ZNAKOVI SIGURNOSTI su znakovi s općom porukom o sigurnosti u kombinaciji boje i geometrijskog oblika koji uz dodatni grafički simbol ili

tekst nose posebnu poruku o sigurnosti. Postavljaju se za označavanje sa svrhom brzog i lakog usmjeravanja pozornosti na predmet i situaciju koja bi mogla prouzročiti određenu opasnost. Izrađuju se kombiniranjem boja sigurnosti, geometrijskih oblika i kontrastne boje kako je prikazano u tablici. Znakove sigurnosti izrađujemo prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N. 29/05.) te HRN-u 7010. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas na tel. 01 – 611 98 71 ili putem e-maila prodaja@zirs.hr

Boja sigurnosti

Geometrijski oblik

Kontrastna boja

Boja grafičkog simbola ili teksta

Značenje ili svrha

Primjeri primjene

BIJELA Crveno BIJELA

CRNA

Zabrana

Znakovi zabrane Znakovi zaustavljanja Isključivanje u slučaju opasnosti Označavanje u zaštiti od požara, vatrogasna oprema Upozorenja na opasnost (vatra, eksplozija, zračenje, kemijsko djelovanje itd.) Upozorenje na prepreke, opasne prijelaze Vozilo za hitnu pomoć Izlaz u slučaju opasnosti Tuševi za hitnu uporabu Stanice za hitnu pomoć Skloništa Obaveza nošenja osobnih zaštitnih sredstava, zaštitne opreme Telefonske kabine

BIJELA

Zaštita od požara

Žuto

CRNA

CRNA

Oprez! Moguća opasnost

Zeleno

BIJELA

BIJELA

Bez opasnosti Obavijest Prva pomoć Naredba Obaveza Uputa ili obavijest

BIJELA Plavo BIJELA

BIJELA BIJELA

Svaka boja ostavlja, na nas, određeni psihološki i simbolički utjecaj. Znate li kako?
Prilikom dizajna, općenito, a posebno kod dizajna web stranica, ţelimo na posjetitelja ostaviti odreĎen dojam. To se postiţe raznim elementima dizajna, a boje pri tome imaju značajnu ulogu. Pravilan izbor boja je pola uspjeha. Boje su ono što najprije uočimo - prije teksta i prije grafičkih detalja. Boje djeluju direktno na našu podsvijest i to u roku -odmah. U prvoj sekundi otvaranja web stranice. Boje djeluju na naše raspoloţenje. One nas privlače ili odbijaju. Boje imaju i svoje skriveno značenje. One prenose odreĎenu poruku koja je univerzalna i iznad nacionalnih, rasnih, vjerskih ili spolnih ograničenja. Mada poruka moţe biti univerzalna, simboličko značenje se moţe razlikovati u različitim kulturama i to treba uzeti u obzir prilikom web dizajna.

Pogledajmo, sada, značenja nekih osnovnih boja

Crvena boja

Pospješuje metabolizam, ubrzava disanje, pojačava apetit i povisuje krvni pritisak. To je boja muţevne snage, krvi i vatre. Simbolizira energiju, rat, opasnost, snagu, moć, odlučnost ali i strast, ţelju i ljubav. Kao simbol hrabrosti nalazi se na mnogim zastavama i grbovima. Crvena boja ima veliku uočljivost i privlači pozornost, zato se često koristi na znakovima i natpisima, a na web stranicama je dobra za tipke koje pozivaju na kupovinu ili neku drugu akciju. Svjetlo crvena boja, na velikim površinama, je jako iritantna i treba se oprez no koristiti. Dobra je za promoviranje energije, energetskih pića, automobila, sportova, igara i erotskih sadrţaja. Svjetlo crvena predstavlja radost, strast, seksualnost, osjećajnost i ljubav. Ružičasta označava romantičnost, ljubav i prijateljstvo. Ističe ţenstvenost i pasivnost. Tamno crvena obiljeţava vitalnost, snagu volje, ushićenje, ljutnju, vodstvo, hrabrost, ţudnju, mrţnju i bijes. Smeđa ukazuje na stabilnost i muţevnost. Crveno-smeđa se povezuje s ţetvom i jeseni.

Narančasta boja
Narančasta kombinira energiju crvene i sreću ţute boje. Podsjeća na radost, sjaj sunca i tropsku toplinu. Simbolizira entuzijazam, očaranost, sreću, kreativnost, odlučnost, privlačnost, uspjeh, ohrabrenje i poticaj. Za ljudsko oko, to je vrlo topla boja, tako da daje osjećaj vrućine, ali nije toliko agresivna kao crvena. Narančasta povećava dotok kisika u mozak, proizvodi okrepljujući učinak i potiče mentalne aktivnosti. Široko je prihvaćena meĎu mlaĎim osobama. Povezuje se sa zdravom hranom i izaziva apetit. Narančasta je boja ţetve i boja jeseni. Na zastavama i grbovima simbolizira snagu i izdrţljivost. Zbog velike uočljivosti, narančasta se koristi za privlačenje pozornosti i isticanje najvaţnijih elemenata vašeg dizajna. Uspješna je kod promoviranja p rehrambenih proizvoda i dječjih igračaka. Tamno narančasta moţe značiti prijevaru i nepovjerenje. Crveno-narančasta obiljeţava ţelju, seksualnu strast, zadovoljstvo, dominaciju, agresivnost i ţelju za djelovanjem. Zlatna izaziva osjećaj nadmoći. Značenje zlata je svjetlo, mudrost i bogatstvo. Zlato često simbolizira visoku kvalitetu.

Žuta boja
Ţuta je boja sunca i vezuje se uz radost, sreću, intelekt i energiju. Ţuta proizvodi zagrijavajući efekt, podiţe dobro raspoloţenje, stimulira mentalne

aktivnosti i stvara energiju u mišićima. Podsjeća na hranu. Svjetla, čista ţuta, privlači paţnju. Ako se pretjerano koristi moţe dovesti do uznemirenja. Poznato je da bebe više plaču u ţuto obojenim sobama. Na crnoj pozadini, najprije ćete uočiti ţutu boju. Ova kombinacija se često koristi za upozorenja. Na grbovima i zastavama, ţuta znači čast i odanost. Kasnije je postala simbol za kukavičluk. Ţutom bojom moţete izazvati ugodne i vesele osjećaje. Dobra je za reklamiranje proizvoda za djecu i stvari za zabavu. Izuzetno je dobra za privlačenje pozornosti tako da je moţete koristiti za isticanje najvaţnijih elemenata dizajna. Muškarci ţutu boju doţivljavaju kao djetinjastu boju, zato je ne treba koristiti kod prodaje prestiţnih i skupih proizvoda za muškarce - nitko neće kupiti ţuto poslovno odijelo ili ţuti Mercedes. Ţuta je boja prolaznosti i spontanosti, zato je izbjegavajte ako ţelite sugerirati stabilnost i sigurnost. Prljavo žuta prestavlja oprez, raspadanje, truleţ, bolest i ljubomoru. Svjetlo žuta obiljeţava intelekt, svjeţinu i radost.

Zelena boja
Zelena je boja prirode i kao takva, simbolizira rast, sklad, svjeţinu i plodnost. Zelena ima jaku emocionalnu vezu sa sigurnošću. Tamno zelena se često povezuje s novcem. Zelena boja ima veliku moć liječenja. To je boja koja najviše smiruje i moţe pojačati viziju. Zelena sugerira stabilnost i trajnost. Ponekad označava nedostatak iskustva. Na zastavama i grbovima prikazuje rast i nadu. Nasuprot crvenoj, zelena znači sigurnost; u saobraćaju znači siguran prolaz. Kod reklamiranja biljnih i medicinskih proizvoda, moţete koristiti zelenu da naglasite sigurnost. Direktno je povezana s prirodom, zato se moţe koristiti za promoviranje "zelenih" proizvoda. Prljava, tamno zelena boja se povezuje s novcem, bankarstvom, dionicama i svijetom financija. Tamno zelena je povezana s ambicijama, pohlepom i ljubomorom. Žuto zelena moţe ukazivati na bolest, kukavičluk, neslaganje i zavist. Plavo zelena se povezuje s emocionalnim ozdravljenjem i zaštitom. Maslinasto zelena je tradicionalno boja mira.

Plava boja
Plava je boja neba i boja mora. Često se povezuje s dubinom i stabilnošću. Simbolizira povjerenje, odanost, mudrost, inteligenciju, vjeru, istinu i raj. Smatra se da plava daje dobrobit za tijelo i um. Usporava ljudski metabolizam i proizvodi

rashlaĎujući učinak. Čvrsto se veţe uz smirenost i spokojstvo. Na zastavama i grbovima simbolizira poboţnost i ozbiljnost. Plavu boju moţete koristiti za reklamiranje proizvoda koji imaju veze s čistoćom (filteri za vodu, tekućine za čišćenje), zrakom i nabom (zračne luke, klima ureĎaji), vodom i morem (mineralna voda, krstarenje). Nasuprot toplim bojama poput crvene, narančaste i ţute, plava boja se povezuje s inteligencijom i svjesnošću. Kod reklamiranja proizvoda visoke tehnologije, koristite plavu boju da bi naglasili preciznost. Prema istraţivanjima. plava je muška boja i široko je prihvaćena meĎu muškarcima. Tamno plava se vezuje uz dubinu, stručnost i stabilnost i to je omiljena boja korporacijske Amerike. Izbjegavajte plavu boju kod reklamiranja hrane i kuhanja, jer smanjuje apetit. Kad se koristi skupa s toplim bojama poput ţute ili crvene, moţe stvoriti visoko efekte od velikog utjecaja. Svjetlo plava prikazuje zdravlje, izlječenje, smirenost, razumijevanje i mekoću. Tamno plava predstavlja znanje, snagu, integritet i ozbiljnost.

Ljubičasta boja
Ljubičasta boja kombinira stabilnost plave i energiju crvene boje. Ljubičasta asocira na kraljevstvo. Simbolizira moć, plemenitost, obilje i ambicije. Donosi bogatstvo i ekstravaganciju. Uz ljubičastu se vezuje mudrost, dostojanstvo, neovisnost, kreativnost, tajanstvenost i čarolija. Prema istraţivanjima, skoro 75% pred-adolescenata najviše voli ljubičastu boju. U prirodi je vrlo rijetka. Neki je smatraju umjetnom bojom. Svjetlo ljubičasta evocira romantične i nostalgične osjećaje. Dobar je izbor za ţenski dizajn i proizvode za djecu. Tamno ljubičasta evocira potištenost i osjećaj tuge. Moţe izazvati frustraciju.

Bijela boja
Podsjeća na svjetlost, dobrotu, nevinost, čistoću i djevičanstvo. Smatra se da je to boja savršenstva. Bijela znači sigurnost i čistoću. Nasuprot crnoj, bijela ima pozitivnu konotaciju. Bijela moţe predstavljati uspješan početak. Na zastavama i grbovima ističe vjeru i čistoću. Kod reklamiranja, bijela se povezuje sa hladnoćom i blještavilom snijega. Moţe koristiti da istakne jednostavnost kod proizvoda visoke tehnologije. Pogodna je za dobrotvorne organizacije; anĎeli se, obično, zamišljaju u bijeloj odjeći. Bijela, takoĎer, podsječa na bolnice, liječnike, sterilnost, tako da ju moţete koristiti za isticanje sigurnosti kod reklamiranja medicinskih proizvoda. Osim toga, koristi se za niskokalorične proizvode, nemasne i mliječne proizvode.

Crna boja
Uz crnu boju veţe se snaga, elegancija, formalnost, smrt, zlo i tajanstvenost povezana sa strahom od nepoznatog (crne rupe). Obično ima negativnu konotaciju (crna lista, crni humor). Crna označava moć i autoritet; smatra se da je vrlo formalna, elegantna i prestiţna (crna kravata, crni Mercedes). Na zastavama i grbovima je simbol ţalosti. Crna daje osjećaj dubine i perspektive, ali crna pozadina smanjuje čitljivost. Crna odjeća čini da osoba izgleda mršavije. Prilikom dizajniranja umjetničke galerije, crna ili siva pozadina bolje ističe ostale boje. Crna u kombinaciji s crvenom ili narančastom - drugim moćnim bojama - daje vrlo agresivni uzorak.

Siva boja
Siva je boja metala, posebno srebra i asocira na visoku tehnologiju, industriju, telepatiju, intuiciju, snove, astralnu energiju, ţensku snagu i komunikacije. Srebrna u kombinaciji s drugim bojama moţe stvoriti izgled visoke tehnologije. U kombinaciji sa zlatnom i bijelom bojom, moţe promovirati osjećaj kontrole i moći. Siva u kombinaciji s crvenom moţe dati zanimljive efekte.

Boje i simbolizam
Boja predstavlja vaţan dio komunikacije - ako se ne upotrijebi u svrhu povezanu sa njenom simbolikom, ona sama moţe komunicirati na začuĎujuće načine. Simbolizmu boja potrebno je pristupiti jednako ozbiljno kao i dizajnu i izvedbi. Najmanje što se moţe učiniti jest poštovati bezvremenske asocijacije boja - npr. crvena je boja vatre i krvi, radosti, strasti i energije, pa niti uz najrazvijeniju maštu ona ne moţe postati boja smirenosti ili pouzdanosti. TakoĎer marinskoplava koja je teška boja neće biti vrlo pogodna za aviokompaniju koja bi trebala asocirati na lakoću podizanja aviona u zrak.

Simbolizam boja kroz godine
Privrţenost nekoj boji, uz kulturu kojoj pripadamo, vezana je i z a vremenski period u kojem ţivimo. U drevnom Egiptu kipovi Ozirisa su bojani u crno kako bi se označilo razdoblje nicanja sjemenja iz zemlje. TakoĎer su se koristile i jarke boje, ali za pomoć pri procesu liječenja bolesnika. Na primjer, zeleno bilje se koristilo za liječenje poremećaja poput groznica ili prehlada. Inke su bojale drvena lica kipova u crveno i koristili ih kao duhovnu pomoć pri smrti osobe. Ti su kipovi bili pokapani zajedno sa mumificiranim tijelom.

Boja u jeziku
Po hipotezi Benjamina Whorfa lingvističke relativnosti (Benjamin Whorf's Linguistic Relativity Hypothesis) jezik osobe odreĎuje i ograničuje iskustva dotične osobe. Isti koncepti ne mogu se izraziti na svim jezicima, pa ta jezična barijera moţe utjecati na načiji doţivljaj boje. Na primjer jezik Shona u Zimbabweu i jezik Boa u Liberiji nemaju riječi koje bi razlikovale crvenu boju od narančaste. Zbog takvih ograničenja jezika ljudi ne mogu doţivjeti različite boje.

Boja u klimatskim zonama
Psiholog E. R. Jaensch tvrdi da klima u kojoj ţivimo utječe na preferiranje boja. Njegovo istraţivanje pokazuje da ljudi koji ţive u područjima sa mnogo sunčeve svjetlosti preferiraju tople i jarke boje, dok osobe iz klimatskog područja sa manje sučeve svjetlosti preferiraju hladnije i manje zasićene boje.

Univerzalno značenje boja
Kroz godine su neke boje stekle specifična značenja. Na renesansnoj slici Jon Van Eycka ”Giovanni Arolfini i njegova nevjesta” nevjesta nosi zelenu vjenčanicu kao simbol plodnosti.

Slika 33. Jan Van Eyck: ”Giovanni Arnolfini i njegova nevjesta”, 1434.god. U mitovima Kelta zelena boja takoĎer simbolizira plodnost - bog plodnosti bio je Zeleni čovjek (The Green Man ). Egipćanima je zelena boja bila sveta, a predstavljala je nadu i radost proljeća. Mulimanima je zelena boja takoĎer sveta, a roĎendan japanskog cara Hirohita se slavi kao ”Zeleni dan” zbog njegove ljubavi prema vrtlarstvu. Kasnije su rani kršćani zabranili zelenu jer je bila korištena u paganskim ceremonijama. Bez obzira na to, zelena je bila najbolji izbor za boju vjenčanice zbog svog očitog simbolizma, a dokaz tomu je i ova slika iz 15. stoljeća. Krajem 20. stoljeća zelenoj boji je u američkoj kulturi dodan i simbolizam stanja pojačane seksualnosti. Danas je zelena boja univerzalan simbol prirode i svjeţine, kao i suvremeni simbol za ekološku dobrobit.

Geografsko značenje boja

Boja

Zapadna Europa & USA opasnost, bijes, stop

Kina

Japan

Srednji istok

radost, slavlje

bijes, opasnost

opasnost, zlo

milost, čast, oprez, plemenitost, sreća, kraljevska kukavičluk djetinjasto, napredak osoba veselost seksualno uzbuđenje, sigurnost, kiselo, pokret čistoća, vrlina muževnost, smirenost, autoritet smrt, zlo

mladost, rast

budućnost, plodnost, mladost, snaga energija

žaljenje, poniznost snaga, moć

smrt, žaljenje

čistoća, žaljenje

lopovluk

zlo

zlo

tajna, zlo

Bijela boja je povezana sa svjetlom, dobrotom, nevinošću, čistoćom i djevičanstvom. Smatra se da je bijela boja savršenstva. Bijela znači sigurnost, i, suprotno crnoj, obično ima pozitivno značenje. Moţe predstavljati uspješan početak, a u heraldici (znanost o grbovima) ocrtava vjeru i čistoću. U Kini bijela je boja izuzetno neprikladna za vjenčanicu jer je za njih to boja ţaljenja. U Indiji, čak i na kršćanskim vjenčanjima, većina mladenki nosi bijelu vjenčanicu, no ona je obično ublaţena nekom drugom bojom. Ako bi u Indiji udana ţena nosila isključivo bijelu odjeću, ona bi pozivala nesreću i udovištvo. Crna je povezana sa moći, elegancijom, formalnošću, smrću, zlom i tajnom. To je misteriozna boja uz koju se veţe strah od nepoznatog (npr. crne rupe), te obično ima negativno značenje. U sebi sadrţi snagu i autoritet, a smatra se vrlo formalnom, elegantnom i bojom uspjeha. U heraldici simbolizira tugu. Crvena je boja vatre i krvi, pa je povezana sa energijom, ratom, opasnosti, snagom, moći i odlučnosti, kao i sa strašću, ţeljom i ljubavi. To je emocionalno intenzivna boja. Pojačava ljudski metabolizam, povećava ritam disanja i krvni tlak. Zbog svog inteziteta jako je vidljiva, zbog čega se koristi za prometne znakove (znakovi za zaustavljanje, semafori) i u vatrogasnoj opremi, te općenito za označavanje opasnosti. Znanost o grbovima (heraldry) je pokazala da se crvena koristi za označavanje hrabrosti, te ju se moţe naći u mnogim nacionalnim zastavama. Svjetla crvena predstavlja radost, seksualnost, strast, osjećajnost i ljubav. Roza (pink) predstavlja romansu, ljubav i prijateljstvo. TakoĎer naglašuje ţenstvenost i

pasivnost. Tamno crvena je povezana sa jakošću, snagom volje, bijesom, ljutnjom, vodstvom , hrabrošću, ţudnjom, zlobom i gnjevom. SmeĎa implicira stabilnost i ističe muţevnost. Crveno-smeĎa je povezana sa ţetvom i jeseni. Narančasta boja u sebi spaja energiju crvene i sreću ţute boje. Povezana je sa radošću, sunčanošću i tropskim. Predstavlja entuzijazam, fascinantnost, sreću, kreativnost, odlučnost, privlačnost, uspjeh, ohrabrenje i podraţaj (stimulation). Za ljudsko oko narančasta je vruća boja, pa daje osjećaj vrućine. Usprkos tome, narančasta nije toliko agresivna kao crvena. Ona potiče dotok kisika prema mozgu, ima okrepljujući efekt i potiče mentalnu aktivnost. Vrlo je prihvaćena meĎu mlaĎom populacijom. Kao citrusna boja narančasta je povezana sa zdravom hranom i potiče apetit. Narančasta je boja jeseni i ţetve, a u heraldici je simbol snage i izdrţljivosti. Tamno narančasta moţe predstavljati prijevaru i nepovjerenje. Crveno-narančasta odgovara ţelji, seksualnoj strasti, uţitku, dominaciji, agresiji i ţelji za akcijom. Zlatna budi osjećaj ugleda. Značenje zlatne je osvjetljenje, mudrost i bogatstvo. Često simbolizira visoku kvalitetu. Žuta je boja sunca. Povezana je sa srećom, radošću, intelektom i energijom. Ona stvara topao efekt, potiče veselje, mentalnu aktivnost i stvara energiju u mišićima. Često je povezana i sa hranom. Jarka, čisto ţuta je boja koja privlači paţnju, no ako se koristi u prevelikoj mjeri moţe uznemiriti (npr. dojenčad puno više plaču u ţutim sobama). U heraldici ţuta predstavlja čast i odanost, a tek kasnije je ţuta povezana sa kukavičlukom. Ţuta je nestabilna i spontana boja, često karakterizirana kao dječja. Svjetla ţuta ima tendenciju prelaska u bijelu, pa obično treba neku tamnu boju koja će ju naglasiti. Nijanse ţute nisu vizualno privlačne jer gube svoju ţivahnost i postaju tmurne. Dosadna (tmurna, dingy) ţuta predstavlja oprez, propadanje, bolest i ljubomoru. Svjetla ţuta je povezana sa intelektom, svjeţinom i radošću. Zelena je boja prirode. Simbolizira rast, harmoniju, svjeţinu i plodnost. Zelena ima veliku emocionalnu povezanost sa sigurnošću. Dosadna, tamno zelena je povezana sa novcem, financijskim svijetom i bankarstvom. Zelena ima veliku sposobnost liječenja. To je boja koja najviše odmara ljudsko oko, pa moţe popraviti vid. Ona predstavlja stabilnost i izdrţljivost. Ponekad zelena implicira pomanjkanje iskustva, a u heraldici zelena indicira rast i nadu. Suprotno crvenoj, zelena predstavlja sigurnost i to je boja slobodnog prolaska u prometu. Tamno zelena je povezana sa ambicijom, pohlepom i ljubomorom. Ţuto-zelena predstavlja bolest, kukavičluk, nesklad i ljubomoru. Vodeno-zelena (aqua) je povezana sa emocionalnim liječenjem i zaštitom. Maslinasto zelena je tradicionalna boja mira. Plava je boja neba i mora. Često se povezuje sa dubinom i stabilnočću. Simbolizira povjerenje, odanost, mudrost, samopouzdanje, inteligenciju, vjeru, istinu i raj. Smatra se korisnom za um i tijelo - usporuje ljudski metabolizam i stvara smirujući efekt. Snaţno je povezana sa smirenjem, a u heraldici se koristi kao simbol poboţnosti i iskrenosti. Suprotno emocionalnim toplim bojama poput crvene, narančaste i ţute, plava se veţe za svijest i intelekt. Plava je muţevna boja i, sudeći po istraţivanjima, široko je prihvaćena meĎu muškom populacijom. Svjetlo plava je povezana sa zdravljem, liječenjem, smirenošću, razumij evanjem i mekoćom. Tamno plava predstavlja dubinu, znanje, moć, ingritet, stručnost, stabilnost i ozbiljnost.

Ljubičasta (purple) spaja stabilnost plave sa energijom crvene boje. Povezana je sa kraljevskom osobom. Simbolizira moć, plemstvo, luksuz i ambiciju, te spaja bogatstvo i ekstravaganciju. TakoĎer je povezana sa mudrošću, dostojanstvom, neovisnošću, kreativnošću, tajnom i magijom. U prirodi je to rijetka boja, pa se čak smatra i umjetnom. Svjetlo ljubičasta budi romatične i nostalgične osjećaje. Tamno ljubičasta izaziva tmurne i tuţne osjećaje, te moţe izazvati frustracije. Ljubičasta moţe djelovati kao simbol kreativnosti, no to je polarizirajuća boja - ljudi je ili vole ili mrze - te je zbog toga opasna na globalnom nivou. Iako je povezana sa duhovnošću, tajnovitošću, vlastelom i strašću, takoĎer moţe simbolizirati ţaljenje, smrt, mučninu, zavjeru i napuhanost. MeĎu europskim katolicima ljubičasta simbolizira smrt i razapinjanje, dok se u novije doba u Američkoj kulturi toj boji polako pridodaju karakteristike zabave i veselja. Često osobna privrţenost nekoj boji, u kombinaciji sa avantgardnim tehnikama, uzrokuje katastrofe pri korištenju boja, u današnje doba na globalnom nivou (Internet). Kada se kombiniraju boja i oblik simbolična moć raste - ako se cilja odreĎena regija potrebno je istraţiti sve aspekte regionalnog simbolizma boja. Npr. bijeli karanfili u Japanu predstavljaju smrt, dok zeleni šešir u Kini signalizira da dotičnog čovjeka vara ţena. Uz sve navedeno, trendovi boja su kompleksna tema koju nije moguće definirati jednostavnim predviĎanjem. OdreĎivanje 'popularne' boje ili pak obitelji boja najčešće ovisi o medijima koji utječu na stil ţivota (televizija, filmovi, muzika, časopisi, Internet, socijalna pitanja, trenutni dogaĎaji, ...). Emocionalno značenje boja nije isto kao i emocionalna sklonost prema bojama, iako izmeĎu obje pojave postoji tijesna veza, jer se sa sklonosti raĎa značenje, a ustaljeno značenje utječe na sklonost. Značenje je mnogo stalnije nego sklonost koja se mijenja s obzirom na referencijski okvir boje.

Na temelju ĉlanka 12. stavka 1. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine« br. 59/96, 94/96 i 114/03) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK
O SIGURNOSNIM ZNAKOVIMA (NN, br. 29/05)

I. OPĆE ODREDBE Ĉlanak 1. (1) Ovim se Pravilnikom utvrĊuju obveze poslodavca u svezi s uporabom sigurnosnih znakova. (2) U provedbi odredaba ovoga Pravilnika primjenjuje se hrvatska norma HRN 7010 – Grafiĉki simboli – Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi –

Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne prostore te sigurnosni znakovi prikazani u prilogu II toĉka 3. odnosno prilogu V. toĉka 1.3. (3) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju za znakove kojima se oznaĉavaju opasne tvari i preparati, proizvodi i oprema prije stavljanja na trţište osim u sluĉajevima kada to nije ureĊeno drugim propisom. (4) Odredbe ovoga Pravilnika ne odnose se na znakove koji se upotrebljavaju za reguliranje cestovnoga, ţeljezniĉkoga, morskoga ili zraĉnog prijevoza. Ĉlanak 2. U smislu ovoga Pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće znaĉenje: a) »sigurnosni znak« je znak, koji se odnosi na odreĊeni objekt, djelatnost ili stanje, i daje informaciju ili uputu o osiguranju sigurnosti i zdravlja pri radu. Znak moţe biti natpis, boja, svjetlosni znak, zvuĉni signal, govorna komunikacija ili komunikacija rukama; b) »znak za zabranu« je znak, koji zabranjuje odreĊeno ĉinjenje (aktivnosti), koje bi moglo uzrokovati rizik za sigurnost i zdravlje radnika; c) »znak upozorenja« je znak, koji upozorava na rizik ili opasnost; d) »znak za obvezno postupanje« je znak, koji propisuje obvezno postupanje u odreĊenim sluĉajevima; e) »znak za izlaz u sluĉaju nuţde ili za prvu pomoć« je znak, koji daje informacije o izlazima u sluĉaju nuţde, pomagalima za prvu pomoć i spašavanje; f) »znak obavijesti« je znak, koji daje odreĊene informacije, koje su drukĉije od onih navedenih u toĉkama od a) do e) ovoga ĉlanka; g) »natpis« je znak, koji daje specifiĉne informacije u obliku geometrijskih likova, boja, simbola ili piktograma i koji je vidljiv samo, ako ga se osvijetli svjetlošću odreĊene jakosti; h) »dopunski natpis« je natpis, koji se upotrebljava skupa s jednim od znakova opisanim pod g) i daje dopunske informacije; i) »sigurnosna boja« je boja, koja ima toĉno odreĊeno znaĉenje; j) »simbol ili piktogram« je lik, koji opisuje stanje ili propisuje specifiĉno postupanje, a upotrebljava se na natpisu ili osvijetljenoj površini; k) »svjetlosni znak« je znak, koji daje naprava, izraĊena od djelomiĉno ili potpuno prozirnog materijala, koji se osvijetli s unutarnje strane ili straga, tako da daje dojam osvijetljene površine; l) »zvuĉni signal« je šifrirani signal, koji stvara naprava, koja je izraĊena za tu namjenu, bez uporabe ljudskog ili umjetnog glasa; m) »govorna komunikacija« je unaprijed dogovorena usmena poruka s ljudskim ili umjetnim glasom;

n) »ruĉni signal« je pomicanje i poloţaj ruku u šifriranom obliku za rukovoĊenje osobama koje izvode manevre, koji predstavljaju rizik za radnike. II. OPĆE OBVEZE POSLODAVCA

1. Opća pravila
Ĉlanak 3. (1) Poslodavac mora osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima radnici ne mogu izbjeći rizike, jer ih poslodavac nije mogao otkloniti ili dovoljno smanjiti osnovnim pravilima zaštite na radu ili odgovarajućom organizacijom rada. (2) Pri postavljanju sigurnosnih znakova poslodavac mora uzeti u obzir procjenu opasnosti pri odreĊenim poslovima i u odreĊenom okolišu, te osigurati, da su sigurnosni znakovi stalno na zahtijevanom mjestu. (3) Bez obzira na odredbe ĉlanka 1. stavka 3. ovoga Pravilnika poslodavac mora znakove koji se odnose na cestovni, ţeljezniĉki, unutarnji vodeni i zraĉni prijevoz, postaviti svuda, gdje je to potrebno glede naĉina prijevoza unutar lokacije.

2. Upotreba sigurnosnih znakova
Ĉlanak 4. Poslodavac mora osigurati da sigurnosni znakovi koje upotrebljava ispunjavaju zahtjeve iz priloga I do IX ovoga Pravilnika. III. POSEBNE OBVEZE POSLODAVCA

1. Informacije i upute za radnike/izvješćivanje radnika
Ĉlanak 5. (1) Poslodavac mora radnicima osigurati odgovarajuće usmene ili pisane upute o znaĉenju sigurnosnih znakova, koji se upotrebljavaju pri radu te ih stalno izvješćivati o svim potrebnim mjerama u svezi s njihovom uporabom.

(2) U uputama poslodavac mora, na radnicima razumljiv naĉin, opisati znaĉenje znakova, posebice onih koji sadrţe rijeĉi, i naĉin postupanja u uobiĉajenim i posebnim situacijama. (3) Radnici su se duţni pridrţavati uputa poslodavca o naĉinu postupanja vezano za postavljene sigurnosne znakove te izvješćivati poslodavca o svim potrebnim mjerama u svezi s njihovom uporabom.

2. Savjetovanje i suradnja s radnicima
Ĉlanak 6. Poslodavac se mora posavjetovati s radnicima i njihovim predstavnicima te im omogućiti ravnopravno sudjelovanje u pitanjima, koja su predmet ovoga Pravilnika, ukljuĉujući primjenu priloga I do IX. IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Ĉlanak 7. Poslodavac mora osigurati da sigurnosni znakovi koje već upotrebljava, ispunjavaju zahtjeve iz priloga I do IX ovoga Pravilnika te osigurati odgovarajuće upute navedene u ĉlanku 5. ovoga Pravilnika najkasnije dvije godine nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika. Ĉlanak 8. Prilozi I do IX su sastavni dio ovoga Pravilnika. Ĉlanak 9. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 115-01/04-01/14 Urbroj: 526-08-04-3 Zagreb, 10. veljaĉe 2005. Ministar Branko Vukelić, v. r.

PRILOG I OPĆI ZAHTJEVI ZA SIGURNOSNE ZNAKOVE 1. Prethodne napomene 1.1. Kada se zahtijevaju sigurnosni znakovi u skladu s ĉlankom 1. ovoga Pravilnika, moraju ispunjavati sve zahtjeve iz priloga od II do IX. 1.2. U ovom prilogu postavljeni su zahtjevi za sigurnosne znakove, opisi razliĉitih naĉina uporabe sigurnosnih znakova te opća pravila o zamjeni i kombiniranju znakova. 1.3. Sigurnosni znakovi se smiju upotrebljavati samo za davanje uputa i obavijesti, koje su propisane ovim Pravilnikom. 2. Vrste znakova 2.1. Stalni znakovi 2.1.1. Stalni natpisi na tablicama (ploĉama) moraju se upotrebljavati za zabrane, upozorenja, zahtjeve i oznaĉavanje putova i izlaza u sluĉaju nuţde te prostorija za pruţanje prve pomoći. Natpisi i sigurnosne boje se moraju upotrebljavati za trajnu oznaku lokacije i identifikaciju opreme za gašenje poţara. 2.1.2. Natpise na spremnicima i cjevovodima potrebno je namjestiti, kao što je utvrĊeno u prilogu III. 2.1.3. Mjesta, na kojima postoji opasnost od udara u prepreke ili padova, moraju biti trajno oznaĉena sigurnosnom bojom i natpisima na ploĉama. 2.1.4. Prometni putovi moraju biti trajno oznaĉeni sigurnosnom bojom. 2.2. Znakovi u odreĊenim situacijama 2.2.1. Svjetlosni znakovi, akustiĉni signali i govorna komunikacija se moraju upotrebljavati kada to zahtijeva situacija, pri ĉemu se mora za upozoravanje osoba na opasnosti uzeti u obzir mogućnost izmjenjivanja i kombiniranja znakova, kao što je predviĊeno u toĉki 3. ovoga Priloga. Istovremeno se mogu upotrebljavati i za pozivanje nazoĉnih, da postupaju na predviĊeni naĉin i u sluĉaju evakuacije iz prostorija. 2.2.2. Ruĉni signali i govorna komunikacija se moraju upotrebljavati kada to zahtijeva usmjeravanje osoba koje obavljaju opasne radnje (operacije). 3. Izmjenjivanje i kombiniranje znakova 3.1. Mogu se upotrijebiti bilo koji od sljedećih znakova, ako je tako osigurana odgovarajuća raspoznatljivost oznake i ako su jednako uĉinkoviti: – sigurnosna boja ili natpis na ploĉi za oznaĉavanje mjesta, ako se radi o zapreci ili mogućnosti pada radnika, – svjetlosni znakovi, akustiĉni signali ili govorna komunikacija, – ruĉni signali ili govorna komunikacija.

3.2. Moguće kombinacije sigurnosnih znakova: – svjetlosni znakovi i akustiĉni signali, – svjetlosni znakovi i govorna komunikacija, – ruĉni signali i govorna komunikacija. 4. Upute u donjoj tablici vrijede za sve znakove, koji ukljuĉuju sigurnosnu boju:

Znaĉenje ili namjena Boja Znak zabrane Crvena Alarm za opasnost Poţarna oprema Ţuta ili ţućkastosmeĊa Znak upozorenja

Upute i obavijesti Opasno postupanje Naprave za zaustavljanje, iskljuĉivanje i isklapanje u nuţdi Identifikacija i mjesto Pazite, poduzmite sigurnosne mjere Specifiĉno postupanje ili mjera

Plava

Znak za obvezno postupanje

Nosite osobnu zaštitnu opremu

Znak za izlaz u nuţdi, Vrata, izlazi, putovi, opznak za prvu pomoć rema pomagala (objekti) Zelena Nema opasnosti Vraćanje u normalno stanje

5. Uĉinkovitost znakova se ne smije smanjivati: 5.1. prisutnošću drugog izvora davanja iste vrste znakova, koji ometa vidljivost ili slušnost; 5.1.1. na naĉin, da su znakovi previše blizu jedan drugom; 5.1.2. istovremenom uporabom dvaju svjetlosnih znakova, koje je moguće zamijeniti; 5.1.3. uporabom svjetlosnog znaka u blizini drugoga sliĉnog izvora svjetla; 5.1.4. uporabom dvaju akustiĉnih signala istovremeno; 5.1.5. uporabom akustiĉnog signala u buĉnom okolišu; 5.2. s manjkavim oblikom, nedovoljnim brojem, nepravilnim postavljanjem, slabim odrţavanjem i nepravilnim djelovanjem znakova ili signalnih naprava.

6. Znakove i signalne naprave treba redovno ĉistiti, odrţavati, pregledavati, popravljati i po potrebi mijenjati, kako bi se osiguralo oĉuvanje bitnih i funkcionalnih svojstava. 7. Broj znakova odnosno signalnih naprava, koje je potrebno postaviti i njihovo postavljanje, je ovisno od stupnja rizika i podruĉja, kojeg pokrivaju. 8. Znakovi, za koje je potreban vanjski izvor energije, moraju imati osigurano rezervno napajanje u sluĉaju nestanka elektriĉne struje. 9. Aktiviranje svjetlosnog znaka ili akustiĉnog signala navješćuje kada nastupaju okolnosti zbog kojih je znak predviĊen, a mora djelovati toliko vremena koliko takve okolnosti traju. Svjetlosne znakove i akustiĉne signale treba odmah po uporabi ponovno postaviti u stanje pripravnosti. 10. Kako bismo osigurali pravilno djelovanje i uĉinkovitost svjetlosnih znakova i akustiĉnih signala, treba ih ispitati nakon što su postavljeni, a nakon toga tijekom uporabe u dovoljno ĉestim vremenskim intervalima. 11. Ukoliko se odreĊeni signali slabije ĉuju ili vide zbog uporabe osobne zaštitne opreme, potrebno je takve znakove ili dopuniti na odgovarajući naĉin ili ih zamijeniti. 12. Zatvorene ili ograĊene prostorije, u kojima se skladište veće koliĉine opasnih tvari ili preparata, potrebno je s vanjske strane oznaĉiti odgovarajućim znakovima upozorenja iz toĉke 3.2. priloga II ili oznakama koje propisuje toĉka 1. priloga III, osim u sluĉajevima kad već naljepnice na pojedinoj ambalaţi odnosno spremnicima sadrţe odgovarajuća upozorenja i obavijesti. PRILOG II OPĆI ZAHTJEVI ZA ZNAKOVE NA PLOĈAMA

1. Izgled
1.1. U pogledu oblika i boje znakova na ploĉama primjenjuje se hrvatska norma HRN 7010, a za znakove koji nisu obuhvaćeni navedenom normom oblik i boja dani su u toĉki 3. ovoga priloga. 1.2. Piktogrami moraju biti jednostavni, zbog ĉega moraju sadrţavati samo bitne elemente. 1.3. Piktogrami se mogu razlikovati od skica iz toĉke 3. ovoga priloga, ukoliko usprkos tome jasno priopćavaju sadrţaj, te nije ni moguće krivo razumjeti njihovo znaĉenje. 1.4. Ploĉe moraju biti izraĊene od materijala koji je otporan na udarce, vodu i vremenske utjecaje. 1.5. Veliĉina ploĉe te kolorimetrijska i fotometrijska svojstva materijala, od kojih su izraĊeni, moraju biti takvi da su znakovi na ploĉama cijelo vrijeme uporabe dobro vidljivi i raspoznatljivi.

2. Uvjeti glede postavljanja
2.1. Ploĉe moraju biti postavljene na primjerenoj visini od tla, koja odgovara liniji gledanja. Pri tome je potrebno uzeti u obzir postojeće prepreke na dolasku u podruĉje ugroţenosti i u njegovoj neposrednoj blizini. Mjesto postavljanja ploĉe mora biti dobro osvijetljeno, lako dostupno i dobro vidljivo. Na mjestima sa slabom prirodnom osvijetljenošću, preporuĉa se uporaba fluorescentnih boja, refleksnih materijala i dodatna umjetna rasvjeta. 2.2. Ploĉu treba odstraniti kada prestanu postojati okolnosti zbog kojih je bila postavljena.

3. Uporaba znakova na ploĉama
3.1. Prilikom uporabe znakova na ploĉama primjenjuje se hrvatska norma HRN 7010 – Grafiĉki simboli – Sigurnosne boje i sigurnosni znakovi – Sigurnosni znakovi za mjesta rada i javne prostore, a u nastavku se daje prikaz znakova sigurnosti koji nisu obuhvaćeni navedenom hrvatskom normom. 3.2. ZNAKOVI OPASNOSTI

3.3. ZNAKOVI OBVEZA 3.4. ZNAKOVI ZA PRVU POMOĆ

PRILOG III ZAHTJEVI ZA OZNAĈAVANJE SPREMNIKA I INSTALACIJA 1. Spremnici za opasne tvari ili opasne preparate koji se upotrebljavaju pri radu i za skladištenje te pripadajuće instalacije za takve tvari, moraju biti oznaĉeni u skladu s odredbama ovoga Pravilnika (piktogram ili simbol na obojenoj podlozi). Odredbe iz stavka prvog ne odnose se na spremnike za kratkotrajnu uporabu ili za spremnike, ĉiji se sadrţaj ĉesto mijenja ukoliko se pri tome poduzimaju alternativne mjere, npr. izvješćivanje i osposobljavanje radnika, kojima se osigurava ista razina sigurnosti. Oznake iz stavka 1. ovoga Priloga mogu biti: – zamijenjene znakovima upozorenja, koji sadrţe jednake piktograme ili simbole, kao što su prikazani u prilogu II; – opremljene dodatnim informacijama, kao što su ime ili formula opasne tvari i opis opasnosti; – zamijenjene ili dopunjene znakovima koji su predviĊeni za prijevoz opasnih tvari ili preparata, za transportne spremnike, koji se upotrebljavaju na radnom mjestu. 2. Znakovi moraju biti postavljeni: – na vidnom mjestu, – u obliku tvrde ploĉe, samoljepivih etiketa ili naneseni bojom. 3. Znakovi moraju imati odgovarajući izgled u skladu s toĉkom 1. priloga II, a u uporabi moraju ispunjavati zahtjeve iz toĉke 3. priloga II. 4. Oznake cjevovoda moraju biti postavljene na vidnim mjestima u blizini najopasnijih mjesta kao što su ventili i spojevi, ali isto tako na primjerenim razmacima po cijeloj duţini cjevovoda. 5. Podruĉja, prostori ili ograĊeni prostori, koji se upotrebljavaju za skladištenje većih koliĉina opasnih tvari, moraju biti oznaĉeni znakovima opasnosti iz toĉke 3.1. priloga II, ili oznaĉeni u skladu s toĉkom 1. ovoga priloga, osim ukoliko su pakiranja ili spremnici već oznaĉeni znakovima odgovarajućih dimenzija, kako to zahtijeva toĉka 1.5. priloga II. Skladišta većih koliĉina opasnih tvari moraju biti oznaĉena znakovima upozorenja za opću opasnost. Znakovi ili oznake moraju u tom sluĉaju biti postavljeni u blizini skladišnog prostora ili na vratima skladišta. PRILOG IV ZAHTJEVI ZA OZNAĈAVANJE VATROGASNE OPREME I NJEZINO POSTAVLJANJE

Zahtjevi iz ovoga priloga vrijede iskljuĉivo za zaštitu od poţara. 1. Vatrogasna oprema mora biti uoĉljivo oznaĉena crvenom bojom te dodatno oznaĉena odgovarajućim ploĉama. 2. Crveno podruĉje mora biti dovoljno veliko, što omogućuje jednostavno prepoznavanje opreme. 3. Moţe se crvenom bojom oznaĉiti prostor, gdje se takva oprema ĉuva. Isto tako mora biti oznaĉen i pristup u takav prostor. PRILOG V ZAHTJEVI ZA ZNAKOVE ZA OZNAĈAVANJE PREPREKA, OPASNIH PODRUĈJA I PROMETNIH PUTEVA 1. Znakovi za oznaĉavanje prepreka i opasnih podruĉja 1.1. Mjesta u pogonima na kojima postoji opasnost da se radnici i druge osobe sudare s preprekama, padnu ili da se na njih sruše obliţnji predmeti, moraju biti oznaĉena izmjeniĉno sa ţutim i crnim ili crvenim i bijelim prugama. 1.2. Dimenzije oznaka moraju biti u skladu s veliĉinom prepreke ili opasnih mjesta. 1.3. Ţute i crne pruge ili crvene i bijele pruge moraju biti pod kutom od 45°. Pruge moraju biti jednako široke. Primjer:

PRILOG VI ZAHTJEVI ZA SVJETLOSNE ZNAKOVE

1. Izgled
1.1. Svjetlost znaka mora osigurati dovoljan kontrast glede okoline, ali bez bliještanja u sluĉaju da je okolina slabo osvijetljena. 1.2. Svijetleća površina znaka mora biti jednobojna, a na njoj moţe biti piktogram sa specifiĉnom pozadinom. 1.3. Boja znaka mora biti u skladu s tablicom boja i njenim znaĉenjem predviĊenim toĉkom 4. priloga I. 1.4. Ukoliko znak sadrţi piktogram, slova moraju odgovarati zahtjevima iz priloga II.

2. Specifiĉna pravila uporabe
2.1. Ukoliko ureĊaj moţe emitirati neprekidne i prekidne znakove, prekidni znak se mora koristiti za viši stupanj opasnosti ili za ţurno postupanje. Trajanje i frekvencija prekidnog svjetlosnog znaka mora biti takva, da se: – osigura odgovarajući prijem poruke, – sprijeĉi zamjena s drugim svjetlosnim znakovima. 2.2. Ukoliko se svjetlosni znak upotrebljava umjesto zvuĉnog ili zajedno s njim, mora pri tome biti upotrijebljen isti naĉin šifriranja. 2.3. UreĊaji, koji emitiraju svjetlosne znakove u sluĉaju ozbiljne opasnosti, moraju biti redovito odrţavani te opremljeni pomoćnim izvorom napajanja. PRILOG VII ZAHTJEVI ZA ZVUĈNE ZNAKOVE

1. Opći zahtjevi
1.1. Zvuĉni znak mora: a) imati zvuĉnu razinu dobrog prijema odnosno ĉujnosti, koja je za 10 dB(A) viša od razine buke u okolini, ali ne smije dostizati prag bola; b) biti dobro prepoznatljiv glede trajanja impulsa i intervala izmeĊu impulsa, te se jasno razlikovati od drugih zvuĉnih znakova u okolini; 1.2. Ukoliko ureĊaj emitira zvuĉni znak s promjenljivom i konstantnom frekvencijom, promjenjiva frekvencija mora biti namijenjena za upozoravanje na viši stupanj opasnosti ili za ţurno poduzimanje mjera u sluĉaju opasnosti.

2. Šifriranje znaka
Znak za evakuaciju mora biti neprekinut. PRILOG VIII ZAHTJEVI ZA GOVORNU KOMUNIKACIJU

1. Opći zahtjevi
1.1. Govorno komuniciranje osobe, koja daje poruke jednoj ili više osoba koje je slušaju, mora se odvijati u obliku kratkih tekstova, izraza ili pojedinih rijeĉi. 1.2. Govorne poruke moraju biti kratke, jednostavne i razumljive, tako da nisu ovisne od govornih sposobnosti osobe, koja ih daje. 1.3. Govorno komuniciranje se moţe odvijati neposredno govorom ili posredno uz uporabu zvuĉnih ureĊaja.

2. Posebna pravila

2.1. Osobe, koje govorno komuniciraju, moraju dobro poznavati jezik na kojem daju poruke, da ih pravilno izgovaraju i da ih se razumije. 2.2. Ukoliko se govorno komuniciranje upotrebljava umjesto pokreta (gestikulacije) ili zajedno s njima, mogu se pri tome upotrebljavati sljedeće šifrirane rijeĉi: – poĉetak oznaĉava poĉetak – stoj smetnja ili završetak operacije – kraj završetak operacije – digni podigni teret – spusti spusti teret – naprijed* – natrag* – desno* – lijevo* PRILOG IX ZAHTJEVI ZA RUĈNE SIGNALE

1. Opći zahtjevi
Ruĉni znakovi moraju biti precizni, jednostavni, dobro vidljivi, laki za izvoĊenje i razumijevanje te vidljivo razliĉiti od drugih pokreta osobe, koja ih daje. Ukoliko osoba koristi obje ruke istovremeno, ruke se moraju pomicati simetriĉno i pri tome davati samo jedan znak. Smatra se, da ruĉni signali još uvijek ispunjavaju gornje zahtjeve, ukoliko samo donekle odstupaju ili ako su detaljniji od signala, koji su prikazani u 3. toĉki ovoga priloga, s time da moraju imati isto znaĉenje i razumljivost.

2. Pravila za davanje ruĉnih signala
2.1. Osoba koja daje ruĉne signale je signalist. Signalist daje manevarske upute rukovatelju. 2.2. Signalist mora vizualno pratiti sve manevre, koje izvodi rukovatelj. 2.3. Obveza signalista je osim voĊenja manevra i osiguranje sigurnosti radnika i drugih osoba u blizini izvoĊenja operacija. 2.4. Ukoliko signalist sam ne moţe ispuniti sve zahtjeve iz toĉke 2.2. ovoga priloga, u tom sluĉaju poslodavac mora odrediti više signalista. 2.5. Rukovatelj mora prekinuti manevar u skladu s novim uputama odmah, ĉim ih dobije od signalista. Isto tako mora postupati u sluĉaju ukoliko nije razumio upućene mu znakove. 2.6. Pomagala:

Rukovatelj mora jasno i bez poteškoća prepoznati signalista sa svojega mjesta. Signalist mora nositi jedno ili više obiljeţja za raspoznavanje npr. bluzu, kacigu, narukavnike i reflektirajuće trake ili upotrebljavati signalnu palicu. Obiljeţja za prepoznavanje moraju biti svijetlih boja. Sva obiljeţja moraju biti iste boje, koja se moţe upotrebljavati iskljuĉivo u tu svrhu. 3. Šifrirani znakovi, koji se moraju upotrebljavati Prethodna napomena: Sljedeći šifrirani znakovi se moraju upotrebljavati za jednake manevre u pojedinim djelatnostima:

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful