P. 1
Contract Inchiriere

Contract Inchiriere

|Views: 13|Likes:
Published by Maxim Criulean
Contract de inchiriere (Moldova)
Contract de inchiriere (Moldova)

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Maxim Criulean on May 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/30/2014

pdf

text

original

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE

Data ................................
Între:
D-ul / D-na ................................................................. cu domiciliul în ...............................
str. ..............................................................................., nr. ......., bl. ......., sc. ........., et. ......,
ap. ......... sector ........ legitimat/a cu C.I. / Paşaport seria ........, nr. .....................................,
CNP. .............................................. eliberat de .................................... data de ....................
în calitate de proprietar în baza actului de proprietate nr. ................................... şi
D-ul / D-na ................................................................. cu domiciliul în ...............................
str. ..............................................................................., nr. ......., bl. ......., sc. ........., et. ......,
ap. ......... sector ........ legitimat/a cu C.I. / Paşaport seria ........, nr. .....................................,
CNP. .............................................. eliberat de .................................... data de ....................
în calitate de chiriaş,
a intervenit prezentul contract de închiriere, în urmtoarele condi!ii"
#$ Primul, în calitate de proprietar înciriaz!, iar secundul ia cu cirie apartamentul situat
în ...........................................,
str. ......................................................................................... nr. ............, bl. ..............,
sc. ............., et. ............. ap. ............ sector. ............., compus din
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
..
%$ "ermenul de înciriere este de ...... luni /ani, cu începere de la data
de ............................ p#n! la data de ................................... $
&$ Ciria lunar! este de $$$$$$$$$$$$$$ E'R$
($ Ciria pre%!zut! în contract %a r!m#ne nescimbat! pe o perioad! de ........... luni/ani$
&
)$ În caz de neplat! a ciriei, e'ecutarea silit! se %a (ace în baza contractului de înciriere
şi a celorlalte dispozi)ii legale $
*$ Ciriaşul este obligat ca la mutarea sa din apartament s! predea proprietarului,
apartamentul în stare de (olosin)! şi curat$
+$ *upra(a)a locati%! a apartamentului înciriat %a (i (olosit! potri%it destina)iei sale,
ciriaşul neput#nd s! (ac! modi(ic!ri de spa)iu la apartament, dec#t cu acordul prealabil
în scris al proprietarului$
,$ Proprietarul are dreptul de a %eri(ica periodic +cu obliga)ia de a anun)a ciriaşul cu cel
pu)in ,- ore înainte. modul în care ciriaşul (oloseşte şi între)ine apartamentul$
-$ Pe durata prezentului contract, cheltuielile de între!inere +energie electric!, gaze, ap!,
tele(on, etc.. re%in în totalitate ciriaşului$
#.$ În cazul în care ciriaşul nu respect! toate obliga)iile cu pri%ire la plata ciriei,
între)inerii, potri%it dispozi)iilor legale, proprietarul poate cere rezilierea contractului de
înciriere şi e%acuarea ciriaşului, nescutind ciriaşul de la acitarea lor$
##$ Daunele pricinuite apartamentului +inunda)ii, instala)ii deteriorate, etc.. precum şi
e%entualele daune pricinuite %ecinilor, din %ina e'clusi%! a ciriaşului, %or (i suportate
integral de c!tre ciriaş$
#%$ /ezilierea se (ace cu acordul ambelor p!r)i. În cazul în care una dintre p!r)i doreşte
rezilierea prezentului contract, are obliga)ia s! anun)e în scris, cealalt! parte, cu &. zile
înainte.
/RO/RIETAR 0000000000000000000
CHIRIAȘ 0000000000000000000
,

potrivit dispoziţiilor legale. Proprietarul are dreptul de a verifica periodic (cu obligaţia de a anunţa chiriaşul cu cel puţin 24 ore înainte) modul în care chiriaşul foloseşte şi întreţine apartamentul. chiriaşul neputând să facă modificări de spaţiu la apartament. Chiriaşul este obligat ca la mutarea sa din apartament să predea proprietarului. telefon. 7. decât cu acordul prealabil în scris al proprietarului. 9. întreţinerii. etc. apă. Pe durata prezentului contract.) precum şi eventualele daune pricinuite vecinilor. are obligaţia să anunţe în scris. Daunele pricinuite apartamentului (inundaţii. din vina exclusivă a chiriaşului. apartamentul în stare de folosinţă şi curat. Rezilierea se face cu acordul ambelor părţi. cheltuielile de întreţinere (energie electrică. nescutind chiriaşul de la achitarea lor. PROPRIETAR CHIRIAȘ ___________________ ___________________ . 8. 12. gaze. instalaţii deteriorate. În caz de neplată a chiriei.2 5. Suprafaţa locativă a apartamentului închiriat va fi folosită potrivit destinaţiei sale. 10. 11. În cazul în care chiriaşul nu respectă toate obligaţiile cu privire la plata chiriei. etc. cu 30 zile înainte. vor fi suportate integral de către chiriaş.) revin în totalitate chiriaşului. proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere şi evacuarea chiriaşului. cealaltă parte. 6. În cazul în care una dintre părţi doreşte rezilierea prezentului contract. executarea silită se va face în baza contractului de închiriere şi a celorlalte dispoziţii legale .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->