P. 1
Drv Ind Vol 60 4 Koprolcec

Drv Ind Vol 60 4 Koprolcec

|Views: 0|Likes:
Published by Aida Alić

More info:

Published by: Aida Alić on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2015

pdf

text

original

..... Koprol~ec, Greger, Pirc, Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog...

Mario Koprol~ec1, Kre{imir Greger2, Andreja Pirc2, Maja Moro2

Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog sektora
Insurance of Assets as a Risk in Wood Sector
Prethodno priop}enje · Preliminary paper Prispjelo – received: 17. 8. 2009. Prihva}eno – accepted: 18. 11. 2009. UDK: 630*79

SA@ETAK • U ~etiri tvrtke koje se bave preradom drva analizirane su postoje}e police osiguranja. Istra`ivanjem je utvr|eno da promatrane tvrtke ne uvi|aju potrebu za kvalitetnim osiguranjem. Analizom polica osiguranja u razdoblju od 2002. do 2006. godine uo~en je trend kretanja prema {irem i obuhvatnijem osiguranju imovine i imovinskih interesa, ali je taj trend prespor. Istodobno je opasnost od velikoga {tetnog doga|aja koji nije obuhva}en policama osiguranja znatna. Stabilnost tvrtki temelji se na sigurnosti u radu, a s kvalitetnim osiguranjem imovine i imovinskih interesa tvrtke bi sigurnije poslovale. Osiguranje imovine specifi~an je problem i zahtijeva {iru obradu kako bi potreba za osiguranjem bila kvalitetno prezentirana. Ovaj rad nagla{ava potrebu osiguranja imovine, a posebno }e u vremenu koje dolazi osiguranje imovine i imovinskih interesa biti sve potrebnije i sve va`nije za stabilno poslovanje tvrtki. Klju~ne rije~i: prerada drva, premija osiguranja, osiguranje imovine, osigurani rizik, polica osiguranja

ABSTRACT • The analysis of the existing situation in four companies involved in wood processing has shown that all of these were covered by insurance policies. The study revealed that the observed companies do not see the need for high-quality insurance. A trend was noted, albeit too slow, towards a wider and more comprehensive insurance coverage of assets and assets interests. At the same time there is a high and significant risk of a possible major accident that is not covered by insurance policies. The stability of companies is based on operations security, and better quality of assets and assets interest insurance would result in higher security of operations. Assets insurance is a specific issue and a wider perspective is required in order to properly present the need for insurance. The present paper will show that assets insurance is indispensable. The results of the study indicate that in the forthcoming period the insurance of assets and assets interests will become more essential and more significant. Key words: wood processing, insurance premium, assets insurance, insured risk, insurance policy 1. UVOD 1 INTRODUCTION Osiguranje imovine dobiva sve ve}u ulogu u drvnom sektoru. Pojam rizika u poslovanju odavno je poznat ([afar, 1999). Globalizacija svjetskog tr`i{ta i ubrzan razvoj tehnologija popra}en je i djelovanjem
1

osiguravateljskih dru{tava te se danas mogu}e osigurati od razli~itih opasnosti. Danas su tvrtke svjesne opasnosti od mogu}ih {teta na imovini te rizik sve vi{e prepu{taju osiguravateljima. Tvrtke za preradu drva u Republici Hrvatskoj prihva}aju promjene novog vremena i `ele se kvalitet-

1

Autor je zaposlenik tvrtke Triglav osiguranje d.d., Republika Hrvatska. 2Autori su asistent, znanstvena novakinja i asistentica [umarskog fakulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu, Republika Hrvatska. The author is an employee of the insurance company “Triglav osiguranje”, Croatia. 2 The authors are assistant, junior researcher and assistant at the Faculty of Forestry, University of Zagreb, Croatia.

DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009)

235

8. Navedeno definira hipotezu o 11 potrebnih vrsta osiguranja. kvaliteta strojeva i alata. Drugu skupinu ~ine male i srednje tvrtke – kooperanti velikih tvrtki koje izravno konkuriraju na regionalnome. prihvatiti standarde i uklju~iti se u europsku proizvodnju.. Rizik je stanje u kojemu postoji mogu}nost negativnog odstupanja od po`eljnog ishoda koji o~ekujemo ili kojemu se nadamo (Vaughan i Vaughan. Pra}enjem ~injenica lako je uo~ljivo da se svjetska globalizacija odra`ava i na Republiku Hrvatsku (Sabadi. Pirc. Za kvalitetno pokrivanje rizika potrebno je imati najmanje navedenih 11 vrsta osiguranja. 7. – prevenirati pojavu gubitka. Zakon velikih brojeva sa svojim obilje`jima uvjetovao je povezivanje osiguravateljskih dru{tava. osiguranje od kvara stroja.. Osiguravateljska usluga definirana je kao trgovanje rizicima (Andrija{evi} i Petranovi}. osiguranje od proizvo|a~ke odgovornosti. 31 tvrtka od 21 – 50 zaposlenih. ne bi se mogao pokriti rizik. 2.Koprol~ec. a samim time osiguranje imovine postaje nezaobilazan dio planske strategije malih i srednjih tvrtki drvnog sektora. 2. osiguranje od provalne kra|e. 6. Svaka od tih vrsta pokriva odre|ene rizike i uz njih je pokrivenost rizika gotovo potpuna. 1999). ali su suo~ene s konkurencijom ostalih doma}ih proizvo|a~a. U Republici Hrvatskoj 2005. Dana{nje poslovanje tvrtki postavlja visoke zahtjeve u svakom smislu. i to: 1. i to pra}enjem u sada{njem vremenu. a kako bi se trebale osiguravati ako `ele sigurnije poslovati. odnosno ta osiguranja daju visok stupanj sigurnosti.. 3. u kona~nici. u drvnom gospodarstvu Republike Hrvatske nu`no je razlikovati tri skupine malih i srednjih tvrtki. Od uspostave osiguranja kao djelatnosti.. trebala bi biti osigurana po Modelu 10’. osiguranje ra~unala. 2. 3. postavljanje radne hipoteze . izbor i opis istra`iva~kih poligona.biznet. Neizvjesnost koja je bila bitna odrednica poslovnih pothvata u pro{losti lak{e se podnosila uz mogu}nost osiguranja pothvata. nacionalnome ili me|unarodnom tr`i{tu. Samoj toj ~injenici u prilog idu i podaci koji u obzir uzimaju jedan od parametara za odre|ivanje veli~ine tvrtke. ^injenice pokazuju da se tvrtke {to prije trebaju prestrukturirati.osiguranje od po`ara. osiguranje od potresa. 4. – apsorbirati rizik samoosiguranjem. Jedan od tih segmenata (kvaliteta sirovina. Ako neka od tvrtki drvnog sektora nema odre|enu opremu kupljenu na leasing. potrebno se brinuti o svemu {to dolazi. osiguranje {oma`a. kvaliteta proizvodnih procesa. pa i u uspostavi sigurnosti poslovanja (Bijeli}. U prvu se skupinu ubrajaju tradicionalne male i srednje tvrtke koje proizvode robu i usluge namijenjene lokalnom tr`i{tu. Uz obvezno pra}enje svih novih metoda.hr).) svakako je sagledavanje rizika imovine od mogu}ih nenadanih i ne`eljenih gubitaka. 60 tvrtki od 50 – 100 zaposlenih. a to je broj zaposlenih djelatnika. S obzirom na njihovu ulogu. Te`i se kontinuiranome i nadgledanom procesu proizvodnje u kojemu vi{e nema “crnih rupa“ i u kojemu se sve planira te. godine bilo je 585 tvrtki do 20 zaposlenih. odnosno da bi trebale imati 11 vrsta osiguranja. – prenijeti rizik na druge putem osiguranja. sigurnost poslovanja – osiguranje imovine i imovinskih interesa i dr. smanjiti vjerojatnost nekog doga|aja. 1995). Postavljanje radne hipoteze i definiranje minimalno potrebnih osiguranja 2. 2003). Struktura drvnoga gospodarstva Republike Hrvatske u posljednjih se nekoliko godina posve promijenila u korist malih tvrtki. osiguravatelji su se povezivali (Andrijani} i Klasi}. osiguranje od op}e odgovornosti. a 63 tvrtke s vi{e od 100 zaposlenih (www. kao i upravljanje ljudskim potencijalima. tj. osiguranje proizvodnog procesa.. Uz pomo} osiguravateljskog stru~njaka poduzetnik bi trebao odabrati najbolju kombinaciju postupanja s odre|enim rizikom (Fran~i{kovi} i Zelenika. no mo`e se predvidjeti da }e DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) . 2002) jer bez povezivanja osiguranje ne bi moglo funckonirati.1. Pra}enjem podataka uo~en je trend rasta i pro{irenja osiguravateljskih pokri}a. 236 . Tvrtke posjeduju sve ve}u imovinu i osiguravatelji pri njihovu osiguranju moraju prihva}eno reosigurati u osiguranje (Petranovi}. no osigurati kako bi imale {to ve}u sigurnost za svoju opstojnost. snimanje pokrivenosti odre|enih rizika 2. Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog. Postoje ~etiri odabira: – potpuno otkloniti rizik. 5. 2001).Modela 11. ali i o onome {to ve} posjedujemo (Maru{i}.. osiguranje robe u zakupu. moramo biti izvozno orijetirani i prihvatiti mnogo novih na~ina rada. ali i usporedbom s Modelom 11 prikazati kako se tvrtke osiguravaju. 1996). Cilj istra`ivanja bio je analiza postoje}eg stanja u tvrtkama. @elimo li opstati na svjetskom tr`i{tu. odnosno sve ve}a potreba da se radi sigurnosti poslovanja rizik smanji do najmanje mogu}e razine. Greger. Reosiguranje i suosiguranje stari su koliko i osiguravateljska djelatnost.1 Work hipothesys and definitions of minimum required insurance Obavljena prethodna istra`ivanja i iskustva u osiguranju temelj su postavljanja hipoteze da bi male i srednje tvrtke drvnog sektora trebale biti osigurane po Modelu 11. Tre}u skupinu ~ine neovisne male i srednje tvrtke koje samostalno nastupaju na stranom tr`i{tu i trebale bi predstavljati skupinu koja }e biti vode}a snaga u izvozu. 10. kao i u proteklom vremenskom razdoblju od pet godina. 11. osiguranje stakla. Orijentacija na izvoz jedini je mogu}i na~in tr`i{nog opstanka koji se za sada zasniva na izvozu poluproizvoda i sirovine. To su pojmovi koji pokazuju da su po~eci osiguranja i globalizacija bili istodobni procesi. 1984). MATERIJALI I METODE 2 MATERIALS AND METHODS Na osnovi definiranih ciljeva istra`ivanja postavljena je metoda rada koja se sastojala od sljede}ih faza: 1.. kontrolira. 1992). 9.

kn A 9 300 000 24 71 000 B 5 900 000 18 39 000 C 4 100 000 11 94 000 D 5 400 000 15 146 000 ve}ina tvrtki drvnog sektora imati dio opreme kupljene na leasing pa samim time govorimo o Modelu 11 . objedinjeni su podaci za sve poligone i napravljen je prikaz trenda i navedenih odnosa. a samim time i svote osiguranja.. Koprol~ec. ali sporije od ukupne vrijednosti promatranih poligona. dok su tri istra`iva~ka poligona orijentirana isklju~ivo na doma}e tr`i{te. vidljivo je da je stvarna premija dvostruko manja od {tete.) osiguranje i odgovaraju}a osiguravaju}a polica bili najve}a i najsigurnija za{tita koja ipak ima svoju cijenu. 2.3 Insurance types in polygons Slika 1.3. pa i po proizvodnom programu.. Tablica 1. 2.. osiguranje imovine i imovinskih interesa nije preskupo jer bi u slu~aju velike {tete (po`ara. S obzirom na Slika 3. 3. Izbor i opis istra`iva~kih poligona 2. kn / Profit. direktori poligona va`nom smatraju tajnost podataka te su usugla{eni okviri u kojima }e se odraditi snimanje poligona i situacije u njima. broju zaposlenih.. {to je vidljivo iz tablica 2.. U pet promatranih godina vidljiv je rast imovine tvrtki. dobiti i dr. Kretanje premije osiguranja u istra`ivanim poligonima Figure 3 Trend of insurance premium in research polygons sve navedeno.) (tablica 1). a time predlo`eni model ima teoretsko i prakti~no zna~enje te potvr|uje da tvrtke po predlo`enom Modelu 11 mogu raditi s bilo kojim osiguravateljskim dru{tvima. oluje.. kako je osigurano i u kojem rasponu osiguravateljskog pokri}a (tabl.2 Choice of research polygons Pri odabiru istra`iva~kih poligona odabrane su ~etiri tvrtke. {to upu}uje na zaklju~ak da je osiguranje tvrtki sve jeftinije. do 6). smrtnog doga|aja s odgovorno{}u tvrtke itd. kn broj zaposlenih / Number of employees Dobit. Promatrane su tvrtke karakteristi~ne i zato {to nisu osigurane kod istog osiguravatelja. kao i rast premije osiguranja. Op}i podaci o istra`iva~kim poligonima Table 1 General data of research polygons Poligon / Polygon ukupni prihod. 237 DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) . Istra`iva~ki poligoni po mnogo~emu su razli~iti (po ukupnom prihodu. Ako promatramo odnos premije osiguranja i {tete. s manje zaposlenih. ali prema predlo`enome modelu. Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog. Poligoni su snimani tijekom odre|enoga vremenskog razdoblja i dobiveni su podaci prikazani do razine koju dopu{ta poslovna politika odre|enog poligona. Pirc. dok su dvije male tvrtke s 20 zaposlenih. Jedan istra`iva~ki poligon orijentiran je potpuno izvozno. 2.2. Kretanje svote osiguranja u istra`ivanim poligonima Figure 1 Trend of insurance amount in research polygons Slika 2.. odnosno prikupljeni su svi podaci o tome {to je sve osigurano. REZULTATI I DISKUSIJA 3 RESULTS AND DISCUSSION U grafi~kim prikazima od 1. do 3. Snimanje vrsta osiguranja istra`iva~kih poligona 2. Naime. Premije osiguranja za sva ~etri promatrana poligona rastu. do 5. Kretanje imovine tvrtke u istra`ivanim poligonima Figure 2 Trend of company assets in research polygons U razdoblju od pet godina prikupljeni su podaci o tome kako promatrani istra`iva~ki poligoni funkcioniraju u osiguravateljskom smislu i uspore|eni su s Modelom 11. od kojih su dvije obrtni~ke. Greger. kn / Total income.

skl – glass break . potr – earthquake . {om – {oma` .. rac – osiguranje ra~unala.238 Tablica 2. 2005. Svota Vrsta osiguranja osiguranja amount Insurance insured type Premija premium [teta losses Svota osiguranja amount insured Premija premium 19 400 25 000 1 300 500 0 0 5 800 0 5 000 0 0 [teta losses 5 000 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 po` 3 000 000 15 400 1 000 3 000 000 str 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 000 19 000 11 000 1 000 000 vlm 100 000 1 300 0 skl 0 0 0 potr 0 0 0 {om 0 0 0 odg 0 0 0 rac 0 0 0 zak 0 0 0 sur 0 0 0 oiz 0 0 0 Legenda po` – po`ar . oiz – manufacturer responsibility . zak – leasing insurance.. sur – insurance against damage made in production process . 2004. vlm – provala . odg – responsibility . legend po` – fire. potr – potres . Pirc. Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog. skl – lom stakla ... DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) .. str – mashine break. {om – interruption insurance. Godina Year Premija premium [teta losses Premija premium Premija premium 19 000 25 000 1 300 0 0 0 5 800 0 5 000 0 0 0 0 25 000 0 0 0 0 22 000 0 8 000 0 0 33 000 18 600 21 000 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 000 0 195 000 0 0 0 0 0 0 0 100 000 25 000 2 500 000 33 000 5 000 000 [teta losses 8 000 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 1 200 000 4 000 000 [teta losses 16 400 19 000 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 Svota osiguranja amount insured Svota osiguranja amount insured 6 000 000 2 500 000 100 000 10 000 0 0 195 000 0 300 000 0 0 Svota osiguranja amount insured 2002. Pokrivenost odre|enih rizika poligona A (u kn) Table 2 Certain risk coverage – polygon A (in HRK) Poligon A / Polygon A 2003. oiz – osiguranje od proizvo|a~ke odgovornosti Koprol~ec. vml – burglary . 2006... odg – odgovornost . Greger. sur – osiguranje od {teta u proizvodnom procesu. str – kvar stroja . rac – computer insurance . zak – osiguranje robe u zakupu.

. Legenda legend po` – po`ar . 2005. Pirc. Pokrivenosti odre|enih rizika poligona B ( u kn) Table 3 Certain risk coverage – polygon B (in kn) Poligon B / Polygon B 2003. oiz – manufacturer responsibility 239 .. Vrsta Svota osiguranja osiguranja amount Insurance insured type 5 000 000 1 000 000 300 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Premija premium [teta losses Svota osiguranja amount insured Premija premium 33 400 23 000 4 000 1 000 0 0 0 2 000 0 0 0 [teta losses 12 000 6 000 0 0 0 0 0 400 0 0 0 po` 5 000 000 23 400 10 000 str 800 000 14 000 11 000 vlm 300 000 4 000 0 skl 0 0 0 DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) potr 0 0 0 {om 0 0 0 odg 0 0 0 rac 0 0 0 zak 0 0 0 sur 0 0 0 oiz 0 0 0 . skl – lom stakla .. odg – odgovornost . 2006. zak – leasing insurance. zak – osiguranje robe u zakupu. {om – {oma` .Tablica 3. {om – interruption insurance... oiz – osiguranje od proizvo|a~ke odgovornosti po` – fire. rac – osiguranje ra~unala. skl – glass break . Greger. vlm – provala .. odg – responsibility . str – kvar stroja . potr – earthquake . Godina Year Premija premium [teta losses [teta losses [teta losses 33 000 25 000 0 0 0 0 0 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 7 000 4 000 6 000 7 000 0 0 0 4 000 0 0 0 30 000 0 0 0 0 0 0 100 000 1 300 2 500 000 25 000 5 000 000 19 000 17 000 17 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 500 0 0 0 0 0 0 15 000 1 000 300 000 4 000 1 500 000 20 000 7 300 000 31 000 Premija premium Premija premium 23 000 16 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 Svota osiguranja amount insured Svota osiguranja amount insured Svota osiguranja amount insured 8 000 000 2 500 000 300 000 15 000 0 0 0 35 000 0 0 0 2002. sur – insurance against damage made in production process . str – mashine break. vml – burglary . Koprol~ec. rac – computer insurance . Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog. potr – potres . 2004. sur – osiguranje od {teta u proizvodnom procesu.

sur – osiguranje od {teta u proizvodnom procesu. odg – responsibility .240 Tablica 4. 2005. vlm – provala . 2004. vml – burglary . {om – interruption insurance. Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog. potr – earthquake .Svota osiguranja guranja Insurance amount type insured Premija premium [teta losses Svota osiguranja amount insured Premija premium 17 000 8 000 1 900 1 900 3 600 0 0 800 0 0 1 200 [teta losses 3 000 2 000 0 2 000 0 0 0 4 000 0 0 0 po` 400 000 150 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 9 000 0 2 000 000 str 400 000 6 100 3 000 vlm 150 000 1 900 0 skl 4 000 1 900 0 potr 0 0 0 {om 0 0 0 odg 0 0 0 rac 0 0 0 zak 0 0 0 sur 0 0 0 oiz 0 0 0 Koprol~ec. potr – potres . skl – lom stakla .. zak – leasing insurance. zak – osiguranje robe u zakupu. Pokrivenosti odre|enih rizika poligona C (u kn) Table 4 Certain risk coverage – polygon C (in kn) Poligon C / Polygon C 2003. DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) .. {om – {oma` . Godina Year Premija premium [teta losses 5 000 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 500 4 000 15 000 0 0 195 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 0 0 1 200 0 0 0 3 000 000 2 700 4 000 1 900 1 900 4 000 1 900 150 000 1 900 0 150 000 1 900 0 2 000 0 0 0 3 000 0 0 0 500 000 7 000 8 000 500 000 7 000 4 000 2 500 000 11 000 8 000 3 000 000 13 000 20 000 [teta losses 9 000 6 100 1 900 1 900 0 0 0 0 0 0 0 Svota osiguranja amount insured Premija premium Premija premium [teta losses 4 000 000 800 000 150 000 4 000 4 000 000 0 0 15 000 0 0 195 000 Svota osiguranja amount insured Svota osiguranja amount insured 2002. oiz – osiguranje od proizvo|a~ke odgovornosti po` – fire.. str – mashine break.. sur – insurance against damage made in production process .. 2006.. oiz – manufacturer responsibility . odg – odgovornost . Pirc. skl – glass break . str – kvar stroja . Greger. Legenda legend po` – po`ar . rac – osiguranje ra~unala. Vrsta osi. rac – computer insurance ..

{om – {oma` . 2006. {om – interruption insurance. Vrsta osi. Pirc. 2004. vml – burglary . Godina Year Premija premium [teta losses [teta losses [teta losses 4 000 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 195 000 0 0 1 200 0 0 0 0 0 0 8 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 500 100 000 12 000 800 000 8 000 3 000 000 14 000 5 000 4 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 000 1 200 500 000 8 000 3 000 000 14 000 Premija premium Premija premium 14 000 8 000 1 200 0 0 0 0 0 0 0 0 Svota osiguranja amount insured Svota osiguranja amount insured Svota osiguranja amount insured 3 500 000 800 000 100 000 10 000 0 0 0 10 000 0 0 195 000 2002. str – kvar stroja . skl – lom stakla . oiz – osiguranje od proizvo|a~ke odgovornosti po` – fire. Greger.. str – mashine break. potr – earthquake . Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog. zak – osiguranje robe u zakupu. rac – computer insurance . vlm – provala . potr – potres . Pokrivenosti odre|enih rizika poligona D (u kn) Table 5 Certain risk coverage – polygon D (in kn) Poligon D / Polygon D 2003.. sur – insurance against damage made in production process .Svota osiguranja guranja Insurance amount insured type Premija premium [teta losses Svota osiguranja amount insured Premija premium 16 000 8 000 1 200 500 0 0 0 200 0 0 1 200 [teta losses 5 000 6 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 0 po` 500 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 000 10 000 0 3 000 000 str 500 000 8 000 6 000 vlm 100 000 1 200 0 skl 0 0 0 DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) potr 0 0 0 {om 0 0 0 odg 0 0 0 rac 0 0 0 zak 0 0 0 sur 0 0 0 oiz 0 0 0 ... Koprol~ec. skl – glass break . oiz – manufacturer responsibility 241 . 2005... odg – odgovornost .Tablica 5. odg – responsibility . rac – osiguranje ra~unala. Legenda legend po` – po`ar . zak – leasing insurance. sur – osiguranje od {teta u proizvodnom procesu.

{to je pogre{no.. [oma`no osiguranje ne posjeduje nijedan promatrani poligon. company asset and insurance premium in research period 242 DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) . Poligoni se koriste osiguravateljskom za{titom. Svakako bi trebali bi promijeniti na~in razmi{ljanja jer bi samo jedna velika {teta ugrozila poslovanje a pla}anjem premije osiguranja tvrtke kupuju sigurnost.Koprol~ec. imovine tvrtke i premije osiguranja za promatrano razdoblje Figure 4 Trends of insurance amount. Osiguranje od op}e odgovornosti posjeduje samo promatrani poligon A . Snimanjem postoje}eg stanja uo~eno je da poligoni nemaju isti model osiguranja i ne pridr`avaju se Modela 11.. odg – responsibility. str – kvar stroja . Razlog zbog kojega se poligoni ne pridr`avaju Modela 11 jest pretpostavka da im je osiguranje tro{ak koji treba smanjivati i te{ko im je predvidjeti i matemati~ki izra~unati vrijednost osiguravaju}e za{tite... Poligon D Polygon D X X X X X Legenda : po` – po`ar . Tablica 6. {om – interruption insurance. potr – earthquake . Zbirni pregled vrsta osiguranja poligona Table 6 Summary of insurance types Vrsta osiguranja Insurance type po` str vlm skl potr {om odg rac zak sur oiz X X X X X X X Poligon A Polygon A X X X X X Poligon B Polygon B X X X X X Poligon C Polygon C X X X X X . Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog. ali u nedovoljnom opsegu jer znatno odstupaju od Modela 11. Greger. odg – odgovornost. sur – osiguranje od {teta u proizvodnom procesu. potr – potres.. rac – osiguranje ra~unala. skl – glass break. vlm – provala . rac – computer insurance. oiz – osiguranje od proizvo|a~ke odgovornosti Legend: po` – fire. zak – leasing insurance. zak – osiguranje robe u zakupu... skl – lom stakla . vml – burglary. {to nije prihvatljivo jer bi mogu}i po`ar u tvrtkama uzrokovao veliku materijalnu {tetu i onemogu}io pokrivanje tro{kova zastoja proizvodnje zbog po`ara. Trendovi svote osiguranja. odnosno nemaju osiguranjem pokrivene sve rizike koje bi trebali imati prema postavljenoj hipotezi. prve ~etiri vrste osiguranja posjeduju svi promatrani poligoni. sur – insurance against damage made in production process. str – mashine break. {om – {oma`. oiz – manufacturer responsibility Prema tablici 6. Slika 4. Pirc. dok je za petu vrstu vidljivo da promatrani poligon B nema takvu osiguravaju}u policu.

2001: Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala. Fran~i{kovi}.. 7. pa je samim time osiguranje tro{ak. Petranovi}. Sabadi.. ali ako oduzmemo sve male {tete koje su imali. V. 4.d. Zagreb. 1996: Teorija i praksa osiguranja. I . Mate. Zagreb. 2002: Tehnika osiguranja i reosiguranja.. Greger.. 1.. te su na taj na~in pokriveni samo odre|eni rizici. ZAKLJU^AK 4 CONCLUSION Grafi~ki prikaz na slici 4.. S.com DRVNA INDUSTRIJA 60 (4) 235-243 (2009) 243 . dok dio rizika snosi tvrtka. Pirc. R... Ekonomski fakultet u Rijeci. godine.. [kolska knjiga.. R. pokazuje da se. onda je to malen tro{ak. I. MARIO KOPROL^EC Triglav osiguranje. 1992: Ekonomika {umarstva. Zagreb. S obzirom na to da je cilj ovog istra`iva~kog rada bilo uo~avanje i analiza postoje}eg stanja malih tvrtki. 9. 1984: Osiguranje i reosiguranje. a premija osiguranja postaje planirani tro{ak.. E. svota osiguranja. Informator. Na temelju pra}enja podataka premije osiguranja i {teta za male i srednje tvrtke na podru~ju prerade drva i proizvodnje namje{taja kao prihvatljiv i ekonomski opravdan predla`e se Model 11. 4. Zagreb. Alfa. Preluk.38% promjena za premije osiguranja. 48362 Klo{tar Podravski e-mail: sinaco1ºgmail. Vaughan. V. M. Mogu}e {tete koje bi nastale uz takvo osiguranje ne bi dodatno opteretile poslovanje tvrtki drvnog sektora. 6. 5. @. Vaughan... Mikrorad. s vrlo visokim koeficijentom determinacije (R2) {to ukazuje da se linearnim trend-modelom obja{njavaju periodi~ne promjene zabilje`ene u razdoblju od 2002. [afar. T. Ekonomski institut Zagreb. Svaka velika {teta jo{ bi dodatno upozorila na potrebu osiguravateljske za{tite. Posebno se nagla{ava da taj model ne pokriva sve {tetne doga|aje. Adeco Zagreb.36% promjena za imovinu tvrtke i 97.hr Corresponding address: MSc. proizlazi da upravo taj model nudi dostatnu osiguravateljsku za{titu za najmanju koli~inu nov~anih jedinica. Zagreb.. Model 11 prihvatljiv je i zato {to je osiguravateljsko pokri}e dovoljno obuhvatno. Moro: Osiguranje imovine kao rizik u poslovanju drvnog.92% promjena za svote osiguranja. Klasi}. Maru{i}. d. Www. promatrano kroz godine. Croatia osiguranje d.. svibnja 21. Poligoni bi trebali prihvatiti Model 11 te premiju prihvatiti kao vrlo razuman tro{ak kojim kupuju sigurnost za tvrtku i sve njezine zaposlenike. Zagreb. 5. 1997: Osiguranje imovine. 10. Rijeka.biznet. ali osigurava dovoljno {irok raspon za objektivno prihvatljivu sigurnost tvrtki.. 3. potrebno je naglasiti da one same mogu odlu~iti kako }e se postaviti prema riziku svog poslovanja. do 2006. U sva tri promatrana primjera zabilje`en je uzlazni trend. Zagreb. Zelenika. S. Iz tablica 2. 2.. Na primjeru istra`ivanih poligona vidljivo je da oni nisu imali nijednu ve}u {tetu. do 5.d. S.. Andrija{evi}.. Zagreb. 2003: Osnove osiguranja i reosiguranja. Petranovi}. 2000: Osnove osiguranja upravljanje rizicima. Svakako valja naglasiti da je planirani tro{ak zasigurno najbolji tro{ak i svakom je vlasniku tvrtke prihvatljiviji negoli neplanirani tro{ak odnosno gubitak {to bi ga mogao prouzro~iti neki {tetni doga|aj koji je mogu}e pokriti osiguranjem. 95.. Koprol~ec. 8.. 1999: Ekonomika osiguranja. Andrijani}. LITERATURA 5 REFERENCES 1. i to 94. Tactus. Bijeli}. imovina tvrtke i premija osiguranja kre}u prema modelu linearnog trenda (identi~an je modelu linearne regresije).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->