Dnevni avaz

www.dnevniavaz.ba
Najtira`niji bh. politi~ki dnevnik ponedjeljak, 20. 4. 2009. Sarajevo Godina XIV Broj 4886

1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

ANALIZA

Napadi na Razvojnu banku FBiH

Lagumd`ija i Silajd`i} gurnuli su Bo{njake u finansijski kolonijalizam Uloga tranzicione mafije na Ekonomskom fakultetu Konekcija bo{nja~kih politi~kih struktura i komercijalnih banaka Nagradna igra „Bajka“: Danas ~etvrti kupon

8 NAGRADNIH IGARA U 49 DANA

4 NA DAR
Kupon br. 20. 04. 2009.

MILION
11.520
nagrada!!!
vi{e od

arlament Federacije Bosne i Hercegovine na dana{njoj sjednici u Sarajevu raspravljat }e o stanju u Razvojnoj banci FBiH. Raspra-

P

vu tra`i SDP kako bi time sakrio odgovornost zbog jeftine privatizacije federalnih banaka. Taj posao obavljen je u vrijeme kada je na vlasti bila Alijansa

za promjene u kojoj je vrlo bitnu ulogu igrala Stranka za BiH. Tada su vladaju}i budza{to strancima prodali ~ak 30 doma}ih banaka. 3. strana

BAJKA

Premijer liga BiH

Intervju: Pedi E{daun o stanju u BiH
5. strana

Sanski Most: Okon~ana vi{ednevna potraga
14. strana

Radost fudbalera Sarajeva: Navija~i kona~no imaju razloga za slavlje

(Foto: B. Nizi})

Klubovi neka vode takmi~enje

SULEJMAN ^OLAKOVI]

Sarajevo u usponu
Policija prona{la2kg marihuane
ZENICA
42. strana 15. strana

Nakon 23. kola fudbalskog prvenstva

Prilog Sport

2

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

aktuelno

KONGRES Bakir Izetbegovi} za „Dnevni avaz“

Ako ne budem izabran za predsjednika, povla~im se iz SDA
Ostao bih u Parlamentu BiH, jer me narod birao Brankovi} je ve} odavno cilj
Incko i [uvalov: Imovinu treba vratiti vjerskim zajednicama
(Foto: B. Nizi})

Ned`ad

Visoki predstavnik u Sabornoj crkvi

Incko na liturgiji
Visoki predstavnik Valentin Incko (Inzko) prisustvovao je ju~er vaskr{njoj liturgiji u Sabornoj crkvi u Sarajevu. Liturgiju je slu`io mitropolit dabrobosanski Nikolaj. Osim Incka, na molitvi je bio i ambasador Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini Konstantin [uvalov. Kako saznajemo, Incko je nakon liturgije prisustvovao prijemu koji je uprili~io mitropolit Nikolaj kojem je ~estitao veliki pravoslavni blagdan. Izme|u ostalog, Incko i Nikolaj razgovarali su o problemima vjerskih zajednica u BiH. Nikolaj je tra`io pomo} visokog predstavnika u povratu imovine vjerskih zajednica. Veliki predstavnik kazao je da principijelno smatra da bi svi trebali dobiti svoju imovinu. S. N.

Potpredsjednik SDA Bakir Izetbegovi} izjavio je ju~er za „Dnevni avaz“ da }e se povu}i iz aktivnog djelovanja u toj stranci ako na predstoje}em Kongresu 26. maja ne bude izabran za predsjednika najja~e bo{nja~ke stranke.

Predsjedni~ka utrka
- Ili }u u cijelosti preuzeti odgovornost za ovo {to radim ili }u se potpuno osloboditi te odgovornosti. Ne bih vi{e bio spreman raditi ne{to napola. Osim toga, svako ko izgubi utrku za predsjednika, logi~no, nije vi{e u rukovodstvu stranke. Jasno, ostao bih u Parlamentu BiH, jer me je narod izabrao i zavr{io bih svoj parlamentarni mandat - rekao je Izetbegovi}. Komentiraju}i optu`nice Ka-

Reis Ceri} s kardinalom Bozani}em u Zagrebu

Dogovoren skora{nji susret kr{}ansko-muslimanskih lidera

Bi~ak~i} je kolateralna {teta
Komentiraju}i {pekulacije da je optu`nica protiv Bi~ak~i}a podignuta zbog toga {to podr`ava njegov izbor za predsjednika SDA, Izetbegovi} nije `elio precizno odgovoriti, istakav{i da je Bi~ak~i} vjerovatno kolateralna {teta. On ne isklju~uje mogu}nost da je sve to dio aktivnosti pred Kongres SDA.

Izetbegovi}: Ne `elim raditi ne{to napola

ntonalnog tu`ila{tva Sarajevo protiv Ned`ada Brankovi}a i Edhema Bi~ak~i}a zbog sporne dodjele stana, Izetbegovi} je kazao da je „Brankovi} ve} odavno cilj“.

Otkup za certifikate
- Stalno tog ~ovjeka tra`e. Ned`ad je svake sedmice na tapetu. Ne mislim da mu se i{ta montira, ali mislim da je Brankovi} cilj. Tra`i se bilo {ta da mu se jo{ doda - ka`e on. Izetbegovi} isti~e da je sit optu`nica i proganjanja ljudi.

- Ve} desetlje}e nikako ne mo`emo raditi posao, uporno su tu samo optu`nice, ne volim ni misliti o tome. Ogroman broj ljudi dobio je stanove koji vrijede 100 ili 200 hiljada KM i onda ih otkupio za certifikate. To je ra|eno u skladu sa zakonom i svi su to radili. Ako }e optu`ivati ljude koji su kupili stan vrijedan 200.000 KM za certifikate, onda treba podi}i 100.000 optu`nica - rekao je Izetbegovi}.
F. VELE

Dokle }e i}i nezaja`ljivost bankara
Reis Ceri} i kardinal Bozani}: Prevazila`enje nesporazuma iz rata

Opet pove}anje kamatnih stopa!
Banke u BiH uskoro bi ponovo mogle pove}ati svoje kamate! Nakon {to su UniCredit Zagreba~ka banka, ali i druge banke, bez ikakvog osnova pove}ale kamatne stope na ve} uzete kredite i do dva posto, ponovnim pove}anjem bio bi izvr{en novi udar na standard gra|ana BiH. Prema relevantnim procjenama, kamate bi trebale dodatno rasti od 1 do 1,5 posto, a u budu}nosti jo{ i vi{e! Kamate }e navodno rasti na sve vrste kredita, od namjenskih i potro{a~kih do stambenih. Direktor Agencija za bankarstvo Federacije BiH Zlatko Bar{ nije nam ju~er mogao potvrditi da li }e kamate uistinu rasti i kada. - Da li }e do}i do pove}anja kamatnih stopa zavisit }e od kretanja na svjetskom tr`i{tu. Banke su za sada vjerovatno izjedna~ile svoje kamatne stope sa stanjem na svjetskom tr`i{tu. Ali, ne znam da li }e biti novih pove}anja. Mo`da bude i promjena nani`e. Banke nisu du`ne da nas o tome izvje{tavaju - rekao je Bar{ za „Avaz“. On ka`e da jedna banka ne mo`e sama pove}ati kamate jer postoji opasnost da izgubi klijente. Na pitanje da li bi kamate u BiH, ipak, trebale padati s obzirom na to da je pada i euribor, Bar{

Reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH dr. Mustafa ef. Ceri} susreo se u Zagrebu s kardinalom Josipom Bozani}em. Tokom susreta razgovarali su o muslimansko-kr{}anskom dijalogu na tragu pisma 138 muslimanskih vo|a i u~enjaka kr{}anskim teolozima, te o susretu kr{}ansko-muslimanskih u~enjaka u Vatikanu. - Zaklju~eno je da na tragu tih susreta moramo ja~ati dijalog i stvarati pozitivno ozra~je radi izgra|ivanja povjerenja na ovim prostorima. Reis Ceri} je inicirao susret predstavnika svih muslimanskih i kr{}anskih zajednica na ovim prostorima gdje bi se, na tragu razgovora iz Vatikana, uskoro

trebalo konkretno razgovarati o prevazila`enju nesporazuma koje smo imali u ratu. Susret kardinala Bozani}a i reisa Ceri}a na vrhu uistinu je odaslao sna`nu poruku mira svim kr{}anima i muslimana kazao je ju~er za „Dnevni avaz“ pomo}nik predsjednika Me{ihata u Hrvatskoj Aziz ef. Hasanovi}. Reis Ceri} je tokom vikenda odr`ao sastanak sa Izvr{nim odborom Med`lisa IZ Zagreb i ~lanovima Me{ihata IZ Hrvatske, susreo se s predstavnicima bo{nja~kih asocijacija u Saboru Hrvatske, kao i predstavnicima srpske i italijanske manjine u Hrvatskoj. Tako|er, Ceri} je posjetio i `idovsku vjersku zajedniF. V . cu Bet Israel u Hrvatskoj.

Bar{: Ja~ati ekonomiju

PORTAL - komentar dana www.dnevniavaz.ba

Za itisone u Parlamentu BiH pola miliona KM
- Okorjeli egoisti i narcisoidni manipulatori obi~nog i po{tenog naroda pona{aju se kao da siroma{tvo u BiH ne postoji. [ta bi im bilo da su postavili itisone od ~etiri KM po kvadratu? Narodnje kuhinje se pune, a sebi pove}avaju pla}e, kupuju nove automobile, kao da vode [vicarsku a ne BiH. Ali hvala medijima na ovim informacijama, zna javnost {ta }e trebati u~initi na narednim izborima. (reakcionar)

Kamate su velike zbog depozita javnih kompanija
Mada nije mogu}a dr`avna intervencija u oblasti bankarstva, Bar{ tvrdi da bi FBiH trebala ograni~iti `elju javnih preduze}a za zaradama na depozitima koje dr`e u bankama. - Javna je tajna da banke imaju veliku zaradu od depozita koje u njima dr`e dr`avna preduze}a. Mislim da bi Vlada FBiH trebala osloboditi menad`mente tih kompanija odgovornosti za depozite koje dr`e u bankama. Jer, ako su cijene depozita visoke, onda i cijene kredita koje banke daju drugim firmama i gra|anima moraju biti jo{ ve}e rekao je Bar{.

tvrdi da euribor nije jedino mjerilo vrijednosti. - Mjera su i uvjeti u kojima se radi. Kreditori koji daju novac analiziraju i rizike u na{oj zemlji, a u tu cijenu kalkuliraju i opasnost da novac ne bude vra}en - rekao je on. Bar{ ka`e da posljednji doga|aji pokazuju kako svi trebamo raditi na ja~anju na{e ekonomije i podizanju proizvodnje, jer bi to zaustavilo trend rasta kamata.
F. VELE - A. MALAGI]

aktuelno

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

3

Komentar dana
Pi{e: Husein ORAHOVAC (huseino@avaz.ba)

ANALIZA [ta se krije iza poku{aja preuzimanja Razvojne banke FBiH

SDP i SBiH su krive za lihvarsko reketiranje
Lagumd`ija i Silajd`i} gurnuli su Bo{njake u finansijski kolonijalizam Uloga tranzicione mafije na Ekonomskom fakultetu Bezobzirne plja~ke

Bara{inova hrabrost

Dok glavni dr`avni tu`ilac pokazuje zube Dodiku, dotle sarajevski tu`ioci uskra}uju javnost za informacije koje se ti~u postupka protiv Bi~ak~i}a
Istinski demokratskog dru{tva i zdrave dr`avne zajednice ne mo`e biti bez apsolutno nezavisnog pravosu|a. Dakako, nezavisnog od politike. Kako stvari u tom pogledu stoje u BiH? Zbog rascjepkanosti bh. dru{tva i dr`ave - {to je posljedica njenog ustavnopravnog ure|enja - nemogu}e je dati odgovor koji bi vrijedio za sve razine pravosudne vlasti u BiH. Tek su dva primjera dostatna za argumentaciju ove tvrdnje. Naime, pritisak koji aktuelni predsjednik Vlade RS Milorad Dodik vr{i na dr`avnu tu`ila~ko-sudsku vlast nezapam}en je na na{im prostorima. I, {ta Dodik ima za rezultat? Nema ni{ta! - Ni ja ni moji tu`ioci se ne pla{imo i podi}i }emo optu`nicu protiv premijera RS Milorada Dodika, ako se poka`e da postoji dovoljno dokaza protiv njega - javno kazuje glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in. Sude}i, dakle, prema ovoj izjavi glavnog dr`avnog tu`ioca, institucija kojoj je na ~elu, ~vrsto je zatvorila vrata politici. Dobro je da je tako. S druge strane, biv{i premijer Vlade Federacije BiH Edhem Bi~ak~i} posljednjih dana se „vucara“ po Kantonalnom tu`ila{tvu Sarajevo kako bi dokazao da nije kriv za navode iz optu`nice, prema kojima je u vrijeme svoje vladavine zloupotrijebio polo`aj daju}i stan aktuelnom premijeru FBiH Ned`adu Brankovi}u. Bi~ak~i} tvrdi da se radi o montiranom politi~kom procesu. Iznosi i argumentaciju. Njegovoj argumentaciji se nema {ta prigovoriti. Tu`ioci {ute. Valjda znaju vi{e od Bi~ak~i}a. Me|utim, sama njihova {utnja otvara ogroman prostor za dileme: ne u profesionalnost i neoptere}enost politikom tu`ilaca i sudija na ni`im razinama pravosudne vlasti, ve} u to da li je me|unarodna zajednica s jednakom pa`njom i energijom radila na reformi pravosu|a na svim razinama vlasti u BiH. Ne ispu{taju}i iz vida dva spomenuta slu~aja - Dodik-Bara{in i Bi~ak~i}-Kantonalno tu`ila{tvo Sarajevo - mora se konstatirati: tu`iocima na ni`im razinama vlasti manjka hrabrosti. Nebitno je ko je tome kriv: doma}i tu`ioci ili me|unarodna zajednica. T nije dobro. Iz vi{e razloga. o Ponajprije zbog toga {to {utnja tu`ilaca jedino mo`e dodatno oja~ati ve} prisutno blago nepovjerenje u apoliti~nost djelatnika tu`ila~ko-sudske vlasti u BiH. Uz to, javnost ima pravo znati zbog ~ega se gra|ani ove zemlje optu`uju i dokle se stiglo s procesuiranjem pokrenutih postupaka. Tim prije, {to svega unatrag koju godinu imamo na desetine postupaka koji jesu otvoreni a kojima se ne zna sudski epilog. Ne bi tako bilo da na svim razinama tu`ila~ke vlasti imamo hrabre tu`ioce poput Bara{ina. [utnja nikome ni{ta dobrog donijela nije.

Parlament Federacije BiH na dana{njoj sjednici u Sarajevu raspravljat }e o stanju u Razvojnoj banci FBiH. Rasprava, koja se s pravom mo`e protuma~iti kao nastavak politi~kih pritisaka radi preuzimanja Razvojne banke, bit }e obavljena na zahtjev Kluba poslanika SDP-a u Parlamentu FBiH, koji tra`e da se stvari u ovom slu~aju navodno istjeraju na~istac. No, vi{e nego indikativno je da SDP tra`i raspravu o jedinoj sna`noj doma}oj banci u trenutku dok strane banke na ~elu s UniCredit Zagreba~kom lihvarskim izmjenama kamatnih stopa brutalno reketiraju gra|ane na{e zemlje, a bh. javnost jednoglasno izra`ava svoj bunt protiv ovakvog kolonijalisti~kog odnosa. Sasvim je o~ito da vlasti biv{e Alijanse za promjene, odnosno tada{nji koalicioni partneri SDP i Stranka za BiH, galamom zbog navodnog kriminala u Razvojnoj banci pani~no `ele prikriti notornu ~injenicu da su za vrijeme svoje kratke vladavine uspjeli rasprodati gotovo sve dr`avne banke i tako doslovno uni{titi doma}i bankarski sektor u BiH. Time su ~elnici ovih stranaka Zlatko Lagumd`ija i Haris Silajd`i} gra|ane BiH, a pogotovo Bo{njake, doslovno gurnuli u finansijski kolonijalizam i omogu}ili stranim bankama, ponajprije onim iz Hrvatske, da ih preko astronomskih kamata bezobzirno plja~kaju. Upravo su oni odgovorni {to se umjesto u doma}i bankarski sektor, na{ novac danas odlijeva u

Silajd`i} i Lagumd`ija: Reketiranje gra|ana

Hrvatsku i {to danas o na{oj sudbini treba odlu~ivati volja hrvatskog premijera Ive Sanadera. Naime, prodaja banaka u Federaciji BiH ra|ena je upravo za vrijeme Alijanse i to preko Agencije za privatizaciju FBiH na ~ijem je ~elu bio SDP-ov kriminalizirani juri{nik Re{ad @uti}, ~ije je djelovanje do sada krunisano brojnim krivi~nim prijavama i procesima. Od ukupno 32 banke ostale su samo dvije koje nisu badava predate strancima. Biv{i ~lan Komisije za dr`avnu imovinu Muharem Cero ka`e da je presudnu ulogu u otima~ini na{ih banaka odigrala takozvana tranziciona mafija u akademskim strukturama Ekonomskog fakulteta Sarajevo, ina~e bliska SDP-u. - U na{em bankarskom sektoru u~injene su nepopravljive {tete. Lobi oko Ekonomskog fakulteta Sarajevo dobrim dijelom je utjecao na proces privatizacije banaka u BiH. Prije svega, rije~ je o Zlatku Lagumd`iji, Borisu Tihiju, Murizu ^i~i}u... Njihove ra~une tek sada je promrsio dekan Veljko Trivun. Svoju ulogu ima i biv{i ministar finansija Nikola Grabovac, koji je omogu}io da se bez tendera bankama dodjeljuju va`ni poslovi, poput odlaganja depozita, ~ime je dr`avi pri~injena milionska {teta - rekao je Cero. Zbog svega, SDP i Stranka za

Interesi propalih Lijanovi}a
U prilog tvrdnjama za „istjerivanje stvari na~istac“ u Razvojnoj banci FBiH navodi se i potreba za sna`nijim kreditiranjem poljoprivrede iza koje stoji porodica Lijanovi}. No, mali dio javnosti zna da su biznismeni iz [irokog Brijega u velikim gubicima i prakti~no na ivici ponora. Apeliraju}i za pomo} poljoprivredi Lijanovi}i se zapravo `ele do~epati novca Razvojne banke kojim trebaju prekriti svoje gubitke i ekonomsku nesposobnost. BiH danas u juri{ni~kom udaru `ele preuzeti Razvojnu banku FBiH, i tako je ponovo dovesti na rub propasti. Oni time svjesno idu naruku stranim bankarskim lobijima, koji dobro znaju da bi sna`na Razvojna baka FBiH mogla regulirati rast kamatnih stopa i koliko-toliko osigurati finansijsku nezavisnost ovih prostora. - Za{to Razvojna banka FBiH smeta? Smeta upravo zato {to mo`e ugroziti monopolski polo`aj komercijalnih banaka u BiH. Zato su za pitanje Razvojne banke zainteresirani i oni koji vladaju komercijalnim bankama. U svemu je posebno va`na konekcija bo{nja~kih politi~kih struktura i komercijalnih banaka ka`e Cero. O kako koordiniranom djelovanju se radi svjedo~i i ~injenica da je Tuzlanska banka svojevremeno privatizirana neposredno nakon {to je u nju zbog sumnji u nezakonitosti u{la Finansijska policija FBiH. Montiranjem jalovih istraga Tu`ila{tva KS i Finansijske policije FBiH, danas se na isti na~in `eli preoteti i Razvojna F. VELE banka.

PORTAL

www.dnevni avaz.ba

Napraviti reviziju privatizacije banaka u FBiH
Pitanje: Podr`avate li zahtjeve za revizijom privatizacije banaka u FBiH?
A) DA 81% B) NE 14% C) Ne znam 5%

Bankarski lobiji

B A

C

Cero: Pomr{eni ra~uni

Zavr{ava se finansijska kolonizacija
- Zahvaljuju}i bo{nja~koj mafiji, Hrvati su stalno dr`ali poziciju Ministarstva finansija i Ureda za bankarstvo, kako u Federaciji BiH, tako i u dr`avi. To je bila taktika o~uvanja pozicije koja je omogu}ila da se zavr{i dokapitalizacija i vlasni~ka transformacija niza banaka. Danas taj segment diktira ekonomske odnose u BiH. Time se zavr{ava finansijska kolonizacija prostora pod kontrolom Bo{njaka - rekao je Cero.

O aktuelnim pitanjima u BiH i svijetu mo`ete glasati svakog dana na www.dnevniavaz.ba. Na portalu „Dnevnog avaza“ ju~er je „Google Analytics“ zabilje`io 97.068 posjetilaca.

4

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

aktuelno

STAVOVI Munib Jusufovi}, {ef Nezavisnog kluba poslanika SBiH

Formiranje nove stranke je neizbje`no
Postoji politi~ka volja da se pojedini ~lanovi SBiH i SDA udru`e i naprave novi politi~ki subjekt Prvi ljudi SBiH ne sara|uju dovoljno s ni`im op}inskim strukturama
Trebinje: Novinari ~esta meta lokalnih siled`ija

Jo{ jedan incident u Trebinju

Opet napadnut novinar
Srpska demokratska stranka (SDS) osudila je incident u Trebinju, u kojem je, kako je navedeno, brat na~elnika op}ine Batija ]uk napao novinara BN televizije Neboj{u Vukanovi}a. Iz ove stranke isti~u da su novinarske slobode temelj razvoja svakog dru{tva i da bi profesionalno i dobronamjerno kriti~ko novinarstvo za vlast trebalo biti podstrek da radi bolje i ispravi svoje propuste. SDS tvrdi da su se trebinjske vlasti odlu~ile za, kako navode, metode zastra{ivanja novinara, koji u svojim prilozima na dobronamjeran i kriti~ki na~in govore o problemima koji ti{te obi~ne gra|ane. Iz ove stranke navode da je BiH u izvje{taju „Freedom Housa“ o stanju medijskih sloboda „ozna~ena kao crna rupa na karti Evrope“. Dopisnik BN televizije iz Trebinja Neboj{a Vukanovi} potvrdio je Srni da ga je Batija ]uk verbalno napao na fudbalskom stadionu u Trebinju.

Munib Jusufovi}, koji je nedavno podnio ostavke na sve pozicije u Stranci za BiH, u razgovoru za „Dnevni avaz“ nagla{ava da postoje brojni problemi u funkcioniranju ove politi~ke stranke. Prema njegovim rije~ima, prvi ljudi SBiH ne sara|uju dovoljno s ni`im op}inskim strukturama, te taj problem me|usobne koordinacije ve} odavno naru{ava stabilnost ove stranke.

Primjedbe iz kantona
- Kao donedavni sekretar SBiH normalno je da poznajem unutra{nju situaciju u stranci. Jedan od razloga zbog kojih sam podnio ostavku je i taj {to sam stalno dobivao pisma i primjedbe iz kantonalnih i op}inskih vije}a u kojim su me upozoravali da nedovoljno sara|ujem. Me|utim, o tome niko javno ne `eli pri~ati. O~ito je da postoji mnogo problema. Naravno, nemam namjeru da sada perem ruke od toga, jer sam u tome u~estvovao - ka`e Jusufovi}. Iako je podnio ostavku na sve ~elne funkcije u stranci i formirao vlastiti Nezavisni klub poslanika SBiH u Predstavni~kom domu Parlamenta FBiH, nagla{ava da ima

Predsjednik RS u posjeti Sloveniji

Jusufovi}: Bo{nja~ki blok je u sukobu

Kuzmanovi} u Ljubljani

sasvim novo vi|enje budu}nosti tri vladaju}e stranke u BiH.

Saradnja ~elnika
- Prvenstveno mislim na SDA, SBiH i SDP jer su to najja~e stra, nke. Glasa~ka ma{ina SDP-a ve} je isprofilisana, dok bo{nja~ki blok ima problema u me|usobnoj

Posebna simbolika
Kako ka`e Jusufovi}, formiranje Nezavisnog kluba poslanika SBiH ima posebnu simoboliku zbog strukture ~lanova. - Marko Ve{ovi} prije godinu i po napustio je SBiH, sada je ~lan novog Kluba. Alija Kurtovi} je dobitnik „Zlatnog ljiljana“, dok smo Aida ^iki} i ja biv{i ~lanovi Predsjedni{tva SBiH - ka`e Jusufovi}.

saradnji ~elnika stranaka. SDA i SBiH postale su jedna drugoj smetnja i u stalnom su sukobu. Moje mi{ljenje je da je klju~no pitanje Kongres SDA u maju koji }e utjecati na budu}nost SBiH - navodi Jusufovi}. Prema njegovim rije~ima, postoji politi~ka volja da se pojedini ~lanovi SBiH i SDA udru`e i naprave jedan novi politi~ki subjekt ~iji je jedini cilj stabilnost BiH. - Spadam u grupu ljudi koji smatraju da }e u narednom periodu do}i do tog udru`ivanja. To se mora desiti i mislim da smo vrlo blizu toga - kazao je Jusufovi}.
A. DEDAJI]

Martin Ragu`, zamjenik predsjednika HDZ-a 1990, za „Avaz“
Kuzmanovi}: Nije bilo susreta sa slovena~kim zvani~nicima

Ujedinjenje dva HDZ-a neminovno
Zamjenik predsjednika HDZa 1990 Martin Ragu` ju~er je u razgovoru za „Dnevni avaz“ prvi put istupio u javnost s li~nim vi|enjem procesa ujedinjenja njegove stranke sa HDZBiH. Ne `ele}i ni potvrditi niti demantirati tajni sastanak s liderom HDZBiH Draganom ^ovi}em pro{le sedmice u Sarajevu, Ragu` nam je kazao da je spajanje dva HDZ-a otvoreno pitanje. - Jednostavno moramo re}i da je to pitanje na stolu i da se ono vi{e ne mo`e izbjegavati. Relativiziranje zna~aja tog pitanja od izazvalo razli~ite konotacije. On je rekao da je u centralu HDZBiH do{ao upravo na poziv Sanadera, te da je njegov susret s hrvatskim premijerom i ^ovi}em zami{ljen da bude simboli~na poruka o ujedinjenju. - Da li }e i kojom dinamikom i}i ujedinjenje, ovisi naravno od dobre volje svih aktera, ali i politi~ke suglasnosti o najva`nijim pitanjima zbog kojih se HDZ 1990 na koncu i utemeljio. Za nas su, naime, politi~ka na~ela i politi~ki pristup u ovom trenutku puno va`niji. Ujedinjenje je mogu}e samo ako se dobije istinski politi~ki kvalitet ne samo za Hrvate nego i za ~itavu BiH istakao je Ragu`. Dodao je i da iz procesa spajanja dva HDZ-a ne smije biti pobjednika niti pora`enih. Ragu` je naveo da }e do kraja ove sedmice biti odr`ana sjednica Predsjedni{tva HDZ-a 1990 na kojoj }e zauzeti odre|eni stav o ovom pitanju. Dodao je da je rukovodstvo HDZ-a 1990 u vi{e navrata razgovaralo o mogu}im modalitetima A. DU^I] spajanja.

Predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanovi} izjavio je u Ljubljani da o~ekuje prijateljsku i pravednu pomo} Slovenije i podr{ku srpske dijaspore u procesu ostvarivanja stabilne RS u okviru BiH. - Za ostvarivanje na{eg cilja, stabilne RS u okviru BiH, moramo se sami zalagati zajedno sa me|unarodnim faktorima - rekao je Kuzmanovi}. Predsjednik Kuzmanovi} dodao je da u tom procesu o~ekuje prijateljsku i pravednu pomo} Slovenije kao ~lanice EU, ali i pomo} i podr{ku srpske dijaspore. - U vremenu kada je RS stasala kao sna`an politi~ki i ekonomski faktor nekima to smeta, pa javno pozivaju na reviziju Dejtonskog sporazuma, kako bi se ugasila RS -

upozorio je predsjednik RS i naglasio da ova generacija vode}ih politi~ara to nikada ne}e dozvoliti. Obra}aju}i se prisutnima, Kuzmanovi} je izrazio zadovoljstvo {to se Srbi u Sloveniji okupljaju, dru`e i njeguju svoju tradiciju, obi~aje i kulturu, dodav{i da srpski narod, ~uvaju}i nacionalne i kulturne vrijednosti, treba biti otvoren za sve civilizovane vanjske podsticaje i univerzalne utjecaje. Predsjednik Kuzmanovi} otvorio je u Ljubljani Vaskr{nji sabor u organizaciji Saveza srpskih dru{tava Slovenije, kojem su, izme|u ostalih, prisustvovali ambasadori BiH i Srbije u Sloveniji Zdravko Begovi} i Predrag Filipov, ministar za kulturu Slovenije Majda [irca i gradona~elnik Ljubljane Zoran Jankovi}.

Ustavne promjene
- „Aprilski“, odnosno travanjski paket smatrali smo lo{im rje{enjem za BiH, a pogotovo za hrvatsku poziciju. Sada bi trebalo tra`iti rje{enje za BiH kroz novu ustavnu reformu, a unutar toga i na~in da hrvatski narod ostvari svoju punu jednakopravnost u evropskoj budu}nosti - rekao je Ragu`.

Ragu`: Tajni susret s ^ovi}em

Spec
BOSANSKI [AMAC - U Gornjem Hasi}u kod Bosanskog [amca odr`an je Osniva~ki sabor Udruge hrvatskih povratnika „Posavsko jedinstvo“. Za predsjednika Udruge izabran je Tadija Agati}, dipl. veterinar zaposlen u inspekcijskim slu`bama @upanije posavske. Udruga `eli pomo}i hrvatskim povratnicima u rje{avanju svakodnevnih problema.

bilo koje strane zna~it }e gubljenje politi~ke inicijative i odre|ene vrste politi~ke prednosti za onog ko bi se odlu~io na takvu vrstu defanzive i ignoriranja tog procesa - ustvrdio je Ragu`, ~ime je indirektno pokazao druga~ije mi{ljenje od predsjednika HDZ-a 1990 Bo`e Ljubi}a. Ragu` je istakao kako je svjestan da je njegovo pojavljivanje u centrali HDZBiH tokom nedavne posjete premijera Hrvatske Ive Sanadera Mostaru u javnosti

pogledi

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

5

INTERVJU Pedi E{daun, nekada{nji visoki predstavnik

Dodik opasno obmanjuje Srbe
SAD imaju vrlo jasnu predstavu o rizicima i opasnostima koje prijete BiH vjerujem da va{a zemlja ide prema ratu EU se mora „probuditi“
Razgovarao: Sead NUMANOVI]
„Sretni `ivot“ naslov je autobiografske knjige nekada{njeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Pedija E{dauna (Paddy Ashdown) koja se ve} pojavila u britanskim knji`arama. U tom djelu E{daun govori o do sada nepoznatim detaljima iz svog `ivota, a zna~ajan dio odnosi se i na slu`bovanje u BiH.

Ne

Ko su „blizanci zla“
- Ta~no ili neta~no u dijelu bh. medija prenesen je dio iz jednog mog dokumenta. U BiH postoji jedna ~udna dinamika akcije i reakcije. Ako jedna strana ima pravo poduzimati opasne aktivnosti, onda druga strana mo`e odgovoriti. Opasna dinamika koja sada postoji u BiH nije samo zbog toga {to, naprimjer, Dodik prijeti referendumom i secesijom, ve} i bo{nja~ka politika koja skre}e u radikalizam. Mora se voditi ra~una o onome {to se govori. Znam dobrano {ta se pri~a u BiH. Nije bitno da li se lova~ka dru{tva ili za{titarske agencije (tajno) naoru`avaju. Problem je {to ljudi vjeruju da je to ve} tako!
Domljan: Hirur{ki precizno locirao probleme

Li~nost dana Vjekoslav Domljan

Stanje je te{ko
Dijelove autobiografske knjige „Dnevni avaz“ }e ekskluzivno po~eti objavljivati ve} krajem ove sedmice.

Ispit za vlast
Ako ne bude reakcije na tvrdnju da je 30 banaka FBiH kupljeno za sitne pare, znat }emo s kim imamo posla
Ugledni ekonomist i profesor na sarajevskom i mostarskom univerzitetu Vjekoslav Domljan hirur{ki je precizno locirao probleme koji danas mu~e ve}inu gra|ana Bosne i Hercegovine. Lihvarski bankarski sistem bezobzirnim pove}anjem kamata brutalno je uzdrmao stabilnost i sigurnost prosje~ne bh. porodice. Oni koji su za „sitne pare“ prakti~no oteli 30 banaka Federaciji BiH, ne pokazuju nikakvu spremnost da dio tereta globalne ekonomske krize preuzmu na sebe. Profesor Domljan ukazao je na opskurnu privatizaciju bankarskog sektora i zalo`io se za reviziju tog procesa. Time je postavio jednostavan ispit za vlasti: ili }e otvoriti to pitanje i po~eti ga rje{avati ili }e {utnjom priznati da su dio tala, kriminalizirani i podjarmljeni. Ako ubrzo ne bude pozitivnog odgovora ~elnika FBiH i njenih najja~ih stranaka, znat }emo gdje smo. Onda nam predstoji drugo poglavlje bitke na dva fronta - protiv kvislin{ke vlasti i za sigurnost vlastitog doma i porodice i ozdravljenje dr`ave.

Kakvom vidite situaciju u BiH danas?
- Stanje je te{ko! BiH je napravila ~udo napreduju}i u reformama u prvih 10 do 12 godina od Dejtonskog sporazuma. Sada se BiH kre}e unazad. Ne vjerujem da }e rezultat tog lo{eg smjera biti rat, mada niko ne zna {ta bi se moglo izroditi iz nekog incidenta. Pravi problem je, me|utim, opasnost da BiH postane crna rupa usred Evrope, nefunkcionalna i podijeljena kao {to je to Kipar. Nju posebno EU nikada ne bi mogla ostaviti ili zaobi}i, zbog vlastite sigurnosti i stabilnosti, ali ni uraditi bilo {ta kako bi se to stanje promijenilo. Takav scenarij bio bi jako lo{ za ljude u BiH, za me|unarodnu zajednicu u cjelini, a posebno Evropu.

Oglasila se i Na{a stranka
E{daun: BiH mora biti funkcionalna

[ta uraditi da se to ne desi?
- BiH mora biti funkcionalna dr`ava. To ne zna~i da mora biti centralizirana, da se entiteti moraju ukinuti. Pogledajte Belgiju. Ona je u EU, ali je decentralizirana, ima poddr`avne nivoe vlasti, neku vrstu entiteta. No, nemogu}e je da BiH bude toliko decentralizirana, da dr`ava - koja je odgovorna za ekonomiju, sigurnost, odbranu... nije u stanju uraditi svoj dio posla.

raju jasno re}i {ta treba uraditi kako bi se BiH pribli`ila i pridru`ila Uniji, a bh. politi~ari na}i na~in da to ostvare.

Kritiziran Ceri}ev istup
Nakon kritika SDPBiH i Na{a stranka osudila je ju~er izjavu reisul-uleme Mustafe ef. Ceri}a o „nacionalnoj dr`avi Bo{njaka“. Oni su pozivali reisa Ceri}a da javnosti BiH objasni da li je izjava o BiH kao „nacionalnoj dr`avi Bo{njaka“ zvani~ni stav Rijaseta Islamske zajednice (IZ) i program rada svih organa IZ ili je to njegov privatni stav. Na{a stranka pita da li je to politi~ki cilj stranaka koje Ceri} podr`ava naizmjeni~no od izbora do izbora ili se naprosto radi o metamorfozi „reisa Ceri}a u Mustafu Ceri}a politi~ara ~iji }e program biti kona~na podjela BiH i stvaranje „nacionalne dr`ave Bo{njaka?“ - Dok se cijeli svijet i Evropa ujedinjuju ostavljaju}i povijesti prevazi|eni koncept nacionalne dr`ave i dok evropski narodi postaju gra|ani Evrope, Ceri} Bo{njake stalno ho}e stjerati u geto provincijalizma, politi~ke irelevantnosti i nespremnosti na istinsko u~e{}e u evropskom dru{tvu - ka`e u ju~era{njem saop}enju Na{a stranka. Na{a stranka osu|uje „nesmotrenost i neodgovornost reisa Ceri}a, kao vjerskog poglavara, jer svoj ugled i javni prostor u BiH, umjesto na moralnu rekonstrukciju BiH, tro{i na raspirivanje nepovjerenja i neprijateljstva me|u bh. narodima. - Krajnje je vrijeme da Mustafa

Kako to prevladati? Kako dalje?
- BiH prvo mora pobolj{ati funkcionalnost svoje dr`avnosti. Nema budu}nosti ni za BiH, a ni za entitete ako va{a zemlja nije jedinstvena i u EU. Znam da, naprimjer, premijer RS {iri uvjerenje da nekako taj entitet mo`e postojati izvan BiH. To je opasno zavaravanje vlastitog naroda! Oni koji uni{tavaju funkcionalnost dr`ave i poku{avaju zatrijeti reforme provedene do sada, u stvari uskra}uju gra|ane za jedinu sigurnu i prosperitetnu budu}nost - ~lanstvo u EU.

EU? Ona nije stanju da se nosi sa bh. izazovom?
- Jedan od razloga {to sam ovoliko aktivan je da probudim me|unarodnu zajednicu. Razgovarao sam s puno predstavnika evropskih vlada. Mnogi od njih shvataju da se ne{to mora mijenjati. Me|utim, iznad svega sam ohrabren pozicijom nove ameri~ke administracije. Imao sam sastanke i na visokom nivou. Siguran sam da }e se situaciji u BiH posvetiti obnovljena pa`nja i odlu~nost. Drago mi je da su moji i stavovi mojih ameri~kih sagovornika jako bliski.

Promjena Ustava
Zato BiH mora biti funkcionalna. Njeni politi~ari moraju se obavezati na ustavnu reformu kako bi se to postiglo. Razlog vi{e za ovaj potez je i u ~injenici da gra|ani BiH moraju izdvojiti jako puno novca za politi~are kojih je previ{e. EU i SAD, s druge strane, mo-

Na{a stranka pita ~ije stavove iznosi reis Ceri}

Divim se Adnanu Terzi}u
- Uvijek se govorilo da je SDA nacionalisti~ka stranka i mi me|unarodna zajednica - ne `elimo nacionaliste. No, impresioniran sam retorikom koju SDA naj~e{}e koristi. Ona je umjerena i mudra {to ne mo`emo ~uti od nekih drugih. Drago mi je da se u toj stranci i dalje razvijaju demokratski mehanizmi. Ne `ele}i da se petljam u unutra{nje stvari SDA, posebno u pri~u o tome ko bi mogao biti najbolji predsjednik, mislim da je po{teno re}i da se jako divim svom dragom prijatelju Adnanu Terzi}u. On u srcu ima interes BiH i njenih stanovnika, spreman je na predan rad, ne boji se riskirati kako bi donio boljitak svim ljudima u BiH. Drago mi je da je kandidat za predsjednika, a koga }e SDA izabrati, to je njihova stvar.

Sjedinjene Dr`ave su, ~ini se, svjesne toga. O~ekujete li imenovanje specijalnog izaslanika za Balkan i {ta bi to donijelo?
- SAD imaju vrlo jasnu predstavu o rizicima i opasnostima koje prijete BiH, odli~no znaju {ta ko od bh. politi~ara radi i savr{eno im je jasno {ta trebaju uraditi. Ho}e li ta spoznaja dovesti do imenovanja specijalnog izaslanika ili ne, vidjet }emo. Ohrabruje me, me|utim, ono {to sam ~uo i vidio u Va{ingtonu.

Ceri} prestane manipulirati religijom, vjerskim osje}anjima i traumama bosanskih muslimana da bi promicao politi~ke ideje koje su se u nedavnoj pro{losti pokazale tragi~nim po BiH - navedeno je u saop}enju. Stranka osu|uje i svaki oblik naru{avanja sekularnog karaktera bh. dr`ave, nezavisno da li na sekularnost atakuje Ceri} ili vladika Grigorije ili bilo koji drugi religijski lider. - Bosna i Hercegovina je zemlja koja podjednako pripada svim njenim narodima i gra|anima i gra|ankama i niko je ni pu{kom ni politikom ne}e pretvoriti u jednonacionalnu ili vjersku dr`avu isti~e Na{a stranka u saop}enju.

Od 0 do 24 sata

6

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

mozaik

KRIMINAL Informacija upu}ena u parlamentarnu proceduru

Sigurnosna situacija u FBiH gora nego u RS!
Svetom misom blagoslovljene orgulje

Broj ubistava drasti~no je pove}an u FBiH, za ~ak 37,93 posto, dok je u RS smanjen za 40 posto
Sude}i prema Informaciji o stanju sigurnosti u na{oj dr`avi za pro{lu godinu, koja je upu}ena u parlamentarnu proceduru, u FBiH daleko je gora sigurnosna situacija nego u RS.

Dar katedrale iz Frajburga

Vrijedne orgulje za Crkvu Presvetog Trojstva
U `upnoj crkvi Presvetog Trojstva u Novom Sarajevu ju~er je nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji} predslavio sve~ano misno slavlje pod kojim je blagoslovio orgulje koje su dar katedrale iz Frajburga iz Njema~ke. - Danas slavimo pomo} dobro~initelja i radujemo se {to smo dobili rabljene orgulje koje su za ovu `upnu zajednicu od neprocjenjive vrijednosti. U crkvi naj~e{}e upotrebljavamo instrument pomo}u kojeg muzika zra~i duhovno{}u koja nam je potrebna za molitvu. Drago mi je da ova crkva, koja je stara 100 godina, ima ovakve orgulje koje su postale njen ponos - kazao nam je Pulji}. Crkva Presvetog Trojstva dobila je orgulje zahvaljuju}i `upniku Ivanu Ravli}u. Nakon svete mise, odr`an je sve~ani koncert koji je izveo prof. Klemenus [nor (Schnorr), katedraA. [. lni orgulja{ iz Frajburga.

Statistika krivi~nih djela
36.133
djela iz oblasti op}eg kriminala

1.349
djela iz oblasti privrednog kriminaliteta

1.766
automobila ukradeno

Susreti prijatelja Malog Isusa u Maglaju

35
silovanja

Sarajevo: Pro{le godine u FBiH po~injeno 40 ubistava

Pulji}: Gnijezdo ljudskog roda su brak i obitelj

41
djelo bludni~enja

20
djela navo|enja na prostituciju

25
oru`anih plja~ki banaka, po{ta i novca u transportu

5
organiziranih grupa preprodava~a automobila uhva}eno

Iako je, prema podacima Dr`avnog ministarstva sigurnosti, lani u BiH broj po~injenih krivi~nih djela iz oblasti op}eg kriminala bio za 5,47 posto manji nego 2007. godine, zabrinjavaju}a je ~injenica da je u 2008. broj ubistava porastao za 4,61 posto. Zapravo, broj ubistava drasti~no je pove}an u FBiH, za ~ak 37,93 posto, dok je u RS smanjen za 40 posto. Pro{le godine u ve}em bh. entitetu po~injeno je ~ak 40 ubistava, dok ih je 29 bilo u 2007. U RS je, za razliku od 2007., kada je zabilje`eno 35 ubistava, lani taj broj pao na 25. U Br~ko Distriktu 2007. je zabi-

lje`eno jedno ubistvo, a lani tri. Nadalje, uprkos podatku da je u BiH u 2008. godini policija presjekla djelovanje pet organiziranih grupa kriminalaca koji su krali i preprodavali automobile, stanje u toj oblasti i dalje je nezadovoljavaju}e. To potvr|uje i podatak da je u odnosu na 2007. za 4,74 posto pove}ana u~estalost kra|a vozila. Od toga je u FBiH u pro{loj godini ukraden 1.401 automobil, {to je za 191, odnosno 15,8 posto, vi{e nego godinu ranije. Za razliku od FBiH, u RS su prijavljene kra|e 339 automobila, {to je za 25,36 posto manje S. RO@AJAC nego 2007.

Azra Hasi} nakon {kolovanja vratila se u rodni grad
Maglaj: S ju~era{njih susreta

Pobijedila `elja za Srebrenicom
[varca iz Klagenfurta (Austrija). - Gnijezdo ljudskog roda su bra~na zajednica i obitelj. Na`alost, u dana{nje vrijeme malo se radi na o~uvanju tog osnovnog jezgra ljudskog `ivota. Svaka je obitelj na svoj na~in {kola ljubavi rekao je kardinal Pulji}. Nakon mise i dru`enja, uprili~en je i prigodan program uz nastup brojnih folklornih dru{tava iz BiH i Hrvatske. Susret je organizirao red ~asnih sestara - Slu`avki Malog Isusa, N. B. kojih u BiH djeluje 80-ak.

U Sveti{tu Leopolda Mandi}a u Maglaju okupilo se gotovo hiljadu vjernika na 12. susretima prijatelja Malog Isusa, koji su organizirani pod sloganom „Obitelj i zajedni{tvo“. Do{li su vjernici iz Viteza, Neuma, Mostara, Prozora, Fojnice, Gromljaka, Husina, Kiseljaka, @ep~a, Sarajeva, @abljaka, Kre{eva te `upa Vo}ina i Berovaca iz Hrvatske. Slu`ena je i misa koju je predvodio nadbiskup vrhbosanski kardinal Vinko Pulji}, uz biskupa Alojza

Azra, koja je u srebreni~kom genocidu izgubila veliki broj ~lanova familije, ka`e da je za mnoge neshvatljiva njena ljubav prema Srebrenici
Srebreni~anka Azra Hasi} (27), diplomirana pravnica, prije {est mjeseci vratila se u svoj rodni grad. Trenutno je zaposlena kao pripravnica u Op}ini Srebrenica. Azra je k}erka Alije Hasi}a, prijeratnog zamjenika komandira Policijske stanice u Srebrenici. - Kada su novinari radili jednu emisiju o mom ocu, pitali su me {ta bih voljela raditi kada porastem. Na iznena|enje svih, rekla sam da bih voljela biti pravnica, da se vratim u Srebrenicu i radim u Op}ini - ka`e Azra i isti~e da je oduvijek voljela ovaj grad te da je dok je bila mala sanjala o tome da se zaposli u ovoj instituciji. Azra, koja je u srebreni~kom genocidu izgubila veliki broj ~lanova familije, ka`e da je za mnoge neshvatljiva njena ljubav prema Srebrenici. - @eljela sam se vratiti i ta `elja je pobijedila i tu|e predrasude o ovom gradu. Mi smo mladi i svi `elimo da napredujemo, tako da nikada ne mo`emo biti sigurni gdje }emo zavr{iti svoj `ivotni vijek ka`e ova mlada Srebreni~anka. Azru je u odlucu da se preseli u Srebrenicu podr`ala cijela porodica. - Super mi je ovdje. Lijepo su me prihvatili svi u Op}ini. Mnogi su me pitali da li me je strah da
Hasi}: Imala podr{ku porodice

Su|enje „srebreni~koj sedmorki“ u Hagu

Svjedo~it }e i Momir Nikoli}
Ako tokom uskrsne sudske pauze nije do{lo do nekih promjena u planiranom rasporedu rada Ha{kog tribunala, doga|aj sedmice bit }e sutra{nje svjedo~enje Momira Nikoli}a na su|enju sedmorici oficira vojske i policije bosanskih Srba optu`enih za zlo~ine u Srebrenici i @epi u julu 1995. godine, javio je Sense. Nikoli}, biv{i na~elnik bezbjednosti Bratuna~ke brigade VRS, u maju 2003. godine priznao je pred Tribunalom svoj dio odgovornosti za srebreni~ke zlo~ine i trenutno u Finskoj izdr`ava kaznu od 20 godina zatvora. Nakon {to ga je tu`ila{tvo iz nepoznatih razloga povuklo sa liste svjedoka optu`be u predmetu „Srebreni~ka sedmorka“, Pretresno vije}e odlu~ilo je pozvati Nikoli}a kao svog svjedoka.

Bolje se osje}a nego u Tuzli i Sarajevu
- Kada sam nakon jula 1995. godine prvi put prespavala u svojoj ku}i, koja se nalazi odmah iznad zgrade Op}ine, bolje sam se osje}ala nego u Tuzli, gdje mi `ive roditelji i brat Alem, i nego u Sarajevu gdje sam `ivjela tokom studiranja - ka`e Azra.

sama `ivim u Srebrenici. Kazala sam im da me uop}e nije strah i kako je ovaj grad sigurniji ~ak i od Tuzle i Sarajeva - ka`e Azra.
Me. MUSTAFI]

mozaik

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

7

[ta ka`u poznati
Marina Levicka

DNEVNI AVAZ Mnogi ~itaoci obradovani u seriji nagradnih igara

Preuzimaju nagrade i nadaju se automobilu
Kako se na{a igra „SMS-om do automobila“ zahuktava, sve smo bli`e i danu kada }e neko od najsretnijih u~esnika postati vlasnik automobila „samand“

Levicka: Svoje pri~e

nom obliku.

- Migracije su uvijek bogat izvor za knji`evnost, jer kada ljudi putuju i sele se, oni sa sobom nose vlastitu kulturu i vlastite pri~e i, naravno, tu ima sukoba i prilago|avanja. Ali, smatram da je sav taj svijet rada (izuzev kancelarijskog i akademskog rada) zanemaren u pisa(Engleska spisateljica za „Vijesti“)

Migracije su uvijek bogat izvor za knji`evnost

Vojin ]etkovi}

Brojni ~itaoci „Dnevnog avaza“ svakodnevno preuzimaju svoje nagrade koje su osvojili u jednoj od spektakularnih serija nagradnih igara na{eg lista pod nazivom „SMS-om do automobila“. Sretne dobitnice su i sestre Irma i Ifeta ]usto. One su po svoje nagrade do{le zajedno, ali su SMS-ove poslale u razli~itim danima. Irma je 11. aprila porukom osvojila DVD plejer, dok je njena mla|a sestra Ifeta tri dana kasnije poslala poruku koja joj je donijela mini TV. Me|u desetinama onih koji su ve} preuzeli svoje nagrade su i dobitnici iz Gora`da, Kre{eva, Visokog, Mostara, Zenice, Sarajeva... Zadovoljstvo nagradama, izme|u ostalih, nisu krili ni Hamdija E{ki}, Ebubekir Mahmi}, Amela Kari}, Mela Mlivo, D`enana Bajramovi}, Anisa Ja{arba{i}, Amina ^olpa, Mujo Ovnovi}, Biba Zuban, Zijad Vili}, E{ref Pe{to, Branislav Gruji}, Nedvin Tucovi}, Senad Manov, Salih Fazli}, Aziz Hod`i}, Goran Nizi}, Abdulah Kula{in, Merima Hasi}, Fazila Radovi}, Abdulah Kahved`i}...

- Danas djevojke tra`e od nas da budemo Balkanci: da zaradimo za `ivot, obezbijedimo `enu, djecu, porodicu, stan... A s druge strane - ho}e ravnopravnost! To ne ide zajedno. Nisam tipi~an Balkanac jer mislim da ]etkovi}: Ho}e ravnopravnost su `ene ja~e od nas. U mnogim stvarima im zavidim.
(Glumac za „Ve~ernje novosti“)

U mnogim stvarima zavidim `enama

Daniel Vuleti}

Vuleti}: @ivim sam

- Muzika me je po~ela zanimati kada je moj otac sestri Danijeli kupio klavir. Ona ga nije ni taknula, a ja sam ga po~eo svirati. Nisam nikada imao u~itelja klavira, sve {to znam nau~io sam sam. Oduvijek `ivim sam i ne mogu raditi muziku kada je neko sa mnom. (Muzi~ar za „Jutarnji list“)
033/281-393 redakcija@avaz.ba

Nikad nisam imao u~itelja klavira

U prostorijama „Dnevnog avaza“: Sestre ]usto sa svojim nagradama

Kako se na{a igra „SMS-om do automobila“ zahuktava, sve smo bli`e i danu kada }e neko od najsretnijih u~esnika ove igre postati vlasnik automobila „samand“. Nakon 21. dana ove igre, bit }e izvu~ena jedna poruka koja }e vlasniku sretnog broja donijeti ovaj luksuzni

automobil. Drugi ciklus igre, koji }e tako|er trajati 21 dan, uz 67 dnevnih nagrada, na kraju }e biti „krunisan“ jednim „samandom“. Dakle, i dalje {aljite svoje poruke, osvojite neku od 67 vrijednih dnevnih nagrada i nadajte se jednom od dva „samanda“! Ad. A.

„Vukodlaci iz Gluhe Bukovice“ neprimjeren naziv predstave
Vjeru i vjernike `ele prikazati stra{nim i opasnim pojavama - vukodlacima u dana{njem dru{tvu, ka`e ef. Dedovi}
Med`lis IZ Mostar reagirao je zbog naziva predstave „Vukodlaci iz Gluhe Bukovice“, reditelja Sulejmana Kupusovi}a kojom }e biti otvoren ovogodi{nji Festival komedije „Mostarska liska“. Glavni mostarski imam Salem ef. Dedovi} kazao nam je da preimenovanje izvornog imena predstave „Vukodlaci“ predstavlja sarkazam i ironiju prema vjeri i vjernicima, koje „`ele prikazati stra{nim i opasnim pojavama - vukodlacima u dana{njem dru{tvu“. - S obzirom na to da sadr`aj predstave uop}e ne doti~e nedavno aktuelnu medijsku pri~u u kojoj su glavni akteri bili stanovnici tog travni~kog mjesta, pitamo se {ta je motiv reditelju Kupusovi}u da originalnom nazivu pridoda jo{ i „iz Gluhe Bukovice“? Ako je u pitanju samo senzacionalno - bombasti~ki

Med`lis IZ o komadu Sulejmana Kupusovi}a

- Gospodo, nemojte d`aba poku{avati preko MMF-a da manipulirate bora~kom populacijom. Mi nismo socijalna kategorija, ve} koristimo ste~ena prava, tako nas nemojte vezivati s nekakvim potrebama, (Alija Red`i} iz Zenice) ve} sa ste~enim pravima.

Bora~ka populacija koristi ste~ena prava
Vremenska prognoza
20. 4. 2009.

[ta ka`u u narodu

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

BIHA] 16

BANJA LUKA 17 BR^KO 17

VRIJEME DANAS

Ef. Dedovi}: Sarkazam i ironija

Kupusovi}: Autor predstave

naslov, onda nam je dosta takvih naslova kojim se `eli privu}i i zainteresirati publika i kupiti gledateljstvo - rekao je ef Dedovi}.

On je istakao da vjera promi~e odgoj, obrazovanje i slobodu izbora svjetonazora, a koji ne ugro`ava slobodu i dostojanstvo drugoga. A. Du.

Danas }e u BiH preovladavati obla~no vrijeme s ki{om u ve}em dijelu zemlje. Vjetar slab do umjeren, isto~ni i jugoisto~ni. Jutarnja temperatura od 6 do 12, na jugu zemlje do 16, a najvi{a dnevna od 14 do 21 stepen.

14 GORA@DE 14 MOSTAR 20

NEUM 20

Pu{enje cigareta zabranjeno je u skoro 20 posto bh. domova, pokazalo je istra`ivanje koje je proveo internet-magazin enterijer.ba. Za{tita stana ili ku}e od utjecaja nikotinskog dima postala je prioritet mnogim Bosancima i Hercegovcima koji su mahom

Nikotinski dim protjeran iz 20 posto domova
`estoki protivnici pu{enja i ne mogu podnijeti dim i neugodan miris koji cigarete ostavljaju za sobom. Neki, pak, dozvoljavaju konzumiranje nikotinskih {tapi}a na balkonu, prozoru ili u prostorijama posebno predvi|enim za to.

Istra`ivanje internet-magazina enterijer.ba

PONEDJELJAK
20. 4. 2009.

UTORAK
21. 4. 2009.

SRIJEDA
22. 4. 2009.
0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 60C do 160C

JUTARNJE TEMPERATURE

od 8 C do 16 C
0

JUTARNJE TEMPERATURE

od 60C do 150C

DNEVNE TEMPERATURE

od 140C do 210C

DNEVNE TEMPERATURE

od 120C do 200C

DNEVNE TEMPERATURE

od 100C do 190C

Takvih je 23,4 posto. Oni malo popustljiviji, njih 28,4 posto, dozvolit }e konzumentima cigareta da u`ivaju u nikotinu samo u posebnim prilikama kao {to su proslave, posjete dragih ljudi i sli~no. U 28,7 posto domova pu{enje cigareta je dozvoljeno.

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA Nastavlja se razdoblje lo{ih biometeorolo{kih prilika, stoga }e hroni~ni bolesnici i meteoropati i dalje imati poja~ane tegobe vezane za njihove bolesti. Mogu}e su reakcije na vrijeme u vidu glavobolje, depresije, razdra`ljivosti, reumatskih bolova i malaksalosti. Grad Sarajevo 20. 4. 2009.
Izlazak 5.55 Zalazak 19.36 Izlazak 3.32 Zalazak 14.38

FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Obla~no s ki{om

TUZLA 17 LIVNO 15 ZENICA 16 SARAJEVO

Brzo - kratko
Smiraj za ubijene Prijedor~ane

8

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

teme

Ispra}aj `rtava 20. jula u Rizvanovi}ima
Zajedni~ki ispra}aj civilnih `rtava rata iz Prijedora, ~iji su posmrtni ostaci u posljednjoj godini identificirani u hali „[ejkova~a“ kod Sanskog Mosta, bit }e obavljen 20. jula u Rizvanovi}ima. U tom i u naseljima na prijedorskom Brdu u julu 1992. ubijeno je 1.700 Bo{njaka. U Organizacionom odboru jo{ ne znaju koliko }e `rtava biti ispra}eno, a kona~nu odluku donijet }e porodice. - Tragamo za jo{ 1.274 nestala Prijedor~ana. Porodice su nezadovoljne i radom Tu`ila{tva i Suda BiH, Odjeljenja za Musi}: Traga se za 1.274 nestala sugra|ana ratne zlo~ine, jer za zlo~in po~injen na Brdu jo{ niko nije odgovarao - ka`e predsjednik Odbora Sudbin Musi}. Od ukupno 416 ubijenih civila na podru~ju ^arakova samo iz njegoM. Z. ve familije ubijena su 54 ~lana.

REVIZIJE [ta su otkrile komisije u Tuzlanskom kantonu

Status RVI za politi~are i vlasnike kupleraja
Invalidnine dobili i ~lanovi nevladinih organizacija, ratni logisti~ari... Svakodnevne prijave la`nih invalida [ta pi{e u nalazima
Prema informacijama „Dnevnog avaza“, blizu 1.000 korisnika bora~kih invalidnina s podru~ja Tuzlanskog kantona, koji su to pravo stekli nakon 2005. godine, podvrgnuto je ponovnoj reviziji. Njen cilj je utvrditi na~in na koji su ostvarili pravo na invalidninu. lid zato {to je ranjen ili je invalidnost stekao u kra|i, kafanskoj tu~i, saobra}ajnoj nezgodi ili sli~no - ka`e za na{ list Fahrudin Hasanovi}, predsjednik KO RVI Tuzlanskog kantona. Prema njegovim rije~ima, ljudi svakodnevno prijavljuju la`ne invalide i svaku tu prijavu, bilo da je anonimna ili javna, nadle`no ministarstvo provjerava. - Provjerom je, naprimjer, utvr|eno da ljekarski nalazi nekih od ljudi koji su ostvarili pravo na invalidninu nisu zavedeni u protokol nadle`ne zdravstvene institucije. Da li je u pitanju la`iranje dokumentacije, ili je u pitanju nesporazum, to }e utvrditi revizija i onaj ko je kr{io zakon morat }e odgovarati - ka`e Hasanovi}.

Danas Prva regionalna konferencija

U BiH 40 posto mladih nema paso{
U Sarajevu }e danas biti odr`ana Prva regionalna konferencija o mobilnosti, putovanjima i turizmu mladih, koju organizira Omladinska informativna agencija BiH (OIABiH) u saradnji sa Mre`om mladih jugoisto~ne Evrope (SEEYN), javlja Onasa. Rije~ je o prvom ovakvom susretu na nivou BiH koji bi trebao uklju~iti sve zainteresirane aktere, turisti~ke zajednice, nadle`na ministarstva i turisti~ke agencije, saop}ili su organizatori. U BiH, 33 posto mladih nikada nije putovalo izvan svoje zemlje, a 40 posto ih nema paso{.

Puno PTSP-a
Iako nezvani~no, saznajemo da je od tog broja, skoro 80 posto njih pravo na invalidninu steklo na osnovu posttraumatskog stresnog poreme}aja (PTSP) za{to su im nalaze izdavali pojedini ljekari u Tuzli ~iji bi pe~ati, sude}i prema onom ko je sve dobio invalidninu, uskoro mogli biti suspendirani. Najve}i broj takozvanih novih invalida, kako tvrdi „Avazov“ izvor blizak komisiji koja provodi reviziju novih rje{enja, dolazi iz Podrinja i to s podru~ja Srebrenice, Mili}a, Bratunca, Vlasenice, Zvornika... Ve}inom je rije~ o obi~nim borcima od kojih su mnogi s pra-

Gradnja autoputa na koridoru 5C

Do jeseni projekt za 121 kilometar dionice
Ministarstvo prometa i komunikacija BiH planira do jula idu}e godine zavr{iti glavni projekt i reviziju gradnje 130 kilometara autoputa na koridoru 5C. Projekti i revizija za dionice Mostar Sjever - granica na jugu s Hrvatskom du`ine 58 kilometara, Svilaj - Vukosavlje (17 km) i Vukosavlje Doboj-Jug (46 km) trebali bi biti zavr{eni do 30. septembra ove, a dionica zeni~kog bajpasa (9 km) do 31. jula 2010. godine. Izrada tehni~ke dokumentacije uvjet je za otkup zemlji{ta i po~etak gradnje dionica. U toku su i pripreme za zaklju~ivanje sporazuma s Hrvatskom o gradnji mosta na Savi kod Svilaja, kojim bi autoput bio povezan s hrvaS. R. tskim dijelom koridora 5C.

Hasanovi}: Pravi borci tra`e reviziju svih na nivou FBiH

vom dobili status invalida, dok su dokumenti jednog broja njih pod velikim upitnikom. - Revizija ne}e prestajati. Dobro je da je spisak invalida u FBiH javno publikovan i svako mo`e vidjeti da li je njegov ro|ak, kom{ija, poznanik ili saborac iz jedinice inva-

Gdje su bili?
Me|u novoproizvedenim invalidima, saznajemo, na{ao se i povelik broj nekada{njih lokalnih politi~ara, ~lanova nevladinih udru`enja, logisti~ara koji su cijeli rat proveli van BiH, kafand`ija, vlasnika ratnih kupleraja... Iako komisije koje rade sada{nju reviziju ne daju podatke o identitetu invalida falsifikatora, saznajemo da su, u namjeri da se dokopaju invalidskog dodatka, neki od njih donosili svje`a ljekarska uvjerenja da mokre u postelju, da koriste pelene, da ska~u u snu, da se ne mogu kretati bez pratnje, zbog ~ega su tra`ili da im se, ~ak, odobri i dodatak za ku}nu A. HAD@I] njegu...

Ante Jelavi} za Hrvatsku televiziju

Slu~aj „Leutar“ nije motiv otmice
Biv{i ~lan Predsjedni{tva BiH Ante Jelavi}, koji je nedavno u centru Zagreba kidnapovan, izjavio je ju~er da ne zna motive njegove otmice te da su smije{ne medijske {pekulacije da su to nerije{ena dugovanja ili slu~aj „Leutar“, o kojem „nema nikakvih saznanja, a pogotovo onih koja bi mogla nekoga ugroziti“. Gostuju}i u programu Hrvatske televizije, Jelavi} je rekao da ga u vezu s atentatom na Jozu Leutara dovode samo Ante Prka~in i Baja Mili}evi}, „biv{i KOS-ovci, ~ije bi motive trebalo ispiJelavi}: Lice s potjernice tati“, prenosi Srna. Jelavi} je u BiH osu|en na 10 godina zatvora za utaju, a presuda je ukinuta i u toku je novo su|enje. Za njim je raspisana potjernica.

Potrebna jedinstvena komisija
- U Tuzlanskom kantonu ve} je vr{ena revizija svih 6.500 rje{enja. Za jedan dio njih je u toku `albeni postupak. Mislim da nije dobro da se revizija obavlja na nivou kantona, ve} to treba raditi jedinstvena komisija na nivou FBiH. Znam da jedna komisija sa nivoa Federacije trenutno obilazi sve kantone i kontrolira dokumentaciju svakog invalida posebno. O rezultatima rada te komisije jo{ nemamo potpune podatke - navodi Bahrija Mehuri}, ministar za bora~ka pitanja u Vladi TK.

Saliha Osmanovi} sama u srebreni~kom selu

Du{a najmanje boli kada sam na Dobraku
U videosnimku iz Kravice Ramo zvao sina Nermina nadaju}i se da }e se spasiti
Saliha Osmanovi} iz srebreni~kog sela Dobrak, na samoj granici Bosne i Hercegovine sa Srbijom, u julu }e u Memorijalnom kompleksu u Poto~arima ukopati supruga Ramu i sina Nermina. Njihove kosti ekshumirane su prije nekoliko mjeseci iz masovnih grobnica u Zelenom Jadru, o ~emu je na{ list pisao. Videosnimak na kojem je Ramo u julu 1995. godine dozivao sina Nermina da se preda srpskim snagama u okolini Kravice, obi{ao je cijeli svijet i jo{ jednom upoznao javnost s te{kim zlo~inima po~injenim nad Bo{njacima Podrinja. - Nermine, hajde dolamo, ja sam dolamo. Slobodno kod Srba svi hajte - rije~i su kojima je upla{eni otac zvao sina u nadi da }e biti spa{eni. Saliha je nekoliko dana prije egzodusa izgubila i drugog sina Edina, koji je ukopan u mezarju Kazani. Danas u Dobraku `ivi sama, bez ikoga svoga. - Meni vi{e nije va`no gdje `ivim. Gdje god bila, du{a me boli i boljet }e dok sam `iva. Na Dobraku sam smirenija, tu sam svoje sinove odgajala i svog Ramu do~ekivala s posla iz Beograda. Da bogdo imam unu~ad, bila bih sigurna da sje}anje na moje sinove ne}e umrijeti. Onako, kada mene ne bude, ko }e njih spominjati i o njima pri~ati - ka`e Saliha. Drhtavim glasom dodaje da je od predstavnika srebreni~ke vlasti nikada niko nije obi{ao. Me. Mu.

HNV organizira javnu tribinu

U Be~u o ustavnim promjenama u BiH
Br~anska podru`nica Hrvatskog narodnog vije}e (HNV) BiH organizirat }e 26. aprila u Be~u tribinu o temi „Ustavne promjene u BiH i ustavni polo`aj Br~ko Distrikta u novom ustavu BiH“, javila je Fena. Uvodni~ar na tribini bit }e prof. dr. Ivo Komi{i}, a na skupu }e, uz ostale, biti predsjednik HNV-a BiH fra Luka Marke{i}, predsjednik HNV-a Br~ko Distrikta BiH fra Petar Matanovi}, predsjednik i dopredsjednik Skup{tine Br~ko Distrikta Mirsad \apo i Ivan Krndelj, gradona~elnik i dogradona~elnik Dragan Paji} i Anto Domi} te istaknuti pojedinci iz drugih politi~kih i dru{tvenih institucija Br~ko Distrikta BiH.

Devet mjeseci od Sarkozijeve inicijative

Unija za Mediteran napola zamrznuta
Devet mjeseci nakon {to je francuski predsjednik Nikolas Sarkozi (Nicolas Sarkozy) pokrenuo Uniju za Mediteran, konkretan napredak u praksi vrlo je slab, pi{u evropski mediji. Unija za Mediteran slu`beno je pokrenuta 13. jula 2008. godine na samitu u Parizu, a jedan od glavnih ciljeva projekta je uspostavljanje zone slobodne trgovine do 2010. No, napredak je za sada spor i procesu nedostaje politi~ka dimenzija. Francuski zvani~nici ocjenjuju da je ta inicijativa sada napola zamrznuta. Unija ima 43 ~lanice - 27 ~lanica Evropske unije, 12 mediteranskih ~lanica Barcelonskog procesa i ~etiri balkanske zemlje (Albanija, BiH, Hrvatska i Crna Gora). Trenutno na dnevnom redu nema nikakvih sastanaka.

Snimak Rame kako doziva sina

Osmanovi}: Zaboravljena od svih

teme

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

9

STAVOVI Duljko Hasi} pi{e za „Dnevni avaz“

Aran`man sa MMF-om je nu`an, ali nedovoljan
Sporazum mo`e privremeno smanjiti finansijske probleme u BiH
Ekonomija Bosne i Hercegovine te{ko je pogo|ena globalnom finansijskom krizom, a posebno padom izvoza u prva tri mjeseca, dok je priliv kapitala drasti~no smanjen. Pad privrednih aktivnosti nije samo posljedica svjetske ekonomske krize nego unutra{njih problema BiH i nedostatka reformi, a kriza u svijetu samo je pogor{ala situaciju. reformi koje bi doprinijele ekonomskoj stabilnosti uz odlu~nost da se do kraja provedu sve neophodne ekonomske reforme.
Ba{i}: Bitno pravovremeno otkrivanje

Porast oboljelih od karcinoma dojke u FBiH

Kozmeti~ke popravke
Dosada{nje mjere doma}ih vlasti u borbi protiv krize ne pokazuju dovoljno volje da se rije{e su{tinski ekonomski problemi u zemlji nego spadaju u domen kozmeti~kih popravki. [esnaest mjera, koje je usvojilo Vije}e ministara BiH, ne anga`ira unutra{nje potencijale i rezerve koji, osim kratkoro~nog, moraju imati i srednjoro~ni rok. Aran`man sa MMF-om mo`e samo privremeno smanjiti finansijske probleme u na{oj zemlji, ali one tra`e da se dugoro~no pokre}e proizvodnja s nekim velikim investicijskim ulaganjima. Dru{tvo koje ima ve}u potro{nju od proizvodnje, ve}e investicije od doma}e {tednje, negativni platni bilans, disbalans izme|u zaposlenih i nezaposlenih, kao i izme|u penzionera i zaposlenih, ne mo`e na du`i rok biti stabilno.
Autor teksta je ekonomski ekspert

Duga lista ~ekanja na lijek
Broj oboljelih od karcinoma u Federaciji BiH pove}an je za deset do 15 posto. Ovaj alarmantni podatak na posljednjoj sjednici Vlade FBiH iznio je ministar zdravstva Safet Omerovi}. Kazao je da na 100.000 osoba, izme|u ostalih, bude evidentirano 70 karcinoma dojke. Suadeta Bobi}, predsjednica Asocijacije za brigu o pacijentima oboljelim od karcinoma dojke, isti~e da nevladine organizacije redovno ukazuju na potrebu nabavke mamografa radi otkrivanja te bolesti. - U posljednjih nekoliko godina bilo je vi{e akcija zahvaljuju}i kojima su kupljeni mamografi. Sada imamo problem s nabavkom lijeka herceptin za oboljele od ove bolesti. Duga je lista `ena koje ~ekaju taj lijek, koji produ`ava `ivot. On je vrlo skup, ali dr`ava i vlast, ipak, trebaju u~initi ne{to kako bi ga dobile na vrijeme - isti~e Bobi} za „Avaz“. Za karcinom dojke najva`nije je da bude otkriven u ranoj fazi, ka`e doc. dr. Hiba Ba{i} s Onkolo{kog instituta Klini~kog centra Univerzitata u Sarajevu. Kod `ena u razvijenom svijetu i u BiH konstantno se bilje`i porast broja oboljelih. No, prema rije~ima dr. Ba{i}, zabilje`en je i pad smrtnosti zahvaljuju}i razvoju savremene dijagnostike i metoda lije~enja. - @ene od 40 godina i navi{e moraju imati po~etnu mamografiju i redovno odlaziti na kontrole. Veoma je va`no da `ene rizi~nih kategorija, a to su one ~iji su bliski srodnici imali karcinom dojke u dobi do 40 godina, odlaze na preglede ranije i redovnije - napominje dr. Ba{i} te potcrtava da je biE. HALA] tna i samokontrola.

Pozitivni efekt
Zato }e aran`man sa MMFom zasigurno ostaviti pozitivan efekt i predstavljati osnovni preduvjet srednjoro~ne makrostabilnosti na{e zemlje. Aran`man }e doprinijeti ja~anju povjerenja stranih investitora za ulaganje, utjecat }e na pove}anje kreditnog rejtinga te }e omogu}iti BiH pristup neophodnim finansijskim sredstvima kako MMF-a, tako i drugih me|unarodnih finansijskih institucija. Klju~ni elementi na kojima }e predstavnici MMF-a sigurno insistirati su, izme|u ostalog, smanjivanje javne potro{nje kroz izbalansiranu bud`etsku politiku, kao i podr{ka privredi uz ubrzavanje pr-

Pi{e: Duljko HASI]
ivatizacije, restrukturiranje firmi, posebno u oblasti javnog sektora, kao i ni`i tro{kovi vo|enja biznisa. Unapre|ivanje regionalne saradnje, otvaranje prostora za ve}e javne investicije - razvoj projekata javne infrastrukture bit }e, tako|er, prioriteti na kojima }e se insistirati. Novi aran`man sa MMF-om je neophodan, ali je nedovoljan bez

Klub poznatih

Avdo Huseinovi}

Politika je premutna rijeka
Li~ni profil muzi~ara, publiciste i scenariste
Ime i prezime: Avdo Huseinovi}. Datum i mjesto ro|enja: 25. novembar 1973., Sarajevo. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: Vlastiti dom. Bra~no stanje: O`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Dan preseljenja (smrti) majke, datumi ro|enja djece. Koji automobil vozite: Ve} 12 godina me niko ne mo`e „pomiriti“ s volanom. Kako se odmarate: Naj~e{}e ~itam. Omiljeni muzi~ar: Rahmetli Safet Isovi}, Dino Merlin i Zlatko Arslanagi}. Volite li kuhati: Neuk sam za to. Najdra`a knjiga: „Vratimo se Gospodaru“ hafiza Sulejmana Bugarija, „Morija“ Abdulaha Sidrana, „Tvr|ava“ Me{e Selimovi}a. Omiljeni pisac: Sidran, D`amonja, Selimovi}, [efko Hod`i}. Umjetnik kojeg cijenite: Emir Had`ihafizbegovi}. Za koji klub navijate: Sarajevo. Koga biste poveli na pusti otok: One kojima nisu saveznici panika, pesimizam i la`. Jeste li ljubomorni: S godinama se popu{ta. [ta primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i i lijepo, dostojanstveno i moralno pona{anje. Biste li ikada oprostili prevaru: „Ko prevari jednom, prevarit }e i drugi, tre}i... put“. Bavite li se sportom: Ne, a osje}am potrebu. Omiljena hrana i pi}e: Sarma, kahva i kisela voda.

10
ZENICA [esnaest godina od masakra

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

teme

Po~inioci zlo~ina i danas slobodni
Porodice civilnih `rtava `ale {to nije postavljena plo~a s imenima
Dan civilnih `rtava rata op}ine Zenica obilje`en je ju~er, ta~no u podne, polaganjem cvije}a na novoizgra|eno spomenobilje`je {ehidima, poginulim borcima i civilnim `rtvama rata „Kameni spava~“ u centru Zenice. Cvije}e su polo`ile delegacije Udru`enja porodica civilnih `rtava rata i Op}inskog vije}a Zenica. - Porodice su tu`ne {to ovog 19. aprila pored spomen-obilje`ja poginulim braniteljima BiH nije i plo~a sa imenima civilnih `rtava rata. @elimo da do narednog obilje`avanja tu`nog datuma plo~a na|e svoje mjesto u kompleksu „Kameni spava~“ rekla je predsjednica Udru`enja Suada Kadri}. Na tom mjestu je 19. aprila 1993. godine od granate ispaljene

Huseinovi}: U „sva|i“ s volanom

Ko brine o Va{em imid`u: Moj imid` je da nemam imid`a. Volite li i}i u {oping: Ponekad. Jeste li sujevjerni: Nisam. Islam zabranjuje sujevjerje. Imate li ku}nog ljubimca: Ne Koji je Va{ `ivotni moto: Velike `elje istjeruju sre}u iz srca. Va{ najbolji prijatelj: Oni koji me razumiju i u nevolji tje{e. Pratite li politi~ku situaciju: Premutna je, preduboka i prebrza ta rijeka. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Uhapsio bih Ratka Mladi}a, strogo zabranio negiranje genocida. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Nema svrhe, jer je realnost nedosti`na iluzija na ovodunjalu~kom putovanju.

Sje}anje na stradale ta~no u podne

iz pravca Pje{~are kod Viteza, s polo`aja HVO-a, poginulo {es-

Dokumentacija upu}ena Ha{kom tribunalu
Kako saznaje „Dnevni avaz“, istra`ni organi BiH uputili su Tribunalu u Hagu svu dokumentaciju, s imenima i fotografijama osumnji~enih, koji su „proslavili“ zlo~in fotografiraju}i se na lokalitetu Pje{~are. Dokumentacija predata Hagu sadr`i i ratni raspored i spisak svih pripadnika HVO-a, koji su ostali do danas neka`njeni.

naest Zeni~ana, a trideset ih je te{ko ranjeno. Porodice ubijenih jo{ jednom su ponovile da, iako postoje pouzdani podaci o posadi HVO-a koja je ispalila projektil na pje{a~ku zonu u centru Zenice, po naredbi Darija Kordi}a i vojnih zapovjednika HVO Vitez, ni izvr{ioci ni nalagodavci jo{ A. D@. nisu odgovarali.

SMS
MINISTRI I GRANICA - Ministar sigurnosti BiH Tarik Sadovi} pita se kako su otmi~ari pre{li s Antom Jelavi}em u Bosnu, a ovaj opet pobjegao u Hrvatsku. E, moj Sadovi}u, kakvi su nam ministri i dr`ava, takva nam je i granica. STARA^KI DOM Gospodo politi~ari, okrenite se mladima, pa vidite ve} i sami da

Dnevni avaz 061-142-015
vam ovako ne ide. Mladi odlaze. Jo{ malo i na ulazu u BiH pisat }e „Dobrodo{li u stara~ki dom!“ SALIHAMID@I]EV PLA^ - Dragi Hasane Salihamid`i}u, nema{ razloga da pla~e{ {to nisi imao priliku da obu~e{ najdra`i dres. Kako to ti ka`e{, imao si i previ{e prilika, ali su ti dra`i dresovi tu|ih zemalja. BOLESNO DRU[TVO - Gospodine ministre Cikoti}u, lijepo je od vas {to ukazujete na problem 2.700 ljudi koji }e ostati bez posla u 2010. godini. No, problem je da li }e se iko pobrinuti za te ljude. Ko }e imati sluha za njih? Mislim da nismo interesantni dana{njem „bolesnom“ dru{tvu.

Nepoznati detalji o planovima „balkanskog kasapina“

Milo{evi} Podrinje vidio kao centar op}esrpskog interesa
Direktor Instituta za istra`ivanje zlo~ina protiv ~ovje~nosti i me|unarodnog prava Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Smail ^eki}, na javnoj tribini u Srebrenici na kojoj se govorilo o stradanju Bo{njaka, iznio je prvi put u javnost nepoznatu dokumentaciju koja otkriva novu ulogu ratnog zlo~inca Slobodana Milo{evi}a. Naime, ti dokumenti direktno otkrivaju Milo{evi}eve agresorske planove koji su vezani za Podrinje. Kako je kazao ^eki}, Podrinje je po ocjeni Slobodana Milo{evi}a „izuzetno va`no za Srbe za 21. vijek“. Milo{evi} je Podrinje vidio kao „centar op}esrpskog interesa“. - Slobodan Milo{evi} zastupao je tezu da Drina treba postati fabrika vode i fabrika struje i to fabrika vode za Beograd. Stoga je u strate{kim ciljevima srpskog naroda Podrinje jako va`no - rekao je profesor ^eki}, isti~u}i da je Institut za istra`ivanje zlo~ina i me|unaro-

^eki}: Dokumente uputio ICTY-iju

dnog prava ove rezultate nedavno uputio Ha{kom tribunalu. Me. Mu.

vaz ni a v Dne

NA DAR
MP4
1. 061795180 2. 062939803 3. 061268451 4. 061584623 5. 063474113

MILION
Mini TV
1. 061933647 2. 061839224

Po{aljite SMS i osvojite...
SMS sa sadr`ajem AVAZ DAR po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

Dobitni brojevi telefona za 19. april 2009. godine i spisak nagrada
3. 066378718

DVD bh. film
1. 061452317 2. 062652033 3. 062168810 4. 061108662 5. 062554586 6. 066640835 7. 063418121

DVD player
1. 063609422 2. 061453945 3. 061814472

MP3
1. 061405581 2. 062900665

8. 061818869 9. 065009119 10. 061884464 11. 061736671 12. 061745891 13. 062228427 14. 062183222 15. 061782011 16. 063511558 17. 061320162

18. 061507581 19. 061184444 20. 061628078 21. 066549293

Knjiga
1. 061133968 2. 061138255 3. 061779425 4. 061138969

5. 061552353 6. 062243415 7. 063603179 8. 062184646 9. 066617883 10. 061203813 11. 061102198 12. 061226650 13. 063346719 14. 063980195

15. 033531907 16. 063999103 17. 061526464 18. 066463268 19. 065827510 20. 062340094 21. 061170026 22. 061291235 23. 061822150 24. 061376052

25. 061261923 26. 061648161 27. 061183276 28. 061401722 29. 061215532 30. 061367348 31. 062992442 32. 061917559 33. 061862419

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

11

GORA@DE U ovoj godini po~inje toplifikacija

„Kopiranje“ gra~ani~kog projekta
Mi gas ne mo`emo o~ekivati ni u narednih 10 do 15 godina, ka`e Ramovi}
Na~elnik op}ine Gora`de Muhamed Ramovi} izjavio je za „Dnevni avaz“ da }e u ovoj godini po~eti realizacija projekta toplifikacije grada. S obzirom na to da Gora`de jo{ od rata, umjesto kvalitetne putne komunikacije prema Sarajevu, dobija samo obe}anja pred izbore, ne o~ekuje se da i sa izgradnjom plinovoda bude druga~ije, tako da }e osnovni resurs za zagrijavanje grada biti ~vrsto gorivo i otpadno drvo. - Sramota je da Gora`de jo{ uvijek nije rije{ilo taj problem dok su okolne op}ine to barem djelimi~no uradile. Zbog toga imamo probleme i sa ure|enjem

Takmi~enje za najljep{e i{arano i najtvr|e vaskr{nje jaje

(Foto: G. Bobi})

U Bijeljini sve~ano obilje`an Vaskrs
Sa susreta ~elnika dvije op}ine

Uzimanje kredita
Op}insko vije}e Gora`de ranije je dalo na~elnu saglasnost za uzimanje kredita kod Razvojne banke FBiH, {to bi mogao biti izvor finansiranja ovog projekta.

grada, odlaganjem drva i vrlo brzo radit }emo studiju opravdanosti ovog projekta. Vidimo da plinovod Sarajevo - Pale - Gora`de ko{ta 45 miliona KM, tako da mi gas ne mo`emo o~ekivati ni u narednih 10 do 15 godina - ka`e Ramovi}. Realiziranje ovog projekta bio

je i povod da 11-~lana delegacija op}ine Gora`de na ~elu sa Ramovi}em, posjeti Gra~anicu. Gora`dane su o na~inu toplifikacije grada na bio-masu i privrednom potencijalu op}ine upoznali na~elnik Nusret Heli}, predsjednik poslodavaca Sead Terzi} te Al. B. - H. ^. Omer Hamzi}.

Jajarijada privukla pa`nju najmla|ih
Tradicionalnim takmi~enjem za najljep{e i{arano i najtvr|e vaskr{nje jaje, 18. jajarijadom, defileom fijakera i motociklista, te nastupom etno i folklornih grupa, ju~er je na centralnom gradskom trgu u Bijeljini obilje`en Vaskrs. Centar za kulturu „Semberija“, Konji~ki klub „Semberija“, Moto klub „Ljeljen~a“, Turisti~ka organizacija Bijeljina, te Svetosavska omladinska zajednica uprili~ili su prigodan program povodom najradosnijeg hri{}anskog praznika. U takmi~enju za najtvr|e jaje pobijedila je An|ela Nikoli} (4), a specijalni `iri dodijelio je Nikoli Blagojevi}u nov~anu nagradu za najljep{e i{arano jaje. Nagradu je uru~io na~elnik op}ine Mi}o Mi}i}, a Nikolin otac Milo{ ju je namijenio djeci sa posebnim potre-

Cazinjani putuju u Makedoniju

„Stijena“ na me|unarodnom festivalu
KUD „Stijena“ iz Cazina u~estvovat }e 20. aprila na Me|unarodnom festivalu folklora u makedonskom gradi}u Oraovica. Doma}in „Stijeni“ bit }e Folklorni ansambl „Kitka“, koji je u Cazinu gostovao u oktobru pro{le godine. Do saradnje ova dva KUD-a do{lo je zahvaljuju}i poznanstvu predsjednika Skup{tine „Stijena“ Smaila Topalovi}a i predsjednika „Kitke“ Dim~e Petrova, koji su po zanimanju policajci. U Oraovici }e nastupiti 49 ~lanova KUD-a Stijena, koji }e se u nedjelju predstaviti svojim doma}inima, a u ponedjeljak, 20. aprila u~estvovat }e na Me|unarodnom festivalu folklora u konkurenciji sa KUD-ovima iz S. J. jo{ {est zemalja.

Fijakeristi su besplatno vozili

bama. Dok su fijakeristi okupljene roditelje i djecu besplatno vozili po gradskom trgu, motociklisti su prigodne vaskr{nje paketi}e uru~ili E. M. djeci koja su u bolnici.

Skup{tina OO SDA Kakanj

Mandra novi-stari predsjednik
Na Skup{tini OO SDA Kakanj delegati su za novog izbarali starog predsjednika Nermina Mandru. Delegati, njih 94 koliko ih je u~estvovalo u radu Skup{tine, 69 glasova dali su dosada{njem predsjedniku Mandri, dok su drugoj dvojici protukandidata, Ahmedu Mu{iji povjerili 23 i Seadu ImaAz. S. movi}u dva glasa.

KUD „Stijena“ okuplja sve uzrasne kategorije

Spec
PRIJEDOR - „Balkanska percepcija evropskog identiteta“ naziv je nove izlo`bene postavke, koja je u organizaciji Ambasade Republike ^e{ke u BiH i prijedorskog Udru`enja ^eha „^e{ka beseda“ otvorena u Muzeju „Kozare“ u Prijedoru. Rije~ je o postavci plakata 45 studenata umjetni~kih akademija iz BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bugarske i ( M. Z.) Turske.

Donacija iz Kanade kakanjskoj djeci

Iz Livanjskog kantona
Drvar
JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg-Bosne zapo~elo je radove na elektrifikaciji sela Podi} u op{tini Drvar. Projekt ~ija je vrijednost 196.212 KM zajedni~ki finansiraju Fond za povratak BiH, Elektroprivreda Herceg-Bosne i op{tina Drvar, javlja Srna. Selo Podi}, koje je udaljeno 20-ak kilometara od Glamo~a, posljednje je na podru~ju op{tine Drvar koje }e do ljeta dobiti elektri~nu energiju.

Nov~ana pomo} za {kolovanje
Saradnja Bo{nja~kog udru`enja iz Toronta i Organizacije porodica {ehida i poginulih boraca op}ine Kakanj uspostavljena je prije sedam godina. U okviru ove saradnje za djecu {ehida i poginulih boraca dva puta tokom {kolske godine realizuje se podjela nov~ane pomo}i od 207 KM. - Nov~ana pomo} ovaj put obezbije|ena je za 43 djece {kolskog uzrasta, kojima }e ovaj iznos dobrodo}i za potrebe {kolovanja ka`e predsjednik Organizacije Tahir Mand`uka. Bo{nja~kom udru`enju u Kanadi poslat je spisak od 107 {ehidske djece, tako da postoji mogu}nost da u narednom periodu ovom akcijom bude obuAz. S. hva}en ve}i broj djece.

Tomislavgrad
U Stara~kom domu u Tomislavgradu smje{teno je 96 korisnika sa podru~ja ove op{tine, a na listi ~ekanja za prijem u ovu ustanovu nalazi se jo{ 20 osoba, rekao je direktor doma Ilija Maduni}, javlja Srna. Po zavr{etku tre}e faze dogradnje doma, koja je u toku, ova ustanova mo}i }e primiti jo{ 29 korisnika i raspolagati smje{tajnim kapacitetima od 125 kreveta. Mjese~na cijena smje{taja u domu za pokretna lica je 580, za polupokretna 640 a za nepokretna 700 KM.

Livno
Izvr{ni odbor livanjskog Udru`enja penzionera donio je odluku da zatra`i pomo} od vlasnika privatnih preduze}a kako bi se pomoglo penzionerima ~ija je smrtnost pove}ana zbog lo{eg `ivotnog standarda, javlja Srna. Mnogi penzioneri tra`e pomo} od op{tinskog Udru`enja penzionera, jer ne mogu da kupe lijekove, plate participaciju za medicinske usluge ili nemaju od ~ega da `ive, ako plate re`ije.

Mand`uka: Upu}en spisak

12

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

panorama

PLANOVI Idejni projekt obnove Starog grada u Bosanskoj Krupi

Bio bi izgra|en amfiteatar, ljetna pozornica i klupe
^lanovi folklornog ansambla pred polazak

Najmla|i maglajski folkloristi

Gornji dio Starog grada s eksarom i kulama zadr`ao bi svoj izvorni izgled
Na~elnik op}ine Bosanska Krupa Armin Halitovi} predstavio je novi idejni projekt obnove i ure|enja kamene tvr|ave Stari grad. Sukladno idejnom projektu, gornji dio Starog grada sa eksarom i kulama bio bi samo restauriran i zadr`ao bi izvorni izgled. U donjem dijelu bio bi izgra|en amfiteatar za oko 200 posjetilaca i ljetna pozornica. Cjelokupan donji dio bit }e poplo~an kamenom, u donjem dijelu bile bi i klupe za sjedenje, posebna rasvjeta i vidikovac s pogledom uzvodno. Na donjem platou Staroga grada bio bi izgra|en objekt od kamenog materijala s modernim eleme-

Otputovali u Tursku na internacionalni festival
^lanovi dje~ijeg Gradskog folklornog ansambla Maglaj, njih 25, ju~er su krenuli na put dug 2.500 kilometara. Put ih vodi do Turske, grada Bodruma u Antaliji, ~uvenog turisti~kog centra. Tamo }e, kao predstavnici BiH, u~estvovati na Internacionalnom festivalu folklora koji se u Turskoj organizuje u povodu 24. aprila, Dana djeteta. Poziv za u~e{}e na ovom festivalu stigao je nakon pro{logodi{njeg uspjeha starijih ~lanova Ansambla i osvajanja prvog mjesta na Festivalu folklora u IstaN. B. nbulu.

U javnoj kuhinji cazinskog Merhameta

Brinu o 80 socijalno najugro`enih osoba
Od 1. aprila 2006. godine u Cazinu radi Merhametova javna kuhinja Imaret, koja trenutno za 80 najugro`enijih socijalnih slu~ajeva svakodnevno dijeli obrok. U sklopu javne kuhinje nedavno je otvorena kancelarija OO Merhameta, koja }e svakodnevno raditi od osam do 16 sati. Kako smo saznali od Emira ]ehi}a, predsjednika cazinskog Merhameta, u toku februara i marta socijalno ugro`enim osobama podijeljeno je oko dvije tone kurS. J. banskog mesa.
Idejno rje{enje ure|enja Starog grada

Dana{nji izgled Starog grada

ntima. U donjem dijelu toga objekta nalazio bi se mokri ~vor a na spratu ugostiteljski objekt visoke kategorije s velikim staklenim povr{inama i pogledom na stari i novi dio Bosanske Krupe. Umjesto dosada{nje staze uredilo bi se stepeni{te s odmori{tima za

penjanje na Stari grad. Svoja mi{ljenja gra|ani Bosanske Krupe mogu slati na op}inske e-mail adrese. - Stari grad }e izgledati onako kako to `ele gra|ani Bosanske Krupe i zato mi je izuzetno zna~ajno njihovo mi{ljenje - ka`e na~elnik Halitovi} i gra|ane poziva na suradnju. A. C.

Sve~ano po~elo „Bugojansko prolje}e“

Takmi~enje osnovaca iz matematike u SBK

O~ekuje se hiljadu u~esnika
U Bugojnu je, u organizaciji Kulturno-sportskog centra, otvorena 11. tradicionalna jednomjese~na manifestacija „Bugojansko prolje}e“. Ozvani~ena je sve~anim defileom u~esnika ulicama grada te koncertom sve ~etiri grupe Gradskog folklornog ansambla. Na ovogodi{njem „Bugojanskom prolje}u“ bit }e izvedeno oko 25 programa uz nastup oko A. M. hiljadu u~esnika.

Najbolji D`uma Ugarak i Abdulah Ja{arevi}
U Fojnici je odr`ano kantonalno takmi~enje u~enika sedmih i osmih razreda osnovnih {kola iz matematike. Kod osmih razreda najbolji rezultat imala je D`uma Ugarak iz bugojanske Druge O[, dok su drugo i tre}e mjesto osvojili Miran Bradari} iz O[ „Travnik“ i Muhamed Veli} iz Tre}e O[ Bugojno. Od u~enika sedmih razreda prvo mjesto je osvojio Abdulah Ja{arevi} iz O[ „Travnik“, drugoplasirana je Sabina Kurbegovi} iz Prve O[ Bugojno dok je tre}e mjesto zauzela Melisa Me{an iz Druge O[ Bugojno. Najuspje{niji nastavnici su Mesuda Muratspahi}, Nail Hasi}, Amela Hara~i}, Sabrija Lopo, Azra H. ^u. Aleti} i Adem Abazovi}.

Defile ulicama grada

Najuspje{niji osma{i sa nastavnicima

AKCIJE

Maglaj

Gra~anica

Srbac

Prva~i}i sadili cvije}e
U Prvoj osnovnoj {koli Maglaj uveliko traju pripreme za 24. april, Dan {kole. U~enici ve} nekoliko godina sami ure|uju {kolsko dvori{te, sade cvije}e i ukrasno grmlje. Posljednjih dana svoj doprinos dali su i prva~i}i. U~enici dva prva razreda u ovoj {koli zasadili su svoje grmove ru`a kako bi okoli{ bio {to ljep{i, a svoje grmove }e pratiti kako napreduju tokom njihovog {kolovanja. N. B.

Odazvalo se 58 gra|ana
U organizaciji Crvenog krsta op{tine Srbac, Zavoda za transfuziju krvi iz Bosanske Gradi{ke i Doma zdravlja Srbac, uspje{no je organizirana prva ovogodi{nja akcija dobrovoljnog davanja krvi na koju se odazvalo 58 gra|ana. - Nakon ljekarskog pregleda davanju krvi pristupilo je njih 45 koji su ukupno darovali 18 litara. Me|u davaocima krvi bila su 22 srednjo{kolca - rekla je sekretar OO CK Srbac Ljiljana Jovi~i} i dodala da }e u junu ove godine za sve srba~ke davaoce krvi biti organizovan jednodnevni izlet. Lj. K.

Prikupili na desetine vre}a sme}a

Trodnevno ure|enje Gaja
Lijepo proljetno vrijeme djeci SOS sela u Gra~anici poslu`ilo je da u trodnevnoj ekolo{koj akciji o~iste izleti{e Gaj. Prikupili su na desetine vre}a sme}a. Ova akcija ne}e biti i posljednja. U planu je, u saradnji sa op}inskim vlastima, nasipanje staza za {etnju, njihovo osvjetljavanje, postavljanje klupa i kanti za sme}e. Na ovaj na~in, Gra~anlije }e imati priliku odmarati se i H. ^. rekreirati na trenutno jedinom {etali{tu.

I oni `ele da im okoli{ bude lijep

Oni su najvi{e puta darivali krv

panorama

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

13

Bh. mozaik

SREBRENICA Poni{tena lista za u~eni~ke stipendije

Zbog strana~ke „pobune“, izostale uplate od 50 KM
Za sufinansiranje postdiplomskih studija Vije}e ministara BiH izdvojilo 25.000 KM
Op{tina Srebrenica poni{tila je listu korisnika u~eni~ke stipendije u iznosu po 50 KM od sredstava Vije}a ministara BiH. Mujo Siru~i}, predsjednik op}inske Komisije za razvoj obrazovanja, ka`e da je za mlade kadrove izdvojeno 700.000 KM. Od tih sredstava 100.000 KM je izdvojeno za stipendiranje u~enika. Siru~i} ka`e da je na spornoj listi bilo 200 osnovaca i srednjo{kolaca. - Do{lo je do „pobune“ strana~kih lidera SDS-a i Stranke za BiH tako da je spisak stavljen ka`e Siru~i}. Prema njegovim rije~ima, korisnici su birani na bazi deset kriterija. - Osnovni kriteriji bili su da su djeca bez oba i jednog roditelja, iz socijalno ugro`enih porodica, da su porodi~na primanja manja od 200 KM... - ka`e Siru~i}, dodaju}i da su stipendije namijenjene za 103 Bo{njaka i 97 Srba. Od 700.000 KM Vije}a ministara BiH namijenjenih za podsticaj mladih kadrova 25.000 maraka usmjereno je za sufinansiranje postdiplomskih studija. Ramo Dautba{i}, biv{i zamjenik na~elnika op}ine, D`emal D`ananovi}, biv{i uposlenik Op}ine, Sadmir Nuki}, uposlenik Op}ine, Sead Jahi}, direktor Turisti~ke organizacije Srebrenica i Aleksandra Maksimovi} dobili su po 5.000 KM za nastavak daljeg {kolovanja. Me. Mu.
Sa ju~era{nje promocije u centru grada

Promocija bh. Ford kluba u Travniku

^lanovi izlo`ili ~etveroto~ka{e
U centru Travnika odr`ana je promocija bh. Ford kluba pod nazivom „Volim ford“. Sjedi{te Kluba je u Sarajevu, a ~lanovi su iz vi{e bh. gradova. Nakon defilea gradskim ulicama ~lanovi kluba iz Sarajeva, Kiseljaka, Donjeg Vakufa, Viteza i Travnika predstavili su svoje ljubimce na ~etiri to~ka, a da bi promocija bila potpuna pobrinuo se F-Auto centar iz Sarajeva koji je izlo`io i najnovije modela „forda“. Pored najnovijih modela ove ~uvene ameri~ke tvornice vozila pa`nju Travni~ana privukao je „ford K. K. taunus“ iz 1973. godine.

Doktorske disertacije
Senada Nezirovi}, Senad Ademovi} i Milan Jovanovi} dobili su po 5.000 KM za izradu doktorskih disertacija.
Siru~i}: Preispitivanje valjanosti

van snage da bi Komisija preispitala valjanost svog rada -

Novi ure|aj u sanskoj meteorolo{koj stanici

Najnoviji modeli

„Lanet“ prati grmljavinu
Mogu}nost pra}enja grmljavinskih procesa i na prostoru do 700 kilometara Sanski Most izabran zbog specifi~nog polo`aja
Sanska meteorolo{ka stanica dobila je digitalni senzorski ure|aj „lanet“ sa GPS lokatorom za pra}enje grmljavinskih procesa. Ovaj savremeni ure|aj instaliran je jo{ u Hidrometeorolo{kom zavodu FBiH na Bjelavama u Sarajevu. - „Lanet“ je razvijen na Univerzitetu u Minhenu i spada u izuzetno zna~ajne ure|aje za pra}enje grmljavinskih procesa na {irem prostoru obuhvata i do 700 kilometara - ka`e Kemal [ehbajraktarevi}, informati~ar za primijenjene meteorolo{ke sisteme iz Hidrometeorolo{kog zavoda FBiH koji je sa kolegama meteotehni~arom Mustafom Hopovcem i Edinom Pi{mom, diplomiranim fizi~arem i sanskim meteorologom Edinom Tali}em, instalirao „lanet“ na krov meteorolo{ke stanice. [ehbajraktarevi} obja{njava da je Sanski Most izabran za postavljanje digitalnog senzora „lanet“ zbog specifi~nog polo`aja budu}i da svi frontalni grmljavinski pro-

Zabilje`eno na sanskim ulicama

Heronimus zabavlja prolaznike
Bolivijski uli~ni svira~ Heronimus pojavio se na sanskim ulicama i svojom nevjerovatnom muzikom izazvao pa`nju prolaznika. Neobi~ni boem obu~en u indijansku no{nju ka`e da ne zna kuda ide dalje. Putuje bez plana i ostaje tamo gdje ga ljudi vole slu{ati. U gradu na Sani veseli Heronimus je prava atrakcija, jer je i muzika sa Anda rijetkost i interesantna zbog specifi~nog ritma, duva~kih instrumeM. D. nata i udaraljki.

Neobi~an uli~ni svira~ izaziva pa`nju

Ribolovni memorijal na Modracu

Najuspje{niji Muris \ug
U organizaciji Sportsko-ribolovnog dru{tva „Rudar Kreka“ Tuzla, na Modra~kom jezeru odr`an je tradicionalni me|unarodni memorijal „Simi} - Salihspahi}“ u lovu ribe udicom na plovak. U~estvovale su 24 ekipe sa 74 takmi~ara iz nekoliko zemalja. Ovo jezero omogu}ava vrhunsko nadmetanje, jer je bogato ribljim fondom. Ribari su u prosjeku ulovili oko osam kilograma ribe. Prvo mjesto u sveukupnom plasmanu osvojio je Tuzlak Muris \ug, koji je ulovio 1.405 grama I. B. ribe.

Postavljanje prvog savremenog ure|aja od 1947. godine

cesi dolaze sa sjeverozapada. Prema rije~ima Edhema Nogi}a, sanskog meteorologa u pe-

nziji, ovo je prvi ure|aj od 1947. kojim je osavremenjen rad ove M. D. meteo-stanice.
U~estvovale su 24 ekipe sa 74 takmi~ara

Spec
GORA@DE - Op}ina i BPK Gora`de ~lanovi su Evropskog pokreta u BiH, odnosno Unije evropskih gradova iz tzv. vi{egradske grupe. Memorandum o razumijevanju potpisali su sekretar Evropskog pokreta u BiH Predrag Pra{talo te na~elnik op}ine i premijer BPK Gora`de Muhamed Ramovi} i Nazif (Al. B.) Uru~i.

Nakon skoro dvije decenije

DVD „Te{anj 1905“ obnovilo rad
Inicijativni odbor, sastavljen od prekaljenih vatrogasaca, odr`ao je Skup{tinu na kojoj su 33 u~esnika jednoglasno odlu~ili da DVD „Te{anj 1905“ nakon prekida usljed agresije na BiH, nastavi s radom. Za predsjednika Upravnog odbora izabran je Ru{to Mahmutefendi}, a za zamjenika Nizah Mehinovi}. Komandir Dru{tva je Kemal Suba{i}, a zamjenik Rezak Me{inovi}. Dru{tvo je uspje{no djelovalo od 1905. godine. Cilj reaktiviranja je, isti~u u Dru{tvu, da zajedno s PVJ u Te{nju i DVD u Jelahu budu spremni djelovati u slu~aju po`ara, ali i elementarnih nepogoda na podru~ju Te{nja, Usore, Doboj Juga, M. ^a. ali i {ire.

Dok traje mjesec ~isto}e u Biha}u

Odlaganje bolni~kog otpada u posebne kutije
U sklopu ekolo{ke akcije ~i{}enja i ure|enja grada Biha}a „April - mjesec ~isto}e 2009.“ odr`an je sastanak predstavnika Centra za socijalni rad, MUP-a USK-a, Kantonalne bolnice, Crvenog kri`a i Udru`enja za suzbijanje i prevenciju narkomanije „Prijatelj“ na kojem se razgovaralo o problematici zbrinjavanja ampuliranog bolni~kog otpada. Ovakav otpad }e se odlagati u specijalno napravljene kutije a potom spaljivati u bolni~koj spaS. D`. lionici.

14

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

crna hronika

SANSKI MOST Okon~ana vi{ednevna potraga

Bo{ko Todorovi} utopio se u rijeci Sani
Totalna o{te}enja na vozilima
(Foto: A. Du~i})

Tijelo koje je plutalo prona{ao ribar u Usorcima Ronioci Jedinice za podr{ku MUP-a USK prije pronalaska le{a pretra`ili dno rijeke Sane
U blizini sela Usorci nadomak O{tre Luke u subotu predve~er lokalni ribar primijetio je u rijeci Sani tijelo Bo{ka Todorovi}a (54) iz Koprivne koji je nestao 14. aprila. Tijelo, no{eno jakom vodenom strujom, plovilo je od mjesta utapanja vi{e od pet kilometara. Nakon {to je le{ izvu~en na obalu, na Todorovi}evom tijelu nisu uo~ene nikakve povrede, a ljekar mrtvozornik u prijedorskoj bolnici konstatirao je da je `rtva nastradala utapanjem u vodi.

Udes u Rodo~u kod Mostara

Majka i k}erka te`e povrije|ene
Direktan sudar dva automobila „punto“
U direktnom sudaru dva „punta“, koji se ju~er oko 11.45 sati dogodio u Rodo~u, prigradskom naselju Mostara, dvije osobe su zadobile te`e, a jedna lak{e povrede. Kako smo saznali na mjestu ovog doga|aja, te`e povrede glave i ekstremiteta zadobile su putnice zelenog „punta“ (814-M-237), majka i k}erka Olga i Marija Raspudi}. S lak{im povredama pro{la je voza~ica bijelog „punta“ (657-J614) ~ije ime nismo mogli saznati. Sve tri su, kako saznajemo, vozilima Hitne pomo}i preba~ene na Sveu~ili{nu kliniku Mostar. Do nesre}e je, prema izjavama svjedoka, do{lo kada je voza~ica bijelog „punta“, koja se kretala u pravcu grada, u jednoj krivini kod industrijskog kompleksa „Soko“ izgubila kontrolu nad vozilom i naglo skrenula u suprotnu traku. Ovom trakom je u tom momentu nai{ao zeleni „punto“ za ~ijim volanom se nalazio Marijan Raspudi}, Olgin sin. On nam je kazao kako se sve brzo odvijalo, te da uop}e nije imao vremena da reagira. Kako saznajemo od o~evidaca, ovoj nesre}i kumovao je i vla`an kolovoz. Oba vozila su na prednjoj strani pretrpjela totalna o{te}ena, a `estini udara svjedo~e i zra~ni jastuci koji su se aktivirali u oba automobila. Uvi|aj su obavili pripadnici PU Mostar za bezbjednost A. Du. saobra}aja.

Ukopan na groblju
Tako je okon~ana ~etverodnevna potraga za 54-godi{njakom koji je nestao u selu Podlug kod Sanskog Mosta, u koje je do{ao s konjskom zapregom. Bo{kovi konji su se u no}i njegovog nestanka vratili ku}i. Todorovi} je ukopan ju~er na mjesnom groblju u Koprivni. Iza njega je ostalo veliko ima-

Ronioci iz Biha}a tokom prekju~era{nje potrage

(Foto: M. Dedi})

Virovi bili ja~i
Iako su svi Koprivnjani svjesni da se Todorovi} utopio u Sani, ve}ina tvrdi da se njihov Bo{ko `estoko borio sa maticom. Bio je izvrstan pliva~ i najja~i ~ovjek u selu. Mogao je ponijeti u rukama ba~vu od 200 kilograma. Ipak, virovi Sane su bili ja~i.
Bo{ko Todorovi}

[etaju}i ulicama Kalesije

Alija Be{li} upao u {aht i zadobio te{ke povrede
Neobi~na nesre}a zadesila je Aliju Be{li}a (39) iz Me{kovi}a kod Kalesije. U trenutku dok je u centru Kalesije {etao ulicom @rtava genocida u Srebrenici, on je iznenada upao u {aht. Tom prilikom zadobio je te{ke povrede u predjelu glave, nogu i uboje po le|ima i ostatku tijela. Uz pomo} prolaznika, Aliju su izvadili iz {ahta i prevezli do kalesijskog Doma zdravlja. Nakon ukazane prve pomo}i, prevezen je u tuzlanski UKC. Kako saznajemo, Be{li} }e podnijeti tu`bu protiv odgovornih F. S. za njegovu nesre}u.

Veliko imanje

Tuzlansko naselje Stupine

Razbojnik maloljetniku oteo mobitel
U tuzlanskom naselju Stupine, u haustoru zgrade B2, nepoznati mu{karac izvr{io je razbojni{tvo nad maloljetnim T. D. iz Tuzle. Razbojnik je maloljetnika sa~ekao u haustoru, te u trenutku kada je ovaj ulazio u zgradu, fizi~ki ga napao, oteo mu mobitel, a potom pobjegao u nepoznatom pravcu. Policija traga za izvr{iocem ovog krivi~nog A. H. djela.
Dane sa tetkom Mirjanom

nje i neizvjesnost {ta sa njegovim {estogodi{njim sinom kojeg je majka napustila kada je imao godinu. Dane je na vijest da se njegov otac kojeg je jako volio, utopio u rijeci, zaplakao i rekao tetkama Mirjani i Bogdanki: - Ja sam njega uvijek slu{ao, {to on mene nije poslu{ao kada sam mu govorio da ne ide! [to me nije pozvao da mu pomognem, ja bih mu pru`io ruku.

Iscrpljuju}a pretraga
Bo{ko se od sina nikada nije razdvajao i radovao se jer je Dane

u septembru trebao krenuti u prvi razred osnovne {kole. Todorovi}ev le{ prona|en je sat nakon {to su Avrudin Muminovi}, Mirzet [u{njar, Erin Badi} i Sefedin Kaukovi} iz Jedinice za podr{ku MUP-a USK iz Biha}a u vi{esatnom ronjenju pri temperaturi vode od 11 stepeni Celzijevih, pretra`ili dno rijeke Sane na potezu od sela Podlug u sanskoj op}ini do Koprivne u op}ini O{tra Luka. Potpuno iscrpljeni ronioci su iza{li na obalu kod igrali{ta u ovom selu gdje su ih do~ekali mje{tani Koprivne. M. DEDI]

Potjera kod Tomislavgrada

Zeni~anin poku{ao pobje}i s ukradenim „pasatom“ i teladima
U mjestu Veda{i} kod Tomislavgrada u no}i s petka na subotu ukraden je „pasat“ (299-T- 814) vlasni{tvo I. P Iste no}i ukradena . su i ~etiri teleta iz {tala u Lugu, vlasni{tvo M. S., zatim u Sarajlijama, vlasni{tvo R. K., i u mjestu Letka iz {tale B. B. Pripadnici PU Tomislavgrad su u mjestu Mokronoge poku{ali zaustaviti automobil „pasat“ kojim je lopov prevozio ukradenu teled. Tokom potjere u mjestu Baljci osoba koja je vozila „pasat“ zbog velike brzine izgubila je kontrolu nad vozilom i sletjela s kolovoza. Po dolasku na mjesto slijetanja, policajci su ispalili ~etiri hica uzrak kao upozorenje, te savladali lopova i stavili mu lisice na ruke. Rije~ je o Demiru M. (27), ro|en u Somboru i nastanjen u Zenici. Ukradeni „pasat“ i telad vra}eni su vlasnicima.

Tomislavgrad: Sletio s kolovoza

crna hronika

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

15

Masovna tu~a u Kalesiji

DROGA Nakon rutinske kontrole na ulazu u Zenicu

Policija u „kadetu“ prona{la dva kilograma marihuane
Kenan Ja{arspahi} u bijegu Policija samo prividno bila „zauzeta“ koncertom i utakmicom
Dvadesetdevetogodi{nji Kenan Ja{arspahi} iz Kaknja u bijegu je od preksino} nakon potjere koju su za njim organizirali pripadnici Policijske uprave Zenica i MUP-a ZDK. Kako je „Dnevni avaz“ saznao od aktera potjere, Ja{arspahi}a je u naselju Novo Radakovo, na magistralnom putu M17 na ulazu u Zenicu iz pravca Kaknja, zaustavila saobra}ajna policija, koja je pregledala dokumente.

Elvis Pjani} zadobio te`e tjelesne povrede
U masovnoj tu~i, koja se u subotu oko pono}i dogodila u ulici @rtava srebreni~kog genocida u Kalesiji, ispred objekta „Po{te“, te{ke tjelesne povrede zadobio je Elvis Pjani} (19) iz Tuzle. U tu~i su, s jedne strane, u~estvovali Muhidin Tu~i} (19), Jasmin Turi} (18), Anel Kozarevi} (18) i maloljetni Hase R. (16), svi iz Kalesije, a s druge, Elvis Pjani} (19) i Edin D`afi} (19) iz Tuzle te Eldin Me{i} (19) iz Kalesije. Prema ju~era{njim informacijama dobivenim u MUP-u TK, jo{ se utvr|uju razlozi koji su prethodili tu~i. Navodno je Elvis Pjani} sjedio na klupi kada ga napao jedan od mladi}a iz grupe u kojoj su bili Tu~i}, Turi}, Kozarevi} i maloljetni Hase R. Tada su se u tu~u, u namjeri da brane Pjani}a, umije{ali D`afi} i Me{i} te je do{lo do me|usobne razmjene udaraca. Povrije|eni Pjani} prevezen je na UKC Tuzla gdje su, prema

Kalesija: Mjesto gdje su se sukobili mladi}i (Foto: F. Sinanovi})

Sumnjivi paket
U trenutku kada se policajac zainteresirao za sadr`aj vre}ice u kojoj se nalazio paket umotan u foliju, Ja{arspahi} se dao u bijeg ka Zenici probiv{i policijsku blokadu. Iako se o~ekivalo da policija nema dovoljne snage za potjeru, jer se u tim trenucima odigravala utakmica ^elik - @eljezni~ar, te odr`avao koncert Zdravka ^oli}a, pripadnici Policijske uprave Zenica, MUP-a ZDK i Jedinice za podr{ku krenuli su za Ja{arspahi}em, koji se nalazio za upravlja~em „opel kadeta“. Nekoliko minuta kasnije, u ulici Prve zeni~ke brigade u obli`njem naselju Babina Rijeka, policija je blokirala „kadet“ iz kojeg

izjavi de`urnog operativnog MUP-a TK, ljekari konstatirali da se radi o te`im tjelesnim povredama. Nakon ukazane pomo}i, Pjani} je pu{ten na ku}no lije~enje. U Policijsku upravu Kalesija priveden je Muhidin Tu~i} te je nakon vi{esatnog zadr`avanja A. H. pu{ten ku}i.

Obijen magacin hrane
Zeni~ki specijalci preksino} na polasku u potjeru
(Foto: A. D`onli})

Ukradena `enska ta{na
Nepoznati mu{karac u subotu je oko 11.30 u prodavnici „Mitex“, koja se nalazi u Aleji ljiljana broj 3/a u Maglaju, ukrao `ensku ta{nu, vlasni{tvo G.M. U ta{ni se nalazila odre|ena koli~ina novca. Policija je napravila slu`benu zabilje{ku.

Ranije osu|ivan
Ina~e, Ja{arspahi} se prije nekoliko godina nalazio u grupi krijum~ara droge, koja je uhap{ena na grani~nom prijelazu blizu Trebinja. Nakon duge istrage, osu|en je i odslu`io je kaznu u KPZ Zenica. U posljednje vrijeme uglavnom je boravio na relaciji Sarajevo - Zenica, a `ivio je kod roditelja u Kaknju. Vozilo „opel kadet“ registrirano je na njegovu majku, koju je policija saslu{ala ju~er. je Ja{arspahi} uspio pobje}i izme|u zgrada ka koritu Babine rijeke. Za sada je nedostupan organima gonjenja.

Nepoznati po~inilac preksino} je u ulici Adolfa Goldbergera broj 7 u Zenici izvr{io provalnu kra|u u magacin, vlasni{tvo A. M. iz Zenice. Tom prilikom iz magacina je ukradena odre|ena koli~ina prehrambenih i higijenskih artikala.

Kontrola saobra}aja u Od`aku

Policajcu pokazao srednji prst
U Od`aku u blizini preduze}a „Stroli“ preksino} je tokom kontrole saobra}aja do{lo do naru{avanja javnog reda i mira. Jedan od putnika A. J., koji se nalazio na zadnjem sjedi{tu „mercedesa“ kojim je upravljala R. J., pokazao je srednji prst lijeve ruke policajcu, nakon obavljene kontrole kada se vozilo po~elo udaljavati.

Pretres ku}e
- Tokom no}i izvr{en je pretres stambenog objekta u kojem `ivi K. J., ali nije prona|eno ni{ta {to bi zainteresiralo istra`ne organe. Nadle`ni sud i tu`ila{tvo izdali su nalog za detaljan pretres putni~kog vozila, koje je dovezeno pred MUP ZDK. U ovom trenutku, do zavr{etka obrade i pregleda, ne mo`emo re}i da li se u vozilu nalazi bilo kakva nedozvoljena supstanca ili materijal - kazala je Aldina Ahmi}, portparol MUP-a ZDK. Me|utim, na{ list je do{ao do saznanja da je paket u vozilu ustvari po{iljka marihuane, koja te`i oko dva kilograma. Tek stru~nom analizom sadr`aja, policija }e potvrditi da se zaista radi o po{iljci droge. A. D@ONLI]

Na izlazu iz Bile}e

„Audijem“ sletjeli s kolovoza
^etiri osobe te`e su povrije|ene u saobra}ajnoj nesre}i na magistralnom putu Bile}a-Trebinje koja se dogodila u no}i izme|u petka i subote u blizinu ugostiteljskog objekta „Jezero“, na izlazu iz Bile}e. Do nesre}e je do{lo kada je vozilo „audi“, usljed neprilago|ene brzine, sletjelo s kolovoza. U trebinjskoj bolnici Srni je potvr|eno da su tri osobe smje{tene na Odjeljenju intenzivne njege i da je njihovo stanje stabilno, dok je jedna preba~ena u Klini~ko-bolni~ki centar u Podgoricu. Prema nezvani~nim podacima, „audijem“ je upravljao Veljko Ili} (25), s kojim su bili i Vladimir \apin (36), Nata{a Popara (21) i Ivana Vukoje (25).

Ostavljeni „opel kadet“

Akcija u La{vi
U La{vi kod Zenice preksino} je uspje{no presje~en lanac {verca ukradene stoke. Pretreseni su objekti u vlasni{tvu K. [., u kojima je prona|eno nekoliko grla stoke, ukradenih u [irokom Brijegu. U koordiniranoj akciji s policijom u [irokom Brijegu, gdje je tako|er izvr{eno nekoliko pretresa, utvr|eno je da je ta osoba, u saradnji sa kradljivcima u Hercegovini, ukradenu stoku prodavala mesnicama i sto~nim pijacama na podru~ju Zenice, Sarajeva i srednje Bosne.

Nesre}a u mjestu Stjenice kod Rogatice

Poginuo Radomir Vrbarac sa Sokoca
Pedesetosmogodi{nji Radomir Vrbarac sa Sokoca poginuo je, a njegova 52-godi{nja supruga Branka zadobila je te{ke tjelesne povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er u 11.15 sati u mjestu Stjenice kod Rogatice, na magistralnom putu Podromanija - Rogatica. Portparol Centra javne bezbjednosti (CJB) Isto~no Sarajevo Danka Te{i} izjavila je Srni da je Branka Vrbarac zadobila prijelom obje noge i da je smje{tena u Klini~ki centar u Kasindolu gdje joj je pru`ena hitna medicinska pomo}. Te{i} je dodala da je do saobra}anje nesre}e do{lo kada se „jugo“ kojim je upravljao Radomir Vrbarac sudario s automobilom „citroen kombi“ dubrova~kih registracija, kojim je upravljao Ilija Jurkovi}. Policija i de`urni tu`ilac su obavili uvi|aj, a intervenirala je i ekipa Vatrogasne jedinice. Saobra}aj je bio u prekidu tri sata.

16

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

crna hronika

SARAJEVO Stanari Grbavi~ke 58 u strahu

Aliji Be{liji kamenjem razbijena prozorska stakla
Ku}a Ibrahimovi}a: U{li u dje~iju sobu
(Foto: H. ^ali})

U Gra~anici i Lukavcu

Poslali peticiju za iseljenje bespravnog korisnika ]amila Hubijera Stalni verbalni i fizi~ki napadi
U sarajevskoj ulici Grbavi~ka 58 u petak nave~er kamenenjem su razbijena prozorska stakla u dvije prostorije stana Alije Be{lije. Be{lija, koji je stopostotni ratni vojni invalid, tvrdi da su mu prozore polupali ]amil Hubijer i njegova nevjen~ana supruga Jasna Kalji} s kojima stanari zgrade u ulici Grbavi~ka 58 ve} du`e vrijeme imaju problema zbog ~ega je u vi{e navrata intervenirala i policija.

Tri provalne kra|e u nekoliko dana
U Pribavi ukraden novac i zlatni nakit, u Pura~i}u lopovi odnijeli bu{ilice
Tri provalne kra|e dogodile su se u samo nekoliko dana u op}inama Gra~anica i Lukavac, saop}eno je iz Ministarstva unutra{njih poslova Tuzlanskog kantona. U Pura~i}u kod Lukavca nepoznati provalnici u{li su kroz balkonska vrata u porodi~nu ku}u Sejdalije Bagzadi}a i odnijeli ~etiri bu{ilice, dvije brusilice i 200 metara elektrokabla. Prema izjavi vlasnika ku}e, pri~injena je {teta od oko ~etiri hiljade KM. Provalna kra|a registrirana je i u gra~ani~kom naselju Stjepan Polje. Lopovi su razvalili ulazna vrata na ku}i Mahmuta Ibrahimovi}a, koji se nalazi na privremenom radu u Njema~koj, i iz dje~ije sobe odnijeli TV plazma, a iz pomo}nog objeka motornu pilu. U Pribavi kod Gra~anice iz ku}e Osmana D`afi}a u vremenskom periodu od 14. do 17. aprila provalnici su odnijeli zlatni nakit, hiljadu maraka te jednu brusilicu. Na otkrivanju provalnih kra|a radi policija Tuzlanskog kantona i kantonalni tu`ilac FaH. ^. hrudin [ljivi}.

Poja~an sukob
Stalni napadi na kom{ijsku djecu, te ugro`avanje njihove sigurnosti, a ponajprije i fizi~ki obra~uni s Alijom Be{lijom i njegovom suprugom Tid`om intenzivirani su u martu ove godine nakon ~ega je uslijedila peticija stanara i ku}nog savjeta Grbavi~ke 58. Stanari od Op}ine Novo Sarajevo i Kantona zahtijevaju iseljenje Hubijera, koji se, prema njihovom mi{ljenju, bespravno uselio u stan njegove majke koja je u me|uvremenu umrla, a dobila ga je samo na privremeno kori{tenje. - Navedene osobe ve} du`e vrijeme prave probleme u haustoru {to se mo`e utvrditi iz izvje{taja policijskih patrola koje svakodne-

Zgrada u Grbavi~koj 58

Nesre}a kod @ep~a

^etiri osobe povrije|ene u „fijatu“
Tri osobe zadobile su te`e, a jedna lak{e povrede u saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila u subotu oko 22.10 sati na magistralnom putu M17, u mjestu Donje Ravne kod @ep~a. Voza~ica L. P (24) iz @ep~e iz . neutvr|enih razloga izgubila je kontrolu nad automobilom „fijat bravo“ (839-T-673) i sletjela s kolovoza. U nezgodi su te`e povrede zadobili L. P i saputnici Z. M. . (31) i M. D. (40), oboje iz @ep~a. Lak{e je povrije|en J. H. (23) iz @ep~a. Svima je pomo} ukazana u Kantonalnoj bolnici Zenica, saop}eno je ju~er iz MUP-a ZDK.

vno interveniraju na adresi Grbavi~ka 58. Isti kontinuirano vr{e verbalne pa i fizi~ke napade na kom{iju Aliju Be{liju. S obzirom na intenzitet sukoba koji je iz dana u dan sve ja~i, ako nadle`ni organi ne poduzmu pravovremeno sva raspolo`iva sredstva i iste ne isele iz navedenog stana, mogu}e je da }e nastati i ve}a krivi~na djela, pa ~ak i ubistvo - navodi se u dopisu

Razbijena stakla i kamenje u Be{lijinom stanu (Foto: B. Ceri})

ku}nog savjeta od 10. marta ove godine uz peticiju koju je potpisalo 88 stanara Grbavi~ke 58 i 60.

[ipkom po glavi
Be{liji, ~iji je stan u visokom prizemlju, u vi{e navrata su polupana prozorska stakla, a 3. marta ove godine kada se to dogodilo policija je bila prinu|ena da intervenira ~etiri

Razbojni{tvo u Sarajevu

Napadnuta radnica kladionice „Williams“
Nepoznati po~inilac oplja~kao je u subotu oko 9.25 sati, uz prijetnju pi{toljem, radnicu sportske kladionice „Williams“ u Novom Sarajevu. Razbojnik je ukrao odre|enu koli~ina novca i pobjegao. Policija intenzivno traga za po~iniocem.
Faksimil peticije Ljekarska potvrda

Tra`it }e policijsku za{titu
Be{lija napominje da su se ku}ni savjet i stranari obra}ali Op}ini Novo Sarajevo, Kantonu i inspekciji, koja je utvrdila da je Hubijer zaveden na adresi na Bistriku, a da Jasna Kalji} ima stan na Aneksu. - Sve se to zna, a niko ni{ta ne preduzima da nam pomogne. Vi{e ne znamo {ta da radimo. Vi novinari ste nam posljednja nada da ljudi vide {ta se de{ava - kazao nam je Be{lija, koji tvrdi da mu ostaje jedino da tra`i za{titu policije da njihovi pripadnici de`uraju svakodnevno u zgradi.

Spec
TE[ANJ - Nepoznati po~inioci preksino} su u mjestu Radu{a kod Te{nja izvr{ili provalnu kra|u u vikendicu, vlasni{tvo H. S. Iz vikendice je ukraden agregat i odre|ena koli~ina tehni~kih stvari. Policija je izvr{ila uvi|aj na mjestu doga|aja.

puta u dva sata zbog napada „kom{ija“. Poslije toga 9. marta Be{liju je na ulici Hubijer udario metalnom {ipkom po glavi za {ta posjeduje ljekarski nalaz Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu. - Udario me je iz ~ista mira. Svim stanarima prave problem, ne daju im da normalno ulaze u zgradu. Nedavno su napali dijete predsjednice ku}nog savjeta - kaB. C. zao nam je Be{lija.

Prijavljeno policiji u Ora{ju

Obijen kafi} „Cadilac“ i sportska kladionica
Tuzla, @ivinice, Banovi}i i Kladanj 061-660-847; Vlasenica,Srebrenica i Bratunac 065-174-704 Policijskoj stanici u Ora{ju prekju~er je M. D. prijavio da je izvr{ena provalna kra|a u ugostiteljski objekat „Cadilac“ u O{troj Luci, vlasni{tvo \. V. Lopov je provalio u objekat kroz prozor. Policajci su na mjestu doga|aja utvrdili da je „Cadilac“ obijen, ali su konstatirali da je provala izvr{ena i u sportsku kladionicu „Premijer“, koja se nalazi u sklopu navedenog ugostiteljskog objekta.
PS Ora{je: Obavljen uvi|aj

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

17

HRVATSKA Ocjena globalne kreditne agencije

Moody’s snizila rejting Zagreba~ke banke
Agencija brine i zbog mogu}nosti poskupljenja kredita, a posebno u vezi sa Zabinim hipotekama i izlo`enosti gra|evinskom i sektoru nekretnina
Agencija Moody’s snizila je izgled na rejting finansijske snage Zagreba~ke banke (Zaba) sa stabilnog na negativan. Tako|er su sni`eni i rejting na depozite u lokalnoj valuti i rejting na dugoro~ni dug u stranoj valuti. Kako pi{e Bankamagazine, u posebnom saop}enju ta vode}a globalna kreditna agencija smanjila je i izgled na rejting Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) sa stabilnog na negativan. Agencija izra`ava zabrinutost i zbog mogu}nosti poskupljenja kredita, a posebno u vezi sa Zabinim hipotekama, kao i izlo`enost gra|evinskom sektoru i sektoru nekretnina. S obzirom na veli~inu banke, analiti~ari Moody’sa predvi|aju da }e Vlada pomo}i Zabi u slu~aju pote{ko}a. Globalna finansijska kriza negativno je utjecala i na vlasnika banke italijanski UniCredit, pa stoga postoji zabrinutost i u vezi s njegovom izlo`eno{}u na istoku Evrope. No, strano vlasni{tvo otvara Zabi priliku za finansiranje nezavisno od dr`ave, napominju u agenciji.
Transport: Izvoz iz eurozone porastao u februaru za 0,5 posto

Prema podacima Eurostata

Sna`an pad robnog deficita eurozone
Trgovinski bilans eurozone pokazao je u februaru sna`no smanjenje deficita, na dvije milijarde eura, u odnosu na 10,9 milijardi zabilje`enih u januaru, navodi se u prvoj procjeni evropskog statisti~kog ureda Eurostat, objavljenoj u petak. U februaru pro{le godine, bilans eurozone pokazivao je deficit od 1,7 milijardi eura. Prema sezonski prilago|enim podacima, izvoz iz eurozone porastao je u februaru ove godine za 0,5 posto u odnosu na januar, dok je uvoz bio manji za 0,8 posto. Za cijelu EU trgovinski bilans pokazao je u februaru deficit od 10,6 milijardi eura, nakon {to je u januaru iznosio 27,2 milijarde eura. U februaru pro{le godine deficit je iznosio 13,3 milijarde eura.

Pripreme za interventne mjere
Zaba: Lo{ija ocjena za tri segmenta poslovanja

Moody’s kao razlog smanjenja oba izgleda za HBOR navodi rastu}i negativni utjecaj globalne krize na hrvatsku ekonomiju i rastu}e rizike vezane uz hrvatske finansijske institucije.

Stoga je usprkos stabilnim temeljima, ponajprije zbog visoke kapitalizacije i nesmetanog pristupa inozemnim izvorima finansiranja, prognoza za rejting HBOR-a izmijenjena iz stabilne u negativnu.

Srbija poma`e medijima u krizi
U Ministarstvu kulture Srbije formirane su dvije radne grupe za odre|ivanje interventnih mjera za pomo} medijima, pi{e Beta. O~ekuje se da radne grupe, koje ~ine predstavnici medija, dr`avnih organa i Ministarstva, tokom ove sedmice predlo`e interventne i sistemske mjere za medijsku industriju i profesiju. - Moramo na}i mehanizme kako da kroz ovo vrijeme krize mediji pro|u {to manje o{te}eni - rekao je ministar za kulturu Neboj{a Bradi} na sastanku s predstavnicima medijskih udru`enja, asocijacija, sindikata i industrije. Bradi} je kazao da je mogu}e i uredbama, a ne samo izmjenama zakona, liberalizirati ogla{avanje pojedinih proizvoda i poduzeti jo{ neke mjere vezane uz pla}anje PDV-a i smanjenja naknada koje se pla}aju Republi~koj radiodifuznoj agenciji.

Bradi}: Bez mije{anja u ure|iva~ku politiku

- Dr`ava treba pomo}i medijima, ali ni na koji na~in ne smije se mije{ati u ure|iva~ku politiku - rekao je Bradi}.

Ocjena analiti~ara

Crnogorska ekonomija se za sada dobro dr`i
Stanje u crnogorskoj ekonomiji nije ru`i~asto, ali se ona za sada dobro dr`i u pore|enju s ukupnom situacijom u svijetu i okru`enju, ocijenio je ekonomski analiti~ar Vasilije Kosti}, prenosi Srna. - Crnogorska ekonomija se dobro dr`i u odnosu na niz zemalja regiona, ali to ne treba da zavara. Te{ko}e }e vremenom biti ve}e rekao je Kosti} crnogorskim medijima. On smatra da bi Vlada trebala kombinovati mjere ekonomske i socijalne politike, kako bi ubla`ila dubinu i trajanje krize, ali uz svijest o tome da }e efekt preduzetih mjera biti u „milosti“ planova vlada drugih zemalja, zbog povezanosti ekonomija. - Male ekonomije moraju se prilagoditi, jer od toga zavisi njihova sudbina i trajanje krize - kazao je Kosti}.

18 Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

CENTAR PO[TA SARAJEVO
Na osnovu odredaba Uputstva o postupku javnog nadmetanja - licitacije za prodaju sredstava Javnog preduze}a BH Po{ta, Centar po{ta Sarajevo, objavljuje

PONOVNU JAVNU LICITACIJU
za prodaju rabljenih motornih vozila putem pismenih ponuda I. PUTEM JAVNOG NADMETANJA PRODAJU SE SLIJEDE]A RABLJENA MOTORNA VOZILA Red broj 1. 2. Naziv motornog vozila VW Caddy 1,9 VW Caddy 1,9 Registarski broj 022E411 805K180 Godina proizvodnje 2000 1998 Pre|ena kilometra`a 113.500 km 119.000 km Stanje vozila Vozno stanje Vozno stanje Po~etna cijena (KM) 5.000,00 4.500,00

QSI International School of Sarajevo Scholarship Announcement
The QSI International School of Sarajevo would like to provide one exceptional student with the opportunity to study at our school. Guidelines: The applicant must have been born before 2003, must be a citizen of Bosnia and Herzegovina and must live in the Sarajevo area. The applicant must exhibit enthusiasm, aptitude and a sense of commitment to his/her education. Knowledge of the English language is not a prerequisite for application. Please contact the school for a scholarship application form. Completed applications must be turned in person. Each application must be submitted with $100 fee, which will be refunded in the event the applicant is not selected. After scholarship applications are received, the top candidates will be invited for an entrance exam and interview. The deadline for application is 3 p.m., May 8th, 2009. No exceptions. The scholarship recipient will be notified by phone no later than, June 19th, 2009. For those wishing to apply, completed applications must be made in person on weekdays, between the hours of 8:30 a.m. and 3:00 p.m. at: The QSI International School of Sarajevo Omladinska 16 71320 Vogosca, Bosnia and Herzegovina Telephone: 033-424-450 E-mail: sarajevo@qsi.org

II. PRAVO U^E[]A, NA^IN, VRIJEME I MJESTO ODR@AVANJA JAVNOG NADMETANJA - Pravo u~e{}a imaju sva pravna i fizi~ka lica koja svoje ponude - zape~a}ene koverte dostave putem po{te ili neposredno na protokol Centra po{ta Sarajevo (ulica Zmaja od Bosne broj 88, soba 109, I sprat) sa naznakom: „Javno nadmetanje za prodaju vozila ne otvaraj“ sa rednim brojem licitiranog vozila. - Ponu|a~i zainteresovani za kupovinu vozila, obavezni su radi ozbiljnosti ponude uplatiti 10% od po~etne cijene vozila za koje `ele u~estvovati u licitaciji na ra~un JP BH Po{ta d.o.o. Centar po{ta Sarajevo broj 3389002208287266 kod UniCredit Bank ili na blagajni preduze}a (ulica Zmaja od Bosne broj 88, I sprat). Dokaz o uplati mora biti prilo`en u istoj koverti s ponudom. - Rok za dostavljanje ponuda je 28. 04. 2009. godine najkasnije do 15,30 sati. - Nakon zavr{enog nadmetanja ponu|a~ima koji nisu odabrani upla}ena sredstva }e biti vra}ena. Odabrani ponu|a~ je du`an u roku 7 (sedam) dana uplatiti preostalu razliku do ponu|ene cijene i preuzeti kupljeno vozilo. Ukoliko odabrani ponu|a~ ne uplati i ne preuzme vozilo u roku od 7 (sedam) dana od dana odr`avanja javne licitacije, u~e{}e od 10% se zadr`ava a vozilo nudi slijede}em ponu|a~u sa liste. - Javno otvaranje ponuda u prisustvu zainteresovanih ponu|a~a }e se izvr{iti 29. 04. 2009. godine sa po~etkom u 14,00 sati na adresi Put `ivota bb (lokalitet po{te na @eljezni~koj stanici). - Izbor kupaca }e biti po kriteriju „najve}a ponu|ena cijena“. - Ponude sa ponu|enom cijenom manjom od po~etne cijene iz ta~ke I. ovog poziva, bez upla}enog u~e{}a ili neblagovremeno primljene ponude ne}e se uzeti u razmatranje. - U~estvovanje u licitaciji ne}e se dozvoliti licima koja po zakonu ne mogu ste}i pravo svojine na sredstvima koja su predmet prodaje. - Vozila se prodaju po principu vi|eno-kupljeno, pa se reklamacije ne uva`avaju. III. VRIJEME I NA^IN PREGLEDA SREDSTAVA Vozila koja su predmet prodaje mogu se pogledati u periodu od 20. 04. do 27. 04. 2009. godine u vremenu od 09,00 do 15,00 sati u ulici Put `ivota bb (lokalitet po{te na @eljezni~koj stanici) u prisustvu ovla{tenih osoba iz Centra po{ta Sarajevo (Oberan Dragan, telefon 033 72 34 48). Obrazac za popunjavanje ponude zainteresovana fizi~ka lica mogu preuzeti prilikom pregleda vozila, a pravna lica popunjavaju istu na svojim memorandumima. IV. TRO[KOVI PONUDE U postupku javne licitacije JP BH Po{ta d.o.o., Centar po{ta Sarajevo ne snosi nikakve tro{kove ponu|a~a. V. OSTALO Sve dodatne informacije se mogu dobiti na telefon: 033 723-468.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

19

KRIZA Kako pre`ivljavaju gora`danski privatnici

Recesija stigla kad se grad po~eo oporavljati
Mu{terije same odre|uju cijenu vo`nje taksijem Od 12.000 prijeratnih metalaca, danas ih radi 1.500
Potkozarje: Otpu{teni radnici u te{koj situaciji

Te{ka situacija u firmi Potkozarje

Poslodavci dijele otkaze i minimalce
Otpu{tanja nisu u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorima
Halilovi}: Priznat metalac u svijetu Ma{i}: Neophodna pomo} vlasti

Red`o Halilovi} prijeratni je radnik Tvornice `ice u Kopa~ima, koji su Dejtonskim sporazumom pripali RS. Ve} 13 godina je taksista u Gora`du i na svojoj ko`i najbolje osjeti posljedice ekonomske krize koja je stigla u grad. - U situaciji smo da mu{terija sama odre|uje cijenu vo`nje. ^esto ka`em daj {ta da{, jer vidim da je u ruci pripremila koliko mo`e dati - ka`e Halilovi}. On je, ina~e, jedan od 6.000 gora`danskih u svijetu priznatih metalaca od ukupno 12.000, koliko ih je prije 1992. godine bilo uposleno u ovom gradu. Predsjednik Sindikata metalaca BPK Muhamed Ma{i} ka`e da danas u

Statistika
10
posto manje pla}e za februar vije}nicima

10-20
posto smanjeni izdaci op}inskim slu`bama

1 milion KM
manji op}inski bud`et za ovu godinu gradu radi 1.500 metalaca od 4.900 ukupno zaposlenih radnika. - U ovoj ekonomskoj krizi neophodna je pomo} vlasti i ako to oni ne prepoznaju, ne znam ho}emo li je mo}i prevazi}i. Do recesije, ova grana industrije upo{ljavala je svake godine 150 mladih, bio je zaustavljen odlazak, ali ovo je po~etak krize, a ve} je bez posla ostalo 329 radnika ka`e Ma{i}. Ibro Ma{ala, predsjednik Ekonomsko-socijalnog vije}a BPK i

Odliv ljudi
- Ovaj prostor se prazni i postavlja se pitanje ko }e ga ~uvati u budu}nosti - ka`e Ma{ala i nagla{ava da je izgradnja brze ceste Sarajevo-Gora`de uvjet opstanka na ovom podru~ju.

suvlasnik trgovinskog preduze}a „Oniprom“, koje itekako osje}a pad kupovne mo}i stanovni{tva, poru~uje da se ovom prostoru, koji je zapostavljen, mora hitno ubrizgati injekcija da bi pre`ivio. Gora`dani nam ka`u da je recesija izabrala najgori trenutak da zakuca na vrata grada, koji se tek po~eo oporavljati od siroma{tva. Svaku najavu isplate penzija prate sve du`i redovi pred po{tom, a po{tari postaju najtra`enije osobe. Bud`etski dugovi, problemi s odlaganjem sme}a, gradskom tr`nicom i vodosnabdijevanjem novog na~elnika op}ine Muhameda Ramovi}a kao da su ~ekali iza }o{ka. - Najvi{e novca BPK ubire upravo iz ove op}ine, a ne vra}a joj onoliko koliko ona i njeni gra|ani zaslu`uju. Nismo zadovoljni ni odnosom FBiH i dr`ave, jer put nam se obe}ava jo{ od Dejtona, tek sada se ne{to na tome radi, ali gra|ane niko ne pita. Kao {to i sve u vezi s hidroelektranom rade u Sarajevu, a nas niko ni{ta ne pita - ogor~en je Ramovi}.
A. BAJRAMOVI]

Odluka menad`menta Trgova~kog preduze}a Potkozarje u Bosanskoj Gradi{ki o progla{enju tehnolo{kog vi{ka 23 radnika podigla je veliku uzbunu u ovoj firmi. Predsjednik granskog sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslu`nih djelatnosti RS Goran Savanovi} odlu~no je stao u za{titu obespravljenih radnika, koji ka`e da je u dva navrata Zavodu za zapo{ljavanje upu}eno vi{e od 60 radnika. - Odluka o otpu{tanju radnika nije u skladu sa zakonima i kolektivnim ugovorima. Nejasna nam je i formula prema kojoj je poslo-

potro{iti u Potkozarju. Sta` nam nije povezan, imamo dosta zaostalih primanja. Osje}amo se prevarenima - ka`e Mirjani}. Direktor preduze}a Sr|an Pra{talo pozvao je delegaciju radnika na razgovor u Banju Luku iako je sjedi{te Potkozarja u Bosanskoj Gradi{ki. Prema njegovim rije~ima, posljednji potezi menad`menta su ispravni. U posljednjem dopisu Pra{talo navodi da se sve radi prema zakonu, te da }e Potkozarje ponovo biti zdravo preduze}e. Zanimljivo je da se kolektiv ove firme podijelio i nijedan od

Najava radikalnijih mjera
Otpu{teni radnici u petak su predali 23 prigovora na rje{enja o tehnolo{kom vi{ku, a dan prije toga zahtjev direktoru da u roku davac izra~unao otpremnine. Odluka nije ni moralna, jer su otpu{teni u izuzetno te{koj materijalnoj situaciji. Ve} smo napisali `albe i uvjereni idemo u za{titu radnika - ka`e Savanovi}. Sindikalni predvodnik ove firme Branko Mirjani} ka`e da su pla}e koje su primali ispod va`e}e minimalne. - Dobivali smo po 240 maraka, i to u bonovima koje smo morali od sedam dana zapo~ne pregovore s njima. Ukoliko do toga ne do|e, preduzet }e, kako ka`u, radikalnije mjere. 19 radnika koji su ostali da rade ne `eli se oglasiti niti priklju~iti protestu otpu{tenih radnika. - To je i razumljivo, jer se ljudi boje za svoja radna mjesta. Samo {to ne ra~unaju da }e, najvjerovatnije, i oni ubrzo do`ivjeti na{u sudbinu. Onda }e im biti kasno ka`e Mirjani}. Ve}inski vlasnici Potkozarja su Andrej Luikavi~ki iz Slovenije B. G. i crnogorski Provladeks.

Akvizicije u automobilskoj industriji

Fiat ipak zainteresiran za preuzimanje Opela?
Italijanski proizvo|a~ automobila Fiat jedan je od potencijalnih kupaca njema~kog Opela, kompanije koja se nalazi u vlasni{tvu General Motorsa, objavio je ameri~ki specijalizirani ~asopis „Automotive News“. Razgovori Fiata i GM-a, su, navodno, tek u po~etnoj fazi, a u taj novi savez mogle bi biti uklju~ene i tvornice tog ameri~kog koncerna u Ju`noj Americi, pi{e list, koji se poziva na neimenovane, ali dobro obavije{tene izvore. Izvr{ni direktor GM-a Fric Henderson (Fritz) izjavio je da je za Opel interes pokazalo vi{e od {est ozbiljnih kompanija, ali ih nije imenovao, dodaju}i da su te firme dobile mogu}nost da se upoznaju s podacima o poslovanju posrnulog njema~kog autoproizvo|a~a. Mogu}e partnerstvo Fiata i GM-a ne dovodi u pitanje ulazak te italijanske automobilske kompanije u Chrysler, no o tome se jo{ pregovara. Ako bi do{lo do saveza izme|u Fiata, GM-a i Chryslera, bio bi stvoren drugi najve}i proizvo|a~ automobila na svijetu, isti~u analiti~ari. Pro{le godine te tri kompanije prodale su ukupno 7,05 miliona vozila, a bolja je bila samo japanska Toyota. No, prema vlastitim planoviHenderson: Opel `eli {est kompanija

Spec
LJUBLJANA - Slovenski list „Dnevnik“ navodi da su istra`itelji u slovenskom naftnom holdingu Istrabenc po~eli istragu o privatizaciji koju je proveo predsjednik Uprave Igor Bav~ar. Osim predsjednika Uprave Bav~ara, osumnji~eni su i direktorica Maksime Holdinga Nastja Su{inski i predsjednik Uprave Pivovare La{ko Bo{ko [rot.

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska Èeška R Danska Maðarska Japan Litvanija Norveška Švedska Švicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,076381 1,233601 26,420113 0,072805 0,261900 0,663924 1,504542 0,565032 0,223118 0,176707 1,281995 0,926724 2,209946 1,494057 0,044661 2,081343 1,955830 1,079079 1,236693 26,486329 0,072987 0,262556 0,665588 1,508313 0,566448 0,223677 0,177150 1,285208 0,929047 2,215485 1,497802 0,044773 2,086559 1,955830 1,081777 1,239785 26,552545 0,073169 0,263212 0,667252 1,512084 0,567864 0,224236 0,177593 1,288421 0,931370 2,221024 1,501547 0,044885 2,091775

ma, Opel `eli uz pomo} ulaga~a postati samostalna kompanija u kojoj bi GM imao samo manjinski udio. Mediji {pekuliraju da su za Opel interes iskazali i bogati dr`avni fondovi iz isto~ne Azije i s Bliskog istoka.

20

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Broj: 02-34-1907/09 Gora`de, 14. 04. 2009. godine Na osnovu ~lana 35 Statuta Op}ine Gora`de („Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog Kantona Gora`de“ br. 13/07), Na~elnik Op}ine Gora`de, donosi

godine u dnevnim listovima „Dnevni avaz“, „Oslobo|enje“ i „San“. II Javni oglas se poni{tava iz razloga izrade nove Odluke o organizaciji Slu`bi za upravu Op}ine Gora`de iza ~ega }e uslijediti izrada novog Pravilnika o unutra{njoj organizaciji organa uprave Op}ine Gora`de, a sve u cilju reforme javne uprave i smanjenja broja uposlenika. III Odluka stupa na snagu danom dono{enja. NA^ELNIK OP]INE Muhamed Ramovi}

ODLUKU
o poni{tenju Javnog oglasa za popunu upra`njenog radnog mjesta - namje{tenik - higijeni~ar - ~ista~ica u Slu`bi za javne servise i tehni~ke poslove I Poni{tava se Javni oglas br. 02-34-62/09 od 10. 01. 2009. godine objavljen 10. 01. 2009.

Phone:++387 38 22 13 33, fax: 22 13 32, M.Tita 2. 73 000 Gora`de, E-mail: opcinago@bih.net.ba, www.gorazde.

biznis

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

21

ANALIZA Za{to se treba bojati deflacije

Pad cijena donosi veliku opasnost
Ve} i naznaka deflacije pla{i ekonomiste vi{e nego bilo kakav film strave i u`asa
Prvi put nakon 54 godine, maloprodajne cijene u Sjedinjenim Dr`avama pale su u martu za 0,4 posto u odnosu na isti mjesec pro{le godine. Ve}ina svjetskih agencija, me|u kojima i Reuters, prenosi ocjene eksperata da obi~ni gra|ani mo`da ne vide nikakav problem u tome {to }e danas ne{to platiti manje, nego {to su platili ju~er. Ali ekonomisti pred o~ima imaju krizu u SAD s kraja dvadesetih godina pro{log stolje}a, kada je deflacija pokazala kako je ~ak i opasnija od inflacije. ona po~ela mjeriti, onda su u mnogim glavama zazvonila sva zvona za uzbunu i bude se mra~na sje}anja Velike krize. Jer bez investicija }e nezaposlenost jo{ vi{e rasti. To pak spu{ta cijenu radne snage, odnosno pla}e radnicima, pa je manje novca za kupovine. Proizvo|a~ima ne preostaje ni{ta drugo nego spu{tati cijene - i deflacija je tu!
American Sterling Bank: Oti{ao u ste~aj

Kriza u Sjedinjenim Dr`avama

Ne{to sasvim novo
Ipak, mora se re}i kako je sada{nja ekonomska politika Va{ingtona prakti~no dijametralno suprotna onoj s po~etka Velike krize. Tada je dr`ava poku{ala vratiti sav novac do kojeg je mogla do}i - izme|u ostalog i od du`nika iz ~itavog svijeta, {to je krizu pretvorilo u globalnu po{ast. Danas pak i vlada i ameri~ka Centralna bankarska institucija (Fed) doslovce pumpaju novac u opticaj. Osnovna kamatna stopa je zapravo pala gotovo na nulu i {tavi{e, dr`ava otkupljuje svoje dr`avne obveznice kako bi direktno unijela novac u opticaj. Jer jedno je sigurno: kriza kao ona izme|u svjetskih ratova vi{e se ne}e ponoviti. Ova kriza kroz koju prolazimo je ne{to posve novo - i na`alost, nepoznato.

Broj propalih banaka u 2009. pove}an na 25
Ameri~ki regulatori zatvorili su pro{le sedmice jo{ dvije manje banke, ~ime je broj propalih banaka u SAD u ovoj godini pove}an na 25. U nepuna ~etiri mjeseca ove godine ve} je dostignut ukupan broj zatvorenih banaka u pro{loj godini, pi{e agencija AP . Posljednje `rtve finansijske krize su American Sterling Bank iz savezne dr`ave Misuri te Great Basin Bank iz Nevade. Savezna agencija za osiguranje depozita (FDIC) saop}ila je da o~ekuje nastavak zatvaranja manjih banaka jer ih je krajem 2008. na posebnoj listi najugro`enijih institucija bilo ~ak 252, {to je porast od oko 80 banaka u odnosu na tre}i kvartal pro{le godine.

Krug jada i bijede
No, nevolja ne dolazi sama. Jer dok cijene padaju, niko ne `eli posuditi novac koji }e u trenutku naplate biti vredniji nego kada se tro{io. Ako se ne uzimaju krediti, onda nema investicija u ekonomiju. U uvjetima kada privreda proizvodi punom parom, tako ne{to
SAD: Prvi pad cijena u pola stolje}a

bi se moglo ~ak i po`eljeti. Ali kada ekonomija izgleda kao {to je sada, kada su industrijski kapaciteti ameri~ke privrede iskori{teni s jedva 69,3 posto, {to je najmanja vrijednost od kako se 1967. uop}e

Proces nemogu}e kontrolirati
Blagi pad cijena navodi na ocjenu da se i u sljede}em kvartalu o~ekuje lagana deflacija. Ali, ono {to mnogi ekonomski stru~njaci isti~u kod deflacije jeste - da ona ima neku svoju logiku i da, kada to u|e u glave stanovni{tvu, onda je to proces kojeg je prakti~no nemogu}e kontrolirati.

Spec
NJUJORK - Listovi „New Jork Times“ i „Washington Post“ najavili su nove mjere da bi nadoknadili smanjenje prihoda od reklamiranja, uklju~uju}i ukidanje nedjeljnih rubrika i reorganizaciju izdanja. NYT je jo{ ranije najavio i smanjenje pla}a od pet posto od aprila ove godine.

22

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Najve}a igra najve}eg bh. lista
U toku je nova nagradna igra „Bajka“ sa velikim nagradnim fondom, kao

Prava je stvar M
11.520
nagrada!!!
xtra igra E
od u Sarajevu Stan

U spektakularnoj seriji nagradnih igara, u sedam sedmi~nih, ~itaoce nagra|ujemo sa sedam automobila, stanom u Sarajevu, ~arobnim putovanjima, skuterima..., u SMS igri vi{e od auz redovnih tokom 42 dana, 67 dnevnih nagrada, najsretnijima dodjeljujemo jo{ dva automobila SAMAND

x2
2

Dobitak snova
U ovoj seriji igara nudimo Vam i „Vi{e od igre“. Upravo pod tim nazivom priredili smo igru u kojoj }e jedan, najsretniji u~esnik postati vlasnik dobitka snova. Dobitak za cijeli `ivot je - opremljen stan u Sarajevu, terenski automobil SsangYong Actyon, na kartici ABS banke 20.000 KM, te egzoti~no putovanje....

57 m

42 dana igre “SMS-om do automobila“ x2
U ovoj posebnoj igri koja ukupno traje 42 dana svakodnevno mo`ete osvojiti neku od brojnih nagrada.

Kako igrati
Svakog dana pro~itajte „rije~ dana“ koju objavljujemo u dnu strane. U svoj mobitel ukucajte:

AVAZ (razmak) DAR
i poruku po{aljite na broj

091 310 107
Potom }ete dobiti odgovor da je Va{a poruka primljena i da je u{la u konkurenciju za jednu od nagrada dana.

Dobitne brojeve za 19. april objavljujemo na 10. strani

Brojevi telefona sa kojih su upu}eni SMS-ovi sa klju~nom rije~ju dana, automatski se ubacuju u kompjutersku bazu podataka, a u 21 sat peto~lana komisija nasumi~nim pritiskom na taster zaustavlja kru`no kolanje brojeva i tako se dobije 67 dobitnika dnevnih nagrada. Njihovi brojevi odmah idu u {tampu i objavljuju u sutra{njem „Dnevnom avazu“. Dobitnici mogu istog dana preuzeti svoje nagrade! Na Vama je da i danas po{aljete poruku i da automatski u~estvujete u izvla~enju nagrada dana. Poruku treba poslati najkasnije do 21 sat. Broj poruka koje mo`ete poslati je neograni~en. Ukoliko po{aljete vi{e poruka, vi{e je i {ansi da osvojite neku od nagrada dana. Cijena jedne poruke je 0,35 KM plus PDV. Ova igra ima dva ciklusa. Prvi ciklus traje od 10. do 30. aprila. Drugi ciklus po~inje 1. maja, a traje do 21. maja. Nakon svakog od dva ciklusa bit }e obavljeno izvla~enje premije ove igre - automobil „samand“! U konkurenciji za ukupno dva automobila bit }e sve poruke koje su pristigle, a nisu osvojile neku od nagrada dana.

Dnevne nagrade
MP 4 .............................x 3 DVD player .................... x 5 Mini TV ..........................x 2 MP 3 ..............................x 3 DVD bh. film ................ x 21 Knjiga .........................x 33 Broj nagrada za jedan dan .. 67

Rije~ dana

DAR

Ukupno dnevnih nagrada 6 7 x 42 dana = 2.814

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

23

- 8 nagradnih igara u 49 dana!
i paralelna igra „SMS-om do automobila“ sa posebnim nagradama

ILION NA DAR
Danas ~etvrti kupon igre „Bajka“, u kojoj Vas ~eka 1.451 vrijedna nagrada Kupone sakupljajte svakog dana do ~etvrtka, 23. aprila, kada }emo objaviti i joker kupon
Kada sakupite svih sedam redovnih kupona (ili {est redovnih i jedan joker kupon) potrebno je da ih zalijepite na karticu koju ste u petak dobili uz „Dnevni avaz“, te u zatvorenoj koverti dostavite na na{u adresu. Ukoliko nekim slu~ajem ne uspijete sakupiti sedam redovnih kupona, u ~etvrtak, 23. aprila, objavit }emo i joker kupon koji mo`e zamijenianas objavljujemo ~etvrti kupon nove sedmi~ne igre ~arobnog naziva „Bajka“. I ova igra ima impresivan nagradni fond od 1.451 nagrade. Da biste u~estvovali u ovoj igri dovoljno je da pratite „Dnevni avaz“ i sakupljate kupone koje }emo svakog dana, do ~etvrtka 23. aprila, objavljivati na prvoj strani na{eg lista.

D

x6
x 30 x 30
x 30

Ljubav na prvu vo`nju - [koda Fabia - Najprodavaniji automobil u BiH

x 30
300 KM

Sedmi~no 1 nagrada 1.45

x 180

x 30

x 30

Info telefoni
Sve informacije o najve}oj nagradnoj igri „Dnevnog avaza“ svakog dana od 8 do 20 sati mo`ete dobiti na telefonske brojeve: 033 942-500 062 349-132 061 482-743 062 347-630 062 335-397 062 349-094 Ili na e-mail: nagradnaigra@avaz.ba

Kartice sa kuponima igre “Sre}a” trebaju sti}i do 24. aprila
Prva u seriji na{ih sedmi~nih igara koju smo nazvali “Sre}a” je zavr{ena. Va{e kartice sa svih sedam zalijepljenih kupona ove igre i ~itko upisanim podacima dostavite najkasnije do petka, 24. aprila u 12 sati, u zalijepljenoj koverti na na{u adresu: Dnevni avaz PP 140, 71 001 Sarajevo Tog dana bit }e obavljeno i izvla~enje nagrada ove igre. Imena dobitnika nagrada igre “Sre}a” bit }e objavljena u “Dnevnom avazu” u subotu, 25. aprila. Ukoliko kartice `elite predati u dopisni{tvima “Dnevnog avaza” to mo`ete u~initi do ~etvrtka, 23.

[koda Fabia Putovanje u Tursku Spava}a soba Garnitura za sjedenje Sedam dana za dvije osobe u Neumu Ugaona garnitura Laptop Ljetovanje u Ulcinju za dvije osobe PlayStation Sony 3 Kompjuter COOL LE W 2 Skuter LCD Samsung 32 Inch Kuhinja Dje~ija soba Ma{ina za ve{ Ma{ina za su|e Klima-ure|aj Fri`ider Autonavigacija Potro{a~ki bon 300 KM Digitalna kamera Ku}no kino Mobitel Autokasetofon Dresovi Edin D`eko Digitalni fotoaparat Ljulja~ka Bicikl Mikrovalna pe}nica Usisiva~ Garnitura za vrt Peka~ kruha Ro{tilj elektri~ni Fiksni telefon [estomjese~na pretplata na revijalno izdanje Pribor za jelo Komplet bh. filma DVD (4 kom.) Zippo upalja~ Bu{ilica aprila do 12 sati, u sljede}im gradovima:: Pegla Zenica ( Marjanovi}a put bb -zgrada Jabuka; Tuzla Sjeckalica mini Turalibegova ulica 22 poslovno zanatski centar KorMikser zo-pasa`), Br~ko - Bosne srebrene 3 ( Kvadrant); Biha} - Biha}kih bra- Sedmi~ni nagradni fond; Servis za jelo nilaca 2; Mostar - Prvo izvla~enje 24. aprila 2009. Dvogled Husnije Repca bb; USB memorija 2 GB Gra~anica - zgrada Ozrenka; Travnik - @itarnica F; Vaga Banjaluka - Tr`ni centar Ekvator ( Ulica kralja Petra Kara|or|evi}a); Gora`de - [ukrije Kukavice 12 ; BiNogometna lopta jeljina - Me{e Selimovi}a 2. Knjige U Sarajevu koverte sa karticama mo`ete predati u CD PC igrice oglasnim slu`bama koje se nalaze u Pru{~akovoj ulici

ti samo jedan (bilo koji) od sedam redovnih kupona. Rok do kojeg Va{e kartice sa kuponima igre „Bajka“ treba da stignu u na{u redakciju je 1. maj, do 12 sati. Tog dana bit }e obavljeno izvla~enje nagrada igre „Bajka“. Imena nagra|enih bit }e objavljena narednog dana, 2. maja, u „Dnevnom avazu“.

Sedmi~ni nagradni fond igre „Bajka“
x1 x1

x5 x5 x2 x4 x5 x1 x5 x5 x5 x5 x3 x3 x5 x5 x5 x5 x5 x30 x5 x5 x6 x5 x1 x10 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x5 x60 x20 x20 x5 x20 x100 x50 x100 x10 x20 x166 x100 x166 x271 x166

x 30

x 30

x 30

x 30

x 30

13, u {oping centru Grbavica, te u Avaz biznis centru.

Ukupno nagrada: 1.451

Ukratko

24

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

globus

MASAKR Policija u Midltaunu otkrila stravi~an zlo~in

Ubio suprugu i troje djece pa izvr{io samoubistvo
Mogu}e je da je ubica zaklao neke ~lanove obitelji Djeca imala od dvije do pet godina
Glasa~i odlu~uju i o ponovnom ujedinjenju

Izbori na turskom dijelu Kipra
NIKOZIJA - U turskom dijelu Kipra ju~er su odr`ani parlamentarni izbori, ~iji bi ishod mogao presudno utjecati na pregovore o ponovnom ujedinjenju otoka, koji je podijeljen prije 30 godina. Na izborima je glaslo skoro 162.000 gra|ana sjevernog dijela otoka u isto~nom Sredozemlju. Kipar je podijeljen poslije turske invazije na otok 1974. godine, koja je isprovocirana dr`avnim udarom pristalica sjedinjenja s Gr~kom. Najve}e {anse za pobjedu ima opoziciona Partija nacionalnog jedinstva (UBP).

Napad na upori{te talibana
KOHAT - Najmanje tri osobe su poginule i pet ih je ranjeno u zra~nom napadu u oblasti Ju`ni Vaziristan, na sjeverozapadu Pakistana, saop}ili su pakistanski zvani~nici. Ameri~ki projektili, kako se vjeruje, ispaljeni su iz bespilotne letjelice, a meta napada bilo je upori{te talibana nedaleko od granice s Afganistanom, rekao je zvani~nik u Ju`nom Vaziristanu [ahab Ali [ah.

U Francuskoj uhap{en vojni lider ETA-e
MADRID - Francuska policija uhapsila je vojnog komandanta ETA-e zajedno sa jo{ dva ~lana te baskijske teroristi~ke organizacije, rekao je izvor iz {panske vlade. Vojni lider ETA-e Hurdan Martitegi (Jurdan) uhap{en je na jugoistoku Francuske nakon zajedni~ke operacije {panske i francuske policije, rekao je izvor. Francuska ministrica policije Mi{el Alio-Mari (Michele AlliotMarie) saop}ila je da je Francuska uhapsila tri ~lana ETA-e u pirinejskom regionu koji grani~i sa [panijom.

U Midltaunu u ameri~koj saveznoj dr`avi Merilend policija je u subotu prona{la ubijenu petero~lanu porodicu u novom slu~aju vi{estrukog ubistva i samoubistva, javio je CNN. Mu{karac identificiran kao 34-godi{nji Kristofer Vud (Christopher Wood) ubio je suprugu i troje djece u dobi od dvije do pet godina prije nego {to je sebi oduzeo `ivot, objavila je policija. - Dvojica dje~aka u dobi od pet i ~etiri godine prona|eni su mrtvi u svojim krevetima, a tijelo dvogodi{nje djevoj~ice prona|eno je uz maj~ino tijelo na krevetu u spava}oj sobi. U podno`ju kreveta na|eno je o~evo tijelo s ranom od vatrenog oru`ja koju je sam nanio - rekao je na konferenciji za novinare {erif okruga Frederik ^arls D`enkins (Charles Jenkins). Kazao je kako je mogu}e da je Vud zaklao neke ~lanove obitelji navode}i da neke od `rtava imaju duboke ubodne rane i rasjekotine.

Istra`itelji ispred ku}e u kojoj se dogodio zlo~in

(Foto: AP)

- To su u`asni incidenti. Niko nikada ne bi trebao biti izlo`en tome - rekao je vidno potreseni {erif D`enkins dodav{i kako se ne

mo`e sjetiti drugog sli~nog ubistva u Midltaunu, gradi}u sjeverno od Baltimora, u posljednjih 20 godina.

Zbog prozivanja Izraela u zavr{nom saop}enju

Bojkot konferencije UN-a o rasizmu U Somaliji uveden {erijatski zakon
- Svih 340 zastupnika u parlamentu jednoglasno je prihvatilo uvo|enje {erijata u Somaliji. Imamo islamsku vladavinu - kazao je dopredsjednik skup{tine koji je vodio glasanje u odsustvu predsjednika Adena Muhameda Nura.

MOGADI[ - Somalijski prijelazni parlament u Mogadi{u u subotu je jednoglasno prihvatio vladin nacrt zakona kojim se u zemlju uvodi {erijatski zakon, izjavio je dopredsjednik parlamenta Osman Elmi Bokore.

Sastanku u @enevi ne}e prisustvovati SAD, Australija, Kanada i Izrael

Na Tajlandu i dalje na snazi vanredno stanje
BANGKOK - Vanredno stanje u glavnom gradu Tajlanda Bangkoku mo`da }e ostati na snazi jo{ najmanje sedmicu, izjavio je ju~er tajlandski premijer Abhisit Ved`ad`iva. - Nadam se da }emo idu}e sedmice, kada se opet sastanemo, osjetiti da su se u dru{tvo vratili mir i normalno stanje - rekao je Ved`ad`iva.

Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, Australija, Kanada i Izrael bojkotirat }e konferenciju Ujedinjenih naroda o rasizmu, koja danas treba po~eti u @enevi, jer su nezadovoljni dijelovima nacrta zavr{nog saop}enja, koji se odnose na Izrael i pravo na slobodu govora. - SAD, na`alost, ne}e prisustvovati konferenciji - izjavio je portparol Stejt departmenta Robert Vud (Robert Wood) objasniv{i da je zavr{ni dokument, uprkos nedavnim izmjenama, i dalje neprihvatljiv za Va{ington, jer u su{tini, ponavlja zaklju~ke s foruma odr`anog 2001. u Durbanu. Ameri~ki i izraelski predstavnici napustili su konferenciju u Durbanu, jer je u nacrtu zavr{nog dokumenta cionizam povezan sa rasizmom, podsjetile su agencije. Australija se priklju~ila SAD u bojkotu foruma, jer kako je navela, strahuje da bi sastanak mogao poslu`iti kao platforma za uvredljive stavove, uklju~uju}i antisemitske. - Australija je odlu~ila da ne u~estvuje na konferenciji po-

Smit: Priklju~ili se SAD

sve}enoj reviziji zaklju~aka iz Durbana - izjavio je ministar vanjskih poslova te zemlje Stiven Smit (Steven Smith).

Kanada i Izrael saop}ili su prethodno da ne}e u~estvovati na konferenciji, dok Evropska unija jo{ nije donijela odluku o tome.

Tala~ka kriza u industrijskom kompleksu u Kaesongu
Berluskoni: Postepeni povratak

Za mjesec 75 posto stanova useljivo
RIM - U regiji oko grada Akvile, koji je 6. aprila pogo|en sna`nim potresom, stanovnici }e u roku od jednog mjeseca mo}i useliti u 75 posto ku}a, izjavio je italijanski premijer Silvio Berluskoni pozivaju}i se na procjene stru~njaka koji su pregledali podru~je nakon potresa. - U 56 posto ku}a i stanova gra|ani se mogu vratiti odmah, a u skoro 19 posto mo}i }e se vratiti nakon mjesec - rekao je novinarima Berluskoni u sklopu ~etvrte posjete Akvili nakon potresa.

Seul prihvatio poziv Pjongjanga na pregovore
Ju`na Koreja prihvatila je ju~er prijedlog Pjongjanga da pregovaraju o zajedni~kom industrijskom kompleksu u Kaesongu, u kojem Sjeverna Koreja dr`i zato~enog jednog ju`nokorejskog radnika. - Seul }e u utorak poslati u kompleks delegaciju od desetak ~lanova - saop}ila je predstavnica za medije ju`nokorejskog ministarstva za ponovno ujedinjenje Li D`ong-d`o. Industrijski kompleks u Kaesongu, nekada model ekonomske saradnje, postao je posljednjih mjeseci sporna ta~ka u odnosima dvije zemlje, jer je Sjeverna Koreja odatle prognala sve ju`nokorejske radnike, osim jednog, kojeg ve} tri sedmice dr`i zato~enog. On se, kako je saop}eno u Pjongjangu, negativnim komentarima o komunisti~kom re`imu zamjerio vladi Sjeverne Koreje.

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

25

SUKOBI Nakon neuspjelog atentata na Moralesa

U Boliviji otvorena sezona lova na Hrvate
Najve}i protivnik bolivijskog predsjednika je Branko Marinkovi} Na TV stanicama u toku antihrvatska kampanja O{tre optu`be na ra~un Va{ingtona
Nakon poku{aja atentata na predsjednika Bolivije Evu Moralesa, Hrvati u toj latinoameri~koj dr`avi su u strahu, pi{u hrvatski mediji. Smrt jednog hrvatskog dr`avljanina i hap{enje drugog, municija je koja je Moralesu trebala za napad na svog najve}eg politi~kog protivnika - Branka Marinkovi}a - zbog kojeg je bolivijski predsjednik ~ak pokrenuo direktnu kampanju protiv hrvatskih iseljenika.
Davidovi} je 2005. bio uhap{en u Novom Sadu

Akcija policije u Trstu

Uhap{en Firer
U Trstu je uhap{en Goran Davidovi} Firer, vo|a organizacije „Nacionalni stroj“, potvrdila je za srbijanske medije ministrica pravde Srbije Sne`ana Malovi}. Davidovi} je uhap{en na osnovu zahtjeva za ekstradiciju, koji su uputile vlasti u Srbiji. Kako je saop}ila italijanska policija, vo|u „Nacionalnog stroja“ uhapsili su pripadnici posebnog odsjeka policije, koji je zadu`en za suzbijanje prijetnji demokratskom poretku. Tokom pretresa stana u Trstu, u kojem je Davidovi} `ivio, prema policijskom saop}enju, zaplijenjen je veoma interesantan materijal: nekoliko zastava, stotinjak majica s natpisima i simbolima ekstremne desnice, laptop, kao i nekoliko CD-ova i flopija koji su sada predmet istrage. Italijansko ministarstvo pravde, prema zakonu, ima 60 dana da odlu~i da li je opravdan zahtjev Srbije za izru~enje. Srbija o~ekuje Davidovi}evo izru~enje, a u Italiji mu je odre|en pritvor od 48 sati. On je, ina~e, u Srbiji osu|en za izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mr`nje i netrpeljivosti zbog verbalnog i fizi~kog napada krajem 2005. godine na u~esnike antifa{isti~ke tribine u Novom Sadu.

TV spotovi
Dr`avna televizija tako je nedavno po~ela emitirati spotove u kojima optu`uje Hrvate za usta{tvo! U navedenim spotovima se, tako|er, insinuira kako Hrvati `ele razjediniti Boliviju i prirediti joj istu sudbinu poput one koju je do`ivjela Jugoslavija. - O~ito je da cijeli doga|aj nema veze s Hrvatima. Flores je ro|en u Santa Kruzu i `ivio je u Ma|arskoj. Tadi} je, tako|er, Bolivijac, navodno ro|en u gradu ^okabambi. Dakle, ne vidim da to ima veze s nama - rekao je za „Jutarnji list“ po~asni hrvatski konzul u Santa Kruzu de la Sijeri Robert Jakubek. U Boliviji je otvorena sezona lova na Hrvate, navode hrvatski mediji.

Morales: Pre`ivio poku{aj atentata, koji su izveli njegovi oponenti

Zbog toga se, navodno, Branko Marinkovi} morao skloniti na sigurno, dok se ostali hrvatski dr`avljani boje za svoju sigurnost. - Svi sada slu{amo vijesti i i{~ekujemo {ta }e biti dalje. Iako ve} i neki mediji pi{u o nizu kontradikcija u vezi s obra~unom, ~injenica je da je danas ovdje ve} i spomen rije~i Hrvat vrlo opasna stvar. Smije{no je to, jer ve}ina nas ovdje nema veze sa Marinkovi}em niti sa bilo kakvim stra-

nkama - izjavio je Radoslav Pazameta, Hrvat koji ve} godinama `ivi u Boliviji. Predsjednik Bolivije je, me|utim, optu`io Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave da i dalje kuju zavjeru protiv njega.

Ako \ukanovi} bude premijer

Javna osuda
Va{ington je to odlu~no odbacio navode}i da ameri~ka administracija ni na koji na~in nije umije{ana u poku{aj ubistva Moralesa. Morales je pozvao ameri~kog predsjednika Baraka Obamu (Barack) da javno osudi svaki poku{aj nasilne promjene vlasti u Boliviji, prenijele su agencije. Predstavnici ameri~ke administracije izjavili su da Obama nema saznanja ni o kakvoj zavjeri protiv Moralesa te da administracija ni na koji na~in nije umije{ana u eventualne poku{aje ubistva bolivijskog predsjednika.

Gusari oteli ~etvoricu Hrvata
Somalijski gusari oteli su ~etvoricu hrvatskih pomoraca. Vijest o otmici potvrdilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija (MVPEI). Oteti Hrvati radili su na brodu koji plovi pod belgijskom zastavom. MVPEI je anga`irao Ambasadu Hrvatske u Belgiji, koja uz pomo} predstavnika vlasnika broda prati situaciju. Za sada nema informacija o eventualnim zahtjevima otmi~ara.

Marovi}: Drugi ~ovjek DPS-a

Nakon {to je Boris Tadi} boravio na Kosovu

Opozicija o{tro kritizira Ta~ija
Opozicija Kosova burno je reagirala na dolazak predsjednika Srbije Borisa Tadi}a u posjetu toj dr`avi. Iako Tadi} nije imao nikakvih zvani~nih kontakata sa albanskim zvani~nicima nego je na Kosovu bio u posjeti Manastiru Visoki De~ani, opozicija je ljuta zato {to mu je uop}e dopu{ten ulazak na tlo Kosova. Opozicija, tako|er, smatra da je Tadi} dao politi~ku izjavu u kojoj je Kosovo ozna~eno kao dio Srbije te da je njegovim dolaskom prekr{en Ustav Kosova. Ibrahim Makoli iz Alijanse Novo Kosovo ocijenio je da su vlasti Kosova prekr{ile vlastiti Ustav. - One su pokazale da su nesposobne da se suo~e s politi~kim i drugim izazovima - smatra Makoli.

Marovi} vicepremijer?
Potpredsjednik crnogorske vladaju}e Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozar Marovi} mogao bi se vratiti na dr`avnu funkciju kao jedini vicepremijer, {to bi bila nova funkcija u Vladi, pi{e podgori~ki dnevnik „Vijesti“. List je naveo da bi Marovi} prihvatio funkciju vicepremijera samo u slu~aju da predsjednik Vlade ostane lider DPS-a Milo \ukanovi}. U vrhu DPS-a, kako dodaju „Vijesti“, smatraju logi~nim da prva dva ~ovjeka stranke obavljaju najvi{e funkcije u Vladi. Ako to bude slu~aj, o~ekuju se zna~ajne promjene u mnogim resorima. Dosada{njem potpredsjedniku Vlade i ministru finansija Igoru Luk{i}u bit }e skoro izvjesno ponu|en novi mandat, pi{e list. Ako se, pak, \ukanovi} povu~e s pozicije premijera, aktuelni ministar finansija Luk{i} bio bi glavni kandidat za njegovog nasljednika. Analiti~ari, me|utim, smatraju da }e \ukanovi} ponovo biti mandatar, jer bi ga, kako su rekli, bilo sramota da se povu~e s tako zna~ajne funkcije u vrijeme kada zemlji prijete mnoge nevolje usljed refleksija svjetske finansijske krize. \ukanovi}eva Vlada sada ima tri potpredsjednika.

Spec
Ta~i: Na meti opozicije

Zvani~nici Vlade Kosova, na ~ijem je ~elu Ha{im Ta~i, nisu odgovorili na optu`be. Rekli su

samo da }e analizirati posjetu i na osnovu toga donijeti odgovaraju}u odluku.

SOFIJA - Golman bugarske hokeja{ke reprezentacije Kiril Vazharov ubijen je ispred no}nog kluba u Sofiji, saop}ila je policija. Vazharov, koji je pro-

slavljao ro|endan, i jedan njegov prijatelj preminuli su od posljedica uboda no`evima, dok je jo{ jedan ~ovjek ozbiljno povrije|en u sukobu dvije grupe.

26 Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009. Dnevni avaz

oglasi

globus

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

27

REAKCIJE Presuda iranskog suda protiv ameri~ke novinarke

Klinton i Obama razo~arani odlukom
SAD }e energi~no iznijeti zabrinutost iranskim vlastima Predsjednik Ahmedined`ad zatra`io da iransko pravosu|e osigura Roksani Saberi sva prava na odbranu
Ameri~ki predsjednik Barak Obama i dr`avna tajnica SAD Hilari Klinton izjavili su ju~er da su duboko razo~arani odlukom suda u Iranu, kojom je ameri~ka novinarka Roksana Saberi osu|ena na osam godina zatvora zbog {pijuna`e. Klinton je rekla da Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave sara|uju sa {vicarskim diplomatama u Iranu kako bi dobile detalje presude s obzirom na to da Va{ington i Teheran nemaju diplomatske odnose. Dodala je da }e SAD energi~no iznijeti zabrinutost iranskim vlastima. - Obamine misli i molitve su sa njom i sa njenom porodicom rekao je novinarima portparol Bijele ku}e Robert Gibs. On nije `elio odgovoriti na pitanje kako bi se ovaj slu~aj mogao odraziti na odnose s Iranom rekav{i samo da SAD smatraju da je veoma va`no da se ta situacija ispravi. Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad odmah je ju~er zatra`io od iranskog pravosu|a da novinarki Saberi osigura sva prava na odbranu, prenosi ageProtesti ispred Mauzoleja Kemala Ataturka
(Foto: AP)

Hiljade ljudi protestirale u Ankari

Podr{ka osumnji~enima za pripremanje dr`avnog udara
Obama i Klinton: Izrazili zabrinutost

ncija IRNA. Saberi (31), koja ima dvojno, ameri~ko-iransko dr`avljanstvo, uhap{ena je krajem januara i na po~etku je bila optu`ena da nema novinarsku akreditaciju. Iranski sudija je,

me|utim, naknadno protiv nje iznio mnogo ozbiljnije optu`be tvrde}i da je ameri~ki {pijun. Su|enje ameri~koj novinarki trajalo je neuobi~ajeno kratko, samo jedan dan.

Hiljade ljudi protestirale su ju~er u centru turske prijestonice Ankare zbog pro{irivanja istrage o navodnom planiranju dr`avnog udara, koju kriti~ari smatraju mjerom protiv vladinih neistomi{ljenika. Protesti su odr`ani u Mauzoleju oca moderne Turske Mustafe Kemala Ataturka poslije posljednjeg talasa hap{enja, koje je uklju~ilo i dekana jednog fakulteta i direktora jednog antivladinog medija. Demonstranti su nosili turske

zastave i uzvikivali parole u znak podr{ke uhap{enima. Protiv skoro 150 ljudi, uklju~uju}i i vi{e vojne oficire u penziji, advokate i akademske profesore, vodi se sudski spor zbog navodne povezanosti sa desni~arskom grupom iz sjene „Ergenekon“, koja je optu`ena za poku{aj obaranja s vlasti vladaju}e Partije pravde i razvoja premijera Tajipa Erdoana. Tu`ioci su naveli da je ta grupa planirala bomba{ke i druge napade kako bi primorala vojsku da uzme u~e{}e.

SAD i Venecuela normaliziraju odnose

Napada~i nisu oslobodili pripadnike meksi~kog narko-kartela

^avez vra}a ambasadora u Va{ington
Predsjednik Venecuele Hugo ^avez, koji je u septembru opozvao ambasadora te zemlje iz Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, namjerava da za novog ambasadora u Va{ington po{alje biv{eg ministra vanjskih poslova. - Razgovarao sam sa Rojem ^adertonom i odredio ga za novog ambasadora u SAD. Sada samo trebamo sa~ekati da SAD daju ^adertonu odobrenje da preuzme ovo va`no mjesto i da vodi novu eru u odnosima dvije dr`ave - rekao je ^avez novinarima na marginama samita zemalja Ju`ne i Sjeverne Amerike u Trinidadu i Tobagu. ^aderton je biv{i {ef diplomatije i predstavnik Venecuele u Organizaciji ameri~kih dr`ava, ~ije je sjedi{te u Va{ingtonu. Venecuelanski predsjednik saop}io je ovu odluku nekoliko sati nakon {to je izjavio da nema sumnje da }e se odnosi Karakasa s Va{ingtonom popraviti sa predsjednikom Barakom Obamom (Barack) u Bijeloj ku}i.

Ubijena {estorica policajaca i dvojica zatvorskih ~uvara
[estorica policajaca i dvojica zatvorskih ~uvara ubijena su u Meksiku kada su naoru`ani napada~i poku{ali osloboditi osumnji~ene pripadnike jednog narko-kartela iz konvoja vozila kojim su prebacivani u zatvor. Policajci u dr`avi Najarit na zapadu Meksika napadnuti su nakon {to su napustili aerodrom, gdje su do~ekali devetoricu osumnji~enih pripadnika kartela Beltran Lejva. Me|u njim je i jedan od utjecajnijih u toj organizaciji Heronim Games, poznatiji kao Ro|ak, saop}ilo je meksi~ko ministarstvo za javnu sigurnost. Napada~i nisu uspjeli osloboditi zatvorenike i pobjegli su s tri kamiona, navedeno je u saop}enju.

Spec
NAJROBI - Glasnogovornik NATO-a Aleksandre Santos Fernandes izjavio je da su savezni~ki ratni brodovi i helikopteri u no}i sa subote na nedjelju uspjeli sprije~iti napad somalijskih pirata na norve{ki tanker u Adenskom zaljevu. NATO-ove snage su razoru`ale, ispitale i pustile pirate nakon akcije u kojoj su sudjelovale ameri~ke i kanadske vojne snage.

U napadu uni{tena policijska vozila

(Foto: AP)

28

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

kiosk

DOGODOV[TINE Kako `ive imenjaci poznatih li~nosti

An|ela Merkl radi u banci, Miroslav Krle`a nezaposlen
Kari: Jo{ jedna borba ratnog veterana

Nose}i imena poznatih osoba, ovi ljudi se svakodnevno susre}u s nizom simpati~nih situacija, katkad ugodnih, a povremeno i posve neugodnih
An|ela Merkl vr{njakinja je njema~ke kancelarke Angele Merkel, `ivi u Zagrebu i radi u Odjelu za inozemni promet RBA banke. Miroslav Krle`a je trenutno nezaposleni veterinarski tehni~ar iz Petrinje. Nose}i imena poznatih li~nosti, ovi ljudi se svakodnevno susre}u s nizom simpati~nih situacija, katkad ugodnih, a povremeno i posve neugodnih. Na telefonski poziv jedne zaposlenice njema~ke banke koja je trebala rije{iti problem svog korisnika, prije nekoliko mjeseci nije se javila „na{a“ An|ela Merkl. Poziv je preusmjerila njena kolegica koja je poku{ala objasniti da }e „sve rije{iti An|ela Merkl“. Prestra{ena bankarka iz Njema~ke kratko je i tihim glasom odgovorila: „Pa ne trebamo ovaj slu~aj dovoditi do tog nivoa.“ Ovaj doga|aj danima se prepri~avao na An|elinom poslu, a „hrvatska kancelarka“ ponovno je zadobila simpatije svojih kolega. - Zezaju me i moja vlastita djeca. Jednom prilikom smo bili u kinu, a k}erka me iznenada upitala: „Zar ne}e{ pozdraviti kolegu?“ Ispred nas je, naime, sjedio premi-

Nakon {to je pao u duboku provaliju

Starac pre`ivio dva dana u jami
Hodaju}i {umovitim krajem u Abersinonu u Velsu, 87-godi{nji ratni veteran Danijel Kari (Currie) pokliznuo se te pao u provaliju duboku 70 metara. Slomio je lakat i rame u padu. Pre`ivio je dva dana u rupi unato~ tome {to nije imao ni hrane ni vode, a oslonio se na iskustva iz Drugog svjetskog rata. Temperatura se no}u spu{tala do samo tri stepena Celzijeva. Po~eo je halucinirati te se prisje}ati trenutaka iz rata. ^uo je zvukove vozila na cesti u blizini te je bio uvjeren da su to tenkovi. - Te halucinacije su me i dr`ale na `ivotu. Poku{ao sam se popeti. Vikao sam, ali me niko nije ~uo ka`e Danijel. Pomo} je stigla nakon {to su mje{tani iz obli`njeg sela vidjeli njegov „ford ka“ parkiran na istom mjestu ve} dva dana. Pozvali su policiju. Odveli su ga u bolnicu gdje se oporavlja od ozljeda. - Nisam mislila da }e ga na}i `ivog. Jako sam sretna {to je sve pro{lo dobro - rekla je njegova 57godi{nja k}erka Lusil Hil (Lucille Hill).

Merkl: Zezaju me i moja djeca

Krle`a: Policajac mislio da ga provocira

Salom s trbuha izlije~ili joj glasnice

jer Ivo Sanader, a ja sam, kao i obi~no, samo odmahnula rukom - ka`e An|ela. Zbog svog imena do`ivljavala je i neugodne situacije u razgovoru s klijentima, ba{ kao i 34-godi-

Stipe Mesi} i jo{ sedmorica takvih
Prije devet godina, u maju 2000., „Jutarnji list“ pokrenuo je akciju u kojoj je na istom mjestu, u Predsjedni~kim dvorima na Pantov~aku okupio ~ak osmoricu s imenom Stipe Mesi}. Samo je jedan od njih bio predsjednik, a preostalu sedmoricu reporteri su prona{li u li~kom mjestu Brinj, poznato po povijesnom sjedi{tu Frankopana.

{nji Miroslav Krle`a iz Petrinje. Kao 15-godi{njak iza{ao je s prijateljima u zagreba~ki park Zrinjevac, ali je slu~ajno zaboravio osobnu iskaznicu, a tu ve~er policija ga je legitimisala. - Nemam osobnu. Zovem se Miroslav Krle`a - rekao je Krle`a policajcu. - Ti mene zafrkava{? Ja sam Tin Ujevi} - odgovorio mu je policajac misle}i da ga mladi} provocira. ^ak je i fizi~ki nasrnuo na njega. Nasre}u, Miroslav je znao svoj JMBG napamet pa je nakon kratke provjere policajac bio prisiljen izviniti mu se.

Dje~ija igra umalo zavr{ila tragi~no
Ratija{i}: Ponovo progovorila

[utjela trideset godina
Otorinolaringolozi i plasti~ni hirurzi KBC-a Zagreb su Marici Ratija{i} (60) iz Pitoma~e liposukcijom uzeli salo s trbuha te ga stavili u njene glasnice. Kako je pojasnila pro~elnica Fonijatrijskog centra KBC-a prof. dr. Santa Ve~erina-Voli}, koja je zajedno s pro~elnikom Plasti~ne hirurgije dr. Davorom Mijatovi}em obavila zahvat, tkivo se stavlja u razli~ite dijelove glasnica. Ono poma`e u pribli`avanju glasnica, a vra}a im i elasti~nost. Pacijentica ponovno ima glas, a izgubila ga je prije 30 godina jer je radila u bu~nom proizvodnom pogonu u kojem je morala vikati. O{te}enju glasnica, koje su bile deformirane i potpuno neelasti~ne, pridonijelo je i to {to je radila sa ljepilima, koja su dodatno o{tetila sluznicu. Ovakav zahvat radi se u samo nekoliko svjetskih klinika, i to na pacijentima s jednostranom paralizom glasnica, sa stanjenim ili deformiranim glasnicama te onima s vidljivim o`iljcima.

Djevoj~ici se daska s ekserima zabila u glavu
Bizarna nesre}a dogodila se kada se 11-godi{nja Naomi Eston (Easton) igrala u {umi sa svojim prijateljima. Djeca su sakupljala drva i gradila skrovi{te. Djevoj~ici je tokom igre na glavu pala dva metra duga daska, vjerovatno u momentu kada se skrovi{te koje su djeca gradila raspalo. Daska joj se zbog eksera koji se u njoj nalazio zabila u glavu. Ubrzo je stigla hitna pomo}, me|utim, djevoj~ica nije mogla u}i u vozilo jer je daska bila prevelika. Stoga su morali reagirati vatrogasci koji su dasku prepilili da bi Naomi mogla u}i. Prevezena je u „Royal Hospital“ u Edinburgu ([kotska) odakle je ubrzo pu{tena nakon odgovaraju}eg lije~enja. Vatrogasci su izjavili kako je

Spec
VAR[AVA - Tigrica Zoja u~estvovala je u uli~noj trci u Var{avi kako bi sakupila novac za nove igra~ke stanara zoolo{kog vrta i poku{ala „uloviti“ ponekog trka~a. Ki{a, koja je padala u subotu u Var{avi, nije omela miljenicu Var{avljana jednogodi{nju tigricu Zoju da se zajedno sa svojom pomajkom njema~kom ov~arkom Fridom uklju~i u trku, u tre}em krugu, kako je i obe}ao direktor zoolo{kog vrta And`ej Kru{evi~.

„Royal Hospital“: Pru`ili pomo} djevoj~icu

Naomi tokom cijelog procesa bila svjesna {to se doga|a. - Sje}am se da sam sjedila u na{em skrovi{tu kada se sru{io krov. Na glavu mi je pala nekakva

daska i po~ela sam vri{tati. Nismo znali da u daskama ima i eksera. Sretna sam {to je na kraju sve dobro zavr{ilo - prisje}a se Naomi.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

29

Univerzitet „D`emal Bijedi}“ u Mostaru Fakultet humanisti~kih nauka

OBAVJE[TENJE
Mr. sc. Dijana Had`izuki} branit }e doktorsku disertaciju pod naslovom

Poetski diskurs u bo{nja~kom romanu
Odbrana }e se odr`ati u petak, 22. maja 2009. godine u 11.00 sati u amfiteatru Fakulteta humanisti~kih nauka. Pristup odbrani je slobodan. Zainteresirani mogu pogledati rad u Univerzitetskoj biblioteci, najkasnije osam dana prije odbrane.

„avaz-roto press“ d.o.o. D`emala Bijedi}a br. 185 Sarajevo

OGLAS
za prodaju rabljenih vozila Dru{tvo „avaz-roto press“ d.o.o.Sarajevo stavlja u prodaju rabljena motorna vozila: vrsta vozila : /teretna/ - Iveco Daily 3.0 JTD - Citroen Jumper HDI 2.8 - Citroen Jumper D 2.5 - Citroen BerlingoD 1.9 - Fiat Ducato JTD 2.8 - Fiat Ducato JTD 2.8 - Fiat Ducato JTD 2.8 Snaga mot. 122 kw 94 kw 63 kw 51 kw 93 kw 93 kw 93 kw God.proiz. 2005- havarisano 2004 2001 2003 2002- havarisano 2005 2002 Cijena sa PDV-om 13.000,00 KM 15.000,00 KM 6.000,00 KM 5.000,00 KM 11.000,00 KM 14.000,00 KM 5.800,00 KM

Sva vozila se mogu pogledati u krugu „avaz-roto pressa“, svakog radnog dana u periodu od 8 do 16 ~asova. Za sve dodatne informacije pozovite na tel. 033/281-459 Oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Konkurs
Za prijem u radni odnos na neodre|eno vrijeme, u hotelu Boutique 36: 1. Recepcionara - doma}ina u objektu Uvjeti: V[S, VSS ili SSS Odli~no poznavanje engleskog jezika Poznavanje rada na kompjuteru Sposobnost samostalnog rada, fleksibilnost i proaktivnost 2. Radnika u no}noj smjeni i na odr`avanju objekta Uvjeti: SSS Radno iskustvo u obavljanju istih ili sli~nih poslova Poznavanje engleskog jezika Prijave uz kra}u biografiju dostaviti e-mailom na: boutique36@gmail.com, po{tom ili li~no na adresu: Hotel Boutique 36, 71000 Sarajevo, Safvet-bega Ba{agi}a 36. Obavezno nazna~iti broj telefona, a o selekciji kandidata za razgovor, isti }e biti obavije{ten telefonskim putem. Konkurs ostaje otvoren 7 dana od objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Tel: +387 33 239 490, Fax: 033 233 309 E-mail: boutique36gmail.com

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 047052 08 P Sarajevo, 8. 4. 2009. Op}inski sud u Sarajevu u pravnoj stvari tu`itelja BH Telecom d.d. Sarajevo - Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne br. 88. protiv tu`ene Mevlide Pu{kar iz Sarajeva, ul. Ferhadija br. 16., radi duga, v.sp. 5.892,40 KM, objavljuje

9.30 sati, soba broj 330/III: Ako tu`itelj, bez opravdanog razloga, ne do|e na ro~i{te za glavnu raspravu, a bio je uredno pozvan, smatrat }e se da je povukao tu`bu, osim ako se tu`eni na tom ro~i{tu upusti u raspravljanje. Ako na ro~i{te za glavnu raspravu bez opravdanog razloga, ne do|e tu`ena, a uredno je pozvana, rasprava }e se odr`ati bez njenog prisustva. Objavljivanjem ovog oglasa, dostava poziva tu`enoj smatra}e se izvr{enom protekom roka od 15 dana po~ev od dana objavljivanja.

„EUROHAUS“ d.o.o. Azize [a}irbegovi} 16, 71000 Sarajevo
U skladu sa ~l. 243 i 248 Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira („Slu`bene novine FBiH“ broj 85/08) PREDMET: Obavijest o posredovanju u prodaji i kupovini vrijednosnih papira profesionalnog posrednika i sticanju klijenta vi{e od 5% vrijednosnih papira iste klase istog emitenta. Dana 16. 04. 2009. godine je izvr{io posredovanje u kupovini i prodaji 4.502 dionice emitenta RUDINA D.D. DONJI VAKUF sa oznakom (RDDVR) po prosje~noj cijeni od 0,43 KM, {to ~ini 13,883920%. Kupovina je izvr{ena za klijenta BA[IMAMOVI] NERMIN, a prodavac je bio @DRALOVI] HILMO sa koli~inom 4.208 dionica {to ~ini 12,977240%.

OGLAS
Poziva se tu`ena Mevlida Pu{kar na ro~i{te za glavnu raspravu zakazanu pred ovim sudom na dan utorak, 9. 6. 2009. u

U prodaji

30

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

kiosk

ZLO^INI Drama na splitskom kupali{tu Bene

Oteo bebu iz kolica i tresnuo je o beton
Lu|ak je pri{ao kolicima i iz ~ista mira uzeo dijete Beba je zadobila te{ke povrede i ljekari se bore za njen `ivot
Na splitskom kupali{tu Bene u subotu oko podne du{evni bolesnik zgrabio je bebu iz kolica i bacio je na beton. Prema izjavama o~evidaca, bebu staru samo dva mjeseca A. H. (32) iz Splita udarao je i poku{ao sko~iti na nju. Prema izjavi portparola PU splitsko-dalmatinske, majka, ujak i njegov sin {etali su s bebom. Mu{karac je u samo nekoliko sekundi uspio pri}i kolicima, odgurnuti majku i njenog brata koji su pali. Uzeo je dijete te ga bacio na beton. Maj~in brat i prolaznici zaustavili su poreme}enog napada~a da ne ubije bebu. Manijak je tada pobjegao u {umicu. Uskoro su stigli policija i Hitna pomo}. Mu{karca su uhapsili nekoliko stotina metara dalje i odveli ga na Odjel psihijatrije KBC-a Split. ^etiri sprata iznad, na Odjelu pedijatrije, ljekari se bore za `ivot dvomjese~ne djevoj~ice. Beba je zadobila te{ke tjelesne povrede,

Split: Mjesto gdje je izvr{en napad

opasne po `ivot - ima nagnje~enje mozga i te{ko krvarenje u glavi. U policiji ka`u da je mu{karac du{evni bolesnik, odranije poznat policiji. Splitskog manijaka Hitna je odbila smjestiti u bolnicu. On pati od te{ke psihoze i

ovisnik je o drogama. Prije nekoliko dana njegov brat zatra`io je od Hitne da ga odvedu u bolnicu, jer ima psihoti~e epizode, no Hitna je to odbila uz obja{njenje da nema osobne dokumente kod sebe.

Dosjetljivost srbijanskih banaka

Sto~arima krave na lizing
Prokredit lizing jedna je od banaka koje su klijentima omogu}ile da putem lizinga obnove svoje stado. Posao zasad ide dobro pa banka do sada nije imala nijedan slu~aj u kojem je trebalo zaplijeniti kravu zbog nepla}anja obaveza. Mile Lazi} iz sela Dobri} kod [apca rekao je da me|u kravama kupljenim na lizing i „obi~nim“ kravama nema nikakve razlike, me|utim, susjedi su nakon {to su ~uli za „lizing krave“ po~eli dolaziti kod njega kako bi se uvjerili da se radi o kvalitetnim govedima. - [to se ti~e susjeda, oni su se smijali. Krave na lizing!? Bilo je to stvarno smije{no, pa i mojim uku}anima je bilo smije{no, krava na lizing... Hajde uzme se traktor, automobil, ne{to drugo, me|utim, ja sam zadovoljan - kazao je Lazi}. Dvije simentalke Lazi} je kupio po cijeni od 3.000 eura, a mjese~na rata lizinga iznosi 37 eura po grlu. U tim uvjetima Mile je jako zadovoljan koli~inom mlijeka koje simentalke proizvode, a posebno je dobro to {to mu tele ostaje na poklon.

„Lizing krave“ popularne

Postidio se nakon prekr{aja u saobra}aju

Gradona~elnik od policije zahtijevao da plati kaznu
Preporu~ujemo vam da obavezno pro~itate u aprilskom izdanju prvog bh. edukativnog ~asopisa za roditelje „Bebe&Mame“ Gradona~elnik grada Voren u dr`avi Mi~igen, SAD, D`im Fouts (Jim) vozio je samo sedam kilometara preko ograni~enja. Zaustavio ga je policajac te ga pustio s opomenom. Gradona~elnika je pekla savjest cijeli dan pa je nazvao na~elnika policije zahtijevaju}i da mu po{alju kaznu. Nakon {to su mu dostavili nov~anu kaznu, D`im ju je platio. - Htio sam pokazati da su pred zakonom svi jednaki - rekao je gradona~elnik.

Ko su aprilske Zvjezdice i ko }e dobiti 16 poklona
Kako izbje}i 10 naj~e{}ih roditeljskih gre{aka Ko dobija djevoj~ice, a ko dje~ake Poma`e li NE u odgoju Bolovi za uzbunu Prolje}e i alergije Pitanja i odgovori Sva{tice

Fouts: Jednakost pred zakonom

kultura

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

31

IZLO@BE „Mogu}i retrospectrum“ ve~eras u Umjetni~koj galeriji BiH

Prikaz vi{edecenijskog opusa Mehmeda Zaimovi}a
Vi{e od stotinu djela nastalih od 1960. do 2008. godine
Velika izlo`ba djela akademika Mehmeda Zaimovi}a pod nazivom „Mogu}i retrospectrum“ bit }e otvorena ve~eras u Umjetni~koj galeriji BiH u Sarajevu. Rije~ je o jednoj mogu}oj retrospektivi, o odabranom prikazu vi{edecenijskog opusa ovog umjetnika, a publika }e imati priliku vidjeti vi{e od stotinu djela koja su nastala u periodu od 1960. pa do onih nastalih pro{le godine. Izlo`ba }e biti postavljena na prvom spratu Umjetni~ke galerije BiH, gdje se ina~e nalazi prvi dio stalne postavke „Retrospectrum“, pa otuda i naziv Zaimovi}e izlo`be. - Posjetioci }e imati priliku vidjeti veliki broj mojih djela, od saOmladinski hor: Sedam nastupa u Italiji

Zeni~ki Omladinski hor gostuje u Italiji

Prvi put nastupaju u Rimu
^lanovi Omladinskog hora Zenica danas kre}u na vi{ednevnu turneju po Italiji, gdje }e odr`ati sedam koncerata. Kako nam je potvrdio Milenko Karovi}, prvi ~ovjek Hora, nastupi su dogovoreni u Pia}enci, Bolonji, Asti, Askoli i Trevizu, dok }e dva koncerta imati u Rimu. - Ovo je na{e sedmo gostovanje u Italiji, ali ove godine prvi put nastupamo u Rimu i velika nam je ~ast {to }emo svoj repertoar predstaviti u prijestonici Italije - kazao nam je Karovi}. On dodaje da }e Omladinski hor nastupiti na Kongresu Sindikata Italije u Rimu na kojem }e izvesti i himnu te dr`ave. Odlazak na turneju finansijski je pomogao Zeni~ko-dobojski kaA. D@. nton.

Dobitnik zna~ajnih priznanja
Iza Mehmeda Zaimovi}a je vi{e od 60 samostalnih izlo`bi u zemlji i inozemstvu, a u~estvovao je na oko 500 kolektivnih. Dobitnik je vi{e zna~ajnih priznanja, a od pro{le godine redovni je ~lan Akademije nauka i umjetnosti BiH. mih po~etaka pa do novih radova. Bit }e izlo`eni crte`i, gva{evi, uljane slike i tempera, a izlo`bu }e otvoriti Ugo Vlaisavljevi} - rekao nam je Zaimovi}. Uz izlo`bu je {tampan i manji katalog sa izborom tekstova likovnih kriti~ara koji su pratili umje-

KULT/ART TELEKS
SARAJEVO - U Domu Oru`anih snaga BiH sutra }e biti uprili~en koncert austrijske pijanistice Jasminke Stan~ul. Ona }e izvesti djela Betovena (Ludwig van Beethoven) i [uberta (Franz Peter Schubert). (A. Gr.)

Nagrade Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH

Sve~ana dodjela 23. aprila
Zaimovi}: Djela od samih po~etaka

tnikov rad tokom proteklih decenija. Izlo`ba je realizirana uz pomo} Federalnog ministarstva ku-

lture i sporta te Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti. A. GRABOVAC

Novi projekt sarajevske „Zalihice“

@iri Udru`enja izdava~a i knji`ara BiH na ~elu sa Hanifom Kapid`i}-Osmanagi} donio je odluku o dodjeli nagrada UIKBIH. Nagrade }e biti dodijeljene za najbolje izdava~ke projekte, auto-

ra, grafi~ki dizajn, prevodioca i urednika za pro{lu godinu, a bit dodijeljena i specijalna nagrada `irija kao i posebno priznanje. Sve~ano uru~enje bit }e uprili~eno 23. aprila u Domu mladih A. Gr. u Sarajevu.

Objavljena izabrana djela Stevana Tonti}a
Sarajevska izdava~ka ku}a „Zalihica“ objavila je izabrana djela u ~etiri knjige bh. pjesnika i prozaiste Stevana Tonti}a. Ovaj iznimno zna~ajan izdava~ki projekt ~ini „Poezija“, koja predstavlja dosad najobuhvatniji izbor iz objavljenih poetskih zbirki, a dopunjena je novim pjesmama, kao i mi{ljenjima bh. i njema~kih kriti~ara. U izabranim djelima je i knjiga „Tvoje srce, zeko“ koja predstavlja drugo izdanje romana o ratu u Sarajevu i egzilu u Berlinu, te djelo „Jezik i neizrecivo“ koje sadr`i pjesni~ke portrete zna~ajnih bo{nja~kih, hrvatskih i srbijanskih pjesnika 20. stolje}a. Eseji, govori, osvrti i recenzije pisani za vrijeme rata i egzila obuhva}eni su u knjizi A. Gr. „Po nalozima poezije“.
Naslovnice knjiga

Predstava NPS na „Mostarskom prolje}u“

„Pono}na igra“ u Galeriji kraljice Katarine 15. maja
Predstava Narodnog pozori{ta Sarajevo „Pono}na igra“ Dubravka Jela~i}a Bu`imskog u re`iji Gradimira Gojera bit }e izvedena na Me|unarodnoj kulturnoj manifestaciji „Mostarsko prolje}e 2009“. Predstava }e biti odigrana 15. maja u Galeriji kraljice Katarine u Mostaru. Uloge u predstavi ostvarili su Mediha Musliovi} i Izudin BajroA. Gr. vi}.

Igraju Musliovi} i Bajrovi}

32

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Hercegova~ko-neretvanska `upanija / kanton Agencija za privatizaciju

oglasi
Apoteka „ZDRAVLJE“ S. Zajke Sarajevo

Temeljem ~lanka 15. Pravilnika o postupku prodaje imovine i dionica ili udjela poduze}a („Sl. novine FBiH“ br. 28/05 i 53/07) Agencija za privatizaciju u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji, objavljuje

OGLAS
Potreban jedan magistar farmacije za rad u apoteci. Informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 061/480-269 033/235-028.

JAVNI POZIV
(ponovni)
za sudjelovanje na dra`bi br. 18 za sljede}e predmete:

Prodavatelj:

Agencija za privatizaciju u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji

Identifikacijski broj prodavatelja: 4227020410000 Po~etna cijena (KM)
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-09-000 031 Zavidovi}i, 13. 04. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

[ifra predmeta

PREDMET PRODAJE

Depozit (KM)

Naknada (KM)

070300040

Devastirani hotel „BREGAVA“ u Stocu, ul. M. Vi{evi}a b.b., povr{ine 2670 m2 s pripadaju}im parkingom i zemlji{tem povr{ine 301 m2 ,sagra|en na 207.900,00 20.790,00 100,00 k.~. nazna~enim u z.k. ulo{cima br. 1144, 1596 i 1742 K.O. Stolac

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 031, po zahtjevu [ehi} Senada sin Ramiza iz Borovnice 31, op}ina Zavidovi}i, zastupanog po punomo}niku [ehi} Samiri iz Borovnice, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 720, katastarska op}ina Potkle~e, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 278/17 „Kr~evina“, pa{njak 3 klase u povr{ini od 400 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je [ehi} Senad Ramizov, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{nokni`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{njokni`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

DRA@BA br. 18 odr`at }e se dana 18.05.2009. godine, s po~etkom u 10:00 sati, u Hotelu „ERO“ u Mostaru. Pravo sudjelovanja na dra`bi imaju sve fizi~ke i pravne osobe ukoliko nemaju zapreka iz ~l. 12. Zakona o privatizaciji poduze}a. Pravo sudjelovanja na dra`bi stje~e se podno{enjem prijave, uplatom depozita, te uplatom naknade za sudjelovanje na dra`bi u iznosima utvr|enim u tablici. Obrazac prijave za sudjelovanje na dra`bi i obrazac izjave mogu se preuzeti u Agenciji za privatizaciju u Hercegova~ko-neretvanskoj `upaniji u Mostaru (ul. Kneza Domagoja br. 11). Uz prijavu za sudjelovanje na dra`bi kandidati su du`ni prilo`iti ovjerenu izjavu s naznakom da izjavljuju, pod punom materijalnom, moralnom i kaznenom odgovorno{}u, da nemaju zapreka iz ~l. 12. Zakona o privatizaciji poduze}a da sudjeluju u postupku privatizacije. Uplata depozita za predmet dra`be vr{i se na ra~un broj 3381002200595469 (kod Uni Credit Zagreba~ke banke). Uz obrazac prijave potrebno je prilo`iti kopiju uplatnice kao dokaz o upla}enom depozitu u vrijednosti od 10% od po~etne cijene predmeta za koji se nadme}e, te predo~iti broj osobnog teku}eg ra~una, `iro ra~una ili broj {tedne knji`ice (radi povrata depozita). Prijava za sudjelovanje na dra`bi i dokaz o uplati depozita (kopija uplatnice) dostavljaju se Agenciji najkasnije do 11.05.2009. godine do 1500 sati. Registriranje sudionika dra`be po~inje 2 (dva) sata prije po~etka dra`be u prostorijama dra`benog centra. Prilikom registriranja sudionik pla}a nepovratnu naknadu za sudjelovanje na dra`bi u iznosu od 0,1% od po~etne cijene predmeta za koji se nadme}e. Povr{ina predmeta prodaje utvr|ena je prema „Elaboratu o procjeni vrijednosti hotela“ sa~injenom od ovla{tenog sudskog vje{taka gra|evinske struke, pa Agencija ne snosi odgovornost za eventualno odstupanje stvarne povr{ine od povr{ine utvr|ene elaboratom. Za predmet dra`be kupac pla}a ukupnu postignutu cijenu u novcu. Dodatne informacije mogu se dobiti u @upanijskoj agenciji za privatizaciju na tel. 036/327274 i 327-275.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-09-000 030 Zavidovi}i, 13. 04. 2009. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-09-000 030, po zahtjevu TTUPD „Henkoprom“ d.o.o. @ep~e, Zeni~ki put 53, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su: u posjedovni list broj 1553, katastarska op}ina 420 Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1663/1 „Bara“, ku}a i zgrada povr{ine 276 m2, dvori{te povr{ine 464 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je „Henkoprom“ d.o.o. @ep~e, sa dijelom 1/1, sa upisanim pravom zaloga u korist UPI Banke Sarajevo, po Rje{enju br. Ip. 90/01 od 08. 06. 2001. godine suda Zavidovi}i. I posjedovni list broj 1554, katastarska op}ina Zavidovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 1663/3 „Bara“ pristupni put povr{ine 115 m2. Prema podacima iz katastra suposjednici navedene nekretnine su „Henkoprom“ doo @ep~e, sa dijelom 2/6 i Husi} Zajko Mujin, sa dijelom 4/6. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

JAVNA USTANOVA RADIOPOSTAJA NOVI TRAVNIK Temeljem ~l. 23. Statuta Javna ustanova Radiopostaja/stanica Novi Travnik, Upravno vije}e/odbor raspisuje

NATJE^AJ/KONKURS
Za izbor i imenovanje direktora/ravnatelja Radiopostaje/stanice

Prof. dr. Sulejman Red`i}, dopisni ~lan ANUBiH odr`at }e pristupno predavanje

NOVI TRAVNIK
Pored op}ih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: 1. da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme VSS ili V[ stru~nu spremu 2. da ima najmanje 3 godine radnog iskustva na rukovodnim mjestima, s predno{}u rada u medijima, Izbor i imenovanje }e se obaviti u roku od 30 dana nakon isteka roka za prijave na natje~aj/konkurs objavljenog u sredstvima javnog informisanja/priop}avanja. Uz prijavu na natje~aj/konkurs potrebno je dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta s kratkim `ivotopisom/biografijom na adresu JU Radiopostaja/stanica Novi Travnik, Kralja Tvrtka 40, 72290 Novi Travnik s naznakom prijava na natje~aj/konkurs. Natje~aj/konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja/priop}avanja. Nepotpune i neblagovremene/nepravodobne prijave ne}e se razmatrati.
N

„BIODIVERZITET U GLOBALNOJ EKOLOGIJI“
Srijeda, 22. april/travanj 2009. godine u 13,00 sati, amfiteatar Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Bistrik 7, Sarajevo.

PRISTUP PREDAVANJU JE SLOBODAN ZA JAVNOST

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA HASAN PERENDA

jet set
(Foto: J. Had`i})

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

33

Reper Frenkie nastupio u Tuzli

Podr`ao ga i Edo Maajka
Devedeset minuta hip-hop fe{te za 500 posjetilaca
Nakon jednogodi{nje pauze, odli~an nastup u Tuzli imao je bh. reper Frenkie. On je zajedno sa svojim gostima, me|u kojima je bio i Edo Maajka, napravio pravu hip-hop fe{tu za skoro 500 posjetilaca u Domu mladih. - Tuzla je jo{ jednom pokazala da je najja~a u na{oj zemlji kada je rije~ o hip-hopu. Bila je prava ludnica. Nastup je trajao 90 minuta, a pored Ede, gosti su bili Nazar, DJ Soul i Munja iz grupe „Defence“. Publika je sve vrijeme u`ivala u dobrom repu, a drago mi je {to je dobro prihva}ena numera „No}na smjena“, koju sam premijerno izveo, a koja }e se na}i na mom novom albumu - reD. Z. kao je Frenkie.

Sjajan kontakt ^ole s publikom: Prepuna Arena pozdravila megazvijezdu

SPEKTAKLI Zdravko ^oli} pred 10.000 fanova u Zenici

Puna tri sata uzavrele atmosfere Ove godine bez festivala
S nastupa u Domu mladih
(Foto: A. Bajri} Blicko)

„Sarr e Roma“ radije nastupa sama

Drago mi je {to sam, nakon Dine Merlina, me|u prvima imao ~ast da pjevam u Areni Publika stigla iz svih krajeva BiH, ali i iz Slovenije, Srbije i Hrvatske
Neprevazi|ena muzi~ka megazvijezda Zdravko ^oli} zapalio je preksino} zeni~ku Arenu, u kojoj se na njegovom sjajnom koncertu okupilo vi{e od 10.000 fanova. ^ola je bio izuzetno dobro raspolo`en, raspjevan i pun kondicije. Muzi~ki {ou, koji je petnaestak minuta prije 21 sata otvorio hitom „Produ`i dalje“, a okon~ao ne{to - Ovakva atmosfera ne mo`e se ponoviti u „Olympiji“. To je lijepa, kultna dvorana i prostor odli~an za sviranje, ali ne o~ekujem da se atmosfera iz Zenice, iz ove Arene, mo`e ponoviti u Parizu 2. maja, kada imam sljede}i koncert - rekao je Zdravko ^oli} za „Dnevni avaz“ u prvim minutama nedjelje, jo{ sla`u}i dojmove nakon trosa-

Rezultat utakmice
Vatreni navija~ @eljezni~ara Zdravko ^oli} saznao je od ekipe „Dnevnog avaza“ da je u vrijeme njegovog koncerta ^elik dobio @elju rezultatom 2:0. Kroz smijeh, jer je dva dana ranije prognozirao nerije{eno, kazao je: - Ma dobro, @elji ne treba, ne bori se za prvo mjesto, a ^elik je bio dva mjesta ispod pa je bolje ovako. gionu“. Vozom su do{le i Mostarke te grupa Beogra|ana, koja je prvi put bila u Zenici, a nisu izostali ni Zagrep~ani. - Ja sam, ipak, u drugom planu kada je rije~ o ovakvoj stvari. Publika je glavna i to se vidjelo. Ovo lijepo zdanje Zenica je trebala imati i ranije, ali evo, sada je tu, na ~ast svima sportistima i muzi~arima koji }e nastupati u njemu. Ja sam u`ivao! Cijela ova regija treba biti ponosna. Drago mi je {to sam me|u prvima, dakle, nakon Dine Merlina, imao ~ast da pjevam ovdje - kazao nam je ^oli}.
„Sarr e Roma“: Osvajaju i Crnu Goru

Zbog velikog broja ugovorenih nastupa, sarajevska grupa „Sarr e Roma“ odlu~ila je da se ove godine ne pojavljuje na festivalima. Lider grupe Amir Karahasanovi} isti~e da }e imati dosta gostovanja u Hrvatskoj, ali i da pristi`u pozivi i iz Crne Gore. - U Hrvatskoj smo s nekoliko pjesama napravili dobar posao i

rezultati su ve} sada vidljivi. Stalno nas zovu da pjevamo na Hrvatskom primorju. Ve} imamo dogovorene nastupe u Splitu, Osijeku, Dubrovniku, Makarskoj. U narednom periodu namjeravamo zavr{iti album za evropsko tr`i{te, ali se i na pravi na~in predstaviti u Crnoj Gori - govori KaD. Z. rahasanovi}.

Odu{evljena publika horski je pjevala sa ^olom

Spec
SARAJEVO - Nakon {to je krajem godine pod markicom diskografske ku}e „Hayat Production“ izdao album „Prva ljubav“, Davor Badrov snima dvije nove pjesme. Mladi pjeva~ ~esto nastupa u BiH, a sarajevskoj publici ponovo }e se predstaviti u subotu, 2. maja, kada }e nastupiti u sarajevskom restoranu „Bazeni“.

prije pono}i, protekao je u uzavreloj atmosferi te razmjenom emocija izme|u ^ole i publike.

U`ivao sam
Vrhunska produkcija, visok nivo profesionalizma i ^olina jedinstvena harizma zaokru`ili su zeni~ku no} za pam}enje.

tnog spektakla u Areni. Isti~e da je u`ivao u dru`enju sa Zeni~anima, kao i sa fanovima koji su pristigli iz drugih bh. gradova, ali i iz regiona. Tako se u publici na{la i 50-godi{nja Slovenka, koja je mahsuz do{la iz Ljubljane, a koja ka`e da „ne propu{ta nijedan ^olin nastup u re-

Zajedno do bisa
Posljednji nastup u Zenici ^ola je odr`ao prije punih 28 godina, kada ve}ina njegove preksino}nje publike jo{ nije bila ni ro|ena. Ipak, nosili su ga od pjesme do pjesme, sve do posljednjeg bisa. - Da, pjevali su i nove i stare stvari. Jo{ sam pod dojmom. Upravo me ta mje{avina generacija odu{evljava. Imam dobro oko i vidio sam {ta se de{ava na tribinama. Prete`no je bila mla|a publika i to je sjajno, jer vidim da znaju hitove koji su nastali i prije njihovog ro|enja - kazao je ^oli}.
A. D@. - L. S. R.

Gdje je „Cura iz Zenice“
Iako je bilo o~ekivano, ^ola na koncertu nije otpjevao hit „Cura iz Zenice“. - Na`alost, nisam. Planirao sam to, ali su muzi~ari malo lijeni pa nikako da uvje`bamo. Nakon Zagreba i turneje po Australiji, nismo imali dovoljno vremena. No, uskoro slijedi novi album, a Arena je sigurno mjesto gdje }u imati jednu od prvih promocija. Obe}avam, na tom nastupu imat }emo i „Curu iz Zenice“ - poru~io je ^ola.

34

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 65 0 PS 028704 07 PS Sarajevo, 2. 4. 2009. godine

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU BROJ: 09 65 Ps 018524 06 Ps Sarajevo, 07. 04. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to sudija ]ato Edhem u pravnoj stvari tu`itelja Dioni~ko dru{tvo BH Telecom Sarajevo Direkcija Sarajevo, ul. Zmaja od Bosne 88 Sarajevo protiv tu`enog AMTECH DOO ul. Franjeva~ka 6-c radi duga v.s.p. 13.458,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Maida Biki}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO, ul. Zmaja od Bosne br. 88, protiv tu`enog „M.K. DEKI d.o.o. SARAJEVO, ul. Ivana Brki}a br. 31, SARAJEVO, radi duga v.s. 6.931,05 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 2. 4. 2009. godine, donio je slijede}u: PRESUDU zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da isplati tu`itelju na ime duga iznos od 6.931,05 KM, sa zakonskim zateznim kamatama i to: - na iznos od 765,45 KM po~ev od 15. 12. 2006. godine do isplate, - na iznos od 2.176,20 KM po~ev od 15. 1. 2007. godine do isplate, - na iznos od 781,85 KM po~ev od 15. 2. 2007. godine do isplate, - na iznos od 187,10 KM po~ev od 15. 3. 2007. godine do isplate, - na iznos od 187,10 KM po~ev od 25. 4. 2007. godine do isplate, - na iznos od 187,10 KM po~ev od 25. 5. 2007. godine do isplate, - na iznos od 2.646,25 KM po~ev od 25. 6. 2007. godine do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 311,85 KM, sve to u roku od 30 dana. Obrazlo`enje U tu`bi zaprimljenoj dana 15. 11. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude. Osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz ~injenice koja su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op}e poznate, te iz sadr`aja tu`be proizilazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glavne rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku pod 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio dana 8. 1. 2009. godine godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa odredbama ~llana 348. stav 3. do 7. ZPP-a, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 396. ZPP-a a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu u iznosu od 207,90 KM i takse na odluku u iznosu od 103,95 KM, {to ukupno iznosi 311,85 KM. SUDIJA Biki} Maida POUKA: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

OGLAS
Dana 07. 06. 2006. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog AMTECH DOO ul. Franjeva~ka 6-c radi duga vsp 13.458,00. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog da tu`iocu plati iznos od 3.458,00 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi: - na iznos od 1.885,10 KM po~ev od 08. 06. 2002. do dana uplate - na iznos od 1.194,90 KM po~ev od 08. 07. 2002. do dana uplate - na iznos od 378,00 KM po~ev od 08. 08. 2002. do dana uplate kao da tu`iocu naknadi parni~ne tro{kove sve u roku od 30 dana. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka do 15 dana od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 348 stav 4. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 15 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334. ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan. (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH): Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. SUDIJA ]ato Edhem

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Ps 018407 06 Ps Sarajevo, 27. 03. 2009. godine Na osnovu odredbe ~lana 348. st. 3, 4 i 5 Zakona o parni~nom postupku, (Slu`bene novine FBiH broj 53/03) Op}inski sud u Sarajevu i to sudija Aleksandra Vuleta, u pravnoj stvari tu`itelja „Avaz“ doo Sarajevo, Dru{tvo za izdava~ku i {tamparsku djelatnost, ulica D`emala Bijedi}a broj 185, Sarajevo, protiv tu`enog „P .V.H.S. ALPLAST“ doo Sarajevo, ulica Behd`eta Muteveli}a broj 2-a/IV, radi naplate potra`ivanja, v.sp. 10.316,79 KM, OBJAVLJUJE SLIJEDE]I:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 040603 06 P Sarajevo, 13.04.2009.godine Op}inski Sud u Sarajevu i to sudija Sanela Goru{anovi}-Butigan, u pravnoj stvari tu`itelja TURKISH ZIRAAT BANK BOSNIA d.d. Sarajevo, ul. Ferhadija 29, protiv tu`enih SKORUPAN D@EVAD iz Sarajeva, ul. Sarajevskih gazija 11-D, SAMOUK HAZIM iz Sarajeva, ul. Envera [ehovi}a 5, zastupan po punomo}niku A{~eri} Minadiru advokatu iz Sarajeva i [AHMAN BESIM iz Sarajeva, ul. Adema Bu}e 362, radi duga v.s.p. 6.924,01 KM, na ro~i{tu za glavnu, usmenu i javnu raspravu odr`anu dana 11.03.2009. godine, u prisutnosti punomo}nika tu`itelja i punomo}nika drugotu`enog, u odsutnosti uredno obavje{tenog prvo i tre}etu`enog, dana 13.04.2009. godine donio je slijede}u

POZIV
Poziva se tu`eni „P .V.H.S. ALPLAST“ doo Sarajevo, ulica Behd`eta Muteveli}a broj 2-a/IV da u roku od 30 dana dostavi odgovor na tu`bu koja je podnesena sudu dana 15. 08. 2006. godine u kojoj je tu`itelj predlo`io sudu da obave`e tu`enog da tu`itelju isplati iznos od 10.316,79 KM na ime glavnog duga sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od pojedina~nih potra`ivanja po ispostavljenim ra~unima i to: na iznos od 789,36 KM po~ev od 02. 11. 2001. godine pa sve do isplate, na iznos od 789,36 KM po~ev od 06. 11. 2001. godine pa sve do isplate, na iznos od 3.397,68 KM po~ev od 07. 11. 2001. godine pa sve do isplate, na iznos od 2.951,52 KM po~ev od 25. 01. 2002. godine pa sve do isplate, na iznos od 2.265,12 KM po~ev od 05. 02. 2002. godine pa sve do isplate i na iznos od 123,75 KM po~ev od 29. 08. 2002. godine pa do isplate, te da mu naknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom izvr{enja. Ujedno je tu`itelj predlo`io i dono{enje presude zbog propu{tanja u smislu ~lana 182. stav 1. ZPPa. (Zakona o parni~nom postupku). Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~lan 334. ZPP-a). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~lan 71. stav 1 ZPP-a). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~lan 71. stav 2 ZPP-a). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~lan 74. stav 1. ZPP-a). Kad tu`eni kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~lan 182. stav 1 ZPP-a). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Dostava se smatra obavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Aleksandra Vuleta

PRESUDU
Tu`eni Skorupan D`evad, Samouk Hazim i [ahman Besim su obavezni solidarno isplatiti tu`itelju iznos od 6.924,01 KM sa zateznim kamatama po~ev od 19.10.2006.godine pa sve do dana kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova postupka u iznosu od 595,44 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. SUDIJA Sanela Goru{anovi}-Butigan Pouka: Protiv ove presude mo`e se izjaviti `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu putem ovog suda u roku od 30 dana od dana dostavljanja iste. @alba se podnosi u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BiH KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU PARNI^NO ODJELJENJE ZA SPOROVE MALE VRIJEDNOSTI ILID@A Ul. Ustani~ka broj 19 Broj: Mal-18212/05 Sarajevo: 2. 4. 2009. godine Op}inski sud u Sarajevu i to stru~ni saradnik Batoti} Damir u pravnoj stvari tu`itelja DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO - DIREKCIJA SARAJEVO iz Sarajeva, ul. Zmaja od Bosne broj 88 protiv tu`ene SMAILBEGOVI] ALME iz Sarajeva, ulica Mehmeda Spahe broj 24, sradi duga v.sp. 741,30 KM u skladu sa ~l. 348. st. 3. ZPP-a FBiH, objavljuje: POZIV Poziva se tu`ena da u roku od 30 dana ovom sudu dostavi odgovor na tu`bu od 1. 8. 2005. godine a kojom je predlo`eno da se tu`ena obave`e isplatiti tu`itelju iznos od 741,30 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to: na iznos od 169,70 KM, po~ev od 8. 11. 2004. godine do dana uplate, na iznos od 382,90 KM, po~ev od 8. 12. 2004. godine do dana uplate, na iznos od 188,70 KM, po~ev od 8. 1. 2005. godine do dana uplate, uz naknadu tro{kova par-

ni~nog postupka a sve u roku od 15 dana. U skladu sa ~l. 334. ZPP-a, odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadr`avati naro~ito oznaku suda, ime i prezime odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja. U odgovoru na tu`bu tu`ena mo`e ista}i i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Ukoliko osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenice te pravni osnov za te navode u skladu sa odredbom ~lana 71. ZPP-a. Tu`ena mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se ovom sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i suprotnu stranku, pozivom na broj predmeta. STRU^NI SARADNIK BATOTI] DAMIR Napomena: Odgovor na tu`bu se mo`e podnijeti putem po{te ili putem prijemne kancelarije Op}inskog suda u Sarajevu u ul. [enoina broj 1.

jet set

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

35

MODA „Beauty Weekend“ u hotelu „Radon Plaza“

Ve~er `enske ljepote i pjesme
Odli~na revija Gordane Zuci} U zvani~nom izboru lica „Beauty Weekenda“ pobijedila Sarajka Amela Omeragi}
U kongresnoj dvorani hotela „Radon Plaza“ u Sarajevu, a u organizaciji agencije „Mettropola Media“, preksino} je odr`an „Beauty Weekend - Ve~er mode i ljepote“. Posjetioci ovog modnog doga|aja, koji predstavlja svojevrsnu vezu izme|u na{e zemlje i Slovenije, u`ivali su u modnim revijama, lijepim manekenkama te numerama bh. i slovenskih izvo|a~a. Doga|aj je zapo~eo revijom Gordane Zuci}, koja je jo{ jednom pokazala za{to slovi za jednu od najboljih bh. kreatorki. - Drago mi je {to sam bila dio ovog modnog doga|aja, a predstavila sam 20 modela visoke i nosive mode, koji su inspirirani ljepotom `ene. Cijela revija imala je svoju pri~u, od frizura do obu}e, a pohvale prisutnih najbolji su mi poklon - rekla je Zuci}. Nove kolekcije predstavili su i modna ku}e „Oktober“ iz Slovenije i njihova poznata dizajnerica Maja Ferme.

Haljevac: Upoznali se u „Izgubljenima“

[alaka: Vi{e nisu skupa

Nakon vi{emjese~ne veze

Raskinuli Memo i Mirela
Slikar i voditelj Hayata Sulejman Memo Haljevac nije vi{e u vezi sa pjeva~icom Mirelom [alakom. Memo i Mirela upoznali su se za vrijeme u~e{}a u {ouu realnosti „Izgubljeni“, a vezu su objelodanili nakon {to je zavr{en ovaj TV projekt. - Bilo je lijepo dok je trajalo. Vi{e nismo skupa - kratko je rekao Memo, koji priprema samostalnu izlo`bu u glavnom gradu D. Z. BiH.

Kako }e Koke promovirati novi CD

Kolekciju predstavila i Maja Ferme

(Foto: B. Nizi})

U zvani~nom izboru lica „Beauty Weekenda“ takmi~ilo se po {est djevojaka iz BiH i Slovenije, a petero~lani `iri, na ~elu sa Lusi Bo{er (Lucy Bosshcer), titulu najljep{e dodijelio je Sarajki

Ceri}: Uskoro novi album

Snimat }e spotove pa koliko ko{ta, neka ko{ta
Pobjednica Amela Omeragi}

Revija modela Gordane Zuci}

Ameli Omeragi}. Za pjesmu su se pobrinuli Ana Babi}, Dado ^au{evi}, Armin Muzaferija te Slovenka Brigita [uler, a dru`enje novinara, organizatora i manekenki nastavljeno je u crvenom salonu hotela „Radon D. Z. Plaza“ i „The Clubu“.

Semir Ceri} Koke snimio je nedavno spot za pjesmu „Nevjernica“, a u narednom periodu namjerava uraditi jo{ nekoliko videozapisa za numere koje }e se na}i na njegovom novom albumu. - Odlu~io sam da snimim pet spotova i da na taj na~in pribli`im publici svoje pjesme. Sada je na redu „Vila“, a potom }u izabrati jo{ tri numere. Smatram da je

ovo odli~an na~in za promociju, mada je i malo skup s obzirom na to da je u vrijeme ekonomske krize te{ko na}i sponzore - ka`e Semir Ceri} Koke. Pjeva~ narodne muzike isti~e da privodi kraju snimanje dugonajavljivanog albuma koji }e se, kako ka`e, pojaviti na tr`i{tu pod markicom „Hayat ProductiD. Z. ona“.

Na holivudskoj aukciji

Pamela Anderson prodaje kostim iz „Baywatcha“
^etrdesetjednogodi{nja Pamela Anderson darovala je i potpisala kupa}i kostim koji je nosila u popularnoj TV seriji „Baywatch“. Pamelin crveni kostim bit }e na velikoj holivudskoj aukciji koja }e biti uprili~ena po~etkom narednog mjeseca. Aukcijska ku}a o~ekuje da }e starletin kostim posti}i cijenu od najmanje 3.000 eura.

36

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

show biz

LONG ISLAND Nezgoda pop kraljice

Madona pala s konja i povrijedila se
Konja kojeg je pop kraljica jahala, navodno, prepla{ili fotoreporteri
Pop kraljica Madona (Madonna) pala je s konja i zadobila lak{e povrede, saop}ila je ju~er njena glasnogovornica Liz Rozenberg (Rosenberg). Ona je kazala da su konja kojeg je Madona jahala, prepla{ili fotoreporteri koji su doslovno isko~ili iz grmlja, a pop kraljica nije se uspjela zadr`ati na `ivotinji. Madona je zadobila lak{e povrede, rekla je glasnogovornica ne navode}i daljnje pojedinosti. Pjeva~ica je, ina~e, bila u posjeti prijateljima u Hemptonu, na isto~nom dijelu Long Islanda. Prije skoro ~etiri godine pjeva~ica je u Engleskoj, tako|er, pala s konja, ali su posljedice tada bile ozbiljnije. Slomila je klju~nu kost i ruku te zadobila napuknu}e rebara. Sre}om, to se ovog puta nije dogodilo.

Pamela u seriji „Baywatch“

Madona: I prije ~etiri godine pala s konja

Ambiciozni glumac

Na pomolu nova holivudska ljubav

^ak Noris `eli biti predsjednik Teksasa
^ak Noris (Chuck Norris), majstor borila~kih vje{tina i glumac, gaji ozbiljne ambicije da postane prvi predsjednik nezavisne dr`ave Teksas ako takva ikada bude oformljena. Nakon {to se na CNN-ovom politi~kom blogu pokrenula rasprava o osamostaljivanju ameri~ke dr`ave Teksas, Noris se ponudio za prvog predsjednika. Noris, koji je, ina~e, republikanac, tvrdi da se Teksas `eli otcijepiti od Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava, jer su ljudi razo~arani ameri~kom vladom te smatra da bi on bio najbolji kandidat za vo|enje nove dr`ave, prenosi „Contact Music“. - Mo`da se kandidiram za predsjednika Teksasa, a to bi se moglo dogoditi prije nego {to mislite. Sva-

D`enifer Aniston u vezi sa @erarom Batlerom?

Noris: Sam se ponudio

ko ko je proveo dovoljno vremena u Teksasu, ta~no zna {ta bismo mi u~inili ako se stvari u Americi zao{tre - izjavio je Noris.
Grifin nakon uru~enja nagrade (Foto: AP)

F L AS H
LOS AN\ELES Komi~arka Keti Grifin (Kathy Griffin) primila je preksino} nagradu „Vanguard“ na 20. dodjeli „GLAAD Media Awards“. Keti je tom prilikom u kupa}em kostimu izvela i zanimljiv perfaormans. Me|u laureatima bili su i glumice D`enifer Bils (Jennifer Beals), Katarina Monig (Katherine Moennig), Lej{a Hejli (Leisha Hailey), scenarista Ilejn ^ejken (Ilene Chaiken) i drugi.

Aniston: Susreti u njujor{kom stanu

Batler: Privla~i ga D`enifer

Iako je pro{ao samo jedan mjesec od kada je glumica D`enifer Aniston (Jennifer) prekinula burnu vezu sa de~kom D`onom Majerom (John Mayer), ~ini se da je na pomolu njena veza sa glumcem @erarom Batlerom (Gerard Butler). Prema pisanju magazina „In Touch“, kojem je glumicina prijateljica otkrila detalje, D`enifer i @erar su u kontaktu jo{ od pro{log septembra, kada su na Toronto Film Festivalu zajedno pr-

oveli no} uz ugodan razgovor i {ampanjac. Kako je sada slobodna, D`enifer silno `eli nadoknaditi izgubljeno vrijeme sa glumcem koji je, o~ito, ostavio jak dojam na nju vjerovatno i svojim {armantnim {kotskim naglaskom. U posljednje vrijeme na{li su se nekoliko puta u njenom stanu u Njujorku, a planiraju zajedno snimiti i dva filma. Tridesetdevetogodi{nji @erar, navodno, osje}a isto.

- Sretan je {to }e se opet dru`iti. @eli provoditi vrijeme sa njom, jer ga mnogo privla~i - rekao je @erarov prijatelj dodav{i: - Neka se D`en ~uva, on je pravi igra~! Ako je vjerovati glumicinoj prijateljici, D`enifer je ve} oti{la predaleko: - Ona ~ak razmi{lja o tome da odseli u [kotsku i da kupi ku}u negdje na selu pa je tra`ila @erarov savjet.

show biz

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

37

Pjeva~ica se jo{ ne vra}a u rodnu Englesku

VJEN^ANJA Prema pisanju magazina „People“

Uma Turman se udaje za multimilijardera
Lijepa glumica i Arpad Buson zaru~ili se pro{le godine
Vajnhaus: Opustila se na otoku

Ejmi u vezi sa konobarom i ostaje na Karibima
^ini se da se Ejmi Vajnhaus (Amy Winehouse) jo{ neko vrijeme ne}e vratiti u rodnu Englesku. Osim {to joj, o~ito, odgovara klima na karipskom otoku Sveta Lucija, ~ini se i da pjeva~ica tamo vrlo lako pronalazi ljubav. Ovog puta rije~ je o konobaru. Ejmi je odlu~ila produ`iti svoj boravak na Karibima iako je u martu nakratko posjetila London. „ThisIsLondon“ pi{e da je pjeva~ica po~ela izlaziti sa konobarom D`uniorom (Junior) nakon {to se prvo vi|ala sa ragbistom D`o{om Boumanom (Josh Bowman), poslije kojeg je utjehu na{la u naru~ju li~nog trenera. Neimenovani izvor rekao je: - Ejmi se opustila na otoku i u`iva u samo}i. Sa D`uniorom se odmah na{la na istoj talasnoj du`ini i veoma se dobro zabavljaju. Tek su kratko zajedno, ali ona voli provoditi vrijeme sa njim. Ejmin mu` Blejk Filder-Sivil (Blake Fielder-Civil) podnio je u januaru zahtjev za razvod.

Dok „Gunsi“ miruju
Turman: Da li }e se vjen~ati idu}eg vikenda

Sle{ snima solo album
ti minimalno 48 sati da bi dobio dozvolu za brak. Umi bi to bilo tre}e vjen~anje. Iz braka sa Itanom Houkom (Ethan Hawk) ima sina i k}erku, a prije toga je bila udata za Gerija Oldmena (Gary Oldman). Buson, pak, ima dvoje djece sa Elom Mekferson (Elle Macpherson), od koje se 2005. godine rastao. Iako se grupa „Guns’n’Roses“ ne}e okupiti, Sle{ (Slash) ne gubi vrijeme pa radi na solo plo~i. Ve} je snimio ~ak ~etiri nove pjesme za svoj solo album, i to uz pomo} Krisa ^ejnija (Chris Chaney). Osim toga, album producira Erik Valentin (Eric Valentine), koji je producirao „Queens of the Stone Age“, a o~ekuje se i gostovanje plejade vrsnih gitarista na pojedinim pjesmama albuma iako Sle{ jo{ ne `eli otkriti imena. - Zavr{ili smo ~etiri ubojite stvari sa stra{nim vokalima - ka`e Sle{ te dodaje da }e album biti izvrstan i da se mnogo zabavlja snimaju}i ga.

Zaruke sa multimilijarderom Arpadom Busonom (Busson) Uma Turman (Thurman) objavila je jo{ pro{log juna, a vjen~anje bi se, navodno, moglo odr`ati sljede}eg vikenda. Umin zaru~nik doletio je prije nekoliko dana na otok Eleutera na Bahamima, a izvor blizak glumici rekao je za magazin „Peo-

ple“ da bi se vjen~anje moglo odr`ati ovog ili sljede}eg vikenda. Buson je prije skoro godinu poklonio lijepoj glumici zaru~ni~ki prsten s osmokaratnim dijamantom. Ove sedmice uo~eni su u luksuznom odmarali{tu na Bahamima, gdje, prema porodi~nom zakonu, par mora boravi-

Na poluprofesionalnom turniru u golfu

Komi~ar Bil Muraj zamalo ubio `enu
Zbog siline udarca loptice, Gejl di Ma|io se onesvijestila i zavr{ila u bolnici
Na poluprofesionalnom turniru u golfu poznati komi~ar i veliki zaljubljenik u razne sportove Bil Muraj (Bill Murray) do`ivio je nesvakida{nju nezgodu. Naime, glumac }e pamtiti turnir u Tampa Beju na Floridi po tome {to je vi{e vremena proveo u bolnici nego na zelenoj povr{ini. Njegov veliki fan, nesretna Gejl di Ma|io (Gail DiMaggio), koja stanuje u blizini terena na kojem je igrao glumac, nastradala je upravo od loptice koju je lansirao njezin idol. Umjesto rupu, Bil je pogodio `enu koja je bila izvan granica terena. Zbog siline udarca, Gejl se onesvijestila i zavr{ila u bolnici. Bil je istog trenutka prekinuo turnir te provjerio {ta se doga|a sa Di Ma|io. Na svu sre}u, izvukla se bez te`ih posljedica uprkos ~injenici da loptice u golfu mogu dosegnuti brzinu i ve}u od 300 kilometara na sat.

Sle{: Ne gubi vrijeme

Muraj: Prekinuo turnir

VREMEPLOV

20. april 2009.

DOGODILO SE
1879. - U Londonu napravljena prva prikolica za stanovanje koju su vukli konji. 1896. - U Sarajevu sve~ano otvorena novoizgra|ena Vije}nica, koju je baron Apel (Appel) predao na kori{tenje Gradskom zastupstvu. Gradnja Vije}nice po~ela je 1892. godine, ko{tala je 98.000 kruna, dok je za namje{taj u zgradi potro{eno oko 32.000 kruna. 1972. - Svemirski brod „Apollo 16“ sletio na Mjesec. 1992. - Predsjedni{tvo Republike BiH uputilo je proglas gra|anima da svim sredstvima pru`e otpor teroru i agresiji kojoj su izlo`eni od strane velikosrpske hegemonisti~ke politike. 1993. - U Mostaru po~eli sukobi Armije RBiH i Hrvatskog vije}a obrane. Pripadnici HVO-a napali su jedinice Armije RBiH u centru grada, kod Robne ku}e „Hit“ i Kolodvorske ulice, a nedugo zatim sa polo`aja HVO-a otvorena je artiljerijska vatra po dijelovima grada koja je kontrolirala Armija RBiH. U ovom sukobu poginula su tri pripadnika Armije RBiH, a vi{e civila je ranjeno.

38
ZDRAVLJE Hrana za dobar san

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sveznadar

^a{a toplog mlijeka zasla|enog medom
Stru~njaci ka`u da nije dobro punog `eluca po}i na spavanje jer takav san ne}e biti kvalitetan
^esto ste ~itali da je dobro „zatvoriti kuhinju“ ve} oko {est sati popodne. Recimo da bi bilo dobro da zadnji obrok pojedete oko pola sedam. Nije dobro punog `eluca po}i na spavanje jer takav san ne}e biti kvalitetan, a mogu}e je i da ne}ete mo}i zaspati. Ipak, ne smijete u krevet odlaziti ni gladni, jer ni onda sigurno ne}ete mo}i spavati. Najedite se do pola sedam, ali ne te{ke hrane, a ako prije polaska u krevet osjetite laganu glad, pojedite keksi} ili kreker. [to zna~i ‘’ne jesti te{ko’’? To zna~i da ne biste za ve~eru trebali pojesti cijelo pe~eno pile ili dva odreska, krompire, salatu ili }evape, ve} hrskavu salatu i samo jedan manji odrezak (mesa ili tofua, ovisno o tome {ta preferirate). Nemojte se prejesti. Osim toga, ono {to je nekad vrijedilo za djecu, vrijedi i za vas. ^a{a toplog mlijeka s medom ili pak ~aj od mati~njaka dovoljno }e vas umiriti i uspavati.

Na spavanje nije dobro po}i ni gladan

ORDINACIJA
Uklanjanje o`iljaka od akni i ospica
1841. - U filadelfijskom listu „Grahams Magazine“ objavljena pripovijetka Edgara Alana Poa (Edgar Allan Poe) „Ubistvo u ulici Morg“, koja se smatra prvom objavljenom detektivskom pri~om u historiji. 1999. - Specijalni ameri~ki izaslanik za Balkan Robert Gelbard saop}io je da su SAD suspendirale vojni program pomo}i Vojsci Federacije BiH „Opremi i obu~i“ nakon govora biv{eg zapovjednika HVO-a generala Stanka Sopte i generala Hrvatske vojske Ljube ^esi}a Rojsa. 2001. - Film „Ni~ija zemlja“ bh. re`isera Danisa Tanovi}a izabran u zvani~nu konkurenciju 54. filmskog festivala u Kanu. Na ovom festivalu Tanovi} je dobio nagradu za najbolji scenarij, a potom i Oskara za najbolji film van engleskog govornog podru~ja. 2002. - BiH i Makedonija u Skoplju potpisale Ugovor o slobodnoj trgovini. Ovim potpisom BiH je zaklju~ila ugovore o slobodnoj trgovini sa svim dr`avama na prostoru biv{e Jugoslavije, ~ime je omogu}ila nastup bh. proizvo|a~a na tr`i{tima tih zemalja.

Fizi~ka aktivnost

Kako efikasno tro{iti kalorije?
Dr. Edin Suljagi}, dermatolog

Imam sina od 15 godina. Ima o`iljke od akni i ospica. Ve} mu predstavljuju problem. Negdje sam pro~itala da se nekim kristalima mogu o`iljci smanjiti. Koliko je ta tehnika uspje{na i gdje se to radi, pita A. D. iz Zenice.
O`iljci od akni se dijele na vi{e tipova. Mogu se pojaviti tzv. ice pick - o`iljci nepravilnog izgleda, duboki, pojedina~ni, kao da su naneseni no`em za razbijanje leda, zatim duboki fibrozni o`iljci, te crvenkaste ta~kice na licu u razini ko`e - makularna atrofija. Svi o`iljci se ne mogu

Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 061 15 14 00 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44

tretirati na isti na~in. Danas je poznato vi{e tehnika za smanjivanje i uklanjanje ovih o`iljaka. Vo}ni (AHA) pilinzi u koncentracijama od 20 do 70 posto, jonoforeza retinoi~ne kiseline, hemijski pilinzi, punch biopsije, dermoabrazije, laserski risurfejsinzi (CO2 i Erb Yag laseri). Frakcijski laser se primjenjuje za smanjivanje bora, poreme}aja pigmentacije, smanjivanje o`iljaka i strija, kao i za obnavljanje umorne, dehidrirane ili nikotinom o{te}ene ko`e lica. Frakcijski laser se mo`e kombinirati sa hemijskim pilingom, sa laserima za smanjivanje pigmentacija (Tattoostar laser), ili sa botulinusnim toksinom, u svrhu podmla|ivanja lica i eliminacije bora na licu.

Bitan je rad mi{i}a

U vezi s potro{njom kalorija postoje brojne predrasude, me|u kojima su i one da se mogu potro{iti u sauni, raznim masa`erima, elektrostimulatorima, dakle brojnim pasivnim metodama. Istra`ivanja su egzaktno potvrdila da se, osim za bazalni metabolizam, kalorije tro{e samo radom mi{i}a {to je on intenzivniji (aerobni), to je potro{nja energije ve}a. Suvi{ne masne naslage (salo), zapravo „spremljena“ energija, mo`e se potro{iti samo radom, tj. vo`njom na biciklu, plivanjem, tr~anjem i drugim fizi~kim aktivnostima. Koli~ina znoja kod toga ne igra ulogu, ve} je va`an stvarno izvr{eni rad (napor).

RO\ENI
121. - Ro|en je 16. rimski imperator i filozof Marko Aurelije (Marcus Aurelius). 1912. - Ro|en je irski knji`evnik Bram Stoker, autor „Drakule“.

Primanje iz Slovenije
U Federaciji BiH ostvario sam penziju sa 25 godina sta`a. Za sta` od 10 godina koji sam ostvario u Sloveniji nije odre|ena ve}a penzija u Federaciji BiH. Tra`io sam tada da mi daju penziju u Sloveniji, me|utim rekli su mi da nisam njihov dr`avljanin i da zato ne mogu dobiti penziju. Mogu li sada kada je stupio na snagu Ugovor sa Slovenijim podnijeti zahtjev da ostvarim dio penzije u toj zemlji, pita N. L. iz Tuzle. U pitanju niste naveli kada ste ostvarili pravo na penziju u Federaciji BiH i da li vam je u ukupan penzijski sta` za ostvarivanje prava na primanje u Federaciji BiH ura~unat i sta` ostvaren u Sloveniji od ~ega zavisi da li }e se va{a penzija ponovo prera~unavati. U svakom slu~aju, trebate podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava na srazmjerni dio penzije za sta` koji ste ostvarili u Sloveniji, nositelju osiguranja u Sloveniji ili pak nositelju osiguranja koji vam vr{i isplatu penzije koju ste ostvarili u Federaciji BiH, pa }e oni pokrenuti postupak u Sloveniji na odgovaraju}im me|udr`avnim obrascima. Ako sa sta`om koji ste ostvarili u BiH i Sloveniji budete ispunjavali uvjete propisane pravnim propisima Slovenije, ostvarit }ete srazmjerni dio penzije u toj zemlji.

Visina penzije
[ta zna~i od 1.957 KM, kad po ~lanu 19. stav 4. ~lana 50. Zakona, najvi{a starosna penzija mo`e biti u iznosu ~etiri prosje~ne penzije iz decembra 2007. godine uskla|ena za isplatni koeficijent, a {to je znatno manje od 1.957 KM, pita S. H. iz Tuzle.
Odredbom ~lana 19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izmijenjen je stav 4. ~lana 50. ovog zakona tako da je istim propisano da starosna penzija za mjesec za koji se ispla}uje ne mo`e se isplatiti u iznosu ve}em od ~etiri prosje~ne penzije ispla}ene u decembru 2007. godine i uskla|ene za isplatni koeficijent za taj mjesec, utvr|en u skladu sa ~lanom 51. Zakona. Prosje~na penzija u decembru 2007. godine iznosila je 299,35 KM. Kada se taj iznos pomno`i sa ~etiri i uskladi sa isplatnim koeficijentim utvr|enim za pro{li mjesec u iznosu od 1,65 onda najvi{a penzija iznosi 1.975 KM.
Federalni zavod PIO

UMRLI
1768. - Umro je italijanski slikar Kanaleto (Canaletto), jedan od najboljih pejza`ista 18. stolje}a. 1872. - U Zagrebu umro Ljudevit Gaj, hrvatski reformator i vo|a Ilirskog pokreta. Ro|en je u Krapini 8. jula 1809. godine. 1984. - U Skoplju umro istaknuti makedonski pjesnik, akademik Aco [opov. 1995. - U Beogradu u 84. godini umro pisac i politi~ar Milovan \ilas. Poslije serije ~lanaka objavljenih u beogradskom dnevniku „Borba“, u kojima je kritizirao tada{nje jugoslovensko rukovodstvo, smijenjen je sa svih funkcija, a potom je postao najpoznatiji jugoslovenski disident.

Kupon za odgovore
Obavezno prilo`ite kupon iz novina. Na koverti nazna~ite: “Za kontakt stranu”. Pitanja mo`ete slati i na e-mail: redakcija@avaz.ba

sveznadar

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

39
Kada se govori o fizi~koj snazi, onda tu nema dvojbe, `ene su definitivno slabiji spol. No nisu uvijek mu{karci premo}ni. Iako se u prosjeku ra|a 105 mu{karaca na stotinu `ena, od trenutka kad se rode, `ene uzimaju odre|enu mo} u svoje ruke. Mu{ki spol slabiji je ve} nakon ro|enja kad su ~e{}e postporo|ajne smrti kod dje~aka nego kod tek ro|enih curica. Jo{ jedna slaba strana mu{kog spola je njihova sklonost da podlegnu pritisku {to ih ~esto zna odvesti u riskantno pona{anje. Kao rezultat toga, mu{ki tinejd`eri ~e{}e od tinejd`erki umiru u adolescentskoj dobi.

Ta~no Neta~no

PREPORUKE Smanjuje umor

Priu{tite sebi masa`u
Prepustite se stru~njaku, u suprotnom od masa`e mo`ete imati vi{e {tete nego koristi
Sat vremena traje njega obraza ili tijela, a upravo toliko vam je potrebno i za masa`u koja pobolj{ava izgled tijela, smanjuje umor i poti~e mr{avljenje. Odlu~ite li se za masa`u, evo nekoliko savjeta. Radije odvojite malo vi{e novca i prepustite se rukama stru~njaka koji ima dovoljno znanja iz anatomije i fizionomije tijela, kao i iskustva jer u suprotnom od masa`e mo`ete imati vi{e {tete nego koristi. Prostor u kojem vas masiraju mora biti dovoljno topao da vam ne bude hladno tokom masa`e jer kada se mi{i}i opuste osjetimo hladno}u. Svjetlost u prostoriji mora biti blaga i nikako vam ne smije upirati u o~i. Idealno je da tokom masa`e slu{ate neku opu{taju}u muziku. Masa`a ne bi trebala trajati du`e od 90 minuta, odnosno 40 minuta ako se radi o parcijalnoj masa`i. Tokom masa`e prepustite se samom sebi, ne razgovarajte s terapeutom nego mislite na lijepe stvari koje }e va{e misli odvesti kilometrima daleko.

1.Poumnogim segmentima prou~avanja nekropola ste}aka Boljuni spada najzanimljivije? 2.Huan Miro, {panjolsko-katalonski slikar, kipar i kerami~ki umjetnik je za sobom ostavio opus od 11.000
radova? bio ameri~ki indijanski 3.Pontiak jeplemena Otava? poglavica
1. TA^NO

Boljuni - nekropola sa 269 ste}aka
Boljuni su zaselak sela Bjelojevi}i u jugozapadnom dijelu op}ine Stolac, u blizini Hutova Blata. Tu se nalazi nekropola sa 269 ste}aka. Po mnogim segmentima prou~avanja ste}aka pripada najzanimljivijim nekropolama. Sa 19 o~uvanih natpisa zauzima najzna~ajnije mjesto me|u nekropolama u Bosni i Hercegovini. Na nekropoli su djelovala dvojica istaknutih umjetnika Gruba~ i Semorad. Na podru~ju Boljuna `ivjeli su pripadnici donjevla{kog plemena Boljuna, naro~ito na podru~ju Bjelojevi}a. Po~etak nekropole datira iz druge polovine 14, najve}i dio ste}aka je iz 15, a mla|i ste}ci pripadaju 16. stolje}u.
2. TA^NO

Francuska kuhinja

Tele}i ragu na starinski na~in
Potrebno je: 800 g tele}e lopatice bez kosti, 1 mrkva, 1 glavica luka, 1 prasa, pola stabljike celera, pola ka{i~ice soli, malo suhe maj~ine du{ice, 1 l pile}e supe, 400 g gljiva, 3 ka{ike maslaca, 2 ka{ike bra{na, 1 `umanjak, pola {oljice vrhnja, malo soli, prstohvat bijelog bibera, 2 ka{ike nasjeckanog per{una. Na~in pripreme: 1. Meso izre`ite na komade. Povr}e sitno nare`ite i kuhajte u 3/4 l mesne supe, solju i maj~inom du{icom 60-70 minuta u otvorenom loncu. 2. Gljive o~istite, izre`ite na ~etvrtine i kuhajte u supi sedam minuta. 3. Meso s povr}em sipajte u sito i dodajte gljivama. 4. Cjelokupnu supu ukuhajte do polovine. Bra{no zapr`ite na maslacu, polijte supom i kuhajte. Legirajte `umanjkom i vrhnjem, posolite i pobiberite. 5. Meso i gljive stavite u umak i pospite per{unom.
Ovaj i druge recepte na}i }ete u najnovijoj „Va{oj kuharici“

Huan Miro ostavio opus od 11.000 radova
Huan Miro (Joan Miro Ferra), {panjolsko-katalonski slikar, kipar i kerami~ki umjetnik je za sobom ostavio opus od 11.000 radova. Ro|en je kao sin zlatara i urara i k}eri uglednog stolara. Sa sedam godina je krenuo u {kolu i dobiva prvu pouku iz crtanja. Godine 1907. na nagovor oca, upisuje poslovnu {kolu, ali u isto vrijeme ide na umjetni~ku akademiju. U razdoblju od 1910. do 1911. radio je kao knjigovo|a u jednoj kemijskoj tvrtki. Prvu samostalnu izlo`bu izlo`io je 1918. u Dalmauovoj galeriji u Barceloni. Tijekom `ivota nekoliko je puta mijenjao mjesto stanovanja. Za njegova `ivota, 1976. godine, osnovana je Fondacija Huan Miró u Barceloni. Ro|en je 20. aprila 1935, a umro 25. decembra 1983. godine.
3. TA^NO

Idealno je da tokom masa`e slu{ate opu{taju}u muziku

DODATAK IMENICI

VIKIN[KI RATNI BRODOVI

AMPER

TAMAN, MRA^AN OBRU^ NA TO^KU OCRT, KONTURA

[ARAFCIGER

NIJE KRIV

LIRSKI PJESNIK

AGINA @ENA

FENI^KO SLOVO

”@UTI” KONTINENT

Pontiak borac protiv britanske okupacije
Pontiak (Pontiac) je bio ameri~ki indijanski poglavica plemena Otava (Ottawa), upam}en po borbi protiv britanske okupacije regije oko Velikih jezera u Americi. Postoji malo pouzdanih informacija o Pontiaku iz vremena prije njegove pobune 1763. godine. Pretpostavlja se da je ro|en u selu plemena Otava, smje{tenom na obali rijeke Detroit ili Maume. Ubili su ga pripadnici plemena Peoria u francuskom selu Kaokia, koje se nalazilo u blizini mjesta na kojem danas le`i grad St. Luis, u ameri~koj saveznoj dr`avi Misuri, u neposrednoj blizini granice s Ilinoisom. Ro|en je izme|u 1714. i 1720., a umro 20. aprila 1769. godine.

IME GLUMCA NA SLICI PREZIME GLUMCA NA SLICI RADNIK U SOLANI

TRAVNIK

PUSTITI KRV, RANITI DO KRVI PISAC [O DALMATIN. @ENSKO IME MAJMUN IZ BAJKE O TARZANU TANTAL RADIOAKTIVNI HEMIJSKI ELEMENT CRTICA U PISANJU NAPADI, NAVALE ELEKTRON JOD TIPI^NI PREDSTAVNIK

BILO KO

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
SUVI[AN TERET

ZIS, MISTRAL, ASTMA, ARAPI, OKRENUTI SE, KRASITI, ALO, RET, TORINAC, ENES UKI], TA, TOGA, AKOLIT 1778

ODJEVNI PREDMETI ZA NOGE

40

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Premijer liga BiH
Zra~ni duel Kapetana i Mulali}a: ^elik je u derbiju u Zenici savladao @elju s 2:0, dok je Sarajevo sa 6:1 deklasiralo Travnik na Ko{evu
(Foto: J. Had`i})

@eljo tone, Sarajevo se di`e
Sulejman ^olakovi} Formula 1 NBA

Nema vi{e gledanja kroz prste

Ki{ni ~ovjek Fetel

„Bikovi“ {okirali prvake

OGLEDALO

Pi{e: Muamer TANOVI]

42

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sport

Nedjelja: D`eko fascinirao Milan Fudbaler Volfsburga Andrea Barzalji (Barzagli) bio je odu{evljen kada je ~uo da ga skauti Milana dolaze gledati, ali je, na njegovu `alost, u istoj toj utakmici protiv Bajerna igrao i Edin D`eko. Kada su ga Italijani vidjeli, zaboravili su zbog koga su do{li pa su u bilje`nicu upisali ime Edin D`eko. Milan je jo{ jedan u nizu velikana koji `ele na{eg reprezeD`eko: Meta Milana ntativca. Ponedjeljak: Servis na Ko{evu Drama na Ko{evu. Teren mora na generalni servis pa }e FK Sarajevo morati iseliti na jedan mjesec. Ipak, direktorica Centra za sport i rekreaciju Jasmina Poli} poslala je ubrzo ispravku - to se odnosi samo na treninge, a ne i na utakmice. Biv{i strateg @eljezni~ara Simo Kruni} imenovan je za novog trenera OFK Beograd.

INTERVJU Sulejman ^olakovi}, predsjednik NSBiH

Projekt licenciranja }e smanjiti Premijer ligu
Klubovi u medijima grme kako ho}e zajednicu koja }e voditi takmi~enje, a kada im to bude ponu|eno, onda ne}e [est kandidata za generalnog sekretara
Primopredaja predsjedni~ke fotelje u Nogometnom savezu BiH pro{la je u sjeni velikih pobjeda reprezentacije nad Belgijom. Uo~i me~a u Genku Sulejman ^olakovi} preuzeo je od Ilje Dominkovi}a du`nost, koju }e obavljati u narednih 16 mjeseci. - Bio je takav splet okolnosti, 27. marta preuzeo sam du`nost, a dan kasnije smo pobijedili u Belgiji. Zatim smo 1. aprila slavili i u Zenici i osvojili velikih {est bodova. Zahvaljuju}i igra~ima i selektoru, stvoren je veli~anstven ambijent, a ja sam imao sre}u da ba{ tada preuzmem predsjedni~ku du`nost. ^ovjek sam koji dugo godina radi u sportu i do~ekao sam da budem predsjednik u jednom sjajnom trenutku. Zato }u se boriti da poku{am iskorijeniti negativnosti koje se pojavljuju u na{em nogometu. Meni ne treba vlast pa da mi cijeli stadion vi~e: „Napolje“ - ka`e ^olakovi} u razgovoru za „Dnevni avaz“.

Ko{evo: Servis usred sezone

Utorak: Taj dosadni Liverpul Ve~er iz snova uz Ligu prvaka. Prosto je nevjerovatno koliko taj Liverpul mo`e biti dosadan. Dva puta ustaje iz mrtvih, ^elziju zabija ~etiri gola i zamalo nadoknadi minus iz prvog me~a. Ipak, nije pro{ao, kolac u srce zabio mu je Lampard. A na{i klubovi u Evropu ne}e nikako ako ne po~nu ispunjavati uvjete za licencu, upozorava Munib U{anovi}. Taj isti Munib jedan je od prijavljenih na konkurs za izbor generalnog sekretara NSBiH, koji je zavr{en u utorak. Lampard: ^elzi u polufinalu Srijeda: Engleska fudbalska imperija Dok u Liverpulu pla~u, njihov najve}i neprijatelj Man~ester junajted pro{ao je u polufinale rutinski postav{i prvi engleski klub koji je pobijedio u Portu. Englezi caruju, ponovo imaju tri predstavnika u polufinalu Lige prvaka, a ~etvrtog su eliminirali, ~udna li ~uda ba{ Englezi. Sportisti iz Federacije BiH koji su osvajali medalje na svjetskim takmi~enjima tra`e penzije, koje njihove kolege u ReRutinska pobjeda Man~estera publici Srpskoj primaju ve} odavno. ^etvrtak: Mlado`enja izgubio Novope~eni mlado`enja Ro`er Federer (Roger) odlu~io je provesti medeni mjesec na turniru u Monte Karlu. Pa niste, valjda, o~ekivali da }e ga supruga pustiti da igra cijelu sedmicu? ^ovjek je lijepo ispao od najboljeg prijatelja Vavrinke (Wawrinka) i ispo{tovao bra~ne obaveze. U finalu Kupa BiH igrat }e Sloboda i Slavija pa ispade da }e ~etvrtoplasirani iz Premijer lige i}i u Evropu. Prilika za Federer: Odoh, zove me supruga Sarajevo. Petak: Bakina probu|ena savjest [to i taj Baka mo`e biti nepromi{ljen. [to mu treba da sada govori o lopovlucima u reprezentaciji, o ]irinom navodnom uzimanju novca od igra~a i prodajama utakmica dok je bio selektor? Bio je legenda kao fudbaler, doveo nas na rub dva velika takmi~enja, za{to sve to bez potrebe blatiti? Kada je {utio do sada, neka {uti i dalje, jer i da je u pravu, ne}e promijeniti ni{ta. A osim toga, izabrao je najgori moment, trebao je bar sa~ekati da ]iro izgubi.

Brojne negativnosti
Kako }ete se, kao predsjednik, boriti s brojnim negativnostima koje more NSBiH, po~ev{i od lo{e Premijer lige? - Premijer liga je ogroman problem. I prije sam bio, a i sada sam za to da se klubovima omogu}i osnivanje njihove zajednice, koja bi vodila takmi~enje. Tako bi Savezu na teretu ostale reprezentacija, edukacija i licenciranje. Klubovi u medijima grme kako ho}e zajednicu, a kada im to bude ponu|eno, onda ne}e. Uskoro }emo im dati ponudu po sistemu „uzmi ili ostavi“. I ako tada odbiju, neka u{ute jednom za sva vremena. Filter zvani Pravilnik o licenciranju klubova prijeti smanjivanjem Premijer lige? - Licenciranje }e sigurno smanjiti Ligu. Od sezone 2010/2011 nema vi{e privremenih licenci i gledanja kroz prste. Samo }e ekonomski neovisni klubovi, koji ispune sve stroge uvjete, mo}i igrati u Premijer li-

^olakovi}: Koji }e klubovi mo}i u Evropu

(Foto: Arhiv „Avaza“)

Ve}a saradnja s entitetskim savezima
^olakovi} je najavio i pove}avanje saradnje s entitetskim savezima. - Tako je napravljena cijela dr`ava pa i ovaj Savez. Tje{nja saradnja s entitetskim savezigi. Sada }emo imati ogromnih problema u vezi s nastupima u evropskim kupovima, jer postoje klubovi koji nisu ni blizu ispunjavanja licence. Gradnja reprezentativnog centra u Zenici stala je zbog toga {to su FIFA i UEFA blokirale novac, jer nije na vrijeme izabran generalni sekretar. Ista sankcija va`i i za novac za omladinske pogone premijerliga{kih klubova. Kada }e kona~no biti rije{eno i to pitanje? - Garantiram da }e do 15. maja biti izabran generalni sekretar. Koliko sam upoznat, na konkurs se prijavilo {est kama sigurno bi doprinijela i kvalitetnijem radu NSBiH. Prije je tu bilo dosta problema i lo{e komunikacije. @elim to prevazi}i i postaviti odnose na pravi nivo - rekao je ^olakovi}. ndidata, od kojih je samo Munib U{anovi} trenutni kadar NSBiH. Ina~e, ovo je pitanje moralo biti rije{eno na vrijeme. No, pri~alo se jedno, a kada je trebalo glasati, de{avalo se suprotno. Preuzev{i du`nost predsjednika, obavezao sam se da }u ispo{tovati ovaj rok i ho}u.

Ogroman teret
Koliko je u procesu izbora, a i, ina~e, za Savez, teret proces koji se vodi protiv generalnog sekretara Muniba U{anovi}a i sekretara za finansije Miodraga Kure{a, koji su optu`eni za utaju poreza i zloupotrebu polo`aja? - Teret je ogroman, u to nema sumnje. [to se ti~e pitanja utaje poreza, siguran sam da Munib U{anovi} i Miodrag Kure{ nisu prisvojili taj novac. Reprogramirali smo sve dugove po osnovu pla}anja poreza i doprinosa i po{tujemo program vra}anja. Nadam se da }e proces uskoro biti zavr{en i da }e biti dokazano da niko u Savezu nije radio protiv zakona. A. NOVALIJA

Sli{kovi}: Nepotrebno kompromitiranje

Subota: Odmazda gostiju Takmi~arska komisija morat }e ispitati ovo kolo u Premijer ligi BiH. Jedna pobjeda gostiju i dva remija, to se posljednji put desilo dana kada je u Amazonu pao snijeg. Junaci dana su igra~i Modri~e, koji su pobijedili u Ora{ju. Kom{ija Iljo je, izgleda, bio na putu. A na Ko{evu, Sarajevo je u Travniku na{lo mu{teriju za i`ivljavanje. U Njema~koj, Volfsburg juri prema tituli. Zvjezdan Misimovi} ponovo je bio asistent, dok je Sejad Salihovi} i asistent i strijelac. Bosna ASA BH Telecom prega`ena je u Aleksandrovcu. SraTravnik nagrabusio na Ko{evu mota nekada{njeg velikana.

Odnos sa navija~ima
^olakovi} ka`e kako }e kroz kontakte sa navija~ima i druge aktivnosti poku{ati ishoditi prekid upotrebe pirotehni~kih sredstava na utakmicama reprezentacije. - U Zenici se vidjelo da se mo`e bez toga. Tada su na{i navija~i pokazali da su najbolji u Evropi. Pirotehnika je ko{tala Savez mnogo novca. Ne vidim svrhu u njenoj upotrebi. Utakmica u Genku bila je na ivici prekida. Sada o~ekujemo kaznu za to i samo se nadam da ne}e biti velika. Generalni sekretar U{anovi} u stalnoj prepisci je s FIFAom, poslali smo na{u izjavu i smatramo da na{a odgovornost nije tako velika kao doma}inova.

oglasi
PZU Europharm Vitez Ljekarna Fra Grge Marti}a bb Mob. 061 / 189 456 Privatna zdravstvena ustanova EUROPHARM sa sjedi{tem u Vitezu raspisuje BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U VISOKOM Broj: 41 0 Ip 002534 06 Ip Visoko, 27. 3. 2009. godine

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

43

KONKURS
za popunu sljede}ih radnih mjesta - {ef apoteke - magistar farmacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 izvr{ioca za radno mjesto u apotekama ogranak Bugojno i ogranak Donji Vakuf - magistar farmacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 izvr{ioca za radno mjesto u apotekama ogranak Sarajevo i ogranak Zenica Uslovi: - zavr{en farmaceutski fakultet i polo`en dr`avni ispit. Konkurs se raspisuje na rad na neodre|eno vrijeme i ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi kandidati mogu se javiti putem telefona ili pismeno na sjedi{te firme, ul. Fra Grge Marti}a bb, Vitez.
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 001611 08 Mal Zenica, 30. 03. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Bla{kan Mato iz Zenice, ul. Kranj~evi}a br. 8/II/10, radi naplate duga, v.s. 174,15 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

OGLAS
Na osnovu odredbe ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku i ~lana 63. stav 3. Zakona o izvr{nom postupku, izvr{enicima: VILKO d.o.o. Visoko, Donja Zim~a br. 14, Jugovi} (Velimir) Marinku iz Ilija{a, ul. Ha{ima Spahi}a br. 40 i Jugovi} (Velimir) Vladimira iz Isto~nog Sarajeva, ul. Vuka Karad`i}a br. 13, se dostavlja sljede}e rje{enje: Op}inski sud u Visokom, sudija Vildana Dervovi}, u pravnoj stvari tra`ioca izvr{enja Raiffeisen Bank DD BiH, Filijala Visoko, protiv izvr{enika VILKO d.o.o. Visoko, Donja Zim~a br. 14, Jugovi} (Velimir) Marinku iz Ilija{a, ul. Ha{ima Spahi}a br. 40, Jugovi} (Velimir) Ivana iz Visokog, Donja Zim~a br. 14 i Jugovi} (Velimir) Vladimira iz Isto~nog Sarajeva, ul. Vuka Karad`i}a br. 13, radi izvr{enja na nov~anim sredstvima izvr{enika, vr.sp. 41.436,18 KM, dana 27. 11. 2006. godine odre|uje predlo`eno:

RJE[ENJE O IZVR[ENJU
Na osnovu pravosna`ne i izvr{ne presude Op}inskog suda u Visokom broj PS 85/03 od 1. 10. 2003. godine, koja je potvr|ena presudom Kantonalnog suda u Zenici broj: P` 121/05 od 10. 11. 2005. godine, povodom prijedloga tra`itelja izvr{enja Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina, Filijala Visoko protiv izvr{enika VILKO d.o.o. Visoko, Jugovi} (Velimir) Marinka iz Ilija{a, Jugovi} (Velimira) Ivana iz Visokog i Jugovi} (Velimir) Vladimira, radi namirenja nov~anog potra`ivanja tra`itelja izvr{enja u iznosu od 39.496,05 KM, sa obra~unatom kamatom od 30. 4. 2003. godine do 30. 7. 2003. godine u iznosu od 1.940,76 KM, a od 31. 7. 2003. godine ugovorenu kamatnu stopu po stopi od 21,75 % na godi{njem nivou do kona~ne isplate, tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 1.000,00 KM i tro{kove ovog izvr{nog postupka ODRE\UJE SE IZVR[ENJE na nov~anim sredstvima koja se vode u transakcijskim ra~unima izvr{enika Ivana (Velimir) Jugovi}a kod Raiffeisen Bank d.d. Bosne i Hercegovine, Filijala Visoko, i to na ra~un broj: 526012000-811500040-I, te ra~unu broj 50611000-1915000363-4. Sud je istim rje{enjem odredio tro{kove tra`ioca izvr{enja u iznosu od 500,00 KM. Pravni lijek: Protiv ovog rje{enja stranke mogu izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana prijema. Prigovor ne zaustavlja tok izvr{nog postupka. Smatra se da je rje{enje o izvr{enju dostavljeno protekom 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Sudija Vildana Dervovi}

OBJAVLJUJE

Tu`enom BLA[KAN MATI dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 20. 06. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge fiksne telefonije i po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 174,15 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki od ra~una i to: - na iznos od 55,45 KM po~ev od 25. 09. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 31,10 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 11,30 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 11,30 KM po~ev od 25. 12. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 13,00 KM po~lev od 25. 01. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 02. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 03. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 04. 2008. godine, do dana uplate, - na iznos od 13,00 KM po~ev od 25. 05. 2008. godine, do dana uplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 15 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70 ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik: Alma Bijedi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 031768 07 P Mostar, 20. 3. 2009. godine

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom: Branimir Bulatovi}, ul. Splitska bar. 5A, Mostar Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZHB“ Mostar Tu`eni: Branimir Bulatovi}, ul. Splitska bar. 5A, Mostar Radi: isplate

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Broj: 42 0 Mal 001417 05 Mal Zavidovi}i, 23. 3. 2009. godine Op}inski sud u Zavidovi}ima, stru~ni saradnik Deli} Fikreta, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH TELECOM SARAJEVO, DIREKCIJA ZENICA, ul. Masarykova br. 46, Zenica, protiv tu`enog MERSADA POLI]A, iz Zavidovi}a, ul. Zlatnih ljiljana bb, radi isplate duga, v.s. 650,00 KM, na osnovu ~l. 348 st. 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

TU@BENI ZAHTJEV
Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 1. 12. 2002. godine do 30. 4. 2007. godine iznos od 3.365,90 KM, sa zateznim zakonskim kamatama po stopi iz ~lanka 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (Presuda zbog propu{tanja). Upozorenje: Tu`eni Branimir Bulatovi}, je du`an pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Napomena: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348 st. 4 ZPP-a) NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 F BiH). Sudija Jesenka Ba{i}

OGLAS
Tu`itelj je ovom sudu dana 28. 3. 2005. godine, podnio tu`bu protiv tu`enog, radi isplate duga v.s. 650,00 KM. Tu`bom je predlo`eno da sud donese odluku kojom }e obavezati tu`enog da tu`itelju na ime isplate duga za izvr{enu PTT uslugu isplati iznos od 650,00 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti svakog pojedina~nog iznosa duga, pa do isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Obavje{tava se tu`eni POLI] MERSAD iz Zavidovi}a, ul. Zlatnih ljiljana, da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH i na oglasnoj plo~i suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Ovim putem tu`enom MERSADU POLI]U se dostavlja tu`ba od 28. 03. 2005. godine na odgovor, shodno odredbi ~lana 62. stav 2. ZPP-a FBiH, pa je tu`eni du`an u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a FBiH najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be, dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje u skladu sa odredbama ~lana 334. ZPP-a FBiH mora imati svaki podnesak. Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog. Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu, podnijeti protivtu`bu, ako je zahtjev protivtu`be u vezi sa tu`benim zahtjevom ili ako se isti mogu prebiti. Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`itelj predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, shodno odredbi ~lana 182. ZPP-a Federacije BiH. Odgovor na tu`bu sa prilozima predaje se sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Stru~ni saradnik: Deli} Fikreta

OGLAS
Posl. br. Broj: 07 58 Ps 027673 06 Ps Op}inski sud Mostar OP]INSKI SUD U MOSTARU i sudac Angela Pu{i}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda HZ HB“, D.D. Mostar, ul. Mile Budaka 106A, protiv tu`ene Marine Barbari}, vl. POSLOVNOG PROSTORA, ul. Kralja Tomislava 11D Mostar, radi komunalne i sl. usluge v.s. 13.407,08 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 26. 3. 2009. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`ena da isplati tu`itelju za potro{enu el. energiju, za vrijeme od 1. 11. 2005. godine do 30. 9. 2006. godine iznos od 13.407,08 KM, sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 4. 12. 2006. godine kao dana podno{enja tu`be do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 683,00 KM, sve to u roku od 30 dana. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a). Sudac Angela Pu{i} Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba.

VELE@ „Ro|eni“ osvojili prvi ovosezonski bod na strani

Ibrakovi}: Samo `elimo igrati
Imamo za ~im `aliti, ka`e trener Mostaraca nakon Trebinja Da bi nas pobijedili, protivnici anga`iraju i navija~e, redare...
Napokon se i to dogodilo. Fudbaleri Vele`a osvojili su prvi bod u 11. ovosezonskoj utakmici na gostuju}em terenu. „Ro|eni“ su protiv Leotara u Trebinju izborili remi, a imali su priliku da se vrate i s pobjedom, ali su, kao i mnogo puta do sada ove sezone, mogli ostati bez bodova. - Imamo za ~im `aliti, jer smo dva puta vodili. Prije prvog gola, propustili smo nekoliko velikih prilika, a kod 2:1 za nas, Baki} nije iskoristio ~isti zicer. Moram priznati da sam se bojao da ne budemo ka`njeni za proma{aje ka`e trener Abdulah Ibrakovi}. Uprkos mnogo boljim izdanjima „Ro|enih“ ovog prolje}a u odnosu na sumornu jesen, Ibrakovi} isti~e da je posao daleko od zavr{enog. - Ve} u srijedu do~ekujemo izuzetno kvalitetni i neugodni Borac, a ne znamo kakvo je stanje sa povrije|enim igra~ima, jer su se u Trebinju na bolove `alili Arnel [kalji}, Zlatko Kazazi} i Edin [e~i}. U svakom slu~aju, nemamo vremena za odmor - dodaje Ibrakovi}. Na kraju, on isti~e da ni ovo gostovanje Vele`a nije pro{lo bez nemilih scena. Kako ka`e, pojedini igra~i vrije|ani su i udarani prije nego {to su u{li u svla~ionicu po zavr{etku. Bilo je gu`ve i na terenu, a posebno u zavr{nici utakmice, kada su se potukli rezervni golman Leotara Novica Berak i Sanel Demi}.

44

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sport

45

PREMIJER LIGA BiH ^elik uspje{an i u ~etvrtom derbiju na svom terenu

Mo`e i bez Had`i}a i [abi}a
Imali smo protiv sebe tvrdog protivnika, lo{ teren i imperativ pobjede, ka`e Zahirovi}
Zaslu`enim subotnjim trijumfom nad @eljom (2:0) ^elik je uspje{no apsolvirao i ~etvrti derbi ovog prolje}a na svom Bilinom polju a da pri tome nije primio nijedan gol. Zeni~ani su prethodno na svom terenu dobili [iroki Brijeg i Slobodu sa po 3:0 te Modri~u Maximu s 1:0. - Bila je ovo vrlo te{ka utakmica za nas, ali vrlo korektna s obje strane. Mislim da je derbi mogao zadovoljiti navija~e. Zaslu`eno smo pobijedili mada smo imali malo problema nakon po~etnog vodstva. @eljo je imao {ansu da poravna. No, uspjeli smo se odbraniti i posti}i drugi gol - sumirao je utakmicu trener Marin Bloudek, ~iji su puleni velikom trkom i htijenjem nadomjestili izostanak neFudbaleri Sarajeva kona~no su zadovoljili apetite navija~a
(Foto: B. Nizi})

SARAJEVO Odli~na predstava bordo tima protiv Travnika

Drugi nastup, prvi gol
Ibrakovi}: Igramo dobro i to se vidi

Evropa na horizontu
Idemo u Tuzlu bez imperativa, da se nadigravamo, ka`e Mehmed Janjo{
Fudbaleri Sarajeva kona~no su s terena stadiona Ko{evo ispra}eni iskrenim ovacijama navija~a, koji su zadovoljni zato {to je bordo tim demonstrirao ono zbog ~ega dolaze na Ko{evo. Sarajevo je ovog puta rije{ilo pitanje pobjednika ve} u prvom poluvremenu, pa je u nastavku, bez tereta na ple}ima, lepr{avom igrom potpuno razbilo protivnika. Sa opasnim [korom, koji nemilice zabija golove, te sve raspolo`enijim Had`i}em i vrlo dobrim Hiro{em i Muminovi}em, koji konstantno prave vi{ak igra~a u ta bili nadmo}ni. Mislim da smo, nakon po~etne nervoze u proljetnom dijelu prvenstva, kada smo se, prakti~no, tek upoznavali, na{li ritam i igru. Do{ao nam je [koro, koji se pokazuje u odli~nom izdanju, a rezultati su nam zna~ajno podigli samopouzdanje. Nastavljamo razmi{ljati od me~a do me~a, ali se kona~ni cilj ve} nazire, a to je Evropa - ka`e trener Mehmed Janjo{.
Udarac Puri}a za prvi gol ^elika: S me~a u Zenici
(Foto: J. Had`i})

- Sva{ta smo pro`ivjeli na ova tri posljednja gostovanja. Valjda na{i protivnici, da bi nas pobijedili, moraju anga`irati navija~e i redare. [ta }emo, sve moramo

izdr`ati. Mi na strani samo `elimo igrati, da za to imamo normalne uvjete. Jer, igramo dobro i to se vidi - zaklju~uje IbraF. I. kovi}.

Nenad Ze~evi} o zakulisnim igrama u me~u s Vele`om

Vi{e smo se orijentirali na tu~u
Nakon glatkog poraza rezultatom 1:3 u Vrap~i}ima od Vele`a u prvom dijelu sezone, u Trebinju su kru`ile pri~e da }e po sistemu „tri za tri“ Leotar isto tako lagano pobijediti u prekju~era{njem duelu s istim rivalom na Policama. No, „Ro|eni“ su iznenadili otvorenom i efikasnom igrom tako da su Trebinjci dva puta stizali prednost gostiju i jedva osvojili bod. - Bila je ovo psiholo{ki veoma te{ka utakmica. Pod takvim okolnostima, igra~i su dali koliko su mogli. Dobro je da smo izvukli ovaj bod. Nemam nikakve zamjerke na to {to je Vele` u Trebinju izvukao remi - ka`e trener Leotara Sr|an Baji}. Nenad Ze~evi} u izjavi za na{ list tvrdi da je bilo zakulisnih radnji uo~i me~a, ali da ne `eli i}i u detalje. - U{li smo u utakmicu lagano, mislili smo da }emo bez problema dobiti. Na terenu smo se vi{e orijentirali na tu~u nego na stvaranje igre. Na kraju, kada se sve sabere, i ovaj bod je dobar - ka`e Ze~evi}.
M. P .

Juniorskom reprezentativcu Smriki ovo je bio tek drugi nastup za seniorski tim, za koji je debitirao u 17. kolu, protiv [irokog Brijega na Bilinom polju, gdje je, tako|er, igrao desetak minuta. Smriko je, ina~e, s 18 golova u 20 utakmica trenutno prvi strijelac juniorske Lige - grupa Sjever, u kojoj je ^elik vode}i na tabeli.

dovoljno oporavljenog dvojca Emir Had`i} - Nermin [abi} te Jasmina Moranjki}a. Mladi reprezentativac Adnan Zahirovi}, koji je, nakon du`e vremena, ponovo igrao na poziciji

zadnjeg veznog i ostavio odli~an dojam, zadovoljan je trijumfom: - Nije bilo lo{e mada smo protiv sebe imali tvrdog protivnika, lo{ teren i imperativ pobjede. Odigrali smo dobro. Dosta smo

tr~ali i na vrijeme postigli prvi gol. Posebno mi je drago {to je u fini{u moj drug iz juniorskog tima Jasmin Smriko postigao lijep gol i stavio ta~ku na te{ku utakmiV. B. cu - izjavio je Zahirovi}.

Ubojiti napad
Te{ko da se Travnik mo`e nazvati ekipom od koje treba imalo strahovati, ali to ne bi smjelo

@eljezni~ar bezidejan i u Zenici

Modri~ani slavili u Ora{ju

Pand`a ide u reprezentaciju
Sarajevo }e i}i u Tuzlu bez Dalibora Pand`e. Mladi fudbaler, koji je ukazanu minuta`u protiv Travnika ponovo uspio opravdati golom, i to drugim zaredom na Ko{evu, igrat }e u utorak i ~etvrtak za juniorsku reprezentaciju BiH u me~evima sa Slovenijom. umanjiti zasluge igra~a za pobjedu od 6:1, naro~ito ne zato {to su sastavi sli~ni „Vezirima“ u posljednjih nekoliko kola na Ko{evu savladavani te{kom mukom. Strateg Sarajeva, tako|er, ne}e mo}i ra~unati na Dudu, Mohara i Emira Janjo{a. Nikitovi} se oporavlja, dok bi nepotpuno oporavljeni Muminovi} i Ihtijarevi}, koje je Janjo{ izvadio iz igre ~im je Sarajevo osiguralo pobjedu, trebali biti u boljem stanju. napadu, ovo je neko sasvim druga~ije Sarajevo od onoga s po~etka prolje}a. - Odigrali smo dobru utakmicu. Momci su svih 90 minu-

Bez pritiska
U kombinaciji s remijem [irokog Brijega i Zvijezde, pobjeda je Sarajevu zacementirala ~etvrto mjesto sa {est bodova prednosti nad pratiocima. Stoga }e ekipa bez pritiska do~ekati gostovanje u Tuzli u srijedu. - Idemo u Tuzlu bez imperativa, da se nadigravamo. Sloboda ima odli~nu ekipu koja zna igrati na rezultat, ali se u posljednje vrijeme bori na dva fronta, igra mnogo utakmica u kratkom periodu, {to }e biti na{a prednost - govori M. T. Janjo{.

Nema igre, nema rezultata
Plavi protiv ^elika imali tek jednu izglednu priliku, i to nakon neizra|ene akcije
Fudbaleri @eljezni~ara upisali su u Zenici jo{ jedan o~ekivani poraz, ~ime su nastavili seriju bez pobjede u gostima u posljednje tri sezone. Budu}i da je utakmica direktno preno{ena na televiziji, i {iri auditorij se ovog puta mogao uvjeriti zbog ~ega „Plavi“ ne mogu do bodova na strani. Totalna bezidejnost u igri, nesposobnost da se odigraju ~etiri vezana dodavanja, konfuzija i u odbrani i u veznom redu i u nepostoje}em napadu... nisu mogli donijeti ni{ta drugo nego novi poraz. @eljo je u Zenici rano ostao bez Rov~anina, jedinog igra~a koji se mo`e smatrati opasnim. Izostanak ka`njenog [imi}a i povrije|enog Mirsada Be{lije doveli su do toga da su se igra~i jedva sastajali s loptom. Jedinu pravu priliku, iz neizra|ene akcije, propustio je Mujkanovi}, koji je iza{ao sam pred gol ^elika. Pravo pitanje, i pored opravdanog nezadovoljstva radom uprave, neispla}enih pla}a i ostalog, jeste {ta to neke fudbalere @elje ~ini fudbalerima, {ta to ti silni ~lanovi pretenciozno nazvanog stru~nog {taba rade na treninzima pa je po-

Rov~anin danas na pregledu
Napada~ Damir Rov~anin morao je ve} u sedmoj minuti napustiti teren zbog povrede koljena koja je na snimku djelovala zastra{uju}e. - Danas idem ne pregled i vidjet }u koliko }u morati pauzirati. Koljeno me boli, sada mo`da malo manje, ali sigurno ne}u mo}i igrati nekoliko narednih utakmica - kazao je Rov~anin. stalo nemogu}e uop}e gledati ionako lo{u ekipu (s izuzetkom tek nekoliko kvalitetnih igra~a). I ranije je bilo raznih problema, i ranije se igralo lo{e, ali je makar bilo `ara u igri, osje}ala se `elja igra~a. ^ini se da, pored svog prokletstva koje vlada na Grbavici, staru slavu odr`avaju samo navija~i, oni iskreni, koji prate klub kao u najboljim @eljinim danima. I ovog puta, u Zenici, bilo ih je dosta. Valjda }e se igra~i potruditi da im pobjedama na doma}em terenu osiguraju opstanak u Ligi kada je ve} ne{to vi{e samo misaona imeA. ^. nica.
(Foto: N. Trogrli})

Detalj s utakmice: Dobra igra „Uljara“ u drugom dijelu

Ze~evi}: Mislili smo da }emo glatko dobiti

Tri boda za opstanak
Dobrom igrom u drugom poluvremenu fudbaleri Modri~e Maxime stigli su do sva tri boda u Ora{ju, koja im mogu zna~iti opstanak. U prvom dijelu na stadionu Goal aktuelni {ampion imao je i dosta sre}e kada su doma}i pritisnuli i stvorili nekoliko odli~nih {ansi, ali su stoperi Vasiljevi} i Bogi~evi} i na golu pouzdani Had`i|ulbi} otklonili sve opasnosti. - Ova nam pobjeda mnogo zna~i. Igra~i su pru`ili hrabru partiju protiv direktnog konkurenta. U otvaranju utakmice imali smo sre}e, a poslije je sve do{lo na svoje. ^estitam svojim igra~ima na zaslu`enoj pobjedi, a doma}inu na korektnosti - izjavio je trener Modri~ana Zoran ]urguz, koji je, iako bolestan, vodio S. M. ekipu u Ora{ju.

Travni~ani deklasirani na Ko{evu

„Labudovi“ na ivici premijerliga{kog ambisa

Nemaju snage ni za 30 minuta
Bajramovi}: Kazna za proma{aje

„Veziri“ naru{ili ugled kluba
U situaciji kada se bore za opstanak, nogometa{i Travnika dozvolili su sebi luksuz da se propisno obrukaju na Ko{evu i da do`ive debakl protiv Sarajeva (1:6), kojim su naru{ili ugled kluba. Uzalud je trener Ned`ad Selimovi} preuzeo krivicu, jer je Travnik igrao kao da se radi o tre}eliga{u pa Sarajevo nije imalo te`ak zadatak. - Zaslu`ili smo kaznu, svi, na ~elu sa mnom. Jednostavno, igra~i nisu ispo{tovali ono {to smo se dogovorili. Vidjelo se da, kada nam izostanu trojica igra~a (Varupa, Bradari} i Hod`i}), ne li~imo na sebe. Nogometa{i koji su dobili priliku, nisu je iskoristili - ka`e Selimovi}. Da li se iza ovako visokog poraza krije jo{ ne{to osim lo{eg dana, nije potpuno jasno, ali kada primite {est golova i postignete jedan (Kola{inac), dosta je sumnji. - Treba {to prije vratiti poljuljano samopouzdanje, jer nam slijede dva va`na susreta na Piroti, sa [irokim Brijegom i sa Zvijezdom, za koje se moramo posebno pripremiti - dodaje SelimoS. P . vi}.

U debiju na klupi Ora{ja [ener Bajramovi} do`ivio je doma}i poraz (0:2) od Modri~e. - Nismo iskoristili svoje prilike i logi~no je da smo ka`njeni. Nemam rije~i opravdanja - kazao je Bajramovi} te je dodao: - Nije mi jasno zbog ~ega moji nogometa{i nemaju snage. Neki od njih mogu igrati tek tridesetak minuta. [ta je razlog, po-

ku{at }u utvrditi u narednim danima. Bajramovi} je dodao da jo{ nije sve izgubljeno i da se nada ostanku u Premijer ligi. „Labudovima“, me|utim, ne}e biti nimalo lako. Trenutno su na pretposljednjem, 15. mjestu i mogu se iskupiti samo nekim uspjehom u gostima, za {ta }e imati priliku u sriN. Tr. jedu u Lakta{ima.

Cocali} i Kapetan: Fudbaleri @elje nisu se sastajali s loptom

Intervencija Nurkovi}a ispred Maksumi}a

VELE@ „Ro|eni“ osvojili prvi ovosezonski bod na strani

Ibrakovi}: Samo `elimo igrati
Imamo za ~im `aliti, ka`e trener Mostaraca nakon Trebinja Da bi nas pobijedili, protivnici anga`iraju i navija~e, redare...
Napokon se i to dogodilo. Fudbaleri Vele`a osvojili su prvi bod u 11. ovosezonskoj utakmici na gostuju}em terenu. „Ro|eni“ su protiv Leotara u Trebinju izborili remi, a imali su priliku da se vrate i s pobjedom, ali su, kao i mnogo puta do sada ove sezone, mogli ostati bez bodova. - Imamo za ~im `aliti, jer smo dva puta vodili. Prije prvog gola, propustili smo nekoliko velikih prilika, a kod 2:1 za nas, Baki} nije iskoristio ~isti zicer. Moram priznati da sam se bojao da ne budemo ka`njeni za proma{aje ka`e trener Abdulah Ibrakovi}. Uprkos mnogo boljim izdanjima „Ro|enih“ ovog prolje}a u odnosu na sumornu jesen, Ibrakovi} isti~e da je posao daleko od zavr{enog. - Ve} u srijedu do~ekujemo izuzetno kvalitetni i neugodni Borac, a ne znamo kakvo je stanje sa povrije|enim igra~ima, jer su se u Trebinju na bolove `alili Arnel [kalji}, Zlatko Kazazi} i Edin [e~i}. U svakom slu~aju, nemamo vremena za odmor - dodaje Ibrakovi}. Na kraju, on isti~e da ni ovo gostovanje Vele`a nije pro{lo bez nemilih scena. Kako ka`e, pojedini igra~i vrije|ani su i udarani prije nego {to su u{li u svla~ionicu po zavr{etku. Bilo je gu`ve i na terenu, a posebno u zavr{nici utakmice, kada su se potukli rezervni golman Leotara Novica Berak i Sanel Demi}.

44

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sport

45

PREMIJER LIGA BiH ^elik uspje{an i u ~etvrtom derbiju na svom terenu

Mo`e i bez Had`i}a i [abi}a
Imali smo protiv sebe tvrdog protivnika, lo{ teren i imperativ pobjede, ka`e Zahirovi}
Zaslu`enim subotnjim trijumfom nad @eljom (2:0) ^elik je uspje{no apsolvirao i ~etvrti derbi ovog prolje}a na svom Bilinom polju a da pri tome nije primio nijedan gol. Zeni~ani su prethodno na svom terenu dobili [iroki Brijeg i Slobodu sa po 3:0 te Modri~u Maximu s 1:0. - Bila je ovo vrlo te{ka utakmica za nas, ali vrlo korektna s obje strane. Mislim da je derbi mogao zadovoljiti navija~e. Zaslu`eno smo pobijedili mada smo imali malo problema nakon po~etnog vodstva. @eljo je imao {ansu da poravna. No, uspjeli smo se odbraniti i posti}i drugi gol - sumirao je utakmicu trener Marin Bloudek, ~iji su puleni velikom trkom i htijenjem nadomjestili izostanak neFudbaleri Sarajeva kona~no su zadovoljili apetite navija~a
(Foto: B. Nizi})

SARAJEVO Odli~na predstava bordo tima protiv Travnika

Drugi nastup, prvi gol
Ibrakovi}: Igramo dobro i to se vidi

Evropa na horizontu
Idemo u Tuzlu bez imperativa, da se nadigravamo, ka`e Mehmed Janjo{
Fudbaleri Sarajeva kona~no su s terena stadiona Ko{evo ispra}eni iskrenim ovacijama navija~a, koji su zadovoljni zato {to je bordo tim demonstrirao ono zbog ~ega dolaze na Ko{evo. Sarajevo je ovog puta rije{ilo pitanje pobjednika ve} u prvom poluvremenu, pa je u nastavku, bez tereta na ple}ima, lepr{avom igrom potpuno razbilo protivnika. Sa opasnim [korom, koji nemilice zabija golove, te sve raspolo`enijim Had`i}em i vrlo dobrim Hiro{em i Muminovi}em, koji konstantno prave vi{ak igra~a u ta bili nadmo}ni. Mislim da smo, nakon po~etne nervoze u proljetnom dijelu prvenstva, kada smo se, prakti~no, tek upoznavali, na{li ritam i igru. Do{ao nam je [koro, koji se pokazuje u odli~nom izdanju, a rezultati su nam zna~ajno podigli samopouzdanje. Nastavljamo razmi{ljati od me~a do me~a, ali se kona~ni cilj ve} nazire, a to je Evropa - ka`e trener Mehmed Janjo{.
Udarac Puri}a za prvi gol ^elika: S me~a u Zenici
(Foto: J. Had`i})

- Sva{ta smo pro`ivjeli na ova tri posljednja gostovanja. Valjda na{i protivnici, da bi nas pobijedili, moraju anga`irati navija~e i redare. [ta }emo, sve moramo

izdr`ati. Mi na strani samo `elimo igrati, da za to imamo normalne uvjete. Jer, igramo dobro i to se vidi - zaklju~uje IbraF. I. kovi}.

Nenad Ze~evi} o zakulisnim igrama u me~u s Vele`om

Vi{e smo se orijentirali na tu~u
Nakon glatkog poraza rezultatom 1:3 u Vrap~i}ima od Vele`a u prvom dijelu sezone, u Trebinju su kru`ile pri~e da }e po sistemu „tri za tri“ Leotar isto tako lagano pobijediti u prekju~era{njem duelu s istim rivalom na Policama. No, „Ro|eni“ su iznenadili otvorenom i efikasnom igrom tako da su Trebinjci dva puta stizali prednost gostiju i jedva osvojili bod. - Bila je ovo psiholo{ki veoma te{ka utakmica. Pod takvim okolnostima, igra~i su dali koliko su mogli. Dobro je da smo izvukli ovaj bod. Nemam nikakve zamjerke na to {to je Vele` u Trebinju izvukao remi - ka`e trener Leotara Sr|an Baji}. Nenad Ze~evi} u izjavi za na{ list tvrdi da je bilo zakulisnih radnji uo~i me~a, ali da ne `eli i}i u detalje. - U{li smo u utakmicu lagano, mislili smo da }emo bez problema dobiti. Na terenu smo se vi{e orijentirali na tu~u nego na stvaranje igre. Na kraju, kada se sve sabere, i ovaj bod je dobar - ka`e Ze~evi}.
M. P .

Juniorskom reprezentativcu Smriki ovo je bio tek drugi nastup za seniorski tim, za koji je debitirao u 17. kolu, protiv [irokog Brijega na Bilinom polju, gdje je, tako|er, igrao desetak minuta. Smriko je, ina~e, s 18 golova u 20 utakmica trenutno prvi strijelac juniorske Lige - grupa Sjever, u kojoj je ^elik vode}i na tabeli.

dovoljno oporavljenog dvojca Emir Had`i} - Nermin [abi} te Jasmina Moranjki}a. Mladi reprezentativac Adnan Zahirovi}, koji je, nakon du`e vremena, ponovo igrao na poziciji

zadnjeg veznog i ostavio odli~an dojam, zadovoljan je trijumfom: - Nije bilo lo{e mada smo protiv sebe imali tvrdog protivnika, lo{ teren i imperativ pobjede. Odigrali smo dobro. Dosta smo

tr~ali i na vrijeme postigli prvi gol. Posebno mi je drago {to je u fini{u moj drug iz juniorskog tima Jasmin Smriko postigao lijep gol i stavio ta~ku na te{ku utakmiV. B. cu - izjavio je Zahirovi}.

Ubojiti napad
Te{ko da se Travnik mo`e nazvati ekipom od koje treba imalo strahovati, ali to ne bi smjelo

@eljezni~ar bezidejan i u Zenici

Modri~ani slavili u Ora{ju

Pand`a ide u reprezentaciju
Sarajevo }e i}i u Tuzlu bez Dalibora Pand`e. Mladi fudbaler, koji je ukazanu minuta`u protiv Travnika ponovo uspio opravdati golom, i to drugim zaredom na Ko{evu, igrat }e u utorak i ~etvrtak za juniorsku reprezentaciju BiH u me~evima sa Slovenijom. umanjiti zasluge igra~a za pobjedu od 6:1, naro~ito ne zato {to su sastavi sli~ni „Vezirima“ u posljednjih nekoliko kola na Ko{evu savladavani te{kom mukom. Strateg Sarajeva, tako|er, ne}e mo}i ra~unati na Dudu, Mohara i Emira Janjo{a. Nikitovi} se oporavlja, dok bi nepotpuno oporavljeni Muminovi} i Ihtijarevi}, koje je Janjo{ izvadio iz igre ~im je Sarajevo osiguralo pobjedu, trebali biti u boljem stanju. napadu, ovo je neko sasvim druga~ije Sarajevo od onoga s po~etka prolje}a. - Odigrali smo dobru utakmicu. Momci su svih 90 minu-

Bez pritiska
U kombinaciji s remijem [irokog Brijega i Zvijezde, pobjeda je Sarajevu zacementirala ~etvrto mjesto sa {est bodova prednosti nad pratiocima. Stoga }e ekipa bez pritiska do~ekati gostovanje u Tuzli u srijedu. - Idemo u Tuzlu bez imperativa, da se nadigravamo. Sloboda ima odli~nu ekipu koja zna igrati na rezultat, ali se u posljednje vrijeme bori na dva fronta, igra mnogo utakmica u kratkom periodu, {to }e biti na{a prednost - govori M. T. Janjo{.

Nema igre, nema rezultata
Plavi protiv ^elika imali tek jednu izglednu priliku, i to nakon neizra|ene akcije
Fudbaleri @eljezni~ara upisali su u Zenici jo{ jedan o~ekivani poraz, ~ime su nastavili seriju bez pobjede u gostima u posljednje tri sezone. Budu}i da je utakmica direktno preno{ena na televiziji, i {iri auditorij se ovog puta mogao uvjeriti zbog ~ega „Plavi“ ne mogu do bodova na strani. Totalna bezidejnost u igri, nesposobnost da se odigraju ~etiri vezana dodavanja, konfuzija i u odbrani i u veznom redu i u nepostoje}em napadu... nisu mogli donijeti ni{ta drugo nego novi poraz. @eljo je u Zenici rano ostao bez Rov~anina, jedinog igra~a koji se mo`e smatrati opasnim. Izostanak ka`njenog [imi}a i povrije|enog Mirsada Be{lije doveli su do toga da su se igra~i jedva sastajali s loptom. Jedinu pravu priliku, iz neizra|ene akcije, propustio je Mujkanovi}, koji je iza{ao sam pred gol ^elika. Pravo pitanje, i pored opravdanog nezadovoljstva radom uprave, neispla}enih pla}a i ostalog, jeste {ta to neke fudbalere @elje ~ini fudbalerima, {ta to ti silni ~lanovi pretenciozno nazvanog stru~nog {taba rade na treninzima pa je po-

Rov~anin danas na pregledu
Napada~ Damir Rov~anin morao je ve} u sedmoj minuti napustiti teren zbog povrede koljena koja je na snimku djelovala zastra{uju}e. - Danas idem ne pregled i vidjet }u koliko }u morati pauzirati. Koljeno me boli, sada mo`da malo manje, ali sigurno ne}u mo}i igrati nekoliko narednih utakmica - kazao je Rov~anin. stalo nemogu}e uop}e gledati ionako lo{u ekipu (s izuzetkom tek nekoliko kvalitetnih igra~a). I ranije je bilo raznih problema, i ranije se igralo lo{e, ali je makar bilo `ara u igri, osje}ala se `elja igra~a. ^ini se da, pored svog prokletstva koje vlada na Grbavici, staru slavu odr`avaju samo navija~i, oni iskreni, koji prate klub kao u najboljim @eljinim danima. I ovog puta, u Zenici, bilo ih je dosta. Valjda }e se igra~i potruditi da im pobjedama na doma}em terenu osiguraju opstanak u Ligi kada je ve} ne{to vi{e samo misaona imeA. ^. nica.
(Foto: N. Trogrli})

Detalj s utakmice: Dobra igra „Uljara“ u drugom dijelu

Ze~evi}: Mislili smo da }emo glatko dobiti

Tri boda za opstanak
Dobrom igrom u drugom poluvremenu fudbaleri Modri~e Maxime stigli su do sva tri boda u Ora{ju, koja im mogu zna~iti opstanak. U prvom dijelu na stadionu Goal aktuelni {ampion imao je i dosta sre}e kada su doma}i pritisnuli i stvorili nekoliko odli~nih {ansi, ali su stoperi Vasiljevi} i Bogi~evi} i na golu pouzdani Had`i|ulbi} otklonili sve opasnosti. - Ova nam pobjeda mnogo zna~i. Igra~i su pru`ili hrabru partiju protiv direktnog konkurenta. U otvaranju utakmice imali smo sre}e, a poslije je sve do{lo na svoje. ^estitam svojim igra~ima na zaslu`enoj pobjedi, a doma}inu na korektnosti - izjavio je trener Modri~ana Zoran ]urguz, koji je, iako bolestan, vodio S. M. ekipu u Ora{ju.

Travni~ani deklasirani na Ko{evu

„Labudovi“ na ivici premijerliga{kog ambisa

Nemaju snage ni za 30 minuta
Bajramovi}: Kazna za proma{aje

„Veziri“ naru{ili ugled kluba
U situaciji kada se bore za opstanak, nogometa{i Travnika dozvolili su sebi luksuz da se propisno obrukaju na Ko{evu i da do`ive debakl protiv Sarajeva (1:6), kojim su naru{ili ugled kluba. Uzalud je trener Ned`ad Selimovi} preuzeo krivicu, jer je Travnik igrao kao da se radi o tre}eliga{u pa Sarajevo nije imalo te`ak zadatak. - Zaslu`ili smo kaznu, svi, na ~elu sa mnom. Jednostavno, igra~i nisu ispo{tovali ono {to smo se dogovorili. Vidjelo se da, kada nam izostanu trojica igra~a (Varupa, Bradari} i Hod`i}), ne li~imo na sebe. Nogometa{i koji su dobili priliku, nisu je iskoristili - ka`e Selimovi}. Da li se iza ovako visokog poraza krije jo{ ne{to osim lo{eg dana, nije potpuno jasno, ali kada primite {est golova i postignete jedan (Kola{inac), dosta je sumnji. - Treba {to prije vratiti poljuljano samopouzdanje, jer nam slijede dva va`na susreta na Piroti, sa [irokim Brijegom i sa Zvijezdom, za koje se moramo posebno pripremiti - dodaje SelimoS. P . vi}.

U debiju na klupi Ora{ja [ener Bajramovi} do`ivio je doma}i poraz (0:2) od Modri~e. - Nismo iskoristili svoje prilike i logi~no je da smo ka`njeni. Nemam rije~i opravdanja - kazao je Bajramovi} te je dodao: - Nije mi jasno zbog ~ega moji nogometa{i nemaju snage. Neki od njih mogu igrati tek tridesetak minuta. [ta je razlog, po-

ku{at }u utvrditi u narednim danima. Bajramovi} je dodao da jo{ nije sve izgubljeno i da se nada ostanku u Premijer ligi. „Labudovima“, me|utim, ne}e biti nimalo lako. Trenutno su na pretposljednjem, 15. mjestu i mogu se iskupiti samo nekim uspjehom u gostima, za {ta }e imati priliku u sriN. Tr. jedu u Lakta{ima.

Cocali} i Kapetan: Fudbaleri @elje nisu se sastajali s loptom

Intervencija Nurkovi}a ispred Maksumi}a

46 Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009. Dnevni avaz
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 005548 07 Mal Zenica, 18. 12. 2008. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Albisa Kapi} u pravnoj stvari tu`ioca „BH Telecom“ d.d. Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Rami} Dine iz Zenice, ul. Fra Ljube Hrgi}a 1/7, radi duga, v.s. 191,20 KM, dana 18. 12. 2008. godine, van ro~i{ta, donio je:
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 018026 02 Mal Mostar, 30. 3. 2009. godine

oglasi

OGLAS
Pred naslovnim sudom dana 24. 9. 2002. godine tu`itelj Eronet pokretne komunikacije doo, ul. Tvrtka Milo{a bb Mostar je podnio tu`bu protiv tu`enika Umihane Bihor, ul. Kralja Tomislava broj 25 Mostar potra`uju}i od tu`enog na ime kori{tenja usluga Eronet priklju~ka isplatu ukupnog iznosa u visini od 336,81 KM sa zakonskom zateznom kamatom od datuma dospije}a svakog pojedina~nog ra~una do kona~ne isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog posutpka, sve u roku od 15 dana. Kako sud istom na adresu tu`enog nije u mogu}nosti dostaviti tu`bu na odgovor to sud shodno odredbama ~l. 348. st. 3. ZPP-a tu`bu na obavezni odgovor dostavlja putem dnevnih novina Dnevni avaz. Tu`itelj je predlo`io sudu da ukoliko tu`eni u zakonskom roku ne dostavi pismeni odgovor da sud na osnovu ~lana 182. ZPP-a, dones presudu uslijed propu{tanja. Sud putem Dnevnog avaza dostavlja navedenu tu`bu tu`enoj Umihani Bihor, na obavezni odgovor koji pou~ava kako slijedi: Ovom prilikom pozivamo Vas da u roku od 30 dana dostavite sudu OBVEZNI PISMENI ODGOVOR NA TU@BU u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranu - tu`itelja (~l. 454. st. 1. i 2., ~l. 70. st. 1. u svezi s ~l. 52. st. 2. Zakona o 53/003). - Du`ni ste dostaviti pismeni odgovor na tu`bu u navedenom roku, koji mora biti razumljiv i mora sadr`avati sve ono {to je potrebno da bi se njemu moglo postupiti, a posebno u istom treba navesti: 1. Oznaku suda i broj predmeta, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranaka i njihovih punomo}nika te predmet spora. 2. Procesne prigovore koje ne mo`ete isticati nakon dostavljanja odgovora na tu`bu (npr. Prigovor mjesne nadle`nosti ~l. 19. st. 1. ZPP FBiH). 3. Decidno se izjasniti da li priznajete ili osporavate tu`beni zahtjev. 4. Ukoliko osporavate tu`beni zahtjev du`ni ste u odgovoru na tu`bu ta~no navesti RAZLOGE zbog kojih osporavate tu`beni zahtjev, ^INJENICE na kojima zasnivate svoje navode i dostavite DOKAZE kojima se utvr|uju te ~injenice (~l. 71. ZPP FBiH). 5. Uz isprave sastavljene na stranom jeziku du`ni ste dostaviti ovjeren prijevod (~l. 134. st. 2 ZPP FBiH). 6. Ukoliko predla`ete provo|enje dokaza saslu{anjem svjedoka du`ni ste za svakog svjedoka navesti ta~no ime, prezime, ime jednog roditelja, adresu stanovanja, na koje okolnosti predla`ete da se svjedok saslu{a (~l. 137. st. 3. ZPP FBiH). 7. Pismeni odgovor morate osobno potpisati (~l. 334. st. 2. ZPP FBiH). - Ukoliko u navedenom roku ne dostavite pismeni odgovor na tu`bu sud }e donijeti Presudu i usvojiti tu`beni zahtjev - Presuda zbog propu{tanja (~l. 182. st. 1. ZPP-a). NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 FBiH). Stru~ni suradnik Branka Krtali}

PRESUDU ZBOG PROPU[TANJA
Obavezuje se tu`eni da isplati tu`iocu iznos od 191,20 KM sa zakonskom zateznom kamatom na pojedina~ne iznose kako slijedi: - na iznos od 42,60 KM po~ev od 05. 06. 2000. g. pa do uplate, - na iznos od 37,40 KM po~ev od 13. 08. 2000. g. pa do uplate, - na iznos od 29,80 KM po~ev od 13. 09. 2000. g. pa do uplate, - na iznos od 77,90 KM po~ev od 13. 10. 2000. g. pa do uplate, - na iznos od 3,50 KM po~ev od 16. 11. 2008. g. pa do uplate, kao i tro{kova parni~nog postupka u iznosu od 52,50 KM, sve u roku od 15 dana pod prijetnjom izvr{enja. Obrazlo`enje Tu`ilac je ovom sudu podnio tu`bu protiv tu`enog 24. 04. 2001. godine radi duga u iznosu od 191,20 KM. U tu`bi je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja ako tu`eni ne postupi u skladu sa ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku (Sl. novine FBiH, broj: 53/03) i ne dostavi odgovor na tu`bu. Tu`eni je 02. 09. 2008. godine obavije{ten o tu`bi putem oglasa koji je objavljen u listu Dnevni avaz dana 02. 09. 2008. godine. S obzirom da u roku od 30 dana, koji rok je zakonom odre|en za podno{enje odgovora na tu`bu, tu`eni nije dostavio sudu odgovor, a osnovanost tu`benog zahtjeva proizilazi iz dokaza prilo`enih uz tu`bu, sud je odlu~io kao u izreci primjenom ~l. 182. Zakona o parni~nom postupku. O tro{kovima postupka je odlu~eno prema ~l. 386. Zakona o parni~nom postupku, a tro{kovi se odnose na 15,00 KM takse na tu`bu, 7,50 KM takse na presudu i 30,00 KM tro{kova objave u dnevnim novinama, {to ukupno iznosi 52,50 KM tro{kova postupka. PRAVNA POUKA: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje u skladu sa odredbom ~l. 183. st. 1. u vezi sa ~l. 328. do 334 ZPP-a Sudija Albisa Kapi}

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mals 010954 08 Mals Zenica, 16. 02. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija KUBAT JASMINKA, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca DIONI^KO DRU[TVO BH TELECOM SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA Ul. Masarikova br. 46 Zenica, protiv tu`enog SR TERNET CLUB „JAVA“ ZENICA, ul. Bistua Nuova br. 5 Lamela R-1 L-3 VLASNIK MARU[I] HARIS Ul. Bulevar Kulina bana br. 3., radi isplate duga v.s. 294,55 KM, dana 16. 02. 2009. god. donio je na osnovu ~l. 348. stav 3. a u vezi sa ~l. 349. stav 3. ZPP-a OBJAVLJUJE slijede}u:

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U GRADA^CU Broj: 28 0 Mal 004579 04 Mal Grada~ac, 31. 3. 2009. godine Na osnovu ~lana 348. stav 3. 4. i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine FBiH“ broj 53/03), Op}inski sud u Grada~cu, stru~ni saradnik Amila Muratagi} u pravnoj stvari tu`itelja JP EP BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica „Elektrodistribucija“ Tuzla, protiv tu`enog Begi} Osmana iz Gu{ta bb, op}ina Grada~ac, radi isplate duga, vsp 216,16 KM, vr{i dostavu tu`be od 29. 8. 2003. godine tu`enom, pa objavljuje slijede}e:

OGLAS PRESUDU
- zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni SR TERNET CLUB „JAVA“ ZENICA Ul. Bistua Nuova br. 5 Lamela R-1 L-3 VLASNIK MARU[I] HARIS Ul. Bulevar Kulina bana br. 3 da tu`itelju BH TELECOM D.D. SARAJEVO DIREKCIJA ZENICA Ul. Masarikova br. 46. Zenica, isplati na ime glavnog duga nov~ani iznos od 294,55 KM (dvijestotinedevedeset~etiri i 55/100 KM) sa zakonskom zateznom kamatom, kako slijedi: - na iznos od 75,90 KM po~ev od 15. 02. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 50,55 KM po~ev od 15. 03. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 48,55 KM po~ev od 25. 04. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 23,80 KM po~ev od 25. 05. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 06. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 07. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 08. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 09. 2007. god. pa do isplate, - na iznos od 19,15 KM po~ev od 25. 10. 2007. god. pa do isplate, te da naknadi tu`iocu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 129,00 KM (stotinudvadesetdevet KM) se u roku od 30 (trideset) dana, pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatra se da je tu`enom presuda uredno dostavljena. Protiv ove presude nije dopu{tena `alba. Tu`eni mo`e ovom sudu, podnijeti prijedlog za povrat u pre|a{nje stanje shodno odredbi ~l. 183. stav 1. a u vezi sa ~l. 329. Zakona o parni~nom postupku. Sudija Kubat Jasminka, s.r. Tu`itelj je dana 29. 8. 2003. godine podnio Op}inskom sudu u Grada~cu tu`bu protiv tu`enog radi isplate duga. Tu`itelj u tu`bi navodi da tu`eni po osnovu obra~una za isporu~enu elektri~nu energiju tu`itelju duguje iznos od 216,16 KM, pa kako je potra`ivanje tu`itelja dospjelo, a tu`eni nije izmirio svoju obavezu, tu`itelj tra`i da sud obave`e tu`enog na isplatu glavnog duga u iznosu do 216,16 KM sa zakonskom zateznom kamatom od dana podno{enja tu`be do dana isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka, a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. Tu`itelj je predlo`io da sud, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u ostavljenom roku, donese presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). Tu`eni je du`an da najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostavi ovom sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka za sud i protivnu stranu (~l. 70. ZPP-a). Ovim putem se tu`eni pou~ava da mo`e ista}i procesne prigovore, da mo`e pirznati ili osporiti tu`beni zahtjev. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i mora sadr`ati oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjava i potpis podnositelja (~l. 71. stav 1. u vezi sa ~lanom 334. stav 1. ZPP-a). Ukoliko tu`eni osporava tu`beni zahtjev odgovor na tu`bu mora sadr`avati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a). Ovim putem se tu`eni upozorava na posljedice propu{tanja davanja pismenog odgovora na tu`bu u ostavljenom roku, jer ukoliko tu`eni ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, na koju tu`eni nema pravo `albe (~l. 182. i 183. ZPP-a). Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be na odgovor smatra obavljenom po proteku roka od 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnim novinama dostava pismena }e se obaviti i istovremenim objavljivanjem na oglasnoj plo~i suda. Stru~ni suradnik, Amila Muratagi}

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

47

Me|unarodni festival „@upanja 2009“

[AHOVSKI MOZAIK ^etvrti gran pri FIDE u Nal~iku

Gri{~uk u vodstvu
Sveukupni pobjednik serije turnira igrat }e sa najboljim iz Svjetskog kupa
Priprema: Muhamed BORI], me|unarodni majstor
U Nal~iku (Rusija) je u toku ~etvrta etapa serije turnira u okviru gran prija Svjetske {ahovske federacije (FIDE). Nastupa 14 igra~a, koji }e odigrati 13 kola po Bergerovom sistemu uz tempo igre od 120 minuta za prvih 40 poteza, zatim 60 minuta za sljede}ih 20 poteza te 15 minuta do kraja partije uz vremenski bonus od 30 sekundi za svaki potez, po~ev{i od 61. U~esnici su: Levon Aronjan (Azerbejd`an, 2.725), Sergej Karjakin (Ukrajina, 2.721), Gata Kamski (SAD, 2.720), Evgenij Aleksejev (Rusija, 2.716), Vladimir Akopjan (Ermenija, 2.696), Rustam Kasimd`anov (Uzbekistan, 2.695) i Pavel Eljanov (Ukrajina, 2.693). Turnir je 19. kategorije FIDE, a srednji rejting iznosi 2.725 poena, {to ga svrstava me|u najja~a ovogodi{nja takmi~enja. Nakon ~etiri kola, u vodstvu je Gri{~uk, koji nastavlja s vrlo uspje{nim igrama ove godine. Podsjetimo, ovaj mladi ruski velemajstor ve} je osvojio superturnire u Elisti i Linaresu. Takmi~enje u Nal~iku je, nakon odigranih u Bakuu, So~iju i Elisti, ~etvrto iz serije od {est gran pri turnira. Sveukupni pobjednik igrat }e me~ od osam partija sa pobjednikom Svjetskog kupa 2009. godine, a bolji iz tog duela ste}i }e pravo da krajem 2010. izazove svjetskog prvaka za titulu.
38.Da8 De4+ 39.Dxe4 fxe4 40.Ta8 a2 41.h5 g5 42.hxg6+ Kxg6 43.g4 e5 44.Kg3 Te2 45.Ta5 Kf6 46.Ta6+ Kf7 47.Ta5 Ke6 48.Kh4 Txf2 49.Kh5 Tg2 50.Kxh6 Txg4 51.Txa2 Tg3 52.Kh5 Kf5 53.Kh4 Txe3 54.Ta8 Tf3 55.Tf8+ Ke6 56.Te8+ Kd5 57.Td8+ Kc4 58.Kg4 Tf1 59.Tc8+ Kd3 60.Td8+ Ke2 61.Ta8 Tg1+ 0-1 Kamski - Svidler ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6 8.c3 0-0 9.d4 Lg4 10.d5 Sa5 11.Lc2 Dc8 12.h3 Ld7 13.Sbd2 c6 14.dxc6 Dxc6 15.Sf1 Sc4 16.Sg3 Tfe8 17.a4 h6 18.b3 Sa5 19.Ld2 Dc7 20.axb5 axb5 21.Sh4 Sc6 22.Shf5 Txa1 23.Dxa1 Lf8 24.Ld3 Sd8 25.c4 Se6 26.cxb5 Sc5 27.Lc4 Lxf5 28.Sxf5 Scxe4 29.Lb4 Db6 30.Se3 d5 31.La5 Dc5 32.b4 Da7 33.b6 Db7 34.Lb5 Te6 35.Tc1 Txb6 36.Lxb6 Dxb6 37.Da5 Db8 38.Ld3 Dxb4 39.Dxb4 Lxb4 40.Tc8+ Lf8 41.Sxd5 Sxd5 42.Lxe4 Se7 43.Tc5 f6 44.Lc2 g6 45.Kf1 h5 46.Tc7 f5 47.Ke2 Kf7 48.Tb7 Lh6 49.Lb3+ Kf8 50.Kd3 h4 51.f3 Lf4 52.Kc4 e4 53.fxe4 fxe4 54.Kc3 Le5+ 55.Kd2 Lf4+ 56.Ke2 Sf5 57.Ld5 Sg3+ 58.Kd1 g5 59.Tb6 Ke7 60.Tb4 e3 61.Lf3 Kd6 62.Tb5 Ke6 63.Ta5 Kf6 64.Lg4 Se4 65.Ke2 Sd6 66.Kd3 Ke7 67.Kd4 Kf6 68.Kd5 Ke7 69.Ta7+ Kf6 70.Ta6 Ke7 71.Ta7+ Kf6 72.Lh5 Le5 73.Ta6 Kf5 74.Lg4+ 1-0

Velemajstor Robert Marku{ najbolji na glavnom turniru
Predojevi} podbacio, Nihad Hod`i} pobjednik B-turnira
U @upanji (Hrvatska) odigran je 15. me|unarodni festival Vukovarsko-srijemske `upanije. Odr`ana su dva turnira za ukupni nagradni fond od 7.570 eura (4.390 plus 3.180). Na glavnom turniru nastupilo je 14 igra~a iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Makedonije, Njema~ke i Srbije, a minimalan rejting za u~e{}e na ovom turniru bio je 2.300 poena. Rejting-favorit Borki Predojevi}, na`alost, nije uspio opravdati tu ulogu. Nakon devet kola, prvo mjesto podijelili su srbijanski velemajstori Robert Marku{ i Miodrag Savi}, ali je prvo mjesto pripalo Marku{u zbog boljih dopunskih kriterija. Predojevi} je zavr{io na {estom mjestu sa 5 poena. Turnir B protekao je u znaku bh. predstavnika Nihada Hod`i}a i Murisa Konji~anina, koji su podijelili prvo mjesto. Hod`i} je na kraju imao bolji Buholc. Na ovom turniru nastupio je 51 igra~ iz Hrvatske, BiH, Bugarske i Slovenije.

Marku{: Prvo mjesto prema dopunskim kriterijima

Poredak nakon ~etiri kola
Gri{~uk 3, Karjakin, Kamski, Leko, Aronjan, Aleksejev 2,5, Bakro, Svidler 2, Eljanov, Geljfand, Mamedjarov, Kasimd`anov, Ivan~uk 1,5, Akopjan 1.
Svidler - Ivan~uk ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Lb7 7.d3 Le7 8.a4 00 9.Te1 d6 10.Sbd2 Te8 11.Sf1 h6 12.Se3 Lf8 13.g4 Sd4 14.Sxd4 exd4 15.Sf5 d5 16.axb5 dxe4 17.dxe4 axb5 18.Txa8 Dxa8 19.e5 Se4 20.e6 fxe6 21.Sxd4 Td8 22.Lxe6+ Kh8 23.g5 Txd4 24.Dxd4 Lc5 25.De5 Lxf2+ 26.Kf1 Df8 27.gxh6 Lxe1+ 28.Lf4 Sd2+ 29.Ke2 1-0 Karjakin - Aronjan ([panjolka) 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 0-0 8.a4 b4 9.d4 d6 10.dxe5 dxe5 11.Dxd8 Txd8 12.Sbd2 Ld6 13.a5 h6 14.Lc4 Kf8 15.b3 Ke7 16.Ld5 Sxd5 17.exd5 Sa7 18.Sxe5 Kf8 19.Sdc4 Lxe5 20.Txe5 Sc6 21.Lg5 hxg5 22.dxc6 f6 23.Tc5 Le6 24.Sb6 Tab8 25.Sd7+ Lxd7 26.cxd7 Txd7 27.Tc6 Tb5 28.Txa6 Td2 29.Ta8+ Kf7 30.g4 Tc5 31.a6 Tcxc2 32.Tc8 c6 33.a7 Txf2 34.Th8 1-0 Aleksejev - Eljanov (Damin gambit) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Sbd7 5.Lg5 Lb4 6.Db3 c5 7.cxd5 exd5 8.a3 Lxc3+ 9.Dxc3 c4 10.Sd2 0-0 11.e3 h6 12.Lh4 De8 13.f3 b5 14.Kf2 a5 15.g4 De7 16.Lg3 b4 17.Dc2 b3 18.Dc3 Sb6 19.Te1 Sa4 20.Dc1 Te8 21.h3 c3 22.bxc3 b2 23.Dc2 Ld7 24.Sb1 Lc6 25.Ld3 Db7 26.h4 Lb5 27.Db3 Lc6 28.Dxb7 Lxb7 29.Lb5 Sb6 30.g5 hxg5 31.hxg5 Sh7 32.Te2 Te6 33.Txb2 Sxg5 34.Lf4 Sh7 35.Sd2 La6 36.Tc1 Sf6 37.Lxa6 Txa6 38.Tb5

Gri{~uk: Nastavlja s odli~nim partijama

(Ermenija, 2.754), Peter Leko (Ma|arska, 2.751), Aleksandar Gri{~uk (Rusija, 2.748), Vasilij Ivan~uk (Ukrajina, 2.746), Boris Geljfand (Izrael, 2.733), Etjen Bakro (Etienne Bacrot, Francuska, 2.728), Peter Svidler (Rusija, 2.726), [akrijar Mamedjarov

A-turnir: Marku{, Savi} 6, @ufi}, Here, A. Kova~evi} 5,5, Predojevi} 5, Solomunovi}, Pop~ev, Pan~evski 4,5, Stojanoski, Gonda 4. Fer~ec 3,5, Runi} 3, Bender 1,5. B-turnir: Hod`i}, Konji~anin 7, \uki}, Pandurevi}, Medan~i} 6,5, Kru{ki}, Ralji}, Stocko, Egerc 6...

Me~ majstorskih kandidata u Gora`du

Izabrane partije
Tc6 39.e4 Ta8 40.c4 Sxc4 41.Sxc4 dxc4 42.d5 Tcc8 43.Ke3 Sd7 44.Kd4 f6 45.Txc4 Txc4+ 46.Kxc4 Tc8+ 47.Kd4 g5 48.Ld6 Kf7 49.Txa5 Tc1 50.Ta7 Ke8 51.a4 Tf1 52.a5 Txf3 53.Ta8+ Kf7 54.a6 Tf1 55.Td8 Td1+ 56.Kc3 Sb6 57.Tb8 1-0 Gri{~uk - Kasimd`anov (Primljeni damin gambit) 1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.e4 Sf6 4.e5 Sd5 5.Lxc4 Sb6 6.Lb3 Sc6 7.Le3 Lf5 8.Se2 e6 9.Sbc3 Dd7 10.a3 0-0-0 11.00 h5 12.Tc1 Kb8 13.Sa4 Le7 14.Sxb6 axb6 15.La4 h4 16.f3 f6 17.Lb5 Dc8 18.Db3 Sa7 19.Lc4 fxe5 20.dxe5 Lc5 21.Lxc5 bxc5 22.De3 b6 23.b4 b5 24.La2 c4 25.Sd4 Db7 26.a4 h3 27.axb5 hxg2 28.Tfd1 Sxb5 29.Sxf5 exf5 30.Lxc4 f4 31.Dxf4 Tdf8 32.Lf7 Db6+ 33.Tc5 Sc3 34.Td2 Sa4 35.e6 Sxc5 36.bxc5 Dxc5+ 37.Kxg2 Kc8 38.Dg4 De7 39.Ta2 1-0 Akopjan - Leko (Slavenska) 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 c6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 8.Ld3 Lb7 9.a3 Ld6 10.0-0 0-0 11.Dc2 De7 12.Sg5 h6 13.Sge4 Sxe4 14.Sxe4 c5 15.Sxd6 Dxd6 16.Lxb5 cxd4 17.Td1 Dd5 18.Lf1 Tac8 19.De2 Sc5 20.Txd4 Df5 21.Tf4 De5 22.Ld2 Dxb2 23.Td1 La6 24.De1 Lxf1 25.Dxf1 Tfd8 26.Tb4 Dc2 27.Tc4 Da2 28.Tdc1 Txd2 29.Txc5 Txc5 30.Txc5 Dxa3 31.Tc8+ Kh7 32.Db1+ f5 33.g3 Tb2 34.Dd1 Db4 35.h4 a5 36.Df3 a4 37.Kg2 a3

Obu}a pred pobjedom nad Obar~aninom

Obar~anin i Obu}a: Prva partija

U Gora`du je u toku interesantan me~ izme|u majstorskih kandidata Bajre Obu}e i Nijaza Obar~anina. Organizator je [ahovski klub Gora`de, a me~ je prijavljen kod FIDE i bit }e obra~unat za narednu rejting-listu.

Bit }e odigrano ukupno 8 partija uz tempo igre od 90 minuta po igra~u i uz bonus od 30 sekundi za svaki potez. Nakon pet partija, u velikoj prednosti je Obu}a, koji je dobio tri me~a uz dva remija.

Uskrsni turnir zeni~kog Napretka

Milan Vuki} prema dodatnim kriterijima
Banjalu~ki velemajstor Milan Vuki} sa 8 poena pobjednik je 15. tradicionalnog uskrsnog turnira, koji su zajedni~ki organizirali Hrvatsko kulturno dru{tvo Napredak i [ahovski klub Napredak iz Zenice. Drugo mjesto pripalo je velemajstoru Emiru Dizdarevi}u iz Sarajeva, tako|er s 8 poena, dok je tre}i bio internacionalni majstor Dalibor Stojanovi} iz Bijeljine, koji je sakuV B. . pio 7,5 poena iz devet kola.

Evropsko ekipno prvenstvo za veterane

Problem broj 408 L. Kubbel, 1940.

Studija broj 408 L. Prokes, 1960.

Rusija prvak, Kor~noj najuspje{niji pojedinac
U Veldenu (Austrija) odigrano je 11. ekipno prvenstvo Evrope za igra~e starije od 60 godina. Nastupile su 54 ekipe sastavljene od po ~etiri igra~a plus dvije rezerve. Prema pravilima, pored nacionalnih selekcija, mogle su u~estvovati i ekipe, kao i pojedine regionalne federacije. Nakon devet kola po {vicarskom sistemu, prvo mjesto uvjerljivo su osvojili veterani Rusije (velemajstori Vitalij Ce{kovski, Evgenij Vasjukov, Nikolaj Pu{kov, Oleg ^ernikov i me|unarodni majstor Anatolij Kremenicki). Rusija je superiornom igrom dobila osam me~eva i jedan odigrala nerije{eno. Drugo mjesto pripalo je [vicarskoj, u ~ijim je redovima zablistao 78-godi{nji Viktor Kor~noj, koji je bio najuspje{niji pojedinac takmi~enja i najbolja prva plo~a sa 7,5 poena iz 9 partija. Kona~ni poredak: Rusija 17 me~-bodova (27,5 pojedina~nih poena), [vicarska 14 (23,5), Finska 13 (24,5), Katalonija 13 (24)...

Mat u tri poteza Bijeli vuèe i dobiva

Kor~noj: Osvojio 7,5 poena iz 9 partija

Problem 407: 1.Da2 Kg5 (1...Kg6 2.Dg8+ Kf5 3.Dg4#; 1...Kh4 2.Dg2) 2.De6 Kf4 3.De5#

Studija 407: 1.h5 Lxf5 (1...Lxh5 2.Sg7+ Ke5 3.Lxh5 f5 4.Ke7; 1...Lh7 2.Kf8 Kf6 3.Se7) 2.h6 Kf6 3.Lxf5 g4 4.Kf8 g3 5.h7 g2 6.h8D+ 1-0

48

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sport

FORMULA 1 Vo`ena utrka za Veliku nagradu Kine

Dvostruka pobjeda Red bula u ki{nom [angaju
Fetel prvi, Veber drugi Baton tre}im mjestom pove}ao vodstvo u generalnom plasmanu
Rouz je predvodio Bulse s 36 poena

Poraz Bostona na startu NBA plej-ofa

„Bikovi“ {okirali prvake
Dalas slavio u San Antoniju, Roketsi u Portlandu
Kevin Garnet (Garnett) nije igrao zbog povrede (vjerovatno }e propustiti kompletan plej-of), Pol Pirs (Paul Pierce) proma{io je slobodno bacanje za pobjedu u regularnom toku, kao i Rej Alen (Ray Allen) {ut za izjedna~enje u posljednjoj sekundi produ`etka. Kada zaka`e veliki trio Boston seltiksa, aktuelni prvaci ne mogu se nadati ni~emu drugom osim porazu. Tako je bilo i na otvaranju ovogodi{njeg NBA plej-ofa, u kojem je ^ikago sa 105:103 savladao Seltikse u Bostonu. Junak pobjede „Bikova“ bio je plej Derik Rouz (Derrick Rose), koji je izjedna~io rekord Karima Abdul-D`abara (Kareem AbdulJabbar) prema broju ko{eva u plej-of debiju (36). Jo{ dva me~a donijela su pobjede gostiju. Teksa{ki duel u San Antoniju pripao je Dalasu (105:97) uz sjajnu igru D`o{a Ha-

Rezultati
ISTOK: Klivlend (1) - Detroit (8) 102:84 (1-0 u seriji), Boston (2) - ^ikago (7) 103:105 - produ`etak (0-1). ZAPAD: San Antonio (3) Dalas (6) 97:105 (0-1), Portland (4) - Hjuston (5) 81:108 (0-1). uarda (Josh Howard, 25). Tim Dankan (Duncan) imao je 27 poena kod Sparsa. Hjustonske „Rakete“ razbile su Portland (108:81). Kineski centar Roketsa Jao Ming (Yao) imao je 24 poena bez proma{aja iz igre (9/9) i slobodnih bacanja (6/6). Doma}i parket iskoristio je jedino najuspje{niji tim regularne sezone Klivlend protiv Detroita (102:84). Briljirao je Lebron D`ejms (LeBron James), vjerovatni MVP lige, s 38 poena, osam skoko(E. J.) va i sedam asistencija.

Fetel na cilju: Drugi trijumf u karijeri

(Foto: AP)

Doigravanje za NHL prvaka

Nijemac Sebastijan Fetel (Sebastian Vettel) darovao je Red bulu prvu pobjedu u Formuli 1 nakon {to je ju~er bio najbr`i na stazi u ki{nom [angaju. Uspjeh Red bula u utrci za Veliku nagradu Kine upotpunio je Australac Mark Veber (Webber) na drugom mjestu, dok je Bronov Britanac D`enson Baton (Jenson Button) tre}om pozicijom pove}ao vodstvo u generalnom poretku voza~a.

Rezultati
1. Sebastijan Fetel (Njema~ka) 2. Mark Veber (Australija) 3. D`enson Baton (V. Britanija) 4. Rubens Barikelo (Brazil) 5. Heiki Kovalainen (Finska) 6. Luis Hamilton (V. Britanija) 7. Timo Glok (Njema~ka) 8. Sebastijan Buemi ([vicarska) Red bul Red bul Bron GP Bron GP Meklaren Meklaren Tojota Toro roso 1.57:43,485 +00:10,970 +00:44,975 +01:03,704 +01:05,102 +01:11,866 +01:14,476 +01:16,439

„Jastrebovi“ ugrabili drugu pobjedu
Hokeja{i ^ikago blekhoksa porazili su Kalgari s 3:2 i poveli s 2-0 u ~etvrtfinalu plej-ofa Zapadne konferencije NHL lige. ^ika{ki „Jastrebovi“ dobili su u posljednjih deset godina samo jednu utakmicu doigravanja. Do druge pobjede stigao je i aktuelni NHL prvak Detroit nad Kolumbusom (4:0). Rezultati: ISTOK: Boston (1) - Montreal (8) 5:1 (2-0), Va{ington (2) - Njujork (7) 0:1 (0-2). ZAPAD: Detroit (2) - Kolumbus (7) 4:0 (2-0), ^ikago (4) - Kalgari (E. J.) (5) 3:2 (2-0).

Drugi trijumf
Dvadesetjednogodi{nji Fetel ostvario je u [angaju drugu pobjedu karijere nakon {to je lani u Monci u sli~nim uvjetima bio najbr`i voze}i za Red bulovu sestrinsku ekipu Toro roso. Jak pljusak primorao je organizatore da prvih osam krugova bude odvezeno uz „safety car“, koji je vra}en na stazu u 20. krugu, poslije serije sudara. ^etvrto mjesto na kraju je zauzeo drugi voza~ Brona GP Brazi, lac Rubens Barikelo (Barrichello). Meklarenov Finac Heiki Kovalainen (Heikki) bio je peti, {to mu je

Poredak voza~a
1. D`enson Baton 2. Rubens Barikelo 3. Sebastijan Fetel 4. Timo Glok 5. Mark Veber 21 15 10 10 9,5
Slavlje na pobjedni~kom postolju
(Foto: AFP)

Poredak konstruktora
Golman Hoksa Habibulin brani {ut Kalgarija

1. Bron GP 2. Red bul 3. Tojota 4. Meklaren 5. Reno

36 19,5 18,5 8 4

prvi put ove sezone da zavr{i utrku, dok je njegov klupski kolega i aktuelni svjetski prvak Luis Hamilton (Lewis) iz Velike Britanije zavr{io na {estoj poziciji. Bodove su osvojili i Nijemac Timo Glok (Glock) za Tojotu i Buemi, kome je pripao jedan bod.

Katastrofa Ferarija
Ferari opet, ni tre}i put ove sezone u isto toliko utrka, nije osvojio ni bod. Odustao je Brazilac Fe-

lipe Masa (Massa), dok je Finac Kimi Raikonen (Raikkonen) bio tek deseti. Ovo je najgori start sezone za italijanski tim od 1981. godine, kada njegovi voza~i nisu zavr{avali prve tri utrke. Razo~arani su na kraju bili i u timu Fors Indija, jer je na putu do prvih bodova u historiji za ovu ekipu Adrijan Sutil (Adiran) odustao pet krugova prije kraja, kada je bio na {estoj poziciji.
(O. L.)

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

49

50

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

51

52

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

53

54

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

55

MALI

OGLASI
Prodaja
Pe`o 607, 2000. god., hitno i povoljno. Tel. 061 172 236. Prodajem Audi jaje 89., TD, u dobrom stanju, Sarajevo, Dobrinja. Tel. 033 454-066, 062 536 073. Prodajem auto kamp prikolicu sa tendom. Tel. 061 139 960, 033/691-392. Prodajem Chevrolet Aveo 2006., 1.6 automatic, benzin, klima, 11.500 KM. Tel. 061 715 746. Prodajem Daciju Logan MCV, 2007. god., 19.000 KM. Tel. 655-462, N. Grad. Prodajem Golf 2, god. 84. dizel, crvene boje, 4 vrata, registrovan do 1. 10. 2009. god. Tel. 061 219 127. Prodajem haubu za auto, 40 KM, releje za Volvo, Golfa i Pasata, D`etu. Tel. 062 967 832. Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem Opel Korsu 1998. 1.2, 12 ventila, plin i benzin. Tel. 061 100 555. Prodajem Peugeot 307 1.6 benz., 2003. god., pre{ao 90.000 km, 3 vrata, uredno servisiran, cijena 16.500 KM. Tel. 061 225 133. Prodajem Polo dizel, 2000. god. Tel. 485698, 062 920 764. Prodajem povoljno za Clio 2000., lijeva vrata, kvalitetna, crna boja. Tel. 061 932 231. Prodajem Reno Megan coupe, 2001. god., registrovan do jula 2009. Tel. 061 338 433. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2, 3 i 4 i za ostala vozila. Tel. 033 531-996, 063 639 173. Prodajem-mijenjam za nekretnine Reno Clio 1.5 DCI, 2004. god. Tel. 061 537 588. Reno Clio dizel, 1993. god., registrovan, mala potro{nja, cijena 4.000 KM. Tel. 061 350 169. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598. Gara`u izdajem, Aerodromsko naselje, pogodna za privredne i trgovinske djelatnosti. Tel. 061 809 237. Hrasno brdo, izdajem pos. prostor 50 m2, pogodan za kancelarije, market, ordinaciju. Tel. 033 619-865, 061 214 694. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem dvosoban namje{ten stan. Tel. 062 422 405. Hvar-Su}uraj, apartmani uz pla`u, 10 EUR-a po osobi izdajem, 5, 6 i 7 mjesec. Tel. 00385 21 773 305. Izdaje se pos. prostor 50 m2 u Ned`ari`ima, Lukavi~ka c. Tel. 033 471-778. Izdaje se radnja na Ba{~ar{iji, 11 m2, WC i mala galerija, ul. Trgovke 14. Tel. 061 516 854. Izdajem dvos. stan, R. Prgude, Ko{evo. Tel. 615-600. Izdajem jednosoban nenamje{ten stan, pos. ulaz, N. Grad, priv. ku}a. Zvati od 17-21 h. Tel. 033/801-524. Izdajem kanc. prosdtor u pos. centru kod Robota, Ko{. brdo, povoljno. Tel. 033 760355, 061 259 968. Izdajem namje{tenu sobu za boravak mu{koj osobi, op{t. N. Grad, cijena povoljna. Tel. 616-868. Izdajem pos. prostor 70 m2, univerzalan - za sve namjene, ul. Stupska 78. Tel. 033 638-006. Izdajem pos. prostor na Vi{njiku. Tel. 061 145 418. Izdajem pos. prostor, biv{a }evabd`inica, 20 m2, na ulazu u Hecinu pijacu. Tel. 061 531 130. Izdajem restoran 200 m2 sa ba{tom i inventarom i izdajem pos. prostor 240 m2 sa grijanjem. Tel. 033 240-134. Izdajem sobu za studenicu ili zaposlenu+nus prostorije, Ko{. brdo. Tel. 061 537 239. Izdajem tros. namje{ten stan, 2 kupatila, 2 terase, u obzir dolaze studenti, ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 061 926 164. Izdajem u centru, ^obanija, pos. prostor za kancelarije, 80 m2, 5 prostorija, namje{ten. Tel. 061 310 502. Izdajem-prodajem stambeno-pos. prostor 1.000 m2, oku}nica 4.000 m2, uz put Sarajevo-Mostar na 17. kilometru. Tel. 061 249 249. Iznajmljujem dvos. stan renoviran, namje{ten u centru, cijena 200 EUR-a. Tel. 066 239-125, Mostar. Jednokrev. namje{tena soba blizu tramv. stanice. Tel. 544-231. Jednokrev. soba studentici, blizu Katedrale. Tel. 219-285. Luk. opremljen stan u priv. ku}i, pos. ljudima i strancima. Tel. 033 637-494, 061 257 567. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene uz more. Tel. 063 327 098, 036/884-169. Otok Kor~ula, polupansion, bosanska kuhinja, hotel tri zvjezdice, vrlo povoljno izdajem VI, VII i VIII mj. Tel. 00385 20 715 791. Pos. prostor 17,6 m2 u Tr`nom centru „Tom“ Lukavica. Tel. 065 952 967, 065 396 736. Pos. prostor 40 m2, vi{estruka namjena, Aerodrom. naselje. Tel. 062 255 171. Pos. prostor izdajem 12 m2, mokri ~vor, ul. Te{anjska „Karingtonka“. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Pos. prostor izdajem 34 m2 kod bolnice Ko{evo, pogodan za ured, ordinaciju i sl. Tel. 061 561 132. Pos. skladi{ni prostor Stup, kod Interexa izdajem. Tel. 061 266 869. Posl. prostor I kategorije, 120 m2, sa svim priklju~cima, za sve namjene izuzev ugostiteljstva, cen. grijanje, pristup autima svih kategorija. Zvati od 10-20 h. Tel. 061 345 991, 033 454-542. Posl.-magacinski prostor, pogodan za sve namjene, 300 m2. Tel. 062 670 222. Prizemlje ku}e u u`em centru Tuzle, pogodno za magacin. Tel. 061 650 088, Tuzla. S. Grad, iznajmljujem ili prodajem ku}u sa pos. prostorom 250 m2+200 m2 parking. Tel. 063 180 064. Soba na Ko{evu, uz bolnicu, centralno. Zvati iza 16 h. Tel. 033 217-185. Sobe za spavanje sa TV-om, Ba{~ar{ija, po osobi 20 KM. Tel. 061 192 073. Stan izdajem na Stupu kod Interexa. Tel. 061 266 869. Stan izdajem preko puta Vije}nice, namje{ten, 2 studentice, centr. grijanje. Tel. 061 218 938. Ve}i stan izdajem u zgradi sa gara`om. Tel. 061 537 588. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba

PRODAJEM (IZDAJEM NA DU@I PERIOD) MOTEL „KONAK“ SEMIZOVAC, OBJEKAT KOMPLETNO OPREMLJEN DELUX - KAPACITET 10 SOBA + 300 MJESTA U RESTORANU I BA[TI, PARKING 1.000 M2. SVE 1/1. TELEFON: 061 132 221. 3671-1GR Dobrinja 3 - Prodajem stan 87 m kod „KUP“ slasti~arne, veoma povoljno. Tel. 061 685 506. 3884-1Gr Dobrinja, Kasima Prohi}a 7, prodajem jednosoban stan, 39 m2, zvati od 16-19 sati. Tel. 061 503 219. 5010-1Nd` Prodajem 34 m2/3. sp., na M. Dvoru, 93 m2 u Radi}evoj, 59 m2 Otes, Dobrinja 41 m2, 40 m2, Grbavica 73 m2. Tel. 061 177 711. 3469-1Pr Prodajem extra adaptiran dvosoban stan na Grbavici, 47 m2, sprat drugi. Cijena 2.800 KM/m2 i Hrasno 38 m2, ul. Aleja Lipa. Cijena 2.200 KM/m2. Tel. 061 540 015. 3306-1pr Prodajem garsonjeru 20 m2 u Ilija{u, ul. Kakanjska 18, I sprat, cijena 20.000 KM. Mob. 065 450 114. 5196-1Nd` Prodajem jednosoban adaptiran stan u Hrasnom, ul. Porodice Ribar, 38 m2, spat IV, bez posrednika. Tel. 061 158 822. 3491-1pr Prodajem poslovni prostor 28 m2 u „Robot-Comercu“ (Socijalno). Tel. 061 347 045. 3692-1Gr Prodajem savremeno izgra|eni poslovni objekat - novogradnja, vrhunski materijali, pogodan za proizvodnju i skladi{te, povr{ine 4.300 m2 + asfaltirano dvori{te od 4.600 m2, na parceli od 8.000 m2, Vlakovo, u blizini Mostarskog raskr{}a. Tel. 061 144 847, www.vlakovo.homeip.net vlakovo@gmail.com N. Prodajem trosoban stan 75 m2, pretvoren u poslovni prostor, V.P M. Dvor, ex., tra lokacija kod „UNITICA“, povoljno hitno. Tel. 061 493 323. 3877-1Gr Prodajem-izdajem poslovne prostore na: Ilid`i - Mala Aleja; ^. Vila; PC-Robot - N. Sarajevo, raznih veli~ina. Inf. 061 134 044, 062 902 823. 3750-1Gr Za prodaju poslovni prostor 2.000 KM jedan m2, a za iznajmljivanje 4.000 KM za jedan mjesec, ima povr{inu 220 m2, podijeljen u 10 kancelarija. Tel. 062 335 381. 3746-1Nd` A. Polje, A faza stan 40 m2, odmah useljiv, 1/1. Tel. 061 459 338. Aerodrom. naselje, jednos. stan+balkon od 10 m2, vis. prizemlje, u odli~nom stanju, vl. 1/1, 55.000 KM. Tel. 061 269 835. Al. Polje Trg me|. prijateljstva, 70 m2, 1 sp., povoljno. Tel. 033 544-722, 061 269 148. Al. polje, N. S., tros. stan 64 m2, povoljno. Tel. 062 230 226. Apartmani na Bjela{nici od 40-65 m2. Tel. 061 558 932. B. Potok, nov dvos. stan 57 m2+7,5 m2 balkon. Tel. 065 098 407. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Blagovac, prodajem ku}u sa oku}nicom. Tel. 061 817 960. Blizu Ba{~ar{ije prodajem ku}u sa oku}., useljiva, gara`a sa depadansom. Tel. 061 366 905. Br~ko, centar, prodajem ku}u 270 m2, tri eta`e, plac 538 m2. Tel. 049 217 785, 061 568 563. Breka, ul. Breka, ku}a p+s na parceli od 420 m2+gara`a, vlas. 1/1. Tel. 061 558 932. Centar kod Likovne akademije, 120 m2, II sp. Tel. 061 558 932. Centar, Alipa{ina, troipos. stan 80 m2, VI sp., sun~an, lift. Tel. 062 105 908. Centar, prodajem stan 81 m2 kod Latinske }uprije. Tel. 061 185 231. ^etverosoban stan 114 m2, 2 sp., eta`. grijanje, Ba{~ar{ija, ul. A{~iluk. Tel. 033 442998 i 062 139 085. Dev. ku}a na odli~noj lokaciji 737 m2, plus njiva, Riba~ kod Biha}a. Tel. 052 216 373. Dev. vikendica sa 4.900 m2 zemlje u Had`i}ima. Tel. 061 172 701, 065 208 310. Distrikt Br~ko, prodajem ili mijenjam stan. Tel. 049 214 437. Dobrinja 2, V sp., trosoban, 2 balkona, sun~an, odli~na lokacija. Tel. 062 911 842. Dobrinja C-5 prodajem stan 48 m2, 2 sp., novogradnja. Tel. 061 177 711. Dobrinja, novogradnja, stanovi od 32 do 80 m2, useljenje maj 2009. Tel. 061 398 786. Dva dun. zemlje pored Drine u Gora`du, pogodno za gradnju vikend. Tel. 061 161 876. Dvije ku}e prodajem na G. Hanu i 2.000 m2 ba{te, povoljno. Tel. 033 240-134. Dvos. 55 m2, eta`no, ba{ta i kablovska. Tel. 062 619 266. Fojnica, [~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598.

Prodajem Gilera Nexus 250i cc, kao nov, 2007. god., crveni, registrovan, cijena 7.000 KM. Tel. 061 432 189. 3840-1Gr Prodajem Tojota Land Kruzer, 2007. god., ful oprema. Tel. 061 132 428. 5141-1Nd` A-100, C4, 2.4 D, 92. god., registr. do 7/2009., centralna, daljinsko zaklju~., ul-tlock+2 zimske gume. Tel. 061 232 186. Auto Fiat Bravo 1999., registr. do 9. 2009. Tel. 061 172 701, 065 206 310. Auto gume „Goodyear“ AT 225, 75 15, dobro stanje, Sarajevo. Tel. 062 786 733. Auto Maruti, 1991., reg. do juna, cijena 1.800 KM. Tel. 215-472, 062 971 184. BMW X5, V6, 4 WD, 3.0 L, 2003. god., benzinac, automatic, full oprema, svijetloplava metalik, pre{ao 86.000 km. Cijena do registracije 50.000 KM. Tel. 061 195 938. Bora 1.8 T benzin, 2003., tiptronic, sportski paket, 14.900 KM. Tel. 061 715 746. Bora karavan, 2003., automatic, benzin, crni, 14.000 KM. Tel. 061 275 436. Bora TDI, 1.9, 2003. god., full oprema, ko`a, {iber, 18.500 KM. Tel. 061 715 746. Chevrolet Aveo 2004., automatic, benzin, klima, 9.200 KM. Tel. 062 600 111. Dacia Logan 1.6, ful oprema, stara dvije godine, reg. do febraura 2010. god. Cijena po dogovoru. Tel. 062 337 813. Daewoo-Nexia limuzina, 98. god., pre{la 86.000 km u odli~nom stanju, reg. do 11. 2009. Cijena 4.700 KM. Tel. 061 863 783. Dva prednja blatobrana za Golf II, nova za 100 KM. Tel. 061 145 636. Dvije gume Sava S3, 175/70 R14, u odli~nom stanju. Tel. 033 223 844. Fiat Multipla, dizel, 2001. g., full, tek registrovan, malo pre{ao, 9.900 KM. Tel. 062 104 028. Golf 3 1.9 SDI, 1997. god., dobro o~uvan i redovno odr`avan, Sarajevo. Tel. 061 212 840. Golf 3 1.9 TDI, 99. god., ful oprema, gara`iran, tek registrovan, kao nov, hitno. Tel. 061 202 838. Golf 4 2.0, 2005. benzin, full oprema, 50.000 km, 16.800 KM. Tel. 061 715 746. Golf 4, 1.9 TDI, 110 KS, klimatronik, recaro sjedi{ta. Tel. 061 867 621. Golf II, 91. god., crvena boja, 4.800 KM. Tel. 063 595 464. Gume {iroke za \ipa, super dinamic hankok, m+s 275-160 r, 15-107 kom. 4. Tel. 062 34 21 62. Hankok gume, kom. 3. 215/65 r15 96 H, povoljno, kom. 35 KM. Tel. 062 34 21 62. Huyndai Accent 2000. g., 1.3 benz., klima, CD, reg. do jula 2009. Cijena 7.000 KM. Tel. 065 780 850. Hyundai Accent, 2001. g., pre{ao 64.000 km, klima, automatik, CD player, reg. do 11. 09. Cijena 9.500 KM. Tel. 06 133 413. Jeep Grand Cheeroke limited, 2002., crni, full oprema, zamjena za manje. Tel. 061 186 064. Jeep Grand Cherokke, 2005. god., V6, 2 WD, 3.7 L, benzinac, automatic, xenon farovi, CD player, klima, pre{ao 82.000 km, crvena metalik. Cijena do registracije 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Kombi Mercedes 312 D, {printer, I reg. 2000. god., mo`e zamjena. Tel. 061 958 006, 061 138 457. Lada 112, 1.5 GLI 16 V, hachak, god. 2004., pre{la 22.000 km, centr. brava, kod za{tita, el. stakla, podesiv volan itd. Tel. 033 533-449, 061 927 080. Mercedes A klasa, 170 CDI, 99., ful oprema, 13.000. Tel. 061 143 036. Mercedes E 320, 4-matic, ugra|en plin, 2001. god., ful oprema, ko`a, cobra, met. sivi. Tel. 061 146 657. Nissan Terrano 2.7 TDI, reg. do 12. 2. 2010. god., pre{ao 171.000 km, god. 2002., klima, ASB, el. podiz., airbag. Tel. 061 504 289. Nissan Xterra, 2002. god., V6, 4 WD, 3.3 L, benzinac, automatic, klima, xenon farovi, CD player, siva metalik, pre{ao 180.000 km, reg. do novembra 2009. Cijena 30.000 KM. Tel. 061 424 456. Pasat karavan dizel, pr. 1992. Tel. 061 130 555. Passat 1.9 TDI, dizel, 1997. god., crveni, ful oprema, reg. do avg. 2009. Tel. 062 283 108. Peugeot 206, 1.1. benzin, 99. god., sve osim klime, u ovla{tenom servisu, odr`avan, cijena povoljna. Tel. 061 274 422, 033 461452. Pe`o 407, 1.6 HBI, 2007. god., pre{ao 83.000 km, metalik crni, parking senzori, tempomat, alu felge, gara`iran, cijena 28.000 KM. Tel. 061 217 037.

Kupovina
Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto. Tel. 063 132 183. Kupujem havarisana i neispravna vozila. Tel. 061 274 441. Kupujem havarisana vozila Golf 2, i ostala vozila mla|e godi{te. Tel. 061 206 689. Kupujem ispravna i havarisana vozila. Tel. 062 915 635.

Izdavanje
Izdaje se poslovni prostor 94 m2 - TC Robot Socijalno, na prvom spratu, odmah iznad ulaza. Kontakt tel. 061 138 638. 5167-1Nd` Izdajem opremljenu radnju za buregd`inicu, fast-food, piceriju, pod zakup. Kontakt telefon: 062 127 735, 033 204346. 3769-1Gr Izdajem poslovni prostor 100 m2, ul. Safeta Zajke 314, preko puta OMW pumpe u Brije{}u. Tel. 062 359 139, 033 674064. 4925-1Nd` Izdajem poslovni prostor 90 m2 kod {kole na raskr{}u u Semizovcu. Tel. 065 992 292, 065 950 761. 3299-1Pr PODACA, apartmani 10 m od mora, iznajmljujem. Kuhinja, toalet, sat. TV, balkon, parking. Pogledati na www.chorvatsko-ubytovani.cz, Podaca. Tel. 00385 98 185 04 02. 3521-1Gr Alipa{ino polje C-faza, izdajem dvosoban stan. Tel. 061 215 680. Apartmane i sobe za strane i doma}e turiste izdajem. Tel. 062 324 716. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom za auto, po osobi 20 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Blizu @eljezni~ke stanice, izdajem stan u zgradi 62 m2. Cijena 500 KM. Tel. 061 553 803. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 725. Centar, kod Katedrale, izdajem stan pos. prostor 72 m2. Tel. 062 571 189. Dobrinja 4, Trg V. [ekspira br. 2, izdajem pos. prostor 35 m2, pogodan za sve namjene. Tel. 061 171 399. Dobro uhdan, fast food na dobroj lokaciji, ro{tilj, pica, itd. Tel. 062 967 832. Ferhadija, II sprat, izdajem pos. prostor 86 m2, 25 KM po kvadratu. Tel. 061 166 090. Friz. salon izdajem kod bolnice Ko{evo, mogu}a promjena namjene. Tel. 061 561 132.

Prodaja
BEHAR TV prodaje u zoni Famos u Hrasnici, asfaltiranu ~esticu 1.208 m2 sa gra|evinskom dozvolom, izgra|enim, nedovr{enim poslovnim objektom povr{ine 350 m2. Tel. 061 130 648, 061 818 029. 5062-1Nd`

Garsonjera, prizemlje, 29 m2, kod PU N. Grad. Tel. 061 912 476. Grada~ac-Ormanica, zemlji{te sa vikendicom, uz asfalt. Tel. 035 274 389, 062 677 806. Grbavica I, prodajem pos. prostor 50 m2. Tel. 061 145 740. Grbavica, ul. Radni~ka, 96 m2/V+2 balkona. Tel. 061 558 932. Grbavi~ka ulica, ekstra adaptiran stan, visoko prizemlje. Tel. 062 50 50 50. Had`i}i, prodajem useljivu ku}u 1/1, p+s+p, 8,5x9 m, svi priklju~ci, 2 gara`e, oku}nica 618 m2. Tel. 033 420-319. Had`i}i-Zovik, prodajem ku}u sa dva ulaza i oku}nicom 5.937 m2. Tel. 033 531167, 062 529 466. Hitno prodajem stan u Hrasnom, 56 m2, A. B. [imi}a, 3 sp., 120.000 KM. Tel. 066 377 033. Hitno-povoljno prodajem stan kod OHR-a, 54 m2, pogodan i za posl. prostor. Kont. tel. 063 595 222. Hotonj, Orahov brijeg, parcela za gradnju ku}e 640 m2, 171, urban. sagl., struja, voda, plin. Tel. 061 803 715. Ilid`a-Lu`ani, prodajem stan 55 m2, III sp., pogled na park i hotele. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Plandi{te, Bos. ljiljana, dvoeta`ni stan 160 m2, sa ba{tom, svi priklju~ci, gra|. dozvola. Tel. 062 319 563. Isto~no Sarajevo-Lukavica, pos. prostor 38 m2, stan na spratu 62 m2, jeftino. Tel. 065 877 065. Kijevo-Luke, prodajem 1.000 m2 zemlji{ta na samoj rijeci @eljeznici, pogodno za sve. Tel. 033 638-006. Kod Interexa (Stup) novogradnja, p+s+s, 21x13 pos. stamb. objekat sa 920 m2 zemlj{ta. Tel. 061 260 598. Kod stadiona u Zenici, centar prodajem caffe, pogodan za sve namjene, 70 m2. Tel. 061 846 804. Kova~i}i, prodajem plac 576 m2, dozvolj. gradnja, svi priklju~ci na terenu. Tel. 061 335 484. Ku}a 9x9 sa 9 dun. zemlje u Krivoglavcima-Semizovac ili mijenjam za Pale. Tel. 065 205 448. Ku}a prizemlje i nedovr{. sprat, 166 m2, sa oku}nicom, G. Kova~i}i. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Ku}a u centru, Logavina, 2 odvojena stana sa pos. ulazom, 60+110+dvori{te 80 m2, zatvorenog tipa, sve sre|eno, 330.000 KM. Tel. 061 269 835. M. Dvor 84 m2/III. Tel. 061 558 932. Mostar, B. Brijeg prodajem ku}u 250 m2, vl. 1/1, 240.000 KM. Tel. 063 468 651. Na Ilid`i ku}a i 700 m2 oku}nice. Tel. 065 208 310, 065 476 288. Na Jab. jezeru prodajem stamb. pos. ku}u. Tel. 063 180 064. Osijek-Ilid`a, 2.200 m2 zemlje, na po~etku naselja, uz asfaltni put, rijeku Zujevinu, pogodno za gradnju ku}a, privrednih objekata. Tel. 061 172 516. Otoka, prodajem dvos. stan sa c.g., dig. TV, ustaklj. lo|a, jako uslovan, useljiv, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. P. Lige centar, 66 m2, prekrasno okru`enje prodajem stan. Tel. 668-984. P. Lige, 77 m2/I, neboder, kod Zetre, 2.000 KM/m2. Tel. 061 558 932. Pale, Careve vode, prodajem-mijenjam plac zemlje 980 m2 sa svim gra|. dozvolama. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Pale, naselje Javor, prodajem 850 m2, zemlje sa svim gra|. dozvolama. Tel. 061 200 854. Plac na Kova~i}ima 576 m2, dokumentacija uredna. Tel. 061 335 484. Plac na Ni{i}ima, 5,5 duluma, pogodno za gradnju. Tel. 033 489-002, 061 254 038, 061 719 890. Podaca, ku}a p+s+p sa 370 m2 oku}nice i 3 parking mjesta, 1/1, 15 min. od pla`e. Tel. 065 877 065. Podlugovi, `. stanica, prodajem dva placa po 3,5 dun. ku}u. Tel. 056 731 534. Pofali}i kod FDS dvos. 49 m2 sa balkonom, II sp., trostrano orijentisan, 85.000 KM. Tel. 061 510 964. Pofali}i, Humska, ul. stamb. pos. objekat 600 m2, na placu od 610 m2, novogradnja. Tel. 062 227 122. Pos. prostor 40 m2, ostava, eta`. grijanje, mokri ~vor, na Vi{njiku. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Posl. prostor prodajem u Mostaru, ul. B. Feji}a 85 m2+podrum. Tel. 061 148 078. Prodajem dev. dvije vikend i zemlju u Vlakovu, 5.295 m2. Tel. 061 172 701, 065 208 310. Prodajem dvos. stan 54 m2, 1/1, 4 sp., Otoka, Grada~a~ka. Tel. 061 356 085. Prodajem dvos. stan 55 m2, eta`., ba{ta, kablovska. Tel. 062 619 266. Prodajem garsonjeru 1/1, 1 sprat, Centar. Tel. 061 487 384. Prodajem garsonjeru 29 m2, potpuno renovirana, prizemlje, N. Grad, 52.000 KM. Tel. 061 254 442. Prodajem ku}u na Bistriku sa 500 m2 oku}nice. Tel. 061 130 012. Prodajem ku}u u centru, mogu}nost pos. zgrade, 100 m2 i 100 m2 ba{te za gradnju. Tel. 066 620 022. Prodajem ku}u u Te{nju, 64 m2 i dvori{te 105 m2, 80.000 KM. Tel. 032 650 125. Prodajem na Bistriku pos. prostor 50 m2, u blizini tramv. stanice. Tel. 061 276 207.

56

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
Mijenjam stan u Zenici za B. Luku. Tel. 032 463 926 od 17-19 h. Mijenjam ve}i stan za manji uz nadoknadu, ili prodajem. Tel. 222-539. Mijenjam-prodajem manju ku}u u centru Trebinja, za odgov. stan ili pos. prostor u Sarajevu. Tel. 033 661-076. Pale, naselje Careve vode, mijenjam plac zemlje 980 m2 sa svim gra|. dozvolama. Tel. 033 542-183, 061 856 024. Stan u Br~kom 80 m2, vl. 1/1, mijenjam za stan ili ku}u u Isto~nom Sarajevu. Tel. 039 214 437. Stan u Sarajevu za Beograd, 75 m2, 3 sp., c.g., Trg nezavisnosti. Tel. 061 320 490. Trosoban stan na Grbavici, centr. grijanje za ku}u od Drvenije do Ned`ari}a. Tel. 066 533-923. Prodajem dudove jap., dunje, crveni bagrem, cvijetnu lozu, cvijet kao kod jorgovana, raste 50 m. Tel. 033 227-077 i 062 357 862. Prodajem izvorne, najdragocijenije sadnice duda, `ive preko 500 god. Tel. 062 357 862, Sarajevo. Plavix 300, 4x75 original za penzionera, vrlo povoljno. Zvati iza 20 h. Tel. 063 638 928. Povoljno prodajem humus kalifornijskih glista. Tel. 062 213 753. Vrlo povoljno prodajem kozu i jari}e. Tel. 061 901 763. Harmonika vrata, Harmik, akcijska prodaja i ugradnja svih modela sa dvije vodilice. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem ve{ ma{ine Gorenje nove i polovne 120-320 KM, fri`id. nove i polovne 90-30 KM, {porete struja-plin, dostava besplatna. Tel. 533-631. Dig. vage ba`darene, certifikat za BiH, garancija godinu dana. Tel. 061 902 269. Prodajem p~elinja dru{tva L.R. sa 2 nastavka. Tel. 061 191 619. Nov njema~ki dvogled za lovce i ljubitelje prirode, povoljno. Tel. 061 709 772. Prodajem konvektomat pe} sa 6 eta`a (za pite, peciva, kola~e), kuhalo sa 2 i 3 glave. Tel. 061 100 001. Doner (plin), toster, fritezu, ro{tilj i haubu (rosfraj). Tel. 061 100 001. Prodajem: ma{inu za meso (22), {pricu za }evape, pe} za pitu i kola~e, no`eve i {ajbe za 22, 32, 42. Tel. 061 100 001. Prodajem: sjeckalicu za luk i krompir, presu za hamburgere, no` za pitu. Tel. 061 100 001. Parket prodajem 20 m2, polovan, povoljno. Tel. 061 377 325. Trosjed le`aj vrlo funkcionalan za spavanje i sjedenje, skoro nov, povoljno prodajem. Tel. 677-549. Stomatolo{ka stolica kao nova i komplet ma{ina za zubnu tehniku. Tel. 061 154 924. Prodajem opremu za butik, police (metal-staklo), lutke, dr`a~i garderobe. Tel. 065 734 738, ^ajni~e. Harmonika vrata Harmik, povoljna akcijska prodaja, ugradnja sa dvije vodilice uz garanciju. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem 200 l `ilavke i 500 lit. lo`e, cijena po dogovoru. Tel. 063 808 069. Biciklo prodajem. Tel. 062 254 758. Nova dje~ija kolica prodajem. Tel. 062 254 758. Prodajem nova dje~ija kolica. Tel. 200553. Prodajem zamrziva~ lati~ar Gorenje, ispravan, 80 KM. Tel. 061 433 994. Zamrziva~ ladi~ar marke Obod-Bauknecht i fri`ider Gorenje, polovni i potpuno ispravni, u funkciji. Tel. 033 233-197, 061 586 516. Prodajem 20 vrsta kuglagera le`ajeva za sve tipove el. motora, 2 KM/kom. Tel. 062 967 832. Prodajem humus. Tel. 062 213 753. Ve}i kaktus-jezik, japansku dunju, japansku ru`u, crveni bagrem, bijeli olijander. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Gumeni ~epovi za perutanje peradi, ~epovi za stolove i stol. Tel. 061 233 552. Prodajem gumene dihtunze za razne ma{ine, sve po narud`bi. Tel. 061 233 552. Gumene membrane za plinske bojlere, gumeni plo~asti dihtunzi. Tel. 061 233 552. Prodajem metranska drva, dovozim na adresu. Tel. 062 812 745. Skoro nove slovena~ke prozore sa {tokom, bez stakla, dim. 140x100, 11 komada. Zvati poslije 14 h. Tel. 065 499 099. Prodajem ve{ korpe, korpe i kaveze za ku}ne ljubimce, opletene boce, tacne i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Razne modele stolica, fotelja, dvosjeda i stolova od pru}a, povoljno. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Povoljno, stalke za telefon, stalke za odlaganje {tampe, korpe za aran`iranje i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894 i 033 525-966. Bukova iscijepana drva, dovozim na adresu. Tel. 061 824 981. Prodajem „Garmin“ navigacija, 250 novi+Adria route, novo. Tel. 062 786 733. Veliki izbor ~estitki (muzi~ke), obi~ne, mini i ro|endanske. Tel. 062 786 733. Me|unarodni tel. razgovori do 5 puta jeftinije, doma}i do 20 %, bespl. priklju~ak. Tel. 062 521 995. Ro{tilji plinski, ugostiteljski, novi, sa atestom i garancijom. Tel. 061 516 351. ^arape od pakistanske ko`e, 500 pari po 0,50 KM. Tel. 062 34 21 62. Prodajem {ank LTH 2,5 m, komplet rosfraj. Tel. 062 34 21 62. Truba „Trombon“ Kings, sva koferom, profesionalna. Tel. 062 34 21 62. El. ra`anj za 2 janjeta, komplet remontovan. Tel. 062 34 21 62. PVC burad od 50 litara, ve}a koli~ina, cijena 400 KM. Tel. 061 184 444. Cisterna PVC za vodu od 1000 lit. Tel. 061 184 444. Prodajem pijanino Petrof. Tel. 061 284 998, Tuzla. Trosjed, dvosjed i fotelju „Dalas“, trosjed na razvla~enje. Tel. 061 507 541. Prodajem ma{inu za pravljenje sladoleda i vitrinu za dr`anje istog za 6 vrsta, obje talijanske. Tel. 033 515-512. „ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485, 063 838 936, 065 234 239.“ 5035-1ND@ Moler izvodi sve mol.-farbarske radove kvalitetno, povoljno, brzo. Penzionerima popust 30 %. Tel. 033/208-108, 062 965 261. 3895-1Gr Masa`a opu{taju}a manuelna, komplet tijela (Sarajevo), diskrecija zagarantovana, ne odgov. na SMS. Tel. 062 546 057. 3489-1Pr Potrebna konobarica ili konobar, kafe „Papagaj“, Grbavica. Kontakt tel.: 063 191 863. 3888-1Gr Profesorica engleskog prevodi i dr`i ~asove za sve {kolske uzraste. Tel. 033 465958, 062 612 399, Dobrinja. Instrukcije iz matematike - uspje{no, povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Agencija „Rosa“ vr{i usluge ~i{}enja stanova i pos. prostora. Tel. 033/533-721. Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 621-733. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, uz garanciju. Tel. 061 497 622. Ginekolo{ka ordinacija „BONUS“ prim. dr. Dedi} nudi sve ginekolo{ke i trudni~ke usluge uz sigurnost i povoljne cijene. Pregled dojke besplatan. Papa test 30% ni`a cijena. Tel. 657-094, 061 700 974, Hrasno. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526521. Povoljno prevozim malim autom i kombijem putnike i stvari. Tel. 061 160 085. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 440-236. Molerske radove rade dva molera, cijena po dogovoru. Tel. 062 295 100. Kirby aparatima u va{em stanu dubinski usisavamo i polusuho peremo tepihe, etisone i sjede}e garniture. Tel. 061 243 611. Moler sa iskustvom iz Njema~ke, izvodi sve molerske radove, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 372 829. Prevoz putnika kombi vozilima {irom BiH i dalje, voza~i profesionalci. Tel. 062 213 645. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno, povoljno. Tel. 062 422 040. VKV elektri~ar za instalacije, popravke ve{ ma{ina, bojlera, el. {tednjaka, itd. Tel. 061 963 543, 033/626-990. Profesorica engleskog jezika daje ~asove, zvati iza 19 sati. Tel. 237-072. „Unikum“ presvla~enje namje{taja, kvalitetno sa garancijom. Tel. 061 406 789. Rainbow, dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Vizit kartice {tampam za 10 KM - 100 kom., brza isporuka, pozivnice za 38 KM. Tel. 061 229 347. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Elektri~ar - izvodim sve vrste elektroinstalacijskih radova, slabe i jake struje. Tel. 061 133 829. Prevoz putnika udobnim kombijem, voza~ iskustvo 20 god., za 1 kilometar - 1 KM. Tel. 061 234 895. Instrukcije iz engleskog jezika, dolazim na adresu. Tel. 061 219 972. Stolar, izrada kuhinja i plakara po mjeri, brzo i kvalitetno. Tel. 061 827 806. Izdajem ozvu~enje za sve vrste zabava (svadbe i sl.). Tel. 061 134 597. Instrukcije za prijemni ispit iz matematike, uspje{no. Tel. 061 571 973. Ekonomski ekspert izra|uje biznis planove i vodi knjige. Tel. 061 864 545, 033/619034. Moler sa velikim radnim iskustvom izvodi sve molersko farbarske radove, brzo, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 206 345. Sve vrste bravarskih radova povoljno ograde, gitere, balkone, itd. Tel. 061 360 252. Vodoinstalaterska radnja radi adaptacije kupatila, kao i opravke. Tel. 535-236. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Kombi prevoz, vrlo povoljno. Tel. 061 439 666. Izra|ujem vizit-karte i ostalo u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Kucam, printam, skeniram sve vrste radova u boji. Tel. 616-747, 061 272 220. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Izvodimo molerske radove. Tel. 033 674291. Prosvjetna radi svaki dan sa osnovcima koja imaju problema sa u~enjem. Tel. 234705. Engleski i bosanski podu~avam sve uzraste, prevodi. Tel. 065 572 966.

Prodajem parcelu u naselju sa svim komunalijama, Isto~no Sarajevo. Tel. 062 437 558. Prodajem pos. prostor 22 m2, vlasni{tvo 1/1, Ba{~ar{ija. Tel. 061 550 202. Prodajem pos. prostor na Dobrinji 3, suteren, 27 m2, preure|en za stanovanje. Tel. 061 200 854. Prodajem pos. prostor, atraktivna lokacija, Ciglane, 38 m2, za sve namjene. Tel. 061 357 786. Prodajem stan 1/1, ^adord`ina, S. Grad, 53 m2, I sp. Tel. 062 376 287. Prodajem stan 53 m2, Hrasno. Tel. 061 101 186. Prodajem stan 54 m2, kvadrat stana 1.700 KM, D`. Bijedi}a. Tel. 061 107 680. Prodajem stan u centru Vogo{}e, povr. 54 m2+33 m2 balkon. Tel. 061 916 160. Prodajem trafiku u Vogo{}i na o~etnoj autob. stanici, zidani betonski objekat 7,82 m2. Tel. 062 811 676. Prodajem troipos. stan na M. Dvoru, vis. prizemlje, pogodan za p.p. Tel. 062 608 005, 033 524-215. Prodajem tros. stan 72 m2, 14 sp., nije zadnji, strogi centar. Tel. 033 445-876. Prodajem zemlju u Dej~i}ima, pored rijeke Bijele (Federacija). Tel. 061 829 117. Ran~ prodajem sa dva objekta, bazen, ribnjak sa velikom gara`om. Tel. 061 192 073. Reljevo-Perivoj, ku}a i dva duluma zemlje, okru`eno visokim ~empresima. Tel. 061 215 695. [ip-Bare, novogradnja, 92 m2/II. Tel. 061 558 932. Stan 103 m2, 3 kat, ul. Hiseta, centar za 270.000 KM. Tel. 061 145 636. Stan 75 m2, 3 sp., c.g., Trg nezavisnosti Al. Polje. Tel. 061 320 490. Stan centar, Titova, 147 m2, 2 sp., cijena 3.400 KM. Tel. 061 225 810. Stan prodajem u Hrasnom (Loris), 95 m2, adpatiran, Alipa{ino B faza, 70 m2, Dobrinja 2, pos. prostor 20 m2. Tel. 061 899 923. Stan prodajem u Titovoj kod Imperijala, 120 m2, 1/1, 5 sp. Tel. 061 356 085. Stan trosoban na Ilid`i 72 m2. Tel. 061 172 701, 065 208 310. [vrakino, prodajem garsonjeru 29 m2, 1 sp., parno grijanje, 2.000 KM/m2. Tel. 062 370 987. Tros. stan ul. H. Kre{evljakovi}a kod fakulteta Politi~kih nauka. Tel. 061 260 598. Trosoban 1/1, namj{eten sta sa grijanjem i ba{tom 150 m2, zas. ulaz. Tel. 033 240-134. Trosoban 72 m2, 1/1, 3 sp., Stari Grad, M. ^. ]ati}a. Tel. 061 356 085. U centru prodajem stdan 65 m2, prakti~nog rasporeda na prekrasnoj lokaciji, balkon 16 m. Tel. 061 243 923. U Radi}evoj ulici stan 93 m2, adaptiran, Otes 59 m2, adaptiran. Tel. 066 117 202. U Zenici prodajem stan 39,5+lo|a 5 m2, 1.700 KM/m2. Tel. 032 409 002. Ugorsko-Vogo{}a, 4.000 m2 vo}njaka, dev. ku}a , voda, struja. Tel. 061 366 905. Useljiv tip-top sre|en stan 100 m2 i 40 m2, pos. prostor na Trgu u Otesu, Ilid`a, cijena dogovor. Tel. 061 172 516. Uz rijeku Bosnu Svrake, useljiva ku}a i 500 m2 zemlje, 1/1, pogodno za restoran. Tel. 033 432-855. Vele{i}i donji, stamb. zgrada 35 m2, jednos. stan, I sp., potrebna adaptacija, 49.000 KM. Tel. 061 510 964. Vikend. u Kaseti}ima, sa 2,5 dun. zemlje. Tel. 061 558 932. Vikendice 9x7 i 3,6 dun. oku}nice u Tar~inu, parcela ve`e za M-17 put SarajevoMostar. Tel. 061 183 718. Vi{njik 85 m2/III, novo sve, ugradb. plakari, kuhinja+gara`a. Tel. 061 558 932. Vogo{}a, Igmanska, prodajem stan 75 m2, nadogradnja, dvoeta`ni, klju~ u ruke, 1.900 KM/m2. Tel. 061 162 150. Vogo{}a, prodajem dvosoban stan 57 m2, adaptiran. Tel. 061 101 967. Vogo{}a, stan 81 m2. Tel. 061 215 695. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Vrlo povoljno prodajem stan na Obali 154 m2, pogodno i za pos. prostor. Tel. 203-124. Zemlju prodajem Osijek-Ilid`a. Tel. 061 172 701, 065 208 310. Zemlju prodajem u Kijevu, kod Trnova. Tel. 061 689 016. Zenik-Rakovica, op{t. Ilid`a, prodajem 2 devast. ku}e i 9 dun. oku}nice, ~ista livada uz asfaltni put, kamion. prilaz, povoljno. Tel. 061 172 516.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG. KAMAGRA GEL. KAPI ZA @ENE. ZA SUPER SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. NE RIZIKUJTE SA DUPLJACIMA. TEL. 061 702 404. 4288-1ND@ TV marke „Samsung“, vel. ekrana 65x65 ispravan, cijena 50 KM. Tel. 698-308. Tuje, ~emprese, {im{ire, hibiskuse i ostalo ukrasno grmlje prodajem. Tel. 062 788 772. Podvodne i nadvodne mu{ice za lov kapit. lipljena i pastrmke, uspjeh garantovan. Tel. 061 206 345. Prodajem `ensku garderobu novu, 2 duge bunde, 2 kratke i cipela. Tel. 062 524 166. Polovan crijep V. Kikinda. Tel.l 033 240884, 061 434 374. Prodajem bos. }ilim, deblji, 3x2, odli~an, 100 posto vuna. Tel. 542-588. Dom. jaja svje`a, ljekovita prepeli}ija, 30 kom. 10 i 9 KM (I i II kl.) i meso prepelica za lije~enje mnogih bolesti. Tel. 061 138 184, 061 355 818. Harmonika vrata jednokrilna i dvokrilna sa dvije vodilice, prodaja i kvalitetna ugradnja. Tel. 061 512 294. Betonske `ardinjere, tuje, ~emprese i ostalo ukrasno grmlje. Tel. 065 867 127. Pe} profesionalna restoranska za pe}enje pita i kuhanje sa rernom na struju, proizv. Slovenija. Tel. 061 769 201. Ra~unar P4, 3 GHz, 1 GB ram, 80 GB HDD, DVD-RW, tast., mi{, nov, garancija 12 mjeseci. Tel. 061 135 748. Laptop IBM hink Pod T42, 1.7 GHz, malo kori{ten, super stanje. Tel. 033 444389, 061 551 454.

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukova cijepana drva 70 KM, ugalj (Kreka) 90 KM, (Banovi}i) kocka, orah 150 KM. Isporuka isti dan. Kon. tel. 062 552 323. 5080-1Nd` Rabljeni namje{taj i bijela tehnika iz Njema~ke: spava}e, kuhinje, komode, ormari, piramide, }ilimi, garniture, trpezarije i garderoba. Tel. 061 458 843. 5083-1Nd` Prodajem bukova drva cijepana i }utke. Drveni ugalj Kreka, te kocka i orah Banovi}i. Za svu kupljenu robu prevoz je besplatan. Tel. 061 670 068. 5210-1Nd` Novo u gradu! [panske zavjese i mebl {tofovi „Alhambra“. Tel. 061 190 730, 209595. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate „Braun“. Tel. 061 323 906. Prodajem inventar za radnju (police, vaga, kasa, fri`ideri). Tel. 062 170 722, Carina 23. Prodajem profesionalnu ma{inu za pranje ~a{a, italijanska. Tel. 061 531 130. Sadnice jagoda mjese~arki prodajem. Tel. 061 220 420. Prodajem jeftino, po dogovoru, trosjed, dvosjed, ormar, el. {poret, komodu itd. Tel. 061 339 388, 061 397 532. Prodajem nerazmontiranu `eljeznu piljaru 3x3 m sa tendom, dupla vrata, sa lampionima, cijena po vi|enju. Tel. 061 397 532, 033/543-385. Drvo `ivota, povoljno prodajem, mlado 1,5 m visine pogodan za kanc. Tel. 033 451309. Prodajem 4 prozora drvo novi, termo staklo, raznih dim. Tel. 033 451-309. Prodajem Bayerove trakice za mjerenje {e}era u krvi. Tel. 062 476 602. Prodajem tablete za smirenje i depresiju i dr. bolesti na nervnoj bazi. Zvati od 10-22 h. Tel. 062 788 739. Ma{inu {iv. Bagat, no`na 100 KM i {trika}u Singer 150 KM, prodajem. Tel. 061 272 743. Dva plava jorgana prodajem po 20 KM. Tel. 065 631 342. Video rekorder Gorenje, 50 KM, prodajem+pelene za odrasle. Tel. 065 631 342. Ugaona tapac. klupa za kuhinju, prodajem, 50 KM. Tel. 065 631 342. Prodajem bukova iscjepana drva i ugalj sa prevozom. Tel. 061 159 904. Trodjelnu vise}u kuhinju braon, polovnu, prodajem, 70 KM. Tel. 061 272 743. Prodajem motornu pilu Jonser, ma~. 45 cm, kao nova. Tel. 065 970 925. Prodajem 100 posto efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. Pi{tolj prodajem CZ 7,65 mm, kao nov. Tel. 065 455 163. Regal, trosjed, komodu i sto, sve 350 KM. Tel. 061 525 400. Pentium 3, ekran 15 in~a, kompletan sa CD zvu~nicima, garancija, 250 KM. Tel. 062 757 808. El. {poret sa dijelom za bocu 4 ringle, i dva plina, napa iste veli~ine i sto kuhinjski sa 6 stolica 80x120x180, 300 KM. Tel. 061 374 241. Prodajem kompjuter Hyundai Wind 98, cijena fix 50 KM. Tel. 061 194 929. Plinski proto~ni bojler WG 250/6 fix. cijena 100 KM. Tel. 061 194 929. Vagu prodajem od 1000 kg, cijena 550 KM. Tel. 061 323 704. Prodajem mot. pilu Solo-G36, malo kori{tena, cijena 400 KM. Tel. 061 323 704. Koke nosilje stare godinu dana prodajem. Tel. 061 323 704. Prodajem klas. parket od bukve, 1 klase, proizveden u Konjuhu, extra suh (od komada namje{taja), dim. 20x5x2, ukupno 70 m2, cijena 20 KM/m2. Tel. 061 391 011. Mebo{ bojler 50 litara i HiFi Comacrown sve u dobrom stanju. Tel. 033 665-230. Prodajem vitrinu iz 2 dijela, gornji dio dim. 1,5, staklo 2 krila, dim. 88x2,44 cm. Tel. 033 227-077, 062 357 862. Okrugli i poluokrugli ram masivno drvo hrasta, 65 cm, solarij mali, nov. Tel. 033 227077 i 062 357 862.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 4834-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, EI Ni{, Kon~ar, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 3756-1Gr SZR RTV SERVIS vr{i opravke svih vrsta TV aparata uz besplatan dolazak, ra~un i garanciju. Tel. 033/766-560. Mob. 061 139 093. 4368-1Nd` KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, sa najsavremenijim ma{inama i {amponima, itisoni 1 m2/1 KM, radimo i generalna ~i{}enja firmi, kancelarija i stanova. Tel. 061 350 688. 3817-1Nd` TV SERVIS vr{i popravak svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033 451-778. Mob. 061 148 042. 3780-1Gr ALU `aluzine 20 KM/m2, trakaste zavjese 20 KM/m2, ALU i PVC roletne, Harmo vrata, tende. Tel. 033/211-484, 033/767995 i mob. 061 131 447. 4603-1Nd` Radimo stiropor fasade sa na{im ili va{im materijalom i na{om skelom. Tel. 061 270 729, 062 216 268. 4938-1Nd` „HIGIJENA“ - Dubinsko pranje, usisavanje i ispiranje tepiha (1 KM = m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 3602-1Gr Vr{im prevoz stvari, selidbe, odvo`enje starih stvari, po potrebi radna snaga. Tel. 062 760 396. 3673-1Gr Kanalizacija - SUBA[I]. - Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo 150 bari). - Ispitivanje kanala (kamera). - Brze intervencije, popravke... Tel. 033/223560, 061 100 078. 3186-1Gr PC SERVIS nudi usluge opravke ra~unara, instaliranja windowsa, antivirusne za{tite, umre`avanje, vra}anje podataka. Dolazak besplatan. Hvala na pozivu. Tel. 062 328 044. 3466-1Pr TV SERVIS opravka svih marki TV, video DVD. Dolazak, ra~un, garancija. Daljinski za TV. Tel. 033/650-400, 033/610-000. 5174-1Nd` Profesionalno rje{avanje svih vrsta kompjuterskih problema, povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instalacija windowsa, umre`avanje, spa{avanje podataka, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 3893-1Gr

Potra`nja
Agenciji potrebno vi{e stanova za prodaju i izdavanje. Tel. 061 493 323. ^uvala bi tu|i stan. Tel. 061 509 182, Sarajevo. Kupujem staru dev. ku}u u S. Gradu-Centru. Tel. 061 107 720. Manji stan kupujem. Tel. 062 322 467. Potrebno vi{e stanova i posl. prostora za iznajmljivanje i prodaju. Tel. 062 942 005, 033 203-127. Vi{e manji stanova potrebno u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 066 156 333.

Zamjena
Mijenjam stan 68 m2 na Dobrinji 4 za stan na relaciji Dobrinja-Grbavica, ni`e spratnosti. Tel. 033 542-183, 061 856 024.

Dnevni avaz
Radimo moleraj, farbanje stolarije, keramiku, laminate i kompletne adaptacije. Tel. 061 255 253. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Stolar, izrada kuhinja, plakara, regala, monta`a, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i povoljno. Tel. 061 709 382. Staklar - obavljam sve staklarske radove, dolazim na adresu. Tel. 061 842 343. Molerske usluge uredno i povoljno. Tel. 062 922 323. Dajem instrukcije iz ra~unovodstva za srednjo{kolce, 15 KM ~as. Tel. 061 223 122. Zidanje, maltanje, izolacije, podloge, renoviranje stanova. Tel. 061 904 293. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Engleski i njema~ki, uspje{no svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471297, 062 916 729. Knjigovodstveni programi, pos. kase, obr. pla}a, instalacija i odr`avanje. Tel. 062 548 593. Zidar radi ku}e od temelja do krova. Tel. 234-890. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 222 851 i 033 471 812 Povoljno ~i{}enje i odr`avanje stanova, ku}a, p. prostora. Tel. 033 625-184, 063 562 485. Brzo i kvalitetno, vr{im instaliranje i servisiranje ra~unara. Tel. 061 549 368. Monter povoljno rastavlja, popravlja, sastavlja stari i montira novi namje{taj. Tel. 061 202 840. Ako vam je potreban zidar ili tesar, nazovite. Tel. 061 501 835. Pravim doma}i pilav, tarhanu i pe~ene kore. Tel. 536-556. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 262 868 i 061 967 229. Stolar radi ugradnju, popravku stolarije i namje{taja. Tel. 061 837 393. Servisiranje ra~unara i opreme, instalacije softwera, povoljno, dolazak besplatan.Tel. 062 419 358. ^istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. ^istim stanove i poslovne prostore i peglam ve{. Tel. 061 543 114. Sve vrste prevoza kamionom kiperom do pet tona, prevoz robe, selidbe, gra|. materijal, drva i ugalj i sve drugo. Tel. 061 159 904. Lije~enje ljek. biljem: psorijazu, hemoroide, `ivce, bacteriju e. colli, rane, opekotine. Tel. 033 664-601, 066 546 559, 062 273 110. Predajem francuski jezik. Tel. 061 108 901. Postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260 i 061 257 522. Postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata uz garanciju. Tel. 061 244 183 Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Pisanje tu`bi, `albi, molbi i drugih pravnih akata, stru~no i povoljno. Tel. 062 450 676. Uspje{no prevodim sve vrste tekstova sa engleskog na bosanski i obratno. Tel. 033/542626. Ugradnja blind vrata sa obradom, prozora, rigipsa, laminata i moleraj Tel. 061 542 493. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}. aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Bravar - izra|ujem i montiram sve od obi~nog i kovanog `eljeza, savijanje cijevi. Tel. 061 709 382. Prekucavam sve vrste radova na ra~unaru. Tel. 061 520 737. Servis ra~unara, instalacija windowsa, prate}ih programa, ~i{}enje virusa, antivirusna za{tita. Tel. 061 515 560. Prevodim tekstove na {panski jezik i sa {panskog. Tel. 062 483 037. Elektri~ar VKV za ku}. el. instalacije i ure|aje, pozovite. Tel. 618-907. Opravka i izvo|enje elektroinstalacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 033 611-542. Vodoinstalater radi povoljno. Tel. 033 233542, 061 285 483. VKV bravar radim ograde, gara`na vrata, zatvaranje balkona, varenje auspuha. Tel. 062 940 731, 033/691-260. Sve vrste mol. radova ~isto i kvalitetno. Tel. 063 488 046. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Masa`a opu{taju}a komplet tijela (Sarajevo), ne javljam se na skriveni broj i ne odgov. na SMS. Tel. 061 519 469. Sve za kompjuter, rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja, dijelovi, kursevi. Tel. 061 827 793. Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, muhe, stjenice, buhe, mi{eve. Tel. 061 928 535, 033 219-761. [ivanje po mjeri `enske konfekcije, korekcije odje}e, kvalitetno i povoljno. Tel. 210821, 061 541 898. Stolar kvalitetno obavlja sve stolarsko-lakirerske poslove. Tel. 061 505 610. Profesor engleskog i francuskog daje instrukcije i prevodi. Tel. 033 239-376. Vodoinstalater sa 30 god., iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenje odvoda. Tel. 062 139 034, 033 535-659. Vodoinstalater vr{i opravke ~esmi, vodokotli}a, sifona, ventila. Penzionerima jeftinije. Dolazak besplatan. Tel. 459-570, 061 205 803. Iznajmljujem gra|. skelu sa monta`om i demonta`om. Tel. 061 159 176. Vr{imo sto posto efikasno uni{tavanje `ohara u va{em stamb. ili posl. prostoru. Tel. 061 243 891. Povoljno snimanje i monta`a najsre}nijih trenutaka vas i va{ih najdra`ih. Profesionalna obrada. Tel. 062 356 113. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Med. sestra pru`a med. usluge, injekcije, infuzije, obradu rana, ispiranje uha, kontrolu {uka, urina, tlaka, povoljno. Tel. 641-144. Moler VKV radi mol. farb. poslove, povoljno. Tel. 466-487, 061 507 683. Servisiram ra~unare, instaliranje windowsa, antivirus, mre`e. Tel. 062 328 044. Ra~unarski servis, instalacija, umre`avanje, programi, antivirusi, internet, dijelovi, odr`avanje. Tel. 061 545 375. Moleraj, tapete, rigips, lakiranje stolarije, fasade. Tel. 534-289, 533-361. Nastavnica daje instrukcije iz engleskog jezika |acima, studentima i po~etnicima. Tel. 062 189 783. Profesionalno snimanje, obrada i monta`a na DVD, svadbe, ro|endani, prezentacije itd. Tel. 061 701 989. Kvalitetno i ~isto obavljam molerske poslove. Tel. 066 285 808. Radim sve vrste grijanja, servisiranje. Tel. 061 105 425. Instrukcije matematike, te pripreme za sigurne popravne, upise. Dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Prekucavam sve vrste tekstova, diplomskih, seminarskih radova, povoljno. Tel. 062 522 355. Profesorica engleskog daje instrukcije osnovcima i srednjo{kolcima i prevodi sve vrste dokumenata i tekstova. Tel. 061 867 095. Iznajmljujem stolice za tevhide i mevlude, 1 kom. - 1,5 KM (ku}na dostava). Mob. 061 204 061. Staklar - vr{imo sve usluge, dolazimo na adresu. Tel. 062 574 777. Profesionalno snimam video kamerom i prebacujem va{e snimke na DVD. Tel. 061 159 367. Vr{im ugradnju svih vrsta parketa sa bru{enjem i lakiranjem, laminata, rigipsa, {ipoda i keramike. Tel. 033/659-573. Servis za popravku resa, ru~no tkanih i ma{insko tkanih tepiha. Tel. 061 349 660. Profesorica daje instrukcije iz engleskog jezika i prevodi tekstove, kuca tekstove na ra~unaru i skenira. Tel. 061 556 700, 033 657038. VKV bravar - sve vrste bravarskih radova, povoljno, ograde, balkone, gitere. Tel. 062 389 567. Rigips i el. instalacije radim. Tel. 066 205 286. Profesorica fizike dr`i ~asove iz fizike. Tel. 033 613-728. Ku}na njega i ~uvanje starih i bolesnih, Maxivita. Tel. 061 319 604. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova i pos. prostora. Tel. 061 144 899. Prevodim engl. 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 061 524 387, 033 643-990. Bravar radi ograde, kapije, gelendere, ulazna i gara`. vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Radim selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Ra~unovodstvene usluge za sva pravna lica - Agencija. Tel. 061 516 624, 061 516 624. Vr{im prevoz robe, putnika i sportskih ekipa. Tel. 033 220-402, 062 214 690. Profesorica instruira matematiku i fiziku, sve {kole i prvu godinu fakulteta. Tel. 033 235141, od 14 h. Vr{im prevoz robe, stvari, selidbe putnika, povoljno, kombi Mercedes na svim destinacijama. Tel. 061 811 115. Moler kre~i, gletuje povoljno. Tel. 061 244 325. Gledam u grah uspje{no. Tel. 061 555 862. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taj, unutra{nj. auta, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 033 666-275, 061 311 276. Radimo zidarske, tesarske, armira~ke, termofasade, sve gra|. radove i drugo. Tel. 061 855 420. Dajem instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola! Tel. 061 812 528. Mol. farb. radovi, ugradnja laminata i rigipsa, postavljanje keramike. Tel. 061 262 895. Postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Uspje{no gledam u grah i karte. Tel. 061 530 386, 469-795. Usmjeravanje analognih i dig. sat. i zemaljskih TV i radio antena, monta`a, servis. Tel. 061 803 042. Povoljno, instrukcije iz matematike za osnovce, dolazim ku}i. Tel. 061 841 439. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. VKV moler moluje jednosobne stanove za 120 KM, vrlo uredno i ~isto. Tel. 651-444, 061 274 191. Nudim vi{e vrsta masa`a, do|ite i uvjerite se u kvalitet rada. Tel. 062 565 273. Manuelna masa`a, fizioterapeut, dolazak na adresu, povoljno. Tel. 061 367 166. Izvodimo i radimo grijanje van Kantona Sarajevo. Tel. 062 316 826. Manuelna masa`a komplet tijela sa aroma terapijom, do|ite i uvjerite se u na{ rad. Tel. 061 507 813. Kucam seminarske, maturske, diplomske radove, i ostalo na kompjuteru, povoljno. Tel. 061 520 737. Tapetar-dekorater povoljno presvla~i namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Profesor prevodi, radi projekte, diplomske i seminarske radnje. Tel. 061 841 651. Tapetar i stolar, uz dogovor do dobrog posla. Tel. 061 606 651 i 066 620 342. Instrukcije-prevod iz njema~kog jezika, kucanje radova na ra~unaru (maturskisemin.). Tel. 523-998, 061 863 559. Dajem instrukcije iz engleskog jezika i prevodim sve vrste tekstova. Tel. 062 739 347. Sa kombijem vr{im prevoz robe i putnika, selidbe i ostalo. Tel. 651-444, 061 274 191. Kombi prevoz, selidbe, ~isto i kvalitetno bez o{te}enja. Tel. 062 206 090. Sve vrste usluga kombi prevoza vr{im, utovar-istovar. Tel. 465-337, 062 643 951. Re`em drva sa motornom pilom. Tel. 061 501 835. Prevoz putnika 8+1, komforni novi kombi, klima, voza~ profesionalac, 1 kilometara - 1 KM. Tel. 061 234 895. Profesionalno dubinsko usisavanje i pranje }ilima, dvosjeda, le`aja, se}ija, kau~a... Tel. 061 524 502, 033 674-019. ^istimo kercher aparatima }ilime, itisone, tepihe, namje{taj, auto i bus sjedi{ta. Tel. 062 738 728. Elektri~ar povoljno razvodi i popravlja elektro instalacije. Tel. 062 125 993. Brzo, povoljno i kvalitetno pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Tel. 061 566 787. VKV bravar radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Dajem ~asove i instrukcije iz engleskog, njema~kog i italijanskog. Tel. 062 556 038. Engleski, njema~ki, instrukcije, dipl. radove, disertacije, referate, prevode. Tel. 063 94 74 05, Sarajevo. Povoljno prevoz luksuznim klimatiziranim automobilom, more, planine i banje. Tel. 063 943 445. Mol.-farbarske usluge, nudimo gletovanje, stolarija, radijatori itd. Mo`e i po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Povoljno prevozim sve vrste roba, usluge selidbi, odvoz kab. otpada. Tel. 061 170 886, 033 472-954. Iskusan instruktor matematike dolazi va{oj ku}i i podu~ava |ake uspje{no i povoljno. Tel. 062 417 695. ^i{}enje kompjuterskih virusa, instalacija raznih programa, „legalizacija“ windowsa, inter. konekcija. Tel. 061 243 611. Manuelna masa`a, elektroterapija IC zcari - fizioterapeutske usluge - svaki dan. Tel. 066 546 467. Djevojka-studentica daje instrukcije iz svih premdeta od I-IV razreda devetogodi{nje {kole. Tel. 062 214 834. Prof. engleskog jezika daje instrukcije djeci i srednjo{kolcima. Tel. 062 788 854. Prevoz putnika VW kombijem, BiH i regija, pogon na 4 to~ka, klima. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike i ma{instva, uspje{no i povoljno, dolazim na adresu. Tel. 652343, 063 797 732. Izra|ujem sve vrste tenderske dokumentacije i investicione, biznis projekte. Tel. 061 434 621. Profesorica sa dugogodi{njim iskustvom daje instrukcije iz njema~kog, uspjeh zagarantovan. Tel. 062 574 961, 033 623-286. Na Alipa{inom polju instruiram |ake i studente iz matematike ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}. i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Postdiplomac prevodi sa njema~kog i engleskog jezika, daje ~asove. Tel. 061 434 621. Stolar, opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|. stolarije, postavljanje laminata, lamperije i podova. Tel. 061 502 739. Povoljno vr{im selidbe, prevoz robe, kombi mercedes. Tel. 061 204 061. Profesorica daje instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Profesor instruira francuski, latinski, talijanski. Tel. 061 566 590. Kerami~ar VKV postavlja keramiku, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 803 324. Centralno grijanje u ku}i ili stanu, kvalitetno i jeftino. Tel. 033 672-925. Presvla~im ugaone garniture, trosjede, dvosjede, fotelje, stolice i ostalo. Tel. 063 112 686. Pravim plo~asti namje{taj: kuhinje, plakare, ormare, predsoblja. Tel. 063 112 686. Vr{im sve stolarske usluge, popravak starog, izrada novog namje{taja. Tel. 440-895, 061 905 734. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Vodoinstalater vr{i kvalitetno popravke i instalacije novih ure|aja. Tel. 033 639-963. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove, vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Termo fasade, rigips, moleraj sa garancijom, njema~ko iskustvo. Tel. 061 270 971. Uspje{no gledam u karte i grah. Tel. 061 530 386, 033 469-795. Profesor matematike sa iskustvom uspje{no i kvalitetno daje instrukcije i priprema u~enike za prijemne ispite. Tel. 061 552 404. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenje vod. instalacija. Tel. 061 348 707. Certificirani ra~unovo|a vodi poslovne knjige: DOO, SZR, STR. Tel. 061 381 679. Uredno i kvalitetno radim molersko farbarske poslove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 033 664-539, 062 189 683. Kre~im stanove kvalitetno i ~isto, 100 KM. Tel. 612-725, 061 515 483. Stolar, opravka, izrada kuhinja, namje{taja, promjena baglama. Tel. 062 944 952. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, internet, umre`avanje, za{tita. Tel. 061 337 178. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 061 811 394. Vr{imo razvoj poslovnog softvera po narud`bi i grafi~ki dizajn. Tel. 061 746 247. Profesorica njem. jezika daje instrukcije i prevodi tekstove. Tel. 061 236 573. Radimo moleraj, laminat, voda i ostale unutra{nje poslove, brzo, kvalitetno. Tel. 062 214 879, 061 525 310. Nudim knjigovodstvene usluge samostalnim radnjama, uslu`nim, zanatskim, ugostiteljskim. Tel. 061 811 816. Prevoz putnika sa kombijem 7+1 po svim destinacijama. Tel. 061 209 935. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate, popust na uslugu 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Kerami~ar - vi{egodi{nje iskustvo. Tel. 062 214 879. Izrada po mjeri, ameri~ki plakari od 220 KM, kuhinje, plo~asti namje{taj. Tel. 062 553 042. [ivanje po mjeri, sve vrste popravki, kvalitetno i povoljno, Alipa{ino C-faza. Tel. 065 695 706. Stanove ~istim i perem tepihe vrlo povoljno. Tel. 033 658-168, 061 517 175. Engleski jezik, instrukcije, osnovna i srednja {kola, sve vrste prevoda. Profesorica, prevodilac, tuma~. Povoljno! Tel. 033 546-333, 061 524 780. Pravim strunu bezbolno. Tel. 535-462. Imate strunu, glavobolju, bol u le|ima, `garavicu, itd., pozovite: 066 367 277. Nastavnik njema~kog i bosanskog daje instrukcije, uspje{no i jeftino. Tel. 659-750, 061 377 496. Stolar, izrada i monta`a kuhinja, plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Kirby - dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje tepiha, namje{taja i auta, 1 m2/1 KM. Tel. 061 350 688. Rainbow dubinsko usisavanje, pranje tepiha, namje{taja, unut. automobila. Tel. 061 144 957, 033 223-008. Radimo el. instalacije, povoljno. Tel. 061 901 646. Lije~im sva oboljenja ki~me i dr. bolesti. Tel. 033 616-211. Adaptiram stanove i poslovne objekte, voda, struja, grijanje, molersko farbarske i ant. sistem - klju~ u ruke. Tel. 062 551 622. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Povratnik iz inostranstva, prevodi sa engleskog i njema~kog brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 971 535. Brzo i kvalitetno sve molersko-farbarske radove. Tel. 061 867 007. Bravar radi ograde, kapije, gara`na vrata, gelendere, zatvara balkone, i dr. Tel. 061 688 711. Elektri~ar vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlere, autom. osigura~e i dr. Tel. 061 261 909. Stolar vr{i opravku starog, izradu novog namje{taja, stolarije, stepenica. Tel. 061 312 956. Ve{ ma{ine i druge elektro ure|aje popravljam na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642704.

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

57

Ponuda-potra`nja
Potrebno vi{e radnika za rad u hemijskoj ~istionici, ve{eraju. Tel. 066 758 239, zvati od: 10-15 sati. 3788-1Gr Potrebne djevojke za rad u piceriji. Tel. 061 202 312. 3461-1Pr Piceriji restoranu potrebno: 2 kuharice, 2 pic-majstora, 2 {ank-sala, 2 dostavlja~a hrane. Radno vrijeme 7-15, 15-23, nedjelja slobodna. Tel. 062 992 552. 3483-1Pr Restoran „Bijela vila“ - potrebna kuharica. Tel. 061 546 049. Buregd`inica „Forino“, ul. M. Tita br. 30. Potrebne 2 djevojke za prodaju sladoleda. Tel. 033/213-813, 061 778 526. Fast-foodu potrebna radnica. Tel. 062 910 221. [iroka ponuda poslova u svojoj ku}i za inostr. firme uz dobru i sigurnu zaradu, zvati od 17-21 h. Tel. 061 702 893. VKV armira~ sa velikim (du`im) iskustvom, tra`i posao. Tel. 032 243 499. ^istim stanove i ku}e, molim ozbiljne ponude. Tel. 061 520 177. [upe i podrume ~istim i popravljam, povoljno. Tel. 062 972 512. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada min. 30 posto+kreditiranje+stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Potrebni ozbiljni saradnici za kat. prodaju {ved. kozmetike, zarada 30 posto+kreditiranje. Tel. 061 622 304, 032 403 508. Rad u svojoj ku}i za inostr. firme, dobra, sigurna zarada uz {iroku ponudu artikala. Tel. 063 347 564. Mogu}nost osnovne ili dodatne zarade, 400-800 KM mj. kantoni Ze-Do i Sa. Tel. 061 297 354. Majstor radi obrade oko vrata, prozora, zida ku}e, malterisanje 4 KM. Tel. 062 372 734. Posao, odr`avanje zemlje u Ahatovi}ima, 2,5 dun. od toga 1 dun. za sebe, dogovor. Tel. 061 20 33 67. Usluge iskopa, ru{enja, odvoza i dovoza materijala sa mini bagerom i kamionom, povoljno. Tel. 061 219 946. ^istimo i odr`avamo higijenu va{eg stamb. prostora brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Hitno tra`im iskusnog ili bez iskustva slasti~ara. Tel. 032 843 535 ili 843 007. Potrebne ozbiljne i sposobne `enske osobe za prodaju srebrenog nakita na terenu, pla}anje po dogovoru. Tel. 061 254 111. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i ili stariju `enu, ~istila stan ili pos. prostor, povremeno. Tel. 531-286, 061 740 918. ^uvala bi i njegovala stariju osobu. Tel. 061 482 104. Potreban ograni~en broj saradnika (10) za posao u ku}nom marketingu, zarada solidna. Tel. 062 165 694.

Kupujem njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Izdajem skelu sa kompletnom opremom, cijena po dogovoru. Tel. 061 254 269. Kupujemo dionice svih firmi i fondova, isplata odmah.Tel. 061 398 487. Kupujem dionice svih fondova, preduze}a, certifikate kupujem, prodajem, pla}am odmah. Tel. 061 864 047. Kupujem umjetni~ke slike, stari nakit, satove, filateliju, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i
Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

Telefon/adresa............................................................ .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), D`emala Bijedi}a 185, 71000 Sarajevo

58 Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009. Dnevni avaz

oglasi
INTERNISTI^KA ORDINACIJA
Dr. Harun Bilalovi} spec. internista

BOLESTI SRCA I UNUTRA[NJIH ORGANA
internisti~ki i kardiolo{ki pregled Ultrazvuk, laboratorija, EKG

NOVO! Ultrazvuk u ku}noj posjeti
Pozivi za ku}ne posjete i najave na telefon 710-550; mobitel 061 177-630
GRBAVICA, ul. B. Muteveli}a 30
STAMBENA ZADRUGA @ELJEZNI^ARA sa p.o. SARAJEVO, ul. Augusta Brauna br. 4/IX 033/442-015; 033/213-254; www.szz.ba Email info@szz.ba

OGLA[AVA
prodaju nekretnina u novosagra|enom objektu na Marijin Dvoru, ulica \oke Mazali}a br. 4 Stan u potkrovlju, dvosoban tlocrtne povr{ine 67,37 m2 Poslovni prostor opremljen po rou bau sistemu, prizemlje + suteren povr{ine 126,05 m2

U PRODAJI JE NOVI BROJ

Poliklinika Atrijum
...put do zdravlja nikad nije bio kra}i...
Internisti~ki pregledi Holter EKG (24 satno snimanje EKG-a) Holter krvnog tlaka (24 satno snimanje krvnog tlaka) Ehokardiografija (ultrazvuk srca) Dobutamine ehokardiografija (za pacijente sa koronarnim i nekim valvularnim oboljenjima) Ergometrija (EKG pri optere}enju) Programi za sr~ana oboljenja !!! Kompletna obrada po ni`im cijenama za pacijente koji se odlu~e na cjelokupan program (angina pectoris, sr~ana aritmija, stanje nakon infarkta, hipertenzija, sr~ano popu{tanje, ugra|eni bypass, ugra|ena umjetna valvula)

Avaz Business Center D`emala Bijedi}a 185, Sarajevo Tel/fax:+387 33 467 444 +387 33 768 768 www.poliklinika-atrijum.ba
Ultrazvuk krvnih sudova (Doppler) Pregledi sporta{a i izrada programa za prehranu i uporabu suplemenata !!! Akupunktura Preoperativni internisti~ki pregledi Ultrazvuk gornjeg abdomena - jetra, `u~na kesa, pankreas, bubrezi Ultrazvuk male zdjelice Ultrazvuk {titne `lijezde i vratnih struktura Ultrazvuk dojki Ultrazvuk testisa Laboratorijske pretrage Screening pregledi za menad`ere

Alternativni lijek za va{u du{u

i jo{ mnogo toga...

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

59

60

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi
08. 2007. godine do 16. 11. 2008. godine, iznos od 498,57 KM sa zateznim kamatama po stopi ~lana 277. ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju naknadi tro{kove parni~nog postupka (sudske pristojbe na tu`bu i odluku, te tro{kove objave oglasa u dnevnim novinama, ako su vr{ene), sve u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe“. Du`an je tu`enik u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u 2 primjerka s pozivom na broj predmeta. U odgovoru na tu`bu tu`eni mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog prou{tanja, ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, na osnovu ~lana 182. ZPP-a sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti u dnevnim novinama. Po proteku 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom. SUDIJA ZLATKO TANOVI]

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U ^APLJINI Broj: 53 0 Mal 015878 08 Mal ^apljina, 01. 04. 2009. godine Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZHB“ d.d. Mostar (u ~ijem sastavu se nalazi Organizacijska jedinica - Opskrba elektri~nom energijom Opskrbno podru~je - Jug) Zagreba~ka 1., Mostara zastupan po zz Generalnom direktoru. Tu`enik: Enver [krbo, Neum, Put hrvatskih velikana 93 Radi: Isplate duga, VSP 498,57 KM .

OGLAS
Broj 07 58 Ps 027033 07 Ps Op}inski sud Mostar OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Divna Bo{njak, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda“ HZ HB D.D. Mostar, ul. Blajbur{kih `rtava bb protiv tu`enog Marinko Planini} vl. Grandprix CL, ul. Zagreba~ka 14, radi: Komunalne i sl. usluge v.s.p. 10.475,03 KM, vanraspravno, dana 19. 9. 2008. godine, donio je slijede}u:

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni da na ime duga potro{ene elektri~ne energije za vrijeme od 1. 12. 2003. godine do 30. 11. 2006. godine isplati tu`itelju iznos od 10.475,03 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 21. 6. 2007. godine kao dana podno{enja tu`be pa do isplate, te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 444,50 KM, sve to u roku od 30 dana i pod prijetnjom ovrhe. SUDAC Divna Bo{njak UPUTA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ove presude nije dopu{tena `alba, ali se mo`e podnijeti prijedlog za povrat u prija{nje stanje ovom sudu u skladu sa odredbama ZPP-a. Napomena: Dostava presude zbog propu{tanja se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja u Dnevnom listu (~l. 348. st. 4 ZPP-a).

OGLAS
Dostava tu`be tu`enom Enveru [krbo Tu`benim zahtjevom tu`ilac zahtijeva da sud donese sljede}u PRESUDU: „Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za utro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 31.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U BROJ: 17 0 Mals 003572 08 Mals DANA, 03. 04. 2009. godine TU@ITELJ: JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJE BIHA] TU@ENI: DOO „MGR LIFE“ SANICA GORNJA - KLJU^ VSP 844,45 KM . Na osnovu ~lana 348. stav 3. a u vezi s ~lanom 349. stav 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje slijede}i

stavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`enik osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|ivanje tih ~injenica, te pravni osnov za navode. (~lan 71. ZPP-a). Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e ako su ispunjeni propisani uvjeti, donijeti presudu zbog propu{tanja. (~lan 75. stav 2. i ~lan 182. ZPP-a). Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv i nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~lanom 336. ZPP-a. SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je ovom sudu podnio tu`bu od kojeg tra`i da obave`e tu`enog da tu`itelju po osnovu duga zbog neispla}enih a dospjelih ra~na isplati iznos od 844,45 KM, sa zakonskom zateznom kamatom od 18. 07. 2008. g. kao dana podno{enja tu`be pa do isplate. Tu`itelj predla`e ukoliko tu`eni ne odgovori na tu`bu, da temeljem odredbe iz ~lana 182. ZPP do, nese presudu zbog propu{tanja. SUDIJA Deli} Delista

OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 000037 08 Mal Zenica, 30. 03. 2009. godine

POZIV TU@ENOM
DA PODNESE ODGOVOR NA TU@BU ZA: SALKI] ^A[IF Ovom sudu tu`bu je podnio tu`itelj DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Zenica, protiv vas kao tu`enika, radi duga, v.s. 521,50 KM Primjerak navedene tu`be sa dokazima dostavljamo Vam u prilogu. Shodno odredbi ~lana 70. ZPP-a du`ni ste najkasnije u roku 30 dana ra~unaju}i do dana prijema ovog poziva da dostavite sudu pismeni odgovor na tu`bu. U odgovoru na tu`bu obavezni ste po ~lanu 71. ZPP-a ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev, te navesti i druge podatke koje po ~lanu 334. ZPP-a mora imati svaki podnesak.

Ako osporavate tu`beni zahtjev morate navesti razloge zbog kojih osporavate zahtjev, ~injenice na kojima zasnivate svoje navode i dokaze kojima se utvr|uju ~injenice kao i pravni osnov za svoje navode. UPOZORENJE! Ako u postavljenom roku ne dostavite odgovor na tu`bu protiv Vas pod uslovima iz ~lana 182. ZPP-a a bit }e donesena presuda zbog propu{tanja kojom se prihva}a tu`beni zahtjev. Saglasno odredbi ~lana 75. ZPP-a nakon prijema Va{eg odgovora na tu`bu odnosno nakon proteka roka za podno{enje odgovora na tu`bu, sud }e zakazati pripremno ro~i{te ili ro~i{te za glavnu raspravu. U skladu sa ~lanom 352. ZPP-a du`ni ste u slu~aju promjene Va{e adrese o tome obavijestiti ovaj sud, u protivnom snosit }ete zakonske posljedice. Pod uslovom odre|enim u ~lanu 74. ZPP-a u odgovoru na tu`bu mo`ete podnijeti protutu`bu. Sudija Albisa Kapi}

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa 17 0 Mals 003572 08 Mals, pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava po-

OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: Mal. 362/03 Tu`itelj: BH „TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica ul. Masarykova 47, 72000 Zenica Tu`eni: Uzeirbegovi} Uzeir iz Jelaha, op}ina Te{anj Radi: duga v.s. 694,00 KM

}e se odr`ati u prostorijama Op}inskog suda u Te{nju, soba broj 24. Dostava se smatra izvr{enom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. NAPOMENA: Ako na pripremno ro~i{te ne do|e uredno obavije{ten tu`eni, ro~i{te }e se odr`ati bez njegovog prisustva (~lan 84. stav 2. Zakona). Na pripremnom ro~i{tu sud }e rje{enjem odrediti dan i ~as odr`avanja glavne rasprave, dokaze koji }e se provesti na glavnoj raspravi, te pitanja o kojima }e se raspravljati (~lan 94. stav 1. Zakona). Ako parni~ne stranke odnosno njihov punomo}nik u toku postupka promijene adresu na koju se dostavljanje vr{i du`ni su o tome odmah obavijestiti sud. Ako stranke to ne u~ine sud }e rje{enjem odrediti da se dostavljanje vr{i objavljivanjem na oglasnoj tabli suda ~ime }e se dostavljanje smatrati urednim (~lanom 352. stav 1. i 5. Zakona). Stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima

OGLAS
Na osnovu odredaba ~lana 348. stav 3., 4 i 5. Zakona o parni~nom postupku („Slu`bene novine Federacije BiH“, broj 53/03), Op}inski sud u Te{nju, stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima, u pravnoj stvari tu`itelja BH „TELECOM“ Sarajevo, Direkcija Zenica ul. Masarykova 46, 72000 Zenica protiv tu`enog Uzeirbegovi} Uzeira iz Jelaha, op}ina Te{anj, radi duga v.s. 694,00 KM, objavljuje POZIV ZA PRIPREMNO RO^I[TE Poziva se tu`eni UZEIRBEGOVI] UZEIR iz Jelaha, op}ina Te{anj, na pripremno ro~i{te zakazano za dan 18. 05. 2009. godine u 09,30 sati, koje

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 905371 04 Mal Mostar, 26. 03. 2009. godine

OGLAS
OP]INSKI SUD MOSTAR, po stru~nom suradniku Josipi Matijevi} rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja D.D. BH Telecom Sarajevo direkcija Mostar Bra}e Feji}a bb Mostar zastupan po zz direktoru, protiv tu`enog Karamehmedovi} Salko [ehovi} br. 2 Mostar radi isplate, vrijednost spora 724,20 KM, van ro~i{ta, dana 21. 04. 2008. donio je slijede}u

PRESUDU (zbog propu{tanja) Du`an je tu`eni isplatiti tu`itelju iznos od 724,20 KM, uz zakonske zatezne kamate na iznos od 226,30 KM po~ev{i od 16. 02. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 160,90 KM po~ev{i od 16. 03. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 184,30 KM po~ev{i od 15. 04. 2004. godine pa do kona~ne isplate na iznos od 134,70 KM po~ev{i od 15. 05. 2004. godine pa do kona~ne ispalte na iznos od 18,00 KM po~ev{i do 15. 06. 2004. godine pa do kona~ne isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 97,00 KM a sve u roku od 15 dana i pod prijetnjom prinudnog izvr{enja. NAPOMENA: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4. ZPP-a). STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

OP]INSKI SUD U TE[NJU Broj: Mal 276/05 Dana, 31. 3. 2009. godine Op}inski sud u Te{nju, po stru~nom saradniku Ahmetovi} Fatimi, u pravnoj stvari tu`itelja DD „BH Telecom“ Sarajevo, direkcija Zenica, Masarykova 46, protiv tu`enog Atifa Hod`i}a iz Te{nja, ul. Mehinagi}a prolaz bb, radi duga v.s. 548,00 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`bom od 8. 9. 2005. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu kojom se nala`e tu`enom da tu`iocu plati iznos od 548,00 KM sa zaknoskom kamatom po~ev od dana dospije}a obaveza do dana isplate kako slijedi: - na iznos od 161,40 KM po~ev od 8. 1. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 88,70 KM po~ev od 8. 2. 2005. godine do dana uplate

- na iznos od 110,60 KM po~ev od 8. 3. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 136,00 KM po~ev od 8. 4. 2005. godine do dana uplate - na iznos od 51,30 KM po~ev od 8. 5. 2005. godine do dana uplate kao i da tu`iocu nadoknadi parni~ne tro{kove sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je, tako|er, predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~lana 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Atifu Hod`i}u iz Te{nja, ul. Mehinagi}a prolaz bb, dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~lana 62. stav 2. ZPP-a, pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~lana 70. i ~lana 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tu`bu. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra objavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Stru~ni saradnik Ahmetovi} Fatima

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Ps 000662 08 Ps Dana, 06. 04. 2009. god. TU@ITELJ: DD BH TELECOM SARAJEVO, Direkcija Biha} TU@ENI: „DOO „LANDER PUNT“ Gornja Koprivna Radi: isplate Vrijednost spora: 4.070,55 KM Na osnovu ~lana 348. stav 3., a u vezi sa ~l. 349. stavom 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje sljede}i:

U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`eni osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica. Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu sud }e ako su ispunjeni propisani uslovi donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 182. ZPP-a). SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj je dana 22. 10. 2008. god. podnio tu`bu radi isplate duga od 4.070,55 KM sa pripadaju}im zakonskim zateznim kamatama. Utu`eni iznos duga odnosi se dug po ra~unima ispostavljenim za 12. mjesec 2007. god. i 1, 2, 3, 4. i 5. mjesec 2008. god. SUDIJA Had`i} Fikreta

OGLAS
Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a.

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

61

62

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

63

64

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz ponedjeljak, 20. april/travanj 2009. 65

66

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

oglasi

U PRODAJI JE NOVI BROJ MAGAZINA
[ta krije [eher-}ehajina }uprija u Sarajevu?

BE[LI]EVA „MILJACKA“ INSPIRISANA LEGENDOM O SIROMA[NOM MLADI]U
^udesno mo}ni napitak za mu{kost „Eko zdravlja“ iz Had`i}a:

Zdravlje iz prirode

ZA[TO SU HOMEOPATSKI SNIJI LIJEKOVI KOD ALERGIJA EFIKA LIKO JE OD FARMAKOLO[KIH!? KO D „SULTAN“ - PRIRODNA VIAGRA EFIKASNA KOLOIDNA VODA KO HNIKA CEREBRALNE PARALIZE? TE ZA VA[U SULTANIJU! OLJELE NAMJE[TANJA KOSTIJU ZA OB Za{to je slika Harisa Silajd`i}a probodena IZMA OD OSTEOPOROZE I REUMAT tespihom kod ni{ana na [ehovoj koriji? RECEPTI ZA IMUNITET I OZBILJNA PORUKA, CRNOMAGIJA[KI JA^ANJE ORGANIZMA

OBRED ILI NARKOMANSKI HIR!?
Narodna medicina

TRADICIONALNI RECEPTI BOSANSKIH SEFARDA
Zdravo mr{avljenje prirodnim preparatima

VITKI BEZ GLADOVANJA
Tajna ljepote Svetlane Ceni}

Istinite pri~e:

GLUPACI VLADAJU SVIJETOM, JER PAMETNIJI POPU[TAJU
[KOLA HIPNOZE I U SARAJEVU AURA BIRA NAJ BLIZANCE - APRILSKI CIKLUS

Ilmira Mirka Had`i} (45), Sarajevo: PRONA[LA SAM STARU LJUBAV Adnan H., Linc: LJUBAVNICA ME „SVEZALA“ VLA[KOM MAGIJOM Almira P. (27), Bugojno: BILA SAM MAGNET ZA O@ENJENE MU[KARCE Enela D. iz Sarajeva: KRALI SU NAM ODJE]U I NA NJOJ PRAVILI CRNU MAGIJU Fehim Reki} (56), zagreba~ki konobar: HERBA LOS - GORIVO ZA KONOBARSKE NOGE Vasilija Jamakosmanovi}, umirovljenica iz Sarajeva: PLU]A MI VI[E NE SVIRAJU I BOLJE SE OSJE]AM Jela Te{anovi} (50) iz ^elinca: TROSTRUKI POBJEDNIK NAD ZLOM SUDBINOM Sanja Savi}, Tuzla: NA[A DJEVOJ^ICA, KOJU SMO ^EKALI 9 GODINA, ZVAT ]E SE LARISA Sulejmen Imamovi} (76) Sarajevo: OTKAKO PIJEM KOZIJE MLIJEKO I BORAVIM U PRIRODI, NIT’ SAM KAD KIHN’O, NIT’ KAHN’O

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

67

dragom babi, dedi i puncu

dragom suprugu, ocu, puncu i svekru

SULJI HALILAGI]U
Dragi dedo, napustio si nas kada si nam najpotrebniji. Neka ti dragi Allah podari sve d`enetske ljepote. Volimo te, dedo! Tvoji: k}erka Elvira, zet Almir, unuka Adna i unuk Ensar
3898-1gr

SULJI (ALIJE) HALILAGI]U
Mnogo }e{ nam nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i tugom, Tvoji: supruga Biba, sin Ermin, k}erka Elvira, snaha Munevera, zet Almir i unu~ad 3898-1gr Erna, Erdan, Adna i Ensar

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj tetku, svaku i bad`i

SJE]ANJE SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2009. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog kom{ije

MIRNA CIPRA
11. 3. 2009 - 20. 4. 2009.

MUHAMEDA KONJI]A
25. 10. 1952 - 20. 4. 2009.

NERMINI SINANOVI], ro|. HAD@I]
Bol nije u suzama i rije~ima, bol je u na{im srcima gdje ostaje{ vje~no voljena i nikad zaboravljena. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Sejo, Elvira i Ena [utrovi} sa porodicama
3902-1gr

Sje}amo te se sa beskrajnom tugom i ljubavlju.

SULJI HALILAGI]U
Dragi na{, zaborav ne postoji, a bol je velika. Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoj Faris, Selveta i Omer
3900-1gr

S velikom tugom i po{tovanjem ostat }e{ u na{im sje}anjima.
560-1tz

Sanja, Tanja, Selma Porodica Garagi}
559-1tz

Danas se navr{ava 7 te{kih i bolnih dana od smrti na{e voljene majke

SJE]ANJE

CURE HOD@I], ro|. LILI]
U na{im srcima uvijek }e{ ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena.

SUAD (MUHAMEDA) BALTA
20. 4. 1998 - 2009.
^ovjek umire onda kada ga zaborave. Badema i Tarik
3781-1gr

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo, punac i svekar

SJE]ANJE

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: unuci Elvedin i Eldin, unuka Elvedina sa mamom 3869-1gr Merdijanom, snaha Arijana i praunuka Hana

Pro{le su tri godine otkako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

SJE]ANJE

]AMIL (SELIMA) BU@O
Tvoju dobrotu i plemenitost nikad ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti 24. 4. 2009. u 12.00 sati u d`amiji Pazari}. Tvoji: supruga Fazila, sin Nihad, k}erka Selma, te unu~ad, zet, snaha, rodbina i prijatelji
3868-1gr

HAMID - BRKO CANAJAS
2002 - 2009.
Uvijek }emo te se rado sje}ati. Porodica
3885-1gr

na na{e drage

\ULAGA (RASIM) ^ELIK
Molimo dragog Allaha d`.{. da mu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fata, sin Ferid, k}eka Samka, unu~ad Amila i Armin, zet Muradif Husi}, mnogobrojna rodbina i prijatelji
5211-1nd`

SAFET ZUBAN
5. 3. 1993 - 20. 4. 2009.

DEVLA ZUBAN, ro|. CERI]
20. 4. 2005 - 20. 4. 2009.
3484-1pr

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Porodica

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

20. 4. 2004 - 20. 4. 2009.

20. 4. 2004 - 20. 4. 2009.

heroju gra|anske hrabrosti

DRAGANU ANDRI]U
Iako si prvi istrgnut iz na{ih redova, desetinama hiljada mladih ostaje{ zauvijek u~itelj, putokaz i mjera pravih vrijednosti. S ljubavlju i neizmjernim po{tovanjem pamte te ~lanovi NVO GARIWO tima i u~esnici [kola gra|anske hrabrosti 5212-1nd`

DRAGAN ANDRI]
Sje}amo se s ponosom i pijetetom velikog sina BiH sa kojim smo zajedno branili cjelovitu BiH. Borci i starje{ine VI korpusa Armije RBiH
5212-1nd`

68

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

dragoj majki

mojoj majci

SEJDI GAGULA
Mama, ko te nije znao nije te ni volio. Tvojom smr}u izgubili smo ne samo majku, nego i najboljeg prijatelja. Mama, neka ti je vje~ni rahmet. Mama, uvijek }e{ biti u na{im srcima. Tvoj sin Mirsad
5208-1nd`

SEJDI GAGULA
Majkice moja, boli me, boli, ne}e da prestane, ko }e tugu da mi ubla`i, ko }e savjet da mi da, majkice moja, {to me rano ostavi. Nek te Allah uvede u d`enetske ba{te gdje ti je i mjesto. Tvoja k}erka D`enana
5208-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{oj

mojoj supruzi

SEJDI GAGULA
Ne mo`emo se pomiriti sa sudbinom da te vi{e nema, samo praznina, tuga i bol su ostali poslije tebe. Neka ti je vje~ni rahmet. K}erka D`enana, zet Mensud i unuka Selma
5208-1nd`

EMA MINKA STROIL
Allah d`.{. najbolje zna, nisam te izgubila - preselila si 11. 4. 2009. Hvala ti za svaki trenutak koji smo provele zajedno, za sre}u i osmijeh koje si mi pokazala. Tvoja prijateljica Nermina
3849-1pr

SEJDI GAGULA
S tobom sam izgubio sve {to sam imao u `ivotu. Kad bi suze mogle da te vrate, da te jo{ jednom bar vidim. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoj suprug Bajro
5208-1nd`

SJE]ANJE

na dragog kom{iju

POSLJEDNJI POZDRAV

dragoj prijateljici

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj Nermi

na{oj nani

NIKOLU KOVA^EVI]A
Oti{ao si, a mi se jo{ uvijek nadamo da }emo te sresti negdje na livadama na{eg Otesa. Du{ko i Ljilja sa kom{ijama iz ulice Fadila Had`i}a
3480-1pr

NERMINI SINANOVI]
Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio lijepih uspomena. Hana i Adila
5215-1nd`

NERMINI SINANOVI], ro|. HAD@I]
Neutje{ni u boli {to te izgubismo molimo Allaha d`.{. da ti podari sve ljepote d`enetskih vrtova. Tetka Safija i daid`a Fadil Silajd`i} sa familijom
5216-1nd`

SEJDI GAGULA

Kad bi bar jo{ jednom mogle ~uti tvoj umilni glas, zauvijek }e{ ostati na{a nanica. Tvoje unuke Nejra, Lejla i Selma
5208-1nd`

Navr{ilo se 6 mjeseci od smrti dragog supruga, oca, svekra i djeda

Navr{ilo se pola godine od smrti dragog brata, djevera, strica i ujke

POSLJEDNJI SELAM

NIKOLE KOVA^EVI]A
Vrijeme prolazi, a u na{im srcima su tuga i praznina zbog tvog odlaska. Sa ponosom i ljubavlju vje~no }emo ~uvati uspomenu na tvoj dragi lik i tvoja djela. Supruga Radojka, sinovi Dragan i Darko sa familijom
3479-1pr

NIKOLE KOVA^EVI]A
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }e{ biti u na{im srcima i mislima. Brat Mato, sestra An|a, snaha Petra, brati} Mladen sa familijom i brati~na Vera, sestri~na Gordana, Huso i Danijela
3320-1pr

SEJDI GAGULA
Nano, ne}emo te nikad zaboraviti. Tvoja snaha D`enana i zet Mensud
5208-1nd`

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje na na{eg radnog kolegu i nama dragog ~ovjeka

MURISA (NURIJA) JERLAGI]A
19. 4. 2008 - 19. 4. 2009.
Izo, Rasim, Suada, Hajro, Kenan, Darko, Skenda, Semir, Bjelan, Mimo, ]anca, Zijo, Sitni, Senad, Fata, Jaca, Dino, Elvir, Vahida i ostali uposlenici BH Telekoma direkcija 3445-1pr Sarajevo

SALIH ef. [ABETA
20. 4. 1998 - 20. 4. 2009.

VAHIDA [ABETA
20. 2. 1995 - 20. 4. 2009.
3481-1pr

S ljubavlju i po{tovanjem, sinovi Faruk i Fuad s porodicama

Dnevni avaz
Dana 20. aprila 2009. navr{avaju se tri godine od smrti majke na{ih direktorice i vlasnika

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

69

Dana 20. 4. 2009. navr{ava se godina otkako je prestalo kucati plemenito srce na{eg dragog mu`a i tate

ARZIJE MELKI]
Spoznaja da smo svi Allahovi i da se Njemu vra}amo daje nam sabur. Jer Allah daje, Allah uzima. Neka joj dragi Allah podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet. Radnici direkcije i skladi{ta „AZEL doo Sarajevo “
5171-1nd`

NIKOLE LA[TRE
Na taj dan polo`it }emo cvije}e i zaliti suzama tvoju vje~nu ku}u. Tvoji najmiliji: supruga Katarina, k}erke Renata i Anita, zetovi i unu~ad
5163-1nd`

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se petnaest godina od smrti na{e drage majke, a 22. 4. 2009. pet godina od smrti na{eg daid`e

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se godina otkako je preselio na ahiret na{ voljeni suprug, otac, punac i dedo

MEHO (D@AFER) BEGANOVI]
Sje}anje na tebe je dio na{eg `ivota, u kojem }e{ nam uvijek nedostajati. Tuga i bol nisu u suzama i rije~ima, ve} u na{im srcima. Voljeni nikad ne umiru dok ih se ima ko sje}ati. Po dobroti i po{tenju }emo te pamtiti i u srcu zauvijek ~uvati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ham{a, k}erke Mediha, Medina i Muniba, zetovi Jasmin, Atif i Edhem, unu~ad Aida, 5207-1nd` Amina, Berina, Ajdin i Eldar

had`i MUJAGA (MUSTAFE) HASANAGI]

MEDIHA (PA[I]) ALI[AH

ALIJA (HAMDI-beg) PA[I]
Od porodica Rejzovi}, Jahi} i Sijer~i}

Ljubav prema vama i sje}anja na vas, sve ove godine samo nam potvr|uju ogroman gubitak, a mi ~uvamo uspomenu na va{u dobrotu i plemenitost i molimo dragog Allaha da vam podari D`enet. Va{i sinovi i sestri}i sa porodicama: Ned`ad, D`evad i Senad Ali{ah
5188-1nd`

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se deset godina od smrti drage nam
561-1tz

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja moje drage Bine

SJE]ANJE

REFIKE JUSOVI], ro|. DELI]
Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se tu`na godina od prerane smrti na{e drage supruge, majke, svekrve i nane

SABINE KA[I], ro|. RAMI]
Danas se spojila tuga sa bolom. Ne postoji utjeha, niti zaborav, ve} samo beskrajna tuga i praznina. Te{ko se pomiriti sa bolnom istinom da vi{e nisi sa nama. Bila si nam uzor i vodilja u `ivotu, {to }e{ i ostati. Neka ti Allah d`ele{anuhu podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. El-Fatiha. Tvoji najmiliji: suprug Hamid, sinovi Elmin i Alem, nevjeste Adisa i Sadmira, unuk Sandin i unuka Zana Hatma dova }e se pokloniti u ponedjeljak, 20. 4. 2009. godine, u d`amiji u [unjima, poslije podne namaza. 5202-1nd`

Iako je pro{lo deset godina, ti si jo{ u na{im srcima i sve vi{e i vi{e nam nedostaje{. Tvoj plemeniti lik, tvoja dobrota i blagost ne mogu se ni~im nadoknaditi. Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i neka ti je vje~iti rahmet. Tvoj sin Ned`ad, snaha Amela, unuci Ensar i Emsel
5204-1nd`

SABINE KA[I]
Bila si jedna plemenita osoba prepuna ljubavi, nesebi~nosti i sre}e, svojim preseljenjem ostavila si veliku prazninu. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Od srca ti `eli tvoja Fata
3848-1gr

MURIS JERLAGI]
20. 4. 2008 - 20. 4. 2009.

POSLJEDNJI SELAM

na{em

Kolege BH Telecom Stari Grad Jasna, Memso, Miro, Mahir, Nijaz, Suljo, Haris
3800-1gr

Danas, 20. 4. 2009. godine, navr{ila se tu`na godina od prerane smrti moje drage prijateljice

ZAIMU KRKALI]U

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

SABINE KA[I], ro|. RAMI]
Svakog dana mislim na Tebe. I, nikada Te ne}u zaboraviti. Tvoja Zikreta sa porodicom
5203-1nd`

Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji: Krkali} Zakira, Aris, Dalida, Muhamed i Emin
5189-1nd`

dragom prijatelju

Dana 20. aprila 2009. godine navr{ava se 13 godina od smrti na{e drage supruge, majke, nane, punice i svekrve

TU@NO SJE]ANJE

NEZIRE KARI], ro|. KABA[
Draga na{a, samo oni koji te vole znaju kako je te{ko `ivjeti bez tebe. Sve u `ivotu {to mo`e biti lijepo od tebe smo dobili, jer si imala dovoljno ljubavi za svakoga od nas. Molimo Allaha d`.{. da ti pokloni d`enetske blagodeti, a nama sabura. Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. S ljubavlju, Tvoji najmiliji: suprug sa djecom i unu~adima
5182-1nd`

SEJDI GAGULA
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Solak Meho, Mu{a, Sead, Senada i Faris
5214-1nd`

na moju dragu prijateljicu

SULJI HALILAGI]U
Osta}e{ uvijek u na{im srcima voljen i po{tovan. Tvoji prijatelji Enver i Osman Ahmetovi} sa porodicama
3900-1gr

SABINU KA[I]

Dani su isti bez tebe... Ali ni sli~ni onima sa tobom. Tvoja prijateljica Zila sa porodicom
PTT

70

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV

mr. ph. AZIJADI ARNAUTOVI]

cijenjenoj kolegici, humanisti koja je ostavila neizbrisiv trag u farmaceutskoj struci. Me|ukantonalna farmaceutska komora i Farmaceutsko dru{tvo FBiH
N

POSLJEDNJI SELAM

na{oj voljenoj supruzi, mami, nani i sestri

NASIHI HALILOVI], ro|. EKME[^I]
Draga na{a mama, hvala ti za svu ljubav, pa`nju, dobrotu i bri`nost koju samo prava majka mo`e da pru`i svojoj djeci. Bila si na{ oslonac, sre}a i jedini prijatelj bez interesa. Tvoj plemeniti lik }e uvijek biti u na{im mislima, a tvoju dobrotu }emo nositi cijeli `ivot sa sobom jer si je ti utkala u na{e `ivote. Neka ti dragi Allah d`.{. podari sve ljepote D`enneta. O`alo{}eni: suprug Sead, sin Banjamin, k}erka Emina, unuk Ismar, sestre Nad`ija, Fatima i Hatid`a, familije Halilovi}, Ekme{~i}, Aganovi}, Kaknjo, Grbi}, Boli}, Kudelji}, Vranje{, Behari}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Sedmina }e se prou~iti u ~etvrtak, 23. 4. 2009. godine u 14.00 sati u ku}i o`alo{}enih.
212-1ze

SJE]ANJE

na na{eg dragog supruga, oca i svekra

HAMU IBRULJA
19. 10. 2008 - 19. 4. 2009.
MULA HUSEJNEFENDI], ro|. GURDA Sa vje~nom tugom u srcima ~uvat }emo najljep{e uspomene na tebe. Tevhid }e se prou~iti u srijedu, 22. 4. 2009. godine u Ljubu{kom, u 17.00 sati. Supruga Hatid`a, k}erka Irma, snaha Selma i sin Irnis
213-1ze

i

20. 4. 2003 - 20. 4. 2009. 29. 11. 1975 - 20. 4. 2009. Dragi na{i majka i djede, Uvijek }emo vas se sje}ati. Molimo Allaha d`.{. da vam podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Va{i: sinovi \ulaga i Seid, k}erke Filda i Zehra, sestra Zineta, unu~ad Samir, Samira, Selma i Suad, praunu~ad Omar, Ajla, Naida, Nedim, Amila, Mahir i Lejla, zetovi Sakib, Zijo, Enis, snahe Suada, Senija i Alisa 554-1tz

SALIH (\ULAGA) HUSEJNEFENDI]

Dana 20. aprila 2009. godine navr{avaju se 52 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 20. aprila 2009. godine navr{ava se {est godina od kako je preselio na ahiret na{ voljeni

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{eg dragog

MUJO [UPAC
Ponosni smo {to smo te imali, a beskrajno tu`ni {to smo te izgubili. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [efika, sin Emir, snaha Azra i unuka Adijata
286-1go

EDBER HRNJI]
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje bol i tugu za tobom. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji najmiliji
198-1ze

EDBERA HRNJI]A
Neka mu Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Hasan, Muvedeta, Elmana, Semha, Sead, Maida i Almir
190-1ze

Dana 20. aprila 2009. godine navr{avaju se 52 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 20. aprila 2009. godine navr{avaju se 52 dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 20. aprila 2009. godine navr{ava se 10 godina od smrti

MUJO [UPAC
S ponosom i ljubavlju }emo ~uvati uspomenu na tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [efika, sin Safet, snaha Aldijana, unuci Nedim i Edin
288-1go

MUJO [UPAC
Zauvijek }emo ~uvati lijepa sje}anja i uspomene na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga [efika, sin Nermin, snaha Munira, unu~ad Samir i Samira
287-1go

HALILA - PURANA (OSME) ^OLAKOVI]A
SINOVI SPAHIJA i ADEM
189-1ze

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

71

Dana 20. 4. 2009. navr{ava se godina kako nije sa nama

RASIM (SADRIJA) KU^EVI]
20. 4. 2008 - 20. 4. 2009.

Mi Allahu pripadamo i svi Mu se vra}amo. Dobri ljudi `ive kratko, al’ ostavljaju dubok i neizbrisiv trag iza sebe. Postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Samo mi znamo koliko nam nedostaje{.

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji najmiliji: supruga Elvira, sin Abaz, k}erke Ai{a i Merjem
558-1tz

72

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{eg dragog

RASIMA KU^EVI]A
20. 4. 2008 - 20. 4. 2009.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Osoblje restorana „Behar“
553-1tz

K}erki na{e kolegice [efike Leka Dana 19. 4. 2009. godine navr{ilo se sedam tu`nih dana od kada je preselila na ahiret na{a draga

MEDINA (BEBA) MELI], ro|. LEKA
Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i d`enetske ljepote i neka ti je vje~ni rahmet. Radnici Filozofskog fakulteta u Sarajevu: Mina, Ramiza, Envera, Hanumica, Suvada, Naza, Mevlida, Sadika, Sedina, Mevlida, Aida, Sadeta, Nezira, Husnija, Ramiz, Enver, Samir, Zdenko
5197-1nd`

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se 16 godina od prerane smrti na{e drage supruge i majke

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se sedam tu`nih dana kako je na ahiret preselio na{ dragi direktor i prijatelj

AMRE DERVI[KADI], ro|. BEGOVI]
Ako je smrt ja~a od `ivota, nije od na{eg sje}anja i ljubavi prema tebi. Tvoj odlazak prekinuo je tvoju mladost, a nama svu radost koju smo imali sa tobom. Ponos je bilo imati te za majku i suprugu. Da se `ivi od ljubavi koju ~ovjek daje i prima, `ivjela bi vje~no. Neka Uzvi{eni Allah d`.{. tvoju plemenitu du{u nagradi d`enetskim ljepotama i neka ti je vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji: suprug [u}rija sa djecom Lejla, Amer i Anisa
556-1mo

IM[IR (JUSO) ZUBOVI]
Te{ko i bolno je prihvatiti da te nema, ali u na{im mislima i srcima zauvijek }e{ biti prisutan. Tvoja dobra djela ostaju sa nama da te se uvijek sje}amo i nikad ne zaboravimo. Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 20. 4. 2009. godine u 12.00 sati u d`amiji u Novom naselju Solina Tuzla. Kolektiv JU Centar za obrazovanje i vaspitanje i rehabilitaciju slu{anja i govora Tuzla
556-1tz

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako nije sa nama na{a draga

TU@NO SJE]ANJE

Dana 20. 4. 2009. navr{avaju se 2 godine od kako nije sa nama na{ dragi

CURA - ZARFA HOD@I], ro|. LILI]
Oti{la si tiho kao {to si i `ivjela. Molimo dragog Allaha da ti podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi, k}eri, zetovi, snahe, unuci, unuke i praunu~ad Tevhid }e se prou~iti dana 20. 4. 2009. godine u 15.00 sati u Bakijskoj d`amiji.
5198-1nd`

ADEM (HALILA) ZUBOVI]
Bol i tuga ne prolaze. Uspomena na tebe uvijek }e biti sa nama. Neka ti dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
5195-1nd`

Dana 20. 4. 2009. navr{avaju se 3 godine od smrti na{eg dragog

Dana 20. 4. 2009. navr{ava se 7 tu`nih dana od smrti drage

SJE]ANJE

ALME KR[O
Veliki ljudi kratko `ive, a umiru tek onda kada ih ljudi zaborave, a ti }e{ vje~no `ivjeti u srcima svih koji su te voljeli. @ivot nestaje u trenutku, sje}anje ostaje zauvijek. Neka ti dragi Allah d`.{. otvori d`ennetska vrata i pru`i sve d`ennetske ljepote, jer si to i zaslu`ila. Na{oj Armini i njenoj porodici neka podari snage i sabura. Armina uz tebe smo!

na na{eg dragog

D@EMALA PIRANI]A

RASIMA KU^EVI]A zv. TODOR
20. 4. 2008 - 20. 4. 2009.
S velikim po{tovanjem, Boban sa porodicom Kolanovi}
562-1tz

Sa ljubavlju i po{tovanjem, Porodica Pirani}
5191-1nd`

Tvoj IV-1 sa razrednicom Murti} Safijom

5193-1nd`

Danas se navr{ava 7 tu`nih dana od smrti moje drage majke

Dana 20. 4. 2009. navr{ava se sedam tu`nih dana od smrti na{e drage majke

POSLJEDNJI POZDRAV NA[EM DRAGOM PRIJATELJU I RADNOM KOLEGI

BAHRE GRABOVAC, ro|. PA[AGI]

BAHRE GRABOVAC, ro|. PA[AGI]
O`alo{}eni tvoji: sinovi Hajrudin i Edhem, k}erka Nevresa, bra}a Sakib, Sejad, sestre Safeta, Subha, Hajrija i Biba, snahe Indira, Zineta i Sena, unu~ad Irvina, Ismar, D`eneta, Ajla 5205-1nd` i Senad

MURATU ROV^ANINU
TVOJIM ODLASKOM IZGUBILI SMO DOBROG ^OVJEKA I VRIJEDNOG RADNOG KOLEGU. NEKA TI ALLAH PODARI LIJEPI D@ENET, VJE^NI RAHMET, A TVOJOJ PORODICI SABUR. RADNE KOLEGE SLU@BE UNUTRA[NJE ZA[TITE I PPZ-a GRAS. 5185-1nd`

O`alo{}ena k}erka Nevresa (Zumra), unuk Elvir i unuka [ejla
5205-1d`

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

73

mojoj dragoj sestri

mojoj dragoj svili

NERMINI SINANOVI] NERMINI SINANOVI]
Sva bol svijeta je no}as u Bosni. Porodica Ba{i}: sestra Berina, zet Igor, sestri~na Ardena, sestri} Arvin
5221-1nd`

Ponosan sam na Tebe {to si u posljednjim trenucima bila hrabra i dostojanstvena kao {to si bila i u `ivotu. Sa ponosom `ivjet }e{ zauvijek u na{im du{ama i srcima. Samo tvoji: sinovi Dino i Mirza suprug Ermin - Terry
5223-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mojoj dragoj k}erki

ocu na{eg kolege Ermina

NERMINI SINANOVI]
Neka ti Uzvi{eni Allah podari d`enetske ljepote. Otac [ahin, tetka Bahra
5222-1nd`

SULJI HALILAGI]U

Udru`enje fudbalskih sudija i instruktora Kantona Sarajevo
3906-1gr

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na na{u dragu

na{oj prijateljici i rodici

BEHID@U DERI], ro|. HAND@AR
iz Ljubu{kog Dana 20. 4. 2009. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine od tvog preseljenja na ahiret. Nikada te ne}emo zaboraviti ~uvaju}i uspomenu na tebe. Tvoji: suprug Salem, sin Edis s obitelji, sestre Munevera, Alima i Fatima s obitelji, te zaove Himeta, Mineta, Sabira i Sabina s obitelji
5224-1nd`

dragom drugu i prijatelju, dobrom ~ovjeku

NERMINI SINANOVI]

EMIRU @IGI]U - MI^KI

Mustafa, Azra, Adi i Adna

Sretni smo bili dio tvog `ivota. Amer, Amra, Faris i Tarik
3907-1gr

Neka ti je vje~ni rahmet.

550-1mo

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom suprugu, ocu i djedu

na{em dragom zetu i tetku

dedi na{eg prijatelja

HASANU AVDI]U
Od njegove supruge [erife, djece Nadije, Suada, Zahide i Seada, snaha i zetova, te mnogobrojne unu~adi i praunu~adi Neka mu je vje~ni rahmet.
5219-1nd`

HASANU (MEHO) AVDI]U
Velikom ~ovjeku, plemenitoj du{i. Neka ti je vje~ni rahmet. Grebovi} Ja{ar, djeca, Zajko, Fazlo i Sajto sa porodicama
5220-1nd`

MUHAREMU (SAFET) ALAJBEGOVI]U
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Haris, Majo, Terma, Kara, Sanel, Puljo
5225-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg radnog kolege

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI POZDRAV

ocu na{eg prijatelja

supruzi na{eg dragog prijatelja

SULJI HALILAGI]U
PRIPADNICI JEDINICE ZA SAOBRA]AJ MUP-a KS
5217-1nd`

SULJI HALILAGI]U

SULJI HALILAGI]U
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

NERMINI SINANOVI]
Od Fu~e i osoblja Caffea „Aleja“
5226-1nd`

Adnan i Adrijana
5227-1nd`

Ba{a sa porodicom
5218-1nd`

74

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz

Dana 20. aprila 2009. pune su tri godine kako nije sa nama na{a najdra`a mama i nana

ARZIJA MELKI]

S ljubavlju i ponosom ~uvamo je u na{im uspomenama. Zahvalna djeca sa porodicama
3470-1pr

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se 7 tu`nih dana kako je na ahiret preselila na{a draga

ZAHVALNICA
Ovom prilikom `elimo se zahvaliti svim dobrim ljudima, rodbini, kom{ijama i prijateljima koji su u ovim te{kim trenucima bili uz nas. Veliko hvala doktorima i medicinskom osoblju Klini~kog centra Univerziteta Sarajevo, na lije~enju, pa`nji, brizi i pomo}i koju su pru`ili mojoj supruzi Almi. Posebno se zahvaljujemo doktoru Semiru Be{liji sa Klinike za onkologiju, doktoru Kemalu Mufti}u sa Klinike za glandularnu i onkolo{ku hirurgiju, doktoru Murisu Ibrali}u sa Klinike za radiologiju, doktorici Naili Mahi} specijalisti za radio terapiju i svim medicinskim sestrama sa Klinike za onkologiju, a posebno glavnoj sestri Fuadi i sestri Dadi. Suprug [u}ro sa k}erkama Nejrom i Arminom
5209-1nd`

ALMA KR[O, ro|. KADIJA
14. 7. 1968 - 13. 4. 2009.
Voljena na{a, ne postoji utjeha, niti zaborav, samo beskrajna tuga i bol. Oti{la si iznenada, tiho i dostojanstveno kao {to si i `ivjela. Tvoj lik ne mogu ni ki{e isprati, tvoj osmijeh ne mo`e ni u vjetru nestati, tvoj trag ne mogu ni snjegovi pokriti, niti te vrijeme mo`e odnijeti. Tvoja ljubav, iskrena i ~ista u srcima na{im ostaje da blista. Za sve ono {to si nam kroz `ivot podarila, dragi Allah te lijepim D`enetom nagradio. S ljubavlju i po{tovanjem, zauvijek tvoji: suprug [u}ro i k}erke Nejra i Armina Tevhid }e se prou~iti u ponedjeljak, 20. 4. 2009. godine poslije podne namaza u 13.00 sati u d`amiji UGORSKO - VOGO[]A.

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

tetku

BEHIJA KALJI], ro|. OSMANOVI]
20. 4. 2008 - 20. 4. 2009.

S ponosom i ljubavlju ostat }e{ uvijek u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet.

SULJI HALILAGI]U
na{em dragom babi i dedi. Dragi na{ dedo, jo{ uvijek smo u nevjerici da si nas tako naglo napustio. Hvala ti za svu ljubav {to si nam dao. Neka ti dragi Allah podari sve ljepote d`enetske. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoj sin Ermin, snaha Munevera, unuka Erna i unuk Erdan
3898-1gr

SULJI HALILAGI]U
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji: [ahinpa{i} Vahidin, Melisa i Mirza
3899-1gr

S ljubavlju, Tvoje sestre i bra}a sa porodicama
5152-1nd`

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se godina od preseljenja na{e drage majke, svekrve i nane

Dana 20. 4. 2009. navr{ava se sedam bolnih dana kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug, babo i dedo

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog amid`e

MEHMED (OSMANA) HAD@I]
Dani prolaze, ali tuga u na{im srcima ne. Hvala ti za beskrajnu ljubav, plemenitost i dobrotu. Ne postoji zaborav ni utjeha, jer mi koji te volimo znamo kako je `ivjeti bez tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 21. 4. 2009. u 11.00 sati u d`amiji u Tihovi}ima. Supruga Sevda, k}i Mediha i unuka Esada
3891-1gr

MEHMEDA (OSMANA) HAD@I]A ME[E
Bol nije u rije~ima, ve} u srcima gdje }e{ zauvijek ostati. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tvoji brati}i: Mustafa i Osman, snahe Fahreta i Umu{a, djeca D`enita, Saudina, Ra{ida, Suljo, Merisa, Sedin i 3890-1gr Berina

BEHIJE KALJI], ro|. OSMANOVI]

Neka joj dragi Allah podari lijepi D`enet. Sin Mirsad sa porodicom
4941-1nd`

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 17. aprila 2009. godine navr{ilo se 17 godina od smrti na{e MAJKE

U ponedjeljak, 20. 4. 2009. navr{ava se 7 dana od kako je na ahiret preselio na{ otac, svekar i djed

HIBE ([UKALO) SELIMOVI]
U na{im srcima uvijek }e{ ostati voljena, po{tovana i nikad zaboravljena. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji sinovi Ekrem i Emir sa porodicama
3904-1gr

RASIM (SALIHA) BE^I]
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti dana 20. 4. 2009. godine u 13,30 sati u Bosanskoj d`amiji (C faza Alipa{ino Polje). O`alo{}eni: sinovi Senad, Emsad i Vahid, snahe Selma i Nermina, unuci Bakir i Faris i unuka Alina
3897-1gr

MIDHAT (MEHMEDA) HAD@IABDI]
19. 4. 2001 - 19. 4. 2009.

SAFIJA HAD@IABDI], ro|. DELI]
16. 1. 1993 - 19. 4. 2009.
Porodica
3887-1gr

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

75

SULJI HALILAGI]U
Neka dragi Allah d`.{. podari D`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Porodica Nesiren
3901-1gr

Dragom dedi

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

na{oj dragoj

na bra}u

ZAHIR AHMETOVI]

NERMINI SINANOVI], ro|. HAD@I]
ISMETA AJANOVI]A
Neka ti dragi Allah podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet. Amid`a Red`o sa porodicom
3908-1gr 5235-1nd`

Dragi dedo, mogu obuzdati krik, mogu sakriti suze, mogu se praviti da sam jaka, da `ivim, ali tuga i bol za tobom svakim danom je sve ve}a i ja~a... Voli te tvoja unuka Nermina!

FIKRETA AJANOVI]A
16. 12. 1952 - 19. 4. 1985.

10. 7. 1945 - 20. 4. 2008.

Vrijeme bolno te~e i ne bri{e ni jedno sje}anje na vas. Bit }ete uvijek voljeni, nikad zaboravljeni i nikad pre`aljeni. Vje~no o`alo{}eni: brat Vahid sa suprugom Suadom i k}erkom [emsom 3909-1gr

Dana 20. 4. 2009. godine navr{ava se 16 godina od smrti na{eg dragog baba, svekra, punca i dede

POSLJEDNJI SELAM

TU@NO SJE]ANJE

supruzi na{eg kolege

OMERA ([ERIF) BI^E
1938 - 1993.
Ka`u da dobri ljudi kratko `ive, a dugo se pamte. Ti }e{ zauvijek `ivjeti u na{im srcima. Da ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji najmiliji: sin Enes, k}erka Elma, snaha Mirha, zet Ned`ad, unu~ad Adnan, Ajla, Nejira i Lejla
5234-1nd`

ISMET AJANOVI] NERMINI SINANOVI]
20. 4. 2008 - 20. 4. 2009.

Prazno je tvoje mjesto na tribinama Ko{eva, kao {to smo prazni mi bez tebe. Vlasnik i uposlenici STR „LU@ANI“
5236-1nd`

S ljubavlju i po{tovanjem, Halid, Damir i Admir

5147-1nd`

Dana 20. 4. 2009. navr{ava se godina i po od kada nisi sa nama

POSLJEDNJI POZDRAV

ZAHIR - MUJO AHMETOVI]
Dragi babo, boli, u`asno boli svaki trenutak bez tebe, sa ponosom te spominjemo i sa ogromnom ljubavlju sje}amo. Mnogo nam nedostaje{. Sigurni smo da ti to zna{ i osjeti{. Dok `ivimo mi koji te volimo `ivjet }e{ i ti u na{im srcima. Babo, volim te! Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet. Tvoja k}erka Hismija, zet Ramiz, unuke Nermina i Nejra, unuk Nermin Dana 24. 4. 2009. godine (petak) u 12.30 sati u mesd`idu Pejton na Ilid`i ul. Abdulaha ef. Kantamirije do br. 10. bit }e poklonjena hatma-dova. 3908-1gr

na{em prelijepom

„[AJENOM-MAJENOM JEPTIJI]U“
Hvala ti {to si postojala, hvala ti {to si pru`ila osmijeh nade svakome od nas i oprosti na{oj slabosti koja nas danas obuzima, oprosti suzama na{im, jer danas druga~ije ne znamo. Imala si veliko srce, dobru du{u i puno ljubavi za sve nas. Hvala ti za sve {to si nam pru`ila. Tuga u na{im srcima nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e ostati. Tvoji: seke „Mikica“ i „Memisa“ i tvoj zet „Have“
5232-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

SJE]ANJE

mom dragom amid`i

na na{e roditelje

na na{e najdra`e

ESADU MEMI[EVI]U
ZULFO [EHOVI]
Svi plemeniti ljudi kao ti odlaze tiho i iznenada, ali se vje~no pamte. Brati~na Indira, zet Vahid sa djecom Mirzom, Benjaminom i Sabinom
3894-1gr

MUNIRA [EHOVI]
(22. 12. 1935 - 23. 4. 2004)

ZULFO [EHOVI]
(3. 4. 1934 - 20. 4. 1993) Neka vam je vje~ni rahmet.

MUNIRA [EHOVI]
(22. 12. 1935 - 23. 4. 2004)

(3. 4. 1934 - 20. 4. 1993)

Neka vam je vje~ni rahmet! Sinovi Muzafer, Nermin, Semir, Hamza K}eri Safeta, Ulfeta, Zumreta, Kimeta
5164-1nd`

Sin Muzafer, snaha Samira, unuk Kerim, unuka Berina
5164-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

mom dragom amid`i

dragom djeveru

dragom bratu i amid`i

ESADU MEMI[EVI]U
Dragi Eso, bio si mi kao otac. Hvala ti za svu ljubav koju si mi pru`ao za sve ove godine moga `ivota i nastojat }u da slijedim tvoj put i tvoja dobra djela. Brati~na Samira, zet Benjamin sa djecom Harisom i Adisom
3894-1gr

ESADU MEMI[EVI]U

ESADU MEMI[EVI]U

Dragi Eso, za sve ono {to si kroz `ivot gradio, dragi Allah te lijepim D`enetom nagradio. Od snahe Munibe
3894-1gr

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoj brat Safet - Ramiz, brati~ne Sanela i Belma, zet Asko sa djecom Lejlom, Selmom i Ajlom
3894-1gr

76

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

S dubokim bolom u srcu obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga majka, sestra, baka i prabaka

SEJDA (ABID) GAGULA, ro|. ZOLJ
preselila na ahiret u subotu, 18. 4. 2009. u 59. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. 4. 2009. poslije ikindije namaza (16.30) u haremu d`amije u F. Jabuci - Ustikolina. O@ALO[]ENI: suprug Bajro, sin Mirsad, k}erka D`enana, snahe D`enana i Ferida, zet Mensud, unuke Nejra, Lejla i Selma, brat Abid - Sabit, sestre Fata, Sena i Hanka, djever Ramo, jetrve D`ehva i Hasiba, brati}i, sestri}i, daid`i}i te porodice Gagula, Zolj, Kapo, Radon~i}, Bakaran, ^au{evi}, Prasko, [ahi}, Golubi}, ]osi}, Pamuk, Hrustan, Rahman, Paldum, Palavra, Zimi}. Tevhid }e se prou~iti istog dana u d`amiji u Bu~a Potoku u 16.30 sati. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Omera Kova~a, ~ikma br. 51) sa polaskom u 14.30 sati sa usputnim stajanjem na Otoci i Stupu. RAHMETULLAH ALEJHA RAHMETEN VASIAH
5208-1nd`

VUKOSAVA TUPANJAC, ro|. MILI]EVI]
preminula 19. aprila 2009. godine u 83. godini. Sahrana }e se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2009. godine u 15 sati na porodi~nom groblju Podgorje kod Bile}e. O@ALO[]ENI: k}erke Nada i Rada, brat Jovo, sestra Milu{a, zet Damir, unuci Sa{a sa suprugom Gordanom, Diana sa suprugom Alenom, Igor i Dunja, praunuci Igor i 5213-1nd` Emil te ostala rodbina i prijatelji

Sa velikom tugom i bolom obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, kom{ije i sve poznanike da je na{ dragi i nikad pre`aljeni

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

SULJO (ALIJA) HALILAGI]
nakon kratke bolesti preselio na ahiret u subotu, 18. aprila 2009. godine, u 61. godini.

AHMO (IBRAHIM) BOSANKI]
preselio na ahiret u subotu, 18. 4. 2009. godine u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 20. 4. 2009. godine u 14.00 sati na mjesnom mezarju BARIMO - Vi{egrad. O@ALO[]ENI: supruga Suvada, sinovi Denis, Damir i Ibrahim, brat Hamed, sestre Dervi{a i Halima, zet Omer, snahe Hajrija i Ljubinka, brati}i Ibrahim, Omer i Hamed, brati~na Esma, sestri~ne Hajrija i Rahima, zetovi, punica \ulzara, {uraci Sadik, Suvad i Ibrahim, svastike Nezira, Devla, Fatima i Nizama, bad`enozi Ismet, Rasim, Izet i Senad, amid`i} Meho sa porodicom, amid`i~ne Mina, Behija i Hajrija sa porodicama, dajd`i} Hasan, dajd`i~ne Ramiza i \ulesma sa porodicama, te porodice Bosanki}, Kar~i}, Kari}, Omerovi}, Zolota, Daglar, Bala{, Macanovi}, Brdari}, Dervi{agi}, Hod`i}, [abanija, Demir, Ba`dar, Smajlovi}, Me{i}, ]osi}, Halilovi}, Fejzi}, Tiro, Rami}, Herac, Heri}, Puhalo, Peco, Tvrtkovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, ul. ZABOSNICE br. 114. Prijevoz do mezarja i nazad obezbije|en sa Stupa sa polaskom u 10.00 sati, sa usputnim stajanjem na autobuskim stajali{tima i na Vije}nici. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH
111

HALIMA (DERVI[) MUTAP^I], ro|. [ARKA
preselila na ahiret u petak, 17. 4. 2009. godine u 85. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 20. 4. 2009. godine u 14.00 sati na mezarju VLAKOVO. O@ALO[]ENI: sinovi Medo, Mehmed i Zaim, k}erka Raza, zet [erif, snahe Safija, Ramiza, Ema, Sabina i Sada, unu~ad, praunu~ad, sestra Ferida, svak Osman, sestri}i, brati}i, te porodice Mutap~i}, [arka, Pohara, D`anko, Mehanovi}, Fejzi}, Kari{ik, Cviko, Sinanovi}, D`afovi}, Karo, Gad`o, ^ovrk, [i{i}, Dizdarevi}, Hota, Kapid`ija, Hajdarevi}, Musi}, Gu{o, te ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati, ul. KOD@INA br. 91. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2009. godine u 14.00 sati na mezarju Grli}a brdo. O@ALO[]ENI: supruga Biba, sin Ermin, k}erka Elvira, snaha Munevera, zet Almir, unu~ad Erna, Erdan, Adna, Ensar i Faris, bra}a Kasim, Hasib i Juso sa porodicama, sestra Minka sa porodicom, {ure Sefer i Esed sa porodicama, svastike Mejra, Selveta i Mina sa porodicama, teti~na Mulija sa porodicom, te porodice Halilagi}, Vra`alica, Bukva, Hasanovi}, Tari}, Nesiren, Osmanovi}, [ahinpa{i}, D`indo, Lelo, O}uz, Mujezinovi}, Hamzi}, Muhovi}, Buljugi}, Karovi}, Rahman, [alo, Fejzi}, Hod`i}, Klico, Kude i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Kromolj br. 14. 111

NERMINA SINANOVI], ro|. HAD@I]
Mino, boli srce, boli du{a {to rano uvehnu cvijete. Ali tvoj lik, tvoj mili osmijeh, sretni pogled, ostaje u na{im srcima, na{oj du{i, dok smo i mi `ive. Ponosne smo {to smo te imale. Neka ti dragi Allah d`.{. da lijepi D`enet.

POSLJEDNJI POZDRAV

Mom jedinom deduki

dragom prijatelju

EMIRU (OSMANA) @IGI]U - @IGI
1959 - 2009.

Samija, k}erke Amela, Adaleta i Elma sa porodicama
5233-1nd`

Fe|a i Almira, Sanja i D`ana, Huso i Selma, ^imi, Amer i Amra, Mu}e i Vesna, Mekso, Sema, Edina, Smiljana, Mirjana, Miroslav i Dijana
960-nr

MUHAREMU (SAFET) ALAJBEGOVI]U

Mom najdra`em deduki

Od jedinog unuka Adi

MUHAREMU (SAFET) ALAJBEGOVI]U
5240-1nd`

Dana 20. 4. 2009. navr{ava se 40 dana od kada je na bolji svijet preselio na{ sin, brat i daid`a

Ostat }e{ u sje}anju veseo kakav si uvijek i bio.
POSLJEDNJI SELAM

Porodica Arnautovi}: Alma, Mujo, Adi i Aida
5240-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

dragom kom{iji

NERMINI SINANOVI]

FERID (MUSTAFE) HO[I]
Neka mu dragi Allah podari lijepi D`ennet. Majka Had`ira, sestra Ramiza, sestri~ne Amela i Sanela EL-FATIHA
5231-1nd`

Puno smo tu`ni {to smo te izgubili, a sretni {to smo te poznavali. Neka ti je vje~ni rahmet moja svilo. Sajo i Suada
5238-1nd`

HALIDU ABDOMEROVI]U

S po{tovanjem, Kom{ije iz Kranj~evi}eve 33.
3905-1gr

Dnevni avaz
Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

77

ZIBA KURTI], ro|. KEPE[
preselila na ahiret u nedjelju, 19. aprila 2009. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti (ul. Vrandu~ka br. 11) u 13.00 sati sa zaustavljanjem na autobuskom stajali{tu Stup, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sinovi Ismet, Izet, Rifet i Safet, k}erka Biba, zet Mirsad, snahe Ismeta, Mina, Fikreta i Mevzeta, unu~ad Almira, Emina, Almir, Nermina, Mersiha, Mubera, Jasmina, Biba, Mirnes, Mahira i Jasmin, praunu~ad, sestri} Mirsad, sestri~ne Munira, Munevera, Fatima i Rahima, amid`i} Selim, zaovi~ne, te porodice Kurti}, Kepe{, Red`ovi}, Alagi}, Hamzi}, Maslo, ^ardakovi}, Kar{i}, Solak, Fejzi}, Pand`i}, Sejtarija, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i `alosti u ulici Vrandu~ka br. 11 - Bri{}e. 111

FATIMA (udova AVDE) RED@I], ro|. [UNJE
1930 - 2009.
preselila na ahiret dana 19. 4. 2009. godine u 79. godini. D`enaza polazi ispred Careve d`amije u Stocu dana 20. 4. 2009. godine u ponedjeljak u 17.00 sati. Rahmetlija }e se ukopati u haremu Popla{i}i. O@ALO[]ENI: sinovi Sule i Semir, k}erke Mirsada, Nadija i Senada, bra}a Nusret i Mirzo, nevjeste Majda, Meliha, Azra, Munira, Zefira i D`ulsa, zetovi Sa{a, Sejo, Meho i Muriz, djever Mustafa, zaova Amila, jetrve Amira i ]amila, unu~ad Jasmina, Jasmin, Jadranka, Onajda, Alma, Nermin, Nermina, Mersiha, Dubravka, Merima, Sa{a, Emina i praunu~ad, brati}i, brati~ne, sestri}i i sestri~ne te porodice Red`i}, [unje, [ator, Jovanovi}, Eminovi}, Mula}, Mehmedba{i}, Dizdar, Turkovi}, Had`iomerovi}, Buri}, Obradovi}, Kajan, Hamzi}, Studenovi}, Temim, Bo{kailo i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 5230-1nd`

HASAN (MEHO) AVDI]
preselio na ahiret u petak, 10. aprila 2009. godine u [vedskoj, u 89. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga [erifa, sinovi Suad i Sead, k}eri Nadija i Zahida, snahe Sabina i Rusmira, zetovi Azim i Vlado, unu~ad i praunu~ad, snahe Muhiba i Hasiba, brati}i i brati~ne, sestri}i i sestri~ne, amid`i}i i amid`i~ne, daid`i}i i daid`i~ne, {ura Ja{ar sa porodicom, te porodice Avdi}, Grebovi}, Kusturica, Radovanovi}, Babovi}, [ehovi}, Ov~ina, Medunjanin, Hajrudinovi}, D`ankovi}, Zulovi}, Ze}o, Jaganjac, ^ustovi}, [a}irovi}, kao i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji Kova~i u 111 Hrasnici.

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NERMINA ([AHIN) SINANOVI], ro|. HAD@I]
preselila na ahiret u subotu, 18. 4. 2009. godine u 39. godini. D`enaza }e se obaviti u PONEDJELJAK, 20. 4. 2009. godine poslije ikindije namaza ispred d`amije u Butmiru, a ukop }e se obaviti na mezarju SUHODO. O@ALO[]ENI: otac [ahin, tetka Bahra, suprug Ermin, sinovi Mirza i Dino, sestra Berina, zet Igor, sestri~na Ardena, sestri} Armin, tetka Safija, tetak Fadil, ro|aci Mirzet, Mahir, Mustafa, amid`e, amid`inice, dajd`e, dajd`inice, tetke, tetci, te porodice Had`i}, Sinanovi}, Silajd`i}, Ba{i}, Mustafi}, ]enanovi}, Pra{o, Fo~o, [utrovi}, Mujanovi}, Mehmedspahi}, Stamboli}, Kova~, Ramovi}, Hrustemovi}, Ahmetovi}, Smajlovi}, te ostala brojna rodbina, prijatelji, radne kolege i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti u 17.00 sati, ul. PLAVI PUT br. 57. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH 111

EDNA (SULJO) LJUTOVI]
preselila na ahiret u petak, 17. 4. 2009. godine u 15. godini u Kölnu. Dan i vrijeme d`enaze i tevhida }emo naknadno objaviti. Porodica Ljutovi}
5232-1nd`

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ tata, deda i brat

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

MUHAREM (SAFET) ALAJBEGOVI]
preselio na ahiret u subotu, 18. aprila 2009. godine, u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u ponedjeljak, 20. aprila 2009. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. INNA LILLAHI VE INNA ILEJHI RAD@I’UN O@ALO[]ENI: supruga Bedrija, k}erka Almedina, zet Mustafa, unu~ad Adnan i Aida te porodice Alajbegovi}, Neimarlija, Arnautovi}, Deli} te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u d`amiji na ^engi} Vili. 111 Ku}a `alosti: D`emala Bijedi}a br. 11/V.

RADOVAN - MATE (ANTUN) URLI]
preminuo 18. 4. 2009. godine u 80. godini. Sahrana }e se obaviti u utorak, 21. 4. 2009. godine u 14.15 sati na gradskom groblju Bare. O@ALO[]ENI: k}erka Snje`ana, sin Jadranko, sestra Rajna Juri}, brat Mladen, unu~ad Nina i Tin, te porodice Urli}, Leovac, Juri}, Falcone, Trogrli}, [oljan, Matija{evi}, Bo{njak, ^engi}, Jusufrani}, Jocki}, Aljevi}, Pogar~i}, te ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije 111

MARKO (MATE) BAOTI]
preminuo 18. travnja 2009. godine u 77. godini. Sahrana }e se obaviti 20. travnja 2009. godine u 14.00 sati na groblju „Sv. Josip“. O@ALO[]ENI: supruga Vera, djeca Marela i Mario, unuci Vanja i Thomas, zet Darko, snaha Rachael, obitelji Palini}, Obradovi}, Me{trovi}, Sijer~i}, Bari}, te mnogobrojna rodbina i prijatelji
111

NUDIMO VAM I POPUST 10%
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA SVAKO JUTRO NVAA[E
A VA VA[IM VRATIM VINE JENE NO OMIL
AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

POKOPNO DRU[TVO

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba
SARAJEVO: D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 Pru{~akova 13 /fax: 442 - 415 Hasana Brki}a 30 /fax: 652 - 667; ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441; 424 - 440; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043; MOSTAR:
Husnije Repca bb
/fax: 036/ 558-890;

"BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122
mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808

SARAJEVO

avaz-roto press, D`emala Bijedi}a br. 185, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “[oping centar” Grbavica, ul. Hasana Brki}a br. 30, Pru{~akova 13, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

www.bakije.com


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ AS bh. dnevnik SPORT AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME __________ kom.__________________ kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ kom.______________________ _______ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
OBJAVLJUJEMO SMRTOVNICE NA INTERNETU

BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO: Bosne srebrene 3 049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477

78

Ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

Dnevni avaz
ZOO i to od dana podno{enja ove tu`be, pa do dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Istodobno, tu`itelj predla`e, ukoliko tu`eni, a u skladu sa odredbom ~lanka 182. ZPP-a ne dostavi pismeni odgovor na ovu tu`bu u zakonskom roku, da Sud donese presudu kojom usvaja tu`beni zahtjev (Presuda zbog propu{tanja). Upozorenje: Tu`ena ANA [PEC, je du`na pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Napomena: Dostava se smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja (~l. 348. st. 4 ZPP-a). Sudija Jesenka Ba{i}

oglasi
OGLAS
Posl. br. 58 0 Ps 036026 07 Ps Op}inski sud Mostar OP]INSKI SUD U MOSTARU i to sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda“ HZ HB dd Mostar, zastupanog po zakonskom zastupniku, protiv tu`enog Pand`a An|elka, vlasnik Salona zabave HERC ul. Zrinski Frankopana, Mostar, radi isplate potra`ivanja, v.s. 4.873,42 KM, u postupku pripremanja glavne rasprave, dana 11. 2. 2009. godine, donio je slijede}u:

OGLAS Dostava tu`be tu`enom: ANA [PEC, ul.
Cim-Koravac, Mostar BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO -NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 58 0 P 043887 08 P Mostar, 27. 3. 2009. godine Tu`itelj: JP „Elektroprivreda HZHB“ Mostar Tu`eni: ANA [PEC, ul. Cim-Koravac, Mostar Radi: Isplate

PRESUDU
zbog propu{tanja Obavezuje se tu`eni platiti tu`itelju za potro{enu el. energiju za vrijeme od 1. 5. 1998. god. do 1. 11. 2001. god. iznos od 4.873,42 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 12. 10. 2007. god. do isplate, kao i nadoknaditi mu tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 300,50 KM, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja.

TU@BENI ZAHTJEV
Obvezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{nu elektri~nu energiju, za vrijeme od 30. 11. 2006. godine do 30. 4. 2008. godine iznos od 3.511,05 KM, sa zateznim zakonskim kamatama po stopi iz ~lanka 277.

Obrazlo`enje
U tu`bi zaprimljenoj dana 12. 10. 2007. godine tu`itelj je podnio tu`beni zahtjev, kao u izreci presude.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INSKI SUD TRAVNIK Broj: 51 0 Mals 002196 07 Mals Travnik, 24. 3. 2009. godine TU@ITELJ: RMU „Avid Loli}“ d.o.o. Travnik - Bila TU@ENI: NT-IGM d.o.o. Novi Travnik, ul. Mehmeda Spahe br. 1. RADI: isplate duga v.s. 1.824,00 KM

zahtjev (~l. 70. i 71. ZPP-a). Navedenom tu`bom tu`itelj RMU „Abid Loli}“ d.o.o. Travnik - Bila tra`i da sud donese presudu: „Obavezuje se tu`eni da tu`itelju isplati iznos od 1.824,00 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od 29. 10. 2003. godine, kao i tro{kove parni~nog postupka a sve u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvr{enja“. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, s obzirom da je tu`bom predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja na osnovu ~l. 182. ZPP-a, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja, koja }e se objaviti i u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu smatrat }e se da Vam je dostavljena tu`ba na odgovor. Stru~ni saradnik Azer Ulemi}

Osnovanost tu`benog zahtjeva proizlazi iz ~injenica koje su navedene u tu`bi, a iste nisu u o~iglednoj suprotnosti sa dokazima koje je tu`ilac predlo`io ili sa ~injenicama koje su op{te poznate, te iz sadr`aja tu`be proizlazi da se radi o zahtjevima kojima stranke mogu raspolagati. Sud je u postupku pripremanja glave rasprave utvrdio da je tu`enom dostavljena tu`ba, u kojoj je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja, a da u roku od 30 dana nije dostavljen odgovor na tu`bu u pismenom obliku, jer je tu`bu sa prilozima primio dana 11. 12. 2008. godine, s obzirom da mu je dostavljanje izvr{eno u skladu sa ~l. 348. st. 3. Zakona o parni~nom postupku, ali svoj odgovor nije dostavio u zakonskom roku, te je sud primjenom ~lana 182. st. 1. ZPP-a donio odluku kao u izreci presude. Odluka o tro{kovima parni~nog postupka donesena je na osnovu ~lana 386. st. 1. ZPP-a, a isti se sastoje od tro{kova takse na tu`bu od 147,00 KM i presudu zbog propu{tanja, u iznosu od 73,50 KM, te tro{kove dostave tu`enom na odgovor i presude zbog propu{tanja objavljivanjem u jednim dnevnim novinama u iznosu od 80,00 KM. Pouka o pravnom lijeku: Protiv ove presude nije dozvoljena `alba. Sudija Rabija Tanovi}

Dostava tu`be tu`enom: NT-IGM d.o.o. Novi Travnik, ul. Mehmeda Spahe br. 1. Ovim oglasom dostavlja se tu`ba na odgovor tu`enom, koji je du`an u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka pozivom na broj gornji. U odgovoru na tu`bu tu`eni je du`an ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni

OGLAS

BOSNA I HERCEGOVINA FEDEREACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD ZENICA Broj: 43 0 Mal 000605 05 Mal Zenica, 19. 3. 2009. godine Op}inski sud u zenici, sudija Amela Bajramovi}, postupaju}i po tu`bi tu`itelja BH TELECOM DD SARAJEVO, direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46 protiv tu`enog NEDIMA DURATBEGOVI]A iz Sarajeva, centar, Gabrijele Moreno Lucatelli br. 25, radi duga v.s. 745,16 KM

OBJAVLJUJE
Tu`enom Nedimu Duratbegovi}u dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 14. 12. 2000. godine, kojom tu`itelj predla`e da se obave`e tu`eni na isplatu iznosa od 745,16 KM sa zakonskom zateznom kamatom i to - na iznos od 0,20 KM po~ev od 6. 10. 1999. godine do dana uplate - na iznos od 124,04 KM po~ev od 5. 11. 1999. godine do dana uplate - na iznos od 129,40 KM po~ev od 6. 12. 1999. godine do dana uplate

- na iznos od 95,50 KM po~ev od 5. 1. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 75,00 KM po~ev od 5. 2. 2000 .godine do dana uplate - na iznos od 88,80 KM po~ev od 7. 3. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 88,70 KM po~ev od 5. 4. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 118,70 KM po~ev od 6. 5. 2000. godine do dana uplate - na iznos od 25,00 KM po~ev od 5. 6. 2000. godine do dana uplate, kao i naknadom tro{kova postupka, a sve u roku od 15 dana. Ovim putem tu`enom se dostavlja tu`ba na odgovor u smislu ~l. 62. st. 2. ZPP-a i tu`eni je du`an dostaviti u pismenoj formi odgovor na tu`bu u smislu ~l. 71 ZPPa, u roku od 30 dana od dana prijema tu`be. Ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e donijeti presudu zbog propu{tanja. Obavje{tava se tu`eni da se dostava smatra izvr{enom, protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. SUDIJA Amela Bajramovi}, s. r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj: 17 0 Mals 001138 08 Mals Biha}, 30. 3. 2009. godine OP]INSKI SUD U BIHA]U i to sudija Gara [ahinovi} u pravnoj stvari tu`itelja Crolim Doo Cazin zastupanog po advokatu Seferagi} Silvi, protiv tu`enog „Fimel“ D.O.O. Velika Kladu{a, I muslimanske brigade bb, radi Isplata 1.188,45 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

OGLAS
Dana 4. 11. 2008. godine tu`itelj je podnio tu`bu protiv tu`enog „Fimel“ D.O.O. Velika Kladu{a radi isplata potra`ivanja. Tu`bom tra`i da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enog na pla}anje duga od 1.188,45 KM za isporu~enu robu po ra~unu broj: 03-73/06 od 28. 3. 2006. g. sa zakonskom zateznom kamatom od 5. 4. 2006. g. do isplate i parni~ne tro{kove. Obavje{tava se tu`eni da na osnovu ~l. 70 stav 1. ZPP-a FBiH tu`eni je du`an najkasnije u roku od 30 dana dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu. Odgovor na tu`bu mora biti razumljiv i sadra`vati: oznaku suda, ime i prezime, odnosno naziv pravne osobe, prebivali{te ili boravi{te, odnosno sjedi{te stranaka, njihovih zakonskih zastupnika i punomo}nika, ako ih imaju, predmet spora, sadr`aj izjave i potpis podnositelja (~l. 334 ZPP-a FBiH). U odgovoru na tu`bu, tu`eni }e ista}i mogu}e procesne prigovore i izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev (~l. 71. stav 1. ZPP-a FBiH). Ako tu`eni osporava tu`beni zahtjev, odgovor na tu`bu mora sadr`ati i razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima tu`eni zasniva svoje navode, dokaze kojima se utvr|uju te ~injenice, te pravni osnov za navode tu`enog (~l. 71. stav 2. ZPP-a FBiH). Tu`eni mo`e u odgovoru na tu`bu, a najkasnije na pripremnom ro~i{tu podnijeti protivtu`bu (~l. 74. stav 1. ZPP-a FBiH). Kad tu`eni, kome je uredno dostavljena tu`ba u kojoj je tu`ilac predlo`io dono{enje presude zbog propu{tanja, ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud }e donijeti presudu kojom se usvaja tu`beni zahtjev (presuda zbog propu{tanja), osim ako je tu`beni zahtjev o~igledno neosnovan (~l. 182. stav 1. ZPP-a FBiH). Odgovor na tu`bu sa prilozima se predaje sudu u dovoljnom broju primjeraka za sud i protivnu stranku, pozivom na broj predmeta. Obavjet{ava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudija [ahinovi} Gara

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI BROJ: 43 0 Ps 013788 08 Ps Zenica, 23. 1. 2009. godine Op}inski sud u Zenici sudija Seka Bradari} u pravnoj stvari po tu`bi tu`itelja OZLEN Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju i trgovinu kunjihskih stvari, Samdamci sokak, Istanbul, Turska, kojeg zastupa punomo}nik Martin D`ido, advokat iz Jelaha, ul. M. Tita br. 278, protiv tu`enog PLIMA 3 d.o.o. @abljak bb, Usora, radi naplate duga v.s. 34.980,60 KM, van ro~i{ta donio je dana 23. 1. 2009. godine slijede}u

nskom zateznom kamatom po stopi odre|enoj Zakonom o visini stope zatezne kamate i to - na iznos od 11.100,60 KM po~ev od 31. 8. 2005. godine do isplate, - na iznos od 14.040,00 KM po~ev od 27. 8. 2004. godine do isplate, - na iznos od 9.840,00 KM po~ev od 29. 11. 2004. godine do isplate, te da mu namiriti tro{kove parni~nog postupka od 1.446,50 KM sve u roku od 30 dana. Pravna pouka: Protiv ove presude `alba nije dozvoljena. Presuda se smatra dostavljenom protekom 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. Sudija Seka Bradari}

PRESUDU
zbog propu{tanja Nala`e se tu`enom da tu`itelju isplati nov~ani iznos od 34.980,60 KM sa zako-

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj 07 58 P 000249 05 P Mostar, 27. 3. 2009. godine Tu`itelj: UniCredit Zagreba~ka banka Tu`enik: Mom~ilo Konjevi} Vsp: 12.959,74 jom }e obavezati tu`ene da solidarno isplate tu`itelju dug u ukupnom iznosu od 12.959,74 KM, i to na ime glavnice iznos od 13.765,89 KM, redovne kamate iznos od 830,82 KM, zatezne kamate iznos od 1.270,26 KM, tro{kova iznos od 92,77 KM, sve umanjeno za depozit u iznosu od 3.000,00 KM, a ve uve}ano za zakonsku zateznu kamatu po~ev{i od dana podno{enja tu`be do isplate, uz naknadu tro{kova parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Tu`itelj je tako|er predlo`io da ukoliko tu`eni ne dostavi odgovor na tu`bu u zakonskom roku, sud donese presudu zbog propu{tanja u skladu sa odredbama ~l. 182. ZPP-a. Ovim putem se tu`enom Zoranu Dragi~evi}u dostavlja tu`ba na odgovor u smislu odredaba ~l. 62. st. 2. ZPP-a pa je tu`eni du`an da u skladu sa odredbama ~l. 70. i ~l. 71. ZPP-a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema tu`be sudu dostavi pismeni odgovor na tub`u. Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Merima ]ati}

Dnevni avaz

ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

79

SIGURNOST, TOPLOTNA I ZVU^NA IZOLOCIJA

OGLAS
Op}inski sud u Mostaru, sudija Merima ]ati}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d. kao pravni sljednik Zagreba~ke banke BH, d.d. sa sjeid{tem u Mostaru, Kardinala Stepinca bb, zastupan po zakonskom zastupniku direktoru, protiv tu`enih 1. Mom~ilo Konjevi}, Omarska b.b. Prijedor, 2. Zoran Dragi~evi}, Piskavica 64, Banja Luka, 3. Borislav [kori}, Sime i Ilije Partala 71, Banja Luka i 4. Ljubinko Banovi}, Karanovac bb, Banja Luka, radi vra}anja duga po ugovoru o kreditu br. 35-216, Vsp. 12.959,74 KM, na osnovu ~l. 348. stav 3. ZPP-a

OBJAVLJUJE
Tu`bom od 15. 02. 2005. godine tu`itelj je predlo`io da sud nakon provedenog postupka donese presudu ko-

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 003347 08 Mal Zenica, 26. 03. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, sudija Adnan Baru~ija u pravnoj stvari tu`ioca Raiffeisen bank d.d. BiH, Glavna filijala Zenica, ul. Mar{ala Tita bb, protiv tu`enih 1. ^oloman Hazim iz Zenice, ul. Crkvice broj 17, 2. [ehi} Himzo iz Doboja, ul. Cara Du{ana broj 47/34, 3. Droci} Ramiz iz @ep~a, Begov han broj 30, 4. Drvoprera|iva~ko dru{tvo „Nova linija“ d.o.o. @ep~e, Pepelarska rijeka bb, radi isplate duga, v.s. 2.927,00 KM, na osnovu ~lana 348. ZPP-a, objavljuje Dostava tu`be na odgovor tu`enim ^oloman Hazim iz Zenice, ul. Crkvice broj 17, i Drvoprera|iva~ko dru{tvo „Nova linija“ d.o.o. @ep~e, Pepelarska rijeka bb, u pravnoj stvari po tu`bi tu`ioca Raiffeisen bank d.d. BiH, Glavna filijala Zenica, dostavljamo Vam primjerak tu`be na odgovor. Du`ni ste u roku od 30 (trideset) dana dostaviti sudu pisani odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznajete ili osporavate postavljeni tu`beni zahtjev. Navednom tu`bom tu`ilac tra`i da sud donese presudu ko-

OGLAS

jom se obavezuje tu`eni da tu`iocu na ime neizmirenog duga prema Ugovoru broj 2507/02 o dugoro~nom potro{a~kom kreditu od 27. 03. 2002. godine, solidarno isplate iznos od 2.927,00 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana podno{enja tu`be pa sve do isplate, te da nadoknade tro{kove postupka, sve u roku od 15 dana. U tu`bi tu`ilac navodi da je sa prvotu`enim dana 27. 03. 2002. godine zaklju~io Ugovoru broj 2507/02 o dugoro~nom potro{a~kom kreditu, na osnovu kojeg je tu`itelj prvotu`enom odobrio dugoro~ni potro{a~ki kredit u iznosu od 6.000,00 KM, a kredit je odobren na rok od 36 mjeseci, uz kamatnu stopu od 13,00%. Tu`itelj je sa drugotu`enim, tre}etu`enim i ~etvrtotu`enim zaklju~io dana 27. 03. 2009. godine Ugovore o jemstvu, a na osnovu kojeg su se tu`eni obavezali da }e svom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom, nov~anim sredstvima i drugim pravima jam~iti za povrat ukupnog potra`ivanja iz Ugovora o kreditu. Nakon objave tu`be i tu`benog zahtjeva, obzirom da je predlo`ena presuda zbog propu{tanja, sud }e ukoliko izostane dostava odgovora na tu`bu, donijeti presudu zbog propu{tanja koju }e objaviti u dnevnim novinama. Po proteku roka od 15 (petnaest) dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj plo~i suda i u dnevnim novinama Dnevnom avazu, smatrat }e se da je dostavljena tu`ba na odgovor. Sudija Adnan Baru~ija s.r.

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U ZENICI Broj: 43 0 Mal 009880 08 Mal Zenica, 30. 1. 2009. godine Op}inski sud u Zenici, stru~ni saradnik Alma Bijedi}, postupaju}i u pravnoj stvari tu`ioca Dioni~ko dru{tvo „BH Telecom“ Sarajevo, Direkcija Zenica, ul. Masarykova br. 46, protiv tu`enog Kari} Ekrem iz Zenice, ul. Sarajevska 35 B/1/3, radi naplate duga, v.s. 242,30 KM, na osnovu ~lana 348 stav 3 ZPP-a:

- na iznos od 8,10 KM po~ev od 25. 09. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 8,10 KM po~ev od 25. 10. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 8,10 KM po~ev od 25. 11. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 8,10 KM po~ev od 25. 12. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 9,85 KM po~ev od 25. 01. 2008. godine, do dana uplate, kao i tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana. Tu`eni je u skladu sa ~l. 70. ZPP-a du`an u roku od 30 dana od dana prijema tu`be dostaviti sudu pismeni odgovor na tu`bu, ista}i mogu}e procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev. Protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Dnevnom avazu, smatrat }e se da je tu`ba dostavljena tu`enom na odgovor. Tu`bom je predlo`eno dono{enje presude zbog propu{tanja u skladu sa ~l. 182 ZPP-a ukoliko tu`eni u roku od 30 dana ne dostavi sudu pismeni odgovor na tu`bu. Stru~ni saradnik: s. r. Alma Bijedi}

OBJAVLJUJE
Tu`enom KARI] EKREM dostavlja se na odgovor tu`ba, podnesena ovom sudu dana 25. 02. 2008. godine, kojom tu`ilac potra`uje dug za izvr{ene usluge fiksne telefonije i po ispostavljenim fakturama u ukupnom iznosu od 242,30 KM sa zakonskim zateznim kamatama po~ev od dana dospjelosti, pa do isplate za svaki ra~un i to: - na iznos od 79,10 KM po~ev od 25. 06. 2007.godine, do dana uplate, - na iznos od 76,30 KM po~ev od 25. 07. 2007. godine, do dana uplate, - na iznos od 44,65 KM po~ev od 25. 08. 2007. godine, do dana uplate,

POTRA@ITE NA KIOSCIMA

Broj 58 0 Ps 040226 08 Ps Op}inski sud Mostar

OGLAS

dana kona~ne isplate, kao i da tu`itelju nadoknadi tro{kove parni~nog postupka, sve u roku od 30 dana pod prijetnjom ovrhe. Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Upozorenje: Tu`enik je du`an pod prijetnjom dono{enja presude zbog propu{tanja, najkasnije u roku od 30 dana dostaviti Sudu pismeni odgovor na tu`bu u dva primjerka. Napomena: Obavje{tava se tu`eni da se dostava pismena smatra obavljenom protekom roka od 15 dana, od dana objavljivanja ovog pismena u dnevnim novinama FBiH, i na oglasnoj tabli suda, te se isti obavje{tava da priloge dostavljene uz tu`bu mo`e podi}i u zgradi suda. Sudac Divna Bo{njak

Op}inski sud u Mostaru i to sudac Divna Bo{njak u pravnoj stvari tu`itelja JP „Elektroprivreda“ HZ HB, D.D. Mostar, zastupani po z. z. direktoru, ul. Blajbur{kih `rtava bb, protiv tu`enog Zoran Cvitkovi} vl. Butika „Cvit-Shop“ Mostar, ul. Dubrova~ka bb Mostar, radi isplate duga vsp. 3.816,28 KM, na osnovu ~lana 348. stav 3. Zakona o parni~nom postupku Federacije BiH, objavljuje sljede}i

TU@BENI ZAHTJEV
Obavezuje se tu`enik platiti tu`itelju, za potro{enu elektri~nu energiju, za vrijeme od 1. 10. 2005. godine do 31. 1. 2008. godine, iznos od 3.816,28 KM, sa zateznim kamatama po stopi iz ~lanka 277. i to od dana podno{enja tu`be 10. 3. 2008. godine, pa do

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UNSKO-SANSKI KANTON OP]INSKI SUD U BIHA]U Broj predmeta 17 0 Mals 001255 08 Mals Dana, 23. 03. 2009. godine TU@ITELJ: JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR TU@ENI: OBRT RED@I] COMPANY VSP 1.875,32 . Na osnovu ~lana 348. stav 3. a u vezi s ~lanom 349. stav 3. ZPP-a, Op}inski sud Biha} objavljuje slijede}i

Poziva se tu`enik da u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovog oglasa dostavi sudu s pozivom na broj spisa 17 0 Mals 001255 08 Mals, pismeni odgovor na tu`bu u skladu sa odredbom ~lana 70. stav 1. ZPP-a. U odgovoru na tu`bu tu`enik mo`e ista}i procesne prigovore, izjasniti se da li priznaje ili osporava postavljeni tu`beni zahtjev i druge podatke u skladu sa ~lanom 334. ZPP-a. Ako tu`enik osporava postavljeni tu`beni zahtjev, du`an

OGLAS

je navesti razloge iz kojih se tu`beni zahtjev osporava, ~injenice na kojima zasniva svoje navode, dokaze za utvr|enje tih ~injenica, te pravni osnov za navode (~lan 71. ZPP-a). Ako tu`enik u ostavljenom roku ne dostavi odgovor na tu`bu, sud }e ako su ispunjeni propisani uvjeti, donijeti presudu zbog propu{tanja (~lan 75. stav 2. i ~lan 182. ZPP-a). Ako je odgovor na tu`bu nerazumljiv i nepotpun, sud }e postupiti u skladu sa ~lanom 336. ZPP-a. SADR@AJ TU@BE: Tu`itelj JP HRVATSKE TELEKOMUNIKACIJE DOO MOSTAR je protiv tu`enog OBRT RED@I] COMPANY ovom sudu podnio tu`bu radi isplate duga u iznosu od 1.875,32 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dospjelosti svakog pojedina~nog ra~una pa do isplate, kao i da nadoknadi parni~ne tro{kove sve u roku od 30 dana. Istovremeno tu`itelj predla`e, ukoliko tu`enik ne dostavi pismeni odgovor na tu`bu u zakonskom roku da sud na osnovu odredbe ~lana 182. ZPP-a donese presudu zbog propu{tanja. SUDIJA Deli} Delista

Sloboda torpedirana u Banjoj Luci

Najte`i poraz Tuzlaka
Borac je iskoristio izostanke na{ih va`nih igra~a, ka`e Osmanhod`i}
Sloboda se obrukala. Tuzlaci su po drugi put izgubili od Borca. Nakon 0:1 jesenas na Tu{nju, prekju~er je u Banjoj Luci bilo 0:4. Bio je to ove sezone najte`i poraz Slobode, koji se ne mo`e opravdati ni ~injenicom da u sastavu nije bilo petorice prvotimaca: Sarajli}a, Me{i}a, Okanovi}a, Muji}a i Hasi}a, dok je Mikelini presjedio na klupi. Na klupi nije sjedio Sakib Malko~evi}, koji nakon operacije slijepog crijeva jo{ nije sposoban da podnese duga putovanja. - Borac je iskoristio izostanke na{ih va`nih igra~a. Primili smo pogodak ve} nakon pet minuta, a u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena jo{ jedan iz penala. Ne mo`emo biti zadovoljni igrom, a pogotovo ne rezultatom. Potvrdilo se da bez maksimalnog anga`mana nema ni rezultata - ka`e Adnan Osmanhod`i}, koji je u Malko~evi}evom odsustvu ponovo vodio ekipu. On je naglasio da je Sloboda u Banjoj Luci imala sve uvjete za igru, po~ev{i od dobrog terena pa do korektnog doma}ina. Ve}ina igra~a koji su presko~ili Borac, bit }e spremna za srijedu i utakmicu sa Sarajevom na

80

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sport

PREMIJER LIGA BiH Zrinjskom sve bli`e naslov prvaka

Jovi}: Titula ne}e do}i u pitanje
Mostarci nisu briljirali ni protiv Lakta{a, ali prvi trener ka`e da je to bilo o~ekivano
Zrinjski je opravdao ulogu favorita protiv Lakta{a i tako do{ao korak bli`e naslovu prvaka. Sedam kola prije kraja lider je na osam bodova prednosti ispred Slavije i ~ak deset u odnosu na Slobodu. Dragan Jovi}, ipak, jo{ ne `eli re}i da je prvenstvo rije{eno. - Jo{ nismo teoretski osigurali naslov i zbog toga ne mogu re}i da je prvenstvo rije{eno, ali sam uvjeren da osvajanje titule ne}e do}i u pitanje. Igra~i su svjesni uloga i sigurno ne}e dopustiti da u zavr{nici prvenstva prokockamo sve za {ta smo naporno radili ~itave sezone - izjavio je trener Zrinjskog. Mostarci nisu briljirali ni protiv Lakta{a, osjetilo se da igraju u gr~u, ali Jovi} ka`e da je to bilo i o~ekivano. - Svima nam je te{ko pala eliminacija iz Kupa BiH, jer smo o~ekivali da }emo igrati u finalu. Zbog toga su igra~i bili pod velikim pritiskom. Najva`nije je da

Osmanhod`i}: Bez anga`mana nema ni rezultata

S utakmice Zrinjski - Lakta{i: Lider pove}ao prednost

(Foto: R. Ivi})

Tu{nju. Zbog obnovljene povrede koljena, ponovo }e izostati E. M. kapiten Sarajli}.

smo upisali pobjedu, a kako je Sloboda pora`ena u Banjoj Luci,

ispalo je da smo pove}ali prednoMa. P . st - dodao je Jovi}.

Zvijezda nepora`ena na Pecari

Predstava Borca za pam}enje

Jagodi} hvali igra~e
Fudbaleri Borca pru`ili su preksino} jo{ jednu odli~nu partiju i sa 4:0 deklasirali do ovog kola drugoplasiranu Slobodu. - Pobijediti sa 4:0 jednu Slobodu, koja je do ovog me~a primila samo 15 golova, rezultat je za Rezultati 23. kola: [iroki Brijeg - Zvijezda 1:1, Sarajevo - Travnik 6:1, Leotar - Vele` 2:2, Ora{je Modri~a Maxima 0:2, Slavija - Posu{je 2:0, Borac Sloboda 4:0, Zrinjski - Lakta{i 2:1, ^elik - @eljezni~ar 2:0. Parovi 24. kola (22. april): Zvijezda - Slavija, Posu{je - ^elik, @eljezni~ar Zrinjski, Lakta{i - Ora{je, Modri~a M. - Leotar, Vele` - Borac, Sloboda - Sarajevo, Travnik - [iroki B. svaku pohvalu. ^estitam igra~ima. Prva dva gola postigli smo u pravo vrijeme, a u drugom dijelu sigurnom igrom priveli smo utakmicu kraju postigav{i jo{ dva pogotka - ka`e trener BanjaluS. K. ~ana Vlado Jagodi}.

Smajlovi}: Remi je najrealniji ishod
Zvijezda se s gostovanja u [irokom Brijegu vratila s bodom (1:1) zahvaljuju}i pogotku Damira Smajlovi}a. - Ovaj nam je bod veoma va`an. Ako do kraja uspijemo osvojiti jo{ nekoliko bodova na strani, otvorit }e nam se put u Evropu. Utakmica u [irokom Brijegu bila je vrlo korektna. Dobro smo odigrali. Imali smo nekoliko prilika za pobjedu, ali smo, isto tako, mogli i izgubiti pa je remi najrealniji ishod - ka`e Smajlovi}, koji je poentirao za 1:0 na asistenciju Brkovi}a. D`. D.

Tabela
1. Zrinjski 2. Slavija 3. Sloboda 4. Sarajevo 5. Borac 6. [iroki 7. Lakta{i 8. Zvijezda 9. ^elik 10. @eljezni~ar 11. Leotar 12. Modri~a 13. Travnik 14. Vele` 15. Ora{je 16. Posu{je 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 16 12 12 11 10 10 9 8 9 9 9 7 7 7 5 5 2 6 4 6 3 3 6 9 4 3 3 6 4 3 7 7 5 5 7 6 10 10 8 6 10 11 11 10 12 13 11 11 45:30 28:19 25:18 34:24 32:22 35:26 33:26 30:25 21:26 20:26 23:33 26:30 23:42 27:33 22:31 28:41 50 42 40 39 33 33 33 33 31 30 30 27 25 24 22 22

Smajlovi}: Otvara nam se put u Evropu

Druga liga FBiH Centar

Famos porazio Vrbanju{u
Stadion u Hrasnici. Gledalaca 500. Sudija: Damir Avdi} (Sarajevo). Strijelci: 1:0 - Musi} (50), 2:0 - Musi} (53), 3:0 - Fazlagi} (68). Igra~ utakmice: Adin Mulaosmanovi} (Famos) 7,5. FAMOS: Hukara -, S. Mulaosmanovi} 7, Hondo 7 (od 46. A. Mulaosmanovi} 7,5), Leti} 7, Terzi} 7, ^oli} 7, Musi} 7, Kahvi} 7, Bunar 7 (od 69. Ibrahimovi} -), Hase~i} 7 (od 76. @eri} -), Fazlagi} 7. Trener: Fahro Ibrahimovi}. VRBANJU[A: Had`i} 6, Sarvan 5,5 (od 46. Vili} 6), Arifi 6, Kapo 6, Logo 6, Mehmedovi} 6, ^ehaja 6, Krni} 5,5, Ku~era 5,5 (od 46. Hrvat 6), Poljo 6, Dikonja 5,5. Trener: Alija Braco Had`iosmanovi}. U korektnoj utakmici ekipa Famosa zabilje`ila je novu pobjedu i nastavila utrku za plasman u Prvu ligu Federacije BiH. S. R.

Spec
BOGOTA - Nepoznati ubica na motociklu s nekoliko hitaca iz pi{tolja usmrtio je 19-godi{njeg kolumbijskog nogometa{a Edvina Martineza. Tragedija se dogodila u gradu Planeta Ri~i, a policija sumnja da se ubistvo dogodilo zbog najavljenog transfera Martineza iz ni`erazredne Tunje u prvoliga{ku ekipu ^iko bojaka.

NA DAR
Dnevni avaz

MILION

Po{aljite SMS i osvojite...
SMS sa sadr`ajem AVAZ LALA po{aljite na broj 091 - 310-107 i osvojite neku od 67 redovnih dnevnih nagrada, a mo`da i AUTOMOBIL Samand
OSVOJI ME

Cijena SMS 0,35+PDV

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

81

PRVA LIGA FBiH Senzacija u 22. kolu, lider pora`en ku}i

Iskra savladala Olimpik
„Vukovi“ propustili priliku da pove}aju prednost na vrhu tabele
Fudbaleri Olimpika do`ivjeli su prvi doma}i i tek peti ovosezonski poraz. Podvig u Hrasnici napravila je bugojanska Iskra, koja je iskoristila indolentnost „Vukova“ i onemogu}ila ih da se jo{ vi{e odvoje na vrhu tabele.

Olimpik Iskra

0 1

Skok Ka~ara (Herta) i Hanta (Verder) za loptom

(Foto: AFP)

NJEMA^KA Novi peh za bh. reprezentativca

Stadion Famosa u Hrasnici. Gledalaca 600. Sudija: Danijel Zrni} (Zenica) 6. Strijelac: 0:1 Jusufba{i} (86). Crveni kartoni: Savi} (63 - drugi `uti), trener Olimpika Musemi}. Igra~ utakmice: Aner Drobi} (Iskra) 7,5. OLIMPIK: Adilovi} -, Kozica 6, Savi} 5, Genjac 5,5, Suljevi} 5, Vidovi} 5,5, Ra{~i} 5 (53. Ze~evi} 5), Kurto 6, ^ulov 5 (46. Ku{lji} 5), Mahovi} 5,5, Kuki} 5 (70. Fati} -). Trener: Husref Musemi}. ISKRA: Perkovi} 6,5, Kova~ 6, ]ehaja 6,5, ]ati} 7, Drobi} 7,5, Halki} 7, Seferovi} 7 (75. [ejtani} -), Durakovi} 6,5, Vrban 7 (90. Nuhbegovi} -), Jusufba{i} 7 (90. Zec -), Smaji} F J. . 6,5. Trener: Senad Smaji}.

Bajramovi} iskrenuo zglob
Igra~ Ajntrahta proveo na terenu samo sedam minuta
S utakmice u Hrasnici: Bugojanci iskoristili indolentnu igru Olimpika

GO[K Omladinac

3 1

Stadion Podavala u Gabeli. Gledalaca 70. Sudija: Adis Mulahasanovi} (Sarajevo) 7. Strijelci: 1:0 Beni} (4), 2:0 - Beni} (27), 3:0 - Muri} (85), 3:1 - Stojanov (90 autogol). Igra~ utakmice: Vedran Beni} (GO[K) 8. GO[K: Juri} 7, Markovi} 6,5, Kvesi} 6,5 (69. Brajkovi} - ), Koji} 7, Stojanov 6, Raji} 6,5, Muri} 7 (87. Proleta - ), Orta{ 7, Rako 7,5 (88. Bebek -), Beni} 8, Pehar 7. Trener: Damir Borovac. OMLADINAC: Ili{kovi} 6, Me{anovi} 5,5, Bratanovi} 5,5, Softi} 5,5, D`ananovi} 5,5, Ke{etovi} 5,5, Turkcan 5,5 (71. Pand`i} -), Br~kali} 5,5, Turbi} 6, Luki} 6, Kukuljevi} 5,5 (84. Ibrahimovi} -). TrEr. B. ener: Smail Kari}.

Lemezan 6,5, Sadikovi} 6 (75. ^i{ija -), [aboti} 6, Begi} 6,5, Kaljanac 7, Kadri} 7, \uderija 6,5 (80. Pervan -), Barjaktarevi} 7, Zahirovi} 7 (85. Bahti} -), Elezovi} 6,5. Trener: Fadil Halilhod`i}. KRAJINA: Karali} 6,5, Hu{i} 6, Raili} 6, Pali} 5,5, Smaji} 6, Klasan 6, Gavranovi} 5 (46. Halilovi} 5,5), Zlotrg 6,5, Pavkovi} 5, Sadiba{i} 6 (80. [ari} -), D`elalagi} 6 (80. Pu{kar -). Trener: HakiF. J. ja Beganovi}.

1 1 Vitez Stadion „E{o Pustahija“ u Semizovcu. Gledalaca: 100. Sudija: Bosna
Dra`en Mustapi} ([iroki Brijeg) 6. Strijelci: 1:0 - Mirvi} (33), 1:1 Crnjak (57 penal). Crveni karton: Dervi{i (Ozren - dva `uta). Igra~ utakmice: Berislav Vrdoljak (Troglav) 7. OZREN: Rastoder 6,5, Ze}o 6 (80. Alihod`i} -), Zuki} 6,5, Smaji} 6, Muji} 7, Mirvi} 7, [abanad`ovi} 7, Numanovi} 7, Dervi{i 5,5, Burina 6,5, Seferi 6 (60. Zerdo 6). Trener: Faruk Dedi}. TROGLAV: Vrgo~ 6, [apina 6, Vukoja 6, ]osi} 6, ^eko 7, Vrdoljak 7, Crnjak 7, Bartolovi} 6, Musli 7, Semren 6 (70. Mihaljevi} 6), Ivkovi} 6. Trener: Dario Duvnjak. I. [.

Ozren Troglav

Igra~ utakmice: Denis Divkovi} (Bratstvo) 7,5. BRATSTVO: Ribi} 7, [u{a 6,5 (72. Biloglavi} -), Muslimovi} 7, Panti} 6,5, ^ejvanovi} 6,5, Top~agi} 6, Divkovi} 7,5, Di. Had`i} 6 (70. Dizdarevi} -), De. Had`i} 6,5 (84. Kljuni} -), Smajlovi} 7, Smaji} 6,5. Trener: Denis Kari}. ^APLJINA: Soldo 7, Bila} 5,5, Zubac 5,5, Grbavac 6, Proleta 7, Jurkovi} 6, Glavina 6,5, Dodig 5,5, Hajduk 5,5 (80. Mace -), Pa`in 5,5, Jurkovi} 5,5. Trener: H. ^. Ante Markota.

1 0

SA[K Napredak Krajina

3 1

Stadion u Doglodima. Gledalaca: 200. Sudija: Tomo Kre{o (Livno) 5,5. Strijelci: 0:1 - Zlotrg (30), 1:1 - Elezovi} (39), 2:1 - Zahirovi} (77), 3:1 - Zahirovi} (85). Crveni karton: Pavkovi} (Krajina). Igra~ utakmice: Kerim Kadri} (SA[K Napredak) 7. SA[K NAPREDAK: Kadi} 7,

Bratstvo ^apljina

1 0

Gradski stadion u Vitezu. Gledalaca: 200. Sudija: Tarik Ke~o (Sarajevo) 6,5. Strijelac: 1:0 - Buhi} (24). Crveni karton: Hrustanovi} (Bosna, 90). Igra~ utakmice: Dragan Buhi} (Vitez) 7. VITEZ: Palali} 7, Buhi} 7, Aman 6,5, Drmi} 7, Lovrinovi} 7, Pa{kalj 6,5, D`ananovi} 6 (58. Mi{kovi} 6), Omerdi} 6,5, Bilje{ko 6,5 (80. Vujica -), [afradin 6,5, Kri{to 6 (85. Frlji} -). Trener: Veseljko Petrovi}. BOSNA: [abi} 6,5, Kamberovi} 6, Hrustanovi} 6, Teskered`i} 6, Lelo 5,5 (46. Ke~o 5,5), Cana 6, ^abaravdi} 6, A. D`afi} 5,5, ^aki} 6, ^eho 6, M. D`afi} 5,5 (72. [eta S. P . -). Trener: Jusuf ^izmi}.

Utakmica 28. kola Bundeslige izme|u Ajntrahta i Borusije Menhengladbah donijela je novi peh za na{eg reprezentativca Zlatana Bajramovi}a. Nakon samo sedam minuta provedenih na terenu, Bajramovi} se povrijedio pa je morao biti zamijenjen. Kako saznajemo, Bajramovi} je iskrenuo zglob i uz velike bolove napustio teren. Njema~ki list „Kicker“ pi{e kako }e se o Bajramovi}evoj povredi vi{e znati danas, nakon {to bude pregledan magnetnom rezonancom. Bajramovi} se nedavno vratio na teren nakon 15 mjeseci pauze prouzrokovane povredom palca desne noge, koji je morao tri puta operisati. Nakon oporavka od te povrede, Bajramovi}u je na zimskim pripremama pukao mi{i}. Povratak na teren Bajramovi} je proslavio golom za BiH protiv Belgije u Genku. Nadamo se da povreda nije te`e prirode i da }e se Bajramovi} brzo vratiti na teren.

Tabela
1. Volfsburg 2. Bajern 3. Hamburg 4. Herta 5. [tutgart 6. [alke 7. Borusija D. 8. Hofenhajm 9. Bajer 10. Verder 11. Ajntraht 12. Keln 13. Hanover 14. Bohum 15. Arminija 16. Borusija M. 17. Energi 18. Karlsrue 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 17 6 5 16 6 6 17 3 8 16 4 8 15 6 7 13 7 8 11 13 4 12 9 7 12 6 10 9 9 10 8 8 12 9 5 14 7 8 13 6 10 12 4 12 12 6 5 17 6 5 17 5 4 19 62:34 59:36 42:38 42:35 50:37 42:27 45:33 54:40 50:36 52:39 36:45 30:43 39:58 33:44 22:41 34:53 24:51 20:46 57 54 54 52 51 46 46 45 42 36 32 32 29 28 24 23 23 19

Lista strijelaca
22 gola - Grafite (Volfsburg) 18 - Helmes (Bajer), Gomez ([tutgart), Ibi{evi} (Hofenhajm) 16 - D`eko (Volfsburg), Pizaro (Verder) 14 - Novakovi} (Keln) 12 - Kuranji ([alke), Toni (Bajern)...

U ju~era{njim utakmicama Hamburg i Herta su s identi~nih 2:1 savladali Hanover i Verder. Rezultati i strijelci: Keln - [tutgart 0:3 (Gomez 16, 55, 71), Arminija - Bajern 0:1 (Toni 64), Ajntraht - Borusija M. 4:1 (Mejer 40, Liberopulos 47, Rus 80, Fink 88 Dams 75 penal), Karlsrue - Hofenhajm 2:2 (Frajs 33, Federiko 65 Salihovi} 28, Teber 48), Bohum Borusija D. 0:2 (Ovomojela 11, Valdez 54), Volfsburg - Bajer 2:1 (Grafite 23 penal, 85 - Kros 54), [alke - Energi 4:0 (Pander 4, Altintop 23, D`ouns 60, Kuranji 88), Hamburg - Hanover 2:1 (Petri} 2, 52 - Forsel 70 penal) i Herta - Verder 2:1 ([imuni} 71, Rafael 87 (A. N.) Mertesaker 43).

Stadion Luke u Gra~anici. Gledalaca 200. Sudija Eldis Pro{i} (Cazin) 7. Strijelac: 1:0 - Smajlovi} (85). Crveni karton: Panti} (Bratstvo - nesportsko pona{anje).

Budu}nost @ep~e

2 0

Energi se izvinjava navija~ima

Rezultati 22. kola: SA[K Napredak - Krajina 3:1, Bratstvo - ^apljina 1:0, Ozren - Troglav 1:1, Vitez - Bosna 1:0, Rudar - Jedinstvo 3:2, Budu}nost - @ep~e 2:0, Olimpik - Iskra 0:1, GO[K - Omladinac 3:1. Parovi 23. kola (25. i 26. april): Budu}nost SA[K Napredak, @ep~e GO[K, Omladinac - Rudar, Jedinstvo - Olimpik, Iskra - Vitez, Bosna - Ozren, Troglav - Bratstvo, ^apljina - Krajina.

Tabela
1. Olimpik 2. Jedinstvo 3. Rudar 4. Bosna 5. GO[K 6. Iskra 7. @ep~e 8. Budu}nost 9. Troglav 10. Vitez 11. SA[K N. 12. Omladinac 13. Bratstvo 14. ^apljina 15. Krajina 16. Ozren 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 12 11 11 11 12 11 10 9 9 9 9 7 8 6 3 1 3 5 4 3 0 0 2 3 3 2 2 5 1 4 6 5 7 6 7 8 10 11 10 10 10 11 11 10 13 12 13 31:10 29:20 29:15 27:16 28:21 37:36 29:21 31:30 27:33 22:36 25:19 24:26 20:24 24:44 19:37 15:29 49 39 38 37 36 36 33 32 30 30 29 29 26 25 22 15

Gradski stadion u Banovi}ima. Gledalaca 500. Sudija: Luka Ga{i} (Od`ak) 7. Strijelci: 1:0 - Sli{ko (11), 2:0 - Vukovi} (23). Igra~ utakmice: Zoran Vukovi} (Budu}nost) 7,5. BUDU]NOST: Husi} -, ^amrkovi} 6,5, Miri} 6,5, ^ergi} 7, Husanovi} 6,5 (46. Softi} 6,5), Sli{ko 7, Haski} 6,5, Kurti} 7, Ikanovi} 6,5 (46. Ner. ^oli} 6,5), Vukovi} 7,5, Vi{}a 7 (80. Jaranovi}-). Trener: Munever Rizvi}. @EP^E: Trogrli} 5, Krd`ali} 6, Luki} 5,5, Jevti} 5,5, Mileki} 5,5, Orli} 6, Ma{i} 5,5, Mahalba{i} 5,5 (46. Lu~i} 5), Duspara 6, Isakovi} 5 (69. Gavran -), Dizdarevi} 5,5 (46. ^e~ura 5). TreN. M. ner: Ilija [ainovi}.

Zbog te{kog poraza, vra}aju novac od ulaznica
Njema~ki prvoliga{ Energi odlu~io je da svojim navija~ima isplati novac koji su dali za ulaznice na utakmicu protiv [alkea, u kojoj je ekipa iz Kotbusa u petak nave~er izgubila s 0:4. Klub se `eli na taj na~in izviniti navija~ima za lo{u predstavu u Gelzenkirhenu, kojoj je prisustvovalo skoro 600 gostuju}ih simpatizera. Saop}enje iz Energija o odluci kluba naslovljeno je rije~ju „Izvi(M. T.) nite“.

U Slavonskom Brodu

Umro Zvonko Duspara
U Slavonskom Brodu u 72. godini `ivota umro je Zvonko Duspara. Duspara je nekoliko godina nosio dres @eljezni~ara, a poslije zavr{etka igra~ke karijere, bavio se trenerskim poslom.

82

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sport

ITALIJA Inter remijem u Torinu do{ao pred osvajanje titule

Murinjo: Najbolji smo i najja~i
\enova i Fiorentina izgubile, Roma pobijedila
Fil Nevil gleda kako D`agijelka zaustavlja Velbeka
(Foto: AFP)

Drugi polufinale FA kupa rije{en penalima

Everton sretniji s bijele ta~ke
Everton i ^elzi odlu~it }e na Vembliju 30. maja pobjednika FA kupa. Nakon {to je u subotu nastup u finalu osigurao ^elzi, ju~er je to uspjelo i Evertonu, koji je, nakon boljeg izvo|enja penala, savladao Man~ester junajted sa 4:2. Nakon 90 minuta i produ`etaka, bilo je 0:0. Prilikom izvo|enja penala vi{e nerava i sre}e imali su igra~i Evertona. Kejhil (Cahill) je proma{io prvi penal za Everton, a revan{irao mu se Berbatov, ~iji je udarac odbranio Hauard (Howard). Bejnes je pogodio, a Hauard odbranio penal Ferdinandu. Zatim su sigurni bili Fil Nevil, Von i D`agijelka za Everton, a Vidi} i Anderson za Ma(A. N.) n~ester.

Utrka za prvaka Italije je, prema svemu sude}i, zavr{ena nakon {to je Inter izborio bod u Torinu protiv Juventusa. [est kola prije kraja sezone milanski tim ima velikih 10 bodova prednosti na ~elu tabele i na putu je da osvoji ~etvrti „skudeto“ zaredom. Inter je bio na pragu pobjede kojom je mogao rije{iti ba{ sve, ali ga je u tome sprije~io gol Grigere (Grygera) u sudijskom vremenu. Juventus je u tim trenucima imao igra~a manje, jer je Tijago (Tiago) u 75. minuti dobio crveni karton.

ENGLESKA Totenhem dobio Njukasl

Uporni Le~e
- Drago mi je {to se vra}amo ku}i s 10 bodova prednosti. U Torinu smo pokazali za{to smo prvi. Najbolji smo i najja~i. To dokazuje i radost igra~a Juventusa zbog remija na kraju - rekao je trener Intera @oze Murinjo (Jose Mourinho). Lacio je savladao ove sezone vrlo dobru \enovu i tako svom omra`enom gradskom rivalu Romi u~inio uslugu. „Vu~ica“ je pobjedom nad Le~eom do{la na pet bodova manjka u odnosu na \enovu, koja i dalje dr`i ~etvrto mjesto, koje vodi u Ligu prvaka. Roma je ve} nakon 13 minuta

Bent {alje [irera dublje u provaliju

Brigi posti`e gol za Romu protiv Sijene

(Foto: AFP)

Tabela
1. Inter 2. Juventus 3. Milan 4. \enova 5. Fiorentina 6. Roma 7. Palermo 8. Kaljari 9. Lacio 10. Udineze 11. Atalanta 12. Katanija 13. Sampdorija 14. Napoli 15. Sijena 16. Kjevo 17. Torino 18. Bolonja 19. Le~e 20. Re|ina 32 22 8 2 32 19 7 6 31 18 7 6 32 16 9 7 32 17 4 11 32 15 7 10 32 15 4 13 32 14 6 12 32 14 5 13 32 11 9 12 32 12 5 15 32 11 7 14 32 10 10 12 32 10 9 13 32 10 7 15 32 8 10 14 31 6 9 16 32 6 8 18 32 4 12 16 32 4 11 17 58:24 57:30 54:28 43:30 44:34 51:48 45:41 38:31 44:45 43:43 36:36 33:37 36:41 35:37 29:35 30:40 28:47 34:56 29:56 23:51 74 64 61 57 55 52 49 48 47 42 41 40 40 39 37 34 27 26 24 23

imala prednost od 2:0, ali je uporni Le~e stigao na 2:2 pa je Rimljane spa{avao Toti (Totti) iz penala. Fiorentina je imala priliku da preuzme ~etvrto mjesto, ali je izgubila od Udinezea s 1:3.

Lista strijelaca
20 - Ibrahimovi} (Inter), Di Vajo (Bolonja) 16 - Milito (\enova), \ilardino (Fiorentina). jena - Kjevo 0:2 (Pelisije 22, 48), Roma - Le~e 3:2 (Toti 3, 59 penal, Brigi 13 - Munari 31, Papadopulos 55), Katanija - Sampdorija 2:0 (Maskara 39 penal, Martinez 48), Udineze - Fiorentina 3:1 (Asamoa 10, D’Agostino 47 penal, 69 - Daineli 66), Palermo Bolonja 3:1 (Beleri 6 autogol, Kjer 44, Su~i 63 - Di Vajo 84), Atalanta - Re|ina 0:1 (^eravolo 40). Sino}: Milan - Torino.
(M. T.)

Palasios prolazi Basonga: Totenhem lovi Evropu

(Foto: AP)

Bolonja i dalje gubi
Iznena|enje dana napravila je Re|ina, koja se pobjedom u Bergamu pribli`ila 19-plasiranom Le~eu na bod razlike. Bolonji nije pomogla promjena trenera da izbjegne poraz u Palermu pa se ova ekipa i dalje nalazi u zoni ispadanja. Rezultati i strijelci 32. kola: Juventus - Inter 1:1 (Grigera 90+1 - Baloteli 64), \enova - Lacio 0:1 (Zarate 65), Kaljari - Napoli 2:0 (D`eda 5, Lacari 90), Si-

Totenhem je, nakon groznog starta sezone, nastavio preporod

Tabela
1. Man~ester j. 2. Liverpul 3. ^elzi 4. Arsenal 5. Aston vila 6. Everton 7. Vest hem 8. Fulem 9. Totenhem 10. Man~ester s. 11. Vigan 12. Stouk 13. Bolton 14. Portsmut 15. Sanderlend 16. Hal 17. Blekburn 18. Midlsbro 19. Njukasl 20. VBA 31 32 32 32 33 32 33 33 33 33 32 33 33 32 33 33 33 33 33 33 22 20 20 17 15 14 12 11 12 12 11 10 11 9 9 8 8 7 6 6 5 10 7 10 9 10 9 11 8 5 8 9 4 10 8 10 10 10 12 7 4 2 5 5 9 8 12 11 13 16 13 14 18 13 16 15 15 16 15 20 54:21 59:21 55:20 54:28 49:43 47:34 38:37 33:28 39:36 51:44 31:36 33:48 39:50 35:48 31:43 36:56 35:55 25:47 37:53 30:63 71 70 67 61 54 52 45 44 44 41 41 39 37 37 35 34 34 31 30 25

te je pobjedom nad Njukaslom od 1:0 do{ao na samo bod zaostatka od Vest hema i sedme pozicije, koja vodi u Evropsku ligu. Daren Bent (Darren) postigao je u 24. minuti gol odluke, koji je „Svrake“ i njihovog menad`era Alana [irera (Shearer) pogurao dublje u provaliju, prema ispadanju iz Premijer lige. Njukasl pet kola prije kraja ima ~etiri boda manje od zone opstanka. Rezultati i strijelci: Aston vila Vest hem 1:1 (Heski 11 - Tristan 85), Midlsbro - Fulem 0:0, Portsmut - Bolton 1:0 (Kanu 79), Stouk - Blekburn 1:0 (Lorens 75), Sanderlend - Hal 1:0 (Sise 45+2), Totenhem - Njukasl 1:0 (Bent 24), Man~ester siti - VBA 4:2 (Robinjo 8, Onuoha 21, Elano 56 penal, Star(A. N.) id` 90+3 - Brant 37, 54).

Priznanje menad`era Arsenala Arsena Vengera

Mogao sam dovesti Drogbu za 100.000 funti
Menad`er Arsenala Arsen Venger (Arsene Wenger) objelodanio je kako je 2002. godine imao priliku da kupi Didijea Drogbu (Didier) za svega 100.000 funti, ali da to nije u~inio. Venger, koji, ina~e, slovi za jednog od najboljih trenera za otkrivanje talenata i rad sa mladim fudbalerima, priznao je da je napravio veliku gre{ku. - Gledali smo Drogbu i njegov tada{nji klub Le Man procijenio ga je na 100.000 funti. No, smatrali smo da mo`da ne bi bio potpuno spreman na Premijer ligu. Ponekada kada gledate kvalitetnog igra~a u utakmici lige slabijeg kvaliteta, pomislite da u njemu ima ne{to, ali se i po~nete ne}kati. Uostalom, mi smo tada imali Tjerija Anrija (Thierry Henry). Nastavili smo pratiti njegov razvoj, ali je onda iznenada pre{ao u Gingam pa u Marsej i onda u ^elzi. Gledaju}i unazad, jasno je da je njegovo nedovo|enje bila gre{ka, ali nismo samo mi

Engleska druga liga

Vulverhempton se vra}a u elitu
Fudbaleri Vulverhemptona izborili su plasman u englesku Premijer ligu nakon {to su u 44. kolu savladali Kvins park rend`ers s 1:0, ~ime su se dvije utakmice prije kraja popeli na nedosti`na 83 boda. Tim menad`era Mika Mekartija (Mick McCarthy) igrao je posljednji put u Premijer ligi u sezoni 2003/2004, ali nije uspio sa~uvati prvoliga{ki status. U Tre}u ligu ispast }e ekipa ^arltona samo dvije sezone nakon {to je izgubila status premije(M. T.) rliga{a.

Venger: Napravio sam gre{ku

tada pogrije{ili. Bilo je dosta sjajnih klubova koji su ga pratili (M. T.) rekao je Venger.

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

83

FRANCUSKA Grenobl bolji od jakog Tuluza

Me{i bodovi spasa
Marsej preokrenuo protiv Lorijena
Marsej je zadr`ao ~elnu poziciju u francuskom {ampionatu nakon {to je u 32. kolu u gostima savladao Lorijen s 2:1. Doma}i su rano poveli preko Gameira, ali su se za preokret pobrinuli Kiveli (Civelli) i Brandao. Oba tima zavr{ila su me~ sa po desetoricom igra~a, jer su minutu prije kraja isklju~eni Le Lan i Cana. Grenobl Mehmeda Ba`darevi}a uspio je ostvariti izuzetno vrijednu pobjedu na doma}em terenu, i to protiv veoma jakog Tuluza, koji je do prije nekoliko kola imao izgledne {anse, ~ak i u borbi za titulu. Gol odluke postigao je Kurtoa (Courtois) iz jedanaesterca. Prvi

Sigurni PS@

Atraktivan poku{aj Mesija izme|u dvojice igra~a Hetafea

(Foto: AFP)

[PANIJA Pobjede vode}eg dvojca

Barca i Real bez zaustavljanja
Atletiko Madrid tek u fini{u slomio otpor posljednje Numansije
Duel Regragija (na zemlji) iz Grenobla i Sirijea iz Tuluza
(Foto: AFP)

Tabela
1. Marsej 32 2. Lion 31 3. Bordo 31 4. PS@ 32 5. Tuluz 32 6. Lil 32 7. Ren 32 8. Nica 32 9. Monako 32 10. Okser 32 11. Lorijen 32 12. Le Man 32 13. Grenobl 32 14. Valensijen 32 15. Nansi 32 16. Nant 32 17. So{o 32 18. Sent Etjen 32 19. Kaen 32 20. L’Avr 32 18 17 17 18 15 15 12 12 10 11 9 10 9 8 9 8 7 9 6 6 10 9 8 5 11 11 15 8 10 7 11 8 11 12 9 9 11 5 13 3 4 5 6 9 6 6 5 12 12 14 12 14 12 12 14 15 14 18 13 23 54:28 64 43:24 60 50:29 59 46:33 59 38:22 56 44:31 56 34:25 51 36:35 44 39:39 40 26:31 40 38:38 38 38:44 38 22:33 38 28:33 36 31:40 36 28:43 33 33:41 32 29:48 32 35:41 31 25:59 21

strijelac lige Andre-Pjer @injak (Andre-Pierre Gignac) bio je potpuno odsje~en pa su „Ljubi~ice“, prakti~no, ispale iz borbe za najvi{i plasman. PS@ se nije mu~io protiv L ’Avra, golovi @ilija (Giuly), Rotena (Rothen) i Oroa (Hoarau) donijeli su Pari`anima sigurnu pobjedu i povratak u borbu za sami vrh. Rezultati i strijelci 32. kola: Monako - Ren 3:1 (Leko 77 penal, Pino 84, 90+3 -[ejru 86), Kaen - Nansi 1:2 (Jatabare 45+1 Had`i 1, A|e 84), Nant - Nica 2:0 (Bekamenga 18, Bagajoko 90), So{o - Okser 0:1 (Kalenberg 86),

Lista strijelaca
19 - Andre-Pjer @injak (Tuluz) 17 - Giljom Oro (PS@) 14 - Karim Benzema (Lion) 13 - Fernando Kavenagi (Bordo), Mi{el Fernandes Bastos (Lil) Grenobl - Tuluz 1:0 (Kortoa 39 penal), Valensijen - Le Man 0:2 (Serdan 49, Le Talek 67), Sent Etjen - Lil 2:1 (Ilan 50, Gomi 66 Faver` 71), Lorijen - Marsej 1:2 (Gameiro 8 - Kiveli 60, Brandao 80), PS@ - L ’Avr 3:0 (@ili 41, Roten 55, Oro 89), Bordo - Lion (A. ^.) (sino}). Krilija po 10, Dinamo i Zenit po 9, Moskva po 8, Spartak M., Terek i Tom po 7...

Za Barcelonu i Real Madrid nema zaustavljanja. Vode}i dvojac slavio je o~ekivane pobjede na gostovanjima kod Hetafea i Rekreativa. Do tri boda lideri na tabeli do{li su te`e nego {to se o~ekivalo. Barcelonu je obradovao gol Mesija iz 19. minute, a Katalonci su do kraja mogli pove}ati prednost mada su i doma}ini imali svojih prilika. Real Madrid je opasno visio u Uelvi, dok u 48. minuti Marselo (Marcelo) nije pogodio za kona~nih 1:0. „Kraljevski klub“ ostao je u ovom me~u bez Snajdera (Sneider), kojem je pukao mi{i} pa }e pauzirati pet sedmica. Atletiko Madrid je tek u fini{u me~a slomio otpor posljednje Numansije i, na kraju, ostvario trijumf s visokih 3:0.

Tabela
1. Barcelona 2. Real Madrid 3. Sevilja 4. Atletiko 5. Valensija 6. Viljareal 7. Malaga 8. Deportivo 9. Valjadolid 10. Almerija 11. Rasing 12. Majorka 13. Osasuna 14. Betis 15. Hetafe 16. Atletik 17. Sporting 18. Rekreativo 19. Espanjol 20. Numansija 31 31 30 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 30 31 31 30 31 31 31 25 23 17 14 14 13 13 13 12 10 9 9 8 8 8 9 11 7 6 8 3 3 6 7 7 10 8 7 4 7 9 9 11 10 10 7 0 9 11 4 3 5 7 10 9 8 10 11 15 14 13 13 12 12 13 15 19 15 14 19 88:24 70:31 43:27 63:48 55:43 45:42 48:48 40:42 42:49 38:49 38:39 37:49 35:38 44:49 40:47 40:52 38:64 27:44 29:46 33:62 78 72 57 49 49 49 47 46 40 37 36 36 35 34 34 34 33 30 29 28

Austrija
Rezultati 30. kola: Austrija Kapfenberger 2:1, Salcburg Matersburg 2:0, Altah - Rapid 1:1, Linc - Rid 0:3, [turm - Karnten 0:0. Poredak: Salcburg 68, Rapid 58, Austrija 54, [turm 51, Rid 45...

Evropa na dlanu
(Foto: Reuters)

Lista strijelaca
26 golova - Eto (Barcelona) 22 - Vilja (Valensija) 20 - Forlan (Viljareal) 19 - Mesi (Barcelona) 17 - Negredo (Almerija)...

Srbija
Rezultati 26. kola: Crvena zvezda - Vojvodina 0:1, Banat Jagodina 2:0, ^ukari~ki - Borac 0:0, Napredak - OFK Beograd 1:0, Partizan - Javor 1:0, Rad Hajduk 1:1. Poredak: Partizan 62, Vojvodina 46, C. zvezda 45, Javor 40, Borac 33, Rad i Hajduk po 31...
Vitese je u holandskoj ligi iznenadio Alkmar, koji je ipak proslavio naslov prvaka

Rezultati i strijelci: Almerija Osasuna 2:1 (Negredo 71, 89 - Pandiani 84), Espanjol - Rasing 1:0 (Alonso 56), Valjadolid - Viljareal 0:0, Rekreativo - Real Madrid 0:1 (Marselo 48), Hetafe - Barcelona 0:1 (Mesi 19), Atletik - Deportivo 0:1 (Alvarez 85), Atletiko - Numansija 3:0 (Banega 62, Forlan 79, Simao 90), Malaga - Majorka 1:1 (Aponjo 53 - Arango 59). (A. N.)

Belgija
Adnan ^ustovi} postigao je jedan gol za Gent u remiju s Genkom 2:2. Rezultati 30. kola: Klub Bri` - Mons-Bergen 3:2, Muskron Standard 0:3, Mehelen - Serkl Bri` 0:1, Lokeren - @erminal 1:0, Tubiz - [arlroa 3:1, Varegem - Kortrijk 5:1, Genk - Gent 2:2. Poredak: Standard 67, Andrleht 64, Klub Bri` 56, Gent 50, Varegem 48, Genk 47, Vesterlo 46, Lokeren 45...

Holan|anin povrijedio tetivu

[kotska
Rezultati 33. kola: Seltik Aberdin 2:0, Dandi - Kilmarnok 0:0, Falkirk - Harts 0:0, Invernes - Hamilton 1:1, Madervel - St. Miren 0:2, Hibernijan - Rend`ers 2:3 Poredak: Seltik 74, Rend`ers 73, Harts 54, Dandi 49, Aberdin 48...

Hrvatska
Rezultati 26. kola: Rijeka - Zagreb 2:0, Croatia - Dinamo 0:4, Varteks - [ibenik 2:2, Zadar - Slaven Belupo 0:1, Inter - Hajduk 0:2. Poredak: Dinamo 58, Hajduk 57, Slaven Belupo 42, Rijeka 41, [ibenik 40, Zagreb 34, Osijek 32, Varteks 32, Cibalia 27, Inter 24, Zadar 24, Croatia 19.

Holandija
Alkmar je tri kola prije kraja prvenstva osvojio naslov prvaka Holandije. Rezultati 31. kola: Alkmar Vitese 1:2, Graf{ap - Groningen 0:1, Fejenord - Tvente 1:0, Nijmegen - Roda 1:1, Herakles Breda 4:0, Utreht - Herenven 2:1, Volendam - Sparta 3:0, Viljem II - Den Hag 3:3, PSV - Ajaks 6:2. Poredak: Alkmar 76, Tvente 65, Ajaks 64, Herenven 58, PSV 58, Groningen 49...

Turska
Rezultati 28. kola: Ankaraspor - Fenerbah~e 1:0, Konjaspor - Sivaspor 0:0, Trabzonspor - Gen~lerbirligi 2:0, Ankaragud`u - Eski{ehirspor 3:2, Antalijaspor - Kajzerispor 2:1, Denizlispor - Kod`elispor 2:1, Gaziantepspor - Had`etepe 0:0, Istanbulspor - Galatasaraj 0:1. Poredak: Sivaspor 57, Be{ikta{ 55, Trabzonspor 53, Galatasaraj 51, Fenerbah~e 48, Bursaspor (M. T.) 44...

Rusija
Rezultati 5. kola: Rostov Krilija 0:0, Saturn - Moskva 0:1, Spartak Moskva - Terek 2:0, Tom - Spartak Nal~ik 1:0, Amkar - Kuban 1:0, Lokomotiv - Zenit 1:1, Himki - CSKA 0:3, Rubin - Dinamo 3:0. Poredak: Rubin 12, CSKA i

Snajder: Ne igra derbi protiv Barcelone

Real pet sedmica bez Snajdera
Veznjak Reala Vesli Snajder (Wesley Sneijder) pauzirat }e izme|u ~etiri i pet sedmica nakon {to je u fini{u utakmice protiv Rekreativa, koju su Madri|ani dobili s 1:0, povrijedio tetivu. To zna~i da }e Snajder, izne|u ostalih, propustiti i klju~nu utakmicu Reala protiv Barcelone za (M. T.) dvije sedmice.

84

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

sport

RUKOMET Kompletirano 18. kolo Premijer lige BiH

Borac prejak za Grada~ac
Dobrom igrom u odbrani i kontrama Izvi|a~ razbio @ivini~ane
Rukometa{i Borca bili su prejak protivnik za Grada~ac i njegovu kratku klupu u duelu 18. kola Premijer lige BiH. Istovremeno je Izvi|a~ u Ljubu{kom dobrom igrom u odbrani i brzim kontrama ve} u prvom poluvremenu razbio goste iz @ivinica. GRADA^AC: [ari}, Osmanovi} 1, Taletovi}, ^utura 1, Markovi} 1, [ijakovi} 7 (2), Halilkovi}, Ignji} 4, @arkovi}, Stojanovi}, Damnjanovi}, Bozoljac 4, Doborac 4 (1), Perendija 2, Sarajli}. Trener: Mehmed Doborac. BORAC: Bla`evi}, [kori}, Mali}, Gari} 4, Pucarevi}, Pijetlovi} 4 (1), Kulenovi} 1, Mulabdi}, Ili} 5, Miki} 4, Trkulja, Un~anin 4, Vranje{ 1, Kara~i} 6 (2). TreD`. D. ner: Dra{ko Budi{a.
Ekipa Kaknja savladala Napredak u Od`aku s 3:1

Doigravanje za prvaka BiH u odbojci

Kakanjci pred odbranom naslova
Sportska dvorana u Od`aku. Gledalaca 1.000. Sudije: Jasmin Mahmi} (Zenica) i Milan Nikoli} (Br~ko). Delegat: Marko Toholj (Ljubinje). Rezultat: Napredak Kakanj 1:3 (16:25, 25:22, 26:28, 15:25). Brakmi}, Dimitrijevski, Mari}, Kambi}, Had`ifejzovi}, Mi~i}, Pelemi{, Lepi}, Zafirov, ]uran. Trener: Edin Bakovi}. Odbojka{e Kaknja dijeli jo{ samo jedna pobjeda od odbrane naslova prvaka BiH nakon {to su u

Grada~ac Borac

24 30

Sportska dvorana Grada~a~ki sajam u Grada~cu. Gledalaca 300. Sudije: Amar i Dino Konji~anin (Visoko). Sedmerci: Grada~ac 4 (3), Borac 3 (3). Isklju~enja: Grada~ac 8 minuta, Borac 16. Crveni kartoni: Vranje{ (35), Mali} (51 tre}e isklju~enje). Rezultat: Grada~ac - Borac 24:30 (14:15). Rezultati 18. kola: Izvi|a~ MI - Konjuh 35:20, Bosna SO - Krivaja 44:26, Sloga - Sloboda Solana 21:20, Gora`de - Bosna Prevent 32:27, Grada~ac - Borac 20:34. Slobodna je ekipa Kotor-Varo{i. Parovi 19. kola (1. i 2. maj): Kotor-Varo{ - Izvi|a~ MI, Borac - Gora`de, Bosna Prevent - Sloga, Sloboda Solana - Bosna SO, Krivaja - Konjuh. Slobodan je Grada~ac.

Izvi|a~ MI Konjuh
Dominikovi}: Prvo ime Ljubu{aka

35 21

Tabela
1. Bosna SO 2. Borac 3. Konjuh 4. Grada~ac 5. Gora`de 6. Krivaja 7. Sloga 8. Bosna P . 9. Izvi|a~ 10. Sloboda 11. Kotor-Varo{ 17 16 18 15 18 11 18 11 19 10 18 19 18 17 18 20 9 8 8 7 6 1 1 0 0 3 0 7 0 7 1 8 2 7 1 10 1 9 0 10 1 11 1 18 526:441 576:436 500:439 523:501 564:551 524:522 575:553 518:547 490:526 474:505 573:810 49 45 33 33 31 29 25 25 21 19 4

Ispali Pelagi}evo i Bosna (K)
U doigravanju za opstanak sve je rije{eno nakon 5. kola. Odbojka{i Ljubinja i Br~kog Jedinstva igrat }e i idu}e sezone u Premijer ligi, dok u ni`i rang sele Pelagi}evo i Bosna (K). Rezultati: Pelagi}evo - Br~ko Jedinstvo 2:3, Ljubinje - Bosna (K) 3:0. Poredak: Ljubinje 15, Br~ko Jedinstvo 14, Pelagi}evo 10, Bosna 1. Parovi 6. kola: Bosna - Pelagi}evo, Br~ko Jedinstvo - Ljubinje.

Borba izme|u Jahorine i HE na Drini
U 5. kolu doigravanja za opstanak kod odbojka{ica Jahorina je savladala Tuzlu s 3:2, a HE na Drini otpisanu Newis Brezu s 3:0. Tako }e u posljednjem kolu pasti odluka ko }e ostati u PreNAPREDAK: Mini}, Marinkovi}, Teodorovi}, Tomi}, Cviji}, ]ulap, Elezovi}, Rendi}, Lopandi}, Jelu{i}, Stani}, Radman. Trener: Pero Stani}. KAKANJ: Salihovi}, Aganovi}, mijer ligi, HE na Drini ili Jahorina. Poredak: Tuzla 15, Jahorina 12, HE na Drini 11, Newis Breza 2. Parovi 6. kola: Newis Breza Jahorina, Tuzla - HE na Drini. prvoj finalnoj utakmici plej-ofa u Od`aku savladali doma}i Napredak. Kakanj }e biti doma}in u revan{u, a ako Napredak pobijediti, i u majstorici idu}eg vikenda. A. T.

Gradska dvorana u Ljubu{kom. Gledalaca 200. Sudije: Sa{a Pand`i} (Banja Luka) i Boris [atord`ija (Zenica). Sedmerci: Izvi|a~ MI 3 (3), Konjuh 1 (0). Isklju~enja: Izvi|a~ MI 16, Konjuh 8. Rezultat: Izvi|a~ MI Konjuh 35:21 (15:9). IZVI\A^ MI GRUPA: Kvesi} (9 odbrana), Prskalo (11 odbrana), Peri}, Dominikovi} 8, Herceg 4, Bo{njak 2, Mati} 6, Muci} 1, Boras 7, Nui} 5, D`oli} 1, Tabak, Juri} 1. Trener: Sa{a Ku~ek. KONJUH: Savi} (10 odbrana), Had`iomerovi} 2, Labend`, \erzi} 2, Memi}, Alji} 2, Kerezovi} 4, Muhi} 1, Smaji} 2, Begi} 3, Bjelobrkovi} 4, Zild`i} 1, Br~aninovi}, Kamberovi} (2 odbrane). Trener: Emir Junuzovi}. M. Kr.

Dr`avno prvenstvo u kik-boksu

BiH dobila prvake u lou-kiku
Zeni~ki Kik-boks klub Isak bio je u subotu doma}in Prvenstva BiH za juniore i seniore u kik-boksu, u disciplini lou-kik. Tek stotinjak posjetilaca u dvorani Bilmi{}e, nakon cjelodnevnih kvalifikacija, vidjelo je ~ak 21 finalnu borbu. Novi juniorski prvaci postali su: Semir Deli} (do 54 kilograma), Amar Ga|un (do 57), Denis Halilovi} (do 60), Semir Musi} (do 63,5), Nemanja Lojpur (do 67), Dino Brajlovi} (do 71), Sadam Stupar (do 75), Alija Tu~ak (do 81), Rusmir Hondo (do 86) te u konkurenciji juniorki Ma{a Becanov (do 56), Ema Teskered`i} (do 60) i Aida Mehi} (do 65). Seniorski prvaci BiH su: Mladen Loli} (do 57 kg), Salih Kusur (do 60), Damir Arnaut (do 63,5), Rusmir Jugovi} (do 67), Bahru-

Tre}e kolo Premijer lige BiH u boksu

(Foto: J. Had`i})

Detalj borbe Becanov - Agi} u konkurenciji juniorki do 56 kilograma

din Mahmi} (do 71), Nikola Mati} (do 75), Milo{ Goli} (do 86),

Muamer Tufek~i} (do 91) i DraV. B. `en Pu{ara (preko 91).

„Red Bull Air Race“ u Abu Dabiju
Detalj iz borbe Aleksi} - [uvali}: Slavija uvjerljiva protiv ^elika

Slavija i Vogo{}a bez milosti
Bokseri Slavije i Vogo{}e nisu imali milosti prema svojim gostima iz Zenice, odnosno Prijedora, u me~evima tre}eg kola Premijer lige BiH. Tre}i susret ovog kola izme|u Radnika i Ljubu{kog nije odr`an, jer su gosti u posljednjem momentu javili da ne}e doputovati u Bijeljinu pa je me~ registriran slu`benim rezultatom 16:0 u korist aktuelnog {ampiona BiH. Rezultati: Slavija - ^elik 15:1, Vogo{}a - Rodi} Prijedor 15:1, Radnik - Ljubu{ki 16:0 (pf). Poredak: Slavija 6, Radnik 6, Vogo{}a 2, ^elik 2, Ljubu{ki 2, S. K. Rodi} Prijedor 0.
(Foto: AFP)

Arh nastavio tamo gdje je lani stao
Arh: Pobjeda u prvoj ovosezonskoj utrci

Austrijanac Hanes Arh (Hannes Arch) najavio je da }e ove sezone opet biti glavni kandidat za titulu nakon {to je pobijedio u prvoj utrci {ampionata „Red Bull Air Race“ u Abu Dabiju. Aktuelni prvak u pilotiranju izme|u kapija nadma{io je svog

najve}eg rivala, Britanca Pola Bonhoma (Paul Bonhomme), kome je u utrci za VN Emirata pripalo drugo mjesto. Posljednje mjesto na podiju zauzeo je Francuz Nikolas Ivanof (Nicolas Ivanoff). Idu}a od {est ovosezonskih utrka na rasporedu je 9. i 10. maja u San Dijegu (SAD).

sport

Dnevni avaz, ponedjeljak, 20. april/travanj 2009.

85

KO[ARKA Bosna nakon poraza u Aleksandrovcu

Vukoi~i}: Nemamo vi{e prava na gre{ku
Pad forme poklopio se s povredama, a jedini izlaz je da se vratimo radom, ka`e trener „Studenata“
Bosna ASA BH Telecom mogla je u Aleksandrovcu, prakti~no, potvrditi jedinicu za plej-of i plasman u NLB ligu. No, umjesto pobjede, „Studentima“ je prijetio debakl. Sarajevski ko{arka{i tonuli su do 23 poena minusa (15:38) u 18. minuti, kada je me~ bio i odlu~en, a viceprvak osigurao dva boda protiv aktuelnog prvaka (69:53) u 7. kolu Lige 8. - Igokea je dobar tim, koji je, nakon promjene trenera i poraza od [irokog, imao imperativ pobjede. Moglo se o~ekivati kako }e igrati, ali smo slabo odgovorili na njihovu agresivnost. Siroma{no smo napadali, s mnogo driblinga, a malo kretanja, za razliku od Igokee, koja je, kako je razlika rasla, poga|ala sve lak{e i preciznije - ka`e Bosnin trener Vlada Vukoi~i}. U drugom poluvremenu Bosna je uspostavila ravnote`u i taj dio ~ak i dobila s 34:29, ali dodaje Vukoi~i}, „sve je palo u vodu zbog lo{ih prvih 20 minuta“. To je bio
(Foto: M. Lugi})

Sa me~a u Mostaru: Siguran trijumf Zrinjskog

Sedmo kolo Lige 8 za prvaka BiH

[iroki se provukao protiv Leotara
Doma}e pobjede postigli Borac i Zrinjski
U neizvjesnom fini{u ko{arka{i [irokog Eroneta uspjeli su ipak savladati Leotar u Trebinju te nakon 7. kola, uz poraz Bosne u derbiju od Igokee, preuzeti ~elo tabele u Ligi 8 za prvaka BiH. Seriju od ~etiri poraza Zrinjski je prekinuo protiv Hercegovca, dok je Borac zaustavio Slobodu.
Sa me~a u Aleksandrovcu: Duel centara Mekaskila (Igokea) i Ov~ine (Bosna)

Josipovi} 5, Milekovi}, Naletili}, Siri{~evi}, Puljko 2, Ru`i} 9, Mi{i} 7, Tomas 10, Vrbanc 16, Mejson 2, Grgat 26. Trener: HrM. P . voje Vla{i}.

Zrinjski HTM Hercegovac

91 70

drugi poraz u tri me~a i pokazatelj ne ba{ blistave forme pred odlu~uju}ih sedam kola.

Ruso: Tim mi je jo{ nepoznanica
Igokea Partizan, poslije dva poraza (Sloboda i [iroki), nije imala pravo na kiks protiv Bosne. Znaju}i to, Aleksandrov~ani su u derbiju dali i posljednji atom snage. - Imali smo 23 poena prednosti, a na kraju 16. Moglo je biti i manje iako sam u posljednjoj ~etvrtini obja{njavao igra~ima da je bitna i razlika. To }u sljede}i put rigorozno ka`njavati. Moram re}i da je tim za mene jo{ nepoznanica. Kako smo protiv Bosne odigrali dobro, tako smo podbacili protiv [irokog tri dana ranije - rekao je trener Z. V. Igokee Darko Ruso.

- Pad forme poklopio se s povredama. Jedini izlaz je da se vratimo radom. Iz ~injenice da vi{e nemamo prava na kiks moramo izvu}i dodatnu energiju. I dalje smo u dobroj poziciji, najve}i rivali dolaze nam u goste i sve zavisi od nas samih - rekao je Vukoi~i}. Protiv Igokee u sastavu nije bilo povrije|enih Gorana Ikoni}a i Emira Zimi}a. Njih dvojica }e, vjerovatno, propustiti i sutra{nji me~ sa Leotarom, a mogli bi se vratiti u subotnjem derbiju protiv E. J. [irokog u Sarajevu.

Borac Nektar Sloboda Dita

80 72

Dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca 200. Sudije: Medin Du{kaj (Sarajevo), Aco Okuka (Kiseljak), Bo`idar Radanovi} (Trebinje). Rezultat: Borac Nektar - Sloboda Dita 80:72 (23:11,

Dvorana Bijeli brijeg u Mostaru. Gledalaca 200. Sudije: Milan Adamovi} i Sa{a Babi} (Banja Luka), Zoran Markovi} (Zenica). Rezultat: Zrinjski HT Mostar Hercegovac 91:70 (28:19, 28:13, 16:18, 19:20). ZRINJSKI HTM: Vuji~i} 10, ^ular 20, [arenac, Tomovi} 12, Petri}, Oroz 8, [imovi} 13,

Tabela
Rezultati 7. kola Lige 8: BANJA LUKA: Borac Nektar - Sloboda Dita 80:72, MOSTAR: Zrinjski HTM - Hercegovac 91:70, TREBINJE: SL IAT Leotar - [iroki Eronet 72:77, ALEKSANDROVAC: Igokea Partizan - Bosna ASA BH Telecom 69:53. Parovi 8. kola (21. april): SL IAT Leotar - Bosna ASA BH Telecom, Sloboda Dita - [iroki Eronet, Igokea Partizan - Hercegovac, Borac Nektar - Zrinjski HTM. 1. [iroki 2. Bosna 3. Igokea 4. Borac 5. Sloboda 6. Zrinjski 7. Leotar 7 6 7 5 7 5 7 3 7 3 7 3 7 2 1 2 2 4 4 4 5 6 599:534 607:513 548:509 540:539 571:565 569:573 473:520 476:516 13 12 12 10 10 10 9 8

Ko{arka{ice Jedinstva u Ligi 4

Bugojno bez poena u ~etvrtini
Mala dvorana Mejdan u Tuzli. Gledalaca 100. Sudije: Seid No`inovi} i Selma Bujak (Tuzla). Rezultat: Jedinstvo - BHN Bugojno 124:17 (33:0, 31:10, 30:1, 30:6). JEDINSTVO: Iri{ki} 8, Be{i} 6, Gojkovi} 16, Dindi} 18, D`ini} 40, @epi}, Kova~evi}, Ferhatovi} 7, Petrovi}, @abi} 6, @uni} 13, Pu{kar 10. Trener: Jadranka Savi}. BHN BUGOJNO: Ljubun~i}, Bivold`i}, Pand`a 2, Rahmanovi}, Koreni} 2, Zaimovi} 8, Letuka 5, Vili}, Muratovi}, [utkovi}. Trener: Zaim Zaimovi}. U 22., posljednjem kolu prvog dijela sezone, ko{arka{ice Jedinstva ostvarile su pobjedu od nevjerovatnih 107 poena razlike nad Bugojnom, koje u prvoj ~etvrtini nije ubacilo nijedan ko{! Ipak, ono {to je va`nije za Tuzlanke jeste pobjeda Banovi}a nad Brotnjom, koja im je omogu}ila plasman u Ligu 4 za prvaka BiH. U prvom kolu Lige 4 (25. april) sastaju se ^elik - Mladi Kraji{nik i Jedinstvo - @eljezni~ar E. M. Uniqa.

8. Hercegovac 7 1

Masters tenisera u Monte Karlu

22:16, 20:22, 15:23). BORAC NEKTAR: Vu~i}, Adamovi} 5, Fekete 6, Peterkin 10, Palali} 10, \urasovi} 2, Krisp 20, Pavlovi} 12, Milinovi} 2, Josipovi} 13, Komljenovi}, Kostadinovi}. Trener: Borislav D`akovi}. SLOBODA DITA: Jakubovi}, Jovanovi} 16, Halilovi}, Velimirovi} 13, Hrn~i} 9, Halilbegovi}, Albijani} 8, Per{i} 2, Leri} 4, Milo{evi} 20, Tanasilovi}. TreS. K. ner: Senad Muminovi}.

Vu~kovi} 17, ^e{kovi} 9, Vare{lija 2. Trener: Kristijan Mari}. HERCEGOVAC: Kure{, Janju{evi} 19, Tabakovi}, Pejanovi} 7, Mili}evi}, Kulji} 5, Deli}, Vukovi} 3, Savi}, Timoti} 18, Joji} 18, Joka. novi}. Trener: Drago Karali}. Ma. P

Igokea Partizan Bosna ASA BHT

69 53

Nadalu peti naslov zaredom
Najbolji teniser svijeta, [panac Rafael Nadal osvojio je Masters u Monte Karlu po peti put zaredom. Nadal je u finalu nai{ao na dosta sna`an otpor Srbijanca Novaka \okovi}a, koji se, nakon izgubljenog prvog seta od 3:6, vratio i dobio drugi sa 6:2. Ipak, {panski teniser je u tre}em s furioznih 6:1 (M. T.) rije{io sve dileme.

SL IAT Leotar [iroki Eronet

72 77

Nadal: Slomio otpor \okovi}a

(Foto: Reuters)

Dvorana Bregovi u Trebinju. Gledalaca 600. Sudije: Dra`en Pehar (Ljubu{ki), Hariz Bili} (Sarajevo), Ante Drmi} (Tomislavgrad). Rezultat: SL IAT Leotar - [iroki Eronet 72:77 (22:22, 21:15, 18:20, 11:20). SL IAT LEOTAR: S. Kova~evi}, Seten~i} 10, Aleksi} 11, Rajkovi}, Radulovi}, Zotovi} 27, Vukovi} 2, Kordu 15, Markovi} 7, M. Kova~evi}, Zagorac, \or|evi}. Trener: Radomir Kisi}. [IROKI ERONET: Planini},

Sportski centar „Nenad Ba{tinac“ u Aleksandrovcu. Gledalaca 1.200. Sudije: Ademir Zurapovi} (Tuzla), Petar Obradovi} (^apljina), Bojan Jovani} (Banja Luka). Rezultat: Igokea Partizan - Bosna ASA BH Telecom 69:53 (21:9, 19:10, 16:19, 13:15). IGOKEA PARTIZAN: Kastl 5, Vuksanovi} 7, Bocka 2, Mekaskil 12, \urica 2, \erasimovi} 11, Tejlor 20, Mi}i} 7, Bilanovi}, Mi{anovi} 3, Topolovi}, Mati}. Trener: Darko Ruso. BOSNA ASA BH TELECOM: Ivanovi} 11, [ehovi} 15, Raki} 4, Vu~urovi} 3, \urasovi}, Suljagi}, Hajri} 4, Pa{ali}, \or|evi} 13, Avdi}, Ov~ina 3. Trener: Vlada VuZ. V . koi~i}.

PONEDJELJAK 20. 4. 2009.

21.00
FILM, OBN

BHT 1

FEDERALNA TV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

17.55

LJUBAVNA OLUJA

19.30

DNEVNIK 2

19.15

HEJ!MUSIC

21.00

JEDVA SAM PRE@IVIO

15.00

IZDAJA

Meks Kedi je opasni psihopat, koji je proveo ~etrnaest godina u zatvoru zbog silovanja. Vrijeme provedeno u zatvoru, potro{io je smi{ljaju}i osvetu svom odvjetniku Bovdenu. On je za vrijeme odbrane na sudu zatajio informaciju, koju je znao o `rtvi, a to je da je bila sklona zavo|enju i da je stalno mijenjala mu{karce. Uloge: Robert De Niro, Nik Nolte, D`esika Lang Reditelj: Martin Skorses

Rt straha

16.25
DOKUMENTARAC BHT 1

Kada je Kristofor Kolumbo doplovio u Ameriku, tamo nije bilo koko{ki, svinja, konja niti goveda - nikakve krupne stoke za jahanje ili obradu zemlje. Kada su stigle pripitomljene `ivotinje iz Evrope, one su izmijenile na~in ishrane ljudi, na~in njihovog `ivota i putovanja, pa ~ak i povr{inu zemlje.

[ta jedemo

07.00 Dobro jutro BHT arhiv ... 09.03 Muzeji pod otvorenim nebom: Biha} 09.30 ^ovjek i vrijeme: Sve vode profesora Ba}a 10.00 BHT vijesti Program za djecu i mlade, r. 10.06 Mumijevi, animirana serija, 25/74 10.30 Frenderi u zemljama Evrope: Litvanija 10.40 Uradi sam, uradi sama 10.45 Nau~na postignu}a, 19/52 11.00 Dr. House, igrana serija, 24/24, r. 11.57 I ovo je Bosna i Hercegovina 12.00 BHT vijesti 12.15 Crta, politi~ki magazin, r. 13.15 Muzi~ki program 13.30 Global, emisija o zbivanjima u svijetu, r. 14.00 BHT vijesti 14.05 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. Program za djecu i mlade 15.00 U~ilica, kviz 15.25 ^udesni svijet, obrazovna serija, 16/52 15.40 Patkograd, animirana serija, 7/26 15.52 Nema problema 16.15 BHT vijesti 16.25 [ta jedemo, strana dokumentarna serija, 10/13 16.50 Nedirnuta priroda Japana: D`inovoske lete}e vjerverice, 2/10 17.15 Poznati atentati, strana dokumentarna serija, 12/26 17.55 Ljubavna oluja, igrana serija, 204/313 18.56 I ovo je Bosna i Hercegovina 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Intervju sa Mariom Lukaji}em 20.00 Kapri, igrana serija, 28/50 21.00 Top gol, sportski program 22.00 Tema dana 22.25 BHT vijesti 22.40 Mostarsko prolje}e 2009, hronika 22.50 Business News 23.00 Music Life, 13/20 23.25 Demoni, francuski igrani film 01.20 Pregled programa za utorak

Pregled programa 07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Garfild 09.30 Mali {lager 2005. 2. dio, r. 10.00 Vijesti 10.05 ^arolija, igrana serija, 74. epizoda, r. 11.00 D`epobran, potro{a~ki magazin, r. 11.25 Paralele, vanjskopoliti~ki magazin, r. 12.00 Dnevnik 1 12.15 Na{a mala klinika, igrana serija. 25. epizoda, r. 13.05 Linije, forme, boje: Povr{ine, strani dokumentarni program, 4. epizoda 13.35 Pozitiv, magazin, r. 14.20 Ha{ki dnevnik 14.55 Vijesti 15.00 ^arolija, igrana serija, 75. epizoda 16.00 Gradona~elnik Opatije, dokumentarni program 16.25 Abeceda zdravlja: Govorni i jezi~ki poreme}aji, obrazovni program, r. 17.00 Federacija danas 17.30 Na{a mala klinika, igrana serija, 26. epizoda 18.24 Dnevnik, najava 18.25 Korner, sportski magazin 19.07 Nody, crtani film 19.21 Finansijske novosti 19.23 Stanje na cestama 19.30 Dnevnik 2 20.05 60 minuta, politi~ki magazin 21.25 Ciklus filmova [ibe Krvavca: Most, doma}i igrani film /S/ 23.20 Vijesti Finansijske novosti, r. Stanje na cestama 23.35 Hayd u park, program za mlade 00.30 Pregled programa za utorak

07.05 Memory 07.20 Mala {kola 07.35 Sveznalica 07.55 Top Shop 08.15 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Odred za ~isto}u, 33/59, zabavni program, r. 10.30 Ameri~ki najsmje{niji video, 44/44, zabavni program, r. 11.00 Princ iz Bel Aira, humoristi~na serija 11.30 Sportske ve~eri, 31/45, humoristi~na serija 11.55 OBN Info 12.10 Bojno polje, 16/40, dokumentarni program 12.35 Prljavi ples, romanti~na dramska serija, 3/13 13.05 Top Shop 13.25 Stargate SG1, 16/44, nau~no-fantasti~na serija 14.25 Pepeljuga, 282/361, teen sapunica 15.15 Super Milijuna{, kviz, r. 16.25 Felicity, dramska serija, 1/39 17.25 Bitange i princeze, 67/72, humoristi~na serija 18.00 Na{a mala klinika, 21/52, humoristi~na serija 18.55 OBN Info 19.15 Hej!Music, muzi~ka emisija 20.00 Sa{ina ekipa, 3/15, kriminalisti~ka serija 21.00 Rt straha, film sedmice 23.30 Povratak u budu}nost 3, film, r. 01.00 NBA Play off: Boston - Chicago Izravan prijenos 04.00 Serija A: Roma - Lecce, snimak utakmice

08.20 Hayatovci, dje~iji program 09.00 X Men, crtani film 09.25 Kapelito, crtani film 09.30 Roary, crtani program 09.35 Yu Gi Oh Gx, crtani film 10.00 SMS, igrana serija, 160. epizoda 10.30 Rebelde, igrana serija, 160. epizoda 11.30 Muzi~ki program 11.45 Vijesti 11.59 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Madre Luna, igrana serija, 35. epizoda 13.00 VIP igrana serija, 76. epizoda , 14.00 [kole i zajednice po mjeri djeteta 14.10 Muzi~ki program 15.00 October Road, igrana serija 15.55 Sport centar 16.00 Zauvijek susjedi, igrana serija, 80. epizoda 16.30 Sve }e biti dobro, igrana serija, 150. epizoda 17.30 Zimmer frei, serijski program, 62. epizoda 18.00 Recept za dobar `ivot, revijalni program 18.53 Biometeorolo{ka prognoza 19.00 Vijesti u 7 Vremenska prognoza Stanje na putevima Izvje{taj s berze Horizonti 20.00 FBI Files, dokumentarni program 20.58 Vremenska prognoza 21.00 Jedva sam pre`ivio, dokumentarni program 22.00 Uzorno pona{anje, igrani film 23.50 Vijesti, informativni program 23.55 Sport centar 00.00 VIP igrana serija, , 76. epizoda

07.20 Made in Banja Luka, r. 07.30 Sportissimo, r. 07.35 Pink taxi, r. 08.00 Izdaja, r. 09.00 Balkan net 09.50 Vremenska prognoza 10.15 Napu{teni an|eo, serija, r. 11.00 Zauvijek zaljubljeni, r. 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Mje{oviti brak, r. 13.00 Obi~ni ljudi, serija 14.00 Info top 14.10 Sarajevo on line 14.25 Made in Banja Luka 14.35 Sportissimo 14.40 Just for laugh 15.00 Izdaja, serija 15.50 Info top 16.00 Napu{teni an|eo, serija 17.00 Mje{oviti brak 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.35 Made in Banja Luka 18.45 Zvijezde Granda 19.00 Zauvijek zaljubljeni 20.00 Mijenjam `enu 21.00 Film 23.00 Bjekstvo iz Absoloma, film (No Escape, 1994) 01.00 Sarajevo on line, r. 01.10 Made in Banja Luka, r. 01.20 Sportissimo, r. 01.25 Gold music, r.

TV TK
21.00 Tribunal, informativni program 21.30 Poznati, zabavni program 22.00 Klinika, igrana serija 22.50 Na kraju dana informativni program 23.00 Razgoli}ena nauka strani dokumentarni program 00.00 Glas Amerike 00.30 Odjava programa 00.35 Sat. program, DW

23.55 Sport centar 00.00 VIP igrana serija ,

TV Visoko
20.05 20.35 20.45 21.15 22.15 22.25 23.30 23.00 Sje}anja Vijesti Drugo poluvrijeme Ispod povr{ine, 14. ep. Vijesti, r. TV strane VOA Satelitski program

TV Kakanj
20.00 Vijesti IC 20.20 Svi vole Rejmonda, serija 21.00 TV Liberty, informativni program 21.30 Svjedok prirode, dokumentarni program 22.00 Druga strana ljubavi, serija 23.00 Vijesti TV Sahar 23.30 Glas Amerike 00.00 Vijesti IC Reprizni program

TV BPK Gora`de
19.00 20.00 20.30 21.10 23.00 23.30 Dnevnik Sportski program Dokumentarni program Kontakt emisija Dnevnik, r. Sportski program, r.

igrana serija 22.50 SMS pozdravi i ~estitke 23.20 Cvijet svih zatvorenika, igrani film Pregled programa za utorak

TV Zenica
21.00 BH veza, informativni magazin, r. 21.30 ZE sport plus TV izlog Vremenska prognoza Stanje na putevima Obavje{tenja 22.00 Plima `ivota, igrana serija Tu`na sje}anja 23.15 Vijesti 23.30 VOA - Glas Amerike 00.00 Popodne s vama, r.

20.30 Razgovor s povodom, informativni program 22.00 Igrani program 22.50 Bonus 23.00 Glas Amerike 00.00 Odjava programa

HIT TV
00.00 Tri minuta 00.05 Film 02.30 Kriminal u Rusiji, savremene hronike, r. 03.00 Grom u raju, serija, r. 03.25 Amerika, serija, r. 04.10 Simoni i Baldini, serija, r. 04.35 SuperTempo, sportska emisija, r. 05.00 Objektiv, r.

TV Travnik
20.00 21.00 22.00 23.00 Gost i ona Kviz Tuti fruti Igrana serija Lo{e djevojke Dnevnik TV Travnik (repriza) 23.30 Odjava i pregled programa za utorak

NTV Amna Te{anj
22.00 22.05 00.00 00.50 01.00 01.55 02.00 03.00 TOP VIJESTI Muzi~ki SMS Muzi~ka linija Dokumentarno-revijalni program Va{ DJ top vijesti Muzi~ka linija Dokumentarni program

RTM
18.00 19.00 19.30 20.00 Grad RTM vijesti Sportski magazin RTM ordinacija, emisija o zdravlju 21.00 Top live, muzi~ka emisija 22.00 Uzorno pona{anje, igrani film 23.50 Vijesti

TV KISS
20.00 Reporta`a 20.35 NK Kiseljak 1921-2005, 12. epizoda, r. 21.10 Hrvati i kr{}anstvo, 2. ep. 21.40 FIS SHOP 21.45 Reporta`a 22.45 Dnevnik KISS, r. 23.30 No}ni program

TV USK
19.00 19.30 20.05 21.00 Dnevnik TV USK Muzi~ki program Berkli skver, serija Bh. veza, infor.-politi~ki program, r. 21.30 Hronika USK 21.45 Sportska hronika 22.00 Pod suncem St. Tropea,

BN
19.30 BN Monitor 20.10 BN koktel 22.00 Igrani film: Knji`ni~ar - u potrazi za o{tricom 23.30 Igrani film: Krvava nedjelja 01.00 Igrani film: Druga strana bijesa 02.35 Satelitski program

TV Bugojno
20.00 21.00 22.00 23.50 23.55 00.00 Dokumentarni program Potez, sportski program Uzorno pona{anje, igrani film Vijesti Sport centar VIP igrana serija ,

TV Cazin
20.00 TV Panorama, informativni program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport DSF Sportklub National Geographic MTV Adria RTL PRO 7

23.55
FILM, HRT 2

13.45 KUHATI SRCEM

21.00 WRESTLING 11.00 U@IVO: Bilijar SP u [efildu 14.00 Biciklizam 15.30 U@IVO: Bilijar SP u [efildu 18.00 Eurogolovi 18.45 Eurogolovi 19.00 Bilijar 20.15 Clash Time 20.20 Watts 20.30 Wrestling 21.00 Wrestling 21.30 Wrestling

20.15 U@IVO: FUDBAL 17.30 Bundesliga pur 2 18.30 Bundesliga aktuelnosti 19.45 U@IVO: Het-trik 20.15 U@IVO: Fudbal: 1860 Minhen - 1. FC Kajzerslautern 22.15 DSF aktuelnosti 22.45 Fudbal: Engleska 00.00 Sportski klipovi 00.45 Reklame

16.15 HOLANDSKA LIGA 16.15 Holandska liga: PSV Ajaks 18.15 Pregled holandske lige 19.15 Pregled Bundeslige 22.15 Pregled francuske lige 23.00 Pregled ATP Masters Monte Karlo 00.00 Pregled 2. engleske lige

20.00 NAJOKRUTNIJI AMERI^KI ZATVORI

23.00 THE ANDY MILONAKIS SHOW 17.00 Top 5 od 5 17.30 Fresh/ New 18.00 Rock Chart 19.30 Music Mix 20.00 Today In Music 20.30 Music Mix 22.00 Pimp My Ride 22.30 Pimp My Ride 23.00 The Andy Milonakis Show

20.15

KO @ELI BITI MILIONER

22.15

REAPER

13.45 Kuhati srcem 14.00 Vijesti 15.10 Program TV Vojvodina 16.00 Vijesti 17.00 Dnevnik 17.45 Beogradska hronika 19.00 Srbija na vezi, program za dijasporu 19.30 Dnevnik 20.05 Bolji `ivot, TV serija 22.05 Vijesti

18.00 Je li to istina?: Bermudski trokut 19.00 Iza scene: Globalno podzemlje 20.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori 21.00 Istraga avionskih nesre}a 22.00 Na dugom putu prema dolje 23.00 Najokrutniji ameri~ki zatvori

18.00 Explosiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Ko `eli biti milioner, kviz 21.15 Renoviranje stana 22.15 Extra 23.30 30 minuta Njema~ke

15.00 U20 Njema~ka tvoji tinejd`eri 16.00 Tvoja {ansa 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Fringe, serija 21.15 Primeval, serija 22.15 Reaper, serija 23.10 TV total

Mra~ne vode

Dalija Vilijams i njena k}erkica Sesilija useljavaju se u oskudni i tro{ni stan. Dalija je usred razvoda i takav stan je najvi{e {to trenutno mo`e sebi priu{titi. Od trenutka njihovog useljenja po~inju tajanstveni doga|aji i pojave, a na stropu stana u dje~ijoj sobi postoji vla`na mrlja koja se ne da ukloniti. Uloge: D`enifer Koneli, Ariel Gejd,Tim Rot Reditelj: Volter Sejls

PONEDJELJAK 20. 4. 2009.
RTRS HRT1 HRT2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
sna`ne. Ipak, ~ini vam se da dajete vi{e nego {to dobijate. Posao: Poku{ajte iskoristiti pobolj{anje svoje finansijske situacije, pa radite samo ono {to vas uistinu veseli. Zdravlje: Zadr`ite minimum samodiscipline.
21. III - 20. IV

OVAN

Ljubav: Vrijeme je za promjenu. Va{e su emocije

20.05

KONCERT

18.40

SVE ]E BITI DOBRO

17.05

BOSTONSKO PRAVO

20.00

FARMA

06.00 Info kanal 07.00 Jutarnji program 08.55 \ur|evdanski festival glasanje 09.00 Vaskr{nja liturgija - snimak 11.20 Patomos - Sveto ostrvo dokumentarni program 11.55 \ur|evdanski festival glasanje 12.00 Vijesti 12.20 Vaskr{nja pjesmarica emisija narodne muzike 13.45 Top {op 13.55 Heroji i fenomeni dokumentarni program 14.15 Sto ljudi, sto }udi dokumentarni program 14.40 Zaboravljeni umovi Srbije Ivan \aja - dokumentarni program 15.15 Do kraja svijeta - Gr~ka u Turskoj - putopisna reporta`a 15.50 Fru{kogorski manastiri Kuve`din - dokumentarni program 16.20 Izvje{taj sa Banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.15 Turneja - film 19.00 Rakije of srpska - reporta`a 19.20 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 19.55 Sport 20.05 Koncert - Garavi sokak muzi~ki program 21.40 Raskr{}a - pri~a o pra{tanju - film 23.15 Info profil 23.30 Sport 23.35 Finansijske novosti 23.40 Pjesma u manastirskoj Porti - dokumentarni program 23.55 Gillette World Sport 00.15 Jaha~i kitova - film 01.45 Fru{kogorski manastiri Kuve`din 02.15 Dnevnik 02.40 Rakije of srpska - reporta`a 03.00 Do kraja svijeta Gr~ka u Turskoj - putopisna reporta`a 03.30 Raskr{}a - pri~a o pra{tanju film 05.00 Muzi~ki program

07.10 07.35 07.40 08.35 08.40 09.15 09.55 10.00 10.09 10.10 10.15 11.10 12.00 12.35 13.25 14.30 14.39 14.45 15.35 16.10 16.15 17.40 17.45 17.50 18.40 19.30 20.10 22.10 22.40 22.45 23.50 00.05 00.10 00.20 01.05 01.50 02.35 03.00 03.45 04.35 05.05

Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Vijesti Dobro jutro, Hrvatska Sve }e biti dobro, telenovela* Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Google - stroj koji misli, dokumentarni film (52’)* Tre}a dob, emisija za umirovljenike Dnevnik Draga neprijateljica, telenovela* Dan za danom, mozai~no-zabavna emisija Vijesti + prijevod za gluhe Vrijeme sutra Normalan `ivot, emisija o osobama s invaliditetom Direkt Hrvatska u`ivo - Vijesti Hrvatska u`ivo Hrvatska u`ivo - Vijesti Croatia Osiguranje - prozor u svijet 125 Najslabija karika, kviz* Sve }e biti dobro, telenovela* Dnevnik Ne dao Bog ve}eg zla, hrvatski film* Potro{a~ki kod Burzovno izvje{}e* Otvoreno Dnevnik 3 Poslovne vijesti Vijesti iz kulture Dosjei X (6), serija (12)* Zvjezdane staze: Deep Space Nine 6, serija* Momci s Madisona, serija (12)* Dosje kuhinja, humoristi~na serija (12)* Bostonsko pravo 3, serija* Google - stroj koji misli, dokumentarni film (52’)* Potro{a~ki kod Draga neprijateljica, telenovela*

08.10 ^arobna plo~a (2. razred) 08.25 Petar Pan i gusari, crtana serija* 08.50 [kolarci obavje{tajci, serija za djecu* 09.15 Beverly Hills 9, serija* 10.00 Banda iz Sugar Creeka: Problem s nastavnikom, ameri~ki film 11.15 Pustolovine Sare Jane, serija za mlade* 11.45 Antologija hrvatskoga glumi{ta - Gregl-Boban: Alma Mahler (2002.)* 12.50 Skica za portret 13.00 Paralele 13.35 Vojvoda, britansko-kanadski film* 15.00 Obi~ni ljudi, TV serija 15.50 Ta politiká: Sud 16.00 Kako `ive `ivotinje: Glodavci 16.20 Nove avanture stare Christine 3, humoristi~na serija* 16.40 Tu|inci u Americi, humoristi~na serija* 17.05 Bostonsko pravo 3, serija* 17.50 @upanijska panorama 18.10 Vrijeme 18.15 Vijesti na Drugom 18.35 Na rubu znanosti: Izmijenjena stanja svijesti 19.20 Crtani film* 19.30 Otkad si oti{la 2, humoristi~na serija* 20.00 Ve~eras... 20.05 Lovac na talente, ameri~ki film* 21.50 Vijesti na Drugom 22.02 Vrijeme 22.05 Zakon!, doma}a humoristi~na serija (12)* 22.40 Momci s Madisona, serija (12)* 23.30 Dosje kuhinja, humoristi~na serija (12)* 23.55 Ciklus horora: Mra~ne vode, ameri~ki film (12)* 01.35 TV raspored

06.45 Otvori svoje srce, serija 07.35 Yu-Gi-Oh, crtana serija 08.00 Fifi i cvjetno dru{tvo, crtana serija 08.15 Tomica i prijatelji, crtana serija 08.30 Ezo TV, tarot show 09.30 Nova lova, TV igra 10.30 IN magazin by Bijele udovice 11.20 Inspektor Rex, serija 12.20 Farma, reality show 13.20 Vatreno srce, serija 14.15 Rebelde, serija 15.15 U la`i su kratke noge, igrani film 17.00 Vijesti Nove TV 17.25 Inspektor Rex, serija 18.25 IN magazin 19.15 Dnevnik Nove TV 20.00 Farma, reality show 21.00 Ne zaboravi stihove, glazbeni kviz 22.00 Privatna praksa, serija 23.05 Vijesti 23.20 Kevin Hill, serija 00.20 Seinfeld, serija 00.50 @ivot na sjeveru, serija 01.45 Ezo TV, tarot show 02.45 Opasno blizu, igrani film (12)* 04.15 Seinfeld, serija 04.40 @ivot na sjeveru, serija 05.30 IN Magazin 06.10 Kraj programa

BIK
21.IV - 22.V

kroz odnos sa partnerom. Naime, vezu promatrate kao da je tu|a. Posao: Skupite snagu za aktivnosti koje vas o~ekuju. Sve to je veoma zna~ajne za va{u karijeru, posebno finansije. Zdravlje: Vi{e se kre}ite.
Ljubav: Pripazite da ne pretjerate s o{trijim opaskama, koje mogu povrijediti osobu koja vas be23.V - 22.VI skrajno voli. Posao: Iako vam je potreban predah, poku{ajte odr`ati kontinuitet. Poslove koje imate u obavezi, odmah dovr{ite. Zdravlje: Ne igrajte se svojim zdravljem.
RAK
23.VI - 22.VII

Ljubav: Tendencija prema samo}i, manifestira se i

BLIZANCI

partner, pogre{no shvati. Optu`it }e vas da ste nezainteresirani. Posao: Mnoge stvari, realne i one koje sebi umi{ljate da se doga|aju, ~ine vas napetim. Imate velike ambicije. Zdravlje: Izbjegavajte propuh.
LAV
23.VII - 22.VIII

Ljubav: Mo`e vam se, veoma lako, dogoditi da vas

lo tokom proteklog perioda. Ne zaboravite na „poen“ sre}e. Posao: Nailazite na odre|ene pote{ko}e, ali ne}ete ustuknuti. Naprotiv, sve ste odlu~niji da ostvarite planirano. Zdravlje: Sami sebe bolje ~uvajte.
DJEVICA

Ljubav: Razmi{ljate, zbrajate sve ono {to se zbiva-

Ljubav: ^ini vam se da sve i svako radi protiv vas, da vas ni partner ne razumije. Peokret se do23.VIII - 22.IX ga|a u vama. Posao: Uputno je da se skoncentrirate na budu}nost. ^uvajte postignuto, ali okrenite se ambicijama za ubudu}e. Zdravlje: Nije nimalo lo{e. Ljubav: Odre|ene situacije mogu poticajno djelovati. To }e vas natjerati vas da ra{~istite neke stvari sa sobom. Posao: Razmi{ljajte o budu}im, dalekose`nim i ozbiljnijim planovima. Ipak, jo{ ni{ta konkretno ne poduzimajte. Zdravlje: Osjetljivi ste na infekcije.
23.IX - 22.X

VAGA

FILM, FEDERALNA TV

21.25

Most
Jedinstveno djelo graditelja, most negdje u brdima Jugoslavije, pred kraj 2. svjetskog rata postaje va`na strate{ka ta~ka. Da bi zaustavili njema~ku ofanzivu, partizani {alju elitni tim stru~njaka za eksplozive da raznesu most. Osim {to je bri`ljivo ~uvan, most je, takore}i, neuni{tiv i jedini ~ovjek koji zna njegove slabe konstrukcione ta~ke je arhitekt koji ga je i sagradio. On, me|utim, oklijeva da sara|uje jer mu je `ao vidjeti svoje remek-djelo uni{teno. Uloge: Bata @ivojinovi}, Boris Dvornik, Relja Ba{i}, Du{an Jani}ijevi}, Slobodan Perovi} Reditelj: Hajrudin [iba Krvavac

23.00 Bjekstvo iz Absoloma
FILM, PINK BH FILM

Ljubav: Mogu}i su nesporazumi s osobom koju volite. To }e vas oneraspolo`iti i rastu`iti. Nemojte sve primati k srcu. Posao: Na|ite energije i samodiscipline da napravite ono {to ste planirali. Do kraja dovr{ite neke obaveze. Zdravlje: Nema znatnijih promjena.
23.X - 22.XI

[KORPIJA

STRIJELAC
23.XI-22.XII

FILM

Radnja se odvija u 21. stolje}u. Najve}i heroj odlazi u Absolom jer je ubio nekoga. Absolom je zatvor na ostrvu gdje kriminalci `ive sami, daleko od ostatka svijeta, odakle niko nikada nije uspio pobje}i. Uloge: Rej Liota, Lens Henriksen, Kevin Dilon Reditelj: Martin Kembl

ke. Opsjedaju vas mnoge osobe. ^ak ako i niste slobodni. Posao: Sre}om, stvari se mijenjaju. Pred vama je, mo`da ba{ od danas, jedno uspje{no poslovno razdoblje. Zdravlje: Dosta ste izdr`ljivi.
Ljubav: Ljudi koji vas vole, posebno partner, nastoje vam pomo}i, nasmijati vas, izvesti Slobodno 23.XII-21.I se prepustite. Posao: Nagla{ena je kreativnost, {to }e vam pomo}i u ostvarenju planova. Posao je va{ svijet, u koji bje`ite. Zdravlje: Lije~ite uzrok, a ne posljedicu.
VODOLIJA
22.I-19.II

Ljubav: Osvajatem sve vam, uglavnom, ide od ru-

JARAC

Uzorno pona{anje 22.00
HAYAT TV
0Aleks Barovs je stidljiva odli~na u~enica koja je potajno zaljubljena u Erika, nogometa{a i jednog od najpopularnijih dje~aka u razredu, ali nema hrabrosti da razgovara s njim. D`enin Adams je uspje{an model kojom manipulira njena dominantna majka. Sve {to D`enin `eli jeste normalan `ivot. Aleks i D`enin se sre}u na jednoj zabavi i zaklju~uju da izgledaju potpuno isto. Uloge: Megi Lavson, D`astin Timberlejk, Keti Li Giford Reditelj: Mark Rosman

Music Life

23.00
BHT 1
„DJ-evi mogu biti netalentovani kao {to manekenke mogu biti glupe. To im se jednostavno ne zamjera kao {to se zamjera muzi~arima’’ - ka`e legenda muzi~ke scene s na{ih prostora Rambo Amadeus u intervjuu za Music Life. U rubrici Acoustic Friends predstavit }emo i odli~ni tuzlanski bend Fetus, a Non cut movie snimili smo bendu Sasi iz Srebrenice.

enutak da podijelite svoje snove s osobom koju volite. Posao: Svakako, iskoristiti sve povoljnosti. Vedro i poletno realizirat }ete svoje ideje i popraviti finansije. Zdravlje: Ne „uni{tavajte“ se jelom. Ljubav: Dobro se zabavite, opustite, razveselite. Dan je kao stvoren za u`ivanje, pogotovo uz volje20.II-2O.III nu osobu. Posao: Razmi{ljate o novim ponudama. Ipak, budite oprezni, jer nije ba{ sve unosno kako vam se, na prvi pogled, ~ini. Zdravlje: Ispunjeni ste pozitivnom energijom.
036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: D`emala Bijedi}a 185 List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Ljubav: Ma{tate otvorenih o~iju. Iskoristite svaki tr-

RIBE

FILM

ZABAVA

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, Unutra{njopoliti~ka Mirela Kukan, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Muriz ^engi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi}, Sedmica Fadil Mandal,

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Faruk ^ard`i}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281446, 281- 380 i 281- 398, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281409, Sarajevska hronika: 281- 419 i 281-442, Crna hronika:

281- 413, RTV extra: 281- 421, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-451, Fax: 281-461, e-mail: smrtovnice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363; MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax:

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Mandela: Emotivan susret

Mandela na skupu

Alba: Novope~ena majka mijenja imid`

Lijepa glumica na meti fotoreportera

SKRIVENA TETOVA@A D@ESIKE ALBE
HOLIVUD - Glumica D`esika Alba (Jessica Alba) ne prestaje biti na meti paparaca, koji je prate u stopu. Za tabloide su posebno interesantne njene fotografije kao novope~ene majke pa je svaka {etnja sa k}erkicom Onor Meri (Honor Marie) prilika za ekskluzivnu fotografiju. Osim {to je postala plavu{a, o{tro oko fotoreportera uhvatilo je jo{ jednu novost. Dok je vodila k}erku na sedmi~nu porciju tjelovje`be za mame i bebe, lijepa glumica je, unose}i Onor Meri u automobil, nesvjesno pokazala i novu tetova`u - ma{nicu na prili~no skrivenom mjestu.

JOHANESBURG - Biv{i predsjednik Ju`noafri~ke Republike Nelson Mandela prisustvovao je ju~er zavr{nom predizbornom skupu partije Afri~kog nacionalnog kongresa (ANC). Desetine hiljada pristalica ove stranke reagirale su veoma emotivno na ovu iznenadnu posjetu uzvikuju}i njegovo ime. Mandela, koji je postao svojevrsna ikona ove zemlje, pozdravio je i kratko se obratio prisutnim simpatizerima stranke ANC.

Unose}i k}erkicu u automobil, glumica je nesvjesno pokazala i novu tetova`u - ma{nicu na prili~no skrivenom mjestu

Parada gigantskih pauka
JOKOHAMA - ^lanovi francuske grupe „La Machine“ organizirali su paradu na ulicama japanskog grada Jokohame. Posjetioci su u`ivali gledaju}i dva gigantska robotizirana pauka. Roboti su visoki 12 metara, a te{ki su ~ak 37 tona. Ovom paradom obilje`ena je 150. godi{njica luke Jokohama, najve}eg pristani{ta u Japanu.

Egipatski arheolozi s otkri}em

Maska Marka Antonija

ALEKSANDRIJA - Egipatski arheolozi otkrili su dio maske za koju vjeruju da pripada rimskom dr`avniku i vojskovo|i Marku Antoniju. Arheolozi namjeravaju uskoro po~eti iskopavanja na tri lokacije u Egiptu u blizini Sredozemnog mora, na kojima bi se mogle nalaziti grobnice velikih ljubavnika Kleopatre i Marka Antonija.

Posjetioci u Muzeju Jad Va{em

JURUSALEM - Jevreji {irom svijeta pripremaju se za obilje`avanje dana sje}anja na `rtve holokausta. Zvani~no obilje`avanje po~inje danas, ali su {irom svijeta ve} odr`ane brojne ko-

Sje}anje na `rtve holokausta

(Foto: AP)

Iskosa

nferencije, izlo`be i predavanja o ovom zlo~inu po~injenom za vrijeme Drugog svjetskog rata. Brojni Izraelci i ju~er su obilazili Muzej Jad Va{em u Jurusalemu.

Pretjerana ljubaznost
Posjetioci su u`ivali u spektaklu
(Foto: AFP)

MISISIPI - Temi Sekston (47) iz Misisipija suprug je upucao u ~elo. Metak joj je pro{ao kroz lubanju i iza{ao kroz potiljak. Osim {to je Temi pre`ivjela, policajcu koji je do{ao na intervenciju u njenu ku}u ponudila je ~aj. Suprug je upucao Temi dok je le`ala u krevetu, a potom je ubio sebe. Ona je kada je policija do{la bila pri svijesti, ali zbunjena. Pitala je policajca {ta se doga|a i ponudila ga je ~ajem, koji je prije toga skuhala sebi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful