You are on page 1of 20

( )

Kurann havass hakknda

mam Cafer buyurdu


tercme ve tanzim

Kemal Kemalolu

www.dergahecan.com

mam Caferin (A) Havass- Kuran

mam Cafer-i Sadk aleyhis-selam Kuran- kerim sureleri hakknda buyurdu ki: Bakara suresi Her kim bu sureyi yazar ve zerinde tarsa, o kimseden btn ar ve szlar zail olur. Bu sure yazlr, kk bir ocuun boynuna aslrsa ondan arlar zail olur. Cin, mm sbyan gibi zarar vericilerden emin olur, onlardan korku duymaz. Bu sure yazlp masrunun zerine aslrsa Allahu tealann izniyle sara zail olur. Bunda saylamayacak kadar ok faydalar vardr.

Ali mran suresi Bu sure zaferanla yazlp hamile kalmak isteyen kadnn zerine aslrsa Allahn izniyle hamile kalr. Geim ve maiyetinde zorluk olan bir kimse bunu tarsa, Allahu teala ona kolaylk ve bol rzk verir.

Nisa suresi Bu sure yazlp krk gn bir eve konulur. Krk gnn sonunda darda evin duvarnn bir yerine konulursa o hane halk arasnda sulh ve muhabbet olur. Dardan kimse onlarn huzurunu bozamaz, dardan gelen o hane iinde kabul grmez. Bu sure bir kat zerine yazlp yamur suyu iine konulur. Kendisinde korku olan birine iirilirse korkusu zail olur.

Maide suresi Bu sure yazlp bir sanda veya haneye ya da dkkan ve benzeri bir yere konulursa orada bulunan meta ve mal alnmak ve benzeri afetlerden muhafazada olur. Bu ekilde yazlm bir mal yol stnde ekya ve hrszlara dahi denk gelse Allahn izniyle korunur. Bu sure bir kat zerine yazlp suyu a bir kimseye iirilirse doyar, susam ierse susuzluu gider. Su ve ekmein olmay o kimseye zarar veremez.

Enam suresi Bu sure misk ve zaferanla bir kat zerine yazlp ara vermeden gn iilirse ien kimse daim iyi nazarla bakar. Sui nazar terk eder. Bu sudan ien kimseden arlar geer, ilikler ve dalak hastalklar zail olur. Bir hayvann zerine aslrsa btn korkutucu afet ve belalardan muhafazada olur. Zayflktan ve vakitsiz hastalklardan korunur. Gecede bir defa okunmaya devam edilirse, vakitsiz hastalklardan, kaza ve beladan emin, gn boyunca muhafazada olunur. Arabi ayn evvelinde hulus- kalble iki rekat namaz klnr, her iki rekatta da bu sure okunur. Sonra dua edilirse o ay iinde btn istenmeyen kt eylerden, korku ve hastalktan, kazadan beladan, afetlerden emin ve muhafazada olunur.

Araf suresi Bu sure gl suyu ve zaferanla yazlp stte tanrsa yrtc hayvanlardan emin olunur. Nazardan ve halkn hilesinden muhafazada olur. Gs ars zail olur. Yol kesiciden, dmandan ve ylandan emin ve muhafazada olur.

Enfal suresi Bu sure yazlp stte tanrsa hibir zaman mahkemede haksz kmaz, kendi aleyhine hibir kant bulunmaz. Her zaman hakk korunur, haceti yerine getirilir. Hibir zaman malup olmaz. Kaza belalardan Allahu tealann izniyle emin ve muhafazada olur.

Beraa suresi Bu sure yazlp bir seccade altna ya da bir haneye konulursa hrszdan muhafazada olunur. Bunu zerinde tayan kimseye saldrsalar dahi onu yenmeye kadir olamazlar. Bir haneye veya i yerine konulursa yanmaktan ve ateten emin olunur. Btn o belde yansa bile o mekana zarar erimez ve muhafazada olur. Bu sure bir kap ierisine yazlp zerine su konulur. Bedeninde yanma olan kimse bu suyla ykanrsa hararet zail olur.

Yunus suresi Bu sure bir kat zerine yazlr. Bir muhafazaya konulup bir haneye konulur. Btn halk o hane halkn itham etse bile her trl itham ve iftiradan aklanrlar. Onlar lehine deliller zuhur eder. Bu sure bakr bir kap ierisine yazlr, hrszlndan phelenilen kimselerin isimleri de eklenip suyuyla bu kapta hamur yaplr. Bu hamurdan ekmek yaplr, pheli kimselere verilir. Hrsz olan kimse bu lokmay kesinlikle yutamaz ve suu ortaya kar.

Hud suresi Bu sure ceylan derisi zerine yazlp stte tanrsa Hak teala o kimseye g ve kuvvet baheder. Yz kiiyle mcadeleye girse onlar yener, galip olur. Onunla mcadele eden kaybeder ve korkuya der, kuvveti zayflar. Ayn ekilde yazlp stte tanmaya devam edilirse, tayan kimseyi her gren onun celal ve heybetinden korkuya kaplr. Huzurunda hi kimse onun aleyhinde konumaya cesaret edemez. Yine tayan kimse bir nara atarsa iiten kimsenin d kopar. Zaferanla yazlp gn sabah ve akamda suyu iilirse kalbi kuvvetlenir. Gecede ve gndzde hibir zaman, vahi hayvanlar arasnda kalsa bile korkuya dmez. zerine saldrsalar bile hibir cinin korkutucu grnnden korku duymaz.

Yusuf suresi Bu sure yazlp eve konulur. gn durduktan sonra karlp evin d duvarna konulursa, o kimse her zaman hayr iin arlr. Hayrl davetler alr, her davet eden hacetine yerine getirir. Bu sure yazlp suyu iilmeye devam edilirse Allahu teala o kimsenin rzkn kolaylatrr. Beklenmedik yerden rzk kaplar alr.

Rad suresi Bu sure karanlk bir gecede yats namazndan sonra, atein nda bir kat zerine yazlr. zalim bir kimsenin kapsna gmlrse zulm yapmaktan eli ekilir, dili susar. Yaptnn aksine davranmaya balar, zulme yeltenirse kalbi skmaya balar. Zalim ve mstahak olmayandan bakasnn kapsna konulmamas gerekir.

brahim suresi Beyaz bir kuma paras zerine yazlr. Kk bir ocuun koluna balanrsa korkudan, belenden ve alamaktan emin ve muhafazada olur. Eer st emmiyorsa emmeye balar.

Hicr suresi Bu sure zaferanla bir kat zerine yazlr. St az olan bir kadna iirilirse st oalr. Bir kat zerine yazlp bir keseye veya czdana konulur. Her nereye gidilirse rzk ve ii gc artar. Hi kimse onun al veriine ulaamaz. Ticaretinden herkes memnun olur.

Nahl suresi Bu sure yazlp bir bahe veya ban duvarna konulursa, oradaki btn aalar meyvelerini dker. Mahsulat heba olur.

Bir haneye konulursa o haneden bulunanlarn hepsi darmadan olur. Halleri perian, ileri harap olur. Zalim ve mstahak olmayan kimse dnda kesinlikle uygulanmamas gerekir.

Subhan suresi Bu sure bir ipek zerine yazlr. stte tanmaya devam edilirse hedefe atlan her at isabet eder. Hibir zaman hedefi armaz. Bir kat zerine yazlr. Konumada zorluk eken ocua iirilirse nutku alr. Konumas dzelir, rahatlkla konumaya balar.

Kehf suresi Bu sure bir kat zerine yazlp az dar bir cam kap ierisine konulur. Bir eve veya bir mekana konulursa fakirlikten kurtulunur. Borlar kolayca denir. O hane halk sknt ve ezadan emin olur. Asla hi kimseye ihtiya duymaz. Bir kat zerine yazlp buday ya da mahsulat ambarna konulursa bcek, gve ve benzeri zararl haaratlardan emin ve muhafazada olur.

Meryem suresi Bir kat zerine yazlp az dar bir cam kap ierisine konulur. Bu cam ie bir haneye konulursa o hanede saadet ve hayr oalr. Ryalarnda bile gzellikler ve hayr grlr. O haneye her kim gelse hayr bulur. Bir evin duvarna ya da bir kat zerine yazlp evin duvarna konulursa yklmaktan muhafazada olur. inde olanlar ve o hane afetlerden hrszdan korunur. Bir kat zerine yazlp kendisinde korku olan bir kimseye iirilirse korkudan kurtulur.

Taha suresi Bu sure bir kat zerine yazlp yeil bir ipek ierisine sarlr. Kz istemeye giden dnrcler bunu zerinde tayarak kz istemeye giderlerse reddedilmezler. leri kolaylkla hal olur, hacetleri gerekleir. Birbiriyle kavgal bir topluluk veya aile iine konulursa aralar sulh olur. Kavgalar kesilir. Herhangi birinden ya da bir zalim, inat kimseden haceti olan bunun suyundan iip giderse haceti kolayca yerine getirilir. Her ne kadar zalim ve muannid kimse dahi olsa kendisine yumuak davranrlar. Bir kada yazlp suyuyla gusl alnrsa halkn gzne gzel ve irin grnlr. Gzellii artar, her gren gzn ayramaz, gnller ona celb olur.

Enbiya suresi

Bu sure bir kat zerine yazlp uykusu blnen, endie, dnce, korku veya hastalktan dolay uykusuzluk eken kimsenin yastna konulursa rahata uyur. Uykusu blnmez, uykusu da kamaz.

Hacc suresi Bu sure ceylan derisi zerine yazlr. Bir gemiye konulursa her ne kadar frtnaya tutulsa bile emn ve muhafazada olur. Bu sure yazlp suyu bir zalimin veya mstahak olan bir kimsenin bulunduu yere serpilirse orada oturduka gam ve kederden kurtulamaz. Her zaman hzn ve merak iinde olur. O yer ve mekandan baka bir yere gitmedike bu ahvalden kurtulamaz.

Mminun suresi Bu sure gn er defa yazlr. Geceleyin yeil bir ipek ierisine sarlr. ki ien bir kimse bunu zerinde tarsa asla bir daha iki imez, ikiden nefret eder hale gelir.

Nur suresi Bu sure bir kat zerine yazlr. Gece uykusunda ihtilam olan kimsenin elbisesine aslr veya yastna konulursa ihtilamdan emin olur. Bu sure bir kat zerine yazlp suyu iilirse, ien kimse cimadan kesilir. Kendisinde ehvetten hibir eser kalmaz.

Furkan suresi Bu sure defa yazlp stte tanr. Tayan kimse hibir binee binmeden gn durmakszn yrmeye muktedir olur. Hatta yorgunluktan lene dek yryebilir. Bu sure stte tand halde al veri yapan bir topluluun arasna girilirse o al veri neticelenmez. Al veri olmaz, orada olanlar da dalrlar. Bu sure ylan veya benzeri zararl hayvan olan bir delie okunursa o hayvan oradan kar. O delikte duramaz olur hatta ktktan sonra lr.

uara suresi Bu sure bir kat zerine yazlp st beyaz bir horoz zerine aslr. Define veya sihir olduundan phelenilen bir yere bu horoz braklrsa, gidip gml olan eyin zerinde durur. Oras kazlnca define veya sihir her ne varsa bulunur. Boanmaktan korkan bir kadn bunu zerinde tarsa Allahn izniyle aralar sulh olur, boanmaktan emin olur. Bu sure yazlp bir mekana gmlr ya da suyu serpilirse o yer harap olur.

Neml suresi

Bu sure geceleyin, hibir yeri kesilmeden tabakalanm bir ceylan derisi zerine veya muz kabuuna ya da aharlanm bir kada yazlr. Sandk iinde muhafaza edilip bir haneye konulursa o hane ylan, akrep, sivrisinek ve benzeri zararl haarattan emin ve muhafazada olur. Kasas suresi Bu sure bir kat zerine yazlr. Kle veya bir hayvan zerine aslrsa, kamasndan, hyanetinden ve zarar vermesinden emin olunur. Bir kat zerine yazlp kendisinde dalak hastal, cier ars veya karn ilii olan bir kimsenin stne aslr. Bir nshasyla da yamur veya kaynak suyuna konulup gusl alnr ve suyu iilirse bu hastalklar ve arlar zail olur. Arlar diner, ilikleri iner.

Ankebut suresi Bu sure bir kat zerine yazlp hummal bir kimseye iirilirse zail olur. Ondan kaynaklanan dert ve elem bir daha geri gelmez. Bir kada yazlp suyu iilirse kalb geniler ve enlenir. en insan kpr kpr olur, yrei geniler. Suyuyla yz ykanrsa yz gzelletirir. Bu sure yataa girildii zaman parmakla gbek izildii halde bu sure okunursa sabaha kadar deliksiz uyunur.

Rum suresi Bu sure kat zerine yazlr. Az dar bir cam ie iine konulup hastalanmas istenilen bir kimsenin hanesine konulur ya da gmlrse o hanede olan herkes hasta olur. O haneye darndan giren kimse dahi hasta olur. Bu sure bir kat zerine yazlp toprak bir kap ierisine konulur. zerine yamur suyu konulup hastalanmas istenilen dmana iirilirse hastala duar olur.

Lokman suresi Bu sure yazlp stte tanrsa hummaya fayda verir.

Eliflam mim secde suresi Bu sure yazlp stte tanrsa ba ars, yarm ba ars ve sara gibi illetlerden emin olunur. Ahzab suresi Bu sure ceylan derisi zerine veya bir kada yazlr. Ksmeti kapal bir kimsenin ya da kzn zerine aslrsa talibi ve isteyeni ok olup tez zamanda evlenir.

Sebe suresi Bu sure bir kuma zerine yazlr. Btn zarar verici haarattan ve zararlarndan emin olunur. Bir kat zerine yazlp suyu, arpnt olan kimseye iirilirse bu illet ondan zail olur.

Fatr suresi Bu sure bir sofraya yazlp saklanr. stenen bir kimseye o sofra konulursa yaz orada durduka o mekandan ayrlamaz. Bu sure yazlp bir kimsenin odasna haberi olmakszn konulursa, bu yaz orada durduka oradan ayrlmaya muktedir olamaz. Bir kat zerine yazlp bir hayvann zerine aslrsa afetlerden ve alnmaktan emin ve muhafazada olur.

Yasin suresi Bu sure gl suyu ve zaferanla yedi kere yazlr. Gnde bir defa olmak zre yedi gn ara vermeksizin iilirse hafza ok kuvvetli olur. Duyduunu hi unutmaz. Halkn gznde kadri yce olur. Bir kat zre yazlp stte tanrsa nazardan, cin ve delilikten, zarar verici hayvanat ve arlardan emin ve muhafazada olunur.

Saffat suresi Bu sure bir kat zerine yazlr. Az dar bir cam ie iine konulur. Bu cam ie de bir sandk iine konulursa o hanede cin grlmse eker gider, uzaklar. Bu yazlan sandkta durduka hi kimseye bir zarar veremez. Bir kat zerine yazlp titreme illetine yakalanan kimse bunun suyuyla gusl ederse bu illetlerden kurtulur.

Sad suresi Bu sure bir kat zerine yazlp cam bir kap ierisine konulur. Zulm ve adaletsiz davranan bulunduu mekana gmlrse gn gemeden foyas meydana kar. Hor ve zelil olup ileyecei ii ileyemez. Darlk ve skntya der, hastalklara duar olur.

Zmer suresi Bu sure bir kat zerine yazlp kola balanr ya da yasta konulursa her gren hayr ve vgyle bahseder. Btn halk onu sever, byk izzet ve hrmet gsterir.

Gafir suresi

mam Cafer A buyurdu ki; muhakkak hamimlerin ok fazilet ve havass vardr. Bu sure bir kat zerine yazlp ba veya bir bahenin duvarna veya iine konulursa orann meyvesi ok, bereketli ve lezzetli olur. Yine bir kat zerine yazlp bir dkkan ya da iyerinin duvarna konulursa orann ticareti, al verii artar. Bir kat zerine yazlp yara ve ban, korku illeti olan kimsenin zerine aslrsa ifa bulur. Bu illetlerden kurtulur. Korku ve sabrszlk illetine tutulmu kimse iin de yazlrsa ifa verir. Bir kada yazlp suyuyla hamur yaplr. Bu hamurdan ufak ekmekler yaplr. Sonra ufalanp az kapakl temiz bir kap ierisine konulur. htiya duyulduunda yenilirse gs arsna, dalak ve cier arlarna fayda ve ifa verir. Bu illetleri bedenden izale eder.

Secde suresi Bu sure yazlp zerine yamur suyu konulur. Bu suyla srme yaplp gze ekilirse gzdeki beyazlk, sisli ve bulank grmeyi izale eder. Gzn ferini arttrr, grme kuvvet bulur, bir daha da bulankla mbtela olunmaz. Eer srme ekme imkan bulunmazsa gz bu suyla ykanr ve ayn neticeye ulalr.

Ha-mim ayn-sin-kaf suresi Bu sure bir kada yazlr. stte tanmaya devam edilirse hlkn errinden emin olunur. Bir kat zerine yazlp suyu iilirse bir daha suya ihtiya duymaz. Nefsini kerih grr, nefsine uymaz. Bu su masrunun zerine serpilirse ondaki cinler yanar. Bir daha da geri dnmezler. Bu sure bir kada yazlp suyuyla amur karlr. Bu amurdan bir kadeh yaplp piirilir. Kendisinde bedeneninde kuruma ve yanma olan kimselere bu kadehten su iirilirse bu illetlerden kurtulur.

Zuhruf suresi Bu sure bir kat zerine yazlr. Yasta konulursa ryasnda her zaman istediklerini grr. Gecede endie ettii eylerden emin olur. Yazlp suyu sela illetine mbtela olan kimseye iirilirse ifa bulur. Bir kat zerine yazlp bir dkkann ya da i yerinin duvarna konulursa orann al verii ve ticareti artar. Mterisi oalr, bereketi ziyade olur.

Duhan suresi Bu sure bir kada yazlp stte tanrsa btn hkmdarlarn errinden emin olunur. Halkn gznde heybetli olunur. Herkese irin grnr, her gren kendisini sever. Bir kat zerine yazlp suyu iilirse karndaki zorlua, kabza fayda verir. Def-i haceti kolaylatrr.

Casiye suresi

Bu sure bir kat zerine yazlp stte tanr ya da suyu iilirse btn dedikoducularn dillerinden emin olunur. Gyabnda hi kimse dedikodu edemez. Yazlp bebein zerine aslrsa cinden ve benzeri btn zarar vericilerden emin ve muhafazada olur.

Ahkaf suresi Bu sure bir kat zerine yazlr. Kendisinde cin illeti bulunan bir kimsenin zerine aslrsa illet zail olur. Tayan uykuda ve uyanklkta emin ve muhafazada olur. Saknd her eyden korunur. Muhammed SAS suresi Bu sure bir kat zerine yazlr. Zemzem suyu iine konulup gusl edilir ve iilirse halkn yannda irin ve muhabbetli olur. Sz dinlenir, kendisini her gren sever. Hafzas kuvvetlenir, her duyduunu hfz eder. Bir kat zerine yazlp zerine su konulur. Bu suyla gusl edilirse btn hastalklara fayda ve ifa verir.

Fetih suresi Bu sure bir kada yazlp stte tanrsa btn hayr kaplar alr. Bir kada yazlp suyu iilirse titreme illetlerini teskin eder. Gemiye binildiinde okunur ve buna devam edilirse o gemi batmaktan muhafazada olur.

Hucurat suresi Bu sure bir kada yazlr. Kendisinde cin alameti bulunan kimse zerinde tarsa bu illet zail olur. Tamaya devam edildike bir defa geri dnemez. Bir evin duvarna yazlr. Veya bir kada yazlp evin duvarna konulursa, orada bulunduu mddete oraya cin eytan yaklaamaz. Bir cam kap ierisine veya kada yazlp st az ya da kesilmi olan bir kadna iirilirse st oalr. Hamile bir kadnn zerine aslrsa cenin, btn korkulan eylerden emin ve muhafazada olur.

Kaf suresi Bu sure bir kat zerine yazlp zerine yamur suyu konulur. Kendisinde korku olan kimseye bu sudan iirilirse korkusu geer. Karnda ve azda olan atlama illetine ve ikinlik illetine fayda verir. Bir kat zerine yazlp suyuyla ocuk gusl ettirilirse dileri kolayca kar, ar sz da duymaz.

Zariyat suresi Bu sure bir hastann yaknnda okunursa hastay teskin eder. Ona kolaylk salar. Bir kat zerine aslp dk yapan kadnn zerine aslrsa dkten kurtulur, zamannda doum yapar.

Tur suresi Mahpus olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur. Yolculua kan bir kimse bu surenin kraatna devam ederse yolda bana istenmeyen hi bir ey gelmez. Btn yolculuk esnasnda muhafazada olur.

Necm suresi Bu sure bir kaplan derisi zerine yazlp stte tanr. Hangi sultann veya byklerin huzuruna girerse onlara kar kuvvet bulur. Haceti yerine getirilir, sznn stne sz sylenmez. Bunu tayan kimse her kimle mcadeleye girse onu malup eder.

Kamer suresi Bu sure Cuma gn, Cuma vaktinde yazlr. stte tanrsa halk arasnda makbul, izzet ve hrmet sahibi olur. Btn ileri kolayca neticelenir.

Rahman suresi Bu sure bir kat zerine yazlp gznde sis ve bulanklk olan bir kimse zerinde tarsa bu illet izale olur. Bir hanenin duvarna yazlrsa zararl hayvanat ve haarat o haneden uzak durur.

Vaka suresi Bu sure bir kat zerine yazlp bir eve aslrsa orada hayr ve bereket artar. Eceli gelen biri zerine bu sure okunursa ruhunu kolay teslim eder. Yazlp hamile kadn stnde tarsa doumu kolaylar. Tanmas btn hastalklara fayda verir.

Hadid suresi Bu sure yazlp stte tanrsa o kimseye silah kar etmez. Savata kavi ve galip olur. Hibir ey onu korkutmaz. Bu surenin yazlp suyunun iilmesi ve gusl edilmesi yank, kzarklk ve iliklere fayda verir, onlar izale eder.

Suyuyla yara ykanrsa ars teskin edilir. ban ve sivilceler zerine aslrsa arsz izale eder.

Mcadele suresi Bu sure bir hasta zerine okunursa arlar teskin olur, rahat uyur. Bu sureyi gecede veya gndzde okumaya devam eden kimse korkulan olaylardan emin ve muhafazada olur. Bir ambar ve mahzen zerine bu sure okunursa oradan karlmaktan ve alnmaktan muhafazada olur. Bu sure yazlp mahsulat iine konulursa mahsulat bozacak ve telef edecek btn afetlerden korunmu olur.

Har suresi Bu sure Cuma gecesi okunursa gelecek cumaya kadar kaza ve belalardan emin olunur. Kaza-y hacet niyetiyle abdest alnp drt rekat namaz klnr. Her rekatta Fatihadan sonra bu sure okunur. Namazdan sonra hacet dilenir ve niyaz edilirse i kolaylar, hacet gerekleir. Bu sure bir cam kap ierisine yazlr. Temiz bir su konulup gusl edilir ve iilirse zeka ve anlay kuvvetlendirir. Hafza glendirir, unutkanl izale eder.

Mmtehine suresi Bu sure yazlp suyu dalak hastalna mbtela olan bir kimseye gn ara vermeden iirilirse ifa ve fayda bulur.

Saf suresi Bu sure yolculuk esnasnda okunmaya devam edilirse, yolculuk dnene dek hastalktan, kaza ve beladan muhafazada olunur.

Cuma suresi Gecede ve gndzde, sabah ve akamda bu sureyi okuyan kimse vesveseden emin ve muhafazada olur. Gecede ve gndzde yaptklar balanr.

Munafikun suresi Bu sure gzdeki bulanklk ve sislenme zerine okunursa hafifler ve izale olur. Karn arsna okunursa teskin ve izale eder.

Tegabn suresi

Zalim bir sultandan veya bir kimseden korkan kii bu sureyi okursa zulm ve erden emin olur. Bu sure bir kat zerine yazlp su iine konulur. Suyu bir yere serpilirse kesinlikle o yerde yerleme ve iskan olmaz. Eer meskun bir yere serpilirse kavga ve nefret dolaysyla orann sakinleri dalr, oras harap olur.

Tahrim suresi Bu sure titreme illeti zerine okunursa izale olur. Eer zehirli hayvan srna okunursa ars hafifler. Uykusuzluk zerine okunursa rahata uyur. ok borcu olan bir kimse bu sureyi okumaya devam ederse btn borlar denir. Hardal tanesi kadar bile borcu kalmaz. Bu sure l zerine okunursa zerinde olanlar hafifler. Gittii yerde yabanclk ekmez. Bir imek hzyla geer.

Mlk suresi Bu sure devaml surette ba ars iin okunursa izale olur. Bir kat zerine yazlp di ars eken birisinin zerine aslrsa ars hafifler.

Hakka suresi Bu sure yazlp hamile bir kadnn zerine aslrsa btn afet ve korkulan eylerden emin ve muhafazada olur. Zamannda kolayca doum gerekleir. Suyu bebee iirilirse sa ve salim byr. Cin ve benzerlerinin zararndan muhafazada olur. Bebein bana gelebilecek her trl beladan emin olur.

Maaric suresi Bu sure her gece okunursa ihtilam olmaktan ve korkun rya grmekten emin olunur.

Nuh suresi Bu sure her gece okunmaya devam edilirse, okuyan kimse cennetteki yerini grmeden lmez. Bu sure kaza-y hacet okunursa iler kolaylar ve hacet yerine gelir.

Cin suresi Bu sure bir yerde okunursa orada bulunan cinlerin kamasna sebeb olur. Bu sure bir zalime okunursa ondan muhafazada ve korunmada olunur. Bir mal veya meta zerine okunursa her trl afetten muhafazada olur. Hapse den biri okumaya devam ederse tez zamanda kurtulur.

Esir den biri okumaya devam ederse sa salim kurtulup ailesine dner.

Mzemmil suresi Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimse ryasnda Hz. Peygamberi SAS grme erefine eriir. Bu sure Cuma gecesi yz defa okunursa, bilinen ya da bilinmeyen yz gnah avf olur. Okuyan kimseye yz hasenat yazlr.

Mddesir suresi Bu sure okunmaya devam edilirse, okuyan kimseye Kuran hfz etmek nasip olur. Kuran ezberlemeden lmez. Diledii her haceti gerekleir.

Kyamet suresi Bu sureyi okumaya devam etmek huu, iffet ve korunmaya sebeb olur. Okuyan halk indinde makbul olur. Okumaya devam eden kimse sultandan ya da bir zalimden asla korkmaz. Gece ve gndzde Hakkn korumasnda olur.

nsan suresi Bu sureyi okumaya devam, bedeni takviye eder, sinirleri glendirir. Merak ve endieyi teskin eder. Bedendeki zayflk iin bir kat zerine yazlp suyu iilirse bedeni glendirir. Zayfl izale eder.

Mrselat suresi Hkmet ileri iin okunursa kuvvet bulunur. Her zaman lehde hkm kar. Bu sure pimemi bir kiremit zerine yazlr. Kuruduktan sonra ufalanp elekten geirilir. Sonra yamur suyuna katlp karnnda rahatszlk olan birine iirilirse bu illet zail olur. Bir daha da geri dnmez.

Amme yetasealun suresi Bu sure uykunun gelmemesi iin okunursa o gece hi uyku gelmez. Gece yolculuk yapan biri okursa her trl kaza ve beladan emin ve muhafazada olur. Bu sure bir kada yazlp yastn altna konulursa orada uyuyan kimseye bit pire gibi zararl haaratlar yaklaamaz. Yazlp kola aslrsa ok byk bir kuvvet ve g sahibi olunur.

Naziat suresi Dmanla karlalacanda ya da karlaldnda okunursa kesinlikle malubiyete uranmaz. Dman dalr gider. Kendisin korkulan bir sultan ya da hakim veya bir byk kimsenin yanna girileceinde okunursa emin ve muhafazada olunur.

Abese suresi Bu sure beyaz bir deri zerine yazlp stte tanrsa her nere gidilirse orada hayr ve iyilikten baka bir eyle karlalmaz. Her trl sknt, kaza bela ve yol meakkatinden korunmu olunur.

Tekvir suresi Bu sure yamur zamannda okunursa Cenab- hak her yamur tanesi karlnda bir gnah balar. Gze okunursa gr kuvvetlendirir. Gzdeki bulankl giderir, kamamay izale eder.

nfitar suresi Bu sureyi mahpus veya esir okursa tez zamanda kurtulur. Korkan okursa korkusu zail olur. Bu sure bir kat zerine yazlp zerine su eklenir. Vcuttaki kzarklklar bu su ile ykanrsa geer.

Mutafaffifin suresi Bu sure bir mal ya da mahsulat zerine okunursa muhafazada olur. Yerden gelebilecek haarat tehlikelerinden korunur.

nikak suresi Bu sure yazlp hamile bir kadn zerine aslrsa karnndaki emn ve muhafazada olur. Zaman gelmeden doum yapmaz. Yine yazlp bir hayvan zerine aslrsa hayvanlara gelebilecek btn afetlerden muhafazada olur. Bir evin duvarna yazlrsa oraya zararl hayvanat ve haarat giremez.

Buruc suresi Bu sure yazlp yeni doan bir bebein zerine aslrsa kolay ve rahata st emer. Sal ve shhati yerinde olur.

Bu sure yataa girildiinde okunursa sabaha kadar koruma ve muhafazada olunur.

Tark suresi Bu sure yazlp zerine su konulur. Gusl alnr veya vcuttaki yaralar bu suyla ykanrsa kurur, iyileir. Zehirlenmeler zerine bu sure okunursa kusma salar ve teskin eder.

Sebbih suresi Bu sure aryan bir kulak zerine okunursa ary giderir ve izale eder. Basur iin okunursa izale eder. ikinlik zerine okunursa initirir, arsn izale eder.

Gaiye suresi Arl veya darbeli blgeye okunursa arsn izale eder, iyiletirir. Sofra zerine okunursa o yemek sknt vermez, ifa olur. Beden shhat ve selamette olur.

Fecr suresi Bu sure afak vakti on bir kere okunursa ertesi gn afak vaktine kadar koruma ve muhafazada olunur. Bu sure bir kat zerine yazlp suyu iilir, biri de bele balanr. Bu ekilde eiyle yaknlarsa o kimsenin ok hayrl salih bir evlad olur.

Beled suresi Bu sure yazlp yeni doan bir bebein zerine aslrsa her trl noksanlktan, kaza ve beladan emin ve muhafazada olur.

ems suresi Bu sure yazlp stte tanrsa hayr kaplarn aar. Baar ve iyi neticeye ulalr. Bu surenin okumasna devam edilirse halk indinde byk kabul ve hrmet grlr. Teebbs edilen her i baaryla neticelenir. Bu surenin suyunun iilmesi titreme illetlerini teskin eder.

Leyl suresi Bu sure geceleyin be kere okunursa ryada istenmeyen ve sevilmeyen eyler grlmez. Sabaha kadar rahat uyunur.

Bu sure baylan bir kimsenin veya masrunun kulana okunursa annda ayaa kalkar. Suyunun iirilmesi daimi hummaya faydaldr, onu teskin ve izale eder.

Duha suresi Kayp olan bir kimse iin ismi adedince okunmaya devam edilirse tez zamanda sa salim geri dner. Kayp bir nesne iin okunmaya devam edilirse bir ekilde geri gelir. Nerede olduu unutulan bir ey iin okunursa nerede olduu hatrlanr.

Tin suresi Bu surenin kraatine devam zarardan korkuyu, ar korkuyu giderir, ifa verir.

Alak suresi Bu sure denizdeyken okunmaya devam edilirse emn ve muhafazada olunur. Sa salim sefer tamamlanr.

Kadr suresi Bu sure son yatsdan sonra yirmi be kere okunursa o sabaha kadar korunma ve muhafazada olunur. Gecede yedi kere okunursa o gece kaza ve belalardan muhafazada olunur. Girilmesinde korku duyulan bir yere girileceinde okunursa korku zail olur. Sa salim girilip klr. Bu surenin okunmasna devam edilirse, rzk kaplar alr, umulmadk yerlerden rzk gelir. Bir mal ya da metann zerine okunursa muhafazada olur. Her ynden bereketi artar. Bu surenin saylamayacak kadar ok havass vardr. Bir i iin okunursa hayr ve menfaatle neticelenir.

Beyyine suresi Bu sure yazlp stte tanrsa arpnt illetini izale eder. Yazlp beyaz illetine mbtela olan bir kimsenin zerine aslr ve suyu da iirilirse, bu illet zail olur. Bu surenin suyu hamile tarafndan iilirse ok fayda verir. Gda zehirlenmesi gibi benzeri illetlerden emin olur. ilikler iin yazlrsa btn ilikleri izale eder.

Zelzele suresi

Bu sure okunup kendisinden korkulan bir sultann ya da hakimin huzuruna girilirse makam sallanr. Hi bir zarar ve ziyan grmeden klr. Hi kullanlmam yeni bir leen iine bu sure yazlr. zerine su konulup yz ykanrsa gn iinde yzde deimeler gzlenir. Herkesin kendini bakmaktan alkoyamayaca bir hale gelir. Her gren sever, herkese irin grnr.

Adiyat suresi Bu sure korkan bir kimse tarafndan okunursa korkudan emin olur. Levhan illeti iin okunursa o illeti izale eder. A okursa al teskin olur. Susuzluk iin okunursa susuzluu giderir. Borcu olan okumaya devam ederse borcunu demesi myesser olur.

Karia suresi Bu sure kesat, kapal ve durgun iler iin okunmaya devam edilirse iler alr. Rzk kaplar alr, rzk oalr.

Tekasr suresi Bu sure yamur yaarken okunursa Cenab- hak okuyan kimsenin gnahlarn balar. kindiden sonra gne batmaya yakn bir zamanda okunursa ertesi gn, gn batana dek Allahn aman ve muhafazasnda olunur. Ba arsna okunursa teskin eder, fayda verir.

Asr suresi Bu sure gmlen deerli bir eya zerine okunursa karlncaya dek emniyet ve muhafazada olur.

Hmeze suresi Bu sure gzdeki kanlanma illeti iin okunursa onu izale eder.

Fil suresi Bu sure ancak mstahak birine okunur. Okunmaya devam edilirse o kimse darmadan olur, saraya tutulur. Okuyann kalbinin kuvvetli olmas gerekir. Bir kat zerine yazlp mzraa balanrsa onun karsndaki her mzrak krlr.

Lilafi kureyin suresi

Bu sure yemek zerine okunursa ifa olur. O yemekten yiyen herkes ifa bulur. Bu sure bir su zerine okunur. Kendisinde sebebini bilmedii korku ve endieler olan kimsenin yzne serpilir ve sudan iirilirse korku ve endiesi gider. Yrei rahatlar, kalbi geniler, huzur ve skunet bulur.

Din suresi Bu sure sabah namazndan sonra yz defa okunursa ertesi gn ayn zamana kadar emn ve muhafazada olunur.

Kevser suresi Bu sure Cuma gecesi, gece yarsndan sonra salatu selam okunduktan sonra bin defa okunursa ryada Hz. Peygamber SAS grmekle ereflenilir.

Kafirun suresi Bu sure gne doarken okunursa, o kimsenin haceti gerekleir. Halk katnda aziz ve makbul olur.

Nasr suresi Bu sure her namazdan sonra yedi kere okunmaya devam edilirse hsn-i kabul sahibi olunur. Yaplan dua ve ibadetler kabul olur.

Tebbet suresi Bu sure barsaklardaki ar zerine okunursa teskin ve izale eder. Bu sure yataa girildiinde okunursa sabaha kadar muhafazada olunur.

hlas suresi Her kim bu sureyi okuyup lme giderse Kurann btn sevaplar ona eriir. Gzdeki bulanklk ve sislenme zerine okunursa fayda verir. Bir daha geri dnmemek zre zail olur.

Felak suresi Ramazan aynn her gecesinde veya klnan gece namazlarnda okunursa Mekke-i mkerremede oru tutmu ve namaz klmasna sevab hasl olur.

Nas suresi

Bu sure her gn okunmaya devam edilirse vesvese verenlerden ve cinden emin ve muhafazada olunur. Bir kat zerine yazlr. Bir ocuun zerine aslrsa cin ve benzeri btn zarar vericilerden muhafazada olur. Her saat okunmaya devam edilirse gnahlar avfolur. Btn ruhi marazlar iin okunmasnda fayda salar.

Dergah-e can


www.dergahecan.com