1

TOPLUM VE SİYASETİN İNŞASINDA İSLAM NELERİ ÖNCELİYOR? Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ

Dine bağlılığı geleneksel düzeyde devam eden; dini kabile, aşiret, cemaat, kavim, millet, ulus ve mezhep çerçevesi içerisinde mahallî bir konuma yerleştirerek anlamaya çalışan İslam dünyasının toplum ve siyaset algısı oldukça problemli gözükmektedir. Mikro-milliyetçilik, mezhep ve din üzerinden gerek siyasi iktidarın elde edilmesine gerekse statükonun devam ettirilmesine matuf politika ve stratejiler, iç ve dış dinamiklerin etkisiyle meydana gelen değişim rüzgârına ayak uyduramamakta, evrenseli yakalayamamakta, sosyal yapı ve siyasetle ilgili problemlerin çözümü noktasında tutarlı hiçbir proje ortaya koyamamaktadır. Problemleri dinin, ahlakın ve hukukun özüne, insanlığın ortak değerlerine yönelerek çözmeye çalışmak yerine; her ne pahasına olursa olsun belirli kişi ve grupların saltanat ve çıkarlarına endeksli, ayırımcı ve çatışmacı politikaları devam ettirme durumunda olan hareketlerin Müslüman toplumların gençliğini, enerji ve zamanını tüketmenin dışında yapabilecekleri bir şey yoktur. Ne yazık ki, İslam dünyasında toplumun iradesini hiçe sayan, mutlak hükümranlık iddiasında bulunan, eleştiri ve muhalefet kabul etmeyen otoriter rejimler ve monarşiler neredeyse İslam dünyasının kaderi olmuş durumdadır. Aşiret reisine, kabile başkanına, krala veya sultana mutlak yetki veren, dini ve hukuku da araçsallaştırarak baştaki yönetim ne olursa olsun toplumu mutlak itaate mecbur eden, meşru muhalefetlerin oluşumuna imkân tanımayan geleneksel, saltanatçı ve otoriter yönetim zihniyetlerinin bu kaderin ortaya çıkmasından birinci derecede sorumlu olduğunda bir şüphe yoktur. Bunun yanında, Batı koloniciliğinin ve modernitenin bir sonucu olarak sömürge veya yarı sömürge durumuna düşürülen İslam ülkelerinin, sosyalist veya faşist rejimleri kendileri için model alarak askeri veya yarı askeri diktatörlük rejimleri kurmaları da, söz konusu zihniyet ve geleneklerle bütünleşerek bu kaderi meşrulaştırmış ve tahkim etmiştir. İslam dünyası, siyasal aklını derinden

kimliğinin belirlenmesinde ve hayatının organizasyonunda getirmiş olduğu evrensel prensip ve ilkeleriyle merkezi bir konuma oturmak durumundadır. Peygamber’in insan. asli mihverinde hakla batılın. . hedefini belirleyen bu din. Müslüman fikir. aşiret. sıhriyet. İslam’ın ana kaynağı Kur’an’ın ve onu açıklayıp hayata uygulayan Hz. üst kimliğin altında kalan nesnel olgulardır. Bu hesaplaşmanın gerçekleştirilmesinde birinci nokta. zihniyet ve gelenekleri yeniden değerlendirerek onlarla hesaplaşmak durumundadır. insanın yaratılışının/varlığının anlam ve gayesini. İkinci nokta ise doğrudan vahye dayalı din (İslam) ile onun kültür ve gelenekle olan ilişkisinin doğru anlaşılması ile ilgilidir.2 etkileyen bu anlayış. akrabalık. meslek ve mezhep olguları. Dini değerli kılan şey. Çünkü tarih. Müslüman birey ve toplumun dünya görüşünün oluşturulmasında. ancak İslam’ın evrensel değer ve prensipleri aracılığı ile olması gereken yerlerine oturtularak anlam kazanırlar. niyet ve eylemlerinde Allah’ın rızasını esas almak durumundadır. batıla karşı çıkan. hakka dayanmasıdır. Müslüman’ın hayatında batılın yeri olamaz. Kabile. Bu kavrayış. toplum ve siyaset anlayışı ile mukayesesini gerektirir. toplum ve siyaset konusundaki vahiy merkezli bilgilendirme. toplum ve siyaset anlayışının cahiliye Arap toplumunun üzerine kurulduğu din. onun hak olması. Tevhit ilkesini öne çıkararak hidayet amaçlı gönderilen. Müslüman toplumda olması gereken din. Allah’ın peygamberler aracılığı ile insanlığa gönderdiği din (edDîn/İslam) hitap ettiği insan ve toplumu bütün hayat alanları ve ilişkileriyle kuşatan bir mahiyete sahiptir. yönlendirme ve uygulamaların mahiyetinin kavranması ile ilgilidir. Müslümanlar için hakla batıl ayırımı son derece önemli bir yere haizdir. cemaat. Müslüman bireyin ve toplumun inşasında İslam üst kimliktir. Söz konusu bu hesaplaşmayı problemlerin temellerine inerek önce algı ve zihniyet zemininde gerçekleştirmek zorundayız. tevhitle şirkin mücadelesidir. Bu nesnel olgular. her türlü şirki nefyeden.

Cahiliye toplumunun din algısında hak din-batıl din diye bir ayırım da söz konusu değildir. cahiliye algısında kavmin veya kabilenin rızası önemlidir. kabile/kavim/ulus kimliğini oluşturan elemanlardan biri olduğu için. İslam açısından düşünce. artık O. aşiretler ve bireyler arasında farklılıklar vardır. . putperestliği reddetmesi değil. orada bir din vardır. İbrahim’e kadar uzanan vahyi bir gelenekle bağlantısı olsa bile. atalar dini olmasıdır. kabile dinine dönüşerek evrensel mesajını kaybetmiş bir dindir. Töre ve gelenekler bu anlayışa göre şekillenir. Cahiliyede kabile mensubiyeti üst kimliği oluşturur. yani asıl olan. Hz. soylu olmadıkları farz edilenlerden daha üstün bir konuma ve haklara sahiptirler. kabilenin kendisi olmuştur. Söz konuşu algılama içerisinde Allah. Bireyin değeri. hem merkezi konumunu kaybetmiş hem de semantik boyutta ciddi bir anlam buharlaşmasına maruz kalmıştır. mal ve evlat çokluğu. putperestliğe intikal etmiş. kabilenin dini. yani alt kimliklerden biri olduğu için önemlidir. Din. kabileler. atalar dini olduğu için önemlidir. görünen maddi sebeplerin. kabilenin kendisidir.3 Cahiliye toplumuna gelince. merkezi konumunu kaybetmiş. Ancak artık bu din. Sosyolojik katmanlardan oluşan toplumda asil konumuna yerleştirilenler. Önemli olan şey. Artık cahiliye toplumunun din ve toplum anlayışında merkeze yerleşen şey. Müslüman’ın iman ve düşüncesinde Allah bütün isim ve sıfatlarıyla merkezi bir konumda bulunurken. dinin hakk’a dayanması. dönemler içerisinde beşerin elinde değişim geçirerek tevhitten uzaklaşmış. kör kaderin ve zamanın üstünde hüküm sahibi de değildir. cahiliyenin inanç ve din anlayışında Allah inancı olsa bile. Soylu kabul edilip edilmeme yönünden kavimler. Allah’ın bütün insanlığa hak olarak gönderdiği tevhit dini değil. Bu belirlemede zenginlik. kavim veya kabile içerisindeki konumuna göre belirlenir. niyet ve amellerde Allah’ın rızasını kazanmak esas olurken. Böyle bir algı içerisinde din. riyaset ve asabiyet önem kazanır.

ibadet. her türlü tiranlığın. . ahlak ve eylem bütünlüğüne dair Buhari. muamelat ve hukuk birbirinden ayrılmaz. O’ndan başka ilah olmaması. onlardan Allah’tan başkasına ibadet etmemeleri. Ahlak. Allah’ın insanlar arasına koyduğu hak. yine onun iman. kaynaklarında yer alan birçok sözleri bu gerçeği teyit eder. ibadet. iktisadi ve siyasi sistemin organizasyonunda ve yürütülmesinde en önemli ilkelerdendir. din adamlarını. tiranlık ve diktatörlüğe karşı olduğu anlaşılabilir. muamelat ve hukukla ilgili bütün ilke ve hükümler bu temel prensip üzerine bina edilmiştir. İnsanın gücüne. ahlak.4 Kur’an’da insanlara hitap edilirken. eşsiz ve ortaksız olması. hahamlarını. Böyle bir zihniyetin insanlar ve toplumlar üzerinde siyasal egemenlik kurması. yolsuzluklara ve ekonomik istismara karşı olduğu anlaşılabilir. 68/4). Yine siyasi alanda insanı Rab olarak gören. İslam’ın sosyal hayata. Kur’an ve sahih sünnet esas alındığında. Müslim ve diğer hadis Örneğin İslam için doğruluk. Çünkü insanoğlu beşer sıfatı ile Rabb olma makamında değildir. âlimleri. âlemlerin Rabbi olması İslam itikadının dayandığı en önemli iman prensibidir. siyasi ve iktisadi hayatın organizasyonunda imani ve ahlaki değerler İslam açısından merkezi konumda bulunmaktadır. zulüm ve diktatörlüğün oraya hâkim olacağı anlamına gelir. dinin ana gaye ve hedeflerinden kopuk şeyler değildir. Peygamber’in büyük bir ahlak üzerine olduğunun vurgulanması (Kalem. ruhbanlarını. lider konumunda olan kimseleri Rabb edinmemeleri istenmektedir. ahlak ve hukuktan. dürüstlük ve adalet ilkeleri sosyal. Kur’an’da Hz. iktisadi ve siyasi alanlara getirdiği prensip ve kriterler başta tevhit ilkesi olmak üzere itikat zemininden. Dolayısı ile tevhit ilkesi. sosyal. iman. Bu ilkelerden hareket edildiğinde. servetin belirli ellerde toplanılmasına. atalarını. yani Allah’ın birliği. yönetim erkini sınırsız ve kontrolsüz olarak onun eline veren. kendisini Rab olarak görmesi anlamına gelir. hukuk ve adalet sınırlarını hiçe sayması. kudret ve saltanatına büyüklenerek mutlak hüküm yetkisini ve egemenliği kendisinde görmesi. her türlü sömürüye. Dolayısı ile bireysel. İslam’ın iktisadi alanda haksız mülk ve servet edinilmesine. egemenliği siyasi yönetimin şahsında mutlaklaştıran her türlü liderlik anlayışına.

çalışma hakkı vb. ortak bir hukuk zemininde farklılıklar içerisinde bir arada yaşamanın en önemli göstergelerindendir. kavimler. kavim. adaletin. sosyal statüler Allah katında Ekrem olmanın kriterleri değildir. Hz. Cinsiyet. kabile.5 Müslüman toplumun inşasında. Söz konusu olgular ve nesneler arasındaki farklılıkların ayırımcı ve ötekileştirici politikalara dayanak ve malzeme yapılması doğrudan cahiliye kültürü ile ilgili bir durumdur. Evs ve Hazreç kabilelerinin arasını bulması. siyasi ve iktisadi alanlarda Kur’anî ilkeleri hayata geçirecek düzenlemeler yapmış. seçme hakkı.) sahip olmaları yönünden Allan’ın ve hukukun önünde eşit bir konumdadırlar. Peygamber yönetici vasfıyla Medine’de sosyal. oradaki Yahudilerle yaptığı anlaşmanın maddeleri din ve vicdan hürriyetinin. aile ve akrabalık bağlarından komşuluk arkadaşlık. Medine ve çevresindeki Yahudilerle bir arada yaşama formülüne dayalı sözleşme yapması bu zeminde ele alınıp değerlendirilmelidir. düşünce ve inanç özgürlüğü. hukuk ve evrensel değerlerin üzerinde bir değer ölçüsü haline getirilmeleri hakka uygun değildir. Peygamber’in Muhacirlerle Ensanrı birbirine kardeş kılması. Müslümanların kendi aralarında ve diğer insanlarla olan ilişkilerinde insan onurunun. Allah’ın insanlar arasında koyduğu hak sınırlarının ve adaletin gözetilmesi esastır. ahlak ve hukuk peygamberi olmuştur. onların ideolojik bir bakış açısı ve zihniyet yapılanmasıyla iman. Bu nesneler gerçek olmakla beraber. ahlak. Zulme rıza gösterilemeyeceği gibi. fitne ve bozgunculuğa da yer yoktur. Müslümanlarla farklı din mensupları arasındaki ilişkilerin tanzimi ve inşası konusunda nesneleri değil ilkeleri öne çıkarmaktadır: a) El-Ekrem olan Allah’tır. cemaatler. meslekler. etnik ve ırki yapı. hak ve özgürlüklerin korunması. İnsanlar insan olma onuruna ve fıtri haklara (hayat hakkı. gruplar. İnsanın kerameti takva ile bağlantılıdır. zenginlik. İnsanın Allah katında değeri takva ile mümkün olmaktadır. Hicretten sonra Hz. i . kabile. “Medine Vesikası” adı verilen.

İki mümin topluluk arasında bir anlaşmazlık veya çatışma çıktığında. siyaset. vahyin belirlediği . yönetmek anlamına gelen “sâse” fiilinden türeyen siyaset kavramı. sevgi ve dayanışma esastır. siyasetin ahlak ve değerlerle beraber yürütüleceğidir. hem siyasetin üzerinde gerçekleşeceği zemini. sistem kurma ve geliştirme işini insanın sorumluluğuna vermiştir. kimya. zamanla değişmeye matuf konuları insan aklına ve tecrübesine havale etmektedir. kirli ve çirkin işlerden uzak kalmalarının da ötesinde. hükmetmek. Dolayısı ile fizik. Şayet bir taraf diğerinin üzerine zulüm uyguluyorsa. astronomi gibi sistematik bilimleri ve onların ürettiği terminolojileri oldukları gibi Kur’an’da aramak yersiz olduğu gibi. bütün müminlerin üzerine düşen bir görevdir. huzur ve refahını gerçekleştirmek olmalıdır. onların aralarının ıslah edilmesi. fert ve toplumun gelişimini. Allah’ın emrine dönünceye kadar diğer müminlerin onu bir şekilde caydırmaları gerekir. İslam. insan ve toplum hayatına koyduğu kalıcı ilke.6 b) Mü’minler arasındaki ilişkilerde kardeşlik. yönetime talip olanlarla beraber yönetimin oluşumunda payı ve rolü olan toplumun. kalkınmasını. Çünkü ilahi vahiy. ekonomi ve hukukun üzerinde yürüyeceği en temel esasları vazederken. ilişkilerin ve ıslah projelerinin üzerine oturtulacağı temel kriterlerdir. siyaseti hayırlı işlerin yapılması noktasında ağır bir sorumluluk ve hizmet yarışı olarak görmesini gerektirir. Ahlak. Kur’an ve Sünnet’e vazedilen imani ve ahlaki değer ve prensipler. ait olduğu medeniyetin temellerini oluşturan değer yargılarından ve kültür kodlarından bağımsız düşünülemez. fiili siyaset yapan insanların yolsuzluklardan. prensip ve hükümlerle hidayet amaçlı olarak onları iyiye. İnsan ve toplumlar. doğruya ve güzele yönlendirirken. Siyasetin başlıca amacı. Siyaset ahlakı. yine sistematik anlamda bir iktisat ve siyaseti de onda aramak doğru bir yaklaşım olamaz. Arapça işleri yürütmek. Buradan çıkarılacak sonuç. bütün ıslah girişimlerine rağmen azgınlık ve zulmünde ısrar ediyorsa. biyoloji. Siyasetin hem amacı hem de yapılış tarzı kendisine anlam kazandıran değerlerle bütünleşir. tıp. hem de onun amacını belirler.

soyu. akıl ve tecrübesine tevdi etmiştir. Çünkü kimin halife. iyiliklerin emredilip kötü ve çirkin işlerden sakındırılması. başbakan. devletin tabi tutulacağı monarşi. genel müdür. . Kur’an’ın yaklaşık 23 yılda tedricen kendisine vahyedildiği. içerisinde yaşamakta oldukları şartları ve ihtiyaçları nazar-ı itibara alarak iktisadi ve siyasi sistemler oluşturup onları akıl. O böyle yaparak bu işin Kur’an ve sünnetin evrensel ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesine yol açmıştır. söz konusu nesneler üzerinden siyaseti kişisel veya zümresel çıkar elde etme aracına dönüştüren çabaların ve siyasal yapıların İslam’ın ruhu ve amaçlarıyla asla bağdaşamayacağı açıktır. devlet başkanı. zulüm ve fitnenin defedilmesi bu ilkelerdendir. hesap verilebilirlik. yani siyasi makamın başına hiç kimseyi atamamış. kaynağını dinin itikat ve ahlak sisteminden alan ilkeleri öne çıkarmaktadır. adalet. bu konuyu Müslüman toplumun sorumluluğuna. farklı coğrafya ve iklimlerde. hiçbir rejim tayin ve tespit etmemiştir. Yönetim konusunda bu ilkeler yerine kabileyi. Emanetlerin (mevki ve makamların) ehillerine verilmesi. hak ve hukukun gözetilmesi. ulu’l-emre itaat edilmesi. İslam siyasetin organizasyonunda ve ikame edilmesinde nesneleri değil ilkeleri öne çıkardığı içindir ki Hz. onu tebliğ ve teybinle sorumlu İslam Peygamberi’nin 622’de Mekke’den Medine’ye hicretini takiben yaptığı şey de böyle olmuştur. tevhitle. ahlak ve hukukla bağlantılı prensiplerden hareketle her dönemde. etnik yapıyı veya cemaati yerleştirerek iktidarı saltanata dönüştüren. cumhuriyet vb. bilgi ve tecrübeleriyle geliştirmek durumundadırlar. doğruluk ve dürüstlük. işlerin şûrâ (danışma ve istişare) ile yürütülmesi. aşireti. Peygamber vefat etmezden önce kendi yerine. temel hak ve hürriyetlerin (maslahatlar) korunması.ii Tarihi kaynaklar. olaylar ve sahih rivayetler bu gerçeği açıkça ortaya koymaktadır. c) Yönetim konusunda da İslam nesneleri değil.7 fıtratla. hizmet ve işlerin yürütülmesinde açıklık.

O Salih olmayan bir şey işlemiştir. sahabeler halife seçimi için toplanıp aralarında uzun münakaşa ve müzakerelere girmezler. siyaset ve yönetimde seçime değil. Sonra böyle Hz. tarih içerisinde Müslüman toplumlarda siyaset zemininde ortaya çıkabilecek tiranlıklar ve zulümler karşısında toplumun elini kolunu bağlar.iii Yine Lut peygamberin inkârcı eşi. kan hısımlığı. ”Ey Rabbim. senin vaadin de elbette haktır ve sen hakimlerden hakimsin!” diyerek nida etmiş. Çünkü örneğin herhangi bir kimsenin peygamber soyundan gelmesi. “Ey Rabbim. peygamber oğlu. Peygamber’in kendisini halife olarak atadığını söyler. Peygamber’in. vakıf. doğrudan o kişiyi halife olarak tanırlardı. açıkça hak iddia ederdi. Nitekim Kur’an’a göre Nuh peygamberin oğullarından birisi inkarcı olduğu için tufanda boğulmuş. daire başkanı. “Vaadim zalimlere ulaşmaz!”iv diyerek ikazda bulunmuş olması. akrabalık. O senin ehlinden değildir. kızı. Peygamber kendisinden sonrası için arkadaşlarından veya yakınlarından birini atasaydı. . İbrahim peygamberin putperest babası bunun bir delilidir. ortaya çıkar ve Hz. Hz. sevgili kızı Fatıma’ya “Kızım Fatıma da olsan (Allah’a gerçek anlamda iman ve itaat etmediğin takdirde) seni kurtaramam!” demesi de bu noktayla ilgilidir. Peygamber tarafından atanan birisi olsaydı. Peygamber’in misyonu içerisinde de değildir. Şayet Hz. Şayet Hz. saltanat ve hanedanlığa yol açacak bağlayıcı bir sünnet oluşturmuş olurdu ki bu da ilahi vahyin ruhuna ve İslam’ın evrensel mesajına aykırı olurdu. aşiret veya kabile gibi nesneler üzerinden böyle bir atama yapsaydı. kulüp veya dernek başkanı olacağının tespiti ilahi vahyin konusu olmadığı gibi. sop. eşi ve akrabası olsa bile. aynı bağlamda Hz. “Ey Nuh. onun. bunun üzerine Nuh peygamberin Rabbine nida ederek. Allah’ın İbrahim peygambere “Ben seni bütün insanlara imam edeceğim” buyurduğunda.8 müdür. oğlum benim ehlimdendi. Beşeri vasfıyla hiçbir insan. Peygamber ilkeler ve prensipler yerine soy. onun aile fertlerinden biri veya en yakın akrabası olması bile onun devlet başkanı olma konusunda ehliyet sahibi olacağı anlamına gelmez. Böyle bir durum. emanetlerin ehillerine verilmesi konusundaki toplumsal sorumluluğun yerine getirilmesinin önünde en büyük engel olurdu. hatalardan azade olmak gibi bir özelliğe sahip değildir. Allah ise. onun soyundan gelse bile tamamen masum ve günahsız olmak. zürriyetimden olanları da imam et” şeklinde talepte bulunması üzerine Allah’ın. Hakkında bilgi sahibi olmadığın şeyi benden isteme! Ben seni cahillerden olmandan sakındırırım!” buyurmuştur.

Hz. Çünkü Hz. Onun hasbelkader halife seçilmesi diğer sahabelerin hilafete ehil olmadıkları anlamına gelmediği gibi. risaletin doğruluğunu v e Kur’an’ın hak olduğunu tasdike yöneliktir. müminlerin halifesidir. Yönetimin başında olanlar yapacakları icraatlarda İslam’ın iman ve ahlak değerleriyle. Ebubekir’e yapılan biat halifelik biatı olduğu halde. mutlak itaat anlamına değildir. ne de arkadaşlarından hiç kimsenin böyle bir iddiayla ortaya çıkmadığına tarih şahittir. söz konusu makamın Kureyş’in hakkı olduğu anlamında değildir. Ebubekir o günkü şartlar ve durumlar içerisinde kendisine çoğunluk tarafından biat edilerek Medine’de halife seçilmiştir. kayıtlı bulunmaktadırlar. Hz. Çünkü o günkü konjektürel şartlar içerisinde özellikle devlet geleneğine sahip olmayan. Peygamber’in yakınlarından. Ebubekir’in halifenin Kureyş kabilesinden olması gerektiğine işaret etmesi. siyasi otoriteden bağımsız yaşamaya alışmış bedevi Arapların Kureyş’ten olmayan bir halifeyi tanıyıp ona itaat etmeleri bir hayli problemli gözükmektedir. Halife seçimi esnasında Hz.v İslam ulu’l-emre itaat prensibini vi ortaya koyarken bu prensip devletin başında bulunan yetki sahiplerine kayıtsız ve şartsız teslim olmak. Peygamber’e yapılan biat doğrudan iman ve itikatla bağlantılıdır. makamına hukuk oturur prensipleriyle oturmaz Hz. Peygamber’e yapılan biat. Ebubekir’e yapılan biat iman konusu olmadığı halde. Sizin içinizde . Halife Allah’ın halifesi değil. Bu durumda şayet ben iyi olarak hareket edecek olursam bana yardım ediniz. onun bu ifadesinin Kureyş kabilesinin Hicaz bölgesi ve çevresindeki Araplar ve bedevi kabileler üzerindeki etkisi ile alakalı olduğu rahatlıkla anlaşılmaktadır. halka yaptığı Nitekim şu hilafet bu Ebubekir’in hitap. söylediğimizin en açık göstergesidir: “Ey insanlar! Sizin içinizde en iyiniz olmamama rağmen sizin başkanınız olarak seçilmiş bulunuyorum. onun namına hakkını alıncaya kadar benim nazarımda kuvvetlidir. ona yapılan biatle Hz.9 Ancak ne Hz. Halife seçiminde yapılan müzakerelerde Hz Ebubekir’in sözleri bir bütün olarak dikkatle değerlendirildiğinde. Hz. Şayet kötü hareket ve davranışta bulunursam beni doğrultunuz…Şimdi sizin içinizde zayıf olan (mazlum ve zulme uğramış) kimse. Hz. Peygamber’e yapılan biat de mahiyet olarak aynı şey değildir.

Hz. nazik ve cesareti olan kimseleri seçmelerini. Yine adaletin sembolü haline gelen İkinci Halife Hz. adaletle hükmetmelerini. dürüst. Siyaset gücünü hikmet ve ahlaktan almak durumundadır. kendisinden sonra gelecek halifenin seçimi için oluşturulan şura üyelerine. Ebubekir’in seçim yoluyla Medine Devletinin başkanı olduğunda topluma. mazlumun hakkını ondan alıp koparıncaya kadar benim nazarımda zayıftır…Ben Allah’a ve Resulüne itaat ettiğim müddetçe siz de bana itaat ediniz. bütün dünyayı . Farabi’ye göre ahlak. kültür ve geleneklerle.10 başkalarına zulmeden kimse. siyaset biliminin bir koludur. Yine büyük İslam filozofu Farabi’nin sisteminde de metafizik. kutuplaşma ve çatışmalara. Toplumu yönetmeye talip olan siyasi lider bir ahlak prototipi ve lideri olmak durumundadır. kan üzerinden yürütülen bir siyasal ve kitlesel çatışmanın içerisine sürüklenmeye çalışılıyor. Ülkemiz ise etnik milliyetçilik ekseninde ortaya çıkarak şimdiye kadar binlerce insanın hayatına mal olan. Hz. diğer boyutu ise kolonyalist politikaların uygulanması mahiyetinde İslam ve Ortadoğu coğrafyası üzerine geliştirilen stratejilerle bağlantılı olduğu kadar. sevgi ve şefkatle yaklaşmalarını. yine aynı bağlamda Türkistanlı Yusuf Has Hacib’in Kutadgu Bilig adlı eseri bizim medeniyet tasavvurumuzda ahlakla siyasetin nasıl iç içe olduğunu ve hiçbir şekilde birbirinden ayrılamayacağını açıkça göstermektedir. Ömer’e niçin kendi oğlunun halife seçilmesini istemediği sorulduğunda. mezhep. yanlış yaptığında kendisine itaatin olamayacağını söylemesi böyle bir siyaset anlayışının tezahürüdür. haksız yere yakınlarını kayırmamalarını istemiştir. onun siyaset mekanizmasını ne kadar ağır bir mesuliyet olarak gördüğünü bize açıklar. Bütün bu durumlar. artık bana hiçbir surette itaat etmeniz gerekmez…”vii Hz. Aynı ruhla kaleme alınmış Kutadgu Bilig’de devlet adamlarına yönelik benzer öğütler edebi bir üslupla dile getirilmiştir. yöneticilerden çıkar beklemeden devletin ve milletin menfaatlerini dile getirecek doğru. yönetim dayatmalarına. Bugün Suriye’de yaşanan olaylar dün Bosna’da yaşananlardan çok daha farklı gözükmüyor. darbe ve ayaklanmalara. bir boyutu tarih. “Bir evden bir kurban yeter” şeklinde cevap vermesi. Ali. Ali’nin devlet yönetimine ve memuriyetine talip olanlara yaptığı siyaset ahlakının temel prensiplerine vurgu yapan meşhur öğütleri. Allah’a ve Resulüne isyan edersem. ideoloji veya etnik milliyetçilik üzerinden sürdürülen iktidar kavgalarına. Önemli derecede din. ahlak ve siyaset tam bir bütünlük oluşturur. kendisine yapılacak itaatin ancak meşru icraatlar için söz konusu olabileceğini. kibre girmeden halka karşı daima alçakgönüllülükle. anarşi ve teröre mekân olan bir İslam coğrafyasının içerisindeyiz.

Örneğin bir olgusal bir gerçek ve olarak yüz yüze ilişkiyi geldiğimiz hızlandırıp taraftan toplumlar kültürlerarası yoğunlaştırırken. kültüre. Ancak aynı dünya. mezhep ve etnik yapıların üzerinde toparlayıcı ve birleştirici bir üst kimlik oluşturma amacına matuf olarak İslamî değerlerden yola çıkan oluşum ve hareketlere gelince. anlayış ve sistemlerle karşılaşma iradesi gösterip onları analiz ederek evrensel tecrübeleri içselleştirme sürecine girmek durumundadırlar. Müslüman halklar arasında yayılarak dine. İslam dünyası artık manevi ve maddi gelişiminin önündeki engelleri aşmak. Müslüman bilim adamı ve entelektüeller bir taraftan kendi asli medeniyetlerinin temel kaynaklarına yönelerek bütün bir (siyasi) geleneği tashih sürecinden geçirip zihniyet analizi yaparlarken. diğer taraftan çağdaş olgularla.11 etkisi altına alan küresel ölçüdeki temayüller ve değişim dalgaları ile de bağlantılı gözükmektedir. diğer taraftan alt kültürlerin ortaya çıkmasına. insanlığın evrensel tecrübelerine açık. onları kendi inanç ve değerler sistemi içerisinde dönüştürüp içselleştirecek ciddi bir zihinsel yoğunlaşmaya ve içtihat faaliyetine ihtiyaç vardır. global aktörlerin devreye girmesiyle mezhepçi. etnik milliyetçi ve mezhepçi temayülleri aşarak kendilerini kabul ettirmeleri ve inisiyatif kurmaları biraz daha zaman alacak gibi görünüyor. Referanslarını İslam’ın temel kaynaklarından alarak. . Gerek dış ve gerekse iç dinamiklerin etkisiyle ortaya çıkan değişim ve dönüşüm rüzgârları. tarihe. kabile. bu hareketlerin global aktörlerin böl-parçala-yut stratejilerini boşa çıkaracak şekilde kabileci. İslam dünyasındaki otoriter rejimlerin üzerine yükseldiği politik ve sosyolojik zemini giderek ortadan kaldırmaktadır. Onların bilim ve düşünce alanında ürettikleri ve üretecekleri şeyler. her türlü ilkesizliğe son vermek durumundadır. herhangi bir toplumsal-kültürel söylemin kendisini rahatça ifade edebilip meşrulaştırabileceği bir zeminin oluşumuna da imkân vermektedir. kabileci ve mikro milliyetçi hareketlerin inisiyatif kazanma mücadelelerine de sahne olmaktadır. ekonomi ve siyasete dair yeni bir bilinç oluşturmaktadır. Aşiret. küreselleşme.

12 .

İlahiyat Fakültesi Dergisi. 11/45-46 Bakara. a. 4/59) Muhammed Hamidullah. çev. Mehmet Said Hatiboğlu.g.. s. 35-41 “Ey iman edenler! Allah’a. XXIII (Ayrıbasım). II. C. Yusuf Karaca. Ankara 1978. 36 Hûd. II. s. İstanbul 2008. Ankara 2003.e.i ii iii iv v vi vii Geniş bilgi ve değerlendirme için bk.. “Hilafetin Kureyşliliği”. Muhammed Hamidullah. s. Mehmet Said Hatiboğlu. Ş. 198-199 Bk. Ankara Ü. C. çev. XXIII (Ayrıbasım). 2/124 Geniş bilgi ve değerlendirme için bk. a. Mevlana Şiblî Numanî.e. Son Peygamber Hz. Resulüne ve sizden olan ulu’l-emre (emir ve yetki sahiplerine) itaat edin…” (Nisa. İlahiyat Fakültesi Dergisi. s. s. Ankara Ü. 1112 . İz Yayıncılık. Salih Tuğ. s. Mufhammed (Sîretü’nNebî). C. Ankara 1978. İmaj İç ve Dış Tic.g. 191-210. İslam Peygamberi. A. C. Muhammed Hamidullah. 1114. C. I. “Hilafetin Kureyşliliği”.. I-II.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful