You are on page 1of 8

Cara Meningkatkan Tahap Profesional Guru Peranan guru menjadi semakin penting, lebih-lebih lagi dalam era

globalisasi yang banyak diperkatakan sekarang. Tanggungjawab guru kini bukan terhad seperti dulu malah semakin bertambah. Ia merupakan satu cabaran baru kepada guru bagi menentukan bahawa dalam zaman ledakan maklumat , murid lebih pandai daripada guru. Justeru itu, guru perlu menimba lebih banyak ilmu pengetahuan melalui penggunaan teknologi maklumat dan kaedah pengajaran terkini. Antara cara-cara untuk meningkatkan profesionalnya ialah yang pertama seseorang guru itu perlu memahami dan melaksanakan etika perguruan dengan mencintai profesion perguruan itu sendiri, yakni bukan bekerja untuk dapat gaji pada hujung bulan semata-mata. Martabat profesion perguruan harus dilihat bukan sahaja dari segi pendapatan tetapi juga dari peranan dan sumbangannya. Kedua, guru harus mempunyai sikap ingin belajar sepanjang hayat kerana ia amat penting untuk guru itu sendiri. Ini adalah kerana dengan mengikuti latihan ikhtisas selama beberapa tahun sahaja, tidak boleh menjamin bahawa seseorang guru itu sudah terlatih untuk selama-lamanya. Sebaliknya, jika guru tidak mempunyai sikap untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan selepas dilatih, guru itu akan ketinggalan dan profesion keguruan mungkin akan kehilangan martabatnya. Ketiga, guru perlu mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan muridmurid mendapat pendidikan yang berkualiti. Salah satu cara guru boleh meningkatkan martabat profesion keguruan ialah melalui kecemerlangan keputusan peperiksaan awam di mana masyarakat setempat membuat penilaian kepada pengajaran guru. Justeru itu, guru perlu memberikan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid. Akhir sekali, guru perlu mengambil peluang untuk meningkatkan diri dengan menerima lebih banyak pendedahan kepada perkembangan terkini dalam bidang pendidikan melalui latihan supaya maklumat yang diperolehi boleh disampaikan kepada lebih ramai guru yang lain. Ini adalah kerana tanggungjawab sebagai seorang guru adalah kompleks, iaitu guru bukan sahaja perlu mempertingkatkan pencapaian akademik murid tetapi juga perlu menaikkan martabat profesion perguruan.

memperbanyakkan hasil kajian baru yang bolehdimanfaatkan semua manusia dan menonjolkan peranan ilmuan dan sumbangan mereka kepadapembangunan ummah serta berusaha menjadikan mereka sebagai role model dalam masyarakat yangbertamadun. Diantaranya ialah dengan memperbetulkan dan memperkasakanpengetahuan umat Islam tentang Tasawwur Islam. guru harus mempersiapkan diri mereka dengan profesionalisme dirisupaya seiring dengan perkembangan zaman. berterusan dan besepadu antara ilmufardhu ain dan fardhu kifayah. Zain. memperkasakan ketakwaan dan keimanan umatIslam. usaha-usaha kearah membangunkan modal insan seorang guru dapatdilaksanakan berdasarkan ciri-ciri dan nilai-nilai yang terdapat dalam 10 Prinsip Islam Hadhari(Abdullah Md.Perkembangan profesional guru sepatutnya mampu membawa perubahan kepada organisasi sekolahdan meningkatkan sistem perguruan. 2007). mempertingkatkan usaha penguasaan ilmu secara meluas. Dalam menghadapi zaman yang teknologinya berkembangdengan begitu pesat dewasa ini. .Secara amnya. melahirkan lebih ramai pakar dalam pelbagai bidang dan menggunakansepenuhnya kepakaran dalam membangunkan negara. menjadikan Malaysia sebagai pusatkecemerlangan ilmu dalam semua bidang.

bimbingan. . melibatkan diri dalam latihandalam perkhidmatan. perkembangan profesional online dan penglibatan dalam aktiviti PusatKegiatan Guru.9 Di antara strategi khusus yang membolehkan perkembangan profesionalisma seorang guru dalammembangunkan modal insan mereka termasuklah aktiviti pementoran. kursus dan seminar. Hanya dengan ilmu pengetahuan dapat menjadikan manusiabertaqwa dan mengagumi Tuhannya (Tajul Ariffin & Noraini. latihanprofesional berterusan. 2002). amalan  Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisma di kalangan guru ialah sistempementoran di sekolah. menulis dan membuatpenyelidikan tindakan.memberi galakan. seterusnya dapat meningkatkanprofesionalisme guru tersebut. Ini dilaksanakan secara bersahaja dalam suasana kasih sayang di sepanjangwaktu (Anderson & Shannon. Proses pementoran melibatkan pengajaran. Dunia sekarangsemakin maju dan teknologinya juga cepat berkembang. 1995). Ini dapat memahirkan guru. seorang guru akan mempunyai seorang atau beberapa orangmentor untuk membimbingnya. Sistem pementoran adalah suatu sistem dimana seorang guru yang lebih berpengalaman bertindak sebagai „ role model’ . amalan refleksi. Pada kebiasaannya. Dengan ilmu jugalahmanusia mampu memikul tanggungjawab mengurus dan mentadbir alam ini. penasihat dan pembimbing kepada gurulain yang kurang berpengalaman untuk memindahkan perkembangan profesional danperibadinya. Kemajuan dalam bidang internetmemungkinkan guru di Malaysia dapat berhubungan penyelidikan tindakan.  Konsep belajar seumur hidup memberi peluang kepada guru membaca. malah sepatutnya peningkatan keseluruhan perkembangan gurutersebut. kaunseling dan membina persahabatan dengan guru yang lebihberpengalaman. Guru juga sepatutnya bertanggungjawab bukan sahaja dalam peningkatanprofesional guru dibawahnya.

Diantara peranan program ini ialah iadapat merangsang perkembangan peribadi dan profesionalisme. ketrampilandan kepakaran staf. banyak kajian tentang perkembangan staf telah membuktikan bahawapenglibatan melalui aktiviti kerjasama dalam pasukan akan mencetuskan pemikiran dan 11 pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi melalui sokongan. membolehkan ilmu dan pengalaman dapatsampai ke negara kita dengan cepat. guru-guru bahasa Inggerissangat bagus dengan dengan penggunaan internet sebagai contohnya ialah VirTEC ( VirtualTeacher Education Center ) telah berjaya merangsang guru dalam membina profesionalismemereka. Diantara peranan yang dimainkan olehperkembangan staf termasuklah memberi sumbangan kepada peningkatan ilmu. kini dengan konsep dunia tanpa sempadan. membina semangat berpasukan dan meningkatkan kualiti pembelajarandan pengajaran di sekolah. 1996). perbincangan danperkongsian amalan pengajaran.. Bukan itusahaja. (2008). memberi peluang untuk membina dan . Ia juga boleh dikatakan sebagai satu kaedah peningkatanprofesional yang dapat meningkatkan mutu pengajaran. Menurut Sani et al. adalah mustahil untuk meningkatkankeberkesanan sekolah atau menggerakkan profesionalisme guru tanpa program perkembanganstaf. berkongsi strategi yangberkesan dalam proses pengajaran. 1991). Ianya satu program dimana guruberkongsi kemahiran dan menyumbang kepada sokongan dan bantuan untuk belajar skil-skilpengajaran yang baru dan menyelesaikan masalah berkaitan pengajaran (Dalton. Ia juga dilihat sebagai satu strategi yang sangat baik untuk meningkatkan profesional se orangguru kerana melalui strategi ini guru dapat mengemaskini latihan pengajarannya danmeningkatkan pencapaian pelajar (Joyce et al. Menurut Mohd Amin (2002).  Mengadakan program perkembangan staf. Malah.dan bertukar maklumat.

Guru danfasilitator akan bekerja bersama untuk memilih matlamat untuk bengkel pembangunanprofesional termasuk matlamat untuk silibus matematik dan meninjau latihan pedagogi yangbaru (Jacob. Kajianmendapati bahawa pelajar  Pihak kementerian atau pihak swasta diharapkan tampil dengan model-model baru dalammeningkatkan pembangunan profesional guru. 1984).. Didalam model ini terdapat 3bengkel yang saling berkaitan untuk guru matematik menyelesaikan masalah matematik. Kini. minat. Kelebihan cara ini ialah dapat meningkatkan prestasi pelajar dari sudut bertambahnyatanggungjawab terhadap pembelajaran. terdapat banyak model baru dari luarnegara yang boleh kita ubahsuai dan adaptasikan dengan budaya masyarakat kita. Pendedahan kepada skil dan pandangan dari lebihdaripada seorang guru boleh membina kefahaman yang lebih matang. 2005).Proses penyelesaian ini akan memberi peluang guru matematik untuk berkongsipembelajaran. Iniadalah kerana dalam membina masyarakat telah menilai yang kerja berkumpulan benar-benar berkesan dalampembelajaran mereka (Quinn et al. Pembelajaran juga akanmenjadi lebih aktif. Disini guru juga akan memikirkansecara mendalam tentang isi kandungan matematik dan arahan dalam matematik. Gurudalam satu kumpulan itu sebaiknya berbeza dari segi subjek yang diajar. Contohyang ada sekarang ini ialah Model Kitar Penyelesaian Masalah.mengguna skilbimbingan dan akhirnya membantu dalam melibatkan diri dalam isu peribadi atauprofesional. . Ini boleh membawa pelajar mengarah kepada kerja berpasukan.melaksanakan dan menilai aktiviti pembelajaran untuk sekumpulan pelajar yang sama. pelan pengajaran dan pengalaman mengajar.  Pihak sekolah dicadangkan membudayakan kerja berkumpulan di sekolah masingmasing. Model ini dianggap sangat penting dalam membina profesional guru. Ini akan memberi kekuatan pada kumpulan dan perkembangan setiapahli. perspektif dantahap pembelajaran.Satu kumpulan terdiri daripada 2 hingga 5 orang guru bekerja bersama untuk merancang.

Sayidina Usamah bin Zaid telah dilantik sebagai . Maka lahirlahguru-guru yang tidak seimbang antara pembangunan akal. 12 Ilmu tentang matematik sangat besar peranannya dalam pembentukan diri pelajar dimasa akandatang. roh dan fizikalmanusia. nafsu. Kesimpulan Perkembangan profesional guru dilihat dari persepsi Islam ialah satu pembangunan yang dilaksanakanuntuk membangunkan hakikat diri guru itu sendiri iaitu rohnya ( spiritual science ). pelajar sangat memerlukan penerapan ilmu matematik yang berkesan. Kesan daripadadidikan yang tidak seimbang. fizikal dan nafsu semata-mata.  Strategi-strategi lain yang boleh digunakan juga dalam meningkatkan profesionalisme guruialah dengan menetapkan laluan kerjaya untuk guru-guru dan mengenalpasti guru yang bolehdilantik sebagai guru cemerlang dan memastikan guru lebih komited kepada matlamat dannilai organisasi masing-masing. realiti berlaku sekarang sangat berbeza dengan apa yang dibuktikanoleh sejarah. Sebagaicontoh. roh dan nafsunya. Perkembangan ini sangat jauh berbeza jika dibandingkan dengan perkembangan profesionaldi Barat yang hanya menumpukan pembinaan akal. Ia merupakandidikan yang dilaksanakan secara saksama dan bersepadu dalam membina akal. roh dan akal mereka turut dewasa bersama fizikalnya.yang produktif dan bersaing dalam dunia yangsemakin mencabar. Bagi orang-orang dahulu. fizikal.

Ianya perlu dijadikan sebagai aktiviti wajib dalam usaha untuk menginstitusikan konsep pembangunan sumber manusia. bangsa yangindividunya memikirkan diri sendiri atau memikirkan bangsa.bertamadun atau tidak.panglima perang ketika umurnya 18 tahun. Perkembangan profesional guru ini sangatpenting kerana gurulah yang mendidik anak bangsa kita. Identiti sesuatu bangsa ditentukan olehpendidikan. Mari kita ulang sejarah Muhammad Al-Fateh yang ketika umurnya 21 tahun di Turkitelah mampu membina empayar yang menundukkan kuasa besar di kota Konstantinopel. Di . tasauf dan lain -lain sedangkan beliau dari tabiin. Ertinya pendidikanlah yang akan menentukan maju atau mundurnya sesuatu bangsa. Oleh itu. Harus diingat bahawa pendidikan itu adalahnyawa. agama dan negaranya.Hasan Al-Basri. Imam As-Syafie pula telah dilantik menjadi mufti di Baghdad ketika berusia 15 tahun. pada usia mudanya. apatah lagi jika mereka telah mencapai usia yang lebih dewasa. Sudahtentulah berbagai kejayaan lagi dapat mereka cetuskan. Perlaksanaan sistem ini mesti dimulakansekarang supaya menjadi role model kerana setakat ini kita belum mempunyai contoh untuk diketengahkan. fekah. Inilah buktikebenaran yang dibawa oleh sistem pendidikan yang mendewasakan roh dan akal selari dengankedewasaan fitrah dan fizikal manusia. Perkembangan 13 profesionalisme guru secara berterusan adalah aspek yang tidak patut diabaikan oleh pentadbirinstitusi pendidikan termasuk sekolah. Kalaulah di usia muda manusia mampu melakukantanggungjawab yang besar. bersatu atau berpecah. Pendidikan jugalah yang akan menentukan hala tuju sesuatu bangsa di sesebuahnegara samada bangsa itu menjadi satu bangsa yang baik atau jahat. berjiwa besar atau kecil dan adacita-cita atau tidak. berani atau penakut. roh dan nadi pada sesuatu bangsa dan negara. lembut atau kasar. telah diiktiraf oleh Sayidina Ali untuk mengajar ulama‟ dan Sahabat dalam tafsir. negara perlumerancang untuk membina persekitaran yang merangsang pembinaan roh dan akal guru sehinggaboleh melagang sistem pendidikan dengan berkesan. iaitu 10 tahun. Sekiranya aspek ini tidak dititikberatkan iaakan menjejaskan profesion perguruan.

(2007).hal 40 Cirri pembinaan insane dan warga kea rah proses pembentukan Negara bangsa msia 350-550pp . Kertas Kerja Seminar Ulul Albab.Malaysia. program perkembangan profesionalisme untuk guru-guru belum lagi merupakan program yang telah diinstitusikan diperingkat sekolah. Anjuran JAKIM. 21September 2006. Diharapkan kajian ini dapat memberikan sedikitgambaran tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh semua pihak dalam meningkatkanperkembangan profesionalisme para guru. Ulul Albab: Pendekatan Islam Hadhari kea rah melahirkan modal insanterbilang. RUJUKAN Abdullah Md Zain. Kuala Terengganu. Kegagalandalam perkembangan profesional mendatangkan banyak kelemahan seperti kekurangan kemahiranyang nanti akan mempengaruhi pengajaran guru.