Flux Normal

Host A

Host B

Intrerupere
Host A Host B

Atac asupra disponibilitatii

Interceptare Host A Host B Atac asupra confidentialitatii .

Modificare Host A Host B Atac asupra integritatii .

Mesaj contrafacut Host A Host B Atac asupra autenticitatii .

Atac activ Intrus Host A Host B .

Atac pasiv Intrus Host A Host B .

•Made by: Ionescu Oana Andreea Iovitoiu Ina Elena An III. Seria D. Grupa 1062 .