SLOšEN KAMATNI RAƒUN

Aleksandar Pavlovi¢

PREDAVANJA IZ POSLOVNE MATEMATIKE
April 7, 2013

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

1 / 15

KAMATA NA KAMATU

Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu.

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

2 / 15

KAMATA NA KAMATU

Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. Kod

sloºenog kamatnog ra£una

interes se pripisuje glavnici i time

formira nova glavnicu.

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

2 / 15

Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu.KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. "KAMATA NA KAMATU" A. 2013 2 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. 2013 2 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. "KAMATA NA KAMATU" V = G · (1 + p) A. Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu.

KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu. "KAMATA NA KAMATU" V = G · (1 + p) · (1 + p) A. 2013 2 / 15 .

"KAMATA NA KAMATU" V = G · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) A. 2013 2 / 15 .KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. "KAMATA NA KAMATU" V = G · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) A. Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu. 2013 2 / 15 .

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. "KAMATA NA KAMATU" V = G · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) · . 2013 2 / 15 .KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. . A. . Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu.

Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu. .KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. "KAMATA NA KAMATU" V = G · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) · . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 2 / 15 . · (1 + p) A. .

.KAMATA NA KAMATU Kod prostog kamatnog ra£una interes se obra£unava isklju£ivo na glavnicu. "KAMATA NA KAMATU" V = G · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) · (1 + p) · . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. · (1 + p) V = G · (1 + p)n A. 2013 2 / 15 . Kod sloºenog kamatnog ra£una interes se pripisuje glavnici i time formira nova glavnicu. .

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 3 / 15 .KAMATA NA KAMATU KAPITALISANJE Proces pripisivanja kamate glavnici i formiranje nove glavnice zove se A.

KAMATA NA KAMATU KAPITALISANJE Proces pripisivanja kamate glavnici i formiranje nove glavnice zove se kapitalisanje . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. A. 2013 3 / 15 .

A. Moºe biti • • • • • • godi²nje (anualno) polugodi²nje (semestralno) tromese£no (kvartalno) mese£no dnevno kontiunalno ili bilo koji drugi period.KAMATA NA KAMATU KAPITALISANJE Proces pripisivanja kamate glavnici i formiranje nove glavnice zove se kapitalisanje . 2013 3 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) . Moºe biti • • • • • • godi²nje (anualno) polugodi²nje (semestralno) tromese£no (kvartalno) mese£no dnevno kontiunalno ili bilo koji drugi period. 2013 3 / 15 A.KAMATA NA KAMATU KAPITALISANJE Proces pripisivanja kamate glavnici i formiranje nove glavnice zove se kapitalisanje . Razmak izmežu dva kapitalisanja se naziva period kapitalisanja April 7.

KAMATA NA KAMATU Kapitalisanje U praksi naj£e²¢e se jedno kapitalisanje poklapa sa po£etkom nove godine A. 2013 4 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

31.IV .VII .30.I . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.III 1.31.IX 1. periodi kapitalisanja kod kvartalnog kapitalisanja su • • • • 1. 2013 4 / 15 . A.VI 1.30.KAMATA NA KAMATU Kapitalisanje U praksi naj£e²¢e se jedno kapitalisanje poklapa sa po£etkom nove godine Na primer.X .XII Samo pripisivanje kamate (kapitalisanje) se odvija "ta£no" izmežu dva perioda kapitalisanja.

A.KAMATA NA KAMATU Broj kapitalisanja u jednoj godini (odnosno periodu za koji je data kamatna stopa) naj£e²¢e obeleºavamo sa m. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 5 / 15 .

KAMATA NA KAMATU Broj kapitalisanja u jednoj godini (odnosno periodu za koji je data kamatna stopa) naj£e²¢e obeleºavamo sa Kamatna stopa m. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 5 / 15 . p za ta j period se naziva nominalna kamatna stopa (NKS) i ona je vi²e informativnog karaktera. A.

p za ta j period se naziva nominalna kamatna stopa p . 2013 5 / 15 . m (NKS) i ona je vi²e informativnog karaktera.KAMATA NA KAMATU Broj kapitalisanja u jednoj godini (odnosno periodu za koji je data kamatna stopa) naj£e²¢e obeleºavamo sa Kamatna stopa m. Kamatna stopa za period kapitalisanja je A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

2013 5 / 15 . Kamatna stopa za period kapitalisanja je n ukupan broj vremenskih perioda za koji je data nominalna stopa tokom kojih je novac oro£en. m (NKS) i ona je vi²e informativnog karaktera. p za ta j period se naziva nominalna kamatna stopa p .KAMATA NA KAMATU Broj kapitalisanja u jednoj godini (odnosno periodu za koji je data kamatna stopa) naj£e²¢e obeleºavamo sa Kamatna stopa m. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. A.

A. Tada je novac ukupno oro£en na m·n perioda kapitalisanja. m (NKS) i ona je vi²e informativnog karaktera. p za ta j period se naziva nominalna kamatna stopa p .KAMATA NA KAMATU Broj kapitalisanja u jednoj godini (odnosno periodu za koji je data kamatna stopa) naj£e²¢e obeleºavamo sa Kamatna stopa m. 2013 5 / 15 . Kamatna stopa za period kapitalisanja je n ukupan broj vremenskih perioda za koji je data nominalna stopa tokom kojih je novac oro£en. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

2013 5 / 15 . Kamatna stopa za period kapitalisanja je n ukupan broj vremenskih perioda za koji je data nominalna stopa tokom kojih je novac oro£en. p za ta j period se naziva nominalna kamatna stopa p . m (NKS) i ona je vi²e informativnog karaktera. Tada je novac ukupno oro£en na m·n perioda kapitalisanja.KAMATA NA KAMATU Broj kapitalisanja u jednoj godini (odnosno periodu za koji je data kamatna stopa) naj£e²¢e obeleºavamo sa Kamatna stopa m. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. V =G· 1+ p m mn A.

b) kvartalno. A. p = 0. G = 1 000. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. U sva tri slu£aja imamo da je n = 2.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. c) mese£no. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 6 / 15 .12.

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. b) kvartalno.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. p = 0. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje n = 2. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje.12. c) mese£no. 2013 6 / 15 . G = 1 000. A.

2013 6 / 15 . c) mese£no. m=1 A. b) kvartalno. G = 1 000. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.12. p = 0.

2013 6 / 15 . G = 1 000.12 2·1 1 A. p = 0. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2. c) mese£no. b) kvartalno. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.12.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. m=1 V = 1 000 1 + 0. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje.

2013 6 / 15 . U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - V = 1 000 1 + 0.12. m=1 = 1 254. A.40. b) kvartalno. c) mese£no.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.12 2·1 1 n = 2. p = 0. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. G = 1 000.

12 2·1 1 n = 2. b) kvartalno. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.40. G = 1 000. p = 0. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - V = 1 000 1 + 0. b) Kvartalno kapitalisanje A. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. m=1 = 1 254.12. c) mese£no. 2013 6 / 15 .

2013 6 / 15 . Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje.12. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. m=1 12 2·1 V = 1 000 1 + 0. p = 0. c) mese£no. b) Kvartalno kapitalisanje .1 = 1 254. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2. b) kvartalno.m = 4 A.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. G = 1 000.40.

c) mese£no. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. p = 0. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. m=1 12 2·1 V = 1 000 1 + 0. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2. b) Kvartalno kapitalisanje .1 = 1 254. b) kvartalno.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje.m = 4 12 2·4 V = 1 000 1 + 0. 2013 6 / 15 .4 A.12. G = 1 000.40.

b) Kvartalno kapitalisanje . c) mese£no.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. p = 0.77. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2. m=1 12 2·1 V = 1 000 1 + 0. b) kvartalno.40. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. V = 1 000 1 + 0. 2013 6 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. G = 1 000.m = 4 12 2·4 = 1 266.4 A.12.1 = 1 254.

m = 4 12 2·4 = 1 266.4 c) Mese£no kapitalisanje A. b) kvartalno. V = 1 000 1 + 0. G = 1 000. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. p = 0. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2. b) Kvartalno kapitalisanje .77.12. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 6 / 15 . m=1 12 2·1 V = 1 000 1 + 0.1 = 1 254.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. c) mese£no.40.

m = 4 12 2·4 = 1 266. V = 1 000 1 + 0. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2.40.12. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 6 / 15 . c) mese£no.4 c) Mese£no kapitalisanje . b) kvartalno. p = 0.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje.77.1 = 1 254. m=1 12 2·1 V = 1 000 1 + 0. b) Kvartalno kapitalisanje . Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje.m = 12 A. G = 1 000.

Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. c) mese£no.KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. G = 1 000. V = 1 000 1 + 0. b) kvartalno. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2. m=1 12 2·1 V = 1 000 1 + 0. 2013 6 / 15 .12 2·12 V = 1 000 1 + 012 A. b) Kvartalno kapitalisanje .40.12.77.m = 12 .1 = 1 254.m = 4 12 2·4 = 1 266.4 c) Mese£no kapitalisanje . p = 0.

73. G = 1 000.12 2·12 = 1 269. 2013 6 / 15 .m = 12 .4 c) Mese£no kapitalisanje . U sva tri slu£aja imamo da je a) Godi²nje kapitalisanje - n = 2. V = 1 000 1 + 0.40.1 = 1 254. Izra£unati koliko novca je podignuto ako je kapitalisanje bilo a) godi²nje. b) Kvartalno kapitalisanje .KAMATA NA KAMATU Primer 1 000 dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom stopom od 12% godi²nje. m=1 12 2·1 V = 1 000 1 + 0. p = 0.77. V = 1 000 1 + 012 A.12.m = 4 12 2·4 = 1 266. c) mese£no. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. b) kvartalno.

A.KAMATA NA KAMATU Kapitalisanje u svakom trenutku - kontiunalno kapitalisanje . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 7 / 15 .

m→∞ A.KAMATA NA KAMATU Kapitalisanje u svakom trenutku - kontiunalno kapitalisanje mn . V =G 1+ p m . 2013 7 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

KAMATA NA KAMATU

Kapitalisanje u svakom trenutku -

kontiunalno kapitalisanje
mn

.

V =G 1+

p m

,

m→∞

V = Genp

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

7 / 15

KAMATA NA KAMATU

Kapitalisanje u svakom trenutku -

kontiunalno kapitalisanje
mn

.

V =G 1+

p m

,

m→∞

V = Genp

Primer

1 000

dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom

stopom od 12% godi²nje sa kontinuiranim kapitalisanjem.

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

7 / 15

KAMATA NA KAMATU

Kapitalisanje u svakom trenutku -

kontiunalno kapitalisanje
mn

.

V =G 1+

p m

,

m→∞

V = Genp

Primer

1 000

dinara je oro£eno u banci na 2 godine sa nominalnom kamatnom

stopom od 12% godi²nje sa kontinuiranim kapitalisanjem.

V = 1 000 · e2·0.12 = 1271,25.

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

7 / 15

KAMATA NA KAMATU Efektivna kamatna stopa Dve nominalne kamatne stope svaka sa svojim periodom kapitalisanja se ekvivalentne ako na istu glavnicu u istom periodu daju istu ukama¢enu vrednost A. 2013 8 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

KAMATA NA KAMATU Efektivna kamatna stopa Dve nominalne kamatne stope svaka sa svojim periodom kapitalisanja se ekvivalentne ako na istu glavnicu u istom periodu daju istu ukama¢enu vrednost Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja ostvarenu kamatnu stopu kada za dati period imamo samo jedan period kapitalisanja. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 8 / 15 . A.

KAMATA NA KAMATU Efektivna kamatna stopa Dve nominalne kamatne stope svaka sa svojim periodom kapitalisanja se ekvivalentne ako na istu glavnicu u istom periodu daju istu ukama¢enu vrednost Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja ostvarenu kamatnu stopu kada za dati period imamo samo jedan period kapitalisanja. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. pe = 1 + p m m −1 A. 2013 8 / 15 .

KAMATA NA KAMATU Konformna kamatna stopa OBRNUT PROBLEM. Usitnjavanje perioda obra£una. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. A. 2013 9 / 15 .

Ukupno vreme u kom ra£unamo kod obe kamatne stope je jednako.KAMATA NA KAMATU Konformna kamatna stopa OBRNUT PROBLEM. 2013 9 / 15 . Kamatnu stopu za jedan period menjamo sa kamatnom stopom za m-puta manji period tako da u celom periodu konformna kamatna stopa sa m kapitalisanja bude ekvivalentna je po£etnoj kamatnoj stopi sa jednim kapitalisanjem. Usitnjavanje perioda obra£una. Konformna kamatna stopa predstavlja kamatnu stopu za manji period od perioda za koji je data. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. A.

2013 9 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. Konformna kamatna stopa predstavlja kamatnu stopu za manji period od perioda za koji je data. Ukupno vreme u kom ra£unamo kod obe kamatne stope je jednako. 1 pk = (1 + p) m − 1 A. Kamatnu stopu za jedan period menjamo sa kamatnom stopom za m-puta manji period tako da u celom periodu konformna kamatna stopa sa m kapitalisanja bude ekvivalentna je po£etnoj kamatnoj stopi sa jednim kapitalisanjem.KAMATA NA KAMATU Konformna kamatna stopa OBRNUT PROBLEM. Usitnjavanje perioda obra£una.

A. 2013 10 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m.

KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. 2013 10 / 15 . Ako je pA kamatna stopa za period A. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A. A.kamatna stopa za period B. a interesuje me pB . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu A. a interesuje me pB . 2013 10 / 15 . Ako je pA kamatna stopa za period A. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A.KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.kamatna stopa za period B.

KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. Ako je pA kamatna stopa za period A. 2013 10 / 15 . A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.kamatna stopa za period B. Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g. a interesuje me pB . onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A.

KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. 2013 10 / 15 . Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. A. a.kamatna stopa za period B. a interesuje me pB . Ako je pA kamatna stopa za period A. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A.

s.kamatna stopa za period B. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. a. a interesuje me pB . A. 2013 10 / 15 . Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g.KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. Ako je pA kamatna stopa za period A. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A.

Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g. a. 2013 10 / 15 . a interesuje me pB . s. Ako je pA kamatna stopa za period A. m. A. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.kamatna stopa za period B.KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m.

onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A. s. 2013 10 / 15 .KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m.kamatna stopa za period B. Ako je pA kamatna stopa za period A. a interesuje me pB . a. A. m. d. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g.

a interesuje me pB . A. 17. 2013 10 / 15 .KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g. m.kamatna stopa za period B. s. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A. a. Ako je pA kamatna stopa za period A. d.

a interesuje me pB .kamatna stopa za period B. Ako je pA kamatna stopa za period A. 2013 10 / 15 . s. 17. a. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A.KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. t. Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g. d. m. A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

A. . . 17. a interesuje me pB .KAMATA NA KAMATU Ra£unanje kamatne stope Jedinu kamatnu stopu koju lako moºemo da izra£unamo je kamatna stopa za period kapitalisanja i iznosi p m. d. a. Ako je pA kamatna stopa za period A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 10 / 15 . s. m. t. onda je 1 pB = (1 + pA ) s − 1 gde je s broj perioda B u periodu A. . Umesto slova AiB koristimo oznake koje vi²e asociraju na period za ko ji ra£unamo kamatnu stopu g.kamatna stopa za period B.

b) semestar. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. a kapitalisanje semestralno. d) 4 meseca 1 10%. c) kvartal. 2013 11 / 15 .KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. A.

b) semestralna kamatu stopa: A. c) kvartal.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. d) 4 meseca 1 10%. 2013 11 / 15 . a kapitalisanje semestralno. b) semestar.

05.1 2 = 0. c) kvartal. 2013 11 / 15 . a kapitalisanje semestralno. A. b) semestralna kamatu stopa: ps = 0.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. b) semestar. d) 4 meseca 1 10%. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.

b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: ps = 0. d) 4 meseca 1 10%.05. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.1 2 = 0.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. c) kvartal. pg = (1 + ps ) A. 2013 11 / 15 . b) semestar. a kapitalisanje semestralno.

2013 11 / 15 . b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: ps = 0. 1 2 godine = 1 semestar A. d) 4 meseca 1 10%.05. b) semestar.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. a kapitalisanje semestralno.1 2 = 0. 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. c) kvartal.

25%.05)2 − 1 = 1. b) semestar. 2013 11 / 15 .05) − 1 = (1 + 0. a kapitalisanje semestralno.1025 − 1 = 0.1025 = 10. 1 2 godine = 1 semestar p = (1 + 0.1 2 = 0. c) Tromese£na kamatna stopa pt = (1 + ps ) A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.05. b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: 1 1 2 g ps = 0. 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1. d) 4 meseca 1 10%. c) kvartal.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu.

b) semestar.1 2 = 0.05. c) kvartal. 2013 11 / 15 .05) − 1 = (1 + 0. d) 4 meseca 1 10%.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: 1 1 2 g ps = 0.1025 = 10. 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1.1025 − 1 = 0.25%. 1 c) Tromese£na kamatna stopa pt = (1 + ps ) 2 − 1. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. a kapitalisanje semestralno.05)2 − 1 = 1. 2 kvartala = 1 semestar A. 1 2 godine = 1 semestar p = (1 + 0.

b) semestar.02469507659.25%. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.05.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. 1 2 godine = 1 semestar p = (1 + 0.1025 − 1 = 0. 1 c) Tromese£na kamatna stopa pt = (1 + ps ) 2 − 1.1025 = 10. a kapitalisanje semestralno. b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: 1 1 2 g ps = 0. c) kvartal.05) 2 − 1 = 0. 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1. A. 2013 11 / 15 . 1 2 kvartala = 1 semestar pt = (1 + 0. d) 4 meseca 1 10%.05) − 1 = (1 + 0.1 2 = 0.05)2 − 1 = 1.

1 c) Tromese£na kamatna stopa pt = (1 + ps ) 2 − 1.02469507659. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.1 2 = 0. c) kvartal.05)2 − 1 = 1. a kapitalisanje semestralno.25%. b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: 1 1 2 g ps = 0.05) − 1 = (1 + 0.1025 − 1 = 0.05) 2 − 1 = 0. 1 2 kvartala = 1 semestar pt = (1 + 0.05. 1 2 godine = 1 semestar p = (1 + 0.1025 = 10. b) semestar. 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1. d) £etvoromese£na kamatna stopa p4 = (1 + ps ) A. d) 4 meseca 1 10%. 2013 11 / 15 .KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu.

d) £etvoromese£na kamatna stopa p4 = (1 + ps ) 4 − 1 1 6 6 4 £etvoromese£ja = 1 semestar A.05) 2 − 1 = 0. 1 2 kvartala = 1 semestar pt = (1 + 0.1025 = 10. d) 4 meseca 1 10%.1025 − 1 = 0. b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: 1 1 2 g ps = 0.05)2 − 1 = 1. c) kvartal.02469507659.05. 2013 11 / 15 . 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1. 1 c) Tromese£na kamatna stopa pt = (1 + ps ) 2 − 1.25%.05) − 1 = (1 + 0. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.1 2 = 0. 1 2 godine = 1 semestar p = (1 + 0. b) semestar. a kapitalisanje semestralno.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu.

b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: 1 1 2 g ps = 0. £etvoromese£ja = 1 semestar 4 6 A.1 2 = 0.0330615541465. 2013 11 / 15 .05) − 1 = 0. a kapitalisanje semestralno.05.05) − 1 = (1 + 0. 1 2 kvartala = 1 semestar pt = (1 + 0.05) 2 − 1 = 0. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu.02469507659.1025 − 1 = 0. b) semestar. d) 4 meseca 1 10%. c) kvartal.25%.1025 = 10. d) £etvoromese£na kamatna stopa p4 = (1 + ps ) 4 − 1 1 6 6 4 p4 = (1 + 0. 1 c) Tromese£na kamatna stopa pt = (1 + ps ) 2 − 1. 1 2 godine = 1 semestar p = (1 + 0. 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1.05)2 − 1 = 1.

d) 4 meseca 1 10%. 1 2 kvartala = 1 semestar pt = (1 + 0.0330615541465.1 2 = 0. NE ZAOKRUšIV ATI!!!!!!! A.1025 − 1 = 0.05) − 1 = 0. b) semestar. b) semestralna kamatu stopa: a) Godi²nja kamatna stopa: 1 1 2 g ps = 0. 1 1 pg = (1 + ps ) 2 − 1.1025 = 10.05. 1 2 godine = 1 semestar p = (1 + 0.25%. 2013 11 / 15 £etvoromese£ja = 1 semestar 4 6 .05)2 − 1 = 1. 1 c) Tromese£na kamatna stopa pt = (1 + ps ) 2 − 1. a kapitalisanje semestralno.KAMATA NA KAMATU pB = (1 + pA ) s − 1 Nominalna godi²nja kamatna stopa je Izra£unati kamatnu stopu za: a) godinu. c) kvartal. d) £etvoromese£na kamatna stopa p4 = (1 + ps ) 4 − 1 1 6 6 4 p4 = (1 + 0.02469507659.05) 2 − 1 = 0. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.05) − 1 = (1 + 0.

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.KAMATA NA KAMATU Ra£unanje ukama¢ene vrednosti od datuma do datuma t T1 t T2 A. 2013 12 / 15 .

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 12 / 15 .KAMATA NA KAMATU Ra£unanje ukama¢ene vrednosti od datuma do datuma t k0 T1 k1 k2 km 1 km1 +1 t T2 km1 +2 A.

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 12 / 15 .KAMATA NA KAMATU Ra£unanje ukama¢ene vrednosti od datuma do datuma t k0 T1 m1 celih perioda kapitalisanja ? t T2 km1 +2 ? k1 k2 km 1 km1 +1 A.

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.KAMATA NA KAMATU Ra£unanje ukama¢ene vrednosti od datuma do datuma d1 m1 celih perioda kapitalisanja ? t T2 km1 +2 ? t k0 T1 ? k1 k2 km 1 km1 +1 6 s1 6 A. 2013 12 / 15 .

broj dana od dana ulaganja do kapitalisanja k1 .broj celih. neokrnjenih. 2013 12 / 15 . s1 .broj dana u godini u kojoj je novac uloºen. dn1 .broj dana u periodu kapitalisanja u kom je novac uloºen. dn2 . m1 .broj dana u godini u kojoj je novac podignut.broj dana od kapitalisanja km1 +1 do dana podizanja. A. perioda kapitalisanja izmežu ulaganja i podizanja.broj dana u periodu kapitalisanja u kom je novac podignut. d2 .KAMATA NA KAMATU Ra£unanje ukama¢ene vrednosti od datuma do datuma d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? t k0 T1 ? k1 k2 km 1 ? km1 +1 ? t T2 km1 +2 6 s1 • • • • • • • 6 6 s2 6 d1 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. s2 .

2013 13 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? t k0 T1 ? k1 k2 km 1 ? km1 +1 ? t T2 km1 +2 6 s1 6 6 s2 6 A.

Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 2013 13 / 15 .KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? t k0 T1 ? k1 k2 km 1 ? km1 +1 ? t T2 km1 +2 6 s1 6 6 s2 6 Konformnom kamatnom stopom p V =G· 1+ m d1 d +m1 + s2 s1 2 A.

KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? t k0 T1 ? k1 k2 km 1 ? km1 +1 ? t T2 km1 +2 6 s1 6 6 s2 6 Konformnom kamatnom stopom p V =G· 1+ m d1 d +m1 + s2 s1 2 Kombinacijom proste i sloºene kamatne stope V =G· 1+ d1 p dn1 1+ p m m1 1+ d2 p dn2 April 7. 2013 13 / 15 A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) .

5.2011. 2013 14 / 15 . A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. Nominalna godi²nja kamatna stopa je 8%.2008. a podignut 19. Izra£unati ukama¢enu vrednost. a kapitalisanje kvartalno.KAMATA NA KAMATU Primer Novac u iznosu od 10 000 e uloºen je 21. godine.4.

4. a kapitalisanje kvartalno. Nacrtajmo vremensku osu. godine. a G = 10 000 e. Nominalna godi²nja kamatna stopa je 8%.08. 2013 14 / 15 .2011. a podignut 19. A. Jasno p = 0. Izra£unati ukama¢enu vrednost.2008. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.5. m = 4.KAMATA NA KAMATU Primer Novac u iznosu od 10 000 e uloºen je 21.

5. a podignut 19.KAMATA NA KAMATU Primer Novac u iznosu od 10 000 e uloºen je 21. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 19t . 2013 14 / 15 . A.5. Izra£unati ukama¢enu vrednost.2011. Nominalna godi²nja kamatna stopa je 8%.4. 21t .4. Jasno p = 0.11.08. a kapitalisanje kvartalno. godine. a G = 10 000 e. Nacrtajmo vremensku osu.2008.08. m = 4.

a G = 10 000 e.08.08.10.11. Nominalna godi²nja kamatna stopa je 8%.2011. 21t . a podignut 19.7. 1.08. 1. 1.5.4. godine.4.11. 1.4. m = 4. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. a kapitalisanje kvartalno. Nacrtajmo vremensku osu.11. A. Izra£unati ukama¢enu vrednost.7.08.KAMATA NA KAMATU Primer Novac u iznosu od 10 000 e uloºen je 21. 2013 14 / 15 . Jasno p = 0.5. 19t .2008.

a podignut 19. godine.2008.5. a G = 10 000 e. Nominalna godi²nja kamatna stopa je 8%.11.KAMATA NA KAMATU Primer Novac u iznosu od 10 000 e uloºen je 21.7.11. m = 4.08.4. a kapitalisanje kvartalno.08. 1. 1. ? 19t . Nacrtajmo vremensku osu.08. 2013 14 / 15 .10.11.2011.5.4.4. 1. d1 d2 ? ? 21t . 6 s1 6 6 s2 6 A.08. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. Izra£unati ukama¢enu vrednost.7. ? 1. Jasno p = 0.

5.4. m = 4.KAMATA NA KAMATU Primer Novac u iznosu od 10 000 e uloºen je 21. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. Jasno p = 0. m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t . a podignut 19.4.08.10.4.7. d1 a G = 10 000 e. 2013 14 / 15 .11. Izra£unati ukama¢enu vrednost.08.08.5.7.08.11. Nacrtajmo vremensku osu. godine.2008. 1.11. ? 1. 1. ? 19t . 6 s1 6 6 s2 6 A. Nominalna godi²nja kamatna stopa je 8%. a kapitalisanje kvartalno.2011. 1.

KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t .7.11.7. ? 1. 2013 15 / 15 . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.08.4. ? 19t .11.4. 1.08.11.5. 1.10.08. 6 s1 6 6 s2 6 A. 1.

1.5. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.11.4. ? 19t .08.08.4. 1.7. 2013 15 / 15 .10. 1.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t . ? 1.7.11.11. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40. A.08.

08.08. 1.08. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40. ? 1.7. 2013 15 / 15 .5.10.4.7.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t . d2 = 19. ? 19t . Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.4.11. A. 1. 1.11.11.

6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40. d2 = 19.5. ? 19t . 1.7.11.11.4. A.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t . 2013 15 / 15 .08.11. ? 1.7. 1.10.08. s1 = 31 + 31 + 30 = 92. 1. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.4.08.

11.7.08.11. s2 = 30 + 31 + 30 = 91. 2013 15 / 15 .5.11. 1.4.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t .08. d2 = 19. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40. 1. A. 1. ? 19t . s1 = 31 + 31 + 30 = 92. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.4.08. ? 1.10.7.

dn1 = 366. ? 19t . dn2 = 365.08.7. d2 = 19. ? 1.11. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40. s1 = 31 + 31 + 30 = 92. 1.10.5. 1.7.4. A.11. 1.08.4.08.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t . 2013 15 / 15 . s2 = 30 + 31 + 30 = 91.11.

7. 1. s1 = 31 + 31 + 30 = 92.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t .11.7.08. ? 19t . dn1 = 366. dn2 = 365. 1.11.08. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7. d2 = 19. 1. ? 1.08. m1 = A. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40. s2 = 30 + 31 + 30 = 91.4.4.5.11. 2013 15 / 15 .10.

4. ? 19t .08. ? 1. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t .4. dn1 = 366. 1. s2 = 30 + 31 + 30 = 91.5.11. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.08.11. 1.7. 2013 15 / 15 .10. s1 = 31 + 31 + 30 = 92. m1 = 1 A.7. 1.11. dn2 = 365. d2 = 19.08.

1. ? 1.08. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40.08. s2 = 30 + 31 + 30 = 91.11. ? 19t .11.10. s1 = 31 + 31 + 30 = 92. 2013 15 / 15 .7. dn2 = 365. 1.11.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t . 1.4.4.08. m1 = 1 + 4 A. dn1 = 366.7. d2 = 19. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) April 7.5.

KAMATA NA KAMATU 

d1

m1 celih perioda kapitalisanja

d2

? ? 21t .5.08.
1.7.08. 1.10.08.

?
1.4.11.

?
19t .4.11. 1.7.11.

6 s1

6

6 s2

6

d1 = 10 + 30 = 40; d2 = 19; s1 = 31 + 31 + 30 = 92; s2 = 30 + 31 + 30 = 91; dn1 = 366; dn2 = 365. m1 = 1 + 4 + 4

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

15 / 15

KAMATA NA KAMATU 

d1

m1 celih perioda kapitalisanja

d2

? ? 21t .5.08.
1.7.08. 1.10.08.

?
1.4.11.

?
19t .4.11. 1.7.11.

6 s1

6

6 s2

6

d1 = 10 + 30 = 40; d2 = 19; s1 = 31 + 31 + 30 = 92; s2 = 30 + 31 + 30 = 91; dn1 = 366; dn2 = 365. m1 = 1 + 4 + 4 + 1 = 10

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

15 / 15

KAMATA NA KAMATU 

d1

m1 celih perioda kapitalisanja

d2

? ? 21t .5.08.
1.7.08. 1.10.08.

?
1.4.11.

?
19t .4.11. 1.7.11.

6 s1

6

6 s2

6

d1 = 10 + 30 = 40; d2 = 19; s1 = 31 + 31 + 30 = 92; s2 = 30 + 31 + 30 = 91; dn1 = 366; dn2 = 365. m1 = 1 + 4 + 4 + 1 = 10
Konformna metoda

Vkonf = 10 000 1 +

0,08 4

40 +10+ 19 92 91

= 12 346,29

A. Pavlovi¢ (Poslovna matematika)

April 7, 2013

15 / 15

08.5.KAMATA NA KAMATU d1 m1 celih perioda kapitalisanja d2 ? ? 21t . m1 = 1 + 4 + 4 + 1 = 10 Konformna metoda Vkonf = 10 000 1 + 0. ? 19t . s1 = 31 + 31 + 30 = 92.7. ? 1.08.08 1+ 0. 1. 6 s1 6 6 s2 6 d1 = 10 + 30 = 40. s2 = 30 + 31 + 30 = 91. Pavlovi¢ (Poslovna matematika) .4.11.10.08 4 10 1+ 19 365 0. 1. d2 = 19.73.08.4.7.11. dn1 = 366. 2013 15 / 15 A. April 7.08 = 12 347. dn2 = 365.29 Kombinaciju sloºene i proste kamatne stope Vsp = 10 000 1 + 40 366 0.11. 1.08 4 40 +10+ 19 92 91 = 12 346.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful