P. 1
Prosiding Seminar Pemikiran Islam III - Akidah

Prosiding Seminar Pemikiran Islam III - Akidah

|Views: 32|Likes:
Prosiding Seminar Pemikiran Islam III - Sudut Pandangan Islam Dalam Diskusi Sesama Muslim

AKIDAH - “Cabaran Shi’ah dan Wahhabi dari Sudut Ahli `l-Sunnah wa `l-Jama’ah”

Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
2012
Prosiding Seminar Pemikiran Islam III - Sudut Pandangan Islam Dalam Diskusi Sesama Muslim

AKIDAH - “Cabaran Shi’ah dan Wahhabi dari Sudut Ahli `l-Sunnah wa `l-Jama’ah”

Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
2012

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Ahmad Saifuddin Amran on May 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2015

pdf

text

original

SEMINAR

PEMIKIRAN ISLAM III
Sudut Pandangan Islam
Dalam Diskusi Sesama MuslimAKIDAH
“Cabaran Shi’ah dan Wahhabi dari
Sudut Ahli `l-Sunnah wa `l-Jama’ah”


JABATAN AKIDAH DAN PEMIKIRAN ISLAM
AKADEMI PENGAJIAN ISLAM
UNIVERSITI MALAYA
2012


iii
ISI KANDUNGAN

AKIDAH IMĀMAH SHĪ`AH DALAM KONTEKS DOKTRIN WILĀYAH AL-FAQĪH KHOMEINI: SUATU
ANALISIS SIMBIOTIK ................................................................................................................... 1
Azmil Zainal Abidin
CABARAN PEMIKIRAN KETUHANAN WAHABI TERHADAP FAHAM AHL AL-SUNNAH WA AL-
JAMAAH .................................................................................................................................... 17
Mohd Sobri b. Ellias
یعیشلا نافرعلل ةیرظنلا و ةیساسلا لوصلا ( تیبلا لها نافرع ( ع ) ............................ 41
نایمیحر دیعس
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد ............................... 51
نام لا دبع
ولا فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطس ................................................ 73
رمع شلك


Akidah Imāmah Shī`ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah al-Faqīh Khomeini
1
AKIDAH IMĀMAH SHĪ`AH DALAM KONTEKS DOKTRIN WILĀYAH
AL-FAQĪH KHOMEINI: SUATU ANALISIS SIMBIOTIK
Oleh:
Azmil Zainal Abidin


ABSTRAK
Imāmah adalah isu mendasar menurut Shī`ah sehingga ia menempati salah satu
prinsip agama (uśūl al-dīn) mereka. Bahkan, asas pemecahan kalangan Shī`ah
turut berpaksikan perselisihan mereka dalam menentukan ‘penerima wasiat’
(wāśī) imam sebelumnya. Ironisnya, penyenaraian dua belas imam secara taklid
mengimplikasikan kebekuan tafsiran akidah imāmah dan kelesuan dunia Shī`ah
Imāmiyyah – sebagai aliran perdana Shi`ah – dalam menangani krisis politik
kenegaraan. Syariat Islam tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya tanpa ketibaan
Imam Mahdi atau ‘Şāhib al-Zamān’ – yang tidak kunjung tiba – sedangkan realiti
semasa amat mendambakan status kepimpinan yang dibayangi syarat
kemaksuman imam. Akibatnya, dunia Shī`ah diselubungi sikap pasif dalam
mengharungi cabaran yang menuntut pembelaan maslahat penganutnya daripada
penindasan dan kezaliman pemerintah. Harapan ini tiba melalui penggagasan
semula doktrin Wilāyah al-Faqīh yang diijtihadkan oleh Khomeini sebagai
aspirasi Revolusi Islam Iran pada tahun 1979. Kajian ini bertujuan mengenal
pasti latar gagasan Wilāyah al-Faqīh Khomeini dan korelasi simbiotiknya dengan
akidah imāmah Shī`ah. Objektif kajian turut meninjau impak doktrin Wilāyah al-
Faqīh Khomeini terhadap imej Shī`ah, reaksi umat Islam, umumnya serta
komuniti Shī`ah, khasnya dalam konteks kebangkitan Islam semasa. Hasil kajian
mendapati bahawa doktrin Wilāyah al-Faqīh memberi impak terhadap pemulihan
imej Shī`ah. Komuniti Shī`ah mengangkat Khomeini sebagai tokoh mujaddid yang
berjaya menganjak paradigma dan memecahkan kebekuan akidah imāmah klasik.
Sementelahan itu, doktrin ini menarik simpati komuniti Sunni yang sekadar
menerimanya dalam konteks kejayaan ijtihad politik yang wajar dipelajari demi
mengubah lanskap politik yang didominasi oleh kuasa politik sekular Barat. Apa
yang lebih kritikal, timbul persepsi yang mensinonimkan doktrin ini dengan
manifestasi kebenaran Shī`ah dalam mengungguli kedinamikan politik Islam.
Dalam konteks sains politik, pengkritik doktrin ini mengundang polemik
berhubung kemiripannya dengan dasar diktator, manakala pendukungnya
menjustifikasikan keselarasannya dengan dasar ‘Demokrasi Primer’. Secara
simbiotik, doktrin Wilāyah al-Faqīh ‘terpaksa’ digagaskan demi melanjutkan
kerelevanan akidah imāmah – yang jumud – dalam menangani situasi kritikal
dunia Shī`ah, manakala akidah kemaksuman imam – secara ketentuan nas –
‘terpaksa’ diubah kepada fiqah pemilihan ‘naib imam ghaib’ secara syura.
Tuntasnya, doktrin Wilāyah al-Faqīh adalah mekanisme ko-ordinasi Shī`ah dalam
mengatasi kebuntuan tafsiran sejarah politik Islam sebagaimana doktrin badā’,
taqiyyah, `işmah dan raj`ah lainnya. Secara positif, doktrin ini mencetuskan
kesedaran terhadap pemartabatan ulama sebagai kendali kepemimpinan ummah.
Ironisnya, doktrin ini menyerlahkan paradoksikal di sebalik kekentalan mereka
mengkritik teori politik Sunni yang berasaskan syura, lantas membuktikan
kekaburan, kerapuhan dan kecelaruan akidah imāmah yang diindoktrinasikan
sejak sekian lama.


Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya Kuala Lumpur
Azmil Zainal Abidin
2
PENDAHULUAN
Sebagai institusi kepimpinan yang utama, kepentingan imamah mencakupi urusan agama dan dunia. Ia
berfungsi sebagai mekanisme yang memelihara rakyat, melaksanakan dakwah dan jihad, menegakkan
keadilansertamembanteras kezaliman. Justeru, perlantikan imam atau pemimpin ummah adalah
keperluan yang diijmakkan secara jelas, juga disepakati oleh seluruh mazhab ulama.
1
Bahkan, isu
terbesar dalam perselisihan ummah adalah imamah, lantaran iamencetuskan ‘penghunusan pedang’ di
atas kaedah – atau nama– agama.
2

Ketika hegemoni Barat mendominasi dunia Islam, ummah dikejutkan oleh Revolusi Islam Iran
pada tahun 1979. Imam Khomeini diangkat sebagai ikon harapan dalam membela rakyat yang ditindas
oleh penguasa tirani yang menjadi agen imperialisme moden. Menariknya, ‘semangat revolusi’ ini
berlatarkan akidah imamah Shi`ah di sebalik doktrin Wilayah al-Faqih atau ‘kepimpinan ulama’nya.
Justeru, keghairahan bersimpati kepada aspirasi ini menuntut imbangan ilmu yang lebih objektif demi
membendung sikap fanatik yang melulu.
AKIDAH IMAMAH SHI`AH IMAMIYYAH
Secara kronologis, rasionaliti Imamiyyah berhubung akidah imamah ini dapat ditelusuri perkaitan
kesejajarannya dengan pengaruh prinsip Muktazilah. Jika Muktazilah beriktikad bahawa wajib bagi
Allah SWT melakukan apa yang lebih baik (aslah) bagi hamba, maka Imamiyyah menukilkannya ke
medan politik demi mengkhidmati doktrin kesabitan imam melalui nas. Justeru, terserlahlah
kesantunan belaian (lutf) – yang wajib bagi – Allah SWT terhadap hambaNya, lantaran imam adalah
pemelihara ummah daripada penyelewengan.
3
Berikut adalah beberapa akidah imamah yang utama
menurut Shi`ah:
Kesabitan Imamah Secara Nas Imamah Sebagai Lanjutan Kenabian
Setelah memperakui kepentingan imamah sebagai keperluan yang mendesak dan utama, Shi`ah
berselisih dengan Ahl al-Sunnah wa al-Jama`ah berhubung status kesabitannya. Shi`ah melihat
bahawa ia sabit melalui nas daripada Allah SWT. Imamah tidak boleh didakwakan – sama ada buat
diri individu atau orang lain, sekalipun ia diijmakkan oleh ummah seluruhnya – tanpa nas tersebut.
Ahl al-Sunnah pula melihat kesabitannya menurut ijmak dan hak pemilihan ummah.
4

Persoalan imamah adalah ‘batu asas’ akidah Shi`ah.
5
Dalam memahami pernyataan nas
berhubung keimamahan Saidina Ali r.a, Shi`ah terbahagi kepada dua aliran utama iaitu Imamiyyah
dan Zaydiyyah. Imamiyyah berdalil bahawa nas-nas berkaitan jelas menunjukkan kepada keperibadian
beliau, lantas imamah itu berpindah secara penentuan individu berikutnya juga sedemikian. Mengenal
imam yang ditentukan adalah syarat bagi kesempurnaan iman. Sebaliknya, Zaydiyyah tidak melihat
bahawa nas-nas berkaitan menentukan imam itu secara penunjukan yang jelas dan muktamad, bahkan

1
`Abd al-Malik bin `Abd Allah al-Juwayni (2003) Ghiyath al-Umam fi al-Thiyath al-Zulm, Beirut: Dar al-Kutb al-`Ilmiyyah,
h. 15.
2
Muhammad bin `Abd al-Karim al-Sharastani (2001) al-Milal wa al-Nihal (j. 1), Beirut: Dar al-Ma`rifah, h. 31.
3
Najah Muhsin (t.t.)al-Fikr al-Siyasi `ind al-Mu`tazilah, Kaherah: Dar al-Ma`arif, h. 78 & 79.
4
Muhammad al-Husayn al-Muzaffar (t.t) al-Shi`ah wa al-Imamah, Beirut: Dar al-Muhajir, h. 15.
5
Muhammad Ahmad al-Khatib (1994) `Aqidah al-`ismah bayn al-imam wa al-faqih `ind al-Shi`ah al-Imamiyyah. `Amman:
Maktabah al-Aqsa, h. 7.
Akidah Imāmah Shī`Ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah Al-Faqīh Khomeini
3
nas-nas itu hanya mensabitkan ketentuan imam itu secara penyifatannya. Justeru, Zaydiyyah
menguzurkan ummah yang gagal mengenal pasti keimamahan Ali r.a, lantaran kecuaian mereka untuk
menisbahkan sifat-sifat itu kepadanya.
6

Shi`ah Imamiyyah beriktikad bahawa imamahadalah salah satu daripada ‘asas atau usul
agama’ (usul al-din) yang tidak sempurna iman tanpa mengiktikadkannya. Ia wajib berasaskan kepada
pengamatan dalil (nazr) sebagaimana persoalan tauhid dan kenabian tanpa sebarang ruang taklid
dalam mensabitkannya.
7
Iktikad terhadap imamah bererti mempercayai nisbah perlantikannya kepada
Tuhan sebagaimana kenabian dan kerasulan. Nas berhubung pemilihanNya terhadap sesiapa yang
dikehendakiNya, lantas diperteguhkan pula dengan mukjizat merujuk kepada firmanNya dalam Surah
al-Qasas, ayat 68. Berikutnya, melaluiarahan dan pemilihan baginda s.a.w secara nas ini, maka
baginda s.a.w turut melantik imam bagi manusia demi melangsungkan tugas kenabian selepas
kewafatan baginda.
8

Imamah Sebagai Lanjutan Kenabian
Dalam erti kata lain, imamah adalah kesinambungan daripada kenabian. Dalil yang mewajibkan
pengutusan rasul adalah dalil sama yang mewajibkan perlantikan imam selepas rasul. Imamah
hanyalah berdasarkan nas daripada Allah SWT melalui lisan nabi atau imam sebelumnya – yang
tersenarai dalam salasilah dua belas orang imam –, bukan melalui pemilihan manusia.
9
Apa yang
membezakan imamdengan nabi adalah imam tidak menerima wahyu, bahkan hanya menerima hukum-
hakam daripada nabi berserta petunjuk ilahi. Nabi disampaikan kepada baginda oleh Allah SWT,
manakala imam disampaikan kepadanya oleh nabi.
10

Sebagaimana rasul, imam turut memiliki ‘pewalian umum’ (al-wilayah al-`ammah) ke atas
manusia dalam mentadbir urusan dan kemaslahatan mereka, menegakkan keadilan, juga
menghapuskan kezaliman dan permusuhan sesama mereka. Justeru, sebarang masa tidak harus sunyi
daripada kewujudan imam lantikan Allah SWT yang menjadi kefarduan dalam mentaatinya, sama ada
beliau ditaati atau diengkari, dibantu atau dimusuhi, hadir atau ghaib di mata manusia.
11
Imamah
bertujuan menyempurnakan manusia, menyuci dan mendidik jiwa mereka dengan ilmu dan amal
soleh. Sesiapa yang bersifat kekurangan tidak mungkin menjadi penyempurna, manakala sesiapa yang

6
`Ali Hasb Allah (1952) Muhadarat fi `Ilm al-Tawhid, Misr: Matba`ah al-`Ulum, h. 125. Secara umumnya, klasifikasi ini
turut dinyatakan oleh al-Shahrastani iaitu Shi`ah melihat keimamahan Ali r.a secara nas dan wasiat sama ada secara jelas
(jaliyy) atau kabur (khafiyy). Lihat al-Shahrastani, op. cit., h. 169.Berikutnya, kesabitan imamah bagi Saidina Ali r.a sebagai
ketentuan yang dinaskan oleh baginda s.a.w bersalasilah menurut senarai yang didakwa oleh kelompok-kelompok Shi`ah ini
masing-masing.Capahan daripada Imamiyyah sebagai Shi`ah yang majoriti melahirkan kelompok Kaysaniyyah, Hashimiyyah
dan Isma`iliyyah (Batiniyyah) akibat penyimpangannya dari senarai salasilah imam yang dua belas.Capahan daripada
Zaydiyyah pula, terbentuk kelompok Jarudiyyah, Sulaymaniyyah, Salihiyyah dan Batriyyah. Lihat `Ali Hasb Allah, op. cit.,
h. 126 & 127. Lihat lampiran.
7
Muhammad Rida al-Muzaffar (t.t) `Aqa’id al-Imamiyyah. Qum: Intisharat Ansariyan, h. 65.
8
Muhammad al-Husayn Al Kashif al-Ghita’ (1931) Asl al-Shi`ah wa Usuluha, Sa`ida: Matba`ah al-`Irfan, h. 61.
9
al-Muzaffar (t.t), op. cit., h. 66.Secara ringkasnya, pendalilan Shi`ah ini merujuk kepada sejumlah ayat al-Quran dan hadis
yang diistilahkan sebagai Ayat Wilayah (Surah al-Ma’idah, ayat 55), Ayat Dhawi al-Qurba (Surah al-Shura, ayat 23), Ayat
Tathir (Surah al-Ahzab, ayat 33), Hadis Thaqalayn (Sahih Muslim), Hadis Ithna`Ashara (Sahih Bukhari), Hadis Ghadir
(Sahih Muslim dan lain-lain) serta Hadis Dar (riwayat Shi`ah tentang penurunan Surah al-Shu`ara’, ayat 214). Lihat diskusi
lanjut dalam Uthman bin Muhammad al-Khumays (2010) Membantah Argumentasi Syi`ah (terj.), Solo: Wacana Ilmiah Press.
10
al-Ghita’ (1931), op. cit., h. 61.
11
al-Muzaffar (t.t), op. cit., h. 65 & 66.
Azmil Zainal Abidin
4
ketiadaan sesuatu tidak mungkin dapat memberikan sesuatu. Maka, kesempurnaan imam berada di
bawah nabi tetapi mengatasi manusia lainnya.
12

Beberapa Sifat Utama Imam
Selari dengan martabat imam ini, Shi`ah – khususnya, Imamiyyah – mengiktikadkan beberapa syarat
mereka yang asasi. Di antara ciri kelayakan ini ialah kemaksuman (`ismah), kelebihan (afdaliyyah)
dan ketinggian ilmu (a`lam) imam berbanding manusia lainnya:
i. Kemaksuman(`ismah): Ciri ini adalah urusan batin dan tersembunyi yang hanya diketahui
oleh Allah SWT.13 Imam terpelihara daripada sebarang kesalahan, kecelaan dan
kekejian pada zahir dan batin sejak kecil sehingga kematiannya sama ada sengaja atau
tidak – seumpama nabi –.14 Mereka jauh daripada terdedah kepada kesilapan, kecacatan,
kerosakan dalam berpendapat atau terpengaruh dengan unsur kezaliman dan kefasadan
masyarakat. Ini kerana kemaksuman mereka diperlukan sebagai contoh ikutan manusia
berhubung seluruh sifat kesempurnaan.15 Kemaksuman juga menyekat imam daripada
fitnah yang melampaui batas-batas agama.16
ii. Kelebihan(afdaliyyah): Wajib bagi imam memiliki kelebihan daripada seluruh rakyatnya
dari aspek pahala. Selain kemaksuman, mereka turut memperolehi pahala yang banyak
melalui kedudukan mereka sebagai hujah bagi pihak syarak.17 Imam juga mendahului
manusia lain berhubung sifat-sifat kemanusiaan seperti benar, adil dan amanah. Mereka
memiliki kelebihan yang tiada tandingan dari segi akal, ilmu dan hikmah sehingga
memiliki puncak kekuatan ilham yang tinggi dan mendalam.18
iii. Ketinggian ilmu (a`lam): Imam memiliki keilmuan yang diperlukan untuk mentadbir
urusan rakyat dan memelihara segala kepentingannya. Mereka mengetahui segala rahsia
alam sejak permulaan kejadian sehingga berlaku kiamat. Ilmunya meliputi segenap
risalah para anbia terdahulu.19 Ini kerana imam bertanggungjawab menghurai dan
melaksanakan syariat serta menjadi rujukan dalam urusan agama dan dunia.
20

BIBIT WI LAYAH AL-FAQI H PASCA KEGHAIBAN IMAM MAHDI
Dakwa Imamiyyah, keghaiban imam dalam tempoh lama atau sebentar adalah harus – menurut hukum
akal – sebagaimana harusnya keghaiban nabi di dalam gua.
21
Imamiyyah beriktikad bahawa Abu al-

12
al-Ghita’ (1931), op. cit., h. 61.
13
Al-Sayyid Ibrahim Mawsawiyy al-Zanjani (1982) `Aqa’id al-Imamiyyah al-Ithna `Ashariyyah (j. 3), Beirut: Mu’assasah al-
Wafa’, h. 7.
14
al-Muzaffar (t.t), op. cit., h. 67.
15
Muhammad al-Hassan (1978), h. 27.
16
Al-Sayyid Ibrahim (1973), h. 77.Shi`ah berdalilkan kepada firman Allah SWT dalam Surah al-Ahzab, ayat 33. Selain itu,
akal menghujahkan bahawa jika diandaikan berlaku kesilapan bagi imam, nescaya manusia memerlukan pula kepada imam
yang lain. Begitulah seterusnya sehingga melazami rantaian yang tidak berpenghujung.Ini adalah mustahil menurut
akal.Maka, wajiblah bagi Allah SWT terpelihara daripada kepincangan dengan Dia SWT memelihara imam sebagaimana
nabi. Lihat Muhammad Sadiq (1982), h. 126 & 127.
17
Muhammad al-Hassan (1986), h. 308.
18
Al-Sayyid Ibrahim (1973), h. 78.
19
Mahmud Muhammad (1978), h. 88.
20
Muhammad al-Husayn (1365H), h. 24 & 25.
21
al-Muzaffar (t.t), op. cit., h. 65 & 66.
Akidah Imāmah Shī`Ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah Al-Faqīh Khomeini
5
Qasim Muhammad bin al-Hassan al-`Askari (w 255 atau 256H) yang juga imam kedua belas dengan
gelaran al-Mahdi al-Muntazar, al-Hujjah, al-Qa’im atau Sahib al-Zaman masih lagi hidup dalam dua
bentuk keghaiban atau persembunyian iaitu:
i. ‘keghaiban kecil’ (al-ghaybah al-sughra) yang pendek tempohnya dan masih dapat
berhubung dengan pendukungnya melalui berita dan soal jawab secara dua hala,
ii. ‘keghaiban besar’ (al-ghaybah al-kubra) yang berlanjutan sehingga kini dan terputus
hubungan dengan pendukungnya tanpa perantaraan. Tempohnya telah melewati seribu
dan ratusan tahun sehingga Allah SWT menghendaki kemunculannya kelak.
22

Imamah beliau dikatakan bermula selepas kewafatan bapanya, al-Hassan al-`Askari pada
tahun 261H. ‘Keghaiban besar’nya bermula ketika umurnya hampir mencecah 74 tahun iaitu selepas
kematian utusannya yang keempat, Ali al-Samiri. Justeru, beliau tidak lagi mempunyai naib khas,
lantas kedudukan rujukan (marja`) dan naib umumnya diserahkan kepada fuqaha Shi`ah yang adil.
23

Bermula daripada persembunyian imam kedua belas di Gua Samira’, Shi`ah melalui detik-detik sukar
dari aspek politik dan fiqah, khususnya setelah kematian empat orang wakilnya, lantas bermulalah
zaman penantian al-Mahdi al-Muntazar (`asr al-intizar). Namun, dengan berlalunya masa, fuqaha
Shi`ah mula bersuara sebagai naib imam – sekurang-kurangnya – berhubung pungutan cukai seperlima
di ambang kemunculan idea Wilayah al-Faqih.
Secara asasnya, doktrin Wilayah Faqih adalah produk daripada perkembangan fiqah Shi`ah
sejak zaman keghaiban sehinggalah muncul doktrin tersebut. Dalam erti kata lain, ia bukan bermula
daripada cetusan awal Khomeini buat kali yang pertama. Sumbangan Khomeini – buat komuniti
Shi`ah – adalah usaha penonjolan doktrin ini buat sekian kalinya sebagai ijtihad fiqah yang baru
setelah iaterpendam dalam lipatan sejarah mereka. Jika disorot sejarah pemikiran Shi`ah, para ulama
sebelumnya telah memperkatakan tentang doktrin ini, khususnya setelah persembunyian imam kedua
belas mereka tanpa meninggalkan kerangka hukum dan panduan yang jelas untuk dilalui oleh Mukmin
sepanjang ketiadaan beliau. Akibatnya, asas fiqah Shi`ah menjadi kabur sejak peninggalannya.
Kelompangan panduan fiqah ini membentuk sikap pasif atau kerenggangan fuqaha Shi`ah daripada
persoalan politik, lantaran selama ini mereka bersandar langsung kepada bimbingan imam maksum
semasa hidupnya.
Melalui Muhammad bin Makki al-Jazini al-`Amili – juga digelar al-Shahid al-Awwal – (m
876H), fiqah Shi`ah mula mengalami perkembangan dengan memanjangkan suara dan pengaruh
fuqaha. Beliau mengusahakan badan “Niyabah al-Fuqaha’ al-`Ammah” yang menangani persoalan
hukuman, hudud dan solat Jumaat. Beliau meletakkan darjat faqih sebagai ‘naib imam’ melalui
kitabNya al-Lum`ah al-Damshiqiyyah. Berikutnya, latar kelahiran pemerintahan Safavid menyaksikan
tumbuh dan berkembangnya madrasah ilmu (al-hawzat al-`ilmiyah) dengan pesat. Institusi ini
merupakan tempat bertumpunya penuntut ilmu dan fuqaha dalam melakukan kajian dan pentahkikan
dengan menggunakan segala keperluan tahkik seperti kitab, sumber bahasa, fiqah, sejarah, sirah, hadis,

22
Faruq `Abd al-Salam (1987) Wilayah al-Faqih fi mizan al-Islam. Kaherah: t.pt., h. 17 & 18.
23
Al-Sayyid Jawwad al-Sayyid Husayn al-Husayni (1985) al-Imam al-Mahdi wa Zuhuruhu, Kuwayt: Maktabah Dar al-
Irshad, h. 127 & 128.
Azmil Zainal Abidin
6
mantik dan balaghah. Termasuk di antara pusat pengajian tradisi ini adalah hawzah di Najaf, Qum dan
Isfahan.
Setelah itu, muncul pula Ahmad bin Muhammad Mahdi Naraqi Kashani (m 1248H) yang
mengembangkan lagi idea al-Jazini melalui kitabnya `Awa’id al-Ayyam fi Bayan Qawa`id al-Ahkam.
Beliau mula menggunakan istilah Wilayah al-Faqih sebagai penolakan terhadap – semangat –
taqiyyah dan `asr al-intizar dengan gesaan supaya fuqaha memegang kendali urusan pentadbiran dan
perundangan bagi komuniti Shi`ah. Beliau pergi lebih jauh dengan mengalungkan gelaran “al-imamah
al-kubra” kepada fuqaha. Beliau menghujahkan bahawa seorang faqih mempunyai dua hak perwalian
yang asasi pada zaman keghaiban iaitu i) hak perwalian dalam segenap urusan yang dimiliki oleh
Rasulullah s.a.w dan imam dua belas kecuali jika terdapat dalil syarak yang mengecualikannya, ii) hak
perwalian pada segenap urusan yang mempunyai kaitan agama dan dunia seseorang hamba Allah
SWT.
Selanjutnya, murid Naraqi iaitu Murtada al-Ansari – yang digelar Khatim al-Mujtahidin – (m
1281H) menyebarkan pula pemikiran gurunya itu. Beliau mengangkat martabat ulama rujukan
(marja`) dengan mewajibkan penganut Shi`ah supaya bertaklid kepada marja` atau faqih pada setiap
urusan kehidupan dan mazhab. Demikianlah berkembangnya peranan faqih secara prinsipil dengan
berlalunya masa, bermula dengan sekadar penukil hadis ke tahap mujtahid dalamberfatwa sehinggalah
menjadi marja` yang wajib ditaklid. Bermula daripada kedudukan “al-niyabah al-`ammah” yang
meningkat sebagai “al-wilayah al-mustamiddah min Allah”, kemudian muncullah idea “wilayah al-
faqih”. Wilayah al-Faqih bertujuan mensabitkan bahawa ulama dan fuqaha adalah pewaris anbia dan
imam-imam maksum dari kalangan ahl al-bayt. Ia berinspirasikan hadis baginda s.a.w (maksudnya):
“Ulama adalah pewaris anbia” dan kata-kata al-Imam al-Rida iaitu imam kelapan menurut Imamiyyah
(maksudnya): “Raja-raja adalah pemerintah manusia, manakala ulama adalah pemerintah raja-raja”.
Pendukung doktrin ini kemudiannya menghujahkan bahawa setiap bentuk perwalian anbia dan imam
maksum ke atas manusia dan pemerintah mesti diserahkan kepada fuqaha dalam segenap hal kecuali
apa yang menyalahi nas yang sahih dan ijmak yang umum. Dengan ini, doktrin Wilayah al-Faqih
tersebut melangkaui peranan berfatwa dalam urusan agama semata-mata kepada mengeluarkan
hukum-hakam dalam urusan syarak. Akhirnya, datang Khomeini memikul panji idea Wilayah al-
Faqih di hawzah Qum dengan misi besarnya mengubah lanskap Iran menjadi sebuah Republik
Islam.
24

DOKTRIN WI LAYAH AL-FAQI H KHOMEINI
Doktrin Wilayah al-Faqih Khomeini terkandung dalam siri kuliah fiqah beliau di Najaf, Iraq pada
tahun 1969 yang dibukukan kemudiannya sebagai al-Hukumah al-Islamiyyah. Dalam wacana ini,
beliau melandaskan doktrin Wilayah al-Faqihnya menurut premis berikut:

24
Mustaffa al-Lubbad (2008) Hada’iq al-Ahzan: Iran wa Wilayah al-Faqih, Kaherah: Dar al-Shuruq, h. 88-96. Sikap pasif
terhadap soal politik ini ditambah pula dengan pendekatan taqiyyah mereka dalam menghadapi saingan politik mereka di
kalangan pemerintah dan penguasa Islam. Lihat sumber sama, h. 90.
Akidah Imāmah Shī`Ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah Al-Faqīh Khomeini
7
Tabiat Kesyumulan Risalah Islam Menuntut Pelaksanaan Syariat
Menurut Khomeini – secara asasnya –, keilmiahan dan kejelasan idea Wilayah al-Faqih –
kontemporari – tidak memerlukan burhan. Ini dilihat dari aspek keterkaitannya dengan prinsip Islam
yang mendasar. Namun idea ini menjadi kabur di kalangan masyarakat Islam dan institusi ulama –
Shi`ah – itu sendiri, akibat serangan pemikiran Barat yang mengelirukan. Panduan politik, ekonomi
dan sosial yang merentasi hubungan individu dengan Tuhannya telah sedia mengakar dalam tradisi
Islam secara teoriti dan praktiknya. Namun, melalui proses penjajahan – mental dan fizikal – Barat
secara halus dan terancang, konsep kesempurnaan Islam ini dirosakkan sehingga keluasan panduannya
dibataskan sesempit hukum haid dan nifas. Tambahan pula, kecuaian kalangan agamawan yang
menjahili tabiat kesyumulan Islam ini diambil kesempatan oleh musuh demi mencapai maksud
mereka.
25

Menurut Khomeini, agenda imperialisme ini ditandai oleh penyisihan sistem politik Islam
yang mula digantikan dengan sistem monarki Barat.
26
Lantas, sistem politik yang rosak turut menyeret
kepada kegagalan sistem legislatif Barat – yang dinanunginya – dalam menangani krisis moral, juga
kepincangan tataurusan ekonomi – anjurannya – dalam menjamin keadilan sosial serta penafian
terhadap tuntutan jihad demi memelihara maruah dan keadilan. Kesemuanya diakibatkan oleh
pengabaian terhadap kepentingan institusi pemerintahan menurut konsep wilayah dan imamah –
menurut Imamiyyah – yang berperanan melaksanakan hukum-hakam dan undang-undang Allah SWT.
Justeru, urusan mewujudkan kuasa dan mandat pemerintahan kepada wali al-amr merupakan tuntutan
yang mendesak menurut Islam. Penyampaian risalah Rasulullah s.a.w disempurnakan dengan
penguatkuasaan kanun peraturan Islam yang adil, manakala penentuan khalifah selepas baginda turut
menjamin kelangsungan syariat tersebut. Dari aspek fungsiannya, peranan rasul tidak terbatas kepada
urusan menyampai dan menerangkan ajaran Islam semata-mata tetapi turut melibatkan tugas
membentuk institusi pemerintahan negara. Justeru, kegigihan mengusahakan pembentukan kuasa
pentadbiran adalah sebahagian manifestasi keimanan terhadap konsep wilayah tersebut.
27

Menurut Khomeini, dalil keperluan kepada pemerintahan Islam dapat diamati daripada
beberapa aspek berikut iaitu: i) Kepentingan institusi atau mekanisme perlaksanaan, ii) Kelangsungan
pelaksanaan hukum-hakam,
28
iii) Tabiat kesyumulan Islam: Kapasiti peraturan Islam yang sempurna
mengisyaratkan kedatangannya demi membentuk negara dan sistem-sistemnya. Hukum-hakam yang
komprehensif pasti memerlukan mekanisme yang berautoriti untuk merealisasikannya, iv)
Penentangan siasah: Dalam sejarah politik Islam, – Shi`ah melihat bahawa – dinasti Bani `Umayyah
dan Abbasiyyah menyimpang daripada amalan politik Islam, lantaran ia perlu diperbetulkan melalui
penglibatan di bidang siasah, v) Kesatuan ummah: Imperialisme Barat berusaha meruntuhkan Khilafah
`Uthmaniyyah, lantaran ia berpotensi membentuk kekuatan Islam melalui agenda kesatuan ummah, vi)

25
Khomeini (1979), al-Hukumah al-Islamiyyah, Beirut: Dar al-Tali`ah, h. 7-11.
26
Dalam konteks ini, Khomeini turut mempertikaikan keIslaman sistem monarki yang diamalkan oleh Bani Umayyah.
Namun, diskusi ini memerlukan perincian lanjut dalam kesempatan yang lain. Lihat – umpamanya – dalam O.K. Rahmat
(1989), Republik atau Monarki, Singapura: Pustaka Nasional, h. 73-77.
27
Ibid., h. 11-19.
28
Kedua-dua dalil yang awal ini bakal dijelaskan dalam diskusi berikutnya.
Azmil Zainal Abidin
8
Penyelamatan daripada kezaliman dan penindasan: Kegagalan sistem penyelesaian – yang dipaksakan
oleh Barat – telah menimbulkan kezaliman, penindasan dan kesengsaraan kepada rakyat, lantas
mereka perlu diselamatkan dengan pemerintah yang adil, vii) Perkhabaran hadis tentang pembentukan
pemerintahan Islam: Hadis-hadis – yang diperakui oleh tradisi Shi`ah – mengisyaratkan bahawa unsur
kefasadan yang berleluasa setiap zaman hanya dapat disekat melalui terbentuknya pemerintahan Islam,
imam dan pemerintah yang layak memikul amanah kepimpinan.
29

Kewajipan Mendirikan Pemerintahan Islam Mencakupi Zaman Keghaiban Imam
Secara konsisten, Khomeini menekankan kewajipan mendirikan pemerintahan Islam pada segenap
keadaan dan waktu. Menurutnya, sebarang peraturan tidak berkesan untuk mengislah masyarakat dan
membahagiakan manusia tanpa kuasa pelaksanaan. Selain tugas menyampai, menerang dan
memperincikan hukum-hakam, Rasulullah s.a.w turut mengambil berat tentang aspek perlaksanaannya
sehingga baginda dapat melahirkan sebuah negara Islam di alam nyata. Baginda s.a.w tidak hanya
menggubal undang-undang jenayah – misalnya –, bahkan baginda turut berusaha melaksanakannya
sebagaimana tugas ini diteruskan oleh khalifah selepas baginda. Rasulullah s.a.w membayangkan
bahawa tanpa penentuan khalifah selepas baginda, maka risalahnya tidak akan kesampaian.
Perlaksanakan undang-undang menurut arahan dan kehendak Allah SWT merupakan jaminan
kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tuntasnya, undang-undang dan peraturan-peraturan sosial
memerlukan kepada pelaksana. Kuasa perundangan mesti disusuli oleh kuasa pelaksana, lantaran ia
merupakan saluran kepada hasil perundangan yang adil.
30

Menurut beliau lagi, bukti sejarah menyaksikan betapa baginda s.a.w sendiri membentuk
pemerintahan, mengetuai urusan pentadbiran sosial, mengirimkan utusan dan pelbagai lagi urusan
siasah demi merealisasikan seluruh hukum Islam. Berikutnya – bagi Shi`ah –, baginda turut melantik
pengganti untuk meneruskan tugas baginda dengan perintah Allah SWT sebagai bukti kelangsungan
pemerintahan Islam. Justeru, perlaksanaan hukum-hakam Islam adalah kewajipan mendesak yang
berterusan sepanjang masa sebagaimana Islam tidak dibatasi oleh had masa dan tempat. Disebabkan
Islam itu kekal, maka ia mesti dipraktikkan sehingga kiamat tanpa sebarang penggendalaan. Iktikad
bahawa Islam itu datang untuk masa atau tempat tertentu adalah menyalahi tuntutan akidah. Bahkan,
kerosakan sosial dan penyelewengan akidah serta akhlak hanya dapat dicegah melalui kerajaan adil
yang mengendalikan segenap urusan hidup.
31

Implikasi Keghaiban Imam Terhadap Kelangsungan Syariat
Berikutnya, Khomeini mengkritik dogma akidah pasca keghaiban imam yang mendominasi
Imamiyyah sehingga mereka bersikap pasif terhadap pemerintah zalim. Sebaliknya, memadai bagi
mereka untuk menanti kemunculan Imam Mahdi yang diharapkan dapat menegakkan keadilan.
Justeru, beliau menjelaskan justifikasi dan sebab-sebab syarii yang praktikal tentang kewajipan
membentuk pemerintahan Islam tanpa sikap bertangguh dan menyerahkan urusannya kepada Imam

29
Ibid., h. 23-39.
30
Ibid., h. 23 & 24.
31
Ibid., h. 24-26.
Akidah Imāmah Shī`Ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah Al-Faqīh Khomeini
9
Mahdi. Dengan nada keras, beliau menyuarakan implikasinya dalam membantutkan pelaksanaan
syariat Islam, sekaligus meruntuhkan rukun-rukunnya.
Ini kerana menurut hujah syarak dan rasional akal, kewajipan menggerunkan musuh yang
mengancam ummah, membalas pencerobohan mereka dengan setimpal serta menyelamat dan
mengembalikan hak orang-orang yang dizalimi hanya dapat terlaksana melalui ‘kekuatan atau
kekuasaan yang kukuh’ – melalui kerajaan yang berdaulat –. Urusan ummah akan terbiar tanpa
panduan Islam, lantaran persoalan politik diabaikan dengan alasan ketiadaan nas untuk melantik naib
imam sepanjang keghaibannya. Ketiadaan pemimpin yang mentadbir segala urusan ini bakal
mengakibatkan penundaan dan penangguhan hukum-hakam Islam. Keghaiban besar Imam Mahdi
telah berlalu selama lebih seribu tahun, lantas tidak sayugianya tempoh yang lama ini menjadi alasan
untuk menggendalakan hukum-hakam Islam. Kepercayaan tentang keterbatasan usia syariat lebih
dahsyat daripada meyakini pemansuhan Islam. Meremehkan kepentingan pembentukan kerajaan Islam
bererti mengengkari keperluan perlaksanaannya, menggesa penundaan dan pembekuannya, sekaligus
mengengkari kesempurnaan dan keabadian Islam itu sendiri. Ijtihad beliau – sebagai faqih Imamiyyah
–, tidak sayugianya situasi kritikal ini terbiar begitu sahaja sedangkan kebanyakan fuqaha Shi`ah
berjaya memenuhi syarat-syarat pemerintah yang diperakui oleh syarak, lantas layak diangkat sebagai
pengganti imam. Justeru, usaha membentuk kerajaan Islam sejagat dan adil bukan suatu kesulitan.
32

Keautoritian Wilayah Al-Faqih Dalam Memastikan Kelangsungan Syariat
Sebagaimana diskusi lalu, idea Wilayah al-Faqih telah lama dibibitkan melalui gerakan kesedaran di
kalangan ulama Shi`ah sebelum Khomeini. Apa yang diutarakan oleh beliau hanya berupa lontaran
semula idea yang sama pada era kontemporari sebagai ‘penyelesaian sementara’ dalam tempoh
menanti kemunculan Imam Mahdi. Justifikasi beliau, syarat pemerintah Islam menurut syarak –
seperti yang disifati oleh imam-imam – turut dipenuhi oleh fuqaha Shi`ah semasa, manakala fungsinya
sebagai naib imam adalah penting demi kelangsungan syariat.
a. Kesabitan Wilayah al-Faqih menurut Khomeini
Berikut adalah beberapa dalil Khomeini dalam mensabitkan doktrin Wilayah al-Faqih:
i. Sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Saidina Ali, bahawa Rasulullah s.a.w telah
bersabda (maksudnya): “Ya Allah, rahmatilah pengganti-penggantiku – tiga kali –”,
kemudian baginda ditanya: “Ya Rasulullah, siapakah pengganti mu?”. Jawab baginda:
“Mereka yang datang selepasku, meriwayat hadis dan sunnahku dan mengajarkannya
kepada orang ramai selepasku”. Menurut Khomeini, hadis ini ditujukan kepada mereka
yang berusaha menyebarkan ilmu dan undang-undang Islam serta mengajarkannya
kepada orang ramai. Tidak ragu lagi, faqih itu adalah pemerintah dan pengganti dalam
semua hal.
33


32
Ibid., h. 26-27 & 47-49.
33
Ibid., h. 56-60.
Azmil Zainal Abidin
10
ii. `Ali memetik daripada bapanya, dari al-Nawfali daripada al-Sukuni daripada Abi
‘Abdullah sebagai berkata, Rasulullah s.a.w telah bersabda: “Golongan fuqaha adalah
pemegang amanah para Rasul selagi mereka tidak menceburi keduniaan. Maka baginda
ditanya: “Ya Rasulullah, apakah maksud terceburnya mereka dalam keduniaan?”. Jawab
baginda: “(Mereka) mengikut sultan, apabila mereka bersikap demikian, maka hendaklah
kamu awasi mereka daripada agamamu.”
34
Oleh kerana pemerintahan Islam adalah
sebuah pemerintahan undang-undang, maka seorang faqih adalah orang terkemuka dalam
urusan pemerintahan, bukan yang lain. Dia harus menegakkan semua perkara yang telah
ditegakkan oleh Rasulullah s.a.w, tidak lebih dan tidak kurang sedikitpun.
35
Pada
keseluruhannya, fuqaha adalah pengganti-pengganti baginda s.a.w selepas imam-imam,
juga ketika ketiadaan mereka. Mereka diamanahkan untuk menjalankan tugas yang
diamanahkan oleh para imam.
36

iii. Riwayat daripada al-Qa’im al-Mahdi, imam kedua belas: “...mengenai peristiwa-peristiwa
yang berlaku maka hendaklah kamu merujuknya kepada perawi-perawi hadis kita, kerana
mereka adalah hujjahku ke atas kamu, sementara aku pula adalah Hujjatullah”.
37
Menurut
Khomeini, Hujatullah memberi makna bahawa imam adalah tempat rujukan bagi orang
ramai dalam semua perkara sebagaimana fuqaha. Hujjatullah adalah orang yang telah
ditentukan oleh Allah SWT untuk mentadbir urusan manusia. Perbuatan dan
percakapannya menjadi hujjah bagi Muslimin, wajib dilaksanakan, tidak boleh disanggah
dalam melaksanakan hukum-hakam hudud, pungutan cukai seperlima, zakat, cukai tanah
dan harta rampasan perang.
38

b. Wilayah al-Faqih dan syarat pemerintah Islam
Menurut Khomeini, pemerintahan Islam adalah berdasarkan peraturan ketuhanan yang terikat dengan
syarat dan kaedah yang digariskan oleh al-Quran dan al-Sunnah. Tiada ruang bagi pemerintah atau
rakyat untuk menggubal hukum yang tidak diizinkan oleh Allah SWT, manakala kuasa legislatif
(sultah al-tashri`) hanya milikNya semata-mata. Kerajaan Islam bukan berbentuk pemerintahan
mutlak atau pemerintahan berperlembagaan yang merujuk urusan penggubalan undang-undangnya
kepada suara majoriti di parlimen atau dewan rakyat sebagaimana pemerintahan monarki atau republik
lainnya. Sebaliknya Islam menggantikan majlis legislatif dengan majlis lain yang berperanan
menyusun perjalanan dan bidang khidmat kementerian tertentu menurut bidangnya masing-masing.
Aspek perundangannya bersumberkan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan berautoriti yang
dipatuhi. Pemerintahan Islam meletakkan Allah SWT sebagai hakim tunggal dengan hukumNya
sahaja yang diterima pakai di dalam negara. Rasulullah s.a.w, para pengganti baginda dan segenap
manusia hanya menurut syariat yang telah diwahyu serta dijelaskan oleh al-Quran dan lisan rasulNya.

34
Ibid., h. 67. Lihat al-Kafi, bahagian Kelebihan Ilmu, bab ketiga, hadis yang ke-5.
35
Ibid., h. 70.
36
Ibid., h. 75.
37
Ibid., h. 77. Lihat Al-Wasa’il, 101/18, bahagian ‘Kehakiman’, bab ke-Il, hadis yang ke-9, diriwayatkan oleh al-Tusi dalam
buku Al-Ghaybah, dan diriwayatkan juga oleh al-Tabrasi dalam buku Al-Ihtijaj.
38
Ibid., h. 78 & 79.
Akidah Imāmah Shī`Ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah Al-Faqīh Khomeini
11
Sebagai khalifah Allah SWT, baginda s.a.w telah memutuskan hukuman di kalangan manusia dengan
kebenaran tanpa menurut hawa nafsu. Bahkan berdasarkan arahanNya, baginda s.a.w telah
menentukan Saidina Ali sebagai khalifah. Tuntasnya, pemerintahan Islam adalah menurut hukuman
dan peraturan, manakala kekuasaan baginda s.a.w dan imam-imam berikutnya adalah mandat
daripadaNya. Demikianlah sejarah pembentukan kerajaan Islam awalan sehingga ia dirosakkan
kemudiannya oleh penguasaan Umawi dan kerabatnya yang gagal memaparkan keperibadian zuhud
sebagimana kepimpinan Saidina Ali, lantas terabailah hak dan kebajikan rakyat.
39

Berdasarkan identiti pemerintahan Islam tersebut, Khomeini merumuskan dua syarat utama –
selain syarat-syarat umum lainnya seperti berakal, baligh dan tataurusan yang baik – sebagai ciri
kelayakan seseorang pemerintah iaitu memiliki keilmuan tentang peraturan Islam dan berkeperibadian
adil (`adalah). Kedua-dua kualiti ini dapat mengupayakan seseorang pemimpin untuk berlaku adil
dalam pemerintahannya:
i. Melalui ilmu yang dimiliki itu, ia dapat mengetahui ruang lingkup peranannya.
Sebaliknya, sesiapa yang menjahili peraturan berhubung tugas kepimpinannya tidak
layak untuk memerintah. Ini kerana pemerintahan secara bertaklid tidak memiliki
kehebatan, manakala pemerintahan secara jahil bererti ia lemah untuk melaksanakan
hukuman. Namun, penguasaan ilmu yang mendalam tentang seluruh peraturan itu bukan
syarat yang wajib, bahkan cukup baginya sekadar mengenal pasti peranannya. Justeru,
memadai bagi sultan untuk mendampingi agamawan demi memastikan amalan dan
hukumannya terbit daripada – pemutusan – fuqaha,
40

ii. Pemimpin juga dituntut bersifat adil, memiliki akidah yang sejahtera dan sempurna,
akhlak yang terpuji dan sunyi daripada dosa kesalahan. Ini kerana pemerintahan Islam
adalah praktik amali bagi peraturan, bukan alat bagi hawa nafsu. Sebaliknya, tiada
jaminan bagi pemimpin zalim untuk tidak bersikap khianat dan mengeksploitasi rakyat
bawahan demi kepentingan diri dan kelompoknya.
Menurut Khomeini, para imam Shi`ah memiliki kelebihan ini tanpa dapat ditandingi oleh
selain mereka, bahkan syarat ini tetap terpakai sehingga zaman keghaiban imam.
41

c. Kondisi Wilayah al-Faqih sebagai naib imam
Menurut Khomeini, kondisi seorang faqih yang alim dan adil bukanlah terasing daripada peranan dan
amanah yang telah ditunaikan oleh Rasulullah s.a.w. Justeru, apabila ia membentuk sebuah
pemerintahan Islam, maka orang ramai wajib mentaatinya. Pemerintah ini berkuasa mengurus dan
memerintah mereka, sama seperti kuasa dan keistimewaan baginda s.a.w dan Amir al-Mu’minin. Ini
kerana kelebihan dan keistimewaan itu tidak akan membawanya menyalahi ajaran syarak atau
menghukum manusia di luar perintah Allah SWT. Mandat kuasa yang diberikan olehNya kepada

39
Ibid., h. 41-45. Spekulasi sejarah ini memerlukan analisis yang lebih teliti, objektif dan bertanggungjawab. Contohnya,
lihat `Abd al-Muta`al Muhammad al-Jabiri (t.th.), Hiwar ma`a al-Shi`ah hawl al-Khulafa’ al-Rashidin wa Bani Umayyah,
Kaherah: Dar al-Tiba`ah dan Ibrahim `Ali Sha`wat (2006), Kesalahan-kesalahan terhadap Fakta-fakta Sejarah yang Perlu
Diperbetulkan Semula (terj. Basri Ibrahim), Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.
40
Oleh itu, pemerintah hakiki adalah fuqaha, manakala sultan hanyalah pekerja mereka. Ibid., h. 46.
41
Ibid., h. 45-47.
Azmil Zainal Abidin
12
pemerintahan Islam semasa – yang dituntut pembentukannya ketika zaman keghaiban itu – menyamai
mandat yang telah diberikan kepada baginda s.a.w dan Amir al-Mu’minin berkaitan urusan
pemerintahan dan kehakiman, menyelesaikan pertelagahan, perlantikan penguasa dan pegawai,
pungutan cukai tanah dan pembangunan negara. Apa yang penting, faqih yang dilantik itu mesti
memiliki dua ciri terdahulu iaitu berilmu dan bersifat adil.
42

Dalam hujah pengukuhan terhadap asas keautoritian Wilayah al-Faqih, Khomeini
membahaskan aspek fungsian sesebuah pemerintahan. Menurutnya, kerajaan adalah wasilah untuk
mencapai sasaran matlamat yang tinggi iaitu pelaksanaan hukum dan pengukuhan sistem Islam yang
adil. Justeru, urusan mentadbir negara – semata-mata – tidak meningkatkan status si pelaksananya.
Bahkan, sesuatu pemerintahan tidak memiliki sebarang nilai jika ia dilaksanakan demi kepentingan
tertentu. Saidina Ali telah menunjukkan contoh berhubung sikap cenderung menegakkan kebenaran
dan menolak kebatilan, juga tidak tamak kepada pemerintahan. Pemerintahan itu sendiri bukan
matlamat tetapi ia adalah satu wasilah yang mempunyai nilai selagi matlamatnya mulia. Jika ia
dituntut dan dianggap sebagai matlamat, manakala semua wasilah lain digunakan untuk mencapainya,
maka usaha sedemikian mendekati suatu kesalahan. Sebaliknya, para fuqaha yang adil mesti
mengambil peluang kepimpinan untuk membentuk kerajaan yang melaksanakan perintah Allah SWT
dan menegakkan sistem yang adil.
43

IMPAK WI LAYAH AL-FAQI H TERHADAP AKIDAH IMAMAH
Khomeini menyedari bahawa cetusan idea Wilayah al-Faqih pasti mengundang pertikaian, lantaran ia
mengangkat status faqih ke martabat naib imam, lantas kondisinya memiripi keekslusifan imam.
Kekusutan ini dirungkaikan dengan mencari titik perbezaan dari aspek status kedua-duanya, manakala
titik persamaannya pula merujuk kepada aspek fungsian kedua-duanya:
Perbezaan status Wilayah al-Faqih sebagai al-Wilayah al-I`tibariyah dengan keekslusifan
imamah sebagai al-Wilayah al-Takwiniyah
Menurut Khomeini, timbul kekaburan di antara skop perwalian imam dengan skop perwalian faqih
yang berkedudukan sebagai naib imam. Beliau berwaspada agar tidak mencanggahi pandangan Shi`ah
tentang konsep pewasiatan dan keghaiban imam. Bahkan dengan iktikad Imamiyyah yang kental,
beliau memerihalkan ketinggian dan kesempurnaan darjat imam secara takwiniyah itu sebagai “tidak
tercapai oleh malaikat yang sentiasa hampir dengan Allah SWT dan tidak juga tercapai oleh nabi yang
diutuskan olehNya”.
44
Dalam pada itu, beliau sering berusaha menerangkan bahawa konsep perwalian
pada zaman keghaiban adalah berbentuk wilayah i`tibariyah yang berbeza dengan bentuk perwalian
imam yang diwasiatkan sebagai wilayah dhatiyyah atau wilayah takwiniyyah. Beliau giat
memperjelaskan perbezaan di antara kedua-dua bentuk perwalian tersebut dari aspek statusnya. Jelas
beliau, wilayah dhatiyah adalah anugerah ketuhanan yang dikurniakan buat keturunan baginda s.a.w

42
Ibid., h. 49.
43
Ibid., h. 53 & 54.
44
Bahkan, di antara riwayat hadis di sisi Shi`ah mendakwa bahawa Rasul Agung (s.a.w) dan para Imam (‘a.s) di
sebalik dunia ini mereka adalah merupakan cahaya-cahaya yang telah diterbitkan oleh Allah dari ‘ArasyNya, dan
Allah menganugerahkan kepada mereka kedudukan dan darjat yang hampir dengan Allah yang hanya Imam
sahaja yang mengetahuinya. Lihat ibid., h. 52 & 53.
Akidah Imāmah Shī`Ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah Al-Faqīh Khomeini
13
secara keistimewaan syakhsi, bukan bersempena keimamahan mereka semata-mata. Kesempurnaan ini
diperakui oleh Shi`ah sebagai sifat kemaksuman mereka. Ia tidak berkait dengan makna wilayah
i`tibariyah yang terbatas dalam skop melaksanakan syariat dan beriltizam dengannya.
45

Kedudukan imam dalam wilayah dhatiyah adalah melibatkan ketinggian peribadinya, bukan
dipengaruhi oleh jangkauan kekuasaannya dalam pemerintahan. Beliau berpandangan bahawa
martabat wilayah dhatiyah yang diperolehi oleh imam-imam yang diwasiatkan adalah berbeza
sepenuhnya dengan perwalian dalam urusan pentadbiran ummah lantaran mereka tetap mencapai
wilayah dhatiyah, sekalipun tanpa memegang kendali perwalian dalam pemerintahan. Fatimah al-
Zahra’ r.a – contohnya –, menikmati wilayah dhatiyah takwiniyah walaupun beliau tidak dilantik
sebagai khalifah. Dalam erti kata lain, perwalian imam sebagai pemerintah yang diberi kekuasaan
secara i`tibariyah tidak menambah sedikitpun kemuliannya – yang sedia ada – dalam bentuk wilayah
dhatiyah. Imam dan faqih adalah berbeza dari aspek statusnya tetapi setara dari aspek fungsian dalam
tuntutan pegangannya kepada syariat.
46

Perwalian Wilayah Al-Faqih Meluasi Skop Fungsian Imamah
Menurut Khomeini, idea Wilayah al-Faqih tidak sayugianya diprejudiskan sebagai pengangkatan
status perwalian bagi faqih ke tahap martabat kenabian atau imam. Ini kerana perbicaraan tersebut
hanya berkisar di sekitar persoalan fungsi amali dalam melaksanakan tugas semata-mata, bukan
persoalan status. Perwalian bermakna memerintah rakyat, mentadbir negara dan melaksanakan
hukum-hakam syarak. Dalam erti kata lain ia bermakna kerajaan, pentadbiran dan siasah negara,
bukan berupa suatu keistimewaan demi kepentingan diri tetapi ia adalah tugas amali yang berisiko
besar. Wilayah al-Faqih adalah perkara mendatang (i`tibari) yang ditentukan oleh syarak. Peranan
nabi, imam dan faqih yang adil, kesemuanya berfungsi sebagai pelaksana perintah Allah SWT.
Contohnya, apabila baginda s.a.w menyebat penzina yang belum berkahwin lebih dari seratus rotan,
maka seorang faqih tidak boleh mengurangkan bilangan tersebut. Allah SWT telah melantik
Rasulullah s.a.w sebagai pemimpin Mukminin dan imam selepasnya turut menjadi pemimpin. Kedua-
duanya menjadi rujukan soal perlantikan hakim dan pemerintah, juga mengawasi dan memecat mereka
bila keadaan memerlukan. Kekuasaan itu sendiri wujud di sisi faqih ke atas fuqaha lain tetapi bukan
bererti keharusan baginya untuk memecat atau melantik, lantaran perwalian fuqaha adalah sama dari
aspek kelayakan.
47

Justeru pada zaman keghaiban, fuqaha berperanan menegakkan kerajaan yang sah, bertindak
mendirikan hukum hudud, mengawal sempadan dan melaksanakan peraturan. Jika kelayakan itu hanya
terdapat pada individu tertentu, maka tugas tersebut menjadi fardu ain ke atasnya, manakala jika tidak,
maka ia menjadi fardu kifayah. Ketika faqih itu tidak mampu membentuk kerajaan, maka
perwaliannya tetap tidak gugur, lantaran fuqaha adalah lantikan Allah SWT sendiri. Maka wajib ke
atas seorang faqih untuk beramal melaksanakan tuntutan kuasanya menurut tahap kemampuannya.

45
Ibid., h. 49-53 dan al-Shawi (1995), h. 35 & 36.
46
Ibid., h. 49-53. Sila lihat keterangan gambarajah dalam LAMPIRAN.
47
Ibid., h. 49-51.
Azmil Zainal Abidin
14
Tugasnya termasuk memungut zakat, cukai seperlima, cukai tanah dan jizyah jika mampu supaya ia
dapat dibelanjakan untuk kepentingan Muslimin.
48

Demikianlah bidang kuasa wilayah i`tibariyah yang merangkumi segenap kekhususan yang
dimiliki oleh imam-imam lantikan secara wasiat. Kesetaraan imam dan faqih dari aspek perwalian
wilayah i`tibariyah membawa kepada perluasan skop perwalian wilayah i`tibariyah pihak faqih yang
turut merangkumi kekhususan yang telah dipegang oleh Rasul s.a.w sebagai hakim, juga sebagaimana
yang diwariskan oleh baginda kepada imam-imam berikutnya. Ini kerana inti pati perwalian tersebut
adalah keiltizaman dalam melaksanakan hukum syariat sama yang merentasi zaman baginda
sehinggalah zaman keghaiban imam. Kelebihan dan keistimewaan imam tidak memaknakan pelepasan
mereka dalam menyalahi atau melampaui ajaran syariat, juga menghukum manusia jauh daripada
arahan Allah SWT.
49
Melalui pintu wilayah i`tibariyah ini, Khomeini dianggap berjaya merungkaikan
keterikatan fuqaha Shi`ah dengan idea pewasiatan imam sebagai asas tunggal perwalian
pemerintahan.
50

Kaedah Perlantikan Imam Berbeza Dengan Wilayah Al-Faqih
Dikotomi Khomeini kelihatan praktikal dalam meredakan kesangsian pendukung dogmatik imamah
terhadap Wilayah al-Faqih. Namun, dalam membicarakan kaedah perlantikannya, beliau tidak dapat
mengelak daripada kritikan dari kalangan Imamiyyah sendiri.
51
Sebagai penganut Imamiyyah,
Khomeini tidak mempertikaikan prinsip wasiat sebagai satu-satunya kaedah tunggal yang diperakui
oleh fuqaha mereka berhubung perwalian imam. Beliau boleh sahaja berterus terang berpegang kepada
ketetapan jumhur ulama Islam berhubung penolakan hujah akal dan ketidak-praktikalan pembatasan
perwalian atau imamah secara kaedah perwasiatan. Ini selari dengan keakuran beliau betapa asas
perwalian Wilayah al-Faqih tetap memerlukan baiah yang bebas. Namun, beliau tidak menyatakannya
secara terbuka sekalipun idea ini menjurus kepada pengamalan baiah – iaitu kaedah pemilihan umum
– sebagai prinsip perwalian secara praktikal. Bahkan, asas ini ditegaskan secara jelas oleh
perlembagaan Republik Iran yang awal.
52

Justeru, perwalian di antara imam dengan imam faqih hanya dibezakan oleh kaedah penentuan
kedua-duanya iaitu secara lantikan nas dan secara baiah atau pilihan rakyat. Ini membuka ruang
kritikan oleh kalangan sarjana Shi`ah sendiri, sekurang-kurangnya dari dua aspek: i) Khomeini
dianggap mengurniakan status kemaksuman – yang berupa kekhususan imam – kepada faqih yang
dipilih; ii) saranan beliau menjurus kepada penghapusan tabiat keekslusifan perwalian imam yang
maksum, sekaligus menimbulkan prejudis bahawa perwalian faqih tersebut memiripi teokrasi Kristian

48
Ibid., h. 51 & 52.
49
Ibid., h. 49& 50.
50
Lihat al-Shawi (1995), op. cit., h. 40 & 41.
51
Apatah lagi, Khomeini dikenali sebagai beraliran usuliyyah yang membawa idea-idea baru berbanding aliran akhbariyyah.
Di antara pengkritik Wilayah al-Faqih adalah marja` Shi`ah, al-Sayyid al-Khu’i dalam Asas al-Hukumah al-Islamiyyah yang
turut menubuhkan Jama`ah al-Hujjiyyah demi beriltizam dengan penantian Imam Mahdi. Juga, lihat Muhammad Jawwad
Mughniyah dalam al-Khumayni wa al-Dawlah al-Islamiyah.
52
Tawfiq Muhammad al-Shawi (1995) Fiqh al-Hukumah al-Islamiyyah bayn al-Sunnah wa al-Shi`ah: wa Qira’ah fi Fikr al-
Thawrah al-Iraniyyah, MI: Manshurat al-`Asr al-Hadith, h. 34. Juga lihat Perlembagaan Republik Islam Iran (t.th.) Kuala
Lumpur: Kedutaan Republik Islam Iran, h. 53 & 54.
Akidah Imāmah Shī`Ah Dalam Konteks Doktrin Wilāyah Al-Faqīh Khomeini
15
di Eropah.
53
Kritikan ini mempunyai asas, lantaran Wilayah al-Faqih terpaksa menjelaskan pendirian
Imamiyyah terhadap hak ummah dalam memilih imam. Ini kerana logik imamah Shi`ah bertolak dari
dua premis: i) imam tidak dapat tidak mesti bersifat maksum, lantaran perlantikannya kembali kepada
Allah SWT, ii) ummah tidak maksum, maka bagaimana mereka dapat memilih seorang imam yang
maksum.
54
Apa yang pasti, soalan ini tidak wajar diserahkan kepada sains politik untuk menjawabnya.
KESIMPULAN
Sumbangan Khomeini buat ummah – sekurang-kurangnya dunia Shi`ah – pada era ini merujuk kepada
aspirasi perjuangannya dalam memartabatkan institusi ulama, sekaligus menonjolkan kedaulatan
agama tanpa pemisahan daripada urusan pentadbiran negara. Institusi pemerintahan adalah penting
dalam kehidupan bersyariat. Seruan ini – sememangnya – digeruni oleh kuasa imperialis dan sekularis
Barat yang sekian lama mengosongkan makna `ubudiyyah dari medan politik. Keberanian ijtihad
politik beliau sememangnya memanfaatkan komuniti Shi`ah yang dibelenggu kejumudan faham
beragama sejak zaman keghaiban Imam Mahdi.
Rekonstruksi semula dan kritikan internal Khomeini ini membuktikan – secara tersirat –
kerapuhan dan kecelaruan doktrin imamah selama ini. Wilayah al-Faqih kelihatan berjaya menyuntik
dinamisme dan memecah kejumudan fiqah Imamiyyah, namun ironisnya, Wilayah al-Faqih ‘terpaksa’
menurunkan martabat imamah dari status akidah yang dinaskan ke aras cabang fiqah yang
diijtihadkan. Klimaksnya, Imamiyyah akur dalam mensabitkan konsep syura sebagai mekanisme
perlantikan kepimpinan ummah –– suatu ‘kebalikan ekstrim’ dan ‘ultra paradoks’ bagi asas penafian
mereka terhadap kebenaran Ahl al-Sunnah sejak berkurun lamanya.

53
Ibid., h. 40 & 41.
54
Muhammad Ahmad al-Khatib (1994) `Aqidah al-`Ismah bayn al-Imam wa al-Faqih `ind al-Shi`ah al-Imamiyyah, h. 21.
Azmil Zainal Abidin
16
LAMPIRAN


Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
17
CABARAN PEMIKIRAN KETUHANAN WAHABI TERHADAP FAHAM
AHL AL-SUNNAH WA AL-J AMAAH


Oleh:
Mohd Sobri b. Ellias


ABSTRAK
Perkataan Wahabi merujuk kepada golongan yang mendokong aliran pemikiran yang
telah digagaskan oleh Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab al-Najdi pada abad ke 12
Hijrah. Sejarah menyaksikan bahawa golongan ini telah menimbulkan pelbagai
polemik dalam masyarakat Islam lebih-lebih lagi dalam isu yang berkaitan dengan
perbahasan ketuhanan. Kemunculan puak ini dalam kalangan umat Islam juga secara
tidak langsung telah mencabar kewibawaan para ulama ASWJ serta turut memberi
cabaran kepada pegangan sejati ASWJ. Hal ini berikutan wujudnya ajaran-ajaran
salah yang telah diajarkan dan disebarkan oleh mereka dengan berselindung di
sebalik ungkapan ‘akidah salaf al-salih’. Justeru, kertas ini disediakan bagi
menganalisis beberapa isu ketuhanan mengikut kerangka pemikiran akidah mereka
serta percanggahannya dengan mazhab al-Asya‘irah yang merupakan mazhab arus
perdana dalam Islam. Antara isu ketuhanan yang dijadikan tumpuan dalam kertas ini
adalah; pemahaman terhadap konsep tauhid dan konsep ibadah. Kertas ini
menyimpulkan bahawa akidah Wahabi merupakan suatu bentuk akidah yang
bertentangan dengan akidah para salaf al-salih dan ia perlu ditahzir dan ditolak oleh
seluruh umat Islam demi memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat.
Kata kunci: Pemikiran ketuhanan, Wahabi, ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah (ASWJ),
Konsep Tauhid, Konsep Ibadah.
PENDAHULUAN
Aliran ASWJ telahpun sekian lama menjadi perisai kepada akidah umat Islam di Malaysia sejak
zaman berzaman. Ia terbukti dengan kesucian pegangan dan kemurnian amalan yang dikecapi oleh
sebahagian besar umat Islam selama ini. Namun, pada era alaf baru yang ditandai dengan pelbagai


Kertas kerja ini dibentangkan di dalam seminar Pemikiran Islam III, anjuran Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam,
Akademi Pengajian Islam, Universiiti Malaya, Kuala Lumpur pada 26-27 hb. September 2012.

Mohd Sobri b. Ellias merupakan calon PhD Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti
Malaya.
Mohd Sobri b. Ellias
81
bentuk kemodenan ini, keutuhan akidah umat Islam khususnya di Malaysia didapati sedikit tergugat
disebabkan siri-siri cabaran baru yang mendatang terutama yang berbentuk fahaman atau aliran
pemikiran. Maka, ditambah pula dengan fenomena kejahilan umat Islam terhadap ketulenan tradisi
tauhid dan ilmu ASWJ, tidak sedikit daripada mereka yang didapati mengalami kekeliruan fahaman
yang saban hari kian membimbangkan. Di antara cabaran tersebut adalah polemik pemikiran yang
berlaku di antara ASWJ dan golongan Wahabi.
Realitinya, perselisihan yang berlaku di antara golongan ASWJ dan golongan Wahabi adalah
merupakan suatu perselisihan yang berpunca daripada jurang manhaj yang begitu besar di antara
kedua-dua pihak. Ini disebabkan, manhaj yang digunakan oleh golongan ASWJ adalah berdasarkan
hujahan naqliyah dan akliyah yang mantap di samping turut mengambil kira persepakatan para ulama’
yang muktabar. Manakala manhaj yang digunakan oleh golongan Wahabi pula adalah berdasarkan
kepada ketaksuban mereka terhadap pendapat Ibn Taymiyyah dan pendekatan mereka yang terlalu
ketat dan rigid ketika berinteraksi dengan nas-nas wahyu.
Justeru, untuk menzahirkan perselisihan dua manhaj tersebut dalam usaha mencari titik
pertembungan ke arah penyelesaian polemik yang berlaku, kertas ini menggariskan dua tema penting
yang menjadi fokus untuk dibincangkan secara rencam dan rinci menerusi persepektif dari kedua-dua
pihak. Dua tema yang dimaksudkan adalah konsep tauhid dan konsep ibadah. Kedua-dua tema ini
didapati sekurang-kurangnya telah membentuk asas pemikiran ketuhanan yang menjadi legasi dan
syi‘ar bagi kedua-dua aliran ini. Kertas ini juga memperuntukkan analisis terhadap kedua-dua tema
tersebut bagi memperlihatkan ketepatan dan kebenarannya menurut kacamata jumhur umat Islam.
KONSEP TAUHID MENURUT GOLONGAN WAHABI DAN ASWJ
Tauhid menurut golongan Wahhabiyyah adalah mengesakan Allah SWT pada peribadatan (ifrad Allah
bi al-‘ibadat)
1
. Ia dapat dibahagikan kepada tiga menurut mereka: Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-
Rububiyyah dan Tawhid al-Asma’ wa al-Sifat. Umum mengetahui bahawa manhaj tauhid tiga
serangkai ini merupakan suatu manhaj yang berasal daripada pemikiran Ibn Taymiyyah (m. 728H)
2
.
Setelah kewafatan Ibn Taymiyyah, manhaj tersebut kembali disuburkan oleh Muhammad ‘Abd al-
Wahhab, seterusnya dijadikan prinsip dalam bertauhid bagi golongan mereka
3
.

1
Al-‘Uthaymin, Muhammad b. Salih (2005), Syarh Kasyf al-Syubuhat, c. 04, Riyad: Dar al-Tharayya li al-Nasyr, h. 20;
Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1930), al-Jawahir al-Mudiyyah, c. 01, Mesir: Matba‘ah al-Manar, h. 04. Ibn Taymiyyah
telah mendefinisikan lafaz al-tawhid dengan makna penafian terhadap sifat-sifat Allah yang tidak pernah wujud berdasarkan
kalam golongan salaf ( يفن فلسلا نم دحأ ملك يف دجوي ل تافصلا نم ءيش ). Sementara lafaz tanzih, beliau telah mendefinisikan
sebagai penafian terhadap satu sifat daripada sifat-sifat al-khabariyyah yang tidak pernah wujud berdasarkan kalam golongan
salaf ( ل ةيربخلا تافصلا نم ءيش يفن فلسلا نم دحأ ملك يف دجوي ). Kedua-dua defenisi ini merupakan suatu bentuk tamwih dan
talbis yang dilakukan oleh Ibn Taymiyyah kepada umat Islam. Lihat al-‘Asimi, ‘Abd al-Rahman b. Muhammad (2004),
Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad b. Taymiyyah, c. 01, j. 04, Madinah al-Munawwarah: Wizarah al-Syu’un al-
Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da‘wah wa al-Irsyad, h. 152.
2
Rujuk al-Harrani, Ahmad b. ‘Abd al-Halim (t.t), Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafah Ashab al-Jahim, j. 02,
Riyad: Maktabah al-Rusyd, h. 710, 854, 855. Lihat juga Abu Hamid b. Marzuq (1986), al-Tawassul bi al-Nabiy wa bi al-
Salihin, Turki: Hakikat Kitabevi, h. 20. Lihat juga Kamil Muhammad Muhammad `Uwaidah (1996), al-Imam Muhammad b.
`Abd al-Wahhab, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah, h. 87-88; Hirsi Muhammad Hailulah (1996), al-Salafiyyah al-
Wahhabiyyah bayna Mu’ayyidiha wa Muntaqidiha, (t.t.p): Borneo Printers & Trading Sdn. Bhd., c. 1, h. 57-58, 98.
3
Menurut Muhammad Abu Zahrah, aliran Wahabi tidak menambah apa-apa yang baru dalam bidang akidah daripada apa
yang telah dibentangkan oleh Ibn Taymiyyah, tetapi mereka telah berlebih-lebih dalam menghuraikannya melebihi daripada
apa yang telah dilebih-lebihkan oleh Ibn Taymiyyah (syaddadu fiha akthar mimma tashaddad). Rujuk, Muhammad Abu
Zahrah (t.t), Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-`Arabi, h. 208.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
19
Tawhid al-Uluhiyyah bermaksud mempercayai dan meyakini bahawa tidak ada Tuhan yang
layak disembah melainkan Allah SWT. Tawhid al-Rububiyyah pula bermaksud mengesakan Allah
SWT dari sudut penciptaan (al-khalq), kekuasaan (al-mulk) dan pentadbiran (al-tadbir), atau dalam
erti kata yang lain, meyakini bahawa Allah SWT sahaja Tuhan yang mencipta dan mentadbir alam ini.
Menurut Ibn Taymiyyah dan Muhammad bin ‘Abd al-Wahhab, tauhid ini tidak menjadikan seseorang
itu bergelar Muslim
4
. Ini kerana, ia perlu dilengkapkan dengan tawhid al-uluhiyyah iaitu pengiktirafan
secara tulus bahawa hanya Allah S.W.T sahaja Tuhan yang berhak untuk disembah. Kenyataan
tersebut timbul kerana di sisi mereka, terdapat dalam kalangan kuffar yang mempercayai bahawa alam
ini dicipta dan ditadbir oleh Allah SWT
5
. Ini kerana, melakukan ibadah hanya semata-mata kerana
Allah SWT merupakan dasar kepada tauhid, dan berdasarkan asas inilah menurut mereka, para rasul
diutuskan kepada umat manusia
6
. Firman Allah SWT:
.1l´¸ !´..-, _¸· ¸_é ¸«.¦ ¸¡.¯¸ ¸_¦ ¦¸.,s¦ ´<¦ ¦¡,¸..>¦´¸ ,¡-.Ll¦
Terjemahan:
“dan sesungguhnya Kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang
Rasul (dengan memerintahkannya menyeru mereka): "Hendaklah kamu
menyembah Allah dan jauhilah Taghut”.
Surah al-Nahl (16): 36
Sementara Tawhid al-Asma’ wa al-Sifat pula adalah meyakini dan mempercayai bahawa Allah
SWT mempunyai nama-nama dan sifat-sifat keagungan sebagaimana yang terkandung di dalam al-
Quran dan al-Sunnah
7
. Ia dijelmakan menerusi pengisbatan segala nama dan sifat yang diithbatkanNya
pada diriNya dan penafian terhadap segala nama dan sifat yang dinafikan daripada diriNya tanpa
sebarang tahrif, ta‘til, takyif dan tamthil
8
. Justeru, ketiga-tiga jenis pembahagian tauhid ini menurut
mereka adalah merupakan pegangan para ahl al-salaf yang hidup pada tiga kurun awal Hijrah. Selain
itu, al-‘Uthaymin mengatakan bahawa semua ahl al-qiblat bersepakat dalam memahami dan meyakini
dua pecahan tauhid yang awal iaitu; wajib mengesakan Allah SWT dari sudut rububiyyah dan dari

4
al-Harrani, Ahmad b. ‘Abd al-Halim (t.t), Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim, h. 855; Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1999),
Kasyf al-Syubuhat, Riyad: Wizarah al-Syu’un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da‘wah wa al-Irsyad, h. 07; Muhammad b.
‘Abd al-Wahhab (1930), al-Jawahir al-Mudiyyah, c. 01, Mesir: Matba‘ah al-Manar, h. 02; Lihat al-‘Uthaymin, Muhammad
b. Soleh (2005), Syarh Kasyf al-Syubuhat, c. 04, Riyad: Dar al-Tharayya li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, h. 40; ‘Abd al-‘Azim
Mahmud Ìmran (2007), al-Majmual-Mufid Syarh Kitab al-Tawhid, j. 01, c. 01, Mesir: Maktabat ‘Ibad al-Rahman, h. 141; Al-
Fawzan, Salih b. Fawzan b. ‘Abd Allah (t.t), ‘Aqidah al-Tawhid, Riyad: Matabi‘ al-Humaydi, h. 23-24.
5
Dalil yang mereka gunakan adalah berdasarkan Surah al-Mu’minun (23): 84-89; Surah al-Zukhruf (43): 9 dan 87; Surah
Yunus (10): 31. Menurut pemahaman mereka, ayat-ayat tersebut secara zahirnya memperlihatkan bahawa golongan kuffar
dan musyrik mengetahui dan mempercayai bahawa Allah SWT merupakan Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi,
mengurus-tadbir dan merezkikan makhluk-makhlukNya. Rujuk sebagai contoh Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1418H),
Kasyf al-Syubuhat, Riyad: Wizarat al-Syu’un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da‘wah wa al-Irsyad, h. 07. Muhammad b.
‘Abd al-Wahhab (t.t), al-Risalat al-Thalithah: Tafsir Kalimat al-Tawhid, dalam Majmu‘ah al-Tawhid, Riyad: Maktabat al-
Riyad al-Hadithah, h. 251; Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (t.t), al-Risalat al-Rabi‘ah: Arba‘ Qawa‘id al-Din, dalam
Majmu‘ah al-Tawhid, Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithah, h. 254-255.
6
Al-‘Uthaymin, Muhammad b. Salih (2005), Syarh Kasyf al-Syubuhat, h. 21. Lihat Surah al-Anbiya’ (21): 25; Muhammad b.
‘Abd al-Wahhab (1930), al-Jawahir al-Mudiyyah, c. 01, Mesir: Matba‘ah al-Manar, h. 05.
7
Al-‘Uthaymin, Muhammad b. Salih (2005), Syarh Kasyf al-Syubuhat, h. 21
8
Ibid.
Mohd Sobri b. Ellias
02
sudut amal ibadah yang dilakukan; dan berselisih pada pembahagian tauhid yang ketiga sehingga
menyebabkan mereka terpecah kepada beberapa puak
9
.
Sementara di sisi mazhab ASWJ pula, konsep tauhid tidak pernah dibahagikan kepada
pembahagian-pembahagian yang tertentu. Ini disebabkan, konsep tauhid yang merupakan tongggak
utama yang membina manhaj akidah bagi mazhab ini adalah suatu perkara yang jazam dan putus.
Dalam hal ini, penulis bersetuju dengan Abu Hamid Marzuq yang mengatakan bahawa konsep tauhid
tidak sepatutnya dibahagikan kepada beberapa pembahagian yang tertentu. Ini kerana, pembahagian
yang dibuat tersebut berdasarkan ijtihad, sedangkan ijtihad hanya berlaku dalam bidang furu’, tidak di
bidang usul
10
.
Dalam mendefinisikan tauhid, Ibn Hajar al-‘Asqalani (m. 852H) berkata: golongan ahl al-
sunnah telah mentafsirkan tauhid sebagai; ‘penafian terhadap tasybih dan ta‘til’ ( اورسف ةنسلا لهأ
لیطعتلاو هیبشتلا يفنب دیحوتلا)
11
. Imam al-Junayd al-Baghdadi (m. 297H) pula mengatakan bahawa
tauhid adalah menyucikan Allah -yang [bersifat] tidak mempunyai permulaan bagi kewujudanNya-
daripada menyerupai makhluk ( دیحوتلا : ثدلا نم يدقلا دارفإ )
12
. Abu al-Qasim al-Tamimi pula
berpendapat bahawa perkataan tawhid adalah kata terbitan bagi kalimah wahhada, dan makna frasa
‘aku mentawhidkan Allah’ (wahhadtullah) adalah aku mengesakan Allah dari sudut zat dan sifatNya,
tidak ada suatu zatpun yang sebanding atau yang menyerupaiNya
13
. Ibn Battal (m. 449H) pula dipetik
sebagai berkata: terkandung di dalam pemahaman tauhid adalah Allah SWT bukan jisim kerana
sesuatu yang berjisim terdiri daripada beberapa bahagian yang bersusun/bercantum
14
.
Sementara Dhu al-Nun al-Misri (m. 245H) pula diriwayatkan ketika beliau ditanya tentang
makna tauhid, antara yang beliau nyatakan adalah; “segala perkara yang tergambar di dalam benak
fikiranmu, maka Allah SWT tidak sama sekali seperti perkara yang kamu gambarkan tersebut” ( ام لك
كلذ فلب لاف كهو ف روصت). Manakala, menurut Abu Hamid Marzuq, sekiranya perkataan tauhid
dilihat dari sudut disiplin ilmu, maka ia merujuk kepada suatu ilmu yang berhubung dengan simpulan
agama yang didasarkan kepada dalil-dalil yang yakin (ةینیقیلا ةلدلا نع ةینیدلا دئاقعلاب ملعلا)
15
. Atau
suatu ilmu yang membahaskan tentang perkara yang wajib diiktikadkan berhubung Allah dan para
rasul a.s walaupun tidak disebutkan dalil/bukti
16
. ( فو لاعت لا قح ف هداقتعا بي امع هیف ثحبی ملع
كلذ يهارب ركذت ل نإو ملسلاو ةلصلا مهیلع هلسر قح). Maka berdasarkan definisi-definisi di atas
difahami bahawa, perkatan tauhid antara lain mengandung erti penafian mutlak wujudnya sebarang
bentuk penyamaan antara Allah SWT dan makhluk-makhluk ciptaan-Nya. Menurut al-Saqqaf, lawan

9
Al-‘Uthaymin, Muhammad Saleh (2007), Syarh al-‘Aqidah al-Saffariniyyah, Beirut: al-Kitab al-‘Alami li al-Nasyr, h. 07.
10
Lihat Abu Hamid b. Marzuq (1986), al-Tawassul, h. 94.
11
Al-‘Asqalani, Ahmad b. ‘Ali b. Hajar (t.t), Fath al-Bari, j. 13, Kaherah: al-Matba‘ah al-Salafiyyah, h. 97.
12
Lihat al-Qusyairi, ‘Abd al-Karim b. Hawazin (2003), al-Risalat al-Qusyayriyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf, c. 01, Beirut: Dar
al-Khayr li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘, h. 17
13
Al-‘Asqalani, Ahmad b. ‘Ali b. Hajar (t.t), op.cit., h. 97.
14
al-Saqqaf, Hasan b. ‘Ali (2007), Sahih Syarh al-‘Aqidah al-Tahawiyyah, c. 04, Beirut: Dar al-Imam al-Rawas, h. 46; Ibid.
15
Lihat Abu Hamid b. Marzuq (1986), al-Tawassul, h. 95. Definisi yang hampir serupa turut disebutkan oleh al-Saqqaf.
Lihat Ibid., h. 42.
16
Ibid.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
21
bagi perkataan tauhid adalah al-tasybih iaitu mengadakan suatu bentuk penyerupaan terhadap Allah
SWT
17
.
Maka, secara keseluruhannya, dalam memahami konsep tauhid terdapat dua intipati utama
yang mendasari pemikiran tauhid ASWJ. Pertama, tauhid adalah mengesakan Tuhan dari sudut zat,
sifat dan perbuatan serta menafikan segala bentuk penyamaan dan penyerupaan terhadap-Nya. Kedua,
ASWJ sama sekali tidak membezakan antara Tuhan yang tugasNya mencipta dan mentadbir alam ini
dan Tuhan yang layak diberikan setinggi-tinggi ketundukan ketika para makhluk melakukan urusan
peribadatan kepadaNya. Justeru, jelas di sini, konsep tauhid yang menjadi pegangan golongan ASWJ
ternyata lebih sejahtera dan bijaksana. Tumpuan ketas kerja ini seterusnya adalah untuk melihat
pemahaman terhadap konsep Ibadah menurut persepektif kedua-dua belah pihak.
KONSEP IBADAH MENURUT GOLONGAN WAHABI DAN ASWJ
Pengetahuan berhubung maksud ibadah merupakan suatu perkara yang sangat penting bagi umat
Islam. Ini kerana, kefahaman yang jelas terhadapnya dapat menghindarkan umat Islam daripada
terjebak dalam kesalahan menghukum kafir terhadap umat Islam yang lain secara tidak haq. Hal ini
seperti yang berlaku terhadap golongan Wahabi yang tergelincir daripada memahami makna ibadah
dengan pengertian yang tepat dan sejahtera. Akibatnya, mereka seolah-olah tidak mampu membezakan
antara golongan yang benar-benar mensyirikkan Allah S.W.T seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan kaum
musyrikin Makkah pada satu pihak, dan golongan yang beriman pada satu pihak yang lain.
Perkataan ibadah di sisi golongan Wahabi adalah berteraskan definisi yang dikemukakan oleh
Ibn Taymiyyah. Ia dirujuk sebagai suatu perkataan yang meliputi segala perkara yang disukai dan
diredai Allah sama ada perkara tersebut terdiri daripada percakapan dan perbuatan yang batin
mahupun yang zahir (ةرهاظلاو ةنطابلا لامعلاو لاوقلا نم هاضریو لا هبي ام لكل عماج مسا ةدابعلا نأ)
18
. Maka
kefahaman mereka terhadap maksud ibadah yang terlalu umum ini telah menyebabkan segala bentuk
amal soleh yang dilakukan oleh umat Islam turut termasuk ke dalam pentakrifan ibadah. Menerusi
pentakrifan ini juga, mereka telah menghukum syirik bahkan kafir ke atas orang yang menggunakan
kata seruan (harf al-nida’) bagi menyeru selain daripada Allah SWT
19
.
Manakala perkataan ibadah mengikut para ulama ASWJ adalah kemuncak ketundukan dan
kerendahan yang diberikan kepada suatu zat yang berhak memiliki kemuncak pengagungan ( ىصقأ

17
al-Saqqaf, Hasan b. ‘Ali (2007), op.cit., h. 47.
18
Al-Harrani, Ahmad b. ‘Abd al-Halim (1990), Khilaf al-Ummah fi al-‘Ibadat wa madhhab ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah,
‘Uthman Jum‘ah Dumayriyyah (tahqiq), c. 1, al-Ta’if: Dar al-Faruq, h. 07.
19
Lihat sebagai contoh di dalam kitab Mas’uliyyat al-Aba’ Tujah al-Awlad, disebutkan “sesiapa yang menyeru wahai
Rasulullah (ا لوسر اي), wahai Ibn ‘Abbas (سابع نبا اي), wahai ‘Abd al-Qadir (رداقلا دبع اي) dan sebagainya untuk memohon
agar dihindarkan dari kejahatan, atau untuk mendapat kebaikan, atau memohon perkara-perkara yang hanya Allah sahaja
yang mampu melakukannya, seperti menyembuhkan penyakit, menang ke atas musuh dan terpelihara daripada perkara yang
dibenci dan sebagainya, sesungguhnya orang tersebut dianggap musyrik yang telah melakukan kesyirikan yang besar, halal
darah dan hartanya. Lihat al-Nawwab, ‘Abd al-Rabb Nawwab al-Din, (1423H), Mas’uliyyat al-Aba’ tujah al-Awlad, Riyad:
Wizarat al-Syu’un li al-Islamiyyah wa al-Awqaf, wa al-Da‘wah wa al-Irsyad, h. 74-75. Lihat juga al-‘Aql, Nasir b. ‘Abd al-
Karim (t.t), Islamiyyah la Wahhabiyyah, Riyad: Wizarat al-Syu’un li al-Islamiyyah wa al-Awqaf, wa al-Da‘wah wa al-Irsyad,
h. 53; ‘Abd al-Rahman b. Hasan Aal al-Syaikh (2004), Fath al-Majid Syarh Kitab al-Tawhid, c. 06, Riyad: Dar al-Salam li
al-Nasyr wa al-Tawzi‘, h. 187-188; al-Sayyid Ahmad b. al-Sayyid Zayni Dahlan (1991), al-Durar al-Thaniyyah fi al-Radd
‘ala al-Wahhabiyyah, Kaherah: Dar Jawami‘ al-Kalim, h. 109.
Mohd Sobri b. Ellias
00
میظعتلا ةیاغ هل نل لإ كلذ نوكی لو للذتلاو عوضلا ةیان)
20
. Al-Razi pula mengatakan ibadah secara
umumnya merujuk kepada ketaatan yang dilakukan. Ia juga mengandung maksud penghambaan (al-
‘ubudiyyah) iaitu ketundukan dan kehinaan yang diberikan khusus kepada Allah
21
. Manakala menurut
‘Abd al-Hamid Marzuq, ibadat dari sudut syara‘ adalah menghadirkan perasaan kemuncak ketundukan
di dalam hati dan ia kemudiannya diterjemahkan menerusi perbuatan. Dari sudut hati, dengan
meyakini sifat al-rububiyyah yang ada pada zat yang diibadatkan. Manakala dari sudut perbuatan, ia
dilakukan dengan cara qiyam, ruku’, sujud dan sebagainya dengan disertai keyakinan di dalam hati
berhubung ketuhanan (rububiyyah) zat yang diibadatkan
22
. Kedua-dua elemen tersebut mesti wujud
dalam pentakrifan ibadat. Justeru, berdasarkan paparan di atas, jelas wujudnya jurang pemahaman
terhadap konsep ibadah dari perspektif kedua-dua pihak. Analisis terhadap jurang tersebut akan
dilakukan dalam huraian yang selanjutnya.
ANALISIS KONSEP TAUHID DAN KONSEP IBADAH GOLONGAN WAHABI
Pemisahan di antara tawhid al-rububiyyah dan tawhid al-uluhiyyah dengan mengatakan bahawa orang
yang bertauhid dengan tawhid al-rububiyyah tidak semestinya telah bertauhid dengan tawhid al-
uluhiyyah dan seseorang yang bertauhid dengan tawhid al-uluhiyyah turut telah bertauhid dengan
tawhid al-rububiyyah adalah satu bentuk pemisahan yang tidak berasas dan jelas bercanggah dengan
nas al-Quran. Ini kerana, mengikut pegangan yang zahir berdasarkan nas al-Quran dan al-Hadith,
seseorang yang telah bertauhid dengan tawhid al-rububiyyah semestinya telah bertauhid dengan
tawhid al-uluhiyyah dan seseorang yang telah bertauhid dengan tawhid al-uluhiyyah semestinya telah
bertauhid dengan tawhid al-rububiyyah. Dari sudut yang lain, keislaman seseorang bukanlah
ditentukan semata-mata pada pengakuannya terhadap Tuhan yang mentadbir alam ini, tetapi
pengakuan tersebut perlulah diiringi dengan penyaksian terhadap dua kalimah syahadah yang
merupakan syarat kepada keislaman seseorang sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w:
ِ ن
ْ
ب
ِ
ء
َ
ل
َ
عْلا
ْ
ن
َ
ع
ٌ
ح
ْ
و
َ
ر ا
َ
ن
َ
ثّ د
َ
ح ٍ ع
ْ
ی
َ
ر
ُ
ز
ُ
ن
ْ
ب
ُ
دی
ِ
ز
َ
ی ا
َ
ن
َ
ثّ د
َ
ح
ُ
ه
َ
ل
ُ
ظ
ْ
ف
ّ
للا
َ
و
َ
ما
َ
ط
ْ
س
ِ
ب
ُ
ن
ْ
ب
ُ
ة
ّ
ی
َ
مُأ ا
َ
ن
َ
ثّ د
َ
ح ِ ن
ْ
ب ِ ن
َ
ْ
ح
ّ
رلا
ِ
د
ْ
ب
َ
ع

َ
ة
َ
ر
ْ
ی
َ
ر
ُ
ه ِ بَأ
ْ
ن
َ
ع
ِ
هی
ِ
بَأ
ْ
ن
َ
ع
َ
بو
ُ
ق
ْ
ع
َ
ی :

َ
لا
َ
ق
َ
م
ّ
ل
َ
س
َ
و
ِ
ه
ْ
ی
َ
ل
َ
ع
ُ
ه
ّ
للا ى
ّ
ل
َ
ص
ِ
ه
ّ
للا
ِ
لو
ُ
س
َ
ر
ْ
ن
َ
ع
ُ
ه
ّ
للا
ّ
ل
ِ
إ
َ
ه
َ
ل
ِ
إ
َ
ل
ْ
نَأ او
ُ
د
َ
ه
ْ
ش
َ
ی
ّ
ت
َ
ح
َ
ساّنلا
َ
ل
ِ
تا
َ
قُأ
ْ
نَأ
ُ
ت
ْ
ر
ِ
مُأ

َ
و ا
َ
هي ق
َ
ِ
ب
ّ
ل
ِ
إ
ْ
م
ُ
َ
لا
َ
و
ْ
مَأ
َ
و
ْ
م
ُ
ه
َ
ءا
َ
م
ِ
د
ي
ن
ِ
م او
ُ
م
َ
ص
َ
ع
َ
ك
ِ
ل
َ
ذ او
ُ
ل
َ
ع
َ
ف ا
َ
ذ
ِ
إ
َ
ف
ِ
ه
ِ
ب
ُ
ت
ْ
ئ
ِ
ج ا
َ
ِ
ب
َ
و ِ ب او
ُ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
ی
َ
و ى
َ
ل
َ
ع
ْ
م
ُ
ه
ُ
با
َ
س
ِ
ح
ه
ّ
للا ِ
Maksudnya:
“Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahawa
tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan beriman denganku
[bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah], dan beriman dengan segala

20
Al-Tamimi, Abu al-Fida’ Isma‘il (2008), al-Manh al-Ilahiyyah fi Timsi al-Dalalah al-Wahhabiyyah, dalam al-Radd ‘ala
al-Wahhabiyyah fi al-Qarn al-Tasi‘ ‘Asyar, Hamadi al-Rudaysi, Asma’ Nuwayrah (ed.), c. 1, Beirut: Dar al-Tali‘ah li al-
Tiba‘ah wa al-Nasyr, h. 179.
21
al-Razi, Muhammad b. Abu Bakr (2009), Mukhtar al-Sihhah, c. 03, Beirut:Syarikah Dar al-Masyari‘ li al-Tiba‘ah wa al-
Nasyr wa al-Tawzi‘, h. 412
22
Abu Hamid b. Marzuq (1986), al-Tawassul bi al-Nabiy wa bi al-Salihin, Turki: Hakikat Kitabevi, h. 20-21.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
23
perkara [wahyu] yang telah aku bawa. Jika mereka melakukan semua itu, mereka
telah memelihara darah dan harta mereka dariku [darah dan harta mereka
dilindungi] melainkan ada alasan yang hak menurut Islam [bagiku untuk
memerangi mereka] dan perhitungan mereka kelak terserah kepada Allah
S.W.T.”
23

Apabila difikirkan secara rencam dan saksama, mustahil seseorang yang telah mengakui
ketunggalan dan kesaan Tuhan yang mentadbir dan menguasai alam ini masih lagi menyembah Tuhan
selain dari Allah S.W.T. Jika dilihat pada realiti golongan musyrikin Makkah yang hidup pada zaman
Rasulullah s.a.w, walaupun mereka mengakui akan kekuasaan Allah, namun mereka didapati masih
lagi menyekutukan Allah dari sudut Rububiyyah mahupun Uluhiyyah. Ini dapat dibuktikan dengan
perbuatan mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah [di sisi mereka] seperti tuhan Hubal, Latt, dan
‘Uzza sebagai manifestasi pengiktirafan mereka terhadap kekuasaan tuhan-tuhan tersebut yang pada
mereka turut berkongsi kekuasaan dengan Allah S.W.T. Maka, kerana itulah mereka sanggup
menyembah tuhan-tuhan selain Allah S.W.T.
Selain itu, sekiranya dilihat pada realiti golongan kuffar dan musyrik pada zaman dahulu
mahupun kini, mereka sebenarnya tidak mengesakan Allah dari sudut rububiyyah-Nya sepertimana
yang telah didakwa oleh Ibn Taymiyyah dan Muhammad b. Abd al-Wahhab apatah lagi dari sudut
uluhiyyah-Nya. Hal ini dapat dilihat secara jelas berdasarkan pengakuan orang-orang kafir yang telah
menyamakan tuhan-tuhan sembahan mereka selain Allah S.W.T dari sudut rububiyyah Allah. Firman
Allah S.W.T:
¸<!. ¿¸| !.´ _¸.l ¸_.l. ¸_,¸,¯. ¸__¸ :¸| ¡>,¸¯¡.· ¸,¸¸, _,¸.l.-l¦ ¸__¸
Terjemahan:
“Demi Allah! Sesungguhnya kami (semasa di dunia dahulu) adalah di dalam
kesesatan yang jelas nyata, kerana kami menyamakan kamu dengan Tuhan
sekalian alam”.
Surah al-Syu`ara` (26): 97-98
Di dalam ayat ini, perkatan Rabb telah digunakan bagi menggambarkan rububiyyatullah.
Maka, berdasarkan ayat ini, dapat disimpulkan bahawa golongan kuffar turut menyekutukan Tuhan
dari sudut rubiyyah-Nya, bukan sekadar uluhiyyah-Nya sahaja sepertimana yang telah didakwa oleh
Ibn Taymiyyah dan Muhammad Abd al-Wahhab berdasarkan pemahaman konsep tawhid al-
Rububiyyah dan al-Uluhiyyah yang telah diada-adakan oleh mereka tersebut.
Menurut al-Hakim di dalam Mustadraknya, al-Mughirah telah menjelaskan perihal golongan-
golongan kafir sebelum datangnya Islam sebagai:

ُ
ة
َ
ر
ْ
ی
ِ
غ
ُ
مْلا
َ
لا
َ
ق
َ
ف ...":
َ
و
ُ
ها
َ
ن
ْ
ی
َ
قْلا
ٍ
ر
َ
ج
َ
ح
ْ
ن
ِ
م
َ
ن
َ
س
ْ
حَأ ا
ً
ر
َ
ج
َ
ح ا
َ
ن
ْ
یَأ
َ
ر ا
َ
ذ
ِ
إ
َ
ف
َ
نا
َ
ث
ْ
وَلا
َ
و
َ
ة
َ
را
َ
ج
ِ
ْ لا
ُ
د
ُ
ب
ْ
ع
َ
ن ا
ً
م
ْ
و
َ
ق اّن
ُ
ك
َ
و

َ
ر
ُ
ف
ِ
ر
ْ
ع
َ
ن ل
َ
و
ُ
ه
َ
ر
ْ
ی
َ
غ ا
َ
ن ْ ذ
َ
خَأ
ُ
ها
َ
ن
ْ
ع
ِ
بّتا
َ
ف
ِ
مل
ْ
س
ِ
لا
َ
ل
ِ
إ ا
َ
نا
َ
ع
َ
د
َ
ف ا
َ
ن
ِ
س
ُ
ف
ْ
نَأ
ْ
ن
ِ
م ل
ْ
و
ُ
س
َ
ر ا
َ
ن
ْ
ی
َ
ل
ِ
إ
ُ
لا
َ
ث
َ
ع
َ
ب
ّ
ت
َ
ح ا
ّ
ب "...
Terjemahan:

23
Al-Bukhari, Muhammad b. Isma‘il (2000), Sahih al-Bukhari dalam Mawsu`ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, c. 3,
hadis no. 25 dalam Bab Fain Tabu wa Aqamu al-Solat wa atu al-Zakat fa Khallu Sabilahum, h. 04.
Mohd Sobri b. Ellias
02
al-Mughirah telah berkata [tentang perihal orang-orang kafir sebelum
Islam]:“...kami adalah suatu kaum yang menyembah batu dan berhala. Jika kami
lihat ada batu yang lebih elok daripada batu [sembahan mereka] yang sedia ada,
maka kami buang batu yang lama lalu menjadikan batu tersebut sebagai tuhan
baru kami. Bahkan, kami tidak kenalpun tentang Rabb, melainkan setelah
datangnya Rasul daripada kalangan kami [Rasulullah s.a.w], maka Rasul tersebut
telah menyeru kami kepada Islam dan kami mengikutnya...”
24

Berdasarkan kepada kenyataan al-Mughirah di atas, golongan kafir tidak kenal tentang Rabb
[tuhan sembahan mereka], apatah lagi untuk bertauhid dengan tawhid al-rububiyyah. Jika dilihat
kepada hakikat orang-orang kuffar pada zaman kini yang menganut agama-agama selain Islam;
penganut agama Hindu dan Buddha sebagai contoh, mereka turut menyekutukan Allah dalam hal
rububiyyah-Nya bahkan mungkin menafikan terus rububiyyatullah, apatah lagi uluhiyyatullah. Maka,
dakwaan Ibn Taymiyyah yang mengatakan bahawa orang kafir turut bertauhid dengan tawhid al-
rububiyyah adalah tertolak.
Dari sudut yang lain, konsep tauhid versi ini juga didapati tidak menyeluruh. Ini kerana,
ketiga-tiga cabang tauhid tersebut hanya menumpukan kepada kalimah syahadah yang pertama sahaja
iaitu “La ilah illa Allah”, tanpa turut mencakup pengakuan dan penyaksian terhadap kebenaran Nabi
Muhammad s.a.w sebagai utusan Allah [wa anna Muhammadan Rasulallah] kepada umat manusia.
Menyandarkan keimanan kepada golongan kuffar dan musyrik dengan semata-mata pengakuan
mereka bahawa Tuhan yang mentadbir dan menguasai alam ini adalah Allah; adalah suatu pendapat
yang jelas bercanggah dengan kaedah usul dalam syariat Islam berdasarkan nas hadis yang
diriwayatkan secara mutawatir yang meletakkan syarat penentuan keislaman seseorang adalah
berdasarkan penyaksian, pengakuan dan pengiktirafan mereka terhadap lafaz dua kalimah syahadah
yang diucapkan secara sedar, faham dan rela sebagaimana dalam perbincangan yang telah lalu di atas.
Di samping itu, mereka yang mendokong konsep tauhid seperti ini sering kali berdalilkan
firman Allah S.W.T:
¯_· _. ¡>·`¸¯¸, ´_¸. ¸,!.´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ _.¦ ,¸l., _.´.l¦ ¸..¯,¸¦´¸ _.´¸ _¸¸>´
¯_>l¦ ´_¸. ¸¸¸¯,.l¦ _¸¸>´´¸ ¸¸¯,.l¦ _¸. ¸¯_>l¦ _.´¸ `¸¸,.`, ´¸¯.¸¦ ¿¡l¡1´,.· ´<¦
¯_1· ¸·¦ ¿¡1`.. ¸_¸¸
Terjemahan:
“Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi,
atau siapakah yang berkuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan
siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang
mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka
akan menjawab: "Allah". Maka katakanlah "mangapa kamu tidak bertakwa
kepada-Nya)?"
Surah Yunus (10): 31

24
Abu Bakr `Abd Allah b. Muhammad (2006), al-Musannaf li Ibn Abi Syaybah, c. 1, j. 18, dalam Kitab al-Tarikh, no.
34615, Beirut: Dar al-Qiblat li al-Thaqafah al-Islamiyyah, h. 351.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
25
Penggunaan ayat dari Surah Yunus ini untuk dijadikan dalil bagi menyokong pendapat mereka
adalah sebenarnya tidak dapat diterima oleh akal yang sejahtera kerana khitab (hadap cakap) bagi ayat
berkenaan adalah kepada golongan musyrikin Makkah. Ia tidak boleh digunakan secara umum
terhadap segala golongan kuffar kerana realiti golongan ini seperti penganut Hindu dan Buddha; tidak
mengakui sama sekali akan kekuasaan Allah dalam mentadbir alam ini. Selain itu, perlu juga
dibezakan di sini antara dua ungkapan iaitu; tawhid al-rububiyyah dan iman dengan rububiyyatullah.
Pengertian tawhid al-rububiyyah adalah seperti dalam perbincangan sebelum ini sedangkan pengertian
iman dengan rububiyyatullah adalah meyakini dan membenarkan dengan sepenuh hati bahawa tidak
ada suatu zat yang berkuasa mencipta dan mentadbir alam ini melainkan Allah S.W.T. Maka dalam
konteks ayat di atas, jelas ia semata-mata pengakuan yang hanya beredar di bibir-bibir mereka sahaja
tanpa mereka mengiktikadkan secara putus akan ketunggalan Allah S.W.T sebagai Zat yang mentadbir
dan menguasai alam ini. Fakta ini diperkuatkan lagi dengan firman Allah SWT:
!.´¸ _¸.¡`, ¡>¸.é¦ ¸<!¸, ¸¸| ¡>´¸ ¿¡´¸¸:¯. ¸¸¸_¸
Terjemahan:
“dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah melainkan mereka
mempersekutukanNya juga dengan yang lain”.
Surah Yusuf (12): 106
Dalam menerangkan ayat ini, al-Tabari (m. 310H) telah menukilkan kata-kata Ibn ‘Abbas
yang mengatakan bahawa sekiranya ditanya kepada mereka yakni golongan Nasrani tentang siapakah
yang telah menciptakan langit dan bumi, siapakah yang telah menciptakan mereka, dan siapakah yang
teleh mengurniakan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi, nescaya mereka akan mengatakan
Allah, namun dalam masa yang sama mereka turut menyekutukanNya, menyembah dan sujud kepada
tuhan yang selainNya ( هب نوكرشی كلذ عم مهو هنود دادنلل نودجسیو هيغ نودبعیو )
25
. Justeru, kenyataan ini
sekaligus telah menafikan dakwaan golongan Wahabi yang mengatakan bahawa golongan kuffar turut
beriman kepada Allah SWT.
Selain itu, terdapat beberapa dalil lain yang dapat dikemukakan bagi menolak pembahagian
ini, antaranya ialah:
Firman Allah S.W.T.
´,¯¸ ¸,´¡..´.l¦ ¸_¯¸¸¦´¸ !.´¸ !.·¸.¸, :.,s!· ¸¸¸L.¦´¸ .¸«¸...,¸-¸l ¯_> `¸l-. .«l
!¯,¸.. ¸__¸
Terjemahan:
“ Tuhan (yang menguasai) langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara
keduanya, Maka sembahlah Dia dan berteguh hatilah dalam beribadat kepada-

25
Rujuk al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir (t.t), Tafsir al-Tabari, ditahkik oleh Mahmud Muhammad Syakir, j. 16,
Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, h. 288-289. Lihat juga al-Qurtubi, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Ahmad (1939), al-
Jami‘ li Ahkam al-Quran, c. 01, j. 09, Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, h. 272.
Mohd Sobri b. Ellias
02
Nya. Apakah kamu mengetahui ada seorang yang sama dengan Dia (yang patut
disembah)?”.
Surah Maryam (19): 65
Ayat di atas jelas menyebut bahawa Rabb yang mencipta dan menguasai langit dan bumi dan
apa yang ada antara keduanya, Zat itulah yang patut disembah oleh manusia. Perkataan al-Rabb yang
terkandung dalam ayat di atas juga merupakan al-Ilah yang merujuk kepada Allah S.W.T. Kedua-dua
perkataan ini saling melazimi antara satu sama lain. Membicarakan salah satu daripada tauhid tersebut
bermakna membicarakan kedua-duanya. Dalil ke atas salah satu daripada tauhid tersebut merupakan
dalil bagi kedua-duanya. Manakala syirik dan ingkar kepada salah satu daripada keduanya bererti
syirik dan ingkar juga kepada kedua-duanya. Penggunaan perkataan Rabb dan Ilah walaupun menurut
sesetengah pendapat; berbeza dari sudut maksud literal istilah dan konsepnya, namun kedua-duanya
jelas tidak dapat dicerai-pisahkan. Ini kerana, terdapat banyak ayat al-Quran yang mengisyaratkan
kepada keterlaziman tawhid al-rububiyyah dengan tawhid al-uluhiyyah sama ada dari sudut `uruf
mahupun syara`
26
. antaranya ialah firman Allah S.W.T;
:¸|´¸ .>¦ ,¯,´¸ _¸. _¸., ¸:¦´, _¸. `¸¸>¸¸¡¸L ¯¡·¸.`,¸¯¸: ¯¡>.¸:¦´¸ ´_ls ¯¡¸¸¸.±.¦ ¸`.l¦
¯¡>¸,¸¸, ¦¡l!· _l, !..¸¸: _¦ ¦¡l¡1. ¸¯¡, ¸«..´,¸1l¦ !.¸| !.é _s ¦..> _¸¸¦¸±.s
¸¸__¸
Terjemahan:
“Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari
sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya
berfirman): "Bukankah Aku Ini Tuhanmu?", mereka menjawab: "Betul (Engkau
Tuhan kami), kami menjadi saksi". (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari
kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-
orang yang lupa terhadap Ini (keesaan Tuhan)”.
Surah Al-A`raf (7): 172
Berdasarkan ayat di atas, Allah S.W.T menggunakan ungkapan “alastu bi rabbikum”,
bukannya “alastu bi Ilahikum”. Ini menunjukkan bahawa penyaksian terhadap tauhid rububiyyah
adalah memadai bagi mereka bagi menzahirkan keyakinan dan pengiktirafan mereka kepada Allah
S.W.T. Dimaklumi bahawa, barangsiapa yang meyakini bahawa tiada Tuhan yang mencipta dan
mentabir alam ini, maka sabitlah juga keyakinan secara putus bahawa tiada Tuhan yang berhak
disembah melainkan Allah S.W.T
27
. Hal ini juga turut memperlihatkan bahawa seseorang yang
mengiktiraf kedudukan Allah S.W.T dari aspek rububiyyah, maka secara tidak langsung dia
sebenarnya telah turut mengiktiraf uluhiyyah Allah S.W.T. Ini kerana tiada “Rabb” selain daripada
“al-Ilah”, bahkan Dialah “al-Ilah” itu sendiri.
28


26
Al-Maliki, al-Sayyid Muhammad b. `Alawi al-Hasani (2009), Huwa Allah, c. 1, Beirut: al-Maktabah al-`Asriyyah, h. 83.
27
Ibid.
28
Al-Mansuri, al-Syaikh Ibrahim al-Samnudi (1901), Kitab Sa`adah al-Darayn fi al-Radd `ala al-Wahhabiyyah wa
Muqallidah al-Zahiriyyah, Misr: Matba‘ah Jaridah al-Islam, h. 20. Lihat juga Mohd Fauzi b. Hamat (2010), “Penolakan al-
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
27
Dalam ayat di atas, dinyatakan bahawa Allah S.W.T telah membuat perjanjian teguh (mithaq)
dengan seluruh manusia di alam roh agar mereka akur dengan ketuhanan Allah S.W.T dan sanggup
menuruti perintah-Nya. Namun setelah manusia berada di dunia ini, manusia lupa tentang perjanjian
tersebut
29
, sebagaimana yang disebut di hujung ayat tersebut:
!.¸| !.é _s ¦..> _¸¸¦¸±.s ¸¸__¸
Terjemahan;
"Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lupa terhadap Ini
(keesaan Tuhan)",
Surah Al-A`raf (7): 172
Justeru, timbul satu persoalan di sini iaitu; sekiranya tauhid yang terkandung di dalam ayat di
atas adalah tauhid rububiyyah, di mana tauhid ini turut dimiliki oleh kaum Musyrikin (menurut
golongan Wahabi) dan ia tidak boleh memberi apa-apa manfaat kepada mereka kerana ia merupakan
tauhid yang tidak sempurna, maka seolah-olahnya perjanjian tersebut tidak membawa apa-apa erti
atau sia-sia kepada manusia; kerana soalan yang diajukan oleh Allah S.W.T tersebut tidak cukup untuk
membuktikan penyaksian tauhid mereka terhadap Allah S.W.T dan kerana itu juga tidak sah untuk
dikatakan “Sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lupa terhadap ini (keesaan
Tuhan)".
Dengan itu, jelas bahawa pernyataan perjanjian tersebut menghendaki mereka mengiktiraf
tauhid uluhiyyah kerana tauhid rububiyyah adalah merupakan tauhid yang tidak sempurna. Ini
membuktikan bahawa tauhid uluhiyyah dan rububiyyah adalah saling melazimi antara keduanya dan
tidak wajar ditafsirkan secara terpisah antara keduanya. Kalaulah ia benar-benar berbeza seperti yang
didakwa oleh Ibn Taymiyyah dan para pengikutnya, tentu sekali terma perjanjian tersebut perlu dibuat
berdasarkan pengiktirafan manusia seluruhnya terhadap tauhid al-uluhiyyah; iaitulah dengan
menggunakan ungkapan ‘alastu birabbikum wa ilahikum’. Namun, anggapan seperti ini secara
realitinya adalah mustahil dan sama sekali tidak berlaku.
Sementara dalam isu tawhid al-asma’ wa al-sifat, golongan Wahabi secara tidak langsung
telah menyeru umat Islam kepada pemahaman zahir terhadap nas-nas mutasyabihat
30
. Ini kerana, di
sisi mereka nas-nas mutasyabihat perlu difahami sepertimana nas-nas muhkmat
31
. Fenomena ini

Asha‘irah Terhadap Huraian Tauhid Rububiyyah dan Uluhiyyah Menurut Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1703-1792 M)”
(Kertas Kerja Seminar Pemikiran Islam Peringkat Kebangsaan II di Universiti Malaya, 20-22 Julai 2010), h. 13.
29
Selain daripada sifat alpa atau lupa (nisyan) yang ada pada manusia, mereka juga disebut sebagai insan adalah kerana;
setelah bersaksi akan kebenaran Perjanjian (mithaq) yang menuntut mereka untuk mematuhi perintah dan larangan Allah,
mereka alpa (nasiya) untuk memenuhi kewajiban dan tujuan hidup mereka. Diriwayatkan daripada Ibn `Abbas bahawa: امنإ
يسنف هيلإ دهع هنل اناسنإ ناسنلا يمس yang bermaksud: “Sesungguhnya manusia dinamakan sebagai insan kerana setelah dimetrai
janji kepadanya, maka ia lupa (nasiya)”. Sifat alpa ini merupakan penyebab kepada keingkaran manusia yang kemudiannya
mengarahkan manusia kepada ketidak adilan (zulm) dan kejahilan (jahl) pada diri mereka. Untuk keterangan lanjut, sila rujuk
Syed Muhammad Naqib al-Attas (2010), Islam dan Sekularisma, Khalif Muamar A. Harris (terj), Selangor: Institut Alam dan
Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), h. 177-178.
30
Bahkan menurut Abu al-Hasanayn, Tawhid al-asma’ wa al-sifat yang didoktrinkan oleh golongan Wahabi adalah
sebenarnya merupakan suatu bentuk jenayah tasybih dan tajsim di sisi jumhur ulama. Lihat Abu al-Hasanayn, ‘Abd Allah b.
‘Abd al-Rahman al-Makki (1995), al-Qawl al-Wajih fi Tanzih Allah Taàla ‘an al-Tasybih, c. 01, t.t.p: t.p, h. 09.
31
Salih al-Fawzan sebagai contoh telah menganggap sesat dan salah ke atas mereka yang menaggapi ayat-ayat sifat sebagai
nas-nas mutasyabihat dan menyerahkan maknanya kepada Allah SWT. Menurut beliau, hal ini berdasarkan ungkapan Ibn
Mohd Sobri b. Ellias
01
terbukti menerusi sikap mereka yang menolak ta’wil dengan menganggap ta’wil adalah suatu bentuk
jenayah ta‘til yang menafikan makna yang terkandung dalam nas mutasyabihat
32
. Sebagai contoh, al-
‘Uthaymin menyatakan bahawa faham zahir terhadap nas-nas mutasyabihat adalah merupakan metode
yang digunakan oleh golongan salaf
33
bahkan metode tafwid yang seringkali disandarkan kepada
golongan salaf menurutnya adalah suatu bentuk pendustaan
34
. Ini menunjukkan bahawa beliau
menolak metode tafwid yang menurut ASWJ ia merupakan metode yang digunakan oleh kebanyakan
golongan salaf dalam memahami nas-nas mutasyabihat. Bahkan, dalam memperkuatkan kenyataannya
tersebut, beliau turut menukilkan kata-kata Ibn Taymiyyah, dengan katanya:
ا لهأ لاوقأ رش نم ضیوفتلا لهأ لوق داللاو عدبل
Terjemahan:
Perkataan golongan yang melakukan tafwid adalah seburuk-buruk perkataan yang
terbit daripada ahli bid‘ah dan ahli ilhad.
35

Kenyataan tersebut didapati jelas bercanggah dengan pegangan ASWJ. Ini kerana, ASWJ
berpendapat bahawa kebanyakan golongan salaf melakukan tafwid terhadap nas-nas mutasyabihat.
Walaubagaimanapun, terdapat juga dalam kalangan mereka yang mentakwilkan nas-nas mutasyabihat
walaupun konsep takwil merupakan kaedah yang masyhur digunakan oleh golongan khalaf. Mereka
adalah seperti: Ibn ‘Abbas, Anas b. Malik, Mujahid, Ibn Kaysan, al-Kalbi, Ibn ‘Irfah, Ubay b. Ka‘ab,
Abu al-‘Aliyah, Ummu Salamah, Ibn Mas‘ud dan Ahmad b. Hanbal
36
. Sikap golongan Wahabi ini
akhirnya membawa kepada kesalahan dalam memahami nas-nas wahyu. Sebagai contoh, al-‘Uthaymin
mendakwa bahawa Allah duduk di atas arasy
37
, mempunyai wajah
38
, dua mata yang hakiki
39
, dan

Taymiyah: “aku tidak pernah mendapati walau seorangpun ahli ilmu dalam kalangan ahl al-salaf yang menjadikan ayat-ayat
sifat sebagai ayat-ayat mutasyabihat” (هباشتملا نم تافصلا تايآ لعج فلسلا نم ملعلا لهأ نم ادحأ تدجو ام). Lihat al Fawzan Salih b.
Fawzan (2007), al-Majmu‘ al-Mufid Syarh Kitab al-Tawhid, ‘Abd ‘Azim Mhmud ‘Imran (thqq.) j. 02, c. 01, Mesir: Maktabat
‘Ibad al-Rahman, h. 929.
32
Al-‘Utahymin turut menggelarkan golongan al-Asya‘irah yang melakukan ta’wil sebagai golongan yang melakukan
penyelewengan (ahl al-tahrif). Rujuk al-‘Uthaymin, Muhammad b. Soleh (2007), Syarh ‘Aqidah ahl al-Sunnah wa al-
Jama‘ah, Mesir: Dar al-Yaqin li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, h. 46, 130.
33
Al-‘Uthaymin, Muhammad b. Soleh (2007), Syarh al-‘Aqidah al-Saffariniyyah, Beirut: al-Kitab al-‘Alami li al-Nasyr, h.
07.
34
Al-‘Uthaymin, Muhammad b. Soleh (2007), Syarh ‘Aqidah ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, h. 47.
35
Ibid., h. 07. Lihat juga al-Harrani, Ahamd b. ‘Abd al-Halim (1991), Dar’ Ta‘arud al-‘Aql wa al-Naql, Muhammad
Rasyad Salim, c. 02, j. 01, Riyad: Idarah al-Thaqafah wa al-Nasyr bi al-Jami‘ah al-Imam Muhammad b. Sa‘ud al-Islamiyyah,
h. 205.
36
Rujuk al-Tabari, Abu Ja‘far b. Muhammad b. Jarir (1968), Jami‘ al-Bayan ‘an Ta’wil ayat al-Qur’an, c. 3, j. 18, Mesir:
Syarikat Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, h. 135; j. 22, h. 19; j. 01, h. 192; al-Nasafi, ‘Abd Allah b. Ahmad
b. Mahmud (t.t), Tafsir al-Nasafi, j. 4, Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, h. 356; al-Qurtubi, Abu ‘Abd Allah
Muhammad b. Ahmad (1993), al-Jami‘ li Ahkam al-Qur’an, j. 08, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, h. 177; j. 09, h. 108; j.
11, h. 170; al-‘Asqalani, Ahmad b. ‘Ali b. Hajar (2001), Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Imam al-Bukhari, c. 01, j. 08, Riyad:
Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyyah, h. 375; al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad b. ‘Abd Allah (2006), al-Burhan fi
‘Ulum al-Quran, Kaherah: Dar al-Hadith, h. 376-377; al-Syawkani, Muhammad b. ‘Ali (2003), Irsyad al-Fuhul ‘ila Tahqiq
al-Haq min ‘Ilm al-Usul, c. 2, Beirut: Dar Ibn Kathir, h. 583; Ibn Kathir (1998), al-Bidayah wa al-Nihayah, c. 04, j. 09,
Kaherah: Dar al-Hadith, h. 354.
37
Ibn ‘Uthaymin ketika menghuraikan firman Allah SWT: (ضرلاو تومسلا هيسرك عسو), beliau mengatakan bahawa,
tafsiran yang benar (باوصلا) adalah: sesungguhnya al-kursiy merupakan tempat letak dua tapak kaki [Allah] ( يسركلا نأ
نيمدقلا عضوم) dan al-‘arsy merupakan tempat Allah SWT bersemayam (هناحبس نمحرلا هيلع ىوتسا يذلا وه شرعلاو). Lihat al-
‘Uthaymin, Muhammad b. Salih (2007), al-Majmu‘ al-Mufid Syarh Kitab al-Tawhid, ‘Abd ‘Azim Mahmud ‘Imran (thqq.) j.
02, c. 01, Mesir: Maktabat ‘Ibad al-Rahman, h. 929.
38
al-‘Uthaymin, Muhammad b. Soleh (2007), Syarh ‘Aqidah ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, h. 11, 102.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
29
betis
40
. Tindakan mereka juga secara borong turut telah menyesatkan tokoh-tokoh ahl al-salaf dan para
ulama terkemudian yang turut menggunakan kaedah ta’wil dalam berinteraksi dengan nas-nas
mutasyabihat.
Seterusnya, dalam berinteraksi dengan nas-nas mutasyabihat, manhaj yang digunakan oleh
ASWJ didapati lebih selamat di mana pemahaman terhadap nas-nas mutasyabihat tersebut
dikembalikan kepada pemahaman nas-nas muhkamat. Hal ini amat penting dilakukan demi
menyucikan zat Allah SWT daripada sebarang bentuk tasybih dan tajsim. Sebagai contoh, dalil yang
paling jelas dalam menyucikan zat Allah daripada sebarang bentuk penyerupaan (al-tanzih al-kulliy)
adalah firman Allah SWT:
´_,l .¸«¸l.¸.´ ",_: ´¡>´¸ _,¸.´.l¦ ¸,¸.,l¦ ¸¸¸¸
Terjemahan:
“Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (zatNya, sifat-sifatNya, dan
pentadbiranNya) dan Dia lah Yang Maha mendengar, lagi Maha melihat”.
Surah al-Syura (42): 11
¯¡l´¸ _>, .`«] ¦´¡±é ´.>¦ ¸_¸
Terjemahan:
“Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.
Surah al-Ikhlas (112): 04
Maka di sisi ASWJ, sebarang nas mutasyabihat yang warid daripada al-Quran dan al-Sunnah
akan diselarikan pemahamannya dengan nas-nas muhkamat sebagaimana yang telah dinyatakan di
atas. Oleh itu, makna zahir yang tidak layak ke atas zat Allah SWT secara langsung dapat dinafikan
dan dihindarkan bahkan keselarian di antara teks-teks mutasyabihat sama ada daripada al-Quran
mahupun al-Hadith dapat dizahirkan. Berlainan dengan golongan Wahabi, tindakan mereka yang
menjadikan faham zahir terhadap nas-nas mutasyabihat sebagai pegangan bukan sahaja dapat
mengundang kufur dan syirik terhadap Allah SWT, bahkan seolah-olah membenarkan berlakunya

39
Dalam menetapkan mata bagi Allah, al-‘Uthaymin mengemukakan hujah intelek dengan bertanya kepada mereka yang
menafikan kewujudan mata bagi zata Allah SWT. Beliau berkata, ajukan soalan kepada mereka, adakah kamu mempunyai
mata? Maka mereka akan berkata: ya. Kemudian tanya kepada mereka, adakah keldai mempunyai mata? Maka nescaya
mereka akan menjawab: ya. Lanjutkan pertanyaan kepada mereka, adakah mata kamu sama dengan mata keldai? Sudah tentu
mereka akan menjawab: tidak. Maka, menurutnya, kalaulah di antara sesama makhluk terdapat perbezaan pada anggota yang
sama, maka bagaimana boleh dinafikan perbezaan antara Allah dan makhluk. Selain berdalilkan ayat 39 dari Surah Taha dan
ayat 14 dari Surah al-Qamar, beliau turut memperkukuhkan dakwaan fasadnya tersebut dengan mengemukakan sabda
Rsulullah s.a.w ketika menerangkan tentang dajjal, baginda bersabda: “Sesungguhnya dia buta [sebelah matanya] sedangkan
tuhan kalian tidak buta” ( بر نإو روعأ هنإ روعأب سيل مك ). Untuk maklumat lanjut, lihat al-‘Uthaymin, Muhammad b. Soleh
(2007), Syarh ‘Aqidah, h. 11, 102.
40
Dalam mengisbatkan betis bagi zat Allah S.W.T, al-‘Uthaymin memperdalilkan ayat 42 dari Surah al-Qalam ( فشكي موي
قاس نع) bagi menyokong iktikadnya. Beliau berkata, yang dimaksudkan dengan perkataan saq di sini adalah betis Allah (saq
Allah). Kemudian beliau mengemukakan kaedah dalam penetapan sifat bagi Allah iaitu: sesungguhnya sesuatu itu tidak akan
dikatakan sebgai sifat Allah melainkan sekiranya Allah jua yang menyandarkan sifat tersebut kepada diriNya ( ل ءيشلا نأ
هسفن ىلإ ىلاعت ا هفاضأ اذإ لإ ل ةفص نوكي). Lihat al-‘Uthaymin, Muhammad b. Soleh (2007), Syarh ‘Aqidah ahl al-Sunnah wa
al-Jama‘ah, h. 113.
Mohd Sobri b. Ellias
02
percanggahan di antara sesama ayat-ayat al-Quran dan nas-nas al-Hadith. Sebagai contoh Firman
Allah:
_..-¯¸l¦ _ls ¸_¯¸-l¦ _´¡.`.¦ ¸_¸
Terjemahan:
“Iaitu (Allah) al-Rahman, yang beristiwa’ ke atas Arasy”
41
.
Surah Taha (20): 05
Dan firman Allah:
¸<´¸ _¸¸:.¦ ´,¸¸-.¦´¸ !.´.,!· ¦¡l´¡. ¯¡:· «>´¸ ¸<¦ ´_¸| ´<¦ _¸.´¸ '¸,¸l. ¸¸¸_¸
Terjemahan:
“Dan Allah jualah yang memiliki timur dan barat, maka ke mana sahaja kamu
arahkan diri (ke kiblat untuk mengadap Allah) maka di situlah arah yang diredhai
Allah; Sesungguhnya Allah Maha luas (rahmatNya dan limpah kurniaNya), lagi
sentiasa mengetahui”
42
.
Surah al-Baqarah (02) 115
Dan firman Allah SWT:
.1l´¸ !´.1l> ´_..·¸¸¦ `¸l-.´¸ !. '_¸¡`.´¡. .¸«¸, .«´.±. _>´´¸ ´,¸·¦ ¸«,l¸| _¸. ¸_¯,>
¸.,¸¸´¡l¦ ¸¸_¸
Terjemahan:
“Dan demi sesungguhnya, Kami telah mencipta manusia dan Kami sedia
mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, sedang (pengetahuan) Kami lebih
dekat kepadanya daripada urat lehernya”
43
.

41
Al-Razi (m. 606H) telah menta’wilkan ayat ini kepada menguasai (al-istila’). Beliau telah mengemukakan tidak kurang
daripada sepuluh dalil dalam membantah golongan yang menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk menisbahkan tempat bagi
Allah SWT. Manakala menurut al-Qurtubi (m. 671H), Abu al-Hasan al-Asy‘ari telah berpendapat bahawa Allah beristiwa’ ke
atas ‘arasy tanpa sebarang had dan kayf. Lihat al-Razi, Muhammad b. ‘Umar (1994), Tafsir al-Fakhr al-Razi, j. 21, Beirut:
Dar al-Fikr, h. 6-8; al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad (1993), al-Jami‘ li Ahkam al-Quran, j. 6, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, h. 114.
42
al-Tabari (m. 310H) ketika mentafsirkan ayat ini, beliau telah mengemukakan pendapat Mujahid yang telah menta’wil
perkataan wajh dalam ayat tersebut kepada kiblat Allah. Beliau turut mengemukakan wajh dengan maksud sifat dan reda
Allah. Selain itu, menurut al-Razi, ayat ini di antara dalil yang begitu ampuh dalam menafikan sebarang bentuk penyerupaan
terhadap zat Allah, dan menyucikan zatNya daripada sebarang sifat kekurangan. Menurutnya, perkataan wajh dalam ayat
tersebut perlu dita’wil kepada mardatillah (ا ةاضرم مثف) yang membawa maksud “maka di situlah arah yang diredhai Allah”.
Manakala al-Qurtubi pula telah berpendapat bahawa perkataan wajh dalam ayat tersebut adalah ‘ibarat kepada zat Allah yang
maha agung seperti yang difahami daripada ayat (ماركلاو للجلا وذ كبر هجو ىقبيو). Selain itu, ia juga boleh dita’wilkan
kepada arah yang kita hadapkan muka ketika melaksanakan solat iaitu kiblat ( يأ اهيلإ
ْ
اَنْ هّ جُ و ىتلا ةهجلا ةلبقلا ). Lihat al-Tabari,
Muhammad b Jarir (t.t), Tafsir al-Tabari, j. 2, Kaherah: Dar al-Ma‘arif, h. 536; al-Razi, Muhammad b. ‘Umar (1994), op.cit.,
j. 04, h. 24; al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad (1993), op.cit., j. 2, h. h. 58.
43
Al-Razi mengatakan bahawa ayat ini menjelaskan kesempurnaan pengetahuan Allah (ىلاعت هملع لامك نايبل). Sementara itu,
al-Qurtubi mengatakan bahawa ayat tersebut bukanlah bermaksud dekat dengan makna wujudnya jarak (masafah) tertentu
antara Allah dan hamba-hambaNya, namun ia membawa pengertian bahawa Allah mengetahui diri hamba-hambaNya
melebihi pengetahuan hamba-hambaNya tersebut terhadap diri mereka sendiri dan tidak ada sesuatu perkara pun yang
berlaku pada hamba-hambaNya melainkan kesemuanya berada dalam pengetahuan Allah SWT. Lihat al-Razi, Muhammad b.
‘Umar (1994), op.cit., j. 27, h. 163; al-Qurtubi, Muhammad b. Ahmad (1948), al-Jami‘ li Ahkam al-Quran, j. 17, Kaherah:
Dar al-Kutub al-Misriyyah, h. 09.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
31
Surah Qaf (50): 16

Dan firman Allah SWT:
´¡>´¸ _¸.]¦ _¸· ¸,!.´.l¦ «.l¸| _¸·´¸ ¸_¯¸¸¦ «.l¸| ´¡>´¸ `¸,¸>>'¦ `¸,¸l-l¦ ¸__¸
Terjemahan:
“Dan (ingatlah), Allah jualah Tuhan yang berhak disembah di langit, dan Dia lah
Tuhan yang berhak disembah di bumi; dan Dia lah jua yang Maha bijaksana, lagi
Maha mengetahui”
44
.
Surah al-Zukhruf (43): 84
Setelah diteliti, didapati bahawa ayat-ayat di atas tidak akan dapat disatukan dan diselarikan
pemahaman terhadapnya melainkan dengan mengembalikannya kepada nas-nas muhkamat yang
mengandung penyucian yang menyeluruh terhadap zat Allah SWT. Justeru, berdasarkan premis-
premis di atas, faham zahir yang menjadi pegangan golongan Wahabi terhadap nas-nas mutasyabihat
yang terselindung di sebalik konsep tawhid al-asma’ wa al-sifat adalah tertolak sama sekali.
Sementara untuk analisis dari aspek ibadah, perbincangan perlu melihat kembali kepada
konsep tawhid al-uluhiyyah dan tawhid al-rububiyyah. Penelitian yang dilakukan mendapati bahawa
titik perbezaan yang membezakan di antara pentakrifan yang menjadi pegangan golongan Wahabi dan
ASWJ adalah; tidak semua perkara taat/amal soleh tergolong dalam definisi ibadah. Namun, semua
perkara ibadah pasti terdiri daripada perkara-perkara taat/amal soleh. Begitu juga, tidak semua perkara
yang dapat mendekatkan diri kepada Allah tergolong dalam definisi ibadah, namun segala jenis ibadah
yang dilakukan pasti terdiri daripada perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Maka sikap golongan Wahabi yang terlalu longgar dalam memahami definisi ibadah telah membawa
kesan yang besar terhadap umat Islam. Hal ini jelas dapat dilihat ketika mereka menghukum umat
Islam yang melakukan tawassul dan tabarruk kepada tinggalan para anbiya’ dan solihin sebagai
terkeluar dari garis daerah Islam
45
bahkan kekufuran mereka lebih teruk berbanding golongan
musyrikin yang hidup pada zaman Nabi s.a.w.
46
. Muhammad Ahmad Basymil sebagai contoh
menerusi karangan beliau Kayfa Nafham al-Tawhid, beliau menyatakan bahawa “Abu Jahl dan Abu

44
Menurut al-Qurtubi, perkataan ‘fi’ yang terdapat di dalam ayat tersebut bermaksud ‘‘ala’; iaitu Allah menguasai langit
dan bumi (ضرلاو ءامسلا ىلع رداقلا وه). Ayat tersebut bukan bermaksud Allah di langit mahupun di bumi. Lihat al-Qurtubi,
Muhammad b. Ahmad (1993), op.cit., j. 6, h. 80.
45
Lihat sebagai contoh Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab berkata: “Sesungguhnya kekufuran yang dilakukan oleh golongan
musyrikin [baca: umat Islam yang melakukan tawassul] pada zaman kita lebih besar nisbah kekufurannya berbanding
musyrikin yang diperangai oleh Rasulullah s.a.w” ( يكرشملا رفك نأ هيلع ا ىلص ا لوسر مهلتاق نيذلا نم ارفك مظعأ اننامز لهأ نم ن
ملسو); “Sesiapa yang memalingkan salah satu daripada jenis ibadah yang disebutkan [termasuk bertawassul dan meminta
tolong] kepad selain daripada Allah Ta‘ala, maka dia telah menjadikan perkara tersebut sebagai Tuhannya dan dia telah
mensyirikkan Allah S.W.T (هريغ ا عم كرشأو اهلإو ابر هذختا دقف ىلاعت ا ريغل ةدابعلا عاونأ نم ائيش فرص نمف); “Barangsiapa yang
menjadaikan perantaraan di antaranya dan Allah, dengan memohon hajat, memohon syafa‘at dan bertawakkal kepadanya
maka mereka telah kufur secara ijma‘ (اعامجإ رفك مهيلع لكوتيو ةعافشلا مهلأسيو مهوعدي طئاسو ا نيبو هنيب لعج نم). Di antara
perkara kufur adalah meminta hajat daripada orang yang telah mati. meminta tolong daripada mereka dan bertawajjuh kepada
mereka. Maka perbuatan ini merupakan dasar kesyirikan yang menyeluruh ( مهب ةباعتسلاو ىتوملا نم جئاوحلا بلط هعاونأ نمو
ملاعلا كرش لصأ اذهو ،مهيلإ هجوتلاو). Rujuk Muhammad ‘Abd al-Wahhab (t.t), Tafsir Kalimat Tawhid, al-Jami‘ li ‘Ibadat Allah
wahdah, Nawaqid al-Islam, al-Kalimat al-Nafi‘at fi al-Mukaffarat al-Waqi‘ah dalam Majmu‘at al-Tawhid, Riyad: Makatabat
al-Riyad al-Hadithah, h. 252, 253, 266, 271, 294.
46
Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1930), al-Jawahir al-Mudiyyah, h. 04.
Mohd Sobri b. Ellias
00
Lahab lebih bertauhid dan lebih ikhlas keimanan mereka kepada Allah berbanding golongan muslimin
yang bertawassul dengan para awliya’ dan solihin serta memohon syafaat kepada mereka”
47
.
Sesungguhnya dakwaan mereka; bahawa dengan semata-mata menyeru sesuatu, meminta
tolong dan membesarkan sesuatu, maka kesemua perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu bentuk
ibadah dan jika ia dilakukan maka ia mampu mengundang syirik; adalah suatu perkara yang jelas
bersalahan dengan ajaran Rasulullah s.a.w. Ini kerana, sepertimana yang telah diketahui umum,
amalan bertawassul adalah suatu ibadah yang diajarkan sendiri oleh Rasulullah s.a.w. Bahkan tidak
ada seorangpun dalam kalangan pakar bahasa yang menyokong pendapat mereka. al-Azhari dan al-
Farra’ sebagai contoh telah mendefinisikan ibadah sebagai suatu bentuk ketaatan yang disertakan
bersamanya sifat tunduk dan rendah diri yang tidak berbelah bahagi (al-ta‘ah ma‘a al-khudu‘/al-
tadhallul)
48
. Definisi yang lebih kurang sama turut disebutkan oleh al-Zajjaj
49
, Ibn al-Athir
50
, Ibn
Manzur
51
dan al-Zabidi
52
. Selain itu, penafian golongan Wahabi terhadap amalan bertawassul dan
bertabarruk juga turut telah menafikan konsep sebab dan musabbab yang ia merupakan salah satu
daripada simbol keteraturan sunnatullah yang berlaku dalam alam ini. Dalam hal ini, tawassul yang
dilakukan merupakan sebab kepada terkabulnya hajat yang dipohon oleh seseorang. Ini juga selari
dengan Firman Allah SWT:
¦¡`.,¸-.`.¦´¸ ¸¸¯¸¯.l!¸, ¸:¡l¯.l¦´¸ … ¸__¸
Terjemahan:
“dan mintalah pertolongan (kepada Allah) Dengan jalan sabar dan mengerjakan
sembahyang…”
Surah al-Baqarah (02): 45
Firman Allah SWT:
!¸¯,!., _¸¸.]¦ ¦¡`..¦´, ¦¡1.¦ ´<¦ ¦¡-.¯,¦´¸ ¸«,l¸| «¦,¸.´¡l¦ … ¸__¸
Terjemahan:
“Wahai orang-orang Yang beriman! bertaqwalah kepada Allah dan carilah Yang
boleh menyampaikan kepadanya (dengan mematuhi perintahNya dan
meninggalkan laranganNya)…”
Surah al-Ma’idah (05): 35

47
Muhammad Ahmad Basymil (1995), Kayfa Nafham al-Tawhid, c. 04, Jeddah: al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah,
h. 16.
48
Al-Azhari, Abu Mansur Muhammad b. Ahmad (t.t), Tahdhib al-Lughah, ditahkik oleh Muhammad ‘Ali al-Najjar, j. 02,
t.t.t.: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah, h. 234.
49
Al-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim b. al-Sariy (1988), Ma‘ani al-Qura’an wa I‘rabuh, ditahkik oleh ‘Abd al-Jalil ‘Abduh
Syalabiy, c. 01, j. 01, Beirut: ‘Alam al-Kutub, h. 48.
50
Al-Zabidi telah menukilkan pendapat Ibn al-Athir berhubung definisi ibadah dari sudut bahasa iaitu: ketaatan yang
disertakan bersamanya sifat rendah diri yang tidak berbelah bahagi (عوضخلا عم ةعاطلا). Lihat Al-Zabidi, al-Sayyid
Muhammad b. Muhammad (1994), Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus, ditahkik oleh ‘Abd al-‘Aziz Matar, c. 02, j. 08,
Kuwait: Matba‘ah Hukumah al-Kuwayt, h. 331.
51
Ibn Manzur (t.t) Lisan al-‘Arab, j. 32, Kaherah: Dar al-Ma‘arif, h. 2778.
52
Al-Zabidi, al-Sayyid Muhammad b. Muhammad (1994), op.cit., h. 330-331.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
33
Selain itu, mereka yang melakukan tawassul dan tabarruk tidak sekali-kali meyakini bahawa
pihak yang dijadikan perantaraan tersebut yang memakbulkan hajat mereka, bahkan Allah SWT sahaja
Tuhan yang telah memakbulkan hajat yang dipinta dan Dialah sahaja Tuhan yang Maha berkuasa
menciptakan segala sesuatu. Dalil keharusan amalan bertawassul antara lain adalah berdasarkan
sebuah hadis ‘Uthman b. Hunayf yang diriwayatkan oleh al-Hafiz al-Tabarani dan dihukum sahih
olehnya, iaitu hadis berhubung seorang yang buta datang mengadu kepada Rasulullah s.a.w., lalu
baginda mengajarkan kepadanya cara bertawassul dengan baginda di atas hajat yang dipohon. Dengan
izin Allah SWT, penglihatan si buta tersebut kembali normal. Hadis tersebut berbunyi:
فینح نب نامثع همع نع فینح نب لهس نب ةمامأ بأ نع : نامثع لإ فلتي ناك لجر نأ
نامثع يقلف هتجاح ف رظنی لو هیلإ تفتلی ل نامثع ناكف هل ةجاح ف هنع لا يضر نافع نب
يلصف دجسلا تئا ث أضوتف ةأضیلا تئا فینح نب نامثع هل لاقف هیلإ كلذ اكشف فینح نب
يتعكر هیف ای ةحرلا بن ملس و هیلع لا ىلص دمم انیبنب كیلإ هجوتأو كلأسأ نإ مهللا لق ث
حورأ تح لإ حرو كتجاح ركذتو تجاح ل يضقیف زعو لج بر كبر لإ كب هجوتأ نإ دمم
هدیب ذخأ تح باوبلا ءاجف نامثع باب ىتأ ث نامثع هل لاق ام عنصف لجرلا قلطناف كعم
ب نامثع هلخدأف لاق ث هل اهاضقف هتجاح ركذف كتجاح لاقو ةسفنطلا ىلع هعم هسلجأف نافع ن
لجرلا نا ث انتأف ةجاح نم كل تناك ام لاقو ةعاسلا هذه تناك تح كتجاح تركذ ام هل
تفتلی لو تجاح ف رظنی ناك ام ايخ لا كازج هل لاقف فینح نب نامثع يقلف هدنع نم جرخ
هتملك تح لإ .
Terjemahan:
“Diriwayatkan daripada Abi Umamah b. Sahl, daripada Hunayf daripada bapa
saudaranya ‘Uthman b. Hunayf bahawasanya seorang lelaki berulangkali
berjumpa dengan khalifah ‘Uthman r.a untuk mengadu berhubung keperluannya,
namun, ‘Uthman b. ‘Affan tetap tidak menghiraukannya dan tidak juga kepada
keperluannya. Lalu, lelaki tersebut mengadu kepada ‘Uthman b. Hunayf lalu
‘Uthman b. Hunayf berkata kepadanya: “pergilah ke tempat wudu’ dan
berwudu’lah kamu. Kemudian pergilah ke masjid dan tunaikanlah solat dua rakaat
dan berdoalah: Ya Allah, aku memohon dan menghadapkan mukaku kepadaMu
dengan Nabi kami, Muhammad s.a.w., Nabi yang membawa rahmat. Wahai
Muhammad, sesungguhnya aku mengahadapkan mukaku dengan engkau kepada
Tuhanku agar permohonanku diterima, lalu sebutkanlah keperluanmu”. Lalu lelaki
tersebut berlalu pergi dan melakukan apa yang diajarkan oleh ‘Uthman b. Hunayf
kepadanya. Setelah itu dia kembali mengetuk pintu ‘Uthman b. ‘Affan. Lalu,
pengawal pintu datang memegang tangannya dan membawanya masuk menghadap
‘Uthman b. ‘Affan r.a. Beliau mempersilakan lelaki tersebut duduk di atas
hamparan dan ditanya: Apakah keperluanmu? Lelaki tersebut segera
mengutarakan keperluannya lalu ia segera dipenuhi. Selanjutnya khalifah berkata
aku tidak ingat keperluanmu sehinggalah saat ini. Oleh itu, setiap kali engkau
memilki keperluan, utarakanlah kepadaku. Lelaki itu keluar dari tempat khalifah
dan kembali menemui ‘Uthman b. Hunayf. Beliau berkata: Semoga Allah
Mohd Sobri b. Ellias
02
membalasmu dengan kebaikan. Khalifah tidak menghiraukan keperluanku
sehinggalah engkau memberitahunya tentang diriku…..”
53
.
Di samping itu, perbuatan menyeru Nabi Muhammad s.a.w setelah kewafatan baginda dengan
mengatakan ya Muhammmad atau nama-nama para solihin setelah kewafatan mereka adalah suatu
perkara yang diharuskan di sisi syara‘. Hal ini berdasarkan kenyataan al-Bukhari di dalam al-adab al-
mufrad
54
dan Ibn al-Sunni di dalam kitabnya ‘amal al-yawm wa laylah
55
. Lebih mengejutkan apabila
Ibn Taymiyyah turut meriwayatkan hadis yang sama di dalam kitabnya al-kalim al-tayyib (perkataan-
perkataan yang baik)
56
dan menganggap baik perkataan tersebut. Ini menunjukkan bahawa dalam hal
ini, golongan Wahabi telah menghukum kufur terhadap Ibn Taymiyyah tanpa mereka sedari. Ini
bertitik tolak daripada tindakan mereka yang mengharamkan perbuatan menyeru nama Nabi
Muhammad atau nama orang-orang salih bahkan menghukum kufur dan syirik terhadap orang yang
melakukannya sepertimana yang telah dinyatakan sebelum ini
57
.
Manakala perbuatan bertabarruk dengan tinggalan Nabi juga merupakan suatu perkara yang
diharuskan di dalam Islam, bahkan ia telahpun menjadi amalan para sahabat r.a sama ada ketika hayat
baginda s.a.w mahupun setelah kewafatan baginda s.a.w. Keharusan perbuatan bertabarruk tersebut
adalah berdasarkan tindakan Rasulullah s.a.w yang telah membahagi-bahagikan rambut baginda
setelah selesai bercukur ketika baginda menunaikan hajjah al-wada‘. Ketika itu, Rasulullah s.aw.
sendiri telah menyerahkan rambut baginda yang mulia kepada jemaah yang berada di sekeliling
baginda dan menyerahkan sebahagiannya yang lain kepada Abu Talhah dan Umm Sulaym untuk
diedarkan kepada para jemaah yang lain
58
. Berdasarkan peristiwa tersebut, difahami bahawa baginda
ingin mengajarkan kepada umatnya akan keharusan bertabarruk dengan athar rusulillah. Ini kerana,

53
Rujuk al-Tabarani, Abu al-Qasim Sulayman b. Ahmad (1985), al-Mu‘jam al-Saghir, c. 01, j. 01, Beirut: al-Maktab al-
Islami, hadis no. 508, di bawah Harf al-Ta’, h. 306; al-Tabarani, Abu al-Qasim Sulayman b. Ahmad (t.t), al-Mu‘jam al-
Kabir, j. 09, Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah, hadis no. 8311, h. 17, 18; al-Tirmidhi, Muhammad b. ‘Isa (2000), Sahih
Sunan al-Tirmidhi, c. 01, j. 03, Riyad: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, hadis no. 3579, Kitab al-Da‘wat ‘an
Rasulillah, Bab Fi Du‘a al-Dayf, h. 469. Al-Munawi telah menukilkan perkataan al-Subki yang memandang baik amalan
bertawassul, beristighathah dan memohon syafaat dengan Nabi s.a.w kepada Allah SWT. Beliau menyatakan bahawa
kesemua amalan tersebut tidak diingkari oleh sesiapa pun dalam kalangan golongan salaf dan khalaf sehinggalah datang Ibn
Taymiyyah lalu beliau mengingkari amalan-amalan tersebut. Untuk keterangan lanjut rujuk al-Munawi, Muhammad ‘Abd al-
Ra’uf (1926), Fayd al-Qadir, c. 02, j. 02, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 134-135.
54
Al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Isma‘il (1955), al-Adab al-Mufrad, ditahkik oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd al-
Baqi, Kaherah: al-Matba‘ah al-Salafiyyah, h. 250.
55
Al-Dinawri, Abu Bakr Ahmad b. Muhammad (t.t) ‘Amal al-Yawm wa al-Laylah, ditahkik oleh Basyir Muhammad
‘Uyun, Damsyik: Maktabah Dar al-Bayan, h. 88. Lihat juga, al-Yahsabi, al-Qadi ‘Iyad b. Musa (2001), Syarh al-Syifa, c. 01,
j. 02, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Imiyyah, h. 43; al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya b. Syaraf (1997), al-Adhkar min Kalam
Sayyid al-Abrar, c. 01, j. 01, Riyad: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, h. 360-361; Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Jamal al-Din
(1985), Sifat al-Safwah, c. 03, j. 01, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, h. 622; Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Jamal al-Din (1986), al-
Thabat ‘inda al-Mamat, c. 01, Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqafiyyah, h. 124; al-Asfahani, Abu Nu‘aym Ahmad b.
‘Abd Allah (1996), Hilyah al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’, j. 01, Beirut: Dar al-Fikr, h. 246; al-Zabidi, al-Sayyid
Muhammad b. Muhammad (1994), Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, j. 10, Beirut: Mu’assasah al-Tarikh al-‘Arabiy, h. 331.
56
Al-Harrani, Ahmad b. ‘Abd al-Halim (1985), al-Kalim al-Tayyib, ditahkik oleh Muhammad Nasir al-Din al-Albani, c. 05,
Beirut: al-Maktab al-Islami, h. 120.
57
Rujuk nota kaki no. 31.
58
Rujuk al-Bukhari, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Isma‘il (2000), Sahih al-Bukhari dalam Mawsu`ah al-Hadith al-Syarif
al-Kutub al-Sittah, c. 3, hadis no. 171 dalam Kitab al-Wudu’, Bab al-Ma; alladhi yugsal sya‘ru al-Insan, h. 17; al-Naysaburi,
Abu al-Husayn Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim (2000), Sahih Muslim dalam Mawsu`ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah,
c. 3, hadis no. 3155 dalam Kitab al-Hajj, Bab Bayan anna al-sunnah Yawm al-Nahr, h. 894; Al-Sajistani, Abu Dawud
Sulayman b. al-Asy‘ath (2000), Sunan Abi Dawud dalam Mawsu`ah al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, c. 3, hadis no.
1981 Kitab al-Manasik, dalam Bab al-Halq wa al-Taqsir, h. 1398.
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
35
rambut bukan untuk dimakan, bahkan ia tentunya akan digunakan untuk tujuan mengambil berkat
daripadanya.
Berdasarkan penelitian terhadap beberapa hujah yang dinyatakan di atas, ternyata amalan
bertawassul dan bertabarruk merupakan suatu amalan yang mempunyai dalil yang kuat selain ia turut
termasuk dalam senarai amalan-amalan yang diharuskan di sisi syara’. Justeru, hujah golongan
Wahabi yang menolak keharusan kedua-dua amalan tersebut ternyata rapuh dan tentunya tidak boleh
dijadikan pegangan dalam kehidupan beragama.
KESIMPULAN
Demikianlah coretan perbahasan yang memaparkan pertembungan antara dua aliran pemikiran yang
seringkali diuar-uarkan dalam kelompok masyarakat Islam dewasa ini. Perlu disedari bahawa
kehadiran golongan Wahabi yang secara khususnya mula bertapak di Malaysia pada awal kurun ke 20
Masehi; beserta doktrin-doktrin ajaran mereka yang cuba disebarluaskan di wilayah ini, sehingga kini
telah banyak menimbulkan kekeliruan dan perdebatan bukan sahaja dalam kalangan umat Islam
setempat, bahkan turut melibatkan umat Islam yang lain di peringkat global. Situasi ini bukan hanya
menjadi suatu bentuk cabaran baru terhadap aliran ASWJ yang telah sekian lama bertapak dan
mengakar di Alam Melayu selain merugikan umat Islam, ia turut akan memberi peluang kepada
golongan yang memusuhi Islam untuk melancarkan siri-siri penindasan terhadap umat Islam.
Kehadiran golongan ini juga yang dilihat lebih banyak menekankan pendekatan tekstual yang
ketat tanpa turut memanfaatkan sepenuhnya kekuatan hujahan akal dan ijma’ ulama dalam menyokong
asas-asas kepercayaan dalam akidah Islam telah menyempitkan perbahasan agama malah atas nama
permurnian akidah, mereka juga didapati turut mengeluarkan individu muslim dari garis daerah Islam.
Kenyataan ini terbukti apabila mereka menghukum kufur terhadap golongan yang megamalkan
tawassul dan tabarruk hanya disebabkan ketidak-tepatan konsep ibadah yang menjadi pegangan
mereka. Dalam masa yang sama, pendekatan faham zahir yang diamalkan oleh mereka turut telah
menyebabkan sebahagian daripada kelompok mereka tergelincir ke dalam lembah kekufuran. Ini dapat
dilihat secara khusus menerusi huraian mereka terhadap tawhid al-asma’ wa al-sifat sebagaiamana
yang telah dibincangkan di atas.
Justeru, orientasi keilmuan dalam kalangan masyarakat Islam perlulah diperkukuhkan lagi
dengan pemerkasaan pengajaran akidah ASWJ di seluruh intitusi pengajian sama ada diperingkat
rendah, pertengahan mahupun di peringkat tinggi. Pengajaran bab al-riddah juga perlu dijadikan teks
pengajian sepertimana yang dilakukan oleh para ulama muktabar sebelum ini. Usaha-usaha ini
diharapkan dapat memperbaiki kelemahan umat Islam dalam memahami tradisi dan ketulenan ilmu
ASWJ yang penuh dengan ciri ilmiah dan kesederhanaan; di samping dapat menjadi antivirus yang
mampu berfungsi dalam menapis, menyaring seterusnya menyingkirkan segala bentuk doktrin dan
ajaran yang bertentangan dengan kemurnian ajaran ASWJ. Turut juga ditegaskan di sini bahawa,
kedua-dua konsep yang dibahaskan secara rencam di atas sebenarnya terangkum dalam senarai
cabaran-cabaran dalaman yang perlu dihadapi oleh aliran ASWJ demi menjamin kesahihan pegangan
umat Islam sejagat.
Mohd Sobri b. Ellias
02
RUJUKAN
‘Abd al-‘Azim Mahmud Ìmran (2007), al-Majmu‘ al-Mufid Syarh Kitab al-Tawhid, j. 01, c. 01, Mesir:
Maktabat ‘Ibad al-Rahman
‘Abd al-Rahman b. Hasan Aal al-Syaikh (2004), Fath al-Majid Syarh Kitab al-Tawhid, c. 06, Riyad:
Dar al-Salam li al-Nasyr wa al-Tawzi‘
Abu Bakr `Abd Allah b. Muhammad (2006), al-Musannaf li Ibn Abi Syaybah, c. 1, j. 18, dalam Kitab
al-Tarikh, no. 34615, Beirut: Dar al-Qiblat li al-Thaqafah al-Islamiyyah
Abu Hamid b. Marzuq (1986), al-Tawassul bi al-Nabiy wa bi al-Salihin, Turki: Hakikat Kitabevi
Al-‘Aql, Nasir b. ‘Abd al-Karim (t.t), Islamiyyah la Wahhabiyyah, Riyad: Wizarat al-Syu’un li al-
Islamiyyah wa al-Awqaf, wa al-Da‘wah wa al-Irsyad
Al-‘Asimi, ‘Abd al-Rahman b. Muhammad (2004), Majmu’ Fatawa Syaikh al-Islam Ahmad b.
Taymiyyah, c. 01, j. 04, Madinah al-Munawwarah: Wizarah al-Syu’un al-Islamiyyah wa al-
Awqaf wa al-Da‘wah wa al-Irsyad
Al-‘Asqalani, Ahmad b. ‘Ali b. Hajar (t.t), Fath al-Bari, j. 13, Kaherah: al-Matba‘ah al-Salafiyyah
Al-‘Uthaymin, Muhammad b. Salih (2005), Syarh Kasyf al-Syubuhat, c. 04, Riyad: Dar al-Tharayya li
al-Nasyr
_____________________________ (2007), al-Majmu‘ al-Mufid Syarh Kitab al-Tawhid, ‘Abd ‘Azim
Mahmud ‘Imran (thqq.) j. 02, c. 01, Mesir: Maktabat ‘Ibad al-Rahman
_____________________________ (2005), Syarh Kasyf al-Syubuhat, c. 04, Riyad: Dar al-Tharayya li
al-Nasyr wa al-Tawzi‘
______________________________(2007), Syarh ‘Aqidah ahl al-Sunnah wa al-Jama‘ah, Mesir: Dar
al-Yaqin li al-Nasyr wa al-Tawzi‘
_____________________________ (2007), Syarh al-‘Aqidah al-Saffariniyyah, Beirut: al-Kitab al-
‘Alami li al-Nasyr
Al-Asfahani, Abu Nu‘aym Ahmad b. ‘Abd Allah (1996), Hilyah al-Awliya’ wa Tabaqat al-Asfiya’, j.
01, Beirut: Dar al-Fikr
Al-Azhari, Abu Mansur Muhammad b. Ahmad (t.t), Tahdhib al-Lughah, ditahkik oleh Muhammad
‘Ali al-Najjar, j. 02, t.t.t.: al-Dar al-Misriyyah li al-Ta’lif wa al-Tarjamah
Al-Bukhari, Muhammad b. Isma‘il (1955), al-Adab al-Mufrad, ditahkik oleh Muhammad Fu’ad ‘Abd
al-Baqi, Kaherah: al-Matba‘ah al-Salafiyyah
________________________________ (2000), Sahih al-Bukhari dalam Mawsu`ah al-Hadith al-Syarif
al-Kutub al-Sittah, c. 3, hadis no. 25 dalam Bab Fain Tabu wa Aqamu al-Solat wa atu al-
Zakat fa Khallu Sabilahum
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
37
Al-Dinawri, Abu Bakr Ahmad b. Muhammad (t.t) ‘Amal al-Yawm wa al-Laylah, ditahkik oleh Basyir
Muhammad ‘Uyun, Damsyik: Maktabah Dar al-Bayan
Al-Fawzan Salih b. Fawzan (2007), al-Majmu‘ al-Mufid Syarh Kitab al-Tawhid, ‘Abd ‘Azim Mhmud
‘Imran (thqq.) j. 02, c. 01, Mesir: Maktabat ‘Ibad al-Rahman
Al-Harrani, Ahamd b. ‘Abd al-Halim (1991), Dar’ Ta‘arud al-‘Aql wa al-Naql, Muhammad Rasyad
Salim, c. 02, j. 01, Riyad: Idarah al-Thaqafah wa al-Nasyr bi al-Jami‘ah al-Imam
Muhammad b. Sa‘ud al-Islamiyyah
_________________________________ (1985), al-Kalim al-Tayyib, ditahkik oleh Muhammad Nasir
al-Din al-Albani, c. 05, Beirut: al-Maktab al-Islami
_______________________________ (1990), Khilaf al-Ummah fi al-‘Ibadat wa madhhab ahl al-
Sunnah wa al-Jama‘ah, ‘Uthman Jum‘ah Dumayriyyah (tahqiq), c. 1, al-Ta’if: Dar al-Faruq
________________________________ (t.t), Iqtida’ al-Sirat al-Mustaqim li Mukhalafah Ashab al-
Jahim, j. 02, Riyad: Maktabah al-Rusyd
Al-Maliki, al-Sayyid Muhammad b. `Alawi al-Hasani (2009), Huwa Allah, c. 1, Beirut: al-Maktabah
al-`Asriyyah
Al-Mansuri, al-Syaikh Ibrahim al-Samnudi (1901), Kitab Sa`adah al-Darayn fi al-Radd `ala al-
Wahhabiyyah wa Muqallidah al-Zahiriyyah, Misr: Matba‘ah Jaridah al-Islam
Al-Munawi, Muhammad ‘Abd al-Ra’uf (1926), Fayd al-Qadir, c. 02, j. 02, Beirut: Dar al-Ma‘rifah
Al-Nasafi, ‘Abd Allah b. Ahmad b. Mahmud (t.t), Tafsir al-Nasafi, j. 4, Mesir: Dar Ihya’ al-Kutub al-
‘Arabiyyah
Al-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya b. Syaraf (1997), al-Adhkar min Kalam Sayyid al-Abrar, c. 01, j.
01, Riyad: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz
Al-Nawwab, ‘Abd al-Rabb Nawwab al-Din, (1423H), Mas’uliyyat al-Aba’ tujah al-Awlad, Riyad:
Wizarat al-Syu’un li al-Islamiyyah wa al-Awqaf, wa al-Da‘wah wa al-Irsyad
Al-Naysaburi, Abu al-Husayn Muslim b. al-Hajjaj b. Muslim (2000), Sahih Muslim dalam Mawsu`ah
al-Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, c. 3, hadis no. 3155 dalam Kitab al-Hajj, Bab Bayan
anna al-sunnah Yawm al-Nahr
Al-Qurtubi, Abu ‘Abd Allah Muhammad b. Ahmad (1939), al-Jami‘ li Ahkam al-Quran, c. 01, j. 09,
Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah
Al-Qusyairi, ‘Abd al-Karim b. Hawazin (2003), al-Risalat al-Qusyayriyyah fi ‘Ilm al-Tasawwuf, c. 01,
Beirut: Dar al-Khayr li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘
Al-Razi, Muhammad b. ‘Umar (1994), Tafsir al-Fakhr al-Razi, j. 21, Beirut: Dar al-Fikr
Mohd Sobri b. Ellias
01
_________________________ (2009), Mukhtar al-Sihhah, c. 03, Beirut:Syarikah Dar al-Masyari‘ li
al-Tiba‘ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi‘
Al-Sajistani, Abu Dawud Sulayman b. al-Asy‘ath (2000), Sunan Abi Dawud dalam Mawsu`ah al-
Hadith al-Syarif al-Kutub al-Sittah, c. 3
Al-Saqqaf, Hasan b. ‘Ali (2007), Sahih Syarh al-‘Aqidah al-Tahawiyyah, c. 04, Beirut: Dar al-Imam
al-Rawas
Al-Sayyid Ahmad b. al-Sayyid Zayni Dahlan (1991), al-Durar al-Thaniyyah fi al-Radd ‘ala al-
Wahhabiyyah, Kaherah: Dar Jawami‘ al-Kalim
Al-Syawkani, Muhammad b. ‘Ali (2003), Irsyad al-Fuhul ‘ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Usul, c. 2,
Beirut: Dar Ibn Kathir
Al-Tabarani, Abu al-Qasim Sulayman b. Ahmad (1985), al-Mu‘jam al-Saghir, c. 01, j. 01, Beirut: al-
Maktab al-Islami, hadis no. 508, di bawah Harf al-Ta’
_________________________________________(t.t), al-Mu‘jam al-Kabir, j. 09, Kaherah:
Maktabah Ibn Taymiyyah, hadis no. 8311
Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad b. Jarir (t.t), Tafsir al-Tabari, ditahkik oleh Mahmud Muhammad
Syakir, j. 16, Kaherah: Maktabah Ibn Taymiyyah
Al-Tamimi, Abu al-Fida’ Isma‘il (2008), al-Manh al-Ilahiyyah fi Timsi al-Dalalah al-Wahhabiyyah,
dalam al-Radd ‘ala al-Wahhabiyyah fi al-Qarn al-Tasi‘ ‘Asyar, Hamadi al-Rudaysi, Asma’
Nuwayrah (ed.), c. 1, Beirut: Dar al-Tali‘ah li al-Tiba‘ah wa al-Nasyr
Al-Tirmidhi, Muhammad b. ‘Isa (2000), Sahih Sunan al-Tirmidhi, c. 01, j. 03, Riyad: Maktabah al-
Ma‘arif li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, hadis no. 3579, Kitab al-Da‘wat ‘an Rasulillah, Bab Fi
Du‘a al-Dayf
Al-Yahsabi, al-Qadi ‘Iyad b. Musa (2001), Syarh al-Syifa, c. 01, j. 02, Beirut: Dar al-Kutub al-
‘Imiyyah
Al-Zabidi, al-Sayyid Muhammad b. Muhammad (1994), Ithaf al-Sadah al-Muttaqin, j. 10, Beirut:
Mu’assasah al-Tarikh al-‘Arabiy
_________________________________________ (1994), Taj al-‘Arus min Jawahir al-Qamus,
ditahkik oleh ‘Abd al-‘Aziz Matar, c. 02, j. 08, Kuwait: Matba‘ah Hukumah al-Kuwayt
Al-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim b. al-Sariy (1988), Ma‘ani al-Qura’an wa I‘rabuh, ditahkik oleh ‘Abd
al-Jalil ‘Abduh Syalabiy, c. 01, j. 01, Beirut: ‘Alam al-Kutub
Al-Zarkasyi, Badr al-Din Muhammad b. ‘Abd Allah (2006), al-Burhan fi ‘Ulum al-Quran, Kaherah:
Dar al-Hadith
Cabaran Pemikiran Ketuhanan Wahabi Terhadap Faham Ahl al-Sunnah Wa al-Jamaah
39
Hirsi Muhammad Hailulah (1996), al-Salafiyyah al-Wahhabiyyah bayna Mu’ayyidiha wa
Muntaqidiha, c. 01, (t.t.p): Borneo Printers & Trading Sdn. Bhd.
Ibn al-Jawzi, Abu al-Faraj Jamal al-Din (1985), Sifat al-Safwah, c. 03, j. 01, Beirut: Dar al-Ma‘rifah
________________________________ (1986), al-Thabat ‘inda al-Mamat, c. 01, Beirut: Mu’assasah
al-Kutub al-Thaqafiyyah
Ibn Kathir, Isma‘il b. ‘Umar (1998), al-Bidayah wa al-Nihayah, c. 04, j. 09, Kaherah: Dar al-Hadith
Ibn Manzur (t.t) Lisan al-‘Arab, j. 32, Kaherah: Dar al-Ma‘arif
Kamil Muhammad Muhammad `Uwaidah (1996), al-Imam Muhammad b. `Abd al-Wahhab, Beirut:
Dar al-Kutub al-`Ilmiyyah
Muhammad Abu Zahrah (t.t), Tarikh al-Madhahib al-Islamiyyah. Kaherah: Dar al-Fikr al-`Arabi
Muhammad Ahmad Basymil (1995), Kayfa Nafham al-Tawhid, c. 04, Jeddah: al-Mamlakah al-
‘Arabiyyah al-Sa‘udiyyah
Muhammad b. ‘Abd al-Wahhab (1418H), Kasyf al-Syubuhat, Riyad: Wizarat al-Syu’un al-Islamiyyah
wa al-Awqaf wa al-Da‘wah wa al-Irsyad
__________________________ (1930), al-Jawahir al-Mudiyyah, c. 01, Mesir: Matba‘ah al-Manar
__________________________ (t.t), al-Risalat al-Rabi‘ah: Arba‘ Qawa‘id al-Din, dalam Majmu‘ah
al-Tawhid, Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithah
___________________________ (t.t), al-Risalat al-Thalithah: Tafsir Kalimat al-Tawhid, dalam
Majmu‘ah al-Tawhid, Riyad: Maktabat al-Riyad al-Hadithah
____________________________(t.t), Tafsir Kalimat Tawhid, al-Jami‘ li ‘Ibadat Allah wahdah,
Nawaqid al-Islam, al-Kalimat al-Nafi‘at fi al-Mukaffarat al-Waqi‘ah dalam Majmu‘ah al-
Tawhid, Riyad: Makatabat al-Riyad al-Hadithah.
Syed Muhammad Naqib al-Attas (2010), Islam dan Sekularisma, Khalif Muamar A. Harris (terj),
Selangor: Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) Universiti Kebangsaan Malaysia
(UKM)

Mohd Sobri b. Ellias
22
یعیشلا نافرعلل ةیرظنلا و ةیساسلا لوصلا
41
افرعلل ةیرظنلا و ةیساسلا لوصلا یعیشلا ن ( تیبلا لها نافرع ( ع )
إ دادع
نایمیحر دیعس
لخدملا :
نم دارلا نافرعلا یرصیقلا فراعلا هلاق ام یلع انه :
هیفیکب و لاعلا قئاقب و داعلا و ادبلا لاوحا و هرهاظم و هتافص و هئاسا ثیح نم هناحبس لاب ملعلا وه
عم و هیدحلا تاذ یه هدحاو هقیقح یلا اهعوجر هیئزلا دویقلا قیاضم نع سفنلا صیلختل هدهالا و کولسلا قیرط هفر
هیلکلا و قلطلا تعنب اهفاصتا و اهئدبم یلا الاصتاو
1
امک مهلتسی یلمعلا و یرظنلا يمسق یلا عوضولا بسب نافرعلا مسقنی فیرعتلا نم :
شتتاا ءانا و یلاعت قلاب لاعلا طبر هیفیک هفرعم لولا رادمف یف یلاعت هیلا هعجارت و لوزنلا یف هنم هرثکلا ءا
دوعصلا .
رادم و یناثلا یلا لوصولا و هصاخ جمارب بسح ناسنلا لامکتسا و لولا أدبلا یلا عوجرلا و کولسلا هیفیک
هیلولا تاجرد یلعا و لا هفرعم .
ع ملسلاک صاخ بهذم وا نید یلا نافرعلا باستنا و لاحتنا يبی نا نکی قرط ثلث یل :
1 - کلذ نوک نافرعلا يملسلا ءافرعلا یعاسم هلیصح
2 - ملسلا یف هیفرعلا عیبانیلا و هیملسلا نوتلا نم امهلتسم نافرعلا کلذ نوک
3 - میهافلا و ملسلا نید نم هراعتسلا تاحلطصلاب انیبم فراعلل هیحورلا تایبرجتلا و نافرعلا کلذ نوک
تسملا ظافللا و اهیف هلمع .

1
- یرصیقلا لئاسر ( ینایتشلا قیقت ) ص 7 .
نایمیحر دیعس
20
فوصتلاف یملسلا و هینهذلا میهافلا و هیحورلا تایبرجتلا یف هیملسلا هفاقثلا نم رثاتی یتلا هیحورلا هعزنلا وه
نیدلا ناسل یف هلمعتسلا تاحلطصلا . و للدتسلا یف هیملسلا تایاورلا و هینآرقلا تایلا یلا دنتسی یذلا و
داهشتسلا .
علا ساسلا اذه یلع و تیبلا لها فراعم یلا بستنی و رثاتی ام وه یعیشلا نافر ( ع ) مهثايم یلا یمتنی و
ثلث تلام یف اداهشتسا و اماهلتسا و للدتسا :
تایقلتلا هیدوهشلا ءافرعلل تافشاکلا و ( یدوهشلا کاردلا لام .)
هروکذلا براجتلا نم صالا یموهفلا يبعتلا ( موهفلا لام .)
یرصلا دانسلا تایاورلاو ثیداحلا یا هیفرعلا هیعیشلا عیبانیلا یلا ح ( هغللا لام .)
یرخا هرابعب : هیضرلا و یحورلا ءاضفلا یف تعرعرت و تاشن یتلا فوصتلا نم هعزن وه یعیشلا نافرعلا
هدهملا هیفاقثلا – هیوبنلا هرجلا نم یناثلاو لولا ینرق یف - ملسلا مهیلع هعیشلا همئا دیب .
نکی رداصلا هذه نم تقتسا هیلمعلا و هیرظنلا یتیحان لک یف یعیشلا نافرعلا نا لاقی نا :
هینافرعلا تایاورلا و هقیمعلا هیدیحوتلا بطلا .
هیعیشلا هعئارلا هیعدلا .
هینآرقلا فراعلا نطب یلا لینلل انم دوزتلا و تایلا ضعب لیوات .
هماملا رس فصوب ماه رما دوجو ( رارسا یدلا همئا ( ع )) باحصا فصوب باحصلا نم هفئاط دجاوت و
همئلارارسا ( ع .)
همدقملا
طاقنلا یلع عل
ّ
طن نأ انیلع بي ،يسیئرلا عوضولا ةلاعم لبق همهلا :
1 - ،ةیلیعاسلا ةیعشلا نع ثحبلا نل
ً
اماما رشع نثاب دقتعی بهذم وه لاقلا اذه یف ةعیش ةملک نم اندصق
و ةیدیزلا رخآ لام یلإ جاتي ،ةیعیشلا قرفلا رئاس .
2 - نافرعلا و فوصتلا يب یواستلاب دقتعن ءاوس نافرعلا و فوصتلا يب فللا يیبت دصقیل ثحبلا اذه
( اذه انرصع ف یتح وأ ةیلولا نورقلا یف ةدئاس ةرکف ناک وه امک ) یلإ عساتلا و نماثلا نرق نم امهنیب زیامتلاب انلقوأ
أ اهدعب ةیادبلا نم نیرملا نیذه فلخ یلع فقن و .
اننأ اب لوازن نم اضیأ و ةعزنلا هذه رداصم اهبتعن و يعیشلا نافرعلاب طبترت تلا ثیداحلا لاقلا اذه یف
هل ثدح ام و ةیلاتلا نورقلا یف روکذلا ثحبلا لاعنل عبطلاب ،ثیداحلا هذه یلإ عیشتلا ءافرع اهفاضأ یتلا يسافتلا
نم ةعیرشلا لها عم اب هجاو تلا تابارطضلا و عدبلا .
یعیشلا نافرعلل ةیرظنلا و ةیساسلا لوصلا
43
3 - ینطابلا و یرهاظلا یلإ عیشتلا میسقتل سیل ( 1 ) نإ و
ً
احیحص ودبی ول و لاقلا اذه یف لامعتسا يأ ،
نافرعلا يب يواستلاب دقتعی نأ ، ثحابلل نکی ( فوصتلا ) ردیح دیسلا هب دقتعا امک عقاولا و توبثلا ماقم ف عیشتلا و
ملا تابثلا ماقم ف لب توبث ماقم ف سیل ثحبلا اذه نکل انطاب ولو ةعیشلا نم مهلک ءلبنلا ءافرعلا نأ لوقی و يل
عیشتلا ةسردم یلإ ام فراع يزعت تلا تادنتسلا
ّ
يبی نأ ثحابلا یلعف . منأ ینعیل افرعلا ضعب رکذ مدع
ً
اعبط و
ةیيراتلا ثحابلا باب لازام و هعیشلا نم اوسیل حوتفم ملوح هیداقتعلا و .
4 - نیرا
ّ
یتلا هجاون ،عیشتلا نافرع اهزاتجا یذلا يسلا ةفرعم قیرط ف :
فلا ) لیصلا و یسرلا يعیشلا نافرعلا را
ّ
یت . لولا ،ينثا نیرایعم عم ةیسر ةفص بستکا رایتلا اذه انلق امک
ماهلتسلا و ةدافتسلا ناثلا و عیشتلاب حیرصتلا
عبانلا نم دعب امف عباسلا نرقلا نم ةعیشلا ةفرعب هصتخلا (. و يسوطلا نیدلا يصن ةجاوخ نم رایتلا اذه أدب
نارحبلا مثیم نبا هرصاعم .)
،اردصلم ،شبرون ،یسبلا بجر ،ییاسحلا روهج با نبا ،یلملا ردیح دیسلا ،ةیوملا نیدلا دعس بتعی و
ک نم یزیينلا نیدلا بطق ،یناشاکلا ضیف ینافرعلا يعیشلا را
ّ
یتلا اذه راب .
ب ) يسرلا يغ رایتلا : و هیلاصتلا تاقللا یلإ ل
ّ
دب دعب امیف نکل ةیلولا نورقلا کلت نم رایتلا اذه أدب

ً
ائیشف
ً
ائیش مهفراعم و مهبقانم ، ة
ّ
مئلا مسا حرطیل طئاسولا . یلإ سانلا ف
ّ
رعت یف تدعاس یتلا هقیرط لصاو رایتلا اذه
لا ةسردم ةیادبلا یف ةیعیش و ةیفوص ةلود تناک تلا ةیوفصلا روهظ یتح مهءازا لهلا نع مهی
ّ
لت و ةمئ . ،را
ّ
طع بتعی
اذه رابک نم ینادملا یلع دیس و ةکرت نبا ،ینانمسلا ،نیارفسلا ،یونوقلا ،یخلبلا نیدلا للج انلوم ،برع نبا
را
ّ
یتلا .
5 - فلا و طوغضلا هيرات ف ةعیشلا ل
ّ
مت ةلاه ف تناک تانلا و تلالا مظعم یف اضیأ و ةدیدشلا تاناق
م
ّ
تکتلا و ةیقتلا نم . ةیعیشلا میهافلا نع نوم
ّ
لکتی و ةرشابم يغ تاراشلاب مه
ّ
رس نع نوشفی اوناک ءافرعلا ضعب
ّ
نأ اب
نافرعلا عیشتلا را
ّ
یت یلإ مهبسنل حضاو لیلد کولسلا اذه
ّ
نأب لوقن نأ نکی ،مهبم لکشب ةیعطق ةروصب ل نکل .
لصتت یتلا دقعلا ةطساوک ،عساتلا یلإ سمالا نرق یف نوشیعی مهرثکأ ناک نیذلا ءافرعلا ءلؤه ملعن نأ انیلع امأ
رخآ لام یلإ ةجاب ثحبلا اذه اما ،يعیشلا نافرعلا یلإ يسرلا فوصتلا . مه ةعیشلا ءافرع نم دارلا ،اذه یلع
ً
ءانب
سفنأ نوزعی اوناک نیذلا ،فراعلا یلإ لوصولا اوعاطتسا و م
ّ
تکت و ةیقت يأ نود عیشتلا ةسردم یلإ مهفراعم و مه
انایب وأ اهفشک دحأ ردقی ل تلا لیلاحتلا و يسافتلا . نافرعل ةیرظنلا رداصلا ةلاعم وه ثحبلا اذه هعبتی یذلا مهلا
ةعزنلا هذل ةیلمعلا داعبلا یلإ ه
ّ
جتیل و عیشتلا .
نایمیحر دیعس
22
فلا ) رداصم ةیرظنلا يعیشلا نافرعلا :
ةمدقملا :
نافرعلا یف
ً
لصا نوکی ،يعیشلا نافرعلا رداصمک اهرکذن یتلا لوصلا ضعب نأب رو
ّ
صتن نأ نکی ةیادبلا یف
ةماع ةروصب یملسلا . ةثلثلا روملا هذه یلإ انرظن ناک ، لالا اذه یف :
1 - تیبلا لها ثیداحأ یف ةروکذلا رداصلا حرط مدقت ( ع .)
2 - تیبلا لها فراعم یف رداصلا هذل صالا نایبلا بولسا ( ع .)
3 - نطابلا و ةیلولا ،دیحوتلا لصا یلع یملعلا قیسنتلا راطإ ف تم
ّ
ظنت تلا ةصالا میهافلا ماجسنا .
ينمؤلايما بطخ یف وأ تیبلا لهأ ثیداحا یف دجوت یتلا ةیللا و ةیدیحوتلا ثحابلا ضعب نأ نکی لثم
لع فراعلا هذه جضن رصع یف ،ةعیشلا ةمئا دعب نورق ةدع ،ءافرعلا اب عفتنا کلذ دعب و ةیدیحوتلا ملسلا هیلع ی
فراعلا و ثیداحلا هذه عم لضفلا یف مدقتلاک مدقتلا لضف نأ ف کشل نکل ةینافرعلا و ةیمکلا .
متم هیضق ماعلا یملسلا فوصتلا ف ةیلولا ةیضق دعن نأ نکی کلذک هتلاسر یذمتلا میکح فیلات دعب ةزی
اهمتخ و ةیلولا ةلئسم یف تناک یتلا ( 2 ) تیبلا لها فراعم یف ةیلولا حرط ةقیرط يب دیعب نوب کانه نکل ، ( ع ) و
یذمتلا دنع دجوی ام .
يرظنلا نافرعلا یف ناتیلصا ناتلئسم کانه نأب دقتعن نإ لاح یا یلعف :
1 - ؟دیحوتلا وه ام 2 - ولا وه نم یري ام و دوجولا ةدحو ثحابم یلإ يهتنت یلولا ةلئسلا نأ ملعن و ؟د
ّ
ح
انناکمإبف ،اهمتخ و ةیلولا ،لماکلا ناسنلا ةیضق یضق
ُ
ت ةیناثلا و روهظلا و ی
ّ
لجتلا ةیرظن و تافصلا و ءاسلا لوح
ةحارص لکب لوقن نأ : طتسا ثیب يتلئسلا يتاه نم رفاو ظح ال ةیعیشلا عبانلا نأ ینافرعلا رایتلا ةرادإ و ثعب تعا
یلا لیج نم الاقتنا و عقاولا لاع یف يرکفلا رایتلا نم عونلا اذل أشنم لعفلاب تناک
ً
اضیأ و عیطتست لازیل و ةوقلاب
لیج . ةلمم ةروصب یعیشلا نافرعلل ةرشعلا ینابلا حرط لاعن انه :
1 ) ةینافرعلا ةفرعملا دیدحت ( ثوروملا ملعلا ) ارم و اهبت :
ةمئلا ثیداحأ یف ( ع ) صقن نع لفغیل ،ن
ّ
یدتلا ف هتیها و لقعلا ماقم یلإ هنوهجوی یذلا مییقتلا یلإ ةفاضإ
ةقیمعلا ةیملعلا هداعبا و نیدلا کاردا یف لقعلا . تیبلا لها تایاور یف مهم لصا کانه ( ع ) وه و مهسفناب هون
ّ
یب ،
اظلا ملعلا نع هزیات و یقیقلا ملعلا فیرعت يسرلا و یره . کرابت لا بناج نم
ً
ارون ،یقیقلا ملعلا بتع
ُ
ی عبانلا هذه یف
بلقلا وه هطبهم ،یتاذ و يرطف ملعک دبعلا یلع مهلی هسفنب وه لب هب نایتلا دحأ ردقیل و یلاعت و . ءافرشلا ءاملعلا
بنلا نم ملعلا اذه نوثری ( ص ) هئایصوأ و . نم ةیبلقلا ةفرعلا یلع دیکأتلا عیشتلا یف ةفرعلا ملع ناکرأ . ثورولا ملعلا
تیبلا لها نم بتعا یذلا يسرافلا ناملس دنع اهدن تلا ةیونعلا ةبسنلا یلإ ةجاب ( ع .) لاقتنا عم يوبنلا ثايلا مودی
ةینطابلا ةوبنلا ،ةفرعلا ( ةیلولا ) ةیونعلا ةبارقلا و . یف اهیلإ يشا یتلا ةیللا ةناملا سفن اذه و ةیآ 72 ةروس نم
يبأف بازحلا ( لابلا و ضرلاو تاومسلا ) اهنم نقفشا و اهنلمي نا ( 3 .)
یعیشلا نافرعلل ةیرظنلا و ةیساسلا لوصلا
45
2 ) لیوأتلا ةلئسم و هینطابلا :
سفن ،تایاورلا ضعب یلع
ً
ءانب قلا ملک نل،انطاب يعبس وأ ةعبس اضیا هل و نطاب و رهاظ قلا ملکل
یفرظ یلع ف
ّ
قوتی ي
ّ
لجتلا اذه کاردإ و ي
ّ
لجتلا هدادعتسا و ناسنلا ة . ،تاراشلا ،تارابعلا یلع لا باتک لمتشی
ً
اضیأ
ناکرأ ةعبرا هل دعی و قئاقلا و فئاطللا : علطلا و
ّ
دلا ،نطابلا ،رهاظلا .
تیبلا لها ةیزکرم دن مهفراعم و تیبلا لها ثیراوم انعبتت اذا ( ع ) تلا ةیللا تایلا و يرکلا نآرقلا دن
ملوح تءاج ( لماکلا ناسنلاک ) لهأ مه يیقیقلا نآرقلا بطام نل ماه لصاک ضئارفلا و دودلا وأ مهمصخ وأ
تیبلا ( ع ) نآرقلا لیوات قح مل نیذلا مه و ملعلا لک نآرقلا تاباشتم نوملعی و ملعلا یف نوخسارلا مه نیذلا ، .
تیبلا لها تایاور ف لیوأتلا باب حتف اذهلف ( ع ) يثک جذان هل و اهیف ة " . لیوأتلا " و " لیزنتلا " ضعب امهضعب نل
ّ
مکی
ینعلا یف نازیامتی نکل . لیوأتلل امأ کللا دیب لوسرلا یلع لزنأ یذلا يرهاظلا یحولا ینعم و ةعیرشلا نایبب ماق لیزنتلا
نطابلا و يقیقلا هانعم یلإ عاجرلا و لصلا یلإ ةداعلا وه و اذه سکع موهفم . نأ انناکماب اذهلف لیوأتلا بتعن
ال
ً
ایرس
ً
ايبعت وأ تایلل
ً
اینطاب و
ً
ایحور
ً
ايسفت .
ثورولا ملعلاب لإ هلقن یلع ردقیل و دحل ر
ّ
سیتیل موتکلا ینعلا اذه نأب لمأتلاب ریدج . لک یلع ضرف اذلف
ةمئلا ةیلو عم هتلص عطقیل نا ،نآرقلا یف خوسرلا و نیدلا یف تابثلا لمأی نم ( ع () 4 .)
3 ) سفنلا ةفرعم و ةیناسنلا ةروصلا ةیمهأ ،ناسنلا :
سفنلا هذل ةفلتخلا بتارلا یلع ّ لدت و ةیناسنلا سفنلا ةفرعم لوح رودت یتلا ثیداحلا ضعب کانه ( لثم
ةیسدقلا ةیللا و ةقطانلا ،ةساسلا ،ةیمانلا ) هیلمکا و هلضف و ناسنلا ةفارش یلع لمتشت ثیداحأ دجوت
ً
اضیأ و
ةیناسنلا ةروصلا .
و ةفلتم بیلاسأب ،یلاعت لا ةفرعم عم سفنلا ةفرعم ةمزلم ترکذ ،بهاذلا رئاسک ،تیبلا لها بهذم ف
ةفرعلا باوبأ منل ماملا و لولا ،بنلا سفن وه ،اهتفرعب لا فرعی یتلا سفنلا نم دارلا نأب ءافرعلا ضعب جتنتسا
ةیللا . ع
ً
ءانب یرخا ههج نم تیبلا لها تایاور یل ( ع ) لاعلا اذه یلع مدقم دوجو حاورلل ناک ، . سوفن
ً
اضیأ و
ةیعضو ف هعقاو ،ضیوفتلا و بلا ثیح نم ،ناسنلا " نیرمأ يب رمأ " هئاضق ف رثؤت هترطف و .
مظعلا مسلا رهظم و ةیللا تایلجتلا سفن مه ةمئلا
ّ
نأ اب ،لاح يأ یلع ( لا سفن رخآ لکشب وأ مس
مظعلا ) ةیلامکلا لا تافص نم اهمهف ناسنلا ردقی یتلا فراعلا لک یلع مهتفرعم لمتشت ، . لوقی نبرک یرناه : «
نوثدم مه ( مهعم ملکتی کللا
ّ
نل ) ينمؤلا بولق رون مه ، . يمکلا ملکلا اذه نم دوصقلا اذلف " هسفن فرع نم
ه
ّ
بر فرع دقف " هماما فرعی فراعلا ي نأ وه ( ی لا هجو ینع .) فوت ینعی ،همامإ فرعیل و توی یذلا ،سکعلا یلع و
ةیلهالا هتیم تام ،هسفن فرعی نا نود . »
هفرعم یف يعیشلا نافرعلا صئاصخ نم یرخأ ةصیصخ ،لامکلا یلإ لوصولا ف اهدادعتسا و ةأرلاب ةیانعلا
ناسنلا . زلا ةمطافک ةموصعم ةأرم بتعی يذلا دیحولا نافرعلا وه ءاره ( س ) دادع یف ،
ً
ةعماج
ً
ةوسأ و
ً
لماک
ً
اناسنإ ،
نایمیحر دیعس
22
و سملا ءاسکلا باحصأ يب اهلعي و ةدحاولا ةیدملا رونلا عم دح
ّ
تت تلا يموصعلا راونأ نم
ً
ارون اه
ّ
دعی و لاجرلا
لیئبج بطام و
ً
اموصعم رشع ةعبرأ
2
. ةیملسإ ،ةینافرعلا لحنلا رئاس ف دهاشیل يذلا رملا وه اذه ةیملسإ يغ وأ .
بنلا نع تیور تلا ثیداحلا ف رملا اذه ظحول ( ص ) ينمؤلايما و ( ع ) یلع ّ لدی و ةعیشلا ةمئأ رئاس و
ةیمسلا صئاصب مامتهلا مدع و ةیناسنلا ةیولا ف یفخلا و يفلا ،
ّ
رسلا ،بلقلا ،حورلا یا ةعبسلا فئاطللا ةلاصإ
ةیسنلا و ( 5 .)
4 ) و لا ةیروحم هبتارم و دیحوتلا نییبت :
لا دیحوت ناکرأ مه ةمئلا ،ةعیشلا رظن ةهجو نم ( مهتلعجف ... کدیحوتل
ً
اناکرأ : ةیبجرلا ءاعد ) ةیرولا هذه
يتیحان یف ةیلجتم 1 - قلا دوجو هینادحول مهتئاراو، یلاعت قحلل هعمالا مهتیرهظم 2 - ون یف یملکلا مهنییبت
ثیداحا و ةغلبلا جن بطخ ون نافرعلا هوجو قمعأ یلع لمتشت یتلا ةیدیحوتلا يموصعلا : يفن ةلحرم یلإ ةراشلا
يفصولا هتنونیب و ءایشلل یلاعت قلا ةنراقم و ةیعم ةقیرط ،هانعم يیبت و دیحوتلا بتارم ،یلاعت لا نع تافصلا
( یلزعلال ) لإ اوراشأ نایحلا ضعب ف و ،هنوطب و قلا روهظ يب عملا ، قح يغ يفن و یدوجولا دیحوتلا ی
یلاعت . ةمئلا ثیداحأ ف تءاج تلا ةیدیحوتلا فراعلا نمو ( ع ) لا هیزنت ،ةیددع يغ ةدحو حرط یلإ ةراشلا نکی ،
ف ترکذ یتلا فراعلا لثم و ةآرلا ف تعقو تلا ةروصلا یلإ ةآرلا ةبسنب قللا یلإ هتبسن يظنت و هیبشتلا يع یف
ک ثیدح یلع ينمؤلايما نع لیم ( ع .)
5 ) ةینافرعلا لا ةفرعم :
لإ هئاسأ و هتافص،قلاب ةیقیقلا ةفرعلا یلإ قیرطل و لا ةفرعم باوبأک ةمئلا بتعی هعیشلا داقتعا یف انلق امک
مب ( کفرع نم اب کفرعی : ةیبجرلا ءاعد ) امإ ةیلامکلا لا تافصل هزراب جذان ةمئلا ءلؤه و و مهتیوه و مهدوجو ف
مهملک و منایب ف اما .
تیبلا لها ،لا ةفرعم ةیضق ف ( ع ) قلاب قلا ةفرعم و تاذلاب تاذلا ةللد یلع نودکؤی ( ةراشإ لوا ظحول
يلع ينمؤلايمل حابصلا ءاعد ف ینعلا اذه یلإ ( ع :) هتاذب هتاذ یلع ّ لد نمای ) لمتشت نل قلا ةفرعم
ّ
نأ یلع و
ع ههنک و هتاذ یل . ة
ّ
یفیک ،تافصلا ة
ّ
ینیع و لا ةطاسب ةیضق یه ثیداحلا ف تحرط تلا ةقیمعلا فراعلا نم
ً
اضیأ و
رایتخا عم هعج و لیج لکشب یلاعفلا دیحوتلا ةلاعم ،هردق و هئاضق و لا ةیشم ،یلاعت و کرابت قلا فصو
دبلا ةلئسم و يللا ملعلا نم يعون حرط ،ناسنلا ءا , لقعلا
ّ
نأ ةلئسم
ً
اضیأ و ءایشلا ف قلا ةیؤر ةقیرط ،ةیبلقلا ةیورلا
لاعلا ف قولم لوأ وه ( يوبنلا رونلا وأ حوللا وأ ملقلا سفن وهو ( ص .) )

2
- یلملا هداز نسح هملعلل یقالا صف یف ثحبلا اذه لیصفت دجوی نا نکی هملک یف هیتمصع همکح صفب یمسم مکلا صوصف یلع
اهیلع لا ملس ءارهزلل ییایفوسلا دعبلا یلع هیف دکوی یذلا یسنرفلا هلاتلا و فوسلیفلا نبرکل توکلم ضرا باتک یف اضیا و هیمطاف نافرعلا یف
یعیشلا
یعیشلا نافرعلل ةیرظنلا و ةیساسلا لوصلا
47
6 ) ةینافرعلا مسلا ةفرعم و ءامسلا ملع :
تیبلا لهأ نم ةدیدع فراعم انیلإ لصو ( ع ) لثم ،عوضولا اذه ف : لا ینعم دیدت مس ( 6 ) ی
ّ
مسلا نع هزیات و
ةبترم يیعت ،ناسنلا ةیدوبع عم هطابترا و " مسرل و مسال " ینسلا ءاسلا زیات ،ءاسلا ءاشتنا ةقیرط يیبت ،یلاعت ل
ینسلا ءاسلا مه ةمئلا نا هیضقلا حرط ،هقولخلا يغ و ةقولخلا ( تأ لام و لماکلا ناسنلا مهنم لک نا اب
ظل ةیللا ءاسلا روه ) و ءاسلا ي
ّ
لت ةبترم يیبت
ً
اضیأ ،مدآ دیب ةکئلملل اهمیلعت و اهيسفت ،ینسلا ءاسلا لیوأت ،
لیصفت و رثأتسلا و نوزخلا مسلا ةلئسم عیسوت ،ةیللا ءاسلا ءاصحإ ینعم ،ینیوکتلا اهرود و لاعلا ف اهد
ّ
ست
مظعلا لا مساب ةطبترلا ثحابلا هتلیوأت و .
7 ) ةوبنلا ةفرعم و يبنلا ةفرعم :
ءایبنلل ( مهدعب ءایصولا و ) ةیحور بتارم سخ ( یسدقلا حورلا و نایلا حور یلع لمتشی اب ) ةوبنلا ةفرعم ف
یلاعت و کرابت لا يبو قللا يب مب موقت یتلا ةطاسولا یلع ف
ّ
قوتیرشبلل یحورلاریدقتلا و عیشتلاب ةصالا . نه نکل ا
هذه یلإ ةراشلا نکی اهنیب نم و ةمئلا فراعم ف ةوبنلا ةفرعم لوح رودت تلا فراعلا ینعا ؛یرخا ایاضق : ةیضق
بنلا ةیصخش یلع ب
ّ
تر یتلا یعیبطلا دعبام هجولا و ةید
ّ
ملا ةقیقلا ( ص ) ف يدملا رونلا مزلی يذلا نیوکتلا رودلا و
ءایبنلا حاورأ بتارم يیبت ،لاعلا ،ةلاسرلا ،ةوبنلا يب ةدوجولا ةلصلا يبعت ،ءایبنلا رئاس عم تالا بنلا حور ةبسن و
لولا و لوسرلاب صت ام اضیا و ،ةیحورلا بنلا برات ،ةیلولا . متت ل ،هیعیشلا هتغیص یف ةوبنلا ةفرعم یلع
ً
ءانب
ةوبنلا متب مانلا و لا يب هیوبنلا ةطاسولا . لا ةفاقث ف ذا ةجلا ةرورض مزلی اذه و ةماملا نع ةوبنلا
ّ
کفنتل عیشت . نإ و
ةیلولا راطإ ف ةیقاب ةینافرعلا ةوبنلا تلازام نکلو ةینینقتلا و ةیعیرشتلا ةوبنلا تهتنا . نیدعب تاذ ةدلالا ةیوبنلا ةقیقلا :
يجرالا ( يرهاظلا ) يلخادلا و ( نطابلا ) نولوقی نطابلا دعبلا اذه ساسا یلع و ایلع
ّ
نأب ( ع ) ءایبنلا رئاس عم ناک

ً
ا
ّ
رس . ةیلزأ ةقیقح يه تلا ةیدملا ةقیقلاب
ّ
صتت و ةماعلا ةوبنلا سفن ةقلطلا ةوبنلا . رهاظلا سفن ةدیقلا ةوبنلا امأ
خیراتلا نم ةصاخ ةهرب ف اوءاج مهنم دحاو لک و تیقوتلاب اوطیحأ نیذلا ءایبنلا راطإ ف ترهظ یتلا ةیدرفلا . انناکمإب

ّ
نل رئاودلا هذه زکرم ف ةیلولا عقت تلا زکرلا یدح
ّ
تم رئاود ثلثب ةیلولا و ةوبنلا ،ةلاسرلا يب ةدوجولا ةلصلا ه
ّ
بشن نآ
اذه سکع مزلیل نکل ،لو بن لک و بن لوسر لک . بنلا یلع لولل هقلطم ة
ّ
یلضفأب نودقتعیل ةیماملا ةعیشلا ءافرع
لوسرلا و ( اب یا لوسر و بن لک یلا هبسنل ( ) يیلیعاسلا ضعب نع نوفلتي رملا اذه ف و ) هذه کلم نوبسي لب
لولا و لوسرلا ،بنلا دنع ات
ّ
دش و ةیلولا ف ةیلضفلا . ةمئلا فراعم ف یرخأ هوجو کانه ،لاح يأ یلع ( ع ) اهزیات
يحولا لوزن يح بنلل ةفلتخلا تلالا حرطک نیرخلا نع ف اهزیات مغر ةیلولا و ةوبنلا ةدحو يیبت ةیاهنلا ف و
امنوطب و اهروهظ ةقیقح .
8 ) ةیلولا ثحبم و ماملا ةفرعم :
يیبت ،ةیلولا و ةوبنلل ةیرونلا ةدحولا يیبت ،تقو لک ف هدوجو ةرورض و لماکلا ناسنلا ةیضق حرط ف م
ّ
دقتلا
تلا ،ةلاسرلا و ةوبنلا عم ةماملا هبسن ف ةجلا دوجول ةرمتسلا و ةمئادلا ةرورضلا ،ةوبنلا یلإ ةبسنلاب ةیلولل ةینطابلا يبع
تلا فراعلا نم کلذ
ّ
لک ةیملعلا و ةیدوجولا ماملا صئاصخ و لولاو ماملا تافص نایب ،نیوکتلا اهرود و لاعلا اذه
ماملا ةفرعم ةلئسم لوح متایاور و ةمئلا ثیداحأ ف دهاشت .
نایمیحر دیعس
21
دبت ةوبنلا نطاب ةیلولا
ّ
نل ،يلیمکتلا اهرودل ةوبنلا متخ رثإ ةیلولا أ . ماللاب ءایلولل ةیللا رارسلا فشکنت .
مه
ّ
بي وه و لا نو
ّ
بي ءایلولا . مهتیلو ف ةکراشلا و مهتیادب هسفنب ةفرعلا یلع ناسنلا ردقی .
ةثلثلا جاوزلا هذه يب ةباشلا نم عون کانه : 1 - نطابلا – رهاظلا 2 - ةقیقلا – ةعیرشلا 3 - ةیلولا –
جاوزلا هذه نم ينثا لک يب ادوجوم لداعتلا نوکی نأ بي و ةوبنلا . لضفأ لولا بتعیف رهاظلا یلع نطابلا بلغ اذإ
طم ةبلغ نطابلا یلع رهاظلا بلغ نإ و ،يینطابلا و يیلیعاسلا ضعبب بیصأ يذلا للزلا سفن ،بنلا نم لفغ
ُ
ی و ةقل
ةقیقلا رارسأ نم نامرلاو رشقتلا و ة
ّ
یحطسلا ثدت ،نطابلا . نآرقلا و ةوبنلا لوبق و بنلا ةفرعل ،لاح يأ یلع – دنع
ةعیشلا - نآرقلا میق و ماملا نود ر
ّ
سیتیل نآرقلا مهفت
ّ
نل ماملا ةفرعم یلإ ةجاب نن ( 7 .) لمتشت ةیعیشلا فراعلاف
تیبلا لهأ ةیزکرم یلع ( ع ) مهتیلو لوح فیرشلا فحصلا لیوأت رودی و
ً
اضیأ يرکلا نآرقلا ف .
ةوبنلاک ةدیقم و ةقلطم یلإ ةیلولا مسقنت . ةقلطلا ةیلولا نم رهظم ةمئلا لک ( ةیولعلا ةیلولا ) ماملا بتعی و
لولا ( ملسلا رصع ف رهظ يذلا ) و قلطلا لوقلاب ءایلولا تاخ ،ةعیشلا ءافرع دنع ، رشعلا ناثلا ماملا ( ماملا
بئاغلا ) ةیملسلا روصعلا یف ةیدملا ةیلولا تاخ وه ، . تاخ ةقیقح و ءایبنلا تاخ ةقیقح ،ةیعیشلا تایاورلا یلع
ً
ءانب
ةدحاو ءایلولا .
يتنثا يتکلهم نع مهعابتأ ظفي رملا اذه و یلاعت قحلل ةآرم ةلزنب مه و ةیلإ تایلت مهلک ةمئلا : و هیبشتلا
لیطعتلا .
9 ) نینمؤملا بتارم و
ّ
رسلا باحصا
نایلا بتارم ح
ّ
ضوی يذلا ثیلثتلا حرش وه ينمؤلا بتارم نایب : ناسحلا و نایلا ،ملسلا ( ناقیلا )
نونحتملا نونمؤلا و نوبلا ،ءادعلا
ً
اضیأ و يقباسلا و يمیلا باحصأ ،لامشلا باحصأ ( هیقیقلا عایشلا ) و
ً
اضیأ
تاجردلا يیبت و رذ بأ و ناملسلا لثم ثلثلا بتارلا هذه نم دحاو لکل ةزرابلا جذامنلا حرط یلع لمتشی نایبلا اذه
لوسرلا باحصل ةینافرعلا و ةینایلا ( ص ) ةلئسم یلإ ةراشلا اننکی ةعیشلا فراعم ف ةدوجولا ثحابلا نم کلذک و ،
رورض و
ّ
رسلا باحصأ و ةمئلا
ّ
رس
ّ
رسلا ظفح مدع یلع ب
ّ
تتت تلا تاعبتلا نایب و ةیقتلا و م
ّ
تکتلا ة . یور ام یلع
ً
ءانب
،ءابقنلا ،ءاجنلا فرع
ُ
یل اذهلف هیفتم ةروصب نکل سانلا يب يللا لولا روضل رود یه یبکلا ةبیغلا ،ةمئلا نم
ف
ّ
وصتلل نطابلا لسلستلا رصانع نوبتعی نیذلا لادبلا و داتولا . ف شیعی ،ماملا وه يذلا باطقلا بطق
ّ
نل
نوطبلا ةلحرم . لصاوی ،ةتفلا هذه ءاضقنإ دعب نکل صاولا باونلا بع سانلا عم بئاغلا ماملا اذه طبترا ةیادبلا ف
ماوعلا باونلا بع هطابترا . ةجلا روهظ يب عیشتلا ءافرع قرفی نإ و ( ع ) یجرالا هروهظ يب و یدرفلا و ینطابلا و
هتللدب ةلئاق يه تلا متدیقعل ساسأ اذه ،ماعلا ( ع ) ةصالا ةیونعلا .
يلع ماملا یلإ مهسفنأ ةینافرعلا و ةفوصتلا قرفلا باستنا ببس
ّ
يبی انلق ام لک ( ع ) ةمئلا قیرط نع امإ ( ع )

ّ
رسلا مباحصأ قیرط نع امإ و .
11 ) س
ّ
دقملا هخیرات و هروهظ ،داعملا ةفرعم
داعلا موهفم مئاقلا موهفب رثأتی ( جع ) ةعیشلا ةفاقث ف هباحصأ عم هروهظ و .
یعیشلا نافرعلل ةیرظنلا و ةیساسلا لوصلا
49
ةدیدلا ةاشنلا ءاشتنا يه تلا یبکلا ةمایقلا و ةیدرفلا ةعجرلا یه تلا یرغصلا ةمایقلا يب داقتعلا اذه قرفی .
سدقلا خیراتلا نم
ً
اعون هجاون نن ةینافرعلا صوصنلا و نافرعلا لام ف ( یراتلا یلإ ةفاضإ تّقولا خ ) هنم دصقلا و
لیصا کاردإ ةلیصح یه هیف دجوی املک يذلا خیراتلا وه ( یدام يغ و یعیبط دعب ام کاردا یا ) تلا ثداوحلل
نامزلا اهطیيل ( لب ةدالا یلإ ةجاب هسفنب وه يذلا ) موی لثم ،خیراتلا ءارو ف ثدت تلا ةیونعلا عئاقولا يه
تسلا ( یف مکبرب تسلا هیآ دافم رذلا لاع ) ةمایقلا موی و روهظلا موی ،ردقلا ةلیل ، . و ةمئلا يب تعقو تلا عئاقولا وأ
ةیدالا ةقللا لبق مهموصخ ( تایاورلا ضعب بسح () 8 .)
ف يهتنی
ً
اینارود
ً
ايسم مسری و ةیلولا و ةماملا رود و ةوبنلا رود یلع ملسلا ف سدقلا خیراتلا اذه لمتشی
لا یلإ ةیاهنلا اهنم أدب تلا ةطقن . يموی ف هتورذ یلإ سدقلا خیراتلا اذه لصی : ةجلا روهظ موی ( جع ) ةمایقلا موی و .
یناثلا یف لاعلا لک ف و لولا یف ضرلا ف ماتلا لدعلا مسا و مکلا مسا روهظ امهیف مزلی نیذللا ( 9 .)
ا ةقیقلا یلا عجرت امک ،لیوأتلاب أدبلا یلإ عوجرلا اذه طبتری ،لیزنتلاب هنم تءاج ام یلیوأتلا عم ةینآرقل
لیوأتلا ةبلغ ودبتو ةلزنلا تایلا لکل یفلا ینعلا فشکنیف . ح
ّ
تفتت تلا ةیناسنلا لامک زورب نعی رظتنلا ماملا روهظ
ا و دیحوتلا رارسأ کاردإب نیریدج سانلا ناک نأ دعب لإ روهظلا اذه عقیل و لاب ییي يذلا نطابلا ف روهظ
ّ
نل نآرقل
هیبلقلا سانلا ةروث مزلتسی ماملا .
شماوهلا
1 - یلإ عجار علطلا نم دیزل : ج ةمان يولوم ف ،ییاه ذاتسلا 1 ص 61 - 51 عم يونعلا يونثلا يسفت
يتسلا و ةثلاثلا ةحفصلا ،ةمدقلا .
2 - یلإ عجار علطلا نم دیزل : ءایلولا متخ باتک : حصتلا ،يذمتلا میکح ییي نامثعل حی .
3 - دعبلا اذه یلإ
ً
ايشم نبرک يرناه لوقی : نیرونلا نیذه دا ّ تا ل
ّ
صحتی ( يحولا و ملعلا ) ةفسلف یف امهلخادت و
اها
ّ
س صخش لوأ و ندللا ملعلا يه تلا ةمکلا ةطلاخلا هذه نم ةیللا ةمکلا دجوت و قرشلا « ةیبلقلا ةفرعلا » وه
ةعیشلا ةمئأ (. لاقلا ةعومم ص ییوجهاشلا مامنهاب هیسرافلا هجتلا نبرکلل ت 77 )
4 - باتک ف نبرک یرناه دقتعی " ةیملسلا ةفسلفلا خیرات " نیرملا يه عیشتلا ةرکفل ةیلصلا ناکرلا
ّ
نأب :
ةیلولا و نطابلا . هم
ّ
یق ناک وأ يللا باتکلا یلع
ً
اظفاح ناک ،هردقب ،ةمئلا نم دحاو لک
ّ
نأ لوقی و . تسی
ّ
ث جتن : «
ّ
نأ
ناداضتم نارمأ ،
ً
اعم نطابلا لوبق و عیشتلا نع فارصنلاب مایقلا . » ( ص 41 و 42 .) عجار لالا اذه ف و : ضرأ
ةوکللا (. ةمدقلا ) ص 24 و 25.
5 - ةیملسلا ةفسلفلا خیرات ( یرشبلا هیسرافلاب هجرت ) ص 72.
6 - ةیلآ ةقیقح هل و ی
ّ
مسلا یلع ّ لدی ام لک نعی مسلا . ذه یلع وه ةیاغلا و ةلاصلا هل يذلا ءيشلا ،ا
رفکلا یلا یدوی مسلا ةدابع و کرشلا یلإ یمسلا و مسلا ةدابع یهتنت ،اذهلف ی
ّ
مسلا . هئارا هیف ام لک ینعی لا مسا
هل
ً
ةیآ ناک و یلاعت و کرابت لا . و هفاصوأ نم ةفص هرابتعا یلإ ةرظن قلا تاذ یلع هیسلا قلطأ ،اذه یلع
ً
ءانب
ً
اضیأ
نایمیحر دیعس
02
قحلل ارهظم انوک رابتعاب ةینیعلا تادوجولا یلع تقلطأ . رئاس
ّ
نل ،ینسلا ءاسلا مهلک ةمئلا بتعی ،اذه یلع و
مسا رهظم مه و ةیناحر ةروص یلع ،ءاسلا ضعبل رهظم تادوجولا « لا » هدیبع مه و م
ّ
بر يذلا . میلعت
ّ
رس وه اذه
ا ءاسلا ةکئلملل لماکلا ناسنلا ةیلل .
7 - نبرک يرناه لوقی : ف باطقلا بطق و بطقلا موهفم لصأ
ّ
نأ ف کشل و ةعیشلل ةیلولا موهفم
ةعیشلل ،فوصتلا (. ص ةیملسلا ةفسلفلا خیرات 46 )
8 - يدالا لاعلا ف ةتقولا رهاظلا عم عوضولا اذه فلايل . سدقلا خیراتلا اذه ةدهاشب لوقلا انناکماب یتح
ةئیه ف بنلا دوجو ف ةیدملا ةقیقلا ترهظ امک رهاظلا ( ص ) ييراتلا . يذلا رملا وه اذه
ّ
نأ دقتعی نبرک يرناه
دسجتلا و دا ّ تلا ،لوللا یلإ یهتنا
ً
اضیأ و نیروکذلا يهجولا يب طلتخلا ب
ّ
بس و ةیحیسلا ف هنع لفغ (. سفن
ص ردصلا 88 و 99 )
9 - نبرک يرناه لوقی : کمإب يذلا داعلا ةفسلفل ساسأ ا ّ نل طقف ةیوبنلا ةفسلفلا وه رملا اذه نع م
ّ
لکتلا هنا .
نیدلا نیذه يب ناسنلا ةایح ت
ّ
بثتت : « ءامسلا ف ءدبلا » و « رخآ تقو ف ثدت تلا ةیاغلا » رظتنلا ماملا روهظ عم
ينمؤلا بولق ف نئاک رملا اذه و (. ص ،هسفن 99 )

زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
51
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم نیب ةیلیلحت ةسارد
دادعإ :
دبع لا نام

ةمدقم :
دعبو ،يعجأ هبحصو هلآ ىلعو دمم انیبن ىلع ملسلاو ةلصلاو ، يلاعلا بر ل دملا :
أ ف اهروذج برضتو ، يملسلا لاعلا ف شیعت تلا تایلقلا دحأ زوردلا نإف سیل نمز ذنم ماشلا خیرات قامع
لح تلواحو ، الاوقأو الاوحأ ثب ةیبنجلاو ةیبرعلا رداصلا نم دیدعلا تلوانت تلا ةینطابلا قرفلا دحأ يهو ، يسیلاب
ةینطابلا قرفلا اهنم ولت ل تلا تلاكشلا نم دیدعلا .
تلا رداصلا براضتو ، ةیزردلا ةفئاطلا ضومغ يرظن تفل دقو ف نوثحابلا
َ
ت
َ
وا
َ
ف
َ
تو ، ةقرفلا هذه ثب
ْ
ت
َ
ق
َ
ر
َ
ط
ةنراقم عم انودمتعی تلا مهرداصم نم ثحبلا نأ تدجوو ، زوردلا ةفئاط ثب ةیلت تلواح دقف اذلو ، اهلیلت لوانت
هذه فلی يذلا ضومغلا ةیلجتل ، هقرط ننكی ام
ُ
بسنأ نم ةیزردلا ةفئاطلا جراخ وه نم مهنع بتك نم رداصم
ا ناونعب ثحبلا اذه تمقر دقو ، ةفئاطل (( مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب زوردلا . ))
اهفنتكی ةقرف يهف ، تارات ملسلل ةبستنلا يغ قرفلا نمو ، ةرات ملسلل ةبستنلا قرفلا نم ةقرفلا هذه
َ
و
نذأی ام اتادقتعم ریدصت وأ رشنب حمست لو ، ةیرسلا ءاطغ تت لمعتو ، ضومغلا لام ف ةرفوتلا رداصلا حشب
ثحابلا فقویو ، ةهج نم ةقرفلا هذه ف ثحبلا – ىرخأ ةهج نم – ؛ اهمدع نم هتحص نم دكأتلا نكی لام دنع
مهاندجو تح ، مهیدیأ ىلع متادقتعم نم يثكلا برست دقف كلذ عمو ، ةمولعلا فرط نم
ّ
يأ كلت ةلالاو حجتی لف
نوبرهی ةيثك
ً
انایحأ لآلاو لالا ءوس نم بقللا كلذ هب فرع ام
ً
ارارف نیدحولا لإ زوردلاب مهتیمست نم .
نام لا دبع
00
تح وأ بتكی ام لك نم ةطیسو رداصم اهیلإ فیضأو ، لوصلا ةیردصم زواجأ نأ بسانلا نم هنأ تیأر دقو
ولعلا نم
ً
اعج
ُ
تینب اذلو ؛ اهيغو ةیفح
ُ
صلا حیراصتلاو رابخلا تارشن نم عاذی ام رشن ام ىلع زرودلا نع يدنع تام
مهنع بتك ام اهيغو زوردلا عقاوم نم ملعلا لئاسو ف .
لوقأ ث : ام ةیلصلا هعجارم نم هنودأ ام
ً
اقثوم زوردلا عوضوم ف ةباتكلا ىلع يرمأ تعجو ، لاب تنعتسا دق
ع فراعت اب
ً
امزتلم ، اهنع لقن نم وأ ، ةطیسولا هرداصم نم وأ ، نكمأ نذإب لقنلا ف ةیملعلا ةناملا نم نوثحابلا هیل
اذه لوصف ةعبسو ةمدقلا هذه ىلع لمتشی يذلاو ، ثحبلا بلص لإ اهنم ذفنأ ، ةيسی ةمدقب يثب
ً
ائداب ، لا
اهدرس :
لولا لصفلا : ثحابم ةعبرأ هیفو ، زوردلا ةیوه :
لولا ثحبلا : زوردلا فیرعت .
ناثلا ثحبلا : نا رزودلا ءامت .
ثلاثلا ثحبلا : خیراتلا بع ةیزردلا زومرلا .
عبارلا ثحبلا : يملسلا لاعلا ف ةیزردلا ةطیرلا .
ناثلا لصفلا : ثحابم ةثلث هیفو ، زوردلا ءامتنا ف ةدیقعلا ىلع ةیولا رثأ :
لولا ثحبلا : يدقعلا اهرثأو ةیزردلا ةیقبطلا .
ناثلا ثحبلا : زربأ نابلطم هیفو ، ةیزردلا ةدیقعلا حملم :
بلطلا لولا زوردلا دئاقع
ناثلا بلطلا : زوردلا دنع ةینیدلا رئاعشلا .
ثحبلا اذه ف جردأ ام هایانث ف تبتر سرهفب ث هجئاتن مهأ نم ثحبلا هیلع لمتشا ام ةصخلم ةتاب هتمتخ ث
اذه عیضاول
ً
اسرهفو يثب اهنم تیقتسا رداصم نم ثحبلا .
هلآ ىلعو دمم انیبن ىلع ملسو لا ىلصو هعس نمو هأرق نمو ثحبلا اذب يلع راشأ نمو نقفوی نأ لا لأسأو
يعجأ هبحصو .
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
53
لولا لصفلا : زوردلا ةیوه
لولا ثحبملا : زوردلا فیرعت .
ةغل : یثلا اهنم ، ةيثك
ٍ
ناعم لوح رودی برعم يسراف هلصأ ةغللا ف زوردلا ةطایلا عضومو ، ةكالا اهنمو ، با
زوردلا تانب لمقلا ةماعلا يمستو ،سانلا ءاغوغو طاقسلاو ةلفسلا اهنمو ، ءارقفلا و ،
( 1 .)
( هیلإو
ّ
يمطافلا لا
ِ
رمأب مكالا ة
َ
و
ْ
ع
َ
د
ُ
بحاص
ّ
يز
ْ
رّ دلا لا د
ْ
ب
َ
ع د
ّ
م
َ
ُ
م وبأو ، طا
ّ
ی
َ
لا ح
ْ
ت
َ
فلاب
ّ
ي
ِ
ز
ْ
رّ دلاو
ا ُةفئاطلا ت
َ
ب
ِ
س
ُ
ن ة
ّ
ی
ِ
ز
ْ
رّ دل ... ًةك
ّ
رم ة
َ
ز
َ
رّ دلا باوصلاو زورّ دلا عملا ف نولوقیو لا
ّ
دلا
ّ
م
ُ
ضت ة
ّ
ماعلاو )
( 2 .)
حلطصلا يف امأ منأب بیطلا دمم روتكدلا مهفرع دقف : ( نم برقی ام ذنم مهسفنأ نوبتعی ةینطاب ةقرف
وضلا يقلی اب مهدئاقع رمأ نوفشكی لف ، تسلا رود ف ةنس فلأ مهبهذم ىلع ء )
( 3 .)
منأب يجاوع بلاغ روتكدلا مهفرعو ( : نودقتعی ، ةینطابلا ةلغ نم مه ، ةیداقتعا ءارآو راكفأ تاذ ةفئاط
دحأ لإ اوبسنو ، مهدئاقع رهوج ف مهعم يقفتم اوناك نإو ، رهاظلا ف ةیلیعاسلا نع اوقشنا ، هرمأب مكالا ةیهولأ
يكتشن سولا للضلا ةاعد ةبسنلا هذه نوبي ل اوناك نإو ، يزردلا )
( 4 .)
انایب نودیری تلا ةلالا نع حاصفلا لإ ةجالا بسب متافیرعت توافتتف مهسفنل
ً
اقیقد
ً
افیرعت زوردلل دجأ لو

ً
اینطاب
ً
ابهذم هنوكل بهذلا ةیرس ىلع مهتظفام عم .
ظفل نأب يسای رونأ مهفرع ذإ " يزردلا " زردنا هلصأ ، ،قاثیلاو دهعلا ف لخد يأ
ً
اجرد جردنی جردنا نعب
مكالا ةعاط تت لخدو
( 5 )
.
نیدحولا نأ نم ةمكلا لئاسر ققم هب مهفرع ام مهسفنل متافیرعت نم تدجو دقو ( : ىدلا قیرف مه
ومسی ، ةنطاب مأ تناك ةرهاظ ، ةعیرش
ّ
لك اوطرتو ، ءيرابلا دیحوتب اونمآ نیذلا مه ، نوزئافلا زوردلاب أطخ ن ) !
< ةمكلا لئاسر ةمدقم 1 / 24 > .
ةحیحصلا ةیمستلا نأو ،أطخ زوردلاب مهتیمست نأ ررق ثیح كبزی فسوی خرؤلا يأر نم بیرق اذهو :
نومسی اوناك نیذلا نودحولا " : فارعلا "
( 6 .)

( 1 ) رظنا : سورعلا جات ( 15 \ 145 ) برعلا ناسلو ، ( 5 \ 348 ) لاو مكلاو ، مظعلا طی ( 9 \ 21 ) طیسولا مجعلاو ، ( 1 \ 279 )
( 2 ) سورعلا جات ( 15 \ 145 )
( 3 ) رظنا : بیطلا دحأ دمم روتكدلل زوردلا ةدیقع ( 1 \ 9 . )
( 4 ) اهنم ملسلا فقوم نایبو ملسلا لإ بستنت ةرصاعم قرف ( 2 \ 594 . )
( 5 ) رظنا : يزردلا نیدلا میلعت 14 .
( 6 ) لا باتكىلع هتمدقم ةیزردلا ةلود ص 2 .
نام لا دبع
02
عقوم هب مهفرع ام كلذكو ( :
ً
ابهذمو ةدیقع زوردلا ) منأب ( : ،حاحقأ برع زوردلاف ةیبرع تللس نم اور
ّ
دت
،اهثارتو اهيرات ف ةلیصأ ةدیح دیلاقت نم مهتطعأ امو مهتلاصأ ىلع اوظفاح دقو اباسنأو اهبسن ف ةقیرعو قلخأو
ةیرك )
( 7 .)
نع حاصفلا مدعو ةیمومعلا فیرعتلا اذه ىلع ظحلیو فیرعتلاب ىمسی نأ نكی لب ؛ زوردلا دئاقع نم ءيش
فادلا بسحف ع ! يغ ل زوردلل ةیبرع ةیوه تابثل فیرعت يأ .
انأب ةیزردلا
ً
اضیأ عقولا فرع امك ( : زوردلا نیدحوملل ةیمستك ةیزردلاب ةصالا يه )
( 8 .)
نیذلا منأب مهعقاوم ضعب هفرعو ( : لا ةینادحوو ، قلالا دیحوت نم نوقلطنی بتكلاب نمآ نم لوأ مهف ةقلطلا
لاو ةیوامسلا يرافغلا رذ وبأو يسرافلا ناملس ةطساوب اوملسأو ءایبنلاو لسر - ةضراعلا میعز تاورثلا ودعو )!!
( 9 .)

ً
ایأ لاعلا نایدأ ةدحوب لوقی نم يدیحوتلا اوفرعو ،
ً
ایزرد يدیحوت لك اولعجف عسوتلا ف زوردلا ضعب غلابو
سلاو ىراصنلاو يیذوبلا مسلا لمشیف ، اهرئاعشو اهسوقط تناك مهيغو يمل
( 10 )
.
منأب طسولا قرشلا مجعم مهفرعو ( : رشع يدالا نرقلا ف ةعیشلا نع
ً
لصأ تقشنا ةیملسإ ةفئاط ,
مهسفنأ نومسی « نودحولا » , لصأ نم رسلا ضعب نكلو ، برعلا مهئامتنا لإ ةراشإ فورعم نبب اضیأ نوفرعیو
طلبنج لآك يدرك وأ يسكرش وأ بیكرت , مسا امأ ةبسن وهف زوردلا يزردلا لیعاسإ نب دمم بهذلا لإ عاد لوأ لإ
)
( 11 .)
تلا فیراعتلاب اودتعا يملسلا نأ دن مهسفنل زوردلا فیرعتو ، يملسلا فیرعت نم قبس ام يب ةنراقلا دنعو
مهبهذم ةیرس ىلع ظافلا اولواح منأو ، متاس زربأو ، مباستناك زوردلا لصأ لوانتت ، ملسلا مساب تستلا اولواحو ،
اهيغو مكالا نولؤی منأو ةینطاب منأ نایبب زوردلا نم يملسلا فقوم لافغإ مدع عم ، لا رمأب مكالا اولأو .
ةیزردلا ةیولا نع حاصفلا اهیضتقی تلا ةلحرلا تایولوأ عم لماعتلا مهفیراعت ف اولواح زوردلا نأ دن لباقلا فو
ف ، هنم داعتبلاو ملسلا نم باتقلا ف يبكلا توافتلاو ، اهمدع نم ةیرسلا ف يبكلا توافتلاف ، فیرعتلا تقو
يغل ةیلومشلا ف يبكلا توافتلاو " فورعم نب " يزردلا فقولا ف
ً
ايبك
ً
اتوافتو ، فیراعتلا ف
ً
ايبك
ً
اضقانت كانه نأ يبی
مهفقول ةبسنلاب ةیزدلا ةیولاو يملسلاو ةیرسلا نم .

( 7 )
ً
ادقتعمو
ً
اكلسم زوردلا عقوم رظنا : http://www.drouz.com/index.htm
( 8 ) رظنا : قباسلا ردصلا .
( 9 ) ءادیوسلا تایدتنم عقوم رظنا ( http://www.swaida.net/index.php . )
( 10 ) ص هنم رظنا بنلاو لقعلا يب 14 .
( 11 ) اقثلا زعلا تایدتنم نع
ً
لقن فرح طسولا قرشلا مجعم ، ةیف ( لادلا : ) www.al3ez.net/vb/archive/index.php/t-152.html
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
55
يناثلا ثحبملا : رزودلا ءامتنا
لاوقأ ىلع ، مهئامتناو زوردلا لصأ يف نیثحابلا رظن تاهجو تتوافت :
ب ةیمستلا هذه اوللع مهعقوم فو ، فورعم نبب مهسفنأ نومسیو برعلا مهئامتنا ىلع متاباتك ف زوردلا دكؤی :
( ح تافص نم هب نو
ّ
زیمتی ال
ً
ارظن لیبس ف سیفنلاو يلاغلاب نو
ّ
حضی ةثوروم دیلاقتو تاداع نم هب نو
ّ
عتمتی امو ةدی
اهرارمتساو اهیلع ةظفالا ) ةیبرعلا زوردلا حملم الوأ ، رومأ ةعبرأب زوردلا ةیبرع ىلع يزردلا اذه لدتسا دقو ، !
ةحیصفلا مهتغل ناثلاو .
لا مهئابقب مهكستو مباسنأ عایض مدع ثلاثلاو اهیلإ نوبستنی ت .
عبارلاو : دقو،ةلیصلا ةیبرعلا لئابقلارهشأ نم او
ّ
ردت زوردلا نأب لوقت تلا ،ةظوفلا قئاثولاو ةطوطخلا خیراوتلا
ف قارعلاو ةیبرعلا ةریزلا هبش نم لئابقلا هذه ترجاه يطسلفو ةیروسو نانبل ف ةد
ّ
دعتم قطانم لإو ،ةفلتم تاقوأ
ردلا دجوی ثیح مویلا زو
( 12 )

ً
ايثك
ً
ءانث مهیلع نثأو ةزح دمم ذاتسلا
ً
اضیأ هدكأ ام اذهو ،
( 13 )
نم صخ نم مهنمو
لئابقلا : شیرق ، میت ، مل ، خونت ، يط
( 14 .)
بتك ف ةیزردلا تایاورلا رتاوتل يیملسلا بهاذم هباتك ف يودب نحرلا دبع روتكدلا حیجتلا اذه لإ لام دقو
باسنلا مهئاسأ ةیبرعو مهتنسلأ ةحاصف نم تایاورلا هذه دناسی عم عم ایروسو نانبل زورد نع
( 15 )
.
ءامدقلا يیرماسلا ةللس نم منأ .
ءامدقلا يیثیلا ایاقب نم منأ .
دونهو سرفو برع نم ةفلتم رصانع نم جیزم منأ .
يیبیلصلا يیسنرفلا دونلا ةللس نم منأ .
یلنا لصأ نم منأ يز .
ف اوشاع تلا مملا عم اولخادت ثیح ، مملا نم نوطلم مهیف لخد ، برع لصلا ف منأ حجرأ ننأ لإ
تللسلا نم اهيغو يیبیلصلاو دونلا نم برعلا يغ نم مهيغب مهطلتخا عنی
ٌ
نوناق وأ ماظن ةث سیل ذإ ، اهلظ
( 16 )
،
ذلا يسسؤم لوأ لخادتلا اذه ىلع ةلثملا لوأو ف هب فیرعتلا تأیس يذلاو ،زوردلا ب
َ
س
َ
تنم يزردلا يكشتوه به
،ةنیعم ةللس ىلع
ً
اروصقم سیل ملسلا نل ، لاب اذ
ً
ارمأ لكشت ل
ً
امومع ةنایدلل ةبسنلاب ةیولا هذهو ، مداقلا ثحبلا

( 12 ) رظنا :
ً
ابهذمو ةدیقع زوردلا عقوم .
( 13 ) رظنا : اهنم ملسلا فقوم نایبو ملسلا لإ بستنت ةرصاعم قرف ( 2 \ 594 . )
( 14 ) ةیروسلا ءادیوسلا ةلم رظنا : http://www.swaida.com
( 15 )
رظنا : يیملسلا بهاذم 2 / 626 اهدعب امو .
( 16 ) رظنا : اهنم ملسلا فقوم نایبو ملسلا لإ بستنت ةرصاعم قرف ( 2 \ 594 . )
نام لا دبع
02
لق عم برعلل مهئامتنا دیست نولواي زوردلا نأ تفللاو ، ةیرصنع وأ ةیقرع ةناید سیلو ملسلل مباستنا ف تارابعلا ق
ةملسلا لودلا لظ ف شیعلا وأ براقتلا روط ف يلج لكشب رهظی اذهو ، نوؤبتی تاراتو نوبستنی ةراتف .
ثلاثلا ثحبملا : خیراتلا ربع ةیزردلا زومرلا
كلذو مهبهذل مباستنا ف يملسلا خیراتلا ف ةفورعلا تایصخشلا ضعب ماحقإ زوردلا لواح - يرظن ف -
تایصخشلا كلت للخ نم مل فلاخلا اوبرقی نأ لجل ناثلاو ، مهبهذم ىلع ةیعرش اوفضی نأ لجل املوأ ، نیرمل
امهنع لا يضر يسرافلا ناملسو ، يرافغلا رذ بأك .
بیعش بنلا نوسدقی زوردلا نأ لوقلا رديو  يطح ةیرق ف نفد هنأ نودقتعیو ،
( 17 )
هبق نورزیو موعزلا
هب نوكبتیو ، كانه
( 18 .)
اههل ضرع اذهف
ً
ةدیقعو
ً
ءلو زوردلا بهذل يمتنت تلا ةقیقلا ةیزردلا تایصخشلا امأو
( 19 )
:
1 - يزردلا لیعاسإ نب دمم
( 20 .)
2 - يمطافلا لا رمأب مكالا
( 21 .)
3 - يلع نب ةزح
( 22 .)

( 17 ) نلا لیئارسإ هتلتحا ام دودح لخاد ف ، ةیبط ةيب نم برغلا لإ تاتمولیكةعست دعب ىلع .
( 18 ) ناونعب ةلباقم : عش بنلا ماقم رظنل ، ةیزردلا ةفئاطلا ءانبأ نم ددع عم تلباقم ف ةریزلا نع
ً
لقن ةیزردلا ةفئاطلا ءانبل هتیهأو بی : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/775C8A6B-
EFB1-4E5C-9254-514FF21EC961.htm#L1
( 19 ) رظنا : بنلاو لقعلا يب 491 اهدعب امو .
( 20 ) هسا ىوری دقو ، : ظفل لاقیو دمم نب يزردو يزردلا لا دبع : يزردلا لیعاسإ نب دمم نإ
وه سراف دلب ىدحإ زويط لإ نوبسنی لیقو ، هیلإ زوردلا بسنی يذلا وهو ، يزردلا يكتشه وأ يكتشت .
كولم دحأ زیزعلا نب روصنلا ىلع بأ هرمأب مكالا مایأ يزردلا لیعاسإ نب دمم رهظ یذلا يیدیبعلا ناكدقو ، اهنع لا يضر ةمطاف لسن نم منأو
ً
اناتبو ،
ً
اروز تیبلا لآ نم منأ اومعزو ةنس تئام نم
ً
ابیرق رصم اومكح ن
لیعاسإ نب دمم نب دمم عابتأ نم انأ معزت تلا ةینطابلا ةیلیعاسلا ةقرفلا نم
ً
لوأ يزردلا كالاب لصتاو مهیلع جرخ ث قداصلا رفعج نب لیعاسإ ىعداو ، هدیحوتو هتدابع لإ سانلا اعدو ةیللا هاوعد ىلع هقفاوو يدیبعلا م
وملا مكالا هیلإ ضوف دقو مكالا لإ تلقتنا تح دحاو دعب ادحاو هدلوأ لإ تلقتنا يلع حور نأو ، بلاط بأ نب يلع ف لح هللا نأ لا هیلع راث هرمأ فشكنا الو ةوعدلا ف سانلا هعیطیل رصب ر نم اولتقو رصب نوملس
يداوب لزنو اهیلإ جرخف كانه ةوعدلا رشنیل ماشلا لإ جري نأ هرمأو لام هاطعأف مكالا دنع ىفتخاو بره هلتق اودارأ الو ةعاج هعم مهیف عزوو زوردلا ئدابم مهیف رشنو مكالا هیلأت لإ مهاعدف قشمد برغ ةبلعث نب لا میت
دقو ، هل اوباجتساف لالا عدلا لاجرب لصتا دقف ةینطابلا رابكنم يزردلا يمكالا دحأ نب يلع نب ةزح هسا يسراف رخآ لجر مكالا هیلأت لإ
ً
اضیأ ةوعدلاب ماق
ً
انكر حبصأ تح ةیفخ ههیلأت لإ اعدو مكالا ةعیش نم ةیرسلا ةو
فوت الو،كلذ ىلع هقفاوف مكالا لوسر هنأ ىعداو كلذ نلعأ ث اناكرأ نم و ماشلا لإ ةزح رفف رصم ف ةوعدلا تدروط هیبأ هیلأت لإ ةوعدلا نم أبتو ، لا نید زازعل رهاظلا بقللا ىلع هنبا لوتو مكالا نم ضعب هعبت
دعب امیف تیس تلا ةعطاقلا ف مهرثكأ رقتساو هل باجتسا ( زوردلا لبج ) رضخلا نكرلا ةكبش رظنا ةیروس ف : http://www.grenc.com/index.cfm
( 21 : ) ماع ( 386 ه ) ماملا يمطافلا ةفیللا تام لاب زیزعلا ةنس رشع ىدحإ لاوح رمعلا نم هل ناكو ،روصنلا ،هدهع لو هدعب ةفللا لوتو . بقل هسفنل يغصلا ةفیللا ذتأ “ لا رمأب مكالا ” .
ةلادعب ةطلسلا سرامو هسفنب مكلا دیلاقم ملست ،
ً
امزاح ةیزعلا يوق هنأب هنوفصیو زوردلا دنع ةسدقم ةیصخش وهو . یعرلا ىلع
ً
افوطع ناكو ةرادلا يهطت ىلع لمعیو مكلا نوؤش ىلع هسفنب فرش
ُ
ی ،سانلا نما
ً
بیرق ،ة
للغتسلا ةحفاكمو ،داسفلاو ةوشرلا نم ءاضقلاو . ةاواسلاو لدعلاب متاجاح يضقیو سانلا ىواكش لإ عمتسی ناك . الا ىدمو ةیقلخلاو ةیعامتجلا ئواسلا هسفنب ىيل ا
ً
رانو ً لیل قاوسلا فوطی ناكو ،حلصلا لإ ةج
ةدشلا تاقوأ ف سانلا ةثاغل هدهج لمعو . مهیلإ عمتسیو مهسلايو قطنلاو باسلا لهأو ءابطلاو ءاهقفلا وعدی ناكف ،هلهأو ملعلاب مكالا متها . ةنس 1999 م ( . 499 ه ) ةبأ نم كللاب قلعتی ام لكنع مكالا ىلت
ةیركلا راجحلاو تارهولاو ىللاو ،ةلفالا بدآلاو ةمخفلا بكاولاو ،بهذلاب ةزرطلا ةلظلا نع ىلتو ،رهظمو ةماخفو . راو ،
ً
ابناج كلذ لكحرط دهزو ،دسلا هیلإ جاتي ام ىلع ماعطلا ف رصتقاو ،سبللا نم طیسبلا ىدت
سانلا يب هفاوط ف دایلا لدب راملا بكرو ایندلا ذلم ف . ةعیشلاو ةنسلا يب قیفوتلا مكالا لواح ملسلا دنع هدی لبقی لو ضرلا هل دحأ لبق
ُ
ی ل نأ رمأو - زوردلا همعزی امك - يملسلا دیحوتل ىلع ءاخسب قفنأو ،
ةرهاقلا ف نب عماج لوأ وهو ،روهشلا رهزلا عماج ددجو ، دجاسلا دییشتو میمرت . هفصیو،ةریدلاو سئانكلا ءانب داعأو ،مهتناید لإ اودوعی نأ ةیویند بساكل وأ باقعلا نم ا
ً
فوخ وأ ا
ً
بج ملسلا اوقنتعا نیذلل حسو زوردلا
ت تلا فاصولا نم كلذ يغب ةعوسوم نع
ً
لقن سانلا بولق لإ هبب Wikipedia زوردلاب فیرعتلا دنب تت ةیتوبكنعلا ةكبشلا ىلع اهعقوم نم .
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
57
4 - يزردلا يكتشه
( 23 .)
ز دوقی نم ثیدلا رصعلا نم تایصخش هذهو ةسایسلا وأ ةدیقعلا ف امإ
ً
ارشابم
ً
ايثأت اهیف رثؤی وأ ةفئاطلا مام
ةفئاطلل ةینطابلا :
5 - شرطلا اشاب ناطلس
( 24 .)
6 - طلبنج لامك
( 25 .)
7 - طلبنج دیلو
( 26 .)
8 - نانبل ف زوردلا نیدحولا ةفئاط لقع خیش ثیغ تجب .
9 - زیرح دان : نانبل ف ةیزردلا فانئتسلا ةمكم سیئر ( 27 .)
19 - میلس موطاح ( 28 .)
11 - فیرط يمأ
( 29 )
.

( 22 ( : ) 375 ه ) ةنیدم ف دحأ نب يلع نب ةزح دلو ، ناسارخ ف ناریإ لا كلذب نونعیو فیلكت نود نمو ةیناحور ةعیرش وه يذلا دیحوتلا كلسم لإ سانلا ةوعدب أدب هنإ نولوقیو دیدلا ماملاب زوردلا هفصیو ، بهذ
شن ف اوبقاعت نیذلا نویسیئرلا ةثلثلا ةاع
ُ
دلا هلوح عجو نطابلا يزردلا ةوعدلا رشن ةعباتل مهزكارم لإ مهلسرأو ملزانم ف مهبترو ،مهیدعاسمو ،هئیم لبق ةوعدلا ر . اوثبو ،ةمكلا سلام اورشنو ،ةفیرشلا مهمولع ةاع
ُ
دلا ضافأ
متوعد ف لخدی نم لكىلع دهعلا نوذخأی اوناكو ،ضرلا راطقأ ف متاع
ُ
د . لع بیجتسلا هبتكی قاثیم ةباثب دهعلا ناكو هحور ىلع هبجو
ُ
یو هسفن ى . ا
ً
ر
ُ
ح ،دشرلا نس غلاب ،لقعلا حیحص نوكی نأ بیجتسلا ىلع ناكو
قرلا نم ا
ً
یلاخو . سانلا دنع ةیرلاو يیختلا تیبثتل كلذو . ةعوسوم نع
ً
لقن دحو
ُ
م لكىلع
ً
ةجح قاثیلا اذه حبصأو Wikipedia وردلاب فیرعتلا دنب تت ةیتوبكنعلا ةكبشلا ىلع اهعقوم نم ز
( 23 ) قاثیلا هسفن ىلع بتكو ،يلع نب ةزح ةمامإبو ةوعدلاب رقأ ةیادبلا ف هنأ هنع زوردلا لوقی . دیحوتلا لإ سانلا وعدی ذخأ ث ( نطابلا زوردلا نید يأ ) سانلا نم يبكددع باطقتسا ف حجنف ، ملع لو ةفرعم نود نم
ةوقلاب ا
ً
نایحأو ةیوتلم لئاسو ةدع ف كلذ ناكو . عو هسفن بقلو هطاشن ف ىدات هعابتأ ةرثكامدن “ نایلا فیسب ”
ً
لئاق هرذحف ،يزردلا لاعفأ ىلع يلع نب ةزح ماملا ضری ل ، : “ هنیع
ُ
ی فیس لإ ةجاب سیل نایلا
ّ
نإ ” .
هسفن اعدف هنأش نم يلع
ُ
ی ذخأو ماملا ریذت ضفر يزردلا نكل “ نیدالا دیسب ” ذلا يلع نب ةزمب
ً
ةیاكن كلذو لا رمأب مكالا هبقل دق ناكي “ يبیجتسلا يداب ” وأ لام ف
ً
اعمط اوباجتسا نیذلا يزردلا عابتأ ددع دادزا ،
قباسلا ردصلا مهیلع سانلا بضغ راثأ ام ةئیسلا ملامعأ ف اوداتو ،هاج .
( 24 ) دئاق ىبكلا ةیبرعلا ةروثلا ف اوكراشو مهعم تلوجو تلوص ملو يینامثعلا كارتلا اوبراح كلذ لبقو ایروس ف ةینانبللا ةیلهلا برلا ماوعلا يب 1975 لإ 1999 باتكرظنا " : ةفیحص عم ماع ثب ، زوردلا لبج
اشاب ناطلس برلا مهمیعز لامعأ شرطلا ."
( 25 : ) يداع يغ زوردلا ىلع هيثأتو ، يكاتشا بزح سیئر , ف لیتغا دق ، تاغل ةدع دیي هضارغأ مدت ةكرب مایقلا لجأ نم لاجرلا نم فلآ ةدع ةدودعم تاعاس ف هلوح عمي نأ عیطتسی 16 راذآ 1977
ً
لقن م
ةفیحص نع ( תיב רפסה יתליהקה ידוסי שיפרוח - ב ) لیئارسلا مهقیرط نع مجتم لاقلاو ةی .
( 26 ) ةعوسوم نع
ً
لقن ةینانبللا برلا ف تایشیلیلا ىوقأ دحأ مهفصوب
ً
افنآ ةروكذلا برلا داق يذلا وهو Wikipedia زوردلاب فیرعتلا دنب تت ةیتوبكنعلا ةكبشلا ىلع اهعقوم نم .
( 27 ) زوردلا ةكبش عقوم نم هلبق يذلاو هتجرت ردصم Druzenet English Publications : www.druzenet.org
( 28 ) ةنس دلو ، ةأشنلاو دلولا يروس 1928 اهسرادم ف سردو ،ایروس ف زوردلا لبل ةعباتلا يبد ةیرق نم ةيقف ةلئاعل م . ف كراش ث هسفنب هسفن نبو شیلا لخد ،تانیعبرلا ف هدهع ةیادب ف ثعبلا بزل بستنا
ا ىلع تابلقنلا فو ، دسلا ىلع تابلقنلا دحأ ف كراش ث ، ىضم تقو ف دسلا سیئرلا ةموكح باطقأ نم ناكو ، ةیلاع ةبتر لإ لصو كلذ دعبو ، ةموكل داع ث ، كانه يسایسلا ءوجللا قح حنمو ندرلا لإ ر
د هنأ هنع رهتشا ، قشمد لإ هلوصو روف لتق نكلو لیئارسإ ىلع ةیروسلا برلا ف كراشیل رظنا ایروس ف ةنسلا لهأ نم هلینب رهتشا امك، كانه عمالا باب رسكو هتابابدب يوملا عمالا لخ ( طسولا قرشلا ىلع عارصلا ) ،
ص ،لیس كیرتاب ( 165،167،168،181،188 ) ، ( ةیفارغلا ةیيراتلا ةعوسولا ) ،نانبل ،دنولا دوعسم ، 1997 ص ،رشاعلا ءزلا ، ( 291 ) ، ( ملسإو ثعبلا ةلود قلفع ) ،لولا ةعبطلا ،ونونلا عیطم ، 1994 ص ، ( 218 )
ةیجیتاتسلاو ةیراضلا تاساردلل برعلا قرشلا عقوم نع
ً
لقن http://www.asharqalarabi.org.uk/index.htm
( 29 ) ةفئاطلل يحورلا سیئرلا ةنس فیرط ةلئاع نم دلو ، فانئتسلل ةیزردلا ةمكلا سیئرو لیئارسا ف ةیزردلا 1898 ذنم ةیزردلا ةفئاطلا تداق ثیح ، ةیزردلا ةنایدلاب ةنیدتم ةلئاع يه فیرط ةلئاعو ، م 1753 توم دعب م
فیرط خیشلا .
ةتف ةیزردلا ةفئاطلا داق فیرط 1928 - 1889 دوقیل فیرط يمأ هنبا يتخاو هدعب نم ةیزردلا ةفئاطلا فیرط يمأ خیشلا ىنأو ، ا ةینیدلا ةسردلا نیدلا همیلعت ةنس فو ، نانبل ف ةدیبل 1961 يزرد نید سلم میقأ م ناكو
فیرط يمأ خیشلا ناكو ، ةیزردلا ةفئاطلل يحورلا سیئرلا فیرط يمأ طسولا قرشلا زورد لك ىلع لوبقم , لیئارسإ ف زوردلا ةداقلا رقأ ثیح هذوفن تداز تقولا عمو , ایروس هنأب نانبلو " ةریزلا خیش " , لك لمي هنوك
للا باق " خیش " , " ةفئاطلا يعار " , " قیدص " , " ةفئاطلا يصب مكالا ." باقللا هذه لكىلع صخش لصي نأب ردان ءيش اذهو . هتیب حبصأ نانبلو نلولا نمو لیئارسا نم زوردلل رازم سلوج ةیرق ف . فیرط خیشلا لمع
نام لا دبع
01
12 -
يزردلا سراف دامع دیقعلا
(30) .
، ةيثك مجاتلا اذإ ، متلاجر نع زوردلا هنود ام يصقتسأ نأ نود زوردلا تلاجر نع ةيسی ةذبن هذهو
ا وأ يدقعلا اهيثأتل ثحابلا الوادتی نأ نكی تلا تایصخشلا زربأ مه ءلؤهو متاعمتم ف نوفورعم مهبلغأو يسایسل
ةفئاطلا ءانبأ ىلع
( 31 .)
عبارلا ثحبملا : يملسلا ملاعلا يف ةیزردلا ةطیرخلا
( 32 )
.
ون لاعلا ف ةیزردلا ةفئاطلا ءانبأ ددع غلبی 259 مهنم ؛ يزرد فلأ 129
و ، يطسلف ف فلأ 99 و ، نانبل ف فلأ 17 ةیروسلا نلولا ف فلأ ( ةلتلا نلولا ناكس عیج ) ،
لاو لیزابلا و ایلاتسأ و ایروس ءانأ ف يقاب .
للو زورد حضاو زیتو نأش ایروسو نانبلو يطسلف ف .
يطسلف ف امأ : ، ملسلا نم تقرم تلا قرفلا مظعم ةأشن ف يدوهی يثأت دوجو ينیع يذ ىلع ىفي ل
لا هلإ يمطافلا لا رمأب مكالا نأ
ً
ارس سیلو زورد ل تناك موعزلا اهنع تقثبنا تلا ةیلیعاسلا ةقرفلاو ، ةیدوهی لویم ه
راكفلا قفاوت ف عون ثدي نأو ، لصلا لإ عرفلا ني نأ
ً
ابیرغ سیلو ، ةیدوهی محر نم اهراكفأ تدلو انإ ةیزردلا
لاو دوهیلا يب لاصلا يقلتو زورد ماعلا ف هئاشنإ روف نویهصلا نایكلا تایولوأ نم نإف هیلعو ، 1948 ءاقتنا ناك م
لا زورد مهدییت لقلا ىلع وأ مهؤاوتحاو مهنع مهزییتو برعلا يب نم .
ىأر لباقلا فو زورد ىلعأب
ً
اجورخ دوهیلاو يملسلا يب تاضقانتلا ىلع بعلل ةصرف دوهیلا ةلود يطسلف
نع دیزت ل ةیلقأ هققت نأ نكی بسكم 259 نع مهدادعت دیزی برع يب فلأ 259 لم نوی ( 1 . ) %


ً
ادهاج هتفئاط قوقح ىلع لوصحلل , ا نكاملا يستو ریوطت ىلع
ً
اضیأ لمعو ةسدقل زوردلل ةنس فیرط خیشلا زاح 1999 ءانبل يصخش جذون ناكذإ ةلودلاو عمتلا هات ةزیملا هدوهج ىلع لیئارسا ةلود ةزئاج ىلع
هتفئاط هلكيلیئارسلا عمتلاو , ةیناسنلا میقلا ىلعو هراكفأ ىلع يغلا هدوهج ببسبو ةیزردلا ةدیقعلا سسأ هتفئاط ءانبأ میلعتل ةیداع , ح ملسلا ب , بیلاسلا لكاشلا لح ةیملسلا , راولا , ةیزردلا ةفئاطلا ءانبأ میلعت ىلعو
عمتلا ماتحا ىلع تاقلع فیرط خیشلل تناكو ، ةلودلاو لیئارسا تاموكح عم ةقیثو , هتوم دعبو ،يهاملا نم فوللا تائم هتزانج ف كتشا ثیح ةیزردلا ةفئاطلا ةدایقل فیرط قفوم يتخا
ل نونافتیو ،ال يلاوم مهبتعتو زوردلا لیئارسإ مظعت فیكحملتس هنمو ، ةیلیئارسلا ةموكحلل عباتلا يمیلعتلا رونلا عقوم عجار قبس ا رظنا ، اهتمدخ ف :
http://noar.education.gov.il/main/upload/.kidumtoch/arabic4.doc
( 30 ) ءاول دئاق وه « تاعفج » یئارسلا شیلا ف ،لتق وأ ،ماحتقا ةیلمع بخ ملعلا لئاسو لقنت امدنعو ، ةزغ عاطق ف ةینیطسلفلا ةضافتنلا عمق هسفن يلع ذخأ يذلا ءاوللا اذه ، يل شیج اب ماق ،لزانملل يمدت وأ
ءاول نأ فرعی يئاقلت لكشبف ،ةزغ عاطق ف للتحلا « تاعفج » اهذفن يذلا وه ،سراف دامع دیقعلا ةدایقب ، .
ظنا ر : ةیتوبكنعلا رظن تاهجو ةلم ف يماعنلا لاصل لاقم ، تابجاولا ف دوهی قوقلا ف برع ناونعب لاقم
http://www.weghatnazar.com/article/article_details.asp?id=605&issue_id=38
( 31 ) ةیلاتلا رداصلا لإ رظنا زوردلا مجارت نم دیزل :
1 - ةفیحص : תיב רפסה יתליהקה דוסי י שיפרוח - ב نم ٍ لكل مجارت تمض دقو ةیلیئارسلا :
( وبأ دمم ارقش دحأ ، فراع ، فیرط يمأ ، سراف يلع ، نیدتبلا دمم ،يرجلا يضام يسح ، يولح لو داوج ، نیدلا لاص ، ردب انهم نامضق . )
2 - ناملس لآ : خیرات ف لاقم 21 \ زوت \ 2993 ةینوتكللا ايیت ةلم نم م http://www.terra.net.lb/ch/arabic ، ةینسلا ناملس لآ ةلئاع يبو اهنیب قیرفتو ةیزردلا ناملس لآ ةلئاعل لیصفت هیفو ،
اهنم بصانلا لوت نم زربل مجارتو .
3 - مازع لآ : رظتا ، ةیزرد ةدحاو ةرسأ مهنمو : http://www.azzams.com/index.html
( 32 ) قحلم رظنا ( 1 ) قن ةطیرخ هیفو ةیزردلا تاساردلا دهعم عقوم نع اهتل http://www.druzestudies.org/index.html ةیبرعلا ةغللا لإ مهدجاوت نكاما تجرت دقو
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
59
ایروس ف امأ : لل يثأت زربأ لعلف زورد ون نولثی نیذلا لتلا يروسلا نلولا ف يمیقلا اهینطاوم ف وه 17
نلولا نطاق عیج مه يروس يزرد فلأ
( 33 .)
يناثلا لصفلا : زوردلا ءامتنا يف ةدیقعلا ىلع ةیوهلا رثأ
ثحابم ةثلث هیفو :
لولا ثحبلا : قبطلا ةیزردلا ةی .
ناثلا ثحبلا : نابلطم هیفو ، ةیزردلا ةدیقعلا :
زوردلا دئاقع لولا بلطلا
ناثلا بلطلا : زوردلا دنع ةینیدلا رئاعشلا .
لولا ثحبملا : ةیزردلا ةیقبطلا
ةناید ةیزردلا ةنایدلا علطلاب زوردلا لكل حمسی ل ، ةیاغلل ةیرس اهیلع لطاب حمسی ل امك ، جراخ نم دحأ ع
ف اهدیفی ام تابثإ وأ راكنإ نم ةفئاطلا نكمتت تح ، ةفئاطلل
ً
اسدقم
ً
ازمر ةیرسلا هذه تناك اذلو ، اهیلع ةفئاطلا
ةفئاطلا تاسرامو رئاعشلاو تادابعلاو بتكلا ف
ً
ایلج ترهظ ةیرسلا هذهو ، روصعلا بع تاعملا لخاد ءاقبلا
( 34 )
،
دصق يغ نم
ً
ةتلف ترهظو نم ج
ّ
رت تامدقب ةیزردلا بتكلا مقرت نأ ةغلابلا نم سیلو ، ةثیدلا ةینقتلا لئاسو ببسب
نوذألا يغل اهتئارق وأ اهیلع علطلا
( 35 )
يتعومم لإ ةیرسلا ىلع
ً
اظافح عمتلا مسق دقو ، :
1 -
ً
اینید نوفقثلا ، لاقعلا , تكلاب ةءارقلاو علطلاب مل حمسی يذلا نونیدتلا مهو ب ةینیدلا .
2 - نیدلا سسأ نع
ً
ائیش نوفرعی ل نیذلا ةنیدتلا يغ ةعوملا مهو ، لاهلا .
نیدلا میلاعت ىلع اوعلطا نیذلا مهو دیواجلا و، ءلقع وأ ءاسؤر ماسقأ ةثلث لإ مهمسق ام رداصلا نمو
لاهلا و، اب اومزتلاو : لا ىدحإ ف
ً
اعبار
ً
امسق تدجو دقو ، سانلا ةماع مهو ثیح ثیغ ةجب مهخیش عم تلباق
ةیحلطصا ةیمست درم هنأب باجأف لقعلا خیش ماقم مئاق نع لئس
( 36 .)

( 33 ) بتاكلل برعلا رهظ ف يزردلا مهسلا ناونعب لاقم نم : ددعلا،نایبلا ةلم ف دیعس يمأ 172 ص، 114 ةجلا وذ ، 1422 لاعلاو نوملسلا ةیواز تت ، ه
ً
اضیأ رظناو ، : ص بنلاو لقعلا يب 419 فو ، اهدعب امو
هصن ام سیئرلا ردصلا " : يب بذبذلا زوردلا ءلو دعیو ، « لیئارسإ » م مهنم بلطی امنیح يیروسلا نولذخیس زوردلا نأ ف كش نم امو ، نویهصلا نایكلا عم ةنتلا اتاضوافم ف ایروسل ةلضعم بكأ ایروسو نا فقو يزای
لاوح تبلط امنیح يضالا لبق ریابف ف نلذلا كلذ ضارعأ تدب دقو ، مساح 399 ةموكلا نم ، نلولا ةبضه ف شیعت ةیزرد ةرسأ « ةیلیئارسلا » مكلا تت شیعلا ف رمتستس انأب تانامض « يلیئارسلا » اذإ
ةعاذلا تلاق دقو ، ةیروسلا تاعفترلا هذه ةداعإ تت « سلا ةیلیئار » عافدلا ریزو بئان اوبلاط دق ةیلیئارسلا ةیسنلا ىلع اولصح نیذلا زوردلا ءلؤه نإ اهتقو « يلیئارسلا » تاضیوعت يدقتو لیحرلا فیلاكت ف متدعاسم
ةموكلا دض ةیئاضق ىواعد ةماقإ مهنم تارشعلا ةین لإ ةيشم ، اهنع نولختیس تاكلتم يأ نع مل « ةیلیئارسلا » فنكف ءاقبلا يلضفم « لیئارسإ » ایروسل ةدوعلا ىلع "
( 34 ) و ، اهیلع مهءانبأ نوبریو ،
ً
ایلمع انوقبطیو ، هایاصو ف اب نزوزلا ةزح رمل ، اهیف كش ل
ً
انایإ ةیرسلا هذب نونمؤی زوردلاو لتقلاو كلهلل ةاعدم اهلهأ يغل ةیزردلا ةنایدلا ةعاذإ نأ نوری . رظنا : يب بنلاو لقعلا .
رظنا : ص ةیزردلا ةیدقعلا ف ثب 286 .
( 35 ) باتكةمدقم
ً
لثم رظنا : هتاحفص لوأ ىلع بتكث ، ةیلاعلا قئاقلا نم ةعومم لئاسم ، ةیلیعاسإ بتكةعبرأ : دقعلاو للا هل نم نذإب لإ اهیلع علطلا زويل . تش قیقحتب ، قشمد ف نیوكتلا ةبتكم رشن
نامطو .
( 36 ) رظنا : ص بنلاو لقعلا يب 369 هنمو ، 389 رظناو ، زوردلا دنع لقعلا خیاشم زربل دع هیفو اهدعب امو : زوردلا ةكبش http://www.druzenet.org/dnarlaw16.html
نام لا دبع
22
نیدلا ىلع ةظفالا فدب ءاج میسقتلا اذه ٍ لك ىلعو , عیطتسی نیدتم يغ يزرد لكو ، ةقلطلا ةیرسلاب هئاقبلو
بوتی نأ نیدتم حبصیو .
لا ةیفئاطلا ماكحلا ضرفیو عیملا سأریو نیدلا سللا وهو ةیزردلا ةفئاطلا سأر ةلقتس يزردلا
( 37 .)
يمسق لإ مهمسقی وهو ، لولا نع دیعبب سیل رخآ فینصت باتكلا ضعبلو ، رهشلا وه میسقتلا اذهو :
أ - نویناحورلا : لإ نومسقنیو ، مهرارسأب نولاعلا ةفئاطلا نم ملعلا لهأ مهو ( : لقع خویش : ) رابك مهو
هئاملع و ، م ( دیواجأ : ) ةنسلا لهأ دنع ملعلا بلط ةباثب مهو .
ب - نوینامثلا : ةماعو ءارمأ نم ایندلا رومأب نوینعلا ةفئاطلا ةماع مهو
( 38 .)
يناثلا ثحبملا : یزردلا ةدیقعلا حملم زربأ ة
زوردلا دئاقع لولا بلطملا
يه ةیساسأ زئاكر عبرأ ىلع زوردلا ةدیقع زكترت : یوكتلا صمقتلاو،دیحوتلاو ، لا ةفرعمو ، ن
( 39 ) ،
طسب اذهو
زوردلا هررقی امك اهیف ملكلل :
نیوكتلا
ً
لوأ :
لقعلا ف زوردلا ةدیقع صن اذه ( : لاق يح ،م
َ
دعلا نم نوكلا لا قلخ “ ناكف نك ” , ةهیبش ةیرظنلا هذه
نأب رقت تلا ةیملعلا ةیرظنلاب
ً
ادج “ جفنلا لوصح دعب نوكت نوكلا میظعلا را ” , ،يلكلا لقعلا لا عدبأ هرون نمو هرمأبو
تاعدب
ُ
لا لصأ هلعجو تادوجولا عیج هیف لقعو , ةمات ةلماك
ً
ةروص دحلا دحاولا نع يلكلا لقعلا رهظ اذكهو , كلذل
راكیبلا ةطقن وه ناك
( 40 )
هیلإ يهتنتو هنم أدبت يهف ،تادوجولا عیمل , لقعلل لا لاق : “ ،يطعأ كبو ذخآ كب كبو
بقاعُأ كبو بیثُأ ” , هل سیلو دحأ لإ جاتي ل هنأ نظو هتاذب بجعأف هنم لضفأ قلي نلو قلي ل لا نأ لقعلا كردأ
دض , يه دوجولا نع ةبیغلاو ،رونلا اذه نع ةبیغو دوجولا اذه نع ةبیغ وه انإ ضلا دوجولا نع ا
ً
فارنا اذه ناكف
ةملظلا يه رونلا نع ةبیغلاو ،م
َ
دعلا , نمو رابكتسا هعضاوت نمو ،ةملظ هرون نمو ،ةیصعم لقعلا ةعاط نم قلخ اذكهو
لهج هملح , يخ عئابط عبرأ لباقم ءوس عئابط عبرأ , اذل رفغتساو هفعضو هزجعب رقأو اب يلتبا
ٌ
ةنم انأ لقعلا كردأف
هبكترا يذلا بنذلا , دضلا دجو نأ لقعلا ةئیطخ نمو , لع هنیعیل هبر لإ لقعلا عرضتو يغبو هرون نم رهظ يذلا دضلا ى
هتعاط ضفریو هدناعی هتدارإ , دضلا حبك ىلع لقعلا يعتل ةیلكلا سفنلا عرضتلاو قوشلا كلذ نم لولا عدبأف , ناكو
دضلا ةملظو لقعلا رون يب نم سفنلا روهظ , لعف لك زورب ردصمو ةایلا لصأ سفنلا هذب اذإو , نم سفنلا ىلع ضیفأ

( 37 ) ةیلیئارسلا ةموكحلل عباتلا يمیلعتلا رونلا عقوم نع
ً
لقن http://noar.education.gov.il/main/upload/.kidumtoch/arabic4.doc رظناو ، : بازحلاو نایدلاو بهاذملل ةرسیلا ةعوسولا
ةرصاعم قرفو ، زوردلا ثحبم تت ةرصاعلا ( 2 \ 699 - 611 .)
( 38 ) بتاكلل برعلا رهظ ف يزردلا مهسلا ناونعب لاقم نم : ددعلا،نایبلا ةلم ف دیعس يمأ 172 ص، 114 ةجلا وذ ، 1422 یواز تت ، ه لاعلاو نولمسلا ة .
( 39 ) ةعوسوم نع
ً
لقن Wikipedia زوردلاب فیرعتلا دنب تت ةیتوبكنعلا ةكبشلا ىلع اهعقوم نم .
( 40 ) اهانعم لإ دتهأ ل
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
61
يبكلا ءزلا لقعلا لیلقلا لإ دضلا ةملظ نم اهیف نكی لو , اتدارإ نود نمو اهرهوج نم ثعبنیف سفنلاب دضلا رثؤیو
دنلا وهو فلام رصنع , ةملظلاو لهلاو ةیصعلا لإ ةعزانلاو ،ةدناعلاو ةیبلسلا هتاذ تابثإ ف هنیعیل دضلا عم دنلا دحتیف
رابكتسلاو , و لقعلا جاتي دضلل ا
ً
فیلح دنلا زوببو هذل ةجیتنو ،ةهاولا ةینانلاو ةیبلسلا هذه ىلع مهنیع
ُ
ی نم لإ سفنلا
ةیلزلا ةملكلا وهو ثلاث نارون دح سفنلا نم ثعبنی قوشلاو ةجالا , رهظ قباسلا نمو ،قباسلا رهظ ةملكلا نمو
لاتلا , هقلخ ف لا لدع تبث اذبو ،ا
ً
یواستم
ً
لوبق رشلاو يلا لوبق دودلا دنع ناكو , ءزلا رونلا نم مهیف ا
ً
مئاد ناكو
يسیلا رزنلا ةملظلا نمو يبكلا )
قیلعتلا :
ً
اءزج اوذخأو ، مهبتك ف ةفسلفلا ةلغ هررق ام
ً
ائیش اولحتنا منأ مل ةدیقعلا هذه للخ نم رهظی
ةصلخ فو ، قباسلا مهصن نم رهظی امك لاعفلا لقعلا نم ضاف يذلا ضیفلا ةیرظن نم
ً
ايبك اولعج منأ ةدیقعلا هذه
ةثلث ةللا : ىراصنلا ثیلثت نم أدبلا اذه اوذخأ منأ زويو ، ةیلزلا ةملكلاو ، سفنلاو لقعلا .
ةفسلفلا ةلغ ةدیقع نمو ، ةینارصنلا نمو ، ةیقرشلا نایدلا نم طیلخ يه ةدیقعلا هذه نأ حضتیو .

ً
ایناث : لا ةفرعم
لا ةفرعم ف متدیقع صن اذه ( : لإ تقاتشا ،اهداسجأ لإ ةقطانلا سوفنلا تلخد دقو ،ةیرشبلا تانئاكلا نإ
ا
ِ
بر ةفرعم , ىلعلا يلعلا ةروصب ىلتو لا اهیلع فطعتف , يلعلا نم
ً
ءادتبا ةیللا تایلجتلا نم ةلسلس تأدب اذكهو
لا رمأب مكالاب
ً
ءاهتناو ىلعلا , لجتلا ذنم نوكلا رمع لإ ةبسنلاب امأ نوعبرأو ةثلثو ةیاثلث افصلا مدآ رود لإ لولا ي
ةنس نویلم , تایلجتلا لك ف ةوعدلا رشنی يلكلا لقعلا ناك اذكهو , مهفلا ةوق كلی يذلا دیحولا قولخلا وه ناسنلا
جاتنتسلاو , ةفرعلا بلط ف ةدایزلا لإ ةفرعلاو ،ةفرعلا لإ علطتسلاو ،علطتسلا لإ هدوقی لقعلا , مدقت املكف
ةفرعلاو علطتسلا ةدایز لإ ةجالا ىری ناسنلا , كلذ هداق ،هرهوجو هدوجوو هلوح امعو هسفن نع لأسی ءاج امدنع
هقلاخ لا نع لاؤسلا لإ , اهيغو رمقلاو سمشلا لإ ،حایرلا لإ ةعیبطلاب رهاوظ نم ،لا ف ناسنلا ءارآ تددعت ,
ادحو دكؤتل دیحوتلا ةدیقع تءاج ةقلطلا لا ةین , ،ناكم لو نامز هدي ل ،ناكمو نامز لك ف وه دحلا دحاولا لا نإ
نعو فیرعتلاو فصولا نع هزنم ،وه لإ دوجو ل يذلا دوجولا وهو ،هدیعمو قللا ئدب
ُ
م ،ةیان لب يدبأ ،ةیادب لب لزأ
داضتلاو ةفلاخلا نع لاعتمو ،ددعلاو ةرثكلا , و اهلك ءایشلا عدبأ هناطلسو هتمظع لإ دوعی ءيش لك , ةقیقح رثكأ هدوجو
ءيش لكل لماشلا هدوجو ف لإ ةقیقح لو ،تادوجولا رئاس دوجو نم , دوجوو هیزنت وه انإ لا دیحوت نإف كلذل ,
نآرقلاو ،صلخلا ةروس ف دیحوتلا رصتي يركلا “ دحأ هلّلا وه لق , دمصلا ه
ّ
للا , دلوی لو دلی ل , هل نكی لو
ً
اؤفك
دحأ .)
ةدیقعلا هذه ىلع قیلعتلا : لا نأ نوری منأ ، لا ةفرعم ف مهصن نم حضتی - نولوقی امع لاعت - ف ىلجتی
نویمطوط منأ ةدیقعلا هذه نم رهظیو ، اذكهو ، لا رمأب مكالا وه ةرمو ، ىلعلا يلعلا وه ةرمف ، ةيثك روص
( 41 )
او ةینثولاب أدب نوكلا نأب نولوقی صنلا نم حضتی كلذكو ، زوردلا دیحوتب ىهتن ( : لك ف وه دحلا دحاولا لا نإ
ةیان لب يدبأ ،ةیادب لب لزأ ،ناكم لو نامز هدي ل ،ناكمو نامز ) و ، ( هزنم ،وه لإ دوجو ل يذلا دوجولا وهو

( 41 ) تاوبنلا لو ةرطفلل رابتعا نود دیحوتلا لإ ةینثولا نم قلالا ةفرعم جردتب نولوقی يأ !
نام لا دبع
20
ددعلاو ةرثكلا نعو فیرعتلاو فصولا نع ) ب لا نوفصی ل نویلولح نویمهج منأ ناكم لك ف هنأ مهداقتعا عم ءيش
نامزو .

ً
اثلاث : ةیقتلاو دیحوتلا
بع تروطتو نوكلا ةیادب عم تأشن تلا ةیدقلا ةیدیحوتلا كلاسملل روطتو رارمتسا وه زوردلا دنع دیحوتلا
يصلاو دنلاو ناریإو ةیروسو رصمو نانویلا ف ةدیدع راودأ , ؛نوروهشلا نانویلا ةفسلف سوروغاثیف ، طارقس ، نوطلفأ
وطسرأو للخ اوشاع نیذلا ( 599 - 322 ق , م , ) يذلا لقعلاو ،دوجولا اذه ردصم وه يذلا دحلا دحاولاب اونمآ
نوكلا ىلع مكي , ىلع انبردو انئیه دق لقعلا نوكی نأ دعب كلذو ،لمأتلاب لإ همهفن نأ اننكی ل يذلا دحلا دحاولا
اذه , غو ةینارصنلاو ةیدوهیلا نأ امك امیف لكشت يذلا يدقعلا روطتلا راوطأ نم
ً
اروط تناك ةیدقلا تانایدلا نم اهي
دیحوتلل ةیزردلا ةرظنلا ف ةلماكلا هتروصب دعب .
ماع دیحوتلا ةوعد ساسأ حبصأو ةیلیعاسلا ف رولبتو ملسلا ف يدیحوتلا كلسلا زرب دق هنأ زوردلا معزیو
1917 م ( 498 يرجه . )
ا ةفسلفلا هذهو نورعش
ُ
ی ل ثیب ، ةیرسلا أدبم ىلع حاللا عم ةیقتلا بناج لفغت ل زرودلا دنع دیحوتلل ةقفلل
نایدلا يقنتعم مضخ ف دیحولا يجانلا وه دحولا نأ نوری هتاذ تقولا فو ، دحوم يغ هرابتعاب هل يفكت عونب مهيغ
لل مهيسفت متدیقع رداصم ف دت اذلو ، ةثیدلاو ةیدقلا ، ةقباسلا نایدلا نم هروطت موهفم لوح رودی اب دیحوت
نأو ، هب اوحوبی لو ءایلولاو ءایبنلا هملأ رسو ، ةصالا هلانی نادجو هنأو ، هيسفت ةیناكمإ مدعو هموهفم ةبوعصو
تناك دیحوتلا كلاسم نأ نوحرصی زوردلا نأ امك ،
ً
اءوس ناسنلاب نظی لأ لجل سرات رهاظلا رئاعشلا
ً
ارس تلازلو
اهتمرح عایضو اههیوشت نم
ً
افوخ كلذ نأ نوریو يلفطتلاو ةلهلا رظن نم اهظفل روصعلا رم ىلع
( 42 )
مهیف اب ةیرسلا هذه ةصالا نم لایجلا ثراوتو موهفم ةینونكمو دیحوتلا ةیرس ةركف ىلع رصاعم حالإ اذهو
و ةراشلا نأ امك ، ملسلا مهیلع يلسرلاو ءایبنلا سانلا هب نظی نأ نم يزردلا ظفل لإ رئاعشلا ةیهأ مدع لإ ةحضا
رئاعشلاب همایق مدعل
ً
اءوس !
دنع اذهو ، يزردلا بهذلا ف هب حیرصتلاو دیحوتلا ف ةیقتلا لاخدإ ةیلاكشإ ةلهو لول ءيراقلا رظن تفلی دقو
هاظلا هیناعم ءافخإ دیحوتلا میمص نم نإ ذإ ، سبلی لو لوزی لمأتلا اذب ةیقتلا هذهو ، ةیزردلا نم ةصالا ةقبطلا يغ ةر
داهطضلا نم
ً
افوخ ةیقتلاب نیدتت تلا اهيغو ةیرشع نثلاك زوردلا نم ةبیرقلا فئاوطلا میهافم نم يثكب صخأ موهفلا
ك نإو ، اهظفل
ً
ةسایس سیلو ةدیقعلا لوصأ نم لصأك ةیقتلاب نونیدتی زوردلا ذإ ، هیناعب ناك ام وأ
ً
ادحاو ردصلا نا
هتنایص درل طقف ءيراط سیلو دیحوتلل قفاوم لصأك ةیقتلا نودسي زوردلا نأ لإ ةعیشلا ةماع عم للدتسلا ثیح نم
ةعیشلا فئاوط رئاسك مهيغ نع
( 43 )
.

( 42 )
رظنا : نودحولا ( زوردلا ) ف ایلعلا زوردلا ةمكم سیئرل ملسلا : ص نم ، رصن لسرم 197 - 112 .
( 43 )
رظنا : قباسلا ردصلا 112 - 115 .
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
63
ب نیدت تلا ةیقرشلا تادابعلاو ةیفوصلا تاینثو نم زوردلا ةدیقعب طلتخا ام
ً
ایلج رهظیف قبس ام ىلع
ً
ءانبو ةدحو
نومريو نیدلا يیغت نومري اذلو ةدحاو ةقیقل ةفلتم رهاظم تانایدلا عیج نأ نوری زوردلاو ، عئارشلا لطعتو دوجولا
مهبهذم ف لوخدلا ! ةیناسنلل اهتلمب دوعت ةدحاو تانایدلا نل !
( 44 )

ً
اعبار : صمقتلا
صمقتلا ف متدیقع صن اذه ( : فد اهلك تقل
ُ
خ رشبلا سوفن نإ دیزی لو صقنی ل تباث اهددعو ،ةدحاو ةع ,
رخآ ناسنإ دسج لإ ناسنلا سفن لقتنت تولا دنع , عم ضقانتی اذهف تاناویلا لإ لقتنت رارشلا سوفن نأ معزلا امأ
ك باقعلا هعم عفنی لو يلا نم رشلا فرعی ل ناویح لإ هلیوحتب ناسنلا بقاع
ُ
ی نأ لقعی ل هنل ةیللا ةلادعلا ةلیسو
ةبوتلل , میلاعتل الاهإب ردحنت وأ قلاب اهقلعتب اومستو سوفنلا عفترت ثیح نامزلا رخآ تح رمتست صمقتلا ةیلمع نإ
نیدلا , لطابلاو قلا يب راتت نأ قلا الو
ً
ایواستم
ً
لوبق رشلاو يخلل ةلباق اهعادبإ يح تناك ةقطانلا سوفنلا نإ ,
اهرایتخا نع ةتان الاعفأو , باقعلاو باوثلا حصی يیختلابو , هرایتخا ضم يه ناسنلا اهكلسی يذلا قیرطلا نإ ,
اذكهو ،رقفو نغو ،ءاقشو ةداعس ،ضرمو ةحص نم ةایلا لاوحأ لك رابتخا ف رت ةرركتلا اتاصمقت ف ،سفنلاو
يللا لدعلا متی اذبو ،اهذاقنإو اهحلصل سفنلا مامأ صرفلا رركتت , أ سفنلا ىلعو ةیناحورلا مولعلاب ىذغتت ن ,
هیلإ تلام اهیلع بلغ امهیأو ،لهلاو ملعلل ةلباق سفنلاف , ابو اهءاذغ يه تلا ةیناحورلا مولعلا نم سفنلا تمد
ُ
ع اذإو
لهلا لإ تلام ،اهونو اهءاقب , رهوج نم اب دحتی ال ةلباق تناكو ةیللا مولعلاب تذغتو ةمكلا ةضایرب تضترا اذإو
لقعلا اهلاعب تقلو تفصو ترهوت , ناكس ددع دیازت ةلأسم ضقانی قطنلاو داسجأ ف ةصمقتلا سوفنلا ةیرظن نأ لإ
ف دجوت تلا خسلا ةیرظنب اهباشت مدعل ةكئاش ةلأسم صمقتلا ةیرظن نم لعي اذهو مهصقانت وأ نامزلا بع ضرلا
تاناویح لإ سانأ نم يخوسملا ددع ةلأسل لح اهداقتعا سكعلاو ةیرهلا تانئاكو .)
قیلعتلا : لحنلا هیف مهردصم نأ رهظیو ، حاورلا خسانتب نولوقی زوردلا نأ صمقتلا ف متدیقع نم رهظی
خسانتلاف كلذ عمو ، قرشلا نموأ دونلا نم مهلصأ زوردلا نأب لوقلا أشن اذلو اهيغو ةیهبلاو ةیسودنلاك ةیقرشلا
وه زوردلا هب لوقی يذلا نأ وهو يبك لاكشإ مهیدل يقب كلذ عمو، تاناویح ف سیلو ، رشب داسجأ ف رشب خسانت
خسانتب لوقلاب هاتلا مهضعب ىدل ىوق اذهو ، رشبلا ف خسانتلا دح ضراعی اذهو ، دیازت ف ضرلا ناكس ددع
تاناویلا .
ب نمؤی ام
ً
ادحأ نأ ةیزردلا رداصلا هتنود ام تلقن يح روصتأ نكأ لو
ً
ابیرق ىرتو ملعت نم ةیفارلا ةدیقعلا هذ
تلباق اهیفو ، ةینیدلا زوردلا تاعمتم نع ةریزلا ةانق ةكبش اهتلجس تلا ةیقئاثولا ملفلا دحأ تیأر تح يملسلا نم
نیذلا اتانبو اهئانبأ نم رغصأ تراصو ، رخآ
ً
ادسج اهحور تصمقتو ، دیدج نم تخستنا ث مهمأ تتام ةلئاع
شاع مهنم رغصأ مأب
ً
ارابكو ، مأ لب
ً
اراغص او !
( 45 )

( 44 )
ص هنم رظنا قباسلا ردصلا 114 اهدعب امو .
( 45 ) رظنا : @@@
نام لا دبع
22
يناثلا بلطملا : زوردلا دنع ةینیدلا رئاعشلا
اب كبتلاو روبقلا ةدابع : ةینیدلا مهرئاعش ىلع سكعنا للضلا اذهو ، مهدئاقع ف نولاض يبت امك زوردلا
بنلا نوسدقی منأ نایبلا قبس دقو ، روبقلاو تافارلاب مهقلعت ثیح نم بیعش  نوفشتسیو ، هبقب نوكبتی اذلو ،
هل انإ لاقی مادقأ راثآ اهیلع عبط كانه ةرخصب نوكبتیو ، نوكلا سیماونل هقرخ نودقتعیو ، هب  دنع نوعدیو ،
ملوقب كبتلا ( : رونو دیحوتو ةبوتو لقع بلق ل تأ مهللا ،روزأ ام دعب بونذ رفغأ مهللا میحرلا نحرلا لا مسب مهللا ،
روصلا خفان ف ام قب روملا عیج فو لاوحلا رئاس ف نیمتو نرت مهللا روزلاو ةمیمنلاو بذكلا نع ناسل لقع
ُ
ت
ةرایزلا هذه ف انكراش نم عیملو خیاشلا عیملو مكیلإ ةلوبقم ةرایز نوكتب لا ءاش نإ ،روفغ ای يرك ای زیزع ای كقبو
ةكرابلا ) صنلاب لقناو لوقی مهدحأ هبتك يذلا ریراقتلا دحأ ( : قفدتی ماع لك نم ناسین رهش نم نیرشعلاو سمالا ف
ةرایزلا ءدبل نیرشعلاو ةئالا ىركذلاب زوردلا لفتحا ماعلا اذهو ،هبحاص نم كبتلاو هترایزل ماقلا لإ ةیزردلا ةفئاطلا ءانبأ
هعلا ف ماقلا میمرت ذنم يونس دیلقت لإ تلوت تلا عم تلوت انأ لإ ساسلاب ةینید تناك نأو ةرایزلا ،نامثعلا د
ءانبأ ،ةیسایسلاو ةیعامتجلا دع
ُ
صلا ىلع كلذو ةیزردلا ةفئاطلا نوؤش ف لوادتلل خویشلا اهیف عمتي ةبسانم لإ ينسلا
،ةبسانلاب
ً
ءافتحا ةذیذللا ةیبعشلا تلوكألا ن باطو ذل ام راضحإ ىلع نوصري ةفئاطلا بیغت ل ةینیدلا رئاعشلا نكل
يذلا يزردلل تح نوحمسی ل امك ةوللا لوخدب ءابرغلل حمسی لو دیعلا رئاعش ءادل ةفئاطلا خیاشم يلتي ذإ اضیأ
هل ضرعت ام لإ كلذ دوعیو ةیرس بتعت زوردلا ىدل ةلصلاف ،نید لجرك مزتلی لو دعب لاقعلا فوفص ف لخدی ل
ف تاقحلم نم زوردلا ةلصلا دعب ،يقلتلا بع لیج لإ لیج نم بهذلا لقن لإ مب عفد خیراتلا نم ةقباس بقح
عم
ً
ایشات شوقن وأ ةشكرز يأ نم ولت ةدحاو ةبق هل ،لبلا حفس ىلع ماقلا بیعش بنلا حیرضل مترایز خیاشلا عباتی
تاماقلا وأ ةوللا يیزت عنی يذلا بهذلا ) ( 46 .)
سبللا سبل ةتاقلا وأ ءادوسلا ىثنلاو ركذلا يسنلا لمشی اذهو ، ضیبلاب سأرلا ةیطغتو ، .
بهذلا ةاءرقل ةوللا ف نوعمتي ىرخلا تایلالا ةشقانمو .

ً
امئاد زوردلا لواي ةینطابلا ةدیقعلاب صوصنلا يسفت ، ةنكملاو نامزلا يغتب يغتی
ً
ازمر صنلا نولعجیف ؛
لا بتكب نولدتسیو ةینارصنلاو ةیدوهیلاو ملسلا ةثلثلا ناید .
نوعمتسی لاهلا نم ةیقبلاو دیواجلا ملكتی مهملكب حمسیلو ، .
ف يرسلا مهبهذم زوردلا نود 23 ةیاغلل
ً
ایرسو مهیدل
ً
اسدقم
ً
اباتك اهنع ملعی لو ، ةطوطم تلاز لو

ً
ائیش اهنع نوملعی ل مهتماع نإ تح
ً
ائیش مهتماع ( 47 .)

( 46 ) ناونعب ةلباقم : ع عم تلباقم ف ةریزلا نع
ً
لقن ةیزردلا ةفئاطلا ءانبل هتیهأو بیعش بنلا ماقم رظنل ، ةیزردلا ةفئاطلا ءانبأ نم دد : http://www.aljazeera.net/NR/exeres/775C8A6B-
EFB1-4E5C-9254-514FF21EC961.htm#L1
( 47 ( ) قحلم ف ةطوطخلا رظنا ( 2 . )
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
65
م اهبناوج ىلعو ،دیحوتلاو ناتداهشلا اهطسو ف ةرئاد رئاعشلا نم متاطوطم ف هونود ا : ، مایصلاو ةلصلا
، ةیلولاو ، جلاو ، ةاكزلاو )...( كرت، ناوخلا ظفح ، )...( میلستلاو ىضرلاو ، ةللا نم ةءابلا، ( قحلم رظنا ( 2 ) )
ثحبلا ةتاخ ف ( 48 .)
عشلا ناعل لیصفت اذهو تسیلف نطابلا يسفتلا ىلع مئاق مهبهذم نأب
ً
املع مهدنع ترسف تلا ةینیدلا رئا
ةلصلا مهیلع نامیلسو ىسیعو دممو بیعشل مهسیدقتب مهرهاظت ف ةبارغلا ءيراقلا دي اذلو ، اهرهاظ ىلع صوصنلا
نوسدقی امك ، ءایبنلا كئلوأ نم رثكأ متلاجر نوسدقی كلذ عمو ملسلاو - رهاظ ف مه -
ً
اعیج دیدلا دهعلاو نآرقلا
مهدنع اتدجو تلا زومرلاو تاحلطصلا ناعم هذهو ، نطابلا ف ةیرسلا مهبتكب نولمعی كلذ عمو :

ً
لوأ : للحلا مارحلاو
شغ نودب ،قلاب ةحیحصلا لامعلا نمو ةعورشلا قرطلاب هیلع لص
ُ
ي يذلا ءاذغلاو قزرلاو لالا وه لللا
ملظو , لضفأو لللا : كزبخ لكأت كنیبج قرعب , مهدی لمعو مهضرأ جاتن نم اولكأی نأ ىلع نوصري دیواجلاف اذلو
.
ةعورشم يغ قرطبو قح هجو يغب هیلع لص
ُ
ح ام وه مارلاو : ةدعاسب وأ رهقلاو بصغلاو عادلاو شغلاب
فقولا لام نم ءاج ام وأ فیرش يغ لمع نم ع
ُ
ج ام وأ ،يلاظلا .

ً
ایناث : ةولخلا
ةدابعلاو ءلتخلل ناكم يه لصلا ف , ةدابعلاو ةلصلل تلقاعلاو لا
ّ
قعلا عمتي هیفو سللا ى
ّ
مس
ُ
تو , تیب وهو
روص وأ موسر وأ لیثات هلخاد ف دجوت لو ،هيغ نع هز
ّ
یت ةیجراخ تاملع لمي ل عضاوتم , يمسق لإ مسقیو : مسق
ءاسنلل مسقو لاجرلل , سلا ةوللا ریدیو داعبإو يقحتسملل نیدلا میلست نع خیاشلا نم ةئیه عم لوؤسلا وهو سیا
ةفئاطلا نوؤشو قلخلاو كولسلا رومأ لوح تایصوت رادصإو يفلاخلا , ةضایبلا تاولخ ،تاوللا رهشأو مهأ نمو
اوناك امنیأ زوردلل ةساردلاو ةدابعلل ناكم يهو ،نانبل بونج ف ایبصاب , طانلا ضعب تماقأ دقو ة
ّ
صاخ تایانب ةیزردلا ق
ةضایبلا تاولخ لإ نیدفاولا اهئانبل .

ً
اثلاث : ىضرلا میلستلاو
هئاضقب ىضرلاو لا مكح لوبق ىلع ثت تلا ةیزردلا ةینیدلا ایاصولاو ةیدیحوتلا لاصلا ىدحإ , نا ه
ّ
نأب نایلا

ّ
ي
ُ
م ناسنلا
ّ
ناب نایلا عم ضراعتی ل انل بت
ُ
ك ام
ّ
لإ انبیص
ُ
ی ل میكحو لداع لا
ّ
نأبو هلمع نع لوؤسمو
ّ
يس
ُ
م ل .

( 48 ) هو ، ةیزردلا تاساردلا دهعم عقوم نم ه
ُ
ت
َْ
ج
ْ
رت قبس ام عیجو ، طوطخلا ف حضاو يغ يتفوقعلا يب ام وغید تناس ةعماج هیلع فرشتو ، ةیزردلا دئاقعلاو ، تاساردلاو ، زوردلل ةمكلا ثوحبلا مدقی دهعم و
رظنا ، هرقم ثیح ةیكیرملا : دهعملل يسرلا عقولا http://www.druzestudies.org
نام لا دبع
22

ً
اعبار : ةعاجشلا
أطلاب فاتعلاو قلا بناج لإ فوقولاو قدصلا لوق ف لب طقف عافدلاو لاتقلاو برلا ف ةعاجشلا تسیل ,
ا ةحلصلاو ةقادصلا لجل ةیماس ةیاغ لجل ةرطامو ةردابمو مادقإو ةیحضتو عبتو ءاطع ةعاجشلاو نطولاو ةماعل ,
ةئیطلا باكتراو
ّ
رشلا لمع نم اهعنمو سفنلا ضیورت ناك ام ةعاجشلا لضفأو .
اهعرصی دسلل يذلا عاجشلا سیل اهیديف اهینفی باغلا ةحاس ف

ّ
نإ عاجشلا يذلا سفنلل اهرهقی اهیراب ةاضرم ىلع میقتست يك

ً
اسماخ : ناسللا قدص
رفلاو ةیدیحوتلا لاصلا لوأ ةینیدلا ضئا , ناك نمف ،لاب نایلا قدص نع بعی قدصلا لوق نأ نم اهتیهأ عبنت
قدصا بلقلاب وهف اقداص هلوق , لمعی هنأك ةضیرفلا هذب لمعی نمف اذل ضئارفلا لكب .

ً
اسداس : ملعلا يزردلا
ءایبنأ ةسخ لإ زمرت ناولأ ةسخ نم فّلاتی نید زمر , كم بسح بیتتلاب ناوللاو ءایبنلا ةنا : ،رحلا ،رضخلا
ضیبلاو قرزلا ،رفصلا , ف تمدنا نإ لإ ةلیلق تاونس تشاع تلا زوردلا لبج ةلودل املع زمرلا اذه حبصأ دقو
ةیروسلا ةلودلا , ىرخأ ةیعامتجا تايسفت
ً
اضیا ناوللا هذلو .

ً
اعباس : نیفلاسلا مملاو نییبنلا صصق يف نیفراعلا ةدمع
نع ةرابع ةیزردلا دیحوتلا ةوعد لئاسر ف اهركذ درو تلا ثداولاو عقاولاو ءاسلل مجعم , فّلؤلا مسا هیلع قلط
ُ
ی
هترهشو هتیهل , ةوعدلا لبق ام يلاصلاو ءایلولا صصقو نآرقلاو لینلاو ةاروتلا ف اوركذ نیذلا ءایبنلا يس ن
ّ
مضتیو
ةیزردلا , اتاعد يسو ةوعدلا ةصق ضرعی امك اهثداوحو اهئاسنو الاجرو .
ایروس ف ةیفرشلا ف رشع عباسلا نرقلا ف شاع يذلا نافرشلا كلالا دبع دمم باتكلا فّلؤمو .

ً
انماث كرابملا ىحضلا دیع
ةیزردلا دایعلا بكأ , يرمقلا يرجلا يوقتلا بسح ةجلا يذ نم رشاعلا ف لي , رشعلا لایل دیعلا قبست
ةكرابلا , لا ةفقولا ةلیل يه ةعساتلا ةلیل , مویل ادادعتسا تاوللا ف تاعرضتلاو تاولصلا ماقت هذه رشعلا لایل للخ
ةمایقلا , حلصلا ةعاشإو حماستلاو يجاتلا ةدعاسم اهسأر ىلعو فورعلاو يلا لمعل ةبسانم دیعلاو .

ً
اعسات : مركلا
ةوللا ةمسبلاو ةبیطلا ةملكلا وه ،ءاطع وه مركلا عبتلاو يغلا ةدعاسمو فورعلا لمعو فیضلا ماركإو
ةیحضتلاو , زوردلا اب زتعی تلا ایاجسلا مهأ نم وهو , مركلا ف لاوقلا نمو : بویعلا راتس مركلاو ،يركلا ب
ُ
ي لا .
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
67

ً
ارشاع : لا ظعو
يلاصلاو ءایلولاو ءایبنلا صصق ىلع دمتعی ،ةینیدلاو ةیدیلقتلا ةیبتلا سسأ ىدحإ مبادآو مهقلخأب ءادتقلل ,
ىرخأ تابسانمو ةیلئاعلا تاعامتجلا فو ءازعلا فقاومو ةینیدلا تاءاقللا فو تاوللا ف ظعاولا لاقتو , هذب موقیو
ثیدلا بدأو ظفلاو ملعلاب نوعتمتی نوفورعم خویش ةمهلا .
رشع يداحلا : فقولا
كلمأ وه فقولا وأ اهفقوأ لاومأو اب عبت وأ ىصوأ وأ ةسدقم نكامل سانأ اب وأ تاولل ةحلصل
وأ روهملا ةقدصلل , لاومأ للغتسا مري وأ كلمأ وأ وأ يجاتحملل لإ فقولا تارث وأ ةسدقلا نكاملل
وأ روهملا ةحلصل يصولاو فقولا طورش بسح .
رشع يناثلا : ناوخلا ظفح
يبك يثأت ال ةلصلا هذه ىلعو دضاعتلاو نواعتلا ىلع ثت ثیب ةیزردلا ةفئاطلا ءانبأ يب تاقلعلا ةكبش ىلع
ةفئاطلا ءانبأ يب كتشلا يصلاب روعشلا ةیمنت , نلا ءانثأ ةفئاطلا دوجو ىلع ظافلا ف يبك رود ال ناك
تاقحللاو
( 49 .)
جئاتنلا مهل ضرع اهیفو ةمتاخ
3 -
ً
اقیقد
ً
افیرعت زوردلل دجأ ل انایب نودیری تلا ةلالا نع حاصفلا لإ ةجالا بسب متافیرعت توافتتف مهسفنل

ً
اینطاب
ً
ابهذم هنوكل بهذلا ةیرس ىلع مهتظفام عم .
4 - دونلاب مهطلتخا عم لصلا ف ةیبرع لئابق لإ يبستنم منوك نم عنام لو ، ملوصأ ف نوطلتم زوردلا
للسلا نم اهيغو يیبیلصلاو ت .
5 - يتعومم لإ مهعمتم نومسقی زوردلا
ً
اینید نوفقثلا ، لاقعلا ، , علطلاب مل حمسی يذلا نونیدتلا مهو
بتكلاب ةءارقلاو نیدلا سسأ نع
ً
ائیش نوفرعی ل نیذلا ةنیدتلا يغ ةعوملا مهو ، لاهلا ، ةینیدلا .
6 - ، يزردلا لیعاسإ نب دمم ةیزردلا تایصخشلا زربأ نم يكتشنو ، يلع نب ةزحو ، يمطافلا لا رمأب مكالاو
يكسو ةراسو ، يزردلا .
7 - زوردلا اتقبط : نویناحورلا : نوینامثلا و ، مهرارسأب نولاعلا ةفئاطلا نم ملعلا لهأ مهو : ةفئاطلا ةماع مهو
ةماعو ءارمأ نم ایندلا رومأب نوینعلا .
8 - یساسأ زئاكر عبرأ ىلع زوردلا ةدیقع زكترت يه ة : نم جیزم يهو ، صمقتلاو ،دیحوتلاو ، لا ةفرعمو ، نیوكتلا
تلا ةیقرشلا نایدلاو ةینثولا دئاقعلا نم جیزمو ، دوجولا ةدحو لهأ ةیفوصلا دئاقعو ، يئاشلا ةفسلفلا دئاقع
حاورلا خسانتب لوقت .

( 49 ) عقوم نم تلقن اهیناعم عیمج cms ةیلیئارسلا ةموكحلل عباتلا يمیلعتلا : םיגשומ םייזורד םידימלתל םיזורד
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/36377DB4-961E-4294-8720-
نام لا دبع
21
9 - صوو ، تاوبنلا راكنإو ، يمطافلا لا رمأب مكالا هیلأت متدیقع نم تافص عیج يفنو ، ةسلابلاب ءایبنلل مهف
دنلا لإ جلاو ، تانایدلا لكل زوردلا ةناید خسنو ، لاعت لا .
19 - ةنس نم مهدنع خیراتلا أدبی 498 ه مكالا ةیهولأ ةزح اهیف نلعأ تلا ةنسلا يهو .
11 - لا وبأو ةملكلا دممو لیعاسإو ةزح مه ءایبنأ ةسخ لسرأ مكالا نأ نودقتعی ءابو ي .
12 - ةقلطلا عاجرإو ددعتلا نوعنی امك متدعاسمو مهیلع ةقدصلاوأ يملسلا تح نم مهيغ عم جوازتلا نومري .
13 - لإ نوجي انإو ، مارلا لا تیب لإ نوجي لو ناضمر ف نوموصی لف ةیملسلا تادابعلا نم يأب نوموقی ل
لو نانبل ف ةیبصاح ةدلب ف ةضایبلا ةولخ لوسرلا دجسم نوروزی  ةیرق ف ةییرلا ةسینكلا نوروزی مهنكلو
قشمد ةظفاحب لولعم .
14 - لقعلا نس وهو يعبرلا نس غلب اذإ لإ اهمیلاعتب
ً
افلكم نوكی لو اب هل نوحوبی لو هتدیقع ىقلتی ل يزردلا
ابلاب لوقلاو ةیقتلاب انایل ةینطابلا قرفلا نمض زوردلا فنصی ثیح مهیدل دئاقعلا ةیرسبو نط .
15 - نورسفیو ، بهذلا ةشقانل ةوللا ف عامتجلاو ، ءادوسلاو ةتاقلا سبللا سبلو ، روبقلاب كبتلا متادابع نم
ظعولاو مارلاو لللا لثم تاحلطصم ملو ، نوعمتسی دیواجلاو لاقعلا ملكتی اللخو ، ةینطابلاب صوصنلا
ا عرشلا نم أزتم اهضعبو فقولاو يملسل .
16 - ون لاعلا ف ةیزردلا ةفئاطلا ءانبأ ددع غلبی 052 مهنم ؛ يزرد فلأ 002 و ، يطسلف ف فلأ 02 ف فلأ
و ، نانبل 01 ةیروسلا نلولا ف فلأ ( ةلتلا نلولا ناكس عیج ) و ایلاتسأ و ایروس ءانأ ف يقابلاو ،
لیزابلا .
17 - يلیئارسلا شیلا ف حضاو زیت مل
ً
ةلودو
ً
اشیج لیئارسإ عم لمعلاو ينیطسلفلا عمقو ، .
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
69
قحلم ( 1 )
نام لا دبع
02
قحلم ( 2 )
زوردلا ةفئاط مهنع بتك نم رداصمو مهرداصم يب ةیلیلت ةسارد
71
عجارملا و رداصملا تبث
بیطلا دحأ دمم روتكدلل زوردلا ةدیقع دوعس نب دمم ماملا ةعماج نم يتسجالا ةجرد لینل ةمدقم ةلاسر
ةیملسلا .
نودحولا ( زوردلا ) وردلا ةمكم سیئرل ملسلا ف ایلعلا ز : رصن لسرم – ةیملسلا رادلا – تويب – نانبل –
ط 2 - 1417 ه .
فیلأت ،سوماقلا رهاوج نم سورعلا جات : رشنلا راد ،يدیبزلا نیسلا ىضترم دمم : قیقت ،ةیادلا راد : نم ةعومم
يققلا
رضخلا نكرلا ةكبش http://www.grenc.com/index.cfm
ةفیحص ( תיב רפסה הקה יתלי ידוסי שיפרוח - ב ) ةیلیئارسلا
طسولا قرشلا ىلع عارصلا ) ، لیس كیرتاب .
ةیفارغلا ةیيراتلا ةعوسولا ،نانبل ،دنولا دوعسم ، 1997 رشاعلا ءزلا ،
( قلفع ملسإو ثعبلا ةلود ) ،لولا ةعبطلا ،ونونلا عیطم ، 1994 .
ةیجیتاتسلاو ةیراضلا تاساردلل برعلا قرشلا
http://www.asharqalarabi.org.uk/index.htm
اهنم ملسلا فقوم نایبو ملسلا لإ بستنت ةرصاعم قرف - د . يجاوع يلع نب بلاغ - ط 5 - 1426 ةبتكلا ه
ةیرصعلا - ةدج - ةیدوعسلا .
فیلأت ،برعلا ناسل : مركم نب دمم رشنلا راد ،يرصلا يقیرفلا روظنم نب : رداص راد - ةعبطلا ،تويب : لولا
يیملسلا بهاذم – د . يودب نحرلادبع – ط 1 - 1973 م – تويب .
ددعلا،نایبلا ةلم 172 ص، 114 ةجلا وذ ، 1422 ه .
ةینوتكللا ايیت ةلم http://www.terra.net.lb/ch/arabic
ظعلا طیلاو مكلا فیلأت ،م : رشنلا راد ،يسرلا هدیس نب لیعاسإ نب يلع نسلا وبأ : ةیملعلا بتكلا راد -
تويب - 2999 ةعبطلا ،م : قیقت ،لولا : يوادنه دیملا دبع
www.al 3 ez.net/vb/archive/index.php/t-152.html
طسولا قرشلا مجعم
فیلأت ، طیسولا مجعلا : ىفطصم میهاربإ / تایزلا دحأ / رداقلا دبع دماح / رشنلا راد ،راجنلا دمم : راد
قیقت ،ةوعدلا : ةیبرعلا ةغللا عمم
ةیزردلا تاساردلا دهعم
http://www.druzestudies.org
نام لا دبع
00
م تلباقم ف ةریزلا نع
ً
لقن ةیزردلا ةفئاطلا ءانبل هتیهأو بیعش بنلا ماقم ءانبأ نم ددع ع
ً
لقن ةیزردلا ةفئاطلا
نع ( تن ةریزلا ) - http://www.aljazeera.net/NR/exeres/775C8A6B
514FF21EC961.htm#L1 - 9254 - 4E5C - EFB1
بهاذملل ةرسیلا ةعوسولا ةرصاعلا بازحلاو نایدلاو - نهلا داح نب عنام روتكدلا فارشإب يثحابلا نم فیفل
لا هحر .
ادقتعمو
ً
اكلسم زوردلا عقوم
ً
ً ( يزرد عقوم ) :http://www.drouz.com/index.htm
ةیلیئارسلا ةموكحلل عباتلا يمیلعتلا رونلا عقوم
http://noar.education.gov.il/main/upload/.kidumtoch/arabic4.doc
زوردلا ةكبش عقوم www.druzenet.org Druzenet English Publications :
ءادیوسلا تایدتنم عقوم (http://www.swaida.net/index.php ) .
عقوم cms ةیلیئارسلا ةموكحلل عباتلا يمیلعتلا : םיגשומ יזורד םי םידימלתל םיזורד
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/36377DB4-961E-4294-8720-
http://www.azzams.com/index.html
6.html http://www.druzenet.org/dnarlaw1
www.Wikipedia.com ( ةینیب ةعوسوم )

فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطسولا
73
فرطتلاو ولغلا ةجلاعم يف میلس قیرط ةیطسولا
دادعإ
رمع شلك
میحرلا نحرلا لا مسب
ةمدقم
فاوی ا
ً
دح يملعلا بر ل دملا همعن ىلعو ،يملا هط دمم اندیس ،يلسرلاو ءایبنلا
ِ
فرشأ ىلع ملسو لا ىلصو ،
یب لآو هجاوزأ ،هل كیرش ل هدحو لا لإ هلإ ل نأ دهشأو ،نیدلا موی لإ ناسحإب مهعبت نمو يمایلا
ي
رغلا هتباحصو هت
هباتك مكم ف لئاقلا ،يبلا قلا كللا ﴿ ة
ّ
مُأ
ْ
م
ُ
كا
َ
نْ ل
َ
ع
َ
ج
َ
ك
ِ
ل
َ
ذ
َ
ك
َ
و اًط
َ
س
َ
و لو
ُ
س
ّ
رلا نوُ ك
َ
ی
َ
و ساّنلا ى
َ
ل
َ
ع ءا
َ
د
َ
ه
ُ
ش او
ُ
نوُ ك
َ
ت
ِ
ل

ً
دی
ِ
ه
َ
ش
ْ
مُ ك
ْ
ی
َ
ل
َ
ع ا ﴾
1
میظعلا لا قدص .
يثكلا كلذ نع بتكف ،لادتعلا جهنمو طسوتلاو ةیطسولا نع ملكلا رصعلا اذه ف رثك دق هنإف ،دعبو
يثك راصو ،ةایحلل اجهنم هنوبتعی نورخآو ،مل راعشك ةیطسولا ناونع نوعفری سانلا نم رثك راصو ،تارتؤم هل تدقعو
علاو ةیركفلا تارایتلاو تاعاملا نم لادتعلاو طسوتلا مساب روهظلا ىلع نوصري ةیدق .
بابسأ هل ناك عوضولا اذه ف ملكلا ةرثك نأ كش ل ةددعتم اقفاوم هاریام بسب هیف ملكت قیرف لك نأ لإ ،
رثأ دقو ،ةنیابتلا میهافلاو ةفلتخلا ءارلا نم يثكلا ةیطسولا نع ثحبلا دنع دن اننإف اذلو ،هداقتعاو هجهنل رملا اذه
نعم نع ةغراف ةقیقلا ف انأ لإ ةیطسولا مساب بتكو تلاقم رشنو لب ،طللاو سبللا ف سانلا ضعب عوقو ف
ةملكب تیطغ ةنیعم ةعاج ءارآ اهیف ام لجو ،طسوتلا " طسوتلا ."
تاموقمو ةیطسولا نعم هیف يبی لاقم ةباتكب ثحابلا موقی نأ مهلا نم ناك عقاولا اذل ارظن طیلست عم ،ةیقیقلا ا
باوصلل قفولا لاو ،فرطتلا ةهجاوم اللخ نم نكی تلا لئاسولاو ،فرطتلا بابسأ مهأ ىلع ءوضلا .

1
[ ةرقبلا ةروس / ةیلا 341 .]
رمع شلك
02
ثحبلا ةیلاكشإ
عمو ،هبهذمو هجهنل ابسانم هاری ام ىلع ال قیرف لك يسفتو ،ةیطسولا مساب ملكتت تلا تارایتلاو ءارلا ةرثك لظ ف
زتو فرطتلا روهظ ةقیقح نع ةحیحص يغ راكفأ جیورت ف ببس ام ،ملسلا مساب نوتستی نیذلا هیسرامو هعابتأ دیا
ةدافتسلا نكی فیكو ،للنلاو فرطتلا نم بیذحتلاو لادتعلاو ةیطسولا ةقیقح نایب مهلا نم ناك ،همیلاعتو ملسلا
متم هجاوت تلا لكاشلا نم يثك ةلاعل ةیطسولا جهنم نم يملسلا انع .
ثحبلا ةلئسأ
1 - ؟ةیطسولا ام
2 - ؟ ولغلا ام
3 - ؟ةرصاعلا فرطتلا بابسأ زربأ يه ام
4 - ؟ةددعتلا فرطتلا لاكشأ اوهجاویو اولاعی نأ يیطسولل نكی فیك
ثحبلا فادهأ
1 - احلطصاو ةغل ةیطسولا نعم نایب .
2 - ةیملسلا ةملا ىلع هرطخو ولغلا نعم نایب .
3 - فرطتلا بابسأ زربأ نایب رصاعلا .
4 - اب فرطتلا ةلاعم نكی تلا لئاسولا زربأو مهأ نایب .
ثحبلا ةیمهأ
بستنت تلا قرفلا ضعب ترهظ ال هنإ ثیح ،رصاعلا عقاولا اذه ف ةیطسولا ةیهأ نم قثبنت ثحبلا اذه ةیهأ نإ
لسلا نأ نونظی سانلا ضعب راص تح ،اداقتعاو لعفو لوق فرطتلا سراتو ملسلا لإ ناك ،لتقلاو فرطتلا نید وه م
عیمل لومشلا يفكتلاو ملظلاو فرطتلاو ولغلا ذبنی نید هنأو ،لادتعلاو ةیطسولا نید وه ملسلا نأ نایب مهلا نم
نوفرطتلا هب ببست يذلا شیوشتلا نم ءزج ةلازإو ةقیقلا نایب ىلع دعاسی ام ،يملسلا .
ثحبلا جهنم
لا جهانلاب ثحابلا يعتسی ةیلات :
1 - يئارقتسلا جهنلا : رفوتی امیف عوضولاب ةلصلا تاذ تامولعلا نع اثب عجارلاو رداصلا حفصتب كلذو
بتكلا نم هل .
2 - يلیلحتلا جهنلا : ىلع فوقولا فدب اهرداصم نم ةجرختسلا تامولعلا كلت ةسرادم لإ ثحابلا دمعیو
اهعقاوم ف اهلیزنت ةیغب اهلخاودو اهرصانع .
3 - جهنلا يدقنلا : رصانعلا ةحص نم دكأتلا ضرغب ،اهدراوم نم ةجرختسلا تامولعلا كلت ةعجارب كلذو
اهرادم ف اهجاردنا ف لخاودلا ةملسو .
فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطسولا
75
ثحبلا لكیه
ةمدقلا
ثحبلا ةیلاكشإ
ثحبلا فادهأ
ثحبلا ةلئسأ
ثحبلا ةیهأ
ا جهنم ل ثحب
ثحبلا لكیه
- لولا ثحبملا : اهتاموقمو ةیطسولا موهفم
- لولا بلطلا : احلطصاو ةغل ةیطسولا نعم
- ناثلا بلطلا : ثیدلاو نآرقلا نم ةیطسولا
- ثلاثلا بلطلا : ةیطسولا يسفت ف ءارلا فلتخا بابسأ
- يناثلا ثحبملا : امهبابسأو ولغلاو فرطتلا موهفم
- لولا بلطلا : احلطصاو ةغل ولغلاو فرطتلا نعم
- طلا ناثلا بل : هرهاظمو فرطتلا بابسأ
- ثلاثلا بلطلا : فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطسولا
- ثلاثلا ثحبملا : ولغلاو فرطتلا ةجلاعمل قیرط ةیطسولا
- لولا بلطلا : ةحیحصلا ةیطسولا تاموقم
- ناثلا بلطلا : فرطتلا ىلع ءاضقلل ةیطسولا رشن لئاسو
ةمتاخلا

ا ثحبملا لول : ةیطسولا موهفم
لولا بلطلا : احلطصاو ةغل ةیطسولا نعم
ةظفل تءاج " طسو " اهنم ةددعتم
ٍ
ناعل ةغللا ف :
رمع شلك
02
1 - لوقنف هنم وهو ءيشلا فرط يب ال اسا تأت : طسو تسلجو ،سوقلا طسو ترسكو ،لبلا طسو تضبق
رادلا
2
.
2 - ضفأ ءيشلا طسوأف ،دوجأو ،لضفأو رایخ نعب ةفص تأت ىعرمو ،هیفرط نم يخ ىعرلا طسوك هرایخو هل
يأ طسو : رایخ .
3 - طسو تأتو : برعلا ناسل ف ءاج ،لدع نعب " : هلدعأ هطسوأو ءيشلا طسوو "
3
. سوماقلا فو " : طسولا :
هلدعأ ءيش لك نم ةكرم "
4
يرهولا لاق كلذكو ،
5
حاحصلا ف
6
.
4 - طسو تأتو : نعب : لاق ، ءيدرلاو دیلا يب ءيشلا يرهولا " : طسو ءيش ا
ً
ضیأ لاقیو : دیلا يب يأ
ءيدرلاو "
7
.
ينلا حابصلا بحاص لاقو " : يأ طسو ءيش لاقی لدتعلا ،كیرحتلاب طسولا : ءيدرلاو دیلا يب "
8
.
ةبراقتم ناعم ىلع لدت ةظفللا هذه
ّ
نأ انل حضتی مدقت ام " : ىلع لدی حیحص ءانب ءاطلاو يسلاو واولا :
صنلاو ،لدعلا هطسوو هطسوأ ءيشلا لدعأو ف "
9
.
تأی ام رهظیس امك اهفرعی نم ةهجو بسب اتافیرعت تددعتو اهیف ءارلا تفلتخا دقف احلطصا ةیطسولا امأ
لا ىلص بنلا هب ءاج ام عابتا يه يملسملل ةبسنلاب ةحیحصلا ةیطسولا نأ هیف كش ل ام نأ لإ ،لاعت لا ءاش نإ
و لوق ملسو هیلع لتقلا لإ وعدی نیدب لو ،ولغلاو فرطتلا نیدب ءاج ام ملسو هیلع لا ىلص بنلا نل ،اداقتعاو لعف
ناسحلاو لدعلاو بلا لإ وعدی يذلا ،ملسلاب ملسو هیلع لا ىلص دمم انیبن ءاج دق لب ،ملظلا نیدب لو ،قح يغب
ةحرلاو لادتعلاو طسوتلاو .

2
، يرصلا يقیرفلا روظنم نب مركم نب دمم برعلا ناسل ( توریب : ط ،رداص راد 8 د، . ت ) ج 0 ص 202 .
3
ج قباسلا ردصلا 0 ص 202 .
4
،يدابآزويفلا بوقعی نب دمم سوماقلا ،طیحملا : واولا لصف ،ءاطلا باب : ص 190 .
5
ةغللا ف حاحصلا باتك اهرهشأ تافنصم هل املعو ةنطفو ءاكذ نامزلا بیجاعأ نم ناك ةیبرعلا مامإ بارافلا يرهولا داح نب لیعاسإ وه ف هتتعاو
م طقسف نايطلا لواحو يحانج هسفنل لمعو روباسین عماج حطس لإ دعصف ةسوسو هتایح رخآ ةنس هتافو تناك دقو ،اتی ( 91 ه .) رظنا : توقای
ءابدلا مجعم ( 2 / 808 .)
6
،يرهولا داح نب لیعاسإ حاحصلا ، ( تويب : طنییلملل ملعلا راد 2 ، 8992 م ) ج 2 ص 022 .
7
ج قباسلا ردصلا 0 ص 8820 .
8
،يرقلا يمویفلا يلع نب دمم نب دحأ رینملا حابصملا قیقت ، : دمم خیشلا فسوی ( ويب ت : د ةیرصعلا ةبتكلا . د ،ط . ن ) ص 009 .
9
،ایركز نب سراف نب دحأ يسلا وبأ ةغللا سییاقم مجعم ( تويب : د ركفلا راد . ،ط 8099 ه - 8909 م .) باب ،واولا باتك ( يسلاو واولا ) ؛
ج 2 ص 821 .
فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطسولا
77
يناثلا بلطملا : ةیطسولا ثیدحلاو نآرقلا نم
ملاوقأ نونیزی نوملسلاو ،يملسملل ةبسنلاب حیحصلا ةیطسولا نعم راهظإ وه هبتكی ام ف ثحابلا مهی ام نإ
نآرقلا ف درو ام للخ نم ةیطسولا موهفم ف ثحبن نأ امهم ناك اذلو ،ةیوبنلا ةنسلاو نآرقلاب متاداقتعاو لاعفأو
ثیدلاو .
اق دقف نآرقلا امأ زیزعلا هباتك ف لاعتو كرابت لا ل : ﴿ ة
ّ
مُأ
ْ
م
ُ
كا
َ
نْ ل
َ
ع
َ
ج
َ
ك
ِ
ل
َ
ذ
َ
ك
َ
و اًط
َ
س
َ
و ساّنلا ى
َ
ل
َ
ع ءا
َ
د
َ
ه
ُ
ش او
ُ
نوُ ك
َ
ت
ِ
ل
ا
ً
دی
ِ
ه
َ
ش
ْ
مُ ك
ْ
ی
َ
ل
َ
ع لو
ُ
س
ّ
رلا نوُ ك
َ
ی
َ
و ﴾
10
.
يه ةملا هذه نأ ةیركلا ةیلا هذه ف لاعتو هناحبس لا يب دقف " طسو ةمأ " ىلع ةدهاش نوكتس انأو ،
ضرعیس اطسو انوك نعم مهفل نكلو ،ةمأ يخو ةمأ لضفأ يه ةملا هذه نأ مولعلا نمو ،ةمایقلا موی مملا نم اهيغ
كلذ يسفت ف نیبتعلا يسفتلا املع لاوقأ ضعب ثحابلا .
نعم يسفت ف يبطلا راشأ دقو " اطسو " یدلا يف مهطسوتل طسو منأب مهفصو امنإ ىلاعت لا نأ مه لف ،ن
لا ىلإ روملا
ّ
بحأ ناك ذإ ،كلذب لا مهفصوف ،هیف لادتعاو طسوت لهأ مهنكلو يصقت لهأ مه لو هیف
ّ
ولغ لهأ
اهطسوأ
11
.
بطرقلا لاقو ": نعلا : ءایبنلا نود مكانلعج يأ ؛
ً
اط
َ
س
َ
و
ً
ة
ّ
مأ مكانلعج كلذك ضرلا طسو ةبعكلا نأ امكو
مملا قوفو . طسولاو :
َ
علا اهطسوأ ءایشلا دحأ
ّ
نأ اذه لصأو ؛ل
ْ
د "
12
.
هیلع لا ىلص
ّ
بنلا نع
ّ
ي
ِ
ر
ْ
د
ُ
لا دیعس بأ نع
ّ
يذمتلا ىورو دقف ،فیرشلا يوبنلا ثیدلا نم ةیطسولا امأو
لاعت هلوق ف م
ّ
لسو :
َ
ی
َ
و
ِ
ساّنلٱ ى
َ
ل
َ
ع
َ
ءآ
َ
د
َ
ه
ُ
ش او
ُ
نوُ ك
َ
ت
ي
ل ا
ً
ط
َ
س
َ
و
ً
ة
ّ
مُأ
ْ
مُ ك
َ

َ
نْ ل
َ
ع
َ
ج
َ
ك
ِ
ل
َ
َ
ذ
َ
ك
َ
و﴿ ا
ً
دی
ِ
ه
َ
ش
ْ
مُ ك
ْ
ی
َ
ل
َ
ع
ُ
لو
ُ
س
ّ
رلٱ
َ
نوُ ك

ۗ ا
َ
م
َ
و

ِ
ه
ْ
ی
َ
ب
ِ
ق
َ
ع
َ
ى
َ
ل
َ
ع
ُ
ب
ِ
ل
َ
قن
َ
ی نّ
ِ
م
َ
لو
ُ
س
ّ
رلٱ
ُ
ع
ِ
بّت
َ
ی ن
َ
م
َ
م
َ
ل
ْ
ع
َ
ن
ِ
ل لإ آ
َ
ه
ْ
ی
َ
ل
َ
ع
َ
تن
ُ
ك ِ ت
ّ
لٱ
َ
ة
َ
ل
ْ
ب
ِ
قْلٱ ا
َ
نْ ل
َ
ع
َ
ج

ۗ ى
َ
د
َ
ه
َ
نی
ِ
ذ
ّ
لٱ ى
َ
ل
َ
ع لإ
ً
ة
َ
ي
ِ
بَ ك
َ
ل
ْ
ت
َ
نا
َ
ك ن
ِ
إ
َ
و

ُ
ه
ّ
للٱ

ۗ
َ
عی
ِ
ض
ُ
ی
ِ
ل
ُ
ه
ّ
للٱ
َ
نا
َ
ك ا
َ
م
َ
و
ْ
مُ ك
َ
ن
َ

َ
ی
ِ
إ

ۗ لاق ﴾
ٌ
می
ِ
ح
ّ
ر
ٌ
فو
ُ
ء
َ
ر
َ
ل
ِ
ساّنلٱ
ِ
ب
َ
ه
ّ
للٱ ّ ن
ِ
إ : «
ً
ل
ْ
د
َ
ع » . لاق : حیحص نسح ثیدح اذه
13
.
تلاق انأ اهنع لا يضر
َ
ةشئاع نعو : « اه
َ
ر
َ
سیأ
َ
ذخأ لإ نیرمأ
َ
يب م
ّ
لسو هیلع لا ىلص
ِ
لا
ُ
لوسر
َ
ر
ي
ی
ُ
خ ام
أ ناك
ً
اث
ِ
إ ناك ن
ِ
إف ،
ً
اث
ِ
إ نكی ل ام
ُ
ةمر
ُ
ح
َ
ك
َ
هت
ْ
ن
ُ
ت نأ
ّ
لإ
ِ
هسفنل م
ّ
لسو هیلع لا ىلص لا
ُ
لوسر مقتنا امو ،هنم
ِ
سانلا
َ
دعب
اب ه
ّ
لل
َ
م
ِ
قت
َ
ن
َ
یف
ِ
لا »
14
.

10
[ ةرقبلا ةروس / ةیلا 341 .]
11
،يبطلا ریرج نب دمم يربطلا ریسفت ( تويب : فرعلا راد ط ،ة 8 ، 8992 م ) ج ، 0 ص 0 .
12
،بطرقلا دحأ نب دمم يبطرقلا ریسفت ( تويب : ط ،ةیملعلا بتكلا راد 8 د ، . ت ) ج ، 0 ص 800 .
13
باب ،ننسلا ف يذمتلا هجرخأ : ثیدلا مقر ،ةرقبلا ةروس نمو ( 0221 ) ، ( تويب : د ،ةیملعلا بتكلاراد . ،ط 8992 ) ج ، 1 ص 002 .
14
ةحیحص ف يراخبلا هجرخأ : ا ةفص باب ثیدلا مقر ،ملسو هیلع لا ىلص بنل ( 0212 ) ، ( تويب : د ،برعلا ثاتلا ءایحإ راد . د ،ط . ت ) ج 0
ص 8020 .
رمع شلك
01
لا ىلص بنلا هب ءاج ام صخشلا عبتی نأ وه ثیدلاو نآرقلا نم ةیطسولا موهفم نأ هانركذ ام صخلتیف
نمضتیو ،يصقت لو ولغ يغ نم ،ملسو هیلع اثإ نكی ل ام روملا يب رسیلا رایتخاو ،ملظلا ةبنامو لادتعلا موزل .
ثلاثلا بلطملا : ةیطسولا ریسفت يف ءارلا فلتخا بابسأ
داجأ دقو ،نیروهشلاو نیركفلاو باتكلا نم يثكلا هیف ملكت دق ةیطسولا عوضوم نأ ثحابلا يبو قبس امك
یقح نایب ف رخلا ضعبلا قفخأو مهضعب ءارلا كلت لك بعوتست نأ ثحبلا اذه مجب ثب ف نكی لو ،ةیطسولا ةق
يأر لك لصفت ف ضولا يغ نم ءارلا ددعت بابسأ ركذیس ثحابلا نإف كلذلو ،لیلحتلاو ةشقانلا ف .
ةطسولا نعم نع ةحیحص يغ يسافت ءاطعأ لإ ضعبلا هاتاو سانلا ءارآ فلخا ف بابسلا زربأ نم نإ :
1 -ا بهذم رصانت ةقیرطب ةیطسولا نعل مهمهف ىلع رثأ ام ،ةیطسولا رسف نم راكفأو تادقتعم فلتخ
لك رفكی تقولا سفن فو لدتعمو طسوتم هنأ معزی نم ىرن انتب اننأ ةجرد لإ ،مهنم دحاو لك يأرو
لا دلوب نولفتي منأ ببسب للاو مدلا وحابم رافك منأ امعاز ،ایلوش ايفكت سانلا ببسب وأ ،لوسر
ملسو هیلع لا ىلص لا لوسرب نولسوتی منأ .
2 - تادقتعلا ةیطغتو نویعلا ف دامرلا رذ فدب ،ةفرطتلا قرفلا ضعب نم سیبلتلاو شغلاو تستلا تلوام
دق مهسفنأ مه ةیطسولا ناونعب نیتستلا ضعب دن انتب اننإ ثیح ،مهعابتأ يب انورشنی تلا ةيطلا
لع اومكح نولمعتسی منل رافك منأب مبوعش ىلعو و ةیملسلا دلبلا ف ماكلاو ءاسؤرلا لك ى
مهلئاق لاق تح ،يعضولا نوناقلا " : اهتلمب ةیرشبلا تدترا ."
3 - قیرط لإ ضعبلا بهذ ثیح ،رطاخلا نم يملسلا عمتلاب طیي امو ،رصاعلا عقاولاب ضعبلا لهج
ا قرفلا عم لهاستلا ف ةغلابلا دق قرفلا هذه نأ اوسنو ،يخآتلاو مهعم حماستلا ىوعد تت ةفرطتل
ةصرف ال تحنس اذإ دلبلا بیرتو يجفتلاو لتقلا نع ناوتت لو لطابلاب سانلا ءامد تحابتسا .
4 - عم قفاوتت لو ةمیقتسم يغ تادقتعمو راكفأ لإ اهيسفت ف ءوجللاو ،ةیطسولا تاموقل أطلا روصتلا
لا تادقتعلا ةیملس . ،بسحف يدالاو يداصتقلا روطتلاو ةثادلا يه ةیطسولا نأ ضعبلا نأ ىرنف
يداصتقلاو فرعلاو يجولونكتلا مدقلاو روطتلا عم ضقانتت ةیطسولا نأ نظی مهضعبو .
ىلع لایجلا ةئشنت ف دعاست انأ امك ،راهدزلاو مدقتلل اجهنم لكشت يملسلا اهموهفب ةیطسولا نإ
ا اهمدقتو دلبلا رارقتسا ىلع ظفات تلا لماوعلا دحأ يهو ،رادكلاو بئاوشلا نم فیظنلا لدتعلا يملسلا يدل
ل ،ةیطسولا يسفت ف ةحیحصلا میهافلا تلمعتسا اذإ ققحتی اذه لك نكلو ،ایجولونكتو ایملعو ایداصتقاو ایقلخأ
تعلاو ةیطسولا ناونع تت ةحیحص يغ میهافم يشنب لاد .
فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطسولا
79
يناثلا ثحبملا : فرطتلاو ولغلا موهفم
لولا بلطملا : ىنعم فرطتلاو ولغلا احلطصاو ةغل
بعن نأ نكیو ،يصقتلاو ولغلا يب رمأ ةیطسولا نأ ایلج رهظ احلطصاو ةغل ةیطسولا نعم ف هنایب قبس ام
لإ يدؤت تلا دلا ةزوام دض ةیطسولاف ،طیرفتلاو طارفلا يب هنأب اضیأ لإ يدوی يذلا لهاستلا دضو ،فرطتلا
بارلاو مدلاو للنلا .
امأ ولغلا ىلع لدی ،دحاو نعم ىلع اتاقتشمو ةملكلا هذل ةیلصلا فرحلا رودتف ةغل : ردقلاو دلا ةزوام .
سراف نبا لاق : لتعلا فرلاو مللاو يغلا : لاقی ،ردق ةزوامو عافترا ىلع لدی حیحص لصأ : رعسلا لغ ولغی
هدح زواج اذإ ا
ً
ولغ رملا ف لجرلا لغو ،هعافترا كلذو ،
ً
ءلغ
15
.
يرهولا لاقو : دلا هیف زواج يأ ،ا
ً
ولغ ولغی رملا ف لغو
16
.
برعلا ناسل بحاص روظنم نبا لاقو : اولغ ولغی رملاو نیدلا ف لغو : هدح زواج
17
.
رجح نبا ظفالا هف
ّ
رع احلطصا امأو - لا هحر - نأب ه " : دلا زواجتب هیف دیدشتلاو ءيشلا ف ةغلابلا "
18
.
هلوق ف هنع لا ىن يذلا نایغطلا وهو هب لا رمأ ام يدعت وه ولغلا طباضو : ﴿ مُ ك
ْ
ی
َ
ل
َ
ع
ّ
ل
ِ
ح
َ
یف
ِ
هیف او
َ
غْط
َ
ت ل
َ
و

َ
ض
َ
غ ِ ب ﴾
19
.
يعرشلا دلا ةزوام وه عرشلا نازیم ف ولغلا نأب ءاملعلا تافیرعت نم حضتیو .
روظنم نبا لاق دقف ةغل فرطتلا امأ " : فرطتسمو فرطتمو ف
ِ
رط لجر : رمأ ىلع تبثی ل "
20
.
هفیرعت ف لاقی نأ نكی لب ،ولغلا نعم نع دعبی لف حلطصلا ثیح نم امأو : لل فلام كولس ةرابع وه عرش
يعم يعامتجإ عضو يیغت وأ ،ةنیعم بساكم قیقت لإ امهنم لك فدهی ،يعراصتم يفرط يب ادج اداح اعباط ذخأی
كلذ قیقت ف ةيبك ةلیسو فنعلا نوكی دقو ،نیدلل فلام قیرطب .

15
،سراف نبا ةغللا سییاقم مجعم ج ، يغلا باتك نم مللاو يغلا باب ، 2 ص 010 ، 011 .
16
،يرهولا ، حاحصلا ج 2 ص 0221 ةدام ، : لغ .
17
،روظنم نبا برعلا ناسل ج ، 80 ص 808 ، 800 .
18
،رجح نبا يرابلا حتف ج ، 80 ص 001 رظناو ، : ةدام طیسولا مجعلا ( لغ .)
19
[ هط ةروس / ةیلا 18 ] .
20
،روظنم نب دمم برعلا ناسل ف ر ط ةدام ، ( تويب : ط ،رداص راد 0 ، 8992 م ) ج ، 9 ص 080 .
رمع شلك
12
يناثلا بلطملا : فرطتلاو ولغلا بابسأ
ددعتم بابسأ كانه لب طقف دحاو ببس فرطتلل سیل ةقیقلا ف طبترم وه ام اهنم بابسلا هذهو ،هیلإ يدؤت ة
نع لضفو ،ةیعامتجلا عاضولاب طبترم رخلا ضعبلاو ،يسایسلا ماظنلاب طبترم اهضعبو ،ةدئاسلا ةیفاقثلا ئدابلاب
هسفن فرطتلا ةیصخش . تلا ةیعوضولاو ةیصخشلا فورظلا فلتخاب ةفلتم بسنب اهنیب امیف لعافتت لماوعلا هذه
ب طیت عمتلاو فرطتلا .
بابسلا كلت نمو
21
:
لوأ : اهنمو ،ةینیدلا بابسلا :
1 - ناك تلا قلا لهأ ةدیقع ةفلامو ،هماكحأو هئدابمو فینلا يملسلا نیدلل حیحصلا مهفلا مدع
ماركلا هباحصأو ملسو هیلع لا ىلص لا لوسر اهیلع .
2 - ب عمتلا ف اهمیمعتو ةیعرشلا ماكحلا حرش ف لشفلا عرشلا فل .
3 - تلا بناولا ةشقانمو ،فرطتلا ركفلا ضحدل خیاشلا ضعب دنع بولطلا لدتعلا يملعلا رودلا بایغ
بولسأو ةسایسلاو نیدلا يب ةقلعلاو داهلاو داهتجلاب قلعتی ام ةصاخ يأرلا ف فرطتلا لإ يدؤت
كلذ ونو ةوعدلا .
4 - لا تاررقلا ف ةینیدلا ةیبتلاب مامتهلا مدع ةیشماه ةدام اهلعجو ةیسارد .
5 - ةیعرشلا ماكحلاب لهلا لإ ىدأ ام ،صوصنلل مهفلا حاتفم يه تلا ةیبرعلا ةغللاب لهلا .
6 - مهف ةموكلا ةنازخ نم مهبتاور نوذخأی ءاملعلا نأو ةموكلا ةمدل نروخسم نیدلا ءاملع نأب ءاعدلا
مب ءادتقلا حصی ل انه نمو هنولعفیو ركنلا نع نوهنی مهملكب ةقثلا وأ .
7 - نوشیعی تلا تاعمتلا نأب ءاعدلا كلذ نم ،ناطلس نم اب لا لزنأ ام ناعم ىلع تایلا ضعب لح
اهیلع ءلبلا اذه لك لوزن ل لإو ةنمؤم تسیل اب !
8 - مارلاو لللا ف ربدتلا نود لهأ اوسیل نیذلا مهیسوؤرل ءلهلا نم لماكلا عوضلاو ءایمعلا ةعاطلا .
9 - هل ركنلا نع يهنلاو فورعلاب رملا نل ،ركنلا نع يهنلاو فورعلاب رملا ةقیقح مهف ف سابتللا
ءلؤه اب مزتلی ل ،عرشلا ف دعاوق .
19 - ىوهو بولقلا ف غیز ببسب ،اهنم دارلا يغ ىلع ةیعرش صوصن يسفت دمعت .
11 - ةفرعلا لهأ نم ةحیحصلا قرطلاب حیحصلا نیدلا ملع يقلت مدع تاقثلا .
ایناث : ةیعامتجلا بابسلا :
1 - ةلاصلا ةودقلا لإ مهراقتفا ةجیتن بابشلا هاقلی يذلا طابحلا .
2 - حلصلا بولسأو ةیناسنلا تاعمتلا ةقیقح كاردإ ف أطلا .

21
،لیلخ دومم نسح فرطتلا نم ملسلا فقوم ( ةرهاقلا : د ،باتكلل ةیرصلا ةءيلا . ط ، 8990 م ) ص ، 00 - 22 .
فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطسولا
81
3 - وأ ةسردلا وأ ةرسلا ىوتسم ىلع ءاوس ،ءانبلاو دیفلا راولاو ةنینأمطلا نم لدب عمقلاو رهقلا عویش
عمالا بابشلا بناج نم فینع درت ةروص لعفلا در نوكیو ،ةلودلا وأ ة .
4 - ةدحاولا ةرسلا ف أشنی يذلا لایجلا عارص .
5 - يبدتو ءانبلا ةیاعر نع ملا بایغو بلا لاغشناو لاهلاو قلطلا ةجیتن أشنی يذلا يرسلا ككفتلا
مهیلع فارشلاو مهرومأ .
6 - و ،فنعلاو تاردخلاو يرعلا ملفأ راشتنا زافلتلل يملعلا ىوتسلا طوبه .
ةيثك بابسأ اهیلإ فاضی نأ نكیو ،هعج عاطتسا ام ضعب لإ يه ام ثحابلا اهركذ تلا بابسلا هذه نإ
اهزربأ ركذی نأ لواح ثحابلا نأ لإ ،ىرخأ .
ثلاثلا ثحبملا : ولغلاو فرطتلا ةجلاعمل قیرط ةیطسولا
لولا بلطملا : ةحیحصلا ةیطسولا تاموقم
ةیطسولا هذه نأ لإ ،ولغلاو فرطتلا جلع ف ةیطسولا ةیهأ احضاو ناب راكفأ نم ثحابلا همدق ام للخ نم
تاموقلا هذه مهأ نمو ،نكی ام ىصقأب اهنم ةدافتسلاو اهقیبطتو اهمهف لهسیل دونب ف اهنییبت نكی تاموقم ال
22
:
1 - یف درو اب مازتللاب ،ةرهطلا ةنسلاو نآرقلا عابتا هباتك ف لاعت لا لاق ،عازنلا دنع امهیلإ مكاحتلاو امه
زیزعلا : ﴿
ِ
ف
ْ
م
ُ
ت
ْ
ع
َ
زا
َ
ن
َ
ت
ْ
ن
ِ
إ
َ
ف
ْ
مُ ك
ْ
ن
ِ
م
ِ
ر
ْ
مَلا
ِ
ل
ْ
وُأ
َ
و
َ
لو
ُ
س
ّ
رلا او
ُ
عی
ِ
طَأ
َ
و
َ
ه
ّ
للا او
ُ
عی
ِ
طَأ او
ُ
ن
َ
مآ
َ
نی
ِ
ذ
ّ
لا ا
َ
ه
ّ
یَأ ا
َ
ی
ُ
هوّ د
ُ
ر
َ
ف
ٍ
ء
ْ
ي
َ
ش

ُ
ن
ِ
م
ْ
ؤ
ُ
ت
ْ
م
ُ
تن
ُ
ك
ْ
ن
ِ
إ
ِ
لو
ُ
س
ّ
رلا
َ
و
ِ
ه
ّ
للا
َ
ل
ِ
إ
ً
لی
ِ
وْأ
َ
ت
ُ
ن
َ
س
ْ
حَأ
َ
و
ٌ
ر
ْ
ی
َ
خ
َ
ك
ِ
ل
َ
ذ
ِ
ر
ِ
خلا
ِ
م
ْ
و
َ
یْلا
َ
و
ِ
ه
ّ
للا
ِ
ب
َ
نو ﴾
23
.
2 - لاعت لاق ةعیرشلاب مازتلا ىوعدب ةیعرشلا روملا ف دلا ةزوامو فرطتلاو ولغلا كرت : ﴿
ِ
ف او
ُ
ل
ْ
غ
َ
ت ل

ْ
مُ ك
ِ
نی
ِ
د ﴾
24
ملسو هیلع لا ىلص لاقو ، " : انإف ،نیدلا ف ولغلاو مكایإ سانلا اهیأ ای نم نیذلا كلهأ
نیدلا ف ولغلا مكلبق "
25
.
3 - لاعت لا لاق ،هعضوم يغ ف ددشتلا كرتو ،جرلا عفرو ةحرلاو يسیتلا :
ُ
دیر
ُ
ی لو
َ
ر
ْ
س
ُ
یلا
ُ
مُ ك
ِ
ب
ُ
لا
ُ
د
ْ
ی
ِ
ر
ُ
ی﴿

َ
ر
ْ
س
ُ
علا مُ ك
ِ
ب
26
لاعت لاقو ، : ﴾ا
َ
ه
َ
ع
ْ
س
ُ
و
ّ
لإ ا
ً
سف
َ
ن
ُ
لا
ُ
ف
ي
لَ ك
ُ
ی ل﴿
27
.

22
،يمویب دحأ دمم جلعلاو بابسلا فرطتلا ةرهاظ ( ةیردنكسلا : د ،ةیعمالا ةفرعلا راد . ،ط 8990 م ) ص ، 10 - 10 .
23
[ ءاسنلا ةروس / ةیلا 09 ]
24
[ ةدئالا ةروس / ةیلا 00 .]
25
،ناويقلا دیزی نب دمم ،هحام نبا هجرخأ ق باب ،كسانلا باتك ،هجام نبا ننس ثیدلا مقر ،يمرلا ىصح رد ( 0209 ( ) تويب : بتكلا راد
ط ،ةیملعلا 0 ، 8992 م ) ج 0 ص 8221 .
26
[ ةرقبلا ةروس / ةیلا 810 .]
27
[ ةرقبلا ةروس / ةیلا 012 .]
رمع شلك
10
4 - نلا نع يهنلاو فورعلاب رملا لاعت لا لاق ،ةنسلا ةظعولاو ةمكلاب رك : ﴿
َ
ك
ي
ب
َ
ر ِ لی
ِ
ب
َ
س
َ
ل
ِ
إ
ُ
ع
ْ
دا

ْ
ن
َ
ع
ّ
ل
َ
ض
ْ
ن
َ
ِ
ب
ُ
م
َ
ل
ْ
عَأ
َ
و
ُ
ه
َ
ك
ّ
ب
َ
ر ّ ن
ِ
إ
ُ
ن
َ
س
ْ
حَأ
َ
ي
ِ
ه ِ ت
ّ
لا
ِ
ب
ْ
م
ُ
ْ ل
ِ
دا
َ
ج
َ
و
ِ
ة
َ
ن
َ
س
َ
ْ لا
ِ
ة
َ
ظ
ِ
ع
ْ
و
َ
مْلا
َ
و
ِ
ة
َ
مْ ك
ِ
ْ لا
ِ
ب
ُ
م
َ
ل
ْ
عَأ
َ
و
ُ
ه
َ
و
ِ
ه
ِ
لی
ِ
ب
َ
س

َ
نی
ِ
د
َ
ت
ْ
ه
ُ
مْلا
ِ
ب ﴾
28
.
5 - تلا مازتلا لاعت لا لاق ،يغبلا مدعو ىوق : ﴿ م
ُ
كا
َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
خ اّنإ
ُ
سا
ّ
نلا ا
َ
ه
ّ
یأ ا
َ
ی م
ُ
كا
َ
نل
َ
ع
َ
جو ىثنُأ
َ
و
ٍ
ر
َ
ك
َ
ذ
ْ
ن
ِ
م

ْ
م
ُ
كا
َ
قتَأ
ِ
لا
َ
دن
ِ
ع
ْ
مُ ك
َ
م
َ
ر
ْ
كَأ
ّ
نإ او
ُ
ف
َ
را
َ
ع
َ
تل
َ
لئاب
َ
قو ا
ً
بو
ُ
ع
ُ
ش ﴾
29
.
6 - لاق ةمامأ بأ نع ،مومذلا لازعنلا كرت : «
ّ
لسو هیلع لا ىلص لا لوسر عم انجرخ نم ةیرس ف م
لاق ،هایارس : لاق ،ءام نم ءيش هیف راغب لجر رمف : ام هتوقیف راغلا كلذ ف میقی نأب هسفن ثدحف
لاق ث ،ایندلا نم ىلختیو لقبلا نم هلوح ام بیصیو ،ءام نم هیف ناك : لا ىلص لا بن تیتأ نأ ول
تأف ،لعفأ ل لإو تلعف ل نذأ نإف ،هل كلذ تركذف م
ّ
لسو هیلع لاقف ،ها : راغب تررم نإ ،لا بن ای
لاق ،ایندلا نم ىلتأو میقأ نأب يسفن نتثّ دحف ،لقبلاو ءالا نم نتوقی ام هیف : لا ىلص بنلا لاقف
م
ّ
لسو هیلع : دمم سفن يذلاو ،ةحمسلا ةیفینلاب تثعب نكلو ،ةینارصنلاب لو ةیدوهیلاب ثعبأ ل نإ
لیبس ف ةحور وأ ةودغل هدیب هتلص نم يخ فصلا ف مكدحأ ماقلو ،اهیف امو ایندلا نم يخ لا
ةنس يتس »
30
.
7 - ملسو هیلع لا ىلص لاق ،ينمؤلا يب نواعتلا " : اضعب هضعب دشی صوصرلا ناینبلاك نمؤملل نمؤلا " ،
هعباصأ يب كبش ث
31
.
8 - مازتللا هعم ،هتاعدو لومشلا يفكتلا بنتو ،يفكتلا ف عرستلا مدع ماسقأ ةفرعم ف ءاملعلا هدروأ اب
ملسو هیلع لا ىلص لا لوسر لاق ،اهماكحأو ةدرلا " : لجرلل لجرلا لاق اذإ : اب ءاب دقف رفاك ای
رخلا ىلع تعجر لإو لاق امك ناك نإ ،اهدحأ "
32
.
9 - لماعتلا ف بكتلاو ،لیلد يغب بصعتلا مدعو ،عرشلل اقفاوم اباوص ناك نإ رخلا يأر لوبق نیرخلا عم
.
يناثلا بلطملا : ولغلاو فرطتلا ىلع ءاضقلل ةیطسولا رشن لئاسو
ةیعامتجاو ةیكولسو ةیملع لئاسو نم فلأتی هعومجب جلعلا نإو ،ادج ةيطخ هتئبوأو فرطتلا ضارمأ نإ
لا زیح ف اهرصيو اهطبضی يذلا وهف ،هیلع وه ام ىلع نیدلا مهف لإ لئاسولا هذه لك دوعت ،ةسایسو ذئنیحف ،لادتع
عیبانیلا لإ دوعلا میظع وه مكو ،ةینیدلا متابجاوو مهقوقح بعشلا دارفأ فرعیو ةینیدلا هتابجاوو هقوقح مكالا فرعی

28
[ لحنلا ةورس / ةیلا 800 .]
29
[ تارجلا ةروس / ةیلا 80 .]
30
ةمامأ بأ ثیدح ،راصنلا دنسم ،دحأ دنسم ،لبنح نب دحأ هجرخأ ثیدلا مقر ،يلهابلا ( 00002 ) ج ، 1 ص 020 .
31
،يراخبلا هجرخأ حیحصلا عماجلا ثیدلا مقر،اضعب مهضعب ينمؤلا نواعت باب ،بدلا باتك ، ( 0202 ) ج ، 0 ص 221 .
32
،لبنح نب دحأ هجرخأ دمحأ دنسم ثیدلا مقر ،باطلا نب رمع نب لا دبع دنسم ، ( 0200 ) ج ، 0 ص 0200 .
فرطتلاو ولغلا ةلاعم ف میلس قیرط ةیطسولا
83
بتارمو تارومألا بتارم ملعتو ،ةلودلا وأ عمتلا وأ درفلا دیعص ىلع نإ ،فیرت نود عیرشتلا رداصب كسمتلاو ةیقیقلا
شاحتل اعرش تایهنلا خویشلاو بابشلاو راغصلاو رابكلا يب هرشنو لادتعلاو ةیطسولا طخ مازتلاو طیرفتلاو طارفلا ي
يب قیرفتلا ةیعرشلا ماكحلا ملعت دنع متیف ،طیرفتلا وأ طارفلا هببس يذلا فرطتلل مهلا جلعلا وه يسوؤرلاو ءاسؤرلاو
رم وأ مارح وه ام امنیبو ،مارح هنأ درم وأ رفك وه ام هنأ درم وأ ةیافك ضرف وأ يع ضرف وه ام يبو ،هوركم هنأ د
نونسم
33
.
يفقثلاو يلوؤسلا لبق نم ةیعوتو دوهجو ةیلمع تاوطخ لإ جاتي لادتعلاو ةیطسولا جهنم میمعت نأ لإ
طاقن ثلث ف الاجإ نكی تاوطلا ف ثحابلا يأربو ،ءامكلاو ءاملعلاو :
1 - تلحو فرطتلا ركفلا لزع ،ددعتم لئاسو بع هتاعد اهرشنی تلا مومسلا لوصو عنمو ،نیدایلا ةفاك ف ه
كلذ يغو ةصاخ تاقلحو تارضامو بتك نم .
2 - مهلعيو بابشلا لوقع دسفیو ردكیو بوشی ام فاصلاو ،حیحصلا نیدلا ملعلا حلسب عمتلا يصت
ب متاقوأ ءلمو ،فرطتلا لامعأ ف طارنلل يسمحتمو يقئات لاقی امك هنل عفانلا دیفلا : بابشلا نإ
ةدسفم يأ ءرملل ةدسفم ،ةدلاو غارفلاو .
3 - لاخدإو ،تارتؤلاو تارضالا میظنتو ،تلاقلاو بتكلا رشن للخ نم اهدونبو ةیطسولا جهنم میمعت
هلهأو فرطتلا ذبنی ،لدتعم لیج دادعل ةیسردلاو ةیعمالا جهانلا ف كلذ .
ةمتاخلا
قبس ام يه لب ،درفلا نم درف وأ ةعاج لبق نم ةثدحتسم ةدیدج ةملك درم تسیل ةیطسولا نأ صخلتی انركذو
ةیلاتلا طاقنلا ف ثحبلا اذه ف ءاج ام مهأ صیخلت نكیو ،ملسو هیلع لا ىلص بنلا هب ءاج ال قفاوم میلس جهنم :
1 - ق ملسو هیلع لا ىلص بنلا هب ءاج اب مازتللا يه ةیطسولا يصقتلاو ولغلا ةبنامو ،اداقتعاو لعفو لو .
2 - اقباس ءاملعلا اهیف ملكت دقو ،ةیوبنلا ةنسلاو نآرقلا نم ةذوخأم ةحیحصلا ةیطسولا میهافم .
3 - ىعدا نم لك سیلف ،قفخأ نم مهنمو داجأ نم مه نم نأ لإ ةیطسولا نع ملكت سانلا نم يثك كانه
يطسو ةیطسولا .
4 - م وه عرشلا نازیم ف ولغلا هنم بیرق فرطتلاو ،يعرشلا دلا ةزوا .
5 - ةعجانلا لئاسولاب فرطتلا ةهجاوم ةیهأو ،يملسلا عمتلا ىلع فرطتلاو ولغلا رطخ .
6 - يفرطتلاو فرطتلا ةرصال اهتفرعم يغبنی ةیسایسو ةیعامتجاو ةینید اهنم ةددعتم بابسأ فرطتلل .
7 - سلل عمتلا ىلع اهمیمعت يغبنی دونبو میهافم ةیطسولل اهقیبطتو اهنم ةدافت .
8 - ولغلاو فرطتلا ةلاعم ف ةمیلسو ةحیحص ةقیرط ةیطسولا .
مكحأو ملعأ هناحبس لاو ،لا لوسر ىلع ملسو لا ىلصو ل دملاو .

33
،بین دمم قراط حر ریجفتلا ىلإ ریفكتلا نم فرطتلا ةل ، ( تويب : د . د ،ط . ت ) ، 00 .
رمع شلك
12
عجارملاو رداصملا
يركلا نآرقلا

،يرقلا يمویفلا يلع نب دمم نب دحأ رینملا حابصملا قیقت ، : دمم خیشلا فسوی ( تويب : ةیرصعلا ةبتكلا
د . د ،ط . ن ) ص 339 .
،ایركز نب سراف نب دحأ ةغللا سییاقم مجعم ( تويب : د ركفلا راد . ،ط 1399 ه - 1979 م .)
،لبنح نب دحأ ،دنسملا ( د ،ثاتلل بكلا عجرلا صرق ةخسن . ت ) .
،يرهولا داح نب لیعاسإ حاحصلا ، ( تويب : ط يیلملل ملعلا راد 4 ، 1999 م .)
،سراف نبا ،سراف نب دحأ ةغللا سییاقم مجعم ( ط ،ةیملعلا بتكلا راد ،تويب 1 ، 1999 م .)
،ناويقلا دیزی نب دمم ،هجام نبا هجام نبا ننس ( تويب : ط ،ةیملعلا بتكلا راد 2 ، 1994 م .)
،میهاربإ نب دمم ،يراخبلا ،يراخبلا حیحص ( قیقت : د،ثاتلا ءایحإ راد ،تويب ،ركاش دمم دحأ . ط
د، . ت .)
،يذمتلا ،يذمرتلا ننس ( تويب : د ،ةیملعلا بتكلاراد . ،ط 1994 .)
،لیلخ دومم نسح فرطتلا نم ملسلا فقوم ( ةرهاقلا : د ،باتكلل ةیرصلا ةءيلا . ،ط 1993 م .)
،بین دمم قراط ریجفتلا ىلإ ریفكتلا نم فرطتلا ةلحر ، ( تويب : د . ن . د . د ،ط . ت .)
،يبطلا ریرج نب دمم ربطلا ریسفت ي ( تويب : ط ،ةفرعلا راد 1 ، 1999 م .)
،بطرقلا دحأ نب دمم يبطرقلا ریسفت ( تويب : ط ،ةیملعلا بتكلا راد 1 د ، . ت ) 153 .
، يرصلا يقیرفلا روظنم نب مركم نب دمم برعلا ناسل ( توریب : ط ،رداص راد 1 د، . ت .)
،يدابآزويفلا بوقعی نب دمم ،طیحملا سوماقلا ( اشرلا ةرازو ،تیوكلا د ،تیوكلا ف ءابنلا و د . ،ط
۹۱٧۰ م ) .
،روظنم نب دمم برعلا ناسل ( تويب : ط ،رداص راد 3 ، 1994 م .)
،يمویب دحأ دمم جلعلاو بابسلا فرطتلا ةرهاظ ( ةیردنكسلا : د ،ةیعمالا ةفرعلا راد . ،ط 1992 م .)


You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->