* soalan spot EDU 3103 : bab 1: - konteks belajar & komuniti pelajaran : objktf - pngalaman belajar kanak2 (langsung) : struktur

- peranan & kepentingan main : obj - ciri & jenis main : 1 obj, 1 struktur bab 2 : - pengurusan P&P : obj - prinsip pengajaran : obj bab 3 : - teori behaviorisme, sosial, kognitif, konstruktivisme, humanisme - setiap 1 teori 1 objktif - kanak2 brkeperluan khas (implikasi dlm P&P) - esei - teori2 pembelajaran - esei bab 4 - Model pengajaran - obj - pedagogi bestari (implikasi dlm p&p) - esei bab 5 - pelbagai kecerdasan (Howard gardner) - 1 obj - implikasi perbezaan individu terhdap p&p - 1 obj bab 6 - pendekatan behaviorisme - esei - pendekatan kognitif - struktur - pendekatan humanistik - obj - model bilik darjah (implikasi dlm P&P ) ni dari ipg teknik :) 1. Pengalaman secara langsung boleh member makna sebenar kepada proses semulajadi kanakkanak. Kanak-kanak akan lebih memahami dan menguasai pengetahuan dan kemahiran apabila mereka membuat, mengalami, atau melalui sendiri apa yang hendak dipelajari. a) Nyatakan 2 teknik pengajaran yang boleh dilaksanakan bagi member pengalaman secara langsung kepada kanak-kanak. b) Jelaskan 3 prinsip pembelajaran semulajadi kanak-kanak oleh John Holt 2. a) Nyatakan 4 jenis permainan kategori sosial b) Terangkan 3 jenis permainan yang boleh meransang pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. 3. a) Berikan 3 faktor model pembelajaran Dunn dan berikan contoh setiap satunya. c) Jelaskan 2 implikasi perbezaan individu terhadap PnP. 4. a) Teori kognitif menyatakan bahawa guru memainkan peranan penting dalam memotivasikan pelajar dalam persekitaran pembelajaran. Nyatakan 3 peranan guru untuk meningkatkan motivasi pelajar. b) Berikan 2 program motivasi yang sesuai untuk dilaksanakan di sekolah. Esei 1. Topik pembelajaran hari ini ialah gravity. Cikgu Aini telah menyediakan persekitaran pembelajaran inkuiri penemuan dengan pelbagai bahan bantu belajar dan artikel Newton. Dalam situasi di atas,

. 3. Cikgu Ahmad sedang mengajar karangan tentang kemalangan jalan raya. Beliau telah membahagikan pelajar kepada beberapa kumpulan untuk mencar isi-isi penting. Keduanya ada persamaan. Bincangkan persamaan prisip-prinsip pembelajaran yang diutarakan oleh kedua tokoh ini dan huraikan bagaimana prinsip-prinsip pembelajaran Behaviorisme dapat diaplikasikan dalam bilik darjah. 2. Bincangkan kekuatan model pembelajaran yang digunakan dalam proses P&P dalam petikan di atas serta apakah prinsip yang boleh diikuti untuk membantu guru menjayakan model pengajaran tersebut? Berikan pendapat anda.sebahagian guru akan merasakan bahawa pembelajaran secara konstruktivisme akan mengurangkan terus peranan mereka sebagai penyampai ilmu. Teori pembelajaran Behaviorisme Skinner menggunakan tikus. Setiap kumpula diminta membentangkan isi-isi penting kepada semua pelajar untuk dibincangkan. Bincangkan. Thorndike menggunakan kucing sebagai ujikaji.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful