You are on page 1of 48

GRAĐEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Odsek za konstrukcije Katedra za materijale i konstrukcije (MIK) IV godina studija (28+14) VIII semester (2+1) Prof

. dr Dušan Najdanović

SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U VISOKOGRADNJI
Ojačanje AB konstrukcija primenom FRP vlakana
1

Ojačanje primenom veštačkih vlakana FRP (Fibre Reinforced Polymer) FRP materijal sadrži veliki broj finih vlakana, izra ženih mehaničkih karakteristika, unutar matrice od epoksi smole. U zavisnosti od vrste vlakana, postoje: AFRP (aramidna), CFRP (karbonska) ili GFRP (staklena). Osnovne mehaničke karakteristike određuju se u zavisnosti od karakteristika sastojaka - vlakana (vl) i matrice (m) i njihovih zapreminskih zastupljenosti (V): Ef = Evl · Vvl + Em · Vm ff = fvl · Vvl + fm · Vm gde je: E – moduo elastičnosti, f - čvrstoća na zatezanje.
2

Ojačanje primenom veštačkih vlakana - FRP
Dijagram napon-dilatacija pri zatezanju za razne vrste vlakana

GFRP CFRP AFRP

10‰

20‰

30‰

40‰

ε
3

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP (Carbon Fibre Reinforced Polymer) KARBONSKE TRAKE se izrađuju od vlakana prečnika 0.01 do 0.10 mm Proizvode se kao: TRAKE-LAMINATI u kojima su vlakna međusobno slepljena odgovarajućim epoksidnim vezivom matricom TRAKE-TKANINE dobijene tkanjem "konaca" formiranih od karbonskih vlakana
4

Trake sa dijagonalnim tkanjem.Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Trake-laminati mogu da prihvate samo opterećenja (sile) u podužnom pravcu . Biaksijalne trake imaju “vlakna" (tkanje) u dva međusobno upravna pravca. gde “vlakna" sa osom trake zaklapaju uglove od 45 0 5 .trake koje imaju “vlakna" samo u jednom pravcu.tkanine .u pravcu svog pružanja Trake-tkanine mogu da budu nosive u više pravaca u zavisnosti od načina tkanja “vlakana“: • • • Monoaksijalne trake .

biaksijalnih i dijagonalnih karbonskih traka-tkanina 6 .Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Dijagonalno Monoaksijalno Monoaksijalno Biaksijalno Primer postupka ojačanja primenom monoaksijalnih.

kruto U svim pravcima Komplikovano Značajna Niska Visoka Sredstva za pridržavanje Karbonske trake Mala Vrlo visoka Vrlo mala Ne postoji Neograničena Laka.Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Kriterijum Sopstvena težina Čvrstoća pri zatezanju Debljina Mogućnost korozije Dužina Obrada. ponašanje Pravac nošenja Mogućnost previjanja Otpornost prema zamoru Cena Cena ugrađivanja Specifična oprema pri primeni Čelične lamele Visoka Visoka Mala Postoji Ograničena Složena. fleksibilno Samo u određenim pravcima Lako Dovoljna Visoka Niska Nije potrebna 7 .

dok su im širine najčešće 200 .LAMINATI imaju debljine do oko 2 mm i širine do 200 mm TRAKE .1000 mm 8 .Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Karbonske trake se proizvode u prakti čno neograničenim dužinama TRAKE .TKANINE imaju efektivne (neto) debljine do nekoliko desetih delova milimetra.

kidanju (%) Sika CarboDur S 1.45 9 .4 50-150 165000 2800 > 1.2 1.Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Osnovne tehničke karakteristike traka-laminata (SIKA .4 50 300000 1300 > 0.7 Sika CarboDur M Sika CarboDur H 1.4 50-120 210000 2400 > 1.Švajcarska) Oznaka trake Karakteristika Debljina (mm) Širina (mm) Modul elastičnosti (MPa) Čvrstoća pri zatezanju (MPa) Granična deformacija pri lomu .2 i 1.

M. S 10 .Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Dijagrami napon – dilatacija različitih laminata: H.

Italija) Karakteristika Tip trake Masa (g/m2) Modul elastičnosti (MPa) Čvrstoća pri zatezanju (MPa) Granična deformacija pri lomu kidanju (%) Specifična masa (gustina) vlakana (g/cm3) Efektivna (neto) debljina (mm) Širina (mm) Oznaka trake S&P Sheet 240 Monoaksijalna 200 240000 3800 1.176 300 11 .117 300 Monoaksijalna 300 240000 3800 1.55 1.Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Osnovne tehničke karakteristike traka .tkanina (SINIT .7 0.7 0.55 1.

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Uzorak trake-laminata pre i nakon ispitivanja na zatezanje 12 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP LEPLJENJE karbonskih traka za konstrukcijske elemente od betona izvodi se primenom odgovarajućih EPOKSIDNIH LEPKOVA Ti lepkovi predstavljaju proizvode koje zajedno sa trakama isporučuje proizvođač određenih traka To podrazumeva da se uvek mora koristiti lepak kompatibilan sa određenom trakom. a što se uvek definiše i uslovljava od strane proizvo đača trake 13 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Ojačanje greda lamelama i izvođenje 14 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP greda zid stub otvor tavanica Zid od opeke pod Primer mogućnosti ojačanja različitih elemenata armiranobetonske konstrukcije 15 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Ojačanje greda u polju i kod oslonaca 16 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Lepljenje traka .tkanina za prijem kosih glavnih napona zatezanja 17 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Lamele L oblika za prijem kosih glavnih napona zatezanja: zone ankerovanja i prevoja 18 18 .

laminata L oblika 19 .Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Nosač T preseka sa podužnim i poprečnim ojačanjima u vidu zalepljenih traka .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Lepljenje traka za prijem kosih glavnih napona zatezanja 20 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Ojačanje ploče lepljenjem traka sa donje strane 21 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Izvođenje ojačanja armiranobetonske ploče primenom traka .laminata 22 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Ojačanje ploče lepljenjem traka iznad oslonca sa gornje strane ploče 23 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Lepljenje traka za površine betonskih elemenata podrazumeva prethodnu pripremu tih povr šina: one moraju da budu ravne ili blago talasaste orapavljene peskarenjem ili brušenjem Površinska vlažnost betona pri lepljenju karbonskih traka može da iznosi najviše ≤ 4% Radovi na lepljenju smeju se izvoditi samo na temperaturama > 100C 24 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Pri primeni karbonskih traka postoji i uslov da se one mogu lepiti samo za betonske elemente dovoljno visokih mehaničkih karakteristika To znači da se apliciranje traka može izvoditi samo na betonskim podlogama koje će obezbediti zadovoljavajući stepen athezije (prianjanja) između betona i lepka u toku eksploatacije posle ojačanja 25 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Ispitivanje athezije beton-lepak metodom "otkidanja" zalepljenog "pečata" 26 .

0 MPa kada se primenjuju tkanine 27 .5 MPa kada se primenjuju trake laminati fat > 1.Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Uslovi u pogledu podobnosti betona za lepljenje karbonskih traka: fat > 1.

neočekivanih (slučajnih) situacija . graničnog stanja nosivosti (ULS). vandalizam 28 . 2. graničnog stanja upotrebljivosti (SLS).Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Osnove proračuna Dimenzionisanje se zasniva na konceptu sigurnosti u odnosu na granična stanja Dimenzionisanje prema graničnim stanjima (LS) podrazumeva sledeće kontrole: 1. 3. požar.udar.

elastičnom analizom § Za stanje eksploatacije (posle izvršene sanacije) zahteva se ograničenje napona u betonu.3 za GFRP) 29 .45 fck σc ≤ 0.8 fyk σf ≤ η ffk za kvazi stalno opterećenje za retke kombinacije opterećenja za retke kombinacije opterećenja za kvazi stalna opterećenje (η=0.8 za CFRP. η=0.5 za AFRP.Granično stanje upotrebljivosti-SLS Osnove proračuna § proračun se sprovodi linearno . η=0. čeliku i karbonskim trakama: – – – – σc ≤ 0.6 fck σs ≤ 0.

Granično stanje upotrebljivosti § Početna situacija pre ojačanja (moment M0) Presek opterećen na savijanje neposredno pre ojačanja: geometrija i raspodela dilatacija 30 .

x 0 ) 2 M0 x 0 Dilatacija pritisnute ivice betona je → ec0 = E c Ic0 za M0 ≥ Mcr → Ic0 = I02 .d 2 ) = as As1 ( d .1) As2 ( x 0 .x 0 0 c0 x0 31 .Granično stanje upotrebljivosti Položaj neutralne linije preseka sa prslinom ( M0 ≥ Mcr ): 1 2 bx 0 + ( as .x 0 ) 2 2 početna dilatacija zategnute ivice je: e = e h .d 2 ) + as As1 ( d .1) As2 ( x 0 . pa je momenat inercije preseka sa prslinom: I02 = 3 bx 0 3 + ( as .

Granično stanje upotrebljivosti § Stanje eksploatacije posle ojačanja Presek sa prslinom opterećen na savijanje posle ojačanja: geometrija. dilatacije i unutrašnje sile 32 .

xe ) ( ( 1 æ xe ö bxe ç h .d 2 ) = as As1 ( d .Granično stanje upotrebljivosti § Položaj neutralne linije (te žišna linija aktivnog preseka) 1 2 bx e + ( as .ç 1 + ÷ x e ú.x e ) + 2 é æ e0 ö ù +a f A f ê h .1) As2 ( x e .÷ +( as -1) As2 ( h -d2 ) -asAs1 ( h -d) 2 è 3ø xe xe 33 . gde je: αf = Ef / Ec ë è ec ø û Napon u betonu na pritisnutoj ivici preseka Mk sc = Ec ec = xe -d2 ) d .

xe ss = Es ec £ 0.05 d ÷ 2 3 ø è Mk odnosno.1) sledi: sc = E c ec = xe ö 1 æ bx e ç 1.Granično stanje upotrebljivosti § Sa uprošćenjima (As2≈ 0 i h/d ≈ 1. e0 M 0 xe » ec M k x0 pa je napon u armaturi: d .xe ö sf = Ef ç ec -e0 ÷ £ hffk xe è ø 34 .80fyk xe i napon u FRP: æ h .

35 za beton višeg kvaliteta od C35/45 § ograničenje dilatacije pri lomu vlakana FRP: – εfu.c ≥ 7 ‰ za beton kvaliteta C35/45 i ni žeg za beton višeg kvaliteta od C35/45 35 .c ≥ 5 ‰ – εfu. loma po CFRP i bez loma na vezi: § ograničenje visine pritisnute zone betona na: – x/d ≤ 0.45 za beton kvaliteta C35/45 i ni žeg – x/d ≤ 0.Granično stanje nosivosti . dakle.ULS Ojačani AB element mora dostići granično stanje loma na duktilan način. bez loma po betonu.

Kada je gubitak sadejstva betona i vlakana – lom nastaje gubitkom veze na ve ćoj dužini elementa (peeling-off) i to: – – – na samoj vezi betona i FRP (ali najčešće kroz beton). Kada postoji puno sadejstvo betona i vlakana (FRP) – lom nastaje kao: simultani.Granično stanje nosivosti Načini loma: 1. ili lom po pritisnutom betonu 2. ili pojedina čan lom). ili kao lom zatezanjem (zajedno čelik i vlakna. kao posledica pojave prslina od savijanja ili od smicanja kao posledica neravne površine betona (valovitost površine izaziva skretne sile na vezi betona i FRP) 36 .

Granično stanje nosivosti § Načini loma ojačanog AB elementa (kada postoji puno sadejstvo betona i vlakana): Simultani lom Lom po čeliku (i/ili FRP) Lom po betonu 37 .

Granično stanje nosivosti § Načini loma ojačanog AB elementa (nastavak): Lom na mestu ankerovanja FRP Lom nastao odvajanjem FRP na mestima prslina Lom smicanjem na kraju FRP 38 .

nastale usled: Pojave prsline Neravne površine betona 39 .Granično stanje nosivosti Mehanizam loma gubitkom veze (peeling-off) između betona i FRP.

εf – dilatacija αf = Ef / Ec Presek opterećen na savijanje: geometrija.širina tf .Granično stanje nosivosti Simultani lom betona i zategnute armature § Početna dilatacija u zat.moduo el. raspodela dilatacija i napona pri lomu 40 .debljina Ef . betonu je ε0 § Nema kidanja vlakana FRP Oznake za vlakna FRP: bf .

Granično stanje nosivosti Proračun položaja neutralne ose 0.85 y fcd bx + As2 Es es2 = As1 f yd + Af E fu ef gde se usvaja da su: y = 0.4 dilatacija u zategnutoj armaturi je: es2 = ecu x .e0 x 41 .8 i δG=0.d2 x dilatacija u vlaknima FRP: h-x ef = ecu .

Granično stanje nosivosti Proračunski granični moment nosivosti ojačanog preseka + As2 Es es2 ( dG x .dG x ) + A f E f ef ( h .dG x ) + Pri tome se moraju kontrolisati dilatacije u zategnutoj armaturi i u FRP vlaknima: d .d 2 ) M Rd = As1 f yd ( d .x f yd es1 = ecu ³ x Es h-x ef = ecu -e0 £ efud x 42 .

§ Proveriti napone u pritisnutom betonu. § Odrediti potrebnu površinu FRP sa punim graničnim momentom Mu posle ojačanja. § Proveriti atheziju FRP i betona na kraju ankerovanja. čeliku i FRP za SLS § Proveriti prsline za SLS. § Proveriti ugib za SLS. ako je prekoračen → povećati površinu FRP.Rekapitulacija proračuna ojačanja § Pre ojačanja odrediti računske momente (za ULS i SLS) § Za moment M0 (pre ojačanja) odrediti početnu dilataciju ε0 krajnjeg zategnutog betonskog vlakna. § Proveriti smicanje 43 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Dispozicija lamela kao ojačanje ploče u kojoj se izvode naknadni otvori za lift i postavljanje eskalatora 44 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Izvođenje ojačanja ploče sa donje strane lepljenjem karbonskih lamela 45 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Zaštita karbonskih traka i lamela od dejstva požara za različite protivpožarne otpornosti: (F 30 – F 120 min) 46 .

Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Oblaganje – “utezanje” stubova tkaninom: kvadratnog i kružnog preseka 47 .

tkaninama 48 .Ojačanje primenom karbonskih vlakana CFRP Ojačavanje stubova kružnog preseka karbonskim trakama .