MARKETING SOCIAL-POLITIC

SUPORT DE CURS

Prof.univ.dr. Răzvan ZAHARIA Departamentul de Marketing, ASE Bucureşti

Conţinutul cursului: 1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive 2. Particularităţile marketingului social 3. Particularităţile marketingului politic 4. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic 5. Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice 6. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice 7. Cercetările de marketing social-politic – concept, particularităţi, arie, tipologie, istoric, demers 8. Studiul documentar în marketingul social-politic 9. Cercetările calitative în marketingul social-politic 10. Cercetările cantitative în marketingul social-politic 11. Strategii de marketing social-politic 12. Politica de produs 13. Politica de preţ 14. Politica de distribuţie 15. Politica de comunicaţie promoţională 16. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice 17. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice 18. Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice

Partea I-a. Fundamentele marketingului social-politic Capitolul nr. 1. Marketingul clasic şi aspecte sociale ale dezvoltării sale intensive 1.1. Definiţia marketingului O definiţie cvasi-oficială a marketingului este cea formulată de Asociaţia Americană de Marketing - cea mai prestigioasă organizaţie internaţională a specialiştilor în marketing - în anul 1988: Marketingul reprezintă procesul planificării şi execuţiei conceptului [de produs - n.n.], stabilirii preţului, promovării şi distribuţiei ideilor, bunurilor şi serviciilor, pentru a crea schimburi care să satisfacă obiective individuale şi organizaţionale. 1.2. Marketingul clasic şi implicarea socială a întreprinderii După apariţia sa, în urmă cu aproximativ un secol, marketingul a cunoscut un amplu proces de dezvoltare, atât în planul practicii, cât şi în cel al teoriei, proces ce poate fi sintetizat în două direcţii principale1: a. dezvoltarea extensivă a marketingului, care constă în extinderea ariei de cuprindere a marketingului în noi întreprinderi, în noi spaţii geografice şi în noi domenii de activitate. b. dezvoltarea intensivă a marketingului , care constă în perfecţionarea permanentă a metodelor şi tehnicilor de marketing utilizate în întreprinderile în care acesta era prezent, în formularea unor concepte moderne privind rolul marketingului în economie şi în societate. În sfera activităţilor cu conotaţii social-politice, aceste procese evolutive pot fi schematizate în felul prezentat în figura nr. 1.1. Conţinutul conceptelor prezentate în figura nr. 1.1. este următorul: a) Marketingul clasic reprezintă marketingul practicat de către o întreprindere pentru a satisface nevoile şi aşteptările clienţilor săi şi a obţine profit. El a apărut primul şi reprezintă trunchiul comun din care s-au dezvoltat atât noi concepte despre rolul marketingului în viaţa socială, cât şi noi specializări ale acestuia, cu conţinut social sau politic. Ca sinonime ale marketingului clasic se întâlnesc în literatura de specialitate sintagme ca “marketing convenţional”, “marketing comercial”, “marketing al întreprinderii”, “marketing economic”. b) Human Concept of Marketing este un concept lansat de americanul Dawson, în anul 1969, apărut ca o critică a conceptului clasic de marketing. Conform acestui concept, întreprinderea nu trebuie să aibă în vedere numai clienţii, ci şi celelalte componente ale mediului extern şi intern de marketing: furnizorii, concurenţii, distribuitorii şi, mai ales, proprii angajaţi (resursele umane ale întreprinderii), fiecare dintre aceştia necesitând stabilirea unor obiective specifice, care să ţină cont de interesele lor. c) Responsabilitatea socială a marketingului este un concept apărut la începutul anilor ’70, ca o reacţie la unele excese ale marketingului clasic, precum exacerbarea unui consum iraţional, publicitatea mincinoasă etc., concept care subliniază necesitatea asumării de către specialiştii în marketing a unor responsabilităţi sporite în domeniul social, atitudine aflată într-o strânsă legătură cu dezvoltarea mişcării consumeriste. Această idee şi-a găsit concretizarea în apariţia unor norme de conduită şi a unor coduri deontologice privind activitatea desfăşurată de specialiştii în marketing.

1

Florescu, C. (coordonator) - “Marketing”, Editura Marketer, Bucureşti, 1992, p.34.

2

Figura nr. 1.1. Concepte de marketing privind aspecte social-politice
Marketing Marketing clasic clasic

Human Concept of Marketing Human Concept of Marketing Responsabilitatea socială a marketingului Responsabilitatea socială a marketingului Marketing ecologic Marketing ecologic Marketing societal Marketing societal Marketing situaţional Marketing situaţional Mega-marketing Mega-marketing

Marketing social Marketing social

Marketing politic Marketing politic

Dezvoltare intensivă Generic Concept of Generic Concept of Marketing Marketing Marketing de civilizaţie Marketing de civilizaţie

Dezvoltare extensivă

d) Marketingul ecologic, în această accepţiune, a apărut ca urmare a sensibilizării publicului larg asupra problemelor mediului înconjurător, vizând iniţial adaptarea produselor întreprinderii la cerinţele protecţiei mediului şi, ulterior, îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderii prin valorificarea preferinţelor unor segmente tot mai largi de consumatori pentru utilizarea unor produse ecologice. Utilizarea acestui termen poate da naştere la confuzii, întrucât se poate vorbi despre marketing ecologic şi în cazul activităţilor de marketing desfăşurate de către organizaţii ecologiste. Desigur, într-o asemenea accepţiune, locul marketingului ecologic ar fi pe axa dezvoltării extensive a marketingului. e) Marketingul societal reprezintă o viziune globală asupra aspectelor sociale ale activităţii întreprinderii, fiind conceptul care s-a bucurat de cea mai largă audienţă dintre toate cele referitoare la implicaţiile şi responsabilităţile sociale ale întreprinderii. El este, de altfel, primul concept care nu încearcă numai să adauge o nouă dimensiune, socială, marketingului clasic, ci doreşte să înlocuiască concepţia clasică în ansamblul ei, să reprezinte o nouă modalitate de a înţelege rolul marketingului în întreprindere, subliniind necesitatea implicării acestuia în rezolvarea problemelor societăţii. Cel care a introdus acest concept, la începutul anilor ’70, a fost Philip Kotler, care definea marketingul societal ca reprezentând “o orientare a conducerii firmei, care recunoaşte că sarcina prioritară a acesteia este aceea de a studia nevoile şi dorinţele pieţelor vizate şi de a le satisface de o manieră mai eficientă decât concurenţa, dar şi într-un mod care să menţină sau să amelioreze bunăstarea consumatorilor şi a colectivităţii [sublinierea noastră]”2. Această optică include trei ipoteze implicite: (1) dorinţele consumatorilor nu coincid neapărat cu
2

Citat în Bruhn, Manfred; Tilmes, Jorg - “Social Marketing”, Verlag W.Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, 1989, p. 19.

3

de profesorul francez Philippe Baux. Firma trebuie să răspundă intereselor diferitelor componente ale mediului său de marketing. Etatistă. intrinseci.“Marketing . b) Marketingul de civilizaţie este un concept aparţinând francezului Claude Matricon. (2) aceştia vor prefera acele întreprinderi care dovedesc o grijă reală faţă de bunăstarea lor personală şi de cea a colectivităţii. Interesul acestui concept pentru domeniul social-politic apare în momentul în care respectiva componentă are implicaţii în plan social sau politic.. Conform acestui concept. g) Mega-marketingul este un concept lansat de Philip Kotler şi dezvoltat. Astfel. activitatea de marketing nu ar trebui desfăşurată numai de către firme. Capitolul nr. mega-marketingul postulează existenţa unor ţinte complexe (consumatori. marketingul firmei trebuie să facă faţă situaţiei globale în care se găseşte firma. f) Marketingul situaţional este un concept introdus de americanii Glenn Walters. pe de altă parte. 1. ale marketingului. în acelaşi timp. Generic Concept of Marketing reprezintă o viziune globalizatoare. conform acestei concepţii. determinate de mediul lor extern”. în care este implicată organizaţia. distribuitori. de Philip Kotler. În esenţă. apărute ca urmare a dezvoltării extensive a marketingului (marketingul social şi marketingul politic). concept care poate fi caracterizat ca exprimând o viziune etatistă şi utopică. indiferent de natura organizaţiei care îl practică şi de domeniul de aplicare. 4 . întrucât acestea fac obiectul de studiu principal al acestei lucrări.interesele lor sau ale colectivităţii pe termen lung. între cetăţeni şi consumatori. a) Generic Concept of Marketing a fost creat. iar utopică. Locul unei viziuni selective este luat de o viziune integratoare. ci preponderent de către guvern. menit să încerce o reconciliere a dezvoltării intensive şi extensive a marketingului clasic. pol format din administraţiile locale. în Europa. 1987. în măsura în care rolul statului. pe care Philippe Baux îl defineşte ca reprezentând “ansamblul activităţilor indivizilor sau organizaţiilor vizând satisfacerea prin schimburi a nevoilor şi aşteptărilor unor grupuri. împrumută de la conceptul de marketing societal viziunea originală şi integratoare asupra misiunii întreprinderii. comunicaţie ce are loc prin intermediul unui al treilea pol fundamental. autorul unei vaste lucrări 3 care abordează acest demers.1. interne sau externe. care asigură regularizarea relaţiilor între cele două categorii menţionate. în desfăşurarea activităţilor de marketing este primordial. de asemenea. care să o utilizeze în interesul indivizilor şi al grupurilor. prescriptori etc. Philippe . sunt rezultatul unui proces inductiv. iar cu marketingul situaţional are în comun ideea multitudinii aspectelor cărora trebuie să le facă faţă. bazându-se pe existenţa unor schimburi. prezentate în figura nr. 1. în ambele sensuri. ia în considerare toate procesele materiale sau imateriale. Eyrolles. şi guvern şi firme. trebuie abordate în acelaşi timp. 3 Baux. între cele două axe ale căilor de dezvoltare a marketingului. se poate ajunge în situaţia ca o altă componentă a mediului să fie privilegiată în raport cu clienţii. Cele două concepte. indiferent dacă aceasta este desfăşurată de o întreprindere sau de o organizaţie socială sau politică. în măsura în care acest deziderat pare imposibil de îndeplinit.1. ci şi la necesitatea asigurării bunăstării individuale şi colective. în mod direct proporţional cu importanţa componentei la un moment dat. în anul 1972. care.une approche de mega-marketing”. Wayne Norwell şi Sam Bruno. 2. ca urmare a adâncirii procesului de studiere a marketingului social şi a identificării trăsăturilor definitorii. în sensul că este vizată activitatea de marketing în ansamblul său. Paris. Mega-marketingul. într-o lucrare apărută în anul 1987. pe de o parte. care. pe care marketingul clasic îi consideră cea mai importantă componentă a mediului de marketing al întreprinderii. (3) sarcina primordială a întreprinderii este de a-şi adapta activitatea nu numai la satisfacţiile pe care le poate procura consumatorilor. ele vor fi studiate pe larg în capitolele următoare.). însă. În privinţa celor două concepte prezente în figura nr. Aceasta ar presupune o comunicaţie complexă. mass media şi distribuitori. respectiv al guvernului. La fel ca şi în cazul marketingului situaţional.

Particularităţile marketingului social
2.1. Definiţia marketingului social În mod tradiţional, marketingul a fost asociat cu conceptele profitabilităţii şi concurenţei, în timp ce activităţile nonprofit nu se află în raport direct cu ceea ce relevă cele două concepte. Apare astfel întrebarea: poate fi aplicat marketingul într-o organizaţie în care obţinerea profitului nu reprezintă raţiunea de a exista şi pentru care competitivitatea poate să nu aibă o importanţă primară? Într-o companie comercială lucrurile se prezintă astfel: compania produce bunuri sau servicii, consumatorul plăteşte pentru a intra în posesia lor şi compania obţine din această tranzacţie un câştig sub formă de profit. Relaţiile de schimb în organizaţiile nonprofit sunt mai complexe, deoarece ele pot fi influenţate într-o mai mare măsură de statutul organizaţiei, de presiunile sociale şi de alte elemente similare. Un produs sau serviciu este furnizat, dar consumatorul nu trebuie neapărat să plătească pentru el, deci organizaţia poate să nu aibă drept obiectiv obţinerea de profit. Apar însă două concepte fundamentale comune atât întreprinderilor, cât şi organizaţiilor fără scop lucrativ, şi anume: ideea de servire a clientului şi ideea de schimb în beneficiu reciproc.4 Legătura esenţială între marketing şi organizaţia socială, justificarea prezenţei lui aici rămâne satisfacerea clientului. Organizaţiile sociale furnizează servicii sau, în unele cazuri, produse pentru categorii foarte variate de oameni pe care îi putem numi clienţi, consumatori, pacienţi, pasageri, „public”, „grup ţintă” etc. Marketingul realizează un schimb reciproc de avantaje între producători şi consumatori, în sens larg. Un alt termen ce necesită explicaţii este cel de concurenţă. Aparent, datorită faptului că urmăresc realizarea bunăstării societăţii în ansamblu, două organizaţii nonprofit implicate în furnizarea aceluiaşi tip de servicii nu se pot afla în relaţii de concurenţă. De asemenea, în scopul creşterii interesului public, apare şi problema calităţii serviciilor pe care o organizaţie nonprofit le oferă, ceea ce presupune în primul rând îmbunătăţirea continuă a bazei sale tehnico-materiale. Organizaţia trebuie să se adapteze progresului tehnic caracteristic erei în care trăim, să reziste schimbărilor de pe piaţă. Concurenţa apare aici prin modul în care fiecare organizaţie nonprofit reuşeşte să răspundă acestor necesităţi. În concluzie, aplicarea marketingului în sectorul nonprofit este deplin justificată şi, după cum se va constata, demersul de marketing este esenţial în supravieţuirea organizaţiilor acestui sector. Importanţa crescândă a marketingului social în activitatea organizaţiilor cu caracter nelucrativ a generat şi interesul teoreticienilor pentru acest domeniu, rezultatul constând într-o multitudine de abordări ce au drept scop delimitarea conţinutului principalelor concepte cu care se operează. Una dintre primele definiţii date marketingului social aparţine americanilor Philip Kotler şi Gerald Zaltman, care, în 1973, considerau că “marketingul social reprezintă proiectarea, implementarea şi controlul programelor de marketing care privesc acceptarea unor idei sociale” 5. Ulterior, Philip Kotler reformulează uşor această definiţie, considerând că marketingul social reprezintă o “tehnică de gestiune a schimburilor sociale înţelegând proiectarea, implementarea şi controlul programelor ce vizează sporirea acceptabilităţii unei idei sau acţiuni sociale de către grupurile ţintă”.6 Acest punct de vedere a rămas preponderent în literatura de specialitate americană, după cum o dovedeşte definiţia foarte asemănătoare pe care o dă, două decenii mai târziu, un alt cunoscut specialist în domeniu, Alan R. Andreasen. Acesta consideră că “marketingul social reprezintă aplicarea tehnologiilor din marketingul comercial [pe care noi am convenit să îl numim marketing clasic - n.n.] în analiza, planificarea, execuţia şi evaluarea programelor destinate să influenţeze comportamentul voluntar al audienţelor-ţintă, în măsură să sporească bunăstarea personală a acestora şi a societăţii”7. Nici aici nu se ţine cont de tipul de organizaţie (lucrativă sau nelucrativă) care
4 5

Hannagan, Tim - “Marketing for Non-Profit Sector”, The Macmillan Press Ltd., New York, 1992, p. 17-18. Citat în Bruhn, Manfred; Tilmes, Jörg - “Social Marketing”, Verlag W.Kohlhammer, Stuttgart, Berlin, Köln, 1989, p. 21 6 Citat în di Sciullo, Jean – „Le Marketisme. Traité de marketing social ”, Les Editions Juris - Service, Paris, 1993, p.218 7 Andreasen, Alan R. - “Marketing Social Change”, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 1995, p.7

5

desfăşoară respectiva activitate, criteriu esenţial în operarea distincţiei între marketingul societal şi cel social. În privinţa delimitării sferei de cuprindere a marketingului social, considerăm că o definiţie corectă este cea dată în anul 1989 de specialiştii germani Manfred Bruhn şi Jörg Tilmes: “Marketingul social reprezintă planificarea, organizarea, implementarea şi controlul strategiilor şi activităţilor de marketing ale organizaţiilor necomerciale [sublinierea noastră], care sunt îndreptate, în mod direct sau indirect, către rezolvarea unor probleme sociale” 8. Într-adevăr, marketingul social se particularizează în raport cu celelalte specializări ale marketingului prin două aspecte: vizează rezolvarea unor probleme sociale, iar cele care urmăresc să le rezolve sunt organizaţii nelucrative. Marketingul societal, la rândul său, vizează obiective cu caracter social, dar este practicat de către organizaţii lucrative, respectiv de către întreprinderi. În ceea ce ne priveşte, într-o exprimare operaţională, putem spune că marketingul social este acel marketing practicat de către organizaţii sociale, care vizează îndeplinirea unor obiective sociale. Nu vom încadra în sfera de cuprindere a marketingului social activităţile cu caracter social desfăşurate de către întreprinderi, partide sau oameni politici, ministere sau agenţii guvernamentale, primării sau alte componente ale administraţiei locale. Altfel spus, marketingul social este o specializare a marketingului, un rezultat al dezvoltării extensive a acestuia, caracterizat printr-o sferă de cuprindere proprie, bine delimitată (activitatea organizaţiilor sociale), în timp ce marketingul societal este un concept novator, cu implicaţii sociale, aplicabil marketingului clasic, fără a excede sfera de cuprindere a acestuia, înscriindu-se, deci, ca un rezultat al dezvoltării sale intensive. 2.2. Sfera de cuprindere a marketingului social Marketingul social presupune, în esenţă, utilizarea unor strategii de identificare, evaluare şi prognoză ale nevoilor consumatorilor, clienţilor şi subscriptorilor, în vederea proiectării şi prestării acelor servicii care satisfac optimal nevoile grupului-ţintă vizat. În privinţa activităţilor desfăşurate de organizaţiile sociale, vorbind nu despre marketing social, ci despre campanii sociale, Philip Kotler şi Eduardo Roberto identifică următoarele domenii de acţiune: *0 reforme în domeniul sănătăţii: combaterea fumatului; eradicarea consumului de droguri; alimentaţia raţională; gimnastică de întreţinere. *1 reforme în domeniul protejării mediului înconjurător : diminuarea gradului de poluare a apei şi aerului; întreţinerea parcurilor naturale şi a pădurilor. *2 reforme în domeniul educaţiei : creşterea gradului de alfabetizare; îmbunătăţirea şcolilor publice; creşterea performanţelor în însuşirea matematicii sau a ştiinţelor naturii; îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, văzută ca stimulent pentru cadrele didactice. *3 reforme economice: revigorarea vechilor oraşe industriale; ofensive în direcţia creşterii gradului de calificare a forţei de muncă; acordarea de stimulente pentru investitorii străini. Deosebit de importante pentru înţelegerea conţinutului conceptului de marketing social sunt particularităţile acestuia în raport cu marketingul clasic. Manfred Bruhn identifică patru aspecte care diferenţiază marketingul social de cel clasic: 9 ∗ organizaţiile care practică marketingul social îşi propun, ca scop principal, spre deosebire de întreprinderi, să promoveze interesele unor grupuri sau ale societăţii în ansamblul ei. Dacă, de regulă, scopul principal al unei întreprinderi este acela de a obţine profit, pentru o organizaţie socială, obţinerea unor venituri poate reprezenta cel mult un obiectiv auxiliar, subordonat atingerii scopului principal; ∗ produsele oferite de organizaţiile sociale nu sunt, cel mai adesea, aceleaşi cu produsele realizate de către întreprinderi. Alături de produsele şi serviciile clasice, apar ideile şi alte bunuri imateriale. De regulă, acestea reprezintă chiar principalul obiect de activitate al organizaţiilor sociale;

8 9

Ibidem A se vedea Bruhn, Manfred (Herausgeber) - “Handbuch des Marketing”, Verlag C.H.Beck, München, 1989.

6

organizaţiile care practică marketingul social nu se străduiesc să sporească cererea pentru produsele lor în rândul anumitor grupuri-ţintă de consumatori, aşa cum procedează întreprinderile. În cele mai multe cazuri, ele se străduiesc să influenţeze imaginea şi comportamentul grupurilorţintă, uneori chiar împotriva voinţei acestora. Din obişnuinţă sau din comoditate, oamenii nu adoptă un nou comportament (de exemplu: renunţarea la fumat sau efectuarea periodică a unui control medical) decât cu o anumită reticenţă, chiar dacă acest comportament corespunde intereselor lor. ∗ eterogenitatea tipurilor de organizaţii sociale existente. Dacă în privinţa organizaţiilor cu scop lucrativ se pot utiliza doar câteva criterii pentru a identifica principalele tipuri existente, în privinţa organizaţiilor nelucrative criteriile ce pot fi utilizate şi tipurile rezultate sunt mult mai numeroase, ceea ce face foarte dificilă clasificarea acestor organizaţii. O altă comparaţie între marketingul social şi cel clasic aparţine americanilor J.R. Evans şi B. Berman, al căror punct de vedere este prezentat în tabelul următor. Tabelul nr. 2.1. Principalele diferenţe între marketingul social şi marketingul clasic Marketingul social 1. se aplică organizaţiilor, persoanelor, locurilor, ideilor, bunurilor şi serviciilor 2. schimburile nu sunt, de regulă, de natură financiară 3. finalitatea activităţii este mai complexă, iar succesul sau eşecul nu pot fi măsurate strict în termeni financiari 4. beneficiile grupurilor-ţintă nu sunt corelate, cel mai adesea, cu plăţile efectuate de acestea 5. organizaţiile sociale se adresează, în cele mai multe cazuri, unor grupuri-ţintă cu o putere de cumpărare redusă, ineficiente din punct de vedere economic 6. în general, piaţa organizaţiilor sociale are două componente: relaţiile cu grupurile-ţintă şi relaţiile cu subscriptorii Marketingul clasic 1. se aplică bunurilor şi serviciilor şi, în mai mică măsură, ideilor 2. schimburile sunt de natură financiară 3. finalitatea activităţii este reprezentată, în general, de sporirea profitului, a vânzărilor etc. 4. beneficiile sunt corelate cu plăţile făcute de consumator 5. întreprinderile se adresează doar segmentelor de piaţă profitabile 6. piaţa întreprinderii are o singură componentă: relaţia cu clientul

Sursa: Adaptare după Evans, Joel R.; Berman, Barry - „Essentials of Marketing”, Macmillan Inc., New York, 1984, p. 465, citat în Stanciu, Sica - “Introducere în marketingul organizaţiilor non-profit”, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 1999, p.56.

2.3. Demersuri adoptate de organizaţiile sociale Organizaţiile sociale pot să utilizeze o paletă destul de largă de posibilităţi în vederea atingerii scopului pe care îl urmăresc. Marketingul social este doar una dintre aceste posibilităţi, dar practica ultimilor ani în ţările dezvoltate dovedeşte că este cea mai eficientă dintre ele. Alan R. Andreasen delimitează demersul de marketing social de alte posibile demersuri aflate la îndemâna organizaţiilor sociale. Sunt prezentate, mai întâi, patru alte demersuri posibile: demersul educativ, demersul persuasiv, demersul modificărilor comportamentale şi demersul influenţei sociale. 10 În toate cazurile, pe lângă prezentarea conţinutului respectivului demers, sunt subliniate limitele acestuia şi felul în care marketingul social depăşeşte aceste neajunsuri. a) Demersul educativ. Acesta porneşte de la premisa că oamenii vor face ceea ce li se spune că este bine, dacă sunt întrunite două condiţii: 1. să înţeleagă de ce este nevoie să facă aceasta; 2. să înveţe cum trebuie să procedeze.
10

Andreasen, Alan R. - “Marketing Social Change”, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, 1995, p. 9-13.

7

Principiul de bază al acestui demers este acela că oamenii fac un anumit lucru dacă: 1. Se apreciază că modificarea normelor sociale (de exemplu: interzicerea fumatului în locurile publice) este cea mai bună cale de a-i determina pe membrii grupului ţintă vizat să adopte acelaşi comportament cu cel al majorităţii. c) Demersul modificărilor comportamentale. 2. Dar. consideră că rezultatele sunt remuneratorii. Este un demers care mizează exclusiv pe raţionalitatea audienţei. fără. supunându-se regulilor care o guvernează. dar utilizarea demersului este limitată de necesitatea îndeplinirii simultane a următoarelor condiţii: 1. Întrucât mijloacele de implementare ale acestui demers sunt în principal cele ale comunicaţiei promoţionale. săi motiveze pe indivizi pentru a-i determina să acţioneze. punând accentul pe motivarea grupului ţintă. Conţinutul demersului marketingului social este relevat prin prezentarea principalelor aspecte care îl definesc:  punctul de plecare al demersului este constituit de studierea comportamentului consumatorului. astfel încât membrii respectivelor grupuriţintă să-şi modifice opiniile. învaţă tehnicile necesare pentru a acţiona. comportamentul care trebuie influenţat să fie important şi vizibil din punct de vedere social. Principala limită a acestui demers este aceea că grupul ţintă este îndemnat să adopte punctul de vedere al celui care iniţiază şi controlează acţiunea. de altfel. Organizaţiile care aplică acest demers caută să identifice argumentele şi resorturile motivaţionale menite să îi convingă pe membrii grupurilor ţintă vizate. altminteri riscând izolarea socială. însă. Acest demers mizează pe dorinţa indivizilor de a se încadra într-o colectivitate. Aceasta constituie cea mai ieftină modalitate de a influenţa comportamentul indivizilor sau al familiilor. este necesar să se acţioneze asupra fiecărui membru al grupului ţintă în parte.  toate strategiile implementate sunt centrate pe consumator. presiunea socială pentru a te conforma acestor norme să fie foarte puternică. 3. normele sociale să fie bine înţelese şi larg acceptate. Pentru ca acest lucru să se întâmple. Acesta “ştie” ce este bine pentru consumator şi îl împinge în direcţia dorită. Demersul marketingului social şi specializările acestuia Marketingul social are aspecte comune cu fiecare dintre demersurile prezentate anterior. Comportamentul fiecărui individ trebuie antrenat şi modelat. acesta încearcă să-l îmbunătăţească.4. principala limită a sa. b) Demersul persuasiv. el poate să utilizeze presiunea socială în atingerea scopurilor sale. Acest demers tinde să minimalizeze influenţa gândurilor şi sentimentelor în comportamentul individual.Sarcina educatorului este aceea de a aduce fapte concrete şi relevante la cunoştinţa grupurilor-ţintă vizate. în cea mai raţională şi completă manieră posibilă. pe capacitatea acesteia de a trage concluziile corecte în urma aflării şi interpretării unor informaţii care trebuie să fie cât mai complete. marketingul social foloseşte în unele situaţii. a-l privi ca pe o componentă a submixului de comunicaţie. la fel ca demersul educativ. acordându-se o mare atenţie recompenselor care vor fi obţinute în cazul apariţiei modificărilor dorite. El trebuie. el încearcă să educe. În multe cazuri. 2. Toate acestea fac ca demersul modificărilor comportamentale să devină deosebit de costisitor. după cum. Pornind de la demersul educativ. La fel ca în cazul demersului modificărilor comportamentale. modelarea şi acordarea de recompense. marketingul social este şi diferit şi mult mai cuprinzător decât aceste demersuri.  cercetarea de marketing este esenţială pentru a desemna. 2. fără a exista o garanţie a congruenţei dintre interesele organizaţiei şi cele ale membrilor grupului ţintă. dacă este cazul. ca şi demersul persuasiv.  grupurile ţintă sunt atent segmentate. ceea ce constituie. Philip Kotler şi Eduardo Roberto îl numesc “publicitate socială”. d) Demersul influenţei sociale. 8 . a pre-testa şi a evalua programele de intervenţie.

considerându-l “un ansamblu de tehnici având ca obiectiv să favorizeze adecvarea unui candidat la electoratul său potenţial. 1977.că este vorba despre două noţiuni cu sfere de cuprindere distincte. p.  particularităţile mediului extern în care acţionează acestea. Acesta vede în marketingul politic “interacţiunea socială între două unităţi. una dintre acestea (candidatul) urmărind să obţină un răspuns dorit de la cealaltă unitate socială (alegătorii). s-au oprit şi asupra noţiunii de marketing politic. unul dintre pionierii aplicării marketingului politic în Europa.“Reussir une campagne electorale: suivre l’exemple americain ?”. deci. Sunt excelent surprinse în această definiţie câteva aspecte: extrapolarea noţiunii de “schimb”. dar susceptibil de a fi influenţat prin anumite beneficii care pot fi oferite de către prima unitate socială” 12. 1993. La rândul său. marketing religios. 9 . cu precizarea că rolul activ revine totuşi organizaţiei care practică activitatea de marketing politic. Presses Universitaires de France. cu atât mai puţin clare sunt lucrurile în privinţa delimitării conceptului de marketing politic.şi. să îl facă cunoscut de către un număr cât mai mare de alegători. în rândul specializărilor marketingului.  în toate împrejurările. ea 11 12 Bongrand. marketing medical. corespunzătoare diversităţii activităţilor cu caracter social: marketing educaţional. 15. nu s-a ajuns încă la un consens. iar din punct de vedere al perioadei de aplicare doar la campania electorală. Chiar dacă politicul este o componentă a socialului şi chiar dacă însuşi titlul acestei cărţi sugerează o relativă unitate a celor doi termeni. de cele mai diverse profesii (jurnalişti. Paris. mai precis.1.“Le marketing politique”. abordând-o din unghiul de vedere pe care li-l permitea pregătirea şi experienţa. O altă definiţie interesantă aparţine lui Philip Kotler. politologi. p.  programele trebuie să fie eficiente din punct de vedere al costurilor. Michel . defineşte marketingul politic pornind de la demersul pe care acesta îl urmează. marketing ecologic etc. al cărei răspuns este liber. Capitolul nr. încadrându-l. Aceste aspecte delimitează marketingul social de celelalte demersuri pe care le pot utiliza organizaţiile sociale. în ceea ce priveşte definiţia marketingului. se ţine cont de concurenţă. marketing sportiv. Particularităţile marketingului politic O problemă care trebuie rezolvată este cea a raportului dintre marketingul social şi cel politic. 2e edition. mulţi autori. ci ca o interacţiune a celor două. 3. în acelaşi timp. marketingul social cuprinde un mare număr de specializări. cu un minimum de mijloace. considerarea marketingului politic nu doar ca o acţiune a unei entităţi asupra alteia.  obiectivele specifice pe care le urmăresc  particularităţile existente la nivelul strategiilor şi tacticilor utilizate. două componente distincte ale marketingului din sfera nelucrativă. Argumentele pe care se bazează această afirmaţie sunt legate de următoarele aspecte:  particularităţile organizaţiilor din cele două domenii. marketing militar. Michel . Dat fiind interesul de care se bucură activitatea politică.  deosebirile legate de apariţia şi dezvoltarea acestor două specializări ale marketingului. Această formulare limitează în mod nepermis sfera de cuprindere a marketingului politic din punct de vedere al conţinutului numai la aspectele electorale. Citat în Noir. să creeze o diferenţiere faţă de concurenţi . Astfel. sociologi. 3. 28-29.şi adversari . Definiţia marketingului politic Dacă. se poate considera . să optimizeze numărul de sufragii pe care trebuie să le câştige în timpul campaniei” 11. Les Editions d’Organisations. Paris.şi cea mai mare parte a literaturii de specialitate este convergentă în acest sens . Marketingul social şi marketingul politic reprezintă. în marketingul activităţilor nelucrative.). Michel Bongrand. politicieni de carieră etc. intervenţiile se bazează pe mixul de marketing. marketing cultural.

Din punct de vedere al specializărilor marketingului. Regretabil este doar faptul că şi această definiţie se limitează doar la relaţia candidat . se constată o similitudine între procesul de luare a deciziei în cele două cazuri. Jean-Paul . ceea ce presupune dezvoltarea unui avantaj comparativ faţă de concurenţi. acelaşi rol. ci şi de către puterile publice. nu fac o distincţie clară între marketingul politic şi cel electoral. bazându-se pe informaţiile de care dispun şi în funcţie de interesele pe care le au. De regulă. o perioadă destul de lungă de timp în care nu se desfăşoară activităţi de marketing electoral. profesorul francez Denis Lindon consideră că marketingul politic reprezintă “un ansamblu de teorii şi metode de care pot să se servească organizaţiile politice şi puterile publice. Pentru a sublinia relaţia dintre cele două noţiuni. marketingul electoral. trebuie subliniat că se poate vorbi despre marketing în domeniul electoral datorită similitudinilor existente între activitatea electorală şi activitatea lucrativă a întreprinderilor. din marketingul activităţilor nelucrative.2. cât şi pentru a influenţa comportamentele cetăţenilor”13. în cel puţin trei direcţii:14  În ambele cazuri este vorba despre o situaţie concurenţială: o organizaţie (întreprindere / partid politic) îşi dispută cu alte organizaţii de aceeaşi factură atragerea unui anumit public (cumpărători / alegători). ◊ mare mobilizare de resurse financiare. ele se exprimă prin procentul de voturi care se doreşte a fi obţinut. marketingul politic face parte.fiind cea care propune anumite beneficii.„Political Marketing. ceea ce este mai degrabă specific marketingului electoral decât marketingului politic. există. şi utilizarea acestora într-o perioadă de timp relativ scurtă. trei specializări: *4 marketingul electoral: componenta cea mai importantă a marketingului politic. 1988. totuşi. Ceea ce este remarcabil în această definiţie este faptul că marketingul politic nu este legat strict de activitatea electorală. Gary A. se impune precizarea locului ocupat de marketingul politic în rândul specializărilor marketingului. În ambele cazuri. Chiar dacă marketingul electoral nu se aplică doar în campania electorală. determinată de existenţa unei scadenţe: data desfăşurării alegerilor. mulţi autori. Mai mult. şi cuprinde. ◊ caracterul discontinuu al activităţii. de decidenţi. Întrucât. ◊ înclinaţia mai mare spre acţiune. atât pentru a-şi defini obiectivele şi programele. dintre cei mai prestigioşi. după încheierea unor alegeri. practicat de partide şi oameni politici în scopuri electorale. La rândul său. sociologie politică sau altă ştiinţă socială). Praeger. Milan Midia. cât şi alegătorii joacă. Chiar dacă se pot formula unele rezerve cu privire la această viziune “în doi timpi” (marketing politic = studiul mediului extern + influenţarea comportamentului cetăţeanului). dar nu reprezintă neapărat un transfer mecanic al teoriilor şi metodelor din sfera lucrativă în cea politică. multe dintre definiţiile aflate în circulaţie nu fac o distincţie clară între marketingul politic şi componenta sa cea mai importantă. În acelaşi timp. în esenţă. 1981. pe lângă afirmarea statutului marketingului electoral de specializare a marketingului politic. New York. mai mult. considerăm necesar ca. 10 . aşa cum s-a precizat anterior. ceea ce redă dimensiunea corectă a sferei de cuprindere a marketingului politic. aşa cum am precizat anterior. el poate fi utilizat nu numai de către organizaţiile politice (respectiv. alături de marketingul social. 13 14 Citat în Bobin.6. umane etc.alegători. ei trebuie să aleagă între mai multe posibilităţi ce le sunt oferite. .  Atât cumpărătorii. p.“Le marketing politique”. p. Mauser. An Approach to Campaign Strategy”. Specializările marketingului politic După cum se poate constata. partide). să prezentăm principalele aspecte care particularizează marketingul electoral în raport cu cel politic. definiţia lui Denis Lindon are meritul de a sugera că marketingul politic îşi are originile în marketingul clasic (şi nu în politologie. la rândul său. 3. 32. precum şi a componentelor acestuia. Acestea sunt următoarele: ◊ obiectivele urmărite sunt mai clar precizate şi mai concrete.

“La communication politique”. la nivel guvernamental. mai ales. 138. lucrurile încep să se mişte în această direcţie. ce se încadrează în politica de comunicaţie promoţională. Deci. multe primării. în scopul asigurării unui dialog permanent cu cetăţenii. acesta a îmbrăcat doar forma comunicaţiei politice. *5 marketingul puterilor publice şi administrative: practicat de ministere. nu pot fi încadrate în această categorie acele activităţi ca caracter pur politic (activitatea desfăşurată de delegaţia României la Consiliul Europei. pe de altă parte. este importantă precizarea că organizaţia care comandă sau desfăşoară astfel de activităţi trebuie să fie o organizaţie cu caracter preponderent politic (guverne. Pentru delimitarea corectă a sferei de cuprindere a conceptului de marketing politic internaţional. peste 150 de firme americane de relaţii publice obţin cifre de afaceri mai mari de un milion de dolari anual promovând în Statele Unite interesele altor ţări. fiind vorba. în mod evident. De asemenea. în rezolvarea problemelor sociale. prin utilizarea mijloacelor de marketing. la expoziţiile universale ce se desfăşoară cu regularitate. Sophie. Philippe . Specializările marketingului activităţilor nelucrative 15 Citat în Huet. nu trebuie să aibă neapărat sediul în interiorul organizaţiei care o practică. *6 marketingul politic internaţional (marketingul de ţară) : componentă mai discret afirmată până în prezent. guvernele se implică. aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru a putea afirma că suntem în prezenţa unei activităţi de marketing politic. Marketingul politic internaţional se afirmă în toate domeniile tradiţionale ale marketingului. dar cu şanse mari de a avea o importanţă semnificativă în viitor. De exemplu. 3. Paris. de exemplu). în esenţă. axându-se pe transmiterea de mesaje. Şi în Europa Occidentală. De aici. necesitate de a cunoaşte dorinţele populaţiei şi de a o informa cu privire la măsurile întreprinse. Ceea ce se şi întâmplă. chiar dacă. probabil. guvernele post-decembriste preocupându-se de relaţia cu cetăţenii şi organizând departamente sau chiar ministere care să urmărească aceste probleme. în România. 11 . în scopul promovării imaginii respectivei ţări în străinătate. cum ar fi participarea unor întreprinderi la târguri sau expoziţii internaţionale sau campaniile publicitare desfăşurate de diferite agenţii de turism pentru a atrage turiştii străini. elaborarea unor strategii de promovare a imaginii şi încheind cu activităţi concrete. în politică. dispun de compartimente specializate în relaţia cu cetăţenii. practicat de organisme publice sau asociative dintr-o ţară. organizaţii politice). chiar dacă. prima ţară din lume care a utilizat marketingul puterilor publice şi administrative. în special din oraşele mari. cel puţin la început. primării etc. ministere. cel mai adesea.3. ci se poate apela la firme sau persoane specializate. în practica ţărilor cu o democraţie dezvoltată. De asemenea. utilizând instrumentele specifice acestuia. şi acestea contribuie la promovarea unei anumite imagini a ţării respective în străinătate. despre contactele personale sau comunicarea prin intermediul mass media. Canalele de comunicaţie şi de convingere de care dispun partidele politice şi candidaţii sunt identice cu cele utilizate de către întreprinderi. pe de o parte şi intenţiile şi acţiunile guvernanţilor.. La nivelul administraţiilor locale. O modalitate specifică de promovare a imaginii unei ţări în străinătate este participarea cu pavilion naţional la târguri şi expoziţii internaţionale şi. Langenieux-Villard. pentru a prelua exprimarea lui Bernard Krief. Presses Universitaires de France. nu intră în categoria marketingului politic internaţional activităţi cu caracter preponderent comercial. 1982. Statele Unite ale Americii sunt. p. Puterile publice şi administrative au conştientizat importanţa marketingului politic în momentul apariţiei unei rupturi între nevoile şi aşteptările cetăţenilor. care nu au nici o legătură cu marketingul. începând cu cercetările de marketing. „a acţiona fără a comunica înseamnă a pierde puterea”15. în mai mare măsură decât cea de marketing politic. deoarece. Mai trebuie precizat faptul că activitatea de marketing electoral.

dar care pot fi abordate şi din perspectiva marketingului serviciilor.Trebuie subliniat faptul că. între diferitele specializări ale marketingului politic linia de demarcaţie poate fi. în majoritatea ţărilor lumii există reglementări speciale privind desfăşurarea campaniilor de informare a cetăţenilor. plătite din bugete publice. 3. una din problemele pe care le ridică această clasificare se referă la statutul unor specializări ale marketingului care au atât caracter de serviciu. s-a întregit tabloul specializărilor marketingului în funcţie de domeniul de activitate. în favoarea candidatului (preşedinte. în mod voit sau involuntar. 3.1. cum sunt marketingul educaţional. Există multe situaţii în care banii publici sunt utilizaţi pentru a desfăşura o campanie electorală mascată. marketingul cultural.1. Specializările marketingului în funcţie de domeniul de activitate Marketingul bunurilor de consum Marketingul bunurilor de consum Marketing industrial Marketing industrial Marketing Marketing clasic clasic Agromarketing Agromarketing Marketing Marketing turistic turistic Marketingul Marketingul serviciilor serviciilor Marketing Marketing bancar bancar Marketingul Marketingul transporturilor transporturilor etc. care este prezentat în figura nr. în perioada preelectorală. Marketing Marketing electoral electoral Marketingul Marketingul puterilor puterilor publice publice şi şi administrative administrative Marketing Marketing de de ţară ţară Marketing Marketing general general Marketing Marketing politic politic Desigur. marketingul medical. Figura nr. Marketing Marketing educaţional educaţional Marketing Marketing social social Marketingul Marketingul activităţilor activităţilor nelucrative nelucrative Marketing Marketing cultural cultural Marketing Marketing sportiv sportiv Marketing Marketing religios religios Marketing Marketing medical medical etc. uneori. destul de dificil de trasat. primar etc. În acest context. Prin precizarea specializărilor marketingului politic. cât şi o foarte evidentă importanţă socială. 12 . precum şi alte astfel de specializări pe care noi le-am încadrat în marketingul social.) care ocupă deja funcţia respectivă şi doreşte să candideze pentru obţinerea unui nou mandat.

marketingul nu a dispărut din panoplia marilor companii petroliere. Societatea „Ştiinţă şi tehnică” S. p.32-33. în privinţa apariţiei marketingului clasic. unii autori fac trimitere la negustorii Greciei antice. într-o formă sau alta. Apariţia şi dezvoltarea marketingului social-politic La fel ca în cazul multor delimitări conceptuale din sfera de cuprindere a marketingului. văzând în aceasta una din primele forme de promovare a vânzărilor. Realitatea demonstrează. în multe dintre domeniile avute în vedere. ci chiar despre o penurie a produselor petroliere. a vânzării. pe piaţa multor ţări occidentale nu se putea vorbi despre o abundenţă.profesor fiind una de tip beneficiar . ci despre campanii sociale). ce-i drept. 16 17 Baker. Bucureşti. autori care pătrund adânc în trecutul omenirii în încercarea de a depista izvoarele acestuia. 13 . ca soluţie de adaptare a ofertei la cerere şi facilitare. Dacă. marketingul. oferta depăşeşte cererea.1.prestator. C. Dacă accentul cade pe rolul social jucat de instituţia de învăţământ. există.28. în Statele Unite ale Americii. atunci când condiţiile socio-economice reclamă o astfel de abordare. un autor apreciază că definitoriu pentru o instituţie de învăţământ este prestarea de servicii de educaţie. Spre a prezenta un singur exemplu: ca urmare a crizelor petroliere de la începutul anilor 1970. Bucureşti. se poate vorbi despre marketing ca activitate de sine stătătoare doar în momentul în care sunt întrunite elementele amintite în definiţiile prezentate: să fie vorba despre o activitate formală. a apărut la începutul al XX-lea. Astfel. Teoria abundenţei de produse ca origine a marketingului este destul de simplu de exprimat şi de înţeles. În literatura de marketing se întâlnesc două teorii care încearcă să explice apariţia acestuia. Kotler şi Roberto amintesc de campaniile desfăşurate în Roma antică în scopul eliberării sclavilor (fără a vorbi. relaţia elev . dar unde marketingul este prezent şi poate fi aplicat cu succes. (coordonator) – „Marketing”. – „Marketing”. Florescu. în timp ce a doua consideră dinamismul social-economic drept condiţie fundamentală a apariţiei marketingului 17. marketingul educaţional va fi încadrat în marketingul serviciilor. şi în privinţa marketingului social-politic. despre marketing social. însă. recunoscut de societate inclusiv prin finanţare de la buget. ci se regăseşte. Problema este cu atât mai dificil de tranşat cu cât instituţiile de învăţământ. care utilizează ca instrumente de intervenţie asupra pieţei componentele mixului de marketing (combinaţia produs – preţ – distribuţie – promovare). de exemplu.A. Producţia creşte. 1992. 4. sistematică şi fundamentată ştiinţific. activitate practică şi ştiinţă economică. dimpotrivă. Momentul şi condiţiile ce au determinat apariţia marketingului clasic Chiar dacă activităţi sporadice de marketing s-au desfăşurat cu mai multă vreme în urmă. 1997. ca mod de gândire. că există pieţe unde nu se poate vorbi despre o abundenţă de produse. pe lângă activitatea de educare şi instruire (considerată activitate de bază şi care dă specificul social). O primă teorie aşează la baza apariţiei marketingului abundenţa de produse 16. În realitate. pe această cale.. Editura Marketer. mai desfăşoară activităţi suplimentare (cum ar fi cea de cercetare ştiinţifică) care pot lua forma unor prestări de servicii. rolul său a crescut în perioadele de criză. p. problema determinării momentului apariţiei marketingului social-politic nu este atât de simplă cum ar părea la prima vedere. care cântau în piaţă calităţile mărfurilor pe care le ofereau spre vânzare. 4. întreprinderile producătoare sunt silite să găsească soluţii pentru a face vandabile produsele proprii. situaţie care se regăseşte mult mai târziu.Dacă. Cu toate acestea. Iar această situaţie nu este specifică doar domeniului educaţiei. iar unele dintre acestea descoperă marketingul. Michael J. Capitolul nr. iar nivelul de dezvoltare a teoriei şi practicii conducerii economice o permit. unele produse nu se mai vând. atunci probabil că marketingul educaţional va fi încadrat în marketingul social.

Deci. care.000 de mâini în 3 luni.). perioadă considerată a marca începuturile marketingului clasic. 3. propun următoarea ordine de apariţie a specializărilor marketingului: 1. 2. 1992.începutului de secol XX. când candidatul victorios. Denis . resursele financiare şi cunoştinţele de specialitate. 4. dar mai cuprinzătoare decât teoria abundenţei de produse. la agenţii de publicitate (mai întâi B. pe de altă parte. Bunuri industriale (echipamente. produse electro-casnice etc.“Le marketing politique”. dacă acceptăm faptul că marketingul social-politic este o specializare a marketingului. literatura de specialitate este unanimă în a preciza că domeniul social-politic nu reprezintă una din primele specializări ale marketingului. în dezvăluirea faptului că marketingul activităţilor nelucrative a apărut după ce toate specializările marketingului clasic au intrat în cotidian. Unii autori (Lindon. turism. urmată ceva mai târziu de Young & Rubicam) pentru a netezi drumul spre Casa Albă al generalului Dwight Eisenhower. iar. se pune. 5. . religioase etc. administraţie etc. realizându-se spoturi specifice pentru alegătorii din fiecare stat în parte. înaintea altor specializări aparţinând marketingului social sau celui politic. Dimpotrivă. În orice caz. o logică simplă ne spune că. când Partidul Republican din Statele Unite a apelat pentru prima dată la acest nivel.Teoria dinamismului social-economic este ceva mai subtilă. cu ajutorul unor spoturi pentru televiziune. 1988. detergenţi. De asemenea.“Communication et marketing de l’homme politique”. campania 18 Lendrevie. el constituie o ruptură evidentă faţă de alegerile anterioare.7. informatică etc. trebuie pornit de la definiţia acestuia şi trebuie trecute în revistă acele evenimente care pot intra în discuţie ca reprezentând data de naştere a acestuia. În aceste condiţii. Organizaţii cu scop nelucrativ (filantropice. Paris. 14. 14 .20 Cu toate acestea. Philippe J. cu siguranţă. maşini. p.). Dalloz. Paris. în special datorită utilizării televiziunii. Dar. pentru publicitatea electorală. Bobin. din punct de vedere practic.„Mercator – théorie et pratique du marketing”.D. Durstin & Osborne. 20 Maarek. 1990. Ea nu neagă rolul catalizator pe care îl are abundenţa de produse în apariţia marketingului. pe de o parte. Interesul acestei cronologii constă. 19 Lindon.). Jacques. Partide politice (marketing electoral). Denis . . marea distribuţie). pentru a identifica momentul respectiv. 7. chiar şi în această privinţă.O.000 de mile şi de a fi strâns 500. democratul Harry Truman se mândrea cu faptul de a fi fost în contact direct. Bunuri semi-durabile (automobile. Interesant este şi faptul că s-a folosit. Lindon. Bobin)19 consideră că naşterea marketingului electoral a avut loc în anul 1952.“Le marketing politique”. Servicii destinate marelui public (bănci.Batten. din 1948. Milan Midia. Apariţia marketingului social-politic Revenind la problema apariţiei marketingului social-politic. 4. mai puţin evidentă. Bunuri de larg consum (alimente. LITEC. 6. Dalloz. identificarea momentului apariţiei marketingului social-politic se reduce la a stabili când a apărut marketingul electoral. Aici intervin trei aspecte: mentalitatea. în premieră. În plus. apariţia marketingului social-politic nu este anterioară sfârşitului de secol XIX . originile marketingului electoral sunt ceva mai adânci. 1986. părerile sunt împărţite. Paris.).2. nu putem să nu acceptăm că partea nu putea să apară decât cel mult în acelaşi timp cu întregul. această situaţie fiind posibilă doar dacă marketingul social-politic ar reprezenta prima specializare a marketingului. dar consideră că este necesar să fie cercetate mai în profunzime condiţiile care au permis apariţia acestuia. în timpul campaniei pentru alegerile prezidenţiale cu 15-20 de milioane de persoane. Momentul a avut un impact deosebit.B. 4 e édition. Pe lângă problema necesităţii apariţiei marketingului. cu această ocazie şi o încercare de segmentare a electoratului. Relevantă în acest sens este opinia lui Denis Lindon şi Jacques Lendrevie. într-una din cele mai apreciate lucrări de teorie a marketingului apărute în Europa18. în sublinierea faptului că prima extensie a marketingului în domenii nelucrative a fost marketingul electoral. aceasta este una dintre cele mai recente apariţii în rândul specializărilor marketingului. p. Barton. Organisme publice (guvern. Jean-Paul . cu prilejul celor 356 de discursuri pe care le pronunţase şi de a fi parcurs 31.). şi problema posibilităţii utilizării marketingului. cosmetice etc.

Un alt moment relevant pentru apariţia marketingului electoral îl constituie fondarea. Philippe J. Alain Moreau. Este de la sine înţeles că extinderea practicilor de marketing electoral (şi a celor de marketing social-politic. denumit “Campaign Inc. 1981. 9.. spre deosebire de demersul electoral clasic. în Statele Unite ale Americii. ceea ce constituie un semn important în privinţa necesităţii marketingului electoral. cu ocazia alegerilor prezidenţiale. fără a utiliza termenul de marketing electoral. Michel . Prentis & Varley să-i organizeze campania pentru alegerile generale. Alain Moreau. de regulă. fie şi numai ca stare de spirit. urmată de transferarea acestora în alte ţări. 16. să constituie în interiorul partidului un comitet de profesionişti în publicitate şi în relaţii publice. pe ambele maluri ale Atlanticului. opiniile par a converge spre ideea că marketingul electoral (şi. Noir)21 regăsesc rădăcini mai adânci marketingului electoral. 23 Citat în Le Seac’h. iar transferul conceptelor şi chiar al tehnicilor şi metodelor de marketing socialpolitic nu s-a putut face fără modificări şi completări determinate de condiţiile concrete dintr-o ţară sau alta. toate acestea sunt dovezi indirecte şi presupuneri în privinţa existenţei marketingului electoral. laburiştii. primii care au apelat la metode şi tehnici de marketing în scopuri nelucrative (în speţă. marketingul social-politic. amintind că. LITEC. cu peste un secol în urmă.“Reussir une campagne electorale: suivre l’exemple americain?”. Chiar dacă şi numai acest din urmă amănunt reprezintă o dovadă a romantismului acelor începuturi. pus pe larg în valoare prin publicitate [subl. 1977.U. noastră]”23. Succesul obţinut de către conservatori i-a determinat şi pe adversarii lor politici. p.“L’etat marketing”.“L’etat marketing”. Paris. o puternică dezvoltare. se poate aprecia că înfiinţarea unei firme de consultanţă în domeniul organizării şi conducerii campaniilor electorale demonstrează existenţa unei pieţe care solicita astfel de servicii. 21 Le Seac’h. cunoscând. Multitudinea acestor repere cronologice amintite în literatura de specialitate dovedeşte dificultatea de a stabili care este elementul decisiv care trebuie avut în vedere atunci când se vorbeşte despre apariţia marketingului electoral. după cum. Noir. aşa cum s-a întâmplat şi în cazul marketingului clasic.chiar dacă exagerat de cinică în raport cu normele morale europene . membri ai formaţiunii politice pentru care lucrează. p. Cam în aceeaşi perioadă.atunci când îşi exprimă în mod deschis intenţia de a implementa. care este practicat. în timp ce obţinerea acestor servicii pe baze comerciale indică o atitudine modernă. 15 . Michel . cei doi candidaţi la preşedinţia S. în 1924. . primului cabinet independent de consilieri în campanii politice. care ar trebui dublate de informaţii concrete privind activitatea desfăşurată de respectiva firmă. cumpărau timp de antenă la radio pentru a-şi difuza discursurile. în 1936. În Europa. Utilizarea acestor termeni ce ţin de limbajul comercial în contextul unor alegeri prezidenţiale îndreptăţeşte presupunerea că. în general) şi-a făcut apariţia în perioada interbelică. “Adaptarea” este un cuvânt ce ţine de esenţa marketingului.” şi condus de Clem Whitaker şi de domnişoara Leone Baxter. dovedeşte o concepţie foarte modernă . Altfel spus. Desigur. Davis. Paris.“Communication et marketing de l’homme politique”. De asemenea. în anul 1896. pe lângă procesul de dezvoltare a marketingului social-politic pe cale extensivă. 1981. de către specialişti care nu sunt. în lipsa unui demers sistematic orientat în această direcţie. În anul 1959. noastră] pe guvernatorul Landon şi bunul său simţ. 22 Maarek. Partidul Democrat a angajat un ziarist cu normă întreagă pentru a asigura activitatea de relaţii publice a partidului. republicanul Calvin Coolidge şi democratul John W. Partidul Republican. în California. Paris. Les Editions d’Organisations.electorală pentru alegerile prezidenţiale din 1952 reprezentând doar momentul afirmării acestuia la nivel naţional. Michel . foarte favorabilă apariţiei marketingului electoral. Paris. abil şi superior organizat. noastră] intensiv. o astfel de activitate nu poate fi considerată una de marketing electoral. în anul 1933. 22 Cu tot caracterul ei comercial. în scopuri electorale) se pare că au fost britanicii. Marcus Alonzo Hanna. “un efort comercial [subl. odată cu el. În orice caz.A. după cel de-al doilea război mondial. a cărui experienţă managerială a dat rezultate notabile. în anul 1928. pentru a-l discredita pe preşedintele Roosevelt şi New Deal-ul său şi pentru a-l vinde [subl. Alţi autori (Le Seac’h. Partidul Conservator a solicitat agenţiei de publicitate Colman.A. a avut loc şi o dezvoltare intensivă a acestuia. 1992.U. cel mai probabil în anii ’30. marketingul electoral era o realitate pe scena politică americană. care ulterior avea să devină doamna Whitaker. Partidul Republican a încredinţat organizarea campaniilor sale electorale unui om de afaceri. în general) în plan geografic nu s-a efectuat printr-o simplă preluare a unor rezultate obţinute în S.

Accentul se deplasează de la distribuţie şi promovare spre cercetarea de marketing şi 24 Albouy. p. deja existente. un om politic având o notorietate suficient de redusă pentru a putea fi utilizate toate tehnicile de marketing clasic specifice lansării pe piaţă a unui nou produs. deşi. după ce produsul fusese deja realizat. 16 . marea majoritate a întreprinderilor neîmbrăţişând concepţia de marketing.A. sunt imagini sugestive pentru acea perioadă. marketingul a străbătut mai multe etape în dezvoltarea sa. era şi foarte greu de crezut că s-ar fi putut întâmpla aşa ceva). apariţia marketingului electoral este legată de numele lui Michel Bongrand. vânzarea produselor realizate a devenit principala problemă a întreprinderilor americane. La nivelul întreprinderii. iar rolul marketingului era acela de a depune toate eforturile spre a vinde aceste produse. După cel de-al doilea război mondial. Serge . L’Harmattan. Punctul final al orientării către producţie avea să fie reprezentat de marea criză de supraproducţie. Paris.F. S. A avea vânzători buni şi a face o promovare corespunzătoare produselor erau principalele contribuţii pe care le putea aduce marketingul la sporirea profitului unei întreprinderi. în multe alte ţări. prima jumătate a secolului al XX-lea este considerată perioada „vechiului” concept de marketing. marketingul juca un rol cel mult secundar. În aceste condiţii. Oamenii de afaceri şi-au dat seama că nu este suficient să produci bunuri multe şi ieftine. conform căruia principala sarcină a unei întreprinderi este aceea de a realiza o producţie cât mai mare. în anul 1965. Trebuie să le şi vinzi. care a zguduit America la sfârşitul anilor ’20 şi începutul anilor ’30 ai secolului al XX-lea. mizând pe faptul că acestea îşi vor găsi cumpărătorii. Apariţia magazinelor cu mari suprafeţe comerciale. evoluţia sa istorică poate fi cel mai bine urmărită în ţara de origine. care a condus. Este etapa orientării spre vânzări . eficienţa demersului marketingului electoral fiind dovedită. Marketingul era văzut ca un instrument de impulsionare a vânzărilor. 1994. specialist în publicitate. campania pentru alegerile prezidenţiale a lui Jean Lecanuet. Kennedy) şi chiar dacă Jean Lecanuet nu a devenit preşedintele Franţei (într-o competiţie dominată de statura politică a generalului de Gaulle. Producţia devenise mai mare decât cererea. În evoluţia marketingului. dar şi zecile de mii de comis-voiajori care străbăteau ţara în lung şi în lat. rezultatul obţinut a fost mai mult decât onorabil (Lecanuet a obţinut aproape 16% din voturi. Acele întreprinderi care desfăşurau activităţi de marketing. Etape în evoluţia marketingului clasic Pe parcursul secolului al XX-lea. Rolul marketingului era unul marginal. unde a pătruns ulterior. pentru a realiza produse care să corespundă acestora. Principala preocupare a întreprinderii. 12. Lunga perioadă de recesiune a însemnat o scădere dramatică a puterii de cumpărare şi a pus sub semnul întrebării modul de gândi şi de a organiza afacerile. rolul marketingului nu este acela de a vinde produse deja realizate. Marketingul intervenea în faza de distribuţie.U.În Franţa. nu deţinea decât 3% din intenţiile de vot). la începutul campaniei electorale. vedeau în acestea o posibilitate de a-şi mări cantităţile de produse vândute.24 4. cu un decalaj temporal mai mare sau mai mic. Chiar dacă au existat voci care au criticat acest demers (inclusiv acuzând o prea mare asemănare cu poziţionarea lui J. Etapele parcurse de optica şi practica marketingului sunt. Desigur. apare şi se răspândeşte rapid noul concept de marketing. interesant este faptul că etapele pe care marketingul le-a parcurs aici se regăsesc. după opinia majorităţii specialiştilor. în vederea maximizării profitului.“Marketing et communication politique”.. este prematur să se catalogheze într-o singură direcţie Etapa orientării spre producţie se caracterizează prin existenţa unei cereri nesatisfăcute. de o calitate şi la un preţ acceptabile. accentul fiind pus pe inovaţia tehnologică şi pe organizarea muncii. în aceste condiţii. dar. era aceea de a produce cantităţi cât mai mari de mărfuri. în număr de patru: a) Perioada anilor 1900-1930: Etapa orientării spre producţie b) Perioada anilor 1930-1950: Etapa orientării spre vânzări c) Perioada anilor 1950-1975: Etapa orientării spre conceptul modern de marketing d) Perioada de după 1975: este o perioadă bogată în evoluţii ale conceptelor de marketing şi. În conformitate cu acesta.3. dată fiind şi apropierea în timp. ci de a cunoaşte nevoile şi dorinţele consumatorilor potenţiali. Raportul cerere – ofertă s-a inversat.

nevoia unei gândiri pe termen lung a evoluţiei viitoare a întreprinderii. Marketingul intervine. într-un capitol anterior. Au apărut. Fie şi o sumară trecere în revistă a conceptelor caracteristice marketingului modern trebuie să includă concepte cum sunt marketingul societal. perioadă caracterizată printr-un accentuat dinamism economic şi social (schimbări în structura socio-demografică a populaţiei. când unele schimbări majore în plan economic (şocurile petroliere din anii ’72 -’73. marketingul strategic. ceea ce a condus la acceptarea şi răspândirea 25 26 Zaharia.  urmare a încetinirii ritmului de creştere economică. p. o serie de concepte care accentuează diferite aspecte ale marketingului. generate de război. a unei relative saturări a majorităţii pieţelor. răspândirea în domeniul afacerilor civile a unor produse cu destinaţie iniţială militară. specifică anilor ’68 . 2000. dar şi a unei discipline şi rigori specifice etc. 17 .) şi va dura până în anii 1970-1975.’70) au condus la o modificare a paradigmelor marketingului modern. Termenul de marketing strategic caracterizează dimensiunea pe termen lung a marketingului drept concepţie a conducerii. cât şi în cel al teoriei marketingului. Editura ASE. Această etapă este cunoscută în istoria dezvoltării marketingului sub denumirea de etapa orientării spre conceptul modern de marketing . a devenit tot mai important. activitatea productivă urmând a se orienta în funcţie de cerinţele clienţilor. însă. din punctul de vedere al evoluţiei marketingului. moderne. Toate acestea privesc marketingul dintr-o nouă perspectivă. care a avut o poziţie dominantă după cel de-al doilea război mondial şi care stipula că în centrul activităţii de marketing a întreprinderii stau clienţii cu nevoile lor. au apărut diferite concepţii care. Bucureşti. p. în mod esenţial. în sensul că întreprinderea este nevoită să se adapteze nu doar la nevoile şi aşteptările clienţilor. relansarea economică datorată de trecerea de la producţia de război la producţia normală. politica de distribuţie şi politica de comunicaţie promoţională. 7-8 Pop. marketingul relaţional. în principal. fiind expresia dezvoltării intensive a marketingului. de exemplu) şi social (ampla mişcare de emancipare. unde activitatea de marketing este văzută ca o relaţie între întreprindere şi clienţi. Marketingul societal are profunde implicaţii sociale şi a fost prezentat ca principală formă de dezvoltare intensivă a marketingului clasic. marketingul direct. începutul anilor ’50. acesta făcându-şi apariţia în întreprinderile din Europa. atrăgeau atenţia asupra importanţei sporite pe care trebuiau să o capete şi alte componente ale mediului extern. marketingul ofertei. După 1975. 26  rolul marketingului. al înţelegerii profunde a relaţiilor de piaţă. Marketingul strategic nu face altceva decât să scoată în evidenţă faptul că – spre deosebire de „marketingul clasic”. precum şi a mai sus pomenitei accentuări a luptei de concurenţă. Răzvan (coordonator) – „Marketing strategic”. iar instrumentele pe care le poate pune în operă o întreprindere pentru a satisface aceste nevoi se subsumează conceptului de mix de marketing şi celor patru componente ale sale: politica de produs. Ele nu sunt specializări ale marketingului. Perioada ultimilor 25-30 de ani s-a caracterizat. multe întreprinderi au fost nevoite să-şi regândească obiectivele şi să-şi prelungească orizontul de aşteptări. relaţie în care întreprinderea deţine un control pe care şi-l exercită pe baza politicilor de marketing implementate – întreprinderea modernă trebuie să ţină seama de câteva elemente suplimentare:25  lupta de concurenţă s-a accentuat. de a regândi conţinutul şi modul de desfăşurare ale activităţii de marketing clasic. fără a-l modifica. ci modalităţi noi. în multe cazuri ajungându-se la o congruenţă între marketingul strategic şi viziunea strategică de ansamblu a managementului întreprinderii. iar relaţia bilaterală „întreprindere – clienţi” tinde să devină într-o măsură tot mai mare una trilaterală „întreprindere – clienţi – concurenţi”. Nicolae Al. 2000. politica de preţ. De aici. 20.implementare rezultatelor acesteia în producţie. Marketingul strategic vine să completeze „noul concept de marketing”. Perioada anilor 1950-1975 este şi o perioadă importantă în dezvoltarea extensivă a marketingului. Editura Economică. atât în planul activităţii practice. fără a nega rolul deosebit de important ce trebuie acordat clienţilor. (coordonator) – „Marketing strategic”. de priorităţile pe care acesta trebuie să le aibă în vedere. Bucureşti. înainte ca produsul să fie realizat. în multiple planuri. printr-o mare diversitate a opiniilor legate de direcţiile de evoluţie a acestuia. concretizată într-o viziune strategică asupra relaţiilor de piaţă ale acesteia. ci şi la reacţiile şi iniţiativele concurenţei. în diverse domenii ale activităţii economice. Ea debutează odată cu perioada imediat postbelică.

vol II. cu care ea a stabilit legături strânse de interdependenţă. operează cu informaţii furnizate de organele centrale de conducere ale partidului [este vorba. evident.4. măreşte încrederea între parteneri şi creează legături strânse. care poate fi utilizat în condiţii de rapiditate şi de costuri reduse în cercetările de marketing. ci la cele viitoare ale consumatorilor. Economica. Această reţea de marketing este formată din întreprinderea în cauză şi toţi distribuitorii. Acest proces de cercetare trebuie să se îmbine în mod fericit cu creativitatea tehnică. solide şi reciproc avantajoase atât cu clienţii. În conformitate cu acest concept. 13 29 Dubois. Bucureşti. Viitorul va decide care dintre aceste orientări ale marketingului ultimilor 2-3 decenii va deveni reprezentativ pentru întreaga perioadă. ele se datorează exclusiv creaţiei tehnice. tehnic şi social între aceştia. Etape în evoluţia marketingului social-politic Datorită perioadei relativ îndelungate de existenţă a marketingului electoral în Statele Unite. în vederea stabilirii unor relaţii de durată. 1999. Aceste contacte sunt menite să suscite un răspuns imediat sau. Editura Economică. accentul cade pe cercetarea complexă de marketing şi pe adaptarea produselor întreprinderii nu la nevoile actuale. cărora li se pun la dispoziţie mijloace de transmitere directă şi rapidă a răspunsului către întreprindere. . Philip . cel puţin. Newman identifică patru stadii pe care le-a parcurs conducerea activităţii electorale: ∗ orientarea către partid. Tendinţele noi în teoria şi practica marketingului sunt multiple şi foarte diversificate. o atenţie deosebită trebuie acordată implicării marketingului în activităţile post-vânzare.concepţiei de marketing strategic în numeroase întreprinderi. succesul unui produs pe piaţă nu se datorează unei planificări riguroase a activităţii de cercetare-dezvoltare. şi clienţii efectivi. 1994. în promovarea produselor sau în vânzarea directă a acestora. În timp.U. În realitate. pe de altă parte. identificarea unor nevoi latente.29 O oportunitate deosebită pentru dezvoltarea marketingului direct o constituie apariţia şi extinderea utilizării Internetului.centrată pe alegerile prezidenţiale din S. Noţiuni de bază pentru studiu şi practică”. Manfred – „Marketing. Marketingul relaţional (numit şi marketing de relaţie) accentuează importanţa păstrării clienţilor. acest tip de relaţii poate deveni o resursă de tip special a întreprinderii. În unele cazuri. alcătuite din simpatizanţi şi voluntari. Universitatea de Ştiinţe Agricole. Alain – „Marketing. iar accentul cădea pe atragerea de noi clienţi. în aparenţă. Marketingul relaţional reduce timpul şi costurile aferente tranzacţiilor. organizaţiile teritoriale ale partidului. Jolibert.„Managementul marketingului”. Newman. care să îi ofere un avantaj semnificativ în lupta de concurenţă. 18 . Cluj-Napoca. de ordin economic. pe de o parte. 1997. Pierre-Louis. într-un termen scurt din partea destinatarilor. 27 Marketingul ofertei presupune investigarea în profunzime a nevoilor consumatorilor. 386-387. Teorie şi practică”. numită reţea de marketing. Bucureşti. ci unei rezolvări creative şi novatoare a problemelor. Pornind de la o foarte cunoscută etapizare aplicabilă în cazul marketingului clasic. în concluzie. Paris. cât şi cu distribuitorii şi furnizorii valoroşi. p. Multe inovaţii din domeniul produselor electronice de larg consum sunt rezultatul unui asemenea demers. pe această bază a unor produse noi. care privilegiază o abordare personalizată a clienţilor şi a altor componente ale micromediului întreprinderii. El se caracterizează prin utilizarea unor baze de date care să permită stabilirea unor contacte personale şi diferenţiate între întreprindere. nu le solicitaseră în mod explicit. p. p. unde fiecare tranzacţie era privită în mod separat. nu trebuie înţeles că marketingul ofertei constituie o revenire la vechiul concept de marketing. furnizorii şi clienţii acesteia. O astfel de retrospectivă a evoluţiei conceptului de marketing electoral în perioada postbelică . Chiar dacă întreprinderea este cea care propune un nou produs. Marketingul înseamnă şi o căutare a rezolvărilor „neconvenţionale” şi „unice” pentru a dobândi o poziţie exclusivă pe piaţă. bazate pe interese comune. şi propunerea. pe care consumatorii nu le percepeau ca fiind utile şi.A. Editura Teora. evoluţia acestuia poate constitui subiectul unor etapizări. Strategia de ansamblu a unei întreprinderi se bazează în mod esenţial pe strategia de marketing a acesteia. În această etapă. chiar dacă. 4. de cele două mari partide americane: Partidul Democrat şi Partidul 27 28 Kotler. clienţii potenţiali sau furnizori. spre deosebire de marketingul clasic. 28 Marketingul direct este o formă specifică a demersului de marketing. 40 şi 85-87 Bruhn.este cea realizată de Bruce I.

poate în mai mare măsură decât oricare altă specializare a marketingului nu a fost primită cu braţele deschise nici de moraliştii specializaţi în tragerea semnalelor de alarmă privind posibile pericole la adresa libertăţilor cetăţeneşti şi. un compozitor sau un pictor trebuie să realizeze opere de artă izvorâte din conştiinţa lor artistică sau opere pe care publicul le doreşte şi care vor avea şanse mai mari să fie vândute? Un om politic trebuie să exprime propriile convingeri politice şi să prezinte programe de acţiune conforme acestor convingeri sau poate să abordeze acele teme pe care electoratul doreşte să le audă. Bucureşti. reunind circa 40 de specialişti în marketing politic din 15 ţări ale bătrânului continent.]. la Bruxelles. utilizând în mod eficient tehnici de marketing. în campania sa victorioasă din 1960. fondată în 1969. organizează conferinţe anuale şi a elaborat un cod de etică al specialistului în marketing electoral. În această situaţie. de asemenea.org).com). din iniţiativa francezului Michel Bongrand şi americanului Joseph Napolitan. are loc primul Congres Internaţional de Marketing Social. În această ultimă etapă. Un artist poate. în anul 1952. la Paris. în continuare.Republican . dilemele cu care se confruntă cei ce analizează critic problematica marketingului social-politic. dacă creaţia sa nu este originală.“Marketing”. Importanţa studierii marketingului social-politic Dezvoltarea marketingului social-politic. încercând să implementeze o “maşinărie politică” în care rolul candidatului nu este altul decât acela de a interpreta o partitură compusă şi orchestrată de către conducerea partidului. ∗ orientarea către vânzări. ∗ orientarea către marketing. există Asociaţia Latino-americană a Consilierilor Politici (www. (coordonator) . Există.5. 19 . devenită un best-seller internaţional. o Asociaţie Europeană a Consilierilor Politici (www. numai că rolul principal în organizarea şi conducerea acesteia trece din mâinile aparatului de partid în cele ale profesioniştilor. p. Astfel. ∗ orientarea către produs. Semnificativă pentru nivelul de dezvoltare atins de marketingul electoral este crearea. nici de mulţi dintre cei care beneficiază de pe urma tehnicilor de marketing. În privinţa marketingului social.eapc.org).theaapc. în ambele cazuri. să se îmbogăţească. de către specialişti ai marketingului electoral din 15 ţări. conducerea campaniei electorale este încredinţată unor specialişti în marketing din afara partidului. Editura Marketer. dar niciodată el nu va deveni „mare”. 30 4.C. în anul 1968. marile eforturi făcute spre a-i “vinde” candidatura fiind relatate de către Joe McGinniss în cartea “The Selling of the President”. 44. cea mai mare organizaţie profesională de acest tip este Asociaţia Americană a Consilierilor Politici (www. iar publicul căruia i se adresează nu se recunoaşte în 30 Conform Florescu. este vorba despre o falsă problemă. focalizată pe persoana candidatului. cei mai mulţi americani. în prezent.alacop. în mod paradoxal. în esenţă. eventual. recrutaţi în special din rândurile experţilor în mass media. Tot la nivel continental.com). În 1992. care numără. campania electorală este.iapc. a Asociaţiei Internaţionale a Consilierilor Politici (www. ci pe nevoile şi aşteptările alegătorilor. toţi cei trei candidaţi principali . “Fabricarea unui produs de calitate” pare a fi cuvântul de ordine în această etapă. precum şi rezolvările având cea mai mare priză la public? Acestea sunt. Este cazul lui Richard Nixon în anul 1968. care pun accentul nu pe candidat. 1992. iar cel care o ilustrează cel mai bine este John Fitzgerald Kennedy. a celor două partide politice majore axează campania electorală pe identificarea şi promovarea celui mai bun candidat posibil.George Bush. utilizând demersul care şi-a dovedit eficienţa în marketingul clasic. şi care organizează conferinţe anuale pe teme de specialitate.n. iar în 1975. Dar. care are peste 600 de membri. După părerea noastră. Conducerea din Washington D. un scriitor.n. primele semne ale interesului pentru acesta apar la scurt timp după definirea lui de către Kotler şi Zaltman. circa 100 de membri. la începutul anilor ’70. Bill Clinton şi Ross Perot au abordat cursa pentru Casa Albă din această optică. Un regizor. în anul 1972. Politicul este precumpănitor în faţa marketingului. O exemplificare a acestei etape o constituie campania electorală a generalului Eisenhower. la Universitatea din Illinois se desfăşoară lucrările primei Conferinţe Naţionale de Marketing Social. C.

Mediul extern de marketing al organizaţiilor sociale şi politice Una din particularităţile marketingului social-politic. teoriei marketingului. pentru totdeauna. Răzvan – „Marketing social-politic. precum şi câteva zeci de partide politice care au organizaţii la nivel local şi care prezintă mii de candidaţi la alegerile legislative. În rest. considerăm că toţi cei ce se apleacă asupra problemelor practicii şi. în special. fiind în interesul acesteia să determine cele mai eficiente modalităţi de a face acest lucru. datorită unor pretinse complexe de superioritate. primării. În privinţa utilizării tehnicilor de marketing în scop electoral. În acelaşi timp. p. 20 . Partea a II-a. poate da naştere unor întrebări a căror soluţionare va conduce la o mai bună înţelegere a marketingului clasic. 31 Zaharia. nu face altceva decât să îndepărteze. cluburi sportive etc. fără a se îndepărta de propriile-i convingeri. 2000. ca şi alte tipuri de instituţii (ministere. o incursiune într-o specializare recentă a marketingului. în marketingul social-politic componentele mediului de marketing sunt grupate în două categorii: componentele cu care organizaţia nu intră în contact direct şi pe care nu le poate influenţa în mod direct alcătuiesc macromediul de marketing socialpolitic. 5. în raport cu celelalte modalităţi de abordare a problemelor cu care se confruntă organizaţiile sociale şi politice o constituie situarea organizaţiei în contextul unui mediu extern. Pentru ca această influenţă să nu fie una negativă pentru organizaţie. practic singurele diferenţe fiind legate de modificarea importanţei anumitor componente ale mediului şi.această creaţie. în general. Această abordare a mediului de marketing a fost preluată în marketingul social-politic din marketingul clasic. nu pot să ocolească aspectele particulare ale dezvoltării acestuia în zona activităţilor sociale şi politice. Editura ASE. cu care aceasta intră în relaţii directe. este necesar ca aceasta să cunoască în profunzime caracteristicile şi evoluţia mediului în care îşi desfăşoară activitatea. de către organizaţie. influenţându-se reciproc. Bucureşti. Curs”. În schimb. lucrurile stau exact la fel: un om politic de valoare va folosi aceste tehnici pentru a se adapta mai bine la dorinţele electoratului.) să îşi manifeste din ce în ce mai mult interesul de a angaja specialişti în marketing. în unele cazuri. Este foarte probabil ca aceste organizaţii. De aceea. a nu utiliza tehnici de marketing în cultură. Mai mult decât atât. la rândul lor. şansa unui artist de a fi cunoscut şi apreciat de un număr cât mai mare de persoane. marketingul politic oferă instrumentele pentru aceasta). În opinia noastră. La fel ca în cazul marketingului clasic. încă o dată. alcătuit din componente care îi influenţează activitatea. în timp ce componentele aflate în proximitatea organizaţiei. structura şi semnificaţia marii majorităţi a componentelor mediului nu diferă în marketingul social-politic faţă de marketingul clasic. Mediul extern de marketing al organizaţiilor nelucrative Capitolul nr. fie şi numai de teamă că o ruptură între personalitatea reală şi imaginea publică va fi sesizată şi sancţionată de electorat.7-8. trebuie ţinut cont de faptul că în România există peste 10. după parcurgerea principalelor elemente constitutive ale activităţii de marketing social-politic şi după clarificarea noţiunilor teoretice specifice. universităţi. nu este nimic rău în a cunoaşte ce doresc cetăţenii (şi marketingul politic oferă instrumentele pentru aceasta) şi în a acţiona în direcţia îndeplinirii acestor dorinţe (şi. alcătuiesc micromediul de marketing social-politic. unele dintre aceste componente pot fi influenţate. inexistente în cazul marketingului clasic. mai ales. de apariţia unor componente. • din punct de vedere teoretic.000 de organizaţii neguvernamentale care desfăşoară activităţi cu caracter social. se poate face afirmaţia că importanţa abordării problematicii marketingului social-politic constă în cel puţin următoarele aspecte:31 • din punct de vedere practic. în care multe concepte sunt departe de a fi cristalizate.

mediul cultural. Kotler. p. în special. partidele politice şi chiar unele organizaţii sociale au ca obiectiv tocmai modificarea anumitor aspecte ce ţin de mediul politico-instituţional. brevete. Wong. naţionalitate. 1998. mai predispuse la gafe.. iar. Armstrong. Bucureşti. Veronica . 21 . Bucureşti. neglijându-le pe cele cu adevărat importante. Editura Teora. Mediul socio-demografic cuprinde ansamblul elementelor legate de populaţia existentă în zona vizată de organizaţia socială sau politică. dată fiind dinamica mai puţin accentuată a componentelor sale.) şi nemateriale (know how. 1102. 1992. mediul natural şi mediul internaţional. Nu întâmplător. Macromediul de marketing al organizaţiilor sociale şi politice În privinţa macromediul de marketing social-politic. grad de poluare. raportul de forţe existent între diferitele formaţiuni politice. sex. pe de altă parte.“Principiile marketingului”. mediu şi localitate de domiciliu etc. Importanţa cunoaşterii aspectelor specifice acestui mediu este mai mare în cazul organizaţiilor care operează în afara graniţelor propriei ţări. rolul său în marketingul social-politic este deosebit. reţea hidrografică. Philip. licenţe etc. secete etc. actele normative care reglementează activitatea organizaţiilor sociale sau politice. 32 33 Florescu. urmărind doar să se adapteze la cerinţele lui. mediul tehnologic. care influenţează raporturile dintre membrii societăţii. Gary. strategice. trebuie subliniat faptul că studierea componentelor macromediului este mult mai importantă pentru organizaţiile sociale sau chiar politice care îşi desfăşoară activitatea în alte ţări. în cele mai multe cazuri. nivelul de dezvoltare economică este important.5. cutumele şi credinţele îmbrăţişate de populaţia din zona vizată. Ca şi întreprinderile. Mediul tehnologic este alcătuit din ansamblul elementelor materiale (echipamente. ocupaţie. C. pe de o parte. mediul socio-demografic reprezintă “punctul de pornire în evaluarea dimensiunilor cererii potenţiale. organismelor guvernamentale şi grupurilor de presiune care influenţează şi limitează libertatea de acţiune a organizaţiilor şi persoanelor particulare într-o anumită societate”33. alunecări de teren. mediul economic. din acest motiv.1. John. pericol de inundaţii. datorită relaţiei existente între acesta şi nivelul fondurilor de care beneficiază aceste organizaţii. utilaje etc. Saunders. a pieţei organizaţiei”. ceea ce creează situaţii specifice fiecărei zone. 32 Aceste dimensiuni sunt influenţate în mod considerabil de o serie de aspecte. ale organizaţiilor sociale sau politice. se poate aprecia că. împărţind populaţia în funcţie de criterii legate de vârstă. cel mai mare număr de asemenea organizaţii se întâlneşte în ţările dezvoltate din punct de vedere economic. şi un candidat “paraşutat” de la centru într-o regiune pe care nu o cunoaşte poate face gafe. p. Mediul economic vizează relaţiile existente între membrii societăţii în privinţa producerii şi repartizării bunurilor necesare. El se constituie într-un factor de o deosebită importanţă în conturarea comportamentului uman şi. Dar. precum structura de vârstă a populaţiei. tradiţiile. venituri. fiind. El vizează. Pentru organizaţiile sociale sau politice. Cunoaşterea diferitelor categorii de populaţie şi a legăturilor existente între acestea reprezintă o condiţie sine qua non a oricărei organizaţii sociale sau politice. Mediul cultural include ansamblul aspectelor privind sistemul de valori. Editura Marketer.) utilizate în producţia şi distribuţia bunurilor. 53. ale căror realităţi le sunt mai puţin cunoscute. nu îşi propun să acţioneze asupra acestei componente a macromediului. datorită faptului că organizaţiile fără scop lucrativ nu se implică decât în mică măsură în procesul de producţie. întrucât marea majoritate a organizaţiilor sociale sau politice urmăresc tocmai influenţarea acestor comportamente. Macromediul de marketing social-politic este alcătuit din următoarele componente: mediul socio-demografic. organizaţiile sociale sau politice operează segmentări ale pieţei. În consecinţă. Mediul natural are în vedere condiţiile legate de relief.“Marketing”. Rolul jucat de mediul tehnologic în cazul organizaţiilor sociale sau politice este mai puţin important decât în cazul întreprinderilor. în general. în zone geografice pe care le cunosc mai puţin şi unde se pot confrunta cu situaţii neaşteptate. Mediul politico-instituţional se referă la „ansamblul legilor. obiceiurile. Dacă întreprinderile. climă. indiferent de obiectivele pe care le urmăreşte. acesta influenţează deciziile pe termen lung. dacă îşi axează discursul electoral pe rezolvarea unor probleme de mediu lipsite de importanţă în zona respectivă. mediul politico-instituţional. În acelaşi timp. (coordonator) .

în funcţie de domeniul social sau politic în care activează organizaţia. concurenţii. indiferent dacă adoptă sau nu un anumit comportament (de regulă. la rândul lor. joacă un rol important pentru fabricile de medicamente şi pentru farmacii.2. În unele cazuri. întrucât “prescriu” anumite mărci de medicamente consumatorilor finali. însă. ocupă o poziţie din care pot influenţa comportamentul altor persoane. stilul de viaţă (apartenenţa la unul din stilurile de viaţă identificate la nivel naţional sau chiar zonal stabilindu-se în baza unui set cuprinzător de întrebări). de altfel. ca şi în cazul marketingului clasic.Mediul internaţional poate fi considerat o ultimă componentă a macromediului de marketing social-politic. activităţi similare sunt practicate şi de către organisme publice sau chiar de către întreprinderi. Subscriptorii sunt acele persoane fizice sau juridice. el vizând situaţia politică din alte ţări. dar şi câteva componente specifice. vizând aceeaşi sferă de preocupări (rezolvarea unor probleme de sănătate. persoanele fizice sau juridice angajate de către organizaţiile sociale sau politice în vederea rezolvării unor probleme specifice. pot influenţa situaţia din ţara în care îşi desfăşoară activitatea respectiva organizaţie socială sau politică. din această perspectivă. foarte la modă în ultimul deceniu în ţările vest-europene. 5. întrucât în marketingul clasic. Militanţii (sau voluntarii) reprezintă persoanele fizice dispuse să sprijine. În 22 . acesta include componente care se regăsesc şi în marketingul clasic. o mare importanţă o prezintă militanţii care îndeplinesc sarcini în virtutea cărora intră în contact cu grupurile-ţintă. Chiar criteriile care stau la baza delimitării acestor grupuri-ţintă sunt foarte numeroase. deşi nu utilizează ei însăşi medicamentele. foarte diferite. respectiv bolnavilor. aceştia joacă un rol esenţial în desfăşurarea activităţii organizaţiei. fără a-l adopta).venirea comuniştilor la putere. Alături de personalul retribuit.poate influenţa desfăşurarea unor alegeri legislative sau prezidenţiale în România). prestatorii de servicii. militanţii (voluntarii). ei sunt reprezentaţi de organizaţiile sociale care se adresează aceloraşi grupuri-ţintă. de exemplu . subscriptorii. natura organizaţiilor fiind foarte diversă. Prestatorii de servicii sunt. îndeplinind diverse sarcini. conflictele militare şi chiar cele sociale care. prescriptorii. în conformitate cu pregătirea şi aptitudinile fiecăruia. dar. un rol important jucându-l cele comportamentale (fumători sau nefumători. firmele îşi acoperă cheltuielile din veniturile obţinute din vânzarea bunurilor realizate. termenul de “prescriptor” provenind. Componentele micromediului de marketing social-politic sunt următoarele: grupurile-ţintă. dar şi în cazul unor organizaţii sociale (de exemplu. de învăţământ etc. Prescriptorii sunt persoane care. “Médecins sans frontières” trebuie să îşi gestioneze resursele astfel încât să fie capabilă să facă faţă consecinţelor unor conflicte militare care izbucnesc simultan în zone diferite). utilizarea sau neutilizarea prezervativului în relaţiile sexuale. Micromediul de marketing al organizaţiilor sociale şi politice În privinţa micromediului de marketing al organizaţiilor sociale şi politice. având atribuţii asemănătoare forţelor de vânzare din marketingul clasic. criteriile psihologice (diverse aspecte legate de personalitatea individului) sau. În planul activităţilor sociale. Grupurile-ţintă reprezintă segmentele de populaţie vizate de o organizaţie socială sau politică. de la medicii care. pe lângă criteriile socio-demografice.). Ei sunt prezenţi şi în marketingul clasic. organismele publice. Concurenţii au un statut diferit. din perspectiva marketingului social-politic. sau chiar statul şi administraţiile publice locale. grupurile-ţintă sunt. Ele sunt echivalentul clienţilor din marketingul clasic şi. organizaţia socială intră în relaţii de concurenţă şi cu acestea. Rolul său poate fi important în cazul marketingului electoral (o schimbare politică la Moscova . prin efectuarea unor activităţi cu caracter voluntar (fără a fi recompensaţi material) activitatea unei organizaţii sociale sau campania electorală a unui candidat. Aceştia reprezintă o componentă a micromediului specifică marketingului social-politic. În sfera marketingului activităţilor nelucrative. ocupă locul central în activitatea de marketing a organizaţiilor sociale şi politice. nefiind nevoite să recurgă la solicitarea sprijinului financiar din partea altor organizaţii. Rolul lor este similar cu cel al salariaţilor dintr-o întreprindere. situaţie în care. deşi au loc în alte ţări. care contribuie financiar la buna desfăşurare a activităţii organizaţiilor sociale sau politice. participarea sau absenţa de la vot).

organizaţiile sociale au vocaţia de a acţiona asupra anumitor componente ale mediului. transport.. în mod obişnuit. aceste resurse sunt limitate. problema principală este să vinzi. tot ca în cazul întreprinderilor şi chiar în mai mare măsură decât acestea. institutele de sondare a opiniei publice.1. A vorbi despre piaţa activităţilor sociale sau despre piaţa electorală înseamnă a extrapola sensurile acestui concept la sfera social-politicului. ceea ce face ca marketingul social să aibă în vedere două componente ale pieţei: pe de o parte. nu să cumperi. Piaţa activităţilor sociale donaţii sponsorizări alocaţii de la buget influenţarea unor comportamente prestarea unor servicii vânzarea unor bunuri Subscriptori satisfacţii morale imagine stabilitate Organizaţie socială satisfacţii morale plata în bani Grupuri ţintă 23 . relaţiile organizaţiilor sociale cu grupurile-ţintă şi. aşa cum arătam anterior. de stat sau asociative. vamale. Din perspectiva marketingului clasic. precum şi persoanele prestând alte servicii decât cele de marketing: secretariat. agenţiile de publicitate şi firmele de consultanţă. În condiţiile în care. O explicaţie posibilă ar fi aceea că pe o “piaţă a cumpărătorilor”. relaţiile organizaţiilor sociale cu subscriptorii. pentru a-şi asigura resursele financiare necesare desfăşurării activităţii. Organismele publice sunt acele structuri permanente sau temporare. iar această extrapolare nu se poate face fără a delimita corect conţinutul noţiunii de piaţă. există organisme publice specifice fiecărui domeniu în parte: Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică în domeniul învăţământului superior. Figura nr. Dar. pe de altă parte. dar. însărcinate. cu supravegherea şi controlul activităţii organizaţiilor sociale sau politice. ca şi întreprinderile. după cum. într-un mod mai mult sau mai puţin figurat. la relaţiile care iau naştere între întreprindere şi clienţii acesteia. piaţa întreprinderii se referă. Nimeni nu neagă că există pieţe şi în amonte de întreprindere (unii autori vorbesc chiar despre un “marketing al aprovizionării”). Definirea pieţei organizaţiilor sociale şi politice Piaţa este un concept specific sferei economice. cel mai adesea. unde oferta este mai mare decât cererea. Pe lângă organele financiare. iar atenţia întreprinderii se îndreaptă în mod firesc în mai mare măsură spre clienţi decât spre furnizori. cu grupurile-ţintă ale căror probleme intenţionează să le rezolve. numai că aceste pieţe nu constituie. spre deosebire de întreprinderi. 6. sunt nevoite să aibă relaţii de schimb şi cu subscriptorii. în primul rând. Capitolul nr. Piaţa organizaţiilor sociale şi politice 6. Acestea intră în relaţii de schimb. ca şi în cazul întreprinderilor. Nu la fel stau lucrurile în cazul organizaţiilor sociale. se utilizează termenul de “piaţă a forţei de muncă”.această categorie intră. obiectul de activitate şi de studiu al marketingului clasic. pază şi protecţie etc. în sensul unei îmbunătăţiri a relaţiilor sociale şi a calităţii vieţii în societatea respectivă. în mod normal.1. Biroul Electoral Central şi birourile electorale locale în domeniul electoral etc. În general. situaţie specifică ţărilor dezvoltate. relaţiile dintre organizaţiile sociale şi subscriptori devin foarte importante. organizaţiile sociale şi cele politice trebuie să urmărească o adaptare cât mai rapidă şi mai eficientă la modificările mediului în care acţionează. 6. care sunt prezente în cazul tuturor organizaţiilor sociale şi politice (ca şi în cazul întreprinderilor). în vederea modificării acestora. de justiţie etc.

marea majoritate a prestaţiilor organizaţiilor sociale sunt gratuite. Din punctul de vedere al unui candidat. care acoperă. Bucureşti. fie că nu îşi regăsesc aspiraţiile în nici unul dintre candidaţii existenţi. cu (2) întreprinderi. fie că nu sunt interesaţi de politică. organizaţiile sociale trebuie să convingă subscriptorii şi să mobilizeze militanţii. Jean-Philippe – “La rationalité de l’électeur” în “Revue Française du Marketing” nr. Din perspectiva beneficiarilor. ∗ în multe cazuri. deci. p. la un anumit moment. cele mai importante aspecte sunt cele legate de piaţa electorală. şi de alegeri. C. 6. În marea majoritate a cazurilor este vorba despre transmiterea unor idei şi prestarea unor servicii. Studii efectuate în această direcţie demonstrează. care se autofinanţează din profit şi angajează personal. la stabilitatea socială. Prin analogie cu întreprinderile. – “Strategii în conducerea activităţii întreprinderii”. alegătorii se împart în alegători proprii şi alegători ai candidaţilor concurenţi. 24 . În aceste condiţii. de la care obţine donaţii şi cărora le oferă satisfacţia morală de a fi contribuit la rezolvarea unei probleme sociale. cererea din partea grupurilor-ţintă îmbracă forma unei cereri neexprimate. că „alegătorul se hotărăşte în funcţie de percepţiile şi reprezentările pe care şi le face despre candidaţii existenţi”34. Concluzia imediată este. Nu trebuie uitat că atragerea de fonduri nu reprezintă decât mijlocul prin care se asigură desfăşurarea în condiţii normale a activităţii organizaţiei. aceasta este “piaţa principală” pe care activează o organizaţie socială. totuşi. se impune o distincţie între noţiunile de alegători. p. Trăsături specifice ale pieţei organizaţiilor sociale şi politice Dincolo de diferenţele existente între organizaţiile sociale care activează în domenii atât de puţin asemănătoare. uneori organizaţia confruntându-se cu lipsa de interes sau chiar cu adversitatea anumitor membri ai grupurilor-ţintă vizate vis-a-vis de propunerile de modificare a comportamentului acestora. pot fi. opţiune pe care o vor concretiza în ziua alegerilor. În privinţa acesteia. de la care primeşte sponsorizări. “obiectul de activitate” al organizaţiei sociale îl reprezintă rezolvarea unor probleme cu caracter social ale anumitor grupuri-ţintă. ∗ caracterul preponderent intangibil al prestaţiei efectuate de către organizaţie în direcţia grupurilor-ţintă. ∗ caracterul preponderent nemonetar al contraprestaţiei efectuate de către grupurile-ţintă vizate . oferindu-le posibilitatea de a-şi spori notorietatea şi de a-şi îmbunătăţi imaginea. costurile organizaţiei. non-alegători relativi şi non-alegători absoluţi. sprijinind rezolvarea unor probleme care constituie însăşi raţiunea de a exista a statului şi contribuind. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. despre realizarea şi/sau comercializarea unor produse tangibile. foarte rar. însă. Spre deosebire de întreprinderi. identificate câteva trăsături specifice ale pieţei acestor organizaţii: ∗ necesitatea existenţei unor surse gratuite de finanţare şi de forţă de muncă . În ceea ce priveşte piaţa organizaţiilor politice. există tentaţia de a o defini prin numărul de persoane având drept de vot într-o anumită circumscripţie. 1987.2. Pe de altă parte. total sau parţial. A se vedea Florescu. în special.35 ceea ce conduce la delimitarea categoriilor de “piaţă electorală efectivă” şi “piaţă electorală potenţială”. 29. În acelaşi timp. relaţiile cu subscriptorii jucând un rol secundar. Alegătorii sunt persoanele cu drept de vot care. în general. sunt hotărâte să voteze cu unul dintre candidaţii înscrişi în mod oficial în cursa electorală. în puţine cazuri aceştia plătind o sumă de bani.Semnificaţia relaţiilor prezentate în figura de mai sus este următoarea: organizaţia socială trebuie să fie activă pe “piaţa” atragerii de fonduri. Este foarte probabil ca aceştia să nu participe la vot. nu putem fi de acord cu acele opinii care vorbesc despre două pieţe specifice organizaţiilor sociale. latente. şi. astfel. 57/1975. de la care primeşte alocaţii. că definiţia pieţei electorale nu poate face abstracţie de candidaţii înscrişi în cursa electorală. ea intrând în relaţii cu (1) subscriptori-persoane fizice. 136-138. Aceasta presupune o orientare multilaterală a activităţii de marketing. există şi alegători care. acordându-le o importanţă egală. precum şi cu (3) bugetul statului şi ale autorităţilor locale. 34 35 Faivre. În acest context.

fie nu ştiu pe care candidat îl vor vota. deşi au drept de vot.E. iar un candidat are nevoie. Se cunoaşte atât numărul celor care au drept de vot. pentru a-şi asigura rentabilitatea. prin însumarea alegătorilor. se obţine dimensiunea cantitativă a pieţei electorale potenţiale. poţi încerca să le zdruncini încrederea în acesta şi să îi determini să nu se prezinte la vot).. ∗ caracterul discontinuu al întâlnirilor electorale . întrucât se consideră că este ineficient să te concentrezi asupra alegătorilor deja convinşi să te voteze (cel mult. prin hotărâre judecătorească definitivă. sunt hotărâte să nu voteze. se poate afirma că numărul alegătorilor constituie dimensiunea cantitativă a pieţei electorale efective. un interval de timp important. cât şi numele şi adresele exacte ale acestora. 34 din Constituţia României precizează că nu au drept de vot cetăţenii care nu au drept de vot cetăţenii care nu au împlinit 18 ani până în ziua desfăşurării alegerilor. în cazul alegerilor în care se aplică sistemul electoral majoritar. A. Dacă o firmă poate efectua în orice moment acte de vânzare-cumpărare. un vot pentru candidatul A este.. aceştia vor trece prin faţa urnelor de vot. Chiar dacă teoria nu recomandă ca activitatea de marketing să înceteze între două întâlniri electorale. 1996. unui partid îi sunt necesare 3% din voturi pentru a intra în parlament. Bucureşti. de exemplu. ∗ caracterul implicant al actului de votare . unde este posibilă o sporire a consumului mediu. după cum este ineficient să te adresezi alegătorilor hotărâţi să voteze un alt candidat (cel mult. 25 . pe piaţa electorală fiecare alegător dispune de un singur vot. în timp ce în viaţa economică este posibil ca toate firmele să fie câştigătoare. cea la care se va raporta activitatea viitoare a celor aleşi. anumite particularităţi întocmirii şi implementării unui program de marketing electoral. Spre deosebire de piaţa bunurilor de larg consum. în planul vieţii publice. iar. precum şi persoanele condamnate. care nu se regăsesc în cazul pieţei bunurilor şi serviciilor:36 ∗ dimensiunile potenţiale ale pieţei electorale sunt mult mai clar precizate . trebuie să îi determini să participe la vot). chiar dacă nu atinge o anumită cotă de piaţă exprimată în unităţi fizice. A bea Coca Cola nu înseamnă a urî Pepsi Cola. reprezintă cel puţin 20-25% din electorat. se obţine populaţia de referinţă. debilii sau alienaţii mintali puşi sub interdicţie. din motive stabilite prin lege. Aceasta exprimă dimensiunile posibile ale pieţei. Piaţa electorală are o serie de trăsături specifice. după cum a cumpăra un televizor Samsung nu presupune un sentiment de dispreţ faţă de televizoarele Philips. fie nu sunt hotărâte dacă să voteze sau nu. pentru unii alegători. În sistemul electoral proporţional aplicat la alegerile legislative din ţara noastră.Non-alegătorii relativi sunt persoanele cu drept de vot care. prin modificarea numărului persoanelor care votează. În categoria non-alegătorilor absoluţi sunt incluse persoanele care. în timp ce o firmă. articolul nr.“Strategii şi tactici de marketing electoral”. de 50% + 1 din voturi pentru a fi ales. acest moment are o încărcătură afectivă pe care. din punct de vedere practic. de exemplu. În fine. în cazul unor alegeri există un singur învingător şi mai mulţi învinşi. ceea ce constituie premise favorabile pentru o cercetare riguroasă a pieţei electorale. un vot împotriva candidatului B. precum şi persoanele care. asupra gamei de produse etc. În schimb. 36 Zaharia. p. În viaţa politică există anumite “praguri de rentabilitate” fixate prin lege. Pornind de la conturarea acestor trei categorii de persoane. limitele cele mai largi în cadrul cărora urmează să aibă loc confruntarea electorală. constituie ţinta predilectă a strategiilor şi tacticilor de marketing electoral. ∗ dezvoltarea pieţei electorale are loc doar pe cale extensivă .S. Drept urmare. teză de doctorat. poate doar marile competiţii sportive o mai au. care. datorită certitudinii că. la un anumit moment. Neatingerea acestor praguri constituie un eşec electoral. la pierderea drepturilor electorale). alegerile sunt programate la o dată fixă. alegătorii indecişi. non-alegătorilor relativi şi a non-alegătorilor absoluţi. de regulă. între două alegeri succesive existând. în ziua alegerilor. ∗ învingătorul ia totul. Din perspectiva marketingului electoral. Dacă la numărul alegătorilor se adaugă cel al non-alegătorilor relativi. de regulă. are posibilitatea de a acţiona asupra preţului de vânzare. În schimb. Răzvan . nu au posibilitatea de a vota (de exemplu. această situaţie conferă. în acelaşi timp. această categorie de alegători este cea mai importantă. 45.

publicul larg nefiind decât beneficiarul acţiunilor de marketing pe care responsabilii firmelor le decid pe baza acestor cercetări. opiniile politice etc. obiceiurile privind igiena personală sau chiar opţiunea politică. Bucureşti.I. C. demers 7. (coordonator) . în cazul firmelor.D. în marketingul clasic. Deciziile strategice şi chiar cele tactice ale organizaţiilor sociale şi politice trebuie să se bazeze pe cunoaşterea componentelor mediului extern de marketing. în cazul sondajelor preelectorale. o persoană nu are nimic împotrivă să-şi exprime opinia cu privire la diferite mărci de detergenţi sau televizoare. istoric. În esenţă. este necesară utilizarea pe scară largă a tehnicilor calitative de cercetare (în special. măsurarea. ceea ce influenţează în diferite sensuri însuşi comportamentul anumitor categorii de populaţie. 7. identificării oportunităţilor şi riscurilor. analiza şi interpretarea informaţiilor de marketing destinate organizaţiei sociale sau politice. între momentul efectuării unei cercetări şi momentul în care se poate aprecia acurateţea şi eficienţa acesteia trece o perioadă destul de lungă. În primul rând. precum şi acordarea unei atenţii deosebite formulării întrebărilor utilizate în cercetările cantitative. culegerea. Cercetări de marketing social-politic Capitolul nr. în vederea cunoaşterii mediului în care activează. sau în cazul unui sondaj preelectoral. şi mijloacele de prevenire a acesteia. există posibilitatea de a verifica rapid corectitudinea rezultatelor obţinute şi. Din acest motiv. şi particularizând această definiţie la domeniul social-politic. 37 A se vedea Florescu. În al treilea rând. Totuşi.A. particularităţi. În al doilea rând.1. De regulă. există o anumită reţinere în a răspunde la întrebări vizând mijloacele contraceptive practicate. a metodologiei utilizate . Editura Marketer. Pornind de la o posibilă definiţie dată cercetărilor de marketing în general 37. Dacă. sănătatea. a cunoştinţelor populaţiei privind căile de transmitere a S. implicit. se realizează specificarea. Cercetările de marketing social-politic – concept. tipologie. arie. Cercetările de marketing social-politic vizează. Definiţia şi particularităţile cercetării de marketing social-politic Fundamentarea ştiinţifică a activităţii de marketing social-politic este un aspect definitoriu al acestuia. cercetarea de marketing social-politic se individualizează în raport cu cercetarea de marketing clasic prin câteva aspecte particulare. 1992. subiecte tabu pentru omul obişnuit: comportamentul sexual. Dacă. cercetarea de marketing socialpolitic fiind o condiţie sine qua non a obţinerii de informaţii specifice. interviul în profunzime). determinării variantelor optime ale acţiunilor de marketing social-politic şi comensurării efectelor acestora. metode şi tehnici ştiinţifice de investigare. marea majoritate a cercetărilor de marketing sunt “de uz intern”. ceea ce face aproape imposibilă o verificare exactă a corectitudinii rezultatelor obţinute. p. adesea. se constată o reticenţă sporită din partea subiecţilor cercetaţi în a oferi informaţiile solicitate. cercetările de marketing social-politic reprezintă o aplicare a conceptelor. timp în care condiţiile de mediu se pot schimba (adesea.Partea a III-a. mass media şi opinia publică manifestă un interes sporit faţă de rezultatele acestor cercetări. în general. 94 26 . prin intermediul căreia. se poate considera cercetarea de marketing social-politic ca fiind activitatea formală şi sistematică. cu ajutorul unor concepte. metodelor şi instrumentelor utilizate în cercetările de marketing clasic în domeniul social-politic.“Marketing”. rezultatele sunt preluate şi amplu comentate de către mass media. în cazul unei cercetări privind incidenţa consumului de droguri în rândurile liceenilor. chiar ca urmare a măsurilor întreprinse de firmă în baza cercetării respective).

În cazul alegerilor. opiniilor. în funcţie de beneficiarul cercetării. pornind de la imaginea existentă. monitorizarea felului în care mass media reflectă activitatea desfăşurată sau. pentru un candidat. Bucureşti. din perspectiva unei organizaţii sociale sau politice se disting: 38 A se vedea. cunoscute şi sub numele de anchete selective sau sondaje de opinie. iar rezultatele obţinute nu pot fi extrapolate la întreaga colectivitate. data desfăşurării scrutinului reprezentând “momentul adevărului” pentru diferitele sondaje preelectorale efectuate. rezultatele putând fi generalizate. Florescu. 7. explicative sau predictive. de exemplu) se pot obţine informaţii referitoare la impactul măsurilor întreprinse de către organizaţie în direcţia grupurilor-ţintă. ci şi în cel al evoluţiei metodelor de sondare a opiniei publice. Evidenţierea motivaţiilor. simulări sau experimente. pe care poate să le folosească în implementarea unei strategii electorale valorizante şi credibile. Prin cercetări directe. cunoaşterea punctelor forte şi a punctelor slabe ale concurenţilor. a candidatului în rândul grupurilor-ţintă vizate. în special în ţările dezvoltate. pe larg. determinată prin cercetare directă. p. aşteptărilor. candidatul identifică punctele sale forte. C. Ca şi în marketingul clasic 38. care se desfăşoară pe grupuri mici de persoane. Aria şi tipologia cercetărilor de marketing social-politic Aria de aplicare a cercetărilor de marketing social-politic este extrem de largă.2. De asemenea. în marketingul electoral. rezultatele obţinute cu ocazia ultimelor sondaje preelectorale reprezintă “cartea de vizită” cu care aceste institute se prezintă în faţa firmelor care intenţionează să le încredinţeze efectuarea unor cercetări de marketing clasic. Editura Marketer. Altă clasificare foloseşte drept criteriu posibilitatea generalizării rezultatelor obţinute. Cercetările de marketing social-politic pot fi grupate în mai multe tipuri de cercetări. alegerile s-au constituit în momente de referinţă nu doar în plan politic. pot fi identificate particularităţile diferitelor grupuri-ţintă şi pot fi formulate liniile definitorii ale strategiei organizaţiei. şi punctele slabe. Cunoaşterea mediului politico-instituţional (în special. 27 . orice informaţie care are legătură. (coordonator) . care se desfăşoară pe eşantioane de mari dimensiuni. de-a lungul timpului. se pot delimita următoarele domenii în care cercetările de marketing social-politic sunt utilizate cu preponderenţă: ∗ studiul comportamentului grupurilor-ţintă. cercetările de marketing social-politic pot fi: ∗ cercetări calitative. atitudinilor şi intenţiilor grupurilor-ţintă reprezintă punctul de plecare în elaborarea oricărei strategii de marketing social-politic. a actelor normative care le reglementează activitatea). reprezentative. descriptive. În marketingul electoral. în funcţie de obiectivul urmărit. ∗ verificarea eficienţei acţiunilor de marketing social-politic desfăşurate de către organizaţie. În acest context. se disting: cercetări de teren şi cercetări de birou. Pe baza unor anchete selective sau chiar prin utilizarea unor instrumente de observare (audimetrul. Ca şi în marketingul clasic. regulile jocului electoral sunt clare. cu organizaţia socială sau politică poate face obiectul unei asemenea cercetări. dar şi prin utilizarea unor observări. pe care trebuie să încerce să le amelioreze sau să le minimalizeze. de natură calitativă şi cantitativă. în funcţie de acest criteriu. De altfel. în funcţie de anumite criterii. ∗ studiul mediului extern de marketing al organizaţiei . sunt doar câteva exemple de domenii în care cercetarea de marketing social-politic trebuie să se implice. În fine. cercetările de marketing socialpolitic pot fi exploratorii. 97-98. ∗ cercetări cantitative. a temelor majore ale discursului electoral al acestora. în funcţie de locul de desfăşurare a cercetării. Din experienţa acumulată până în prezent. fiind o ocazie importantă pentru institutele specializate de a-şi valida eficienţa demersurilor utilizate. mai ales. Ele sunt foarte utile pentru formularea unor ipoteze ce vor fi validate printr-o cercetare cantitativă. instrumentale. Practic. ∗ studiul imaginii organizaţiei şi. 1992.“Marketing”. în mod direct sau indirect. de regulă nereprezentative ca structură. precum şi poziţionarea pe care trebuie să o urmărească pentru a întruni sufragiile grupurilor-ţintă vizate.

organizaţiile sociale apelează într-o măsură destul de mică la cercetări proprii de marketing social. Chiar dacă a utilizat un eşantion de doar câteva mii de persoane. ci cercetări sociologice. făcute publice. oricât de sumară ar fi ea. Dar. de institute specializate. întrebându-i spre care dintre cei doi candidaţi. Literary Digest a previzionat victoria lui Harding. în principal. datorită particularităţii legate de posibilitatea de a verifica rapid acurateţea cercetării despre care au vorbit. Literary Digest a realizat noi sondaje preelectorale cu ocazia următoarelor alegeri prezidenţiale. îşi vor îndrepta opţiunea. ca şi până atunci. cel mai impresionant sondaj de opinie din istorie. Autorul acestui sondaj era un tânăr care începuse încă din 1925 să se preocupe de problema previzionării rezultatelor alegerilor prin anchete selective şi al cărui nume avea să devină sinonim cu sondarea opiniei publice: George Gallup. din orice retrospectivă a cercetărilor de marketing. în general. rezultatele acestor cercetări sunt. faţă de numai 8 ale lui Landon. nu poate să lipsească numele publicaţiei americane “Literary Digest”.D. Pornind de la această constatare şi dorind. redactorii amintitei reviste au organizat. De altfel. democratul F. din anuarele telefonice şi din registrul proprietarilor de autoturisme. În 1920. Comandate şi finanţate de alte organizaţii sociale sau politice sau de către mass media. Istoricul cercetărilor de marketing social-politic Istoricul cercetărilor de marketing social-politic se confundă. una dintre cele mai populare reviste ale timpului. Peste numai două săptămâni. comparativ cu doar 43% în favoarea preşedintelui în exerciţiu. caracteristicile reţinute ca pertinente fiind sexul. adesea. Pe baza răspunsurilor primite. ele nu reprezintă cercetări de marketing social. un alt sondaj preelectoral previziona corect câştigătorul alegerilor prezidenţiale din 1936. chiar şi în prezent. previziune ce avea să fie confirmată în ziua alegerilor. cu cât dimensiunile eşantionului cresc. acestea nu sunt destinate publicităţii în marketingul electoral. a condus la obţinerea a 523 de “voturi ale marilor electori”. care îl desemnau drept câştigător pe republicanul Alf Landon: 57% din intenţiile de vot. republicanul Warren Harding sau democratul James Cox. Astfel. gratuite. ♦ cercetări proprii. în acelaşi timp.♦ cercetări neutre. Nu mai puţin de 10 milioane de “buletine de vot” au fost trimise unor alegători preluaţi. datorită specificităţii sistemului electoral american. nu doar studierea unui comportament. practic. dar efectuate. Roosevelt. cercetări ale comportamentului social. Comandate şi finanţate de organizaţia în cauză. cu ocazia alegerilor din 1936. Roosevelt în 1932. În schimb. să atingă perfecţiunea. în cea mai mare parte. 28 . Era.3. desigur. o cercetare totală a intenţiilor de vot ale proprietarilor acestor produse. pentru organizaţia respectivă. de regulă. alegătorii americani îl menţineau pe Roosevelt în fruntea Statelor Unite. servind la rezolvarea unor probleme punctuale care apar în procesul elaborării şi implementării strategiei electorale. pentru Literary Digest. vârsta. 7. dat fiind faptul că astfel de cercetări nu se încadrau într-un demers complex. redactorii acestei reviste au expediat prin poştă chestionare unor alegători din şase state americane. cercetarea lui Gallup şi-a datorat succesul utilizării eşantionării prin metoda cotelor. în cea mai mare măsură. În domeniul social au existat. probabil.2 milioane de răspunsuri. editată între 1890 şi 1938. acestea sunt destinate publicului larg şi pot reprezenta o importantă sursă de informaţii. Se părea că. unele chiar mai vechi decât cele cunoscute în marketingul electoral. În contrast cu contraperformanţa revistei menţionate. cea mai mare şi mai costisitoare gafă din istoria sondajelor de opinie. ale căror nume fuseseră selectate. Era (şi a rămas până astăzi) cea mai zdrobitoare victorie din istoria alegerilor prezidenţiale americane. venitul şi mediul de domiciliu al alegătorilor. ceea ce. cu apariţia şi dezvoltarea cercetărilor de marketing electoral. În marketingul social. cu ocazia alegerilor prezidenţiale. şi. care să vizeze modificarea. acordându-i votul în proporţie de 61%. ca şi pe cea a democratului Franklin D. previzionând corect victoriile republicanilor Calvin Coolidge în 1924 şi Herbert Hoover în 1928. Mărind dimensiunea eşantionului. multe dintre cercetările cu caracter electoral au reprezentat momente de referinţă în istoria cercetărilor de marketing. practic. S-au primit peste 2. cu atât predicţia este mai bună. din listele posesorilor de telefoane sau de autoturisme.

. după ce că au fost chestionaţi cu preponderenţă simpatizanţii republicanilor.Cercetările efectuate cu ocazia alegerilor din 1936 au dovedit că principala calitate a unui eşantion nu rezidă în mărimea acestuia.  s-a perfecţionat metodologia de organizare şi conducere a cercetărilor cantitative (printre altele. au început să fie utilizate criterii de segmentare a electoratului legate de psihologia şi stilul de viaţă al acestuia). Gallup şi Institutul American de Opinie Publică pe care îl conducea au previzionat corect câştigătorul alegerilor prezidenţiale din 1940 şi 1944. Dacă rădăcinile cercetărilor de marketing electoral se regăsesc în perioada interbelică.  rata extrem de ridicate a non-răspunsurilor (78%). În 1948 însă. fără a ţine cont de faptul că persoanele cu venituri mai scăzute erau mult mai favorabile New Deal-ului promovat de preşedintele Roosevelt. în condiţiile în care se constata un trend ascendent al lui Truman. de altfel. în condiţiile în care cel de-al doilea război mondial produsese mutaţii substanţiale în structura sociodemografică a populaţiei americane. mai ales. Argumentele pentru o astfel de afirmaţie rezidă în următoarele elemente:  în această perioadă a avut loc o adevărată “explozie” a numărului de institute în ţările dezvoltate (numai în Franţa au fost înfiinţate institute care aveau să se bucure de un binemeritat prestigiu. Tot din perioada interbelică datează şi primele preocupări europene în privinţa studiilor de opinie. alcătuite însă prin metoda cotelor. 29 . Literary Digest a efectuat un sondaj în rândurile simpatizanţilor republicani. atitudini şi comportamente specifice. Practic. sondajelor efectuate prin poştă (în general. dar care data din 1940. lipsa de reprezentativitate a eşantionului folosit (la vremea respectivă. obţinând peste 24. care în S. telefonul sau autoturismul nu erau chiar la îndemâna oricui. în ciuda marii depresiuni cu care erau confruntate Statele Unite). Altfel spus. sunt republicanii. asupra preşedintelui în exerciţiu.  utilizarea pe scară largă a calculatoarelor electronice a îmbunătăţit posibilităţile de analiză rapidă şi aprofundată a informaţiilor obţinute. atât Gallup. iar păturile înstărite ale populaţiei au întotdeauna tendinţa să voteze cu reprezentanţii opţiunilor de dreapta ale eşicherului politic. Printre cauzele acestui insucces se numără:  efectuarea ultimelor sondaje preelectorale cu circa o lună înainte de alegeri (stoparea acestora în acel moment nefiind justificată. Eşecul usturător al celor de la Literary Digest a avut două cauze principale:  în special.A.D.  s-a trecut la efectuarea unor cercetări selective bazate pe ipoteze identificate în prealabil prin intermediul cercetărilor calitative etc. ceea ce generează opinii. În aceste condiţii.1 milioane de voturi. precum BVA. cât şi alte institute specializate. au anticipat o victorie a guvernatorului New York-ului. “anii de aur” ai acestor cercetări pot fi consideraţi anii ’70. de 4-5000 de persoane. bazate pe datele ultimului recensământ efectuat la vremea respectivă în S.A. Utilizând în continuare eşantioane relativ mici. în persoana lui F. în anul 1938 au apărut. specifică. conducea la un rezultat foarte strâns în ziua alegerilor). Truman a rămas preşedinte.  poate cel mai important. utilizarea unor cote inadecvate. faţă de cele mai puţin de 22 de milioane obţinute de contracandidatul său republican. primele institute de cercetare a opiniei publice. extrapolat. răspunsurile au provenit în cea mai mare parte de la cei mai hotărâţi dintre aceştia. care au fost mai receptivi la solicitarea respectivei reviste). este chiar surprinzător de mare procentajul obţinut de candidatul democrat cu ocazia cercetării. ca dovadă a interesului de care începuseră să se bucure sondajele de opinie. IFRES sau Louis Harris France). în Franţa şi în Marea Britanie. Roosevelt. mai interesaţi de politică şi cu un grad de educaţie civică mai ridicat s-au dovedit a fi tot simpatizanţii Partidului Republican. că aceştia nu sunt reprezentativi. ci în reprezentativitatea sa. problema nu este aceea că sunt puţini cei care răspund. În particular.  numărul mare de respondenţi indecişi reliefat de sondaje (pe care campania electorală a preşedintelui în exerciţiu se pare că i-a decis în favoarea sa). în cazul sondajului din 1936. În realitate. care. republicanul Thomas Dewey. IPSOS. ci. Astfel.U. democratul Harry Truman. în astfel de sondaje.U. putându-se presupune că persoanele care au înapoiat chestionarul au răspuns tocmai datorită faptului că sunt mai interesaţi de problema respectivă.

încercând să se găsească răspuns la unele întrebări. 8.. Ronald F. p. trebuie efectuată o analiză critică şi o evaluare a condiţiilor care au dus la generarea ei. motorul de căutare Google evidenţia peste trei miliarde de fişiere). Surse de date secundare Înregistrăr Înregistrăr i interne i interne Rapoarte Rapoartede devânzări vânzări Rezultate Rezultateale aleactivităţii activităţiide demarketing marketing Informaţii Informaţiiprivind privindcosturile costurile Rapoarte Rapoarteale aledistribuitorilor distribuitorilor Feedback Feedbackdin dinpartea parteagrupurilor-ţintă grupurilor-ţintă Electronice Electronice Surse de Surse date de date secundare secundare Date Date publicate publicate Tipărite Tipărite Guvern Guvern Camere Camerede deComerţ Comerţ Asociaţii Asociaţiipatronale patronale Reviste Reviste Ziare Ziare Cărţi Cărţi Anuare Anuare Studii Studiiprivate private Surse Surse externe externe Date Date provenind din provenind din surse surse standardizate standardizate de marketing de marketing Internet Internet Audituri Audituride demagazin magazin Panele Panelede decumpărători cumpărători Panele Panelede demagazine magazine Rapoarte Rapoartede demăsurare măsurareaaaudienţei audienţeiTV TV Servicii Serviciimultimedia multimedia Sursa: Adaptare după Aaker. Datele secundare – obiect al studiului documentar Aşa cum s-a precizat.. John Wiley & Sons. – „Marketing Research”. 2000. Prin imensa cantitate de date ce pot fi accesate (în februarie 2002. Day. New York. Upper Saddle River.. 168-171. În unele cazuri. . New Jersey. Cu toate acestea. nu toate informaţiile obţinute pe această cale sunt de încredere. studiul documentar se limitează la o simplă culegere şi stocare a informaţiei.1. presupunând. necesare organizaţiei lucrative. 103 Dintre toate sursele de date prezentate. folosind instrumentele analizei statistice şi facilităţile oferite de tehnica de calcul modernă. De regulă.1. Sursele de date secundare pot fi grupate în mai multe categorii. prin viteza extraordinară cu care îţi pune la dispoziţie informaţiile solicitate. 2001. 8. cea mai importantă. Internetul a devenit deja. această etapă este relativ ieftină. David A. Alvin C. Înainte de a prelua o informaţie. ca şi pentru a fundamenta cercetările ulterioare. mai ales când aceasta provine dintr-un studiu anterior. după cum se poate observa din figura nr.„Marketing Research”. în altele este necesară o prelucrare a acesteia.. V. însă. Internetul se impune ca principală sursă de informaţii secundare. Bush.1. Inc. Third Edition. Prentice Hall. Studiul documentar în marketingul social-politic 8. în mai puţin de 10 ani de existenţă. un efort constant din partea organizaţiei pentru a se menţine la curent cu schimbările intervenite în mediul în care acţionează. George S. Kumar. prin caracterul gratuit al multora dintre acestea. studiul documentar vizează culegerea tuturor datelor deja disponibile (numite şi „date secundare”).Capitolul nr. Chichester etc. p. 30 . Figura nr. de genul:39 39 Burns.. pentru a-şi forma o opinie generală despre mediul în care acţionează. de departe. sociale sau politice. 8. Seventh Edition.

Răzvan . religioase etc.“Strategii şi tactici de marketing electoral”. precum şi. Uneori au o acurateţe mai mare decât datele primare 5. de liste ale organismelor publice şi ale firmelor prestatoare de servicii cu care ar putea intra în contact.a Source Book”. Efort scăzut 3. 69. precum şi o multitudine de caracteristici socio-demografice şi comportamentale ale persoanei respective.S. organizaţia trebuie să dispună de informaţii generale privind caracteristicile socio-demografice ale populaţiei din aria sa de activitate.„Media Technology and the Vote . Pot fi depăşite (ca timp) 6. (Editor) . reportajelor şi emisiunilor apărute în presa audio-vizuală. 42 ∗ fişierul subscriptorilor actuali şi potenţiali. Pot să nu corespundă cerinţelor 7. politice.. care urmează să se desfăşoare în perioada următoare. de calendarul principalelor manifestări culturale.. notelor. Rapiditate 4. 1977.„Marketing Research”.C. alcătuit pe baza articolelor. Necesită formularea unui număr de presupuneri Sursa: Aaker. A. John Wiley & Sons.. 62. George S. Costuri reduse 2. Bucureşti. Pot să nu aibă o acurateţe foarte mare 4. acţiunile şi luările de poziţie ale acestora.E. Inc. 31 .Care a fost scopul studiului? Cine a cules informaţiile? Ce fel de informaţii au fost culese? Cum au fost obţinute informaţiile? În ce măsură informaţiile se corelează cu informaţii din alte surse? În tabelul următor sunt prezentate principalele avantaje şi dezavantaje ale studiului documentar. Avantajele şi dezavantajele datelor secundare Avantaje 1. teză de doctorat. Sunt culese pentru un alt scop 2.1. 1988. 1996.41 ∗ fişierul concurenţilor (al organizaţiilor cu un profil similar de activitate). Michel . persoanele din conducerea acestora etc. care se referă la organizaţie sau la subiecte care vizează profilul acesteia.. date despre corespondenţa purtată cu acestea. Washington D. de liste de nume şi diferite caracteristici ale militanţilor şi prescriptorilor. Chichester etc.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?”. care conţine numele. David A. p. 2001. Kumar. dacă este posibil. sportive. Nu există control asupra culegerii datelor 3. Studiul documentar în cercetările de marketing social-politic Organizaţia socială sau politică trebuie să alcătuiască şi să împrospăteze permanent cel puţin următoarele baze de date:40 ∗ fişierul membrilor grupului-ţintă vizat . care cuprinde numele şi adresa persoanelor fizice şi juridice care au finanţat sau ar putea să finanţeze activitatea organizaţiei. strategiile utilizate în materie de comunicaţie. ca metodă de obţinere a informaţiilor secundare de marketing. New York. 42 Swerdlow.. Noir. Pot să nu fie prezentate în forma dorită 5. De asemenea. 105. Unele informaţii pot fi obţinute doar din date secundare Dezavantaje 1. V.. adresa. 40 41 Zaharia. p. fondurile de care beneficiază şi sursele de provenienţă. precum şi elemente despre modul în care organizaţia a acţionat asupra persoanei în cauză până în acel moment şi rezultatele acestor acţiuni. 8. Joel L. de rezultatele unor cercetări deja efectuate. Les Editions d’Organisations. Paris. de o documentaţie exhaustivă privind legislaţia şi reglementările referitoare la obiectul său de activitate.. care conţine informaţii despre aria lor de activitate. The Annenberg Washington Program. 8.2. precum şi sumele donate şi data efectuării donaţiei. ∗ fişierul media. Day. Seventh Edition. p.. p.      Tabelul nr. 76-77. .

Principalele surse ale unor astfel de informaţii le reprezintă anuarele statistice. oferă posibilitatea formulării unor ipoteze care. anuarele telefonice. vor fi validate printr-o cercetare cantitativă. a grupurilorţintă vizate. motivaţiilor şi comportamentului acestora.1. relevantă pentru opiniile acestuia. colecţiile ziarelor şi revistelor sau site-urile acestora. fiind necesară investigarea directă a sistemului de valori. dat fiind faptul că datele respective au fost culese pentru alte scopuri decât cele vizate de cercetarea curentă. Cercetările calitative de marketing – conţinut. parcurgerea transcrierii unui discurs sau a unui material politic al unui contracandidat este. 1. Capitolul nr. în special. simpla parcurgere a documentelor deja existente nu este suficientă. De aceea. De asemenea. ulterior. Utilizarea instrumentarului statistic este la loc de cinste în această privinţă. site-urile concurenţilor sau ale altor organizaţii care se preocupă de problema respectivă.1. 9. nu evidenţiază toate aspectele ce s-ar dori să fie extrase din materialul respectiv. în ultimii 20-25 de ani s-au dezvoltat puternic cercetările calitative.1. în marketingul electoral. aşteptărilor. deţinerea lor este indispensabilă pentru derularea ulterioară a unor cercetări directe. este destul de greu. literatura de specialitate. în condiţiile în care principala lui preocupare este legată de desfăşurarea propriei campanii electorale. se face apel la diferite instrumente statistice. el are nevoie de sinteze ale acestor materiale. avantaje În vederea aprofundării cunoaşterii mediului extern de marketing şi. în cele mai multe cazuri. 9. De exemplu. în multe cazuri. Chiar dacă valoarea operaţională a tuturor acestor informaţii nu este foarte ridicată. chiar imposibil. pentru a putea fi utilizate. există situaţii când datele secundare. se poate presupune că reprezentantul unui partid are mari şanse să câştige într-o circumscripţie în care alegerile desfăşurate în trecut s-au soldat cu victoria zdrobitoare a reprezentanţilor respectivului partid). fiind foarte rare cazurile în care o strategie sau o predicţie pot fi elaborate numai pe baza studiului documentar (de exemplu. Criterii de comparaţie Obiectivul cercetării Dimensiunea eşantionului Cercetarea calitativă Explorarea fenomenului. pentru un om politic aflat în cursa electorală. rol. pentru temele pe care le abordează şi pentru soluţiile pe care le propune. culegerile de acte normative. crt. prezentate în formă brută. Tabelul nr. Cercetările calitative în marketingul social-politic 9. listele de alegători existente la primării. să studieze direct toate materialele tuturor contracandidaţilor. nereprezentativităţii acestora). identificarea motivaţiilor populaţiei studiate Număr mic de subiecţi Cercetarea cantitativă Cuantificarea datelor şi generalizarea rezultatelor la nivelul populaţiei studiate Număr mare de subiecţi 32 . rapoartele unor cercetări anterioare.). care. În această direcţie. Dar. deşi nu permit o extrapolare a rezultatelor obţinute (datorită dimensiunilor reduse ale grupurilor de lucru şi. Analiză comparativă a cercetărilor calitative şi cantitative de marketing Nr. Şi în această situaţie. informaţiile primite de la militanţi etc. O analiză comparativă între cercetările calitative şi cele cantitative de marketing poate avea la bază mai multe criterii. fără îndoială. pe cât posibil analizate şi interpretate în mod corespunzător de către consilierii săi. tipuri. 2. (vezi figura 8. după cum se constată din tabelul următor. este nevoie de o regrupare şi o prelucrare a acestora. În multe cazuri. intereselor.

Reprezentativitatea eşantionului Culegerea datelor Instrumente de culegere a datelor Volumul de informaţii furnizate de respondent Natura informaţiilor obţinute Analiza datelor Nereprezentativ pentru populaţia studiată Nestructurată Reportofon.1. chestionar Variază de la o cercetare la alta Exprimare numerică Statistică. 2001. tehnici şi instrumente de natură calitativă. Figura nr. două metode: interviul în profunzime şi reuniunea de grup. marketing. Laurenţiu-Dan. p. 7. 84-104.„Cercetări de marketing”.43 La baza marii majorităţi a acestora stau. Tehnici calitative de cercetare 43 A se vedea Anghel. sociologie. Utilizarea metodelor de cercetare calitativă este. 11. Practica cercetărilor de marketing a dezvoltat un mare număr de metode. cercetările calitative beneficiază de unele avantaje: ⇒ abordarea respondentului are loc într-un cadru şi pentru o durată care permit obţinerea unor răspunsuri mai profunde. Editura Uranus. Sursa: Adaptare după Bălan. completată prin folosirea. în cadrul interviurilor în profunzime sau a reuniunilor de grup. cercetări de marketing Recomandarea unui mod de acţiune Cercetare descriptivă sau cauzală 9. verbală Nestatistică (analiza de conţinut). cameră video. rezultatele sunt valabile o perioadă mai îndelungată.„Business to business marketing”. 5. Eva-Cristina . unor tehnici specifice de colectare a informaţiei. interpretativă Psihologie. 9. subiectivă. marketing. telefon. modele decizionale. Bucureşti. În raport cu cercetările cantitative. Ambele metode au la bază acelaşi principiu: identificarea aspectelor fundamentale ale unei probleme. sisteme de sprijinire a deciziei. Editura ASE. Carmen . printr-o discuţie liberă cu persoane aparţinând colectivităţii studiate. prelucrare electronică Statistică. 6. psihologie socială. comportamentul consumatorului. prezentate în figura următoare. putând conduce la obţinerea unor idei noi şi interesante. videorecorder. Petrescu. cercetări de marketing Înţelegerea iniţială a fenomenului de marketing Cercetare exploratorie Reprezentativ pentru populaţia studiată Structurată Calculator. 2000. 4. adesea. ⇒ flexibilitatea mult mai mare a instrumentelor de culegere a informaţiilor sporeşte caracterul exploratoriu al cercetării. ghid de conversaţie Mare Exprimare nenumerică. 75. ⇒ durata şi costurile cercetării sunt mai reduse. p. Toate aceste avantaje justifică interesul specialiştilor în cercetări de marketing din întreaga lume pentru acest tip de cercetări. 8. însă.3. Pregătirea cercetătorului Rezultatul cercetării Tipul de cercetare 10. Aceste tehnici pot fi grupate în mai multe categorii. Bucureşti. 33 . ⇒ fiind vizate aspectele profunde ale personalităţii respondentului.

înregistrată pe bandă magnetică. p. 42-64. Anchetatorii sunt specialişti în psihologie. de regulă. având o durată. există riscul ca aceştia să se pregătească în mod special pentru discuţie.2. lucru nu foarte important. Interviul în profunzime În cazul interviului în profunzime. prin utilizarea unui reportofon. ceea ce conduce la scoaterea problemei din contextul de viaţă real şi la obţinerea numai a unor judecăţi de valoare cu privire la respectiva problemă. Bucureşti. este vorba despre o discuţie individuală. a căror structură socio-demografică trebuie să fie reprezentativă pentru populaţia studiată.„Metode calitative utilizate în cercetările de marketing”. 9. 1999.o oră şi jumătate. de circa o oră . Editura ASE. Se lucrează cu grupuri restrânse (30-50 de persoane). În caz contrar. Ioana Cecilia . Există câteva reguli de desfăşurare a unui interviu în profunzime care trebuie respectate: ∗ nu este indicat să li se precizeze în prealabil respondenţilor tema care va fi abordată în cursul interviului. 34 .Tehnici de asociere Tehnici de asociere Asocierea liberă de cuvinte Asocierea liberă de cuvinte Asocierea dirijată de cuvinte Asocierea dirijată de cuvinte Testul de apercepţie tematică Testul de apercepţie tematică (TAT) (TAT) Tehnici de construcţie Tehnici de construcţie Tehnica benzilor desenate Tehnica benzilor desenate Tehnica persoanei a treia Tehnica persoanei a treia Tehnici proiective Tehnici proiective Portretul chinezesc Portretul chinezesc Completarea frazei Completarea frazei Tehnici de completare Tehnici de completare Continuarea povestirii Continuarea povestirii (tehnica scenariilor) (tehnica scenariilor) Psihodrama Psihodrama Jocul de roluri Jocul de roluri Tehnici intuitive Tehnici intuitive Brainstormingul Brainstormingul Sinectica Sinectica Analiza problemelor Analiza problemelor Tehnici raţionale Tehnici raţionale Inventarierea caracteristicilor Inventarierea caracteristicilor Analiza morfologică Analiza morfologică Matricea descoperirilor Matricea descoperirilor Tehnici de exprimare Tehnici de exprimare Tehnici de Tehnici de creativitate creativitate Sursa: Adaptare după Popescu. fiind necesar să aibă şi cunoştinţe solide de marketing.

44 A se vedea Shao. de dialog. ∗ formularea întrebărilor utilizând principiul pâlniei . metoda mini-grupurilor sau metoda grupului nominal. care reflectă sentimentele şi atitudinile celui intervievat. fiind înregistrată atât audio. de asemenea. 35 . prin confruntarea unor opinii opuse. ∗ utilizarea tehnicii oglinzii. se ajunge la o viziune mai largă asupra problemelor abordate. un alt dezavantaj fiind acela că metoda conduce la o superficialitate mai mare în tratarea problemelor. pauzele şi punctele de suspensie etc. Se apreciază că. purtată. Fără a-i influenţa opiniile. un interviu în profunzime trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:44  să se aloce între o jumătate de oră şi două ore pentru fiecare interviu. Analiza rezultatelor obţinute prin utilizarea metodei interviului în profunzime se face cu ajutorul unei grile de analiză în plan orizontal (prin reperarea temelor majore invocate de către respondent şi a ordinii acestora) şi vertical (prin reperarea itemilor evocaţi pentru fiecare temă). dar neadevărate. – „Marketing Research – An Aid to Decision Making”. inflexiunile vocii. mimică şi gestică. iar pe de altă parte. cum sunt metoda focus group-urilor. propice pătrunderii în aspectele profunde ale problemei. Anchetatorul trebuie să se comporte ca o oglindă. pe poziţii neutre vis-a-vis de opiniile exprimate. cu întrebări a căror formulare şi ordine nu poate fi modificată. prin comentarii. vizând aspecte comensurabile ale limbajului folosit de respondent (cuvinte cheie. Cincinnati. probleme generale privind comportamentul respondentului. asigurându-se reprezentativitatea grupului de lucru.∗ non-directivitate asupra fondului problemei. ∗ neutralitatea binevoitoare a anchetatorului. În acelaşi timp. amabilă şi deschisă. Modalitatea de alcătuire a grupului de lucru distinge între reuniunea de grup clasică şi diverse variante ale acesteia. diverse tehnici proiective de cercetare. 161-162. cât şi video. Şi în cazul reuniunii de grup. precum şi. Sunt abordate. Alan T. Acesta presupune o focalizare progresivă a atenţiei de la general la particular. de a nu-i permite acestuia să se îndepărteze în mod excesiv de la subiect sau să se situeze pe poziţii socialmente acceptabile. fără a se utiliza un chestionar structurat. cunoştinţele şi experienţa necesare. moderatorul discuţiei trebuie să aibă cunoştinţe temeinice de psihologie şi de marketing. 1999.  spaţiul dedicat interviului trebuie să fie unul confortabil.  anchetatorul trebuie să dispună de aptitudinile.  respondenţii trebuie aleşi cu grijă. Instrumentele care se utilizează sunt ghidul de conversaţie sau chestionarul semidirectiv. South-Western College Publishing. în cazul reuniunii de grup pot să apară probleme inerente funcţionării grupurilor. venindu-i acestuia în întâmpinare şi generând o atmosferă deschisă. Discuţia poate să dureze 2-5 ore. Reuniunea de grup Reuniunea de grup reprezintă. cu un grup de persoane special invitate în acest scop. pentru a se identifica persoana care ia cuvântul şi pentru a se urmări reacţiile diferitelor persoane atunci când sunt exprimate anumite opinii. se utilizează şi analiza de conţinut. Datorită posibilităţii oferite participanţilor de a discuta între ei. Pe de o parte.. p. el trebuie să adopte o atitudine profesională. anchetatorul trebuie să aibă abilitatea de a-l pune pe respondent în situaţia de a-şi argumenta opţiunile prin fapte de viaţă reale. Albany etc. de fapt. 9. situându-se. De asemenea. anchetatorul nu trebuie să influenţeze în nici un fel opiniile respondentului.3. de această dată. reacţiile fiind mai spontane şi existând şansa descoperirii de idei noi. o discuţie liberă. încetul cu încetul. discuţia să fie orientată către problema care îl interesează. pentru ca. în măsură să îl stimuleze pe respondent în abordarea diferitelor aspecte ale problemei. pe anchetator. ∗ recentrajul permanent asupra elementului trăit .  trebuie prevăzute recompense pentru respondenţi.  se vor folosi înregistrări audio sau video.). pentru a fi eficient. Este vorba despre o discuţie liberă. mai întâi. comparativ cu interviul în profunzime. eventual.

 Selectivitate – se obţine relativ uşor participarea unor persoane. 1999. numărul acestora este de 3-6.„The Survey Research Handbook. Datorită acestui aspect. nu trebuie să se cunoască nici între ei (nici în mod direct.45 Metoda grupului nominal constă în alcătuirea grupului prin nominalizarea membrilor unui grup abstract.„Focus-grup”.  Specializare – profunzime. cât şi decât în cazul cercetărilor cantitative. Prezenţa unor prieteni. Pamela L. în principal. p.  Simplitate – rezultatele sunt verbale şi calitative. i-ar putea inhiba pe ceilalţi participanţi la discuţie. în timp ce o persoană cunoscută prin intermediul mass media este. nici prin intermediul mass media). iar patru grupuri costă 10000-12000 $48 45 46 Anghel. care. solicitându-li-se o reacţie la respectivele informaţii. Thomas J. prin caracterul mult mai omogen din punct de vedere comportamental şi chiar socio-demografic al participanţilor la discuţie. .139. New York. William R. probabil.  Confidenţialitate – datorită numărului mic de participanţi. dar diversificate din punct de vedere socio-demografic şi/sau comportamental.. R. Bucureşti. care trebuie să fie omogene în raport cu subiectul cercetat. Bulai.“Aplicaţii în marketing”. se împărtăşesc experienţe.. Rezultatele (răspunsurile persoanelor intervievate) sunt sintetizate şi oferite ulterior membrilor grupului. De regulă. Guidlines and Strategies for Conducting a Survey”. focus group-ul – este adesea preferată interviului în profunzime. . în special. Focus group-ul se deosebeşte de reuniunea de grup. două 5000-6000. Tot ca în cazul interviului în profunzime. membrii grupului trebuie să aibă legătură cu subiectul ce constituie tema discuţiei şi să îl privească din puncte de vedere cât mai diferite. Editura Expert. Burr Ridge. Alfred . rude. fără a avea pretenţia de reprezentativitate. o personalitate a domeniului său de activitate.  Structura – interviul este focalizat. construit de cercetător.  Cost redus – un grup costă 3000-4000 $. 36 . C. Homewood. Madden. 1995. grupul de lucru este alcătuit din 8-12 persoane. Robert B.„Essentials of Marketing Research”. asemănătoare dintr-un anumit punct de vedere. Firtle. participanţii nu trebuie să cunoască tema exactă a reuniunii şi. în plus. de regulă. fiecare fiind alcătuit din 8-12 persoane.În cazul reuniunii de grup clasice. cunoscuţi la o aceeaşi reuniune de grup ar putea genera reticenţe în exprimarea unor opinii libere. Trebuie subliniat faptul că metoda focus group-urilor s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani. Totuşi.  Viteza – durata totală este mai mică atât decât în cazul interviului în profunzime. 91. când timpul şi fondurile alocate cercetării o permit. p. Metoda mini-grupurilor constă în convocarea mai multor grupuri a câte 3-5 persoane. Settle. .  Stimulare – participanţii sunt încurajaţi să intre în dialog. Deci. valorificarea informaţiilor presupune efectuarea unei analize în profil orizontal.  Subiectivitate – se exprimă propriile experienţe. ci la mai multe. Irwin.. participă la derularea anumitor teste de marketing sau la aplicarea unor tehnici de creativitate specifice. fără a putea comunica sau interacţiona direct între ei. Metoda reuniunii de grup – şi. Bucureşti. 47 Alreck. L. nu sunt greu de înţeles de către beneficiari. care conţine indivizi ce nu se cunosc între ei şi care – spre deosebire de celelalte metode de cercetare calitativă de grup – sunt chestionaţi pe rând. Neil H. Florescu. p. 1993. 2000. 9. p.. este dezirabilă utilizarea ambelor metode de cercetare calitativă. datorită faptului că este mai ieftină şi mai rapidă. vertical şi de conţinut a discuţiilor desfăşurate. în propriile cuvinte. 48 Dillon. conversaţia este centrată pe aspectele interesante. Irwin. pentru a ţine cont de eterogenitatea colectivităţii generale. cu acelaşi instrument. Boston. nuanţare. este necesar să se apeleze nu la un singur grup.. Editura Paideia. Avantajele care au făcut din focus group cea mai importantă metodă de cercetări de marketing sunt următoarele:47  Spontaneitate – se fac comentarii. 394.46 Ca şi în cazul interviului în profunzime. ramificare a problemelor abordate. se păstrează secretul faţă de concurenţi. Zaharia. pentru evidenţierea tuturor laturilor problemei studiate. care prin autoritatea sa morală. Second Edition. fiind astăzi cea mai utilizată metodă de cercetare de marketing.

în învăţământul public. profesori. 1995. adesea. care includ aparatura de înregistrare audio-video.S. a comandat firmei de cercetări de marketing „Bernard Engelhard & Associates” din New York o cercetare care să evidenţieze principalele preocupări ale electoratului american. doar firmele de cercetări de marketing importante. Second Edition. Pamela L. 51 Swerdlow. este necesar ca ele să fie dublate de cercetări cantitative. A.a Source Book”. adesea. Dacă.  sală (săli) de conferinţe – cu până la 12 locuri. o organizaţie neguvernamentală. Robert . ai comitetelor de părinţi ai elevilor. adaptate.M. pentru a fi eficiente. de regulă. Louis şi Denver. (Editor) . de care dispun. Settle. este necesară folosirea unor facilităţi specifice.C. adesea confortabile şi neconvenţionale. 153-156. Printre aceste facilităţi trebuie să se numere: 50  spaţiu de primire şi o mică sală de aşteptare. profunzimii şi. având 8-10 locuri în semiîntuneric. Alan T. p. nr. lideri locali ai Partidului Republican şi ai Partidului Democrat. 9. nu o parte a soluţiei”.156.„Media Technology and the Vote . în exemplul prezentat mai jos.  Să creeze un mediu în care orice spune un respondent este acceptabil. dar sunt cu atât mai utile în marketingul social-politic.„Seven habits of highly effective moderators” în revista „Marketing News” vol. de regulă. Dacă.. Burr Ridge.). p. caracterului tabu al problematicii studiate. jurnalişti.4. prin mobilizarea grupului pentru a ajuta.F. acesta fiind. Cu ocazia alegerilor prezidenţiale americane din 1988. New York. Ronald Reagan devenea preşedinte susţinând că „guvernul este o parte a problemei.  Să-i tempereze pe respondenţii care tind să monopolizeze discuţia. 1999. să ceară lămuriri. 49 37 . fiind împrumutate ulterior de cercetătorii din domeniul marketingului. pentru desfăşurarea în condiţii corespunzătoare a unui focus group. Comportamentul său trebuie să vizeze următoarele aspecte: 49  Să stabilească un contact personal cu fiecare participant. menită să sensibilizeze oamenii politici şi publicul larg asupra principalelor doleanţe ale opiniei publice americane..C. cercetările calitative au fost suficiente pentru a elabora o strategie de marketing câştigătoare. datorită complexităţii. a evidenţiat o îngrijorare sporită faţă de reducerea rolului guvernului în economie.C. de la bun început. citat în Shao. Albany etc.  Să rezolve problema răspunsurilor lipsite de consistenţă sau neclare. Cincinnati. îmbunătăţite şi utilizate în studierea fenomenelor de piaţă. În acelaşi timp. SouthWestern College Publishing. încă de la începutul discuţiei. 1988. Irwin. St..  Să-i facă pe participanţi să se simtă relaxaţi. cele mai multe dintre tehnicile folosite s-au născut în cercetările cu caracter psihologic şi sociologic. oameni de afaceri etc. The Annenberg Washington Program.18 (August 29.Buna desfăşurare a unui focus group presupune abilităţi deosebite din partea moderatorului. cercetarea calitativă efectuată la cererea A. – „Marketing Research – An Aid to Decision Making”.E.  săli pentru echipamentul de înregistrare. Utilizarea cercetărilor calitative în marketingul social-politic Cercetările calitative sunt utilizate cu succes în marketingul clasic.. dar fără să-i intimideze pe ceilalţi. în rândurile liderilor de opinie (lideri ai asociaţiilor civice.S. 50 Alreck.  birouri administrative. De altfel. în 1980.  săli de observare – adesea separate de sala de conferinţe printr-o „one-way window”. 51 Aceasta a organizat o serie de şase focus group-uri în Boston. în Schnee. Informaţiile obţinute au stat la baza unei campanii publicitare care a costat un milion de dolari. personajul-cheie în derularea unei cercetări de acest tip.F. – „The Survey Research Handbook. Washington D. Guidlines and Strategies for Conducting a Survey”.M.E.  Să nu presupună ca ştie ce vrea să spună un participant care dă un răspuns ambiguu. 1994).  toalete.  Să-i câştige pe participanţi de partea sa. Joel L. 28. Robert B.

53 Burns. din punct de vedere metodologic şi organizatoric.. Cercetările cantitative trebuie să parcurgă. Chiar dacă aceste probleme. în exemplul prezentat în finalul capitolului anterior. Acoperirea lacunelor de informare reprezintă scopul general al cercetării. 38 .„Marketing Research”. „Este necesar să se desfăşoare o cercetare cantitativă?”.F. Methodological Foundations”. 114. de regulă este necesar ca ele să fie dublate de cercetări cantitative pentru a fi eficiente. obiectivele principale pot fi următoarele:  identificarea principalelor probleme a căror rezolvare este aşteptată de electoral. „Ce informaţii cunoaştem deja?”. într-o cercetare cu caracter preelectoral. . pe care A. 10. 85. A face o descriere a modului în care se desfăşoară o cercetare cantitativă nu constituie obiectul acestei prezentări. . Philadelphia etc. nu au jucat un rol important în alegerile prezidenţiale din 1988 (când campania negativă bazată pe înfăţişarea lui Willie Horton a avut un efect mult mai penetrant). Cercetările cantitative în marketingul social-politic Dacă. detaliat. cel puţin următoarele etape: a. să fie clar ce anume se va studia. Pentru aceasta..  determinarea conţinutului imaginii posibililor candidaţi.  determinarea notorietăţii posibililor candidaţi. ca şi în privinţa sprijinirii persoanelor vârstnice şi a categoriilor defavorizate. cercetările calitative au fost suficiente pentru a elabora o strategie de marketing câştigătoare. le-a grupat şi le-a prezentat sub titlul „America. trebuie găsite răspunsuri corecte la întrebări precum: „De ce tip de informaţii este nevoie?”. p. Capitolul nr. clar şi de o manieră operaţională. cercetările cantitative (numite şi cercetări selective sau sondaje de opinie) se desfăşoară pe eşantioane reprezentative ca structură şi suficient de numeroase.. Ronald F. Sixth Edition. 53 De exemplu. exprimate schematic.M. Third Edition. 10. Alvin C. Gilbert A.E. patru ani mai târziu Bill Clinton ajungea la Casa Albă bazându-se pe un program electoral care cuprindea teme foarte asemănătoare. precis. Fort Worth. Etapele desfăşurării unei cercetări cantitative După cum s-a precizat anterior. Este foarte important ca. e timpul unor noi priorităţi!”.protecţia mediului înconjurător.52 b. astfel încât rezultatele obţinute să poată fi generalizate la nivelul întregii colectivităţi. 1995.  estimarea intenţiilor de vot. The Dryden Press.  identificarea motivelor votului acordat fiecărui candidat. Upper Saddle River. Stabilirea obiectivelor cercetării . Totuşi. desfăşurată cu câteva luni înainte de alegeri. Acesta trebuie concretizat în obiective ale cercetării. iar metodologia utilizată nu este diferită în domeniul social-politic faţă de marketingul clasic. o sumară trecere în revistă a principalelor aspecte metodologice privind desfăşurarea cercetărilor cantitative de marketing este necesară. Concluzia ar putea fi aceea că exemplul prezentat constituie o dovadă a faptului că informaţiile obţinute prin cercetări calitative sunt mai profunde şi au o valabilitate mai îndelungată decât instantaneul realizat opiniei publice prin efectuarea unor sondaje de opinie.C. Trebuie clar identificată problema de marketing cu care se confruntă organizaţia.S. de la bun început. Prentice Hall. Identificarea problemei de rezolvat. Bush. întrucât există manuale specializate în cercetări de marketing. 52 Churchill Jr.  estimarea participării la vot.1. precum şi felul în care cercetarea poate contribui la rezolvarea acesteia. „Cum vor fi folosite aceste informaţii?”. 2000. New Jersey. p.„Marketing Research.

Acestor obiective principale li se pot adăuga unele obiective derivate, provenind din corelaţiile dintre obiectivele principale şi caracteristicile socio-demografice ale alegătorilor. c. Definirea variabilelor ce vor fi utilizate. În chestionar vor fi utilizate anumite concepte, al căror conţinut poate să nu fie foarte bine înţeles de către toţi participanţii la cercetare (beneficiar, cercetător, operator de interviu etc.), fiind necesară definirea conceptuală şi, mai ales, definirea operaţională a acestora. Aceste concepte se referă atât la aspectele de conţinut, legate de obiectivele cercetării, cât şi la aspectele de identificare, legate de caracteristicile socio-demografice sau comportamentale ale colectivităţii studiate. d. Formularea ipotezelor cercetării. Ipoteza este un posibil răspuns la o problemă vizată de cercetare. Este necesar un efort de redactare a unor ipoteze cât mai clare şi mai precise, care să fie testate, spre a fi validate, pe parcursul cercetării cantitative. Principalele surse utilizate în formularea ipotezelor sunt:  teoria unor discipline precum psihologia, sociologia, marketingul sau economia politică;  experienţa managerială a cercetătorului sau a beneficiarului cercetării;  cercetări calitative, cu caracter exploratoriu, desfăşurate anterior. 54 e. Precizarea colectivităţii cercetate , respectiv a celor trei componente ale acesteia:  colectivitatea generală = totalitatea componentelor care vor constitui baza de eşantionare şi asupra cărora se vor generaliza rezultatele cercetării;  unitatea de observare = o componentă a colectivităţii generale, despre care se culeg informaţiile;  unitatea de sondaj = persoana de la care se culeg informaţiile. În marketingul social-politic, se constată o preponderenţă a cercetărilor care au ca unitate de observare şi unitate de sondaj individul, întrucât, în cele mai multe cazuri se studiază comportamente, preferinţe, atitudini, intenţii de vot, imaginea cu privire la o persoană, serviciu sau organizaţie etc., în toate aceste cazuri fiind vorba despre aspecte referitoare la individ. f. Precizarea metodei de recoltare a informaţiilor . Principalul instrument utilizat în cercetările cantitative de marketing este chestionarul. Acesta poate fi:

 administrat prin operatori de interviu. Este cea mai costisitoare, dar şi cea mai bună modalitate de
recoltare a informaţiilor, datorită acurateţei completării chestionarelor şi a numărului redus de non-răspunsuri. În România, unde costurile legate de plata operatorilor de interviu sunt modice, este metoda cea mai recomandată.

 autoadministrat. Constă în completarea chestionarului de către respondent, în prezenţa sau în
absenţa operatorului de interviu. Riscurile de a avea răspunsuri necompletate sau completate greşit este mai mare. De aceea, metoda se justifică în cazul unei eşantionări de grup, când operatorul de interviu poate să asiste, simultan, mai mulţi respondenţi, sau atunci când completarea chestionarului este condiţionată de încercarea pe o perioadă mai lungă de timp a unui produs oferit de către cercetător.

 trimis

prin poştă. Este cea mai ieftină, dar şi cea mai nesigură modalitate de culegere a informaţiilor, datorită ratei mari a non-răspunsurilor şi, mai ales, a prezumţiei că există diferenţe semnificative între cei care răspund şi cei care nu răspund la chestionarul primit. Diminuarea procentului de non-răspunsuri necesită un număr de reveniri, ceea ce creşte costurile şi, mai ales, durata culegerii informaţiilor. relativ larg utilizată în ţările dezvoltate, mai ales în varianta computerizată (metoda CATI – Computer-Assisted Telephone Interview)55, în care datele sunt introduse direct în calculator de către operatorul de interviu. Din păcate, în România, dotarea extrem de precară cu telefoane fixe a populaţiei face inutilizabilă această metodă pe scară largă.

 completat prin telefon. Este o metodă modernă, rapidă şi relativ ieftină de culegere a informaţiilor,

54

Aaker, David A.; Kumar, V.; Day, George S. - „Marketing Research”, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester etc., 2001, p. 50. 55 Aaker, David A.; Kumar, V.; Day, George S. - „Marketing Research”, Seventh Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, Chichester etc., 2001, p. 252-254.

39

 completat prin Internet. Trimiterea şi primirea prin e-mail

a chestionarelor este metoda care câştigă foarte mult teren, anunţându-se ca principala modalitate de culegere a datelor în viitor. Totuşi, în momentul de faţă ea nu este utilizabilă în condiţii rezonabile decât în Statele Unite, unde dotarea cu calculatoare şi accesul la Internet sunt corespunzătoare. În afara acestor modalităţi de culegere a informaţiilor, se utilizează – foarte rar, de altfel – şi alte metode cum ar fi publicarea chestionarului într-un ziar sau o revistă (metodă valabilă doar dacă cercetarea vizează imaginea publicaţiei respective în rândul cititorilor săi) sau trimiterea şi primirea chestionarului prin fax (metodă aplicabilă doar în cazul în care unitatea de observare este reprezentată de o organizaţie). g. Stabilirea locului şi perioadei în care va fi administrat chestionarul . În cazul în care se optează pentru administrarea chestionarului prin operatori de interviu, în privinţa locului unde va fi administrat chestionarul, există mai multe posibilităţi:  pe stradă. Este locaţia cel mai des utilizată, datorită uşurinţei de abordare a respondenţilor, dar prezintă dezavantajul unei durate limitate, ceea ce conduce la necesitatea elaborării unor chestionare scurte, în cazul în care se stabileşte că acestea vor fi administrate pe stradă sau în alte locuri publice.  în magazine. Se justifică mai ales atunci când respondentului i se solicită să efectueze comparaţii între diferite mărci sau produse, care îi pot fi prezentate. Este inoperantă în cazul în care unul dintre obiectivele cercetării îl reprezintă estimarea intenţiilor de cumpărare a unui anumit produs (rezultatele obţinute vor fi deformate, întrucât mulţi respondenţi se află acolo tocmai pentru că intenţionează să cumpere produsul în cauză).  la domiciliul respondentului. Este varianta optimă, mai ales în cazul în care subiectul cercetării este reprezentat de produse de folosinţă gospodărească. Permite abordarea respondentului într-o atmosferă relaxată, pe o perioadă mai lungă de timp. Este dezirabilă stabilirea anterioară a întâlnirii, prin telefon, în caz contrar crescând numărul persoanelor care nu sunt găsite acasă, al celor care refuză să răspundă şi chiar riscurile legate de securitatea operatorului de interviu.  la biroul respondentului. Este varianta cea mai utilizată în cazul cercetărilor în care unitatea de observare este o organizaţie. Şi în această situaţie este necesară stabilirea anterioară a coordonatelor întâlnirii. În privinţa perioadei în care chestionarul va fi administrat, se pune problema stabilirii perioadei din zi în care va avea loc recoltarea informaţiilor (de exemplu, efectuarea cercetării dimineaţa, la domiciliul respondenţilor, va conduce la o subreprezentare a persoanelor active), a perioadei din săptămână (în weekend, de exemplu, persoanele de o condiţie socială mai înaltă pot să nu fie găsite în localitatea de domiciliu), precum şi a perioadei din an când trebuie culese informaţiile (este, desigur, incorect să se extrapoleze la întregul an rezultatele unei cercetări privind intenţiile de cumpărare a jucăriilor, desfăşurată în perioada premergătoare Crăciunului). h. Elaborarea chestionarului. Este una dintre cele mai importante probleme, neputând exista o cercetare mai bună decât chestionarul care a stat la baza sa. Întrebările trebuie să fie clare, concise, preferabil cu variante de răspuns oferite (întrebări închise), redactate într-un limbaj simplu şi accesibil (cu excepţia situaţiilor în care ne adresăm unor specialiştii într-un anumit domeniu, când trebuie utilizat limbajul specific, practicienii americani recomandă ca întrebările dintr-un chestionar să poată fi înţelese de un copil de şase ani) şi ordonate în mod logic, în funcţie de obiectivele cercetării. Întrebările pot fi clasificate după mai multe criterii, unul dintre cele mai utilizate fiind cel al scopului vizat. În funcţie de scopul întrebărilor, acestea pot fi: 56 ♦ întrebări de calificare (care urmăresc eliminarea persoanelor ce nu aparţin colectivităţii studiate); ♦ întrebări de conţinut (care vizează obiectivele cercetării); ♦ întrebări de identificare (care se referă la caracteristicile unităţii de observare). Cele trei tipuri de întrebări menţionate, împart chestionarul în trei secţiuni specifice: partea introductivă, partea de conţinut şi partea de identificare. Întrebările de calificare se pun la începutul
56

Stevens, Robert E.; Wrenn, Bruce; Ruddick, Morris E.; Sherwood, Philip K.- „The Marketing Research Guide”, The Haworth Press, New York, London, 1997, p.172-173.

40

chestionarului, în timp de întrebările de identificare se adresează la sfârşitul acestuia, pentru a nu da naştere la suspiciuni în rândul respondenţilor. Principalele reguli ce trebuie respectate în formularea întrebărilor într-un chestionar sunt următoarele:57  întrebările trebuie să fie scurte, simple şi clare;  pe cât posibil, trebuie evitată identificarea beneficiarului cercetării de către respondent;  ordinea întrebărilor trebuie să fie logică;  întrebările trebuie formulate cât mai neutru posibil;  nu trebuie adresate decât întrebările necesare;  trebuie evitate întrebările la care respondentul nu poate sau nu vrea să răspundă;  trebuie evitate întrebările tendenţioase (care sugerează răspunsul) sau cele care abordează probleme cu un caracter prea personal. Se apreciază că principalele calităţi pe care trebuie să le aibă întrebările dintr-un chestionar sunt următoarele:58 să fie focalizate pe problema cercetată, să fie scurte, să fie clare, să fie concrete, să fie aplicabile respondentului, să nu conţină un exemplu ce poate trunchia sensul întrebării, să nu solicite în mod exagerat memoria respondentului, să nu solicite o generalizare exagerată, să nu folosească „cuvinte mari”, să nu fie exagerat de specifice, să evite formulările ambigue, să nu cuprindă două întrebări într-una singură, să nu sugereze răspunsul, să nu aibă o încărcătură emoţională semnificativă.59 i. Determinarea mărimii eşantionului. În determinarea mărimii eşantionului trebuie să se ţină seama de restricţii de ordin statistic (legate de probabilitatea de garantare a rezultatelor şi de marja de eroare acceptată) şi de restricţii de ordin organizatoric (legate de bugetul, durata şi personalul avute la dispoziţie). Restricţiile de ordin statistic se regăsesc în formula utilizată pentru calculul mărimii eşantionului:

n=

t 2 p (1 − p ) ∆2 ω

unde: t = coeficientul corespunzător probabilităţii cu care se garantează rezultatele (se găseşte în tabelele statistice ale repartiţiei Student). De regulă, se alege o probabilitate de 95÷99%; p = proporţia componentelor din eşantion care posedă caracteristica cercetată (deoarece, de obicei, valoarea lui ,,p” nu se cunoaşte, ea se consideră egală cu 0,5, pentru lua în considerare cazul cel mai nefavorabil respectiv, a maximiza valoarea dispersiei); ∆ω = eroarea limită admisă (marja de eroare). De regulă, se alege între 0,01 şi 0,05, cel mai adesea fiind 0,03 (± 3%). În cele mai multe cazuri, mărimea unui eşantion este de circa 1000-1200 de persoane. În situaţia în care mărimea eşantionului reprezintă mai mult de 10% din colectivitatea generală, se procedează la o reducere a dimensiunilor eşantionului, folosind formula: nc = nN N + n −1

unde: nc = mărimea corectată a eşantionului; n = mărimea iniţială a eşantionului (rezultată din aplicarea formulei anterioare);
57 58

Ibidem Alreck, Pamela L.; Settle, Robert B. - „The Survey Research Handbook. Guidelines and Strategies for Conducting a Survey”, Second Edition, Irwin, Burr Ridge, New York, 1995, p. 88-99. 59 Un exerciţiu care trece în revistă majoritatea greşelilor ce pot să apară în formularea întrebărilor într-un chestionar pentru o cercetare preelectorală este prezentat în Anghel, L.; Florescu, C.; Zaharia, R. - “Aplicaţii în marketing”, Editura Expert, Bucureşti, 1999, p. 81-82.

41

La modul ideal. corelaţii ce vor fi prelucrate ulterior. care caracterizează relaţiile profesionale. se extrage un număr prestabilit de componente. mai pe larg. Teoretic. Cuprinde două faze. Corelaţiile în cauză sunt evidenţiate printr-un X.“Marketing”. Fiecare componentă a eşantionului este extrasă în mod aleator din colectivitatea generală. Există mai multe posibilităţi60 . p. Eşantionarea stratificată. care permite identificarea corelaţiilor posibile şi importante dintre două întrebări din chestionar. dar se poate utiliza numai când există o listă a colectivităţii generale. o atitudine de detaşare şi de obiectivitate.. Chiar dacă nu are suport ştiinţific. 3.U. fiind şi ea destul de frecvent utilizată. ale căror componente sunt cuprinse în eşantion în totalitate. fără a se exclude posibilitatea existenţei unor corelaţii importante şi între două întrebări de conţinut. Este o variantă a eşantionării stratificate. cele mai des utilizate fiind:61 1. începând cu selectarea unor persoane nepotrivite (un experiment desfăşurat în S.N = mărimea colectivităţii generale. Bucureşti. Ca mod de aplicare. Cea mai bună comunicaţie între cei doi se stabileşte atunci când operatorul de interviu ajunge să creeze un curent de simpatie sinceră şi de înţelegere totală. Eşantionarea prin metoda cotelor . (coordonator) . 6. Florescu. C. p. în privinţa câtorva criterii prestabilite. Este decisivă pentru asigurarea reprezentativităţii eşantionului şi are în vedere modalitatea concretă de precizare a persoanelor ce vor fi intervievate.A. mai mare. p. 1999. Dumitru “Spaţiul social al tranziţiei”. Selectarea şi instruirea operatorilor de interviu .“Aplicaţii în marketing”. Bucureşti. j. R. demonstra că operatorii de interviu care păreau a fi de origine evreiască au primit 20% răspunsuri „Da” la întrebarea „Exercită evreii prea multă influenţă în S. cât şi oferirea de către respondent a unor răspunsuri care să fie pe placul 60 O foarte detaliată schemă de eşantionare aplicabilă în România la nivel naţional se găseşte în Sandu. În primă fază. 4. Se bazează pe divizarea colectivităţii generale în mai multe grupuri neomogene. Florescu. C. colectivitatea generală este împărţită în mai multe straturi (grupuri) omogene. Iaşi. multe dintre erorile care apar în faza culegerii datelor putându-i fi imputate. 62-64. k. rezultat din raportarea mărimii colectivităţii generale la mărimea eşantionului. în faza a doua. continuând cu adoptarea unei ţinute necorespunzătoare. nici identice. păstrând. Completarea chestionarelor declanşează o serie de interacţiuni între operatorul de interviu şi respondent. Editura Polirom. Zaharia. Editura Marketer. l. 1999. în timp ce operatorii de interviu care nu păreau a fi de origine evreiască au primit 50% răspunsuri „Da” la aceeaşi întrebare). Eşantionarea multistadială. se recomandă ca între operatorii de interviu şi respondenţi să existe o distanţă socială minimă (vârste şi medii sociale vecine. din care. De regulă. Grila de corelaţii este un pătrat cu atâtea linii şi atâtea coloane câte întrebări sunt în chestionar. pentru a se evita atât dificultăţile de comunicare. care sporeşte numărul persoanelor care refuză să răspundă şi ajungând până la falsificarea integrală a unui chestionar. amplasat în celula ce reprezintă intersecţia celor două întrebări. Elaborarea grilei de corelaţii . este cea mai bună metodă de eşantionare. ceea ce nu se întâmplă decât rareori.. Eşantionarea sistematică aleatoare . 171-179. 5. se extrag(e) în mod aleator unul sau mai multe grupuri.62 Se realizează prin crearea nealeatoare a unor eşantioane care respectă întocmai structura colectivităţii generale. 61 A se vedea. se apropie de eşantionarea prin cote. Eşantionarea simplă aleatoare. Editura Expert. este o metodă utilizată cu succes de multe institute de specialitate. corespunzător numărului de criterii prestabilite. Eşantionarea de grup. nici îndepărtate). 2. corelaţiile importante sunt cele dintre o întrebare de conţinut şi una de identificare. . 1992. Apoi. numărul de faze fiind. 42 . însă. Intervine nu doar imaginea pe care fiecare o are despre celălalt. dar şi ceea ce gândeşte fiecare că va gândi celălalt despre el. Stabilirea schemei de eşantionare. L.A.?”. Operatorul de interviu joacă un rol esenţial în prezervarea acurateţei cercetării. Se realizează prin stabilirea unui aşa-numit pas mecanic. număr care poate fi sau nu proporţional cu mărimea grupului. 62 A se vedea Anghel. Punctul de pornire în eşantionare îl constituie o unitate de observare extrasă în mod aleator. însă. 122124.U.

orele şi locurile precise unde vor fi culese informaţiile să fie stabilite de comun acord de operatorul de interviu şi reprezentantul institutului de cercetări. m. Ancheta pilot este o cercetare instrumentală. schiţe. operatorului de interviu i se vor prezenta elementele esenţiale ale unei atitudini profesionale de neutralitate binevoitoare:  disponibilitatea de spirit.  nesugerarea răspunsurilor.  instrucţiuni de completare a chestionarului destinate operatorului de interviu. în special completând chestionarele fără a efectua în mod real interviurile. cum ar fi definirea exactă a variabilelor. datorită riscului ridicat al unui comportament neserios. Categoriile sociale care se pretează cel mai bine pentru această activitate sunt:  pensionarii foşti funcţionari.  liste ale gospodăriilor incluse în eşantion (în cazul anchetelor desfăşurate la domiciliu). n. intervenindu-se atunci când sunt necesare corecţii.. va fi pusă la dispoziţia operatorului pe toată perioada recoltării informaţiilor.  legitimaţii pentru operatorii de interviu. vârstă. doritoare de a avea un serviciu temporar. în magazine sau în alte locuri publice. De la sediul central al institutului care desfăşoară cercetarea vor pleca spre reprezentanţii din teritoriu următoarele materiale:  chestionarele (plus o rezervă de 10%). Sarcinile operatorului de interviu nefiind deloc simple. cu o uzură profesională extrem de rapidă. prin sondaj. deci. chiar în timpul administrării chestionarelor. acesta ar putea încerca să le „simplifice”.  secretarele. În cazul unor sondaje efectuate pe stradă. o. iar operatorii de interviu să ştie că vor fi controlaţi. Argumentele principale în favoarea acestora sunt legate de apartenenţa socială neutră.  valorificarea primelor momente ale întâlnirii. această activitate este percepută ca una cu caracter temporar şi suplimentar. Se urmăreşte dacă întrebările sunt înţelese de către respondenţi.  scrisori de recomandare şi solicitare de sprijin adresate autorităţilor locale. practica de a angaja studenţi nu conduce la cele mai bune rezultate.) şi expedierea lor în teritoriu .  respectarea consemnelor. Desfăşurarea anchetei pilot. Multiplicarea chestionarelor şi a materialelor anexe (liste de gospodării. desene ale produsului cercetat (dacă este cazul). în cele mai multe cazuri.  casnicele din rândul claselor sociale medii. Un aspect important în această etapă îl constituie verificarea completării efective a chestionarului de către operatorii de interviu. cât durează completarea unui chestionar etc.  evitarea controverselor. legitimaţii etc. Este important. Instruirea operatorilor de interviu va cuprinde cel puţin o iniţiere în principiile generale ale sondajului de opinie.  contractele de colaborare ce se vor încheia cu operatorii de interviu. În cazul chestionarelor completate la domiciliul respondenţilor sau la biroul acestora. realizată pe un număr restrâns de subiecţi (20-50). precum şi acordarea unei asistenţe corespunzătoare operatorilor. dacă administrarea chestionarului este uşor de realizat de către operatorii de interviu.operatorului. învăţătorii sau profesorii în căutarea unui venit suplimentar. se recomandă ca datele. Administrarea chestionarului. scrisori de recomandare. parcurgerea chestionarului şi explicarea dificultăţilor ce pot să apară la fiecare întrebare (o listă cu instrucţiuni. înainte de multiplicarea şi difuzarea chestionarului în teritoriu. iar prezenţa şi activitatea operatorilor în locurile stabilite să fie verificată. preocupări sau opţiuni politice identice). se recomandă efectuarea ulterioară a unei contra-anchete în rândul a 10-20% dintre persoanele 43 . Deşi larg răspândită. În selectarea operatorilor de interviu trebuie ţinut cont de faptul că. dacă acesta simte că se află „de aceeaşi parte a baricadei” (nivel social. iar consemnele cele mai importante vor fi redactate chiar în textul chestionarului).  mostre. să fie aplicate diverse proceduri de control. instrucţiuni scrise. în condiţiile stabilite. nivelul intelectual corespunzător şi obişnuinţei de a utiliza formulare şi de a avea contacte umane. precum şi desfăşurarea unor exerciţii practice cum este jocul de roluri operator de interviu – respondent. De asemenea. dacă variantele de răspuns oferite sunt exhaustive. care îşi propune să valideze chestionarul utilizat în cercetare.

Aceasta este o operaţiune destul de laborioasă. Manual pentru clasa a XI-a”. o mai multe răspunsuri identice. Prelucrarea datelor are în vedere realizarea următoarelor operaţiuni: • configurarea bazei de date (definirea câmpurilor de date. cel mai bine. şi. nu pot să explice evoluţia anumitor fenomene. Laurenţiu-Dan. care necesită mult efort şi timp. Verificarea atentă a chestionarelor completate are ca scop. exclusiv în scopul verificării operatorului de interviu. să interpreteze şi să ordoneze în mod logic rezultatele obţinute. analiza conjoint etc. când libertatea de alegere şi de acţiune a operatorului de interviu este foarte mare. etichetarea variabilelor). dar mai ales predictiv). operaţiune prin care. este necesară codificarea răspunsurilor la întrebările deschise. alese aleator. Editura All Educational. scalarea multidimensională. După prelucrarea electronică a informaţiilor. Bucureşti. Verificarea corectitudinii completării chestionarelor şi codificarea întrebărilor deschise. Răzvan . Tiberiu. Programele de calculator. cum ar fi: o proporţie neobişnuită de non-răspunsuri. 63 s. pe de altă parte. începând cu cele mai simple (statistici descriptive). se listează toate răspunsurile primite la o întrebare deschisă. În aceste condiţii. să identifice cauze neincluse în studiu ale fenomenelor. O verificare temeinică a chestionarelor permite:  evidenţierea erorilor sistematice ale operatorilor de interviu (de exemplu. • curăţarea bazei de date. asupra datelor fiind aplicate o serie de metode statistice de analiză. este sarcina cercetătorului să analizeze. corectarea acestora). luarea în considerare numai a acelor informaţii care respectă metodologia cercetării. Interpretarea rezultatelor şi redactarea raportului de cercetare . pe baza corelaţiilor dintre întrebări. analiza cluster. Configurarea bazei de date.  evidenţierea omisiunilor accidentale (fiind posibilă. înţelegerea greşită a unui enunţ sau transcrierea incompletă a răspunsurilor la întrebările deschise). întrucât trebuie găsit un compromis între dorinţa de a nu pierde nuanţele specifice unor răspunsuri şi nevoia de a avea un număr mai mic de grupuri de răspunsuri. sau. rezultatele obţinute sunt folosite pentru a construi sau pune în aplicare diferite modele de marketing (cu scop explicativ. o răspunsuri ilogice. introducerea datelor şi prelucrarea electronică a informaţiei. este necesară analiza şi interpretarea acestora de către cercetător. să menţioneze un număr de telefon la care poate fi contactat. După corectarea sau eliminarea chestionarelor greşit completate.chestionate. se poate solicita respondentului. în unele cazuri. • utilizarea unor programe specializate pentru prelucrarea datelor şi obţinerea rezultatelor în forma dorită. Această contra-anchetă se poate realiza prin telefon. numeric).). o chestionare prea meticulos completate. Într-o primă fază. Zaharia. odată realizată gruparea. în momentul completării chestionarului. pe de o parte validarea muncii operatorilor de interviu. în cadrul unui raport de cercetare. • introducerea înregistrărilor în baza de date. situaţie în care valoarea cercetării este mult îmbunătăţită. se verifică completarea şi introducerea corectă a datelor. se atribuie fiecărei grupe de răspunsuri un anumit cod (de regulă.  evidenţierea unor grupări improbabile (ceea ce ridică semne de întrebare asupra corectitudinii operatorilor de interviu). r. În fine. prin fax sau e-mail. şi este un argument (alături de constatarea că la multe dintre întrebările deschise nu se răspunde sau se dau răspunsuri formale) pentru limitarea acestui tip de întrebări. oricât de sofisticate ar fi ele. a relaţiilor dintre ele. în cazul aplicării metodei cotelor. Daniel. după care se grupează formulările cu un conţinut apropiat. În fine. analiza corespondenţelor. pentru a facilita analiza acestora. trecând prin evaluarea legăturilor dintre variabile (corelaţie şi regresie) şi ajungând chiar la realizarea unor analize avansate de tip multivariat (analiza factorială. necesar în prelucrarea electronică a informaţiei. 63 Anghel. Aceasta este principala dificultate întâlnită. p. Şerbănică. prin interviuri faţă în faţă. Dăneţiu.„Marketing. 2001 44 . după cum nu pot să reunească datele într-un ansamblu coerent. Prelucrarea datelor presupune utilizarea intensivă a calculatorului. În unele cazuri.

favoriţii dispunând de mai multe mijloace pentru a influenţa opţiunea alegătorilor. mai mult sau mai puţin justificate. în formă scrisă (cel mai frecvent) sau în variantă multimedia (audio-vizual). Dacă nu se poate vorbi despre o influenţă directă a publicării rezultatelor sondajelor preelectorale asupra rezultatului scrutinului. Ca în oricare competiţie. ⇒ altă parte a electoratului. vor fi abordate câteva aspecte controversate. nici o influenţă directă asupra rezultatelor scrutinului. sondajele reflectă opiniile majorităţii alegătorilor. referitoare la utilizarea cercetărilor cantitative în domeniul electoral. în special în privinţa posturilor publice de televiziune. În general. 10. Acest fenomen se constată şi la alegerile legislative desfăşurate în sistem electoral proporţional. opinia că publicarea rezultatelor sondajelor determină alegătorii să se orienteze către candidatul considerat favorit nu este susţinută de nici un argument ştiinţific.Raportul de cercetare poate să fie prezentat în formă orală (ceea ce se întâmplă foarte rar). Cea mai mare parte a electoratului ignoră sau contestă rezultatele sondajelor. studii efectuate în ţări cu tradiţie democratică dovedesc că sondajele preelectorale nu au. Astfel. Soluţia constă în a nu absolutiza importanţa sondajelor de opinie ca metodă de obţinere a 45 . Opiniile elitelor. aceasta se concretizează în mai mulţi vectori comportamentali. puţin informaţi şi predispuşi spre conservatorism. favoriţii . Cât priveşte influenţa asupra opţiunii alegătorilor care cunosc şi acceptă rezultatele sondajelor. fenomen cunoscut sub denumirea de “underdog effect”. a căror sumă tinde să fie nulă: ⇒ o parte a electoratului are.beneficiază de posibilităţi de comunicaţie superioare. Acest aspect este important nu atât în sondajele privind intenţiile de vot. până într-acolo încât aceştia contestă vehement metoda sondajelor atunci când rezultatele le sunt defavorabile. consideră că acesta va câştiga şi fără ajutorul lor şi are tendinţa de a absenta de la vot. chiar dacă. Această părere este larg răspândită în rândul oamenilor politici. Deşi răspândită. va sări în ajutorul celui mai slab. considerând înfrângerea inevitabilă. ceea ce creează inegalităţi financiare. pot fi menţionate următoarele: A. ale forţelor novatoare existente în societate.desemnaţi pe baza sondajelor . în mod normal. Un al doilea tip de influenţă indirectă rezidă în faptul că subscriptorii îşi vor orienta fondurile spre candidaţii cu şanse de victorie. tendinţa de a vota cu candidatul pe care sondajele îl consideră drept favorit. O a doua categorie de critici aduse sondajelor de opinie este aceea că eşantioanele utilizate sunt reprezentative doar în sens statistic. datorită faptului că alegătorii au tendinţa de a “miza pe câştigător” . “bunul simţ popular” s-a dovedit superior unor pretinse subtilităţi elitiste. sondajele de opinie politică au fost supuse. o limită a sondajelor de opinie. Critici aduse sondajelor de opinie preelectorale În continuare. care ar vota cu candidatul favorit. legislaţiile electorale din multe ţări conţin prevederi cu privire la distribuţia timpilor de antenă pe perioada campaniei electorale. care în mod normal ar fi absentat de la vot. Sondajele preelectorale deformează rezultatele reale ale scrutinului. cât mai ales în cele privind atitudinea care ar trebui adoptată în legătură cu anumite probleme politice. ⇒ în fine. nu este mai puţin adevărat că există o anumită influenţă indirectă. Dintre cele mai serioase. reprezintă speranţa progresului social. practic. de regulă. într-adevăr. în cazul în care sondajele preelectorale prevăd victoria zdrobitoare a uneia din părţi. B. într-adevăr. o altă parte a electoratului. precum şi reglementări referitoare la finanţarea partidelor politice şi a candidaţilor. ⇒ o parte a electoratului care ar fi votat cu candidatul mai slab cotat de sondaje renunţă să se prezinte la vot. dar sunt gata să comande sondaje de opinie care le garantează rezultatele dorite. ceea ce îi situează într-o poziţie privilegiată. mass media are tendinţa de a se ocupa cu prioritate de favoriţi. de-a lungul celor peste şapte decenii de existenţă. Dimpotrivă. Altfel spus. care sunt. nu pot avea . care. având ocazii mai multe de a-şi spori notorietatea şi de a-şi îmbunătăţi imaginea. Aceasta este. fenomen cunoscut sub denumirea de “band-wagon effect”. Pentru a atenua aceste efecte. unui mare număr de critici. neglijând outsiderii. deci de a vota cu candidatul care este considerat favorit în urma sondajelor de opinie.2. nu de puţine ori.în mod obiectiv decât o pondere redusă în ansamblul rezultatelor obţinute pe această cale. nu şi în accepţiunea valorizantă dată termenului de reprezentativitate.

o întreprindere va urmări maximizarea profitului. În opinia mea. elevii şi publicul larg vor dobândi o mai bună înţelegere a sondajelor. […] Sondajele pot ajuta guvernul să devină mai eficient şi mai responsabil. creşterea cotei de piaţă. În acest context. Herbert . Obiectivele de marketing ale organizaţiilor sociale şi politice Obiectivele urmărite de organizaţie sunt un element definitoriu al marketingului. începând cu cercetări de marketing desfăşurate în rândul segmentului a cărui percepţie se doreşte a fi 64 Citat în Asher. cerându-i să răspundă rapid şi tranşant la întrebări formulate cât mai simplu .“Polling and the public”. pot conduce la o democraţie veritabilă.” 64 Partea a IV-a. În domeniul marketingului politic. a atitudinilor sau a comportamentului anumitor grupuri-ţintă. Răspunsul favorabil al publicului la activitatea de marketing desfăşurată de o organizaţie trebuie să se concretizeze într-o relaţie comensurabilă prin intermediul unor indicatori specifici. O organizaţie care practică marketingul politic internaţional va urmări.. Washington D. Second Edition. 1992. în cadrul cărora rolul specialiştilor să fie privilegiat (studiul articolelor apărute în presă. ei vor da o apreciere mai înaltă serviciilor pe care acestea le pot aduce democraţiei.C. Politica de marketing a organizaţiilor sociale şi politice Capitolul nr. o a treia categorie de critici aduse sondajelor de opinie se referă la faptul că acestea. în bună măsură. chiar dacă ele vizează probleme extrem de complexe. 11. justificate. precum şi. îndreptăţită. în funcţie de specificul activităţii sale. Astfel. deşi au trecut peste trei decenii de când au fost formulate. sondajele moderne sunt principala speranţă de a ridica guvernarea la un nivel superior. pe de altă parte. în perfecţionarea mecanismelor democratice. obiectivele urmărite diferă în funcţie de specializările acestuia. la problematica abordată. mai ales.poate cel mai “de marketing” dintre toate aceste obiective .informaţiilor. gândurile lui George Gallup îşi păstrează actualitatea: “Când studenţii.1.îmbunătăţirea imaginii firmei şi a mărcilor pe care le produce. O organizaţie socială îşi poate propune. p. 46 . şi sunt nevoite să se preocupe de obţinerea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii. iar în privinţa interpretării rezultatelor. În fine. Organizaţiile sociale pot să urmărească şi obiective de îmbunătăţire a imaginii. Chiar dacă criticile aduse sondajelor de opinie politică sunt numeroase şi.). Tot ceea ce poate face un profesionist al marketingului politic aste să adapteze designul chestionarului la condiţiile concrete în care acesta este administrat şi. Strategii de marketing social-politic 11. sporirea cantităţii de produse vândute. cercetări calitative. îl iau pe respondent prin surprindere. mult mai important. nu doar în cadrul destul de restrâns al marketingului electoral. pot îmbunătăţi calitatea candidaţilor la funcţii publice. 20. arătând că publicul sprijină reformele pe care le doreşte şi înzestrând-o cu un modus operandi pentru a testa idei noi. efectuate adesea pe stradă. C. într-o oarecare măsură. în dezvoltarea teoriei generale a sondajelor de opinie. Şi această critică este. studii predictive etc. Congressional Quarterly Inc. ci. nu trebuie uitate nici avantajele pe care acestea le aduc. creşterea numărului de cumpărători. până la cele clasice în domeniul social: modificarea opiniilor. ci de a le utiliza în paralel cu alte metode. de exemplu). începând cu cele cvasi-comerciale (un teatru sau un club sportiv care încearcă să atragă mai mulţi spectatori.. parcurgând un demers complet de marketing. fidelizarea clientelei sau . a căror soluţionare nu poate fi decât nuanţată. prin definiţie. o gamă la fel de variată de obiective. să nu depăşească limitele formulării întrebărilor cuprinse în chestionar. îmbunătăţirea imaginii unei ţări în străinătate.

U. care să îi permită. Propagarea unor idei reprezintă un obiectiv de marketing electoral accesibil candidaţilor outsideri. Aceştia vor urmări să-şi sporească notorietatea. Stabilirea clară şi corectă a obiectivului urmărit nu este un simplu exerciţiu teoretic. În acest context. Se întâmplă destul de des ca un partid să ajungă în situaţia de a juca un rol de arbitru în constituirea majorităţii parlamentare. ceea ce face foarte dificilă identificarea unor variante strategice care să fie valabile în cazul tuturor organizaţiilor în cauză. să promoveze o anumită cauză sau ideologie şi să atragă un anumit număr de simpatizanţi. fără a prinde turul al doilea. 65 Câştigarea alegerilor. în special. Puterile publice şi administrative vor avea ca obiectiv general identificarea problemelor care îi preocupă pe cetăţeni şi mai buna informare a acestora în legătură cu ceea ce se întreprinde pentru a rezolva aceste probleme. 66 În România.N. De aceea. Astfel.îmbunătăţită şi terminând cu implementarea unor mijloace de comunicaţie pertinente. o astfel de poziţie poate fi urmărită de unele formaţiuni politice. un candidat sau o formaţiune politică îşi pot propune cu ocazia unor alegeri fie câştigarea acestora. 1996. în schimbul unor avantaje politice sau chiar personale. 34-35. fie obţinerea unui “scor bun”. încearcă să-şi asigure o anumită influenţă politică după alegeri. deoarece riscul de a se face de râs este mult mai mare decât eventuala mobilizare a simpatizanţilor care chiar ar crede în această posibilitate.000 de semnături solicitate de lege. obţinerea unui „scor bun” duce la câştigarea unor „premii de consolare” mai mult sau mai puţin consistente. respectiv. acesta joacă un rol major în formularea strategiei de marketing a organizaţiei sociale sau politice. În schimb. un fotoliu de senator P. se întâlnesc mai multe abordări teoretice ale problemei definirii strategiei de marketing electoral. problema strategiei pe care o poate adopta o organizaţie socială este mai puţin abordată. mai mult sau mai puţin întemeiat. Obţinerea unui „scor bun” cu ocazia alegerilor reprezintă un obiectiv corect pentru acei candidaţi care. În literatura de specialitate internaţională. Viorel Sălăgean şi-a propus ca obiectiv al participării sale la alegerile prezidenţiale din 1992 scrierea unei cărţi în care să relateze această aventură. precum lobby-ul sau advocacy.„Am fost candidat la preşedinţie”. fie doar folosirea climatului de interes şi a mijloacelor publicitare generate de desfăşurarea alegerilor pentru propagarea unor idei. Neizbutind să adune în timp util cele 100. deşi nu dispune decât de 5-10% din voturile electoratului. 11. p. ca „premiu de consolare”. Viorel . să-şi negocieze sprijinul în al doilea tur. în marketingul electoral. Paris.“Le marketing politique”. cursa electorală a pierdut un candidat. p. 1986. Noir. cartea nu a apărut decât patru ani mai târziu. 1977. că participă la alegeri în special pentru a impulsiona vânzările de ţevi fabricate în întreprinderile al căror proprietar era. obţinerea majorităţii voturilor. în vederea atingerii obiectivelor prestabilite. În astfel de cazuri. Societatea „Adevărul” S. Nu este recomandabil pentru un candidat lipsit de şansă să stabilească un astfel de obiectiv (întrucât. iar obţinerea procentului respectiv de voturi să fie considerată un „scor bun”. Strategii de marketing electoral Strategia de marketing social-politic defineşte coordonatele generale ale atitudinii şi comportamentului organizaţiei sociale sau politice. primirea unui “premiu de consolare” cât mai consistent. reprezintă un obiectiv rezonabil pentru un număr mic de candidaţi. Michel . Bucureşti. 47 . De asemenea. dar viitorul autor a obţinut.R. în marketingul electoral. 67 Sălăgean. Dalloz. de regulă liderul şi 1-2 challengeri. Paris. care nu au nici o şansă de a câştiga alegerile. 80-81. se va acorda o mai mare atenţie 65 66 Lindon.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?”. din zona publicităţii şi a relaţiilor publice. Denis . În fine. se întâmplă ca un candidat care obţine un procentaj semnificativ de voturi în primul tur de scrutin al alegerilor. un candidat la preşedinţia Franţei a fost acuzat. cazuri de stabilire a unor obiective ceva mai excentrice. acţionând şi „forţând nota” în această direcţie riscă să îşi compromită şansele la alegerile următoare) şi nici măcar să îl facă public. ulterior. există. în iulie 1996 67. care le-ar putea deveni militanţi cu ocazia unor alegeri ulterioare. Les Editions d’Organisations. Dincolo de aceste trei obiective „normale”.A.. neavând prima şansă. datorită marii diversităţi a obiectelor de activitate ale acestor organizaţii. să-şi îmbunătăţească imaginea. fără a neglija tehnici specifice.2.

Les Editions d’Organisations. 42-49. Acesta fie că nu este cunoscut.“Reussir une campagne electorale: suivre l’exemple americain ?”. cerere fluctuantă: în marketingul clasic. după care să încerce o poziţionare originală în raport cu concurenţii. O revitalizare a cererii este teoretic posibilă. 2. oamenii politici trebuie să aibă în vedere o permanentă împrospătare a temelor abordate. 1977. nu numai cu 48 . “oferta”. în anumite momente. Candidatul aflat într-o astfel de situaţie trebuie. 1973. stimulând cererea în extra-sezon. necunoscute de alegători. Paris. Categoriile de alegători fluctuanţi vor trebui abordaţi în mod sistematic. 4. 11. cerere negativă: este cazul alegătorilor care. scoţând în evidenţă alte faţete ale personalităţii candidatului. lipsit de utilitate. întreprinderea producătoare trebuie ori să decidă eliminarea progresivă a acestuia de pe piaţă. 3. dar sunt puternic implicaţi din punct de vedere afectiv împotriva lui. Tabelul nr. absenţa cererii: reprezintă indiferenţa alegătorilor faţă de un anumit candidat. dacă nu acceptabil. ponderea non-alegătorilor relativi poate fi deosebit de ridicată. 1. situaţie favorabilă pătrunderii pe eşicherul politic a unor noi candidaţi. Din perspectivă electorală. să-şi sporească notorietatea. Oct. este cea care trebuie “demistificată”. pe care o vom prezenta. în cazul marketingului electoral.1. în momentul în care constată că partida este iremediabil pierdută. 5. p. mult mai rare decât în cazul marketingului clasic. Noir realizează o adaptare a strategiilor de marketing care pot fi formulate în funcţie de stările cererii (prezentate în tabelul următor) la specificul activităţii electorale. nu cererea. crt. este următoarea: 1. identificarea unor noi segmente de cumpărători). menite a-l face măcar suportabil. dar dificilă din punct de vedere practic. urmând ca elemente ale strategiei organizaţiilor sociale să fie trecute în revistă în partea finală a acestui capitol. dar cazurile de reuşită rămân extrem de rare.strategiei de marketing electoral. deci. 7. o retragere onorabilă este preferabilă unei posibile căderi în ridicol.) 2. 6. În materie de strategie electorală. 4. care să corespundă aşteptărilor alegătorilor indecişi sau nesatisfăcuţi de nici unul dintre candidaţii existenţi. cerere în declin: atunci când cererea pentru un produs scade. citat în Noir. este cazul candidaţilor sau al temelor politice care aparţin trecutului şi care nu mai găsesc acelaşi ecou în rândul electoratului. 8. (În fapt. Marketingul trebuie să încerce o aplatizare a curbelor de sezonalitate. ori să încerce o repoziţionare a acestuia (crearea unei noi imagini a produsului. Rolul marketingului este de a analiza factorii care conduc la această reacţie negativă şi de a-i minimiza. Situaţia cererii cerere negativă absenţa cererii cerere latentă cerere în declin cerere fluctuantă cerere completă cerere excesivă cerere indezirabilă Rolul marketingului “demistificarea” cererii crearea cererii dezvoltarea cererii “revitalizarea” cererii “regularizarea” cererii menţinerea cererii reducerea cererii “distrugerea” cererii Denumirea strategiei conversiune stimulare dezvoltare remarketing sincromarketing întreţinere demarketing antimarketing Sursa: Ph. iar. fie că este privit ca un epigon. Variantele strategiei de piaţă în funcţie de stările cererii Nr. este cazul vânzărilor sezoniere sau al produselor supuse rigorilor modei. în mod ferm. în primul rând. Pornind de la un foarte cunoscut articol al lui Philip Kotler. În plan electoral.“The Major Tasks of Marketing Management” în revista “Journal of Marketing”. reacţionând negativ la simpla pronunţare a numelui acestuia. oricum. Kotler . 3. O primă abordare teoretică a problemei definirii strategiei de marketing electoral. transpunerea este interesantă din punct de vedere teoretic. Semnificaţia variantelor strategice prezentate în tabelul de mai sus. Michel . Pentru a evita o astfel de situaţie. nu numai că votează împotriva candidatului în cauză. 5. care nu are nimic nou de spus în planul vieţii politice. aparţine lui Michel Noir. Segmentul vizat se dovedeşte mult mai reticent la repoziţionarea unui om politic decât la cea a unui produs oarecare. publicat în 1973. fiind. respectiv candidatul. cerere latentă: este cererea nesatisfăcută de produsele actuale şi care aşteaptă apariţia unui nou produs. întreţinându-se cu aceştia relaţii strânse şi permanente.

respectivul rol va fi bine primit de către fanii săi. iar. 68 O altă tipologie a strategiilor de marketing electoral are la bază conceptul de produs. candidatul nu se confruntă. În orice caz. aşa cum apreciază unii autori. îi asigură sprijinul unui număr corespunzător de alegători. Într-o astfel de situaţie fericită. Acest proces seamănă destul de mult cu demersul unui actor. comparaţia cu lumea teatrului sau a filmului nu poate fi dusă până la capăt. chiar 68 69 Le Seac’h.Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice. 49 . 8. posibilitatea ca un candidat care doreşte să câştige alegerile să aibă interesul de a reduce intensitatea unor manifestări de simpatie prea pronunţate din partea anumitor segmente de alegători. cu scopul de a-i discredita în rândurile propriilor simpatizanţi. candidatul trebuie. candidatul va trebui să încerce să-şi îmbunătăţească propria imagine. care. de marea majoritate a oamenilor politici. superior. cu o asemenea problemă. considerându-le un fel de roluri pe care candidaţii trebuie să şi le asume: 69 a) Eroul: distant. Evident. Paris. prin strategie de antimarketing se înţelege “distrugerea” unei cereri indezirabile adresată organizaţiei în cauză. Desigur. un candidat poate fi pus în situaţia de a respinge sprijinul oferit de o anumită categorie de alegători. Dacă o întreprindere poate avea interesul de a limita o cerere care depăşeşte capacităţile sale de a o satisface. să determine care este imaginea sa în rândurile diferitelor segmente de alegători. fără a se culca pe laurii victoriei. nu prezintă importanţă decât experienţele acelor oameni politici din ţările democratice care şi-au asumat acest rol. trebuie subliniat faptul că. precum şi imaginea pe care o au aceştia despre un ipotetic candidat ideal (fiind vorba despre mai multe segmente de alegători. candidatul trebuie să întreţină relaţiile cu alegătorii pe care i-a atras de partea sa. adesea. care va accepta un rol numai dacă el consideră că acesta i se potriveşte. probabil. chiar dacă el este visat. aşa cum mai apare prin unele lucrări. în cazul în care riscă să fie etichetat doar ca reprezentant al acestor segmente şi să piardă sprijinul altor alegători. în sensul micşorării ecartului care îl desparte de una din imaginile candidatului ideal. el îşi va alege ca obiectiv acea imagine de care este cel mai aproape şi care. şeful providenţial şi. fiind mult mai puţin dispus să treacă cu vederea greşelile acestuia. 221-226. pentru a evita ca imaginea necorespunzătoare pe care o au aceştia să se răsfrângă asupra sa. în mod normal. 2001. bine conduse. Este o strategie care solicită resurse foarte importante şi.“L’état marketing”. şi nu. în acelaşi timp. După aceea. 7. p. 1981. Bogdan (coordonator) . Altfel spus. Este o extensie mai mult decât discutabilă să se considere că se încadrează în strategia de antimarketing electoral acţiunile îndreptate împotriva contracandidaţilor. totuşi. în timp ce alegătorul doreşte să încredinţeze puterea politică unui candidat care îi va satisface anumite aşteptări. Theodor Stolojan = tehnocratul. Petre Roman = fiul răzvrătit. Rolurile atribuite sunt: Ion Iliescu = părintele. este practic inexistentă în viaţa politică. nu este un rol pe care să şi-l poată asuma oricine. din simplul motiv că dictatorii nu organizează alegeri libere. Pentru a miza pe o imagine credibilă şi valorizantă. Editura SNSPA . cerere completă: este vorba despre o clientelă (respectiv. Alain Moreau. Candidatul ajuns la putere va beneficia de resursele necesare desfăşurării unor activităţi ce se încadrează în marketingul puterilor publice şi administrative. Roger-Gerard Schwartzenberg identifică patru tipuri principale de imagini pe care poate să le dorească un candidat. Corneliu Coposu = sfântul politicii. stoparea unei cereri care se îndreaptă către concurenţă.„Marketing politic şi electoral”. 6. cerere indezirabilă: după cum o firmă este îndreptăţită să nu dea curs unei cereri care i-ar înrăutăţi imaginea. mai întâi. întrucât spectatorul ştie că este martorul unei ficţiuni. omul de excepţie. Sigur. p. Cel care intenţionează să-şi axeze strategia pe crearea unei imagini de erou trebuie. pe de altă parte. chiar dacă i-ar aduce un profit temporar. mereu solemn. O interesantă adaptare a acestui mod de creare a imaginii la spaţiul politic românesc este realizată în Teodorescu. să aibă cu ce să justifice o asemenea imagine. de aceea. Pornind de la această posibilă paralelă cu lumea teatrului. Există. este foarte probabil că vor exista mai multe imagini ale candidatului ideal). din raţiuni de eficienţă. 147-170. rece. adică imaginea pe care candidatul doreşte să o impună electoratului. un număr de alegători) regulată şi suficient de numeroasă pentru a satisface obiectivele urmărite. Michel . din perspectivă de marketing electoral. Traian Băsescu = haiducul. pot avea şi un efect important în plan electoral. un idol. cel puţin în principiu.ocazia campaniilor electorale. În altă ordine de idei. fiind dispus să accepte unele convenţii. Bucureşti. cerere excesivă: este o situaţie mai puţin obişnuită în viaţa politică.

eficienţa. un prieten apropiat. c) Liderul seducător: încearcă să seducă. lipsit de pretenţii. g) Strategia constituirii de diverse coaliţii . h) Strategia constituirii unei organizaţii. plin de învăţăminte şi de raţiune. Cele nouă strategii ce pot fi avute în vedere sunt următoarele:70 a) Strategia apartenenţei partinice. precum şi. f) Strategia creării unei imagini negative . să-şi construiască o imagine care să conducă la obţinerea unui număr suficient de voturi. pasionată de activitatea pe care o desfăşoară. îl împinge să candideze. Ceauşescu. eventual. Inspirată din practica agenţiilor de publicitate. pe o profesie care să îi confere credibilitate. Aceasta constă în a crea o distincţie clară între candidat şi oponentul său. în mai mare măsură decât să convingă. care şi-au dovedit viabilitatea cu ocazia alegerilor desfăşurate în ultima vreme în Statele Unite. o enumerare a nouă variante strategice. Cel puţin în această a doua situaţie este necesar ca rolul asumat să se bazeze pe o vârstă şi. mai apropiat ca imagine de rolul omului obişnuit. încearcă să se identifice cu majoritatea alegătorilor săi şi să-i facă pe aceştia să se identifice cu el. El nu este nici părintele alegătorului. Mobutu sau Bokassa şi-au revendicat un astfel de statut. din perspectivă de marketing. Aceasta presupune coagularea alegătorilor aparţinând unor grupuri cu interese diverse (grupuri etnice. 70 X X X . într-un asemenea caz fericit. dar drept. activităţile de relaţii publice orientate către diferitele organizaţii ale societăţii civile. candidatul respectivului partid îi este suficient să le reamintească alegătorilor că el . p. cu un pronunţat caracter aplicativ. să se cheltuie bani şi efort pentru a obţine nişte voturi. acest lucru nu este semnificativ din perspectivă electorală. fundaţii etc. cărora principiul “unicei propuneri de vânzare” le este de mult timp cunoscut.C. c) Strategia creării unei distincţii ideologice . Contrastul se realizează accentuând o anumită caracteristică: o trăsătură de caracter. dintr-un motiv sau altul. Această tipologie aparţine Institutului Krieble din Washington D. Această strategie privilegiază.şi nu altcineva . O echipă de voluntari suficient de numeroasă. şi altul bazat pe autoritatea înţeleptului. capul înţelept al unei familii care numără milioane de membri. D. popular. ci dorinţa de a sluji comunitatea. contactele şi alianţele cu alte formaţiuni politice. această strategie constă în a găsi o temă de larg interes şi a-şi orienta întregul discurs asupra acestei teme. Fidel Castro. bine organizată şi bine instruită. The Krieble Institute of the Free Congress Foundation. poate înclina balanţa alegerilor în favoarea candidatului pe care îl sprijină. d) Părintele naţiunii: figură tutelară a autorităţii. întrucât există riscul ca utilizatorul ei să fir perceput ca o persoană agresivă. de fapt. b) Strategia creării unui contrast clar. care. care împarte cu alegătorul bunele şi relele. în mod tradiţional. Candidatul care îşi propune să adopte această strategie îşi va concentra atenţia asupra punctelor slabe ale adversarului. sever.. În cazul în care. experienţa. apoi.C. Roger-Gerard Schwartzenberg identifică două tipuri de părinţi ai naţiunii: unul care se bazează pe autoritatea eroico-paternă. 4-7. nici liderul acestuia. el este un frate. El este un antierou. şi una dintre strategiile cel mai dificil de implementat.“Political Training Manual . sindicate. O astfel de strategie trebuie implementată cu atenţie. 50 . în acelaşi timp. Este domeniul predilect de aplicare a marketingului electoral. foarte apropiat de imaginea de erou. atacându-le cu multă hotărâre. 1994. este. ceea ce îi poate dăuna propriei imagini. candidatul trebuie să-şi definească şi. e) Strategia creării unei imagini pozitive .dacă Stalin. o circumscripţie reprezintă fieful electoral al unui anumit partid. Candidatul care îşi doreşte o astfel de imagine va lăsa impresia unui om ca oricare altul. Conform acestei strategii. Cea de-a treia tipologie a strategiilor de marketing electoral pe care o prezentăm. d) Strategia propunerii unice. în plan politic. dar. pentru a-i determina pe alegători să-i acorde votul. Washington. prin tradiţie. Tito. surâzător. Kim Ir Sen. Nu este necesar.este reprezentantul partidului în cauză şi să-i determine să se prezinte la vot. grupări religioase. care cultivă un stil decontractat. chiar o diferenţă fizică. asociaţii profesionale. pe care nu ambiţia personală. b) Omul obişnuit: simplu. l-ar putea prefera pe respectivul candidat. deja obţinute. Aceasta este foarte asemănătoare cu strategia precedentă. aceea a conducătorului revoluţionar sau a făuritorului independenţei naţionale. tineresc.). cu deosebirea că accentul cade pe diferenţele de natură ideologică.1994”.

Candidatul care adoptă această strategie mizează pe interesul creat în jurul alegerilor pentru a transmite idei sau pentru a apăra o cauză. Cerinţele 4.“Strategii şi tactici de marketing electoral”. Pornind de la aceste abordări şi încercând o sinteză a criteriilor care intervin în stabilirea strategiei de marketing electoral. Candidatul care adoptă această strategie va acţiona nu numai în direcţia identificării şi convingerii diferitelor segmente de alegători dispuşi să-l voteze.“Marketing”. Florescu 71: Tabelul nr. ci şi . 11. o atitudine pozitivă. teză de doctorat. această strategie presupune utilizarea tuturor mijloacelor din arsenalul marketingului electoral. 4) atitudinea faţă de concurenţă. ca şi cunoaşterea şi adaptarea perfectă la particularităţile sistemului electoral. Editura Marketer. sunt prezentate în tabelul următor. care pot fi luate în considerare în funcţie de fiecare din aceste criterii. Utilizată de outsideri. utilizând mijloace specifice marketingului electoral. 1992. 51 . Resursele disponibile a) Strategia austerităţii b) Strategia echilibrului c) Strategia copleşirii adversarului Sursa: Zaharia. un efort financiar. Bucureşti. se poate aprecia că elementele de care trebuie să se ţină cont în definirea strategiei sunt următoarele: 1) obiectivele stabilite. 2) structura electoratului. Tipologia strategiilor de marketing electoral 1. această strategie presupune. ce a fost alcătuit pornind de la o tipologie binecunoscută în marketingul clasic. 1996. În concepţia autorilor.E.i) Strategia copleşirii oponenţilor prin resurse financiare . un candidat poate să-şi propună să cheltuiască mari sume de bani. în funcţie de situaţia concretă în care de află. Candidatul îşi va concepe demersul electoral ţinând cont de posibilităţile de ripostă ale oponenţilor.. p. ca obiectiv în sine. Discursul politic trebuie orientat în funcţie de perspectivele deschise de aceste contacte. Structura 3. Strategia promovării ideilor. 1b. a-i cărui susţinători ar putea să renunţe să-l mai sprijine în momentul în care încep să creadă că un om care cheltuieşte atâţia bani nu poate pierde alegerile. Răzvan .în direcţia contactării diverselor formaţiuni politice concurente. aparţinând profesorului C. material şi uman considerabil.Concurenţi electoratului electoratului a) Strategie a) Strategie a) Strategie nediferenţiată deschisă pozitivă b) Strategie diferenţiată c) Strategie concentrată b) Strategie închisă b) Strategie negativă c) Strategie pasivă 5. pentru a-şi demoraliza adversarul. 278-287. Strategia maximizării scorului . cât. (coordonator) . pentru negocierea unor alianţe sau a unor avantaje la care îi dă dreptul numărul de voturi obţinut. fără a avea o atitudine agresivă faţă de oponenţi. de regulă.2. p. 5) resursele disponibile. ca şi întrebuinţarea unor resurse financiare modeste. ceea ce conferă campaniei electorale un caracter concurenţial mult mai pronunţat. nu atât pentru a-şi îndeplini anumite puncte din planul campaniei sale electorale. Bucureşti. Strategia câştigării alegerilor. A. Adoptată de către favorit şi de către challenger(i). care ştiu că nu au şanse de a câştiga alegerile. 1c. 71 Florescu.Obiectivele stabilite a) Strategia promovării ideilor b) Strategia maximizării scorului c) Strategia câştigării alegerilor Atitudinea candidatului faţă de: 2. Conţinutul acestor variante strategice este următorul: 1a.cu armele specifice politicii . 105. Variantele strategice. În anumite circumstanţe. C.S. candidatul poate opta pentru una sau mai multe dintre variantele strategice enumerate. 3) atitudinea faţă de cerinţele electoratului.

p. în raport cu gradul de adaptabilitate la cerinţele electoratului. ci. fie de către outsiderii interesaţi doar în convingerea unui grup specific de persoane. Strategia închisă. de cele mai multe ori. 4b. în cazul acestor candidaţi. fie că imaginea de care se bucură nu este convenabilă. în acest caz.2a. cât şi un grad ridicat de absenteism.aspectul fizic şi comportamentul la exigenţele alegătorilor.eventual . cât şi . utilizarea unui limbaj şi găsirea unor soluţii specifice fiecărui segment. Este o strategie specifică acelor candidaţi (outsideri sau chiar challengeri) care fie că nu au o notorietate suficientă. prin abordarea unor teme cu caracter general şi propunerea unor soluţii larg acceptate.“Marketing”. de regulă. Ei trebuie să depună eforturi intense pentru a-şi crea o imagine favorabilă. Este opusul strategiei deschise. Bucureşti. în cadrul unei singure campanii electorale trebuie selectată o singură variantă strategică în funcţie de fiecare criteriu (deci. Acest lucru poate avea o influenţă negativă asupra celorlalţi alegători şi. 72 Florescu. Orice încercare de segmentare a ţintei electorale este. o asemenea strategie nu este recomandată. teoretic. 282-287. fie liderilor care se bucură de o imagine de “erou”. pentru a recupera decalajul care îi separă de favorit. ea poate avea şi consecinţe pozitive pentru candidat. Strategia este la îndemâna candidaţilor având o foarte bună notorietate şi imagine. ca două extremităţi ale unei scale pe care candidatul va trebui să se situeze. există. această strategie presupune încercarea de atragere a majorităţii alegătorilor. candidatul adaptându-şi atât programul. în principiu. pe care o adoptă challengerul sau favoritul nesigur de poziţia sa. Strategia deschisă. mai degrabă. C. 2c. Este o strategie specifică challengerilor. iar utilizarea tehnicilor de marketing electoral este indispensabilă. Chiar dacă. un singur segment de alegători nu este suficient de numeros pentru a asigura victoria. utilizată în mod repetat. receptivitatea faţă de dorinţele alegătorilor reprezintă o atitudine definitorie pentru un candidat care intenţionează să adopte demersul de marketing electoral. cei pe care sondajele îi situează în postura de favoriţi. dar chiar riscantă şi contraproductivă. Se referă la temele abordate de candidat şi la soluţiile propuse de acesta. o astfel de strategie poate avea consecinţe profund nefavorabile. 3b. deoarece. în special în direcţia modificărilor programului politic. Strategia deschisă şi cea închisă nu trebuie privite neapărat ca două variante unice. Chiar dacă. dar nu trebuie neglijat faptul că. Este o strategie specifică fie candidaţilor care participă la alegeri doar pentru a promova anumite idei. în măsura în care atitudinea sa este percepută ca o dovadă de verticalitate politică. fără a lovi în ceilalţi candidaţi. care riscă să le submineze credibilitatea sau chiar să îndepărteze alegătorii care s-ar simţi neglijaţi sau afectaţi de aceste propuneri. Strategia pozitivă. Presupune mobilizarea întregului efort asupra unui singur segment sau a unui număr restrâns de segmente de alegători. 52 . Strategia negativă. Constă în încercarea de coagulare a intereselor diverselor segmente de alegători. Este acea strategie în care accentul cade pe discreditarea adversarului. şi o singură variantă din ultimele trei prezentate mai sus). Aceştia au tot interesul de a menţine statu quo-ul. şi nu se vor hazarda în a face promisiuni concrete. Presupune crearea unei imagini favorabile a candidatului care o adoptă. nu doar costisitoare şi ineficientă. cum. Această variantă strategică trebuie utilizată cu prudenţă. care trebuie să fie agresivi. (coordonator) . Desigur. 3a. strategie ce presupune eforturi şi costuri ridicate. determinând atât reţinerea de a-l vota pe candidatul care o adoptă. candidaţii preferă să evite să fie etichetaţi drept reprezentanţii intereselor unei singure categorii electorale. Este o strategie de atac. conducând la o imagine de cameleonism politic. agresivitatea sperie electoratul. fie de către favorit sau challenger(i) în direcţia segmentelor de alegători indecişi. Foarte asemănătoare cu varianta omonimă din cadrul strategiei de piaţă a unei întreprinderi 72. putând genera şi probleme de coerenţă şi credibilitate. 1992. Editura Marketer. Strategia concentrată. Strategia nediferenţiată. prin abordarea unor teme. Strategia diferenţiată. Strategia poate fi totuşi utilizată. şi posibilitatea utilizării succesive a tuturor celor trei variante. ca şi acelor outsideri care urmăresc sporirea cu orice preţ a gradului de notorietate. candidatul abordând în discursul său electoral temele pe care el le consideră importante şi oferind soluţii apreciate de el ca dezirabile. ca şi la aspectele ce ţin de persoana candidatului. 2b. presupunând o atitudine extrem de receptivă la dorinţele electoratului. 4a.

Această strategie poate fi adoptată de către favoritul foarte sigur pe poziţia sa. Stabilirea formei de acţiune asupra grupurilor-ţintă . evitând atât risipa. cu precizarea greutăţii 53 . cât şi “petele albe” de pe harta acţiunilor întreprinse de candidat. ca şi de către outsiderii care doresc să-şi menajeze imaginea. propune o serie de criterii care ar putea fi avute în vedere. aceste criterii pot fi considerate “probleme de rezolvat”. în special datorită eterogenităţii domeniilor în care aceste organizaţii sunt prezente. 5b. care joacă un rol similar distribuitorilor din marketingul clasic.3b . reprezentând o formaţiune politică ecologistă. Strategia copleşirii adversarului . Strategia este credibilă atunci când este utilizată de candidaţi bogaţi. 5. donaţii din partea firmelor sau a persoanelor fizice. Conform concepţiei prezentate mai sus. care are interesul de a evita confruntările directe care i-ar şubrezi poziţia. În desfăşurarea activităţii sale. Stabilirea atitudinii faţă de concurenţi . pe care sondajele de opinie preelectorale şi tradiţia electorală a circumscripţiei respective îl desemnează drept favorit. prin suscitarea compasiunii alegătorilor. 5c. în ordinea menţionată de Meffert. organizaţia socială poate să intre în relaţii cu alte organizaţii. precum şi a problemelor cu care acestea se confruntă şi a posibilităţilor de a le rezolva. Stabilirea centrului de greutate în utilizarea instrumentelor de marketing . 5a. În fapt. Se are în vedere identificarea grupurilor-ţintă existente în zona de interes a organizaţiei. un candidat. subvenţii din partea statului sau a partidului. Practic. Poate fi adoptată de către candidaţii care dispun de resurse financiare considerabile şi sunt dispuşi să le cheltuiască în scopul demoralizării adversarului mai puţin înzestrat cu asemenea resurse. sau intrând în relaţii de concurenţă sau de colaborare cu acestea. în timp ce un outsider. Aceasta trebuie să decidă dacă va adopta o atitudine de colaborare faţă de aceste organizaţii (apelând la serviciile lor) sau va adopta o atitudine de independenţă faţă de acestea (ocupându-se singură de distribuţia produselor sale). ar putea opta pentru o strategie de tipul 1c . Formele de acţiune propuse de Meffert sunt strategia nediferenţiată. în privinţa organizaţiilor sociale este foarte dificil de identificat care sunt strategiile de marketing pe care acestea le pot utiliza. conţinutul acestor strategii fiind cel cunoscut. organizarea unor manifestări culturale sau sportive etc. unul dintre cei mai reputaţi profesori de marketing din această ţară. profesorul german Heribert Meffert.4c . Este o strategie pe care o pot adopta outsiderii cu opţiuni politice de stânga. De exemplu. Strategia de marketing a organizaţiilor sociale După cum am precizat încă de la începutul acestui capitol. Sursele de finanţare a unui candidat pot fi foarte diverse: averea personală.2a . de la caz la caz. ar putea recurge la o strategie de tipul 1a . Este adoptată de acei candidaţi care nu au resursele financiare necesare desfăşurării unei campanii electorale normale şi care încearcă să transforme acest handicap într-un avantaj. Organizaţia îşi poate propune să îndeplinească sarcinile pe care şi le-a asumat făcând abstracţie de existenţa organizaţiilor similare. Strategia austerităţii. preferând tăcerea în locul luărilor de poziţie tranşante. ajutând la propagarea ideilor. prestarea serviciilor sau distribuirea bunurilor organizaţiei sociale. pentru a stabili orientarea strategică de marketing social a organizaţiei. Presupune mobilizarea unor resurse financiare suficiente şi alocarea acestora în mod echilibrat. strategia de marketing electoral a unui candidat se stabileşte alegând varianta strategică optimă.3. Stabilirea atitudinii faţă de distribuitori . Constă în a evita orice confruntări. în special a celor din categoriile defavorizate. în perspectiva unor alegeri viitoare. Strategia pasivă. În condiţiile în care nu pot fi evidenţiate strategii care să fie valabile în toate cazurile. vânzări de gadget-uri electorale. 4. de către organizaţia socială. 11. 3. aparţinând unui partid de centru-stânga. împrumuturi. care se situează pe poziţii ideologice de dreapta.4a -5a. Aceste criterii sunt următoarele: 1.3a . Strategia echilibrului .5b.4c. în funcţie de fiecare din cele cinci criterii luate în consideraţie. 2. Stabilirea pieţelor vizate . Meffert are în vedere alcătuirea mixului de marketing al organizaţiei sociale.2c . strategia diferenţiată sau strategia concentrată.

. pe coordonatele strategiei de piaţă adoptate. în aparenţă. o asociaţie a crescătorilor de animale. chiar definitoriu pentru conceptul de marketing – a fost creat de profesorul Neil H.“Marketing”. Borden. al elementelor aparţinând celor patru politici (de produs. adesea. de fapt. Mixul de marketing – instrument de intervenţie a organizaţiei pe piaţă Materializarea strategiei de piaţă a unei organizaţii presupune desfăşurarea unui şir de activităţi practice de către aceasta. aşa cum am văzut. E. amestec ce ţine cont de informaţiile referitoare la componentele mediului extern. cu piaţa. astfel încât să permită organizaţiei realizarea unui contact eficient cu piaţa. mixul este înţeles ca un amestec.4. sunt. precum şi crearea şi menţinerea unui mix de marketing adresat acesteia.specifice a fiecăreia dintre cele patru politici componente.“Marketing”. să considere aceste animale o ameninţare pentru şeptel şi să acţioneze pentru combaterea lor. în proporţii diferite. p. Editura Marketer. ea trebuind să fie succedată de conceperea şi implementarea unui mix de marketing complet şi eficient. Din resursele pe care le are la dispoziţie. în limitele domeniului său de activitate. Boston. O organizaţie socială trebuie să aibă în vedere faptul că strategia de marketing limitează alternativele şi direcţionează activităţile de marketing spre îndeplinirea obiectivelor organizaţionale. Ferrell. chestiune ce va face obiectul cursului următor. care. 11. Este foarte uşor (şi. Seventh Edition. de distribuţie şi de comunicaţie promoţională) care constituie pilonii efortului de marketing al întreprinderii. foarte diferite. ce ocupă o poziţie centrală în teoria şi practica marketingului – fiind. percepţiile sau preferinţele grupului-ţintă vizat. 74 Florescu. ar trebui să fie convergente. a condus la naşterea conceptului de marketing mix. Jerome McCarthy.74 În marketingul clasic. 73 O organizaţie socială poate să-şi gândească strategia de marketing pornind de la nevoile. O. În realitate. Pride şi O. de exemplu. interesele şi nevoile unor grupuri care. p. precum lupii. sau chiar diametral opuse. precum şi la resursele de care dispune respectiva întreprindere. şi ei sunt interesaţi de protecţia mediului. Dallas etc. greşit) pentru o organizaţie socială să presupună că ştie ce vrea sau de ce are nevoie grupul-ţintă vizat. Evident. un grup ecologist poate presupune că este corect să acţioneze pentru protecţia unor animale sălbatice. În viziunea profesorilor americani William M. (coordonator) . organizaţia poate realiza o paletă largă de combinaţii. o strategie de marketing a unei organizaţii sociale trebuie să aibă în vedere definirea şi analizarea unei pieţe-ţintă. În unele cazuri. ci de un ansamblu coerent. prin cercetare de marketing. 287.C. C. 1991. Ferrell. de la Universitatea Harvard. identificarea nevoilor şi dorinţelor acestora trebuie să se facă prin cercetări directe. Pentru o fundaţie care se ocupă cu strângerea şi redistribuirea de fonduri pentru protecţia mediului ar fi destul de greu să se implice într-o astfel de situaţie.. în combinaţii diferite. care să optimizeze eforturile de marketing şi rezultatele acestora. După ce a fost formulată. Bucureşti. 73 Pride. la dezvoltarea şi cristalizarea sa în forma actuală un rol important jucându-l un alt profesor american. în principiu. De exemplu. Houghton Mifflin Company. pus în mişcare pe baza unor programe. 1992. De aici derivă şi relativ marea varietate a modalităţilor de realizare a contactelor organizaţiei cu exteriorul.. Teoria şi practica marketingului au impus ca instrument principal de implementare a strategiei utilizarea mixului de marketing. cu concretizări foarte diferite. de preţ. Ideea antrenării resurselor. strategia de marketing trebuie transpusă în practică. O strategie de succes necesită o delimitare atentă a grupurilor-ţintă şi a nevoilor acestora. Strategia trebuie să evidenţieze sau să dezvolte un tipar pentru luarea deciziilor privind cele patru componente ale mixului de marketing. 54 . este vorba nu de activităţi izolate. Acest concept. prin care se încearcă realizarea unui echilibru între posibilităţile organizaţiei şi presiunea forţelor pieţei. 725. dar un alt grup social.C. William M.

de distribuţie şi. 55 . Se constată că politica de preţ joacă un rol important doar în cazul serviciilor publice (care. În fine.). 11. trupe de balet etc. Thomas E.3. O evaluare a importanţei fiecărei componente a mixului de marketing în cadrul diferitelor tipuri de organizaţii sociale şi politice. John. . 75 El cuprinde toate elementele de care se poate folosi o organizaţie ca să influenţeze cererea pentru produsul său. Aceste elemente pot fi împărţite în patru categorii de variabile. orchestre simfonice. controlabile. 1991. p. cunoscute şi sub numele de „cei 4 P”: produsul. intră mai degrabă în sfera de cuprindere a serviciilor decât în cea a domeniului nelucrativ). în cele mai multe cazuri.The Expansion of Marketing’s Boundaries”. de fapt. p. Veronica . bazată pe ocaziile de a întrebuinţa cele patru componente ale mixului. pe care organizaţia la combină cu scopul de a produce pe piaţa-ţintă reacţia dorită. Wong. Philip. Variabila „distribuţie” cuprinde acele activităţi ale firmei prin care produsul este pus la dispoziţia consumatorilor vizaţi. variabila „promovare” cuprinde activităţile de comunicare a avantajelor produsului şi de convingere a consumatorilor vizaţi în vederea cumpărării lui. în cadrul politicii de distribuţie. rolul principal în cadrul mixului îl joacă politica de produs şi cea de comunicaţie promoţională. care trebuie să aibă în vedere. de preţ. Prentice Hall Inc. Foarte pe scurt. celelalte două politici. Gary. Englewood Cliffs.„Marketing . mai ales. având un rol mai puţin important. în timp ce politica de distribuţie este considerată o componentă importantă a mixului doar în cazul organizaţiilor culturale (teatre. Editura Teora. este realizată de către Thomas E. cu precizarea că. distribuţia (plasamentul) şi promovarea. 134-136. conţinutul acestor variabile este următorul: Variabila „produs” cuprinde totalitatea bunurilor şi serviciilor pe care firma le oferă pe piaţă. muzee. preţul. fiind prezentată în tabelul de mai jos. Tabelul nr.. Saunders. de regulă. atât acţiuni în direcţia distribuţiei 75 Kotler. Bucureşti. Barry76. Variabila „preţ” se referă la suma de bani pe care consumatorii o plătesc pentru a obţine produsul. 771. Această accepţiune este valabilă şi în cazul mixului de marketing social-politic. evaluarea prezentată în tabel confirmă preponderenţa politicilor de produs şi de comunicaţie promoţională în cadrul mixului de marketing al acestor organizaţii. Armstrong. 1998. 76 Barry.“Principiile marketingului”.Mixul de marketing este definit ca un ansamblu de instrumente tactice de marketing. Ocaziile de utilizare a componentelor mixului de marketing în diferite organizaţii sociale şi politice Tipul de organizaţie socială Organizaţii de sănătate Organizaţii din domeniul educaţiei Organizaţii politice Organizaţii culturale Servicii publice Organizaţii profesionale Organizaţii religioase Organizaţii de caritate Politica de produs înalt înalt înalt mediu mediu-înalt înalt înalt înalt Politica de preţ mediu-înalt mediu mediu scăzut-mediu înalt scăzut mediu scăzut-mediu Politica de distribuţie scăzut-mediu scăzut-mediu scăzut-mediu înalt scăzut mediu scăzut-mediu scăzut Politica de comunicaţie promoţională scăzut-mediu înalt înalt scăzut-mediu scăzut-mediu scăzut-mediu scăzut mediu-înalt În linii generale.

nici ca poziţionare. Conţinutul politicii de produs Produsul oferit de o organizaţie reprezintă una din componentele esenţiale ale procesului de schimb. Altfel spus. prin tradiţie opera de artă fiind mai mult o exprimare artistică a realizatorului său.“Le marketing ”. cel puţin în spaţiul nord-american). investiţii importante şi sunt relativ rigide: produsul nu poate fi modificat. În marketingul clasic.  deciziile luate cu privire la produsele ce vor fi realizate şi la caracteristicile acestora implică. în mod evident. în mai mare măsură. spectacole extraordinare. definirea politicii de produs precede. cu aceeaşi uşurinţă cu care se pot modifica distribuţia produsului sau politica de comunicaţie. ocupă un loc central. cea asupra căreia este de datoria marketingului să intervină. Concluzia este că erorile făcute în deciziile privind produsul sunt forte greu de corectat şi au consecinţe dureroase pentru întreprindere. definirea componentelor fiecărui produs realizat de întreprindere. subordonate caracteristicilor produsului comercializat. ocaziile de utilizare sunt legate mai mult de posibilităţile financiare ale organizaţiilor respective şi de percepţia mai mult sau mai puţin „comercială” a produselor oferite. Capitolul nr. pentru o întreprindere. campaniile promoţionale desfăşurate etc.biletelor în cadrul anumitor categorii de spectatori. Implementarea unei politici de produs eficiente presupune. poate. în toate cazurile. Paris. 12. în ansamblul activităţii de marketing desfăşurate de către organizaţie. În privinţa politicii de comunicaţie promoţională. politica de produs consistă. canalele de distribuţie utilizate. de partidele politice şi de instituţiile de învăţământ (în acest din urmă caz. trebuie rezolvate problemele legate de structura gamei de produse. Astfel. care pot să conducă la efectul de canibalizare. astfel încât să se ajungă la o congruenţă între oferta imaginată de întreprindere şi cererea exprimată de consumatori.1. prin care „produsul” artistic să fie adus mai aproape de beneficiari. în principal în a defini gama de produse oferite pieţei şi caracteristicile precise ale fiecărui produs din gamă. În schimb. Nathan. În al doilea rând.  deciziile privind celelalte trei componente ale mixului (fixarea preţului. nici ca entitate fizică. expoziţii itinerante etc. cu excepţia organizaţiilor culturale. politica de produs este văzută ca fiind foarte importantă în toate domeniile acoperite de marketingul social. evitânduse atât neacoperirea unor zone profitabile ale pieţei.. deciziile ce se vor lua în privinţa celorlalte componente ale mixului de marketing. fiind fundamentul imaginii pe care aceasta doreşte să o promoveze. fără de care nu poate fi vorba despre marketing. o importanţă deosebită trebuind să se acorde componentei „imagine”. Denis . 1988. această politică ocupă un rol important în cadrul mixului în acele cazuri în care există necesitatea şi posibilitatea utilizării ei. Locul primordial ocupat de politica de produs în cadrul mixului de marketing se bazează pe cel puţin trei argumente:77  experienţa demonstrează că rareori poate fi compensată inadaptarea produsului la cerinţele pieţei prin intermediul celorlalte trei componente ale mixului de marketing. 56 . Politica de produs 12. cât şi poziţionările prea apropiate. rareori se poate face un marketing bun cu un produs prost. iar această utilizare nu are efecte negative asupra percepţiei organizaţiei de către publicul ţintă. cât şi programarea unor turnee. 77 Lindon. adesea. p. produsul. mai întâi. Aceste condiţii sunt întrunite. cu valenţe strategice. 82. şi mai puţin o adaptare la cerinţele publicului. În plus.) sunt. în sensul pe care marketingul îl atribuie acestui concept. De aceea. decât de necesitatea reală a utilizării tehnicilor de comunicaţie.

78 Florescu. Imaginea dorită este un concept asemănător “conceptului de produs” prezentat de Kotler. de caracteristicile reale ale candidatului.1. 12. trebuie subliniat faptul că. p. merceologice ale acestuia (formă. 12.este imaginea pe care candidatul ar dori să o aibă în rândurile electoratului. Editura Marketer. care semnifică sinteza reprezentărilor mentale de natură cognitivă. în mod normal.1): Figura nr. componentele ce definesc un produs pot fi grupate în următoarele categorii:78  Componentele corporale se referă la însuşirile fizico-chimice. ţinând cont atât de poziţia concurenţială a acesteia pe piaţă. După decembrie 1989. apreciem că este necesară o trecere în revistă a principalelor categorii de imagine cu care se operează. structură etc. Din această dispută. Acest lucru este cu atât mai justificat. la caracteristicile intrinseci. 298. desigur. este foarte posibil ca opinia publică să fi rămas despre conceptul de imagine cu o impresie de liniaritate: imaginea poate fi exprimată pe o scală de la “foarte bună” la “foarte proastă”. ambalaj. conţinut. în care celelalte trei componente ale produsului ocupă un loc important. cât şi de etapa din ciclul de viaţă în care se află produsele pe care ea le realizează.În fine. merchandising etc. O astfel de viziune este. acţiuni de promovare a vânzărilor. în timp ce “înrăutăţirea imaginii României în lume” a fost una dintre acuzaţiile favorite ale presei tocmai la adresa celor care îşi asumaseră responsabilităţi în acest sens. În accepţiunea marketingului.“Marketing”. “îmbunătăţirea imaginii României în lume” a devenit un leit-motiv al tuturor guvernelor care s-au perindat pe la Palatul Victoria. cu cât în marketingul social-politic se operează preponderent cu produse intangibile (idei. 57 . în realitate. iar pentru determinarea sa se utilizează “poziţionarea” candidatului în raport cu concurenţii. Această analiză trebuie să conducă. şi care este o rezultantă a unui proces complex. servicii) a căror reprezentare mentală este esenţială. definitoriu pentru întregul concept de marketing. serviciile acordate în legătură cu produsul). socială şi personală a produsului în rândul consumatorilor. instrucţiunile de folosire. preţul. la rezultate cu implicaţii strategice asupra activităţii de marketing. dimensiuni.  Imaginea produsului. Categorii de imagine Obiectivele urmărite Imagine dorită Imagine efectivă Imagine recepţionată Imagine transmisă ⇒ imaginea dorită . în al treilea rând.). Ea diferă în funcţie de obiectivele urmărite şi nu se poate îndepărta prea mult de imaginea existentă sau.  Componentele acorporale sunt cele care nu au un corp material nemijlocit (numele. (coordonator) . afectivă. C. În încercarea de a aborda ştiinţific acest subiect. greutate. în absenţa acesteia. este necesară o analiză temeinică a portofoliului de activităţi al întreprinderii. cel puţin incompletă. Bucureşti. 1992. Întrucât conceptul de imagine joacă un rol fundamental. se poate vorbi despre mai multe categorii de imagine (figura nr. precum şi a componentelor imaginii.). marca. la performanţele tehnice ale produsului.  Comunicaţiile cu privire la produs sunt reprezentate de informaţiile pe care producătorul şi distribuitorii le transmit către cumpărătorii potenţiali (publicitate.

de care aminteam anterior). Dacă. Chiar dacă imaginea recepţionată nu ar trebui să fie diferită de cea transmisă. pentru a continua exemplul de mai sus.este componenta cantitativă a imaginii (unii autori considerând-o chiar o caracteristică distinctă a unei mărci.S. imaginea recepţionată poate fi distorsionată în raport cu cea transmisă. listă care cuprinde şi una-două denumiri fictive. înseamnă că notorietatea asistată a A. astfel de nesincronizări pot să apară. la apariţia mai multor imagini. a întregii campanii electorale. din 1000 de persoane intervievate. înseamnă că notorietatea “top of mind” a A. deoarece se defineşte prin felul în care este perceput candidatul.S.S. ulterior. numele respectivelor universităţi. datorită neînţelegerii exacte a tuturor faţetelor imaginii dorite sau a utilizării unor simboluri sau mijloace inadecvate. în marketingul electoral ea exprimându-se ca procent al alegătorilor care au auzit de respectivul candidat. nu ar trebui să existe diferenţe între imaginea dorită şi imaginea transmisă. cu o instituţie publică etc. Respondenţilor li se adresează o întrebare deschisă. din 1000 de persoane intervievate. oamenii consideră imaginea ca un indicator liniar. Unii autori consideră că notorietatea “top of mind” poate fi determinată luând în calcul primul nume menţionat în cazul notorietăţii spontane.-ul.E. 58 . o sinteză a imaginilor recepţionate la nivel individual.⇒ imaginea transmisă (difuzată) . În principiu. ∗ conţinutul imaginii . în mod spontan. de exemplu “De care din următoarele instituţii de învăţământ superior din Bucureşti aţi auzit?”. iar în marketingul social.S. ale cărui componente sunt dificil de identificat şi de comensurat. Imaginea unui candidat sau a unei organizaţii este un indicator de natură calitativă. 750 menţionează şi A. cele trei tipuri de notorietate sunt: a) notorietatea spontană. urmată de o listă a respectivelor universităţi. între care diferenţele în privinţa nivelului comensurat al notorietăţii pot fi destul de semnificative.este imaginea pe care candidatul o transmite.-ul. cel mai adesea prin intermediul unei agenţii de publicitate. înseamnă că notorietatea spontană a A.-ului este de 45%. ⇒ imaginea efectivă (numită şi “imagine reală”.E. indiferent de faptul dacă ea corespunde sau nu caracteristicilor intrinseci ale acestuia) . cu un candidat. care vizează conotaţiile existente în mintea persoanelor intervievate în legătură cu o organizaţie socială sau politică. Aceasta este singura categorie de imagine care poate şi trebuie să fie studiată cu mijloace specifice cercetării de marketing.este o componentă preponderent calitativă a imaginii. apreciem că este mai corect ca această variantă a notorietăţii să fie determinată în conformitate cu metodologia menţionată mai sus.E. care poate fi situat pe o scală de tipul diferenţialei semantice.E. ea constituind baza conturării imaginii dorite şi. există trei tipuri de notorietate. ceea ce diferă fiind modalitatea de formulare a întrebării adresate respondenţilor. 450 menţionează A. din 1000 de persoane intervievate. ⇒ imaginea recepţionată . cu mai multe niveluri. Principalele elemente componente ale imaginii sunt următoarele: ∗ notorietatea . de exemplu “Enumeraţi toate instituţiile de învăţământ superior din Bucureşti de care aţi auzit!”. ca procent al persoanelor care au auzit de organizaţia în cauză. aceştia urmând să menţioneze. În ceea ce ne priveşte. 900 menţionează şi A. În cele mai multe cazuri (probabil.este o regrupare. “responsabilă” de această situaţie este mediatizarea puternică a problemei imaginii României în lume. ce ţin în special de capacitatea de înţelegere a persoanei în cauză şi de sistemul de valori al acesteia. În realitate. introduse pentru a testa onestitatea şi/sau atenţia respondenţilor. c) notorietatea “top of mind” .S.este imaginea pe care fiecare persoană care aparţine grupuluiţintă şi-o formează despre respectivul candidat. Dacă. Astfel.S. organizaţii sau persoane).ului este de 90%. prelucrate la nivel social. determinarea gradului de notorietate presupune efectuarea unei cercetări cantitative. În practică. b) notorietatea asistată. Respondenţilor li se adresează o întrebare închisă. între “foarte bună” şi “foarte proastă”.ului este de 75%. Respondenţilor li se adresează o întrebare deschisă. astfel. cum este “Care este prima instituţie de învăţământ superior din Bucureşti care vă vine în minte?”. Se ajunge. Dacă.E.E.-ul. În toate cazurile. din diverse motive. la un moment dat. cu un pronunţat caracter subiectiv.

de regulă mai mic decât în cazul unei întreprinderi. Dimensiunile gamei de produse sunt următoarele:  lungimea gamei. În cadrul unei game de produse există. patriot. de exemplu.) intensitatea imaginii acestuia va fi mult mai mică. C. sau/şi prin caracteristici. de regulă înrudite între ele. de exemplu. Editura Expert. în cazul în care. Numai aşa va avea posibilitatea de a acţiona în direcţia îmbunătăţirii imaginii. R. 162-173. mai multe linii de produse. Analiza portofoliului de activităţi al întreprinderii este necesară pentru a putea constata unde se situează produsele proprii în raport cu cele concurente. Imaginea (reală sau efectivă) reprezintă o sinteză a imaginilor recepţionate. este bună sau proastă.. Problematica gamei de produse este mai puţin importantă pentru organizaţiile sociale şi pentru partidele politice.303. toate persoanele intervievate apreciază un anumit candidat prin doar două atribute (demagog şi extremist. În privinţa determinării gamei optime de produse şi a dimensiunilor acesteia. Desigur. Petre (coordonator) . O linie de produse are în componenţă produse omogene din punct de vedere al materiei prime sau al tehnologiei de fabricaţie80. îmbunătăţire care. Principalele metode de analiză a portofoliului de activităţi al întreprinderii sunt Boston Consulting Group.În realitate. fizice şi chimice. în timp ce. ∗ istoricul imaginii .este o componentă preponderent cantitativă a imaginii. 81. atributele folosite sunt mult mai numeroase (cinstit. 81 A se vedea Anghel..  lărgimea gamei. studierea evoluţiei unei imagini în timp presupune utilizarea unor cercetări în profil longitudinal în această direcţie. în imensa majoritate a cazurilor. C. adică „o grupă de produse înrudite prin satisfacerea unei nevoi sociale. respectiv. care relevă cât de puternică este o anumită imagine. 59 . intensitatea imaginii acestuia poate fi considerată destul de mare. Trecutul unei imagini este o componentă a imaginii actuale. care se rezolvă. în ce măsură sunt valorificate resursele întreprinderii şi oportunităţile pieţei. L. care conturează o imagine mult mai complexă a acesteia. Arthur D. Bucureşti. Florescu. ei asociază fiecărei organizaţii. în funcţie de factori legaţi de atractivitatea pieţei şi forţa concurenţială a întreprinderii. de regulă. p. şters etc. Florescu. Dacă.General Electric. ∗ claritatea imaginii . în mod conştient sau inconştient.  profunzimea gamei. asemănătoare”79. Editura Marketer. de exemplu).“Marketing”.“Aplicaţii în marketing”. ci mai multe. în special. iar din evoluţia acesteia se pot desprinde concluzii privind tendinţele viitoare. Editura Junimea. .138. respectiv. Intensitatea imaginii este un fel de indicator de dispersie a conţinutului imaginilor recepţionate. inteligent. p. Bucureşti. sociabil. trebuie plecat de la constatarea că. persoane etc. (coordonator) . este important pentru specialistul în marketing să cunoască nu doar imaginea actuală a persoanei sau organizaţiei de care se ocupă. care este conţinutul exact al imaginii respective. care sunt perspectivele pe care le au produsele din gama actuală şi ce strategii trebuie să fie adoptate în legătură cu ele. respectiv. evoluţia sa în timp. Determinarea conţinutului imaginii este o problemă destul de delicată. de fapt. 79 80 Mâlcomete. 1992. ci şi de ce este ea bună sau proastă. un set de conotaţii. prin utilizarea unor tehnici proiective de cercetare în cadrul unor cercetări calitative. Zaharia. Iaşi. întrucât numărul de produse cu care acestea operează este. propunând direcţii de acţiune pentru fiecare caz în parte.„Lexicon de marketing”. care împart produsele întreprinderii în mai multe categorii. nu este altceva decât o modificare într-un sens favorabil a conţinutului imaginii. ci şi trecutul acesteia. Little. McKinsey . numărul de produse distincte din cadrul întregii game de produse. p. numărul de produse distincte din cadrul fiecărei linii de produse. alcătuind o gamă de produse. întreprinderile nu realizează un singur produs. Pentru specialistul în marketing este important nu doar să afle dacă imaginea unui candidat. pentru aprecierea unui alt candidat. 1999. numărul de linii de produse din cadrul gamei. 1994. ∗ intensitatea imaginii .în multe cazuri.este acea componentă a imaginii care arată cât de distinctă este imaginea unei organizaţii sau a unui candidat în raport cu concurenţii săi. influenţabil. ea precizează cât de “centrată” este o anumită imagine.

de exemplu) ar trebui să militeze pentru modificarea comportamentului sexual al grupurilor-ţintă vizate. consultaţii. de exemplu) va oferi ca produs principal servicii de îngrijire a copiilor fără adăpost. în marketingul social. vizează conceperea şi oferirea unui produs adaptat la aşteptările grupurilor-ţintă determinate şi ale societăţii în ansamblul său. Astfel. suporturi de curs etc. Totuşi. spectatorul având acces la fanioane. o afirmaţie de genul “Cred că fumatul dăunează sănătăţii” sau “Cred că. produsul principal este reprezentat de ansamblul serviciilor destinate îmbunătăţirii pregătirii profesionale a elevilor sau studenţilor şi asigurării unei educaţii corespunzătoare a acestora. O organizaţie de luptă împotriva S. al cărui principal produs este spectacolul oferit de jocul echipei. postere sau alte simboluri ale clubului respectiv. ca element definitoriu al democraţiei.E. prin transmiterea unor informaţii privind căile de răspândire a bolii şi posibilităţile de evitare a infestării cu H. dacă este depistat suficient de 60 . produsul principal este reprezentat de prestarea de servicii medicale destinate bolnavilor. Aceste afirmaţii se referă la un fapt bine delimitat şi nu conţin vreo evaluare a acestuia.I. deci.S.D. o organizaţie care vizează apărarea drepturilor omului (Liga pentru Apărarea Drepturilor Omului . precum echipamentul de diagnosticare şi tratament sau medicamentele necesare. fulare. Ideile şi comportamentele sunt. De exemplu. Calitatea acestui produs este strâns legată de pregătirea personalului medical. atitudini şi principii. şi natura produselor oferite este foarte diferită. “produse” ce trebuie delimitate”. considerând că “scopul marketingului social este acela de a determina renunţarea la idei sau comportamente indezirabile şi/sau acceptarea unor noi idei sau comportamente. Organizaţiile non-guvernamentale sunt. seminare. examene. Opiniile reprezintă afirmaţiile unei persoane care. se recurge la utilizarea unor produse ajutătoare.D.O. apărarea drepturilor minorităţilor de orice fel. dar va acţiona şi pentru dezvoltarea unei atitudini favorabile acordării unui sprijin financiar mai substanţial în această direcţie în rândul populaţiei. în direcţia evitării contactelor sexuale cu parteneri ocazionali şi a utilizării prezervativului ca mijloc de protecţie. orientate spre răspândirea unor idei şi modificarea unor comportamente. în concordanţă cu obiectivele organizaţiei. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv. denunţarea abuzurilor justiţiei şi a organelor de represiune etc. mai pot interveni şi unele componente corporale.. oferă grupurilor-ţintă bunuri materiale. În cazul unei instituţii de învăţământ. de exemplu) ar trebui să urmărească propagarea unor principii cum sunt cele privitoare la exercitarea dreptului la vot. aducându-se ca argumente garanţia că banii vor fi folosiţi pentru nevoile reale ale copiilor şi nu pentru Aurolac. o persoană care dă zilnic 5000 de lei unor copii ai străzii ar putea fi convinsă să îşi schimbe acest obicei şi să doneze lunar 150. Politica de produs a organizaţiilor sociale Politica de produs. în mod conştient sau inconştient. vor fi prezentate câteva exemple de produse în diferite specializări ale marketingului social-politic. ponderea componentelor acorporale fiind. pe lângă componentele acorporale menţionate în privinţa teatrelor. sau avantajele legate de menţinerea unui aspect mai salubru al oraşului).L.C. Philip Kotler împarte produsele oferite de către organizaţiile sociale în trei categorii: idei. Produsul principal al unui teatru este reprezentat de desfăşurarea de spectacole. ideile sunt împărţite în trei categorii: opinii.V. (S. insigne. În continuare. pot conduce la manifestări sau acţiuni concrete. Corespunzător marii diversităţi de organizaţii sociale existente. comportamente şi obiecte tangibile. cel mai adesea. în acest caz. La rândul lor.12. manuale. foarte mare. În cazul unui spital. numai în puţine cazuri.I. ca şi pentru modificarea unor comportamente (de exemplu. întrucât principalele elemente care concură la calitatea produsului sunt intangibile: jocul actorilor şi ambianţa creată în sala de spectacol. care pot sau nu să îmbrace caracter material: prelegeri. încearcă să impună idei sau să modifice comportamente şi.000 de lei unei organizaţii specializate..2.A. În acest caz. dar să şi desfăşoare o activitate de educaţie în această privinţă. şi care sunt introduse prin sintagma “Cred că …”. dar şi de utilizarea unor bunuri materiale. Foarte asemănătoare este şi situaţia unui club sportiv. O organizaţie filantropică care urmăreşte ocrotirea minorilor (“Salvaţi copiii!”.A. o caracteristică regăsită în cazul marii majorităţi a acestor produse este caracterul lor imaterial: organizaţiile sociale oferă servicii.

De exemplu. Pentru a înţelege mai bine relaţia dintre aceste trei categorii de idei. iar. nici prezervativul. gânduri sau evenimente. New York. Eduardo . p. Principiile reprezintă acele opinii cu caracter general cu privire la felul în care trebuie să acţioneze sau să nu acţioneze persoana respectivă. cum sunt. Kotler distinge între acţiuni nerepetitive. puţine. Eduardo . şi introducerea unui nou model de comportament. Atitudinile reprezintă o ierarhizare relativ durabilă a opiniilor. în cazul campaniilor de planificare familială. interesantă este opinia pe care Milton Rokeach o exprima în felul următor: “Un om are o multitudine de opinii. cum ar fi renunţarea la fumat sau utilizarea prezervativelor pentru evitarea sarcinilor nedorite. el reprezintă un mijloc de satisfacere a unor necesităţi sau aşteptări ale grupului-ţintă. pe de altă parte. 39. ci comportamentul care se doreşte a fi implementat de aceste produse. comportamentele. Roberto. Acestea sunt rezultatul unor aprecieri pozitive sau negative cu privire la oameni. acordând valoare şi finalitate opiniei sale. Wien. care conduce la înclinaţia de a reacţiona într-un mod prestabilit la evenimentele viitoare. Figura nr. ECON. Rolul produsului în marketingul social mai bun decât alte mijloace de rezolvare probleme creat ca Produsul organizaţiilor sociale creat ca mijloc de rezolvare a unei a grupului-ţintă mijloc de îndeplinire a unei dorinţe / aşteptări / nevoi alte mijloace de îndeplinire a mai bun decât 12. Cea de-a treia categorie de produse oferite de organizaţiile sociale este reprezentată de unele obiecte tangibile. Politica de produs în marketingul politic 82 Sursa: Kotler. Ideea este reprezentată în figura 12. în cazul campaniilor de creştere a securităţii rutiere. cum ar fi semnarea unei petiţii privind protejarea mediului înconjurător sau participarea la un marş de protest organizat de sindicat. Dar. Kotler subliniază caracterul bivalent al produsului în marketingul social: pe de o parte. 1991. o soluţie de rezolvare a unei probleme a grupului-ţintă respectiv. unele atitudini şi doar câteva. Citat în Kotler. dar care priveşte întreaga societate. centura de siguranţă. opinii care ocupă un loc central în sistemul global de opinii al unui om. Philip. o persoană care gândeşte că “fumatul dăunează sănătăţii şi vreau să mă las de fumat” a făcut pasul de la opinie la atitudine.3. de exemplu. nici spuma contraceptivă şi nici.3. Wien. produsul de bază pe care îl oferă organizaţia socială nu este nici pilula anticoncepţională.devreme. sau cu privire la dezirabilitatea sau indezirabilitatea unei anumite situaţii. cu totul diferit de cel existent.3. lucruri. ECON. evoluţia cancerului poate fi stopată” reprezintă o opinie împărtăşită de un mare număr de persoane. centura de siguranţă. 1991. Dusseldorf. Dusseldorf. sau cum este. principii”. chiar în această situaţie.82 În privinţa celei de-a doua categorii de produse.“Social Marketing”. prezervativele sau spumele contraceptive. 61 . 12. New York.“Social Marketing”. în cel de-al doilea caz. pilulele anticoncepţionale. Roberto. cineva care consideră că “fumatul dăunează sănătăţii şi toţi fumătorii trebuie să renunţe la acest obicei” ridică atitudinea sa la rang de principiu. De exemplu. Philip.

componente corporale. se recurge la cercetări de marketing. care se referă atât la persoana candidatului. Politica de produs vizează adaptarea produsului la aşteptările segmentelor de alegători vizate. de exemplu. 103/1985. desigur. din aceleaşi patru categorii de componente ca şi produsul clasic: a. în măsură să evidenţieze poziţionarea actuală a candidatului şi a oponenţilor săi. afirmând că „ambalajul există pentru un produs. Legătura dintre aceste două elemente .În marketingul electoral. Paris. rolul unui „ambalaj”. Spre deosebire de marketingul clasic. Michel Bongrand ajunge chiar să nege existenţa ambalajului produsului electoral. Le Men. 84 Bongrand. 35. componente acorporale. în marketingul electoral. b. p. modalitate de certificare a calităţii şi de autentificare a sursei produsului. În realitate.  teoria maximizării pluralităţii. în primul rând. componentele corporale joacă. credibil şi accesibil). 83 A se vedea Noir. Michel . numeroase studii 85 dovedesc importanţa unei aparenţe plăcute a omului politic. în optica de marketing. care definesc şi identifică produsul. Un prim.persoana candidatului şi ideile acestuia . p. de regulă. Şerbănică. 1994. în timpul campaniei electorale. în luarea deciziei de cumpărare. Apartenenţa partinică a candidatului îndeplineşte multe dintre funcţiile mărcii din marketingul clasic: mijloc de facilitare a identificării produsului. care se referă la persoana candidatului: vârsta. rol de umbrelă. aspectul fizic. Ioana Cecilia. simbol al caracteristicilor de bază şi al culturii organizaţiei. în schimb. anturajul. Les Editions d’Organisations. apartenenţa partinică. marketingul politic internaţional şi chiar marketingul puterilor publice şi administrative apelează. care constă în poziţionarea candidatului ţinând cont de poziţiile contracandidaţilor şi de distanţele între acestea şi aşteptările alegătorilor. la imagine pentru a-şi atinge obiectivele. care nu întotdeauna pot fi transpuse în imagini. Editura Metropol. cu caracteristici intrinseci relativ uşor de comensurat. chiar dacă mulţi alegători nu sunt conştienţi de acest lucru. 48. 1993. în vederea atingerii obiectivelor prestabilite. 103-104. Jean-Paul . în cazul căruia componentele corporale ale produsului au un rol decisiv. Presses Universitaires de France. 62 . Toulouse. 102-103 şi Bobin. precum şi profilul candidatului ideal. principala componentă a produsului cu care se lucrează este imaginea. 86 Este vorba. 85 A se vedea. îmbrăcămintea etc. care constă în încercarea de reducere a distanţei existente între poziţia candidatului şi aşteptările electoratului. 2e édition. Popescu. în cazul marketingului electoral. Paris.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?”. comportamentul public al candidatului. Dacă o întreprindere vinde produse tangibile. în raport cu anumite atribute specifice. Pentru a stabili un concept de produs adecvat (valorizant. dar hotărâtor. mai degrabă. altminteri sancţiunea electoratului va fi imediată” 84. 61-74. 86 Balaure. p. p. În legătură cu poziţionarea produsului electoral. Apoi. programul politic. Michel . Martine. iar o organizaţie socială promovează idei şi comportamente. Bucureşti.este indisolubilă. sexul. în timp ce numele candidatului joacă rolul unei „mărci de produs”. cât şi la ideile acestuia: numele candidatului şi originea sa. Jean-François – „Du bon packaging des hommes politiques à „L’heure de vérité” d’Antenne 2” în revista „Revue Française de Marketing” nr. sau nu vor să-l recunoască. mijloc de diferenţiere a acestuia. produsul este reprezentat de candidat şi de ideile sale. Important este ca între „ambalaj” şi caracteristicile intrinseci ale produsului – preponderent cu caracter acorporal – să nu existe incompatibilităţi. Virgil. p. 1988. se determină conceptul de produs. a cărui conturare va fi urmărită cu consecvenţă în toate activităţile desfăşurate ulterior. el nu există pentru un om politic. De aceea. pornind de la calităţile candidatului. pas îl constituie definirea corectă a conceptului de produs. de altfel. există două teorii. marketingul electoral. şi în celelalte două specializări ale marketingului politic.“Le marketing politique”. care stau la baza metodelor de poziţionare aplicate în practică:83  teoria maximizării voturilor. de la aşteptările electoratului şi în raport cu poziţionarea celorlalţi candidaţi. 1977.“Le marketing politique”. timbrul vocii. Daniel . experienţa. ca. adică a imaginii pe care candidatul doreşte să o transmită alegătorilor. fără a ţine cont de ceilalţi candidaţi. Milan Midia. În acest sens. Produsul electoral este alcătuit. despre o „marcă de organizaţie”. Bechtold. moralitatea etc.“Tehnici promoţionale”.

politica de comunicaţie vizează stăpânirea în cea mai mare măsură posibilă a mesajelor referitoare la respectivul candidat. a se vedea Kapferer. la care se adaugă informaţiile formale sau informale vehiculate pe seama candidatului (reportaje şi comentarii la televiziune şi radio. în general. După cum observa Michel Bongrand. economice şi sociale. Presses Universitaires de France. spoturi televizate. prin capacităţile sale personale de contact” 88. 1415. un candidat nu are posibilitatea de a-şi modifica imaginea pe parcursul unei campanii electorale. persoana candidatului joacă un rol adesea mai important decât ideile sale. cu desemnarea candidaţilor celor două partide principale la nivelul fiecărui stat. supremaţia unora asupra altora este dificil de demonstrat. Cel mai adesea. el există. care constituie sinteza reprezentărilor mentale ale candidatului în rândul alegătorilor. iar Hubert Humphery să aibă o imagine de mamă. 233-247. în timp ce informaţiile transmise prin cea de-a doua categorie de comunicaţii scapă controlului acestuia. 90 Chiar dacă are aceleaşi componente ca şi un produs obişnuit. corespondenţă cu alegătorii etc. articole în presa scrisă. se estimează că este nevoie de circa 7 ani pentru a dezvolta o notorietate şi o imagine corespunzătoare). . nu poate fi creat pornind de la zero. În Europa. concretizarea ideilor candidatului. prin intermediul unor activităţi de relaţii publice. a alegerilor. Evident. gândeşte într-un anumit fel. Bruce I. în majoritatea ţărilor lumii democratice. Sage Publications Inc. Candidatul. 89 Despre utilizarea zvonurilor în politică. în cele mai multe cazuri. Marketingul electoral nu poate decât să încerce o adaptare a candidatului la aşteptările electoratului. Jean-Noël . În Statele Unite. 63 . p. Paris. Editura Humanitas. Newman. p. prin stilul de comunicare. de lungă durată (pentru o marcă. şi.“Zvonurile”. anunţuri în presă. sub formă de intenţii de viitor sau/şi revendicări imediate. Bucureşti. În realitate. 1993.. În privinţa acestora din urmă. 1993. Editura Academiei Române.instituţiile democraţiei şi cultura civică”.Programul politic reprezintă o „expunere publică de scopuri politice. comunicaţiile cu privire la produs . dată fiind maleabilitatea mai redusă a produsului electoral. 88 Bongrand. începând în februarie. 87 Tămaş. imaginea candidatului nu are nici o legătură cu fotografia acestuia. în special. Totuşi. modificările nu pot fi majore.). are anumite obligaţii. de către un partid sau personalitate politică” 87. prin intermediul mijloacelor specifice politicii de comunicaţie (mitinguri. în calitatea sa de produs electoral.„Dicţionar politic . În opţiunea electoratului. 1994. efectiv. există. 90 A se vedea. este vorba despre capacităţile unui om de a face diferenţa. însemnând a crea un „plus” în raport cu concurenţa. zvonuri 89. c. un dublu fenomen de concurenţă: între oameni şi între idei. ca şi de mentalitatea alegătorilor. Aşa cum s-a văzut anterior. Prima categorie de comunicaţii permite transmiterea mesajului dorit de către candidat. de acesta. Thousand Oaks. „crearea diferenţei este obiectul marketingului-mix. şi nici măcar în lunile ce preced alegerile. 218. se constată o tendinţă de „depolitizare” a politicii şi. în perioada de după cel de-al doilea război mondial. Sergiu . datorită unor motive diverse. informaţii transmise „din gură în gură” etc. cu alegerea preşedintelui.). 2 e édition. în caz contrar existând riscul de a-i deruta sau contraria pe alegători. are un trecut. d. prin organizarea şi seriozitatea campaniei sale. El ar trebui să fie cea mai importantă componentă a produsului electoral. imaginea produsului.“The marketing of the president”. sau. p. mai degrabă. şi încheindu-se în noiembrie. În marketingul politic. 1993. prin însăşi natura lui.“Le marketing politique”. campanii de afişaj. Bucureşti. în comparaţie cu oricare alt produs. Chiar şi atunci când încearcă să o facă. Michel . în acest context. există posibilitatea de a realiza repoziţionarea candidatului la capătul fiecărei etape a parcursului electoral. produsul electoral este diferit. interviuri şi dezbateri la televiziune şi radio. Elaborarea şi implementarea imaginii dorite este un proces continuu. p. pe larg. 92-101. unde alegerile prezidenţiale se întind pe o perioadă mult mai lungă de timp. să încerce să realizeze un compromis între cele două părţi. trebuie să încerce să influenţeze inclusiv articolele şi reportajele din presa scrisă şi audio-vizuală independentă. este posibil ca Michel Rocard să fie perceput ca un bebeluş bătrân. care reprezintă ansamblul activităţilor desfăşurate de candidat. dinamismul lui în marketingul electoral depinzând şi de durata şi particularităţile procesului electoral.

subliniind felul în care preţul poate să intervină în formularea unui mix de marketing coerent şi eficient. un produs este utilizat sau consumat de un anumit grup de oameni. decât alegerii candidatului optim. În Statele Unite. În marketingul electoral. marea majoritate a oamenilor acordă o atenţie mult mai mare cumpărării unui televizor color. 91 92 Toinet. întreaga colectivitate (şi cei ce s-au opus alegerii lui. se apreciază că rolul preţului este modest în combinaţia mixului. Ceilalţi sunt liberi să cumpere un alt produs sau o altă marcă. din perspectivă de marketing.preţ. eventual. Capitolul nr. este important să fie reliefate relaţiile calitate . În concluzie. Bucureşti. În privinţa relaţiei calitate . dată fiind flexibilitatea mai redusă a preţului . ea poate şi trebuie să fie vândută la un preţ superior produselor concurente. mai mare sau mai mic. preţul se constituie într-un motiv de cumpărare sau de necumpărare a produsului. Locul politicii de preţ în mixul de marketing al întreprinderii În literatura de specialitate. să fi deţinut importante funcţii politice şi să ai o confortabilă avere personală”. 64 . dacă o marcă beneficiază de o imagine bună. este impus tuturor cetăţenilor. numeroase studii efectuate demonstrează că în mintea cumpărătorului există o corelaţie mai puternică între imaginea de marcă a produsului şi calitatea acestuia.n. Legăturile dintre preţul unui produs şi distribuţia acestuia vizează în special felul în care ambele componente ale mixului contribuie la crearea imaginii produsului.În multe cazuri. Editura Marketer. produsul electoral trebuie să posede anumite caracteristici. Preţul se găseşte într-o relaţie strânsă cu produsul. C. destul de lungă. 332.“Marketing”.preţ şi imagine de marcă preţ. se poate afirma că între calitatea percepută a unui produs şi preţul acestuia există o relaţie de proporţionalitate directă: cu cât preţul unui produs este mai ridicat. Marie-France . să ai strămoşi veniţi din Europa de Nord-Vest (în special din insulele britanice). precum şi de relativa sa depărtare de problemele concrete. al cărui rol este. fără de care nu are. vom încerca o analiză a legăturilor existente. deosebit de important. Dimpotrivă. odată ales prin voinţa unei majorităţi. arunca. 91 În plus. comparaţiile fiind posibile doar cu produsele de mare valoare şi având o durată de utilizare îndelungată. 1992. Paris. dintr-un stat important. modifica sau. Editions Montchrestien. În această calitate. unei mărci având o imagine necorespunzătoare nu i se poate îmbunătăţi calitatea percepută de consumatori prin fixarea preţului de vânzare peste preţurile concurenţei. De asemenea. trebuie să fi bărbat. aşa cum sunt ele percepute de către consumator. în marketingul clasic. 1991. distribuţia şi comunicaţia promoţională. Din această perspectivă. 13. produsul. În realitate. “în general. Din această cauză. 13-14. practic. „pentru a fi candidat al unuia din cele două partide [la funcţia de preşedinte – n.şi deci posibilităţile mai limitate ale firmei de a-l manevra . Politica de preţ 13.„La présidence américaine”. alb. protestant.în comparaţie cu celelalte variabile ale mixului”. În cazul în care cumpărătorul are o imagine bună despre o anumită marcă. îl pot restitui. şi non-alegătorii absoluţi) fiind obligată să îl „consume” pentru o anumită perioadă. fiind una dintre componentele acorporale ale acestuia. 92 Pornind de la această stare de fapt. de ordinul anilor. Chiar şi cei care l-au cumpărat. nici o şansă de a fi ales. p. de regulă.1. modificările eventuale ale preţului acesteia nu vor avea decât un efect minor asupra perceperii calităţii. decât între preţ şi calitate.]. Florescu. cu atât cumpărătorul va considera că produsul este de o calitate superioară . p. achiziţionarea produsului electoral ar trebui să aibă un caracter extrem de implicant pentru alegător. de exemplu. cu diplomă universitară. între preţ şi celelalte trei componente ale mixului: produsul. (coordonator) . dacă nu sunt mulţumiţi de respectivul produs. Explicaţii posibile sunt legate de aparenta gratuitate a produsului electoral.

L. este metoda cea mai apropiată de spiritul marketingului. preţul unui produs trebuie să fie mai mare decât costurile care l-au generat. concurenţă. Întreprinderea stabileşte nivelul preţului calculând costurile necesare şi adăugând o anumită marjă de profit. Politica de preţ a organizaţiilor sociale Deşi preţul este văzut. este necesar să se ţină cont de toate cele trei elemente – costuri. aceasta este metoda cea mai des utilizată de firmele americane şi vest-europene. cel mai adesea. sau chiar între produse diferite. pentru produsele proprii. din punct de vedere economic şi al imaginii). C. 65 . prin prisma afirmaţiei făcute mai devreme. întreprinderea trebuie să ia decizii în legătură cu nivelul preţurilor (preţuri înalte sau joase. Zaharia. nu se ia în nici un fel în consideraţie impactul preţului asupra percepţiei consumatorului.93 Fiind o modalitate mai laborioasă şi mai costisitoare de stabilire a nivelului preţului. fie printr-o cercetare directă efectuată în rândul cumpărătorilor potenţiali. cât şi în străinătate. în funcţie de segmentele de clienţi – bilete la tarif normal pentru majoritatea călătorilor R. Florescu. 126 şi 176178.2. diversitatea preţurilor practicate pentru produsele din gamă (niveluri diferite ale preţului unui produs. întreprinderea reacţionând rapid la eventualele modificări de preţ ale concurenţei. aleasă în mod subiectiv – este prea mică) sau produsul poate fi transformat într-unul nevandabil (când marja de profit este prea mare). şi anume că există o relaţie mai puternică între marcă şi calitatea percepută decât între preţ şi calitate.T. Pe de o parte. Concluzia care se impune este aceea că întreprinderile producătoare sunt interesate să îşi construiască mărci puternice. Bucureşti. în primul rând. Anghel. În vederea stabilirii nivelului preţului – criteriul strategic cel mai important – se poate apela la una sau mai multe din variantele următoare:  orientarea după costuri. dar la intervale rare de timp. R. pe de altă parte. În practică. cerere – în stabilirea nivelului preţului unui produs. în principiu. Întreprinderea stabileşte preţul produsului în funcţie de suma de bani pe care cumpărătorul este dispus să o plătească pentru achiziţionarea acestuia. din perspectiva marketingului. pus în situaţia de a alege între mai multe mărci ale aceluiaşi produs. chiar dacă aceasta presupune cheltuieli promoţionale suplimentare. dar acest lucru nu este neapărat necesar. în funcţie de poziţionarea dorită. această contraprestaţie îmbracă. iar. Această sumă poate fi determinată fie prin experimente care să pună în evidenţă elasticitatea cererii în funcţie de preţ. Deşi mai rar folosită în România. în maniera practicată de magazinele de tipul „totul la 1$”) şi mobilitatea preţurilor (sunt dezirabile majorări substanţiale. Acesta este un proces permanent.A.. p.. cu o bună notorietate şi imagine. generalizând sensul acestei noţiuni se poate spune că preţul nu este altceva decât contraprestaţia beneficiarului pentru achiziţionarea unei promisiuni. în marketingul clasic.B.  orientarea după concurenţă. dar de mică amploare. Editura Expert. drept o sumă de bani care trebuie plătită pentru a achiziţiona un produs. cel mai adesea. utilizând metoda preţului psihologic. este mai puţin folosită. se pot pierde oportunităţi (când marja de profit – de altfel. 13. atât în România. 1999. dar asta nu înseamnă că trebuie stabilit în mod arbitrar cu cât să fie mai mare. ce efecte au reducerile temporare de preţ.Raportul dintre preţ şi politica de comunicaţie promoţională trebuie privit.  orientarea după cerere. formă bănească.. nu este şi cea mai bună. un preţ mai mic sau mai mare decât cele existente pe piaţă. Deşi este metoda cea mai folosită în întreprinderile româneşti. sau majorări dese. Într-adevăr. . Desigur. sau gratuitate pentru pensionarii cu venituri mici – sau preţuri identice pentru mai multe produse. întrucât ţine cont de situarea produsului în contextul universului său concurenţial. în funcţie de imaginea dorită a produsului – de lux sau banal). Întreprinderea analizează preţurile practicate de concurenţă pentru produse similare şi stabileşte. 93 A se vedea.“Aplicaţii în marketing”. abonamente cu reducere 50% pentru elevi şi studenţi. Din perspectivă strategică. deşi. în legătură cu determinarea elasticităţii cererii în funcţie de preţ şi cu estimarea preţului psihologic.

sub forma prestării unei munci. preţul devine mai puţin important atunci când scopul organizaţiei nu este obţinerea profitului. 66 .  utilizarea maximă de către clienţi a serviciului oferit (în cazul muzeelor. În al doilea rând. produsele sau serviciile furnizate către clienţi sunt rareori gratuite. motivând prin inexistenţa unei contraprestaţii din partea clientului şi considerând că funcţia de bază a organizaţiilor sociale este tocmai de a-i ajuta pe cei care nu îşi pot permite să plătească. sau a altor prestaţii ce constituie obiectul lor de activitate. policlinicile private trebuie să determine taxele pe care le vor percepe pentru analize şi tratamente. problemele ce trebuie rezolvate sunt similare celor din sfera lucrativă. Ea poate să aleagă dintre următoarele obiective de preţ:  obţinerea de surplus (eficientizarea activităţii organizaţiei): totalul veniturilor sa depăşească totalul costurilor. universităţile particulare trebuie să stabilească cât de mare să fie taxa şcolară. de multe ori. organizaţia poate să opteze pentru o strategie de diversificare a preţurilor.). taxele practicate în învăţământul superior privat. organizaţiile sociale se adresează cu produsele şi serviciile lor unor grupuri-ţintă defavorizate. copii săraci cărora organizaţiile le donează haine „second hand” plătesc un preţ psihologic în situaţia în care colegii le ridiculizează aceste haine.. ⇒ contraprestaţii indirecte pentru acoperirea unor costuri : de exemplu. pentru o organizaţie ecologistă. nu apelează aproape niciodată la orientarea după concurenţă. soluţia optimă fiind determinată de obiectivele de marketing ale organizaţiilor. Această contraprestaţie constituie echivalentul ideilor. serviciilor şi bunurilor oferite şi poate îmbrăca formă monetară sau nemonetară. în special. cotizaţii etc. organizaţia socială trebuie să decidă asupra a ce urmăreşte să obţină prin preţ.  recuperarea totală sau parţială a costurilor. cultură. cluburile sportive sau teatrele trebuie să decidă asupra preţului biletului de intrare. organizaţiile sociale utilizează mult mai rar costurile de producţie drept criteriu de stabilire a nivelului preţului. pierderii unei părţi din timpul său liber sau poate suportării unui tratament de o calitate îndoielnică. bibliotecilor. parcurilor tematice etc.  supravieţuirea organizaţiei. preţul practicat de către organizaţiile sociale reprezintă contraprestaţia efectuată de către beneficiarul acestor activităţi. multe organizaţii nici nu includ preţul în strategiile lor de marketing. chiar dacă preţul plătit de aceştia îmbracă. În plus. Doi specialişti germani. Hasitschka şi Hruschka. De exemplu. În aceste cazuri. ⇒ contraprestaţii indirecte imateriale: de exemplu. Spre deosebire de întreprinderi. satisfacţia generată de formarea unei conştiinţe ecologice în rândurile populaţiei. de cele mai multe ori din necesitatea acoperirii costurilor de furnizare a acestora. mulţumirile (recunoştinţa) adresate de către o persoană cu handicap locomotor unei organizaţii caritabile care i-a facilitat obţinerea unui cărucior. Înainte de fixarea preţului pentru produsele sau serviciile sale. Muzeele.. siguranţă publică etc. tocmai ca o consecinţă a inexistenţei unei contraprestaţii băneşti. identifică următoarele patru categorii de contraprestaţii pe care le pot solicita organizaţiile sociale. ⇒ contraprestaţii directe imateriale: de exemplu. Deseori clientul plăteşte . preţul este considerat neimportant pentru că. De aceea.În privinţa marketingului social. Există şi organizaţii sociale care oferă produse şi servicii comerciale. iar produsele sau serviciile se oferă gratuit sau au un preţ modic. noţiunea de preţ diferă de preţul produselor comercializate de către întreprinderi. prin atragerea de fonduri de la subscriptori. partea din taxele şi impozitele plătite la bugetul statului destinată acoperirii unor cheltuieli legate de sănătate. având în vedere două soluţii: practicarea unui anumit preţ pentru grupurile-ţintă vizate şi a unui alt preţ pentru celelalte persoane interesate de achiziţionarea produselor sau serviciilor respective. Unele organizaţii care luptă împotriva alcoolismului sau drogurilor doresc o participare activă din partea clienţilor lor şi le solicită acestora o puternică voinţă de a se vindeca. În realitate însă. Aceste obiective subliniază importanţa utilizării eficiente a resurselor disponibile. în cele mai multe cazuri. în mod logic. În cazul majorităţii organizaţiilor sociale. ţinând cont de natura (directă sau indirectă) a acestor contraprestaţii şi de caracterul lor monetar sau nemonetar: ⇒ contraprestaţii directe pentru acoperirea unor costuri : de exemplu. În primul rând. o formă nemonetară. învăţământ. iar preţul este exprimat într-o manieră cvasicomercială sau poate îmbrăca forma unor taxe.

sub care produsul nu este cumpărat. pe termen lung. alegătorul ţine cont de toate aspectele care concură la formarea imaginii candidatului. preţul unui produs obişnuit poate fi fixat între două niveluri: un nivel maxim. o problemă majoră cu care se confruntă numeroase organizaţii sociale constă în dificultatea cunoaşterii costurilor efective ale produselor sau serviciilor oferite grupurilor-ţintă. Transpusă în domeniul marketingului electoral. acesta va fi tentat să stabilească o relaţie de proporţionalitate directă între preţ şi calitatea produsului: cu cât preţul este mai mare. în cazul unui produs despre care cumpărătorul nu dispune de alte informaţii în afara preţului. decât între preţ şi calitate. în locul unui program electoral şi a unui comportament grandilocvent. este preferabilă o atitudine mai rezervată. peste care produsul nu este cumpărat. Aici. Pentru a completa această paralelă. agresiv şi lipsit de acoperire. Consecinţa este că. deci.în schimb. Astfel. dar. se poate spune că alegătorul se află în situaţia unui cumpărător care intră într-un magazin în care toate produsele sunt vândute la acelaşi preţ. Experienţa acumulată în domeniul preţului în marketingul clasic permite formularea unor recomandări. având în buzunar exact suma necesară achiziţionării unui singur produs. El va analiza promisiunile oferite de fiecare produs în parte şi îl va alege pe cel care corespunde cel mai bine aşteptărilor sale. dacă o marcă beneficiază de o imagine bună. De asemenea. 13. variabile. O comparaţie cu ceea ce se întâmplă în marketingul clasic se impune. în special prin evitarea formulării unor promisiuni nerealiste.3. trebuie subliniat faptul că. după cum construirea unor noi spaţii de învăţământ sau de cazare pentru studenţi nu este finanţată din fonduri atrase de la subscriptori. dincolo de sensul propriu al cuvântului “promisiune”. chiar dacă aceste facilităţi vor fi date în folosinţă după ce studenţii în cauză vor fi absolvit facultatea. astfel încât să fie perceput ca un produs oferind suficiente promisiuni credibile. deoarece cumpărătorul se gândeşte că promisiunile produsului nu sunt acoperite de calitatea acestuia (nu are încredere în faptul că un produs ieftin poate fi un produs bun). Puţine sunt organizaţiile care identifică diversele categorii de costurile (totale. creşterea numărului de studenţi într-o universitate nu conduce în mod obligatoriu la reducerea taxelor de şcolarizare. se folosesc mult mai des de orientarea în funcţie de cerere. a căror aplicare în marketingul electoral poate fi deosebit de interesantă. Este oarecum paradoxal. cu atât produsul este considerat mai bun. preţul unui candidat este reprezentat de gradul de acceptare a respectivului candidat. situându-se. Concluzia este că un candidat va trebui să îşi elaboreze programul politic şi să îşi ajusteze comportamentul. Vânzarea unei astfel de mărci la un preţ mic conduce. care depinde de credibilitatea acestuia în rândurile electoratului. Majoritatea organizaţiilor cunosc şi acceptă faptul că preţurile plătite de către grupurile-ţintă nu pot acoperi cheltuielile efectuate. după cum s-a arătat anterior. conduce la concluzia că în mintea cumpărătorului există o corelaţie mai puternică între imaginea produsului şi calitatea acestuia. la 67 . adică dovedindu-se credibil. preţul este prea mic. De exemplu. trezind îndoieli în mintea alegătorului). diferenţa dintre veniturile anticipate şi cheltuieli fiind completată prin fonduri obţinute de la subscriptori. O a doua rezultantă a studiilor efectuate în legătură cu preţul produselor. fixe sau marginale) şi care se străduiesc să le limiteze sau să realizeze o corelaţie între acestea şi preţul plătit de către grupul-ţintă vizat. ea poate şi trebuie să fie vândută la un preţ mai mare decât cel al mărcilor concurente. În acelaşi fel. un alegător nu va vota un candidat care nu oferă nici o promisiune (în acest caz. prezentată şi ea mai sus. ci din taxele studenţilor. această constatare ar însemna că un candidat mai puţin cunoscut îşi va forma o imagine mai bună practicând un preţ mai ridicat. dar nici un candidat care face foarte multe promisiuni. în zona de preţuri acceptată de către alegători. şi un nivel minim. acesta fiind catalogat drept un demagog lipsit de credibilitate (în acest caz. deoarece cumpărătorul se gândeşte că promisiunea oferită este prea limitată în raport cu suma de bani solicitată. adaptând preţul la posibilităţile grupului ţintă vizat. preţul este prea mare pentru un produs atât de slab). Politica de preţ în marketingul electoral În cazul marketingului electoral. datorită neglijării aspectelor economice de către managementul acestora. chiar în cazul unui candidat lipsit de notorietate. Privind lucrurile dintr-o altă perspectivă.

1997.Op. sortare. prin cele mai adecvate şi eficiente mijloace. aceasta se traduce prin următoarele recomandări: un candidat cu o imagine bună trebuie să-şi fixeze un preţ ridicat (să facă puţine promisiuni). dar unei mărci având o imagine necorespunzătoare nu i se poate îmbunătăţi calitatea percepută de consumatori prin fixarea unui preţ înalt În plan electoral. a căror imagine în rândul cumpărătorilor potenţiali să fie compatibilă cu imaginea dorită pentru respectivele produse. la activităţi ale unei mase largi şi eterogene de unităţi. lanţul proceselor operative la care sunt supuse mărfurile în drumul lor către consumator.186. Editura Independenţa Economică. ansamblul operaţiunilor (vânzare. respectiv. datorită unor defecte sau incompatibilităţi. de la producător la consumator. 98 Florescu. concesiune. cel al „mişcării mărfurilor”. C. că distribuţia se referă la totalitatea activităţilor economice care au loc pe traseul parcurs de marfă între producător şi consumatorul final . Aceste fluxuri sunt următoarele: 98 Fluxul produselor („distribuţia fizică”) se referă la mişcarea efectivă a acestora de la producător la consumator. prin urmare. păstrare. vizează direcţionarea produselor. în momentul şi locul dorite de către cumpărători. aparţinând mai multor sfere economice. Editura Marketer..) care marchează trecerea succesivă a mărfurilor de la un agent economic la altul. p. diferitele tipuri de intermediari şi consumatorul participă la deplasarea mărfurilor de-a lungul acestui traseu. deoarece această tactică nu are cum să contribuie la îmbunătăţirea imaginii sale.„Marketing”. Editura ASE. În schimb. „circulaţiei mărfurilor” sau „comercializării mărfurilor”). . d. Un caz particular este reprezentat de distribuţia inversă. p. Anghel. care acoperă spaţiul şi timpul dintre producţie şi consum. ca şi în situaţia în care produsul este restituit producătorului. consignaţie etc. riscând.355. Politica de distribuţie 14. (coordonator) . dotări. cum sunt cele de expediere. c. 96 Florescu. cumpărare.354-355.„Marketing”. 1992.deteriorarea imaginii respectivei mărci. distribuţia fizică a acestora. la sistemul de relaţii care intervin între agenţii de piaţă. întreprinderea producătoare urmăreşte existenţa produselor sale într-un număr corespunzător de puncte de vânzare. p. „traseul” pe care îl parcurg mărfurile până ajung la consumator. preambalare.cit. (coordonator) -„Marketing”. C. Bucureşti. Brăila.354. datorită imposibilităţii de a respecta toate aceste promisiuni. Laurenţiu-Dan . etalare etc. de exemplu. politica de distribuţie. până la intrarea în sfera consumului. deci. p. aparatul tehnic (reţea de unităţi.97 O analiză a conţinutului distribuţiei evidenţiază existenţa a cinci fluxuri paralele între momentul producţiei şi cel al consumului unui anumit produs. 2000. recepţie cantitativă şi calitativă. Distribuţia se referă. unui candidat care are o imagine necorespunzătoare nu îi va folosi la nimic să practice un preţ ridicat (promisiuni puţine). Distribuţia este sfera economică având cea mai largă arie de cuprindere (conţinutul noţiunii de distribuţie este mai larg decât. b. 97 Idem. depozitare. la circuitul fizic şi economic al mărfurilor. transport. în cazul în care mizează o vreme îndelungată pe un preţ scăzut (multe promisiuni concrete) să îşi deterioreze imaginea.249-250.1. C. 94 95 Florescu. Bucureşti. Producătorul. p. de la cumpărător către producător. alcătuind ceea ce se numeşte un canal de distribuţie. Acest flux cuprinde o serie de operaţiuni. adică schimbarea sensului fluxului produselor. În marketingul clasic.95 Conţinutul distribuţiei include următoarele aspecte:96 a. Capitolul nr. 94 Putem spune. 14. Distribuţia inversă este prezentă în cazul ambalajelor sau al altor materiale returnabile. Conţinutul politicii de distribuţie Cea de-a treia componentă a mixului de marketing. 68 . personal) care participă la realizarea acestor procese şi operaţiuni.

informaţiile şi sfaturile furnizate de către vânzători. în perioada de garanţie şi chiar după încheierea acesteia. captează informaţii din avalul procesului de distribuţie (informaţii cu privire la evoluţia vânzărilor. un rol de regulator. joacă un rol esenţial în promovarea imaginii produselor şi în informarea cumpărătorilor. 1998. al cărei interes este de a vinde cantităţi cât mai mari de produse de acelaşi fel.  alcătuirea sortimentului comercial. primesc partizi mari de mărfuri de la diferiţi producători. Distribuitorii şi. Imaginea magazinului. imaginea consumatorilor în privinţa produselor etc. Tudor . şi consumator. în special. precum şi un flux al asigurării riscului. Desfăşurarea negocierilor comerciale se concretizează în elaborarea unor documente. În multe cazuri.„Bazele marketingului”. prin utilizarea cercetărilor de marketing. Fluxul promoţional cuprinde ansamblul mesajelor şi informaţiilor adresate pieţei.  finanţarea producţiei.215-216. activităţile de merchandising şi de publicitate la locul vânzării sunt tot atâtea modalităţi prin care distribuitorul intervine în modul de percepţie a produsului de către cumpărător. în principal. care este. însă. mişcarea stocurilor. de asemenea. fie ei angrosişti sau detailişti. În esenţă. contractul etc. cumpărătorilor potenţiali. cât şi a cumpărătorilor. în situaţia în care produsul îşi schimbă proprietarul. le sortează şi oferă consumatorului final posibilitatea de a avea un acces facil la mărfurile respective. instalarea produsului. Acest flux este unul descendent. 69 . pe parcurs. Bucureşti.Fluxul negocierilor (al tranzacţiilor de piaţă) precede şi pregăteşte fluxul produselor. distribuitorii. p. Distribuţia joacă un rol de „tampon” între producţie. fără a înregistra şi o mişcare fizică (el rămânând. Nistorescu. Există. Stocarea. în continuare. la momentul potrivit şi în cantităţi corespunzătoare nevoilor de consum. afişarea preţurilor. El implică participarea activă atât a vânzătorilor. esenţial pentru buna funcţionare a economiei. având ca punct de plecare întreprinderea producătoare şi îmbogăţindu-se. Consumul se desfăşoară în alte spaţii decât producţia. astfel încât sensul acestui flux este bilateral. magazinul. Problematica distribuţiei. al plăţilor (decontărilor) pentru produsele care îşi schimbă proprietarul. Intermediarii joacă. în etapele succesive ale procesului de distribuţie. distribuitorii oferă servicii specializate. de exemplu) sau în situaţia în care produsul este transportat într-un alt loc. iar mărfurile trebuie deplasate până la locul de consum. cum sunt cererea de ofertă.  stocarea produselor. oferta. desigur. Editura Economică. principalele aspecte în privinţa cărora distribuţia îşi aduce o contribuţie esenţială sunt următoarele:99  transportul mărfurilor de la producător la consumator. al cărui interes este de a putea alege dintre produsele similare realizate de mai mulţi producători. este foarte largă şi eterogenă. de exemplu). cu elemente de ordin imaterial (mesaje şi informaţii). cum ar fi livrarea la domiciliu. în legătură cu produsele care formează obiectul distribuţiei. efectuată la diferite niveluri ale distribuţiei.).  prestarea de servicii comerciale. cel mai adesea. Transferul titlului de proprietate antrenează şi un flux al finanţării. distribuitorii pot reprezenta o sursă de informaţii foarte utile pentru producători. Distribuitorii cumpără de la producători.  informarea consumatorilor şi producătorilor . ultima verigă a canalului de distribuţie. ea vizează două aspecte: stabilirea de către întreprinderea producătoare a canalelor de 99 Meghişan. şi posibilitatea ca între fluxul produsului şi cel al titlului de proprietate să apară diferenţe. fără ca aceştia să mai fie obligaţi să aştepte până când produsele vor fi cumpărate de consumatorii finali. depozitat. informaţii ce vor fi folosite în luarea deciziilor privind perfecţionarea procesului de distribuţie. Fluxul informaţional operează. comanda. produsul. în timp şi spaţiu. permite punerea de acord a producţiei cu cererea. fără a-şi schimba proprietarul (produsele depuse spre vânzare în consignaţie. Concret. în multe cazuri. asumându-şi riscul de comercializare a respectivelor produse. însoţeşte. întreţinerea şi repararea acestuia. cu fiecare operaţiune de vânzare-cumpărare. ca variabilă a mixului de marketing. Comercianţii. În acelaşi timp. dar sensul de circulaţie a acestora este unul ascendent: întreprinderea producătoare şi. Ei asigură plata rapidă a producătorilor. Fluxul titlului de proprietate . pentru operaţiunile desfăşurate. Gheorghe. reflectând transferul dreptului de proprietate asupra acestuia. deci. Produsele trebuie să se afle la locul potrivit. cu mesajele promoţionale difuzate de către distribuitori. cel mai adesea.

Totuşi. unele dintre activităţile de distribuţie au şi un pronunţat caracter promoţional. De exemplu. spectacol play-back. ce decurg din serviciul principal pe care-l oferă. cât şi pe subscriptori. Canalele de distribuţie folosite de organizaţiile sociale sunt. De exemplu. în cazul în care spectacolul se desfăşoară într-o altă localitate. 100 14. neconvenţionale. Virgil (coordonator) . adică. multe muzee sau parcuri tematice au magazine de desfacere cu amănuntul pentru asemenea produse. ◊ distribuţia fizică a spectacolului: transportul actorilor. un partid politic sau o universitate pot angaja o firmă specializată în fundraising. cea mai importantă. Sau. este stabilirea unui sistem de distribuţie fizică pentru a ajunge la cele două pieţe. pentru ca acestora să le fie cât mai uşor şi convenabil să-şi ofere sprijinul. ansamblul proceselor operative prin care mărfurile trec succesiv. Deoarece un serviciu este intangibil. Una este stabilirea unor canale de distribuţie spre subscriptori (în amonte) şi spre clienţi (în aval).. De exemplu. al elementelor de decor etc. 70 . şi. este vorba despre punerea la dispoziţia acestor grupuriţintă a unor idei. simple şi scurte. De exemplu. prin experienţa. teatru radiofonic. în locul şi la momentul dorite de către acestea..2. caracteristicile politicii de distribuţie în marketingul social-politic sunt foarte asemănătoare cu cele întâlnite în marketingul serviciilor.cit. Organizaţia trebuie sa fie cât mai accesibila potenţialilor subscriptori. Distribuţia directă este tipică pentru aceste organizaţii. astfel încât mesajul spectacolului să fie recepţionat în cele mai bune condiţii de către spectatori: ◊ alegerea modalităţii de desfăşurare a reprezentaţiei: spectacol live. ◊ alegerea locului de desfăşurare a spectacolului şi asigurarea unui cadru ambiental corespunzător: crearea în sala de spectacol a unei atmosfere intime. Politica de distribuţie a organizaţiilor sociale şi politice Politica de distribuţie a organizaţiilor sociale şi politice se referă la ansamblul deciziilor şi activităţilor privind procesul schimburilor desfăşurate între organizaţie şi grupurile-ţintă vizate de aceasta. ca şi în marketingul clasic. În esenţă. Unele organizaţii sociale au un program de marketing separat pentru vânzarea bunurilor conexe. distribuţia şi promovarea unei idei având. preferând să nu apeleze la intermediari. Scopul folosirii intermediarilor este de a realiza o distribuţie mai eficientă şi de a maximiza veniturile. în alte puncte de vânzare. invitarea unei trupe de actori şi asigurarea deplasării acestora etc. dacă un sponsor oferă o sponsorizare în 100 Balaure. Organizarea unui sistem de distribuţie de către o organizaţie socială implică două sarcini. pentru a ajunge la cumpărători. respectiv.distribuţie şi a formelor de distribuţie pe care le va utiliza pentru comercializarea produselor sale şi asigurarea funcţionării optime a acestora şi. în ultimă instanţă. intră în contact direct cu cele doua pieţe. adaptare pentru televiziune. de aceea. bunuri şi/sau servicii corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ.. pentru a mări numărul de bilete vândute şi pentru a le face disponibile tuturor clienţilor potenţiali. în funcţie de specificul reprezentaţiei. un teatru trebuie să rezolve următoarele probleme legate de politica de distribuţie a unui spectacol. prin intermediul unor agenţi de vânzări). înregistrarea şi comercializarea unor casete video etc. Distribuţia fizică are ca principală formă de manifestare în cazul a numeroase organizaţii sociale amplasarea sediul într-un loc unde poate contacta eficient atât pe clienţi. p. vânzarea de bilete (de la casa de bilete a teatrului. vânzarea drepturilor de transmisie la televiziune.386-387. În cele mai multe cazuri.Op. pentru a creşte mărimea contribuţiilor. Datorită caracterului preponderent intangibil al produselor oferite de către organizaţiile sociale şi politice. foarte multe puncte în comun. în mod normal. ◊ distribuţia accesului la spectacol: oferirea de invitaţii gratuite. distribuţia fizică a mărfurilor. probabil. activitatea de vânzare necesită un contact direct între personalul de vânzare şi client. aceste organizaţii oferă un serviciu şi. A doua sarcină.. uneori este nevoie de un intermediar. În acelaşi timp. un teatru poate apela la agenţi de bilete independenţi. contactele şi specializarea acestora în domeniul respectiv. cotidiene etc..

o expoziţie sau un parc tematic amplasate mai puţin convenabil ar putea oferi servicii de transport pentru clienţii potenţiali. London. în multe cazuri. care trebuie să pregătească terenul cu câteva minute înainte de sosirea candidatului. 91-92. iar toate intervenţiile candidatului trebuie să-şi arate roadele. să se deplaseze la sediul organizaţiei. Produsul fiind reprezentat de candidat şi de ideile acestuia. de entuziasm. Harold . în ansamblul lor. Mai ales în ultimul timp. se măsoară tensiunea etc. colectarea şi transportul produselor oferite trebuie să se realizeze cu minimum de costuri şi într-un interval de timp cât mai scurt. bibliotecile publice au mai multe filiale în acelaşi oraş sau un serviciu de „bibliomobil”. chiar dacă. 1977. 1994. Important este să fie selectate sau iniţiate activităţi care se bucură de interes şi au o largă audienţă în rândul segmentelor de alegători vizate. ajungându-se la concluzia că un candidat trebuie să realizeze într-o campanie circa 25. Sophie. deoarece. s-ar părea că rolul contactelor personale şi-a pierdut din importanţă: “Nimic nu poate acţiona mai bine asupra unei persoane decât o altă persoană. prin corespondenţă. în special de televiziune. p. odată cu dezvoltarea mass media. locuri publice foarte frecventate etc. iar candidaţii trebuie să profite de dorinţa alegătorilor de a fi trataţi în mod personalizat.143. Tehnicile utilizate în astfel de situaţii au fost mult studiate şi perfecţionate în S. Un rol important îl joacă echipa de “advance-men”. a stabili un program concret al activităţilor prestate de el şi de echipa sa de voluntari. 159. serviciile sau produsele destinate grupurilor-ţintă să ajungă în bune condiţii la aceştia.U. în locuri publice. fiind preferate activităţile care sunt preluate de către mass media. aceasta fiind tot o metodă modernă de distribuţie. esenţialul politicii de distribuţie este reprezentat de prezenţa fizică a candidatului în toate locurile unde se petrece ceva important (probleme. 71 . Nimic nu este lăsat la întâmplare. Wealth and Philanthropy in Britain”.natură. practic. cu o durată medie de aproximativ un minut şi jumătate. O strângere de mână înseamnă. observaţie care îşi păstrează actualitatea. de regulă.000 de contacte personale.“The Millionaire Givers. Paris. înaintea şi în timpul campaniei electorale. practic oră cu oră.. Şi unele spitale au unităţi mobile pentru îngrijirea sănătăţii. creând un climat de interes şi. O altă soluţie des întâlnită în ţările cu tradiţie democratică este utilizarea voluntarilor pentru difuzarea ideilor candidatului în rândurile alegătorilor. un candidat care doreşte să-şi sporească gradul de popularitate trebuie să aibă în vedere şi contacte personale cu alegătorii obişnuiţi. În marketingul electoral. adesea. în care se fac analize. Citat în Noir. în funcţie de posibilităţile şi interesele sale. din considerente de eficienţă. calendarul electoral este definitiv fixat. 103 Huet. un vot câştigat. Philippe .“La communication politique”. Paris. evenimente. 1982.101 Amplasamentul organizaţiei este important în principal pentru clienţi. universităţile oferă cursuri la distanţă. În Statele Unite. Harta electorală face obiectul unui decupaj minuţios: locul primului discurs al unui candidat nu este niciodată întâmplător. Presses Universitaires de France. utilizarea mass media pentru distribuţia produsului electoral (candidatul şi ideile sale) este o soluţie care s-a impus cu autoritate în ultimele decenii. p. un muzeu. Langenieux-Villard. pentru a fi mai accesibilă potenţialilor clienţi de acolo. destinat cu prioritate persoanelor în vârstă şi copiilor. pentru a beneficia de serviciile sau de produsele oferite. p.”102 Pentru un candidat. 101 102 Seymour. a fixa coordonatele politicii de distribuţie înseamnă.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain?”. Uneori. Michel . o organizaţie socială poate deschide filiale în alte zone. Atunci când amplasarea locului unde se prestează serviciul nu poate fi optimă.A. „cu şase luni înainte de alegerile prezidenţiale. datorate participării la anumite evenimente. de exemplu. Rolul voluntarilor este reliefat de observaţia făcută în urmă cu peste o jumătate de secol de către cunoscutul sociolog Paul Lazarsfeld. DSC.”103 Dincolo de apariţiile mediatizate. trebuie găsite cele mai potrivite modalităţi pentru ca mesajele. De asemenea. întâlniri. injecţii. cea mai convingătoare formă de distribuţie este contactul direct între produs (candidat) şi beneficiarii acestuia (alegători). De exemplu. pe cât posibil.). aceştia trebuie. Les Editions d’Organisations. sunt coordonate în funcţie de o strategie globală. realizate. iar deplasările. De exemplu.

se subliniază faptul că scrisorile trimise trebuie să fie lungi şi detaliate. . un sfat pentru „viitorul primar (deputat. broşuri. Întâlnirea este folosită de către candidat pentru a avea o apariţie de circa o jumătate de oră. Voluntarii joacă. absenţi de la domiciliu). 72 . p. preşedinte etc. cel puţin. mesajul este mai bine recepţionat.105 Una din formulele utilizate pentru a înmulţi contactele personale ale candidatului cu alegătorii o constituie “cafeaua candidatului”. care să inducă unui număr cât mai mare de cititori. 104 105 Maarek. 239. Important este ca aceste contacte să fie dublate de o prezentare corespunzătoare în mass media. dar. foarte apropiată de cea utilizată de firma Tupperware pentru a-şi promova produsele. iar efectul asupra destinatarului este mai puternic. Idem. 107 A fost destul de amplu mediatizată gafa echipei preşedintelui Emil Constantinescu. a fost în contact direct cu 15-20 de milioane de oameni. s-a calculat că. Este vorba despre scrisori. de către voluntari. fie expediată prin poştă („mailing”). astfel. a unui fişier bine pus la punct 107) sau nepersonalizate. care să participe la ceea ce se numeşte “canvassing”. pentru alegerile din 1948. Michel .“Communication et marketing de l’homme politique”. întrucât. de exemplu. 108 Maarek. p. calendare de buzunar şi alte materiale tipărite. într-un interval de patru săptămâni. O bună planificare a participării la astfel de reuniuni poate conduce la realizarea câtorva zeci de contacte personalizate într-o singură seară. activitatea “din poartă în poartă” se poate dovedi extrem de dificilă. 1992. LITEC. oameni obişnuiţi. de obicei. Un voluntar din echipa candidatului invită în locuinţa sa.000 de alegători.000 de mile şi a strâns 500. precum şi cu faptul că a parcurs 31. mai degrabă. timp în care poate rosti o alocuţiune de circa cinci minute. un rol echivalent celui al forţelor de vânzare din marketingul clasic şi. fiind deosebit de eficientă. decât de utilizarea tehnicilor moderne de marketing. de modul tradiţional de a desfăşura campania electorală (a rămas celebru. 1992. pentru a se “vinde” în condiţii optime. mai ales în cazul alegerilor locale. cu prilejul celor 356 de discursuri pe care le-a pronunţat. ascultători sau telespectatori ideea că respectivul candidat s-a întâlnit cu oameni ca ei. Philippe J. colegi etc. după care să se întreţină cu ceilalţi invitaţi.000 de gospodării. care pot fi expediate pe această cale. Paris. pentru a aborda un număr de 50. în privinţa utilităţii unui asemenea demers. care să lucreze 30 de ore pe săptămână. Paris. care se mândrea cu faptul că.U. vecini.“Communication et marketing de l’homme politique”. fie introdusă direct în cutiile poştale ale destinatarilor. Philippe J. 1977. are efecte excelente atât în plan promoţional. După cum s-a precizat şi mai înainte. În S. la fel ca în cazul acestora. p. rude. că este aproape de preocupările lor. În ambele cazuri. 106 Un mijloc destul de des folosit pentru transmiterea mesajelor candidatului îl reprezintă corespondenţa. Nevoia de „vizibilitate” a candidatului a condus chiar la observaţii simple. jumătate din cei vizitaţi fiind. 14. candidatul are nevoie de un grup numeros şi bine organizat de voluntari.000 de mâini în trei luni de zile) 104. preşedintele în exerciţiu nu anunţase că nu va mai candida pentru un nou mandat – unui tânăr care fusese ucis şi ai cărui părinţi erau foarte nemulţumiţi de eforturile poliţiei – ale autorităţilor. . LITEC. 153. 106 Noir. la vremea respectivă.)”. se precizează că. în general – de a-l descoperi pe ucigaş. un număr de prieteni. candidatul poate fi văzut şi de alţi alegători. dar utile. mesajele pot să fie personalizate (ceea ce implică existenţa unei baze de date sau. iar.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain?”. adică să efectueze scurte vizite la domiciliul alegătorilor. chiar dacă nu le citeşte în întregime sau chiar nu le citeşte deloc. adică 100.108 În plus. p. Metoda. contactul direct cu alegătorii nu încetează să reprezinte un punct obligatoriu pe lista activităţilor desfăşurate de către candidat. preşedintele american Harry Truman.Chiar dacă ţine. 164. cum ar fi aceea că vizitele „din poartă în poartă” ale unui candidat sunt mai eficiente în cartierele cu case. senator. pe perioada deplasării de la o casă la alta. pentru întreţinerea dialogului cu aceştia. Les Editions d’Organisations. În literatura de specialitate. cât şi în privinţa activităţii de colectare a fondurilor.A. pliante. alegătorul se aşteaptă la un asemenea efort din partea candidatului. care a trimis felicitări cu ocazia împlinirii vârstei de 18 ani – acţiune de marketing al puterilor publice şi administrative. dacă există şi o componentă interactivă: alegătorului să i se solicite o reacţie. în condiţiile în care realizează 17 contacte pe oră (dintre care 9 utile. şi nu în cele cu blocuri. la o cafea. Paris. pentru inventarul pe care l-a făcut. sunt necesari 25 de voluntari. în timp ce deplasarea de la un apartament la altul sau de la un etaj la altul nu îi oferă această oportunitate.

Langenieux-Villard. în România. menite să optimizeze eficienţa comunicaţiei. 15. Această amplă acţiune de seducţie. în mai 1981. În condiţiile în care principalele mijloace de distribuţie în marketingul electoral (în afară de prezenţa fizică a candidatului) sunt reprezentate de voluntari şi de către mass media. După ce. organizaţia comunică cu mediul extern.Voluntarii pot să distribuie ideile (programul) candidatului şi prin intermediul telefonului (dacă legislaţia nu interzice acest lucru. considerându-se că accentul pus pe o reţea de voluntari bine organizată. Thousand Oaks. Din păcate. televiziunea a devenit vedeta incontestabilă a campaniilor electorale. Dwight Eisenhower devenea primul candidat la preşedinţie care utilizase în campania electorală spoturi televizate. Paris. 1992. pregătită în cel mai mare secret.R. nu numai că această acţiune a fost un fiasco. la căminele lor. cât şi a celui social-politic – important este demersul sistematic. p. Câteva zeci de mii de simpatizanţi ai Partidului Socialist au fost mobilizaţi să poarte circa 20 de convorbiri telefonice pe oră. În perioada interbelică. Kennedy în funcţia de preşedinte al S. . 107. 110 Maarek. Bruce I. în 1996. dar ea a compromis. pentru ca în 1992 să se ajungă în situaţia ca Ross Perot să fie considerat primul candidat “televândut” din istoria alegerilor prezidenţiale americane. mai ales. 1982. către sfârşitul campaniei. 28. pentru că el a utilizat aproape în exclusivitate mesajele televizate. Presses Universitaires de France. datorită unor carenţe grave în concepţie şi implementare. cinci milioane de francezi.“Communication et marketing de l’homme politique”. 73 . 109 O operaţiune asemănătoare a fost încercată... comunică cu acestea.A. Roosevelt. se poate face o paralelă cu strategia de distribuţie utilizată în marketingul clasic. anumite studii efectuate în Statele Unite demonstrează că aceste tehnici sunt cele mai adecvate atunci când te adresezi unor alegători „agresivi” şi „extremişti”. Ulterior. în timp ce distribuţia ideilor candidatului prin intermediul mass media este . De la simpla menţionare a numelui organizaţiei într-un anunţ fără valenţe promoţionale publicat întrun ziar (privind.“The marketing of the president”. Din perspectiva marketingului – atât a celui clasic. singurul ales de patru ori în această funcţie. LITEC. dorea să reliefeze grija candidatului socialist de a se adresa fiecărui alegător în parte. între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidenţiale din Franţa. oferindu-i acestuia posibilitatea de a apărea el însuşi în faţa unui foarte mare număr de alegători. organizaţia transmite mesaje către diferitele componente ale mediului. Politica de comunicaţie promoţională 15. p. în 1960. 111 Aceasta. este echivalentul unei push strategy. Philippe J.1. Philippe . în 1952. 1994. şi. Astfel. Componentele sistemului de comunicaţie al organizaţiei Prin tot ceea ce reprezintă şi prin acţiunile întreprinse. de către P.o expresie a unei pull strategy.ca şi în cazul marketingului clasic .“La communication politique”. probabil pentru multă vreme. .174-176. limitându-se la doar câteva apariţii personale.S.D.U. răspândirea radioului a făcut să scadă importanţa marilor mitinguri electorale şi a impus un adevărat maestru al comunicaţiei pe unde radio. François Mitterrand a lansat operaţiunea intitulată “100 de telefoane pentru victorie”. obiectivul urmărit fiind acela de a aborda. p. preşedintele american Franklin D. „phoning”) în scopuri electorale. de exemplu. în timp record. În general. Sage Publications Inc. Sophie. Capitolul nr. aşa cum se întâmplă în unele ţări). televiziunea juca un rol esenţial în alegerea lui John F. 110 Apelul la mass media pentru difuzarea ideilor ce alcătuiesc programul candidatului reprezintă o formulă care conduce la o mare economie de timp. utilizarea unor tehnici similare în marketingul electoral. 111 Newman. pe cât posibil ştiinţific. organizarea unui concurs pentru angajarea unui contabil) şi până la sofisticate alăturări de media şi de suporturi publicitare. care să “împingă” produsul electoral către alegători. de a menţine controlul asupra mesajelor vehiculate în 109 Huet. Paris. în privinţa utilizării tehnicilor de marketing direct („mailing”.

Editura Teora. ambalaj. sponsorizarea şi mecenatul.). p. bunuri sau servicii. Veronica . marcă etc. eficienţa acţiunilor este imediată şi poate fi măsurată relativ uşor. Philip . „prin intermediul mass media” – n. cinematograful. 756. oamenii politici. publicitatea exterioară (afişe. pe care îl considerăm inadecvat – n. Philip. publicitatea prin tipărituri (cataloage. plătită de către un anunţător [în traducerea lucrării lui Philip Kotler s-a folosit termenul „sponsor”. cum sunt concursurile sau reducerile de preţ. În încercarea de a trece în revistă aceste componente. Printre dezavantajele utilizării publicităţii trebuie menţionate: caracterul impersonal conduce la o capacitate de convingere mai redusă decât în cazul utilizării forţelor de vânzare. iau forma submixului de comunicaţie promoţională. utilizat alături de celelalte componente ale mixului de marketing. solidă. Pentru definirea conţinutului publicităţii.rândul diferitelor componente ale mediului. Nu vor fi considerate mijloace publicitare. repetabilitatea mesajului ori de câte ori anunţătorul consideră necesar.n. atracţie sau concesie care prezintă o valoare pentru publicul respectiv. valenţele promoţionale ale produsului (design. Promovarea vânzărilor este definită ca „acordarea de stimulente pe termen scurt. expresivitatea mesajelor transmise (dată de posibilitatea de a combina textul scris. costurile substanţiale implicate. calendare etc. valorizarea organizaţiei (o campanie publicitară intensă sugerează o organizaţie puternică. includ o invitaţie clară de a încheia rapid tranzacţia. combinate în diverse proporţii. Gary. Relaţiile publice reprezintă cultivarea unor contacte directe. abordarea personalizată a consumatorului (mailing. ceea ce sugerează o anumită dezirabilitate socială a obiectului publicităţii. Publicitatea reprezintă „orice formă impersonală [în sensul de „altfel decât de la om la om”. 756. încorporează un anumit avantaj. 779-781. în scopul de a le utiliza pentru îndeplinirea obiectivelor proprii. cum sunt reprezentanţii mass media.] de prezentare şi de promovare a unor idei. reprezentând un instrument esenţial în menţinerea dialogului cu mediul. de obicei. sponsorizările acordate sau participarea la manifestări expoziţionale sunt potenţate prin preluarea şi prezentarea prin intermediul publicităţii). sub forma politicii de comunicaţie promoţională. consecvente şi sistematice.. Editura Teora. cu diverse categorii privilegiate de public. ele au în comun câteva caracteristici. care îşi permite să investească în imagine). Editura Teora. A se vedea Kotler. Armstrong. p. publicitatea beneficiază şi de un efect remanent.“Managementul marketingului”. Philip . agende. 114 Chiar dacă formele de promovare a vânzărilor sunt foarte diversificate. 74 . 1997. comunicaţia este unidirecţionată. mişcarea).“Principiile marketingului”. promovarea vânzărilor. p. Internetul. sunetul. urmând a fi incluse în alte forme de comunicaţie promoţională. Saunders. capacitatea de asociere cu alte forme de comunicaţie promoţională (acţiuni de promovare a vânzărilor. 1997. pe termen lung. faptul că. culoarea. phoning. pliante. cu scopul de a încuraja clienţii să încerce sau să achiziţioneze un anumit produs sau serviciu”. comunicaţia îmbracă forma comunicaţiei promoţionale. vom face precizarea că principalele mijloace utilizate în cadrul publicităţii sunt: televiziunea. În acest sens. John. reprezentanţii mediului de afaceri etc. p. publicitatea gratuită şi ambalajele produselor. aşa cum se întâmplă. panouri. 115 Idem. care.112 Principalele avantaje ale publicităţii113 sunt legate de caracterul public al acesteia (este văzută de mulţi oameni. presa scrisă.n. prospecte. Bucureşti. În cadrul politicii de comunicaţie sunt utilizate o serie de forme şi mijloace specifice de promovare a intereselor organizaţiei. dificultatea de a stabili eficienţa activităţii desfăşurate. radioul. relaţiile publice. în scopul de a atrage simpatia şi sprijinul acestora faţă 112 113 Kotler. broşuri. Bucureşti. 832. utilizarea forţelor de vânzare. destinatarul mesajului neavând posibilitatea de a răspunde la mesajul primit. participarea la manifestări expoziţionale. 1998. care se constituie în tot atâtea avantaje ale acestei componente a sistemului comunicaţional al organizaţiei:115 captează atenţia publicului vizat şi. liderii de opinie. publicitatea gratuită.). Wong. precum şi faptul că acesta este corespunzător din punct de vedere calitativ şi nu contravine legilor în vigoare). eficienţa în cazul unei audienţe dispersate din punct de vedere geografic. am optat pentru o clasificare mai detaliată. e-mailing. care include următoarele elemente: publicitatea.). 114 Kotler. îi oferă informaţii care l-ar putea orienta către produsul respectiv. Numărul şi structura componentelor comunicaţiei promoţionale diferă de la o abordare la alta.). pe lângă efectul imediat. din nefericire.] precis identificat”. Bucureşti. şi cu multe alte concepte ale marketingului. publicitatea directă.“Managementul marketingului”. însemne luminoase etc.

bazate contractului pe finanţare Sursa: Adaptare după Curta.1.). Virgil. prin activităţi de relaţii publice. organizaţiile încearcă. p. 40. oarecum impropriu. organizarea de seminare. 75 . asociativitate. dejunurile oficiale. Valenţele promoţionale ale produsului nu trebuie neglijate în activitatea de comunicaţie a unei organizaţii. 1993. 1994. p. cauzei sau organizaţiei respective. publicitatea gratuită (în engleză. acţionari etc. regionale. distincţie. O marcă de calitate trebuie să beneficieze de o serie de caracteristici. obţinând beneficii la nivel de imagine datorită impactului pe care gestul său îl are în rândul anumitor categorii de public. cea mai mare atenţie se acordă. cel mai adesea. (coordonator) . turneele. Printre cele mai folosite tehnici de relaţii publice. Tabelul nr.teorie şi practică”. dar şi marele dezavantaj că nu poate fi controlată de către acesta. a unei cauze sau a unei organizaţii sociale. Dintre elementele menţionate. scopul fiind crearea unei atmosfere corespunzătoare în interiorul organizaţiei. organizarea de conferinţe de presă. discursurile. expoziţii şi saloane (locale. Şerbănică. Designul produsului. în mass media. utilizării mărcilor. Sponsorizarea şi mecenatul vizează asocierea imaginii unei întreprinderi cu imaginea unui eveniment. Editura Marketer. Bucureşti. Editura Metropol. e-mailing. în relaţia cu mass media. implementarea unor linii telefonice gratuite. phoning. fapt ce se va reflecta în instaurarea unui climat de încredere în rândurile publicului larg. 116 O altă preocupare specifică relaţiilor publice este reprezentată de abordarea publicului intern (angajaţi. capacitate de memorizare. Bucureşti. reprezintă tot atâtea modalităţi aflate la îndemâna unei organizaţii de a se poziţiona în raport cu concurenţii. Ioana Cecilia. 118 Avându-şi rădăcinile în vechi practici comerciale. pozitive sau negative. Bucureşti. în special. Abordarea personalizată a consumatorului (numită. să influenţeze într-un sens favorabil publicitatea gratuită. p. a unor informaţii. C. 15.“Marketing”. iar difuzarea lor nu a fost plătită de către organizaţie. 99-100. ambalajul sau eticheta produsului. Publicitatea gratuită constă în vehicularea în diferite forme. pentru a dialoga cu membrii anumitor grupuri-ţintă. organizarea unor muzee proprii. omogenitate. În realitate. publicity) prezintă marele avantaj că nu îl costă nimic pe beneficiar. Daniel . 117 Idem. în special. Spre deosebire de publicitate (în engleză. 117 Participarea la manifestări expoziţionale „se realizează prin organizarea de pavilioane sau standuri proprii la târguri. precum: perceptibilitate ridicată. lansarea de ştiri. 104-105. personalitate. Ioana Cecilia . în special. 400. Aceste informaţii sunt. cultură intervenţie Finalitate Preponderent comercială Preponderent necomercială Obiective urmărite Notorietate şi imagine Valorizarea firmei Tehnicile utilizate Mai apropiate de Mai apropiate de relaţii publicitate publice Modul de exploatare a Sistematică Discretă evenimentului Controlul evenimentului Total sau parţial Nul Caracteristicile Obligaţii reciproce Relaţii cu sens unic. advertising). Este o modalitate de 116 A se vedea Balaure. rezultatul unor evenimente. simpozioane sau conferinţe. marca sub care acesta este comercializat. se numără: acordarea de interviuri. 118 Florescu. în cazul marketingului industrial. p. distribuţie de tipărituri. redactarea de articole. această componentă a sistemului comunicaţional se dovedeşte eficientă. Criterii de diferenţiere între sponsorizare şi mecenat Criteriul de diferenţiere Sponsorizare Mecenat Domenii principale de Sport Artă. publicitate directă) are în vedere desfăşurarea unor activităţi de mailing. în special. naţionale sau internaţionale)”. în literatura de marketing. notorietate. clienţi. Popescu.“Tehnici promoţionale”. Diferenţele principale între cele două practici sunt prezentate în tabelul următor.de respectiva organizaţie. cu privire la organizaţie. 1992.“Sponsorizarea . Editura Expert. ceea ce face ca ambele afirmaţii din fraza anterioară să fie destul de relative. putere de evocare. Întreprinderea oferă un sprijin financiar sau material evenimentului.

comunicaţia promoţională fiind. pe care nici una din celelalte forme de comunicaţie promoţională nu le pot îndeplini. În direcţia grupurilor ţintă. cu distribuitorii sau cu prescriptorii. în principal. cu un accent pe publicitate şi pe relaţiile 119 120 Zaharia. Scopul mai larg al promovării este să menţină o relaţie pozitivă între organizaţie şi diverse grupuri din mediul extern sau intern de marketing. forţele de vânzare îndeplinesc şi alte atribuţii. fiind practic identice. în scopul de a-i determina să apeleze la serviciile. desfăşurarea de acţiuni de merchandising şi de publicitate la locul vânzării. în ponderea pe care o ocupă diferitele componente ale sistemului comunicaţional al organizaţiei în submixul de comunicaţie.“Introducere în marketingul organizaţiilor non-profit”. Rolul comunicaţiei promoţionale este acela de a facilita schimburi directe sau indirecte. Acest fapt presupune alcătuirea unui mesaj specific. Bucureşti. de cele mai multe ori. identificarea pieţelor potenţiale. p.120  Particularităţile pieţei. să implementeze şi să coordoneze cu atenţie submixul promoţional. pentru a maximiza rezultatele scontate. serviciile sau ideile sale unui anumit segment de piaţă. 147. 9. Alcătuirea submixului de comunicaţie promoţională al unei organizaţii sociale este influenţat de mai mulţi factori:  Natura produsului oferit. un comportament sau un serviciu. ocupând un loc central în cazul marketingului social-politic. Sica . Unele particularităţi intervin datorită caracterul intangibil al majorităţii produselor ce trebuie promovate de către organizaţiile sociale şi politice. în acelaşi timp. Editura Universităţii din Bucureşti. Pentru a realiza schimburile directe. În acest context. precum şi datorită obiectivelor pe care acestea le urmăresc. grupurilor sau organizaţiilor şi prin influenţarea acestora. Aceste particularităţi se reflectă. Avantajele forţelor de vânzare în raport cu celelalte componente ale submixului comunicaţional sunt legate de următoarele aspecte: forţele de vânzare sunt mai suple şi mai flexibile decât celelalte mijloace promoţionale. să achiziţioneze produsele organizaţiilor sociale sau să sprijine activitatea acestora. o idee. negocierea şi încheierea de contracte. mijloacele şi tehnicile utilizate. Forţele de vânzare ale întreprinderii sunt constituite din grupul de persoane care reprezintă întreprinderea şi care au ca sarcină explicită şi principală să vândă sau să facă să se vândă produsele sau serviciile acesteia. probabil. ca şi demersul urmat.2. prin contactul direct cu cumpărătorii potenţiali (prospecţii). investitorilor şi publicului larg interesat de organizaţie şi de serviciile sale. 1999. Combinarea eficientă a acestor mijloace de acţiune în cadrul submixului de comunicaţie promoţională conduce la atingerea obiectivelor de marketing ale organizaţiei. prin informarea indivizilor. activitatea promoţională a organizaţiilor sociale implică mai multe eforturi imaginative decât sunt necesare organizaţiilor economice. Răzvan . Ea nu diferă în mod esenţial de ceea ce se întâmplă în marketingul clasic. cât şi subscriptorilor potenţiali.comunicaţie frecvent utilizată în marketingul business to business şi din ce în ce mai folosită şi în marketingul business to consumer. utilizarea forţelor de vânzare este una dintre cele mai selective formule promoţionale. forţele de vânzare pot urmări procesul de comunicaţie până la finalizarea vânzării. 76 . Produsul organizaţiilor sociale este. Bucureşti. Curs”. p. atât membrilor grupurilor ţintă vizate.119 Obiectivele pe care le are de îndeplinit forţa de vânzare sunt multiple: vânzarea propriu-zisă. acordarea de consultanţă tehnică şi comercială utilizatorilor industriali şi intermediarilor. 2001. culegerea de informaţii despre clienţi şi despre concurenţă. organizaţia se adresează organismelor guvernamentale. Editura ASE. 15. se folosesc cu succes toate metodele de comunicaţie. Organizaţia trebuie să planifice. ca modalitate de prezentare a produsului. componenta mixului de marketing cu care organizaţiile sociale şi politice sunt cel mai familiarizate. definirea profilului clienţilor şi localizarea lor geografică. În schimburile indirecte. Organizaţiile sociale trebuie să se adreseze. organizaţia furnizează informaţii despre bunurile. Particularităţi ale comunicaţiei promoţionale în organizaţiile sociale şi politice Politica de comunicaţie promoţională este cea de-a patra componentă a mixului de marketing.„Gestiunea forţelor de vânzare. Stanciu. prestarea unor servicii de marketing legate de utilizarea produselor.

accentuând. În schimb. care ar putea avea consecinţe negative asupra imaginii. mai degrabă decât de a informa. comparativ cu întreprinderile. Relaţiile publice şi contactele personale sau personalizate sunt cele mai utilizate metode de promovare în direcţia subscriptorilor. Când este introdus pe piaţă un nou produs/serviciu. De asemenea.  numărul membrilor grupurilor ţintă .  Caracteristicile grupurilor ţintă vizate.dacă diversitatea este redusă. organizaţiile sociale trebuie să îşi adapteze politica de comunicaţie promoţională la gradul de noutate al produsului oferit. cum sunt utilizarea mărcilor şi/sau promovarea vânzărilor prin reduceri temporare de preţ .  Stadiul din ciclul de viaţă al produsului. În România. relaţiile publice. în timp ce partidele rămân în mai mare măsură consecvente primatului personalităţilor. satisfăcându-le anumite nevoi şi dorinţe. datorită atât interesului mass media pentru activităţile cu caracter politic şi social. în caz contrar. caracterul personalizat al preocupării lor pentru problemele diferitelor grupuri ţintă.dacă aceştia sunt numeroşi.cererea pentru o marcă anume şi creşte accentul pus pe publicitate. în special. militanţi. accentul trebuie pus pe utilizarea forţelor de vânzare. În cazul organizaţiilor sociale şi politice se utilizează. prin publicitate şi publicitate gratuită. cele care utilizează componentele corporale (formă. În etapa de creştere. cât şi a unor restricţii legale existente în multe ţări în privinţa accesului la anumite forme de publicitate. Preluând din experienţa întreprinderilor. ci şi de dorinţa de a se detaşa de manifestări cu un caracter comercial prea pronunţat. Lipsa de bani – mai des întâlnită în domeniul social decât în cel economic – poate determina organizaţia să folosească metode de promovare mai puţin eficiente. organizaţiile sociale şi.în special. 77 . preţ) ale produsului. în timp ce partidele politice se orientează către afişe şi panouri publicitare.  diversitatea grupurilor ţintă . Printr-o comparaţie între ceea ce se întâmplă în cazul întreprinderilor şi ceea ce se întâmplă în cazul organizaţiilor sociale şi politice. publicitatea clasică nu este foarte des utilizată. decât pe comunicaţia de masă. ambalaj) şi acorporale (marcă.majoritatea organizaţiilor sociale se adresează unei pieţe locale. Organizaţiile sociale au tendinţa de a acţiona ca o întreprindere. Există trei variabile principale care influenţează alegerea uneia sau alteia dintre metodele de promovare:  localizarea geografica . cultivându-se o atitudine favorabilă în rândul acelor categorii ale populaţiei care pot să sprijine sau să influenţeze favorabil activitatea organizaţiei: subscriptori. relaţiile publice şi publicitatea sunt folosite cu scopul de a convinge.sunt destul de rar prezente în activitatea acestor organizaţii. În faza de maturitate. cât şi acţiunilor de relaţii publice direcţionate spre reprezentanţii mass media. În stadiul de declin. că produsul există şi că oferă anumite beneficii. ◊ organizaţiile sociale şi politice utilizează. comparativ cu întreprinderile. în acelaşi timp. lideri de opinie.  Bugetul promoţional. se pot formula câteva aspecte particulare ale utilizării comunicaţiei promoţionale în marketingul social-politic: ◊ organizaţiile sociale şi politice pun un accent mai mare. se stimulează cererea selectivă . care le permit să valorifice resursele umane numeroase şi ieftine de care dispun (militanţii). Un loc important îl ocupă şi publicitatea gratuită de care beneficiază aceste organizaţii. partidele politice utilizează cu succes tehnici de marketing direct. atât datorită costurilor ridicate. mai ales. La fel. efortul promoţional se reduce simţitor. Submixul promoţional depinde în mod fundamental de mărimea bugetului alocat acestor activităţi. se foloseşte un submix promoţional mai restrâns. grupurile ţintă trebuie informate. formule de comunicaţie mai puţin costisitoare. în mare măsură. pe relaţiile personalizate. prescriptori.publice. formulele clasice de promovare . cel mai potrivit mijloc de comunicaţie este publicitatea. unele grupuri ţintă etc. ◊ componentele comunicaţionale utilizate în marketingul social sunt mai apropiate de marketingul clasic decât sunt cele utilizate în marketingul politic. organizaţiile sociale şi administraţiile publice utilizează mai ales publicitatea prin tipărituri şi publicitatea prin presa scrisă. mass media. motivaţia fiind legată nu numai de caracterul preponderent intangibil al activităţii desfăşurate.

ci pentru gesturile. Veronica – „Principiile marketingului”. un candidat nu este ales pentru ceea ce face sau pentru ceea ce promite. încă în urmă cu două decenii: „Fără excepţie. Paris. Rolul ideologiei. p. atunci când este vorba despre alegeri.”123 Formarea unei imagini corespunzătoare a unui candidat începe cu definirea conceptului de produs. 113. să devină neîncrezători în privinţa calităţilor acesteia. în caz contrar existând riscul ca receptorii mesajului să nu reţină nici una din caracteristicile mărcii respective sau. Thierry Saussez. 77. Utilizarea comunicaţiei promoţionale în campania electorală A avea o imagine favorabilă în rândurile electoratului este un lucru esenţial pentru un om politic. „Forţele de vânzare” ale organizaţiilor sociale şi politice sunt reprezentate de voluntarii acestora. Tot el prezintă principalele tipuri de axe ce pot fi utilizate într-o campanie electorală:125  axa ideologică – este considerată o axă minimală. în toate ţările lumii.Chiar dacă termenul de „forţe de vânzare” s-a încetăţenit în sfera lucrativă. După cum remarca Michel Bongrand. Paris. „în mod normal. cu umor. poate. Comunicaţia electorală nu poate şi nu trebuie să încerce să acopere toate motivaţiile alegătorului. 124 A se vedea Bongrand. organizaţiile sociale şi – în mai mică măsură – cele politice pot apela la o serie de mijloace mai puţin utilizate de către întreprinderi. 2 e édition. campania electorală trebuie să poată fi redusă la o axă. în principiu. dar accentul cade pe utilizarea eficientă a metodelor şi tehnicilor de comunicaţie promoţională. care să devină axul comunicaţional al mărcii în cauză. Presses Universitaires de France. Gary. Philip. ea însăşi tradusă printr-un slogan”124. 15. „orice politician abil se situează puţin mai la stânga dreptei. iar oamenii politici încep din ce în ce mai mult să le folosească în scopuri electorale. Sophie. unul dintre cei mai cunoscuţi consultanţi politici din Franţa. este în scădere. este absolut necesară. p. Armstrong. Spitalele şi muzeele apelează la colectori de fonduri. După cum se exprima. 1998. Ediţia europeană. mai rău. 123 Idem. solicită o anumită politică de preţ şi de distribuţie. esenţa ideii nu este departe de adevăr.”122 Chiar dacă generalizarea este.“Le marketing politique”. cum sunt transmiterea unor mesaje prin intermediul unor opere artistice (pledoaria pentru anumite comportamente în cadrul unor seriale de televiziune de succes. Langenieux-Villard. Există însă candidaţi pentru care 121 Kotler.906 122 Citat în Huet. Editura Teora. exagerată. În afara tehnicilor “clasice” de comunicaţie promoţională. Philippe . 1993. Michel . 125 Idem 78 . un pic mai la dreapta stângii şi drept în faţa camerelor de luat vederi. de distinctivă şi de credibilă. prin formularea unei axe comunicaţionale. un avocat belgian. p. „Bisericile au comitete speciale care se ocupă de atragerea noilor membri. care îi contactează pe donatori şi adună banii necesari. care. a strânge semnături sau a sta de vorbă cu alegătorii şi a difuza materiale cu caracter electoral. O regulă nescrisă a comunicaţiei comerciale („unica propunere de vânzare”) spune că nu trebuie reliefată decât o singură trăsătură a unei mărci.3. 1982. De aici. care stau la baza opţiunii sale. există forţe de vânzare şi în organizaţii cu caracter social sau politic. ci doar reafirmă o diferenţă existentă.” 121 La fel. partidele politice şi candidaţii acestora apelează la militanţi şi voluntari pentru a colecta fonduri. Din aceleaşi motive. în sensul că nu creează o diferenţă între candidaţi. Wong. eficienţa lor în domeniul lucrativ este dovedită. imaginile şi simbolurile pe care el a reuşit să le transmită opiniei publice. cristalizarea şi simplificarea comunicaţiei cu privire la un produs electoral. Acestea sunt foarte numeroase. John. Presses Universitaires de France. Mai importante decât clarificările doctrinare se dovedesc a fi charisma candidatului şi propunerile concrete făcute de către acesta. nota. este cunoscută: situarea candidaţilor în diferite puncte ale axei stânga – dreapta.“La communication politique”. de tipul telenovelelor sau soap-urilor) sau prin “licenţierea” imaginii (acordarea permisiunii unor firme de a folosi numele organizaţiei în comunicaţia lor promoţională sau chiar pe produsele realizate). Saunders. necesitatea de a identifica acea trăsătură suficient de importantă. de valorizantă. Bucureşti.

Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale Orientarea de marketing nu poate fi implementată eficient fără cooperarea celor care lucrează pentru organizaţie.  axa personală – este. care vor accentua necesitatea schimbării. precum şi multiplele metode şi tehnici aparţinând celor patru politici componente ale mixului. în condiţiile în care întreaga sa activitate demonstrează că principalul său inamic politic este reprezentat de partidele de stânga). la momentul respectiv. Sinteza axului comunicaţional trebuie să o constituie sloganul electoral. există pericolul unei anumite redundanţe în privinţa problematicii abordate. Gestiunea resurselor umane în organizaţiile sociale şi politice 16. Ca o concluzie a acestei părţi a lucrării. fie datorită faptului că situarea lor pe axa tradiţională stânga – dreapta este dificilă (cazul candidaţilor ecologişti. reconciliere. reprezintă un factor favorabil. În mod normal. În acelaşi timp. cunoscute de către toţi candidaţii. Managementul marketingului organizaţiilor sociale şi politice Capitolul nr. convergenţă. personalizarea comunicaţiei electorale nu poate decât să urmeze această tendinţă. reprezentând una din contribuţiile importante pe care marketingul social-politic le aduce la creşterea nivelului de rigoare ştiinţifică şi a profesionalismului în aceste domenii. cu ocazia alegerilor prezidenţiale din 1992 şi 1996. fie pe continuitate. despre care Michel Bongrand spune că este „traducerea cea mai simplă şi cea mai percutantă a axului de comunicaţie ales”.această axă este inoperantă. Alegătorii se dovedesc mult mai sensibili la calităţile personale ale candidatului. angajaţi şi voluntari. sunt relativ puţine şi. care vizează abordarea de către candidat a temelor importante pentru electorat.-istului Traian Băsescu în cursa pentru primăria Capitalei. practic. în principal. datorită faptului că se bucură de o notorietate mai mare şi/sau de o imagine mai bună decât a acestuia. Disputele înregistrate între Ion Iliescu şi Emil Constantinescu. ceea ce poate conduce la o insuficientă distincţie între candidaţi. motiva şi păstra 79 .  axa politică – poate fi utilizată atât de către puterea politică în exerciţiu. la un anumit moment. a reînnoirii. datorită cercetărilor efectuate. axa cea mai utilizată în comunicaţia electorală actuală. probabil. s-au axat. decât la aspectele ideologice sau politice. materializarea sintetizată a unui demers complet de marketing. formularea unui slogan de succes necesită un efort considerabil. Această axă este recomandată în cazul candidaţilor care doresc să se delimiteze într-o oarecare măsură de partidul pe care îl reprezintă.  axa tematică – este o axă „circumstanţială”. identificarea unei teme importante şi originale poate constitui o rampă de lansare foarte bună pentru un candidat mai puţin cunoscut.D.1. reprezentând. pe această temă. 16. care poate pune accentul fie pe unire. se poate afirma că a cunoaşte şi a utiliza conceptul de mix de marketing. organizaţia socială trebuie să utilizeze marketingul intern pentru a atrage. dar este puţin credibil într-o asemenea poziţionare ideologică. cât şi de candidaţii opoziţiei. Partea a V-a. de exemplu). în general. a reafirmat în repetate rânduri că este un partid de centru-stânga. fie pentru că poziţia pe care şi-o revendică pe această axă nu este recunoscută de electorat (PNŢ-CD. Întrucât temele importante. Un exemplu de utilizare cu succes a acestei axe este reprezentat de victoria P. pe lângă activităţile de marketing orientate către clienţii externi. în anul 2000. de exemplu. De aceea. În măsura în care personalizarea puterii este o realitate. care sporeşte eficienţa acţiunilor desfăşurate de către organizaţiile sociale şi partidele politice.

deplina protecţie şi securitate a muncii şi să o salarizeze în raport cu munca prestată. pe baza contractului de muncă. Paris. de bună voie. Les Editions Juris-Service. 364. ei pot să îndeplinească cu succes o paletă largă de sarcini. prin care persoana fizică se obligă să presteze activitatea prevăzută în contract în cadrul organizaţiei respective. cu un salariu stabilit prin negociere). în special. depăşind posibilităţile de acoperire prin prestaţii voluntare ale unor persoane. 80 . aceasta îşi acoperă. este necesar ca managerul organizaţiei sociale să cunoască motivele care i-au determinat pe voluntari să se înroleze în această activitate. cum sunt activităţile de relaţii publice şi. organizaţiile sociale trebuie să elaboreze o organigramă internă. acceptând să desfăşoare o activitate fără a fi plătite. ca grupul dominant al organizaţiei să fie capabil să ofere celorlalţi participanţi stimulente suficiente pentru a reţine contribuţia lor”. întreţinerea relaţiilor cu mass media. Important este ca persoanele respective să fie buni specialişti. În acest sens. iar. timpul lor liber pentru a ajuta organizaţia în îndeplinirea misiunii sale. cel puţin la început. pe de o parte. precum nevoia de a umple timpul liber disponibil sau imposibilitatea de a refuza un prieten sau o organizaţie care apelează la 126 di Sciullo. Trebuie. voluntarii constituie resurse foarte valoroase. activităţi administrative în cadrul organizaţiei etc. de Codul Muncii nr. pe prestarea benevolă a unor servicii de către membrii fondatori. 17/1995. angajaţi pe bază de convenţie civilă. în raport cu programul lunar de 170 de ore). începând cu unele cvasi-banale. o parte a necesarului de forţă de muncă prin prestaţiile voluntarilor. dar ea trebuie adaptată motivaţiei voluntarilor. în mod permanent. În cele mai multe cazuri. 83/1995 şi de Ordonanţa Guvernului nr. activitatea unei organizaţii sociale se bazează. spre deosebire de întreprinderi. Traité de marketing social”. în cele mai multe cazuri. Marketingul intern se referă la acţiunile întreprinse de manager pentru a-i determina pe toţi membrii organizaţiei să înţeleagă şi să accepte rolul lor în implementarea strategiei de marketing. Angajarea unor salariaţi permanenţi poate fi avută în vedere doar în momentul în care. Pentru o organizaţie socială.resursele umane („clienţii interni”). fie aceste activităţi au caracter permanent. Voluntarii sunt persoanele care îşi oferă. activitatea capătă amploare. Ceea ce constituie o particularitate a organizaţiei sociale sau politice este faptul că. Motivele pot să fie dintre cele mai diferite. în medie trei ore pe zi. prin definiţie. cât şi la colaboratori. în principal. în timp ce persoana juridică se obligă să asigure persoanei încadrate condiţii corespunzătoare pentru buna desfăşurare a activităţii. pe baza unui contract individual de muncă (acesta reprezentând înţelegerea scrisă între o persoană fizică şi o persoană juridică. În cadrul organizaţiilor neguvernamentale din ţara noastră. Jean . recrutarea şi instruirea altor voluntari. care să prezinte funcţiile fiecăruia. de asemenea. Faptul că. Aceasta permite să se constate dacă responsabilităţile sunt repartizate echitabil şi să se evite suprapunerile în repartizarea sarcinilor. atunci când sursele de finanţare sunt în măsură să garanteze un venit relativ stabil şi regulat. Jean di Sciullo afirma: „Dacă vrem ca indivizii să ia decizii satisfăcătoare pentru organizaţie şi să nu se servească de ea doar în scopuri personale. dar nu depăşesc. p. Organizaţiile sociale apelează atât la angajaţi permanenţi. Ca şi în cazul întreprinderilor. şi să verifice dacă fiecare post prevăzut în organigramă este ocupat. precum şi legăturile ierarhice.„Le Marketisme. 1993. Pentru a afla cea mai bună modalitate de a le recompensa efortul. prin crearea unor locuri de muncă („produse interne”) care să satisfacă dorinţele şi nevoile acestora. având o contribuţie esenţiala la realizarea obiectivelor acesteia. în măsură să îndeplinească sarcinile specifice pentru care au fost angajaţi. În măsura în care aceşti voluntari sunt atent selectaţi şi bine instruiţi. 126 În practică. este necesar ca ei să aibă o calificare de bază. să fie încadraţi şi să le fie solicitată o activitate corespunzătoare instruirii şi experienţei lor. pe de altă parte. relaţiile de muncă sunt reglementate. întreţinerea dialogului cu persoane aparţinând grupurilor ţintă vizate de organizaţie. recompensa nu este de natură financiară. Organizaţiile sociale pot să angajeze salariaţi. voluntarii nu sunt retribuiţi pentru activitatea pe care o prestează nu înseamnă că ei nu primesc nimic în schimbul acestei activităţi şi nici că organizaţia nu are nici un fel de obligaţie faţă de aceştia. sau pe baza unei convenţii civile de prestări de servicii (situaţie în care fie activităţile desfăşurate nu depăşesc 60 de zile. activităţi de fundraising.

Acesta va presta o activitatea foarte asemănătoare cu activitatea prestată de o persoană salariată. dacă are pregătirea. Principala metodă de selecţie este interviul. dorinţa de a fi perceput ca membru al unei organizaţii de prestigiu. Managerul voluntarilor le va comunica acestora eventualele schimbări intervenite în atribuţiile lor. Prin procesul de selecţie se determină dacă persoana care doreşte să presteze o activitate cu caracter voluntar este sau nu potrivită să-şi asume respectivele responsabilităţi. de la bun început. care să pornească de la obiective şi priorităţi stabilite pe baza analizei nevoilor de pregătire a personalului angajat şi a voluntarilor. managerul voluntarilor va efectua o bună parte din instruirea iniţială şi pe parcurs a voluntarilor. însă. ocazie cu care potenţialul voluntar poartă o discuţie cu un reprezentant al organizaţiei sociale.serviciile lor. trebuie să îşi definească o politică de pregătire a personalului. Curs”. de trăsăturile sale de personalitate. nelăsând să scape nici o ocazie pentru a le mulţumi pentru ceea ce fac şi pentru a sublinia importanţa activităţilor pe care le prestează. Recrutarea voluntarilor nu se face decât rareori prin intermediul unor anunţuri publicate în presă sau prin alte mijloace obişnuite în cazul întreprinderilor care angajează personal. pentru a încheia cu motive dintre cele mai idealiste. nu trebuie înţeles că lipsa unei recompense financiare conduce la lipsa oricărei responsabilităţi din partea voluntarului. prezentându-le organizaţia şi activitatea pe care o vor presta. În acelaşi timp. de timpul pe care este dispus să îl petreacă în cadrul organizaţiei. legate de obţinerea unor satisfacţii morale. organizaţia socială poate. dezbaterile. având. ceea ce presupune cunoaşterea şi acceptarea responsabilităţilor cuprinse în „fişa postului”. după cum crearea unor prejudicii de către acesta poate avea consecinţe în plan civil sau chiar penal. şi evitând să oblige pe cineva să efectueze o activitate pe care nu o doreşte. se va preocupa ca toţi voluntarii să aibă sarcini concrete de îndeplinit. din rândurile prietenilor şi cunoştinţelor membrilor organizaţiei respective sau ai voluntarilor existenţi. va răspunde la toate întrebările acestora. la fel ca întreprinderea. 81 . de experienţa şi aptitudinile sale. Răzvan . grijă ca aceste sarcini să nu îi depăşească din punct de vedere al cantităţii sau al complexităţii. compasiunea pentru oamenii aflaţi în nevoie. Cel mai adesea. p. la organizarea de întâlniri la sediul organizaţiei sau în diverse locuri publice. organizaţia socială. oferind răspunsuri la întrebări legate de motivaţia sa. Astfel. Atunci când activitatea presupune un număr ridicat de voluntari. mai devreme sau mai târziu. speranţa că experienţa şi/sau relaţiile astfel dobândite îl vor ajuta să ocupe o anumită funcţie. casetele video. Metodele şi instrumentele de pregătire utilizate în cadrul organizaţiei sociale pentru instruirea celor ce urmează să desfăşoare activităţi operative nu diferă foarte mult de metodele şi instrumentele de pregătire utilizate în cazul agenţilor comerciali 127 sau a membrilor compartimentului de marketing dintr-o întreprindere. studiul individual. în timp ce instrumentele utilizate vor include suporturile de curs. dintre metodele de instruire nu vor lipsi cursurile. aceste motivaţii sunt. care sunt sarcinile pe care le are de îndeplinit. le va corecta greşelile şi va încerca să le 127 Zaharia. să renunţe la serviciile voluntarului. dragostea faţă de oameni şi dorinţa de a-şi ajuta semenii. În acelaşi timp. precum şi din rândurile foştilor sau actualilor beneficiari ai serviciilor organizaţiei. cum sunt pasiunea pentru un anumit domeniu de activitate. încadrarea într-o structură ierarhică clară şi asumarea rolului desemnat în cadrul unei echipe. cu cine va lucra şi cine este cel care îi va sprijini şi controla munca. nevoia de schimbare a preocupărilor sau de valorificare superioară a unor talente şi abilităţi insuficient evidenţiate. demonstraţiile. voluntarii se recrutează.75-78. Bucureşti. seminarele. Odată efectuată recrutarea voluntarilor şi angajarea personalului salariat. la acţiuni de relaţii publice sau chiar la publicitate. managerul voluntarilor dintr-o organizaţie va trebui să aibă în permanenţă în vedere satisfacerea acestei categorii de nevoi. El trebuie să ştie foarte clar. După cum se poate constata. pentru recrutarea acestora se apelează la organizarea de evenimente speciale. cum ar fi dorinţa de a reprezenta un exemplu pentru alţii. satisfacţia muncii.„Gestiunea forţelor de vânzare. clară şi coerentă. studiile de caz. în marea lor majoritate. nevoia de comunicare şi de a-şi crea noi relaţii. ce anume se aşteaptă de la el. simulările. jocul de roluri. de ceea ce şi-ar dori să facă în cadrul organizaţiei. oportunitatea de a-şi îmbogăţi cunoştinţele şi de a dobândi noi deprinderi şi aptitudini. aptitudinile şi experienţa necesare postului. pe baza unor relaţii personale. continuând cu motive cu o doză mai mare sau mai mică de egoism. discuţiile de grup. vizitele de pregătire. În măsura în care activitatea desfăşurată nu este corespunzătoare. 2001. Editura ASE. De aceea.

Organizarea de marketing a activităţii partidelor politice Activitatea unui partid politic nu se poate desfăşura în condiţii normale fără existenţa unei organizări riguroase. Organizarea internă a compartimentului de marketing al unui partid politic Conducere politică Conducere politică Şef compartiment Şef compartiment Cercetări Cercetări Monitorizare Monitorizare presă presă Coordonare Coordonare sondaje sondaje Strategie. 16. alte formaţiuni politice etc. coordonarea activităţilor din teritoriu. mesajele dorite. pe de altă parte. discursuri discursuri (producţie (producţie informaţie informaţie politică) politică) Comunicaţie Comunicaţie Publicitate Publicitate Relaţii publice Relaţii publice Marketing direct Marketing direct Look manager Look manager Producţie Producţie materiale materiale promoţionale promoţionale Comunicare Comunicare internă internă EvaluareEvaluaresoluţionare soluţionare probleme probleme interne interne Exploatare Exploatare reţea reţea Responsabil Responsabil voluntari voluntari Responsabil Responsabil cu activitatea cu activitatea din teritoriu din teritoriu Secretariat Secretariat 82 . către anumite grupuri ţintă (electorat. veniţi să acopere unele funcţii specifice acestei perioade sau să consolideze funcţiile obişnuite. funcţii de marketing. programe. Constituită la un nivel minim pe perioada dintre două alegeri. El se va îngriji de asigurarea unui climat corespunzător în cadrul echipei de voluntari şi va asigura acoperirea tuturor sarcinilor în condiţiile unui orar flexibil al voluntarilor.1. Alături de acestea. strategie.1. 16. programe.). în măsură să sprijine desfăşurarea activităţilor de bază: coordonarea voluntarilor. pornind de la exemplul unui partid parlamentar din România. între diferite niveluri ierarhice şi între diferite organizaţii teritoriale. iar. Figura nr. să permită legături rapide şi eficiente în interiorul partidului. să comunice în exteriorul partidului. sunt avute în vedere aspecte organizatorice. activitate de secretariat. pe de o parte. pentru a primi în rândurile sale un număr mult mai mare de oameni. această structură organizatorică trebuie să aibă posibilitatea de a se „dilata” pe perioada campaniei electorale. dar funcţiile pe care le îndeplineşte un asemenea compartiment sunt. care.îmbunătăţească performanţele. se evită denumirea de marketing electoral a compartimentului. Organizarea compartimentului are la bază principiul funcţiilor. fiind axat pe cele patru direcţii principale: cercetare. cât şi în străinătate. comunicaţie electorală. Strategie. O posibilă organizare internă a compartimentului de marketing (comunicare –imagine) al unui partid politic în perioada extra-campanie este prezentată în figura 16. mass media. datorită conotaţiilor prea mercantile ale acesteia. Structura funcţională arborescentă a compartimentului este prezentată în figura următoare. În general. în mod evident.2. atât în România. comunicare internă.

35 de ani mai târziu. care să îl degreveze de unele obligaţii. s-a ocupat cu succes. unii candidaţi recunosc importanţa rolului jucat de directorul campaniei electorale sau. În acest context. Edmund Muskie. Jimmy! Fără tine. Rolul său în modelarea imaginii candidatului este hotărâtor. regretă absenţa acestuia. profesionalism şi inventivitate depinde succesul sau insuccesul campaniei electorale. două sau chiar trei mii de persoane. în funcţie de importanţa alegerilor şi de posibilităţile candidatului. Michel . Pentru alegerile importante. „o campanie senatorială necesită o echipă de peste treizeci de persoane angajate cu normă întreagă.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?”. un telefon de felicitare de la campaign managerul său. Paris. 1986 130 Le Seac’h. mai mult sau mai puţin numeroasă. cred că n-aş fi reuşit niciodată să câştig aceste alegeri!” 129 Chiar în cazul unui eşec.”128 Unul din personajele cheie ale campaniei electorale este directorul campaniei electorale. Dimensiunile şi structura „cartierului general” care se ocupă de conducerea şi desfăşurarea campaniei electorale a unui candidat pot fi extrem de diferite. directorul campaniei electorale a lui John F. de pe o poziţie informală. nu a fost altul decât fratele său. 16. Astfel. mai în glumă. 105. Paris.”130 Unii candidaţi preferă să încredinţeze conducerea campaniei electorale unei rude apropiate. Claude Chirac. specifice. Les Editions d’Organisations. în 1960. nu este nici o exagerare în a afirma că definirea şi îmbunătăţirea imaginii unui om politic trebuie să constituie o preocupare permanentă a acestuia. De aceea. structura organizatorică trebuie adaptată obiectivului imediat: obţinerea unor rezultate corespunzătoare. 247. Se spune. La nivel local astfel de situaţii pot fi întâlnite adesea. În Statele Unite.“Le marketing politique”. precum şi crearea unor poziţii noi. Robert. tentaţia de a juca rolul personajului demiurgic este. Paris. iar. În ţările dezvoltate. care.3. mai în serios. 83 . irezistibilă. O culpabilizare a electoratului. 1977. Michel . ceea ce îi conferă o anumită cursivitate. Denis . Dalloz. Gestiunea resurselor umane în marketingul electoral Un candidat nu are posibilitatea de a îndeplini singur toate sarcinile legate de conceperea şi implementarea unei campanii electorale. Kennedy. în cadrul acestuia. iar responsabilitatea sa este uriaşă. trebuie precizat că marketingul electoral nu se limitează doar la campania electorală oficială. În multe cazuri. în seara anunţării victoriei sale în cursa pentru Casa Albă. Pentru acesta. acest interval este de 10-12 luni sau chiar mai mult. resimţea lipsa unui director cu mână forte: „Dacă ar trebui să o iau de la început. iar desemnarea unei persoane competente în această funcţie se poate dovedi decisivă pentru câştigarea alegerilor. dar ele sunt prezente şi atunci când în joc este magistratura supremă în stat. după ratarea campaniei prezidenţiale din 1972. de 128 Noir. spirit organizatoric. ci trebuie să tindă către un caracter permanent. Aceasta presupune mărirea dimensiunilor compartimentului. că Jimmy Carter a primit. făcută „la supărare” în ziua anunţării înfrângerii. Acesta este persoana de a cărei experienţă. anunţarea directorului campaniei electorale reprezintă momentul imediat următor anunţării candidaturii. 1981. candidatul este creaţia directorului campaniei. i-a spus: „Bravo. preocupare ce se accentuează odată cu apropierea datei alegerilor. p. 129 Lindon. Activitatea acestuia începe imediat după organizarea sa. aş căuta un campaign manager genial. p. El trebuie să fie sprijinit de o echipă. în 1976. uneori. un planificator care să aibă drept de veto asupra tuturor deciziilor candidatului. fiica lui Jacques Chirac. când oponenţii candidatului vor avea grijă (şi dovezi înregistrate) să reamintească alegătorilor spusele acestuia. de exemplu. poate cântări greu peste patru ani. având în subordine o organizaţie de voluntari alcătuită din una. mai mult sau mai puţin experimentate. capacitate de muncă.“L’état marketing”. eventual. nici măcar la perioada preelectorală menţionată (de circa un an).Pe perioada campaniei electorale. Alain Moreau. Organizarea staff-ului campaniei electorale are loc cu mult timp înainte de declanşarea campaniei oficiale.

]. După cum recomanda Denis Lindon. aşa cum este cel al unei campanii electorale. câţiva voluntari sunt suficienţi pentru a-l sprijini pe candidat. 82. Paris. universitari etc.]. în cazul unor alegeri prezidenţiale. dar. din rândul oamenilor politici (colaboratori apropiaţi ai candidatului sau personalităţi politice care. iar acesta din urmă să aibă experienţa. responsabilităţile familiale revin celuilalt. în ţările dezvoltate. dovedindu-se. Paris. dar. aflat mai degrabă la îndemâna unui colaborator neimplicat în prea mare măsură din punct de vedere emoţional. cu alegătorii – n. chiar la câteva zeci de mii. în România. dintr-un motiv sau altul. în timp ce unul petrece tot mai mult timp în campanie. când trebuie să apară ambii soţi. numărul voluntarilor poate ajunge la câteva mii.131 Această formulă prezintă avantajul unei încrederi mai mari şi al unei colaborări mai strânse între candidat şi directorul campaniei sale electorale. 1994. cât şi în practică. nu are nici o şansă să convingă o majoritate a alegătorilor să-i încredinţeze o funcţie publică. p. să posede o mare rezistenţă fizică şi nervi solizi. pentru a-l sprijini pe candidat. principalul motiv pentru care suntem împotriva alegerii soţului/soţiei drept campaign manager este faptul că presupunem că vă iubiţi. 1986. Lawrence Grey argumentează foarte clar necesitatea obiectivităţii directorului campaniei. Din punct de vedere al modului de recompensare a activităţii lor. de surexcitare. Lawrence . adevărul este că oamenii îndrăgostiţi nu sunt obiectivi. Dar. reuniţi temporar. Apoi. p.. 148.imaginea tatălui său. din poartă în poartă. s-a încetăţenit denumirea de „consultant (sau consilier) politic”). în multe cazuri. sau din rândurile jurnaliştilor specializaţi în analiza politică.“How to win a local election”.135 131 132 Patrick Conquidé – „La galaxie Chirac” în revista „L’Expansion” nr. Denis .“Le marketing politique”. solicitându-le colaborarea în desfăşurarea unor acţiuni concrete. există momente în timpul campaniei. voluntarilor „este bine să li se ofere sarcini interesante şi bine adaptate la competenţele lor: mai degrabă decât să i se ceară unui avocat să lipească afişe sau unui psiholog să introducă pliante în cutiile de scrisori. mai abilă decât experţii în comunicaţie ai acestuia. M. Denis Lindon este de părere că „un director de campanie trebuie ales.n.”132 La rândul său. 84 .). Voluntarii reprezintă un element indispensabil al campaniei electorale. Candidatul şi grupul care îl sprijină trebuie să încerce să atragă un număr cât mai mare de simpatizanţi. Directorul campaniei are în subordinea sa un mare număr de oameni. Un candidat care nu reuşeşte să mobilizeze o minoritate de oameni care să-l ajute în mod benevol.n. notorietatea şi cunoştinţele de marketing electoral necesare. în funcţie de importanţa campaniei şi.“Le marketing politique”. 501/15 mai 1995. şi. 149.”133 De regulă. în măsură să suporte un climat de tensiune. desigur. de improvizaţie şi de criză permanentă. relaţiile. 133 Lindon. O campanie electorală îi supune pe ambii soţi la o mare presiune. experţi în publicitate. în special. 134 Lindon. Recrutarea voluntarilor are loc cu câteva luni înainte de data alegerilor. p. Numărul voluntarilor implicaţi într-o campanie electorală diferă. Dalloz. iar cel de-al doilea. cel mai adesea. În toate cazurile. dar reduce şansele unui diagnostic obiectiv. sfătuindu-i pe candidaţi: „Nu vă alegeţi soţul/soţia [în funcţia de director al campaniei electorale – n. este necesar ca între candidat şi directorul campaniei sale să nu existe incompatibilităţi. într-o circumscripţie de mici dimensiuni. de popularitatea candidatului. Idee Communication sau Imola Communication). în funcţie de calităţile sale personale: el trebuie să aibă simţul organizării. Denis . Directorul campaniei trebuie să fie obiectiv. şi din punct de vedere al cunoştinţelor de specialitate. pentru că. New York. 1986. al conducerii şi al negocierii. Grey. atât în teorie. fie de firme specializate în activităţi de marketing electoral (cum sunt. Evans and Company Inc.”134 În privinţa profesioniştilor. Dalloz. ar fi de dorit ca primul să se ocupe de canvassing [contactul personal. majoritatea celor la care se apelează sunt specializaţi în diferite domenii ale marketingului electoral. au renunţat la propria carieră). persoanele implicate în campania electorală pot fi împărţite în două mari categorii: voluntari şi profesionişti. Este vorba fie de persoane fizice (caz în care. de anchete. În cazul unor alegeri locale. directorii campaniilor electorale provin din rândul specialiştilor în marketing electoral (consultanţi politici.

capabilă să se integreze cât mai bine în echipa candidatului.“Le marketing politique”. el poate să atragă de partea clientului său un număr de alegători. Humanitas . Les Editions d’Organisations. să fie un bun redactor. Montréal. să fie un bun psiholog. este important ca el să menţină un contact regulat cu candidatul. Michel . de regulă. care acum văd lucrul consultanţilor ca pe o activitate profesională legitimă.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?”. Presses Universitaires de France. 1994. economice şi sociale ale regiunii sale. să aibă capacitate de analiză şi sinteză.Libra. cu 23% din electorat.„Comunicarea politică. nici un iluzionist capabil să scoată din joben mandatul mult dorit de către candidat. care pot ajunge la nivelul milioanelor de dolari. 254-260. ca importanţă. el însuşi unul dintre cei mai apreciaţi consultanţi politici din Franţa. Ca şi în fotbal. 85 .) În privinţa onorariilor. Cu toate acestea. din perspectiva teoriei marketingului electoral cele mai interesante fiind respectarea deontologiei profesionale (începând cu regula simplă că un consultant poate să lucreze succesiv pentru două partide diferite. Cum se vând idei şi oameni”. 55. elaborează o strategie de apărare.„Tehnologia campaniilor moderne – apreciază Bruce Newman – a complicat viaţa candidaţilor. colectarea fondurilor şi publicitatea”. dar niciodată concomitent) şi păstrarea unei minime compatibilităţi între imaginea sa publică şi imaginea omului politic pentru care lucrează. Specialistul în marketing electoral este echivalentul antrenorului unei echipe de fotbal. Thousand Oaks. Prin aplicarea unor metode ştiinţifice. pentru a nu se îndepărta de cerinţele obiectivităţii profesionale. să fie un foarte bun coordonator şi organizator. De regulă. E mult? E puţin? Depinde de unghiul din care sunt privite lucrurile şi de criteriile utilizate pentru a măsura eficienţa activităţii sale. Pe lângă posibilele greşeli ale antrenorului. Bruce I. ca şi 135 O listă detaliată a firmelor la care se poate apela cu ocazia campaniei electorale este prezentată în Stoiciu. 2 e édition.. 137 A se vedea. Consultantul politic este de dorit să aibă o oarecare simpatie pentru ideologia clientului său. 138 Fără îndoială. în condiţiile unei concurenţe strânse. vina este a antrenorului. el stabileşte un diagnostic. Bongrand.“The marketing of the president”. echipa poate să piardă competiţia fie datorită lipsei sale de valoare sau de formă sportivă. consultantul politic nu face mai multe miracole decât un medic. procent care poate urca până la 10%. Paris. Şi. 136 Michel Bongrand. menit să asigure un schimb eficient de idei. 58. Ca şi primul. Orice candidat la funcţia de preşedinte trebuie să utilizeze consultanţi pentru serviciile esenţiale. „plăcerea de a respectat ca profesionist” şi „gustul independenţei”. suma plătită consultantului reprezintă 15-20% din bugetul campaniei. Michel . nimeni nu îşi mai aminteşte de antrenor. iar candidatul este ales. el dovedindu-se prea mic în cazul unei campanii electorale la nivel local şi prea mare în cazul unor alegeri prezidenţiale. După cum se exprimă Sophie Huet şi Philippe Langenieux-Villard. 136 Newman. să fie o persoană sociabilă. . 138 Noir. 137 La toate aceste calităţi mai pot fi adăugate şi altele. Paris. Ca şi cel de-al doilea. De asemenea. pe larg. dar şi alte limbi. p. p. p. când echipa merge bine. surâzând în faţa camerelor de luat vederi. 2000. El nu este un panaceu. Sage Publications Inc. dând dovadă de multă imaginaţie. Bucureşti. rolul specialistului în marketing electoral nu poate fi absolutizat. fie datorită calităţilor adversarului şi ale antrenorului acestuia. o anchetă desfăşurată în rândul consultanţilor politici din Statele Unite evidenţia faptul că „banii” nu reprezentau decât a patra motivaţie. Acest procent este orientativ. candidatul fiind cel care culege laurii victoriei. 1993. dar nu trebuie să fie un militant convins al acestuia. să cunoască realităţile politice. un avocat sau un arhitect. să aibă multă experienţă de teren. (Din întâmplarea prezentată mai sus se poate reţine şi faptul că Jacques Séguela şi François Mitterand se întâlneau săptămânal. consultanţii politici solicită şi obţin sume importante. fără a uita că norocul şi ghinionul fac şi ele parte din viaţă. Pe primele trei locuri se situau „bucuria de a învinge”. în cazul în care candidatul deţine monopolul practicilor de marketing electoral şi ştie să valorifice acest avantaj. iar demiterea acestuia este iminentă. cum sunt sondajele de opinie. enumeră următoarele calităţi ale specialistului în marketingul electoral: să aibă foarte bune cunoştinţe profesionale. când echipa pierde. 1977. echivalând. „cu siguranţă. Andrei . să cunoască foarte bine limba sa maternă. să dea dovadă de maturitate politică.

pe de altă parte . p. rezultat al planificării strategice de marketing. Langenieux-Villard.1. Etapele procesului de planificare strategică Misiunea organizaţiei Analiza mediului extern Analiza mediului intern Formularea obiectivelor de marketing Formularea strategiei de marketing Elaborarea planului de marketing Implementarea planului de marketing Controlul planului şi măsuri corective 139 Huet. 44. pe de o parte. Editura Teora. o campanie electorală poate fi câştigată şi fără a apela la consultanţi politici. 17.1. p. inspiraţia şi şansa pot duce la succes.103.“La communication politique”. Conţinutul şi rolul programului de marketing Desfăşurarea unei activităţi sistematice. iar unul din principalele instrumente prin care se realizează coordonarea şi controlul este planul de marketing. Philippe .140 Conţinutul acestui proces este prezentat în figura următoare. 140 Kotler.ultimul. Philip – „Managementul marketingului”. Paris. Planificarea strategică de marketing reprezintă procesul managerial de stabilire şi menţinere a unei relaţii viabile între obiectivele. Gestiunea resurselor de timp în organizaţiile sociale şi politice 17. Capitolul nr. uneori. cauza nu este pledabilă sau terenul este prost. Sophie. însă. Presses Universitaires de France. Chiar dacă. şansele candidatului care se bazează doar pe forţele proprii şi pe mijloacele politice tradiţionale scad vertiginos. ceilalţi candidaţi beneficiază de sprijinul unor specialişti competenţi. nimic nu poate înlocui profesionalismul unor specialişti. 1982. Bucureşti. 17. pregătirea angajaţilor şi resursele unei organizaţii. şi conjunctura şi perspectiva pieţei. Întregul proces de marketing trebuie să fie coordonat şi controlat. pregăteşte un plan. unitare şi coerente reprezintă un atribut definitoriu al marketingului. Dar. 86 . Figura nr. şansele de succes rămân minime”. 139 În mod cert. 1997. dacă bolnavul este incurabil. de regulă. Dacă. înainte de a conduce operaţiunile în teren.

pe cât posibil: „atingerea unei cote de piaţă de 17% până la sfârşitul anului viitor”).„The Essence of Services Marketing”. Bucureşti. Propunându-şi sincronizarea şi derularea ansamblului de acţiuni ce definesc. fie în sensul modificării prevederilor iniţiale ale planului (dacă. ceea ce vrea să realizeze organizaţia respectivă.„Marketing Management”. p. “viziunea” acesteia pe termen lung asupra a ceea ce doreşte să fie şi. planul de marketing are un rol important în următoarele direcţii: 143 141 Payne. opportunities. Editura Uranus. trebuie ierarhizate din punct de vedere al importanţei. În marketingul clasic. Declaraţia asupra misiunii unei întreprinderi ar trebui să conţină precizări cu privire la cât mai multe dintre următoarele zece componente: consumatorii. Valerică . punctele tari şi avantajele competiţionale ale întreprinderii. În acelaşi timp. piaţa. Teorie şi practică”. aspiraţiile. de aceea. McGraw-Hill Book Company. tehnologia. Punerea în practică a strategiei face obiectul. forţele de vânzare. p. Prentice Hall International. Ea desemnează aspectele fundamentale ale atitudinii şi comportamentului acesteia pe o perioadă medie sau lungă de timp. Ele sunt. unde doreşte să ajungă. Analiza mediului de marketing în care organizaţia îşi desfăşoară activitatea presupune atât evidenţierea punctelor tari şi a punctelor slabe ale întreprinderii. reflectând crezul. Obiectivele de marketing urmărite de către organizaţii definesc.389-392. Pornind de la aceste premise. relaţiile publice etc. planurile de marketing sunt elaborate pe durata unui an şi pot fi modificate ori de câte ori situaţia o impune. condiţiile mediului extern s-au schimbat în mod esenţial şi măsurile specificate în plan au devenit desuete). Controlul modului în care planul de marketing este îndeplinit trebuie să fie permanent. mai ales. îndeplinindu-le în termenele prevăzute. threats).154-155. cât şi reliefarea oportunităţilor şi ameninţărilor pieţei (proces ce poartă numele de analiză SWOT. produsele. „vocaţia” ei. În practică. de asemenea. Strategia de marketing arată organizaţiei calea pe care trebuie să o urmeze pentru îndeplinirea obiectivelor asumate. Adrian .42-43. Planurile de marketing pot fi elaborate pe termen scurt (cel mult un an).142 Implementarea planului de marketing este un aspect decisiv al reuşitei acestuia. weaknesses. valorile şi strategiile sale fundamentale. Ori de câte ori este cazul. strategia se implementează prin fundamentarea unor planuri şi programe de marketing. în plan teoretic. cât şi în organizarea forţelor necesare realizării obiectivelor strategice stabilite. atât în identificarea şi structurarea problemelor cu care se confruntă întreprinderile. creştere. Toţi cei implicaţi în transpunerea în practică a elementelor planului trebuie să respecte sarcinile şi responsabilităţile ce le-au fost repartizate. Louis etc. care identifică poziţia concurenţială a produselor şi serviciilor întreprinderii (numite. numeroase şi. mediu (2-3 ani) sau lung (5 ani sau chiar mai mult) şi vizează modul în care se va desfăşura întreaga activitate de marketing a firmei respective (plan global de marketing) sau doar o componentă a acesteia – cercetarea.Misiunea organizaţiei reprezintă o descriere detaliată şi clară a scopului (ţelului) de durată care ghidează acţiunile acesteia. de exemplu. New York. concretizate în mixul de marketing. 87 . 1993. Third Edition. din perspectivă de marketing. contactul cu viaţa economică şi socială reală poate conduce la necesitatea unor modificări ale planului iniţial. citat în Olteanu. atitudinea faţă de personalul întreprinderii.. Gordon W. de la iniţialele cuvintelor strengths. în terminologia de specialitate „unităţi strategice de activitate”) şi sugerează strategiile ce trebuie adoptate în fiecare caz în parte.. 142 Guiltinan. 1988. fie în sensul respectării cu mai mare stricteţe a acestora (dacă se constată nereguli în aplicarea măsurilor prevăzute în plan). De regulă. . prevederile planului trebuie abordate cu suficientă flexibilitate. Sunt utilizate. cât mai clar şi concis (în expresie cantitativă. planurile de marketing joacă un rol deosebit de important. 1999. ea exprimând “filosofia” organizaţiei. St. Paul. filosofia întreprinderii. tacticilor de marketing. metode de analiză a portofoliului de activităţi al întreprinderii. creşterea vânzărilor. aria geografică. p. scopurile economice (supravieţuire. de durată. Joseph P.„Marketingul serviciilor. De aceea.141 Misiunea unei organizaţii are un caracter general. îmbunătăţirea imaginii etc. cu spirit de iniţiativă şi cu o atenţie mereu trează. obiectul activităţii întreprinderii. imaginea publică a acesteia. profitabilitate). distribuţia. cele mai des întâlnite obiective se referă la maximizarea profitului. creşterea cotei de piaţă. cel mai adesea. vor fi luate măsuri corective. – (planuri sectoriale de marketing).

1992. trebuie evidenţiată o caracteristică notabilă a acestuia: unicitatea sa. 17. Fiecare program de marketing este un unicat.  contribuie la elaborarea şi implementarea unor strategii de marketing capabile să asigure mobilizarea şi folosirea disponibilităţilor întreprinderii în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor. practic. ceea ce constituie un element specific marketingului electoral.  Organizarea de marketing a campaniei electorale. este reliefat de multitudinea de avantaje pe care le oferă: 144  asigură definirea cu precizie a obiectivelor de piaţă ale întreprinderii. participarea la un târg internaţional sunt doar câteva exemple de activităţi de marketing ce pot face obiectul unui program de marketing. (coordonator) . data alegerilor reprezintă „scadenţa” până la care trebuie finalizate toate activităţile. de aceea. cu sublinierea conţinutului şi rolului programului de marketing. de regulă.  fiind prezentat în formă scrisă. Programul de marketing este o prezentare detaliată a unei activităţi complexe de marketing. desfăşurarea unei campanii publicitare. Concepte.2. categoriile de activităţi ce se vor regăsi într-un program de marketing electoral sunt următoarele:  Cercetări de marketing electoral. C.  contribuie la determinarea concretă a obiectivelor de marketing pe care şi le poate propune o întreprindere. 2000. o aglomerare a activităţilor în perioada imediat premergătoare alegerilor. Efectuarea unei cercetări de marketing. Iaşi. p.462. materiale şi financiare implicate în efectuarea lor . (re)organizarea compartimentului de marketing. tehnici. programul de marketing devine un important instrument de comunicare. în interiorul întreprinderii. Rolul deosebit de important pe care îl joacă programul de marketing.  contribuie la stabilirea direcţiilor prioritare în cadrul preocupărilor pentru perfecţionarea activităţilor viitoare. p. 144 Florescu. 88 . contribuie la sporirea eficienţei economice a activităţii de piaţă. în calitatea sa de instrument de coordonare şi conducere a activităţii de marketing la nivelul întreprinderii. eşalonate şi corelate în timp. Se constată. Polirom. activitate descompusă într-un ansamblu de acţiuni practice. precum şi procurarea lor din timp. În principiu. şi. lansarea pe piaţă a unui nou produs.  permite alocarea eficientă a resurselor de care va fi nevoie în realizarea diferitelor acţiuni. Editura Marketer.330331. el devine un instrument de control al activităţii de marketing. strategii”. Utilizarea programului de marketing de către organizaţiile sociale şi politice În cazul marketingului social-politic nu există diferenţe importante faţă de marketingul clasic. 143 Niculescu. Acestea vizează rezolvarea unor probleme specifice.  prin stabilirea unor termene şi responsabilităţi precise. Bucureşti. uneia dintre cele patru componente ale mixului. În implementarea planurilor de marketing se folosesc programe de marketing. cu o singură excepţie: marketingul electoral. din această cauză. Este. Elena (coordonator) .  programarea deciziilor oferă conducerii întreprinderii posibilitatea să pregătească toate condiţiile necesare executării lor. cu indicarea resurselor umane. În acest caz.„Marketing modern. nici un program nu poate fi preluat dintr-un anumit loc sau un anumit moment şi nu poate fi transferat pe alte coordonate spaţialo-temporale. care urmează să se desfăşoare.  oferă avantajul intercorelării deciziilor. În finalul acestei treceri în revistă a procesului de planificare de marketing. circumscrise. imposibil să se repete absolut identic toate condiţiile interne şi externe ce definesc un anumit moment din existenţa întreprinderii. astfel încât rezultatul obţinut să fie maxim.„Marketing”. prin stabilirea specificului pieţei pe care urmează să se acţioneze şi a modului de valorificare a diferitelor avantaje pe care aceasta le oferă.

calitative sau cantitative cu ocazia fiecărei activităţi. precizarea evoluţiei în timp a intensităţii acesteia. 1994 89 . mai ales a celor americani. Humanitas . În Europa. dar face în permanenţă ajustări ale cursului.”149 Controlul activităţilor de marketing electoral trebuie să vizeze nu doar verificarea desfăşurării acestora. Această opinie se bazează pe comportamentul alegătorilor americani. imagine. pe care trebuie să o rezolve programarea de marketing electoral. O cercetare efectuată cu ocazia alegerilor prezidenţiale din 1980 a demonstrat că 23% din electoratul american au hotărât dacă vor vota cu Carter sau cu Reagan abia în ultima săptămână. nu este un lucru neobişnuit ca voluntarii unui candidat să le telefoneze simpatizanţilor în preziua alegerilor pentru a le reaminti că trebuie să se prezinte la vot. Dalloz. Denis Lindon recomandă „modularea intensităţii campaniei nu de o manieră strict ascendentă. cu ocazia alegerilor europene din 1984. curenţii şi furtunile poartă vaporul în alte direcţii. trecerea la un alt obiectiv făcându-se în momentul atingerii celui anterior. ci şi evaluarea eficienţei lor. se pare că alegătorii iau mai devreme decizia privind candidatul căruia îi vor acorda votul.” 147 Programarea campaniei electorale constituie una din sarcinile majore ale specialistului în marketing electoral.  Activităţi specifice fiecărei componente a mixului de marketing electoral.Libra.„Comunicarea politică. În Statele Unite. până în momentul alegerilor. De o manieră generală. care obişnuiesc să ia decizia de vot în ultimele zile ale campaniei. acesta are de ales între patru tipuri de campanie: 148  Campanie de tip progresiv: sporire continuă a eforturilor. care încearcă să valorifica orice oportunitate pentru a se face cunoscuţi. O problemă importantă. dar vânturile. Ibidem 147 Ibidem 148 Stoiciu.  Campanie de tip blitz: de mai scurtă durată. 1986. 28-29. specialistul în marketing trebuie să controleze modul de implementare a programului şi să le ajusteze în mod operativ în cazul apariţiei unor elemente neprevăzute. Evans and Company Inc. Cum se vând idei şi oameni”. Denis . specifică acelor candidaţi care au intrat mai târziu în campania electorală. p.“How to win a local election”. 149 Grey. fie se procedează de o manieră indirectă. urmărindu-se evoluţia intenţiilor de vot ale electoratului. este aceea că intensitatea campaniei (şi a cheltuielilor aferente) trebuie să urmeze un trend permanent crescător. unul la începutul campaniei. New York. ceea ce se întâmplă destul de des pe parcursul unei campanii. direcţionat către alegătorii încă indecişi. când interesul alegătorilor începe să se trezească. 152. Bucureşti. toate aceste activităţi se desfăşoară în baza unui plan prestabilit. să asigura servicii de baby-sitter pentru a le permite părinţilor să voteze. intenţii de vot). Un studiu efectuat în Franţa. Montréal. sau să îi conducă cu autoturismul la centrele de votare pe cei care au dificultăţi în a se deplasa. Pentru aceasta se recurge fie la cercetări directe. M. „Respectarea riguroasă a planului când lucrurile nu merg cum trebuie este o prostie. 18. Opinia cea mai răspândită în rândul specialiştilor.  Gestionarea resurselor umane. 2000. este aceea a stabilirii „vârfului” campaniei electorale..“Le marketing politique”. Colectarea fondurilor financiare şi a resurselor materiale necesare. p. Andrei . arată că numai 14% dintre alegători declară că s-au decis „în ultimele zile ale campaniei” 146 Pornind de la aceste constatări. Căpitanul navei încearcă să urmeze acea rută. atitudine. stabilind succesiv mai multe obiective (notorietate. ci cu două „vârfuri”. punctul de maxim urmând să fie atins în ultima săptămână dinaintea scrutinului. Pe lângă programarea activităţilor. Capitolul nr. 145 146 Lindon. 145 Aceasta explică importanţa pe care specialiştii în marketing electoral o atribuie finalului campaniei electorale şi chiar zilei desfăşurării alegerilor.  Campania pe etape: care durează mai mult şi necesită eforturi financiare mai mari. Paris.  Campania „stop and go”: utilizată de candidaţii cu resurse financiare mai limitate. Un bun căpitan nu pierde din vedere ruta planificată până la destinaţia finală. Planul este ca o rută maritimă trasată pe hartă. Desigur. Directorul de campanie face acelaşi lucru. Lawrence . dar cu o intensitate mai mare. iar altul la sfârşitul acesteia.

prin testament. un important rol de subscriptor îl joacă statul.5-6 ore . de învăţământ. sursele de finanţare a activităţii acestora sunt. în majoritatea ţărilor democratice. sau pot plăti fie cotizaţii (dacă sunt membri ai respectivei organizaţii).“Et si le marketing était d’utilité publique …?”. anumite bunuri sau sume de bani. Participanţii plătesc pe biletul de intrare o sumă de 10-20 de ori mai mare decât costul consumaţiei. orientează o mare parte a activităţilor sociale (unităţi medicale. atragerii de voluntari sau al determinării alegătorilor să-l voteze pe respectivul candidat) etc.1. la tehnici specifice marketingului direct (alcătuirea unor fişiere ale subscriptorilor. adresarea unor mesaje personalizate. persoanele fizice. o practică larg răspândită. din perspectivă de marketing. care. persoanele fizice sunt încurajate să contribuie cu sume de bani la activităţile diferitelor organizaţii sociale. de exemplu. În ţările dezvoltate. precum şi prin finanţarea unor asemenea activităţi (în cazul fundaţiilor care au ca obiect de activitate sprijinirea organizaţiilor non-guvernamentale). aceste sume beneficiind de avantaje fiscale similare celor acordate firmelor care fac sponsorizări. 90 . urmate. p. în linii mari. fie direct contravaloarea unor produse sau servicii de care beneficiază (dacă fac parte din unul din grupurile-ţintă vizate de organizaţie).cu participarea unor personalităţi ale vieţii publice. În cazul partidelor politice. sau. aceleaşi. inclusiv în România. telethon-uri (termen ce are la bază cuvintele “televiziune” şi “marathon”. Persoanele fizice pot face donaţii organizaţiilor sociale sau politice. colectarea de fonduri este o activitate de cea mai mare importanţă pentru o organizaţie socială sau politică. alocarea a până la 0. şi în acest caz. de cultură etc. 47. ca şi în alte ţări dezvoltate. care se referă la transmitere unor emisiuni televizate de lungă durată . este cea a „dineurilor cu participare financiară ridicată”. Paris. le pot lăsa moştenire. de un spectacol. 7-10% de la fundaţii şi doar 3-5% de la întreprinderi.). scrisori de mulţumire către cei care au contribuit cu diferite sume de bani etc. canvassing (deplasarea candidatului sau a unor militanţi ai acestuia “din poartă în poartă” pentru a realiza un contact direct cu alegătorii. precum şi administraţia publică locală (în cazul serviciilor publice. De aceea. de exemplu). ci şi la sancţiuni penale împotriva celor vinovaţi. 150 Persoanele juridice pot participa la rezolvarea unor probleme sociale prin activităţi de sponsorizare sau de mecenat ale căror beneficiari sunt organizaţiile sociale (în cazul firmelor). În sfârşit. Editions Juris-Service. eventual. în special în Statele Unite ale Americii. cele mai importante donaţii fiind anunţate în direct în cadrul emisiunii). persoanele fizice reprezintă principala sursă de finanţare privată (făcând abstracţie de sursele bugetare) a organizaţiilor sociale. 150 Basdareff. Colectarea fondurilor de la persoanele fizice Principala formă de obţinere a fondurilor din partea persoanelor fizice o reprezintă donaţiile. firme şi diferite organizaţii ale societăţii civile. Legea partidelor politice din ţara noastră prevăzând. în scopul colectării fondurilor. segmentarea acestora. există o legislaţie foarte precisă în acest sens. Principalele surse de provenienţă a fondurilor sunt. cu precizarea că.). care să acopere întregul necesar pentru desfăşurarea activităţii. specialiştii în marketing social-politic apelează. a cărei nerespectare poate conduce nu doar la anularea rezultatelor unui scrutin. pe parcursul cărora telespectatorii pot face donaţii pentru o anumită cauză sau organizaţie. persoanele juridice şi organele centrale şi locale ale administraţiei publice. aşa cum s-a arătat anterior. un rol de subscriptor îl poate juca şi statul. Alexandre . organizaţiile sociale şi cele politice nu dispun de surse proprii de finanţare.04 % din bugetul statului partidelor politice care obţin rezultate convingătoare la alegeri. în domeniul electoral. Tot în domeniul electoral. Se estimează că în Statele Unite ale Americii şi în Franţa. prin alocaţiile de la buget. Circa 85-90% din fondurile de care beneficiază organizaţiile sociale provin de la persoane fizice.Gestiunea resurselor financiare în organizaţiile sociale şi politice Spre deosebire de întreprinderi. 1994. cel mai adesea. 18. Pe lângă cetăţeni. Pentru a obţine donaţii. dar şi la alte metode şi tehnici specifice: concursuri.

o rezolvare rapidă: organizarea unui eveniment. a mulţumi. Paris. donează o sumă oarecare unui călugăr care colectează fonduri în locuri publice pentru restaurarea mănăstirii sale. Acestea vor semna scrisorile trimise subscriptorilor. Este important ca.. De asemenea. la rezolvarea unor probleme sociale. neutru. Organizarea de evenimente pentru atragerea de donaţii poate îmbrăca forme dintre cele mai diferite. este esenţial să se creeze o notorietate şi o imagine corespunzătoare organizaţiei sociale. care să permită constituirea unei baze de date. solicitarea unei contribuţii băneşti nu trebuie făcută pe un ton rece. Totuşi. în general. De aceea. fie ea cât de mică. Cu aceste ocazii. 151 Basdareff. există multe persoane care se simt insuficient implicate şi care ar fi dispuse să contribuie. verificabile şi. acordarea unor sfaturi etc. suma donată. ci redactând un mesaj sincer şi realist. a organizaţiei sau evenimentului pentru care se colectează fondurile. unde nici situaţia economică. 1994. nu ţin neapărat să ofere informaţii despre identitatea lor. Pentru aceasta se apelează la tehnici dezvoltate în cadrul marketingului direct. pentru organizaţia socială o astfel de informaţie. cel puţin. nu trebuie neglijată nici posibilitatea ca persoana contactată să contribuie sub o altă formă (donarea unor produse. Solicitarea contribuţiei financiare trebuie să se bucure de credibilitate şi legitimitate în ochii subscriptorului potenţial. care pun în valoare motivaţii adesea inconştiente ale persoanelor contactate. a consulta. ce va fi ulterior valorificată cu alte ocazii similare. 48. de o moralitate desăvârşită şi cu o imagine compatibilă cu cea a cauzei. În general. o soluţie poate fi reprezentată de atragerea unor personalităţi publice cunoscute. p. cât şi pentru beneficiarul apelului. vânzarea unor obiecte etc. În orice caz. pe cât posibil. se apreciază că atragerea de fonduri de la persoane fizice presupune respectarea a patru principii: a solicita. are o scadenţă clar delimitată sau implică. vor apărea în spoturi televizate sau în anunţuri în presă. Acest aspect decurge atât din realitatea problemei de rezolvat (care. dar cald şi emoţionant. în cazul în care o contribuţie bănească depăşeşte posibilităţile sale.diferenţa intrând în contul de finanţare a campaniei electorale. solicitarea contribuţiei financiare trebuie să se bazeze pe aspecte concrete. inclusiv prin sume de bani. nici în descrierea unor amănunte jenante atât pentru subscriptor. dar şi din observaţia specialiştilor în marketing direct. informaţia trebuie să fie cât mai completă: numele şi prenumele donatorului.). care au constatat că. Multe persoane vor ezita să trimită bani unei organizaţii pe care nu o cunosc. în mod evident. În cazul în care nu se poate vorbi despre aşa ceva. decât dacă i se spune că vor fi utilizaţi pentru combaterea unei maladii. nici mijloacele de plată utilizate (cvasi-inexistenţa cecurilor) şi nici obiceiurile nu favorizează obţinerea unor sume de bani de la populaţie. adesea. iar candidatul va avea posibilitatea susţinerii unei scurte alocuţiuni. vor fi menţionate în corespondenţă ca sprijinind acţiunea respectivă. sau. dar se vor scoate în evidenţă generozitatea şi responsabilitatea de care ar da dovadă în cazul oferirii unei sume de bani. prestarea unor servicii. cunoscute. Pentru a fi utilă. chiar dacă finalitatea urmărită este obţinerea de fonduri. Editions Juris-Service. în acelaşi timp. de exemplu. În literatura de specialitate151. înlăturarea efectelor unei calamităţi etc. orice contact cu un potenţial subscriptor poate constitui o ocazie de a solicita un sprijin pentru o cauză sau o organizaţie. 91 . tratarea unui pacient. Alexandre . cu cât răspunsul la o anumită solicitare întârzie. se pot organiza şi alte manifestări aducătoare de bani: tombole. este deosebit de importantă. fără a cădea nici în melodramă. cu atât şansele ca el să mai sosească vreodată scad. În general. adresa exactă a acestuia.) la activitatea organizaţiei. Probabil că mulţi dintre cei care. a informa. O particularitate importantă a mesajului trebuie să fie evidenţierea urgenţei contribuţiei. pe cât posibil. Şansele de a primi un răspuns favorabil sunt mai mari dacă destinatarul mesajului ştie că banii săi vor fi folosiţi pentru efectuarea unui tratament de către un anumit pacient. cum sunt nevoia de a trăi o emoţie sau de a se simţi important sau chiar inteligent. Mai mult decât atât. Înainte de toate. originea fondurilor atrase să nu rămână necunoscută. data la care s-a făcut donaţia etc.“Et si le marketing était d’utilité publique …?”. este necesară solicitarea implicării potenţialului subscriptor în rezolvarea problemei. cu atât mai mult în România. Destinatarului mesajului i se pot solicita sfaturi şi idei pentru soluţionarea problemei.

un al patrulea principiu este cel al mulţumirilor adresate donatorilor. este în interesul organizaţiei care beneficiază de asemenea acte să mediatizeze în cât mai mare măsură. cum sunt paza şi protecţia anumitor obiective. temere ce va fi spulberată dacă primeşte o scrisoare de mulţumire din partea conducerii mănăstirii). insigne. Deşi sunt mai puţin frecvente în România decât în ţările occidentale. un spital. seringi de unică folosinţă etc. A cere sfaturi de la populaţie şi a o informa despre consecinţele şi rezultatele aplicării acestor sfaturi reprezintă o modalitate ideală de a iniţia şi menţine un contact cu colectivitatea respectivă. prin caracterul implicant al deciziei şi. sume de bani). să îi facă pe interlocutori să se simtă implicaţi în activitatea organizaţiei. expedierea unor mici cadouri cu însemnele organizaţiei (calendare. destul de puţin utilizată în România.). pe stradă. prin caracterul material al bunului lăsat. gratuită. au hotărât să le lase moştenire unele bunuri. Astfel. În fine. care să prezinte ultimele evoluţii din viaţa organizaţiei respective. unei organizaţii sociale (imobil. o persoană care oferă 100. din care să se identifice motivele ce stau la baza decizie de a efectua sau de a nu efectua o donaţie. pe de altă parte. se poate gândi ulterior că a dat banii unui escroc. capabilă să primească şi să valorifice bunuri materiale şi resurse financiare importante.cărţi de specialitate şi agende medicale. chiar cărţi de bucate cu reţete de mâncăruri specifice anumitor maladii). inclusiv prin contribuţii băneşti. Un al treilea principiu este de a-i informa pe donatori cu privire la felul în care contribuţiile lor au fost utilizate. Trebuie realizat un dialog cu aceştia. invitaţii la anumite evenimente organizate de beneficiarul donaţiei (spectacole. un omagiu adus celui care a decis să îi lase respectiva moştenire. Acestea se caracterizează printr-o valoare substanţial mai mare decât în cazul donaţiilor.termometre. Formele de mulţumire pot fi destul de numeroase. o maternitate sau o policlinică pot să ofere servicii cu plată (analize medicale. iar. pe de o parte. este vorba doar de organizaţii cu o activitate binecunoscută şi cu rezultate remarcabile. De asemenea. adesea. ci pot aparţine publicului larg. expediată prin poştă sau. Desigur. după cum pot să comercializeze diferite produse specifice (instrumente medicale de uz personal. pixuri etc.000 de lei unui călugăr. dacă este posibil. este vânzarea unor produse sau prestarea unor servicii realizate de către membrii organizaţiei în cauză. şi.Al doilea principiu care trebuie respectat este consultarea permanentă a potenţialilor donatori. Acestea au. înregistrări ale ecografiilor prenatale etc. Este vorba despre activităţi specifice. pe lângă activitatea lor de bază. în egală măsură. O a doua formă de implicare financiară a persoanelor fizice în activitatea organizaţiilor sociale este reprezentată de moşteniri. publicarea anuală a bilanţului contabil al organizaţiei sociale este în măsură să întărească încrederea donatorilor în seriozitatea acesteia. care să le faciliteze desfăşurarea activităţilor viitoare. joacă şi un rol de anihilare a disonanţei cognitive care ar putea să-l afecteze pe donator (revenind la exemplul amintit mai sus. ceea ce. desigur. a sărbătorilor religioase sau a anului nou. dar şi de dresarea câinilor sau de figuraţie în filme poliţiste. prin testament. în acelaşi timp. dar. obiecte de artă etc. în mai puţine cazuri. 92 . la efectele favorabile pe care acestea le-au avut pentru rezolvarea unei anumite probleme. Informarea poate fi făcută cu ajutorul unei „news letter”. mai târziu poate conduce şi la o participare mai activă. Reglementări recente permit chiar forţelor de ordine (poliţie. prin e-mail. casete video conţinând demonstraţii ale unor proceduri de recuperare prin gimnastică medicală. Toate aceste aspecte conduc la concluzia că nu orice organizaţie socială are şansa de a primi o moştenire semnificativă. jandarmerie) să presteze servicii contra cost. în funcţie de importanţa donaţiei şi de natura activităţii organizaţiei sociale. teste. felicitări cu ocazia zilei de naştere. de organizaţie serioasă. . cu un grad de tehnologie limitat . o punere în valoare a propriei imagini. expoziţie de fotografii cu realizările organizaţiei etc. bibliotecă. dar. Printre cele mai utilizate se numără: scrisorile de mulţumire. O altă sursă de finanţare a activităţii organizaţiilor sociale prin atragerea de bani de la persoanele fizice. rolul de a demonstra politeţea firească ce trebuie să guverneze relaţiile inter-umane.). ceea ce le poate da idei şi altor persoane dispuse să îşi împartă averea după deces. Cumpărătorii nu sunt neapărat membrii unui grup-ţintă vizat de către organizaţie. aceasta fiind. tensiometre. există situaţii în care persoane care au activat în cadrul unor organizaţii sociale sau care au beneficiat de serviciile acestora.).

doctorat) în cadrul respectivei universităţi. terenuri de antrenament) pot fi închiriate. pentru detalii. Colectarea fondurilor de la persoanele juridice Forma principală prin care întreprinderile participă la finanţarea activităţii unei organizaţii sociale este sponsorizarea. cesionând dreptul de a desfăşura anumite activităţi (alimentaţie publică. cravatelor cu însemnele clubului. mai mult sau mai puţin elitiste. O variantă a acestei modalităţi de finanţare este valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală asupra unei anumite mărci. 152 De asemenea. Ioana Cecilia . şepci. terenuri de tenis. dintre cetăţenii români şi cei francezi. Înainte de a analiza demersul pe care trebuie să-l întreprindă o organizaţie aflată în căutare de sponsori. masterat. ace de cravată. În fine. În mod asemănător. taxele de şcolarizare reprezintă principala sursă de finanţare a activităţii. de hipism sau de tenis. începând cu rechizite şi articole de papetărie. cravate. inele etc. cluburile sportive pot câştiga bani buni din cedarea dreptului de a inscripţiona articole de echipament sportiv (treninguri. în valoare de 100 de franci francezi. umbrele sau serviete. şi instituţiile de învăţământ superior pot câştiga bani prin comercializarea unor bunuri specifice. în perioadele în care nu sunt utilizate de către sportivi unor firme sau chiar publicului larg. nici de către universităţile de stat. librării. albume foto. spre a fi folosite pentru destindere. dar şi băuturi sau produse alimentare.D. continuând cu tricouri.) cu numele lor. din cotizaţiile anuale ale membrilor. cele mai multe dintre facilităţile clubului (piscine. s-au dezvoltat mult practicile de tip „parteneriat” între o întreprindere şi o organizaţie socială. îşi finanţează activitatea. de golf. pentru a ajunge la bijuterii din aur (insigne. Astfel. situaţie în care demersul comercial şi finalitatea promoţională a ofertei întreprinderii sunt mai puţin evidente. săli de sport. cantine etc. pe perioada vacanţelor. Bucureşti. Un muzeu sau un teatru pot să realizeze şi să comercializeze afişe. Pentru universităţile private. 2001. La fel. aceasta înseamnă oferirea unei sume de bani sau a unor bunuri şi/sau servicii unei organizaţii sociale. fulare etc. alături de diplomă.) sau sportiv pentru desfăşurarea anumitor evenimente. în special către proprii studenţi.O biserică sau o mănăstire pot să producă şi să comercializeze calendare religioase. în bună măsură. tricouri. să ateste absolvirea unui anumit ciclu universitar (facultate.„Comunicarea în marketing”. fanioanelor. În mod tradiţional. acelaşi lucru întâmplându-se şi în cazul asociaţiilor profesionale sau al camerelor de comerţ şi industrie. Sindicatele obţin fonduri importante din cotizaţiile membrilor. în ultima vreme. albume. care. o sursă de fonduri pentru organizaţiile sociale este reprezentată de cotizaţiile şi/sau taxele percepute membrilor organizaţiei respective. ea nefiind deloc neglijată. şi care facilita obţinerea vizelor de intrare în Franţa. anumite cluburi. În fine. 93 . video sau C. de exemplu. dar şi din comercializarea insignelor. cultural. urmând ca aceasta. broşe. în condiţiile stabilite prin lege. în contraprestaţie. respectiv. Editura Uranus.2. încălţăminte. cotizaţii ce ating sute sau mii de dolari. închiriind. sportiv etc. De asemenea. felicitări. brelocurilor. 122-126. interviuri cu jucătorii sau chiar spectacole la care aceştia participă. icoane sau alte obiecte de cult. trebuie făcută o menţiune importantă: nu este rezonabil ca întreaga finanţare a unei 152 A se vedea. 18. casete video sau C. dar nu în ultimul rând ca importanţă.D. Unele dintre aceste activităţii se situează la limita unei activităţi lucrative. închiriind spaţiile de învăţământ.-uri cu exponate sau. în schimbul unei cotizaţii de aderent la respectiva organizaţie. prin producerea şi comercializarea unor bunuri conexe.). pot fi înregistrate şi comercializate casete video cu meciurile de referinţă ale echipei. care are ca scop promovarea legăturilor în plan personal. de altfel. Multe universităţi îşi completează fondurile desfăşurând activităţi de cercetare ştiinţifică sau prestând diverse servicii cu caracter didactic sau ştiinţific. Popescu. casete audio. multiplicări de documente) în incinta clădirilor sau a campusului etc. cele cu caracter social (cluburi. cu însemnele instituţiei. să efectueze anumite activităţi care să contribuie la îmbunătăţirea imaginii firmei ce a oferit sponsorizarea. spaţiile de cazare turiştilor. Este cazul unei organizaţii non-profit din Franţa.-uri cu tematică religioasă. O variantă a sponsorizării este mecenatul. spectacole. Pot intra în discuţie multe produse. p.

sponsorizările fiind foarte utile în cazul organizării unor evenimente deosebite. bannere. de exemplu. Editions Juris-Service.). într-o asemenea situaţie. pot fi avute în vedere următoarele elemente:  Relaţiile personale. facultate etc. estimarea reflectării în mass media. cu atât şansele de a-şi fi creat un obicei în acest sens sunt mai mari). Dacă persoanele din conducerea organizaţiei sociale au acces . de mare folos este cunoaşterea unor aspecte privind dimensiunea întreprinderii (exprimată prin cifră de afaceri sau număr de salariaţi. prescriptori etc. concedieri. afişe.  Caracteristicile generale ale întreprinderii potenţial sponsor . inclusiv publicul participant şi. preocupări privind comunicaţia internă etc. în mod evident. decât un concert de muzică clasică sau o activitate 153 A se vedea Basdareff. Acesta este motivul pentru care. cu cât întreprinderea este mai importantă..“Et si le marketing était d’utilité publique …?”. dar şi ca acei oameni să fie potenţiali clienţi ai săi. proiecte de implantare în noi zone geografice.) sau de afaceri (inclusiv sponsorizări anterioare) . strategia de ansamblu sau de marketing a întreprinderii (intenţia de a pătrunde pe noi pieţe.la persoane aflate în poziţii de decizie din diferite firme. legea oferă facilităţi privind sponsorizările doar întreprinderilor profitabile).  suma de bani solicitată ca sponsorizare şi modalităţile de plată a acesteia (număr de cont în bancă etc. cu precizarea mediatizării acestora (inclusiv extrase din articolele şi reportajele apărute în presă). Acest dosar de sponsorizare trebuie să conţină informaţii cât mai complete despre cel puţin următoarele elemente:  organizaţia socială care solicită sponsorizarea (tradiţie. experienţa întreprinderii în acordarea de sponsorizări (cu cât o firmă a acordat mai multe sponsorizări în trecut.  persoana şi modalităţile de contact. lansarea unui nou logo sau a unei noi teme comunicaţionale. personalităţi care sprijină organizaţia. p. fiind de notorietate trecutul sportiv al unor oameni de afaceri precum Ion Ţiriac sau Vasile Stângă.). dacă le-ar fi adresat acestora. o organizaţie socială trebuie să se adreseze unor potenţiale firme sponsor. Pe lângă alcătuirea dosarului de sponsorizare. cu atât şansele de a obţine o sponsorizare sunt mai mari). solicitarea de sponsorizare trebuie să fie în acord cu politica de marketing şi de comunicaţie a întreprinderii). eventual. înmânat personal în cadrul unei întâlniri cu reprezentantul potenţialului sponsor. este de presupus că un demers pentru sponsorizarea unor activităţi legate de tenis.  Congruenţa dintre segmentele ţintă vizate de întreprindere (clienţi. prezentându-le un dosar de sponsorizare.organizaţii să se bazeze în exclusivitate sau în foarte mare măsură pe sponsorizări. Asigurarea perenităţii unei organizaţii sociale presupune identificarea altor surse de finanţare. faza din ciclul de viaţă în care se află întreprinderea. 1994. cu un grad de stabilitate mai ridicat. rolul dosarului de sponsorizare este mai mic. handbal. o firmă de medicamente va sponsoriza mai degrabă un spital.). situaţia economică a întreprinderii (restricţii bugetare. Acest lucru se întâmplă peste tot în lume şi nu trebuie considerat o expresie a balcanismului autohton. site etc. În cele mai multe cazuri. mai bine. Alexandre . Pentru acesta. Paris. acestea au un caracter punctual şi mai mult sau mai puţin aleator. o problemă cel puţin la fel de importantă pentru organizaţia socială este identificarea firmelor unde şansele de a obţine sponsorizări sunt mai mari. 58. constituind baza de negociere a contractului de sponsorizare.  Preocupările trecute sau prezente ale unor persoane care ocupă poziţii de decizie în anumite firme. De exemplu. comunicate de presă.  activitatea sau evenimentul pentru care se solicită sponsorizarea.) şi publicul activităţii sponsorizate. respectiv. 94 .datorită unor relaţii colegiale (din liceu. publicaţii. activităţi de referinţă etc. Pentru a obţine o sponsorizare. Orice întreprindere doreşte ca acţiunea de sponsorizare pe care o realizează să fie cunoscută nu doar de cât mai mulţi oameni. Desigur. menţionarea numelui sponsorului în diverse contexte – inscripţionare pe tricouri.153 Când identificarea sponsorilor se face „în orb”.  posibilităţi de contraprestaţie din partea organizaţiei sociale (cel mai adesea.  activităţi sau evenimente anterioare. nu ar rămâne fără ecou. Acest dosar este expediat sau. cu un grad de atractivitate ridicat. şansele de a obţine o sponsorizare sunt foarte mari.

în îndeplinirea atribuţiilor sale. în condiţiile în care clauzele prevăzute în contract sunt clare şi sunt respectate integral. îngrijirea ştrandurilor. şi în cazul închirierii spaţiilor. Cea mai mare parte a sumelor alocate de la bugetul statului vizează îmbunătăţirea unor aspecte ale vieţii sociale: sănătate. organizaţia socială trebuie să-şi pună întrebări precum „Ce fel de imagine oferă activitatea pe care o desfăşor?” şi „Ce fel de firme ar fi interesate în promovarea unei asemenea imagini?”. O altă sursă de fonduri o poate reprezenta închirierea unor spaţii aparţinând organizaţiei sociale pentru desfăşurarea unor activităţi de către anumite firme. a unor nunţi şi botezuri. multe mărci de bere s-au asociat cu competiţii fotbalistice (Cupa României – Tuborg. La fel. iluminat public. era posibil ca în ediţia din 1999 a turneului feminin de tenis de la Flashing Meadow să nu se servească nici un as. Dialog şi Cosmorom) sponsorizând principalele echipe de fotbal din campionatul intern (Rapid. se poate aprecia că statul şi autorităţile locale sunt principalii subscriptori ai organizaţiilor sociale. dar poate conduce la rezultate foarte bune. Strategia de comunicaţie a celor trei firme viza o banalizare a produsului (un mesaj de tipul „telefonul mobil nu este un produs elitist. avându-i ca protagonişti pe unii capi ai lumii interlope. Astfel de acorduri de parteneriat pot fi benefice pentru toate părţile implicate.sportivă. cu precizarea că marea majoritate a fondurilor alocate 95 . din acelaşi motiv. iar între parteneri nu există incompatibilităţi de imagine. să se insiste pentru precizarea unei sume minime ce va fi primită de către organizaţie (la limită. Nu trebuie înţeles că opţiunea firmelor pentru sponsorizarea unei anumite activităţi diferă doar în funcţie de produsele pe care ele le comercializează. (congruenţa dintre consumatorul de bere şi „consumatorul” de fotbal). organizaţia socială trebuie să fie atentă la eventualele consecinţe negative ale asocierii cu firme sau evenimente care nu corespund obiectului de activitate al organizaţiei. Ca şi în alte situaţii de colaborare cu firme sau persoane fizice. toţi cei trei operatori de telefonie mobilă din România îşi promovau mărcile (Connex. în incinta sediului Camerei Deputaţilor. ceea ce este în deplină concordanţă cu imaginea fotbalului. respectiv. întărirea democraţiei şi respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor cetăţeneşti etc. Pentru o organizaţie socială este important să realizeze şi să întreţină legături de durată cu mediul de afaceri. Înainte de a solicita o sponsorizare. să se asigure că anumite asocieri de imagine nu contravin activităţii pe care ea o desfăşoară (de exemplu. asocierea dintre firmă şi organizaţia socială mizând pe sprijinul implicit sau chiar explicit al unor grupuri de consumatori/cetăţeni. Atragerea subvenţiilor din fonduri publice În mod firesc. înainte de a semna un astfel de contract. se interzice distribuirea în ASE a ţigărilor şi băuturilor alcoolice). în timp ce Banca Chase Manhattan se bucura de mediatizarea iniţiativei sale originale). Aceste legături pot îmbrăca forma unor parteneriate. în care schimburile reciproce se referă la bunuri şi servicii dintre cele mai diverse. la un moment dat. de sport popular. ordine publică. Aplicarea acestui criteriu este mai puţin evidentă. Bergenbier – sponsor principal al echipei naţionale de fotbal a României. transportul în comun. Din perspectiva organizaţiei sociale. statul se implică în rezolvarea problemelor sociale. drumuri publice. Probabil. parcurilor. departe de a fi elitist. Din perspectiva sumelor de bani alocate. până nu demult Divizia A – Ursus) sau cu emisiuni sportive televizate (Procesul etapei – Golden Bräu).3. De exemplu. Două firme care realizează aceleaşi produse pot sponsoriza activităţi cu imagini diferite. în cele mai multe cazuri. pe cât posibil. primăriile alocă fonduri din bugetele proprii pentru rezolvarea unor probleme ale comunităţii: curăţenie. şi tu ţi-l poţi permite!”). Cazurile de organizare. se recomandă ca. apărare. situaţie în care federaţia americană de tenis nu câştiga nimic. este elocvent în această privinţă. precum şi. 18. învăţământ. Steaua şi. Dinamo). în funcţie de imaginea pe care şi-o doresc pentru produsele lor. în contractul de distribuire de mostre amintit mai sus. cimitirelor etc.  Congruenţa dintre imaginea vizată de întreprindere şi imaginea activităţii sponsorizate . nu întâmplător.

de mituire a unor reprezentanţi ai puterii de către firme interesate în câştigarea unor licitaţii pentru diverse servicii sau achiziţii publice. 154 Tămaş. pentru care campania este o soluţie şi se adresează. 155 A se vedea.. Sumele de bani alocate organizaţiilor sociale private sunt. în 98% din cazuri). mijloacele legale de influenţare sunt destul de limitate. pe de o parte populaţiei. la presiunea opiniei publice.A. pe larg. prin utilizarea unor tehnici specifice. Sergiu . unităţi militare. Janda. deciziile politice şi administrative pot fi influenţate. „Advocacy semnifică pledoarie. sunt numeroase cazurile semnalate în presă. Editura Fundaţia „Coloana infinitului”. există multe similitudini între lobby şi advocacy: ambele activităţi vizează influenţarea unor decizii politice. secţii de poliţie etc. mărturii depuse în faţa comisiilor parlamentare. în mod legal. precum traficul de influenţă sau darea de mită. cât şi de către organizaţii sociale private sau chiar publice. în alte ţări. 329. Kenneth. Dallas etc. Andronache Cristina . în România. Dintr-o perspectivă modernă. de grupurile de persoane care caută să influenţeze parlamentarii în favoarea (sau contra) unor măsuri legislative”154. adesea de către puterea judecătorească. ambele au apărut şi s-au dezvoltat în S.se îndreaptă către organizaţii sociale publice: spitale. În condiţiile în care.. Principala modalitate prin care se realizează această influenţare este contactul direct dintre lobby-ist şi parlamentar (acest lucru se întâmplă. Second Edition.„Dicţionar politic . printre care cele mai cunoscute şi folosite sunt lobby-ul şi advocacy. Boston. sau de influenţare a unor decizii privind acordarea unor facilităţi pentru anumite grupuri economice. cel puţin în România. Berry. cât şi în alte ţări. utilizarea mass media pentru exercitarea de presiuni sau chiar organizarea de proteste publice sunt alte instrumente din arsenalul specialiştilor în lobby. este necesară o distincţie între acest tip de activităţi şi fapte ilegale. mult mai reduse. p. adesea prin lansarea unui proiect. conform unui sondaj efectuat la Washington D.instituţiile democraţiei şi cultura civică”. răspândinduse ulterior. p.„The Challenge of Democracy. Editura Academiei Române.C.U. nici cea de advocacy.. complementaritate politică sau putere”. ambele utilizează instrumente legale de influenţare a opiniilor şi comportamentului decidenţilor. şcoli. petrecute atât în România. [. Prin lobby se înţelege „activitatea unei persoane. Houghton Mifflin Company. Desigur. mai mult sau mai puţin. Goldman Jerry . în favoarea organizaţiei respective. administrative sau judecătoreşti. Într-o abordare tradiţională. multe dintre aceste instrumente fiind preluate şi adaptate din arsenalul relaţiilor publice. 164 96 .. Diferenţele dintre cele două activităţi sunt legate de următoarele aspecte: lobby-ul vizează în mai mare măsură rezolvarea unor probleme economice de către puterea legislativă şi cea executivă. În privinţa mijloacelor mai puţin legale. grup sau organizaţie de a influenţa puterea legislativă sau acţiunile administrative.„Organizaţiile neguvernamentale. Bucureşti. Government in America”.. ambele practici pot fi utilizate nu doar pentru atragerea de fonduri publice către o anumită cauză sau organizaţie socială. Jeffrey M. 156 Păltănea.. Printre tehnicile utilizate în advocacy se numără corespondenţa sau vizitarea membrilor unei colectivităţi de către persoane care sprijină respectiva cauză. Bucureşti. Lansarea unei campanii de advocacy presupune existenţa unei probleme specifice (nu generale). 155. După cum se poate constata. în ambele cazuri avantajele oferite decidenţilor sunt preponderent de ordin electoral (presupunându-se că rezolvarea favorabilă a problemei va atrage simpatia alegătorilor). p. 1999.155 Trimiterea de scrisori. iar pe de altă parte persoanelor fizice sau juridice – instituţii publice care pot rezolva problema” 156. În acest context. O campanie de advocacy reprezintă o formă de acţiune prin care se urmăreşte influenţarea politicii publice. nu este reglementată nici activitatea de lobby. de alocarea preferenţială a unor fonduri către regiunile unde partidul câştigător al alegerilor a obţinut cele mai multe voturi. ci şi pentru rezolvarea efectivă a unor probleme sociale ce necesită o reglementare legislativă. în timp de advocacy vizează mai degrabă rezolvarea unor probleme sociale. se poate pune problema dacă şi în ce fel organizaţii sociale publice sau private pot să influenţeze deciziile de alocare a unor sume de la bugetul de stat sau de la cele locale.] activitate desfăşurată pe culoarele Parlamentului sau în afara lui. 1993. precum şi – în special în Statele Unite şi în ţările unde sistemul juridic de common low facilitează această abordare – exercitarea de presiuni asupra organelor judecătoreşti pentru luarea unor decizii favorabile. 1989. atât de către entităţi economice interesate. Corneliu.

1. angajată de un grup de interese să pledeze o anumită cauză. să se obţină cele mai bune rezultate. ea va desfăşura o activitate de 1 10 50 număr relaţii publice. Cum se vând idei şi oameni”. Andrei – Op. ne referim aici la ţările occidentale – au privit cu detaşare sau chiar cu superioritate aspectele financiare. advocacy şi relaţii publice. Andrei . cu atât riscul de corupţie este mai mic. chiar murdar. Multă vreme. pentru a discuta importanţa înfiinţării unei universităţi. corespunzător. lobby. cerându-le să le scrie parlamentarilor din circumscripţia în cauză. 128. 18. cit.Relevantă în acest sens ni se pare opinia lui Andrei Stoiciu: „Unde se termină lobby-ul şi unde începe corupţia? Cu cât numărul de persoane cărora li se adresează o campanie de informare este mai mare. cu atât riscul de corupţie este mai mare. inclusiv eficienţa cheltuirii fondurilor disponibile. prezintă diferenţele dintre corupţie. 2000. Bucureşti. pentru a le solicita sprijinul în această iniţiativă. să nu se încalce prevederile legale..1. marketingul induce un nou comportament în cadrul organizaţiilor sociale şi al partidelor politice. p.Libra. în comparaţie cu înaltele idealuri şi cauze pe care organizaţia respectivă era chemată să le propăvăduiască. În fine. p. pe de altă parte. Această atitudine. Humanitas . 18. persoanele implicate în activităţi sociale sau politice – şi. firma va apela la tehnici de lobby.„Comunicarea politică. sau dacă va organiza o serie de seminare sau conferinţe mediatizate Sursa: Adaptare după Stoiciu. Distincţia corupţie – lobby sau advocacy – relaţii publice Natura avantajelor oferite de către firma de comunicare Bani Informaţii care aduc profit Servicii diverse corupţie lobby sau advocacy Figura nr. considerată de „bon ton” în anumite cercuri mai 157 Stoiciu. Venind din zona economicului. sume de bani pentru publice generale înfiinţarea unei universităţi de stat într-o anumită localitate. 127. din perspectiva unei firme de comunicaţii. relaţii Informaţii pentru prevederea în bugetul statului a unei anumite Dacă. de exemplu. iar. sugerându-i că preocuparea pentru rezolvarea acestei probleme îi poate aduce voturi la următoarele alegeri. pe de o parte. dacă va oferi sume de bani membrilor comisiei în cauză pentru finanţarea campaniei electorale. firma se face vinovată de corupţie. Cu cât avantajele oferite de firma de lobby publicului ţintă sunt mai concrete. acolo unde acestea există. firma în cauză va distribui broşuri părinţilor elevilor de liceu din localitatea respectivă. 97 . se pune problema utilizării acestora. cu participarea parlamentarilor implicaţi în luarea deciziei. Utilizarea legală şi eficientă a resurselor financiare Odată colectate fondurile necesare desfăşurării activităţii organizaţiei sociale sau politice. astfel încât. Dacă va trimite un memoriu justificativ fiecărui parlamentar din comisia pentru persoane Mărimea publicului ţintă vizat educaţie.4. 18.” 157 O imagine sugestivă a acestor consideraţii este oferită de figura următoare: Figura nr. Montréal. Banii erau consideraţi un aspect secundar.

M. 39 / 28 septembrie 2000. Cum se vând idei şi oameni”. partidele politice româneşti au beneficiat de publicitate la televiziune.. p. Când banii au venit.3. trecându-se printr-o perioadă de aparentă penurie. în revista „Capital” nr. Paris. adică.162 Ţinerea unei riguroase evidenţe contabile a cheltuielilor electorale este. candidat P. 150. obţinând maximum de rezultate în îndeplinirea obiectivelor sale. În literatura de specialitate sunt prezentate cazuri în care implementarea campaniei electorale a avut de suferit datorită faptului că. 2000. suma nu include alte forme de publicitate (panotajul şi afişajul stradal. Michel .159 Nici în România sumele nu sunt chiar modice.„Bugetele totale alocate publicităţii în România 2000-2001” în revista „AdMaker” nr. a cheltuit pentru aceste forme de publicitate 6. de exemplu). în egală măsură. 161 Căprariu. În marketingul electoral. Paris. p. iar legătura cauzală dintre fondurile alocate unei activităţi sociale şi rezultatele obţinute poate fi mai puţin evidentă decât în cazul unei activităţi economice.”163 158 159 Lindon. februarie 2002. mai ales.Libra. dar. Abraham Lincoln n-a avut nevoie decât de . 1986. 34.U. de exemplu. candidatul P. fără a mai vorbi despre utilizarea altor mijloace de comunicaţie promoţională.poate fi întâlnită şi astăzi.„Comunicarea politică. au fost anulate diferite activităţi promoţionale programate să se desfăşoare în preajma alegerilor. 98 . 185-187. este important nu doar să dispună de o sumă mare de bani. care apreciază că „fără un buget prestabilit nu va putea exista control. nu va fi posibilă respectarea reglementărilor financiare ale campaniei.„Campania electorală îmbogăţeşte televiziunile”. 162 Le Seac’h. estimată la 16. Pentru o organizaţie socială. mai puţin decât s-a cheltuit pentru promovarea mărcilor de telefonie mobilă sau de detergenţi.R.5 milioane de dolari. iar fără control există riscul de a face cheltuieli inadecvate. Acest dublu rol al gestionării atente a fondurilor este subliniat şi de Michel Noir.). câteva mii de dolari (Aureliu Leca. 160 Stoiciu. p.943 USD).026 USD 161. republicanul George W. Humanitas . de exemplu. Dan . Paris. problema eficienţei nu se pune în aceiaşi termeni în cazul unei organizaţii sociale ca şi în cazul unei organizaţii lucrative. Montréal. Eficienţa socială primează în faţa eficienţei economice. voluntari etc. Michel . Apostol. Bucureşti. respectiv. Zeno . Dacă. cu 2-3 săptămâni înainte de alegeri. Bush şi democratul Al Gore au dispus de bugete de 93. fără a se ţine seama de obiceiul alegătorilor de a contribui cu donaţii la fondurile campaniei. băuturi răcoritoare sau oricare alte produse alimentare sau nealimentare (firma Coca Cola.“L’état marketing”. p. este necesar să se asigure un echilibru între sumele cheltuite şi rezultatele obţinute. se acordă discount-uri semnificative de la aceste tarife. Desigur. p.828. 1981. Dar. 125. ca aceşti bani să fie disponibili la momentul potrivit. candidat CDR)”. recumpărarea spaţiului publicitar s-a dovedit imposibilă. Pentru un candidat sau un partid politic aflat în campanie electorală. În realitate.75 dolari pentru a fi reinvestit în funcţia de preşedinte al Statelor Unite 158. în 1864. care ar putea mări bugetul publicitar al partidelor politice cu circa 25-30%. Suma reprezintă bugetele calculate pe baza tarifelor-listă (rate card). marketingul social presupune evidenţierea costurilor şi beneficiilor sociale şi economice la nivelul diferiţilor actori implicaţi: organizaţie socială. subscriptori. Alain Moreau.. Dalloz.“Réussir une campagne électorale: suivre l’exemple américain ?”. o obligaţie prevăzută de lege şi o modalitate de a controla îndeplinirea activităţilor programate. cu o lună înainte de alegeri. candidat PSDR). la ultimele alegeri prezidenţiale ale secolului al XX-lea. câteva sute de mii de dolari (Sorin Oprescu. 160 În anul electoral 2000. chiar dacă nu puţini sunt şi cei care fac din organizaţii sociale sau din activitatea politică o adevărată afacere. Andrei . 110. sumele de bani vehiculate cu ocazia alegerilor sunt din ce în ce mai impresionante. dar mai mult decât suma cheltuită pentru bere. 52. ceea ce face ca suma plătită în mod real să fie mai mică decât cea menţionată.“Le marketing politique”. câteva zeci de mii de dolari (Ioan Radu. chiar în condiţiile în care indicatorii de eficienţă socială sunt mai greu de identificat şi de calculat. 1977. în cele mai multe cazuri. 163 Noir. şi.324. 8. Les Editions d’Organisations. utilizarea unei concepţii de marketing presupune grija constantă de a utiliza fondurile disponibile în mod optim.R. Se apreciază că la alegerile pentru postul de primar general al Capitalei. radio şi în presa scrisă. campania electorală a costat „între câteva sute de dolari (pentru candidatul Nahorniac). câteva milioane de dolari (Călin Cătălin Chiriţă. grup ţintă.). Pe de altă parte. în egală măsură. 0. Spre deosebire de alte abordări manageriale ale activităţii organizaţiilor sociale. Denis . desfăşurate în anul 2000.

ca instrument suplimentar de control al activităţilor electorale.Importanţa planificării financiare. care a condus la o lipsă de fonduri cu mult înainte de încheierea cursei electorale. în care candidaţi la funcţia de senator sau chiar de preşedinte au trebuit să abandoneze datorită unei planificări inadecvate a cheltuielilor. Nu sunt puţine cazurile. în special în Statele Unite. nu trebuie neglijată. 99 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful