za uspješan rad. Prvo izdanje sadržavalo je mnoštvo moćnih tehnika koje su tradicionalno bile dostupne samo u okviru ashramskih programa. Shva­ tivši da te tehnike u svojoj punoj moći mogu biti previše snažne za većinu početnika. pod strogim nadzorom učitelja. trebao je čekati svoje vrijeme. Kad je napisano prvo izdanje knjige. Međutim. A propuštanjem nekih koraka.UVOD U PRERAĐENO I OBNOVLJENO IZDANJE Sa osobitim zadovoljstvom vam predstavljamo prera­ đeno i obnovljeno izdanje našeg osnovnog tantričkog tek­ sta. prije gotovo de­ set godina. vođen unutrašnjim porivima. U godinama koje su uslijedile. jasnije i konzistentnije. po­ uzdamo se u proces samo-odabira i samo u one učenike koji su uistinu dovoljno zainteresirani za pažljivo praćenje cjelovitog slijeda. Još jednom. mogao je polučiti njihov puni učinak. naveli su nas da neke dijelove u cijelosti iznova napišemo. Upiti koje su tijekom ovih godina postavili mnogo kori­ snici. Bilo nam je dra­ go biti među pokretačima ovog buđenja. ako je netko vježbe shvaćao uistinu ozbiljno i odlučio ih modificirati. Na taj je način predstavljena većina djela. Ali onaj koji svemu nije pristupao uistinu otvorenog srca ili za to još nije bio spreman. ne dovodeći nikoga u opasnost. pravi učinak tih tehnika se gubi. a većina vodećih publikacija današnjice toj je temi posvetila svoje prve stranice. 9 . Tantra je postala dobro poznata. Na taj smo način sve spoznaje učini dostupnima. Tantra je u našoj kulturi bila gotovo nepoz­ nata. ili vraćanjem una­ trag u nekim slučajevima. tada nismo ispričali cijelu istinu. U ovom dopunjenom i izmijenjenom izdanju te smo nejasnoće uklonili.

10 . unatoč svojoj skromnoj promidžbi. Ali one proizvode velike razlike u učin­ cima vježbanja. Sada smo se s uzbuđenjem upustili u stvaranje lijepog i profesionalnog izgleda. i primijetit će ih samo oni koji su duboko prostudirali raniji materijal.Međutim. bugarski. slovenski i talijanski. španjolski i poljski jezik. koji će još više ljudi privući ovoj tehnici koja će izmijeniti njiho­ ve živote. izmjene su u ovom izdanju većinom vrlo suptilne. ne znajući apsolutno ni­ šta o tome kako se to kvalitetno radi. U tijeku je rad na prijevodima na češki. Reakcije što smo ih dobili od onih dosad privučenih ovim djelom bile su nam vrlo dragocjene. Ovo je djelo dotaknulo tisuće života. mađarski. Knjigu smo nekako uspjeli dovršiti i dosad je već prevedena na njemački. francuski. Dozvolite da s vama podijelimo neka od tih “svjedočenja'’. Prvo smo izdanje sami objavili.

Ovo je jedna od najboljih knjiga o tantra tehnici što sam ih ikad vidio.Dragulj u Lotosu RIJEČI PODRŠKE "Dragulj u lotosu je nesumnjivo najbolja ikad napisana knjiga u području okultnih znanosti i sudbina mu je da postane klasikom. Ona mi je u velikoj mjeri obogatila život. Nemcik.J.Peter Brekhof. Ovo sam tražio godinama.” . Hawaii SAD “Ovim bih vam pismom htio reći koliko sam uživao u vašoj knjizi. Nizozemska “Zadivljen sam količinom informacija i praktičkih primje­ ra. jedna je od najkorisnijih koje sam o tantri vidio. New Jersey.” .Louise Martinez. SAD “Kako veličanstvena knjiga. SAD “Dvadeset pet godina sam proučavao Tantru. SAD 11 . u knjizi jasno objašnjenih. Joshi.Erin Star. Florida. Dragulj u lotosa." . Prekrasna je!” .” .Dr. Califomia. Vaša knjiga. S. Dragulj u lotosu.” . Osjećam da je stvorena u iskrenom i brižnom duhu. SAD “S velikim sam zadovoljstvom otkrio vašu knjigu Dragulj u lotosu. a već neko­ liko godina sam učitelj.Jerry Wang. Florida. Vrlo je cijenim i preporučujem.

. Bilo mi je drago čuti da je Dragulj u lotosu dostupan i popularan u drugim zemljama. Život m ije sada potpu­ no drukčiji.. SAD “Klasični tekst.Arpanta Salaka. Califomia. New York. Idaho.Greg St.” . Arizona. osjetio sam bistrenje svojih vizija i vjerovanja. Posvuda postoji velika potreba za nečim što uistinu ima učinka.Tantrički put prema višoj svijesti “Osjećam se vrlo sretnim što sam pronašao vašu knjigu. John. Hvala. SAD “Smatram se sretnom zbog vašeg doprinosa mojem duho­ vnom uzdizanju. Želim vam stoga izraziti zahvalnost.Dennis Allison.” . Massachusetts. Još uvijek me zadivljuje moć onih duhovnih vježbi i to što sam imala prigodu proučavati ih. što me je pratilo kroz stranice vaše knjige. SAD “To znanje i iskustvo što ste ga obznanili u knjizi jedno­ stavno je prekrasno.Crisstofa Csyaionie. Toplo preporučamo. Gotovo od samog početka.” .Maria Hugel Njemačka “Otkrivate najmoćnije tehnike u postizanju više svijesti.Mark Hammond.” .Tantra Magazine 12 . SAD “Otkrio sam kako je Dragulj u lotosu vrijedan doprinos mojem proučavanju Tantre." . SAD “Ovo je uistinu čudnovato napisana knjiga.” .” . Dragulj u lotosu mi je od velike pomoći. Hvala što ste ga podijelili s nama.

Dragulj u Lotosu PREDGOVOR Rijetko savršena tiskovina. . napisana s toliko osjećaja i otvorenosti prema istini. U njemu sam pronašao obilje mogućnosti za istraživa­ nje. početnike i one naprednije. zadovoljava naše sve veće po­ trebe za odgovorima i djelovanju na duhovnom polju.Timothy Vanech .za sve učenike. što je moj duhovni razvoj podiglo do onih visina koje obećavaju sve velike spiritualne tehnike. Siguran sam da će mi se čitatelji pridružiti u potvrdi doživotnih blagoslova koje ova studija zasigurno pruža. Dragulj u lotosu vrlo jasno je takav izvanredni doprinos tradiciji Tantric joge .

prije nego vam postanu dostupne te brižljivo čuvane tajne. Sunyata posjeduje obilje znanja koje želi podijeliti s vama. Tehnike predstavljene ovdje neka su od najmoćnijih sredstava ikad danih čovjeku kako bi pomogla njegovu razvoju. Pretpo­ stavljamo da ste već čitali neke od takvih knjiga i da još uvijek niste sigurni na koji način stečeno znanje ugraditi u svoj život. prikupljenog u udaljenim (dijelovi­ ma svijeta tijekom mnoštva godina. 14 . Ovo je prvi put da su na zapadu postale dostupne ove tajne tehnike. • Preporučene putove za unošenje tih načela u vaš svako­ dnevni život. Mnogi glavni vjerski pokreti razvili su se koristeći samo jednu ili dvije od tih tehnika za svoju osnovu. kada bije u cijelosti elaborirali. do­ kazujući da možete pristupiti svojem vlastitom unutra­ šnjem guruu i biti gospodarom svoje sudbine. • Joga tehnike za izravno doživljavanje tih načela: • Seksualne aktivnosti koje primjenjuju ta načela. Ali tehnike koje ćete ovdje svla­ dati proizvode moćne učinke bez obožavanja gurua. Bilo koja od tih tehnika. Ovaj je tečaj u velikoj mjeri sažet. kako bi svaki trenutak postao dijelom vaših duhovnih vježbi. neovisne od religioznih i filozofskih sustava vjerovanja. Svaka bi lekcija.Tantrički put prema višoj svijesti KAKO SE KORISTITI OVOM KNJIGOM Drago nam je što vas možemo prepoznati kao jednog iz male skupine duhovnih istraživača koji su zaronili u tantričku oblast. ispunila nekoliko knjiga. Svaka se lekcija sastoji iz četiri dijela: • Rasprava o ezoteričkim načelima. Ogromno bogatstvo znanja što čini Tantric Kriya jogu zaželi smo u 12 lekcija koje osiguravaju sustavni napre­ dak vašeg shvaćanja i iskustva. ako ju se rabi u cijelo­ sti. bit će dostatna da potpuno promijeni vašu svijest. Naravno. oni zahtijevaju znatna financijska ulaganja i vašu oda­ nost guruu ili tradiciji.

Ostanite na njoj onoliko koliko je po­ trebno da biste osjetili kako vladate njome obuhvaćenom materijom. jer ljudi nisu bili spremni za Sjedinjenu svijest. ovaj će vam tečaj vjerojatno malo značiti. Ako stvari postanu previše snažne. potpunom izražavanju vaše seksualnosti. da po­ sjedujete neka iskustva u vezi eteričnih energija. Sami odredite ritam napredovanja. Za­ tim se vratite na početak i usmjerite punu pažnju na pojedinu lekciju. Ovo nije knjiga o seksualnoj terapiji. Upravo stoga predaja nije bila zapisana. sve dok ih ne postanete svjesni i oslo­ bodite ih se. stupite u vezu s Ashramom. 15 . ugodili svoje tijelo i um na svoju najvišu oštoroumnost. Ovaj će vas tečaj pod­ učiti o transcedentnom seksu. Posve­ tite svaki dam samo pola sata kako biste provjerili sami sebe. Dobrobit od toga bit će iznad vaših očekivanja. netko tko je prošao psihološko čišćenje i shvaća što se zbiva. Oso­ bito u našoj zapadnoj kulturi. Prakticiranje Tantre pojačat će sve nemire skrivene u vašoj podsvijesti. Pretpostavljamo da ste se oku­ šali u meditaciji. Upozorenje: ove su vježbe držane u tajnosti stoljeći­ ma. Gotovo sva su­ vremena znanstvena istraživanja u toj oblasti bave se po­ remećajima u spolnom životu. ali još uvi­ jek osjećaju da nešto nedostaje. možda ćete poželjeti pomoć psihijatra. Započni­ te s vježbama i nemojte žuriti. kada poti­ snute spoznaje počinju izlaziti na površinu. Prelistajte cijeli tečaj kako biste stekli opću sliku. Ako nije tako. gotovo svatko je proizvod različitih tradicija. ali vi ćete se morati osloniti samo na sebe.Dragulj a Lotosu Ovo je napredni tečaj. Vrlo je malo pažnje po­ svećeno onima koji se ponašaju “normalno”. U prošlosti je učenika nadzirao guru. Budite uporni u vježbanju sve dok ne osjetite da je ono postalo dio vas. Ukoliko vam je po­ trebna pomoć. Važno je da utvrdite redovito vrijeme za vježbe. Bolje je ako vas netko može voditi kroz teže dijelove. proučavali spiritualna polja.

Njima se tre­ ba služiti s velikim štovanjem i oprezom. Ove tehnike jedne su od najmoćnijih ikad stvorenih za pretraživanje podsvijesti i tjeranje potisnutih sjećanja u svjesno područje. Ova tehnika. Spoznajte Kobrin dah. ključ je za upravljanje vašim spolnim energijama. Preuzmi­ te znanje i iskoristite ga. duhovna obitelj koja odgaja i hrabri svakoga drugog koji se bavi ovom oblašću. Vrijeme opreza je svršeno. koji čak mogu dovesti do sloma i dušev­ nog poremećaja. koji su spoznali ogrom­ ne dobrobiti od ovih vježbi. 16 . daleko veće od onoga čemu su se nadali. daje život na ovom planetu u velikoj opasnosti. Ako se odbijete s njima suočiti. Pridružite se Ashramu.Tantrički put prema višoj svijesti Prije svega. dugo držana taj­ nom. ukoliko čovječanstvo u vrlo bliskoj budućnosti ne učini ogromni skok prema višoj svijesti. Znajte da niste sami na svojem putovanju. Došlo je vrijeme kada to znanje mora izaći na vidjelo iz skrovitih tajanstvenih škola i postati dostupno svakome tko će ga čuti. Diljem cijelog svijeta postoje ljudi koji imaju iskustva u ovom radu. Ovdje imamo posla s vrlo moćnim teh­ nikama za aktiviranje vrlo moćne energije. Vođe su nas opetovano upozoravale. ne pokušavajte zanemarivati potisnuto kada počne izbijati na površinu. možete proizvesti snažne psiho­ loške konflikte. Postanite svjetionikom u tami. Iskoristite prednosti što ih pruža vođenje od stra­ ne ljudi koji su otvorili ove granice.

Tisućama godina jogi su vršili opite s tehnikama manipuliranja živčanim sustavom. koja teži samodokazivanju. 17 . zadovoljenju. Na isto­ ku čovjeka vide kao jedinstvo s Bogom i Svemirom. otuđenim. Čovjekov osnovni problem jest što je jednostavno za­ boravio svoju pravu prirodu. Joga je znanost koja se razvila iz tih opita. Radi se jednostavno o problemu poi­ manja istine onakve kakva jest. U vi­ šim stanjima svijesti svjesniji smo svemira i našeg mje­ sta u njemu. Sma­ traju da je čovjek u krajnosti ona univerzalna Inteligen­ cija ili Svijest koja predstavlja život u svemiru. Rješenje se nalazi u shvaćanju. Stoga problem nije u stjecanju dovoljno spoznaja ili postignuća kako bi sebe iščupali iz sadašnjeg neodgova­ rajućeg stanja. kako bi proširili njegov funkcionalni doseg.Joga je znanost o proširenju svijesti. vraćajući natrag ono temeyno jedinstvo koje postoji odu­ vijek i prepoznajući unutrašnje svjetlo. sukobljenim sa svijetom u kojem živi. Čovjek se osjeća izdvojenim. Mogućnost shvaćanja ovisi o osjetljivosti našeg živčanog sustava. samo zato što je izgubio viziju svoje suštinske prirode. postignući­ ma. Istočno viđe­ nje prirode čovjeka vrlo se razlikuje od zapadnog. iz sustava vjerovanja u kakav je doveden zapadnjački um. Prosvijećenost jed­ nostavno izrasta iznad tog ograničenog poimanja jedinke. dozvolili svijesti da se razvija. bez iskrivljavanja. postao sputan u drami po­ stanka jedinkom.

ogromni i drevan sustav obreda i praktičkih tehnika koje rabe veliku stvaralačku energiju spolnog zadovoljstva da vas uzdignu do više svijesti. putenosti. Tantra vas podučava u istraživanju svakog pojavnog oblika vaše svijesti. nadilaženja putenosti pretvaranjem pohote u ljubav. Većina duhovnih disciplina pokušava nadvla­ dati ili potisnuti seksualne želje. više nikad nećete biti isti kao prije. Tantra joga je oblast spolnosti. Sama riječ “Tantra” dolazi od sanskrtske riječi “tanoti" . smatrajući celibat idea­ lom. bili su mršavi starčići bez imalo životne snage. Ti obredi su vrlo moćni. oslobođenje iz psihičke razine našega bića.Tantrički put prema višoj svijesti Prosvijećenost jest povratak Izvoru koji te stvorio. One se povlače iz života i usmjeravaju se na asketski život i odricanje. spo­ znaja o postojanju Izvora tvoje energije. Tehnike joge predstavljene u ovom tečaju omogućit će vam da to sami osjetite.“oslobođenje”. Kao da ste u svojoj mašti uključili kolor televizor. Ali svi jogi što smo ih susreli. a koji su živjeli u celibatu. Najprije otvorite svijest mozga. 18 .“proširiti” i “trayali” . duboko u moždanim vijugama. neizmjerni Mliječni put. Mi pripadnici zapadne kulture ne zanosimo se životom u odricanjima. pet ćutila koristimo do njihovih krajnjih granica i zatim idemo pre­ ko tih granica. nakon što ga se odreknemo. budeći bezbrojne zaspale moždane ćelije. sjedinjavanje s Izvorom. Za proširenje svijest. Životna energija na ovom planetu dolazi odnekud iz središta Mliječnog puta. jer sma­ traju da ona odvlači od postizanja prosvijećenosti. Pravi celibat može se postići tek nakon stjecanja dubokog seksualnog iskustva i. što pojačava pet ćutila i zatim mijenja svaki drugi vid vašeg tijela/uma. Kada jed­ nom dođete u kontakt s tom energijom i ponovno se vra­ tite iz tog stanja proširene svijesti. Mnoge tradicije joge uče da moramo nadići svoja ćuti­ la i težiti apstraktnom spiritualnom prostoru. Većina škola joge s neodobravanjem gleda na seksualnost. od Samadhi.

Sustav Tantric joge rabi najmoćniju poznatu nam energiju . Te predrasude otjerale su Tantric jogu iz javnosti. Dok to može biti istina kod ne­ koga tko ne razumije ljubav.seksualnu energiju . Tantrički su učitelji otkrili da produženo sek­ sualno sjedinjenje proizvodi superosjetljivost na energije koje sa svih strana okružuju ljubavnike. kako bi se uzdignuli do transcedentnog seksa. Čovjek je rođen s erekcijom i umrijet će s erekcijom.Dragulj u Lotosu Još veća zapreka zapadnom praktikantu jest naše du­ boko usađeno uvjerenje daje seksualnost na neki način demonska i bezvrijedna. Tantra je seksualnost u duhovnom kon­ tekstu. Možete voljeti oboje. Upravljajući svojom sviješću o toj razini. one koje potvrđuju život. Po­ kušaj izbjegavanja seksa stvara opsesije. njezine tehnike stotinama su godina bile strogo čuvana tajna. Tantričke metode su prirodne.za proboj u područja duhovnosti. Prelaženje granica kroz seks. voljeti Boga ili putenost. Gotovo sve vjere s negodovanjem gledaju na Tantric jogu jer koristi seksualne odnose kao sredstvo prijenosa do kozmičke prosvijećenosti. mi se s takvim shvaćanjem trebamo sukobiti. Možda su vam oni do kojih najviše držite cijelog života govorili da morate odabrati . Potrebna je velika hrabrost i odanost da bi tantrički gledali na seksualnost. prepune užitka. Tantra ne podrazumi­ jeva odricanje od seksa. Umjesto okre­ tanja leđa “opsjenama” fizičkog bitka. mogu je proširiti na sljedeću razinu i slijediti put ekstaze do najviših razina ljudskog savršenstva. Ali seksa se ne možete osloboditi potiskujući i zanemarujući ga.biti duhovni ili biti seksualni. U međuvremenu ta ga seksualna energija može izmijeni­ ti. Svako djelovanje postaje dijelom vaših duhovnih vježbi. kako je to u drugim velikim učenjima. tantrički jogi potpu­ no ulaze u fizičku dimenziju. Sjedne strane tu su kulturološki pritisci koji priječe iskazivanje seksualnosti. Sputana sek­ 19 . Posljednja je inicijacija povratak u Kozmičku materni­ cu. Biti će veliko olak­ šanje otkriti da taj odabir nije nužan.

najprije morate prihva­ ti svetost seksa i naučiti upravljati ćutilima. Povijest Tantre. Potpuno prihvaćanje i predaja prirodnim silama vodi do najuzvišenijih iskustava. pa ipak kako se rijetko pokazuje! Civilizacija je kroz povijest priječila izražavanje ljubavi. Nažalost. Kako bi doznali temeljnu istinu o ljubavi.Tantrički put prema višoj svijesti sualna energija prelazi u neuroze i agresivnost. tako da glad nikad nije zadovoljena. orgijama. otkad je čo­ vjek počeo razmišljati o tajni svojeg postojanja i sa straho­ poštovanjem proučavati iskonsku moć svoje seksualne prirode. u starim sumerskim reljefima. sado-mazohizmom. Ljubav je u samoj srži čovjeka. crnom magijom. moćni principi Tantre su bili korišteni u sprezi s vraćanjem. osuđujući seksualnost. u magijskim tekstovima sta­ rog Egipta. praznovjerjem. Simbole tantričkog nasljeđa možemo pronaći u svakoj kulturi: u pećinskim crtežima iz kamenog doba. Poganstvo se zasnivalo na slavljenu stva­ ralačke seksualne energije. to postajete slobodniji od njega. U krivim rukama. LJUBAV JE SAMO PRETVORENA SEKSUALNA ENERGIJA. Postajemo robovi vlastite seksualnosti. Mediji u našem kulturnom okružju obiluju snažnom seksualnošću. Što više prihvaćate seks. Alkemija srednjovjekovne Europe svoja tantrička načela skriva u romantičnoj ale­ gorijskoj poeziji. u mističkim zapisima Židova i Grka i u arap­ skim ljubavnim pjesmama. štovani zbog stvaralačkih moći koje predstavljaju. S druge strane seks vam bacaju u lice u svakom časo­ pisu. putenošću. filmu. a k tome ne možemo u njoj uživati. Suvremeni svijet zane­ maruje ljubav dok eksploatira seksualnost. Tantric joga mora razbiti okvire i prkositi moraliziranju. prinošenjem ljud­ 20 . istina je da se moć može zlorabiti. jer seks je sredstvo pomoću kojega spoznajemo ljubav. Tantra postoji oduvijek. ispijanjem krvi. Ali zamisao da je seksualnost samo način izražavanja ljubavi koja je sveta nailazi na vrlo malu potporu. itd. na televiziji. U mnogim su kulturama širo­ ko rašireni prikazi muških i ženskih spolnih organa (lingam i yoni u sanskrtu).

Ali svako moćno oruđe se može zlorabiti. te potpuno uništenje svih rukopisa. njezino pravo značenje skri­ veno je u alegorijama i simbolima koje su samo upućeni mogli razumjeti. sve do nedavno. Arabiji i Kini. u 3. ali nedavna komunistička invazija Tibeta još jednom je do­ nijela pokolj i težnje za potpunim zatiranjem tantričke prakse. nit koja je povezivala sve civilizacije. razdoblja vatre i razaranja vremena u kojem je Tantra bila izgubljena za cijeli svijet. prije svega na Tibetu. Čini se da je Tantra nekoć bila u cijelom svijetu opće prihvaćena duhovna praksa. kad se ona rašireno i javno prakticirala di­ ljem Indije. stoljeću za posljedicu je imala pokolj svih majstora Tantre. stoljeću. Indijski hra­ movi prekriveni su reljefima božanstava u svim mogućim položajima spolnog združivanja (što u velikoj mjeri odu­ dara od današnje konzervativne indijske kulture). prenošena us­ meno s učitelja na učenika tek nakon dugog razdoblja pripreme i pročišćavanja. 21 . Tantrička su učenja strogo nadzirana. Sve znanje čuvano je u osamljenim samostanima. Ali muslimanska invazija u 13. Čak i kad je ta predaja napo­ kon zapisana. Onaj koji je spoznao svoju pravu pri­ rodu ne može biti podčinjen volji vjerskih ili političkih struktura moći. Po joga kalendaru. koji je imao snažnog utjecaja na taoiste u Kini. Tajne su čuvane kako bi se spriječila njihova zloporaba. Jedanaesto i dvanaesto stoljeće predstavljali su zlatno doba Tantre. ali i kako bi se plemstvu i svećenstvu osigurala ogromna premoć nad masama. To ne znači da moramo uništiti sva oruđa! Isto tako je tantrička praksa inspirirala najljepšu umjetnost i poeziju u Indiji.Dragulj u Lotosu skih žrtava i povezivanjem sa zlim duhovima kroz koma­ danje tijela na grobljima. sada se nalazimo pri kraju razdo­ blja zatiranja .Kali Yuga. Pokret je bio prisiljen nastaviti ilegalno djelovati. Indijski hindusi razvili su sustav ravnoteže muških i ženskih energija. budiste na Tibetu i u svim drugim istoč­ nim religijama. Praktičari Tantre oduvijek su bili prijetnja poli­ tičkim moćnicima.

praktici­ rale su neki oblik Kriye. Egiptu. Tehnike disanja i meditacije pročišćavaju i deblokiraju tajne (skrivene) tunele između trtice (sakralnog sprem­ nika moždano-kičmene tekućine) i šupljina lubanje. Kriya tehnike su znanstvene i praktičke. Kriya Joga je jedan od najstarijih sustava na svijetu.zapravo u svim razvijenim kulturama . stišavanje emo­ cija. predvidljivi. kao i sv. Tehnike imaju učinka na sve razine nečijeg života. Ponovno otkriće naših unutrašnjih ženskih moći je­ dina je nada za očuvanje našeg planeta od stvorenih teh­ nologija samouništenja. koji se ponavljaju i može ih se objektivno dokazati. Kriya je drevna tantrička znanost o kruženju svijesti kroz astralne putove u tijelu. Samo je tijekom mra­ čnog srednjeg vijeka neko vrijeme bila zagubljena. Tada elektricitetom nabijena tekućina (nazvana i Shakti. U našem užurbanom svijetu imamo malo vremena za meditaciju. Upravo u tome leži taj­ na obnove pomoću “kozmičke vatre”. čime se postiže duboko pojačano stanje svijesti. To nije sustav vjerovanja. ali u nju je bio upućen tek mali broj odabranih učitelja mističkih pokreta. doslovno gurajući ete­ ričnu energiju u moždano-kičmenu tekućinu i pojača­ vajući njezine električke osobine. tre­ nutačnog djelovanja. Drevne civilizacije u Indiji. Kriya Joga predstavlja sustav tehnika za svjesni pri­ jenos energije širom tijela. da bi udružila muške i ženske ener­ gije. Kriya Joga vam pomaže u maksimalnom pojačanju energija što vam stoje na raspolaganju. Atlantidi . ili Kundalini) izvire iz otvorenih kanala i 22 . što sve dovodi do ravnoteže koja može otvoriti vrata duhovne svijesti. koz­ mička vatra. poboljšanje procesa mišljenja. tako da možete nastaviti normalno živjeti i baviti se svojim svakodnevnim poslovima. To je “aktivna joga”.f Tantrički put prema višoj svijesti Postoji proročanstvo da će se Tantra ponovno pojaviti u razdoblju Kali Yuga. već samo određeni broj postupaka čiji su učinci moćni. Dijelom su to činili i američki Indijanci. na jačanje tijela. Kriya koristi proces “unutarnje alkemije" za magnetiziranje kičme. Pavao i Isus.

a to je dvojstvo seksualno. Ova Shakti Kundalini aktivira treće oko. na način da se povećava osjetljivost svakog ćuti­ la. Tantric Kriya Joga primjenjuje.vrtnje seksualnih sila uma i tijela sa žarištem na postizanju ravnoteže između muških i ženskih osobi­ na jedinke.Dakshina Marga . To proizvodi trajni blagi orgazam duž cijelog sredi­ šnjeg živčanog sustava i dovodi vas u stanje Samarase (prosvijećenosti ili kozmičke svijesti). Samostalna vježba predstavlja tehniku sučeljavanja sa samim sobom. što mijenja cjelokupni živčani sustav. ali mi stvarnost vidimo kao dvojstvo. centar individualne svije­ sti.razmjenu svjesnih seksual­ nih sila između dva partnera. Poveziva­ nje vaše energije s energijom va­ šeg partnera ubrzava cijeli pro­ ces. Re­ zultat toga može biti ista pro­ svijećenost koju može osjetiti Kriyaban (praktikant Kriya celi­ bata). Tako je prosvijećenost mo­ guće doživjeti tijekom samo jed­ nog obreda! Za postizanje ravnoteže izme­ đu muških i ženskih energija. tehniku lijeve ruke . gdje sve ima svoju suprotnost. Kriya Joga djeluje po pravilu desne ruke . Krajnja stvarnost jest Jedinka.direktne veze prema kozmičkoj svijesti.Vama Mar­ ga . Ona ima sporo djelovanje i zahtijeva uporno provođenje tijekom mnogo godina. Je­ dinci se možemo vratiti samo nadilaženjem tog dvojstva. Od Dvojstva do Zajedništva.Dragulj u Lotosu preplavljuje mozak kozmičkom energijom. U Tantri i drugim jo ­ gama postoji znanost i umjetnost prepletanja muških i ženskih načela unutar ljudskog tijela. miješanje muških i ženskih ener­ gija u unutrašnjoj alkemiji. ali mnogo brže. i stimulira pinealne žlijezde i hipofizu . 23 .

Svijest preplavljuje val za valom ljubavi i mira. kozmički Izvor. “Normalna" zapadna seksualna praksa u cijelosti se pre­ daje odbacivanju energije iz tijela. osam­ ljena jedinka postaje ispunjena potpunom plimom koz­ 24 . najmoćniju energiju koja nam je dostupna. U osnovi spolnog užitka i njegova intenziteta jest ekstaza orgazma. Uporaba orgazmičke energije. dozvoljavajući joj da se vrati u zemlju. obveze vaše karme su ispunjene i više ne osjeća­ te potrebu za primitivnim životom na ovom planetu. Kad je Kundalini krug zatvoren. svađalačka. nema “ja ” odvojenog od “ti”. Tantrički učitelji znali su. U seksualnom obredu (Kundalini Maithuna) možete koristiti dobre osobine tjelesnih spolnih izlučevina. da je životnu snagu iz sperme i vaginalnih sokova moguće iscrpiti i zadržati u tijelu kako bi se cijeli sustav osnažio i pomla­ dio. U tom se tre­ nutku preobraćamo u stanje Samadhi. kad se primjenjuje tajni Kun­ dalini pranayam (Kozmički Kobrin Dah). a mozak potaknuo na oslobađanje svojeg usnulog potencijala. Sveopći simbol ispunjenja zemaljske spoznaje jest prikaz zmije koja proždire svoj rep. Nema odvojenosti. Prema drugim joga sustavima. Zabrinuta. Na taj na­ čin orgazam ne proizvodi nikakve gubitke životne snage. ostavljajući ljubavnike ispijenima i iscrpljenima. ali se istodobno uzdižete u Nous. fizičkom mužom vaginalne tekućine i sjemena. U tom trenutku osoba osjeća tijesnu povezanost s voljenom osobom. utiskujući njihove životne stvara­ lačke energije u moždano-kičmenu tekućinu. najsnažnijeg iskustva koje se može doživjeti.Tantrički put prema višoj svijesti istodobno morate biti i na nebu i na zemlji. U Maithuna obredu osjećate se kao korijenom vezani za zemlju. Stvaralačke tekućine sobom nose najvi­ še sabijenu. Korištenje seksualne stvaralačke energije. seksualno spajanje i doživljava­ nje orgazma troši životnu energiju. Upo­ rabom tanktičkog disanja i položaja možete iz tijela izlučiti hormonima bogate cijeđevine. ushićenog jedin­ stva individualne i kozmičke svijesti.

• Maithuna . Dah zastaje. Stoga u trenutku spoznajemo tko ustvari jesmo. 25 . a umje pra­ zan. samo potpu­ no postojanje u vječnom sada.seksualno jedinstvo. • Mantre .položaje za pročišćavanje fizičkih prijenosnika. Kada jednom naučite takovo stanje postizati samo meditacijom. Stanje prosvijećenosti opisano je kao stanje neprekidnog orgazma. seks više neće biti toliko potreban. Tantra pruža sustav tehnika za produženje orgaz­ ma. Vrije­ me ne postoji.tehnike disanja za proširenje svijesti. ne samo zbog spolnog pražnjenja.meditaciju za ugađanje sebe na Božanska strujanja.razmjenu zvukova koji rezoniraju u tijelu. već i zbog istine koju otkriva.vizualne manifestacije mantri. TANTRIČKE TEHNIKE Tehnike prikazane u ovoj knjizi predstavljaju sažetak Tantric Kriya joge. s Bogom. Taj tre­ nutačni bljesak stvara u nas želju za njegovim pona­ vljanjem. božanski užitak i svjetleće blaženstvo.energetske ustave za čuvanje i pokretanje praničke energije. sa cjelokupnim stvaranjem. nema prošlosti ni budućnosti. • Bandhe .Dragulj u Lotosu mičke životne energije. • Pranayama . kako bi se osjetilo postojanje jedinstvene svijesti. Orgazmičko iskustvo dostupno je svima i većini je to najtajanstvenije iskustvo koje su ikad doživjeli. U orgazmu se istodobno nalazite sami sa sobom. A iz takve slobode nastaje duboka ljubav. Ta oblast sadrži sljedeće vježbe: • Asane . U Tantri vrhunac užitka možete produžiti na mnogo mi­ nuta. • Yantre . sa svojim partnerom. okupana njezinom nepromjenji­ vom kakvoćom snažnog užitka. • Dhyana .

Sve je u njemu sadržano. Ta ener­ gija nastaje u pupku i putuje do tjemena. Tantričke vježbe tome pridonose. Važan dio ovog djelovanjajest izgradnja fizičkog sprem­ nika energije. takva je tehnologija. gdje aktivira mnoge usnule moždane ćelije (neurone). Više energije dobi­ vamo udisanjem životne snage (Prana). Kad se kičmena tekućina uzburka. zbog ubrzanog kolanja krvi. Cijela joga. 26 . Ovaj spremnik energije potiče i spolne žlijezde. Sve što je ezoterično može biti pojašnjeno na fizičkoj razini. To je ono što se uistinu zbiva u proširenju uma. Svrha tantričkih vježbi jest jačanje tih žlijezda.stoje konačni cilj svake joga vježbe. Kako višeg. — -- — j I Ove su vježbe dopunske i međusobno povezanog djelo­ vanja. tako i nižeg. Jednom kada spoznate tajne tijela. Tantrine specifične praktičke tehnike dovode vas u superosjetljivo stanje. dola­ zi do stalnog gubitka energije. Vi ste samo vjerna replika kozmosa. u kojem svaki živac vašeg tijela titra s najvećom učestalošću. Ako one nisu jake i ne djeluju na optimalnoj razini. Provođe­ nje ovih vježbi održavat će vašu energiju na optimalnoj razini . Svaki pokret proizvodi rastezanje i opuštanje kičme. Trebate opustiti karlicu kako bi postala elastična i omogućila prijenos energije iz krstače (sakruma).I § • r ! ■ Tantrički put prema višoj svijesti . U svemu tome nema nikakvih tajni. morate učiti kako stvarati energiju. Spolne žlijezde su ključ prema bilo kojem višem stanju svijesti. Ovisno o napretku. Najsnažnija ener­ gija jest ona koja nastaje kod spolnog odnosa. Tajne uzimamo iz mi­ sticizma. Upravo u kičmenoj moždini nastaje mističko iskustvo. Ovaj priljev ener­ gije u mozak stvara prošireno stanje svijesti. shvatit ćete i tajnu svemira. Vrlo j ednostavna mehanička sredstva dovode ener­ giju u tijelo i pomiču je tamo gdje je potrebno. svi sustavi razvoja ličnosti za­ počinju u pupčanom središtu solarnog pleksusa. Te vas struje otvaraju za sve razine svijesti. uistinu možete osjetiti kako pucketavi elektricitet putuje gore-dolje vašom kič­ mom. Samo malu količinu energije dobivamo iz hrane.

Učitelji su te tehnike osmislili tako da vam pruže pokazatelj što možete bez njih učiniti. Sve škole Tantre. Ali čak su i te početne vježbe kraj­ nje moćne. One su tek polazna točka. Na koncu. Per­ zije ili iz neke druge sredine. Morate biti uporni u vježbanju. lekciju) Učinak. Tantric Kriya joga može vrlo brzo proizvesti učinke. što može potrajati oko tjedan dana od početka vježbanja.Dragulj u Lotosu Ovdje prikazane tehnike samo su uvod i priprema uče­ nika za napredniji rad. (vidi 5. Taj proces zovemo “građenje zlat­ 27 . podučavaju univerzalni koz­ mički Kobrin dah. jer u svojem tijelu gradite psihički krug. sve su ove vježbe samo priprema za Kobrin dah. Ta sveta tehnika je ključ do Kozmičke svijesti. a ne svršetak same po sebi. Kine. dolazile one iz Egipta.

rabeći kozmički Kobrin dah. Ali Kundalini energiju ćete pokrenuti i s njome se sjediniti kada se združite s part­ nerom. Jogu prakticirajte možda tri puta tjedno. srijeda. utorak i četvrtak . počnite raditi na suptilnijoj razini. kao 28 . kako bi se ubrzao krvotok. nedjeljom samo meditacija. Kad se koncentrirate. Dobar raspored bi bio: ponedjeljak. odradite neki oblik tjelovježbe ili fizičkih aktiv­ nosti. sjednite i meditirajte. Doživjet ćete neka iskustva. Pustite da samo ide svojim tijekom. Prvo. Nakon što pređete svih 12 lekcija. Vaša tijela “nestaju” u tom stanju spoznaje. Hoće li se to dogoditi odmah ili tek nakon mjeseci ili godina vježbe. seksualni aktivatori uvijek kada ste spremni na seksualne aktivnosti ili uvijek kada se želite uzbuditi (što je zapravo uvijek!). Ciklus aktivno­ sti i odmora stvara ravnotežu. možete razvijati svoje vježbe. vaša se svijest širi. Kada počnete koristiti Dah zajedništva. subota bez ikakvih aktivnosti. odnosno pojačala ener­ gija na tom fizičkom području. Ako s partnerom vodite ljubav dva­ put dnevno. već za tjedan dana možete doživjeti Krajnje sveobuhvatno jedinstvo. Drugo. Ovdje se ne radi o koncentraciji na bilo što posebno. Ne trudite se pre­ više. Usredotočite se na jednu lekciju sve dok ne svla­ date sve njezine tehnike. petak Rishi izometrične vježbe.Tantrički put prema višoj svijesti nog svjetlosnog tijela”. Neka to bude svečanost. pokrećući energiju kroz tijelo. kako bi se tijelo moglo prilagoditi. Vaša Sadhana. Igrajte se time.položaji po­ mlađivanja. Postani­ te svjesni svega što se događa unutar i oko vas. Kada se opustite. da sve zrači iz vas. potpuno opustite um i tijelo. već samo o spoznaji što se događa. ograničavate svoju svijest. Uspostavite naviku da se svakog dana u isto vrijeme pozabavite sobom. u vama će nestati prepoznavanja sebe kao fizičkih jedinki i sto­ pit ćete se s Kozmosom. ovisi o vašoj predanosti. Treće. Svrha joge jest da spoznate kako ste vi središte svojeg svemira. Postoji samo jedna energija. Ostalih dana provodite vježbe pomlađi­ vanja.

Bit ćete iznenađeni. Svatko tko koristi ove tehnike otkriva kako mu se uspo­ rava proces starenja. U Tantri um koristimo kako bismo pobijedili um. a što vam je crpilo energiju 29 . 3. 2. PRATEĆE POJAVE TANTRIČKIH VJEŽBI 1. mantru i boje. a zatim ponovno proučite svoje fi­ zičko stanje. Prakticiranje određe­ nih tehnika proizvodi točno određene učinke. Psihoterapijsko djelovanje očituje se u: oslobođenju od fobija. Pronicavost prirodno raste kad počnete stimulirati chakre u mozgu. usmjeriti vaše misli. 4. Koristeći di­ sanje. U vježbanju nema ničega neugodnog i strogog. stida i psihičkih povreda koje ste doživljavali. Važno je raditi ono što vam je ugodno. prakticirajte položaje pomla­ đivanja jedan Ijedan. Obnova vitalnih organa i revitalizacija spolnih žlijezda najvažniji su čimbenici vašeg duhovnog napretka. Pomlađivanje je učinak koji se ne spominje u većini knjiga. Učite kako se sa svojim part­ nerom povezati na svim razinama. Za one čiji se brak pretvorio u svakodnevnu trku za novcem ili isključivo u podizanje djece. Nisu vam potrebne nikakve psihičke vježbe. Proučite u kojem je stanju vaše tijelo. učiniti vas pokretnima i uvesti vas u zonu sumraka. uskoro ćete otkriti kako se vaša svijest širi. Treće oko otvara se spontano. Tradicija Tantric Kriya posebno je važna jer se zasniva na znanosti. Posta­ vljamo mu zamke. lošeg raspoloženja. smiriti vas. Kod nekih tehnika otkrit ćete kako se proces razmišljanja automatski isključuje.Dragulj u Lotosu da se nešto zbiva unutar svijesti. U bilo kojem trenutku možete odabrati onu tehniku koja vam najviše odgovara. Naučit ćete tehnike koje će vas uzbuditi. neuroza. Učinci su jasno vidljivi. svi će doživljavati ta iskustva. Produbljenje vaše veze. postoji nada za ponovnom uspostavom seksualne dinamičnosti koja vas je nekoć i zbližila. S vremenom.

ali ostaviti potpuno svjesne onoga što se događa. napuštate svoje fizičko tijelo. Vodite dnevnik o svojim snovima. Putujete kroz mno­ štvo dimenzija. 6. čime se isključuje svjesni um. Najvaž­ nije je ograničenje to što se hipnozom ne otklanja uzrok problema. Kakvoća vaših snova će se promijeniti. ali te su riječi samo go­ vor svjesnog uma samome sebi. Iako je lako govo­ riti o analizi ega. Za hipnozu se tvrdi kako komunicira s podsviješću pre­ ko uspostave stanja transa. ali neće biti trajne. Proširenje svijesti na način što čete postati Svjedokom jedina je terapija koja ima stvar­ ne učinke. ali ste potpuno budni. kada za­ spete. Mnogi dobronamjerni učitelji tjeraju nas da beskrajno ponavljamo riječi potvrde kako bi izmijenili svoje pod­ svjesno destruktivno djelovanje. Reprogramiranje vaše podsvijesti. Hong-Sau. 5. Hipnotizer pokušava ograničiti vaš prostor percep­ cije sve dok ne čujete samo njegov glas. mnogo je teže to i ostvariti. Na taj način ne možemo prodrijeti do podsvijesti. Svake noći. To se događa auto­ matski. Svako problematično ponašanje zapravo pre­ dstavlja rješenje nekog drugog problema. Ego podržava vaša podsvijest koja je programirana da se ne mijenja.sta­ nje između sna i jave. to još uvijek ne uk­ lanja pravi uzrok poremećaja. dodajući novu snagu i značenje. Doći ćete do točke kada fizički spavate. Jedna od razina jest stanje sna. Bez obzira na kakav se unutarnji sukob djelovalo.Tantrički put prema višoj svijesti i ograničavalo aktivnosti. Opuštanje od napetosti. Učenje razumijevanja snova. Ne tre­ bate se truditi izaći iz svojeg tijela. ali unutarnji sukob će 30 . Tantric Kriya joga dovodi vas u stanje zvano Bindu . Njegove će suge­ stije imati određenog učinka. Hipnotizer vam može su­ gerirati da obuzdate nagon prema jelu i prehrambene će se navike možda normalizirati. i Kobrin dah odvest će vas iz vašeg tijela. kako biste iskoristili sve pre­ dnosti učenja ili pročišćavanja koje se u njima zbiva.

Tibeta. S druge strane. To je dug zaobilazni put. Kad izdahnemo okupanim dahom. Na koncu. Za voljno suočavanje s podsviješću ima­ mo Joga Nidru (San jogija). Put volje. središtu osobne volje. Tehnika koja jača tu moć volje naziva se Okupani dah. Egipta ili Kine. Vatrenom kotlu. tragač koji je u svojem traganju otišao najdalje što može. Gospodariti nad samim sobom možete naučiti bilo kroz veliku disciplinu i moć volje. Hipnozom izazvani trans odvest će vas pred vrata medi­ tacije. Kao ljudska bića. možete jednostavno početi s predajom. dolazili oni iz Istočne In­ dije.Dragulj u Lotosu pronaći drugi način izražavanja. Tako možemo prikupiti tu energiju i upu­ titi je u viša središta. Na mnogim putovima postoji guru lik koji će od vas iznuditi predaju. Ovo može biti pogodno. mi u osnovi dje­ 31 . napokon će se morati predati. započinju u Manipura chakri. Samo istinska meditacija omo­ gućit će vam da “reprogramirate” svoje mentalno raču­ nalo i uklonite uzrok bilo kakvog sukoba. Možete se koristiti onom koja vam više odgovara. rabeći potiskujući pokret. Svi sustavi joge. dok drugi traži izvanredno povjerenje. Prvi put zahtjeva ogromnu samokontrolu. ali nije nužno. Prednost ovdje prikazanih tehnika jest rješavanje problema kada oni iz­ biju na površinu. bilo dopuštanjem stvarima da budu onakvima kakve jesu i prepuštanjem kozmičkim strujama da vas vode kuda žele. Solarnom pleksusu. zadržavamo životnu silu i pohranjujemo je u Ma­ nipura Chakri. Mi ćemo vam prikazati dvije tehnike za suočavanje s po­ dsvjesnom materijom. DVA DUHOVNA PUTA Učitelji su ukazali da postoje dva osnovna duhovna puta: Put volje i Put predaje. Mnoge takozvane tehnike meditacije zapravo su zasnovane na hipnozi. možda još suptilniji i teži za liječenje. Za promatranje podsvijesti i na osnovi toga borbu protiv njene moći imamo Svijest svjedoka.

Bindu . Prag Theta. vaš ego. Joga Nidra . jer zahtjeva da se suočite s nekim istinama koje ste potiskivali. On vas odvodi u stanja uma koja nikad niste iskusili.suočivši se s nepoznatom situacijom. Ovu tehniku možete rabiti za postizanje promjena po­ put prestanka pušenja i povećanja tjelovježbe. Ako ozbiljno mislite prakticirati Tantru. Ovdje je predstavljen samo dobar početni postupak. Koristite Joga Nidru kako biste sugerirali svojoj podsvijesti da je ispravno to što će razotkriti svoje tajne. Potrebno je mnogo hrabrosti i vjere da se izložite kaljenju pod Kozmičkom vatrom.trenutak tranzi­ cije kad su dostupni i svjesni i podsvjesni um. Promjena je najstresnija stvar u životu . niste sigurni kako postupati.Jogijev san. Cjelovito pojašnjenje i detaljniji opis postupka nalazi se u našem audio tečaju. utvrđivanja obveza u vašem vlastitom razvoju. kako bi usposta­ vili kontakt s Praničkim tijelom. uporište nalazi u proši­ 32 . Ovo je vrlo težak put. Kad jed­ nom uspostavimo taj kontakt. U svakoj lekciji od vas će biti traženo da se usredotoči­ te na neki od vidova svojeg učenja. A otpora će gotovo sigurno biti. Kada ograničeno mi­ šljenje koje imate o sebi.r: Tcuitrički put prema višoj svijesti lujemo na visokoj razini fizičkog tijela. Ona koristi onaj trenutak kad iz stanja svijesti prelazite u stanje sna. Ovu su tehniku jogi od pamtivijeka koristili za uspostavu kontakta sa svojim po­ dsvjesnim umom. Put predaje . Sugestija dana baš u tom trenutku nakon nekog će se vremena sigurno manifestirati. možemo krenuti u beskraj. spoznajama o samome sebi s kojima se niste voljni suočiti. Moramo naučiti napuniti energijom Manipura chakru. koje okružuje i prolazi kroz fizičko tijelo. tijelom vitalne životne snage.Svijest svjedoka. ali mi je spominjemo prije svega da bi vam pripomogli kod otpora da te namjere provedete. za najavu Kozmosu da želite primati upute i svoju pod­ svijest ugoditi sukladno predstojećim promjenama. tehnike Joga Nidre koristite kod donošenja odluka.

u isto vrijeme. 33 . Tada misao ili osjećaj počinje gubiti uporište u vama i postaje opsjena ili sme­ tnja. Kozmos je uvijek željan podučiti vas i samo čeka da mu to omogućite. vašoj božanskoj prirodi. Učite sudjelovati u igri i. gledajući iz odmaknute per­ spektive. Vi ste te mogućnosti vjerojatno smatrali smetnja­ ma i problemima i učinili sve da ih zaobiđete. misao ili osjećaj. U Svijesti svjedoka u potpunosti doživljavate kako se zbiva dojam. Zatim započinje guljenje uporišta umnoga za koje ste dotad mislili da predstavlja dio vas samih.Dragulj u Lotosu renoj osobnosti. a istodobno to objektivno pro­ matrate. neostvarenih snova i frustracija. Postoji jedan jednostavni pristup koji morate ugraditi u svoje biće: Kozmos mi daje upravo ono što mi treba Sve što dođe do mene potrebnoje i iz toga ću izvući pouku. Svojom ste svakodnevnicom prolazili uvučeni u dramu zadovoljstava i sukoba. potpuno svjesni svega. tada morate odabrati put predaje. Što više duhovno odrastate. on vam neprestano pruža mo­ gućnosti da učite i prerastete stanje u kojem trenutno jeste. Zapravo. morate vjero­ vati kako bitak čini sve u vašem najboljem interesu. to se više poistovjećujete sa svojom višom prirodom i počinjete gubiti zanimanje za igre što ste odvijaju oko vas. u višoj svijesti. Da biste se predali.

Dok udišete pobuđujete sve negativne i po­ zitivne ione u zraku. čime opuštanje po­ staje još suptilnije. Možda ćete osjetiti pulsiranje. Kriya punjenje energijom (naprezanje-opuštanje) će stimulirati cijelo tijelo. osvijetliti poput božičnog drvca svaku energetsku (akupunktumu) točku. stanje u kojem je auto-sugestija najmoćnija. stanje svijesti između sna i jave. To pročišćava nadije (protoke energije). Punjenje energijom vas također dovodi u stanje uravno­ težene svijesti. To se zove okupani dah. nastaje pulsiranje u Manipura chakri. b) S nastavkom vježbanja bit ćete u stanju usavršiti zvuk “SA” tako da bude gotovo nečujan. odvodeći ener­ giju sve do pupka (Manipura chakra). To možete činiti čak i na mentalnoj razini sve dok ne doživite mikro-pomak u Solami plek­ sus. Svaki zvuk izlazi uz blago grčenje dijafragme. Ako sve ovo činite isprav­ no. -Evo postupka koji možete odmah izvesti. Dok izdišete s “SA” zvukom. Okupani dah predstavlja tajnu zadržavanja životne sile unutar tijela. SA” ponavljajući sve dok cijeli zrak iz pluća ne izađe. činit će vam se gotovo kao da ptice pjevaju.. a) Duboko udahnite kroz nos. SA. 2. automatski stvarajući osjećaj pulsiranja. Jednostavno dozvolite nor­ malnu opuštenost. c) Nakon provedbe ove tehnike. To vam pruža nježnu unutrašnju masažu i budi životnu silu.... Budite svjesni svih osjećaja u njemu.Tantrički put prema višoj svijesti Samostalne vježbe 1. stimulirajući tako Kundalini i šireći na taj način vaše energetsko polje. Sve to je znanstveno dokazano. prođite svojim tijelom. 34 . Ova će vam vježba produžiti život i u velikoj mjeri povećati vašu energiju i vitalnost. Dok izdišete ispuštajte šapćući zvuk “SA. Oni putuju izravno u treće oko. Ne forsirajte tr­ buh da se napinje i uvlači. Cijeli proces Joga Nidre za auto-sugestiju jest dugo upravljana meditacija. čime sebe punite s više prane ili vital­ nosti.

2) Podignite lijevu nogu što više možete i naglo je pustite da padne. Naprežite i opuštajte svaki dio tijela u iznad navedenom redoslijedu. Do­ davanjem vizualizacije i tehnike disanja. oslonjenim na bokove. Podignite desnu nogu i pustite da padne.Dragulj u Lotosu Blaža verzija ovog procesa predstavlja dio stalne prakse većine stručnjaka za smanjenje stresa i hipnotizera. Za nabiianie tiiela energijom i dostizanje Bindua Pretpostavite daje tijelo podijeljeno u 12 dijelova: 2 desna potkoljenica I lijeva potkoljenica 4 desna natkoljenica 3 lijeva natkoljenica 6 gornji dio (prsa) 5 središnji dio 8 lijeva podlaktica 7 vrat 10 lijeva nadlaktica 9 desna podlaktica 12 glava I I desna nadlaktica Legnite na leđa i udobno se smjestite. Podignite lijevu ruku i pustite da padne. a dok se opuštate izdahnite. 1) Legnite na leda. Krećite se sporim pokretima. s dla novima okrenutim prema gore. 35 . na spoju leđne moždine i mozga). Dio B. Podignite desnu ruku i pustite da padne. Dok se naprežete udahnite. ovaj proces po­ staje mnogo učinkovitiji. dlanova okrenutih prema dolje. Osjećajte energiju kako kola vašim tijelom. Ponovite sve još dva puta. Za otresanie mišića i njihovo pripravljanje za du­ boko opuštanje i punjenje energijom. Dio A. Zagledajte se u Treće oko. zami­ šljajući kako energija putuje u taj dio tijela od medulle oblongate (na osnovici lubanje.

Dio C. Vježbu ponavljajte svaki dan u isto vrijeme i o utisci­ ma vodite dnevnik. . Svjedočenje Daha. Proučavajte dah dok ulazi i napu­ šta tijelo. 3.Tantrički put prema višoj svijesti Kad ovladate ovom tehnikom. Možete utvrditi odluku za koju želite da uđe u vaš podsvjesni um. Naprežite svaki dio tijela kojem je potrebno liječenje. Posvetite punu pažnju disanju nekoliko punih minuta. Opustite to područje dok izdišete. Ne do­ nosite stav o tome kakvo bi ono trebalo biti. dok istodobno udišete. npr. istodobno zategnite desnu i lijevu potkoljenicu. nastavljajući zamišljati kako energija putuje do te točke. On će biti otvoren i spreman za njezin prijam. Tehniku naprezanja-opuštanja možete rabiti za liječenje samoga sebe. Pažnju treba usmjeriti i na medullu. Ovaj se postupak može ponavljati sve dok misli­ te daje ugroženi dio tijela potrebno liječiti. Ne pokušavajte mijenjati način disanja. možete kombinirati dva simetrična dijela tijela u istodobnom naprezanju. Na ovoj točki um i tijelo biti će vrlo opušteni. i zamišljajte kako prana putuje kroz medullu oblongatu do tog dijela tijela. Auto-sugestiia.

Dragulj u Lotosu Vježbe u paru Svjedočenje stimulacije ćutila Odredite jedan sat u kojem nitko neće narušiti vašu privatnost. Neka to za oboje bude stva­ ralačka avantura. Zato dozvolite da on bude prvi u ulozi davatelja. Pružite svojem partneru doživljaj neočekivanoga: dodira. Pozovite partnera da legne na stol za masažu. Morate se od zbivanja odmaknuti dovoljno da postanete promatrač sa strane. osjetite pritisak na točkama gdje vaše tijelo dodi­ ruje krevet ili pod. Uz to pripremite različitu glaz­ bu. Promatram kako moja koža reagira na led. Zatim pokušajte unutar sebe uočiti osjećaje u mišići­ ma. Naravno. kako vam je ugodnije. nekog parfema. Neka vas ova promatranja potpuno zaokupe.poput pera. Pustite mašti na volju. malo leda. itd. te nježno prekrijte njegove oči. U tim se stankama usredotočite na zvukove u pro­ storiji. Nakon nekog vremena zamijenite uloge. Neka vam u umu budu jasno razdvojene tri stvari: 1) Poticaj koji ste primili. okusa. Nastavi­ te se između podražaja pomicati naprijed i natrag od 37 . Pokušajte uočiti osjećaje u svakom tjelesnom organu. zategnutost ili grčenje. vježbat ćete Svijest svjedoka. Prikupite veći broj predmeta različitog oblika i temperature . krevet ili pod. ne birajte ništa otrovno ili što vas može ozlijediti.” Neka bude i stanki u kojima neće biti nikakva poti­ caja. Muškarac se obi­ čno osjeća ugodnije kao davatelj nego kao primatelj. Tijekom te vježbe ćutila. od bučne do nježne. zvuka. tako da oboje iskusite ulogu davatelja i primatelja. mirisa. Sebi ćete govoriti nešto poput: “Evo gledam kako moj nos miriše parfem. 2) Reakcija vašeg tijela na taj po­ ticaj. jaja. komadića satena. 3) Vaše viđenje te reakcije. itd. te uzorke hrane različitog oku­ sa.

ni­ šta strašno. Ovo je korak u učenju Svijesti svjedoka. Svijest svjedoka će vas oslobodi­ ti od vaše prošlosti i dozvoliti vam da u potpunosti živite u sadašnjosti. Kad jednom njome ovladate. proučavajte kako vaš živčani sustav povezuje vas (vašu svijest) s vašim tijelom i okolicom.Tantrički put prema višoj svijesti vanjskog svijeta do osjećaja u vašem unutrašnjem svijetu. ona se može razviti u vrlo osjetljivo vođenje ljubavi. jedne od naj­ važnijih tehnika. . Ako ste ovu vježbu počeli željni igre. Ne opterećujte vježbu očekivanjima. Ako se to ne dogodi. prije svega tehnika psihoterapije. Kao da to nikad prije niste radili.

b) Prisjetite se svih svojih seksualnih iskustava i partne­ ra. Prisjetite se srama vezanog za vaše tijelo i svojih seksualnih osjećaja. a koliko puta razočarani. što je još štetnije. uvijek napuštaju vas. 39 . neizgovorenih. Što više vježbate. Koristite svoj dnevnik kako biste spoznali različite vidove svojeg života. Koliko ste puta bili uistinu zadovoljeni. itd. primajući podražaje iz unutrašnjeg i vanjskog svijeta. zbunjenosti zbog vaše prve mjesečnice ili mokrog sna. Samo promatrajte sebe. Svaki čimbenik povezan s vašim ljubavnim vezama ukazuje da nešto treba naučiti i trebate o njemu razmišljati dok ne shva­ tite o čemu se radi. vašeg iznenađenja zbog otkrića da su vaši roditelji ili odgajatelj vodili ljubav. Oni će biti puni poruka i postupaka izlječenja. a) Proučite vaše stavove o seksualnosti nasuprot duhov­ nosti. ne griješite li na neki način? Recite istinu! c) Potražite što vam se zbiva u ljubavnim vezama. svjedočenje. bilo izgo­ vorenih ili. Razlikuj te tri odvojena zbivanja . Vježbajte Svijest svjedoka dok sjedite i meditirate ili u bilo koje drugo doba dana. Počnite zapisivati svoje snove u dnevnik. 3. neznatno od­ maknuti od sebe. 2.Dragulj u Lotosu Svjesnost 1. Pitate li se ikad je li s vama sve u redu. Naravno da se smatrate seksualno oslobođenim. čime ste užasnuli svoje roditelje.poti­ caj. ili ste vi taj koji napušta partnera. dok obavljate ove vježbe. uvi­ jek birate određeni tip partnera. vaš će napredak biti brži. osjećaj. Prisjetite se vaših stavova dok ste bili dijete. razmišljanja da će se dogoditi smak svijeta kada su vas uhvatili u “igri doktora” ili nekoj drugoj intimnoj dječjoj igri. Željet ćete zabilježiti i svoje ispade i prosudbe. Ta sjećanja još uvijek postoje i sputavaju vašu seksualnu energiju.

Ako niste u vezi s nekim. razoriti vašu vezu.Tantrički put prema višoj svijesti d) Ako trenutno imate vezu. veliki su izgledi da se jedno od vas ili oboje osjeća nezadovoljnim. čak i samo za sebe.) 40 . Vrlo je neobično pronaći par koji želi tantričku oblast istražiti zajedno. a to želite biti. Boji­ te se da ćete zbog tog nezadovoljstva. da mu je dosad­ no ili je razočaran vašim seksualnim iskustvom. zbog straha da njihova veza neće opstati. Morate otvoreno razgovarati i uvjeriti jedno drugo da je vaša ljubav veća od takvih bojazni. jeste li sprem­ ni suočiti se s istinom zašto niste uspjeli pronaći partne­ ra? Kako ste vi pridonijeli da se to dogodi? Kako vi to možete izmijeniti kad za to budete spremni? (Napredni tečaj sadrži tehnike odabira savršenog partnera. Ilije možda to što imate divno i ne želite riskirati da dođe do neke promjene.

Ona imaju tri odvojene komore ili režnja. Na nesreću. Svjesno disanje jest osnova kontrole disanja. a zatim se širi na pluća. Kad u vaše tijelo uđe više kisika. To je prirodni način disanja. dolazi do obnove svake stanice tjelesnih or­ gana i oni mogu uspješnije obavljati svoje funkcije. a cijeli živčani sustav jača. Pogledajte koliko su pluća velika (slijedeća stranica).Dragulj u Lotosu Potpuni dah. da se način disanja mijenja. potpuno punjenje i pražnjenje pluća. kada postanete svjesni svojeg disanja. Do kraja puna pluća mogu u sebe primiti i do tri i po litre zraka. Većina ljudi rabi manje od jedne sedmine kapaciteta svojih pluća. udišući svaki put tek oko pola litre zraka. to potiče mozak na emitiranje jasnijih i jačih impulsa. Ukoliko želite doživjeti više stanje svije­ sti. ili potpuni tjelesni orga­ zam. ali se gornji i donji režanj vrlo rijetko koristi. Dobro pogledajte usnulo dijete i uočit ćete da udah najprije ispunjava trbuh. Većina ljudi diše samo srednjim režnjem. Ta­ kođer ćete primijeti. Vjerojatno ćete primijetiti da je ono plitko i dosta ubrzano. ključ za to leži u produbljenju daha.tjelesno i mentalno. čime ćutila postaju izoštrenija. Kad više kisika dospije do neurona u mozgu. Postajemo mnogo svjesniji istančanih energija u sebi i oko sebe. Kratko zadržavanje daha stvara dodatno vrijeme u kojem će se lov obogatiti novom količinom kisika ili oslo- . Jogi polažu puno pažnje na učenje sporog i du­ bokog disanja. ne mijenjajući ništa. Na trenutak sklopite oči i. u našoj kulturi ta je pojava nor­ malna. bolje zdravlje . ali i ako hoćete postići veću psihičku osjetljivost. samo pratite svoje di­ sanje.

! Tantrički put prema višoj svijesti boditi otpadnih tvari.) 42 . (Tehnike hiper-oksidacije mogu brzo sijedoj kosi vratiti njezinu prirodnu boju. Dodatna količina kisika na tijelo djeluje tako što proizvodi vidljive ljekovite i pomlađujuće učinke.

simpatetički i parasimpatetički. Prosječna osoba udiše otprilike 15 puta u minuti. Parasimpatetički sustav proizvodi stanje opuštenosti i ugode. Plitko disanje nadzire simpatetički živčani sustav . Zaštitite svoje zdravlje. Novorođenčad dolaze na svijet na okrutan način. hipofiza počinje djelovati optimalno. Stoga ono predstavlja most između svjesnog i nesvjesnog djelovanja tijela i uma. Živčani sustav podijeljen je na dva dijela: središnji živčani sustav. ako dišete kratko i ubrzano. Kako to vaše tijelo vidi. Pobuđivanjem hipofize otvara se treće oko i lako se postaje vidovitim. to znači da ste u opasnosti. Ta žlijezda regulira rad svih drugih žlijezda i odgovarajuću ravnotežu hormona. za voljne (svjesne) pokrete. ali od svih automatskih funkcija njega je najlakše svjesno nadzirati. Disanje je obično ne­ svjesni proces.sustav koji vas priprema za borbu ili za suočavanje s opasnošću. potpuno nesvjesna svojeg po­ 43 . Autonomni živčani sustav dalje je podijeljen na još dva dijela . Otvorite kanale psihe. Stoga je jedna od glavnih dobrobiti Potpunog daha stjecanje znanja o tome kako isključiti sustav za uzbunu i vratiti se u stanje smirenosti. Potpuno duboko disanje djeluje smirujuće jer u trbuhu aktivira parasimpatetički živčani sustav. Kada se disanje zaustavi. tjelesne stanice se oštećuju i obo­ lijevaju. hipofiza započinje s maksimalnim izluči­ vanjem. Kada taj otpad nije potpuno uklonjen.Dragulj u Lotosu Izdisanjem se tijelo oslobađa ugljičnog dioksida i dru­ gih otpadnih tvari iz metabolizma. Doprite do nesvjesnog. ključ za odlično zdravlje. Kad udišete manje od četiri puta u minuti. Nesvjesno disanje rijetko u cijelosti prazni plu­ ća. Ako se to uspori na osam puta u minuti. i autonomni živčani sustav koji automatski (ne­ svjesno) regulira tjelesne funkcije. Usporavanje disanja proizvodi dramatične promjene u tijelu i umu. Stres kojeg stvara stalno stanje napetosti poznati je uzročnik većine bole­ sti.

Kad ste ljutiti. to postiže upravo određenim načinom disanja. straha. Većina nas se nikad ne uspijeva oporaviti od te traume i. Previše opterećeni problemima izazvanim energijom. Liječnici presijecaju pupkovinu prije nego su se pluća uspjela očistiti od tekućine koja ih je ispunjavala u materici. ona nas štiti od prejakog bola. previše zadovoljstva zbog bliskosti s nekom određenom osobom. Iako ova samo-regulacija ima svojih prednosti. auto­ matski. radije nego da riski­ 44 . Isto se nače­ lo može primijeniti na sve osjećaje. ali istodobno stišava sve ono što u nama pokušava izra­ sti . Kao djeca smo naučili da je našim polu-mrtvim rodi­ teljima bilo neprihvatljivo stanje pune životnosti. Isto tako samo naučili da ograničavanjem disanja možemo isključiti sve one osjećaje koji ne bi bili prihvatljivi našim roditeljima. Kada ste seksualno uzbuđeni. bijesa ili seksualnog uzbuđenja. Prilagođeni smo za preži­ vljavanje vrlo uske iskustvene oblasti. kad glumac želi odglumiti stanje bijesa. način disanja vam se mijenja. popraćen bolom koji slijedi složena zbivanja uzrokovana prvi nalet zraka u pluća.previše žudnje za ljubavlju. Na taj način prolazimo kroz mnoštvo situa­ cija s kojima se nismo spremni suočiti. kada naiđemo na nešto pre­ više zastrašujuće ili bolno. Istina. nikad ne udišemo punim plućima. da svoju osjetljivost možemo privremeno smanjiti zadržavanjem daha. U vrlo ranoj dobi smo naučili. dišete na određeni način i ako tako ne učinite. čineći to nesvjesno. Svatko disanjem nepresta­ no regulira svoje ponašanje. jer nam pomaže da preživimo u ovom suludom svijetu. naučili smo se protiv te životnosti boriti ograničenjima u disanju.Tantrički put prema višoj svijesti stojanja. To ima brojne posljedice. previše uživanja u samoj spoznaji da smo živi. Su­ protno tome. tako da je novorođenčetov prvi udisaj zapravo panični čin. Podražavanjem takvog načina disanja možete se iz normalnog stanja dovesti u stanje uzbuđenosti. to može dovesti do bijesa i razdraženosti. u strahu od novog bola. ona isto tako ima i svoje nesretne strane.

to se više od­ mičemo od stanja osjećajnosti i izravnog životnog isku­ stva. sabotirajući naše dobre namjere. Nema nagomilavanja zaliha. Stoga u životu jednostavno možete pri­ mijeniti sljedeće načelo: nemir plus kisik jednako je za­ dovoljstvo. nastavit ćemo poput robota hodati kroz svako­ dnevna zbivanja i navike. što više živimo u apstrakcijama intelekta. svjedočiti sebi samima o stečenim spoznaja­ ma i na koncu ih se osloboditi. Duboko disanje tijekom zastrašujućeg doživljaja pretvara sve u prekra­ snu pustolovinu. Zašto ovo znanje nije opće poznato? Zašto liječnici pacijente ne upućuju da će dišući duboko postati smire­ ni i zdravi? Odgovor leži u tome što postupak buđenja nosi sobom određene strahove. Kako postajemo svjesni trajnih procesa u svojem tijelu. Ako se pojavi bijes. boli i nemiri zaostali iz djetinjstva još uvijek posredno utječu na nas. proži­ vljavati ih. disanjem na određeni način možemo pristupiti i u svijest vratiti sve mračne i skrovite dijelove psihe. osjetimo ga. proživimo i već sa sljedećim dahom on je nestao. To je nesvjesni život. Neprepoznati.Dragulj u Lotosu ramo posljedice puštanja osjećajima i svijesti da slobo­ dno bujaju. Napokon postajemo slobodni i možemo se u cijelosti posvetiti onome što trenutačno doživljavamo. možemo učiti kako postati svjesni svakodnevnih procesa u našem razmišljanju i osjećajima. otuđeni. To je zapravo hodanje u snu. Liječnici spadaju među najveće intelektualce. Osjećaji ne nestaju. zaštićujući se od svega što pre­ lazi uske granice spoznaje koja pruža osjećaj sigurnosti. Što smo više civilizirani. Stari strahovi. U to 45 . Dok ne odlučimo ostati pri svijesti. Možemo se polagano suočavati s tim osjećajima. oni svoj samostalni život nasta­ vljaju izvan našeg nadzora. neproživljeni. Baš kao što smo disanje rabili za zatomljenje osjećaja. Nadziranim disanjem ti zakopani osjećaji počinju izlaziti na površinu i tada se s njima možemo suočiti s perspektive odrasle osobe. već samo bivaju zatomljeni.

probiti se kroz na­ slage nesvršenih iskustava. niti je su46 . Životna sila. kako bi se omo­ gućio novi unos energije.Tantrički put prema višoj svijesti nas uvjerava istraživanje o tome tko se upisuje na medi­ cinske fakultete. Faza udisanja. Većina čovječanstva još nije spremna suočiti se sa svojom vla­ stitom nemani. kao dio ciklusa disanja. omogućava crpljenje najveće moguće količine praničke energije. Oni obično završavaju na križu. s potpu­ nim i sporim udisajima. Samo neki odabiru zaputiti se u nepoznato. Među nama ima mnogo učitelja koji pokazuju kojim putem treba poći. bivaju deportirani ili postaju pustinjaci. Ono nije odvojeno. Fizičkim tijelom se mora zagospodariti u određenom ^trenutku našeg razvoja. To je čimbenik koja određuje razliku između živog tijela i leša. Astralno kolanje se zaustavlja tijekom zadržavanja daha. Kada se prana povuče. više nema života. Izdisajem se u cijelosti izbacuje otrovni sadržaj. PRANA I ENERGETSKA TIJELA Prana. To je optimalni trenutak za koncentraciju. Upravo njima je najmanje drago lutati mračnim dubinama životnih nakupina svojih neproživljenih osjećaja. Ova sugestija kola astralnim kanalima skupa s pranom i djeluje na centre moći koji upravljaju vašim životom. najbolje je vrijeme za davanje suge­ stija podsvjesnom umu. Tijekom izdisaja možete emiti­ rati energiju vašem partneru ili da bi nekoga liječili. Energija koja pokreće fizičko tijelo dolazi kroz eterično tijelo u obliku prane. napokon pronaći samoga sebe. TVrdi se kako se najbolje meditiranje postiže u razdoblju između udisaja i izdisaja. odaju se piću. izdisaj. Nešto pra­ ne dobivamo iz hrane. ali je naša tijela u prvom redu crpe dok dišemo. čuvarem svojih mračnih prolaza. zadržavanje. Duboko disanje. živjeti na novim razinama svijesti. životne sile. Udisaj.

a ne u apstraktnom prostoru. do prosvijeće­ nosti. Fizičko tijelo jest dom ograničenog svjesnog uma. Astralno tijelo je prozirna “aura” u kojoj mediji vide boje i simbole koji predstavljaju vaše emocionalno sta­ nje. Kroz tu praničku ovojnicu energija pokreće životno tijelo. spremnik podataka Svemira. Upravljan drugom chakrom. na njega snažno djeluje hipofiza. Mentalnim tijelom tradicionalno se upravljalo pomoću Raja joge. Prosvijećenost se zbiva na fizičkoj razini. raščinjena na razinu atoma. Uvođenjem svijesti u fizičko tijelo dobivate djelomični uvid u eterično.Dragulj u Lotosu protstavljeno Duši. pretpostavka za pomak u novi vid postojanja. 47 . Vježbajući disanje i Mantru. već samo onome vidu Duše koji naša osjetila mogu zabilježiti. To je najistančanija tvar. To je dom kolektivne svijesti.djelovanje hormona. od vanjskog svijeta prema unu­ tra. to je dom nesvjesnog uma. Započeti morate tamo gdje se trenutačno nalazite. Upravo dovođenjem svijesti u bolne uspomene mogu se liječiti emocionalne traume koje proizvode naše opsesije i samo-sputavanje. Zbog njegove vi­ soke osjetljivosti. Astralnim tijelom upravlja srčana chakra koju nadziremo predanošću Bhakti jogi. Ta energija jest zapravo slika kojom sebe prikazujemo svijetu. Sve dosad bavili smo se vodoravnim pomacima. Proširenje svijesti događa se kad se aktiviraju usnule moždane stanice. moći ćete njime po želji putovati. endorfina itd. Tim se sugestijama može izazvati ali i liječiti fizičko oboljenje. spremište svih osobnih sjećanja. Prva četiri tijela su zemaljska. možete postati svjesni tog suptilnog dijela svojeg tijela. Eterično (praničko) tijelo fizičko oko vidi kao modrikasti sjaj koji okružuje fizičko tijelo. Upravljanje četirima nižim tijelima jest izvor napajanja naših ljudskih potencijala. metabolizma. Tradicionalno. od ljudskog do nadljudskog. Svi metafizički pro­ cesi mogu se objasniti fiziološkim terminima . upravljanog korijenskom chakrom. Kad jednom uđete u astralno tijelo. fi­ zičkim se tijelom upravljalo pomoću Hatha joge.

Sve tantričke tehnike osmišljene su za usmjeravanje te energije prema kičmi. Nirvansko tijelo jest Praznina. 48 . ćutila mogu vidjeti. sebe vidimo u svim tim proširenim smjerovima i. o kojoj se u posljednje vrijeme mnogo govori. napreduje i naše poimanje Boga. Naše je viđenje da čovjek sam stvara Boga. Njegov Bog sliči čo­ vjeku i ponaša se poput oca koji zahtijeva poslušnost i prijeti kaznom. više nema potrebe da Boga vidite kao nešto odvojeno od vas. za poticanje buđenja Kundalini. Neusmjereni um može se suočiti samo s fizičkim tijelom i ograničenom petom dimenzijom. pa čak i mirisati i čuti život na suptilnijoj razini. osjetiti. nedostupna ljudskom poimanju. Kad je on probuđen i kad doživite predodžbu prosvijeće­ nosti. ČOVJEK JE BOGA STVORIO NA SVOJU PRILIKU Rečeno je kako je čovjek stvoren na Božju priliku. To je Peta dimenzija. Nakon nešto brušenja. na razini eteričnog tijela. kako bi odrazio njegov vlastiti lik.Tantrički put prema višoj svijesti Duhovno (blaženo) tijelo jest stanje potpunog Samoispunjenja. Kako nam se svijest širi. Kozmičko tijelo je stanje Božjeg ispunjenja. Onaj koji je svjestan te razine može Boga vidjeti kao bestjelesno biće. kako napredujemo. u kojem je tijelo u cijelosti ispunjeno Božan­ skim bićem. u kojem se Ja potpuno stapa sa Svime. možete vidjeti božanstvo u svemu postojećem.

Pripreme za Potpuni dah. Sjednite u visoku stolicu s naslonom ili na pod. Kako bismo vam pomogli da ovladate Potpunim dahom. Izdahnite i osjetit ćete kako se one vraćaju u prvotni položaj. trbuh se mora izbočiti kako bi načinio mjesta (iako to možda nećete smatrati priv­ lačnim). osjećajući kako vam on pritišće ruke. strane i donji dio leđa. Nakon pre­ stanka. Izdahnite i osjećajte kako se strane vraćaju u prvotni položaj. Počnite protresati svoje tijelo. udahnite i pra­ tite kako vam leđa pritišću naslon stolice ili zid. Ako se cijeli tresete. 2. havajski su bubnjevi za to savršeni. izdvojit ćemo devet dijelova pluća i usredotočiti se na pro­ širivanje jednog po jednog područja. tjelesno nestaje i osjećat ćete kao da vas protresa netko drugi. Dio A. Donii režani 1) Kad se širi donji dio pluća. Nastavite tako naj­ manje 5 i najviše 15 minuta. ističite trbuh. 2) Sada ruke stavite postrance na visinu struka i. dok ponovno udišete. Stavite ruke na trbuh i. usmjerite pažnju na područje pokri­ veno rukama. Dok sporo izdišete. Pustite da se pomiče svaki njegov dio. sjedite mimo i osjećajte kako energija bruji va­ šim tijelom. Pronađite neku u kojoj ima najviše ritma. 49 . Re­ cimo. 3) Za praćenje širenja donjeg dijela leđa. Pri tome pomaže dobar oda­ bir glazbe. dok udišete. Shakti protresanje. Dišite kroz nos. širite prednjicu. oslonjeni o zid. Izdah­ nite i pratite kako se leđa odmiču.Dragulj u Lotosu Samostalne vježbe 1. Izdahnite i pokušajte osjetiti kako se tijelo grči. tri puta svakim dijelom pluća. Možete sjediti i leđima oslonjeni na partnera. 4) U jednom dahu kombinirajte sve tri prethodno opisa­ ne vježbe.

prednji dio.Tantrički put prema višoj svijesti Dio B. Tada ćete biti sprem­ ni za nastavak uvježbavanja Potpunog daha. Izdahnite i osjećajte kako pritisak popušta. Dok se grudi šire. 3) Osjećajte kako vam leđa pritišću naslon stolice dok dišete i širite središnji dio leđa. 4) U jednom dahu. širite prednji dio. Usmjerite pažnju na širenje i skupljanje strana dok dišete. podižući ramena do razine ušnih resica i vratite se u prvotni položaj. stra­ ne i stražnji dio . Zadržite dah. osjećajte kako se ruke pomiču. pritišćući zid ili naslon stolice dok udišete. Srednii režani 1) Položite ruke na prsa. 2) Gumite ruke pod pazuho i udahnite/raširite pluća. GORNJI REŽANJ »i krve stanice) 50 i . preko donjih rebara. Zaustavite dah. 2) Položite ruke po strani grudi. 3) Osjećajte kako vam se ramena uzdižu. Primjenjujte ovu pripremnu tehniku dok se ne budete u cijelosti osjećati prirodno i udobno. Gornji režanj 1) Položite ruke na ključnu kost. ponovno podižući ramena. Dio C. Izdahnite i pazite kako se grudi vraćaju u prvotni položaj. Izdahnite/vratite se u pr­ votni položaj. strane i stražnji dio prsišta. Udahnite i izdahnite.dok podižete ramena. 4) U jednom dahu širite gornje prsište . Zadržite na trenutak dah i opustite se. Izdahnite i osjećajte kako se tijelo grči.

Polako povećavajte du­ ljinu svakog daha. Sjednite u stavu za meditaciju (prekriženih nogu ili u položaju lotosa) ili na stolicu. a zatim (b) prsa. Laga­ no se ljuljajte napiijed-natrag na stražnjici. Opustite ramena. Tehnika Potpunog daha. 3) Udahnite još jednom kratko. kao da napuhujete balon. 51 . Zadržite dah sve dok vam ne postane neu­ godno. Podigni­ te ramena i izbacite ih na­ prijed. UPOZORENJE: Ne preopterećujte pluća.! Dragulj u Lotosu 3. 4) Izdahnite kroz usta. kako bi napunili gor­ nji plućni režanj (c). 2) Stegnite svaki mišić. Sklopite oči i pažnju usmjerite na krstaču. šireći (a) trbuh. Sve navedeno ponovite 7-9 puta. uključu­ jući stražnjicu. Ako imate vi­ sok krvni tlak. nemojte zadrža­ vati dah. To smanjuje napetost i olak­ šava spori izdisaj. stegnite trbuh. masirajući baz­ nu chakru. Osjetite kako se pomiče i zagrija­ va dok dišete. 1) Udahnite kroz nos do otpri­ like 1/2 punog udaha. Budite svjesni veze krstače i trećeg oka.

4) Ponovno udahnite u donji dio torza. naprežući trbuh. Vježba vas također priprema za duboku meditaciju. Stegnite čmar i pažnju usmjerite na analno područje.Tantrički put prema višoj svijesti 4. Prana Mudra. 3) Opustite trbuh i čmar. Zastanite na trenutak i za­ tim izdahnite. strane i stražnji dio torza. a zatim izdahnite i spusti. Vidite kako se svjetlo ponovno povlači u čmar. Isturite želudac dok širite prednji dio. zastanite na trenutak. Kada vam ruke i svjetlost dosegnu pu­ pak. Dok se svjetlost uzdiže. dok sporo i du^ boko udišete. pritisnite bradu na grudi i okrečite ramena naprijednatrag. Osjećat ćete se življi i snažniji. Ruke položite na noge i sklopite oči.te ruke. Zadržite dah sve dok ne posta­ ne neugodno. Zastanite dok svjetlost blista i igra. ispravljene kičme. 52 . dok se svjetlost povlači. podi-i gnite bradu. podignite ruke (b). Ova će vježba probuditi usnulu životnu energiju (pra­ na shakti) i pronijeti je širom tijela. Sjednite udobno. Vidite kako zrak dolazi poput zlatne svjetlosti. a zatim izdahnite uvlačeći želudac. Udišite i izdišite kroz nos. 5) Ponovno udahnite zlatnu svje­ tlost. Ovo po­ većava količinu energye u vašem tijelu. 2) Bez udisanja. 1) Udahnite što više možete. Dodatna energija osnažit će vaš osobni magnetizam i fizičko zdravlje. kako bi se pluća potpuno ispraznila. Izdahnite. ispunjavajući vam tijelo od čmara do pupka.

Proučite kako se osjeća vaše tijelo. Vratili ste se kući. pupku. ovaj put dopuštajući da vam se dah. do grla. Dok vam svjetlost poput vala preplavljuje glavu. Ostanite u tom položaju sve dok ne postane 1 1 // neugodno. udahnite i osjećajte kako se energetski na­ boj i ruke uzdižu do pupka. Vježbajte Svijest svjedoka. 9) Polako se vratite u početni položaj. Ne pokušavajte ih mijenjati. Jednostavno proučavajte. d) Usmjerite svoju pažnju prema unutra i proučavajte svoje misli dok promiču. 7) Još jednom ponovite korake 1-5. raširite ruke postrance (c). c) Budite svjesni energetskog polja koje okružuje vaše fizičko tijelo. do srca. Iskusili ste sebe kao biće svjetla. srcu. tako da vam zrak/ svjetlost/ruke ovaj put dosegnu grlo. To je vaša prava priroda. čmaru. 11) Sjedite mimo kao Zračeće biće. Pokušajte zamisliti kako vam svjetlo iz­ bija iz glave. b) Osvjedočite se u tjelesne osjećaje u koži.Dragulj u Lotosu 6) Ponovite korake 1-5. organima. a) Obratite pažnju na zvukove i mirise koji vas okružuju. zračeći mir prema cijelom čovječanstvu. tako da vam ruke leb­ de na razini svjetlosnog vala. Samo pratite što se zbiva. dok se on povlači prema grlu. usput podižući ramena. 10) Dišite normalno i opustite se. 53 . 8) Napokon. svjetlost i zatim ruke podignu do sredine prsa. mišićima. iz cijelog tijela.

Njemu to možda neće biti tako lako. Dok ste oboje još u viso­ ko pobuđenom stanju. Zamijenite uloge i pustite da muškarac sada “čita” ženu. Kad osjetite da vam je to dozvolio. On će možda osjetiti neku vr­ stu prijetnje i neće željeti nastaviti. Podijelite svoju energiju. Kada dođete 35 metara od njega. svijetle i mračne dijelove koji ga okružuju. životinje. Dok su vam ruke ispružene i svjetlo se širi. Čitanje Energetskog tijela. druga hladna. počnite se međusobno upoznava­ ti s energetskim tijelom partnera. Doslovno ga riječima zamolite za dozvolu da uđete u njegov prostor. pupku. ne čekajući na nešto za što “znate” da je ispravno. Nastavite s razmjenom dojmova. Dopustite da vas partner osjeti kao biće svjet­ la. Otiđite u suprotne kutove prostorije. Nježno uđite u njegovo mentalno tijelo. Prana Mudra se može raditi i s partnerom. Budite spremni na prijem utisaka koji će možda doći do vas. Jednostavno primajte dojmove. jer on prirod­ 54 . grlu i čelu. uđite u to Astralno tijelo. Kad ste za to spremni. prilagodite se njegovom Praničkom tijelu.Tantrički put prema višoj svijesti Vježbe u paru 1. 2. Možda ćete vi­ djeti boje. Na udaljenosti od 60 do 120 cm osjetit ćete rub još gušćeg sloja. s naprijed okrenutim dlanovima. već jednostavno izgovarajući prvo što vam padne na um. Rukama dosegnite desetak centimetara od njegova tijela. za­ tim simbole. Na svakoj točki uočite različitost oblika energije. bilo što. Neka naizgled mogu izgledati mekana. predmete. srcu. šaljite svjetlo jedno drugome. Neka se žena sporo zaputi prema mu­ škarcu. Prijamnu ruku držite ispred chakre na njegovim genitalijama. druga šiljasta. osjetit ćete kako zrak postaje malo gušći. Govorite cijelo vrijeme dok mu prilazite. Recite mu što osjećate i pustite da vam uzvrati. Ne pokušavajte proučavati što vidite ili osjećate. Neka mjesta mogu biti topla.

Proučite kada dišete plitko. Kad osjetite da se bliži orgazam. 55 . Svaki put kad postanete svjesni zadržavanja daha. Uživajte u svemu što se može zbiti i razmjenjujte utiske. Rečeno je da ćete doživjeti prosvijećenost.) Zapazite vaše reakcije na gnjev ili razdraženost (dok čekate u vrsti. To će odgoditi vrhu­ nac užitka i dozvoliti vam da se uspnete na još višu razi­ nu. Postanite svjesni na koji način dišete u različitim situacijama. zbog neuviđavnih vozača itd. Potpuni dah za odgodu orgazma. Nemate što izgubiti. Budite svjesni da ubrzano disanje povećava uzbuđe­ nje i napetost mišića. Kad doživite klimaks. on će biti još snažniji. odradite vježbu Potpunog daha i ispunite sebe svjetlošću i sviješću. izvedite tehniku Potpunog daha.). a kako sporo disanje pruža dublji užitak i opuštanje. Svjesnost 1. Proučite kako dišete dok vodite lju­ bav. 3. a kada udišete punim plućima. U ovom dijelu vježbe vodite ljubav. kako biste u tijelo unijeli novu energiju. Kako se uobičajeno ponašate kad ste zaokupljeni poslom? Što se zbiva dok gledate televiziju? 2. (Vozite se na velikom vrtuljku ili gledajte film stra­ ve. On ne treba svoj “nastup” uspoređivati s njezinim. Uočite kako se ponašate kad ste prepla­ šeni.w Dragulj u Lotosu no nije naklonjen prijamu informacija. Dozvolite malo vježbe vašoj intuitivnoj strani. ako cijeli jedan dan osta­ nete svjesni svojeg disanja. Vidite kako se svijet oko vas mijenja. Možda ćete biti ugodno iznenađeni razi­ nom intimnosti koju možete dosegnuti.

d) On vam ne dopušta da izvrćete istinu kako to obično činite. budite mu zahvalni. Možete učiti iz neke situacije i rasti na osnovama naučenog. ne podržava vaše omi­ ljene obmane. na neko ograničenje s kojim se niste pomirili. ne želi preći preko nečega što je očito. 56 .Tantrički put prema višoj svijesti 3. ier on ie vaš učitelj. ne pada na vaše trikove. sve dok toga napokon ne postanete svjesni. Samo zato što ie ono što iest. Svaku uznemirujuću situaciju možete okrenuti u svoju korist ili propustiti priliku. Sada taj “gumb” može postati svjestan i vi se nalazite korak bliže konačnom oslobođenju.na neko­ ga koga niste zaboravili. Kad shvatite da netko kod vas izaziva uznemirenost. “pritisnuo je gumb” u vašoj podsvijesti. Odbijate uvidjeti tu svoju osobinu i zato je ne želite vidjeti ni kod nekoga drugoga. c) On vas podsjeća na neku tugu koja vas tišti . to je vjerojatno zato što: a) U njemu vidite dio sebe koji vam se ne sviđa. Kad vas netko razdražuje. b) Način na koji se on loše ponaša prema vama odražava način na koji se vi loše ponašate prema samome sebi. ili možete nastaviti gledati prema van i ne­ koga optuživati da vas iskorištava. Možete u sebi potražiti kakav zatomljeni strah ili bol ili bijes koji je probuđen i izbio je na površinu. ili jednostavno propustiti mogućnost koja vam se pruža. Tako se koz­ mos neprestano i uvijek iz početka mora truditi da sredi situaciju.

Indijci uvijek sjede pod tijelo podvijenih nogu. zavaravaju sami sebe. čak i dok jedu. energija i mladost 57 . koja se gipkošću posve razlikuje od tijela u našem suvremenom zapadnom svyetu. Vi imate potrebu uspostaviti ravnotežu s nečim dinamičnijim. Pa čak i kad bi te vježbe odgovarale našem tjelesnom ustroju. Za to je potrebno djelovanje. koji zahtijeva nadzor dobrog učitelja i više stege nego je većina nas spremna prihvatiti.Dragulj u Lotosu Većina ljudi riječ “joga” povezuje sa složenim položajima koje su vidjeli na televiziji. uz uvjet da kičma pri tome ostane ravna. Te su metode prilagođene tjelesnoj građi stanovnika drevne Indije. Stoga je ovladavanje tim položajima dug i mučan proces. Možete sjediti u bilo kojem položaju koji vam je udoban. Živimo u dinamičnom svijetu i stoga nam je potrebna odgovarajuća duhovna staza. Ti položaji potječu od vrlo sta­ re tradicije. nema nas mnogo koji pokušavamo meditirati 3-4 sata dnevno. Kod tijela zapadnog čovjeka u tom položaju dolazi do istegnuća mišića. To nije nužno. Oni koji misle da će spasiti svijet sjedeći i meditirajući. Oni su pripremljeni za udobno sjedenje u lotosovu položaju. Nemojte misliti da se ne možete baviti jogom ako niste u stanju postaviti svoje tijelo u te čudne položaje. Čvrsto pridržavanje rutine Hatha joge čini vas previše pasivnima. neki su ljudi previše kruti da bi ikad u tome uspjeli. Osim toga. U Tantri ne morate sjediti u lotosovu položaju. Osmišljeni su za pripremu tijela za duga razdoblja nepomičnosti i maratonsku meditaciju.

Jedan od pratećih učinaka Tantre jest njezina sposob­ nost da uspori proces starenja. Ti jednostavni pokreti. Rishi izometrične vježbe predstavljaju sustav položaja koji su najviše prilagođeni našem načinu života. vaše dnev­ ne vježbe obuhvaćaju i one kojima se potiče rad endokri­ nog sustava. Kod svakoga od nas postoji zgrčenost nekih mišića koja nikad ne popušta. To nam pruža osjećaj 58 . Ako ste odabrali ispravan put. Rishi izometrične vježbe za napajanje tijela energijom rabe načelo dinamičkog zatezanja. mišića koji su zgrčeni tako mnogo godina da smo i zaboravili kako je to izgledalo dok su bili opušteni. koje gotovo svatko može izvesti. Kada napetost napokon popusti. osjećat ćete treperavo uzbuđenje što ga proizvodi energija koja se uzdiže i spušta duž kičme. Kada ta napetost popusti (usklađeno s di­ sanjem). kojim upravljaju endo­ krine žlijezde. Napred­ niji sustav Hathe primjenjivali su Rishi. osjećate zadivljujuću navalu energije. Kad počnete buditi Kundalini. protok krvi se usporava. Oni koji većinu svojeg radnog vijeka provode za stolom osjećaju kronič­ nu zategnutost mišića ramena.Tantrički put prema višoj svijesti Hatha joga predstavlja tradicionalni skup sredstava pomoću kojih su jogi upravljali fizičkim tijelom. Umjesto opuštanja u položaju Hatha joge. Kičmena moždina je izvorna točka svih uzvi­ šenih doživljaja.ali su mnogo učinkovitiji i dinamičniji. Stoga morate naučiti kako smanji­ ti i otkloniti tu zategnutost. Kroz te napete mišiće ne može prolaziti energija. Upravo Kundalini energija potiče endokrine žlijezde. Imaju izvanredno djelovanje na vrat i ramena. ’ ispunjene pranom (životnom silom). osigurat će osnovnu zdravstvenu dobrobit Hatha joge rastezanje i opuštanje kičme . sveti ljudi koji su živjeli visoko u Himalaji. ovdje izometrično razgibavate jedan mišić za drugim. Kada su mišići napeti. Te asane također jačaju pet glavnih organa koji nas održavaju na životu. mišić dobiva nagli priliv kisikom bogate krvi. Njihov pojačani rad pomlađuje i revitalizira fizičko tijelo.

Ove tjelesne vježbe učimo kako bi tijelo pripremili za upoznavanje s Tantrom i tantričko vođenje ljubavi. takvo je vježbanje previše intenzivno i može tijelo dovesti do stre­ snih stanja koja jednostavno nisu nužna. Ova skupina vježbi usredotočena je na one dijelove tijela u kojima su limfni čvorovi najbrojniji: vrat. Vi stvarate energiju uranjajući u duboko opušteno stanje. Kad ovladavate fizičkim tijelom. uklanjanje masnog tkiva. Pri­ premamo svoje tijelo za veću izdržljivost u spolnom od­ nosu. postajući osjetljivi na svaku tjelesnu funkciju. Pokreti pročišćavaju eterično tijelo. 59 » . Tijelo se najbolje priprema vježbanjem u zatvorenom prostoru. kako bi bio uklonjen. kako bi on mogao optimalno funkcio­ nirati.r Dragulj u Lotosu plutanja. Jogi pak tjelovježbu provode s namje­ rom uvođenja svijesti u svoje tijelo. Tantric Kriya joga pred­ stavlja spajanje kroz djelovanje. fizičku snagu. Zapadnjaci se kod tjelovježbe prvenstveno usredotočuju na vanjski izgled: oblikovanje mišića. stimulacijom određenih nadija (energetskih putova) i pod-chakri. te svjesno djelujući na pročišćavanju svakog organa i sustava. One istiskuju statički sadržaj tih čvo­ rova. razmišljajući o nečemu drugome. suptilnih protoka energije koji pokreću fizičku dimen­ ziju. Kada se to postigne. Aerobik i dizanje ute­ ga imaju svojih vrijednosti. pazuha i prepone. ali mogu biti opasni. To rade mehanički. Ovi su pokreti posebno korisni za uklanjanje štetnih tvari iz limfnog sustava. otkrivajući svaku zatrovanost i začepljenje. potpunog blaženstva. istiskujući njihov sadržaj prema srcu. ostaje jednostavni korak do spoznaje eteričnog tijela. Zapušteno ili zatrovano tijelo ne može u sebi oču­ vati moćne više energije. Bolji protok energije možete postići izvođenjem vrlo blagih pokreta. morate načini prijelaz iz vanjske svijesti u unutrašnju. Svaki pokret mišića stišće te sud­ ove.

Uvijek udišite kroz nos i izdišite kroz usta. 2) Za otvaranje stražnjeg dijela plu­ ća: udahnite. Budite posve prisebni. Opu­ stite se i obratite pažnju na osjećaj navale energije u ruke i ramena. Po­ navljajte cijeli postupak. 60 . ali ovaj put pritišćući gornje dijelove šaka jedan o drugi iznad glave.Tantrički put prema višoj svijesti Samostalne vježbe 1. pažnje usmjerene na pokrete i energiju koja se njima stvara. stimu­ lacije i pripreme tijela. Dio A.) Zadr­ žite dah i napetost u mišićima nekoliko sekunda. zatim izdahnite i opustite se. rastegnite se kao pri­ je. Rishi izometrične vježbe. Krećite se sporo i usklađeno. spuštajte ruke. po podjeli na 12 dijelova tijela. podižući se na nožne prste. NAPOMENA: Ako imate srčanih problema ili visok krvni tlak. Rastezanje 1) Za otvaranje prednjeg dijela pluća: kod udaha (kroz nos). Sklopite dlanove iznad glave kako bi u nad­ lakticama i podlakticama izazvali napetost mišića. pritisnite i zadržite dah. dok ne osjetite zategnutost u ramenima. Dok izdišete (kroz usta). svjesni svakog daha. podižite ruke postrance. Ispružite kičmu. Svaki dio provodite najmanje tri puta (ne više od sedam). Rastegnite se. a zatim iznad glave. (Postupno nauči­ te vježbu za sve tjelesne mišiće. Ove asane rabite prije meditacije radi opuštanja. primjeni ovih pokreta pristupite vrlo postupno. Ponovite još dva ili više puta. Još jednom kratko udahnite.

Bočno istezanie 1) Istezanje lijeve strane: Stanite s nogama razmaknutim na širinu ramena. Ponovite dva ili više puta. zadržavajući napetost mi­ šića. držeći pazuha u razini ušiju. Udišući. Gurnite da bi izazvali zategnutost i sporo se otklonite uli­ jevo. Osjetite nategnutost koja prolazi od nogu sve do vrhova prstiju na rukama.Dragulj u Lotosu Dio B. Opustite ruke i pustite ih da padnu postrance. ispružite ruke iznad glave i zakvačite palce kako bi stvorili dinamično zatezanje. Dok udišete (kroz nos) vratite se u uspravni polo­ žaj s rukama iznad glave. Izdišući (kroz usta). 2) Istezanje desne strane: Podignite ruke iznad glave i zakvačite palce tako da sad zamijene mjesta. Otklonite gjavu u stranu. sporo se otklonite u stranu. 61 . Pa­ žnju usmjerite na kolanje energije. Zadržite dah i napetost nekoliko sekun­ da. Nastavite kao što je iznad navedeno.

Iskoračite lijevom nogom. savijte koljeno. Ako je po­ trebno. Pri izdisaju (kroz usta). 62 . Zatim pustite ruke da vam padnu niz bokove. Po­ dignute bradu dok ne osjetite zategnutost u grlu. 2) Zamijenite palce (sada drugim zakvačite prvi) i ponovno povucite dok ne osjetite zategnutost. Iskoračite desnom no­ gom. Ponovite sve još dva­ put. Nastavite kao što je iznad opisano. spoji­ te noge i potpuno se opustite.Tantrički put prema višoj svijesti Dio C. Zadržite zategnutost nekoliko sekunda. nagnite se naprijed. Naklon naprijed 1) Ispružite ruke iza leđa i zakvačite palce jedan za dru­ gi. Dok udišete (kroz nos). Osjetit ćete pritisak od krstače do mozga. podižući ruke što više možete. Obra­ tite pažnju na zategnutost u preponama. vratite se u uspravni položaj.

Zadržite dah i zategnutost cijelog tijela. Osjetit ćete kako vam energija navire kičmenom moždinom. opuštajući tijelo. Kod udisaja. 3) Nakon posljednjeg izdisaja spustite ruke i polako se uspravite. sklopite dlanove i podignute ruke iznad glave. Otklon unazad 1) Spojite noge. ruku još uvijek iznad glave. Zategnite cijelo tijelo.Dragulj u Lotosu Dio D. pri čemu se osjeća napetost u rukama. nagnite se unatrag. 63 . zabacite ruke unatrag. Zadržavaju­ ći dah. a pažnju usmjerite na krstaču. Istegnite ruke i kičmu. 2) Izdahnite (kroz usta) dok se vraćate u uspravan polo­ žaj. Ponovite sve još dvaput. što više savijajući kičmu u luk. Na­ gnite se naprijed dok vam tijelo i ruke ne budu para­ lelni sa tlom. ispružite ruke ispred sebe.

Sviianie kičme Ova asana otvara Ida i Pingala kanale (ženske i muške). 4) Okrenite se na leđa i potpuno se opustite nekoliko « minuta. svija­ jući kičmu u luk i pogleda uprtog u strop. pa opet u središnji položaj. 3) Dok izdišete ponovno legni­ te na trbuh i ruke ispružite uz tijelo.Tantrički put prema višoj svijesti Dio E. 64 . pripremajući kičmu za prolaz Kundalini kroz Sushum- 1) Legnite na trbuh. ruku položenih uz tijelo. sporo se zakrenite u desnu stranu. Nastavite udisati i podignite se na ruke. Sporo dlanove postavite ispod ra­ mena. zatim natrag u središnji po­ ložaj. Dok udiše­ te podignute bradu i pogle­ dajte prema gore. Ponovite cijelu vježbu. u lijevu stranu. 2) Zadržavajući dah.

65 . snažnim napinja­ njem ošita. prije ili kasnije će pronaći izlaz van. koji puše ili su nekad pušili. Da bismo to postigli. Pročišćavajućim dahom oslobađaju se nakupljeni i tek preuzeti otrovi. usput ispu­ štajući dio zraka kroz nos. kako bi mogla djelovati najvećim mogućim kapacitetom. Namjera nam je unijeti više prane u tijelo. Sve ono što vam uđe kroz usta i jednjak. 4) Sporo se vratite u uspravni položaj. a čelom dotaknete pod. 3) Kad se čini da je cijeli zrak izišao iz pluća. ali to ne stoji za pluća. nastavite napinjati ošit sve dok niste sigurni da više nema zraka u plućima. 2) Počnite se naginjati naprijed. Duboko udahnite kroz nos i zadržite dah dok ne nabrojite do 6. Pročišćavajući dah. usput ponovno udišući. ruku položenih na koljena. iU dijele prostor s pušačima (jesmo li ovime bilo koga zaobišli?) pluća su prepuna otro­ vnih tvari. Pritisnite ruka­ ma solarni pleksus. uvijek 7 puta izvedite vježbu Pročišćavajućeg daha. kako bi istjerali i zadnje ostatke zraka. ne prestajući se naginjati na­ prijed. Upamtite da pluća nemaju izlaznog otvora. 1) Sjednite na pete.Dragulj u Lotosu 2. Nakon izve­ dbe asana. Te kratke izdisaje ponovite još tri ili četiri puta. svakim pomakom vašeg tijela. Onima koji žive u okruženju sa zagađenim zrakom. pluća moraju biti pročišćena.

Grom. stegnite čmar. Sjednite na pete. Jednostavno za vrijeme vježbi neprekidno gledajte jedno drugo. Joga je nastala iz Tan­ tre. 66 . Ovo je samo zabava. Uistinu postoji na tucete ljubavnih položaja koji nose imena asana. Na koncu držite jedno drugo i pustite da vam se tijela opuste na podu. Svaki put kad sjed­ nete. Ležite tako zagrljeni i osjećajte kako energija kola. Dok sporo udišete. Dok sporo izdišete. 2. Uz­ mite svoju knjigu joga položaja i pogledajte koliko njih može poslužiti kao položaji u vođenju ljubavi. pokušajte osjetiti i energiju u tijelu vašeg partnera. podignite spojene ruke iznad glava i izdignite se potpuno na koljena. a muškarcu područje između čmara i testisa. Kad se zaustavite da bi osjetili kako vam energija kola tijelom. Nabavite knjigu indijske erotske umjetnosti . Mnoge joga asane zapravo su ljubavni položaji. ako neki od tih položaja uvedete u svoj svako­ dnevni spolni život. ali možete iz toga izvući korist. Mi se time u ovom tek­ stu nećemo baviti.Kama Sutru ili ne­ što slično. pažnju usmjerite na svoje genitalije. opustite čmar i ponovno sjednite na pete. 3. to bolje. Ako vam tako nije udobno. spuštajući ruke na ra­ zinu ramena. što neobičnije. Pogledajte položaje ljubavnih parova. Rishi izometrične vježbe koje smo prije opisali mogu se raditi i s partnerom. Ponavljajte sve ovo 3 do 5 minuta. Isprepletite prste s partnerovim. Asane kao ljubavni položaji. smotajte ručnik ili upotrijebi­ te maleni jastuk kako bi preko njega ostvarili pritisak na te točke.Tantrički put prema višoj svijesti Vježbe u paru 1. tako da ženi pete pritišću klitoris.

L9 Tisojcrj n ffn6ruQ .

masirajući time prsnu žlijezdu (timus). Anahata masaža. Završite s Potpu­ nim dahom i trenutkom kad ćete uživati u naletu ener­ gije. nastavljajući tako 3-5 minuta. Udahnite svijajući ramena unatrag. Izdahnite dok kružite ramenima prema naprijed. 68 . Dišite i pomičite se sporo. Sjednite na pete ili na ručnik. opustite čmar i zabacite gla­ vu. ste­ gnite čmar i lagano sagnite glavu. stimulirajte svoje bradavice. Dok se pomičete. Time širite i skupljate grudi.Tantrički put prema višoj svijesti 4. Gledajte jedno drugo u oči. istodob­ no svijajući gornji dio kičme naprijed-natrag. ako u prethodnoj vježbi.

dodirujući se čelima. Ugađanje trećeg oka. Legnite na bokove. a primajući kod udisaja. 69 . Podesite disanje tako da jedno udiše dok dru­ go izdiše.Dragulj u Lotosu 3. emitirajući kod izdisaja. Pažnju usmjerite na slanje energije naprijed i natrag. Nastavite tako 3-5 minuta.

osobito u ramenima i vratu. Upamtite da ove vježbe nisu odvojene od vašeg svakodnevnog života. Uporaba napetosti kao obrane. Naviknite se na osjećaj djelovanja bez napetosti. već sam svjesni pristup dijelu tijela u kojem se osjećaju problemi dovest će u taj dio dovoljno energije za rješavanje problema. Postanite svjesni toga kako vas taj štit ograniča­ va u djelovanju i sputava vam svijest. uđite u svoje tijelo da vidite što se događa. obratite pažnju na zategnutost. zatvorenost stolice) shva­ tite da vas time tijelo pokušava na nešto upozoriti. Svaki put kad po­ stanete svjesni napetosti. U mnogo slučajeva. 3. Ulazak u svoje tijelo. Napetost mišića za­ pravo stvara neku vrstu štita koji vas brani od životnih nedaća. probavne smetnje. Ako ozbilj­ no razmišljate o nadilaženju vlastitog ega. Možda ste već pre­ rasli potrebu za takvom zaštitom. Svaki tre­ nutak možete živjeti meditirajući. poduzmite Rishi izometrično rastezanje praćeno dubokim disanjem. Postanak svjesnim napetosti mišića. Umje­ sto posezanja za lijekovima koji će isključiti taj signal upozorenja. ako nema napetosti koje će vam sputavati energiju. vrijeme je da postanete svjesni kako se ograničavate stezanjem mišića.Tantrički put prema višoj svijesti Svjesnost 1. Kad osjetite fizičke probleme (glavobolja. Napetost je ono što drži na okupu vaš ego. Dok obavljate svoje svakodnevne djelatnosti. 2. 70 .

Ovaj polaritet stvara straho­ vitu kozmičku silu.) Naša kultura štuje mušku energiju. Kundalini. Računalna teh­ nologija. a ženski kao Shakti. opće za­ gađenje Zemlje. Ali dvojnost je i izvor svih patnji. sve ima muška i ženska obilježja. Moćna tehnologija bez štovanja živo­ 71 . Božanska je to igra . Muškarac do prosvijećenosti može doći samo kroz ženu. Građa svakog živog bića. Kad se napokon sjedini s Shivom. pozitivnih i negativnih energija. sve to ukazuje na dominaciju muških i osudu ženskih principa. Shakti se mora probuditi i poduzeti vrletan uspon uz kič­ mu. Hindu mitologija uobličuje muški dio kao Shivu koji lebdi iznad tjemena. Žene koje se bore za priznanje naprosto se počinju ponašati na muški način. težeći potpunosti. koja spava u dnu kičme. Naše je društvo bolesno stoga što su energije potpu­ no izmakle ravnoteži.Dragulj u Lotosu J& cliw A foc' Živimo u svijetu dvojnosti. ove priče i božanstva samo simboliziraju osobitosti ljudske prirode i ne treba ih doslovno shvaćati. napuštajući snagu svoje ženske energije. jer osjećaj nepotpunosti vrlo je bolan. Uz velike napore. s ciljem povratka na kozmičko jedinstvo. živjet će zauvijek u uzvišenom blaženstvu. sve veći broj apstraktnih tehničkih stručnih zanimanja. sa likom zmije. slom života unutar obiteljskog doma.dijelo­ vi igraju jedan s drugim i djeluju u dramatičnoj nekompletnosti. suprotnosti i zajedničke točke. na ti­ tranje poput jednog tijela. (Kao u svim mitologija­ ma. Tantra predstavlja prepletanje muškog i ženskog. Sve to samo pogoršava sta­ nje. Stoga se u Tantri ženska energija (simbolizirana u božanskoj Majki) osobito štuje. jer ona predstavlja dinamičko načelo. procesi uma i tijela.

Neki parovi nakon mno­ go godina braka izgledaju i ponašaju se gotovo jednako. — Električni — Kiselinski — Emitira energiju — Preferira sirovi seks — Racionalan / Logičan — Linearan / Iscrpan — Apstraktan / Izgubljen — u mislima Traži pustolovine — Daje ljubav da bi — dobio seks Objektivizira seksualnog — partnera 72 ŽENSKI SPOL Shakti / Kozmička majka Yoni / Unitrašnji spolni organi Primanje Kozmička enerija Individualna duša Priroda Negativno Pasivno Limarno / Rashlađujuće Lijeva nosnica / Iđa Desna moždana polutka Para-simpatetički N. U seksualnim ve­ zama tražimo potpunost birajući partnere koji odgova­ raju našoj energiji.Tantrički put prema višoj svijesti ta vrlo je opasna. Od partnera možemo učiti kako iska­ zivati vlastita skrivena obilježja.S. Svaka je osoba mješavina muških i ženskih obilježja.S. MUŠKI SPOL Shiva / Kozmički otac — Lingam /vanjski spolni — organi Davanje — Kozmička svijest — Jedinstvena duša — Duh — Pozitivno — Aktivno — Solarno / Zagrijavajuće — Desna nosnica /Pingala — Lijeva moždana polutka — Simpatetički N. Stoga postoji očajnička potreba za tantričkim gledanjem na svijet oko nas. Dvojnost u međusobnim odnosima. Oni su jedan od drugoga preuzeli osobna obilježja i su­ sreli ste negdje na sredini između polova suprotnosti. Magnetski Alkalni Pohranjuje energiju Preferira nježne osjećaje Intuitivna / Emovionalna Općenita / Široka Praktična / Čvrsto na zemlji Brine o opstanku Daje seks da bi dobila ljubav Personalizira seksualnog partnera .

dok većina muškaraca ispoljava muške karakterne crte. Pronalaženje ravnoteže i jedinstva između vašili unutrašnjih Shive i Shakti predstavlja vašu najvažniju zadaću. Ali vremenom je duho­ vno odrasla i poželjela igrati aktivniju ulogu. Zapravo. dostupna samo njemu i lijepa samo za njega. On nije htio s njom podijeliti istraživanje novih mi­ sli i ideja. Kasnije joj je bilo udobno biti potpuno pasivna i prepustiti njemu da skrbi o svemu. Tantrički pristup svodi se na širenje. a muškarce da još više ističu svoju mušku crtu. Cak i je to bio uspjeh za koji se dugo morala boriti. Jedino kad ovladamo objema energijama i ispravno ih počnemo 73 . Isticanje samo muške ili samo ženske energije dovodi do patološkog stanja. Možemo odrediti suprotnosti muških i ženskih osobina i uočiti da većina žena dominantno ispoljava ženska obilježja. u mnogim vezama žena predstavlja mušku silu. On joj nije bio sklon dozvoliti prostora za to. a mu­ škarac je ženstveniji. a ne na stvaranje još većeg jaza. Neki terapeuti ohrabruju žene da postanu još ženstvenije. To joj nije smetalo kad su zasnovali brak desetljećima prije. vrlo lijepa i uščuvana dama u šezdesetim godinama. Reći da postoji muški i ženski put predstavlja veliko pojednostavljenje. Među njima postoji ravnoteža. Jedna od naših učenica. Mora­ mo težiti uspostavljanju unutrašnje ravnoteže. a mnogo muškaraca izražava veliki stupanj ženstvenosti.Dragulj u Lotosu Nije jednostavno preusmjeriti se na svoju usnulu stra­ nu. ili oboje. pri kraju svakog termina obuke pokazivala je vrlo veliku uznemirenost. Ipak. pretpostavljajući da će povećanje suprotnosti po­ boljšati njihovu vezu. mnoge osobe u ženskim tijelima iskazuju vrlo muške kvalitete. jer je taj policijski tip htio da bude uvijek kući. odbacujući svaku ženstvenost. Kako bi očuvala svoju vezu. ne želi odigrati svoju ulogu. Oboje su bili sputani. Čini se da joj je suprug godinama priječio ostajanje izvan kuće poslije 22 sata. odbacujući svoje muške energije. nije bila u mogućnosti istraživati svoje krajnje do­ sege. Kod nekih parova postoji oštra razdvojenost i čini se da nemaju budućnosti jer jedan partner.

000 krugova kojima protječu suptilne električne struje (prane) kroz praničko tijelo do svih dijelova fizičkog tijela. Nadi tvore mrežu od 72. Tri glavne nadi zovu se Ida. DVOJNOST ETERIČNE ANATOMIJE Nadi. središnji kanal. “Nadi” u sanskrtu označava “protok astralne energije”. To se postiže izometričnim vježbama i Nadi Kriya tehnikama (vidi 5. 74 . moći ćemo otkriti božansko u sebi. Ida i Pingala predstavljene su zmijama međusobno isprepletenim oko simboličnog štapa teklića kojemu su na vrhu dva krila (Caduceus). Kad se neki dio tijela počne grčiti. Postizanjem ravnoteže ne isključujemo krajnosti. možemo očekivati uspjeh. To samo povećava prostor našeg djelovanja. Pingala i Sushumna. To se zove Kriya. održavajući staničje zdravim i vitalnim. Sushumna. a Pinga­ la prenosi mušku niz desnu stranu niz kičmu. To je ono što naoZivamo Kundalini uzdizanjem. lekciju). Tek kad postanemo svjesni svoje unutrašnje potpunosti. slijedi samu kičmu i prenosi Kundalini. Ida prenosi žensku energiju uz lijevu stranu kičme. to označava daje protok energije blokiran i da se pokušava osloboditi. Obje su povezane sa svakim energetskim središtem duž kičme. Ta dva kanala počinju u perineumu (između čmara i geni­ talija) i ponovno se susreću u ko­ rijenu nosa. utječući na živce. Prana može kroz Sushumnu putovati u mozak tek kad se muške i ženske energije nalaze u potpunoj ravnoteži. U intelektualnoj razmjeni trebate je moći razumjeti. kako bi energija nji­ ma slobodno protjecala. Jedan od prvih ko­ raka u jogi jest deblokiranje nadija.Tantrički put prema višoj svijesti ispoljavati. U emotivnom tre­ nutku trebate ga znati osjetiti. One odgovaraju sustavu meridijana i povezane su s živčanim sustavom.

Nazivi su ispisani na sanskrtu. 75 .Dragulj u Lotosu Drevni dijagram Nadi struja i chakri.

a zatim preko psihičkog mosta u središte lubanje (Brahmina špilja) i izvan krunskih chakri. osjećat ćete valove širenja. Ta se energija naziva ženskom ili lunarnom. Kad se neuroni prvi put ak­ tiviraju. Pingala se aktivira desnom nosnicom. Kad energija nahrupi u Sushumnu. Negativni naboj je podijeljen na pranu koja se udiše kroz tu nosnicu dlači­ cama koje se nalaze u toj nosnici. Kad dospije do mozga. Ona stimulira Mentalno tijelo. Morate naučiti kako puniti ovu tekući­ nu pozitivnom i negativnom energijom iz desne i lijeve nosnice. Sushumna se aktivira kad su otvo­ rene i Ida i Pingala. prednjom i desnom stranom. Disanjem samo kroz Idu jača sklonost primanju i smirenost. cijev kojom protječe moždano-kičmena tekući­ na. Samarasom. leđima i lijevom stranom. dok dišete istodobno kroz Idu i Pingalu. Ta se nabijena tekućina zatim uzdiže kičmom i aktivira ener­ getska središta (chakre). Dlačice u toj nosnici preuzimaju pozitivni naboj. Sushumna je nadi što prolazi sredinom kičmene moždine. Ona podražava astralno (emocional­ no) tijelo. osjećajna energija. svijest može izaći kroz Brahmina vrata i odlebdjeti u kozmički prostor. Postizanje ravnoteže. Početak joj je u spremniku kičmene tekućine na dnu kičme i ide sve do medulle oblongate. nazvan muškim. Di­ sanjem samo kroz Pingalu budi se jasnoća i stvaralačka vizija. Ona upravlja gornjom polovicom tijela. To je sunčeva ener­ gija. upotrebom naprednih teh­ nika. bit ćete preplavljeni potpunim ushićenjem.Tantrički put prema višoj svijesti Ida se aktivira lijevom nosnicom. Einstein je do svoje teorije re­ lativnosti došao intuitivno (pomoću ženske energije) i po­ 76 . To je energija zemlje i ona upravlja donjom po­ lovicom tijela. U tom trenutku. nježna ali dinamična. Čini se kao da vam glavu okružuje nekakva hauba. u njemu budi usnule moždane ćelije. Ljudi koji običavaju disati kroz usta ne primaju nega­ tivnu/pozitivnu praničku energiju i stoga ih obilježava letargija i sklonost bolestima. koja donosi svjetlo i toplinu.

Kad se ta dominacija prebacuje sjedne na drugu no­ snicu. lekciju. To se događa stoga što je prvih šest perioda nadzirano od sunca. koje su djelovale neovisno jedna od druge. Stoga ponovna uspostava te ravnoteže ima nevjerojatnu ljeko­ vitu vrijednost. To je znanost svje­ sno upravljanog naizmjeničnog disanja kroz jednu no­ snicu. doživljavaju neuralnu transformaciju. koja proizvode jači protok Kundalini u Sushumni. a slijedećih šest od mjese­ ca. Kad se dogodi prosvijećenost (vidi 5.Dragulj u Lotosu sjedovao matematičko znanje da je iskaže intelektualno (muška energija). Tantrički brak). Ako želite biti osjećaj77 . međusobno komuni­ cirati i djelovati skupa.000 puta na dan. odabirom kanala koji će se koristiti. To se naziva dvostrukim dahom. Istodob­ no disanje kroz Idu i Pingalu izjednačava korištenje de­ sne i lijeve polutke mozga. spajati se. Od podneva prana se uzdiže lijevom stranom kičme i lunarna je. To su najbolja vremena za meditaciju Koz­ mičkog kobrinog daha. Tijekom dana pra­ na neprekidno prolazi energetskim stazama mozga. jedne od najvažnijih teh­ nika na putu prema Kozmičkoj svijesti. postiže se trenutak ravnoteže. umjesto dotadašnjeg odvojenog i naizmjeničnog rada. Svako fizičko oboljenje i mentalni poremećaj unosi neravnotežu između muških i ženskih energija. te dvije polutke. Disanje se prirodno mijenja tako daje svaka nosnica dominantna otprilike 45 minu­ ta. Kon­ centrirani protok spušta se desnom stranom kičme i solaran je. Svatko od nas normalno udahne 15 puta u minu­ ti ili 21. Učite dovoditi energije u ravnotežu vježbanjem Nadi Soghana. Sami možete birati koja će se energija više ispoljavati. Zbog toga su podne i ponoć dva vremena najveće ravnoteže između solamih i lunarnih praničkih ener­ getskih strujanja. Cijeli niz živaca počinje djelovati. Daha jedinstva. To je obilježje istinskog genija. Tijek disanja prati uspješna uspostava krugova opisa­ nih u tantričkom sustavu Swara joge.

To povećava sposobnost svake stanice da primi više prane i izlučuje otpadni materijal. razmaknite noge dok ne osjetite lagani priti­ sak (vidi sliku) a zatim ih prekrižite. u potpunosti ispunjava re­ spiratorni. živčani. Ako treba­ te biti više analitički (mu­ ški dio). začepite prstom ili vatom desnu nosnicu i dišite samo kroz lijevu nosnicu. . Ponavljajte to 5-10 minuta. U tu svrhu jogi rabe i poseban maleni štapić. Kako bi više potaknuli lijevu nosnicu možete okrenuti glavu udesno i obratno. tada dišite samo kroz desnu nosnicu. krvotočni i meridijanski sustav život­ nom silom. već će doći i do otvaranja sinusa Nadzorom disanja kontroliramo manifestaciju Kunda­ lini Shaktija (životne sile) u svojem tijelu. oba­ vljeno prije Kobrinog daha. Daha jedinstva i Daha punjenja. Dok ležite licem pre­ ma zemlji. Time ne samo da će se uravnotežiti disanje. Još jedna tehnika za simultano otvaranje obaju no­ snica jest izvođenje škara nogama. Duboko disanje Potpunog daha.Tantrički put prema višoj svijesti niji (ženski dio). što zauzvrat osi­ gurava duži i intenzivniji život. Isto tako možete začepiti aktivnu nosnicu izravnim pritiskom palcem na glav­ ni živac u pazuhu na aktivnoj strani tijela.

te preplavljuje naše suptilne energetske krugove (nadije) gorućom su­ štinom Kundalini shaktija. PENIS 79 . ono se samo automatski mije­ nja. Usporava se i postaje duže i dublje. uma i tijela. na trenutak vidimo povratak Vječnom jedinstvu. Stvarni svijet postoji zbog međudjelovanja elek­ tričnih (muških) i magnetskih (ženskih) energija. Tom se yantrom ko­ ristimo za stimulaciju srčane chakre. Učeći da postanemo svjesniji svojeg disanja. kole­ banja između centrifugalnih sila širenja (muških) i cen­ tripetalnih sila skupljanja (ženskih). Vishnu Yantra.Dragulj u Lotosu Tehnike tantričke Pranayame nabojima životne sile po­ vezuju mentalne sposobnosti sa sviješću. postajemo svjesniji života. ili Davidova zvijezda. oslikava jedin­ stvo muškog i ženskog. Kad se polaritet između muškog i ženskog spoji u sek­ sualno jedinstvo. Sama riječ “seks” dolazi od latinskog “sexus” što znači podjela. točke ravnoteže iz­ među tri niže (fizičke) i tri više (duhovne) chakre. Tantričko tumačenje tog simbola vidi šest vrhova zvijezde kao primame spolne organe. Kad postane­ mo svjesni svojeg disanja.

80 . Lagano izdahni­ te. usredotočite se na taj zvuk dok nastavljate sa meditacijom disanja. svaki put povećavajući jačinu zlatnog svjetla. 5) Sjedite mirno. ostavljajući zlatno svjetlo u svojem umu. osjećajući kako postajete jedno s Koz­ mosom. Dok provodite ovu medita­ ciju. šestoj chakri. Ako je začujete. osjetite kako energija biva usisana kroz Treće oko u središte vaše glave. To je Nada (Kozmička zvučna struja). Dok udišete kroz nos. 3) Zamislite loptu srebrnog svjetla iza svojeg vrata. Shiva-Shakti meditacija. Sa svakim uzdahom. 2) Ponovite još četiri puta. kao da sunce sja u svim smjerovima pri svakom otkucaju vašeg srca. pažnju usmjerite na osjećaj kako se energija uzdiže u to vidovito središte uma. Taj će doživljaj udružiti svijest (Shiva) s energijom (Shak­ ti) i povećati oboje sve dok ne postanu jedno u prosvijeće­ nosti ili jedinstvu s Kozmičkim dahom života. da bi se pomiješalo sa zlatnim svjetlom. Možda ćete čuti zvonjavu ili brujanje u mozgu ili ušima. osjetite širenje. Uravnoteženje Trećeg oka. Dok zadržavate dah. Treće oko jesu muške vratnice prema Ajni. 2. 1) Zamislite blistavu zlatnu loptu svjetla ispred svojega čela. Medulla oblongata jest ženski ulaz. Spajanjem tih suprotnih i nadopunjujućih energija. 6) Posebno se pobrinite da zapišete svoje snove nakon izvršenja ovog postupka. donoseći toplinu i zračenje u Brahminu špilju. moći ćete doživjeti prave boje Kozmićke svijesti.Tantrički put prema višoj svijesti Samostalne vježbe 1. osjetite kako svjetlo biva uvučeno kroz medullu oblongatu (točku u kojoj lubanja počiva na kič­ mi) u središte glave. za vrijeme disanja usredotočite se na središte čela. 4) Ponovite još četiri puta. Dok udišete. Njihov je sadržaj često posve zanimljiv.

Ispruženi kažiprst desne ruke položite na “treće oko" (između obrva) a srednji prst i palac položite na nosnice. 81 . 3) Začepite obje nosnice i zadržite dah dok ne nabrojite do sedam. Koristite Gyana Mu­ dru u lijevoj ruci (ruke položene na koljeno. Te OM vibracije u nosnica­ ma uzrokuju snažno titranje u sinusima i u prednjoj moždanoj šupljini. zatim u grudi i na koncu u grlo i glavu. Vrlo je učinkovita u liječenju glavobolje i smirivanju nervoze. sa spojenim palcem i kažiprstom). Stoga. 1) Pažnju usmjerite na Treće oko. jedno­ stavno samo položite prste na nosnice dok zadržavate dah.Dah jedinstva Nadi Soghana je osnovna tehnika za uravnoteženje mu­ ških i ženskih energija. ako vam je tako udobnije. zatim kroz vrat. Isto tako. Udišite kroz tu nosnicu dok ne nabrojite do sedam.) 4) Odčepite desnu nozdrvu i izdahnite kroz nju dok na­ brojite do sedam.Dragulj u Lotosu Dio A. (Neke će osobe osjetiti laganu paniku dok su im nosnice začepljene. Ta će panika nestati vježbanjem. to je jednostavna priro­ dna metoda za izvlačenje energije iz glave i njezin prije­ nos kroz tijelo. Osnovna svrha Nadi Soghane jest postizanje uravnoteženog stanja svi­ jesti i stoga počnite disati ujednačeno kroz obje nosni­ ce. 2) Provjerite kroz koju nosnicu jače dišete. Dio B. OM Jogi dah 1) Počnite lagano udisati najprije u trbuh. izdahnite najprije kroz glavu. 2) Kad osjetite pritisak u plućima. 3) Ponavljajte to pet minuta. otpuštajući i najmanje tragove zraka kako bi OM zvuk prošao kroz nosnice. kroz grudi i napokon kroz tr­ buh. Nadi Soghana . Izdahnite krajnje snažno kroz drugu nosnicu. Zatvorite dominantnu nosnicu palcem i snažno izdahnite kroz drugu nosnicu.

► ZAD RŠKA------------. dok ne nabrojite do sedam. UPOZORENJE: Ako imate visok krvni tlak. stavljanjem prstiju preko donjih očnih kapaka. Yoni Mudra meditacija Yoni Mudra znači “Kozmička maternica” ili “Izvor po­ stojanja”. UDISAJ ------------. nemojte za­ državati dah. 4) Srednje prste stavite na svaku nosnicu. 82 i .► IZDISAJ IZDISAJ ^ ZADRŠKA *+ UDISAJ Dio C.Tantrički put prema višoj svijesti 5) Držite lijevu nosnicu i dalje začepljenu i bez stanke sporo udahnite kroz desnu nosnicu. a boje će po­ stati jasnije 1) Nadlaktice podignite u ravninu ramena. 3) Kažiprstima zaklopite oči. koja umu daje mogućnost da se usmjeri prema unutra i prei­ spita se. Stegnite čmar. kako biste nji­ ma začepili nos tijekom zadržavanja disanja (ili samo da biste se podsjetili da ne dišete). 6) Začepite obje nosnice i nabrojite do sedam. To bi trebalo raditi pet do petnaest minuta dne­ vno. Nakon vježbe ćete osjetiti smirenost. (Ili samo lagano pritisnite prstima dok zadržavate dah. 8) Ponovite sve sedam puta.) 7) Odčepite lijevu nosnicu i izdahnite kroz nju dok ne nabrojite do sedam. 2) Palcima začepite uši. opuštajući čmar. pod pravim kutom u odnosu na tijelo. To je snažna tehnika za povlačenje u sebe.

Ovom se napre­ dnom obliku vratite kad ovladate Hong-Sau meditacijom (8. 3. Krunski chakra mandala simbol rabimo za sjedinjenje negativnih/pozitivnih (Shiva-Shakti) protoka energije. Napredna Shiva-Shakti meditacija. Možda ćete početi čuti svoje unutrašnje zvuko­ ve. nadilazeći ga. lekcija). a malim prsti­ ma donju usnicu. pažnju usmjerivši na sve slike.Dragulj u Lotosu 5) Prstima prstenjacima pritisnite gor­ nju. koje neki uspo­ ređuju s “Božan­ skom glazbom ” . točke ili boje koje se mogu ukazati. Ugađamo se u suštinu iza Chitti (mašte) koja stvara te protoke i uravnotežujemo ih usmjeravajući um prema samome sebi. Odčepite nozdrve i izdahnite. smirujući ga i. napokon. 6) Udahnite sporo i duboko. 83 . poput sunca koje sja na sve strane. Ova Shiva-Shakti mandala predstavlja i uključuje krunsku chakru i stvorit će psiho-luminiscenciju u va­ šoj glavi. Začepite nosnice i zadržite dah sve dok ne po­ stane neugodno.

2) Sklopite oči i poduzmite Yoni Mudru. pomišljajući “Hong” kod udisanja i “Sau” kod izdisanja. d) Nastavite s ovim krugom još dvije minute. 84 . a) Začepite lijevu nosnicu i udahnite kroz desnu. Nastavite deset minuta. c) Udahnite kroz lijevu nosnicu. 7) Zamislite kako simbol nestaje u tunelu koji i vas guta sve dok ne osjetite da ste u njemu. 6) Uskoro ćete ugledati spirale kako se vrte i s lijeve (Shakti) i s desne (Shiva) strane. 3) Počnite srednji krug Daha jedinstva bez brojanja i bez zadržavanja daha. 4) Započnite s mentalnim ponavljanjem mantre disanja Hong-Sau. 8) Započnite s osnovnim Dahom jedinstva. Simbol tre­ ba postaviti u visinu očiju. te srebrne zvjezdice kako kruže oko središta simbola. 5) Svu svoju pažnju usmjerite u središte mandale (Bindu). krećući se prema tom središtu bijelog svjetla (3-5 minuta). b) Začepite desnu nosnicu i izdahnite kroz lijevu. začepite je i izdahnite kroz desnu.Tantrički put prema višoj svijesti 1) Sjednite udobno oko 1 metar od mandale. 9) Mandala će se pretvoriti u svjetlosni tunel i moći ćete osjetiti kako energija nadire kroz krunsku chakru na tjemenu. Dok zadržavate dah. Započnite s OM joga dahom. sklopite oči i pažnju usmjerite na posljednji prizor simbola koji vam je ostao u pamćenju (7 puta). očiju usredo­ točenih na mandalu.

Dragulj u Lotosu 85 .

Naviknite se tla ravnopravno dijelite aktivne i pasivne uloge. To ne treba čuditi. Polaritet ljubavnika mijenja se u trenutku orgazma. jer se time vaša energija vraća natrag u normalno stanje. Ako ste žena koja se često osjeća napuštenom nakon što njezin ljubavnik utone u san upravo u trenutku kad ste vi najspremniji na razgovor. navikli da vaš partner prvi predloži seks i dopuštate mu da ima vodeću ulogu. Je li to zbog toga da izbjegnu tu energiju na koju nisu navikli? Osobito je muškarcima nelagodno. Mnogi ljudi odmah nakon orgazma posežu za cigaretom. Pokušajte ljubavne položaje u koji­ ma se vi nalazite odozgo. Sad je vrijeme da o tome porazgovarate. osvjedočite se koliko dugo traje taj osjećaj i koliko je snažno bilo vaše nezadovolj­ stvo. On se osjeća pasivnije i spreman za prijam osjećaja. Budite vi taj pokretač. sve dok se ne počnete osjećati ugodno. Ako je i s vama tako. uočite to i razgovarajte o tome.Tantrički put prema višoj svijesti Vježbe udvoje 1. Neki ljudi žele odmah usnuti. Ako se to učini neobičnim ili ako se on osjeća ugroženim. kao žena. jer se osjećaju ranji­ vima u svojoj ženskoj energiji. Vodite ljubav kako to obično činite i pažnju obratite na to kako se osjećate odmah nakon orgazma. kad se polaritet energije pro­ mijeni. ovo će biti trenutak za otvaranje novih mogućnosti. 86 . Ako ste. nema svrhe na­ stavljati s ovim tečajem Tantre. Ponekad morate kontrolirati pokrete da biste postigli ispravno nadraživanje Svete točke. a žena u svoju mušku energiju. po­ stanite toga svjesni i odlučite želite li proučiti tu nelago­ du. Možete pokušati pronaći drugi put prema duhovnom osvješćenju ili pronaći no­ vog partnera! U Tantri žena preuzima aktivnu seksualnu ulogu. a ona aktivnije i agresivnije. Muškarac ulazi u svoju žensku. Ako vaš partner nije željan ostati u toj energiji. ostajući u tom stanju samo malo duže svaki put kad je osjetite.

poduzmite Transmutacijski dah i natjerajte ener­ giju orgazma u svoj mozak. a neki potpuno obrnuto. lekciju. a drugi put u ulozi potpunog pri­ manja. Ovo je napredna tehnika kojoj se možete vratiti nakon što uspješno prođete 9. Kad se počne približavati or­ gazam. Provodite Yoni Mudru dok vas vaš partner stimulira. 87 . Nemojte dozvoliti da vaša veza ostane samo na jednosmjernom davanju i primanju. U vođenje ljubavi uvedite Yoni Mudru. i 10. Možda ćete otkriti da istodobno možete i davati i primati. To nakon nekog vremena proizvodi nezadovoljstvo na obje strane. Savršeni orgazam. čime se pojača­ va doživljaj. rukom ili oralno. Neka svatko od vas u jednom slučaju bude u ulo­ zi potpunog davanja. Neka jedan part­ ner leži na krevetu glave spuštene preko ruba kreveta.Dragulj u Lotosu Neki se ljudi osjećaju ugodnije kod davanja nego kod pri­ manja. 2. Ovo izaziva navalu krvi (prane) u mozak.

a zatim obratno. provjerite je li vam u tom trenutku začepljena desna nosnica. 2. Jeste li spremni na to? 88 . cilj Tantre jest nadilaženje po­ djele na muško/žensko. Budite svjesni koja je nosnica dominantna u svakom trenutku. osobito ako otkrijete da se nalazite u ekstremno visoko polarizira­ nom položaju. Ako se osjećate neobično emocionalno raspoloženi. postizanje dvospolnosti. Ponovno proučite sve svoje glavne veze nakon nekog vremena (počevši sa svojim roditeljem suprotnog spola). Testirajte sebe zatvarajući desnu nosnicu i ušmrkavajući kroz lijevu. Podudara li se vaš način po­ našanja s njihovim? Ako ste u dugovječnoj vezi. a tko pasivna. je li tijekom godina dolazilo do promjene polariteta. Upamtite. pomaka prema neutralnoj sredini? 3. uočite daje lijeva nosnica odčepljena.Tantrički put prema višoj svijesti Svjesnost 1. ili ste neprekidno bili dominirajući ili podređeni partner? Sjetite se kako je to bilo kod vaših roditelja. Kad osjetite da se ponašate na osobito agresivan način. Procijenite vlastitim opažanjem ispravnost ovih načela. Spoznajte tko je bio aktivna snaga. Načinite poštenu procjenu svoje odlučnosti i želje za istraživanjem drugog kraja kontinuuma. Jeste li mijenjali te uloge od veze do veze.

Tradicionalno joga učenje Kundalini prikazuje kao usnulu zmiju što leži u osnovici kičme. Razbuđena.Dragulj u Lotosu 5. Kundalini se počinje uspinjati uz kičmu. smotana 3 i po puta. “moć zavojnice”. “Shakti” i “zmijska vatra”. /e/ccifO' C^urnda/tpU i Cfto&vm. kad dospije do tjemena. daA Kundalini se naziva na različite načine: “stvaralačka seksualna energija”. Time osoba koja je to isku­ sila doživljava oslobođenje i sposobna je činiti čuda. 89 . Dok prolazi kroz šest kičmenih sre­ dišta (chakri). na raskrižju Ide. Pingale i Sushumne. Probudit ju se može joga vježbama. sjedinjuje sa Shivom u sretnom ponovnom spajanju. donosi im život i psihičke moći (Siddhe) kojima ta središta upravljaju. Govori se da se Kundalini Shakti.

Tantrički put prema višoj svijesti

Buđenje Kundalini s prvotnom svrhom ljudskog utjelovljenja. Tijekom povijesti koristilo se mnoštvo sti­ mulativnih metoda. Jedan poznati guru u tu svrhu tuče svoje učenike po stražnjicama. Ali time se najvjerojatnije stvara ogromna sila i energija počinje nekontrolirano ju ­ riti uz kičmu, odašiljući opasne potresajuće valove cijelim tijelom. Drugi uvaženi guru imao je na tisuće odanih američkih sljedbenika, sp rem n ih svjedočiti daje u njima probudio Kundalini svojom Shaktipat inicijacijom, pri čemu se od njih nije očekivalo ništa drugo do li da se predaju guruovoj milosti. Međutim, na koncu se sve pretvorilo u gnjev prevarenih i danas mnogi učitelji savjetuju izbjegavanje Shaktipata. Radi se o jednostavnoj psihičkoj obmani čiji su učinci vrlo kratkotrajni. Hindusi vezuju uvojak kose, inicijacijski cvor, na točku na lubanji nazvanu Bindu; točku koja je vrlo mekana kod djece i starih ljudi; točku za koju se tvrdi da kroz nju duša ulazi i napušta tijelo. Inicyacijski čvor pomaže im da svoju svijest usmjere na tu točku. Tada osjećaju kako Kundalini neprekidno u spiralama emitira svoju ener­ giju. U tantričkoj praksi učimo da svojim seksualnim bu­ đenjem i zatim korištenjem disanja kao pokretačke sile možete automatski početi osjećati snagu Kundalini. Svaka tantrička tehnika proizvodi određeni ponavljajući doživljaj. jer Tantra je egzaktna znanost. Svaki put kad vježbate određenu tehniku, dobit ćete iste ili slične učinke. Je li Kundalini opasna? Kritičari ovih vježbi Kundalini jogu okarakterizirali su kao đavolski misticizam, koji uzrokuje psihički bol, depresiju i ludilo. Čak su i učitelji joge Kundalini opisivali kao divlju energiju koja juri kič­ mom, uzrokujući halucinacije i bezumlje. Ali to je samo stoga da bi se ljude koji nemaju ozbiljnih namjera držalo podalje od igre s energijom. U toj sili nema ničega izvanzemaljskog. Kundalini je stvaralačka energija, energija izražavanja samoga sebe.
90

Dragulj u Lotosu Ona je jednostavno vaša potencijalna svjesnost. Bez nje ne možete funkcionirati u svijetu koji vas okružuje. Veći­ na nas djeluje na vrlo niskoj razini svijesti, pa tako nagla navala proširene svijesti može izazvati uznemirenost, posebno ako postoji mnogo toga što ste potisnuli u pod­ svijest i ne želite se s time suočiti. Istina je, ako niste spremni za to iskustvo, možete sami sebe ozlijediti. Najvažnije je prethodno raščistiti sa svojim najranijim emocionalnim spoznajama i postati svjesnim svih svojih potisnutih podsvjesnih osjećaja, prije nego se Kundalini aktivira. Zato su vam na raspolaganje dane tehnologije za pročišćavanje fizičkog i eteričnog tijela, kako biste se pri­ premili za prijam te navale energije. Postupci za prekapanje po podsvjesnom potisnutom materijalu osigura­ vaju pripremu uma za iznenadne bljeskove spoznaje. Ova je priprema vrlo važna. Stoga se nikome ne preporučuje da ide prečicom. Na raspolaganju su nam sredstva po­ moću kojih redoviti put možemo prijeći posve brzo. To je osnovna zadaća druge razine Kobrina daha. Kodni naziv za postupak emotivnog pročišćavanja poz­ natog tisućama godina jest “užarena pećnica”. Sretni smo što živimo u vremenu u kojem nam tehnologija omogućuje da ezoteričnu predaju prevodimo u psihologijske i fizio­ loške pojave. Cijelo iskustvo Kundalini može se pojasniti neurofiziološkim terminima (iako to izlazi izvan okvira onoga čime se bavi ova knjiga), kao daljnji dokaz daje sve sadržano unutar čovjeka. Izvan nas ne postoji ništa. Stoga jednostavno dozvolite onome što je već tu da se razvije. Prana Shakti u korijenu kičme predstavlja ključ na­ šeg napretka. Učimo stimulirati shakti, magnetsku ener­ giju, i njome nabijati moždano-kičmenu tekućinu u spremniku koji se nalazi u području krstače. Zatim tu energiju prenosimo uz kičmu. Dakle, stimulacijom baz­ nog središta aktiviraju se središta u mozgu, ali je to lak­ še osjetiti u bazi, gdje je gustoća energije veća. Pranu
91
k .

Tantrički put prema višoj svijesti

Shakti ne treba miješati s Kundalini. Prana Shakti je magnetska sila. Ona se doživljava raspršenom poput glav­ nog svjetla u prostoriji. Kundalini je uravnotežena ener­ gija, osjećamo ju poput laserske zrake sabijene svjetlo­ sti. Učit ćemo o Aswini i Varjoli Mudri, pobuđivanju anal­ nih i genitalnih mišića. Stimulacijom spolnih žlijezda, to grčenje stvara energiju životne sile. Energetski čvorovi (Bandhe) stvaraju hidraulični tlak u baznom centru, koji energiju tjera kroz kičmeni stup, pronosi je kroz cijelo tijelo i zatim vraća u područje spol­ nih organa. Shiva Kundalini počiva u mozgu. Moždane ventrikule spremnici su moždano-kičmene tekućine, baš kao što je to i spremnik u području krstače. Većina škola joge po­ dučava samo o Shakti Kundalini. Rad na “buđenju uspa­ vane zmije” u osnovici kičme vrlo je spor i oprezan po­ stupak. U velikoj ga mjeri može ubrzati aktiviranje više suptilne solarne energije u mozgu, ali to može proizvesti i probleme kod onih koji nisu pročistili svoje niže chakre. Kundalini optok. Kretanje energije osjetit ćete kao hla­ dnu lunarnu magnetsku energiju koja se uzdiže kičmom. Kako se približava glavi, ona mijenja polaritet i postaje pjenušava, topla solama električna energija koja se onda spušta niz kičmu. Naučit ćete kako uravnotežiti te dvije energije - lunarnu i solarnu, hladnu i vruću, žensku i mušku. U Dakshina dijelu Kriya joge to zovemo suoča­ vanjem sa samim sobom, vođenjem ljubavi sa samim sobom, sa svojom vlastitom fizičkom energijom. U Tantri ovu energiju miješamo s partnerovom, postižući njezino udvostručeno djelovanje. Ako vodimo ljubav dvaput dnevno, uz prakticiranje Kobrina daha, ta će energija kolati našim tijelom cijelih tjedan dana. Kad jednom spoznate na koji se način ener­ gija kreće vašim tijelom, ne razmišljajte više o tehnici kojom se to postiže, već se samo prepustite da vas struja - nosi.
92

Dragulj u Lotosu

Tantrički brak. U središtu vaše glave nalazi se Brahmina špilja, komora ispunjena kičmenom tekućinom (ana­ tomski, radi se o trećoj ventrikoli). Ona je povezana s dvije druge komore (lateralne ventrikole), po jednom u svakoj moždanoj polutki (muška i ženska polutka). U podnožju ove komore nalazi se hipotalamus, središte tjele­ snih zadovoljstava, regulator autonomnog živčanog su­ stava i žensko tjelesno obilježje. Ispred te komore nalazi se hipofiza, glavna žlijezda u tijelu. To će postati prebiva­ lište Shakti. Iza te komore nalazi se pinealna žlijezda, u kojoj spava Shiva. U prvih sedam godina života pinealna žlijezda nadzire rad hipofize, ali nakon toga postaje neaktivna i gubi većinu svojih funkcija. Hipofiza se razvija, a s njom i naša svjeto­ vna osobnost. Pinealna žlijezda bila je guru, a hipofiza njezin učenik. Kada se te uloge zamijene, dolazi do poja­ ve svih mentalnih i fizičkih problema. Tantrički brak po­ novno budi pinealnu žlijezdu, vraća njezinu aktivnu ulo­ gu i time tijelo/um vraća u ravnotežu. Kundalini se počinje uzdizati Sushumnom tek kad po­ stoji potpuna ravnoteža između solame energije u Pingali i lunarne energije u Idi. Natjerana u vakuum Kobrinim dahom, kičmena tekućina se uzdiže središnjim kičme­ nim kanalom u treću ventrikolu, Brahminu špilju. Možete osjetiti tanku crtu energije koja se pruža od trtice do primozga, te ravno kroz mozak, uključujući treće oko. Ko­ brin dah stvara titranje koje stimulira hipofizu i hipota­ lamus. Možete osjetiti pritisak i osjetiti titranje koje se manifestira kao zujanje u glavi. Spontano se javlja vido­ vitost i sada možete biti očevicem vatrometa na proslavi vjenčanja. Kada Shakti sila dođe do primozga, dolazi do podražaja hipofize. Nakon nekoliko minuta osjećate pritisak u primozgu, a zatim navalu osjećaja, kad hipotalamus preko špilje pošalje signal za buđenje pinealne žlijezde. Svojim umnim okom možete vidjeti slabašnu svjetlost. To po­ kazuje daje pinealna žlijezda probuđena. (Mnogo međitatora vidjelo je bijelo svjetlo i pomislilo daje to vrhunac meditacije, međutim to je tek početak!)
93

Tantrički put prema višoj svijesti

SOLARNA ENERGIJA

talamus lateralna ventikula treća ventrikula
\

hipotalamus

LUNARNA ENERGIJA

94

Kobrin dah je je­ dinstven zato što brzo proizvodi doživljaj Samadhija. Radi se o božanskom vjenčanju. Jednostavno 95 . Kozmička maternica sad je primila em­ brio koji će se razviti u Više Ja. Naslage ega nestat će poput kože zmije u presvlačenju. u kojem se Svijest spaja s Energijom. trenutačni bljesak Beskonač­ noga. ponovno rođena Kundalini vatra.Dragulj u Lotosu Podražajem hipotalamusa pinealna žlijezda (Shiva) biva probuđena i nadražena. možete postići da ovaj embrio raste i razvija se. strogim pravilima ponašanja ili stavljanjem pod nadzor gurua. kako bi stvorila Kozmičku svijest. Ključ se nalazi u učenju produbljivanja daha. osvjetljujući špilju. a on sam je ovlastio Bodhija i još nekolicinu brižljivo probranih pojedinaca. Kad cijela ova pretvorba završi. redovitom meditacijom i svjesnim življenjem. dok se hipofiza (Shakti) otvara da bi ga primila. Iz ovog jedinstva izrasta dvospolno Ja. U Tantri ne nadziremo ništa. Svaki sustav koji teži istinskom samo­ stalnom razvoju i usavršavanju imat će u svojoj osnovi tehnike disanja slične Kobrinu dahu. Vi­ djet ćete blještave boje. zračeći učitelj. Ovla­ šten od svojeg učitelja za podučavanje ovih tehnika bio je Sunyata. usmeno učenje koje ne smije biti zapisano niti snimljeno. Pinealna žlijezda počinje lučiti hormone. vrlo tajna i štovana predaja. Mogu vam se javiti priviđenja svetaca. kozmičko muško sjeme. Stvara se elektromagnetski luk između dva pola (Shive i Shakti). duhova i gurua. postat ćete potpuno ostvareno biće. duhovno sjeme. “Pranayama” se krivo prevodi kao “nadzor nad život­ nom silom”. sjedinjujući dvije moždane polutke. Ovaj proces transformacije prakticiran je u vrlo na­ prednoj kulturi. vaš osobni guru. ostvareno duho­ vno biće svjesno svojeg jedinstva s Bogom. Mora se prenositi osob­ no od onih koji vuku porijeklo izvorno od Babajia. Svjetlo može bliještati s jedne na drugu stranu mozga i osvjetljavati lateralne ventrikole. ljubičaste i plave. Pri tom nema potrebe za višegodišnjim vježbanjem. Ključan za Tantric Kriya jogu jest Kozmički kobrin dah. Dobrim njego­ vanjem.

jedini koji rabi seksualnu ener­ 96 'i . sličit će vam to na glavu uzdignute kobre. ovisno o svojem karakteru. Cijelu Kriya znanost Babaji je prenio na Lahiri Babasayu koju ju je. Svaki put prema tom cilju posjeduje svoju vlastitu jedinstvenu frekvenciju ti­ tranja. Pranayama jest zapravo “svjesno produbljenje daha”. Granice svijesti se šire kad se usnule moždane stanice počnu otvarati. osjećate kako se zmijska ener­ gija. Pripadaju li oni istom krugu ljudi? Među danas dostupnim Kriya tehnikama postoje značajne razlike. najčešće kobra. Ovo je tantrički oblik Kriya joge. širi pred vama.Tantrički put prema višoj svijesti sebe ugađamo na energije koje već postoje i hrabrimo ih da kolaju snažnije. Neki su izučavali put odano­ sti (srca). prenio Sri Yukteswaru. simbola proširenja svijesti. opet cjelovitu. Za uspješno praćenje vježbi. Učenici Yukteswara preuzeli su različite oblike Kriye. Inicijator je onaj koji je već ugodio svoje tijelo i um na tu frekvenciju. a neki intelektualni (mentalni) pristup. INICIJACIJA Inicijacija je proces u kojem netko ulazi u osobito po­ dručje ili sustav samo-kontrole. slijedeći put poimanja i doživljujući njegove jedinstvene učinke. Uisti­ nu osjećate svoje eterično tijelo i učinci postaju prepo­ znatljivi. u mnogim se kulturama koristi kao oznaka Kundalini sile. kobrina glava. Dok osjećate kako se povećanje granica uma širi oko vas. Jednostavno ubrzavamo proces evo­ lucije. morate se ugoditi na tu frekvenciju. Dok prakticirate Kobrin dah. Simbol koji koristimo mi u Saraswati Redu jest troglava kobra koja predstavlja Idine. Pogledajmo koja se pitanja o tome često postavljaju i neke odgovore na njih: Do Kriya inicijatora može se doći preko više škola i učitelja. Pingaline i Sushumnine kanale. On je u položaju da može pomoći nekome novome u povezivanju s tom energijom. Zmija.

njih treba doživjeti. Više razine se ne mogu opisati. da se uzdi­ gne i probudi šestu chakru. Prednost inicijacije je u tome što vam omogućuje trenutačni uspjeh i doživljaj. Prva razina Kobrina daha magnetizira kičmu. Čak i učitelji unutar iste grane podučavaju različite metode. Svaka vas odvodi na višu oktavu iste frekvencije. Druga razina otvara kičme­ ni Shiva kanal. Po­ vukao se u špilju na Himalaji. u ranoj je mladosti prošao inicijaciju u tajne Kundalini joge. omogućujući spuštanje solame energije.od kojih se četiri može primiti od Inicijatora. Postoji stotine Kriya. Treća razina otvara Sushumnin kanal i zapravo omogućuje uspon Kozmičke vatre. To im služi kao polazište u kasnijem radu s ciljem oživljavanja tog osjećaja. Posljednje tri mogu se primiti samo meditacijama. Svaka ini­ cijacija predstavlja varijaciju Kobrina daha. otva­ rajući Shakti kanale u njoj zemaljskoj energiji. Četvrta vas razina otvara iz mikroskopskog u makroskopsko. ali neki od nas nemaju toliko vjere u sebe. posvetio se intenzivnim joga vježbama i napokon dosegao stupanj “ismijavanja smrtnih ograničenja”. kad za njih budete pripravni. Rođen 203. godine poslije Krista. Ponovno ju je oživio Besmrtni MahaAvatar. ali sve one proizvode vrlo slične učinke. Moram li se zbog inicijacije vezati za gurua? Kriya predaja bila je tijekom Mračnoga doba izgubljena za cijelo čovječanstvo. Do toga možete doći sami. To je poput prespojnice koja daje dodatnu energiju vašoj istrošenoj ba­ teriji i omogućuje vam da se pokrenete. prema zemaljskim dubinama i vječnosti neba. čime se otvaraju donje tri chakre i uravnotežuju muške i ženske struje. koja im omogućuju da shvate svoje krajnje dosege.Dragulj u Lotosu giju. Babaji. Postoji li više od jedne inicijacije? U ovom sustavu postoji sedam razina inicijacije . mješavine mu­ ških i ženskih energija. Mogu li ovladati tehnikom Kobrina daha bez ini­ cijacije? Da. Otvaraju se srčana i grlena chakra i cijeli se sustav chakri pretvara u uravnoteženu cjelinu. i vjerojatno ćete polučiti neke uspjehe u tome. Babaji je Kundalini jogi dodao svoje 97 . Mnogi ljudi posjeduju du­ boka iskustva u inicijaciji.

Možda ćete nekad u dubokoj meditaciji pomisliti da ste ga na trenutak ugledali. Ona predstavlja ljubav. Nekim ljudima je lik gurua nužan za postizanje duhovnog razvoja. odmah sebe ugađate na frekvenciju Babajija. Red Saraswati nema samo jednog gurua. jer on je tjelesni pojavni oblik te energije. umjetnost.Tantrički put prema višoj svijesti učenje i unaprijedio je. Sami morate odlučiti što je najbolje za vas. To je najčistiji izraz bezuvjetne ljubavi. to se postiže tek nakon godina učenja u Ashramu u Indiji. upravljajući duhovnim razvojem onih koji su zatražili njegovu pomoć. Ciljevi tog poretka oličeni su u božici Saraswati. u ashramu znanom tek nekolicini naprednih učenika. Ova je inicijacija dostupna onima koji su svladali " ovaj tečaj i odlučili postati dijelom ovog Ashrama. 98 . znanost i napredak. Njega uopće ne za­ nima stjecanje sljedbenika i živi osamljeno u Himalaji. U njemu se poštuju svi učitelji. ili osjetili njegovu prisutnost. Pridržavanjem tih načela postiže se ravnote­ ža. Zadržao je svoj lik kroz stoljeća. preimenovavši je u Kriya. Ako prakticirate Kobrin dah. Znači li inicijacija da pripadam Saraswati Redu? Ne.

Mantra joga vas može dovesti samo do mentalne ravni. Box 416. Hoće li Kriya proizvesti neke konflikte s tim učenjem? Možda će dovesti do sukoba s vašim učiteljem. Kako mogu primiti tantričku Kriya inicijaciju? 1. koji se neće složiti s time što odustajete od njegova učenja.Dragulj u Lotosu Već se bavim drugim duhovnim učenjem. 216M Pueblo Norte. USA. Primjerice. Može li se ova inicijacija uspoređivati s Shaktipat? Kriya inicijacija stimulira moždane chakre. NM 87571. ostavlja vas u njegovoj sjeni. Shaktipat otvara emocionalno središte .srce. Zatražite od Ashrama prijavu za inicijaciju. Postoje granice do kojih vas svaki od tih putova može dovesti. Nitko osim vas (i vašeg partnera) ne može sti­ mulirati vašu Kundalini. 99 te . Taos. Adresa je: Tantrika International. Tantra vas uči da budete sami svoj guru. Ona može pridonijeti vašem ushitu i pokrenuti vašu energiju. U većini sustava Shaktipat vas veže za gurua. Kriya joga je moćnija i odvodi vas na višu razinu vibracija. Primit ćete odgovor s dodatnim uputama. Svaka guru crta ima svoju vibraciju. ali ne i vašu Kundalini. Proučavajte ovaj tečaj i redovito provodite vježbe. 2.

Kod svakog izdisaja opustite analni mi­ šić (sfinkter) i zdjelicu pomaknite lagano unatrag. 1) Sjednite udobno na pod ili na stolicu. Nadi pročistač: služi za deblokiranje nadi kanala. Kod svakog udi­ saja stegnite analni mišić i lagano pomaknite zdjelicu prema naprijed. Dodajte ove pokrete bilo kojoj vježbi ili aktivnosti i to će ih učiniti tanktričkima. pomaknite zdjelicu naprijed i stegnite anal­ ni mišić. 2) Udahnite. dok stojite. 2. kako bi energija njima slobodno kolala. Nadi Kriye su duhovne pranayama teh­ nike (širenje životne sile) za promjenu fizičkog tijela pranom. Dio A. Nadi Kriye. Dvije moćne metode stimula­ cije Kundalini su: 1) Pomicanje trtice (zdjelice) naprijed-natrag. 100 . Stimulacija Kundalini. Time se uklanja umor. Ako ih činite istodobno. Ove tri Nadi Kriye treba izvesti nakon prakticiranja Rishi izometričnih položaja i prije meditacije. 4) Izdahnite snažno i neprekidno dok nabrojite do 6. Pritom udišite kroz nos i izdišite kroz stisnute usnice (kao da želite zviznuti). ujed­ no pomičući zdjelicu unatrag i opuštajući stegnuti mi­ šić.Tantrički put prema višoj svijesti Samostalne vježbe 1. To će osnažiti tijelo. Svaku Kriyu izvr­ šite sedam puta. Kriye će ukloniti sve zapreke protoku energije i sti­ mulirati njezinu višu razinu. to će uključiti generator energije. 3) Zadržite dah dok nabrojite do 3. proči­ stiti krv i pripremiti vas za Kundalini meditaciju. dok nabrojite do 6. sjedite ili ležite i 2) Grčenje sfinktera (analnog mišića) kod muškaraca ili viših vaginalnih mišića kod žene.

Nadi pokretač: koristi se nakon što pročistač proizvede navalu energije koja stimulira živčani sustav. prikazani na stranicama 130138. 3) Zadržite dah što duže možete. 2) Udahnite 6 puta uzastopno snažno ušmrknuvši zrak. 3) Zadržavajući dah. pustite ruke da naglo padnu niz tijelo i opustite mišićje. ako ih primijenimo nakon Nadi Kriya. Ostanite u tom položaju što je duže moguće.Dragulj u Lotosu Dio B. Ona sve sustave nagoni na titranje (nadi. 2) Udahnite punim plućima. ispružite ruke naprijed u visinu ra­ mena. 4) Izdahnite dugim sporim izdisajem. živčane i mišićne). Dio C. izbacite zdjelicu prema naprijed. 1) Sjednite opušteno. istodobno pomičući zdjelicu prema naprijed i stežući čmar/vaginalne mišiće. Polako stegnite šake. 3. 1) Dok stojite uspravno i ravno uzdignute glave. zabacite ramena. noge i učvrstite koljena. istodobno ih privlačeći ra­ menima i stežući cijelo mišićje. čmar. Položaji pomlađivanja. . proizvode na­ valu energije koja pokreće Kundalini. opuštajući stegnu­ te mišiće i pomičući zdjelicu unatrag. Nadi generator energije: ovu tehniku rabite kad osjetite tromost. stegnite tr­ buh. 4) Snažno izdahnite.

proizvodite uzbuđeno stanje svijesti. Kad god unesete erotiku u bilo koji vid postojanja. Uskoro ćete biti u stanju slati energiju svojem partneru psihički. obzirom na aktivni muški i pasivni ženski polaritet. Tantra Kundali­ ni masaža je jedinstveni put da to ostvarite. glavne žlijezde s unutrašnjim lučenjem. Iz sen­ zualnog izrasta bujica praničkih sila uz i niz kičmu. dijela vašeg tijela do kojeg dopire Božji dah. Opušteno tijelo može proizvesti i provo­ diti snažniju seksualnu energiju. mjesta gdje započinje vaš OM. uravnotežujući središta moći kako bi se vas partner opustio prije vođenja ljubavi. Neki muškarci moraju naučiti kako uživati u tome što ih netko dira. Istodobno. ali u njima nećete pro­ naći ove tehnike. Ova masaža ubrzava lučenje hormona spolnih žlijezda. kao što i neke žene . Tantra ne sputava ljude tako ograničenim ulogama. Kundalini masaža je sredstvo pomoću kojega ljubav­ nici mogu ubrzati svoj duhovni razvoj. koji stimuliraju hipotalamus. dok muškarci vole dirati. Postoji mno­ štvo knjiga o senzualnoj masaži. Erotični učinak masaže dovodi svijest u stanje transa. koji zauzvrat izaziva lučenje hormona hipofize.Tantrički put prema višoj svijesti Vježbe u paru Masaža Kundalini Masaža može biti isto tako intiman doživljaj kao i sam spolni odnos. Masiranje služi za uravnoteženje muškog i ženskog aspekta (Ida i Pingala). Na zapadu je uvriježeno mišljenje da žene vole biti do­ dirivane. 102 .moraju naučiti da budu seksualno aktivnije. Masaža je jedan od najlakših načina za postizanje proto­ ka energije. oni Kundali­ ni potiču da kroz Sushumnu krene iz temeljnog središta do medulle oblongate. osobito kada to muškarac i žena rade među­ sobno i kada dolazi do pojave polariteta. koji otvaraju Sushumnin kanal. Ovi hormoni imaju pomlađujući učinak na cijelo tijelo i također pomažu u preuzimanju hranjivih tvari i izluči­ vanju otrova iz tijela.

Pokušajte otkriti ima li više energije u glavi ili na zatku. Stegnite čmar. To stimulira para­ simpatetički sustav (Shakti). lekciju. 3) Slijedi još jedan vrlo moćan način za akumulaciju ener­ gije u rukama: a) Stanite s nožnim prstima okrenutim prema unutra i uvučene stražnjice. (Vidi 9. Kod izdisaja. d) Pri izdisaju pustite ruke da padnu niz bokove. B. s pazuhima pripijenim uz tijelo. ili su one uravnotežene. Pri udisanju ruke ispružite na­ prijed do visine ramena. Uskoro ćete osjetiti kako vam se oko ruku stvara energetsko polje. s ispruženim kažiprstima. time se šalje poziv na buđenje Kundalini. 1) Napunite se energijom. 103 . inducirajući opuštanje. Otkrijte što ima bolji uči­ nak. a ruku kojom primate (lijevu) na tjeme vašeg partnera. c) Pri udisaju okrenite dlanove prema gore. sklopivši ih kao da držite loptu i okrećući ih uz duboko disanje.Dragulj u Lotosu A. koristeći Aswini Mudru za po­ kretanje protoka Prane Shakti. Priprema za pružanje masaže. 2) Dosta jako pljesnite trokutastu trtičnu kost. b) Pri izdisanju otklonite ruke u stranu. Živci koji nadziru rad svih uro-genitalnih organa imaju ishodište u tom dijelu kičme. Udarajte prstima ili rubom dlanova.) 2) Napunite svoje ruke. Osjetite titranje u svakom središtu i pulsiranje energetske veze između njih. Masiranje 1) Stavite ruku kojom dajete (kod većine ljudi desnu) na krstaču. Pokušajte u tim pr­ stima osjetiti titranje. Lagano stisni­ te šake. e) Ponovite sve nekoliko puta. usmjerite energiju u svoje ruke. Opu­ stite čmar. stvarno polje koje osjetljivo pruža otpor na pritisak. Isto tako.

oboje ćete prak­ ticirati Kobrin dah (kad ga jednom svladate). To stvara kratki spoj između Ide i Pingale (odnosno neutralizira pozitivnu/negativnu energiju).Tantrički put prema višoj svijesti Kunda žlijezda. Dok masirate kičmu. jer se tek u tom slučaju otvara ka­ nal Sushumne. masaža tog dijela tijela otvara srčanu chakru. 5) Počevši od trtičnih kralješnjaka. vjerojatno u području vrata. Kad do­ đete do medulle. koje je posebno osjetljivo. čime se otvaraju srčani i grleni centri. Uskoro će se kičma. kao i vaša ruka. a drugu s druge strane kičme. Masažu usmjerite na područje između ramena. Udišite kroz nos i izdišite kroz usta. Rukom kojom dajete trljajte od krstače do podnožja lubanje. Time se budi Sjakti. Ponovite nekoliko puta. koja se povezuje i automatski otvara baznu chakru. dok usnice pomičete od krstače do osnovice lubanje. Nasta­ vite s udaranjem 3 do 4 minute. tako da jednu usnicu prislonite s jedne. desnim s lijeve stra­ ne kičme i obrnuto. čije će 104 . Dobro je da oboje sada otkrijete koja vam je nosnica dominantna i poradite na tome da uravnotežite njihovu aktivnost. Čvrstim pri­ tiskanjem masirajte osnovicu lubanje (medullu oblongatu). 6) Kako bi pokrenuli Kundalini. Njegova ukočenost proizvod je toga što na svojim ramenima nosimo preveliku odgovornost. Time stvarate vakuum kojim se energija povlači pre­ ma gore. vrlo sporo pušite toplim dahom niz kičmu. čvrsto trljajte s obje strane kičme prekriženim palcima. vrlo zagrijati. Također. 4) Najvažnije je opustiti trapezoidni mišić. Pronaći ćete jedno područje. Obje usnice tre­ baju biti suhe. veza tijela s neiscrpnim izvorom Koz­ mičke energije. Stoga na to trebate u najvećoj mjeri usmjeriti svoj rad. Gnječite i stišćite taj mišić sve dok se ne osjeti opuštanje. smještena je točno ispod trtice. masirajte u malim krugovima u smje­ ru sata i laganim dodirima niz kičmu pri izdisanju. 3) Suhim trljanjem zagrijte partnerovu kičmu.

savijenog tijela. Legnite iza njega. Opustite se i uživajte u sreći tog vječ­ nog trenutka. Obrađujte to područje dok drhtavica ne prestane. tako da oboje budete okrenuti na istu stranu. 7) Položite desni dlan na krstaču. stvarajući neku vrstu zaštitničkog gnijezda. a lijevi na medullu i držite tako nekoliko trenutaka. 105 . 8) Zamolite partnera da se okrene na bok. 9) Oboje obratite pažnju na disanje drugoga i uskladite način disanja. Slobodnom rukom obgrlite partnera. dok se protok energije ne uravnoteži.Dragulj u Lotosu podražavanje izazvati žmarce i drhtavicu.

3 Tantrički put prema višoj svijesti Svjesnost 1. 2. Shvatite da takve doživljaje možete imati mnogo češće s pomoću meditacije i redovi­ tog tantričkog vježbanja. 106 . kako se uopće mogu nadati sreći. Shvatite da je u svim trenutcima kad je vaše tijelo prolazilo kroz takve opisane procese. itd.” “Nakon što su roditelji na takav način postupali prema meni. pripremanjem svojeg tijela i uma za postizanje te razine svjesnosti. kao da želite nekoga uvjeriti da imate puno pravo smatrati se jadnim. Popišite sve stvari koje su vas u životu priječile da postignete vrhunac doživljaja: vaše izlike da bi ostali nesvjesni.” itd. ali to ne mogu izraziti. najsmireniji. u najvećoj mjeri sjedinjeni s cijelim svije­ tom.” “Ne zaslužujem biti sretan. Prisjetite se vrhunskih doživljaja koji su vam se zbili: trenutaka kad ste se u najvećoj mjeri osjećali živi. stvari zbog kojih prigovarate u unutarnjem obraćanju samome sebi. čim dovršim ovaj posao. kao da ga osobno po­ znajete. jer još nisam pronašao pravog partnera. neprestano ih pona­ vljajte. Doista se u to zadubite i bit ćete iznenađeni učincima. s dubokim i dramatičnim osjećajem. Sada te isprike izgovorite glasno..” “Zar bih se s ovakvim nosom trebao osjećati naj­ sretnijim na svijetu?” “Željan sam ljubavi. zapravo spon­ tano postignuta ravnoteža muških i ženskih energija i ostvarena navala Kundalini. “Bit ću miran. u najbližem dodiru s Bogom.

Kada prakticirate Kundalini tjelesne krugove. Vidovnjaci chakre doživljavaju kao vrtoglave virove energije. kroz koja kozmička energija dospijeva do vitalnih središta života. spu­ štajući se niz kozmičku energiju koja na vrhu glave ulazi u tijelo. zapravo stimulirate svaku chakru. Najbrža je pri tjemenu. Svaka chakra ima različitu učestalost titranja. To je poput nastanka hiđroelektriciteta kad pritisak tekuće vode pokrene generator. usporava se proces starenja. chakre oživljuju. Chakre djeluju na najnižoj razini kako bi održale život u duhovno nerazvijenom tijelu. postajete ispunjeni vitalnošću. kad naučite otvarati chakre. Kad su endokrine žlijezde uravnotežene i potpuno aktiv­ ne. Riječ chakra na sanskrtu znači “kotač”. Provodeći tantričke vježbe. a ostale u nizu poput transformatora sve su manje. po tumačenju jogija.Dragulj u Lotosu U eteričnom se tijelu nalaze energetska središta zvana chakre. smješte­ ne uzduž kičme (to su negativne ili materijalne chakre) i u mozgu (pozitivne ili duhovne chakre). življi. chakre predstavljaju žarišta u prostoru. Vizualizacijom možete u pravom smislu riječi otvarati chakre. Stoga. neprestano se pomlađujete. 107 . Svaki metafizički doživljaj može se pojasniti fiziolo­ škim tumačenjem. Energija nastaje u genitalijama i širi se u druge žlijezde. usmjereniji. U tantričkom chakra sustavu. a s pokretima disanja možete osjetiti kako ener­ gija putuje uz i niz kičmu. snažniji. Chakre zapravo predstavljaju endo­ krine žlijezde koje proizvode hormone nužne za nastup svjesnosti. Kad se Kundalini pokrene.

da bi njome mogli upravljati kad chakre počnu ti­ trati. negativne chakre. Najprije morate naučiti kako energijom ispuniti cijelo tijelo. jer one sadrže sve vaše nerazriješene emocionalne zaosta­ tke koje ste prikupljali cijelog života. Stoga u Kriyi najprije otvaramo moždane chakre. 108 . To je naša karma. stvarni i bez ikakve maske. možemo doslovno izbrisati brazde u mozgu u kojima su ta pravila zapisana. naša pravila ponašanja i ograničenja preuzeta od roditelja i društva. Time za­ počinje put u različite aspekte vaše osobnosti. ako još niste naučili obuzdavati Svijest svjedoka kad dođe od oslobođenja emocionalne energije.Tantrički put prema višoj svijesti Prvotno premošćujemo kičmene chakre. Tada se može sigurno pristupiti njihovom sistemat­ skom otvaranju. Otvaranje chakri znači promatranje sebe onakvim kakvi doista jesmo. Stoga energijom najprije ispunja­ mo mozak. Svaka kičmena chakra ima svoju su­ protnu stranu u mozgu. Morate biti čvrsto odlučni kad se upuštate u rad sa chakrama. Uporabom Daha i drugih tantričkih tehnika. Svjesno disanje iz duhovnih centara izvlači snagu koja se prikazuje u materijalnim centrima. Rad na drugoj razini dovršava ovaj proces odgova­ rajućim tehnikama i podrškom stručnog savjetnika vještaka. da bi zatim bez opasnosti mogli tu energiju prenijeti niz kičmu i početi otvarati niže. opskrbljujući ener­ gijom sve dijelove tijela kojima je to potrebno. često u posve novi svijet. Kobrin dah je važan jer unosi svjetlost u cjelokupne psihičke razvaline (koje nazivamo Samskare). Njihovo prerano otva­ ranje može uzrokovati nepotrebnu uznemirenost.

Dragulj u Lotosu prednji režanj centar njuha vidni živac hipofiza okulomotorni živac trohleami živac trigeminus n. jednu po jednu. Svaka je chakra povezana s ćutilom i u tijelu koje je iskusilo Kundalini svaka chakra ima psihičke sposobno­ sti. Svaka od njih nadzire ljud­ ska ćutila. pobuđuje te živce i proširuje doseg ćutila koja oni nadzi­ ru. zrak. eter). uključujući proprioceptivna ćutila (svjesnost o položaju pojedinih mišića). (Mnoge druge veze ne spominjemo. od kojih svaka predstavlja različiti aspekt ljud­ ske osobnosti. koja se zbiva kad se Shiva sjedini s Shakti. koje svoje izvorište imaju u krugu oko hipofize. vatra. Psiho-luminiscencija u trećoj ventrikoli. Za svaku je razinu svijesti razvijena psiho­ loška škola. koja pojašnjava ljudsko ponašanje kako se ono može sagledati sa te razine. U Tantri ih razlikujemo sedam. vagus hipogiosalni živac akcesorski živci veliki mozak leđna moždina MOŽDANI ŽIVCI Postoji 12 grupa živaca u lubanji. Dakle. Tijelo sadrži mnogo chakri. s elementom (zemlja. 109 . ekstra-ćutilne sposobnosti. abducens lični živac slušni živac glosofaringealni živac n. s razinom svjesnosti i s dimenzijom. jer su ove dovoljne za naše potrebe.) Pogle­ dajmo sada chakre pobliže. voda. svaka je chakra povezana s endokrinom žli­ jezdom.

Njezin element je voda. povezana s testisima ili jajnicima. Njihova je osnovna briga zadržavanje statusa quo. postignuće. nekreativan i svrha mu je samo očuvanje vrste. Glav­ ni životni cilj na ovoj razini jest nadzor. Njezino je ćutilo okus. Manipura. Stoga su njihove reakcije na svaku situaciju una­ prijed predvidive. Svoje duhovne ogranke možemo dosegnuti tek onoliko koliko su naši korijeni prodrli u majku Zemlju. životna sila. veliki spremnik iz kojega se napajamo. tako druga chakra ovisi o pr­ voj. tako i karmatskih osta­ taka iz prethodnih života. Treća je chakra smještena u središte pupka. Njezinom se stimulacijom aktivira Shakti Kundalini. Oni nemaju osjećaja za pustolovinu ili želje da nešto riskiraju. Ona je povezana s vitalnošću. Njihov podražajno-responzivni način življenja opisuje psihologija obrazaca ponašanja. Swadhistrana. 110 . nalik robotu. Životna sila iskazana na ovoj razini svijet vidi u poj­ movima užitka i bola. To je energija uzemljenja. načina ponašanja koji ih je dotad držao na životu. Na tu je razinu svijesti usmjereno Freudovo viđenje ljudske prirode. Povezana je s nosom i stoga su naši osnovni animalni nagoni potak­ nuti mirisom. Druga chakra. U njoj se javlja svijest o sebi kao egu. Većina ljudi živi na ovoj razini svijesti. a kako okus ovisi o mirisu. nemajući pojma da postoji nešto više od toga. Muladhara upra­ vlja fizičkim tijelom.Tantrički p u t prem a višoj svijesti Muladhara. Seks je u ovoj dimenziji posvećen senzualnom uživanju. Iz tog središta može se iskusiti oblik vidovitosti . dom je nesvjesnih emocionalnih uspomena. Njegova nam je dubina i bogatstvo potreb­ no za ravnotežu flauta i violina viših centara.sposob­ nost čitanja tuđih osjećaja. kako prvih životnih iskustava. Seksualna energija je stvaralačka energija iz koje smo ponikli. energija kojom su stvorena naša tijela. To je kontrabas ljud­ skog orkestra. Prva je chakra smještena u prostati kod muškarca i u blizini grlića maternice kod žena. Seks je na toj razini instinktivan. Njezina energija je energija zemlje i usmjerena je na fizičko preživljavanje. Ova chakra pred­ stavlja prijelaz iz animalnog u humani život. najsnažnija sila za koju znamo. energijom i snagom.

Njezina je žlijezda vratna endokrina žlijezda štitnjača. za sprječavanje kolanja otrova kroz tijelo. koja je jedino moguća na ovoj razini svijesti. 111 . za postizanje onoga što žele. Abram Maslow proučavao je ljude koji su bili sposobni postizati doseg nadljudskih razina. Povezana je s pankreasom i nadbubrežnim žlijezdama. Ova je chakra povezana s prsnom žlijezdom (timusom). Na ovoj točki ograničenja ega počinju nestajati. koja nadzire imunološki sustav i proizvodi stanice koje obavijaju i u sebe utjelovljuju svaku stranu stvar. Ova chakra nadzire rad probavnog trakta. Ona je povezana sa sluhom i iz tog centra možete čuti zvukove koji se nalaze izvan ljudskog slušnog polja. Pristup psihologiji Carla Rogersa zagovara bezuvjetnu ljubav. prisjećajući se svih trenutaka kad vam je bila po­ trebna ljubav. To je centar za pročišćavanje. Život u ovoj svijesti poznat je pod nazivom Zadovoljno tijelo. S druge strane tog sloja moguće je iskusiti Atman. upravlja dinamičkom komunikacijom i samo-izražavanjem. Svoju seksualnost koriste za kontrolu svojeg partnera. smještena u grlu. Anahata. stvarajući zračeću svjetlost. Ovdje postoji želja za zagrljajem. Vishuddha. koje proizvode adrenalin što uzbuđuje tijelo. Četvrta je chakra locirana u blizini srca. Ona upravlja mentalnim tijelom ega. postaje dio našega Ja.Dragulj u Lotosu pobjeda. Njezin je element eter. tvrdoglavošću. individualnu dušu. Na toj je pretpostavci svoje psihološko učenje gradio Adler. Ovaj centar upra­ vlja ćutilom dodira i njegov je element zrak. ali ju niste pronalazili. Ova je chakra obično vrlo dobro zaštićena. Peta chakra. Njezin je element vatra i ona u tijelu služi kao skladište kozmičke energije. U pristupu njoj morate proći kroz sloj bola. Sve ono što se čini tuđe. počet­ na tvar iz koje su nastale sve druge vrste tvari. Ovaj je centar povezan s čistom ljubavi i odanosti. za sjedinjavanjem s cijelim svijetom. izdvojenim Ja. probavu hra­ ne i apsorpciju prane. S te se razine oni koji manipuliraju mogu "priključiti” na druge ljude. Ovdje se skupljaju nadi. Na ovoj točki ego može odstupiti i dozvoliti koz­ mosu da se iskaže kroz tog pojedinca.

duhovna središta koja se nalaze izvan materijalnog svijeta. to je točka kroz koju duša ulazi u tijelo i napušta ga. treće oko. to je vjeroja­ tno najvažnija točka u Tantra jogi. Kad se Ajna jednom otvori. Svaka je chakra povezana sa Sahasrarom. svjedočite božansko u svemu postojećem. povezani ste s univerzalnim umom i. Chakre su prikazivali kao lotosove cvjetove. prikazanoj kroz tri više chakre. Aktiviranjem pinealne žlijezde i hipofize nastaje “Tantrički brak”. postaje dostupno sve više “spo­ znaja”. bez filtra ega. Smješte­ na na tjemenu. Ova je krunska chakra nazvana Lotos s tisuću latica. Možda jogi davnih vremena nisu raspolagali tako bogatim rječnikom kao mi. više vam nitko neće moći la­ gati. gledajući stvari onakvima kakve doista jesu. koje prelazi granice materijalnog svijeta i bavi se samo Kozmičkom sviješću. Ovo je tajna chakra. Kad se počne iskazivati usnuli potencijal. Kako ovladavate Dahom. mjesečeva chakra. To je središte intuicije i inspira­ cije. U predaji je ova ezoterična informacija često oslikava­ na u poeziji i simbolizmu.Tantrički p u t prem a višoj svijesti Ajna. To je središte Nirvanske svijesti. javlja se osjećaj kao da mozak gori. naša veza s beskonač­ nim. a mož­ da su informaciju htjeli sačuvati od nepozvanih ušiju. s prazninom. a nadije kao 112 i . Njezina fizička protuteža jest mozak s milijunima pasivnih neurona koji čekaju da procvjetaju. S Bindu je povezan hipotalamus. je r je direktno povezana s najnižim i najvišim chakrama. Ovdje se možete ugoditi na psihičke zvuko­ ve. Prve četiri chakre predstavljaju aspekte naše čovječ­ nosti i moraju biti nadzirane. povezana je s pinealnom žlijezdom. Iako se često uopće ne smatra chakrom. podređene višoj Prirodi. donoseći jasnoću i pronicavost u vaše doživljavanje drugih ljudi. Ona regulira protok energije iz pinealne žlijezde u hipofizu. Automatski se postiže vidovitost. Šesta chakra. Bindu. Postali ste dio kolektivne svijesti koju je proučavao Carl Jung. Ajna predstavlja sponu između ega i svemira. Sahasrara. Kad svijest dosegne ovu razinu.

Tada moramo unijeti svjesnost u emo­ cionalne uspomene pohranjene u donje tri chakre. 2. sjetite se da za­ pravo govorimo o mozgu. Mnoge tantričke vježbe (asane. Kod onih koji slijede Put predaje. pranayama i mudre) osmišljene su za jačanje spolnih žlijezda. Zapadna je psihologija usmjerena upravo na taj proces i unutar nje su razvijene mnoge praktične meto­ de. njihov 113 . Kada im se pristupa u duhovnom kontekstu. najprije mora biti otvoreno Treće oko. Zatim se preko chakri na eteričnoj razini pretvara u različita emocionalna stanja. Kad govorimo o chakrama. centar vitalnosti. SLIJED Z A O TVARANJE CHAKRI 1. Emocionalno. Jogi put volje ima težnju zanemarivanja ili potiskivanja značenja emocionalnog tijela. Ovdje dolazi do izražaja Kiiya teh­ nika disanja. Svjedok je najhitniji čimbenik u tom procesu. pose­ bno u Eteričnom (praničkom) tijelu. Koraci­ ma i stupnjevima svijesti pristupamo kroz njihovo fizičko iskazivanje. Unosimo više kisika u svoju glavu. Volja ili svjedočenje? U većini joga učenja smatra se da je prva chakra koju treba otvoriti Manipura. Mi smo otkrili da se neuroni u mozgu mogu aktivirati. kako bi one mogle proizvesti moćnu silu i fizičku zagrijanost. s ciljem gospodarenja emocionalnim tijelom. Ta je točka spremnik u kojem je pohranjena cjelokupna vi­ talna energija. Sve započinje u mozgu. Tada možemo nauči­ ti kako prizvati Svjedoka ili individualnu Dušu. Bez njegova prisustva neće biti otpušteno ništa od katarze iz starih emocionalnih uspomena. Razlog leži u tome što je za sljedbu joga nači­ na življenja potrebna snažna volja i samo-disciplina. koja je potrebna za potisak energije iz osnovice kičme i otvaranje Manipure. kako bi se oslobodili vezanosti uz njih i naučili lekciju zbog čega smo ih uopće stvorili. Svaka je informacija pohranjena u mozgu.Dragulj u Lotosu solarne i lunam e struje. kako bi on mogao upravljati objektivnošću dok se ne obavi emo­ cionalno pročišćavanje.

treće oko. moraju biti otvorene četiri niže chakre i ukroćene četiri dimenzije koje one predstavljaju. Kad se srce jednom otvori. želja za potpunim ostvarenjem nepotpunog odnosa. Ključan za ostva­ renje tog puta jest Kobrin dah. koja aktivira pozitivne moždane centre. Kad vaše intuitiv­ ne sposobnosti otvore Ajnu. Neće­ te u partneru gledati njega osobno. Postoji samo jedna Univerzalna duša. 114 . već samo projekciju roditelja. 3. dovodite se u opasnost emocionalnog sloma. vaša sposobnost za pravu ljubav i užitak dramatično se povećava. Kozmičko. Dok učimo biti osjetljivi na suptilnije energije. Dah se uzdiže uz kičmu i udara u medullu. tu ćete ilu­ ziju bezuvjetno voljeti i slom će biti katastrofalan. možemo se ugoditi na tu posebnu frekvenciju. Kad Kobra dotakne pinealnu žlijezdu. svi duhovni centri počinju treperiti. Tada im je cilj sjediniti emocionalne ulomke.Tantrički p u t prem a višoj svijesti se učinak osnažuje. svaki partner kojega odaberete bit će netko tko će vas samo podsjećati na tog roditelja. Srce. On energiju prenosi s tjelesne na profinjeniju razinu. Tada shvaćamo d aje naš osjećaj odvojenosti bio varka. na način da tijelo/um može osjetiti božansku nazočnost. ulazimo u Kolektivnu svijest. pokušaj da od tog partnera dobijete ono što niste dobili od roditelja. Vaše božansko biće tada može stupiti u fizički hram i vi postajete Zračeće biće. Prije nego u cijelosti otvorite Kozmički cen­ tar. Ako Anahatu otvorite prije nego su očišćene cjelo­ kupne najranije emocionalne nakupine. 4.raditi na fizičkoj razini. Chakre tu pročišće­ nu energiju pretvaraju u frekvenciju s kojom možemo . Ali ako vam je srce otvoreno. Takva se veza dakle temelji za iluziji i obično doživljava krah. u njoj je sve sadržano. Dok prolazimo duhovno usavršavanje i razvijamo paranormalne sposobnosti. koja predstavka Boga u nama. projicirate svoju svijest u kozmički prostor. Sve dok još uvijek imate emocionalni naboj stvoren djelovanjem roditelja suprot­ nog spola. rezonirati i stvarati auru oko tijela. postići harmoniju između tijela i uma. u Božju glavu.

Poznati način postizanja nadzora nad umom jest usmjeravanje pažnje na jednu točku. bez treptanja. koja jednim dijelom izaziva neku vrstu hipno­ ze. Upornost će vam se isplatiti. trebat će više vremena da ovladaju ovom vještinom. Ali onima čiji su živčani sustavi više usmjereni na zvuk ili opip. sve do razine bola. Ne treba vas obeshrabriti ako u tome ne uspijete iz prvog pokušaja. Usmjerite pogled na Bindu točku u središtu yantre 1 do 3 minute. Mi koji smo odrasli uz baražnu vatru TV prizora nikad nismo naučili stvarati vlastite predodžbe. 2) tehnikom stimulacije i uravnoteženja vaših chakri. U prošlim vremenima kad su ljudi za zabavu na raspolaganju imali samo čitanje. Ali to je pasiv­ na vježba. iskazanih blijedim ili zamućenim slikama. Oči će vjerojatno početi suziti. Pokušajte pri tome prijeći prirodne granice. Tantra uvijek bira najučinkovitije putove za postizanje konačnog cilja. koje ćete učiti u naprednijim tečajevima. ali to je dobro. bili su prisiljeni stvarati vlastita mentalna uprizorenja priče. na ekranu vaših sklopljenih ka­ paka. Yantra meditacija je osnovna tantrička tehnika za učenje predočavanja. jasnih i jarko obojenih. je r izlučivanje suza proizvodi smireno tjelesno sta­ 115 . Predočavanje je bitni preduvjet za bilo kakvo ezote­ rično učenje. Tehnika koristi prednosti psihološkog odgovora na umor.Dragulj u Lotosu CH AKRA YAN TR A M ED ITACIJA Ova prekrasna vježba omogućit će vam da ovladate trima ključnim vještinama: 1) sposobnošću predočavanja. Sposob­ ni smo samo za stvaranje skica o nečemu. Ono je jezgra tehnika Seksualne magije. Ove će vam vježbe po­ moći u građenju sposobnosti stvaranja vlastitih slika. Onima koji imaju umjetničkog duha predočavanje ne predstavlja gotovo nikakav problem. takozvanog “after-image” efekta. i 3) snagom potrebnom za ulazak u eterično energetsko tijelo koje vas okružuje. poput svijeće ili kristala.

Nakon određenog vrem ena. yantra i boja koje su ugođene na energiju chakre i stoga je mogu stim uli­ rati. Kad dospijete do određene točke iscrpljenosti. Pri­ mjerice. Na trenutak ćete pred sobom vidjeti sliku koja lebdi u mraku. što re­ zonira živčanim sustavom.Tantrički p u t prem a višoj svijesti nje. 116 . Zatim sklopite oči. Kada u svojem umnom oku proizvedete sliku Yantre. U zajednici s mantrom. yantra će početi izgledati trodimenzionalno i možda će se pojaviti bljeskovi boja. naučit ćete stvarati predodžbe bez pomoći yantra karte. ili izraz moći. Stim ulacija chakri se pomoću Yantra m editacija provo­ di sigurno i učinkovito. boja komplementarnih onima kojima je obojana yantra. tako da će crveni i žuti stvoriti narančastu sli­ ku. Svaka je Yantra geometrijski oblik koji predstavlja određenu mantru. time se stimu­ lira i Bindu chakra. točku u središtu yantre. m ožete je vrlo nježno dahom prenijeti na onu točku u tijelu koja joj odgovara. uporno gledanje plave yantre izm orit će plave receptore. Dok koncentrirano gledate u Bindu. ovo proizvodi fizičku stimulaciju chakre. Jogi su otkrili da za svaku chakru postoji točno određena mantra.

117 .Dragulj u Lotosu CHAKRA YANTRA SIMBOLI Chakra Lokacija Geometrijski oblik Kvadral Osnovna 1 komplementarna bo|a ŽuLa (plava) Bt)a Mantra Lam T&ntrička mantra Lang Element 1 . To proizvodi snažniju stimulaciju chakri i tjera ih na brži razvoj. Naš kičmeni stup djeluje poput antene koja prihvaća energiju različitih frekvencija. A one su obično blokirane ili im nedostaje energije. Tantrički učitelji osmislili su yantre koje su zapravo komplementarne astralnim bojama. rad s astralnim bojama je mnogo dinamičniji. Uporaba ovih suprot­ nih boja omogućuje vam izravnu vezu s astralnom ener­ gijom. Boja koju povučete u sebe stimulira točno određeni tjelesni emocionalni ton. kako iz materijalne. to ćete zasigurno upamtiti. Vishuddl 6. Anahata 5. znat ćete koja chakra ne funkcionira kako treba i potreban joj je dodatni naboj energijom. Swadhlstana Osnovica kičme 3. preko živčanog sustava uspostavljate vezu s astral­ nom energijom izvan vašeg fizičkog tijela i učite kako odre­ đenu frekvenciju privući u tijelo. Svaka frekvencija ima svoju boju koja pred­ stavlja određeno emocionalno stanje ili razinu svijesti i stoga boje možete koristiti za određivanje s kojom ener­ gijom treba raditi. Kad postanete osjetljivi na svoje suptilne energije. Manipura 4. stvara plašt oko fizičkog tijela. tako i iz astralne dimenzije. koja spaja chakre sa središnjim živčanim susta­ vom. narančasta (Svijetlo plava) Vam Ram Vara Ham Om Wang Rang Yang Hang Anfi Voda Vatra Zrak Eter Svjetlo SnYantra Astralna energija. Kada to činimo u tantričkom sustavu. Muladhara Grlić maternice 1 1 1 perineum Zemlja 2. Chakre se mo­ raju pročistiti prije nego Kundalini počne kolati. AJna Pupak Srce Grlo Tbćka Između obrva Mjesečev srp Trokut Sestokraka zvijezda Elipsa Srebrna (Crna) Crvena (Zelena) Plava (Narančasta) ljubičasta (Zelena) SvlJ. Dok meditira­ te.

u svijest dovodite prizore davno proživljenih iskustava. Već samo dugo ponavljanje tog transcedentnog zvuka omogućuje vam da osjetite titranje na onom mjestu u vašem tijelu koje rezonira na taj zvuk. Nakon određe­ nog vremena neće vam više trebati yantra karte (mogu se naručiti kod autora knjige). kako bi ubrzali cijeli proces. Posljednji su suglasnik zamijenili sa “m” na “ng”. Svaki put kad aktivirate neku chakra točku. čime vam se otvara drugi aspekt po­ gleda na svoje Ja. U Tantri se to naziva “intemalizacijom bogova”. duševnih povreda i uvreda. sve to navire da bi bilo okupano svjetlom svjesnosti. da bi se ponovno proživjelo. Moći ćete svaku chakru stimulirati do­ vođenjem yantre u odgovarajući položaj uzduž kičme. Da bi se u to osvjedočili i zatim ga zauvijek odbacili. Niže ugađanje pogoduje nižim chakrama i obrnuto. Svakodnevno vježbanje proizvest će neposredne učinke. Napredovat ćete vrlo brzo. i bit ćete ih u stanju za­ mijeniti sa slikama koje ćete sami stvarati unutrašnjim predočavanjem. što rezonanciju dovodi više u glavu. Time se stvara pr­ sten glave i svaka chakra povezuje s trećim okom. 118 . Za svaku mantru određeno ugađanje tona proizvodi najbolje učinke. Yantre unutar vašeg fizičkog tijela postaju poput živućih božanstava. Usmjeravanjem pažnje na to područje vrši se i prijenos energije prema njemu. stvarate dinamički osjećaj unutar svojeg živčanog sustava. neoproštenih grijehova. Zajedničkim korištenjem slikovnih predodžbi i zvuč­ nih vibracija. Eksperimentirajte s različitim ugađanjem tona i pokušajte pronaći ono koje je kod vas najjače. Tehniku Yantra meditacije treba dnevno prakticirati deset minuta. Ova je meditacija siguran i prirodan put za stimula­ ciju i harm onizaciju chakri. Učitelji tantre razvili su snažniju verziju tog zvuka.Tantrički put prema višoj svijesti Uz svaku se chakru tradicionalno vezala i određena bija mantra. koju su jogi pjevušili kako bi stimulirali tu chakru. iskonskih strahova. iednu vantru svakog dana.

pođižite bradu dalje zadržavajući ukočenost vrata. tako da ispuni područje trbuha. (Za brzi prijenos energije u mozak) Šmrčući udahnite kroz nos. 1) Zemaljski centar: Udahnite kroz svinute usnice (sita dah). Pri izdisaju snažno napnite želudac (istodobno pjevušeći “RANG”). Brzo sve ponovite 7 puta. zabacujući glavu unazad. Kad ovladate ovim vježbama. možete dodati pjevušenje i promatranje yantra karata. Izdahnite kroz usta. spustite bradu na grudi. naklonivši glavu naprijed i ispuštajući pritom zvuk “ch”. stegnite analni mišić i predočite si kako se energija uspinje uz kičm u (pjevu šeći “WANG”). zadržavajući dah. Osjetite kako energija 119 . Udahnite kroz treće oko. Kada dah dospije do srca. Zatim . zadržite dah i zatim se opustite.Dragulj u Lotosu Samostalne vježbe 1. Izdahnite (pjevušeći “HANG”). Lagano si predočite kako zrak prolazi prednjim prolazom. 6) Centar svjetla: Pritisnite kažiprstom treće oko ili kažiprstom i srednjim prstom lagano pritisnite očne kapke. Kad dah dospije do grlenog središta. Duboko udah­ nite. Dok izdišete. 2) Seksualni centar: Udahnite kroz nos. Pokušajte “pumpati” 26 puta tijekom izdisanja. sve dok ne dođe do Centra vatre. Zatim zrak natjerajte do spolnih organa i natrag. 2. Izdahnite uz istodobno sporo i ritmično stezanje analnog mišića (istodobno pjevušeći “LANG”). zamišljajući da zrak dolazi kroz treće oko. 4) Centar zraka: Udahnite kroz nos. Mudre za aktiviranje chakri. 5) Centar etera: Udahnite kroz nos. 3) Centar vatre: Duboko udahnite sita dah. istodobno stežući čmar. Dah punjenja. stegnite i raširite prsne mišiće koji okružuju srce (pjevušeći “YANG”).

Yantra meditacija. Potpuno se usredotočite na yantru i mantru. 120 . itd. najprije do Ajna središta. Budite svjesni podražaja što duže možete. a zatim je dahom vodite do odgovarajuće. Nemojte si dozvoliti da trepnete. 3. S jedne strane neka bude svijeća ili svjetiljka. koja će osvjetlja­ vati yantru. Postavite yantru u razinu očiju. 2) Pogled usmjerite u Bindu točku u središtu yantre. projicirajte energiju natrag kroz treće oko u eter. drugog druge chakre. Neprestano ponavlja­ te tantrički Bija mantra zvuk za tu točku. 4) Uvucite u sebe yantra simbol.Tantrički p u t prema višoj svijesti prelazi preko psihičkog mosta do Bindua. tiho ponavljajući mantru. Lagano udahnite sliku. Činite to 1 do 3 minute. Pri izdisaju (pjevušeći “ANG”). 1) Prvog dana koristite kartu prve chakre. 3) Sklopite oči i pokušajte si predočiti kako pred vama lebdi yantra.točke na kičmi.

mi­ lovane. divilo im se pogle­ dom. pređete na primarnu i završite s tercijarnom.Dragulj u Lotosu Vježbe u paru Kama Marme su erogene zone za stimulaciju fizičkog i liječenje psihičkog tijela. Kada sve budu probuđene. Otvara grlenu chakru i Sushumnu. 2) Vratni zatiljak. 2) Grudi. a “udisanje energije” u njih može imati ljekovitog učinka na srčanu chakru. dok je kod muškaraca obratno. to će vas odnijeti gdje god poželite. Kod žena je obično lijeva strana tijela osjetlji­ vija. Primarna razina 1) Usnice. Stimuliraju prvu chakru. itd. Bradavice zrače psihičkom energijom. Sve su one chakre ili pod-chakre. masirane uljem i mirisima. a za­ tim desnu za otvaranje Pingale. Sekundama razina 1) Ušne školjke. Trnci idu izravno do maternice. ali svaki korak proizvodi jedinstvenu reakciju i nećete htjeti propustiti ništa od toga. kod muškarca je to vrh penisa. Tijekom stoljeća. Stimulacija bradavica otvara treće oko i izaziva erekciju. Najviše ćete učinka polučiti ako krenete od sekundar­ ne zone. To nije stro­ go pravilo. 3) Spoj nadlaktice i lopatice. 3) Genitalije. Jezike treba sjediniti s usnicama. 121 . bradavice. te razne Kama Marme su gubljene. Kod žene. Najprije treba stimulirati lijevu usnu školjku za otvaranje Ide. zatim dahom i na kraju jezikom. Trljanje otvara prve dvije chakre i izaziva refleksni odgovor u genitalijama. kako bi se cijelo tijelo pretvorilo u erogenu zonu.. Tradicionalnije postupak da se te zone najprije dodir­ nu rukom. Erotska masaža (punjenje chakri). ključ prema njezinu živčanom sustavu je klitoris.

Tantrički put prema višoj svijesti TANTRICKE EROGENE ZONE PRIMARNE SEKUNDARNE TERCIJARNE .

iako novi partner koji vam odgovara može kod njih izazvati neposredne učinke. sve dok ne dođe do stimulacije sekundarne i primarne zone. 123 . Izravna veza prema prvoj chakri. Nježna masaža u smjeru kazaljke na satu otvara Manipuru. Milovanje. 5) Unutrašnjost bedara. Stimulira chakre koljena i pruža obilje užitka. 6) Stražnja strana giba koljena. 3) Pupak. 8) Nožni palac. Vrlo lagano trljanje. grickanje i lizanje proizvodi žmarce. Otva­ ra prvu chakru. Lagano puhanje u uho može vas dovesti do transa. 2) Dlanovi ruku. Tercijarna razina (ove točke su obično uspavane.Dragulj u Lotosu 4) Spoj natkoljenice i zdjelice (donji dio stražnjice). sve do geni­ talija. Sisanje kod nekih ljudi može dovesti do orgazma. Lagano trljanje pobuđuje žmarce u kičmi. 7) Potplati. Izrazito zado­ voljstvo. Otvara Ajnu. otvara drugu chakru i izaziva skupljanje raošnji. 5) Nosnica. 6) Ušni otvor. 4) Čmar. Osjetljivi na kružno milovanje.) 1) Rub malog prsta na ruci.

124 . Oprostite sebi što vam je trebalo tako dugo da svladate lekciju. a zatim sa strane promatrajte sebe kako ih osjećate. Oprostite im ono što su vam nesvjesno učinili. ako ih doživite SVJESNO I OBJEKTIVNO. Ako ih ima mno­ go. to je stoga što ste spor učenik i Bitak vas uvijek izno­ va mora podučavati. 2. Spoznajte da su oni odabrani od Bitka. Kad bolna sjećanja počnu navirati u svijest. jer savršeno odgovaraju ulozi da budu vaši učitelji. Jednostavnije je da budete Svjedok svojih misli. Stvari se događaju same po sebi. Spoznajte koja razina svijesti dominira vašim životom. Budite svjesni osjećaja koji vam naviru tijekom dana. Otkrijte gdje zaustavljate energiju. Postanite svjesni svojeg sustava chakri. Zahva­ lite ljudima što su upravo takvi kakvi jesu. To je poput praćenja disanja. Teže je uzmicati od osjećaja. nemojte ih potiskivati. Počnite se pitati zašto tom dijelu sebe priječite da dođe do izražaja. gube svoju moć nad vama i počinju nestajati. Budite zahvalni Bitku zbog njegove ustrajnosti. Duboko udahnute. Riješite se svojeg psihičkog otpada. Kako osjećaji naviru. povedite sebe i ljude prema kojima osjećate emocionalni naboj u Bindu pro­ stor. Osjetite ih u cijelosti. Stari strahovi i boli. 3. sve dok ne svladate lekciju.Tantrički put prema višoj svijesti Svjesnost 1. Ne trebate ništa činiti.

Kao što smo rekli. Kada sve žlijezde proizvode optimalnu količinu hormona i među­ sobno su savršeno uravnotežene. Tehnike uključuju: disanje.Dragulj u Lotosu 7. pročišćavanje nadija. ali uravnoteženje ova dva tijela je dovoljno za postizanje uzvišenosti. Ovo je drevni sustav pomlađivanja. zajednički djelujući na održanju ravnoteže. Uvježbavamo tromo ljudsko tijelo (kemijskim procesima koji aktiviraju njegovu mrežu staničja i organa) i eterično energetsko tijelo aure (pranom koja pokreće Kundalini i provodi je kroz chakre). Zasnovan je na snažnoj stimulaciji endo­ krinih žlijezda. koje služe za stimula­ ciju chakri. Sve tehnike prikazane u ovom tečaju. Ti su hormoni isto tako neophodni kod pripreme tijela za prijam Kundalini doživljaja. Da bi se postigla svjesnost o tome. Njihov je rad vrlo povezan. U Tantri započinjemo s fizičkom razinom i preko spolnog sje125 . Na taj način one međusobno stimuliraju ili usporavaju svoj rad. prije­ nos energije. odnosno hormoni koje one izlučuju ispuštaju se izravno u krvotok i tako djeluju na cijelo tijelo. ujedno stimuliraju i rad endokrinih žlijezda. Mistici spominju i druge razine. pomoću kojeg su mnogi jogi očuvali odlično zdravlje i živjeli duže od stotinu godina. masažu. jer u suprotnom nećete moći nadzirati energiju koja se stvara. endokrine žlijezde su za fizičko tijelo ono što su chakre za eterično tijelo. Slabost jedne žlijezde izazvat će slanje dodatne energije iz druge. morate biti optimalno zdravi. /eJcctja tfomfalc/cć ćućfav- Ljudski bio-energetski sustav jest sustav s više razina. Endokrine žlijezde razlikuju se od drugih žlijezda u tijelu po tome što nemaju kanala. tijelo ne stari.

to će imati učinka na fizičko tijelo. Do dovodi do stalnog pogoršanja zdravstvenog stanja i. Ako se neko vrijeme uspije održati tu ravnotežu energetskog tijela. Program prije svega služi za ubrzavanje postizanja ravnoteže i stimulaciju chakri (endokrinih žlijezda). neke chakre se usporavaju i energija izlazi iz ravnoteže. Svaka chakra proizvodi “uskovitlano energetsko polje” i kod normalne zdrave osobe ubrzava do velikih brzina. ali ovo nije program za jačanje mišića ili aerobik. “Kaya Kalpa” znači “Besmrtno tijelo”. kad se u njima izvještimo. Položaji su osmišljeni tako da vrate energetsko tijelo u ravnotežu. nadzirući tjelesnu psihičku energiju. Vježbe koje ovdje prikazujemo jednostavne su i. obnavljajući brzinu obrtaja chakri na razinu normalnu za osobu od dvadeset pet godina starosti. Njihova se ener­ gija može pronijeti cijelim tijelom i pripremiti ga za Uni­ verzalnu svjesnost. Visoka razina energije pohranjene u spolnim žlijezdama osnovni je preduvjet tantričkog doživljaja. jer je u njega uključena i upotreba moć­ nih ljekovitih trava i narkotika. kroz postizanje savršene ravnoteže lučenja hormona žlijezda. One potiču protok kisikom bogate krvi kroz cijelo tijelo i uravnotežuju životnu ener­ giju u chakrama. op­ terećeni stresom što ga proizvodi svakodnevni život. do smrti. potrebno je samo deset minuta dnevno za njihovo obavljanje. iako usputno mogu djelovati i na taj način. što je ključ dobroga zdravlja i vitalnosti. koje bi kod ne­ 126 . na koncu. Kaya Kalpa sustav pomlađivanja mnogo je širi i sa­ stavni je dio napredne prakse Kriya joge. Za provedbu cijelog programa Kaya Kalpe potrebno je devedeset dana neprekidnog rada i nužno ga je provoditi pod vodstvom iskusnog ajurvedskog liječnika. Kako starimo. Neke alkemijske formule za upotrebu žive i nekih drugih tvari. Neki od ovih pokreta možda će vam sličiti nečemu što ste već radili na tjelovježbi.Tantrički put prema višoj svijesti dinjenja pokušavamo stimulirati seksualne hormone.

sa zaprepašćujućim učinkom u pom­ lađivanju kože lica. “Tantričko mlijeko” zapravo je mješavina sjemene i vaginalne tekućine i ima krajnje ljekovit učinak. Jedna čajna žliči­ ca dnevno ove mješavine pročistit će vam unutrašnje organe i dati sjaj vašoj koži. služe za oporavak ostarjelog tijela i njegovo pomlađivanje. jer sunče­ va energija daje neophodnu životnu snagu. Jogi koji su ostvarili najveća postignuća u Kaya Kalpi u potrazi su za besmrtnošću fizičkog tijela. One uključuju i takve stvari kao što je ispijanje urina ili menstrualne krvi. T aje tema preopširna za ovaj kratki priručnik. Ali postoje neke važne stvari koje možete is­ tražiti: 1) Pom iješajte jednaku količinu meda i polu tekućeg pročišćenog indijskog maslaca (ghee). Ego je fascini­ ran samom pomišlju na besmrtnost i spreman je sve poduzeti da b ije ostvario. Samo zbog stjecanja cjelo­ kupnog uvida.r Dragulj u Lotosu stručne upotrebe bile otrovne. O načinima poboljšanja ishrane napisa­ ne su mnoge knjige. ali njezini su učinci vrlo veliki. Ta se ista mješavina može koristiti i u kozmetičke svrhe. Nije ni potrebno naglašavati da je cjelokupni taj sustav tajan i da se provodi skriveno od javnosti. Stoga su ove metode dostupne samo onima koji imaju transcedentni ego. 2) Hrana pripravljena od dijelova biljaka izloženih suncu u osnovi je mnogih sustava za pomlađivanje. koji zapravo smrtni život žele produžiti samo da bi dovršili svoje duho­ vno putovanje. Način ishrane. a nekima je to i uspjelo postići. Pomoću suvremene tehnologije otkrili smo da su molekule klorofila u stanju prihvaćati i pohranjivati sunčevu ener­ giju. Pokazalo se daje sok načinjen od stabljika pšeni­ ce najbogatiji klorofilom i da stoga predstavlja najbolju hranu s pomlađujućim učinkom. Sami smo bili svjedoci 127 f . ali ne savjetujemo njihovu prove­ dbu izvan samostana i hramova u kojima se te tehnike njeguju. spomenut ćemo i neke egzotične vježbe koje imaju isti učinak. Navedena praksa može Lzgledati uistinu ekstremna.

Ako stežete analni mišić kod svakog izdisaja. Razinu tekućine u tijelu regulira sol. preokreće djelovanje degenerativnih bolesti.pravom navalom Shakti. ili uz pomoć kiro-praktičara. pojedinost koja položaje čini doista učinkovitima. Uskladite disanje sa ste­ zanjem mišića. Svaki je pokret zapravo -meditacija. Kontrolirajte se i nemojte ići preko granica izdržljivosti. time sti­ mulirate energiju Prane Shakti. osjećat ćete kako vam se tijelo puni energijom . Stoga koristite samo prirodnu morsku sol. Dok budete vježbali položaje. osijedjela kosa ponovno vraća pri­ rodnu boju. Naziv im je Tibetski položaji ili Pet obreda pomlađivanja. time ćete pročistiti svoie tiielo. kako nestaju kronični bolovi. bilo u laboratoriju. nakon samo nekoliko tjedana uzimanja po tek 1 dl tog soka dnevno. Opuštanje mišića kod udisaja tjera energiju u tijelo.Tantrički put prema višoj svijesti kako. čisti tijelo od otrovnih tvari i čak spiječava djelovanje radioaktivnih zračenja. Ponekad je ta navala prejaka i dok se kanali budu pročišćavali možda ćete osjećati mučninu. zbog čega mnogi ljudi nesvjesno dehidri­ raju. ali konfekcijska kuhinjska sol izložena je toplini i struktura njezinih kristala je toliko oštećena da ne može izvršavati tu svoju osnov­ nu funkciju. Čovjek koji je prvi saznanje o njima s Tibeta donio u Englesku nažalost je propustio najbitniji aspekt sustava. Ovaj sok ubrzava zalječenje bilo kakvih povreda ili in­ fekcija. u velikoj mjeri povećavate stresno stanje svojeg imunološkog sustava. 128 . Ako stalno svoje tijelo izlažete djelovanju hrane koja sadrži otrovne tvari. Ako udišete kroz nos i izdišete kroz usta. Usmjerite pažnju na pokret i energiju. a energetske zalihe i tjelesna vitalnost se zaprepašćujuće uvećavaju. radio-esteziste ili njihala. 3) Provjerite svoju preosjetljivost na neke vrste hrane. Dnevno pijte dvije litre svježe izvorske vode. 4) Uzrok mnogih degenerativnih bolesti je dehidracija. Položaji za pomlađivanje danas su već zastupljeni u velikom broju priručnika i tečajeva.

2. dlanova okrenutih prema nebu (dok ruke ne dođu u položaj kazaljki na satu koje pokazuju 2. Neki ljudi ove vježbe mogu izvoditi vrlo brzo. Shiva-Shakti Mudra. Udahnite dok podižete ruke. Kad se ruke prekriže.Dragulj u Lotosu Samostalne vježbe 1. brzinom koja vam najviše odgovara. pazuha priljubljenih uz tijelo. prema naprijed i u visinu struka. Ako ne možete izvesti dovoljan broj pokušaja. a cjelo­ kupna tjelesna energija će se uvećati. Dišite kroz nos. nemojte dopustiti da se dodirnu. sporo. Svaki položaj treba pri­ mijeniti 21 put. Položaji za pomlađivanje.00 i 10. 129 . s dlanovima ispru­ ženim i okrenutim prema naprijed. tako da ruke pređu ispred lica. jer će to stvoriti kratki spoj u protoku ener­ gije. 4) Izdahnite spuštajući ruke (vrlo polagano i svjesno) u dva velika luka. tri puta ponavljajući ovu mudru. svjesni pokretanja ener­ gije. uspravne kičme. Vježbom će vaši mišići ojačati i postati gipkiji. Sada energiju vra­ ćate natrag svijetu. a zatim ispred genitalija. 1) Stanite s nogama razmaknutim na širinu ramena. ili neki položaj ne možete uopće postići. Dlanovi neka budu okrenuti prema tijelu.00 sati). Osjetite tu energiju dok ruke prolaze ispred geni­ talija. dlanova okrenutih prema gore. tako da sada budu potpuno ispružene naprijed. 2) Izdahnite podižući ruke u visinu ramena. Počinjemo s tjelovježbama koji­ ma je cilj poticanje protoka energije. Zatim tu energiju raspoređujemo po cijelom tijelu. la­ gano svijenih koljena. 3) Ispravite dlanove i udahnite dok ruke podižete iznad glave. ali ne više. U početku ponavljajte vježbu sve dok vam ne postane neugodno. Osjetite kako izvlačite energiju iz zemlje. a nekima više odgovara da to rade sporije. nemojte se zbog toga zabrinjavati.

grlo (štitnu žlijezdu) i dvije moždane žlijezde (hipofizu i pinealnu žlijezdu). a emitiraju lijevom rukom. u visini ramena. a desni prema dolje. 130 . prolazi vašim tijelom i kroz dolje okrenuti dlan ponovno odlazi u zem­ lju. a ona koja se vraća u zemlju činit će se hladna. Ove vježbe posebno dobro djeluju na koljena. Energija koju primamo odozgo biti će vruća. zamijenite položaj dlanova. Osjetite kako energija ulazi u vaš gore okrenuti dlan. Lijevi dlan okrenite prema gore. Neki ljudi energiju primaju desnom.Tantrički put prema višoj svijesti Izvršite “Zvjezdani položaj”. jetru i slezenu. široko razmaknutih nogu i ruku razmaknutih u stranu. Ako vam se čini da učinak nije dovoljan. spolni centar (spolne žlijezde).

Postavljajući oba kažiprsta u vidno polje. još uvijek ispruženih ruku. slično vrtnji koju su izvo­ dili perzijski derviši. 131 . Odaberite neki predmet u sobi i usredotočite pogled na njega i brojite svaki put kad vam pogled opet padne na taj predmet. Kada se oni napokon susretnu. 1) Ispružite ruke ravno postrance. 2) Kako bi otklonili vrtoglavicu. a predajna usmjere­ na prema dolje. oso­ bito onih u koljenima. Okrečite se sve dok ne osjetite laganu vrtoglavicu. pokazujući kažiprstima prema gore. ali dlanovi trebaju biti u već opisanom položaju. sve dok ne dođu u položaj ravno ispred očiju.Dragulj u Lotosu Dio A. (Ako nemate dovoljno prostora.) Zatim se počnite okretati u stranu. svinite ruke u luk. Dišite normalno. ali ne više od 21 put. Prvi pokret je kruženje. izravno gledajući u njih. Vrtogla­ vice će nestati. brzinom koju sami odredite. s prijamnim dlanom okrenutim prema gore i predajnim dlanom prema dolje. pomak­ nute ruke pred srce. lagano stisnite ruke u šake. prijamna ruka može biti okomito uzdignuta iznad glave. Služi za ubrzavanje svih chakri. u smjeru kazaljke na satu (tako da desna ruka ide unatrag).

Bokovi moraju ostati uz pod. 3) Ponavljate vježbu koliko želite. Noge podižite sve dok ne dođu poviše glave. Ova vježba služi za stimulaciju grla i seksualnog centra. 4) Izvršite 3 Shiva-Shakti mudre.9 i Tantrički put prema višoj svijesti Dio B. 2) Dok udišete (kroz nos). ruku pod stražnji­ com i dlanova okrenutih prema dolje. 1) Legnite na leđa. Koordiniranim pokretima. noge spojene. ispruženih nogu. Brada treba biti pritisnuta uz grudi. SEKSUALNI CENTAR CENTAR GRLA 132 . istodobno podižite noge i glavu. dok izdižete (kroz usta) i stežete čmami mišić. Koljena neka ostanu ukrućena. ali ne više od 21 put. sporo spustite glavu i noge na pod i na trenutak dopustite da se mišići opuste.

1) Kleknite na pod. Nožne prste podvijte kao na slici. držite oči otvorene sve dok se ne naviknete na navalu energije. i i 133 i . zabacujući glavu i otpuštajući čmami mišić.r Dragulj u Lotosu Dio C. a zatim izvršite 3 Shi­ va-Shakti mudre. 3) Vratite se u početni položaj i opet stegnite čmami mi­ šić. Ova je vježba osmišljena za stimulaciju seksual­ nog energetskog centra do pune aktivnosti. tako da vam um bude usredo­ točen na unutrašnja zbivanja. Ako s početka budete osjećali vrtoglavicu. Izdahnite (kroz usta). ruku položenih na stražnji dio butina i uspravljene kičme. nagnite se unatrag što više možete. 2) Dok udišete (kroz nos). 4) Ponavljajte vježbu koliko želite. kako bi stimulirali refleksne točke hipofize i pinealne žlijezde. Možete je izvo­ diti i sklopljenih očiju. pritisnite bradu na prsa bez svijanja u struku i stegnite čmami mišić.

1) Sjednite na pod.Tantrički put prema višoj svijesti Dio D. Izdah­ nite (kroz usta). koljena i spolne chakre. Dla­ nove položite na pod uz bokove. SEKSUALNI 134 . tako da prsti budu okrenuti prema naprijed. To se postiže zamahom prema naprijed. tako da se leđa potpu­ no izravnaju. 4) Ponovite koliko želite puta. 3) Udahnite dok se vraćate u početni položaj. 2) Udahnite (kroz nos). poput živog stola. iako je nekim ljudima udob­ nije ako su prsti okrenuti u stranu ili unatrag. spuštajući bradu na prsa i istodobno stežući čmarni mišić. a zatim izvršite 3 mudre. zapravo je uistinu jednostavna i najjače stimulira grlo. Iako se ova vježba čini teškom. Glava treba pasti straga. nogu ispruženih prema naprijed. opustite čmami mišić i podignite stražnjicu u zrak što više možete.

3) Udahnite (kroz nos) i opustite čmami mišić. centar u grlu i seksualni centar. MOZAK 135 . polagano se vraćajući u početni položaj. pa čak i da kao treću točku oslonca koristite koljena. i podignu­ te se u kobra položaj.¥ Dragulj u Lotosu Dio E. 4) Ponavljajte koliko želite puta. 1) Legnite na trbuh. Cijela težina tijela treba počivati na dlanovima i nožnim prstima. prstiju okrenutih prema naprijed.) 2) Dok izdižete (kroz usta). modificirani oblik ovog položaja može biti i takav da tijelo ostane oslonjeno na pod za vrijeme kobra položaja. sve dok vam tijelo do­ voljno ne ojača. Ova vježba stimulira moždane centre. sve dok tijelo ne bude činilo oblik produženog slova V. podignite bokove prema gore. Bokove treba spustiti tako da leđa budu svinuta u luk. pogle­ da uprtog prema naprijed. tako da vam dlanovi budu ispod ramena. a zatim pođite izravno na Dio F. (Ako nemate dovoljno snage da to učinite. Glavu treba zabaciti. Bradu treba pritisnuti uz prsa i stegnuti čmami mi­ šić.

Ponovite još dva puta.Tantrički put prema višoj svijesti Dio F. kako bi se omogućio porast energije. nožne prste pomaknite prema naprijed i rastegnite noge. Posljednji pokret je rastezanje kičme. . 1) Ležeći na leđima. 2) Zadržite dah i ispružite ruke prema gore. Rastegnite kičmu. a ruke podignite iznad lica. čineći sve to sporim pokretima. 4) Udahnite i ponovno se rastegnite. udahnite dok ruke podižete iznad glave i zatim ispružite na pod iza glave. 3) Izdahnite dok opuštate noge.

“AH” u grlu i “HUM” u seksualnom cen­ tru. tako OM-AH-HUM meditacija ugađa finije ener­ getske slojeve tijela. Samo ih pratite kako dolaze i odlaze. izdahnite i pošaljite seksualnu ener­ giju u mozak. kao promatrač sa stra­ ne. Nakon što izvršite sve vježbe. postižući učinak samo-izlječenja i razvoja sposobnosti za liječenje drugih. Kako bi zvuk doveli što snažnije do seksualnog centra. Koristit ćete disanje i mantru da bi energiju pronijeli cijelim tijelom i transmutirate je na više razine. Doživite “OM” na čelu. d) Sjedite u tišini 10 minuta i osjetite kako se energija širi vašim tijelom i mozgom. Kako položaji stimuliraju i ugađaju tjelesni energetski sustav. b) Izdahnite pjevušeći OM-AH-HUM mantru. a zatim u sebi. Ako vam um ispune zbrkane misli. gdje će se ona transmutirati u duhovno svjetlo. vrlo nalik onome dok vodite ljubav i snažno ste uzbuđe­ ni. a) Sporo udahnite. samo im svjedočite i zatim ponovno postanite svjesni sadašnjosti. 137 . Zadržite dah. Obratite pažnju na svaku pomisao koja vam može promaknuti mozgom. Zatim se opustite.F Dragulj u Lotosu 3. c) Ponovite sve 3 puta glasno. OM-AH-HUM meditacija je ključ za postizanje najveće koristi od položaja za pomlađivanje. seksualna će vam energija strahovito porasti. stisnite čmarni mišić dok izgovarate “HUM”.

Tantrički put prema višoj svijesti DUHOVNO MENTALNO HUM FIZIČKO 138 .

Dragulj u Lotosu

Vježbe u paru
Poruka o punjenju chakri. Ovo je druga polovica Kundalini poruke (stranica 102). Ona dovodi energiju natrag u tijelo, kako bi ga pripremi­ la za vođenje ljubavi. Ovaj oblik poruke djeluje na eterič­ noj razini. Onaj koji poruku šalje psihičku energiju emi­ tira kroz dlanove, stimulirajući chakre onoga koji poruku prima. Ovo može izgledati apstraktno, ali primatelj ne sumnja da se nešto uistinu zbiva. Ako ste upravo završili vježbe pomlađivanja, posjedovat ćete obilje energije koju možete predati. Sada energiju dovedite u ruke, kao što smo to činili u pripremi Kunda­ lini poruke. Neka to bude meditacija za oboje. Obratite potpunu pažnju na ono što se događa. Postanite osjetlji­ vi i na suptilne struje kojima upravljate. Ovo nije gotova formula, već samo polazna točka. Vjerujte svojoj intuiciji. Ako vam se čini da na tome području pro­ vodite više vremena nego negdje drugdje, vjerujte tom osjećaju. Ovo vrijeme možete iskoristiti za vježbanje “čitanja” tijela, kao u 1. lekciji. Obratite pažnju na pojavni oblik energije u svakoj chakri. Budite spremni prihvatiti svakii infor­ maciju koja vam se pruža. Što vam je um tiši, to ste sprem­ niji psihički prihvaćati informacije. Za stišavanje svojeg uma koristite tehnike opisane u 8. poglavlju. Poruka je opisana za slučaj kad je muškarac pošiljatelj, a žena primatelj. Iste korake treba primjenjivati i kod promijenjenih uloga. 1) Chakre stopala. Počnite tamo gdje zemaljska energija ulazi u tijelo. Držite stopala i osjetite vezu s njima. 2) Noge. Trljajte noge, slijedeći crte meridijana. Stišćući vanjske dijelove njezinih nogu, stimulirate njezinu Shiva energiju i opuštate uro-genitalni sustav. Stišćući unutrašnje dijelove nogu budite njezin Shakti, stimu139

Tantrički put prema višoj svijesti

TANTRIČKA TEHNIKA PUNJENJA

140

F
Dragulj u Lotosu

lirajući seksualne nadije povezane s vaginom, čime pokrećete izlučivanje vaginalnih sokova. 3) Seksualni centar. Emitirajte psihičku toplinu kroz svoj dlan iznad njezinog stidnika. Time se nabijaju elek­ tricitetom vaginalne tekućine i stvaraju hormoni koji se aktiviraju ojama. Izvodite male kružne pokrete. 4) Solarni pleksus centar. Energija oja zatim se priku­ plja u solarnom pleksusu, spremniku psihičke ener­ gije, da bi stvorila živi pokretač energije. 5) Srčani centar. Sad energiju natjerajte do prsne kosti, masažom prsne žlijezde, čime se otvara njezina srča­ na chakra. Ovo izravno stimulira imunološki sustav, štiteći je od bolesti. 6) Grudi. Potjerajte energiju nekoliko puta uz rubove dojki. Ovakvom masažom dojki, uz istodobno emiti­ ranje energije preko svoje chakre na dlanu, ženskom se genetskom kodu signalizira lažna trudnoća, po­ stojanje novog života u reproduktivnim organima. Kao odgovor, njezino će tijelo zaustaviti lučenje menstrual­ ne krvi, baš kao što dojenje djeteta zaustavlja uobičajeni menstrualni ciklus. 7) Središte u grlu. Emitirajte energiju prema štitnoj žlijez­ di, regulatoru metabolizma. 8) Ruke. Potjerajte energiju iz njezinih šaka uz ruke, pre­ ma ramenima, vratu, glavi i prema van. 9) Treće oko. Dlan svoje predajne ruke položite pred njezino čelo, kako bi energijom nabili psihički centar. 10) Uravnoteženje. S jednom rukom na njezinoj glavi i drugom iznad njezine vagine, osjetite hladnu energiju koja je prisutna u njezinoj glavi. To pokazuje da se Shakti energija prenijela uzduž cijele njezine kičme. 11) Uzemljenje. Da bi doveli energiju natrag u tijelo, stišćite i trljajte niz obje strane tijela, od glave do sto­ pala, slijedeći obrise tijela. Posljednje treba trljati izra­ vno niz prednju središnju crti.
141

1 t
1hntrički put prema višoj svijesti

Svjesnost
Vaš sustav vjerovanja. Postanite svjesni vašeg stava o starenju. Imate li otpora prema provedivosti zamisli o pomlađivanu? Jeste li uvjereni daje starenje neizbježno i da ga ne treba zaustavljati? Pitate li se želite li uopće takvo nešto? Ili očekujete kada ćete ostarjeti i onemoćati, kako nitko od vas ne bi očekivao previše? Očekujete li da ćete biti spolno aktivni cijeli svoj život, ili već imate predodžbu o starosnoj granici nakon koje spolna aktiv­ nost više neće predstavljati dio vašeg života? Pristup i očekivanja koja posjedujete, čak ako ih niste ni svjesni, snažno utječu na način na koji se tijelo skrbi o sebi. Ako ništa drugo, barem postanite svjesni tih svojih stavova.

142

w
Dragulj a Lotosu

Mantre su transcedentalni zvukovi sile koji proizvode specifične reakcije unutar ljudskog tijela i uma. Mantre su određena obilježja vibracija etera, a prva su ih bila u stanju čuti duhovno čista bića tako duboko zadubljena u meditaciju da su se stopile s unutrašnjim svjetlom. Ali te iste vibracije mogu koristiti i drugi, kako bi ušli u viša stanja svijesti i probudili svoje usnule psihičke moći. Mantre stvaraju rezonanciju između vas i vaših unutra­ šnjih dubina. Moć ima zvuk, a ne značenje riječi. Prevedene na dru­ ge jezike, one gube učinak. Neki zapadnom shvaćanju prilagođeni tantrički tekstovi upućuju vas da pjevušite riječi poput “ljubavi”, kao da će to utjecati na vaš doživ­ ljaj. Međutim, time one gube smisao mantri. Mnoge čuvene mantre zapravo su imena božanstava iz hinduističkog panteona. Neki od naših studenata odbijali su koristiti te riječi, u strahu da će dovesti u opasnost svoj život buđenjem tih bogova! Shvatite da mantra prizi­ va samo određenje aspekte bića. Svaki od tih bogova stvo­ ren je kako bi personificirao neki od tih aspekta. Ne tre­ ba iznenaditi to što bi bogove trebalo imenovati po nekoj mantri, a ne suprotno. Stalno ponavljanje tih zvukova podešeno je s određe­ nim stimulansom, što za učinak ima povlačenje ćutila iz vanjskog svijeta i omogućuje vam okretanje unutrašnjem svijetu. Živčani sustav, koji je najčešće posve preopte­ rećen u pokušajima prijenosa obilja dolaznih informa­ cija, postaje vrlo budan kada nema informacija koje tre­ ba obraditi. Tada postajete svjesni da nema misli kojih bi trebali biti svjesni, sve dok napokon ne postanete svje143

a percepcija je mehanički proces. Ujedno sobom donosi opuštanje i osjećaj smirenosti. Na zapadu nema mnogo ljudi koji imaju toliko strpljenja i predanosti. a zatim brzo pređite na MMM zvuk. Mantre koje se koriste u tantričkim obredima i inicija­ ciji uključuju: OM NAMA SHIVAYA . Jedna od ključnih stvari za efikasno korištenje mantri je ispravno izgovaranje. OM je mantra kozmičkog sjemena. jer u protivnom nema proizvodnje energije. 144 . Možete osjetiti vibracije u Trećem oku. pri čemu svaki titra na drukčijoj razini. To je oslobođenje. proizvodeći različite učinke u različitim chakrama. kao pripremi za njegovo sjedinjenje s Shakti. Ako želite aktivirati moždane chakre.buđenje svijesti o Shivi. koji se prenosi u preostale dijelove mozga.energiju pretvara u ostvarenje. kao obično. Isto tako. Upotreba mantri vrlo je važna u Tantric Kriya jogi ali. a samo vas stručnjak može uputiti koje su to. zvuk prosvijećeno­ sti. OM je korisna u uspostavi kontakta s višim umom ih višim Ja. Postoje mnogi načini pjevušenja OM mantre. Kako je samosvijest jednostavno stvar percepcije. OM mantra usredotočuje misli i dobra je priprema za meditaciju. Problem je u tome što postizanje napretka zahtijeva mnoge sate. Mantre koje mi koristimo su univerzalne i stoga ih svatko može učinkovito koristiti.buđenje solarne (Shiva) energije. vrlo krat­ ko otpjevajte OH. Praksa ponavljanja mantri naziva se Japa Yoga i pred­ stavlja jedan od njezinih najstarijih i najsigurnijih oblika. svakodnevno kroz mnogo godina. cilj kojem teže svi jogi. morate koristiti mantre koje posebno odgovaraju vašoj osobnosti. OM SHIVA HUM .Tantrički put prema višoj svijesti sni svojeg jedinstva sa Svemirom. Tantra raspolaže bržim načinima za posti­ zanje učinaka. On . sve što trebate učiniti jest precizno ugoditi stroj. Učinkovitaje stoga jer je mehanička. HUM je zvuk moći. One moraju ispravno titrati.

Pjevušenje uvijek istom jačinom glasa proizvodi slabije učinke. čime se postiže izvanredan dodatni osjećaj. Tek nedavno veliki himalajski jogi otkrili su još jednu tajnu. iz­ govarajte ju nečujno dok udišete i glasno dok izdišete. Ne naprežite se u postizanju kon­ centracije. fizički prikazujući tu eteričnu vibraciju i otpuštajući chakrinu snagu. osjetite kako “AH” odzvanja u grudima. sve dok ima zraka u plućima.Dragu1 / u Lotosu OM MANE PADME HUM . tako da se pojedinac počinje osjećati kao jedno tijelo s drugom osobom ili skupinom. ova ljupka mantra omogućuje doticaj energetskih polja. ali što se više bliži unutrašnjoj čujnosti. Mantra započinje sa zvučnom vibracijom. GATE. ona će doći sama po sebi. sami ili s partnerom. a gla­ sno izgovorena mantra crpi snagu iz Kundalini. dok je ne budete mogli čuti tek u svojoj mašti. na pod ili na stolicu. Neka vam um bude opu­ šten dok ih pjevušite. PARAGATE PARASAMGATE. Nastavite sve dok ne osjetite njezin učinak ili dok ne poželite prestati. Zatim ponov­ no udahnite i ponovite mantru. Nakon što ostvarite napredak kroz razine Kobrina daha. Za stimulaciju srčane chakre. BODHI SWAHA. Za izvođenje mantri sjednite u opuštajući stav za me­ ditaciju. za koju se misli daje jedna od Velikih tajni moći.manifestacija prosvijećenosti pri ulasku muškarca u ženu. Pjevušite ovu mantru 5-10 minuta. Dragulja u Lotos. Porijeklom od tibetanskog Srca Sutre. Mantru treba jasno i bez oscilacija izgovarati pri izdisaju. Jedna od tajni u korištenju mantri jest stišavanje jači­ ne zvuka sve dok ona ne bude čujna samo vašem unu­ trašnjem Ja. GATE. lekcija) imaju ljekoviti učinak na bilo koje bolesno mjesto u blizini njima odgovarajuće chakre. Kad mantru koristite za aktiviranje određene chakre. to joj snaga raste i tek tada počinje proizvoditi energiju. 145 . Bija mantre (6. Mantre je moguće koristiti i u liječenju. Duboko udahnite kroz nos. upoznat ćete naprednije mantre. njihovo miješanje. Nečujna mantra stvara vibracije u eteričnom tijelu.

Tantrički put prema višoj svijesti Khechari mudra tehnika je još jedna od tajni u kori­ štenju mantri. tako da zapravo vodite ljubav sami sa sobom. Khe­ chari mudra aktivira čmarni mišić i sprječava gubitak ener­ gije. koje nećete doznati iz drugih sustava učenja. boga slonova. Jezik simbolizira penis. će proizvesti valove osjećaja opuštenosti. 146 . Uvucite vrh jezika unatrag u usta. tako da se vibracija zadrža­ va unutar vas i drži vas usredo­ točenima i nabijenima ener­ gijom. Stimulacijom te točke proizvodi se punjenje energijom cijelog tijela. Kad jezik vratite u normalni po­ ložaj. čime se stimulira primozak. Ona stvara pritisak na stražnji dio ždrijela. Imobilizacijom jezika ta se buka unutrašnjih misli smanjuje i prekida. Na nepcu postoje osjetljive točke i žlijezde koje nadziru mnoge tjelesne funkcije. sve do granice bola. sve dok budete u stanju zadržavati energiju. Upotreba mantre održat će vas smirenim. Kaže se da je to mjesto na kojem Božji dah ula­ zi u tijelo. To guranje jezika natrag prema grlu u hinduističkoj se tradiciji smatra štovanjem Ganesha. Khechari mudra pomaže u stimulaciji i buđenju Kundali­ ni Shakti. osjetit ćete vibracije u stražnjem dijelu ždrijela koje . Khechari mudra pomaže i u stišavanju uma. ali ako je želite koristiti u svakodnevnom životu. Stoga je Khechari mudra vrlo korisna za zdravlje. jezik te misli nesvjesno izgova­ ra mikro-pokretima. Medulla oblongata je jedna od glavnih točki shiatsu tehnika (akupunkture prstima). Aktiviranjem čmarnog mišića. Mantra vas može odvesti u povećano stanje svi­ jesti. Dok um razvija unutrašnje misli. pustite da vam jezik dodiruje nepce.

Taj je ukus vrlo ugo­ dan i pruža vam osjećaj zadovoljstva. a time se ujedno stimulira i hipofiza. To predstavlja dio tehnike Kobrina daha. Khechari mudra može proizvesti psihodelične učinke. prirodnih tjelesnih opijata. dalje unazad. koji kolajući cijelim sustavom revitaliziraju tijelo. Stoga se to uspješno koristilo kao sred­ stvo za smanjenje tjelesne težine. pak. To vjerojatno znači daje u mozgu pohranjena neka kemikalija. Ta se veza uspostavlja dodirom vrha jezika na udubljenje na nepcu. 147 . Jezik igra vrlo važnu ulogu u tantričkom doživljaju. Kad jezik dotakne vrh nepca. Nektar uklanja osjećaj gladi i žeđi i napokon otklanja želju za jelom. U taoističkoj tradiciji veza jezika se koristi za usposta­ vu mikrokozmičke energetske orbite. Nektar sadrži serotonin. Ako tijekom vježbe osjetite gorčinu. Kad se vrh jezika. Probuđena pinealna žlijezda počinje lučiti hormone. osjetit ćete poput meda slatki okus “Božanskog nektara”. odnosno izravne veze od medulle do Ajna centra. mehanizam kontrole. bez jela i pića. nešto poput rezidual­ nog LSD-a. Kad usa­ vršite ovu vježbu. ili “žive vode”.F Dragulj u Lotosu Vrh jezika zapravo je završetak energetskog kanala i stoga predstavlja prekidač. U Tantri se prven­ stveno koristi za smirenje i stišavanje uma. Kada se koristi zajedno s drugim tehnikama. koji je navjestitelj endorfina. kod orgazma koristimo određenu mantru kad provodimo Khechari mudru. tako da dodiruje mekani dio nepca. što cijelo tijelo ispunjava energijom. obuzi­ ma vas osjećaj uspostave nadzora. Pri vođenju ljubavi. to može biti štetno i potrebno je prekinuti vježbu. Takve vježbe omogućuju jogima da dugo vrijeme ostanu nepokretni. kad osjetite kako se Kundalini energija kreće uz i niz kičmu. Otva­ ranje trećeg oka mora biti popraćeno uspostavom mosta. oko dva centimetra iza zuba. dolazi do stimulacije krunske chakre. dolazi do stimulacije pinealne žlijezde.

Okretanje prema Univerzalnom umu znači raskidanje procesa raz­ mišljanja pet ćutila.tih tehnika je Hong-Sau (čita se “so”) meditacija disanjem. a ne kroz nos. Kad zapadnete u istinsku medi­ taciju. To sprječava meditaciju. dok djelujemo kroz svoj ego. koja zahtijeva potpuno stišavanje misli. sva ćutila se umrtvljuju. Mislitelj više ne postoji. nema ciljeva koji se žele postići. sve misli nestaju. Većina “meditacija” za­ pravo predstavlja oblik samo-hipnoze koja um ostavlja pobuđenim i aktivnim. bit ćemo svjesni svojih misli. u kojem nema razmišljanja. poput glasanja usnulog djeteta. Zatim sam shvatio da sam uistinu bio u stanju čuti OM tek kad sam prestao s vježbom.Tantrički put prema višoj svijesti Učinak Khechari mudre se pojačava kad se koristi za­ jedno s tehnikom disanja koju zovemo Psihički dah. dajući nam mogućnost da predahnemo. Moguć je doživljaj prizora ili priviđenja. I ja sam jednom podlegao iluziji daje pjevu­ šenje “OM” proizvelo meditaciju. Kobrin dah ili bilo koja druga tehnika predstavlja tek pripremu za sta­ nje meditacije. HONG SAU MEDITACIJA Sve dok se nalazimo u fizičkoj ljušturi. Stoga nemojte misliti da vježbanjem tehnika ujedno i meditirate. ali nema riječi ili razum­ ljivih misli. Tek sam tada bio u meditaciji. To proizvodi tiho hrkanje. Ali postoje tehnike koje proces mišljenja privremeno zausta­ vljaju. 148 . slijedi mirovanje u stanju čiste blistave svje­ snosti. MEDITACIJA Istinski doživljaj meditacije započinje kad prestanete s vježbanjem i oslobodite mantru. Po­ dignite glasnice i dišite tako kao da dišete kroz grlo. Jedna od .

* ■ « * Dragulj u Lotosu UDISAJ 149 .

dolazi do usporavanja ak­ tivnosti srca i pluća. Možda počne djelovati i povratno. Kad jednom ovladate Hong-Sau tehnikom. Dok udišete. a uopće ne osjećate po­ trebu za udisajem. mentalno proizvedite “Sau”. Prestajete s vanjskim disanjem i dišete unutar sebe. više ne trebate disati. Dah sadrži mantru i to je ključ koji će vas odvesti u vrlo duboke prostore. zaustavlja se i proces razmišljanja. Jednostavno shvatite kako niste udahnuli već dvije ili tri minute. odstranjujući ugljični dioksid. niti mu je za preživljavanje potreban kisik. Kako tehnika puni kisikom cijeli sustav. Kad se zaustavi disanje. Obratite pažnju d aje ovo obrnuto od disanja koje ste prakticirali kod Prana mudre. Po­ nekad će zvučati kao Hong-Sau. Tamo je udisanje tjeralo energiju uz kičmu. a ponekad će se pro­ mijeniti u So Hum. Time se sti­ mulira hipofiza. Uskladi­ te mantru s disanjem i vizualizacijom. Samo se prepustite tim oscilacijama. U meditaciji Hong-Sau ima težnju ka promjenama. smrt bez smrti. Ovdje je ono tjera u suprotnom smjeru. Stanje prestanka disanja kao učinak ima umrtvljenje pet ćutila i na taj način omogućuje postizanje višeg stanja svijesti. Hong-Sau je unutrašnji zvuk koji se javlja u vašem tijelu dok udišete i izdišete. sve dok ne dođete do točke prestanka disanja. razvija se stanje nedisanja. Umjesto toga.Tantrički put prema višoj svijesti Hong-Sau je moćna tehnika. To ne treba poistovjećivati sa zadržavanjem daha. pre­ nesite zvuk “Hong” iz trećeg oka. do međi­ ce. slobodno od misli. pomoću koje se može umr­ tviti cijelo tijelo. Tijelo više nema potrebu za uzimanjem energije iz hrane. tako da udisaj postaje “sau”. Kad je kardiovaskularni sustav potpuno ispunjen kisikom. dok se ener­ gija uspinje uz kičmu i izlazi kroz treće oko. preko kičme. 150 . tijelo se može održavati na životu izravno od hrane koja u tijelo dospijeva preko medulle oblongate. Kod izdisaja. To je Božji dah .stanje pročišćenja. a izdisaj “hong”.

Kad zaustavite disanje. a vi ste još svje­ sni. automatski. Stoga preporučujemo.Dragulj u Lotosu Kad disanje prestane može se ostvariti i Samadhi sta­ nje .zone sumraka između sna i jave. možete telepatski primati misli drugih ljudi. NAPOMENA: Rad s Hong-Sau mantrom čini vas odvo­ jenim od stvarnosti. dozvolja­ vajući Prana Shakti energiji da dospije u kičmu. Kad je dah smiren. Kakva je to svijest koja nadgleda beživotno tijelo? Spoznaja da postojite i odvojeno od svojeg tijela rastjeruje sve strahove od smrti.Bindu . posebno ako nakon toga morate vo­ ziti. To je stanje uravnotežene svijesti . Kad započ­ nete s vježbanjem Hong-Sau. Njezino prakticiranje može proizvesti i psihičke učinke. Osjetit ćete kako se medulla oblongata otvara da bi primila Božji dah. koji će vas vratiti u stvarnost. Možete vidjeti kako vam disanje prestaje. Druge primjene Hong-Sau. 151 . kako se tijelo u potpunosti opušta. ili za kontrolu vrhunca uzbuđenja kod spolnog odnosa. bez potrebe i da promislite na “Hong-Sau”. meditacija se zbiva na mentalnoj razini. kao što ćemo vidjeti u sljedećoj lekciji. U protivnome možda nećete biti u mogućnosti jasno se usredotočiti na ono što se oko vas zbiva.prekid misli. miran je i um i tada je u stanju primati različite prizore. Hong-Sau tehnika zapra­ vo spada u vrlo egzaktne znanosti. vidjet ćete kako se misli zaustavljaju. S umrtvljenim osjetilima bit ćete u stanju ugoditi se na Struje kozmičkog zvuka. Nakon određenog vježbanja. Hong-Sau vam pruža čvrst dokaz da vi niste svoje tijelo. ako Hong-Sau vježbe radite ujutro. da te vježbe popratite položajima pomlađivanja. Ta je mantra tisuća­ ma godina korištena na mnoštvo načina. moći ćete pročitati značenje tih prizora i te će se spoz­ naje manifestirati u vašem životu. Ako ste receptivna oso­ ba. Hong-Sau možete koristiti u duhovne svrhe.

Nakon nekog vremena iz vašeg će uma biti uklonjena cijela Samskara (veze s prošlošću) i Vasanas (želje okre­ nute budućnosti). a iz dubina svijesti izviru fantastični doživljaji. Svaka će osoba otkriti svoje vlastito središte i to će biti . koje označavaju razinu svijesti u kojoj se nalazite. to je stoga što Hong-Sau me­ ditacija proizvodi potpuno isti učinak. čime se kar­ ma eliminira u obliku čudnovatih zvukova. Mantra disanja probudit će Sushumnu.Tantrički put prema višoj svijesti Ove vježbe stimuliraju živčani sustav. ili treće oko. 152 . Kako ćete sada biti u položaju nepristranog svjedoka. Gubite predodžbu fi­ zičkog i duhovnog. Hong-Sau meditacija posebno je korisna kod ljudi koji se pretežno bave umnim radom. izvora svih fi­ zičkih i mentalnih oboljenja. To predstavlja proces oslobađanja od krivice i mentalnog pročišćenja. Određeni broj pojava karakterističan je kod svih uče­ nika koji su ovladali Hong-Sau tehnikom. Drugi znak je vizija boja.) Postoje tehnike koje ovu viziju mogu mehanički aktivi­ rati. moći ćete ih se zauvijek riješiti. Prvi znak je Bijelo svjetlo. ali ovo je prirodna metoda. Na taj način ovaj proces oslobađa um svih napetosti. žarište njegovih meditacija. Na vidjelo izbijaju svi skriveni strahovi i neuroze. Ako previše vremena provodite u razmišljanju. To je samo stoga da po­ stanete svjesni Bijelog svjetla i mogućnosti daje prima­ te. To je Samadhi. Vidite točkasto svjetlo koje predstavlja vaš Ajna centar. (Ako vas ovaj opis podsjeća na opis Tantričkog vjenčanja. Bijelo svjetlo je jedan od najvažnijih čimbenika. tako da se sve pretvara u čisto Bijelo svjetlo. Svjetlo vas preplavljuje i počinjete osjećati kako i sami postajete dio njega. kao sveopća vodilja. Bijelo svjetlo predstavlja mješavinu različitih boja. tjelesne praničke kanale. je r se ono počinje kre­ tati kroz tijelo i zatim se širi izvan njega. One čiste psihički otpad koji začepljuje nadije. bivate zarobljeni i gubite rav­ notežu između fizičkog i umnog.

bez straha da ćete izgubiti. Sveti je Petar tvrdio: “ja umirem svakodnevno”. bila ona velika ili tek suptilna. on jamči da nijed­ na druga jedinka neće ući u vaše tijelo dok se vi nalazite “izvan njega”. to se čini poput smrti. možete uživati u bilo čemu ili bilo kome u danom trenutku. Svaki je doživljaj je ­ dinstven. neovisno od toga predstavlja li to užitak ili bol. Svima nam je dano na raspolaganje odre­ đeno vrijeme unutar kojega možemo ispuniti obveze svoje karme. Stoga možete “umrijeti” tijekom meditacije i vratiti se natrag s novim spoznajama o svjesnosti. prepoznajte je onakvu kakva jest i. Isto tako. postaju prijemčivi i moramo upamtiti da ne postoji vječnosti na tom fizičkom planu. kako bi se duh očistio od nje. on vas povlači natrag. od svijesti da je ona pri­ sutna. u našim posuđenim školjkama. a jogi kroz cijelu povijest govore o smrti na isti način. To je “maya”. Orgazam se smatra nekom vrstom male smrti. Tek spoznajte otkud želja dolazi. 153 . prije nego odbacimo svoja tijela. Kad se previše odmaknete od stvarnosti. Štiti vas sami kozmos. To ne znači odricanje od predmeta. već samo od vezanosti za njih. Raskid sa željama ne znači da se morate bilo čega odreći. Najteža lekcija jest ona koju nauči­ mo odričući se.Dragulj u Lotosu Hong-Sau tehnika posjeduje i sigurnosni faktor. vraća vas natrag u vaše tijelo. kad odlazimo na spavanje. Svake noći. mora naučiti tu lekciju. uživajte u njoj. ako odgovara trenutku. jer to se nikad neće ponovno zbiti. VEZANOST Umiremo samo zbog vezanosti uz predmete. varka stvorena djelo­ vanjem pet ćutila. Svatko na ovom fizičkom planu. ali svakog se jutra izno­ va budimo. Kad jednom postignete to odricanje od vezanosti. Ništa vam ne može prekinuti život dok to vrijeme ne protekne. Ne­ mojte se hvatati za nadu da će se neki doživljaj ponoviti. Svi oblici želje.

Za povezivanje s Univerzalnim umom mo­ ramo prekinuti taj proces mišljenja i “umrijeti” na tom fizičkom planu. Napokon dolazite do one točke ravnoteže. pružate prigodu umu da se poveže s izvo­ rom. Te vibracije stvaraju manifestacije na fizičkom planu. automatski dolazi do ispoljavanja duha. Moramo prestati razmišljati o mislima i sami postati misli. Gašenjem sustava omogućavate tijelu da se samo oporavi. Hong-Sau je nosač koji vas preko pet osjetila čini svjesnim Atmana. Potrebno nam je vrijeme u kojem ćemo sustav isključiti i dati mu prigodu da sam otkloni kvarove. Naša mentalna računala rade neprekidno. kada više svojim željama i vezanošću ne stvarate karmu. Tek tada dolazi do ostvarenja Univerzal­ nog uma. Hong-Sau je tehnika koja zaustavlja proces mišljenja i stoga zausta­ vlja i vibracije i njihove posljedice. 154 . Kada su tijelo i um ugođeni. Svi smo preop­ terećeni i prisiljeni proučavati i preispitivati svoje misli. Univerzalne duše.Tantrički put prema višoj svijesti Privremenim zaustavljanjem procesa mišljenja zaustavlja­ mo stvaranje mentalnih vibracija u eteru. Bindua. To nije dobro za zdravlje.

Dragulj u Lotosu

Samostalne vježbe
Vaša bi dnevna rutina meditacije trebala uključivati slijedeće: 1. Rishi izometrične vježbe po 3 puta svaka 2. Potpuni dah 7 puta 3. Nadi Soghana 7 puta 4. OM i EE mantra 3 puta svaka (Propustite ako osjetite izdvajanje iz okruženja.) 5. Hong-Sau meditacija (10 minuta) a) Sjednite u položaj za meditaciju. Izvedite Khechari mudru (bez Psihičkog daha), dišući cijelo vrijeme kroz nos. Pratite kako dah ulazi i izlazi. Dok udišete, zami­ slite kako energija daha ulazi kroz Treće oko i putuje niz kičmu. Na kraju udisaja stegnite čmami mišić i zatim ga opustite. Dok izdišete, zamislite kako se ener­ gija uzdiže uz kičmu, kroz medullu oblongatu i van kroz Treće oko na udaljenost od 5-6 centimetara. b) Toj viziji dodajte mantru disanja, Hong-Sau. Dok udišete, u mislima pjevušite mantru “Hong”. Pri izdi­ saju, u mislima pjevušite mantru “Sau” (izgovarajte “so”). Kad vam misli i osjećaji počnu prodirati u um, promatrajte kako dolaze i odlaze s položaja gledatelja sa strane. Kad iz podsvijesti počnu pristizati pojave u obliku simbola, uspomena ili osjećaja, ponovno budi­ te tek promatrač. c) Nastavite 10-15 minuta ili dok vam ne postane neu­ godno. U jednom trenutku izgubit ćete potrebu za di­ sanjem. 6. Pričekajte 15 minuta prije tuširanja. Pričekajte pola sata prije jela.

155

Tantrički put prema višoj svijesti

Vježbe u paru
1. Samostalne vježbe možete raditi i sa svojim part­ nerom. Izvedite Rishi izometrične vježbe, kako je opisa­ no u 3. lekciji, održavajući neprekidno kontakt pogledi­ ma. Leđima okrenuti jedno drugome izvršite Hong-Sau meditaciju, usklađujući disanje i šireći svjesnost na di­ sanje i tijelo vašeg partnera. 2. Hong-Sau je tehnika odgode orgazma. Dok vodite ljubav, kad osjetite približavanje orgazma, počnite sa Hong-Sau vježbama, kako bi opustili tijelo i rasporedili energiju. Zatim izgradite prijelaz prema višoj orgazmičkoj razini.

156

Dragulj u Lotosu

Svjesnost
1. Postanite svjesni žuborenja misli u vašoj glavi dok god ste budni tijekom dana. Povremeno se odmaknite od toga i postanite Svjedok. Osjetit ćete iskušenje da osudi­ te samoga sebe što ste toliko “brbljavi” u mislima, pose­ bno u usporedbi s tišinom Hong-Sau meditacije. Nemojte to dozvoliti. Sviedok je nepristran, nema pravo suditi. U tome ie kliuč svega. Znajte da vas taj neprekidni monolog čini izdvojeni­ ma, da predstavlja prepreku u izravnom doživljaju Boga u svakom trenutku vašeg života. Shvatite da svakog tre­ na vi stvarate tu prepreku. Je li to ono što uistinu želite? a) Uočite koliko mnogo je taj monolog posvećen osudama samoga sebe - o tome jeste li postupali ispravno u svojim djelima ili je krivac netko drugi. b) Proučavajte koliko se taj monolog ponavlja - kao da uvijek iznova slušate istu snimku. c) Uvidite u kojoj se on mjeri odnosi na prošlost i zadrža­ va vas u situacijama koje više ne postoje. d) Uvidite koliko se odnosi na budućnost, na predviđanje problema i zadovoljstava koja se vjerojatno nikada neće zbiti. e) Uočite kako uvježbavate što ćete reći (u budućnosti) nekome tko vas je iskoristio (u prošlosti). To vas drži podalje od sadašnjosti. f) Kad se nalazite u sadašnjosti, vaš um miruje. Koliko se to često događa? 2. Postanite svjesni vezanosti koje vas sputavaju. Po­ stoji priča o duhovnom istražitelju koji je došao do uči­ telja da bi ga upitao kako se osloboditi od tih vezanosti. Učitelj je skočio na noge i rukama obuhvatio deblo sta­ bla. Čvrsto stišćući deblo, počeo je zapomagati: “Kako ću se osloboditi ovog stabla?” Učenik je ćuteći otišao, po­ sramljen ali mudriji.
157

Tantrički put prema višoj svijesti

Zamislite da ste bili u prisustvu iskusnog učitelja koji vam je rekao kako ste blizu samo-ostvarenju. Preostalo je samo da se odreknete još nečega. Čega biste se najteže odrekli? • Položaja: društvenog statusa, svojeg zanimanja ili svoje obitelji. • Postignuća: stvari koje imate i bez kojih ne biste mogli živjeti, na čije ste posjedovanje navikli i ne želite ih izgubiti, ili stvari koje želite nekada posjedovati. • Zlovolje: nedostatak želje da oprostite i zaboravite. • Osjećaja neprilagođenosti: osjećaj nesposobnosti, bezvrijednosti, krivice. • Tvrdoglavosti: osjećaja da ste uvijek u pravu; težnje da uvijek imate posljednju riječ; ustrajnosti da uvijek bude po vašem. • Osjećaja nadmoći nad “običnim” ljudima koji pripadaju istoj društvenoj skupini. • Nepoznatih strahova; pesimizma; osjećaja da ste žrtva nečega ili nekoga. Preispitajte svoje srce i shvatite kojim igrama podliježete.

158

Dragulj u Lotosu

9 . /e/ccpa

U ovoj ćete lekciji naućiti: 1) Seksualne pokretače za opuštanje i uzbuđivanje tijela; 2) Energetske ustave za kontrolu protoka energije; 3) Mudre za stvaranje snažne seksualne energije; 4) Masturbaciju kao tantričku vježbu; 5) Tehnike za prijenos seksualne energije uz kičmu po­ moću disanja i 6) Kako pretvoriti srž sjemene i jajničke tekućine, korištenjem te prane za naboj krvi.
SEKSUALNI KRIYA POKRETAČI

Ovaj niz postupaka za vježbu osmišljen je za vrlo snažnu stimulaciju seksualne energije. Odaberite neku glazbu koja će vas pokretati, možda neku senzualnu glaz­ bu, urodeničke bubnjeve, ili nešto uistinu “vruće”. Masaža trbuha. Svakoga dana dvije minute provedite u kružnoj masaži trbuha, što će stvoriti spremnik ener­ gije u solamom pleksusu; time će vam se popraviti pro­ bava i normalizirati tjelesna težina. Činite kružne pokre­ te oko pupka, najprije malene, a zatim sve šire, pa opet sve manje. Najprije treba kružiti udesno, zatim minutu ulijevo. Nakon toga ponovno promijenite smjer. Protresanje. Najučinkovitiji način za smanjenje nape­ tost i pripreme energije za djelovanje, za stimulaciju svake energetske prepreke u fizičkom i eteričnom tijelu jest do­ bro protresanje cijelog tijela. To može potrajati sve do 15 minuta. Jedna od manifestacija Shakti energije jest pojava nenamjernog drhtanja. Ako se uistinu prepustite tome, drhtavica će se sama pojaviti i to će u potrebnoj mjeri

159

a isto tako i preduvjet za stvaranje seksualne energije. a zatim to ponovite još jednom. Otkloni zdjelice. Ovaj je pokret temeljni za spolni čin. Kruženje glavom i ramenima. Produženo vođenje ljubavi zahtijeva više izdržljivosti. Uskoro ćete veliku ko­ ličinu natjerati u glavu. Budite sigurni da to ne priječi napetost u vratu i ramenima. Prepuštanje energiji jest jedan od preduvjeta potpunog orgazma.Tantrički put prema višoj svijesti mjeri protresti tijelo. ali kružeći ramenima prema natrag. Lagano napravite dva kru­ ga glavom. Sve ponovite još dvaput. ali kod “zapadnog stila” svega tijekom jedne ili dvije minute. Svi ljudi izvode taj pokret. 160 . a zatim to ponovite u suprotnom smjeru. Po­ dignite ramena i napravite njima krug prema naprijed. Kako nema nijedne druge ak­ tivnosti (osim erotskog plesa) koja uključuje taj pokret. moramo ga intenzivnije vježbati.

a mi­ šići zdjelice opušteniji. Kad ih čine oba part­ nera (u suprotnim smjerovima). kako bi se prisjetili da ne smijete pomicati prsni koš. Stimulacija i masaža bradavica i dojki. a savijte se prema natrag dok udišete kroz nos. d) Pridodajte pokrete rukama. b) Kad ste ovladali ovim pokretom. Kruženje zdjelicom. c) Ako se tome pridoda i stezanje čmamog i mišića grlića maternice. Zamislite da svojim genitalijama crtate široke krugove. tako da pokreti uključuju samo područje zdjelice. Dok otklanjate zdjelicu naprijed zabacite ruke snažno unazad. Kad je kičma pokretljivija. Koristite otvo­ reni dlan (chakru dlana) za stimulaciju svojih bradavica dok pomičete bokove. Ti su pokre­ ti uzbuđujući čak i bez partnera. kako bi se zadržala ravnoteža. Svaka žena koja kod spolnog odnosa ne radi ove pokrete. Ipak. kako bi pojačali disanje i u vježbu uključili cijelo tijelo. Načinite otklon prema naprijed dok izdišete kroz usta. stimulira se svaki dio vagine i penisa. Taoistička vježba za žene (Jelen) koristi kružno masi­ ranje dojki za smanjenje. pa čak i za zaustavljanje gubi­ 161 . Položaj ruku mora biti uvijek suprotan od zdjelice. odriče sebi punoću uživanja. Činite to dok izvodite otklon naprijed. a opuštajte mišiće kod savijanja prema natrag. samo neki ljudi su u stanju odvojeno pomicati zdjelicu. Kod većine ona kao daje zamrznuta. Ruke položite na bokove. dobiva se super-punjenje energijom. pojačajte njegov in­ tenzitet usklađivanjem pokreta s disanjem. Gledajte se u zrcalu. To djeluje uzbuđujuće i stoga po­ spješuje lučenje hormona. Ovi pokreti za vrijeme spolnog odnosa pridonose raz­ novrsnosti i povećavaju stimulaciju. Ovakvim pokretima žena može izazvati stimulaciju kli­ torisa. dolazi do većeg protoka energije za vrijeme spolnog odnosa. da bi se uvjerili kako prsni koš ostaje nepomičan.r Dragulj u Lotosu a) Pobrinite se da prsni koš ostane nepomičan.

a kruženje prema unutra ih smanjuje. jer proizvodi pritisak na niži kraj Ida i Pingala ka­ nala. Ova će vježba zasigurno proizvesti navalu energije. Dodajte stezanje čm arnog m išića. Mi zapadnjaci trebamo više ener­ gije kako bi rastegnuli svoje nerazgibane mišiće i omogući­ li veći protok energije u spol­ ne organe. Masirajte samo dojke. prema vrhu. što proizvo­ di stvaran je energetskog strujanja. Uski čučanj. Ponovite to 36 puta. Otklonite zdjelicu prema na­ prijed i stegnite čmami mišić.Tantrički p u t prema višoj svijesti tka krvi kroz menstrualno lučenje. a zatim u suprotnom smjeru još 36 puta. u blizini njihova ukrštanja u prvoj chakri. pa čak utječe i na njiho­ vo povećanje. okolo i dolje s vanjske strane. Dodatna stimulacija dojki sprječava pojavu raka dojke. Noge razmaknite u širinu ramena i čučnite s ru­ kama postavljenim između koljena. ne i bradavice. kružnim pokretima. U tom položaju počnite otklone zdjelicom. jer se njome vrši pri­ tisak na krstaču. S nogama raz­ maknutim dvostruko od širi­ ne ramena možete bolje čuč­ nuti. To je odličan položaj za vježbanje stezanja čmarnog mišića. Široki čučanj. 162 . a zatim je povucite natrag i opustite mišić. Kruženje prema vani povećava veličinu dojki. Stanovnici Orijenta veliki dio svojega života provode u čučećem stavu.

Kičmu uzdignite u luk. Ova vježba stimulira spol­ ne žlijezde. Dok uzdižete kičmu glavu naklonite. Dodajte disanje i stezanje mišića čmara i grlića maternice. udahnite i opustite se.r Dragulj u Lotosu Mačje protezanje. izdahnite i stegnite mišiće. kao kod otklona zdjelice. a zatim je svijte tako da sliči na konjska leđa. Ovi su pokreti posebno učinkoviti kod žena koje pate od menstrualnih smetnji. Kad se zdjelica po­ miče naprijed. Glavu pomičite na suprotnu stranu od kičme. a dok kičmu spuštate glavu uzdignite prema natrag. poput nakostriješene mačke. Spustite se na ruke i koljena. Kad se pomiče natrag. 163 .

164 . Time se rasteže donji dio kičme i omo­ gućava nesmetano uzdizanje Kundalini.Tantrički put prema višoj svijesti Leptir. nagnite se naprijed tako da vam gla­ va dotiče stopala. Iz položaja leptira. Naklon naprijed. nakon što rukama obuhvatite stopala. Sjednite ta­ ko da vam se stopa­ la međusobno dodi­ ruju i razmaknite koljena kako bi ra­ stegnuti unutrašnju stranu butina.

Kako bi odredili položaj tih mišića: • Stegnite mišiće stražnjice kao da njome hoćete pridržati olovku. Ali sva drevna mistička učenja mogu se pojasniti terminologijom fizičkog tijela. Bazna chakra kod žena se nalazi visoko u vagini.F Dragulj u Lotosu PRIPREMA ENERGETSKE CRPKE Novaci u tantričkom učenju možda nemaju dovoljnu spoznaju o donjim dijelovima svojega tijela. na stražnjem zidu. jer je vrlo osjetljiva.) • Stegnite mišić koji sprječava protok mokraće. Ezoterično to je točka za vanjsku stimulaciju bazne chakre. Kunda žlijezda. Izravno ju tre­ ba stimulirati vrlo pažljivo. • Mentalno odredite položaj svojeg čmara. otprilike 2 cm od krstače. • Stegnite čmar. Anatomski naziv tog mjesta jest peiineum. • Osjetite kako se zategnutost širi prema genitalijama. ali se može stimulirati i neizravno. koji zauzvrat stimulira obližnje Kundalini jaje. G-točke. smješte­ na je ispod krstače i predstavlja tajnu za anatome. koji ne znaju koja je njezina zadaća. koja se spominje u klasičnim tekstovima o jogi. malog područja na prednjem zidu vagine. kao da želite spriječiti pražnjenje cri­ jeva. dodirivanjem tzv. na dubini od oko če­ tiri centimetra. Muškarac treba prstima pronaći područje između mošnji i čmara. Stoga se upoz­ najmo s mišićima koje koriste tehnike što slijede. Pritisak na to mjesto proizvodi bandhu ili bloka­ du energije. koje će se vjerojatno trgnuti. (Kod orgazma se svi ti mišići trzaju. • Vrhom jezika dotaknite nepce što dublje možete i osjetite kako čmar odgovara na to. U tantričkim hramovima u Indiji za stimulaciju bazne chakre koristi se drvena naprava oblika i veličine loptice 165 . Vi zapravo učite kako stimulirati bazni centar.

tijelo pomaknite tako da se pritisak pojača. može ih se koristiti i zbirno: Trostruka ustava . ali postiže djelovanje i na prvu (baznu) chakru. Time se stimulira druga chakra. Provjerite osjećate li izvjesnu uzbuđenost u genitalijama.1 Tantrički p u t prema višoj svijesti za golf. Ako vam je to udobno.Uddiyana Bandha Korijenska ustava . Sjednite na ručnik u bilo kojem položaju koji vam je udoban. Ovaj pritisak prekida prolaz sje­ mene tekućine prema mjehuru. Genitalije su najosjetljiviji dio naših tijela. Smotajte ručnik u vrlo tanak smotak. čak i na stolicu.Moola Bandha Kada se svakom od njih pojedinačno ovlada. najbolje je pritisak stva­ rati na taj način. jer onda ne može doći do pražnjenja. BANDHE: ENERGETSKE USTAVE Ljudsko tijelo ima tri prirodne ustave koje nadziru pro­ tok praničke energije: Ustava brade . više nam neće trebati ručnik ili loptica za golf. Pokušajte osjetiti lagani pritisak koji se vraća natrag na ručnik. Pri tome treba paziti da mošnje slobodno vise. Muškarac treba sjesti tako daje pritisak usmjeren na područje između mošnji i čmara. Mi na zapadu započinjemo nježnije.Jalandhara Bandha Ustava ošita . Nastavite s vrlo brzim stezanjem i opuštanjem. Ako nije tako. Za auto-erotsku medi­ taciju je važno zaustavljanje ovog protoka. Klasični način za to je sjedenje na petama. stežite čmarni mišić.Mana Bandha 166 . Svrha Tantre jest da nas tako ugodi na osjetljivost na­ ših tijela da možemo osjetiti pomak suptilne energije kroz meridijane i nadije. Ujedno s ovim pritiskom na Muladharu. Kad se jednom ugodimo na te osjećaje. To su samo sred­ stva za učenje. Žena treba podesiti ručnik tako da je pritisak usmje­ ren na klitoris.

glava ostaje u uspra­ vnom položaju) i malo spustite bradu. Opustite se i sklopite oči. koljenima dodirujete pod. 1) Sjednite udobno tako da. zatim pospješuje energiju da uzdigne Sushumnu. Ispravite ruke i ukrutite ih u laktima. Pažnju usmjerite na vratnu chakru. Prana se sastoji od pet različitih energija. nazvana Apana. to Pranu može natjerati u vakuum i ona se kroz čmar također može nepovratno izgubiti. Zadržavanje te energije u ustavi brade stvara metafizički hidraulični tlak u ener­ getskom tijelu tako da. s dlanovima položenim na koljenima. Spajanje tih energija pokreće protok Kundalini uz kičmu. poput ustave na kanalu.Dragulj u Lotosu Udisanjem u tijelo unosimo Pranu koja se pohranjuje u energetskom spremniku u Manipura chakri. Ta se ze­ maljska energija zatim uzdiže kako bi se u Manipuri su­ srela s praničkom. Kada je to otjecanje energije zaustavljeno na korijenskoj usta­ vi. Održavanje ravnoteže Prane i Apane je vrlo važno. uobičajeno se kreće niz tijelo i biva odstranjena tjelesnim izlučevinama. kad primjenjujete Kobrin dah. Ostanite u tom položaju sve dok ne postane neugodno. Ustava ošita. sjedinjene energije naviru u bazni centar i počinju uzdizati Sushumnu. 167 . da bi se ponovno vratila u zem­ lju. 2) Duboko udahnite i zadržite dah. Apana se nakuplja u donjem dijelu tijela. Ustava brade. da bi se ponov­ no spojila s Pranom u Manipuri. Korijenska ustava sprječava njezino pražnjenje i gu­ bitak. Ako je Apana iscrpljena. Prana Shakti biva potisnuta uz kičmu u Duhovne cen­ tre. podizanjem i isturanjem rame­ na prema naprijed. ako je moguće. Glavu pomaknite unatrag (kao kod plesača s Đalija. Jedna od njih. mijenja joj smjer i vraća je natrag. otvarajući jednu po jednu chakru i pokrećući vas prema višim razinama svijesti. Kad se stvori energetski tlak.

izdahnite i opustite se. jer usporava otkucaje srca. dijabetes. s dlanovima položenim na koljena. Načinite ustavu brade (Zadržite dah. ako je mo­ guće.). itd. dotiču pod. masirate i relaksirate jetra. sve ponovite i tako do 10 puta. 4) Opustite mišiće. Ovo je vrijedna priprema za meditaciju.) 4) Kad disanje ponovno postane normalno. Pažnju usmjerite na pupča­ nu chakru. ovo je dru­ gi način za rad s vratnom chakrom. guranjem ramena gore i naprijed. podignite glavu i zatim udahnite. (Nemojte po­ kušavati izdahnuti prije nego opustite ustavu brade. 1) Sjednite u udoban položaj tako da koljena. pate od srčanih tegoba ili su preboljele srčani ili moždani udar.1 Tantrički put prema višoj svijesti 3) Podignite glavu. Zadržite takav položaj sve dok ne postane neudobno. Dok podižete ošit i organe u trbušnoj šupljini gurate prema natrag. Opustite se i sklopite oči.). koja djeluje na mnoge tjelesne funkcije. 2) Izdahnite duboko. ne bi trebale prakticirati ovu vježbu. možete sve ponoviti do 10 puta. crijevni nametnici. spustite bradu. dispepsija. smiruje um i oslobađa od stresa. želudac i nadbubrežne žlijezde. Stimulacija Ma168 . Ispravite ruke i ukrutite ih u laktima. jer se možete ozlijediti. UPOZORENJE: Osobe koje imaju problema s visokim krvnim tlakom. Ošitna ustava. glavu pomaknite unatrag. bu­ brege. pankreas. 5) Kad se disanje normalizira. 3) Stegnite trbušne mišiće prema gore i prema unutra. uključujući spolne funkcije. slezenu. Vježba također masira i stimulira štitnu žlijezdu. Ova sti­ mulacija poboljšava njihov rad i čini čuda kad je u pi­ tanju bilo kakvo oboljenje ovih organa (zatvor. Ako vam komunikacija predstavlja problem.

U genitalijama ćete osjeti­ ti vrlo ugodno titranje. Vježbu ne trebaju provoditi ljudi koji boluju od čira i tru­ dnice. Vrijede i upozorenja koja smo naveli za ustavu brade.Dragulj u Lotosu nipure. čime se pospješuje lučenje vitalnih hor­ mona. Dlanove položite na butine. Pritišćite prema dolje i naprijed. Korijenska ustava. pomaknite glavu unatrag. Idealno je ako pritom perineum ili klitoris pritišće na pete. Proizvedite ustavu brade. posebno kičmenim kanalom. 169 . spremnika prane. spustite bradu. (Zadržite dah. Pažnju usmjerite na bazni centar. jer one su glavne žlijezde za punje­ nje drugih tjelesnih organa energijom. Spolni hormoni su najhitniji sastojak Kundalini i ključ za pomlađivanje. 4) Opustite grč mišića i ustavu brade. Osnovni cilj Tantre je održavanje optimalnog tonusa spolnih žlijezda. Dolazi do masaže spolnih žlijezda.) 3) Stegnite čm am i mišić (grlić maternice kod žene). 2) Duboko udahnite. poboljšava širenje prane tijelom. UPOZORENJE: Vježbu izvodite samo na prazan želudac. pomicanjem ramena gore i naprijed. ušmrknite malo zraka i zatim izdahnite. Ispra­ vite ruke i ukrutite lakte. Jača se čmarni mišić i uklanjaju hemeroidi. Osjetite kako se seksualna energija uzdiže iz baznog centra prema mozgu (ili pre­ ma srcu. odnosno prema nekom drugom organu kojem je potrebna dodatna energija). Ostanite u tom položaju sve dok ne postane neudobno. Stezanjem čmarnog mišića sprječava se otjecanje Apane i dolazi do porasta energije. Time se stimulira grčenje mišića trbušne šupljine i uklanja zatvor. Uspostavom korijenske ustave postiže se svakodnev­ na masaža uro-genitalnog sustava. sve dok ne osjetite trzaje u vagini ili skupljanje mošnji. 1) Sjednite u opušteni položaj.

1) Sjednite u opušteni Gyana Mudra položaj (spojenih palaca i kažiprsta). probijajući sve prepreke i brane. Ovo je vrlo moćna tehnika za crpljenje energije gore prema Manipuri. ali brzo.Drevni sustav masaže koji se sastoji od dinamičkih grčenja čmamog mišića. GENERATORI SEKSUALNE ENERGIJE Kad ste jednom ovladali energetskim ustavama. 2) Pluća napunite zrakom do otprilike 1/3 kapaciteta. Shiva treba sjesti tako da mu čmar pritišće lijevu petu. Ostanite u tom položaju dok ne nabrojite do šesnaest. Grčenje je lagano. sve dok su zatvoreni otvori za njezino istjecanje. Kad se zadržavanje otjecanja prekine. po­ maknite glavu unatrag. 2) Udišite dok ne nabrojite do sedam. To stva­ ra tlak u energetskim kanalima.Tantrički put prema višoj svijesti Trostruka ustava. 3) Zadržite dah. otprilike 2 puta u • jednoj sekundi. stlačena energija brzo navire uz kič­ mu. spustite bradu i stegnite čmami mišić. odnosno u predjelu klitorisa kod žene). trbuh uvucite unutra i prema gore. 4) Opustite se .tri puta polako udahnite i izdahnite. Izdišite dok ne nabrojite do devet. Aswini Mudra (konjski pokret) . 170 . dok kod Shakti lijevu petu treba pritiskati yoni. spremni ste ugraditi ih u složenije vježbe koje su srž tantričkih vježbi: Aswini Mudre i Vajroli Mudre. tako da osjetite pritisak na Muladhara chakru (između genitalija i čmara kod muškarca. koja se šire u genitalije (duboko u vaginu kod žene). Poplat desne noge postavite uz koljeno lijeve noge. 5) Cijelu vježbu ponovite do sedam puta. Obje te vježbe stvaraju obilje energije u donjem tijelu. Stežite i opuštajte čmar 20 puta. 1) Sjednite na petu ili na smotani ručnik ili tenisku lop­ ticu.

izdahnite kroz nos i osjetite kako se energija uspinje iz seksualnog centra do mozga (ili bilo kojeg drugog dijela tijela kojemu nedostaje ener­ gije). Pokušajte vizualizirati pomak energije uz kičmu. U mnogim slučajevima rješava i problem impoten­ cije. Sklopite oči i opustite se. Za većinu muškaraca ova je vježba pravo rješenje problema prerane ejakulacije. Osjetite kako energija bljeska kroz cijelo tijelo. 5) Kod desetog odmora. Ovladavanje ovom vježbom omogućuje vam doživlja­ vanje dužeg i snažnijeg orgazma. 6) Ušmrknite još malo zraka i izdahnite kroz nos. ramena izbacite naprijed i na trenutak pritisnite bradu na grudi. Vajroli Mudra (grom) stimulira genitalije pranom ak­ tiviranom krvlju. Zgrčite i opustite mišić još 20 puta. 2) Pažnju usmjerite na svoj seksualni centar: muškarac na osnovicu penisa. do punog kapaci­ teta pluća. s dlanovima položenim na butine. To je izvrstan način za stiskanje zidova vagine.Dragulj u Lotosu 3) Nastavite udisati još 1/3 kapaciteta pluća. moći ćete doživjeti orgazam koji će potrajati isto toliko vremena. Osjetite kako raste toplina i hidraulični tlak. isto­ dobno opuštajući napetost. 3) Udahnite kroz nos i istodobno natjerajte energiju da se uspinje uz kičmu. 4) I dalje zadržavajte dah. Ta “stisnutost” znači mnogo snažniju stimulaciju i veći užitak za oba partnera tijekom spolnog odnosa. 4) Udahnite posljednju trećinu zraka. Progutajte dah i zadržite ga u Trećem oku. a žena ispod klitorisa. Zgrčite i opustite mišić posljednjih 20 puta. koji su se rastegnuli pri porodu. 1) Sjednite u udobnom položaju. 171 . Pobudite spolne organe stezanjem mišića kojima bi inače sprječavali mokrenje i donjih trbušnih mišića. dok deset minuta opuštate i ponovno stežete te mišiće. 5) Zadržite dah. Kada je budete u stanju obavljati 15 minuta.

ta se energija može koristiti za popravljanje zdra­ vlja i duhovno uzdizanje. Ona vam dozvoljava da “uđete” u svoje tijelo. koji spolne organe op­ skrbljuju psihičkom energijom. Moć i učinak vježbi s PT (pubično-trtičnim) mišićima otkrio je Dr. Ova mudra snažno djeluje na nadije. potajno i nesvjesno. izvan svoje glave. svatko od nas to čini. Zatim to isto učinite s mokrom krpom. Nakon određenog vježba­ nja. Od svojih roditelja učimo. Unatoč tome. u odskočnu dasku prema duhovnom buđenju. Tajna postizanja boljih učinaka bilo kojeg procesa po­ vezana je s disanjem i kontrolom eterične energije. 172 . Nažalost. ali mnogo učinkovitije. Vajroli mudra uvježbava genitalije. koja je teža. STVARALAČKO SAMOZADOVOLJAVANJE Masturbaciju se može pretvoriti u tantričku medita­ ciju. isključivanjem svjesnog uma i dopuštanjem podsvjesnome da dođe do izražaja. čak i ako dođe do ejakulacije. Umjesto da bude izgu­ bljena. ali s osjeća­ jem stida. Moramo naučiti kako djelovati u skladu sa svojim tijelom. kako su oni učili od svojih roditelja. da nije lijepo doticati svoje genitalije. u način rješavanja osob­ nih i poslovnih problema. Kegel i one su postale standardno sredstvo za pripremu poroda i liječenje poremećaja spolnih funkcija. Za majstore ove tehnike tvrdi se da su bili u stanju na taj način podignuti težinu i do 75 kg. To može prerasti u proces liječenja. Ali nemojte to pokušavati bez nadzora stručnjaka. čovjek je u stanju zadržati energiju iz sjemene tekući­ ne.Tantrički put prema višoj svijesti 6) Učinak mišića može se pojačati dodatnim opterećenjem. naša nas kultura još zarana uči da se stidimo svojeg tijela. Stavite preko penisa krpu za pranje rublja i pokušajte dobiti erekciju. osobito mišiće koji se koriste za sprječavanje mokrenja. Tantrički majstori obavljali su te “Kegel vježbe” tisućama godina prije nje­ ga.

Ta energija odlazi u central­ ni živčani sustav. prema tre­ ćem oku ako namjeravate ući u apstraktni duhovni pro­ stor. bilo samostalnim ili u suradnji s partnerom (što je bitan sastavni dio predigre). mišljenje da masturbacija može dove­ sti do sljepila ili ludila. Dok učite primjenu tehnike Stvaralačkog samozadovoljavanja. Bez ustručavanja u pokretanje energije uključite onoliko maštanja koliko je potrebno. Istina. Stoga je ispravno sve ono što vas može uzbuditi. Kad je energija na vrhuncu. Stoga u Tantri od vas tražimo da to ne činite ili. da izbjegavate orgazam. Bitan je stupanj uzbuđenosti. Zatim vodite ljubav. a zatim ener­ giju natjerate uz kičmu. pre­ ma srcu ako treba očuvati njegove funkcije. stvara toplinu koju i fizički možete osjetiti. usredotočite se na udisanje i ener­ giju pošaljite kičmom prema točki koju odaberete . previše česte ejakulacije smanjuju vaše zalihe energije. Taj opit možete vršiti dvije do tri minute. Masturbirajte sve do točke koja prethodi orgazmu. jer se energija na neki način mora utrošiti. pa čak i službeno. Prakticirajte je prije mastur­ bacije. sve dok ne dođe do izuzimanja i promjene oblika energije dok se ona još nalazi u tijelu. možda će vam trebati nešto više mašte. Druga tehnika predviđa da sjednete leđima naslonjeni na svojeg partnera i masturbirate zajedno.Dragulj u Lotosu Još do prije dvadesetak godina bilo je opće rašireno. kojem nije važno odakle je poticaj do­ šao. Moći ćete osjetiti pulsiranje va­ lova energije što se sa svakim dahom uspinju kičmom. ona će stvoriti 173 . kod žena. grčenje čmarnog mišića. Ako je ne otpustite. Aswini Mudra. a ne način na koji je ona postignuta. tek da spoznate da ste u stanju manipulirati energijom. Protok energije možemo nadzirati zato što disanjem razvijamo vizualizaciju. jer će se time proizvesti još više energije. Istraživanja su pokazala da se najjači orgazam postiže samozadovoljavanjem. Nije bilo nikakvih saznanja o ener­ giji koja se masturbacijom stvara i stoji vam na raspola­ ganju ako je ispravno koristite.u solarni pleksus ako su vam zalihe energije pri kraju.

Doticanje genitalija jednostavno vam pomaže da tu snažnu energiju osjetite. ali više je to stvar svijesti o energiji koja već postoji. posebno ako ste prak­ ticirali Aswini Mudru. Trebate samo biti svjesni uspinjanja energije. Mnogi seks ili masturbaciju koriste kako bi navečer lak­ še zaspali. Time zapra­ vo intemalizirate vanjsku energiju koja pristiže pomoću ručne manipulacije. Nakon masturbacije. pobrinite se da tu energiju prenesete u gornje dijelove tijela. čudeći se što vas čini tako privlačnim. Ljudi se osvrću kad prolaze pored vas. stoljeću društvo Oenida prakticiralo je Karezzu koja je obilovala predigrama bez orgazma. Mi mislimo da to nije zdrava ili mudra praksa. PRETVORBA ENERGIJE Normalna osoba je nakon seksa iscrpljena i željna sna. možete tu energiju razmjenjivati sa svojim partnerom. a želje puti ostanu nezadovoljene. potrebni su tjedni da te uzbuđenosti nestane.Tantrički put prema višoj svijesti probleme u unutrašnjim organima. često bi već za dva tjedna otkrili da su im se u području zdjeli­ ce nakupile trajne zalihe topline. samo dok u cijelosti ne ovladate umjet­ nošću pretvorbe energije. U Vama Margi (pravilu lijeve ruke) učimo koristiti sek­ sualnu energiju skupa s partnerom. Ne treba ništa pose­ bno činiti. Dok su članovi dru­ štva uživali u toplini stvorenoj ljubavnim igrama. To je seks na životinjskoj razini. U 19. Za to ne treba posebnih napora. Kad ste uzbuđeni. obuzima vas drhtavica i imate toliko energije. što je trebalo poslužiti za “magnetiziranje” tijela. Kad ovladate usmje­ ravanjem energije u masturbaciji. Time se stvara potpu­ no nova energetska dimenzija. Potrebno je nešto malo vizualizacije. Pretvorba energije orgazma predstavlja tfdličan način za jutarnje buđenje energije! 174 . Kad ste naučili kako zauzdati tu energiju. Neke škole brane rasterećenje u orgazmu. da ne znate što bi s viškom učinili.

ona dobiva duhovne dimenzije. Tantra sustav vam omogućava da otiđete do kozmosa i da se zatim vratite natrag na fizičku razinu. stavite kap pljuvačke na to mjesto. Kako vlaga hlapi. Seksualni hormoni su u srži Kundalini. Pogledajte napomenu o vježbi jelena u Seksualnim Kriya aktivatorima i potražite više podataka o ovome u knjizi Stephena Changa Tao seksologije. srca ili trećeg oka. a muškarci kroz sjemenu tekući­ nu. Započinjete s pohotom. Započnite tamo gdje ste sada. da bi ga označili kao referentnu točku. Na taj način učite kako obnavljati optok energije kroz tijelo. Dahom je podignite do solarnog pleksusa. kad se srce ili treće oko bude otvorilo. Učit ćemo kako pretvarati osnovne sastojke sjemen­ ske tekućine i izlučevina jajnika. Energija će slijediti svijest i raširiti val topline na tom području. Postoji nekoliko tehnika disanja s kojima možete ek­ sperimentirati u Stvaralačkom samozadovoljavanju i za­ tim ih primijeniti u vođenju ljubavi sa svojim partnerom: 1) Pažnju usmjerite na energiju u genitalijama. Kad takvu energiju naučite koristiti. doživjet ćete mistič­ na iskustva.Dragulj u Lotosu Tantrički seks razdvaja pohotu od ljubavi. Osjetit ćete smirenost kao posljedicu djelovanja izmijenjene gole seksualne energije. puniti krv tom pranom. Seksualna energija će pojačati i intenzivirati sve ono što se zbiva u toj chakri. To otjecanje energije treba spriječiti. ali ona je sada poprimi­ la mnogo suptilniji oblik. osjećaj hlađenja koji se time postiže pomoći će vam u usmjera­ vanju svijesti na tu točku. Još uvi­ jek se radi o seksualnoj energiji. 175 . Pomoću napre­ dnih tehnika. svi ti hormoni i ljekoviti sastojci iz men­ strualnih izlučevina mogu se vratiti u sustav. Energiju gubimo svakodnevno: žene kroz menstrualnu krv. Kad naučite pretvarati ovu energiju. Unutrašnje bujanje nastaje kad naučite pohranjivati tu energiju vraćajući je u krvotok. Ako imate problema s dovođenjem energije do srca ili trećeg oka.

3) Koristite Hong-Sau meditaciju. lekciji. NAPOMENA: Pretvorba može biti potpunija ako se pretho­ dno uravnoteži djelovanje Ide i Pingale (4. 3) Zadržite dah dok ne nabrojite do sedam. Dah pretvorbe 1. 6) OM pjevušite samo pri izdisaju. lekcija). uz istovremeno stiskanje čmarnog mišića. NAPOMENA: Nemojte miješati Hong-Sau meditaciju (gdje udisanje tjera Shiva energiju od obrva do baznog dijela tijela) sa disanjem koje smo prakticirali u Prana Mudri (gdje udisanje tjera Shakti energiju iz baze prema gore). Njegov je učinak raspoređivanje energije po cijelom tijelu. disanje će se auto­ matski zaustaviti i stupit ćete u Samadhi stanje. o Prana Mudri. 4) Ušmrknite zrakjoš jednom i dah projektirajte od Trećeg oka prema kaloti lubanje (Bindu). kombinira pranayamu s bandhom i mantrom. Ako tehniku ispravno rabite. koristi različite mantre. 6) Na koncu ćete koristiti Kobrin dah. Time se postiže opuštanje testisa i na taj način odgađanje ejakulacije. koji je mnogo moć­ niji od svih prije spomenutih. 4) Dah pretvorbe I. To je posebno efikasno kod usmjeravanja energije u mozak. od jedne do druge chakre. 5) Izdahnite kroz nos. kako je to opisano u 6.: Koncentracija energije u mozgu 1) Udahnite kroz nos. prenoseći seksualnu energiju pomoću prirodnog ritma disanja. 2) Dahom pogurajte seksualnu energiju iz genitalija pre­ ma Trećem oku. 5) Dah pretvorbe II. svje­ snost bez ograničenja koja nameće fizičko tijelo.Tantrički put prema višoj svijesti 2) Energiju uzdižite postupno. 176 . mentalno pjevušeći OM i otpu­ štajući čmarni mišić.

po­ krećući proces pomlađivanja. primijenite Dah pretvorbe 2. Nakon što se pretvorba energije dogodi 7 puta. to znači daje ona na svojem putu naišla na neku prepreku.: Širenje energije cijelim tijelom 1) Udahnite kroz nos. tako da pri ejakulaciji neće doći do gubi­ tka energije.Dragulj u Lotosu 7) Ovu tehniku disanja/mantru ponovite sedam puta ili dok se seksualna energija ne uspne do mozga. 177 . istodobno stežući čmami mišić. smirujući povjetarac. 3) Pri izdisanju u mislima otpjevajte EE-AH-OH mantru i otpustite čmar. Osam već pred­ stavlja beskonačnost. Kako bi spriječili takvo nakupljanje. Ako dah bude­ te koristili osam puta dospjet ćete u apstraktniji prostor od onoga s kojim se možete nositi u početnim fazama učenja. 2) Dahom potjerajte energiju iz genitalija u Treće oko. Dah pretvorbe 2. Ako osjetite da se energija nakuplja najednom mjestu. Pri navali energije možete osjetiti kako vam se glava previše zagrijava. • valovi vibracija u i oko tijela. Energetska srž već je sačuva­ na. nedokučiv prostor. Osjećaji koje će ova vježba proizvesti su: • širenje topline cijelim tijelom. a da pritom ne dođe do gubitka energije. možete imati normalan orgazam i čak ejakulirati. Ova mantra pretvara energiju sjemen­ skih i vaginalnih tekućina. To znači da ste mozak napunili s previ­ še energije. Energija će se tada početi širiti cijelim tijelom i osjetit ćete je kao topli. Ograničite se na sedam ponavljanja. izuzimajući životnu snagu iz sjemena. • zujanje u glavi i • širenje osjećaja u glavi. kako se utapate u pulsiranje Kozmičkog orgazma.

za proizvodnju više energije. U ovom položaju muškarac može.1 Tantrički put prema višoj svijesti LJUBAVNI POLOŽAJI Dominantni Shiva. 178 . birati između pokreta tiskanja i izvršenja Aswini Mudre.

179 . Kad ona doživi orgazam. Njegova partnerica izvršava Aswini Mudra kontrakcije (a). on počinje činiti Aswini Mudru i vaginalne izlučevine dovodi do glavića svojeg penisa. Ne radi se o apstrakciji. ili pomicanje zdjelice naprijednatrag. što ima ljekovito djelovanje. sve to se uistinu zbiva. kako bi ostvarila najjaču stimulaciju svojih spol­ nih organa (b)* Ona zapravo iz njega muze životnu snagu i pokreće njezino kruženje. U ovom je položaju muškarac potpuno pasivan.Dragulj u Lotosu Dominantna Shakti.

Kod ovog položaja oboje mogu slobodno stvarati energiju.s Tantrički put prema višoj svijesti Uravnoteženi položaj. korištenjem mudri i pokreta za stimulaciju. 180 .

Ek­ sperimentirajte masturbacijom i svim načinima pretvor­ be energije koje smo naveli. slobodno aranžirajući pokrete zdjelicom (kruženje i pomicanje naprijed-natrag). Banđhe. Seksualni Kriya aktivatori. Stvaralačko samozadovoljavanje i pretvorba. radite čučnjeve i vježbe na podu. Ovladajte četirima energetskim ustavama. Dok gle­ date televiziju. 181 . Poduzmite sve stoje po­ trebno da se potpuno opustite. sve dok njima u potpunosti ne ovladate.Dragulj u Lotosu Samostalne vježbe 1. Vajroli i Aswini mudre. 2. 4. Čim se probudite. Vježbajte mudre prema da­ nim uputama. poduzmite Masažu trbuha. Svakog dana pronađite vremena za malo “erotičnog plesa”. 3.

Tantrički put prema višoj svijesti Vježbe u paru 1. Izvršite pretvorbu energije za vrijeme vođenja Ijubavi. Na vrhun­ cu orgazma izvršite pretvorbu energije. Najprije se izvještite iznad opisanim samostalnim vježbama. 3. I ovdje vrijedi isto pravilo kao kod mastur­ bacije. Mudru koristite za proizvodnju energije. Neka pritom drugi partner bude posve pasi­ van. iskušajte tehnike koje ste naučili. a možete je popratiti svim vrstama stimulacije koje volite. Vježbajte Aswini mudru u opisanim ljubavnim položajima. Mijenjajte se u međusobnoj masturbaciji ili oralnoj stimulaciji. 182 . Kod približavanja orgazma. 2.

Sada ćete se morati odreći takovih zamisli. Ako ono postane pre­ više jako. Naučite uživati u tom stanju lagane uzbudenosti. Bijes je najmoćnije odbojno sredstvo. Ako otkrijete da vam je seksualna energija spram partnera oslabila. Pri stimulaciji prvih dvaju chakri svi skriveni strahovi izlaze na površinu. Još jedna prepreka seksualnoj energiji je strah. Prije ovog tečaja možda ste osjećali da uzbuđenje zahtjeva dovođenje do vrhunca. Neka vam postane svakodnevna navika da Apana ener­ giju čuvate pomoću Korijenske ustave. upotrijebite neku od tehnika za pretvorbu ener­ gije. Pokušajte otkriti kakva je odbojnost prema partneru (ili prema suprotnom spolu u cijelosti) prisutna u vašem unutrašnjem obraćanju samome sebi. da osjećaj uzbudenosti znači kako trebate krenuti u lov za partnerom. Zadržavanje seksualne energije kako biste zbog nečega kaznili partnera je još jedna samoporažavajuća igra koju većina nas često igra. vaše spolne žlijezde izlučuju hormone i oni vas održavaju mladim i vitalnim. provjerite leži li grijeh za to u vama. Još jednom. Uočite kako zaustavljate svoju energiju. Postanite svjesni tog bijesa i njegovog paralizirajućeg učinka na vašu sek­ sualnost. sagledajte ih s položaja Svjedoka i 183 . Svih nas su u najranijoj mladosti dobronamjerni roditelji i od­ gojitelji programirali na opasnosti od spolnih aktivnosti. za karizmu. Povremeno opu­ stite čmami mišić pumpanjem energije. Ostanite uzbuđeni. Istinska Tantrika održava stalno stanje uzbudenosti. vezano za titranje. ali će drugi sigurno primijetiti da u vama ima nešto fascinant­ no. jednostavno postanite svjesni tih strahova.F' Dragulj u Lotosu Svjesnost 1. Nitko neće znati da stimulirate samoga sebe. Pomoću Aswini mudre možete ostati uzbuđeni cijeli dan. Sve dok ste uzbuđeni. 2.

Spolno općenje u duhovnom kontekstu ne zaštićuje nas od tih rizika. Zapravo. Ali upotreba prezervativa neće utjecati na protok energije. To su vrlo praktične brige. 3. Hrabro se suočite s njima. Budite svjesni rizika.Tantrički put prema višoj svijesti tako ih se oslobodite. Izbjegavanje trudnoće ili zara­ ze spolnim bolestima izlazi izvan okvira naših programi­ ranih strahova. to je još jedno sredstvo za produljenje spolnog . Ne izbjegavajte situacije koje vas plaše.

Posljednjih nekoliko lekcija ovog tečaja posvećeni su seksualnom životu. Sve počinje Uzbuđenjem. ali u duhovnom kon­ tekstu. počnite proučavati Tantru. jer njihov partner često ne posvećuje dovoljno vremena da ih zado185 . tečaj se bavio pozadinom joga aspekta Tan­ tric Kriya joge. Oni koji samo teže snažnijem i boljem orgazmu. Normalni spolni čin priznati su seksolozi prikazali u obliku grafikona uspona i pada njegova intenziteta. Postoji još niz motiva koji su potpuno stra­ ni ovom učenju. Mnoge žene ne doživljavaju orgazam redovito. zatim iznenada raste do vrhunca u trenutku Orgazma i na koncu oštro pada u Razrješenje. ravan joj je duža. Pisma koja primamo od naših učenika upućuju na njihova očekivanja kako će ih Tantra učiniti boljim ljubavnicima. popularnijima u dru­ štvu. Ženi treba više vremena da se uzbudi. mogu potražiti knjige i tečajeve posveće­ ne isključivo tome. samouvjerenijima. Kod muškarca se sve to može dogo­ diti vrlo brzo . Uo­ čljive su četiri faze. a raziješenje odnosno smirivanje nije tako naglo kao kod muškarca. sposobnijima da kontroliraju svoje partnere. orgazam joj traje dulje. spušta se na Ravan. Kad se umorite od te razine spoznaje i poželite nešto dublje. Shvatite da je dio koji govori o spolnosti zapravo tek manji dio Tantre. Ozbiljan učenik teži dubljoj spoznaji svoje božan­ ske prirode i seksualnu energiju koristi samo da bi ga ubrzavala u toj potrazi. koje se postiže u predigri.Dragulj u Lotosu Sve dosad. Ona je mnogo prije spremna na novi spolni čin i u mogućnosti je doživjeti nekoliko uzastopnih orgazama.za pet do deset minuta od početka do kraja.

Sve od pojave patrijarhata. Orgazam pobuđuje različite skupine neurona u različitim dijelovima mozga. Kod muškarca orgazam predstavlja problem. Poremećaji koji time nastaju godinama su osigura­ vali posao mnogim terapeutima i stručnim časopisima. On ima potrebu osjećati da su stvari pod njegovim nadzorom. pa je to izazvalo veliku pažnju i pokrenulo opsežna istra­ živanja. pretpostavljajući daje potpuna apsti­ nencija jedini način borbe protiv spolne napetosti. Za neizvježbanog čovjeka seks predstavlja proces za posti­ zanje konačnog cilja. Važno je shvatiti daje spolni doživljaj neurološki različit kod muškarca i kod žene. On osjeća povećanje napetosti i neodgodivu potrebu da se te napetosti oslobodi što je prije moguće. U postizanje orgazma ulaže veliki dio svojeg ega.Tantrički put prema višoj svijesti Normalni seksualni krug volji. vrlo sličan poskakivanju noge kad se pogodi prava točka u koljenu. jer su žene u vječnoj potrazi za načinima postizanja većeg zadovoljstva. Čovjek je rob tih napetosti i one počinju upravljati njegovim životom. Upravo stoga je mnogo svećeničkih redova obja­ vilo rat spolnosti. U posljednjih nekoliko godina žene su počele zahtijevati svoje pravo na njega. To je refleksni čin. Fiziološki je taj proces jednak ponašanju nižih vrsta sisavaca. vrlo malo žena je iskusilo seksualno ispunjenje. Brine o svojoj “izvedbi" i tako sam sebi stvara obilje stresnih si186 .

predati joj se i pustiti da ga odvede u viša stanja svijesti. ispijenog i spremnog za san. Muškarca ostavlja iscrpljenog. prirodom svoje psihologije. Ona tijekom seksa nije toliko usredo­ točena i ima privilegij ulaska u viša stanja svijesti. Orgazam se događa u predjelu genita­ lija i samo je trenutačan. U tome je žena u prednosti. Stoga mora naučiti kako nadmašiti svoju genetsku nadarenost. Samadhi. i mogu se više puta ponavljati. Njezin orgazam se zbiva u dijelu mozga koji nadzire pokrete i ćutilo opipa. ne znajući kako je staviti u duhovni kontekst. izvan tjelesnog doživljaja. može potisnuti osjećaje i osjetiti mi­ stično jedinstvo sa svojim partnerom. Umjesto stavljanja žene u drugi plan. 187 . Mora naučiti osjetiti seksual­ nu energiju. ali ne uvijek. On doživljava samo jedan orgazam koji može proizvoditi snažne osje­ ćaje. Orgazmi su joj dublji i duži. odložiti njezino oslobađanje. on može ostvariti vježbom.Dragulj u Lotosu tuacija. On se oduvijek borio sa svojom seksualnosti. Ona je već tantrična. Tantra predlaže muškarcu da od nje uči. Sve ci­ ljeve koje jogi tijekom cijelog svojeg života pokušavaju postići pomoću mnoštva tehnika žena može postići sek­ som. što često završava impotencijom. Ono što ona postiže prirodno. Tantričke su tehnike razvijene prvenstveno za muškar­ ca.

još bolje dva ili tri. sistematične vrtnje svijesti kroz cijelo tijelo. To nije običan spolni čin. Ponovna reintegracija tog prognanog dijela sebe u svoju svijest predstavlja veliki korak naprijed. Tehnike koje mi kori­ stimo stvaraju nevjerojatnu količinu seksualne energije. ali taje energija kontrolirana i pronosi se tijelom s ciljem da vam proširi svijest. Upravo ta energija aktivira muškarčevo buđenje. Cijeli je proces vrlo spor i opušten. gubitkom iden­ titeta u jedinstvu. Svako od njih shvaća da otvaranjem tom načelu. Ne treba ništa dokazivati. Zapravo svatko od nas ima u svojoj psihi odjeljak za seksualno ponašanje. Muškarac buđe­ 188 . pronaći ćete vremena. već čista energija. koja je seksualna. U tu svrhu trebate odvojiti najmanje jedan sat. Svaki od njih drugoga vidi kao utjelovljenje Univerzalnog muškog i ženskog načela. kroz razmišljanja o krajnjem uspjehu cijelog procesa. To je dinamički oblik me­ ditacije. nema očeki­ vanja za koja treba živjeti. privučena magnetizmom Shakti. Pristup tantričkih ljubavnika jedno drugome jest pri­ stup štovanja. bez prekida. Buđenje je kod muškarca i žene različito. Shiva njegovu energiju povlači s neba. Ona svoju Shakti energiju izvlači iz zemlje. Mnogi će prosvjedovati da ne­ maju toliko vremena. nešto čega se jako sramite. Ono predstavlja tajni čin. osobu koja je neznatno odmaknuta od nas. ako vas “uhvate na dje­ lu”. Prvi znak buđenja kod nje je toplina koja se počinje širiti njezinim genitalijama i želja da bude blizu partnera. ne možeš ostati pribran ni u kojoj drugoj situaciji. Učitelji su rekli: ako ne možeš ostati potpuno pribran za vođenja ljubavi.Tantrički put prema višoj svijesti Tantrički seks slijedi vrlo različite obrasce ponašanja od normalnog seksa. niti smije biti umiješan ego. Oni gledaju dalje od svjetovnih briga i ego­ ističnih stavova. pa ipak danas ljudi u prosjeku pro­ vode oko šest sati dnevno gledajući televiziju. Ako vam je uistinu do toga stalo. već transcedentni seks na višoj razini. Programirani smo da se sramimo svoje seksualnosti i u odgovoru na to moramo stvoriti svoj alter ego. mogu pronaći mjesto u kojem ne po­ stoji muško i žensko. Um ne smije biti opterećen postizanjem seksualnog cilja.

Čak ni spolni odnos ne pruža tako snažne osjećaje kao oralni seks. prije nego dosegnete prvi orgazmički vrhunac. istinska tajna pomlađivanja. Prana Shakti možda će se manifestirati i u nekontroliranoj drhtavici.iz vagine joj je počela nadolaziti Rosa besmrtnosti. koja će pocrvenjeti od priljeva krvi. Tijekom faze uzbuđenosti događa se proces zalječenja. ta energija neće biti uludo utrošena. sa slikom njegove boginje ljubavi. ukrutit će se mišići oko čmara. tako da može doći do Samarase. On mora pola­ gano rastvoriti latice njezina lotosa kako bi ga to. On će je naučiti vratiti natrag u njegov najviši centar. Ta se slika zatim prenosi u njegove genitalije. Ove tehnike u velikoj su mjeri obrađene u naprednim tantričkim učenjima. puni sat blagih dodira i nježnih poljuba­ ca. to će lučenje hormona biti obil­ nije. jer spolne žlijezde povećano izlučuju hormone. Usta i jezik mogu pružiti mnogo snažniju stimulaciju od ruku. Shiva će imati erekciju. Kako uzbuđenje raste. Kad stimulacija počne djelovati.Dragulj u Lotosu nje najprije osjeća u mozgu. pretvorilo u dragocjeni dragulj. jer će hormoni izazvati po­ većanje njihove tjelesne topline. Što je stimulacija duža. U Erotskoj masaži ste učili sistematično stimulirati tijelo jedno drugome tako da osjećaji narastu do granice kad svaka stanica treperi od uzbuđenja. isto kao i njezin klitoris i vulva. I Shiva i Shakti će osjetiti crvenilo i vrućicu. kad dospije do njegova srca. kad uđe u njega. njegov će se penis povećati. Tijelo pre­ plavljuje taj eliksir mladosti. Stanje uzbuđenosti u Tantri je produženo i pruža ženi dovoljno vremena da aktivira svoju energiju. Oboje će osjetiti grčenje mišića u genitalijama. stanja prosvijećenosti. U tantričkoj tradiciji oralni seks igra važnu ulogu. na tijelu ćete uočiti promjene koje ukazuju na uzbuđenost. koje se počinju buditi. Shakti će otkriti da su joj se bradavice ukrutile i da se ovlažila . Predigra može potrajati cijeli sat. 189 . Uz tantričke vježbe.

Ovaj tantrički val može potrajati satima. to će vas odvesti na višu ravan. Postoje mnoge tehnike odlaganja orgazma. Sjeme se aktivira suptilnom energijom koja se zove “ojas” (što znači snaga ili moć). Njegov ejakulat je tada devitaliziran. razvijati je. od kojih je najnapredniji Kobrin dah. sljedeći orgazmički vrhunac bit će još viši od prvoga. nesposoban za oplodnju.Tantrički put prema višoj svijesti Orgazam. Kako je bolno odvojiti se od partnera u tom trenutku. Tantrički učitelji govore da. Treba nešto prakse i vrlo mnogo sviljesti za zaustavljanje prije nego vam orgazam izmakne kontroli. zaustavite se i pristupite pretvorbi energije. ponovno trebate stimulirati jedno drugo. kad se približite točki iz koje nema po­ vratka. Ali svaki put kada uspijete zastati i meditirati. U tom stanju muškarac može doživjeti više “unutra­ šnjih orgazama” bez ejakulacije. nećete gubiti energiju i time oslabiti svoju životnu silu. ili ih progutati ako ona vrhunac 190 . jer sa svakom ejakulacijom gubi­ te energiju. Ako budete dozvolili da energija raste. Jogi tvrde da se morate odreći seksualnih aktivnosti da bi postigli prosvijećenost. ako su spolni odnos i klimaks kontrolirani. ah tijelo mu je osvježeno i nabijeno energijom. Na tom vrlo viso­ kom vrhuncu. po­ sebno u kombinaciji s energetskim ustavama. Mnogo je bolje usmjeriti se u cijelosti na prisutnu energiju. bez gubitka energije. zastanite još jednom i meditirajte. koji tu snažnu energiju pretvara i šalje u više chakre. kad oboje želite zajedno doći do vrhunca. održat će vaše uzbuđenje beskonačno. Kad razina energije počne opadati. Tako možete dospjeti do višeg stanja uživanja u samom mozgu. uživati u njoj. muškarac tu energiju izvlači iz sperme. Zapadni terapeuti će vas učiti da orgazam odlažete raz­ mišljanjem o cijenama na burzi ili nečemu drugom što nema veze s onim što činite. Kad se energija približi orgazmu. Žena pri orgazmu ispušta “ejakulat” koji sadrži ener­ gijom bogate hormone što ih njezin partner može apsor­ birati kroz svoj penis. Kod internog orgazma. Mnoge tehnike stimulacije.

pričljivija. Odmah nakon orgazma smo najranjiviji. Kad žena dostigne vrhunac. Svaki komentar dat u tom trenutku može imati 191 . Za vrijeme orgazma dolazi do promjene polariteta. Ona navire njezinom kičmom. u prolazu otva­ rajući chakre. On također mora snagu trošiti na kon­ trolu odlaganja vrhunca.Dragulj u Lotosu doživi dok je stimulira oralno. živčani će vam sustav biti potpuno opušten i osjetit ćete da ste prošli kroz proces pomlađivanja. ta eksplozija može potrajati sve dok to žena želi. Kod žene koja nema iskustva u tantričkim vježbama. željna komunikacije. Mu­ škarac u tom trenutku najsnažnije osjeća svoju žensku energiju. Možda će se zbog te njemu nepoznate energije osjećati nelagodno i željeti pobjeći od nje. ovo traje oko šest sekunda. Kad ovladaju Tantrom. Stoga u sebi mora razviti želju da se taj njegov ženski dio iskaže. i muškarac i žena mogu imati mnogo klimaksa mnogo snažnijih nego su ikad sanjali da je moguće. Stoga morate biti u dobroj fizičkoj kondiciji da bi izdržali sva ta uzbuđenja. Sve se to može postići kontro­ lom disanja i predanim radom na postizanju dugoročnih učinaka tantričkih vježbi. koji će ispuniti cijele njihove živčane su­ stave i cijelo tijelo natjerati da drhti. Žena postaje muškarac. Kad završite. ona se u cijelosti predaje i osjeća kako energija Kundalini eksplodira cijelim njenim tijelom. koji na valu radije jaše nego da mu dozvoli da ga progu­ ta. Produženi seks oduzima mnogo snage i izdržljivosti. Bit ćete otvoreni za ESP (Extra-Sensory Perception . To je vrlo slično skijašu na valovima. ali uz uporabu transmutacijskih procesa. Razrješenje. U tom će trenutku nestati njihovih ega i oni će se osjećati kao jedno tijelo s Krajnjim univerzalnim jedinstvom.posebna ćutilna osjetljivost) i energije liječe­ nja. hiper-sugestibilni. Bit ćete u stanju odaslati svojem partneru poruku ljubavi i zahvalnosti. Stoga je njegova uloga daje stimulira dovoljno da bi je doveo to vrhunca. Ovi hormoni su za mu­ škarca vrlo važni.

Zamišljanje je maštanje do krajnjih granica. Vrlo malo ljudi je seksualno zadovoljeno. najbolje je da u tim trenucima samo ležite skupa. Ovo razdo­ blje nakon bujanja osjećaja može biti isto tako važno kao i sam ljubavni čin. Iskazivanje ljubavi može imati nevjerojat­ ne učinke. U mašti ponovno preživite taj doživljaj. Ovo je vrijeme dragocjeno za učvršćivanje međusobnog odno­ sa. U tom trenutku kritika može imati ra­ zarajuće učinke. razmjenjujući izjave ljubavi na druge načine. On prihvaća cigaretu da bi smirio uzbur­ kanu energiju i zatim brzo bježi u san. u pripremi njihovih tijela za spolni odnos. a ne verbalno. To je isto tako i put prema postizanju jačeg i dužeg orgazma. U pozadini pokušajte čuti glazbu i glasove. Ono što doista tre­ baju je međusobno komuniciranje i duboko povjerenje. Većina ima duboki osjećaj da nešto nedostaje. 192 . 2) Ćutilnim doživljavanjem onoga što vidite. ne ispuštajući niti jedno ćutilo. zagrljeni. Mnogi se ljudi plaše ranjivosti i ne žele sudjelovati u tom trenutku. Upamtite neki raniji seksualni doživljaj koji je bio oso­ bito uzbuđujući i uspio vas u potpunosti zadovoljiti. čujete. mirišete ili kušate. Upamti­ te. Muškarci obično maštaju bez prethod­ nih priprema. i 3) Izravnom fizičkom stimulacijom dodi­ rom. ostavljajući nju s osjećanjem iskorištenosti. blizu jedno drugome.Tantrički put prema višoj svifesti trajne pos^edice. Ipak. ali trebaju biti hrabri da bi to ostvarili. Ono vas dovodi u stanje međusobne psihičke usklađenosti. tako da se uklo­ ni vremenska razlika u porastu uzbudenosti s njihovim partnerima. STIMULACIJA Početno uzbuđenje se stimulira na tri načina: 1) Ma­ štanjem o prošlim ili budućim seksualnim iskustvima. za postizanje početnog uzbuđenja. napuštenosti i bijesa. centralni živčani sustav ne može razlikovati stvarne od intenzivno zamišljenih doživljaja. Maštanje je pose­ bno vrijedno za žene.

Dodajte sve poje­ dinosti koje su se mogle dogoditi. kao da ne postoji ništa drugo. Tek kad ste u cijelosti ispitali riječ ili dojam. na mjestima i u okol­ nostima u kojima se nikad ne bi usudili voditi ljubav. Zatim ta sjećanja počnite proširivati. Vidite sebe u ljubavnim položajima koje nikad niste probali. Ćutilni doživljaji vas u trenutku dovode bliže stanju meditacije. s nekim od 12 živaca lubanje koji okružuju pineal- 193 . ali ne vezujući se uz osjećaj. Još jed­ nom.Dragulj u Lotosu zamislite mirise (štapiće tamjana ili gorućeg drva u ka­ minu. već čineći to meditacijom. vidite obris tijela osvijetljenog svijećom. misli će nastaviti lutati oko nje. To usmjera­ vanje dovodi vas u unutrašnju sadašnjost. Sjetite se da je svaka chakra povezana s nekim ćutilom. Cilj meditacije je da vas dovede u sadašnjost. to ste više sposobni pretvoriti je u stvarnost. Tantra teži istraživanju svakog dojma koji su ćutila primila. eksplodirao u vama i ispunio vas ushićenjem. parfema koji je vaš partner koristio). spremni ste je zane­ mariti i zatim se udubiti u potpuni mir meditacije. usmje­ ravanjem sve pažnje na trenutačne osjećaje POTPUNO SVJESNO. osjetite ukus vina koje ste zajedno pili ili njegova tijela dok ste lizali i sisali svaki njegov dio. napo­ sljetku. Najbolje je ako se ovim maštanjima posvetite priie sa­ stanka sa svojim ljubavnikom. Sve dok neka neispitana zanimljivost luta vašim mozgom. ono se ipak bavi prošlošću ili očekivanim budućim zadovoljstvom. ostvarivo je. Gledajte sebe kako doživljavate orgazam za orgazmom. jedinu pravu meditaciju. osjetite dodir njegovih prstiju dok vam prolaze kroz kosu i njegovih usana na vašim dojkama i. Mnoga duhovna učenja predviđaju potiski­ vanje ćutila. Što je slika čistija i životnija. Pokušajte ga vidjeti kako vas stimulira na sve načine koje ste ikad poželjeli. Ograničeni ste samo mogućnostima svoje mašte. za koje ste željeli da se dogode. ponovno proživite osjećaj kad je svojim lingctmom (penisom) ušao u vas. Iako je maštanje moćno sredstvo pripreme za ono što će uslijediti. ono što možete slikovito zamisliti. svakog od njih do krajnjih granica.

Okus je ovisan o mirisu. Na majmunima je izvršeno nekoliko zanimljivih istraživanja. Poštujte je i rabite u svoju korist. Ako je tijekom meditacije u prostoriji izgarao tamjan. tako da je prekinuto izlučivanje hormonalnih izlučevina. Posebno stimulirajuće djeluje crvena. na­ tječući se za pažnju i druženje sa svojim družicama. zakržljalim ostatkom naše životinjske prirode. od najveće je važnosti da ostanete uz tu nelagodu ili stid. Kako je energija prve chakre okrenuta odnosu poticajodgovor. Odaberite žive boje. Ćutilo OKUSA povezano je s drugom chakrom. Stimulacija ćutila ujedno znači i stimulaciju chakre. Zatim je na te ženke trljanjem nanesena izlučevina iz spolnih organa zdrave ženke. Stoga je vrlo važno odabrati mjesto za vođ­ enje ljubavi koje je toplo. Kada ih se stavilo u isti kavez s mužjacima. u istoj objek­ tivnosti. to je siguran znak da ste od sebe izdvojili svoju spolnu narav i da joj djelovanje dozvoljavate samo u anonimnosti. ispunjeno seksual­ nom energijom.Tantrički put prema višoj svijesti nu žlijezdu. Preko ćutila VIDA primamo najviše spoznaja o vanj­ skom svijetu. vjerojatno niste godinama ništa namirisali i po ovom ste pitanju vrlo hendikepirani. ali nikad u mraku. Ne­ mojte zanemarivati svoju životinjsku prirodu. čitati ili razgova­ 194 . S nekoliko ženki su kirurški odstranjeni spolni organi. Ako osjetite neugodu ili svjesnost o prisustvu svjetla. isto kao što je druga chakra ovisna o prvoj. bile su ignorirane. Ono je moćan pokretač seksual­ ne energije. zanimljivo. Mirisi koje sadrže spolne izlučevine jedan su od najsnažnijih seksualnih detonatora. Ako ste pušač. Ona je dio vas. Vrlo je važno stvoriti isto okruženje kako bi se iskoristile prednosti ove prirodne činjenice. Ako imate naviku gledati televiziju. Povezano je s prvom chakrom. ona je vrlo uvjetna. Ćutilo MIRISA ima duboke korijene u prvobitnoj priro­ di. možda prigušenom. No. Ljubav uvijek vodite pri svjetlu. Mužjaci su poludjeli. odbacujući način na koji ste dotad naučili pro­ matrati sve hirove koji su izbijali na površinu svijesti. to može uvjetovati da kad slijedeći put osjetite miris tamjana zapadnete u duboku meditaciju.

Stoga hranu koju dijelite sa svojim ljubavnikom kušajte posve svjesno. kako bi ih se mogli riješiti i slobodno se prepustiti užitku dodira. Imali smo osobnih iskustava s inženjerima . možda to predsta­ vlja neku zadršku zaostalu iz djetinjstva. Mnogi drugi zvukovi mogu pobuditi različita raspoloženja. ponekad zaostaju u razvoju i umiru. vjerojatno dugo vremena niste osjetili okus jela. to je vjerojatno stoga što se želite zaštititi od uspomene na te rane bolove. Dodir je ključan za ljudski opstanak. Morate oživjeti i biti Svjedokom tih bolnih uspomena. Kad iskušavate okus jedno dru­ gome. Svjesno življenje uključuje svaku vašu životnu ak­ tivnost.kako se oduševljavaju klasičnom glazbom jer su samo pod njezinim utjecajem mogli dospjeti do svojeg ženskog aspekta. On vam je potreban i vi ga želite. Ako niječete tu potrebu. kad ste očaj­ nički žudjeli za dodirom i želje vam se nisu ostvarile. Ako bude­ te ispravno radili vježbe opisane u ovom tečaju. Za njih je ta glazba bila ključ za medi­ taciju. Dobro zbrinuta djeca. Već smo govorili o moćima mantri. pravilno hranjena i odjevena. ali uskraće­ na dodira.Dragulj u Lotosu rati dok jedete. Možda ćete otkriti da slušanje urođeničkih bubnjeva u vama budi energiju koja se ne ispoljava tako često. Muškarci se obično više orijentiraju na vid.kod kojih je u potpunosti dominantna muška energija lijeve moždane polutke . S lakoćom bismo mogli posvetiti cijelu knjigu mnoštvu načina na koje partneri mogu stimulirati i zadovoljavati 195 . Ako ne uživate previše u tome da budete dodirivani. Neka glazba može vam razigrati srce i otvoriti emocionalni centar. sve će to izbiti na površinu. Ćutilo SLUHA može vas odvesti u prekrasne prostore. Kada se uspijete ugoditi na medij koji nije vaše uobičajeno sredstvo za primanje dojmova. Uzvišena vas glazba može odvesti izravno u kozmos. to vas može odvesti do potpuno nepoznatih prostora. Fizička stimulacija koristi prednosti ćutila DODIRA i osigurava najprobranije moguće doživljaje. neka vam pažnja bude potpuno usmjerena na to. dok žene prednost daju sluhu.

genitalije) kad odlučite krenuti prema vrhuncu užitka. niz prednju stranu tijela do genitalija. dok je muškarčeva donja usna povezana s penisom. Dopustite sebi najmanje pola sata predigre i pola sata spolnog čina. ili na tehnike pretvorbe ener­ gije. Ne iznenađuje što već postoje mnoge knjige namijenjene onima koji u tom pravcu žele dalje istraživati. 4) Usmjerite pažnju na primarne erogene zone (usne. Kad se Shakti uzbudi. Simultano međusobno stimuliranje ima mnoštvo pre­ dnosti pred naizmjeničnim.Tantrički put prema višoj svijesti jedno drugo. Ako se ljube tako da ona siše i gri­ 196 . da bi energiju rasporedili po cijelom tijelu sve dok ono u cijelosti ne dospije do vrhunca. kako bi odgodili orgazam. Pomoću prednjeg kanala. Na tvrdom nepcu postoji “preki­ dač" kojim se taj krug uspostavlja. ženina je gornja usna izrav­ no povezana s klitorisom. Ovdje učite alkemiju pretvorbe jednom probuđene energije. 2) Uzbudite cijelo tijelo prije nego prijeđete na dodirivanje primarnih zona (vidi Erotsku masažu). kako bismo vam pomogli da shvatite što se zbiva u energetskim tije­ lima. to uzbuđenje odmah prelazi na Shivu. Ono što mi možemo dodati tom ogromnom mnoštvu tehnika uzbuđivanja jest metafizički aspekt. Drugi se kanal uzdiže kičmom. za upotrebu u duhovnom razvoju i pomlađivanju tijela. 3) Održavajte ravnotežu između pružanja i primanja sti­ mulacije. Zatim se prebacite na sekundarne erogene zone. preko tvrdog nepca. iako bi možda više željeli činiti ono drugo. Pogledajmo još jednom najvažnije iz onoga što smo rekli o stimulaciji: 1) Osigurajte si obilje vremena. Usne i jezici Postoji suptilni živčani krug koji ide od usana. grudi. jer oboje ostajete uzbuđe­ ni i možete jedno drugo odvesti do većih visina. zahvaljujući magnetizmu njezinih energija. te otporima koje ljudi imaju prema intim­ nosti i pružanju i primanju užitaka.

tako da dolazi do miješanja krugova. ovim “hranjenjem” to može izbiti na po197 . iako je ona njezin najosjetljiviji dio. Bilo tko od njih može zatvoriti krug dodirivanjem jezi­ kom krova nepca (kao kod Khechari mudre). pogotovo ako istodobno provode Vajroli mudru i dišu duboko. čime se osigurava da dijete dobije sve što mu treba. Ako je u ranom djetinjstvu imao loših iskusta­ va s hranjenjem. Vršak njezina jezika dodi­ ruje točku iza njegovih zuba. Grudi Za većinu žena sisanje njezinih grudi je dovoljan sti­ mulans daje dovede do orgazma. Priroda je žensko tijelo osmislila tako da hranjenje djete­ ta majci predstavlja vrhunski užitak. ne samo bradavicu. Može izdahnuti i ener­ giju kroz bradavice predati svome partneru. i svaki drugi način lju­ bljena je stimulirajući. Muškarac može osjećati nelagodu spram partneričinih grudi. Dojka je namijenjena hra­ njenju dojenčeta.deset do dvadeset minuta . Tantrička žena mora razviti ovu vještinu. Povlačenjem vrška jezika što je više mo­ guće unatrag prema ždrijelu stimulira se Yoni i pinealna žlijezda. Dodirivanje područja koje se nalazi odmah iza zuba stimulira penis kao i hipofizu. Bradavice su povezane s Ida-Pingala kanalima. poput dojenčeta dulje vrijeme . Ta se dva kanala ukrštaju u sek­ sualnoj chakri. čime se zatvara njegov krug i energija hrli u penis. time će probuditi ogromnu količinu sek­ sualne energije. Žena je u stanju pretvoriti uzbuđenje koje osjeća. a djetetove ruke često pridržavaju dojku. a on to isto radi s njenom gor­ njom usnom. tako daje veza posve izravna i vrlo snažna. Što se tiče muškarca. udišući uzbuđenje uz kičmu do srca. Naravno. Još snažniji se učinci postižu ako jedan partner jezikom dodiruje nepce drugoga.pred­ stavlja veličanstveni dah njemu i njegovoj partnerici.Dragulj u Lotosu cka njegovu donju usnu. On od nje prima duboko ljekovito sredstvo. Masirati treba cijelu dojku. mlijeko Božanske majke. Žena svojeg muškarca može jako uz­ buditi “dajući mu svoj jezik”. mirno ležanje i sisanje.

Istina je da morate posjedovati osnovna znanja o anatomiji i stimulaciji genitalija. otkrit ćete da vam vaše bradavice mogu pružiti do­ datni užitak. suočite se s time kao Svje­ dok. Genitalije Postoje mnoge knjige. čak i video zapisi. Mnogi ljudi osjećaju sramežljivost zbog “intimnih dijelova” i nemaju svjesnu spoznaju o svojem ili tijelu svojeg partnera. Ako ga majka nije dovoljno ili uopće dojila. Žena može posvetiti isto toliko pažnje partne­ rovim grudima. stimulacija grudi može biti iritantna. us­ kraćeno mu je ono duboko duhovno hranjenje koje do­ nosi dojenje. MUŠKA SPO LN A ANATOMIJA MJEHUR STIDNA KOST PENIS GLAVIĆ TOČKA BAZNE CHAKRE MOŠNJA 198 . To još uvijek može biti vrlo bolno. koji opisuju sve moguće načine milovanja i sisanja genitalija. Ako ste uskogrudni. koliko on posvećuje njezinima. stimulacija postaje mnogo ugodnija. Ako osjetite odbojnost prema “dojenju”. Kad otvorite srce.Tantrički p u t prema višoj svijesti vršinu. Izbjegavanjem bola na način što izbjegavate grudi svoje partnerice uskraćujete i sebi i njoj najbogatije lju­ bavne doživljaje. Kad dozvolite iskazivanje svoje ženske ener­ gije. Mnogi muškarci nikad nisu razvili osjetljivost svojih bradavica.

Klitoralni orga­ zam podsjeća na normalni muškarčev orgazam po tome što je brz. I kli­ toris i penis doživljavaju erekciju pri uzbuđenju. ali su oni visoko koncentrirani.Dragulj u Lotosu Fizički i metafizički između muških i ženskih genita­ lija ima dosta sličnosti. Klitoris je ženski penis i reagira na sličan način. Nasuprot tome. U njemu je smješten isti broj živčanih završetaka kao u penisu. ŽEN SKA SPOLNA ANATOMIJA JAJNIK KRSTAČ KUNC TRTIC j MATERNICA GRLIĆ MATERNICE MJEHUR STIDNA KOST ■KLITORIS MOKRAĆNI KANAL VAGINA MALE USMINE VELIKE USMINE REKTlto ČMAR 199 . na stražnjem zidu. stimulacija Svete točke kod žene uzbuđuje korijenske energije. što ga čini kraj­ nje osjetljivim organom. Stvarna korijen­ ska chakra u ženskom je tijelu smještena visoko u vagi­ ni. Muška prostata ima svoju žensku inačicu u G-točki. u blizini krstrače. koja se u Tantri naziva Svetom točkom. jer se krstača vrlo lako nadražuje. Spomenimo zanimljivost da je klitoris jedini organ koji nema niti jednu drugu funkciju osim ostvarenja užitka. milo­ vanje ili sisanje oba rezultira užitkom i oba su vrlo osje­ tljiva neposredno prije i nakon orgazma. toliko da ih je često najbolje u tim trenucima ne dirati. Izravna stimu­ lacija te točke je opasna. lokalan i za njega ne treba preveliki ushit.

Točka koju smo opisali kao Baznu chakru. energija eksplodira i potjera Kundalini uz kičmu. Stimulacija korijenske chakre služi za aktiviranje usnulih energija Kunda žlijezde. Kad jednom shvatite razliku. Kod žena to je deliciozni nek­ tar. više riikad nećete biti zadovoljni s manjim. Milovanje te točke kod vašeg uzbuđenog partnera pro­ izvodi tri učinka: 1) proizvodi vrlo ugodne osjećaje. odlaganje i pretvorbu. a vaš partner primjeni Dah pretvorbe. Kad se muškarčev orgazam razvija na ovaj način. smještena između vanjskih genitalija i čmara. najbliža je vanjska točka prostati kod muškarca. Kad se tijelo približava orgazmu. ručnom stimulacijom bazne chakre ili čmara. u starim tekstovima nazvana Kunda žlijezda. Kod oboje se osjeća nelagodnost pri dodiru prije pojave uzbuđenja. Jedan od razloga zašto su homoseksualni odnosi tako privlačni jest i taj što analni odnos proizvodi izravnu sti­ mulaciju prostate i stvara tu novu dimenziju orgazma. suprotno od uobičajenog mi­ šljenja. oboje odgo­ varaju osobitim osjećajem koji produžuje i pojačava or­ gazam. Takav dodir izaziva tjeranje na mokrenje. Nakon nešto 200 . 2) odlaže klimaks. Do ženine Svete točke može se izravno doći kroz vaginu. Ta se točka može koristiti za stimulaciju.Tantrički put prema višoj svijesti I prostata i Sveta točka razvili su se iz istog embrional­ nog obrasca. on je jednak onom kod žene. Tijekom orgazma oboje izlučuju obilnu tekućinu sličnog kemijskog sadržaja. Mnoge žene nisu otkrile razliku između klitoralnog i Kundalini orgazma. u kojoj po vjerovanju prebiva Kundalini. Tek je od nedavno poznato da žena ejakulira. mistični doživljaji i transcedentna svijest. cijenjen kod erotičnih gurmana. tako da se energija može podići na višu razinu (podrazumijevajući da vaš partner primjenjuje Aswini mudru) i 3) kad prekinete pritisak na tu točku. Odmah iza krstače nalazi se mala žlijezda. Ali isti taj doživljaj moguć je i kod heteroseksualnog od­ nosa. mogući su višestruki i produženi orgazmi.

Druge položaje. 201 . možete eksperimen­ tirati s različitim ljubavnim položajima koji omogućuju stimulaciju te točke. Na toj ćete točki pri­ mijetiti određenu promjenu osjećaja. Sljedeća tri položaja daju dobre rezultate. itd. ili ručnu i oralnu stimulaciju. veličinu i oblik genitalija. Kad jednom otkrijete Svetu točku. sami locirati svoju Svetu točku. a zatim prijeđite na položaj za ostvarenje veze s Točkom. U mogućnosti ste. iako je to možda malo nespretno. Vi ili vaš partner možete uvući prst u vaginu i ispitati njime prednji zid u području 2 do 6 cm od vaginalnog otvora. Ona u potpunosti nadzire ugao penetracije i može sti­ mulirati najprije svoj klitoris. Morate pronaći ono što odgovara vama.Dragulj u Lotosu vježbanja možete dospjeti do tog orgazmičkog stanja uz vrlo malo fizičke stimulacije. uzimajući u obzir velike razlike u kutovima erekcije. koristite za uzbuđivanje klitorisa. jer u protivnom osjećaj neće biti previ­ še ugodan. a zatim svoju Svetu točku. Točku potražite tek kad ste uzbuđeni.

202 .'1 Tantrički put prema višoj svijesti Ona kut penetracije može podešavati kako bi se sti­ mulirala Sveta točka. Možda će dodatno pomoći i sta­ vljanje jastuka ispod njezinih bokova.

Dragulj u Lotosu On može birati između plitkog prodiranja (čime se sti­ mulira klitoris). kako bi dospio penisom do Svete točke. . ili dubokog.

ili barem neku navlaku za prst. Dodir kod muškarca stvara izvanredan osjećaj i ta do­ datna energija dovodi do snažnog orgazma. I dalje nastavite stimulirati usne. Međutim. Ova točka na muškom tijelu vrlo je ranjiva i s mošnjama treba postupati s krajnjom osjetljivošću. Za vanjsku stimulaciju čmara koristite jagodicu sre­ dnjeg prsta. Ne preporučujemo uvlačenje bilo kakvih sprava u anus. Ipak. čmar je najosjetljivija erogena zona. Cijelo tijelo Nemojte se toliko zaokupiti genitalijama da zaboravite ostale dijelove tijela. iz očitih higijenskih razloga. tako i za pomoć partneru u oču­ vanju energije. Možete to činiti u bilo kojem dijelu ljuba­ vne igre. To je mjesto vrlo osjetljivo i nije građeno za prijam stra­ nih tijela. ako je muškarac dodirivao ženin čmar. Upozo­ renje je posebno važno zbog trenutačne epidemije AIDSa. Neki muškarci to smatraju vrlo uzbuđujućim. pri tome svakako treba nositi kiruršku rukavicu. tim istim prstom ne smije više dirati ženinu vaginu. Masirajte oko njega i pritišćite ga učestalo dok vaš partner izvodi Aswini mudru.Tantrički put prema višoj svijesti Mošnje Nježno kružno milovanje mošnji stimulira testise da proizvode više sperme (čiju energiju možete reciklirati). Ovu stimu­ laciju njegova partnerica može izvoditi ručno ili oralno. Čmar Odmah do genitalija. grudi i sekundarne zone. što pokazuje da se zadovoljstvo može postići tek nakon nekog vremena stimulacije sekundarnih i primarnih zona. U erotskoj masaži on je svrstan u tercijaru zonu. Žena može naučiti masažu prostate raditi pri­ stupom toj žlijezdi kroz čmar. 204 . te koristiti dovoljnu količinu odgovarajuće kreme. Vaša “masaža” služi kako za stimulaciju.

Dosad ste većinu vremena trebali stezati i otpuštati mišiće. Možda želite neko­ liko puta odgoditi klimaks. Prestanite izvoditi Vajroli ili Aswini mudre (9. (Stezanje i opuštanje . kako bi akumulirali što veću količinu energije. Primijenite Korijensku ustavu neko vrijeme. Dišite vrlo duboko i polagano. 5. ali možda neće biti dovoljno snažne da spriječe orgazam pred samim vrhun­ cem. Opustite se i uklonite bilo kakvu napetost koja je mož­ da ostala u tijelu.1 .) 2. lekcija. spremni ste za njezinu pretvor­ bu. 2) izvršite pretvorbu energije ili 3) prepustite se njegovu djelovanju. kako bi vaš partner znao da se treba prebaciti na manje osjetlji­ vo područje. osim kod odlaganja ili kod pretvorbe energije. lekcija. energija će vam nahrupiti uz kičmu. Prakticirajte Hong Sau meditaciju. Kad je otpustite.) 4. Tehnike odlaganja za muškarce Bilo koja od tehnika za žene može se primijeniti i kod muškaraca u ranoj fazi uzbuđenja. Dogovorite neke znakove. Kad napokon osjetite da su zalihe ener­ gije popunjene do kraja. kako biste rasporedili stvaranje energije. Trebali bi pokušati ostvariti sedam Kobrinih dahova (ili Dahova pretvorbe) prije predaje orgazmu. lekcija).) 3. Čak i tada će nastavak sa stimulacijom Svete točke orgazam učiniti snažnijim i dužim. 205 . lekcija. 6. Tehnike odlaganja za žene 1.2. (Potpuni dah . Ponekad će se činiti ispravnim jednostavno dozvoliti da se orgazam dogodi i ne pokušavati nikakve tehnike.Dragulj u Lotosu TEHNIKE ODLAGANJA Kod približavanja orgazma možete birati da: 1) odgo­ dite njegov nastup. (8. Prekinite s izravnom stimulacijom sve dok razina ener­ gije malo ne opadne.

c) Zakolutajte očima tri puta u smjeru kazaljke na satu. Sva se energija počinje kretati u smjeru kazaljke na satu. e) Izdahnite i otpustite čmarni mišić. pa i više. Kad nakon toga promijenite smjer. Naizmjenično pritišćite i oslo­ bađajte pritiska baznu chakru. Ako vam se partnerica nalazi u povoljnom položaju. to će smanjiti razinu energije. muškarac može nastaviti spolni odnos još dva ili tri sata. Novog partnera to može malo živcirati. to može uči­ niti i ona. duboko udahnite i primijenite Khechari mudru dok ne uspostavite potpuni nadzor. a) Tri puta duboko i polagano udahnite.1 Tantrički put prema višeg svijesti 1. Kad stvari dođu pod nadzor. Održavajte pritisak na baznu chakru i stavite u funkciju Korijensku ustavu. Kolutanje očima. Uporabom ove tehnike. ponovno nastavite sa stezanjem čmarnog mišića. d) Stegnite čmarni mišić. Na vrhu orgazma oboje otpustite pritisak dok izvodite Kobrin dah (ili Dah pretvorbe). 2. b) Primijenite Khechari mudru. Za produljenje orgazma. f) Ponovno zakolutajte tri puta očima. kažiprstom i srednjim pritisni­ te točku na kojoj se nalazi Bazna chakra (mjesto izme­ đu završetka vanjskih genitalija i čmara). Uvjerite se u to da vaš partner zna što činite. ali ona je malo prejaka u odnosu na njezine normalne potrebe. Tantričko zatvaranje Bazne chakre Za odlaganje. 206 . a) Duboko udahnite i zadržite dah dok ne nabrojite do 16. b) Uz prirodno disanje. Za pokretanje navale Kundalini. a zatim nastavi­ te sa spolnim odnosom. I žena može koristiti ovu tehniku. c) Popuštajući pritisak.

Mi podržavamo metode za očuvanje energije. Kad se muškarac približi orgazmu. Odmicanje testisa Za odlaganje. ali tako daje on pri tome vodi uputama. možete ga produžiti tako da naizmjenično pov­ lačite i puštate mošnje. Nježno rukom obuhvati­ te mošnje i udaljite ih od tijela. Ako odaberete da ipak doživite or­ gazam. Za unutrašnji orgazam. Dok povlačite mošnje. Za pretvorbu energije. povlače­ nje mošnji može činiti i žena umjesto muškar­ ca. istodobno pritisnite točku u osnovici penisa. Time će orgazam biti odgođen.. ali uvijek imate izbor da od toga odusta. U svakom od gore navede­ nih postupaka. Istu tehniku možete primijeniti i dok vršite pretvorbu energije pomoću disanja i man­ tre. Za predaju orgazmu.Dragulj u Lotosu 3. 207 . mošnje se skupe i približe tijelu. Tehniku možete koristiti i za pojačanje Unutrašnjeg orgazma. nete.

Ona točno osjeća kad je njezin partner u mislima negdje drugdje. Partnerica vam može jednom rukom stisnuti penis. Ona će također pritisnuti točku bazne chakre. a ne raspršena po cijelom tijelu. ostati svjestan! Dakle. Prvo pravilo Tantre jest ostati prisutan. Stimula­ cijom penisa dovodi se solarna energija kojom se sperma vitalizira. ova je teh­ nika neprihvatljiva. Sljedeće dvije tehnike navodimo samo kao primjer da­ nas prisutne prakse koju savjetuju priznati autoriteti. Možda ćete početi drhtati. ali je jači. a koje nipošto nisu u vašem najboljem interesu. Ovaj orgazam u velikoj mjeri sliči običnom orgaz­ mu. a zatim ćete osjetiti kako ste gurnuti u kozmičku eksploziju Unutrašnjeg or­ gazma. idete iza fizičkog orgaz­ ma u unutrašnji orgazam. ostavlja ženu s osjećajem napuštenosti. Kad ste na treptaj od orgazma. Raspršena energija također posjeduje snagu. smještenom u genitalijama.i Tantrički put prema višoj svijesti Unutrašnji orgazam. Kako nema gubitka sjeme­ na. velikoj Tantri. kod kojeg ne dolazi do ejakulacije. ona će pritisnuti točku u osnovici penisa (oko 4 cm ispred točke bazne chakre). NAPOMENA: Ovo je različito od transmutacije. i više je cijenjena ako se osjeti u stanju meditacije. To testise po­ spješuje na proizvodnju veće količine sperme. U Mahatantri. 208 . Što ne treba činiti. kod koje je eksplozija lokalna i snažna. a drugom rukom lagano stisnuti mošnje. erekciju možete održavati i nakon više takvih orgaza­ ma. 1) Razmišljanje o nečemu drugome. To zaustavlja tok sjemena u cijev penisa. da bi zaustavila fizički orgazam. Sukladno tome. Ova dugo slavljena metoda. pruža više užitka i uključuje cijelo tijelo. životna snaga sjemene tekućine i njezin ljekoviti učinak apsorbiraju se u eteričnom i fi­ zičkom tijelu. ali manje razine. kao što smo to i ranije spomenuli.

Osjećala je kako joj povezanost sa zemljom postaje jača i ulazi u njezinu životnu silu. Kad orgazam neposredno pred­ stoji. tada naizmjenično stišće i otpušta glavić. on je ušao u nju. milujući joj unutrašnjost butina i tek joj ovlaš do­ dirujući genitalije. Ako pokušava produžiti orgazam. Ona je osjetila tu pretvorbu i znala da se on boji te Božice u njoj. Ono što je započelo kao požudna privlačnost pretvorilo se u zajedništvo. preklinjati da bude dodirnut i on je to i učinio. Njega je privukla njezina ljepota. dok joj čmarni mišić titra u snažnim grčevi­ ma. Ako ne dođe do ejakulacije. Dok je promatrao to nevjerojatno biće. kako bi ga odgodio. ali sad je vidio onu dublju ljepo­ tu koja gaje dovela do stanja obožavanja. Činilo se kao da jedno drugome čitaju misli.Dragulj u Lotosu 2) Tehnika stiskanja. Kad se sjeme već nađe u penisu. neučinkovita i potencijalno opasna. SCENARIJ Izgubili su se u istraživanju svojih tijela. On joj je pristupao tako nježno. osjetio je kako mu glava postaje laka i kako mu navala energije ispunja­ 209 . Silina njezinog uzbuđenja ulijevala je strahopoštovanje. gdje može izazvati upalu ili prostatitis. doticanju i kušanju. Nakon nekog vremena zaobiđeni dio je počeo dozivati. Ova poznata praksa je nelagodna. ispunile krvlju i zacrvenjele. Zato više nije bilo potrebe skrivati tu energiju. Osjetila je drhtavicu u Venerinu brežuljku. Ona dozvoljava sje­ menu da uđe u mokraćnu cijev. ali s poštovanjem zaobilazeći njezine grudi. Usne vagine su joj se razdvojile. ono mora biti ispušteno. tako su postali međusobno usklađeni. Ne mogavši više čekati ni časa. ona može dospjeti do mjehura. dok joj je zemlja maternicu ispunjavala živototvornom energijom. muškarac stišće glavić penisa. Ove smo tehnike naveli samo zato što vam želimo savjetovati da ih se klonite. grickajući joj ušne školjke i vrat.

tako skladno. Sad je bio spreman nastaviti. Svjestan je njezinih dodira na točku ispod njegova pe­ nisa i. Analni mišići i vagina joj se grče. i opet. snažnije pri210 . ali bilo je još prera­ no. tako snažne. nekoliko je puta zakolutao očima da ra­ sprši tu moćnu energiju po tijelu. Ovaj trenutak mora potrajati. Dotad je ritmički ste­ zao svoj čmar i energija je narasla do nemjerljive razine. a opet tako opuštajuće. Znao je što mu je činiti. On je gotovo nepo­ mičan. Većina pokreta tek su grčevi koji se zbivaju unutar njezina tijela. Uvukavši jezik duboko u usta i dišući duboko. a ona se uspinje na njega. ulazeći dublje u njezinu vaginu. što u njemu budi fanta­ stične osjećaje. U njezinu klimaksu nema puno pokreta. Dok se otvara sve više i više. a udasi pronose val orgazma njezinim tijelom. Ona je završila s meditacijom i predaje se navali orgazmičke energije. di­ menzije energije se šire i on biva gurnut u tu ogromnu prazninu gdje nema ničega i gdje se sve nalazi. Opet mora uspostaviti nadzor. Ona ga privlači bliže i ener­ gija joj počinje bljeskati kroz njega. premda je upravo doživio snažan orgazam. Ona mu siše donju usnu. ali to nipošto ne znači d a je sve gotovo. Proteklo je neko vrijeme i ona je osjetila narastajuću snagu koja će uskoro buknuti u orgazmički val. Kad počinje doživljavati vrhunac. Mislio je da će eksplodirati. dok im se tjelesne energije miješaju.J Tantrički put prema višoj svijesti va penis. još uvi­ jek ima snažnu erekciju i prepun je energije. On liježe na leđa. On se pomiče sporo i nježno. a on njoj gornju. ne želeći propustiti niti malo od ove suptilne goz­ be koju mu je ponudila. Pomicali su se tako polagano. tek toliko da održi erekciju. ona udiše duboko i opet. Ponudi­ la je jezik njegovim željnim usnama i on ponovno osjeća kako mu energija navire u genitalije. Ovaj put je to bio još viši vrhunac. Potrebno je samo nekoliko sekunda da bi dodirnuo sigurnosnu točku. Sad ona uzima kratki predah. nema oti­ manja ili glasova.

211 . Oboje stišću analne mišiće.Dragulj u Lotosu tišćući klitoris. Počinje mentalno pjevušiti OM OM OM. On diše duboko i osjeća kako sa svakim udahom energija puni njegovo tijelo. Ne može više izdržati. Ona se počinje uzdizati i spuštati. Glavu mu ispunjava zvonjava koja po snazi odgovara eksploziji što mu se događa u genitalijama. a zatim magične Svete točke. Njezina je ener­ gija bila upaljač koji gaje prenio u Prazninu. Zadivljeni i zahvalni što su dio nečega mnogo većeg od života. Kad je to utihnulo. gdje se tako duboko osjetio kod kuće. najprije klito­ risa. Ova dinamička međuigra usisava ga u drugu dimenziju. a ona ga slijedi. A tada se te dvije nakupine energije spajaju u jedno. On osjeća njezino ritmično stiskanje koje masira njegov pulsirajući ud. dok mu tijelo preplavljuju jedan za drugim valovi svjetlosti. Prestaje se pomicati. oni grle jedno drugo i osjećaju da ovaj trenutak nikad neće prestati. on promatra tu Boginju što ga je prenijela do tako neistraženih dimenzija. tražeći kut koji će joj pružiti najbolju stimulaciju.

stimulirajući sami sebe..... Da biste sve to zapisali. Ako to ne možete zamisliti. Svjesnost ... raspolo­ živo vrijeme..okruženje. Zamislite da pišete za neki erotski časopis. Ako uspijete napisati nešto osobito lijepo. morate se vrlo ja ­ sno usredotočiti. je r je naša spolna priroda natje­ rana da svoje aktivnosti obavlja lagano odmaknuta od svijesti. umjesto onog otrcanog smeća koje se u tim časopisima može pronaći. Potrebno je samo sebi vrlo iasno predočiti na koji način djeluje tan­ trička ljubav.... Napišite svoju vlastitu verziju Scenarija. 2. 212 . odla­ ganje i produženje orgazma... Pogledajte unazad na svoju seksualnu prošlost. Sve što si možete predočiti. .... partnere...... sve navedeno možete uključiti u svoju auto-erotsku meditaciju.. Zapišite neke pojedinosti o pravilima koja ste uspostavili kada želite seks ... Zapravo njima je lakše ovladati samostalno...... a mi ćemo ga objaviti u Tantričkom dnevniku! Stvar je u tome da ne treba biti veliki pisac...... U ovom se trenutku sve to vjerojatno čini prilično maglovito.. bez partnera. Vježbajte.. vjerojatno je nećete moći ni ostvariti.... Vjfežbe u paru Cijela lekcija i jest posvećena vježbama u paru..... položaje. u stanju ste i iskazati. 1. Važno je postati svjestan onoga stoje prera­ slo u naviku... Vježbajte transmutaciju na sve načine koje smo opisali. molimo da nam svoj rad pošaljete.. odlučni da predstavite tantričku seansu..Tantrički put prema višoj svijesti Samostalne vježbe Iako se ova lekcija odnosi na tehnike koje se izvode u paru...

U svakom ljudskom tijelu nalazi se potencijalni krug za uravnoteženje solame i luname energije.fr 3 1 213 . Rotacija energije kroz te krugove temelj je Kriya joge i drugih naprednih duhovnih disciplina. koja je vidljiva gledana iz svake perspek­ tive. Ali istina je i da ona pritječe prednjom stranom kičme. pod uvjetom da su tijelo/um dovoljno pročišćeni da mogu prenositi energiju. Solarnu smo energiju promatrali u Pingali. Podignuti jezik u Khechari mu­ dri predstavlja prekidač koji zatva­ ra cijeli krug. Lunarnu smo energiju pronašli u Idi. Istina je da ona protječe i sa stražnje strane kičme.Dragulj u Lotosu //. taj se krug često ne zatvara do kraja i energija ostaje neuravnotežena (odnosno pretežno lunarna ili solarna). ffljk V. Zapravo te dvije struje tvore dvo­ struku spiralu oko kičme. suptilnom kanalu na lijevoj strani kičme. I jedan i drugi model korisni su za ove tehnike. kanalu s desne strane kičme. Bez poseb­ nog uvježbavanja. /eJccf^ a Osobni solarno-lunarni krug.

Penis se u klasičnim tekstovima spominje kao Muradanda. Muškarac uspostavom korijenske brane stvara energiju pod tlakom i kad ejakulira penis postaje vodičem navale Kundalini energije. Kad se testisi stimuliraju na odgovarajući način. Ida i Pingala teku i uravnotežene su. One su istog embrionalnog porijekla kao i mošnje. On predstavlja kanal Sushumne. Testisi predstavljaju Idu i Pingalu. životna tvar. 214 . Energetski krugovi u genitalijama simbolički i funkcio­ nalno predstavljaju struje cijelog tijela. Usmine također predstavljaju Idu i Pingalu. Trljanje samo vanjskih usmina u naznačenom smjeru dovodi tu ener­ giju u ravnotežu. lunarni i solami ka­ nal.Tantrički put prema višoj svijesti Genitalni solarao-lunarni krugovi. u čast živototvorne sile koju predstavlja.

jer osjećaji su vrlo slični. Dok masturbirate i istodobno pri­ mjenjujete tehniku disanja. kontrolira prva chakra. Kad se energija počne kretati penisom. Ali to je. možete osjetiti kako energija kruži od jednog do dugog kraj penisa. Bez Tantre. kako smo otkrili. Točka na području iz­ među završetka vanjskih genitalija i čmara (perineum) odgovara točki prve chakre kod muškarca i predstavlja vanjsku točku najbližu ženinoj prvoj chakri. možete solarnu energiju vizualizacijom i disanjem uvući kroz glavić pe­ nisa i usmjeriti je u testise. Opet prva chakra služi kao mjesto ulaska zemaljske energije. Upravo zato žena kod uspostavljanja Korijenske ustave mora u taj postu­ pak pored čmarnog uključiti i vaginalne mišiće. To je vaš Kundalini životni krug. Apana. Postoji pet vrsta praničke energije. Dok sjedite na suncu. S Tantrom takav je izbor ne­ potreban. a vršak mu predstavlja solarnu glavu. On može sačuvati svoju energiju i još uvijek uživati u orgazmu. Orgazam iscrpljuje njegove pričuve Kundalini snage i zapravo mu uskraćuje taj doživyaj. Kundalini može teći uz kičmu. po jedna za svaki element. kao i kalota lubanje. Klitoris služi u istu svrhu kao i penis. 215 . Energiju zemlje. a pri korijenu hladan (zem­ lja). između polova. gdje će ona elektrificirati sper­ mu. Uspostavom Korijenske ustave za očuvanje Apane stvara se užitak. ujedno i zamka. Glavić penisa je ulazna točka solarne energije.Dragulj u Lotosu Na gotovo isti način. činit će se kao da je na glaviću topao (sunce). uz postignuti tlak. Ejakulacija je za muškarca uvod u ono što nudi doživljaj Kundalini. Za tako ugodne doživljaje muškarac je spreman platiti ogromnu cijenu utrošene energije. nalazi nekoliko centimetara unutar va­ gine i može ju se dosegnuti prstom. Na tom mjestu zemaljska energija ulazi u tijelo i izlazi iz njega. naravno. ali ona se. muškarac bi trebao izvršiti težak odabir da se odrekne trenutačnog užitka orgazma i uporno raditi na postizanju cilja: Kundalini doživljaja.

kretanje njihovih energija odvija se simultano. Svatko je od nas zatvoren u ljušturu aure. Kad se dvoje svjesno spoje u jedno. on će titrati. Taj magnetizam privlači njegovu električnu energiju iz glave prema dolje. Ona lako može u bazi u sebe uvlačiti magnetsku energiju. Njihovi udruženi napori mnogo su učinkovitiji od pojedinačnih. Kad se krug jednom uspo­ stavi. stvarate zatvoreni energetski krug unu­ tar dvoje kao i s kozmosom.i Tantrički put prema višoj svijesti Solarno-lunarni krug para. Kad se spoji­ te s partnerom. energetskog polja koje ima svoj pozitivni i negativni pol. Ravnoteža muško-ženskih aspekta omogućuje im da stvo­ re kruženje energije. Dva uma udru­ žena u jednu misao stvaraju moćnu silu. 216 . svaka chakra unutar njega svojom frekvencij om. Njihova snaga i slabosti se međusobno uravnotežuju.

216). Kao što smo već rekli. kad povučete prema gore Kobrin dah. 217 . Tada. ove dvije varijacije su jednako učinkovite.Dragulj u Lotosu Različiti položaji stva­ raju različite pomake energije. U tantričkoj ljubavi je ­ dino na što treba paziti je da kičma bude relativ­ no ispravljena. Indijci su naviknuti na klečanje i sjedenje na tlu prekriženih nogu i stoga vrlo lako mogu ostvariti položaj lotosa. U mnogim tantričkim tekstovima i do­ brom dijelu erotske umjetnosti prikazani su položaji koje običan za­ padnjak ne može postići. Ako se ne osjećate udobno u klasičnom Yab-Yum položaju (str. Ali nemojte da vas to obeshrabri. Naučit ćete kako os­ tvariti kozmički krug iz­ među sebe i svojeg part­ nera. Cijeli život sjedenja u stolcu nama je te položaje učinio ne­ mogućim. kičmena ener­ gija može teći nesmeta­ no.

Muškarac 218 . iskazujući Boginju u sebi. Može mu u gru­ di ulijevati svoju ljubav svaki put kad se zagrle. Kad ona postupi mimo te zadaće. Stoga mora biti strpljiva u nago­ voru da otvori svoje srce. može osjetiti izvanrednu toplinu njezine energije koja ulazi u njega. ako je dovoljno osjetljiv. Nakon nekog vremena ipak će joj uspjeti rastopiti njegov oklop. u Tantri će se morati odreći tog “macho” mentaliteta. Kad žena jednom nauči svjesno emitirati energiju kroz svoje grudi. U tome je bit sukoba među spolovima. ako u njemu postoji snažan otpor). osjećamo kolektivni nemir. Nagonski znamo daje za razvoj naše vrste od najvećeg značaja upravo napor žene za ispoljavanjem ljubavi. ključan za vođenje ljubavi. Grudi su ženin pozitivni pol. Prostor oko srca čini mu se vrlo opasnim. Ženi je namijenjeno da muškarca poduči ljubavi. Za većinu muškaraca to je zastra­ šujuće. Ali muškarac svoje srce drži zaštićenim. Žena nepre­ stano nastoji muškarca uvući u odnos u kojem srce ima glavnu ulogu. Radije će zaobići srce i svoju seksualnost doživljavati samo u glavi i genitalijama. tako energija iz tih bradavica hrani njezina partnera. Osim solarno-lunarnog polariteta postoji još jedan. Društvene zajednice oduvijek su i posvuda u svijetu muškarcu opraštale stupanje u spolni odnos bez ljubavi. Može kružnim pokretima mi­ lovati njegove grudi (stimulirajući srčanu chakru). I tako mora biti. Oni su bili pažljivo podučavani za iskazivanje svoje muškosti.i Tantrički put prema višoj svijesti Srčano-genitalni krug. Žena neće osjetiti potpuno ispunjenje sve dok ju se u potpunosti ne prihvati. Međutim. njezin partner. Može stimulirati njegove bradavice (iako to možda neće biti ugo­ dno. a on to svim silama pokušava izbjeći. iskazivanje njegove muške prirode. Ali su isto tako bile netolerantne prema ženi koja je u takve odnose stupala iz razloga nepovezanih s ljubavlju. kako ne bi postali “slabići”. To je srčano-genitalni krug. Preko njih ona pruža su­ štinu svoje ženskosti. Kao što mlijeko iz njezinih dojki pruža hranu njezinu dojenčetu. muškarac se mora povinovati svojoj ženskoj energiji. Kako bi mogao primati.

Spolni čin kod njega oslikava želju da se vrati u udobnost tog blaženog stanja. Kad se preda ženskoj energiji u dužem vre­ menskom razdoblju. 219 . objekt štovanja i obožavanja među poklonici­ ma Tantre. njeno se srce još više otvara i energija iz njenih grudi se još jače širi. Još kao mala djevojčica. Žena tradicionalno osjeća strah od trudnoće. Muškarčev pozitivni pol je penis. kako budu zajednički starili. ona izravno odlazi u njegove genitalije i on počinje osjećati uzbuđenost. Kad se taj krug jednom zatvori. on mora otvoriti svoje srce i prihvatiti njezinu njegu. Obred vjenčanja u Indiji uključuje nadu da će žena postaji “majka” svome suprugu. Nje­ gova seksualnost poprima nove dimenzije. koja se poput lotosa otvara kako bi ga primila. Ona mora postati velika Yoni. On je tu energiju vrlo željan predati kad god i gdje god je moguće. Ona možda ne može shvatiti njegovu istinsku. Iz njega izlazi ener­ gija koja je srž njegove muškosti. Kako bi i muškarac i žena ostvarili svoje ispunjenje. dvoje ljuba­ vnika mogu dosegnuti duboko zadovoljstvo. smatra taj organ odbojnim.Dragulj u Lotosu mora početi uvažavati. čak i štovati. A pri­ stup štovanja je upravo ono što muškarac očekuje. Kad muškarčevo srce napokon prihvati tu energiju. Između srčane i seksualne chakre postoji izravna veza. kad žena tu energiju prima sa zahvalnošću. muškarac doživljava pretvorbu. ženske principe i biti spreman na doživljavanje svijeta na taj način. ona se priprema na ulogu majke. što na grudi pritišće svoju lutku. duboku moć. Svaki pornografski film (usmjeren na zadovoljenje muških fru­ stracija) oslikava ženu kao obožavatelja i zaljubljenika u penis svojeg partnera. Koliko žena u stvarnom životu to uistinu jesu? Međutim. Krajnja je Sudbina žene dosezanje statusa Božanske majke. ne želi biti iskorištena zbog tuđeg zadovoljstva. Koliko se starijih muškaraca prema svojoj ženi odnose kao prema “majci”? Najdublja je muškarčeva želja da uđe u Kozmičku maternicu. ali i ovdje problem leži na strani primatelja.

Tantrički put prema višoj svijesti

Zatvaranje srčanog kruga. Kako je nekim muškarcima teško primati srcem, ova je vježba zgodan način da mu se to olakša. Stimulirajte jedno drugo dovoljno da omogućite pene­ traciju. Neka se žena postavi u položaj u kojem će se vrh solarnog penisa trljati o njezinu Svetu točku, kojom ona prima energiju. On će ustima obuhvatiti njezinu brada­ vicu i sisati je. Ovim će se stimulirati više energije i ona će osjetiti kako joj se u genitalijama stvara energija, dok primjenjuje Korijensku ustavu. On može svoju lijevu (prijamnu) ruku položiti na drugu bradavicu, tako da se ništa od energije ne izgubi. Ona će dahom energiju pogurati gore prema srcu. Pri izdisanju će projicirati energiju kroz svoje bradavice. Ako je on dovoljno senzibilan, osjetit će ugodnu navalu ener­ gije. Kako usta nisu čuvano mjesto, i kako mu je prvi poriv bio sisanje s ciljem hranjenja, on će na taj način moći primiti njezinu energiju. U jednom će trenutku energija postati tako snažna da će žena poželjeti prenijeti je još više, sve do trećeg oka, nekoliko puta prije nego doživi orgazam. Ovo je jedno­ stavan način za postizanje dugog i prekrasnog orgazma.

220

Dragulj u Lotosu

Napredni srčani krug. 1) Sjednite u Yab-Yum položaj, sjedinite se, priljubljenih grudi, obgrlivši se rukama. 2) Uspostavite psihičke veze najprije u genitalijama, za­ tim u srcu, predočavajući chakre kao zlatni disk, a zatim šireći tu svjetlost da bi uključili i partnerov zlat­ ni disk. 3) Uspostavite protok energije. Dok žena izdiše, ujedno projicira energiju iz svojeg srca. Istodobno muškarac udiše, primajući tu energiju. 4) Dok muškarac izdiše, projicira energiju iz svojeg peni­ sa. Istodobno žena udiše, primajući tu energiju. 5) Nastavite tako 5 minuta. Dopustite da vam biće bude ispunjeno zahvalnošću, spoznajom da postoji netko tko uistinu može primati ono što imate za dati. Osjećaj zahvalnosti jer pravi ključ za otvaranje srčane chakre. Riječ kojom se opisuje dražest ili gracija (engl.: grace) dolazi od latinskog “gratis”, što znači “hvala ti”. Što ste dublje zahvalni svojem partneru i Svemiru, to je vaše srce više otvoreno i vaša veza dublja. U srčanoj je chakri moguće doživjeti orgazam. Fizički, on će u velikoj mjeri sličiti snažnom orgazmu koji zahvaća cijelo tijelo, ali središte mu se nailazi u srcu. Dok se emo­ cionalni ton normalnog orgazma svodi na zadovoljstvo, srčani orgazam predstavlja silan, neizdrživ užitak. Po­ stoje napredne tehnike kojima se on može postići. Do tog smo iskustva došli posve spontano.

221

Tantrički put prema višoj svijesti

Srčano-genitalni krug.

Dragulj u Lotosu

Mudra molitve. Pri izdisaju, ona spušta svoju glavu, kako bi omogući­ la priljev krvi u mozak. Kad primijeni Kobrin dah (ili Dah pretvorbe), energija iz glave preplavljuje joj tijelo. Stezanje čmarnog mišića, koje primjenjuje pri udisanju, stimulira njega i, kad ona popusti stisak, energija prelazi na njega. Njegova uloga je pasivna. On stavlja prst na njezin čmar, kako ne bi dolazilo do gubitka energije. Zatim primjenjuje Aswini mudru i prima zemljinu energiju koju mu ona šalje. Kad ta energija stvori dovoljan tlak, on je može po­ vući prema gore Kobrinim dahom (ili Dahom pretvorbe).

223

Tantrički put prema višoj svijesti

Ležanje na leđima. U ovom položaju otvarate kanale u oba tijela. Kad ovako legnete na leđa, možete proizvesti osjećaj vrlo velike opu­ štenosti. To je položaj s malim utroškom energije i kod njega nema pokreta naprijed-natrag. Muškarac možda neće moći zadržati erekciju, ali to nije važno. Energija se širi cijelim tijelom/umom, a ne samo genitalijama. Ovaj krug proizvodi pomlađivanje. Oboje čine kontrakcije čmarnog mišića. Shivina ener­ gija biva privučena magnetizmom Shakti. Ona njegovu energiju prima i pušta da joj protječe tijelom i odlazi na­ trag u svemir.

224

ljubavnici imaju puni pristup genitalijama part­ nera za oralnu i manualnu stimulaciju. Ovdje ona prima ustima i predaje genitalijama. 225 . ili njegovoj varijanti u kojoj ležite na boku. U ovom položaju. Njezin se polaritet u ovom krugu mije­ nja. On može piti rosu besmrtnosti koju ona stvara. Zajednička oralna stimulacija stvara krug kojim se zau­ stavlja stvaralački nagon.Dragulj u Lotosu Krug 6-9.

U svemu ovome je nužna strpljivost jer je potrebno neko vrijeme za uspo­ stavu međusobnog razumijevanja. po­ stoji psiho-duhovno rođenje kada se glave dvoje ljudi spoje. kako bi zajed­ nički meditirali. emi­ tiraju zračenje koje se širi na partnera. jer zadovoljstvo pozitivno utječe na društveno produktivan rad. Time se poboljšava i opća kvaliteta življenja. koji dijele tople osjećaje privlačnosti. Upravo kao što naše rođenje ovisi o dva sjemena. ili sjedeći u Yab-Yim položaju (rukama među­ sobno grleći partnera). u kojem se dvoje ljudi dotiču čelima. Tantrički poljubac i razvoj ljudske vrste. fotografija nastaje snimanjem elektroma­ gnetskog polja koje se širi oko ljudskog tijela) pokazala je da dvoje ljudi. Koristi za zdravlje dolaze od opuštanja i zadovolj­ nog osjećaja sigurnosti kojim podsvijest uvjerava tijelo da vrijedi živjeti. Sinkroniziranje moždanih valova i izjednačavanje brzine otkucaja srca u pozitivnom smislu odgovara ESP (extended sensory perception = proširena ćutilna osjetljivost). Još jedna važna korist Tantričkog poljupca očituje se u produkciji telepatskog komuniciranja. u naklonu. Za­ grljaj i osjećaj zajedništva sinkronizira otkucaje srca. Ovaj psiho-duhovni Poljubac pridonosi boljem zdra­ vlju. Psiho-seksualni poljubac nadilazi slučajnosti u genetici stvaranja i roditeljima omogućuje zdravo i napredno Hu-man biće 226 . a ponekad se ta polja međusobno spajaju u jedno.Tantrički put prema višoj svijesti TANTRIČKI POLJUBAC Tantrički poljubac u jogi predstavlja pozdravni polo­ žaj. Orošenost čela znojem proizvodi bolju provodljivost. Kirlianova fotografija (tehnika nazvana po ruskom izumitelju. Dnevno prakticiranje tog zadovoljstva promiče samopročišćavanje i dugovječnost. Poljubac se može ostvariti stojeći. Dodir oznojenih čela sinkronizira moždane valove.

Ako ga se primjenjuje u cijelom društvu.Dragulj u Lotosu (Hu-raan je ujedno i igra riječi. Tantrički poljubac može psiho-kinetički usmjeriti protok sperme na način da samo najbolje prilagođeni spermatozoidi mogu oploditi jaje. zdravijih i dugovječnijih na­ raštaja. 227 . Psiho-kinetička ljubavna genetika je sigurnija i u većoj mjeri usmjerena od postojećih postupaka rekombinantne DNA. ali ovdje se koristi u značenju: svjetlosni um). Tantričkim se poljupcem može smanjiti broj poremećaja pri porodu i u trudnoći i osigurati nastanak sretnijih. Nakon spolnog čina. Nakon začeća Tantrički poljupci pripomažu najboljem razvoju embrija. Zajedničkom koncentracijom na željena obilježja. jer human na engleskom znači: ljudski. možete stvoriti superiorno Hu-man biće. Višekratni Tantrički poljupci prije spolnog spajanja omogućuju spolnim žlijezdama da pripreme harmonizi­ rano sjeme.

Vježbe u paru Vježbajte različite krugove: Srčani krug (početni i na­ predni). ovu vježbu možete ostvarivati mentalno. Kod nekoga koji dominira vama. 228 . Krug 6-9 i Tantrički poljubac. Ako još niste primili inicijaciju. Kod nekoga koga uistinu volite: Vidite struju energije koja protječe od jednog do drugog srca. ili vi dominirate nji­ me: Uočite sponu koja povezuje vaše treće chakre. Eksperimentirajte s Genitalnim krugom. pokušajte pronaći njihove dodirne točke. Vidovito se ugodite na te razmjene energije. to je mnogo učinkovitije ostvariti Kobrinim dahom. predočujući sebi odlazak i vraćanje energije u genitalije. Svjesnost Postanite svjesni krugova koji postoje između vas i ljudi iz vašeg okruženja. Kod nekoga s kime imate snažnu mentalnu vezu: Osjetite kako vam se centri između obrva povezuju dok ushićeno raspravljate. 2. Mudru molitve. Osjetite kako vam se umovi udružuju u usmjeravanju pomaka energije.Tantrički put prema višoj svijesti Samostalne vježbe 1. Kod nekoga tko vas uzbuđuje: Budite svjesni jedin­ stva energija na razini seksualnih chakri. Zatim se opustite i pre­ pustite se doživljavanju tog pomaka. Ovaj Osobni krug zapravo predstavlja Hong-Sau meditaciju. Ležanje na leđima. Dok vježbate ova dva postupka. Naravno.

moguće je samo u jednom pokušaju postići prosvijećenost. 229 . koji nestaje i ustupa mjesto Svemirskom umu. Ljubav se razvija samo iz praznine gdje nema “mene” i “drugoga”. Ako ste izvršili sve pripreme i spremni ste za to. Volimo se uspoređivati s dru­ gim ljudima. optuživati druge za naše probleme. tek jedna kap u kozmičkom oceanu. Već su vam dana sva sredstva koja su vam potrebna za jačanje i pročišćenje svojeg fizičkog i praničkog tijela. to je jedinstvo teže ostvarivo.Dragulj u Lotosu Sveti Maithuna obred u određenoj je formi prisutan u svim naprednijim kulturama. Mnogi obredi vjenčanja spominju “tjelesno jedinstvo”. To je jedan od najsvetijih obreda koje na ovoj ravni možete dijeliti s dru­ gim bićem. a prsten ri­ tualnu vaginu. osjećaj da je “ja ” odvojeno od “ti” predstavlja pravu prepreku prema punom doživljaju ljubavi. zatim s povezivanjem eteričnih tijela i napokon postati jedan um. suditi drugima i kritizirati ih. za nestanak jedinke. Čvrsto smo ve­ zani uz svoju odvojenost. Sve te igre treba žrtvovati za ostvarenje mističnog doživljaja. Ego mora umrijeti kako biste se mogli ponovno roditi u višoj svijesti. obred vam može promijeniti svijest. mijenjajući se od kulture do kulture ovisno o njihovim tradicijama. Samo nas naš ego drži raz­ dvojenima. U mističkom doživljaju znamo da smo jedno. Što je ego čvršći. Ovo je jedan od najučinkovitijih načina da dođete do kraja puta. goni Stavljanjem vjenčanog prstena na prst ostvaruje se jedinstvo Shive i Shakti. manipulirati i nadmetati se. Ako poluči uspjeh. U ovom obre­ du možete započeti sa sjedinjenjem fizičkih tijela. za jedinstvo. Prstenjak simbolizira obedni penis (Ungam).

vazom ruža. stvarate energetski krug kojim se spajaju polariteti u oba kompleksa tijela i uma. ona postaje agresivnija. Koristite crvene. mošusa ili pačulija (aromatične biljke Pogostemon patchouli). Naučili ste teh­ nike uravnoteženja muških i ženskih energija u svojem tijelu/umu. Shakti. One sebi privlače solame. Kada duže vrijeme meditirate na istom mjestu. Vrhunac obreda događa se u toj završnoj fazi. slikama duho­ vnih učitelja s kojima se osjećate povezani ili drugim slika­ ma koje izazivaju duhovno raspoloženje. PRIPREME ZA OBRED Pripremite Hram. Sjedinjeni. jantam e ili ljubičaste žarulje. već će sami boravak na tom mjestu izazvati protok sokova. Kundalini hita uz Sushumnu.) Kad se sa svojim part­ nerom spojite u spolnom odnosu. magnetske energije. dobar dodatak svemu navedenom su ritualno 230 . (Kad su Ida i Pingala savršeno uravnoteže­ ne. oni stvaraju savršenu ravnotežu. par ostaje nepomično ležati oko 30 minuta. a Shiva i Shakti se u mističnom jedinstvu spajaju međusobno i s Kozmosom. Pro­ storija mora biti dobro prozračena. dolazi do promjene polariteta. je ta koja stvara energiju. kao par u ljubavnom odnosu. električne muškarčeve impulse. Neka svjetlo bude priguše­ no. Umovi im postaju potpuno mirni. Potrebna su vam samo dva jastuka. Dok on postaje pasivniji. a on prestaje biti tipični muškarac. Shiva postaje Shakti i obratno. Kada do spajanja dođu svjesno. zagrijana na ugodnu temperaturu. Izra­ dite oltar s dvije crvene svijeće. struktu­ re njihovih ega nestaju. posebno mjesto rezervirano samo za izvršenje obreda. Ako ih možete nabaviti.Tantrički put prema višoj svijesti Glavni cilj Tantre je dvospolnost. time proizvodite svojevrsno energetsko polje. U Tantri muškarac se normalno vrlo malo pokreće. nakon stimula­ cije energije i višekratne razmjene. Nakon nekoliko obreda. Žene su obično nositelji luname. Uvijek koristite isti miris. Žena. Nakon provedbe svih dijelova obreda. Ona više nije ti­ pična žena. samo miris sandalovine.

a zatim odmah uro­ nite u hladnu. Na taj dan sa svojim partne­ rom izvedite posebno promišljenu sadhanu. vibracije čistih metala i kamenja mogu se koristiti za pojačanje vaše energije. Opustite se u vrućoj vodi. Ljubavnici u tantričkoj umjetnosti ukrašeni su obiljem nakita. Drugo. stvara se ravnoteža 231 . Ako vam se topla kupka nalazi u blizini bazena s hladnom vodom. Sjedite na tom mjestu neometani od drugih najmanje nekoliko sati. uistinu će vrcati iskre! Odvojite dosta vremena za opuštenu masažu cijelog tijela. Pretpostavljamo da ste već nekoliko mjeseci prakticirali Rishi izometrične vježbe. Pripremite svoja tijela za navalu energije koja bi vas mogla preplaviti. a žena miris pačulija. Priprema obrednog jela. koji najviše podsjećaju na miris genitalnih izlučevina. Na pogodnom pladnju servi­ rajte zalogaje kuhanog mesa. Muškarac treba koristiti mošusni mi­ ris. Lunama je energija povezana sa sre­ brom. Kada se to dvoje pomiješa. Zlato je izvor solarne energije. Odjenite odjeću od prirodnih vlakana. simboličkog cvijeta Tantre. prelaskom u njega možete proizvesti moćno punjenje energijom. Kad se približite svojem partneru. te kipovi različitih sim­ boličkih božanstava. Koristite mirisna ulja. Žena treba odjenuti odjeću boje hibiskusa. Prvo. Sintetika ometa protok energije. bocu vina i dvije male vinske čaše i sjemenke kardamoma (indijske aromatične biljke Elettaria cardamomum). možete se kupati skupa. Ako za to imate uvjeta. Ostavite ga u blizini jastuka na kojima ćete sjediti. ribe i kolačiće. Zatim toplom kupkom potpuno očistite svoje tijelo. jer su to najerotičniji mirisi. Yantra/Mantra meditacijske bandhe.Dragulj u Lotosu zvono i dorje ili pjevajuća zdjela. Hong Sau i Dah pretvorbe. čuvajući poseban miris za Maithuna obred. nadije Kriya Pranayama. ako vam ona nešto predstavljaju. po mogućnosti cijeli dan. kojim ćete probuditi svoju strast u obre­ dima koji slijede. To ima dvije svrhe. svečarski izgled djeluje inspirativno u smislu obožavanja i izdvaja vas iz svako­ dnevne rutine.

jer ste u Maithuna obredu u potpunosti otvore­ ni svojoj karmi. Kad se krugovi počnu pokretati.Tantrički put prema višoj svijesti energije. Pjevušeći OM SHI­ VA HUM mantru. Shi­ va će sjesti u meditaciji. IZVRŠENJE OBREDA Postanite Shiva i Shakti. Ako vam više odgovara izrada kruga od bijele svjetlosti. Bakar predstavlja zemlju. Tijekom cijelog obreda oni jedno drugo vide kao utjelovljenje principa Shive i Shakti. Pr­ sten žena treba nositi na malom nožnom ili prstu ruke. najprije mora­ te biti sposobni prepoznati je u samome sebi. to pomaže u aktiviranju pet praničkih energija u tijelu. Obred pijeska je tradicionalni indijski način za stvaranje zaštitne ograde oko obrednog hrama. Ako nosite narukvicu. Morate osjetiti da je to mjesto sada sigurno. on će imati iste učinke. Ples i razodijevanje. Ovo vrijeme provodite ne s privremenom osobnošću svojeg partnera. Kad završi ove pripreme. jer se tako ostvaruje izravna veza s klitorisom. očekujući ulazak Shakti. koje nose u sebi. kako bi se sačuvale stvo­ rene energije i onemogućio pristup stranih energija. Kako biste tu suštinu prepoznali u svojem partneru. Morate na stranu staviti sve svakodnevne sukobe koji su prisutni u vašem odnosu. Shiva će prosipanjem pijeska u zatvo­ reni krug zaštititi cijeli prostor. Ova tri metala skupa stvaraju energetske trokute. Ona ga poziva na ples i oni vrlo polaga­ no i provokativno jedno drugome skidaju odjeću. Uspo­ stavite erotičnu atmosferu. dajući priliku Shivi da uživa u ljepoti njezina tijela i njezinoj suštini. Shakti se pomiče zavodljivo. već s njegovom božanskom suštinom. svako od njih pre­ poznaje božanstvenost drugoga. Kad im se pogledi susretnu. 232 . Ona ulazi vrlo polagano i ot­ mjeno. obje će se psihe istodobno otvoriti. hipnotički. ali uvijek povezanu s duhov­ nom sviješću.

Svaka 233 . pjevušeći istu mantru. 3) Potpuno se prekrijte plahtom. 5) Dok brujite. tako da svaki zalogaj do­ bije božanski okus. sje­ dinjujete svoje živčane sustave. Nakon minute ili dvije disanje i brujanje će vam se sjediniti. Zatim oboje uzimaju samo mali gutljaj vina . ako se uzima svjesno. Ona stavlja zalogaj u njegova usta. Svaki dio ovog sakramenta ima sim­ bolično značenje. Svaki oćut proizvodi određenu uzvišenost. držeći jedno drugo za ruke. Riba je simbol seksualne energije naših tijela. ribe. osjetit ćete kako vam se energije miješaju. element vode. ukrštenih ruku. Morate biti svjesni onoga što činite. Tom se tehnikom nje­ gova energija ulijeva u taj zalogaj i u njezino tijelo. Kad pojedete po zalogaj od svakog jela. Oni jedno drugome nude po zalogaj. Tantra djeluje preko pet elemenata. Meso predstavlja životinjski svijet iz kojeg potječemo. ispijanju vina i spol­ nom spajanju. Oni jedu i piju. Te miomiri­ se koristite samo pri ovom obredu. pjevušeći man­ tru. jer se od njih tražilo da sudjeluju u pet zabranjenih radnji: jedenju mesa. vino oslobađa od predrasuda i povećava svjesnost. a zatim meditiraju. Svi zajedno predstavljaju Svemir.Dragulj u Lotosu Nadabrahma 1) Zapalite četiri male svijeće i nešto mirisnih štapića s mirisom mošusa. usput intonirajući mantru "PAT”. i ponovno uzimaju po mali gutljaj vina. pačulija ili sandalovine. Najprije on njoj stavlja zalogaj mesa u usta. Svaki korak je popraćen meditacijom. Ovaj je obred Indijcima služio kao šok-terapija. Sudjelujući u tom “krvavom" obredu. Zatim prelamaju sjeme kardamoma. ispunite svoju svijest njegovim ukusom. afrodizijačkog zmevlja. 2) Sjednite sučelice jedno drugome. 4) Sklopite oči i deset minuta proizvodite brujeće zvuko­ ve. Zrnevlje simbolizira zemlju.simbola životne krvi. U umjerenim količina­ ma. Ritualni obred.

Ono ujedno osvježava dah i pruža vam prirodni polet. 6) Dotaknite lijevu bradavicu. 234 . Pjevajte OM-SHIVA-HUM. Prijenos tantričke energije Shiva projicira svoju energiju u Shakti i zatim ona to ćini njemu. namažite jedno drugome dio tijela kapljicom ulja. 5) Dotaknite desnu usnu školjku. Pjevajte OM-SHIVA-HUM. dotičući se koljenima. legnite zajedno (Shiva neka bude odo­ zgo) i osjetite kako vas energija povezuje. isto­ dobno pjevajući mantru. 4) Dotaknite lijevu usnu školjku. Da bi se u sljedećim koracima lakše koncentrirali. 2) Predočite si zlatni svjetlosni krug veličine spojenog palca i kažiprsta. Kad sve obavite. Prvi treba početi Shiva (mu­ škarac). Štujte Božansku Yoni ili Shivin Lingam. Smjestite u njega užarenu crvenu točku (Bindu). kojima prizivaju Shivinu svijest i omogućuju da se ona ispolji. Oni koriste moćne riječi. 1) Sjednite u udoban položaj. 9) Dotaknite klitoris (ili penis). 8) Dotaknite pupak. kako bi se uspostavila ravnoteža.Tantrički put prema višoj svijesti njegova polovica simbolizira mušku i žensku polovicu cjelovitog bića. Pjevajte OM-SHIVAHUM (za aktiviranje Pingale). 3) Dotaknite Treće oko i projicirajte partneru krug. Pjevajte OM-SHIVA-HUM. men­ talno pjevajući OM-SHIVA-HUM. a zatim Shakti (žena). Pjevajte OM-SHIVA-HUM. goli. Pjevajte OM-SHIVAHUM (da biste aktivirali Idu). 7) Dotaknite desnu bradavicu.

ljubljenju. Samo pustite da se energija stvara i zatim je pronosite cijelim tijelom. Kad dođete u klasični Yab-Yum položaj. Neka to potraje pola sata ili cijeli sat. Pažnju usmjerite na Treće oko. 3) Tri puta stegnite čmami mišić. 2) Proizvedite ustavu bradom. i dotaknite se čelima. dodiri­ vanju. duboko udišući kroz usta. kako biste zapriječili energiju. Nemojte dopustiti da doživite vrhunac. Tantrički poljubac 1) Sjedeći u položaju Yab-Yum.Dragulj u Lotosu Predigra Sada se opustite u predigri. Uspostavite polagani ritam pokreta naprijednatrag. on lagano sta­ vlja Lingam duboko u nju. 5) Izdahnite. nježno. sjedinjeni. Nastavite sve dok se ne nađete vrlo blizu vrhunca. Shiva treba kleknuti pred Shak­ ti i poljubiti joj noge. Shakti zatim klekne pred Shivu i ljubi Shivalingam sve dok on ne bude u punoj erekciji. 235 . tako da postanete suštinska cjelina. a zatim vulvu. u erotskoj masaži. stimulaciji na način koji vam godi. primijenite Khechari mudru. dok energija odlazi prema dolje. Sveti poljubac Kad ste spremni da se spojite. 4) Ponovno sjednite i ušmrknite malo zraka. odajte štovanje svetosti genitalija svojeg partnera. a zatim primijenite Tantrički poljubac za sinkronizaciju obaju moždanih polutki. a njezina Yoni pulsira pozdra­ vljajući ga. koji će otići u Ajnu. vrata Kozmičke Yoni. ili dok oboje ne budete uzbuđeni. pjevušeći EE-AH-OH.

a Shiva liježe do nje na svoj lijevi bok. a de­ snu preko njegova boka. Pri izdisaju osjećate valove energije koji se spuštaju kičmom. neutralizirajući polaritete i omogućujući stapanje u Krajnje svemirsko jedinstvo. On stavlja svoj Lingam u njezinu Yoni. Dok im umovi djeluju kao jedan. Ritam disanja im se ujednačava. Shakti liježe na leđa. Svatko od njih predočava svjetlosni krug što im okružuje genitalije. oni započinju Kobrin dah. tako da udobno načini škari­ ce. 236 . Ona svoju lijevu nogu stavlja između njegovih.Tantrički put prema višoj svijesti Tantrički poljubac proizvodi psihički doživljaj. To će uravnotežiti solame i luname energije. Više nema fizičkih pokreta. Tantra Maithuna Okrećući se jedno drugome na još suptilnijoj razini. samo meditacija. naš Sveti par sad je spreman započeti posljednju fazu. plavo ili bijelo svjedo.

Dragulj u Lotosu 237 .

kroz njezin spolni centar. drugo izdiše.Tantrički put prema višoj svijesti Dok Shiva duboko izdiše. a energija nekoliko mi­ nuta protječe naprijed-natrag njihovim tijelima. do svojeg spolnog centra i dalje sve do krune na svojoj glavi. Sad se oboje opuštaju i pažnju usmjeravaju osjećajima koji im ispuryavqju tijela. Shiva udiše. gdje više nisu ljubavnicu gdje postoji samo ljubav. povlačeći energiju natrag iz krune svoje partnerice. zamišlja kako tjera svjetlo­ snu energiju kroz tijelo Shakti. u vječnom sada. 238 ■ A . Zapadaju u stanje meditacije i u njemu provode 30-35 minuta. dok se ener­ gija Shakti ulijeva u Shivinu svijest Oni postajujedno u trenutku izvan vremena. U tom se vremenu događa transformacija u njihovim živčanim sustavima. Događa se zasljepljujući bljesak svjesnosti. apsorbirani u beskrajnu Istinu koja nadilazi svako poimanje. sve do krune na njezinoj glavi Istodobno Shakti duboko udiše. zamišljajući kako tjera energiju iz svojeg spolnog centra do svoje krunske chakre. tijelima im prolaze valovi orgazmičkog užitka. Dok jedno udiše. Ako energija slobodno protječe. iza svih ćutila i razbora.

Prijenosom seksualne energije Kobrinim dahom stimuliraju se prednji režnji mozga. svoj vlastiti psihološki savjetnik.Dragulj u Lotosu ZAKLJUČAK U ovom tečaju naučili ste neke od osnovnih “tajni” Tan­ tric Kriya joge. Naši učenici iz­ nenada u sebi otkrivaju sposobnosti za pisanje glazbe i poezije. Tada nećete moći samo razumjeti tajne življenja. umjetnosti. te da možete spoznati unutrašnje značenje zakona po­ stojanja. Mi u Saraswati redu štujemo Saraswati. Tamo gdje ste dosad u svojim vezama nailazili samo na bol i razoča­ ranje. o energetskim centrima u našim tijelima i oblicima energije koji postoje u nama i izvan nas. Upotrebom tehnika Tantric Kriyajoge možete razvijati 1 sposobnosti liječenja. svoj vla­ stiti izlječitelj. Podučavamo teh­ nike koje će pridonijeti napretku stvaralaštva za koji nikad niste mislili d aje moguć. shvatiti gdje je mjesto drugih u cjelo­ kupnom poretku stvari. 239 . tako da na izazove možete uzvratiti hladnokrvno i učinkovito. Jedino ograničenje u svemu tome predstavlja vaša odlučnost da te tehnike primijenite. možete razviti istinsku sposobnost da “živite i pu­ stite druge živjeti”. već ćete biti u stanju uključiti se u njih i postati svjesnim dijelom cjeline. Sada imate dovoljno znanja 0 tom sustavu. glazbe i napretka. boginju zna­ nosti. psihičke mogućnosti i druge fe­ nomene koje posjeduju i razvijaju joge. suočavanja s nevoljama. a koje smo u mogućnosti koristiti. umjesto osjećaja da ste žrtva sudbono­ snih životnih nedaća. koje možete primijeniti u svakodnevnom životu. Krajnja korist ovih tehnika je sposobnost kretanja niz univerzalnu životnu bujicu. dozvoliti stvarima da budu upravo takve kakve jesu. u kojima započinje stvaralačka aktivnost. Možete postati svoj osobni proricatelj sudbine. želju za slikanjem i ostvarivanjem novih pothva­ ta.

Lakše ćete postizati uspjehe. jer ćete raspolagati sredstvima koja će vam omogućiti da jasnije vidite životne prepreke . promašaji neće više biti tako porazni kao što su znali biti. A i ti će se promašaji događati mnogo ijeđe.i gdje će se pojaviti duga.Tantrički put prema višoj svijesti Kad budete u stanju nositi se sa životom. i život će protjecati u udruzi s vama. 240 .

BANDHA: grč mišića. središte Yantra karte. HONG-SAU: “Ja sam on. točka na vrhu glave kroz koju duša ulazi u tijelo i na­ pušta ga. postrance kičme. koja se proteže paralelno sa Sushumnom. BIJI: sjemenski ili korijenski zvukovi. a ne fizički. APANA: pročišćeni vid pet prana. 241 . Ovaj centar predstavlja objektivnost. HAMSA: labud. sa suprotne strane od Pingale. o = oh. i “tha”. centar oda­ nosti. JALANDHARA BANDHA: ustava brade. JOGA: vezivanje u zajedništvu. BINDU: stanje uravnotežene svijesti. Položaj šake u kojem kažiprst dodiruje korijen (ili vrh) palca. ANAHATA: četvrta chakra.” HATHA: Složenica od sanskrtskih korijena “ha”. To su astralni. i = ee. ATMAN: bit savršenstva.Dragulj u Lotosu RJEČNIK POJMOVA Sanskrt izgovor: a = ah. poznata kao treće oko. e = eh. locirana u srcu. GURU: borac protiv neznanja. vitalni centri u tijelu. CHAKRA: u doslovnom smislu “kotač”. Simbolička oznaka duše i tijela ljudskog bića. skrivena u svim bićima. što zna­ či sunce. Učitelj. lociram na mjestima koja odgovaraju smještaju tjelesnih endokrinih žlijezda i uzduž kičme. što znači mjesec. kap sjemene tekući­ ne. AGNI: hinduistički bog vatre. simbol duhovnog oslobođenja. u = oo. GYANA MUDRA: simbol mudrosti. AJNA: šesta chakra. mjesečeva chakra. IDA: lijeva ruka ili negativni pol tri glavna nadija.

Nazvano i Kozmička svijest. Ovo je lotos s tisuću latica. MULADHARA: prva chakra. PINGALA: desna ruka ili pozitivni pol tri osnovna nadija. KRIYA: proces unutrašnjeg pročišćenja. 242 . KUNDALINI: Kozmička energija koja aktivira svijest. MAHA: velik. smještena u solarnom plek­ susu. sa ciljem začepljenja nosne šuplji­ ne. djelovanje. ždrijela i dušnika. Ovaj centar predstavlja težnju za opstankom. MEDULLA OBLONGATA: mjesto u gornjem dijelu vrata. SAHASRARA* sedma chakra. smještena na vrhu glave. SAMADHI: stanje duboke meditacije. veličina. PRANA* svemirska životna energija. SAMARASA: super-svjesno stanje. MAITHUNA: spolno jedinstvo. MANIPURA* treća chakra.Tantrički put prema višoj svijesti KHECHARI MUDRA: položaj u kojem je jezik zavrnut unazad prema grlu. NIRVANA: gašenje vlastite volje. NADIJI: astralni kanali koji odgovaraju živcima u tijelu. koji predstavlja kozmičku svijest. smještena u osnovici kičme. MANTRA: riječ koja se koristi zbog učinka njezinih vibra­ cija na ljudsko biće. SAMSKARA: duboki mentalni dojam. MAYA: opsjena. LINGAM: muški spolni organ. PRANAYAMA: jogi vježba za kontrolu energije. MUDRA: položaj prstiju ili udova. nastao na osnovi doživljaja u prošlosti. koji se koristi za akti­ viranje ili povezivanje tjelesnih električnih struja. Ovaj centar predstavlja moć i snagu. Životna snaga ljudskog bića. na kojem se spajaju mozak i kičmena moždina. koju tijelo crpi iz zraka ili prirodne hrane.

statička energija. VISUDDHI: peta chakra. YUGA: starost. kinetička energija. SHIVA: muški vid Kundalini. SVADHISTHANA: druga chakra. YANTRA: Vizualna predstava frekvencija titranja. Ovaj centar predstavlja kreativnost i komunikativnost. VASANA: navike. SIDDHI: para-normalna moć. razdoblje ili epoha. To je centar koji predstavlja spolnu uzbuđenost i seksualnu energiju. SUSHUMNA: središnji pol glavnih nadija. smještena u području genitalija. YONI: ženski spolni organ. Odgovara kičmenoj moždini. smještena u grlu. 243 . SUTRA: knjiga kratkih zapisa mudrosti i misli. Sada se nalazimo u Kali Yugi. želje i težnje. pol prosvijeće­ nosti. UDDIYANA BANDHA: trbušna ustava.Dragulj u Lotosu SHAKTI: ženski vid Kundalini.

.

Kini. Califomia i Kriya instituta tantričkih znanosti u Sedoni. BODHI AVINASHA je cijeli svoj život provela u traganju i proučavanju duhovnih spoznaja. Nepalu.Dragulj u Lotosu BILJEŠKA O AUTORIMA SUNYATA SARASWATI je tijekom više od 30 godina stu­ dirao i prakticirao četiri škole Tantre s učiteljima u In­ diji. Califomia. iskušavajući opsege onoga što nudi ljudski razvoj u zapadnom svijetu. Arizona. Kao meditacijski asket s čuvenim je tantričkim učiteljem Bhagwan Shree Rajneeshom doživjela metamorfozu. Centra o vremenu poslije nove ere u Hollywoodu. Peruu. Texas. Sunyata je daroviti slikar. učeći njegov jedinstveni pristup psihologiji i misticizmu. njegovi učenici doživljavaju brzi napredak. Arizona. podučava Tan­ tru od 1986. Egiptu i Europi. Bio je osni­ vač i upravitelj Instituta za istraživanje pomlađivanja u Phoenixu. Kao učenik je imao to­ liko uspjeha. S tom je zadaćom proputovala cijele 245 . Posjeduje du­ boko znanje o različitim sustavima vježbi i alternativnim načinima liječenja. um i duh imaju tehnike koje podučava. Koristeći neke od najmoćnijih poznatih teh­ nika. Vjerojatno nema aspekta ezoterične teorije i prakse koji nije istražio. kako bi unaprijedio praktični sustav fizičkog. godine. Sunyata je sažeo bit iz tih različitih škola. Kao osnivač Tantrika Intemationala. Njegov mladoliki izgled u potpunosti odudara od njego­ vih godina. mentalnog i duho­ vnog razvoja. specijaliziran za slikanje vi­ zija kozmičkih dimenzija o kojima podučava. da su ga njegovi učitelji iz mnogih oblasti ovlastili da podučava druge. pokazujući kakav pomlađujući učinak na tijelo. Kriya Jyoti Tantra društva u Los Angelesu. Trenutno podučava i piše o kineskoj i tibetanskoj umjetnosti liječenja u svojem Centru Shen Tao umjetnosti liječenja u Dallasu.

mudrošću. Bodhi pomaže djelovanje radionica koje proučavaju izvanrednu dubinu i pretvorbu. Mađarsku. vješto koristi moć zvuka u mantrama. Kao priznati pijanist i voditelj zbora. Austriju. St. Australiju. PQ Canada JOR 1R1 Telefon/fax: 001 514 227-4286 246 .podučavajući na tisuće uče­ nika. Pojavom je čvrsta. Trenutačno vodi niz tečajeva u novom ashramu u bli­ zini Montreala. nazovi­ te ili pišite na adresu: La Montagne Sacre (Sveta Planina) 1100 St. Nje­ mačku. Englesku. Elmire. duhovitošću i suo­ sjećanjem. pjesmi i plesu. Švicarsku i Bugarsku . Za daljnje informacije. koja oni možda nikad prije nisu poznavali. Novi Zeland. stabilna i na prvi po­ gled odiše oštroumnošću. Francu­ sku. Kanadu. bivšu Jugoslaviju. Sauveur. Vještije vođa ljudi u isku­ stvenom otkriću viših stanja.Tantrički put prema višoj svijesti SAD. u Kanadi.

...............................................49 Pripreme za Potpuni dah....................................................... 36 Svjedočenje D aha.................55 3........... 78 247 ............................ Nabijanje tijela energijom.......................................37 Svjesnost Svjedoka....................................54 Potpuni dah za odgodu orgazm a........................................................................ 52 Prana Mudra za parove...............t Dragulj u Lotosu TANTRIČKE VJEŽBE 1.. 51 Prana M udra........ lekcija............................................................ Prosvijećenost kroz Tantric Kriya jogu Okupani d ah ........................................................................... lekcija........................................... Dah i pranička energija Shakti protresanje........................................... Kozmičko jedinstvo suprotnosti Uravnoteženje nosnica...........................................................................................................65 Rishi izometrične vježbe za parove............... 34 Dio A......................39 2................ 77.... lekcija.68 Ugađanje Trećeg oka.....................69 4....................................... 66 Anahata masaža...............................60 Pročišćavajući dah.. Protezanje m išića.................. 36 Svjedočenje stimulacije ću tila................................. lekcija.................... Asane: Punjenje tijela praničkom energijom Rishi izometrične vježbe..............: Auto-sugestija......................66 Asane kao ljubavni položaji.......................54 Čitanje energetskog tijela...........49 Tehnika potpunog daha.................................. 35 Dio B................. 35 Dio C...............................66 Grom. 34 Kriya nabijanje energijom...........................

...... 155 Hong-Sau kao seksualna tehnika za odlaganje..................... 129 Položaji za pom lađivanje.... 80 Shiva-Shakti m editacija....................... lekcija........... lekcija.............................................82 Napredna Shiva/Shakti m editacija................................OM i E E ........Daj jedin stva....83 Savršeni orgazam ........ lekcija...... Yoni Mudra m editacija.. 139 8....... 170 Stvaralačko samozadovoljavanje..........................................................Tantrički p u t prema višoj svijesti Uravnoteženje Trećeg oka....... Nadi Soghana ........................................81 Dio C................................................... 148 Rutina za svakodnevno vježbanje............. 100 Kundalini m asaža............................ M editacija i Mantra Mantre .. OM jogi dah ............. 146 Hong-Sau m editacija...................... lekcija............................................................................................................... 119 Mudre za aktiviranje ch ak ri........................ 156 9........ 80 Dio A............ 172 248 ............................................................................................................... Buđenje chakri Dah punjenja............................................................ 121 7......... 143 Khechari M u d ra............................. 87 5. :......... 137 Masaža za punjenje chakri.. Kundalini i Kobrin dah Nadi K riy e ......................119 Yantra meditacija......... 159 Bandhe: Energetske ustave................................ lekcija.............. Stvaranje i prijenos seksualne energije Seksualni Kriya pokretači............................................................. 129 OM-AH-HUM m editacija.... 120 Erotska masaža ch akri............................. Tantričko pom lađivanje Shiva-Shakti M u dra..................... 102 6..................81 Dio B................................... 166 Aswini i Vajroli mudre................................................................

..............223 Ležanje na leđima.......................................... 192 Ćutilni doživljaji...... 214 Solarno-lunarni krugovi kod para................. 208 11......................... 197 Genitalije......... Sveti Maithuna obred Nadabrahma.. 193 Fizička stimulacija....................................................................................221 Mudra molitve............ 198 Tehnike odlaganja............................................ 175 Vježbanje Aswini mudre u ljubavnim položajima ................................ 178 10.....................................................234 Tantrički poljubac........ Stimulacija i odlaganje Stimulacija...................................... 220 Napredni srčani krug...............233 Prijenos tantričke energije........ 216 Zatvaranje srčanog kruga.... 195 Usne i jezici........................................ lekcija............................... Položaji i krugovi Solarno-lunami krug.................................................... lekcija............................... ....................................... lekcija.....................................Dragulj u Lotosu Pretvorba energije.......................... 235 Tantra Maithuna.................................. 196................................................................................................................. 225 12.................... 174 Pretvorba energije za vrijeme vođenja ljubavi......... grudi........................213 Genitalni solarno-lunami krugovi................... 224 Krug 6-9.... 236 249 ..........205 Unutrašnji orgazam......................................................

.

.............. 96 Kriya punjenje energijom.................... 65 Dah punjenja................. 66 Grom............................................................................................ 130-138 Khechari m udra................................................................................................................................................... 120 Dah pretvorbe............................................................................................................................................. 148................ 166............................... 167 Kaya Kalpa................................68 Aswini m udra.................... 170 Grom................ 95 Kolutanje očima.................................................... 81 Hong-Sau meditacija.............................Moola Bandha.................. 34 Krug 6-9........................................................................................... 177 Dah pročišćavanja................ 169 Kriya inicijacija............................................................................................. 225 Krugovi oko bradavica... 171 Gyana m udra.................. 146 Kobrin d ah ................................................................... 126 Kaya Kalpa položaji................. Vajroli mudra......................... 146 Energetska crpka......................... 121 Generatori seksualne energije.......................Dragulj u Lotosu INDEKS TEHNIKA Anahata masaža............................. 206 Korijenska ustava ............................................................................ 161 251 ... 170 Aswini mudra s ljubavnim položajima.................... 166-170 Chakra Yantra meditacija............ 156 Jalandhara bandha.............119 EE mantra. 165 Erotska masaža................................................................................176.................................. 178-180 Bandhe: Energetske ustave................

................... ............................................... 81 OM MANE PADME H U M ............................... 164 Napredni srčani krug.............................................................................................. 102 Leptir....... 190 Otkloni zdjelice...... 160 Položaj ležanja na leđim a.. 172.......... 137 Orgazam......................................................... 174 252 ................................ 148 Mudra m olitve............. 163 Maithuna obred..................................... 233 Nadi Kriye ..................................................... 161 Kruženje glavom i ramenima.................................................................. 145 OM mantra.............................................. 173 Meditacija........... 144 OM SHIVA HUM .............. 139 Masturbacija........... 53 Pretvaranje energije............ 224 Potpuni dah.... 229 Mantra tehnika............................................................................................... 221 Očitavanje energetskog tijela........... 34 OM jogi dah ......... 119 Nadabrahma........Tantrički put prema višoj svijesti Krugovi stražnjicom....................................................... 164 Mačje protezanje..............................................................................................................54 Okupani d a h ......................................................................... 143 Masaža za punjenje chakri....................................... 41 Prana m udra...................................................................................................................................................................................................81 Naklon naprijed....................................................... 223 Mudre za aktiviranje chakri................................................................................................................ 144 OM-AH-HUM m editacija....................52..................................... 144 OM NAMA SHIVAYA............................................................... 100 Nadi Soghana...................................................................................... 160 Kundalini m asaža.................................................................................... tan trička.....................

......................................................................................................................69 Unutrašnji orgazam............. 76....................................................... 55 Tehnika potpunog daha.. 121 Raspored vježbi......................................................... 170 Uddiyana bandha............... 218 Stimulacija................. 159 Shakti rastresanje........................... 129-138 Svjesnost Svjedoka...................................... napredna...83 Shiva-Shakti mudra...... 87 Seksualni Kriya aktivatori........................... priprema...........................80 Shiva-Shakti meditacija........................... 162 Tantra Maithuna.................................................................................... 49 Tehnika tantričkog pimjenja............................................................................... 139 Tehnike odlaganja.................... 129 Solarno-lunami krug u paru.................................. 77 Rishi izometrične vježbe...................Dragulj u Lotosu Prijenos tantričke energije...............................................................................208 253 ....... 159 Trostruka ustava ...................................... 60-65 SA d ah ..................................... Ida-Pingala................ 49 Shiva-Shakti meditacija........................... 159 Ravnoteža..........28 Rastresanje..........................234 Pritisak na testise.. 216 Srčano-genitalni krug................................................. 205-207 Trljanje trbuha............................. 19 Sustav pomlađivanja......................................................... 226....... 236 Tantrički poljubac. 34 Savršeni orgazam................. ............................................................ 39 Široki čučanj..............................32................................... 51.................................................................................. 235 Tehnika potpunog daha................. 207 Punjenje chakri.......................Maha bandha............ 166 Ugađanje Trećeg oka...........

..................................................171 Yab-Yum položaj.......................................................... 216 Yantra meditacija.. 32 Yoni mudra meditacija............................................................... 82 Zatvaranje srčanog kruga..................................... 120 Yoga Nidra........................................................................... .............................. -................................................................................... 168 Vajroli mudra (grom)............................................... 220 254 ................ 162 Ustava bazne chakre..... 167 Ustava ošita............................. 169 Ustava brade.........Tantrički put prema višoj svijesti Uski čučanj..

.

Možete uroniti u svoju ljubavnu vezu. liječiti se i pomlađivati. Sada vam stoje na raspolaganju neki od naj­ moćnijih postupaka i radnji koje je Čovjek ikad osmislio. Možete naučiti kako jahati na valu orgazmičke energije u mistično jedinstvo s ^ Bogom.CJELOVIT I SUSTAVAN TEČAJ O Z N A N O S T I T A N T R IC K R IY A J O G E Drevne tajne napokon izlaze iz mračnih kutaka samostana i tajnovitih škola. PREPOZNATI SVOJU BOŽANSKU PRIRODU. Možete podići razinu tjelesne energije. Dvanaest lekcija prikazanih u ovoj knjizi povest će vas prema novim razinama upravljanja samim sobom. GDJE ĆE ONA PROBUDITI USNULE MOŽDANE STANICE I POJAČATI VAŠA ĆUTILA. • USKLADITI SEBE S KOZMOSOM. Možete biti svoj vlastiti terapeuL i ukloniti cjelokupni emocionalni otpad koji vas opterećuje. potpunije zadovoljiti svojeg partnera. • BITI SVJESNI ONOGA ŠTO SE ZBIVA U VAŠEM TIJELU I MOZGU. Više ne trebate birati između duhovnog i spolnog. • GRADITI ENERGIJU ZA DUŽI I SNAŽNIJI ORGAZAM. uživati u psihičkoj osjetljivosti koja se ovim vježbama spontano razvija. • ŠIRITI TU ENERGIJU CIJELIM TIJELOM. ponovno upaliti ugasle vatre. ” U ovom tečaju naučit ćete • STVARATI I POHRANJIVATI SEKSUALNU ENERGIJU. Sada možete učiti kako usmjeravati životnu snagu svojeg tijela. S CILJEM LIJEČENJA I POMLAĐIVANJA. • USMJERAVATI ORGAZMIČKU ENERGIJU PREMA MOZGU. “Samo onaj kojij e shvatio tajnu tijela može doseći istinu svemira. Primjenom tajni Seksualne alkemije spolne doživljaje možete pretvoriti u duhovno buđenje. stvaralačku seksualnu moć. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful